Samsung | SC6570 | Samsung 1800 вт. Пылесос без мешка для сбора пыли Samsung SC6570 Инструкция по использованию

RU
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
SC6520, SC6530, SC6532, SC6533,
SC6540, SC6560, SC6570
POCC KR.AE95.B11849
16.05.2008
15.05.2011
POCC RU.0001.11AE95
ᇂӉ: ë
‡ÏÒÛÌ„ 䂇̘ÊÛ ùÎÂÍÚÓÌËÍÒ äÓ., ãÚ‰, 271, éÒÂÓÌ-ÑÓÌ„, 䂇ÌÒ‡Ì-ÉÛ, 䂇̘ÊÛ-ÒËÚË,
êÂÒÔÛ·ÎË͇ äÓÂfl
àÏÔÓÚÂ ‚ êÓÒÒËË: ééé “ë‡ÏÒÛÌ„ ùÎÂÍÚÓÌËÍÒ êÛÒ äÓÏÔ‡ÌË”, 125009, „. åÓÒÍ‚‡, ÅÓθ¯ÓÈ
ÉÌÂÁ‰ÌËÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÂÂÛÎÓÍ, ‰ÓÏ 1, ÒÚÓÂÌË 2
èõãÖëéë
❈ èÂ‰
̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ
‰‡ÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
❈ è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË.
❈ è˚ÎÂÒÓÒ
Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚ ·˚ÚÛ ÔË ÌÓχθÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëflı
á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/register
DJ68-00485A (0.5).indb
1
2010.7.14
5:30:18 PM
ÇÄÜçõÖ åÖêõ èêÖÑéëíéêéÜçéëíà
1. ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ
̇ÔflÊÂÌË ÒÂÚË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‰‡ÌÌ˚Ï, Û͇Á‡ÌÌ˚Ï Ì‡ Ú‡·Î˘Í Ò
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ‰Ì ÔË·Ó‡.
2. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ: ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÏÓÍ˚ı ÍÓ‚Ó‚ ËÎË
ÔÓÎÓ‚. ç ‚Ò‡Ò˚‚‡ÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ‚Ó‰Û.
3. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚Ú¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÌËχÚÂθÌ˚Ï ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Î˛·˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı
ÔË·ÓÓ‚ ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ‰ÂÚÂÈ. ç ÔÓÁ‚ÓÎflÈÚ ‰ÂÚflÏ Ë„‡Ú¸ Ò Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ. çËÍÓ„‰‡
Ì ‡Á¯‡ÈÚ ‰ÂÚflÏ ‚Íβ˜‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡ ‚ÁÓÒÎ˚ı. àÒÔÓθÁÛÈÚÂ
Ô˚ÎÂÒÓÒ ÚÓθÍÓ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â.
4. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ·ÂÁ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇. ÑÎfl ÔÓ‰‰ÂʇÌËfl ̇ËÎÛ˜¯ÂÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÒΉÛÂÚ ÓÔÓÓÊÌflÚ¸ ‰Ó Â„Ó Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl.
5. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Ò·Ó‡ ÒÔ˘ÂÍ, „Ófl˜Â„Ó ÔÂÔ· ËÎË ÓÍÛÍÓ‚. çÂ
‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ̇ıÓʉÂÌËfl Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚·ÎËÁË ÍÛıÓÌÌ˚ı ÔÎËÚ ËÎË ‰Û„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚
ÚÂÔ·. Ç˚ÒÓ͇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‰ÂÙÓχˆËË Ë ‚˚ˆ‚ÂÚ‡Ì˲
Ô·ÒÚËÍÓ‚˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ÔË·Ó‡.
6. ç ÒΉÛÂÚ ÒÓ·Ë‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ÊÂÒÚÍËÂ, ÓÒÚ˚ Ô‰ÏÂÚ˚, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ˜‡ÒÚË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. ç ‚ÒÚ‡‚‡ÈÚ ̇ ¯Î‡Ì„. ç ÔÓÏ¢‡ÈÚ ̇ ¯Î‡Ì„
ÚflÊÂÎ˚ Ô‰ÏÂÚ˚. ç ·ÎÓÍËÛÈÚ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Â ËÎË ‚˚ÔÛÒÍÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËfl.
7. Ç
˚Íβ˜‡ÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË Ì‡ ÍÓÔÛÒ ÔÂ‰ ÓÚÍβ˜ÂÌËÂÏ ¯ÌÛ‡
ÔËÚ‡ÌËfl ÓÚ ÓÁÂÚÍË. éÚÒÓ‰ËÌflÈÚ ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ÓÚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÓÁÂÚÍË
ÔÂ‰ Á‡ÏÂÌÓÈ Ï¯͇ ËÎË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË. ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÒΉÛÂÚ ÓÚÒÓ‰ËÌflÚ¸ ÓÚ ÓÁÂÚÍË, ‰ÂʇҸ Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ.
8. ùÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl β‰¸ÏË (‚Íβ˜‡fl ‰ÂÚÂÈ) Ò
Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË, ÒÂÌÒÓÌ˚ÏË ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚflÏË ËÎË
Îˈ‡ÏË, Û ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÚ ÓÔ˚Ú‡ ËÎË Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì ÍÓÌÚÓÎËÛ˛ÚÒfl ËÎË
ÂÒÎË ÓÌË Ì ÔÓËÌÒÚÛÍÚËÓ‚‡Ì˚ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÎˈÓÏ,
Óڂ˜‡˛˘ËÏ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò Ô˜¸˛, Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ Ëı ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡.
9. èÂ‰ ˜ËÒÚÍÓÈ ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ ÔË·Ó‡ ÒΉÛÂÚ ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ¸ ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡
ÔËÚ‡ÌËfl ÓÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍË.
10. ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Û‰ÎËÌËÚÂÎË.
11. ÖÒÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ, ÓÚÍβ˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË Ë
ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò ÓÙˈˇθÌ˚Ï ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï ‡„ÂÌÚÓÏ.
12. èË ÔÓ‚ÂʉÂÌËË ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
Á‡ÏÂÌÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ËÎË Â„Ó ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï ‡„ÂÌÚÓÏ, ÎË·Ó ÎˈÓÏ Ò
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËÂÈ.
13. ç ÒΉÛÂÚ ÌÓÒËÚ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ, ‰ÂʇҸ Á‡ ¯Î‡Ì„. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
Û˜ÍÛ Ì‡ Ô˚ÎÂÒÓÒÂ.
14. è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl Û·ÓÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı Ô˚θ˛.
15. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Û·ÓÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı Ôˢ‚˚ÏË
ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË (̇ÔËÏÂ, Ò‡ı‡Ì˚È ÔÂÒÓÍ, ÒÓθ, ÏÛ͇ Ë Ô. Ò˚ÔۘˠÔÓ‰ÛÍÚ˚), ‡
Ú‡ÍÊ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı ÒÚÓËÚÂθÌ˚ÏË Ï‡ÚÂˇ·ÏË (̇ÔËÏÂ,
ÔÓ·ÂÎ͇, ÔÂÒÓÍ, ÁÂÏÎfl, ˆÂÏÂÌÚ Ë Ô.) Ë ÒÚË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÓ¯ÍÓÏ.
16. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È Ô˚ÎÂÒÓÒ. Ç ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚ÓÁÌËÍ· ͇͇fl-ÎË·Ó
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸, ÌÂωÎÂÌÌÓ Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ
ÍÓÏÔ‡ÌËË ë‡ÏÒÛÌ„ ùÎÂÍÚÓÌËÍÒ.
RU-1
DJ68-00485A (0.5).indb
2
2010.7.14
5:30:18 PM
1 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ
▼
éèñàü
ëÓÒÚ‡‚Ì˚ ˜‡ÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ!
ç ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ
Û˜ÍË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇, ÔÂÂÌÓÒfl
ÔË·Ó.
ï‡ÌËÚ ̇҇‰ÍÛ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË
ÔÓÎÓ‚, Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡‚  ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÂ.
RU-2
DJ68-00485A (0.5).indb
3
2010.7.14
5:30:21 PM
2 ùäëèãìÄíÄñàü èõãÖëéëÄ
2-1 ÇõäãûóÄíÖãú èàíÄçàü
1) àëèéãçÖçàÖ ë êÖÉìãüíéêéå
2) àëèéãçÖçàÖ ë ÇõäãûóÄíÖãÖå
2-2 òçìê èàíÄçàü
èêàåÖóÄçàÖ
éÚÒÓ‰ËÌflfl ÒÂÚ‚ÓÈ
¯ÌÛ‡ ÓÚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ
ÓÁÂÚÍË, ·ÂËÚÂÒ¸ Á‡
¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ, ‡
Ì Á‡ Ò‡Ï ¯ÌÛ.
2-3 êÖÉìãüíéê åéôçéëíà
1) àëèéãçÖçàÖ ë êÖÉìãüíéêéå åéôçéëíà çÄ
êìóäÖ (éèñàü)
• ìëíÄçéÇàíÖ êÖÉìãüíéê Ç èéãéÜÖçàÖ STOP (ëíéè)
è˚ÎÂÒÓÒ ÓÚÍβ˜ËÚÒfl (ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl).
• ìëíÄçéÇàíÖ êÖÉìãüíéê Ç èéãéÜÖçàÖ MAX (åÄäëàåìå)
ëË· ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Ô·‚ÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ ‰Ó χÍÒËχθÌÓÈ.
2) àëèéãçÖçàÖ ë êÖÉìãüíéêéå çÄ äéêèìëÖ
- òãÄçÉ
- äéêèìë (íéãúäé Ñãü êÖÉìãüíéêéÇ
çÄ äéêèìëÖ)
óÚÓ·˚ ÒÌËÁËÚ¸ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl
‰Îfl ˜ËÒÚÍË ¯ÚÓ, ÍÓ‚ËÍÓ‚ Ë ‰Û„Ëı
΄ÍËı Ú͇ÌÂÈ, ÔÓÚflÌËÚ Á‡„ÎÛ¯ÍÛ ‰Ó
ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ì ÓÚÍÓÂÚÒfl ÓÚ‚ÂÒÚËÂ.
MIN = ‰Îfl ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ,
̇ÔËÏÂ, ¯ÚÓ.
MAX = ‰Îfl ÊÂÒÚÍËı ÔÓÎÓ‚ Ë ÒËθÌÓ
Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı ÍÓ‚Ó‚.
RU-3
DJ68-00485A (0.5).indb
4
2010.7.14
5:30:30 PM
▼
2-4 àëèéãúáéÇÄçàÖ à éÅëãìÜàÇÄçàÖ çÄëÄÑéä
ëÓÒÚ‡‚Ì˚ ˜‡ÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
íêìÅäÄ
ÑÎË̇ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË
„ÛÎËÛÂÚÒfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ÍÌÓÔÍË „ÛÎËÓ‚ÍË
‰ÎËÌ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ˆÂÌÚÂ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË, ‚ÔÂ‰
Ë Ì‡Á‡‰.
çÄëÄÑäÄ
éÚ‰ÂÎËÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·ÍÛ Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ҇ÏÛ˛ ÍÓÓÚÍÛ˛ ‰ÎËÌÛ,
˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ̇΢ˠÁ‡ÒÓÂÌËfl.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Î„ÍÓ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸
ÏÛÒÓ, Á‡·Ë‚‡˛˘ËÈ ÚÛ·ÍÛ.
燉Â̸Ú ̇҇‰ÍÛ Ì‡
ÍÓ̈ Û˜ÍË ¯Î‡Ì„‡.
Ç˚‰‚Ë̸ÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ
˘ÂÚÍÛ ‰Îfl Ô˚ÎË ‰Îfl
˜ËÒÚÍË ‚
ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı.
óÚÓ·˚ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË
Ó·Ë‚ÍË, ̇ÊÏËÚ ̇҇‰ÍÛ Ì‡
ÍÓ̈ Û˜ÍË ¯Î‡Ì„‡ ‚
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.
éèñàü
® óËÒÚ͇
ÍÓ‚Ó‚
® óËÒÚ͇
ÔÓÎÓ‚
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ˘ÂÚÍË ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ,
·ÎÓÍËÛ˛˘ËÈ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÂ
ÓÚ‚ÂÒÚËÂ.
RU-4
DJ68-00485A (0.5).indb
5
2010.7.14
5:30:37 PM
éèñàü
- éÚÒÓ‰ËÌËÚ ÔÓÁ‡˜ÌÛ˛ Í˚¯ÍÛ ‰Îfl ӷ΄˜ÂÌËfl Ó˜ËÒÚÍË.
éèñàü
á‡ÒÓÂÌË ÚÛ·ËÌ˚ ÔÂÔflÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚‡˘ÂÌ˲ ˘ÂÚÍË.
Ç ÒÎÛ˜‡Â Á‡ÒÓÂÌËfl ÚÛ·ËÌ˚, ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÚÛ·ËÌÛ.
íÛ·Ë̇
ÑÎfl ˜ËÒÚÍË Ó‰ÂflÎ
ÖÒÎË
‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÂ
ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
Á‡·ËÚÓ ÏÛÒÓÓÏ,
Ú˘‡ÚÂθÌÓ
Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ.
ôÂÚ͇
ÖÒÎË ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Â ÓÚ‚ÂÒÚË Á‡·ËÚÓ
ÏÛÒÓÓÏ, ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÌÓÔÍÛ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
‚ ÔÓÎÓÊÂÌË UNLOCK (ê‡Á·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸),
Ë Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ. èÓÒΠ˜ËÒÚÍË,
̇‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÒÓÔÓÒÚ‡‚¸ÚÂ
Í˚¯ÍÛ ÙËθÚ‡ Ò ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂθ˛
ÍÓÔÛÒ‡ ËÁ‰ÂÎËfl Ë Á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ.
á‡Í˚‚ Í˚¯ÍÛ, ÌÂ
Á‡·Û‰¸Ú ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ÍÌÓÔÍÛ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ LOCK
(ᇷÎÓÍËÓ‚‡Ú¸).
ÇÌËχÌËÂ: ôÂÚ͇ Ô‰̇Á̇˜Â̇ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÔÓÒÚÂθÌÓ„Ó ·Âθfl.
éÒÛ˘ÂÒÚ‚Îflfl ˜ËÒÚÍÛ ˘ÂÚÍË, Òӷ≇ÈÚ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔÓ‚‰ËÚ¸ ˘ÂÚÍÛ.
RU-5
DJ68-00485A (0.5).indb
6
2010.7.14
5:30:42 PM
3 éèéêéÜçÖçàÖ èõãÖëÅéêçàäÄ
1
2
éÔˆËfl
è˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÒΉÛÂÚ
ÓÔÓÓÊÌflÚ¸ ÔÓÒÎÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl
ÓÚÏÂÚÍË Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ËÎË
‚Íβ˜ÂÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ‡
Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl.
3
àÁ‚ÎÂÍËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ,
̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ.
éÚ‰ÂÎËÚ Í˚¯ÍÛ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
CLICK
4
5
éÔÓÓÊÌËÚÂ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ.
6
á‡ÒÚÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ‚
ÍÓÔÛÒ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ̇ÊËχfl
̇ Ì„Ó, ÔÓ͇ Ì ÛÒÎ˚¯ËÚÂ
˘ÂΘ͇.
- éÔÓÓÊÌflÈÚ Ô˚θ ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚È Ï¯ÓÍ
(ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl β‰ÂÈ, ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı
‡ÒÚÏÓÈ/‡ÎÎÂ„ËÂÈ)
èêàåÖóÄçàÖ
è˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÏÓÊÌÓ ÒÔÓ·ÒÍË‚‡Ú¸
ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ.
RU-6
DJ68-00485A (0.5).indb
7
2010.7.14
5:30:50 PM
4 éóàëíäÄ KACCETõ ÇçìíêÖççÖÉé îàãúíêÄ
4-1 äéÉÑÄ ëãÖÑìÖí óàëíàíú èÄäÖí ÇçìíêÖççÖÉé îàãúíêÄ
- ÖÒÎË ÔË Û·ÓÍ ÓÚϘ‡ÂÚÒfl Á‡ÏÂÚÌÓ ÒÌËÊÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl, ÔÓ‚Â¸ÚÂ
͇ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙËθÚ‡, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ ÌËÊÂ.
Suction is significantly weakened during cleaning.
Shaking sound of inlet stuck to the floor (soft mats, blankets, etc.) is heard.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ “MAX”
êÖÉìãüíéê çÄ êìóäÖ
ÖÒÎË Ë̉Ë͇ÚÓ ÙËθÚ‡ „ÓËÚ
Í‡ÒÌ˚Ï, ÍÓ„‰‡ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÂ
ÓÚ‚ÂÒÚË ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ 10 ÒÏ
̇‰ ÔÓÎÓÏ, ÙËθÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸.
äÓ„‰‡ Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl,
͇ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙËθÚ‡
(4-2) ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÔÓÓÊÌËÚ¸,
Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌ͇ı ̇
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÌˈÂ.
RU-7
DJ68-00485A (0.5).indb
8
2010.7.14
5:30:52 PM
4-2 óàëíäÄ KACCETõ ÇçìíêÖççÖÉé îàãúíêÄ
1
3
2
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÂÏÍÓÒÚ¸ ‰Îfl Ò·Ó‡
ëÌËÏËÚ ‡ÏÍÛ Í˚¯ÍË
Ô˚ÎË Ë Í‡ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌ„Ó
͇ÒÒÂÚ˚ ‚ÌÛÚÂÌÌ„Ó
ÙËθÚ‡, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ. ÙËθÚ‡.
4
5
èÓÏÓÈÚ „Û·ÍÛ Ë Í‡ÒÒÂÚÛ
‚Ó‰ÓÈ.
7
àÁ‚ÎÂÍËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ËÁ
Ô‡ÍÂÚ‡ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
6
èÓÒÛ¯ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ
‚ ÚÂÌË ‚ Ú˜ÂÌË Ì ÏÂÌÂÂ
12 ˜‡ÒÓ‚.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ „Û·ÍÛ Ë
ÙËθÚ ‚ Ô‡ÍÂÚ ‰Îfl
Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
8
èÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ
‚˚Ó‚ÌflÈÚ Í˚¯ÍÛ Í‡ÒÒÂÚ˚
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙËθÚ‡ Ë
͇ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌ„Ó
ÙËθÚ‡.
èÓÏÂÒÚËÚ ÒÓ·‡ÌÌÛ˛
͇ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙËθÚ‡
‚ ÍÓÔÛÒ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
èêàåÖóÄçàÖ: ì·Â‰ËÚÂÒ¸,
˜ÚÓ ÙËθÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÒÓı ÔÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Â„Ó
‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ. éÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓıÌÛÚ¸ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ 12 ˜‡ÒÓ‚.
RU-8
DJ68-00485A (0.5).indb
9
2010.7.14
5:30:55 PM
5 óàëíäÄ îàãúíêÄ ÑÇàÉÄíÖãü
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÙËθÚ Á‡˘ËÚ˚
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ËÁ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
Ç˚ÚflıÌËÚ Ô˚θ ËÁ ÙËθÚ‡ Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Â„Ó Ì‡Á‡‰ ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ.
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÂÏÍÓÒÚ¸ ‰Îfl Ò·Ó‡
Ô˚ÎË Ë Í‡ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌ„Ó
ÙËθÚ‡.
6 óàëíäÄ ÇõïéÑçéÉé îàãúíêÄ
óÚÓ·˚ ËÁ‚Θ¸
ÙËθÚ, ̇ÊÏËÚ ̇
‡ÏÍÛ ‚ Á‡‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË
ÍÓÔÛÒ‡ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
Ç˚Ú‡˘ËÚ ÙËθÚ
HEPA Á‡ Û¯ÍÓ.
é˜ËÒÚËÚ ÙËθÚ
HEPA ÓÚ Ô˚ÎË.
èÓÏÂÒÚËÚ ÙËθÚ
HEPA ̇Á‡‰ ‚ ÍÓÔÛÒ,
‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸
˘ÂΘÓÍ.
ìÉéãúçõâ åàäêéîàãúíê (éèñàü)
èêàåÖóÄçàÖ:
ëÏÂÌÌ˚ ÙËθÚ˚ ÏÓÊÌÓ
ÔËÓ·ÂÒÚË Û ‚‡¯Â„Ó
ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚ‡ ÔÓ
ÔÓ‰‡ÊÂ
àÁ‚ÎÂÍËÚÂ Ë Á‡ÏÂÌËÚ Á‡ÒÓÂÌÌ˚È ‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ
ÙËθÚ.
RU-9
DJ68-00485A (0.5).indb
10
2010.7.14
5:30:57 PM
- Ç ëãìóÄÖ ÇéáçàäçéÇÖçàü çÖàëèêÄÇçéëíÖâ
çÖàëèêÄÇçéëíú
èêàóàçÄ
Ñ‚Ë„‡ÚÂθ Ì Á‡ÔÛÒ͇ÂÚÒfl
éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ˝ÌÂ„ÓÒ̇·ÊÂÌËÂ.
éÚÍβ˜ÂÌË ÔË ÔÂ„‚Â.
ç‡Ò‡‰Í‡, ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ¯Î‡Ì„
ËÎË Ú۷͇ Á‡·ËÚ˚ ÏÛÒÓÓÏ.
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÌËʇÂÚÒfl
ëèéëéÅ ìëíêÄçÖçàü 0
èÓ‚Â¸Ú ¯ÌÛ, ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡ Ë
ÓÁÂÚÍÛ. чÈÚ ‰‚Ë„‡ÚÂβ ÓÒÚ˚Ú¸.
èÓ‚Â¸ÚÂ, Ì Á‡·ËÚ˚ ÎË
˝ÚË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ Ë ÂÒÎË ‰‡,
ÚÓ Û‰‡ÎËÚ ËÁ ÌËı ÏÛÒÓ.
òÌÛ ÒχÚ˚‚‡ÂÚÒfl Ì ‰Ó
ÍÓ̈‡
èÓ‚Â¸ÚÂ, Ì ÔÂÂÍÛ˜ÂÌ ÎË ¯ÌÛ
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ̇
ÔËÚ‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ 2–3 Ï Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
Â„Ó ÒχÚ˚‚‡ÌË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ. ÒχÚ˚‚‡ÌËfl ¯ÌÛ‡.
è˚ÎÂÒÓÒ Ì ‚Ò‡Ò˚‚‡ÂÚ
„flÁ¸
í¢Ë̇ ÎË·Ó ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
‚ ¯Î‡Ì„Â.
èÓ‚Â¸Ú ¯Î‡Ì„ Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, Á‡ÏÂÌËÚ „Ó.
ëÌËÊÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË
‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl
îËθÚ Á‡·ËÚ Ô˚θ˛. èÓ‚Â¸Ú ÙËθÚ Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ Â„Ó ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ô˂‰ÂÌÌ˚ÏË
ËÌÒÚÛ͈ËflÏË.
ëÚ‡ÚË͇
åÓÊÂÚ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸Òfl ‚
‰ÍËı ÒÎÛ˜‡flı, ÂÒÎË ‚
ÔÓÏ¢ÂÌËË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚
ÁËÏÌ ‚ÂÏfl, Ó˜Â̸
ÒÛıÓÈ ÏËÍÓÍÎËχÚ
ëÌËÁËÚ¸ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl
-íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà
åéÑÖãú
SC6520
SC6530
SC6532
SC6533
SC6540
SC6560
SC6570
ÇÖë(äÉ)
åéôçéëíú ÇëÄëõ èéíêÖÅãüåÄü
çÄèêüÜÖçàÖ(V) óÄëíéíÄ(Hz)
áçÖê Éàü(W)
ÇÄçàü(W)
·ÂÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ·ÛÚÚÓ
360
360
360
360
360
380
380
1600
1600
1600
1600
1600
1800
1800
230
230
230
230
230
230
230
50
50
50
50
50
50
50
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
8.3
8.3
8.3
8.3
8.7
8.7
9.1
êÄáåÖêõ(mm)
·ÂÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË
·ÛÚÚÓ
282 x 252 x 424
282 x 252 x 424
282 x 252 x 424
282 x 252 x 424
282 x 252 x 424
282 x 252 x 424
282 x 252 x 424
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
340 X 334 X 614
RU-10
DJ68-00485A (0.5).indb
11
2010.7.14
5:30:58 PM
DJ68-00485A (0.5).indb
12
2010.7.14
5:30:58 PM
UK
ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
èàãéëéë
❈ èÂ‰
ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ Ó·ÓÚË Á ÔË·‰ÓÏ, ·Û‰¸ ·Ò͇, Û‚‡ÊÌÓ
ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˆ˛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛.
❈ ÇËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Ú¥Î¸ÍË ‚ ÔËÏ¥˘ÂÌÌ¥.
á‡ÂπÒÚÛÈÚ ‚‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ Ò‡ÈÚ¥ www.samsung.com/register
DJ68-00485A (0.5).indb
1
2010.7.14
5:30:59 PM
ÇÄÜãàÇß èéèÖêÖÑÜÖççü
1. 삇ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ‚Ò¥ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª. èÂ‰ Û‚¥ÏÍÌÂÌÌflÏ ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒ¸, ˘Ó ̇ÔÛ„‡ ‚
ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÊ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ̇ÔÛÁ¥, Á‡Á̇˜ÂÌ¥È Ì‡ Á‡‚Ó‰Ò¸Í¥È Ú‡·Î˘ˆ¥ ÁÌËÁÛ
ÔËÎÓÒÓÒ‡.
2. èéèÖêÖÑÜÖççü: ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ Ì‡ ‚ÓÎÓ„ÓÏÛ ÍËÎËÏ¥ ‡·Ó Ô¥‰ÎÓÁ¥.
ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‰Îfl ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë.
3. ëÎ¥‰ ·ÛÚË ÓÒÓ·ÎË‚Ó Û‚‡ÊÌËÏ, flÍ˘Ó ÔË·‰ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰¥Ú¸ÏË ‡·Ó ·¥Îfl ‰¥ÚÂÈ.
ç ‰ÓÁ‚ÓÎflÈÚ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔËÎÓÒÓÒ Û flÍÓÒÚ¥ ¥„‡¯ÍË. ç Á‡Î˯‡ÈÚ Ô‡ˆ˛˛
˜ËÈ ÔËÎÓÒÓÒ ·ÂÁ ̇„Îfl‰Û. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ Ú¥Î¸ÍË Û ˆ¥Îflı, ‰Îfl flÍËı ‚¥Ì
ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ, flÍ ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ‰‡Ì¥È ¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
4. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ·ÂÁ ·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ÔËÎÛ. ëÔÓÓÊÌ˛ÈÚ ·ÛÌÍÂ ‰Îfl ÔËÎÛ
‰Ó ÚÓ„Ó, flÍ ‚¥Ì ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡ÔÓ‚ÌËÚ¸Òfl, ˘Ó· Ô¥‰ÚËÏÛ‚‡ÚË ÓÔÚËχθÌÛ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸
Ó·ÓÚË.
5. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‰Îfl Á·Ë‡ÌÌfl Ò¥ÌËÍ¥‚, ÁÓÎË, ˘Ó ÚÎ¥π, ‡·Ó ̉ÓÔ‡ÎÍ¥‚
ˆË„‡ÓÍ. ç Á·Â¥„‡ÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ÔÓ·ÎËÁÛ ÍÛıÓÌÌÓª ÔÎËÚË ‡·Ó ¥Ì¯Ëı ‰ÊÂÂÎ ÚÂÔ·.
襉 ‚ÔÎË‚ÓÏ ÚÂÔ· Ô·ÒÚËÍÓ‚¥ ‰ÂڇΥ ÔË·‰Û ÏÓÊÛÚ¸ ‰ÂÙÓÏÛ‚‡ÚËÒ¸ ‡·Ó ÁÏ¥ÌËÚË
ÍÓÎ¥.
6. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‰Îfl Á·ÓÛ Ú‚Â‰Ëı, „ÓÒÚËı Ô‰ÏÂÚ¥‚, ÚÓÏÛ ˘Ó ‚ÓÌË
ÏÓÊÛÚ¸ ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË ‰ÂڇΥ ÔË·‰Û. ç ̇ÒÚÛÔ‡ÈÚ ̇ ¯Î‡Ì„. ç Í·‰¥Ú¸ ‚‡ÊÍËı
Ô‰ÏÂÚ¥‚ ̇ ¯Î‡Ì„. ç ·ÎÓÍÛÈÚ ‚ËÔÛÒ͇˛˜Û Ú‡ ‚ÒÏÓÍÚÛ˛˜Û ˜‡ÒÚËÌË ÔË·‰Û.
7. ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ‚ËÏË͇˜ ̇ ÍÓÔÛÒ¥ ÔËÎÓÒÓÒÛ ÔÂ‰ ‚ËÏÍÌÂÌÌflÏ ÔË·‰Û Á ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª
ÓÁÂÚÍË. ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ¯ÌÛ Á ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª ÓÁÂÚÍË ÔÂ‰ ‚ËÈχÌÌflÏ ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇ Ú‡
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÔËÎÛ. ÑÎfl Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl, ‚ËÚfl„ÛÈÚ ‚ËÎÍÛ, ÚËχ˛˜ËÒ¸
Á‡ ̪, ‡ Ì Úfl„ÌÛ˜Ë ¯ÌÛ.
8. ñÂÈ ÔËÒÚ¥È Ì ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ ‰Îfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÓÒÓ·‡ÏË (‚Íβ˜‡˛˜Ë ‰¥ÚÂÈ) Á
Ó·ÏÂÊÂÌËÏË Ù¥Á˘ÌËÏË ˜Ë ÓÁÛÏÓ‚ËÏË ÏÓÊÎË‚ÓÒÚflÏË, ‡·Ó ÓÒÓ·‡ÏË, flÍ¥ Ì χ˛Ú¸
‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û ˜Ë Á̸̇, flÍ˘Ó ‚ÓÌË ÔÂ·ۂ‡˛Ú¸ ·ÂÁ ̇„Îfl‰Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓª
Á‡ ªı ·ÂÁÔÂÍÛ ÓÒÓ·Ë ‡·Ó Ì ̇‚˜ÂÌ¥ ·ÂÁÔ˜ÌÓ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl Ô¥˜˜˛.
ᇠχÎËÏË ‰¥Ú¸ÏË ÒÎ¥‰ ̇„Îfl‰‡ÚË, ˘Ó· ‚ÓÌË Ì ·‡‚ËÎËÒ¸ ¥Á ÔËÒÚÓπÏ.
9. òÚÂÔÒÂθÌÛ ‚ËÎÍÛ ÒÎ¥‰ ‚ËÈÌflÚË Á ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª ÓÁÂÚÍË ÔÂ‰ Ó˜Ë˘ÂÌÌflÏ ‡·Ó
ÚÂıÌ¥˜ÌËÏ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌflÏ ÔË·‰Û.
10. ç ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜.
11. üÍ˘Ó ‚‡¯ ÔËÎÓÒÓÒ Ì Ô‡ˆ˛π ̇ÎÂÊÌËÏ ˜ËÌÓÏ, ‚ËÏÍÌ¥Ú¸ ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl Ú‡
ÔÓÍÓÌÒÛθÚÛÈÚÂÒ¸ Û ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚ‡ Á ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl.
12. ÑÎfl ÛÌËÍÌÂÌÌfl Ì·ÂÁÔÂÍË, flÍ˘Ó ÂÎÂÍÚ˘ÌËÈ Í‡·Âθ ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌËÈ, ÈÓ„Ó Ï‡π
Á‡Ï¥ÌËÚË ‚ËÓ·ÌËÍ ‡·Ó ÈÓ„Ó ‡„ÂÌÚ Á ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl, ‡·Ó ÓÒÓ·‡, ˘Ó χπ
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ Í‚‡Î¥Ù¥Í‡ˆ¥˛.
13. ç ÌÓÒ¥Ú¸ ÔËÎÓÒÓÒ, ÚËχ˛˜Ë ÈÓ„Ó Á‡ ¯Î‡Ì„. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ Û˜ÍÛ Ì‡ ÔËÎÓÒÓÒ¥.
UK-1
DJ68-00485A (0.5).indb
2
2010.7.14
5:30:59 PM
1 áÅàêÄççü èàãéëéëì
▼
éèñßü
îÛÌ͈¥ª ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
éÅÖêÖÜçé!
ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Ì ̇ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
̇ Û˜ˆ¥ ·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ÔËÎÛ ÔË
ÔÂÂÌÂÒÂÌÌ¥ ÔË·‰Û.
ÑÎfl Á·Â¥„‡ÌÌfl ÒÎ¥‰
ÔËÔ‡ÍÛ‚‡ÚË ÚÛ·ÍÛ Á
̇҇‰ÍÓ˛.
UK-2
DJ68-00485A (0.5).indb
3
2010.7.14
5:31:1 PM
2 ÖäëèãìÄíÄñßü èàãéëéëì
2-1 ÇàåàäÄó ìÇßå./Çàåä
1) íàè èéÇÖêïçß
2) ìÇßå./Çàåä.
2-2 òçìê ÜàÇãÖççü
èêàåßíäÄ
èË ‚ËÈχÌÌ¥ ¯ÌÛ‡ Á
ÓÁÂÚÍË ÒÎ¥‰ ÚËχÚËÒfl
Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ.
2-3 êÖÉìãûÇÄççü èéíìÜçéëíI
1) èéëíìèéÇÄ áåßçÄ (éèñßéçÄãúçé)
• èéëíìèéÇÄ áìèàçäÄ
èËÎÓÒÓÒ ‚ËÏË͇πÚ¸Òfl (ÂÊËÏ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl)
• èéëíìèéÇàâ èÖêÖïßÑ Ñé åÄäëàåÄãúçé∫ èéíìÜçéëíß
ëË· ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÚË ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl ‰Ó χÍÒËÏÛÏÛ.
2) íàè èéÇÖêïçß / ìÇßå./Çàåä.
- òãÄçÉ
- èéÇÖêïçü (íàè èéÇÖêïçß)
ÑÎfl ÁÏÂ̯ÂÌÌfl ÒËÎË ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÔË
Ó˜Ë˘ÂÌÌ¥ ¯ÚÓ, χÎÂ̸ÍËı ÍËÎËÏ¥‚ Ú‡
¥Ì¯Ëı ΄ÍËı Ú͇ÌËÌ, ‚¥‰ÒÛ̸ÚÂ
ÔÓ‚¥ÚflÌÛ Á‡ÒÎ¥ÌÍÛ, ˘Ó· ‚¥‰ÍËÚË ÓÚ‚¥.
MIN = ÑÎfl ÚÓÌÍËı ÔÓ‚ÂıÓ̸, ̇ÔËÍ·‰, ڲθ.
MAX = ÑÎfl Ô¥‰ÎÓ„ Á Ú‚Â‰ËÏ ÔÓÍËÚÚflÏ Ú‡
ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ÍËÎËÏ¥‚.
UK-3
DJ68-00485A (0.5).indb
4
2010.7.14
5:31:4 PM
▼
2-4 üä ÇàäéêàëíéÇìÇÄíà íÄ éÅëãìÉéÇìÇÄíà ÄäëÖëìÄêà
îÛÌ͈¥ª ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
íêìÅäÄ
Ç¥‰„ÛβÈÚ ‰Ó‚ÊËÌÛ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª
ÚÛ·ÍË, ÔÂÂÏ¥˘Û˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
„Û₇ÌÌfl ‰Ó‚ÊËÌË, ˘Ó
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔÓÒÂ‰ËÌ¥ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª
ÚÛ·ÍË, ‚ÔÂ‰ ‡·Ó ̇Á‡‰.
ÑÎfl ÔÂ‚¥ÍË ÏÓÊÎË‚Ó„Ó Á‡·ËÚÚfl,
‚¥‰`π‰Ì‡ÈÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÛ ÚÛ·ÍÛ Ú‡
ÛÍÓÓÚ¥Ú¸ ªª. ñ ‰ÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ΄¯Â
‚ˉ‡ÎËÚË ·Û‰, ˘Ó Á‡·Ë‚Òfl Û ÚÛ·ˆ¥.
ÄäëÖëìÄêà
燉fl„Ì¥Ú¸ ‡ÍÒÂÒÛ‡ ̇
ͥ̈¸ Û˜ÍË ¯Î‡Ì„Û.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ Ú‡ ÔÓÍÛÚ¥Ú¸
̇҇‰ÍÛ ‰Îfl ÔËÎÛ
ÑÎfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ̇҇‰ÍË
‰Îfl ÔÓ‚ÂıÓ̸ ̇‰fl„Ì¥Ú¸
‡ÍÒÂÒÛ‡ ̇ ͥ̈¸ Û˜ÍË
¯Î‡Ì„Û Û Á‚ÓÓÚÌÓÏÛ
̇ÔflÏÍÛ.
éèñßü
® é˜ËÒÚ͇
ÍËÎËÏ¥‚
® é˜ËÒÚ͇
Ô¥‰ÎÓ„Ë
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÔÂÂÏË͇˜ ̇ ˘¥Úˆ¥ Û
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚ¥ ‰Ó ÚËÔÛ ÔÓ‚ÂıÌ¥.
èÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á‡·Û‰ÌÂÌÌfl,
flÍ˘Ó ÓÚ‚¥ Á‡·ËÚËÈ.
UK-4
DJ68-00485A (0.5).indb
5
2010.7.14
5:31:11 PM
éèñßü
- ḁ́ϥڸ ÔÓÁÓ ÔÓÍËÚÚfl ·‡‡·‡ÌÛ ‰Îfl Á̥ۘ¯Ó„Ó ÔË·Ë‡ÌÌfl.
éèñßü
ᇷÛ‰ÌÂÌÌfl ÚÛ·¥ÌË Ì ‰‡π ̇҇‰ˆ¥ Ó·ÂÚ‡ÚËÒ¸ ¥, Û ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÓ‰·‡ÚË ÔÓ ªª Ó˜Ë˘ÂÌÌfl.
íÛ·¥Ì‡
ç‡Ò‡‰Í‡
ÇË¥‚ÌflÈÚ Í˯ÍÛ Á ÔÂÂ‰Ì¸Ó˛
ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl ˜Ë˘ÂÌÌfl
˜‡ÒÚËÌÓ˛ ÍÓÔÛÒÛ Ì‡Ò‡‰ÍË Ô¥ÒÎfl
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ Ù¥ÍÒ‡ÚÓ Û
üÍ˘Ó ‚ÔÛÒÍ
ÍÓ‚‰
UNLOCK
Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ̇҇‰ÍË ¥ Á‡ÍËÈÚ ªª. è¥ÒÎfl
Á‡·ËÚËÈ, ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl
(Ç¥‰ÍËÚÓ) ¥ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á‡Î˯ÍË
ÚÓ„Ó, flÍ Í˯ÍÛ ·Û‰Â Á‡ÍËÚÓ, ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸
èË·Ë‡ÌÌfl ÔËÎÛ ‡·Ó ‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á Ì¸Ó„Ó ÒÏ¥ÚÚfl, flÍ˘Ó ‚ÌÛÚ¥¯Ìfl
Ù¥ÍÒ‡ÚÓ Û ÔÓÎÓÊÂÌÌfl LOCK (á‡ÍËÚÓ).
Á‡Î˯ÍË ÒÏ¥ÚÚfl. ˜‡ÒÚË̇ ‚ÔÛÒÍÛ Á‡·Ë·Ҹ.
¯ÂÒÚ¥ ‰Óχ¯Ì¥ı
Ú‚‡ËÌ Ì‡ Ô¥‰ÎÓÁ¥ ¥
èÓÔÂ‰ÊÂÌÌfl: ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ Î˯ ‰Îfl ˜Ë˘ÂÌÌfl ÔÓÒڥθÌÓª ·¥ÎËÁÌË. ÑÓÚËÏÛÈÚÂÒ¸
ÍËÎËÏÓ‚Ëı ÔÓÍËÚÚflı. Ó·ÂÂÊÌÓÒÚ¥ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Ì ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË Ì‡Ò‡‰ÍÛ Ô¥‰ ˜‡Ò ªª Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ‚¥‰ ÒÏ¥ÚÚfl.
UK-5
DJ68-00485A (0.5).indb
6
2010.7.14
5:31:15 PM
3 ëèéêéÜçÖççü ÅìçäÖêÄ Ñãü èàãì
1
2
Option
ëÔÓÓÊÌ¥Ú¸ ·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ÔËÎÛ,
flÍ˘Ó ¥‚Â̸ ÔËÎÛ ‰ÓÒfl„ ‚¥‰Ï¥ÚÍË
“ÔÓ‚ÌËÈ” ‡·Ó Á‡„Ó¥‚Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
Á‡ÔÓ‚ÌÂÌÌfl ·ÛÌÍÂ‡.
3
ÇËÈÏ¥Ú¸ ·ÛÌÍÂ ‰Îfl
ÔËÎÛ, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ̇
ÍÌÓÔÍÛ.
ḁ́ϥڸ Í˯ÍÛ
·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ÔËÎÛ
CLICK
4
5
ÇËÍË̸Ú ÒÏ¥ÚÚfl Á
·ÛÌÍÂ‡.
6
á‡ÍËÈÚ Í˯ÍÛ
·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ÔËÎÛ
èÂ‰ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ ÒÎ¥‰
‚ÒÚ‡‚ËÚË ·ÛÌÍÂ ‰Îfl ÔËÎÛ ‚
ÍÓÔÛÒ Ú‡ ̇ÚËÒÌÛÚË Ì‡ ̸ӄÓ,
‰ÓÍË ÌÂ ÔÓ˜ÛπÚÂ Á‚ÛÍ
Í·ˆ‡ÌÌfl.
- èÂÂÒËÔÚ ÒÏ¥ÚÚfl Û Ô·ÒÚËÍÓ‚ËÈ Ô‡ÍÂÚ
(ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ ‰Îfl ı‚ÓËı ̇ ‡ÒÚÏÛ/‡ÎÂ„¥˛)
èêàåßíäÄ
åÓÊ̇ ÔÓÏËÚË ·ÛÌÍÂ ‰Îfl ÔËÎÛ ıÓÎÓ‰ÌÓ˛
‚Ó‰Ó˛.
UK-6
DJ68-00485A (0.5).indb
7
2010.7.14
5:31:24 PM
4 éóàëíäÄ èàãéáÅßêçàäÄ
4-1 äéãà ëãßÑ éóàôìÇÄíà èàãéáÅßêçàä
- üÍ˘Ó ÒË· ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÔÓÏ¥ÚÌÓ ÁÌËÁË·Òfl Ô¥‰ ˜‡Ò ÔË·Ë‡ÌÌfl, ÔÂ‚¥ÚÂ
ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ, flÍ ‚͇Á‡ÌÓ ÌËʘÂ.
Suction is significantly weakened during cleaning.
Shaking sound of inlet stuck to the floor (soft mats, blankets, etc.) is heard.
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ χÍÒËχθÌÛ
ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ ÔËÎÓÒÓÒÛ ‘MAX’.
äçéèäà ìèêÄÇãßççü çÄ êìóñß
üÍ˘Ó ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ¥‚Ìfl ÔËÎÛ ÒÚ‡‚
˜Â‚ÓÌËÏ ¥ ÔË ˆ¸ÓÏÛ ˘¥Ú͇
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ‚ËÒÓÚ¥ 10 ÒÏ ‚¥‰
Ô¥‰ÎÓ„Ë, Ó˜ËÒÚ¥Ú¸ ·ÛÌÍÂ
‰Îfl ÔËÎÛ.
üÍ˘Ó Á‡„Ó¥‚Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ,
Ó˜ËÒÚ¥Ú¸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ (4-2),
flÍ ‚͇Á‡ÌÓ ‰‡Î¥.
UK-7
DJ68-00485A (0.5).indb
8
2010.7.14
5:31:30 PM
4-2 éóàëíäÄ èàãéáÅßêçàäÄ
1
3
2
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ·ÛÌÍÂ ‰Îfl ÔËÎÛ Ú‡
ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ, flÍ ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
Ï‡Î˛ÌÍÛ.
4
5
èÓÏËÈÚÂ ‚Ó‰Ó˛ „Û·ÍÛ Ú‡
٥θÚ ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇.
7
ÇËÈÏ¥Ú¸ „Û·ÍÛ Ú‡ ٥θÚ Á
ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÚÛ ‰Îfl ÔËÎÛ.
Ç¥‰ÍËÈÚ ÍÓÔÛÒ
ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇.
6
чÈÚ „Û·ˆ¥ ¥ ٥θÚÛ
ÔÓÒÓıÌÛÚ Ë Û Ú¥Ì¥ ÔÓÚfl„ÓÏ
·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê 12 „ Ó‰ËÌ.
ÇÒÚ‡‚Ú „Û·ÍÛ ¥ ٥θÚ
Û ÍÓÔÛÒ ÌËÈ Ù¥Î¸Ú.
8
èÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓ˛ ÒÎ¥‰
‚Ë¥‚ÌflÚË ÍÓÔÛÒ
ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇ Ú‡
ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ.
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ Á¥·‡ÌËÈ
ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ Û ÍÓÔÛÒ¥.
èêàåßíäÄ: Ç
Ô‚̥ڸÒfl, ˘Ó ٥θÚ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ‚ËÒÓı, ÔÂ‰ ÚËÏ, flÍ ÁÌÓ‚Û ÈÓ„Ó
‚ÒÚ‡‚ËÚË Û ÔËÎÓÒÓÒ. Ç¥Ì Ï‡π ÒÓıÌÛÚË 12 „Ó‰ËÌ.
UK-8
DJ68-00485A (0.5).indb
9
2010.7.14
5:31:33 PM
5 éóàëíäÄ îßãúíêÄ áÄïàëíì åéíéêÄ
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ٥θÚ Á‡ıËÒÚÛ ÏÓÚÓ‡
Á ÔËÎÓÒÓÒÛ. ÇËÚÛÒ¥Ú¸ Á Ì¸Ó„Ó ÔËÎ
Ú‡ ÁÌÓ‚Û ‚ÒÚ‡‚ÚÂ Û ÔËÒÚ¥È.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ·ÛÌÍÂ ‰Îfl ÔËÎÛ Ú‡
ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ.
6 éóàëíäÄ ÇàïßÑçéÉé îßãúíêÄ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ‚͇Á‡ÌÛ
˜‡ÒÚËÌÛ ÍÓÔÛÒÛ
ÔÓÁ‡‰Û ÔËÎÓÒÓÒ‡, ˘Ó
‚¥‰ÍËÚË ªª.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ Á‡ ‚Û¯ÍÓ
‚Ëı¥‰ÌËÈ Ù¥Î¸Ú.
é˜ËÒÚ¥Ú¸ ٥θÚ ‚¥‰
ÔËÎÛ.
áÌÓ‚Û ‚ÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸
٥θÚ Û ÍÓÔÛÒ, ‰ÓÍË
ÌÂ ÔÓ˜ÛπÚÂ Á‚ÛÍ
Í·ˆ‡ÌÌfl.
éèñßü– åßäêéÇìÉßãúçàâ îßãúíê
èêàåßíäÄ :
áÏ¥ÌÌ¥ ٥θÚË ÏÓÊ̇
Ôˉ·‡ÚË Û Ç‡¯Ó„Ó
Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ‰ËÒÚË·‘˛ÚÓ‡
ÔÓ‰Û͈¥ª ÍÓÏԇ̥ª
Samsung.
ÇËÈÏ¥Ú¸ ¥ Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ Á‡·ËÚËÈ ‚ËÔÛÒÍÌËÈ Ù¥Î¸Ú.
UK-9
DJ68-00485A (0.5).indb
10
2010.7.14
5:31:34 PM
- ì ÇàèÄÑäì ÇàçàäçÖççü èêéÅãÖåà
èêéÅãÖåÄ
åÓÚÓ Ì Á‡ÔÛÒ͇πÚ¸Òfl.
èêàóàçÄ
ÇàêßòÖççü 0
çÂχπ ÔÓ‰‡˜¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl.
ëÔ‡ˆ˛‚‡‚ ÚÂÏ¥˜ÌËÈ Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ.
ᇷËÎÓÒfl ÒÓÔÎÓ, ¯Î‡Ì„
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ‡·Ó Ú۷͇.
èÂ‚¥Ú ͇·Âθ, ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ ‚ËÎÍÛ
¥ ÓÁÂÚÍÛ. á‡Î˯Ú ÓıÓÎÓ‰ÊÛ‚‡ÚËÒ¸.
èÂ‚¥Ú ̇fl‚Ì¥ÒÚ¸
Á‡·ËÚÚfl Ú‡ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ ÈÓ„Ó.
òÌÛ ÁÏÓÚÛπÚ¸Òfl ÌÂ
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛.
èÂ‚¥Ú ˜Ë ÌÂ
ÔÂÂÍÛÚË‚Òfl ‡·Ó
ÔÂ„ÌÛ‚Òfl ¯ÌÛ.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ¯ÌÛ ̇ 2-3Ï ¥
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ÁÏÓÚÛ‚‡ÌÌfl ¯ÌÛÛ.
èËÎÓÒÓÒ Ì ‚ÒÏÓÍÚÛπ ÔËÎ.
í¥˘Ë̇ ‡·Ó ‰¥͇ ‚
¯Î‡Ì„Û.
èÂ‚¥Ú ¯Î‡Ì„, Á‡Ï¥Ì¥Ú¸
ÈÓ„Ó Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥.
çËÁ¸Í‡ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl
î¥Î¸Ú Á‡ÔÓ‚ÌÂÌËÈ
ÔËÎÓÏ.
èÂ‚¥Ú ٥θÚ Ú‡, fl͢Ó
ÔÓÚ¥·ÌÓ, Ó˜ËÒÚ¥Ú¸ ÈÓ„Ó, flÍ
ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
èÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl
ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÁÌËÊÛπÚ¸Òfl.
UK-10
DJ68-00485A (0.5).indb
11
2010.7.14
5:31:35 PM
DJ68-00485A (0.5).indb
12
2010.7.14
5:31:35 PM
KK
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША
НҰСҚАУЛЫҚ
ШАҢСОРҒЫШ
❈ Шаңсорғышты пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
❈ Шаңсорғыш тек қана үй-жайда пайдалануға арналған.
❈ Шаңсорғыш қалыпты жағдайда тұрмыста пайдалану үшін арналған
www.samsung.сom/register сайтындағы Samsung клубына тіркеліңіз.
DJ68-00485A (0.5).indb
1
2010.7.14
5:31:35 PM
САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ
1. Нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Қосар алдында электр желісінің қуаты аспаптың астына
жабыстырылған шаңсорғыштың техникалық сипаттамасы көрсетілген кестедегі мәліметке
сай екендігіне көз жеткізіңіз.
2. ЕСКЕРТУ: Шаңсорғышты дымқыл кілемдерді немесе едендерді тазарту үшін пайдаланбаңыз.
Шаңсорғышпен су сормаңыз.
3. Балалардың көзінше кез келген тұрмыстық аспапты пайдаланған кезде ерекше ұқыпты болу
керек. Балаларға шаңсорғышпен ойнауға рұқсат бермеңіз. Ересектердің қадағалауынсыз
балаларға шаңсорғышты қосуға рұқсат бермеңіз. Шаңсорғышты аталмыш нұсқаулықта
көрсетілген мақсатта ғана пайдаланыңыз.
4. Шаңсорғышты шаң жинағыш қабынсыз қолданбаңыз. Шаңсорғышыңыз тиімді жұмыс істеу
үшін шаң жинағыш қапты толмай тұрып ауыстырыңыз.
5. Шаңсорғышты ши, ыстық күл немесе темекі тұқылдарын жинау үшін пайдаланбаңыз.
Шаңсорғыштың ас үй плитасы немесе басқа да жылу көздерінің жанында орналасуына жол
бермеңіз. Жоғары температура аспаптың пластикалық бөлшектерінің майысып және ағарып
кетуіне әкеліп соғуы мүмкін.
6. Шаңсорғышпен қатты, үшкір заттарды жинауға болмайды, себебі олар шаңсорғыштың
бөлшектеріне нұқсан келтіруі мүмкін. Шлангтың үстіне тұрмаңыз. Шланг үстіне ауыр
заттар қоймаңыз. Соратын немесе шығаратын тесіктерді бекітпеңіз.
7. Розеткадан электркөзі шнурын ажыратпас бұрын шаңсорғышты корпусының үстіндегі
түймешені басу арқылы өшіріңіз. Қапшығын немесе шаң жинағыш контейнерін шығармас
бұрын электркөзі шнурының айырын электр розеткасынан ажыратыңыз. Электркөзі шнурын
бүлдіріп алмас үшін шнурдан емес айырдан ұстап розеткадан ағытқан дұрыс.
8. Аспапты қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін жауапты тұлғаның тиісті қарауында
болмаса, аталмыш аспапты балалар немесе егде адамдар пайдалануға болмайды. Балалар
аспапты ойыншық ретінде қолданбас үшін мұқият қадағалап отыру керек.
9. Аспапты тазарту немесе күтіп-баптамас бұрын электкөзі шнурының айырын желі
розеткасынан ажырату керек.
10. Ұзартқыштар пайдалануға болмайды.
11. Егер шаңсорғыш дұрыс істемесе, оны электр желісінен ажыратып, ресми сервис агентімен
кеңесіңіз.
12. Егер электркөзі шнуры зақымданса, қауіптен сақтану үшін оны өндіруші немесе оның
сервис агенті немесе біліктілігі соған сай маман ауыстыруы керек.
13. Шаңсорғышты шлангысынан ұстап көтеруге болмайды. Ол үшін шаңсорғыштағы тұтқаны
пайдаланыңыз.
14. Шаңсорғыш шаң басқан жердің үстін тазартуға арналған.
15. Шаңсорғышты тағамдық өнімдер (мысалы, құм шекер, тұз, ұн, және басқа еспе тағамдар),
сонымен қатар құрылыс материалдары (мысалы, әк, құм, топырақ, цемент, т.б.), кір жуғыш
ұнтақ шашылып жатқан жерді жинау үшін пайдаланбаңыз.
16. Бүлінген шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Кейбір ақаулықтар пайда болған жағдайда шұғыл
түрде Самсунг Электроникс компаниясының авторизацияланған қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
KK-1
DJ68-00485A (0.5).indb
1
2010.7.14
5:31:36 PM
▼
1 ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ
қызметтері
Құрама бөлшектері үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
ЕСКЕРТУ
Шаңсорғышты бір орыннан екінші
орынға көшіру кезінде шаң жинағыш
қап тұтқасының түймешесін баспаған
дұрыс.
Еденді тазартуға арналған
саптаманы арнайы ілгішке бекіткен
күйде сақтаңыз.
KK-2
DJ68-00485A (0.5).indb
2
2010.7.14
5:31:38 PM
2 ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ
2-1 ЭЛЕКТРКӨЗІ АЖЫРАТҚЫШЫ
1) РЕТТЕГІШПЕН БАСҚАРУ
2) АЖЫРАТҚЫШПЕН БАСҚАРУ
2-2 ЭЛЕКТРКӨЗІ ШНУРЫ
ЕСКЕРТУ
Электр розеткасынан
желілік шнурды
ажыратқанда шнурдың
өзінен емес ажыратқыш
айырдан ұстап тазартыңыз.
2-3 ҚУАТТЫ РЕТТЕГІШ
1) ТҰТҚАДАҒЫ ҚУАТТЫ РЕТТЕГІШПЕН БАСҚАРУ
• РЕТТЕГІШТІ STOP (СТОП) КҮЙІНЕ ҚОЙЫҢЫЗ
Шаңсорғыш өшіп қалады.
• РЕТТЕГІШТІ MAX (МАКСИМУМ) КҮЙІНЕ КЕЛТІРІҢІЗ
Сору күші біртіндеп ең жоғарыға дейін артады.
2) КОРПУС ҮСТІНДЕГІ РЕТТЕГІШПЕН БАСҚАРУ
- ШЛАНГ
- КОРПУС (ТЕК ҚАНА КОРПУС
ҮСТІНДЕГІ РЕТТЕГІШТЕРГЕ АРНАЛҒАН)
Перде, кілемше және басқа да жұқа
заттарды тазалаған кезде сорудың қуатын
төмендету үшін тесік ашылғанға дейін
бітеуішті кері тартыңыз.
MIN = жұқа заттардың бетіне арналған, мысалы,
перде
MAX= қатты едендер мен қатты былғанған
кілемдерге арналған
KK-3
DJ68-00485A (0.5).indb
3
2010.7.14
5:31:40 PM
▼
2-4 САПТАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТІП-БАПТАУ
Құрама бөлшектері үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
ТҮТІК
Телескопиялық түтік ұзындығы
телескопиялық түтіктің ортасында
орналасқан ұзындықты реттейтін
түймешені алға және артқа ауыстыру
арқылы реттеледі.
САПТАМА
Бітелуін тексеру үшін телескопиялық
түтікті ағытып алып, ең қысқа
ұзындыққа келтіріңіз. Бұл түтікке толып
қалған қоқысты жеңіл тазартуға
мүмкіндік береді.
Шланг сабының ұшына
саптаманы кигізіңіз.
Қол жетімсіз жерлерді
тазартуға арналған щетканы
ыңғайлап бұрыңыз.
Құралды қаптауышты тазартуға
пайдалану үшін саптаманы шланг
сабының ұшына қарама-қарсы
жағымен кигізіңіз.
ҚЫЗМЕТТЕРІ
® Кілемдерді
тазалау
® Едендерді
тазалау
Щетканы қосқыш арқылы зат бетінің
типіне қарай ыңғайлаңыз
Соратын тесікті бітеп тұрған қоқысты
түгел тазартыңыз
KK-4
DJ68-00485A (0.5).indb
4
2010.7.14
5:31:47 PM
ҚЫЗМЕТТЕРІ
Қызметтері
- Тазартуды жеңілдету үшін тұнық қақпақты ағытып алыңыз
Турбинаның толып қалуы щетканың айналуына кедергі жасайды.
Турбина бітеліп қалған жағдайда турбинаны тазартыңыз.
íÛ·Ë̇
Егер сорғыш тесік
қоқысқа толып
жамылғышты тазартуға қалса, қоқысты
мұқият тазартып
арналған
тастаңыз.
ôÂÚ͇
Егер сорғыш тесік қоқысқа толып
қалса, бұғаттау түймешесін UNLOCK
(бұғаттан шығару) күйіне бұрыңыз
және қоқысты тазартыңыз. Тазартып
болғаннан кейін сүзгі қақпағын бұйым
корпусының алдынғы панеліне қабаттап
қойыңыз да қақпақты жабыңыз.
Қақпақты жапқаннан кейін
бұғаттау түймешесін
LOCK күйіне (бұғатқа
қою) қоюды ұмытпаңыз.
Назар аударыңыз: Щетка тек қана төсек-орын жабдықтарын тазартуға арналған. Щетканы
тазарту кезінде щетканы бүлдіріп алмас үшін абайлаңыз.
KK-5
DJ68-00485A (0.5).indb
5
2010.7.14
5:31:50 PM
3 ШАҢ ЖИНАҒЫШ ҚАПТЫ БОСАТУ
1 Қызметтері
2
Шаң жинағыш қапты толғандығын
білдіретін белгі көрінгеннен кейін
немесе толу индикаторы
қосылғаннан кейін босатқан дұрыс.
4
3
Түймешені баса отырып,
шаң жинағыш қапты
шығарып алыңыз
5
Шаң жинағыш қапты
босатыңыз.
6
Шаң жинағыш қап
қақпағын орнатыңыз
Шаң жинағыш қаптың
қақпағын ашыңыз.
CLICK
Пайдаланар алдында корпусты
шертілгенге дейін баса отырып
шаң жинағыш қапты
шаңсорғыш корпусына
орнатыңыз
- Шаңды полиэтилен қапшығына босатыңыз
(астма/аллергиямен ауыратын адамдар үшін дұрыс)
ЕСКЕРТУ
Шаң жинағыш қапты суық сумен шаюға
болады.
KK-6
DJ68-00485A (0.5).indb
6
2010.7.14
5:31:58 PM
4 ІШКІ СҮЗГІ КАССЕТАСЫН ТАЗАРТУ
4-1 ІШКІ СҮЗГІ ҚАЛТАШАСЫН ҚАШАН ТАЗАРТҚАН ДҰРЫС
- Егер тазарту кезінде сору қуаты айтарлықтай төмендесе, төменде көрсетілгендей ішкі сүзгі
кассетасын тексеріңіз.
Suction is significantly weakened during cleaning.
Shaking sound of inlet stuck to the floor (soft mats, blankets, etc.) is heard.
Шаңсорғыш қуатын «MAX» қалпына
келтіріңіз.
РЕГУЛЯТОР НА РУЧКЕ- ТҰТҚА
ҮСТІНДЕГІ РЕТТЕГІШ
Сорғыш тесік еденнен 10см жоғары
болғанда, сүзгі индикаторы қызыл
түс болып жанса, онда сүзгіні
тазарту керек.
Индикатор жанған кезде, келесі
беттегі суретте көрсетілгендей,
ішкі сүзгі кассетасын босату
керек.
KK-7
DJ68-00485A (0.5).indb
7
2010.7.14
5:31:59 PM
4-2 ІШКІ СҮЗГІ КАССЕТАСЫН ТАЗАЛАУ
1
3
2
Суретте көрсетілгендей шаң жинауға
арналған ыдысты және ішкі сүзгі
кассетасын шығарыңыз.
4
Ішкі сүзгі касетасы
қақпағының қоршауын
ағытып алыңыз
5
Губка мен кассетаны жуыңыз.
7
Ішкі сүзгі кассетасынан
борқылдақ төсемді шығарыңыз
6
Көленкеде губка мен ішкі сүзгі
кассетасын 12 сағаттан аса
кептіріңіз.
Губканы ішкі сүзгі
кассетасына орнатыңыз.
8
Орнатпас бұрын ішкі сүзгі
кассетасының қақпағы мен ішкі
сүзгі кассетасын теңестіріңіз
Құрастырылған ішкі сүзгі
кассетасын шаңсорғыш корпусына
орнатыңыз
ЕСКЕРТУ: Шаңсорғышқа орнатпас бұрын сүзгінің толық кепкеніне көз жеткізіңіз.
Ол ең кем дегенде 12 сағат кебу керек.
KK-8
DJ68-00485A (0.5).indb
8
2010.7.14
5:32:2 PM
5 ҚОЗҒАЛТҚЫШ СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ
Шаңсорғыштан қозғалтқыштың қорғаушы
сүзгісін шығарыңыз
Сүзгідегі шаңды қағыңыз және оны қайта
шаңсорғышқа орнатыңыз.
Шаң жинауға арналған ыдысты және
ішкі сүзгі кассетасын шығарыңыз.
6 АУА ШЫҒАРАТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ
Сүзгіні шығарып алу
HEPA сүзгісін
үшін шаңсорғыш
құлағынан ұстап
корпусының арт жағында шығарыңыз
орналасқан қоршаудың
үстінен басыңыз
HEPA сүзгісін шаңнан HEPA сүзгісін қайта
тазартыңыз
корпусқа орнатыңыз,
шертпек дыбысын есту
керексіз
КӨМІР МИКРОСҮЗГІСІ (ҚЫҚМЕТТЕРІ)
ЕСКЕРТУ
Ауыстыратын сүзгіні
өзіңіздің жергілікті сауда
жөніндегі агенттен ала
аласыз
Толып қалған шығарғыш сүзгіні шығарыңыз және
ауыстырыңыз
KK-9
DJ68-00485A (0.5).indb
9
2010.7.14
5:32:4 PM
- АҚАУЛЫҚТАР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА
АҚАУЛЫҚ
СЕБЕБІ
ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Қозғалтқыш іске
қосылмайды
Электр жабдығы жоқ
Қызып кеткен жағдайда өшіру
Шнур, шнур айыр және розетканы
тексеріңіз.
Шаңсорғышты суытыңыз.
Сору қуаты біртіндеп
төмендейді.
Саптама, сору шлангысы, түтік
қоқыспен бітеліп қалған
Бұл компоненттердің толып
қалмағандығын тексеріңіз, егер
солай болса оларды қоқыстан
тазартыңыз.
Шнур толық оралмайды.
Электркөзі шнурының оралып қалмағандығын Шнурды 2-3 метрге тартып
шығарыңыз және шнурды орап
тексеріңіз, сонымен қатар оның орамының
алу түймешесін басыңыз
бірдей екендігіне көз жеткізіңіз
Шаңсорғыш шаңды
сормайды.
Сору қуатының төмендеуі
Статика
Шлангтағы жарық немесе
тесік
Шлангты тексеріңіз, қажет болса,
оны ауыстырыңыз
Егер үй-жайда,әсіресе, қыс
мезгілінде өте құрғақ
микроклимат болған кезде
сирек болады
Сору қуатын төмендетіңіз
Сүзгі шаңға толып қалса
Сүзгіні тексеріңіз, қажет болса, оны
келтірілген нұсқаулыққа сай
тазартыңыз
KK-10
DJ68-00485A (0.5).indb
10
2010.7.14
5:32:4 PM
DJ68-00485A REV(0.5)
DJ68-00485A (0.5).indb
11
2010.7.14
5:32:4 PM
Download PDF

advertising