Samsung | SC9580 | Samsung 1800 Вт. Пылесос без мешка для сбора пыли Samsung SC9580 Инструкция по использованию(XP)

RU
àÌÒÚÛ͈Ë ÔÓ ʺÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
SC9540, SC9560, SC9567, SC9590, SC9580
POCC KR.AB57.B00065
17.01.2011
16.01.2014
.0001.11AB57
ᇂӉ: ë
‡ÏÒÛÌ„ ùÎÂÍÚÓÌËÍÒ äÓ., ãÚ‰, 271, éÒÂÓÌ-ÑÓÌ„, 䂇ÌÒ‡Ì-ÉÛ, 䂇̘ÊÛ-ÒËÚË,
êÂÒÔÛ·ÎË͇ äÓÂfl
àÏÔÓÚÂ ‚ êÓÒÒËË: ééé “ë‡ÏÒÛÌ„ ùÎÂÍÚÓÌËÍÒ êÛÒ äÓÏÔ‡ÌË”, 125009, „. åÓÒÍ‚‡, ÅÓθ¯ÓÈ
ÉÌÂÁ‰ÌËÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÂÂÛÎÓÍ, ‰ÓÏ 1, ÒÚÓÂÌË 2
èõãÖëéë
❈ èÂ‰
̇˜‡ÎÓÏ ʺÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ
‰‡ÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
❈ è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ÚÓθÍÓ ‰Î ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË.
á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/register
DJ68-00368Y(0.9).indb
1
2011.3.18
3:35:1 PM
ÇÄÜçõÖ åÖêõ èêÖÑéëíéêéÜçéëíà
1. ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ‰‡ÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ
̇ÔÊÂÌË ÒÂÚË ʺÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‰‡ÌÌ˚Ï, Û͇Á‡ÌÌ˚Ï ‚ Ú‡·Î˘Í Ò
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ‰Ì ÔË·Ó‡.
2. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ: ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ‰Î ˜ËÒÚÍË ÏÓÍ˚ı ÍÓ‚Ó‚ ËÎË
ÔÓÎÓ‚. ç ‚Ò‡Ò˚‚‡ÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ‚Ó‰Û.
3. ç
ÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚Ú¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÌËχÚÂθÌ˚Ï ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Î˛·˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı
ÔË·ÓÓ‚ ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ‰ÂÚÂÈ. ç ÔÓÁ‚ÓÎÈÚ ‰ÂÚÏ Ë„‡Ú¸ Ò Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ. çËÍÓ„‰‡ ÌÂ
‡Á¯‡ÈÚ ‰ÂÚÏ ‚Íβ˜‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡ ‚ÁÓÒÎ˚ı. àÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ
ÚÓθÍÓ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â.
4. ç
 ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ·ÂÁ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇. ÑÎ ÔÓ‰‰ÂʇÌË ̇ËÎÛ˜¯ÂÈ
ʺÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÒΉÛÂÚ ÓÔÓÓÊÌÚ¸ ‰Ó Â„Ó ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ„Ó Á‡ÔÓÎÌÂÌË.
5. ç
 ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Î Ò·Ó‡ ÒÔ˘ÂÍ, „Ó˜Â„Ó ÔÂÔ· ËÎË ÓÍÛÍÓ‚. çÂ
‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ̇ıÓʉÂÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚·ÎËÁË ÍÛıÓÌÌ˚ı ÔÎËÚ ËÎË ‰Û„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚
ÚÂÔ·. Ç˚ÒÓ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‰ÂÙÓχˆËË Ë ‚˚ˆ‚ÂÚ‡Ì˲
Ô·ÒÚËÍÓ‚˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ÔË·Ó‡.
6. ç
 ÒΉÛÂÚ ÒÓ·Ë‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ÊÂÒÚÍËÂ, ÓÒÚ˚ Ô‰ÏÂÚ˚, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ˜‡ÒÚË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. ç ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÒ¸ ̇ ¯Î‡Ì„. ç ÒÚ‡‚¸Ú ̇ ¯Î‡Ì„ ÚÊÂÎ˚Â
Ô‰ÏÂÚ˚. ç ·ÎÓÍËÛÈÚ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Â ËÎË ‚˚ÔÛÒÍÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË.
7. Ç
˚Íβ˜‡ÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË Ì‡ ÍÓÔÛÒ ÔÂ‰ ÓÚÍβ˜ÂÌËÂÏ ¯ÌÛ‡
ÔËÚ‡ÌË ÓÚ ÓÁÂÚÍË. éÚÒÓ‰ËÌÈÚ ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌË ÓÚ ʺÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÓÁÂÚÍË
ÔÂ‰ Á‡ÏÂÌÓÈ Ï¯͇ ËÎË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Î Ò·Ó‡ Ô˚ÎË. ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌË ÒΉÛÂÚ ÓÚÒÓ‰ËÌÚ¸ ÓÚ ÓÁÂÚÍË, ‰ÂʇҸ Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ.
8. ù
ÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Î ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË β‰¸ÏË (‚Íβ˜‡ ‰ÂÚÂÈ) Ò
Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË, ÒÂÌÒÓÌ˚ÏË ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÏË ËÎË Îˈ‡ÏË,
Û ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÚ ÓÔ˚Ú‡ ËÎË Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ë Ì ÍÓÌÚÓÎËÛ˛ÚÒ ËÎË ÂÒÎË ÓÌË ÌÂ
ÔÓËÌÒÚÛÍÚËÓ‚‡Ì˚ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÎˈÓÏ, Óڂ˜‡˛˘ËÏ Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò Ô˜¸˛, Ì ÓÒÚ‡‚ÎÈÚ Ëı ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡.
9. è
Â‰ ˜ËÒÚÍÓÈ ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ ÔË·Ó‡ ÒΉÛÂÚ ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ¸ ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡
ÔËÚ‡ÌË ÓÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍË.
10. ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Û‰ÎËÌËÚÂÎË.
11. ÖÒÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ, ÓÚÍβ˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ ʺÎÂÍÚÓÒÂÚË Ë
ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò ÓÙˈˇθÌ˚Ï ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï ‡„ÂÌÚÓÏ.
12. èË ÔÓ‚ÂʉÂÌËË ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌË ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Á‡ÏÂÌÂÌ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ËÎË Â„Ó ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï ‡„ÂÌÚÓÏ, ÎË·Ó ÎˈÓÏ Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
Í‚‡ÎËÙË͇ˆËÂÈ.
13. ç ÒΉÛÂÚ ÌÓÒËÚ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ, ‰ÂʇҸ Á‡ ¯Î‡Ì„. ÑÎ ʺÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Û˜ÍÛ
̇ Ô˚ÎÂÒÓÒÂ.
14. ÖÒÎË ‚˚ Ì ËÒÔÓθÁÛÂÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ, ‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ʺÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË ËÁ ÓÁÂÚÍË. èÂ‰
ÚÂÏ, Í‡Í Ò‰Â·ڸ ʺÚÓ, ‚˚Íβ˜ËÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ.
преДУпреЖДенИе
Данный пылесос предназначен только для домашнего использования.
Не используйте пылесос для удаления строительных отходов или мусора.
Не используйте пылесос при отсутствии одного из фильтров, так как это
может привести к повреждению внутренних компонентов и аннулированию
гарантийных обязательств.
RU-1
DJ68-00368Y(0.9).indb
1
2011.3.18
3:35:1 PM
1 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ
éèñàü
▼
éèñßü
äÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆË ÏÓÊÂÚ ÓÚ΢‡Ú¸Ò ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË. ëÏ. ÒÚ. 5, 6.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
ç ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ
Û˜ÍË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇, ÔÂÂÌÓÒ
ÔË·Ó.
ï‡ÌËÚ ̇҇‰ÍÛ ‰Î ˜ËÒÚÍË
ÔÓÎÓ‚, Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡‚  ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÂ.
RU-2
DJ68-00368Y(0.9).indb
2
2011.3.18
3:35:4 PM
2 êÄÅéíÄ ë èõãÖëéëéå
2-1. ëÖíÖÇéâ òçìê
èêàåÖóÄçàÖ
èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ
۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ¯ÌÛ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÚÌÛÚ.
éÚÒÓ‰ËÌ ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ
ÓÚ ʺÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ
ÓÁÂÚÍË, ·ÂËÚÂÒ¸ Á‡
¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ, ‡ ÌÂ
Á‡ Ò‡Ï ¯ÌÛ.
2-2. ÇõäãûóÄíÖãú ëÖíÖÇéÉé çÄèêüÜÖçàü (àçîêÄäêÄëçõâ äÄçÄã ìèêÄÇãÖçàü)
- òãÄçÉ
èÖêÖÑÄíóàä
1. ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ( )
è˚ÎÂÒÓÒ ‚Íβ˜‡ÂÚÒ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË «ON/OFF» (Çäã/
Çõäã).
è˚ÎÂÒÓÒ ‚˚Íβ˜‡ÂÚÒ ÔÓ‚ÚÓÌ˚Ï Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ʺÚÓÈ ÍÌÓÔÍË.
2. êÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ (-/+)
è
ÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ MODE (êÂÊËÏ),
˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÓ‰ıÓ‰˘ËÈ ÂÊËÏ.
(ON) MIN → MID → MAX (ÏËÌ.→ Ò‰Ì. → χÍÒ.)
ìèêÄÇãÖçàÖ Ç êìäéüíäÖ
[ìÔ‡‚ÎÂÌË Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒ ÔÓ
ËÌÙ‡Í‡ÒÌÓÏÛ Í‡Ì‡ÎÛ]
äéêèìë
3. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÂÊËχ (Auto)
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ AUTO ‰Î ‚˚·Ó‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó
ÂÊËχ „ÛÎËÓ‚‡ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË.
èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ „ÛÎËÓ‚ÍË
ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÓ‰ıÓ‰˘ËÈ ÂÊËÏ.
ON (MAX) → OFF (Çäã. (åÄäë.) → Çõäã.)
èËϘ‡ÌË :  ÒÎË ÛÍÓÚ͇
êÖÉìãàêéÇäÄ åéôçéëíà
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ,
Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ÏÓÊÌÓ ÛÔ‡‚ÎÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÍÌÓÔÍË Ì‡ Â„Ó ÍÓÔÛÒÂ.
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ ÙËθÚ‡
Á‡ÊË„‡ÂÚÒ, ÍÓ„‰‡ Ú·ÛÂÚÒ ÔÓ‚ÂËÚ¸
ËÎË ÓÔÓÓÊÌËÚ¸ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ. äÓÏÂ
ʺÚÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ò˄̇Î.
ùÚËÏ Á̇˜ÍÓÏ (IR) ÔÓϘ‡ÂÚÒ
ÔËÂÏÌËÍ ËÌÙ‡Í‡ÒÌÓ„Ó
ËÁÎÛ˜ÂÌË, ̇ ÍÓÚÓ˚È ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú
Ò˄̇Î˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ò ÛÍÓÚÍË.
чÌÌ˚È Á̇˜ÓÍ ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚˚·‡Ì
ÂÊËÏ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ „ÛÎËÓ‚ÍË
ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË. ìÓ‚Â̸
ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË Û͇Á˚‚‡ÂÚÒ
̇ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ÌÓÏ ‰ËÒÔÎÂÂ.
RU-3
DJ68-00368Y(0.9).indb
3
2011.3.18
3:35:7 PM
▼
2-3 àëèéãúáéÇÄçàÖ à ÛıÓ‰ Á‡ ̇҇‰Í‡ÏË
ëÓÒÚ‡‚Ì˚ ˜‡ÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Ò ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
íêìÅäÄ
ÑÎË̇ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË „ÛÎËÛÂÚÒ
ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÂÂÏ¢ÂÌË ÍÌÓÔÍË „ÛÎËÓ‚ÍË
‰ÎËÌ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ˆÂÌÚÂ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË, ‚ÔÂ‰ Ë Ì‡Á‡‰.
ÑéèéãçàíÖãúçõÖ
çÄëÄÑäà
éÚ‰ÂÎËÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛
ÚÛ·ÍÛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ҇ÏÛ˛
ÍÓÓÚÍÛ˛ ‰ÎËÌÛ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ̇΢ËÂ
Á‡ÒÓÂÌË. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎÂÚ Î„ÍÓ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸
ÏÛÒÓ, Á‡·Ë‚‡˛˘ËÈ ÚÛ·ÍÛ.
燉Â̸Ú ̇҇‰ÍÛ Ì‡
ÍÓ̈ Û˜ÍË ¯Î‡Ì„‡.
Ç˚‰‚Ë̸ÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ
˘ÂÚÍÛ ‰Î Ô˚ÎË ‰Î
˜ËÒÚÍË ‚
ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı.
óÚÓ·˚ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Ò
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ‰Î ˜ËÒÚÍË Ó·Ë‚ÍË,
̇‰Â̸Ú ̇҇‰ÍÛ Ì‡ ÍÓ̈ Û˜ÍË
¯Î‡Ì„‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ
«íË ‚ Ó‰ÌÓÏ»
▲ó
ËÒÚ͇
ÍÓ‚Ó‚
▲
3WAY BRUSH
(éèñàü)
▲
▲ó
ËÒÚ͇
ÔÓÎÓ‚
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ˘ÂÚÍË ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ, ·ÎÓÍËÛ˛˘ËÈ
‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Â ÓÚ‚ÂÒÚËÂ.
Щетка для чистки
паркета (дополнительно)
Моментальная уборка на широком
участке покрытия.
При засорении входного отверстия
насадки полностью удалите мусор.
RU-4
DJ68-00368Y(0.9).indb
4
2011.3.18
3:35:11 PM
íÛ·Ó ˘ÂÚ͇
(éèñàü)
ó‡ÒÚ‡ Û·Ó͇ ¯ÂÒÚË ‰Óχ¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ·ÎÓÍËÓ‚ÍÂ
‚‡˘ÂÌË ËÁ-Á‡ ̇ÏÓÚ‡‚¯Â„ÓÒ ̇ ·‡‡·‡Ì ÏÛÒÓ‡. Ç ʺÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÓÒÚÓÓÊÌÓ
Ó˜ËÒÚËÚ ·‡‡·‡Ì.
1
ÑÎ ÛÎÛ˜¯ÂÌÌÓÈ
Û·ÓÍË ¯ÂÒÚË
‰Óχ¯ÌËı
ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë
‚ÓÒ‡ ÍÓ‚Ó‚.
2
3
àÁ‚ÎÂÍËÚ ˘ÂÚÓ˜Ì˚È
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ «Open»
(«éÚÍ˚Ú¸») ̇ ÔÓÁ‡˜ÌÓÈ ‚‡Î.
Í˚¯ÍÂ, ˜ÚÓ·˚ ÒÌÚ¸
Í˚¯ÍÛ.
5
4
쉇ÎËÚ Ô˚θ ËÁ ÍÓÔÛÒ‡
˘ÂÚÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
̇҇‰ÍË ‰Î Ô˚ÎË ËÎË
˘Â΂ÓÈ Ì‡Ò‡‰ÍË.
ÇÒÚ‡‚¸Ú ˘ÂÚÍÛ ‚Ó
‚‡˘‡˛˘ËÈÒ
ÂÏÂ̸ Ë ÒÓ·ÂËÚÂ
‚ÂÒ¸ ÛÁÂÎ.
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÌÓÊÌˈ
Û‰‡ÎËÚÂ Ò ˘ÂÚÓ˜ÌÓ„Ó
‚‡Î‡ Ô˚θ Ë ¯ÂÒÚ¸.
6
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇ ÏÂÒÚÓ
ÔÓÁ‡˜ÌÛ˛
ʺÍ‡ÌËÛ˛˘Û˛ Í˚¯ÍÛ,
̇ʇ‚  ‰Ó ˘ÂΘ͇.
RU-5
DJ68-00368Y(0.9).indb
5
2011.3.18
3:35:17 PM
3 éóàëíäÄ èõãÖëÅéêçàäÄ
1
2
è˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÒΉÛÂÚ Ó˜Ë˘‡Ú¸
ÔÓÒÎÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌË ÓÚÏÂÚÍË
Á‡ÔÓÎÌÂÌË ËÎË ‚Íβ˜ÂÌË
Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ÔÓÎÌÂÌË.
4
3
àÁ‚ÎÂÍËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ, ̇ʇ‚
ÍÌÓÔÍÛ.
5
éÔÓÓÊÌËÚÂ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ.
6
èÓÒÎÂ ÓÔÓÓÊÌÂÌË
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇ Û‰‡ÎËÚÂ
‚ÓÎÓÒ˚, ¯ÂÒÚ¸ Ë ÔÓ˜ËÈ ÏÛÒÓ
Ò ÓÒÌÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
ëÌËÏËÚ Í˚¯ÍÛ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
˘ÂΘÓÍ
èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ‚ ÍÓÔÛÒ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡,
̇ÊËχ ̇ Ì„Ó, ÔÓ͇ Ì ÛÒÎ˚¯ËÚÂ
˘ÂΘÓÍ.
- éÔÓÓÊÌÈÚ Ô˚θ ‚ ÔÓÎËʺÚËÎÂÌÓ‚˚È Ï¯ÓÍ
(ÂÍÓÏẨÛÂÚÒ ‰Î β‰ÂÈ, ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı ‡ÒÚÏÓÈ/‡ÎÎÂ„ËÂÈ)
éèñàü
èêàåÖóÄçàÖ
è˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÏÓÊÌÓ
ÒÔÓ·ÒÍË‚‡Ú¸
ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ.
RU-6
DJ68-00368Y(0.9).indb
6
2011.3.18
3:35:28 PM
4 éóàëíäÄ èêÖÑåéíéêçéÉé îàãúíêÄ
4-1 äéÉÑÄ ëãÖÑìÖí óàëíàíú èÄäÖí èêÖÑåéíéêçõâ îàãúíê
- ÖÒÎË ÔË Û·ÓÍ ÓÚϘ‡ÂÚÒ Á‡ÏÂÚÌÓ ÒÌËÊÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË
ËÎË Á‡„Ó‡ÂÚÒ Ë̉Ë͇ÚÓ ÙËθÚ‡ ÔÓÒÎÂ Ó˜Ë˘ÂÌË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇,
ÔÓ‚Â¸Ú Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ Ë Ô‰ÏÓÚÓÌ˚È ÙËθÚ.
èË ÒÌËÊÂÌËË ÏÓ˘ÌÓÒÚË
‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ·ÏÔ‡.
ÖÒÎË Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ,
ÒΉÛÂÚ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ.
4-2. óàëíäÄ èõãÖëÅéêçàäÄ
èêàåÖóÄçàÖ :
2
1
ÔÓ‚Â¸ÚÂ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ÔÓÎÌÂÌË
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇ ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË
Ë̉Ë͇ÚÓ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ
Ò˄̇ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÊÂ
ÔÓÒΠӘËÒÚÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
àÁ‚ÎÂÍËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ.
èÓÒÎÂ Ó˜Ë˘ÂÌË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇ Û‰‡ÎËÚ ‚ÓÎÓÒ˚,
¯ÂÒÚ¸ Ë ÔÓ˜ËÈ ÏÛÒÓ Ò ÓÒÌÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
4-3. èêéÇÖêäÄ àçÑàäÄíéêÄ áÄèéãçÖçàü èõãÖëÅéêçàäÄ
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
"MAX"
êÖÉìãüíéê çÄ êìóäÖ
ÖÒÎË Ë̉Ë͇ÚÓ ÙËθÚ‡ „ÓËÚ Í‡ÒÌ˚Ï, ÍÓ„‰‡
‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Â ÓÚ‚ÂÒÚË ̇ıÓ‰ËÚÒ ‚ 10 ÒÏ Ì‡‰
ÔÓÎÓÏ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Ó˜ËÒÚÍÛ
Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó ÙËθÚ‡.
RU-7
DJ68-00368Y(0.9).indb
7
2011.3.18
3:35:31 PM
4-4 óàëíäÄ èêÖÑåéíéêçéÉé îàãúíêÄ
1
2
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇ Ë Í‡ÒÒÂÚÛ
Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó ÙËθÚ‡ ͇Í
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.
4
3
ëÌËÏËÚ Í˚¯ÍÛ Í‡ÒÒÂÚ˚
Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó ÙËθÚ‡
àÁ‚ÎÂÍËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ËÁ
Ô‡ÍÂÚ‡ ‰Î Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
5
èÓÏÓÈÚ ÏËÍÓÙËθÚ Ë Í‡ÒÒÂÚÛ
‚Ó‰ÓÈ
7
6
èÓÒÛ¯ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ‚ ÚÂÌË
‚ Ú˜ÂÌË Ì ÏÂÌ 12 ˜‡ÒÓ‚.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ „Û·ÍÛ Ë
ÙËθÚ ‚ Ô‡ÍÂÚ ‰Î
Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
8
èÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Á‡ÍÓÈÚÂ
Í˚¯ÍÛ Í‡ÒÒÂÚ˚
Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó ÙËθÚ‡
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ͇ÒÒÂÚÛ
Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó
ÙËθÚ‡ ̇ ÔÂÊÌ ÏÂÒÚÓ
èêàåÖóÄçàÖ : ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÙËθÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÒÓı ÔÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Â„Ó ‚
Ô˚ÎÂÒÓÒ.
RU-8
DJ68-00368Y(0.9).indb
8
2011.3.18
3:35:35 PM
5 óàëíäÄ áÄôàíçéÉé îàãúíêÄ
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÙËθÚ Á‡˘ËÚ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ËÁ
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. Ç˚ÚıÌËÚ Ô˚θ ËÁ ÙËθÚ‡
Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Â„Ó Ì‡Á‡‰ ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ.
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇
Ë Í‡ÒÒÂÚÛ Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó ÙËθÚ‡
6 óàëíäÄ ÇõïéÑçéÉé îàãúíêÄ
1
2
àÁ‚ÎÂÍËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ.
3
Ç˚Ú‡˘ËÚ ÙËθÚ HEPA Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËÒÛÌÍÂ
4
é˜ËÒÚËÚ ÙËθÚ HEPA ÓÚ Ô˚ÎË.
èÓÏÂÒÚËÚ ÙËθÚ HEPA ̇Á‡‰ ‚ ÍÓÔÛÒ,
ÔË ʺÚÓÏ ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ˘ÂΘÓÍ.
èêàåÖóÄçàÖ :
ëÏÂÌÌ˚ ÙËθÚ˚ ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË Û ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‰ËÒÚË·¸˛ÚÂ‡ Samsung.
RU-9
DJ68-00368Y(0.9).indb
9
2011.3.18
3:35:37 PM
7 áÄåÖçÄ ùãÖåÖçíÄ èàíÄçàü
íàè ùãÖåÖçíÄ èàíÄçàü: ÄÄÄ
èêàåÖóÄçàÖ
1. ÖÒÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, Á‡ÏÂÌËÚ ʺÎÂÏÂÌÚ˚ ÔËÚ‡ÌË.
ÖÒÎË ÔÓ·ÎÂχ Ì ÛÒÚ‡ÌÂÚÒ, Ò‚ÊËÚÂÒ¸ Ò ‡‚ÚÓËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï
‰ËÎÂÓÏ.
2. àÒÔÓθÁÛÈÚ 2 ʺÎÂÏÂÌÚ‡ ÔËÚ‡ÌË ÚËÔ‡ ÄÄA.
ÇçàåÄçàÖ
1. çËÍÓ„‰‡ Ì ‡Á·Ë‡ÈÚÂ Ë ÌÂ
3. ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ËÁÏÂÌÂÌË
Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Á‡ʇڸ ʺÎÂÏÂÌÚ˚
ÔÓÎÌÓÒÚË ʺÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌË
ÔËÚ‡ÌË.
(ÔÓβÒÓ‚ «+» Ë «-») ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ.
2. çËÍÓ„‰‡ Ì ̇„‚‡ÈÚ ʺÎÂÏÂÌÚ˚ 4. ìÚËÎËÁËÛÈÚ ʺÎÂÏÂÌÚ˚ ÔËÚ‡ÌË
ÔËÚ‡ÌË Ë Ì ·ÓÒ‡ÈÚ Ëı ‚ Ó„Ó̸.
̇‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
- Ç ëãìóÄÖ ÇéáçàäçéÇÖçàü çÖàëèêÄÇçéëíÖâ
çÖàëèêÄÇçéëíú
Ñ‚Ë„‡ÚÂθ Ì Á‡ÔÛÒ͇ÂÚÒ
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÌËʇÂÚÒ
èêàóàçÄ
ëèéëéÅ ìëíêÄçÖçàü
éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
ʺÌÂ„ÓÒ̇·ÊÂÌËÂ.
éÚÍβ˜ÂÌË ÔË ÔÂ„‚Â.
ç‡Ò‡‰Í‡, ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ¯Î‡Ì„
ËÎË Ú۷͇ Á‡·ËÚ˚ ÏÛÒÓÓÏ.
èÓ‚Â¸Ú ¯ÌÛ, ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡ Ë
ÓÁÂÚÍÛ. чÈÚÂ
‰‚Ë„‡ÚÂβ ÓÒÚ˚Ú¸.
èÓ‚Â¸ÚÂ, Ì Á‡·ËÚ˚ ÎË ʺÚË
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ Ë ÂÒÎË
‰‡, ÚÓ Û‰‡ÎËÚ ËÁ ÌËı ÏÛÒÓ.
òÌÛ ÒχÚ˚‚‡ÂÚÒ Ì ‰Ó
ÍÓ̈‡
èÓ‚Â¸ÚÂ, Ì ÔÂÂÍÛ˜ÂÌ ÎË
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ̇
¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌË, ‡ Ú‡ÍÊ ۷‰ËÚÂÒ¸ 2–3 Ï Ë Ì‡ÊÏËÚÂ
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â„Ó ÒχÚ˚‚‡ÌËÂ
ÍÌÓÔÍÛ ÒχÚ˚‚‡ÌË ¯ÌÛ‡.
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ.
è˚ÎÂÒÓÒ Ì ‚Ò‡Ò˚‚‡ÂÚ „Á¸
í¢Ë̇ ÎË·Ó ÓÚ‚ÂÒÚË ‚
¯Î‡Ì„Â.
èÓ‚Â¸Ú ¯Î‡Ì„ Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË,
Á‡ÏÂÌËÚ „Ó.
ëÌËÊÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË
‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË
îËθÚ Á‡·ËÚ Ô˚θ˛.
èÓ‚Â¸Ú ¯Î‡Ì„ Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, Á‡ÏÂÌËÚ „Ó.
èÓ‚Â¸Ú ÙËθÚ Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ÔÓ˜ËÒÚËÚ „Ó
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
Ô˂‰ÂÌÌ˚ÏË ËÌÒÚÛ͈ËÏË.
-íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà
åéÑÖãú
ÇÖë(äÉ)
åéôçéëíú ÇëÄëõ èéíêÖÅãüåÄü çÄèêüÜÖçàÖ óÄëíéíÄ
(Ɉ)
ùçÖêÉàü(ÇÚ)
ÇÄçàü(ÇÚ)
(Ç)
·ÛÚÚÓ
·ÂÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË
SC9540
SC9560
SC9567
SC9590
SC9580
360
360
360
360
360
1800
1800
1800
1800
2000
230
230
230
230
230
50
50
50
50
50
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
10.6
11.1
11.1
11.1
11.4
êÄáåÖêõ(MM)
·ÂÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË
·ÛÚÚÓ
270*289*440
270*289*440
270*289*440
270*289*440
270*289*440
340*334*614
340*334*614
340*334*614
340*334*614
340*359*614
RU-10
DJ68-00368Y(0.9).indb
10
2011.3.18
3:35:38 PM
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
DJ68-00368Y(0.9).indb
11
2011.3.18
3:35:38 PM
UK
ßÌÒÚÛ͈¥ª Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
èàãéëéë
❈ 삇ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˆ¥ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª, ÔÂ¯ Ì¥Ê ÓÁÔÓ˜‡ÚË ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥˛ ‚ËÓ·Û.
❈ èËÁ̇˜ÂÌËÈ Î˯ ‰Îfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‚ ÔËÏ¥˘ÂÌÌflı.
á‡ÂπÒÚÛÈÚ ‚‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ Ò‡ÈÚ¥ www.samsung.com/register
DJ68-00368Y(0.9).indb
1
2011.3.18
3:35:39 PM
ÇÄÜãàÇß áÄïéÑà ÅÖáèÖäà
1.삇ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ‚Ò¥ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª. èÂ‰ ‚ÏË͇ÌÌflÏ ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó
̇ÔÛ„‡ ‚ ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÊ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π Á‡Á̇˜ÂÌ¥È B Ô‡ÒÔÓÚÌ¥È Ú‡·Î˘ˆ¥, ˘Ó
ÓÁÚ‡¯Ó‚‡Ì‡ ̇ ÌËÊÌ¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ ÔËÎÓÒÓÒ‡.
2. èéèÖêÖÑÜÖççü : ç ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl ÔËÎÓÒÓÒÓÏ ‰Îfl ÔË·Ë‡ÌÌfl ‚ÓÎÓ„Ó„Ó
ÍËÎËχ ˜Ë Ô¥‰ÎÓ„Ë.
ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‰Îfl Á·Ë‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë.
3.çÂÓ·ı¥‰ÌËÈ Ì‡„Îfl‰ ‰ÓÓÒÎËı, flÍ˘Ó ‚Ë¥· ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸ ‰¥ÚË, ‡·Ó ‚¥Ì Ô‡ˆ˛π
ÔÓÛ˜ Á ÌËÏË. ç ‰ÓÁ‚ÓÎflÈÚ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔËÎÓÒÓÒ flÍ ¥„‡¯ÍÛ. çÂ
Á‡Î˯‡ÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ·ÂÁ ̇„Îfl‰Û Û Ó·Ó˜ÓÏÛ Òڇ̥. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ
Î˯ Á‡ ÔËÁ̇˜ÂÌÌflÏ, flÍ ÓÔËÒ‡ÌÓ Û ˆ¥È ¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
4.ç ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl ÔËÎÓÒÓÒÓÏ ·ÂÁ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡. ÑÎfl Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ‚ËÒÓÍÓª
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¥ Ó·ÓÚË Ó˜Ë˘‡ÈÚ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜ ‰Ó ÚÓ„Ó, flÍ ‚¥Ì ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ̇ÔÓ‚ÌËÚ¸Òfl.
5.ᇷÓÓÌflπÚ¸Òfl ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÚË ÔËÎÓÒÓÒÓÏ Ò¥ÌËÍË, „‡fl˜ËÈ ÔÓԥΠ‡·Ó ̉ÓÔ‡ÎÍË.
íËχÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ÔÓ‰‡Î¥ ‚¥‰ ÍÛıÓÌÌËı ÔÎËÚ Ú‡ ¥Ì¯Ëı ‰ÊÂÂÎ ÚÂÔ·. 燄¥‚‡ÌÌfl
ÏÓÊ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ‰ÂÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ÁÌ·‡‚ÎÂÌÌfl Ô·ÒÚχÒÓ‚Ëı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
‚ËÓ·Û.
6.ìÌË͇ÈÚ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÓÏ Ú‚Â‰Ëı ¥ „ÓÒÚËı Ô‰ÏÂÚ¥‚, ÓÒͥθÍË ‚ÓÌË
ÏÓÊÛÚ¸ ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË ‰ÂڇΥ ‚ËÓ·Û. ç ÒÚ‡‚‡ÈÚ ̇ ¯Î‡Ì„. ç Í·‰¥Ú¸ ̇ ¯Î‡Ì„
‚‡ÊÍ¥ Ô‰ÏÂÚË. ç ·ÎÓÍÛÈÚ ÓÚ‚¥ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ˜Ë ‚Ëı¥‰ÌËÈ ÓÚ‚¥.
7.ëÔÓ˜‡ÚÍÛ ‚ËÏË͇ÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ÔÂÂÏË͇˜ÂÏ Ì‡ ÈÓ„Ó ÍÓÔÛÒ¥, ‡ ÔÓÚ¥Ï ‚ËÚfl„ÛÈÚÂ
‚ËÎÍÛ Á ÓÁÂÚÍË. èÂ‰ Á‡Ï¥ÌÓ˛ Ï¥¯Í‡ ‰Îfl ÔËÎÛ ‡·Ó Ó˜ËÒÚÍÓ˛ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡
‚¥‰Íβ˜‡ÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‚¥‰ ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÊ¥. ÑÎfl Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌ˛ ÔË
‚¥‰Íβ˜ÂÌÌ¥ ‚¥‰ ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÊ¥ ÚËχÈÚÂÒfl Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ.
8.ñÂÈ ÔËÒÚ¥È Ì ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ ‰Îfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÓÒÓ·‡ÏË (‚Íβ˜‡˛˜Ë ‰¥ÚÂÈ) Á
Ó·ÏÂÊÂÌËÏË Ù¥Á˘ÌËÏË ˜Ë ÓÁÛÏÓ‚ËÏË ÏÓÊÎË‚ÓÒÚflÏË, ‡·Ó ÓÒÓ·‡ÏË, flÍ¥ ÌÂ
χ˛Ú¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û ˜Ë Á̸̇, flÍ˘Ó ‚ÓÌË ÔÂ·ۂ‡˛Ú¸ ·ÂÁ ̇„Îfl‰Û
‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓª Á‡ ªı ·ÂÁÔÂÍÛ ÓÒÓ·Ë ‡·Ó Ì ̇‚˜ÂÌ¥ ·ÂÁÔ˜ÌÓ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl
Ô¥˜˜˛. ᇠχÎËÏË ‰¥Ú¸ÏË ÒÎ¥‰ ̇„Îfl‰‡ÚË, ˘Ó· ‚ÓÌË Ì ·‡‚ËÎËÒ¸ ¥Á ÔËÒÚÓπÏ.
9.èÂ¯ Ì¥Ê ÓÁÔÓ˜‡ÚË Ó˜ËÒÚÍÛ ˜Ë ÚÂıÌ¥˜Ì ӷÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒ‡, ‚ËÚfl„Ì¥Ú¸
‚ËÎÍÛ Á ÓÁÂÚÍË.
10. ç ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜.
11. üÍ˘Ó ÔËÎÓÒÓÒ Ì Ô‡ˆ˛π ̇ÎÂÊÌËÏ ˜ËÌÓÏ, ‚¥‰Íβ˜¥Ú¸ ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl Ú‡
Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl.
12. üÍ˘Ó ¯ÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌËÈ, ÈÓ„Ó Á‡Ï¥ÌÛ Ï‡π Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚË ‚ËÓ·ÌËÍ,
ÈÓ„Ó ÒÂ‚¥Ò̇ ÒÎÛÊ·‡ ‡·Ó ¥Ì¯‡ ÓÒÓ·‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª Í‚‡Î¥Ù¥Í‡ˆ¥ª. ñ ‰ÓÔÓÏÓÊÂ
Á‡ÔÓ·¥„ÚË Ì·ÂÁÔˆ¥.
13.ç ÔÂÂÌÓÒ¸Ú ÔËÎÓÒÓÒ, ÚËχ˛˜Ë ÈÓ„Ó Á‡ ¯Î‡Ì„. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó
Û˜ÍÛ ÔËÎÓÒÓÒ‡.
14. äÓÎË ‚Ë Ì ÍÓËÒÚÛπÚÂÒfl ÔËÎÓÒÓÒÓÏ, ‚¥‰Íβ˜‡ÈÚ ÈÓ„Ó ‚¥‰ ÓÁÂÚÍË. èÂ‰ ˆËÏ
‚ËÏÍÌ¥Ú¸ ‚ÏË͇˜ ÊË‚ÎÂÌÌfl.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Цей пилосос призначено лише для побутового використання. Не використовуйте
цей пилосос для прибирання будівельних відходів чи сміття. Не використовуйте
цей пилосос, якщо вийнято будь-який фільтр, оскільки це може призвести до
пошкодження внутрішніх деталей виробу і втрати прав за гарантією.
UK-1
DJ68-00368Y(0.9).indb
1
2011.3.18
3:35:39 PM
1 áÅàêÄççü èàãéëéëÄ
éèñßü
▼
éèñßü
äÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆ¥fl ÏÓÊ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥. ÑË‚. ÒÚÓ. 5, 6.
ìÇÄÉÄ
襉 ˜‡Ò ÔÂÂÌÂÒÂÌÌfl ÔËÒÚÓ˛
Ì ̇ÚËÒ͇ÈÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ Û˜ÍË
ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡.
襉 ˜‡Ò Á·Â¥„‡ÌÌfl Á‡Ù¥ÍÒÛÈÚÂ
̇҇‰ÍÛ Ì‡ ÍÓÔÛÒ¥.
UK-2
DJ68-00368Y(0.9).indb
2
2011.3.18
3:35:41 PM
2 ÖäëèãìÄíÄñßü èàãéëéëÄ
2-1. òçìê ÜàÇãÖççü
èêàåßíäÄ
èÂ¯ Ì¥Ê ÓÁÔÓ˜‡ÚË
ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥˛ ÔË·‰Û, ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó
͇·Âθ ÓÁÏÓÚ‡ÌÓ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛.
èË ‚ËÈχÌÌ¥ ‚ËÎÍË Á
ÓÁÂÚÍË ÚËχÈÚÂÒfl Á‡
Ò‡ÏÛ ‚ËÎÍÛ, ‡ ÌÂ
Úfl„Ì¥Ú¸ Á‡ ¯ÌÛ.
2-2. ìèêÄÇãßççü ÜàÇãÖççüå (ßçîêÄóÖêÇéçÖ äÖêìÇÄççü)
- òãÄçÉ
èÖêÖÑÄÇÄó
1. ÇÏË͇ÌÌfl/‚ËÏË͇ÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒ‡ ( )
ÑÎfl ‚ÏË͇ÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒ‡ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ON/OFF
(ÇÏË͇ÌÌfl/‚ËÏË͇ÌÌfl). ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ªª ˘Â ‡Á, ˘Ó· ‚ËÏÍÌÛÚË
ÔËÒÚ¥È.
2. êÂÊËÏ Ó·ÓÚË ÔËÎÓÒÓÒ‡ (-/+)
ç
‡ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ MODE (êÂÊËÏ), ˘Ó· ‚Ë·‡ÚË
ÔÓÚ¥·ÌËÈ ÂÊËÏ Ó·ÓÚË.
( ON) MIN → MID→ MAX
ìèêÄÇãßççü çÄ êìóñß
(äÂÛ‚‡ÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÓÏ Á‰¥ÈÒÌ˛πÚ¸Òfl Á‡
‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ¥ÌÙ‡˜Â‚ÓÌËı Ò˄̇Υ‚)
- äéêèìë
3. ÖÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥fl ‚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓÏÛ ÂÊËÏ¥ (AUTO)
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ Auto, ˘Ó· ÓÁÔÓ˜‡ÚË ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥˛
ÔËÎÓÒÓÒ‡ ‚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓÏÛ ÂÊËÏ¥.
ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ÊË‚ÎÂÌÌflÏ, ˘Ó·
‚Ë·‡ÚË ÔÓÚ¥·ÌËÈ ÂÊËÏ.
(ON(MAX) → OFF)
èêàåßíäÄ : ü
Í˘Ó ÍÌÓÔÍË ÍÂÛ‚‡ÌÌfl ̇
Û˜ˆ¥ Ì Ô‡ˆ˛˛Ú¸,
ÒÍÓËÒÚ‡ÈÚÂÒfl ÍÌÓÔÍÓ˛ ̇
ÍÓÔÛÒ¥ ÔËÎÓÒÓÒ‡.
ÇàåàäÄó ÜàÇãÖççü
ß̉Ë͇ÚÓ ٥θÚ‡ ‚ÏË͇πÚ¸Òfl, ÍÓÎË
ÔÓÚ¥·ÌÓ ÔÂ‚¥ËÚË ˜Ë Ó˜ËÒÚËÚË
ÔËÎÓÁ·Ë‡˜. èËÎÓÒÓÒ Ú‡ÍÓÊ
ÔÓ‰‡‚‡ÚËÏ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î.
éÁ̇˜‡π ‚Ë·¥ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ„Ó ÂÊËÏÛ
Ó·ÓÚË ÔËÎÓÒÓÒ‡. ꥂÂ̸ ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ͇Á‡ÌËÈ Ì‡
Ò‚¥ÚÎÓ‰¥Ó‰ÌÓÏÛ ‰ËÒÔΪ.
ß̉Ë͇ÚÓ ÔËÈχ˜‡ ¥ÌÙ‡˜Â‚ÓÌÓ„Ó
Ò˄̇ÎÛ.
UK-3
DJ68-00368Y(0.9).indb
3
2011.3.18
3:35:43 PM
▼
2-3. ÇàäéêàëíÄççü ÑéÑÄíäéÇéÉé èêàãÄÑÑü íÄ ÑéÉãüÑ áÄ çàå
äÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆ¥fl ÏÓÊ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
íêìÅÄ
Ç¥‰„ÛβÈÚ ‰Ó‚ÊËÌÛ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª
ÚÛ·Ë, ÔÂÂÏ¥˘‡˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ „ÛÎflÚÓ‡
‰Ó‚ÊËÌË, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌÛ ÔÓ ˆÂÌÚÛ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª ÚÛ·Ë, ‚ÔÂ‰ ¥ ̇Á‡‰.
èêàãÄÑÑü
ÑÎfl ‚ËÎÛ˜ÂÌÌfl ÒÏ¥ÚÚfl,
˘Ó Á‡·ËÎÓÒfl ‚ÒÂ‰ËÌ¥,
‚¥‰'π‰Ì‡ÈÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÛ
ÚÛ·Û ¥ ‚¥‰„ÛβÈÚ ªª ‰Ó‚ÊËÌÛ ,
ÁÓ·Ë‚¯Ë ÍÓÓÚÍÓ˛.
Çˉ‡Î¥Ú¸ ÒÏ¥ÚÚfl, flÍ Á‡·ËÎÓÒ¸ Û ÚÛ·ÍÛ.
燉¥Ì¸Ú ̇҇‰ÍÛ Ì‡
ͥ̈¸ Û˜ÍË
¯Î‡Ì„‡.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ̇҇‰ÍÛ ‰Îfl
ÔËÎÛ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË Û
‚‡ÊÍÓ‰ÓÒÚÛÔÌËı
Ï¥Òˆflı.
ÑÎfl ˜Ë˘ÂÌÌfl Ó··Ë‚ÍË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ̇҇‰ÍÛ Ì‡
Û˜ÍÛ ¯Î‡Ì„‡ Û
ÔÓÚËÎÂÊÌÓÏÛ Ì‡ÔflÏÍÛ.
ìÌ¥‚Â҇θ̇
̇҇‰Í‡
éèñßü
▲
▲ó
ˢÂÌÌfl
ÍËÎËÏÓ‚Ëı
ÔÓÍËÚ¸
▲
▲ó
ˢÂÌÌfl
Ô¥‰ÎÓ„Ë
ÇËÒÚ‡‚Ú ÔÂÂÏË͇˜ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó
ÔÓ‚ÂıÌ¥, flÍÛ ÇË ·Û‰ÂÚ ˜ËÒÚËÚË.
üÍ˘Ó ‚ÔÛÒÍÌËÈ ÓÚ‚¥ Á‡·ËÚËÈ, ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛
‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á Ì¸Ó„Ó Á‡Î˯ÍË ÒÏ¥ÚÚfl.
Щітка для паркету
(елемент додаткової
комплектації)
Усувайте пил на широких ділянках
відразу.
Якщо вхідний отвір заблоковано,
повністю усуньте забруднення.
UK-4
DJ68-00368Y(0.9).indb
4
2011.3.18
3:35:48 PM
éèñßü
ó‡ÒÚ ÔË·Ë‡ÌÌfl ¯ÂÒÚ¥ ‰Óχ¯Ì¥ı Ú‚‡ËÌ ÏÓÊ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ÁÏÂ̯ÂÌÌfl
¯‚ˉÍÓÒÚ¥ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ˜ÂÂÁ ÒÔÎÛÚÛ‚‡ÌÌfl ¯ÂÒÚ¥ ̇‚ÍÓÎÓ ·‡‡·‡ÌÛ. ì Ú‡ÍÓÏÛ
‚ËÔ‡‰ÍÛ, Ó·ÂÂÊÌÓ Ó˜ËÒÚ¥Ú¸ ·‡‡·‡Ì.
1
2
ÇËÈÏ¥Ú¸ ¯¥ÚÍÓ‚ËÈ ‚‡Î.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ Open
(Ç¥‰ÍËÚË) ̇ ÔÓÁÓ¥È
Í˯ˆ¥ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó·
‚¥‰'π‰Ì‡ÚË Í˯ÍÛ.
ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl
ÔË·Ë‡ÌÌfl ¯ÂÒÚ¥
‰Óχ¯Ì¥ı Ú‚‡ËÌ ¥ 4
‚ÓÎÓÍÓÌ Á ÍËÎËÏ¥‚
5
Çˉ‡Î¥Ú¸ ÔËÎ ‚ÒÂ‰ËÌ¥
̇҇‰ÍË, ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë
ÒÛıÛ „‡Ì˜¥ÍÛ ‡·Ó
‚ÛÁ¸ÍÛ Ì‡Ò‡‰ÍÛ.
3
ìÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ˘¥ÚÍÛ ‚
ÍÓÌÒÚÛ͈¥˛
Ó·ÂÚÓ‚Ó„Ó
ÂÏÂÌfl.
Çˉ‡Î¥Ú¸ ÒÏ¥ÚÚfl, flÍÂ
Á‡ÔÎÛÚ‡ÎÓÒ¸ ̇‚ÍÓÎÓ
¯¥ÚÍÓ‚Ó„Ó ‚‡Î‡,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë
ÌÓÊˈ¥.
6
ìÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ Í˯ÍÛ Ì‡
ϥ҈ ڇ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ̪
‰Îfl Ù¥ÍÒ‡ˆ¥ª.
UK-5
DJ68-00368Y(0.9).indb
5
2011.3.18
3:35:55 PM
3 éóàôÖççü äéçíÖâçÖêÄ èàãéáÅàêÄóÄ
1
2
üÍ˘Ó Û ÍÓÌÚÂÈÌÂ¥ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡
̇ÍÓÔ˘˂Òfl ÔËÎ ‰Ó ¥‚Ìfl DUST
FULL (äÓÌÚÂÈÌÂ ÔÓ‚ÌËÈ),
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÈÓ„Ó Ó˜ËÒÚËÚË.
4
3
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ¥ ‚ËÈÏ¥Ú¸
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡.
5
ÇËÍË̸Ú ÔËÎ Û πÏÌ¥ÒÚ¸
‰Îfl ÒÏ¥ÚÚfl.
6
è¥ÒÎfl Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡ ‚ËÎÛ˜¥Ú¸ ‚ÓÎÓÒÒfl,
¯ÂÒÚ¸ Ú‡ ¥Ì¯Â ÒÏ¥ÚÚfl, ˘Ó
Á‡Î˯ËÎÓÒ¸ ̇ ÈÓ„Ó Í˯ˆ¥.
Ç¥‰'π‰Ì‡ÈÚ Í˯ÍÛ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡.
ä·ˆ!
èÂ‰ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ ‚ÒÚ‡‚ÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡ Û ÍÓÔÛÒ
ÔËÎÓÒÓÒÛ, ÔË ˆ¸ÓÏÛ ÇË ÔÓ‚ËÌÌ¥
ÔÓ˜ÛÚË Í·ˆ‡˛˜ËÈ Á‚ÛÍ.
- ÇËÍË̸Ú ÒÏ¥ÚÚfl Û ÔÓÎ¥ÂÚËÎÂÌÓ‚ËÈ Ô‡ÍÂÚ (ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
‰Îfl ÓÒ¥·, flÍ¥ ÒÚ‡Ê‰‡˛Ú¸ ̇ ‡ÒÚÏÛ/‡ÎÂ„¥˛).
éèñßü
èêàåßíäÄ
åÓÊ̇ ÔÓÏËÚË
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡
ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛
UK-6
DJ68-00368Y(0.9).indb
6
2011.3.18
3:36:4 PM
4 éóàôÖççü èÖêÖÑåéíéêçéÉé îßãúíêÄ
4-1. éóàôÖççü èÖêÖÑåéíéêçéÉé îßãúíêÄ
üÍ˘Ó ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡Î¸Ì‡ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ Á̇˜ÌÓ ÁÏÂ̯Ë·Ҹ, ‡·Ó ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ٥θÚ‡
Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl Ô¥ÒÎfl Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡, ÔÂ‚¥Ú ÈÓ„Ó Ú‡
ÔÂ‰ÏÓÚÓÌËÈ Ù¥Î¸Ú.
üÍ˘Ó ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÁÏÂ̯ËÎÓÒfl, ̇
ÔËÎÓÒÓÒ¥ Á’fl‚ËÚ¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ.
üÍ˘Ó ¥Ì‰Ë͇ÚÓ Û‚¥ÏÍÌÛ‚Òfl, Ó˜ËÒÚËÚ¸
ÔËÎÓÁ·Ë‡˜, flÍ ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
4-2. éóàôÖççü äéçíÖâçÖêÄ èàãéáÅàêÄóÄ
èêàåßíäÄ :
2
1
èÂ‚¥ÚÂ, ˜Ë
Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
٥θÚ‡ Ô¥ÒÎfl
Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ
ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡
è¥ÒÎfl Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡ ‚ËÎÛ˜¥Ú¸
‚ÓÎÓÒÒfl, ¯ÂÒÚ¸ Ú‡ ¥Ì¯Â ÒÏ¥ÚÚfl, ˘Ó Á‡Î˯ËÎÓÒ¸ ̇
ÈÓ„Ó Í˯ˆ¥.
4-3. èÖêÖÇßêäÄ ßçÑàäÄíéêÄ îßãúíêÄ
ÇàåàäÄó ÜàÇãÖççü
ìèêÄÇãßççü çÄ êìóñß
ìÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸
χÍÒËχθÌÛ
ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ (MAX)
ÔËÎÓÒÓÒ‡
üÍ˘Ó ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ÒÚ‡ÌÛ Ù¥Î¸Ú‡ Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl ˜Â‚ÓÌËÏ,
ÍÓÎË ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡Î¸ÌËÈ ÓÚ‚¥ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ‚ËÒÓÚ¥
10ÒÏ ‚¥‰ ¥‚Ìfl ÔÓÎÛ, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ËÍÓ̇ÚË ˜Ë˘ÂÌÌfl
٥θÚ‡.
UK-7
DJ68-00368Y(0.9).indb
7
2011.3.18
3:36:7 PM
4-4. éóàôÖççü èÖêÖÑåéíéêçéÉé îßãúíêÄ
1
3
2
ÇËÈÏ¥Ú¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡ ¥
͇ÒÂÚÛ ÔÂ‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡,
flÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
4
ḁ́ϥڸ Í˯ÍÛ Í‡ÒÂÚË
ÔÂ‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡.
ÇËÈÏ¥Ú¸ „Û·ÍÛ Ú‡ ٥θÚ Á
ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÚÛ ‰Îfl ÔËÎÛ.
5
èÓÏËÈÚ ͇ÒÂÚÛ ¥
Ï¥ÍÓ٥θÚ ‚Ó‰Ó˛.
7
6
чÈÚ „Û·ˆ¥ ¥ ٥θÚÛ ÔÓÒÓıÌÛÚ
Ë Û Ú¥Ì¥ ÔÓÚfl„ÓÏ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê 12 „
Ó‰ËÌ.
ÇÒÚ‡‚Ú „Û·ÍÛ ¥ ٥θÚ Û
ÍÓÔÛÒ ÌËÈ Ù¥Î¸Ú.
8
èÂ‰ Á·Ë‡ÌÌflÏ ‚Ë¥‚ÌflÈÚÂ
Í˯ÍÛ Í‡ÒÂÚË.
ÇÒÚ‡‚Ú ͇ÒÂÚÛ Û ÍÓÔÛÒ.
èêàåßíäÄ : èÂ¯ Ì¥Ê ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Ù¥Î¸Ú Û ÍÓÔÛÒ ÔËÎÓÒÓÒ‡, ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒ¸ Û ÚÓÏÛ,
˘Ó ‚¥Ì ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ‚ËÒÓı. ÑÎfl ÒÛ¯¥ÌÌfl ٥θÚ‡ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔË̇ÈÏÌ¥ 12
„Ó‰ËÌ.
UK-8
DJ68-00368Y(0.9).indb
8
2011.3.18
3:36:10 PM
5 óàôÖççü áÄïàëçéÉé îßãúíêÄ ÑÇàÉìçÄ
ÇËÈÏ¥Ú¸ Á‡ıËÒÌËÈ Ù¥Î¸Ú ‰‚Ë„Û̇ Á
ÔËÎÓÒÓÒ‡. ÇËÚÛÒ¥Ú¸ Á Ì¸Ó„Ó ÔËÎ ¥ ÁÌÓ‚Û
‚ÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ̇ Ï¥ÒˆÂ.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡ ¥
͇ÒÂÚÛ ÔÂ‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡.
6 óàôÖççü ÇàèìëäçéÉé îßãúíêÄ
1
2
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔËÎÓÁ·Ë‡˜‡.
3
4
ÇËÚÛÒ¥Ú¸ ٥θÚ HEPA.
ÇËÈÏ¥Ú¸ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ Ù¥Î¸Ú HEPA, flÍ
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
èÓ¯ÚÓ‚ıÛÈÚ ‚ËÔÛÒÍÌËÈ Ù¥Î¸Ú Û ÍÓÔÛÒ
‰ÓÚË, ‰ÓÍË Ì ÔÓ˜ÛπÚ Í·ˆ‡ÌÌfl.
èêàåßíäÄ :
á‡Ô‡ÒÌ¥ ٥θÚË ÏÓÊ̇ Ôˉ·‡ÚË Û ‰ËÒÚË·’˛ÚÓ‡ ÍÓÏԇ̥ª Samsung Û Ç‡¯ÓÏÛ
„¥ÓÌ¥.
UK-9
DJ68-00368Y(0.9).indb
9
2011.3.18
3:36:13 PM
7 áÄåßçÄ ÅÄíÄêÖâéä
íàè ÖãÖåÖçíßÇ ÜàÇãÖççü: ÄÄÄ
èêàåßíäÄ
1. üÍ˘Ó ÔËÎÓÒÓÒ Ì‡ Ô‡ˆ˛π, Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ·‡Ú‡ÂÈÍË. üÍ˘Ó ÔÓ·ÎÂÏÛ ÌÂ
‚Ë¥¯ÂÌÓ, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ̇¯Ó„Ó ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÓ„Ó ‰ËÎÂ‡.
2. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ 2 ·‡Ú‡ª ÚËÔÛ ÄÄÄ.
èéèÖêÖÑÜÖççü
1. ç¥ÍÓÎË Ì ̇χ„‡ÈÚÂÒ¸ ÓÁ¥·‡ÚË 2. ç¥ÍÓÎË Ì ̇„¥‚‡ÈÚ ·‡Ú‡ÂÈÍË ¥.
‡·Ó ÔÓ‚ÚÓÌÓ Á‡fl‰ËÚË ·‡Ú‡ÂÈÍË. Ì Íˉ‡ÈÚ ªı Û ‚Ó„Ó̸.
3. ÑÓÚËÏÛÈÚÂÒ¸ ÔÓÎflÌÓÒÚ¥ (+), (-). 4. è‡‚ËθÌÓ ÛÚËÎ¥ÁÛÈÚ ÒÚ‡¥
·‡Ú‡ÂÈÍË.
- üäôé ì ÇÄë ÇàçàäãÄ èêéÅãÖåÄ
èêéÅãÖåÄ
èêàóàçÄ
ìëìçÖççü
ç ‚ÏË͇πÚ¸Òfl ‰‚Ë„ÛÌ.
Ç¥‰ÒÛÚÌπ
ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl.
ëÔ‡ˆ˛‚‡‚ ÚÂÔÎÓ‚ËÈ
‚ËÏË͇˜.
èÂ‚¥Ú ÏÂÂÊÌËÈ ¯ÌÛ
ÊË‚ÎÂÌÌfl, ‚ËÎÍÛ ¥ ÓÁÂÚÍÛ
ÏÂÂÊ¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl. чÈÚÂ
ÔËÎÓÒÓÒÛ ÓıÓÎÓÌÛÚË.
èÓÒÚÛÔÓ‚Â ÁÌËÊÂÌÌfl ÒËÎË
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl.
ᇷÎÓÍÓ‚‡ÌÓ Ì‡Ò‡‰ÍÛ,
¯Î‡Ì„ ‡·Ó ÚÛ·Û.
èÂ‚¥ÚÂ, ˜Ë ÌÂ
Á‡Î˯ËÎÓÒfl ‚ ÌËı ÒÏ¥ÚÚfl ¥
ÛÒÛ̸Ú ÈÓ„Ó.
òÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl ÌÂ
ÁÏÓÚÛπÚ¸Òfl ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛.
èÂ‚¥ÚÂ, ˜Ë Ì ÔÂÂÍÛ˜ÂÌËÈ ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ¯ÌÛ ̇ 2-3 Ï ¥
¯ÌÛ. ‡·Ó ˜Ë ‚¥Ì Ô‡‚ËθÌÓ
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
̇Úfl„ÌÛÚËÈ.
ÁÏÓÚÛ‚‡ÌÌfl.
èËÎÓÒÓÒ Ì Á·Ë‡π ÔËÎ.
í¥˘Ë̇ ‡·Ó ‰¥͇ Û
¯Î‡Ì„Û.
èÂ‚¥Ú ¯Î‡Ì„ ¥, fl͢Ó
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ, Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ÈÓ„Ó.
çËÁ¸ÍËÈ ‡·Ó ÁÌËÊÂÌËÈ
¥‚Â̸ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl.
ᇷËÚËÈ Ù¥Î¸Ú.
èÂ‚¥Ú ٥θÚ ¥, fl͢Ó
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ, ‚ËÍÓ̇ÈÚÂ
˜Ë˘ÂÌÌfl, flÍ ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
¥Î˛ÒÚ‡ˆ¥flı.
0-800-502-000
UK-10
DJ68-00368Y(0.9).indb
10
2011.3.18
3:36:14 PM
DJ68-00368Y(0.9).indb
11
2011.3.18
3:36:14 PM
KK
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
ШАҢСОРҒЫШ
*Шаңсорғышты
пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
*Шаңсорғыш тек қана үй-жайда пайдалануға арналған.
www.samsung.сom/global/register сайтындағы Samsung клубына тіркеліңіз.
DJ68-00368Y(0.9).indb
1
2011.3.18
3:36:15 PM
САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ
1. Осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Қосар алдында электр желісінің қуаты аспаптың астына
жабыстырылған шаңсорғыштың техникалық сипаттамасы көрсетілген кестедегі мəліметке
сай екендігіне көз жеткізіңіз.
2. ЕСКЕРТУ : Шаңсорғышты дымқыл кілемдерді немесе едендерді тазарту үшін
пайдаланбаңыз. a. Шаңсорғышпен су сормаңыз.
3. Б
алалардың көзінше кез келген тұрмыстық аспапты пайдаланған кезде ерекше ұқыпты болу
керек. Балаларға шаңсорғышпен ойнауға рұқсат бермеңіз. Ересектердің қадағалауынсыз
балаларға шаңсорғышты қосуға рұқсат бермеңіз. Шаңсорғышты аталмыш нұсқаулықта
көрсетілген мақсатта ғана пайдаланыңыз.
4. Ш
аңсорғышты шаң жинағыш қабынсыз қолданбаңыз.
Шаңсорғышыңыз тиімді жұмыс істеу үшін шаң жинағыш қапты толмай тұрып
ауыстырыңыз.
5. Ш
аңсорғышты ши, ыстық күл немесе темекі тұқылдарын жинау үшін пайдаланбаңыз.
Шаңсорғыштың ас үй плитасы немесе басқа да жылу көздерінің жанында орналасуына жол
бермеңіз. Жоғары температура аспаптың пластикалық бөлшектерінің майысып жəне ағарып
кетуіне əкеліп соғуы мүмкін.
6. Ш
аңсорғышпен қатты, үшкір заттарды жинауға болмайды, себебі олар шаңсорғыштың
бөлшектеріне нұқсан келтіруі мүмкін. Шлангтың үстіне тұрмаңыз. Шланг үстіне ауыр
заттар қоймаңыз. Соратын немесе шығаратын тесіктерді бекітпеңіз.
7. Р
озеткадан электркөзі шнурын ажыратпас бұрын шаңсорғышты корпусының үстіндегі
түймешені басу арқылы өшіріңіз. Қапшығын немесе шаң жинағыш контейнерін шығармас
бұрын электркөзі шнурының айырын электр розеткасынан ажыратыңыз. Электркөзі
шнурын бүлдіріп алмас үшін шнурдан емес айырдан ұстап розеткадан ағытқан дұрыс.
8. А
спапты қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін жауапты тұлғаның тиісті қарауында
болмаса, аталмыш аспапты балалар немесе егде адамдар пайдалануға болмайды.
9. А
спапты тазарту немесе күтіп-баптамас бұрын шнур айырын желі розеткасынан ажырату
керек.
10. Ұзартқыштар пайдалануға болмайды.
11. Егер шаңсорғыш дұрыс істемесе, оны электр желісінен ажыратып, ресми сервис агентімен
кеңесіңіз.
12. Егер электркөзі шнуры зақымданса, қауіптен сақтану үшін оны өндіруші немесе оның
сервис агенті немесе біліктілігі соған сай маман ауыстыруы керек.
13. Шаңсорғышты шлангысынан ұстап көтеруге болмайды. Ол үшін шаңсорғыштағы тұтқаны
пайдаланыңыз.
14. Егер шаңсорғышты пайдаланбасаңыз, айырын розеткадан суырып алыңыз. Мұны істемес
бұрын шаңсорғышты өшіріңіз
Бұл тек үй тұрмысында ғана қолдануға арналған шаңсорғыш. Бұл шаңсорғышты
құрылыс жұмыстарынан қалған қоқыстарды немесе қалдықтарды тазалау үшін
Ескерту
қолданбаңыз. Бұл шаңсорғыштың сүзгілерінің бірі алынып тұрса қолдануға
болмайды, себебі оның ішкі бөлшектеріне нұқсан келуі жəне кепілдік заңды
күшінен айырылуы мүмкін.
KK-1
DJ68-00368Y(0.9).indb
1
2011.3.18
3:36:15 PM
1 ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ
қызметтері
▼
éèñßü
Құрастырма бөлшектері үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін. (Қызметтері)
ЕСКЕРТУ
Шаңсорғышты бір орыннан екінші
орынға көшіру кезінде шаң
жинағыш қап тұтқасының
түймешесін баспаған дұрыс.
Еденді тазартуға арналған
саптаманы арнайы ілгішке
бекіткен күйде
сақтаңыз.
KK-2
DJ68-00368Y(0.9).indb
2
2011.3.18
3:36:18 PM
2 ШАҢСОРҒЫШПЕН ЖҰМЫС
2-1. ЖЕЛІЛІК ШНУР
ЕСКЕРТУ
Пайдаланар алдында шнурдың тарқатылғанына
көз жеткізіңіз.
Электр розеткасынан
желілік шнурды
ажыратқанда шнурдың
өзінен емес штепсель
айырынан ұстап тартыңыз.
2-2. ЖЕЛІЛІК КЕРНЕУ АЖЫРАТҚЫШЫ (БАСҚАРУДЫҢ ИНФРАҚЫЗЫЛ АРНАСЫ)
- ШЛАНГ
ТАРАТҚЫШ
Тұтқадағы басқару.
(Шаңсорғышты басқару инфрақызыл
арна арқылы жүзеге асырылады)
-КОРПУС
1. Шаңсорғышты Қосу жəне ажырату ( )
Шаңсорғыш «ON\OFF» (Вкл/Выкл) түймешесін
басқанда қосылады Түймешені қайта бассаңыз
шаңсорғыш өшеді.
2. Шаңсорғыштың жұмыс тəртібі ( -/+)
Қажетті режимді таңдау үшін «MODE» (режим) түймешесін
ретімен басыңыз. «(ON)MIN→MID→MAX»
3. Автомат режимін пайдалану (Auto)
Қуатты реттеудің автоматты режимін таңдау үшін Auto
түймешесін басыңыз.
Қажетті режимді таңдау үшін қуатты реттейтін
түймешені ретімен басыңыз. ON(MAX) → OFF (вкл.
макс(выкл)
Қуатты реттеу
ЕСКЕРТУ: Е
гер қашықтықтан жұмыс істеу
тұтқасы жұмыс істемесе, шаңсорғышты өзінің
корпусы үстіндегі түймеше көмегімен
басқаруға болады.
Шаң жинағыш қапты тексеру немесе босату
керек болса сүзгінің жарық индикаторы
жанады. Сонымен бірге дыбыстық белгі
беріледі.
белгісімен тұтқадан басқару
сигналдары келіп түсетін инфрақызыл
сəуле шығару қабылдағышы
белгіленеді.
DJ68-00368Y(0.9).indb
3
бұл белгі сору қуатын автоматты реттеу
режимі таңдалғандығын көрсетеді.
Сору қуатының деңгейі жарық
диодты дисплейде көрсетіледі.
KK-3
2011.3.18
3:36:21 PM
▼
2-3 САПТАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖƏНЕ КҮТУ
Құрама бөлшектері үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
ТҮТІК
Телескопиялық түтік ұзындығы телескопиялық
түтіктің ортасында орналасқан ұзындықты
реттейтін түймешені алға жəне артқа ауыстыру
арқылы реттеледі.
ҚОСЫМША
САПТАМАЛАР
Бітелуін тексеру үшін телескопиялық түтікті ағытып
алып, ең қысқа ұзындыққа келтіріңіз. Бұл түтікке толып
қалған қоқысты жеңіл тазартуға мүмкіндік береді.
Шланг ұшына саптаманы
кигізіңіз.
Қол жетімсіз жерлерді
тазартуға арналған щетканы
ыңғайлатып бұрыңыз.
Құралды қаптауышты тазартуға
пайдалану үшін саптаманы шланг
сабының ұшына қарама-қарсы
жағымен кигізіңіз.
3-еуі 1-еуінде
▲ Кілемдерді
тазалау
▲
3 WAY BRUSH
(ҚЫЗМЕТТЕРІ)
▲
▲Е
дендерді
тазалау
Щетканы қосқыш арқылы зат
бетінің типіне қарай ыңғайлаңыз
Соратын тесікті бітеп тұрған қоқысты түгел
тазартыңыз
Паркет тазалайтын
шебер шөтке (Опция)
Кең жердегі шаңды бірден сорғызып
алыңыз.
Егер шаң соратын саңылауы бітеліп қалса,
қоқыстан жақсылап тазартыңыз.
KK-4
DJ68-00368Y(0.9).indb
4
2011.3.18
3:36:29 PM
Турбо Щетка
(Қызметтері)
Үй жануарлары жүнін жиі тазартқандықтан барабанға қоқыс оралып қалып,
айналымның тоқтап қалуына əкеліп соғуы мүмкін. Мұндай жағдайда барабанды
абайлап тазартыңыз.
1
2
Щетка білігін
шығарыңыз.
Қақпағын ашу үшін тұнық
қақпақтың үстіндегі «OPEN»
түймешесін басыңыз.
Үй жануарлары
жүні мен кілем
түгін жақсы
тазартуға
арналған
4
Щетка корпусындағы
шаңды шаңға арналған
саптама немесе жіңішке
саптама көмегімен
тазартыңыз.
3
5
Щетканы айналып
тұрған белбеуге
орнатыңыз жəне
ілмекті түгел жинаңыз.
Қайшының көмегімен
щетка білігінен шаң мен
жүнді тазартыңыз.
6
Іші көрінетін тұнық
қақпақты қақпақты
шертілгенге дейін басып,
қайта өз орнына
орнатыңыз.
KK-5
DJ68-00368Y(0.9).indb
5
2011.3.18
3:36:40 PM
3
ШАҢ ЖИНАҒЫШ ҚАПТЫ ТАЗАРТУ
1
2
Қызметтері Шаң жинағыш қапты
толғандығын білдіретін белгі көрінгеннен
кейін немесе толу индикаторы
қосылғаннан кейін босатқан дұрыс.
4
3
Түймешені баса отырып, шаң
жинағыш қапты шығарып алыңыз.
5
Шаң жинағыш қапты
тазартыңыз.
6
Босағаннан кейін шаң жинағыш
қаптың ішінен шаш, жүн жəне
басқа да қоқыстарды алып
тастаңыз.
Шаң жинағыш қаптың
қақпағын ашыңыз.
˘ÂΘÓÍ
Пайдаланар алдында корпусты
шертілгенге дейін баса отырып шаң
жинағыш қапты шаңсорғыш корпусына
орнатыңыз.
Шаңды полиэтилен қапшығына босатыңыз
(астма/аллергиямен ауыратын адамдар үшін дұрыс)
ҚЫЗМЕТТЕРІ
ЕСКЕРТУ
Шаң жинағыш қапты
суық сумен шаюға
болады.
KK-6
DJ68-00368Y(0.9).indb
6
2011.3.18
3:36:50 PM
4 МОТОРАЛДЫ СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ
4-1 МОТОРАЛДЫ СҮЗГІ ҚАЛТАШАСЫН ҚАШАН ТАЗАРТҚАН ДҰРЫС
- Егер тазарту кезінде сору қуатының төмендеуі байқалса немесе шаң жинағыш
қапты тазартқаннан кейін сүзгі индикаторы жанса, шаң жинағыш қап пен
моторалды сүзгіні тексеріңіз.
Сору қарқыны төмендегенде шам жанады.
Егер индикатор жанса, шаң жинағыш қапты
тазарту керек.
4-2. ШАҢ ЖИНАҒЫШ ҚАПТЫ ТАЗАРТУ
ЕСКЕРТУ:
2
1
Шаң жинағыш қапты шығарыңыз.
Шаң жинағыш қаптың
контейнерін тазартқаннан кейін
де индикатор белгі беруін
тоқтатпаған жағдайда шаң
жинағыш қаптың толу
ндикаторының жұмыс істеу
қабілеттілігін тексеріңіз.
Шаң жинағыш қапты босатқаннан кейін шаң жинағыш
қаптың түбіндегі шаш, жүн, жəне басқа да қоқыстарды
тазартыңыз.
4-3. ШАҢ ЖИНАҒЫШ ҚАПТЫҢ ТОЛУ ИНДИКАТОРЫН ТЕКСЕРУ
Шаңсорғыш қуатын «MAX»
қалпына келтіріңіз
Тұтқадағы реттегіш
Сорғыш тесік еденнен 10см жоғары болғанда, сүзгі
индикаторы қызыл түс болып жанса, онда моторалды
сүзгіні тазарту керек.
KK-7
DJ68-00368Y(0.9).indb
7
2011.3.18
3:36:54 PM
4-4 МОТОРАЛДЫ СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ
1
2
Суретте көрсетілгендей шаң
жинағыш қаптың контейнерін жəне
моторалды сүзгінің кассетасын
шығарыңыз.
4
Моторалды сүзгі
кассетасының қақпағын
ашыңыз.
5
Микросүзгі мен кассетаны сумен
жуыңыз.
7
3
Шаң жинауға арналған қалташадан
сүзгіні жəне губканы шығарыңыз.
6
Көлеңкеде губка мен сүзгіні 12
сағаттан аса кептіріңіз.
Шаң жинауға арналған
қалташаға губка мен
сүзгіні орнатыңыз.
8
Орнатпас бұрын моторалды сүзгі
кассетасының қақпағын жабыңыз.
Моторалды сүзгінің кассетасын
бұрынғы өз орнына орнатыңыз.
ЕСКЕРТУ : Шаңсорғышқа оны орнатпас бұрын сүзгінің толық құрғағанына көз жеткізіңіз.
KK-8
DJ68-00368Y(0.9).indb
8
2011.3.18
3:36:58 PM
5 ҚОРҒАУШЫ СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ
Шаңсорғыштан қозғалтқышты қорғаушы
сүзгісін шығарыңыз.
Сүзгідегі шаңды қағыңыз жəне қайта
шаңсорғышқа орнатыңыз.
Шаң жинағыш қаптың контейнерін
жəне моторалды сүзгі кассетасын
шығарыңыз.
6 АУА ШЫҒАРАТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ
1
2
Шаң жинағыш қапты шығарыңыз.
3
Суретте көрсетілгендей HEРA
сүзгісін шығарып алыңыз.
4
HEРA-сүзгісін шаңнан тазартыңыз.
HEPA сүзгісін қайта корпусқа орнатыңыз,
шертпек дыбысын есту керексіз.
ЕСКЕРТУ :
Ауыстыратын сүзгіні жергілікті Samsung дистрибьютерын ан ала аласыз.
KK-9
DJ68-00368Y(0.9).indb
9
2011.3.18
3:37:1 PM
7 ЭЛЕКТРКӨЗІ БӨЛШЕКТЕРІН АУЫСТЫРУ
ЭЛЕКТРКӨЗІ БӨЛШЕГІНІҢ ТИПІ: ААА түрі
ЕСКЕРТУ
1. Егер шаңсорғыш жұмыс істемесе, электркөзі бөлшектерін ауыстырыңыз.
Егер одан шешілмесе, авторизацияланған дилермен байланысыңыз.
2. ААА түріндегі 2 электркөзі бөлшегін қолданыңыз
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
1. Электркөзі бөлшектерін ешқашан
шашпаңыз жəне қуаттандырмаңыз.
2. Электркөзі бөлшектерін ешқашан
қыздырмаңыз, отқа тастамаңыз..
- АҚАУЛЫҚТАР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА
АҚАУЛЫҚ
3. Электркөзі бөлшектерін орнатарда
полярлықты (+), (-) бұзбаңыз..
4. Электркөзі бөлшектерін тиісті тəртіппен
кəдеге жаратыңыз.
СЕБЕБІ
Қозғалтқыш іске қосылмайды
Электркөзі жоқ.
Қызып кетуден сөну.
Сору қуаты біртіндеп
төмендейді.
Саптама, сору шлангысы, түтік
қоқыспен бітеліп қалған.
Шнур толық оралмайды.
Электркөзі шнурының оралып
қалмағандығын тексеріңіз, сонымен
қатар оның орамының бірдей
екендігіне көз жеткізіңіз.
Шаңсорғыш шаң сормайды.
Сору қуатының төмендеуі
ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Шнур, шнур айыр жəне розетканы
тексеріңіз. қозғалтқышты
суытыңыз.
Бұл компоненттердің толып
қалмағандығын тексеріңіз, егер солай
болса оларды қоқыстан тазартыңыз.
Желілік шнурды 2-3 метрге
тартып шығарыңыз жəне шнурды
орап алу түймешесін басыңыз.
Шлангтағы жарық немесе тесік.
Шлангты тексеріңіз, қажет болса,
оны ауыстырыңыз.
Сүзгі шаңға толып қалған.
Сүзгіні тексеріңіз, қажет болса,
оны келтірілген нұсқаулыққа сай
тазартыңыз. KK-10
DJ68-00368Y(0.9).indb
10
2011.3.18
3:37:1 PM
DJ68-00368Y REV(0.9)
DJ68-00368Y(0.9).indb
11
2011.3.18
3:37:2 PM
Download PDF