Samsung | S19F350HNI | Samsung 18,5'' LED монитор серии 3 S19F350HNI Инструкция по началу работы

Checking the Components
Құрамдас бөлшектерді тексеру
Проверка компонентов
Перевірка вмісту
Quick Setup Guide
Жылдам орнату нұсқаулығы
Краткое руководство по установке
Короткий посібник зі встановлення
Control Panel
Басқару тақтасы
Управление с панели
Панель керування
ENGLISH
РУССКИЙ
Contact the dealer where you purchased the product if any
components are missing. The appearance of the components
may differ from the images shown.
Если какие-либо компоненты отсутствуют, обратитесь к
дилеру из того региона, в котором было приобретено
устройство. Внешний вид компонентов может отличаться от
тех, которые показаны на рисунке.
Компоненты из разных регионов могут отличаться друг от
друга.
◆◆ Краткое руководство по установке
◆◆ Гарантийный талон (недоступен в некоторых регионах)
◆◆ Руководство по эксплуатации
◆◆ Руководство пользователя (дополнительно)
◆◆ Кабель питания
◆◆ Адаптер питания (отдельный)
◆◆ Кабель D-SUB (дополнительно)
◆◆ Основание подставки
◆◆ Подставка
Components may vary depending on the country.
◆◆ Quick Setup Guide
◆◆ Warranty card (Not available in some locations)
◆◆ Regulatory guide
◆◆ User manual (optional)
◆◆ Power cable
◆◆ Power adapter (Detachable)
◆◆ D-SUB cable (optional)
◆◆ Stand base
◆◆ Stand neck
ҚАЗАҚ
SF350 SERIES
Символ «не для пищевой продукции»
применяется в соответствии с техническим
регламентом Таможенного союза «О
безопасности упаковки» 005/2011 и
указывает на то, что упаковка данного
продукта не предназначена для повторного
использования и подлежит утилизации.
Упаковку данного продукта запрещается
использовать для хранения пищевой
продукции.
Егер құрамдас бөлшектердің бірі жоқ болса, құрылғыны
сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Құрамдас бөлшектердің
көрінісі көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін.
Құрамдас бөлшектер әртүрлі орналасуларға қарай өзгеруі
мүмкін.
◆◆ Жылдам орнату нұсқаулығы
◆◆ Кепілдік картасы (Кейбір жерлерде қол жетімді емес)
◆◆ Реттеуші нұсқаулық
◆◆ Пайдаланушы нұсқаулығы (қосымша)
◆◆ Қуат кабелі
◆◆ Қуат адаптері (ажыратылатын)
◆◆ D-SUB кабелі (қосымша)
◆◆ Табан
◆◆ Тіреуіш қосқышы
Символ Кедендік одақтың 005/2011
техникалық регламентіне сәйкес қолданылады
және осы өнімнің қаптамасын екінші рет
пайдалануға арналмағанын және жоюға
жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын
азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға
тыйым салынады.
LED Monitor
LED монитор
LED монитор
LED монітор
Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді.
Символ сандық код және/немесе әріп
белгілері түріндегі қаптама материалының
белгісімен толықтырылуы мүмкін.
Символ «петля Мебиуса» указывает на
возможность утилизации упаковки. Символ
может быть дополнен обозначением
материала упаковки в виде цифрового и/или
буквенного обозначения.
УКРАЇНСЬКА
Якщо якихось елементів бракуватиме, зверніться до
продавця виробу. Вигляд елементів може дещо відрізнятися
від зображень на малюнках.
Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.
◆◆ Короткий посібник зі встановлення
◆◆ Гарантійний талон (Доступно не в усіх регіонах)
◆◆ Інструкція
◆◆ Посібник користувача (додатково)
◆◆ Кабель живлення
◆◆ Адаптер живлення (окремий)
◆◆ Кабель D-SUB (додатково)
◆◆ Корпус підставки
◆◆ З'єднувач підставки
The functions available may vary depending on the product model.
The colour and shape of parts may di˜ er from what is shown. Speciÿ cations are subject to change without notice to improve quality.
Өнім моделіне байланысты қол жетімді функциялар өзгеруі мүмкін.
Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін. Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Доступные для монитора настройки могут зависеть от модели.
Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.
Наявні функції можуть різнитися в залежності від моделі виробу.
Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
UP
RGB IN
LEFT
DC14V
Power LED
Қуат LED
Светящийся индикатор питания
Індикатор живлення
Issues
Solutions
Country
Customer Care Centre
Web site
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
The screen keeps switching on
and off.
Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connectors are
locked.
The power LED is off.
The screen will not switch on.
Check that the power cable is connected properly.
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
The product is operating in power-saving mode.
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/kz_ru/support
There is no image on the screen
and the power LED blinks every
0.5 to 1 second.
Press any key on the keyboard or move the mouse to return to normal operating mode.
ҚАЗАҚ
Мәселелер
Шешімдер
Экран жанып сөніп тұрады.
Құрылғы мен дербес компьютер арасындағы кабельдің дұрыс қосылғанын және
қосқыштардың мықтап құлыпталғанын тексеріңіз.
Қуат жарық диоды өшірілген.
Экран қосылмайды.
Қуат кабелінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
Экранда ешбір бейне жоқ және Құрылғы қуатты үнемдеу режимінде тұр.
қуат жарық диоды 0,5 - 1 секунд
Алдыңғы экранға қайту үшін пернетақтадағы кез келген пернені басыңыз немесе
сайын жыпылықтайды.
тінтуірді жылжытыңыз.
РУССКИЙ
Неполадки
Решения
Экран продолжает
включаться и выключаться.
Проверьте, правильно ли подключен кабель между изделием и ПК и надежно ли
зафиксированы разъемы.
Не горит индикатор питания.
Экран не включается.
Проверьте, правильно ли подключен кабель питания к устройству.
Отсутствуют изображения на Устройство находится в режиме энергосбережения.
экране, а индикатор питания
мигает каждые
Для возврата к предыдущему экрану нажмите любую клавишу на клавиатуре или
0,5-1 секунду.
переместите мышь.
УКРАЇНСЬКА
Проблеми
Рішення
Екран вмикається і вимикається.
Перевірте правильність підключення кабелю до виробу й ПК та надійність фіксації
з'єднувачів.
Індикатор живлення не світиться.
Перевірте правильність підключення кабелю живлення.
Екран не вмикається.
На екрані немає зображення Виріб перебуває в режимі енергозбереження.
та індикатор живлення
Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або ворухніть мишею, щоб відновити
миготить кожні 0,5-1 секунду.
зображення.
LS19F350HN QSG_CIS_20160217.indd 1
KAZAKHSTAN
Return
EnglIsh
РУССКИЙ
11 Кнопка JOG
Кнопка-джойстик предназначена для навигации.
Кнопка JOG находится на задней панели монитора, слева внизу.
Кнопка используется для перемещения вверх, вниз, влево, вправо и как клавиша "Ввод".
22 Данный световой индикатор показывает состояние питания и работает следующим образом:
- Питание (кнопка питания): Выкл / Режим энергосбережения: Мигает / Питание выключено (кнопка питания): Вкл
33 Руководство по клавишам функций
После включения экрана нажмите кнопку JOG. Появится меню функциональных клавиш. Чтобы получить доступ к экранному меню, нажмите на
соответствующую кнопку еще раз.
44 Выберите [ ] с помощью кнопки JOG на экране функциональных клавиш.
Появится экранное меню (OSD) функции монитора.
55 Выберите [ ] для настройки значения яркости, перемещая кнопку JOG на экране Меню функциональных клавиш.
] перемещая кнопку JOG на экране выбора функций.
66 Выберите [
Нажмите для включения или отключения режима Eye Saver, который также является режимом Low Blue Light.
77 Выберите [ ] для выключения монитора, перемещая кнопку JOG по экрану функциональных клавиш.
ҚАЗАҚ
УКРАЇНСЬКА
11 OG түймесі
Шарлауға көмектесетін көп бағытты түйме.
JOG түймесі өнімнің артқы сол жағында орналасқан.
Түймені жоғары, төмен, солға не оңға жылжытуға немесе Enter ретінде пайдалануға болады.
22 Бұл LED қуат күйінің көрсеткіші төмендегідей жұмыс істейді
- Қуатты қосу (Қуат түймешігі): Өшіру / Қуат үнемдеу режимі: Жыпылықтайды / Қоректі өшіру (Қорек түймешігі): Қосу
33 Функционалды перне нұсқаулығы
Экран қосылғанда JOG түймесін басыңыз. Функционалды перне нұсқаулығы пайда болады. Нұсқаулық көрсетілгенде экран мəзіріне кіру
үшін тиісті басқару жүйесінің түймесін қайта басыңыз.
44 [ ] параметрін функционалды перне нұсқаулығының экранындағы JOG түймесін жылжыту арқылы таңдайды.
Мониторыңыздың OSD (экрандық дисплей) мүмкіндігі пайда болады.
55 Функция пернесі нұсқаулығының экранындағы JOG түймесін жылжыту арқылы жарықтықты реттеу үшін [ ] белгішесін таңдаңыз.
77 Функционалды перне нұсқаулығы экранындағы JOG түймесін жылжыту арқылы мониторды өшіру үшін [ ] параметрін таңдайды.
11 Кнопка JOG
Навігаційна кнопка, яку можна натискати в різних напрямках.
Кнопка JOG розташована зліва на задній панелі виробу. Кнопка може використовуватися для пересування вгору, вниз, ліворуч або праворуч,
а також в якості клавіші Enter.
22 Це індикатор живлення, і він показує вказані нижче режими
- Увімкнення живлення (кнопка живлення): Вимк. / Режим енергозбереження: Миготить / Вимкнення живлення (кнопка живлення): Увімк.
33 Довідник із функціональних клавіш
Коли увімкнеться екран, натисніть кнопку JOG. Відобразиться довідник із функціональних клавіш. Для того, щоб перейти до екранного меню, коли
відображається путівник екранного меню, знову натисніть відповідну кнопку зі стрілкою.
44 Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає [ ].
’явиться екранне меню функції монітора.
55 Виберіть [ ] щоб регулювати яскравість, пересуваючи кнопку JOG на екрані Путівник функціональних клавіш.
] пересуваючи кнопку JOG на екрані гіда функціональних клавіш.
66 Виберіть [
Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути Eye Saver Mode (Сприятливий для очей режим), який також називається Low Blue Light Mode (Режим
тьмяного блакитного світла).
77 Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає [ ] для вимкнення монітора.
Attaching the Stand
Тұғырды тағу
Подсоединение подставки
Прикріплення підставки
Connecting and Using a Source Device
Қайнар көз құрылғыны қосу және қолдану
Подключение и использование устройства-источника сигналов
Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
1
2
4
5
◆◆ Connection Using the D-SUB Cable / D-SUB кабелі арқылы қосу
Подключение с помощью кабеля D-SUB / Підключення за допомогою кабелю D-SUB
3
DC14V
ENGLISH
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
SAMSUNG WORLDWIDE хабарласыңыз
Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу
DOWN
11 JOG Button
Multi directional button that helps navigate.
The JOG button is located on the rear left side of the product.
The button can be used to move up, down, left or right, or as Enter.
22 This LED is power status indicator and works as
- Power on (Power button): Off / Power saving mode: Blinking / Power Off (Power button): On
33 Function Key Guide
Press the JOG button when the screen is turned on.The Function Key Guide will appear.
To access the onscreen menu when the guide is displayed, press the corresponding direction button again.
44 Select [ ] by moving the JOG button in the function key guide screen.
The OSD (On Screen Display) of your Monitor’s feature appears.
55 Select [ ] to adjust the brightness by moving the JOG button in the Function Key Guide screen.
] by moving the JOG button in the function key guide screen.
66 Select [
Press to enable or disable Eye Saver Mode which is also Low Blue Light Mode.
77 Select [ ] to turn the Monitor off by moving the JOG button in the function key guide screen.
RGB IN
Troubleshooting Guide
Ақаулықтарды жою нұсқаулығы
Руководство по поиску и устранению неисправностей
Вказівки щодо усунення несправностей
RIGHT
PRESS(ENTER)
] түймесін таңдаңыз.
66 Функциялық перне экранындағы JOG түймесін жылжыту арқылы[
Төмен деңгейлі көк түсті жарық режимі деп те аталатын Көзді қорғау режимін қосу немесе өшіру үшін басыңыз.
2002460451T
Function Key Guide
Функционалды перне нұсқаулығы
Руководство по клавишам функций
Довідник із функціональних клавіш
JOG Button
JOG түймесі
Кнопка JOG
Кнопка JOG
◆◆ Connecting the Power / Қуатты қосу
Подключение кабеля питания / Під’єднання живлення
Самсунг Электроникс КЗ Энд Централ Эйжа" ЖШС 050000, Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 31, 6-7 қабат
ТОО "Самсунг Электроникс КЗ Энд Централ Эйжа" 050000,
Республика Казахстан, город Алматы, улица Наурызбай батыра, 31, 6-7 этаж
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
http://www.samsung.com/support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/support
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN
00-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com/support
Removing the Stand
Тұғырды алып тастау
Снятие подставки
Від’єднання підставки
1
2
3
4
Adaptor information
Use following adapter to avoid hazard
Апаттық жағдайларды болдырмау үшін келесі адаптерді пайдаланыңыз
Чтобы избежать возникновения аварийной ситуации, используйте следующий адаптер
Використовуйте наступний адаптер для уникнення небезпечної ситуації
Manufacturer : Powernet
Adaptor model : A1514_EPN ; A2514_DPNI ; A2514_FPN
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall not be
placed on the apparatus.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
Adjusting the Product Tilt
Өнімнің еңісін реттеу
Регулировка наклона изделия
Регулювання кута нахилу виробу
-2.0° (±2.0°) ~ 22.0° (±2.0°)
2016/2/18 9:58:56
| EnglIsh
| ҚАЗАҚ
| УССКИЙ
| УКРАЇНСЬКА
Specifications
Техникалық сипаттамалары
Технические характеристики
Технічні характеристики
Model Name
Үлгі атауы
S19F350HN*
Panel
Resolution
Size
19 Class
(18.5 Inches / 47.0 cm)
Display area
409.8 mm (H) x 230.4 mm (V)
Pixel Pitch
0.3 mm (H) x 0.3 mm (V)
Optimum
Resolution
1366 x 768 @ 60 Hz
Maximum
Resolution
1366 x 768 @ 60 Hz
Тақта
Ажыратымдылығы
S19F350HN*
Название модели
Өлшемі
19-класс
(18,5 дюйм / 47.0 см)
Дисплей аумағы
409,8 мм (К) x 230,4 мм (Т)
Пиксельді деңгейі
Оңтайлы
ажыратымдылық
Ең жоғары
ажыратымдылық
Класс 19
(18,5 дюйм / 47.0 см)
Область экрана
409,8 мм (Г) x 230,4 мм (В)
0,3 мм (К) x 0,3 мм (Т)
Размер пикселя
0,3 мм (Г) x 0,3 мм (В)
1366 x 768 @ 60 Гц
Оптимальное
разрешение
1366 x 768 при частоте 60 ц
Максимальное
разрешение
1366 x 768 при частоте 60 ц
1366 x 768 @ 60 Гц
VESA орнатылатын интерфейс
75,0 мм x 75,0 мм
(Арнайы(қол) бекіту жабдықтарымен қолдану үшін.)
IP (Ingress Protection Rating)
IP 20
IP (Сыртқы қабатты қорғау деңгейі)
IP 20
Class of protection against electric shock
Class III equipment
Ток соғу қаупінен қорғау деңгейі
III класы, жабдық
Power Supply
Constant current: 14 V
Қуатпен қамтамасыз ету
Тұрақты ток: 14 В
Environmental
considerations
Storage
Temperature: -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
Humidity: 10 % – 90 %, non-condensing
Экологиялық
түсініктер
Жұмыс істеуі
Температура: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Ылғалдылық: 20 % – 80 %, конденсация-жоқ
Сақтау
Температура: -20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)
Ылғалдылық: 10 % – 90 %, конденсация-жоқ
--Бұл құрылғы — B-тобына жататын сандық құрылғы.
--This device is a Class B digital apparatus.
Панель
Разрешение
75.0 mm x 75.0 mm
(For use with Specialty(Arm) Mounting hardware.)
Temperature: 0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Humidity: 20 % – 80 %, non-condensing
Модель
Размер
VESA Mounting Interface
Operating
S19F350HN*
Интерфейс крепления VESA
75,0 мм x 75,0 мм (для использования со специальным устройством для
монтажа (на кронштейне)).
IP (степень защиты от попадания
твердых частиц и влаги)
IP 20
Класс защиты прибора от
поражения электрическим током
борудование класса lll
Напряжение питания
переменного тока
Постоянный ток: 14 В
Условия
окружающей
среды
Эксплуатация
Температура: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Влажность: 20 % – 80 %, без конденсации
Хранение
Температура: -20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)
Влажность: 10 % – 90 %, без конденсации
Панель
Роздільна
здатність
S19F350HN*
Розмір
Клас 19
18,5 дюймів (47 см)
Область зображення
409,8 мм (Г) x 230,4 мм (В)
Крок піксела
0,3 мм (Г) x 0,3 мм (В)
Оптимальна роздільна
здатність
1366 x 768 за частоти 60 Гц
Максимальна роздільна
здатність
1366 x 768 за частоти 60 Гц
Пластина для кріплення VESA
75,0 мм x 75,0 мм (використовується зі спеціальним (рукоподібним)
обладнанням для кріплення).
IP (клас захисту корпуса)
IP 20
Клас захисту від ураження електричним
струмом
Обладнання класу III
Джерело живлення
Постійний струм: 14 В
Характеристики
середовища
Експлуатація
Температура: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Вологість: 20 % – 80 % без конденсації
Зберігання
Температура: -20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)
Вологість: 10 % – 90 % без конденсації
--Це цифровий пристрій класу В.
--Данное устройство является цифровым устройством класса В.
Warning! Important Safety Instructions
Ескерту! Маңызды қауіпсіздікті сақтау нұсқаулары
Осторожно! Важные правила техники безопасности
Попередження. Важливі правила техніки безпеки
(Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting
to install the product.)
(Өнімді орнатпастан бұрын Samsung өніміне қатысты сәйкес бөлімді оқыңыз.)
(Перед установкой изделия прочитайте соответствующий раздел с обозначениями на данном изделии Samsung.)
(Перед встановленням виробу прочитайте відповідний розділ про позначення на вашому виробі Samsung.)
»» Отсектегі және артқы жағындағы не төменгі жағындағы саңылаулар
мен тесіктер қажетті вентиляция үшін шығарылады. Осы аппараттың
сенімді жұмыс істеуіне көз жеткізу үшін және оны қызып кетуден
қорғау үшін осы саңылаулар мен тесіктер ешқашан блокталып не
жабылып қалмауы тиіс.
»» Прорези и отверстия в корпусе и на задней или нижней панели
предназначены для вентиляции. Для обеспечения надежной работы
устройства и предотвращения его перегрева эти отверстия нельзя
закрывать или препятствовать току воздуха.
◆ Не закрывайте прорези и отверстия тканью или другими материалами.
◆ Запрещается закрывать эти отверстия, помещая изделие на кровать,
диван, подстилку или аналогичную поверхность.
◆ Не устанавливайте устройство внутри замкнутого объема, например, в
книжном шкафу или во встроенном шкафу, если отсутствует надлежащая
вентиляция.
»» Не размещайте устройство около батареи или обогревателя или над ними,
а также в местах, подверженных прямому солнечному свету.
»» Не ставьте на устройство сосуды с жидкостями (вазы и т.п.), это может
привести к возгоранию или поражению электрическим током.
»» Не подвергайте устройство воздействию дождя и не ставьте его около
воды (около ванны, умывальника, кухонной мойки, бака для мойки, на
влажное основание или рядом с бассейном). Если устройство случайно
становится влажным, отсоедините его от сети и немедленно обратитесь
к авторизованному дилеру. Перед очисткой убедитесь в том, что шнур
питания отключен от розетки.
»» Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара
запрещается подключать чрезмерную нагрузку к розеткам сети питания и
удлинительным кабелям.
»» Кабели питания следует прокладывать в местах, где на них невозможно
будет наступить или передавить тяжелыми предметами.
Особенное внимание нужно уделить вилкам, розеткам и местам
соединения кабеля питания с устройством.
»» Для защиты устройства во время грозы, или если оно длительное время
не используется или оставляется без присмотра, отсоедините устройство
от розетки и отсоедините антенну или кабельную систему. Такая мера
предосторожности предотвратит повреждение изделия в результате
попадания молнии или из-за скачков напряжения в сети питания.
»» Перед подсоединением кабеля питания переменного тока к адаптеру
постоянного тока убедитесь, что допустимое напряжение адаптера
соответствует напряжению электрической сети
»» Не вставляйте металлические предметы в отверстия устройства. Это может
привести к поражению электрическим током.
»» Чтобы избежать поражения электрическим током, не дотрагивайтесь до
внутренних деталей устройства.
Корпус устройства должен открывать только
квалифицированный специалист.
»» Убедитесь, что шнур питания надежно зафиксирован в розетке. При
отключении кабеля питания из электрической розетки тяните за вилку. Не
прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.
»» Если устройство работает неправильно, в особенности если издается
необычный шум или запах, немедленно отсоедините его от сети и
обратитесь к авторизованному дилеру или в сервисный центр.
»» Слоти й отвори в корпусі та на задній або нижній панелі
призначені для вентиляції. Щоб забезпечити надійну роботу
цього приладу та захистити його від перегрівання, ці отвори не
можна закривати, а також перешкоджати потраплянню повітря
до них.
◆◆ Не закривайте слоти та отвори тканиною або іншими матеріалами.
◆◆ Не закривайте ці отвори, розташовуючи прилад на ліжку, дивані, килимку
або аналогічній поверхні.
◆◆ Не встановлюйте прилад у закритому просторі, наприклад у книжковій шафі або
у вбудованій шафі, якщо відсутня належна вентиляція.
»» Не розташовуйте прилад біля батареї чи нагрівача або над ними,
а також під прямими сонячними променями.
»» На ставте на прилад посуд із рідиною (вази тощо). Це може
призвести до ризику пожежі або ураження електричним струмом.
»» Не залишайте прилад під дощем і не ставте його біля води (біля
ванни, умивальника, кухонної мийки, бака для білизни, на вологу
основу або біля басейну тощо). Якщо прилад випадково намокне,
від’єднайте його від мережі та відразу зверніться до офіційного
дилера.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELE CTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SER VICEABLE
PARTS INSIDE. REFER ALL SE RVICING TO QUALIFIED
PERSONNEL.
»» The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are
provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of
this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and
openings must never be blocked or covered.
◆ Do not cover the slots and openings with a cloth or other materials.
◆ Do not block the slots and openings by placing this apparatus on a
bed, sofa, rug or other similar surface.
◆ Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase,
or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
» Do not place this apparatus near or over a radiator or heat resistor,
or where it is exposed to direct sunlight.
»» Do not place a water containing vessel(vases etc.) on this apparatus,
as this can result in a risk of fire or electric shock.
»» Do not expose this apparatus to rain or place it near water(near a
bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement,
or near a swimming pool etc.). If this apparatus accidentally gets
wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately.
Make sure to pull out the power cord from the outlet before cleaning.
»» Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond
their capacity, since this can result in fire or electric shock.
»» Power-supply cords should be routed so that they are not likely to
be walked on or pinched by items placed upon or against them,
paying particular attention to cords at plug end, adaptors and the
point where they exit from the appliance.
»» To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left
unattended and unused for long periods of time, unplug it from the
wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will
prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
»» Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet,
make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds
to the local electrical supply.
»» Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus.
Doing so many create a danger of electric shock.
»» To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus.
Only a qualified technician should open this apparatus.
»» Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. When
removing the power cord, make sure to hold the power plug when
pulling the plug from the outlet. Do not touch the power cord with
wet hands.
»» If this apparatus does not operate normally - in particular, if there
are any unusual sounds or smells coming from it
◆ unplug it immediately and contact an authorized dealer or service center.
»» Be sure to pull the power plug out of the outlet if the monitor is
to remain unused or if you are to leave the house for an extended
period of time (especially when children, elderly or disabled people
will be left alone in the house).
◆ Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage or
a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the
insulation to deteriorate.
LS19F350HN QSG_CIS_20160217.indd 2
This symbol indicates that high voltage is
present inside. It is dangerous to make any
kind of contact with any internal part of this
product.
This symbol alerts you that important
literature concerning operation and
maintenance has been included with this
product.
»» Be sure to contact an authorized service center, when installing
your set in a location with heavy dust, high or low temperatures,
high humidity, chemical substances and where it operates for 24
hours such as the airport, the train station etc.
»» Failure to do so may cause serious damage to your set.
»» Use only a properly grounded plug and receptacle.
◆ An improper ground may cause electric shock or equipment
damage. (Class l Equipment only.)
»» To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be
pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be
readily operable.
»» Do not allow children to hang onto the product.
»» Store the accessories in a location safely out of the reach of children.
»» Do not install the product in an unstable location such as a shaky
self, a slanted floor or a location exposed to vibration.
»» Do not drop or impart any shock to the product. If the product is
damaged, disconnect the power cord and contact a service center.
»» Unplug the power cord from the power outlet and wipe the product
using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax,
benzene, alcohol, thinners, insecticide, air freshener, lubricant or
detergent. This may damage the appearance or erase the printing
on the product.
»» Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
»» WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR
OTHER OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.
◆ С аңылаулар мен тесіктерді киіммен немесе материалдармен жаппаңыз.
◆ Осы аппаратты кереуетке, диванға, кілемге немесе басқа да ұқсас
беттерге орналастыру арқылы саңылауларды және тесіктерді
блоктамаңыз.
◆ Б ұл аппаратты кітап сөресі немесе бекітілген шкаф сияқты жіңішке
кеңістіктерге вентиляциясы дұрыс болғанша орналастырмаңыз.
»» Бұл аппаратты радиатор не жылытқыш резисторының жанына
немесе тікелей күн сәулесіне ұшырау мүмкіндігі бар жерге
орналастырмаңыз.
»» І шінде суы бар ыдысты (ваза, т.б.) аппараттың үстіне қоймаңыз,
өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
»» Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны
судың жанына қоймаңыз(ванна, қолжуғыш, ас үй қолжуғышы
немесе кір жуатын үй, ылғалды жертөледе немесе бассейн, т.б..).
Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат
етілген дилерге дереу хабарласыңыз.
Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан
ажыратқаныңызға көз жеткізіңіз.
»» Қабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді
олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз,
өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
»» Электр қуатымен жабдықтау сымдары олардын үстіне не оларға
қарама-қарсы орналастырылған элементтер кесірінен жылжып
кетпейтіндей етіп бағытталуы тиіс, ажыратып қосқыш сымдарына,
адаптерлерге және қолданыстан шығатын нүктеге ерекше назар
аударыңыз.
»» Аппаратты найзағайдан қорғау үшін немесе ұзақ уақытқа
дейін қараусыз және қолданусыз қалдырылғанда оны қабырға
розеткасынан шығарыңыз және антеннаны немесе кабель
жүйесін ажыратыңыз. Бұл әрекет құрылғыға найзағай мен қуатпен
қамтамасыз ету линиясының толқындарынан келетін зақымдардың
алдын алады.
»» AC қуат сымын DC адаптер розеткасына қоспастан бұрын DC
адаптерінің электр қуат көрсеткіші жергілікті электр қуатына сәйкес
екеніне көз жеткізіңіз.
»» Аппараттың ашық бөліктеріне ешқашан металдық заттарды
қоймаңыз. Олай болмаған жағдайда электр тогымен соғуы мүмкін.
»» Электр тогының соғуын болдырмау үшін бұл аппараттың ішіне
тимеңіз. Тек білікті маман ғана аппаратты ашу қажет.
»» Берік бекітілгенше қуат сымын қосқаныңызға көз жеткізіңіз. Қуат
сымын алғанда, қосқышты розеткадан ажыратқанда қуат қосқышын
ұстап тұрғаныңызға көз жеткізіңіз. Қосқышты ылғал қолмен
ұстамаңыз.
»» Егер аппарат қалыпты жұмыс істемесе - әсіресе, одан бір түрлі
дыбыстар немесе иістер шықса,
◆ оны дереу ажыратыңыз және өкілетті дилерге немесе қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
»» Егер мониторды пайдаланбасаңыз немесе ұзақ уақыт аралығында
үйіңізде болмайтын болсаңыз (әсіресе балалар, қарт немесе мүгедек
адамдар үйде жалғыз қалатын болса), қуат сымын розеткадан
суыруды ұмытпаңыз.
◆ Жиналған шаң электр тогының соғуына, токтың кемуіне не өртке
әкеліп соғуы мүмкін, нәтижесінде қуат сымы ұшқындарды және
ыстық ауаны не зақымдайтын изоляцияны шығарады.
»» Құрылғыңызды шаң-тозаңы көп, жоғары не төмен температурада,
ылғалдығы жоғары, химиялық заттары бар және 24 сағат бойы
әуежай, бекет сияқты жерге орнату кезінде өкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласқаныңызға сенімді болыңыз.
»» Оны орындамау құрылғыңыздың қауіпті зақымдануына әкелуі
мүмкін.
»» Тек қана дұрыс жерге тұйықталған штепсельді және тоқ көзін
қолданыңыз.
◆ Жерге дұрыс бекітпеу электр тогының соғуына әкелуі мүмкін не
құрылғыны зақымдауы мүмкін. (l класы тек жабдық.)
»» Аппаратты желілік розеткадан ажырату үшін қосқышты желілік
розетка ұяшығынан ажыратылуы тиіс, сондықтан да розетка
қосқышы оңай қол жетімді жерде болуы қажет.
»» Балалардың өнім үстінде шайқалуына жол бермеңіз.
»» Керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз орында
сақтаңыз.
»» Өнімді дірілдейтін шкаф, еңіс еден сияқты тұрақсыз орындарға
немесе вибрация әсеріне ұшырайтын жерлерге орнатпаңыз.
»» Өнімге ешқандай қуатты тастамаңыз не таратпаңыз. Егер өнімге
зақым келсе, қуат сымын ажыратып, қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
»» Қуат сымын қуат розеткасынан ажыратып, оны жұмсақ, құрғақ
матаны қолдану арқылы өнімді сырғытыңыз. Балауыз, бензол,
спирт, еріткіш, инсектицид, ауа тазартқыш, май немесе тазартқыш
зат сияқты химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Бұл сыртқы түріне
зақым келтіруі мүмкін немесе өнімдегі жазуды өшіруі мүмкін.
»» Аппаратты тамшылау не шашыраудың әсеріне ұшыратпағаныңыз
жөн.
»» ЕСКЕРТУ - ӨРТ ТАРАЛУЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ ҮШІН, БАЛАУЫЗДАРДЫ
НЕМЕСЕ БАСҚА АШЫҚ ӨРТТЕРДІ ӨНІМНЕН ӘРДАЙЫМ АЛШАҚ
ҰСТАҢЫЗ.
»» Обязательно отсоединяйте шнур питания от розетки, если Вы не
собираетесь в ближайшее время использовать монитор или уходите
надолго (в особенности, если Вы оставляете без присмотра детей,
престарелых или инвалидов).
◆ Накопление пыли может приводить к поражению электрическим током,
утечке электричества или пожару, так как при этом может происходить
искрение, нагревание или нарушение изоляции шнура питания.
»» При установке устройства в сильно запыленных местах, местах с высокой
или низкой температурой, высокой влажностью, наличием химических
веществ и там, где он работает 24 часа в сутки, например, в аэропортах,
на вокзалах и т.п., обязательно свяжитесь с авторизованным сервисным
центром. Невыполнение этого требования может привести к серьезным
повреждениям устройства.
»» Используйте только заземленные по правилам штепсель и розетку.
◆ Неправильное заземление может вызвать электрический шок или
повреждение оборудования. (Только для оборудования класса l.)
»» Чтобы отключить устройство от электросети, следует извлечь вилку
кабеля питания из розетки электропитания.
Кабель питания при этом освободится для выполнения
дальнейших действий.
»» Не позволяйте детям висеть на устройстве.
»» Храните принадлежности в недоступном для детей месте.
»» Не устанавливайте устройство на неустойчивую поверхность, например,
непрочную полку, наклонный пол или поверхность, подверженную
вибрации.
»» Не бросайте и не подвергайте устройство ударам. При повреждении
устройства отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр.
»» Отключите шнур питания от сетевой розетки и протрите изделие мягкой,
сухой тканью. Не используйте химические средства, например, парафин,
бензин, спирт, растворители, инсектициды, освежитель воздуха, смазку
или моющие средства. Это может привести к повреждению устройства или
стиранию надписи на устройстве.
»» Не подвергайте устройство воздействию воды.
»» ОСТОРОЖНО- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НИКОГДА НЕ РАСΠОЛАГАЙТЕ
СВЕЧИ ИЛИ ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ РЯДОМ С ДАННЫМ
ИЗДЕЛИЕМ.
Перед чищенням перевірте, чи шнур живлення від’єднано
від розетки.
»» Не підключайте надмірне навантаження до розеток мережі
живлення, кабелів-подовжувачів і адаптерів, оскільки це може
призвести до ризику пожежі або ураження електричним струмом.
»» Кабелі живлення потрібно прокладати так, щоб на них
неможливо було наступити або передавити важкими
предметами. Особливу увагу слід приділяти штекерам, розеткам і
місцям з’єднання кабелю живлення із приладом.
»» Щоб захистити цей прилад під час грози, або якщо він тривалий
час використовується або залишається без нагляду, від’єднайте
прилад від розетки та від’єднайте антену або кабельну систему.
Це захистить від пошкодження приладу в результаті потрапляння
блискавки або через перепади напруги в мережі.
»» Перед під’єднанням шнура живлення змінного струму до розетки
адаптера постійного струму перевірте, чи позначення на адаптері
постійного струму відповідає місцевим вимогам
електропостачання
»» Не вставляйте металічні предмети в отвори приладу. Це може
призвести до ураження електричним струмом.
»» Щоб уникнути ураження електричним струмом, не торкайтеся
внутрішніх деталей приладу. Корпус приладу може відкривати
лише кваліфікований спеціаліст.
»» Перевірте, чи шнур живлення надійно зафіксований у розетці.
Від’єднуючи кабель живлення від електричної розетки, тягніть за
вилку. Не торкайтеся кабелю живлення вологими руками.
»» Якщо прилад працює неналежним чином, особливо якщо лунає
дивний звук або чути запах,
◆ негайно від’єднайте його від мережі та зверніться до офіційного
дилера або в сервісний центр.
»» Залишаючи дім на тривалий період часу (особливо, якщо при
цьому діти, літні люди або люди з особливими потребами
лишаються самі вдома), або у випадку тривалого невикористання
монітора не забувайте витягувати вилку з розетки.
◆ Накопичення пилу може призвести до ураження електричним
струмом, витоку струму або пожежі, оскільки при цьому можуть
виникати іскри, нагрівання або порушення ізоляції шнура живлення.
»» Обов’язково зверніться до офіційного сервісного центру, якщо
монітор потрібно встановити в місцях з високою концентрацією
пилу, дуже високою або дуже низькою температурою чи високою
вологістю, у місцях, де працюють із хімічними реактивами або
в місцях із цілодобовим режимом експлуатації обладнання,
наприклад в аеропортах, на вокзалах тощо.
»» Нехтування цією вимогою може призвести до значних ушкоджень
монітора.
»» Використовуйте лише заземлені за правилами штепсель і розетку.
◆ Неправильне заземлення може призвести до ураження електричним
струмом або пошкодження обладнання. (Лише для обладнання класу І.)
»» Щоб від’єднати пристрій від мережі, слід вийняти штепсель із
розетки, тому доступ до розетки має бути вільним.
»» Не дозволяйте дітям висіти на приладі.
»» Зберігайте аксесуари в недоступному для дітей місці.
»» Не встановлюйте прилад на нестійку поверхню, наприклад на
нестійку полицю, нахилену підлогу або поверхню, яка піддається
вібрації.
»» Не кидайте прилад і не піддавайте його ударам. У разі
пошкодження приладу від’єднайте кабель живлення та зверніться
до сервісного центру.
»» Від’єднайте шнур живлення від розетки та протріть прилад м’якою,
сухою тканиною. Не використовуйте хімічні засоби, як-от парафін,
бензин, спирт, розчинники, інсектициди, освіжувач повітря,
змазку або миючі засоби. Це може призвести до пошкодження
приладу або стирання надписів на ньому.
»» Не піддавайте прилад під дію води.
»» ПОПЕРЕДЖЕННЯ. ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПОЖЕЖІ, НІКОЛИ НЕ ТРИМАЙТЕ
СВІЧКИ АБО ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ВОГНЮ ПОРЯД ІЗ ЦИМ
ПРИЛАДОМ.
2016/2/18 9:58:58
Download PDF

advertising