Samsung | SC4140 | Samsung SC41, пылесос с мешком для сбора пыли, 1600/320 Вт Инструкция по использованию(Windows 7)

1 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ
éèñàü
éèñàü
éèñàü
▶ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Ò.
▶ äÂÔÎÂÌË ̇҇‰ÍË Û·ÓÍË ÔÓ·, ÛÔÓ˘‡˛˘Â ı‡ÌÂÌËÂ.
▶ ï‡ÌÂÌË ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ.
RU-3
2 êÄÅéíÄ èõãÖëéëÄ
2-1 ëÖíÖÇéâ òçìê
2-2 ÇõäãûóÄíÖãú
èêàåÖóÄçàÖ:
éÚÍβ˜‡ ÒÂÚ‚ÓÈ
¯ÌÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË,
·ÂËÚÂÒ¸ Á‡ ‚ËÎÍÛ
¯ÌÛ‡.
2-3 êÖÉìãàêéÇäÄ åéôçéëíà (íéãúäé éÅöåçõâ íàè)
MIN = í
ÓθÍÓ ‰Î ÚÓÌÍÓÈ
Ú͇ÌË,̇ÔËÏÂ, Á‡Ì‡‚ÂÒÂÈ.
MIN
MAX = Ñ
Î Ú‚Â‰˚ı ÔÓÎÓ‚ Ë ÒËθÌÓ
Á‡ÁÌÂÌÌ˚ı ÍÓ‚Ó‚.
2-4 êÖÉìãàêéÇäÄ ÇëÄëõÇÄçàü
óÚÓ·˚ ÒÌËÁËÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Û˛ ÒËÎÛ ÔË
˜ËÒÚÍ ‰‡ÔËÓ‚ÓÍ, χÎÂ̸ÍËı
ÍÓ‚ËÍÓ‚ Ë ÔÓ˜Ëı ΄ÍËı Ú͇ÌÂÈ,
Ò‰‚Ë̸Ú ‚ÓÁ‰Û¯ÌÛ˛ Á‡ÒÎÓÌÍÛ ‰Ó
ÔÓÎÌÓ„Ó ÓÚÍ˚‚‡ÌË ÓÚ‚ÂÒÚË.
2-5 èêàåÖçÖçàÖ èêéÑìÇäà
êÒÔÓÎÓÊÂ̇ Ò Î‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
1) éÚÒÓ‰ËÌËÚ ¯Î‡Ì„ ÓÚ ÍÓÔÛÒ‡.
2) ÇÒ‡Ú‚¸Ú Á‡˘ÂÎÍÛ ¯Î‡Ì„‡ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
ÔÓ‰Û‚ÍË.a
RU-4
MAX
2-6 èêàëèéëéÅãÖçàü Ñãü óàëíäà èéãÄ
éèñàü
éèñàü
éèñàü
ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Î
˜ËÒÚÍË ÔÓ·
è˚΂‡ ˘ÂÚ͇
ôÂ΂‡ ̇҇‰Í‡
éèñàü ÑÎ ÛÔÓ˘ÂÌË ˜ËÒÚÍË ÒÌËÏËÚ ÔÓÁ‡˜ÌÛ˛ Í˚¯ÍÛ ·‡‡·‡Ì‡
éèñàü
ôÂÚ͇ ‰Î
Ó‰ÂÎ
èÓÒÚÂθÌÓÂ
·Âθ ËÎË Ó‰Â·
ëÂʸÚ ÌÓÊÌˈ‡ÏË ¯ÂÒÚ¸ ‰Óχ¯ÌËı
ÊË‚ÓÚÌ˚ı ËÎË ÌËÚÍË ‚ÓÍÛ„ ˘ÂÚÍË
▶ ÑÂÚ‡ÎË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Ò ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
RU-5
èõãÖÇÄü ôÖíäÄ
ôÖãÖÇÄü çÄëÄÑäÄ
- ôÂÚ͇ ‰Î Û·ÓÍË
Ô˚ÎË Ò Ï·ÂÎË,
ÔÓÎÓÍ, ÍÌË„ Ë Ú. ‰.
- ôÂ΂‡ ̇҇‰Í‡ ‰Î
˜ËÒÚÍË ‡‰Ë‡ÚÓÓ‚,
Á‡ÁÓÓ‚, ÔÓÏÂÊÛÚÍÓ‚
ÏÂÊ‰Û ‰Ë‚‡ÌÌ˚ÏË
ÔӉۯ͇ÏË Ë Ú. ‰.
- ÑÎ ʺÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ
˜ËÒÚÍË : ̇҇‰Í‡ ‰Î
ÔÓ· Ò ˘Â΂ÓÈ
̇҇‰ÍÓÈ.
3 ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
èË ËÁÏÂÌÂÌËË ˆ‚ÂÚ‡ Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ÏÂÌËÚÂ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ.
ÇÄÜçé! ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÔÓÎÌÓ„Ó Á‡ÔÓÎÌÂÌË
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
èÂËӉ˘ÂÒÍË ÔÓ‚ÂÈÚ „Ó
ÒÓÒÚÓÌËÂ.
3-1 áÄåÖçÄ åÖòäÄ Ñãü ëÅéêÄ èõãà
1
2
▶é
ÚÍÓÈÚÂ
Í˚¯ÍÛ
4
3
▶Ñ
ÓÒڇ̸ÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÌ˚È
ϯÓÍ
▶ì
‰‡ÎËÚ Ô˚θ ËÎË
‚˚·ÓÒËÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÌ˚È
Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚˚È Ï¯ÓÍ
▶Ç
ÒÚ‡‚¸ÚÂ
˜ËÒÚ˚È
ϯÓÍ
3-2 ìèêÄÇãÖçàÖ èéíéäéå ÇéáÑìïÄ
ÑÎ ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ò ÔÓÒÚÓÌÌ˚Ï Ï¯ÍÓÏ ‰Î Ò·Ó‡ Ô˚ÎË (ÓÔˆË) ÖÒÎË
ÔÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË χÚÂ˜‡Ú˚È Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Ì‡ÔÓÎÌËÎÒ Ô˚θ˛,
ÔÓ˜ËÒÚËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Ë ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ Â„Ó ·‡ÚÌÓ
 Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ ·ÂÁ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÇÌËχÌË : ç
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
RU-6
4 ñàäãéççõâ îàãúíê (íéãúäé îàãúíêõ ñàäãéççõï íàèéÇ)
Å·„Ó‰‡ ÒËÒÚÂÏ ˆËÍÎÓÌÌÓÈ ÙËθÚ‡ˆËË ÏÓÊÌÓ ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Ò
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍÓÏ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ χÍÒËχθÌÛ˛ ʺÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ˜ËÒÚÍË.
äÛÔÌ˚ ˜‡ÒÚˈ˚ Ô˚ÎË, ÓÚÙËθÚÓ‚‡ÌÌ˚ ˆËÍÎÓÌÌ˚Ï ÙËθÚÓÏ, ÓÒ‰‡˛Ú ‚
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÙËθÚ‡ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë Á‡‚ËıÂÌË ‚ ˆËÍÎÓÌÌÏ
ÙËθÚÂ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ Á‡ÔÓÎÌÂÚÒ ÚÓθÍÓ
ÏÂÎÍÓ‰ËÒÔÂÒÌÓÈ Ô˚θ˛. äÓ„‰‡ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÙËθÚ‡ ̇ÔÓÎÌÂÚÒ ÔÓ Ë̉Ë͇ÚÓÌÛ˛
ÏÂÚÍÛ, Ú·ÛÂÚÒ ÓÔÓÓÊÌËÚ¸ Ë Ó˜ËÒÚËÚ¸ „Ó. åÓÊÌÓ ˜ËÒÚËÚ¸ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÙËθÚ‡
‚Ó‰ÓÈ.
1. èÓ‚ÂÌËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÙËθÚ‡ ‚ÎÂ‚Ó Ë ÔÓÚÌËÚ „Ó.
2. éÚÒÓ‰ËÌËÚ ˆËÍÎÓÌÌ˚È ÙËθÚ ÓÚ Û‰ÎËÌÂÌË ÒÚÂÌÍË Ë ÛÍÓÚÍË.
3. 쉇ÎËÚ ÌËÚË Ë ‚ÓÎÓÒ˚, ̇ÏÓÚ‡‚¯ËÂÒ ̇ ÒÂÚÍÛ.
4. èÓÒΠ˜ËÒÚÍË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇ ÙËθÚ‡ Ë ˆËÍÎÓÌÌÓ„Ó ÙËθÚ‡ ÒÓ‰ËÌËÚ ˆËÍÎÓÌÌ˚È
ÙËθÚ Ò Û‰ÎËÌÂÌËÂÏ ÒÚÂÌÍË Ë ÛÍÓÚÍÓÈ (‚˚Ï˚Ú˚ ‰ÂÚ‡ÎË Ú·ÛÂÚÒ Ú˘‡ÚÂθÌÓ
‚˚ÒÛ¯ËÚ¸ ‚ ÚÂÌË ÔÂ‰ Ò·ÓÍÓÈ).
5. ç‡ÊÏËÚ ̇ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÙËθÚ‡ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ Â„Ó ‚Ô‡‚Ó.
ëÓ‚ÏÂÒÚËÚ Ë̉Ë͇ÚÓÌ˚ ÏÂÚÍË, ̇ÌÂÒÂÌÌ˚ ̇ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÙËθÚ‡ Ë
ˆËÍÎÓÌÌÓÏ ÙËθÚÂ.
ˆËÍÎÓÌÌ˚È
ÙËθÚ
ôÂ΂‡
̇҇‰Í‡
è˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ
ÙËθÚ‡
5 óàëíäÄ ÇïéÑçéÉé îàãúíêÄ (éèñàü)
1
2
3
4
‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ Á‡ÒÓÂÌË ÙËθÚ‡ ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ÒÌËÊÂÌË
èêàåÖóÄçàÖ : çÂ
ÏÓ˘ÌÓÒÚË ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎ.
RU-7
- Ç ëãìóÄÖ ÇéáçàäçéÇÖçàü èêéÅãÖåõ
èêéÅãÖåÄ
èêàóàçÄ
ìëíêÄçÖçàÖ
ʺÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË.
èÓ‚ÂËÚ¸ ͇·Âθ, ‚ËÎÍÛ Ë
ç Á‡ÔÛÒ͇ÂÚÒ ‰‚Ë„‡ÚÂθ. éÚÒÛÚ‚ËÂ
éÚÍβ˜ÂÌË ËÁ-Á‡ ÔÂ„‚‡ ÓÁÂÚÍÛ. ÑÓʉ‡Ú¸Ò ÓÒÚ˚‚‡ÌË.
èÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ÒÌËÊÂÌËÂ
ÒËÎ˚ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË.
á‡ÒÓÂ̇ ̇҇‰Í‡, ¯Î‡Ì„
ËÎË Ú۷͇
쉇ÎËÚ¸ ϯ‡˛˘ËÈ
Ô‰ÏÂÚ.
ëÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÌÂ
òÌÛ ÔÂÂÍÛ˜ÂÌ ËÎË
ÓÚχÚ˚‚‡ÂÚÒ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. ÌÂÓ‚ÌÓ ÛÎÓÊÂÌ.
Ç˚ÚÌÛÚ¸ ¯ÌÛ ̇ 2-3 Ï Ë
̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ Ì‡ÏÓÚÍË ¯ÌÛ‡
è˚ÎÂÒÓÒ Ì ÒÓ·Ë‡ÂÚ
„Á¸.
èÓ‚ÂËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚ¸.
í¢Ë̇ ËÎË ÔÓ·ÓË̇ ‚
¯Î‡Ì„Â.
RU-8
UK
ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
èàãéëéë
❈ è
Â‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ Ó·ÓÚË Á ÔË·‰ÓÏ, ·Û‰¸ ·Ò͇, Û‚‡ÊÌÓ
ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˆ˛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛.
❈ ÇËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Ú¥Î¸ÍË ‚ ÔËÏ¥˘ÂÌÌ¥.
á‡ÂπÒÚÛÈÚ ‚‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ Ò‡ÈÚ¥ www.samsung.com/register
1 áÅàêÄççü èàãéëéëì
éèñßü
éèñßü
éèñßü
▶ îÛÌ͈¥ª ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
▶ ÑÎfl Á·Â¥„‡ÌÌfl ÒÎ¥‰ ÔËÔ‡ÍÛ‚‡ÚË ÚÛ·ÍÛ Á ̇҇‰ÍÓ˛.
▶ å¥ÒˆÂ ‰Îfl ̇҇‰ÓÍ
UK-3
2 ÖäëèãìÄíÄñßü èàãéëéëì
2-1 òçìê ÜàÇãÖççü
2-2 ÇàåàäÄó
ìÇßå./Çàåä
èêàåßíäÄ:
èË ‚ËÈχÌÌ¥ ¯ÌÛ‡ Á
ÓÁÂÚÍË ÒÎ¥‰
ÚËχÚËÒfl Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡
Ì Á‡ ¯ÌÛ ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˘Ó· ÛÌËÍÌÛÚË ÈÓ„Ó
ÒËθÌÓ„Ó Ì‡Úfl„ÌÂÌÌfl.
2-3 ìèêÄÇãßççü èéíìÜçßëíû
MIN = Ñ
Îfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ, ̇ÔËÍ·‰,
ڲθ.
MAX = ÑÎfl Ô¥‰ÎÓ„ Á Ú‚Â‰ËÏ
ÔÓÍËÚÚflÏ Ú‡ ÒËθÌÓ
Á‡·Û‰ÌÂÌËı ÍËÎËÏ¥‚.
2-4 äéçíêéãú ëàãà ÇëåéäíìÇÄççü
ÑÎfl ÁÏÂ̯ÂÌÌfl ÒËÎË ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÔË
Ó˜Ë˘ÂÌÌ¥ ¯ÚÓ, χÎÂ̸ÍËı ÍËÎËÏ¥‚
Ú‡ ¥Ì¯Ëı ΄ÍËı Ú͇ÌËÌ, ‚¥‰ÒÛ̸ÚÂ
ÔÓ‚¥ÚflÌÛ Á‡ÒÎ¥ÌÍÛ, ˘Ó· ‚¥‰ÍËÚË ÓÚ‚¥.
2-5 ÇàäéêàëíÄççü îìçäñß∫ ÇàÑìÇì
á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl Á Á‡‰Ì¸Óª Î¥‚Óª ÒÚÓÓÌË
ÔËÎÓÒÓÒ‡.
1) Ç¥‰`π‰Ì‡ÈÚ ¯Î‡Ì„ ‚¥‰ ÍÓÔÛÒÛ
ÔËÎÓÒÓÒ‡.
2) 襉`π‰Ì‡ÈÚ ٥ÍÒ‡ÚÓ ¯Î‡Ì„‡ ‰Ó
ÓÚ‚ÓÛ.
UK-4
MIN
MAX
2-6 ÇàäéêàëíÄççü ôßíéä íÄ çÄëÄÑéä Ñãü èßÑãéÉà
éèñßü
éèñßü
éèñßü
ô¥Ú͇ ‰Îfl Ô¥‰ÎÓ„Ë
á·Ë‡ÌÌfl
ÔËÎÛ
ÑÎfl ÍÛÚ¥‚
éèñßü ḁ́ϥڸ ÔÓÁÓ ÔÓÍËÚÚfl ·‡‡·‡ÌÛ ‰Îfl Á̥ۘ¯Ó„Ó ÔË·Ë‡ÌÌfl.
éèñßü
ô¥Ú͇ ‰Îfl
Ó‰¥fl·
èÓÒڥθ̇ ·¥ÎËÁ̇
‡·Ó Ó‰¥flÎÓ
é·¥ÊÚ ÌÓÊˈflÏË ‚ÓÎÓÒÒfl ‡·Ó
ÌËÚÍË, ˘Ó ̇ÏÓÚ‡ÎËÒfl ̇ ˘¥ÚÍÛ.
▶ îÛÌ͈¥ª ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
UK-5
çÄëÄÑäÄ Ñãü èàãì
çÄëÄÑäÄ Ñãü äìíßÇ
- ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl Á·Ë‡ÌÌfl ÔËÎÛ
Á Ï·Υ‚, ÔÓÎˈ¸, ÍÌË„ Ú‡ ¥Ì.
- ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl ÍÛÚ¥‚ ‰Îfl
Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ·‡Ú‡ÂÈ, ÍÛÚÍ¥‚,
˘¥ÎÂÈ.
3 ßçÑàäÄíéêà
- ÑÎfl ·¥Î¸¯Óª ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¥
Ó˜Ë˘ÛÈÚ ˘¥ÚÍÛ ‰Îfl Ô¥‰ÎÓ„Ë
Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ̇҇‰ÍË ‰Îfl
ÍÛÚ¥‚.
ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ, fl͢Ó
ÁÏ¥ÌË‚Òfl ÍÓÎ¥ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ‡.
3-1 áÄåßçÄ èàãéáÅßêçàäÄ
1
2
3
4
3-2 Ñãü ÅÄÉÄíéêÄáéÇéÉé åßòäÄ
üÍ˘Ó ·‡„‡ÚÓ‡ÁÓ‚ËÈ Ï¥¯ÓÍ Á‡ÔÓ‚ÌË‚Òfl, ÈÓ„Ó ÒÎ¥‰ Ó˜ËÒÚËÚË ¥
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÁÌÓ‚Û.
 ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ·ÂÁ ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇.
èéèÖêÖÑÜÖççü : ç
UK-6
4 ñàäãéççàâ îßãúíê (íßãúäà îßãúíêà ñàäãéççéÉé íàèì)
ᇂ‰flÍË ˆËÍÎÓÌÌÓÏÛ Ù¥Î¸ÚÛ ‚Ë ÏÓÊÂÚ ‰Ó‚¯Â Ì ϥÌflÚË Ï¥¯ÓÍ ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇, Í¥Ï
ÚÓ„Ó, ‚¥Ì Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ χÍÒËχθÌÛ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ˜Ë˘ÂÌÌfl. ÇÂÎËÍ¥ ˜‡ÒÚÍË ÔËÎÛ,
‚¥‰Ù¥Î¸ÚÓ‚‡Ì¥
ˆËÍÎÓÌÌËÏ Ù¥Î¸ÚÓÏ, Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl Û πÏÌÓÒÚ¥ ‰Îfl ÔËÎÛ, ÍÓÎË ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÂ
ÔÓ‚¥Úfl ¥ ÔËÎ Ó·ÂÚ‡˛Ú¸Òfl Û ˆËÍÎÓÌÌÓÏÛ Ù¥Î¸Ú¥. íÓÏÛ, Û Ï¥¯ÓÍ ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇
ÔÓÚ‡ÔÎfl˛Ú¸
Î˯ ̇ÈÏÂ̯¥ ˜‡ÒÚÍË ÔËÎÛ.
äÓÎË πÏÌ¥ÒÚ¸ ‰Îfl ÔËÎÛ Á‡ÔÓ‚Ì˛πÚ¸Òfl ÔËÎÓÏ ‰Ó Υ̥ª, ÈÓ„Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÈÌflÚË ¥
ÔÓ˜ËÒÚËÚË. ∏ÏÌ¥ÒÚ¸ ‰Îfl ÔËÎÛ ÏÓÊ̇ ÏËÚË Û ‚Ó‰¥.
1.
2.
3.
4.
é·ÂÌ¥Ú¸ πÏÌ¥ÒÚ¸ ‰Îfl ÔËÎÛ ‚Î¥‚Ó ¥ ‚ËÚfl„Ì¥Ú¸.
Ç¥‰’π‰Ì‡ÈÚ ˆËÍÎÓÌÌËÈ Ù¥Î¸Ú ‚¥‰ ÚÛ·ÍË ¥ Û˜ÍË.
ÇËÈÏ¥Ú¸ ÌËÚÍË ¥ ‚ÓÎÓÒÒfl, ˘Ó ̇ÍÓÔ˘ËÎËÒfl ̇ Ò¥Úˆ¥.
è¥ÒÎfl ˜Ë˘ÂÌÌfl πÏÌÓÒÚ¥ ‰Îfl ÔËÎÛ ¥ ˆËÍÎÓÌÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡ Á’π‰Ì‡ÈÚ ˆËÍÎÓÌÌËÈ
٥θÚ ¥Á ÚÛ·ÍÓ˛ ¥ Û˜ÍÓ˛ (ÔÓÏËÚ¥ ˜‡ÒÚËÌË ÔÓÚ¥·ÌÓ ÂÚÂθÌÓ ‚ËÒÛ¯ËÚË Û
Á‡Ú¥ÌÍÛ ÔÂ‰ Á·Ë‡ÌÌflÏ).
5. ÇÒÚ‡‚Ú ¥ Ó·ÂÌ¥Ú¸ πÏÌ¥ÒÚ¸ ‰Îfl ÔËÎÛ ‚Ô‡‚Ó. ëÛÏ¥ÒÚ¥Ú¸ ÔÓÁ̇˜ÍË Ì‡ πÏÌÓÒÚ¥ ‰Îfl
ÔËÎÛ ¥ ˆËÍÎÓÌÌÓÏÛ Ù¥Î¸Ú¥.
ñËÍÎÓÌÌËÈ
٥θÚ
ç‡Ò‡‰Í‡
‰Îfl
˘¥ÎËÌ
∏ÏÌ¥ÒÚ¸ ‰Îfl
ÔËÎÛ
5 éóàëíäÄ ÇïßÑçéÉé îßãúíêÄ (éèñßü)
1
2
3
4
Â‚¥flÈÚ ˜Ë Ì Á‡ÒÏ¥ÚË‚Òfl ٥θÚ, ÚÓÏÛ ˘Ó ˆÂ ÏÓÊÂ
èêàåßíäÄ: è
ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË ÏÓÚÓ ‡·Ó ÒÚ‡ÚË Ô˘ËÌÓ˛ ÔÓÒ··ÎÂÌÌfl ÒËÎË
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl
UK-7
-ì ÇàèÄÑäì ÇàçàäçÖççü èêéÅãÖåà
èêéÅãÖåÄ
èêàóàçÄ
ÇàêßòÖççü
åÓÚÓ Ì Á‡ÔÛÒ͇πÚ¸Òfl.
çÂχπ ÔÓ‰‡˜¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl.
ëÔ‡ˆ˛‚‡‚ ÚÂÏ¥˜ÌËÈ
Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ.
èÂ‚¥Ú ͇·Âθ,
¯ÚÂÔÒÂθÌÛ ‚ËÎÍÛ ¥ ÓÁÂÚÍÛ.
чÈÚ ÔË·‰Û ÓıÓÎÓÌÛÚË.
ëË· ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl
ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÁÌËÊÛπÚ¸Òfl.
ᇷËÎÓÒfl ÒÓÔÎÓ, ¯Î‡Ì„
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ‡·Ó Ú۷͇.
Çˉ‡Î¥Ú¸ Ó·`πÍÚ.
\òÌÛ ÁÏÓÚÛπÚ¸Òfl ÌÂ
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛.
èÂ‚¥Ú ˜Ë ÌÂ
ÔÂÂÍÛÚË‚Òfl ‡·Ó
ÔÂ„ÌÛ‚Òfl ¯ÌÛ.
èËÎÓÒÓÒ Ì ‚ÒÏÓÍÚÛπ ÔËÎ.
í¥˘Ë̇ ‡·Ó ‰¥͇ ‚
¯Î‡Ì„Û.
UK-8
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ¯ÌÛ ̇ 2-3Ï ¥
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÁÏÓÚÍË
¯ÌÛ‡.
èÂ‚¥Ú ¯Î‡Ì„,
Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ÈÓ„Ó Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥.
KK
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША
НҰСҚАУЛЫҚ
ШАҢСОРҒЫШ
* Жұмыс істер алдында нұсқаулықтармен мұқият танысып шағыңыз.
* Тек қана үй-жайда пайдаланыңыз.
* Шаңсорғыш қалыпты жағдайда тұрмыста пайдалану үшін арналған
www.samsung.сom/register сайтындағы Samsung клубына тіркеліңіз.
1 ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ
Опция-қызметтері
Опция-қызметтері
Опция-қызметтері
▶ Жабдықтары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
▶ Жабдықтары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
▶ Жабдықтарды сақтау
KK-2
2 ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ
2-1 ЖЕЛІЛІК ШНУР
2-2 АЖЫРАТҚЫШ
ЕСКЕРТУ:
Розеткадан желілік
шнурды ажыратқанда
шнур айырынан ұстап
тартыңыз
2-3 ҚУАТТЫ РЕТТЕУ
(ТЕК ҚАНА ҚУАТТЫ РЕТТЕГІШІ БАР ҮЛГІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН)
MIN = Тек қана жұқа маталарға арналған,
мысалы, перде.
MAX = Қатты едендерге жəне қатты
былғанған кілемдерге.
2-4 СОРУДЫ РЕТТЕУ
Драп, кілемше жəне басқа да жеңіл
маталарды тазарту кезінде сору күшін.
төмендету үшін ауа жапқышын тесік
толық ашылғанша жылжытыңыз.
2-5 ЖЕЛДЕТКІШТІ ҚОЛДАНУ
Шаңсорғыштың сол жағында орналасқан
1) шлангті корпустан ажыратыңыз.
2) шлангтің ілмегін желдеткіштің тесігіне
жалғаңыз.
KK-3
MIN
MAX
2-6 ЕДЕН ТАЗАРТУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛ
Опция-қызметтері
Опция-қызметтері
Опцияқызметтері
Насадка для чистки пола-Еден
тазартуға арналған саптама
Пылевая щеткаШаң щеткасы
Щелевая насадкажіңішке саптама
ҚЫЗМЕТТЕРІ Тазартуды жеңілдету үшін барабанның тұнық қақпағын ағытып алыңыз
ҚЫЗМЕТТЕРІ
Жамылғыға
Төсек орын жабдықтары
арналған щетка немесе жамылғы
Щетканың айналасындағы үй жануарларының жүндерін
немесе жіптерді қайшымен қиып алып тастаңыз
▶ Бөлшектері үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
KK-4
Пылевая щетка-шаң щеткасы
Жіңішке саптама
- Жиһаздың, сөрелердің,
кітаптардың жəне т.б.
шаңын тазартуға арналған
щетка
- Радиаторларды,
саңылауларды, диван
жастықтары арасындағы
аралықты тазартуға арналған
- Тиімді тазарту үшін :
жіңішке саптамасы бар
еденге арналған саптама
3 ЖАРЫҚ ИНДИКАТОРЛАРЫ
Индикатордың түсі өзгергенде шаң жинағыш қапты
ауыстырыңыз.
МАҢЫЗДЫ! Ш
аң жинағыш қаптың толып қалуына
жол бермеңіз Оның жай-күйін жиі
тексеріп отырыңыз
3-1 ШАҢ ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН ҚАПШЫҚТЫ АУЫСТЫРУ
1
2
3
▶ Қақпақты ашыңыз ▶ Қ
олданылған
қапшықты
шығарыңыз
3-2 АУА ТАРАЛЫМЫН БАСҚАРУ
4
▶Ш
аңнан тазартыңыз
немесе бір рет
қолданылатын
қапшықты
лақтырып тастаңыз
▶Т
аза
қапшық
орнатыңыз
Шаң жинауға арналған тұрақты қапшығы бар үлгілерге арналған
(қызметтері). Егер қолданылғаннан кейін мата шаң жинағыш қап шаңға
толып қалса, шаң жинағыш қапты тазартып, қайта орнына орнатыңыз.
Назар аударыңыз : шаңсорғышты шаң жинағыш қапсыз
пайдаланбаңыз.
KK-5
4 ЦИКЛОНДЫҚ СҮЗГІ (ТЕК ЦИКЛОНДЫҚ ТИПТЕГІ СҮЗГІЛЕР)
Циклондық сүзгілеу жүйесінің арқасында көп уақыт шаңсорғыштың шаң жинағыш қабын
ең жоғарғы тиімділігін сақтай отыра қолдануға болады.
Циклондық сүзгімен сүзілген ірі шаң бөлшектері циклондық сүзгіде ауа сору жəне иірілу
процесінде сүзгінің шаң жинағыш қабына жиналады. Осылайша шаңсорғыштың шаң
жинағыш қабы тек қана ұсақ шашыраңқы шаңмен толады. Шаң жинағыш қап
индикаторлық белгі бойынша толса, оны босату жəне тазарту керек. Сүзгінің шаң
жинағыш қабын сумен тазалауға болады.
н:
бар
тама
1. Сүзгінің шаң жинағыш қабын солға бұрып, оны тартыңыз.
2. Циклондық сүзгіні қабырға ұзартқышы мен тұтқадан ажыратыңыз.
3. Торға оралып қалған жіптер мен шаштардан тазартыңыз.
4. Сүзгінің шаң жинағыш қабы мен циклондық сүзгіні тазартқан соң, циклондық сүзгіні
қабырға ұзартқышы мен тұтқаға жалғаңыз. (құрастыру алдында жуылған бөлшектерді
көлеңкеде мұқият кептіріңіз)
5. Сүзгінің шаң жинағыш қабын басып тұрып оңға қарай бұрыңыз. Сүзгінің шаң жинағыш
қабында жəне циклондық сүзгіде салынған индикаторлық белгілерді сəйкестендіріңіз
Пылесборник
фильтрасүзгінің шаң
жинағыш
қабы
Щелевая
насадкажіңішке
саптама
Циклонный
фильтрциклондық сүзгі
5 АУА СОРАТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ (ҚЫЗМЕТТЕРІ)
1
2
3
4
төмендеуі немесе қозғалтқыш зақымданбауы үшін сүзгінің
ЕСКЕРТУ : Қуаттың
бітеліп қалуына жол бермеңіз.
KK-6
- ҚИЫНДЫҚТАР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА
ҚИЫНДЫҚТАР
СЕБЕБІ
ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Қозғалтқыш іске қосылмайды. Электркөзі жоқ Қызып кеткеніне
байланысты өшіру.
Сору күшінің біртіндеп
Саптама, шланг немесе түтіктің
төмендеуі.
толып қалуы.
Кабель, айыр жəне розетканы
тексеріңіз. Суығанын күтіңіз.
Кедергі жасайтын заттан тазарту.
Шаңсорғыш шаңды
сормайды.
Шлангты тексеріңіз, қажет болса,
оны ауыстырыңыз.
Желілік шнур толық
оралмайды.
Шнур оралып қалған немесе дұрыс
жиналмаған.
Статика.
Егер үй-жайда,əсіресе, қыс
мезгілінде өте құрғақ микроклимат Сору қуатын төмендетіңіз.
болған кезде сирек байқалуы мүмкін.
Шлангтағы жарық немесе тесік.
Шнурды 2-3 метрге тартып шығарыңыз жəне
шнурды орап алу түймешесін басыңыз
Code No. DJ68-00471E REV(0.3)
Download PDF