Samsung | VP-DC165WI | Samsung VP-DC165WI Инструкция по использованию

UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера
Відеокамера DVD
VP-DC161(i)/DC161W(i)/DC161WB(i)/
DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)
VP-DC161(i)/DC161W(i)/DC161WB(i)/
DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)
AF
Авто Фокус
AF
Aвтоматичний фокус
CCD
Прибор с Зарядовой Связью
CCD
Прилад з зарядовим зв‘язком (ПЗЗ)
LCD
ЖК-дисплей
LCD
Рідкокристалічний дисплей
Инструкция для пользователя
Прежде, чем пользоваться
видеокамерой, пожалуйста, внимательно
прочтите данную инструкцию и
сохраните ее для использования в
дальнейшем.
Довідник користувача
Перед роботою з пристроєм, будь
ласка, уважно прочитайте даний
довідник і збережіть його для
подальших довідок.
Это изделие соответствует
требованиям Директив 89/336
ЕЭС, 73/23 ЕЭС, 93/68 ЕЭС.
Используйте только одобренные батарейные
модули.
B противном cлучае может вoзникнуть опacность
перегрева, пожара или взрыва.
Гарантия Samsung не распространяется
на проблемы, вызанные использованием
неавторизованных принадлежностей.
Даний виріб відповідає вимогам
Директив 89/336 ЄEC, 73/23 ЄEC,
93/68 ЄEC.
DVD+ReWritable
DVD+R DL
Використовуйте лише затверджені комплекти
акумулятосів.
Iнакше може виникнути небезпека перегріву,
пожежі або вибуху.
Проблеми, які виникли як peзультат
використання неавтоpизованик запчастин,
гарантія компаії Samsung не покриває.
AD68-00993K
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Содержание
Зміст
Замечания и инструкции по технике безопасности ...................................6
Примітки та правила з техніки безпеки ........................................................6
Знакомство с DVD-видеокамерой ..................................................................9
Особенности видеокамеры ..................................................................................9
Используемые диски ..........................................................................................10
Описание типов дисков ...................................................................................... 11
Простота использования DVD-видеокамеры ...................................................12
Аксессуары, прилагаемые к DVD-видеокамере ...............................................13
Вид спереди и слева ..........................................................................................14
Вид слева ............................................................................................................15
Вид справа и сверху ...........................................................................................16
Вид сзади и снизу ...............................................................................................17
Пульт дистанционного управления
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))...................................................18
Ознайомлення з відеокамерою DVD .............................................................9
Властивості ...........................................................................................................9
Диски, що можуть бути використані ..................................................................10
Характеристика типу диску ................................................................................ 11
Просте використання відеокамери DVD ...........................................................12
Аксесуари, які входять до комплекту відеокамери DVD ..................................13
Вигляд передньої та лівої сторін .......................................................................14
Вигляд лівої сторони...........................................................................................15
Вигляд правої та верхньої сторін.......................................................................16
Вигляд з тильної та нижньої сторін ...................................................................17
Дистанційне керування (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) .............18
Подготовка к работе .............................................................................19
Использование ремешка для руки и крышки объектива .................................19
Установка литиевого элемента питания ...........................................................20
Использование ионно-литиевой аккумуляторной батареи..............................21
Подсоединение к источнику питания ................................................................25
О режимах работы ..............................................................................................26
Использование джойстика .................................................................................26
Использование МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА ................................................27
Информация на экране дисплея в КАМЕРА/ПЛЕЕР ........................................28
Информация на экране дисплея в M.CAMERA/M.PLAYER
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))...................................................29
Включение и выключение информации на экране ..........................................29
Підготовка ........................................................................................................19
Використання наручного ремінця та кришки об’єктива ...................................19
Встановлення літієвої батареї ...........................................................................20
Використання літієво-полімерної акумуляторної батаї ....................................21
Під’єднання джерела живлення.........................................................................25
Про режими роботи ............................................................................................26
Використання джойстика ...................................................................................26
Використання МЕНЮ ШВИДКОГО ДОСТУПУ ..................................................27
Екранне меню в Реж. камери/Реж. прогр. ........................................................28
Екранне меню в Режим M.Cam/Реж.M.Play.
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) .....................................................29
Увімкнення/вимкнення екранного меню ............................................................29
Начальная настройка: Настройки в меню System (Система) .......30
Початкове налаштування : Системні налаштування меню.....................30
Налаштування годинника (Уст. годин.) ..............................................................30
Налаштування прийому від бездротового пристрою дистанційного
керування (ДК) (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))...........................31
Налаштування звукового сигналу (Звук. сигнал)..............................................32
Налаштування звуку затвору (Звук затвору)
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) .....................................................33
Вибір мови екранного меню (Language) ...........................................................34
Перегляд демонстрації (Демонстрація) ............................................................35
Начальная настройка: Настройки в меню Display (Дисплей) .......36
Початкове налаштування : Налаштування екранного меню ..................36
Налаштування РК-дисплея (Яскрав. РКД/Кольор. РКД) ..................................36
Відображення дати/часу (Дата/Час) ..................................................................37
Установка часов (Настр. часов) .........................................................................30
Установка использования пульта дистанционного управления (Пульт ДУ)
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))...................................................31
Установка звукового сигнала (Звук. сигнал) .....................................................32
Установка звукового сигнала при спуске затвора (Звук затвора)
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))...................................................33
Выбор языка экранной информации (Language) .............................................34
Просмотр демонстрации (Демонстрац.) ...........................................................35
Регулировка ЖК-дисплея (Яркость ЖКД/Цвет ЖКД) .......................................36
Установка показа Даты/Времени (Дата/Время)................................................37
2
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Содержание
DVD-видеокамера: перед записью ....................................................38
Использование видоискателя ............................................................................38
Различные способы съемки ...............................................................................39
Как вставить и извлечь диск ..............................................................................40
Выбор режима записи (Реж. записи) .................................................................42
DVD-видеокамера: основы видеосъемки ........................................43
Ваша первая съемка ..........................................................................................43
Легкая съемка для начинающих (Режим EASY.Q) ...........................................44
Использование внешнего микрофона ...............................................................45
Приближение и удаление объекта съемки .......................................................45
Ввод изображения в “затемнение” и вывод из него (FADE) ............................46
Использование режима компенсации яркого фона (BLC) ...............................47
Использование цветной ночной съемки (Color Nite) ........................................48
Использование СВЕТОДИОДА ПОДСВЕТКИ (только VP-DC165W(i)/DC165WB(i)) ..49
DVD-видеокамера: дополнительные возможности при съемке ..50
Фильтрация шума ветра (Вырез. ветра) ...........................................................50
Установка выдержки затвора и экспозиции (Затвор/Экспозиция) ..................51
Автоматическая фокусировка/Ручная фокусировка ........................................52
Режимы программ автоматической экспозиции (Автоэкспоз.) ........................53
Установка баланса белого (Баланс бел.) ..........................................................55
Применение цифровых спецэффектов (Цифр. эф-т) ......................................57
Установка широкоэкранного режима (Кино 16:9) .............................................59
Установка режима цифрового стабилизатора изображения (DIS) .................60
Приближение и удаление объекта съемки с помощью цифрового
трансфокатора (Цифр. зум) ...............................................................................61
DVD-видеокамера: Эскизный указатель и список воспроизведения .........62
Что такое эскизный указатель? .........................................................................62
Что такое Сл. восп. .............................................................................................62
DVD-видеокамера .................................................................................63
Воспроизведение сцен раздела ........................................................................63
Регулировка громкости .......................................................................................63
Различные функции в ПЛЕЕР ............................................................................64
Увеличение изображения во время воспроизведения (PB ZOOM) ................66
Удаление сюжета (Удалить) ...............................................................................67
Удаление части сюжета (Част. удал) .................................................................68
DVD-видеокамера: список воспроизведения ..................................69
Создание нового списка воспроизведения (Нов.спис. воспр) .........................69
Зміст
Відеокамера DVD: Перед записом .....................................................38
Використання видошукача .................................................................................38
Різноманітні техніки запису ................................................................................39
Вставлення та виймання диску..........................................................................40
Вибір режиму запису (Реж. 3ап.) .......................................................................42
Відеокамера DVD: Початковий запис ................................................43
Ваш перший запис ..............................................................................................43
Легкий запис для початківців (Режим EASY.Q) .................................................44
Використання зовнішнього мікрофону ..............................................................45
Трансфокація наближення та віддалення ........................................................45
Використання збільшення та зменшення кольоровості (FADE) ......................46
Використання режиму (BLC) ..............................................................................47
Використання Color Nite .....................................................................................48
Використання LED LIGHT (світлодіод) (лише VP-DC165W(i)/DC165WB(i)) ....49
Відеокамера DVD: Удосконалений запис ..........................................50
Компенсація шуму вітру (Комп. вітру) ...............................................................50
Налаштування витримки затвору й експозиції (Затвор/Експозиція) ...............51
Автофокус/ручний фокус ....................................................................................52
Режими програмованої автоматичної експозиції (Програм. АЕ) .....................53
Налаштування балансу білого кольору (Баланс білого)..................................55
Застосування цифрових спецефектів (Циф. Ефекти) .....................................57
Налаштування режиму широкого екрана 16:9 (Кіно 16:9) ...............................59
Налаштування стабілізатора цифрового зображення (DIS) ............................60
Цифрова трансфокація наближення та віддалення (Циф.трансф.) ...............61
Відеокамера DVD: Cписок піктограм і список відтворення ..........62
Що таке список піктограм ...................................................................................62
Список відтворення ............................................................................................62
Відеокамера DVD ..................................................................................63
Відтворення заголовку епізодів .........................................................................63
Налаштування гучності ......................................................................................63
Різноманітні функції в Реж. прогр. ....................................................................64
Використання трансфокації при відтворенні (PB ZOOM) .....................................66
Видалення заголовка (Видал.) ..........................................................................67
Видалення частини заголовка (Част.видал.) ....................................................68
Відеокамера DVD: Список відтворення ......................................................69
Створення нового списку відтворення (Нов.сп.відт) ........................................69
Відтворення списку відтворення........................................................................70
3
RUSSIAN
UKRAINIAN
MULTI
Содержание
Зміст
Воспроизведение списка воспроизведения .....................................................70
Удаление списка воспроизведения (Удалить) ..................................................71
Добавление сцен к списку воспроизведения (Изм.спис.вос.-Добавить) ........72
Изменение порядка воспроизведения сцен в списке воспроизведения
(Изм.спис.вос.-Перех.) .......................................................................................74
Удаление сцен из списка воспроизведения (Изм.спис.вос.-Удалить) ............76
Удаление части списка воспроизведения (Изм.спис.вос.- Част. удал) ...........77
Видалення списку відтворення (Видал.) ...........................................................71
Додавання епізодів до списку відтворення (Ред.сп.відт.-Додати) ...................72
Зміна порядку відтворення епізодів у списку відтворення
(Ред.сп.відт.-Перем) ............................................................................................74
Видалення епізодів зі списку відтворення (Изм.спис.вос.-Видал.) .................76
Видалення частини списку відтворення (Изм.спис.вос. - Част.видал.) ..........77
DVD-видеокамера: Диск-менедж. ......................................................79
Информация о диске (Инф. о диске) ................................................................79
Редактирование имени диска (Инф. о диске-Переимен.) ...............................80
Форматирование диска (Формат) ......................................................................81
Закрытие диска (Закрыть диск) .........................................................................82
Воспроизведение на ПК с приводом DVD ........................................................83
Воспроизведение диска с закрытыми сессиями на проигрывателе/
устройстве записи DVD ......................................................................................83
Отмена закрытия диска (Отмена закр.) ............................................................84
DVD-видеокамера: Соединение .........................................................85
Установка АВ входа/выхода
(только VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi)..........85
Просмотр записей на экране телевизора .........................................................86
Копирование диска на видеокассету ................................................................88
Запись (копирование) телепередачи или видеокассеты на диск
(только VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi)..........89
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) ....90
Использование карты памяти (пригодные для использования карты памяти)
(покупаются отдельно) .......................................................................................90
Функции, доступные при наличии карты памяти ......................................90
Как вставить карту памяти .........................................................................90
Как извлечь карту памяти ...........................................................................90
Структура папок и файлов на карте памяти .....................................................91
Выбор качества фотографии (Кач-во фото) .....................................................92
Установка режима нумерации файлов (Номер файла) ...................................93
Фотосъемка изображений (JPEG) на карту памяти .........................................94
Просмотр фотографий (JPEG) ..........................................................................95
Защита от случайного стирания (Защита) ........................................................97
Удаление фотографий и видеоклипов (Удалить) .............................................98
Форматирование карты памяти (Формат) .......................................................100
Запись видеоклипов (MPEG) на карту памяти ...............................................101
4
Відеокамера DVD: Менеджер диску.............................................................79
Інформація про диск (Інф.про диск) ..................................................................79
Редагування назви диску (Інф.про диск-Перейм.) ...........................................80
Форматування диску (Форм. диску) ...................................................................81
Фіналізація диску (Фінал. диску) ........................................................................82
Відтворення на ПК чи за допомогою дисководу DVD ......................................83
Відтворення фіналізованого диску на програвачі/пристрої для запису DVD ..83
Скасування фіналізації диску (Знят. фінал.) ...................................................... 84
Відеокамера DVD: Під’єднання ....................................................................85
Налаштування аудіо-/відеовходу/-виходу
(лише VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi) ............. 85
Перегляд записів на телевізорі ........................................................................... 86
Копіювання диску на плівку ................................................................................. 88
Запис (копіювання) телепрограми чи відеоплівки на диск
(лише VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi) ............. 89
Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) ..90
Використання картки пам’яті (картка пам’яті, яка використовується)
(не входить до складу комплекту) ...................................................................... 90
Функції картки пам’яті .................................................................................. 90
Вставлення картки пам’яті ........................................................................... 90
Виймання картки пам’яті.............................................................................. 90
Структура папок і файлів на картці пам’яті ........................................................ 91
Вибір якості фото (Якість фото) .......................................................................... 92
Налаштування номера файлу (№ файлу) ......................................................... 93
Нерухоме зображення (JPEG) на картці пам’яті ............................................... 94
Перегляд нерухомих зображень (JPEG) ............................................................ 95
Захист від випадкового видалення (Захист) ...................................................... 97
Видалення нерухомих і рухомих зображень (Видал.)....................................... 98
Форматування картки пам’яті (Формат) ........................................................... 100
Запис рухомих зображень (MPEG) на картку пам’яті...................................... 101
Відтворення рухомих зображень (MPEG) на картці пам’яті ........................... 102
RUSSIAN
UKRAINIAN
MULTI
Содержание
Зміст
Воспроизведение видеоклипов (MPEG) с карты памяти...............................102
Запись неподвижных изображений на карту памяти во время
воспроизведения DVD ......................................................................................103
Установка метки печати для неподвижных изображений (Метка печ.) ........104
Запис нерухомих зображень на картку пам’яті під час відтворення DVD ..... 103
Позначення зображень для друку (Позн. друку) ............................................. 104
Функция PictBridge™ (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))...106
Печать фотографий – использование интерфейса PictBridge™ ..................106
Подключение к принтеру (USB соедин.)..................................................106
Установка количества копий ....................................................................107
Установка варианта впечатывания даты/времени .................................107
Печать фотографий ..................................................................................107
Отмена печати ...........................................................................................107
Интерфейс USB (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) .....108
Использование интерфейса USB ....................................................................108
Выбор устройства USB (USB соедин.) ............................................................ 110
Установка программы DV Media PRO ............................................................. 111
Подсоединение к компьютеру.......................................................................... 113
Отсоединение кабеля USB ....................................................................... 113
Использование функции “Web-камера” ................................................... 114
Использование функции передачи потокового видео через шину USB .. 115
Использование функции съемного диска................................................ 115
PictBridge™ (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) ......................106
Друк зображень за допомогою PictBridge™ ..................................................... 106
Під’єднання до принтера (USB-з‘єдн.) ...................................................... 106
Налаштування кількості екземплярів для друку ...................................... 107
Налаштування опції друку дати/часу ........................................................ 107
Друк зображень .......................................................................................... 107
Скасування друку ....................................................................................... 107
Iнтерфейс USB (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).................108
Використання інтерфейсу USB ......................................................................... 108
Вибір пристрою USB (USB-з‘єдн.) .....................................................................110
Встановлення програми DV Media Pro ..............................................................111
Під’єднання до ПК...............................................................................................113
Від’єднання кабелю USB ............................................................................113
Використання функції ПК-камери ..............................................................114
Використання функції потокового USB ......................................................115
Використання функції зйомного диску .......................................................115
Технічне обслуговування ......................................................................... 116
Уход за видеокамерой........................................................................ 116
Використання відеокамери DVD за кордоном ..................................................116
Устранение неполадок ....................................................................... 117
Пошук та усунення несправностей ....................................................................117
Налаштування пунктів меню ............................................................................. 122
Использование видеокамеры DVD за границей ............................................ 116
Устранение неполадок ..................................................................................... 117
Установка параметров меню ...........................................................................122
Технические характеристики ............................................................124
Пошук та усунення несправностей ......................................................... 117
Технічні характеристики ...........................................................................124
Предметний покажчик ...............................................................................125
Предметный указатель ......................................................................125
5
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Замечания и инструкции по технике безопасности
Замечания по поводу поворота ЖК-дисплея
Поворачивайте ЖК-дисплей с осторожностью, как это показано на рисунке.
Чрезмерное вращение может привести
к повреждению внутренней части петли,
соединяющей ЖК-дисплей с DVDвидеокамерой.
1. Откройте ЖК-дисплей пальцем
и поверните его так, чтобы он
оказался под углом 90 градусов к
видеокамере.
2. Поверните дисплей на угол,
который наилучшим образом
подходит для записи или
воспроизведения.
 Если вы повернете ЖК-дисплей
на 180 градусов в сторону
объектива, вы сможете закрыть его таким образом, чтобы экран был
направлен наружу.
 Это удобно во время операций воспроизведения.
Примечание
Для регулировки яркости и цветов ЖК-дисплея обратитесь на стр. 36.
Замечания по поводу ЖК-дисплея, видоискателя, объектива
1.
2.
3.
4.
Прямые солнечные лучи могут повредить экран ЖК-дисплея, внутреннюю
часть видоискателя или объектив.
Выполняйте съемку солнца только
в условиях слабой освещенности,
например, в сумерках.
ЖК-дисплей видеокамеры
изготовлен с использованием
прецизионных технологий. Однако
на экране могут появляться
маленькие точки (красного, синего
или зеленого цвета). Эти точки
представляют собой нормальное
явление и никоим образом
не влияют на записываемое
изображение.
Не следует держать DVD-видеокамеру за видоискатель, ЖК-дисплей или
батарейный модуль.
Если вы потянете видоискатель с излишне большим усилием, он может быть
поврежден.
6
Примітки та правила з техніки безпеки
Примітки стосовно повертання РК-дисплея
Будь ласка, повертайте РК-дисплей уважно, як вказано на малюнку.
Надмірний поворот може спричинити
пошкодження кріплення, що з’єднує РКдисплей з відеокамерою DVD.
1. Відкрийте пальцем РК-дисплей на
90 градусів до відеокамери.
2. Повертайте його на найкращий кут
для запису чи відтворення.
 Якщо Ви повертали РК-дисплей
на 180 градусів у сторону лінзи,
Ви можете закрити його з
екраном назовні.
 Це зручно під час операцій
відтворення.
Примітка
Щоб налаштувати яскравість або колір РК-дисплея, див. стор. 36.
Примітки стосовно РК-дисплея, видошукача, лінзи
1.
Пряме сонячне світло може пошкодити РК-дисплей, середину видошукача
чи лінзи. Знімайте сонце лише за умов
слабкого освітлення, наприклад, у
сутінках.
2. РК-дисплей було виготовлено за
високоточною технологією.
Однак на РК-дисплеї можуть з’
явитися крихітні цятки (червоного,
синього чи зеленого кольору).
Дані точки є нормальним явищем
і жодним чином не впливають на
зображення, що записується.
3. Піднімаючи відеокамеру DVD,
не тримайте її за видошукач, РКдисплей або акумуляторну батарею.
4. Застосування надмірної сили до
видошукача може пошкодити його.
RUSSIAN
Замечания и инструкции по технике безопасности
Замечания по поводу чистки дисков и обращения с ними









Избегайте прикасаться пальцами к той поверхности диска, на
которую делается запись (сторона диска с радужными узорами).
Загрязнение диска отпечатками пальцев или инородными
веществами может привести к нарушению нормального
воспроизведения диска.
Для чистки дисков используйте мягкую салфетку.
Чистите с легким нажатием от центра диска к его наружному краю.
Чистка круговыми движениями или слишком сильное нажатие
на диск может привести к появлению царапин, из-за которых
впоследствии диск не будет нормально воспроизводиться.
Не пользуйтесь для чистки дисков бензолом, растворителями,
моющими средствами, этиловым спиртом или аэрозольными
средствами для снятия статического электричества. Это может
привести к повреждению диска.
Чтобы было легче вынуть диск из коробочки, нажмите на опорный
держатель, расположенный в центре коробочки для диска.
Чтобы не оставлять отпечатков пальцев на предназначенной
для записи стороне диска берите диски за края и центральное
отверстие.
Не сгибайте диски и не подвергайте их воздействию тепла.
Когда вы не пользуетесь дисками, всегда храните их в
вертикальном положении в их пластиковых коробочках.
Храните диски так, чтобы на них не воздействовали прямой
солнечный свет, нагревательные приборы, влага или пыль.
Правильная утилизация данного устройства
(Утилизация электрического и электронного оборудования)
(Применяется в странах Европейского Союза и других странах
Европы, в которых существует система разделения отходов)
Данная маркировка, имеющаяся на изделии или указанная в
руководстве, указывает на то, что по истечении срока службы
устройство не следует выбрасывать с другим бытовым мусором. Чтобы
предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду или
здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, отделите его
от другого вида отходов для соответствующей переработки и повторного
использования в качестве сырья. Пользователю следует обратиться к
продавцу в место приобретения изделия или в местные органы управления
для уточнения места и способа безопасной для окружающей среды
утилизации. Корпоративным пользователям следует обратиться к поставщику
и уточнить условия договора о покупке. Данное изделие не следует
утилизировать вместе с другими производственными отходами.
UKRAINIAN
MULTI
Примітки та правила з техніки безпеки
Примітки стосовно очищення диску та роботи з ним
Будьте уважні, щоб не торкатися пальцями записуючої
сторони (сторони райдужного кольору) диску. Диски,
забруднені відбитками пальців або іншими речовинами,
можуть відтворюватися неправильно.
 Використовуйте м’яку ганчірку для очищення дисків.
 Протирайте легкими рухами від центру диску до зовнішніх
країв. Кругові чи надто сильні рухи створюють подряпини
на диску та спричиняють неправильне подальше
відтворення з нього.
 Не використовуйте бензин, розчинник, очищувальні
засоби, спирт або антистатичні засоби при очищенні диску.
Вони можуть призвести до виходу диску з ладу.
 Натисніть опорний держак у центрі футляру диску для
легкого виймання диску.
 Беріть диски за краї та центральний отвір, щоб запобігти
наявності відбитків пальців на записуючій стороні диску.
 Не згинайте та не нагрівайте диск.
 Завжди зберігайте диски вертикально у пластикових
футлярах, коли не користуєтеся ними.
 Зберігайте диски подалі від прямого сонячного світла,
нагрівальних елементів, вологи чи пилу.
Правильна утилізація цього виробу
(відходи електричного та електронного устаткування)

(Застосовується в Європейському Союзі та інших
Європейських країнах, де запроваджено системі
роздільного збору відходів)
Ці позначки на виробі або на супроводжуючих документах вказують
на те, що його забороняється утилізувати разом з побутовими
відходами після завершення терміну служби. Щоб запобігти можливій
шкоді навколишньому середовищу та здоров’ю людини від неправильної
утилізації відходів, виріб треба відокремити від інших видів відходів та
належним чином утилізувати у відповідності з принципами багатократного
використання матеріальних ресурсів. Побутовим користувачам слід
звернутися до торговельної точки, в якій було придбано виріб, або місцевих
органів та з’ясувати порядок екологічно безпечної утилізації виробу.
Користувачі, які представляють організації, мусять звернутися до своїх
постачальників та перевірити умови контракту на придбання. Цей виріб не
повинен змішуватися з іншими промисловими відходами для утилізації.
7
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Замечания и инструкции по технике безопасности
Примітки та правила з техніки безпеки
Замечания относительно DVD-видеокамеры




Не подвергайте DVD-видеокамеру воздействию высоких температур (выше
60 °C). Например, не оставляйте камеру в автомобиле на стоянке, или там,
где на нее может падать прямой солнечный свет.
Не допускайте попадания влаги на DVD-видеокамеру. Не допускайте попадания
дождя, морской воды или любой другой влаги на корпус DVD-видеокамеры.
Попадание влаги на корпус видеокамеры может привести к ее повреждению.
Иногда неполадки, вызванные попаданием влаги, устранить невозможно.
Из-за внезапного повышения окружающей температуры внутри DVDвидеокамеры может образоваться конденсат.
- Если DVD-видеокамера принесена с холода в теплое помещение
(например, зимой с улицы в помещение).
- Если DVD-видеокамера принесена из прохладного помещения на жару
(например, летом из помещения на улицу).
Чтобы отключить устройство от электросети, следует извлечь вилку кабеля
питания из розетки электропитания. Кабель питания при этом освободится
для выполнения дальнейших действий.
Примітки щодо умов використання відеокамери DVD




Зауваження стосовно авторських прав (лише VP-DC161i/DC161Wi/
DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi)
Замечания по поводу авторского права (только VP-DC161i/DC161Wi/
DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi)
Телевизионные передачи, видеокассеты с кинофильмами, диски DVD, кинопленки
и другие материалы могут являться объектами авторского права.
Несанкционированное копирование объектов авторского права является
незаконным.
Все торговые названия и зарегистрированные торговые марки, упоминаемые в
данной Инструкции или другой документации, поставляемой вместе с изделием
компании Samsung, являются торговыми марками или зарегистрированными
торговыми марками соответствующих владельцев.
Телевізійні передачі, відеофільми, записи на DVD-дисках та інші програмні
матеріали можуть бути захищені авторськими правами.
Несанкціоноване копіювання матеріалів, захищених авторськими правами, може
суперечити закону.
Усі торгівельні найменування та зареєстровані торгові марки, які згадано в даному
посібнику чи іншій документації, що постачається з придбаним виробом компанії
Samsung, є торгівельними найменуваннями чи зареєстрованими торгівельними
марками їхніх відповідних власників.
Обслуживание и запасные части





Не пытайтесь ремонтировать DVD-видеокамеру самостоятельно.
При открытии или снятии крышек вы можете подвергнуться воздействию
опасного напряжения или других опасностей.
Все обслуживание должен выполнять квалифицированный обслуживающий
персонал.
Если требуется замена деталей изделия, убедитесь в том, что специалист
использует запасные части, указанные фирмой-изготовителем и имеющие
такие же характеристики, как и заменяемые детали.
Несанкционированная замена может привести к пожару, поражению
электрическим током или другой опасности.
8
Не допускайте впливу високої температури (вище 60 °C або 140 °F) на
відеокамеру DVD. Наприклад, у запаркованому автомобілі влітку чи під
прямими сонячними променями.
Не допускайте контакту відеокамери DVD з вологою. Тримайте відеокамеру
DVD у місці, де на неї не попадатимуть дощ, морська вода чи інші види
вологи. Контакт відеокамери DVD з вологою може спричинити її пошкодження.
Інколи несправність, спричинена дією рідини, може не підлягати ремонту.
Різке підвищення атмосферної температури може призвести до утворення
конденсату всередині відеокамери DVD.
- Якщо Ви переносите відеокамеру DVD з холодного у тепле місце
(наприклад, узимку з вулиці до приміщення.)
- Якщо Ви переносите відеокамеру DVD з прохолодного у спекотне місце
(наприклад, улітку з приміщення на вулицю.)
Щоб від’єднати прилад від мережі живлення, штепсель необхідно витягнути з
розетки, тоді штепселем можна буде легко скористатися.
Обслуговування та запасні деталі





Не намагайтеся виконати ремонт відеокамери DVD самостійно.
Відкривання чи зняття кришок призводить до ризику ураження електричним
струмом та інших видів небезпеки.
Обслуговування повинен проводити лише кваліфікований персонал.
У разі заміни деталей переконайтеся, що технік, який проводить
обслуговування, використав запасні частини, зазначені виробником, з такими
ж характеристиками, як і в оригінальних запчастин.
Самовільна заміна може стати причиною пожежі, ураження електричним
струмом та інших небезпек.
RUSSIAN
Знакомство с DVD-видеокамерой
UKRAINIAN
MULTI
Ознайомлення з відеокамерою DVD
Особенности видеокамеры














DVD-видеокамера
Запись сюжетов в формате DVD-VIDEO на 8cм диски DVD-RW/+RW/DVD-R/+R DL
(Двухслойные).
Мощный вариообъектив
Объектив с большим коэффициентом трансфокации позволяет пользователям
снимать объект с увеличением до х33 без ухудшения четкости.
Интерфейс USB для передачи данных цифровых изображений (только VPDC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
С помощью интерфейса USB вы можете передавать на компьютер неподвижные
изображения без использования дополнительной платы расширения.
Захват неподвижного изображения (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Функция захвата неподвижного изображения позволяет вам во время
воспроизведения диска “захватить” изображение желаемой сцены и сохранить его
на карту памяти как неподвижное изображение.
1200-кратная цифровая трансфокация
Позволяет увеличить изображение объекта до 1200 раз по сравнению с его
исходным размером.
Цветной ЖК-дисплей типа TFT
Цветной ЖК-дисплей типа TFT LCD с высоким разрешением обеспечивает четкое и
контрастное изображение, а также возможность немедленного просмотра отснятых
эпизодов. Также имеется 2,7-дюймовый широкоформатный дисплей (только VPDC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).
Цифровой стабилизатор изображения (DIS)
Цифровой стабилизатор изображения (DIS) компенсирует нестабильность, возникающую
из-за дрожания рук при съемке, особенно при использовании большого увеличения.
Различные цифровые специальные эффекты
Цифровые специальные эффекты позволяет придать отснятому вами материалу
большую выразительность с помощью добавления различных спецэффектов.
Компенсация яркого фона (BLC)
Функция BLC служит для компенсации яркости фона при съемке объекта на светлом фоне.
Программы автоматической экспозиции
Программы автоматической экспозиции позволяют автоматически устанавливать
скорость затвора и диафрагму объектива, соответствующие типу снимаемой сцены
или действия.
Функция цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
- С использованием карты памяти вы можете легко снимать и просматривать
обычные неподвижные изображения.
- Вы можете пересылать обычные неподвижные изображения с карты памяти на
ПК с использованием интерфейса USB.
Запись видеоклипов (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Функция записи видеоклипов обеспечивает возможность записи видео на карту памяти.
Слот для карт памяти различных типов (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Гнездо для карты памяти Multi Memory, совместимое с картами Memory Stick (Duo),
Memory Stick PRO, MMC и SD.
Многоязычные экранные меню
Вы можете выбрать желаемый язык экранных меню из списка языков экранных меню.
Властивості














Відеокамера із записом на DVD-диск.
Створення заголовків DVD-VIDEO з 8cм DVD-RW/+RW/DVD-R/+R DL(двошаровими)
дисками.
Високопотужний об‘єктив з трансфокацією
Пропонує Вам високопотужний об‘єктив з трансфокацією 33х.
Інтерфейс USB для передачі даних цифрових зображень (лише VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i))
Ви можете передавати зображення на ПК з використанням USB-інтерфейсу
без додаткової картки.
Фотозйомка (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Функція фотозйомки дозволяє Вам робити стоп-кадри епізодів під час
відтворення диску та зберігати їх як нерухоме зображення на картці пам’яті.
Цифрова трансфокація 1200х
Дозволяє Вам збільшувати зображення до 1200 разів порівняно з розміром
оригіналу.
Кольоровий РК-дисплей з активною матрицею
Кольоровий РК-дисплей з активною матрицею та високою розподільчою
здатністю забезпечує чітке та контрастне зображення, а також можливість
негайного перегляду Ваших записів. Також 2,7 дюймовий широкий РКдисплей. (лише VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Стабілізатор цифрового зображення
Стабілізатор цифрового зображення компенсує будь-яке тремтіння рук,
зменшуючи нестабільність зображення, особливо при великому збільшенні.
Різноманітні цифрові спецефекти
Цифрові спецефекти дозволяють Вам надавати Вашим фільмам спеціального
вигляду додаванням різноманітних спецефектів.
Використання режиму BLC (компенсація перевідбитого світла)
Функція компенсації перевідбитого світла компенсує яскравий фон за об’
єктом зйомки.
Програмована автоматична експозиція
Програмована автоматична експозиція дозволяє Вам змінювати витримку
затвору й апертуру згідно різних умов запису.
Функція цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
- Використовуючи картку пам’яті, Ви можете легко записувати та відтворювати
стандартні нерухомі зображення.
- Ви можете передавати стандартні нерухомі зображення з картки пам’яті на Ваш
ПК використовуючи USB-інтерфейс.
Запис рухомих зображень (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Запис рухомих зображень дозволяє записувати відео на картку пам’яті.
Мультироз’єм для карток пам’яті (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Мультироз’єм для карток пам’яті, який є сумісним з подвійною карткою пам’яті
Memory Stick (Duo), з картками пам’яті Memory Stick PRO, MMC та SD.
Багатомовне екранне меню
Ви можете вибрати потрібну мову зі списку мов у меню.
9
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Знакомство с DVD-видеокамерой
Ознайомлення з відеокамерою DVD
Используемые диски
Диски, що можуть бути використані
Используемые диски и логотипы
Диски та логотипи, що можуть бути використані
DVD-R / DVD-RW (8см)
DVD-R / DVD-RW (8см)
DVD+RW (8см)
DVD+RW (8см)
DVD+ReWritable
DVD+ReWritable
DVD+R DL (двухслойные) (8см)
DVD+R DL (двошаровий) (8см)
DVD+R DL
Невоспроизводимые диски



Нельзя использовать 12см компакт-диски и диски DVD.
Диски, которые нельзя использовать (3 1/2-дюймовые (8 см)).
- Компакт-диски
- Диски CD-R
- Диски CD-RW
- Диски DVD-ROM
- Диски DVD+R (однослойные)
- Диски DVD-RAM
- Диски DVD-R (двухслойные)
Дискеты, MO, MD, iD, LD
Примечания




Компания не несет ответственности за потерю данных на диске.
Возможно, диски, записанные на компьютере или устройстве
записи дисков DVD, воспроизводиться не будут. В данном случае
отобразится сообщение Дефектный диск!.
Мы не утверждаем, что неисправность диска или карты может
привести к повреждению или потере данных вследствие сбоя во
время записи или воспроизведения.
Мы не несем ответственности и не компенсируем сбои во время
записи, потерю записанного или отредактированного материала
и/или повреждение записывающего устройства, возникающие
вследствие неправильного использования дисков.
10
DVD+R DL
Непридатні для використання диски



Не можна використовувати 12см CD/DVD.
Диски на 3 1/2 дюйма (8 см), що можуть бути використані.
- CD
- CD-R
- CD-RW
- DVD-ROM
- DVD+R (одношаровий)
- DVD-RAM
- DVD-R (двошаровий)
гнучкий диск, MO, MD, iD, LD
Примітки




Наша компанія не є відповідальною за втрату даних на диску.
Не можна відтворити диски, записані на ПК чи пристрої для запису
DVD. У такому випадку може з’явитися повідомлення Поганий
диск!.
Гарантійні зобов’язання не розповсюджуються на будь-які
пошкодження чи втрату даних через помилку запису чи відтворення,
спричинену неправильною роботою диску чи картки.
Ми не несемо відповідальності та не відшкодовуємо збитків за
помилку запису, втрату записаного чи відредагованого матеріалу
та/чи пошкодження пристрою для запису, які виникають унаслідок
неправильного використання дисків.
RUSSIAN
UKRAINIAN
MULTI
Знакомство с DVD-видеокамерой
Ознайомлення з відеокамерою DVD
Описание типов дисков
Характеристика типу диску
DVD-R
(8 см)
DVD+R DL
(8 см)
–
–
VR (Видеозапись)
Видео
–
Емкость
1,4 Гб
2,6 Гб
1,4 Гб
1,4 Гб
1,4 Гб
Форматирование нового
диска стр. 41
Авто
Авто
Тип диска
Режим
DVD-RW (8 см)
O
DVD+RW (8 см)
O
DVD-R
(8см)
DVD+R DL
(8см)
–
–
Відеозапис
Відео
–
Ємність
1.4G
2.6G
1.4G
1.4G
1.4G
Форматування нового
диску cтop 41
Авто
Авто
Тип диску
Режим
DVD-RW (8см)
O
DVD+RW (8см)
O
Запись стр. 43
O
O
O
O
O
Запис cтop 43
O
O
O
O
O
Повторная запись
X
X
O
O
O
Перезапис
X
X
O
O
O
Воспроизведение на других
DVD-проигрывателях 
(закрытие сессий диска)
стр. 82
O
O
X
O
O
Відтворення на інших
програвачах DVD 
(Фіналізація) cтop 82
O
O
X
O
O
Воспроизведение на других
устройствах записи дисков
DVD  стр. 83
O
O
O
O
O
Відтворення на інших
пристроях для запису
DVD  cтop 83
O
O
O
O
O
Додатковий запис після
фіналізації (скасування
фіналізації) cтop 84
X
X
O
O
–
O
X
X
O
O
O
Дополнительная запись
после закрытия сессий
(отмена закрытия сессий
диска) стр. 84
X
X
O
O
–
Редактирование стр. 72
X
X
O
X
X
Редагування cтop 72
X
X
O
Повторне використання
диску при форматуванні
 (формат) cтop 81
X
X
Повторное использование
диска после форматирования
 (форматирование) стр. 81
X
X
O
O
 O: возможно / X: невозможно / -: не требуется
 Перед записью следует отформатировать диск.
 При загрузке диска DVD-RW следует отформатировать его в Видеорежиме
или режиме VR.
 При загрузке диска DVD+RW следует отформатировать его.
 Мы не гарантируем возможность воспроизведения на DVDвидеокамерах, проигрывателях/устройствах записи DVD
или компьютерах других производителей. Информацию о
совместимости см. в руководстве устройства, на котором
планируется воспроизведение.
 Сессии дисков требуется закрыть перед воспроизведением на обычном
проигрывателе/устройстве записи DVD. См. стр. 12 для получения
информации о совместимости диска, сессии которого закрыты.
 Можно воспроизводить диски DVD+RW на проигрывателях/устройствах
записи DVD, не выполняя закрытие сессий. Для дисков DVD+RW функция
закрытия сессий/отмены закрытия сессий не требуется.
 При форматировании диска с записью данные, записанные на
диске, удаляются, и восстанавливается емкость диска, что позволяет
использовать диск повторно.
 O: можливо / X: неможливо / -: непотрібно
 Перед записом на новий диск останній необхідно відформатувати.
 Для завантаження диску DVD-RW останній необхідно відформатувати у
режимі відео чи відеозапису.
 Для завантаження диску DVD+RW останній необхідно відформатувати.
 Ми не можемо гарантувати відтворення на відеокамерах DVD,
програвачах DVD/пристроях для запису DVD чи ПК всіх інших
виробників. Для одержання інформації про сумісність зверніться,
будь ласка, до посібника користувача пристрою, який Ви хочете
використати для відтворення.
 Щоб відтворити диски на стандартних програвачах/пристроях для запису
DVD, їх потрібно фіналізувати.
Прочитайте інформацію про сумісність фіналізованого диску на с. 12.
 Диски DVD+RW можна відтворювати на програвачах/пристроях для
запису DVD без фіналізації. Для диску DVD+RW функція фіналізації/
скасування фіналізації непотрібна.
 Під час форматування записаного диску збережені на ньому дані
видаляються, а ємність диску відновлюється, що дозволяє його повторне
використання.
11
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Знакомство с DVD-видеокамерой
Простота использования DVD-видеокамеры
Можно записать любое изображение, а также редактировать и воспроизводить диск на DVDвидеокамере, большинстве DVD-проигрывателей и компьютерах после закрытия сессий диска.
Шаг 1
Установка и форматирование диска
Ознайомлення з відеокамерою DVD
Просте використання відеокамери DVD
Ви можете записати будь-яке потрібне зображення, відредагувати та відтворити
диск на відеокамері DVD, більшості програвачів DVD та ПК після фіналізації диску.
Крок 1
Вставлення та форматування диску
Вибір потрібного диску та форматування диску cтop 41
Выбор нужного диска и форматирование диска стр. 41
Шаг 2
Запись изображения
Крок 2
Запис потрібного зображення
Шаг 3
Редактирование записанных изображений
Крок 3
Редагування записаних зображень
Редагування можливе лише в DVD-RW (режимі відеозапису). cтop 72
Редактирование можно выполнить только на диске DVD-RW (режим VR). стр. 72
Шаг 4
Закрытие сессий диска
-
Сессии дисков требуется закрыть перед воспроизведением на
обычном проигрывателе/устройстве записи DVD.
Диски DVD+RW можно воспроизводить на других устройствах,
не выполняя закрытие сессий.
-
Шаг 5
Крок 4
Воспроизведение на DVD-видеокамере, проигрывателе/устройстве записи DVD или компьютере
-
Щоб відтворити диски на стандартних програвачах/
пристроях для запису DVD, їх потрібно фіналізувати.
Диски DVD+RW можна відтворювати на інших
пристроях без фіналізації.
-
Крок 5
DVD-RW (режим VR): воспроизведение можно
выполнить только на устройствах записи дисков DVD,
которые поддерживают режим DVD-RW VR. стр. 83
Воспроизведение диска с закрытыми сессиями
Фіналізація диску
Відтворення на відеокамері DVD, програвачі/пристрої для запису DVD чи ПК.
DVD-RW (режим відеозапису): Відтворювати можна
лише на пристроях для запису DVD, які підтримують
режим відеозапису DVD-RW. cтop 83
Відтворення фіналізованого диску
Тип диска
Режим
Проигрыватель/устройство записи
Тип диску
Режим
Програвач/пристрій для запису
DVD-R/+R DL
-
DVD-проигрыватель, устройство записи дисков DVD
DVD-R/+R DL
-
Програвач DVD, пристрій для запису DVD
DVD-RW
Видео
DVD-проигрыватель, устройство записи дисков DVD
VR
Устройство записи дисков DVD, поддерживающее режим DVD-RW VR.
 Воспроизведение не гарантируется на всех проигрывателях/устройствах записи DVD. Подробную
информацию о совместимости см. в руководстве пользователя проигрывателей/устройств записи DVD.
 Можно воспроизводить диски DVD+RW на других проигрывателях/устройствах записи DVD, не
выполняя закрытие сессий.
12
DVD-RW
Відео
Програвач DVD, пристрій для запису DVD
Відеозапис
Пристрій для запису DVD, який підтримує режим відеозапису DVD-RW.
 Відтворення на всіх програвачах/пристроях для запису DVD не гарантується. Інформацію про
сумісність дивіться в посібнику користувача програвача/пристрою для запису DVD.
 Диски DVD+RW можна відтворювати на інших програвачах/пристроях для запису DVD без
фіналізації.
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Знакомство с DVD-видеокамерой
Ознайомлення з відеокамерою DVD
Аксессуары, прилагаемые к DVD-видеокамере
Аксесуари, які входять до комплекту відеокамери DVD
Убедитесь, что в комплект поставки DVD-видеокамеры входят следующие
основные аксессуары.
Переконайтеся в тому, що до комплекту відеокамери DVD входять наступні
основні аксесуари.
Основные аксессуары
1.
Ионно-литиевая аккумуляторная
батарея (SB-LSM80)
2. Блок питания от сети
переменного тока (тип AA-E9)
3. Многофункциональный кабель
4. Инструкция для пользователя
5. Литиевые элементы питания
для пульта дистанционного
управления (только VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i)) и часов.
(Тип: CR2025)
6. Пульт дистанционного
управления (только VPDC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
7. Кабель USB (только VPDC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
8. Компакт-диск с программным
обеспечением (только
VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)) (DV Media PRO)
9. Крышка объектива
10. Ремешок для крышки объектива
11. 8cм диск DVD-RW (только
VP-DC165W(i)/DC165WB(i))
Дополнительный аксессуар
12. Чехол для переноски
Примечание
Принадлежности и аксессуары
можно приобрести у местного
дилера компании Samsung.
Основні аксесуари
1. Ионно-литиевая аккумуляторная
батарея (SB-LSM80)
2. Блок питания от сети
переменного тока (тип AA-E9)
3. Многофункциональный кабель
4. Инструкция для пользователя
5. Литиевый элемент питания
(Тип: CR2025)
6. Пульт дистанционного управления
7. Кабель USB
8. Компакт-диск с программным
обеспечением
9. Крышка объектива
10. Ремешок для крышки объектива
11. 8cм диск DVD-RW
12. Чехол для переноски
1.
Літієво-полімерна акумуляторна
батарея (SB-LSM80)
2. Блок живлення від мережі
змінного струму (AA-E9 TYPE)
3. Аудіо-/відеокабель
4. Інструкція користувача
5. Літієві батареї для ДК (лише
VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))) і годинника.
(ТИП: CR2025)
6. Дистанційне керування (ДК)
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
7. USB-кабель (лише VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i))
8. Компакт-диск з програмним
забезпеченням (лише
VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)) (DV Media PRO)
9. Кришка об’єктива
10. Ремінець кришки об’єктива
11. 8cм DVD-RW-диск (лише
VP-DC165W(i)/DC165WB(i))
Опціональні аксесуари
12. Чохол
Примітка
Комплектуючі й аксесуари, доступні у
місцевого дилера компанії Samsung.
13
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Знакомство с DVD-видеокамерой
Вид спереди и слева
Ознайомлення з відеокамерою DVD
Вигляд передньої та лівої сторін
7. Кнопка QUICK MENU
1. Индикатор ACCESS
8. Joystick (Bверх/Bниз/Bлево/Bправо/OK)
2. Переключатель OPEN
9. Кнопка режима EASY.Q
3. Объектив
10. ЖК-дисплей TFT LCD
4. СВЕТОДИОД ПОДСВЕТКИ
(только VP-DC165W(i)/DC165WB(i))
5. Приемник сигналов ДУ
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
6. Встроенный микрофон
1.
Индикатор ACCESS стр. 40
2.
Переключатель OPEN стр. 40
3.
Объектив
4.
СВЕТОДИОД ПОДСВЕТКИ (только VP-DC165W(i)/DC165WB(i)) стр. 49
5.
Приемник сигналов ДУ (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
6.
Встроенный микрофон
7.
Кнопка QUICK MENU стр. 27
8.
Joystick (Bверх/Bниз/Bлево/Bправо/OK) стр. 26
9.
Кнопка режима EASY.Q стр. 44
10.
ЖК-дисплей TFT LCD
14
1.
Індикатор ACCESS стор. 40
2.
Перемикач OPEN стор. 40
3.
Об‘єктив
4.
LED LIGHT (світлодіод) (тільки VP-DC165W(i)/DC165WB(i)) стор. 49
5.
Сенсор дистанційного керування (тільки VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
6.
Внутрішній мікрофон
7.
Кнопка QUICK MENU стор. 27
8.
Joystick (Угору/Bниз/Ліворуч/Праворуч/OK) стор. 26
9.
Кнопка EASY.Q стор. 44
10.
РК-дисплей з активною матрицею
RUSSIAN
UKRAINIAN
MULTI
Знакомство с DVD-видеокамерой
Ознайомлення з відеокамерою DVD
Вид слева
Вигляд лівої сторони
1. Кнопка MENU
2. Кнопка DISPLAY
7. Индикатор зарядки
3. Переключатель режимов (DISC/ CARD)
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
8. Крышка разъемов
4. Встроенный динамик
9. Разъем USB (только VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i))
10. Гнездо для нескольких кабелей
5. Кнопка MF/AF/MULTI DISP.
11. Разъем DC IN
6. Кнопка C.NITE/LED LIGHT
(только VP-DC165W(i)/DC165WB(i))
12. Кнопки VOL (-/+)
6. Кнопка COLOR NITE
(только VP-DC161(i)/DC161W(i)/DC161WB(i)/DC163(i))
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
Кнопка MENU
Кнопка DISPLAY стр. 29
Переключатель режимов
(DISC/ CARD) (только VPDC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Встроенный динамик
Кнопка MF/AF/MULTI DISP.
стр. 52/95
Кнопка C.NITE/LED LIGHT
(только VP-DC165W(i)/
DC165WB(i)) стр. 49
Кнопка COLOR NITE (только VPDC161(i)/DC161W(i)/DC161WB(i)/
DC163(i)) стр. 48
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13. Функциональные кнопки (ниже)
Индикатор зарядки
Крышка разъемов
Разъем USB (только VPDC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Гнездо для нескольких кабелей
Разъем DC IN
Кнопки VOL (-/+)
Функциональные кнопки
Кнопка
Режим




1.
2.
3.
4.
5.
<ПЛЕЕР>
<КАМЕРА>
Поиск/пропуск назад
Поиск/пропуск вперед
Воспроизведение/Пауза
Стоп
FADE
BLC
Кнопка MENU
6.
Кнопка DISPLAY стор. 29
Перемикач Mode (Режим)
(DISC/CARD) (лише VP-DC163(i)/ 6.
DC165W(i)/DC165WB(i))
Вбудований динамік
Кнопка MF/AF/MULTI DISP.
7.
8.
 M.PLAYER: режим воспроизведения карты
9.
<M.PLAYER>
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Неподвижное изображение
Видеоклип
Пропуск назад
Поиск назад
Пропуск вперед
Поиск вперед
Слайд-шоу
Воспроизведение/Пауза
Стоп
10.
11.
12.
13.
стор. 52/95
C.NITE/LED LIGHT (лише VPDC165W(i)/DC165WB(i)) стор. 49
COLOR NITE (лише VP-DC161(i)/
DC161W(i)/DC161WB(i)/DC163(i))
стор. 48
Індикатор зарядки
Кришка гнізда
USB гніздо (лише VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i))
Гніздо для
багатофункціонального кабелю
Гніздо DC IN
Кнопка VOL (-/+)
Функціональні кнопки
15
RUSSIAN
UKRAINIAN
MULTI
Знакомство с DVD-видеокамерой
Вид справа и сверху
Ознайомлення з відеокамерою DVD
Вигляд правої та верхньої сторін
1. Кнопка PHOTO
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
7. Рычажок трансфокации
2. Движок регулировки фокусировки
3. Видоискатель
8. Крышка отсека для диска
4. Разъем для внешнего микрофона
5. Переключатель Power
9. Ремешок для руки
6. Кнопка Start/Stop
1.
Кнопка PHOTO (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))  стр. 103
1.
Кнопка PHOTO (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))  стор. 103
2.
Движок регулировки фокусировки  стр. 38
2.
Кнопка налаштування фокусу  стор. 38
3.
Видоискатель
3.
Видошукач
4.
Разъем для внешнего микрофона
4.
Гніздо зовнішнього мікрофона
5.
6.
Переключатель Power (ON/OFF/
Кнопка Start/Stop
5.
6.
Перемикач Power (ON/OFF/
Кнопка Start/Stop
7.
Рычажок трансфокации
7.
Перемикач Zoom (Трансфокація)
8.
Крышка отсека для диска
8.
Кришка диску
9.
Ремешок для руки
9.
Наручний ремінець
16
(Camera)/
(Player))
(Camera)/(
(Player))
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Ознайомлення з відеокамерою DVD
Знакомство с DVD-видеокамерой
Вигляд з тильної та нижньої сторін
Вид сзади и снизу
3. ГНЕЗДО ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ КАРТ (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
4. Кнопка отсоединения
аккумуляторной батареи
2. Гнездо для штатива
1. Крышка отсека литиевого
элемента питания
5. Ушко крепления ремешка для руки
1.
Крышка отсека литиевого
элемента питания
2.
Гнездо для штатива
3.
ГНЕЗДО ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ КАРТ
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
4.
Кнопка отсоединения
аккумуляторной батареи
5.
Ушко крепления ремешка для
руки
Подходящие карты памяти
(только VP-DC163(i) DC165W(i)/DC165WB(i))
SD
MMC
Картки пам’яті, що використовуються
(лише VP-DC163(i) DC165W(i)/DC165WB(i))
Memory Stick
Memory Stick PRO
1.
Кришка літієвої батареї
2.
Гніздо для триноги
3.
МУЛЬТИРОЗ’ЄМ ДЛЯ КАРТОК
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
4.
Перемикач виймання батареї
5.
Гачок для наручного ремінця
17
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Знакомство с DVD-видеокамерой
Пульт дистанционного управления (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Ознайомлення з відеокамерою DVD
Дистанційне керування (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
8. Кнопка PHOTO
1. Кнопка START/STOP
2. Кнопка DISPLAY
9. Кнопки W/T (Трансфокация)
3. Кнопки / (Пропуск)
10. Кнопки/(Поиск)
4. Кнопка  (Стоп)
11. Кнопка |(Замедленное воспроизведение)
5. Кнопка  (Воспроизведение/Пауза)
12. Кнопка Q-MENU
6. Кнопка МЕNU
7. Кнопки Вверх( )/Вниз( )/Влево( )/Вправо( )/OK
1.
Кнопка START/STOP
1.
2.
Кнопка DISPLAY стр. 29
2.
DISPLAY стор. 29
3.
Кнопки / (Пропуск)
3.
/(Пропуск)
START/STOP
4.
Кнопка  (Стоп)
4.
 (Стоп)
5.
Кнопка  (Воспроизведение/Пауза)
5.
 (Відтворення/Стоп-кадр)
6.
Кнопка МЕNU
6.
MENU
7.
Кнопки Вверх( )/Вниз( )/Влево( )/Вправо( )/OK
7.
Угору( )/Униз( )/Ліворуч( )/Праворуч( )/OK
8.
Кнопка PHOTO стр. 94
8.
PHOTO стор. 94
9.
Кнопки W/T (Трансфокация) стр. 45
9.
W/T (Трансфокація) стор. 45
10.
Кнопки/(Поиск)
10.
/(Пошук)
11.
Кнопка |(Замедленное воспроизведение)
11.
12.
Кнопка Q-MENU
12.
|(Сповільнено)
Q-MENU
18
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Підготовка
Подготовка к работе
Использование ремешка для руки и крышки объектива
Прежде, чем начинать съемку, очень важно убедиться в правильности регулировки
ремешка для руки.
Ремешок для руки позволяет:
Удерживать DVD-видеокамеру в стабильном и удобном положении.
Нажимать рычажок трансфокации [Zoom] и кнопку [Start/Stop], не меняя
положения руки.
Використання наручного ремінця та кришки об’єктива
Дуже важливо впевнитися, що наручний ремінець правильно відрегульовано
перед початком зйомки.
Наручний ремінець дозволяє:
Тримайте відеокамеру DVD у стабільному, зручному положенні.
Натискати перемикач [Zoom] та кнопку [Start/Stop] без необхідності зміни
положення Вашої руки.
Ремешок для руки
1.
2.
3.
Крышка объектива
1.
2.
3.
4.
Наручний ремінець
Потяните за ремешок для руки, чтобы
открыть его, и освободите ремешок. Вставьте
ремешок для руки в ушко для ремешка.
Вставьте руку в ремешок и отрегулируйте
длину ремешка так, чтобы было удобно
держать камеру.
Закройте ремешок для руки.
Пропустите ремешок крышки объектива
через ушко в крышке объектива, как показано
на рисунке.
Потяните за ремешок для руки, чтобы
открыть его, и освободите ремешок.
Наденьте петлю на конце ремешка
крышки объектива на ремешок для руки и
отрегулируйте его длину, как указано выше,
при описании регулировки ремешка для руки.
Закройте ремешок для руки.
Установка крышки объектива
после съемки
Нажмите кнопки, расположенные по обеим
сторонам крышки объектива, затем вставьте ее,
чтобы закрыть объектив DVD-видеокамеры.
1.
1
2
3
2.
3.
1
2
4
Потягніть, відкрийте та відпустіть наручний
ремінець.
Вставте наручний ремінець у гачок.
Вставте руку до ремінця та відрегулюйте
його довжину.
Закрийте наручний ремінець.
Кришка об’єктива
1.
2.
3.
4.
З’єднайте кришку об’єктива з її ремінцем, як
показано на малюнку.
Потягніть, відкрийте та відпустіть наручний
ремінець.
З’єднайте ремінець кришки
об’єктива з наручним ремінцем і
відрегулюйте його згідно кроків, описаних
для наручного ремінця.
Закрийте наручний ремінець.
Встановлення кришки об’єктива
після роботи
Натисніть кнопки з обох боків кришки об’єктива,
потім вставте її так, щоб вона закрила об’єктив
відеокамери DVD.
19
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Подготовка к работе
Підготовка
Установка литиевого элемента питания
Встановлення літієвої батареї
Установка элемента питания для встроенных часов
1.
2.
3.
4.
Извлеките батарейный модуль, расположенный
на задней панели DVD-видеокамеры.
Откройте крышку отсека для литиевого элемента питания,
расположенную на задней панели DVD-видеокамеры.
Вставьте литиевый элемент питания в
держатель положительным (+) полюсом
наружу. Следите за тем, чтобы не перепутать
полярность элемента питания.
Закройте крышку отсека для литиевого
элемента питания.
1.
2.
3.
4.
Установка литиевого элемента питания в пульт дистанционного
управления (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
1.
2.
3.
Поверните держатель элемента питания
против часовой стрелки (как отмечено
значком [ ]), чтобы открыть его.
1
Держатель открывается.
Вставьте литиевый элемент питания в
держатель положительным (+) полюсом
вниз и крепко нажмите на элемент, пока не
услышите щелчок.
Расположите держатель с элементом питания
так, чтобы совместить метку [ ] с меткой [],
и поверните держатель по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.
2.
3.
4.
Литиевый элемент питания поддерживает функционирование встроенных
часов и сохраняет записанные в памяти камеры настройки даже в тех
случаях, когда аккумуляторная батарея или блок питания от сети переменного
тока отсоединены от видеокамеры.
При работе DVD-видеокамеры в нормальном режиме срок службы литиевого
элемента питания составляет около 6 месяцев с момента установки.
Когда литиевый элемент питания почти полностью разрядился, при установке
для функции Дата/Время состояния Вкл. индикатор даты/времени будет
показывать 12:00 01.ЯНВ.2006. В этом случае замените его на новый элемент
питания (типа CR2025).
При неправильной замене элемента питания он может взорваться. Заменяйте
элемент питания только на элемент питания того же или эквивалентного типа.
Предупреждение: Держите литиевый элемент питания в недоступном
для детей месте. Если ребенок случайно проглотит элемент, немедленно
обратитесь к врачу.
20
Вийміть акумуляторну батарею із задньої
частини відеокамери DVD.
Відкрийте кришку літієвої батареї на
задній частині відеокамери DVD.
Вставте літієву батарею у тримач
позитивним (+) контактом угору. Будьте
уважні, щоб не переплутати полярність
батареї.
Закрийте кришку літієвої батареї.
Встановлення літієвої батареї в пульт ДК (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
1.
2
Меры предосторожности при использовании литиевого элемента питания
1.
Встановлення літієвої батареї для внутрішнього годинника
3
Держатель
элемента
питания
2.
3.
Поверніть фіксатор батареї проти
годинникової стрілки (як показано за
допомогою позначки [ ], використовуючи
ніготь або монетку, щоб його відкрити.
Тримач батареї відкриється.
Вставте батарею позитивним (+) контактом
униз і щільно притисніть її, доки не почуєте
звук клацання.
Помістіть тримач батареї, щоб він співпадав
своєю позначкою [ ] з позначкою [] на
пристрої ДК, та поверніть тримач батареї за
годинниковою стрілкою, щоб його закріпити.
Попередження щодо використання літієвої батареї
1.
Літієва батарея утримує функцію годинника та зміст налаштувань пам’яті;
навіть якщо акумуляторну батарею чи блок живлення від мережі змінного
струму вийнято.
2. Термін дії літієвої батареї для відеокамери DVD становить близько 6 місяців з
моменту встановлення за нормальних умов роботи.
3. Коли літієва батарея розрядиться, індикатор дати/часу буде відображати
12:00 01.СІЧ.2006, коли Ви встановите функцію Дата/Час у положення Увімк..
Якщо це відбулося, замініть літієву батарею новою (тип CR2025).
4. При неправильному встановленні літієвої батареї існує загроза вибуху.
Заміняйте лише однаковим або аналогічним типом.
Попередження: Зберігайте літієву батарею в місці, недоступному для дітей.
Якщо дитина випадково проковтне батарею, негайно зверніться до
лікаря.
RUSSIAN
UKRAINIAN
MULTI
Подготовка к работе
Підготовка
Использование ионно-литиевой аккумуляторной батареи
Використання літієво-полімерної акумуляторної батаї
 Используйте только аккумуляторные батареи SB-LSM80 или SB-LSM160 (не
входит в комплект).
 На момент покупки аккумуляторная батарея может быть немного заряжена.
 Використовуйте лише акумуляторну батарею SB-LSM80 чи SB-LSM160 (не
входить до складу комплекту).
 Акумуляторна батарея може бути трохи зарядженою на час придбання.
Зарядка літієво-полімерної
акумуляторної батареї
Зарядка ионно-литиевой
аккумуляторной батареи
1.
Установите переключатель [Power] в
положение [Off].
1.
2.
2.
Подсоедините батарейный модуль к DVDвидеокамере.
3.
3.
Подсоедините aдaптеp питaния
пepeмeннoгo тoкa (тип AA-E9) к нacтeннoй
poзeткe.
4.
Откройте ЖК-дисплей и крышку разъемов.
5.
Подключите кабель DC к гнезду DC IN на
DVD-видеокамере.
Индикатор зарядки начнет мигать,
показывая, что батарея начала заряжаться.
6.
Когда элемент питания будет полностью
заряжен, отключите батарейный блок и
адаптер переменного тока от DVD-видеокамеры. Даже
когда выключатель питания видеокамеры установлен
в положение Выкл, аккумуляторная батарея будет
разряжаться.
Частота миганий
Выключатель питания
4.
5.
6.
5
Встановіть перемикач [Power] на [Off].
Під’єднайте акумуляторну батарею до
відеокамери DVD.
Пpиєднaйте блoк живлення від мepeжi
змiнного струму (TИП AA-E9) до стінної
розетки.
Відкрийте РК-дисплей і кришку гнізда.
Під’єднайте кабель постійного струму
до гнізда живлення на відеокамері DVD.
Індикатор зарядки почне блимати, вказуючи
на те, що батарея заряджається.
Коли батарею буде повністю заряджено, від’
єднайте від відеокамери DVD акумуляторну
батарею та блок живлення від мережі
змінного струму. Навіть при вимкненому
живленні акумуляторна батарея буде
розряджатися.
Час блимання
Уровень заряда батареи
Швидкість заряджання
Один раз в секунду
Менее 50%
Раз на секунду
Два раза в секунду
50% ~ 75%
Двічі на секунду
50% ~ 75%
Три раза в секунду
75% ~ 90%
Тричі на секунду
75% ~ 90%
Мигание прекращается и индикатор
90% ~ 100%
горит непрерывно
Индикатор секунду горит и секунду
не горит
Ошибка – Заново подсоедините
батарею и кабель питания
постоянного тока
<Индикатор зарядки>
Менше 50%
Блимання припиняється й індикатор
горить
90% ~ 100%
Горить секунду та вимикається на
секунду
Помилка – повторно встановіть
акумуляторну батарею та кабель
постійного струму
21
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Подготовка к работе
Підготовка
Продолжительность зарядки и непрерывной записи в
зависимости от типа батареи
Час заряджання, запису згідно типу батареї
 Если вы закроете ЖК-дисплей, он выключится и при этом автоматически
включится видоискатель.
 Приведенная в таблице продолжительность непрерывной записи указана
приблизительно.
Фактическая продолжительность записи зависит от условий использования
видеокамеры.
 Время непрерывной записи, приведенное в Руководстве для пользователя,
измерено при условии использования полностью заряженной аккумуляторной
батареи при температуре 25°C.
 Если оставить батарею подсоединенной к камере, она будет разряжаться,
даже когда видеокамера выключена.
 Якщо Ви закриєте РК-дисплей, він вимкнеться й автоматично ввімкнеться
видошукач.
 Зазначені у таблиці значення часу безперервного запису є приблизними.
Фактична тривалість запису залежить від умов використання відеокамери.
 Час безперервного запису в інструкції з експлуатації вимірювався з
використанням повністю зарядженої акумуляторної батареї при 77 °F (25 °C).
 Навіть при вимкненому живленні акумуляторна батарея
буде розряджатися, якщо її залишити під’єднаною до пристрою.
Тип батареи
SB-LSM80
SB-LSM160 (не входит в комплект)
Тип батареї
SB-LSM80
Время
зарядки
SB-LSM160 (не входить до складу
комплекту)
Приблизит. 1 час 20 минут
Приблизит. 3 часа
Час
заряджання
Близько 1 год. 20 хв.
Близько 3 год.
ЖК-дисплей
включен
Видоискатель
ЖК-дисплей
включен
Видоискатель
ЖК-дисплей
включен
Видоискатель
Режим
Время
непрерывной
записи
Время
воспроизведения Режим
Время
непрерывной
записи
Время
воспроизведения
XP
Приблизит. 55
минут
Приблизит. 1
час 10 минут
XP
Приблизит. 1
час 45 минут
Приблизит. 2
часа 15 минут
Приблизит. 1
час
Приблизит. 1
час 15 минут
SP
Приблизит. 1
час 55 минут
Приблизит. 2
часа 25 минут
Приблизит. 1
час 5 минут
Приблизит. 1
час 20 минут
LP
Приблизит. 2
часа 5 минут
Приблизит. 2
часа 35 минут
SP
LP
 Приведенные выше значения определены на основе модели VP-DC161.
Обеспечиваемое батареей время непрерывной записи зависит от:
Типа и емкости используемой аккумуляторной батареи.
Температуры окружающей среды.
Частоты использования функции трансфокации.
Типа использования (видеокамера/фотокамера/с ЖК-дисплеем и т.п.).
Мы рекомендуем вам иметь несколько аккумуляторных батарей.
22
РК-дисплей
увімкнено
Видошукач
РК-дисплей
увімкнено
Видошукач
РК-дисплей
увімкнено
Видошукач
Режим
Час
безперервного
запису
Час
безперервного
запису
Час
відтворення
XP
Близько 55 хв.
Близько 1
год. 10 хв.
XP
Близько 1 год.
45 хв.
Близько 2
год. 15 хв.
SP
Близько 1 год.
Близько 1
год. 15 хв.
SP
Близько 1 год.
55 хв.
Близько 2
год. 25 хв.
LP
Близько 1 год.
5 хв.
Близько 1
год. 20 хв.
LP
Близько 2 год.
5 хв.
Близько 2
год. 35 хв.
Час
відтворення Режим
 Значення вимірів, зазначені вище, стосуються моделі VP-DC161.
Доступний час безперервного запису залежить від:
Типу та ємності акумуляторної батареї, що використовується.
Температури навколишнього повітря.
частоти використання функції трансфокації.
типу використання (Відеокамера/Фотокамера/З РК-дисплеєм і т.ін.).
Рекомендується мати кілька батарей.
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Подготовка к работе
Підготовка
Индикатор уровня заряда батареи
Індикатор рівня заряду акумулятора
Индикатор уровня заряда батареи показывает количество
энергии, остающейся в аккумуляторной батарее.
a. Полностью заряжена
b. Израсходовано 20~40% энергии
c. Израсходовано 40~80% энергии
d. Израсходовано 80~95% энергии (красный)
e. Израсходована вся энергия (индикатор мигает)
(DVD-видеокамера скоро выключится, замените батарею
как можно скорее).
Функции закрытия сессий диска/форматирования недоступны при уровне
заряда “d” и “e”.
 Уровень заряда “e”
Уровень заряда снижается, и на дисплее мигает индикатор <
>.
Когда батарея практически полностью разрядится, экран будет синим.
Обращение с аккумуляторной батареей






Аккумуляторную батарею необходимо заряжать при температуре в
помещении от 0°C до 40°C.
Она никогда не должна заряжаться при температуре в помещении ниже 0°C.
Продолжительность работы и емкость даже полностью заряженной
аккумуляторной батареи будут меньше, если аккумуляторная батарея
использовалась при температуре ниже 0°C или была оставлена на
длительное время при температуре выше 40°C.
Не кладите аккумуляторную батарею рядом с источником тепла (например,
костром или нагревателем).
Не разбирайте, не раздавливайте и не нагревайте аккумуляторную батарею.
Не допускайте замыкания между собой клемм + и - ионно-литиевой
аккумуляторной батареи. Это может привести к протечке электролита,
выделению тепла, перегреву и возгоранию.
Індикатор рівня заряду батареї показує кількість енергії, що
залишилась у акумуляторній батареї.
a. Повністю заряджено
b. Використано 20~40%
c. Використано 40~80%
d. Використано 80~95% (червоний)
e. Використано повністю (блимає)
(Відеокамера DVD скоро вимкнеться, якомога швидше
замініть батарею.)
Функції фіналізації/форматування недоступні на рівнях заряду батареї ‘d’ та
‘e’.
 При рівні заряду ‘e’
Ємність батареї зменшується, і на дисплеї блимає індикатор <
>.
Коли батарея майже повністю розряджена, екран стає синім.
Керування акумуляторною батареєю






Акумуляторну батарею необхідно заряджати при температурі оточуючого
середовища від 32 °F (0 °C) до 104 °F (40 °C).
Акумуляторну батарею забороняється заряджати у приміщенні, температура
у якому нижче 32 °F (0 °C).
Термін служби та ємність акумуляторної батареї будуть меншими, якщо вона
тривалий час використовуватиметься при температурі, нижчій 32 °F (0 °C) або
буде залишена при температурі, вищій за 104 °F (40 °C), навіть якщо вона
повністю заряджена.
Не залишайте акумуляторну батарею поблизу будь-яких джерел тепла
(наприклад, джерела відкритого вогню чи обігрівача).
Не розбирайте акумуляторну батарею, не обробляйте, не піддавайте впливу
тиску та не нагрівайте її.
Не допускайте замикання між собою контактів + і – акумуляторної батареї. Це
може призвести до протікання, нагрівання, спричинити займання чи перегрів.
23
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Подготовка к работе
Підготовка
Обслуживание батарейного модуля
Технічне обслуговування акумуляторної батареї










Приблизительное время непрерывной записи приведено в таблице на стр. 22.
Время непрерывной записи зависит от температуры воздуха и от окружающей
среды.
При низкой температуре окружающей среды время записи значительно
сокращается.
Время непрерывной записи, представленное в инструкциях по эксплуатации,
измерялось при полной зарядке батарейного модуля и при температуре 25°
C. Фактическое время работы аккумуляторной батареи может отличаться от
представленного в Руководстве значения времени непрерывной записи.
Для замены батарейного модуля используйте модуль только такого типа,
который входит в комплект данной видеокамеры и который можно приобрести
у продавца SAMSUNG.
Когда срок службы аккумуляторной батареи подойдет к концу, по вопросу ее
утилизации свяжитесь с магазином, в котором вы ее приобрели.
С аккумуляторными батареями следует обращаться так же, как с химическими
отходами.
Перед началом съемки позаботьтесь о том, чтобы аккумуляторная батарея
была полностью заряжена.
Только что купленные аккумуляторные батареи не заряжены. Перед тем, как
использовать аккумуляторную батарею, необходимо ее полностью зарядить.
Полная разрядка ионно-литиевой батареи приводит к повреждению ее
внутренних элементов.
При полной разрядке аккумуляторная батарея может становиться склонной к
утечке.
Для экономии заряда батарейного модуля следует выключать DVDвидеокамеру, когда она не используется.
Если для DVD-видеокамеры установлен КАМЕРА, и она находится в режиме
ожидания более 5 минут со вставленным диском, происходит автоматическое
отключение для предотвращения ненужной разрядки батареи.
Следите за тем, чтобы аккумуляторная батарея надежно встала на место.
Не роняйте аккумуляторную батарею. Падение аккумуляторной батареи
может повредить ее.
24










Будь ласка, див. таблицю 22 для оцінки часу безперервного запису.
На час запису впливають температура й умови навколишнього середовища.
Час запису значно скорочується у прохолодному середовищі. Безперервний
час запису, зазначений в інструкції з експлуатації, вимірюється при
використанні повністю зарядженої акумуляторної батареї при температурі 77
°F (25°C). Залишок часу може відрізнятися від оціночного часу безперервного
запису, наведеного в інструкції.
При заміні акумуляторної батареї використовуйте лише той тип, що
постачається разом з даною відеокамерою та може бути придбаний у
продавця SAMSUNG.
Після завершення терміну служби акумулятора зв’яжіться, будь ласка, з
місцевим дилером.
Батареї слід утилізувати як хімічні відходи.
Перед початком зйомки переконайтесь у тому, що акумуляторна батарея
повністю заряджена.
Нова акумуляторна батарея не заряджена. Перед використанням
акумуляторної батареї необхідно повністю її зарядити.
Повна розрядка літієво-полімерної акумуляторної батареї може призвести до
пошкодження внутрішніх елементів.
При повній розрядці акумуляторна батарея може почати протікати.
Для збереження заряду батареї вимикайте живлення відеокамери DVD, якщо
вона не використовується.
Якщо відеокамера DVD у Реж. камери знаходиться в режимі очікування та не
використовується більше 5 хвилин при вставленому диску, вона автоматично
вимкнеться для захисту від зайвого використання батареї.
Переконайтесь у тому, що акумуляторна батарея щільно встановлена на місці
Уникайте падіння акумуляторної батареї.
Падіння акумуляторної батареї може призвести до її пошкодження.
MULTI
UKRAINIAN
RUSSIAN
Підготовка
Подготовка к работе
Під’єднання джерела живлення
Подсоединение к источнику питания
 DVD-видеокамеру можно подключать к двум источникам питания.
- Блок питания от сети переменного тока: используются для съемок в
помещении.
- Аккумуляторная батарея: используется для съемок на открытом воздухе.
 Є два типи джерела живлення, яке можна під’єднати до відеокамери DVD.
- Блок живлення від мережі змінного струму та кабель до нього:
використовуються для зйомки у приміщенні.
- Акумуляторна батарея: використовується для зйомки надворі.
Использование питания от сети переменного тока
Використання побутового джерела живлення
Чтобы не беспокоиться об уровне заряда батареи, подключите DVD-видеокамеру
к сети переменного тока. Можно не отсоединять батарейный модуль, т.к. его заряд
не расходуется.
Під’єднайте відеокамеру DVD до домашнього джерела живлення, не турбуючись
про заряд батареї. Акумуляторна батарея може залишатися під’єднаною, заряд
батареї витрачатися не буде.
1.
Подсоедините aдaптеp питaния
пepeмeннoгo тoкa (тип AA-E9) к
нacтeннoй poзeткe.
В зависимости от страны, могут
использоваться различные типы
сетевой вилки и розетки.
2.
Откройте ЖК-дисплей и крышку
разъемов.
3.
Подключите кабель DC к гнезду
DC IN DVD-видеокамеры.
4.
Установите DVD-видеокамеру
в нужный режим, удерживая
нажатым зеленое ушко на
переключателе [Power] и
поворачивая его в положение [On] или [Off].
Выключатель питания
4.
1.
Пpиєднaйте блoк живлення від
мepeжi змiнного струму (TИП
AA-E9) до стінної розетки.
Штепсель і розетка можуть
відрізнятися залежно від країни,
де Ви живете.
2.
Відкрийте РК-дисплей і кришку
гнізда.
3.
Під’єднайте кабель постійного
струму до гнізда живлення
відеокамери DVD.
Встановлюйте відеокамеру DVD у кожний режим, утримуючи зелену пластину
на перемикачі живлення [Power] і встановлюючи останній у положення [On]
або [Off].
25
MULTI
UKRAINIAN
RUSSIAN
Підготовка
Подготовка к работе
О режимах работы
Про режими роботи
 Режимы работы видеокамеры определяются положением переключателя
[Power] и переключателя [Mode] (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).
 Перед использованием каких-либо функций видеокамеры установите нужный
режим работы, установив переключатель [Power] и переключатель [Mode]
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) в соответствующие положения.
 Каждый раз, когда вы сдвигаете переключатель [Power] вниз, поочередно
(Player)].
(Camera)] и [
выбирается режим [
Название режима
<КАМЕРА>
<ПЛЕЕР>
 Режими роботи визначаються позицією перемикачів [Power] та [Mode]
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).
 Установіть режим роботи, використовуючи перемикачі [Power] та [Mode]
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) перед початком роботи.
 Кожного разу, коли Ви переміщуєте перемикач [Power] вниз, відбувається
(Player)].
(Camera)] та [
перехід між режимами [
<M.CAMERA>
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
<M.PLAYER>
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
Переключатель [Power]
Переключатель [Mode]
(только VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i))
 Реж. карты кам: режим карты камеры / M.PLAYER: режим воспроизведения карты
Использование джойстика
Використання джойстика
 Джойстик используется для выполнения выбора и перемещения курсора
влево, вправо, вверх и вниз. С помощью джойстика вы легко
можете перемещаться по меню и делать выбор его пунктов.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Переход к предыдущему меню / регулировка выбранного
параметра (влево).
Переход в подменю / регулировка выбранного параметра
(вправо).
Перемещение к пункту меню, расположенному ниже.
Перемещение к пункту меню,
3
расположенному выше.
Нажмите для подтверждения выбора
пункта меню.
26
2
 Джойстик призначено для виконання
вибору та переміщення курсору ліворуч,
праворуч, угору та вниз. Використовуючи
джойстик, Ви можете легко вибирати та
рухатись у меню.
1.
4
5
2.
3.
4.
5.
Перейти до попереднього пункту меню /
Налаштувати вибраний пункт (ліворуч).
Перейти до пункту підменю / Налаштувати
вибраний пункт (праворуч).
Перейти до нижчого пункту меню.
Перейти до верхнього пункту меню.
Натисніть для вибору потрібного пункту.
MULTI
UKRAINIAN
RUSSIAN
Підготовка
Подготовка к работе
Використання МЕНЮ ШВИДКОГО ДОСТУПУ
Использование МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА
 МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА используется для доступа к функциям DVDвидеокамеры с помощью кнопки [QUICK MENU].
 МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА обеспечивает более удобный доступ к часто
используемым меню без использования кнопки [MENU].
Ниже перечислены функции, доступные через Меню
быстрого доступа:
DIS
Автоэкспоз.
Баланс бел.
Цифр. эф-т
Затвор
Экспозиция
стр. 60
стр. 53
стр. 55
стр. 57
стр. 51
стр. 51
Удалить
Част. удал
стр. 67
стр. 68
Нов.спис.вос.
Удалить
Изм.спис.вос.
стр. 69
стр. 71
стр. 72~77
<M.CAMERA>
(только VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i))
Баланс бел.
Кач-во фото
Экспозиция
стр. 55
стр. 92
стр. 51
<M.PLAYER>
(только VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i))
Удалить
Удалить все
Защита
Метка печ.
Формат
стр. 98
стр. 99
стр. 97
стр. 104
стр. 100
<КАМЕРА>
<ПЛЕЕР>
Пример: Установка баланса белого
1. Нажмите кнопку [QUICK MENU].
 Появится список меню быстрого доступа.
2. Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Баланс бел.> и нажмите [Joystick(OK)].
3. Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
желаемый режим (Авто, Помещ., Улица или Польз.
WB) и нажмите [Joystick(OK)].
4. Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [QUICK
MENU].
1
 МЕНЮ ШВИДКОГО ДОСТУПУ використовується для доступу до функцій
відеокамери DVD за допомогою кнопки [QUICK MENU].
 QUICK MENU (МЕНЮ ШВИДКОГО ДОСТУПУ) забезпечує більш легкий доступ
до меню, що звичайно використовується, не користуючися кнопкою [MENU].
Ожид. SP
DIS
Автоэкспоз.
Баланс бел.
Цифр. эф-т
Затвор
Экспозиция
0:00:00 -RW
30 min VR
Выкл.
0:00:00 -RW
30 min VR
Улица
Q.MENU Вых.
4
стор. 60
стор. 53
стор. 55
стор. 57
стор. 51
стор. 51
Удалить (Видал.)
Част. удал (Част.видал.)
стор. 67
стор. 68
Нов.спис.вос. (Нов.сп.відт)
Удалить (Видал.)
Изм.спис.вос. (Ред.сп.відт.)
стор. 69
стор. 71
стор. 72~77
<M.CAMERA>
(Режим M.Cam)
(лише VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i))
Баланс бел. (Баланс білого)
Кач-во фото (Якість фото)
Экспозиция (Експозиція)
стор. 55
стор. 92
стор. 51
<M.PLAYER>
(Реж.M.Play.)
(лише VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i))
Удалить (Видал.)
Удалить все (Видалити все)
Защита (Захист)
Метка печ. (Позн. друку)
Формат
стор. 98
стор. 99
стор. 97
стор. 104
стор. 100
<ПЛЕЕР>
(Реж. прогр.)
Ожид. SP
DIS
Автоэкспоз.
Баланс бел.
Цифр. эф-т
Затвор
Экспозиция
DIS (ЦСЗ)
Автоэкспоз. (Програм. АЕ)
Баланс бел. (Баланс білого)
Цифр. эф-т (Циф. Ефекти)
Затвор
Экспозиция (Експозиція)
<КАМЕРА>
(Реж. камери)
Q.MENU Вых.
3
У QUICK MENU (МЕНЮ ШВИДКОГО ДОСТУПУ) доступні
такі функції:
Ожид. SP
0:00:00 -RW
30 min VR
Наприклад: Налаштування балансу білого кольору
1. Натисніть кнопку [QUICK MENU].
 З’явиться список меню швидкого доступу.
2. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Баланс бел.> (Баланс білого), потім натисніть
[Joystick(OK)].
3. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
необхідний режим (Авто, Помещ. (Приміщ.), Улица
(На вулиці) чи Польз. WB (Корис. ББ)), потім
натисніть [Joystick(OK)].
4. Для виходу натисніть кнопку [QUICK MENU].
<Когда был выбран пункт White
Balance в режиме Камера>
27
RUSSIAN
UKRAINIAN
MULTI
Підготовка
Подготовка к работе
Информация на экране дисплея в КАМЕРА/ПЛЕЕР/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Уровень заряда батареи стр. 23
Ручная фокусировка стр. 52 
Индикатор режима EASY.Q стр. 44 
Цифровой стабилизатор изображения стр. 60
Программа автоматической экспозиции стр. 53
Режим баланса белого стр. 55
Режим цифровых спецэффектов стр. 57
Кино 16:9 стр. 59
Выдержка затвора стр. 51 
Экспозиция стр. 51 
Дата/Время стр. 37
Индикатор режима цветной ночной съемки
стр. 48~49 
Индикатор соединения USB стр. 110
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Индикатор работы пульта ДУ стр. 31
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Индикатор фильтрации шума ветра стр. 50
BLC (Компенсация яркого фона) стр. 47
СВЕТОДИОД ПОДСВЕТКИ стр. 49
(только VP-DC165W(i)/DC165WB(i))
Номер раздела
Формат диска стр. 81
Тип диска
Счетчик
Оставшееся время
Режим записи стр. 42
Режим работы
Положение регулятора трансфокации стр. 45
Цифровое увеличение стр. 61
Увеличение при воспроизведениистр. 66 
Строка сообщений стр. 117
Индикатор громкости стр. 63
Вход АВ стр. 85 
(только VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/
DC163i/DC165Wi/DC165WBi)
Скорость воспроизведения стр. 64
Екранне меню в Реж. камери/Реж. прогр.
Информация на экране в KAMEPA
23
1
2
3
4
5
6
7
8
2
6
23
22
Ожид. SP
W
T
Нет диска!
Сепия
S.1/50
20
12:00 01.ЯНВ.2006
W
28
18
17
16
15
14
13
12
11
Color N. 1/25
9
24
PB ZOOM 2.0x
-RW
VR
001
AV Вход
25
26
Нет диска!
10
12:00 01.ЯНВ.2006
7.
8.
9.
10.
11.
15.
28
1
5.
6.
13.
14.
Информация на экране в ПЛЕЕР
►► SP 0:00:00
3.
4.
12.
10
T
Примечание
Функции, не отмеченные значком , будут сохранены, когда DVDвидеокамера снова будет включена после выключения.
 Элементы OSD (экранного меню), представленные здесь, относятся к модели
VP-DC163.

0:00:00 -RW
30 min VR
001
Кино 16:9
1.
2.
21 20 19
27
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Рівень заряду акумулятора стор. 23
Ручний фокус стор. 52 
EASY.Q стор. 44 
Стабілізатор цифрового зображення стор. 60
Програмована автоматична експозиція
стор. 53
Режим балансу білого кольору стор. 55
Режим цифрових спецефектів стор. 57
16:9 Wide (режим широкого екрана 16:9) стор. 59
Витримка стор. 51 
Експозиція стор. 51 
Дата/Час стор. 37
Color Nite стор. 48~49 
USB стор. 110
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Дистанційне керування стор. 31
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Компенсація вітру стор. 50
BLC (Компенсація перевідбитого світла)
стор. 47
LED LIGHT (світлодіод) стор. 49
(лише VP-DC165W(i)/DC165WB(i))
Номер заголовка
Формат диску стор. 81
Тип диску
Лічильник
Залишок часу
Режим відеозапису стор. 42
Режим роботи
Автоспуск стор. 45
Положення цифрової трансфокації стор. 61
Трансфокація PB стор. 66 
Рядок повідомлень стор. 117
Регулювання гучності стор. 63
Вхід аудіо/відео стор. 85 
(лише VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/
DC163i/DC165Wi/DC165WBi)
Швидкість відтворення стор. 64
Примітка
Установки функцій, не позначених , будуть збережені при ввімкненні
живлення відеокамери DVD після її вимкнення.
 Наведені тут пункти екранного меню базуються на моделі VP-DC163.

RUSSIAN
UKRAINIAN
MULTI
Подготовка к работе
Підготовка
Екранне меню в Режим M.Cam/Реж.M.Play.
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Информация на экране дисплея в M.CAMERA/
M.PLAYER (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
1.
Качество Фото
стр. 92
2.
Индикатор КАРТА
(Карта памяти)
3.
Счетчик
изображений
(Общее количество
записываемых
неподвижных
изображений).
Информация на экране в M.CAMERA
Информация на экране в M.PLAYER
3
W
T
600
8 min
8
2
4
5/10
Slide
1.
Якість фото
стор. 92
2.
Індикатор CARD
(КАРТКА)
3.
Лічильник
зображень
(Загальна кількість
зображень, які
можна записати)
4.
Слайд-шоу
стор. 96
5.
Індикатор захисту
від видалення
стор. 97
Нет карты памяти!
Нет карты памяти!
5
6
1
20
5
4.
Режим слайд-шоу
стр. 96
5.
Индикатор защиты
от удаления
стр. 97
6.
Позначка друку стор. 104
6.
Метка печати стр. 104
7.
7.
Номер папки - номер файла стр. 91
Номер файла движущегося изображения
Номер папки стор. 91
Номер файлу рухомого зображення
8.
8.
Счетчик изображений (номер текущего изображения/общее количество
записанных изображений)
Лічильник зображень (поточне зображення/загальна кількість записаних
зображень)
Включение и выключение информации на экране
100-0005
7
SMOV001.AVI
7
12:00 01.ЯНВ.2006
12:00 01.ЯНВ.2006
Увімкнення/вимкнення екранного меню
Включение и выключение вывода информации на экран Увімкнення/вимкнення екранного меню
Нажмите кнопку [DISPLAY] на левой боковой панели управления.
 При каждом нажатии кнопки последовательно включается и выключается
функция OSD.
Включение/выключение показа Даты/Времени
Если вы хотите включить или выключить показ Даты/Времени, войдите в меню и
измените режим Дата/Время. стр. 37
Натисніть кнопку [DISPLAY] на лівій панелі керування.
 Кожне натискання кнопки вмикає/вимикає індикацію екранного меню.
Увімкнення/вимкнення Дати/Часу
Щоб увімкнути/вимкнути Дату/Час, зайдіть у меню та виберіть режим Дата/Час.
стор. 37
29
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Начальная настройка: Настройки в меню System (Система) Початкове налаштування : Системні налаштування меню
Установка часов (Настр. часов)
Налаштування годинника (Уст. годин.)
 Функция установки часов работает в КАМЕРА/ПЛЕЕР/M.CAMERA/M.PLAYER.
стр. 26
 Дата/время автоматически записываются на диск. Перед съемкой установите
дата/время.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC] или [CARD] (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)).
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)] или [
(Player)].
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Система> и нажмите [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, выберите
<Настр. часов> и нажмите [Joystick (OK)].
 Сначала подсветится день.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, установите
текущий день и нажмите [Joystick (OK)].
 После этого подсветится месяц.
 Чтобы настроить часы, выберите год, месяц, день,
часы или минуты, нажимая [Joystick(OK)], затем
переместите [Joystick] вверх или вниз, чтобы
указать соответствующие значения.
Аналогичным образом после настройки дня
устанавливаются месяц, год, часы и минуты.
После установки минут нажмите [Joystick(OK)].
 Появляется сообщение <Завершено!>.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
Примечания
Когда литиевый элемент питания почти полностью
разрядился (примерно через 6 месяцев), индикатор даты и
времени на экране будет показывать 00:00 01.ЯНВ.2006.
 Вы можете установить год до 2040.
 Если литиевый элемент питания не установлен,
никакие вводимые данные не будут сохранены после
выключения питания видеокамеры.

30
4


КАМЕРА
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
Language
Демонстрац.
Налаштування годинника працює в Реж. камери/Реж. прогр./Режим M.Cam/
Реж.M.Play.. стор. 26
Дата/час автоматично записується на диск. перед початком зйомки, будь ласка,
встановіть дата/час.
1.
2.
►Вкл.
►Вкл.
►Pyccкий
►Вкл.
Перех. OK Выбор
5
КАМЕРА
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
Language
Демонстрац.
КАМЕРА
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
Language
Демонстрац.
Перех.
4.
5.
6.
01 ЯНВ 2006
12 : 00
7.
Регул OK Выбор
8
MENU Вых.
3.
MENU Вых.
8.
9.
01 ЯНВ 2006
12 : 00
Завершено!
OK Выбор
MENU Вых.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC] або [CARD].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установіть перемикач [Power] на [
(Camera)] чи
[
(Player)].
Натисніть кнопку [MENU)].
 З’явиться список меню.
Перемістіть [Joystick] угору/вниз, щоб вибрати
<Система>, тоді натисніть [Joystick(OK)].
Змістіть [Joystick] догори або униз, оберіть <Настр.
часов> (Уст. годин.) та натисніть [Joystick (OK)].
 Спочатку висвітиться день.
Змістіть [Joystick] догори або униз, оберіть поточний
день та натисніть [Joystick (OK)].
 Висвітиться місяць.
 Щоб налаштувати годинник, оберіть рік,
місяць, день, години хвилини, натискаючи
[Joystick(OK)], та змістіть [Joystick] догори або
вниз, щоб встановити відповідні значення.
Для визначення місяця, року, годин та хвилин слід
виконати ті ж самі процедури, як і для визначення
дня.
Після налаштування хвилин натисніть [Joystick(OK)].
 З’явиться повідомлення <Завершено!>.
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
Примітки
 Після того, як літієва батарея втратить заряд (близько
через 6 місяців), дата/час буде відображатися на
екрані як 00:00 01.СІЧ.2006.
 Максимальне значення року, яке Ви можете
встановити – це 2040.
 Якщо літієву батарею не встановлено, будь-які
введені дані не будуть зберігатися.
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Начальная настройка: Настройки в меню System (Система) Початкове налаштування : Системні налаштування меню
Установка использования пульта дистанционного управления
(Пульт ДУ) (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Налаштування прийому від бездротового пристрою дистанційного
керування (ДК) (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
 Функция Пульт ДУ работает в КАМЕРА/ПЛЕЕР/M.CAMERA/M.PLAYER.
стр. 26
 Функция Пульт ДУ позволяет включать и выключать пульт дистанционного
управления для управления DVD-видеокамерой.
 Функція ДК працює в Реж. камери/Реж. прогр./Режим M.Cam/Реж.M.Play..
стор. 26
 Функція ДК дозволяє вмикати та вимикати дистанційне керування
відеокамерою DVD.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC] или [CARD] (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)).
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)] или [
(Player)].
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Система> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Пульт ДУ> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
для дистанционного управления состояние <Вкл.>
или <Выкл.> и нажмите [Joystick(OK)].
7.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
4
КАМЕРА
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
Language
Демонстрац.
►Вкл.
►Вкл.
►Pyccкий
►Вкл.
Перех. OK Выбор
6
КАМЕРА
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
Language
Демонстрац.
Перех.
Примечание
Если вы блокировали дистанционное управление, установив в меню для
пункта Пульт ДУ состояние Выкл., то при попытке воспользоваться пультом
дистанционного управления на экране в течение 3 секунд будет мигать значок
), который затем исчезнет.
пульта (
MENU Вых.
1.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC] або [CARD].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установіть перемикач [Power] на [
або [
(Player)].
3.
Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
4.
Перемістіть [Joystick] угору/вниз, щоб вибрати
<Система>, тоді натисніть [Joystick(OK)].
5.
Перемістіть [Joystick] угору/вниз, щоб вибрати
<Пульт ДУ> (ДК), тоді натисніть [Joystick(OK)].
6.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Вкл.> (Увімк.) чи <Выкл.> (Вимк.), тоді натисніть
[Joystick(OK)].
7.
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
Выкл.
Вкл.
OK Выбор
MENU Вых.
(Camera)]
Примітка
Якщо Ви встановили ДК на Вимк. у меню та хочете ним
)
користуватися, піктограма дистанційного керування (
буде блимати на РК-дисплеї 3 секунди, а потім зникне.
31
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Начальная настройка: Настройки в меню System (Система) Початкове налаштування : Налаштування системного меню
Налаштування звукового сигналу (Звук. сигнал)
Установка звукового сигнала (Звук. сигнал)
 Функция Звук. сигнал работает в КАМЕРА/ПЛЕЕР/M.CAMERA/M.PLAYER.
стр. 26
 Вы можете включать и выключать функцию Звук. сигнал и если функция
включена, то при каждом нажатии какой-либо кнопки подается звуковой
сигнал.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC] или [CARD] (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)).
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)] или [
(Player)].
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Система> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Звук. сигнал> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы
выбрать состояние <Вкл.> или <Выкл.> и нажмите
[Joystick(OK)].
7.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
4
КАМЕРА
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
Language
Демонстрац.
►Вкл.
►Вкл.
►Pyccкий
►Вкл.
Перех. OK Выбор
6
КАМЕРА
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
Language
Демонстрац.
Перех.
32
 Функція Звук. сигнал працює в Реж. камери/Реж. прогр./Режим M.Cam/
Реж.M.Play.. стор. 26
 Ви можете вмикати/вимикати Звук. сигнал, якщо його ввімкнено, кожне
натискання кнопки викликає звуковий сигнал.
MENU Вых.
Выкл.
Вкл.
OK Выбор
MENU Вых.
1.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC] або [CARD].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установіть перемикач [Power] на [
або [
(Player)].
3.
Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
4.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Cистема>, потім натисніть [Joystick(OK)].
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Звук. сигнал>, потім натисніть [Joystick(OK)].
6.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Вкл.> (Увімк.) або <Выкл.> (Вимк.), тоді натисніть
[Joystick(OK)].
7.
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
(Camera)]
RUSSIAN
UKRAINIAN
MULTI
Начальная настройка: Настройки в меню System (Система) Початкове налаштування : Налаштування системного меню
Установка звукового сигнала при спуске затвора
(Звук затвора) (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Налаштування звуку затвору (Звук затвору)
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
 Функция Звук затвора работает только в M.CAMERA. стр. 26
 Вы можете включать и выключать функцию Звук затвора. Когда функция
включена, при нажатии кнопки [PHOTO] подается звуковой сигнал спуска
затвора фотоаппарата.
1.
2.
Установите переключатель [Mode] в положение
[CARD]. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
4
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Система> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Звук затвора> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы
выбрать состояние <Вкл.> или <Выкл.> и нажмите
[Joystick(OK)].
7.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
1.
M.CAMERA
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
Звук затвора
Language
Перех.
6
 Функція Звук затвору працює тільки в Режим M.Cam. стор. 26
 Ви можете ввімкнути чи вимкнути Звук затвору, якщо його ввімкнуто, він
звучатиме за кожного натискання кнопки [PHOTO].
►Вкл.
►Вкл.
►Вкл.
►Pyccкий
OK Выбор
M.CAMERA
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
Звук затвора
Language
MENU Вых.
Выкл.
Вкл.
Перех. OK Выбор MENU Вых.
Примечание
Если для параметра Звук. сигнал установлено значение
Выкл., звук затвора будет неслышен, даже если для него установлено значение
Вкл..
Установіть перемикач [Mode] на [CARD].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установіть перемикач [Power] на [
3.
Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
(Camera)].
4.
Перемістіть [Joystick] угору/вниз, щоб вибрати
<Система>, тоді натисніть [Joystick(OK)].
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Звук затвора> (Звук затвору), потім натисніть
[Joystick(OK)].
6.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Вкл.> (Увімк.) чи <Выкл.> (Вимк.), тоді натисніть
[Joystick(OK)].
7.
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
Примітка
Якщо Звук. сигнал встановлено на Вимк., Ви не почуєте
звуку затвору, навіть якщо його встановлено на Увімк..
33
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Начальная настройка: Настройки в меню System (Система) Початкове налаштування : Налаштування системного меню
Выбор языка экранной информации (Language)
Вибір мови екранного меню (Language)
 Функция Language работает в КАМЕРА/ПЛЕЕР/M.CAMERA/M.PLAYER.
стр. 26
 Вы можете выбрать желаемый язык для отображения меню и сообщений на
экране.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC] или [CARD] (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)).
4
КАМЕРА
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
Language
Демонстрац.
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)] или [
(Player)].
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Система> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать пункт <Language> и
нажмите [Joystick(OK)].
 Появится список имеющихся языков.
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать желаемый язык экранной
информации и нажмите [Joystick(OK)].
 Экранная информация сразу же начинает показываться на выбранном
языке.
7.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
Примечание
Слово Language в меню всегда показывается на английском языке.
34
 Функція Language працює в Реж. камери/Реж. прогр./Режим M.Cam/
Реж.M.Play.. стор. 26
 Ви можете вибрати потрібну мову для відображення меню та повідомлень.
►Вкл.
►Вкл.
►Pyccкий
►Вкл.
Перех. OK Выбор
MENU Вых.
1.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC] або [CARD].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установіть перемикач [Power] на [
або [
(Player)].
3.
Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
4.
Перемістіть [Joystick] угору/вниз, щоб вибрати
<Система>, тоді натисніть [Joystick(OK)].
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Language>, потім натисніть [Joystick(OK)].
 Перелічено доступні опції вибору мови.
(Camera)]
6.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати потрібну мову, потім
натисніть [Joystick(OK)].
 Мова екранного меню оновиться згідно Вашого вибору.
7.
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
Примітка
Слово Language у меню завжди буде написано англійською мовою.
RUSSIAN
UKRAINIAN
MULTI
Начальная настройка: Настройки в меню System (Система) Початкове налаштування : Налаштування системного меню
Просмотр демонстрации (Демонстрац.)
Перегляд демонстрації (Демонстрація)
 Функция Демонстрац. работает только в КАМЕРА, если в камеру не вставлен
диск. стр. 26
 Для начала убедитесь, что в DVD-видеокамеру не вставлен диск. стр. 40
 В режиме демонстрации автоматически отображаются основные функции,
поддерживаемые DVD-видеокамерой, что способствует более легкому их
использованию.
 Демонстрация автоматически повторяется до тех пор, пока вы не установите
для режима Demonstration состояние Выкл.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC]
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
3.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Система> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Демонстрац.> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
состояние <Вкл.> и нажмите [Joystick(OK)].
7.
Нажмите кнопку [MENU].
 Демонстрация начинается.
8.
Для выхода из режима демонстрации нажмите кнопку
[MENU].
4
КАМЕРА
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
Language
Демонстрац.
►Вкл.
►Вкл.
►Pyccкий
►Вкл.
Перех. OK Выбор
6
КАМЕРА
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
Language
Демонстрац.
Перех.
Примечание
Если во время демонстрации нажать кнопку FADE,
BLC, EASY.Q, MF/AF или COLOR NITE, демонстрация
отключается и включается функция нажатой кнопки.
 Функція Демонстрація може використовуватись тільки в Реж. камери без
вставлення диску до відеокамери. стор. 26
 Перед початком: переконайтеся в тому, що у відеокамеру DVD не вставлений диск. стор. 40
 Демонстрація автоматично показує головні функції, які має відеокамера DVD,
що дозволяє більш просте їх використання.
 Демонстрація продовжується, поки Ви не вимкнете режим показу.
7
MENU Вых.
Выкл.
Вкл.
OK Выбор
Видеокам. SAMSUNG это...
MENU Вых.
1.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
3.
Установіть перемикач [Power] на [
Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
4.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Система>, тоді натисніть [Joystick(OK)].
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Демонстрац.> (Демонстрація), тоді натисніть
[Joystick(OK)].
6.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Вкл.> (Увімк.), тоді натисніть [Joystick(OK)].
7.
Натисніть кнопку [MENU].
 Почнеться демонстрація.
8.
Щоб закінчити демонстрацію, натисніть кнопку
[MENU].
(Camera)].
Примітка
Під час натискання кнопок FADE, BLC, EASY.Q, MF/AF,
або COLOR NITE під час роботи в режимі демонстрації,
функцію демонстрації буде дезактивовано та буде
активовано функцію кнопки, яку було натиснуто.
[Цифр. видеокам.]
Демонстрац.
35
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Начальная настройка: Настройки в меню Display (Дисплей) Початкове налаштування : Налаштування екранного меню
Регулировка ЖК-дисплея (Яркость ЖКД/Цвет ЖКД)
Налаштування РК-дисплея (Яскрав. РКД/Кольор. РКД)
 ЖК-дисплей можно регулировать в КАМЕРА/ПЛЕЕР/M.CAMERA/M.PLAYER.
page 26
 DVD-видеокамера оборудована цветным жидкокристаллическим (ЖК)
2,5-дюймовым (VP-DC161(i)/DC163(i))/ 2,7-дюймовым (VP-DC161W(i)/
DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) дисплеем, который позволяет
просматривать записываемое или воспроизводимое изображение
непосредственно.
 В зависимости от условий, в которых используется DVD-видеокамера
(например, в помещении или на улице), можно выполнить следующие
настройки.
- Яркость ЖКД
- Цвет ЖКД
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC] или [CARD] (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)).
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)] или [
(Player)].
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Дисплей> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
параметр, который вы хотите подстроить (Яркость
ЖКД или Цвет ЖКД) и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы
отрегулировать выбранный параметр (Яркость ЖКД
или Цвет ЖКД) и нажмите [Joystick(OK)].
▪ Вы можете устанавливать значения <Яркость
ЖКД> или <Цвет ЖКД> в диапазоне <00> ~ <35>.
7.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
 Регулировка ЖК-дисплея не влияет на яркость и
цвет изображения, которое будет записано.
36
4



КАМЕРА
►Дисплей
Яркость ЖКД
Цвет ЖКД
Дата/Время
Налаштування РК-дисплея працює у Реж. камери/Реж. прогр./Режим M.Cam/
Реж.M.Play.. стор. 26
Відеокамера DVD укомплектована 2,5-дюймовим (VP-DC161(i)/DC163(i))
/ 2,7-дюймовим (VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
кольоровим рідкокристалічним (РК-) дисплеєм, який дозволяє Вам
безпосередньо переглядати те, що Ви знімаєте чи відтворюєте.
Залежно від умов використання відеокамери DVD (наприклад, у приміщенні
чи на вулиці), Ви можете робити налаштування;
- Яскрав. РКД
- Кольор. РКД
Установіть перемикач [Mode] на [DISC] або [CARD].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установіть перемикач [Power] на [
або [
(Player)].
Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
3.
►Выкл.
Перех. OK Выбор
6
1.
КАМЕРА
►Дисплей
Яркость ЖКД
Цвет ЖКД
Дата/Время
Перех. OK Выбор
MENU Вых.
4.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Дисплей>, тоді натисніть [Joystick(OK)].
5.
Перемістіть [Joystick] угору вниз, щоб вибрати
параметр для налаштування (Яркость ЖКД (Яскрав.
РКД) чи Цвет ЖКД (Кольор. РКД)), тоді натисніть
[Joystick(OK)].
6.
Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч, щоб
відрегулювати значення вибраного параметру
(Яркость ЖКД (Яскрав. РКД) чи Цвет ЖКД (Кольор.
РКД)), тоді натисніть [Joystick(OK)].
 Ви можете встановлювати значення для
<Яркость ЖКД> (Яскрав. РКД) і <Цвет ЖКД>
(Кольор. РКД) між <00> ~ <35>.
7.
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
 Налаштування РК-дисплея не впливає на
яскравість і кольори зображення, що знімається.
15
MENU Вых.
(Camera)]
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Начальная настройка: Настройки в меню Display (Дисплей) Початкове налаштування : Налаштування екранного меню
Установка показа Даты/Времени (Дата/Время)
Відображення дати/часу (Дата/Час)
 Функция Дата/Время работает в КАМЕРА/ПЛЕЕР/M.CAMERA/M.PLAYER.
page 26
 Дата и время автоматически записываются на специальный участок диска,
предназначенный для служебной информации.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC] или [CARD] (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)).
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)] или [
(Player)].
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Дисплей> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Дата/Время> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
нужный режим показа Даты/Времени и нажмите
[Joystick(OK)].
 Режимы показа Даты/Времени: <Выкл.>, <Дата>,
<Время>, <Дата/Время>.
7.
4
КАМЕРА
►Дисплей
Яркость ЖКД
Цвет ЖКД
Дата/Время
6
КАМЕРА
►Дисплей
Яркость ЖКД
Цвет ЖКД
Дата/Время
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
Примечания
Дата/Время показываются как 12:00 01.ЯНВ.2006 в следующих случаях:
- При воспроизведении пустого (не записанного) участка диска.
- Если диск был записан до установки параметра Дата/Время в памяти
DVD-видеокамеры.
- Когда литиевый элемент питания почти разрядился или полностью
разрядился.
 Прежде чем вы сможете использовать функцию Дата/Время, вы должны
установить время на встроенных часах видеокамеры. стр. 30
MENU Вых.
Выкл.
Дата
Время
Дата/Время
OK Выбор
1.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC] або [CARD].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установіть перемикач [Power] на [
або [
(Player)].
Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
3.
►Выкл.
Перех. OK Выбор
Перех.

 Функція Дата/Час працює в Реж. камери/Реж. прогр./Режим M.Cam/
Реж.M.Play.. стор. 26
 Дата і час автоматично записуються на спеціальну зону даних диску.
(Camera)]
4.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Дисплей>, тоді натисніть [Joystick(OK)]).
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб
вибрати <Дата/Время> (Дата/Час), тоді натисніть
[Joystick(OK)].
6.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
тип відображення Дати/Часу, тоді натисніть
[Joystick(OK)].
 Тип відображення Дати/Часу: <Выкл.> (Вимк.),
<Дата>, <Время> (Час), <Дата/Время> (Дата
та час).
7.
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
MENU Вых.
Примітки
Дата/час будуть мати вигляд 12:00 01.СІЧ.2006 у наступних умовах.
- Під час відтворення пустої секції диску.
- Якщо диск було записано до того, як у відеокамері DVD були встановлені
Дата/Час.
- Коли розрядиться літієва батарея.
 Перед використанням функції Дата/Час, Вам слід встановити годинник.
стор. 30

37
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: перед записью
Использование видоискателя

(Camera)] или [
В режиме [
при закрытом ЖК-дисплее.
(Player)] видоискатель работает только
Відеокамера DVD: Перед записом
Використання видошукача

(Camera)] чи [
У режимі [
РК-дисплей закрито.
(Player)] видошукач працюватиме, коли
Подстройка фокусировки
Налаштування фокусу
Находящийся на видоискателе регулятор фокусировки позволяет подстроить
фокусировку так, чтобы люди, у которых есть проблемы со зрением, смогли четче
видеть изображения.
Кнопка налаштування фокусу видошукача дозволяє особам з проблемами зору
бачити більш чіткі зображення.
1.
2.
Закройте ЖК-дисплей и вытяните видоискатель.
Используйте регулятор фокусировки на видоискателе
для получения наилучшего качества изображения.
Примечание
Рассматривание солнца или сильного источника света через
видоискатель в течение длительных промежутков времени
может оказаться вредным или может вызвать временное
ухудшение зрения.
38
1. Закрийте РК-дисплей і витягніть видошукач.
2. Використовуйте кнопку налаштування фокусу
видошукача для фокусування зображення.
Примітка
Споглядання сонця чи іншого потужного джерела світла
через видошукач протягом довготривалого періоду може
бути шкідливим або спричинити тимчасове погіршення стану
здоров’я.
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: перед записью
Различные способы съемки

Різноманітні техніки запису
В некоторых случаях, для получения более эффектных результатов могут
потребоваться различные способы съемки.
1. Обычная съемка.
2. Съемка, держа камеру
внизу.
Відеокамера DVD: Перед записом
1

У деяких ситуаціях різноманітні техніки запису можуть бути необхідними для
одержання більш вражаючих результатів.
2
Во время такой съемки вы
смотрите на ЖК-дисплей сверху
вниз.
4. Съемка самого себя.
4.
3
5. Съемка с помощью
видоискателя.
Примечание
Вращать ЖК-дисплей следует
осторожно, т.к. чрезмерное вращение
может привести к повреждению
внутренней части петли,
соединяющей ЖК-дисплей с DVDвидеокамерой.
4
5.
Во время такой съемки вы
смотрите на ЖК-дисплей
спереди.
В обстоятельствах, когда трудно
использовать ЖК-дисплей, в
качестве удобной альтернативы
можно использовать
видоискатель.
2.
3.
3. Съемка, держа камеру
вверху.
Во время такой съемки вы
смотрите на ЖК-дисплей снизу
вверх.
1.
5
Загальний запис.
Запис нижнього виду.
Запис з верхнім видом РКдисплея.
Запис верхнього виду.
Запис з нижнім видом РКдисплея.
Самозапис.
Запис з переднім видом РКдисплея.
Запис з видошукачем.
За обставин, коли важко
використовувати РК-дисплей,
видошукач може виконувати роль
зручної альтернативи.
Примітка
Будь ласка, повертайте РК-дисплей
обережно, оскільки надмірне обертання
може призвести до пошкодження
кріплення, що з’єднує РК-дисплей з
відеокамерою DVD.
39
UKRAINIAN
RUSSIAN
Відеокамера DVD: Перед записом
DVD-видеокамера: перед записью
Вставлення та виймання диску
Как вставить и извлечь диск



Не применяйте излишне больших усилий, вставляя
диск или закрывая крышку отсека для диска.
Это может привести к неисправности камеры.
Вы не можете открыть крышку отсека для диска во
время его загрузки.
Чтобы видеть отображаемые на ЖК-дисплее меню и
сообщения, установите переключатель [Mode] в положение
[DISC] (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) и
(Camera)].
переключатель [Power] в положение [
Загрузка диска
1. Нажмите переключатель [OPEN] в направлении,
указанном стрелкой.
 Крышка диска будет частично открыта.
2. Осторожно откройте крышку до конца вручную.
3. Вставьте диск в отделение для дисков до щелчка.
 Сторона диска, предназначенная для записи, должна
быть направлена внутрь DVD-видеокамеры.
 Не следует дотрагиваться до выдвинувшейся линзы.
4. Осторожно продвиньте участок с меткой [PUSH CLOSE] на
крышку диска, чтобы ее закрыть.
 После загрузки диска начинается его распознавание,
при этом мигает индикатор [ACCESS]. Не выключайте
питание видеокамеры в это время. Не
встряхивайте камеру и не ударяйте по ней. Это
может привести к неисправности.

1


Вставлення диску
1. Натисніть перемикач відкривання [OPEN] у напрямі
стрілки.
Кришка диску частково відкривається.

2. Обережно повністю відкрийте кришку вручну.
3. Вставляйте диск у відсік для диску, доки не почуєте
клацання.
Записуюча сторона диску повинна бути повернута

до внутрішньої частини відеокамери DVD.
Не торкайтеся лінзи зчитування.

4. Закрийте кришку шляхом м’якого натискання секції [PUSH
CLOSE] на кришці диску.
Одразу після вставлення диск розпізнається, блимає

індикатор [ACCESS]. Під час цього не вимикайте
живлення. Уникайте струсів та ударів. Це може
спричинити помилку в роботі.
Примітки
Перемістіть наручний ремінець таким чином, щоб він не

заважав вставляти чи виймати диск.
Кришку диску можна відкрити, якщо пристрій під’єднаний

до блока живлення від мережі змінного струму чи
акумуляторної батареї, навіть якщо живлення вимкнене.
3
4
Примечание
Передвиньте ремешок так, чтобы он не мешал
вставлять или извлекать диск.
Крышка диска может быть открыта, когда к устройству

подключен адаптер питания переменного тока или
батарейный блок, даже если питание отключено.

Внимание!
В устройстве используется лазер. Использование элементов управления,
настройки или выполнение процедур, не указанных в данном
руководстве, может привести к возникновению опасного лазерного
излучения. Не следует открывать крышки и смотреть внутрь устройства,
если внутренний механизм поврежден.
Предупреждение
Будьте осторожны, не повредите внутренний механизм.
Выдвинувшаяся линза
40
Не застосовуйте надмірної сили при вставленні диску чи
закриванні кришки диску. Це може спричинити помилку в
роботі.
Ви не можете відкрити кришку диску під час завантаження.
Установіть [Mode], перейдіть до [DISC] (лише VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i) і [Power)] перейдіть до
(Camera)], щоб переглянути відображені на РК[
дисплеї меню та повідомлення.
Обережно
У цьому пристрої використовується лазер. Використання інших засобів
керування, налаштувань або виконання інших операцій, ніж ті, що
зазначені тут, може спричинити небезпечне радіоактивне опромінення.
Не відкривайте кришки та не заглядайте всередину пристрою, якщо
пошкоджено механізм блокування.
Попередження
Слід бути обережними, щоб не пошкодити механізм блокування.
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: перед записью
Відеокамера DVD: Перед записом
Когда используется новый диск: форматирование нового диска
Когда вы загрузили ранее не использовавшийся диск, может потребоваться
отформатировать его. Начнется распознавание загруженного диска.
Для дисков DVD-R/+R DL: форматирование начинается автоматически.
Для дисков DVD-RW: отображается сообщение с запросом
<Диск не формат. Форматировать?>.
При використанні нового диску: Форматування нового диску
При вставленні нового диску може виникнути потреба у форматуванні.
Почнеться розпізнавання диску.
Для диску DVD-R/+R DL: Форматування почнеться автоматично.
Для диску DVD-RW: З’явиться повідомлення
<Диск не відформат. Відформатувати?>.
Различия между
Видеорежимом и
режимом VR
Видео (Video режим): Если сессии диска закрыты,
диск можно воспроизводить на большинстве
проигрывателей/устройств записи DVD.
VR (Режим VR): Можно редактировать диск на
DVD-видеокамере, однако его воспроизведение
возможно только на устройстве записи дисков DVD,
которое поддерживает режим VR.
Відео (Реж. Video): Якщо диск був фіналізований,
його можна відтворювати на більшості програвачів/
Відмінності між
пристроїв для запису DVD.
режимами відео та
Відеозапис (Режим VR): Можна редагувати диск на
відеозапису
відеокамері DVD, але відтворення можливе тільки на
записуючому пристрої DVD, що підтримує режим VR.
 Прочитайте інформацію про сумісність фіналізованого диску на с. 12.
 См. стр. 12 для получения информации о совместимости диска, сессии которого закрыты.
Перемещайте [Joystick] влево или вправо для выбора
элемента <Video> или <VR>, затем нажмите [Joystick(OK)].
 См. стр. 11 для получения информации о режимах.
 По окончании отобразится сообщение <Завершено!>.
 Если выбран параметр <Отмен>, отобразится
сообщение с предупреждением
<Не отформатирована!>. Форматирование нового
диска требуется, чтобы выполнить запись.
Для выполнения форматирования позже используйте
меню <Диск-менедж.>. стр. 81
Для дисков DVD+RW: отобразится сообщение
<Формат. диск? Все файлы удал!>.
SP
Диск не формат.
Форматировать?
Отмен
VR
Video
Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч, щоб вибрати
<Video> чи <VR>, потім натисніть [Joystick(OK)].
 Будь ласка, див. с. 11 щодо програм залежності від режимів.
 Після завершення з’явиться повідомлення
<Завершено!>.
 Якщо Ви виберете <Скасув>, з’явиться повідомлення
з попередженням <Невідформатовано!>.
Щоб використовувати новий диск для запису, його
необхідно відформатувати. Щоб відформатувати його
пізніше, використайте меню <Диск-менедж.>.
стор. 81
Для диску DVD+RW: З’явиться повідомлення
<Когда диск DVD-RW отформатирован.> <Форматувати диск? Усі файли буде видалено!>.
Переместите [Joystick] влево или вправо для выбора
Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч, щоб вибрати <Так>, потім
элемента <Да>, затем нажмите [Joystick(OK)].
натисніть [Joystick(OK)].
 По окончании отобразится сообщение <Завершено!>.
Після завершення з’явиться повідомлення <Завершено!>.

 Если выбран параметр <Нет>, отобразится сообщение с
Якщо Ви виберете <Ні>, з’явиться повідомлення з попередженням

предупреждением <Не отформатирована!>. Форматирование
<Невідформатовано!>.
Щоб використовувати новий диск для запису,
нового диска требуется, чтобы выполнить запись. Для выполнения
його необхідно відформатувати. Щоб відформатувати його пізніше,
форматирования позже используйте меню <Диск-менедж.>. стр. 81
використайте меню <Диск-менедж.>. стор. 81
Извлечение диска
Виймання диску
1. Нажмите переключатель [OPEN] в направлении, указанном стрелкой.
1. Натисніть перемикач відкривання [OPEN] у напрямі стрілки.
 Крышка диска будет частично открыта.
 Кришка диску частково відкривається.
2. Осторожно откройте крышку до конца вручную.
2. Обережно повністю відкрийте кришку вручну.
3. Извлеките диск.
3. Вийміть диск.
 Нажимая вниз на шпиндель привода диска, возьмитесь за края диска,
 Натискаючи на центр обертового пристрою, вийміть диск за краї.
чтобы извлечь его.
4. Закрийте кришку шляхом м’якого натискання секції [PUSH CLOSE]
4. Осторожно продвиньте участок с меткой [PUSH CLOSE] на крышку диска,
чтобы ее закрыть.
на кришці диску.
Примечание
Примітка
41
Функция форматирования/закрытия сессий диска недоступна при уровне заряда
Функція форматування/фіналізації не є доступною при рівні заряду
или
.
батареї
або
.
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: перед записью
Відеокамера DVD: Перед записом
Выбор режима записи (Реж. записи)
Вибір режиму запису (Реж. 3ап.)


Функция Режим записи работает в КАМЕРА и ПЛЕЕР. стр. 26
DVD-видеокамера может осуществлять съемку в режиме XP (дополнительное
воспроизведение), SP (стандартное воспроизведение) и LP (долгое
воспроизведение).
На заводе-изготовителе по умолчанию установлен режим SP.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC]
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)] или [
(Player)].
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Запись> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
6.
7.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Реж. записи> и нажмите [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
желаемый режим записи (XP, SP или LP) и нажмите
[Joystick(OK)].
4
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
 Показывается значок выбранного режима.

КАМЕРА
►Запись
Реж. записи
Вырез. ветра
Перех.
6

Функція режиму запису працює як у Реж. камери, так і в Реж. прогр..
стор. 26
За допомогою даної відеокамери DVD можна здійснювати зйомку в режимах
XP (збільшеної ємності), SP (стандартної ємності) та LP (великої ємності).
Режим SP є стандартним фабричним налаштуванням.
►SP
►Выкл.
OK Выбор
КАМЕРА
►Запись
Реж. записи
Вырез. ветра
XP
*SP
*LP
DVD+R DL
(2,6 ГБ)
Приблизит. 35мин.
Приблизит. 30мин.
Приблизит. 53мин.
Приблизит. 60мин.
Приблизит. 106мин.
* Записанные файлы сохраняются как файлы с
переменной скоростью передачи (VBR).
 Время записи, представленное выше, является
приблизительным и зависит от условий записи (то
есть условий освещения).
 VBR - это система кодировки, автоматически
регулирующая битовую скорость в соответствии с
записью изображения.
42
Перех.
MENU Вых.
XP
SP
LP
7
OK Выбор
Ожид. XP
Установіть [Mode], перейдіть до [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установіть вимикач живлення на [
[
(Player)].
Натисніть кнопку [MENU].
З’явиться список меню.

3.
записи в зависимости от типа диска
DVD-RW/+RW/-R
(1,4 ГБ)
Приблизит. 20мин.
1.
MENU Вых.
0:00:00 -RW
20 min VR
(Camera)] чи
4.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Запись> (Запис), потім натисніть [Joystick(OK)].
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Реж. записи> (Реж. 3ап.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
6.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
необхідний режим запису (XP, SP чи LP), потім
натисніть [Joystick(OK)].
7.
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
Відображується піктограма вибраного режиму.

Час запису згідно типу диску
DVD-RW/+RW/-R
DVD+R DL
(1.4G)
(2.6G)
XP
Близько 20 хв.
Близько 35 хв.
Близько 30 хв.
Близько 53 хв.
*SP
Близько 60 хв.
Близько 106 хв.
*LP
* Записані файли кодуються як файлі зі зминною
швидкістю передачі (VBR).
Час запису, зазначений вище, є приблизним і

залежить від середовища, у якому здійснюється
запис (наприклад, освітлення).
VBR – це система кодування, яка автоматично

регулює швидкість передачі бітів згідно з
зображенням, що знімається.
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: основы видеосъемки
Відеокамера DVD: Початковий запис
Ваш перший запис
Ваша первая съемка
1.
2.
3.
4.
5.
Подсоедините к видеокамере
1
источник питания. стр. 21, 25
 (Аккумуляторную батарею или блок
питания от сети переменного тока).
 Вставьте диск в видеокамеру. стр. 40
Снимите крышку объектива.
Откройте ЖК-дисплей.
 Установите переключатель [Mode]
в положение [DISC] (только VPDC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).
 Установите переключатель [Power]
(Camera)].
в положение [
Убедитесь в том, что на экране дисплея
4 5
появилось сообщение <Ожид.>.
 Убедитесь в том, что объект
съемки виден на экране ЖКдисплея или в видоискателе.
 Убедитесь в том, что индикатор уровня
заряда аккумуляторной батареи
показывает, что оставшегося заряда хватит для ожидаемой
продолжительности съемки.
Чтобы начать съемку, нажмите кнопку [Start/Stop].
 На ЖК-дисплее появляется сообщение
<ЗАП.>. Режим записи, время записи, тип
диска, режим форматирования и номер раздела
отображаются на ЖК-дисплее.
Для прекращения съемки нажмите кнопку [Start/Stop] еще раз.
 После мигания на ЖК-дисплее отобразится индикация <Ожид.>.
 Если вы нажмете кнопку [Start/Stop], чтобы снова
начать запись, будет создан новый список сюжетов.
Номер списка сюжетов не будет показываться в
режиме STBY, а только в режиме записи.
ЗАП.  SP 0:00:20 -RW
30 min VR
Примечания
Воспроизведение списков сюжетов стр. 63
На диске DVD-R/+RW/+R DL/-RW (Видеорежим) можно создать до 253 сцен
раздела, а на диске DVD-RW (Режим VR) - до 999.
По окончании съемки отсоедините аккумуляторную батарею для

предотвращения ненужного разряда батареи.
Если кабель питания или батареи отключены или режим записи отключен во время

записи, отобразится сообщение об ошибке, и система переключится в режим
восстановления данных.
Пока выполняется восстановление данных, ни одна другая функция не действует.
После восстановления данных видеокамера переключится в режим STBY.


1. Під’єднайте джерело живлення до
відеокамери DVD. стор. 21, 25
 (Aкумуляторна батарея чи блок
живлення від мережі змінного струму)
 Вставте диск. стор. 40
2. Зніміть кришку об’єктива.
3. Відкрийте РК-дисплей.
 Установіть перемикач [Mode] на
[DISC]. (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
 Установіть перемикач [Power] на
3
[
(Camera)]. Переконайтеся, що
<Ожид.> (ОЧІК) відображується.
 Переконайтеся, що зображення, яке
Ви хочете записати, з’явилося на РКдисплеї чи видошукачі.
 Переконайтеся, що індикатор рівня заряду
акумулятора вказує на те, що заряду
вистачить на очікуваний час запису.
4. Для початку запису натисніть кнопку [Start/Stop].
 <ЗАП.> (ЗАП) відображується на РК-дисплеї. Режим
запису, час запису, тип диску, режим формату та номер
заголовка відображаються на РК-дисплеї.
5. Для припинення запису натисніть кнопку [Start/Stop] знову.
 Після блимання на РК-дисплеї відображується <Ожид.>
(ОЧІК).
 Якщо Ви натиснете кнопку [Start/Stop] для нового запису, буде
створено новий список заголовків. Номер списку заголовків з’
явиться не в режимі очікування, а в режимі запису.
2
001
Примітки
Відтворення списків заголовків стор. 63
Можна створити до 253 заголовків епізодів на дисках DVD-R/+RW/+R DL/-RW (режим
відео) та до 999 заголовків епізодів на дисках DVD-RW (режим відеозапису).
 Після завершення запису від’єднайте акумуляторну батарею, щоб запобігти
зайвій витраті заряду акумулятора.
 Якщо під час запису кабель живлення/батареї від’єднано чи припинено запис,
з’явиться повідомлення про помилку, а система перейде до режиму
відновлення даних. Під час відновлення даних усі інші функції недоступні.
Після завершення відновлення даних система перейде до режиму очікування.


43
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: основы видеосъемки
Легкая съемка для начинающих (Режим EASY.Q)


Режим EASY.Q действует только в КАМЕРА. стр. 26
С помощью режима съемки EASY.Q даже начинающий пользователь легко
может провести съемку с хорошими результатами.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC]
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
3.
Если нажать кнопку [EASY.Q], все функции DVDвидеокамеры будут отключены, и для настроек записи
будут включены следующие основные режимы: DIS, AF
(Автоматическая фокусировка), AWB (Автоматический
баланс белого), AE (Автоматическая экспозиция).
 На ЖК-дисплее одновременно отобразится
индикация <EASY.Q> и DIS (
).
Для начала съемки нажмите кнопку [Start/Stop].
 Начнется съемка с автоматическим
использованием основных параметров,
установленных по умолчанию.
4.
5.
Повторное нажатие кнопки [EASY.Q] в режиме STBY
(Ожид.) отключает режим EASY.Q.
 Режим EASY.Q не отключится, пока вы ведете
запись на диск.
 Для DVD-видеокамеры будут установлены
настройки, которые были установлены до
включения режима EASY.Q.
Легкий запис для початківців (Режим EASY.Q)


Функція EASY.Q підтримується лише в Реж. камери. стор. 26
Функція EASY.Q дозволяє початківцю легко робити якісні записи.
3
3
Ожид. SP
4
Примечания
В режиме EASY.Q определенные функции, такие

как Меню, BLC, Ручная фокусировка, Color Nite,
недоступны. Если требуется использовать эти
функции, требуется сначала отключить режим EASY.Q.
Настройки режима EASY.Q удаляются при извлечении

батарейного модуля из DVD-видеокамеры и должны
быть сброшены при его замене.
Режим Кино 16:9 недоступен в режиме EASY.Q.

(только VP-DC161(i)/DC163(i))
Параметры Цифр. эф-т и Цифр. зум недоступны в режиме EASY.Q.

44
Відеокамера DVD: Початковий запис
0:00:00 -RW
30 min VR
1.
Установіть [Mode], перейдіть до [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
3.
Установіть перемикач [Power] на [
(Camera)].
Натискання кнопки [EASY.Q] вимикає всі функції
відеокамери DVD, а налаштування запису
переходить до наступних основних режимів
(цифровий стабілізатор зображення, АФ (автофокус),
автоматичний баланс білого кольору, АЕ (автоматична
експозиція):
Слова <EASY.Q> та стабілізатор цифрового

) з’являються на дисплеї
зображення (
водночас.
4.
Натисніть кнопку [Start/Stop] для початку запису.
Запис почнеться з використанням основних

автоматичних налаштувань.
5.
Натисніть кнопку [EASY.Q] знову в режимі очікування,
а потім вимкніть режим EASY.Q.
Під час запису функцію EASY.Q вимкнути

неможливо.
Відеокамера DVD повернеться до налаштувань,

установлених перед активацією режиму EASY.Q.
Примітки
 У режимі EASY.Q недоступні деякі функції,
наприклад, меню, компенсація перевідбитого
світла, ручний фокус, Color Nite. Для використання
даних функцій Вам необхідно спочатку вимкнути
режим EASY.Q.
 Налаштування режиму EASY.Q скасовуються при
вийманні акумуляторної батареї з відеокамери та
повинні бути повторно встановлені при поверненні
акумуляторної батареї на місце.
 Співвідношення 16:9 Wide відсутнє в режимі EASY.Q.
(лише VP-DC161(i)/DC163(i))

Цифр. эф-т и Цифр. зум недоступні в режимі EASY.Q.
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: основы видеосъемки
Использование внешнего микрофона
Відеокамера DVD: Початковий запис
Використання зовнішнього мікрофону
Подключите внешний микрофон (не входит в комплект)
к гнезду для внешнего микрофона на DVD-видеокамере.
Может записываться более чистый звук.
Приближение и удаление объекта съемки




1.
2.
3.
Функция приближения и удаления объекта съемки (трансфокации) работает в
КАМЕРА и M.CAMERA. стр. 26
Трансфокация (изменение фокусного расстояния) - это техника съемки,
которая позволяет вам изменять размеры объекта съемки.
Вы можете использовать переменную скорость трансфокации.
Используйте эту функцию для придания большего разнообразия вашим
съемкам. Имейте в виду, что злоупотребление трансфокацией приведет к
тому, что ваш фильм будет выглядеть непрофессионально, а аккумуляторная
батарея быстрее разрядится.
Під’єднайте зовнішній мікрофон (не входить до складу
комплекту) до гнізда зовнішнього мікрофона на відеокамері
DVD. Можна записувати більш чіткий звук.
Трансфокація наближення та віддалення




Функція трансфокації працює як у Реж. камери, так і в Режим M.Cam.
стор. 26
Трансфокація - це техніка запису, що дозволяє змінювати розмір об’єкта в
епізоді.
Ви можете використовувати різну швидкість трансфокації.
Використовуйте дані властивості для різних знімків. Зауважте, будь
ласка, що надмірне використання функції трансфокації може призвести
до непрофесійних на вигляд результатів і скорочення часу використання
акумулятора.
Чтобы выбрать постепенную
трансфокацию, слегка сдвиньте
ТЕЛЕОБЪЕКТИВ
рычажок [Zoom], а для быстрой
трансфокации - сдвиньте его
дальше.
 Положение индикатора
трансфокации показывается на
экране.
ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ
Сдвиг к положению [T]
(Телеобъектив): Объект съемки
кажется приближающимся.
Сдвиг к положению [W]
(Широкоугольный объектив): Объект съемки кажется удаляющимся.
 Когда рычажок трансфокатора находится в положении W (Широкоугольный
объектив), вы можете снимать объект, находящийся на расстоянии
примерно до 10 мм (приблизительно 0,5 дюйма) от поверхности
объектива.
1.
Повільно перемістіть перемикач
[Zoom], перемістіть його далі на
високошвидкісну трансфокацію.
 Трансфокація відображена в
екранному меню.
2.
[T] (телеоб’єктив): Об’єкт стає
ближчим.
3.
[W] (широкий кут): Об’єкт стає
більш віддаленим.
 Ви можете знімати об’єкт
на відстані близько 10 мм
(приблизно 0,5 дюйма) від об’
єктива у позиції широкого кута.
45
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: основы видеосъемки
Ввод изображения в “затемнение” и вывод из него (FADE)


Функция Затемнение работает только в
КАМЕРА. стр. 26
Вы можете придать своим фильмам
профессиональный вид, используя такие
спецэффекты, как вывод изображения
из затемнения в начале эпизода и ввод
изображения в затемнение в конце эпизода.
Начало съемки
1.
2.
3.
4.
Установите переключатель [Mode] в
положение [DISC] (только VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i)).
Установите переключатель [Power] в
положение [
(Camera)].
Перед началом съемки нажмите и
удерживайте кнопку [FADE].
 Изображение и звук постепенно
исчезнут (ввод в затемнение).
Нажмите кнопку [Start/Stop] и
одновременно отпустите кнопку [FADE].
 Начинается запись и изображение и звук
постепенно появятся (вывод из затемнения).
6.
Використання збільшення та зменшення кольоровості (FADE)
3
Ожид. SP

4
ЗАП.  SP

5
ЗАП.  SP
6
Когда вы захотите прекратить съемку,
нажмите и удерживайте кнопку [FADE].
 Изображение и звук
постепенно исчезнут
Нажмите и удерживайте кнопку [FADE]
(ввод в затемнение).
Когда изображение
исчезнет, нажмите
кнопку [Start/Stop] для
прекращения записи.
a. Ввод в затемнение
a. Ввод в затемнение
(около 4 секунд)
b. Вывод из затемнения
(около 4 секунд)
46
0:00:20 -RW
30 min VR
001
0:00:30 -RW
30 min VR
001
Ожид. SP

0:00:00 -RW
30 min VR


0:00:40 -RW
30 min VR
Функція кольоровості підтримується лише
в Реж. камери. стор. 26
Використовуючи такі спецефекти, як
збільшення кольоровості на початку
послідовності та зменшення її в кінці,
Ви можете надати своєму запису
професійного вигляду.
Початок запису
1.
2.

Окончание съемки
5.
Відеокамера DVD: Початковий запис
3.
4.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установіть перемикач [Power] на
[
(Camera)].
Перед записом утримуйте натиснутою
кнопку [FADE].
Зображення та звук поступово

зникають (втрачають чіткість).
Натисніть кнопку [Start/Stop] і водночас
відпустіть кнопку [FADE].
Починається запис, і зображення та

звук поступово з’являються (стають
більш чіткими).
Припинення запису
5. Коли Ви хочете припинити запис,
утримуйте натиснутою кнопку [FADE].
Зображення та звук

поступово зникають
Постепенное исчезновение
(втрачають чіткість).
6. П.ісля зникнення
зображення натисніть
кнопку [Start/Stop] для
припинення запису.
a. Зменшення кольоровості
(близько 4 секунд)
Постепенное появление
b. Вывод из затемнения
Отпустите кнопку [FADE]
b. Збільшення кольоровості
(близько 4 секунд)
RUSSIAN
UKRAINIAN
DVD-видеокамера: основы видеосъемки
Відеокамера DVD: Початковий запис
Использование режима компенсации яркого фона (BLC)


Функция BLC (Компенсация яркого фона)
работает в КАМЕРА и M.CAMERA.
стр. 26
Ситуация яркого фона возникает, когда
объект съемки оказывается темнее фона:
- Объект съемки находится в комнате
перед окном.
- Снимаемый человек одет в белую или
блестящую одежду и находится на
ярком фоне; лицо человека слишком
темное, чтобы различить его черты.
- Объект съемки находится на открытом
воздухе на фоне облачного неба.
- Источники света слишком яркие.
- Объект находится на фоне снега.
< Режим BLC выключен >
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC] или [CARD] (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)).
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
3.
Нажмите кнопку [BLC].
 На ЖК-дисплее появляется индикатор режима
BLC (
).
Для выхода из режима BLC нажмите кнопку [BLC] еще
раз.
 При нажатиях кнопки [BLC] режим BLC поочередно
включается и выключается: Нормальный режим 
BLC  Нормальный режим.
4.
Примечание
Функция BLC не действует в режиме EASY.Q (Легкая
съемка).
Використання режиму (BLC)
< Режим BLC включен >
3
1.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC] або [CARD].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
3.
Установіть перемикач [Power] на [
(Camera)].
Натисніть кнопку [BLC].
Відображується піктограма компенсації

перевідбитого світла (
).
Для виходу з режиму компенсації перевідбитого
світла натисніть кнопку [BLC].
Кожне натискання кнопки [BLC] здійснює

перехід між: Звичайний  Компенсація
перевідбитого світла  Звичайний.
4.
Ожид. SP
0:00:00 -RW
30 min VR
 Компенсація перевідбитого світла
підтримується як у Реж. камери, так і в
Режим M.Cam. стор. 26
 Підсвічення має місце, коли об’єкт темніший
за фон:
Об’єкт знаходиться попереду вікна.
Людина, яку знімають, одягнена в білий
або блискучий одяг і знаходиться на
яскравому фоні; обличчя людини занадто
темне, щоб розрізнити його/її риси.
Об’єкт знаходиться надворі, а фон
похмурий.
Джерела світла занадто яскраві.
Об’єкт знаходиться на засніженому
фоні.
Примітка
Функція BLC (компенсація перевідбитого світла) не
працюватиме в режимі EASY.Q.
47
RUSSIAN
UKRAINIAN
DVD-видеокамера: основы видеосъемки
Использование цветной ночной съемки (Color Nite)



Функция Color Nite действует только в КАМЕРА.
стр. 26
Вы можете снимать медленно движущиеся объекты,
управляя выдержкой затвора, а также получать более
яркое изображение в темных местах без ухудшения
цветов изображения.
Чтобы использовать функцию Color Nite, отключите
режим 16:9 Wide.
стр. 59
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC]
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
3.
Нажмите кнопку [COLOR NITE] (только VP-DC161(i)/
DC161W(i)/DC161WB(i)/DC163(i)) или [C.NITE/LED
LIGHT] (только VP-DC165W(i)/DC165WB(i)).
4.
При нажатиях кнопки [COLOR NITE] (только VPDC161(i)/DC161W(i)/DC161WB(i)/DC163(i)) или
[C.NITE/LED LIGHT] (только VP-DC165W(i)/
DC165WB(i)) выдержка затвора изменяется в
следующей последовательности:
 <Color N. 1/25>, <Color N. 1/13> и Выкл. (только
VP-DC161(i)/DC161W(i)/DC161WB(i)/DC163(i))
)>
 <Color N. 1/25>, <Color N. 1/13>, <Color N. 1/13(
и Выкл. (только VP-DC165W(i)/DC165WB(i))
Примечания
При использовании функции Color Nite движение
объекта может казаться замедленным.
При использовании функции Color Nite фокусировка

регулируется медленно и на экране могут появляться
белые точки, что не является дефектом видеокамеры.
Параметры Автоэкспоз., Цифр. зум, Затвор,

Экспозиция, Мозаика, Зеркало, Рельеф2, Рисунок2
или Кино 16:9 недоступны в режиме Цветной ночной
съемки.
При включении цифрового стабилизатора

изображения (DIS) или режима EASY.Q режим Color
Nite отключается.

48
Відеокамера DVD: Початковий запис
Використання Color Nite

3


Функція Color Nite підтримується лише в Реж. камери.
стор. 26
Ви можете зробити знімок об’єкта у сповільненому
відображенні, контролюючи витримку затвору, чи більш
яскраве зображення у темних місцях без компромісу
щодо кольорів.
Для використання функції Color Nite вимкніть режим
широкого екрана 16:9. стор. 59
1.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
(только VP-DC161(i)/DC161W(i)/
DC161WB(i)/DC163(i))
2.
3.
3
Установіть перемикач [Power] на [
(Camera)].
Натисніть кнопку [COLOR NITE] (лише VP-DC161(i)/
DC161W(i)/DC161WB(i)/DC163(i)) або [C.NITE/LED
LIGHT] (лише VP-DC165W(i)/DC165WB(i)) .
4.
Щоразу при натисканні кнопки [COLOR NITE]
(лише VP-DC161(i)/DC161W(i)/DC161WB(i)/DC163(i)
або [C.NITE/LED LIGHT] (лише VP-DC165W(i)/
DC165WB(i)) витримка затвору змінюється на


(только VP-DC165W(i)/DC165WB(i))
4
Ожид. SP
0:00:00 -RW
30 min VR
Color N.1/25
<Color N. 1/25>, <Color N. 1/13> і вимикається.
(лише VP-DC161(i)/DC161W(i)/DC161WB(i)/
DC163(i))
<Color N. 1/25>, <Color N. 1/13>,
<Color N. 1/13(
)>і вимикається.
(лише VP-DC165W(i)/DC165WB(i))
Примітки
 При використанні Color Nite зображення набуває
ефекту сповільненого відображення.
 При використанні Color Nite фокус налаштовується
повільно, і на екрані можуть з’явитися білі цятки, що
не є дефектом.
 Програм. АЕ, Циф.трансф., Затвор, Експозиція,
Мозаїка, Дзеркало, Рельєф2, Пастель2 чи Кіно 16:9
у режимі кольорової нічної зйомки недоступні.
 Якщо встановлено стабілізатор цифрового
зображення чи EASY.Q, режим Color Nite буде
вимкнено
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: основы видеосъемки
Использование СВЕТОДИОДА ПОДСВЕТКИ
(только VP-DC165W(i)/DC165WB(i))



Установите переключатель [Mode] в положение [DISC]
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
3.
Використання LED LIGHT (світлодіод)
(лише VP-DC165W(i)/DC165WB(i))
Функция LED LIGHT действует только в КАМЕРА. стр. 26
Функция СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ позволяет снимать объекты в
темноте.
Светодиод подсветки может использоваться только совместно с функцией
Color Nite (Цветная ночная съемка).
1.
Нажимайте кнопку [C.NITE/LED LIGHT], пока на
дисплее не появится индикация <Color N. 1/13(
Відеокамера DVD: Початковий запис



Функція LED LIGHT (світлодіод) підтримується лише в Реж. камери.
стор. 26
LED LIGHT (світлодіод) дозволяє знімати об’єкт у темних місцях.
LED LIGHT (світлодіод) може використовуватися лише з функцією Color Nite.
1.
3
)>.
Опасно
Светодиод подсветки может становиться очень горячим.

Не прикасайтесь к нему во время его работы или

через короткое время после его выключения, так как в
противном случае вы можете получить серьезный ожог.
Не помещайте DVD-видеокамеру в футляр для

переноски сразу после использования СВЕТОДИОДНОЙ
ПОДСВЕТКИ, т.к. в течение некоторого времени она
остается горячей.
Не пользуйтесь им вблизи от легковоспламеняющихся

или взрывоопасных материалов.
Примечание
Светодиод подсветки действует на ограниченном расстоянии
(до 2 метров).
Ожид. SP
0:00:00 -RW
30 min VR
Color N.1/13
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).
2.
Установіть перемикач [Power] на [
3.
Натискайте кнопку [C.NITE/LED LIGHT], поки не
з’явиться <Color N. 1/13(
)>.
(Camera)].
Небезпека
LED LIGHT (світлодіод) може стати надзвичайно

гарячим.
Не торкайтеся його під час роботи чи невдовзі після

вимкнення, у протилежному випадку наслідком може
бути серйозне ушкодження.
Не кладіть відеокамеру DVD у чохол одразу після

використання LED LIGHT (світлодіода), оскільки
протягом деякого часу він залишається надмірно
гарячим.
Не використовуйте близькі до вогненебезпечних або

вибухові матеріали.
Примітка
Діапазон дії LED LIGHT (світлодіод) обмежений. (до 6,6
футів (2м)
49
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: дополнительные возможности при съемке Відеокамера DVD: Удосконалений запис
Компенсація шуму вітру (Комп. вітру)
Фильтрация шума ветра (Вырез. ветра)



Функция Вырез. ветра работает только в КАМЕРА. стр. 26
Используйте функцию Wind Cut, когда делаете запись в ветреных местах,
например, на пляже или вблизи от зданий.
Функция Wind Cut уменьшает во время съемки шум ветра и другие шумы.
- К огда эта функция включена, вместе с шумом ветра могут быть “обрезаны”
некоторые низкочастотные звуки.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC]
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).
2.
Установите переключатель [Power] в положение
(Camera)].
[
3.
Нажмите кнопку [MENU].
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Запись> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Вырез. ветра> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Чтобы включить функцию Wind Cut, сдвиньте
[Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать пункт
<Вкл.> и нажмите [Joystick(OK)].
7.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
 Когда функция Wind Cut включена, на экране
).
ЖК-дисплея показывается значок (
Примечание
Если требуется макимально увеличить чувствительность
микрофона, убедитесь, что для функции Вырез. ветра
установлено значение Выкл..
50
4



КАМЕРА
►Запись
Реж. записи
Вырез. ветра
Функція Комп. вітру підтримується лише в Режим камера. стор. 26
Використовуйте компенсацію вітру при зйомці у вітряних місцях, наприклад,
на пляжі чи поблизу споруд.
Функція компенсації вітру при зйомці робить шум вітру чи інший шум
мінімальним.
- Коли компенсацію вітру ввімкнено, поряд зі звуком вітру видаляються
деякі низькотональні звуки.
1. Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
►SP
►Выкл.
2. Установіть перемикач [Power] на [
3. Натисніть кнопку [MENU].
(Camera)].
4. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Запись> (Запис), потім натисніть [Joystick(OK)].
Перех.
6
КАМЕРА
►Запись
Реж. записи
Вырез. ветра
Перех.
7
OK Выбор
Выкл.
Вкл.
OK Выбор
Ожид. SP
MENU Вых.
MENU Вых.
0:00:00 -RW
30 min VR
5. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Вырез. ветра> (Комп. вітру), потім натисніть
[Joystick(OK)].
6.
Для активації функції компенсації вітру перемістіть
[Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати <Вкл.> (Увімк.),
потім натисніть [Joystick(OK)].
7.
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
Відображується піктограма компенсації вітру

).
(
Примітка
Переконайтеся, що Комп. вітру встановлено на Вимк.,
якщо Ви хочете зробити мікрофон настільки чутливим,
наскільки це можливо.
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: дополнительные возможности при съемке Відеокамера DVD: Удосконалений запис
Установка выдержки затвора и экспозиции (Затвор/Экспозиция)



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Рекомендуемые выдержки затвора при съемке



Спорт на открытом воздухе, например, гольф или теннис:
1/2000 или 1/4000.
Движущийся автомобиль или поезд, либо другие
быстро движущиеся объекты, например, вагончики на
“американских горках”: 1/1000, 1/500 или 1/250.
Спорт в помещении, например, баскетбол: 1/120.
Настройка экспозиции во время записи

Если для параметра Exposure (Экспозиция) установлено
значение Manual (Вручную), отображается значение по
умолчанию во время автоматической настройки значения
в соответствии с условиями освещенности. Яркость также
можно настроить с помощью джойстика.
Затвор
Экспозиция
Ручной
6
Рекомендується наступна витримка затвору при зйомці

Q.MENU Вых.


S.1/50
таких спортивних ігор на відкритій місцевості, як гольф
або теніс: 1/2000 чи 1/4000.
автомобілів, поїздів у русі чи таких інших швидкісних
транспортних засобів, як “американські гірки”: 1/1000,
1/500 або 1/250.
таких спортивних ігор у закритому приміщенні, як
баскетбол: 1/120.
Налаштування функції експозиції при здійсненні запису

20
Примечания
Если вы вручную измените выдержку затвора и
экспозицию, находясь в режиме Автоэкспоз., то применяются настройки,
установленные вручную.
При установке малой выдержки затвора изображение может выглядеть неровным.

При изменении режима EASY.Q DVD-видеокамера возвращается к настройкам

автоматического затвора и автоматической экспозиции.
При съемке с выдержкой затвора 1/1000 или меньше не направляйте

объектив прямо на солнце.

Налаштування витримки затвору й експозиції (Затвор/Експозиція)
Вы можете установить выдержку затвора только в КАМЕРА. стр. 26
 Функція витримки затвору підтримується лише в Реж. камери. стор. 26
Вы можете установить экспозицию в КАМЕРА и M.CAMERA. стр. 26
 Функція експозиції підтримується як у Реж. камери, так і в Режим M.Cam. стор. 26
Shutter Speed и Exposure можно устанавливать через МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА.
 Функції витримки затвору й експозиції можуть бути встановлені в МЕНЮ
ШВИДКОГО ДОСТУПУ.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC] или [CARD] (только
VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).
1. Установіть перемикач [Mode] на [DISC] або [CARD].
3
Установите переключатель [Power] в положение
Ожид. SP 0:00:00 -RW
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
[
(Camera)].
30 min VR
2. Установіть перемикач [Power] на [ (Camera)].
Нажмите кнопку [QUICK MENU].
3. Натисніть кнопку [QUICK MENU].
DIS
Выкл.
 Появится список пунктов меню быстрого доступа.
З’явиться список меню швидкого доступу.

Автоэкспоз.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
4. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
Баланс бел.
пункт <Затвор> или <Экспозиция> и нажмите
<Затвор> або <Экспозиция> (Експозиція), потім
Цифр. эф-т
[Joystick(OK)].
натисніть [Joystick(OK)].
Затвор
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
5. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
Экспозиция
пункт <Ручной> и нажмите [Joystick(OK)].
<Ручной> (Ручний), потім натисніть [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
6. Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч, щоб
Q.MENU Вых.
желаемую выдержку затвора или экспозицию и
вибрати необхідні витримку затвору чи значення
нажмите [Joystick(OK)].
експозиції, потім натисніть [Joystick(OK)].
5
 Вы можете выбрать одну из следующих выдержек
Можна встановити наступну витримку затвору:

Ожид. SP 0:00:00 -RW
затвора: <1/50>, <1/120>, <1/250>, <1/500>, <1/1000>,
<1/50>, <1/120>, <1/250>, <1/500>, <1/1000>,
30 min VR
<1/2000>, <1/4000> или <1/10000> секунды.
<1/2000>, <1/4000> чи <1/10000>.
DIS
 Вы можете выбрать значения экспозиции в пределах
Значення експозиції може бути встановлене між

Автоэкспоз.
между <00> и <29>.
<00> та <29>.
Баланс бел.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [QUICK MENU].
7. Для виходу натисніть кнопку [QUICK MENU].
Цифр. эф-т
 На экране показываются выбранные значения.
Відображуються вибрані налаштування.

Якщо встановити функцію експозиції в ручний режим,
стандартні налаштування встановлюються
автоматично відповідно до умов зовнішнього
освітлення. Ви можете також налаштувати яскравість
за допомогою джойстика.
Примітки
Якщо Ви вручну змінюєте витримку затвору та значення експозиції при вибраній
опції Програм. АЕ, спочатку застосовуються встановлені вручну зміни.
Зображення може не здаватися рівним при встановленій високій витримці затвору.

Відеокамера DVD повертається до автоматичних налаштувань при

переході до режиму EASY.Q.
51
При зйомці з витримкою затвору 1/1000 чи вище переконайтеся, що

сонце не світить в об’єктив.

RUSSIAN
UKRAINIAN
DVD-видеокамера: дополнительные возможности при съемке Відеокамера DVD: Удосконалений запис
Автоматическая фокусировка/Ручная фокусировка



Функция Автоматическая фокусировка/
Ручная фокусировка действует в КАМЕРА и
M.CAMERA. стр. 26
В большинстве случаев лучше использовать
режим Автоматической фокусировки, так
как это позволяет вам сосредоточиться на
творческой стороне съемки.
Ручная фокусировка может оказаться
необходимой в определенных условиях, когда
автоматическая фокусировка затруднена или
дает ненадежные результаты.
Автофокус/ручний фокус
a

b


c
d
Автофокус
Автоматическая фокусировка


Если у пользователя нет большого опыта
работы с DVD-видеокамерой, рекомендуется
использовать автоматическую фокусировку.
1.
2.
3.
4.
5.
Ручная регулировка фокусировки может дать
лучшие результаты при съемке в следующих случаях.
a. Изображение содержит несколько объектов: одни
расположены ближе к DVD-видеокамере, другие - дальше.
b. Человеческая фигура, окутанная туманом или
окруженная снегом.
c. Поверхности с сильным блеском и бликами, такие,
как автомобиль.
d. Люди или объекты, находящихся в непрерывном или
быстром движении, например, спортсмен или толпа.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC] или
[CARD] (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).
Установите переключатель [Power] в положение [
(Camera)].
Нажмите кнопку [MF/AF].
 Значок ручной фокусировки ( ) будет мигать.
Сфокусируйте изображение объекта съемки нажатием
кнопок [VOL-] и [VOL+].
 При нажатии кнопки [VOL-] выполняется
фокусировка на ближний объект, при нажатии кнопки
[VOL+] - на дальний.
Чтобы выйти, нажмите кнопку [MF/AF].
Примечание
Ручная фокусировка недоступна в режиме EASY.Q (Легкая съемка).
52
Якщо Ви є недосвідченим користувачем
відеокамер, Рекомендуємо Вам
використовувати автофокус.
Ручний фокус
Ручная фокусировка

Функція автофокусу/ручного фокусу працює як
у Реж. камери, так і в Режим M.Cam.
стор. 26
У більшості ситуацій краще використовувати
автоматичний фокус, оскільки це дозволяє
зосередитися на творчому аспекті зйомки.
Ручний фокус може знадобитися за певних
обставин, коли автоматичний фокус складно
чи ненадійно використовувати.
Якщо Ви є недосвідченим користувачем
відеокамер DVD, рекомендуємо Вам
використовувати автофокус.
Зображення містить кілька об’єктів, одні з яких знаходяться
ближче до відеокамери DVD, інші – далі від неї.
Людина в тумані чи оточена снігом.
Дуже сяючі чи блискучі поверхні, як у автомобіля.
Люди чи об’єкти, що постійно чи швидко рухаються,
наприклад, спортсмен або натовп.

3 4
a.
b.
c.
d.
1.
Ожид. SP
Близко
0:00:00 -RW
30 min VR
Далеко
2.
3.
4.
5.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC] або [CARD].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установіть перемикач [Power] на [
(Camera)].
Натисніть кнопку [MF/AF].
 Миготітиме піктограма ручного фокусу ( ).
Налаштуйте фокус з використаннямкнопок гучності
[VOL-] і [VOL+].
 Натискання кнопки [VOL-] здійснює фокус на
зображенні, яке знаходиться на передньому плані,
а натискання кнопки [VOL+] - на зображенні, що
знаходиться на задньому плані.
Для виходу натисніть кнопку [MF/AF].
Примітка
Ручний фокус недоступний у режимі EASY.Q.
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: дополнительные возможности при съемке Відеокамера DVD: Удосконалений запис
Режими програмованої автоматичної експозиції (Програм. АЕ)
Режимы программ автоматической экспозиции (Автоэкспоз.)




Функция Автоэкспоз. работает только в КАМЕРА. стр. 26
Режимы функции Автоэкспоз. позволяют вам установить выдержку затвора и
диафрагму, соответствующие типу снимаемой сцены.
Это дает вам возможность творчески управлять глубиной резкости.
Режим <Авто (
-
-


Режим <Спорт (


Функція Програм. АЕ підтримується лише в Реж. камери. стор. 26
Режим Програм. АЕ дозволяє налаштувати витримку затвору й апертуру
згідно різних умов запису.
Це надає змогу творчо контролювати глибину різкості просторового
зображення.
0:00:00 -RW
30 min VR
)>
Режим <Прожектор (
)>
Режим <Песок/Снег (
)>
Предназначен для съемки в условиях, когда люди или предметы выглядят
темнее фона из-за отражения света от песка или снега.
Режим <Выс. скор. (
)> (Высокая скорость затвора)
Предназначен для съемки быстро движущихся объектов, таких, как люди,
играющие в гольф или теннис.
-
)>
Автобаланс між об’єктом і фоном.
Для використання за звичайних умов.
Залежно від епізоду, витримка затвору автоматично
змінюється в діапазоні 1/60 - 1/250 на секунду.
)>
Для зйомки людей або об’єктів, які швидко рухаються.

Предназначен для того, чтобы сфокусироваться на объекте съемки,
расположенном на переднем плане, оставив фон не в фокусе.
Режим Портрет наиболее эффективен при съемках на открытом воздухе.
Выдержка затвора автоматически изменяется от 1/50 до 1/1000 секунды.
Предназначен для правильной экспозиции сцены, в которой освещен только
объект съемки, а вся остальная часть сцены не освещена.
 Режим <Авто (
 Pежим <Спорт (
)>
Режим <Портрет (
-

Ожид. SP
Предназначен для съемки быстро движущихся людей
или объектов.
-

)>
Автоматический баланс между объектом съемки и
фоном.
Предназначен для использования в нормальных
условиях.
В зависимости от снимаемой сцены, выдержка
затвора автоматически изменяется от 1/50 до 1/250
секунды.


Режим <Портрет (
-
-



)>
Для фокусування на фоні об’єкта, коли фон знаходиться поза межами
фокусу.
Режим портрету є найефективнішим надворі.
Витримка затвору автоматично змінюється в діапазоні 1/60 - 1/1000 на
секунду.
Режим <Прожектор (
)>
Режим < Пісок/Сніг (
)>
Для коректної зйомки тоді, коли освітлюється лише об’єкт, а не решта
зображення.
Для зйомки тоді, коли люди чи об’єкти темніші від фону через світло, відбите
від піску чи снігу.
Режим <Вис. шв. (
)> (Висока швидкість)
Для зйомки таких об’єктів, що швидко рухаються, як гравці в гольф або теніс.
53
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: дополнительные возможности при съемке Відеокамера DVD: Удосконалений запис
Налаштування програмованої автоматичної експозиції
Установка программы автоматической экспозиции
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC]. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установите переключатель [Power] в положение
(Camera)].
[
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Камера> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Автоэкспоз.> и нажмите [Joystick(OK)].
 На экране показывается перечень имеющихся
программ автоматической экспозиции.
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
желаемую программу автоматической экспозиции и
нажмите [Joystick(OK)].
7.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
 На экране ЖК-дисплея показывается значок
выбранного режима.
 При выборе режима <Авто> никакого значка не
показывается.
Примечания
Для прямого доступа к функции Автоэкспоз. вы
можете просто воспользоваться кнопкой
[QUICK MENU]. стр. 27
Функция Автоэкспоз. не работает в режиме EASY.Q

(Легкая съемка).

54
4
КАМЕРА
►Камера
Автоэкспоз.
Баланс бел.
Цифр. эф-т
Кино 16:9
DIS
Цифр. зум
Перех.
6
OK Выбор
КАМЕРА
►Камера
Автоэкспоз.
Баланс бел.
Цифр. эф-т
Кино 16:9
DIS
Цифр. зум
Перех.
7
►Авто
►Авто
►Выкл.
►Выкл.
►Выкл.
►Выкл.
A
Авто
Спорт
Портрет
Прожектор
Песок/Снег
Выс. скор.
OK Выбор
Ожид. SP
MENU Вых.
MENU Вых.
0:00:00 -RW
30 min VR
1.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
3.
Установіть перемикач [Power] на [
Натисніть кнопку [MENU].
З’явиться список меню.

4.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Камера>, потім натисніть [Joystick(OK)].
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Автоэкспоз.> (Програм. AE), потім натисніть
[Joystick(OK)].
Перелічено доступні опції.

6.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
необхідну опцію програмованої автоматичної
експозиції, потім натисніть [Joystick(OK)].
7.
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
Відображується піктограма вибраного режиму.

Коли вибрано режим <Авто>, піктограма не

відображується.
(Camera)].
Примітки
Простий безпосередній доступ до функції

Програм. AE надається шляхом використання кнопки
[QUICK MENU]. стор. 27
Функція Програм. AE не підтримується режимом

EASY.Q
RUSSIAN
UKRAINIAN
DVD-видеокамера: дополнительные возможности при съемке Відеокамера DVD: Удосконалений запис
Установка баланса белого (Баланс бел.)



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Налаштування балансу білого кольору (Баланс білого)
Функция Баланс бел. действует в КАМЕРА и M.CAMERA.  стр. 26.
 Функція Баланс білого підтримується як у Реж. камери, так і в Режим M.Cam.
Баланс бел. - это функция записи, которая позволяет сохранять
 стор. 26
естественный цвет снимаемого объекта при любых условиях съемки.
 Баланс білого кольору - функція запису, що зберігає унікальний колір
Вы можете выбрать подходящий режим баланса белого, чтобы получить
зображення об’єкта за будь-яких умов зйомки.
хорошие цвета изображения.
 Ви можете вибрати необхідний режим балансу білого кольору для здобуття
високоякісного кольору знімка.
): Этот режим обычно используется для автоматического
 Авто (
управления балансом белого.
): Даний режим в основному
 Авто (
використовується для автоматичного контролю
4
): Баланс белого устанавливается в
 Помещ. (
КАМЕРА
кольору.
білого
балансу
соответствии с освещением внутри помещения.
►Камера
): Здійснює контроль над балансом
 Приміщ. (
- При освещении галогенной лампой или
Автоэкспоз.
►Авто
білого кольору згідно умов у приміщенні.
источниками света для студийных/видео съемок
Баланс бел.
►Авто
- Під галогеном або студійним/телевізійним освітленням
- Когда объект съемки имеет один доминирующий цвет
- Об’єкт одного домінуючого кольору
Цифр. эф-т
►Выкл.
- При съемке крупным планом
- Зблизька
Кино 16:9
►Выкл.
): Баланс белого устанавливается в
 Улица (
): Здійснює контроль над балансом
 На вулиці (
DIS
►Выкл.
соответствии с естественным освещением.
білого кольору згідно умов надворі.
Цифр. зум
►Выкл.
- В дневное время, особенно при съемке
- На денному світлі, особливо для зйомки зблизька
Перех. OK Выбор MENU Вых.
крупным планом и когда объект съемки имеет
й об’єкта одного домінуючого кольору.
один доминирующий цвет.
): Здійснює контроль над балансом
 Корис. ББ (
): баланс белого контролируется в 6
білого кольору згідно середовища зйомки.
 Польз. WB (
зависимости от условий съемки.
КАМЕРА
1. Установіть перемикач [Mode] на [DISC] або [CARD].
►Камера
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установите переключатель [Mode] в положение
Автоэкспоз.
[DISC] или [CARD]. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
(Camera)].
2. Установіть перемикач [Power] на [
A
Авто
Баланс бел.
3. Натисніть кнопку [MENU].
DC165WB(i))
Помещ.
Цифр. эф-т
З’явиться список меню.

Установите переключатель [Power] в положение
Улица
Кино 16:9
4. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
(Camera)].
[
Польз. WB
DIS
<Камера>, потім натисніть [Joystick(OK)].
Нажмите кнопку [MENU].
Цифр. зум
5. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
 На экране появится список меню.
<Баланс бел.> (Баланс білого), потім натисніть
Перех. OK Выбор MENU Вых.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
[Joystick(OK)].
пункт <Камера> и нажмите [Joystick(OK)].
6. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
7
необхідний режим (авто, Помещ. (Приміщ.), Улица
Ожид. SP 0:00:00 -RW
пункт <Баланс бел.> и нажмите [Joystick(OK)].
(На вулиці) чи Польз. WB (Корис. ББ)), потім
30 min VR
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
натисніть [Joystick(OK)].
желаемый режим (Авто, Помещ., Улица или Польз.
Див. стор. 56 стосовно налаштування

WB) и нажмите [Joystick(OK)].
користувацького балансу білого кольору.
 Подробную информацию об установке
7. Для виходу натисніть кнопку [MENU].
Пользовательского баланса белого см. на стр. 56.
Відображується піктограма вибраного режиму.

Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
Коли вибрано режим <Авто>, піктограма не

 На экране ЖК-дисплея показывается значок выбранного режима.
відображується.
 Когда выбран режим <Авто>, значок режима не
показывается на экране.
55
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: дополнительные возможности при съемке Відеокамера DVD: Удосконалений запис
Установка пользовательского баланса белого
Налаштування індивідуального балансу білого кольору

Баланс белого можно настроить по желанию в зависимости от условий
съемки.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC] или [CARD]. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
Установите переключатель [Power] в положение
(Camera)].
[
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Камера> и нажмите [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Баланс бел.> и нажмите [Joystick(OK)].
Перемещайте [Joystick] вверх или вниз для
выбора элемента <Польз. WB>, затем нажмите
[Joystick(OK)].
 Замигает индикация <Уст. б-са бел.>.
Установите для белого объекта желаемое освещение,
затем нажмите [Joystick(OK)].
 Индикация <Уст. б-са бел.> исчезнет, и начнется
настройка баланса белого.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
 На экране ЖК-дисплея показывается значок
).
Пользовательского баланса белого (
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6

Залежно від середовища зйомки, Ви можете налаштувати баланс білого
кольору за власним бажанням.
1.
КАМЕРА
►Камера
Автоэкспоз.
Баланс бел.
Цифр. эф-т
Кино 16:9
DIS
Цифр. зум
Перех.
A
Авто
Помещ.
Улица
Польз. WB
OK Выбор
MENU Вых.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Уст. б-са бел.
OK Выбор
MENU Вых.
8.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC] або [CARD].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
(Camera)].
Установіть перемикач [Power] на [
Натисніть кнопку [MENU].
З’явиться список меню.

Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Камера>, потім натисніть [Joystick(OK)].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Баланс бел.> (Баланс білого), потім натисніть
[Joystick(OK)].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Польз. WB> (Корис. ББ), потім натисніть
[Joystick(OK)].
Буде блимати <Уст. б-са бел.> (Вст. ба-нс біл.).

Розмістіть білий об’єкт під необхідним освітленням,
потім натисніть кнопку [Joystick(OK)].
<Уст. б-са бел.> (Вст. ба-нс біл.) зникне

та почнеться налаштування балансу білого
кольору.
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
Відображується піктограма користувацького

).
балансу білого кольору (
8
Ожид. SP 0:00:00 -RW
Примечания
30 min VR
Примітки
Функцию Баланс бел. можно выбрать напрямую с
Безпосередній доступ до функції Баланс білого

помощью кнопки [QUICK MENU].
можливий шляхом використання кнопки
 стр. 27
[QUICK MENU].  стор. 27
Функция баланса белого не действует в режиме

Функція Баланс білого не підтримується режимом

Баланс бел..
EASY.Q.
Чтобы более точно установить баланс белого, выключите

Вимкніть Циф.трансф. (у разі необхідності), щоб

Цифр. зум (при необходимости).
більш точно налаштувати баланс білого кольору.
Если после установки вами баланса белого условия

Повторне налаштування балансу білого кольору при

освещения изменились, переустановите баланс
зміні умов освітлення.
белого.
Під час звичайної зйомки надворі перехід до режиму авто може призвести до

При съемке на открытом воздухе в нормальных условиях обычно можно

кращих результатів.
получить наилучшие результаты, установив для баланса белого режим Авто.

56
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: дополнительные возможности при съемке Відеокамера DVD: Удосконалений запис
Применение цифровых спецэффектов (Цифр. эф-т)




Функция Цифр. эф-т работает только в КАМЕРА.  стр. 26
Цифровые спецэффекты позволяют придать снятому вами материалу
большую выразительность.
Выбирайте нужный цифровой спецэффект в соответствии с объектом съемки
и вашим творческим замыслом.
Имеется 10 режимов цифровых спецэффектов.
1. Режим <Худож.>
Художественные эффекты при видеозаписи.
1
Застосування цифрових спецефектів (Циф. Ефекти)




2
2. Режим <Мозаика>
Этот режим придает изображению красноватокоричневый оттенок.
3
4
4. Режим <Негатив>
Этот режим позволяет обращать цвета
изображения и получать негативное
изображение.
5. Режим <Зеркало>
В этом режиме обрезается половина
изображения и затем создается эффект
зеркального отражения.
1.
2.
Этот режим создает эффект мозаичного
изображения.
3. Режим <Сепия>
Функція Циф. Ефекти підтримується лише в Реж. камери.  стор. 26
Цифровий спецефект дозволяє Вам надати творчого вигляду своєму запису.
Виберіть необхідний цифровий спецефект для типу зображення, яке Ви
хочете зняти, а також ефект, який Ви хочете створити.
Є 10 режимів цифрових спецефектів.
3.
4.
5
6
6. Режим <Черно-бел.>
5.
Этот режим делает изображение черно-белым.
6.
Этот режим делает изображение объемным
(создает рельефность).
7.
7. Режим <Рельеф1>
7
8
8. Режим <Рельеф2>
8.
Этот режим делает объемными окружающие
области изображения.
9. Режим <Рисунок1>
Этот режим придает изображению эффект
рисунка, сделанного в неярких пастельных
тонах.
10. Режим <Рисунок2>
Этот режим придает эффект рисунка пастелью
окружающим областям изображения.
9
10
9.
Режим <Художній>
Даний режим надає зображенням ефекту
шорсткості.
Режим <Мозаїка>
Даний режим надає зображенням мозаїчного
ефекту.
Режим <Сепія>
Даний режим надає зображенням
червоно-коричневого зображення.
Режим <Негатив>
Даний режим змінює кольори на протилежні,
створюючи негативне зображення.
Режим <Дзеркало>
Даний режим розділяє зображення
наполовину, застосовуючи ефект дзеркального
відображення.
Режим <Чорно-білий>
Даний режим змінює зображення на чорно-біле.
Режим <Рельєф1>
Даний режим створює 3-вимірний ефект
(рельєфність).
Режим <Рельєф2>
Даний режим створює 3-вимірний ефект
(рельєфність) площі навколо зображення.
Режим <Пастель1>
Даний режим надає зображенню ефекту
малювання світлою пастеллю.
10. Режим <Пастель2>
Даний режим надає площі навколо зображення
ефекту малювання світлою пастеллю.
57
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: дополнительные возможности при съемке Відеокамера DVD: Удосконалений запис
Выбор цифрового спецэффекта
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC]. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Камера> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Цифр. эф-т> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
желаемый режим цифрового спецэффекта и нажмите
[Joystick(OK)].
 ЖК-дисплей устанавливается в выбранный режим.
7.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
Вибір цифрових спецефектів
4
КАМЕРА
►Камера
Автоэкспоз.
Баланс бел.
Цифр. эф-т
Кино 16:9
DIS
Цифр. зум
Перех.
6
►Авто
►Авто
►Выкл.
►Выкл.
►Выкл.
►Выкл.
OK Выбор
КАМЕРА
►Камера
Автоэкспоз.
Баланс бел.
Цифр. эф-т
Кино 16:9
DIS
Цифр. зум
MENU Вых.
Выкл.
Худож.
Мозаика
Сепия
Негатив
Зеркало
Примечания
Функцию Цифровой эффект можно выбрать напрямую

Перех. OK Выбор MENU Вых.
с помощью кнопки [QUICK MENU].  стр. 27
При использовании функции DIS или Color Nite

эффекты Мозаика, Зеркало, Рельеф2 или Рисунок2
7
Ожид. SP 0:00:00 -RW
не доступны.
30 min VR
Режимы Цифр. эф-т не доступны в то время, когда

используется режим EASY.Q.
При установке режимов DIS, EASY.Q, Color Nite

визуальные эффекты Мозаика, Зеркало, Рельеф2
или Рисунок2 отменяются.
Art
Цифр. зум недоступна в режиме Мозаика, Зеркало,

Рельеф2 или Рисунок2.
Визуальный эффект Зеркало недоступен в режиме

Кино 16:9. (только VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i))
Цифр. эф-т, кроме Рельеф2, Рисунок2, Зеркало или Мозаика, работают

при использовании DIS.
58
1.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
3.
Установіть перемикач [Power] на [
Натисніть кнопку [MENU].
З’явиться список меню.

4.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Камера>, потім натисніть [Joystick(OK)].
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Цифр. эф-т> (Циф. Ефекти), потім натисніть
[Joystick(OK)].
6.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
необхідну опцію цифрового спецефекту, потім
натисніть [Joystick(OK)].
Для вибраного режиму встановлюється режим

екрана.
7.
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
(Camera)].
Примітки
Безпосередній доступ до функції цифрового
спецефекту можливий шляхом використання кнопки
[QUICK MENU]. стор. 27
 Режими Мозаїка, Дзеркало, Рельєф2 чи Пастель2
недоступні при використанні DIS чи Color Nite.
 Режими Циф. Ефекти недоступні при використанні
EASY.Q.
 Після активації DIS, режиму EASY.Q або Color Nite
візуальні ефекти Мозаїка, Дзеркало, Рельєф2 або
Пастель2 буде скасовано.
 Циф.трансф. недоступна в режимі Мозаїка,
Дзеркало, Рельєф2 чи Пастель2.
В режимі Кіно 16:9 візуальний ефект Дзеркало

неможливий. (лише VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i))
Інші Циф. Ефекти, крім Рельєф2, Пастель2,

Дзеркало або Мозаїка, можливі навіть за
використання DIS.

UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: дополнительные возможности при съемке Відеокамера DVD: Удосконалений запис
Установка широкоэкранного режима (Кино 16:9)



1.
Налаштування режиму широкого екрана 16:9 (Кіно 16:9)
Функция Кино 16:9 работает только в КАМЕРА.  стр. 26
Выбирайте ее для съемки изображений, которые будут просматриваться на
широкоэкранном телевизоре с соотношением сторон экрана 16:9.
16:9 Wide является настройкой по умолчанию для моделей VP-DC161W(i)/
DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i).
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC]. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Камера> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Кино 16:9> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Чтобы включить функцию Кино 16:9, сдвиньте
[Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать состояние
<Вкл.> нажмите кнопку [Joystick(OK)].
 Если вы не хотите использовать функцию Кино
16:9, установите для пункта меню <Кино 16:9>
состояние <Выкл.>.
7.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
 Устанавливается выбранный режим показа
изображения.
6

Функція Кіно 16:9 підтримується лише в Реж. камери.  стор. 26
Вибір зображення для відтворення в режимі широкого екрана телевізора
16:9.
Широкий екран 16:9 є стандартним налаштуванням для моделей VPDC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i).
КАМЕРА
►Камера
Автоэкспоз.
Баланс бел.
Цифр. эф-т
Кино 16:9
DIS
Цифр. зум
Перех.
7
Выкл.
Вкл.
OK Выбор
Ожид. SP
MENU Вых.
0:00:00 -RW
30 min VR
1.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
3.
Установіть перемикач [Power] на [
Натисніть кнопку [MENU].
З’явиться список меню.

4.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Камера>, потім натисніть [Joystick(OK)].
5
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб
вибрати <Кино 16:9> (Кіно 16:9), потім натисніть
[Joystick(OK)].
6.
Для активації функції режиму широкого екрана 16:9
перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Вкл.> (Увімк.), потім натисніть [Joystick(OK)].
Щоб не використовувати функцію

співвідношення 16:9, встановіть параметр
<Кино 16:9> (Кіно 16:9) меню в положення
<Выкл.> (Вимк.).
7.
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
Для вибраного режиму встановлюється режим

екрана.
Кино 16:9
Примечания
Функция Кино 16:9 не доступна в то время, когда используются режимы DIS,
EASY.Q или Цифр. эф-т. (только VP-DC161(i)/DC163(i))
При установке режима Color Nite режим Кино 16:9 отменяется.

(только VP-DC161(i)/DC163(i))
Цифр. зум недоступна в режиме Кино 16:9.




(Camera)].
Примітки
Режим Кіно 16:9 недоступний, коли DIS, EASY.Q чи Циф. Ефекти
використовуються. (лише VP-DC161(i)/DC163(i))
Після активації режиму Color Nite режим Кіно 16:9 буде скасовано.

(лише VP-DC161(i)/DC163(i))
Циф.трансф. недоступна в режимі Кіно 16:9.


59
RUSSIAN
UKRAINIAN
DVD-видеокамера: дополнительные возможности при съемке Відеокамера DVD: Удосконалений запис
Установка режима цифрового стабилизатора изображения (DIS)
Налаштування стабілізатора цифрового зображення (DIS)
Функция DIS работает только в КАМЕРА.  стр. 26
 Функція DIS підтримується лише в Реж. камери. стор. 26
 Стабілізатор цифрового зображення – це функція, що компенсує будь-яке
Функция DIS (Цифровой стабилизатор изображения) компенсирует любое сотрясение
тремтіння чи рух рук, коли Ви тримаєте відеокамеру DVD (у межах розумного).
или движение руки во время съемки DVD-видеокамерой (в разумных пределах).
 Вона забезпечує вищу стабільність зображення, коли:
 Она обеспечивает более стабильное изображение, когда вы:
Має місце запис з трансфокацією (якщо встановлений
- Запись с использованием зума (если установлена
DIS, режим Циф.трансф. буде вимкнено).
функция DIS, режим Цифр. зум отключается).
має
місце запис невеликого об’єкта зблизька
4
- Снимаете небольшой объект крупным планом
КАМЕРА
мають місце водночас запис і ходьба
- Выполняете съемку на ходу
має місце запис через вікно транспортного засобу
►Камера
- Снимаете через окно автомобиля
Автоэкспоз.
►Авто
1. Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
Баланс бел.
1. Установите переключатель [Mode] в положение
►Авто
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Цифр. эф-т
►Выкл.
[DISC]. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2. Установіть перемикач [Power] на [
(Camera)].
Кино 16:9
►Выкл.
2. Установите переключатель [Power] в положение
3. Натисніть кнопку [MENU].
DIS
►Выкл.
З’явиться список меню.

[
(Camera)].
Цифр. зум
►Выкл.
4. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
3. Нажмите кнопку [MENU].
<Камера>, потім натисніть [Joystick(OK)].
 На экране появится список меню.
Перех. OK Выбор MENU Вых.
5
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
4. Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
<DIS> (ЦСЗ), потім натисніть [Joystick(OK)].
пункт <Камера> и нажмите [Joystick(OK)].
6. Для активації функції стабілізатора цифрового
6
5. Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
КАМЕРА
зображення перемістіть [Joystick] угору чи вниз,
пункт <DIS> и нажмите [Joystick(OK)].
щоб вибрати <Вкл.> (Увімк.), потім натисніть
►Камера
6. Чтобы включить функцию DIS, сдвиньте [Joystick] вверх или
[Joystick(OK)].
Автоэкспоз.
вниз, чтобы выбрать пункт <Вкл.> и нажмите [Joystick(OK)].
Щоб не використовувати функцію цифрова

Баланс бел.
 Если вы не хотите использовать функцию DIS,
стабілізація зображення, встановіть параметр
Цифр. эф-т
установите для нее в меню <DIS> состояние <Выкл.>.
<DIS> (ЦСЗ) меню в положення <Выкл.>
Кино 16:9
7. Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
(Вимк.).
DIS
Выкл.
 На экране ЖК-дисплея показывается значок
7. Для виходу натисніть кнопку [MENU].
Цифр. зум
Вкл.
Відображується піктограма стабілізатора
функции DIS (
).

Перех. OK Выбор MENU Вых.
цифрового зображення (
).
Примечания
Функцию DIS можно выбрать напрямую с помощью

Примітки
кнопки [QUICK MENU].  стр. 27
7
 Безпосередній доступ до DIS можливий шляхом
Ожид. SP 0:00:00 -RW
В режиме DIS не доступны функции Цифр. зум,

використання кнопки [QUICK MENU]. стор. 27
30 min VR
Color Nite, цифровые спецэффекты Мозаика,
 Циф.трансф., Color Nite, режим Мозаїка, Дзеркало,
Зеркало, Рельеф2 или Рисунок2.
Рельєф2,
чи Пастель2 недоступні в режимі DIS.
При использовании штатива мы рекомендуем

 Рекомендується деактивувати DIS під час
выключить функцию DIS.
використання
триноги.
Если
используется
функция
DIS,
качество
изображения

 При використанні DIS, якість зображення може погіршитися.
может ухудшаться.
 Режим EASY.Q автоматично встановлює режим DIS в
При режиме EASY.Q режим DIS автоматически

положення Увімк..
устанавливается в положение Bкл..
Режим Кино 16:9 недоступен в режиме DIS.

 Співвідношення Кіно 16:9 відсутнє в режимі DIS.
(только VP-DC161(i)/DC163(i))
(лише VP-DC161(i)/DC163(i))
При использовании функции DIS в режиме Кино 16:9

 У разі використання функції DIS в режимі співвідношення
качество может ухудшаться по сравнению с обычным режимом.
Кіно 16:9 якість зображення може погіршуватися в
(только VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
порівнянні зі звичайним режимом. (лише VP-DC161W(i)/
DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))


60
RUSSIAN
UKRAINIAN
DVD-видеокамера: дополнительные возможности при съемке Відеокамера DVD: Удосконалений запис
Приближение и удаление объекта съемки с помощью цифрового трансфокатора (Цифр. зум)



Выбор цифровой трансфокации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Цифрова трансфокація наближення та віддалення (Циф.трансф.)
Функция Цифр. зум работает только в КАМЕРА. стр. 26
Более чем 33-кратная трансфокация обеспечивается цифровым способом,
который в сочетании с оптической трансфокацией позволяет обеспечить
увеличение до 1200х.
Качество изображения может ухудшаться в зависимости от того, насколько
большое цифровое увеличение вы используете.
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC]. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Камера> и нажмите [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать пункт
<Цифр. зум> и нажмите [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
желаемый режим трансфокации (Выкл., 100х, 200х,
400х или 1200х) и нажмите [Joystick(OK)].
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
 При использовании переключателя увеличения на экране
отображается индикатор цифрового увеличения.
Примечания
При максимальном цифровом увеличении качество
изображения может ухудшаться.
Цифр. зум не доступна при использовании функций

DIS, EASY.Q, Color Nite, Кино 16:9 и режимов
спецэффектов Мозаика, Зеркало, Рельеф2 или
Рисунок2.
Когда вы устанавливаете функции Color Nite, EASY.Q,

Кино 16:9, режимы спецэффектов Мозаика, Зеркало,
Рельеф2 или Рисунок2, режим Цифр. зум отключается
(установленные параметры режима цифровой
трансфокации будут сохранены)
Установка режима DIS приводит к отключению режима

Цифр. зум.
4



КАМЕРА
►Камера
Автоэкспоз.
Баланс бел.
Цифр. эф-т
Кино 16:9
DIS
Цифр. зум
Перех.
6

Циф.трансф. підтримується лише в Реж. камери. стор. 26
Трансфокація більше 33х здійснюється у цифровий спосіб, а до 1200х - у
поєднанні з оптичною трансфокацією.
Залежно від того, наскільки Ви використовуєте трансфокацію наближення з
об’єктом, якість зображення може погіршитися.
Вибір цифрової трансфокації
1.
►Авто
►Авто
►Выкл.
►Выкл.
►Выкл.
►Выкл.
OK Выбор
2.
3.
4.
MENU Вых.
5.
6.
КАМЕРА
►Камера
Автоэкспоз.
Баланс бел.
Цифр. эф-т
Кино 16:9
DIS
Цифр. зум
Перех.
7
OK Выбор
Ожид. SP
W
7.
Выкл.
100x
200x
400x
1200x
T
MENU Вых.
0:00:00 -RW
30 min VR
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установіть перемикач [Power] на [
(Camera)].
Натисніть кнопку [MENU].
З’явиться список меню.

Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Камера>, потім натисніть [Joystick(OK)].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Цифр. зум> (Циф. трансф.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
необхідне значення трансфокації (Выкл. (Вимк.),
100x, 200x, 400x або 1200x), потім натисніть
[Joystick(OK)].
Для виходу натисніть кнопку [MENU].
При використанні перемикача цифрової

трансфокації на екрані з’явиться індикатор
цифрової трансфокації.
Примітки
Використання максимальної трансфокації може

призвести до погіршення якості зображення.
Циф.трансф. недоступна, коли використовуються

DIS, EASY.Q, Color Nite, режим Кіно 16:9, Мозаїка,
Дзеркало, Рельєф2 чи Пастель2.
Одразу після встановлення Color Nite, EASY.

Q, режиму Кіно 16:9, Мозаїка, Дзеркало,
Рельєф2 чи Пастель2 режим Циф.трансф. буде
вимкнено. (Режим цифрової трансфокації не
підтримуватиметься).
Одразу після встановлення DIS режим Циф.трансф.

буде вимкнено.
61
RUSSIAN
UKRAINIAN
DVD-видеокамера: Эскизный указатель и список воспроизведения
Відеокамера DVD: Cписок піктограм і список відтворення
Что такое эскизный указатель?


Що таке список піктограм
В эскизном указателе отображаются несколько сцен
раздела, которые были записаны.
Название создается между точками начала и конца
записи.
Если название удалено, его невозможно снова
восстановить.

[1/9]
Пред.стр.

Список піктограм відображає численні заголовки
епізодів, що були записані.
Заголовок створюється між пунктами початку та
завершення запису.
Після видалення заголовок не можна відновити.
След.стр.
Текущая сцена раздела/Общий список сцен раздела
Список відтворення DVD-RW (режим відеозапису)
Что такое Сл. восп. DVD-RW(режим VR)



Невозможно создать список воспроизведения на том же
диске, собрав любимые сцены из записанных названий
(списков названий).
Вы можете создать список воспроизведения на том же
диске, собрав в него любимые сцены из всех отснятых.
Даже если вы удалите список воспроизведения,
исходный список сюжетов остается не удаленным.
В списке воспроизведения можно зарегистрировать до
999 сцен раздела (глав).

Сп.восп.
[1/7]


Ви можете створити список відтворення на тому ж
диску, вибравши свої улюблені епізоди із записаних
заголовків (списків заголовків). Ви можете редагувати
список відтворення без зміни початкових записів.
Навіть у випадку видалення списку відтворення
початкові списки заголовків залишаються.
До 999 заголовків епізодів (розділів) може бути
зареєстровано у списку відтворення.
Приклад: Ви записали кілька епізодів на DVD-RW у режимі
відеозапису. Ви хочете зберегти початковий запис, а також
Пример: Вы записали на диск DVD-RW в режиме VR
Пред.стр.
След.стр.
створити збірку, зібравши докупи улюблені епізоди. У даному
несколько сцен. Вы хотите сохранить первоначальную
випадку Ви можете створити список відтворення, вибравши
запись, но, кроме того, вы хотите создать подборку из
Текущий список воспроизведения/Общий список воспроизведения
свої улюблені епізоди та не змінюючи початкові записи.
наиболее понравившихся сцен, собрав их вместе. В этом
случае вы можете создать список воспроизведения посредством выбора только
наиболее понравившихся сцен, не
трогая первоначальную запись на
12.ЯНВ.2006
30.ЯНВ.2006
диске.
Сюжет 1
Сюжет 2
Сюжет 3
Сюжет 4
Сюжет 5
Сюжет 6
Сюжет 7
Сюжет создается между
точками, в которых вы начинаете
и прекращаете съемку. Если вы
удалите сюжет, восстановить его
будет невозможно.
10:00
10:30
Список
воспроизведения 1
62
11:30
14:00
14:10
14:20
14:30
Заголовок створюється між
пунктами початку та завершення
запису. Після видалення
заголовок не можна відновити.
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера
Відеокамера DVD
Воспроизведение сцен раздела DVD-RW/+RW/-R/+R DL
Записанные сцены в списке разделов отображаются
на ЖК-дисплее в виде эскизного указателя (нескольких
изображений). Используя этот удобный каталог, вы
быстро можете найти желаемую сцену. Если ЖКдисплей закрыт, вы можете просматривать записи через
видоискатель. Используйте кнопки DVD-видеокамеры
или пульта дистанционного управления, отвечающие
за воспроизведение. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)) стр. 64
1.
2.
3.
4.
5.
4
[1/9]
Загрузите в видеокамеру диск, который вы хотите
Пред.стр.
просмотреть.
Откройте ЖК-дисплей.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC]. 5
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
 Отображается экран эскизного указателя.
 Воспользуйтесь кнопкой [MENU], чтобы подстроить
яркость или цвет изображения. стр. 36
Используйте [Joystick], чтобы выбрать из списка
сюжетов сцену, которую вы хотите воспроизвести,
затем нажмите [Joystick(OK)] или кнопку [].
 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку [(Stop)].
Примечание
При воспроизведении изображение может останавливаться на некоторое
время до появления следующего изображения.
Регулировка громкости DVD-RW/+RW/-R/+R DL


При использовании для воспроизведения ЖК-дисплея,
вы можете прослушивать записанный звук через
встроенный в видеокамеру динамик.
Услышав при воспроизведении диска записанный звук,
отрегулируйте громкость с помощью кнопок [VOL -,+].
 На ЖК-дисплее появляется индикатор уровня громкости.
 Громкость может быть отрегулирована в пределах от
00 до 19 единиц.
 Если во время воспроизведения вы закроете ЖКдисплей, воспроизведение звука через динамик
камеры прекратится.
Відтворення заголовку епізодів DVD-RW/+RW/-R/+R DL
1.
2.
След.стр.
► SP 0:00:01
Записані епізоди зі списку заголовків відображуються як
список піктограм (кілька зображень) на РК-дисплеї.
Використовуючи даний зручний індекс, Ви можете швидко
знайти необхідний епізод. Якщо РК-дисплей закрито, Ви
можете переглянути запис за допомогою видошукача.
Використовуйте кнопки відтворення на відеокамері DVD
чи пульті дистанційного керування. (лише VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i)) стор. 64
-RW
VR
3.
4.
001
5.
Вставте диск для перегляду.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Відкрийте РК-дисплей.
Установіть перемикач [Mode] на [
(Player)].
На екрані з’являється список піктограм.

Використовуйте кнопку [MENU] для

налаштування яскравості чи кольору РК-дисплея.
стор. 36
Використовуйте [Joystick] для вибору епізоду зі
списку заголовків, який Ви хочете відтворити, потім
натисніть [Joystick(OK)] чи кнопку [].
Для припинення відтворення натисніть кнопку

[(Stop)].
Примітка
Під час відтворення зображення може затримуватися на деякий час до
появи наступного зображення, що відображається.
Налаштування гучності DVD-RW/+RW/-R/+R DL
► SP 0:00:01
-RW
VR
001


При використанні РК-дисплея для відтворення Ви
можете чути записаний звук із вбудованого динаміка.
Коли Ви прослуховуєте звук під час відтворення диску,
використовуйте [VOL -,+] для налаштування гучності.
Індикатор гучності звуку з’явиться на РК-дисплеї.

Рівні можна налаштовувати в діапазоні 00 - 19.

Якщо закрити РК-дисплей при відтворенні, то

можна не почути звук з динаміка.
10
63
RUSSIAN
UKRAINIAN
DVD-видеокамера
Відеокамера DVD
Различные функции в ПЛЕЕР DVD-RW/+RW/-R/+R DL



Эти функции работают только в ПЛЕЕР. стр. 26
Функции воспроизведения, паузы, остановки, ускоренной перемотки вперед, перемотки назад,
пропуска в прямом направлении и пропуска в обратном направлении доступны только с
помощью пульта дистанционного управления. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Функция замедленного воспроизведения доступна только с помощью пульта
дистанционного управления. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Воспроизведение/Пауза





При однократном нажатии кнопки []/[] во время
воспроизведения диска скорость воспроизведения увеличится
приблизительно в 2 раза, а при двойном нажатии скорость
воспроизведения увеличится приблизительно в 16 раз.
Когда в экранном меню отображается цифра 1, это означает,
что используется удвоенная скорость (X2). Число 2 = X16.
Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите
кнопку [].
Аналогичным образом действуют кнопки []/[] на пульте
дистанционного управления. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
Пропуск при воспроизведении (в прямом/обратном направлении)


Нажимайте и удерживайте кнопки []/[] во время
воспроизведения.
Во время воспроизведения диска, если вы будете удерживать в
нажатом положении кнопку [], выполняется переход к следующей
сцене. Если вы будете удерживать в нажатом положении кнопку
[], выполняется возврат на начало текущей сцены. Если нажать
еще один раз и удерживать кнопку нажатой происходит перемещение
в начало предыдущей сцены. Если нажать и удерживать кнопку []
в течение 3 секунд с начала сцены, осуществляет переход в начало предыдущей сцены.
Эпизод, воспроизводящийся в данный момент
Нажмите и удерживайте Нажмите и удерживайте Нажмите и удерживайте Нажмите и удерживайте
кнопку  еще раз.
Сцена 1
кнопку .
кнопку .
Сцена 2
кнопку  еще раз.
Сцена 3
Эпизод, воспроизводящийся
Нажмите и удерживайте
в данный момент
Нажмите и удерживайте кнопку . Нажмите и удерживайте кнопку . кнопку  еще раз.
Сцена 1
64
Сцена 2

Ці функції підтримуються лише в Реж. прогр.. стор. 26
Дистанційне керування дозволяє використовувати такі функції, як відтворення, стоп-кадр, стоп,
швидке перемотування вперед, швидке перемотування назад, пропуск з переходом уперед і
пропуск з переходом назад. (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Виключно дистанційне керування дозволяє використовувати такі функції, як покадрове та
сповільнене відображення. (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Відтворення/стоп-кадр
Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку [].
Чтобы возобновить воспроизведение, вновь нажмите кнопку [].
Поиск эпизода (в прямом/обратном направлении)

Різноманітні функції в Реж. прогр. DVD-RW/+RW/-R/+R DL


Сцена 3

Натисніть кнопку [] для призупинення під час відтворення.

Для відновлення відтворення натисніть кнопку [].
Пошук зображення (з переходом уперед/назад)
Під час вдтворення диску натисніть кнопку []/[] один
раз, щоб збільшити швидкість відтворення приблизно вдвічі,
та два рази, щоб збільшити швидкість приблизно в 16 разів.
Якщо на РК-дисплеї з’являється цифра 1, вона означає
швидкість X2. Цифра 2 = Х16.
Для відновлення звичайного відтворення натисніть кнопку [].
Аналогічно до кнопок []/[] на дистанційному
керуванні. (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))




Відтворення з пропуском (з переходом уперед/з переходом назад)


Натисніть та утримуйте кнопки []/[] під час
відтворення.
Якщо натиснути й утримувати кнопку [] при відтворенні
диску, буде здійснено перехід до наступного епізоду.
Якщо натиснути й утримувати кнопку [], буде здійснено
перехід до початку епізоду. Ще одне натискання здійснює
перехід до початку попереднього епізоду. Ще одне
натискання та утримування здійснює перехід до початку
попереднього епізоду. Якщо натиснути й утримувати кнопку
[] 3 секунди від початку епізоду, буде здійснено перехід
до початку попереднього епізоду.
Перемотування частини назад
Натисніть і утримуйте кнопку
Натисніть і
Натисніть і
утримуйте кнопку
утримуйте
ще раз.
.
кнопку.
Епізод 1
Епізод 2
Натисніть і утримуйте
кнопкуще раз.
Епізод 3
Перемотування частини назад
Натисніть і утримуйте
кнопку.
Епізод 1
Натисніть і утримуйте
кнопку .
Епізод 2
Натисніть і утримуйте
кнопкуще раз.
Епізод 3
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера
Відеокамера DVD
Замедленное воспроизведение (в прямом/обратном направлении)
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Сповільнене відтворення (уперед/назад)
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))

Замедленное воспроизведение в прямом направлении
Нажмите кнопку [|] на пульте дистанционного
управления во время воспроизведения.
- Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению,
нажмите кнопку [].
Сповільнене відтворення вперед
Натисніть кнопку [|] на дистанційному керуванні під

час відтворення.
Для відновлення звичайного відтворення натисніть
кнопку [].
65
RUSSIAN
UKRAINIAN
DVD-видеокамера
Відеокамера DVD
Увеличение изображения во время воспроизведения
(PB ZOOM) DVD-RW/+RW/-R/+R DL


Функция PB ZOOM работает только в ПЛЕЕР. стр. 26
Функция PB ZOOM позволяет увеличить воспроизводимое изображение.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
 Отображается экран эскизного указателя.
Используйте [Joystick] для выбора фрагмента из
списка названий для воспроизведения, затем нажмите
[Joystick(OK)] или кнопку [].
Во время воспроизведения сдвиньте рычажок [Zoom] в
направлении [T(Теle)], чтобы активизировать функцию
увеличения при воспроизведении.
 Изображение увеличивается, начиная от центра
изображения.
Вы можете устанавливать коэффициент увеличения
изображения в диапазоне от 2.0х до 8.0х, перемещая
рычажок [Zoom].
 Коэффициент увеличения изменяется в следующей
последовательности: 2.0х → 4.0х → 8.0х.
 Коэффициент увеличения показывается на экране.
Используйте [Joystick] для перемещения по
изображению вверх, вниз, вправо или влево.
Чтобы отменить функцию увеличения при
воспроизведении, сдвиньте рычажок [Zoom] в
направлении [W(Wide)].
2.
3.
4.
5.
6.
7.
66


Функція PB ZOOM підтримується лише в Реж. прогр.. стор. 26
Функція PB ZOOM дозволяє збільшувати кадр, що відтворюється.
1.
3
2.
3.
4.
4
► SP 0:00:00
PB ZOOM 2.0x
Примечания
Невозможно применить функцию PB ZOOM воспроизведения для изображений,
передаваемых с внешнего видеоисточника.
Изображения, увеличенные с использованием функции PB ZOOM, нельзя

экспортировать в ПК.

Використання трансфокації при відтворенні
(PB ZOOM) DVD-RW/+RW/-R/+R DL
-RW
5.
VR
001
6.
7.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установіть перемикач [Power] на [
(Player)].
На екрані з’являється список піктограм.

Використовуйте [Joystick] для вибору для
відтворення епізоду зі списку заголовків, тоді
натисніть кнопку [Joystick(OK)] або [].
Перемістіть перемикач [Zoom] на [T(Tele)] для
активації відтворення з трансфокацією.
Починаючи з центру зображення, зображення

збільшується.
Ви можете застосувати трансфокацію наближення у
діапазоні 2.0x - 8.0x шляхом переміщення перемикача
[Zoom].
Значення трансфокації поступово змінюються

наступним чином: 2.0x → 4.0x → 8.0x.
Відображується коефіцієнт трансфокації.

Використайте [Joystick] для переміщення екраном
угору, вниз, праворуч або ліворуч.
Для скасування функції відтворення з трансфокацією,
перемістіть перемикач [Zoom] на [W(Wide)].
Примітки
Не можна застосувати функцію PB ZOOM до зображень-сигналів із зовнішнього
відеоджерела.

PB ZOOM зображення не можна експортувати на ПК.

UKRAINIAN
RUSSIAN
Відеокамера DVD
DVD-видеокамера
Удаление сюжета (Удалить) DVD-RW/+RW


Функция Удалить действует только в ПЛЕЕР. стр. 26
Можно удалить отдельные сцены или все сцены раздела.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
 Отображается экран эскизного указателя.
3.
Нажмите кнопку [QUICK MENU].
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Удалить> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Перемещайте [Joystick] вверх или вниз для выбора
элемента <Выбop> или <Выбр. все>, затем нажмите
[Joystick(OK)].
 Выбop: удаление отдельных файлов
Для удаления отдельных файлов с помощью
[Joystick] выберите файлы, которые требуется
удалить, затем нажмите [Joystick(OK)].
Выбранные файлы будут отмечены значком < >.
 Выбр. все: удаление всех файлов
Для удаления всех файлов нажмите [Joystick(OK)]
после выбора элемента <Выбр. все>.
Все файлы будут отмечены значком < >.
6.
Переместите [Joystick] вверх для выбора элемента
<Выполн>, затем нажмите [Joystick(OK)].
 Появится сообщение <Удалить?>.
7.
Переместите [Joystick] влево или вправо для выбора
элемента <Да>, затем нажмите [Joystick(OK)].
 Все выбранные заголовки будут удалены.
 Связанные файлы в новом списке воспроизведения
будут удалены. (DVD-RW (только в режиме VR))
Примечание
Удаленный раздел восстановить невозможно.
Видалення заголовка (Видал.) DVD-RW/+RW


Функція Видал. підтримується лише в Реж. прогр.. стор. 26
Можна видалити окремі чи всі заголовки епізодів.
4
[1/9]
Удалить
Част. удал
Выбор
Q.MENU Вых.
5
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установіть перемикач [Power] на [
(Player)].
 На екрані з’являється список піктограм.
3.
Натисніть кнопку [QUICK MENU].
4.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Удалить> (Видал.), потім натисніть [Joystick(OK)].
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Выбop> (Вибір) чи <Выбр. все> (Вибр.все), потім
натисніть [Joystick(OK)].
 Вибір: Видалення окремих файлів
Для видалення окремих файлів використайте
[Joystick], щоб вибрати файли, які потрібно
видалити, потім натисніть [Joystick(OK)].
Вибрані файли будуть позначені < >.
 Вибр.все: Видалення всіх файлів
Для видалення всіх файлів натисніть
[Joystick(OK)] після вибору <Выбр. все>
(Вибр.все).
Усі файли будуть позначені < >.
Перемістіть [Joystick] угору, щоб вибрати <Выполн>
(Виконати), потім натисніть [Joystick(OK)].
 З’явиться повідомлення <Удалить?> (Видалити?).
Удалить
[1/9]
Назад
Выполн
Перех.
7
1.
OK Выбор
6.
Удалить
Выполн
Назад
Удалить?
Дa
Перех.
Нет
OK Выбор
7.
Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч, щоб
вибрати <Да> (Так), потім натисніть [Joystick(OK)].
 Усі вибрані заголовки будуть видалені.
 Відповідні файли у списку відтворення будуть
видалені. (DVD-RW(лише режим відеозапису)
Примітка
Видалений заголовок не можна відновити.
67
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера
Удаление части сюжета (Част. удал)



Відеокамера DVD
DVD-RW(режим VR)
Функция Част. удал действует только в ПЛЕЕР.
стр. 26
Можно удалить часть сюжета.
Эта функция редактирования действует только для
диска DVD-RW (режим VR). Перед съемкой вы должны
отформатировать диск DVD-RW в режиме VR. стр. 41
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC]. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
 Появляется экран Список сюжетов.
3. Нажмите кнопку [QUICK MENU].
4. Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Част. удал> и нажмите [Joystick(OK)].
5. Переместите [Joystick], чтобы выбрать сцену
раздела, которую требуется частично удалить
с экрана эскизного указателя, затем нажмите
[Joystick(OK)].
 На выбранном сюжете видеокамера перейдет в
режим паузы, затем будет подсвечено поле <Старт>.
6. Найдите точку, с которой вы хотите начать удаление,
нажимая кнопки []/[] или [].
7. Нажмите кнопку [] в начальной точке,
чтобы перейти в режим паузы, затем нажмите
[Joystick(OK)].
 Будет подсвечено поле <Конец>.
8. Нажимайте кнопки []/[] или [], чтобы найти
конечную точку фрагмента для удаления.
9. Нажмите кнопку [] в конечной точке, чтобы перейти
в режим паузы, затем нажмите [Joystick(OK)].
 Будет подсвечено поле <Выполн>.
10. Нажмите [Joystick(OK)].
 Появится сообщение <Удалить выбр. часть?
Подтвердите.>.
11. Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы выбрать
поле <Да> и нажмите [Joystick(OK)].
 Выбранная часть сюжета будет удалена.
 Используйте [Joystick] для выбора элемента
<Назад>, затем нажмите [Joystick(OK)] для
возврата к списку названий.
1.
68

[1/9]
Q.MENU Вых.
5
Част. удал
001
SP 00:00:00 -RW
Старт Конец Выполн
Воспр.
Пауза
9
Част. удал
001
Част. удал
001
00:00:15
Назад
Поиск
SP 00:00:12 -RW
Старт Конец Выполн
Пауза
Воспр.
11


Функція Част.видал. підтримується лише в
Реж. прогр.. стор. 26
Частина заголовку епізоду може бути видалена.
Функцію редагування підтримує лише DVD-RW (режим
відеозапису). Ви повинні відформатувати DVD-RW у
режим відеозапису перед записом. стор. 41
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2. Установіть перемикач [Power] на [
(Player)].
3. Натисніть кнопку [QUICK MENU].
4. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Част. удал> (Част.видал.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
5. Перемістіть [Joystick] щоб вибрати заголовок епізоду,
який хочете частково видалити з екрана списку
піктограм, потім натисніть [Joystick(OK)].
Епізод вибраного заголовка буде призупинено,

потім буде виділено <Старт> (Поч.).
6. Пошук початкового пункту видалення натисканням
кнопки []/[] або [].
7. Натисніть кнопку [] у початковому пункті для
призупинення руху екрана, потім натисніть [Joystick(OK)].
Буде виділено <Конец> (кінець).

8. Натисніть кнопку []/[] або [] для пошуку
кінцевого пункту видалення.
9. Натисніть кнопку [] у кінцевому пункті для призупинення
руху екрана, потім натисніть [Joystick(OK)].
Буде виділено <Выполн> (Виконати).

10. Натисніть [Joystick(OK)].
З’явиться повідомлення <Удалить выбр. часть?

Подтвердите.> (Видалити вибр. частину?
Підтвердіть.).
11. Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч для
вибору <Да> (Taк), потім натисніть [Joystick(OK)].
Буде видалено вибрану частину файлу.

Використайте [Joystick] для вибору <Назад>,

потім натисніть [Joystick(OK)], щоб повернутися
до списку заголовків.
1.
Удалить
Част. удал
2.
Примечание
Удаленный раздел восстановить невозможно.
Видалення частини заголовка (Част.видал.) DVD-RW(pежим відеозапису)
4
00:00:15
Назад
Поиск
SP 00:00:12 -RW
Удалить выбр. часть?
Подтвердите.
Дa
Нет
00:00:15
Старт Конец Выполн Назад
Поиск
Пауза
Воспр.
Примітка
Видалений заголовок не можна відновити.
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: список воспроизведения Відеокамера DVD: Список відтворення
Створення нового списку відтворення
(Нов.сп.відт) DVD-RW(режим відеозапису)
Создание нового списка воспроизведения
(Нов.спис. воспр) DVD-RW(режим VR)


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Эта функция действует только в ПЛЕЕР.
стр. 26
Эта функция редактирования действует только для
диска DVD-RW (режим VR). Перед съемкой вы должны
отформатировать диск DVD-RW в режиме VR. стр. 41
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установите переключатель [Power] в положение
(Player)].
[
 Отображается экран эскизного указателя.
Переместите [Joystick] вверх, чтобы выделить значок
экрана эскизного указателя ( ), затем переместите
[Joystick] вправо, чтобы выделить значок списка
воспроизведения ( ).
 На экране будут показаны сцены из списка
воспроизведения в виде каталога миниатюр.
 До создания списка воспроизведения не будет
иметься каталога миниатюр.
Нажмите кнопку [QUICK MENU].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Нов.спис.вос.> и нажмите [Joystick(OK)].
 Отображается экран эскизного указателя.
Используйте [Joystick] для выбора сцены, которую
требуется создать, затем нажмите [Joystick(OK)].
 Выполняйте выбор в том порядке, который
требуется.
 Выбранная сцена будет отмечена значком <>.
Сдвиньте [Joystick] вверх, чтобы выбрать поле
<Добавить> и нажмите [Joystick(OK)].
▪ Будет создан новый список воспроизведения.
3

Сп.восп.

1.
Пред.стр.
5
2.
След.стр.
3.
Сп.восп.
Нов.спис.вос.
Удалить
Изм.спис.вос.
4.
5.
Q.MENU Вых.
7
Нов.спис.вос.
Добавить
Назад
6.
7.
Пред.стр.
След.стр.
Сп.восп.
[1/1 ]
Примечания
Можно создать до 99 списков воспроизведения.

В списке воспроизведения можно зарегистрировать до

999 сцен раздела (глав).
Пред.стр.
След.стр.
Дана функція підтримується лише в Реж. прогр..
стор. 26
Функцію редагування підтримує лише DVD-RW (режим
відеозапису). Ви повинні відформатувати DVD-RW у
режим відеозапису перед записом. стор. 41
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
(Player)].
Установіть перемикач [Power] на [
На екрані з’являється список піктограм.

Перемістіть [Joystick] угору, щоб виділити піктограму
екрана списку піктограм ( ), потім перемістіть
[Joystick] праворуч, щоб виділити піктограму списку
відтворень ( ).
Буде відображено епізоди списку відтворення у

вигляді списку піктограм.
Список піктограм з’являється лише після створення

списку відтворення.
Натисніть кнопку [QUICK MENU].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Нов.спис.вос.> (Нов.сп.відт), потім натисніть
[Joystick(OK)].
На екрані з’являється список піктограм.

Використайте [Joystick], щоб вибрати епізод для
створення, потім натисніть [Joystick(OK)].
Здійснюйте вибір у необхідному Вам порядку.

Вибрані епізоди будуть позначені <>.

Перемістіть [Joystick] угору на <Добавить> (Додати),
потім натисніть [Joystick(OK)].
Буде створено новий список відтворення

Примітки
 Можна створити до 99 списків відтворення.
 До 999 заголовків епізодів (розділів) може бути
зареєстровано у списку відтворення.
69
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: список воспроизведения Відеокамера DVD: Список відтворення
Воспроизведение списка воспроизведения DVD-RW(режим VR)



Эта функция действует только в ПЛЕЕР. стр. 26
Сцены списка воспроизведения показываются на ЖК-дисплее в виде каталога
миниатюр.
Если ЖК-дисплей закрыт, вы можете просматривать записи через
видоискатель. Используйте кнопки DVD-видеокамеры или пульта
дистанционного управления, отвечающие за воспроизведение.
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) стр. 64
Эта функция редактирования действует только для
3
диска DVD-RW (режим VR). Перед съемкой вы должны
отформатировать диск DVD-RW в режиме VR.
стр. 41
1.
Загрузите диск, который вы хотите просмотреть.
2.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
3.
Установите переключатель [Power] в положение
(Player)].
[
 Отображается экран эскизного указателя.
4.
Переместите [Joystick] вверх, чтобы выделить значок
экрана эскизного указателя ( ), затем переместите
[Joystick] вправо, чтобы выделить значок списка
воспроизведения ( ).
 На экране будут показаны сцены из списка
воспроизведения в виде каталога миниатюр.
5.
Используйте [Joystick] для выбора списка,
предназначенного для воспроизведения, затем
нажмите кнопку [].
6.
Для регулировки громкости нажимайте кнопки
[VOL -,+].
 Звук будет слышен через встроенный динамик
видеокамеры.


4
Дана функція підтримується лише в Реж. прогр.. стор. 26
Епізоди зі списку відтворення відображуються у вигляді списку піктограм
на РК-дисплеї. Якщо РК-дисплей закрито, Ви можете переглянути запис за
допомогою видошукача. Використовуйте кнопки відтворення на відеокамері
DVD чи пульті дистанційного керування. (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)) стор. 64
 Функцію редагування підтримує лише DVD-RW (режим
відеозапису). Ви повинні відформатувати DVD-RW у
режим відеозапису перед записом. стор. 41
[1/9]
Пред.стр.
След.стр.
1.
Вставте диск для перегляду.
2.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
3.
(Player)].
Установіть перемикач [Power] на [
На екрані з’являється список піктограм.

4.
Перемістіть [Joystick] угору, щоб виділити піктограму
екрана списку піктограм ( ), потім перемістіть
[Joystick] праворуч, щоб виділити піктограму списку
відтворень ( ).
Буде відображено епізоди списку відтворення у

вигляді списку піктограм.
5.
Використайте [Joystick] для вибору списку
відтворення, який Ви хочете відтворити, потім
натисніть кнопку [].
Вибрані епізоди відтворюватимуться послідовно

один за одним до останнього.
6.
Натискайте [VOL -,+] для налаштування гучності.
Буде чути звук із вбудованого динаміка.

Сп.восп.
[1/7]
Пред.стр.
6
След.стр.
►
10
70
Відтворення списку відтворення DVD-RW(режим відеозапису)
0:00:01 -RW
VR
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: список воспроизведения Відеокамера DVD: Список відтворення
Удаление списка воспроизведения (Удалить) DVD-RW (режим VR)
Видалення списку відтворення (Видал.) DVD-RW (режим відеозапису)
Функція Видал. підтримується лише в Реж. прогр.. стор. 26
Можна видалити непотрібні списки відтворень.
Функцію редагування підтримує лише DVD-RW (режим відеозапису).
Ви повинні відформатувати DVD-RW у режим відеозапису перед записом.
стор. 41



Функция Удалить действует только в ПЛЕЕР. стр. 26
Ненужные списки воспроизведения можно удалить.
Эта функция редактирования действует только для диска DVD-RW (режим
VR). Перед съемкой вы должны отформатировать диск DVD-RW в режиме
VR. стр. 41
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
5 Сп.восп.
Установите переключатель [Power] в положение
[1/7]
[
(Player)].
 Отображается экран эскизного указателя.
Переместите [Joystick] вверх, чтобы выделить значок
экрана эскизного указателя ( ), затем переместите
Нов.спис.вос.
Удалить
[Joystick] вправо, чтобы выделить значок списка
Выбор
Изм.спис.вос.
воспроизведения ( ).
 На экране будут показаны сцены из списка
Q.MENU Вых.
воспроизведения в виде каталога миниатюр.
Нажмите кнопку [QUICK MENU].
6 Удалить
Сп.восп.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
[1/7]
пункт <Удалить> и нажмите [Joystick(OK)].
Назад
Выполн
Перемещайте [Joystick] вверх или вниз для выбора
элемента <Выбор> или <Выбр. все>, затем нажмите
[Joystick(OK)].
 Выбор: удаление отдельного списка
воспроизведения. Для удаления списка
воспроизведения используйте [Joystick] чтобы
выбрать удаляемый список воспроизведения,
Перех. OK Выбор
затем нажмите [Joystick(OK)].
Выбранный список воспроизведения будет
7 Удалить
Сп.восп.
отмечен значком < >.
 Выбр. все: удаление всех списков
Назад
Выполн
воспроизведения. Для удаления всех списков
воспроизведения просто нажмите [Joystick(OK)]
Удалить?
после выбора элемента <Выбр. все>.
Дa
Нет
Все выбранные списки воспроизведения будут
отмечены значком < >.
Сдвиньте [Joystick] вверх, чтобы выбрать поле
Перех. OK Выбор
<Выполн> и нажмите [Joystick(OK)].
 Появится сообщение <Удалить?>.
Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы выбрать поле <Да> и нажмите
[Joystick(OK)].
 Все выбранные списки воспроизведения будут удалены.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
(Player)].
Установіть перемикач [Power] на [
 На екрані з’являється список піктограм.
Перемістіть [Joystick] угору, щоб виділити піктограму
екрана списку піктограм ( ), потім перемістіть
[Joystick] праворуч, щоб виділити піктограму списку
відтворень ( ).
 Буде відображено епізоди списку відтворення у
вигляді списку піктограм.
Натисніть кнопку [QUICK MENU].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз на <Удалить>
(Видал.), потім натисніть [Joystick(OK)].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Выбор> (Вибір) чи <Выбр. все> (Вибр.все), потім
натисніть [Joystick(OK)].
 Виберіть: Видаляє окремий список відтворення.
Для видалення списку відтворення використовуйте
[Joystick], щоб обрати список відтворення, що
видаляється, а потім натисніть [Joystick(OK)].
Обраний список відтворення буде позначено < >.
 Вибр.все: Видаляє всі списки відтворення.
Щоб видалити всі списки відторення, просто
натисніть [Joystick(OK)] після вибору <Выбр.
все> (Вибр.все). Усі обрані списки відтворення
буде позначено < >.
Перемістіть [Joystick] угору, щоб вибрати <Выполн>
(Виконати), потім натисніть [Joystick(OK)].
 З’явиться повідомлення <Удалить?> (Видалити?).
Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч для
вибору <Да> (Taк), потім натисніть [Joystick(OK)].
 Усі вибрані списки відтворення буде видалено.
71
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: список воспроизведения Відеокамера DVD: Список відтворення
Добавление сцен к списку воспроизведения (Изм.спис.вос.-Добавить) DVD-RW (режим VR)



Эта функция действует только в ПЛЕЕР. стр. 26
Вы можете добавить новые сцены к существующему списку воспроизведения.
Эта функция редактирования действует только для диска DVD-RW (режим
VR). Перед съемкой вы должны отформатировать диск DVD-RW в режиме
VR. стр. 41
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установите переключатель [Power] в положение [
(Player)].
 Отображается экран эскизного указателя.
3.
Переместите [Joystick] вверх, чтобы выделить значок
экрана эскизного указателя ( ), затем переместите
[Joystick] вправо, чтобы выделить значок списка
воспроизведения ( ).
 На экране будут показаны сцены из списка
воспроизведения в виде каталога миниатюр.
4.
Нажмите кнопку [QUICK MENU].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Изм.спис.вос.> и нажмите [Joystick(OK)].
 Экран переключится в режим редактирования
списка воспроизведения.
6.
Используйте [Joystick], чтобы выбрать список
воспроизведения, в который вы хотите добавить сцены,
затем нажмите [Joystick(OK)].
 Появятся сцены, входящие в этот список воспроизведения.
7.
Нажмите кнопку [QUICK MENU].
72
2
Додавання епізодів до списку відтворення (Ред.сп.відт.-Додати) DVD-RW (режим відеозапису)



Дана функція підтримується лише в Реж. прогр..
стор. 26
Ви можете додавати епізоди до існуючого списку відтворення.
Функцію редагування підтримує лише DVD-RW (режим відеозапису). Ви
повинні відформатувати DVD-RW у режим відеозапису перед записом.
стор. 41
1. Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
[1/9]
Пред.стр.
5
Установіть перемикач [Power] на [
(Player)].
 На екрані з’являється список піктограм.
3.
Перемістіть [Joystick] угору, щоб виділити піктограму
екрана списку піктограм ( ), потім перемістіть [Joystick]
праворуч, щоб виділити піктограму списку відтворень ( ).
 Буде відображено епізоди списку відтворення у
вигляді списку піктограм.
След.стр.
Сп.восп.
[1/7]
Нов.спис.вос.
Удалить
Изм.спис.вос.
2.
4.
Натисніть кнопку [QUICK MENU].
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Изм.спис.вос.> (Ред.сп.відт.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
 Екран здійснить перехід до режиму редагування
списку відтворення.
6.
Використайте [Joystick] для вибору списку відтворення,
епізоди до якого Ви хочете додати, потім натисніть
[Joystick(OK)].
 З’являться епізоди у списку відтворення.
7.
Натисніть кнопку [QUICK MENU].
Q.MENU Вых.
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: список воспроизведения Відеокамера DVD: Список відтворення
8.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать пункт <Добавить> и
нажмите [Joystick(OK)].
 Появятся сцены списка сюжетов, которые можно добавить к списку
воспроизведения.
9.
Используйте [Joystick], чтобы выбрать из
списка сюжетов сцены для добавления к списку
воспроизведения, затем нажмите [Joystick(OK)].
 Выбранные сцены будут помечены значком <>.
8
Примечание
Когда на экране отображается Быстрое меню, то при нажатии
кнопки [] выполняется воспроизведение, а при нажатии кнопки
[(Stop)] во время воспроизведения на экране снова
отображается эскиз, а быстрое меню исчезает.
Сцена
Сп.восп.
[1/7]
Назад
10. Сдвиньте [Joystick] вверх, чтобы выбрать поле
<Выполн> и нажмите [Joystick(OK)].
 Появится сообщение <Добавить?>.
11. Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы выбрать
поле <Да> и нажмите [Joystick(OK)].
 Появится сообщение <Добавление...>.
 Выбранные сцены будут добавлены к списку
воспроизведения. Новая сцена будет добавляться, как
последняя сцена.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати <Добавить> (Додати),
потім натисніть [Joystick(OK)].
 З’являться епізоди зі списку заголовків, що повинні бути додані до списку
відтворення.
8.
Добавить
Удалить
Част. удал
Перех.
Q.MENU Вых.
9
Редакт. > Добав.
[4/9]
Назад
Выполн
Пред.стр.
11
След.стр.
9.
Використайте [Joystick] для вибору епізодів, які Ви хочете
додати до списку відтворення, потім натисніть [Joystick(OK)].
 Вибрані епізоди будуть позначені <>.
10. Перемістіть [Joystick] угору, щоб вибрати <Выполн>
(Виконати), потім натисніть [Joystick(OK)].
 З’явиться повідомлення <Добавить?> (Додати?) .
11. Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч для вибору
<Да> (Taк), потім натисніть [Joystick(OK)].
 З’явиться повідомлення <Добавление...> (Додається…).
 Вибрані епізоди буде додано до списку відтворення.
Новий епізод буде додано як останній.
Примітка
Під час відображення меню швидкого доступу на РК-дисплеї
натискання кнопки [] виконує відтворення, а натискання
кнопки [(Stop)] під час відтворення здійснює перехід назад до
піктограми, і меню швидкого доступу зникає.
Редакт. > Добав.
Назад
Выполн
Добавить?
Дa
Пред.стр.
Нет
След.стр.
73
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: список воспроизведения Відеокамера DVD: Список відтворення
Изменение порядка воспроизведения сцен в списке воспроизведения
(Изм.спис.вос.-Перех.) DVD-RW (режим VR)



Эта функция действует только в ПЛЕЕР. стр. 26
Вы можете изменять порядок воспроизведения сцен, входящих в список
воспроизведения.
Эта функция редактирования действует только для диска DVD-RW (режим
VR). Перед съемкой вы должны отформатировать диск DVD-RW в режиме
VR. стр. 41
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установите переключатель [Power] в положение [
(Player)].

3.
Переместите [Joystick] вверх, чтобы выделить значок
экрана эскизного указателя ( ), затем переместите
[Joystick] вправо, чтобы выделить значок списка
воспроизведения ( ).
 На экране будут показаны сцены из списка
воспроизведения в виде каталога миниатюр.
Нажмите кнопку [QUICK MENU].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Изм.спис.вос.> и нажмите [Joystick(OK)].
 Экран переключится в режим редактирования
списка воспроизведения.
7.
Дана функція підтримується лише в Реж. прогр.. стор. 26
Ви можете змінити порядок відтворення епізодів у списку відтворення.
Функцію редагування підтримує лише DVD-RW (режим відеозапису). Ви
повинні відформатувати DVD-RW у режим відеозапису перед записом. 
стор. 41
1. Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
[1/9]
Пред.стр.
5
[1/7]
Нов.спис.вос.
Удалить
Изм.спис.вос.
Нажмите кнопку [QUICK MENU].
2.
Установіть перемикач [Power] на [
(Player)].
 На екрані з’являється список піктограм.
3.
Перемістіть [Joystick] угору, щоб виділити піктограму
екрана списку піктограм ( ), потім перемістіть [Joystick]
праворуч, щоб виділити піктограму списку відтворень ( ).
 Буде відображено епізоди списку відтворення у
вигляді списку піктограм.
След.стр.
Сп.восп.
4.
Натисніть кнопку [QUICK MENU].
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Изм.спис.вос.> (Ред.сп.відт.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
 Екран здійснить перехід до режиму редагування
списку відтворення.
6.
Використайте [Joystick] для вибору списку відтворення,
порядок відтворення епізодів якого Ви хочете змінити,
потім натисніть [Joystick(OK)].
 З’являться епізоди у списку відтворення.
7.
Натисніть кнопку [QUICK MENU].
Q.MENU Вых.
Используйте [Joystick], чтобы выбрать список
воспроизведения, содержащий сцены, порядок
воспроизведения которых вы хотите изменить, затем нажмите [Joystick(OK)].
 Появятся сцены, входящие в этот список воспроизведения.
74



Отображается экран эскизного указателя.
4.
6.
2
Зміна порядку відтворення епізодів у списку відтворення
(Ред.сп.відт.-Перем) DVD-RW (режим відеозапису)
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: список воспроизведения Відеокамера DVD: Список відтворення
8.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать пункт <Перех.> и нажмите
[Joystick(OK)].
9.
Используйте [Joystick], чтобы выбрать сцену для
перемещения, затем нажмите [Joystick(OK)].
 Выбранная сцена будет отмечена значком <>.
Также рядом с миниатюрами сцен появится полоска.
8
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати <Перех.> (Перем), потім
натисніть [Joystick(OK)].
8.
9.
Сцена
Сп.восп.
[1/9]
Назад
10. Используйте [Joystick] для перемещения полоски в
выбранную для перемещения сцены позицию, затем
нажмите [Joystick(OK)].
 Выбранная сцена будет перемещена на новое место.
10. Використайте [Joystick] щоб за допомогою смуги
здійснити перехід до позиції Вашого вибору, потім
натисніть [Joystick(OK)].
 Вибраний епізод перейде на нову позицію.
Добавить
Удалить
Част. удал
Перех.
11. Сдвиньте [Joystick] вверх, чтобы выбрать поле <Выполн>
и нажмите [Joystick(OK)].
9
 Появится сообщение <Перенести?>.
12. Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы выбрать поле
<Да> и нажмите [Joystick(OK)].
 Появится сообщение <Перенос...>.
 Можно перемещеать сцены бесконечное множество раз.
12
Використайте [Joystick], щоб вибрати епізод для
переміщення, потім натисніть [Joystick(OK)].
 Вибрані епізоди будуть позначені <>.
Також поряд з епізодами з’явиться смуга.
Q.MENU Вых.
Редакт. > Переx.
Сп.восп.
[1/9]
Назад
Выполн
Пред.стр.
След.стр.
Редакт. > Переx.
Сп.восп.
11. Перемістіть [Joystick] угору, щоб вибрати <Выполн>
(Виконати), потім натисніть [Joystick(OK)].
 З’явиться повідомлення <Перенести?> (Перемістити?).
12. Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч для вибору
<Да> (Taк), потім натисніть [Joystick(OK)].
 З’явиться повідомлення <Перенос...> (Переміщення...).
 Ви можете переміщувати епізоди скільки завгодно разів.
Назад
Выполн
Перенести?
Дa
Пред.стр.
Нет
След.стр.
75
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: список воспроизведения Відеокамера DVD: Список відтворення
Видалення епізодів зі списку відтворення
Удаление сцен из списка воспроизведения
(Изм.спис.вос.-Удалить) DVD-RW (режим VR)



Эта функция действует только в ПЛЕЕР. стр. 26
Можно удалить сцены раздела внутри списка
воспроизведения.
Эта функция редактирования действует только для
диска DVD-RW (режим VR). Перед съемкой вы должны
отформатировать диск DVD-RW в режиме VR. стр. 41
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
 Отображается экран эскизного указателя.
3. Переместите [Joystick] вверх, чтобы выделить значок
экрана эскизного указателя ( ), затем переместите
[Joystick] вправо, чтобы выделить значок списка
воспроизведения ( ).
 На экране будут показаны сцены из списка
воспроизведения в виде каталога миниатюр.
4. Нажмите кнопку [QUICK MENU].
5. Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Изм.спис.вос.> и нажмите [Joystick(OK)].
 Экран переключится в режим редактирования
списка воспроизведения.
6. Используйте [Joystick], чтобы выбрать список
воспроизведения, содержащий сцены для удаления,
затем нажмите [Joystick(OK)].
 Появятся сцены, входящие в этот список
воспроизведения.
7. Нажмите кнопку [QUICK MENU].
8. Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Удалить> и нажмите [Joystick(OK)].
9. Используйте [Joystick], чтобы выбрать сцены для
удаления, затем нажмите [Joystick(OK)].
 Выбранные сцены будут помечены значком <>.
10. Сдвиньте [Joystick] вверх, чтобы выбрать поле
<Выполн> и нажмите [Joystick(OK)].
 Появится сообщение <Удалить?>.
11. Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы выбрать
поле <Да> и нажмите [Joystick(OK)].
 Появится сообщение <Удаление...>.
 Выбранные сцены будут удалены.
(Изм.спис.вос.-Видал.) DVD-RW (режим відеозапису)
5
[1/7]


Нов.спис.вос.
Удалить
Изм.спис.вос.
1.
2.
76

Сп.восп.
8
Сцена
2.
Сп.восп.
[1/9]
Назад
Добавить
Удалить
Част. удал
Перех.
Q.MENU Вых.
9
Редакт. > Удал.
Playlist
[1/9]
Назад
Выполн
Пред.стр.
11
Редакт. > Удал.
След.стр.
Сп.восп.
Назад
Выполн
Удалить?
Дa
Пред.стр.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установіть перемикач [Power] на [
(Player)].
 На екрані з’являється список піктограм.
3. Перемістіть [Joystick] угору, щоб виділити піктограму
екрана списку піктограм ( ), потім перемістіть [Joystick]
праворуч, щоб виділити піктограму списку відтворень ( ).
 Буде відображено епізоди списку відтворення у
вигляді списку піктограм.
4. Натисніть кнопку [QUICK MENU].
5. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Изм.спис.вос.> (Ред.сп.відт.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
 Екран здійснить перехід до режиму редагування
списку відтворення.
6. Використайте [Joystick] для вибору списку відтворення,
епізоди з якого Ви хочете видалити, потім натисніть
[Joystick(OK)].
 З’являться епізоди у списку відтворення.
7. Натисніть кнопку [QUICK MENU].
8. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Удалить> (Видалити), потім натисніть [Joystick(OK)].
9. Використайте [Joystick] для вибору епізодів, які Ви
хочете видалити, потім натисніть [Joystick(OK)].
 Вибрані епізоди будуть позначені <>.
10. Перемістіть [Joystick] угору, щоб вибрати <Выполн>
(Виконати), потім натисніть [Joystick(OK)].
 З’явиться повідомлення <Удалить?> (Видалити?).
11. Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч для вибору
<Да> (Taк), потім натисніть [Joystick(OK)].
 З’явиться повідомлення <Удаление...>
(Видаляється...).
 Вибрані епізоди буде видалено.
1.
Q.MENU Вых.
Нет
След.стр.
Дана функція підтримується лише в Реж. прогр..
стор. 26
Ви можете видалити заголовки епізодів у списку
відтворення.
Функцію редагування підтримує лише DVD-RW (режим
відеозапису). Ви повинні відформатувати DVD-RW у
режим відеозапису перед записом. стор. 41
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: список воспроизведения Відеокамера DVD: Список відтворення
Видалення частини списку відтворення (Изм.спис.вос.
- Част.видал.) DVD-RW (режим відеозапису)
Удаление части списка воспроизведения
(Изм.спис.вос. - Част удал) DVD-RW (режим VR)



Эта функция действует только в ПЛЕЕР. стр. 26
Фрагмент списка воспроизведения может быть частично удален.
Эта функция редактирования действует только для диска DVD-RW (режим
VR). Перед съемкой вы должны отформатировать диск DVD-RW в режиме
VR. стр. 41
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
 Отображается экран эскизного указателя.
Переместите [Joystick] вверх, чтобы выделить значок
экрана эскизного указателя ( ), затем переместите
[Joystick] вправо, чтобы выделить значок списка
воспроизведения ( ).
 На экране будут показаны сцены из списка
воспроизведения в виде каталога миниатюр.
Нажмите кнопку [QUICK MENU].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Изм.спис.вос.> и нажмите [Joystick(OK)].
 Экран переключится в режим редактирования
списка воспроизведения.
Используйте [Joystick], чтобы выбрать список
воспроизведения, содержащий сцены для частичного
удаления, затем нажмите [Joystick(OK)].
 Появятся сцены, входящие в этот список
воспроизведения.
Нажмите кнопку [QUICK MENU].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Част. удал> и нажмите [Joystick(OK)].
Используйте [Joystick], чтобы выбрать сцену,
часть которой вы хотите удалить, затем нажмите
[Joystick(OK)].
 Появится экран Частичное удаление. На выбранной
сцене видеокамера перейдет в режим паузы и будет
подсвечено поле <Старт>.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5



Дана функція підтримується лише в Реж. прогр.. стор. 26
Епізод зі списку відтворення може бути частково видаленим.
Функцію редагування підтримує лише DVD-RW (режим відеозапису). Ви повинні
відформатувати DVD-RW у режим відеозапису перед записом. стор. 41
1.
Сп.восп.
[1/7]
2.
3.
Нов.спис.вос.
Удалить
Изм.спис.вос.
Q.MENU Вых.
8
Сцена
Сп.восп.
[1/9]
Назад
Добавить
Удалить
Част. удал
Перех.
4.
5.
6.
Q.MENU Вых.
9
Част. удал
001
SP 00:00:00 -RW
7.
8.
9.
Старт Конец Выполн
Воспр.
Пауза
00:00:13
Назад
Поиск
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
(Player)].
Установіть перемикач [Power] на [
На екрані з’являється список піктограм.

Перемістіть [Joystick] угору, щоб виділити піктограму
екрана списку піктограм ( ), потім перемістіть
[Joystick] праворуч, щоб виділити піктограму списку
відтворень ( ).
Буде відображено епізоди списку відтворення у

вигляді списку піктограм.
Натисніть кнопку [QUICK MENU].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Изм.спис.вос.> (Ред.сп.відт.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
Екран здійснить перехід до режиму редагування

списку відтворення.
Використайте [Joystick] для вибору списку
відтворення, епізоди з якого Ви хочете частково
видалити, потім натисніть [Joystick(OK)].
З’являться епізоди у списку відтворення.

Натисніть кнопку [QUICK MENU].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Част. удал> (Част. видал.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
Використайте [Joystick] для вибору епізодів, які
Ви хочете частково видалити, потім натисніть
[Joystick(OK)].
З’явиться екран часткового видалення.

Епізод буде призупинено, а <Старт> (Поч.) буде
виділено.
77
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: список воспроизведения Відеокамера DVD: Список відтворення
10. Найдите точку, с которой вы хотите начать удаление,
нажимая кнопки [/] или [].
13
Част. удал
001
SP 00:00:10 -RW
11. Нажмите кнопку [] в начальной точке фрагмента
для удаления, чтобы перейти в режим паузы, затем
нажмите [Joystick(OK)].
 Будет подсвечено поле <Конец>.
12. Нажимайте кнопки [/] или [], чтобы найти
конечную точку фрагмента для удаления.
13. Нажмите кнопку [] в конечной точке фрагмента для
удаления, чтобы перейти в режим паузы, затем нажмите
[Joystick(OK)].
 Будет подсвечено поле <Выполн>.
14. Нажмите [Joystick(OK)].
 Появится сообщение <Удалить выбр. часть?
Подтвердите.>.
15. Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы выбрать
поле <Да> и нажмите [Joystick(OK)].
 Появится сообщение <Удаление...>.
78
Старт Конец Выполн
Пауза
Воспр.
15
Част. удал
001
00:00:13
Назад
Поиск
SP 00:00:10 -RW
Удалить выбр. часть?
Подтвердите.
Дa
Нет
Старт Конец Выполн
Воспр.
Пауза
00:00:13
Назад
Поиск
10. Натисніть [/] або [] для пошуку початкового
пункту видалення.
11. Натисніть кнопку [] у початковому пункті
для призупинення руху екрана, потім натисніть
[Joystick(OK)].
Буде виділено <Конец> (кінець).

12. Натисніть кнопку [/] або [] для пошуку
кінцевого пункту видалення.
13. Натисніть кнопку [] у кінцевому пункті для
призупинення руху екрана, потім натисніть
[Joystick(OK)].
Буде виділено <Выполн> (Виконати).

14. Натисніть [Joystick(OK)].
З’явиться повідомлення <Удалить выбр. часть?

Подтвердите.> (Видалити вибр. частину?
Підтвердіть.).
15. Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч для
вибору <Да> (Taк), потім натисніть [Joystick(OK)].
З’явиться повідомлення <Удаление...>

(Видаляється...).
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: Диск-менедж.
Відеокамера DVD: Менеджер диску
Информация о диске (Инф. о диске) DVD-RW/+RW/-R/+R DL

Эта функция действует в КАМЕРА и ПЛЕЕР. стр. 26
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC]. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)] или [
(Player)].
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Диск-менедж.> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Инф. о диске> и нажмите [Joystick(OK)].
 Будет показана следующая информация:
<Disc Name>, <Тип диска>, <Формат>, <Занято>
и <Свободно>.
Для выхода нажмите кнопку [MENU] или
[Joystick(OK)].
Інформація про диск (Інф.про диск) DVD-RW/+RW/-R/+R DL

4
1. Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
КАМЕРА
►Диск-менедж
Закрыть диск
Отмена закр.
Формат
Инф. о диске
Перех.
5
Дана функція підтримується як Реж. камери, так і Реж. прогр.. стор. 26
2. Установіть перемикач [Power] на [
[
(Player)].
3. Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
OK Выбор
MENU Вых.
Инф. о диске
Disc Name: DVD-RW
Переимен.
Тип диска
Назад
DVD-RW (Закр.отмен.)
Формат
VR режим
Занято
00:02:20
Свободно
00:16:08 (SP)
Перех.
OK Выбор
(Camera)] чи
4. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Диск-менедж.>, потім натисніть [Joystick(OK)].
5. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Инф. о диске> (Інф.про диск), потім натисніть
[Joystick(OK)].
 Буде відображено <Disc Name>, <Тип диска>
(Тип диску), <Формат> (Форм. диску), <Занято>
(Вик. місце) та <Свободно> (Віль. Місце).
6. Для виходу натисніть кнопку [MENU] або
[Joystick(OK)].
MENU Вых.
79
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: Диск-менедж.
Відеокамера DVD: Менеджер диску
Редактирование имени диска (Инф. о диске-Переимен.) DVD-RW/+RW/-R/+R DL


Эта функция действует в КАМЕРА и ПЛЕЕР. стр. 26
Вы можете задать имя диска.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)] или [
(Player)].
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
3.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Диск-менедж.> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Инф. о диске> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы выбрать
поле <Переимен.> и нажмите [Joystick(OK)].
 Отобразится экран с именем диска.
7.
Используйте [Joystick] для перемещения курсора на
первый символ текущего имени диска.
8.
Используйте [Joystick], чтобы переместить курсор на
поле <Delete>, затем нажмите [Joystick(OK)], чтобы
удалить существующее имя диска.
9.
4

КАМЕРА
►Диск-менедж
Закрыть диск
Отмена закр.
Формат
Инф. о диске
Инф. о диске
Disc Name : DVD-RW
Переимен.
Назад
Тип диска
DVD-RW (Закр.отмен.)
Формат
VR режим
Занято
00:02:20
Свободно
00:16:08 (SP)
Перех.
OK Выбор
MENU Вых.
Имя диска
Disc Name : Science_
Done
Space
Delete
A
F
K
P
U
Z
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
b
g
l
q
v
Перех.
80
c
h
m
r
w
d
i
n
s
x
e
j
o
t
y
1
6
+
!
:
@
Back
2
7
?
;
#
3
8
*
~
“
$
OK Выбор
4
9
/
,
(
%
5
0
^
.
)
&
Дана функція підтримується як Реж. камери, так і
Реж. прогр.. стор. 26
Ви можете визначити назву диску.
1.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установіть перемикач [Power] на [
[
(Player)].
Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
3.
(Camera)] чи
4.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Диск-менедж.>, потім натисніть [Joystick(OK)].
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Инф. о диске> (Інф.про диск), потім натисніть
[Joystick(OK)].
6.
Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч для
вибору <Переимен.> (Перейм.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
 З’являється екран назви диску.
7.
Використайте [Joystick], щоб перемістити курсор на
перший знак поточної назви диску.
8.
Використайте [Joystick] щоб перемістити курсор
на <Delete>, потім натисніть [Joystick(OK)] для
видалення існуючої назви диску.
9.
Використайте [Joystick] для вибору необхідних знаків і
пунктів, потім натисніть [Joystick(OK)].
MENU Вых.
OK Выбор
Перех.
10
MENU Вых.
OK Выбор
Перех.
6

КАМЕРА
►Диск-менедж
Закрыть диск
Отмена закр.
Формат
Инф. о диске
5
Используйте [Joystick] для выбора желаемых символов
и полей, затем нажимайте [Joystick(OK)].
10. Используйте [Joystick] для выбора поля <Done> и
нажмите [Joystick(OK)].
 Имя диска будет изменено.
 Используйте [Joystick] для выбора элемента
<Back>, затем нажмите [Joystick(OK)] для возврата
к меню Диск-менеджера.
Редагування назви диску (Інф.про диск-Перейм.) DVD-RW/+RW/-R/+R DL
10. Використайте [Joystick] для вибору <Done>, потім
натисніть [Joystick(OK)].
 Назву диску буде змінено.
 Використайте [Joystick] для вибору <Back>, потім
натисніть [Joystick(OK)], щоб повернутися до
меню менеджера диску.
RUSSIAN
UKRAINIAN
DVD-видеокамера: Диск-менедж.
Відеокамера DVD: Менеджер диску
Форматирование диска (Формат) DVD-RW/+RW
Форматування диску (Форм. диску) DVD-RW/+RW
Эта функция действует только в КАМЕРА. стр. 26
 Дана функція підтримується лише в Реж. камери. стор. 26
 Записаний диск можна відформатувати для повторного використання.
Можно отформатировать записанный диск, чтобы можно было использовать его
При форматуванні всі існуючі дані будуть видалені.
повторно. При форматировании все существующие данные будут удалены.
1. Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
1. Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2. Установіть перемикач [Power] на [
(Camera)].
2. Установите переключатель [Power] в положение
3. Натисніть кнопку [MENU].
[
(Camera)]
4
 З’явиться список меню.
3. Нажмите кнопку [MENU].
КАМЕРА
4. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
 На экране появится список меню.
►Диск-менедж
<Диск-менедж.>, потім натисніть [Joystick(OK)].
4. Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
Закрыть диск
5. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати <Формат>
пункт <Диск-менедж.> и нажмите [Joystick(OK)].
Отмена закр.
(Форм. диску), потім натисніть [Joystick(OK)].
5. Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
Формат
6. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
пункт <Формат> и нажмите [Joystick(OK)].
Инф. о диске
<Video режим> (Реж. Video) чи <VR режим> (Режим
6. Перемещайте [Joystick] вверх или вниз для выбора
VR), потім натисніть [Joystick(OK)]. (Лише DVD-RW)
элемента <Video режим> или <VR режим>, затем
Установіть режим залежно від програми.
нажмите [Joystick(OK)]. (только для DVD-RW) Установите
Перех. OK Выбор MENU Вых.
 Якщо Ви вставляєте диск DVD-RW, з’являється
режим, соответствующий используемому приложению.
повідомлення <Формат. диск? (Video или VR) Все
 Если вставлен диск DVD-RW, отобразится
файлы удал!> (Формат. диск? (Video чи VR) Усі
5
сообщение <Формат. диск? (Video или VR) Все
записи
видаляться!).
КАМЕРА
файлы удал!>.
►Диск-менедж
Video
Якщо диск був фіналізований,
Video
Если сессии диска закрыты, то диск можно
Закрыть диск
(Реж. Video) його можна відтворювати на інших
(Video режим) воспроизводить на других проигрывателях
Отмена закр.
програвачах/пристроях для запису DVD.
и устройствах записи DVD.
Формат
Video режим
VR
Можна редагувати диск на відеокамері
Инф. о диске
VR режим
VR (VR
Можно редактировать диск на
(Режим VR) DVD, але відтворення можливе тільки
режим)
DVD-видеокамере, однако его
на записуючому пристрої DVD, що
воспроизведение возможно только на
підтримує режим VR.
устройстве записи дисков DVD, которое
Перех. OK Выбор MENU Вых.
поддерживает режим VR.
 Прочитайте інформацію про сумісність
фіналізованого диску на с. 12.
 См. стр. 12 для получения информации о
6
 Якщо Ви вставляєте диск DVD+RW, з’являється
Ожид. SP 00:00:00 -RW
совместимости диска, сессии которого закрыты.
повідомлення
<Формат. диск? Все файлы
30
min
VR
 Если вставлен диск DVD+RW, отобразится
удал!> (Форматувати? Усі записи видаляться!).
сообщение <Формат. диск? Все файлы удал!>.
Формат. диск? (Video)
7.
Перемістіть
[Joystick]
ліворуч або праворуч для
7. Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы выбрать
Все файлы удалятся!
вибору <Да> (Taк), потім натисніть [Joystick(OK)].
поле <Да> и нажмите [Joystick(OK)].
Дa
Нет
 Після завершення форматування з’явиться
 После завершения форматирования появляется
повідомлення <Завершено!>.
Нельзя редакт. камерой.
сообщение <Завершено!>.
Примітки
Примечания
Функція форматування/фіналізації не є доступною

Функция форматирования/закрытия сессий диска

при рівні заряду батареї
або
.
или
.
недоступна при уровне заряда
Форматування видалить весь записаний вміст диску.

При форматировании с диска удаляется все записанное содержимое.

Будьте уважні, щоб помилково не видалити дані.
Будьте осторожны, чтобы по ошибке не удалить данные.
Не вимикайте живлення в процесі форматування. Дані, записані

81
Не отключайте питание во время форматирования. Записанные на диске

на диску можуть бути пошкоджені.
данные могут быть повреждены.


RUSSIAN
DVD-видеокамера: Диск-менедж.
Закрытие диска (Закрыть диск) DVD-RW/-R/+R DL
UKRAINIAN
Відеокамера DVD: Менеджер диску
Фіналізація диску (Фінал. диску) DVD-RW/-R/+R DL
Эта функция действует только в КАМЕРА. стр. 26
 Дана функція підтримується лише в Реж. камери. стор. 26
Для воспроизведения содержимого диска DVD-RW/-R/+R DL на других проигрывателях/
 Щоб відтворити вміст диску DVD-RW/-R/+R DL на інших DVD-програвачах/
устройствах записи DVD требуется закрыть сессию диска. Во время закрытия диска
відеомагнітофонах, потрібно фіналізувати диск. При фіналізації акумуляторні
должен иметься достаточный заряд аккумуляторной батареи. Если вы намереваетесь
батареї повинні бути достатньо зарядженими. Якщо необхідно використати
использовать блок питания от сети переменного тока,
блок живлення від мережі змінного струму, переконайтеся,
убедитесь в том, что разъем кабеля питания надежно
що гніздо під’єднано належним чином. Вимкнення
4
подсоединен. Отключение питания во время закрытия
КАМЕРА
живлення під час фіналізації може зіпсувати відтворення
диска может привести к тому, что диск будет невозможно
►Диск-менедж
диску.
воспроизводить.
Закрыть диск
1. Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
1. Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
Отмена
закр.
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Формат
2. Установіть перемикач [Power] на [
(Camera)].
2. Установите переключатель [Power] в положение [
(Camera)].
Инф. о диске
3.
Натисніть
кнопку [MENU].
3. Нажмите кнопку [MENU].
З’явиться
список
меню.

 На экране появится список меню.
4. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
4. Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
<Диск-менедж.>, потім натисніть [Joystick(OK)].
пункт <Диск-менедж.> и нажмите [Joystick(OK)].
Перех. OK Выбор MENU Вых.
5. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
5. Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
<Закрыть диск> (Фінал. диску), потім натисніть
пункт <Закрыть диск> и нажмите [Joystick(OK)].
[Joystick(OK)].
6. Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы выбрать
5
КАМЕРА
6. Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч для
поле <Закрыто> и нажмите [Joystick(OK)].
вибору <Закрыто> (Фінал.), потім натисніть
►Диск-менедж
 Появится сообщение <Закр. сессии, ждите...>.
После завершения закрытия диска появляется
[Joystick(OK)].
Закрыть диск
сообщение <Завершено!>.
 З’явиться повідомлення <Закр. сессии, ждите...>
Отмена закр.
(Фінал., будь л., зачек).
Предупреждение
Формат
Після завершення фіналізації з’явиться
Инф. о диске
Во время закрытия сессий диска не подвергайте DVDповідомлення <Завершено!> (Завершено!).
видеокамеру каким-либо воздействиям или вибрации.
Это может привести к возникновению неисправностей.
Попередження
Примечания
Під час фіналізації не піддавайте відеокамеру DVD впливу
Перех. OK Выбор MENU Вых.
Функция форматирования/закрытия сессий диска

сильних ударів або вібрації. Це може спричинити вихід
или
.
недоступна при уровне заряда
пристрою з ладу.
После того, как диск закрыт, на нем становится

6 Закрыть диск
Примітки
невозможно удалять или редактировать списки
Disc Name : Science
сюжетов или списки воспроизведения.
 Функція форматування/фіналізації не є доступною
Закрыть
Переимен.
Назад
Требующееся для закрытия диска время может быть

при рівні заряду батареї
або
.
 Після фіналізації видалити чи редагувати списки
различным, в зависимости от типа диска.
Защита
Выкл.
заголовків або відтворювання на диску неможливо.
См. стр. 12 для получения информации о

Залежно
від
типу
диску,
необхідний
для
фіналізації

совместимости диска, сессии которого закрыты.
Формат
VR режим
час може різнитися.
Воспроизведение не гарантируется на всех

Занято
00:02:20
 Прочитайте інформацію про сумісність фіналізованого
проигрывателях/устройствах записи DVD.
диску на с. 12.
Подробную информацию о совместимости см.
Свободно
00:16:08 (SP)
 Відтворення на всіх програвачах/пристроях для
в руководстве пользователя проигрывателей/
запису
DVD не гарантується. Інформацію про
OK
MENU
Перех.
Выбор
Вых.
устройств записи DVD.
сумісність дивіться в посібнику користувача
После закрытия сессии DVD-R.+R DL его невозможно

відповідного програвача/пристрою для запису DVD.
повторно записать на DVD-видеокамере.
Якщо диск DVD-R.+R DL фіналізований, його не

Диски DVD+RW можно воспроизводить на других устройствах, не выполняя

можна перезаписати на відеокамері DVD.
закрытие сессий.
Диски DVD+RW можна відтворювати на інших

Невозможно выполнить дополнительную запись на диске DVD-RW, не

пристроях без фіналізації.
отменив закрытие сессии, если оно выполнено.
На диск DVD-RW не можна зробити додатковий запис, не скасувавши його

Диски с закрытыми сессиями не поддерживаются на компьютерах
фіналізацію після того, як він був фіналізований.
82 
Macintosh.
Фіналізований диск не буде підтримуватися в Macintosh.



UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: Диск-менедж.
Відеокамера DVD: Менеджер диску
Воспроизведение на ПК с приводом DVD
Диск DVD можно воспроизводить на компьютере, в котором
имеется носитель дисков DVD (дисковод дисков DVD).
1. Включите ваш персональный компьютер (ПК).
2. Загрузите закрытый диск в привод DVD вашего ПК.
 Запустится программа воспроизведения диска
DVD и начнется воспроизведение имеющихся
ПК
PC
на диске видеозаписей.
 Если приложение для воспроизведения дисков
DVD не запускается автоматически, запустите
его с помощью меню “Пуск”.
Примечания
Используйте диск DVD, совместимый с дисками диаметром 8cм. стр. 10

Перед тем, как можно будет воспроизводить диск, должна быть установлена

программа воспроизведения диска DVD.
Когда вы воспроизводите записи напрямую с диска DVD, могут наблюдаться

паузы или пропуски изображения и звука. В этом случае скопируйте данные
на жесткий диск вашего ПК.
Диски с закрытыми сессиями не поддерживаются на компьютерах Macintosh.

Диск DVD-RW, записанный в режиме VR, невозможно воспроизвести на

компьютере.
Відтворення на ПК чи за допомогою дисководу DVD

Воспроизведение диска с закрытыми сессиями на проигрывателе/устройстве записи DVD

1.
2.





Диск DVD може відтворюватися на ПК з пристроєм
для DVD-дисків (DVD-дисководом).
Увімкніть свій ПК.
Вставте фіналізований диск у дисковод DVD Вашого ПК.
Запускається програмне забезпечення

відтворення DVD, відеофайл відтворюється.
Якщо програмне забезпечення відтворення

DVD не запускається автоматично, запустіть
програму через меню за допомогою кнопки
“Пуск” на робочій панелі.
Примітки
Використовуйте дисковод DVD, сумісний з 8cм дисками. стор. 10
Програмне забезпечення відтворення DVD повинно бути встановлено перед
відтворенням.
При відтворенні безпосередньо з DVD-диску відео й аудіо може бути
призупинено чи пропущено. У такому випадку скопіюйте дані до дисководу
для жорстких дисків.
Фіналізований диск не буде підтримуватися в Macintosh.
Диск DVD-RW, записаний в режимі VR не може бути відтвореним на ПК.
Відтворення фіналізованого диску на програвачі/пристрої для запису DVD
Відтворення диску
Воспроизведение диска
Фіналізовані диски DVD-R/-RW (Реж. Video)/+R DL можна відтворювати на
Можно выполнить воспроизведение дисков DVD-R/-RW (Video режим)/+R DL с
програвачах/пристроях для запису DVD.
закрытыми сессиями на проигрывателях/устройствах записи DVD.
Відтворення у всіх програвачах/пристроях для запису DVD не гарантується.
Воспроизведение не гарантируется на всех проигрывателях/устройствах
Інформацію про сумісність дивіться в посібнику користувача
записи DVD. Подробную информацию о совместимости см. в руководстве
відповідного програвача/пристрою для запису DVD.
пользователя проигрывателя/устройства записи
Більшість програвачів/пристроїв для запису DVD
DVD.
можуть відтворювати диск DVD+RW, який не був
Большинство проигрывателей/устройств записи DVD
DVD-проигрыватель
фіналізований.
можно использовать для воспроизведения диска
 Прочитайте інформацію про сумісність
DVD+RW, сессии которого не закрыты.
фіналізованого диску на с. 12.
См. стр. 12 для получения информации о

1. Увімкніть DVD-програвач/відеокамеру.
совместимости диска, сессии которого закрыты.
2. Вставте фіналізований DVD-диск на лоток DVD1. Включите DVD-проигрыватель/рекордер.
програвача/відеокамери.
2. Положите закрытый диск DVD в лоток DVD Якщо відтворення автоматично не почалося, для
проигрывателя/рекордера.
запуску натисніть кнопку ВІДТВОРЕННЯ.
 Воспроизведение диска может начаться
 Більш докладно про відтворення DVD-дисків див.
автоматически или для начала
посібник користувача програвача/пристрою для
воспроизведения может потребоваться нажать
запису DVD.
кнопку Воспроизведение.
 Подробнее о воспроизведении дисков DVD см. в руководстве
пользователя проигрывателя/устройства записи DVD.
Відтворення дисків DVD-RW, записаних у режимі відеозапису:
Для воспроизведения дисков DVD-RW, записанных в режиме VR:
Фіналізований диск DVD-RW у режимі відеозапису можна відтворити з
Диск DVD-RW с закрытыми сессиями можно воспроизводить в режиме VR с помощью
використанням програвача DVD, здатного відтворювати диски DVD-RW у
83
устройства записи DVD, которое поддерживает воспроизведение дисков DVD-RW в режиме VR. режимі відеозапису.
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: Диск-менедж.
Відеокамера DVD: Менеджер диску
Отмена закрытия диска (Отмена закр.) DVD-RW
Скасування фіналізації диску (Знят. фінал.) DVD-RW


Эта функция действует только в КАМЕРА. стр. 26
Если сессии на диске DVD-RW были закрыты в режиме VR или в режиме
видео, можно отменить закрытие сессий на диске, чтобы продолжить запись.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[DISC]. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
4
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Диск-менедж.> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Отмена закр.> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы выбрать
поле <Отм. зак.> и нажмите [Joystick(OK)].
 Появится сообщение <Отмена, подождите...>.
После завершения отмены закрытия диска
появляется сообщение <Завершено!>.
Примечания
Функция форматирования/закрытия сессий диска
или
.
недоступна при уровне заряда
Во время отмены закрытия сессий диска не

подвергайте DVD-видеокамеру каким-либо
воздействиям или вибрации.
Это может привести к возникновению
неисправностей.
Дана функція підтримується лише в Реж. камери. стор. 26
Якщо диск DVD-RW був фіналізований у режимі відеозапису чи режимі відео,
Ви можете скасувати фіналізацію диску для подальшого запису.
1.
КАМЕРА
►Диск-менедж
Закрыть диск
Отмена закр.
Формат
Инф. о диске
Перех.
5


OK Выбор
MENU Вых.
КАМЕРА
►Диск-менедж
Закрыть диск
Отмена закр.
Формат
Инф. о диске

Перех.
6
MENU Вых.
Отмена закр.
Disc Name : Science
Отм. зак.
Переимен.
Защита
Выкл.
Формат
VR режим
Занято
00:02:20
Свободно
Перех.
84
OK Выбор
Назад
00:16:08 (SP)
OK Выбор
MENU Вых.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установіть перемикач [Power] на [
3.
Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
(Camera)].
4.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Диск-менедж.>, потім натисніть [Joystick(OK)].
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Отмена закр.> (Знят. фінал.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
6.
Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч для
вибору <Отм. зак.> (Зн. фін.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
 З’явиться повідомлення <Отмена, подождите...>
(Зняття фінал., зачек...).
Після завершення дефіналізації з’явиться
повідомлення <Завершено!>.
Примітки
Функція форматування/фіналізації не є доступною

або
.
при рівні заряду батареї
Під час скасування фіналізації не піддавайте

відеокамеру DVD впливу сильних ударів або
вібрації.
Це може спричинити вихід пристрою з ладу.
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: Соединение
Відеокамера DVD: Під’єднання
Установка АВ входа/выхода (только VP-DC161i/DC161Wi/
DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi)


Функция AV Вход/Вых. действует только в ПЛЕЕР. стр. 26
Настройка “Вход/выход AV” позволяет записывать сигналы от внешних
источников.
Можно также переслать видеоизображения на внешние устройства для
записи или воспроизведения.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
3.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Запись> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <AV Вход/Вых.> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Выход>, <AV Вход> или <Вход S-Video> и
нажмите [Joystick(OK)].
 Если требуется просмотреть видеоизображения
с DVD-видеокамеры на телевизоре, выберите в
меню <AV Вход/Вых.> значение <Выход>.
 Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку
[MENU].
4


ПЛЕЕР
►Запись
Реж. записи
AV Вход/Вых.
Перех.
6
Налаштування аудіо-/відеовходу/-виходу (лише VP-DC161i/
DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi)
►SP
►Выход
OK Выбор
ПЛЕЕР
►Запись
Реж. записи
AV Вход/Вых.
Перех.
Функція АВ вхід./вих. підтримується лише в Реж. прогр.. стор. 26
Налаштування аудіо-/відеовходу/-виходу дає можливість запису сигналів із
зовнішніх джерел.
Ви також можете передати своє відео на зовнішні пристрої для запису чи
відтворення.
MENU Вых.
Выход
AV Вход
Вход S-Video
OK Выбор
MENU Вых.
► SP 0:00:10
1.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
3.
Установіть перемикач [Power] на [
Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
4.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Запись> (Запис), потім натисніть [Joystick(OK)].
5.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<AV Вход/Вых.> (АВ вхід./вих.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
6.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Выход> (Вихід), <AV Вход> (АВ вхід) чи
<Вход S-Video> (Вхід S-Video), потім натисніть
[Joystick(OK)].
 Якщо Ви хочете проглянути зображення
з відеокамери за допомогою телевізора,
налаштуйте меню <AV Вход/Вых.> (АВ вхід./
вих.) на <Выход> (Вихід).
 Для виходу натисніть кнопку [MENU].
(Player)].
-RW
VR
001
AV Вход
85
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: Соединение
Відеокамера DVD: Під’єднання
Просмотр записей на экране телевизора

Функция воспроизведения действует только в ПЛЕЕР. стр. 26
Просмотр на экране телевизора


Для того, чтобы можно было воспроизвести диск, телевизор должен быть
совместим с системой цветного телевидения PAL. стр. 116
В качестве источника питания для камеры DVD рекомендуется использовать
адаптер переменного тока.
Подсоединение к телевизору, имеющему разъемы аудио и видео входов
1.
2.
3.
4.
5.
Перегляд записів на телевізорі



Примечания
Для получения более высококачественного изображения вы можете
использовать разъем S-video на многофункциональном кабеле, если на
вашем телевизоре есть разъем S-Video.
Даже при использовании разъема S-Video, необходимо подключить аудио кабель.

При подключении кабеля к гнезду AV/S звук юудет слышен из

громкоговорителей видеокамеры DVD.
Если на телевизоре имеется только монофонический вход аудио сигнала,

используйте белый разъем аудио кабеля (Аудио, левый канал).
86
Для відтворення диску телевізор повинен бути сумісним з PAL compatible.
стор. 116
Рекомендується використовувати блок живлення від мережі змінного струму
як джерело живлення відеокамери DVD.
Під’єднання до телевізора з гніздом аудіо-/відеовходу
Подсоедините видеокамеру DVD к телевизору с помощью кабеля Multi-AV.
1.
 Разъем желтого цвета: Видео
 Разъем белого цвета: Аудио (левый канал)–моно
 Разъем красного цвета: Аудио (правый канал)
 При подключении к монофоническому телевизору, подсоедините разъем
желтого цвета (Видео) к видео входу телевизора, а разъем белого цвета
(Аудио, левый канал) – к аудио входу телевизора.
Установите переключатель
[Mode] в положение [DISC].
Телевизор
(только VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i))
Установите переключатель
[Power] в положение
[
(Player)].
Включите телевизор и
установите его переключатель
TV/VIDEO в положение Video.
Направление передачи
 Обратитесь к инструкции
сигнала
для пользователя
телевизора.
Кабель Multi-AV
Начните воспроизведение
диска. стр. 63

Функція відтворення підтримується лише в Реж. прогр.. стор. 26
Відтворення на телевізійному екрані
Під’єднайте відеокамеру DVD до свого телевізора за допомогою аудіо-/відеокабелю.
 Жовте гніздо: Відео
 Біле гніздо: Аудіо(л)-моно
 Червоне гніздо: Аудіо(п)
 У разі під’єднання до монофонічного телевізора з’єднайте жовте гніздо
(відео) з відеовходом телевізора, а біле гніздо (аудіо л) - з аудіовходом
телевізора.
2. Установіть перемикач [Mode]
DVD-видеокамера
на [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
3. Установіть перемикач [Power]
на [
(Player)].
4. Увімкніть телевізор і встановіть
перемикач TV/VIDEO (ТБ/
ВІДЕО) телевізора на відео.
Див. посібник користувача

телевізора.
5. Відтворення диску. стор. 63
Примітки
Якщо Ваш телевізор має роз’єм S-Video на кабелі, Ви можете використати
його для одержання вищої якості зображень.
Навіть у разі використання роз’єма S-Video необхідно під’єднати аудіокабель.

Якщо Ви під’єднаєте кабель до гнізда AV/S, Ви почуєте звук з динаміків

відеокамери DVD.
Якщо телевізор має лише монофонічний аудіовхід, використовуйте

аудіокабель з білим гніздом (аудіо л).

UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: Соединение
Відеокамера DVD: Під’єднання
Подсоединение видеокамеры к телевизору, у которого
нет разъемов аудио и видео входов
Під’єднання до телевізора без гнізда аудіо-/відеовходу

Видеокамеру DVD можно подключить к телевизору через видеомагнитофон.

Ви можете під’єднати відеокамеру DVD до телевізора через відеомагнітофон.
1. Під’єднайте відеокамеру DVD
Подсоедините видеокамеру DVD
к видеомагнитофону с помощью
до свого відомагнітофона за
Видеомагнитофон
кабеля Multi-AV.
допомогою аудіо-/відеокабелю.
 Разъем желтого цвета: Видео
Жовте гніздо: Відео

DVD-видеокамера
 Разъем белого цвета: Аудио
Біле гніздо: Аудіо(л)-моно

(левый канал) - Моно
Червоне гніздо: Аудіо(п)

 Разъем красного цвета: Аудио
2. Під’єднайте телевізор до
(правый канал)
відеомагнітофона.
2. Подсоедините видеомагнитофон
3. Установіть перемикач [Mode] на
к телевизору.
Телевизор
3. Установите переключатель
[DISC].
[Mode] в положение [DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/
Направление
(только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
передачи сигнала
DC165WB(i))
DC165WB(i))
4. Установіть перемикач [Power]
Кабель Multi-AV
4. Установите переключатель
на [
(Player)].
Aнтенна
[Power] в положение
5. Увімкніть телевізор і
[
(Player)].
відеомагнітофон.
5. Включите телевизор и
 Установіть перемикач входу відеомагнітофона на лінійний.
видеомагнитофон.
 Виберіть відведений для відеомагнітофона канал телевізора.
 Установите переключатель входного видеосигнала на видеомагнитофоне
6. Відтворення диску. стор. 63
в положение Line (Линейный вход).
 Выберите на телевизоре канал, предназначенный для просмотра сигнала
Примітки
от видеомагнитофона.
6. Начните воспроизведение диска. стр. 63
Якщо відеомагнітофон має вхідний термінал S-Video, Ви можете забезпечити

вищу якість з S-Video.
Примечания
Навіть у разі використання роз’єма S-Video необхідно під’єднати аудіокабель.

Якщо відеомагнітофон має лише монофонічний аудіовхід, використовуйте

Для получения более высококачественного изображения вы можете

аудіокабель з білим гніздом (аудіо л).
использовать разъем S-video, если на вашем видеомагнитофоне есть разъем
для подключения кабеля S-Video.
Даже при использовании разъема S-Video, необходимо подключить аудио

кабель.
Если на видеомагнитофоне имеется только монофонический вход аудио

сигнала, используйте белый разъем аудио кабеля (Аудио, левый канал).
1.
87
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: Соединение
Відеокамера DVD: Під’єднання
Копирование диска на видеокассету
Копіювання диску на плівку


Функция копирования действует только в ПЛЕЕР. стр. 26
Чтобы выполнить перезапись диска на кассету в видеомагнитофоне,
подсоедините видеокамеру DVD к видеомагнитофону с помощью гнезда AV/S.
1.
Установите переключатель [Mode]
в положение [DISC]. (только VPDC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
2.
Установите переключатель
[Power] в положение
[
(Player)].
3.
Вставьте диск, который
необходимо скопировать в
видеокамеру DVD.
4.
Вставьте новую кассету в
видеомагнитофон.
5.
Подсоедините видеокамеру DVD
к видеомагнитофону с помощью
кабеля Multi-AV.
 Подключите многофункциональный кабель к входным разъемам на
видеомагнитофоне.
 Разъем желтого цвета: Видео
 Разъем белого цвета: Аудио (левый канал) - Моно
 Разъем красного цвета: Аудио (правый канал)
Функція копіювання підтримується лише в Реж. прогр.. стор. 26
Під’єднайте відеокамеру DVD до відеомагнітофона, використовуючи гніздо
AV/S, щоб скопіювати запис з диску на відеомагнітофонну плівку.
Видеомагнитофон
DVD-видеокамера
Направление
передачи сигнала
Кабель Multi-AV
6.
Нажмите кнопку “Запись” на видеомагнитофоне, чтобы начать запись.
7.
Воспроизведите диск на видеокамере DVD.
Как включить воспроизведение см. стр. 63.
 Чтобы не отображалась экранная информация, нажмите кнопку [DISPLAY].
Когда копирование закончено:
Остановите запись на видеомагнитофоне, затем нажмите кнопку [(Stop)] на
видеокамере DVD.
88






1.
Установіть перемикач [Mode] на
[DISC].
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
2.
Установіть перемикач [Power] на
[
(Player)].
3.
Вставте диск, який Ви хочете
копіювати, до відеокамери DVD.
4.
Вставте нову плівку до
відеомагнітофона.
5.
Під’єднайте відеокамеру DVD до
відомагнітофона за допомогою
аудіо-/відеокабелю.
Під’єднайте аудіо-/відеокабель до гнізда входу Вашого відеомагнітофона.
Жовте гніздо: Відео
Біле гніздо: Аудіо(л)-моно
Червоне гніздо: Аудіо(п)
6.
Натисніть кнопку запису на Вашому відеомагнітофоні для початку запису.
7.
Відтворіть диск на відеокамері DVD. Будь ласка, див. стор. 63 стосовно
відтворення.
 Натисніть кнопку [DISPLAY] так, щоб не відображати екранне меню.
Коли копіювання завершено:
Припиніть запис на відеомагнітофоні, потім натисніть кнопку [(Stop)] на
відеокамері DVD.
UKRAINIAN
RUSSIAN
DVD-видеокамера: Соединение
Запись (копирование) телепередачи или видеокассеты на диск
(только VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi)


Функция записи (копирования) действует только в ПЛЕЕР. стр. 26
Чтобы выполнить запись телевизионной программы или скопировать
видеокассету на диск, подсоедините видеокамеру DVD к видеомагнитофону
или телевизору, используя гнездо AV/S. Перед записью (копированием)
выполните соответствующую установку функции AV Вход/Вых.. стр. 88
Запись (копирование) на диск
Відеокамера DVD: Під’єднання
Запис (копіювання) телепрограми чи відеоплівки на диск
(лише VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi)


Функція запису (копіювання) підтримується лише в Реж. прогр.. стор. 26
Під’єднайте відеокамеру DVD до відеомагнітофона чи телевізора,
використовуючи гніздо AV/S, щоб записати телевізійну програму чи
скопіювати відеоплівку на диск.
Установіть АВ вхід./вих. перед записом (копіюванням). стор. 88
Запис (копіювання) на диск
1. Підготуйте телевізор або
Подготовьте ваш телевизор или
відеомагнітофон.
видеомагнитофон.
2. Під’єднайте відеокамеру DVD до
Телевизор
2. Подсоедините видеокамеру
відомагнітофона чи телевізора за
DVD к видеомагнитофону или
DVD-видеокамера
допомогою аудіо-/відеокабелю.
телевизору с помощью кабеля
▪
Під’єднайте аудіо-/
Multi-AV.
відеокабель до гнізда
▪ Подключите
виходу відеомагнітофона чи
многофункциональный
или
телевізора
кабель к выходным разъемам
▪
Жовте гніздо: Відео
на видеомагнитофоне или
▪
Біле гніздо: Аудіо(л)-моно
телевизоре.
Видеомагнитофон
▪
Червоне гніздо: Аудіо(п)
▪ Разъем желтого цвета: Видео
Направление
передачи сигнала
3. Вставте до відеокамери DVD
▪ Разъем белого цвета: Аудио
чистий диск.
(левый канал) - Моно
Кабель Multi-AV
▪
Будь ласка, див. стор.
▪ Разъем красного цвета:
11 стосовно вибору та
Аудио (правый канал)
форматування дисків.
3. Вставьте незаписанный диск в видеокамеру DVD.
▪ Информацию о выборе и форматировании дисков см. на стр. 11.
Запис з відеомагнітофона
Для записи с видеомагнитофона
4. Вставте у відеомагнітофон плівку для відтворення.
▪ Призупиніть на початку відтворення.
4. Загрузите в видеомагнитофон видеокассету, которая будет воспроизводиться.
▪ Установите видеомагнитофон в режим паузы в точке начала копирования. 5. Почніть копіювання натисканням кнопки [Start/Stop] на відеокамері DVD.
6.
Натисніть
кнопку ВІДТВОРЕННЯ на Вашому відеомагнітофоні для початку
5. Начните копирование, нажав кнопку [Start/Stop] на видеокамере DVD.
відтворення плівки.
6. Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ на видеомагнитофоне, чтобы начать
воспроизведение кассеты.
Запис із телевізора
4. Виберіть канал телевізора для запису.
Для записи с телевизора
5. Почніть запис натисканням кнопки [Start/Stop] на відеокамері DVD.
4. Выберите канал, передачу которого вы хотите записать.
5. Начните запись, нажав кнопку [Start/Stop] на видеокамере DVD.
Коли запис (копіювання) завершено:
Натисніть кнопку [Start/Stop] на відеокамері DVD для припинення запису
После окончания записи (копирования):
(копіювання).
Нажмите кнопку [Start/Stop] на видеокамере DVD, чтобы остановить запись (копирование).
1.
89
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Использование карты памяти (пригодные для использования карты памяти) (покупаются отдельно)


На карте памяти хранятся
фотографии и движущиеся
изображения, записанные с
помощью видеокамеры DVD.
Перед вставкой или извлечением
карты памяти установите
переключатель [Power] в положение
[Off] и откройте ЖК-дисплей.
Функции, доступные при
наличии карты памяти







Контакты
4.
5.
1.
2.
3.
4.
<MMC/SD>
Флажок
защиты
от записи
Откройте ЖК-дисплей.
Откройте крышку слота для карты памяти.
Вставьте карту памяти.
 Вставляйте карту памяти так, чтобы ее контакты
были направлены вверх.
Вставьте карту памяти в слот до мягкого щелчка.
Закройте крышку слота для карты памяти.
Откройте ЖК-дисплей.
Откройте крышку слота для карты памяти.
Слегка нажмите на карту памяти, чтобы она вышла наружу.
Вытяните карту памяти из слота и закройте крышку.
90
Флажок защиты
от записи

Этикетка
Запись/Просмотр фото и
движущихся изображений
Адаптер
Предохранение изображений
от случайного стирания (за
Адаптер
исключением карты Memory Stick
Duo/MMC)
У карты Memory Stick Duo/MMC
<RS MMC/Mini SD>
нет флажка защиты от записи. При
Карты памяти типа Memory Stick Duo, RS-MMC
использовании карты Memory Stick
или Mini SD или должны вставляться только с
Duo/MMC будьте внимательны,
использованием адаптера (покупается отдельно).
чтобы не изменить или не удалить
данные по ошибке.
Удаление фото и движущихся изображений,
сохраненных на карте памяти
Установка метки печати для неподвижных изображений
Форматирование карт памяти
Как извлечь карту памяти
Контакты
Флажок защиты
от записи
Как вставить карту памяти
1.
2.
3.
Використання картки пам’яті (картка пам’яті, яка використовується) (не входить до складу комплекту)
<Memory Stick/Memory Stick PRO>
Картка пам’яті зберігає фото/
рухомі зображення, записані з
використанням відеокамери DVD,
й оперує ними.
Перед вставленням або
вийманням картки пам’яті
встановіть перемикач живлення
[Power] на [Off] і відкрийте РКдисплей.
Функції картки пам’яті
Контакты
Запис/перегляд фото/рухомих
зображень
Захист зображень від випад-кового
видалення (крім Memory Stick
Duo/MMC)
 Картка пам’яті Stick Duo/MMC не
має захисту. Користуйтеся карткою
пам’яті Memory Stick Duo/MMC
<Memory Stick Duo>
обережно, щоб випадково не
Картки пам’яті Memory Stick Duo, RS MMC чи Mini
змінити чи не видалити дані.
SD необхідно вставляти за допомогою адаптера
 Видалення фотографій/рухомих
(не входить до складу комплекту).
зображень, збережених на картці
пам’яті
 Виділення нерухомих зображень
для друку
 Форматування карток пам’яті

Адаптер

Вставлення картки пам’яті
1.
2.
3.
4.
5.
Відкрийте РК-дисплей
Відкрийте кришку картки пам’яті.
Вставте картку пам’яті.
Будь ласка, вставляйте картку пам’яті контактами догори.

Вставте картку пам’яті у слот, поки не почуєте тихе клацання.
Закрийте кришку картки пам’яті.
Виймання картки пам’яті
1.
2.
3.
4.
Відкрийте РК-дисплей
Відкрийте кришку картки пам’яті.
Легко натисніть на картку пам’яті, щоб вона вискочила назовні.
Вийміть картку пам’яті зі слота та закрийте кришку картки
пам’яті.
RUSSIAN
UKRAINIAN
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Примечания
Не прикладывайте чрезмерных усилий при установке / извлечении карты памяти.
Не отключайте питание во время записи, загрузки, удаления изображений
или во время форматирования карты памяти.
Не помещайте карту памяти около устройств с сильным электромагнитным полем.

Не допускайте соприкосновения металлических предметов с контактами карты памяти.

Не сгибайте карту, не роняйте ее и не подвергайте сильным ударам.

После извлечение карты памяти из видеокамеры DVD храните ее в мягком

футляре для предотвращения воздействия статического электричества.
Сохраненные на карте памяти данные могут быть искажены или утеряны

в результате неправильного обращения, воздействия статического
электричества, электрических помех или ремонта. Храните важные
изображения отдельно. Компания Samsung не несет ответственности за
утрату данных в результате неправильного обращения с картой памяти.
Видеокамера DVD поддерживает карты SD/MMC емкостью не более 2 ГБ. Запись и

воспроизведение карт SD/MMC емкость более 2 ГБ может выполняться с ошибками.
В M.CAMEAR, M.PLAYER, широкоэкранный режим Кино 16:9 недоступен.

Широкоэкранный режим отображается с форматным соотношением 4:3
(только VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).


Примітки
Не застосовуйте надмірної сили під час вставлення/виймання картки пам’яті.
Не вимикайте живлення під час запису, завантаження, видалення нерухомих
зображень або форматування картки пам’яті.
Не розміщуйте картку пам’яті поруч з приладами, які є джерелами потужних

електромагнітних хвиль.
Не дозволяйте, щоб металеві предмети торкалися контактів на картці пам’яті.

Не згинайте, не кидайте та не піддавайте картку пам’яті сильним ударам.

Після того, як Ви вийняли картку пам’яті з відеокамери DVD, зберігайте її у м’

якому футлярі для запобігання удару статичної електрики.
Дані, які зберігаються на картці пам’яті, можуть бути втрачені в результаті

неправильного використання, впливу статичної електрики, електричного шуму
чи ремонту. Зберігайте важливі зображення окремо. Компанія Samsung не несе
відповідальності за втрату даних, спричинену неправильним використанням.
Відеокамера DVD підтримує SD/MMC ємністю 2 Гб і менше. SD/MMC ємністю

більше 2 Гб може неправильно записувати чи відтворювати.
В Режим M.Cam, Реж.M.Play. співвідношення Кіно 16:9 недоступне. Режим

широкого екрану відтворюється у співвідношенні 4:3
(лише для VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)).


Структура папок і файлів на картці пам’яті
Структура папок и файлов на карте памяти




Записанные вами неподвижные изображения хранятся на карте памяти в виде
файлов формата JPEG.
Записанные вами видеоклипы
хранятся на карте памяти в виде
DCIM
файлов формата MPEG4.
100 SSDVC
У каждого файла есть номер, все
DCAM 0001
файлы хранятся в папках.
- Каждому записываемому
DCAM 0002
..
изображению последовательно
..
присваивается номер файла,
начиная с DCAM0001.
101SSDVC
- Каждая папка имеет номер,
начиная с 100SSDVC и записана
<Фотография>
на карте памяти.
Имя файла присваивается в соответствии со стандартами DCF (Design rule for
Camera File system). DCF - это интегрированный формат файлов изображения
для цифровых камер. Файлы изображения можно
использовать на всех цифровых устройствах,
поддерживающих DCF.
000-0000
Формат изображений
Неподвижные изображения (фотографии)
Изображения сжаты в формате JPEG

(Joint Photographic Experts Group).
Размер изображения составляет 800х600.

Движущиеся изображения
Изображения сжаты в формате MPEG4

(Motion Picture Experts Group)
Размер изображения составляет 720х576.

Записані Вами нерухомі зображення
зберігаються на картці пам’яті у форматі
файлу JPEG.
 Записані Вами рухомі зображення
зберігаються на картці пам’яті у форматі
файлу MPEG4.
 Кожен файл має номер файлу, а всі
файли відносяться до папок.
- Номер файлу, починаючи з
DCAM0001, послідовно надається
кожному записаному зображенню.
- Кожна папка нумерується,
починаючи з 100SSDVC, та
<Движущееся изображение>
записується на картку пам’яті.
 За назвою файлу додається DCF (Design rule for Camera File system – норма
проектування файлової системи камери).
DCF є інтегрованим форматом файлів зображення для цифрових
фотоапаратів: файли зображень можна використовувати на всіх
цифрових приладах, що підтримують формат DCF.
Номер файла
Номер папки
<M.PLAYER>

Формат зображення
Нерухоме зображення

Зображення стискаються у форматі JPEG (Joint Photographic
Experts Group).

Розмір знімка становить 800х600.
Рухоме зображення

Зображення стискаються у форматі MPEG4
(Moving Picture Experts Group).

Розмір знімка становить 720x576.
91
MULTI
UKRAINIAN
RUSSIAN
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Вибір якості фото (Якість фото)
Выбор качества фотографии (Кач-во фото)


Функция Кач-во фото работает в обоих ПЛЕЕР и M.CAMERA. стр. 26
Можно выбрать качество записываемой фотографии.
Как выбрать качество фотографии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC]
или [CARD].
Если переключатель [Mode] установлен в положение [DISC],
(Player)].
установите переключатель [Power] в положение [
Если переключатель [Mode] установлен в положение
[CARD], установите переключатель [Power] в
(Camera)].
положение [
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Память> и нажмите [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Кач-во фото> и нажмите [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
желаемое качество фотографии (Оч. выс., Высокое
или Нормал.) и нажмите [Joystick(OK)].
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится значок выбранного качества фотографии.
4


Функція Якість фото підтримується в обох: Реж. прогр. та Режим M.Cam.
стор. 26
Ви можете вибрати якість нерухомого зображення, яке записується.
Виберіть якість зображення
M.CAMERA
►Память
Кач-во фото
►Оч. выс.
Номер файла ►Серии
3.
Перех.
6
OK Выбор
M.CAMERA
►Память
Кач-во фото
Номер файла
MENU Вых.
128
Мбайт
256
Мбайт
512
Мбайт
1Гб
2Гб
<Оч. выс.>
Прибл.
600
Прибл.
1200
Прибл.
2400
Прибл.
4960
Прибл.
9740
<Высокое>
Прибл.
790
Прибл.
1580
Прибл.
3150
Прибл.
6520
Прибл.
12800
<Нормал.>
Прибл.
1270
Прибл.
2540
Прибл.
5070
Прибл.
10490
Прибл.
20000
Оч. выс.
Высокое
Нормал.
6.
7.
Перех.
OK Выбор
Примечания
Функцию “Качество фото” можно выбрать напрямую с
помощью кнопки [QUICK MENU]. стр. 27
Приведенные выше приблизительные значения показывают число

изображений при нормальных условиях съемки.
Количество изображений, представленное выше, основано на нормальных

условиях записи.
На карте памяти можно хранить до 20000 фотографий (JPEG).

MENU Вых.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC] або [CARD].
Якщо перемикач [Mode] встановлений на [DISC],
установіть перемикач живлення [Power] на
(Player)].
[
Якщо перемикач [Mode] встановлений на [CARD],
(Camera)].
встановіть перемикач [Power] на [
Натисніть на кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Память> (Пам‘ять), потім натисніть [Joystick(OK)].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Кач-во фото> (Якість фото), потім натисніть
[Joystick(OK)].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
потрібну якість зображення (Оч. выс. (Супервис.),
Высокое (Висока) чи Нормал. (Нормальна)), потім
натисніть [Joystick(OK)].
Для того, щоб вийти, натисніть кнопку [MENU].
 Відображується піктограма вибраної опції.
Кількість зображень, які можна зберігати на картці пам’яті
Якість
7
790
8 min
128 Мб
256 Мб
512 Мб
1Гб
2Гб
<Оч. выс.> Близько Близько Близько Близько Близько
9740
4960
2400
1200
600
(Супервис.)
<Высокое> Близько Близько Близько Близько Близько
12800
6520
3150
1580
790
(Висока)
<Нормал.> Близько Близько Близько Близько Близько
20000
10490
5070
2540
1270
(Нормальна)
Количество изображений, приведенное выше, основано на
размере фотографий 800 X 600.

92
4.
5.
Количество изображений, которое можно сохранять на
карте памяти Memory Card
КАЧЕСТВО
1.
2.



Кількість зображень, згаданих вище, базується на розмірі фото
800X600.
Примітки
Безпосередній доступ до функції якості фото

можливий шляхом використання кнопки [QUICK MENU]. стор. 27
Приблизні кількісні дані, наведені вище, ґрунтуються на кількості зображень
за нормальних умов запису.
Кількість зображень, показаних вище, визначається за звичайних умов запису.
До 20 000 фотографій (JPEG) можна зберігати на картці пам’яті.
UKRAINIAN
RUSSIAN
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установка режима нумерации файлов (Номер файла)



Налаштування номера файлу (№ файлу)
Установка режима нумерации файлов работает только в M.CAMERA.
 Налаштування номера файлу підтримується лише в Режим M.Cam.
стр. 26
стор. 26
Снимаемым вами фотографиям автоматически
 Номери файлів надаються зображенням у порядку
4
присваиваются номера файлов в порядке их записи
їхнього запису, коли вони зберігаються на картці пам’
M.CAMERA
при сохранении на карту памяти.
яті.
►Память
Можно установить следующие режимы нумерации
Номери
файлів можна встановити наступним чином:

Кач-во фото
►Оч. выс.
файлов:
- <Серії>: Якщо вже є існуючі файли, нові
Номер файла ►Серии
зображення позначаються наступним номером у
- <Серии>: Когда на карте памяти существуют
файлы, новой фотографии будет присвоен
послідовністі.
- <Скинути>: Якщо на картці пам’яті немає
следующий по порядку незанятый номер.
збережених файлів, нумерація файлів
- <Сброс>: Когда на карте памяти нет сохраненных
файлов: нумерация файлов начинается с 0001.
починається з 0001.
Перех.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[CARD].
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Память> и нажмите [Joystick(OK)].
6
OK Выбор
MENU Вых.
1. Установіть перемикач [Mode] на [CARD].
M.CAMERA
►Память
Кач-во фото
Номер файла
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Номер файла> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать желаемый вариант
нумерации (Серии или Сброс) и нажмите [Joystick(OK)].
 Применяется выбранный параметр.
7.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
Перех.
2. Установіть вимикач [Power] на [
Серии
Сброс
OK Выбор
MENU Вых.
(Camera)].
3. Натисніть на кнопку [MENU].
З’явиться список меню.

4. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Память> (Пам’ять), потім натисніть [Joystick(OK)].
5. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Номер файла> (№ файлу), потім натисніть
[Joystick(OK)].
6.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
потрібну опцію (Серии (Серії) чи Сброс (Скинути)),
потім натисніть [Joystick(OK)].
Вибрана опція застосовується.

7.
Для того, щоб вийти, натисніть кнопку [MENU].
93
RUSSIAN
UKRAINIAN
MULTI
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Фотосъемка изображений (JPEG) на карту памяти




1.
Нерухоме зображення (JPEG) на картці пам’яті
Вы можете делать фотоснимки в M.CAMERA. и сохранять полученные
изображения на карту памяти. стр. 26
Вы можете делать фотоснимки с использованием пульта дистанционного
управления. (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Звуковое сопровождение не может быть записано на карту памяти вместе с
фотографией.
Перед запись проверьте положение лепестка защиты от записи на карте
памяти. Если он установлен в положение блокировки, запись будет
невозможна.
Вставьте карту памяти.
2.
Установите переключатель [Mode] в положение [CARD].
3.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
4.
Расположив в кадре объект, который вы хотите снять,
полностью нажмите кнопку [PHOTO], чтобы сделать
фотоснимок.
 Делается фотоснимок, который сохраняется на
карту памяти в течение нескольких секунд.
 В течение этого интервала сохранения
невозможно сделать следующий фотоснимок.
 В процессе сохранения изображения
отображается индикатор <Фотосъемка>.



Нерухомі зображення можна знімати у Режим M.Cam і зберігати зображення
на картці пам’яті. стор. 26
Ви можете знімати нерухомі зображення за допомогою дистанційного
керування. (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Звук не запишеться на картку пам’яті з нерухомим зображенням.
Перед записом перевірте, будь ласка, наявність на картці пам’яті
встановленого захисту від запису. Ви не зможете здійснювати запис, якщо
його встановлено на блокування.
4
Фотосъемка
Примечания
Размер сохраненных фотографий при их

отображении будет немного больше, чем на ЖКдисплее при съемке этих фотографий.
Фотографии сохраняются на карту памяти в

формате 800х600.
Количество фотографий, которое может быть сохранено на карту памяти,

зависит от качества изображения.
94

1.
Вставте картку пам’яті.
2.
Установіть перемикач [Mode] на [CARD].
3.
Установіть перемикач [Power] на [
4.
Після встановлення об’єкта в рамку для запису повністю
натисніть кнопку [PHOTO] для того, щоб зробити знімок.
Фотознімок робиться та зберігається на картці пам’

яті протягом декількох секунд.
Зробити інший знімок протягом даного інтервалу

неможливо.
Індикатор <Фотосъемка> (Фотозйомка)

з’являється протягом часу, необхідного для
збереження зображення.
(Camera)].
Примітки
Збережені фотографії будуть трохи більші, ніж показані
на РКД під час фотографування.
Нерухомі зображення зберігаються на картці пам’яті у

форматі 800х600.
Кількість нерухомих зображень, яка може зберігатися,

залежить від якості зображення.

RUSSIAN
UKRAINIAN
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Просмотр фотографий (JPEG)
Перегляд нерухомих зображень (JPEG)


Эта функция работает только в M.PLAYER. стр. 26
Вы можете воспроизвести и просмотреть записанные на карту памяти
фотографии.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[CARD].
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
 На дисплее появляется каталог миниатюр
записанных фотографий. Если на карте
памяти не записано никаких изображений, на
дисплее появляется сообщение
<Нет файлов!>.
С помощью [Joystick] выберите необходимую
фотографию и нажмите [Joystick(OK)].
 Для просмотра шести предыдущих фотографий
нажмите кнопку [] и удерживайте ее нажатой.
 Для просмотра шести следующих фотографий
нажмите кнопку [] и удерживайте ее нажатой.
2.
3.


Дана функція підтримується лише в Реж.M.Play.. стор. 26
Ви можете відтворити та переглянути нерухомі зображення на картці пам’яті.
Фото
100-0001
[1/10]
3.
Пред.стр.
След.стр.
2.
3.
(MULTI DISP.)] .
Примечания
Время загрузки может быть различным в зависимости от размера изображения.

Любое изображение большого размера, снятой с помощью другого

устройства, будет отображаться в виде эксиза.
Використайте [Joystick] для вибору потрібного
фотозображення, потім натисніть [Joystick(OK)].
2. Використовуючи кнопки [/], знайдіть потрібне
нерухоме зображення.
Для перегляду наступного зображення: натисніть

кнопку [].
Для перегляду попереднього зображення: натисніть кнопку [].
Утримуйте натиснутими [] або [] для швидкого пошуку
зображення.
Утримання кнопок [] або [], не змінить показане зображення, але
змінюватиметься номер файлу, доки Ви не відпустите кнопку. Після того,
як Ви відпустите кнопку, вибраний файл буде відображений.
1.
С помощью [Joystick] выберите необходимую
фотографию и нажмите [Joystick(OK)].
С помощью кнопок [/] найдите нужную
фотографию.
 Чтобы увидеть следующую фотографию: нажмите
кнопку [].
 Чтобы увидеть предыдущую фотографию: нажмите кнопку [].
 Для быстрого поиска фотографий удерживайте нажатой кнопку []
или []. Если удерживать кнопку [] или [] отображаемое
изображение не изменится, однако номер файла будет меняться до тех
пор, пока кнопка не будет отпущена.Когда кнопка отпущена, показывается
фотография, соответствующая выбранному файлу.
Для возврата в эскизный указатель нажмите кнопку [
Установіть перемикач [Mode] на [CARD].
Установіть перемикач [Power] на [
(Player)].
З’являється список піктограм нерухомого

зображення. Якщо на картці пам’яті немає
записаних зображень, відображується <Нет
файлов!> (Файл відсутній!).
Використайте [Joystick] для вибору потрібного
фотозображення, потім натисніть [Joystick(OK)].
Для відображення попередніх шести зображень

натисніть та утримуйте кнопку [].
Для відображення наступних шести зображень

натисніть кнопку [].
Перегляд одного зображення
Просмотр в одиночном режиме
1.
1.
2.


3.
Щоб повернутися до списку піктограм, натисніть кнопку [
(MULTI DISP.)] .
Примітки
Залежно від розміру зображення, час завантаження може відрізнятися.

Будь-яке зображення великого розміру, зроблене за допомогою іншого

приладу, буде відображуватися у вигляді згорнутого зображення.
95
MULTI
UKRAINIAN
RUSSIAN
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Перегляд слайд-шоу
Просмотр в режиме слайд-шоу
1.
С помощью [Joystick] выберите необходимую
фотографию и нажмите [Joystick(OK)].
1.
Використайте [Joystick] для вибору потрібного
фотозображення, потім натисніть [Joystick(OK)].
2
Нажмите кнопку [(S.SHOW)] при просмотре
фотографий в одиночном режиме.
 Изображения начинают воспроизводиться одно за
другим по 2~3 секунды каждое.
 На экране ЖК-дисплея будет показываться
слово <Слайд>. Слайд-шоу начнется с текущей
фотографии.
Чтобы остановить слайд-шоу, нажмите кнопку
[(S.SHOW)] еще раз.
2.
Натисніть кнопку [(S.SHOW)] у стані одного
відображення
Усі зображення будуть відтворені послідовно

протягом 2~3 секунд кожне.
Відображується <Слайд> (Слайд). Показ слайд
шоу почнеться з поточного знімка.
Щоб зупинити показ слайд-шоу, знову натисніть
кнопку [(S.SHOW)].
5/10
Слайд
100-0005
96
RUSSIAN
UKRAINIAN
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Защита от случайного стирания (Защита)
Захист від випадкового видалення (Захист)


Функция Защита изображений работает только в M.PLAYER. стр. 26
Вы можете защитить важные фотографии от случайного стирания.
При выполнении команды Форматировать будут стерты все изображения,
включая защищенные.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение
[CARD].
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
 На дисплее появляется каталог миниатюр
записанных фотографий. Если на карте памяти
не записано никаких изображений, на дисплее
появляется сообщение <Нет файлов!>.
Используйте [Joystick] для выбора фотографий,
которые вы хотите защитить от стирания.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Память> и нажмите [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Защита> и нажмите [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Вкл.> и нажмите [Joystick(OK)].
 Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку
[MENU].
).
 Будет показан значок защиты (
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Примечания
Функцию Защита можно выбрать напрямую с помощью

кнопки [QUICK MENU]. стр. 27
При отображении защищенных изображений на них

будет показываться значок (
).
Вы не можете устанавливать защиту изображений от

стирания, если флажок защиты от записи на карте
памяти находится в положении Защита.
3


Функція Захист підтримується лише в Реж.M.Play.. стор. 26
Ви можете встановити захист важливих зображень від випадкового
видалення. Якщо Ви виконаєте форматування, всі зображення, враховуючи
захищені, будуть видалені.
Фото
100-0001
[1/10]
1.
2.
3.
Пред.стр.
7
След.стр.
M.PLAYER
►Память
Удалить
Удалить все
Защита
Метка печ.
Формат
Перех.
5.
6.
7.
Выкл.
Вкл.
OK Выбор
MENU Вых.
Фото
100-0001
Пред.стр.
4.
[1/10]
Установіть перемикач [Mode] на [CARD].
Установіть перемикач [Power] на [
(Player)].
З’являється список піктограм нерухомого

зображення. Якщо на картці пам’яті немає
записаних зображень, відображується <Нет
файлов!> (Файл відсутній!).
Використайте [Joystick], щоб вибрати зображення,
на які потрібно встановити захист.
Натисніть кнопку [MENU].
З’явиться список меню.

Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Память> (Пам’ять), потім натисніть [Joystick(OK)].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Защита> (Захист), потім натисніть [Joystick(OK)].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Вкл.> (Увімк.), потім натисніть [Joystick(OK)].
Для того, щоб вийти, натисніть кнопку [MENU].

).
Відображується піктограма захисту (

Примітки
 Безпосередній доступ до функції захисту можливий
шляхом використання [QUICK MENU]. стор. 27
) під
 Захищені зображення будуть мати позначку (
час відображення.
 Якщо на картці пам’яті захист від запису встановлено
на блокування, Ви не зможете встановити захист
зображення.
След.стр.
97
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Видалення нерухомих і рухомих зображень (Видал.)
Удаление фотографий и видеоклипов (Удалить)




1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Функция Удали работает только в M.PLAYER. стр. 26
Вы можете удалять фотографии и движущиеся изображения (видеоклипы),
записанные на карте памяти.
Чтобы удалить защищенные изображения, вы должны сначала снять их защиту.
Удаленное изображение не может быть восстановлено.
Установите переключатель [Mode] в положение [CARD].
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
 На дисплее появляется каталог миниатюр записанных
фотографий. Если на карте памяти не записано
никаких изображений, на дисплее появляется
сообщение <Нет файлов!>.
Используйте [Joystick], чтобы найти фотографию,
которую вы хотите удалить.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Память> и нажмите [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Удалить> и нажмите [Joystick(OK)].
 Появится сообщение <Удалить?>.
Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы выбрать
поле <Да> и нажмите [Joystick(OK)].
 Выбранное изображение будет удалено.
 Нажмите кнопку [MENU] для завершения настройки.
Примечания
Функцию Удалить можно выбрать напрямую с помощью
кнопки [QUICK MENU]. стр. 27
Если на карте памяти обнаруживается ошибочный файл

изображения, на дисплей будет выведено сообщение
Ошибка чтения карты. Это может быть вызвано
копированием изображений с других цифровых устройств.
При форматировании карты памяти будут удалены все

сохраненные на ней изображения. стр. 100
Чтобы защитить важные фотографии от случайного

удаления, активизируйте функцию защиты
изображения. стр. 97
Защищенное изображение удалить невозможно.


98
3




Функція Видал. підтримується лише в Реж.M.Play.. стор. 26
Ви можете видалити нерухомі та рухомі зображення, записані на картці пам’яті.
Якщо Ви хочете видалити захищені зображення, спочатку необхідно дезактивувати
захист зображення.
Видалене зображення не можна відновити.
Фото
100-0001
[1/10]
1.
2.
3.
Пред.стр.
6
6.
7.
OK Выбор
MENU Вых.
Фото
100-0001
[1/10]
Удалить?
Дa
Пред.стр.
4.
5.
M.PLAYER
►Память
Удалить
Удалить все
Защита
Метка печ.
Формат
Перех.
7
След.стр.
Нет
След.стр.
Установіть перемикач режиму [Mode] на [CARD].
Установіть перемикач живлення [Power] на
[
(Player)].
 З’являється список піктограм нерухомого
зображення. Якщо на картці пам’яті немає
записаних зображень, відображується <Нет
файлов!> (Файл відсутній!).
Перемістіть [Joystick], щоб вибрати зображення, яке
потрібно видалити.
Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Память> (Пам’ять), потім натисніть [Joystick(OK)].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Удалить> (Видалити), потім натисніть [Joystick(OK)].
 З’явиться повідомлення <Удалить?>
(Видалити?).
Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч, щоб
вибрати <Да> (Taк), потім натисніть [Joystick(OK)].
 Вибране зображення буде видалено.
 Натисніть кнопку [MENU] для завершення
налаштування.
Примітки
 Безпосередній доступ до функції видалення можливий
шляхом використання [QUICK MENU]. стор. 27
 Якщо на картці пам’яті знаходиться файл з неправильним
зображенням, з’явиться повідомлення Пом.зчит. к-и пам.
Це може бути викликано копіюванням зображень з різних
цифрових приладів.
 Під час форматування картки пам’яті всі збережені
зображення видаляються. стор. 100
 Щоб установити захист важливих знімків від випадкового
видалення, активуйте захист зображення. стор. 97
Не можна видалити захищене зображення.

RUSSIAN
UKRAINIAN
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Одновременное удаление всех изображений
Видалення відразу всіх зображень
Кроки 1 – 5 є такими ж, як описано на с. 98.
Действия с 1 по 5 аналогичны тем, что описаны на стр. 98.
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Удалить все> и нажмите [Joystick(OK)].
▪ Появится сообщение <Удалить все?>.
7.
Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы выбрать
поле <Да> или <Нет> и нажмите [Joystick(OK)].
8.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
Примечания
Функцию Удалить все можно выбрать напрямую с
помощью кнопки [QUICK MENU]. стр. 27
▪
Удаление всех файлов с использованием опции
Удалить все может занять довольно длительное
время. Чтобы удалить все файлы намного быстрее,
отформатируйте карту памяти после того, как
выполните резервное копирование файлов на другое
устройство хранения данных. стр. 100
6
Перех.
▪
7
6. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Удалить все> (Видалити все), потім натисніть
[Joystick(OK)].
▪
З’явиться повідомлення <Удалить все?>
(Видалити все?).
M.PLAYER
►Память
Удалить
Удалить все
Защита
Метка печ.
Формат
7. Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч, щоб
вибрати <Да> (Taк) або <Нет> (Ні), потім натисніть
[Joystick(OK)].
OK Выбор
MENU Вых.
Фото
100-0001
[1/10]
Удалить все?
Дa
Пред.стр.
Нет
8. Для того, щоб вийти, натисніть кнопку [MENU].
Примітки
▪ Безпосередній доступ до функції видалення всього
можливий шляхом використання [QUICK MENU].
стор. 27
▪ Видалення всіх файлів за допомогою меню Видалити
все може тривати деякий час. Для того, щоб значно
швидше видалити всі файли, відформатуйте картку
пам’яті після збереження резервних копій файлів на
іншому пристрої пам’яті. стор. 100
След.стр.
99
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Форматирование карты памяти (Формат)
Форматування картки пам’яті (Формат)
Функция Формат работает только в режиме M.PLAYER.
 Функція Формат підтримується лише в режиме
4
Реж.M.Play.. стор. 26
стр. 26
M.PLAYER
 Ви можете використовувати функцію Формат для
 Функция Формат служит для полного удаления всех
►Память
повного видалення всіх зображень та опцій на картці
изображений и дополнительной информации с карты
Удалить
пам’яті, враховуючи захищені зображення.
памяти, включая защищенные изображения.
Удалить все
 Функція Формат повертає картку пам’яті до її
 Функция формат восстанавливает карту памяти до
Защита
►Выкл.
початкового стану.
исходного состояния.
Метка печ.
►Все выкл.
Внимание
Увага
Формат
 При использовании функции Формат будут стерты все изображения
 Якщо Ви виконаєте функцію Формат, усі зображення будуть
и стертые изображения будет невозможно восстановить.
повністю видалені, видалені зображення не відновлюються.
Перех. OK Выбор MENU Вых.
1. Установите переключатель [Mode] в положение [CARD].
1. Установіть перемикач [Mode] на [CARD].
2. Установіть перемикач [Power] на [
(Player)].
2. Установите переключатель [Power] в положение [
(Player)].
 З’являється список піктограм нерухомого
 На дисплее появляется каталог миниатюр записанных 5
M.PLAYER
зображення.
Якщо
на
картці
пам’яті
немає
фотографий. Если на карте памяти не записано
►Память
записаних зображень, відображується
никаких изображений, на дисплее появляется
Удалить
<Нет
файлов!>
(Файл
відсутній!).
сообщение <Нет файлов!>.
Удалить все
3. Натисніть кнопку [MENU].
3. Нажмите кнопку [MENU].
Защита
 З’явиться список меню.
 На экране появится список меню.
Метка печ.
4. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
4. Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
Формат
<Память> (Пам’ять), потім натисніть [Joystick(OK)].
пункт <Память> и нажмите [Joystick(OK)].
5. Перемістіть [Joystick] вгору чи вниз, щоб обрати
5. Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
<Формат> (Формат), потім натисніть [Joystick(OK)].
пункт <Формат> и нажмите [Joystick(OK)].
Перех. OK Выбор MENU Вых.
 З’явиться повідомлення <Формат.? Все файлы
 Появится сообщение <Формат.? Все файлы будут
удал!>.
будут удал!> (Форматувати? Усі записи
6. Сдвиньте [Joystick] влево или вправо, чтобы выбрать
видаляться!).
6 Фото
поле <Да> и нажмите [Joystick(OK)].
6. Перемістіть [Joystick] ліворуч або праворуч, щоб
100-0001
[1/10]
 После завершения форматирования появляется
вибрати <Да> (Taк), потім натисніть [Joystick(OK)].
сообщение <Завершено!>.
 З’явиться повідомлення <Завершено!>, коли
7. Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
форматування буде виконано.
Формат.?
7.
Для
того, щоб вийти, натисніть кнопку [MENU].
Примечания
Все файлы будут удал!
Функцию Формат можно выбрать напрямую с помощью

Дa
Нет
кнопки [QUICK MENU]. стр. 27
Примітки
Если вы выполните функцию Формат, будут стерты

 Безпосередній доступ до функції Формат можливий
все фотографии/видеоклипы и стертые фотографии/
Пред.стр.
След.стр.
шляхом використання [QUICK MENU]. стор. 27
видеоклипы будет невозможно восстановить.
Якщо Ви виконаєте функцію Формат, усі нерухомі/

Форматирование карты памяти на другом устройстве вызовет

рухомі зображення будуть повністю видалені, видалені нерухомі/рухомі
ошибки чтения карты памяти.
зображення не відновлюються.
Не выключайте питание видеокамеры в процессе форматирования.

Форматування картки пам’яті за допомогою іншого приладу призведе до

Невозможно отформатировать карту памяти, которая защищена при помощи

помилок зчитування з картки пам’яті.
флажка защиты от записи. стр. 90
Не вимикайте живлення посеред процесу форматування.

Не форматируйте карту памяти на ПК. Если вы вставите карту памяти,

Картка пам’яті зі встановленим на збереження захистом форматуватися не буде. стор. 90

Не форматуйте картку пам’яті на ПК. Повідомлення Невідформатовано! може

отформатированную на ПК, может появиться сообщение Не отформатирована!.
з’явитися, якщо була вставлена картка пам’яті, відформатована на ПК.

100
RUSSIAN
UKRAINIAN
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Запис рухомих зображень (MPEG) на картку пам’яті
Запись видеоклипов (MPEG) на карту памяти



Вы можете снимать движущиеся изображения и сохранять их на карту памяти
в M.CAMERA. стр. 26
Вы можете записывать на карту памяти движущиеся изображения совместно со звуком.
Движущееся изображение будет записываться в формате кадра 720х576.
Сохранение видеоклипа на карту памяти
1.
2.
3.
4.
5.
Вставьте карту памяти.
Установите переключатель [Mode] в положение [CARD].
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
Нажмите кнопку [Start/Stop] и начнется запись
изображений на карту памяти в формате MPEG4.
 Вы можете записать фотографию на карту памяти,
нажав на кнопку [PHOTO] вместо кнопки
[Start/Stop]. стр. 94
Чтобы остановить запись, нажмите кнопку [Start/Stop].



Рухомі зображення можна записати у Режим M.Cam. стор. 26
Ви можете записати рухомі зображення зі звуком на картку пам’яті.
Формат рухомого зображення, яке записується, на екрані становить 720х576.
Збереження рухомих зображень на картці пам’яті
1.
2.
4
Вставте картку пам’яті.
Установіть перемикач [Mode] на [CARD].
(Camera)].
3. Установіть перемикач [Power] на [
4. Натисніть кнопку [Start/Stop], рухомі зображення
записуються на картці пам’яті в MPEG4.
Нерухоме зображення на картці пам’яті можна

записати, натиснувши кнопку [PHOTO] замість
кнопки [Start/Stop]. стор. 94
5. Натисніть кнопку [Start/Stop], щоб припинити запис.
Доступний час запису на картці пам’яті
Доступное время записи на карту памяти
128Мбайт 256Мбайт
512Мбайт
1Гб
Перемещение Приблизит. Приблизит. Приблизит. Приблизит.
16 минут 32 минут
64 минут
изображения 8 минут
128Мб
2Гб
Приблизит.
120 минут
ЗАП.  0:00:30
16 min
Примечания
Видеокамера DVD поддерживает карты памяти

емкостью до 2 ГБ.
Если используется карта памяти емкостью 16 МБ (или

менее), время записи ограничено одной минутой.
Записанные вами видеоклипы сохраняются на карту

памяти в виде файлов с расширением *.avi (avi 1.0).
Движущиеся изображения на карте памяти имеют

меньший размер и более низкое разрешение, чем
движущиеся изображения, записанные на диск.
Звук записывается в стереофоническом режиме.

Следующие функции запрещены в M.CAMERA: DIS, Цифр. зум, Затемнение,

Автоэкспоз., Цифр. эф-т, Color Nite.
Во время записи на карту памяти не вставляйте и не извлекайте диск, так как

при этом могут записаться шумы.
Во время записи на карту памяти не извлекайте карту памяти, так как это

может привести к повреждению данных на карте памяти или самой карты
памяти.
Выключение питания видеокамеры во время доступа к карте памяти может

привести к повреждению данных, хранящихся на карте памяти.





Рухоме
зображення
256Мб
Близько Близько
8 хв.
16 хв.
512Мб
1Гб
2Гб
Близько
32 хв.
Близько
64 хв.
Близько
120 хв.
Примітки
Відеокамера DVD підтримує картки пам’яті ємністю до 2

Гб.
Час запису обмежується однією хвилиною, якщо

використовується картка пам’яті ємністю 16 Мб (або
менше).
Записані Вами рухомі зображення зберігаються на

картці пам’яті у форматі файлу *.avi (avi 1.0).
Рухомі зображення на картці пам’яті мають менший

розмір і нижчу чіткість, ніж зображення на диску.
Звук записується у стерео.
Наступні функції недоступні в Режим M.Cam: ЦСЗ, Циф.трансф., Зникнення,
Програм. АЕ, Циф. Ефекти, Color Nite.
Під час запису на картці пам’яті не вставляйте та не виймайте диск, тому що
може записатися шум.
Під час запису на картці пам’яті не виймайте картку пам’яті, оскільки це може
пошкодити дані на картці пам’яті чи власне картку.
Вимкнення живлення під час доступу до картки пам’яті може пошкодити дані,
які на ній зберігаються.
101
RUSSIAN
UKRAINIAN
MULTI
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Воспроизведение видеоклипов (MPEG) с карты памяти
Функция воспроизведения видеоклипов действует только в M.PLAYER.
стр. 26
 Вы можете движущиеся изображения, записанные на карту памяти.
Одновременно воспроизводится стереофонический аудио сигнал.
 Движущиеся изображения лучше смотрятся при воспроизведении на компьютере.
1. Установите переключатель [Mode] в положение [CARD].
2. Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
 На дисплее появляется каталог миниатюр записанных
3 Фильм
фотографий. Если на карте памяти не записано
никаких изображений, на дисплее появляется
100-0001
сообщение <Нет файлов!>.
3. Сдвиньте [Joystick] вверх, чтобы выделить подсветкой
значок ( ) неподвижного изображения, затем
сдвиньте его вправо, чтобы выделить подсветкой
значок ( ) видеоклипа.
4. С помощью [Joystick] выберите движущееся
изображение, которое необходимо воспроизвести, а
затем нажмите [Joystick(OK)].
Пред.стр.
 Для отображения шести предыдущих изображений
нажмите кнопку [] и удерживайте ее нажатой.
 Для отображения шести следующих изображений
нажмите кнопку [] и удерживайте ее нажатой.
 Вы можете управлять воспроизведением,
используя кнопки [], [/] и [(Stop)].
Примечания
Во время воспроизведения движущихся изображений

кнопки [MENU] и [QUICK MENU] не действуют.
При воспроизведении видеоклипов на изображении

могут появиться помехи или мозаичный шум, однако
это не является неисправностью.
Записанные вами на карту памяти видеоклипы могут не

воспроизводиться видеокамерами других изготовителей.
Движущиеся изображения, записанные на другой видеокамере DVD, могут не

воспроизводиться на этой видеокамере DVD.
Чтобы воспроизвести движущиеся изображения на компьютере, необходимо

установить видеокодек (можно найти на компакт-диске, который прилагается к
видеокамере DVD).
- Чтобы воспроизвести записанный на карту памяти файл видеоклипа
на вашем ПК, вам потребуется проигрыватель Microsoft Windows Media
Плеер версии 9 или более поздней.
- Вы можете загрузить Microsoft Windows Media Плеер с нужным вам
языком интерфейса с Web-узла компании Microsoft http://www.microsoft.
com/windows/windowsmedia/download/default.asp”.
Движущиеся изображения, записанные на карте памяти, невозможно

воспроизвести на компьютерах Macintosh.
102

Відтворення рухомих зображень (MPEG) на картці пам’яті



Функція відтворення рухомих зображень підтримується лише в Реж.M.Play..
стор. 26
Рухомі зображення на картці пам’яті можна відтворити. Стереозвук
відтворюється водночас.
Рухомі зображення виглядатимуть краще під час відтворення на ПК.
1.
2.
[1/10]
3.
4.
След.стр.



Установіть перемикач [Mode] на [CARD].
Установіть перемикач [Power] на [
(Player)].
 З’являється список піктограм нерухомого
зображення. Якщо на картці пам’яті немає
записаних зображень, з’являється повідомлення
<Нет файлов!> (Файл відсутній!).
Перемістіть [Joystick] угору, щоб виділити піктограму
нерухомого зображення ( ), потім перемістіть
його праворуч, щоб виділити піктограму рухомого
зображення ( ).
Використайте [Joystick] для вибору рухомого
зображення, яке Ви хочете відтворити, потім натисніть
[Joystick(OK)].
 Для відображення попередніх шести зображень
натисніть та утримуйте кнопку [].
 Для відображення наступних шести зображень
натисніть кнопку [].
 Відтворення можна регулювати за допомогою
кнопок [], [/] та [(Stop)].
Примітки
Кнопки [MENU] і [QUICK MENU] недоступні під час

відтворення рухомого зображення.
Під час відтворення рухомих зображень кадри можуть

бути переривчастими чи мозаїчними, однак, це не є
несправністю.
Рухомі зображення, які Ви записали на картці пам’яті, не

можна відтворювати на приладах інших виробників.
Рухомі зображення, записані іншою відеокамерою DVD, не можна відтворювати на
даній відеокамері DVD.
Для відтворення рухомих зображень на ПК необхідно встановити програму Video
Codec (Відеокодек(на компакт-диску, який додається до відеокамери DVD).
- Для відтворення на ПК рухомих зображень на картці пам’яті Вам потрібна
програма Microsoft Windows Media Player 9 або більш нова версія.
- Ви можете завантажити програму Microsoft Windows Media Player, яка
використовує всі мови, з сайту компанії Microsoft “http://www.microsoft.
com/windows/windowsmedia/download/default.asp”.
Рухомі зображення, записані на картці пам’яті, не можна відтворити на Macintosh.
RUSSIAN
UKRAINIAN
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Запись неподвижных изображений на карту памяти во время
воспроизведения DVD DVD-RW/+RW/-R/+R DL


Эта функция действует только в ПЛЕЕР. стр. 26
Если во время воспроизведения диска DVD нажать кнопку [PHOTO],
воспроизведение диска остановится и изображение на DVD будет сохранено
на карте памяти.
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
▪ Отображается экран эскизного указателя.
3.
Используя [Joystick], выберите сюжет, который вы
хотите воспроизвести, затем нажмите [Joystick(OK)]
или кнопку [].
▪ Выбранная сцена будет воспроизводиться
непрерывно.
4.
Нажмите кнопку [PHOTO].
▪ На карту памяти записывается неподвижное
изображение.
▪ Во время записи неподвижного изображения
воспроизведение изображения на экране
останавливается, и на нем появляется экранная
информация (см. рисунок в нижнем правом углу
страницы).
Примечания
Разрешение неподвижных изображений, записанных с
диска DVD на карту памяти, будет равняться 640х480.
▪
Количество изображений, которое вы можете
сохранить на карте памяти, может быть различным, в
зависимости от разрешения изображения.
Запис нерухомих зображень на картку пам’яті під час
відтворення DVD DVD-RW/+RW/-R/+R DL


Дана функція підтримується лише в Реж. прогр.. стор. 26
Якщо під час відтворення диску DVD натиснути кнопку [PHOTO], диск
зупиниться, і зображення на DVD буде збережене на картці пам’яті.
3
[1/9]
Пред.стр.
1.
Установіть перемикач режиму [Mode] на [DISC].
2.
Установіть перемикач живлення [Power] на
[
(Player)].
▪ На екрані з’являється список піктограм.
3.
Використайте [Joystick], щоб вибрати епізод зі
списку заголовків для відтворення, потім натисніть
[Joystick(OK)] чи [].
▪ Вибраний епізод відтворюватиметься
безперервно.
4.
Натисніть кнопку [PHOTO].
▪ Нерухоме зображення записується на картку пам’
яті.
▪ Протягом часу, необхідного для збереження
зображення, відтворення на екрані знаходиться
у режимі паузи, і відображується екранне меню.
(Див. малюнок праворуч)
След.стр.
4
Примітки
▪
▪
▪
 SP 0:00:01
-RW
Нерухомі зображення, скопійовані з DVD на картку
пам’яті, зберігаються у форматі 640x480.
Кількість зображень, які можна зберегти, відрізняється
в залежності від розподільчої здатності зображення.
VR
001
Фотосъемка
103
RUSSIAN
UKRAINIAN
MULTI
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установка метки печати для неподвижных изображений (Метка печ.)





1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Функция Метка печ. действует только в M.PLAYER. стр. 26
Эта видеокамера DVD поддерживает формат печати DPOF (Digital Print Order
Format).
Вы можете автоматически печатать записанные на карту памяти изображения
на принтере, поддерживающем формат DPOF.
Настройка Метка печати доступна только при
использовании карты памяти.
3 Фото
Создать метку печати можно двумя способами.
- <Файл>: Установка метки печати для фотографии,
100-0001
которая демонстрируется в данный момент на
экране ЖК-дисплея. Может быть установлена
печать до 999 копий.
- <Все файлы>: Печать по 1 экземпляру каждого из
сохраненных изображений.
Установите переключатель [Mode] в положение
[CARD].
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
 На дисплее появляется каталог миниатюр
записанных фотографий. Если на карте памяти
не записано никаких изображений, на дисплее
появляется сообщение <Нет файлов!>.
Используя [Joystick], найдите фотографию, которую
вы хотите пометить.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Память> и нажмите [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Метка печ.> и нажмите [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз для выбора
нужной опции (Все выкл., Все файлы или Файл) и
нажмите [Joystick(OK)].
Если вы выбрали <Файл>, сдвиньте [Joystick] вверх
или вниз, чтобы выбрать количество копий и нажмите
[Joystick(OK)].
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
 На экране показывается значок Метки печати
(
) и количество копий.
104
Позначення зображень для друку (Позн. друку)



Пред.стр.
8
9
След.стр.
M.PLAYER
►Память
Удалить
Удалить все
Защита
Метка печ.
Формат
Перех.
Функція Позн. друку підтримується лише в Реж.M.Play.. стор. 26
Дана відеокамера DVD підтримує формат друку DPOF (цифровий формат
порядку друку).
Ви можете автоматично надрукувати зображення, записані на картці пам’яті,
на принтері, який підтримує DPOF (Цифровий формат порядку друку).
Позначення для друку можна виконати 2 способами.

Встановлення позначки друку можливе лише при

використанні картки пам’яті.
[1/10]
- <Файл>: Позначення для друку можна
встановити на фотознімку, відображеному на
РК-дисплеї. Воно встановлюється до 999.
- <Усі файли>: Для друку 1 копії всіх збережених
зображень.
Все выкл.
Все файлы
Файл 005
OK Выбор
MENU Вых.
Фото
100-0001
[1/10]
5
Пред.стр.
След.стр.
1. Установіть перемикач [Mode] на [CARD].
2. Установіть перемикач [Power] на [
(Player)].
 З’являється список піктограм нерухомого
зображення. Якщо на картці пам’яті немає
записаних зображень, з’являється повідомлення
<Нет файлов!> (Файл відсутній!).
3. Використайте [Joystick] для пошуку нерухомого
зображення, яке потрібно позначити.
4. Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
5. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Память> (Пам’ять), потім натисніть [Joystick(OK)].
6. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Метка печати> (Мітка друку), потім натисніть
[Joystick(OK)].
7. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
потрібну опцію (Все выкл. (Вимк. все), Все файлы
(Усі файли) чи Файл), потім натисніть [Joystick(OK)].
8. Якщо Ви вибираєте <Файл>, перемістіть [Joystick]
угору чи вниз, щоб вибрати кількість, потім натисніть
[Joystick(OK)].
9. Для того, щоб вийти, натисніть кнопку [MENU].
 Відображається піктограма позначення для друку
(
) та кількість відбитків.
RUSSIAN
UKRAINIAN
Режим цифровой фотокамеры (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) Режим цифрової фотокамери (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Удаление метки печати
Зняття позначки для друку
Чтобы удалить все метки печати, выберите опцию <Все выкл.>.
Чтобы удалить метку печати с индивидуального файла, выберите файл и
установите для опции <Файл> количество копий <000>.
Щоб зняти всі позначки для друку, виберіть <Вимк. все>.
Щоб зняти позначку для друку окремого файлу, виберіть файл і встановіть
<Файл> на <000>.
Примечания
Функцию Метка печ. можно выбрать напрямую с помощью кнопки
[QUICK MENU]. стр. 27
Если метка печати установлена для опции Файл, вы можете задать число

копий от 000 до 999.
Если метка печати установлена для опции Все файлы, вы можете задать

число копий 1.
Если выбрана опция Все файлы, то для печати изображений может

потребоваться длительное время, зависящее от количества сохраненных
изображений.
Принтеры с поддержкой интерфейса DPOF имеются в продаже.

Используйте кабель USB, прилагаемый к видеокамере DVD.


Примітки
Безпосередній доступ до функції Позн. друку можливий шляхом
використання кнопки [QUICK MENU]. стор. 27
Якщо позначення для друку встановлене на Файл, Ви можете встановити

кількість копій від 000 до 999.
Якщо позначення для друку встановлене на Усі файли, Ви можете

встановити кількість копій 1.
Опція Усі файли може вимагати тривалого часу для виконання операції в

залежності від кількості збережених зображень.
Принтери, які підтримують DPOF, доступні у торгівельній мережі.

Використовуйте USB-кабель, який входить до комплекту відеокамери DVD.


105
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Функция PictBridge™ (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) PictBridge™ (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Печать фотографий – использование интерфейса PictBridge™



Друк зображень за допомогою PictBridge™
Функция PictBridge действует только в M.PLAYER. стр. 26

В случае подключения видеокамеры DVD к принтерам, поддерживающим

PictBridge (продаются отдельно), можно передавать изображения с карты
памяти на принтер, выполняя несколько простых операций.
Благодаря поддержке PictBridge можно управлять принтером напрямую с

видеокамеру DVD для печати хранящихся на ней изображений.
Для прямой печати хранящихся изображений с
использованием функции PictBridge необходимо
4
подсоединить видеокамеру DVD к принтеру PictBridge с
M.PLAYER
помощью кабеля USB.
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
USB соедин.
Language
Подключение к принтеру (USB соедин.)
1.
Выключите питание принтера.
 Включите видеокамеру DVD, установив
переключатель [Mode] в положение [CARD].
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
 Переместите [Joystick] и выберите изображение
для печати.
3.
Нажмите кнопку [MENU].
 На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Система> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <USB соедин.> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Принтер> и нажмите [Joystick(OK)].
 <Компьютер>: для подключения к компьютеру.
 <Принтер>: для подключения к принтеру .
(Выберите это для использования функции
<PictBridge>.)
7.
Подсоедините видеокамеру DVD к принтеру с помощью
прилагаемого кабеля USB.
8.
Включите принтер.
 Через короткое время на экране автоматически
появляется меню <PictBridge>.
 Курсором выделено слово <Печать>.
106
Перех.
5
8
►Вкл.
►Вкл.
►Компьютер
►Pyccкий
OK Выбор
M.PLAYER
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
USB соедин.
Language
Перех.
Функція PictBridge підтримується лише в Реж.M.Play.. стор. 26
При під’єднанні відеокамери DVD до принтерів з підтримкою PictBridge
(продаються окремо) Ви можете передавати зображення з картки пам’яті
безпосередньо на принтер за допомогою кількох простих операцій.
З підтримкою PictBridge Ви можете безпосередньо керувати принтером
з Вашої відеокамери DVD для друку збережених зображень. Для
безпосереднього друку збережених зображень з
використанням функції PictBridge Вам необхідно під’
єднати відеокамеру DVD до принтера з підтримкою
PictBridge за допомогою USB-кабелю.
1. Вимкніть живлення принтера.
 Увімкніть відеокамеру DVD, встановіть перемикач
[Mode] на [CARD].
(Player)].
2. Установіть перемикач [Power] на [
 Перемістіть [Joystick], щоб вибрати зображення,
яке потрібно надрукувати.
3. Натисніть кнопку [MENU].
 З’явиться список меню.
4. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Cистема>, потім натисніть [Joystick(OK)].
Компьютер
Принтер
OK Выбор
MENU Вых.
5/10
M.PLAYER
►Pict Bridge
Печать
Копии
Дата/Время
Пред.
MENU Вых.
Під’єднання до принтера (USB-з‘єдн.)
След.
5. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<USB соедин.> (USB-з‘єдн.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
6. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб
вибрати <Принтер> (Принтер), потім натисніть
[Joystick(OK)].
 <Компьютер> (Комп‘ютер): Під’єднання до комп’
ютера.
 <Принтер> (Принтер): Під’єднання до принтера.
(Для використання функції <PictBridge> виберіть її).
7. Під’єднайте відеокамеру DVD до принтера за
допомогою USB-кабелю, який входить до комплекту
відеокамери DVD.
8. Увімкніть живлення принтера.
 Через короткий проміжок часу автоматично з’
явиться екран меню <PictBridge>.
 Курсор виділить <Печать> (Друк).
RUSSIAN
UKRAINIAN
Функция PictBridge™ (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)) PictBridge™ (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установка количества копий
1.
2.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать пункт <Копии> и нажмите
[Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы задать
количество копий и нажмите [Joystick(OK)].
2
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Дата/Время> и нажмите [Joystick(OK)].
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
нужный режим показа Даты/Времени и нажмите
[Joystick(OK)].
 Режимы показа Даты/Времени: <Выкл.>, <Дата>,
<Время>, <Дата/Время>.
Печать фотографий
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать пункт
<Печать>, затем нажмите [Joystick(OK)] и выбранные
файлы фотографий будут распечатаны.
Отмена печати
Чтобы отменить печать изображения, нажмите кнопку
[Joystick(OK)] еще раз.
Появится сообщение <Отмен>, и печать изображения будет
отменена.
Пред.
4
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати <Копии> (Копiї), потім натисніть [Joystick(OK)].
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб установити кількість екземплярів
для друку, потім натисніть [Joystick(OK)].
5/10
001
След.
M.PLAYER
►Pict Bridge
Печать
Копии
Дата/Время
Пред.
Примечания
Некоторые модели принтеров могут не поддерживать
функцию впечатывания даты. Обратитесь за информацией об этом к
изготовителю вашего принтера. Если принтер не поддерживает эту функцию,
невозможно выполнить настройки в меню Дата/Время.
PictBridge™ является зарегистрированным товарным знаком ассоциации

CIPA(Camera & Imaging Products Association) и представляет собой стандарт
передачи изображений, разработанный компаниями Canon, Fuji, HP, Olympus,
Seiko Epson и Sony.
Принтеры с поддержкой интерфейса PictBridge имеются в продаже.

Используйте кабель USB, прилагаемый к видеокамере DVD.

Во время прямой печати PictBridge используйте адаптер переменного тока

для видеокамеры DVD.
В случае отключения видеокамеры DVD во время печати возможно
повреждение данных на карте памяти.
Поддерживается печать фотографий. Вы не можете печатать изображения из видеоклипов.

В зависимости от принтера, вы можете устанавливать различные опции печати.

Обращайтесь к Инструкции для пользователя, прилагаемой к принтеру.

1.
2.
M.PLAYER
►Pict Bridge
Печать
Копии
Дата/Время
Установка варианта впечатывания даты/времени
3.
Налаштування кількості екземплярів для друку
5/10
Выкл.
Дата
Время
Дата/Время
След.







Налаштування опції друку дати/часу
3. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Дата/Время> (Дата/Час), потім натисніть
[Joystick(OK)].
4. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати тип
відображення дати/часу, потім натисніть [Joystick(OK)].
 Тип відображення дати/часу: <Выкл.> (Вимк.),
<Дата> (Дата), <Время> (Час), <Дата/Время>
(Дата та час)
Друк зображень
Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Печать> (Друк), потім натисніть [Joystick(OK)],
вибраний файл із зображенням буде надрукований.
Скасування друку
Щоб скасувати друк зображення, знову натисніть кнопку
[Joystick(OK)].
З’явиться повідомлення <Отмен> (Скас.), і друк
зображення буде скасовано.
Примітки
Опція друку дати/часу може підтримуватися не всіма принтерами. З’ясуйте
у виробника Вашого принтера. Меню Дата/Время не можна налаштувати,
якщо принтер не підтримує дану опцію.
PictBridge™ є зареєстрованою торговою маркою CIPA (Асоціації виробників
камер і приладів відтворення зображення), стандарт передачі зображення
розроблений компаніями Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson і Sony.
Принтери, які підтримують PictBridge, доступні у торгівельній мережі.
Використовуйте USB-кабель, який входить до комплекту відеокамери DVD.
Під час безпосереднього друку за допомогою PictBridge використовуйте
відеокамеру DVD з блоком живлення від мережі змінного струму.
Вимкнення відеокамери DVD під час друку може пошкодити дані на картці
пам’яті.
Підтримується друк нерухомих зображень. Рухомі зображення для друку недоступні.
Ви можете встановити різні опції друку в залежності від принтера.
Будь ласка, для отримання більш детальної інформації див. посібник
користувача принтера.
107
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Интерфейс USB (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Інтерфейс USB (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Использование интерфейса USB
Використання інтерфейсу USB
Передача цифровых изображений через шину USB



Видеокамера DVD поддерживает оба стандарта USB 1.1 и 2.0. (В зависимости
от характеристик компьютера)
Через интерфейс USB вы можете передавать на ПК файл, записанный на
карте памяти.
Для передачи данных на компьютер необходимо установить программное
обеспечение (DV Driver, Video Codec, DirectX 9.0), прилагаемое к видеокамере
DVD.
Скорость передачи данных через шину USB в зависимости от системы
Передача цифрового зображення через з’єднання USB



Відеокамера DVD підтримує обидва стандарти USB: 1.1 і 2.0. (Залежно від
специфікації ПК)
Записаний на картці пам’яті файл можна передати на ПК за допомогою з’
єднання USB.
Для передачі даних на ПК Вам потрібно встановити програмне забезпечення
(DV Driver, Video Codec, DirectX 9.0), яке входить до комплекту відеокамери
DVD.
Швидкість з’єднання USB у залежності від системи
Высокоскоростная передача данных поддерживается
только драйверами для Microsoft Windows.
Windows 98SE/ME - полноскоростной USB

Windows 2000 с: пакетом обновления 4 и более

поздние обновления - высокоскоростной USB.
Windows XP с: пакетом обновления 1 и более

поздние обновления - высокоскоростной USB.
Високошвидкісне з’єднання USB підтримується лише
драйверами Microsoft (Windows).
 Windows 98SE/ME - повна швидкість USB
 Windows 2000 - високошвидкісний USB на системі зі
службовим пакетом 4 чи встановленим пізніше.
 Windows XP- високошвідкісний USB на системі зі
службовим пакетом 1 або встановленим пізніше.
Системные требования
Технічні вимоги до системи
ОС Windows
Минимальная
Рекомендуемая
Процессор
Intel® Pentium III™, 600МГц
Intel® Pentium 4™ , 2 ГГц
ОС (Операционная система)
Windows® 98SE/ME
Windows® 2000/XP
Память
128 Мбайт
512 Мбайт
Свободное место на жестком диске
1 Гбайт или больше
2 Гбайт или больше
Разрешение дисплея
1024х768, 24-битный цвет
1024х768, 24-битный цвет
Интерфейс USB
USB 1.1
USB 2.0 High Speed


Подключение видеокамеры DVD к компьютеру Mac с помощью интерфейса
USB невозможно.
Правильная работа гарантирована не для всех компьютеров,
соответствующих указанным выше системным требованиям.
108
Процесор
OS(Операційна система)
Пам’ять
Ємність жорсткого диску
Розподільча здатність
USB


Система Windows
Мінімальна конфігурація
Рекомендована конфігурація
®
Intel Pentium III™, 600MГц
Intel® Pentium 4™ , 2ГГц
Windows® 98SE/ME
128 Мб
1 Гб або більше
1024 x 768 крапок 24-бітова
передача кольору
USB1.1
Windows® 2000/XP
512 Мб
2 Гб або більше
1024 x 768 крапок 24-бітова
передача кольору
USB2.0 високошвидкісний
Інтерфейс USB між відеокамерою DVD та комп’ютером Mac неможливий.
Виконання операцій не гарантується для всіх типів рекомендованого комп’
ютерного середовища, яке згадується вище.
RUSSIAN
Интерфейс USB (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
UKRAINIAN
Інтерфейс USB (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Примечания









При более медленном ПК, чем рекомендованной конфигурации,
воспроизведение фильмов может не быть плавным и видеомонтаж
может занимать длительное время.
При более медленном ПК, чем рекомендованной конфигурации, при
воспроизведении фильмов может наблюдаться выпадение кадров или
оно может выполняться неожиданным образом.
Intel® Pentium III™ или Pentium 4™ является товарным знаком Intel
Corporation.
Windows® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft®
Corporation.
Названия всех других марок или продуктов являются товарными
знаками их владельцев.
В M.CAMERA или M.PLAYER перед подключением кабеля USB
необходимо убедиться, что в видеокамеру DVD вставлена карта памяти.
Если карта памяти не вставлена или вставлена неформатированная
карта памяти, компьютер не распознает видеокамеру DVD как съемный
диск.
Для передачи потокового видео через шину USB требуются программы
Video Codec, DV Driver и DirectX 9.0.
При отключении кабеля USB от компьютера или видеокамеры DVD во
время передачи данных процесс будет остановлен и может произойти
повреждение данных.
Если вы подсоединили кабель USB к ПК, используя USB-концентратор
или если к ПК одновременно подсоединено другое устройство USB,
может возникнуть конфликт устройств и соединение может не работать
надлежащим образом. Если это произойдет, отсоедините все другие
устройства USB и попробуйте вновь подсоединить видеокамеру.
Примітки









На більш повільному ПК, ніж рекомендується, відтворення відео може
бути неплавним або редагування відео може вимагати тривалого часу.
На більш повільному ПК, ніж рекомендується, відтворення відео може
пропускати кадри чи працювати непередбачуваним чином.
Intel® Pentium III™ або Pentium 4™ є торговими марками Intel
Corporation.
Windows® є зареєстрованою торговою маркою Microsoft® Corporation.
Усі інші торгові марки та назви є власністю їхніх відповідних власників.
При роботі в Режим M.Cam або Реж.M.Play. переконайтеся, що картка
пам’яті вставлена до відеокамери DVD до під’єднання USB-кабелю.
Якщо картки пам’яті немає чи вставлена невідформатована картка пам’
яті, ПК не розпізнає відеокамеру DVD як зйомний диск.
Для потокової передачі даних USB необхідні Video Codec, DV Driver і
DirectX 9.0.
Якщо при передачі даних Ви від’єднаєте USB-кабель від ПК чи
відеокамери DVD, передача даних припиниться, і дані можуть бути
пошкоджені.
Якщо Ви під’єднуєте USB-кабель до ПК, використовуючи USBконцентратор, або одночасно з іншими пристроями, це може
спричинити конфлікт і призвести до неправильної роботи. Якщо це
трапилося, від’єднайте всі інші пристрої USB та спробуйте встановити з’
єднання знову.
109
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Интерфейс USB (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Выбор устройства USB (USB соедин.)


1.
Установите переключатель [Mode] в положение [CARD].
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Player)].
3.
Нажмите кнопку [MENU].
▪ На экране появится список меню.
4.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Система> и нажмите [Joystick(OK)].
5.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <USB соедин.> и нажмите [Joystick(OK)].
6.
Сдвиньте [Joystick] вверх или вниз, чтобы выбрать
пункт <Компьютер> или <Принтер> и нажмите
[Joystick(OK)].
▪ Можно выбрать параметр <Компьютер> для
использования видеокамеры DVD в качестве вебкамеры, USB накопителя или съемного диска.
▪ Вы можете выбрать <Принтер> для использования
интерфейса PictBridge. стр. 106
7.
Вибір пристрою USB (USB-з‘єдн.)
Функция USB соедин. работает только в M.PLAYER. стр. 26
С помощью кабеля USB можно подсоединить видеокамеру DVD к компьютеру,
чтобы скопировать движущиеся изображения и фотографии с карты памяти,
или к принтеру, чтобы распечатать изображения.
2.
Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку [MENU].
110
Інтерфейс USB (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
4
Функція USB-з‘єдн. підтримується лише в Реж.M.Play.. стор. 26
За допомогою USB-кабелю Ви можете під’єднати відеокамеру DVD до комп’
ютера, щоб скопіювати рухомі зображення та фотозображення з картки пам’
яті, чи до принтера, щоб надрукувати зображення.
1. Установіть перемикач [Mode] на [CARD].
M.PLAYER
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
USB соедин.
Language
Перех.
5


2. Установіть перемикач [Power] на [
►Вкл.
►Вкл.
►Компьютер
►English
OK Выбор
M.PLAYER
►Система
Настр. часов
Пульт ДУ
Звук. сигнал
USB соедин.
Language
MENU Вых.
Компьютер
Принтер
(Player)].
3. Натисніть кнопку [MENU].
▪ З’явиться список меню.
4. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Система>, потім натисніть [Joystick(OK)].
5. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<USB соедин.> (USB-з‘єдн.), потім натисніть
[Joystick(OK)].
6. Перемістіть [Joystick] угору чи вниз, щоб вибрати
<Компьютер> (Комп‘ютер) або <Принтер>
(Принтер), потім натисніть [Joystick(OK)].
▪ Ви можете вибрати <Компьютер> (Комп’ютер)
для використання відеокамери DVD у якості ПКкамери, USB-потоку чи зйомного диску.
▪ Ви можете вибрати <Принтер> для використання
функції. стор. 106
7. Для того, щоб вийти, натисніть кнопку [MENU].
Перех.
OK Выбор
MENU Вых.
RUSSIAN
Интерфейс USB (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установка программы DV Media PRO

Для воспроизведения на компьютере видеофайлов, записанных с помощью
видеокамеры DVD, необходимо установить программу DV Media PRO.
Перед началом установки!
 Включите ПК. Закройте все другие открытые приложения.
 Загрузите компакт-диск с программным обеспечением в привод CD-ROM
вашего компьютера. Через короткое время после загрузки компакт-диска
автоматически появляется экран установки. Если после загрузки компактдиска экран установки не появляется, щелкните мышью на пункте “Run”
(Выполнить) в меню “Start” (Пуск), чтобы появилось диалоговое окно. Если
приводу CD-ROM в вашем компьютере присвоена буква “D:”, введите команду
“D:\autorun.exe” и нажмите клавишу ENTER (Ввод).
Установка драйверов – DV Driver и DirectX 9.0
 DV Driver – это программный драйвер, требующийся для поддержки
установления соединения с ПК.
(Если он не установлен, не будут поддерживаться некоторые функции).
1. Щелкните кнопкой мыши на пункте <DV Driver> экрана установки.
 Требующийся программы драйверов устанавливаются автоматически.
Будут установлены следующие драйверы:
- Драйвер съемного диска USB (только Windows 98SE).
- Драйвер Web-камеры.
2.
3.

Щелкните <Confirm>, чтобы закончить установку драйвера.
 Пользователям Windows 98 SE необходимо перезапустить Windows.
Если пакет <DirectX 9.0> не установлен, он устанавливается
автоматически после установки <DV Driver>
 После установки <DirectX 9.0> перезагрузите компьютер.
 Если <DirectX 9.0> уже был установлен, не требуется перезапускать ПК.
Установка прикладного ПО - Video Codec
Щелкните кнопкой мыши на пункте <Video Codec> экрана установки.
<Video Codec> требуется для воспроизведения на компьютере видеофайлов,
записанных с помощью видеокамеры DVD.
UKRAINIAN
Інтерфейс USB (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Встановлення програми DV Media Pro

Для відтворення на ПК відеофайлів, записаних відеокамерою DVD, Вам
необхідно встановити програму DV Media PRO.
Перед початком!
 Увімкніть Ваш ПК. Вийдіть з усіх інших програм, які працюють.
 Вставте компакт-диск, який входить до комплекту відеокамери, у дисковод
CD-ROM. Екран налаштування автоматично з’явиться невдовзі після
вставлення компакт-диску. Якщо екран налаштування не з’явиться, натисніть
на “Start” (Старт) у лівий нижній кут та виберіть “Run” (Пуск) для відображення
діалогового вікна. Наберіть на клавіатурі “D:\autorun.exe”, а потім натисніть
ENTER (ввід), якщо Ваш дисковод CD-ROM позначений як “D:дисковод”.
Установка драйвера - драйвера DV та DirectX 9.0
 Драйвер DV є програмним драйвером, який необхідний для підтримки під’
єднання до ПК.
(Якщо він не встановлений, не будуть підтримуватися деякі функції.)
1. Натисніть <DV Driver> на екрані налаштування.
 Необхідний програмний драйвер буде автоматично встановлений. Буде
встановлено наступні драйвери:
- Драйвер зйомного USB-диску (лише Windows 98 SE)
- Драйвер USB ПК-КАМЕРИ
2.
3.

Натисніть <Confirm>, щоб закінчити встановлення драйвера.
 Користувачам Windows 98 SE необхідно перезавантажити Windows.
Якщо програмне забезпечення <DirectX 9.0> не встановлене, воно
встановлюється автоматично післявстановлення <DV Driver>.
 Після встановлення <DirectX 9.0> ПК необхідно перезавантажити.
 Якщо програмне забезпечення <DirectX 9.0> вже встановлене,
перезавантажувати ПК не потрібно.
Установка програм - Video Codec
Натисніть <Video Codec> на екрані налаштування.
<Video Codec> (Відеокодек) необхідний для відтворення відеофайлів,
записаних за допомогою даної відеокамери DVD, на ПК.
111
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Интерфейс USB (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Інтерфейс USB (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Установка прикладного ПО – Photo Express
1.
Щелкните кнопкой мыши на пункте <Photo Express> экрана установки.
 Это пакет редактирования фотографий, позволяющий пользователям
редактировать изображения.
Установка програм – Photo Express
1.
Установка прикладного ПО – Quick Time
1.
Щелкните кнопкой мыши на пункте <Quick Time> экрана установки.
 Quick Time представляет собой технологию компании Apple для работы с
видеозаписями, звуком, анимацией, графикой, текстом, музыкой и даже
сценами виртуальной реальности (VR), охватывающими пространство в
360 градусов.
Примечания
Установите эту программу, используя компакт-диск с программным
обеспечением, прилагаемый к этой видеокамере DVD.
Совместимость с другими версиями компакт-диска не гарантируется.
Для редактирования фотографий используйте программу Photo Express.

Для воспроизведения на компьютере видео установите программное

обеспечение в следующем порядке: DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec
Для использования в качестве веб-камеры

требуется установить DV Driver.
Для правильного запуска DV Media Pro

необходимо установить DV Driver, Video Codec и
DirectX 9.0.
Если появится сообщение “Digital Signature

not found (Не найдена цифровая подпись)” или
похожее, проигнорируйте это сообщение и
продолжите установку.

112
Натисніть <Photo Express> на екрані налаштування.
 Це програма редагування фотографій, яка дозволяє користувачам
редагувати зображення.
Установка програм – Quick Time
1.
Натисніть <Quick Time> на екрані налаштування.
 QuickTime є технологією корпорації Apple для роботи з відео, звуком,
анімацією, графікою, текстом, музикою та навіть епізодами з 360-градусної
віртуальної реальності (VR).
Примітки
Встановлюйте, будь ласка, використовуючи компакт-диск з програмним
забезпеченням, який входить до складу комплекту даної відеокамери DVD.
Ми не гарантуємо сумісність для різних версій CD.
Для редагування фотографій використовуйте Photo Express.

Для відтворення відео на ПК встановіть програмне забезпечення в такому

порядку: DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec
 Для використання ПК-камери необхідно встановити
DV Driver.
 Для правильної роботи програмного забезпечення
DV Media Pro Вам необхідно встановити DV Driver,
Video Codec і DirectX 9.0.
 Якщо з’являється повідомлення „Digital Signature
not found (Цифровий підпис не знайдений)” або
що-небудь подібне, ігноруйте це повідомлення та
продовжуйте встановлення.

RUSSIAN
Интерфейс USB (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
UKRAINIAN
Інтерфейс USB (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Подсоединение к компьютеру
1.
2.
Під’єднання до ПК
Подсоедините кабель USB к порту
USB на компьютере.
Подсоедините второй разъем
кабеля USB к гнезду USB на
видеокамере DVD. (гнездо USB)
 Если компьютер подключен
к видеокамере DVD с
помощью кабеля USB,
можно использовать только
переключатель [Power],
переключатель [Mode] и
рычажок [Zoom].
Отсоединение кабеля USB
1.
2.
Під’єднайте USB-кабель до гнізда
USB на ПК.
Під’єднайте інший кінець USBкабелю до гнізда USB на
відеокамері DVD. (гніздо USB)
Якщо ПК під’єднано до

відеокамери DVD за
допомогою USB-кабелю,
можна керувати лише
перемикачем живлення
[Power], перемикачем
режиму [Mode], перемикачем
трансфокації [Zoom].
Від’єднання кабелю USB

После завершения передачи данных, вы должны отсоединить кабель
следующим образом:

Після завершення передачі даних необхідно від’єднати кабель наступним
чином:
1.
Выберите пиктограмму съемного диска и щелкните правой кнопкой мыши,
затем выберите в контекстном меню пункт “Eject” (Извлечь).
Выберите “Confirm” (Подтверждаю) и отсоедините кабель USB, когда появится
экран заставки Windows.
1.
Виберіть піктограму зйомного диску та натисніть на неї правою кнопкою миші
для того, щоб вибрати “Eject” (Виймання).
Виберіть “Confirm” (Підтвердити) та від’єднайте USB-кабель, коли з’явиться
спливаюче вікно.
2.
Примечания
При отключении кабеля USB от компьютера или видеокамеры DVD во время
передачи данных процесс будет остановлен и может произойти повреждение
данных.
Если подсоединить кабель USB к компьютеру через концентратор USB или

одновременно подсоединить кабель USB вместе с другими устройствами
USB, видеокамера DVD может работать неправильно. В этом случае удалите
все устройства USB с компьютера и повторно подсоедините видеокамеру
DVD.
Чтобы подключить компьютер с помощью кабеля USB, следует для параметра

<Подключ. USB> установить значение <Компьютер>. стр. 110

2.
Примітки
Якщо при передачі даних Ви від’єднаєте USB-кабель від ПК чи відеокамери
DVD, передача даних припиниться, і дані можуть бути пошкоджені.
Якщо під’єднати USB-кабель до ПК за допомогою USB-концентратора

чи водночас під’єднати USB-кабель разом з іншими пристроями USB,
відеокамера DVD може працювати неправильно. Якщо це трапилося, від’
єднайте всі пристрої USB від ПК та під’єднайте відеокамеру DVD знову.
Потрібно встановити <USB Connect> на <Computer>, щоб під’єднатися до ПК

через кабель USB. стор. 110

113
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Интерфейс USB (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Інтерфейс USB (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Использование функции “Web-камера”
Використання функції ПК-камери








Эта функция работает только в КАМЕРА. стр. 26
Для использования функции Web-камеры, на ПК должно быть установлено
программное обеспечение DV Driver, Video Codec и DirectX 9.0.
Эту видеокамеру DVD можно использовать как веб-камеру.
С помощью видеокамеры DVD можно участвовать в видеоконференциях при
подключении к веб-узлу, обеспечивающему данные функции.
При использовании этой видеокамеры DVD для видеоконференций (например
NetMeeting) голосовая связь может не поддерживаться в зависимости от
используемого программного обеспечения для видеоконференций. В этом
случае, чтобы обеспечить голосовую связь, подсоедините внешний микрофон
к звуковой карте компьютера.
С помощью видеокамеры DVD и установленной программы Net-meeting
можно участвовать в видеоконференции.
Размер изображения с Web-камеры (в случае использования функции
Web-камеры максимальная частота кадров передаваемого изображения
составляет 12.5 кадр/с).
- 640Х480 пикселей (VGA) для соединения через интерфейс USB 2.0.
Если компьютер подключен к видеокамере DVD с помощью кабеля USB,
можно использовать только переключатель [Power],
переключатель [Mode] и рычажок [Zoom].
1
1.
Установите переключатель [Mode] в положение [DISC].
2.
Установите переключатель [Power] в положение
[
(Camera)].
3.
Подсоедините один разъем кабеля USB к гнезду USB
на видеокамере DVD, а другой разъем к гнезду USB на
компьютере.
2
114








Дана функція підтримується лише в Реж. камери. стор. 26
Для використання функції ПК-камери на комп’ютері повинні бути встановлені
програми DV Driver, Video Codec і DirectX 9.0.
Дану відеокамеру DVD можна використовувати як ПК-камеру.
Якщо Ви під’єднаєтеся до сайту, який забезпечує функції відеочату, Ви
зможете використовувати свою відеокамеру DVD для таких функцій.
Під час використання відеокамери DVD для участі у відеоконференції (наприклад,
у NetMeeting), мовний зв’язок може не підтримуватися, що залежить від
програмного забезпечення відеоконференції. У такому випадку під’єднайте
зовнішній мікрофон до звукової плати ПК для здійснення мовного зв’язку.
Використовуючи відеокамеру DVD з ПК зі встановленою програмою Netmeeting, Ви можете брати участь у відеоконференції.
Розмір екрана ПК-камери (Частота передачі відеокадрів для функції ПКкамери становить максимально 12.5 кадрів/с)
- 640X480(VGA) пікселів для під’єднання USB 2.0.
Якщо ПК під’єднано до відеокамери DVD за допомогою USB-кабелю, можна
керувати лише перемикачем [Power], перемикачем [Mode], перемикачем
трансфокації [Zoom].
1.
Установіть перемикач [Mode] на [DISC].
2.
Установіть перемикач [Power] на [
3.
Під’єднайте один кінець USB-кабелю до гнізда USB
на відеокамері DVD, а інший кінець – до з’єднувача
USB на Вашому комп’ютері.
(Camera)].
RUSSIAN
UKRAINIAN
Интерфейс USB (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Інтерфейс USB (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
Использование функции передачи потокового видео через шину USB
Використання функції потокового USB




Эта функция работает в КАМЕРА и ПЛЕЕР. стр. 26
Для передачи потокового видео через шину USB, на ПК должно быть
установлено программное обеспечение DV Driver, Video Codec и DirectX 9.0.
Можно просматривать видеоизображение с видеокамеры DVD на
компьютере, используя потовую передачу через интерфейс USB.
Изображение можно также хранить как движущееся изображение в файле
формата “avi” на компьютере.
1.
Подсоедините один разъем кабеля USB к гнезду USB на видеокамере DVD, а
другой разъем - к гнезду USB на компьютере.
2.
Установите и запустите прикладную программу Windows Movie Maker.
 Программа Windows Movie Maker предназначена для пользователей ОС
Windows ME и XP (C:\program files\Movie maker\moviemk.exe)
Использование функции съемного диска




Дана функція підтримується обома Реж. камери і Реж. прогр..
стор. 26
Для використання потокового USB на комп’ютері повинні бути встановлені
програми DV Driver, Video Codec і DirectX 9.0.
Ви можете переглядати відео, зроблене за допомогою відеокамери DVD, на
своєму ПК, використовуючи потік USB.
Також можна зберігати його як рухоме зображення в форматі файлу “avi” на
ПК.
1.
Під’єднайте один кінець USB-кабелю до гнізда USB на відеокамері DVD, а
інший кінець – до гнізда USB на Вашому комп’ютері.
2.
Установіть і запустіть програму Windows Movie Maker.
 Windows Movie Maker застосовується користувачами Windows ME й XP.
(C:\program files\Movie maker\moviemk.exe)
Використання функції зйомного диску

Подсоединившись через шину USB, вы можете легко передавать данные из
карты памяти на ПК без использования дополнительных плат расширения.

1.
Установите переключатель [Mode] в положение [CARD], установите
переключатель [Power] в положение [
(Camera)] или [
(Player)].
Проста передача даних з картки памяті на ПК без додаткових карток за
допомогою з’єднання USB.
1.
2.
Подсоедините один разъем кабеля USB к гнезду USB на видеокамере DVD, а
другой разъем - к гнезду USB на компьютере.
Установіть перемикач [Mode] на [CARD], установіть перемикач [Power] на
[
(Camera)] чи [
(Player)].
2.
3.
Чтобы убедиться в том, что операционная система надлежащим образом
распознала съемный диск, откройте Проводник Windows (Windows Explorer) и
найдите съемный диск.
Під’єднайте один кінець USB-кабелю до гнізда USB на відеокамері DVD, а
інший кінець – до гнізда USB на Вашому комп’ютері.
3.
Для того, щоб перевірити, чи зйомний диск був розпізнаний правильно,
відкрийте програму Windows Explorer та знайдіть зйомний диск.
115
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Уход за видеокамерой
Технічне обслуговування
Использование видеокамеры DVD за границей


В разных странах и регионах используются разные системы цветного
телевидения и сети переменного тока с разными параметрами.
Перед использованием видеокамеры DVD за рубежом следует проверить
следующее.
Источники питания


Видеокамеру DVD можно использовать в любой стране и регионе, где
имеются источники питания напряжением 100 - 240 В, 50/60 Гц.
В случае необходимости используйте соответствующий переходник для
вилки сетевого шнура, в зависимости от конструкции местной розетки сети
переменного тока.
Використання відеокамери DVD за кордоном


У різних країнах використовуються різні системи кольорового телебачення та
мережі живлення.
Перед тим, як використовувати свою відеокамеру DVD за кордоном,
переконайтесь у наступному.
Джерела живлення


З блоком живлення від мережі змінного струму з напругою від 100 до 240 В і
частотою 50/60 Гц Ви можете використовувати свою відеокамеру DVD у будьякій країні чи регіоні.
У разі необхідності використовуйте доступні у торгівельній мережі адаптери в
залежності від місцевої конструкції стінної розетки.
Система цветного телевидения
Система кольорового телебачення
Вы можете просматривать ваши записи на экране встроенного ЖК-дисплея и в
видоискателе.
Однако, чтобы просмотреть записи на телевизоре или скопировать их на внешнее
устройство, например видеомагнитофон/проигрыватель/устройство записи DVD,
на телевизоре или внешнем устройстве должна быть установлена система PAL и
должны иметься соответствующие аудио-/видеогнезда. В противном случае вам
может понадобиться транскодер (преобразователь форматов PAL-NTSC).
Ви можете переглядати свої записи за допомогою вбудованого РК-дисплея та
видошукача.
Однак для перегляду Ваших записів на телевізорі чи копіювання їх на зовнішній
пристрій, наприклад, відеомагнітофон/DVD-магнітофон/програвач, потрібно,
щоб телевізор або зовнішній пристрій були сумісними зі стандартом PAL та мали
відповідні гнізда для аудіо-/відеосигналу. У протилежному випадку Вам може
знадобитися транскодер відеоформату (Конвертер формату PAL-NTSC).
Страны/регионы, где используется система PAL
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия,
Голландия, Гонконг, Греция, Дания, Египет, Индия, Ирак, Иран, Испания,
Китай, Кувейт, Ливия, Малайзия, Норвегия, о-в Маврикий, Румыния,
Саудовская Аравия, Сингапур, Сирия, Словакия, СНГ, Таиланд, Тунис,
Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, и т.д.
Країни / регіони, де використовується система PAL
Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Китай, СНД, Чеська республіка, Данія,
Єгипет, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Велика Британія, Нідерланди,
Гонконг, Угорщина, Індія, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Малайзія, Маврикій,
Норвегія, Румунія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Словацька республіка,
Іспанія, Швеція, Швейцарія, Сирія, Таїланд, Туніс і т. д.
Страны/регионы, где используется система NTSC
Багамские о-ва, Канада, Мексика, США, Тайвань, Филиппины, Центральная
Америка, Южная Корея, Япония, и т.д.
Країни / регіони, де використовується система NTSC
Багамські острови, Канада, Центральна Америка, Японія, Корея, Мексика,
Філіппіни, Тайвань, Сполучені Штати Америки і т.д.
Примечание
Снимать с помощью видеокамеры DVD и просматривать изображения на ЖКдисплее можно влюбой точке мира.
Примітка
Ви можете робити записи своєю відеокамерою DVD та переглядати
зображення на РК-дисплеї з будь-якого місця світу.
116
RUSSIAN
UKRAINIAN
Устранение неполадок
Пошук та усунення несправностей
Устранение неполадок
Пошук та усунення несправностей
Прежде, чем обращаться в уполномоченный сервисный центр компании
Samsung, проведите следующие простые проверки. Это может сэкономить
вам время и избавить от ненужного посещения сервисного центра.

Вывод на ЖК-дисплей информации самодиагностики в <КАМЕРА/ПЛЕЕР>
Информация
Мигание
Информирует о том, что…
Действия
Медленное
Аккумуляторная батарея почти
разрядилась
Замените батарею на
заряженную.
Нет диска!
Медленное
Отсутствует диск в видеокамере Вставьте диск в видеокамеру.
DVD.
Диск полон!
Медленное
Недостаточно памяти для
выполнения записи.
Замените диск на новый.
Сотрите записанные
изображения.
Медленное
Если диск вставлен, то он не
распознается видеокамерой
DVD.
Извлеките и вновь загрузите
диск. Попробуйте загрузить
другой диск. Отформатируйте
диск. (DVD-RW/+RW)
Медленное
Диск закрыт.
Чтобы выполнить запись на диск
DVD-RW, отмените закрытие
сессий на нем.
Медленное
Открыта крышка.
Закройте крышку.
? Дефектный диск!
error
Диск закрыт!
Открыта крышка!
Внимание!
В случае конденсации влаги прежде чем использовать камеру положите ее на
некоторое время в другое место



Что такое конденсация влаги?
Конденсация влаги возникает, когда видеокамера переносится в место с существенно
отличающейся температурой. Иными словами, водяные пары в воздухе превращаются в
водяные капли вследствие разницы температур и вода конденсируется в виде капель росы
на внутренних или внешних линзах объектива видеокамеры, а также на отражающей линзе
и поверхности диска, которые используются при воспроизведении. В этом случае функции
записи и воспроизведения видеокамеры временно невозможно будет использовать.
Кроме того, это может привести к неправильной работе или повреждению видеокамеры, если
конденсация произошла, когда устройство было включено.
Что можно сделать?
Выключите питание и отсоедините батарейный блок и оставьте видеокамеру в сухом
месте на 1~2 часа.
Когда происходит конденсация влаги?
Если устройство перенести в место с более высокой температурой или при резком использовании
в месте с высокой температурой возникает конденсация влаги.
1) При съемке на улице в холодную погоду зимой и последующем использовании в
помещении.
2) При съемке на улице в жаркую погоду после нахождения в помещении или в автомобиле,
где использвался кондиционер.
Перед зверненням до авторизованого сервісного центру компанії Samsung
виконайте наступну нескладну перевірку.
Ви можете зекономити час і витрати, не зробивши непотрібного дзвінка.

Дисплей самодіагностики у <КАМЕРА/ПЛЕЕР> (Реж. камери/Реж. прогр.)
Дисплей
?
Миготіння
Повільне
Інформує про те, що...
Акумуляторна батарея
майже розряджена.
Нет диска!
(Диск відсутній!)
Повільне
У відеокамері DVD
відсутній диск.
Вставте диск.
Диск полон!
(Диск переповнений!)
Повільне
Недостатньо пам’яті для
запису.
Вставте новий диск.
Видаліть записане зображення.
Повільне
Якщо вставлений
диск не розпізнається
відеокамерою DVD.
Повільне
Диск фіналізований.
Вийміть і знову вставте диск.
Спробуйте інший диск.
Форматування диску. (DVDRW/+RW)
Для запису на диск DVD-RW
скасуйте його фіналізацію.
Повільне
Відкрита кришка.
error
Дефектный диск!
(Поганий диск!)
Диск закрыт!
(Диск фіналізовано!)
Открыта крышка!
(Відкрита кришка!)
Дія
Вставте заряджену батарею.
Закрийте кришку.
Обережно
Якщо має місце конденсація роси, відкладіть відеокамеру DVD на деякий час
перед використанням.



Що таке конденсація роси?
Конденсація роси має місце, якщо відеокамера переноситься туди, де температура значно
відрізняється від температури попереднього місця.
Інакше кажучи, водяна пара в повітрі перетворюється на росу через різницю температури
та конденсується у вигляді роси на зовнішніх або внутрішніх лінзах відеокамери, на лінзі
відбиття, а також поверхні диску, що пов’язано з відтворенням. У такому випадку тимчасово
не можна користуватися функціями запису чи відтворення відеокамери.
Це також може спричинити неправильну роботу чи пошкодження відеокамери під час
використання приладу з увімкненим живленням, якщо є конденсація роси.
Що можна зробити?
Вимкніть живлення, від’єднайте акумуляторну батарею та залиште в сухому місці на
1~2 години перед використанням.
Коли має місце конденсація роси?
Якщо прилад перенести в місце, температура якого вища, ніж температура попереднього місця, чи
почати раптово використовувати у спекотному місці, виникне конденсація.
1) Якщо записувати на вулиці в холодну погоду взимку та використовувати відеокамеру
після цього у приміщенні.
2) Якщо записувати на вулиці у спекотну погоду після перебування у приміщенні чи
автомобілі, де працював кондиціонер повітря.
117
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Устранение неполадок
Пошук та усунення несправностей
Вывод на ЖК-дисплей информации самодиагностики в
<M.CAMERA/M.PLAYER> (только VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
Дисплей самодіагностики в <M.CAMERA/M.PLAYER>
(Режим M.Cam/Реж.M.Play.) (лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i))
Информация
Мигание
Информирует о том, Действия
что…
Дисплей
Нет карты памяти!
Медленное
(M.CAMERA)
(M.PLAYER)
В видеокамеру DVD Вставьте карту памяти.
вставлена карта
памяти.
Нет карты памяти!
(Відс.к-тка пам-ті!)
Карта памяти
заполнена
Медленное
Недостаточно
памяти для записи.
Ошибка чтения
карты
Медленное
Воспроизведение на Отформатируйте карту
памяти или вставьте карту
видеокамере DVD
памяти, записанную на этой
невозможно.
видеокамере DVD.
Ошибка зап. на
карту
Медленное
Запись на
видеокамере DVD
невозможна.
Отформатируйте карту
памяти или замените ее на
новую.
Не
отформатирована!
Медленное
Требуется
отформатировать
карту памяти.
Отформатируйте карту
памяти. стр. 100
Нет файлов!
-
На карте памяти
отсутствуют
записанные
изображения.
Запишите новые
изображения.
118
Замените карту памяти на
новую. Удалите записанное
изображение.
Карта памяти
заполнена
(Картку пам’яті
заповнено)
Миготіння
Інформує про
Дія
те,що...
У відеокамері DVD
Вставте картку
Повільне
(Режим M.Cam) немає картки пам’яті. пам’яті.
(Реж.M.Play.)
Повільне
Недостатньо пам’яті Вставте нову картку
пам’яті. Видаліть
для запису.
записане зображення.
Ошибка чтения карты Повільне
(Пом.зчит. к-и пам.)
Ошибка зап. на карту Повільне
(Пом. зап. к-и пам.)
Не отформатирована! Повільне
(Невідформатовано!)
Нет файлов!
(Файл відсутній!)
-
Відеокамера DVD не Відформатуйте
може відтворювати. картку пам’яті чи
вставте картку пам’яті,
записану на даній
відеокамері DVD.
Відеокамера DVD не Відформатуйте картку
може записувати.
пам’яті чи вставте
нову картку пам’яті.
Картку пам’яті
потрібно
відформатувати.
На картці пам’яті
немає записаних
зображень.
Відформатуйте
картку пам’яті.
стор. 100
Запишіть нові
зображення.
RUSSIAN
UKRAINIAN
Устранение неполадок

Если эти инструкции не помогут вам устранить проблему, обращайтесь в
ближайший уполномоченный сервисный центр компании Samsung.
Проблема
Не удается включить
видеокамеру DVD.
Видеокамера DVD
автоматически
отключается.
Аккумуляторная
батарея разряжается
слишком быстро.
При съемке
объекта на темном
фоне появляется
вертикальная полоса.
Изображение в
видоискателе
размытое.
Автоматическая
фокусировка не
работает.
Причина/ Устранение
Проверьте аккумуляторную батарею или блок

питания от сети переменного тока.
Видеокамера DVD находится в режиме ожидания

более 5 минут и не используется. Чтобы включить
видеокамеру DVD, нажмите кнопку [Start/Stop].
Батарейный блок полностью разряжен. Замените

его на полностью заряженный батарейный блок.
Слишком низкая температура воздуха.

Аккумуляторная батарея не была заряжена

полностью.
Срок службы аккумуляторной батареи закончился,

и она не может быть нормально заряжена.
Используйте другую аккумуляторную батарею.
Контрастность между объектом и фоном слишком

велика для нормальной работы видеокамеры DVD.
Используйте дополнительный источник освещения
для подсветки фона с целью уменьшения контраста
или используйте во время съемки функцию BLC
(Компенсация яркого фона), если вы снимаете
объект на ярком фоне.
Объектив видоискателя не был отрегулирован.

Перемещайте движок регулировки фокусировки

видоискателя до получения четкого изображения
символов и сообщений на экране видоискателя.
Проверьте, не установлен ли режим “Ручная

фокусировка”.
Если выбрана ручная фокусировка, автоматическая

фокусировка не работает.
В случае выключения и

повторного включения
питания вместо
обычного экрана
отображается синий
экран.
Если подключен адаптер переменного тока,
отсоедините кабель, включите питание, а затем
снова подсоедините кабель. Если подсоединен
аккумулятор, отсоедините его, включите питание, а
затем снова его подсоедините.
Пошук та усунення несправностей

Якщо дотримання даних інструкцій не вирішить Вашу проблему, зверніться
до найближчого авторизованого сервісного центру Samsung.
Симптом
Пояснення/Вирішення
Вам не можете ввімкнути  Перевірте акумуляторну батарею чи блок
відеокамеру DVD.
живлення від мережі змінного струму.

Відеокамера
DVD автоматично
вимикається.
Заряд швидко
закінчується.




Відеокамера DVD перебувала у режимі
очікування та не використовувалася більше
5 хвилин. Щоб увімкнути відеокамеру DVD,
натисніть кнопку [Start/Stop].
Акумуляторна батарея повністю розряджена.
Замініть її повністю зарядженою
акумуляторною батареєю.
Надто низька атмосферна температура.
Акумуляторна батарея заряджена не
повністю.
Акумуляторна батарея повністю розряджена,
її не можна перезарядити, використайте іншу
батарею.

Занадто великий контраст між об’єктом і
фоном для нормальної роботи відеокамери
DVD. Зробіть фон світлим, щоб зменшити
контраст, або використайте функцію BLC
(компенсації перевідбитого світла) під час
запису у світлому середовищі.

Зображення у видошукачі 
нечітке.
Об’єктиввидошукача не налаштований.
Налаштуйте ручку керування видошукача,
поки індикатори, відображені на видошукачі,
не ввійдуть до чіткого фокусу.
Під час запису темного
фону на екрані
з’являється вертикальна
смужка.
Не працює автофокус.
При вимиканні та
подальшому відновленні
живлення замість
звичайного з’являється
синій екран.



Перевірте меню ручного фокусу.
Автофокус не працює в режимі ручного
фокусу.
Якщо під’єднано блок живлення від мережі
постійного струму, вийміть шнур, увімкніть
перемикач живлення, а потім під’єднайте
його знову. Якщо під’єднана батарея,
від’єднайте її, ввімкніть перемикач живлення,
а потім під’єднайте її знову.
119
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Устранение неполадок
Пошук та усунення несправностей
Проблема
Симптом
При нажатии кнопки
[Start/Stop] запись
не начинается.
Причина/Устранение
Убедитесь в том, что переключатель [Power]

установлен в положение [
(Camera)].
На диске недостаточно свободного места. Замените

диск на новый или переформатируйте диск.
Сессии диска закрыты.

Чтобы записать на него дополнительные
изображения, отмените закрытие диска.
Видеокамера DVD сильно нагрелась. Выключите

питание и дайте ей некоторое время остыть.
Диск не распознается
и открывается

крышка отсека для
диска.

При нажатии кнопки 

[] не начинается
воспроизведение.

120
Диск поврежден. Замените его на новый диск.
Убедитесь в том, что переключатель [Power]
(Player)].
установлен в положение [
Проверьте совместимость диска с видеокамерой.
Проверьте, что диск вставлен правильно - стороной
для записи в сторону видеокамеры DVD.
Диск, содержащий данные, которые были записаны
с помощью других устройств, может неправильно
работать в этой видеокамере DVD.
При натисканні кнопки
[Start/Stop] запис не
починається.
Диск не розпізнаний, і
кришка відділення для
диску відкривається.
При натисканні
кнопки []
відтворення не
починається.
Пояснення/Вирішення
 Перевірте, чи перемикач живлення [Power]
встановлено на [
(Camera)].
 На диску не досить вільного місця.
Замініть його новим або відформатуйте.
 Диск був фіналізований.
Зробіть диск доступним для запису
додаткових зображень.
 Відеокамера DVD занадто гаряча. Вимкніть
живлення та дозвольте їй деякий час
охолонути.

Диск пошкоджений. Замініть диск новим.

Перевірте, чи перемикач живлення [Power]
встановлено на [
(Player)].
Перевірте сумісність диску.
Перевірте правильність вставлення диску,
який повинен бути повернутий записуючою
стороною до відеокамери DVD.
Диск з даними, які були записані за допомогою
інших пристроїв, може неправильно
працювати з даною відеокамерою DVD.



RUSSIAN
UKRAINIAN
Устранение неполадок
Пошук та усунення несправностей
Проблема
Симптом
Пояснення/Вирішення
Відтворення на
екрані несподівано
переривається.

Перевірте правильність під’єднання та
стабільність живлення (акумуляторної
батареї чи блока живлення від мережі
змінного струму)

Диск з даними, які були записані за
допомогою інших пристроїв, може
неправильно працювати з даною
відеокамерою DVD.
Диск DVD-RW, записаний у режимі
відеозапису, не можна відтворити за
допомогою програвача, який не підтримує
режим відеозапису. Зверніться до посібника
користувача пристрою відтворення для
перевірки його на сумісність.
При
воспроизведении
изображение на
экране неожиданно
пропало.
Не удается
воспроизвести
записанный диск
<DVD-RW/+RW/R/+R DL>.
Причина/ Устранение

Проверьте, подключен ли надлежащим образом
источник питания (аккумуляторная батарея или блок
питания от сети переменного тока).

Диск, содержащий данные, которые были записаны
с помощью других устройств, может неправильно
работать в этой видеокамере DVD.
Диск DVD-RW, записанный в режиме VR, невозможно
воспроизвести с помощью устройства записи,
которое не поддерживает режим VR. См. руководство
пользователя воспроизводящего устройства, чтобы
проверить совместимость.

Не удается
воспроизвести

записанный диск
DVD-RW/+RW/-R/+R 
DL на компьютере.

При нажатии

переключателя
[OPEN] крышка

отсека для диска не

открывается.
Крышка отсека
для диска не
открывается.


Почистите диск с помощью специальной чистящей
салфетки.
Закройте сессии на диске (кроме DVD+RW).
Проверьте, подключен ли надлежащим образом
источник питания (аккумуляторная батарея или блок
питания от сети переменного тока).
Отсоедините батарейный блок от видеокамеры DVD и
снова его установите.
Убедитесь, что батарейный модуль заряжен.
Закрытие сессий на диске было прервано путем
выключения видеокамеры DVD. Включите
видеокамеру DVD и извлеките диск после закрытия на
нем сессий.
Не вдається відтворити
записаний диск <DVDRW/+RW/-R/+R DL>.

Не вдається відтворити

записаний диск DVDRW/+RW/-R/+R DL на ПК. 

При натисканні
перемикача відкривання
[OPEN] кришка диску не
відкривається.
Убедитесь, что ремешок не спутан.
Убедитесь, что диск вставлен правильно.
Не вдається закрити
кришку диску.





Очистіть диск за допомогою тканини для
протирання.
Фіналізуйте диск (окрім DVD+RW).
Перевірте правильність під’єднання та
стабільність живлення (акумуляторної
батареї чи блока живлення від мережі
змінного струму).
Від’єднайте акумуляторну батарею від
відеокамери DVD та встановіть її знову.
Переконайтесь у тому, що акумуляторна
батарея заряджена.
Фіналізація диску була призупинена через
вимкнення відеокамери DVD. Увімкніть
відеокамеру DVD та вийміть диск після його
фіналізації.
Переконайтеся, що наручний ремінець не
заплутався.
Переконайтесь у тому, що диск правильно
встановлений.
121
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Устранение неполадок
Пошук та усунення несправностей
Установка параметров меню
Основное
меню
Камера
Подменю
Дискменедж.
Дисплей
КАМЕРА ПЛЕЕР M.CAMERA* M.PLAYER*
Выбор функции программ АЭ 
Баланс бел.
Установка баланса белого

Цифр. эф-т
Установка цифрового
спецэффекта

Кино 16:9
DIS
Реж. записи
Память *
Налаштування пунктів меню
Доступный режим
Автоэкспоз.
Цифр. зум
Запись
Функции
Доступний режим
Підменю
Функції
Реж.
Реж. Режим
Реж.
камери прогр. M.Cam* M.Play.*
Сторінка
Автоэкспоз.
(Програм. АЕ)
Вибір функції програмованої
автоматичної експозиції
57
Баланс бел. (Баланс
білого)
Налаштування балансу білого 
кольору
Установка функции широкого 
экрана 16:9
59
Цифр. эф-т (Циф.
Ефекти)
Налаштування цифрового
спецефекту

57
Выбор цифровой
стабилизации изображения

60
Кино 16:9 (Кіно 16:9)
Налаштування режиму
ширини 16:9

59
Выбор цифровой
трансфокации
Вибір стабілізації цифрового
зображення


DIS (ЦСЗ)
60
Цифр. зум (Циф.трансф.) Вибір цифрової трансфокації

Выбор скорости записи

Реж. записи (Реж. 3ап.)
Вибір швидкості запису

AV Вход/Вых.
(АВ вхід./вих.) 
Вибір аудіо-/відеовходу/виходу
Вырез. ветра (Комп. вітру)
Мінімізація шуму вітру
Кач-во фото (Якість фото)
Вибір якості зображення
Удалить (Видал.)
Видалення файлів

98
Удалить все (Видалити все)
Видалення всіх файлів

99
Защита (Захист)
Запобігання випадковому
видаленню в картці пам’яті

97
Метка печ. (Позн.
друку)
Позначення для друку зображень,
записаних на картці пам’яті

104
Формат (Формат)
Форматування картки пам’яті

100
AV Вход/Вых.  Выбор Входа/Выхода аудио/
видео
55

Камера
61

42

85
Вырез. ветра
Минимизация шума ветра
Кач-во фото
Выбор качества фотографии
Удалить
Удаление файлов

98
Удалить все
Удаление всех файлов

99
Защита
Предотвращение случайного
стирания на карте памяти

97
Пометка изображений, записанных
на карте памяти, для печати

Формат
Форматирование карты
памяти

Номер файла
Варианты нумерации файлов
Закрыть диск
Закрытие диска

82
Отменa закр.
Отмена закрытия диска

84
Формат
Форматирование диска

81
Инф. о диске
Предоставление информации 
о диске

Яркость ЖКД
Установка яркости экрана
ЖК-дисплея




36
Цвет ЖКД
Установка цвета экрана ЖКдисплея




36
Дата/Время
Параметры нумерации файлов 



37
Метка печ.
Головне
меню
53
Запись
(Запис)
50


92

Память *
(Пам‘ять*)
104
100
53

Дискменедж.
79
Дисплей
55

61

42

85
50


Номер файла (№ файлу) Опції нумерації файлів
93

: только VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi
* : только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)
122
Стр.
92

93

Закрыть диск (Фінал. диску)
Фіналізація диску

82
Отменa закр. (Знят.
фінал.)
Скасування фіналізації диску

84
Формат (Форм. диску)
Форматування диску

Инф. о диске (Інф.
про диск)
Надання інформації про диск


Яркость ЖКД (Яскрав.
РКД)
Налаштування яскравого тону 
РК-дисплея



36
Цвет ЖКД (Кольор.
РКД)
Налаштування кольорових
тонів РК-дисплея




36
Дата/Время (Дата/Час)
Налаштування відображення
дати та часу




37
81
79
: лише VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi
* : лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)
RUSSIAN
UKRAINIAN
Устранение неполадок
МЕНЮ
ПОДМЕНЮ
Функции
Пошук та усунення несправностей
Доступный режим
КАМЕРА ПЛЕЕР M.CAMERA* M.PLAYER*
Стр.
Настр. часов
Установка даты/времени 



30
Пульт ДУ 
Использование пульта
дистанционного
управления




31
Установка звукового
сигнала при нажатии
кнопок

Звук. сигнал





Налаштування
дати/часу
Пульт ДУ 
(ДК)
Використання
дистанційного
керування
Налаштування
звукового сигналу
(Звук. сигнал)
33

USB соедин.*
Выбор соединения USB
Language
Выбор языка экранной
информации
Демонстрац.
Демонстрация функций 
видеокамеры




110

34
Система
Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.
“Долби” и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.
Реж.
камери
Реж.
прогр.
Сторінка
Реж.
M.Play.*



30




31




32
Налаштування
(Звук затвору*) сигналу затвору
USB соедин.* Вибір пристрою
USB
(USB-з‘єдн.*)
Вибір мови
екранного меню
Демонстрац. Demonstration
(Демонстрація) (Демонстрація)
Режим
M.Cam*

Звук затвора*
Language
35
” являются товарными знаками
Название “Memory Stick” и логотип “
Sony Corporation.
Все другие упоминающиеся здесь названия продуктов могут являться
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
соответствующих компаний.
Кроме того, символы “™” и “ ® ” в данной инструкции указывается не в
каждом случае.
Функції
Настр. часов
(Уст. годин.)
32
: только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)
* : только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)

Доступний режим
Підменю
Звук. сигнал
Система Звук затвора* Установка звука затвора
при фотосъемке

Головне
меню
33






110

34
35
: лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)
* : только VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)


” є торговими марками корпорації Sony.
“Memory Stick” і “
Усі інші назви продуктів, які згадуються у даному посібнику користувача,
можуть бути торговими марками чи зареєстрованими торговими
марками відповідних компаній.
Окрім того, “™” і “ ® ” не згадуються у кожному випадку в даному
посібнику користувача.


Вироблено за ліцензією Dolby Laboratories.
“Dolby” та символ подвійної літери D є торговельними знаками Dolby Laboratories.
123
UKRAINIAN
MULTI
RUSSIAN
Технические характеристики
Технічні характеристики
Модель: VP-DC161(i)/DC161W(i)/DC161WB(i)/DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)
Назва моделі: VP-DC161(i)/DC161W(i)/DC161WB(i)/DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)
Система
Система видеосигнала
Система сжатия видеосигнала
Система сжатия аудио сигнала
Качество записи
Устройство создания изображений
Объектив
Система
Відеосигнал
Формат стискання зображення
Формат стискання звуку
Якість запису
Формувач відеосигналу
Об‘єктив
Диаметр фильтра
ЖК-дисплей /Видоискатель
Размер/Число пикселей
Тип ЖК-дисплея
Видоискатель
Разъемы
Выход видеосигнала
Выход S-Video
Выход аудио сигнала
Выход USB
Внешний микрофон
Общие характеристики
Источник питания
Стандарт PAL
MPEG-2
D O L B Y ® D I G I TA L S T E R E O C R E ATO R
XP (около 9 Мбит/с), SP (около 6 Мбит/с), LP (около 3 Мбит/с)
Матрица ПЗС (прибор с зарядовой связью) (800 тысяч пикселей)
Объектив F1.6 с 33х (оптической) и 1200х (цифровой)
электронной трансфокацией
Ø30
VP-DC161(i)/DC163(i): 2,5 дюйма/112000 /
VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i): 2,7 дюйма/230000
TFT LCD
Цветной ЖК-видоискатель
1 В п-п (на сопротивлении 75 Ом)
Y (сигнал яркости): 1 В п-п, 75 Ом, C (сигнал цветности): 0,286 В п-п, 75 Ом
-7,5 дБ (на сопротивлении 600 Ом)
Разъем типа Mini-B
Ø3,5 мм, стерео
Метод РК-дисплея
Видошукач
З’єднувачі
Відеовихід
Відеовихід S-Video
Аудіовихід
Вихід USB
Зовнішній мікрофон
8,4 В постоянного тока, ионно-литиевая аккумуляторная батарея 7,4 В
Загальні дані
Джерело живлення
Тип источника питания
Ионно-литиевая аккумуляторная батарея, сеть переменного тока
(100 В~240 В) 50/60 Гц
Потребляемая мощность (при 5,2 Вт (VP-DC161(i)/DC161(i), ЖК-дисплей/видоискатель),
записи)
5,4 Вт (VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i),
ЖК-дисплей/видоискатель)
Рабочий диапазон температур 0°С~40°С
Диапазон температур
хранения
Габаритные размеры
Масса
Встроенный микрофон
Пульт дистанционного
управления (только VP-DC163(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i))
-
-20°С~60°С
Высота 51,5 мм, длина 87,5 мм, ширина 121,5 мм
425 г (без ионно-литиевой аккумуляторной батареи и кассеты)
Всенаправленный стереофонический микрофон
Внутри помещения: более 15 м (по прямой); вне помещения:
около 5 м (по прямой)
Эти технические характеристики и конструкция могут быть изменены без
предварительного уведомления.
124
Діаметр фільтра
РК-дисплей/Видошукач
Розмір/кількість крапок
Тип джерела живлення
Споживання енергії (запис)
Експлуатаційна температура
PAL
MPEG-2
D O L B Y ® D I G I TA L S T E R E O C R E ATO R
XP (більше 9Мб/с), SP (більше 6Mб/с), LP (більше 3Mб/с)
CCD (Пристрій із зарядовим зв’язком) (800k пікселів)
F1.6 33x(оптичний), 1200x(цифровий) об’єктив електронної
трансфокації
Ø30
VP-DC161(i)/DC163(i): 2.5 дюйми 112k /
VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i): 2.7 дюйми 230k
РК-дисплей з активною матрицею
Кольоровість РК-дисплея
1Vp-p (з терміналом 75Ω)
Y: 1Vp-p, (з терміналом 75Ω), C: 0. 286Vp-p, 75Ω
-7.5dBs (з терміналом 600Ω)
З’єднувач тип Mini-B
Ø3.5 стерео
Постійний струм 8.4 В, літієво-полімерна акумуляторна батарея 7.4 В
Літієво-полімерна акумуляторна батарея, живлення (100 B~240 B)
50/60 Гц
5.2 Вт (VP-DC161(i)/DC161(i), РК-дисплей/видошукач),
5.4 Вт (VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i),
РК-дисплей/видошукач)
0˚~40˚C (32˚F~104˚F)
-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Висота 51.5 мм (2.02 дюйма), довжина 87.5 мм (3.44 дюйма),
ширина 121.5 мм (4.78 дюйма)
Вага
425 г (0.936 фунта, 15.17 унції) (без літієво-полімерної акумуляторної батареї)
Внутрішній мікрофон
Всенаправлений стереофонічний мікрофон
Дистанційне управління
У приміщенні: більше 15 м (49 футів) (по прямій), на вулиці:
(лише VP-DC163(i)/DC165W(i)/ більше 5 м (16.4 футів) (по прямій)
DC165WB(i))
Температура зберігання
Зовнішні габарити
- Дані технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.
RUSSIAN
UKRAINIAN
Предметный указатель
-AAF/MF ....................................................... 52
-BBLC .......................................................... 47
-CColor Nite ................................................. 48
-DDIS ........................................................... 60
-MMemory Stick ............................................ 90
-PPictBridge ............................................... 106
-ААвтоэкспоз. .............................................. 53
Аксессуары .............................................. 13
AV Вход/Вых. ........................................... 85
-ББаланс бел. ............................................ 55
Быстрое меню ......................................... 27
-ВВидоискатель .......................................... 38
Вырез. ветра ........................................ 50
Выдержка ................................................ 51
-ДДата/Время .............................................. 37
Демонстрац. ........................................... 35
Джойстик.................................................. 26
Диски ........................................................ 10
Добавить.................................................. 72
-ЖЖК-дисплей ............................................. 36
-ЗЗакрыть .................................................... 85
Защита ..................................................... 97
Звук затвора ............................................ 33
Звук. сигнал ............................................. 32
Зум ........................................................... 45
-ИИмя .......................................................... 80
Индикатор................................................ 49
Интерфейс USB ............................ 108~115
Информация ........................................... 79
Источник питания................................. .. 25
-ККарта памяти ........................................... 90
Кач-во фото ............................................. 92
Копирование...................................... 88, 89
-ЛЛитиево-ионный батарейный блок ........ 21
-ММетка печ. ............................................. 104
Микрофон ................................................ 45
-ННомер файла .......................................... 93
-ООтм. зак. .................................................. 84
Очистка диска ........................................... 7
-ППерех. ...................................................... 74
Перемещение изображения ................ 101
Пульт дистанционного управления ....... 18
Пульт ДУ .................................................. 31
-РРежим EASY.Q ........................................ 44
Режим записи .......................................... 42
Режимы работы....................................... 26
Резкость ................................................... 46
Ремешок .................................................. 19
-ССоединение ............................................. 85
Список названий ..................................... 62
-УУдаление ..................................... 67, 71, 98
Удалить .................................................... 76
Увеличение ......................................... 66
Установить часы ..................................... 30
-ФФормат ............................................. 81, 100
Фотографии ............................................. 95
Функциональные кнопки ......................... 15
-ЦЦифр. зум ................................................ 61
Цифр. эф-т .............................................. 57
Част. удал...................................... 68, 77
-ЭЭкранное меню .................................. 28,29
Экспозиция .............................................. 51
Эскизный указатель ................................ 62
-ЯЯзык экранного меню ............................. 34
Предметний покажчик
-ААвтофокус / Ручний фокус ..................... 52
Аксесуари ................................................ 13
-Б-
Баланс бел. (Баланс білого) .................. 55
-В-
Видалення ................................... 67, 71, 98
Вырез. ветра (Комп. вітру) ..................... 50
Видошукач ............................................... 38
Витримка затвору ................................... 51
-Д-
Дата/Время (Дата/Час) ........................... 37
Автоэкспоз. (Програм. АЕ) ..................... 53
Демонстрац. (Демонстрація).................. 35
Джерело живлення ................................. 25
Джойстик.................................................. 26
Диски ........................................................ 10
Добавить (Додати) .................................. 72
AV Вход/Вых (АВ вхід./вих)..................... 85
-Е-
Екранне меню .................................... 28,29
-З-
Закрыть (Фінал.)...................................... 82
Захист ...................................................... 97
Звук затвора (Звук затвору) ................... 33
Звук. сигнал (Звук. сигнал) ..................... 32
Зникнення ................................................ 46
-І-
Інтерфейс USB .............................. 108~115
Інформація .............................................. 79
-К-
Картка пам’яті.......................................... 90
Картка пам’яті Memory Stick ........................ 90
Кач-во фото (Якість фото) ...................... 92
Компенсація перевідбитого світла..............47
Копіювання ........................................ 88, 89
-Л-
Літієво-полімерна акумуляторна батарея . 21
-М-
Меню швидкого доступу ......................... 27
Мікрофон ................................................. 45
Мова екранного меню ............................... 34
-Н-
Назва ....................................................... 80
Налаштування годинника ....................... 30
Наручний ремінець ................................. 19
Не закр (Зн. фін.). ................................... 84
Номер файла (№ файлу) ....................... 93
-О-
Очищення диску ........................................ 7
-П-
Перех. (Перем) ........................................ 74
Під’єднання ............................................. 85
Позначка друку...................................... 104
Пульт дистанційного керування ............. 18
Пульт ДУ (ДК) .......................................... 31
-Р-
Режим EASY.Q ........................................ 44
Режим запису .......................................... 42
РК-дисплей .............................................. 36
Робочі режими ......................................... 26
Рухоме зображення .............................. 101
-ССвітлодіод ................................................ 49
Список піктограм ..................................... 62
Список заголовків ................................... 62
-Т-
Трансфокація .......................................... 45
-УУвеличение (Трансфокація при відтворенні) . 66
Удалить (Видал.) ..................................... 76
-Ф-
Формат ............................................ 81, 100
Фотозображення ............................. 69, 100
Функціональні кнопки .............................. 15
-Ц-
Цифр. зум (Циф.трансф.)....................... 61
Цифровий стабілізатор зображення...... 60
Цифр. эф-т (Циф. Ефекти)..................... 57
-Ч-
Част. удал (Част.видал.)..................... 68, 77
-ЭЭкспозиция (Експозиція) ........................ 51
-CColor Nite ................................................. 48
-P-
PictBridge ............................................... 106
125
RUSSIAN
UKRAINIAN
Cвязывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Eсли у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,
связываывайтесь с информационным центром Samsung.
Зв’яжіться з SAMSUNG WORLD WIDE
Якщо ви маєте коментрі або питання стосовно виробів компанії Samsung,
зв’яжіться з центром підтримки користувачів Samsung.
Region Country
Region Country
Customer
CANADA
North America MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
Latin America GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
Europe
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
CIS
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
Middle East & VIETNAM
Africa
SOUTH AFRICA
U.A.E
Care Certre
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1800 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
Customer
CANADA
North America MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
Latin America GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
Europe
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
CIS
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
Middle East & VIETNAM
Africa
SOUTH AFRICA
U.A.E
Care Certre
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1800 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
UKRAINIAN
RUSSIAN
ЭТА ВИДЕОКАМЕРА DVD ПРОИЗВЕДЕНА:
Подлежит использованию по
назначению в нормальных условиях
Срок службы: 7 лет
Cepтификат № : POCC KR.AЯ46.B18702
Совместимость с RoHS
Это устройство соответствует
“Ограничению по
использованию определенных
опасных веществ в электрическом
и электронном оборудовании”.
В устройстве не используются 6
опасных веществ: кадмий (Cd), свинец
(Pb), ртуть (Hg), шестивалентный хром
(Cr+6), полибромированные бифенилы
(PBB), полибромированные
полибромированные дифениловые
эфиры (PBDE).
ДАНА ВІДЕОКАМЕРА DVD ВИРОБЛЕНА:
Відповідність вимогам RoHS
Наші вироби виготовляються у
відповідності з вимогами
“Обмеження на використання
деяких шкідливих речовин у електричному
та електронному устаткуванні”, і
ми не використовуємо 6 шкідливих
матеріалів - кадмій (Cd), свинець (Pb),
ртуть (Hg), шестивалентний хром (Cr+6),
полібромдіфеніли (PBBs),
полібромдіфенілефіри (PBDEs) - у наших
виробах.
Download PDF

advertising