Samsung | SMX-F40SP | Samsung SMX-F40LP ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩ
ΔϗΪϟ΍ΔϴϟΎϋΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ
www.samsung.com/register
SMX-F40LP/SMX-F40RP/SMX-F40SP/SMX-F40BP
SMX-F400LP/SMX-F400RP/SMX-F400SP/SMX-F400BP
SMX-F43LP/SMX-F43RP/SMX-F43SP/SMX-F43BP
SMX-F44LP/SMX-F44RP/SMX-F44SP/SMX-F44BP
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟΔϴδϴ΋ήϟ΍Ύϳ΍ΰϤϟ΍
(WIDE TFT LCD "2.7ΔϴϟΎϋΔϗΩΕ΍ΫΔϧϮϠϣΔπϳήϋLCDΔηΎη
˻̄̀ΎϬοήϋώϠΒϳΔπϳήϋLCDΔηΎηϰϠϋΞϧϮδϣΎγϮϳΪϴϓ΍ήϴϣΎϜϟΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϱϮΘΤΗ
ΔηΎηϦδΤϣϞϤόϳϚϟάϛΡϮοϭϭΔϗΪΑέϮμϟ΍νήόΗΚϴΣϞδϜΑ˻˼˹̄˹˹˹ϭΔλϮΑ
˱
ϰϠϋΔηΎθϟ΍Γ˯Ύο·ϑϭήψϟΎϘϓϭΔηΎθϟ΍ΡϮοϭΔΟέΩϭϥ΍Ϯϟ΃ςΒπϳϱάϟ΍ϭϢϋΪϤϟ΍LCD
ΔόσΎδϟ΍βϤθϟ΍˯΍Ϯο΃ϲϓΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍ϦϴδΤΗ
T
W
MENU
T
W
MENU
(MPEG4 part 10ϡΪϘΘϣϮϳΪϴϓΰϴϣήΗ H.264ΰϴϣήΗ
ϰϠϋϞϴΠδΘϟ΍ΖϗϭϲϓΓήϴΒϛΓΩΎϳίϖϴϘΤΘϟϲϟΎϋςϐοϝΪόϣϡΪΨΘδΗH.264ˬϮϳΪϴϔϟ΍ςϐοΕΎϴϨϘΗΙΪΣ΃
ϞϴΠδΘϠϟΔμμΨϤϟ΍ΔΣΎδϤϟ΍βϔϧ
ΔϠϬγϭΔτϴδΑϡΪΨΘδϣΔϬΟ΍ϭ
ϪμϴμΨΗϦϜϤϳέΰϟέΎσ·ϰϠϋϞϤΘθϳ΢ο΍ϭϭϖϴϗΩϢϴϤμΘΑϞϬγϭϞΜϣ΃ϡ΍ΪΨΘγ΍ήϴϓϮΘϟΔϤϤμϣ
ϡΪΨΘδϤϟ΍ΔϬΟ΍ϭήϓϮΗΎϤϛέήϜΘϣϮΤϧϰϠϋΔϣΪΨΘδϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ϭϞϴϐθΘϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ
˱
ϲϓβϤϠϟ΍έ΍έί΃ήϓϮΗLeft-sideΎπϳ΃ϞϬγϞϴϐθΗϭϱήμϋϭΪϳΪΟϞϜηΔϨδΤϤϟ΍ΔϴϣϮγήϟ΍
ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ϰϟ·ϝϮλϮϠϟΔϴϠϋΎϔΗϭΓΪϳΪΟΔϘϳήσήδϳϷ΍ΐϧΎΠϟ΍
W
T
VIE
W
ΔϛήΤΘϤϟ΍ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋ
˱
˱
˱
ϘΒδϣΎ
οήϋΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛνήόΗ
ϢΘϴγˬΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍ϯΪΣ·ΰϴϴϤΗΪϨϋϮϳΪϴϔϠϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍ϊοϭϲϓΎϛήΤΘϣΎ
ΔϘϳήτϟ΍ςϴδΒΗϰϠϋϩάϫΔϛήΤΘϤϟ΍ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍ΓΰϴϣϞϤόΗΎϤϛΓΩΪΤϤϟ΍ΓήϐμϤϟ΍ΓέϮμϟ΍Δτγ΍ϮΑϮϳΪϴϔϟ΍ϞϴϐθΗΔϤ΋Ύϗνήϋ
ϮϳΪϴϓϊτϘϣϱ΃ϦϋΎϬΑΚΤΒΗϲΘϟ΍
ϮϳΪϴϓϊτϘϣϱ΃
˯΍Ω΃Ϟπϓ΃Ϧϴ΋ΪΘΒϤϟ΍ϦϴϣΪΨΘδϤϠϟήϓϮΗΫ·ˬΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήχϢ΋ϼΘϟΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔΌϴϬΗϰϠϋ60$57$872ΔϔϴχϭϞϤόΗ
ςϘϓSMX-F44ΖϳΎΑΎΠϴΟ16ˬςϘϓSMX-F43ΖϳΎΑΎΠϴΟ8ΔϨϤπϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍έΎϴΧϒόο
ϮϳΪϴϔϟ΍ϝϮΣϭϞϐηΔόδϟ΍ΔϴϟΎϋSDHCΕΎϗΎτΑϞΒϘΗΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟΔϴΟέΎΨϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔΤΘϓ
ϲϓΪΟϮϳˬΔΤΘϔϟ΍ϩάϫϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑϭΔϋήγϭΔϟϮϬγϲϓΎϬΑΐϏήΗϲΘϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ω΍Ϯϧ΃ϱ΃ϡΪΨΘγ΍ϭ
ΔΠϣΪϣεϼϓΓήϛ΍ΫΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ
W
T
VIE
W
(DNIe EngineϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϔϠϣΞϟΎόϣϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϴϟΎϋΡϮοϭΔΟέΩΕ΍ΫέϮμϟ΍ϥϮϜΗ
ϲΛϼΛ˯ΎοϮπϠϟξϴϔΨΗ3DNRΔϴϟΎΘϟ΍Ε΍ΰϴϤϟ΍ϰϠϋΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϱϮΘΤΗ
+',6˯΍ΩϷ΍ϲϟΎϋί΍ΰΘϫϻ΍ϊϨϣϭϥ΍Ϯϟϸϟϲϛάϟ΍΢ϴοϮΘϟ΍ΔϴϟΎϋΔϗΪΑϥ΍ϮϟϷ΍΢ϴοϮΗϭΩΎόΑϷ΍
ϚϟΫϰϟ·ΎϣϭϪΟϭϷ΍ϰϠϋϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ϑήόΘϟ΍ϭ+\SHU',6
ii
ϲϤϗέϡϭϭί2200xΐϟΎδϟ΍ϭIntelliήϴΒϜΗ65xϱήμΑϡϭϭί52XϦϴόϟ΍ϩ΍ήΗϥ΃ϦϜϤϳΎϤϣϞπϓ΃ϮΤϧϰϠϋέϮμϟ΍ςϘΘϟ΍
ΔΟΎΤϟ΍ϥϭΩΎ˱ΑήϗήΜϛ΃ϢϟΎόϟ΍SamsungϦϣΔϳϮϘϟ΍ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ΕΎγΪϋϞόΠΗ
ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ΪϴϟϮΗΓΰϴϣϥΈϓˬϚϟΫϰϠϋΓ˱ ϭϼϋϭΓέϮμϟ΍ΓΩϮΠΑΔϴΤπΘϟ΍ϰϟ·
ϦϣϞϗ΃ζϳϮθΗϊϣϲϤϗήϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ΕΎΟέΩϰμϗϷΡϮοϮϟ΍Ϧϣ΍Ϊ˱ ϳΰϣϲϨόΗϲϤϗήϟ΍
ϲϤϗήϟ΍ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ϦϣΔϘΑΎδϟ΍ω΍ϮϧϷ΍
ΔψΤϠϟ΍ϞΠδΗϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗΓΰϴϣ
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍ήϴΛ΄ΗΔϳ΅έϚϨϜϤϳϰΘΣΖϗϮϟ΍ϦϣΔϠϳϮσΓήΘϔϟϞϴΠδΘϟ΍ϦϣˬϱέΎϴΘΧϻ΍έΎσϹ΍ρΎϘΘϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϊϣˬΓΰϴϤϟ΍ϩάϫϚϨϜϤΗ
ϭ΃ΏΎΤδϟ΍έϭήϣϦϤπΘΗΓΰϴϤϣϮϳΪϴϓϊσΎϘϣϭ΃ΔϴϨϓΔϴϘ΋ΎΛϭϡϼϓ΃ϞϴΠδΘΑϢϗήϴμϗϲϨϣίέΎσ·ϰϠϋΔϔΜϜϣϞϳϮτϟ΍ϯΪϤϟ΍ϰϠϋ
ϭ΃ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞΒϗϦϣΎϫ΅Ύθϧ·ϢΗΕΎϳϮΘΤϣ8&&ϮϳΪϴϓϊσΎϘϣ˯ΎθϧϹΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍ΔϴϣΎϨϟ΍Ϣϋ΍ήΒϟ΍ϭ΃ΔΤΘϔΘϤϟ΍έΎϫίϷ΍
ΔϋϮϨΘϣϯήΧ΃ν΍ήϏϷϭ΃ϲϤϴϠόΗΞϣΎϧήΑ
!ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍ΔϛέΎθϣϲϓΩΩήΘΗϻUCCϮϳΪϴϓϊσΎϘϣ˯ΎθϧϹΓΪϴϔϣ
ϞμϔϨϣΞϣΎϧήΑΖϴΒΜΗ˯ΐϋIntelli-studioΞϣΪϤϟ΍ήϳήΤΘϟ΍ΞϣΎϧήΑϚϨϋϊϓήϳ
ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑϢ΋ϼϣϞϴλϮΗ˯΍ήΟ·΢ϴΘϳΚϴΤΑˬPCϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋ
ϰϠϋϚΗΎϳϮΘΤϤϟήηΎΒϤϟ΍ϞϴϤΤΘϟ΍ϚϟάϛIntelli-studio΢ϴΘϳΎϤϛςϘϓ86%
Ϛ΋ΎϗΪλ΃ϊϣΕΎϳϮΘΤϤϟ΍ΔϛέΎθϣΖΤΒλ΃Facebookϭ<RX7XEH)OLFNU
ϞΒϗϱΫϦϣςδΑ΃
ϞϤόϟ΍ΔΣϮϟΔϋΎΒσϢϠϴϔϟ΍ϦϣΎμΨϠϣϊϨλ΍
˱
ϚϟήϓϮϳϱάϟ΍ήϣϷ΍ˬΎϬσΎϘΘϟ΍Ω΍ήϤϟ΍ϲϣϮγήϟ΍νήόϟ΍ΔϋΎΒσέϮμϟΔϨϳΎόϣΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫήϓϮΗ
ΎϬϟϲϠϜϟ΍ϞδϠδΘϟ΍νήϋϥϭΩΔϠΠδϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤΑΎμΨϠϣ
˱
! VIEWςϴδΒϟ΍έΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΕϼϴΠδΗϦϣϚϳΪϟΎϣΔϓΎϛ˯΍ήΟ·
ϞδϠδΘϟ΍νήϋϥϭΪΑΔϠΠδϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎτϘϠΑΎμΨϠϣϚϟήϓϮΗϲΘϟ΍ϭˬΎϬΘϋΎΒσΩ΍ήϤϟ΍ϞϤόϟ΍ΔΣϮϟΔϨϳΎόϣΔϴϧΎϜϣ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫήϓϮΗ
˱
ΕΎτϘϠϟ΍ϚϠΘϟϞϣΎϜϟΎΑ
ΕΎϧΎϴΒϟ΍νήϋ
/01
T
W
2010/01
1/10
ǥǨ
ȩǍźǐ
0:0
0:5
0
ΓέϮλ
ϞϘϧ
ϞϴϐθΗ
iii
0:10:31
5
ϞϴϐθΗ
1/1
ΦϳέΎΘϟ΍
ΓέϮλ
VIE
W
!«ΩΪόΘϤϟ΍νήόϟ΍έΎϴΧ»ϡ΍ΪΨΘγΎΑϞϴϐθΘϠϟΓΩΪόΘϤϟ΍ϕήτϟ΍
ϊσΎϘϤΑΔλΎΨϟ΍ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍ίήϓΔϴϧΎϜϣ·©ΩΪόΘϤϟ΍νήόϟ΍έΎϴΧªήϓϮϳ
˱
ϞϴΠδΘϟ΍ΔϔϠΘΨϤϟ΍νήόϟ΍Ε΍έΎϴΨϟΎϘϓϭΔϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ϭΔϠΠδϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍
˱
ΐϴΗήΘϠϟΎϘϓϭΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴϐθΗΪϨϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫΪϴϔΗϭϞϴΠδΘϟ΍ΦϳέΎΗϭ
ϚϳΪϟϞπϔϤϟ΍
ΔϗΪϟ΍ΔϴϟΎϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟΔϴδϴ΋ήϟ΍Ύϳ΍ΰϤϟ΍
Δϣϼδϟ΍Ε΍ήϳάΤΗ
΍άϫϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϣϼόϟ΍ϭίϮϣήϟ΍ϲϧΎόϣ
ΓήϴτΧΔϳΪδΟΔΑΎλ·ϭ΃ΓΎϓϮϠϟνήόΘϟ΍ΓέϮτΧϲϨόϳ
ϱΩΎϤϟ΍ϒϠΘϟ΍ϭ΃ΔϳΪδΠϟ΍ΔΑΎλϺϟΔϠϤΘΤϣΓέϮτΧΩϮΟϭϲϨόϳ
ϲϟΎΤϟ΍Ω΍ΪϋϹΎΑυΎϔΘΣϻ΍ϭ΃ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΎϬϟνήόΘΗΪϗϲΘϟ΍ΔϠϤΘΤϤϟ΍ϝΎτϋϷ΍ϊϨϤϟ
ήϳάΤΗ
ϪϴΒϨΗ
ϪϴΒϨΗ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϲϓϙΪϋΎδΗΪϗϲΘϟ΍ΔϴόΟήϤϟ΍ΕΎΤϔμϟ΍ϭ΃ΕΎΤϴϤϠΘϟ΍ϲϨόϧ
ϒ΋ΎχϮϟ΍ϯΪΣ·ϡ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗΔΑϮϠτϤϟ΍Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
ϦϳήΧϵ΍ϰϟ·ϭϚϴϟ·ΔΑΎλϹ΍ΙϭΪΣϊϨϤϟΎϨϫΔϳήϳάΤΘϟ΍ΕΎϣϼόϟ΍Ν΍έΩ·ϢΘϳ
ϞΒϘΘδϤϟ΍ϲϓϚϟΎ˱όΟήϣϥϮϜϴϟϦϣ΁ϥΎϜϣϲϓϪψϔΣ΃ˬ˯ΰΠϟ΍΍άϫΓ˯΍ήϗϦϣ˯ΎϬΘϧϻ΍ΪόΑΡϮοϮΑΎϬϋΎΒΗ΍ϰΟήϴϓ
ΕΎσΎϴΘΣϻ΍
ήϳάΤΗ
Δϴϗ΍ϭΔϴοέ΃ΔϠϴλϮΘΑΩϭΰϣΩΩήΘϣέΎϴΗάϔϨϤΑϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞλϮΗΎ˱Ϥ΋΍ΩΐΠϳ ‡
ϚϟΫϰϟ·Ύϣϭ΃έΎϨϟ΍ϭ΃βϤθϟ΍Γέ΍ήΣϞΜϣΔϴϟΎόϟ΍Γέ΍ήΤϟ΍ϰϟ·ΔϳέΎτΒϟ΍ξϳήόΗϢΘϳϻ΃ΐΠϳ ‡
ϪϴΒϨΗ
΢ϴΤλήϴϏϞϜθΑΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϢΗ΍Ϋ·έΎΠϔϧϻ΍ήτΨϟνήόΘϟ΍ϦϜϤϳ
ΊϓΎϜϣωϮϨΑϭ΃ωϮϨϟ΍βϔϧϦϣΓΪΣ΍ϭϻ·ΔϳέΎτΒϟΎΑϝΪΒΘδΗϻ
έΎϴΘϟ΍άϔϨϣϦϣβΒϘϤϟ΍ΐΤγΐΠϳˬϲδϴ΋ήϟ΍ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍έΪμϣϦϋίΎϬΠϟ΍Ϟμϔϟ
ϞϴϐθΘϠϟΰϫΎΟϲδϴ΋ήϟ΍ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍βΒϘϣϥϵ΍ϥϮϜϳϢΛϦϣϭˬϲδϴ΋ήϟ΍ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍
iv
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ϝϮΣΔϣΎϫΕΎϣϮϠόϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗ
.86%ϞϴλϮΗϞϴϟΩϭΞϣΎϧήΒϟ΍ΖϴΒΜΗϰϟ·ϊΟέ΍
Ϧϣνήϐϟ΍ϥ΃ΔψΣϼϣ˯ΎΟήΑήθϨϟ΍ϭϊΒτϟ΍ϕϮϘΣ
ςϘϓϲμΨθϟ΍ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ϮϫϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϲϓϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϰϠϋΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍
ΔϴϤΤϣΕΎϧΎϴΑϲϫϯήΧ΃ΔϳήχΎϨΗΔϴϤϗέΓΰϬΟ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
Ϫϣ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳϻϭήθϨϟ΍ϭϊΒτϟ΍ϕϮϘΣϥϮϧΎϗΔτγ΍ϮΑ
˯ΎϨΜΘγΎΑϚϟΫϭˬήθϨϟ΍ϭϊΒτϟ΍ϕϮϘΣϚϟΎϣϦϣϥΫ·ϥϭΪΑ
ΔϟΎΣϲϓϰΘΣϭϲμΨθϟ΍ωΎΘϤΘγϻ΍νήϐΑϡ΍ΪΨΘγϻ΍
νήόϣϭ΃ΔϠϔΣϭ΃ϲϨϓνήϋϞΜϣΙΪΣϞϴΠδΘΑϚϣΎϴϗ
ϞμΤΗϥ΃ΓΪθΑϰλϮϳˬϲμΨηϞϜθΑϪΑϊΘϤΘδΗϲϛ
ϚϟάΑϡΎϴϘϟ΍ϞΒϗϥΫ·ϰϠϋ
‡
΍άϫϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϝϮΣ
ϰΟήϳSamsungϦϣϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϢϜ΋΍ήθϟ΍ήϜη
˱
ϊϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗΔϳΎϨόΑ΍άϫϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩΓ˯΍ήϗ
ΔϟΎΣϲϓϞΒϘΘδϤϟ΍ϲϓϪϴϟ·ωϮΟήϠϟϙΪϳϝϭΎϨΘϣϲϓϪΑυΎϔΘΣϻ΍
ϰϟ·ωϮΟήϟ΍˯ΎΟήΑˬ΢ϴΤλϞϜθΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϞθϓ
´ΎϬϠΣϭΕϼϜθϤϟ΍ϑΎθϜΘγ΍³
ˬSMX-F40Ϧϳί΍ήτϟ΍΍άϫϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϲτϐϳ
.SMX-F44 ˬSMX-F43 ˬSMX-F400
SMX-F400ϭSMX-F40΍ί΍ήσϞϤΘθϳϻ ‡
Γήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑϥΎϣΪΨΘδϳϭΔΠϣΪϣεϼϓΓήϛ΍ΫϰϠϋ
ϱί΍ήσΕ΍ΰϴϣξόΑϑϼΘΧ΍ϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋ
ϭ60;)ˬ60;)ˬ60;)
ΔϘϳήτϟ΍βϔϨΑϥϼϤόϳΎϤϬϧ΃ϻ·SMX-F44
ΔϴΤϴοϮΗΕΎϣϮγέ΍άϫϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϲϓϡΪΨΘδΗ ‡
.SMX-F40ί΍ήτϠϟ
v
ϞϜθΑΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϢϴϤμΗϢΗ
ΔϴϟΎϋΔΠϣΪϤϟ΍εϼϔϟ΍Γήϛ΍ΫϊϣΐγΎϨΘΘϟιΎΧ
ΔϴΟέΎΨϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϭΔόδϟ΍
ςϘϓSMX-F44ΖϳΎΑΎΠϴΌςϘϓSMX-F43))
ΖϳΎΑΎΠϴΟ˺˿
ϊσΎϘϣϩάϫΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞΠδΗ
ϡΪϘΘϣϮϳΪϴϓΰϴϣήΗH.264/AVCϖϴδϨΘΑϮϳΪϴϔϟ΍
ΔϗΩϖϴδϨΘΑϞϤόϳϱάϟ΍MPEG4 part 10/
.(SD-VIDEOΔϴγΎϴϗ
ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣΖδϴϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϥ΃ΔψΣϼϣ˯ΎΟήΑ
ϯήΧϷ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϘϴδϨΗ
ϞϴΠδΘΑϚϴϠϋˬΔϣΎϬϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎτϘϟϞϴΠδΗϞΒϗ
ΔϴΒϳήΠΘϟ΍ΕΎτϘϠϟ΍ξόΑ
Ϊϛ΄ΘϠϟΎϬΑΖϤϗϲΘϟ΍ΔϴΒϳήΠΘϟ΍ΕϼϴΠδΘϟ΍ϞϴϐθΘΑϢϗ
ϢϴϠγϞϜθΑΎϤϬϠϴΠδΗϢΗϮϳΪϴϔϟ΍ϭΕϮμϟ΍ϥ΃Ϧϣ
ΎϬϠϴΠδΗϢΗϲΘϟ΍ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍ϦϋξϳϮόΘϟ΍ϦϜϤϳϻ
ξϳϮόΘΑSamsungϡϮϘΗϥ΃ϦϜϤϳϻ ϰϠϋΓέΪϘϟ΍ϡΪϋΔϟΎΣϲϓΙΪΤϳΪϗϒϠΗϱ΃
΍ήϴϣΎϛϲϓϞτϋΐΒδΑϞϴΠθΘϟ΍ϞϴϐθΗ
ϞϤΤΘΗϻϭΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍
ϭ΃ϮϳΪϴϓϞϴΠδΗϱ΃ΔϴϟϮΌδϣSamsung
ϲΗϮλ
ϲϓ΄τΧΔΠϴΘϧϞΠδϤϟ΍ϯϮΘΤϤϟ΍ϊϴπϳΪϗ ϭ΃Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϟϮΌδϣSamsungϥϮϜΗϦϟϭϚϟΫϰϟ·Ύϣ
ϯϮΘΤϤϟ΍ϥ΍ΪϘϓϦϋΞΗΎϨϟ΍ϒϠΘϟ΍ξϳϮόΗϦϋ
ϞΠδϤϟ΍
ΔϠΠδϤϟ΍ΔϣΎϬϟ΍ΕΎϧΎϴΒϠϟΔϴσΎϴΘΣ΍ΦδϨΑφϔΘΣ΍
ϚΑΔλΎΨϟ΍ΔϣΎϬϟ΍ΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϰϠϋφϓΎΣ
ϲλϮϧΎϨϧ·ήΗϮϴΒϤϛίΎϬΟϰϟ·ΕΎϔϠϤϟ΍ϞϘϧϖϳήτϨϋ
˱
ς΋Ύγϭϱ΃ϭ΃ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΦδϨΑΎπϳ΃
ϦϳΰΨΘϟ΍νήϐΑϯήΧ΃
‡
‡
‡
‡
‡
‡
ΔϗΪϟ΍ΔϴϟΎϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟΔϴδϴ΋ήϟ΍Ύϳ΍ΰϤϟ΍
ΔϳέΎΠΘϟ΍ΕΎϣϼόϟΎΑϖϠόΘΗΕ΍έΎόη·
ΔϠΠδϤϟ΍ΔϳέΎΠΘϟ΍ΕΎϣϼόϟ΍ϭΔϳέΎΠΘϟ΍˯ΎϤγϷ΍ΔϓΎϛ
ϯήΧ΃ϊΟ΍ήϣϱ΃ϭ΃ϞϴϟΪϟ΍΍άϫϲϓΎϫήϛΫΩέϭϲΘϟ΍
ΕΎϣϼϋΪόΗϪΘϳήΘη΍ϱάϟ΍SamsungΞΘϨϤΑΔϘϓήϣ
ΎϬΑΎΤλ΄ΑΔλΎΧΔϠΠδ˵ϣΔϳέΎΠΗΕΎϣϼϋϭ΃ΔϳέΎΠΗ
ϦϴϴϨόϤϟ΍
ΔϠΠδϣΔϳέΎΠΗΔϣϼϋSDHCέΎόθϟ΍ϭSDήΒΘόΗ
®
ϭWindows ϭMicrosoft®ήΒΘόΗ
ΕΎϣϼϋDirectX®ϭ:LQGRZV9LVWD®
ΔϛήθΑΔλΎΧΔϳέΎΠΗΕΎϣϼϋϭ΃ΔϠΠδϣΔϳέΎΠΗ
ΓΪΤΘϤϟ΍ΕΎϳϻϮϟ΍ϲϓ0LFURVRIW,QFRUSRUDWLRQ
ϯήΧϷ΍ϥ΍ΪϠΒϟ΍ϭ΃ϭ
˲
Pentium®ϭ&RUHŒ,QWHO®ϦϣϞϛήΒΘόϳϭ
IntelΔϛήθϟϦϴΘϠΠδϣϦϴΘϳέΎΠΗϦϴΘϣϼϋ
ΔϴϜϳήϣϷ΍ΓΪΤΘϤϟ΍ΕΎϳϻϮϟ΍ϲϓCorporation
ϯήΧϷ΍ϥ΍ΪϠΒϟ΍ϭ
˲
ϦϴΘϣϼϋ0DF26ϭMacintoshϦϣϞϛήΒΘόϳΎϤϛ
ΕΎϳϻϮϟ΍ϲϓ$SSOH,QFΔϛήθϟϦϴΘϠΠδϣϦϴΘϳέΎΠΗ
ϯήΧϷ΍ϥ΍ΪϠΒϟ΍ϭ΃ϭΔϴϜϳήϣϷ΍ΓΪΤΘϤϟ΍
GoogleΔϛήθϟΔϳέΎΠΗΔϣϼϋYouTubeΪόΗ
.Inc
.yahooΔϛήθϟΔϳέΎΠΗΔϣϼϋŒFlickrΪόΗ
ΔϛήθϟΔϳέΎΠΗΔϣϼϋFacebookΪόΗ
Inc
Facebook
AdobeϭAdobeέΎόηϭAdobeΪόϳ
ϭ΃ΔϠΠδϣΔϳέΎΠΗΕΎϣϼϋΎϣ·Acrobat
$GREH6\VWHPVΔϛήθϟΔϳέΎΠΗΕΎϣϼϋ
ϝϭΪϟ΍ϭ΃ϭΓΪΤΘϤϟ΍ΕΎϳϻϮϟΎΑIncorporated
ϯήΧϷ΍
ΎϨϫΓέϮϛάϤϟ΍ϯήΧϷ΍ΕΎΠΘϨϤϟ΍˯ΎϤγ΃ΔϓΎϛϥϮϜΗΪϗ
κΨΗΔϠΠδϣΔϳέΎΠΗΕΎϣϼϋϭ΃ΔϳέΎΠΗΕΎϣϼϋ
ΔϴϨόϤϟ΍ΎϬΗΎϛήη
ϲϓ´®³ϭ´TM³ϦϴΘϣϼόϟ΍ήϛΫϢΘϳϻˬϚϟΫϰϠϋΓϭϻ
ϞϴϟΪϟ΍΍άϬΑΔϟΎΣϞϛ
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΩϲϓΔΤοϮϤϟ΍νϭήόϟ΍ϥϮϜΗϻΪϗ ‡
LCDΔηΎηϰϠϋΎϫ΍ήΗϲΘϟ΍νϭήόϟ΍βϔϧϲϫ΍άϫ
ςΒπϟΎΑ
ΕΎϘΤϠϤϟ΍ϭϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΕΎϔλ΍ϮϣϭΕΎϤϴϤμΗ ‡
ϥϭΩήϴϴϐΘϠϟΔοήϋϥϮϜΗϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟϯήΧϷ΍
έ΍άϧ·ϖΑΎγ
ϰϟ·ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛνήόΗϻ ‡
ϞϴϟΪΑΔλΎΨϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ϑΎλϭ΃ϲϓέΎΨΒϟ΍ϭ΃ϥΎΧΪϟ΍
ΰϣήϟ΍ϭ΃ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΩϮΟϮϤϟ΍ΰϣήϟ΍ήϴθϳˬϡΪΨΘδϤϟ΍
ϰϠϋϩέϮϬχϢΘϳϑϮγϪϧ΃ϰϟ·ϦϴγϮϗϦϴΑωϮοϮϤϟ΍
ΓήχΎϨϤϟ΍ΔϔϴχϮϟ΍ςΒπΑϚϣΎϴϗΪϨϋΔηΎθϟ΍
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋ796XSHU)LQHϝΎΜϣ
47ΔΤϔλ«³ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩ´
ϰϠϋνήόϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
TV"
ϊοϮΑϡϼϓϷ΍έϮλϞϴΠδΗ
Super
ΔϗΪΑϭΓΩϮΠϟ΍ΔϴϟΎϋΓέϮλ
"Fine
.[L
ϰϠϋ
ΓήχΎϨϤϟ΍ΰϣέήϬψϳˬςΒπϟΎΑϡΎϴϘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ
ΔηΎθϟ΍
ΓΩϮΟϮϤϟ΍©ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ªϑΎλϭ΃ϖϴΒτΗϢΘϳ
ΖϳΎΑΎΠϴΌςϘϓΔϴϟΎΘϟ΍ίήτϟ΍ϊϣϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΪΑ
SMX-F44ΖϳΎΑΎΠϴΟ˺˿ˬςϘϓSMX-F43
ςϘϓ
‡
ϞϴϟΪϟ΍΍άϫϲϓΔϴϟΎΘϟ΍ΕΎΤϠτμϤϟ΍ϡΪΨΘδΗ
ΔτϘϨϟ΍ϦϣΓΪΣ΍ϭϮϳΪϴϓΓΪΣϭϰϟ·ήϴθϳϭ´ΪϬθϤϟ΍³ ‡
˯ΪΒϟϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέίϰϠϋΎϬϴϓςϐπΗϲΘϟ΍
ϑΎϘϳϹϯήΧ΃ΓήϣςϐπΗϥ΃ϰϟ·ϞϴΠδΘϟ΍ΔϴϠϤϋ
ΔΘϗΆϣΓέϮμΑϞϴΠδΘϟ΍
˲ ΪΨΘδ˵ϳ ‡
´ΔΘΑΎΛΓέϮλ³ϭ´ΓέϮλ³ϦϴΤϠτμϤϟ΍ϦϣϞϛϡ˴
ϰϨόϤϟ΍βϔϧϥϼϤΤϳϭΔϴϟΩΎΒΗΓέϮμΑ
έΪμϤϟ΍κϴΧήΗϝϮΣΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟ ‡
ϲϓ³2SHQVRXUFHSGI´ϒϠϣϰϟ·ϊΟέ΍ˬΡϮΘϔϤϟ΍
ΔϘϓήϤϟ΍&'520
vi
Δϣϼδϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ
ΔϳΎϨόΑΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϊΒΗ΍ϒϠΘϠϟΩ΍ϮϤϟ΍νήόΗϭ΃ΔϴμΨθϟ΍ΔΑΎλϹ΍ϦϣϩΎϧΩ΃ΔΤοϮϤϟ΍ϥΎϣϷ΍ΕΎσΎϴΘΣ΍ϲϤΤΗϥ΃ΐΠϳ
.ΞΘϨϤϟ΍βϤϟϡΪϋΐΠϳ
έϮψΤϣ˯΍ήΟ·
ΞΘϨϤϟ΍˯΍ΰΟ΃ϚϓϡΪϋΐΠϳ
έΪμϣϦϣϞϴλϮΘϟ΍˯ΎϐϟΈΑϢϗ
ΔϗΎτϟ΍
ήϳάΤΗ
ϭ΃ΓΎϓϮϠϟνήόΘϟ΍ΓέϮτΧϲϨόϳ
ΓήϴτΧΔϳΪδΟΔΑΎλ·
ϪϴΒϨΗ
ΔϠϤΘΤϣΓέϮτΧΩϮΟϭϲϨόϳ
ϱΩΎϤϟ΍ϒϠΘϟ΍ϭ΃ΔϳΪδΠϟ΍ΔΑΎλϺϟ
ρΎϴΘΣϻ΍΍άϫΓΎϋ΍ήϣΐΟϱ
W
W
4
4
ήϳάΤΗ
W
4
W
4
ΔΟέΩϲϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϱΩΆϳΪϗ
140ΔϳϮΌϣΔΟέΩ60ϦϋΪϳΰΗΓέ΍ήΣ
ϱΩΆϳΪϗϖϳήΣΏϮθϧϰϟ·ΖϳΎϬϧήϬϓ
Γέ΍ήΣΕΎΟέΩϲϓΔϳέΎτΒϟΎΑυΎϔΘΣϻ΍
έΎΠϔϧ΍ΙϭΪΣϰϟ·ΔϴϟΎϋ
έΎϴΘϟ΍έΩΎμϣϰϠϋϞϴϤΤΘϟ΍ΩΰΗϻ
ΓέϮμΑΔϴϋήϔϟ΍ϙϼγϷ΍ϭ΃ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍
ΙϭΪΣϰϟ·ϱΩΆϳΪϗϚϟΫϥ·ΚϴΣˬΓήϴΒϛ
ϖϳήΣΏϮθϧϭ΃ΩΎΘόϤϟ΍ήϴϏϰϠϋΔϧϮΨγ
W
4
OI
L
ΔϴϧΪόϤϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϭ΃˯ΎϤϟ΍ϝϮΧΪΑ΢ϤδΗϻ
ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϲϓϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟ΍
ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣ
ΏϮθϧήτΨϟϚοήόϳΪϗϚϟάΑϡΎϴϘϟΎϓ
ϖ΋΍ήΤϟ΍
W
SAND
4
vii
ήηΎΒϣϞϜθΑΔϬΟϮϣLCDΔηΎηϞόΠΗϻ
ϰϟ·ϚϟάΑϡΎϴϘϟ΍ϱΩΆϳΪϘϓβϤθϟ΍Δόη΃ϮΤϧ
ϱΩΆϳΪϗϪϧ΃ΎϤϛˬϦϴόϟ΍ϲϓΕΎΑΎλ·ΙϭΪΣ
ΞΘϨϤϠϟΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍˯΍ΰΟϷ΍˯΍Ω΃ϲϓέϮμϗϰϟ·
ϱΩΆϳΪϗΕϮϳΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϡΪϋΐΠϳ
ΊϳΎϬϣϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϲϓΖϳΰϟ΍ϝϮΧΩ
νήόΘϟ΍ϰϟ·ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍
ϭ΃ϝΎτϋ΃ΙϭΪΣϭ΃ΔϴΑήϬϛΔϣΪμϟ
ΕΎϴϔϠΗ
ϥ΃ϦϜϤϳΔΑήΗϷ΍ϭ΃ϝΎϣήϠϟΎϬοήόΗϻ
ϞΧΪΗϲΘϟ΍ΔϤϋΎϨϟ΍ΔΑήΗϷ΍ϭ΃ϝΎϣήϟ΍ϱΩΆΗ
ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ
ΕΎϴϔϠΗϭ΃ϝΎτϋ΃ΙϭΪΣϰϟ·ΩΩήΘϤϟ΍
ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡΪΨΘδΗϻ
ϙϼγ΃ϭ΃ΕϼΑΎϛϰϠϋϱϮΘΤϳϥΎϛ΍Ϋ·
ϱΩΆϳΪϘϓΔϋϮτϘϣϭ΃ΔϤδϘϨϣϭ΃ΔϔϟΎΗ
ϭ΃ϖϳήΣΏϮθϧϲϓΐΒδΘϟ΍ϰϟ·ϚϟάΑϡΎϴϘϟ΍
ΔϴΑήϬϛΔϣΪμϟνήόΘϟ΍
ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϞμϓΐϨΠΗ
ιΎΨϟ΍ΔϗΎτϟ΍ϚϠγΐΤγϖϳήσϦϋ
ϒϠΗϰϟ·ϱΩΆϳΪϗϚϟΫϥϷ΍ήψϧˬϪΑ
˱
ΔϗΎτϟ΍ϚϠγ
ξϳήόΗϭ΃ΓϮϘϟΎΑΔϗΎτϟ΍ϚϠγϲϨΛΐϨΠΗ
ϦϣϒϠΘϠϟΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣ
ΔϠϴϘΛ˯Ύϴη΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑϪϴϠϋςϐπϟ΍ϝϼΧ
ϭ΃ϖϳήΣΏϮθϧήτΧϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓ
ΔϴΑήϬϜϟ΍ΕΎϣΪμϠϟνήόΘϟ΍
ui
g fl
d
nin
a
cle
ΚϴΣέΎϨϠϟΔϳέΎτΒϟ΍ΔϋϮϤΠϣνήόΗϻ
ήΠϔϨΗΪϗΎϬϧ·
ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϞϴλϮΘΑϢϘΗϻ
ϝΎΧΩ·ϦϜϤϤϟ΍ϦϣϥΎϛ΍Ϋ·ϻ·ΩΩήΘϤϟ΍
Ϧϣ˯ΰΟϱ΃έϮϬχϡΪϋϊϣΎ˱ϣΎϤΗβΑΎϘϟ΍
βΑΎϘϟ΍ϲϠμϧ
W
4
Ω΍ϮϤϟ΍ϭ΃ϒϴψϨΘϟ΍Ϟ΋Ύγϡ΍ΪΨΘγ΍ΐϨΠΗ
ϢϘΗϻϕϼσϹ΍ϰϠϋΔϬϴΒθϟ΍ΔϳϭΎϤϴϜϟ΍
΍ήϴϣΎϛϰϠϋΓήηΎΒϣϒϴψϨΘϟ΍Ω΍ϮϣεήΑ
ϮϳΪϴϔϟ΍
W
4
˯ΎϤϟ΍Ϧϋ΍Ϊ˱ ϴόΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑφϔΘΣ΍
ϭ΃Ίσ΍Ϯθϟ΍ϦϣΏήϘϟΎΑϡ΍ΪΨΘγϻ΍ΪϨϋ
ήτϤϟ΍ϝϮτϫΪϨϋϭ΃ΔΣΎΒδϟ΍ΕΎϣΎϤΣ
έϮμϘϟνήόΘϟ΍ήτΧϙΎϨϫΪΟϮϳΚϴΣ
ΔϴΑήϬϜϟ΍ΔϣΪμϟ΍ϭ΃΍ήϴϣΎϜϟ΍˯΍Ω΃
ˬΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϒϴψϨΗΪϨϋˬϢϗ
ήτΧϙΎϨϫϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϚϠγϞμϔΑ
ΔϴΑήϬϛΔϣΪμΑΔΑΎλϹ΍ϭ΃ϞτϋΙϭΪΣ
ϡΪϋΔϟΎΣϲϓϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϚϠγϞμϓ΍
ΔϴϗήΑΔϔλΎϋΏϮΒϫ˯ΎϨΛ΃ϭ΃ϡ΍ΪΨΘγϻ΍
ϖϳήΣΏϮθϧήτΧϙΎϨϬϓ
W
4
έΎϴΘϟ΍ϞΑΎϛΝ΍ήΧ·ϭ΃ϝΎΧΩ·ϡΪϋΐΠϳ
ϙΎϨϫΪΟϮϳΚϴΣϦϴΘϠΘΒϣϦϳΪϴΑϲΑήϬϜϟ΍
ΔϴΑήϬϜϟ΍ΔϣΪμϠϟνήόΘϟ΍ήτΧ
ΔϗΎτΑϭ΃ϡϮϴΜϴϠϟ΍ΔϳέΎτΒΑυΎϔΘΣϻ΍ϲϐΒϨϳ
ϲϓϝΎϔσϷ΍ϝϭΎϨΘϣϦϋ΍Ϊ˱ ϴόΑΓήϛ΍άϟ΍
ϡϮϴΜϴϠϟ΍ΔϳέΎτΑωϼΘΑΎΑϝΎϔσϷ΍ϡΎϴϗΔϟΎΣ
ΐϴΒτϟ΍ΓέΎθΘγΎΑϢϗˬΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϭ΃
έϮϔϟ΍ϰϠϋ
W
W
ήϴϏΕϮλέ΍ΪλΈΑ΍ήϴϣΎϜϟ΍ΖϣΎϗ΍Ϋ·
ϚϠγϞμϔΑϢϘϓˬϥΎΧΩϭ΃ΔΤ΋΍έϭ΃ΩΎΘόϣ
ϦϣΔϣΪΨϟΎΑΔϧΎόΘγϻ΍ϭέϮϔϟ΍ϰϠϋΔϗΎτϟ΍
Samsung˰ϟΔόΑΎΘϟ΍ΔϣΪΨϟ΍ΰϛ΍ήϣΪΣ΃
ΔΑΎλϺϟνήόΘϟ΍ήτΧϙΎϨϫΪΟϮϳΚϴΣ
ΔϴμΨθϟ΍
4
4
W
4
΍ήϴϣΎϛ˯΍ΰΟ΃ϚϓΔϟϭΎΤϣϡΪϋΐΠϳ
ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍
ΐϨΠΘϟΎϬϠϴϜθΗΓΩΎϋ·ϭ΃ΎϬΣϼλ·ϭ΃
ΔϴΑήϬϜϟ΍ΔϣΪμϟ΍ϭ΃ϖϳήΤϟ΍ΏϮθϧήτΧ
ϢϗˬϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑϝΎτϋ΃ΩϮΟϭΔϟΎΣϲϓ
ϭ΃ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϞμϔΑέϮϔϟ΍ϰϠϋ
ήτΧϙΎϨϬϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϦϋΔϳέΎτΒϟ΍
ΔΑΎλϹνήόΘϟ΍ϭ΃ϖϳήΤϟ΍ΏϮθϧ
viii
Δϣϼδϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ
W
4
ϪϴΒϨΗ
W
4
ΔϋϮϤΠϣϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛρΎϘγΈΑϢϘΗϻ
ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍
Ε΍ί΍ΰΘϫϼϟϯήΧϷ΍ΕΎϘΤϠϤϟ΍Ϧϣϱ΃ϭ΃
ϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓϯήΧϷ΍ΕΎϣΪμϟ΍ϭ΃
ΔΑΎλϺϟνήόΘϟ΍ϭ΃΍ήϴϣΎϜϟ΍˯΍Ω΃έϮμϗ
ΓϮϘΑLCDΔηΎη΢τγϰϠϋςϐπΗϻ
ϲϓΓΩΎΣΓ΍Ω΄ΑΎϬηΪΨΗϭ΃ΎϬϣΪμΗϭ΃
ˬLCDΔηΎη΢τγϰϠϋςϐπϟ΍ΔϟΎΣ
ΔηΎθϟ΍ϲϓ˯΍ϮΘγ΍ϡΪϋΙΪΤϳΪϘϓ
W
4
ϲΛϼΛϞϣΎΣϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡΪΨΘδΗϻ
ϪϴϓνήόΘΗϥΎϜϣϲϓΩϭΰϣήϴϏϢ΋΍ϮϘϟ΍
ΓΪϳΪηΕΎϣΪλϭ΃Ε΍ί΍ΰΘϫϻ
W
4
ΔϘϠϐϣΔΒϛήϣϲϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϙήΘΗϻ
ΔϳΎϐϠϟΔϴϟΎϋΓέ΍ήΤϟ΍ΕΎΟέΩϥϮϜΗΚϴΣ
ΓήϴΒϛΓήΘϔϟ
βϤθϟ΍Δόη΃ϦϣΏήϘϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡΪΨΘδΗϻ
ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓΓέ΍ήΣϪϨϋέΪμΗίΎϬΟϭ΃ΓήηΎΒϤϟ΍
ΔΑΎλϹνήόΘϟ΍ϭ΃ϞτϋΙϭΪΣϰϟ·
W
4
Ϣϛ΍ήΘϤϟ΍ϥΎΧΪϠϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛνήόΗϻ
ϭ΃ϥΎΧΪϟ΍΍άϫΐΒδΘϳΪϘϓέΎΨΒϟ΍ϭ΃
Ϊϗϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϜϴϫϒϠΗϲϓέΎΨΒϟ΍
˯΍ΩϷ΍ϲϓέϮμϗΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳ
W
INSECT
ICIDE
4
ήϴϐΘϠϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛξϳήόΗϡΪϋΐΠϳ
ϥΎϜϣϭ΃Γέ΍ήΤϟ΍ΕΎΟέΩϲϓΊΟΎϔϤϟ΍
ϲϓϞΜϤΘΗϯήΧ΃ΓέϮτΧϙΎϨϬϓΐσέ
ΔϴΑήϬϜϟ΍ΔϣΪμϟ΍ϭ΃ϒϠΘϠϟνήόΘϟ΍
ΙϭΪΣ˯ΎϨΛ΃˯΍ήόϟ΍ϲϓϡ΍ΪΨΘγϻ΍ΪϨϋ
ΔϳΪϋήϟ΍ϒλ΍Ϯόϟ΍
ix
Ε΍ΪϴΒϤϠϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛνήόΗϻ
Ε΍ήθΤϟ΍ΪϴΒϣΐΒδΘϳϥ΃ϦϜϤϳΔϳήθΤϟ΍
ϞτόΗϲϓΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞΧΪϳϱάϟ΍
΍ήϴϣΎϛϖϠϏ΃ΩΎΘόϣϞϜθΑϞϤόϟ΍ϦϋΞΘϨϤϟ΍
ϰϟ·Ύϣϭ΃ϞϴϨϴϔϟ΍ϦϣΔϗέϮΑΎϬτϏϭϮϳΪϴϔϟ΍
ϱήθΤϟ΍ΪϴΒϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗϚϟΫ
ϡΩΎόϟ΍ϦϣΏήϘϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡΪΨΘδΗϻ
ϭ΃ϦϴϟϭίΎΠϟ΍ΕΎϛήΤϣϦϋέΩΎμϟ΍ϒϴΜϜϟ΍
͉
ϦϴΟϭέΪϴϬϟ΍ΪϴΘϳήΒϛϞΜϣϝΎϛ΃ίΎϏϭ΃ϝΰϳΪϟ΍
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ϑ΍ήσϷ΍Ϟϛ΂Ηϰϟ·ϚϟάΑϡΎϴϘϟ΍ϱΩΆϳΪϘϓ
ϲόϴΒτϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϞϴτόΗϭ΃ˬΔϴΟέΎΨϟ΍ϭ΃
΍ήϴϣΎϜϠϟ
4
W
W
4
ΔηΎηϥϮϜΗΚϴΤΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϊπΗϻ
ϞϔγϸϟLCDϞ΋Ύδϟ΍έϮϠΒϟ΍
W
4
W
4
ϦϳΰϨΒϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϢδΟ΢δϤΗϻ
˯ΰΠϟ΍˯ϼτϟήϴθϘΗΙΪΤϳΪϗήϨΜϟ΍ϭ΃
ϞϜϴϬϟ΍΢τγϒϠΗϭ΃ϲΟέΎΨϟ΍
ήϴϐΘϠϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛξϳήόΗϡΪϋΐΠϳ
ϥΎϜϣϭ΃Γέ΍ήΤϟ΍ΕΎΟέΩϲϓΊΟΎϔϤϟ΍
ϲϓϞΜϤΘΗϯήΧ΃ΓέϮτΧϙΎϨϬϓΐσέ
ΔϴΑήϬϜϟ΍ΔϣΪμϟ΍ϭ΃ϒϠΘϠϟνήόΘϟ΍
ΙϭΪΣ˯ΎϨΛ΃˯΍ήόϟ΍ϲϓϡ΍ΪΨΘγϻ΍ΪϨϋ
ΔϳΪϋήϟ΍ϒλ΍Ϯόϟ΍
W
4
W
4
ϦϣΏήϘϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡΪΨΘδΗϻ
ϥ΃ϦϜϤϳΚϴΣϮϳΩ΍ήϟ΍ϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
ΔηΎηϰϠϋεϮθΗέϮϬχϲϓϚϟΫΐΒδΘϳ
ϲϋ΍ΫϹ΍ϝΎγέϹ΍ϲϓϭ΃ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍
LCDΔηΎηϦϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϚδϤ˵Ηϻ
ΎϤϣLCDΔηΎηϞμϔϨΗΪϗΎϬόϓέΪϨϋ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛρϮϘγϰϟ·ϱΩΆϳ
W
4
w
T
ϦϣΏήϘϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡΪΨΘδΗϻ
ϝΎΠϤϠϟϭ΃ΔϳϮϘϟ΍ϮϳΩ΍ήϟ΍ΕΎΟϮϣ
ϭ΃ΕϮμϟ΍Ε΍ήΒϜϣϞΜϣϲδϴσΎϨϐϤϟ΍
ϰϟ·˯ΎοϮπϟ΍ϞΧΪΗΪϘϓήϴΒϛϙήΤϣ
ϪϠϴΠδΗϱήΠϳϱάϟ΍ΕϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍
w
T
W
4
ΖΑΎΛ΢τγϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϊο
ϰϠϋϱϮΘΤϳϥΎϜϣϲϓϥϮϜϳϥ΃ϰϠϋ
ΔϳϮϬΗΕΎΤΘϓ
w
T
ϻϞμϔϨϣϞϜθΑΔϣΎϬϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟΎΑφϔΘΣ΍
ΪϘϓϦϋΔϴϟϮΌδϣΔϳ΃SamsungϞϤΤΘΗ
ΕΎϧΎϴΒϟ΍
ϦϣςϘϓΓΪϤΘόϤϟ΍ΕΎϘΤϠϤϟ΍ϡΪΨΘγ΍
ϦϣΕΎΠΘϨϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϱΩΆϳΪϘϓSamsung
ΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϟ΍ϰϟ·ϯήΧ΃ΔόϨμϣΕΎϬΟ
έΎΠϔϧ΍ϭ΃ϖϳήΣΏϮθϧϭ΃ΔϧϮΨδϟ΍ϲϓΓΩΎϳί
ΕΎΑΎλϹ΍ϭ΃ΔϴΑήϬϜϟ΍ΔϣΪμϠϟνήόΘϟ΍ϭ΃
ήϴϏϞϴϐθΘϟ΍ΔΠϴΘϧΙΪΤΗϲΘϟ΍ΔϴμΨθϟ΍
ϱΩΎόϟ΍
w
T
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ΔϳέΎϴΘΧϻ΍ΕΎϘΤϠϤϠϟΔΠΘϨϤϟ΍ϯήΧϷ΍ϊϴϨμΘϟ΍ΕΎϬΟϞϤΤΘΗ
˱
Ε΍ΩΎηέϹΎϘϓϭΔϳέΎϴΘΧϻ΍ΕΎϘΤϠϤϟ΍ϡΪΨΘγ΍ΔλΎΨϟ΍ϢϬΗΎΠΘϨϣϩΎΠΗΔϴϟϮΌδϤϟ΍ϩάϫΔϴϤϗήϟ΍
ΔϣΪλϭ΃ϖϳήΣήτΧϭ΃Ϟτϋϱ΃ϦϋΔϴϟϮΌδϣΔϳ΃SamsungϞϤΤΘΗϻΔϣϼδϟ΍
˱
ΎϬϟΎϤόΘγΎΑΡήμϣήϴϏΕΎϘΤϠϣϡ΍ΪΨΘγϻΔΠϴΘϧΙΪΤΗέ΍ήο΃ϱ΃ϭ΃Δϴ΋ΎΑήϬϛ
ϦϜϤϳΚϴΣΔϴδϴ΋ήϟ΍ρϮτΨϟ΍βΑΎϗϡΪΨΘγ΍
ΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓϭΔϣΎΗΔϟϮϬδΑϞϤόϳϥ΃
βΑΎϗΔϟ΍ί·ΐΠϳˬΞΘϨϤϟΎΑϖϠόΘΗΔϠϜθϣΔϳ΃
ϦϟϭΎ˱ϣΎϤΗΔϗΎτϟ΍ϞμϔϟΔϴδϴ΋ήϟ΍ρϮτΨϟ΍
ΩϮΟϮϤϟ΍ΔϗΎτϟ΍έίϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϱΩΆϳ
Ύ˱ϣΎϤΗΔϗΎτϟ΍Ϟμϓϰϟ·ΞΘϨϤϟ΍ϰϠϋ
x
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ϊϳήδϟ΍˯ΪΒϟ΍ϞϴϟΩ
H.264ϖϴδϨΘΑϮϳΪϴϓϊσΎϘϣϞϴΠδΗϚϨϜϤϳ
˹˾
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΕΎϘϓήϣ
˯΍ΰΟϷ΍ϰϠϋϑήόΘϟ΍
˹̂
˺˾
LCDΔηΎηΕ΍ήηΆϣ
˺˻
ϚδϤϟ΍ϡ΍ΰΣΐϴϛήΗ
LCDΔηΎηςΒο
ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍έΪμϣϞϴλϮΗ
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϟΎΣκΤϓ
˺̀
˺̀
˺́
˻
˹
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϑΎϘϳ·ϞϴϐθΗ
ΔϗΎτϟ΍ήϴϓϮΗϊοϭϰϟ·ϞϳΪΒΘϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍ωΎοϭ΃ςΒο
νήόϟ΍ΔηΎηΏιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έίϡ΍ΪΨΘγ΍
ϲϔϠΨϟ΍ΡΎΒμϤϟΎΑιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έίϡ΍ΪΨΘγ΍
LCDϞ΋Ύδϟ΍έϮϠΒϟ΍ΔηΎηϦϴδΤΗέίϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋Ύϗ
ϢϜΤΘϟ΍ωέΫ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑέΎμΘΧϻ΍Δϔϴχϭ
ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍ϭΔϴϨϣΰϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ςΒο
ΕΎϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗ
˼
˻
˻˼
˻˽
˻˽
˻˾
˻˾
˻˿
˻̀
˻́
˻̂
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟϲγΎγϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ςϘϓSMX-F43/F44ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭέΎϴΘΧ΍
ΎϬΘϟ΍ί·ϭΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑΐϴϛήΗ
ΔΒγΎϨϣΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΪϳΪΤΗ
˹
˼
˼˺
˼˻
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϝϮΣ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϞϴΠδΗ
έϮμϟ΍ϞϴΠδΗ
ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭϲϓϊϳήδϟ΍νήόϟ΍Δϔϴχϭ
60$57$872ϊοϭϦϴ΋ΪΘΒϤϠϟΔϟϮϬδΑϞϴΠδΘϟ΍
ήϴϐμΘϟ΍ϭήϴΒϜΘϟ΍
˼
˾
˼˿
˼̀
˼́
˼̂
ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΗ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϞϴϐθΗ
έϮμϟ΍νήϋ
˽˹
˽˺
˽˼
˹˾
ϊϳήδϟ΍˯ΪΒϟ΍ϞϴϟΩ
˹̂
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍ήλΎϨϋϒϳήόΗ
˺˻
Ω΍ΪϋϹ΍
˺̀
˻˼
˼˹
ϲγΎγϷ΍ϞϴΠδΘϟ΍
˼˾
ϲγΎγϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍
˽˹
˻
˼
ΔϤ΋ΎϘϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ήϴϴϐΗ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
iSCENE
ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩ
έϮμϟ΍νήϋΔϗΩ
ξϳήϋ
ξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗ
άϔϨϤϟ΍
ϖϟΎϐϟ΍Δϋήγ
ξϳήόΘϟ΍ΔϤϴϗ(9
C.Nite
ΓέΆΒϟ΍
HDISί΍ΰΘϫϻ΍ϊϨϣ
ϲϤϗήϟ΍ήϴΛ΄Θϟ΍
εϼΗ
˳
ΡΎϳήϟ΍ΕϮλΐΠΣ
ήϴΒϜΘϟ΍ωϮϧ
ϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗ
ΩΎηέ·
˽˽
˽˾
˽˿
˽̀
˽́
˽̂
˾˹
˾˻
˾˼
˾˾
˾˿
˾̀
˾̂
˿˹
˿˺
˿˻
˿
˼
˿
˽
˿˿
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍έΎϴΧ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
νϭήόϟ΍ΩΪόΘϣέΎϴΧ
ϞϴϐθΘϟ΍έΎϴΧ
ϑάΣ
ΔϳΎϤΣ
ϞϤόϟ΍ΔΣϮϟΔϋΎΒσ
9,(:ϡ΍ΪΨΘγ΍
ςϘϓSMX-F43/F44Φδϧ
ϢϴδϘΗήϳήΤΗ
ϊϤΟήϳήΤΗ
΢΋΍ήηνήϋ
΢΋΍ήθϟ΍νήϋέΎϴΧ
ϒϠϤϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ
˿
̀
˿́
˿̂
̀˹
̀˺
̀˻
̀˼
̀˽
̀˾
̀˿
̀̀
̀́
̀́
ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·Ε΍έΎϴΧ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ςϘϓSMX-F43/F44ϦϳΰΨΗ
ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ
ΔΌϴϬΗ
ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ
ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍
ΔϋΎδϟ΍ςΒο
ΦϳέΎΘϟ΍ωϮϧ
ΖϗϮϟ΍ωϮϧ
ΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍νήϋ
LCDωϮτγ
̀̂
́˹
́˹
́˺
́˻
́˻
́˽
́˽
́˾
́˾
́˿
ϡΎψϨϟ΍ςΒο
˽˽
˿̀
̀̂
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
LCDϥ΍Ϯϟ΃
$XWR/&'2II
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϢϴϤμΗ
ϑΎϔη
Δϧήϟ΍ΕϮλ
ϖϟΎϐϟ΍ΕϮλ
ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·
3&6RIWZDUH
ίΎϔϠΘϟ΍Δη΍
ϲο΍ήΘϓϻ΍ςΒπϟ΍
έ΍ΪλϹ΍
Language
νήόϟ΍
˿
́
́̀
́
̀
́́
́́
́̂
́̂
̂˹
̂˹
̂˺
̂˺
̂˺
̂˻
ϱΩΎϋϥϮϳΰϔϠΘΑϞϴλϮΘϟ΍
̂˼
'9'+''ϭ΃9&5 ΕϼΠδϣϰϠϋΔΠϠΑΪϟ΍
̂˾
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣΔΠϠΑΩ
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ωϮϧϦϣϖϘΤΘϟ΍
̂˿
̂˾
ϡΎψϨΑϞϤόϳήΗϮϴΒϤϛϊϣϡ΍ΪΨΘγϻ΍ Windows
ίΎϔϠΘΑϞϴλϮΘϟ΍
̂˼
WindowsȳƾƮƶŮϞϤόϳήΗϮϴΒϤϛϡ΍ΪΨΘγΎΑϪΑϡΎϴϘϟ΍ϚϨϜϤϳΎϣ ̂
̀
S$0681*ϦϣLQWHOOL±VWXGLRΞϣΎϧήΑϡ΍ΪΨΘγ΍ ̂́
Δϟ΍ίϺϟϞΑΎϗϦϳΰΨΗίΎϬΠϛ΍ήϴϣΎϜϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˺
˹˻
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍ ˺˹˽
̂˿
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
˺˹˽
ΔϧΎϴμϟ΍ ˺
˺˽
ΔϴϓΎο·ΕΎϣϮϠόϣ ˺
˺˾
ΩϼΒϟΝέΎΧ
΍ ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ ˺˺˿
ΔϴϓΎο·ΕΎϣϮϠόϣϭΔϧΎϴμϟ΍
˺˺˽
ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
˺˺̀
˽
ϊϳήδϟ΍˯ΪΒϟ΍ϞϴϟΩ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟΔϴγΎγϷ΍Ε΍ΰϴϤϟ΍ϭΕΎϴϠϤόϟ΍΍άϫϊϳήδϟ΍˯ΪΒϟ΍ϞϴϟΩνήόϳ
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍Ϧϣ˳ΪϳΰϣϰϠϋϝϮμΤϠϟΔϴόΟήϤϟ΍ΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍
!H.264ϖϴδϨΘΑϮϳΪϴϓϊσΎϘϣϞϴΠδΗϚϨϜϤϳ
˱
Ύπϳ΃ϚϨϜϤϳϚΘϠ΋ΎϋϭϚ΋ΎϗΪλ΃ϊϣΔϛέΎθϤϟ΍ϭϲϧϭήΘϜϟϹ΍ΪϳήΒϟΎΑϝΎγέϺϟΎ˱
Ϥ΋ϼϣΪόϳϱάϟ΍H.264ϖϴδϨΘΑϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϞϴΠδΗϚϨϜϤϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑέϮμϟ΍ρΎϘΘϟ΍
ΪόΘγ΍˺ΓϮτΨϟ΍
CARD
W
T
VIE
W
CARD
˼˺ΔΤϔμϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϞΧΩ΃ .˺
SDΕΎϗΎτΑSDHCΓήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑϡ΍ΪΨΘγ΍ϚϨϜϤϳ ‡
ϕ΍ϮγϷΎΑΓήϓϮΘϤϟ΍SDΓήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑϭ΃Δόδϟ΍ΔϴϟΎϋ
ϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϊϣ
˼˹ΔΤϔμϟ΍«ΔΒγΎϨϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϦϴϴόΘΑϢϗ ‡
ςϘϓSMX-F43/F44
˺́ΔΤϔμϟ΍ ΔϳέΎτΒϟ΍ΔΤΘϓϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ϞΧΩ΃ .˻
˾
ϊϳήδϟ΍˯ΪΒϟ΍ϞϴϟΩ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑϞϴΠδΘϟ΍˻ΓϮτΨϟ΍
ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫ
W
T
VIE
W
PHOTOέΰϟ΍
MODEέΰϟ΍
MODEΡΎΒμϣ
ϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέί
(
) ϞϴϐθΘϟ΍έί
ϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέί
LCDϪΤϔλ
έϮμϟ΍ϞϴΠδΗ
H.264ϖϴδϨΘΑϮϳΪϴϓϞϴΠδΗ
©ΔϗΎτϟ΍ªέίϰϠϋςϐο΍ϭLCDΔηΎη΢Θϓ΍ .˺
ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΘϟ ΢ΘϓϰϠϋΔγΪόϟ΍˯ΎτϏϕϼϏ·΢ΘϓΡΎΘϔϣςΒο΍ ‡
ϥϮϜΗΎϣΪϨϋϞϣΎϜϟΎΑPHOTOέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ .˻
˱
΍ΰϫΎΟ
ΔϣΪϘΘϣH.264ςϐοΔϴϨϘΗϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡΪΨΘδΗ
˽̀ΔΤϔλ«ϮϳΪϴϔϠϟΓΩϮΟ΢οϭ΃ϖϴϘΤΘϟ
©ΔϗΎτϟ΍ªέίϰϠϋςϐο΍ϭLCDΔηΎη΢Θϓ΍ .˺
ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΘϟ ΢ΘϓϰϠϋΔγΪόϟ΍˯ΎτϏϕϼϏ·΢ΘϓΡΎΘϔϣςΒο΍ ‡
.ϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ .˻
ϑΎϘϳ·˯ΪΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳϹ ‡
.ϞϴΠδΘϟ΍
0:00:00 [475Min]
˱
˱
Ϟϗ΃ΔόδΑΓΩϮΠϟ΍ϖ΋ΎϓϮϳΪϴϔϠϟϻΎόϓ΍
ΰϴϣήΗήϓϮϳϱάϟ΍H.264ϞϴΠδΘϟ΍ϖϴδϨΗϊϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϖϓ΍ϮΘΗ
‡
ίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟ´Ϯϫϲο΍ήΘϓϻ΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϴγΎϴϘϟ΍ΔϗΪϟ΍SDϡ΍ΪΨΘγΎΑϮϳΪϴϓϊσΎϘϣϞϴΠδΗϚϨϜϤϳ ‡
˽̀ΔΤϔλ«.“(˾˹L/̀˻˹[˾̀˿)
ϮϳΪϴϓϊσΎϘϣϞϴΠδΗ˯ΎϨΛ΃έϮμϟ΍ϞϴΠδΗϚϨϜϤϳϻ ‡
˿
έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϞϴϐθΗ˼ΓϮτΨϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟLCDΔηΎηνήϋ
ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔϘϳήσϡ΍ΪΨΘγ΍ϖϳήσϦϋΔϋήδΑΔΑϮϠτϤϟ΍ΕϼϴΠδΘϟ΍ϰϠϋέϮΜόϟ΍ϚϨϜϤϳ
W
T
VIE
W
ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟMODEέίϰϠϋςϐο΍ .˺
ΓέϮμϟ΍ΰϴϴϤΗϢΘϳΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηήϬψΗ s
ϪϠϴϐθΗϭ΃ϩ΅Ύθϧ·ϢΗϒϠϣήΧ΂ΑΔλΎΨϟ΍ΓήϐμϤϟ΍
έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηήΘΧ΍ .˻
ϡ΍ΪΨΘγΎΑέϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍Ε΍ήϐμϣνήϋϦϴΑϞϳΪΒΘϟ΍ΔσΎδΒΑϚϨϜϤϳ s
ήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫ
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
1/10
ϞϴϐθΗ
0:00:55
ϞϘϧ
ΓέϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊτϘϣΪϳΪΤΘϟ( W / X / T / SϢϜΤΘϟ΍έίϡΪΨΘγ΍ .˼
OKϢϜΤΘϟ΍έίϰϠϋςϐο΍ϢΛΔΑϮϠτϤϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍
ΓέϮλ
ίΎϔϠΘϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
ϞλϮϤϟ΍ίΎϔϠΘϟ΍ϰϠϋΔό΋΍έϭΔϘϴϗΩΓΩϮΠΑΰϴϤΘΗϮϳΪϴϓϊσΎϘϣΓΪϫΎθϤΑωΎΘϤΘγϻ΍ϚϨϜϤϳ
̂˽~̂˼ΔΤϔμϟ΍
‡
W
T
VIEW
CARD
ΔϠΠδϤϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣφϔΣ˽ΓϮτΨϟ΍
W
T
̀
VIEW
CARD
ϡΎψϨΑϞϤόϳήΗϮϴΒϤϛϰϠϋIntelli-studioΞϣΎϧήΒϟΓΪϳΪόϟ΍Ε΍ΰϴϤϟΎΑϊΘϤΗΔόΘϤϟ΍ϭΔσΎδΒϟ΍
.Windows
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣΩ΍ήϴΘγ΍ϚϨϜϤϳˬϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑΞϣΪϤϟ΍ˬIntelli-studioΞϣΎϧήΑϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϦϣΪϳΰϤϟϚ΋ΎϗΪλ΃ϊϣΎϬΘϛέΎθϣϭ΃έϮμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣήϳήΤΗϭ΃ϚϳΪϟήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·έϮμϟ΍
.˺˹˺~̂́ΔΤϔμϟ΍ήψϧ΍ˬϞϴλΎϔΘϟ΍
ϊϳήδϟ΍˯ΪΒϟ΍ϞϴϟΩ
ϚϳΪϟήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟϦϣΔϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣνήϋ
.86%ϞΑΎϛήΒϋϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗήΒϋIntelli-studioΞϣΎϧήΑϞϴϐθΘΑϢϗ .˺
ϲδϴ΋ήϟ΍Intelli-studioέΎσ·ϊϣΕΎϔϠϤϟ΍φϔΤϟΓΪϳΪΟΔηΎηήϬψΗ ‡
ϞϴϤΤΘϟ΍˯΍ήΟ·΃ΪΒϴγϭˬ©ϢόϧªϕϮϓήϘϧ΍
.Intelli-studioΞϣΎϧήΑϰϠϋΩϮΟϮϤϟ΍©ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍ήϳΪϣªϲϓΎϬϠϴΠδΗϭϚϳΪϟήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟϰϠϋΓΪϳΪΠϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍φϔΣϢΘϳ .˻
˱
Φϟ·ˬϊϗϮϤϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍ϭϪΟϮϟ΍ϞΜϣΔϔϠΘΨϤϟ΍Ε΍έΎϴΨϠϟΎϘϓϭΕΎϔϠϤϟ΍ΐϴΗήΗϚϨϜϤϳ
‡
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍ήϳΪϣ
ΔχϮϔΤϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍
ϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋΕ΍ΪϠΠϤϟ΍ϞϴϟΩ
ϪϠϴϐθΗ˯ΪΑϲϓΐϏήΗϱάϟ΍ϒϠϤϟ΍ϕϮϓΎΟϭΩΰϣ΍
ήϘϧήϘϨϟ΍ϚϨϜϤϳ
.˼
˱
˱
Facebook/Flickr/YouTubeϰϠϋέϮμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣΔϛέΎθϣ
ΓήϘϨΑΐϳϮϟ΍ϊϗ΍ϮϣΪΣ΃ϰϟ·ΓήηΎΒϣϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϭέϮμϟ΍ϞϴϤΤΗήΒϋϢϟΎόϟ΍ϝϮΣϦϳήΧϵ΍ϊϣΕΎϳϮΘΤϣϦϣϚϳΪϟΎϣϙέΎη
ΓΪΣ΍ϭ
˺˹˺ΔΤϔμϟ΍ ΢ϔμΘϤϟΎΑ©ϞϴϤΤΗª «Share»ΐϳϮΒΘϟ΍ΔϣϼϋϕϮϓήϘϧ΍
ήΗϮϴΒϤϜΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗΩήΠϤΑΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋIntelli-studioΞϣΎϧήΑϞϴϐθΗϢΘϳ ‡
̂˹ΔΤϔμϟ΍ ϞϴϐθΗϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟΞϣΎϧήΑΪϳΪΤΗΪϨϋWindowsϡΎψϨΑϞϤόϳ
έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϑάΣ˾ΓϮτΨϟ΍
έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣΕΎϧΎϴΑϑάΣ΍ΓΪϳΪΟέϮλϭ΃ϮϳΪϴϓϊσΎϘϣϞϴΠδΗϚϨϜϤϳϦϠϓˬΔΌϠΘϤϣϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΖϧΎϛ΍Ϋ·
ς΋ΎγϭΔΣΎδϣϰϠϋΓΪϳΪΟέϮλϭ΃ϮϳΪϴϓϊσΎϘϣϞϴΠδΗϚϨϜϤϳϢΛϦϣϭϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϦϣήΗϮϴΒϤϛϰϠϋΎϬψϔΣϢΗϲΘϟ΍
΍ήΧΆϣΎϫ΅ϼΧ·ϢΗϲΘϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍
˱
.«ϑάΣ»ΪϳΪΤΘϟOK/W/X/T/SϢϜΤΘϟ΍έί MENUέίϰϠϋςϐο΍ ϞϴϐθΗϊοϮϟ΍ϰϟ·ϝΎϘΘϧϼϟMODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
̀˹ΔΤϔμϟ΍«
́
ϊϳήδϟ΍˯ΪΒϟ΍ϞϴϟΩ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΕΎϘϓήϣ
ˬϚΑΔλΎΨϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΔΒϠϋϲϓήλΎϨόϟ΍ϩάϫϦϣϱ΃ΩϮΟϭϡΪϋΔϟΎΣϲϓϭΔϴϟΎΘϟ΍ΕΎϘΤϠϤϟΎΑΔϘϓήϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ˯΍ήηϢΘϳ
ΔϗΎτΑΔΤΘϓ
Γήϛ΍άϟ΍
.Samsung˯ϼϤϋΔϣΪΧΰϛήϤΑϝΎμΗϻ΍ϰΟήϳ
ϥϮϠϟ΍
ΔγΪόϟ΍
LCDΔηΎη
ϞϳΩϮϤϟ΍Ϣγ΍
ΔΠϣΪϤϟ΍
ΩϮγ΃
ϲπϓ
ήϤΣ΃
˾˻[2SWLFDO
˿˾[,QWHOOL
ϕέί΃
ϥϮϠϟ΍
˻˻˹˹['LJLWDO
ΓΪΣ΍ϭΔΤΘϓ
ΖϳΎΑΎΠϴΌ
ΖϳΎΑΎΠϴΟ˺˿
ΩϮγ΃
ϲπϓ
ήϤΣ΃
ϕέί΃
ΩϮγ΃
ϲπϓ
ήϤΣ΃
ϕέί΃
SMX-F40BP
F400BP/
SMX-F40SP
F400SP/
SMX-F40RP
F400RP/
SMX-F40LP
F400LP/
SMX-F43BP
SMX-F43SP
SMX-F43RP
SMX-F43LP
SMX-F44BP
SMX-F44SP
SMX-F44RP
SMX-F44LP
ςϘϓϥϮϠϟ΍ϒϠΘΨϳϦϜϟϭίήτϟ΍ϊϴϤΠϟϞϜθϟ΍ϪΑΎθΘϳ
USBϞΑΎϛ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
T
W
Γήϛ΍άϟ΍
VIE
W
s
ΕΎϘΤϠϤϟ΍κΤϓ
ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϚϠγ
AV ϞΑΎϛϥϮϜϤϟ΍ϞΑΎϛ
˷
$$0$W\SH
IA-BP210E
ϊϳήδϟ΍˯ΪΒϟ΍ϞϴϟΩ
ιΎΨϟ΍ρϮϐπϤϟ΍ιήϘϟ΍
ϡΪΨΘδϤϟ΍ϞϴϟΪΑ
ΔϳέΎϴΘΧϻ΍ΕΎϘΤϠϤϟ΍
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑ
̂
ϞϤΤϟ΍ΔΒϴϘΣ
ί΍ήτϟ΍ΐδΣήμϨϋϞϜϟϖϴϗΪϟ΍ϞϜθϟ΍ϒϠΘΨϳΪϗ
-ϊϴΒϟ΍ΔϘτϨϣΐδΣΕΎϳϮΘΤϤϟ΍ϒϠΘΨΗΪϗ
ήϤϋνΎϔΨϧ΍ΔϴϟϮΌδϣ6$0681*ϞϤΤΘΗϻϲϠΤϤϟ΍SamsungϞϴϛϭϯΪϟΕΎϘΤϠϤϟ΍ϭ˯΍ΰΟϷ΍ήϓϮΘΗ
ΕΎϳέΎτΒϟ΍ϭ΃ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϤϛΕΎϘΤϠϤϠϟϪΑκΧή˵ϣήϴϏϡ΍ΪΨΘγ΍ϱ΃ϦϋϢΠϨΗϲΘϟ΍ϝΎτϋϷ΍ϭΔϳέΎτΒϟ΍
Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϝϮΣΪϳΰϤϟ΍ΓϑήόϤϟ˼˻ΔΤϔλήψϧ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑήϴϓϮΗϢΘϳϢϟ
ϚΑΔλΎΨϟ΍ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍
ωϮΒτϣϊϳήδϟ΍ϞϴϐθΘϠϟϞϴϟΩϭϡΪΨΘδϤϠϟϞϴϟΪϛΔϧ΍Ϯτγ΍ϰϠϋΔλΎΨϟ΍ϮϳΩϲϔϟ΍ήϴϣΎϛϞϤΘθΗ
ϞϴϛϭΏήϗ΄ΑϞμΗ΍ˬΕΎϘΤϠϤϟ΍ΪΣ΃˯΍ήθϟϭΔϳέΎϴΘΧϻ΍ΕΎϘΤϠϤϟ΍ϦϴΑϦϣΕΎϘΤϠϤϟ΍ϚϠΗήΒΘόΗΔϳέΎϴΘΧϻ΍ΕΎϘΤϠϤϟ΍
Ϛϴϟ·Samsung
‡
‡
‡
‡
‡
‡
ϊϳήδϟ΍˯ΪΒϟ΍ϞϴϟΩ
˯΍ΰΟϷ΍ϰϠϋϑήόΘϟ΍
ήδϳ΃ϭϲϣΎϣ΃ήψϨϣ
VARIOPLAN
́ ̂ ˺˹ ˺˺ ˺˻
˺˼
f=2.1-109.2mm F:1.8
W
T
VIE
˺
W
̀
˻
˼
˽
˾
CA
RD
˿
ⓐ
ΔΠϣΪϣΔϋΎϤγ ̀
( )νήόϟ΍ΔηΎθΑ˰ΑιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έί ́
( ) LCDΔηΎηϦδΤ˵ϣ˰ΑιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έί ̂
( ) ϲϔϠΨϟ΍ΡΎΒμϤϟ΍˰ΑιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έί ˺˹
βϤϠϟ΍έί60$57$872˰ΑιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έί ˺˺
VIEW /˰ΑιΎΨϟ΍
( )ϞϴϐθΘϟ΍έί ˺˻
MODEέί ˺˼
ⓑⓒ ⓓ
ⓔ
ΔγΪόϟ΍
MENUέί
W/TήϴϐμΗήϴΒϜΗω΍έΫ(OK/X/W/T/S)ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ
ϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέί
LCDΔηΎη
βΒϘϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑ˯ΎτϏ
( )βΒϘϣ86% ⓐ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔΤΘϓ ⓑ
$9βΒϘϣ$9 ⓒ
ϦΤθϟ΍CHGήηΆϤϟ΍ ⓓ
'&,1βΒϘϣ'&,1 ⓔ
˺
˻
˼
˽
˾
˿
˺˹
ϦϤϳ΃ϭϱϮϠϋήψϨϣ
W
T
˺
˻
˿
́
˾
˼
̀
ΔγΪόϟ΍˯ΎτϏ(
) ϕϼϏ·( )΢ΘϓΡΎΘϔϣ
ϲϠΧ΍ΩϥϮϓϭήϜϴϣ
.BATTΔϳέΎτΒϟ΍ΔϣΰΣήϳήΤΗΡΎΘϔϣ
Ϣ΋΍ϮϘϟ΍ϲΛϼΛϞϣΎΤϟ΍βΒϘϣ
˾
˿
̀
́
˽
W/TήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫ
PHOTOέί
ΪϴϟΎΑϙΎδϣϹ΍ϡ΍ΰΣ
ΪϴϟΎΑϙΎδϣϹ΍ϡ΍ΰΣϑΎτΧ
˺
˻
˼
˽
ϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΕΎγΪόϟ΍ϭϲϠΧ΍Ϊϟ΍ΕϮμϟ΍ήΒϜϣϲτϐΗϻ΃ϰϠϋιήΣ΍
ϲϠϔγϭϲϔϠΧήψϨϣ
˺
˻
˼
˺˺
ϊοϮϟ΍ήηΆϣ ˺
έϮμϟ΍ϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭ ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ ϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέί ˻
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔΤΘϓ ˼
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍ήλΎϨϋϒϳήόΗ
˱
˱
Ω΍ΪϋϹ΍ϢϴϘϟΎϘϓϭΔϔϠΘΨϤϟ΍Ε΍ήηΆϤϟ΍ήϬψΗΎϤϛˬΩΪΤ˵
Ϥϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϮϟΎϘϓϭΓήϓϮΘϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ϦϳΎΒΘΗ
LCDΔηΎηΕ΍ήηΆϣ
ϭϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϊοϭ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
ςϘϓ
/
³ϞϴΠδΘϟ΍´ϊοϭϲϓϩάϫ26'ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΔοϭήόϤϟ΍ήλΎϨόϟ΍ΔϤ΋ΎϗήϬψΗ ‡
˻˽ΔΤϔμϟ΍ / ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΪϳΪΤΘϟ MODE έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ ‡
ΔόΑΎΘΘϣΕΎτϘϟΕ
zΩ΍ΪόΘγϻ΍STBYϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ϞϴΠδΘϟ΍
ϲϘΒΘϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ϞϴΠδΗΖϗϭΖϗϮϟ΍Ω΍Ϊϋ
ϞϴΠδΘϠϟϞΑΎϘϟ΍
έϮμϟ΍ΩΪϋϲϟΎϤΟ·Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍Ω΍Ϊϋ
ϞϴΠδΘϠϟΔϠΑΎϘϟ΍
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϭ΃ΔΠϣΪϣΓήϛ΍ΫϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭ
ςϘϓSMX-F43/F44
ϲϘΒΘϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ϯϮΘδϣΔϳέΎτΒϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩΓέϮμϟ΍ΔϗΩ
HDISί΍ΰΘϫϻ΍Ϊο
LCDΔηΎηϦϴδΤΗΓ΍Ω΃
ΔϴϔϠΨϟ΍Γ˯ΎοϹ΍
ΡΎϳήϟ΍ΐΠΣ
ϲηϼΘϟ΍ήϴΛ΄Η
Intelli-ϱήμΑήϴΒϜΗήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍
ϲϤϗέϡϭϭίZoom
ΖϗϭΦϳέΎΗνήϋ
ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍
ϲϤϗέήΛΆϣ
Γ˯ΎοϹ΍ΔΟέΩΔϤϴϗ(9
C.NiteϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγϱϭΪϳΔϳϭΪϳΔΤΘϓ
ϪΟϮϟ΍ϑΎθϜΘγ΍ΔϳϭΪϳΓέΆΑ
ξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗ
6&(1(60$57$872
ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭ
˺
˻
˼
˽
˾
˾
˼
˻
1.6M
˺̂
F1.8
+0.3
˺˹
˺˺
˺˻
˺˼
˾
˻˺
˻˻
˻˹
̂
˺˻
˺̂
˻˹
˻˺
˯ϲτΒϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍
́
˿
̀
́
̂
˺˹
˺˿
˺̀
˺́
˻˻
Ι 24Hr
9999
˺˺
˺˽
˺˾
˺
0:00:00 [475Min] STBY
˿
̀
˽
˺́
˺̀
˺˿
2010/01/01 00:00
˺˼
˺˽
˺˾
1/50
˺́
1/25
˺́
˺̂
˺˼
SMART
AUTO
ΔϴϠόϔϟ΍νήόϟ΍ΔηΎηϦϋϒϠΘΨΗϲϬϓ
˺˿ΔϐϟΎΒϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔόγϰϠϋΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍Ε΍ήηΆϣΪϤΘόΗ
SDHCΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΖϳΎΑΎΠϴΟ
ϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ΪϨϋΔϣϼόΑΔΤοϮϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟΎΑυΎϔΘΣϻ΍ϢΘϳϻΪϗ
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ
έ΍άϧ·ϖΑΎγϥϭΩΎϬΒϴΗήΗϭνήόϟ΍Ε΍έΎη·ήϴϐΘΗΪϗˬϦδΤϤϟ΍˯΍ΩϷ΍ϥΎϤπϟ
ϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϦϴΑϊϤΠϳ΍Ϊ˱ Σ΍ϭϞϴΠδΗϊοϭϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛήϓϮΗ
ϲϓΔϟϮϬδΑέϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϚϨϜϤϳϚϟάϟέϮμϟ΍ϞϴΠδΗϭ
Ϟμϟ΍ϱΫϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΗϥϭΩϊοϮϟ΍βϔϧ
˱
ΎϘϓϭϞϴΠδΘϠϟΔϠΑΎϘϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ΩΪϋϲϟΎϤΟ·ΏΎδΣϢΘϳ
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϰϠϋΔΣΎΘϤϟ΍ΔΣΎδϤϠϟ
ϰϠϋήϬψϳϱάϟ΍ϭˬϞϴΠδΘϠϟΔϠΑΎϘϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ΩΪϋώϠΒϳ
ϰμϗ΃ΪΤϛ̂̂̂̂ˬΔηΎθϟ΍
˻˺
s
s
s
s
s
s
s
˺˻
ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋ΎϗϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϊοϭ
ϊϳήγνήϋ
ΔϳϭΪϳΓέΆΑϪΟϮϟ΍ϑΎθϜΘγ΍Δϴϟ΁ΓέΆΑΓέΆΒϟ΍
ωϮΟήϟ΍ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋Ύϗ
Γ˯ΎοϹ΍ΔΟέΩΔϤϴϗ(9
iSCENE
˺
˻
˼
˽
˾
0:00:00 [475Min] STBY
1.6M
9999
˺
˼
˽
ϱϭΪϳέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋ΎϗϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϊοϭ
ΔϤϴϗϱϭΪϴϟ΍ϢϜΤΘϟ΍ςϳήη
ΔϤ΋ΎϘϟ΍Ϣγ΍
ωϮΟήϟ΍ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋Ύϗ
ϰϠϋ΃ΔϤϴϘϟ΍ςΒο
Ϟϗ΃ΔϤϴϘϟ΍ςΒο
˺
˻
˼
˽
˾
˾
SCENE
˻
0:00:00 [475Min] STBY
1.6M
9999
˽
˾
˼
EV
0
˺
ξϳήόΘϟ΍ΔϤϴϗ(9ΔηΎηϩϼϋ΃ϲΤϴοϮΘϟ΍Ϣγήϟ΍΢οϮϳ
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ΪϨϋΔϣϼόΑΔΤοϮϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟΎΑυΎϔΘΣϻ΍ϢΘϳϻΪϗ
s
ϢΘϳˬ2.έίϰϠϋςϐπϟΎΑΓΩΪΤϤϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϰϟ·ΓήηΎΒϣϝΎϘΘϧϻ΍ϚϨϜϤϳˬέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋ΎϗέΎμΘΧϻ΍έίϡ΍ΪΨΘγΎΑ
s
.LCDΔηΎθΑέήϜΘϣϮΤϧϰϠϋϡΪΨΘδϣϮϫΎϤϟΕ΍έΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋Ύϗνήϋ
˺˼
˻
s
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍ήλΎϨϋϒϳήόΗ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞϴϐθΗϊοϭ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
ςϘϓ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϞϴϐθΗϊοϭϲϓ26'ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍Ε΍έΎϴΨϟ΍νήϋϢΘϳ ‡
˻˽ΔΤϔμϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭΪϳΪΤΘϟMODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ ‡
ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋϡϼϓϷ΍ϞϴϐθΗϊοϭ
ϡϼϓϷ΍ϞϴϐθΗϊοϭ
ςϘϓSMX-F43/F44ΩΪΤϣΦδϧ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϭ΃ΔΠϣΪϣΓήϛ΍ΫϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭ
ςϘϓSMX-F43/F44
ϲϘΒΘϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ϯϮΘδϣΔϳέΎτΒϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ
ΕΎϔϠϤϠϟϲϟΎϤΟϹ΍Ϣϗήϟ΍ϥϵ΍
΄τΧϒϠϣ
ήϳήϤΘϟ΍ςϳήη
ϑάΤϟ΍ΪϳΪΤΗϢΗ
έ΍έίϷ΍ϞϴϟΩ
ϊϤΟήϳήΤΗ
ΔϳΎϤΣ
ϞΠδϤϟ΍ΖϗϮϟ΍
˺
˻
˼
˽
˾
˿
̀
́
̂
˺˹
˺˺
˺˻
˼
˺
˻
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
1/10
˺˻
0:00:55
˺˺
˿
̀
́
˺˹
1
ϞϴϐθΗ
ϞϘϧ
ΓέϮλ
̂
˼
ϱΩήϓνήϋϡϼϓϷ΍ϞϴϐθΗϊοϭ
ϡϼϓϷ΍ϞϴϐθΗϊοϭ
❙ ❙ΖϗΆϣϑΎϘϳ·XϞϴϐθΗϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭ
ϞϴϐθΗΓΩΎϋ· ( )ΚΤΒϟ΍ϞϴϐθΗ /
ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΗ / ( e f) έΎσΈΑ΍έΎσ·
˱
(e f) ΔΌϴτΒϟ΍
ϞΠδϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ΖϗϮϟ΍ΰϣέ
ΔϗΎτΑϭ΃ΔΠϣΪϣΓήϛ΍ΫϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭ
ςϘϓSMX-F43/F44Γήϛ΍άϟ΍
ϲϘΒΘϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ϯϮΘδϣΔϳέΎτΒϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ
ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλνήϋΔϗΩ
ΔϳΎϤΣ
LCDΔηΎηϦϴδΤΗΓ΍Ω΃
ϒϠϤϟ΍ϢϗέϒϠϤϟ΍Ϣγ΍
ΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍νήϋ
ϞϴϐθΘϟ΍έΎϴΧ
˺
6000-001
˽
˾
˻
˽
˼
˻
˺
0:00:00/0:00:55
˾
˿
˺˺
̀
˼
˽
˾
˿
̀
́
̂
˺˹
˺˺
́
˺˹
̂
100-0001
2010/01/01 00:00
˽
˺˽
ϡϼϓϷ΍ϞϴϐθΗϊοϭ
ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋Ύϗ
0:00:00/0:00:55
˽˻ΔΤϔμϟ΍«ϡΎϣϸϟΚΤΒϟ΍ϞϴϐθΗ ˺
ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΗΚΤΒϟ΍ϞϴϐθΗϞϴϐθΘϟ΍ϲτΨΗ
έΎσΈΑ΍έΎσ·ϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ΔΌϴτΒϟ΍
˱
ΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣξϔΧ ˻
˾
˺
˼
❙ ❙ΖϗΆϣϑΎϘϳ·XϞϴϐθΗ ˼
˽˻ΔΤϔμϟ΍«ϲδϜόϟ΍ΚΤΒϟ΍ϞϴϐθΗ ˽
ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΗΚΤΒϟ΍ϞϴϐθΗϞϴϐθΘϟ΍ϲτΨΗ
έΎσΈΑ΍έΎσ·ϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ΔΌϴτΒϟ΍
˱
ΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣΓΩΎϳί ˾
ΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣΩήϔϣϡϼϓϷ΍ϞϴϐθΗϊοϭ
ΩΪόΘϣνήϋ
100-0001
˽
˻
0:00:00/0:00:55
ΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣςϳήη ˺
ΖϗϭΦϳέΎΗνήϋ ˻
˺
˻
100-0001
˺˾
2010/01/01 00:00
έϮμϟ΍ϞϴΠδΗϊοϭ
ςϘϓ(
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
)ϮϳΪϴϔϟ΍ϞϴϐθΗϊοϭϲϓ26'ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍Ε΍έΎϴΨϟ΍νήϋϢΘϳ ‡
˻˽ΔΤϔμϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭΪϳΪΤΘϟMODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ ‡
ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋΓέϮλϞϴϐθΗϊοϭ
έϮμϟ΍ϞϴϐθΗϊοϭ ˺
ΔϳΎϤΣ ˻
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϭ΃ΔΠϣΪϣΓήϛ΍ΫϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭ ˼
ςϘϓSMX-F43/F44
ϲϘΒΘϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ϯϮΘδϣΔϳέΎτΒϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ ˽
ϲϟΎϤΟϹ΍ΩΪόϟ΍ϒϠϣϢγ΍ϥϵ΍ ˾
΄τΧϒϠϣ ˿
ήϳήϤΘϟ΍ςϳήη ̀
ϑάΤϟ΍ΪϳΪΤΗϢΗ ́
έ΍έίϷ΍ϞϴϟΩ ̂
ςϘϓSMX-F43/F44ΩΪΤϣΦδϧ ˺˹
ϒϠϤϟ΍ϢϗέϒϠϤϟ΍Ϣγ΍ ˺˺
˼
˺
˻
˼
˽
˾
˿
̀
́
̂
˺˹
˺˺
˺˻
˺
΍ϟόήν΍ϟόΎΩϱ
˽
1/10
˾
100-0001
˺˺
˿
̀
˺˹
́
ΔηΎθϟ΍˯Ϟϣνήϋ
ϞϘϧ
ϮϳΪϴϓ
̂
˼
ϱΩήϓνήϋΓέϮλϞϴϐθΗϊοϭ
ΓέϮλϞϴϐθΗϊοϭ
΢΋΍ήθϟ΍νήϋ
ϲϟΎϤΟϹ΍ΩΪόϟ΍ΔϴϟΎΤϟ΍ΓέϮμϟ΍έϮμϟ΍Ω΍Ϊϋ
ΔϠΠδϤϟ΍έϮμϠϟ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϭ΃ΔΠϣΪϣΓήϛ΍ΫϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭ
ςϘϓSMX-F43/F44
ϲϘΒΘϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ϯϮΘδϣΔϳέΎτΒϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ
Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍Ω΍Ϊϋ
ΔϳΎϤΣ
LCDΔηΎηϦϴδΤΗΓ΍Ω΃
ϒϠϤϟ΍ϢϗέϒϠϤϟ΍Ϣγ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍ΓέϮμϟ΍ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩ
ωϮΟήϟ΍ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋Ύϗ
ΔϘΑΎδϟ΍ΓέϮμϟ΍ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩ
˻
˽
˻
˺
1/10
˾
˿
˼
1.6M
̀
˺˹
́
˺˺
̂
˽
ΩΪόΘϣνήϋ
100-0001
˺˻
˺˿
Ω΍ΪϋϹ΍
ΔϘϓήϤϟ΍ΕΎϘΤϠϤϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϴϔϴϛϞΜϣˬΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗΎϬΘϓήόϣϚϴϠϋΐΠϳϲΘϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍˯ΰΠϟ΍΍άϫήϓϮϳ
ϲϟϭϷ΍Ω΍ΪϋϹ΍ϭϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭΩ΍Ϊϋ·ΔϴϔϴϛϭΔϳέΎτΒϟ΍ήϴϴϐΗΔϴϔϴϛϭ
ϚδϤϟ΍ϡ΍ΰΣΐϴϛήΗ
˻
˺
ΔϗΪϟ΍ΔϴϟΎϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϥϮϜΗΚϴΤΑϚδϤϟ΍ϡ΍ΰΣϝϮσςΒο΍
ϡΎϬΑϹ΍ϊΒλΈΑϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέίϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋΔΘΑΎΛ
ˬϙΪϳϝΎΧΩϹΓΪ΋΍ΰϟ΍ΓϮϘϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϥ΃ΔψΣϼϣϰΟήϳ
ϒϠΗϰϟ·ϱΩΆϳΪϗˬΔϳΎϐϠϟΔϘϴοΪϴϟ΍ΔϟΎϤΣϥϮϜΗΎϣΪϨϋ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑΔλΎΨϟ΍Ϊϴϟ΍ΔϟΎϤΣϑΎτΧ
LCDΔηΎηςΒο
έϮμϟ΍νήϋΓΩϮΠϟΔϴϟΎϋΔΟέΩϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑΓΩϮΟϮϤϟ΍Δπϳήόϟ΍LCDΔηΎηήϓϮΗ
ϚόΒλΈΑLCDΔηΎη΢Θϓ΍ .˺
W
T
VIEW
ΔΟέΩ̂˹Δϳϭ΍ΰΑΔηΎθϟ΍΢ΘϔΗ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϭΔηΎθϟ΍ϦϴΑςΑήϟ΍ΔϠμϔϣϒϠΗϰϟ·ρήϔϤϟ΍ήϳϭΪΘϟ΍ϱΩΆϳΪϗ
Ύ˱ϴϘϓ΃ΔΑϮϠϘϣΓέϮλϪϨϋΞΘϨϳΎϤϣϦϴγϮϜόϣϑΪϬϟ΍ϦϣϦϤϳϷ΍ϭήδϳϷ΍ϦϴΒϧΎΠϟ΍ήϬψϳˬƒ˺́˹έ΍ΪϘϤΑLCDΔηΎηήϳϭΪΗΪϨϋ
ϢϋΎϨϟ΍εΎϤϘϟ΍ϦϣΔότϗϡ΍ΪΨΘγΎΑΔηΎθϟ΍ϰϠϋϦϣΔΑήΗϷ΍ϭ΃ϊΑΎλϷ΍ΕΎϤμΑέΎΛ΁ϒϴψϨΘΑϢϗ
́˿ΔΤϔλϰϟ·ϊΟέ΍ˬΎϬϧϮϟϭLCDΔηΎηωϮτγΔΟέΩςΒπϟ
ϝΎϤΘΣ΍ϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋΎ˱ΒϳήϘΗ̃̂̂̄̂̂ΔΒδϨΑLCDΔηΎηϰϠϋϞδϜΑΕΎΟέΩήϴϓϮΗϰϠϋΔϘ΋Ύϔϟ΍LCDΔϴϨϘΗΖϠϤϋ
Ϊό˵ϳϻ΍άϫϥΈϓˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋΎϤϬϨϣϦϴΘτϘϧϭ΃ϥϮϠϟ΍˯ΎπϴΑϭ΃˯Ύϗέίϭ΃˯΍ήϤΣΔόσΎγΔτϘϧϭ΃˯΍ΩϮγΔτϘϧέϮϬχ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓέϮμϟ΍ϰϠϋήΛΆϳϻϭϪΗ΍ΫΪΣϲϓΎ˱Βϴϋ
˺̀
‡
ΔγΪόϟ΍ϩΎΠΗΎΑLCDΔηΎηήϳϭΪΘΑϢϗ .˻
ϒϠΨϠϟΔΟέΩΔϳϭ΍ίϭΔγΪόϟ΍ϩΎΠΗΎΑΔΟέΩ180Δϳϭ΍ίϯΖΣΎϫήϳϭΪΗϚϨϜϤϳ ‡
ΔΟέΩ180ώϠΒΗΔϳϭ΍ΰΑΔηΎθϟ΍ήϳϭΪΘΑϢϗˬΔΣ΍έήΜϛ΃ϞϜθΑΕϼϴΠδΘϟ΍νήόϟ
ήΜϛ΃ϮΤϧϰϠϋϚΗϼϴΠδΗνήόϟ΍ήϴϣΎϜϟ΍ϢδΟϰϟ·ΎϬϴσΪϋ΃ϢΛˬΔγΪόϟ΍ϩΎΠΗΎΑ
ΓήϣΎϬϴτΑϢϗϢΛˬΔγΪόϟ΍ϩΎΠΗ΍ϲϓΔΟέΩ180ϝΪόϤΑΔηΎθϟ΍ήϳϭΪΘΑϢϗˬΔϣ˯ϼϣ
ϞϜϴϬϟ΍ϮΤϧϯήΧ΃
‡
‡
‡
‡
Ω΍ΪϋϹ΍
ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍έΪμϣϞϴλϮΗ
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϓωϭήθϟ΍ϞΒϗΔϳέΎτΑϝ΍ϦΤηϦϣΪϛ΄Η ‡
ςϘϓIA-BP210EΔϳέΎτΒϟ΍ϡΪΨΘγ΍ ‡
˱
˯΍ήθϟ΍ΪϨϋΎπϔΨϨϣΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηϯϮΘδϣϥϮϜϳΪϗ
‡
ΔϳέΎτΒϟ΍Ν΍ήΧ·ΐϴϛήΗ
ΓήϤΘδϣΓέϮμΑΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϣϦϜϤΘΘϟήΜϛ΃ϭ΃ΓΪΣ΍ϭΔϴϓΎο·ΕΎϳέΎτΑΔϋϮϤΠϣ˯΍ήθΑϰλϮϳ
ϝΎΧΩ·
ΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΘϟ
ϰΘΣΔϳέΎτΒϟ΍ΔϋϮϤΠϣΔΤΘϓϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ϞΧΩ΃ .˺
˱
ΎϔϴϔΧΔόϗήϗΕϮλ
Γ˱ έΪμϣήϘΘδΗ
ϡΎϣϸϟϪΠΘϣ6$0681*έΎόηϥ΃ϦϣΪϛ΄Η ‡
΢οϮϣϮϫΎϤϛΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΖϴΒΜΗΪϨϋ
ϞϜθϟΎΑ
Ν΍ήΧ·
ΔϳέΎτΒϟ΍Ν΍ήΧϹ
΢οϮϤϟ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ϞϔϗϖϓήΑϊϓΩ΍ .˺
ΔϳέΎτΒϟ΍Ν΍ήΧϹϞϜθϟΎΑ
ΎϬΒΤδϟΔϳέΎτΒϟ΍ΔϣΰΣϊϓέ΍ϭϞϔγϷςϐο΍ .˻
ϲϧΎϴΒϟ΍Ϣγήϟ΍ϲϓ΢οϮϣϮϫΎϤϛϩΎΠΗϻ΍ϲϓ
ϯήΧ΃ϊϴϨμΗΕΎϬΟϦϣΕΎϳέΎτΑϡ΍ΪΨΘγ΍ΐϨΠΗϭςϘϓSamsungϦϣΓΪϤΘόϤϟ΍ΕΎϳέΎτΒϟ΍ΕΎϋϮϤΠϣϡΪΨΘγ΍
έΎΠϔϧϻ΍ϭ΃ϖϳήΣΏϮθϧϭ΃ΓΪ΋΍ΰϟ΍ΔϧϮΨδϠϟνήόΘϟ΍ήτΨϟνήόΘΘδϓϻ·ϭ
ΓΪϤΘόϤϟ΍ήϴϏΕΎϳέΎτΒϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϋΔϤΟΎϨϟ΍ΕϼϜθϤϟ΍ϩΎΠΗΔϴϟϮΌδϤϟ΍SamsungΔϛήηϞϤΤΘΗϻ
΍ήϴϣΎϜϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϡΪϋΔϟΎΣϲϓ΍ήϴϣΎϜϟ΍Γήϛ΍ΫϦϋ΍Ϊ˱ ϴόΑΔϳέΎτΒϟ΍ϦϳΰΨΘΑϢϗ
ΝέΎΨϟΎΑΔϠϳϮσΓΪϤϟ΍ήϴϣΎϜϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋΔϴϓΎο·ΔϳέΎτΑήϓ΍ϮΘΑϲλϮϧ
‡
‡
‡
‡
˺́
ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤη
W
.86%ϞΑΎϛϭ΃ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηϚϨϜϤϳ
VIE
W
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
ġVIE
W
ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗΔϳέΎτΒϟ΍ΔϣΰΣϦΤθΑϢϗ ‡
ϖϓήϤϟ΍ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΔϗΎσΊϳΎϬϣϭΔϘϓήϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϣΰΣςϘϓϡΪΨΘγ΍ ‡
CAR
D
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ(
)ϞϴϐθΘϟ΍έίϰϠϋςϐο΍
˻˼ΔΤϔμϟ΍«
˺́ΔΤϔμϟ΍«ΔϳέΎτΒϟ΍ΔΤΘϓϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ϞΧΩ΃
ΓΪΣϮϟ΍ϞλϮϣ˯ΎτϏ΢Θϓ΍
ϞΑΎϛϭ΃ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤη΍
.USB
ϦΤηΩήΠϤΑϦΤθϟ΍΃ΪΒϳϭϦΤθϟ΍CHGΡΎΒμϤϟ΍˯ϲπϳ ‡
ϥϮϠϟ΍ϰϟ·CHGϦΤθϟ΍ΡΎΒμϣϝϮΤΘϳˬϞϣΎϜϟΎΑΔϳέΎτΒϟ΍
˻˹ΔΤϔμϟ΍«ήπΧϷ΍
ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϞϴλϮΗ
ϝ΍
CARD
W
T
ġVIEW
ϥωϡ
CARD
CARD
USBϞΑΎϛϞϴλϮΗ
ġVIE
ϝ΍
W
CARD
W
T
ġVIE
W
ġVIE
ϥωϡ
CARD
CARD
W
ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϞϴλϮΘΑϢϗ
ϞϴλϮΘΑϢϗϢΛˬϢϴϠγϞϜθΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑ
έΎϴΘϟ΍άϔϨϤΑΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣ
ς΋ΎΤϟΎΑ
ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγ΍
ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍
ΩΩήΘϤϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑ86%ϞΑΎϛϞϴλϮΘΑϢϗ
ήΧϵ΍ΐϧΎΠϟ΍ϞϴλϮΘΑϢϗϢΛˬϢϴϠγϞϜθΑ
ήΗϮϴΒϤϛίΎϬΟϱ΄Α86%άϔϨϤΑ
86%ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍
ϦϟΎϬΘϗϭϦΤθϟ΍ΔϴϠϤϋϞϤΘϜΗϻΪϗϭϞϳϮσΖϗϭϕήϐΘδϳϥ΃ΔπϔΨϨϤϟ΍Γέ΍ήΤϟ΍ΕΎΟέΩ˯ΎϨΛ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤθϟϦϜϤϳ
ήπΧϷ΍ήηΆϤϟ΍ϞϤόϳ
΍ήϴϣΎϜϟ΍Γήϛ΍άΑϞϳΪΒϟ΍έΎϴΘϠϟΓέΪϘϟ΍ΊϳΎϬϣϞϴλϮΗΪϨϋϒϳϮΠΘϟ΍ϭβΒϘϤϟΎΑΔΒϳήϏΩ΍ϮϣΩϮΟϭϡΪϋϦϣΪϛ΄Θϟ΍ϰΟήϳ
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ϞΒϗΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηϝΎϤΘϛ΍ϦϣΪϛ΄Η
ΩϭΰϤϟ΍ϞμϔΑϢϗˬ΍ήϴϣΎϜϟ΍Γήϛ΍Ϋϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋΎ˱ΒϴϋΕΪΟϭ΍Ϋ·ς΋ΎΤϟ΍άϔϨϣϦϣΏήϘϟΎΑϪόοˬΓέΪϘϟ΍Ωϭΰϣϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋ
ς΋ΎΤϟ΍άϔϨϣϦϣέϮϔϟ΍ϰϠϋ
˱
ϼΜϣΙΎΛϷ΍ϊτϗϦϴΑˬήϴϐλϭ΃ϖϴοϥΎϜϤΑΔϗΎτϟ΍ΩϭΰϣϡΪΨΘδΗϻ
˺̂
˱
ΔϳέΎτΒϟ΍ϦϣϻΪΑΔϗΎτϟ΍Ωϭΰϣϡ΍ΪΨΘγ΍Ϣ΋ϼϤϟ΍Ϧϣˬς΋ΎΤϟ΍άϔϨϣήϓ΍ϮΗΪϨϋϭϞΧ΍ΪϟΎΑϞϴΠδΘϟ΍ΪϨϋ
ΔϳϮΌϣΔΟέΩ˼˹ϰϟ·˺˹ϦϣϪΗέ΍ήΣΔΟέΩΡϭ΍ήΘΗϥΎϜϣϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤθΑϲλϮϧ
ΔϤϬϤϟ΍βϔϧ˯΍Ω΄ΑΪΣ΍ϭϥ΁ϲϓΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϭ86%ϞΑΎϛϦϣϞϛϞϴλϮΗϡϮϘϳϑϮγˬϦΤθϠϟΔΒδϨϟΎΑ
˶
ςϘϓΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋ
˱
ϚϨϜϟ86%ϞΑΎϛϭ΃ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΔϗΎσϝϮΤϣΔϣΪΨΘδϣϦΤθΗΔϳέΎτΒϟ΍ΔϣΰΣϞψΘγˬίΎϬΠϟ΍ϞϴϐθΗΪϨϋϰΘΣ
ϦΤθϟ΍˯ΎϨΛ΃ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑϰλϮ˵ϳίΎϬΠϟ΍ϞϴϐθΗΪϨϋϲϓΎο·ϦΤηΖϗϭϰϟ·ΝΎΘΤΗ
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
.˺
.˻
.˼
.˽
Ω΍ΪϋϹ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϟΎΣκΤϓ
ΔϴϘΒΘϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ΔόγϭϦΤθϟ΍ΔϟΎΣκΤϓϚϧΎϜϣΈΑ
ϦΤθϟ΍ΔϟΎΣκΤϔϟ
ϦΤθϟ΍ϭ΃ΔϗΎτϟ΍ΔϟΎΣϰϟ·ϦΤθϟ΍CHGΡΎΒμϣϥϮϟήϴθϳ
W
T
VIE
W
CARD
(CHGϦΤθϟ΍ΡΎΒμϣ
ϦΤθϟ΍ΔϟΎΣϦΤθϟ΍ήηΆϣϥϮϟ΢οϮϳ
΄τΧ
ϲϟΎϘΗήΑξϴϣϭ
ϦΤθϟ΍
ϞϣΎϜϟΎΑΔϧϮΤθϣ
ήπΧ΃
ϦΤθϟ΍ΔϟΎΣ
ϦΤθϟ΍έΎΟ
˳
ϲϟΎϘΗήΑ
LEDήηΆϣϥϮϟ
ΔϳέΎτΒϟ΍ϯϮΘδϣΔηΎη
ΔϳέΎτΒϟ΍ϲϓΔϴϘΒΘϤϟ΍ΔϗΎτϟ΍ϢΠΣΔϳέΎτΒϟ΍ϯϮΘδϣΔηΎηνήόΗ
0:00:00 [475Min] STBY
1.6M
9999
ΔϟΎγήϟ΍
ΔϟΎΤϟ΍
̃˺˹˹ϰϟ·ã̀˾ϞϣΎϜϟΎΑΔϧϮΤθϣ
̃̀˾ϰϟ·ã˾˹
̃˾˹ϰϟ·ã˻˾
̃˻˾ϰϟ·ã˾
̃˾ϦϣϞϗ΃
ΔϠϴϠϗΓήΘϓΪόΑίΎϬΠϟ΍ϒϗϮΘϴγξϣϮΗΔϳέΎτΒϟ΍ΓΪϔϨΘδϣ
ϦϜϤϣΖϗϭωήγ΃ϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ήϴϴϐΘΑϢϗΖϗϮϟ΍Ϧϣ
ΔϔϴόοΔϳέΎτΒϟ΍ ϥ΍ϮΛ˼ΪόΑΎ˱ϳέΎΒΟ·ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϢΘϴγξϣϮΗΔϳέΎτΒϟ΍
ϯϮΘδϣήηΆϣ
ΔϳέΎτΒϟ΍
-
-
ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤθΑϢϗˬΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗ ‡
ϰϠϋΔπϔΨϨϤϟ΍Γέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩήΛΆΗΪϗΔϴόϴΒτϟ΍Γέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩΪϨϋΔϳέΎτΒϠϟϞϣΎϜϟ΍ϦΤθϟ΍ϰϠϋϩϼϋ΃ΓέϮϛάϤϟ΍ϡΎϗέϷ΍ϲϨΒϨΗ ‡
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ΓήΘϓ
˻˹
ΔϳέΎτΒϠϟΡΎΘϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ζϗϭ
IA-BP210E
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϘϴϗΩ˺́˹
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϘϴϗΩ˼́˹
[S
ϱΩΎϋΐϳϭ
(
)
ΐϳϮϟ΍ΓΩϮΟ
(
)
ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγ΍
86%ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍
[L
TV Super
ίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟ
ίΎϔϠΘϟΎΑΔϳΩΎϋ
(
)
(
)
(
) Fine
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϘϴϗΩ˻˾˹
ΎΒϳήϘΗΔϘϴϗΩ˻́˹
ΔϳέΎτΒϟ΍ωϮϧ
ϦΤθϟ΍Ϧϣί
ϢϠϴϔϟ΍νήϋΔϗΩ
ϞϴΠδΘϟ΍Ζϗϭ
ήϤΘδϤϟ΍
ΓΩΎϋ·Ζϗϭ
ϞϴϐθΘϟ΍
ϊοϮϟ΍
ΔϘϴϗΩΓΪΣϮϟ΍
ϞϣΎϜϟΎΑΎϬϓ΍ΰϨΘγ΍ϢΗΔϳέΎτΒϟϡΎΘϟ΍ήϴϴϐΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓΏϮϠτϣϖ΋ΎϗΪϟΎΑϲΒϳήϘΘϟ΍ΖϗϮϟ΍ϦΤθϟ΍Ζϗϭ
©ΔόΑΎΘΘϣΕΎτϘϟΕªΔϔϴχϭϝΎϤόΘγ΍ΪϨϋΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϰλϮϳ
‡
‡
ΔϳέΎτΒϟ΍ΕΎϋϮϤΠϣϦϋΓάΒϧ
˽˹ΖϳΎϬϧήϬϓΕΎΟέΏ˿ϭΔϳϮΌϣΔΟέΩ˺˹ΖϳΎϬϧήϬϓΔΟέΩ˾˹ϦϴΑΎϬΑΓέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩΡϭ΍ήΘΗΔΌϴΑϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηΓΩΎϋ·ϡΰϠϳ
ΎϬϟΎϤόΘγ΍ΓΪϣϥΈϓˬΔϳϮΌϣΔΟέΩ˹ΖϳΎϬϧήϬϓΔΟέΩ˼˻ϦϣϞϗ΃ΔπϔΨϨϣΓέ΍ήΣΕΎΟέΪϟΎϬοήόΗΪϨόϓˬϚϟΫϊϣϭΔϳϮΌϣΔΟέΩ
ΎϬΒϴϛήΗΪϋ΃ϢΛΓήϴμϗΓήΘϔϟΊϓ΍ΩήΧ΁Ϧϣ΁ϥΎϜϣϱ΃ϭ΃ϚΒϴΟϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ϊοˬϚϟΫΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓϭϞϤόϟ΍ϦϋϒϗϮΘΗΪϗϭξϔΨϨΗ
ϥΎΨδϟ΍ϭ΃ΐϬϠϟ΍ΔϨδϟ΃ϞΜϣΓέ΍ήΤϠϟέΪμϣϱ΃ϦϣΏήϘϟΎΑΔϳέΎτΒϟ΍ϊπΗϻ
ϦϴΨδΘϟ΍ϭ΃ςϐπϠϟΎϬοήόΗϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ϚϔΑϢϘΗϻ
ϖϳήΣΏϮθϧϭ΃Γέ΍ήΣΙΎόΒϧ΍ϭ΃ΏήδΗΙϭΪΣϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓΔϳέΎτΒϟ΍ϲϓήσΪϨϋήμϗΓή΋΍ΩΙϭΪΤΑ΢ϤδΗϻ
‡
‡
‡
‡
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϧΎϴλ
ΔϴΌϴΒϟ΍ϝ΍ϮΣϷ΍ϭΓέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΪΑϞϴΠδΘϟ΍ΖϗϭήΛ΄Θϳ
ϰΟήϳˬΔϳέΎτΒϟ΍ήϤϋ˯ΎϬΘϧ΍Ώ΍ήΘϗ΍ΪϨϋSamsungΔϛήηϦϣΪϤΘόϤϟ΍Δ΋ΰΠΘϟ΍ϊ΋ΎΑΎϫήϓϮϳϲΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑϲλϮϧ
Δϴ΋ΎϴϤϴϛΕΎϳΎϔϧΎϬϧ΃ϰϠϋΕΎϳέΎτΒϟ΍ϊϣϞϣΎόΘϟ΍ΐΠϳϚΑιΎΨϟ΍ϲϠΤϤϟ΍ϞϴϛϮϟΎΑϝΎμΗϻ΍
ϞϴΠδΘϟ΍˯ΪΑϞΒϗϞϣΎϜϟΎΑΔϧϮΤθϣΔϳέΎτΒϟ΍ϥ΃ϦϣΪϛ΄Η
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ϡΪϋΪϨϋΔϗΪϟ΍ΔϴϟΎϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϖϠϏ΃ˬΔϳέΎτΒϟ΍ΔϗΎσήϴϓϮΘϟ
ϡ΍ΪΨΘγ΍ϡΪϋΔϟΎΣϲϓΔϗΪϟ΍ΔϴϟΎϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϲϓΖϛή˵ΗΎϣ΍Ϋ·ϦΤθϟ΍ώϳήϔΗϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ήϤΘδΘγˬ΍ήϴϣΎϜϟ΍ϞϴϐθΗϡΪϋΔϟΎΣϲϓϰΘΣ
ϞϣΎϜϟΎΑΓΪϔϨΘδϣΔϳέΎτΑϊϣΎϬΑφϔΘΣ΍ˬΖϗϮϟ΍ϦϣΔϠϳϮσΓήΘϔϟΔϗΪϟ΍ΔϴϟΎϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ
˱
ΎϏέΎϓΎϬϨΤηϥϮϜϳΎϣΪϨϋΏήδΘϠϟΔοήϋΔϳέΎτΒϟ΍ϥϮϜΗΪϗϭϞϣΎϜϟΎΑΎϬϨΤηώϳήϔΗΪϨϋΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ΎϳϼΨϟ΍ϑϼΗ·ϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ΐΒδΘΗ
ΔϳέΎτΒϠϟϞϣΎϜϟ΍ώϳήϔΘϟ΍ϊϨϤϟήϬη΃ΔΘγϞϛΓήϣϞϗϷ΍ϰϠϋΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤη΍ϞϣΎϜϟΎΑ
‡
‡
‡
‡
‡
‡
ΔϳέΎτΒϟ΍ήϤϋϝϮΣΓάΒϧ
˻˺
ϦϣˬυϮΤϠϣϞϜθΑϦΤθϟ΍Ε΍ήΘϓϦϴΑξϔΨϨϤϟ΍ϝΎϤόΘγϻ΍ΖϗϭΩΎϳΩί΍ΔϟΎΣϲϓέήϜΘϤϟ΍ϝΎϤόΘγϻΎΑϭΖϗϮϟ΍έϭήϣϊϣΔϳέΎτΒϟ΍ΓέΪϗϞϘΗ ‡
ΓΪϳΪΟϯήΧ΄ΑΔϳέΎτΒϟ΍ϝ΍ΪΒΘγ΍ϰϟ·ΝΎΘΤΗϥ΃ϞϤΘΤϤϟ΍
ΔϴΌϴΒϟ΍ϝ΍ϮΣϷ΍ϭϞϴϐθΘϟ΍ϭϦϳΰΨΘϟ΍ϑϭήψΑΔϳέΎτΒϟ΍ήϤϋήΛ΄Θϳ ‡
˯ΪΒϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϝϮΣΓάΒϧ
ΔΟέῺ̀ΔϳϮΌϣΔΟέΩ˻˾ϰϟ·ϞμΗΓέ΍ήΣΔΟέΩϲϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋΎϬΑΎδΘΣ΍ϢΗϲΘϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΕΎϗϭ΄ΑϰλϮϳ
ΓΩέ΍Ϯϟ΍ΔϴΒϳήϘΘϟ΍ΕΎϗϭϷ΍ϦϋϲϠόϔϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ΖϗϭϒϠΘΨϳΪϘϓˬΔϴΌϴΒϟ΍ϝ΍ϮΣϷ΍ϭΓέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩϑϼΘΧϻ΍ήψϧϭΖϳΎϬϧήϬϓ
˱
ϝϭΪΠϟΎΑ
˱
ϦΤηύήϔϳΪϗˬϲϠόϔϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΎϬϴϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡΪΨΘδΗϲΘϟ΍ϑϭήψϠϟΎϘϓϭήμϗ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϭϞϴΠδΘϟ΍ΖϗϭϥϮϜϴγ
ϒ΋ΎχϭϭϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑϒ΋ΎχϭϞϴϐθΗΪϨϋϚϟΫϭˬ΢οϮϤϟ΍ΖϗϮϟ΍Ϧϣωήγ΃Ε΍ήϣΙϼΛϭ΃ϦϴΗήϣϝΪόϤΑΔϳέΎτΒϟ΍
ϦϴΑΡϭ΍ήΘϳϞϣΎϜϟΎΑΔϧϮΤθϣΔϳέΎτΑϡ΍ΪΨΘγΎΑϞϴΠδΘϟ΍Ζϗϭϥ΃ν΍ήΘϓΎΑϭϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋΈΑϡΎϴϘϟ΍ΐϧΎΟϰϟ·ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋϞϴΠδΘϠϟϩΪϳήΗϱάϟ΍ΖϗϮϟ΍Ϛϟ΢ϴΘΗΔϴϓΎϛΕΎϳέΎτΑϰϠϋϞμΣ΍ˬϝϭΪΠϟΎΑ΢οϮϤϟ΍ΖϗϮϟ΍˼/˺ϭ˻/˺
ΔπϔΨϨϣΓέ΍ήΣΕΎΟέΩϲϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋήμϗ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϭϞϴΠδΘϟ΍ΖϗϭϥϮϜϴγ
‡
‡
‡
ΔϳέΎτΒϟ΍ϝϮΣ
ΔϴϟΎΘϟ΍ϑϭήψϟ΍Ϟχϲϓ΢ϴΤλϞϜθΑΔϳέΎτΒϟ΍ΕΎϣϮϠόϣνήϋϢΘϳϦϟϭ΃ˬϦΤθϟ΍˯ΎϨΛ΃ϦΤθϟ΍CHGΡΎΒμϤϟ΍ξϣϮϳ
΢ϴΤλϞϜθΑΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗϢΘϳϢϟ ΔϔϟΎΗΔϳέΎτΒϟ΍ ςϘϓΔϳέΎτΒϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟΔϴϟΎΑΔϳέΎτΒϟ΍ ‡
ς΋ΎΤϟ΍βΒϘϣς΋ΎΤϟΎΑέΎϴΗάϔϨϣϦϣΔϗΎσέΪμϣϡ΍ΪΨΘγ΍
ϭ΃ςΒπϟ΍ΕΎϴϠϤόΑϚϣΎϴϗ˯ΎϨΛ΃ϚϟΫϭˬϝΰϨϤϟΎΑΩΩήΘϣέΎϴΗάϔϨϣϦϣΔϗΎτϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΪϳϭΰΘϟΩΩήΘϣέΎϴΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϰλϮϳ
˺̂ΔΤϔλ ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηΪϨϋΎϬΑϡϮϘΗϲΘϟ΍ΕϼϴλϮΘϟ΍βϔϧϞϤόΑϢϗϝΰϨϤϟ΍ϞΧ΍ΩΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ϭ΃έϮμϟ΍ήϳήΤΗϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϦϣΪϛ΄ΗˬΔϗΎτϟ΍έΪμϣϞμϓϞΒϗ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑϞτϋΙϭΪΣϰϟ·ϱΩΆϳΪϗϚϟάΑϡΎϴϘϟ΍ϡΪόϓ
ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϞμϓ΍ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋέ΍ΪΠϟΎΑ˯ΎΑήϬϛάϔϨϣΏήϗ΃ϡΪΨΘγ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍˯ΎϨΛ΃Ϟτϋϱ΃ΙϭΪΣέϮϓς΋ΎΤϟΎΑ˯ΎΑήϬϜϟ΍άϔϨϣϦϣ
ΙΎΛϷ΍ϭς΋ΎΤϟ΍ϦϴΑϪόοϭϞΜϣˬϖϴοϥΎϜϣϲϓΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϊπΗϻ
‡
‡
‡
ΔϗΎτϟΎΑΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΪϳϭΰΘϟΩΪΤϤϟ΍ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϣΪϛ΄Η ‡
ϖϳήΣΎϬϨϋΞΘϨϳΔϴΑήϬϛΔϣΪλϲϓΐΒδΘϳΪϗήΧ΁ΩΩήΘϣϲΑήϬϛέΎϴΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϥ΃ΚϴΣ
έΎϴΗϞϴλϮΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγϻΓέϭήοϙΎϨϫϥϮϜΗϢϟΎόϟ΍ϲϓϥΎϜϣϱ΃ϲϓΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳ ‡
ϚΑιΎΨϟ΍ωίϮϤϟ΍ϦϣϪϳήΘη΍ˬΎϣΊθϟΖΠΘΣ΍΍ΫΈϓϝϭΪϟ΍ξόΑϲϓΩΩήΘϣ
˻˻
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟϲγΎγϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍
Ε΍ήηΆϤϟ΍ςΒοϭΓήϴϐΘϤϟ΍ωΎοϭϷ΍ϭϑΎϘϳϹ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϞΜϣˬϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟΔϴγΎγϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍Ε΍˯΍ήΟ·Ϟμϔϟ΍΍άϫϚϟνήόϳ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋήϬψΗϲΘϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϑΎϘϳ·ϞϴϐθΗ
W
T
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΘϟ
VIEW
ΔϗΎτϟ΍έίϰϠϋςϐο΍ϭLCDΔηΎη΢Θϓ΍ .˺
ΔϴϤϗήϟ΍
΢ΘϓϰϠϋΔγΪόϟ΍˯ΎτϏϕϼϏ·΢ΘϓΡΎΘϔϣςΒο΍ ‡
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
LCDΔηΎη
ϞϴϐθΘϟ΍έίϰϠϋςϐο΍ .˻
( )ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΗέί
ϰϟ·ϊΟέ΍ˬΔϳήϳάΤΗΔϟΎγέέϮϬχΔϟΎΣϲϓΎϬϠϴϐθΗΪϨϋϲΗ΍άϟ΍κϴΨθΘϟ΍ΔϔϴχϭϞϴϐθΘΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡϮϘΗ
Ύ˱ϴΤϴΤμΗ˯΍ήΟ·άΨΗ΍ϭ˺˹˿ϰϟ·˺˹˽ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ ³ΔϳήϳάΤΘϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍ϭΕ΍ήηΆϤϟ΍´
ΓήϣϝϭϷϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋ
ϚόϗϮϣΩΪΣϞϴϐθΘϟ΍˯ΪΑΔηΎθϟΔϴϨϣΰϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ΔηΎηήϬψΗˬΎϬτΒοΓΩΎϋ·ϭ΃ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋ ‡
˻́ΔΤϔλ ΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍ςΒο΍ϭϲϓ΍ήϐΠϟ΍
΍ήϴϣΎϜϟ΍ϞϴϐθΗΎϬϴϓϢΘϳΓήϣϞϛϲϓΔϴϨϣΰϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ΔηΎηήϬψΘδϓˬΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍ςΒπΑϢϘΗϢϟ΍Ϋ· ΔϗΎτϟ΍ήϴϓϮΗϊοϭϰϟ·ϞϳΪΒΘϟ΍
΍ήϴϣΎϛϰϠϋφϓΎΤΗΎϤϛϱέϭήπϟ΍ήϴϏΔϗΎτϟ΍ϙϼϬΘγ΍ϊϨϣϦϣΔϴϟΎΘϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ϚϨϜϤΘδϓˬΓΪΘϤϣΔϴϨϣίΓήΘϔϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΖΠΘΣ΍΍Ϋ·
ΔϗΎτϟ΍ήϴϓϮΗωΎοϭ΃ϦϴΑϦϣϞόϓΩέωήγ΃ϊοϭϲϓϮϳΪϴϔϟ΍
ΔϘϴϗΩ˾ΪόΑ
W
T
VIE
W
W
T
VIEW
˻˼
ϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·Δϔϴχϭ
ϑΎϘϳ·ªΔϔϴχϭςΒοϚϨϜϤϳˬΔϳέΎτΒϟ΍ΔϗΎσφϔΤϟ ‡
ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϰϠϋϞϤόΗϲΘϟ΍©Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍
ϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟϞϤόΗϢϟ΍Ϋ·ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ
ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ªΩΪϋ·ήϴϴϐΘΑϢϗˬέΎϴΨϟ΍΍άϫϞϴτόΘϟ ‡
́̂ΔΤϔλ ©ϑΎϘϳ·ªϰϟ·©Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΔϗΎτϟ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓΔϗΎτϟ΍ήϴϓϮΗϊοϭϞϤόϳϻ ‡
$9ϭ΃86%ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑϞΑΎϛΔϠλϭΩϮΟϭΪϨϋ ΢΋΍ήθϟ΍νήϋϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϭ΃ϞϴΠδΘϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ ςτΨΗΖϨϛ΍Ϋ·ˬϚϟΫϊϣϭΩ΍ΪόΘγϻ΍ϊοϮΑΔϧέΎϘϣΔϳέΎτΒϟ΍ΔϗΎσϦϣ̃˾˹ϲϟ΍ϮΣΔϗΎτϟ΍ήϴϓϮΗϊοϭϚϠϬΘδϳ ‡
έίϰϠϋςϐπϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑϰλϮϴϓˬΔϴϨϣΰϟ΍ΓήΘϔϟ΍ϝϮτϟϰμϗϷ΍ΪΤϠϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγϻ
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ϡΪϋ˯ΎϨΛ΃ ϞϴϐθΘϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟϲγΎγϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍ωΎοϭ΃ςΒο
ΎϬϴϓϡϮϘΗΓήϣϞϛϲϓϲϟΎΘϟ΍ΐϴΗήΘϟΎΑϞϴϐθΘϟ΍ωΎοϭ΃ϦϴΑϞϳΪΒΘϟ΍ϚϨϜϤϳ
.MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑ
‰( )ϞϴϐθΗϊοϭ‰(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭ
.(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭ
ιΎΨϟ΍ήηΆϤϟ΍˯ϲπϳˬϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭΎϬϴϓήϴϐΘϳΓήϣϞϛϲϓ ‡
ϊοϮϟΎΑ
W
T
Ε΍ήηΆϣ
ϊοϮϟ΍
VIE
W
ϒ΋ΎχϮϟ΍
ΰϣήϟ΍
ϊοϮϟ΍
έϮλϭ΃ϡϼϓ΃ϞϴΠδΘϟ
/
ϞϴΠδΗϊοϭ
ΎϫήϳήΤΗϭ΃έϮλϭ΃ϡϼϓ΃ϞϴϐθΘϟ
ϞϴϐθΗϊοϭ
έϮμϟ΍ϞϴΠδΗϭϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϦϴΑϊϤΠϳ΍Ϊ˱ Σ΍ϭϞϴΠδΗϊοϭϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛήϓϮΗ ‡
Ϟμϟ΍ϱΫϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΗϥϭΩϊοϮϟ΍βϔϧϲϓΔϟϮϬδΑέϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϚϨϜϤϳϚϟάϟ
(
νήόϟ΍ΔηΎηΏιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έίϡ΍ΪΨΘγ΍
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍νήϋϊοϭϞϳϮΤΗ
0:00:00 [475Min]
9999
T
W
1.6M
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍ΕΎϣϮϠόϤΑιΎΨϟ΍νήόϟ΍ϊοϭϞϳϮΤΗϚϨϜϤϳ
νήόϟ΍ΔηΎη˰ΑιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έί
ϰϧΩϷ΍ϭϞϣΎϜϟ΍νήόϟ΍ϲόοϭϦϴΑϞϳΪΒΘϟ΍ϢΘϴγ ‡
STBY
ϞϣΎϜϟ΍νήόϟ΍ϊοϭ!
VIE
W
STBY
ϰϧΩϷ΍νήόϟ΍ϊοϭ!
˱
ϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήψϟΎϘϓϭΔϳήϳάΤΘϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍ϭΕ΍ήηΆϤϟ΍ήϬψΗΪϗ
‡
νήόϟ΍ΔηΎη˰ΑιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έίςϴθϨΗ˯Ύϐϟ·ϢΘϴγˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎηϲϓ ‡
˻˽
ϲϔϠΨϟ΍ΡΎΒμϤϟΎΑιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έίϡ΍ΪΨΘγ΍
W
T
VIE
ϩάϫνϮόΘγˬϒϠΨϟ΍ϦϣϩήϳϮμΗΩ΍ήϤϟ΍ϢδΠϟ΍Γ˯Ύο·ΪϨϋ
ΔϳΎϐϠϟΎϨ˱ ϛ΍ΩϢδΠϟ΍ϥϮϜϳϻϰΘΣΓ˯ΎοϹ΍ϦϋΔϔϴχϮϟ΍
W
( )ϲϔϠΨϟ΍ΡΎΒμϤϟ΍˰ΑιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έίβϤϟ΍
˰ΑιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έίβϤϟ΍ˬ˯ΎϐϟϺϟ( )ΔηΎθϟ΍νήόϟ
ϯήΧ΃Γήϣ( )ϲϔϠΨϟ΍ΡΎΒμϤϟ΍
ΔϴϔϠΨϟ΍ϦϣϦϛΩ΃ϢδΠϟ΍ϥϮϜϳΎϣΪϨϋϞϴΠδΘϟ΍ϰϠϋΔϴϔϠΨϟ΍Γ˯ΎοϹ΍ήΛΆΗ
ΓάϓΎϧϡΎϣ΃ϢδΠϟ΍ϥϮϜϳΎϣΪϨϋ ‡
ΔϴΠϠΛΔϴϔϠΨϟΎ˱ϬΟ΍ϮϣϢδΠϟ΍ϥϮϜϳΎϣΪϨϋ ‡
ΔϤϠψϣΔϴϔϠΨϟ΍ϥϮϜΗϭΔϴΟέΎΧΔΌϴΑϲϓϢδΠϟ΍ϥϮϜϳΎϣΪϨϋ ‡
ΔϳΎϐϠϟΔόσΎγΓ˯ΎοϹ΍έΩΎμϣϥϮϜΗΎϣΪϨϋ ‡
ϭ΃˯ΎπϴΑβΑϼϣΎ˱ϳΪΗήϣϞϴΠδΘϟ΍Ϊϳήϳϱάϟ΍κΨθϟ΍ϥϮϜϳΎϣΪϨϋ ‡
˱
ΎϨ˱ ϛ΍ΩκΨθϟ΍ϪΟϭϥϮϜϳΎϣΪϨϋΔόσΎγΔϴϔϠΧϡΎϣ΃Ύϔϗ΍ϭϭΔόϣϻ
ΎϬΤϣϼϣϪΤϣϼϣΰϴϴϤΘϟΔϳΎϐϠϟ
ΔϴϔϠΨϟ΍Γ˯ΎοϹΎΑξϳϮόΘϟ΍ϞϴϐθΗ! ΔϴϔϠΨϟ΍Γ˯ΎοϹΎΑξϳϮόΘϟ΍ϑΎϘϳ·!
LCDϞ΋Ύδϟ΍έϮϠΒϟ΍ΔηΎηϦϴδΤΗέίϡ΍ΪΨΘγ΍
W
T
VIEW
0:00:00 [475Min]
1.6M
˻˾
9999
STBY
˱
΍άϫάϴϔϨΗΎπϳ΃ϢΘϳΔόσΎγϭΔΤο΍ϭέϮλϰϠϋϝϮμΤϠϟϦϳΎΒΘϟ΍ϯϮΘδϣϦϴδΤΗϢΘϳ
‡
ϊσΎδϟ΍έΎϬϨϟ΍˯ϮοϲϓΝέΎΨϟΎΑήϴΛ΄Θϟ΍
ϡ΍ΪΨΘγ΍ϚϨϜϤϳϲϟΎΘϟΎΑϭˬΓΩΎϳΰϟ΍ϦϣϦϴϳϮΘδϣϲϓΔηΎθϟ΍ωϮτγΔΟέΩςΒοϦϜϤϳΎϤϛ ‡
ϞϴΠδΘϟ΍ΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛ΃ΪϴΣϮϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍Ε΍ΫϚϠΗϦϣΎϋϮτγήΜϛ΃ΔηΎη
.(
)LCDΔηΎηϦδΤϣ˰ΑιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έίβϤϟ΍ .˺
.LCDΔηΎηξϣϮΗϭ(
)/&'$GMXVWήηΆϤϟ΍ήϬψϳ ‡
βϤϠϟ΍έίΎϬϴϓβϤϠΗΓήϣϞϛϲϓϲϟΎΘϟ΍ΐϴΗήΘϟΎΑLCDΔηΎηϦδΤ˵ϣΔϔϴχϭήϴϴϐΗϚϨϜϤϳ .˻
.(
)LCDΔηΎηϦδΤϣ˰ΑιΎΨϟ΍
.LCDΔηΎηϦϴδΤΗΔϔϴχϭ˯΍ήΟ·ϢΘϳ(
)ϯϮΘδϤϟ΍˺LCDΔηΎθϟ΍ϦϴδΤΗ ‡
˱
ϦϣΎϋϮτγήΜϛ΃ϪϧϮϜΑϊοϮϟ΍΍άϫΰϴϤΘϳ
(
)ϯϮΘδϤϟ΍˻LCDΔηΎθϟ΍ϦϴδΤΗ ‡
.LCDΔηΎηϦδΤ˵ϤϟϝϭϷ΍ϯϮΘδϤϟ΍
ΎϬϠϴΠδΗϱέΎΠϟ΍έϮμϟ΍ΓΩϮΟϰϠϋLCDϦϴδΤΗΔϔϴχϭήΛΆΗϻ
LCDΔηΎηϰϠϋρϮτΨϟ΍ξόΑήϬψΗΪϗˬΔϔϴόπϟ΍Γ˯ΎοϹ΍ϑϭήχϞχϲϓLCDΔηΎηϦϴδΤΗΔϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋ
΍ήϴϣΎϜϟΎΑΎ˱ΒϴϋϚϟΫΪόϳϻϭ
νήόϟ΍ΪϨϋϥ΍ϮϟϷΎΑεϮθΗϰϟ·LCDΔηΎηϦδΤϣΔϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϱΩΆϳΪϗ
‡
‡
‡
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟϲγΎγϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋Ύϗ
ΎϘϓϭέήϜΘϣϞϜθΑΎϬϴϟ·ϝϮλϮϟ΍ϢΘϳϲΘϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ήΜϛ΃ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋ΎϗϞΜϤΗ
ΩΪΤϤϟ΍ϊοϮϠϟ
W
T
VIE
W
ϡ΍ΪΨΘγΎΑϢϠϴϓϞϴΠδΗϊοϭϲϓΓ˯ΎοϹ΍ΔΟέΩΔϤϴϗEVςΒοϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠϋ ✪
ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋Ύϗ
OK
0:00:00 [475Min]
1.6M
Ω΍ΪόΘγϻ΍STBYϊοϭϲϓOKέίϰϠϋςϐο΍ .˺
ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋ΎϗνήϋϢΘϳ ‡
STBY
9999
SCENE
erusopxE otuA
0:00:00 [475Min]
1.6M
©ξϳήόΘϟ΍ΔϤϴϗªϊοϭΪϳΪΤΘϟ(e)ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫήϴϴϐΘΑϢϗ .˻
ΔηΎηϰϠϋΓέϮμϟ΍νήϋ˯ΎϨΛ΃ξϳήόΘϟ΍ςΒπϟe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ ‡
.LCD
STBY
9999
ΔϤϴϗϭ
EV
+1.0
0:00:00 [475Min]
1.6M
ΪϳΪΤΘϟ΍Ϊϴϛ΄ΘϟOKέΰϟ΍ςϐο΍ .˼
έΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋ΎϗϦϣΝϭήΨϠϟOKέίϰϠϋςϐο΍ ‡
ήηΆϤϟ΍ϦϣϞϛνήϋϢΘϳϭΓ˯ΎοϹ΍ΔΟέΩΔϤϴϗΩ΍Ϊϋ·ϖϴΒσΕϢΘϳ ‡
ςΒπϟ΍
STBY
9999
+1.0
.60$57$872ϊοϭϲϓΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋Ύϗϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳϻ
ςΒπϟ΍˯΍ήΟ·ϒϠΘΨϳΪϗϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭϲϓ(9ξϳήόΘϟ΍ΔϤϴϗϊοϭςΒπϟΎΟΫϮϤϧϩϼϋ΃ΩΎηέϹ΍΢οϮϳ
˱
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϑϼΘΧΎΑ
‡
‡
˻˿
ϢϜΤΘϟ΍ωέΫ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑέΎμΘΧϻ΍Δϔϴχϭ
ΪϳΪΤΗ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍
(
(
ϞϴϐθΗϊοϭ
)ΓέϮλϞϴϐθΘϟϊοϭ
(
)ϡϼϓϷ΍ϞϴϐθΗϊοϭ
(
/
) ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭ
έΰϟ΍
SCENE
Ϊϴϛ΄Η
ΪϳΪΤΘϟ΍
OK
ΔϳΩήϔϟ΍έϮμϟ΍ϞϴϐθΗ
ϙήΤϳ
ήηΆϤϟ΍
ϰϠϋϸϟ
ΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣΓΩΎϳί
΢΋΍ήθϟ΍ϯΪΣ·νήϋ˯ΎϨΛ΃
ΔϤ΋ΎϗνήϋϢΘϳ έΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋Ύϗϰϟ·ϝϮλϮϟ΍
ΪϳΪΤΘϟ΍Ϊϴϛ΄Η
ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩέΎμΘΧϻ΍
ΖϗΆϣϑΎϘϳ·ϞϴϐθΗ έΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋ΎϗϦϣΝϭήΨϟ΍
ΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣΓΩΎϳί
iSCENE
ξϳήϋήϴϐμΗήϴΒϜΗ
2.
OK
ϰϠϋ΃
ϙήΤϳ
ήηΆϤϟ΍
Ϟϔγϸϟ
ΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣϞϴϠϘΗ
΢΋΍ήθϟ΍ϯΪΣ·νήϋ˯ΎϨΛ΃
ΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣϞϴϠϘΗ
ΓέΆΒϟ΍
ΪϴόΑήϴϐμΗήϴΒϜΗ
OK
Ϟϔγ΃
ϰϟ·ϞϘΘϨϳ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍
ϰϟ·ϞϘΘϨϳ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍
ΔϘΑΎδϟ΍
˻̀
RPSϝΪόϣΚΤΒϟ΍ϞϴϐθΗ
[˻ϲδϜόϟ΍ΚΤΒϟ΍ϞϴϐθΗ
[˺˿ĸ[́ĸ[˽ĸ
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΗ
έΎσΈΑ΍έΎσ·ϞϴϐθΗΓΩΎϋ·
˱
ΔϘΑΎδϟ΍ΓέϮμϟ΍
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΗ
ΊτΒϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϩΎΠΗ΍βϜϋ
Δϋήδϟ΍
[˺/́ĸ[˺/˽ĸ[˺/˻
[˺/˺˿ĸ
FPSϝΪόϣΚΤΒϟ΍ϞϴϐθΗ
[˻ϡΎϣϸϟΚΤΒϟ΍ϞϴϐθΗ
[˺˿ĸ[́ĸ[˽ĸ
ϖΣϼϟϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·ϲτΨΗ
έΎσΈΑ΍έΎσ·ϞϴϐθΗΓΩΎϋ·
˱
ΔϴϟΎΘϟ΍ΓέϮμϟ΍
ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΗ
˯ϲτΒϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϢϳΪϘΗϝΪόϣ
Δϋήδϟ΍
[˺/́ĸ[˺/˽ĸ[˺/˻
[˺/˺˿ĸ
(9
OK
έΎδϳ
ϊϳήγνήϋ
OK
ϦϴϤϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟϲγΎγϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍ϭΔϴϨϣΰϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ςΒο
ϰϟϭϷ΍ΓήϤϠϟϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗΪϨϋΔϴϠΤϤϟ΍ϚΘϘτϨϣΖϗϭϭΦϳέΎΗςΒο΍
W
T
ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΘϟ( )ΔϗΎτϟ΍έίϰϠϋςϐο΍ϭLCDΔηΎη΢Θϓ΍ .˺
ϥΪϨϟϭΔϧϮΒθϟΖϴϗϮΗΐδΣ©Δϴδϴ΋ήϟ΍ΔηΎθϟ΍ªΔϴϨϣΰϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ΔηΎηήϬψΗ ‡
( )Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋ΎϗϦϣ©Δϴδϴ΋ήϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ΔϴϨϣΰϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ªςΒοϚϨϜϤϳ ‡
́˻ΔΤϔμϟ΍«
VIEW
ϝΰϨϣ
London, Lisbon
[GMT 00:00]:emoH
2010/01/01 00:00
ΦϳέΎΘϟ΍ΖϗϮϟ΍ςΒο
ΦϳέΎΘϟ΍ΖϗϮϟ΍ςΒο
ϝΰϨϣ
Year Month Day Hour Min
2010 / 01
/ 01
00 : 00
ϞϘϧ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϖϳήσϦϋΕ΍Ω΍ΪϋϹ΍ϢϴϗήϴϴϐΘΑϢϗϭΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣΩΪΣ .˼
e/f/d/c
ϢϗϢΛˬ( )ΰϣέΪϳΪΤΘϟe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗˬϲϔϴμϟ΍ΖϴϗϮΘϟ΍ςΒπϟ ‡
ϲϔϴμϟ΍ΖϴϗϮΘϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϞϴϐθΗΓΰϴϣςϴθϨΘϟd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑ
ΓΪΣ΍ϭΔϋΎγέ΍ΪϘϤΑϲϔϴμϟ΍ΖϴϗϮΘϟ΍ϢϳΪϘΗΓΰϴϣςϴθϨΗ OFF
2010/01/01 00:00 : ίϱ΍έΓ
ϖϓ΍Ϯϣ
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ(e/f)ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϴϓ΍ήϐΠϟ΍ϚΘϘτϨϣήΘΧ΍ .˻
ΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍ςΒοΔηΎηήϬψΗ ‡
.OKέίϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΔΤϴΤλΔϘϳήτΑΔϋΎδϟ΍ςΒοϦϣΪϛ΄Η .˽
ϖΑΎδϟ΍
.2037ϰϟ·ϞμϳΎϤϟϡΎόϟ΍ςΒοϦϜϤϳ ‡
́˾ΔΤϔλ ϞϴϐθΗϰϠϋ«ΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍νήϋ»νήϋςΒο΍ ‡
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϮΑΔλΎΧΕΎϧΎϴΑΔϘτϨϤΑΎϴ΋ΎϘϠΗΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍ϞϴΠδΗϢΘϳˬςΒπϟ΍ΪόΑ ‡
ϦΤθϟ΍ΓΩΎϋϹΔϠΑΎϘϟ΍ΔΠϣΪϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ΪόΑϰΘΣΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍Ε΍Ω΍ΪϋΈΑφϔΘΤΗϦΤθϟ΍ΓΩΎϋϹΔϠΑΎϗΔΠϣΪϣΔϳέΎτΑϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϱϮΘΤΗ ‡
ΔΠϣΪϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηΓΩΎϋ·ϰϟ·ΔΟΎΤΑϥϮϜΘγϭˬΔϴο΍ήΘϓϻ΍ϢϴϘϟ΍ϰϟ·ΔϘΑΎδϟ΍ΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍ϢϴϗΔϓΎϛςΒοΓΩΎϋ·ϢΘΗˬΔϳέΎτΒϟ΍ΩΎϔϧΩήΠϤΑ ‡
ΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍ςΒοΪϋ΃ϢΛϦΤθϟ΍ΓΩΎϋϹΔϠΑΎϘϟ΍
ϦΤθϟ΍ΓΩΎϋϹΔϠΑΎϘϟ΍ΔΠϣΪϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤη
΍Ϋ·ΔϳέΎτΒϟ΍ΐϴϛήΗΔϟΎΣϲϓϭ΃ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗ˯ΎϨΛ΃ϡ΍ϭΪϟ΍ϰϠϋΔΠϣΪϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηΓΩΎϋ·ϢΘΗ ‡
ΪϔϨΘδϓˬΔϳέΎτΒϟ΍ΔϣΰΣϕΎϓέ·ϥϭΩϭ΃ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϰϟ·ϞϴλϮΘϟ΍ϥϭΩϦϳήϬηΓΪϤϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳϢϟ
ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϤΑΎϬϠϴλϮΗϖϳήσϦϋΔΠϣΪϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηΎϓˬϚϟΫΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓϭϞϣΎϜϟΎΑΔΠϣΪϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϨΤη
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϋΎγ˻˽ΓΪϤϟϖϓήϤϟ΍
ΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍νήϋϑΎϘϳ·ϞϴϐθΗ
́˾ΔΤϔμϟ΍«ΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΘΑϢϗϭΔϤ΋ΎϘϟ΍ϰϠϋϞΧΩ΍ˬΎϬϓΎϘϳ·ϭ΃ΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍νήϋΔϴλΎΧϞϴϐθΘϟ ‡
ΖϴϗϮΘϟ΍ϕήϓΔτγ΍ϮΑΔϋΎδϠϟςϴδΑςΒο
Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋΖϴϗϮΘϟ΍ϕήϓςΒοϕήσϦϋϲϠΤϤϟ΍ΖϴϗϮΘϟ΍ϰϠϋΔϟϮϬδΑΔϋΎδϟ΍ςΒοϚϨϜϤϳ ‡
́˻ΔΤϔμϟ΍«ΖϴϗϮΘϟ΍ϕήϓςΒο΍ϢΛˬΔϤ΋ΎϘϟ΍Ϧϣ©ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍ªήΘΧ΍ΩϼΒϟ΍ΝέΎΧΔΠϣΪϤϟ΍
˻́
ΕΎϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋΔϐϠϟ΍Ω΍ΪϋΈΑυΎϔΘΣϻ΍ϢΘϳϭΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎηϰϠϋήϬψΗϲΘϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϚϨϜϤϳ
0:00:00 [475Min]
«.Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ©ΔϐϠϟ΍ªΪϳΪΤΘϟd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ .˻
ϲο΍ήΘϓϻ΍ςΒπϟ΍
έ΍ΪλϹ΍
Language
ΝϭήΧ
ΪϳΪΤΗ
0:00:00 [475Min]
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΔοϭήόϤϟ΍ήλΎϨόϟ΍ΔϤ΋ΎϗΔϐϟΪϳΪΤΘϟd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ .˼
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΔΑϮϏήϤϟ΍26'
STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
English
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίςϐο΍ .˽
˱
ΓέΎΘΨϤϟ΍ΔϐϠϟΎϘϓϭΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍ΔϐϟΚϳΪΤΗϢΘϳ
‡
ϲο΍ήΘϓϻ΍ςΒπϟ΍
έ΍ΪλϹ΍
Français
ΪϳΪΤΗ
ϞϘϧ
Language
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
³Deutsch´
³Nederlands´
³Dansk´
³Magyar´
³ɫɪɩɫɤɢ´
³፩ၭ´
³
´
³Français´
³Português´
³Norsk´
³Slovensky´
³ǼȜȜȘȞȚțȐ´
³Ɋɭɫɫɤɢɣ´
³Türkçe´
³한국어´
³Español´
³Suomi´
³ýHãWLQD´
³Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ´
³ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ´
³ęðû´
³ʲʡʸʩʺ´
³English´
³Italiano´
³Svenska´
³Polski´
³5RPkQă´
³Hrvatski´
³᮹ᴀ䁲´
´
³
ϖΒδϣέΎτΧ·ϥϭΩLanguageΕ΍έΎϴΧήϴϐΘΗΪϗ ‡
ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ϥϭΪΑϰΘΣΓΩΪΤϤϟ΍ΔϐϠϟΎΑυΎϔΘΣϻ΍ϢΘϳ ‡
˱
ΓΩΪΤϤϟ΍ΔϐϠϟΎϘϓϭΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍ϖϴδϨΗήϴϐΘϳΪϗ
‡
˻̂
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϝϮΣ
ςϘϓSMX-F43/F44)ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭέΎϴΘΧ΍
˯ΪΑϞΒϗΔΑϮϠτϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΪϳΪΤΗΐΠϳϚϟάϟϭˬΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϰϠϋϭ΃ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϰϠϋϡϼϓϷ΍ΕΎϔϠϣϞϴΠδΗϚϨϜϤϳ
ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·ϭ΃ϞϴΠδΘϟ΍
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϊϣSDHCϭSDΕΎϗΎτΑϡ΍ΪΨΘγ΍ϚϨϜϤϳ
ΎϬϋϮϧϭΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϊϴϨμΗΔϬΟΐδΣϚϟΫϭˬ΍ήϴϣΎϜϟ΍ϊϣΕΎϗΎτΒϟ΍ξόΑϖϓ΍ϮΘΗϻ
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϚϴϠϋˬΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΝ΍ήΧ·ϭ΃ϝΎΧΩ·ϞΒϗ
0:00:00 [475Min]
STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
ϦϳΰΨΗ
ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ
ΔΌϴϬΗ
:
ΝϭήΧ
ΪϳΪΤΗ
0:00:00 [475Min]
STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
Γήϛ΍άϟ΍
ΔϗΎτΑ
ΪϳΪΤΗ
ϞϘϧ
ϦϳΰΨΗ
ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ
ΔΌϴϬΗ
‡
‡
‡
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΪϳΪΤΗ
«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
.OKέΰϟ΍ςϐο΍ϢΛ«ϦϳΰΨΗ»ΪϳΪΤΘϟd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ .˻
έΰϟ΍ςϐο΍ϢΛ«ΔϗΎτΑ»ϭ΃«Γήϛ΍άϟ΍»ΪϳΪΤΘϟd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ .˼
OK
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϡΪΨΘγ΍ΪϨϋ«Γήϛ΍άϟ΍» ‡
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋ«ΔϗΎτΑ» ‡
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ .˽
ΝϭήΧ
ςϘϓSMX-F43/F44)ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϡΪΨΘγ΍
ί΍ήτϟ΍ΖϳΎΑΎΠϴΟ˺˿ϭ΃ςϘϓSMX-F43ί΍ήτϟ΍ΖϳΎΑΎΠϴΌΔόγΔΠϣΪϣΓήϛ΍άΑϩάϫΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛήΧΰΗ
ςϘϓSMX-F44
‡
΍ήϴϣΎϜϟ΍ϊϣΔϘϓήϣήϴϏΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϡ΍ΪΨΘγ΍
ΔϨϣϵ΍ΔϴϤϗήϟ΍ΔϴϟΎόϟ΍Δόδϟ΍SDHCϰϟ·ϝϮλϮϠϟΔϗΎτΒϠϟΔΤΘϓϩάϫΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑΪΟϮΗ
ϚΑΔλΎΨϟ΍ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑSDHCϭSDΔϗΎτΒϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϚϨϜϤϳ
ΔϗΎτΒϟ΍ωϮϧϭΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΒϟΔόϨμϤϟ΍ΔϬΠϟ΍ΐδΣϚϟΫϭˬ΍ήϴϣΎϜϟ΍ϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣήϴϏΕΎϗΎτΒϟ΍ξόΑϙΎϨϫ
ήΗϮϴΒϤϛίΎϬΟϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϭ΃ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϖϴδϨΘΑϢϘΗϻ
ϚϨϣΐϠτΗΔϘΜΒϨϣΔϟΎγέΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗήϬψΘγˬΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϝΎΧΩ·ΔϟΎΣϲϓ
ςϘϓSMX-F43/F44ϦϳΰΨΘϟ΍ωϮϧΪϳΪΤΗ
ςϘϓSMX-F43/F44ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϯϮγΡΎΘΗϦϟˬΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϱ΃ϝΎΧΩ·ϡΪϋΔϟΎΣϲϓ
ΎϬϴϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϒϠΗϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϲϓΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍˯ΎϨΛ΃Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΝ΍ήΧΈΑϢϘΗϻ
ϞϴϐθΘϟ΍ϭ΃ϞϴΠδΘϠϟϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭϰϟ·ϝϮλϮϟ΍˯ΎϨΛ΃ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ϖϳήσϦϋϞϴϐθΘϟ΍ϒϗϮΗϻ
ΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϒϠΘΗΪϗϚϟΫϰϟ·Ύϣϭ΃ϑάΤϟ΍ϭ΃ΔΌϴϬΘϟ΍ϭ΃
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
˼˹
ΎϬΘϟ΍ί·ϭΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑΐϴϛήΗ
CARD
W
T
W
T
VIE
W
VIE
W
CARD
Γήϛ΍ΫΔϗΎτΑΝ΍ήΧϹ
Γήϛ΍ΫΔϗΎτΑϝΎΧΩϹ
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑϢϗ .˺
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑϢϗ .˺
ϲϓ΢οϮϣϮϫΎϤϛβΒϘϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑ˯ΎτϏ΢ΘϔΑϢϗ .˻
ϲϧΎϴΒϟ΍Ϣγήϟ΍
˱
ϰϟ·ΔϗΎτΒϟ΍ΝήΨΗϰΘΣϼϴϠϗϞΧ΍ΪϠϟΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϊϓΩ΍
.˼
ΝέΎΨϟ΍
ϲϓ΢οϮϣϮϫΎϤϛβΒϘϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑ˯ΎτϏ΢ΘϔΑϢϗ .˻
ϲϧΎϴΒϟ΍Ϣγήϟ΍
˯ΎτϏϖϠϏ΍ϢΛΔΤΘϔϟ΍ΝέΎΧϰϟ·Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΐΤγ΍ .˽
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑ
ϰΘΣΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔΤΘϓϲϓΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΐϴϛήΘΑϢϗ .˼
˱
΢οϮϤϟ΍ϢϬδϟ΍ϩΎΠΗ΍ϲϓΎϔϴϔΧΔϜΗΕϮλέΪμΗϭήϘΘδΗ
ϞϜθϟΎΑ
˯Ύτϐϟ΍ϖϠϐΑϢϗ .˽
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔΤΘϓϒϠΘΗΪϗϭ΃ΩΎΘόϣϞϜθΑϞϤόϟ΍ϦϋΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞθϔΗΪϘϓˬΔΤϴΤλΔϘϳήτΑΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟ΍Ϋ·
Γ΄ΠϓΎϬόοϮϣϦϣΝήΨΗΪϘϓˬΓϮϘΑΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϝΎΧΩ·ϢΗ΍Ϋ·Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΝ΍ήΧ·ΪϨϋέάΤϟ΍ΥϮΗ
‡
‡
ϖϓ΍ϮΘϟ΍ϒϠΘΨϳΪϗϭςϘϓΔϴϟΎόϟ΍Δόδϟ΍Ε΍ΫΔϨϣϵ΍ΔϴϤϗήϟ΍SDHCϭΔϨϣϵ΍ΔϴϤϗήϟ΍SDΕΎϗΎτΑϚϳΪϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϢϋΪΗ
˱
Γήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑω΍Ϯϧ΃ϭϊϴϨμΘϟ΍ΕΎϬΠϟΎϘϓϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϊϣ
˼˺
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϝϮΣ
ΔΒγΎϨϣΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΪϳΪΤΗ
ΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑ
ΔϴϟΎόϟ΍Δόδϟ΍Ε΍ΫΔϨϣϵ΍ΔϴϤϗήϟ΍SDHCΕΎϗΎτΑ
Δόδϟ΍Ε΍ΫΔϨϣϵ΍ΔϴϤϗήϟ΍SDHCΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑ
ΔϴϟΎόϟ΍
Ϧϣ2.00έ΍ΪλϹ΍ϰϠϋ΃΍έ΍Ϊλ·SDHCΔϗΎτΑΪόΗ
˱
ΖϳΎΑΎΠϴΟ˻ϦϋΪϳΰΗΔϴϟΎϋΔόγϢϋΪΗϭSDΔϗΎτΑ
ΔϴϟΎΤϟ΍ΔϔϴπϤϟ΍ΓΰϬΟϷ΍ϊϣΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳϻ .SDΕΎϗΎτΑΎϬΑϦϜϤ˵Ϥϟ΍
‡
Γήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑϝϮΣΔϣΎϋΕΎϬϴΒϨΗ
˯ΎθϧΈΑϰλϮϳˬ΍άϟϭΔϔϟΎΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΓΩΎόΘγ΍έάόΘΗΪϗ
ϰϠϋϞμϔϨϣϞϜθΑΔϣΎϬϟ΍ΕΎϧΎϴΒϠϟΔϴσΎϴΘΣ΍ΔΨδϧ
ήΗϮϴΒϤϜϟΎΑΐϠμϟ΍ιήϘϟ΍
ϡΎϴϘϟ΍˯ΎϨΛ΃Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔϟ΍ί·ϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϱΩΆϳΪϗ
ΓΩΎϋ·ϭϞϴΠδΘϟ΍ϭϑάΤϟ΍ϭΔΌϴϬΘϟ΍ϞΜϣΕΎϴϠϤόϟ΍ϯΪΣΈΑ
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϥ΍ΪϘϓϰϟ·ϞϴϐθΘϟ΍
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϰϠϋϥΰΨ˵ϣΪϠΠϣϭ΃ϒϠϣϢγ΍ϞϳΪόΗΐϘϋ
ϦϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϦϜϤΘΗϻΪϗˬήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϪϠϳΪόΗϢΗϱάϟ΍ϒϠϤϟ΍ϰϠϋϑήόΘϟ΍
ΔϴϤϗήϟ΍SDϦϴΘϗΎτΒϟ΍ϊϣϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳ ‡
ΔϴϟΎόϟ΍Δόδϟ΍Ε΍ΫΔϨϣϵ΍ΔϴϤϗήϟ΍SDHCϭΔϨϣϵ΍
Δόδϟ΍Ε΍ΫΔϨϣϵ΍ΔϴϤϗήϟ΍SDHCΔϗΎτΑϡ΍ΪΨΘγΎΑ΢μϨ˵ϳϭ
ΔϴϟΎόϟ΍
ϦϤπΗϻϭΖϳΎΑΎΠϴΟ˻ϰϟ·ϞμΗΔόγSDΕΎϗΎτΑϢϋΪΗϭ
ϲόϴΒτϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΖϳΎΑΎΠϴΟ˻ϦϋΎϬΘόγΪϳΰΗϲΘϟ΍SDΕΎϗΎτΑ
ϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋ
MMCΕΎϗΎτΑϭΓΩΪόΘϤϟ΍ς΋ΎγϮϟ΍ΔϗΎτΑMMCΕΎϗΎτΑ ‡
ΔϣϮϋΪϣήϴϏPlus
‡
512ϦϣSDΔϗΎτΑΔόγΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔόγ
ϰϟ·4ϦϣSDHCΔϗΎτΑΔόγϭˬΖϳΎΑΎΠϴΟ2ϰϟ·ΖϳΎΑΎΠϴϣ
ΖϳΎΑΎΠϴΟ32
‡
‡
ϞϤϋϦϤπϧϼϓΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑΕΎϛέΎϣϡΪΨΘγ΍
ΔϗΎτΑ˯΍ήηΪϨϋϖϓ΍ϮΘϟ΍ϦϣϚϟάϛϖϘΤΗϭϯήΧϷ΍ΕΎϛέΎϤϟ΍
Γήϛ΍Ϋ
6'+&6'3DQDVRQLFˬ6DQ'LVNˬΎΘϗΎτΑ 726+,%$
ΔϴϧΎΛΖϳΎΑΎΠϴϣ˻ϢϋΪΗΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϡΪΨΘγ΍ˬϮϳΪϴϓϊσΎϘϣϞϴΠδΘϟ
ϞϗϷ΍ϰϠϋ
ΪοΔϳΎϤΤϠϟϲϟ΁ΡΎΘϔϣϰϠϋSD/SDHCΓήϛ΍ΫΕΎϗΎτΑϱϮΤΗ
ΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍΢δϣϊϨϣϰϟ·ΡΎΘϔϤϟ΍ϚϟΫϞϴϐθΗϱΩΆϳϭΔΑΎΘϜϟ΍
ΡΎΘϔϤϟ΍ϙήΣˬΔΑΎΘϜϟ΍ϦϴϜϤΘϟϭΩϮμϘϣήϴϏϞϜθΑΔϗΎτΒϟ΍ϰϠϋ
ˬΔΑΎΘϜϟ΍ΪοΔϳΎϤΤϟ΍ϦϴϴόΘϟϭϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ϩΎΠΗ΍ϲϓϰϠϋϷ
ϞϔγϷΡΎΘϔϤϟ΍ϙήΣ
‡
‡
Γήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑϊϣϞϣΎόΘϟ΍
ϭ΃Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΐϴϛήΗϞΒϗϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳΈΑ΢μϨ˵ϳ
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϥ΍ΪϘϓΐϨΠΘϟΎϬΘϟ΍ί·
Δτγ΍ϮΑΎϬΘΌϴϬΗΖϤΗΓήϛ΍ΫΔϗΎτΒϟϚϣ΍ΪΨΘγ΍Ϊόϳϻ
ΔϗΎτΑΔΌϴϬΗϦϣΪϛ΄Ηˬ΍άϟΎϧ˱ ϮϤπϣ΍ήϣ΃ϯήΧ΃ΓΰϬΟ΃
˱
ϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΎ˱ϣΪΨΘδϣΓήϛ΍άϟ΍
‡
Γήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑϭˬ˯΍ήθϟ΍ΔΜϳΪΣΓήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑϖϴδϨΗΐΠϳ
ϭ΃ΎϬϴϠϋϑήόΘϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟϦϜϤϳϻΕΎϧΎϴΑϱϮΤΗϲΘϟ΍
ΔΌϴϬΘϟ΍ϥ΃φΣϻϭϯήΧ΃ΓΰϬΟ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑΎϬψϔΣϢΗΕΎϧΎϴΑ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΔϓΎϛ΢δϣϰϟ·ϱΩΆΗ
‡
‡
‡
‡
ϡ΍ΪΨΘγϼϟΔϠΑΎϘϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑ
ΔϳΎϤΤϟ΍ϥΎδϟ
Δϴϓήτϟ΍ΓΰϬΟϷ΍
6'6'+&!
˼˻
SDHCϭSDΓήϛ΍άϟ΍ϲΘϗΎτΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϢϋΪΗ
ϞϴπϔΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϦϳΰΨΘϟ
˱
ϊϴϨμΘϟ΍ΔϬΠϟΎϘϓϭΕΎϧΎϴΒϟ΍ϦϳΰΨΗΔϋήγϒϠΘΨΗΪϗ
ΝΎΘϧϹ΍ϡΎψϧϭ
ΔϋήγϦϴϜϤΗϊϣΪΣϭϷ΍ϯϮΘδϤϟ΍ΔϴϠΧSLCϡΎψϧ ‡
ϰϠϋ΃ΔΑΎΘϛ
ΔΑΎΘϜϟ΍ΔϋήγϢϋΪϳΩΪόΘϤϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍ΔϴϠΧMLCϡΎψϧ ‡
ςϘϓΔπϔΨϨϤϟ΍
ϡ΍ΪΨΘγΎΑϲλϮϧˬΞ΋ΎΘϨϟ΍Ϟπϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟ
ήΒϛ΃ΔΑΎΘϛΔϋήγϢϋΪΗΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑ
ΔΑΎΘϛΔϋήγΕ΍ΫΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϡ΍ΪΨΘγ΍ΐΒδΘϳΪϗ
ϖϠόΘΗΕΎΑϮόλΩϮΟϭϲϓϮϳΪϴϓϞϴΠδΘϟΔπϔΨϨϣ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍ϦϳΰΨΘΑ
ϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϧΎϴΑϚϟάϛΪϘϔΗΪϗϞΑ
ϡϮϘΗˬϞΠδ˵Ϥϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍Ϧϣ˯ΰΟϱ΃ϰϠϋυΎϔΤϠϟϭ
ΎϤϛΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϰϠϋϢϠϴϔϟ΍ϦϳΰΨΘΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ
ήϳάΤΘϟ΍νήόΗ
ϝΪόϤΑϞϴΠδΘϟ΍ϰΟήϳΔϋήδϟ΍ΔΌϴτΑΔϗΎτΑ´
³Ϟϗ΃ΔϗΩ
ΔϋήγΕ΍ΫΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϡ΍ΪΨΘγ΍ϚϴϠϋϢΘΤΗ΍Ϋ·
ϦϣϞϗ΃ϪΗΩϮΟϭϞϴΠδΘϟ΍ΔϗΩϥϮϜΗΪϘϓˬΔπϔΨϨϣ
˽́a˽̀ϥΎΘΤϔμϟ΍ ΓΩΪΤϤϟ΍ΔϤϴϘϟ΍
ΕΩ΍ίΎϤϠϛˬΓΩϮΠϟ΍ϭΔϗΪϟ΍ΕΩ΍ίΎϤϠϛˬϚϟΫϊϣϭ
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔΣΎδϣ
˼˼
ˬήΧ΁ίΎϬΟϊϣΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ϢΗΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϡ΍ΪΨΘγ΍ϚϴϠϋέάόΗ΍Ϋ·
ϥ΃φΣϻϭΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΎ˱ϣΪΨΘδϣΎϬΘΌϴϬΘΑϢϘϓ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΔϓΎϛ΢δϣϰϟ·ϱΩΆΗΔΌϴϬΘϟ΍
ϞϴΠδΗϦϣϦϜϤΘΗϢϟ΍ΫΈϓΩΪΤϣϲο΍ήΘϓ΍ήϤϋΎϬϟΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑ
ΓΪϳΪΟΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑ˯΍ήηϚϴϠόϓˬΓΪϳΪΟΕΎϧΎϴΑ
ϢϘΗϻ˭΍άϟϭΔϗΪϟ΍ΔϐϟΎΑΔϴϧϭήΘϜϟ·ς΋ΎγϭΓ΍ήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑήΒΘόΗ
ΔϳϮϗΔϣΪμϟΎϬπϳήόΗϭ΃ΎϬσΎϘγ·ϭ΃ΎϬϴϨΜΑ
‡
ϡΪΨΘγ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϑ΍ήσ΃ϰϠϋΔΒϳήϐϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϊπΗϻ
ϡΰϟ΍Ϋ·ϞϴλϮΘϟ΍ϑ΍ήσ΃ϒϴψϨΘϟ˯ΎδϠϣϭΔϓΎΟεΎϤϗΔότϗ
ήϣϷ΍
˯ΰΠϟ΍ϰϠϋιΎΨϟ΍ϖμϠϤϟ΍ήϴϏήΧ΁˯ϲηϱ΃ϖμϠΗϻ
ϖμϠϟκμΨϤϟ΍
ϝϭΎϨΘϣϦϋ΍Ϊ˱ ϴόΑΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΒΑυΎϔΘΣϻ΍ϰϠϋιήΣ΍
ΎϬϋϼΘΑΎΑϥϮϣϮϘϳΪϘϓˬϝΎϔσϷ΍
‡
‡
‡
‡
‡
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ϝϮΣΕΎψΣϼϣ
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϥ΍ΪϘϓϩΎΠΗΔϴϟϮΌδϤϟ΍SamsungΔϛήηϞϤΤΘΗϻ
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍˯ϮγϦϋΞΗΎϨϟ΍
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϥ΍ΪϘϓΐϨΠΘϟΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΒϟΔψϓΎΣϡ΍ΪΨΘγΎΑϲλϮϧ
ΔϴϜϴΗΎΘγϹ΍˯ΎΑήϬϜϟ΍ϭ΃ΔϛήΤϠϟΔΠϴΘϧ
ϚϟΫΪόϳϻϭϡ΍ΪΨΘγϻ΍ϦϣΓήΘϓΪόΑΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϦΨδΗΪϗ
ϲόϴΒσήϣ΃ϮϫϞΑˬΎϬΑΎ˱Βϴϋ
‡
‡
‡
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϝϮΣ
ϮϳΪϴϔϠϟήϓϮΘϤϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍Ζϗϭ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑ
ς΋ΎγϮϟ΍
*ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍
ΖϳΎΑΎΠϴΟ˼˻ ΖϳΎΑΎΠϴΟ˺˿ ΖϳΎΑΎΠϴΌ ΖϳΎΑΎΠϴΟ˽ ΖϳΎΑΎΠϴΟ˻ ΖϳΎΑΎΠϴΟ˺ ΖϳΎΑΎΠϴΟ˺˿ ΖϳΎΑΎΠϴΌ
Δόδϟ΍
ϖ΋ΎϗῺ˿˹
ϖ΋ΎϗΩ˼́˹
ϖ΋ΎϗΩ˺̂˹
ϖ΋ΎϗΩ̂˾
ϖ΋ΎϗΩ˽̀
ϖ΋ΎϗΩ˻˼
ϖ΋ΎϗΩ˼́˹ ϖ΋ΎϗΩ˺̂˹ 720x576(50i)
ϖ΋ΎϗΩ̂˿˹
ϖ΋ΎϗΩ˽́˹
ϖ΋ΎϗΩ˻˽˹
ϖ΋ΎϗΩ˺˻˹ ϖ΋ΎϗΩ˿˹
ϖ΋ΎϗΩ˼˹
ΔϘϴϗΩ˽́˹
ΔϘϴϗΩ˻˽˹ 720x576(50i)
(
)ίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟ
ϖ΋ΎϗΩ˺˻˽˹
ϖ΋ΎϗΩ˿˻˹
ϖ΋ΎϗΩ˼˺˹
ϖ΋ΎϗΩ˺˾˾ ϖ΋ΎϗῺ̀
ϖ΋ΎϗΩ˼́
ϖ΋ΎϗΩ˿˻˹ ϖ΋ΎϗΩ˼˺˹ 720x576(50i)
(
)ίΎϔϠΘϟΎΑΔϳΩΎϋ
) TV Super Fine
(
ϖ΋ΎϗΩ̂˿˹
ϖ΋ΎϗΩ˽́˹
ϖ΋ΎϗΩ˻˽˹
ϖ΋ΎϗΩ˺˻˹ ϖ΋ΎϗΩ˿˹
ϖ΋ΎϗΩ˼˹
ϖ΋ΎϗΩ˽́˹ ϖ΋ΎϗΩ˻˽˹ 640x480(25p)
(
)ΐϳϮϟ΍ΓΩϮΟ
ϖ΋ΎϗΩ˺˻˽˹
ϖ΋ΎϗΩ˿˻˹
ϖ΋ΎϗΩ˼˺˹
ϖ΋ΎϗΩ˺˾˾ ϖ΋ΎϗῺ̀
ϖ΋ΎϗΩ˼́
ϖ΋ΎϗΩ˿˻˹ ϖ΋ΎϗΩ˼˺˹ 640x480(25p)
(
)ϱΩΎϋΐϳϭ
ϞϴΠδΘϟ΍ϖ΋ΎϗΪϟϲΒϳήϘΘϟ΍ΩΪόϟ΍ΓΪΣϮϟ΍
ΎϬϠϴΠδΗϦϜϤϳϲΘϟ΍έϮμϟ΍ΩΪϋ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑ
ς΋ΎγϮϟ΍
*ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍
ΖϳΎΑΎΠϴΟ˼˻ ΖϳΎΑΎΠϴΟ˺˿ ΖϳΎΑΎΠϴΌ ΖϳΎΑΎΠϴΟ˽ ΖϳΎΑΎΠϴΟ˻ ΖϳΎΑΎΠϴΟ˺ ΖϳΎΑΎΠϴΟ˺˿ ΖϳΎΑΎΠϴΌ
Δόδϟ΍
ΔϗΪϟ΍
̂̂̂̂
̂̂̂̂
̂̂̂̂
̂̂̂̂
̂̂̂̂
̂̂̂̂
̂̂̂̂
˿˹́˹
̂̂̂̂
̀˿́˹
˼˹˽˹
̀˿́˹
˼́˽˹
˺˾˼˹
˼́˽˹
˺̂˻˹
̀˿˹
˺̂˻˹
̂̂̂̂
̂̂̂̂
̂̂̂̂
̂̂̂̂
˿˹́˹
̂̂̂̂
́˹˹[˿˹˹
˺˿˹˹[˺˻˹˹
́˽́[˽́˹
̂̂̂̂
̂̂̂̂
˿˹́˹
˼˹˽˹
˺˾˼˹
̀˿˹
̂̂̂̂
˿˹́˹
˺˿̂˿[̂˿˹
ϊοϭ
˽˼
˺˿̂
έϮμϠϟϲΒϳήϘΘϟ΍ΩΪόϟ΍ΓΪΣϮϟ΍
˱
ϑΪϬϟ΍ϭΔϴϠόϔϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήψϟΎϘϓϭϝϭΪΠϟΎΑΓΩέ΍Ϯϟ΍ϡΎϗέϷ΍ϒϠΘΨΗΪϗ
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔΣΎδϣΕΩ΍ίΎϤϠϛˬΔϗΪϟ΍ϭΓΩϮΠϟ΍ΕΩ΍ίΎϤϠϛ
ϚϟάΑΓέϮμϟ΍ΓΩϮΟήΛ΄ΘΗΪϗϦϜϟˬϞϴΠδΘϟ΍Ζϗϭϭςϐπϟ΍ϝΪόϣΓΩΎϳίϰϟ·ΓΩϮΠϟ΍ϭΔϗΪϟ΍νΎϔΨϧ΍ϱΩΆϳ
ϚϟάϟΎ˱όΒΗϞϴΠδΘϟ΍ΖϗϭϒϠΘΨϳΪϗϭϞϴΠδΘϟ΍ΓέϮλΐδΣΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗΖΒϟ΍ϝΪόϣςΒοϢΘϳ
ϲόϴΒσϞϜθΑΖϳΎΑΎΠϴΟ˼˻ϦϋΎϬΘόγΪϳΰΗϲΘϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑϞϤόΗϻΪϗ
Ε΍Ω΍ΪϋϺϟΎ˱όΒΗ©ΔόΑΎΘΘϣΕΎτϘϟΕªϞϴΠδΗϝϮσήϴϐΘϳΪϗ
ΎϬϠϴϐθΗΓΩΎϋ·ϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΘϟΖϳΎΑΎΠϴΟ˼˻ϰϟ·ΎϬΘΣΎδϣϞμΗϲΘϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΒϟϢϴϠδϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍΍ήϴϣΎϜϟ΍ϦϤπΗ
ϢϴϠγϞϜθΑΖϳΎΑΎΠϴΟ˼˻ϦϋΎϬΘΣΎδϣΪϳΰΗϲΘϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΕΎϗΎτΑϞϤόΗϻΪϗ
Γήϛ΍άϟ΍ϲϓΔϴϟΎΨϟ΍ΔΣΎδϤϟ΍ϭϞϴΠδΘϟ΍ΖϗϭνΎϔΨϧ΍ϪϨϋΞΘϨϳΪϗϱάϟ΍ήϣϷ΍ˬΎϣϢϠϴϓϦϳΰΨΘϟΔϣΪΨΘδϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϲϓΔΑΎΘϜϠϟΔϠΑΎϗήϴϏΔΣΎδϣΪΟϮΗΎϤΑέ
ΖϳΎΑΎΠϴΟ˺̄́ϮϫΪΣ΍ϭΖϗϭϲϓϪϠϴΠδΗϦϜϤϳϱάϟ΍$9&H.264ϢϠϴϔϟ΍ϒϠϤϟϰμϗϷ΍ΪΤϟ΍
ΓΪΣ΍ϭΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϲϓέϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϦϣϒϠϣ̂̄̂̂̂ϰϟ·ϞμϳΎϣϦϳΰΨΗϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϊϴτΘδΗ
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋήΧ΁ίΎϬΟϡ΍ΪΨΘγΎΑέϮμϟ΍ϭ΃ΔϠΠδϤϟ΍ϡϼϓϷ΍έϮλΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϦϜϤϳϻ
ςϘϓΖϳΎΑΎΠϴΟ˺˿ςϘϓSMX-F44ΖϳΎΑΎΠϴΌςϘϓSMX-F43ίήτϟ΍ϊϣΔΣΎΘϣΔϣϼόϟΎΑΓΰϴϤϤϟ΍ήλΎϨόϟ΍
˽̂ΔΤϔμϟ΍ ˼˽νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧϦϋΪϳΰΗΓήϛ΍άϟ΍ϦϣΔΣΎδϣ̂˺˿νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧϚϠϬΘδΗˬϞϴΠδΘϠϟΔΒδϨϟΎΑ
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
˼˽
ϲγΎγϷ΍ϞϴΠδΘϟ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍ΕΎΤϔμϟΎΑϭϩΎϧΩ΃ΓέϮλϭ΃ϢϠϴϓϞϴΠδΘϟΔϴγΎγϷ΍Ε΍˯΍ήΟϹ΍΢ϴοϮΗϢΗ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϞϴΠδΗ
T
W
ϑΎϘϳ·˯ΪΑέ΍έί΃ϦϣϦϴϨΛ΍ϩάϫΔΠϣΪϤϟ΍΍ήϴϣΎϜϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛήϓϮΗ
ΔηΎηΔΣϮϟϰϠϋήΧϵ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟϲϔϠΨϟ΍ΐϧΎΠϟΎΑΎϤϫ΍ΪΣ΃ϞϴΠδΘϟ΍
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ΐδΤΑϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέΰϟ΍ϰϠϋΩΪΣLCD
VIE
W
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΘϟ( )ΔϗΎτϟ΍έίϰϠϋςϐο΍ϭLCDΔηΎη΢Θϓ΍ ‡
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϞΧΩ΄ϓˬΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϰϠϋϞϴΠδΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·ςϘϓSMX-F43/F44˼˹ΔΤϔμϟ΍«ΔΒγΎϨϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΪϳΪΤΗ ‡
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ ‡
0:00:00 [475Min]
M6.1
9999
ϪϠϴΠδΗέήϘϤϟ΍ϑΪϬϟ΍ϦϣϖϘΤΗ .˺
.LCDΔηΎηϡΪΨΘγ΍ ‡
˼̂ΔΤϔμϟ΍ ϑΪϬϟ΍ϢΠΣςΒπϟήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍έίϭ΃ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫϡΪΨΘγ΍ ‡
.ϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέίϰϠϋςϐο΍ .˻
ϞϴΠδΘϟ΍΃ΪΒϳϢΛˬzϞϴΠδΘϟ΍ήηΆϣήϬψϳ ‡
ϯήΧ΃ΓήϣϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳϹ .˼
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣήϳήΤΗϞϴΠδΗϢΘϳϻΪϘϓˬϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃΄τΧΙΪΣϭ΃ΔϗΎτϟ΍έΪμϣϒϗϮΗ΍Ϋ· ‡
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΒΑ΄τΧΩϮΟϭΐΒδΑϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠϤϋϭ΃ϱΩΎόϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍ϞθϓΔΠϴΘϧΙΪΤϳϒϠΗϱ΃ϩΎΠΗΔϴϟϭΆδϤϟ΍SamsungϞϤΤΘΗϻ ‡
ΔϔϟΎΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍Ω΍ΩήΘγ΍ϦϜϤϳϻϪϧ΃φΣϻ ‡
˼˾
˺˼~˺˻ΕΎΤϔμϟ΍«ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΕΎϣϮϠόϤϟ΍νήϋϝϮΣΔϓήόϤϠϟ
ω΍ΩϥϭΪΑΔϳέΎτΒϟ΍ΔϗΎσϙϼϬΘγ΍ϊϨϤϟϞϴΠδΘϟ΍Ϧϣ˯ΎϬΘϧϻ΍ΪϨϋΔϳέΎτΒϟ΍ΝήΧ΃
˽˾ΔΤϔλ«ϡϼϓϷ΍έϮλϞϴΠδΗΪϨϋϚϟΔΣΎΘϤϟ΍ΔϔϠΘΨϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ϝϮΣΔϓήόϤϠϟ
ϚϟΫϰϟ·ΎϣϭMENUέίϭMODEέίΔΣΎΘϣήϴϏέ΍έίϷ΍ξόΑϥϮϜΗˬϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϦϣϱϮϠόϟ΍ϲϣΎϣϷ΍˯ΰΠϟ΍ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ϮϳήΘγϹ΍ϥϮϓϭήϜϴϣϦϣΕϮμϟ΍ϞϴΠδΗϢΘϳ
ς΋ΎγϭϑϼΗ·ϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭϰϟ·ϝϮλϮϟ΍˯ΎϨΛ΃Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔϟ΍ί·ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϒϗϮΗϻ
ΎϬϴϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭ΃ϦϳΰΨΘϟ΍
ς΋ΎγϭϑϼΗ·ϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭϰϟ·ϝϮλϮϟ΍˯ΎϨΛ΃Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔϟ΍ί·ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϒϗϮΗϻ
ΎϬϴϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭ΃ϦϳΰΨΘϟ΍
́˿ΔΤϔλ«ϞϴΠδΘϟ΍ϞΤϣΓέϮμϟ΍ϰϠϋΎϬϧϮϟϭLCDΔηΎηωϮτγϞϳΪόΗήΛΆϳϻΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΎϬϧϮϟϭLCDΔηΎηωϮτγϞϳΪόΗϦϜϤϳ
έϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϚϨϜϤϳϚϟάϟέϮμϟ΍ϞϴΠδΗϭϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϦϴΑϊϤΠϳ΍Ϊ˱ Σ΍ϭϞϴΠδΗϊοϭϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛήϓϮΗ
ΔϠμϟ΍ϱΫϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΗϥϭΩϊοϮϟ΍βϔϧϲϓΔϟϮϬδΑ
ΔϗΎτΒϟ΍ϕϼϏϹΔΠϴΘϧΡΎΘϣήϴϏϞϴΠδΘϟ΍ϝϮϘΗΔϟΎγέϚϟήϬψΘγϞϴΠδΘϠϟΔϘϠϐϣΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϡ΍ΪΨΘγ΍ϚϨϜϤϳϻ
.MODEέΰϟ΍ϭ΃ϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΗέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭϰϟ·ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭϞϳϮΤΗϚϨϜϤϳ
ϢΘϳϻΕΎϧΎϴΒϟ΍Ω΍ΩήΘγ΍ϊοϭϰϟ·ϡΎψϨϟ΍ϞϳϮΤΗϢΘϴγϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ϞϴΠδΘϟ΍ϞτόΗϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϗΎτϟ΍ϞΑΎϛϞμϓΔϟΎΣϲϓ
ωΎΟήΘγ΍ΪόΑΩ΍ΪόΘγ΍ϊΘγ΍ϊοϮϟ΍ϰϟ·ϡΎψϨϟ΍ϞϘΘϨϳΕΎϧΎϴΒϟ΍ωΎΟήΘγ΍ϪϴϓϢΘϳϱάϟ΍ΖϗϮϟ΍ϲϓϯήΧ΃ΔϔϴχϭΔϳ΃ϞϴϐθΗ
ήϴμϗϞϴΠδΘϟ΍ΖϗϭϥΎϛΎϣϝΎΣϲϓΕΎϧΎϴΒϟ΍ωΎΟήΘγ΍ΔϴϠϤϋϖϔΨΗΎϤΑέΕΎϧΎϴΒϟ΍
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
ϲγΎγϷ΍ϞϴΠδΘϟ΍
W
ΔΑϮϠτϤϟ΍ΓΩϮΠϟ΍ϭΔϗΪϟ΍ςΒο΍SD/SDHCΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϲϓΎϬϨϳΰΨΗϭέϮλρΎϘΘϟ΍ϚϨϜϤϳ
˽́ΔΤϔμϟ΍ ϞϴΠδΘϟ΍ϞΒϗ
PHOTO
έϮμϟ΍ϞϴΠδΗ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΘϟ( )ΔϗΎτϟ΍έίϰϠϋςϐο΍ϭLCDΔηΎη΢Θϓ΍ ‡
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϞΧΩ΄ϓˬΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϰϠϋϞϴΠδΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·ςϘϓSMX-F43/F44˼˹ΔΤϔμϟ΍«ΔΒγΎϨϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΪϳΪΤΗ ‡
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ ‡
ϪϠϴΠδΗέήϘϤϟ΍ϑΪϬϟ΍ϦϣϖϘΤΗ .˺
.LCDΔηΎηϡΪΨΘγ΍ ‡
˼̂ΔΤϔμϟ΍ ϑΪϬϟ΍ϢΠΣςΒπϟήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍έίϭ΃ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫϡΪΨΘγ΍ ‡
.LCDΔηΎηϒμΘϨϣϲϓϑΪϬϟ΍ςΒο΍ .˻
ϪΘϳΎϬϧϰΘΣPHOTOέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ .˼
«ϞϴϐθΗ»ϰϠϋ«ϖϟΎϐϟ΍ΕϮλ»ςΒοΪϨϋϖϟΎϐϟ΍ΕϮλϊϤδ˵ϳ ‡
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϰϠϋΎ˱ϣΎϤΗΔϴϟΎΤϟ΍ΓέϮμϟ΍φϔΣϦϴΤϟήψΘϧ΍ˬϞϴΠδΘϟ΍ΔόΑΎΘϤϟ ‡
˱
˼˽ΔΤϔμϟ΍ ΎϬΗΩϮΟϭΓέϮμϟ΍ϢΠΤϟΎϘϓϭΎϬϠϴΠδΗϦϜϤϳϲΘϟ΍έϮμϟ΍ΩΪϋϒϠΘΨϳ
έϮμϟ΍ρΎϘΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΕϮμϟ΍ϞϴΠδΗϢΘϳϻ
˾́ΔΤϔμϟ΍ Ύ˱ϳϭΪϳΓέΆΒϟ΍ςΒοΔϔϴχϭϡΪΨΘγΎϓˬΎ˱Βόλ΍ήϣ΃ΓέΆΒϟ΍ςΒοϥΎϛ΍Ϋ·
˱
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭ΃ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϑϼΗ·ϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓˬέϮμϟ΍ρΎϘΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔϟ΍ί·ϭ΃ΔϗΎτϟ΍ΡΎΘϔϣϞϴϐθΘΑϢϘΗϻ
.˺˼ϰϟ·˺˻ϦϣΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍ˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϰϠϋωϼσϼϟ
́˿ΔΤϔμϟ΍ ΎϬϠϴΠδΗϢΗϲΘϟ΍ΓέϮμϟ΍ϰϠϋϚϟΫήΛΆϳϻϭΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋΎ˱ϣΪΨΘδϣΎϬϨϳΎΒΗϭLCDΔΣϮϟωϮτγςΒο΍
ΕΎϋΎϨλΔϴόϤΟJEITAϪΘόοϭϱάϟ΍΍ήϴϣΎϛΕΎϔϠϣϡΎψϨϟϢϴϤμΘϟ΍ΓΪϋΎϗDCFέΎϴόϤϟ΍ϊϣέϮμϟ΍ΕΎϔϠϣϖϓ΍ϮΘΗ
ΔϴϧΎΑΎϴϟ΍ΕΎϴϧϭήΘϜϟϹ΍ϭΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΔϴϨϘΗ
ϲΘϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧϊϣϞδϜΑ˽́˹X́˽́ϭϞδϜΑ̂˿˹X˺˿̂˿ϲϫΓήϓϮΘϤϟ΍έϮμϟ΍ΔϗΩΕΎΟέΩ
νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧϊϣϞδϜΑ˿˹˹X́˹˹ϭϞδϜΑ˺˻˹˹X˺˿˹˹ΔϗΪϟ΍ΕΎΟέΩήϓϮΘΗΎϤϨϴΑˬ̂˺˿ώϠΒΗ
˽̂ΔΤϔμϟ΍ ̂˺˿ϊοϭϑΎϘϳΈΑϢϗˬ˼˽ΔΒδϧϰϟ·ϞϳΪΒΘϠϟ˼˽ώϠΒΗϲΘϟ΍
ϭ΃ϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϚϨϜϤϳϚϟάϟέϮμϟ΍ϞϴΠδΗϭϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϦϴΑϊϤΠϳ΍Ϊ˱ Σ΍ϭϞϴΠδΗϊοϭϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛήϓϮΗ
ΔϠμϟ΍ϱΫϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΗϥϭΩϊοϮϟ΍βϔϧϲϓΔϟϮϬδΑέϮμϟ΍
.MODEέΰϟ΍ϭ΃PHOTOέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭϰϟ·ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭϞϳϮΤΗϚϨϜϤϳ
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
˼˿
ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭϲϓϊϳήδϟ΍νήόϟ΍Δϔϴχϭ
W
T
ϑΎϘϳ·˯ΪΑέ΍έί΃ϦϣϦϴϨΛ΍ϩάϫΔΠϣΪϤϟ΍΍ήϴϣΎϜϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛήϓϮΗ
ΔηΎηΔΣϮϟϰϠϋήΧϵ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟϲϔϠΨϟ΍ΐϧΎΠϟΎΑΎϤϫ΍ΪΣ΃ϞϴΠδΘϟ΍
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ΐδΤΑϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέΰϟ΍ϰϠϋΩΪΣLCD
OK
0:00:00 [475Min]
1.6M
STBY
9999
SCENE
erusopxE otuA
VIEW
ϞϴΠδΘϟ΍˯΍ήΟ·ΪόΑΓ˱ ήηΎΒϣΩ΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϲϓOKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ .˺
ΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϞϴϟΩέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋ΎϗνήϋϢΘϳ ‡
ϪϠϴΠδΘΑΖϤϗΓέϮλϭ΃ϮϳΪϴϓϊτϘϣΙΪΣ΃νήόϟfϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϰϠϋςϐο΍ .˻
Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϰϟ·ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΩϮόΗˬϊϳήδϟ΍νήόϟ΍ϝΎϤΘϛ΍ΪόΑ ‡
ΚΤΒϠϟOK/e/f/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑˬ©ϊϳήγνήϋªΔϔϴχϭϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ˬϢϗ ‡
ϲϟΎΤϟ΍ϒϠϤϟ΍ϑάΤϟϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
³Ε΍έΎμΘΧϻ΍´ΔϤ΋Ύϗϲϓϊϳήδϟ΍νήόϟ΍4XLFN9LHZΰϣέϡΎΘϋ·ϢΘϳΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓΔΣΎΘϣ«ϊϳήγνήϋ»ΔϔϴχϭϥϮϜΗϻϭ
.86%ϞΑΎϜΑΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗϢΗϭ΃ϞϴΠδΘϟ΍ΪόΑϊοϮϟ΍ήϴϴϐΗϢΗ΍Ϋ· ‡
ϞϴΠδΘϟ΍˯΍ήΟ·ΪόΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ΔϟΎΣϲϓ ‡
.SMART AUTOϊοϭϲϓ ‡
.4XLFN9LHZΔϔϴχϮϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ΪόΑ ‡
˼̀
ϲγΎγϷ΍ϞϴΠδΘϟ΍
(SMART AUTOϊοϭϦϴ΋ΪΘΒϤϠϟΔϟϮϬδΑϞϴΠδΘϟ΍
΍ήϴϣΎϛϦϴδΤΗϰϠϋϡ΍ΪΨΘγϻ΍ϞϬγSMART AUTOϊοϭϞϤόϳ
˱
ϱάϟ΍ήϣϷ΍ˬϲ΋ΎϘϠΗϞϜθΑϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήψϟΎϘϓϭϚΗίϮΤΑϲΘϟ΍ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍
Ϧϴ΋ΪΘΒϤϠϟϞπϓ΃˯΍Ω΃ήϴϓϮΗϰϟ·ϱΩΆϳ
W
T
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
0:00:00 [475Min]
1.6M
9999
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
.( )SMART AUTO˰ΑιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έίβϤϟ΍
) (HDISί΍ΰΘϫϻ΍Ϊοϭ( SMART
‡
AUTO )SMART AUTOϱήηΆϣήϬψϴγ
.LCDΔηΎηϰϠϋϑΪϬϟ΍ςΒπΑϢϗ
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΪϬθϤϟ΍ωϮϧΩΪΤΗϢΛϦϣϭˬϑΪϬϟ΍ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϒθΘϜΗ ‡
˱
ϖϓ΍ϮΘϟ΍ΰϣέήϬψϴγˬϒθΘϜϤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ωϮϨϟΎϘϓϭ
‡
ϲόϴΒσήψϨϣϞϴΠδΗΪϨϋήϬψϳ ΍Ϊ˱ ΟΔόσΎγΔϴϔϠΧϡ΍ΪΨΘγΎΑϞϴΠδΘϟ΍ΪϨϋήϬψϳ ϲϠϴϟΪϬθϣϞϴΠδΗΪϨϋήϬψϳ ϼϴϟΔϴΟέΎΨϟ΍ϦϛΎϣϷΎΑκΨηΓέϮλϞϴΠδΗΪϨϋήϬψϳ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ϦϛΎϣϷ΍ϲϓϞϴΠδΘϟ΍ΪϨϋήϬψϳ κΨηΓέϮλϞϴΠδΗΪϨϋήϬψϳ ΔΒϳήϗΓέϮλϞϴΠδΗΪϨϋήϬψϳ ˼˿ϰϟ·˼˾ΔΤϔμϟ΍ PHOTOέΰϟ΍ϭ΃ϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
.PHOTOέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬέϮμϟ΍ϞϴΠδΘϟϭϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϮϳΪϴϓϊσΎϘϣϞϴΠδΘϟ ‡
ϯήΧ΃Γήϣ ( )SMART AUTO˰ΑιΎΨϟ΍βϤϠϟ΍έίβϤϟ΍ˬ60$57$872ϊοϭ˯ΎϐϟϹ
)HDISί΍ΰΘϫϻ΍Ϊοϭ( SMART
‡
ΖϗϮϟ΍βϔϧϲϓΔηΎθϟ΍ϰϠϋ(
AUTO )SMART AUTOϱήηΆϣήϬψϴγ
SMART
STBY
AUTO
TRAMS
OTUA
.˺
ΖϗϮϟ΍βϔϧϲϓΔηΎθϟ΍ϰϠϋ(
SMART
AUTO
0:00:00 [475Min]
1.6M
.˻
.˼
.˽
STBY
9999
˱
ˬϒθΘϜϤϟ΍ΪϬθϤϟ΍ωϮϨϟΎϘϓϭ
ϖϓ΍ϮΘϟ΍ΰϣέήϬψϴγ
SMART AUTOϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔΣΎΘϤϟ΍ήϴϏέ΍έίϷ΍
.60$57$872ϊοϭϲϓΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗΕ΍Ω΍ΪϋϹ΍ϢψόϣςΒοϢΘϳΦϟ·OKέΰϟ΍MENUέΰϟ΍
˱ϻϭ΃60$57$872ϊοϭήϳήΤΘΑϢϗˬϚδϔϨΑΎϬϠϳΪόΗϭ΃ϒ΋ΎχϮϟ΍ςΒπϟ
ϞϴΠδΘϟ΍ϞΒϗ60$57$872ήηΆϣςΒοΐΠϳ
.( SMART
AUTO ) ΰϣέήϬψϳˬΪϬθϣϱ΃ϑΎθΘϛ΍ϡΪϋΔϟΎΣϲϓ
˱
ωϮτδϟ΍ΔΟέΩϭ΃ϪΟϮϟ΍ϊοϮϟΎϘϓϭˬΎϣϪΟϭϞϴΠδΗΪϨϋ³κΨηΓέϮλ´ϊοϭΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϒθΘϜΗϻΪϗ
˱
ΔϔϠΘΨϣΔϘϳήτΑϪδϔϧΪϬθϤϟ΍ϊοϭϑΎθΘϛ΍ϢΘϳΪϗˬϑΪϬϟ΍ϰϟ·ΔϓΎδϤϟ΍ϭ΃ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛί΍ΰΘϫ΍ϭ΃Γ˯ΎοϹ΍ϞΜϣϝ΍ϮΣϷ΍ξόΒϟΎϘϓϭ
ϩΎϧΩ΃΢οϮϣϮϫΎϤϛ60$57$872ΰϣέΕΎϳϮϟϭ΃ΐϴΗήΗνήϋϢΘϳˬΖϗϮϟ΍βϔϧϲϓϦϳΪϬθϣϦϣήΜϛ΃ϞϴΠδΗΪϨϋ
ϰϨΒϤϟ΍ϞΧ΍ΩϲϠϴϟϲόϴΒσήψϨϣνΎϴΑήϴΒϜΗκΨηΓέϮλΔϴϠϴϟΓέϮλ
ˬϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠϋ
©κΨθϟ΍ΓέϮλªςϴθϨΗϢΘϳˬΖϗϮϟ΍βϔϧϲϓ©ϰϨΒϤϟ΍ϞΧ΍ΩΓέϮλ©ϭ©κΨηΓέϮλªρΎϘΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ΃
©ΔϴϠϴϠϟ΍κΨθϟ΍ΓέϮλªςϴθϨΗϢΘϳˬΖϗϮϟ΍βϔϧϲϓ©ϰϨΒϤϟ΍ϞΧ΍ΩΓέϮλ©ϭ©ΔϴϠϴϟκΨηΓέϮλªρΎϘΘϟ΍ΔϟΎΣϲϓΏ
‡
‡
‡
‡
‡
‡
˼́
ήϴϐμΘϟ΍ϭήϴΒϜΘϟ΍
W
T
Δόγ΍ϭΔϳϭ΍ΰΑϭ΃ΏήϗϦϋϞϴΠδΘϠϟήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ΔϔϴχϭϡΪΨΘγ΍
ίΰόϤϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑϞϴΠδΘϟ΍ΔϴϧΎϜϣ·ϩάϫΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ΢ϴΘΗ
.[GLJLWDOήϴΒϜΗϭ[,QWHOOL]RRPϭˬ[RSWLFDO
T
W
Δόγ΍ϭΔϳϭ΍ίW
VIE
W
ήϴΒϜΘϠϟ
ΓήϴΒϛΓέϮλT
ΓήϴΒϛΓέϮλTϑήΤϟ΍ϩΎΠΗ΍ϲϓήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫϙήΣ
LCDΔΣϮϟϰϠϋΩϮΟϮϤϟ΍dϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗϭ΃
0:00:00 [475Min]
1.6M
9999
ήϴϐμΘϠϟ
STBY
Δόγ΍ϭΔϳϭ΍ίWϑήΤϟ΍ϩΎΠΗ΍ϲϓήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫϙήΣ
LCDΔΣϮϟϰϠϋΩϮΟϮϤϟ΍cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗϭ΃
.LCDΔηΎηΔΣϮϟϰϠϋΩϮΟϮϤϟ΍W/TϢϜΤΗέίϭ΃ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ϚϨϜϤϳ
ήϴΒϜΘϟ΍ΓΰϴϣϢγΎΑϑήόϳϮϬϓϚϟάϟϭˬΓέϮμϠϟΔϴϤϗήϟ΍ΔΠϟΎόϤϟ΍ϝϼΧϦϣΕ΍ήϣ˿˾[ϦϋΪϳΰϳϝΪόϤΑήϴΒϜΘϟ΍ϢΘϳ
ϦϴϴόΘΑϢϗ˻˻˹˹[ϰϟ·ϞμϳήϴϐμΗήϴΒϜΗϝΪόϤΑϲϤϗήϟ΍ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍Γΰϴϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϚϨϜϤϳϲϤϗήϟ΍ήϴϐμΘϟ΍
˿˼ΔΤϔμϟ΍«©ϲϤϗέϡϭϭίªϰϠϋ©ήϴΒϜΘϟ΍ωϮϧª
Ύ˱ΒϳήϘΗϢγ˺ϦϋΓέΆΒϟ΍ςΒοϰϠϋΔψϓΎΤϤϟ΍ϊϣΏϮϠτϤϟ΍ϢδΠϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϦϴΑΔϓΎδϤϟ΍ϞϘΗϻ΃ϲϐΒϨϳ
ΓήϴΒϜϟ΍ΓέϮμϠϟΎ˱ΒϳήϘΗΔλϮΑ˼̂̄˽ϡ˺ϭΔόγ΍Ϯϟ΍Δϳϭ΍ΰϠϟΎ˱ΒϳήϘΗΔλϮΑ˹̄˼̂
ϞϛΎθϣήϬψΗΪϗϲϤϗήϟ΍ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ϦϜϟϭˬέϮμϟ΍ΓΩϮΟϰϠϋϱήμΒϟ΍ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ΓΰϴϣφϓΎΤΗ
ΓέϮμϟ΍ΓΩϮΠΑϖϠόΘΗ
ϡΪΨΘγ΍ˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓϭΊτΑϱέΆΑΰϴϛήΗϰϟ·ϱΩΆϳΪϗΓΪϴόΑΔϓΎδϣϦϣϢδΠϟϊϳήδϟ΍ήϴϐμΘϟ΍ϭ΃ήϴΒϜΘϟ΍
˾́ΔΤϔμϟ΍«©ΓέΆΒϠϟϱϭΪϴϟ΍ςΒπϟ΍ª
˱
ϩήϴΒϜΗϭϢδΠϟ΍ΐϳήϘΗΔϟΎΣϲϓΪϴϟΎΑϼϤΣϞϴΠδΘϟ΍ΪϨϋ©(HDISί΍ΰΘϫϻ΍ΪοΔλΎΧªϡ΍ΪΨΘγΎΑϰλϮϳ
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϗΎσϦϣήΒϛ΃έ΍ΪϘϣϙϼϬΘγ΍ϰϟ·ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ΔλΎΧϡ΍ΪΨΘγ΍ΓήΜϛϱΩΆΗ
ήϴΒϜΘϟ΍έίϭ΃ήϴΒϜΘϟ΍ωέ΍άΑΔλΎΨϟ΍ΔϴϠϤόϟ΍ΕϮλϞϴΠδΗϰϟ·ϞϴΠδΘϟ΍ϝϼΧήϴΒϜΘϟ΍ϱΩΆϳ
ω΍έάϟ΍ϚϳήΤΗϱΩΆϳ˯ςΒΑW/TήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΗΔτγ΍ϮΑΎϬΘϋήγϞϴϠϘΗϦϜϤϳˬήϴΒϜΘϟ΍Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋ
ήϴΒϜΘϟ΍ΔϋήγςΒοΔηΎθϟ΍ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍W/TήϴΒϜΘϟ΍έΰϟϦϜϤϳϻˬϦϴΣϲϓήϴΒϜΘϟ΍ΔϋήγΓΩΎϳίϰϟ·ΔϋήδΑ
˼̂
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
ϲγΎγϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ΔϔϠΘΨϣϕήτΑϢϬϠϴϐθΗϚϨϜϤϳϭΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋΓάϓΎϨΑΔϠΠδϤϟ΍έϮμϟ΍ϭϢϠϴϔϟ΍ΓΪϫΎθϣϚϨϜϤϳ
ϊϴΟήΘϟ΍ϭ΃ϊϳήδϟ΍ϢϳΪϘΘϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ϥϭΩΎϬοήϋϭέϮμϟ΍ϯΪΣ·ΪϳΪΤΗΓήηΎΒϣϚϨϜϤϳˬΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋϲϓ
έϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϚϨϜϤϳϚϟάϟέϮμϟ΍ϞϴΠδΗϭϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϦϴΑϊϤΠϳ΍Ϊ˱ Σ΍ϭϞϴΠδΗϊοϭϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛήϓϮΗ
ΔϠμϟ΍ϱΫϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΗϥϭΩϊοϮϟ΍βϔϧϲϓΔϟϮϬδΑ
‡
‡
ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭήϴϴϐΗ
ϲϟ΍ϮΘϟ΍ϰϠϋ ϊοϭϞϴϐθΗϭˬ ϞϴΠδΘϟΔϴϠϤόϟ΍ϊοϭήϴϴϐΗϰϟ·MODEέίϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
˱
ΓάϓΎϨΑΕϼϴΠδΘϟ΍ϦϳΰΨΗϢΘϴγˬϞϴΠδΘϠϟϖΑΎδϟ΍ϊοϮϠϟΎϘϓϭΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋΓάϓΎϨΑΔϠΠδϤϟ΍έϮμϟ΍ϭϢϠϴϔϟ΍ήϬψϳ
ϞϴΠδΗϊοϭϰϠϋϞϴΠδΘϟ΍ΪόΑϞϴϐθΗϊοϭϰϟ·ϞϳϮΤΘϟ΍ΪϨϋϲϟ΍ϮΘϟ΍ϰϠϋˬέϮμϟ΍ϭϡϼϓϷ΍έϮμϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋ
ήϬψΗˬΓέϮλϞϴΠδΗϊοϭϡ΍ΪΨΘγΎΑϞϴΠδΘϟ΍ΪόΑϞϴϐθΗϊοϭϰϟ·ϞϳϮΤΘϟ΍ΪϨϋΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋΓάϓΎϧήϬψΗˬϢϠϴϓ
ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋΓάϓΎϧ
‡
‡
ϞϴϐθΘϟ΍ωΎοϭ΃ήϴϴϐΗΔϴϔϴϛ
ήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑέϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍Ε΍ήϐμϣνήϋϦϴΑϞϳΪΒΘϟ΍ΔσΎδΒΑϚϨϜϤϳ ‡
0:00:00 [475Min]
1.6M
STBY
9999
W
T
MODE
ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭ!
MODE
VIE
W
ȸȢƾƯŽȚȩǍƯŽȚ
1/10
0:00:55
ǚƸưƪů
ǚƲſ
ϢϠϴϓϞϴϐθΗϊοϭ!
ȜȤǞǧ
ȸȢƾƯŽȚȩǍƯŽȚ
1/10
100-0001
ǀŵƾƪŽȚȔǚžȩǍŸ
ǚƲſ
ǞƁNjƸź
ΓέϮλϞϴϐθΗϊοϭ!
˱
ΎϘϓϭΔϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ϭΔϠΠδϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤΑΔλΎΨϟ΍ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍ίήϓΔϴϧΎϜϣ·©ΩΪόΘϤϟ΍νήόϟ΍έΎϴΧªήϓϮϳ
˿́ΔΤϔμϟ΍«ϞϴΠδΘϟ΍ΦϳέΎΗϭϞϴΠδΘϟ΍ΔϔϠΘΨϤϟ΍νήόϟ΍Ε΍έΎϴΨϟ
˽˹
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϞϴϐθΗ
MODE
T
W
έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔϘϳήσϲϓΔϠΠδ˵Ϥϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣΔϨϳΎόϣϚϨϜϤϳ
ήηΎΒϣϞϜθΑϪϠϴϐθΘΑϢϗϭˬΔϋήδΑΏϮϠτϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϦϋΚΤΑ΍ΓήϐμϤϟ΍
VIEW
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
( )ϢϠϴϓϞϴϐθΗϊοϮΑϯϮγΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϻ ‡
ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνϭήϋΎ˱ϣΪΨΘδϣϊϳήγϮΤϧϰϠϋΔΑϮϏήϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ΓέϭιϰϠϋέϮΜόϟ΍ϚϨϜϤϳ ‡
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
1/10
ϞϴϐθΗ
0:00:55
ϞϘϧ
ΓέϮλ
0:00:00/0:00:55
100-0001
˽˺
ΩΪόΘϣνήϋ
˼˹ΔΤϔμϟ΍«ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΘϟ( )ΔϗΎτϟ΍έίϰϠϋςϐο΍ϭLCDΔηΎη΢Θϓ΍
ςϘϓSMX-F43/F44ΔΒγΎϨϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΪϳΪΤΗ ‡
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϞΧΩ΄ϓˬΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϰϠϋϞϴΠδΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟMODEέίϰϠϋςϐο΍
ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔη΍εήϬψΗ ‡
ϪϠϴϐθΗϭ΃ϩ΅Ύθϧ·ϢΗϒϠϣήΧ΂ΑΔλΎΨϟ΍ΓήϐμϤϟ΍ΓέϮμϟ΍ΰϴϴϤΗϢΘϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηΩΪΣ
ήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑέϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍Ε΍ήϐμϣνήϋϦϴΑϞϳΪΒΘϟ΍ΔσΎδΒΑϚϨϜϤϳ ‡
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍ϞϘϧϭΩΪΤϤϟ΍ϒϠϤϟΎΑιΎΨϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΖϗϭϦϣϞϛήϬψϳ ‡
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΔΑϮϏήϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣΪϳΪΤΘϟe/f/d/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ
OKέΰϟ΍
ϞΒϗΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍ήϬψϳˬϮϳΪϴϔϟ΍ϊτϘϣϞϴϐθΗϞΒϗΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍νήϋςΒπΑΖϤϗ΍Ϋ· ‡
ϩΪϳΪΤΘΑΖϤϗϱάϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊτϘϣϞϴϐθΗ΃ΪΒϳϚϟΫΪόΑϢΛΔϴϧΎΛώϠΒΗΓΰϴΟϭΓήΘϔΑϞϴϐθΘϟ΍
ϥ΍ϮΛ˼ΓΪϤϟϞϴϐθΘϟ΍Ε΍έΎμΘΧ΍ΔϤ΋ΎϗνήϋϢΘϴγ
‡
˳
˱
˿̂ΔΤϔμϟ΍«ϞϴϐθΘϟ΍έΎϴΧΩ΍ΪϋϹΎϘϓϭΓΩΪΤϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλϞϴϐθΗϢΘϳ
‡
ήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗˬΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋΓάϓΎϧϰϟ·ΓΩϮόϟ΍ϭϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳϹ ‡
ήϴϐμΘϟ΍ϭ
˱
ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΪϟΎϘϓϭϯήΧ΃ΓήϣϪϠϴϐθΗΩ΍ήϣϮϳΪϴϓϊτϘϣϱϷϞϴϤΤΘϟ΍Ζϗϭ˯ΎτΑ·ϦϜϤϳ
ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϝϼΧϦϣϡϼϓϷ΍ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϢΘϳϻΪϗ
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟϰϠϋϢϠϴϔϟ΍ϒϠϣϢγ΍ήϴϴϐΗϭ΃ϞϳΪόΗ
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛήϴϏϯήΧ΃ΓΰϬΟ΃Δτγ΍ϮΑϢϠϴϔϟ΍ϒϠϣϞϴΠδΗ
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞΒϗϦϣΔϤϋΪϤϟ΍ήϴϏΕΎϘϴδϨΘϟ΍Ε΍ΫϡϼϓϷ΍ΕΎϔϠϣ
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛϞϴλϮΗΪϨϋΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗΔΠϣΪϤϟ΍ΕΎϋΎϤδϟ΍ϕϼϏ·ϢΘϳ
ϡΪΨΘδϤϟ΍ϲΟέΎΨϟ΍ίΎϬΠϟ΍ϲϓΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣςΒοΐΠϳˬΔϴΟέΎΧΓΰϬΟ΄ΑϞϴλϮΘϟ΍ΪϨϋ
˱
˺˹˹̂˽ΔΤϔμϟ΍«ίΎϔϠΘϟΎΑΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗϝϼΧϦϣίΎϔϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋϡϼϓϷ΍έϮλϞϴϐθΗΎπϳ΃ϚϨϜϤϳ
˺˹˺ΔΤϔμϟ΍«Itelli-studioϡ΍ΪΨΘγΎΑFlickrϭ΃<RX7XEHˬ)DFHERRNϰϠϋΎϬϠϴΠδΗϢΗϲΘϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍ϞϴϤΤΗϚϨϜϤϳ
̀́~˿̀ΕΎΤϔμϟ΍«©ϞϴϐθΘϟ΍Ε΍έΎϴΧªϰϟ·ϊΟέ΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ΪϨϋϚϟΔΣΎΘϤϟ΍ΔϔϠΘΨϤϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ϝϮΣΔϓήόϤϠϟ
˼̀ΔΤϔμϟ΍«ΎϬϠϴΠδΗϢΗΔϴϓ΍ήϏϮΗϮϓΓέϮλϭ΃ϢϠϴϓήΧ΁ΓέϮλΔϨϳΎόϣΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·ϊϳήγνήϋΔϔϴχϭϡΪΨΘδ˵Η
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
.˺
.˻
.˼
.˽
ϲγΎγϷ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ΔϔϠΘΨϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·ΕΎϴϠϤϋ
W
T
VIE
W
( X ❙❙ΖϗΆϤϟ΍ϒϗϮΘϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·ΖϴΒΜΗ
ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·˯ΎϨΛ΃ OKέίϰϠϋςϐο΍ ‡
ϯήΧ΃ΓήϣOKέίϰϠϋςϐο΍ˬΔϴόϴΒτϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·ΔϴϠϤϋϑΎϨΌΘγϻ
OK
0:00:00/0:00:55
ΩΪόΘϣνήϋ
100-0001
(
/
ΚΤΒϟ΍ϞϴϐθΗ
ΔϬΟϭ΃ϲϣΎϣ΃ΚΤΑ˯΍ήΟϹϪΑυΎϔΘΣϻ΍ϊϣfϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ ‡
ϲδϜϋΚΤΑ˯΍ήΟϹέΎδϴϟ΍
ϩΎΠΗ΍ϞϜϟΚΤΒϟ΍ΔϋήγΓΩΎϳίϰϟ·έήϜΘϣϞϜθΑe/fϮΤϧϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΗΔϴϠϤϋϱΩΆΗ ‡
[˺˿m[́m[˽m[˻ϒϠΨϠϟΚΤΒϟ΍ϞϴϐθΗRPSϝΪόϣ
[˺˿m[́m[˽m[˻ϡΎϣϸϟΚΤΒϟ΍ϞϴϐθΗFPSϝΪόϣ
.OKȤȥǟƴŸǓưǤȚȆǀƸƯƸƃƭŽȚǚƸưƪƄŽȚȜȢƾŸȘǀƸƴƵŸȯƾƶƂƄŴǽ ‡
( ❙ / ❙ϞϴϐθΘϟ΍ϲτΨΗ
ϱΩΆΗϲϟΎΘϟ΍ϒϠϤϠϟΔϳ΍ΪΒϟ΍ΔτϘϧκϴμΨΘϟfϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ ‡
ϲϣΎϣϷ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓΕΎϔϠϤϟ΍ϲτΨΗϰϟ·έήϜΘϣϞϜθΑfϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΗΔϴϠϤϋ
ϱΩΆΗϲϟΎΤϟ΍ϒϠϤϠϟΔϳ΍ΪΒϟ΍ΔτϘϧκϴμΨΘϟeϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ ‡
ϲδϜόϟ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓΕΎϔϠϤϟ΍ϲτΨΗϰϟ·έήϜΘϣϞϜθΑeϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΗΔϴϠϤϋ
eϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ ‡
ϲτΨΘϟϲϟΎΤϟ΍ϒϠϤϠϟΔϳ΍ΪΒϟ΍ΔτϘϧϦϣϥ΍ϮΛ˼ϥϮπϏϲϓ
˳
ϯήΧ΃ΓήϣϖΑΎδϟ΍ϒϠϤϟ΍
0:00:10/0:00:55
100-0001
(W❙❙ / ❙❙XέΎσΈΑ΍˱έΎσ·ϞϴϐθΗΓΩΎϋ·
ΓήϤϟ΍ϲϓΪΣ΍ϭέΎσ·ϝΪόϤΑϒϠΨϟ΍ϰϟ·ϭ΃ϡΎϣϷ΍ϰϟ·ϮϳΪϴϔϟ΍ϊτϘϣϞϴϐθΘϟe/fϢϜΤΗω΍έΫϡΪΨΘγ΍ˬΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍ϊοϭϲϓ ‡
.OKέίϰϠϋςϐο΍ˬΔϴόϴΒτϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·ΔϴϠϤϋϑΎϨΌΘγϻ
(W❙ / ❙X)ΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑϞϴϐθΗ
ϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγξϔΧϰϟ·e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έάΑυΎϔΘΣϻ΍ΔϴϠϤϋϱΩΆΗˬϒϗϮΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ ‡
ϞϴϐθΘϟ΍ΔϋήγήϴϴϐΗϰϟ·e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΗΔϴϠϤϋϱΩΆΗˬ˯ϲτΒϟ΍ϲϛήΤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ ‡
[˺˿/˺‰[́/˺‰[˽/˺‰[˻/˺˯ϲτΒϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϢϳΪϘΗϝΪόϣ [˺˿/˺‰[́/˺‰[˽/˺‰[˻/˺Δϋήδϟ΍ΊτΒϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϩΎΠΗ΍βϜϋ .2.έίϰϠϋςϐο΍ˬΔϴόϴΒτϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·ΔϴϠϤϋϑΎϨΌΘγϻ ΊτΒϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϲϓϞϤόϳϻϞΠδϤϟ΍ΕϮμϟ΍ ‡
0:00:00/0:00:55
ΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣςΒο
ΩΪόΘϣνήϋ
100-0001
0:00:00/0:00:55
100-0001
ϪϠϴϠϘΗϭ΃ϢΠΤϟ΍ΓΩΎϳΰϟd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ
ΔϴϧΎΛ4~3έϭήϣΪόΑΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣςϳήηϲϔΘΨϳ ‡
ΔΠϣΪϤϟ΍ΔϋΎϤδϟ΍ϦϣϞΠδϤϟ΍ΕϮμϟ΍ωΎϤγϚϨϜϤϳ ‡
ϕϼϏ·ΔϟΎΣϲϓΕΎϳϮΘδϣ10ϭ0ϦϴΑϥΎϜϣϱ΃ϲϓΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣςΒοϚϨϜϤϳ ‡
ΔΠϣΪϤϟ΍ΔϋΎϤδϟ΍ϦϣΕϮμϟ΍ωΎϤγϚϨϜϤϳϦϟˬϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃LCDΔηΎη
˽˻
έϮμϟ΍νήϋ
MODE
T
W
ΔϔϠΘΨϤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΕΎϴϠϤϋϡ΍ΪΨΘγ΍ϝϼΧϦϣΔϠΠδ˵Ϥϟ΍έϮμϟ΍νήϋϚϨϜϤϳ
VIE
W
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
( )ΓέϮλϞϴϐθΗϊοϮΑϯϮγΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϻ ‡
ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋΓάϓΎϧϦϣΔϋήδΑΎϬοήϋϭΔΑϮϠτϤϟ΍έϮμϟ΍ϰϠϋέϮΜόϟ΍ϚϨϜϤϳ ‡
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
1/10
ΔηΎθϟ΍˯Ϟϣνήϋ
100-0001
ϞϘϧ
1/10
1.6M
100-0001
ϮϳΪϴϓ
˼˹ΔΤϔμϟ΍«ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΘϟ( )ΔϗΎτϟ΍έίϰϠϋςϐο΍ϭLCDΔηΎη΢Θϓ΍ .˺
ςϘϓSMX-F43/F44ΔΒγΎϨϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΪϳΪΤΗ ‡
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϞΧΩ΄ϓˬΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϰϠϋϞϴΠδΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟMODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ .˻
ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηήϬψΗ ‡
ϪϠϴϐθΗϭ΃ϩ΅Ύθϧ·ϢΗϒϠϣήΧ΂ΑΔλΎΨϟ΍ΓήϐμϤϟ΍ΓέϮμϟ΍ΰϴϴϤΗϢΘϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηΩΪΣ .˼
ήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑέϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍Ε΍ήϐμϣνήϋϦϴΑϞϳΪΒΘϟ΍ΔσΎδΒΑϚϨϜϤϳ ‡
.OKέίϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΔΑϮϠτϤϟ΍έϮμϟ΍ΪϳΪΤΘϟW/X/T/SϢϜΤΘϟ΍έίϡΪΨΘγ΍ .˽
ϞϴϐθΘϠϟΓήμΘΨϣΔϤ΋ΎϗΓήϴμϗΓήΘϔϟήϬψΘγ ‡
W/XϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗˬΔϴϟΎΘϟ΍ΔϘΑΎδϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍ΓέϮμϟ΍νήόϟ ‡
ϞϔγϷϢϜΤΘϟ΍ιήϗϙήΣˬΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋϰϟ·ΓΩϮόϠϟ ‡
ΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϑϼΗ·ϰϟ·ϱΩΆϳϥ΃ϚϟΫϥ΄ηϦϤϓέϮμϟ΍νήϋ˯ΎϨΛ΃ΎϬΟ΍ήΧ·ϭ΃Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑϢϘΗϻ ‡
˭ϲόϴΒσϞϜθΑΔϴϟΎΘϟ΍έϮμϟ΍ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϦϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϦϜϤΘΗϻΪϗ ‡
ήΗϮϴΒϤϛϰϠϋΎϬΑιΎΨϟ΍ϒϠϤϟ΍Ϣγ΍ήϴϴϐΗϢΗΓέϮλ ϯήΧ΃ΓΰϬΟ΃ϰϠϋΎϬϠϴΠδΗϢΗΓέϮλ ©DCFªΔϴϤϗήϟ΍΍ήϴϣΎϜϟ΍ΕΎϔϠϣϡΎψϧέΎϴόϣϊϣΔϘϓ΍ϮΘϣήϴϏϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋϡϮϋΪϣήϴϏϒϠϣϖϴδϨΗΕ΍ΫΓέϮλ ˱
ΎϬΗΩϮΟϭΓΩΪΤϤϟ΍ΓέϮμϟ΍ϢΠΤϟΎϘϓϭϞϴϤΤΘϟ΍ΖϗϭϒϠΘΨϳΪϗ
‡
˼̀ΔΤϔμϟ΍«ΎϬϠϴΠδΗϢΗΔϴϓ΍ήϏϮΗϮϓέϮλήΧ΁ΔϨϳΎόϣϲϓΖΒϏέΎϣ΍Ϋ·©ϊϳήγνήϋªΔϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳ ‡
˽˼
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍έΎϴΧ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ήϴϴϐΗ
T
W
Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛκϴμΨΘϟϢ΋΍ϮϘϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ήϴϴϐΗϚϨϜϤϳ
©ΔΤΘϔϟ΍ªΔϔϴχϭϞμϔϟ΍΍άϫϡΪΨΘδϳ˯ΎθΗΎϤϛΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍
ΝΫϮϤϨϛ©ϞϴΠδΘϟ΍ªϊοϭϲϓ
MENU
VIEW
MENUέΰϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍
0:00:00 [475Min] STBY
ΔΤΘϔϟ΍
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϱϭΪϳ
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
ΔΤΘϔϟ΍
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϱϭΪϳ
ΝϭήΧ
ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΘϟ(
.(
/
)ΔϗΎτϟ΍έίϰϠϋςϐο΍ϭLCDΔηΎη΢Θϓ΍ .˺
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΪϳΪΤΘϟMODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ .˻
.MENUέΰϟ΍ςϐο΍ .˼
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎηήϬψΗ ‡
©ΔΤΘϔϟ΍ªΪϳΪΤΘϟe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫήϴϴϐΘΑϢϗ .˽
.MENUέίϰϠϋςϐο΍ˬΔϳΩΎόϟ΍ΔηΎθϟ΍ϰϟ·ΓΩϮόϠϟ ‡
ΏϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋΪϳΪΤΘϟ (OK/d/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ .˾
˱
ΎϫήϴϴϐΗϭΎϫΪϳΪΤΘϟΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋξόΑΡΎΘΗϻΪϗˬΩΪΤϤϟ΍ϊοϮϠϟΎϘϓϭ
‡
Δτγ΍ϮΑΔΤΘϔϟ΍ΔϤϴϗςΒο΍ˬϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠϋΩΪΤϤϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋΔϤϴϗςΒο΍ ‡
OK/e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫΎμϋϚϳήΤΗ
ΝϭήΨϠϟMENUέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΕ΍Ω΍ΪϋϹ΍˯΍ήΟ·ϦϣϲϬΘϨΗΎϣΪϨϋ ‡
ϝϮΣϞϴλΎϔΗϰϠϋϝϮμΤϠϟΖϗϮϟ΍βϔϧϲϓΎϫΪϳΪΤΗϦϜϤϳϻϭΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋξόΑϡΎΘϋ·ϢΘϳˬΔϤ΋ΎϘϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃
˺˺˼ΔΤϔμϟ΍«ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍Ϟμϔϟ΍ϊΟ΍έˬΓήϓϮΘϤϟ΍ήϴϏϢ΋΍ϮϘϟ΍
ϒϠΘΨΗΪϗΔϟϮϬδΑΔϤ΋ΎϗϞϛςΒοϰϠϋϦϴϣΪΨΘδϤϟ΍ΓΪϋΎδϤϟΔϴγΎγϷ΍Ε΍ΩΎηέϹ΍ΔΑΎΘϛϢΘϳˬΔϴϟΎΘϟ΍ΔΤϔμϟ΍Ϧϣ
ΩΪΤϤϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋΐδΣΕ΍ΩΎηέϹ΍
˱
˻̀~˻˿ΔΤϔμϟ΍«OKέίϡ΍ΪΨΘγΎΑέΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋Ύϗϰϟ·ϝϮλϮϟ΍Ύπϳ΃ϚϨϜϤϳ
‡
‡
‡
˽˽
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
˱
ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϮϟΎϘϓϭΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·ϝϮλϮϟ΍ϦϜϤϳϲΘϟ΍ήλΎϨόϟ΍ϒϠΘΨΗ
ΔϠΑΎϘϤϟ΍ΔΤϔμϟ΍ήψϧ΍ˬϞϴϐθΘϟ΍ϞϴλΎϔΗϰϠϋϝϮμΤϠϟϭ
ϞϴΠδΘϟ΍ΔϤ΋ΎϗήλΎϨϋ
ϦϜϤϣO
ΔΤϔμϟ΍
˽˿
˽̀
˽́
˽̂
˾˹
˾˻
˾˼
˾˾
˾˿
˾̀
˾̂
˿˹
˿˺
˿˻
˿˼
˿˽
˿˿
̀̂
‡
‡
Δϴο΍ήΘϓϻ΍ϢϴϘϟ΍
ϲ΋ΎϘϠΗ
ίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟ
˺˿̂˺˿̂˿[̂˿˹
ϞϴϐθΗ
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϲ΋ΎϘϠΗ
˹
ϑΎϘϳ·
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϑΎϘϳ·
ϑΎϘϳ·
ϑΎϘϳ·
ϑΎϘϳ·
Intelli-Zoom
ϑΎϘϳ·
ϑΎϘϳ·
-
(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭ
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
ήλΎϨϋ
iSCENE
ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩ
έϮμϟ΍νήϋΔϗΩ
ξϳήϋ˺˿̂
ξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗ
ΔΤΘϔϟ΍
ϖϟΎϐϟ΍Δϋήγ
(9
C.Nite
ΓέΆΒϟ΍
HDISί΍ΰΘϫϻ΍Ϊο
ϲϤϗέήΛΆϣ
ϲηϼΘϟ΍ήϴΛ΄Η
ΡΎϳήϟ΍ΐΠΣ
ήϴΒϜΘϟ΍ωϮϧ
ΔόΑΎΘΘϣΕΎτϘϟΕ
ϞϴϟΩ
Ω΍Ϊϋ·
˽˾
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍έΎϴΧ
iSCENE
˱ ϴ΋ΎϘϠΗΔγΪόϟ΍ΔΤΘϓϭϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγςΒπΑϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡϮϘΗ
ϞϴΠδΘϟ΍ΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϠϟϚϟΫϭωϮτδϟ΍ΔΟέΩϭϑΪϬϠϟΎϘϓϭΎ˱
˱
ϢϠϴϔϟ΍ήϳϮμΗνήϏϭ΃ϞϴΠδΘϟ΍ΔΌϴΑϭ΃ϩήϳϮμΗΩ΍ήϤϟ΍ϑΪϬϟ΍ϑϭήψϟΎϘϓϭΓΪϳΪϋωΎοϭ΃ϦϴΑϦϣέΎϴΘΧϻ΍ϚϨϜϤϳΎϤϛϰϠΜϤϟ΍
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
0:00:00 [475Min] STBY
iSCENE
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϲοΎϳέ
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
«.iSCENE»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛ
κΨηΓέϮλ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨϋ
ϢΘϳϭϰϠΜϤϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍ΓΩϮΟϰϠϋϝϮμΤϠϟΔϴϔϠΨϟ΍ϭϑΪϬϟ΍ϦϴΑϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ϥί΍ϮΘϟ΍˯΍ήΟϹ
˱
ΪϬθϤϠϟΎϘϓϭΔϴϧΎΜϟ΍ϲϓ1/250ϰϟ·1/50ϦϣΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγςΒο
βϨΘϟ΍ϭ΃ϒϟϮΠϟ΍ΔοΎϳέϲϓΎϤϛϙήΤΘϟ΍Δόϳήγϑ΍Ϊϫ΃ϞϴΠδΗΪϨϋ
-
ΪϬθϣϭ΃κΨθϛΔϛήΤϟ΍ΓέΩΎϧϭ΃ΔΘΑΎΛϑ΍Ϊϫ΃ϞϴΠδΗΪϨϋ
ϲϓΡήδϤϟ΍ΔΒθΧ˯΍Ϯο΃ˬϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠϋΔϳϮϗΓ˯ΎοϹνήόΘΗϑ΍Ϊϫ΃ϞϴΠδΗΪϨϋ
ΡέΎδϤϟ΍
Ίσ΍Ϯθϟ΍ϞΜϣˬ˯Ϯπϟ΍αΎϜόϧ΍ΩΎϳΩί΍ΔϟΎΣϲϓ
ΞϟΰΘϟ΍ΕΎΣΎγϞΜϣˬ˯Ϯπϟ΍αΎϜόϧ΍ΩΎϳΩί΍ΔϟΎΣϲϓ
ΔϛήΤϟ΍Δόϳήγϑ΍ΪϫϸϟΡϮοϮϟ΍ϡΪϋΔΒδϧϞϴϠϘΗ
0:00:00 [475Min] STBY
ϲ΋ΎϘϠΗ
ΔοΎϳέ
ΔϴμΨηΓέϮλ
˯Ϯπϟ΍˯ΎϘϟ·
ΊσΎη
ΞϠΛ
ΔϴϟΎϋΔϋήγ
ΔϴϟΎϋ˯ΎϔλΔΒδϨΑΔΒϳήϘϟ΍ϑ΍ΪϫϷ΍ϞϴΠγ
ϡΎόσ
ΓέϮϓΎϧϭ΃ϝϼηήϳϮμΗΔϟΎΣϲϓ
ϝϼη
˱
˻̀~˻˿ΔΤϔμϟ΍«Ε΍έΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋ΎϗϲϓiSCENEϦϴϴόΗΎπϳ΃ϚϨϜϤϳ
s
SCENE
έϱ΍νϱ
ΔϛήΤϟ΍Δόϳήγ˯ΎϴηϷ΍ιΎΨηϷ΍ϞϴΠδΗ
ΪϳΪΤΗ
ϞϘϧ
ΝϭήΧ
˽˿
ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩ
ΓΪϴΟªϭ«TV Super Fine»ϊοϮϟ΍ϲϓϞϴΠδΘϟΎΑϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡϮϘΗϥ΃ϦϜϤϳϪϠϴΠδΗΏϮϠτϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ΔϗΩΪϳΪΤΗϚϨϜϤϳ
ϲο΍ήΘϓϻ΍ϊϨμϤϟ΍Ω΍ΪϋΈϛϪτΒοϢΗϊοϮϟ΍©ϱΩΎϋΐϳϭªϭ©ΐϳϮϟ΍ΓΩϮΟªϊοϮϟ΍ϭΔϴόϴΒσΔϗΩ©ίΎϔϠΘϟΎΑΔϳΩΎϋªϭ©ίΎϔϠΘϟΎΑ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩ
TV Super Fine
ίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟ
ίΎϔϠΘϟΎΑΔϳΩΎϋ
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
«.ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩ»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
tixE
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
.˾˹L̀˻˹[˾̀˿ΔϗΪΑϭΓΩϮΠϟ΍ΔϴϟΎϋΓέϮλϊοϮΑϡϼϓϷ΍έϮλϞϴΠδΗ
.˾˹L̀˻˹[˾̀˿ΔϗΪΑϭΓΩϮΠϟ΍ΓΪϴΟΓέϮλϊοϮΑϡϼϓϷ΍έϮλϞϴΠδΗ
.˾˹L̀˻˹[˾̀˿ΔϗΪΑϭΔϳΩΎϋΓΩϮΟΕ΍ΫΓέϮλϊοϮΑϡϼϓϷ΍έϮλϞϴΠδΗ
.˻˾S˿˽˹[˽́˹ΔϗΪΑϭΓΩϮΠϟ΍ΓΪϴΟΓέϮλϊοϮΑϡϼϓϷ΍έϮλϞϴΠδΗ
ϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟϰϠϋϰϠΜϣΡϮοϭΔΟέΪΑνήόϟ΍΍ήϴϣΎϜϟ΍ϢϋΪΗ
.˻˾S˿˽˹[˽́˹ΔϗΪΑϭΔϳΩΎϋΓΩϮΟΕ΍ΫΓέϮλϊοϮΑϡϼϓϷ΍έϮλϞϴΠδΗ
ϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟϰϠϋϰϠΜϣΡϮοϭΔΟέΪΑνήόϟ΍΍ήϴϣΎϜϟ΍ϢϋΪΗ
ϝϮϤΤϣϒΗΎϫΐϳϭήΗϮϴΒϤϛ!
<PC/Web/Mobile>
³ΐϳϮϟ΍ΓΩϮΟ´
"Web Fine"
³ϱΩΎϋΐϳϭ´
"Web Normal"
˽̀
TV Super"
"Fine
ίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟ
ίΎϔϠΘϟΎΑΔϳΩΎϋ
ΐϳϮϟ΍ΓΩϮΟ
ϱΩΎϋΐϳϭ
ϱΩΎϋίΎϔϠΗ!
<Normal TV>
"TV
SuperFine´
Fine"
“TV
Super
"TV Fine"
³ίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟ´
"TV Normal"
³ίΎϔϠΘϟΎΑΔϳΩΎϋ´
ΔϳΩΎϋ»ˬ«ίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟ»ˬ«TV Super Fine»ΔϗΪϟ΍ϦϣΕΎϳϮΘδϣΔόΑέ΃ϰϠϋΎϣΪϬθϣϞϴΠδΗϚϨϜϤϳ s
Γήϛ΍άϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ΔΒδϧΕΩ΍ίΎϤϠϛϞπϓ΃ΔϗΪϟ΍ΖϧΎϛΎϤϠϛ«ϱΩΎϋΐϳϭ»ϭ΃ «ΐϳϮϟ΍ΓΩϮΟ»ˬ«ίΎϔϠΘϟΎΑ
˼˽ΔΤϔμϟ΍«ϪϠϴΠδΗΩ΍ήϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ΔϗΩϰϟ·ϞϴΠδΘϟ΍ΕΎϗϭ΃ΪϨΘδΗ s
ϰΘΣ˽˼ώϠΒΗωΎϔΗέ΍ϰϟ·νήϋΔΒδϨΑϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϰϠϋ«ϱΩΎϋΐϳϭ»ϭ«ϖϴϗΩΐϳϭ»ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩΕ΍Ω΍Ϊϋ·ϞϤόΗ s
.˺˿̂ϰϠϋΎϬτΒοΪϨϋ
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍έΎϴΧ
έϮμϟ΍νήϋΔϗΩ
Γήϛ΍ΫΔϗΎτΑϰϠϋΎϬϠϴΠδΗΩ΍ήϤϟ΍ΔϗΪϟ΍ΪϳΪΤΗϚϨϜϤϳ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
0:00:00 [475Min] STBY
ΓέϮμϟ΍ΔϗΩ
1.6M
1696X960(16:9)
0.4M
848X480(16:9)
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
«.έϮμϟ΍νήϋΔϗΩ»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
"(˺˿̂) ˺˿̂˿[̂˿˹"
1.6M
.˺˿̂˿[̂˿˹ώϠΒΗΡϮοϭΔΟέΪΑϞϴΠδΘϠϟ
0.4M
.́˽́[˽́˹ώϠΒΗΡϮοϭΔΟέΪΑϞϴΠδΘϠϟ
"(˺˿̂) ́˽́[˽́˹"
.˺˿˹˹[˺˻˹˹ώϠΒΗΡϮοϭΔΟέΪΑϞϴΠδΘϠϟ
"(˽˼) ˺˿˹˹[˺˻˹˹"
.́˹˹[˿˹˹ώϠΒΗΡϮοϭΔΟέΪΑϞϴΠδΘϠϟ
"(˽˼) ́˹˹[˿˹˹"
ΔϴϟΎόϟ΍ΔϗΪϟ΍ϢϋΪϳϻϥΎϛ΍Ϋ·ήΧ΁ίΎϬΟϰϠϋϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϠΠδϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋέάόΘϳΪϗ
ΡϮοϮϟ΍ΔΟέΩΩΎϳΩίΎΑΓέϮμϟ΍ΓΩϮΟΩ΍ΩΰΗˬΔϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ξϴϤΤΘΑϖϠόΘϳΎϤϴϓ
˱
˼˽ΔΤϔμϟ΍«ϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήψϟΎϘϓϭΎϬϠϴΠδΗϦϜϤϳϲΘϟ΍έϮμϟ΍ΩΪϋϒϠΘΨϳ
ΔϗΩέΎϴΘΧ΍ΪϨϋϞϗϷ΍ΡϮοϮϟ΍ΔΟέΩΕ΍ΫέϮμϟ΍ϦϣΓήϛ΍άϟΎΑήΒϛ΃ΔΣΎδϣΔϴϟΎόϟ΍ΡϮοϮϟ΍ΔΟέΩΕ΍ΫέϮμϟ΍ϞϐθΗ
Γήϛ΍άϟ΍ϲϓέϮμϟ΍ρΎϘΘϟϻϞϗ΃ΔΣΎδϣϙΎϨϫϥϮϜϳˬϰϠϋϷ΍νήόϟ΍
˱
ξϳήϋ˺˿̂ΔϔϴχϭΪϳΪΤΘϟΎϘΒσ³έϮμϟ΍ΔϗΩ´˰ΑΔλΎΨϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋϒϠΘΨΗ
s
s
s
s
s
˽́
ξϳήϋ˺˿̂
ΔΒδϧ˽˼ξϳήϋ˺˿̂ϞϴϐθΘϟ΍ϭ΃ϞϴΠδΘϟ΍ϞΟ΃ϦϣLCDΔηΎθϟΎϬϴϓΐϏήΗϲΘϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧΪϳΪΤΗϚϨϜϤϳ
νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
0:00:00 [475Min] STBY
ξϳήϋ16:9
ϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΗ
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
«.ξϳήϋ˺˿̂» e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
ξϳήϋ16:9
ϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΗ
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
-
ϰϟ·ωΎϔΗέ΍ΔΒδϨΑΓέϮμϟ΍νήόϟΔϔϴχϮϟ΍ϞϴτόΘΑήμϨόϟ΍΍άϫϡϮϘϳ
.˽˼νήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋ˽˼ΔϴΟΫϮϤϨϟ΍νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧΩΪΣ
ϑΎϘϳ·
-
.˺˿̂νήόϟ΍ϰϟ·ωΎϔΗέϻ΍ΔΒδϧνήόΘγ΍ϭϞΠγ
ϞϴϐθΗ
«.ϞϴϐθΗξϳήϋ˺˿̂»ΪϨϋΎγΎγ΃ΎϬτΒοϢΗϞϴΠδΘϟ΍ΔϴϠϤϋ˯΍ήΟ·ϞΒϗϪϠϴΠδΗΪϳήΗϱάϟ΍ϢϠϴϔϟ΍αΎϴϘϣϦϣΪϛ΄Θϟ΍ϰΟήϳ
ΎϬτΒοΪϨϋϰΘΣ˽˼ώϠΒΗωΎϔΗέ΍ϰϟ·νήϋΔΒδϨΑϡϼϓϷ΍ϞϴΠδΗϰϠϋ«ϱΩΎϋΐϳϭ»ϭ«ϖϴϗΩΐϳϭ»ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩΕ΍Ω΍Ϊϋ·ϞϤόΗ
.˺˿̂ϰϠϋ
˽̂
‡
‡
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍έΎϴΧ
ξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗ
˱
Γ˯ΎοϹ΍ϑϭήχϭϑΪϬϠϟΎϘϓϭΔϴόϴΒτϟ΍ϥ΍ϮϟϷΎΑϞϴΠδΘϟ΍ϚϨϜϤϳϭΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗϩήϳϮμΗΩ΍ήϤϟ΍ϑΪϬϟ΍ϥϮϟςΒπΑϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡϮϘΗ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
0:00:00 [475Min] STBY
ξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗ
ϲ΋ΎϘϠΗ
έΎϬϧ
Ϣ΋ΎϏ
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
«.ξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗ»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
ξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗ
ϲ΋ΎϘϠΗ
έΎϬϧ
Ϣ΋ΎϏ
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
ϲ΋ΎϘϠΗϞϜθΑξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗςΒο΍
˱
ΔϴΟέΎΨϟ΍Γ˯ΎοϺϟΎϘϓϭξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗϲϓϢϜΤΘϠϟ
ϲ΋ΎϘϠΗ
ΔϤϠψϤϟ΍ϦϛΎϣϷ΍ϭ΃ϡϮϴϐϟΎΑΓΪΒϠϤϟ΍˯ΎϤδϟ΍κΨϳΎϤϴϓςΒο΍
Ϣ΋ΎϏ
ξϴΑϷ΍ΖϨγέϮϔϟ΍˯ϮοϲϓςΒο΍
ΕΎϫϮϳΩϮΘγ ϞΜϣ Γ˯ΎοϹ΍ ΓΪϳΪη ϭ΃ ϑΎϛ ˯Ϯο ΎϬϴϓ βϴϟ ϲΘϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ ςΒο΍
ήϳϮμΘϟ΍
ϒϗϮϤϟ΍ϭ΃Γ˯ΎοϹ΍έΪμϣϊϣϖϓ΍ϮΘϴϟΎ˱ϳϭΪϳξϴΑϷ΍ϥϮϠϟ΍ϥί΍ϮΗςΒο΍
έΎϬϧ
ΖϨγέϮϠϓ
ϦΘδΠϨΗ
"WBκϴμΨΗ
˾˹
Ύ˱ϳϭΪϳξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗςΒπϟ
ΔϜϴϤγ˯ΎπϴΑΔϗέϭ
W
T
:00
:00
[47
999
1.6M
νΏ
in]
5M
ρΕ
ϭ΍ίϥ
VIE
TBY
΍ϝ΃Ώ
ϱν
W
.«ξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗςΒο»ΔϟΎγήϟ΍ϭ(
.«WBκϴμΨΗ»ΪϳΪΤΗ .˺
)ήηΆϤϟ΍νήϋϢΘϳ ‡
˱
ΎϓΎϔηβϴϟ΍
ήμϨϋϡΪΨΘγ΍ΔηΎθϟ΍ϸϤϳΚϴΤΑϕέϮϟ΍ΔότϗϞΜϣξϴΑ΃ήμϨϋϝϮΣ΍
έΎσ·ϊο
.˻
˱
˱
ϡ΍ΪΨΘγΎΑΓέΆΒϟ΍΢ϴΤμΘΑϢϘϓˬΎϬϔμΘϨϣϲϓβϴϟΔηΎθϟ΍ϸϤϳϱάϟ΍ήμϨόϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ· ‡
˾́ΔΤϔμϟ΍««ΔϳϭΪϳΓέΆΑ»
ΝϭήΧ
Y
ςΒοSTB
.OKέίϰϠϋςϐο΍ .˼
0:00:00 [475Min] STBY
1.6M
.(
)ήηΆϤϟ΍νήϋϢΘϴγΎϤϛξϴΑϷ΍ϥϮϠϟ΍ϥί΍ϮΗΩ΍Ϊϋ·ϖϴΒτΗϢΘϴγ
‡
9999
νΏρΕϭ΍ίϥ΍ϝ΃Ώϱν
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˽
ξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗϢϬϓ
ϯΪϟξϴΑϷ΍ϥϮϠϟΎΑήϬψΗϲΘϟ΍˯ΎϴηϷ΍ϞϘϨ˵ΗΚϴΤΑˬΔϴϘϴϘΤϟ΍ήϴϏϥ΍ϮϟϷ΍ΐϟ΍ϮϗΔϟ΍ί·ΔϴϠϤϋϦϋΓέΎΒϋϮϫWBξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗ
ϱάϟ΍ϭ˯Ϯπϟ΍έΪμϣϲϓ©ϥϮϠϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩªϢ΋ϼϤϟ΍ξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗϲϋ΍ήϳϥ΃ΐΠϳϭΓέϮμϟ΍ϲϓξϴΑϷ΍ϥϮϠϟΎΑκΨθϟ΍
ξϴΑϷ΍˯ϮπϠϟΔϴΒδϨϟ΍ΓΩϭήΒϟ΍ϭ΃˯ϑΪϟ΍ϰϟ·ήϴθϳ
ςΒο
ΝϭήΧ
ϚϟΫϰϟ·ΎϣϭˬωϮϤθϟ΍˯ϮοˬΖϨγέϮϠϔϟ΍ˬϲόϴΒτϟ΍˯Ϯπϟ΍ϞΧ΍ΪϟΎΑ˯Ϯπϟ΍ϦϣρΎϤϧ΃ΓΪϋϲϓΎϣϢδΟϞϴΠδΗϦϜϤϳ
ξϴΑϷ΍ϥϮϠϟ΍ϥί΍ϮΗΕ΍Ω΍Ϊϋ·ΐδΣϢδΠϟ΍ϝϼχΔΟέΩϒϠΘΨΘγˬ˯Ϯπϟ΍έΪμϣΐδΣϒϠΘΨΗϥϮϠϟ΍ΔΟέΩϥ΃ΚϴΣ
ΔϴόϴΒτϟ΍Ξ΋ΎΘϨϟ΍Ϟπϓ΃ϰϠϋϝϮμΤϠϟΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
΍ήϴϣΎϛϒθΘϜΗϻΪϗϻ·ϭ΍άϫˬϥϮϠϟ΍ξϴΑ΃ΔηΎθϟ΍ϸϤϴγϱάϟ΍ϑΪϬϟ΍ϥϮϜϳϥ΃ΐΠϳˬΎ˱ϳϭΪϳξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗςΒοΪϨϋ
ΔΒγΎϨϤϟ΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤϴϗϮϳΪϴϔϟ΍
ϯήΧ΃ΓήϣξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗςΒοϦϴΤϟϪτΒοϢΗϱάϟ΍Ω΍ΪϋϹ΍Ϟψϳ
Ϟπϓ΃Ξ΋ΎΘϧϰϟ·«ϲ΋ΎϘϠΗ»ϰϠϋςΒπϟ΍ϱΩΆϳΪϗˬΝέΎΨϟΎΑϱΩΎόϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ϖϴϗΩϭ΢ο΍ϭΩ΍Ϊϋ·ϰϠϋϝϮμΤϠϟϲϤϗήϟ΍ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍Δϔϴχϭ˯ΎϐϟΈΑϢϗ
Γ˯ΎοϹ΍ϑϭήχήϴϐΗΪϨϋξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗϦϴϴόΗΓΩΎϋΈΑϢϗ
˾˺
‡
‡
‡
‡
‡
‡
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍έΎϴΧ
άϔϨϤϟ΍
˱ ϴ΋ΎϘϠΗΔγΪόϟ΍ΔΤΘϓςΒοϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϤόΗ
ΖΌηΎϤϔϴϛΔγΪόϟ΍ΔΤΘϓςΒοϚϟάϛϚϨϜϤϳΎϤϛϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήχϭϑΪϬϠϟΎϘϓϭΎ˱
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
0:00:00 [475Min] STBY
ΔΤΘϔϟ΍
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϱϭΪϳ
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
.©άϔϨϤϟ΍ªe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
0:00:00 [475Min] STBY
ΔΤΘϔϟ΍
ϲ΋ΎϘϠΗ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
-
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΔγΪόϟ΍ΔΤΘϓΔϤϴϗςΒπϟ
ϲ΋ΎϘϠΗ
FX.X
Ύ˱ϳϭΪϳΔγΪόϟ΍ΔΤΘϓΔϤϴϗςΒπϟ
ϱϭΪϳ
ϱϭΪϳ
ΝϭήΧ
Ύ˱ϳϭΪϳΔγΪόϟ΍ΔΤΘϓςΒο
0:00:00 [475Min] STBY
1.6M
9999
ΔϳϭΪϳΔΤΘϓ
F5.6
ϖϓ΍Ϯϣ
ϞϳΪόΗ
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
1.6M
9999
F5.6
«ϱϭΪϳ»ΩΪΣ .˺
.(e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔΤΘϔϟ΍ΔϤϴϗςΒο΍ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΪϳΪΤΘϟ΍Ϊϛ΃ ‡
.«F22»ϭ«F1.8»ϦϴΑνήόΘϟ΍ΔϤϴϗΩ΍Ϊϋ·ϦϜϤϳ ‡
ήΜϛ΃ΔϠΠδϤϟ΍ΓέϮμϟ΍ΖϧΎϛˬΔϴϟΎϋΔΤΘϔϟ΍ΖϧΎϛΎϤϠϜϓˬϱϭΪϳϰϠϋΔΤΘϔϟ΍ςΒπΑΖϤϗ΍Ϋ· ‡
Ύ˱ϣΎΘϋ·
ΔγΪόϟ΍ΔΤΘϓϢϬϓ
έϮμϟ΍ήόθΘδϣϰϟ·ϞμΗϲΘϟ΍˯Ϯπϟ΍ΔϴϤϛϲϓϢϜΤΘϠϟάϔϨϤϟ΍ϑΎϘϳ·Δϴϟ΁ςΒοϦϜϤϳ
ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓάϔϨϤϟ΍ΔϤϴϗςΒοϰϟ·ΔΟΎΤϟ΍ϥϮϜΗ
ΔϳΎϐϠϟΔόσΎγΔϴϔϠΨϟ΍ϥϮϜΗΎϣΪϨϋϭ΃ΔδϜόϨϣΓ˯Ύο·ϡ΍ΪΨΘγΎΑέϮμϟ΍ρΎϘΘϟ΍ΪϨϋ ‡
ΪϴϠΠϟ΍ϰϠϋϖϠΣΰΘϟ΍ΪϨϋϭ΃ΊσΎθϟ΍ϞΜϣΔδϛΎϋΔϴόϴΒσΔϴϔϠΧϲϓέϮλρΎϘΘϟ΍ΪϨϋ ‡
ϲϠϴϠϟ΍ΪϬθϤϟ΍ˬϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠϋΔϳΎϐϠϟΔϨϛ΍ΩΔϴϔϠΨϟ΍ϥϮϜΗΎϣΪϨϋ ‡
˾˻
ϖϟΎϐϟ΍Δϋήγ
˱ ϳϭΪϳϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγςΒοΎπ˴ϳ΃ϚϨϜϤϳϭϢδΠϟ΍ωϮτγΔΟέΪϟΎϘϓϭΎ˱
˱ ϴ΋ΎϘϠΗϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛςΒπΗ
ΪϬθϤϟ΍ϑϭήψϟΎϘϓϭΎ˱
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
0:00:00 [475Min] STBY
ϖϟΎϐϟ΍Δϋήγ
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϱϭΪϳ
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
.©ϖϟΎϐϟ΍Δϋήγªe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
0:00:00 [475Min] STBY
γήϋΔ΍ϟϐΎϟϖ
ϲ΋ΎϘϠΗ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
-
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΔγΪόϟ΍ΔΤΘϓΔϤϴϗϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛςΒπΗ
ϭ΃˺˻˹/˺ϭ΃˾˹/˺ϰϠϋϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγΩ΍Ϊϋ·ϦϜϤϳ
˽˹˹˹/˺ϭ΃˻˹˹˹/˺ϭ΃˺˹˹˹/˺ϭ΃˾˹˹/˺ϭ΃˻˾˹/˺
˺˹˹˹˹/˺ϭ΃
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϱϭΪϳ
ΝϭήΧ
1/XXX
ϱϭΪϳ
Ύ˱ϳϭΪϳΔγΪόϟ΍ΔΤΘϓςΒο
0:00:00 [475Min] STBY
1.6M
9999
ϱϭΪϳϖϟΎϏ
1/500
ϖϓ΍Ϯϣ
˾˼
ϞϳΪόΗ
ΝϭήΧ
«ϱϭΪϳ»ΩΪΣ .˺
e/f©ϢϜΤΘϟ΍ªω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγΔϤϴϗςΒο΍ .˻
.ϖϓ΍Ϯϣέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋΏϮϏήϤϟ΍ϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγΩ΍Ϊϋ·Ϊϴϛ΄ΘΑϢϗ ‡
.˺˹˹˹˹/˺ϰϟ·˾˹/˺ϦϴΑϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγΔϤϴϗςΒοϦϜϤϳ ‡
ωΎΒτϧ΍˯ΎτϋϹϖϟΎϐϟ΍ΔϋήδϟΔόϳήγΔϤϴϗςΒπΑϢϗˬϑΪϬϠϟΔόϳήγΕΎϛήΣρΎϘΘϟϻ ‡
ϖϟΎϐϟ΍ΔϋήδϟΔΌϴτΑΔϤϴϗςΒπΑϢϗˬϡΎϋϪΟϮΑΔόϳήδϟ΍ΕΎϛήΤϟ΍Ϧϋϊ΋΍έ
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍έΎϴΧ
ϞϴΠδΘϟ΍ΪϨϋΎϬΑϰλϮϤϟ΍ϖϟΎϐϟ΍ΕΎϋήγ
ϑϭήχ
ΪϨϋήϬψΗϲΘϟ΍˯΍ΩϮδϟ΍ΔσήηϷ΍ΔΣΎδϣϖϴπΗΔϴϧΎΛ˾˹/˺ϰϠϋϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγΖϴΒΜΗϢΘϳ
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ΔηΎηϦϣέϮλρΎϘΘϟ΍
ξϔΨϨϳΔϠδϟ΍ΓήϛϞΜϣΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ΕΎοΎϳήϟ΍ΔϴϧΎΛ˺˻˹/˺ϰϠϋϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγΖϴΒΜΗϢΘϳ
ϲϘΒ΋ίΡΎΒμϣϭ΃ΔόσΎγΔ΋Ύο·ΖΤΗέϮλρΎϘΘϟ΍ΪϨϋήϬψϳϱάϟ΍ξϴϣϮϟ΍
.roller-coastersϞΜϣΔϋήδΑΔϛήΤΘϤϟ΍ΕΎΒϛήϤϟ΍ϭ΃Ε΍έΎτϘϟ΍ϭ΃ΔϛήΤΘϤϟ΍Ε΍έΎϴδϟ΍
βϨΘϟ΍ϭ΃ϒϟϮΠϟ΍ϞΜϣΔϴΟέΎΨϟ΍ΕΎοΎϳήϟ΍
ϖϟΎϐϟ΍Δϋήγ
˾˹/˺
˺˻˹/˺
˺˹˹˹/˺ ,˾˹˹/˺ ,˻˾˹/˺
˺˹˹˹˹/˺ ,˽˹˹˹/˺ ,˻˹˹˹/˺
ϲϓςϘϓΔϴδϤθϟ΍έϮμϟ΍ρΎϘΘϟΎΑϢϗϚϳΪϟΔϴϤϗήϟ΍ΐϳϮϟ΍΍ήϴϣΎϛϞτόΗϲϓΐΒδΘϳΪϗϚϟΫϞόϓϥ·ΚϴΣβϤθϟ΍ϰϠϋΰϛήΗϻ
ϖδϐϟ΍ΪϨϋϝΎΤϟ΍ϮϫΎϤϛˬΔπϔΨϨϣΓ˯Ύο·ϑϭήχ
ΔϴϟΎϋΔϤϴϗϰϠϋϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγςΒοΪϨϋΔδϧΎΠΘϣΓέϮμϟ΍ϭΪΒΗϻ ‡
ΓέϮλΞΘϨΗΔόϔΗήϤϟ΍ϖϟΎϐϟ΍ΕΎϋήγϥ΃φΣϻϭΔϛήΤϟ΍ϊϳήγϑΪϫϱ΃ήϳϮμΘϟϖϟΎϐϠϟΔϋήγϰϠϋ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑ΢μϨϳ ‡
Ϟϗ΃Γ˯Ύο·ϞΒϘϳήόθΘδϤϟ΍ϥΎϛˬϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγΕΩ΍ίΎϤϠϜϓΔϣΎΘϗήΜϛ΃
˾˽
ξϳήόΘϟ΍ΔϤϴϗEV
˱
˱
ϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήψϟΎϘϓϭϢδΠϟ΍ϰϠϋΎ˱
ϳϭΪϳνήόΘϟ΍ςΒοΎπϳ΃ϚϨϜϤϳΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗ˯ϮπϠϟνήόΘϟ΍ΔΟέΩςΒπΑΔϗΪϟ΍ΔϴϟΎϋϮϳΪϴϓ΍ήϴϣΎϛϡϮϘΗ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
0:00:00 [475Min] STBY
EV
ϞϳΪόΗ
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
9999
1.6M
EV
0
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
«.ξϳήόΘϟ΍ΔϤϴϗªe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
.OK έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ .˻
.LCDΔηΎηϰϠϋΓέϮμϟ΍νήϋ˯ΎϨΛ΃ξϳήόΘϟ΍ςΒπϟe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ .˼
.«˻̄˹+»ϭ«˻̄˹-»ϦϴΑνήόΘϟ΍ΔϤϴϗΩ΍Ϊϋ·ϦϜϤϳ
ΔϠΠδϤϟ΍ΓέϮμϟ΍ωϮτγΔΟέΩΩ΍ΩΰΗˬϱϭΪϴϟ΍ςΒπϟ΍ϰϠϋνήόΘϟ΍ϦϴϴόΗΔϟΎΣϲϓ
˯ϮπϠϟνήόΘϟ΍ΔΟέΩΓΩΎϳΰΑ
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟΎΑΪϳΪΤΘϟ΍Ϊϛ΃ .˽
ΔϤϴϗϭ(
)ήηΆϤϟ΍ϦϣϞϛνήϋϢΘϳϭΓ˯ΎοϹ΍ΔΟέΩΔϤϴϗΩ΍Ϊϋ·ϖϴΒτΗϢΘϳ
ςΒπϟ΍
.˼ΓϮτΨϟ΍ϲϓ³˹´ΪϳΪΤΘΑϢϗˬΎ˱ϳϭΪϳΔσϮΒπϤϟ΍ξϳήόΘϟ΍ΔϤϴϗ˯ΎϐϟϹ
Γ˯ΎοϹ΍ΔΟέΩΔϤϴϗEVϢϬϓ
ϲϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍ςϴγϮϟ΍ϰϠϋϪτϴϠδΗΡϮϤδϤϟ΍˯ϮπϠϟϲϟΎϤΟϹ΍έ΍ΪϘϤϟ΍ϲϫΓ˯ΎοϹ΍ΔΟέΩΔϤϴϗΪόΗ
ϚϟάϛϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϭ΃έϮμϟ΍ρΎϘΘϟ΍ΔϴϠϤϋ˯ΎϨΛ΃έϮμϟ΍ήόθΘδϣϭ΃ϲϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍ϢϠϴϔϟ΍
ϩΎϧΩ΃ΔΟέΪϤϟ΍ϒϗ΍ϮϤϟ΍ϲϓΎ˱ϳϭΪϳ˯ϮπϠϟνήόΘϟ΍ΔΟέΩςΒπΑϰλϮϳ
ΔϳΎϐϠϟΔόσΎγΔϴϔϠΨϟ΍ϥϮϜΗΎϣΪϨϋϭ΃ΔδϜόϨϣΓ˯Ύο·ϡ΍ΪΨΘγΎΑέϮμϟ΍ρΎϘΘϟ΍ΪϨϋΪϴϠΠϟ΍ϰϠϋϖϠΣΰΘϟ΍ΪϨϋϭ΃ΊσΎθϟ΍ϰϠϋήϳϮμΘϟ΍ϞΜϣΔδϛΎϋΔϴόϴΒσΔϴϔϠΨΑέϮμϟ΍ρΎϘΘϟ΍ΪϨϋΎ˱όσΎγϩήϳϮμΗΩ΍ήϤϟ΍ϢδΠϟ΍ϥϮϜϳΎϣΪϨϋϭ΃ήϴΒϛΪΣϰϟ·ΔϤΗΎϗΔϴϔϠΨϟ΍ϥϮϜΗΎϣΪϨϋ˻˿ΔΤϔμϟ΍«έΎμΘΧϻ΍ΔϤ΋ΎϗϦϣνήόΘϟ΍ϦϴϴόΗϦϜϤϳΎϤϛ ‡
˱
.(9ΔϤϴϘϟΎ˱όΒΗϲ΋ΎϘϠΗϞϜθΑΎπϳ΃ϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγϒϠΘΨΗ
‡
˾˾
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍έΎϴΧ
C.Nite
˱
ϥϭΩΔϤϠψϣϦϛΎϣ΃ϲϓΎϋϮτγήΜϛ΃ΓέϮλϞϴΠδΗϭ΃ˬϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγϲϓϢϜΤΘϟ΍ϝϼΧϦϣΔΌϴτΒϟ΍ΔϛήΤϟΎΑήϬψϳϪϠϴΠδΗϢΗϱάϟ΍ϑΪϬϟ΍ϞόΟϚϧΎϜϣΈΑ
ϥ΍ϮϟϷ΍ΓΩϮΟϰϠϋήϴΛ΄Θϟ΍
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
0:00:00 [475Min] STBY
C.Nite
ϑΎϘϳ·
ϲ΋ΎϘϠΗ
1/25
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
.«C.Nite»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
0:00:00 [475Min] STBY
C.Nite
ϑΎϘϳ·
ϲ΋ΎϘϠΗ
1/25
ΝϭήΧ
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
ΔϔϴχϮϟ΍ϞϴτόΘϟ
ΔΟέΩϞϳΪόΘΑΔΠϣΪϤϟ΍΍ήϴϣΎϜϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡϮϘΗ
Ύϴ΋ΎϘϠΗΓέϮμϟ΍ωϮτγ
˱
ξϔΨϨϣϕΎτϧΪϣϝϼΧϦϣΎϋϮτγήΜϛ΃ΓέϮλϞϴΠδΘϟ
˻˾/˺ϰϟ·Δϋήδϟ΍
˱
ϖϟΎϐϟ΍ΔϋήγΖϴΒΜΗϝϼΧϦϣΎϋϮτγήΜϛ΃ΓέϮλϞϴΠδΘϟ
ΔϤϠψϤϟ΍ϦϛΎϣϷ΍ϲϓ˺˼/˺ϰϠϋ
“ϑΎϘϳ·´
“ϲ΋ΎϘϠΗ´
“˻˾/˺´
“˺˼/˺´
ςΒοϢΘϳˬΔϴϠϴϠϟ΍Γ˯ΎοϹ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋήϴΛ΄Θϟ΍ϞΜϣΔΌϴτΑΔϛήΣΓέϮμϟ΍άΧ΄ΗˬΔϴϠϴϠϟ΍Γ˯ΎοϹ΍ϊοϭϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋ
Ύ˱Βϴϋ΍άϫΪόϳϻϭΔηΎθϟ΍ϰϠϋ˯ΎπϴΑρΎϘϧήϬψΗΪϗϭ˯ςΒΑΓέΆΒϟ΍
˾˿
ΓέΆΒϟ΍
ϚϨϜϤϳϭΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗΓέΆΒϟ΍ςΒοΎ˱Ϥ΋΍ΩϢΘϳˬϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗΪϨϋϭΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗΓέΆΒϟ΍ςΒοΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗϢδΠϟ΍ϰϠϋΓέΆΒϟ΍ςΒπΑΓ˱ ΩΎϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡϮϘΗ
˱
˱
ϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήψϟΎϘϓϭϑΪϬϟ΍ϰϠϋΎ˱
ϳϭΪϳΓέΆΒϟ΍ςΒοΎπϳ΃
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
0:00:00
]niM574[475Min]
[ 00:00:0 STBY
YBTS
΍ϟΒΆέΓ
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϪΟϮϟ΍ϑΎθϜΘγ΍
ϱϭΪϳ
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
«.ΓέΆΒϟ΍ªe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
0:00:00 [475Min] STBY
ΓέΆΒϟ΍
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϪΟϮϟ΍ϑΎθϜΘγ΍
ϱϭΪϳ
ΝϭήΧ
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
- Δϴ΋ΎϘϠΘϟ΍ΓέΆΒϟ΍ςΒοΓΰϴϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϞπϓϷ΍Ϧϣˬϝ΍ϮΣϷ΍Ϣψόϣϲϓ
ϞϴΠδΘϟ΍Ϧϣϲϋ΍ΪΑϹ΍ΐϧΎΠϟ΍ϰϠϋΰϴϛήΘϟ΍΢ϴΘϳϪϧ΃ΚϴΣ
ϪΟϭϸϟϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ϑΎθΘϛϻ΍ϝϼΧϦϣΔϟΎΣϞπϓ΄ΑέϮμϟ΍ϞϴΠδΘϟ
ϲΘϟ΍ϑϭήψϟ΍ξόΑϲϓΎ˱ϳέϭήο΍ήϣ΃ΓέΆΒϠϟϱϭΪϴϟ΍ςΒπϟ΍ϥϮϜϳΪϗ
˱
ϪϴϠϋΩΎϤΘϋϻ΍ϦϜϤϳϻϭ΃Ύ˱Βόλ΍ήϣ΃ΓέΆΒϠϟϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ςΒπϟ΍ϦϣϞόΠΗ
˱
ϲ΋ΎϘϠΗ
ϑΎθϜΘγ΍
ϪΟϮϟ΍
ϱϭΪϳ
ϪΟϮϟ΍ϑΎθϜΘγ΍
0:00:00 [475Min] STBY
1.6M
9999
ΓέΆΒϟ΍ςΒπΑϡϮϘΗϭΎϬϴϠϋϑήόΘΗϭϪΟϭϷΎΑΔϬϴΒθϟ΍ϝΎϜηϷ΍ϪΟϮϟ΍ϒθϛΔϔϴχϭϒθΘϜΗ
˱
ϒθΘϜϤϟ΍ϪΟϮϠϟϰϠΜϤϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήχ΍ήϴϣΎϜϟ΍ςΒπΗˬΎπϳ΃Ύ˱
ϴ΋ΎϘϠΗνήόΘϟ΍ϭϥ΍ϮϟϷ΍ϭ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬ©ϪΟϮϟ΍ϑΎθϜΘγ΍ªΔϴλΎΧΪϳΪΤΘϟd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ ‡
OKέΰϟ΍
ϲ΋ΎϘϠΗϞϜθΑϊΒΘΘϤϟ΍ϪΟϮϟ΍ϦϴδΤΗϢΘϳϪϟϮΣέΎσ·νήϋϭϪΟϮϟ΍ϊΒΘΗ
)ϪΟϮϟ΍ϑΎθϜΘγ΍ªϪΟϮϟ΍ϒθϛέΎσ·ϭ( )ϪΟϮϟ΍ϑΎθϜΘγ΍ªϪΟϮϟ΍ϒθϛΕ΍ήηΆϣϞϴΠδΗϢΘϳϻ ‡
.(
ϰϠϋνήόΘϟ΍ϭΓέΆΒϟ΍ςΒοϮϫϪΟϮϟ΍ϒθϛΔϔϴχϭϰϠϋ΍ήϴϣΎϜϟ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃κΨθϟ΍ϪΟϭέΎσ·ΪϳΪΤΗΔΠϴΘϧϥϮϜΗ ‡
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϰϠΜϤϟ΍ϢϴϘϟ΍
˱
‡
ϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήψϟΎϘϓϭϪΟϮϟ΍ϒθϛΔϔϴχϭϞϤόΗϻΪϗ
Ϧ΋ΎϜϟ΍ϦϜϳϢϟϥ·ϭϰΘΣˬ©ϪΟϮϟ΍ϪΒθϳϱάϟ΍ªϞϜθϟ΍έΎσ·ΪϳΪΤΗΪϨϋϪΟϮϟ΍ϒθϛέΎσ·ήϬψϳΪϗˬϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠϋ
ϪΟϮϟ΍ϒθϛΔϔϴχϭϑΎϘϳΈΑϢϗˬϚϟΫΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓϭκΨηϪΟϭ
˾̀
ΐΠϳΓ˯ΎοϹ΍ϯϮΘδϣνΎϔΨϧ΍ϊϣϞϴϐθΘϟ΍ΪϨϋϭ΃ˬκΨθϟ΍ϪΟϭΐϧΎΟϰϠϋέΎσ·ϊοϭΪϨϋϪΟϭϷ΍ϊΒΘΗΓΰϴϣϞϤόΗϻ ‡
Γ˯ΎοϺϟϲϓΎϛϯϮΘδϣήϴϓϮΗϭ΃ˬϪΟϮϟ΍ΔϬΟ΍ϮϣϚϴϠϋ
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍έΎϴΧ
ϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Ύ˱ϳϭΪϳΓέΆΒϟ΍ςΒο
ϢΘϳϻΪϗˬϚϟΫϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋϭΔϳΎϐϠϟ΍Ϊ˱ ϴόΑϭ΃Ύ˱ΒϳήϗϥΎϛ΃˯΍ϮγϢδΠϟ΍ϰϠϋΓέΆΒϟ΍ςΒπΑΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡϮϘΗ
˱
ΓέΆΒϠϟϱϭΪϴϟ΍ςΒπϟ΍ϊοϭϡΪΨΘγ΍ˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓϭϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήψϟΎϘϓϭΔΤϴΤμϟ΍ΓέΆΒϟ΍ϰϠϋϝϮμΤϟ΍
.©ϱϭΪϳªΪϳΪΤΘϟT/SϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ .˺
Ύ˱ϳϭΪϳΓέΆΒϟ΍ςΒοήηΆϣήϬψϳ ‡
0:00:00 [475Min] STBY
1.6M
9999
ΔϳϭΪϳΓέΆΑ
.OKέίςϐο΍ϢΛΓέΆΒϟ΍ςΒπϟΏϮϠτϤϟ΍ήηΆϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟW/XϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ .˻
ήηΆϤϟ΍νήϋϢΘϴγΎϤϛΎϳϭΪϳϖϟΎϐϟ΍Ω΍Ϊϋ·ϖϴΒτΗϢΘϴγ
‡
ΐϳήϗϢδΟϰϠϋΓέΆΒϟ΍ςΒο
eϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗˬΏήϗ΃ϑΪϫϰϠϋΰϴϛήΘϠϟ
ΐϳήϗϑΪϫ!
ΪϴόΑϑΪϫ!
ΪϴόΑϢδΟϰϠϋΓέΆΒϟ΍ςΒο
.fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗˬΪϴόΑϢδΟϰϠϋΓέΆΒϟ΍ςΒπϟ
ΔϴϠϤϋϦϣ˯ΎϬΘϧϻ΍ΪϨϋΕ΍ήηΆϤϟ΍ϦϴΑ / ΪόΒϟ΍ϭ΃ΏήϘϟ΍ΰϣέήϬψϳ ‡
ϖϴΒτΗϢΘϳΓέΆΒϟ΍ςΒο
ΓέΆΒϟ΍ςΒπϟW/XϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΗΪόΑΔσϮΒπϤϟ΍ΔϤϴϘϟ΍ϖϴΒτΗϢΘϳ ‡
ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓΎ˱ϳϭΪϳΓέΆΒϟ΍ςΒπΑϰλϮϳ
ϢΘόϣϑΪϬϟ΍
΍Ϊ˱ ΟΔόσΎγΔϴϔϠΨϟ΍ϥϮϜΗΎϣΪϨϋ
ΔϠΘΒϣϭ΃ΔΨτϠϣΓάϓΎϧϒϠΧϑΪϬϟ΍
ΔϠ΋Ύϣϭ΃ΔϔϴΜϛΔϴϘϓ΃ρϮτΧϭΫϑΪϬϟ΍
ΐϳήϗϙϼγϷ΍ϦϣέϮγϒϠΧΪϴόΑϑΪϬϟ΍
ϦϳΎΒΘϟ΍ΔπϔΨϨϣϑ΍ΪϫϷ΍ϦϣΎϤϫήϴϏϭςϴΤϤϟ΍ϮΠϟ΍ϭς΋΍ϮΤϟ΍
ΔδϛΎόϟ΍ϭ΃ΔϳϮϗΓ˯Ύο·ΎϬϨϣΚόΒϨϳϲΘϟ΍ϑ΍ΪϫϷ΍
έΎσϹ΍ΔϓΎΣΏήϗϑΪϫϰϠϋΰϴϛήΘϟ΍
˻̀~˻˿ΔΤϔμϟ΍«έΎμΘΧϻ΍΢ϴΗΎϔϣΪΣ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϟϮϬδΑΓέΆΒϟ΍ςΒοϚϨϜϤϳ
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϒμΘϨϤϟ΍ϰϠϋΓέΆΒϠϟϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ςΒπϟ΍ΰϛήϳΎϤϨϴΑέΎσϹ΍ΩΪΤϣΪϬθϤϟΎΑΔτϘϧϰϠϋΓέΆΒϠϟϱϭΪϴϟ΍ςΒπϟ΍ΰϛήϳ
ήϴΒϜΘϟ΍Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϟΎΣϲϓΎ˱ϳϭΪϳΓέΆΒϟ΍ςΒοϞΒϗΏϮϠτϤϟ΍ϑΪϬϟ΍ρΎϘΘϟϻήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ΔϔϴχϭϡΪΨΘγ΍
ΓέΆΒϟ΍ςΒοΓΩΎϋ·ϡΰϠϳˬΎ˱ϳϭΪϳΓέΆΒϟ΍ςΒοΪόΑήϴϐμΘϟ΍
ήϴΒϜΘϟ΍ωϮϧ»ςΒοΪϨϋϑΎϘϳ·ϊοϭϰϠϋϲϤϗήϟ΍ήϴϐμΘϟ΍ϭήϴΒϜΘϟ΍Δϔϴχϭϥ΃ϦϣΪϛ΄ΗˬΎ˱ϳϭΪϳΓέΆΒϟ΍ςΒοϞΒϗ
ήϴϐμΘϟ΍ϭήϴΒϜΘϟ΍ΓΰϴϣϑΎϘϳΈΑϢϗϖϴϗΩϞϜθΑΎϳϭΪϳΓέΆΒϟ΍ςΒοϢΘϳϦϟˬ«ϲϤϗέήϴϐμΗήϴΒϜΗ»ϰϟ·«ήϴϐμΘϟ΍
˿˼ΔΤϔμϟ΍«ϲϤϗήϟ΍
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
˾́
(HDISί΍ΰΘϫϻ΍ϊϨϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΕ΍ί΍ΰΘϫ΍ϦϋΔΠΗΎϨϟ΍ΔΘΑΎΜϟ΍ήϴϏέϮμϟ΍ξϳϮόΘϟϲϧϭήΘϜϟϹ΍έϮμϟ΍ϥί΍ϮϣHDISί΍ΰΘϫϻ΍ϊϨϣΔϔϴχϭϡΪΨΘγ΍
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
0:00:00 [475Min] STBY
(HDISί΍ΰΘϫϻ΍Ϊο
ϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΗ
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
.«(HDISί΍ΰΘϫϻ΍ϊϨϣªe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
0:00:00 [475Min] STBY
(HDISί΍ΰΘϫϻ΍Ϊο
ϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΗ
ΝϭήΧ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ΔϔϴχϮϟ΍ϞϴτόΘΑϡϮϘϳ
ϊϨϤϟHDISί΍ΰΘϫϻ΍ϊϨϣΔϔϴχϭϦϴϜϤΗϢΗ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΕ΍ί΍ΰΘϫ΍
ήμϨόϟ΍
ϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΗ
΢ϴϤϠΗ
˭ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓί΍ΰΘϫϻ΍ϊϨϣΔϔϴχϭϡΪΨΘγ΍
ϊγϭ΃ϕΎτϧϰϠϋήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋϞϴΠδΘϟ΍ ‡
ήϴϐλϢδΠϟΏήϗϦϋΓέϮλϞϴΠδΗ ‡
ϙήΤΘϟ΍ϭ΃ϲθϤϟ΍˯ΎϨΛ΃ϞϴΠδΘϟ΍ ‡
άϓ΍ϮϨϟ΍ήΒϋΕΎΒϛήϤϟ΍ϞΧ΍ΩϦϣϞϴΠδΘϟ΍ ‡
ϞϴϐθΘϟ΍ϰϠϋHDISί΍ΰΘϫϻ΍ϊϨϣςΒπΑΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗ60$57$872ϊοϭϡϮϘϳ
ϞϴϐθΗϰϠϋί΍ΰΘϫϻ΍ϊϨϣΔϴλΎΧςΒοϢΗϮϟϰΘΣϡΎΗϞϜθΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟΪϳΪθϟ΍ί΍ΰΘϫϻ΍΢ϴΤμΗϢΘϳϻΪϗ
ϡΎϜΣΈΑϚϳΪϳΎΘϠϜΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϚδϣ΃
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΔοϭήόϤϟ΍ΔϛήΤϟ΍ϭϑΪϬϠϟΔϴϠόϔϟ΍ΔϛήΤϟ΍ϦϴΑςϴδΑϑϼΘΧ΍ήϬψϳΪϗˬϞϴϐθΗϰϠϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫςΒοΪϨϋ
ϞϜθΑΔϴϟΎϴΨϟ΍έϮμϟ΍ήϬψΗΪϗϞϴϐθΗϰϠϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫςΒο˯ΎϨΛ΃ϝΎϋήϴΒϜΗϝΪόϤΑΔϨϛ΍ΩΓ˯Ύο·ϲϓϞϴΠδΘϟ΍ΪϨϋ
˳
ϑΎϘϳ·ϰϠϋί΍ΰΘϫϻ΍ϊϨϣΔϴλΎΧςΒοϭϖϓήϣήϴϏϢ΋΍ϮϘϟ΍ϲΛϼΛϞϣΎΣϡ΍ΪΨΘγΎΑˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓˬϲλϮϧϭυϮΤϠϣ
˾̂
‡
‡
‡
‡
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍έΎϴΧ
ϲϤϗήϟ΍ήϴΛ΄Θϟ΍
ϞϴΠδΘϟ΍ϰϠϋΎ˱ϴϋ΍ΪΑ·΍ήϬψϣϲϤϗήϟ΍ήΛΆϤϟ΍Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϲϔπϳ
˱
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
0:00:00 [475Min] STBY
ϲϤϗέήΛΆϣ
ϑΎϘϳ·
ξϴΑ΃ϭΩϮγ΃
Ϧϛ΍ΩϲϨΑ
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
.©ϲϤϗήϟ΍ήϴΛ΄Θϟ΍ªe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ώο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋρ
ΝϭήΧ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ϲϤϗέήϴΛ΄ΗΕ΍έΎϴΧΔδϤΨϟΔϠΜϣ΃˺˹
ξϴΑ΃ϭΩϮγ΃
ξϴΑϷ΍ϥϮϠϟΎΑέϮλϰϟ·έϮμϟ΍ήϴϐϳ
ΩϮγϷ΍ϭ
ϒϴΗΎΠϴϧ
ήϬψϣϲϛΎΤϴϟωϮτδϟ΍ΔΟέΩϭϥ΍ϮϟϷ΍βϜόϳ
ϒϴΗΎΠϴϨϟ΍
ζϘϧ
ΩΎόΑϷ΍ΔϴΛϼΛΓέϮλϊοϮϟ΍΍άϫϲτόϳ
ΓίέΎΑΓέϮλ
Γ΁ήϣ
ϊϨμϳϭϒμϨϟ΍ϰϟ·ΓέϮμϟ΍ϊοϮϟ΍΍άϫϊτϘϳ
ήΧϵ΍ϒμϨϟ΍ϲϓΔδϜόϨϣΓέϮλ
ϲϠϴϤΠΗ
ϲΘϟ΍ΏϮϴόϟ΍ϞϳΪόΗϲϓϊοϮϟ΍΍άϫΪϋΎδϳ
ϪΟϮϟΎΑήϬψΗ
ϑΎϘϳ·
ΔϔϴχϮϟ΍ϞϴτόΘΑήμϨόϟ΍΍άϫϡϮϘϳ
Ϧϛ΍ΩϲϨΑ
ΔϠ΋ΎϣΔϴϨ˵ΑΔϐΒλέϮμϟ΍ϊοϮϟ΍΍άϫϲτόϳ
έ΍ήϤΣϼϟ
Ϧϓ
ΓέϮμϠϟΔϴϨϓΕ΍ήΛΆϣϒϴπϳ
˯Ύδϔϴδϓ
ΓέϮμϟ΍ϰϠϋϲ΋Ύδϔϴδϓ˯ΎτϏήϬψϳ
ϞϴΘγΎΑ
ΓέϮμϠϟϢγέήϴΛ΄ΗϊοϮϟ΍΍άϫϲτόϳ
Δόϳήδϟ΍ΔϋΎΒτϟ΍
ϊσΎϘϣϲϓΓέϮμϟ΍ϞϴΠδΗΔϘϳήσ
˿˹
εϼΗ
˳
ϞδϠδϤϟ΍ΔϳΎϬϧϲϓϥϮϠϟ΍΢ϴΘϔΗϭ΃ϞδϠδϤϟ΍Δϳ΍ΪΑϲϓϥϮϠϟ΍ϡΎΘϋ·ϞΜϣΔλΎΨϟ΍Ε΍ήϴΛ΄Θϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑϞϴΠδΘϟ΍ϰϠϋϑ΍ήΘΣ΍ΔδϤϟΔϓΎο·ϦϜϤϳ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
ϑΎϘϳ·
ϞΧ΍ΪϠϟ
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
.©εϼΗªe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ
MENUέίςϐο΍ .˺
˳
0:00:00 [475Min] STBY
ϲηϼΘϟ΍ήϴΛ΄Η
/
ώο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋρ
ΝέΎΨϠϟ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ϲηϼΘϟ΍ήϴΛ΄Η
ϑΎϘϳ·
ϞΧ΍ΪϠϟ
ΝέΎΨϠϟ
ΝϭήΧ
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
ΔϔϴχϮϟ΍ϞϴτόΘϟ
ϞϴΠδΘϟ΍ΔϴϠϤϋ˯ΪΑΩήΠϤΑϲηϼΘϟ΍άϴϔϨΗ΃ΪΒϳ
ϞϴΠδΘϟ΍ϡΎϤΗ·ΪϨϋϲηϼΘϟ΍άϴϔϨΗϢΘϳ
ϚϟάϟΎ˱όΒΗϲηϼΘϟ΍άϴϔϨΗϢΘϳˬϪϓΎϘϳ·ϭ΃ϞϴΠδΘϟ΍˯ΪΑΪϨϋ
ϑΎϘϳ·
Ύ˱ϴϠΧ΍Ω
Ύ˱ϴΟέΎΧ
Ύ˱ϴΟέΎΧΎ˱ϴϠΧ΍Ω
Ύ˱ΒϳήϘΗϥ΍ϮΛ˼ϥϮϠϟ΍ϡΎΘϋ·
Ύ˱ΒϳήϘΗϥ΍ϮΛ˼ϥϮϠϟ΍΢ϴΘϔΗ
˳
ΓΪΣ΍ϭΓήϤϟΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ΪόΑΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϴτόΗϢΘϳ
˿˺
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍έΎϴΧ
ΡΎϳήϟ΍ΕϮλΐΠΣ
ΞϣΪϤϟ΍ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ϝϼΧϦϣΡΎϳήϟ΍ζϳϮθΗξϔΧϚϨϜϤϳˬΡΎϳήϟ΍ΕϮλΐΠΣΔϔϴχϭΎ˱ϣΪΨΘδϣ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
«.ΡΎϳήϟ΍ΕϮλΐΠΣªe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
ΡΎϳήϟ΍ΐΠΣ
ϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΗ
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
SCENE
ΡΎϳήϟ΍ΐΠΣ
ϑΎϘϳ·
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
ϞϴϐθΗ
ΝϭήΧ
ΔϔϴχϮϟ΍ϞϴτόΘΑϡϮϘϳ
ϑΎϘϳ·
ϦϣΕϮλϞϴΠδΗΪϨϋΡΎϳήϟ΍ζϳϮθΗϞϴϠϘΘϟ
ΞϣΪϤϟ΍ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍
ϞϴϐθΗ
ΡΎϳήϟ΍˯ΎοϮοϊϣξϔΨϨϤϟ΍ΩΩήΘϟ΍Ε΍ΫΕ΍ϮλϷ΍ξόΑϦϣκϠΨΘϟ΍ϰϟ·ϚϟάϛΡΎϳήϟ΍ΕϮλΐΠΣΔϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϱΩΆϳ
˿˻
ήϴΒϜΘϟ΍ωϮϧ
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎτϘϟϞϴΠδΗ˯ΎϨΛ΃ϲϤϗήϟ΍ϭˬϲϛάϟ΍ϭˬϱήμΒϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍Ϧϣω΍Ϯϧ΃ΔΛϼΛΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛνήόΗ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
«.ήϴΒϜΘϟ΍ωϮϧªe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
ήϴΒϜΘϟ΍ωϮϧ
ϱήμΑήϴΒϜΗ
Intelli-Zoom
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϲϤϗέϡϭϭί
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
SCENE
ήϴΒϜΘϟ΍ωϮϧ
ϱήμΑήϴΒϜΗ
Intelli-Zoom
ϲϤϗέϡϭϭί
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
1.6M
9999
-
ΔϘτϨϣςϳήθϟ΍ϦϣϦϤϳϷ΍ΐϧΎΠϟ΍νήόϳ
ήϴΒϜΘϟ΍ΔϘτϨϣήϬψΗϭϲϤϗήϟ΍ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍
ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΗΪϨϋήϴϐμΘϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήϴΒϜΘϠϟΔΣΎΘϣϲϤϗήϟ΍ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ΓΰϴϣϥϮϜΗ
.˾˻[ϰϟ·ϞμϳϝΪόϤΑήϴϐμΘϟ΍
νήϋϞϣΎϜΑήϴΒϜΘϟΎΑΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡϮϘΗ‡
ήϴΒϜΗϯΪϣϰϠϋϝϮμΤϠϟέϮμϟ΍έΎόθΘγ΍ίΎϬΟ
έϮμϟ΍ΓΩϮΟϲϓέϮϫΪΗϱ΃ϥϭΪΑήΒϛ΃
.˿˾[ϰΘΣϲϛάϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ήϓϮΘϳ‡
ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡϮϘΗˬέΎϴΨϟ΍΍άϫΪϳΪΤΗΪϨϋ‡
ϡϮϘΗΎϣΪϨϋϲϤϗήϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ϰϠϋϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ϞϴϐθΘϟΎΑ
ϭ΃ϱήμΒϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ϯΪϣϕϮϔΗΔΒδϧϰϟ·ήϴΒϜΘϟΎΑ
ϲϛάϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍
.˻˻˹˹[ϰΘΣήϴΒϜΘϟ΍ΔϴϧΎϜϣ·ήϓϮΘΗ‡
ήμϨόϟ΍
ϱήμΑήϴΒϜΗ
Intelli-"
"Zoom
ϲϤϗέϡϭϭί
ˬϱήμΒϟ΍ϭ΃ϲϛάϟ΍ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ΔΒδϧϦϋΪϳΰΗΔΒδϨΑΎ˱ϴϤϗέΓέϮμϟ΍ΔΠϟΎόϣϢΘΗˬϲϤϗήϟ΍ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΔΌϳΩέΓέϮμϟ΍ΔϗΩήϴμΗΪϗΚϴΣ
ϑΪϬϟ΍ΓέϮλήϴΒϜΗέ΍ΪϘϣΐδΣέϮμϟ΍ΓΩϮΟέϮϫΪΘΗΪϗ
˱
ΎοΎϔΨϧ΍ήΜϛ΃έϮλΓΩϮΟϰϟ·ΪΣϰμϗ΃ϰϟ·ήϴΒϜΘϟ΍ϱΩΆϳΪϗ
ϮϳΪϴϔϟΎΑΔλΎΨϟ΍ωΎϔΗέϻ΍ϰϟ·νήόϟ΍ΔΒδϧΐδΣήϴϐΘϳήϴΒϜΘϟ΍ϯΪϣ
˿˼
‡
‡
‡
‡
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍έΎϴΧ
ϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗ
ϭ΃Ϧϣΰϟ΍ϦϣΓήΘϓϝϼΧΕ΍έΎσϹ΍ϦϣΩΪόϟϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΔΠϣήΑϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍Γΰϴϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϦϜϤϳ
ϖϓήϣήϴϏϢ΋΍ϮϘϟ΍ϲΛϼΛϞϣΎΣϰϠϋΔΘΒΜϣϮϳΪϴϓ΍ήϴϣΎϛςΒοϦϜϤϳˬϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠόϓέΎσ·ϞϛϦϴΑϦϴόϣϲϨϣίϞλΎϓϡ΍ΪΨΘγΎΑ
˱
˷ΘϔΘϟΕ΍έΎσ·ρΎϘΘϟΎΑϡϮϘΘϟϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϊοϭϲϓ
ΎθϋϲϨΒϳή΋Ύσϭ΃έΎϫίϷ΍΢
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
ΔόΑΎΘΘϣΕΎτϘϟΕ
ϑΎϘϳ·
Ι1 :
α 24
ϞϴϐθΗ
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
ΔόΑΎΘΘϣΕΎτϘϟΕ
α
Ι 1
α
ϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΗ
=
Ι
ϞϘϧ
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min]
1Ι/
΍ϟΘδΠϴϞ΍ϟΒτϲ˯
α
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
ϞϴΠδΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·ϭϞϴΠδΘϟ΍ϞλΎϓςΒοϰϟ·ΝΎΘΤΗˬΔόΑΎΘΘϣΕΎτϘϟΕϊοϮϟ΍ϲϓϞϴΠδΘϠϟ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ
«.ϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗªe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
.ϖϓ΍Ϯϣέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛ©ˬϞϴϐθΗªΪϳΪΤΘϟźŸ©ϢϜΤΘϟ΍ªω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ
ϞϴΠδΘϠϟϲϟΎϤΟϹ΍ΖϗϮϟ΍ήλΎϨϋϭϞϴΠδΘϠϟϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍ϞϛνήϋϢΘϳ ‡
ΕΎϋΎγ©αªˬΔϴϧΎΛ©Ιª
źŸϢϜΤΘϟ΍έΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϝϼΧϦϣ©ϥ΍ϮΛªϞϴΠδΘϠϟΏϮϠτϤϟ΍ϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍
ϊοϭςΒοϭe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΗϖϳήσϦϋ©ΔϋΎγªϲϟΎΘϟ΍Ω΍ΪϋϹ΍ϰϟ·ϞϘΘϧ΍
ΔϘϳήτϟ΍βϔϨΑΏϮϏήϤϟ΍ϲϠϜϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍
νήϋϢΘϳˬϞϴΠδΘϟ΍ΖϗϭϲϟΎϤΟ·ϭϞϴΠδΘϟ΍ϞλΎϓΔϳήϴπΤΘϟ΍Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ςΒο˯ΎϨΛ΃ ‡
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎηϰϠϋΔόΑΎΘΘϣΕΎτϘϟϞϴΠδΘϟϲΒϳήϘΘϟ΍ΖϗϮϟ΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϭˬΩ΍ΪϋϹ΍˯ΎϬϧϹOKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΔόΑΎΘΘϣΕΎτϘϟϞϴΠδΗϊοϮϟ΍ςΒοΪόΑ
ΔόΑΎΘΘϣΕΎτϘϟϞϴΠδΗ΃ΪΒϳ ‡
ρΎϘΘϟ΍ϢΘϳˬϞϴΠδΘϠϟϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍ϭΩΪΤϤϟ΍ϲϠϜϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍ΖϗϭϰϠϋΩΎϤΘϋϻΎΑ ‡
˱
ΪϬθϣϞϜϟΎϘϓϭέϮμϟ΍Ε΍έΎσ·
.˻
.˼
.˽
.˾
.˿
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
ΔϔϴχϮϟ΍ϞϴτόΘϟ
˱
ϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϠϟΎϘϓϭϑΪϬϟ΍ΓέϮλρΎϘΘϟ΍ϢΘϳΔϴϧΎΛϞϴΠδΘϠϟϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍
ϢΛΩΪΤϤϟ΍ϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍ΪϨϋΓήϣϞϛϲϓέΎσ·ϝΪόϤΑΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗέϮμϟ΍ρΎϘΘϟ΍ϢΘϳ
ΔϴϧΎΛ˼˹˺˾˺˹˾˼˺ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϲϓΎϬϨϳΰΨΗϢΘϳ
ϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΗ
ϪΘϳΎϬϧϰϟ·ϞϴΠδΘϟ΍˯ΪΑϦϣϲϟΎϤΟϹ΍ΖϗϮϟ΍ΔϋΎγϞϴΠδΘϠϟϲϟΎϤΟϹ΍ΖϗϮϟ΍ ΕΎϋΎγ∞̀˻˽́˻˽
˿˽
ϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗϰϠϋϝΎΜϣ
ϞϴΠδΘϠϟϲϟΎϤΟϹ΍ΖϗϮϟ΍
ϞϴΠδΘϠϟϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϰϠϋϞϴΠδΘϠϟϡίϼϟ΍ΖϗϮϟ΍
ϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΘϟϮϳΪϴϓ
˱
ϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϮϳΪϴϓΝΎΘϧϹϞϴΠδΘϠϟϲϟΎϤΟϹ΍ΖϗϮϟ΍ϝϼΧΎϘΒδϣΩΪΤϤϟ΍ϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍ΪϨϋέϮλΕ΍έΎσ·ϞϴΠδΘΑϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗΔϔϴχϭϡϮϘΗ
ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓϡϼϓϷ΍ήϳϮμΘϟϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗΪϴϔϳˬϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠόϓ
έϮϫΰϟ΍΢˷˰ΘϔΗ ˱
ΎθϋϲϨΒϳή΋Ύσ
˯ΎϤδϟ΍ΏϮΠΗΐΤγ 0:01:54/0:01:55
100-0001
0:01:16/0:01:55
100-0001
0:00:38/0:01:55
100-0001
0:00:00/0:01:55
100-0001
.˾ϰϟ·˺ϦϣΕ΍ϮτΨϟ΍έήϛˬήΧ΁ϲπϘϨϣΖϗϭϞϴΠδΗ˯ΪΒϟϞϴΠδΘϟ΍Ϧϣ˯ΎϬΘϧϻ΍ΩήΠϤΑϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗϊοϭήϳήΤΗϢΘϳ
ϪψϔΣΏϮϠτϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϝϮτϟϰϧΩϷ΍ΪΤϟ΍ϥϷ΍ήψϧϭΓΪΣ΍ϭΔϴϧΎΛϪΗΪϣϮϳΪϴϓϊτϘϣϊΑΎΘΘϣϞϜθΑΎϬσΎϘΘϟ΍ϢΗΓέϮλ˻˾ϞϜθΗ
˱
ˬϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠόϓϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗΎϬϗήϐΘδϳϲΘϟ΍ΓΪϤϟ΍ΩΪΤϳϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍ϥΈϓˬΓΪΣ΍ϭΔϴϧΎΛώϠΒϳϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΔτγ΍ϮΑ
ΪΤϟ΍ϞϴΠδΘϟϞϗϷ΍ϰϠϋΔϘϴϗΩ˺˼ϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗϕήϐΘδϳϥ΍ϲϐΒϨϴϓˬ«ΔϴϧΎΛ˼˹»ϰϠϋϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍ςΒπΑΖϤϗ΍Ϋ·
ΓέϮλ˻˾ΓΪΣ΍ϭΔϴϧΎΛώϠΒϳϱάϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊτϘϣϝϮτϟϰϧΩϷ΍
Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϰϟ·ϝΎϘΘϧϻ΍ϢΘϳˬϞϴΠδΘϠϟϲϟΎϤΟϹ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗϦϣϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗΔϔϴχϭϲϬΘϨΗϥ΃ΩήΠϤΑ
ϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗϑΎϘϳ·ΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·ϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέίϰϠϋςϐο΍
ΕϮμϟ΍ϝΎΧΩ·ϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗϢϋΪϳϻ
ΔτϘϨϟ΍ϩάϫΪϨϋΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗΪϳΪΟϞϴΠδΗϒϠϣ΃ΪΑϢΘϳˬϦϳΰΨΘϟ΍Γήϛ΍ΫϦϣΖϳΎΑΎΠϴΟ˺̄́ΔΣΎδϣϮϳΪϴϔϟ΍ϞϴΠδΗϞϐθϳΎϣΪϨϋ
ΪόΑϭΩ΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϰϟ·ϝΎϘΘϧϻ΍ϭΔτϘϨϟ΍ϚϠΗΪϨϋϞϴΠδΘϟ΍φϔΣϢΘϳˬϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗ˯ΎϨΛ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηΩΎϔϧΪϨϋ
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϢΘϳϢΛΔϳέΎτΒϟ΍ΩΎϔϧΔϟΎγένήϋϢΘϳˬϞϴϠϗ
Ω΍ΪόΘγϻ΍ϊοϭϰϟ·ϝΎϘΘϧϻ΍ϢΘϳˬϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗ˯ΎϨΛ΃ΔϴϓΎϛήϴϏϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϮΑΔλΎΨϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔΣΎδϣϥϮϜΗΎϣΪϨϋ
ϰμϗϷ΍ΪΤϟ΍ϰΘΣϞϴΠδΘϟ΍φϔΣΪόΑ
ϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗ˯ΎϨΛ΃ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϲλϮϧ
ΔϔϗϮΘϣΔηΎθϟ΍ΖϧΎϛϮϟΎϤϛϭΪΒΗϭˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋ©˯ϲτΒϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍ªΔπϣ΍Ϯϟ΍ΔϟΎγήϟ΍ήϬψΗˬϞϴΠδΘϟ΍˯ΪΑΖϗϭ˯ΎπϘϧ΍ΪϨϋ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϦϣΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϭ΃έΎϴΘϟ΍έΪμϣϞμϔΑϢϘΗϻ΍άϟˬΎ˱ϳΩΎϋήϣϷ΍ϚϟΫΪόϳ
˿˾
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
ϞϴΠδΘϟ΍Ε΍έΎϴΧ
ΩΎηέ·
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΓέϮμϠϟϥί΍ϮΘϣΐϴϛήΗςΒοϲϓϚΗΪϋΎδϤϟΕ΍ΩΎηέϹ΍Ϧϣω΍Ϯϧ΃˼ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛήϓϮΗ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
˻˽ΔΤϔμϟ΍«MODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋ(
/
)ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ
«.ΩΎηέ·ªe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
ϞϴϟΩ
ϑΎϘϳ·
ϊσΎϘΗ
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΔϜΒη
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
ϞϴϟΩ
ϑΎϘϳ·
ϊσΎϘΗ
ΔϜΒη
ΝϭήΧ
0:00:00
1.6M
9999
[475Min] STBY
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ΩΎηέϹ΍Δϔϴχϭ˯ΎϐϟϹ
ΪϨϋϚϟΫϡΪΨΘγ΍ϲγΎγϷ΍ΩΎηέϹ΍Ϯϫ΍άϫΪόϳ
ΰϛήϤϟΎΑϑΪϫϰϠϋΓέΆΒϟ΍ςΒο
ΐϴϛήΘϟ΍ϊοϭϲϓϑΪϫϞϴΠδΗΪϨϋϚϟΫϡΪΨΘγ΍
Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγΎΑήϳϮμΘϟ΍ΪϨϋϭ΃ˬϲγ΃ήϟ΍ϭ΃ϲϘϓϷ΍
ΪϴόΒϟ΍ϭήϛΎϤϟ΍
ήδϳϷ΍ϦϤϳϷ΍ςΨϟ΍ίϭΎΠΘΗϲΘϟ΍έϮμϟ΍ϲϔΘΨΗϻ
˻̄˼˾˺ϭ˽˼ΔΒδϨΑΎϫήϳήΤΗΪϨϋϞϔγϷ΍ϰϠϋϷ΍ϭ
ϲϟ΍ϮΘϟ΍ϰϠϋ
ήμϨόϟ΍
ϑΎϘϳ·
ϊσΎϘΗ
ΔϜΒη
ΔϘτϨϤϟ΍
ΔϨϣϵ΍
ΓέϮμϟ΍ΐϴϛήΗΔϧί΍ϮϤϟΩΎηέϺϟΪϣΎόΘϟ΍ΔτϘϧΪϨϋϑΪϬϟ΍ϊο ‡
ϞόϔϟΎΑΎϬϠϴΠδΗϢΗϲΘϟ΍έϮμϟ΍ϰϠϋΔηΎθϟ΍ϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍Ε΍ΩΎηέϹ΍ήϬψΗϻ ‡
˿˿
ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·Ε΍έΎϴΧ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
˱
ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϮϟΎϘϓϭΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΎϬϴϟ·ϝϮλϮϟ΍ϦϜϤϳϲΘϟ΍ήλΎϨόϟ΍ϒϠΘΨΗΎϤΑέ
‡
έ΍έίϷ΍ϞϴϐθΗϭϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλϞϴϐθΗΔϴϔϴϛΡήθΗϲΘϟ΍˽˼-˽˹ΔΤϔμϟ΍ήψϧ΍ ‡
ϞϴϐθΘϟ΍ΪϨϋΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋϞϴλΎϔΗϰϠϋωϼσϺϟ̀́-˿̀ΕΎΤϔμϟ΍ήψϧ΍ ‡
ϦϜϤϣO
ϦϜϤϣήϴϏ
ΔΤϔμϟ΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋϞϴϐθΗ
Δϴο΍ήΘϓϻ΍ΔϤϴϘϟ΍ (
)ΓέϮλ
(
)ϮϳΪϴϓ
ήλΎϨϋ
O
O
ςϘϓΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋνϭήόϟ΍ΩΪόΘϣέΎϴΧ
ϞϜϟ΍ϞϴϐθΗ
O
ϞϴϐθΘϟ΍έΎϴΧ
-
O
O
ϑάΣ
̀˺
-
O
O
ΔϳΎϤΣ
̀˻
-
O
O
ϞϤόϟ΍ΔΣϮϟΔϋΎΒσ
̀˽
-
O
O
̀˾
-
O
ϢϴδϘΗ
̀˿
-
O
ςϘϓΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋϊϤΟ
̀̀
-
O
΢΋΍ήηνήϋ
̀́
-
O
΢΋΍ήθϟ΍νήϋέΎϴΧ
̀́
-
O
O
ϒϠϤϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ
̀̂
-
O
O
Ω΍Ϊϋ·
˿́
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
˿̂
̀˹
Φδϧ
ήϳήΤΗ
ςϘϓSMX-F43/F44ίήτϟ΍ϊϣΔΣΎΘϣΔϣϼόϟΎΑΓΰϴϤϤϟ΍ήλΎϨόϟ΍ ‡
ΔϠμϔϤϟ΍Ε΍έΎϴΨϟ΍ϒϠΘΨΗϥ΃ϦϜϤϳΎϤϨϴΑˬΔϔϴχϮϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ΔϘϳήσβϔϧϖϴΒτΗϰϠϋΩήϔϤϟ΍νήόϟ΍ϭΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋϞϤόϳˬΎ˱ϣϮϤϋ ‡
˿̀
ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·Ε΍έΎϴΧ
νϭήόϟ΍ΩΪόΘϣέΎϴΧ
˱
νήόϟ΍Ε΍έΎϴΨϟΎϘϓϭΔϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ϭΔϠΠδϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤΑΔλΎΨϟ΍ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍ίήϓΔϴϧΎϜϣ·©ΩΪόΘϤϟ΍νήόϟ΍έΎϴΧªήϓϮϳ
ϞϴΠδΘϟ΍ΦϳέΎΗϭϞϴΠδΘϟ΍ΔϔϠΘΨϤϟ΍
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
.( )ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟϊοϭέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ ‡
˽˹ΔΤϔμϟ΍«έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηήΘΧ΍ ‡
«.νϭήόϟ΍ΩΪόΘϣέΎϴΧ»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
νϭήόϟ΍ΩΪόΘϣέΎϴΧ
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
ΕΎϧΎϴΒϟ΍νήϋ
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ΝϭήΧ
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
1/10
0:00:55
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
-
ϞϴϐθΗ
ϞϘϧ
ΓέϮλ
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍!
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϔϠϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋϢΘϳ
ϞϴΠδΘϟ΍ΖϗϭΐϴΗήΗβϔϨΑϲϟ΍ϮΘϟ΍ϰϠϋ
ϢΗϒϠϣήΧϵΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍ΰϴϴϤΗϢΘϳ
ϪϠϴϐθΗϭ΃ϪϠϴΠδΗ
ϞΠδϤϟ΍ΦϳέΎΘϠϟΎϘϓϭΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ίήϓϢΘϳ
ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟΎΑ
ήμϨόϟ΍
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
ΕΎϧΎϴΒϟ΍νήϋ
ϋήν΍ϟΒϴΎϧΎΕ
1/10
2010/01/01
ΎϫίήϓϢΗϲΘϟ΍ήλΎϨόϟ΍ΪΣ΃ΪϳΪΤΘϟe/f/d/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγ΍ϚϨϜϤϳ .˼
0:10:31
ϞϴϐθΗ
ΦϳέΎΘϟ΍
ΓέϮλ
ΕΎϧΎϴΒϟ΍νήϋ!
Ε΍ήϐμϤϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηϲϓςϘϓΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫήϓϮΘΗ
˿́
ϞϴϐθΘϟ΍έΎϴΧ
˱
ϪϠπϔΗΎϤϟΎϘϓϭΩΪΤϣϞϴϐθΗςϤϧςΒοϚϨϜϤϳ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
.( )ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟϊοϭέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ ‡
˽˹ΔΤϔμϟ΍«ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηΩΪΣ ‡
«.ϞϴϐθΘϟ΍έΎϴΧ»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
ΧϴΎέ΍ϟΘθϐϴϞ
ϞϜϟ΍ϞϴϐθΗ
ΪΣ΍ϭϞϴϐθΗ
A
ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
ϞϜϟ΍έ΍ήϜΗ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ϞϴϐθΘϟ΍έΎϴΧ
ϞϜϟ΍ϞϴϐθΗ
ΪΣ΍ϭϞϴϐθΗ
A
ϞϜϟ΍έ΍ήϜΗ
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
ΝϭήΧ
A
˿̂
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
ϢϠϴϓήΧ΃ϰΘΣϭΩΪΤϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔϳ΍ΪΑϞϴϐθΘϟΎΑϢϗ
ϞϜϟ΍ϞϴϐθΗ
ΩΪΤϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳ
ΪΣ΍ϭϞϴϐθΗ
έήϜΘϣϮΤϧϰϠϋϡϼϓϷ΍ϞϛϞϴϐθΗϢΘϳ
ϞϜϟ΍έ΍ήϜΗ
έήϜΘϣϮΤϧϰϠϋϡϼϓϷ΍ϞϛϞϴϐθΗϢΘϳ
ΪΣ΍ϭέ΍ήϜΗ
ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·Ε΍έΎϴΧ
ϑάΣ
ΓΪΣ΍ϭΓήϣϭ΃ήΧϵ΍ϮϠΗ΍Ϊ˱ Σ΍ϭΕϼϴΠδΘϟ΍΢δϣϚϨϜϤϳ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
.( )ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟϊοϭέίϰϠϋςϐο΍ ‡
˽˹ΔΤϔμϟ΍«έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηήΘΧ΍ ‡
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
«.ϑάΣ»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ȯnjŲ
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΗϖϳήσϦϋΕ΍έΎϴΨϟ΍ΪΣ΃ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
ȝƾƱƴƓȚNjƁNjƎ
ȝƾƱƴƓȚǚż
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ȟȶǍų
ȯnjŲ
1/10
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
0:00:55
ȔƾưŽȘ
ǚƲſ
ȯnjŲ
-
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ΓέϮμϟ΍ϭ΃ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλϑάΤΑήμϨόϟ΍΍άϫϡϮϘϳ
ΓΩΪΤϤϟ΍ΔϳΩήϔϟ΍
έϮλήΘΧ΍ˬΔϳΩήϔϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍έϮλϑάΤϟ
έΰϟ΍ςϐπΑΎϬϓάΤΑϢϗϢΛΔΑϮϠτϤϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϢϠϴϔϟ΍
ϑάΤϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ϢΛOK
ϭ΃ϡϼϓϷ΍έϮλϰϠϋ( )ήηΆϤϟ΍νήϋϢΘϳ
ΓΩΪΤϤϟ΍έϮμϟ΍
ΪϳΪΤΗϦϴΑϞϳΪΒΘϟ΍ϰϟ·OKέίϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
έϮμϟ΍ήϳήΤΗϭ
ΓΩΪΤϤϟ΍ΓέϮμϟ΍ϭ΃ϢϠϴϔϟ΍έϮλϑάΣ
ήμϨόϟ΍
ΪϳΪΤΗ
ΕΎϔϠϤϟ΍
ΕΎϔϠϤϟ΍Ϟϛ
˱
.˼
ΩΪΤϤϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨόϟΎϘϓϭΔϘΜΒϨϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟ΍ΔϤ΋ΎϗήϬψΗ
.OKέΰϟ΍ϭe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϷΎΑΏϮϠτϤϟ΍ήμϨόϟ΍ΩΪΣˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ΩΪΤϤϟ΍ϒϠϤϟ΍ϑΎθΘϛ΍ϢΗ ‡
ϑϭάΤϤϟ΍ϒϠϤϟ΍ΓΩΎόΘγ΍ϦϜϤϳϻ ‡
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϒϠΘΗΪϘϓϻ·ϭˬΕΎϔϠϤϟ΍Δϟ΍ί·˯ΎϨΛ΃Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϭ΃ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣΔϟ΍ίΈΑϢϘΗϻ ‡
̀˺ΔΤϔμϟ΍«έϮμϟ΍ΔϳΎϤΣΔϔϴχϭςϴθϨΘΑϢϗˬΩϮμϘϤϟ΍ήϴϏϑάΤϟ΍ϦϣΔϣΎϬϟ΍έϮμϟ΍ΔϳΎϤΤϟ
˱
ϻϭ΃ΔϳΎϤΤϟ΍Δϔϴχϭ˯ΎϐϟΈΑϢϗˬΔϴϤΤϣΓέϮλϑάΤϟΔϴϤΤϤϟ΍έϮμϟ΍ϑάΣϦϜϤϳϻ
˼˻ΔΤϔμϟ΍«ϑάΤϟ΍ϚϨϜϤϳϻˬϞϔϘϟ΍ϊοϭϰϠϋΔΑΎΘϜϟ΍ΪοΔϳΎϤΤϟ΍ϥΎδϟςΒοΔϟΎΣϲϓ
˱
ΕΎϔϠϤϟ΍ΔϓΎϛϑάΣϢΘϴγϪϧ·ΚϴΣέάΤϟ΍ΥϮΗΓΪΣ΍ϭΓήϣέϮμϟ΍ϞϛϑάΤϟϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΔΌϴϬΗΎπϳ΃ϚϨϜϤϳ
ΔϴϤΤϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϚϟΫϲϓΎϤΑΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭ
ϥ΍ΪϘϓΐϨΠΘϟΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑ΢μϨϳϑΎϛήϴϏΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηϥΎϛ΍Ϋ·©ϑάΤϟ΍ªΔϔϴχϭϞϤόΗϻ
˳
ϑάΤϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟΔϗΎτϟ΍
‡
‡
‡
‡
‡
̀˹
ΔϳΎϤΣ
ΓΩϮμϘϤϟ΍ήϴϏΔϟ΍ίϹ΍ϦϣΔχϮϔΤϤϟ΍ΔϤϬϤϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍έϮλΕΎϔϠϣΔϳΎϤΣϚϨϜϤϳ ‡
Γήϛ΍άϟ΍ΔΌϴϬΘΑϭ΃ΔϳΎϤΤϟ΍ήϳήΤΘΑΖϤϗ΍Ϋ·ϻ·ΔϴϤΤϤϟ΍έϮμϟ΍ϑάΣϢΘϳϦϟ ‡
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
.( )ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟϊοϭέίϰϠϋςϐο΍ ‡
˽˹ΔΤϔμϟ΍«έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηήΘΧ΍ ‡
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
«.ϑάΣ»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ǀƁƾƵŲ
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΗϖϳήσϦϋΕ΍έΎϴΨϟ΍ΪΣ΃ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
ȝƾƱƴƓȚNjƁNjƎ
ǚƳŽȚǖƪů
ǚƳŽȚǘƁȘ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ǍƁǍƎ
ǀƁƾƵŲ
1/10
ȔƾưŽȘ
0:00:55
ǚƲſ
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
ŲƵƾƁǀ
-
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
ΓέϮμϟ΍ϭ΃ϢϠϴϔϟ΍έϮλΔϳΎϤΤΑήμϨόϟ΍΍άϫϡϮϘϳ
ϑάΤϟ΍ϦϣΓΩΪΤϤϟ΍
ήΘΧ΍ˬΔϳΩήϔϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍έϮλΔϳΎϤΤϟ
ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋΓέϮμϟ΍ϭ΃ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλ
Ϊϴϛ΄ΘϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ϢΛOK
ΕΎϔϠϤϟ΍ΪϳΪΤΗ
)ήηΆϤϟ΍ήϬψϳ
ϢϠϴϔϟ΍έϮλϰϠϋ(
ΓΩΪΤϤϟ΍ΓέϮμϟ΍ϭ΃
ΪϳΪΤΗϦϴΑϞϳΪΒΘϟ΍ϰϟ·OKέίϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
έϮμϟ΍ήϳήΤΗϭ
ΓέϮμϟ΍ϭ΃ϢϠϴϔϟ΍έϮλϞϛϲϤΤϳ ϞϜϟ΍ώθΗ
ΓέϮμϟ΍ϭ΃ϢϠϴϔϟ΍έϮλϞϜϟΔϳΎϤΤϟ΍˯Ύϐϟ·
ϞϜϟ΍ϖϳ·
˱
ΩΪΤϤϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨόϟΎϘϓϭΔϘΜΒϨϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟ΍ΔϤ΋ΎϗήϬψΗ
.˼
.OKέΰϟ΍ϭWXϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϷΎΑΏϮϠτϤϟ΍ήμϨόϟ΍ΩΪΣˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
ΎϫέϮϬχΪϨϋ(
)ήηΆϤϟ΍ΔϴϤΤϤϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍έϮλϞϛνήόΗ
s
έϮμϟ΍ΔϳΎϤΣϦϴϴόΗϚϨϜϤϳϦϟˬϞϔϘϟ΍ϰϠϋΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΒΑΔΑΎΘϜϟ΍ΪοΔϳΎϤΤϟ΍ϥΎδϟςΒοΔϟΎΣϲϓ
s
̀˺
ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·Ε΍έΎϴΧ
ϞϤόϟ΍ΔΣϮϟΔϋΎΒσ
ΔΘΑΎΛΓέϮλ˺˿ρΎϘΘϟΎΑΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡϮϘΗΚϴΣϪΘμϗήμΘΨΗϢϠϴϔϟ΍ϦϣΔμΨϠϣΓέϮλϞϤϋϚϨϜϤϳˬϞϤόϟ΍ΔΣϮϟΔϋΎΒσΎ˱ϣΪΨΘδ˵ϣ
ϚϟϡΪϘΗΚϴΣϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϲϓΎϬψϔΣϢΛ΍˱˯ΰΟ˺˿Ϧϣϒϟ΄ΘΗΓΪΣ΍ϭΔΘΑΎΛΓέϮλϲϓΎϬΠϣΩϭΩΪΤ˵Ϥϟ΍ϢϠϴϔϟ΍Ϧϣϲ΋΍ϮθϋϞϜθΑ
ϞϣΎϜϟΎΑϢϠϴϔϟ΍ΔμϗϢϬϓϰϠϋϙΪϋΎδΗϚϟάΑϭˬϢϠϴϔϟ΍ϦϋΔόϳήγϭΔϣΎϋΓήψϧ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
(
)ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟϊοϭέίϰϠϋςϐο΍ ‡
˽˹ΔΤϔμϟ΍«ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηΩΪΣ ‡
ȸȢƾƯŽȚȩǍƯŽȚ
ǠžǞŴǍŽȚȩǍƯŽȚǀŸƾƃŶ
ǗƴžNjƁNjƎ
ȟȶǍų
ǠžǞŴǍŽȚȩǍƯŽȚǀŸƾƃŶ
1/10
NjƁNjƎ
0:59:59
ǚƲſ
«ϞϤόϟ΍ΔΣϮϟΔϋΎΒσ»OK /e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ΕΎϔϠϤϟ΍ΪϳΪΤΗ»
έΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΏϮϠτϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍έϮλΪϳΪΤΘϟe/f/d/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡΪΨΘγ΍ .˻
.OK
Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑϚΒϟΎτΗΔϟΎγέήϬψΗ ‡
«Ϣόϧ»ΩΪΣ .˼
ϥ΍ϮΛ˼ϮΤϨϟLCDΔηΎηϰϠϋΔϋϮΒτϤϟ΍ϞϤόϟ΍ΔΣϮϟέϮλΕΎϔϠϣήϬψΗ ‡
ΎϬψϔΣϢΘϳΎϤϛˬϲ΋΍ϮθϋϞϜθΑΩΪΤϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊτϘϣϦϣΓέϮλ˺˿ρΎϘΘϟ΍ϢΘϳ ‡
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭϰϟ·
ȟȶǍų
˱
ΔϠϣΎϛΓέϮμϟ΍νήϋϢΘϳϻΪϗˬΐΒδϟ΍΍άϬϟ˼˽ώϠΒΗωΎϔΗέ΍ϰϟ·νήϋΔΒδϧϖϓϭϞϤόϟ΍ΔΣϮϟέϮλνήϋϢΘϳ
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋΔϠϣΎϜϟ΍ΓέϮμϟ΍νήϋϢΘϴγϭΔηΎθϟ΍ϰϠϋ
̀˼ΔΤϔμϟ΍«ΎϬΘϋΎΒσΩ΍ήϤϟ΍ϞϤόϟ΍ΔΣϮϟέϮλΔϨϳΎόϣϚϨϜϤϳˬVIEW έίϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϟΎΤϟ΍ϲϓI˺˿έΎσϹ΍Ε΍ΫΕ΍ήϐμϤϟ΍ϊϴϤΟϞϤόϟ΍ΔΣϮϟΔϋΎΒσήϬψΗϻΪϗ
ΎϬϠϴϐθΗϦϣίϥϮϜϳϥ΃ϲϐΒϨϳˬϢϠϴϔϟ΍ϦϣI˺˿έΎσ·Ε΍ΫΕ΍ήϐμϣιϼΨΘγϻΔϳΎϐϠϟήϴμϗϞΠδϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍
ϥ΍ϮΛ́ϦϣϝϮσ΃
‡
‡
‡
̀˻
VIEW ϡ΍ΪΨΘγ΍
VIEW
T
W
˺˿ϦϣϥϮϜϤϟ΍ϲϣϮγήϟ΍νήόϠϟΔϨϳΎόϣΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫήϓϮΗ
ΩΪΤϣϮϳΪϴϓϊτϘϣϦϣΓέϮλ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
(
)ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟϊοϭέίϰϠϋςϐο΍ ‡
˽˹ΔΤϔμϟ΍«ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηΩΪΣ ‡
ǠžǞŴǍŽȚȩǍƯŽȚǀŸƾƃŶ
1/10
NjƁNjƎ
0:00:55
ǚƲſ
ǠžǞŴǍŽȚȩǍƯŽȚǀŸƾƃŶ
ȟȶǍų
VIEWέίϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΏϮϠτϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍έϮλΪϳΪΤΘϟW/X/T/SϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡΪΨΘγ΍ .˺
.LCD˰ϟ΍ΔηΎηϰϠϋi-Frame16έϮλΝΫΎϤϧήϬψΗ ‡
ϲσΎΒΘϋ΍ϞϜθΑΩΪΤϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊτϘϣϦϣΓέϮλ16ΪϳΪΤΗϢΘϳ ‡
PHOTOέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϰϠϋϞϤόϟ΍ΔΣϮϟΓέϮλφϔΣΕΩέ΃΍Ϋ· ‡
˽˼ΔΤϔμϟ΍«ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ϞϤόϟ΍ΔΣϮϟΓέϮλϦϋΚΤΒϟ΍ϚϨϜϤϳϢΛ
ȟȶǍų
:i-Frame 16ΓήϐμϤϟ΍νϭήόϟ΍ϊϴϤΟϊϣΝ΍ήΨΘγϻ΍ϦϜϤϳϻˬΔϴϟΎΘϟ΍ΔϟΎΤϟ΍ϲϓ ‡
ϝϮσ΃ΎϬϠϴϐθΗϦϣίϥϮϜϳϥ΃ϲϐΒϨϳˬϢϠϴϔϟ΍ϦϣI16έΎσ·Ε΍ΫΕ΍ήϐμϣιϼΨΘγϻΔϳΎϐϠϟήϴμϗϞΠδϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍
ϥ΍ϮΛ8Ϧϣ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηϲϓςϘϓΔϔϴχϮϟ΍ϚϠΗήϓϮΘΗ ‡
̀˼
ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·Ε΍έΎϴΧ
ςϘϓSMX-F43/F44Φδϧ
ΔϴΟέΎΨϟ΍εϼϓΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϰϟ·ΎϬΨδϧϦϜϤϳΔϨϤπϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϲϓΔϧΰΨϤϟ΍έϮμϟ΍ϭϡϼϓϷ΍ ‡
ΔϨϤπϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϲϓΔϴϠλϷ΍ΦδϨϟ΍ϑάΣϰϟ·Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϰϟ·ΦδϨϟ΍ϱΩΆϳϻ ‡
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
(
)ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟϊοϭέίϰϠϋςϐο΍ ‡
˽˹ΔΤϔμϟ΍«έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηήΘΧ΍ ‡
«.Φδϧ»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ȸȢƾƯŽȚȩǍƯŽȚ
Φδϧ
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΗϖϳήσϦϋΕ΍έΎϴΨϟ΍ΪΣ΃ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
ΕΎϔϠϤϟ΍ΪϳΪΤΗ
ΕΎϔϠϤϟ΍Ϟϛ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΧήϭΝ
Φδϧ
1/10
˯Ύϐϟ·
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
-
ΓΩΪΤϤϟ΍ΔϳΩήϔϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍έϮλΦδϧ
ήΘΧ΍ˬΔϳΩήϔϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍έϮλΦδϨϟ
ϰϠϋςϐπϟ΍ϖϳήσϦϋέϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍έϮλ
.OKέΰϟ΍
ϡϼϓϷ΍έϮλϰϠϋ( )ήηΆϤϟ΍ήϬψϳ
έίϰϠϋςϐο΍ϢΛΓΩΪΤϤϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃
Ϊϴϛ΄ΘϠϟMENU
ϦϴΑϞϳΪΒΘϟ΍ϰϟ·OKέίϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳ
έϮμϟ΍ήϳήΤΗϭΪϳΪΤΗ
ΕΎϔϠϤϟ΍ΪϳΪΤΗ
-
έϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍έϮλϞϛΦδϧ
0:00:55
ϞϘϧ
Φδϧ
ΕΎϔϠϤϟ΍Ϟϛ
˱
ΩΪΤϤϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨόϟΎϘϓϭΔϘΜΒϨϤϟ΍ΪϳΪΤΘϟ΍ΔϤ΋ΎϗήϬψΗ
.˼
.OKέΰϟ΍ϭe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϷΎΑΏϮϠτϤϟ΍ήμϨόϟ΍ΩΪΣˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓ
̀˹ΔΤϔμϟ΍«ΔόΑΎΘϤϟ΍ϞΒϗΔΑϮϠτϣήϴϏΕΎϔϠϣϱ΃Δϟ΍ίΈΑϢϗΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϰϠϋΓήϓϮΘϣΔΣΎδϣϙΎϨϫϦϜΗϢϟ΍Ϋ·ϒϠϣΦδϧϚϨϜϤϳϻ
ΔϗΎτΑϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϴϟΎΨϟ΍ΔΣΎδϤϟ΍ϦϣϞϗ΃ΕΎϔϠϤϠϟϲϟΎϤΟϹ΍ϢΠΤϟ΍ϥΎϛΎϤϟΎσϥΎϜϣϹ΍έΪϘΑΕΎϔϠϤϟ΍ϦϣΩΪϋήΒϛ΃ΦδϧϚϨϜϤϳ
΄τΧΔϟΎγέϚϣΎϣ΃ήϬψΘϓˬΔϴϟΎΨϟ΍ΔΣΎδϤϟ΍ϢΠΣϦϣήΒϛ΃ΎϬΨδϧΪϳήΗϲΘϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϢΠΣϥΎϛ΍Ϋ·Ύϣ΃Γήϛ΍άϟ΍
.©ΦδϧªΔϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϣϦϜϤΘΗϦϟˬΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϝΎΧΩ·ϡΪϋΔϟΎΣϲϓ
ΔϳΎϤΤϟ΍ϰϠϋϞλϷ΍ςΒοϢΗϥ·ϭϰΘΣΔϳΎϤΣΕ΍ΫέϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍έϮλϥϮϜΗ΍
˱
ϒϠϤϟ΍ϢΠΣϭΕΎϔϠϤϟ΍ΩΪόϟΎϘϓϭΖϗϮϟ΍ϦϣΓήΘϓΦδϨϟ΍ϕήϐΘδϳΪϗ
ΦδϨϟ΍˯ΎϨΛ΃ˬ΍ήϓϮΘϣϥΎϛ΍Ϋ·ˬACϞϳΪΒϟ΍έΎϴΘϠϟΓέΪϘϟ΍ΊϳΎϬϣϡΪΨΘγ΍
ϑΎϛήϴϏΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηϥΎϛ΍Ϋ·ΦδϨϟ΍ΔϔϴχϭϞϤόΗϻΪϗ
˱
˳
έΎϴΘϟ΍ϞμϓΐϨΠΘϟ
ϪΨδϧΏϮϠτϤϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϪϴϠϋΩϮΟϮϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ςϴγϭήΘΧ΍ˬΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗ
s
s
s
s
s
s
s
̀˽
ϢϴδϘΗήϳήΤΗ
ϦϴΘϋϮϤΠϣϰϟ΍ϢϠϴϔϟ΍έϮλϢϴδϘΗϢΘϴγϪϴϟ΍ΝΎΘΤΗΪόΗϢϟϱάϟ΍˯ΰΠϟ΍΢δϣϞΟ΃ϦϣΐϏήΗΎϤϛΓήϴΜϛΕ΍ήϧϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλϢϴδϘΗϦϜϤϳ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
.( )ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟϊοϭέίϰϠϋςϐο΍ ‡
˽˹ΔΤϔμϟ΍«ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηΩΪΣ ‡
ȸȢƾƯŽȚȩǍƯŽȚ
ήϳήΤΗ
ϢϴδϘΗ
ϊϤΟ
ΝϭήΧ
ϢϴδϘΗ
1/10
0:00:55
ΪϳΪΤΗ
ϞϘϧ
ΝϭήΧ
0:00:27/0:00:55
100-0001
ϢϴδϘΗ
έΎσ·
ϞϴϐθΗ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«ήϳήΤΗ»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ϢϴδϘΗ»OK /d/c
.OK/W/X/T/SϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΏϮϠτϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλΩΪΣ .˻
˱
ΎΘϗΆϣΓΩΪΤϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλϑΎϘϳ·ϢΘϳ
‡
OKWXϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΗϖϳήσϦϋϡΎδϘϧϻ΍ΔτϘϧϦϋΚΤΑ΍ .˼
˱
ϢϴδϘΘϟ΍ΔτϘϧΪϨϋΎΘϗΆϣϒϗϮΘϠϟMENUέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍
.˽
Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑϚΒϟΎτΗΔϟΎγέήϬψΗ ‡
«Ϣόϧ»ΩΪΣ .˾
˱
ϑάΣ΍ϢΛϻϭ΃ϢϠϴϔϟ΍ϢϴδϘΘΑϢϘϓˬϢϠϴϓΓέϮλϦϣΏϮϏήϣήϴϏϊτϘϣϑάΣΕΩέ΃΍Ϋ·
‡
˱
ΎϣΞϣΩΎπϳ΃ϚϨϜϤϳˬϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλϢϴδϘΗΪόΑϭϪϴϟ·ΔΟΎΤΑΪόΗϢϟϱάϟ΍ϊτϘϤϟ΍ΓέϮμϟ΍
̀˿ΔΤϔλ«ϯήΧϷ΍ϡϼϓϷ΍έϮλϦϣϩΪϳήΗ
Γήϐμ˵Ϥϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓΔϳΎϬϧϲϓΔϣϮδϘϤϟ΍ΓέϮμϟ΍ϦϣΔϴϧΎΜϟ΍ΓέϮμϟ΍ήϬψΗ ‡
ϢϴδϘΗ
ΪόΑϪϴϟ·ΝΎΘΤΗΪόΗϢϟϊτϘϣϑάΣϦϣϦϜϤΘΗϰΘΣϦϴότϘϣϰϟ·ϢϠϴϓΓέϮλϢϴδϘΗϚϨϜϤϳϝΎΜϣ
ϰϟϭϷ΍ΓέϮμϟ΍ϑάΣΪόΑ .˼
ΔϴϧΎΛ˼˹~˹
̀˾
ΔϴϧΎΛ˼˹ϦϣΔϧϮϜϣΔτϘϧϰϟ·ΓέϮμϟ΍ϢϴδϘΗϢΘϳ .˻
ΔϴϧΎΛ˼˹~˹
ΔϴϧΎΛ˿˹~˼˺
ϢϠϴϓϲΗέϮλϰϟ·ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλϢϴδϘΗϢΘϳ ‡
ϢϴδϘΘϟ΍ϞΒϗ .˺
ΔϴϧΎΛ˿˹~˹
ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓΔΣΎΘϣϢϴδϘΘϟ΍ΔϔϴχϭϥϮϜΗϻ s
ϥ΍ϮΛ˿ϦϣϞϗ΃ϪϓάΣΩ΍ήϤϟ΍˯ΰΠϟ΍ΓΪϣΖϧΎϛ΍Ϋ·
˳
ϥ΍ϮΛ˼ϦϣϞϗ΃˯ΰΠϟ΍ϑάΣΪόΑϲϘΒΘϤϟ΍˯ΰΠϟ΍ΓΪϣ΢ΒμΗϥ΃έήϘϤϟ΍ϦϣϥΎϛ΍Ϋ·
˳
ΖϳΎΑΎΠϴϣ˽˹Ύ˱ΒϳήϘΗϦϣϞϗ΃Γήϛ΍άϟ΍ΔΣΎδϣϦϣϲϘΒΘϤϟ΍˯ΰΠϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ··
ϯήΧ΃ΓΰϬΟ΃Δτγ΍ϮΑΎϫήϳήΤΗϭ΃ΎϬϠϴΠδΗϢΗϲΘϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣ
˱
̀˺ΔΤϔμϟ΍«˯ΰΠϟ΍΍άϫϑάΣϞΒϗϻϭ΃ΔϳΎϤΤϟ΍Δϔϴχϭ˯ΎϐϟΈΑϡϮϘΗϥ΃ΐΠϳΔϴϤΤϤϟ΍έϮμϟ΍ϑάΣϚϨϜϤϳϻ
s
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϴϧΎΛ˹˾ϝΪόϤΑΔϨϴόϤϟ΍ΔτϘϨϟ΍ΪόΑϭ΃ϞΒϗϢϴδϘΘϟ΍ΔτϘϧϑήΤϨΗΪϗ s
ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·Ε΍έΎϴΧ
ϊϤΟήϳήΤΗ
ϡϼϓϷ΍έϮλϦϣϦϴΘϔϠΘΨϣϦϴΗέϮλΞϣΩϚϨϜϤϳ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
(
)ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟϊοϭέίϰϠϋςϐο΍ ‡
˽˹ΔΤϔμϟ΍«ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηΩΪΣ ‡
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
ήϳήΤΗ
ϢϴδϘΗ
ϊϤΟ
ΝϭήΧ
ϊϤΟ
6/10
0:01:03
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«ήϳήΤΗ»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ϊϤΟ»OK /d/c
OK/W/X/T/SϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΏϮϠτϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλΩΪΣ .˻
ΓΩΪΤϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍έϮλϰϠϋ ήηΆϣνήϋϢΘϳ ‡
ϢΗϲΘϟ΍ΓήϐμϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍έϮλϦϴΑϞΒϳΪΒΘϟ΍ϰϟ·ΓήϐμϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍έϮλΪϳΪΤΗϱΩΆϳ ‡
ήηΆϤϟ΍ϑάΣϢΘϳήϬψϳϻΪϗϭ΃ΓέϮμϟ΍ϰϠϋ ήηΆϤϟ΍ήϬψϳΞϣΪϠϟΎϫΪϳΪΤΗ
ΓέϮμϟ΍Ϧϣ 1
MENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑϚΒϟΎτΗΔϟΎγέήϬψΗ ‡
2
˯Ύϐϟ·
ϞϘϧ
ϊϤΟ
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
2/9
ϞϴϐθΗ
0:01:58
ϞϘϧ
«Ϣόϧ»ΩΪΣ .˽
ΓΪΣ΍ϭϢϠϴϓΓέϮμϛΎϤϫΩ΍ΩήΘγ΍ϢΘϳϭΩΪΤϤϟ΍ΐϴΗήΘϟΎΑϡϼϓϷ΍ϲΗέϮλΞϣΩϢΘϳ ‡
ΔΠϣΪϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλϲϓϢϠϴϔϟΎΑΓέϮλϝϭϷΓήϐμϤϟ΍ΓέϮμϟ΍ήϬψΗϑϮγ ‡
ΓέϮλ
ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓΔΣΎΘϣΞϣΪϟ΍ΔϔϴχϭϥϮϜΗϻ
ΓΩϮΟϞΑΎϘϣίΎϔϠΘϟΎΑΔϳΩΎϋίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟ79VXSHU¿QHΔϔϠΘΨϤϟ΍ΔϗΪϟ΍ΕΎϘϴδϨΗΕ΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣΞϣΩέάόΗ ϱΩΎϋΐϳϭΐϳϮϟ΍
̂˺˿ϞΑΎϘϣ˼˽ΔΒδϨΑνήϋΔϔϠΘΨϣωΎϔΗέ΍ϰϟ·νήϋΐδϧΕ΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣΞϣΩέάόΗ ϱΩΎόϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍ϒϠϣϭ³ΔόΑΎΘΘϣΕΎτϘϟΕ´ϊοϭϲϓϞΠδ˵
˷ Ϥϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϒϠϣΞϣΩέάόΗ ΖϳΎΑΎΠϴΟ˺̄́Ύ˱ΒϳήϘΗίϭΎΠΘϳΎϤϬΠϣΩΏϮϠτϤϟ΍ϦϴϔϠϤϠϟϲϟΎϤΟϹ΍ϢΠΤϟ΍ϥΎϛΎϣ΍Ϋ· ΖϳΎΑΎΠϴϣ˽˹Ύ˱ΒϳήϘΗϦϣϞϗ΃Γήϛ΍άϟ΍ΔΣΎδϣϦϣϲϘΒΘϤϟ΍˯ΰΠϟ΍ϥΎϛ΍Ϋ·· Ϟϗ΃ϖϓϭΞϣΪϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϒϠϣϞϴϐθΗϢΘϴδϓˬΓΩϮΠϟ΍ΕΎΟέΩϲϓϒϠΘΨΗΎϬϨϜϟΔϗΪϟ΍βϔϧΎϬϟϮϳΪϴϓΕΎϔϠϣΞϣΪΑΖϤϗ΍Ϋ· ϮϳΪϴϓϊτϘϤΑ«TV Super Fine»ΓΩϮΠΑϮϳΪϴϓϊτϘϣΞϣΪΑΖϤϗ΍Ϋ·ˬϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠϋΓέϮμϟ΍ΓΩϮΟΕΎΟέΩ
©ίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟªΓΩϮΟϭΔϗΪΑΞϣΪϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊτϘϣϥϮϜϴδϓˬΔϗΪϟ΍βϔϧϪϟϭ©ίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟªΓΩϮΠΑήΧ΁
ϯήΧ΃ΓΰϬΟ΃Δτγ΍ϮΑΎϫήϳήΤΗϭ΃ΎϬϠϴΠδΗϢΗϲΘϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣ ̀˽ΔΤϔμϟ΍«έϮμϟ΍ϩάϫϖμϠϟϻϭ΃ΔϳΎϤΤϟ΍Δϔϴχϭ˯ΎϐϟΈΑϡϮϘΗϥ΃ΪΑϻΔϴϤΤϤϟ΍έϮμϟ΍ΞϣΩϚϨϜϤϳϻ
ΔϴϠλϷ΍ϢϠϴϔϟ΍έϮλϰϠϋυΎϔΤϟ΍ϢΘϳϦϟ
ϰμϗ΃ΪΤϛΓΪΣ΍Ϯϟ΍ΓήϤϟ΍ϲϓϢϠϴϓϲΗέϮλΞϣΩϦϜϤϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍αήϬϓνήϋΔηΎηϲϓςϘϓΔϔϴχϮϟ΍ϚϠΗήϓϮΘΗ
‡
‡
‡
‡
‡
̀˿
΢΋΍ήηνήϋ
΄˱ϴ΋ΎϘϠΗϦϳΰΨΘϟ΍ΔτϴγϮΑΔϧΰΨϤϟ΍έϮμϟ΍ϞϛϞϴϐθΗϚϨϜϤϳ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
.( )ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟϊοϭέίϰϠϋςϐο΍ ‡
˽˹ΔΤϔμϟ΍«έϮμϟ΍Ε΍ήϐμϣαήϬϓνήϋΔηΎηΩΪΣ ‡
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
1/10
ΔηΎθϟ΍˯Ϟϣνήϋ
100-0001
ϞϘϧ
«.˯ΪΑ»«΢΋΍ήηνήϋ»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
.OKέίςϐο΍ .˻
)ήηΆϣήϬψϳ ‡
ΔϴϟΎΤϟ΍ΓέϮμϟ΍Ϧϣ΢΋΍ήθϟ΍νήϋ΃ΪΒϳ(
ΔϴϧΎΛΓήϣOKέίϰϠϋςϐο΍ˬ΢΋΍ήθϟ΍νήϋ˯ΎϬϧϹ ‡
©ήϴϐμΘϟ΍ήϴΒϜΘϟ΍ªω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗˬΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋϰϟ·ΓΩϮόϠϟ ‡
ϮϳΪϴϓ
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
΢΋΍ήηνήϋ
˯ΪΑ
ΝϭήΧ
1/10
1.6M
100-0001
΍ήϴϣΎϜϟ΍ϡϮϘΗˬ΢΋΍ήθϟ΍νϭήϋΪΣ΃˯ΪΑΪϨϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϲϓΎ˱
ϴο΍ήΘϓ΍ΔϧΰΨϣΔϴϔϠΨϟ΍ϰϘϴγϮϤϟΕΎϔϠϣ˽ϙΎϨϫ
˱
ϲ΋΍ϮθϋΐϴΗήΘΑΔϴϔϠΨϟ΍ϰϘϴγϮϣϞϴϐθΘΑ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ϞϴϐθΗϭ΢΋΍ήθϟ΍νήϋΎϨΛ΃T/SϢϜΤΗέ΍έίϷ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϴϔϠΨϟ΍ϰϘϴγϮϣΕϮλϯϮΘδϣϞϳΪόΗϚϨϜϤϳ
̀̀
‡
‡
ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·Ε΍έΎϴΧ
΢΋΍ήθϟ΍νήϋέΎϴΧ
ΓΩΪόΘϤϟ΍Ε΍ήϴΛ΄Θϟ΍ϊϣ΢΋΍ήθϟ΍νήϋΓΪϫΎθΑωΎΘϤΘγϻ΍ϚϨϜϤϳ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
.( )ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟϊοϭέίϰϠϋςϐο΍ ‡
˽˹ΔΤϔμϟ΍«έϮμϟ΍Ε΍ήϐμϣαήϬϓνήϋΔηΎηΩΪΣ ‡
«΢΋΍ήθϟ΍νήϋέΎϴΧ»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
΢΋΍ήθϟ΍νήϋέΎϴΧ
ΔϴϧΎΛ :
ϞλΎϓ
ϑΎϘϳ· :
ήΛΆϣ
ϞϴϐθΗ :
ϰϘϴγϮϣ
ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬW/X/T/SϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΗϖϳήσϦϋΕ΍έΎϴΨϟ΍ΪΣ΃ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ήμϨόϟ΍
ϥ΍ϮΛ˼ϭ΃ΓΪΣ΍ϭΔϴϧΎΛ΢΋΍ήθϟ΍νήϋϞΧ΍ΩέϮμϟ΍ϝΎϘΘϧϻϲϨϣΰϟ΍ϞλΎϔϟ΍ςΒπΑϢϗ
ΔόΑΎΘΘϣΓέϮμΑέϮμϟ΍νήόΑ΢΋΍ήθϟ΍νήϋϡϮϘϳˬ«ϞϴϐθΗ»ϰϟ·«ήϴΛ΄Θϟ΍»ςΒοϢΗ΍Ϋ·
ϞλΎϓ
ήΛΆϣ
ΩϮΟϭϲϓ΢΋΍ήθϟ΍νήϋϞϴϐθΗϢΘϳϑϮγˬ«ϞϴϐθΗ»ϰϟ·«ϰϘϴγϮϤϟ΍»ςΒοϢΗ΍Ϋ·
ΔϧΰΨϣϰϘϴγϮϣΕΎϔϠϣ˾ϦϴΑϦϣΎϴ΋΍ϮθϋΔϴϔϠΨϟ΍ϰϘϴγϮϤϟ΍έΎϴΘΧ΍ϢΘϳΔϴϔϠΧϰϘϴγϮϣ
-
ϰϘϴγϮϣ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ϒϠϤϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ
ΔϠΠδϤϟ΍έϮμϟ΍ϝϮΣΕΎϣϮϠόϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϚϟνήόΗ
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
˻˽ΔΤϔμϟ΍«( )ϞϴϐθΗϊοϭΪϳΪΤΘϟϊοϭέίϰϠϋςϐο΍ ‡
ϱΩΎόϟ΍νήόϟ΍
ϒϠϤϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ
ϒϠϣΪϳΪΤΗ
ΝϭήΧ
ϒϠϤϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ
100VIDEO SDV_0001.MP4
2010/01/01:
ΦϳέΎΘϟ΍
00:00:55 :
Duration
22.6MB :
ϢΠΤϟ΍
ίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟ :
ϖϓ΍Ϯϣ
«ϒϠϤϟ΍ΕΎϣϮϠόϣ»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ΕΎϔϠϤϟ΍ΪϳΪΤΗ»
ΩΪΤϤϟ΍ϒϠϤϟΎΑΔλΎΨϟ΍ϒϠϤϟ΍ΕΎϣϮϠόϣήϬψΗ ‡
OK/W/X/T/SϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΏϮϠτϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλΩΪΣ .˻
ϩΎϧΩ΃΢οϮϣϮϫΎϤϛΩΪΤϤϟ΍ϒϠϤϟ΍ΕΎϣϮϠόϣνήϋϢΘϳ ‡
ΦϳέΎΘϟ΍
Duration
ϢΠΤϟ΍
ΔϗΪϟ΍
ΔϗΪϟ΍
ΝϭήΧ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
̀́
ϡΎψϨϟ΍ςΒο
) ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
(
ΔΠϣΪϤϟ΍΍ήϴϣΎϜϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑΔλΎΨϟ΍νήόϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϭΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍ΔϐϟϭΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍Ω΍Ϊϋ·ϚϨϜϣ
ϦϜϤϣO
ϦϜϤϣήϴϏ
) Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΔϤ΋ΎϗήλΎϨϋ
(
ΔΤϔμϟ΍
Δϴο΍ήΘϓϻ΍ϢϴϘϟ΍
́˹
́˹
́˺
́˻
́˻
́˽
́˽
́˾
́˾
́˿
́˿
́̀
́̀
́́
́́
́̂
́̂
̂˹
̂˹
̂˺
̂˺
̂˺
̂˻
Γήϛ΍άϟ΍
ςΒοΓΩΎϋ
ϝΰϨϣ
˻˽ΔϋΎγ
ϑΎϘϳ·
˹
˹
ϞϴϐθΗ
ϊλΎϧξϴΑ΃
̃˹
ϞϴϐθΗ
ϞϴϐθΗ
5ϕΩ
ϞϴϐθΗ
ϞϴϐθΗ
ΔϴΑήόϟ΍
ϞϴϐθΗ
ζΨ̡ΖϟΎΣ
ςϘϓΔϠϣΎϛΓέϮλνήϋϊοϭ
ΓέϮλ
ϮϳΪϴϓ
ζΨ̡ΖϟΎΣ
ΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋ
ΓέϮλ
ϮϳΪϴϓ
ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭ
(
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
)
ήλΎϨϋ
ϦϳΰΨΗ
ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ
ΔΌϴϬΗ
ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ
ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍
ΦϳέΎΘϟ΍ΖϗϮϟ΍ςΒο
ΦϳέΎΘϟ΍ωϮϧ
ΖϗϮϟ΍ωϮϧ
ΖϗϭΦϳέΎΗνήϋ
LCDωϮτγ
LCDϥ΍Ϯϟ΃
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗLCDϑΎϘϳ·
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϢϴϤμΗ
ϑΎϔη
ϪϴΒϨΘϟ΍ΕϮλ
ϖϟΎϐϟ΍ΕϮλ
ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·
Ω΍ΪόΘγ΍ϊοϮϟϊϳήγϝΎϘΘϧ΍
79ΕΎϣϮϠόϣνήϋ
ϲο΍ήΘϓϻ΍ςΒπϟ΍
έ΍ΪλϹ΍
Language
νήϋ
έ΍άϧ·ϖΑΎγϥϭΩΔϴο΍ήΘϓϻ΍ϢϴϘϟ΍ϭήλΎϨόϟ΍ϚϠΗήϴϐΘΗΪϗ
ϱΩΎϣήϟ΍ϥϮϠϟ΍Ε΍ΫΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋΪϳΪΤΗϚϨϜϤϳϻΪΣ΍ϭΖϗϭϲϓϢϬτϴθϨΗϚϨϜϤϳϻΔϤ΋ΎϘϟΎΑϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϙΎϨϫ
ςϘϓSMX-F43/F44ίήτϟ΍ϊϣΔΣΎΘϣΔϣϼόϟΎΑΓΰϴϤϤϟ΍ήλΎϨόϟ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϗΎτϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΩ΍Ϊϣ·ΪϨϋςϘϓΔϣϼόϟ΍Ε΍ΫήλΎϨόϟ΍ήϓϮΘΗ
̀̂
‡
‡
‡
‡
ϡΎψϨϟ΍ςΒο
ςϘϓSMX-F43/F44ϦϳΰΨΗ
ϞϴϐθΘϟ΍ϭ΃ϞϴΠδΘϟ΍˯ΪΑϞΒϗΔΑϮϏήϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΪϳΪΤΗΐΠϳϚϟάϟϭˬΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϭ΃ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϰϠϋέϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍έϮλϞϴΠδΗϚϨϜϤϳ
0:00:00 [475Min] STBY
«.ϦϳΰΨΗ» OK /d/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
Ω΍Ϊϋ·
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
:
ϦϳΰΨΗ
SCENE
ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ
ΔΌϴϬΗ
ΪϳΪΤΗ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
ϚϨϜϤϳϲϛϦϳΰΨΘϟ΍ΔτϴγϭΎϫέΎΒΘϋΎΑΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΪϳΪΤΘϳϢϗ
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟΎΑέϮμϟ΍ϞϴϐθΗϭ΃ϞϴΠδΗ
Γήϛ΍άϟ΍
ϚϨϜϤϳϲϛϦϳΰΨΘϟ΍ΔτϴγϭΎϫέΎΒΘϋΎΑΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΪϳΪΤΘΑϢϗ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΒΑέϮμϟ΍ϞϴϐθΗϭ΃ϞϴΠδΗ
ΔϗΎτΑ
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
Γήϛ΍άϟ΍
ϦϳΰΨΗ
ΔϗΎτΑ
ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ
ΔΌϴϬΗ
ΪϳΪΤΗ
ϞϘϧ
ΝϭήΧ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΖϓΎΧϥϮϠΑήϬψϴγϭέΎϴΨϟ΍΍άϫΪϳΪΤΗϦϜϤϳϻˬϦϳΰΨΘϠϟς΋Ύγϭϱ΃ϝΎΧΩ·ϡΪϋΔϟΎΣϲϓ
ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ
ΔΣΎΘϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔΣΎδϣϭΔϣΪΨΘδϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔΣΎδϣˬϦϳΰΨΘϟ΍ςϴγϭν΍ήόΘγ΍ϚϨϜϤϳϦϳΰΨΘϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍έΎϴΨϟ΍΍άϫνήόϳ
OK /d/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
0:00:00 [475Min] STBY
«.ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ»
Ω΍Ϊϋ·
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΏϮϏήϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ωϮϧΪϳΪΤΘϟd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫΎμϋϙήΣ ‡
ΔΌϴϬΗ
:
ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ
ςϘϓSMX-F43/F44
ΪϳΪΤΗ
ΝϭήΧ
ΩΪΤϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ωϮϨΑΔλΎΨϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ήϬψΗ .˼
ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩϯϮΘδϣΔτγ΍ϮΑϞϴΠδΘϟ΍ϦϣίϭΩΪΤϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟΎΑΔλΎΨϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔόγΔηΎθϟ΍νήόΗ ‡
ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ
ΔΑϮϠτϤϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΪϫΎθΗϲϜϟd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫΎμϋϙήΣ ‡
ΔϗΎτΑ ϥΰΨϤϟ΍
ΔϘΑΎδϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΔηΎηϰϟ·ωϮΟήϠϟOKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ΔόΟ΍ήϣΪόΑ ‡
190MBΔϣΪΨΘδϣ‡
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˽
14.6GB : ΔϴϟΎΧ‡
SCENE
ϖϓ΍Ϯϣ
ϞϘϧ
379Min :
TV Super Fine
469Min
ίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟ
613Min
ίΎϔϠΘϟΎΑΔϳΩΎϋ
469Min
ϖϴϗΩΐϳϭ
613Min
ϱΩΎϋΐϳϭ
ϖϓ΍Ϯϣ
ϞϘϧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΝϭήΧ
ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ
ΝϭήΧ
ϰϠϋνήόϟ΍
ΔηΎθϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϮϟΓήϛ΍άϟ΍ΕΎϣϮϠόϣΩ΍ΪϋϹ΍΍άϫ΢οϮϳ
ΔΠϣΪϤϟ΍
ϲΘϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΒϟΓήϛ΍άϟ΍ΕΎϣϮϠόϣΩ΍ΪϋϹ΍΍άϫ΢οϮϳ
ΎϬϟΎΧΩ·ϢΗ
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
Γήϛ΍άϟ΍
ςϘϓSMX-F43/F44)
ΔϗΎτΑ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΖϓΎΧϥϮϠΑήϬψϴγϭέΎϴΨϟ΍΍άϫΪϳΪΤΗϦϜϤϳϻˬϦϳΰΨΘϠϟς΋Ύγϭϱ΃ϝΎΧΩ·ϡΪϋΔϟΎΣϲϓ
ϞϴΠδΗΔϗΩϞϜϟϲϘΒΘϤϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍Ζϗϭϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔΣΎΘϤϟ΍ϭΔϣΪΨΘδϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϦϣϖϘΤΘϟ΍ˬ©ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣªΔηΎηϲϓˬϚϨϜϤϳ
d/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔηΎθϟ΍ήϳήϤΘΑϢϗˬΔΑϮϏήϤϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϰϠϋϝϮμΤϠϟ
‡
‡
́˹
ΔΌϴϬΗ
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϮΑΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕϼϜθϤϟ΍΢ϴΤμΘϟϭ΃ϞϣΎϜϟΎΑΕΎϔϠϤϟ΍ΔϓΎϛϑάΣϲϓΐϏήΗΖϨϛ΍Ϋ·ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡΪΨΘγ΍
ϖΒδϤϟ΍κΤϔϟ΍
ς΋ΎγϭϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϊϴϤΟϑάΣϪϨϜϤϳϖϴδϨΘϟ΍ϥ΃Ϊϛ΄ΗˬϦϴΣϲϓ΍έ΍ήϘΘγ΍ήΜϛ΃ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΔϋήγ΢ΒμΗˬϖϴδϨΘϟ΍ΪόΑ
˱
ΎϫΩ΍ΩήΘγ΍ϦϜϤϳϲΘϟ΍Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ϊϴϤΟϭΔϴϤΤϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϚϟΫϲϓΎϤΑϦϳΰΨΘϟ΍
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ
ΔΌϴϬΗ
:
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ΔΌϴϬΗ» OK /d/c
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫΎμϋϡ΍ΪΨΘγΎΑΔΑϮϠτϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΩΪΣ .˻
ςϘϓSMX-F43/F44
ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ
ΪϳΪΤΗ
ΝϭήΧ
Ϊϴϛ΄Θϟ΍ϚϨϣΐϠτΗΔϟΎγήϟ΍ήϬψΗ .˼
OK/e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫΎμϋϡ΍ΪΨΘγΎΑ«Ϣόϧ»ΩΪΣ ‡
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˽
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
-
ΔΠϣΪϤϟ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϖϴδϨΘΑΩ΍ΪϋϹ΍΍άϫϡϮϘϳ
-
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϖϴδϨΘΑΩ΍ΪϋϹ΍΍άϫϡϮϘϳ
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
Γήϛ΍άϟ΍
ςϘϓSMX-F43/F44)
ΔϗΎτΑ
ϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϣϚϟάϛΪϛ΄ΗϭΔΌϴϬΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳ·ϞΜϣϯήΧ΃ΕΎϴϠϤϋΔϳ΄ΑϢϘΗϭ΃ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΔϟ΍ίΈΑϢϘΗϻ
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϑϼΗ·ϰϟ·ΔΌϴϬΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ΩΎϔϧϱΩΆϳΪϗΚϴΣˬ΍ήϴϣΎϜϟΎΑϖϓήϤϟ΍ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣ
ϯήΧ΃ΓήϣΎϬΘΌϴϬΘΑϢϗˬϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϒϠΗΔϟΎΣϲϓϭ
ήΧ΁ίΎϬΟϱ΃ϭ΃ήΗϮϴΒϤϛϰϠϋϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΔΌϴϬΘΑϢϘΗϻ
ϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΔΌϴϬΗϰϠϋιήΣ΍
˭ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔΌϴϬΘΑϢϗ
ΓΪϳΪΟΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϡ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗ
ϯήΧ΃ΓΰϬΟ΃ϰϠϋΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϞϴΠδΗΔΌϴϬΗΖϤΗ
Γήϛ΍ΫΔϗΎτΑΓ˯΍ήϗϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋέάόΘϳΎϣΪϨϋ
ϞϔϘϟ΍ϰϠϋΔϳΎϤΤϟ΍ϥΎδϟςΒοϊϣΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔΌϴϬΗϢΘΗϦϟ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓΖϫΎΑϥϮϠΑήϬψϴγϭϦϳΰΨΘϠϟς΋ΎγϭΔϳ΃ϝΎΧΩ·ϡΪϋΔϟΎΣϲϓέΎϴΨϟ΍΍άϫΪϳΪΤΗϦϜϤϳϻ
ΔϗΎτϟ΍ϥ΍ΪϘϓΐϨΠΘϟΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϰλϮ˵ϳϭˬΔϴϓΎϛήϴϏΔϳέΎτΒϟ΍ΔϗΎσΖϧΎϛ΍Ϋ·ϖϴδϨΘϟ΍ϚϨϜϤϳϻ
ϖϴδϨΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
́˺
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
ϡΎψϨϟ΍ςΒο
ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ
ΔΌϴϬΗ
:
ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ
ΪϳΪΤΗ
˱
ϪΑΎϬϠϴΠδΗϢΗϱάϟ΍ΐϴΗήΘϠϟΎϘϓϭΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϰϟ·ΕΎϔϠϤϟ΍ϡΎϗέ΃κϴμΨΗϢΘϳ
OK /d/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ»
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
0:00:00 [475Min] STBY
E
NECS
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
-
ΔϗΎτΑϝ΍ΪΒΘγ΍ΔϟΎΣϲϓϰΘΣϲϟΎΘΘϟΎΑΕΎϔϠϤϟ΍ϡΎϗέ΃ϊϳίϮΗϢΘϳ
ϞϛϑάΣΪόΑϭ΃ΔΌϴϬΘϟ΍ΓΩΎϋ·ΪόΑϭ΃ϯήΧ΃ΓΪΣ΍ϮΑΓήϛ΍άϟ΍
ΪϳΪΟΪϠΠϣ˯Ύθϧ·ΖϗϭϦϣΕΎϔϠϤϟ΍ϡΎϗέ΃˯ΪΑΓΩΎϋ·ϢΘϳΕΎϔϠϤϟ΍
ϞδϠδΗ
-
ΪόΑΓήϣϞϛ˹˹˹˺Ϧϣ΃ΪΒΘϟΕΎϔϠϤϟ΍ϡΎϗέ΃ςΒοΓΩΎϋ·ϢΘϳ
ςΒοΓΩΎϋ΍
ΓΪϳΪΟΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϝΎΧΩ·ϭ΃ϞϜϟ΍ϑάΣϭ΃ΔΌϴϬΘϟ΍ΓΩΎϋ·
ϦϳΰΨΗΕΎϣϮϠόϣ
ϞδϠδΗ
ΔΌϴϬΗ
ςΒοΓΩΎϋ΍
ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ
ΪϳΪΤΗ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
ϞϘϧ
ΝϭήΧ
ΕΎϔϠϤϟ΍˯ΎϤγ΃ϲϓέ΍ήϜΗΙϭΪΣΐϨΠΘϟϒϠϣϞϜϟϒϠΘΨϣϢϗέκϴμΨΗϢΘϳ³ϞδϠδΗ´ϊοϮϟ΍ϰϠϋ³ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ´ςΒοΪϨϋ
ϰμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋΕΎϔϠϤϟ΍Γέ΍Ω·ΔϴϠϤϋϦϣϚϟΫήδϴϳϭ
ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
ΔΌϴϬΗ
ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ
:
:
ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍
ΪϳΪΤΗ
ήϔδϟ΍˯ΎϨΛ΃΍ήϴϣΎϜϟ΍Γήϛ΍Ϋϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋϲϠΤϤϟ΍ΖϴϗϮΘϟ΍ϰϠϋΔϟϮϬδΑΔϋΎδϟ΍ςΒοϦϜϤϳ
OK /d/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍»
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ESCENE
NECS
Ω΍Ϊϋ·
ΔΌϴϬΗ
ϝΰϨϣ
ΓέΎϳί
ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
-
ΔϤ΋ΎϗϲϓϪτΒπΑϡϮϘΗΎϤϟΎϘϓϭΔϋΎδϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ϖϴΒτΗϢΘϳ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋϩήΘΧ΍ΦϳέΎΘϟ΍ΖϗϮϟ΍ςΒο
ϰϟ·ΔϋΎδϟ΍ΓΩΎϋ·ΪϨϋϭ΃ΓήϣϝϭϷΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍Ϋ
ϙΪϠΒΑιΎΨϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍ΖϗϮϟ΍Ω΍Ϊϋ·
ϝΰϨϣ
ΔλΎΨϟ΍ϩάϫϚϟ΢ϴΘΗˬΔϔϠΘΨϣΔϴϨϣίΔϘτϨϤϟϚΗέΎϳίΪϨϋ
ϙΪϠΒΑιΎΨϟ΍ΖϗϮϟ΍Ω΍Ϊϋ·ήϴϴϐΗϥϭΩϲϠΤϣΖϗϭϖϴΒτΗ
ΖϴϗϮΘϟ΍ϕήϓϖϓϭΔϋΎδϟ΍ςΒοϢΘϳ
ΓέΎϳί
ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍
ΪϳΪΤΗ
ϞϘϧ
ΝϭήΧ
́˻
ήϔδϟ΍ΖϗϭϲϠΤϤϟ΍ΖϴϗϮΘϟ΍ϰϠϋΔϋΎδϟ΍ςΒο
ήϔδϟ΍ΖϗϭΔϘτϨϤϠϟϲϠΤϤϟ΍ΖϴϗϮΘϟ΍ϰϠϋΔϋΎδϟ΍ςΒοΔϟϮϬδΑϚϨϜϤϳ
ΓέΎϳί
London, Lisbon
[Home 00:00]:emoH
2010/01/01 00:00
ϖϓ΍Ϯϣ
ϖΑΎδϟ΍
0:00:00 [475Min] STBY
1.6M
9999
.OKέΰϟ΍ςϐο΍ϢΛϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍ΪϳΪΤΘϟT/SϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ .˺
ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍ΔηΎηνήϋϢΘϳ ‡
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑϚΘϘτϨϣήΘΧ΍ϢΛˬOK/T/SϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫΔτγ΍ϮΑΓέΎϳίήΘΧ΍ .˻
WX
.ΓέΎϳίϭϝΰϨϣϦϴΑΖϴϗϮΘϟ΍ϕήϓϦϣϖϘΤΘϟ΍ϚϨϜϤϳ ‡
Ϊϴϛ΄ΘϠϟOKέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΓέΎϳΰϟ΍ϥΎϜϣΖϗϭϰϠϋΔϋΎδϟ΍ςΒοϢΘϳ ‡
́˽ΔΤϔμϟ΍«"Ω΍Ϊϋ·"ΔϤ΋ΎϗϦϣ"ΦϳέΎΘϟ΍ΖϗϮϟ΍ςΒο"ϲϓΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍ςΒοϚϨϜϤϳ
ΔϘτϨϤϠϟϲϠΤϤϟ΍ΖϗϮΘϟ΍ςΒπϟΔϴγΎϴϗϥΪϣ
ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍
ϥΪϣ
ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍
ϥΪϣ
˹̂˼˹+
ΪϳϼϳΩ΃
˹˹˹˹+
ΔϧϮΒθϟˬϥΪϨϟ
˺˹˹˹+
ϦϴΒδϳήΑˬϲϧΪϴγˬϡ΍ϮΟ
˹˺˹˹+
ΕέϮϔϜϧ΍ήϓˬΪϳέΪϣˬϢϟϮϬϛϮΘγˬβϳέΎΑˬΎϣϭέ
˺˺˹˹+
ϥΎϤϴϠγή΋΍ΰΟ
˹˻˹˹+
ΓήϘϧ΃ˬΓήϫΎϘϟ΍ˬϲϜϨδϠϫˬΎϨϴΛ΃
˺˻˹˹+
ϲΠϴϓˬϥϮΘΠϨϠϳϭ
˹˼˹˹+
νΎϳήϟ΍ˬϮϜγϮϣ
˺˺˹˹-
ϱ΍ϭΪϴϣˬ΍ϮϣΎγ
˹˼˼˹+
ϥ΍ήϬσ
˺˹˹˹-
ϲΘϴϫΎΗˬϱ΍ϭΎϫˬϮϟϮϟϮϧϮϫ
˹˽˹˹+
ςϘδϣˬϲΒχϮΑ΃
˹̂˹˹-
ΎϜγϻ΁
˹˽˼˹+
ϝϮΑΎϛ
˹́˹˹-
ϞΗΎϴγˬήϓϮϜϧΎϓˬϮϜδϴδϧ΍ήϓϥΎγˬαϮϠϴΠϧ΃αϮϟ
˹˾˹˹+
ϲθΗ΍έΎϛˬΪϨϘθσ
ϲϬϟΩϮϴϧˬΎΘϜϠϛ
˹̀˹˹-
ϲΘϴγϚϴϟΔϨϳΪϣˬβϜϴϨϴϓˬήϔϧΩ
˹˾˼˹+
˹˿˹˹-
ϲΘϴγϮϜϴδϜϣˬϦΘγϮϴϫˬαϻ΍ΩˬϮϏΎϜϴη
˹˾˽˾+
ϭΪϧΎϤΛΎϛ
˹˾˹˹-
ϝΎϳήΘϧϮϣˬϦτϨη΍ϭˬϲϣΎϴϣˬϙέϮϳϮϴϧ
˹˿˹˹+
Ύϛ΍ΩˬϱΎσΎϤϟ΍
˹˽˹˹-
ϮΟΎϴΘϧΎγˬαΎϛ΍έΎϛ
˹˿˼˹+
ϥϮΠϧΎϳ
˹˼˹˹-
ϮϟϭΎΑϭΎγˬϞϳί΍ήΒϟ΍ˬαήϳ΁βϨϳϮΑ
˹̀˹˹+
ϙϮϜϧΎΑ
˹˻˹˹-
ΎϬϧϭέϮϧϱΩϭΪϧΎϧήϓ
˹́˹˹+
ϼϴϧΎϣˬΓέϮϓΎϐϨγˬΎϴΒϳΎΗˬϦϴϜΑˬΞϧϮϛΞϧϮϫ
˹˺˹˹-
ϱΩήϴϓΐϴϛˬαέϭί΃
˹̂˹˹+
ΞϧΎϴΠϧϮϴΑˬϮϴϛϮσˬϝϮγ
GMT³ϲγΎγϷ΍ζΘϨϳήΟΖϴϗϮΗ´ϰϠϋϞϴΠδΘϟ΍ΕΎΘϴϗϮΗΪϤΘόΗ
́˼
ϡΎψϨϟ΍ςΒο
ΔϋΎδϟ΍ςΒο
ΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍ςΒοϝϼΧϦϣϞϴϐθΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ϞϴΠδΘϟ΍ΖϗϭϭΦϳέΎΗνήϋϚϨϜϤϳ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ
:
ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍
:
ΦϳέΎΘϟ΍ΖϗϮϟ΍ςΒο
ΪϳΪΤΗ
ΝϭήΧ
OK /d/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ΔϋΎδϟ΍ςΒο»
ϢϜΤΘϟ΍έίϡ΍ΪΨΘγ΍ϝϼΧϦϣΩ΍ΪϋϹ΍ϢϴϗήϴϴϐΘΑϢϗϢΛˬΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣΩΪΣ .˻
e/f/d/c
.OKέίϰϠϋςϐο΍ϢΛˬΔΤϴΤλΔϘϳήτΑΔϋΎδϟ΍ςΒοϦϣΪϛ΄Η .˼
ΦϳέΎΘϟ΍ΖϗϮϟ΍ςΒο
ϝΰϨϣ
Year Month Day Hour Min
2010 / 01
/ 01
00 : 00
OFF
2010/01/01 00:00 : ΓέΎϳί
ϖϓ΍Ϯϣ
ϞϘϧ
.2037ϰϟ·ϞμϳΎϤϟϡΎόϟ΍ςΒοϦϜϤϳ ‡
́˾ΔΤϔλ ϞϴϏζΗϰϠϋ«ΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍νήϋ»νήϋςΒο΍ ‡
ΓΪΣ΍ϭΔϋΎγϝΪόϤΑΖϗϮϟ΍ϢϳΪϘΗΓΩΎϋ·ϰϟ·( )ΰϣήϟ΍ςϴθϨΗϱΩΆϳ ‡
ΝϭήΧ
ΦϳέΎΘϟ΍ωϮϧ
˱
ΩΪΤϤϟ΍έΎϴΨϠϟΎϘϓϭϪτΒοϢΗϱάϟ΍ΦϳέΎΘϠϟνήόϟ΍ωϮϧςΒοϚϨϜϤϳ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍
:
ΦϳέΎΘϟ΍ΖϗϮϟ΍ςΒο
ΦϳέΎΘϟ΍ωϮϧ
ΪϳΪΤΗ
OK /d/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ΦϳέΎΘϟ΍ωϮϧ»
.OKέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
2010/01/01
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
ϡϮϳϥΎϤϗέήϬηϡΎϋϞϜθϟΎΑΦϳέΎΘϟ΍νήϋϢΘϳ
“2010/01/01”
JAN/01/2010
ϡΎϋϡϮϳήϬηΐϴΗήΘϟΎΑΦϳέΎΘϟ΍νήϋϢΘϳ
“JAN/01/2010”
01/JAN/2010
ϡΎϋήϬηϡϮϳΐϴΗήΘϟΎΑΦϳέΎΘϟ΍νήϋϢΘϳ
“01/JAN/2010”
01/01/2010
ϡΎϋϥΎϤϗέήϬηϡϮϳϞϜθϟΎΑΦϳέΎΘϟ΍νήϋϢΘϳ
“01/01/2010”
.«ΖϗϭΦϳέΎΗνήϋ»Ω΍Ϊϋ·ϰϠϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫΪϤΘόΗ
́˽
ΖϗϮϟ΍ωϮϧ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
ΦϳέΎΘϟ΍ωϮϧ
ΖϗϮϟ΍ωϮϧ
:
12
OFF
:
ΖϗϭΦϳέΎΗνήϋ
ΪϳΪΤΗ
ΝϭήΧ
˱
ΩΪΤϤϟ΍έΎϴΨϠϟΎϘϓϭϪτΒοϢΗϱάϟ΍ΖϗϮϠϟνήόϟ΍ωϮϧςΒοϚϨϜϤϳ
/d/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ΖϗϮϟ΍ωϮϧ» OK
ςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
12:00 AM
ΔϋΎγ12ϖϴδϨΘΑΖϗϮϟ΍ΕΎϣϮϠόϣνήόϟ
"
"
00:00
ΔϋΎγ24ϖϴδϨΘΑΖϗϮϟ΍ΕΎϣϮϠόϣνήόϟ
"
"
.«ΖϗϭΦϳέΎΗνήϋ»Ω΍Ϊϋ·ϰϠϋΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫΪϤΘόΗ
ΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍νήϋ
˱
ΩΪΤϤϟ΍έΎϴΨϠϟΎϘϓϭLCDΔηΎηϰϠϋΎϤϬοήϋέήϘϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍ςΒοϚϨϜϤϳ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
ΦϳέΎΘϟ΍ωϮϧ
12
OFF
:
ΖϗϮϟ΍ωϮϧ
:
ΖϗϭΦϳέΎΗνήϋ
ΪϳΪΤΗ
ΝϭήΧ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍νήϋ» OK /d/c
ςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋ
˱
ΩΪΤϤϟ΍έΎϴΨϠϟΎϘϓϭLCDΔηΎηϰϠϋΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍νήϋϢΘϳ
‡
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
01/01/2010
00:00
01/01/2010 00:00
́˾
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
ΔϴϟΎΤϟ΍ΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣνήϋϢΘϳϻ
ϑΎϘϳ·
ϲϟΎΤϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍νήόϟ
ΦϳέΎΘϟ΍
ϲϟΎΤϟ΍ΖϗϮϟ΍νήόϟ
ϦϴϴϟΎΤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍νήόϟ
ΖϗϮϟ΍
ΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍
˭ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓ³2010/01/01´ϮΤϨϟ΍ϰϠϋΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍Γ˯΍ήϗϢΘΘγ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍ςΒοϞΒϗΓέϮλϭ΃ϮϳΪϴϓϞϴΠδΗϢΗΪϗϥΎϛ΍Ϋ· ϦΤθϟ΍ΓΩΎϋϹΔϠΑΎϘϟ΍ΔΠϣΪϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ΩΎϔϧΔϟΎΣϲϓ ϡΎψϨϟ΍ςΒο
LCDωϮτγ
ΔτϴΤϤϟ΍Γ˯ΎοϹ΍ϑϭήχϦϋξϳϮόΘϠϟLCDΔηΎηωϮτγΔΟέΩςΒοϦϜϤϳ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
:
ΖϗϮϟ΍ωϮϧ
:
ΖϗϭΦϳέΎΗνήϋ
0 :
LCDωϮτγ
12
OFF
ΪϳΪΤΗ
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
9999
1.6M
LCDωϮτγ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.LCDωϮτγ» OK /d/c
.˺˾ϰϟ·˺˾ϦϣLCDΔηΎηωϮτγςΒπϟOK /e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ .˻
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
.LCDΔηΎηωϮτγςΒοΎϓˬωϮτδϟ΍ΓΪϳΪηΔτϴΤϤϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ΖϧΎϛ΍Ϋ·
ΎϬϠϴΠδΗϱήΠϳϲΘϟ΍ΓέϮμϟ΍ϰϠϋLCDΔηΎηςΒοήΛΆϳϻ
˱
ΔϗΎτϟ΍ϦϣΪϳΰϤϟ΍ΎϋϮτγήΜϛϷ΍LCDΔηΎηϚϠϬΘδΗ
.˺˾ϰϟ·˺˾ϦϣLCDΔηΎηωϮτγςΒοϚϨϜϤϳ
‡
‡
‡
‡
0
ϖϓ΍Ϯϣ
ϞϳΪόΗ
ΝϭήΧ
LCDϥ΍Ϯϟ΃
ϕέίϷ΍ϭήϤΣϷ΍ϥϮϠϟ΍ϝΪόϣςΒοϝϼΧϦϣϭΕ΍έΎϴΨϟ΍ϦϣΔϋϮϨΘϣΔϋϮϤΠϣϡ΍ΪΨΘγΎΑΔηΎθϟ΍ϥϮϟωΎΒτϧ΍ήϴϴϐΗϚϨϜϤϳ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
0:00:00 [475Min] STBY
«. LCDϥ΍Ϯϟ΃ªOK /d/c
Ω΍Ϊϋ·
SCENE
:
ΖϗϭΦϳέΎΗνήϋ
0 :
LCDωϮτγ
12
OFF
LCDϥ΍Ϯϟ΃
ΪϳΪΤΗ
ΝϭήΧ
0:00:00 [475Min] STBY
9999
1.6M
LCDϥ΍Ϯϟ΃
ήϤΣ΃
ϕέί΃
0
0
ϖϓ΍Ϯϣ
ϞϘϧ
ΝϭήΧ
Ϧϣϕέί΃ήϤΣ΃LCDΔηΎηϥϮϟςΒπϟOK/e/fźŸϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϚϳήΤΘΑϢϗ .˻
.˺˾ϰϟ·˺˾
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
LCDΔηΎηωϮτγΔΟέΩΩ΍ΩΰΗΚϴΣˬήϤΣϷ΍ϭϕέίϷ΍ϥϮϠϟ΍ϝΪόϣϦϴϴόΗϚϨϜϤϳ
ΔΒδϨϟ΍ΕΩ΍ίΎϤϠϛ
ϡ΍ΪΨΘγΎΑˬ˺˾ϰΘΣ-˺˾ϦϴΑΎϣϕέί΃ήϤΣ΃LCDΔηΎθϟ΍ϥϮϟςΒοϚϨϜϤϳ
OK/e/f/d/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ
ήϤΣϷ΍ϦϴϧϮϠϟ΍ΔΒδϧϞϳΪόΗϝϼΧϦϣΔηΎθϟ΍ϰϠϋνϭήόϤϟ΍ϥϮϠϟ΍ήϴϴϐΗϚϨϜϤϳ
ϕέίϷ΍ϭ
ϞϴΠδΘϟ΍ϞΤϣΓέϮμϟ΍ϰϠϋLCDΔηΎηνήϋϥϮϟϞϳΪόΗήΛΆϳϻ
‡
‡
‡
‡
́˿
Auto LCD Off
ϦϴΘϘϴϗΩϰϠϋΪϳΰΗΓΪϤϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϡΪϋΔϟΎΣϲϓΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗLCDΔηΎηΓ˯Ύο·ϢϴΘόΗϢΘϳˬΔϗΎτϟ΍ϙϼϬΘγ΍ϝΪόϣϞϴϠϘΘϟ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
0 :
LCDωϮτγ
:
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗLCDϑΎϘϳ·
LCDϥ΍Ϯϟ΃
LCD
OFF
ΪϳΪΤΗ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«. Auto LCD Off » OK /d/c
ςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋ
ΝϭήΧ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
-
ΔϔϴχϮϟ΍ϞϴτόΘΑϡϮϘϳ
ϑΎϘϳ·
-
ϭ΃έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϠϟΩ΍ΪόΘγ΍STBYϊοϭϲϓϦϴΘϘϴϗΩϦϣήΜϛϷϞϤόϟ΍Ϧϋ΍ήϴϣΎϜϟ΍ϒϗϮΗΪϨϋ
.LCDΔηΎηϡΎΘϋ·ϝϼΧϦϣΔϗΎτϟ΍ήϴϓϮΗϊοϭ΃ΪΒϳˬϮϳΪϴϓϞϴΠδΗϲϓϖ΋ΎϗΩβϤΧϦϣήΜϛϷ
ϞϴϐθΗ
ωϮτγΔΟέΩςΒπϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑέίϱ΃ϰϠϋςϐπϟ΍ϚϨϜϤϳˬϩάϫ«Auto LCD Off»ΔϔϴχϭϦϴϜϤΗΔϟΎΣϲϓ
ϱΩΎόϟ΍ϊοϮϟ΍ϰϠϋLCDΔηΎη
ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓ«Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗLCDϑΎϘϳ·»ΔϔϴχϭϞϴτόΗϢΘϳ
86%ϞΑΎϛϞϴλϮΗΪϨϋ
‡
‡
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϢϴϤμΗ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
LCDϥ΍Ϯϟ΃
LCD
OFF
:
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗLCDϑΎϘϳ·
:
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϢϴϤμΗ
ΪϳΪΤΗ
ΝϭήΧ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍νήόϟΏϮϠτϤϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϥϮϟΪϳΪΤΗϦϜϤϳ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϢϴϤμΗ» OK /d/c
ςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋ
«ήΧΎϓΩϮγ΃»«ϊλΎϧξϴΑ΃» ‡
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
́̀
ϡΎψϨϟ΍ςΒο
ϑΎϔη
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
0%
20%
40%
ΪϳΪΤΗ
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗLCDϑΎϘϳ·
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϢϴϤμΗ
ϑΎϔη
ϞϘϧ
ΝϭήΧ
<̃˹ΔϴϓΎϔθϟ΍!
ΔϤ΋ΎϘϟ΍νήόϟΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϴϓΎϔθϟ΍ΪϳΪΤΗϦϜϤϳ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϢϴϤμΗ» OK /d/c
ςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋ
©̃˿˹»©³̃˽˹»©̃˻˹»©̃˹» ‡
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
<̃˿˹ΔϴϓΎϔθϟ΍!
Δϧήϟ΍ΕϮλ
ΔϧήΑΎϬϴϟ·ΓέΎηϹ΍ϢΘΗϰΘΣΔηΎθϟ΍ϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍έ΍έίϷ΍ϭΐϳϮΒΘϟ΍ΕΎϣϼϋβϤϠϛΕΎϴϠϤϋ˯΍ήΟΈΑΩ΍ΪϋϹ΍΍άϫ΢Ϥδϳ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
:
ϪϴΒϨΘϟ΍ΕϮλ
:
ϖϟΎϐϟ΍ΕϮλ
:
ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·
ΪϳΪΤΗ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.Δϧήϟ΍ΕϮλ» OK /d/c
ςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋ
ΝϭήΧ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ΔϔϴχϮϟ΍ϞϴτόΘϟ
έίϰϠϋςϐπϟ΍ΎϬϴϓϢΘϳΓήϣϞϛϲϓϪϴΒϨΘϟ΍ΕϮλέΪμϳˬϞϴϐθΘϟ΍ΪϨϋ
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
ϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΗ
ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓ«ϪϴΒϨΘϟ΍ΕϮλ»Δϔϴχϭ˯Ύϐϟ·ϢΘϳ
ϞϴϐθΘϟ΍ϭϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
$9ϞΑΎϛϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑϞΑΎϛΔϠλϭΩϮΟϭΪϨϋ
́́
ϖϟΎϐϟ΍ΕϮλ
έϮμϟ΍έίϰϠϋςϐπϟ΍ΪϨϋϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭ΃ϖϟΎϐϟ΍ΕϮλϞϴϐθΗϚϨϜϤϳ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
:
ϪϴΒϨΘϟ΍ΕϮλ
:
ϖϟΎϐϟ΍ΕϮλ
ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·
:
ΪϳΪΤΗ
ΝϭήΧ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ϖϟΎϐϟ΍ΕϮλ» OK /d/c
ςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ΔϔϴχϮϟ΍ϞϴτόΗϰϠϋϞϤόϳ
.PHOTOέΰϟ΍ϞϴϐθΗΪϨϋϖϟΎϐϟ΍ΕϮλϊϤδΘγ
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
"ϑΎϘϳ·"
"ϞϴϐθΗ"
ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·
ΔϗΎτϠϟϱέϭήπϟ΍ήϴϏϙϼϬΘγϻ΍ϥϭΩΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϝϮΤΘγϭϞϴϐθΗϥϭΪΑϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟΖϛήΗΎϣ΍Ϋ·Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΎϬϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϢΘϴϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛςΒοϚϨϜϤϳ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
ϖϟΎϐϟ΍ΕϮλ
:
:
ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·
:
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍Ξϣ΍ήΑ
ΪϳΪΤΗ
ΝϭήΧ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
-
́̂
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·» OK /d/c
ςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
ΔϔϴχϮϟ΍ϞϴτόΗϰϠϋϞϤόϳ
"ϑΎϘϳ·"
ˬSTBYϊοϮϟ΍ϲϓϖ΋ΎϗΩ5ΓΪϤϟϥϮϜδϟ΍ϊοϭϲϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΖϧΎϛ΍Ϋ·
"ϖ΋ΎϗΩ5"
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗέΎϴΘϟ΍ϞϴϐθΗϒϗϮΘϳ
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ϑΎϘϳϹ΍ΔϔϴχϭϞϤόΗϻ
.86%ϞΑΎϛϞϴλϮΗΪϨϋ «ˬϞϜϟ΍ώθΗΔϳΎϤΣ» «ˬΕΎϔϠϤϟ΍ϞϛϑάΣ» «ˬΦδϧ» «ˬνήϋ»ˬΔϴϟΎΘϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ϞϴϐθΗ˯ΎϨΛ΃ .«ˬϢϴδϘΗ» «ˬϊϤΟ»
Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍΢΋΍ήηνήϋϭϞϴϐθΘϠϟΖϗΆϤϟ΍ϑΎϘϳϹ΍˯ΎϨΜΘγΎΑϞϴϐθΘϟ΍ϭϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ .( ) ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΗέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ˬϯήΧ΃ΓήϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΘϟ
‡
‡
ϡΎψϨϟ΍ςΒο
PC Software
ϖϳήσϦϋϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟΞϣΎϧήΑϡ΍ΪΨΘγ΍ΔσΎδΒΑϚϨϜϤϳˬϞϴϐθΗϰϠϋϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟΞϣΎϧήΑςΒοΔϟΎΣϲϓ
˷ Ϥϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ϞϳΰϨΗϚϨϜϤϳήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϦϴΑ86%ϞΑΎϛϞϴλϮΗ
ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋΔϧΰΨ˵
3&VRIWZDUHϡ΍ΪΨΘγΎΑϚϟάϛΎΣΎΘϣέϮμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϔϠϣήϳήΤΗϥϮϜϳϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϠϟΐϠμϟ΍ιήϘϟ΍
˱
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
ϖϟΎϐϟ΍ΕϮλ
:
:
ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·
:
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍Ξϣ΍ήΑ
ΪϳΪΤΗ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.PC Software» OK /d/c
ςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋ
ΝϭήΧ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ΔϔϴχϮϟ΍ϞϴτόΘϟ
ήΗϮϴΒϤϜϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗΪϨϋϦϤπ˵Ϥϟ΍ήϳήΤΘϟ΍ΞϣΎϧήΑϞϴϐθΗ΃ΪΒϳ
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
ϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΗ
ςϘϓWindowsϞϴϐθΘϟ΍ΔϤψϧ΃ϊϣήΗϮϴΒϤϜϟ΍Ξϣ΍ήΑϖϓ΍ϮΘΗ
ίΎϔϠΘϟ΍Δη΍
ίΎϔϠΘϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗΪϨϋίΎϔϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋήϬψϳϱάϟ΍26'ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍ϞϴτόΗϭ΃ϦϴϜϤΗϚϨϜϤϳ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
:
ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·
:
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍Ξϣ΍ήΑ
:
TVΕΎϣϮϠόϣνήϋ
ΪϳΪΤΗ
ΝϭήΧ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ίΎϔϠΘϟ΍Δη΍» OK /d/c
ςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ςϘϓLCDΔΣϮϟϰϠϋΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍26'Ϣ΋΍ϮϗνήϋϢΘϳ
˱
ϊϣϞϴλϮΘϟ΍Ύπϳ΃ίΎϔϠΘϟ΍ΔηΎηϭLCDΔΣϮϟϰϠϋ26'Ϣ΋΍ϮϗνήϋϢΘϳ
̂˼ΔΤϔμϟ΍«ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
ϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΗ
̂˹
ϲο΍ήΘϓϻ΍ςΒπϟ΍
Δϴο΍ήΘϓϻ΍ΕϻΎΤϟ΍ϰϟ·ΔϤ΋ΎϘϟ΍Ε΍Ω΍Ϊϋ·ΔϓΎϛΓΩΎϋ·ϚϨϜϤϳ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
:
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍Ξϣ΍ήΑ
:
TVΕΎϣϮϠόϣνήϋ
ϲο΍ήΘϓϻ΍ςΒπϟ΍
ΪϳΪΤΗ
ΝϭήΧ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ©Ω΍Ϊϋ·ªe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.ϲο΍ήΘϓϻ΍ςΒπϟ΍» OK /d/c
ϲο΍ήΘϓϻ΍ΎϬόοϭϰϟ·ωΎοϭϷ΍ϊϴϤΟΓΩϮϋϲϓΐϏήΗΖϨϛ΍Ϋ·©ϢόϧªΩΪΣ .˻
Ω΍ΪϋϹ΍ϰϟ·Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ϞϛΩϮόΗϥ΃ΪόΑΔϴϨϣΰϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍7LPH=RQHΔηΎηήϬψΗ
ϲο΍ήΘϓϻ΍
‡
˻́ΔΤϔμϟ΍ ΍Ω˱ ΪΠϣΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍ςΒο΍ .˼
ΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϡ΍ΪΨΘγ΍˯ΎϨΛ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳΈΑϢϘΗϻ
©ΦϳέΎΘϟ΍ΖϗϮϟ΍ςΒοªˬ©ϲϨϣΰϟ΍ϕΎτϨϟ΍ªϦϴϴόΘΑϢϗˬΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϦϴϴόΗΓΩΎϋ·ΪόΑ
˻́ΕΎΤϔμϟ΍«
́˹ΕΎΤϔμϟ΍«ϲο΍ήΘϓϻ΍Ω΍ΪϋϹ΍ΪόΑϦϳΰΨΘϟ΍ωϮϧΓΩΎόΘγ΍ϢΘϳϻ
‡
‡
‡
έ΍ΪλϹ΍
έΎτΧ·ϥϭΩϞϴϐθΘϟ΍ϡΎψϧΔΨδϨΑΔλΎΨϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ήϴϐΘΗϥ΃ϦϜϤϳ
έ΍ΪλϹ΍
Samsung Electronics Co., LTD.
S/W 1.00, Dec 18 2009, 19:42:27
ϖϓ΍Ϯϣ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ©Ω΍Ϊϋ·ªe/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.έ΍ΪλϹ΍» OK /d/c
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˻
ΝϭήΧ
Language
˻̂ΔΤϔμϟ΍«Ϟ΋Ύγήϟ΍ϭΔϤ΋ΎϘϟ΍νήόϟΔΑϮϠτϤϟ΍ΔϐϠϟ΍ΪϳΪΤΗϦϜϤϳ
̂˺
ϡΎψϨϟ΍ςΒο
νήόϟ΍
ΔϟϮϬδΑΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ϚϨϜϤϳΚϴΤΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϲϓΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ϲΤϴοϮΘϟ΍νήόϟ΍ήϬψ˱ϳ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
έ΍ΪλϹ΍
Language
νήϋ
:
ΪϳΪΤΗ
ϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ«Ω΍Ϊϋ·»e/fϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫ MENUέίςϐο΍ .˺
«.νήόϟ΍» OK /d/c
ςϐο΍ϢΛˬd/cϢϜΤΘϟ΍ω΍έΫϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϭΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ΪϳΪΤΘΑϢϗ .˻
.OKέΰϟ΍ϰϠϋ
ΝϭήΧ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣΝϭήΨϠϟMENUέίϰϠϋςϐο΍ .˼
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
OFF
ϑΎϘϳ·
έ΍ΪλϹ΍
ϞϴϐθΗ
Language
νήϋ
ΪϳΪΤΗ
ϞϘϧ
ΝϭήΧ
Δϴϋήϔϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍
-
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ΔϔϴχϮϟ΍ϞϴτόΘΑϡϮϘϳ
ϲΤϴοϮΘϟ΍νήόϟ΍ΔϔϴχϭϦϴϜϤΘϟ
Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍
ϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΗ
ϲΤϴοϮΘϟ΍νήόϟ΍Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
ϲΤϴοϮΘϟ΍νήόϟ΍Δϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ ‡
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞΧΪΗˬϚϟΫϊϣϭϚϟΫϰϟ·ˬ60$57$872ˬPHOTOˬϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέίϱ΃ϞϴϐθΗϢΗ΍Ϋ· ΍Ϋ·ϞϴϐθΗϥϭΩϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟΔϠϣΎΧΖϘΑ΍Ϋ·STBYϊοϭϲϓΪΟ΍ϮΘϟ΍Ϧϣϲ΋ΎϘϠΗϞϜθΑϖ΋ΎϗΩ˾ΪόΑνήϋϊοϭϰϟ·
.«ϑΎϘϳ·»ϰϠϋ«νήϋ»ςΒπΑϢϘϓˬνήϋΔϔϴχϭϞϴϐθΗ˯ΪΑϲϓΐϏήΗϦϜΗϢϟ
ΔϴϟΎΘϟ΍ΕϻΎΤϟ΍ϲϓϲΤϴοϮΘϟ΍νήόϟ΍ΔϔϴχϭϞϤόΗϻ
©ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·ªΔϔϴχϭϞϤόΗˬϲδϴ΋ήϟ΍ΔϗΎτϟ΍έΪμϣϥϮϜΘϟΔϳέΎτΒϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍«ϖ΋ΎϗΩ »ϰϠϋ«ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·»ςΒοΪϨϋ ϲΒϳήΠΘϟ΍νήόϟ΍ϞΒϗ
̂˻
ίΎϔϠΘΑϞϴλϮΘϟ΍
ϥϮϳΰϔϠΘϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗϝϼΧϦϣΔπϳήϋΔηΎηϰϠϋΔϠΠδϤϟ΍έϮμϟ΍ϭϢϠϴϔϟ΍ΓΪϫΎθϣϚϨϜϤϳ
ϱΩΎϋϥϮϳΰϔϠΘΑϞϴλϮΘϟ΍
ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑ΢μϨϧPALϡΎψϧϊϣϖϓ΍ϮΘϣϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ϥϮϜϳϥ΃ΐΠϳˬϚΑΔλΎΨϟ΍ΕϼϴΠδΘϟ΍ϞϴϐθΘϟ
ωϮϧΐδΣΔΒγΎϨϤϟ΍ϞϴλϮΘϟ΍ΔϘϳήσΩΪΣϭϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϞΧΩβΑΎϘϣϦϣϖϘΤΗΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟϲΑήϬϛέΪμϤϛ
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϡΪΨΘδϣϞϴϟΩϊΟ΍έˬϞϴλΎϔΗϰϠϋϝϮμΤϠϟβΒϘϤϟ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ
ΔϗΪϟ΍ϲϟΎϋίΎϔϠΗ
W
T
VIEW
ΓέΎηϹ΍ϖϓΪΗ
CARD
R
AUDIO
L
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
VIDEO
ϲϟΎΘϟΎϛϥϮϳΰϔϠΘϟΎΑΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΘϟ$9ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
ϥϮϳΰϔϴϠΘϟ΍ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΒϜΑϖϓήϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΒϛϞλ .˺
ϪΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗϢΗϱάϟ΍ϞΧΪϟ΍ϰϠϋίΎϔϠΘϟ΍ϞΧΩΩΪΤϣςΒο΍ϭίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟϞϴϐθΘΑϢϗ .˻
ίΎϔϠΘϟ΍ϞΧΩΪϳΪΤΗΔϴϔϴϛΔϓήόϤϟϡΪΨΘδϤϟ΍Ε΍ΩΎηέ·ϞϴϟΩϰϟ·ϊΟέ΍ ‡
ϱΩΎΣϷ΍ωϮϨϟ΍
AUDIO
ϮϳήΘγϻ΍ωϮϧ
VIDEO
AUDIO
R
White
ήϤΣϷ΍
VIDEO
L
Yellow
ήϔλ΃
ήϔλ΃
Yellow
Red
ήϤΣϷ΍
ξϴΑϷ΍
White
̂˼
$XGLR/ξϴΑϷ΍βΒϘϤϟ΍ϊϣΕϮμϟ΍ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ίΎϬΠΑϱΩΎΣ΃ΕϮλϞΧΩήϓϮΗΔϟΎΣϲϓςϘϓ
ΓϮϘΑΎϬόϣϞϣΎόΘΗϻˬϞϴλϮΘϟ΍ΕϼΑΎϛΝ΍ήΧ·ϝΎΧΩ·ΪϨϋ
ΓΪϳΪη
έΪμϤϛΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑ΢μϨϧ
ϲΑήϬϛ
ϲϓΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣξϔΧϦϣΪϛ΄ΗˬϞϴλϮΘϟ΍ϞΒϗ
έϭΪλϲϓ˯΍ήΟϹ΍΍άϫϥΎϴδϧΐΒδΘϳΪϗϥϮϳΰϔϠΘϟ΍
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ΕΎϋΎϤγϦϣΥ΍ήμϟΎϛΕϮλ
ΕϼλϮϟΎΑΝήΨϟ΍ϭϞΧΪϟ΍ΕϼΑΎϛϞϴλϮΘΑιήΤΑϢϗ
΍ήϴϣΎϛϪόϣϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϴγϱάϟ΍ίΎϬΠϟ΍ϲϓΔϠμϟ΍Ε΍Ϋ
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍
‡
‡
‡
‡
‡
ίΎϔϠΘΑϞϴλϮΘϟ΍
ίΎϔϠΘϟ΍ΔηΎηϰϠϋνήόϟ΍
ϝΎΧΩϹ΍ϰϠϋίΎϔϠΘϟΎΑιΎΨϟ΍ϝΎΧΩϹ΍έΪμϣΩΪΤϣςΒοϭϚϳΪϟίΎϔϠΘϟ΍ίΎϬΟϞϴϐθΘΑϢϗ .˺
̂˼ΔΤϔλ ϪΑΔϴϤϗήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗϢΘϳϱάϟ΍
CM
OS
ˮΔΤϴΤμϟ΍ΕϼΑΎϜϟΎΑίΎϔϠΘϟ΍βΑΎϘϣϞϴλϮΗϢΗϞϫ ‡
ˮϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϦϣϞϴϐθΘϟ΍νήόϟΔΤϴΤλΔϘϳήτΑέΪμϤϟ΍ϝΎΧΩ·ΔϤ΋ΎϗςΒοϢΗϞϫ ‡
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϞϴϐθΗϲϓ΃ΪΑ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋϞϴϐθΘϟ΍ϊοϭΩΪΣ .˻
ϞϴϐθΘϟ΍ϚϟΫϲϓΎϤΑϞϴϐθΘϟ΍ωΎοϭϷϕήτϟ΍βϔϧϡΪΨΘγ΍ ‡
9.
0
M
EG
A
PIX
S
EL
W
T
VIEW
CARD
˱
ΎθϳϮθΗϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϣϮϠόϣϦϤπΘΗΪϘϓˬΔϳΎϐϠϟΎ˱
όϔΗήϣΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣϥΎϛ΍Ϋ·ςγϮΘϤϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍ϰϠϋΕϮμϟ΍ϯϮΘδϣςΒο΍ ‡
̂˹ΔΤϔμϟ΍ ΔηΎθϟ΍ϰϠϋνήόϟ΍26'Ϣ΋΍ϮϗϰϠϋίΎϔϠΘϟ΍ΔηΎηϱϮΘΤΗϦϠϓˬ«ϑΎϘϳ·»ϰϠϋ«ίΎϔϠΘϟ΍ΔηΎη»ςΒοϢΗ΍Ϋ· ‡
ϥϮϜΗΔϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϞϴΠδΗϊοϭϲϓίΎϔϠΘϟΎΑΎϬϠϴλϮΗϢΘϳΎϣΪϨϋΕϮμϟ΍ΕΎΟήΨϣΓέΎη·ϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϢϋΪΗϻ ‡
Ύ˱ΒϴϋϚϟΫΪόϳϻϭϮϳΪϴϔϟ΍ϞϴϐθΗϊοϭϲϓΔϠμΘϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΖϧΎϛΎϤϟΎσΔϣϮϋΪϣΕϮμϟ΍ΝήΧΓέΎη·
ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ΔηΎηϭLCDΔηΎηϝΪόϣϰϠϋΪϤΘόϳέϮμϟ΍νήϋ
ϩήϳϮμΗΩ΍ήϤϟ΍ϢδΠϟ΍
ΔϧϮϘϳ΃ ϥϮϳΰϔϴϠΗίΎϬΟ
:3
LCDΔηΎη
6:9
ΓέϮλ
ϮϳΪϴϓ
6:9
:3
.«ξϳήϋ˺˿̂»Ω΍ΪϋϹ˽̂ΔΤϔλϰϟ·ϊΟέ
̂˽
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣΔΠϠΑΩ
DVD/HDDϭ΃VCRΕϼΠδϣϰϠϋΔΠϠΑΪϟ΍
ς΋ΎΤϟΎΑέΎϴΘϟ΍άΧ΄ϤΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΘΑϢϗ'9'+''ϭ΃9&5ΕϼΠδϣϞΜϣˬϯήΧ΃ϞϴΠδΗΓΰϬΟ΃ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋΎϬοήϋϢΗέϮλΔΠϠΑΩϚϨϜϤϳ
ΔϴϠϤόϟ΍ϩάϬϟϖϓήϤϟ΍ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ
'9'+''ϭ΃9&5VΕϼΠδϣ
W
T
ġVIEW
CARD
ΓέΎηϹ΍ϖϓΪΗ
ήϤΣϷ΍
R
AUDIO
L
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕϮμϟ΍ϞΑΎϛ
ξϴΑϷ΍
VIDEO
˻˽ΔΤϔλ«ϞϴϐθΘϟ΍ϊοϮϟ΍ΪϳΪΤΘϟMODEέΰϟ΍ϰϠϋςϐο΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΘΑϢϗ
ϞϴΠδΘϟ΍ίΎϬΟϲϓϞϴΠδΘϟ΍ς΋ΎγϭϞΧΩ΃
ϞΧΪϟ΍ϊοϭϰϠϋϪτΒοΎϓˬϞΧΩΩΪΤϣϰϠϋϞϤΘθϳϞϴΠδΘϟ΍ίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ· ‡
ϖϓήϤϟ΍$9ϞΒϜΑ'9'+''ϭ΃9&5ΕϼΠδϣϞϴΠδΘϟ΍ίΎϬΠΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞλ
ϞϴΠδΘϟ΍ίΎϬΟϰϠϋΎϬϠϴΠδΘΑϢϗϭˬϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋϞϴϐθΘϟ΍΃ΪΑ΍
ϞϴλΎϔΘϟ΍ϦϣΪϳΰϣϰϠϋϝϮμΤϠϟϞϴΠδΘϟ΍ίΎϬΠΑΔϘϓήϤϟ΍Ε΍ΩΎηέϹ΍ΔϟΩ΃ϊΟ΍έ ‡
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϢΛˬϞϴΠδΘϟ΍ίΎϬΟϑΎϘϳΈΑϢϗˬΔΠϠΑΪϟ΍˯ΎϬΘϧ΍ΪϨϋ
ϖϓήϤϟ΍FRPSRVLWH$9ϞΒϜΑϞϴλϮΘϟ΍Δτγ΍ϮΑϩάϫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϲϓΔϠΠδϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎτϘϟϞϴΠδΗΓΩΎϋ·ϦϜϤϳ
ΔϴγΎϴϘϟ΍ΔϗΪϟ΍SDΔϗΪΑέϮλϝϼΧϦϣϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎτϘϟϊϴϤΟϞϴΠδΗΓΩΎϋ·ϢΘϳ
ΔΌϳΩέέϮμϟ΍ΓΩϮΟ΢ΒμΗΪϗˬϱήχΎϨΘϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϳϮΤΗήΒϋΔΠϠΑΪϟ΍˯΍ήΟϹ΍ήψϧ
˱
:TVΕΎϣϮϠόϣνήϋªςΒπΑϢϗˬϞμΘϤϟ΍ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ίΎϬΟΔηΎηϰϠϋϚϟΫϰϟ·ΎϣϭΩ΍ΪόϟΎϛΔηΎθϟ΍Ε΍ήηΆϣ˯ΎϔΧϹ
̂˹ΔΤϔλ«©ϑΎϘϳ·
́˾ΔΤϔλ«ΔηΎθϟ΍ϰϠϋϪοήόΑϢϗˬΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍ϞϴΠδΘϟ
̂˾
‡
‡
‡
‡
.˺
.˻
.˼
.˽
.˾
WindowsϡΎψϨΑϞϤόϳήΗϮϴΒϤϛϊϣϡ΍ΪΨΘγϻ΍
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ωϮϧϦϣϖϘΤΘϟ΍
.86%ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑήΗϮϴΒϤϜΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗΔϴϔϴϛϞμϔϟ΍΍άϫΡήθϳ
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ϞΒϗήΗϮϴΒϤϜϟ΍ωϮϧϦϣϖϘΤΘϟ΍
˱
˱
ωϮϨϟΎϘϓϭϩΎϧΩ΃ΓΩέ΍Ϯϟ΍Ε΍ϮτΨϟ΍άΨΗ΍ϢΛ
ϻϭ΃ϚϳΪϟήΗϮϴΒϤϜϟ΍ωϮϧϦϣϖϘΤΘϟ΍ϰϟ·ΔΟΎΣϲϓΖϧ΃ˬήΗϮϴΒϤϛϰϠϋϚΗϼϴΠδΗνήόϟ
ϚϳΪϟήΗϮϴΒϤϜϟ΍
ϡΎψϧϊϣϡ΍ΪΨΘγϻ΍
Macintosh
ϡΎψϧϊϣϡ΍ΪΨΘγϻ΍
Windows
W
T
VIEW
CARD
ϰϠϋΞϣΪϤϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
Intelli-¶ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ
ϊϣϖϓ΍ϮΘϳϻµstudio
.MacintoshϡΎψϧ
‡
ήΗϮϴΒϤϜϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΘΑϢϗ
.86%ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ήϳήΤΘϟ΍ΞϣΎϧήΑϞϴϐθΗϢΘϳ ‡
ϰϠϋIntelli-studioΞϣΪϤϟ΍
ΩήΠϤΑΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍
ήΗϮϴΒϤϜΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗ
ΪϨϋWindowsϡΎψϨΑϞϤόϳ
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟΞϣΎϧήΑ»ΪϳΪΤΗ
̂˹ΔΤϔλ ϞϴϐθΗ«ϲμΨθϟ΍
ΎϫήϳήΤΗϭ΃ϚΗϼϴΠδΗϞϴϐθΘΑϢϗ
ϖϴΒτΗϡ΍ΪΨΘγΎΑήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋ
Intelli-studioΞϣΪϤϟ΍ϮϳΩϮΘγϻ΍
˺˹˹ΔΤϔλ
˱
ϰϟ·ϚΗϼϴΠδΗϞϴϤΤΗΎπϳ΃ϚϨϜϤϳ
ΐϳϭϊϗϮϣϱ΃ϭ΃YouTubeϊϗϮϣ
.Intelli-studioϡ΍ΪΨΘγΎΑήΧ΁
˺˹˺ΔΤϔλ ġVIE
W
No
ϝ΍
W
T
CARD
VIEW
CARD
ġVIE
Yes
ϥωϡ
W
CARD
̂˿
WINDOWSϡΎψϨΑϞϤόϳήΗϮϴΒϤϛϡ΍ΪΨΘγΎΑϪΑϡΎϴϘϟ΍ϚϨϜϤϳΎϣ
.86%ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑWindowsϡΎψϨΑϞϤόϳήΗϮϴΒϤϜΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗήΒϋΔϴϟΎΘϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΕΎϴϠϤόΑωΎΘϤΘγϻ΍ϚϨϜϤϳ
ΔϴγΎγϷ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΕΎϴϠϤόΑωΎΘϤΘγϻ΍ϚϨϜϤϳˬϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋµIntelli-studio¶ΞϣΪϤϟ΍ήϳήΤΘϟ΍ΞϣΎϧήΑϢϣ΍ΪΨΘγ΍
˺˹˹ΔΤϔλ ΔϠΠδϤϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϞϴϐθΗ
˺˹˹ΔΤϔλ ΔϠΠδϤϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣήϳήΤΗ
˺˹˺ΔΤϔλ .ϚϟΫϰϟ·Ύϣϭ΃Facebookϭ΃)OLFNUˬ<RX7XEHϰϟ·ΔϠΠδϤϟ΍έϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϞϴϤΤΗ
ϦϳΰΨΘϟ΍ίΎϬΟΔϔϴχϭήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·ΎϬΨδϧϭ΃ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϰϠϋΔχϮϔΤϤϟ΍έϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣΕΎϔϠϤϟ΍ϞϘϧϚϨϜϤϳ
˺˹˼ΔΤϔλ ήϴΒϜϟ΍
‡
‡
ϡΎψϨϟ΍ΕΎΒϠτΘϣ
Intelli-studioΞϣΪϤϟ΍ήϳήΤΘϟ΍ΞϣΎϧήΑϡ΍ΪΨΘγϻΔϴϟΎΘϟ΍ΕΎΒϠτΘϤϟ΍˯ΎϔϴΘγ΍ϡΰϠϳ
ΕΎΒϠτΘϤϟ΍
ήλΎϨόϟ΍
:LQGRZV;39LVWD:LQGRZV
&38ΔϳΰϛήϤϟ΍ΔΠϟΎόϤϟ΍ΓΪΣϭ
ήΜϛ΃ϭ΃ΖϳΎΑΎΠϴΟ˺ΔόγΓήϛ΍Ϋϡ΍ΪΨΘγΎΑϰλϮϳ
RAMϲ΋΍Ϯθόϟ΍ϝϮλϮϟ΍Γήϛ΍Ϋ
ϰϠϋ΃ϭ΃$WL;VHULHVϰϠϋ΃ϭ΃Q9,',$*HIRUFH*7
ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΎτΑ
ˬ˺˹˻˽î˺˻́˹ΔϗΩϡ΍ΪΨΘγΎΑϰλϮϳήΜϛ΃ϭ΃ΖΑ˺˿ϥ΍Ϯϟ΃ϭˬ̀˿́î˺˹˻˽ΔϗΩ
ΖΑ˼˻ϥ΍Ϯϟ΃ϭ
ΔηΎθϟ΍
86%
86%
ϰϠϋ΃ϭ΃'LUHFW;F
̂̀
ϞϴϐθΘϟ΍ϡΎψϧ
ϰϠϋ΃ϭ΃Intel®3HQWLXP®*+]ΞϟΎόϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϰλϮϳϱ
ϰϠϋ΃ϭ΃$0'$WKORQŒ);*+]ΞϟΎόϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϰλϮϳ
$0'$WKORQϭ΃ˬΰΗήϫΎΠϴΟ2.2ΔϋήδΑ,QWHO&RUH'XRΓήϜϔϤϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍
ϰϠϋ΃ϭ΃ΰΗήϫΎΠϴΟ2.6ΔϋήδΑ;'XDO&RUH
'LUHFW;
ϥϮϜΗϻΪϗˬΕΎΒϠτΘϤϟ΍ϚϠΗϲϓϮΘδΗϲΘϟ΍ΔϤψϧϷ΍ϲϓϰΘΤϓΎϬΑϰλϮϤϟ΍ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ϲϫϩϼϋ΃ΓέϮϛάϤϟ΍ϡΎψϨϟ΍ΖΗΎΒϠτΗ ‡
˱
ϡΎψϨϠϟΎϘϓϭΓΪϛΆϣϞϴϐθΘϟ΍ΕΎϴϠϤϋ
ΎϬΑϰλϮϤϟ΍ϦϣϞϗ΃ΔϋήγϱΫήΗϮϴΒϤϛϰϠϋϊϗϮΘϣήϴϏϮΤϧϰϠϋϞϤόϳϭ΃Ε΍έΎσϹ΍ξόΑϮϳΪϴϔϟ΍ϞϴϐθΗϰτΨΘϳΪϗ ‡
ϰϠϋ΃ϭ΃Fέ΍ΪλΈΑΞϣΎϧήΒϟ΍ΖϴΒΜΘΑϢϗˬFϦϣϞϗ΃ϚϳΪϟήΗϮϴΒϤϜϟΎΑDirectXέ΍Ϊλ·ϥϮϜϳΎϣΪϨϋ ‡
ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϧΎϴΑϞϳΪόΗϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·ϞΒϗήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·ΔϠΠδϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϧΎϴΑϞϘϨΑϰλϮ˵ϳ ‡
ΐΘϜϤϟ΍΢τγήΗϮϴΒϤϜΑΔϧέΎϘϣϰϠϋ΃ϡΎψϧΕΎΒϠτΘϣϰϟ·ϝϮϤΤϤϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ΝΎΘΤϳˬϚϟάΑϡΎϴϘϠϟ ‡
WindowsϡΎψϨΑϞϤόϳήΗϮϴΒϤϛϊϣϡ΍ΪΨΘγϻ΍
SAMSUNGϦϣintelli – studioΞϣΎϧήΑϡ΍ΪΨΘγ΍
ΚϴΣϪϴϠϋΎϫήϳήΤΗϭϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·έϮμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϔϠϣϞϘϧϚϨϜϤϳˬϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑΞϣΪϤϟ΍Intelli-studioΞϣΎϧήΑϡ΍ΪΨΘγΎΑ
˱
΍ήϴϣΎϛϦϴΑ86%ϞΑΎϜΑςϴδΑϞϴλϮΗϡ΍ΪΨΘγ΍ήΒϋέϮμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϔϠϣΓέ΍ΩΈΑϡϮϘΘϟϚϟΔΣ΍έϕήτϟ΍ήΜϛ΃Intelli-studioΞϣΎϧήΑϡΪϘϳ
ϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍
Intelli-studioΞϣΎϧήΑϞϴϐθΗ˯ΪΑ
0:00:00 [475Min] STBY
SCENE
Ω΍Ϊϋ·
OFF
ϑΎϘϳ·
ϖϟΎϐϟ΍ΕϮλ
ϞϴϐθΗ
ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍Ξϣ΍ήΑ
ΪϳΪΤΗ
ϞϘϧ
ΝϭήΧ
USBϞΑΎϛϞϴλϮΗ˺ΓϮτΨϟ΍
̂˹ΔΤϔλ .«ϞϴϐθΗήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟΞϣΎϧήΑ»˰ϛ©ΔϤ΋ΎϗªΕ΍Ω΍Ϊϋ·ςΒο .˺
ϩϼϋ΃Ωέ΍Ϯϟ΍ϮΤϨϟ΍ϰϠϋΔσϮΒπϣΔϤ΋ΎϘϠϟΔϴο΍ήΘϓϻ΍Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍ΪΠΘγ ‡
.86%ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞλ .˻
ϲδϴ΋ήϟ΍Intelli-studioέΎσ·ϊϣΪϳΪΟϒϠϣφϔΣΔηΎηήϬψΗ ‡
˱
ϚϳΪϟήΗϮϴΒϤϜϟ΍ωϮϨϟΎϘϓϭϖϓ΍ϮΘϤϟ΍Δϟ΍ίϺϟϞΑΎϘϟ΍ιήϘϟ΍έΎσ·ήϬψϳ
‡
ϲϟΎΘϟ΍ϖΜΒϨϤϟ΍έΎσϹ΍ήϬψϴγΎϤϛϞϴϤΤΘϟ΍˯΍ήΟ·ϡΎϤΗ·ϢΘϴγϭ «Ϣόϧ» ϕϮϓήϘϧ΍ .˼
Ϊϴϛ΄ΘϠϟ«Ϣόϧ»ϕϮϓήϘϧ΍
«.ϻ»ΩΪΤϓˬΪϳΪΟϒϠϣφϔΣϲϓΐϏήΗϻΖϨϛ΍Ϋ· ‡
USBϞΑΎϛϞμϔϟ
ΔϴϟΎΘϟ΍ϕήτϟΎΑϞΑΎϜϟ΍ϞμϓϦϣΪϛ΄ΗˬΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϦϣ˯ΎϬΘϧϻ΍ΪόΑ
ϡΎϬϤϟ΍ςϳήηϲϓΩϮΟϮϤϟ΍“ϥΎϣ΄ΑΓΰϬΟϷ΍Δϟ΍ί·´ΰϣήϟ΍ϕϮϓήϘϧ΍ .˺
«ϑΎϘϳ·»ϕϮϓήϘϧ΍ϢΛˬ«USBήϴΒϛϦϳΰΨΗίΎϬΟ»ΩΪΣ .˻
«ϖϓ΍Ϯϣ»ϕϮϓήϘϧΎϓˬ«ίΎϬΟϑΎϘϳ·»έΎσϹ΍ήϬχ΍Ϋ· .˼
ϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϦϋ86%ϞΑΎϛϞμϓ΍ .˽
ϖϓήϤϟ΍86%ϞΑΎϛϡΪΨΘγ΍
ϪϨϣϭ΃86%βΒϘϣϲϓ86%ϞΑΎϛΝ΍ήΧ·ϭ΃ϝΎΧΩ·ΪϨϋΔσήϔϤϟ΍ΓϮϘϟ΍ϡΪΨΘδΗϻ
ϪϟΎΧΩ·ϩΎΠΗ΍ΔΤλϦϣΪϛ΄Θϟ΍ΪόΑ86%βΒϘϣϞΧΩ΃
˱
ΔϳέΎτΒϟ΍ϦϣϻΪΑΔϗΎτϟΎΑΩ΍Ϊϣ·έΪμϤϛΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑϲλϮϧ
ϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟΎΑϞτϋΙϭΪΣϲϓΎϬϓΎϘϳ·ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗΐΒδΘϳΪϗˬ86%ϞΑΎϛϞϴλϮΗΪϨϋ
ΚΑϒϗϮΘϴδϓˬϞϘϨϟ΍˯ΎϨΛ΃ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϭ΃ϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍Ϧϋ86%ϞΑΎϛϞμϔΑΖϤϗ΍Ϋ·
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϚϠΗϒϠΘΗΪϗΎϤϛΕΎϧΎϴΒϟ΍
86%ΓΰϬΟ΄Α86%ϞΑΎϛϞϴλϮΘΑΖϤϗϭ΃86%+8%ϖϳήσϦϋϲμΨηήΗϮϴΒϤϜΑ86%ϞΑΎϛϞϴλϮΘΑΖϤϗ΍Ϋ·
ϢΛήΗϮϴΒϤϜϟ΍Ϧϣ86%ΓΰϬΟ΃ϊϴϤΟΔϟ΍ίΎΑϢϘϓˬϚϟΫΙΪΣ΍Ϋ·Ϣ΋ϼϣϞϜθΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϤόΗϻΪϘϓˬΖϗϮϟ΍βϔϧϲϓϯήΧ΃
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗΪϋ΃
ι΍ήϗϷ΍ϙήΤϣ΢Θϓ΍ˬΔϟΎΤϟ΍ϚϠΗϲϓϭϚϳΪϟήΗϮϴΒϤϜϟ΍ωϮϧΐδΣϚϟΫϭΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗIntelli-studioΞϣΎϧήΑϞϴϐθΗϢΘϳϻΪϗ
.iStudio.exeϞϴϐθΘΑϢϗϢΛ©ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟªϲϓIntelli-studioΞϣΎϧήΑϰϠϋϱϮΘΤϳϱάϟ΍ΔσϮϐπϤϟ΍
˱
ϞϴϐθΗ΃ΪΒϳΪϘϓˬϚϳΪϟήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋΖΒΜϤϟ΍EmoDioϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠϋϖϴΒτΘϟ΍ΞϣΎϧήΒϟΎϘϓϭϭˬ86%ϞΑΎϛϞϴλϮΗΪϨϋ
˯ϲηϱ΃ϞΒϗϖϓ΍ϮΘϤϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
̂́
Intelli-studioΞϣΎϧήΒϟϲδϴ΋ήϟ΍έΎσϹ΍ϝϮΣ˻ΓϮτΨϟ΍
ϲδϴ΋ήϟ΍έΎσϹΎΑέϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήϋϢΘϳˬIntelli-studioϞϴϐθΗ˯ΪΑΪϨϋ ‡
˺
˻
˼
˽
˾
˿
˺˺
˺˹
̀
̂
́
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋ
ϯΪΣ·ϡ΍ΪΨΘγΎΑήϳϮμΘϟ΍ϥΎϜϣϊϗϮϣνήόϟΔϣΎόϟ΍ΔτϳήΨϟ΍‡
ΔϠμΘϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϭήΗϮϴΒϤϜϟ΍ΔΒΘϜϣϰϟ·ϞϳϮΤΘϠϟ
.ς΋΍ήΨϟ΍
.©Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ήϳήΤΗªϊοϭϰϟ·ϞϳϮΤΘϠϟ
.©ϞμΘϤϟ΍ίΎϬΠϟ΍ªΪϳΪΤΘϟ ̂
.©ϡϼϓϷ΍ήϳήΤΗªϊοϭϰϟ·ϞϳϮΤΘϠϟ
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟϭ©ΪϠΠϤϟ΍ªϦϣϞϛΔϟΩ΃νήόϟ ˺˹
ΔϛέΎθϣϊοϭϰϟ·ϞϳΪΒΘϠϟ
Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϒϴϨμΗϚϨϜϤϳΪϠΠϤϟ΍‡
Ε΍ήϐμϤϟ΍ϢΠΣήϴϴϐΘΑϢϗ
ϚΗίϮΤΑϱάϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟϰϠϋΎϬΗέ΍Ω·ϭ
έϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣΕΎϔϠϤϟ΍ΔϓΎϛνήόϟ έϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣνήϋϚϨϜϤϳήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟ‡
ίΎϬΠϟΩΪΤϤϟ΍ϞϴϟΪϟ΍ϲϓΎϬΑυΎϔΘΣϻ΍ϢΗϲΘϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍
ςϘϓέϮμϟ΍ΕΎϔϠϣνήόϟ
ϚϳΪϟήΗϮϴΒϤϜϟ΍
ςϘϓϊσΎϘϣΕΎϔϠϣνήόϟ
έΎμΘΧϻ΍ίϮϣέ ˺˺
ςϘϓΔϴΗϮμϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍νήόϟ
ΔϴϟΎΘϟ΍ϭΔϘΑΎδϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϦϴΑϞϘϨΘϟΎΑϢϗ
Γήϐμ˵Ϥϟ΍έϮμϟ΍ϢΠΣήϴϴϐΘϟ
ΓΩΪΤϤϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ΓέϮμϟ΍ΔϋΎΒτϟ
ϕήτϟ΍ϒϠΘΨϤΑΔϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣνήόϟ
νήόϟΓΩΪΤϤϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ΓέϮμϟ΍ϊϗϮϣνήόϟ
ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍νήόϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍‡
ϡ΍ΪΨΘγΎΑΓΩΪΤϤϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ΓέϮμϟ΍ϊϗϮϣ
Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ϭ
GPSϲϤϟΎόϟ΍ϊϗ΍ϮϤϟ΍ΪϳΪΤΗϡΎψϧΕΎϣϮϠόϣ
̂̂
ϞϤόΗϻΪϗSamsungΝΎΘϧ·ϦϣΔϴϤϗήϟ΍Ε΍ήϴϣΎϜϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϦϣϞϛϲϓIntelli-studioΞϣΎϧήΑϦϴϤπΗϢΘϳ
ΞΘϨϤϟ΍ΐδΣΞϣΎϧήΒϟ΍ϲϓϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑ
˺
˻
˼
˽
˾
˿
̀
́
WindowsϡΎψϨΑϞϤόϳήΗϮϴΒϤϛϊϣϡ΍ΪΨΘγϻ΍
έϮμϟ΍νήϋϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣϞϴϐθΗ˼ΓϮτΨϟ΍
.Intelli-StudioϖϴΒτΘϟ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϟϮϬδΑΕϼϴΠδΘϟ΍ϞϴϐθΗϚϨϜϤϳ
‡
̂́ΔΤϔλ Intelli-StudioΞϣΎϧήΑϞϴϐθΘΑϢϗ .˺
ϚΗϼϴΠδΗνήόϟΏϮϏήϤϟ΍ΪϠΠϤϟ΍ϕϮϓήϘϧ΍ .˻
˱
ΎϘϓϭˬΔηΎθϟ΍ϰϠϋέϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϠϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍ήϬψΗ
‡
ΩΪΤϤϟ΍έΪμϤϠϟ
ΎϬϠϴϐθΗϲϓΐϏήΗϲΘϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍ΓέϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ήΘΧ΍ .˼
ϒϠϤϟ΍ϕϮϓαϭΎϤϟ΍ϚϳήΤΗϖϳήσϦϋϒϠϤϟ΍ΕΎϣϮϠόϣκΤϓϦϜϤϳ ‡
Ϛϟ΢ϤδϳΎϤϣˬΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍έΎσ·ϞΧ΍ΩϮϳΪϴϔϟ΍ϞϴϐθΗΔϤ΋ΎϗϮϳΪϴϓϊτϘϤϟΓήϐμϤϟ΍έϮμϟ΍ϯΪΣ·ϕϮϓήϘϨϟ΍νήόϴγ ‡
ΔϣΎΗΔϟϮϬδΑϩΪϳήΗϮϳΪϴϓϊτϘϣϱ΃ϦϋΚΤΒϟΎΑ
.˽
ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋϹΎΟϭΩΰϣ΍
ήϘϧήϘϧ΍ˬϩΪϳήΗϱάϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍ΓέϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊτϘϣΪϳΪΤΗΩήΠϤΑ
˱
˱
ϞϴϐθΘϟ΍ϲϓϢϜΤΘϟ΍ήλΎϨϋήϬψΗϭϞϴϐθΘϟ΍΃ΪΒϳ ‡
Intelli-studioΞϣΎϧήΑϲϓΎϬϤϋΩϦϜϤϳϲΘϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϖϴδϨΗϲϠϳΎϤϴϓ
:09:09ˬ$$&ΕϮλˬH.264ϮϳΪϴϓMP4ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϘϴδϨΗ -3*ˬ*,)ˬ%03ˬ31*ˬ7,))έϮμϟ΍ΕΎϘϴδϨΗ έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϔϠϣήϳήΤΗ˽ΓϮτΨϟ΍
έϮμϟ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣήϳήΤΗϚϨϜϤϳˬIntelli-Studioϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ˬΓέϮμϟ΍ήϴΛ΄ΗˬέϮμϟ΍Γ΍ΫΎΤϣ΢ϴΤμΗˬϢΠΤϟ΍ήϴϴϐΗΓΪϳΪϋϕήτΑ
Φϟ·ˬέΎσ·Ν΍έΩ·
ΔΨδϧϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϣΪϛ΄ΗˬIntelli-studioϡ΍ΪΨΘγΎΑϒϠϣήϳήΤΘϟ ‡
ήϘϨϟ΍ϞΒϗήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟϲϓυϮϔΤϤϟ΍ϭϪΑΏϮϏήϤϟ΍ϒϠϤϟ΍Ϧϣ
©ήϳήΤΗªΰϣέϕϮϓ
˺˹˹
ΖϧήΘϧϹ΍ήΒϋέϮμϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϛέΎθϣ˾ΓϮτΨϟ΍
ϊσΎϘϣϭέϮμϟ΍ϞϴϤΤΗήΒϋϚϟΫϭˬϢϟΎόϟ΍ϊϣϚΗΎϳϮΘΤϣϙέΎη
ΓΪΣ΍ϭΓήϘϨΑΐϳϭϊϗϮϣϰϟ·Γ˱ ήηΎΒϣϮϳΪϴϔϟ΍
ΔΑϮϏήϤϟ΍Δϴϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍έϮμϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍ϊσΎϘϣΪϳΪΤΘΑϢϗ .˺
ΎϬΘϛέΎθϤϟ
Δϴδϴ΋ήϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍ΓάϓΎϧϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍
ΩΪΣˬϚϟάΑϡΎϴϘϠϟ .˻
ΔϛέΎθϤϟ΍έΎσ·ϰϠϋΩΪΤϤϟ΍ϒϠϤϟ΍ήϬψϳ ‡
Ϫϴϟ·ΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴϤΤΗϲϓΐϏήΗϱάϟ΍ΐϳϮϟ΍ϊϗϮϣϕϮϓήϘϧ΍ .˼
«Flickr»ϭ΃«YouTube»έΎϴΘΧ΍ϚϨϜϤϳ ‡
ϲϓΐϏήΗϱάϟ΍ΩΪΤϤϟ΍ΐϳϮϟ΍ϊϗϮϣϭ΃«Facebook»
ϞϴϤΤΘϟ΍Γέ΍ΩϹϪϨϴϴόΗ
ϞϴϤΤΘϟ΍˯ΪΒϟ «Upload»ϕϮϓήϘϧ΍ .˽
ϦϴλΎΨϟ΍έϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϭϑήόϤϟ΍ΐϠτϳϖΜΒϨϣέΎσ·ήϬψϳ ‡
ϚΑ
ϝϮλϮϠϟέϭήϤϟ΍ΔϤϠϛϭϑήόϤϟ΍ϞΧΩ΃ .˾
΍Ω˱ ϭΪΤϣΐϳϮϟ΍ϊϗϮϣΕΎϳϮΘΤϣϰϟ·ϝϮλϮϟ΍ϥϮϜϳΪϗ ‡
ΐϳϮϠϟϝϮλϮϟ΍ΔΌϴΑϰϠϋ΍Ω˱ ΎϤΘϋ΍
«ΕΎϤϴϠόΗ»‰«ΕΎϤϴϠόΗ»ϕϮϓήϘϨϟΎΑΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϞϴϟΩϰϠϋωϼσϻΎΑϢϗˬIntelli-Studioϡ΍ΪΨΘγ΍ϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϦϣΪϳΰϤϟ
WindowsϡΎψϨΑϞϤόϳήΗϮϴΒϤϛϰϠϋIntelli-studioϖϴΒτΗΖϴΒΜΗ
ˬWindowsϡΎψϨΑϞϤόϳήΗϮϴΒϤϛϰϠϋIntelli-studioϖϴΒτΗΖϴΒΜΗΩΪϧ ‡
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗΪόΑϪϠϴϐθΗϢΗ΍Ϋ·ΎϤϣωήγ΃ϞϜθΑϪϠϴϐθΗϢΘϳ
ϞϜθΑϪϠϴϐθΗϭΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗϖϴΒτΘϟ΍ΚϳΪΤΗϦϜϤϳˬϚϟΫϰϠϋΓ˱ ϭϼϋήΗϮϴΒϤϜϟΎΑ
.WindowsϡΎψϨΑϞϤόϳϱάϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋήηΎΒϣ
WindowsϡΎψϨΑϞϤόϳήΗϮϴΒϤϛϰϠϋIntelli-studioϖϴΒτΗΖϴΒΜΗϦϜϤϳ ‡
ϲϟΎΘϟ΍ϮΤϨϟ΍ϰϠϋ
«ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋIntelli-studioΖϴΒΜΗ´»‰«Ε΍ϭΩ΃»ϕϮϓήϘϧ΍
.Intelli-studioΔηΎθϟΎΑ
˺˹˺
WindowsϡΎψϨΑϞϤόϳήΗϮϴΒϤϛϊϣϡ΍ΪΨΘγϻ΍
Δϟ΍ίϺϟϞΑΎϗϦϳΰΨΗίΎϬΠϛ΍ήϴϣΎϜϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϟ·86%ϞΒϛϞϴλϮΗΔτγ΍ϮΑWindowsήΗϮϴΒϤϛϰϟ·ΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϞϘϧϚϨϜϤϳ
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΕΎϳϮΘΤϣνήϋ˺ΓϮτΨϟ΍
©ϞϴϐθΗϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟΞϣΎϧήΑªΩ΍ΪϋϹ΍ϦϣϖϘΤΗ
̂˹ΔΤϔλ«
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϦϣϖϘΤΗ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϞΧΩ΄ϓˬΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϰϠϋϞϴΠδΘϟ΍ΕΩέ΃΍Ϋ·
ςϘϓSMX-F43/F44
86%ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟΎΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞλ
̂˿ΔΤϔλ«
ϰϠϋ©Samsungªϭ΃©Δϟ΍ίϺϟϞΑΎϘϟ΍ιήϘϟ΍ªέΎσϹ΍ήϬψϳ ‡
ΓΪΣ΍ϭΔψΤϟΪόΑϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ΔηΎη
.86%ϞϴλϮΗΪϨϋΔϟ΍ίϺϟϞΑΎϘϟ΍ιήϘϟ΍ήϬψϳ ‡
Windowsϡ΍ΪΨΘγΎΑΕΎϔϠϤϟ΍νήόϟΕ΍ΪϠΠϤϟ΍΢Θϓ´ΩΪΣ ‡
.©ϖϓ΍ϮϣªϕϮϓήϘϧ΍ϭExplorer
ϦϳΰΨΘϟ΍ρΎγϮΑΓΩϮΟϮϤϟ΍Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ήϬψΗ
.˺
.˻
.˼
.˽
ΔϔϠΘΨϣΕ΍ΪϠΠϣϲϓΔϔϠΘΨϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ω΍Ϯϧ΃ϦϳΰΨΗϢΘϳ ‡
ιϭέΓ
ϮϳΪϴϓ
.˼ϭ˺ϦϴΗϮτΨϟ΍έήϛϭ΃̂˿ΔΤϔλ«ϞϴλϮΘϟ΍ϦϣΪϛ΄Ηˬ©Δϟ΍ίϺϟϞΑΎϘϟ΍ιήϘϟ΍ªέΎσϹ΍έϮϬχϡΪϋΔϟΎΣϲϓ ‡
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΠΑιΎΨϟ΍Δϟ΍ίϺϟϞΑΎϘϟ΍ιήϘϟ΍ΪϠΠϣ΢ΘϔΑϢϗˬΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗΔϟ΍ίϺϟϞΑΎϘϟ΍ιήϘϟ΍έϮϬχϡΪϋΔϟΎΣϲϓ ‡
ϦϤϳϷ΍αϭΎϤϟ΍έΰΑήϘϨϟ΍ΪϨϋΔϘΜΒϨϤϟ΍ϕΎϴδϟ΍ΔϤ΋ΎϗΕήϬχϭ΃ϞμΘϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛι΍ήϗ΃ϙήΤϣ΢ΘϓϢΘϳϢϟ΍Ϋ· ‡
ΞϣΎϧήΑΚϳΪΤΘΑϰλϮϳAutorunαϭήϴϔΑΎ˱ΑΎμϣήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϥϮϜϳϥ΃ϪΒΘθ˵ϴϓˬΓέϮδϜϣν΍ήόΘγϻ΍ϭ΃΢Θϔϟ΍
έ΍Ϊλ·ήΧ΁ϰΘΣΕΎγϭήϴϔϟ΍ΔΤϓΎϜϣ
˺˹˻
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϰϠϋΕΎϔϠϤϟ΍ϭΕ΍ΪϠΠϤϟ΍ΔϴϨΑ
ϲϟΎΘϟΎϛΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϭ΃ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϠϟΕΎϔϠϤϟ΍ϭΕ΍ΪϠΠϤϟ΍ΔϴϨΑϥϮϜΗ ‡
ϪϠϴϐθΗΔϴϧΎϜϣ·ϡΪϋϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϲ΋΍ϮθϋϞϜθΑϒϠϤϟ΍ϭ΃ΪϠΠϤϟ΍Ϣγ΍Δϟ΍ί·ϭ΃ήϴϴϐΘΑϢϘΗϻ ‡
VIDEO
1
100VIDEO
SDV_0001.MP4
WEB_0002.MP4
SDV_0003.MP4
WEB_0004.MP4
DCIM
100PHOTO
SAM_0001.JPG
SAM_0002.JPG
2
① (H.264ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλϒϠϣ
SD-qualityϡϼϓ΃έϮμϟίϮϣέ6'9B03ϖϴδϨΗϦϤπΘϳ ‡
.©:(%B03ªϖϴδϨΗΖϧήΘϧϻ΍ΕΎϔϠϣϡϼϓ΃έϮλάΧ΄ΗΎϤϨϴΑ
ΪϳΪΟϡϼϓ΃έϮλϒϠϣ˯Ύθϧ·ΪϨϋΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗϒϠϤϟ΍ϢϗέΪϳ΍ΰΘϳ ‡
˱
ΪϳΪΟΪϠΠϣ΄θϨϳΪΣ΍Ϯϟ΍ΪΣ΍Ϯϟ΍ΪϠΠϤϟΎΑΎϔϠϣ̂̂̂̂ΕΎϔϠϤϟ΍ΩΪϋϞϤΘϜϳϰΘΣ
‡
˱
ΎϔϠϣ̂̂̂̂ϦϋΕΎϔϠϤϟ΍ΩΪϋΪϳΰϳΎϣΪϨϋΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗ
②ΓέϮλϒϠϣ
έϮλϒϠϣ˯Ύθϧ·ΪϨϋΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗϒϠϤϟ΍ϢϗέΩ΍ΩΰϳˬϮϳΪϴϔϟ΍ΕΎϔϠϣϲϓϝΎΤϟ΍ϮϫΎϤϛ ‡
ΪϳΪΟ
ΪϠΠϤϟ΍ϥΰΨϳϢϠϴϓΓέϮλΕΎϔϠϤϟΪΣϰμϗ΃ϪδϔϧϮϫϒϠϤϟ΍ϢϗήϟΪΣϰμϗ΃ ‡
SAMB-3*ϦϣΕΎϔϠϤϟ΍ΪϳΪΠϟ΍
Ύϣϭ3+272‰3+272ϲϟΎΘϟΎϛΐϴΗήΘΑΪϠΠϤϟ΍Ϣγ΍Ω΍Ωΰϳ ‡
ϚϟΫϰϟ·
˱
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΪϳΪΟΪϠΠϣ΄θϨϳΪΣ΍Ϯϟ΍ΪϠΠϤϟΎΑΎϔϠϣ̂̂̂̂ΕΎϔϠϤϟ΍ΩΪϋϞϤΘϜϳϰΘΣ
‡
˱
ΎϔϠϣ̂̂̂̂ϦϋΕΎϔϠϤϟ΍ΩΪϋΪϳΰϳΎϣΪϨϋ
ΓέϮμϟ΍ϖϴδϨΗ
ϢϠϴϔϟ΍ΓέϮλ
.©MP4.ªϮϫϒϠϤϟ΍Ω΍ΪΘϣ΍ϥϮϜϳH.264ϖϴδϨΗϲϓϡϼϓϷ΍έϮλςϐοϢΘϳ ‡
ϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩϝϮΣΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟ˽̀ΔΤϔμϟ΍ϰϟ·ϊΟέ΍ ‡
έϮμϟ΍
©JPG.ªϒϠϤϟ΍Ω΍ΪΘϣ΍ϥϮϜϳϲϓ΍ήϏϮΗϮϔϟ΍ήϳϮμΘϟ΍˯΍ήΒΨϟΔϛήΘθϤϟ΍ωϮϤΠϤϟ΍JPEGΔϴϨϘΘΑέϮμϟ΍ςϐπΗ ‡
έϮμϟ΍ΔϗΩϝϮΣΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟ˽́ΔΤϔμϟ΍ϰϟ·ϊΟέ΍ ‡
˱
˱
ΎϔϠϣ̂̂̂̂ϦϋΕΎϔϠϤϟ΍ΩΪϋΪϳΰϳΎϣΪϨϋΎ˱
ϴ΋ΎϘϠΗΪϳΪΟΪϠΠϣ΄θϨϳΪΣ΍Ϯϟ΍ΪϠΠϤϟΎΑΎϔϠϣ̂̂̂̂ΕΎϔϠϤϟ΍ΩΪϋϞϤΘϜϳϰΘΣ
‡
ˬ9,'(2̂̂̂ϲϓMP4.̂̂̂̂B6'9˯Ύθϧ·ϢΘϳˬϝΎΜϤϟ΍ϞϴΒγϰϠϋ̂̂̂ΪϠΠϤϟ΍ϲϓ̂̂̂̂ϒϠϤϟ΍˯Ύθϧ·ΪϨϋ ‡
ΔΌϴϬΘΑϢϗϭήΗϮϴΒϤϛίΎϬΟϰϠϋϚΑΔλΎΨϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϦϣΔϴσΎϴΘΣ΍ΔΨδϧϞϤόΑϢϗϚϟΫΪόΑΪϳΪΟΪϠΠϣ˯Ύθϧ·ϦϜϤϳϻ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϦϣϒϠϤϟ΍ϢϴϗήΗςΒοΪϋ΃ϢΛˬΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑ
Δτγ΍ϮΑ΢ϴΤμϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ϥϷ΍ήψϧϚϟΫϭˬϪϠϳΪόΗϢΘϳϥ΃ϲϐΒϨϳϻϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϝϼΧϦϣϞΠδϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ϒϠϣϢγ΍
‡
˱
ΕΎϔϠϤϠϟΔϴϤδΘϟ΍Ρϼτλ΍ϭϲϠλϷ΍ΪϠΠϤϟ΍ήϓϮΗϰϟ·ΝΎΘΤϳϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ
˺˹˼
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ΔϴϟΎΘϟ΍ΔτϴδΒϟ΍κΤϔϟ΍ΕΎϴϠϤϋ˯΍ήΟΈΑϢϗˬSamsungΔϛήθϟϊΑΎΘϟ΍ΪϤΘόϤϟ΍ΔϣΪΨϟ΍ΰϛήϤΑϝΎμΗϻ΍ϞΒϗ ✪
ΔϳέϭήοήϴϏΔϤϟΎϜϣΔϔϠϜΗϭΖϗϮϟ΍ϚϟήϓϮΗΪϘϓ
ΔϳήϳάΤΘϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍ϭΕ΍ήηΆϤϟ΍
ΔϗΎτϟ΍έΪμϣ
˯΍ήΟϹ΍
ϰϨόϤϟ΍
ΰϣήϟ΍
ΔϟΎγήϟ΍
ϭ΃ΔϧϮΤθϣϯήΧ΃ΔϳέΎτΑϰϟ·ήϴϴϐΘϟΎΑϢϗ ‡
ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤθΑϢϗΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡΪΨΘγ΍
Ύ˱ΒϳήϘΗΔϧϮΤθϣήϴϏΔϳέΎτΒϟ΍
-
ΔϔϴόοΔϳέΎτΒϟ΍
ϡΪΨΘγ΍ϭ΃ΔϧϮΤθϣϯήΧ΃ΔϳέΎτΑϰϟ·ήϴϴϐΘϟΎΑϢϗ ‡
ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤθΑϢϗΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣ
ϭ΃ΔϧϮΤθϣϯήΧ΃ΔϳέΎτΑϰϟ·ήϴϴϐΘϟΎΑϢϗ ‡
ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤθΑϢϗΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϡΪΨΘγ΍
ΔϣϼγϦϣΪϛ΄Θϟ΍ΔϴϠϤϋΖϠθϓ
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϣΰΣ
-
ΔϣϼγϦϣΪϛ΄Η΍
ΔϳέΎτΒϟ΍
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭ
˯΍ήΟϹ΍
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϦϣΔϳέϭήπϟ΍ήϴϏΕΎϔϠϤϟ΍ϑάΣ΍ ‡
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϡΪΨΘγ΍
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋΕΎϔϠϤϟ΍ϦϣΔϴσΎϴΘΣ΍ΔΨδϨΑφϔΘΣ΍
‡
ΕΎϔϠϤϟ΍ϑάΣ΍ϭϯήΧ΃ϦϳΰΨΗς΋Ύγϭϭ΃
Γήϛ΍ΫΔϗΎτΑϞΧΩ΃
‡
ϰϨόϤϟ΍
ϞϴΠδΘϠϟΔϴϓΎϛΔΣΎδϣΪΟϮΗϻ
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϰϠϋ
ΔΤΘϓϲϓΔϗΎτΑϝΎΧΩ·ϢΘϳϢϟ
ΔϗΎτΒϟ΍
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϦϣΔϳέϭήπϟ΍ήϴϏΕΎϔϠϤϟ΍ϑάΣ΍ ‡
ςϘϓSMX-F43/F44ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϡΪΨΘγ΍
ϭ΃ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋΕΎϔϠϤϟ΍ϦϣΔϴσΎϴΘΣ΍ΔΨδϨΑφϔΘΣ΍ ‡
ΕΎϔϠϤϟ΍ϑάΣ΍ϭϯήΧ΃ϦϳΰΨΗς΋Ύγϭ
ΔϴϓΎϛΔΣΎδϣΎϬΑϯήΧ΃ΓΪΣ΍ϮΑΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑήϴϴϐΘΑϢϗ ‡
ϞϴΠδΘϠϟϪϴϓΎϛΔΣΎδϣΪΟϮϳϻ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϰϠϋ
ΓΪϳΪΟϯήΧ΄ΑΎϬϟΪΒΘγ΍ϭ΃Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϖϴδϨΘΑϢϗ ‡
ΔϗΎτΑϲϓΕϼϜθϤϟ΍ξόΑΪΟϮΗ
ΎϬϴϠϋϑήόΘϟ΍ϦϜϤϳϻϭΓήϛ΍άϟ΍
ΔϳΎϤΤϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳ
‡
ΪοΔϳΎϤΤϟ΍ΔϣϼϋϦϴϴόΗϢΗ
ΔϗΎτΑϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ΔΑΎΘϜϟ΍
ΔϠϔϘϣϰϟ·Γήϛ΍άϟ΍
ΎϬΑΎϨϴλϭϲΘϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑήϴϴϐΘΑϢϗ
‡
ϲϓΔϣϮϋΪϣήϴϏΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑ
΍ήϴϣΎϜϟ΍ϩάϫ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔΌϴϬΘΑϢϗ
‡
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔΌϴϬΗϢΘΗϢϟ
ΰϣήϟ΍
ΔϟΎγήϟ΍
ΔΌϠΘϤϣΓήϛ΍άϟ΍
ςϘϓSMX-F43/F44
ΔϗΎτΑΝ΍έΩ·
ΔΌϠΘϤϣΔϗΎτΒϟ΍
ΔϗΎτΑ΄τΧ
ΔϴϤΤϣΔϗΎτΒϟ΍
ΔϣϮϋΪϣήϴϏΔϗΎτΑ
ΔΌϴϬΘϟ΍ϲΟήϳ
˺˹˽
˯΍ήΟϹ΍
ϰϨόϤϟ΍
ϡϮϋΪϣήϴϏϒϠϤϟ΍ϖϴδϨΗ ‡
ΔΌϴϬΗΓΩΎϋ·ϩάϫ΍ήϴϣΎϜϟ΍Γήϛ΍ΫϢϋΪΗϻ
ϡϮϋΪϤϟ΍ϒϠϤϟ΍κΤϓ΍
ϒϠϤϟ΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϡ΍ΪΨΘγΎΑΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔΌϴϬΘΑϢϗ ‡
Ϟϗ΃ΔϗΪΑϢϠϴϔϟ΍ϞϴΠδΗ
‡
ϲϓΎϛ˯΍Ω΃ϰϠϋΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϞϤΘθΗϻ
ωήγ΃ϯήΧ΄ΑΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑήϴϴϐΘΑϢϗ ‡
ϞϴΠδΘϠϟ
˼˻ΔΤϔμϟ΍«
ΰϣήϟ΍
-
ΔϟΎγήϟ΍
Γ΄ϴϬϣήϴϏΔϗΎτΒϟ΍
ˮΔϗΎτΒϟ΍ΔΌϴϬΗΪϳήΗϞϫ
ˮΓήϛ΍άϟ΍ΔΌϴϬΗΪϳήΗϞϫ
ΎϬΘϋήγΔϗΎτΒϟ΍
˯ΎΟήϟ΍ΔπϔΨϨϣ
Ϟϗ΃ΓΩϮΠΑϞϴΠδΘϟ΍
ϞϴΠδΘϟ΍
˯΍ήΟϹ΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϡ΍ΪΨΘγΎΑϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΔΌϴϬΗ
‡
ΔϣΎϬϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϦϣΔϴσΎϴΘΣ΍ΔΨδϧφϔΣΪόΑ
ήΧ΁ϦϳΰΨΗίΎϬΟϱ΃ϭ΃ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟϰϠϋ
ϰϨόϤϟ΍
ΰϣήϟ΍
ΔϟΎγήϟ΍
ΔΑΎΘϛ˯ΎϨΛ΃ΕϼϜθϤϟ΍ξόΑΙΪΤΗ
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϰϠϋΕΎϧΎϴΒϟ΍
-
κϨϟΎΑ΄τΧ
60$57$872ΔϔϴχϭέήΣ
‡
Ύ˱ϳϭΪϳϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϞϴϐθΗϚϨϜϤϳϻ
.60$57$872ςϴθϨΗΪϨϋ
-
ϞϴϐθΘϟ΍ΓΰϴϣϑΎϘϳ΍
6PDUW$XWR
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΓΩΎόΘγ΍˯ΎϬΘϧ΍ϰΘΣήψΘϧ΍
‡
ΔϗΎτΑΝήΨΗϭ΍Ϊ˱ Α΃΍ήϴϣΎϜϟ΍ΊϔτΗϻ
‡
ϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃Γήϛ΍άϟ΍
ϲόϴΒσϞϜθΑϒϠϤϟ΍˯Ύθϧ·ϢΘϳϢϟ
-
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΓΩΎόΘγ΍
ΰϣήϟ΍
ΔϟΎγήϟ΍
Γ˯΍ήϗ˯ΎϨΛ΃ΕϼϜθϤϟ΍ξόΑΙΪΤΗ
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϦϣΕΎϧΎϴΒϟ΍
-
Γ˯΍ήϗ΄τΧ
ΪΤϟ΍ϰϟ·ΕΎϔϠϤϟ΍ϭΕ΍ΪϠΠϤϟ΍ΩΪϋϞμϳ
ϞϴΠδΘϟ΍ϚϨϜϤϳϻϭϰμϗϷ΍
-
έϮμϟ΍ΕΎϔϠϣΩΪϋ
ϞϤΘϜϣ
έϮμϟ΍ΦδϧϦϜϤϳϻ
ϻϭΕΎϔϠϤϟ΍ϭΪϠΠϤϟΎΑΔΣΎδϣΪΟϮΗϻ
ΓέϮλρΎϘΘϟ΍ϚϨϜϤϳ
-
έϮμϟ΍ΕΎϔϠϣΩΪϋ
ϞϤΘϜϣ
έϮμϟ΍ΦδϧϦϜϤϳϻ
ϞϴϐθΘϟ΍
˯΍ήΟϹ΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήμϨϋϡ΍ΪΨΘγΎΑϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭΔΌϴϬΗ ‡
ΔϣΎϬϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϦϣΔϴσΎϴΘΣ΍ΔΨδϧφϔΣΪόΑ
ϦϳΰΨΗίΎϬΟϱ΃ϭ΃ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟϰϠϋ
ήΧ΁
ήλΎϨϋϡ΍ΪΨΘγΎΑϦϳΰΨΘϟ΍ΔτϴγϭϖϴδϨΘΑϢϗ ‡
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·ΔϣΎϬϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ΦδϧΪόΑΔϤ΋ΎϘϟ΍
ϯήΧ΃ϦϳΰΨΗΔτϴγϭϰϟ·ϭ΃ϲμΨθϟ΍
³ςΒπϟ΍ΓΩΎϋϹ´³ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ´ςΒο΍
ήλΎϨϋϡ΍ΪΨΘγΎΑϦϳΰΨΘϟ΍ΔτϴγϭϖϴδϨΘΑϢϗ ‡
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·ΔϣΎϬϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ΦδϧΪόΑΔϤ΋ΎϘϟ΍
ϯήΧ΃ϦϳΰΨΗΔτϴγϭϰϟ·ϭ΃ϲμΨθϟ΍
³ςΒπϟ΍ΓΩΎϋϹ´³ϒϠϤϟ΍Ϣϗέ´ςΒο΍
˺˹˾
ϰϨόϤϟ΍
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗΓήΘϔϟΎ˱ΒϧΎΟΎϬόοˬϯΪϨϠϟϒΛΎϜΗΩϮΟϭΔϟΎΣϲϓ
ˮϒΛΎϜΘϟ΍ϮϫΎϣ
‡
ϦϋυϮΤϠϣϞϜθΑΓέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩϪϴϓϒϠΘΨΗϥΎϜϣϰϟ·ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϘϧΪϨϋϯΪϨϟ΍ϒΛΎϜΗΙΪΤϳ
ϮϫϭˬΓέ΍ήΤϟ΍ΕΎΟέΩϑϼΘΧ΍ΐΒδΑϯΪϧϰϟ·ϝϮΤΘϳ˯΍ϮϬϟ΍ϲϓΩϮΟϮϤϟ΍˯ΎϤϟ΍έΎΨΑϥΈϓˬήΧ΁ϰϨόϤΑϭϖΑΎδϟ΍ϥΎϜϤϟ΍
αΎϜόϧϻ΍ΔγΪϋϰϠϋϭΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ϭ΃ΔϴΟέΎΨϟ΍ΕΎγΪόϟ΍ϰϠϋϯΪϨϟ΍ϞΜϣϒΛΎϜΘϳ
˱
Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑϞϴϐθΘϟ΍ϭ΃ϞϴΠδΘϟ΍ϒ΋Ύχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϋΎΘϗΆϣϒϗϮΘΗϥ΃ϚϨϜϤϳˬϚϟΫΙϭΪΣΪϨϋ
ΔΠϣΪϤϟ΍
˱
ϒΛΎϜΗ˯ΎϨΛ΃ϪϠϴϐθΗϭίΎϬΠϟ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϒϠΗϭ΃ϞτόΗϰϟ·Ύπϳ΃ϚϟΫϱΩΆϳΪϗϭ
ϯΪϨϟ΍
ˮϪϠϤϋϲϨϨϜϤϳϱάϟ΍Ύϣ
‡
ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗϦϴΘϋΎγϰϟ·ΔϋΎγϦϣΡϭ΍ήΘΗΓΪϤϟϑΎΟϥΎϜϣϲϓΎϬϛήΗ΍ϭˬΔϳέΎτΒϟ΍Ϟμϓ΍ϭϞϴϐθΘϟ΍ϑΎϘϳΈΑϢϗ
ˮϯΪϨϟ΍ϒΛΎϜΗΙΪΤϳϰΘϣ
‡
ϚϟΫϥΈϓˬΓ΄ΠϓέΎΣϥΎϜϣϲϓϪϣ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋϭ΃ˬϖΑΎδϟ΍ϥΎϜϤϟ΍ϦϋΔόϔΗήϣϪΗέ΍ήΣϥΎϜϣϰϟ·ίΎϬΠϟ΍ϊϗϮϣήϴϐΗΪϨϋ
ϒΛΎϜΘϟ΍ΐΒδϳ
ϖϠϐϣϥΎϜϣϲϓϪϣ΍ΪΨΘγ΍ϢΛ˯ΎΘθϟ΍˯ΎϨΛ΃ΩέΎΒϟ΍βϘτϟ΍ϲϓΝέΎΨϟΎΑϞϴΠδΘϟ΍ΪϨϋ ˯΍ϮϫϒϴϜϣΎϬΑΓέΎϴγϞΧ΍Ωϭ΃ϖϠϐϣϥΎϜϣϲϓ˯ΎϘΒϟ΍ΪόΑέΎΣβϘσϲϓΝέΎΨϟΎΑϞϴΠδΘϟ΍ΪϨϋ ΎϬΣϼλϹϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϝΎγέ·ϞΒϗφΣϻ
.SamsungΔϛήθϟϊΑΎΗΪϤΘόϣΰϛήϣΏήϗ΄ΑϞμΗ΍ˬϚΑΔλΎΨϟ΍ΔϠϜθϤϟ΍ϞΣϰϠϋΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϩάϫΓέΪϗϡΪϋΔϟΎΣϲϓ
‡
˱ ‡
ΔΨδϨΑυΎϔΘΣϻ΍ϦϣΪϛ΄ΗΕΎϧΎϴΒϟ΍ϑάΣϭϪϟ΍ΪΒΘγ΍ϭ΃ϲϟΎΤϟ΍ΐϠμϟ΍ιήϘϟ΍ΔΌϴϬΗϰϟ·ΝΎΘΤΗΪϗˬΔϠϜθϤϟ΍ΔόϴΒτϟΎ Ϙϓϭ
ϞϤΤΘΗϻϭΡϼλϺϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϝΎγέ·ϞΒϗϯήΧϷ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϮΑΐϠμϟ΍ιήϘϟ΍ϰϠϋΕΎϧΎϴΒϟ΍ϦϣΔϴσΎϴΘΣ΍
ϚΗΎϧΎϴΑϦϣϱ΃ϥ΍ΪϘϓΔϴϟϮΌδϣSamsungΔϛήη
ΎϬΣϼλϹΔϣΪΨϟ΍ΐϠσϞΒϗϲϟΎΘϟ΍κΤϔΑϢϗˬϚΑΔλΎΨϟ΍΍ήϴϣΎϜϟ΍ϡΪΨΘδΗΖϧ΃ϭΔϠϜθϣϱ΃ΔϬΟ΍ϮϤΑΖϤϗϮϟ ✪
.SamsungΔϛήθϟϊΑΎΗΪϤΘόϣΔϣΪΧΰϛήϣΏήϗ΄ΑϞμΗ΍ˬϚΑΔλΎΨϟ΍ΔϠϜθϤϟ΍ϞΣϰϠϋΕΎϤϴϠόΘϟ΍ϩάϫΓέΪϗϡΪϋΔϟΎΣϲϓ
ϝϮϠΤϟ΍ϭν΍ήϋϷ΍
ΔϗΎτϟ΍
ϞΤϟ΍Ρήθϟ΍
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑϢϴϠγϮΤϧϰϠϋΔΒϛήϣΔϳέΎτΒϟ΍ϥϮϜΗϻΪϗ
‡
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϲϓΔϳέΎτΒϟ΍ϞΧΩ΃
ϦΤθϟ΍ΔϏέΎϓΔΒϛήϤϟ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ϥϮϜΗΪϗ
‡
ΔϧϮΤθϣϯήΧ΄ΑΎϬϟΪΒΘγ΍ϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤη΍
ϮΤϧϰϠϋς΋ΎΤϟΎΑέΎϴΘϟ΍άϔϨϤΑϪϠϴλϮΗϦϣΪϛ΄ΗˬΩΩήΘϣϲΑήϬϛέΎϴΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϟΎΣϲϓ
‡
ϢϴϠγ
Ω΍Ϊϣ·έΪμϣϞϴλϮΗΪϋ΃ϢΛˬΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϞμϓ΍ϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍Δϟ΍ίΈΑϢϗ
‡
ΎϬϠϴϐθΗϞΒϗϯήΧ΃ΓήϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϟ·ΔϗΎτϟ΍
νή˴όϟ΍
΍ήϴϣΎϜϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳϻ
˺˹˿
ϞΤϟ΍Ρήθϟ΍
ϞϤόΗ"5ϕΩ"ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·ΔϴλΎΨϟ΍Ϟϫ ‡
Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϢΘϳˬΎ˱ΒϳήϘΗϖ΋ΎϗΩ˾ΓΪϤϟέίϱ΃ϰϠϋςϐπϟ΍ϡΪϋΔϟΎΣϲϓ
³ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·´Ω΍Ϊϋ·ήϴϴϐΘΑϢϗˬέΎϴΨϟ΍΍άϫϞϴτόΘϟ³ϲ΋ΎϘϠΗϑΎϘϳ·´Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍
́̂ΔΤϔμϟ΍«³ϑΎϘϳ·´ϰϟ·
ΔϧϮΤθϣϯήΧ΄ΑΎϬϟΪΒΘγ΍ϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤη΍Ύ˱ΒϳήϘΗΔϧϮΤθϣήϴϏΔϳέΎτΒϟ΍
‡
ϞϳΪΒϟ΍έΎϴΘϠϟΓέΪϘϟ΍ΊϳΎϬϣϡΪΨΘγ΍
‡
νή˴όϟ΍
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϒϗϮΘΗ΍ήϴϣΎϜϟ΍
Ω΍Ϊϣ·έΪμϣϞϴλϮΗΪϋ΃ϢΛˬΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϞμϓ΍ϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍Δϟ΍ίΈΑϢϗ
‡
ΎϬϠϴϐθΗϞΒϗϯήΧ΃ΓήϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϟ·ΔϗΎτϟ΍
΍ήϴϣΎϜϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·έάόΗ
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ΪϨϋΔπϔΨϨϣΓέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩ
‡
ϯήΧ΃ΓήϣΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηΪϋ΃Ύ˱ϣΎϤΗΔϧϮΤθϣΖδϴϟΔϳέΎτΒϟ΍
‡
ΎϬϨΤηΓΩΎϋ·ϦϜϤϳϻϭΔϳέΎτΒϠϟϲο΍ήΘϓϻ΍ήϤόϟ΍ϰϬΘϧ΍
ϯήΧ΃ΔϳέΎτΑϡΪΨΘγ΍
‡
Ύ˱όϳήγΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηύήϔϳ
νϭήόϟ΍
ϞΤϟ΍Ρήθϟ΍
˺˹̀
νή˴όϟ΍
ίΎϔϠΗΔηΎηϰϠϋΎϬοήϋϭ΃˺˿̂ΔΒδϨΑέϮμϟ΍ϯΪΣ·ϞϴΠδΗΪϨϋϚϟΫΙΪΤϳΪϗ
‡
νήόϟ΍ΕΎϔλ΍Ϯϣήψϧ΍ˬϞϴλΎϔΘϟ΍ϦϣΪϳΰϣϰϠϋϝϮμΤϠϟβϜόϟ΍ϭ΃˽˼ΔΒδϨΑ
ΔηΎηϭ΃ίΎϔϠΘϟ΍ΔηΎηνήόΗ
ήϬψΗϭ΃ΔϫϮθϣ΍έϮλLCD
˱
ϰϠϋϭ΃Ϟϔγ΃ϰϠϋ΄ΑΔσήη΃ΎϬΑ
ϦϴϤϴϟ΍έΎδϴϟ΍
ΪϳήΗΖϨϛ΍Ϋ·ϲΤϴοϮΘϟ΍νήόϟ΍ϊοϭϲϓΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ
‡
³ϑΎϘϳ·´ϰϟ·³νήϋ´Ω΍ΪϋϹ΍ήϴϴϐΘΑϢϗˬϲΤϴοϮΘϟ΍νήόϟ΍ΓέϮλΓΪϫΎθϣ
̂˻ΔΤϔμϟ΍«
ϰϠϋΔϓϭήόϣήϴϏΓέϮλέϮϬχ
.LCDΔηΎη
˺˹˿~˺˹˽ΕΎΤϔμϟ΍«ΔηΎθϟ΍ϰϠϋΔϳήϳάΤΗΔϟΎγέϭ΃ήηΆϣήϬψϳ
‡
ϰϠϋϑϭήόϣήϴϏήηΆϣέϮϬχ
ΔηΎθϟ΍
ϞΒϗΔϳέΎτΒϟ΍Δϟ΍ί·ϭ΃ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϞμϔΑϚϣΎϴϗΔϟΎΣϲϓϚϟΫΙΪΤϳ
‡
΍ήϴϣΎϜϟ΍ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·
.LCDΔηΎηϰϠϋΓέϮμϟ΍˯ΎϘΑ
ΎϬΘϳϭ΍ίϭLCDΔηΎηωϮτγςΒο΍ΔϳΎϐϠϟΔόσΎγΔτϴΤϤϟ΍ΔΌϴΒϟ΍
‡
LCDϦδΤϣΔϔϴχϭϡ΍ΪΨΘγ΍
‡
LCDΔηΎηϰϠϋέϮμϟ΍ϭΪΒΗ
ΔϨϛ΍Ω
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭ
ϞΤϟ΍Ρήθϟ΍
νή˴όϟ΍
˼˺ΔΤϔλ«ϢϴϠγϮΤϧϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϲϓΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϞΧΩ΃
‡
ϯήΧ΃ΓήϣΎϬϘϴδϨΘΑϢϗˬήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋΎϬϘϴδϨΗϢΗΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϡ΍ΪΨΘγ΍ΔϟΎΣϲϓ ‡
́˺ΔΤϔμϟ΍«ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑΓ˱ ήηΎΒϣ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϒ΋Ύχϭϡ΍ΪΨΘγ΍ϦϜϤϳϻ
ήΧ΁ίΎϬΟϰϠϋΔϴϤΤϤϟ΍έϮμϟ΍ϑάΣϚϨϜϤϳϻ
‡
̀˺ΔΤϔμϟ΍«ίΎϬΠϟ΍ϰϠϋΓέϮμϟ΍ΔϳΎϤΣ΢Θϓ΍
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΒΑιΎΨϟ΍ΔΑΎΘϜϟ΍ΪοΔϳΎϤΤϟ΍ϥΎδϟϞϔϗ΢Θϓ΍ ‡
˼˻ΔΤϔμϟ΍«΍ήϴϣΎϜϟΎΑΎϬϟΎΧΩ·ΔϟΎΣϲϓϚϟΫϰϟ·ΎϣϭˬSDHCΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑ
ΓέϮμϟ΍ϑάΣϦϜϤϳϻ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΒΑιΎΨϟ΍ΔΑΎΘϜϟ΍ΪοΔϳΎϤΤϟ΍ϥΎδϟϞϔϗ΢Θϓ΍ ‡
˼˻ΔΤϔμϟ΍«΍ήϴϣΎϜϟΎΑΎϬϟΎΧΩ·ΔϟΎΣϲϓϚϟΫϰϟ·ΎϣϭˬSDHC
ϖϴδϨΘϟ΍ΔϴϠϤϋ˯ΪΑϞΒϗήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·ΔϣΎϫΔϠΠδϣΕΎϔϠϣϱ΃Φδϧ΍ ‡
ϰλϮϳΕΎϧΎϴΒϠϟϥ΍ΪϘϓϱ΃ΔϟΎΣϲϓSamsungΔϛήηϰϠϋΔϴϟϮΌδϤϟ΍ϊϘΗϦϟ
ϯήΧ΃ϦϳΰΨΗς΋Ύγϭϱ΃ϭ΃ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΦδϨΑ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϖϴδϨΗϚϨϜϤϳϻ
˱
ΎϔϟΎΗϒϠϤϟ΍ϥϮϜϳΪϗ
‡
ϒϠϤϟ΍ϖϴδϨΗϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϢϋΪΗϻ
‡
ΔϴϟϭΪϟ΍ήϴϳΎόϤϟ΍ϊϣϞϴϟΪϟ΍ΔϴϨΑϖϓ΍ϮΘΗϢϟΎϣϒϠϤϟ΍Ϣγ΍νήϋςϘϓϢΘϳ
‡
ϰϠϋΪϴΟϞϜθΑΓήϛ΍άϟ΍Ε΍Ϋ΍ήϴϣΎϜϟ΍νήόΘΗϻϻϡ΃ΔϴϠλ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ϥΎϛϥ·Ϊϛ΄Η ‡
ΔϴϠλϷ΍ήϴϏΕΎϳέΎτΒϟ΍
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϒϠϣϢγ΍ϰϟ·ΓέΎηϹ΍ϢΘΗϻ
΢ϴΤλϞϜθΑ
ΖϧΎϛϥ·ϭϰΘΣϞϐθΗϭ΃ϦΤθΗϻ
ΓΩϮΟϮϣΔϳέΎτΒϟ΍
˺˹́
ϞϴΠδΘϟ΍
ϞΤϟ΍Ρήθϟ΍
νή˴όϟ΍
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϰϠϋϞϴΠδΘϠϟΔϴϓΎϛΔϴϟΎΧΔΣΎδϣΪΟϮϳϻ‡
ΦδϨϟ΍ΪοϖϠϐϣΔϳΎϤΤϟ΍ϥΎδϟϥ΃ϭ΃ΔΠϣΪϣΓήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϥ΃ϦϣΪϛ΄ΘϠϟκΤϔϟΎΑϢϗ ‡
ΔϴόϴΒσήϴϏΓέϮμΑΔόϔΗήϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍Γέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩ
‡
ΩέΎΑϥΎϜϣϲϓΖϗϮϟ΍ϦϣΓήΘϔϟΎϬϛήΗ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑϢϗ
΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑϢϗϒΛΎϜΘϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞΧ΍ΪΑϯΪϧϭ΃ΔΑϮσέϙΎϨϫϥϮϜΗ ‡
ΩέΎΑϥΎϜϣϲϓΎ˱ΒϳήϘΗΓΪΣ΍ϭΔϋΎγΓΪϤϟΎϬϛήΗ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍
ϑΎϘϳ·˯ΪΑέίϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳϻ
ϞϴΠδΘϟ΍ΔϴϠϤϋ˯ΪΑϰϟ·ϞϴΠδΘϟ΍
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ι΍ϮΨϟ΍ϭϯϮΘΤϤϟ΍ϰϠϋ΍˯ΎϨΑϞϴΠδΘϟ΍ΔϴϠϤόϟέΪϘϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϒϠΘΨϳΎϤΑέ ‡
ΔΣΎδϤϟ΍Ω΍ΩΰΗϚϟΫϰϠϋ΍˯ΎϨΑϭΖΒϟ΍ϝΪόϣΩ΍ΩΰϳΔϛήΤϟ΍ϊϳήγϑΪϫϞϴΠδΗϝΎΣϲϓ ‡
ϞϴΠδΘϟ΍ΓΪϣήμϗϰϟ·ϱΩΆϳϱάϟ΍ήϣϷ΍ϞϴΠδΘϟ΍΍άϫϦϳΰΨΘϟΔϣίϼϟ΍
ΖϗϮϟ΍ϦϣϞϗ΃ϲϠόϔϟ΍ϞϴΠδΘϟ΍Ζϗϭ
έΪϘϤϟ΍
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϰϠϋϞϴΠδΘϟ΍ϦϣΪϳΰϤϟΔϴϓΎϛΔΣΎδϣΪΟϮΗϻ ‡
ς΋ΎγϭΔΌϴϬΘΑϢϗϭήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟϰϠϋΔϣΎϬϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍ϦϣΔϴσΎϴΘΣ΍ΔΨδϧφϔΤΑϢϗ
Δϳέϭήπϟ΍ήϴϏΕΎϔϠϤϟ΍ϑάΣϭ΃ϦϳΰΨΘϟ΍
εϼϔϟ΍Γήϛ΍Ϋ˯΍Ω΃ξϔΨϨϳˬέήϜΘϣϞϜθΑΎϬϓάΣϭ΃ΕΎϔϠϤϟ΍ϞϴΠδΘΑϡΎϴϘϟ΍ΔϟΎΣϲϓ ‡
ϯήΧ΃ΓήϣΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍ϖϴδϨΘΑϢϗˬΔϟΎΤϟ΍ϩάϫϲϓϭΔΠϣΪϤϟ΍
Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϓ΍ήϴϣΎϛϒϗϮΗˬΔπϔΨϨϣΔΑΎΘϛΔϋήδΑΔϗΎτΑϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋ
‡
.LCDΔηΎηϰϠϋΔϠΛΎϤϣήϬψΗϢΛΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗϡϼϓϷ΍έϮλϞϴΠδΗΔΠϣΪϤϟ΍
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗϞϴΠδΘϟ΍ϒϗϮΘϳ
ϩάϫωϮτδϟ΍ΕΎϳϮΘδϣϞϴΠδΗϦϣΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϦϜϤΘΗϻ
‡
˺˹̂
΍˱˯ϮοέΪμϳϢδΟέϮλϞϴΠδΗΪϨϋ
Δϴγ΃έρϮτΧήϬψΗˬΎ˱όσΎγ
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ϞΤϟ΍Ρήθϟ΍
νή˴όϟ΍
Ϟ΋Ύδϟ΍έϮϠΒϟ΍ΔηΎηϭΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϙήΘΗϻ
‡
ΓήηΎΒϤϟ΍βϤθϟ΍Δόη΃ϰϟ·ΔοήόϣLCD
ΓήηΎΒϤϟ΍βϤθϟ΍ΔόηϷΔηΎθϟ΍νήόΗΪϨϋ
ϥϮϠϟ΍ϰϟ·ΔηΎθϟ΍ϥϮϟϝϮΤΘϳˬϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃
ϝΎΤϟ΍ϲϓΩϮγϷ΍ϭ΃ήϤΣϷ΍
́˾ΔΤϔμϟ΍«ϞϴϐθΗϰϠϋΖϗϭΦϳέΎΗνήϋςΒπΑϢϗ
‡
ϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΖϗϮϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍ήϬψϳϻ
.ϞϴϐθΗϰϠϋϪϴΒϨΘϟ΍ΕϮλςΒο΍
‡
ϢϠϴϔϟ΍ϞϴΠδΗ˯ΎϨΛ΃ΖϗΆϣϞϜθΑϪϴΒϨΗΕϮλέΪμϳ
‡
ΓήϓΎμϟ΍ΕϮλϕϼϏ·ϢΘϳˬΓήϛ΍άϟ΍Ε΍Ϋ΍ήϴϣΎϜϟΎΑ$9ϞΑΎϛϞϴλϮΗΪϨϋ
‡
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ
ϪϴΒϨΗΕϮλϊϤδϳ
ϡϮϘΗϱάϟ΍ΖϗϮϟ΍ϦϴΑϒϴϔσήΧ΄ΗΖϗϭϙΎϨϫϥϮϜϳΪϗˬϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϲϓ
‡
ϒϗϮΘϳ΃ΪΒϳϱάϟ΍ϲϠόϔϟ΍ΖϗϮϟ΍ϭϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέίϰϠϋςϐπϟΎΑϪϴϓ
Ύ˱ΒϴϋϚϟΫΪόϳϻϭϞΠδϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍Ϫϴϓ
ϪϴϓϡϮϘΗϱάϟ΍ΖϗϮϟ΍ϦϴΑϲϨϣίϕήϓΪΟϮϳ
ΖϗϮϟ΍ϭϞϴΠδΘϟ΍ϑΎϘϳ·˯ΪΑέίϰϠϋςϐπϟΎΑ
ϞΠδϤϟ΍ϢϠϴϔϟ΍ϪϴϓϒϗϮΘϳ΃ΪΒϳϱάϟ΍
ϢϗΔϴόϴΒσήϴϏΓέϮμΑΔόϔΗήϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜϟΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍Γέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩ
‡
ΩέΎΑϥΎϜϣϲϓΖϗϮϟ΍ϦϣΓήΘϔϟΎϬϛήΗ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑ
ϑΎϘϳΈΑϢϗϒΛΎϜΘϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞΧ΍ΪΑϯΪϧϭ΃ΔΑϮσέϙΎϨϫϥϮϜΗ
‡
ΩέΎΑϥΎϜϣϲϓΎ˱ΒϳήϘΗΓΪΣ΍ϭΔϋΎγΓΪϤϟΎϬϛήΗ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗ
ϞϴΠδΘϟ΍ΔϴϠϤϋϒϗϮΘΗ
˻˽ΔΤϔμϟ΍«ϞϴΠδΗϊοϭϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛςΒο΍‡
ΪΟϭϥ·Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΒΑΦδϨϟ΍ΔϳΎϤΣΔϟϭΪΟΔϣϼόΑϞϔϘϟ΍΢ΘϔΑϢϗ
‡
ϭ΃ΓΪϳΪΟΓήϛ΍ΫΔϗΎτΑϡΪΨΘγ΍ϦϳΰΨΘϟ΍ΔτϴγϮΑΔϏέΎϓΔΣΎδϣΪΟϮΗϻ
‡
́˺ΔΤϔμϟ΍«ϦϳΰΨΘϟ΍ΔτϴγϭϖϴδϨΘΑϢϗ
̀˹ΔΤϔμϟ΍«Δϳέϭήπϟ΍ήϴϏέϮμϟ΍Δϟ΍ίΈΑϢϗϭ΃
ΓέϮλϞϴΠδΗϚϨϜϤϳϻ
˺˺˹
ϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΓέϮμϟ΍ςΒο
ϞΤϟ΍Ρήθϟ΍
νή˴όϟ΍
˾̀ΔΤϔμϟ΍«ϲ΋ΎϘϠΗϰϠϋΓέΆΒϟ΍ςΒο΍
‡
˾́ΔΤϔλ«Ύ˱ϳϭΪϳΓέΆΒϟ΍ςπΑϢϗΓέΆΒϠϟϲ΋ΎϘϠΘϟ΍ςΒπϟ΍ϊϣϞϴΠδΘϟ΍ϑϭήχΐγΎϨΘΗϻ ‡
ΓέΆΒϟ΍κΤϓ΍ϭΔγΪόϟ΍ϒψϧΔγΪόϟ΍΢τγϰϠϋέΎΒϏΪΟϮϳ
‡
ωϮτδϟ΍ΔΟέΩΓΩΎϳΰϟϥΎϜϤϟ΍Γ˯ΎοΈΑϢϗϢϠψϣϥΎϜϣϲϓϞϴΠδΘϟ΍ϢΗ
‡
Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗΓέΆΒϟ΍ςΒοϢΘϳϻ
ϭ΃ϡϮϳΩϮμϟ΍΢ϴΑΎμϣϭ΃ΖϨγέϮϠϔϟ΍΢ϴΑΎμϣΖΤΗέϮμϟ΍ϞϴΠδΗΪϨϋϚϟΫΙΪΤϳ ‡
ΎϬΑΩ΍Ωΰϳϭ΃ΔϳΎϐϠϟΔόσΎγέϮμϟ΍ήϬψΗ
ΔϴϘΒ΋ΰϟ΍΢ϴΑΎμϤϟ΍
ΎϬϧϮϟήϴϐΘϳϭ΃ξϴϣϮϟ΍
˽˿ΔΤϔμϟ΍«ΓήϫΎψϟ΍ϩάϫϦϣΪΤϠϟ"iSCENE"˯ΎϐϟΈΑϢϗ
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗ
ϞΤϟ΍Ρήθϟ΍
νή˴όϟ΍
ϡϼϓϷ΍ϞϴϐθΗϊοϭϦϴϴόΘϟMODEέίϰϠϋςϐο΍
‡
ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·έίϰϠϋςϐπϟ΍ϱΩΆϳϦϟ
΍ήϴϣΎϛϰϠϋήΧ΁ίΎϬΟϡ΍ΪΨΘγΎΑΎϬϠϴΠδΗϢΗϲΘϟ΍έϮμϟ΍ΕΎϔϠϣϞϴϐθΗϢΘϳϻΪϗ
‡
ΔϴϠϤϋ˯ΪΑϰϟ·ΖϗΆϤϟ΍ϒϗϮΘϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍
ΔΠϣΪϤϟ΍Γήϛ΍άϟ΍Ε΍ΫϮϳΪϴϔϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍
˼˻ΔΤϔμϟ΍«Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϖϓ΍ϮΗϦϣϖϘΤΗ
‡
ΎϤϛΔϔϴχϮϟ΍ϩάϫϞϤόΗϻΪϘϓˬΔϳΎϐϠϟΔόϔΗήϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞΧ΍ΪΑΓέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩΖϧΎϛ΍Ϋ· ‡
ΎϤϛΚΤΒϟ΍ϭ΃ϲτΨΘϟ΍ΔϔϴχϭϞϤόΗϻ
ϲϐΒϨϳ
ϲϐΒϨϳ
ϯήΧ΃ΓήϣΎϬϠϴϐθΗΪϋ΃ϢΛϖ΋ΎϗΩϊπΒϟήψΘϧ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑϢϗ
ϞϤόϟ΍ϦϋϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·ΔϴϠϤϋϒϗϮΘΗ
ϢϴϠγϮΤϧϰϠϋΎϬΗΎΒΛϭΔϳέΎτΒϟ΍ϭ΃ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϞϴλϮΗϦϣϖϘΤΗ
‡
ΊΟΎϔϣϞϜθΑ
ϢϠϴϓϞϴϐθΗΪϨϋΕϮμϟ΍ωΎϤγϚϨϜϤϳϻ
ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗΔϔϴχϭΔτγ΍ϮΑϞΠδ˵ϣ
˿˽ΔΤϔμϟ΍«ϞϴΠδΘϟ΍ΕϮλϢΘϛΕϮμϟ΍ϞΧΩϲπϘϨϤϟ΍ΖϗϮϟ΍ϞϴΠδΗΔϔϴχϭϢϋΪΗϻ ‡
ϲπϘϨϤϟ΍
ϦϳΰΨΘϟ΍ΔτϴγϮΑέϮμϟ΍νήόΗϻ
ϲόϴΒτϟ΍ΎϬϤΠΤΑήΧ΃ίΎϬΠΑΔϠΠδϤϟ΍έϮμϟ΍νήόΗϻΪϗ
‡
˱
ϲόϴΒτϟ΍ΎϬϤΠΤΑ
ΎΌτΧϚϟΫΪόϳϻϭ
ϚϟΫϰϟ·ΎϣϭίΎϔϠΘϟ΍ϯήΧϷ΍ΓΰϬΟϷ΍ϰϠϋϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·
ϞΤϟ΍Ρήθϟ΍
νή˴όϟ΍
ϞμΘϤϟ΍ίΎϬΠϟ΍ϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑ$9ϞΑΎϜΑιΎΨϟ΍ΕϮμϟ΍ςΧϞϴλϮΘΑϢϗ ‡
ϢϠϴϓϞϴϐθΗΪϨϋΕϮμϟ΍ωΎϤγϚϨϜϤϳϻ
ξϴΑϷ΍ϥϮϠϟ΍ϭϦϴϤϴϟ΍ΔϴΣΎϧήϤΣϷ΍ϥϮϠϟ΍ϚϟΫϰϟ·Ύϣϭ'9'ι΍ήϗ΃ϞΠδϣϭ΃ίΎϔϠΘϟ΍
Ϟλ΍Ϯϔϟ΍ϞϴΠδΗϊοϭϰϠϋϪϠϴΠδΗϢΗ
έΎδϴϟ΍ΔϴΣΎϧ
ΐγΎϨϤϟ΍βΒϘϤϟΎΑϞϴλϮΘϟ΍ϞΑΎϛϞϴλϮΗϦϣΪϛ΄ΗϢϴϠγϮΤϧϰϠϋ$9ϞΑΎϛϞϴλϮΗϢΘϳϢϟ ‡
ΔϴϨϣΰϟ΍
̂˼ΔΤϔμϟ΍«
˺˺˺
ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷ΍ϑΎθϜΘγ΍
ήΗϮϴΒϤϜϟΎΑϞϴλϮΘϟ΍
ϞΤϟ΍Ρήθϟ΍
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϞϴϐθΗΪϋ΃ϢΛˬϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϭήΗϮϴΒϤϜϟ΍Ϧϣ86%ϞΑΎϛϞμϓ΍
ϢϴϠγϞϜθΑϯήΧ΃ΓήϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΘΑϢϗ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋϞΠδϤϟ΍ϒϠϤϟ΍ϞϴϐθΘϟϮϳΪϴϔϟ΍ήϴϔθΗϚϔϟΞϣΎϧήΑήϓϮΗϡΰϠϳ
Intelli-studioΞϣΪϤϟ΍ήϳήΤΘϟ΍ΞϣΎϧήΑϞϴϐθΗϭ΃ΖϴΒΜΘΑϢϗ
86%βΒϘϤΑ86%ϞΑΎϛϞϴλϮΘΑϢϗϢΛˬ΢ϴΤμϟ΍ϩΎΠΗϻ΍ϲϓϞλϮϤϟ΍ϝΎΧΩ·ϦϣΪϛ΄Η
ϡΎϜΣΈΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑΩϮΟϮϤϟ΍
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϞϴϐθΗΪϋ΃ϢΛˬϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϭήΗϮϴΒϤϜϟ΍Ϧϣ86%ϞΑΎϛϞμϓ΍
ϢϴϠγϞϜθΑϯήΧ΃ΓήϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΘΑϢϗ
ϮϳΪϴϓϒϠϣϞϴϐθΘϟΏϮϠτϤϟ΍˯΍ΩϷ΍ϖϴϘΤΘϟϚΑιΎΨϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟϲϔϜϳϻΪϗ
ΎϬΑϰλϮ˵Ϥϟ΍ΕΎϔλ΍ϮϤϟΎΑήΗϮϴΒϤϛίΎϬΟϦϋΚΤΑ΍
νή˴όϟ΍
‡
ϑήόϳϻˬϡϼϓϷ΍ϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋ
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋήΗϮϴΒϤϜϟ΍
‡
‡
‡
ϰϠϋϢϠϴϓϒϠϣϞϴϐθΗϦϜϤϳϻ
ϢϴϠγϞϜθΑήΗϮϴΒϤϜϟ΍
‡
ϞϴϐθΘϟ΍ϡΎψϨΑϞϤόϳϱάϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϞϴϐθΗΪϋ΃ϭIntelli-studioϖϴΒτΗϦϣΝήΧ΍ ‡
.Windows
˱
ϡΎψϧϊϣΎϘϓ΍ϮΘϣϚϳΪϟϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϜΑΞϣΪϤϟ΍³Intelli-studio´ΞϣΎϧήΑϥϮϜϳϻ
‡
.Macintosh
.³Ε΍Ω΍Ϊϋ·´ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓ³ϞϴϐθΗ´ϰϠϋ³ϲμΨθϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟΞϣΎϧήΑ´ςΒπΑϢϗ ‡
ϚϳΪϟήΗϮϴΒϤϜϟ΍ωϮϧΐδΣϚϟΫϭΎ˱ϴ΋ΎϘϠΗIntelli-studioΞϣΎϧήΑϞϴϐθΗϢΘϳϻΪϗ ‡
ΞϣΎϧήΑϰϠϋϱϮΘΤϳϱάϟ΍ΔσϮϐπϤϟ΍ι΍ήϗϷ΍ϙήΤϣ΢Θϓ΍ˬΔϟΎΤϟ΍ϚϠΗϲϓϭ
.iStudio.exeϞϴϐθΘΑϢϗϢΛ³ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ίΎϬΟ´ϲϓIntelli-studio
˱
ϡΪΨΘδϤϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϠϟΎϘϓϭΖϗΆϣϞϜθΑΕϮμϟ΍ϭ΃ϡϼϓϷ΍ϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϒϗϮΘΗΪϗ
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·ΎϬΨδϧϢΗϲΘϟ΍ΕϮμϟ΍ϊσΎϘϣϭ΃ϢϠϴϔϟ΍ϚϟάΑήΛ΄Θϳϻ
Δϋήδϟ΍ΔϴϟΎϋ86%ϞϴλϮΘϟ΍ΔϬΟ΍ϭϢϋΪϳϻήΗϮϴΒϤϜΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ
ϢϴϠγϮΤϧϰϠϋΔϴΗϮμϟ΍ϊσΎϘϤϟ΍ϭ΃έϮμϟ΍ϞϴϐθΗΓΩΎϋ·ϢΘΗϻΪϗˬ86%
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·ΎϬΨδϧϢΗϲΘϟ΍ΕϮμϟ΍ϊσΎϘϣϭ΃έϮμϟ΍ϚϟάΑήΛ΄ΘΗϻ
̂̀ΔΤϔμϟ΍«ϡϼϓϷ΍ϞϴϐθΘϟΔϣίϼϟ΍ϡΎψϨϟ΍ΕΎΒϠτΘϣκΤϓ΍
ϡΪΨΘδϤϟ΍ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋΎϬϠϴϐθΗϱέΎΠϟ΍ΕΎϘϴΒτΘϟ΍ϊϴϤΟϦϣΝήΧ΍
ΓέϮμϟ΍ήϬψΗϻΪϗήΗϮϴΒϤϜϟΎΑΔϠμΘϤϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋϢϠϴϔϟ΍ϞϴϐθΗΔϟΎΣϲϓ
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·ϒϠϤϟ΍Φδϧ˯ΎΟήΑϞϳϮΤΘϟ΍ΔϋήγϰϠϋϚϟΫΪϤΘόϳϭˬΪϴΟϮΤϧϰϠϋ
ϪϠϴϐθΘΑϢϗϢΛ
ϢϴϠγϞϜθΑIntelli-studioϞϤόϳϻ
‡
‡
‡
‡
‡
΍ήϴϣΎϛΕϮλϭ΃ΓέϮμϟ΍ϞϴϐθΗϢΘϳϻ
ϢϴϠγϞϜθΑήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϠϋϮϳΪϴϔϟ΍
ϞϜθΑϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·ΔηΎηϒϗϮΘΗ
ΔϫϮθϣήϬψΗϭ΃ΖϗΆϣ
ϚϟΫϰϟ·ΎϣϭDVDι΍ήϗ΃ΕϼϐθϣϭίΎϔϠΘϟ΍ϯήΧ΃ΓΰϬΟ΃ϡ΍ΪΨΘγΎΑΔΠϠΑΪϟ΍ϞϴλϮΘϟ΍
ϞΤϟ΍Ρήθϟ΍
βΒϘϤϟΎΑ$9ϞΑΎϛϞϴλϮΗϦϣΪϛ΄ΗϢϴϠγϮΤϧϰϠϋ$9ϞΑΎϛϞϴλϮΗϢΘϳϢϟ
‡
΍ήϴϣΎϛϦϣΓέϮλΔΠϠΑΪϟϡΪΨΘδϤϟ΍ίΎϬΠϟ΍ϞΧΩβΒϘϤΑϪϠϴλϮΗϱ΃ΐγΎϨϤϟ΍
̂˾ΔΤϔμϟ΍«ϮϳΪϴϔϟ΍
νή˴όϟ΍
ϢϴϠγϮΤϧϰϠϋΔΠϠΑΪϟ΍ϚϨϜϤϳϻ
.$9ϞΑΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑ
˺˺˻
ϞϜϛΕΎϴϠϤόϟ΍
ϞΤϟ΍Ρήθϟ΍
νή˴όϟ΍
ˮΖϗϮϟ΍ϦϣΔϠϳϮσΓΪϤϟΎϬϛήΗϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϢΘϳϢϟϞϫ ‡
ίΎϬΠϟΎΑΔΠϣΪϤϟ΍ϭϦΤθϟ΍ΓΩΎϋϹΔϠΑΎϘϟ΍ΔϴσΎϴΘΣϻ΍ΔϳέΎτΒϟ΍ϦΤηϢΘϳϥ΃ϦϜϤϤϟ΍Ϧϣ
˻́ΔΤϔμϟ΍«
ϦϴΤϴΤλήϴϏΖϗϮϟ΍ϭΦϳέΎΘϟ΍
Ω΍Ϊϣ·έΪμϣϞϴλϮΗΪϋ΃ϢΛˬΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϞμϓ΍ϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍Δϟ΍ίΈΑϢϗ ‡
ΎϬϠϴϐθΗϞΒϗϯήΧ΃ΓήϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϟ·ΔϗΎτϟ΍
ϞϤόΗϻϭ΃ˬϞϤόΗϻ΍ήϴϣΎϜϟ΍
έίϱ΃ςϐοΪϨϋ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍
ϞΤϟ΍Ρήθϟ΍
ϲϟΎΤϟ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΓΩΎϋ·ϞϴΠδΘϟ΍ϊοϭϲϓϥϮϠϟ΍ΔϳΩΎϣέήλΎϨόϟ΍ΪϳΪΤΗϚϨϜϤϳϻ
.60$57$872ΔϔϴχϮϟ΍ϞϴϐθΗΪϨϋΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋϢψόϣΪϳΪΤΗϦϜϤϳϻ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ϲϓϪϠϴτόΗϢΘϴγϭέΎϴΨϟ΍΍άϫΪϳΪΤΗϦϜϤϳϻˬϦϳΰΨΘϠϟς΋Ύγϭϱ΃ϝΎΧΩ·ϡΪϋΔϟΎΣϲϓ
ϖϴδϨΗˬϦϳΰΨΘϟ΍ΕΎϣϮϠόϣˬϦϳΰΨΗ
ΕΎϋϮϤΠϤϟΔϠΜϣ΃ΔϴϟΎΘϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍΢οϮΗΖϗϮϟ΍βϔϧϲϓΎϬτϴθϨΗϚϨϜϤϳϻϲΘϟ΍ϒ΋ΎχϮϟ΍ξόΑϙΎϨϫ
˱
ϻϭ΃ΔϴϟΎΘϟ΍ήλΪΣ΍ϭΖϗϭϲϓΎϬϠϴϐθΗϦϜϤϳϻϲΘϟ΍ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋϭϒ΋ΎχϮϟ΍
˺˺˼
ϲϟΎΘϟ΍Ω΍ΪϋϹ΍ΐΒδΑ!
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ϚϨϜϤϳϻ!
³ϱΩΎϋΐϳϭˬϖϴϗΩΐϳϭϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩ´
“(HDISί΍ΰΘϫϻ΍Ϊο´
“C.Nite´
³ΔϴϔϠΨϟ΍Γ˯ΎοϹ΍´
“iSCENE´
ϖϟΎϐϟ΍Δϋήγ´ˬ³ϱϭΪϳΔΤΘϔϟ΍´ˬ³&1LWH´ˬ´L6&(1(´
ˬ³ϲϤϗέήΛΆϣ´ˬ³ϱϭΪϳ´
³ϱΩΎϋΐϳϭˬϖϴϗΩΐϳϭϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩ´
: (HDISί΍ΰΘϫϻ΍Ϊο´ˬ³ϞϴϐθΗξϳήϋ16:9 ´ˬ³C.Nite´
“Intelli-Zoom´³ϞϴϐθΗ
³ΔόΑΎΘΘϣΕΎτϘϟΕ´
“C.Nite´
νή˴όϟ΍
‡
‡
‡
‡
³ϪΟϮϟ΍ϑΎθϜΘγ΍ΓέΆΒϟ΍´
ΔϋΎΒτϟ΍ˬ˯ΎδϔϴδϓˬΓ΁ήϣϲϤϗέήΛΆϣ´
³Δόϳήδϟ΍
³ϲηϼΘϟ΍ήϴΛ΄Η´
³ϱϭΪϳΔΤΘϔϟ΍´ˬ³C.Nite´
³ϱϭΪϳϖϟΎϐϟ΍Δϋήγ´ˬ³C.Nite´
ˬ³ϑΎϘϳ·ξϳήϋ16:9´
³ϖϴϗΩΐϳϭˬϱΩΎϋΐϳϭϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩ´
³Δόϳήδϟ΍ΔϋΎΒτϟ΍ˬ˯ΎδϔϴδϓˬΓ΁ήϣϲϤϗέήΛΆϣ´
ί΍ΰΘϫϻ΍Ϊο´ˬ˯ΎδϔϴδϓˬΓ΁ήϣϲϤϗέήΛΆϣ´ˬ³C.Nite´
ˬ³Δόϳήδϟ΍ΔϋΎΒτϟ΍ˬ³HDIS)
³ϱΩΎϋΐϳϭˬϖϴϗΩΐϳϭϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩ´
³ϱϭΪϳϖϟΎϐϟ΍Δϋήγ´
³ϱϭΪϳΔΤΘϔϟ΍´
“Intelli-ZoomήϴΒϜΘϟ΍ωϮϧ´
³ϱΩΎϋΐϳϭˬϖϴϗΩΐϳϭϮϳΪϴϔϟ΍ΔϗΩ´
³ξϳήϋ16:9´
³Ϧϛ΍ΩϲϨΑϲϤϗέήΛΆϣ´
ξϴΑϷ΍ϥί΍ϮΗ
³ϲϤϗέήΛΆϣήϴΒϜΘϟ΍ωϮϧ´
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ήλΎϨϋήϬψΗ
ϱΩΎϣέϥϮϠΑ
ΔϴϓΎο·ΕΎϣϮϠόϣϭΔϧΎϴμϟ΍
ΔϧΎϴμϟ΍
ιήΤΑΎϬόϣϞϣΎόΘϟ΍ΐΠϳϭΔϴϓήΣΔϋΎϨλϭΰϴϤΘϣϢϴϤμΗ΍ΫΎΠΘϨϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΪόΗ
˱
Ε΍ϮϨγΓΪόϟΞΘϨϤϟ΍΍άϬΑωΎΘϤΘγϻ΍Ϛϟ΢ϴΘΗϭϥΎϤπϟΎΑΕΎϣ΍ΰΘϟ΍ϱ΃˯ΎϔϴΘγ΍ϲϓΔϴϟΎΘϟ΍ΕΎΣ΍ήΘϗϻ΍ϙΪϴϔΘγ
ΎϬϠϴϐθΗϒϗϭ΃ˬϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϰϠϋΔψϓΎΤϤϠϟ ‡
˺̂ϭ˺́ϥΎΘΤϔμϟ΍ ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϭΔϳέΎτΒϟ΍Δϟ΍ίΈΑϢϗ ˼˺ΔΤϔλ Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑΔϟ΍ίΈΑϢϗ ϦϳΰΨΘϟ΍ΪϨϋήϳΫΎΤϣ
ΖϗϮϟ΍ϦϣΔϠϳϮσΓήΘϔϟήϴΒϛϞϜθΑΔόϔΗήϣΓέ΍ήΣΔΟέΩϱΫϥΎϜϣϲϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϙήΘΗϻ
ϦϛΎϣϷ΍ϩάϫϞΜϣϲϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΖϛήΗ΍ΫΈϓέΎΤϟ΍βϘτϟ΍ϲϓΓήϴΒϛΔΟέΪΑΔϨΣΎηϕϭΪϨλϭ΃ΔϘϠϐϣΓέΎϴγϞΧ΍ΩΓέ΍ήΤϟ΍ΔΟέΩϊϔΗήΗΪϗ
ϥΎΨγϦϣΏήϘϟΎΑΎϬόπΗϭ΃ΓήηΎΒϤϟ΍βϤθϟ΍Δόη΃ϰϟ·ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛνήόΗϻΎϬϟϲΟέΎΨϟ΍ϞϜϴϬϟ΍ϒϠΘϳΪϗϭ΃ϞτόΑΏΎμΗΪϘϓˬ
ωΎϔΗέ΍ΔϟΎΣϲϓϭΎϬΑϞτϋΙϭΪΣϰϟ·΍ήϴϣΎϜϟ΍ϞΧ΍ΪϟΔΑήΗϷ΍ϝϮΧΩϱΩΆϳΪϘϓΔϴϟΎϋΔΑϮσήΑϢδΘϳϭ΃ΏήΘϣϥΎϜϤΑϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϥΰΨΗϻ
ΓΩΎϣϦϣΓήϴϐλΔΒϴϘΣϊϣϕϭΪϨλϲϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϊοϮΑ΢μϨ˵ϳΔϠτόϣϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛ΢ΒμΗϢΛϦϣϭΔγΪόϟ΍ΦδΘΗΪϗˬΔΑϮσήϟ΍ϝΪόϣ
ϚϟΫϰϟ·Ύϣϭ΃Δϧ΍ΰΧϲϓΎϬϨϳΰΨΗΪϨϋΎϜϴϠϴδϟ΍
ΔϳϮϘϟ΍Ε΍ί΍ΰΘϫϻ΍ϭ΃ΪϳΪθϟ΍ϲδϴσΎϨϐϤϟ΍ϝΎΠϤϠϟΔοήϋϥΎϜϣϲϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϥΰΨΗϻ
ϝΎτϋ΃ΙϭΪΣϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳϥ΃ϦϜϤϳΚϴΣ
Γέ΍ήΣΔΟέΩϱΫϥΎϜϣϲϓΎϬϨϳΰΨΗϭ΃ΔΒϛήϣΔϳέΎτΒϟ΍ϙήΗϱΩΆϳΪϘϓSFlbΩέΎΑϥΎϜϣϲϓΎϬόοϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϦϋΔϳέΎτΒϟ΍ϞμϔΑϢϗ
ϲο΍ήΘϓϻ΍ΎϫήϤϋϞϴϠϘΗϰϟ·ΔϴϟΎϋ
‡
‡
‡
‡
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϒϴψϨΗ
ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϭΔϳέΎτΒϟ΍Δϟ΍ί·ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑˬϒϴψϨΘϟ΍ϞΒϗˬϢϗ
ϲΟέΎΨϟ΍˯ΰΠϟ΍ϒϴψϨΗ
ϖϓήΑ΢τδϟ΍΢δϣ΍ϭˬϒϴψϨΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΔσήϔϣΓϮϘΑςϐπΗϻϭΔϤϋΎϧϭΔϓΎΟεΎϤϗΔότϗϡ΍ΪΨΘγΎΑϖϓήΑ΢δϣ΍ ΢τγϒϠΘϳϭ΃ϲΟέΎΨϟ΍˯ΰΠϟ΍˯ϼσήθϘΘϳϥ΃ϦϜϤϤϟ΍ϦϤϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϒϴψϨΘϟϥΎϫΪϟ΍ϒϴϔΨΗϞ΋Ύγϭ΃ϦϳΰϨΒϟ΍ϡΪΨΘδΗϻ ϞϜϴϬϟ΍
LCDΔηΎηϒϴψϨΘϟ
ΔηΎθϟ΍ϑϼΗ·ϡΪϋϰϠϋιήΣ΍ϭΔϤϋΎϧϭΔϓΎΟεΎϤϗΔότϗϡ΍ΪΨΘγΎΑϖϓήΑ΢δϣ΍
ΔγΪόϟ΍ϒϴψϨΘϟ
ϚόΑΎλ΃ϭ΃ϚδΑϼϤΑΔγΪόϟ΍΢δϤΗϻϭϯήΧϷ΍Γήϴϐμϟ΍ΕΎϤϴδΠϟ΍ϭΔΑήΗϷ΍Δϟ΍ίϹϱέΎϴΘΧϻ΍˯΍ϮϬϟ΍ΦϓΎϧϡΪΨΘγ΍
ΕΎγΪόϟ΍ϒϴψϨΗϕέϭΎ˱ϣΪΨΘδϣϖϓήΑ΢δϤϟΎΑˬήϣϷ΍ϡΰϟ΍Ϋ·Ϣϗ
ϒϴψϨΗϥϭΩΎϬϛήΗΔϟΎΣϲϓΔγΪόϟ΍ΦδΘΗΪϗ Ύ˱ΒϳήϘΗΔϋΎγΓΪϤϟΎϬϛήΗ΍ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϒϗϭ΄ϓˬΎ˱ϣΎΘϋ·ήΜϛϷΔγΪόϟ΍ΕΪΑ΍Ϋ· ‡
‡
‡
˺˺˽
ΔϴϓΎο·ΕΎϣϮϠόϣ
ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭ
ΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϧΎϴΒϠϟϒϠΗϭ΃ΐτϋΙϭΪΣϊϨϤϟϩΎϧΩ΃ΓΩέ΍Ϯϟ΍Ε΍ΩΎηέϹ΍ωΎΒΗ΍ϦϣΪϛ΄Η
ΔϳϮϘϟ΍Ε΍ί΍ΰΘϫϻ΍ϭ΃ΕΎϣΪμϟ΍ϭ΃ςϐπϠϟΎϬπϳήόΗϭ΃ˬΎϬσΎϘγ·ϭ΃ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϲϨΜΑϢϘΗϻ ˯ΎϤϟΎΑϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭεήΗϻ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ζϳϮθΘϟ΍ϭ΃ΔϨϛΎδϟ΍˯ΎΑήϬϜϠϟΔοήόϣϦϛΎϣ΃ϲϓΎϬϨϳΰΨΗϭ΃ΎϬϟ΍ΪΒΘγ΍ϭ΃ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭϡ΍ΪΨΘγΎΑϢϘΗϻ ϦϴϳϮϘϟ΍
ϝϮλϮϟ΍ΪϨϋϭ΃ϞϴϐθΘϟ΍ϭ΃ϞϴΠδΘϟ΍˯ΎϨΛ΃ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ϞϳΰΗϭ΃ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϒϗϮΗϻ ϦϳΰΨΘϟ΍ς΋Ύγϭϰϟ·ϯήΧ΃ΔϘϳήτΑ
ΔϴδϴσΎϨϐϣϭήϬϛΕΎΟϮϣϊθΗϡΎδΟ΃Ϧϣϭ΃ϱϮϗϲδϴσΎϨϐϣϝΎΠϣΕ΍ΫϡΎδΟ΃ϦϣΏήϘϟΎΑϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϊπΗϻ ΓΪϳΪη
ΔϴϟΎϋΔΑϮσέϭ΃Γέ΍ήΣΔΟέΩΕ΍ΫϦϛΎϣ΃ϲϓϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϥΰΨΗϻ ΔϴϧΪόϤϟ΍˯΍ΰΟϷ΍βϤϠΗϻ ϰλϮϳΕΎϧΎϴΒϠϟϥ΍ΪϘϓϱ΃ΔϟΎΣϲϓSamsungΔϛήηϰϠϋΔϴϟϮΌδϤϟ΍ϊϘΗϦϟήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·ΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϔϠϤϟ΍Φδϧ΍
ϦϳΰΨΘϟ΍νήϐΑϯήΧ΃ς΋Ύγϭϱ΃ϭ΃ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϰϟ·ΕΎϧΎϴΒϟ΍ΦδϨΑ
ΔϟΎΣϲϓΕΎπϳϮόΗΔϳ΃SamsungΔϛήηϡΪϘΗϦϟϭϢ΋ϼϣϞϜθΑϦϳΰΨΘϟ΍ς΋ΎγϭϞϤϋϡΪϋϲϓϞτϋΙϭΪΣΐΒδΘϳΪϗ
ΕΎϳϮΘΤϣΔϳ΃ϥ΍ΪϘϓ
ϞϴλΎϔΘϟ΍ϰϠϋϝϮμΤϠϟ˼˼ϭ˼˻ϰΘΤϔλϰϟ·ϊΟέ΍
‡
‡
‡
‡
LCDΔηΎη
ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϭΔϳέΎτΒϟ΍Δϟ΍ί·ϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑˬϒϴψϨΘϟ΍ϞΒϗˬϢϗ
LCDΔηΎθϟϒϠΗΙϭΪΣΐϨΠΘΘϟ ‡
˯ϲηϱ΄ΑΎϬϗήτΗϭ΃ϒϨόΑ΍ήϴϣΎϜϟ΍ϊϓΪΗϻ ϞϔγϸϟLCDΔηΎηϪϴϓϥϮϜΗϊοϭϲϓϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϞόΠΗϻ ϦθΧεΎϤϘΑΎϬΤδϣΐϨΠΗˬΔϣΪΨϠϟϲο΍ήΘϓϻ΍ήϤόϟ΍ΔϟΎσϹ ‡
˱
ϻΎτϋ΃ΪόΗϻϲϬϓLCDΔηΎηϡ΍ΪΨΘγ΍ΪϨϋΔϴϟΎΘϟ΍ήϫ΍ϮψϠϟϪΒΘϧ΍
‡
ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍˯ΎϨΛ΃LCDΔηΎθΑςϴΤϤϟ΍΢τδϟ΍Γέ΍ήΣΩ΍ΩΰΗΪϗ ΎϨ˱ ΧΎγ΢ΒμϳLCDΔηΎθΑςϴΤϤϟ΍΢τδϟ΍ϥΈϓˬΔϠϳϮσΓήΘϔϟΔϗΎτϟ΍ϞϴλϮΗΔϟΎΣϲϓ ˺˺˾
ΩϼΒϟ΍ΝέΎΧϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍
ΎϬΑιΎΧϥ΍Ϯϟ΃ϭ˯ΎΑήϬϛϡΎψϧϢϴϠϗ·ϭ΃ΔϟϭΩϞϜϟ
ΔϴϟΎΘϟ΍ήλΎϨόϟ΍ϦϣϖϘΤΘϟΎΑˬΩϼΒϟ΍ΝέΎΧϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγ΍ϞΒϗˬϢϗ
ΔϗΎτϟ΍έΩΎμϣ
ΖϟϮϓ˻˽˹ϰϟ·ΖϟϮϓ˺˹˹ϦϴΑΎϣϕΎτϧϲϓϲ΋ΎϘϠΗΔϴΘϟϮϓέΎϴΘΧ΍ΩϭΰϤϟ΍ΩΩήΘϤϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣϢπϳ
ϕΎτϧϲϓ΍ήϴϣΎϜϟΎΑϖϓήϤϟ΍ΩΩήΘϣέΎϴΗΊϳΎϬϣϡ΍ΪΨΘγΎΑΔϘτϨϣΔϟϭΩΔϳ΃ϲϓϚΑΔλΎΨϟ΍ϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΓΪϫΎθϣϚϨϜϤϳ
ΰΗήϫ˿˹/˾˹ˬΖϟϮϓ˻˽˹ϰϟ·ΖϟϮϓ˺˹˹
‡
‡
‡
ίΎϔϠΘϟ΍ϥ΍Ϯϟ΃ϢψϧϝϮΣ
‡
˱
ς΋ΎΤϟΎΑΔΘΒΜϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϠϟΔϴϠΤϤϟ΍άϓΎϨϤϟ΍ϢϴϤμΘϟΎϘϓϭˬήϣϷ΍ϡΰϟ΍Ϋ·ϕ΍ϮγϷ΍ϲϓήϓϮΘϤϟ΍ΩΩήΘϤϟ΍ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ΊϳΎϬϣβΒϘϣϡΪΨΘγ΍
.PALϡΎψϨΑϞϤόΗϮϳΪϴϓ΍ήϴϣΎϛϦϋΓέΎΒϋϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛΪόΗ
PALϡΎψϧϖϓϭϲΟέΎΨϟ΍ίΎϬΠϟ΍ϭ΃ίΎϔϠΘϟ΍ϞϤόϳϥ΃ϡΰϠϴϓˬϲΟέΎΧίΎϬΟϰϟ·ΎϬΨδϧϭ΃ίΎϔϠΘϟ΍ϰϠϋϚΗϼϴΠδΗΓΪϫΎθϣϲϓΐϏήΗΖϨϛ΍Ϋ·
PAL-ϖϴδϨΗϝϮΤϣϮϳΪϴϔϟ΍ϖϴδϨΗςϐπϟϞμϔϨϣίΎϬΟϡ΍ΪΨΘγϻΔΟΎΣϲϓΖϧ΃ˬϻ·ϭ΍άϫΔΒγΎϨϣΕϮλϮϳΪϴϓβΑΎϘϤΑ΍Ω˱ ϭΰϣϥϮϜϳϭ
NTSC
.SamsungΔτγ΍ϮΑΕΎϘϴδϨΘϟ΍ϝϮΤϣήϓϮΘϳϻ
PALϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϖσΎϨϤϟ΍ΩϼΒϟ΍
ΎϴϧΎτϳήΑˬϥΎϧϮϴϟ΍ˬΎϴϧΎϤϟ΃ˬΎδϧήϓˬ΍ΪϨϠϨϓˬήμϣˬϙέΎϤϧ΍Ϊϟ΍ˬϚϴθΘϟ΍ΔϳέϮϬϤΟˬΚϟϮϨϣϮϜϟ΍ϝϭΩˬϦϴμϟ΍ˬΎϳέΎϐϠΑˬΎϜϴΠϠΑˬΎδϤϨϟ΍ˬΎϴϟ΍ήΘγ΃
ˬΔϳΩϮόδϟ΍ΔϴΑήόϟ΍ΔϜϠϤϤϟ΍ˬΎϴϧΎϣϭέˬΞϳϭήϨϟ΍ˬαϮϴθϳέϮϣˬΎϳΰϴϟΎϣˬΎϴΒϴϟˬΖϳϮϜϟ΍ˬϕ΍ήόϟ΍ˬϥ΍ήϳ·ˬΪϨϬϟ΍ˬήΠϤϟ΍ˬΞϧϮϛΞϧϮϫˬ΍ΪϨϟϮϫˬϰϤψόϟ΍
Φϟ·ˬβϧϮΗˬΪϧϼϳΎΗˬΎϳέϮγˬ΍ήδϳϮγˬΪϳϮδϟ΍ˬΎϴϧΎΒγ·ˬϙΎϓϮϠδϟ΍ΔϳέϮϬϤΟˬΓέϮϓΎϐϨγ
NTSCϊϣΔϘϓ΍ϮΘϤϟ΍ϖσΎϨϤϟ΍ΩϼΒϟ΍
ϩήΧ΁ϰϟ·ˬΔϴϜϳήϣϷ΍ΓΪΤΘϤϟ΍ΕΎϳϻϮϟ΍ˬϥ΍ϮϳΎΗˬϦϴΒϠϔϟ΍ˬϚϴδϜϤϟ΍ˬΎϳέϮϛˬϥΎΑΎϴϟ΍ˬϰτγϮϟ΍ΎϜϳήϣ΃ˬ΍ΪϨϛˬΎϣΎϫΎΒϟ΍έΰΟ
ϢϟΎόϟ΍ϲϓϥΎϜϣϱ΃ϦϣLCDΔηΎηϰϠϋέϮμϟ΍νήϋϭϮϳΪϴϔϟ΍΍ήϴϣΎϛϡ΍ΪΨΘγΎΑΕϼϴΠδΗ˯΍ήΟ·ϚϨϜϤϳ
˺˺˿
ΕΎϔλ΍ϮϤϟ΍
SMX-F40LP/SMX-F40RP/SMX-F40SP/SMX-F40BP
SMX-F400LP/SMX-F400RP/SMX-F400SP/SMX-F400BP
SMX-F43LP/SMX-F43RP/SMX-F43SP/SMX-F43BP
SMX-F44LP/SMX-F44RP/SMX-F44SP/SMX-F44BP
PAL
+$9&ϖϴδϨΗ
ϡΪϘΘϣΕϮλΰϴϣήΗAAC
ΎΒϳήϘΗίΎϔϠΘϟΎΑΓΪϴΟˬ˾̄˹0ESVΎΒϳήϘΗ796XSHU)LQH
ΎΒϳήϘΗΐϳϮϟ΍ΓΩϮΟˬ˼̄˹0ESVΎΒϳήϘΗίΎϔϠΘϟΎΑΔϳΩΎϋˬ˽̄˹0ESV
˼̄˹0ESVΎΒϳήϘΗϱΩΎϋΐϳϭˬ˽̄˹0ESV
ϒϟ΃́˹˹ϰμϗ΃ΪΣϞδϜΑϒϟ΃ˬϦΤηϥήΘϘϣίΎϬΟCCD
ϞδϜΑ
ϱήμΑ˾˻[˽̄̂to)˺̄́αΎϘϣΓέΆΒΑϲϧϭήΘϜϟ·ήϴΒϜΗΔγΪϋ
ϲϤϗέ˻˻˹˹[,QWHOOL˿˾[
ϢϠϣ˺˹̂̄˻ϰϟ·ϢϠϣ˻̄˺
˼̀‘
ί΍ήτϟ΍Ϣγ΍
ϮϳΪϴϔϟ΍ΓέΎη·
έϮμϟ΍ςϐοϖϴδϨΗ
ΕϮμϟ΍ςϐοϖϴδϨΗ
ϞϴΠδΘϟ΍ΔϗΩ
ήϳϮμΘϟ΍ίΎϬΟ
ϡΎψϨϟ΍
ΔγΪόϟ΍
ϱέΆΒϟ΍ϝϮτϟ΍
΢ηήϤϟ΍ήτϗ
ΔλϮΑ˻̄̀ϢΠΤΑνήϋϲϓΔτϘϧϒϟ΃˻˼˹
ϝΎόϓβϜϳήΗΎϣϡΎψϧLCDΔηΎηˬΔλϮΑ˺̄˿ϞΧ΍ΪΘϣν΍ήόΘγ΍
.TFT
ρΎϘϨϟ΍ΩΪϋϢΠΤϟ΍
LCDΔηΎηΔϘϳήσ
ΔϳήχΎϨΗˬ̀˾ȍˬ˺̄˹9SBS
ϢδΠϣΕϮλˬϱήχΎϨΗˬ˽̀.ȍ̀̄˾G%P
Δϋήδϟ΍ϲϟΎϋ86%2.0ήϴϐλBωϮϧϞϴλϮΗάϔϨϣ
ϞμϔϨϣϮϳΪϴϓΝήΧ
ΕϮλΝήΧ
86%ΝήΧ
ϡ΍ΪΨΘγΎΑΖϟϮϓ˼̄̀ˬΩΩήΘϣϲΑήϬϛέΎϴΗΊϳΎϬϣϡΎΨΘγΎΑΖϟϮϓ˾̄˹
ϡϮϴΜϴϠϟ΍ΕΎϧϮϳ΃ΔϳέΎτΑ
ΔϳέΎτΑˬΰΗήϫ˿˹/˾˹ΖϟϮϓ˻˽˹ϰϟ·˺˹˹ΔϗΎτϟ΍Ω΍Ϊϣ·έΪμϣ
ϡϮϴΜϴϠϟ΍ΕΎϧϮϳ΃
LCDϞϴϐθΗ˺̄̂W~˺̄̀W
ΖϳΎϬϧήϬϓ˺˹˽~˼˻ΔϳϮΌϣΔΟέΩÛ˽˹aΔϳϮΌϣΔΟέΩÛ˹
̃́˹ã˺˹
ΖϳΎϬϧήϬϓ˺˽˹a˽ΔϳϮΌϣΔΟέΩÛ˿˹aΔϳϮΌϣΔΟέΩÛ˻˹ϢϠϣ˺˺˻̄˾î˾́̄˽î˾˼ΕΎλϮΑ˽̄˽˼î˻̄˼î˻̄˹˾
Ύ˱ΒϳήϘΗ
Γήϛ΍άϟ΍ΔϗΎτΑϭ΃ΔϳέΎτΒϟ΍ϥϭΪΑΎ˱ΒϳήϘΗϞσέ˻˺˿̄˽Ύ˱ϣ΍ήΟ˹̄˽̀˿
ΕΎϫΎΠΗϻ΍ΩΪόΘϣϢδΠϣϥϮϓϭήϜϴϣ
ΔϗΎτϟ΍έΪμϣ
LCDΔηΎη
ϞϴλϮΘϟ΍άϓΎϨϣ
ΔϗΎτϟ΍έΪμϣωϮϧ
ϲΑήϬϜϟ΍έΎϴΘϟ΍ϙϼϬΘγ΍
ϞϴϐθΘϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩ
ϞϴϐθΘϟ΍ΔΑϮσέΔΟέΩ
ϦϳΰΨΘϟ΍Γέ΍ήΣΔΟέΩ
ϖϤόϟ΍îωΎϔΗέϻ΍îνήόϟ΍ΩΎόΑϷ΍
ϡΎϋ
ϥίϮϟ΍
ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍
έΎόη·ϥϭΩϢϴϤμΘϟ΍΍άϫϭΕΎλ΍ϮϤϟ΍ϩάϫήϴϴϐΗίϮΠϳ Ú
˺˺̀
‫ في كافة أنحاء العالم‬SAMSUNG ‫اتصل بـ‬
‫ فيرجى االتصال بمركز خدمة العمالء الخاص بشر كة‬،Samsung ‫إذا كان لديك أي استفسار أو تعليق على منتجات‬
.SAMSUNG
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
DOMINICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
NICARAGUA
PANAMA
PERU
PUERTO RICO
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
ALBANIA
AUSTRIA
02-201-24-18
BELGIUM
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local
tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
Region
North America
Latin America
Europe
RUMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
Switzerland
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
RUSSIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
0-800-502-000
UKRAINE
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858, 010-6475 1880
BELARUS
MOLDOVA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
(852) 3698-4698
HONG KONG
3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282, 1800 266 8282
0800-112-8888, 021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864),
1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
0800 - SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG(726-7864)
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
CIS
Asia Pacific
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
BAHRAIN
Egypt
JORDAN
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
NIGERIA
SOUTH AFRICA
Middle East
Africa
‫التوافق مع قانون تحديد استخدام بعض المواد الخطرة فى‬
‫األجهزة الكهربائية و اإللكترونية (‪)RoHS‬‬
‫يتوافق هذا المنتج مع قانون ”تحديد استخدام بعض المواد الخطرة فى‬
‫األجهزة الكهربائية و اإللكترونية“ كما أنه ال يتم استخدام المواد الست الخطرة و هم الكادميوم‬
‫(‪ )Cd‬والرصاص (‪ )Pb‬والزئبق (‪ )Hg‬والكروميوم سداسى التكافؤ (‪ )Cr+6‬والبولى‬
‫بروميناتد بيفينلس (‪ )PBBs‬والبولى بروميناتد بيفينل إيثر (‪ )PBDEs‬فى منتجاتنا‪.‬‬
Download PDF