Samsung | SC4332 | Samsung SC4332 Инструкция по использованию (Vacuum Cleaner )

Пылесос
руководство пользователя
✻ Прежде чем использовать устройство, внимательно прочтите данные инструкции.
✻ Устройство можно использовать только внутри помещения.
Русский
imagine the possibilities
Благодарим вас за покупку продукции Samsung.
DJ68-00473D-15.indb 1
2017. 3. 13. �� 2:08
LJÊÌ˚ ÏÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË
1. ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ËÌÒÚÛÍˆË˛. èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ, ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ̇ÔflÊÂÌË ÒÂÚË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ
Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ Ô‡ÒÔÓÚÌÓÈ Ú‡·Î˘Í Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
2. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ : Ì ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ÂÒÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ ÒÚÓËÚ Ì‡ ‚·ÊÌÓÏ ÍÓ‚ËÍ ËÎË ÔÓÎÛ.
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Ò·Ó‡ ‚Ó‰˚.
3. ÖÒÎË Í‡ÍËÏ -ÎË·Ó ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÔË·ÓÓÏ ÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰ÂÚË, ÎË·Ó ÂÒÎË ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË
‰ÂÚÂÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ̇·Î˛‰ÂÌËÂ. ç ÔÓÁ‚ÓÎflÈÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Ë„Û¯ÍË.
ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡Ï ·ÂÁ ̇·Î˛‰ÂÌËfl. àÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ÚÓθÍÓ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ ‚
̇ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËË.
4. ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ·ÂÁ ·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË. éÔÛÒÚÓ¯‡ÈÚ ·ÛÌÍÂ ‰Ó ÚÓ„Ó Â„Ó ÔÓÎÌÓ„Ó Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl, ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ÎÛ˜¯Û˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸.
5. èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ ‚ËÎÍË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ‚ ÓÁÂÚÍÛ ÔÂ‚‰ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË "Stop" (ÓÒÚ‡ÌÓ‚ ) ËÎË "Min".
6. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Ò·Ó‡ ÒÔ˘ÂÍ, ‰˚Ïfl˘Â„ÓÒfl ÔÂÔ· ËÎË ÓÍÛÍÓ‚. ÑÂÊËÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚‰‡ÎË ÓÚ ÍÛıÓÌÌ˚ı ÔÎËÚ
ËÎË ‰Û„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔ·. íÂÔÎÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‰ÂÙÓχˆËË ËÎË Ó·ÂÒˆ‚˜˂‡Ì˲ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
7. àÁ·Â„‡ÈÚ ۷ÓÍË ÊÂÒÚÍËı, ÓÒÚ˚ı Ô‰ÏÂÚÓ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ‰ÂÚ‡ÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. ç ÒÚ‡‚¸ÚÂ
ÌË˜Â„Ó Ì‡ ¯Î‡Ì„. ç ·ÎÓÍËÛÈÚ ÔÓÚ˚ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ËÎË ‚˚·ÓÒ‡.
8. èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‚˚ÌÛÚ¸ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl, ‚˚Íβ˜ËÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍÛ Ì‡ ÍÓÔÛÒÂ. èÂ‰
ÒÏÂÌÓÈ Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó Ï¯͇ ËÎË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl Ô˚ÎË ‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl. ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl,
ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÔË ËÁ‚ΘÂÌËË ‚ËÎÍË ËÁ ÓÁÂÚÍË ‰ÂÊËÚÂÒ¸ Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ.
9. ùÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl β‰¸ÏË (‚Íβ˜‡fl ‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË,
ÒÂÌÒÓÌ˚ÏË ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚflÏË ËÎË Îˈ‡ÏË, Û ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÚ ÓÔ˚Ú‡ ËÎË Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÌÂ
ÍÓÌÚÓÎËÛ˛ÚÒfl ËÎË ÂÒÎË ÓÌË Ì ÔÓËÌÒÚÛÍÚËÓ‚‡Ì˚ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÎˈÓÏ, Óڂ˜‡˛˘ËÏ Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò Ô˜¸˛, Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ Ëı ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡.
10. ÇËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË ÒΉÛÂÚ ËÁ‚ÎÂ͇ڸ ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˜ËÒÚÍË ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
11. ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ¯ÌÛ Û‰ÎËÌËÚÂÎfl.
12. ÖÒÎË ‚‡¯ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, ÓÚÍβ˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ ÒÂÚË Ë Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓÏÛ
Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂβ ÔÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏÛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲.
13. ÖÒÎË ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌ, Â„Ó ‰ÓÎÊÂÌ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθ ËÎË ‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ÔÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏÛ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲, ÎË·Ó ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÓÔ‡ÒÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÔˆˇÎËÒÚ.
14. ç ÔÂÂÌÓÒËÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ, ‰Âʇ Â„Ó Á‡ ¯Î‡Ì„. ÑÎfl ÔÂÂÌÓÒÍË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Û˜ÍÓÈ.
15. è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl Û·ÓÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı Ô˚θ˛.
16. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Û·ÓÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı Ôˢ‚˚ÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË (̇ÔËÏÂ, Ò‡ı‡Ì˚È ÔÂÒÓÍ,
ÒÓθ, ÏÛ͇ Ë Ô. Ò˚ÔۘˠÔÓ‰ÛÍÚ˚), ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı ÒÚÓËÚÂθÌ˚ÏË Ï‡ÚÂˇ·ÏË (̇ÔËÏÂ,
ÔÓ·ÂÎ͇, ÔÂÒÓÍ, ÁÂÏÎfl, ˆÂÏÂÌÚ Ë Ô.) Ë ÒÚË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÓ¯ÍÓÏ.
17. è˚ÎÂÒÓÒ ÓÒ̇˘ÂÌ Ò‡ÏÓ‚ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡˛˘ËÏÒfl ‡‚ÚÓχÚÓÏ ÚÂÏ˘ÂÒÍÓÈ Á‡˘ËÚ˚, ÓÚÍβ˜‡˛˘ËÏ ÔËÚ‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ÔË
Â„Ó ÔÂ„‚Â. èÂ„‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚Á‚‡Ì Á‡ÒÓÂÌËÂÏ ÙËθÚ‡, ̇҇‰ÍË, ÚÛ·ÍË ËÎË ¯Î‡Ì„‡, ‡ Ú‡ÍÊ ‰ÎËÚÂθÌ˚Ï
‚ÂÏÂÌÂÏ ‡·ÓÚ˚. èÓÒΠÛÒÚ‡ÌÂÌËfl Ô˘ËÌ˚ ÔÂ„‚‡ Ë ÓÒÚ˚‚‡ÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Информация о назначении
Пылесос предназначен для уборки помещений.
Данный пылесос предназначен только для бытового использования. Запрещено использовать пылесос
для уборки строительных отходов или мусора, тонера лазерных принтеров. Постоянно поддерживайте
фильтры в чистом состоянии, не допускайте накопления в них мелкой пыли. Сухие средства по уходу
за коврами или мелкую пыль, например, муку, необходимо убирать только в очень малом количестве.
Всегда тщательно очищайте пылесборник и фильтры после их уборки. Запрещено использовать пылесос
без фильтров и пылесборников, а также с изношенными, поврежденными или деформированными
фильтрами. Всегда устанавливайте фильтр в правильном положении в соответствии с инструкцией.
Ни в коем случае не выкручивайте микрофильтр после его промывки. Это вызывает его деформацию
или повреждение. Если фильтр деформирован или поврежден, замените его новым. (При невыполнении
требования пыль и мусор будут попадать в мотор)
Устанавливайте фильтр правильно, исключая зазоры между контактными поверхностями фильтра и
отсека для его установки. (при невыполнении этого требования пыль и мусор будут попадать в мотор).
Невыполнение всех перечисленных требований может привести к повреждению внутренних деталей
устройства и аннулированию гарантийных обязательств.
Правила реализации
Демонстрация работы пылесоса при реализации должна проводиться при условиях аналогичных бытовым.
RU-1
DJ68-00473D-15.indb 1
2017. 3. 13. �� 2:08
1 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ
▼
éèñàü
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ‡Á΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
éëíéêéÜçé
èÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ì ̇ÊËχÈÚ ̇
ÍÌÓÔÍÛ Û˜ÍË ·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl
ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË ÔË
ÔÂÂÌÓÒÍ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
èË ı‡ÌÂÌËË, «Ô‡ÍÛÈÚ »
ÌËÊÌÂÂ ÒÓÔÎÓ.
RU-2
DJ68-00473D-15.indb 2
2017. 3. 13. �� 2:08
èõãÖëéëÄ
22-1ùäëèãìÄíÄñàü
ÇäãûóÖçàÖ -ÇõäãûóÖçàÖ
1) ÇÄêàÄçí ùãÖåÖçíéÇ ìèêÄÇãÖçàü
çÄ äéêèìëÖ
2) ÇÄêàÄçí Çäã /Çõäã
2-2 ëÖíÖÇéâ òçìê
èêàåÖóÄçàÖ
èË ËÁ‚ΘÂÌËË ‚ËÎÍË ËÁ
ÓÁÂÚÍË ‰ÂÊËÚÂÒ¸ Á‡ ‚ËÎÍÛ,
‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ
2-3 ìèêÄÇãÖçàÖ èàíÄçàÖå
1) íéãúäé Ñãü èõãÖëéëÄ ë ÇõäãûóÄíÖãÖå çÄ êìóäÖ (ÇÄêàÄçí)
• èÖêÖåÖëíàíÖ ÇõäãûóÄíÖãú Ç èéãéÜÖçàÖ
è˚ÎÂÒÓÒ ‚˚Íβ˜‡ÂÚÒfl (ÔÂÂÍβ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl)
• ëÑÇàçìíú ÇèÖêÖÑ Ñé åÄäëàåÄãúçéÉé
å
Ó˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Ô·‚ÌÓ Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl ‰Ó χÍÒËχθÌÓÈ
‚Â΢ËÌ˚.
2) ÇÄêàÄçí ìèêÄÇãÖçàü çÄ äéêèìëÖ / íàè Çäã /Çõäã
- òãÄçÉ
- äéêèìë (íéãúäé Ñãü èõãÖëéëÄ
ë ìèêÄÇãÖçàÖå çÄ äéêèìëÖ )
óÚÓ·˚ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË ‰Îfl
˜ËÒÚÍË Á‡Ì‡‚ÂÒÂÈ, Ì·Óθ¯Ëı ÍÓ‚ËÍÓ‚
Ë ‰Û„Ëı ΄ÍËı χÚÂˇÎÓ‚, ÔÓÚflÌËÚÂ
Á‡ Á‡˘ÂÎÍÛ ‰Ó ÓÚÍ˚ÚËfl ÓÚ‚ÂÒÚËfl.
MIN = ÑÎfl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ̇ÔËÏÂ, ‰Îfl
˜ËÒÚÍË Ú˛ÎË.
MAX = ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ÊÂÒÚÍËı ÔÓÎÓ‚ Ë
ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı ÍÓ‚Ó‚.
RU-3
DJ68-00473D-15.indb 3
2017. 3. 13. �� 2:08
▼
2-4 äÄä èéãúáéÇÄíúëü çÄëÄÑäÄåà à éÅëãìÜàÇÄçàÖ çÄëÄÑéä
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
íêìÅäÄ
éÚ„ÛÎËÛÈÚ ‰ÎËÌÛ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË Ò‰‚Ë„‡fl
ÍÌÓÔÍÛ „ÛÎËÓ‚ÍË ‰ÎËÌ˚,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ˆÂÌÚÂ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË, ‚ÔÂ‰
ËÎË Ì‡Á‡‰.
çÄëÄÑäà
ìÅéêäÄ èõãà
óÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ̇΢ËÂ
Á‡„flÁÌÂÌËfl ‚ ÚÛ·ÍÂ, ÓÚ‰ÂÎËÚÂ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·ÍÛ Ë
χÍÒËχθÌÓ ÛÏÂ̸¯Ëڠ ‰ÎËÌÛ.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Î„ÍÓ Û‰‡ÎËÚ¸ „flÁ¸,
̇ÍÓÔË‚¯Û˛Òfl ‚ ÚÛ·ÍÂ.
ôÂ΂‡fl ̇҇‰Í‡
è‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ôÂ΂‡fl ̇҇‰Í‡ Ô‰̇Á̇˜Â̇
Ï·ÂÎË, ÔÓÎÓÍ, ÍÌË„ Ë Ú.‰. ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ‡‰Ë‡ÚÓÓ‚, ÛÁÍËı
ÏÂÒÚË, Û„ÎÓ‚, Á‡ÁÓÓ‚ ÏÂʉÛ
Á‡Ì‡‚ÂÒ͇ÏË.
éèñàü
ÑÎfl ·Óθ¯ÂÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ
ÔÓÎÓ‚Û˛ ˘ÂÚÍÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
˘Â΂ÓÈ Ì‡Ò‡‰ÍË.
ÑÎfl ÛÔÓ˘ÂÌËfl ˜ËÒÚÍË ÒÌËÏËÚ ÔÓÁ‡˜ÌÛ˛ Í˚¯ÍÛ ·‡‡·‡Ì‡
éèñàü
•ó
ËÒÚ͇
ÍÓ‚‡
•ó
ËÒÚ͇
ÔÓ·
éÚ„ÛÎËÛÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ˚˜‡„‡
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓ·.
ÖÒÎË ‚ıÓ‰ÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
Á‡ÒÓÂÌÓ, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰‡ÎËÚÂ
Á‡„flÁÌÂÌËÂ.
RU-4
DJ68-00473D-15.indb 4
2017. 3. 13. �� 2:08
3 éèìëíéòÖçàÖ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Ñãü ìãéÇãÖççéâ èõãà
1
2
3
ä‡Í ÚÓθÍÓ ÛÓ‚Â̸ Ô˚ÎË ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ
χÍÒËχθÌÓÈ ÓÚÏÂÚÍË, ÎË·Ó
ÂÒÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl àÁ‚ÎÂÍËÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ, ̇ʇ‚ ̇
ÍÌÓÔÍÛ.
Á‡ÏÂÚÌÓ Ô‡‰‡ÂÚ, ÓÔÛÒÚÓ¯ËÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË.
4
Ç˚ÚflıÌËÚ Ô˚θ ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÏÛÒÓÌ˚È.
5
ëÌËÏËÚ Í˚¯ÍÛ.
6
á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ.
èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ, ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË
‚ ÍÓÔÛÒ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‰Ó ˘ÂΘ͇.
àÁ‚ΘÂÌË Ô˚ÎË ‚ Ô·ÒÚËÍÓ‚˚È Ô‡ÍÂÚ
(ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Îˈ ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı ‡ÒÚÏÓÈ /‡ÎÎÂ„ËÂÈ)
èêàåÖóÄçàÖ
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÔÓÎÓÒÌÛÚ¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
Ô˚ÎË ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ.
RU-5
DJ68-00473D-15.indb 5
2017. 3. 13. �� 2:08
4 óàëíäÄ èõãÖÇéÉé åÖòäÄ
4-1. äéÉÑÄ ëãÖÑìÖí óàëíàíú èõãÖÇéâ åÖòéä
- ÖÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ˜ËÒÚÍË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ô‡‰‡ÂÚ, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡,
ÔÓ‚Â¸Ú Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ, Í‡Í Û͇Á‡ÌÓ ÌËÊÂ.
ÇÍβ˜ËÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ̇ «åÄï»
ìèêÄÇãÖçàÖ çÄ êìóäÖ
ÖÒÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Á‡ÏÂÚÌÓ Ô‡‰‡ÂÚ
ÍÓ„‰‡ ‚ıÓ‰ÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ Ì‡
‡ÒÒÚÓflÌËË 10 ÒÏ Ì‡‰ ÔÓÎÓÏ, Â„Ó ÒΉÛÂÚ
ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸.
èêàåÖóÄçàÖ
ÖÒÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Á‡ÏÂÚÌÓ, ÌÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ, ÒÌËʇÂÚÒfl ÓÔÛÒÚÓ¯ËÚÂ
Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ (4-2), Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ËÎβÒÚ‡ˆËË.
4-2 óàëíäÄ èõãÖÇéÉé ·ÎÓ͇
1
2
ëÌËÏËÚ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË Ë
Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËÒÛÌÍÂ.
àÁ‚ÎÂÍËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ËÁ
Ô‡ÍÂÚ‡ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
RU-6
DJ68-00473D-15.indb 6
2017. 3. 13. �� 2:08
3
4
èÓÏÓÈÚ ‚ ‚Ӊ „Û·˜‡Ú˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ Ë
ÍÓÔÛÒ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËθÚ‡ Ô˚΂ӄÓ
·ÎÓ͇.
èÓÒÛ¯ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ‚ ÚÂÌË ‚
Ú˜ÂÌË Ì ÏÂÌ 12 ˜‡ÒÓ‚.
5
6
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ‚ Ô‡ÍÂÚ
‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
ÇÒÚ‡‚¸Ú Ô˚΂ÓÈ ·ÎÓÍ ‚ ÍÓÔÛÒ
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
êàåÖóÄçàÖ
è
ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‰ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÏ ‚
Ô˚ÎÂÒÓÒ ÙËθÚ ·˚Î ÒÛıËÏ. Ö„Ó ÒΉÛÂÚ
ÒÛ¯ËÚ¸ ‚ Ú˜ÂÌË 12 ˜‡ÒÓ‚.
Защитное устройство от перегрева:
Данный пылесос оснащен специальным термостатом, который отключает пылесос от
электропитания при перегреве мотора. Если пылесос неожиданно отключился,
выключите его и отсоедините сетевую вилку от розетки.
Убедитесь, что присутствует электропитание в розетке. Для этого во избежание
поражения электрическим током, обратитесь к квалифицированному электрику.
Проверьте и устраните возможные причины перегрева, такие как: переполненный
пылесборник, засоры трубки, шланга или фильтра.
После устранения найденных причин подождите примерно 30 минут, после чего
повторно подключите пылесос к сети и включите его.
Если пылесос не включается, обратитесь к сервисному специалисту
RU-7
DJ68-00473D-15.indb 7
2017. 3. 13. �� 2:08
5 óàëíäÄ ÇõïéÑçéÉé îàãúíêÄ
éèñàü – åàäêéîàãúíê
óÚÓ·˚ ÒÌflÚ¸ ÙËθÚ ̇ÊÏËÚ ̇ Á‡ÍÂÔÎÂÌÌÛ˛
‰Âڇθ ‡Ï˚ ‚ Á‡‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÔÛÒ‡.
ëÌflÚ¸ Ë Á‡ÏÂÌËÚ¸ Á‡ÒÓÂÌÌ˚È ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ
ÙËθÚ.
éèñàü
èêàåÖóÄçàÖ
îËθÚ˚ ‰Îfl Á‡ÏÂÌ˚ ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË Û
‚‡¯Â„Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ‡ Samsung.
ËÎË ‚ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÂ‚ËÒÌ˚ı ˆÂÌÚ‡ı
ÍÓÏÔ‡ÌËË ë‡ÏÒÛÌ„ ùÎÂÍÚÓÌËÍÒ.
- Öëãà ì ÇÄë Çéáçàäãà èêéÅãÖåõ
èêéÅãÖåÄ
èêàóàçÄ
ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ Ì éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ‰‡˜‡ ÔËÚ‡ÌËfl.
Á‡ÔÛÒ͇ÂÚÒfl.
ë‡·ÓڇΠÏÂı‡ÌËÁÏ ÓÚÍβ˜ÂÌËfl
ÔË ÔÂ„‚Â.
èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÌËʇÂÚÒfl ç‡Ò‡‰Í‡, ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ ¯Î‡Ì„
ÒË· ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl.
ËÎË Ú۷͇ Á‡ÒÓÂÌ˚.
ìëíêÄçÖçàÖ
èÓ‚Â¸Ú ¯ÌÛ, ‚ËÎÍÛ Ë ÓÁÂÚÍÛ.
чÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒÛ ÓÒÚ˚Ú¸.
òÌÛ Ì ÒχÚ˚‚‡ÂÚÒfl èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ¯ÌÛ ÌÂ
‰Ó ÍÓ̈‡.
·˚Î ÔÂÂÍÛ˜ÂÌ Ë ÌÂ
Á‡‰Â‚‡Î Á‡ ˜ÚÓ-ÎË·Ó.
è˚ÎÂÒÓÒ Ì ÒÓ·Ë‡ÂÚ í¢Ë̇ ËÎË ÓÚ‚ÂÒÚË ‚
„flÁ¸.
¯Î‡Ì„Â.
Ç˚ÚflÌÛÚ¸ ¯ÌÛ ̇ 2-3 ÏÂÚ‡ Ë
̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÔÂÂÏÓÚÍË.
çËÁÍÓ ËÎË Ô‡‰‡˛˘Â îËθÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËÂ.
Á‡ÔÓÎÌÂÌ Ô˚θ˛.
èÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÔÓ‚Â¸Ú ÙËθÚ Ë,
ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ,
Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÎβÒÚ‡ˆËflı.
èÓ‚ÂËÚ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ì‡ ̇΢ËÂ
Á‡ÒÓÂÌËÈ, ÔË Ì‡Î˘ËË Û‰‡ÎËÚ¸.
èÓ‚ÂËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚ¸.
RU-8
DJ68-00473D-15.indb 8
2017. 3. 13. �� 2:08
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ
МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬ
ПОТРЕБЛЯМАЯ
ВСАСЫ ВАНИЯ (Вт) МОЩНОСТЬ (Вт)
SC432A
SC432B
SC4322
SC4325
SC4326
SC4330
SC4331
SC4332
SC4335
SC4336
SC4350
SC4352
SC43S0
SC43S1
SC43S2
340
340
350
350
350
350
350
350
350
350
360
360
330
330
330
1500
1500
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1800
1800
1500
1500
1500
НАПРЯЖЕНИЕ
(В)
ЧАСТОТА
(Гц)
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
ВЕС(КГ)
без упаковки
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.1
4.1
4.1
РАЗМЕРЫ(MM)
брутто
6.4
6.4
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.9
6.5
7.0
7.0
6.5
6.5
6.5
без упаковки
280X238X395
280X238X395
280X238X395
280X238X395
280X238X395
280X238X395
280X238X395
280X238X395
280X238X395
280X238X395
280X238X395
280X238X395
280X238X395
280X238X395
280X238X395
брутто
316X502X310
316X502X310
316X502X310
316X502X310
316X502X310
316X502X310
316X502X310
316X502X310
316X502X310
316X502X310
316X502X310
316X502X310
316X502X310
316X502X310
316X502X310
Производитель :
Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Адрес мощностей производства :
«Самсунг Электроникс Хошимин CE», Лот И-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нён Фу Б Уорд,
Дистрикт 9, Хошимин Сити, Вьетнам
Страна производства :
Вьетнам
Импортер в России :
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2
Правила утилизации электрического и электронного оборудования
Правильная утилизация устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования):
- Е
сли вы решили утилизировать ваше устройство, то отключите его от электрической сети и
перережьте провод питания
- Д
анная маркировка на изделии, принадлежностях или указанная в документации к нему,
обозначат, что по истечению срока службы устройство и его принадлежности (например,
зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими
бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью
человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать
отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного
использования
- Д
ля получения детальной информации месте и способе экологически безопасной утилизации
потребителям необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в
уполномоченные местные органы
- Ю
ридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить сроки и условия
договора купли-продажи. Данное изделия и принадлежности к нему запрещено утилизировать
вместе с другими видами отходов.
Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с
информационным центром Samsung.
Страна
Телефон горячей линии
Веб-сайт
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com/support
TAJIKISTAN
KYRGYZSTAN
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7лет
DJ68-00473D-15.indb 9
2017. 3. 13. �� 2:08
Пилосос
Посібник користувача
✻ Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.
✻ Призначено лише для використання у приміщенні.
Українська
imagine the possibilities
Дякуємо за вибір продукції Samsung.
DJ68-00473D-15.indb 1
2017. 3. 13. �� 2:08
LJÊÎË‚¥ Á‡ıÓ‰Ë ·ÂÁÔÂÍË
1. 삇ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛. èÂ‰ ‚‚¥ÏÍÌÂÌÌflÏ ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ̇ÔÛ„‡
Û ‚‡¯¥È ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÊ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ̇ÔÛÁ¥, ‚͇Á‡Ì¥È ̇ Ô‡ÒÔÓÚÌ¥È Ú‡·Î˘ˆ¥ ̇
ÌËÊÌ¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ ÔË·‰Û.
2. èéèÖêÖÑÜÖççü : ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‰Îfl ˜Ë˘ÂÌÌfl ‚ÓÎÓ„Ëı ÍËÎËÏ¥‚ ‡·Ó
Ô¥‰ÎÓ„. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‰Îfl ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë.
3. ÅÛ‰¸Ú ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÔËθÌËÏË, ÍÓÎË ÔËÎÓÒÓÒÓÏ ÍÓËÒÚÛ˛Ú¸Òfl ‰¥ÚË ‡·Ó flÍ˘Ó ÌËÏ
ÍÓËÒÚÛ˛Ú¸Òfl ·¥Îfl ‰¥ÚÂÈ. ç ‰ÓÁ‚ÓÎflÈÚ ‰¥ÚflÏ „‡ÚË Á ÔËÎÓÒÓÒÓÏ. ç¥ÍÓÎË ÌÂ
Á‡Î˯‡ÈÚ Ô‡ˆ˛˛˜ËÈ ÔËÎÓÒÓÒ ·ÂÁ ̇„Îfl‰Û. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ Ú¥Î¸ÍË Á‡
ÔËÁ̇˜ÂÌÌflÏ, flÍ ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ‰‡Ì¥È ¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
4. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ, flÍ˘Ó ‚ ̸ÓÏÛ Ì ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ. ôÓ·
Á‡·ÂÁÔ˜ËÚË Ï‡ÍÒËχθÌÛ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ Ó·ÓÚË ÔËÎÓÒÓÒ‡, ‚ˉ‡ÎflÈÚ ÔËÎ ¥Á
ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇, Ì ‰Ó˜¥ÍÛ˛˜ËÒ¸ ÈÓ„Ó Á‡ÔÓ‚ÌÂÌÌfl.
5. ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÂÊËÏ Stop/ëÚÓÔ (‡·Ó Min/Ï¥Ì)ÔÂ‰ ‚ÏË͇ÌÌflÏ ¯ÚÂÔÒÂθÌÓª ‚ËÎÍË ‚
ÂÎÂÍÚ˘ÌÛ ÓÁÂÚÍÛ.
6. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‰Îfl ÔË·Ë‡ÌÌfl Ò¥ÌËÍ¥‚, „‡fl˜Ó„Ó ÔÓÔÂÎÛ Ú‡
̉ÓÍÛÍ¥‚. ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ Á̇ıÓ‰ÊÂÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒ‡ ·¥Îfl ÍÛıÓÌÌËı ÔÎËÚ Ú‡
¥Ì¯Ëı ‰ÊÂÂÎ ÚÂÔ·. Ç¥‰ ̇‰Ï¥ÌÓ„Ó ÚÂÔ· Ô·ÒÚËÍÓ‚¥ ‰ÂڇΥ ÔË·‰Û ÏÓÊÛÚ¸
‰ÂÙÓÏÛ‚‡ÚËÒfl Ú‡ ÁÌ·‡‚ËÚËÒfl.
7. ìÌË͇ÈÚ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÓÏ Ú‚Â‰Ëı Ú‡ „ÓÒÚËı Ô‰ÏÂÚ¥‚, Ú‡Í flÍ ‚ÓÌË
ÏÓÊÛÚ¸ ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË ‰ÂڇΥ ÔËÎÓÒÓÒ‡. ç ÒÚ‡‚‡ÈÚ ̇ ¯Î‡Ì„Ó‚¥ Á’π‰Ì‡ÌÌfl. çÂ
ÒÚ‡‚Ú ‚‡ÊÍ¥ ˜¥ ̇ ¯Î‡Ì„. ç Á‡ÚÛÎflÈÚ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡Î¸ÌËÈ ‡·Ó ‚ËÔÛÒÍÌËÈ ÓÚ‚ÓË.
8. èÂ‰ ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌflÏ ‚¥‰ ÓÁÂÚÍË ‚ËÏÍÌ¥Ú¸ ÔËÎÓÒÓÒ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚ËÏË͇˜‡ ̇
ÍÓÔÛÒ¥ ÔË·‰Û. èÂ‰ Á‡Ï¥ÌÓ˛ Ï¥¯ÍÛ ‰Îfl ÔËÎÛ ‡·Ó ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇ ‚¥‰Íβ˜¥Ú¸
ÔËÎÓÒÓÒ ‚¥‰ ÓÁÂÚÍË. ôÓ· ÛÌËÍÌÛÚË Û¯ÍÓ‰ÊÂ̸, ÔË ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌ¥ ‚ËÎÍË ‚¥‰ ÓÁÂÚÍË
·Â¥Ú¸ ÛÍÓ˛ Á‡ Ò‡ÏÛ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Úfl„Ì¥Ú¸ Á‡ ¯ÌÛ.
9. ñÂÈ ÔËÒÚ¥È Ì ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ ‰Îfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÓÒÓ·‡ÏË (‚Íβ˜‡˛˜Ë ‰¥ÚÂÈ)
Á Ó·ÏÂÊÂÌËÏË Ù¥Á˘ÌËÏË ˜Ë ÓÁÛÏÓ‚ËÏË ÏÓÊÎË‚ÓÒÚflÏË, ‡·Ó ÓÒÓ·‡ÏË, flÍ¥ ÌÂ
χ˛Ú¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û ˜Ë Á̸̇, flÍ˘Ó ‚ÓÌË ÔÂ·ۂ‡˛Ú¸ ·ÂÁ ̇„Îfl‰Û
‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓª Á‡ ªı ·ÂÁÔÂÍÛ ÓÒÓ·Ë ‡·Ó Ì ̇‚˜ÂÌ¥ ·ÂÁÔ˜ÌÓ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl Ô¥˜˜˛.
ᇠχÎËÏË ‰¥Ú¸ÏË ÒÎ¥‰ ̇„Îfl‰‡ÚË, ˘Ó· ‚ÓÌË Ì ·‡‚ËÎËÒ¸ ¥Á ÔËÒÚÓπÏ.
10. èÂ‰ ˜Ë˘ÂÌÌflÏ Ú‡ ÚÂıÌ¥˜ÌËÏ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌflÏ ÔË·‰Û ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚¥‰Íβ˜ËÚË
ÈÓ„Ó ‚¥‰ ÓÁÂÚÍË.
11. ç ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜ÂÏ.
12. üÍ˘Ó ‚‡¯ ÔËÎÓÒÓÒ Ô‡ˆ˛π ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ, ‚¥‰Íβ˜¥Ú¸ ÊË‚ÎÂÌÌfl Ú‡
ÔÓÍÓÌÒÛθÚÛÈÚÂÒfl Á ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌËÏ ÒÂ‚¥ÒÌËÏ Ô‰ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ.
13. üÍ˘Ó ¯ÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÓ, Á ÏÂÚÓ˛ ÛÌËÍÌÂÌÌfl Ì·ÂÁÔÂÍË ‚¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ
·ÛÚË Á‡Ï¥ÌÂÌËÈ ‚ËÓ·ÌËÍÓÏ, ÈÓ„Ó ÒÂ‚¥ÒÌËÏ Ô‰ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ ‡·Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ
Í‚‡Î¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÓ˛ ÓÒÓ·Ó˛.
14. ç
 ÔÂÂÌÓÒ¥Ú¸ ÔËÎÓÒÓÒ, ÚËχ˛˜Ë ÈÓ„Ó Á‡ ¯Î‡Ì„. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ Û˜ÍÛ Ì‡ ÍÓÔÛÒ¥.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Цей пилосос призначено лише для побутового використання.
Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів або сміття,
чорнил лазерного принтера. Регулярно очищуйте фільтри, щоб уникнути скупчення
в них дрібного пилу. Не збирайте пилососом значні об’єми порошку для чистки
килимів, засобів для надання свіжості, пудри та дрібнодисперсного пилу на кшталт
борошна. Завжди очищуйте пилозбірник і фільтри після збирання подібних речовин. Не
використовуйте пилосос, якщо фільтри або пилозбірник від’єднано. Не використовуйте
зношені, деформовані або пошкоджені фільтри. Завжди встановлюйте фільтр у
правильне положення, як показано у цьому посібнику. Недотримання цих вимог може
призвести до пошкодження внутрішніх деталей та анулювання гарантії. Не викручуйте
мікрофільтр після його прання. Це може призвести до деформації або пошкодження
фільтра. Якщо фільтр деформовано або пошкоджено, замініть його. (пошкоджений
фільтр може бути причиною попадання пилу або твердого сміття до мотора).
Вставте фільтр належним чином: так, щоб між фільтром і кришкою фільтру не було
зазору (пошкоджений фільтр може бути причиною попадання пилу або твердого сміття
до мотора).
UK-1
DJ68-00473D-15.indb 1
2017. 3. 13. �� 2:08
1 á·Ë‡ÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒ‡
▼
éèñßü
îÛÌ͈¥Ó̇θ̥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
áÄëíÖêÖÜÖççü
ç ̇ÚËÒ͇ÈÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ Û˜ÍË
ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇ Ô¥‰˜‡Ò
ÔÂÂÌÂÒÂÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÛ.
ç‡ ˜‡Ò Á·Â¥„‡ÌÌfl Ù¥ÍÒÛÈÚÂ
̇҇‰ÍÛ ‰Îfl Ô¥‰ÎÓ„Ë Û
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓÏÛ Ù¥ÍÒ‡ÚÓ¥.
UK-2
DJ68-00473D-15.indb 2
2017. 3. 13. �� 2:08
2 äéêàëíìÇÄççü èàãéëéëéå
2-1 ÇÏË͇ÌÌfl – ÇËÏÍÌÂÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÛ
1) åÓ‰Âθ Á „ÛÎflÚÓÓÏ ÇÍÎ /
2) åÓ‰Âθ Á Ô·‚ÌËÏ „ÛÎflÚÓÓÏ
̇ ÍÓÔÛÒ¥
ÇËÍÎ
2-2 òÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl
èêàåßíäÄ
èË ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌ¥ ‚ËÎÍË ‚¥‰
ÓÁÂÚÍË ·Â¥Ú¸ Á‡ Ò‡ÏÛ ‚ËÎÍÛ,
‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ.
2-3 êÖÉìãûÇÄççü èéíìÜçéëíß
1) íßãúäà åéÑÖãß á èéÇáìçäéÇàå êÖÉìãüíéêéå
èéíìÜçéëíß (ç ‚ ÛÒ¥ı ÏÓ‰ÂÎflı)
• èéëìçúíÖ ì èéáàñßû STOP (ëÚÓÔ)
èËÎÓÒÓÒ ·Û‰Â ‚ËÏÍÌÂÌËÈ (ÔÂÂȉ ‚ ÂÊËÏ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl)
• èéëìçúíÖ ÇèÖêÖÑ ì èéáàñßû åÄï (å‡ÍÒËÏÛÏ)
Ç
ÒÏÓÍÚÛ‚‡Î¸Ì‡ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ Ô·‚ÌÓ Ô¥‰‚ˢÛπÚ¸Òfl ‰Ó χÍÒËÏÛÏÛ.
2) åéÑÖãß á êÖÉìãüíéêéå / ÇàåàäÄóÖå
- òãÄçÉ
- äéêèìë (íßãúäà åéÑÖãß á
êÖÉìãüíéêéå )
ôÓ· ÁÏÂ̯ËÚË ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ Ô¥‰ ˜‡Ò
˜Ë˘ÂÌÌfl Á‡‚¥Ò, χÎÂ̸ÍËı ÍËÎËÏ¥‚ Ú‡
¥Ì¯Ëı ΄ÍËı Ú͇ÌËÌ, ÔÓÒÛ̸ÚÂ
ÔÓ‚¥ÚflÌÛ Á‡ÒÛ‚ÍÛ ‰Ó ‚¥‰ÍËÚÚfl ÓÚ‚ÓÛ.
MIN = ÑÎfl ‰ÂΥ͇ÚÌËı ÔÓ‚ÂıÓ̸,
̇ÔËÍ·‰, Ú˛Î¥‚.
MAX = ÑÎfl Ú‚Â‰Ëı Ô¥‰ÎÓ„ Ú‡ ÒËθÌÓ
Á‡·Û‰ÌÂÌËı ÍËÎËÏ¥‚
UK-3
DJ68-00473D-15.indb 3
2017. 3. 13. �� 2:08
▼
2-4 äéêàëíìÇÄççü ÄäëÖëìÄêÄåà íÄ ∫ï éÅëãìÉéÇìÇÄççü
îÛÌ͈¥Ó̇θ̥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
íêìÅäÄ
ÑÓ‚ÊË̇ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª ÚÛ·ÍË
„Ûβ˛πÚ¸Òfl ÔÂÂÒÛ‚‡ÌÌflÏ ‚ÔÂ‰
‡·Ó ̇Á‡‰ ÍÌÓÔÍË „Û₇ÌÌfl
‰Ó‚ÊËÌË, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌÓª ÔÓÒÂ‰ËÌ¥
ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª ÚÛ·ÍË.
ÄäëÖëìÄêà
ôßíäÄ Ñãü ÇàÑÄãÖççü èàãì
¥Ú͇ ‰Îfl ‚ˉ‡ÎÂÌÌfl
ô
ÔËÎÛ Á Ï·Υ‚, ÔÓÎˈ¸,
ÍÌË„ ÚÓ˘Ó.
éèñßü
ôÓ· ÔÂ‚¥ËÚË ÚÛ·ÍÛ Ì‡ ̇fl‚Ì¥ÒÚ¸
Á‡ÒÏ¥˜ÂÌÌfl, ‚¥‰’π‰Ì‡ÈÚÂ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÛ ÚÛ·ÍÛ Ú‡ ̇ÒÚÓÈÚÂ
̇ ̇ÈÍÓÓÚ¯Û ‰Ó‚ÊËÌÛ. ñÂ
‰ÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ‚ˉ‡ÎËÚË ÒÏ¥ÚÚfl, ˘Ó
·ÎÓÍÛπ ÚÛ·ÍÛ.
èêàëíêßâ Ñãü óàôÖççü ôßãàç
å Ó‰Âθ Á Ô·‚ÌËÏ „ÛÎflÚÓÓÏ Ì‡ ÍÓÔÛÒ¥
‰Îfl ˜Ë˘ÂÌÌfl ˘¥ÎËÌ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl
ÔË·Ë‡ÌÌfl ‡‰¥‡ÚÓ¥‚ ·‡Ú‡ÂÈ, ˘¥ÎËÌ,
ÍÛÚ¥‚, Ï¥Ê ÔӉۯ͇ÏË ‰Ë‚‡ÌÛ.
ÑÎfl ÂÙÂÍÚË‚ÌÓª Ó·ÓÚË
ÔËÎÓÒÓÒ‡ ˜ËÒÚ¥Ú¸ ˘¥ÚÍÛ ‰Îfl
Ô¥‰ÎÓ„Ë Ì‡Ò‡‰ÍÓ˛ ‰Îfl
˜Ë˘ÂÌÌfl ˘¥ÎËÌ.
ḁ́ϥڸ ÔÓÁÓ ÔÓÍËÚÚfl ·‡‡·‡ÌÛ ‰Îfl ÁÛ˜ÌÓª ˜ËÒÚÍË
éèñßü
•è
Ë·Ë‡ÌÌfl
ÍËÎËÏÛ
•è
Ë·Ë‡ÌÌfl
Ô¥‰ÎÓ„Ë
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÔÂÂÏË͇˜ ˘¥ÚÍË
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ÚËÔÛ ÔÓ‚ÂıÌ¥ Ô¥‰ÎÓ„Ë.
üÍ˘Ó ‚ı¥‰ÌËÈ ÓÚ‚¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌËÈ, ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛
‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á Ì¸Ó„Ó ‚Ò ÒÏ¥ÚÚfl.
UK-4
DJ68-00473D-15.indb 4
2017. 3. 13. �� 2:08
3 ÇàÑÄãÖççü èàãì á èàãéáÅßêçàäÄ
1
üÍ˘Ó ¥‚Â̸ ÔËÎÛ
‰ÓÒfl„ÌÂ ÔÓÏ¥ÚÍË
̇ÔÓ‚ÌÂÌÌfl, ‡·Ó Ô¥‰ ˜‡Ò
ÔË·Ë‡ÌÌfl ÔÓÏ¥ÚÌÓ
ÁÌËÁË·Ҹ ÔÓÚÛÊÌ¥ÏÚ¸
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl, ‚ˉ‡Î¥Ú¸
ÔËÎ ¥Á ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇.
4
ÇËÍË̸Ú ÔËÎ Û
ÒÏ¥ÚÚπ‚ËÈ ·‡Í.
2
3
ÇËÈÏ¥Ú¸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ Ì‡ Û˜¥.
5
ḁ́ϥڸ Í˯ÍÛ
ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇.
6
á‡ÍËÈÚ Í˯ÍÛ
ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇.
ËÔÓÓÊÌ¥Ú¸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ Û Ô·ÒÚËÍÓ‚ËÈ Ï¥¯ÓÍ
Ç
(ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ ‰Îfl ÚËı, ıÚÓ ÒÚ‡Ê‰‡π ̇ ‡ÒÚÏÛ / ‡ÎÂ„¥˛)
èÂ‰ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÌÌflÏ ‚ÒÚ‡‚ÚÂ
ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ Û ÍÓÔÛÒ ÔËÎÓÒÓÒ‡,
˘Ó· ÔÓ˜ÛÚË Á‚ÛÍ Í·ˆ‡ÌÌfl.
èêàåßíäÄ
èËÎÓÁ·¥ÌËÍ ÏÓÊ̇ ÔÓÏËÚË Ô¥‰ ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛.
UK-5
DJ68-00473D-15.indb 5
2017. 3. 13. �� 2:08
4 óàôÖççü äÄëÖíà Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó îßãúíêÄ
4-1. äéãà ëãßÑ óàëíàíà äÄëÖíì Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó îßãúíêÄ
- üÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò ÔË·Ë‡ÌÌfl ‚¥‰Ï¥˜‡πÚ¸Òfl ÔÓÏ¥ÚÌ ÁÌËÊÂÌÌfl ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl,
ÔÂ‚¥Ú ˜Ë Ì Á‡·Ë·Ҹ ͇ÒÂÚ‡ Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡ flÍ ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËʘÂ.
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸
ÔËÎÓÒÓÒ‡ Û ÔÓÁˈ¥˛ «åÄï»
êÖÉìãüíéê çÄ êìóñß
üÍ˘Ó ‚¥‰Ï¥˜‡πÚ¸Òfl ÔÓÏ¥ÚÌ ÁÌËÊÂÌÌfl ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl, ÍÓÎË ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡Î¸ÌËÈ ÓÚ‚¥
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl Û 10 ÒÏ Ì‡‰ Ô¥‰ÎÓ„Ó˛, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ
ÔÓ˜ËÒÚËÚË Ù¥Î¸Ú.
èêàåßíäÄ
üÍ˘Ó ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ‚¥‰Ï¥˜‡πÚ¸Òfl ÔÓÏ¥ÚÌ ÁÌËÊÂÌÌfl ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl, ÔÓÚ¥·ÌÓ
Ó˜ËÒÚËÚË Í‡ÒÂÚÛ Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡ (4-2).
UK-6
DJ68-00473D-15.indb 6
2017. 3. 13. �� 2:08
4-2 óàëíäÄ èõãÖÇéÉé ·ÎÓ͇
1
2
ḁ́ϥڸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ Ú‡ Ú‡ ‚ËÈÏ¥Ú¸ ͇ÒÂÚÛ
Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡ flÍ
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
3
ÇËÈÏ¥Ú¸ „Û·ÍÛ Ú‡ ٥θÚ Á ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó
٥θÚÛ ‰Îfl ÔËÎÛ.
4
èÓÏËÈÚ ÔÓËÒÚÛ ÔÓÍ·‰ÍÛ ¥ ٥θÚ
‚Ó‰Ó˛.
5
чÈÚ „Û·ˆ¥ ¥ ٥θÚÛ ÔÓÒÓıÌÛÚ Ë Û Ú¥Ì¥
ÔÓÚfl„ÓÏ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê 12 „ Ó‰ËÌ.
6
ÇÒÚ‡‚Ú „Û·ÍÛ ¥ ٥θÚ Û ÍÓÔÛÒ ÌËÈ
٥θÚ.
èÓÏ¥ÒÚ¥Ú¸ Á¥·‡ÌÛ Í‡ÒÂÚÛ
Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡ Û ÍÓÔÛÒ
ÔËÎÓÒÓÒ‡.
èêàåßíäÄ :
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ٥θÚ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛
‚ËÒÓıÌÛ‚ ÔÂ‰ ÈÓ„Ó ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌflÏ Û
ÔËÎÓÒÓÒ. Ç¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ ÒÓıÌÛÚË
˘Ó̇ÈÏÂ̯ 12 „Ó‰ËÌ.
UK-7
DJ68-00473D-15.indb 7
2017. 3. 13. �� 2:08
5 óàôÖççü ÇàèìëäçéÉé îßãúíêÄ
éèñßü - åßäêéîßãúíê
ôÓ· ‚ËÈÌflÚË Ù¥Î¸Ú, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇
‡ÏÍÛ Û Á‡‰Ì¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ ÍÓÔÛÒÛ
ÔËÎÓÒÓÒ‡.
ÇËÈÏ¥Ú¸ Ú‡ Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ Á‡ÒÏ¥˜ÂÌËÈ ‚ËÔÛÒÍÌËÈ
٥θÚ.
éèñßü
èêàåßíäÄ :
áÏ¥ÌÌ¥ ٥θÚË ÏÓÊ̇ Ôˉ·‡ÚË Û ‚‡¯Ó„Ó
Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ‰ËÒÚË·’˛ÚÓ‡ Samsung.
UK-8
DJ68-00473D-15.indb 8
2017. 3. 13. �� 2:08
- ì ÇàèÄÑäì ÇàçàäçÖççü çÖëèêÄÇçéëíÖâ
çÖëèêÄÇçßëí 0
èêàóàçÄ ëèéëßÅ 0
Ñ‚Ë„ÛÌ Ì Ô‡ˆ˛π
Ç¥‰ÒÛÚÌπ ÖÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl
Ç¥‰Íβ˜ÂÌÌfl ÔË ÔÂ„¥‚¥
ÇàèêÄÇãÖççü 0
èÂ‚¥Ú ¯ÌÛ, ‚ËÎÍÛ ¥ ÓÁÂÚÍÛ.
чÈÚ ÔË·‰Ó‚¥ ÓÒÚË„ÌÛÚË
èÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ç‡Ò‡‰Í‡, ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡Î¸ÌËÈ ¯Î‡Ì„
ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÁÌËÊÛπÚ¸Òfl
‡·Ó Ú۷͇ Á‡ÒÏ¥˜ÂÌ¥
èÂ‚¥ÚÂ, ˜Ë Ì Á‡ÒÏ¥˜ÂÌ¥ ˆ¥ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ¥
flÍ˘Ó Ú‡Í, ‚ˉ‡Î¥Ú¸ ¥Á ÌËı ÒÏ¥ÚÚfl.
òÌÛ Ì ‰Ó ͥ̈fl
ÁÏÓÚÛπÚ¸Òfl
èÂ‚¥ÚÂ, ˜Ë Ì ÔÂÂÍÛÚË‚Òfl ¯ÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl. ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ¯ÌÛ ̇ 2-3 ÏÂÚË Ú‡
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ‚¥Ì ÁÏÓÚÛπÚ¸Òfl ¥‚ÌÓÏ¥ÌÓ. ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÁÏÓÚÛ‚‡ÌÌfl ¯ÌÛ‡
èËÎÓÒÓÒ ÌÂ
‚ÒÏÓÍÚÛπ ·Û‰
í¥˘Ë̇ ‡·Ó ÓÚ‚¥ Û ¯Î‡Ì„Û èÂ‚¥Ú ¯Î‡Ì„ ¥ Û ‡Á¥
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥ Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ÈÓ„Ó
çËÁ¸Í‡ èÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl
î¥Î¸Ú Á‡·ËÚËÈ ÔËÎÓÏ
èÂ‚¥Ú ٥θÚ ¥ Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥ ÔÓ˜ËÒÚ¥Ú¸ ÈÓ„Ó Á„¥‰ÌÓ
Á ̇‚‰ÂÌËÏË ¥ÌÒÚÛ͈¥flÏË
Тепловий захист:
цей пилосос має спеціальний термостат, що захищає мотор у разі перегрівання.
Якщо пилосос раптом перестав працювати, вимкніть його та від’єднайте від мережі.
Переконайтеся, що у розетці є живлення. Щоб уникнути ураження електричним струмом, треба
викликати професійного електрика.
Перевірте можливі джерела надмірного нагрівання, наприклад повний пилозбірник, заблокований
шланг, трубу, або засмічений фільтр. Якщо подібні обставини мають місце, усуньте проблему та
зачекайте принаймні 30 хвилин, перш ніж використовувати пилосос. Через 30 хвилин знову
під’єднайте пилосос до мережі та увімкніть.
Якщо пилосос все ще не працює, зв’яжіться з інженером сервісної служби.
Виробник:
Самсунг Електронікс Ко., Лтд, (Метан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, м. Сувон,
Кьонгі-до, Республіка Корея
Адреса потужностей виробництва:
«Самсунг Електронікс ХСМС СЕ»
Лот I-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нон Фу Б Уард, Дістрікт 9, Хошимін Сіті,
В’єтнам
Країна виробництва:
В’єтнам
Імпортер в Україні:
ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57
Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung,
будь ласка, телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.
Країна
Дзвоніть
Або перегляньте сторінку в інтернеті
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com/support
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com/support
DJ68-00473D-15.indb 9
2017. 3. 13. �� 2:08
Шаңсорғыш
тұтынушы нұсқаулығы
✻ Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
✻ Құрылғы тек қана үй-жайда пайдалануға арналған.
Kazak
imagine the possibilities
Samsung өнімдерін алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.
DJ68-00473D-15.indb 1
2017. 3. 13. �� 2:08
САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ
1. Осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Қосар алдында электр желісінің қуаты шаңсорғыштың құжаттық
кестесіндегі көрсеткішке сай екендігіне көз жеткізіңіз.
2. ЕСКЕРТУ: Егер шаңсорғыш дымқыл кілемде немесе еденде тұрса пайдаланбаңыз.
Шаңсорғышты суды сору үшін пайдаланбаңыз.
3. Егер кез- келген электрлік құрылғыны балалар пайдаланатын болса, немесе оны балалардың көзінше
пайдаланатын болса,міндетті түрде мұқият қадағалау керек. Балаларға шаңсорғышпен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Қадағалаусыз шаңсорғышты пайдалануға жол бермеңіз. Шаңсорғышты аталмыш нұсқаулықта көрсетілген
мақсатта ғана пайдаланыңыз.
4. Шаңсорғышты шаң жинағыш қабынсыз қолданбаңыз.
Шаңсорғышыңыз тиімді жұмыс істеу үшін шаң жинағыш қапты толық толмай тұрып босатыңыз.
5. Желілік шнурдың айырын розеткаға қоспас бұрын ауыстырғышты « Stop» (тоқтату) немесе « Min» қалпына қойыңыз.
6. Шаңсорғышты ши, ыстық күл немесе темекі тұқылдарын жинау үшін пайдаланбаңыз. Шаңсорғыштың ас
үй плитасы немесе басқа да жылу көздерінің жанында орналасуына жол бермеңіз. Жылу шаңсорғыштың
пластикалық бөлшектерінің майысып немесе ағарып кетуіне əкеліп соғуы мүмкін.
7. Шаңсорғышпен қатты, үшкір заттарды жинауға болмайды, себебі олар шаңсорғыштың бөлшектеріне нұқсан
келтіруі мүмкін. Шлангтың үстіне ештеңе қоймаңыз. Соратын немесе шығаратын тесікті бекітпеңіз.
8. Розеткадан электркөзі айырын ажыратпас бұрын шаңсорғышты корпусының үстіндегі түймешені басу арқылы
өшіріңіз. Шаң қапшығын немесе шаң жинағыш контейнерін ауыстырмас бұрын электркөзі шнурының айырын
электр розеткасынан ажыратыңыз. Электркөзі шнурын бүлдіріп алмас үшін шнурдан емес айырдан ұстап
розеткадан ағытқан дұрыс.
9. Аталмыш құрылғы құрылғыны пайдалануға қатысты қауіпсіздікке жауап беруші тарапының қадағалауынсыз
əлсіз немесе тым жас тұлғаларға пайдалануға арналмаған. Жасөспірім балалар шаңсорғышты ойыншық
ретінде пайдаланбас үшін олар бақылауда болу тиіс.
10. Құрылғыны тазарту немесе күтіп-баптамас бұрын электркөзі шнурының айырын желі розеткасынан ажырату керек.
11. Ұзартқыштар пайдалануға болмайды.
12. Егер шаңсорғыш дұрыс істемесе, оны электр желісінен ажыратып, ресми сервис агентімен кеңесіңіз.
Техникалық қызмет көрсету бойынша уəкілетті өкіліне хабарласыңыз,
13. Егер желілік шнур зақымданса, қауіптен сақтану үшін оны өндіруші немесе оның техникалық қызмет көрсету
өкілі немесе біліктілігі соған сай маман ауыстыруы керек.
14. Шаңсорғышты шлангісінен ұстап бір орыннан екінші орынға көшірмеңіз.
15. Шаңсорғыш шаң басқан тазалау беттерін тазарту үшін арналған.
16. Шаңсорғышты тағамдық өнімдер (мысалы, құм шекер, тұз, ұн, жəне басқа еспе тағамдар), сонымен қатар құрылыс
материалдары (мысалы, əк, құм, топырақ, цемент, т.б.) жəне кір жуғыш ұнтақ шашылып жатқан жерді жинау үшін
пайдаланбаңыз.
17. Шаңсорғыш қызып кеткен кезде шаңсорғышты электркөзінен ажыратып тастайтын жылу қорғанысының
өзіндік қалыпқа келетін автоматымен жабдықталған. Қызып кету сүзгінің, саптаманың, түтіктің, шлангінің,
бітеліп қалуынан, сонымен қатар шаңсорғышпен ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде болуы мүмкін. Қызып кетудің
салдарын жойғаннан кейін жəне қозғалтқыш суығаннан кейін шаңсорғыш автоматты түрде іске қосылады.
Ескерту
Бұл шаңсорғыш тек үй шаруасында пайдалануға арналған.
Шаңсорғышты құрылыс жұмыстарының қалдықтарын немесе қоқыстарын, лазерлік
принтерлерінің тонерін жинауға тыйым салынған. Шаң сүзгіcін әрқашан таза күйде сақтаңыз,
онда майда шаңның жиналуына жол бермеңіз. Кілем тазалауға арналған құрғақ ұнтақ немесе
майда шаңды, мысалы ушін ұнды, аздан сору тиіс. Шаңсорғышты қолданғаннан кейін оның
шаңжинағышы мен шаң сүзгіні жақсылап тазалау жөн. Шаңсорғышты шаңжинағышы мен
шаң сүзгісіз қолдануға немесе ескірген, бұзылған шаңжинағышымен қолдануға болмайды.
Шаңжинағышты әрқашан дұрыс қалпында, берілген нұсқауларға сәйкес орнатыңыз. Осы талаптар
орындалмаған жағдайда шаңсорғыштың ішкі бөлшектеріне нұқсан келуі және кепілдік заңды
күшінен айырылуы мүмкін. Микро сүзгіні жуғаннан кейін оны шаңсорғыштан бұрап шығармаңыз.
Шығарған жағдайда сүзгі бұзылуы немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Сүзгі бұзылған немесе
дұрыс жұмыс істемеген жағдайда оны жаңасына ауыстырыңыз. (Осы талаптар орындалмаған
жағдайда шаң мен қоқыс моторға кіретін болады). Сузгінің түйіспелі беті және оны орнатуға
арналған кемедегінің ортасындағы саңылауларын жойып сүзгіні дұрыс қалпында орнатыңыз (осы
талаптар орындалмаған жағдайда шаң мен қоқыс моторға кіретін болады).
KK-1
DJ68-00473D-15.indb 1
2017. 3. 13. �� 2:08
1 ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ
▼
қызметтері
Сипаттамалары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғыны бір орыннан екінші
орынға көшіру кезінде жиналған
шаңға арналған бункер
тұтқасындағы түймешені баспаңыз.
Сақтау кезінде төменгі
шүмекті шаңсорғышқа тіреп
қойыңыз.
KK-2
DJ68-00473D-15.indb 2
2017. 3. 13. �� 2:08
ПАЙДАЛАНУ
22-1ШАҢСОРҒЫШТЫ
ҚОСУ-АЖЫРАТУ
1) Корпус үстіндегі басқару бөлшектерінің
нұсқалары
2) Қосу\Ажырату нұсқасы
2-2 ЖЕЛІЛІК ШНУР
ЕСКЕРТУ
Айырды розеткадан ажырату
кезінде шнурдан емес, айырдан
ұстап тартыңыз.
2-3 ЭЛЕКТРКӨЗІН БАСҚАРУ
1) Тек тұтқасында ажыратқышы бар шаңсорғышқа арналған (нұсқа)
• АЖЫРАТҚЫШТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРІҢІЗ
Шаңсорғыш өшеді (күту режиміне ауысады)
• АЛДЫҒА ҚАРАЙ ЕҢ ЖОҒАРЫҒА ДЕЙІН ЖЫЛЖЫТЫҢЫЗ
Біртіндеп сору қуаты ең жоғары көрсеткішке дейін ұлғаяды
2) КОРПУС ҮСТІНДЕГІ БАСҚАРУ НҰСҚАСЫ / ҚОСУ/АЖЫРАТУ ТҮРІ
- ШЛАНГ
- Корпус (тек қана корпусында басқаруы
бар шаңсорғышқа арналған)
Перделер, кілемшелер жəне басқа да жеңіл
маталарды тазалауда сору
күшін азайту үшін тесікті ашар алдында
ысырманы тартыңыз.
MIN = нəзік тазалау беттеріне арналған,
мысалы, перде тазартуға.
MAX = қатты едендерді жəне өте лас
кілемдерді тазартуға арналған.
KK-3
DJ68-00473D-15.indb 3
2017. 3. 13. �� 2:08
▼
2-4 САПТАМАНЫ ҚАЛАЙ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ ЖƏНЕ САПТАМАЛАРДЫ КҮТІП-БАПТАУ
Сипаттамалары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін
ТҮТІК
Телескопиялық түтіктің ұзындығын
телескопиялық түтіктің ортасында
орналасқан ұзындықты реттейтін
түймешені алға немесе артқа
жылжыту арқылы реттеңіз.
САПТАМАЛАР
ШАҢ ТАЗАРТУ
Түтікте шаң тозаңның бар екендігін
тексеру үшін телескопиялық түтікті
шығарып оның ұзындығын барынша
кішірейтіңіз. Бұл түтікте жиналған шаң
- тозаңды оңай тазартуға мүмкіндік
береді.
ЖІҢІШКЕ САПТАМА
Жиhаздарды, сөрелерді,
Жіңішке саптама радиаторларды,
Жоғары тиімділік үшін еден
кітаптарды тазартуға арналған. тар жерлерді, бұрыштарды,
щеткасын жіңішке саптаманың
перделер арасындағы саңылауларды көмегімен тазартыңыз.
тазартуға арналған.
Қызметтері
Тазартуды жеңілдету үшін барабанның тұнық қақпағын ағытып алыңыз
Нұсқалар
•К
ілем
тазарту
•Е
ден
тазарту
Кірме рычагтың қалпын еденнің тазалау бетіне
байланысты реттеңіз..
Егер кіретін тесік бітеліп қалса,
кірден толық тазартыңыз
KK-4
DJ68-00473D-15.indb 4
2017. 3. 13. �� 2:09
3 ЖИНАЛЫП ҚАЛҒАН ШАҢҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРДІ БОСАТУ
1
2
3
Контейнердегі шаң деңгейі
жоғары белгіге жеткенде,
немесе сору қарқыны
төмендегені байқалса, шаң Түймешені басу арқылы контейнерді
жинауға арналған бункерді шығарыңыз.
босатыңыз.
4
Қоқыс контейнеріне
шаңды қағыңыз.
5
Қақпақты ағытып алыңыз.
6
Қақпақты жабыңыз.
Пайдаланар алдында шаң жинауға арналған
контейнерді шаңсорғыш корпусына шертпек
дыбысы шыққанға дейін орнатыңыз.
Шаңды пластикалық қалташаға шығару
( астма, аллергиямен ауыратын адамдарға ұсынылады)
ЕСКЕРТУ
Шаң жинауға арналған контейнерді суық сумен жууға
болады.
KK-5
DJ68-00473D-15.indb 5
2017. 3. 13. �� 2:09
4 ШАҢ ҚАПШЫҒЫН ТАЗАРТУ
4-1. ШАҢ ҚАПШЫҒЫН ҚАШАН ТАЗАРТҚАН ДҰРЫС
- Егер тазалау кезінде сору қарқыны айтарлықтай төмендесе, төменде көрсетілгендей шаң қапшығын
тексеріңіз.
Шаңсорғыштың қуатын « Maх»
күйіне келтіріңіз.
Тұтқадағы басқару
Егер кіргізгіш тесік еден бетінен 10 см жоғары
орналасқанда сору
қарқыны едəуір төмендесе, оны тазалау керек.
ЕСКЕРТУ
Егер сору қарқыны едəуір, алайда жайлап төмендей бастаса келесі
иллюстрацияда көрсетілгендей шаң қапшығын (4-2) босатыңыз.
KK-6
DJ68-00473D-15.indb 6
2017. 3. 13. �� 2:09
4-2 ШАҢ БЛОГІН ТАЗАРТУ
1
2
Шаң тазартуға арналған жəне шаң
қапшығын суретте көрсетілгендей
шығарыңыз.
Шаң блогынан губканы алып
тастаңыз.
3
4
3.Губка тектес бөлшек пен шаң
блогының ауа сүзгісі корпусын сумен
жуыңыз.
Губка тектес бөлшек пен шаң
блогының ауа сүзгісі корпусын кем
дегенде 12 сағат көлеңкеде кептіріңіз.
5
6
Сүзгінің губка тектес бөлшегін
шаң блогына орнатыңыз.
Шаң блогын шаңсорғыш
корпусына орнатыңыз
ЕСКЕРТУ
Шаңсорғышқа орналастырар алдында сүзгінің
құрғақ болуын тексеріңіз. Оны
12 сағат бойы кептіру керек.
KK-7
DJ68-00473D-15.indb 7
2017. 3. 13. �� 2:09
5 ШЫҒАРАТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ
ҚЫЗМЕТТЕРІ-МИКРОСҮЗГІ
Сүзгіні алу үшін корпустың артындағы
жиекке бекітілген бөлшекті басыңыз.
Толып кеткен шығаратын сүзгіні ағытып
алыңыз жəне ауыстырыңыз.
Сүзгі
ЕСКЕРТУ:
Ауыстыруға арналған сүзгіні өзіңіздің жергілікті
Samsung дистрибьюторынан немесе Самсунг
Электроникс компаниясының авторизацияланған
қызмет көрсету орталықтарынан алуыңызға болады.
KK-8
DJ68-00473D-15.indb 8
2017. 3. 13. �� 2:09
-ЕГЕР СІЗДЕ ҚИЫНДЫҚТАР ТУЫНДАСА
АҚАУЛЫҚ
СЕБЕБІ
ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Электрқозғалтқышы
іске қосылмайды.
Электркөзін беру жоқ Қызып кеткен Шнур, айыр жəне розетканы
тексеріңіз.
жағдайда өшіру механизмі іске
Шаңсорғышты суытыңыз.
қосылды.
Сору күші біртіндеп
төмендейді.
Саптама, сору шлангісі, түтік
қоқыспен бітеліп қалған.
Шнур толық
оралмайды.
Шнурдың оралып қалмағандығын Шнурды 2-3 метрге тартып
немесе басқа нəрсеге тиіп
шығарыңыз жəне орап алу
тұрмағандығын тексеріңіз.
түймешесін басыңыз.
Шаңсорғыш шаңды
сормайды.
Шлангтағы жарық
немесе тесік.
Шлангті тексеріңіз, қажет болса, оны
ауыстырыңыз.
Ақырын жəне бəсеңдей
сору.
Сүзгі шаңға толып
қалған.
Сүзгіні тексеріңіз, қажет болса, оны
келтірілген нұсқаулыққа сай
тазартыңыз.
Шаңсорғыштың толып қалмағандығын
тексеріңіз, қажет болса тазалаңыз.
Қатты қызудан сақтайтын құрылғы:
Бұл шаңсорғыш мотор қатты қызған жағдайда электроқуаттан өшірілетін арнайы термостатпен
жабдықталған. Егер шаңсорғыш қапыда жұмысын тоқтатып қалса оны өшіріп, желілік ашаны
суырыңыз.
Розеткада электроқуаттың бар болғанына көз жеткізіңіз.
Тоққа түсуден сақтану үшін жұмысты білікті электрикке тапсырыңыз.
Шаңсорғыштың толып кеткен шаңжинағышы, қоқыстар тұрып қалған түтік, шланг немесе сүзгі
сиякты қатты қызудың себептерін тексеріп, оларды жойыңыз.
Қатты қызу себептерін жойғаннан кейін 30 минуттай күтіп шаңсорғышты желіге қайта қосып
көріңіз.
Шаңсорғыш қосылмаған жағдайда қызмет көрсету маманына жолығыңыз.
KK-9
DJ68-00473D-15.indb 9
2017. 3. 13. �� 2:09
MEMO
DJ68-00473D-15.indb 10
2017. 3. 13. �� 2:09
Өндіруші:
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Корея Республикасы, Кёнги-до, Сувон қаласы, Енгтонг-гу, Самсунг-ро,
Мэтан Донг, № 129 үй
Изготовитель:
Самсунг Электроникс Ко., Лтд
Республика Корея, Кёнги-до, город Сувон , Енгтонг-гу, Самсунг-ро,
Мэтан Донг, дом № 129
Өндірушінің аты жəне мекен-жайы:
«Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»
Лот I-11, D2 Жол Сайгон Hi-Tech паркі, Тан Nhon Phu B Ward, 9шы ауданы, Хошимин
Наименование и адрес производителя:
«Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»
Лот И-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нён Фу Б Уорд, Дистрикт 9, Хошимин
Сити, Вьет нам
Вьетнамда жасалған:
Сделано во Вьетнаме
Қазақстан Республикасында шағымдар мен ұсыныстар қабылдайтын мекеме:
“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы,
36-үй, 3, 4-қабат
Организация, принимающая претензии и предложения в Казахстане:
ТОО “SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр.
Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи
DJ68-00473D-15
DJ68-00473D-15.indb 11
2017. 3. 13. �� 2:09
Download PDF