Samsung | SC4325 | Samsung SC4325 Инструкция по использованию(XP)

RU
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
SC4325,SC4330,SC4335,SC432A
POCC KR.AE95.B11849
16.05.2008
15.05.2011
POCC RU.0001.11AE95
èõãÖëéë
❈ èÂ‰
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˝ÚÛ ËÌÒÚÛÍˆË˛.
❈ ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË.
❈ чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ·˚ÚÛ ÔË ÌÓχθÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
❈ àÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ÏÂÌflÚ¸ ‰ËÁ‡ÈÌ Ë ÒÔˆËÙË͇ˆËË ·ÂÁ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl.
á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/register
LJÊÌ˚ ÏÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË
1. ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ËÌÒÚÛÍˆË˛. èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ, ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ̇ÔflÊÂÌË ÒÂÚË
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ Ô‡ÒÔÓÚÌÓÈ Ú‡·Î˘Í Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
2. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ : Ì ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ÂÒÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ ÒÚÓËÚ Ì‡ ‚·ÊÌÓÏ ÍÓ‚ËÍ ËÎË ÔÓÎÛ.
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Ò·Ó‡ ‚Ó‰˚.
3. ÖÒÎË Í‡ÍËÏ -ÎË·Ó ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÔË·ÓÓÏ ÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰ÂÚË, ÎË·Ó ÂÒÎË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ‰ÂÚÂÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ̇·Î˛‰ÂÌËÂ. çÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÈÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Ë„Û¯ÍË. ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡Ï ·ÂÁ
̇·Î˛‰ÂÌËfl. àÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ÚÓθÍÓ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ ‚ ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËË.
4. ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ·ÂÁ ·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË. éÔÛÒÚÓ¯‡ÈÚ ·ÛÌÍÂ ‰Ó ÚÓ„Ó Â„Ó
ÔÓÎÌÓ„Ó Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl, ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ÎÛ˜¯Û˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸.
5. è Â‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ ‚ËÎÍË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ‚ ÓÁÂÚÍÛ ÔÂ‚‰ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË "Stop" (ÓÒÚ‡ÌÓ‚ ) ËÎË "Min".
6. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Ò·Ó‡ ÒÔ˘ÂÍ, ‰˚Ïfl˘Â„ÓÒfl ÔÂÔ· ËÎË ÓÍÛÍÓ‚. ÑÂÊËÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚‰‡ÎË
ÓÚ ÍÛıÓÌÌ˚ı ÔÎËÚ ËÎË ‰Û„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔ·. íÂÔÎÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‰ÂÙÓχˆËË ËÎË
Ó·ÂÒˆ‚˜˂‡Ì˲ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
7. àÁ·Â„‡ÈÚ ۷ÓÍË ÊÂÒÚÍËı, ÓÒÚ˚ı Ô‰ÏÂÚÓ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ‰ÂÚ‡ÎË
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. ç ÒÚ‡‚¸Ú ÌË˜Â„Ó Ì‡ ¯Î‡Ì„. ç ·ÎÓÍËÛÈÚ ÔÓÚ˚ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ËÎË ‚˚·ÓÒ‡.
8. è
Â‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‚˚ÌÛÚ¸ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl, ‚˚Íβ˜ËÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍÛ Ì‡ ÍÓÔÛÒÂ.
èÂ‰ ÒÏÂÌÓÈ Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó Ï¯͇ ËÎË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl Ô˚ÎË ‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl. ÇÓ
ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÔË ËÁ‚ΘÂÌËË ‚ËÎÍË ËÁ ÓÁÂÚÍË ‰ÂÊËÚÂÒ¸ Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ.
9. ùÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl β‰¸ÏË (‚Íβ˜‡fl ‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË, ÒÂÌÒÓÌ˚ÏË ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚflÏË ËÎË Îˈ‡ÏË, Û ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÚ ÓÔ˚Ú‡ ËÎË
Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì ÍÓÌÚÓÎËÛ˛ÚÒfl ËÎË ÂÒÎË ÓÌË Ì ÔÓËÌÒÚÛÍÚËÓ‚‡Ì˚ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÎˈÓÏ, Óڂ˜‡˛˘ËÏ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò Ô˜¸˛, Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ Ëı ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡.
10. ÇËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË ÒΉÛÂÚ ËÁ‚ÎÂ͇ڸ ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˜ËÒÚÍË ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
11. ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ¯ÌÛ Û‰ÎËÌËÚÂÎfl.
12. ÖÒÎË ‚‡¯ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, ÓÚÍβ˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ ÒÂÚË Ë Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í
ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓÏÛ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂβ ÔÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏÛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲.
13. Ö ÒÎË ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌ, Â„Ó ‰ÓÎÊÂÌ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθ ËÎË ‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ÔÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏÛ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲, ÎË·Ó ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÓÔ‡ÒÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÔˆˇÎËÒÚ.
14. ç ÔÂÂÌÓÒËÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ, ‰Âʇ Â„Ó Á‡ ¯Î‡Ì„. ÑÎfl ÔÂÂÌÓÒÍË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Û˜ÍÓÈ.
15. è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl Û·ÓÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı Ô˚θ˛.
16. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Û·ÓÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı Ôˢ‚˚ÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË (̇ÔËÏÂ,
Ò‡ı‡Ì˚È ÔÂÒÓÍ, ÒÓθ, ÏÛ͇ Ë Ô. Ò˚ÔۘˠÔÓ‰ÛÍÚ˚), ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı
ÒÚÓËÚÂθÌ˚ÏË Ï‡ÚÂˇ·ÏË (̇ÔËÏÂ, ÔÓ·ÂÎ͇, ÔÂÒÓÍ, ÁÂÏÎfl, ˆÂÏÂÌÚ Ë Ô.) Ë ÒÚË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÓ¯ÍÓÏ.
17. è˚ÎÂÒÓÒ ÓÒ̇˘ÂÌ Ò‡ÏÓ‚ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡˛˘ËÏÒfl ‡‚ÚÓχÚÓÏ ÚÂÏ˘ÂÒÍÓÈ Á‡˘ËÚ˚, ÓÚÍβ˜‡˛˘ËÏ
ÔËÚ‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ÔË Â„Ó ÔÂ„‚Â. èÂ„‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚Á‚‡Ì Á‡ÒÓÂÌËÂÏ ÙËθÚ‡, ̇҇‰ÍË,
ÚÛ·ÍË ËÎË ¯Î‡Ì„‡, ‡ Ú‡ÍÊ ‰ÎËÚÂθÌ˚Ï ‚ÂÏÂÌÂÏ ‡·ÓÚ˚. èÓÒΠÛÒÚ‡ÌÂÌËfl Ô˘ËÌ˚ ÔÂ„‚‡
Ë ÓÒÚ˚‚‡ÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
RU-1
1 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ
éèñàü
▼
éèñàü
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ‡Á΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
éëíéêéÜçé
èÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ì ̇ÊËχÈÚ ̇
ÍÌÓÔÍÛ Û˜ÍË ·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl
ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË ÔË
ÔÂÂÌÓÒÍ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
èË ı‡ÌÂÌËË, «Ô‡ÍÛÈÚ »
ÌËÊÌÂÂ ÒÓÔÎÓ.
RU-2
èõãÖëéëÄ
22-1ùäëèãìÄíÄñàü
ÇäãûóÖçàÖ -ÇõäãûóÖçàÖ
1) ÇÄêàÄçí ùãÖåÖçíéÇ ìèêÄÇãÖçàü
çÄ äéêèìëÖ
2) ÇÄêàÄçí Çäã /Çõäã
2-2 ëÖíÖÇéâ òçìê
èêàåÖóÄçàÖ
èË ËÁ‚ΘÂÌËË ‚ËÎÍË ËÁ
ÓÁÂÚÍË ‰ÂÊËÚÂÒ¸ Á‡ ‚ËÎÍÛ,
‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ
2-3 ìèêÄÇãÖçàÖ èàíÄçàÖå
1) íéãúäé Ñãü èõãÖëéëÄ ë ÇõäãûóÄíÖãÖå çÄ êìóäÖ (ÇÄêàÄçí)
• èÖêÖåÖëíàíÖ ÇõäãûóÄíÖãú Ç èéãéÜÖçàÖ
è˚ÎÂÒÓÒ ‚˚Íβ˜‡ÂÚÒfl (ÔÂÂÍβ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl)
• ëÑÇàçìíú ÇèÖêÖÑ Ñé åÄäëàåÄãúçéÉé
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Ô·‚ÌÓ Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl ‰Ó χÍÒËχθÌÓÈ
‚Â΢ËÌ˚.
2) ÇÄêàÄçí ìèêÄÇãÖçàü çÄ äéêèìëÖ / íàè Çäã /Çõäã
- òãÄçÉ
- äéêèìë (íéãúäé Ñãü èõãÖëéëÄ
ë ìèêÄÇãÖçàÖå çÄ äéêèìëÖ )
óÚÓ·˚ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË ‰Îfl
˜ËÒÚÍË Á‡Ì‡‚ÂÒÂÈ, Ì·Óθ¯Ëı ÍÓ‚ËÍÓ‚
Ë ‰Û„Ëı ΄ÍËı χÚÂˇÎÓ‚, ÔÓÚflÌËÚÂ
Á‡ Á‡˘ÂÎÍÛ ‰Ó ÓÚÍ˚ÚËfl ÓÚ‚ÂÒÚËfl.
MIN = ÑÎfl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ̇ÔËÏÂ, ‰Îfl
˜ËÒÚÍË Ú˛ÎË.
MAX = ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ÊÂÒÚÍËı ÔÓÎÓ‚ Ë
ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı ÍÓ‚Ó‚.
RU-3
▼
2-4 äÄä èéãúáéÇÄíúëü çÄëÄÑäÄåà à éÅëãìÜàÇÄçàÖ çÄëÄÑéä
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
íêìÅäÄ
éÚ„ÛÎËÛÈÚ ‰ÎËÌÛ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË Ò‰‚Ë„‡fl
ÍÌÓÔÍÛ „ÛÎËÓ‚ÍË ‰ÎËÌ˚,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ˆÂÌÚÂ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË, ‚ÔÂ‰
ËÎË Ì‡Á‡‰.
çÄëÄÑäà (éèñàü)
ìÅéêäÄ èõãà
óÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ̇΢ËÂ
Á‡„flÁÌÂÌËfl ‚ ÚÛ·ÍÂ, ÓÚ‰ÂÎËÚÂ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·ÍÛ Ë
χÍÒËχθÌÓ ÛÏÂ̸¯Ëڠ ‰ÎËÌÛ.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Î„ÍÓ Û‰‡ÎËÚ¸ „flÁ¸,
̇ÍÓÔË‚¯Û˛Òfl ‚ ÚÛ·ÍÂ.
ôÂ΂‡fl ̇҇‰Í‡
è‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ôÂ΂‡fl ̇҇‰Í‡ Ô‰̇Á̇˜Â̇
Ï·ÂÎË, ÔÓÎÓÍ, ÍÌË„ Ë Ú.‰. ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ‡‰Ë‡ÚÓÓ‚, ÛÁÍËı
ÏÂÒÚË, Û„ÎÓ‚, Á‡ÁÓÓ‚ ÏÂʉÛ
Á‡Ì‡‚ÂÒ͇ÏË.
éèñàü
ÑÎfl ·Óθ¯ÂÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ
ÔÓÎÓ‚Û˛ ˘ÂÚÍÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
˘Â΂ÓÈ Ì‡Ò‡‰ÍË.
ÑÎfl ÛÔÓ˘ÂÌËfl ˜ËÒÚÍË ÒÌËÏËÚ ÔÓÁ‡˜ÌÛ˛ Í˚¯ÍÛ ·‡‡·‡Ì‡
ÇÄêàÄçíõ
® óËÒÚ͇
ÍÓ‚‡
® óËÒÚ͇
ÔÓ·
éÚ„ÛÎËÛÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ˚˜‡„‡
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓ·.
RU-4
ÖÒÎË ‚ıÓ‰ÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
Á‡ÒÓÂÌÓ, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰‡ÎËÚÂ
Á‡„flÁÌÂÌËÂ.
3 éèìëíéòÖçàÖ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Ñãü ìãéÇãÖççéâ èõãà
1
2
3
ä‡Í ÚÓθÍÓ ÛÓ‚Â̸ Ô˚ÎË ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ
χÍÒËχθÌÓÈ ÓÚÏÂÚÍË, ÎË·Ó
ÂÒÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl àÁ‚ÎÂÍËÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ, ̇ʇ‚ ̇
ÍÌÓÔÍÛ.
Á‡ÏÂÚÌÓ Ô‡‰‡ÂÚ, ÓÔÛÒÚÓ¯ËÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË.
4
Ç˚ÚflıÌËÚ Ô˚θ ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÏÛÒÓÌ˚È.
5
ëÌËÏËÚ Í˚¯ÍÛ.
6
á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ.
èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ, ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË
‚ ÍÓÔÛÒ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‰Ó ˘ÂΘ͇.
àÁ‚ΘÂÌË Ô˚ÎË ‚ Ô·ÒÚËÍÓ‚˚È Ô‡ÍÂÚ
(ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Îˈ ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı ‡ÒÚÏÓÈ /‡ÎÎÂ„ËÂÈ)
èêàåÖóÄçàÖ
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÔÓÎÓÒÌÛÚ¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
Ô˚ÎË ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ.
RU-5
4 óàëíäÄ èõãÖÇéÉé åÖòäÄ
4-1. äéÉÑÄ ëãÖÑìÖí óàëíàíú èõãÖÇéâ åÖòéä
- ÖÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ˜ËÒÚÍË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ô‡‰‡ÂÚ, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡,
ÔÓ‚Â¸Ú Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ, Í‡Í Û͇Á‡ÌÓ ÌËÊÂ.
ÇÍβ˜ËÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ̇ «åÄï»
ìèêÄÇãÖçàÖ çÄ êìóäÖ
ÖÒÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Á‡ÏÂÚÌÓ Ô‡‰‡ÂÚ
ÍÓ„‰‡ ‚ıÓ‰ÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ Ì‡
‡ÒÒÚÓflÌËË 10 ÒÏ Ì‡‰ ÔÓÎÓÏ, Â„Ó ÒΉÛÂÚ
ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸.
èêàåÖóÄçàÖ
ÖÒÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Á‡ÏÂÚÌÓ, ÌÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ, ÒÌËʇÂÚÒfl ÓÔÛÒÚÓ¯ËÚÂ
Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ (4-2), Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ËÎβÒÚ‡ˆËË.
RU-6
4-2 óàëíäÄ èõãÖÇéÉé ·ÎÓ͇
1
2
ëÌËÏËÚ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË Ë
Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËÒÛÌÍÂ.
àÁ‚ÎÂÍËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ËÁ
Ô‡ÍÂÚ‡ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
3
4
èÓÏÓÈÚ ‚ ‚Ӊ „Û·˜‡Ú˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ Ë
ÍÓÔÛÒ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËθÚ‡ Ô˚΂ӄÓ
·ÎÓ͇.
5
èÓÒÛ¯ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ‚ ÚÂÌË ‚
Ú˜ÂÌË Ì ÏÂÌ 12 ˜‡ÒÓ‚.
6
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ‚ Ô‡ÍÂÚ
‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
ÇÒÚ‡‚¸Ú Ô˚΂ÓÈ ·ÎÓÍ ‚ ÍÓÔÛÒ
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
êàåÖóÄçàÖ
è
ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‰ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÏ ‚
Ô˚ÎÂÒÓÒ ÙËθÚ ·˚Î ÒÛıËÏ. Ö„Ó ÒΉÛÂÚ
ÒÛ¯ËÚ¸ ‚ Ú˜ÂÌË 12 ˜‡ÒÓ‚.
RU-7
5 óàëíäÄ îàãúíêÄ, áÄôàôÄûôÖÉé ùãÖäíêéÑÇàÉÄíÖãú
àÁ‚ÎÂÍËÚ ·ÎÓÍ ‰Îfl Ò·Ó‡ ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
Ô˚ÎË Ë Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ.
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÙËθÚ Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ
˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ ËÁ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
Ç˚ÚflıÌËÚÂ Ë ‚˚·ÂÈÚ Ô˚θ ËÁ ÙËθÚ‡
Ë ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ Â„Ó Ó·‡ÚÌÓ ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ.
6 óàëíäÄ ÇõïéÑçéÉé îàãúíêÄ
éèñàü – åàäêéîàãúíê
óÚÓ·˚ ÒÌflÚ¸ ÙËθÚ ̇ÊÏËÚ ̇
Á‡ÍÂÔÎÂÌÌÛ˛ ‰Âڇθ ‡Ï˚ ‚ Á‡‰ÌÂÈ
˜‡ÒÚË ÍÓÔÛÒ‡.
ëÌflÚ¸ Ë Á‡ÏÂÌËÚ¸ Á‡ÒÓÂÌÌ˚È ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ
ÙËθÚ.
éèñàü
èêàåÖóÄçàÖ
îËθÚ˚ ‰Îfl Á‡ÏÂÌ˚ ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË Û
‚‡¯Â„Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ‡ Samsung.
ËÎË ‚ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÂ‚ËÒÌ˚ı ˆÂÌÚ‡ı
ÍÓÏÔ‡ÌËË ë‡ÏÒÛÌ„ ùÎÂÍÚÓÌËÍÒ.
RU-8
- Öëãà ì ÇÄë Çéáçàäãà èêéÅãÖåõ
èêéÅãÖåÄ
èêàóàçÄ
ìëíêÄçÖçàÖ
ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ Ì éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ‰‡˜‡ ÔËÚ‡ÌËfl.
èÓ‚Â¸Ú ¯ÌÛ, ‚ËÎÍÛ Ë ÓÁÂÚÍÛ.
Á‡ÔÛÒ͇ÂÚÒfl.
ë‡·ÓڇΠÏÂı‡ÌËÁÏ ÓÚÍβ˜ÂÌËfl чÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒÛ ÓÒÚ˚Ú¸.
ÔË ÔÂ„‚Â.
èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÌËʇÂÚÒfl ç‡Ò‡‰Í‡, ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ¯Î‡Ì„ èÓ‚ÂËÚ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ì‡ ̇΢ËÂ
ÒË· ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl.
ËÎË Ú۷͇ Á‡ÒÓÂÌ˚.
Á‡ÒÓÂÌËÈ, ÔË Ì‡Î˘ËË Û‰‡ÎËÚ¸.
òÌÛ Ì ÒχÚ˚‚‡ÂÚÒfl èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ¯ÌÛ ÌÂ
‰Ó ÍÓ̈‡.
·˚Î ÔÂÂÍÛ˜ÂÌ Ë ÌÂ
Á‡‰Â‚‡Î Á‡ ˜ÚÓ-ÎË·Ó.
Ç˚ÚflÌÛÚ¸ ¯ÌÛ ̇ 2-3 ÏÂÚ‡ Ë
̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÔÂÂÏÓÚÍË.
è˚ÎÂÒÓÒ Ì ÒÓ·Ë‡ÂÚ í¢Ë̇ ËÎË ÓÚ‚ÂÒÚË ‚
„flÁ¸.
¯Î‡Ì„Â.
èÓ‚ÂËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚ¸.
çËÁÍÓ ËÎË Ô‡‰‡˛˘Â îËθÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËÂ.
Á‡ÔÓÎÌÂÌ Ô˚θ˛.
èÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÔÓ‚Â¸Ú ÙËθÚ Ë,
ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ,
Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÎβÒÚ‡ˆËflı.
ëÚ‡ÚË͇.
åÓÊÂÚ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸Òfl ‚
ëÌËÁËÚ¸ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl
‰ÍËı ÒÎÛ˜‡flı, ÂÒÎË ‚
ÔÓÏ¢ÂÌËË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚
ÁËÏÌ ‚ÂÏfl, Ó˜Â̸ ÒÛıÓÈ
ÏËÍÓÍÎËχÚ.
-íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà
åéÑÖãú
ÇÖë(äÉ)
êÄáåÖêõ(åå)
èéíêÖÅãüåÄü çÄèêüÜÖçàÖ óÄëíéíÄ
åéôçéëíú
ÇëÄëõ ÇÄçàü(ÇÚ) áçÖêÉàü(ÇÚ)
(Ç)
( Ɉ) ·ÂÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ·ÛÚÚÓ ·ÂÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË
·ÛÚÚÓ
SC4325
SC4330
SC4335
SC432A
350
350
350
340
1600
1600
1600
1500
230
230
230
230
50
50
50
50
4.1
4.1
4.1
4.1
6.5
6.5
6.9
6.4
280 X 238 X 395
280 X 238 X 395
280 x 238 X 395
280 x 238 X 395
316 X 502 X 310
316 X 502 X 310
316 x 502 X 310
316 x 502 X 310
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
ARMENIA
0-800-05-555
RU-9
www.samsung.com/kz_ru
MEMO
KK
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША
НҰСҚАУЛЫҚ
ШАҢСОРҒЫШ
❈ Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз.˛.
❈ Құрылғы тек қана үй-жайда пайдалануға арналған.
❈ Аталған өнім қалыпты жағдайда тұрмыста пайдалануға арналған.
❈ Алдын ала ескертусіз өндіруші үлгіжоба мен өзіндік ерекшелігін ауыстыруға құқылы.
www.samsung.сom/global/register сайтындағы Samsung клубына тіркеліңіз.
САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ
1. Осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Қосар алдында электр желісінің қуаты шаңсорғыштың құжаттық
кестесіндегі көрсеткішке сай екендігіне көз жеткізіңіз.
2. ЕСКЕРТУ: Егер шаңсорғыш дымқыл кілемде немесе еденде тұрса пайдаланбаңыз.
Шаңсорғышты суды сору үшін пайдаланбаңыз.
3. Егер кез- келген электрлік құрылғыны балалар пайдаланатын болса, немесе оны балалардың көзінше
пайдаланатын болса,міндетті түрде мұқият қадағалау керек. Балаларға шаңсорғышпен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Қадағалаусыз шаңсорғышты пайдалануға жол бермеңіз. Шаңсорғышты аталмыш нұсқаулықта көрсетілген
мақсатта ғана пайдаланыңыз.
4. Шаңсорғышты шаң жинағыш қабынсыз қолданбаңыз.
Шаңсорғышыңыз тиімді жұмыс істеу үшін шаң жинағыш қапты толық толмай тұрып босатыңыз.
5. Желілік шнурдың айырын розеткаға қоспас бұрын ауыстырғышты « Stop» (тоқтату) немесе « Min» қалпына қойыңыз.
6. Шаңсорғышты ши, ыстық күл немесе темекі тұқылдарын жинау үшін пайдаланбаңыз. Шаңсорғыштың ас үй
плитасы немесе басқа да жылу көздерінің жанында орналасуына жол бермеңіз. Жылу шаңсорғыштың
пластикалық бөлшектерінің майысып немесе ағарып кетуіне əкеліп соғуы мүмкін.
7. Шаңсорғышпен қатты, үшкір заттарды жинауға болмайды, себебі олар шаңсорғыштың бөлшектеріне нұқсан
келтіруі мүмкін. Шлангтың үстіне ештеңе қоймаңыз. Соратын немесе шығаратын тесікті бекітпеңіз.
8. Розеткадан электркөзі айырын ажыратпас бұрын шаңсорғышты корпусының үстіндегі түймешені басу арқылы
өшіріңіз. Шаң қапшығын немесе шаң жинағыш контейнерін ауыстырмас бұрын электркөзі шнурының айырын
электр розеткасынан ажыратыңыз. Электркөзі шнурын бүлдіріп алмас үшін шнурдан емес айырдан ұстап
розеткадан ағытқан дұрыс.
9. Аталмыш құрылғы құрылғыны пайдалануға қатысты қауіпсіздікке жауап беруші тарапының қадағалауынсыз
əлсіз немесе тым жас тұлғаларға пайдалануға арналмаған. Жасөспірім балалар шаңсорғышты ойыншық ретінде
пайдаланбас үшін олар бақылауда болу тиіс.
10. Құрылғыны тазарту немесе күтіп-баптамас бұрын электркөзі шнурының айырын желі розеткасынан ажырату
керек.
11. Ұзартқыштар пайдалануға болмайды.
12. Егер шаңсорғыш дұрыс істемесе, оны электр желісінен ажыратып, ресми сервис агентімен кеңесіңіз.
Техникалық қызмет көрсету бойынша уəкілетті өкіліне хабарласыңыз,
13. Егер желілік шнур зақымданса, қауіптен сақтану үшін оны өндіруші немесе оның техникалық қызмет көрсету
өкілі немесе біліктілігі соған сай маман ауыстыруы керек.
14. Шаңсорғышты шлангісінен ұстап бір орыннан екінші орынға көшірмеңіз.
15. Шаңсорғыш шаң басқан тазалау беттерін тазарту үшін арналған.
16. Шаңсорғышты тағамдық өнімдер (мысалы, құм шекер, тұз, ұн, жəне басқа еспе тағамдар), сонымен қатар құрылыс
материалдары (мысалы, əк, құм, топырақ, цемент, т.б.) жəне кір жуғыш ұнтақ шашылып жатқан жерді жинау үшін
пайдаланбаңыз.
17. Шаңсорғыш қызып кеткен кезде шаңсорғышты электркөзінен ажыратып тастайтын жылу қорғанысының
өзіндік қалыпқа келетін автоматымен жабдықталған. Қызып кету сүзгінің, саптаманың, түтіктің, шлангінің,
бітеліп қалуынан, сонымен қатар шаңсорғышпен ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде болуы мүмкін. Қызып кетудің
салдарын жойғаннан кейін жəне қозғалтқыш суығаннан кейін шаңсорғыш автоматты түрде іске қосылады.
KK-1
1ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ
қызметтері
▼
қызметтері
Сипаттамалары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғыны бір орыннан екінші
орынға көшіру кезінде жиналған
шаңға арналған бункер
тұтқасындағы түймешені баспаңыз.
Сақтау кезінде төменгі
шүмекті шаңсорғышқа тіреп
қойыңыз.
KK-2
ПАЙДАЛАНУ
22-1ШАҢСОРҒЫШТЫ
ҚОСУ-АЖЫРАТУ
1) Корпус үстіндегі басқару бөлшектерінің
нұсқалары
2) Қосу\Ажырату нұсқасы
2-2 ЖЕЛІЛІК ШНУР
ЕСКЕРТУ
Айырды розеткадан ажырату
кезінде шнурдан емес, айырдан
ұстап тартыңыз.
2-3 ЭЛЕКТРКӨЗІН БАСҚАРУ
1) Тек тұтқасында ажыратқышы бар шаңсорғышқа арналған (нұсқа)
• АЖЫРАТҚЫШТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРІҢІЗ
Шаңсорғыш өшеді (күту режиміне ауысады)
• АЛДЫҒА ҚАРАЙ ЕҢ ЖОҒАРЫҒА ДЕЙІН ЖЫЛЖЫТЫҢЫЗ
Біртіндеп сору қуаты ең жоғары көрсеткішке дейін ұлғаяды
2) КОРПУС ҮСТІНДЕГІ БАСҚАРУ НҰСҚАСЫ / ҚОСУ/АЖЫРАТУ ТҮРІ
- ШЛАНГ
- Корпус (тек қана корпусында басқаруы
бар шаңсорғышқа арналған)
Перделер, кілемшелер жəне басқа да жеңіл
маталарды тазалауда сору
күшін азайту үшін тесікті ашар алдында
ысырманы тартыңыз.
MIN = нəзік тазалау беттеріне арналған,
мысалы, перде тазартуға.
MAX = қатты едендерді жəне өте лас
кілемдерді тазартуға арналған.
KK-3
▼
2-4 САПТАМАНЫ ҚАЛАЙ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ ЖƏНЕ САПТАМАЛАРДЫ КҮТІП-БАПТАУ
Сипаттамалары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін
ТҮТІК
Телескопиялық түтіктің ұзындығын
телескопиялық түтіктің ортасында
орналасқан ұзындықты реттейтін
түймешені алға немесе артқа
жылжыту арқылы реттеңіз.
САПТАМАЛАР
ШАҢ ТАЗАРТУ
Түтікте шаң тозаңның бар екендігін
тексеру үшін телескопиялық түтікті
шығарып оның ұзындығын барынша
кішірейтіңіз. Бұл түтікте жиналған шаң
- тозаңды оңай тазартуға мүмкіндік
береді.
ЖІҢІШКЕ САПТАМА
Жиhаздарды, сөрелерді,
Жіңішке саптама радиаторларды,
кітаптарды тазартуға арналған. тар жерлерді, бұрыштарды,
перделер арасындағы саңылауларды
тазартуға арналған.
Қызметтері
Нұсқалар
Жоғары тиімділік үшін еден
щеткасын жіңішке саптаманың
көмегімен тазартыңыз.
Тазартуды жеңілдету үшін барабанның тұнық қақпағын ағытып алыңыз
® Кілем
тазарту
® Еден
тазарту
Кірме рычагтың қалпын еденнің тазалау бетіне
байланысты реттеңіз..
KK-4
Егер кіретін тесік бітеліп қалса,
кірден толық тазартыңыз
3 ЖИНАЛЫП ҚАЛҒАН ШАҢҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРДІ БОСАТУ
1
2
3
Контейнердегі шаң деңгейі
жоғары белгіге жеткенде,
немесе сору қарқыны
төмендегені байқалса, шаң Түймешені басу арқылы контейнерді
жинауға арналған бункерді шығарыңыз.
босатыңыз.
4
Қоқыс контейнеріне
шаңды қағыңыз.
5
Қақпақты ағытып алыңыз.
6
Қақпақты жабыңыз.
Шаңды пластикалық қалташаға шығару
( астма, аллергиямен ауыратын адамдарға ұсынылады)
ЕСКЕРТУ
Шаң жинауға арналған контейнерді суық сумен жууға
болады.
KK-5
Пайдаланар алдында шаң жинауға арналған
контейнерді шаңсорғыш корпусына шертпек
дыбысы шыққанға дейін орнатыңыз.
4 ШАҢ ҚАПШЫҒЫН ТАЗАРТУ
4-1. ШАҢ ҚАПШЫҒЫН ҚАШАН ТАЗАРТҚАН ДҰРЫС
- Егер тазалау кезінде сору қарқыны айтарлықтай төмендесе, төменде көрсетілгендей шаң қапшығын
тексеріңіз.
Шаңсорғыштың қуатын « Maх»
күйіне келтіріңіз.
Тұтқадағы басқару
Егер кіргізгіш тесік еден бетінен 10 см жоғары
орналасқанда сору
қарқыны едəуір төмендесе, оны тазалау керек.
ЕСКЕРТУ
Егер сору қарқыны едəуір, алайда жайлап төмендей бастаса келесі
иллюстрацияда көрсетілгендей шаң қапшығын (4-2) босатыңыз.
KK-6
4-2 ШАҢ БЛОГІН ТАЗАРТУ
1
2
Шаң тазартуға арналған жəне шаң
қапшығын суретте көрсетілгендей
шығарыңыз.
Шаң блогынан губканы алып
тастаңыз.
3
4
3.Губка тектес бөлшек пен шаң
блогының ауа сүзгісі корпусын сумен
жуыңыз.
Губка тектес бөлшек пен шаң
блогының ауа сүзгісі корпусын кем
дегенде 12 сағат көлеңкеде кептіріңіз.
5
6
Сүзгінің губка тектес бөлшегін
шаң блогына орнатыңыз.
Шаң блогын шаңсорғыш
корпусына орнатыңыз
ЕСКЕРТУ
Шаңсорғышқа орналастырар алдында сүзгінің
құрғақ болуын тексеріңіз. Оны
12 сағат бойы кептіру керек.
KK-7
5 ЭЛЕКТРҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ҚОРҒАЙТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ
Жиналған шаңға арналған блокті жəне шаң
қапшығын шығарыңыз.
Шаңсорғыштан электрқозғалтқышын
қорғайтын сүзгіні шығарыңыз.
Сүзгіден шаңды қағып, қайта шаңсорғышқа
орнатыңыз.
6 ШЫҒАРАТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ
ҚЫЗМЕТТЕРІ-МИКРОСҮЗГІ
Сүзгіні алу үшін корпустың артындағы
жиекке бекітілген бөлшекті басыңыз.
Толып кеткен шығаратын сүзгіні ағытып
алыңыз жəне ауыстырыңыз.
Сүзгі
ЕСКЕРТУ:
Ауыстыруға арналған сүзгіні өзіңіздің жергілікті
Samsung дистрибьюторынан немесе Самсунг
Электроникс компаниясының авторизацияланған
қызмет көрсету орталықтарынан алуыңызға болады.
KK-8
-ЕГЕР СІЗДЕ ҚИЫНДЫҚТАР ТУЫНДАСА
АҚАУЛЫҚ
Электрқозғалтқышы
іске қосылмайды.
Сору күші біртіндеп
төмендейді.
СЕБЕБІ
Электркөзін беру жоқ Қызып
кеткен жағдайда өшіру механизмі
іске қосылды.
Саптама, сору шлангісі, түтік
қоқыспен бітеліп қалған.
ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Шнур, айыр жəне розетканы
тексеріңіз.
Шаңсорғышты суытыңыз.
Шаңсорғыштың толып қалмағандығын
тексеріңіз, қажет болса тазалаңыз.
Шнур толық
оралмайды.
Шнурдың оралып қалмағандығын Шнурды 2-3 метрге тартып
немесе басқа нəрсеге тиіп
шығарыңыз жəне орап алу
тұрмағандығын тексеріңіз.
түймешесін басыңыз.
Шаңсорғыш шаңды
сормайды.
Шлангтағы жарық
немесе тесік.
Шлангті тексеріңіз, қажет болса, оны
ауыстырыңыз.
Ақырын жəне бəсеңдей
сору.
Сүзгі шаңға толып
қалған.
Сүзгіні тексеріңіз, қажет болса, оны
келтірілген нұсқаулыққа сай
тазартыңыз.
KK-9
MEMO
DJ68-00387B REV(1.4)
Download PDF

advertising