Samsung | SC4140 | Samsung SC41, пылесос с мешком для сбора пыли, 1600/320 Вт Инструкция по использованию (- Vacuum Cleaner )

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung.
DJ68-00471E-18.indb 1
2018. 1. 22. �� 9:35
ÇÄÜçõÖ åÖêõ èêÖÑéëíéêéÜçéëíà
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Â‰ ‡·ÓÚÓÈ Ò Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ‚Ò ËÌÒÚÛ͈ËË. èÂ‰ ‡·ÓÚÓÈ Ò Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ
è
۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Á̇˜ÂÌË ̇ÔÊÂÌË ̇ Ú‡·Î˘ÍÂ Ò ÌÓÏË̇θÌ˚ÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡
Â„Ó ‰ÓÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Á̇˜ÂÌ˲ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Ì‡ÔÊÂÌË.
éëíéêéÜçé : ç ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒ ÔËÏÂÌÚ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ì‡ ‚·ÊÌÓÏ ÔÓÎÛ.
ç ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË ‚Ó‰˚.
ùÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Î ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË β‰¸ÏË (‚Íβ˜‡ ‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË, ÒÂÌÒÓÌ˚ÏË ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÏË ËÎË Îˈ‡ÏË, Û ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÚ ÓÔ˚Ú‡
ËÎË Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ë Ì ÍÓÌÚÓÎËÛ˛ÚÒ ËÎË ÂÒÎË ÓÌË Ì ÔÓËÌÒÚÛÍÚËÓ‚‡Ì˚
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÎˈÓÏ, Óڂ˜‡˛˘ËÏ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò Ô˜¸˛, Ì ÓÒÚ‡‚ÎÈÚ Ëı ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡.
ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ·ÂÁ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇. éÔÓÓÊÌÈÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ‰Ó Â„Ó Á‡ÔÓÎÌÂÌË,
˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Ò χÍÒËχθÌÓÈ ʺÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË.
ç ۷Ë‡ÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ‡ÒÒ˚Ô‡ÌÌ˚ ÒÔ˘ÍË, „Ó˜Û˛ ÁÓÎÛ ËÎË ÒË„‡ÂÚÌ˚ ÓÍÛÍË. ÑÂÊËÚÂ
Ô˚ÎÂÒÓÒ Ì‡ ‡ÒÒÚÓÌËË ÓÚ Ì‡„‚‡ÚÂÎÂÈ Ë ËÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔ·. èÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÚÂÔ·
ÏÓ„ÛÚ ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Ò Ë ÔÓÚÂÚ¸ ˆ‚ÂÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ ‰ÂÚ‡ÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
ç ÒÓ·Ë‡ÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ Ú‚Â‰˚ ËÎË ÓÒÚ˚ Ô‰ÏÂÚ˚ — ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ
‰ÂÚ‡ÎË. ç ‚ÒÚ‡‚‡ÈÚ ̇ ¯Î‡Ì„ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.ç Í·‰ËÚ „ÛÁ ̇ ¯Î‡Ì„. ç ÔÂÂÍ˚‚‡ÈÚÂ
‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Ë ËÎË ‚˚ÔÛÒÍÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
Ç˚Íβ˜‡ÈÚ ‰‚Ë„‡ÚÂθ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ¸ ‚ËÎÍÛ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ÓÚ ÓÁÂÚÍË.
èÂ‰ χÌËÔÛÎˆËÏË Ò Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍÓÏ Ë ÙËθÚ‡ÏË ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ ‚ËÎÍÛ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ÓÚ ÓÁÂÚÍË.
èÂ‰ ˜ËÒÚÍÓÈ ËÎË ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚ËÎ͇ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸
ËÁ‚ΘÂ̇ ËÁ ÓÁÂÚÍË.
ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Ò Û‰ÎËÌËÚÂÎÂÏ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡.
èË ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ‡·ÓÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ÓÚÍβ˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ ʺÎÂÍÚÓÒÂÚË
Ë ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò ‡‚ÚÓËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ.
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı ÒÎÛ˜‡Â‚ ÔÓ‚ÂʉÂÌÌ˚È ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ‰ÓÎÊÂÌ Á‡ÏÂÌÚ¸ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ,
Â„Ó ÒÂ‚ËÒÌ˚È Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ËÎË ÒÔˆˇÎËÒÚ Ò ‡Ì‡Îӄ˘ÌÓÈ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËÂÈ.
è˚ÎÂÒÓÒ ÓÒ̇˘ÂÌ Ò‡ÏÓ‚ÓÒÒڇ̇‚ÎË‚‡˛˘ËÏÒ ‡‚ÚÓχÚÓÏ ÚÂÏ˘ÂÒÍÓÈ Á‡˘ËÚ˚, ÓÚÍβ˜‡˛˘ËÏ
ÔËÚ‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ÔË Â„Ó ÔÂ„‚Â. èÂ„‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚Á‚‡Ì Á‡ÒÓÂÌËÂÏ ÙËθÚ‡,
̇҇‰ÍË, ÚÛ·ÍË ËÎË ¯Î‡Ì„‡. èÓÒΠÛÒÚ‡ÌÂÌË Ô˘ËÌ˚ ÔÂ„‚‡ Ë ÓÒÚ˚‚‡ÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎ
Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚Íβ˜‡ÂÚÒ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Î Û·ÓÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„ÁÌÂÌÌ˚ı Ô˚θ˛.
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Î Û·ÓÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„ÁÌÂÌÌ˚ı Ôˢ‚˚ÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË
(̇ÔËÏÂ, Ò‡ı‡Ì˚È ÔÂÒÓÍ, ÒÓθ, ÏÛ͇ Ë Ô. Ò˚ÔۘˠÔÓ‰ÛÍÚ˚), ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ,
Á‡„ÁÌÂÌÌ˚ı ÒÚÓËÚÂθÌ˚ÏË Ï‡ÚÂˇ·ÏË (̇ÔËÏÂ, ÔÓ·ÂÎ͇, ÔÂÒÓÍ, ÁÂÏÎ, ˆÂÏÂÌÚ Ë Ô.) Ë
ÒÚË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÓ¯ÍÓÏ.
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È Ô˚ÎÂÒÓÒ. Ç ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚ÓÁÌËÍ· ͇͇-ÎË·Ó ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸,
ÌÂωÎÂÌÌÓ Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ë‡ÏÒÛÌ„ ùÎÂÍÚÓÌËÍÒ.
Информация о назначении
Пылесос предназначен для уборки помещений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Данный пылесос предназначен только для бытового использования. Запрещено использовать
пылесос для уборки строительных отходов или мусора, тонера лазерных принтеров. Постоянно
поддерживайте фильтры в чистом состоянии, не допускайте накопления в них мелкой пыли. Сухие
средства по уходу за коврами или мелкую пыль, например, муку, необходимо убирать только в очень
малом количестве. Всегда тщательно очищайте пылесборник и фильтры после их уборки. Запрещено
использовать пылесос без фильтров и пылесборников, а также с изношенными, поврежденными
или деформированными фильтрами. Всегда устанавливайте фильтр в правильном положении в
соответствии с инструкцией. Ни в коем случае не выкручивайте микрофильтр после его промывки.
Это вызывает его деформацию или повреждение. Если фильтр деформирован или поврежден,
замените его новым. (При невыполнении требования пыль и мусор будут попадать в мотор)
Устанавливайте фильтр правильно, исключая зазоры между контактными поверхностями фильтра и
отсека для его установки. (при невыполнении этого требования пыль и мусор будут попадать в мотор).
Невыполнение всех перечисленных требований может привести к повреждению внутренних деталей
устройства и аннулированию гарантийных обязательств.
Правила реализации
Демонстрация работы пылесоса при реализации должна проводиться при условиях аналогичных
бытовым.
RU-2
DJ68-00471E-18.indb 2
2018. 1. 22. �� 9:35
1 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ
éèñàü
éèñàü
éèñàü
▶ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Ò.
▶ äÂÔÎÂÌË ̇҇‰ÍË Û·ÓÍË ÔÓ·, ÛÔÓ˘‡˛˘Â ı‡ÌÂÌËÂ.
▶ ï‡ÌÂÌË ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ.
DJ68-00471E-18.indb 3
RU-3
2018. 1. 22. �� 9:35
2 êÄÅéíÄ èõãÖëéëÄ
2-1 ëÖíÖÇéâ òçìê
2-2 ÇõäãûóÄíÖãú
èêàåÖóÄçàÖ:
éÚÍβ˜‡ ÒÂÚ‚ÓÈ
¯ÌÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË,
·ÂËÚÂÒ¸ Á‡ ‚ËÎÍÛ
¯ÌÛ‡.
2-3 êÖÉìãàêéÇäÄ åéôçéëíà (íéãúäé éÅöåçõâ íàè)
MIN = íÓθÍÓ ‰Î ÚÓÌÍÓÈ
Ú͇ÌË,̇ÔËÏÂ, Á‡Ì‡‚ÂÒÂÈ.
MAX = ÑÎ Ú‚Â‰˚ı ÔÓÎÓ‚ Ë ÒËθÌÓ
Á‡ÁÌÂÌÌ˚ı ÍÓ‚Ó‚.
2-4 êÖÉìãàêéÇäÄ ÇëÄëõÇÄçàü
óÚÓ·˚ ÒÌËÁËÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Û˛ ÒËÎÛ ÔË
˜ËÒÚÍ ‰‡ÔËÓ‚ÓÍ, χÎÂ̸ÍËı
ÍÓ‚ËÍÓ‚ Ë ÔÓ˜Ëı ΄ÍËı Ú͇ÌÂÈ,
Ò‰‚Ë̸Ú ‚ÓÁ‰Û¯ÌÛ˛ Á‡ÒÎÓÌÍÛ ‰Ó
ÔÓÎÌÓ„Ó ÓÚÍ˚‚‡ÌË ÓÚ‚ÂÒÚË.
2-5 èêàåÖçÖçàÖ èêéÑìÇäà
êÒÔÓÎÓÊÂ̇ Ò Î‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
1) éÚÒÓ‰ËÌËÚ ¯Î‡Ì„ ÓÚ ÍÓÔÛÒ‡.
2) ÇÒ‡Ú‚¸Ú Á‡˘ÂÎÍÛ ¯Î‡Ì„‡ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
ÔÓ‰Û‚ÍË.a
RU-4
DJ68-00471E-18.indb 4
2018. 1. 22. �� 9:35
2-6 èêàëèéëéÅãÖçàü Ñãü óàëíäà èéãÄ
éèñàü
éèñàü
éèñàü
ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Î
˜ËÒÚÍË ÔÓ·
ôÂ΂‡ ̇҇‰Í‡
è˚΂‡ ˘ÂÚ͇
éèñàü ÑÎ ÛÔÓ˘ÂÌË ˜ËÒÚÍË ÒÌËÏËÚ ÔÓÁ‡˜ÌÛ˛ Í˚¯ÍÛ ·‡‡·‡Ì‡
éèñàü
ôÂÚ͇ ‰Î
Ó‰ÂÎ
èÓÒÚÂθÌÓÂ
·Âθ ËÎË Ó‰Â·
ëÂʸÚ ÌÓÊÌˈ‡ÏË ¯ÂÒÚ¸ ‰Óχ¯ÌËı
ÊË‚ÓÚÌ˚ı ËÎË ÌËÚÍË ‚ÓÍÛ„ ˘ÂÚÍË
▶ ÑÂÚ‡ÎË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Ò ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
RU-5
DJ68-00471E-18.indb 5
2018. 1. 22. �� 9:35
èõãÖÇÄü ôÖíäÄ
ôÖãÖÇÄü çÄëÄÑäÄ
- ôÂÚ͇ ‰Î Û·ÓÍË
Ô˚ÎË Ò Ï·ÂÎË,
ÔÓÎÓÍ, ÍÌË„ Ë Ú. ‰.
- ôÂ΂‡ ̇҇‰Í‡ ‰Î
˜ËÒÚÍË ‡‰Ë‡ÚÓÓ‚,
Á‡ÁÓÓ‚, ÔÓÏÂÊÛÚÍÓ‚
ÏÂÊ‰Û ‰Ë‚‡ÌÌ˚ÏË
ÔӉۯ͇ÏË Ë Ú. ‰.
- ÑÎ ʺÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ
˜ËÒÚÍË : ̇҇‰Í‡ ‰Î
ÔÓ· Ò ˘Â΂ÓÈ
̇҇‰ÍÓÈ.
3 ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
èË ËÁÏÂÌÂÌËË ˆ‚ÂÚ‡ Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ÏÂÌËÚÂ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ.
ÇÄÜçé! ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÔÓÎÌÓ„Ó Á‡ÔÓÎÌÂÌË
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
èÂËӉ˘ÂÒÍË ÔÓ‚ÂÈÚ „Ó
ÒÓÒÚÓÌËÂ.
3-1 áÄåÖçÄ åÖòäÄ Ñãü ëÅéêÄ èõãà
1
2
▶é
ÚÍÓÈÚÂ
Í˚¯ÍÛ
4
3
▶Ñ
ÓÒڇ̸ÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÌ˚È
ϯÓÍ
▶ì
‰‡ÎËÚ Ô˚θ ËÎË
‚˚·ÓÒËÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÌ˚È
Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚˚È Ï¯ÓÍ
▶Ç
ÒÚ‡‚¸ÚÂ
˜ËÒÚ˚È
ϯÓÍ
3-2 ìèêÄÇãÖçàÖ èéíéäéå ÇéáÑìïÄ
ÑÎ ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ò ÔÓÒÚÓÌÌ˚Ï Ï¯ÍÓÏ ‰Î Ò·Ó‡ Ô˚ÎË (ÓÔˆË) ÖÒÎË
ÔÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË χÚÂ˜‡Ú˚È Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Ì‡ÔÓÎÌËÎÒ Ô˚θ˛,
ÔÓ˜ËÒÚËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Ë ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ Â„Ó ·‡ÚÌÓ
 Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ ·ÂÁ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÇÌËχÌË : ç
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
RU-6
DJ68-00471E-18.indb 6
2018. 1. 22. �� 9:35
4 ñàäãéççõâ îàãúíê (íéãúäé îàãúíêõ ñàäãéççõï íàèéÇ)
Å·„Ó‰‡ ÒËÒÚÂÏ ˆËÍÎÓÌÌÓÈ ÙËθÚ‡ˆËË ÏÓÊÌÓ ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Ò
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍÓÏ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ χÍÒËχθÌÛ˛ ʺÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ˜ËÒÚÍË.
äÛÔÌ˚ ˜‡ÒÚˈ˚ Ô˚ÎË, ÓÚÙËθÚÓ‚‡ÌÌ˚ ˆËÍÎÓÌÌ˚Ï ÙËθÚÓÏ, ÓÒ‰‡˛Ú ‚
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÙËθÚ‡ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë Á‡‚ËıÂÌË ‚ ˆËÍÎÓÌÌÏ
ÙËθÚÂ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ Á‡ÔÓÎÌÂÚÒ ÚÓθÍÓ
ÏÂÎÍÓ‰ËÒÔÂÒÌÓÈ Ô˚θ˛. äÓ„‰‡ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÙËθÚ‡ ̇ÔÓÎÌÂÚÒ ÔÓ Ë̉Ë͇ÚÓÌÛ˛
ÏÂÚÍÛ, Ú·ÛÂÚÒ ÓÔÓÓÊÌËÚ¸ Ë Ó˜ËÒÚËÚ¸ „Ó. åÓÊÌÓ ˜ËÒÚËÚ¸ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÙËθÚ‡
‚Ó‰ÓÈ.
1. èÓ‚ÂÌËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÙËθÚ‡ ‚ÎÂ‚Ó Ë ÔÓÚÌËÚ „Ó.
2. éÚÒÓ‰ËÌËÚ ˆËÍÎÓÌÌ˚È ÙËθÚ ÓÚ Û‰ÎËÌÂÌË ÒÚÂÌÍË Ë ÛÍÓÚÍË.
3. 쉇ÎËÚ ÌËÚË Ë ‚ÓÎÓÒ˚, ̇ÏÓÚ‡‚¯ËÂÒ ̇ ÒÂÚÍÛ.
4. èÓÒΠ˜ËÒÚÍË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇ ÙËθÚ‡ Ë ˆËÍÎÓÌÌÓ„Ó ÙËθÚ‡ ÒÓ‰ËÌËÚ ˆËÍÎÓÌÌ˚È
ÙËθÚ Ò Û‰ÎËÌÂÌËÂÏ ÒÚÂÌÍË Ë ÛÍÓÚÍÓÈ (‚˚Ï˚Ú˚ ‰ÂÚ‡ÎË Ú·ÛÂÚÒ Ú˘‡ÚÂθÌÓ
‚˚ÒÛ¯ËÚ¸ ‚ ÚÂÌË ÔÂ‰ Ò·ÓÍÓÈ).
5. ç‡ÊÏËÚ ̇ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÙËθÚ‡ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ Â„Ó ‚Ô‡‚Ó.
ëÓ‚ÏÂÒÚËÚ Ë̉Ë͇ÚÓÌ˚ ÏÂÚÍË, ̇ÌÂÒÂÌÌ˚ ̇ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÙËθÚ‡ Ë
ˆËÍÎÓÌÌÓÏ ÙËθÚÂ.
ˆËÍÎÓÌÌ˚È
ÙËθÚ
ôÂ΂‡
̇҇‰Í‡
è˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ
ÙËθÚ‡
5 óàëíäÄ ÇïéÑçéÉé îàãúíêÄ (éèñàü)
1
2
3
4
 ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ Á‡ÒÓÂÌË ÙËθÚ‡ ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ÒÌËÊÂÌË
èêàåÖóÄçàÖ : ç
ÏÓ˘ÌÓÒÚË ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎ.
RU-7
DJ68-00471E-18.indb 7
2018. 1. 22. �� 9:35
- Ç ëãìóÄÖ ÇéáçàäçéÇÖçàü èêéÅãÖåõ
èêéÅãÖåÄ
èêàóàçÄ
ìëíêÄçÖçàÖ
ʺÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË.
èÓ‚ÂËÚ¸ ͇·Âθ, ‚ËÎÍÛ Ë
ç Á‡ÔÛÒ͇ÂÚÒ ‰‚Ë„‡ÚÂθ. éÚÒÛÚ‚ËÂ
éÚÍβ˜ÂÌË ËÁ-Á‡ ÔÂ„‚‡ ÓÁÂÚÍÛ. ÑÓʉ‡Ú¸Ò ÓÒÚ˚‚‡ÌË.
èÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ÒÌËÊÂÌËÂ
ÒËÎ˚ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË.
á‡ÒÓÂ̇ ̇҇‰Í‡, ¯Î‡Ì„
ËÎË Ú۷͇
쉇ÎËÚ¸ ϯ‡˛˘ËÈ
Ô‰ÏÂÚ.
ëÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÌÂ
òÌÛ ÔÂÂÍÛ˜ÂÌ ËÎË
ÓÚχÚ˚‚‡ÂÚÒ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. ÌÂÓ‚ÌÓ ÛÎÓÊÂÌ.
Ç˚ÚÌÛÚ¸ ¯ÌÛ ̇ 2-3 Ï Ë
̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ Ì‡ÏÓÚÍË ¯ÌÛ‡
è˚ÎÂÒÓÒ Ì ÒÓ·Ë‡ÂÚ
„Á¸.
èÓ‚ÂËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚ¸.
í¢Ë̇ ËÎË ÔÓ·ÓË̇ ‚
¯Î‡Ì„Â.
Производитель :
Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до,
Республика Корея
Адрес мощностей производства :
«Самсунг Электроникс Хошимин CE», Лот И-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нён Фу
Б Уорд, Дистрикт 9, Хошимин Сити, Вьетнам
Страна производства :
Вьетнам
Импортер в России :
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва,
Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2
RU-8
DJ68-00471E-18.indb 8
2018. 1. 22. �� 9:35
íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà à ПАРАМЕТРЫ
SC4130
320
1600
230
3.8
6.3
275X230X365
310X290X502
Микро(сменный)
-
SC4131
320
1600
230
3.8
6.3
275X230X365
310X290X502
Микро(сменный)
-
SC4140
320
1600
230
3.8
6.3
275X230X365
310X290X502
Микро(сменный)
-
SC4141
320
1600
230
3.8
6.3
275X230X365
310X290X502
EPA (сменный)
E11
SC4142
320
1600
230
3.8
6.5
275X230X365
310X290X502
Микро(сменный)
-
SC4143
320
1600
230
3.8
6.5
275X230X365
310X290X502
EPA (сменный)
E11
SC4180
350
1800
230
4.0
6.5
275X230X365
310X290X502
EPA (сменный)
E11
SC4181
350
1800
230
4.0
6.7
275X230X365
310X290X502
EPA (сменный)
E11
SC4187
SC4188
SC41F0
SC41F1
SC41E1
SC41E5
350
350
300
300
300
300
1800
1800
1500
1500
1500
1500
230
230
230
230
230
230
4.0
4.0
3.8
3.8
3.8
3.8
6.7
6.7
6.3
6.3
6.3
6.5
275X230X365
275X230X365
275X230X365
275X230X365
275X230X365
275X230X365
310X290X502
310X290X502
310X290X502
310X290X502
310X290X502
310X290X502
EPA (сменный)
EPA (сменный)
EPA (сменный)
EPA (сменный)
EPA (сменный)
EPA (сменный)
E11
E11
E11
E11
E11
E11
Правила утилизации электрического и электронного оборудования
Правильная утилизация устройства (Утилизация электрического и
электронного оборудования):
- Е
сли вы решили утилизировать ваше устройство, то отключите его от
электрической сети и перережьте провод питания
- Д
анная маркировка на изделии, принадлежностях или указанная
в документации к нему, обозначат, что по истечению срока службы
устройство и его принадлежности (например, зарядное устройство,
гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими
бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей
среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов,
устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и
надлежащим образом переработать для повторного использования
- Д
ля получения детальной информации месте и способе экологически
безопасной утилизации потребителям необходимо обратиться либо к
продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы
- Ю
ридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы
проверить сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделия
и принадлежности к нему запрещено утилизировать вместе с другими
видами отходов.
DJ68-00471E-18.indb 9
2018. 1. 22. �� 9:35
Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,
связывайтесь с информационным центром Samsung.
Страна
центр обслуживания клиентов
официальный сайт компании
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/support
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com/support
GEORGIA
8-800-555-555
www.samsung.com/support
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com/support
Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7лет
DJ68-00471E-18.indb 10
2018. 1. 22. �� 9:35
UK
ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
èàãéëéë
❈ èÂ‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ Ó·ÓÚË Á ÔË·‰ÓÏ, ·Û‰¸ ·Ò͇, Û‚‡ÊÌÓ
ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˆ˛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛.
❈ ÇËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Ú¥Î¸ÍË ‚ ÔËÏ¥˘ÂÌÌ¥.
Дякуємо вам за те, що придбали виріб компанії Samsung.
DJ68-00471E-18.indb 11
2018. 1. 22. �� 9:35
ÇÄÜãàÇß èéèÖêÖÑÜÖççü
1. ì
‚‡ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ‚Ò¥ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª. èÂ‰ Û‚¥ÏÍÌÂÌÌflÏ ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒ¸, ˘Ó
̇ÔÛ„‡ ‚ ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÊ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ̇ÔÛÁ¥, Á‡Á̇˜ÂÌ¥È Ì‡ Á‡‚Ó‰Ò¸Í¥È Ú‡·Î˘ˆ¥
ÁÌËÁÛ ÔËÎÓÒÓÒ‡.
2. èéèÖêÖÑÜÖççü : ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ Ì‡ ‚ÓÎÓ„ÓÏÛ ÍËÎËÏ¥ ‡·Ó
Ô¥‰ÎÓÁ¥.
ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‰Îfl ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë.
3. ñÂÈ ÔËÒÚ¥È Ì ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ ‰Îfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÓÒÓ·‡ÏË (‚Íβ˜‡˛˜Ë ‰¥ÚÂÈ) Á
Ó·ÏÂÊÂÌËÏË Ù¥Á˘ÌËÏË ˜Ë ÓÁÛÏÓ‚ËÏË ÏÓÊÎË‚ÓÒÚflÏË, ‡·Ó ÓÒÓ·‡ÏË, flÍ¥ ÌÂ
χ˛Ú¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û ˜Ë Á̸̇, flÍ˘Ó ‚ÓÌË ÔÂ·ۂ‡˛Ú¸ ·ÂÁ ̇„Îfl‰Û
‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓª Á‡ ªı ·ÂÁÔÂÍÛ ÓÒÓ·Ë ‡·Ó Ì ̇‚˜ÂÌ¥ ·ÂÁÔ˜ÌÓ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl
Ô¥˜˜˛.
ᇠχÎËÏË ‰¥Ú¸ÏË ÒÎ¥‰ ̇„Îfl‰‡ÚË, ˘Ó· ‚ÓÌË Ì ·‡‚ËÎËÒ¸ ¥Á ÔËÒÚÓπÏ.
4. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ·ÂÁ ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇. á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ ‰Ó ÚÓ„Ó, flÍ
‚¥Ì ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡ÔÓ‚ÌËÚ¸Òfl, ˘Ó· Ô¥‰ÚËÏÛ‚‡ÚË ÓÔÚËχθÌÛ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ Ó·ÓÚË.
5. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‰Îfl Á·Ë‡ÌÌfl Ò¥ÌËÍ¥‚, ÁÓÎË, ˘Ó ÚÎ¥π, ‡·Ó ̉ÓÔ‡ÎÍ¥‚
ˆË„‡ÓÍ. ç Á·Â¥„‡ÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ÔÓ·ÎËÁÛ ÍÛıÓÌÌÓª ÔÎËÚË ‡·Ó ¥Ì¯Ëı ‰ÊÂÂÎ
ÚÂÔ·. 襉 ‚ÔÎË‚ÓÏ ÚÂÔ· Ô·ÒÚËÍÓ‚¥ ‰ÂڇΥ ÔË·‰Û ÏÓÊÛÚ¸ ‰ÂÙÓÏÛ‚‡ÚËÒ¸
‡·Ó ÁÏ¥ÌËÚË ÍÓÎ¥.
6. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‰Îfl Á·ÓÛ Ú‚Â‰Ëı, „ÓÒÚËı Ô‰ÏÂÚ¥‚, ÚÓÏÛ ˘Ó
‚ÓÌË ÏÓÊÛÚ¸ ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË ‰ÂڇΥ ÔË·‰Û. ç ̇ÒÚÛÔ‡ÈÚ ̇ ¯Î‡Ì„. ç Í·‰¥Ú¸
‚‡ÊÍËı Ô‰ÏÂÚ¥‚ ̇ ¯Î‡Ì„. ç ·ÎÓÍÛÈÚ ‚ËÔÛÒ͇˛˜Û Ú‡ ‚ÒÏÓÍÚÛ˛˜Û ˜‡ÒÚËÌË
ÔË·‰Û.
7. ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ‚ËÏË͇˜ ̇ ÔËÎÓÒÓÒ¥ ÔÂ‰ ‚ËÏÍÌÂÌÌflÏ ÔË·‰Û Á ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª
ÓÁÂÚÍË. ç Úfl„Ì¥Ú¸ Á‡ ¯ÌÛ, ˘Ó· ‚ËÚfl„ÌÛÚË ‚ËÎÍÛ Á ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª ÓÁÂÚÍË
ÇÔ‚̥ڸÒfl, ˘Ó ÔËÎÓÒÓÒ Ì ԥ‰Íβ˜ÂÌËÈ ‰Ó ÏÂÂÊ¥, ÔÂ¯ Ì¥Ê ‚ËÚfl„Û‚‡ÚË Ù¥Î¸Ú.
8. òÚÂÔÒÂθÌÛ ‚ËÎÍÛ ÒÎ¥‰ ‚ËÈÌflÚË Á ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª ÓÁÂÚÍË ÔÂ‰ Ó˜Ë˘ÂÌÌflÏ ‡·Ó
ÚÂıÌ¥˜ÌËÏ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌflÏ ÔË·‰Û.
9. ç ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜.
10. üÍ˘Ó ‚‡¯ ÔËÎÓÒÓÒ Ì Ô‡ˆ˛π ̇ÎÂÊÌËÏ ˜ËÌÓÏ, ‚ËÏÍÌ¥Ú¸ ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl Ú‡
ÔÓÍÓÌÒÛθÚÛÈÚÂÒ¸ Û ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚ‡ Á ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl.
11. ÑÎfl ÛÌËÍÌÂÌÌfl Ì·ÂÁÔÂÍË, flÍ˘Ó ÂÎÂÍÚ˘ÌËÈ Í‡·Âθ ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌËÈ, ÈÓ„Ó Ï‡π
Á‡Ï¥ÌËÚË ‚ËÓ·ÌËÍ ‡·Ó ÈÓ„Ó ‡„ÂÌÚ Á ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl, ‡·Ó ÓÒÓ·‡, ˘Ó
Ï‡π ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ Í‚‡Î¥Ù¥Í‡ˆ¥˛.
12. èËÎÓÒÓÒ Ó·Î‡‰Ì‡ÌÓ ÚÂÏ¥˜ÌËÏ Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍÓÏ, ˘Ó ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ËÏË͇π ÔË·‰
ÔË ÔÂÂ̇„¥‚‡ÌÌ¥. èÂÂ̇„¥‚‡ÌÌfl ÏÓÊ ·ÛÚË ‚ËÍÎË͇ÌÓ Á‡·ËÚÚflÏ Ù¥Î¸ÚÛ,
‚ËÔÛÒÍÌÓ„Ó ÓÚ‚ÓÛ, ÚÛ·ÍË ‡·Ó ¯Î‡Ì„Û. è¥ÒÎfl ÛÒÛÌÂÌÌfl Ô˘ËÌË ÌÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¥ Ú‡
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ÏÓÚÓÛ, ÔËÎÓÒÓÒ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Û‚¥ÏÍÌÂÚ¸Òfl.
Цей пилосос призначено лише для побутового використання.
Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів чи
ПОПЕРЕДЖЕННЯ сміття. Не використовуйте цей пилосос, якщо вийнято будь-який фільтр,
оскільки це може призвести до пошкодження внутрішніх деталей виробу і
втрати прав за гарантією.
UK-2
DJ68-00471E-18.indb 12
2018. 1. 22. �� 9:35
1 áÅàêÄççü èàãéëéëì
éèñßü
éèñßü
éèñßü
▶ îÛÌ͈¥ª ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
▶ ÑÎfl Á·Â¥„‡ÌÌfl ÒÎ¥‰ ÔËÔ‡ÍÛ‚‡ÚË ÚÛ·ÍÛ Á ̇҇‰ÍÓ˛.
▶ å¥ÒˆÂ ‰Îfl ̇҇‰ÓÍ
DJ68-00471E-18.indb 13
UK-3
2018. 1. 22. �� 9:35
2 ÖäëèãìÄíÄñßü èàãéëéëì
2-1 òçìê ÜàÇãÖççü
2-2 ÇàåàäÄó ìÇßå./
Çàåä
èêàåßíäÄ:
èË ‚ËÈχÌÌ¥ ¯ÌÛ‡ Á
ÓÁÂÚÍË ÒÎ¥‰
ÚËχÚËÒfl Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡
Ì Á‡ ¯ÌÛ ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˘Ó· ÛÌËÍÌÛÚË ÈÓ„Ó
ÒËθÌÓ„Ó Ì‡Úfl„ÌÂÌÌfl.
2-3 ìèêÄÇãßççü èéíìÜçßëíû
MIN = ÑÎfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ, ̇ÔËÍ·‰,
ڲθ.
MAX = ÑÎfl Ô¥‰ÎÓ„ Á Ú‚Â‰ËÏ
ÔÓÍËÚÚflÏ Ú‡ ÒËθÌÓ
Á‡·Û‰ÌÂÌËı ÍËÎËÏ¥‚.
2-4 äéçíêéãú ëàãà ÇëåéäíìÇÄççü
ÑÎfl ÁÏÂ̯ÂÌÌfl ÒËÎË ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÔË
Ó˜Ë˘ÂÌÌ¥ ¯ÚÓ, χÎÂ̸ÍËı ÍËÎËÏ¥‚
Ú‡ ¥Ì¯Ëı ΄ÍËı Ú͇ÌËÌ, ‚¥‰ÒÛ̸ÚÂ
ÔÓ‚¥ÚflÌÛ Á‡ÒÎ¥ÌÍÛ, ˘Ó· ‚¥‰ÍËÚË ÓÚ‚¥.
2-5 ÇàäéêàëíÄççü îìçäñß∫ ÇàÑìÇì
á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl Á Á‡‰Ì¸Óª Î¥‚Óª ÒÚÓÓÌË
ÔËÎÓÒÓÒ‡.
1) Ç¥‰`π‰Ì‡ÈÚ ¯Î‡Ì„ ‚¥‰ ÍÓÔÛÒÛ
ÔËÎÓÒÓÒ‡.
2) 襉`π‰Ì‡ÈÚ ٥ÍÒ‡ÚÓ ¯Î‡Ì„‡ ‰Ó
ÓÚ‚ÓÛ.
UK-4
DJ68-00471E-18.indb 14
2018. 1. 22. �� 9:35
2-6 ÇàäéêàëíÄççü ôßíéä íÄ çÄëÄÑéä Ñãü èßÑãéÉà
éèñßü
éèñßü
éèñßü
ô¥Ú͇ ‰Îfl Ô¥‰ÎÓ„Ë
ÑÎfl ÍÛÚ¥‚
á·Ë‡ÌÌfl ÔËÎÛ
éèñßü ḁ́ϥڸ ÔÓÁÓ ÔÓÍËÚÚfl ·‡‡·‡ÌÛ ‰Îfl Á̥ۘ¯Ó„Ó ÔË·Ë‡ÌÌfl.
éèñßü
ô¥Ú͇ ‰Îfl
Ó‰¥fl·
èÓÒڥθ̇ ·¥ÎËÁ̇
‡·Ó Ó‰¥flÎÓ
é·¥ÊÚ ÌÓÊˈflÏË ‚ÓÎÓÒÒfl ‡·Ó
ÌËÚÍË, ˘Ó ̇ÏÓÚ‡ÎËÒfl ̇ ˘¥ÚÍÛ.
▶ îÛÌ͈¥ª ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
UK-5
DJ68-00471E-18.indb 15
2018. 1. 22. �� 9:35
çÄëÄÑäÄ Ñãü èàãì
çÄëÄÑäÄ Ñãü äìíßÇ
- ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl Á·Ë‡ÌÌfl ÔËÎÛ
Á Ï·Υ‚, ÔÓÎˈ¸, ÍÌË„ Ú‡ ¥Ì.
- ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl ÍÛÚ¥‚ ‰Îfl
Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ·‡Ú‡ÂÈ, ÍÛÚÍ¥‚,
˘¥ÎÂÈ.
3 ßçÑàäÄíéêà
- ÑÎfl ·¥Î¸¯Óª ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¥
Ó˜Ë˘ÛÈÚ ˘¥ÚÍÛ ‰Îfl Ô¥‰ÎÓ„Ë
Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ̇҇‰ÍË ‰Îfl
ÍÛÚ¥‚.
ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ, fl͢Ó
ÁÏ¥ÌË‚Òfl ÍÓÎ¥ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ‡.
3-1 áÄåßçÄ èàãéáÅßêçàäÄ
1
2
3
4
3-2 Ñãü ÅÄÉÄíéêÄáéÇéÉé åßòäÄ
üÍ˘Ó ·‡„‡ÚÓ‡ÁÓ‚ËÈ Ï¥¯ÓÍ Á‡ÔÓ‚ÌË‚Òfl, ÈÓ„Ó ÒÎ¥‰ Ó˜ËÒÚËÚË ¥
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÁÌÓ‚Û.
èéèÖêÖÑÜÖççü : ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ·ÂÁ ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇.
UK-6
DJ68-00471E-18.indb 16
2018. 1. 22. �� 9:35
4 ñàäãéççàâ îßãúíê (íßãúäà îßãúíêà ñàäãéççéÉé íàèì)
ᇂ‰flÍË ˆËÍÎÓÌÌÓÏÛ Ù¥Î¸ÚÛ ‚Ë ÏÓÊÂÚ ‰Ó‚¯Â Ì ϥÌflÚË Ï¥¯ÓÍ ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇, Í¥Ï
ÚÓ„Ó, ‚¥Ì Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ χÍÒËχθÌÛ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ˜Ë˘ÂÌÌfl. ÇÂÎËÍ¥ ˜‡ÒÚÍË ÔËÎÛ,
‚¥‰Ù¥Î¸ÚÓ‚‡Ì¥
ˆËÍÎÓÌÌËÏ Ù¥Î¸ÚÓÏ, Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl Û πÏÌÓÒÚ¥ ‰Îfl ÔËÎÛ, ÍÓÎË ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÂ
ÔÓ‚¥Úfl ¥ ÔËÎ Ó·ÂÚ‡˛Ú¸Òfl Û ˆËÍÎÓÌÌÓÏÛ Ù¥Î¸Ú¥. íÓÏÛ, Û Ï¥¯ÓÍ ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇
ÔÓÚ‡ÔÎfl˛Ú¸
Î˯ ̇ÈÏÂ̯¥ ˜‡ÒÚÍË ÔËÎÛ.
äÓÎË πÏÌ¥ÒÚ¸ ‰Îfl ÔËÎÛ Á‡ÔÓ‚Ì˛πÚ¸Òfl ÔËÎÓÏ ‰Ó Υ̥ª, ÈÓ„Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÈÌflÚË ¥
ÔÓ˜ËÒÚËÚË. ∏ÏÌ¥ÒÚ¸ ‰Îfl ÔËÎÛ ÏÓÊ̇ ÏËÚË Û ‚Ó‰¥.
1. é·ÂÌ¥Ú¸ πÏÌ¥ÒÚ¸ ‰Îfl ÔËÎÛ ‚Î¥‚Ó ¥ ‚ËÚfl„Ì¥Ú¸.
2. Ç¥‰’π‰Ì‡ÈÚ ˆËÍÎÓÌÌËÈ Ù¥Î¸Ú ‚¥‰ ÚÛ·ÍË ¥ Û˜ÍË.
3. ÇËÈÏ¥Ú¸ ÌËÚÍË ¥ ‚ÓÎÓÒÒfl, ˘Ó ̇ÍÓÔ˘ËÎËÒfl ̇ Ò¥Úˆ¥.
4. è¥ÒÎfl ˜Ë˘ÂÌÌfl πÏÌÓÒÚ¥ ‰Îfl ÔËÎÛ ¥ ˆËÍÎÓÌÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡ Á’π‰Ì‡ÈÚ ˆËÍÎÓÌÌËÈ
٥θÚ ¥Á ÚÛ·ÍÓ˛ ¥ Û˜ÍÓ˛ (ÔÓÏËÚ¥ ˜‡ÒÚËÌË ÔÓÚ¥·ÌÓ ÂÚÂθÌÓ ‚ËÒÛ¯ËÚË Û
Á‡Ú¥ÌÍÛ ÔÂ‰ Á·Ë‡ÌÌflÏ).
5. ÇÒÚ‡‚Ú ¥ Ó·ÂÌ¥Ú¸ πÏÌ¥ÒÚ¸ ‰Îfl ÔËÎÛ ‚Ô‡‚Ó. ëÛÏ¥ÒÚ¥Ú¸ ÔÓÁ̇˜ÍË Ì‡ πÏÌÓÒÚ¥ ‰Îfl
ÔËÎÛ ¥ ˆËÍÎÓÌÌÓÏÛ Ù¥Î¸Ú¥.
ñËÍÎÓÌÌËÈ
٥θÚ
ç‡Ò‡‰Í‡
‰Îfl
˘¥ÎËÌ
∏ÏÌ¥ÒÚ¸ ‰Îfl
ÔËÎÛ
5 éóàëíäÄ ÇïßÑçéÉé îßãúíêÄ (éèñßü)
1
2
3
4
èêàåßíäÄ: èÂ‚¥flÈÚ ˜Ë Ì Á‡ÒÏ¥ÚË‚Òfl ٥θÚ, ÚÓÏÛ ˘Ó ˆÂ ÏÓÊÂ
ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË ÏÓÚÓ ‡·Ó ÒÚ‡ÚË Ô˘ËÌÓ˛ ÔÓÒ··ÎÂÌÌfl ÒËÎË
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl
UK-7
DJ68-00471E-18.indb 17
2018. 1. 22. �� 9:35
-ì ÇàèÄÑäì ÇàçàäçÖççü èêéÅãÖåà
èêéÅãÖåÄ
èêàóàçÄ
ÇàêßòÖççü
åÓÚÓ Ì Á‡ÔÛÒ͇πÚ¸Òfl.
çÂχπ ÔÓ‰‡˜¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl.
ëÔ‡ˆ˛‚‡‚ ÚÂÏ¥˜ÌËÈ
Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ.
èÂ‚¥Ú ͇·Âθ,
¯ÚÂÔÒÂθÌÛ ‚ËÎÍÛ ¥ ÓÁÂÚÍÛ.
чÈÚ ÔË·‰Û ÓıÓÎÓÌÛÚË.
ëË· ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl
ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÁÌËÊÛπÚ¸Òfl.
ᇷËÎÓÒfl ÒÓÔÎÓ, ¯Î‡Ì„
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ‡·Ó Ú۷͇.
Çˉ‡Î¥Ú¸ Ó·`πÍÚ.
\òÌÛ ÁÏÓÚÛπÚ¸Òfl ÌÂ
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛.
èÂ‚¥Ú ˜Ë ÌÂ
ÔÂÂÍÛÚË‚Òfl ‡·Ó
ÔÂ„ÌÛ‚Òfl ¯ÌÛ.
èËÎÓÒÓÒ Ì ‚ÒÏÓÍÚÛπ ÔËÎ.
í¥˘Ë̇ ‡·Ó ‰¥͇ ‚
¯Î‡Ì„Û.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ¯ÌÛ ̇ 2-3Ï ¥
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÁÏÓÚÍË
¯ÌÛ‡.
èÂ‚¥Ú ¯Î‡Ì„,
Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ÈÓ„Ó Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥.
Виробник:
Самсунг Електронікс Ко., Лтд, (Метан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, м. Сувон,
Кьонгі-до, Республіка Корея
Вироблено у В’єтнамі на потужностях :
«Самсунг Електронікс ХСМС СЕ»
Лот I-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нон Фу Б Уард, Дістрікт 9, Хошимін
Сіті, В’єтнам
Країна виробництва:
В’єтнам
Імпортер в Україні:
ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57
Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung,
будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.
Країна
Дзвоніть
Або перегляньте сторінку в інтернеті
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com/support
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com/support
UK-8
DJ68-00471E-18.indb 18
2018. 1. 22. �� 9:35
KK
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША
НҰСҚАУЛЫҚ
ШАҢСОРҒЫШ
* Жұмыс істер алдында нұсқаулықтармен мұқият танысып шағыңыз.
* Тек қана үй-жайда пайдаланыңыз.
* Шаңсорғыш қалыпты жағдайда тұрмыста пайдалану үшін арналған
Samsung бұйымын сатып алғаныңызға алғыс білдіреміз.
DJ68-00471E-18.indb 19
2018. 1. 22. �� 9:35
САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ
1.Шаңсорғышпен жұмыс істер алдында нұсқаулықты мұқият түгел оқып шығыңыз.
Шаңсорғышпен жұмыс істер алдында оның астында орналасқан номиналды деректер келтірілген
кестедегі кернеу желілік кернеуге сай екендігіне көз жеткізіңіз.
2.АБАЙЛАҢЫЗ : Шаңсорғыштың дымқыл еденге қолданылуына жол бермеңіз.
Шаңсорғышпен суды соруға жол бермеңіз.
3.Кішкентай балаларға, сонымен қатар қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жауапты тұлға тарапының
қадағалауынсыз əрекет етуі шектеулі тұлғаларға да шаңсорғышпен жұмыс істеуге болмайды.
4.Шаңсорғышты шаң жинағыш қабынсыз қолданбаңыз. Шаңсорғышыңыз жоғары тиімділікпен
жұмыс істеу үшін шаң жинағыш қапты толық толмай тұрып ауыстырыңыз.
5.Шаңсорғышпен шашылған ши, ыстық күл немесе темекі тұқылдарын тазартпаңыз.
Шаңсорғышты қыздырғыш жəне басқа да жылу көздерінің жанынан алшақ ұстаңыз. Жылудың
əсерінен шаңсорғыштың пластикалық бөлшектері түсін жоғалтып жəне майысып қалуы
мүмкін.
6.Шаңсорғышпен қатты, үшкір заттарды тазартпаңыз, себебі олар ішкі бөлшектерді зақымдауы
мүмкін. Шаңсорғыш шлангісінің үстіне тұрмаңыз. Шланг үстіне жүк қоймаңыз.
Шаңсорғыштың соратын немесе шығаратын тесіктерін бекітпеңіз.
7.Желілік шнур айырын розеткадан ажыратпас бұрын шаңсорғыш қозғалтқышын өшіріңіз. Шаң
жинағыш қап жəне сүзгіні алып-салу алдында желілік шнур айырын розеткадан ажыратыңыз.
8.Шаңсорғышты тазарту немесе күтіп-баптамас бұрын желілік шнур айырын розеткадан ажырату
керек.
9. Желілік шнур ұзартқыштарын пайдалануға болмайды.
10.Шаңсорғыш дұрыс жұмыс істемеген кезде, оны электржелісінен ажыратып тастаңыз жəне
авторизацияланған сервис өкілімен кеңесіңіз.
11.Жазатайым жағдайларды болдырмас үшін зақымданған желілік шнурды өндіруші, оның сервис
өкілі немесе аналогиялық біліктілігі бар маман ауыстыру керек.
12.Шаңсорғыш қызып кеткен кезде шаңсорғышты электркөзінен ажыратып тастайтын жылу
қорғанысының өзіндік қалыпқа келетін автоматымен жабдықталған. Қызып кету сүзгінің,
саптаманың, түтіктің, шлангінің бітеліп қалуынан болуы мүмкін. Қызып кетудің салдарын
жойғаннан кейін жəне қозғалтқыш суығаннан кейін шаңсорғыш автоматты түрде іске
қосылады.
13. Шаңсорғыш шаң басқан тазалау беттерін тазартуға арналған.
14.Шаңсорғышты тағамдық өнімдер (мысалы, құм шекер, тұз, ұн, жəне басқа еспе тағамдар),
сонымен қатар құрылыс материалдары (мысалы, əк, құм, топырақ, цемент, т.б.), кір жуғыш
ұнтақ шашылып жатқан жерді жинау үшін пайдаланбаңыз
15.Бүлінген шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Кейбір ақаулықтар пайда болған жағдайда шұғыл
түрде Самсунг Электроникс компаниясының авторизацияланған қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Ескерту
Бұл тек үй тұрмысында ғана қолдануға арналған шаңсорғыш. Бұл шаңсорғышты құрылыс
жұмыстарынан қалған қоқыстарды немесе қалдықтарды тазалау үшін қолданбаңыз. Бұл
шаңсорғыштың сүзгілерінің бірі алынып тұрса қолдануға болмайды, себебі оның ішкі
бөлшектеріне нұқсан келуі және кепілдік заңды күшінен айырылуы мүмкін.
KK-1
DJ68-00471E-18.indb 20
2018. 1. 22. �� 9:35
1 ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ
Опция-қызметтері
Опция-қызметтері
Опция-қызметтері
▶ Жабдықтары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
▶ Жабдықтары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
▶ Жабдықтарды сақтау
DJ68-00471E-18.indb 21
KK-2
2018. 1. 22. �� 9:35
2 ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ
2-1 ЖЕЛІЛІК ШНУР
2-2 АЖЫРАТҚЫШ
ЕСКЕРТУ:
Розеткадан желілік
шнурды ажыратқанда
шнур айырынан ұстап
тартыңыз
2-3 ҚУАТТЫ РЕТТЕУ
(ТЕК ҚАНА ҚУАТТЫ РЕТТЕГІШІ БАР ҮЛГІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН)
MIN = Тек қана жұқа маталарға арналған,
мысалы, перде.
MAX = Қатты едендерге жəне қатты
былғанған кілемдерге.
2-4 СОРУДЫ РЕТТЕУ
Драп, кілемше жəне басқа да жеңіл
маталарды тазарту кезінде сору күшін.
төмендету үшін ауа жапқышын тесік
толық ашылғанша жылжытыңыз.
2-5 ЖЕЛДЕТКІШТІ ҚОЛДАНУ
Шаңсорғыштың сол жағында орналасқан
1) шлангті корпустан ажыратыңыз.
2) шлангтің ілмегін желдеткіштің тесігіне
жалғаңыз.
KK-3
DJ68-00471E-18.indb 22
2018. 1. 22. �� 9:35
2-6 ЕДЕН ТАЗАРТУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛ
Опция-қызметтері
Опция-қызметтері
Опцияқызметтері
Насадка для чистки пола-Еден
тазартуға арналған саптама
Пылевая щеткаШаң щеткасы
Щелевая насадкажіңішке саптама
ҚЫЗМЕТТЕРІ Тазартуды жеңілдету үшін барабанның тұнық қақпағын ағытып алыңыз
ҚЫЗМЕТТЕРІ
Жамылғыға
Төсек орын жабдықтары
арналған щетка немесе жамылғы
Щетканың айналасындағы үй жануарларының жүндерін
немесе жіптерді қайшымен қиып алып тастаңыз
▶ Бөлшектері үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
KK-4
DJ68-00471E-18.indb 23
2018. 1. 22. �� 9:35
Пылевая щетка-шаң щеткасы
Жіңішке саптама
- Жиһаздың, сөрелердің,
кітаптардың жəне т.б. шаңын
тазартуға арналған щетка
- Радиаторларды,
саңылауларды, диван
жастықтары арасындағы
аралықты тазартуға арналған
- Тиімді тазарту үшін :
жіңішке саптамасы бар
еденге арналған саптама
3 ЖАРЫҚ ИНДИКАТОРЛАРЫ
Индикатордың түсі өзгергенде шаң жинағыш қапты
ауыстырыңыз.
МАҢЫЗДЫ! Ш
аң жинағыш қаптың толып қалуына
жол бермеңіз Оның жай-күйін жиі
тексеріп отырыңыз
3-1 ШАҢ ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН ҚАПШЫҚТЫ АУЫСТЫРУ
1
2
3
▶ Қақпақты ашыңыз ▶ Қ
олданылған
қапшықты
шығарыңыз
3-2 АУА ТАРАЛЫМЫН БАСҚАРУ
4
▶Ш
аңнан тазартыңыз
немесе бір рет
қолданылатын
қапшықты
лақтырып тастаңыз
▶Т
аза
қапшық
орнатыңыз
Шаң жинауға арналған тұрақты қапшығы бар үлгілерге арналған
(қызметтері). Егер қолданылғаннан кейін мата шаң жинағыш қап шаңға
толып қалса, шаң жинағыш қапты тазартып, қайта орнына орнатыңыз.
Назар аударыңыз : шаңсорғышты шаң жинағыш қапсыз
пайдаланбаңыз.
KK-5
DJ68-00471E-18.indb 24
2018. 1. 22. �� 9:35
4 ЦИКЛОНДЫҚ СҮЗГІ (ТЕК ЦИКЛОНДЫҚ ТИПТЕГІ СҮЗГІЛЕР)
Циклондық сүзгілеу жүйесінің арқасында көп уақыт шаңсорғыштың шаң жинағыш қабын
ең жоғарғы тиімділігін сақтай отыра қолдануға болады.
Циклондық сүзгімен сүзілген ірі шаң бөлшектері циклондық сүзгіде ауа сору жəне иірілу
процесінде сүзгінің шаң жинағыш қабына жиналады. Осылайша шаңсорғыштың шаң
жинағыш қабы тек қана ұсақ шашыраңқы шаңмен толады. Шаң жинағыш қап
индикаторлық белгі бойынша толса, оны босату жəне тазарту керек. Сүзгінің шаң
жинағыш қабын сумен тазалауға болады.
шін :
ы бар
птама
1. Сүзгінің шаң жинағыш қабын солға бұрып, оны тартыңыз.
2. Циклондық сүзгіні қабырға ұзартқышы мен тұтқадан ажыратыңыз.
3. Торға оралып қалған жіптер мен шаштардан тазартыңыз.
4. Сүзгінің шаң жинағыш қабы мен циклондық сүзгіні тазартқан соң, циклондық сүзгіні
қабырға ұзартқышы мен тұтқаға жалғаңыз. (құрастыру алдында жуылған бөлшектерді
көлеңкеде мұқият кептіріңіз)
5. Сүзгінің шаң жинағыш қабын басып тұрып оңға қарай бұрыңыз. Сүзгінің шаң жинағыш
қабында жəне циклондық сүзгіде салынған индикаторлық белгілерді сəйкестендіріңіз
Пылесборник
фильтрасүзгінің шаң
жинағыш
қабы
Щелевая
насадкажіңішке
саптама
Циклонный
фильтрциклондық сүзгі
5 АУА СОРАТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ (ҚЫЗМЕТТЕРІ)
1
2
3
4
төмендеуі немесе қозғалтқыш зақымданбауы үшін сүзгінің
ЕСКЕРТУ : Қуаттың
бітеліп қалуына жол бермеңіз.
KK-6
DJ68-00471E-18.indb 25
2018. 1. 22. �� 9:35
- ҚИЫНДЫҚТАР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА
ҚИЫНДЫҚТАР
СЕБЕБІ
ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Қозғалтқыш іске қосылмайды. Электркөзі жоқ Қызып кеткеніне
байланысты өшіру.
Сору күшінің біртіндеп
Саптама, шланг немесе түтіктің
төмендеуі.
толып қалуы.
Кабель, айыр жəне розетканы
тексеріңіз. Суығанын күтіңіз.
Кедергі жасайтын заттан тазарту.
Шаңсорғыш шаңды
сормайды.
Шлангты тексеріңіз, қажет болса,
оны ауыстырыңыз.
Желілік шнур толық
оралмайды.
Шнур оралып қалған немесе дұрыс
жиналмаған.
Статика.
Егер үй-жайда,əсіресе, қыс
Сору қуатын төмендетіңіз.
мезгілінде өте құрғақ микроклимат
болған кезде сирек байқалуы мүмкін.
DJ68-00471E-18.indb 26
Шлангтағы жарық немесе тесік.
Шнурды 2-3 метрге тартып шығарыңыз жəне
шнурды орап алу түймешесін басыңыз
2018. 1. 22. �� 9:35
Өндіруші: Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Корея Республикасы, Кёнги-до, Сувон қаласы, Енгтонг-гу, Самсунг-ро, Мэтан Донг, № 129 үй
Изготовитель: Самсунг Электроникс Ко., Лтд
Республика Корея, Кёнги-до, город Сувон , Енгтонг-гу, Самсунг-ро, Мэтан Донг, дом № 129
Өндірушінің аты жəне мекен-жайы: «Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»
Лот I-11, D2 Жол Сайгон Hi-Tech паркі, Тан Nhon Phu B Ward, 9шы ауданы, Хошимин
Наименование и адрес производителя: «Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»
Лот И-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нён Фу Б Уорд, Дистрикт 9, Хошимин Сити,
Вьет нам
Вьетнамда жасалған
Сделано во Вьетнаме
Қазақстан Республикасында шағымдар мен ұсыныстар қабылдайтын мекеме:
“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат
Организация, принимающая претензии и предложения в Казахстане:
ТОО “SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи
DJ68-00471E-18.indb 27
2018. 1. 22. �� 9:35
DJ68-00471E-18.indb 28
2018. 1. 22. �� 9:35
UZ
Foydalanish
bo’yicha qo’llanma
CHANGYUTGICH
❈ Changyutgichdan foydalanishdan avval ushbu ko’rsatmalarni diqqat bilan o’qib chiqing.
❈ Changyutgichdan faqat xona ichida foydalanish mumkin.
❈ Changyutgich faqat normal sharoitlarda maishiy maqsadlarda foydalanish uchun
mo’ljallangan.
Samsung mahsulotini xarid qilganingiz uchun rahmat.
DJ68-00471E-18.indb 1
2018. 1. 22. �� 9:35
MUHIM XAVFSIZLIK CHORALARI
1. Ko'rsatmalarni sinchiklab o'qib chiqing. Qo'shishdan oldin elektr
ta'minoti kuchlanishi changyutgichning tagidagi pasport yozuvida qayd
etilgan kuchlanish bilan bir xil bo'lishi kerak.
2. OGOHLANTIRISH : Gilam yoki pol ho'l bo'lganda changyutgichni
ishlatmang.
Unga suvni so'rdirib olmang.
3. Ushbu jihozdan yoshi 8 yoki undan katta bolalar, jismoniy, hissiy yoki
aqliy qobiliyati cheklangan va yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan
shaxslar nazorat ostida bo'lgan yoki ularning xavfsizligi uchun javobgar
shaxs ushbu jihozdan xavfsiz foydalanish va mavjud xavf-xatarlar
to'g'risida ko'rsatma bergan hollarda foydalanishi mumkin.
Bolalar jihoz bilan o'ynashi mumkin emas. Bolalar katta yoshlilar
nazoratisiz changyutgichni tozalashi yoki unga foydalanuvchi xizmatini
ko'rsatishi mumkin emas.
4. Changyutgichdan chang qopchasisiz foydalanmang. Changyutgich
yaxshi ishlashi uchun chang qopchasini to'lmasidan burun o'zgartiring.
5. Changyutgichdan gugurt donalari, cho'g'i bor kul yoki sigaret
qoldiqlarini yig'ib olishda foydalanmang. Changyutgichni pechka yoki
boshqa issiqlik manbalaridan uzoqroq joyda saqlang.
Issiqlik uskunaning plastik qismlari shakli va rangiga putur yetkazishi
mumkin.
6. Og'ir va o'tkir buyumlarni changyutgich bilan yig'ishtirib olishdan
saqlaning, chunki ular changyutgich qismlarini shikastlashi mumkin.
Shlang ulamasini bosmang. Shlang ustiga og'ir narsa qo'ymang.
O'ZB-2
DJ68-00471E-18.indb 2
2018. 1. 22. �� 9:35
So'rish va havo chiqish qismini bekitmang.
7. Vilkasini rozetkadan uzishdan oldin changyutgich korpusidagi elektr
quvvati tusmasini bosib o'chiring. Changyutgichni elektr rozetkasidan
uzish uchun kabeldan ushlab tortmang. Filtrga kirishdan oldin u
uzilganiga ishonch hosil qiling.
8. Jihozni tozalash yoki u yoq-bu yog'ini tuzatish oldidan vilkasi
rozetkadan sug'urib olinishi kerak.
9. Uzaytirish kabelidan foydalanish tavsiya etilmaydi.
10. Agar changyutgichingiz to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa, uni elektr
ta'minotidan uzing va vakolatli xizmat ko'rsatish xodimi bilan
maslahatlashing.
11. Agar elektr quvvati kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni bartaraf qilish
uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatish xodimi va yoki
malakali mutaxassis almashtirishi kerak.
12. Changyutgich haddan ziyod qizib ketgan paytlarda avtomatik tarzda
o'chirib qo'yuvchi o'z-o'zidan ishga tushadigan o'chiruvchi moslamaga
ega. Haddan ziyod qizib ketishga filtr, bo'giz, trubka yoki shlang tiqilib
qolishi sabab bo'lishi mumkin. Tiqilgan narsa olib tashlanib, motor
sovigandan so'ng changyutgich avtomatik tarzda ishga tushib ketadi.
OGOHLANTIRISH
Mоslаmаdаn fаqаt yu mаqsаdlаrdа fоydаlаnish uchun
mo’ljallangan. Chаngyutgichdаn qurilish chiqindilаri vа ахlаtni
оlish uchun fоydаlаnmаng. Chаngyutgichdаn fi ltr yo’qligidа
fоydаlаnmаng, chunki bu ichki qismlаr buzilishigа vа kаfоlаt
mаjburiyatlаri bеkоr qilinishigа оlib kеlishi mumkin.
O'ZB-3
DJ68-00471E-18.indb 3
2018. 1. 22. �� 9:35
1 CHANGYUTGICHNI YIG'ISH
OPSIYA
OPSIYA
OPSIYA
▲
Modeliga qarab xususiyatlar farq qilishi mumkin.
▲
Saqlash uchun pol uchligini joyiga qo'ying.
▲
Asbobni saqlash
O'ZB-4
DJ68-00471E-18.indb 4
2018. 1. 22. �� 9:35
2 CHANGYUTGICHINGIZNI ISHLATISH
2-1 ELEKTR QUVVATI
KABELI
2-2 YOQISH/O'CHIRISH
QAYD:
Vilkani rozetkadan
su'g'urib olayotganda
vilkadan ushlab tortishga
e'tibor qarating, kabeldan
emas, qo'shimcha og'irlik
tushirmaslik uchun.
2-3 ELEKTR QUVVATI NAZORATI (FAQAT PAST-BALAND QILISH TURI)
MIN = Nozik matolar, masalan,
to'r pardalar uchun.
MAX = Qattiq pol va o'ta chang
bosgan gilamlar uchun.
2-4 SO'RISH NAZORATI
Tozalash lattalari, kichik gilam va boshqa
yengil matolar qattiq so'rilmasligi uchun
havo tirqishi ochilguncha havo so'rgichni
siljiting.
2-5 HAVO PUFLAGICHDAN FOYDALANISH
Changyutgichning chap orqa tarafida
joylashgan.
1) Shlangni changyutgichning
korpusidan uzing.
2) Shlang qisqichini havo puflash
teshigiga ulang.
O'ZB-5
DJ68-00471E-18.indb 5
2018. 1. 22. �� 9:35
2-6 POL ASBOBLARIDAN FOYDALANISH
OPSIYA
OPSIYA
OPSIYA
Polni tozalash uchligi
Changni tozalash
Tirqish
OPSIYA
Oson tozalash uchun shaffof baraban qop'lamasini ajratib oling.
OPSIYA
Adyol cho'tkasi Choyshablar yoki adyol
Qaychi yordamida cho'tkaga o'ralib qolgan
hayvonlar juni va iplarni qirqib oling.
▲
Modeliga qarab xususiyatlar farq qilishi mumkin.
O'ZB-6
DJ68-00471E-18.indb 6
2018. 1. 22. �� 9:35
CHANG YIG'ISH CHO'TKASI
- M
ebel, tokcha, kitob
va shu kabilar uchun
changni tozalash
cho'tkasi.
TIRQISH UCHLIGI
- R
adiator, tirqish, burchak
va oraliqlar uchun tirqish
uchligi.
- Y
axshi tozalashi uchun.
Changyutgichning pol
uchligini tirqish uchligi
bilan tozalang.
3 INDIKATOR CHIROQLARI
Indikator rangi o'zgarganda
Chang qopchasini almashtiring.
3-1 CHANG QOPCHASINI ALMASHTIRISH
1
2
3
4
3-2 MATOLI QOPCHA UCHUN (OPSIYA)
Foydalanib bo'lgandan so'ng agar matoli qopcha changga to'lib qolgan
bo'lsa, uni tozalab qayta foydalaning.
OGOHLANTIRISH : Chang qopchasini to'g'ri o'rnatmasdan turib,
changyutgichni ishlatishga urinmang.
O'ZB-7
DJ68-00471E-18.indb 7
2018. 1. 22. �� 9:35
4 SIKLON FILTRI (FAQAT SIKLON FILTRI TURLARI)
Siklon filtri tizimi tufayli chang qopchasidan uzoq vaqt foydalanishingiz mumkin va u
changni juda yaxshi tozalab beradi.
So'rilgan havo bilan chang siklon filtrida aylanganda yirikroq zarrachalar siklon
filtridan o'tib, chang idishiga tushadi. Shu tariqa chang qopiga faqat mayda zarralar
tushadi.
Chang idishi ko'rsatish chizig'iga qadar chang bilan to'lganda uni chiqarib olib,
tozalash kerak bo'ladi. Chang idishini suv bilan ham tozalash mumkin.
1. Chang idishini chapga burab, torting.
2. Siklon filtrini changyutgichning kengaytirish trubkasi va dastasidan uzing.
3. To'r atrofiga o'ralib qolgan ip va soch tolalarini olib tashlang.
4.Chang idishi bilan siklon filtrini tozalagandan so'ng siklon filtrini changyutgichning
kengaytirish trubkasi va dastasiga ulang (yuvilgan qismni qayta yig'ishdan oldin
soyada yaxshilab quritilishi kerak).
5. Chang idishini bosib, o'ngga burang.
Chang idishi bilan siklon filtriga o'yilgan ko'rsatish belgilarini bir-biriga to'g'rilang.
SIKLON FILTRI
TIRQISH
ASBOB
CHANG
IDISHI
5 HAVO KIRISH FILTRINI TOZALASH(OPSIYA)
1
2
3
4
QAYD : Filtr tiqilib qolishiga yo'l qo'ymang, chunki bu kuch kamayishi yoki motor
shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
O'ZB-8
DJ68-00471E-18.indb 8
2018. 1. 22. �� 9:35
- AGAR MUAMMONGIZ BO'LSA
MUAMMO
SABAB
NOSOZLIKNI TUZATISH YO'LI
Motor ishga tushmayapti.
Elektr quvvati yo'q.
Issiqlik nazorati moslamasi.
Kabel, vilka va rozetkani
tekshiring. Sovitib oling.
So'rish kuchi asta-sekin
kamayib boryapti.
Bo'giz, so'rish shlangi yoki
trubka tiqilib qolgan.
Tiqilgan narsani olib
tashlang.
Kabel to'liq qayta o'rab
olinmayapti.
Kabel buralib qolmagani yoki u yer-bu yeri
shikastlanmaganiga ishonch hosil qiling.
Kabelni 2-3 metr tortib chiqaring va
kabelni qayta o'rash tugmasini bosing.
Changyutgich changni
tozalamayapti.
Shlangda darz yoki teshik
bor.
Shlangni tekshiring yoki almashtiring,
zarur bo'lsa.
O'ZB-9
DJ68-00471E-18.indb 9
2018. 1. 22. �� 9:35
DJ68-00471E-18.indb 10
2018. 1. 22. �� 9:35
DJ68-00471E-18.indb 11
2018. 1. 22. �� 9:35
Ishlab chiqaruvchi:
Samsung Electronics Co. Ltd. (Metan Dong) 129, Samsoung-ro, Engtong-gu, Suvon shahri,
Kyongi-do, Koreya Respublikasi
Fabrika manzili:
MCHJ "Samsung Elektroniks Xoshimin CE"
Lot I - 11, D2 ko'cha, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, 9 tuman, Xoshimin,
Vetnam
Ishlab chiqish davlati:
Vetnam
DJ68-00471E-18
DJ68-00471E-18.indb 12
2018. 1. 22. �� 9:35
Download PDF

advertising