Samsung | AX034EPXAWQ/UE | Samsung AX034EPXAWQ/UE User guide

‫هل لديك أسئلة أو تعليقات؟‬
‫أو تفضل بزيارتنا على املوقع‬
‫رقم الهاتف‬
800-SAMSUNG (726-7864)
‫الدولة‬
www.samsung.com/ae (English(
www.samsung.com/ae_ar (Arabic(
www.samsung.com/ae (English(
www.samsung.com/ae_ar (Arabic(
www.samsung.com/ae (English(
www.samsung.com/ae_ar (Arabic(
www.samsung.com/ae (English(
www.samsung.com/ae_ar (Arabic(
800-SAMSUNG(726-7864)
OMAN
183-2255 (183-CALL)
KUWAIT
8000-4726
BAHRAIN
800-2255 (800-CALL)
QATAR
HHP & NPC ONLY
www.samsung.com
08000-726786
EGYPT
www.samsung.com/n_africa
0800 100 100
ALGERIA
www.samsung.com/pk/
0800-Samsung (72678) PAKISTAN
www.samsung.com/n_africa
80-1000-12 TUNISIA
www.samsung.com/Levant(English(
0800-22273
06 5777444
JORDAN
www.samsung.com/Levant(English(
18252273
SYRIA
www.samsung.com
021-8255
IRAN
www.samsung.com
080 100 2255
MOROCCO
www.samsung.com/sa
920021230
SAUDI ARABIA
www.samsung.com
444 77 11
TURKEY
www.samsung.com
0860 SAMSUNG (726 7864)
SOUTH AFRICA
www.samsung.com
Paper_AX034EPXAWQ_3ge_IB_cover_AR.indd 2
U.A.E
2013-07-18 오후 5:17:07
‫عیب یابی‬
‫قبل از اینکه مشکل دستگاه را گزارش کنید‪ ،‬لطفا ً جدول رفع مشکالت زیر را بازبینی کنید‪.‬‬
‫مشکل‬
‫راه حل‬
‫تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب‬
‫سازی اصال ً کار منی کند‪.‬‬
‫ •کنترل کنید که دوشاخه برق به طور صحیح وصل شده باشد‪ .‬دوشاخه برق را به طور صحیح به پریز روی دیوار‬
‫زده و دوباره دستگاه را به راه بیاندازید‪.‬‬
‫‪FARSI‬‬
‫ •ببینید آیا برق قطع شده است‪ .‬پس از کنترل وضعیت جریان برق‪ ،‬دستگاه را دوباره به راه بیاندازید‪.‬‬
‫ •پریز برق را برای هرگونه اشکالی کنترل کرده و یک از پریز دیگر استفاده کنید‪.‬‬
‫ •کنترل کنید که پوشش فوقانی درست بسته شده باشد‪.‬‬
‫منایشگر تعویض فیلتر ‪ HEPA‬یا فیلتر‬
‫بوگیر به طور متداوم روشن است‪.‬‬
‫ •کنترل کنید که دکمه [ ] و دکمه [ ] را به طور همزمان و برای بیش از ‪ 3‬ثانیه فشرده باشید‪ .‬هنگام‬
‫تعویض این فیلترها‪ ،‬دکمه [ ] و دکمه [ ] را برای ‪ 3‬ثانیه فشار دهید تا صدای بیپ را بشنوید‪.‬‬
‫ •کنترل کنید که آیا از دستگاه برای مدت طوالنی استفاده نشده یا از آب کثیف استفاده شده است‪ .‬بطری آب‪،‬‬
‫فیلتر مرطوب سازی و داخل دستگاه را متیز کنید‪.‬‬
‫بو تولید می شود‪.‬‬
‫ •کنترل کنید که آیا بو شبیه بوی کلر است‪.‬‬
‫ •بو ممکن است از کلر داخل آب باشد‪( .‬آب را برای در حدود یک روز در بیرون قرار داده و سپس آب را دوباره تغذیه‬
‫کنید‪).‬‬
‫ •کنترل کنید که آیا پیش فیلتر کثیف است و سپس پیش فیلتر را متیز کنید‪.‬‬
‫ •کنترل کنید که آیا بو از فیلتر ‪ HEPA‬یا فیلتر مرطوب سازی ساطع می شود و سپس این دو فیلتر را تعویض‬
‫کنید‪.‬‬
‫آب تغذیه منی شود‪.‬‬
‫ •کنترل کنید که آیا بطری آب به طور صحیح در داخل جعبه بطری آب قرار گرفته است‪.‬‬
‫ •تغذیه آب را پس از برداشنت فیلتر تصفیه از بطری آب کنترل کنید‪.‬‬
‫ •کنترل کنید که آیا هوا داخل اتاق گرم است یا پنجره ها باز هستند‪.‬‬
‫میزان رطوبت برای تنظیم میزان رطوبت •میزان رطوبت مخصوصا ً در زمستان بسیار پایین است چون از دستگاه در اتاق در بسته و مسدود استفاده می‬
‫شود‪ .‬بنابراین میزان فعلی رطوبت ممکن است به میزان باالی رطوبتی که کاربران تنظیم کرده اند باال نرود‪.‬‬
‫در حالت مرطوب سازی باال منی رود‪.‬‬
‫❋ ❋این نشانگر خرابی محصول نبوده ولی صرفا ً تفاوتی می باشد که بستگی به محیط استفاده دارد‪.‬‬
‫بطری آب خالی می شود ولی چراغ‬
‫[تغذیه آب] روشن منی شود‪.‬‬
‫نسیم ایجاد شده ولی رطوبتی نیست‪.‬‬
‫ •کنترل کنید که آیا آب در سینی باقی مانده است‪ .‬هنگامیکه آب سینی خالی شده‪ ،‬چراغ جریان آب [‬
‫عالوه بر بطری آب روشن خواهد شد‪ .‬پس از برداشنت همه آب موجود در سینی‪ ،‬دستگاه را به راه انداخته و‬
‫] در ‪ 3‬تا ‪ 5‬دقیقه روشن است‪.‬‬
‫کنترل کنید که آیا چراغ [‬
‫]‬
‫ •کنترل کنید که آیا حالت مرطوب سازی خاموش است‪ .‬اگر چراغ مرطوب سازی خاموش است‪ ،‬عملکرد مرطوب‬
‫سازی کار نخواهد کرد‪ ،‬بنابراین پس از کنترل‪ ،‬آنرا به حالت مرطوب سازی تغییر دهید‪.‬‬
‫ •چون دستگاه یک تصفیه کننده هوای تبخیری با عملکرد مرطوب سازی می باشد‪ ،‬بخار نامرئی است‪ .‬حتی اگر‬
‫نباشید‪.‬‬
‫منی توانید بخار دستگاه را مشاهده کنید‪ ،‬در مورد خراب کار کردن دستگاه نگران ِ‬
‫ •کنترل کنید که آیا از آب چاه ‪ /‬چشمه استفاده کرده اید و سپس آنرا به آب شیر تغییر دهید‪.‬‬
‫رطوبت کمتری ایجاد شده است‪.‬‬
‫ •کنترل کنید که آیا بطری آب یخ زده یا زیادی سرد است‪ .‬پس از اینکه ‪ 10‬تا ‪ 15‬دقیقه سپری شده از آب ‪ 7‬تا ‪15‬‬
‫درجه سانتی گراد استفاده کنید‪ .‬هنگام استفاده از آب به دمای زیر ‪ 6‬درجه سانتی گراد‪ ،‬ممکن است که دستگاه‬
‫درست کار نکند‪.‬‬
‫ •کنترل کنید که آیا توربین هیدرولیک درست جا افتاده است‪ .‬هنگام قرار دادن توربین در دستگاه‪ ،‬طرفی که‬
‫چرخه دندانه دار دارد باید به سمت جلو باشد‪.‬‬
‫ •کنترل کنید که آیا سر و صدای برقی است‪ .‬سر و صدای برقی ممکن است در حین تولید یون ایجاد شود‪ .‬بنابراین‬
‫در مورد این سرو صدا‪ ،‬نگران خراب کار کردن دستگاه نباشید‪.‬‬
‫سرو صدای عجیبی ایجاد شده است‪.‬‬
‫ •کنترل کنید که آیا سر و صدای مکانیکی است‪.‬‬
‫کنترل کنید که آیا توربین هیدرولیک و سینی با پودر سفید کثیف شده اند‪.‬‬
‫یک فیلتر تصفیه آب جدید را خریداری کرده و آنرا تعویض کنید‪ .‬توربین هیدرولیک مرطوب سازی و سینی را‬
‫مرتب متیز کنید‪ .‬مخصوصا ً هنگامیکه پودر سفید در اطراف شیار بخش دنده توربین هیدرولیک مرطوب سازی‬
‫وجود دارد‪ ،‬آنرا با برس نرم متیز کنید چون پودر سفید سر و صدا ایجاد می کند‪.‬‬
‫ •آیا توربین هیدرولیک یا سینی با پودر سفید کثیف شده است؟‬
‫خطایی نشان داده می شود‪.‬‬
‫پیام ها در منایشگر تایمر پانل کنترل نشان داده می شوند‪ .‬در این صورت‪ ،‬دستگاه یک مشکل خاص‬
‫•‬
‫دارد‪ ،‬بنابراین با مرکز خدماتی متاس حاصل منایید‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:25‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 23‬‬
‫متیز کردن و نگه داری‬
‫تعویض فیلتر ‪ HEPA‬و فیلتر بوگیر‬
‫هنگامیکه چراغ تعویض فیلتر (‬
‫) در پانل کنترل روشن است‪ ،‬فیلتر ‪ HEPA‬و فیلتر بوگیر را تعویض کنید‪.‬‬
‫فیلتر ‪HEPA‬‬
‫فیلتر ‪ HEPA‬یک فیلتر بسیار پربازده می باشد که ذرات ریز گرد و خاک و‬
‫ذرات سیگار را از بین می برد‪.‬‬
‫فیلتر بوگیر‬
‫فیلتر بوگیر یک فیلتر بسیار پربازده می باشد که بوهای مربوط به فعالیت‬
‫های روزمره زندگی را از قبیل حمام یا غذا از بین می برد‪.‬‬
‫‪1.1‬در حالیکه دستگاه خاموش شده‪ ،‬پوشش فوقانی (①) را جدا کرده و قاب فیلتر را که‬
‫در جلوی پیش فیلتر است (②) بیرون بکشید‪.‬‬
‫①‬
‫پوشش فوقانی‬
‫قاب فیلتر‬
‫②‬
‫‪2.2‬فیلتر ‪ HEPA‬و فیلتر بوگیر را از قاب فیلتر بیرون بکشید‪.‬‬
‫‪- -‬پس از کشیدن فیلتر ‪ ،HEPA‬می توانید فیلتر بوگیر را بیرون بکشید‪.‬‬
‫دستگیره فیلتر‬
‫‪3.3‬فیلتر ‪ HEPA‬و فیلتر بوگیر جدید را در داخل قاب فیلتر قرار دهید‪.‬‬
‫ ‪-‬اگر دست شما به فیلتر بوگیر خورد‪ ،‬دست شما کثیف خواهد شد‪ .‬قبل از تعویض‬‫فیلتر ها‪ ،‬دستکش به دست کنید‪.‬‬
‫ ‪-‬هنگام قرار دادن فیلتر ‪ HEPA‬و فیلتر بوگیر در داخل قاب فیلتر‪ ،‬ابتدا فیلتر بوگیر و‬‫سپس فیلتر ‪ HEPA‬را قرار دهید‪.‬‬
‫‪4.4‬پس از قرار دادن قاب فیلتر (①) سر جایش‪ ،‬پوشش فوقانی (②) را ببندید‪.‬‬
‫‪- -‬هنگامیکه قاب فیلتر را سرجایش قرار می دهید‪ ،‬جهت وارد کردن را کنترل کنید‪.‬‬
‫②‬
‫پوشش فوقانی‬
‫قاب فیلتر‬
‫①‬
‫‪5.5‬پس از روشن کردن دستگاه‪ ،‬دکمه [ ] و دکمه [ ] را با هم برای ‪ 3‬ثانیه فشار دهید‪.‬‬
‫ ‪-‬چراغ تعویض فیلتر در صفحه کنترل با صدای بیپ خاموش شده و چراغ برای دوره تعویض بعدی دوباره روشن خواهد شد‪.‬‬‫تذکر‬
‫احتیاط‬
‫ •فیلتر تعویض را می توان در مرکز خدماتی ‪ Samsung‬خریداری کرد‪.‬‬
‫ •فیلتر ‪ HEPA‬و فیلتر بوگیر را نباید با آب متیز کرد یا در معرض آب قرار داد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:25‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 22‬‬
‫متیز کردن پیش فیلتر‬
‫‪1.1‬در حالیکه دستگاه خاموش شده‪ ،‬پوشش فوقانی را جدا کرده (①) و پیش فیلتر را‬
‫از قاب پیش فیلتر جدا کنید‪.‬‬
‫①‬
‫یناقوف ششوپ‬
‫رتلیف شیپ‬
‫‪FARSI‬‬
‫②‬
‫‪2.2‬پیش فیلتر را با آب جاری متیز کنید‪.‬‬
‫ ‪-‬هنگامیکه گرد و خاک زیادی ضخیم شده‪ ،‬فیلتر را با استفاده از شوینده خنثی‬‫با آب گرم آبکشی کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬فیلتر را کامال ً در سایه خشک کنید‪.‬‬
‫‪- -‬هنگام خشک کردن فیلتر‪ ،‬نباید در معرض نور مستقیم آفتاب قرار گیرد‪.‬‬
‫‪4.4‬پس از قرار دادن پیش فیلتر در داخل قاب پیش فیلتر (①)‪ ،‬پوشش فوقانی (②) را‬
‫ببندید‪.‬‬
‫②‬
‫یناقوف ششوپ‬
‫رتلیف شیپ‬
‫①‬
‫تذکر‬
‫ •فیلتر را طوری در دستگاه قرار دهید که سمت جلو به طرف جلو باشد‪.‬‬
‫ •پیش فیلتر را هر ‪ 2‬هفته متیز کنید‪ .‬با این وجود دوره متیز کردن ممکن است بستگی به شرایط محیط اطراف و ساعات استفاده‬
‫متفاوت باشد‪ ،‬پس این دوره بایستی در منطقه پر گرد و خاک کوتاه تر باشد‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:24‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 21‬‬
‫متیز کردن و نگه داری‬
‫متیز کردن سینی و بخش داخلی دستگاه‬
‫اگر دستگاه برای مدت طوالنی متیز نشود‪ ،‬رسوبات (پودر) ممکن است ایجاد شود پس دستگاه را مرتب متیز کنید‪.‬‬
‫‪1.1‬در حالیکه دستگاه خاموش شده‪ ،‬پوشش فوقانی (①) را جدا کرده و بطری آب را از جعبه‬
‫بطری آب (②) بیرون بکشید‪.‬‬
‫پوشش فوقانی‬
‫بطری آب‬
‫①‬
‫②‬
‫‪2.2‬پوشش جانبی را توسط گرفنت و کشیدن دسته سینی در قسمت زیر دستگاه سمت‬
‫راست جدا کرده و سپس توربین هیدرولیک مرطوب سازی را در جهت فلش بلند کنید‪.‬‬
‫مراقب باشید که آب از توربین هیدرولیک مرطوب سازی جاری نشود‪.‬‬
‫‪3.3‬اگر پودر سفید روی سطح توربین هیدرولیک مرطوب سازی یا در اطراف شیار بخش دنده‬
‫ایجاد شود ممکن است سر و صدا ایجاد کند‪ .‬بنابراین این بخش ها را با برس نرم متیز کنید‪.‬‬
‫‪4.4‬سینی‪ ،‬پوشش جانبی و داخل دستگاه را پس از خالی کردن آب سینی‪ ،‬با حوله خشک‬
‫کنید‪.‬‬
‫ ‪-‬هنگامیکه سینی زیادی کثیف شده است‪ ،‬سینی را با استفاده از آب و شوینده خنثی‬‫متیز کرده و آنرا آبکشی کرده و در سایه کامال ً خشک کنید‪.‬‬
‫ ‪-‬سطح سینی را با اقالم تیز متیز نکنید‪.‬‬‫‪5.5‬توربین هیدرولیک مرطوب سازی را در سینی قرار دهید‪ .‬هنگام قرار دادن توربین در سینی‪،‬‬
‫سمتی که نوشته '‪( 'Back‬پشت) دارد باید در سمت پشت دستگاه باشد‪.‬‬
‫ ‪-‬هنگام قرار دادن توربین هیدرولیک مرطوب سازی در سینی‪ ،‬سمت پشت توربین را ابتدا‬‫در قالب جا انداخته و سپس قالب جلو را برای جا انداخنت توربین بکشید‪.‬‬
‫‪6.6‬پس از بسنت پوشش جانبی (①)‪ ،‬بطری آب را در جعبه بطری آب قرار داده (②) و پوشش‬
‫فوقانی را ببندید‪)③(.‬‬
‫پوشش فوقانی‬
‫بآ یرطب‬
‫③‬
‫②‬
‫①‬
‫پوشش جانبی‬
‫تذکر‬
‫ •هنگامیکه پوشش فوقانی پس از متیز کردن درست بسته نشود‪ ،‬دستگاه درست کار نخواهد کرد‪.‬‬
‫ •سینی و داخل دستگاه را برای بیش از یکبار در هفته متیز کنید‪ .‬ولی اگر این بخش ها بوی بد ایجاد کرده یا کثیف شدند‪ ،‬به دفعات‬
‫بیشتری متیز کنید‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:22‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 20‬‬
‫‪FARSI‬‬
‫‪5.5‬پس از سوار کردن قطعه الستیکی در شیار فیلتر هیدرولیک مرطوب سازی‪ ،‬فیلتر‬
‫مرطوب سازی با توربین هیدرولیک مرطوب سازی‪ .‬هنگام قرار دادن توربین هیدرولیک‬
‫مرطوب سازی در دستگاه‪ ،‬نوشته '‪( 'Back‬پشت) روی توربین باید به سمت پشت‬
‫دستگاه باشد‪.‬‬
‫‪6.6‬پس از بسنت پوشش جانبی (①)‪ ،‬بطری آب را در جعبه بطری آب قرار داده (②) و‬
‫پوشش فوقانی را ببندید‪)③(.‬‬
‫پوشش فوقانی‬
‫بطری آب‬
‫③‬
‫②‬
‫①‬
‫پوشش جانبی‬
‫تذکر‬
‫احتیاط‬
‫ •فیلتر مرطوب سازی باید حداقل ‪ 2‬بار در هفته متیز شود و توربین هیدرولیک مرطوب سازی باید حداکثر ‪ 1‬بار در هفته متیز شود‪.‬‬
‫ •فیلتر مرطوب سازی سمت جلو یا عقب ندارد‪.‬‬
‫ •اگر فیلتر مرطوب سازی زیادی کثیف شده یا بوی بدی می دهد‪ ،‬شوینده را در آب ولرم حل کرده و فیلتر را برای در حدود یکساعت در آب‬
‫قرار دهید‪ .‬سپس فیلتر را با مالش و فشردن مالیم با دست متیز کرده و آنرا قبل از خشک کردن کامل در سایه کامال ً آبکشی کنید‪.‬‬
‫ •اگر از عملکرد مرطوب سازی برای مدت طوالنی استفاده منی کنید‪ ،‬آب را در سینی و بطری آب خالی کرده‪ ،‬فیلتر مرطوب سازی را متیز و‬
‫خشک کنید و فیلتر در محلی انبار کنید که در آن بوهای دیگری وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫ •هنگامیکه پوشش فوقانی پس از متیز کردن درست بسته نشود‪ ،‬دستگاه درست کار نخواهد کرد‪.‬‬
‫ •هنگامیکه کثافات زیادی چسبیده باشد‪ ،‬متیز کردن توربین هیدرولیک مرطوب سازی و سینی مشکل خواهد بود و ممکن است سر و‬
‫صدا یا خرابی محصول پیش بیاید‪.‬‬
‫ •فیلتر مرطوب سازی را برای بیش از ‪ 3‬بار آبکشی کنید تا شوینده در فیلتر باقی مناند‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:19‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 19‬‬
‫متیز کردن و نگه داری‬
‫متیز کردن فیلتر تصفیه‬
‫هنگامیکه دستگاه برای مدت طوالنی متیز نشده‪ ،‬پودر رسوبی در توربین هیدرولیک مرطوب سازی ایجاد خواهد شد‪ ،‬پس فیلتر را مرتب متیز کنید‪.‬‬
‫‪1.1‬در حالیکه دستگاه خاموش شده‪ ،‬پوشش فوقانی (①) را جدا کرده و بطری آب را از‬
‫جعبه بطری آب (②) بیرون بکشید‪.‬‬
‫پوشش فوقانی‬
‫بطری آب‬
‫①‬
‫②‬
‫‪2.2‬پوشش جانبی را توسط کشیدن دسته سینی در قسمت زیر دستگاه سمت راست جدا‬
‫کرده و توربین هیدرولیک مرطوب سازی را بلند کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬بخشی که با '‪( 'Back‬پشت) عالمت شده را روی توربین هیدرولیک مرطوب سازی گرفته‬
‫و گیره (‪ 6‬محل) را در جهت فلش فشار دهید تا جدا شده و سپس فیلتر مرطوب سازی‬
‫را بیرون بکشید‪.‬‬
‫ ‪-‬هنگام سوار کردن مجدد توربین هیدرولیک مرطوب سازی‪ ،‬روال سوار سازی را در جهت‬‫عکس تکرار کنید‪.‬‬
‫‪4.4‬فیلتر مرطوب سازی را با خیساندن آن در آب متیز کنید‪ .‬سپس فیلتر را با دست با مالیمت‬
‫فشار داده و در سایه قرار دهید تا خشک شود‪.‬‬
‫ ‪-‬شوینده را در آب ولرم حل کرده و فیلتر را برای ‪ 20‬تا ‪ 30‬دقیقه در آب قرار دهید‪ .‬سپس‬‫فیلتر را با دست با مالیمت فشار داده تا متیز شود‪.‬‬
‫ ‪-‬فیلتر را با آب متیز آبکشی کنید تا شوینده و آلودگی در فیلتر پاک شود‪( .‬اگر فیلتر‬‫کامال ً شسته نشود‪ ،‬ممکن است بو ایجاد کند‪).‬‬
‫‪- -‬پس از متیز کردن فیلتر‪ ،‬بگذارید که فیلتر در سایه خشک شود‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:18‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 18‬‬
‫متیز کردن فیلتر تصفیه آب‬
‫‪FARSI‬‬
‫‪1.1‬پس از جدا کردن فیلتر تصفیه آب از درپوش بطری آب‪ ،‬فیلتر را در داخل یک کاسه پر از آب‬
‫شیر قرار داده و آنرا با تکان دادن آهسته متیز کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬فیلتر تصفیه آب را سرجایش در داخل درپوش بطری آب قرار دهید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫احتیاط‬
‫ •فیلتر تصفیه آب تنها زمانی الزم است متیز شود که سطح فیلتر آلوده شده باشد‪.‬‬
‫ •استفاده اولیه ‪ :‬هنگامیکه فیلتر را برای چند بار اول می شوئید‪ ،‬گاهی اوقات رنگ آب ممکن است قرمز تیره باشد ولی این موضوع‬
‫ضرری برای انسان نخواهد داشت‪.‬‬
‫ •تغذیه آب ‪ :‬هنگامیکه از دستگاه برای اولین بار استفاده می کنید‪ ،‬زمان استفاده اولیه ممکن است به تأخیر بیافتد چون برای تغذیه آب‬
‫نیاز به زمان دارد (حداکثر ‪ 5‬دقیقه)‪.‬‬
‫ •زمان تعویض ‪ :‬زمان تعویض برای فیلتر تصفیه آب ممکن است بستگی به سازه های آب و عمر خدماتی متغیر باشد‪ .‬هنگامیکه پودر‬
‫سفید رنگ در سینی یا توربین هیدرولیک ایجاد می شود‪ ،‬یک فیلتر جدید را خریداری کنید‪.‬‬
‫(طول مدت عمر پیش بینی شده برای فیلتر ‪ 3‬تا ‪ 6‬ماه است‪).‬‬
‫ •حفظ و نگهداری ‪ :‬اگر قرار نیست که برای مدت طوالنی از فیلتر استفاده کنید‪ ،‬آنرا از روی بطری آب برداشته‪ ،‬رطوبت روی سطح را‬
‫خشک کرده و آنرا در بسته نایلونی انبار کنید‪.‬‬
‫ •مراقبت باشید که صدمه ای وارد نشود چون فیلتر تصفیه آب ممکن است در اثر ضربه تضعیف شود‪ .‬هنگامیکه به بطری آب صدمه‬
‫ای وارد شد‪ ،‬دیگر از آن استفاده نکنید چون خطر نشت آب وجود دارد و با مرکز خدماتی متاس بگیرید‪.‬‬
‫ •فیلتر تصفیه آب را جدا نکنید‪ ،‬به فیلتر ضربه وارد نکرده و در توری فیلتر سوراخ ایجاد نکنید‪ .‬در غیر اینصورت‪ ،‬یک رزین تعویض یون‬
‫مثبت خارج خواهد شد‪.‬‬
‫ •آبی که در دستگاه تصفیه و ذخیره شده را ننوشید‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:14‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 17‬‬
‫متیز کردن و نگه داری‬
‫متیز کردن بطری آب‬
‫‪1.1‬در حالیکه دستگاه خاموش شده‪ ،‬پوشش فوقانی (①) را جدا کرده و بطری آب را‬
‫از جعبه بطری آب (②) بیرون بکشید‪.‬‬
‫پوشش فوقانی‬
‫بطری آب‬
‫‪2.2‬درپوش بطری آب را باز کنید‪.‬‬
‫ ‪-‬درپوش بطری را در جهت خالف عقربه ساعت بگردانید‪ .‬قبل از باز کردن بطری‬‫آب‪ ،‬درگاه واقع در وسط درپوش بطری را برای خارج کردن خلغ فشار دهید تا‬
‫درپوش بطری را بتوان به آسانی باز کرد‪.‬‬
‫①‬
‫②‬
‫درگاه‬
‫درپوش بطری آب‬
‫فیلتر تصفیه آب‬
‫‪3.3‬پس از متیز کردن بطری آب با آب جاری‪ ،‬آنرا در سایه قرار دهید تا کامال ً خشک شود‪.‬‬
‫‪- -‬بطری آب را مرتب متیز کنید‪.‬‬
‫‪4.4‬درپوش بطری آب را ببندید‪.‬‬
‫‪- -‬درپوش بطری را در جهت عقربه ساعت بگردانید‪.‬‬
‫‪5.5‬پس از قرار دادن بطری آب در داخل جعبه بطری آب (①)‪ ،‬پوشش فوقانی (②) را‬
‫سرجایش بگذارید‪.‬‬
‫پوشش فوقانی‬
‫②‬
‫①‬
‫بطری آب‬
‫تذکر‬
‫احتیاط‬
‫ •هنگام استفاده از دستگاه برای چندین بار اول‪ ،‬زمان استفاده در حین جریان پیدا کردن آب در داخل ممکن است تأخیر پیدا کند‪( .‬حداکثر‬
‫‪ 5‬دقیقه)‬
‫ •هربار که آب را تغذیه می کنید‪ ،‬وضعیت بطری آب را کنترل کرده و هنگامیکه کثیف شد آنرا متیز کنید‪.‬‬
‫ •اگر پوشش فوقانی پس از متیز کردن درست بسته نشود‪ ،‬دستگاه درست کار نخواهد کرد‪.‬‬
‫ •مراقب باشید که صدمه ای وارد نشود چون بطری آب ممکن است در اثر ضربه تضعیف شود‪ .‬هنگامیکه به بطری آب صدمه ای وارد‬
‫شد‪ ،‬دیگر از آن استفاده نکنید چون خطر نشت آب وجود دارد و باید با مرکز خدماتی متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:14‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 16‬‬
‫متیز کردن سنسور گرد و خاک‬
‫‪1.1‬شیارهای پوشش سنسور گرد و خاک را گرفته و پوشش را به سمت‬
‫راست بکشید‪.‬‬
‫‪FARSI‬‬
‫پوشش سنسور‬
‫گرد و خاک‬
‫‪2.2‬با دقت لنزهای سنسور گرد و خاک را با سواپ پنبه ای متیز کنید‪.‬‬
‫لنزهای سنسور‬
‫گرد و خاک‬
‫قطعه لوالیی پوشش سنسور گرد و خاک را در شیارهای سمت‬
‫‪3.3‬دو َ‬
‫راست قطعه سنسور گرد و خاک (①) قرار داده و پوشش را در جهت‬
‫فلش (②) فشار دهید تا وصل شود‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫پوشش سنسور‬
‫گرد و خاک‬
‫①‬
‫②‬
‫ •بخش سنسور را با مواد فرار از قبیل الکل و استون متیز نکنید‪ ،‬تنها از آب استفاده کنید‪.‬‬
‫ •هنگامیکه مواد خارجی (گرد و خاک) در اطراف لنزهای سنسور گرد و خاک باقی مانده باشند‪ ،‬وضعیت میزان آلودگی ممکن است از‬
‫وضعیت آلودگی تغییر نکند‪ .‬در این صورت‪ ،‬سنسور را دومرتبه متیز کنید‪.‬‬
‫ •بخش سنسور را هر شش ماه متیز کنید‪ .‬با این وجود دوره متیز کردن ممکن است بستگی به شرایط محیط اطراف و ساعات استفاده‬
‫متفاوت باشد‪ ،‬پس این دوره بایستی در محیط پر گرد و خاک کوتاه تر باشد‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:13‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 15‬‬
‫متیز کردن و نگه داری‬
‫احتیاط‬
‫ •قبل از متیز کردن دستگاه‪ ،‬آنرا خاموش کرده و از پریز برق بکشید‪.‬‬
‫متیز کردن سطوح خارجی‬
‫‪ee‬حوله را با آب گرم خیس کرده‪ ،‬حوله را محکم چالنده و برای پاک کردن دستگاه از آن استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ee‬برای پاک کردن گرد و خاک در شیارهای پانل بیرونی از برس متیز کردن استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ee‬برای متیز کردن شیارهای سطوح خارجی از سواپ پنبه ای استفاده کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •منایشگر و بخش کنترل دکمه را با شوینده قلیائی متیز نکنید‪.‬‬
‫ •سطوح دستگاه را با اسید سولفوریک‪ ،‬اسید هیدرولیک یا محلول آلی از قبیل تینر‪ ،‬نفت چراغ و استون متیز نکنید‪ .‬به دستگاه‬
‫برچسب نچسبانید چون به سطوح دستگاه صدمه وارد خواهد کرد‪.‬‬
‫حفظ و نگهداری از دستگاه‬
‫‪ee‬آب داخل بطری آب و داخل دستگاه را دور ریخته و سپس دستگاه را کامال ً متیز کنید‪.‬‬
‫‪ee‬پس از خالی کردن آب سینی‪ ،‬بطری آب و فیلتر تصفیه و متیز کردن فیلتر مرطوب سازی‪ ،‬آنها را با پارچه خشک پاک کرده و سپس آنها را در‬
‫سایه قرار دهید تا خشک شوند‪.‬‬
‫‪ee‬هنگامیکه برای مدت طوالنی از دستگاه استفاده منی شود‪ ،‬آنرا در کارتن قرار داده و در سایه و جایی که میزان رطوبت پایین است انبار کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •اگر آب برای مدت طوالنی در دستگاه باقی مباند‪ ،‬مواد خارجی در آب با هوا ترکیب شده که داحل دستگاه را خورده و خروجی رطوبت را‬
‫مسدود کرده و موجب تکثیر باکتری می شود‪( .‬هنگامیکه برای مدت طوالنی از دستگاه استفاده منی شود‪ ،‬همه آب بطری آب و داخل‬
‫دستگاه را خالی کنید‪).‬‬
‫حرکت دادن دستگاه‬
‫‪ee‬هنگام حرکت دادن دستگاه بدون بطری آب‪ ،‬سینی را هم جدا کنید‪.‬‬
‫(اگر سینی را بدون بطری آب بلند کنید‪ ،‬دستگاه ممکن است هنگام بیرون کشیدن سینی بیفتد‪).‬‬
‫احتیاط‬
‫ •هنگام حرکت دادن دستگاه‪ ،‬بطری آب را بایستی سوار کرد‪( .‬همه آب بطری آب و سینی را خالی کنید‪).‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:13‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 14‬‬
‫حالت خواب‬
‫هنگامیکه به خواب می روید‪ ،‬تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب سازی به طور خودکار خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫] را فشرده و حالت خواب را تنظیم کنید‪.‬‬
‫هنگام روشن شدن دستگاه‪ ،‬دکمه [‬
‫‪ee‬هر بار که دکمه [‬
‫انتخاب خواهد شد‪.‬‬
‫‪ee‬زمان خاموش شدن ‪ 1‬دقیقه بعد از زمانی که خاموش شدن را تنظیم می کنید تنظیم خواهد شد و‬
‫] زمان باقیمانده را کنترل کرده و میزان رطوبت را‬
‫] و دکمه [‬
‫می توانید توسط فشردن دکمه [‬
‫تنظیم منایید‪.‬‬
‫] در حالت تایمر‪ ،‬عملکرد تایمر لغو خواهد شد‪.‬‬
‫‪ee‬هنگام فشردن دکمه [‬
‫‪FARSI‬‬
‫] را فشار می دهید‪ ،‬زمان برای حالت خواب به واحد ‪ 1‬ساعته از ادامه تا ‪ 8‬ساعت‬
‫<هنگامیکه عملکرد خواب تنظیم‬
‫شده است>‬
‫تذکر‬
‫ •هنگامیکه زمان تنظیم شده متام می شود‪ ،‬تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب سازی به طور خودکار خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫ •پس از تنظیم عملکرد تایمر‪ ،‬اگر دستگاه را خاموش کنید یا وضعیت ادامه را برای تایمر انتخاب کنید‪ ،‬عملکرد تایمر لغو خواهد شد‪.‬‬
‫ •هنگام تنظیم عملکرد تایمر‪ ،‬زمان باقیمانده به صورت واحد ‪ 1‬ساعتی و به مرور زمان منایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫ •هنگام انتخاب عملکرد تایمر‪ ،‬دستگاه به حالت خواب تغییر خواهد کرد‪.‬‬
‫ •اگر حالت خواب را در حین استفاده از یون ‪ S-plasma‬انتخاب کنید‪ ،‬یون ‪ S-plasma‬با اینکه منایش داده نشده کار خواهد کرد‪.‬‬
‫ •حالت قبل از تنظیم حالت خواب کار خواهد کرد‪.‬‬
‫ •عملکرد تایمر خاموش تنها در حالت خواب کار می کند‪.‬‬
‫یون ‪S-Plasma‬‬
‫یون ‪ S-Plasma‬مواد مضر که از طریق –‪ HOO‬در هوا معلق هستند را جذب می کند که توسط ترکیب هیدروژن فعال (‪ )H‬با یون اکسیژن (–‪ )O2‬تولید‬
‫شده است و باند هیدروژنی ساختار پروتئین را برای اجنام ضدعفونی از بین می برد که جرم‪ ،‬ویروس و کپک در هوا را از بین می برد‪.‬‬
‫] را برای استفاده از یون ‪ S-Plasma‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ee‬دکمه [‬
‫] را فشار دهید‪ .‬منایشگر یون ‪ S-Plasma‬خاموش‬
‫‪ee‬برای لغو عملکرد یون ‪ ،S-Plasma‬دکمه [‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪ee‬از عملکرد یون ‪ S-Plasma‬می توان بدون آب استفاده کرد‪( .‬میزان رطوبت فعلی منایش داده خواهد‬
‫شد‪).‬‬
‫<هنگامیکه عملکرد یون ‪ S-Plasma‬روشن‬
‫است>‬
‫تذکر‬
‫ •هنگامیکه از عملکرد مرطوب سازی استفاده منی کنید‪ ،‬آب را از بطری آب تخلیه کنید‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:13‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 13‬‬
‫حالت عملکرد‬
‫می توانید حالت مرطوب سازی و تصفیه یا تنها حالت تصفیه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫حالت مرطوب سازی و تصفیه‬
‫‪ee‬از حالت مرطوب سازی استفاده می کند که میزان رطوبت داخلی و حالت تصفیه را تنظیم کرده‪ ،‬هوای متیز را در عین حال ارائه می کند‪.‬‬
‫] در پانل کنترل روشن بوده و میزان رطوبت دخلواه را می توان تنظیم منود‪.‬‬
‫‪ee‬چراغ [‬
‫حالت تصفیه‬
‫‪ee‬از حالت تصفیه تنها در طول تابستان یا شرایط رطوبت زیاد می توانید استفاده کنید‪.‬‬
‫] در پانل کنترل خاموش شده و میزان رطوبت دخلواه را منی توان تنظیم منود‪.‬‬
‫‪ee‬چراغ [‬
‫تذکر‬
‫ •هنگامیکه از عملکرد مرطوب سازی استفاده منی شود‪ ،‬توصیه می شود که توربین هیدرولیک را قبل از استفاده از دستگاه از آن جدا‬
‫کنید‪( .‬به صفحه ‪ 10‬مراجعه شود)‬
‫ •هنگامیکه تنها از حالت تصفیه بدون عملکرد مرطوب سازی استفاده می کنید‪ ،‬از شر همه آب موجود در سینی و بطری آب خالص‬
‫شده‪ ،‬فیلتر مرطوب سازی را شسته وقبل از استفاده از محصول حتما ً آنها را خشک کنید‪.‬‬
‫ •بوی ناخوشایند ممکن است هنگامی ایجاد شود که از توربین هیدرولیک مرطوب سازی در حالی استفاده می شود که خیس است‪ .‬پس‬
‫از متیز کردن کامل توربین هیدرولیک مرطوب سازی آنرا خشک کنید‪( .‬به صفحه ‪ 20‬مراجعه شود‪).‬‬
‫‪1.1‬دکمه [ ] را برای شروع حالت مرطوب سازی و تصفیه فشار دهید‪.‬‬
‫ ‪-‬تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب سازی با ایجاد صدا روشن خواهد شد‪.‬‬‫ ‪-‬هنگامیکه دستگاه را به پریز زده و روشن می کنید‪ ،‬به عنوان حالت مرطوب سازی و تصفیه روشن خواهد شد‬‫(سرعت پنکه‪(] [ :‬کم))‪.‬‬
‫ ‪-‬هنگامیکه دستگاه را دوباره روشن می کنید‪ ،‬حالتی که قبل از خاموش کردن دستگاه تنظیم کردید باقی‬‫خواهد ماند‪.‬‬
‫ ‪-‬هنگامیکه سرعت پنکه روی خودکار است‪ ،‬منی توان رطوبت دخلواه را تنظیم کرد‪.‬‬‫] را برای تنظیم میزان رطوبت دخلواه در حالت مرطوب سازی و تصفیه فشار دهید‪.‬‬
‫‪2.2‬دکمه [‬
‫ ‪-‬هنگامیکه دکمه را یکبار فشار می دهید‪ ،‬میزان رطوبت فعلی نشان داده شده و هربار که دکمه را فشار می‬‫دهید‪ ،‬میزان رطوبت دخلواه به میزان ‪ 5‬درصد افزایش پیدا خواهد کرد‪ .‬می توانید محدوده رطوبت را از ‪ 30‬تا ‪70‬‬
‫درصد تنظیم کنید‪.‬‬
‫ ‪-‬می توانید حالت مرطوب سازی و تصفیه یا تنها حالت تصفیه را توسط تنظیم میزان رطوبت انتخاب کنید‪.‬‬‫]و‬
‫] را یکبار دیگر برای خاموش کردن چراغ [‬
‫هنگامیکه میزان رطوبت دخلواه ‪ 70‬درصد است‪ ،‬دکمه [‬
‫برای متوقف کردن حالت مرطوب سازی و برای شروع حالت تصفیه فشار دهید‪.‬‬
‫ ‪-‬هنگامیکه سرعت پنکه روی خودکار است‪ ،‬وضعیت مرطوب سازی و تصفیه مناسب بستگی به دما‪ ،‬رطوبت‪،‬‬‫گرد و خاک و بوی محیط اطراف حفظ خواهد شد‪.‬‬
‫] روشن نیست‪ ،‬عملکرد مرطوب سازی کار منی کند‪.‬‬
‫ ‪-‬هنگامیکه چراغ [‬‫] در حین حالت مرطوب سازی و تصفیه چشمک می زند‪ ،‬این حالت متوقف خواهد شد‪.‬‬
‫ ‪-‬اگر مناد [‬‫] را برای تنظیم سرعت پنکه فشار دهید‪.‬‬
‫‪3.3‬دکمه [‬
‫(قوی) ‪‬‬
‫(متوسط) ‪‬‬
‫ ‪( -‬کم) ‪‬‬‫شد‪.‬‬
‫ ‪-‬هنگامیکه سرعت پنکه روی خودکار است‪ ،‬وضعیت مرطوب سازی و تصفیه مناسب بستگی به دما‪ ،‬رطوبت‪،‬‬‫گرد و خاک و بوی محیط اطراف حفظ خواهد شد‪.‬‬
‫] در پانل کنترل کم نور خواهد شد‪.‬‬
‫ ‪-‬هنگام انتخاب حالت خواب‪ ،‬تنها منایشگر [‬‫ ‪-‬سرعت پنکه در حین حالت مرطوب سازی و تصفیه به (خواب) تغییر خواهد یافت‪.‬‬‫خودکار ‪‬‬
‫(خواب) به ترتیب دوره ای انتخاب خواهد‬
‫<وضعیت تنظیمات خودکار>‬
‫‪12‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:12‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 12‬‬
‫دکمه های روی پانل کنترل‬
‫منایشگر حالت مرطوب سازی‬
‫منایشگر میزان تصفیه فعلی‬
‫میزان تصفیه هوای فعلی را نشان می دهد‬
‫منایشگر سرعت پنکه‪/‬خودکار‪/‬خواب‬
‫تنظیم سرعت پنکه یا حالت خودکار‪/‬خواب را‬
‫نشان می دهد‬
‫‪전원‬‬
‫‪FARSI‬‬
‫منایشگر تغذیه آب‬
‫نشان می دهد که به تغذیه آب نیاز است‬
‫بخش کنترل دکمه‬
‫‪풍량/모드‬‬
‫‪예약‬‬
‫منایشگر میزان رطوبت فعلی یا تایمر خاموش‬
‫میزان رطوبت فعلی‪ ،‬میزان رطوبت دخلواه (‪ )%‬یا زمان‬
‫خاموش شدن (ساعت) را نشان می دهد‬
‫‪가습‬‬
‫منایشگر تعویض فیلتر‬
‫‪S-Plasma ion‬‬
‫منایشگر یون ‪S-Plasma‬‬
‫عملکرد یون ‪ S-Plasma‬را نشان می دهد‬
‫دکمه های روی پانل کنترل‬
‫تذکر‬
‫دکمه روشن‪/‬خاموش‬
‫تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب سازی را روشن یا خاموش‬
‫می کند‪.‬‬
‫دکمه سرعت پنکه‪/‬خودکار‪/‬خواب‬
‫سرعت پنکه را تنظیم می کند یا حالت خودکار یا خواب را‬
‫انتخاب می کند‪.‬‬
‫دکمه تایمر خاموش‬
‫زمان خاموش شدن را برای تصفیه کننده هوا با عملکرد‬
‫مرطوب سازی تنظیم کنید‪.‬‬
‫دکمه حالت مرطوب سازی یا تنظیم میزان رطوبت دخلواه‬
‫حالت مرطوب سازی یا میزان رطوبت دخلواه را تنظیم می کند‪.‬‬
‫دکمه یون ‪S-Plasma‬‬
‫عملکرد یون ‪( S-Plasma‬ضدعفونی کردن) را روشن یا خاموش‬
‫کنید‪.‬‬
‫دکمه خاموش کردن مناد تعویض فیلتر‬
‫عملکرد منایش تعویض فیلتر را پس از تعویض فیلتر تنظیم‬
‫مجدد می کند‪.‬‬
‫ •هنگام فشردن دکمه [ ] در پانل کنترل‪ ،‬دستگاه شروع به کار کرده و حالت و عملکرد تنظیم شده نشان داده خواهد شد‪.‬‬
‫ •هنگامیکه یک دکمه فشرده شده و سپس عملکرد انتخاب شده با صدا نشان داده می شود‪ ،‬این موضوع نشان می دهد که عملکرد‬
‫تنظیم شده است‪.‬‬
‫منایشگر تصفیه‬
‫ •میزان تصفیه را توسط سنسور بو یا گرد و خاک نشان می دهد‪.‬‬
‫ •توصیف منایشگر تصفیه‬
‫ •قرمز ‪ :‬کم (آلوده) ‪ /‬نارجنی ‪ :‬متوسط (عادی) ‪ /‬آبی ‪ :‬زیاد (پاکیزگی)‬
‫‪11‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:11‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 11‬‬
‫نام قطعات را کنترل کنید‬
‫تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب سازی‬
‫پوشش فوقانی‬
‫پوشش فوقانی را برای کنترل‬
‫بطری آب یا پیش فیلتر باز و‬
‫بسته می کند‬
‫خروجی هوا‬
‫خروجی رطوبت یا جریان هوا‬
‫پیش فیلتر‬
‫گرد و خاک هوای ورودی را فیلتر‬
‫می کند‬
‫بطری آب‬
‫ورودی هوا‬
‫هوا خارج اتاق را به درون می کشد‬
‫سنسور گردوخاک‬
‫گرد و خاک موجود در هوا را‬
‫شناسایی می کند‬
‫نشانگر میزان آب‬
‫مقدار آب باقیمانده در بطری آب را‬
‫کنترل می کند‬
‫بخش کنترل دکمه و پانل‬
‫منایش‬
‫توربین هیدرولیک مرطوب سازی‬
‫فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر‬
‫پوشش جانبی‬
‫برای کنترل توربین هیدرولیک و سینی‬
‫باز و بسته می شود‬
‫تور ایمنی‬
‫یون ‪S-Plasma‬‬
‫سینی‬
‫آب جاری از بطری آب را ذخیره می کند‬
‫تنظیم میزان آب‬
‫مقدار ذخیره آب یا سطح آب را تنظیم‬
‫می کند‬
‫باز کردن پوشش جانبی‬
‫پس از بیرون کشیدن پوشش فوقانی و بطری آب (①)‪ ،‬پوشش جانبی را‬
‫توسط کشیدن بحش دستگیره در سمت چپ پایین دستگاه در جهت‬
‫فلش (②) جدا کنید‪.‬‬
‫ریل سینی‬
‫سینی را در تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب‬
‫سازی قرار می دهد یا از آن بیرون می کشد‬
‫باز کردن پوشش فوقانی‬
‫شیارهای جانبی در پشت دستگاه را گرفته و پوشش فوقانی را بلند‬
‫کنید‪.‬‬
‫①‬
‫②‬
‫‪10‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:10‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 10‬‬
‫‪FARSI‬‬
‫‪3.3‬پر کردن آب برای بطری آب‬
‫ ‪-‬از آب شیر استفاده کنید (که باید گرم تر از ‪ 40‬درجه سانتی گراد باشد)‪.‬‬‫‪- -‬هنگام پر کردن بطری‪ ،‬باید بطری آب را محکم نگه دارید‪.‬‬
‫‪4.4‬درپوش بطری آب را ببندید‪.‬‬
‫‪- -‬درپوش بطری را در جهت عقربه ساعت بگردانید‪.‬‬
‫‪5.5‬پس از قرار دادن بطری آب در داخل جعبه بطری آب (①)‪ ،‬پوشش فوقانی (②) را متصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫پوشش فوقانی‬
‫دسته بطری آب‬
‫②‬
‫①‬
‫بطری آب‬
‫تذکر‬
‫احتیاط‬
‫(تهیه آب) چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫ •هنگامیکه آب دستگاه در حین استفاده متام می شود‪ ،‬چراغ‬
‫ •برای شروع حالت مرطوب سازی‪ ،‬هنگامیکه دستگاه به اندازه کافی حاوی آب شد در حدود ‪ 1‬تا ‪ 5‬دقیقه بعد از پر کردن بطری آب‬
‫(تهیه آب) خاموش شده و سپس به حالت قبلی باز خواهد گشت‪.‬‬
‫منتظر شوید‪ ،‬چراغ‬
‫ •آب شیر رشد باکتری در بطری آب و سینی را کاهش داده چون آب شیر حاوی کلر می باشد‪ .‬اگر سختی آب شیر زیاد باشد‪ ،‬پودر سفید‬
‫(آالینده ها) ممکن است در فیلتر یا سینی ایجاد شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬دستگاه را بیشتر متیز کنید‪.‬‬
‫ •هنگامیکه آب از تصفیه کننده آب فشار اسمز معکونس استفاده می شود‪ ،‬پودر سفید کمتری از آب شیر تولید خواهد شد‪ .‬ولی‬
‫چون آب تصفیه کننده فشار اسمز معکوس حاوی کلر منی باشد‪ ،‬ممکن است رشد باکتری سریع تر شود‪ .‬باتری آب یا سینی را به‬
‫دفعات بیشتر با شوینده خنثی متیز کرده و استفاده از آب شیر توصیه می شود‪( .‬روش فشار اسمز معکوس ‪ :‬فشار بیشتری از فشار‬
‫اسمز به محلول متراکم تر اعمال شده تا آب بتواند به قطعه سبک تصفیه کننده حرکت کند‪).‬‬
‫ •سختی مقدار یون کلسیم و یون منیزیم را در آب نشان می دهد‪ .‬منطقه سنگ آهکی و کنار دریا سختی زیاد را نشان می دهد‪.‬‬
‫ •اگر بطری آب را پس از وصل کردن جریان آب به طور ناصحیح سوار کنید‪ ،‬اینکار ممکن است منجر به نشت آب شود‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:08‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 9‬‬
‫قبل از استفاده کنترل کنید‬
‫منایش میزان رطوبت فعلی‬
‫‪ee‬تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب سازی به طور خودکار میزان رطوبت فعلی را به صورت واحدهای ‪ 5‬درصدی شناسایی کرده و منایش می‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪ee‬میزان رطوبت منایش داده شده ممکن است با رطوبت منطقه دور متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪ee‬کاربران می توانند سرعت پنکه را در حین عملکرد مرطوب سازی دستگاه تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪ee‬میزان رطوبت تنظیم شده ممکن است با رطوبت منایش داده شده تفاوت داشته باشد که بستگی به محیط و وضعیت استفاده دارد‪.‬‬
‫استفاده از فیلتر‬
‫‪ee‬بسته بندی پالستیکی فیلتر بوگیر را از قبل استفاده جدا کنید‪.‬‬
‫‪ee‬اگر بدون فیلتر از دستگاه استفاده می کنید‪ ،‬عملکرد تصفیه هوا کار نخواهد کرد‪.‬‬
‫) روشن است‪ ،‬فیلتر ‪ HEPA‬و فیلتر بوگیر را تعویض کنید‪.‬‬
‫‪ee‬هنگامیکه چراغ تعویض فیلتر (‬
‫(فیلتر ‪ HEPA‬و فیلتر بوگیر گرد و غبار ریز نامرئی و ذرات گاز یا بو را پاک می کند‪ .‬بنابراین حتی اگر فیلتر قابل قبول به نظر می رسد‪ ،‬بایستی این‬
‫فیلتر ها را به طور مرتب تعویض کنید‪ .‬چون دوره تعویض فیلتر براساس حداکثر ساعات استفاده با توجه استفاده آن تنظیم شده است‪ ،‬دوره‬
‫تعویض ممکن است بر اساس محیط فضای بسته متفاوت باشد‪).‬‬
‫‪ee‬هنگامیکه بو تولید شد‪ ،‬سرعت پنکه کاهش پیدا کرد یا دوره استفاده مناسب متام شد‪ ،‬بایستی که فیلترها (پیش فیلتر‪/‬فیلتر بوگیر) را‬
‫تعویض کرد‪.‬‬
‫‪ee‬اگر پیش فیلتر به طور مرتب متیز شود‪ ،‬ظرفیت تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب سازی بهبود یافته و می توانید محیط فضای بسته‬
‫بهتری را حفظ کنید‪.‬‬
‫‪ee‬برای تعویض فیلتر‪ ،‬به "تعویض فیلتر ‪ HEPA‬و بوگیر" در بخش متیز کردن و حفظ و نگهداری مراجعه منایید‪.‬‬
‫مشخصات محصول‬
‫مدل‬
‫سری ‪AX034EPXAWQ‬‬
‫اندازه محصول (عرض در بلندی در عمق)‬
‫‪ 450‬در ‪ 478‬در ‪ 274‬میلی متر‬
‫ظرفیت بطری آب‬
‫‪ 3.4‬لیتر‬
‫❋ ❋طراحی و مشخصات محصول ممکن است برای بهبود محصول تغییر کنند‪.‬‬
‫جریان آب‬
‫از آب شیر برای استفاده ایمن و طوالنی مدت تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب سازی استفاده کنید‪.‬‬
‫‪1.1‬در حالیکه تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب سازی خاموش شده است‪ ،‬پوشش‬
‫فوقانی (①) را جدا کرده و بطری آب را بردارید (②)‪.‬‬
‫①‬
‫پوشش فوقانی‬
‫②‬
‫بطری آب‬
‫‪2.2‬درپوش بطری آب را باز کنید‪.‬‬
‫ ‪-‬درپوش بطری را در جهت خالف عقربه ساعت بگردانید‪ .‬قبل از باز کردن بطری آب‪ ،‬درگاه‬‫در وسط درپوش بطری را برای خارج کردن خلغ فشار دهید تا باز کردن درپوش بطری آسان‬
‫تر شود‪.‬‬
‫درگاه‬
‫‪8‬‬
‫‪2013-07-18 오후 6:02:49‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 8‬‬
‫قبل از استفاده کنترل کنید‬
‫کنترل نصب‬
‫‪FARSI‬‬
‫شرایط نصب زیر را کنترل کنید‪.‬‬
‫‪ee‬محل نصب بایستی تراز بوده و شیب نداشته باشد‪.‬‬
‫‪ee‬محل نزدیک ورودی و خروجی هوا نباید مسدود شده باشد‪.‬‬
‫‪ee‬محل نبایستی مرطوب بوده و مواد قابل اشتعال در نزدیکی نباشند‪.‬‬
‫‪ee‬محل بایستی فاصله ‪ 15‬سانتی متر از دیوار را قائل شود‪.‬‬
‫دوشاخه و پریز برق را کنترل کنید‬
‫‪ee‬فقط از دوشاخه به پریز برق ‪ 240 - 220‬ولت استفاده کنید‪.‬‬
‫(هنگامیکه دستگاه به پریز زده شده‪ ،‬به وضعیت انتظار استفاده تغییر خواهد کرد‪).‬‬
‫‪ee‬هنگامیکه از دستگاه استفاده منی شود آنرا از پریز بکشید‪.‬‬
‫اطالعات محصول‬
‫‪ee‬ذرات بخار تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب سازی آنقدر کوچک هستند که قابل رؤیت منی باشند‪.‬‬
‫‪ee‬هنگامیکه آب داخل سینی بوی بدی می دهد یا رنگ آب تغییر می کند‪ ،‬آب را خارج کرده و سپس سینی را متیز کنید‪.‬‬
‫‪ee‬دمای جریان هوا از دستگاه از دمای محیط اطراف کمتر است‪.‬‬
‫‪ee‬فیلتر مرطوب سازی ممکن است بو ایجاد کند ولی این موضوع نشانگر خرابی نیست‪.‬‬
‫فیلتر مرطوب سازی و سینی را متیز کرده و سپس دوباره دستگاه را به راه بیاندازید‪.‬‬
‫‪ee‬هنگام استفاده از دستگاه برای چند بار اول‪ ،‬ذرات معلق سفید گرد و خاک ممکن است در سینی مشاهده شوند‪.‬‬
‫این ذرات از نوع مواد خارجی نبوده بلکه مواد فیبری فیلتر مرطوب سازی می باشند‪ .‬اگر ذرات شناور گرد و خاک بیش از حد تولید می شوند‪،‬‬
‫سینی را متیز کرده و سپس دوباره دستگاه را به راه بیاندازید‪.‬‬
‫محدوده دمای استفاده از تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب سازی‬
‫‪ee‬دمای داخل اتاق‪ :‬تقریبا ً ‪ 6‬تا ‪ 40‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ee‬اگر دستگاه در خارج محدوده دمای مناسب خود کار کند‪ ،‬به طور صحیح کار نخواهد کرد‪.‬‬
‫اطالعاتی در مورد طراحی‬
‫‪ee‬الگوی موج پوشش فوقانی به صورت الگوی هوا بوده بنابراین نشانگر خرابی محصول منی باشد‪.‬‬
‫‪ee‬این محصول ممکن است بستگی به زاویه مشاهده کج به نظر بیاید چون طراحی سمت چپ یا راست نامتقارن می باشد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:07‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 7‬‬
‫احتیاط های ایمنی‬
‫برای استفاده‬
‫احتیاط‬
‫فاصله در حدود ‪ 2‬متر را بین دستگاه های برقی از قبیل تلویزیون‪ ،‬دستگاه تصویری‪ ،‬صوتی و غیره حفظ کنید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به کاهش کیفیت تصویر یا پارازیت شود‪.‬‬
‫در بین محصول و دیوار بیش از ‪ 15‬سانتی متر فضا قائل شوید‪.‬‬
‫‪ee‬هوا از سمت عقب این دستگاه برای تصفیه داخل می شود پس نصب دستگاه در وسط محل نصب ممکن است سودمند باشد‪ .‬ولی‬
‫هنگام نصب دستگاه در کنار دیوار جانبی‪ ،‬بیش از ‪ 15‬سانتی متر بین دستگاه و دیوار فضا قائل شوید‪.‬‬
‫مواد فرار از قبیل حشره کش را روی دستگاه نپاشید‪.‬‬
‫‪ee‬عالوه بر اینکه برای انسان مضر است‪ ،‬ممکن است منجر به برق گرفتگی‪ ،‬آتشسوزی یا مشکالتی برای محصول شود‪.‬‬
‫در حالیکه دستگاه به پریز زده شده آنرا کج یا وارونه نکنید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫از بطری آب آسیب دیده استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا نشت آب شود‪.‬‬
‫آب داغ (باالی ‪ 40‬درجه سانتی گراد) یا آلوده (پرمنک‪ ،‬شوینده‪ ،‬ماده شیمیایی و غیره) را در بطری آب قرار ندهید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به خراب کار کردن دستگاه شود‪.‬‬
‫دستگاه را در محلی که آب داخل دستگاه ممکن است منجمد شود نصب نکنید‪.‬‬
‫‪ee‬آب به دمای کمتر از ‪ 6‬درجه سانتی گراد علت درست کار نکردن دستگاه می باشد‪.‬‬
‫‪ee‬دمای مناسب آب برای تصفیه کننده هوا با عملکرد مرطوب سازی از ‪ 16‬تا ‪ 30‬درجه سانتی گراد می باشد‪.‬‬
‫محصول را در آب قرار ندهید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به خراب کار کردن دستگاه شود‪.‬‬
‫پس از برداشنت پوشش فوقانی‪ ،‬سویح ها را در سمت چپ فوقانی محصول با دست و چاپ‪-‬استیک فشار ندهید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به خراب کار کردن دستگاه شود‪.‬‬
‫ننوشید‪.‬‬
‫از سینی محصول آب ِ‬
‫محصول را روی لبه میز حتریر و میز قرار ندهید‪.‬‬
‫روی دستگاه نایستید یا اشیا َء (از قبیل لباس‪ ،‬شمع روشن‪ ،‬سیگار روشن‪ ،‬ظروف‪ ،‬مواد شیمیائی‪ ،‬اشیاء فلزی و غیره) را روی دستگاه قرار‬
‫ندهید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی‪ ،‬آتشسوزی‪ ،‬مشکالتی برای محصول و مصدومیت شود‪.‬‬
‫با دست های خیس از دستگاه استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫دانه های داخل فیلتر تصفیه آب را نخورید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به مصدومیت شود‪.‬‬
‫این دستگاه نباید توسط افرادی (شامل کودکان) که دارای توانایی های جسمانی‪ ،‬حسی و یا ذهنی محدود هستند‪ ،‬یا فاقد جتربه و دانش‬
‫می باشند استفاده شود‪ ،‬مگر آنکه فرد مسئول ایمنی آنها در ارتباط با استفاده از دستگاه به آنها دستورات الزم را داده باشد یا آنها را حتت‬
‫نظارت داشته باشد‪.‬‬
‫کودکان باید حتت نظارت باشند تا اطمینان حاصل گردد که با دستگاه بازی منی کنند‪.‬‬
‫برای متیز کردن‬
‫هشدار‬
‫این دستگاه را با پاشیدن مستقیم آب بر روی آن متیز نکنید‪ .‬از بنزن‪ ،‬تینر‪،‬استون یا الکل برای متیز کردن این دستگاه استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به رنگ رفتگی‪ ،‬از شکل افتادگی‪ ،‬آسیب‪ ،‬برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫قبل از متیز کردن دستگاه‪ ،‬سیم برق را کشیده و پنکه را متوقف کنید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:07‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 6‬‬
‫برای استفاده‬
‫هشدار‬
‫‪FARSI‬‬
‫اگر دستگاه پر از آب شد‪ ،‬آنرا خاموش کرده و با مرکز تعمیراتی متاس بگیرید‪.‬‬
‫اگر دستگاه سروصدای عجیب‪ ،‬بوی سوختگی یا دود ایجاد می کند‪ ،‬فورا ً سیم برق را کشیده و با مرکز تعمیراتی متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫در صورت نشت گاز (از قبیل گار پروپان‪ ،‬گاز ‪ LP‬و غیره)‪ ،‬بدون اینکه به دوشاخه برق دست بزنید فورا ً هواگیری کنید‪.‬‬
‫‪ee‬از پنکه هواکش استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪ee‬جرقه ممکن است منجر به انفجار یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫سیم برق دستگاه را در حین استفاده از پریز نکشید‪.‬‬
‫‪ee‬هنگامیکه دستگاه را دوباره به پریز برق می زنید‪ ،‬ممکن است شعله ایجاد شده و منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫هنگامیکه نیاز به تعمیر است‪ ،‬با مرکز تعمیراتی متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪ee‬قصور در اجنام چنین کاری ممکن است منجر به مشکالتی برای محصول‪ ،‬نشت آب‪ ،‬برق گرفتگی و آتشسوزی شود‪.‬‬
‫با دست های خیس به دوشاخه برق دست نزنید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫با فشار زیاد به دستگاه ضربه وارد نکنید یا آنرا نکشید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به آتشسوزی‪ ،‬مصدومیت یا مشکالتی برای محصول شود‪.‬‬
‫بعد از اینکه بسته تصفیه کننده هوا را باز کردید‪ ،‬همه مواد بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگه دارید‪.‬‬
‫‪ee‬اگر یک کودک کیسه را روی سرش بکشد‪ ،‬ممکن است منجر به خفگی شود‪.‬‬
‫انگشتان یا اجسام خارجی را در ورودی یا خروجی هوا وارد نکنید‪.‬‬
‫‪ee‬مراقب باشید که کودکان با وارد کردن انگشتان به داخل دستگاه‪ ،‬خودشان را مصدوم نکنند‪.‬‬
‫اشیاء را در نزدیک یونیت بیرونی قرار ندهید طوریکه کودکان بتوانند از ماشین باال بروند‪.‬‬
‫‪ee‬کودکان یا دستگاه ممکن است بیفتند و به شدت صدمه ببینند‪.‬‬
‫دریچه بطری آب را در حین کار باز نکنید و دست های خود را در خروجی آب قرار ندهید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا مصدومیت شود‪.‬‬
‫مواد خارجی دیگر از قبیل فلزات را در داخل دستگاه قرار ندهید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا مصدومیت شود‪.‬‬
‫اگر آب داخل قطعه جریان برق شده‪ ،‬دستگاه را از پریز کشیده و قبل از استفاده کامال ً خشک کنید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫هنگامیکه دستگاه (بطری آب و سینی) محتوی آب می باشد‪ ،‬آنرا تکان یا حرکت ندهید‪.‬‬
‫‪ee‬قصور در اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا نشت آب و آتشسوزی شود‪.‬‬
‫از شوینده مرطوب سازی استفاده نکنید‪.‬‬
‫اجسام سنگین را روی دستگاه قرار ندهید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به خراب کار کردن دستگاه و سر و صدا شود‪.‬‬
‫سعی نکنید که خودتان محصول را تعمیر یا اوراق کنید یا در آن تغییراتی ایجاد کنید‪.‬‬
‫‪ee‬از هیچگونه فیوزی (از قبیل مس‪ ،‬سیم فوالدی و غیره) به غیر از فیور استاندارد استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی‪ ،‬آتشسوزی‪ ،‬مشکالتی برای محصول یا مصدومیت شود‪.‬‬
‫اگر هرگونه ماده خارجی از قبیل آب وارد دستگاه شده است‪ ،‬سیم برق را بکشید و با مرکز تعمیراتی متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:07‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 5‬‬
‫احتیاط های ایمنی‬
‫برای نصب‬
‫احتیاط‬
‫این دستگاه بایستی در محلی نصب شود که سیم برق دستگاه را بتوان به آسانی بیرون کشید‪.‬‬
‫‪ee‬قصور در اجنام چنین کاری ممکن است به واسطه نشت برق منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫دستگاه را بر روی سطح تراز و محکمی نصب کنید که بتواند وزن آنرا حتمل کند‪.‬‬
‫‪ee‬قصور در اجنام چنین کاری ممکن است منجر به لرزش غیرعادی‪ ،‬سر و صدا یا مشکالتی برای محصول شود‪.‬‬
‫بایستی بیش از ‪ 15‬سانتی متر فضا در اطراف دستگاه وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪ee‬اگر فضا برای ورودی هوا کافی نباشد‪ ،‬ظرفیت مرطوب سازی ممکن است کاهش پیدا کند‪.‬‬
‫‪ee‬اگر دستگاه زیادی به دیوار نزدیک باشد‪ ،‬کاغذ دیواری ممکن است آسیب ببیند‪.‬‬
‫هنگام نصب دستگاه‪ ،‬مراقبت باشید که روی سیم برق فشار وارد نشود‪.‬‬
‫برای جریان برق‬
‫هشدار‬
‫همه مواد خارجی از قبیل گرد و خاک یا آب را از پایانه ها و نقاط متاس دوشاخه برق با استفاده از یک پارچه خشک به طور مرتب پاک کنید‪.‬‬
‫‪ee‬دستگاه از از پریز کشیده و با یک پارچه خشک متیز کنید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫هنگامیکه به دستگاه یا دوشاخه برق یا سیم برق آسیب وارد شده‪ ،‬با نزدیک ترین مرکز تعمیراتی متاس بگیرید‪.‬‬
‫دوشاخه برق را محکم به پریز روی دیوار بزنید‪ .‬از دوشاخه برق آسیب دیده‪ ،‬سیم برق آسیب دیده یا پریز شل شده استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪ee‬اینکار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫هنگام کشیدن دوشاخه دستگاه‪ ،‬سیم برق را نکشید‪.‬‬
‫‪ee‬دستگاه را توسط نگه داشنت دوشاخه از پریز بکشید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫سیم برق را نکشید یا آنرا زیادی خم نکنید‪ .‬سیم برق را نپیچانید یا گره نزنید‪.‬‬
‫سیم برق را روی اشیاء فلزی قالب نکنید‪ ،‬اشیاء سنگین را روی سیم برق قرار ندهید‪.‬‬
‫سیم برق را بین اشیاء وارد نکنید یا سیم برق را در فضای بین دستگاه با فشار وارد نکنید‪.‬‬
‫‪ee‬اینکار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫برای جریان برق‬
‫احتیاط‬
‫هنگامیکه از تصفیه کننده هوا برای مدت طوالنی استفاده منی کنید یا در طول طوفان یا رعد و برق‪ ،‬سیم برق را بکشید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:07‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 4‬‬
‫احتیاط های ایمنی ‪3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫قبل از استفاده کنترل کنید ‪7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫نام قطعات را کنترل کنید ‪10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫حالت عملکرد ‪12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫حالت خواب ‪13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫یون ‪13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S-Plasma‬‬
‫متیز کردن و نگه داری ‪14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫عیب یابی ‪23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪FARSI‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫احتیاط های ایمنی‬
‫این احتیاط های ایمنی برای ایمنی دارنده و جلوگیری از آسیب به دارائی می باشند‪ .‬بنابراین لطفا ً قبل از استفاده از تصفیه کننده هوا‪ ،‬این دفترچه‬
‫راهنما را به طور کامل مطالعه کنید‪.‬‬
‫هشدار‬
‫روش های خطرناک یا ناایمن که ممکن است منجر به مصدومیت شخصی شدید یا مرگ شود‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫روش های خطرناک یا ناایمن که ممکن است منجر به مصدومیت شخصی خفیف یا آسیب به دارائی شود‪.‬‬
‫از دستورات پیروی کنید‪.‬‬
‫اینکار را اجنام ندهید‪.‬‬
‫برای جلوگیری از برق گرفتگی‪ ،‬مطمئن شوید که اتصال زمین (ارت) دستگاه برقرار شده باشد‪.‬‬
‫دستگاه را از پریز بکشید‪.‬‬
‫از هم باز نکنید‪.‬‬
‫برای نصب‬
‫هشدار‬
‫سیم برق را به پریزی بزنید که با مشخصات برق این محصول یا باالتر سازگاری دارد و از پریز فقط برای این دستگاه استفاده کنید‪ .‬همچنین‬
‫از سیم رابط استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪ee‬استفاده از پریز روی دیوار به همراه دستگاه های دیگر با استفاده از نوار برق چند پریزی یا امتداد دادن سیم برق ممکن است منجر به برق‬
‫گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‪ee‬از مبدل برقی استفاده نکنید‪ .‬ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‪ee‬اگر وضعیت ولتاژ‪/‬فرکانس‪/‬جریان نامی متفاوت است‪ ،‬ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫این دستگاه را نزدیک وسیله گرم کننده و مواد قابل اشتعال نصب نکنید‪ .‬این دستگاه را در محل مرطوب‪ ،‬روغنی یا غبارآلود‪ ،‬در محلی‬
‫که در معرض نور مستقیم خورشید و آب (قطرات باران) باشد نصب نکنید‪ .‬این دستگاه را در محلی که گاز ممکن است نشت کند نصب‬
‫نکنید‪.‬‬
‫‪ee‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2013-07-18 오후 5:19:07‬‬
‫‪Paper_AX034EPXAWQ_IB_03968A-1_FA.indd 3‬‬
Download PDF

advertising