Samsung | RCD-S50 | Samsung RCD-S50 hướng dẫn

Z±bL°Ç ÕdI°Ç XO§U¯
CD-R/RW qOGA¢
RCD-S50
ÜULOKF·°Ç qO°Ï
…¸uB° VO∑J∞« «c≥ …¡«dÆ ¡U§d∞« ,“UNπ∞« qOGA¢ q∂Æ
.q∂I∑ºL∞« w≠ tO∞« Ÿu§dK∞ t° ÿUH∑•ô«Ë WK±UØ
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Ž … ‘ _ ‚ À „ Q Á Š … ÆA Œ – F ‰ K
A
1 xe‚À Š… Í]–ƒ‚À Š… SL‰†‚À
1 xe‚À Š… Í]–ƒ‚À Š… SL‰†‚À
.1 xe‚À Š… Í]–ƒ‚À Š… SL‰†‚À xd ¸ „WZ• S…Z†‚À Ñ\}‚À „–tbK ÎAŒQ
Z| A‰‹ Ž‰–F… \–t‚À ƼAU‚À ¸ ÆÀåÀ\Q¾À åÀËÁ àÁ ÆA†€UL‚À ,lEÀ•h‚À ÜÀZXL^À
\•[UK
.\kX‚À ÕAqa¾À ˜‚À •g\qK ˜‚À âË••
Z‰pà VLw‚À Z‰p Ž–™\… \–t‚À Í]–ƒ‚À Žqa½ Ò\qL‚À G‰RK-\•[UK
.ŽƒjAF‚À ÆA}ƒt‚À ÛAWËÂ
VLwK ¼ Ž–™AE\Œ€‚À ÆA…Ze‚AE ŽEAd¾À \kW
:\•[UK
Š… x–wXLƒ‚ —wƒX‚À åAkt‚À VLwK ¼
.Ž–™AE\Œ€‚À ÆA…Ze‚AE ŽEAd¾À \kW
•‰€†• ÎAŒR‚À „WÀË å]Q âÁ ZQ•• ¼
—‰w‚À åApZL^À åAQ\‚À .•U–ƒeK
.Ž…ZX‚AE fLX†‚À
.ßZT•‚À ¸ Ž–™AE\Œœ Ž…Zd GF_• Z| â[‚À \–kX‚À l‚•w‚À ˜ƒp ÛZK Ž…‘q‚À Þ[‹
.ÎAŒRƒ‚ ŽFTAe†‚À Ž…AŒ‚À ŽˆA–e‚Àà „–tbL‚À ÆA†–ƒqLE ÚÍ[‰K Ž…‘q‚À Þ[‹
.ŽE•j\‚À àÁ \k†ƒ‚ ÎAŒR‚À À[‹ Ò\qK ¼ Ž–™AE\Œ€‚À ÆA…Ze‚À àÁ ~•\U‚À \kW x–wXL‚ : • – F ‰ K
…AK ¼AWË i•\q‚À G}O‚À ¸ `EA}ƒ‚ Žh•\q‚À Žb•\‚À „WËÁ Ž–™AE\Œ€‚À ÆA…Ze‚À r‰†‚ : \ • [ U K
1
ÜU´u·ºL°Ç
A
1...................................................................................................... W±š¼°Ç q¤Ã s± ÜÇd´cº·°Ç ◆
3.................................................................................................................... WO±U±_« W•uK∞« dEM± ■
4................................................................................................................ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ¸bB± ■
5............................................................................................................................. W´Uº∞« j∂{ ■
n°ÇRL°Ç ◆
6.................................................................................................................... u¥œ«d∞« v∞« ŸUL∑ßô« ■
7....................................................................................................... UNM¥eª¢Ë u¥œ«d∞« ‹UD∫± nAØ ■
8................................................................................................................. W≤eªL∞« WD∫L∞« ¸UO∑î« ■
9................................................................................................................ u¥œ«d∞« ‰U∂I∑ß« sOº∫¢ ■
Z±bL°Ç ÕdI°Ç qGA± ◆
10........................................................................................................ Z±bL∞« ’dI∞« v∞« ŸUL∑ßô« ■
11.......................................................................................................................... ¸UºL∞« ¸UO∑î« ■
12...................................................................................... w° - t¥« Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ …œU´≈ WHO™Ë ■
13................................................................................................................. qOGA∑∞« VO¢d¢ Wπ±d° ■
j´dA°Ç ÉdO¹¥ ◆
15........................................................................................................ XOßUJ∞« j¥d® v∞« ŸUL∑ßô« ■
16................................................................................................................... u¥œ«d∞« s± qOπº∑∞« ■
17......................................................................................................... Z±bL∞« ’dI∞« s± qOπº∑∞« ■
18........................................................................................................... XO∂L∞« Êu≠ËdJOL∞« qO㧛 ■
éd”_Ç nzUªu°Ç ◆
19.............................................................................................................................. ÂuM∞« XÆR± ■
20........................................................................................................................... XÆRL∞« WHO™Ë ■
22........................................................................................................................... Ê“«uL∞« l{Ë ■
22...................................................................................... )
‹U´ULß( ”√d∞« ‹U´ULº° ŸUL∑ßô« ■
23................................................................................................................... ozUH∞« dONπ∞« ‹uÅ ■
äULF·§š° ÜUO•u·°Ç ◆
24................................................................................. Wπ±bL∞« ’«dÆ_« «bª∑ß« bM´ WO©UO∑•« dO°«b¢ ■
24............................................................................................................ ‹uB∞« …œu§ vK´ ÿUH∫∞« ■
25............................................................................................... W±bª∞«Ë W≤UOB∞« …¸«œS° ‰UB¢ô« q∂Æ ■
26............................................................................................................................. ‹UHÅ«uL∞« ■
2
WO±U±_Ç W¥uK°Ç dEM±
A
1
2
3
4
5
6
15
16
17
18
19
20
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
)20 ,5 ‹U∫HÅ l§«¸( W«U¼°Ç/X®RL°Ç .14
)22 W∫HÅ l§«¸( o¶¼L°Ç æÒÇuL°Ç j¶{ .15
)■( Z±bL°Ç ÕdI°Ç áUI´Å .16
)11 W∫HÅ l§«¸( nAJ°Ç èà wD»·°Ç .17
ÜuB°Ç éu·¼± .18
)23 W∫HÅ l§«¸( ozUH°Ç dON¹°Ç .19
l-b°U¡ Z±bL°Ç ÕdI°Ç ÉdO¹¥ `·- .20
j´dA°Ç .21
)18 W∫HÅ l§«¸( æu-èdJOL°Ç .22
)9 W∫HÅ l§«¸( u´dO·¼°Ç/êÏU¥_Ç .23
)19 W∫HÅ l§«¸( åuM°Ç .24
W«U¼°Ç Öd« .25
3
X®RL°Ç n®u·°Ç .1
ÌÇd”•Ç/áUI´•Ç .2
åU±_Ç v°Ç l´d¼°Ç r´bI·°Ç .3
nK»°Ç v°Ç ÙU¤ü•Ç .4
qOGA·°Ç .5
qO¹¼·°Ç .6
Z±bL°Ç ÕdIK° X®RL°Ç n®u·°Ç/qOGA·°Ç .7
)12 W∫HÅ l§«¸( w¡ ↔ t´Ç qOGA·°Ç ÉÏU«Å .8
n°ÇRL°Ç .9
qOGA·°Ç/ÏÇbF·§™Ç .10
Z±U²d¶°Ç .11
Éd¯Çc°Ç .12
)22 W∫HÅ l§«¸( ÜU«UL¼°Ç .13
WOzU¡dNJ°Ç W®UD°Ç übB±
A
w°eML°Ç üUO·°Ç
0 1
BEAT-CUT
͸«bπ∞« ÃdªL∞« v∞« 2 AC IN v∞« 1 ■
)«eNπ± ÊUØ «–«( »ËUM∑L∞« ¸UO∑∞« pKß ■
WDO°uH°Ç vI·M±
j∞u≠ 240 - 220
j∞u≠ 127 - 110
)êüUO·”Ç( WOD°uH°Ç wI·M± ■
VOLTAGE SELECTOR à¡ ÉÏèeL°Ç Üš´ÏuLK° jI-( WOD°uH°Ç j¶{
)WOHK»°Ç W¥uK°Ç w- )WOD°uH°Ç wI·M±(
)W¥¸UD∂∞« …dOπ• w≠( )WOD∞uH∞« vI∑M±( VOLTAGE SELECTOR j∂{ s± bØQ¢
.WOK∫L∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« b¥Ëe¢ vK´
ÜU´üUD¶°Ç
3 X AA rπ• : j∞u≠ 4.5 W´UºK∞ W¥¸UD∂∞«
8 X ... HP2 ,R20 ,UM-1 ,DM , D rπ• : j∞u≠ 12
Z±bL°Ç ÕdI°Ç qOGA¢è w§U¼º°Ç qO¹¼·°Ç q¤Ã s±
.»ËUM∑L∞« ¸UO∑∞« «bª∑ßU° “UNπ∞« qOGA∑° vÅu¥
.“UNπ∞U° ôuÅu± wzU°dNJ∞« »ËUM∑L∞« ¸UO∑∞« pKß ÊuJ¥ U±bM´ WOKî«b∞« ‹U¥¸UD∂∞U° “UNπ∞« qLF¥ s∞ : WE¥š±
jAM∞« w∞“UM∑∞« bF∞« Ë√/Ë …dØ«c∞« w≠ o∂ºL∞« Z±U≤d∂∞« j∂{ lML∞ )3 X "AA" ( ‹U¥¸UD∂∞« VOØd¢ s± bØQ¢
.wzU°dNJ∞« pKº∞« qOÅu¢ Âb´ V∂º° WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ŸUDI≤« W∞U• w≠ W≠bB∞U° ¡öîù« s± W´UºK∞
ÁuC°Ç ÉeO±
.ÂöE∞« w≠ v∑• “UNπ∞« qL´ W∞U• h∫≠ vK´ WHO™u∞« Ác≥ „b´Uº¢ .WHO™u∞« ¡u{ …¸U®≈ dNE¢ ,wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« qOGA¢ bM´
).¡uC∞« …¸U®≈ dNE¢ ô ,‹U¥¸UD∂∞« WDß«u° WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ÊuJ¢ ULMO• sJ∞(
4
W«U¼°Ç j¶{
A
35
35
1
246
.W¡uKDL°Ç ÜÇüUO·”™Ç j¶C° æÇu£ Éb« p´b° ,ÉuD” q¯ bM«
.b´b¤ s± Ãb¶¢ æà pOK« V¹´ ,X®u°Ç Çc³ ÜÒèU¹¢ ÇÐÇ
.sO¢d± )W´Uº∞«/XÆRL∞«( Clock/Timer ¸“ vK´ jG{«
.)W´Uº∞«( CLOCK ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
1
..)…dØ«c∞«( Memory ¸“ vK´ jG{«
.W´Uº∞« i±u¢ : WπO∑M∞«
2
... vK« jG{Ç
Iï
îI
... à°
‹U´Uº∞« l≠¸
‹U´Uº∞« iHî
.)…dØ«c∞«( Memory ¸“ vK´ jG{« ,W∫O∫B∞« W´Uº∞« ÷d´ r∑¥ U±bM´
.WIOÆb∞« i±u¢ : WπO∑M∞«
... vK« jG{Ç
Iï
îI
... à°
ozUÆb∞« l≠¸
ozUÆb∞« iHî
.)…dØ«c∞«( Memory ¸“ vK´ jG{« ,`O∫B∞« XÆu∞« dNE¥ U±bM´
.…b•«Ë …d± )÷dF∞«/W´Uº∞«( Clock/Display ¸“ vK´ jGC∞U° ,Èdî_« WHO™u∞« X±bª∑ß« u∞ v∑• W´Uº∞« ÷d´ p∞ sJL¥
5
3
4
5
6
u´ÏÇd°Ç v°Ç ÙUL·§™Ç
A
4
3
3
12
.)n∞«RL∞«( TUNER ¸“ vK´ jG{«
vK´ WO≤U£ …d± )n∞«RL∞«( TUNER vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« œœd∑∞« W§u± d∑î«
.WO±U±_« W•uK∞«
.)vK´√Ë qHß√ v∞«( )WH∞«RL∞«( Tuning ¸“ vK´ jG{«
.)‹uB∞« Èuº∑±( Volume ¸“ vK´ jG{«
1
2
3
4
Y¶°Ç äU¶I·§Ç sO¼º·°
.)͸UO∑î«( WK¥uD∞« W§uL∞« Ë√ AM ‡∞ tºH≤ qOGA∑∞« “UN§ j∂{ b´√ .…dOBI∞« W§uL∞« Ë√ FM ‡∞ wz«uN∞« j∂{ b´√
)êüUO·”Ç( WK´uD°Ç W¤uL°Ç èà AM à°
FM à°
6
UNM´e»¢è u´ÏÇd°Ç ÜUDº± nA¯
A
46 3
12
57
46
)êüUO·”Ç( AM WDº± 15
: v·¥ æe»¢ æà pMJL´
FM WDº± 15 ◆
)êüUO·”Ç( WD§u·L°Ç W¤uL°Ç ÜUDº± 8 ◆
)êüUO·”Ç( WK´uD°Ç W¤uL°Ç ÜUDº± 7 ◆
.)n∞«RL∞«( TUNER vK´ jGC∞U° )·«RL∞«( TUNER WHO™Ë d∑î«
)n∞«RL∞«( TUNER vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« œœd∑∞« W§u± d∑î«
.WO±U±_« W•uK∞« vK´ Èdî√ …d±
.)w∞ü«( "AUTO" Ë√ )ÍËbO∞«( "MANUAL" ¸UO∑îô )·UI¥ù«( Stop ¸“ vK´ jG{«
... vK« jG{Ç
... ÏÏd·°Ç W¤u± nAJ°
œœd∑∞« iHª∞ Iï)qHß√( DOWN
U¥Ëb¥
œœd∑∞« l≠d∞ îI )vK´√( UP
.¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ œœd∑∞« dOG∑¥ : WπO∑M∞«
.qÆ_« vK´ sO∑O≤U£ …bL∞ ¸e∞« vK´ i∂Æ«Ë Iï Ë√ îI
UOJO¢U±u¢Ë√
.WO∞U∑∞« WD∫L∞« vK´ ¸u∏F∞« r∑¥ v∑• œœd∑∞« iHªM¥ Ë√ lH¢d¥ : WπO∑M∞«
1
2
3
4
.)…dØ«c∞«( Memory ¸“ vK´ jG{«
."PROG"Ë Z±U≤d∂∞« rƸ dNE¥ : WπO∑M∞«
5
.Iï Ë îI ͸“ «bª∑ßU° W≤eªL∞« WD∫L∞« rƸ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WD∫L∞« d∑î«
.Êü« W°uKDL∞« WD∫L∞« s¥eª¢ r∑¥ : WπO∑M∞«
6
.u¥œ«d∞« WD∫± s¥eª∑∞ )…dØ«c∞«( Memory vK´ jG{«
.WD∫LK∞ Áb¥b∫¢ r¢ Íc∞« rÆd∞U° PROGRM d®R± ‰b∂∑º¥ : WπO∑M∞«
.7 v∑• 2 ‹«uDî …œU´S° rÆ ,Èdî_« W°uKDL∞« u¥œ«d∞« ‹«œœd¢ W§u± s¥eª∑∞
7
Âbª∑ß« ,p∞– Àb• «–« .u¥œ«d∞« WD∫L∞ VßUML∞« dO¨ œœd∑∞« bM´ wJO¢U±u¢Ë_« nAJ∞« WHO™Ë nÆu∑¢ bÆ : WE¥š±
.ÍËbO∞« nAJ∞« WHO™Ë
7
W²e»L°Ç WDºL°Ç üUO·”Ç
A
3
2
3
1
: wK´ UL¯ W²e»L°Ç u´ÏÇd°Ç WDº± v°Ç lL·¼¢ æà pMJL´
)n∞«RL∞«( TUNER ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« œœd∑∞« W§u± d∑î«
.WO±U±_« W•uK∞« vK´
1
.)o∂ºL∞« j∂C∞«( "PRESET" ÷d´ r∑¥ v∑• )·UI¥ù«( Stop vK´ jG{«
2
W≤eªL∞« WD∫L∞« rƸ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« œœd∑∞« WD∫± d∑î«
.Iï Ë îI ͸“ «bª∑ßU°
.Êü« W°uKDL∞« WD∫L∞« ‰U∂I∑ß« r∑¥ : WπO∑M∞«
3
8
u´ÏÇd°Ç äU¶I·§Ç sO¼º¢
A
u´dO·§Ç/êÏU¥Ã
: WDß«u° u¥œ«d∞« ‰U∂I∑ß« WO´u≤ sº∫¢ Ê√ pMJL¥
)WDßu∑L∞« W§uL∞«( AM Ë√ FM ‡∞ wz«uN∞« j∂{ …œU´≈ ◆
.«Ëb∞« vK´ ULN∑O∂∏¢ q∂Æ )WDßu∑L∞« W§uL∞«( AM Ë FM ‡∞ sOOz«uN∞« lÆ«u± h∫≠ ◆
Mode FM
¸“ vK´ jG{« ,…bO§ dO¨ WMOF± FM u¥œ«¸ WD∫± s± ‰U∂I∑ßô« W∞U• X≤UØ «–«
.‹uB∞« WO´u≤ sº∫∑∑ß .ÍœU•_« l{Ë v∞« u¥dO∑º∞« l{Ë s± q¥u∫∑K∞ )FM l{Ë(
9
Z±bL°Ç ÕdI°Ç v°Ç ÙUL·§™Ç
A
2
1 3
.)√»( )Z±bL∞« ’dI∞«( CD vK´ jGC∞U° )Z±bL∞« ’dI∞«( CD WHO™Ë d∑î«
1
dOîô« ¸UºL∞« rƸ dNEOß .WK±UØ …¸uB° »U∂∞« oK¨«
.qzUº∞« ͸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ Z±bL∞« ’dI∞« w≠
2
.) √» ( )Z±bL∞« ’dI∞«( CD ¸“ vK´ jG{«
3
Z±bL∞« ’dI∞« t§Ë „d¢«
.vK´√ v∞« W±öF∞« tOK´ Íc∞«
qOGA·°Ç áUI´•
)
.) √» ( )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«( Play/Pause vK´ jG{«
XÆRL∞« nÆu∑K∞
.)√» ( )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«( Play/Pause vK´ jG{« XÆRL∞« nÆu∑∞« ¡UG∞ù
.)■( )·UI¥ù«( Stop vK´ jG{«
qOGA∑∞« ·UI¥ù
( )qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On vK´ jG{«
.)■( )·UI¥ù«( Stop vK´ jG{«
‰ULF∑ßô« bF°
…dOπ• `∑≠( Open CD Push vK´ jG{«Ë )■( )·UI¥ù«( Stop vK´ jG{« Z±bL∞« ’dI∞« ëdîù
.)■( )l≠b∞U° Z±bL∞« ’dI∞«
10
üU¼L°Ç üUO·”Ç
A
3¸UºL∞«
TRACK3
4¸UºL∞«
TRACK4
5¸UºL∞«
TRACK5
üU¼L°Ç W´Çb¡ b´bº·°
ÈuKDL°Ç
.¸e∞« ¸d•Ë jG{«
wD»¢ 3¸UºL∞«
TRACK3
4¸UºL∞«
TRACK4
5¸UºL∞«
TRACK5
.¸e∞« ¸d•Ë jG{«
3¸UºL∞«
TRACK3
4¸UºL∞«
TRACK4
5¸UºL∞«
TRACK5
.¸e∞« vK´ i∂Æ√Ë jG{«
w- W•U” WDI² nAJ°
üU¼L°Ç
nA¯ -
3¸UºL∞«
TRACK3
4¸UºL∞«
TRACK4
5¸UºL∞«
TRACK5
.¸e∞« vK´ i∂Æ√Ë jG{«
11
w¡ ↔ t´Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç qOGA¢ ÉÏU«Å WHOªè
A
1
2 34
w¡ ↔ t´Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç qOGA¢ ÉÏU«Å üÒ
.ÜÇd± 3 UNO°Ç lL·¼¢ w·°Ç vIO§uL°Ç lD® üÇdJ¢ r·´ ,w¡ ↔ t´Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç qOGA¢ ÉÏU«Å üU·»¢ U±bM«
.)Z±bL∞« ’dI∞«( CD ¸“ vK´ jG{«
.tKL´ )Z±bL∞« ’dI∞«( CD qGA± √b∂¥ : WπO∑M∞«
1
.)w° ↔ t¥« qOGA∑∞« …œU´≈( REPEAT A↔B ¸“ vK´ jG{«
A↔B : lDI∑L∞« ¡uC∞« dNE¥ : WπO∑M∞«
.…dØ«c∞« w≠ A XÆu∞U° ÿUH∑•ô« r∑¥ ◆
2
.)w° ↔ t¥« qOGA∑∞« …œU´≈( REPEAT A↔B ¸“ vK´ jG{«
.…dØ«c∞« w≠ B XÆu∞U° ÿUH∑•ô« r∑¥ ◆ : WπO∑M∞«
.‹«d± 3 v∑• U≥¸U∑ª¢ w∑∞« ‹«¸UºL∞« qOGA¢ …œU´≈ r∑¢ ◆
3
.qOGA∑∞« …œU´≈ qOGA¢ qLJ¢ U±bM´
.)w° ↔ t¥« qOGA∑∞« …œU´≈( REPEAT A↔B ¸“ vK´ jG{«
4
12
qOGA·°Ç VO¢d¢ W¹±d¡
A
17
28
4
4
35
: üdI¢ æà pMJL´
ÜÇüU¼L°Ç v°Ç lL·¼¢ t¶¤uL¡ êc°Ç VO¢d·°Ç ◆
.UNO°Ç lL·¼¢ æà b´d¢ ™ ÜÇüU¼± ◆
.ÇüU¼± 24 v·¥ Z±d¶¢ æà pMJL´
.ÜÇüU¼L°Ç üUO·”Ç q¶® Z±bL°Ç ÕdI°Ç qGA± n®u¢ æà pOK« V¹´ ◆
qOGA·°Ç ÉÏU«Å WHOªè v°Ç ÉeOL°Ç çc³ åULC²Ç sJL´ ◆
.)√»( )Z±bL∞« ’dI∞«( CD ¸“ vK´ jGC∞U° )Z±bL∞« ’dI∞«( CD WHO™Ë d∑î«
1
.W§U∫∞« bM´ )■( )·UI¥ù«( Stop ¸“ vK´ jGC∞U° qGAL∞« nÆË√
2
.)Z±U≤d∂∞«( Program ¸“ vK´ jG{«
: WO¢ü« ‹«¸U®ù« dNE¢ : WπO∑M∞«
3
PROGRAM
)’dI∞« vK´ ¸UºL∞« rƸ = -- ,Z±U≤d∂∞« rƸ = 01(
13
A
: vK´ jGC∞U° »uKDL∞« ¸UºL∞« d∑î«
.‹«¸UºL∞« sO° nKª∞« v∞« p¥d∫∑K∞ Iï ◆
‹«¸UºL∞« sO° ÂU±_« v∞« p¥d∫∑K∞ îI ◆
4
.)Z±U≤d∂∞«( Program vK´ jG{«
W±ö´ ÷dF¢Ë Á¸U∑ª¢ U± kH• r∑¥ : WπO∑M∞«
5
PROGRAM
.5 v∑• 4 ‹«uDª∞« b´√ ,Èdî√ ‹«¸Uº± ¸UO∑îô
.«¸Uº± 24 v∑• Z±d∂¢ Ê√ p∞ sJL¥
6
) √»( )Z±bL∞« ’dI∞«( CD ¸“ vK´ jG{« ,‹«¸UºL∞« ¸UO∑î« wNM¢ U±bM´
.Z±d∂L∞« VO¢d∑∞« w≠ …¸U∑ªL∞« ‹«¸UºL∞« v∞« ŸUL∑ßô« ¡b∂∞
7
qOGA¢ bM´ ¸UO∑îô« ¡UG∞ù sO¢d± ) ( )·UI¥ù«( Stop vK´ jG{«
.Z±bL∞« ’dI∞«
8
14
XO§UJ°Ç j´d¨ v°Ç ÙUL·§™Ç
A
3 2
4
1
.)j¥dA∞«(TAPE vK´ jGC∞U° )j¥dA∞«( TAPE WHO™Ë d∑î«
.…dOπ∫∞« w≠ UD¥d® qîœ√
.)qOGA∑∞«( Play ¸“ vK´ jG{«
.)‹uB∞« Èu∑º±( Volume ¸“ vK´ jG{«
qOGA∑∞« ·UI¥ù
15
1
2
3
4
. I I vK´ jG{«
XÆRL∞« nÆu∑K∞
.Èdî√ …d± I I vK´ jG{«
XÆRL∞« nÆu∑∞« ¡UG∞ù
. ï vK´ jG{«
ÂU±_« v∞« j¥dA∞« r¥bI∑∞
. î vK´ jG{«
nKª∞« v∞« j¥dA∞« ŸU§¸ù
u´ÏÇd°Ç s± qO¹¼·°Ç
A
5 16
4
4
23
.…dOπ∫∞« w≠ UD¥d® qîœ√
.)n∞«RL∞«( TUNER ¸“ vK´ jG{«
1
2
Èdî√ …d± )n∞«RL∞«( TUNER vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« œœd∑∞« W§u± d∑î«
.WO±U±_« W•uK∞« vK´
3
.)qHß√/vK´√( Up/Down ¸“ vK´ jG{«
4
.)●( )qOπº∑∞«( Record ¸“ vK´ jG{«
5
Stop/Eject vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
.)é/û( )ëdîù«/·UI¥ù«(
6
üuBIL°Ç dO¬ uºL°Ç lML°
j¥dA∞« V≤U§ vK´ s± ÊU±_« …œ«bß ‰“√
W¥UL• r∑∑ß .Áu∫± œ«d¥ ô Íc∞«
V²U¹°Ç
q¹¼L°Ç
.V≤Uπ∞« «c≥ vK´ qOπº∑∞«
æU±_Ç ÉÏÇb§
äULF·§™Ç q¤Ã s±
WO²U£ Éd±
16
WE•ö±
sJL¥ ,)WDßu∑L∞« W§uL∞«( AM s± qOπº∑∞« r∑¥ U±bM´
w≠( )¡U{uC∞« W∞«“≈( )BEAT CUT( ÕU∑H± ‰ULF∑ß«
.¡U{uC∞« Èu∑º± iHª∞ )WOHKª∞« W•uK∞«
.¡U{uC∞« iHî tO≠ sJL¥ lÆu± qC≠√ vK´ ÕU∑HL∞« j∂{«
Z±bL°Ç ÕdI°Ç s± qO¹¼·°Ç
A
4 1
2
3
ÍR∞« Z±bL∞« ’dI∞« t§Ë „d¢«
.vK´√ v∞« W±öF∞« tOK´
.…dOπ∫∞« w≠ UD¥d® qîœ√
1
¸UºL∞« rƸ dNEOß .WK±UØ …¸uB° »U∂∞« oK¨«
÷dF∞« W®U® vK´ Z±bL∞« ’dI∞« w≠ dOîô«
.qzUº∞« ͸uK∂∞«
2
.) √» ( )Z±bL∞« ’dI∞«( CD ¸“ vK´ jG{«
3
.)●( )qOπº∑∞«( Record ¸“ vK´ jG{«
4
qO¹¼·°Ç éu¼·±
.UOJO¢U±u¢Ë√ qOπº∑∞« Èu∑º± j∂{ r∑¥
.qOπº∑∞« Èu∑º± vK´ S.Bass Ë ‹uB∞« Èu∑º± q¥bF¢ d£R¥ ô
qO¹¼·°Ç áUI´•
.j¥dA∞« …dOπ∫∞ é/û ¸“Ë Z±bL∞« ’dI∞« qGAL∞ ■ ¸“ vK´ jG{«
17
XO¶L°Ç æu-èdJOL°Ç qO¹¼¢
A
3 1
2
wF§Çu± æu-èdJO±
.…dOπ∫∞« w≠ UD¥d® qîœ√
1
.)j¥dA∞«( TAPE l{Ë vK´ WHO™u∞« wI∑M± j∂{«
2
.)●( )qOπº∑∞«( Record ¸“ vK´ jG{«
3
q¹¼L°Ç V²U¹°Ç
üuBIL°Ç dO¬ uºL°Ç lML°
.Áu∫± œ«d¥ ô Íc∞« j¥dA∞« V≤U§ vK´ s± ÊU±_« …œ«bß ‰“√
.V≤Uπ∞« «c≥ vK´ qOπº∑∞« W¥UL• r∑∑ß
æU±_Ç ÉÏÇb§
äULF·§™Ç q¤Ã s±
WO²U£ Éd±
WE¥š±
.WO∞UF∞« WOßUº∫∞« …eO± ‹«– Êu≠ËdJOL∞U° …eNπ± …b•u∞« Ác≥ Ê_
).¸U∑±√ 5 v∞« 3 ‡° …b•u∞« bF∂¢ U±bM´ d≠u∑± qOπº∑∞« «c≥(
18
åuM°Ç X®R±
A
åuM°Ç üÒ
.UOJO¢U±u¢èà n®u·K° åUEM°Ç j¶C¢ æà pMJL´
.vIO§uL°Ç v°Ç ÙUL·§™Ç l± åuM°Ç w- V¬d¢ U±bM« : äU¸±
åuM°Ç X®R± ●
ÂUEM∞« l°U∑¥ w∑∞« …bL∞« b¥b∫∑∞ d∏Ø√ Ë√ …b•«Ë …d± )ÂuM∞«( Sleep vK´ jG{«
: nÆu∑∞« q∂Æ qOGA∑∞« UNO≠
90 MIN
OFF
60 MIN
15 MIN
45 MIN
30 MIN
.)ÂuM∞«( Sleep vK´ jGC∞U° vI∂∑L∞« XÆu∞« h∫≠ p∞ sJL¥ ,XÆË Í√ w≠ ◆
v∑• d∏Ø√ Ë√ …b•«Ë …d± )ÂuM∞«( Sleep vK´ jG{« ,ÂuM∞« WHO™Ë ¡UG∞≈ q§√ s± ◆
.OFF ÷d´ r∑¥
19
X®RL°Ç WHOªè
A
34
34
8
1
2357
.ÉÏbº± ÜU®èà w- tH®u¢ èà åUEM°Ç qGA¢ æà pMJL´ ,X®RL°Ç WHOªè åÇb»·§U¡
.ÍU¶• q¯ vIO§uL°Ç l± kIO·¼¢ æà w- V¬d¢ : äU¸±
.TIMER ÷d´ r∑¥ v∑• )W´Uº∞«/XÆRL∞«( Timer/Clock ¸“ vK´ jG{«
1
.)…dØ«c∞«( Memory ¸“ vK´ jG{«
◊u∂CL∞« qOGA∑∞« XÆu° WF°U∑± ,…œËbF± Ê«u£ …bL∞ ON TIME dNE¢ : WπO∑M∞«
.qOGA∑∞« XÆË vK´ XÆRL∞« j∂C¢ Ê√ pMJL¥ :UI∂º±
2
.qOGA∑∞« XÆË vK´ XÆRL∞« j∂{«
.Iï Ë√ îI ¸“ vK´ jGC∞U° W´Uº∞« j∂{« .Ã
.)…dØ«c∞«( Memory ¸“ vK´ jG{« .È
.ozUÆb∞« i±u¢ : WπO∑M∞«
.Iï Ë√ îI ¸“ vK´ jGC∞U° ozUÆb∞« j∂{« .Ü
.)…dØ«c∞«( Memory ¸“ vK´ jG{« .Ë
·UI¥ù« XÆu° WF°U∑± ,…œËbF± Ê«u£ …bL∞ OFF TIME dNE¢ : WπO∑M∞«
.·UI¥ù« XÆË vK´ XÆRL∞« j∂C¢ Ê√ pMJL¥ :UI∂º± ◊u∂CL∞«
3
20
A
.·UI¥ù« XÆË vK´ XÆRL∞« j∂{«
.Iï Ë√ îI ¸“ vK´ jGC∞U° W´Uº∞« j∂{« .Ã
.)…dØ«c∞«( Memory ¸“ vK´ jG{« .È
.ozUÆb∞« i±u¢ : WπO∑M∞«
.Iï Ë√ îI ¸“ vK´ jGC∞U° ozUÆb∞« j∂{« .Ü
.)…dØ«c∞«( Memory ¸“ vK´ jG{« .Ë
.UI∂º± ◊u∂CL∞« ‹uB∞« Èuº∑± vK´ o≠«u∑¢ w∑∞« VOL 13 dNE¢ : WπO∑M∞«
vK´ jG{«Ë ‹uB∞« Èu∑º± j∂C∞ Iï Ë√ îI ¸“ vK´ jG{«
.)…dØ«c∞«( Memory ¸“
.ÂUEM∞« qOGA¢ bM´ qGAL∞« ¸bBL∞« ¸UO∑îô Iï Ë√ îI ¸“ vK´ jG{«
... æà pOK« V¹´
... Üd·”Ç ÇÐÇ
.Uπ±b± UÅdÆ qL∫¢
)Z±bL∞« ’dI∞«( CD
Tuning ¸“ vK´ jGC∞U° j∂C∞« o∂ºL∞« WD∫L∞« ¸U∑ª¢
)u¥œ«d∞«( n∞«RL∞«
. Iï Ë√ îI )WH∞«RL∞«(
4
5
6
.XÆRL∞« bOØQ∑∞ )…dØ«c∞«( Memory ¸“ vK´ jG{«
7
.œ«bF∑ßô« l{Ë vK´ ÂUEM∞« j∂C∞ )qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ vK´ jG{«
8
212
1
æÒÇuL°Ç l{è
A
æÒÇuL°Ç üÒ
ÜÇÏÏd¢ sO¡ V§UML°Ç æÒÇu·°Ç üU·»¢ æà pMJL´ t±Çb»·§U¡è j¶C°Ç o¶¼± æÒÇuL¡ Ïèe± Z±bL°Ç ÕdI°Ç qGA±
.tO°Ç lL·¼¢ êc°Ç vIO§uL°Ç ÙuM° UI¶© ÜuB°Ç WI¶©è ÜuB°Ç oL«è Éu®
.»uKDL∞« ¸UOª∞« ¸UO∑î« r∑¥ v∑• )Ê“«uL∞«( EQ vK´ jG{«
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )Ê“«uL∞«( EQ vK´ jG{«
◆
◆
¸UO∑î« q§√ s± ¸«dL∑ßU° ¸e∞« vK´ jG{«
CLASSIC ➝ PASS ➝ POP ➝ ROCK
)
ÜU«UL§( ÓÃd°Ç ÜU«UL¼¡ ÙUL·§™Ç
.“UNπK∞ WO±U±_« W•uK∞« vK´ ·dD∞« v∞« W∞uÅuL∞« ”√d∞« ‹U´ULß o¥d© s´ vIOßuL∞« v∞« ŸUL∑ßô« p∞ sJL¥ ■
.Z≤uº±Uß qOØË s± UN∂K© ¡U§d∞« ,Èdî√ ‹U´ULß ¡«d® ‹œ¸√ «–« p∞c∞Ë ,w≠U{≈ ¡w® ”√d∞« ‹U´ULß ■
22
ozUH°Ç dON¹°Ç Üu•
A
)ozUH°Ç dON¹°Ç( S.Bass
.U®b•è Éu® d¸¯Ã ÜuB°Ç WHOªu°Ç çc³ qF¹¢
.WO±U±_« W•uK∞« vK´ )ozUH∞« dONπ∞«( S.Bass ¸“ vK´ jG{«
.SBS dNE¢ : WπO∑M∞«
1
.Èdî√ …d± )ozUH∞« dONπ∞«( S.Bass ¸“ vK´ jG{« ,WHO™u∞« Ác≥ ¡UG∞ù
2
23
W¹±bL°Ç ÕÇd®_Ç åÇb»·§Ç bM« WO©UO·¥Ç dO¡Çb¢
A
.W¥UMF∞U° Wπ±bL∞« ’«dÆ_« q±U´ ◆
`Dº∞« vK´ l°UÅ_« ‹ULB° „d∑¢ ô v∑• UN≠«d©√ s± ULz«œ UNJº±√ ◆
.l±ö∞«
.·öG∞« w≠ t≤UJ± v∞« Áb´√ ,Z±bL∞« ’dI∞« «bª∑ß« s± wN∑M¢ U±bM´ ◆
.UN∫Dß vK´ V∑J¢ ôË ’«dÆ_« vK´ UIÅô UD¥d® Ë√ WÆ¸Ë W¥√ X∂∏¢ ô ◆
.’uBª± ‘ULÆ WFDI° ’«dÆ_« nEÒ≤ ◆
fLA∞« ¡u{ s´ bOF°Ë nOE≤ ÊUJ± w≠ Wπ±bL∞« pÅ«dÆ√ kH•« ◆
.WO∞UF∞« …¸«d∫∞« ‹U§¸b∞ ÷dF∑¢ ô v∑• d®U∂L∞«
.
W±ö´ UNOK´ W°u∑J± Wπ±b± ’«dÆ√ Âbª∑ß« ULz«œ ◆
COMPACT
DIGITAL AUDIO
ÜuB°Ç ÉÏu¤ vK« ØUHº°Ç
æU§Ãd°Ç( WLE·M± ÉüuB¡ ÒUN¹°Ç nEM¢ æà V¹´ ,XO§UJ°Ç j´d¨ qGA± s± WMJL± W¹O·² qC-à vK« äuBºK°
)d´èb·°Ç Óèd¢è ÉdJ¶°Çè
.)ëdîù«/·UI¥ù«( STOP/EJECT ¸“ vK´ jGC∞U° XOßUJ∞« …dOπ• `∑≠«
: nOEM∑∞ ’Uª∞« XOßUJ∞« nEM±Ë sDI∞« qLF∑ß«
)1( ÊUß√d∞« ◆
)2( …dJ∂∞« ◆
)3( d¥Ëb∑∞« ”Ëd¢ ◆
: WK¥u© …d∑H∞ „“UNπ° ŸUL∑ßô« ÊULC∞
.ÂUJ•S° ULz«œ œËbA± j¥dA∞« Ê√ bØQ¢ ◆
.WO∞UF∞« …¸«d∫∞« ‹U§¸b∞ ÷dF∑¢ UN´b¢ ôË d®U∂L∞« fLA∞« ¡u{ s´ bOF°Ë nOE≤ ÊUJ± w≠ W©d®_« l{ ◆
.l¥dº∞« nK∑∞« ÷dF¢ UN≤_ WIOÆœ 120 W©d®_« ‰ULF∑ß« ÍœUH¢ ◆
3
1
24
2
W±b»°Çè W²UOB°Ç ÉüÇÏS¡ äUB¢™Ç q¶®
A
qK»°Ç/V¶¼°Ç
üUO·°Ç Îd»± v°Ç äu•u± dO¬ wzU¡dNJ°Ç üUO·°U¡ b´èe·°Ç pK§ •
.qOGA·°Ç l{è dO¬ vK« èà `Oº• qJA¡ wzU¡dNJ°Ç
.)WOzU¡dNJ°Ç W®UD°Ç( POWER üÒ vK« jGC¢ r° •
l{è w- æÇu£ 5 ÉbL° )ozUH°Ç dON¹°Ç( S.BASS üÒ vK« jG{Ç •
Ùu¤d°Ç r·´ p°Ð bF¡è ,))ÏUF·§™Ç( "áUI´•Ç"( )Standby( "OFF"
.)j¶C°Ç ÉÏU«Å( wK•_Ç l{u°Ç v°Ç
"OFF" W°U¥ w- æÇu£ 5 ÉbL° S.BASS üÒ vK« jG{Ç
wK•_Ç l{u°Ç v°Ç l¤d´ YO¥ ,)ÏÇbF·§™Ç/qOGA·°Ç(
.)j¶C°Ç ÉÏU«Å(
.W»¼·± u´Ïè_Ç ÓÄèü æuJ¢ •
.W»¼·± d´èb·°Ç Óèd¢è ÜÇdJ¶°Ç æuJ¢ •
.UO°U¡ XO§UJ°Ç j´d¨ æuJ´ •
25
dO¡b·°Ç æà s± r¬d°U¡ qLF´ ™ U±bM«
. c»¢Ç çš«Ã üu¯cL°Ç
.tKL´ Z±bL∞« ’dI∞« qGA± √b∂¥ ô
.XOßUJ∞« j¥d® qG∑A¥ ô
.iHªM± ‹uB∞« Èu∑º±
.W∫O∫Å …¸uB° ÕuºL± dO¨ j¥dA∞«
.“ö∞« s± d∏Ø√ ¡U{u{ b§u¥
‹UD∫± ‰U∂I∑ß« r∑¥ ô Ë√ nOF{ ‰U∂I∑ßô«
.‚ö©ù« vK´ u¥œ«d∞«
u´ÏÇd°Ç
.)n°ÇRL°Ç( TUNER WHOªè üUO·”Ç r·´ r° •
.`Oº• qJA¡ u´ÏÇd°Ç ÏÏd¢ üUO·”Ç r·´ r° •
qC-à b¹¢ v·¥ çüÏà .rOK§ dO¬ t³U¹¢Ç èà ™uBH± wzÇuN°Ç æuJ´ •
.çU¹¢Ç
qLF·¼¢ æà pOK« V¹´ :u´ÏÇd°Ç ÜU¤u± b¼´ vM¶± w- æuJ¢ U±bM« •
.w¤üU»°Ç wzÇuN°Ç
.XÆRL∞« ¡UG∞≈ r∑¥ ô
XO§UJ°Ç j´d¨
.)j´dA°Ç( TAPE WHOªè üUO·”Ç r·´ r° •
.`Oº• qJA¡ XO§UJ°Ç j´d¨ q”b´ r° •
.XO§UJ°Ç j´d¨ qGA± oKG´ r° •
.Çüu¼J± èà UO»¢d± XO§UJ°Ç j´d¨ æuJ´ b® •
.‹uB∞« b§u¥ ô
Z±bL°Ç ÕdI°Ç
.)Z±bL°Ç ÕdI°Ç( CD WHOªè üUO·”Ç r·´ r° •
.ÇüuHº± èà U»¼·± tºD§ æuJ´ èà ™u¶I± l{è Z±bL°Ç ÕdI°Ç •
.Çd¶G± èà U»¼·± üeOK°Ç ÓU¼¥Å ÒUN¤ æuJ´ •
.wI-à èà `D¼± æUJ± vK« Ùu{u± dO¬ ÒUN¹°Ç •
.“UNπ∞« qLF¥ ô
åUF°Ç
.U±UL¢ iH»M± ÜuB°Ç éu·¼± •
j´d¨ ,Z±bL°Ç ÕdI°Ç ,n°ÇRL°Ç( W¡uKDL°Ç WHOªu°Ç üUO·”Ç r·´ r° •
.)XO§UJ°Ç
.WK•u± dO¬ ÜuB°Ç d¶J± 㚧à •
WKJAL°Ç
ÜUH•ÇuL°Ç
A
u´ÏÇd°Ç
)͸UO∑î«( WK¥uD∞« W§uL∞«
e¢d≥uKOØ 290 e¢d≥uOKØ 144......................................................................... œœd∑∞« Èb±
)WD§u·L°Ç W¤uL°Ç( )åà t´Ã( AM
e¢d≥uKOØ 1611 e¢d≥uOKØ 522....................................................................... œœd∑∞« Èb±
e¢d≥uKOØ 1720 e¢d≥uOKØ 520......................................................... )͸UO∑î«( œœd∑∞« Èb±
)åà áÃ( FM
e¢d≥UGO± 108 e¢d≥UGO± 87.5...................................................................... . œœd∑∞« Èb±
, e¢d≥UGO± 74 e¢d≥UGO± 65.................................................................... )͸UO∑î«( OIRT
e¢d≥UGO± 108 e¢d≥UGO± 87.5
Z±bL°Ç ÕdI°Ç qGA±
e¢d≥uKOØ 20 e¢d≥ 20....................................................................... W¥œœd∑∞« W°Uπ∑ßô«
XO§UJ°Ç j´d¨ ÉdO¹¥
e¢d≥uKOØ 6.3 e¢d≥ 125..................................................................... W¥œœd∑∞« W°Uπ∑ßô«
åUF°Ç
◊«Ë 3 X 2.............................................................................................. ‹uB∞« WÆU©
rK± )oL´( 292 X )ŸUH¢¸«( 174 X )÷d´( 470........................................................ œUF°_«
26
Éd¯ñc±
A
27
Éd¯ñc±
A
28
ELECTRONICS
AH68-01220N
Download PDF