Samsung | YP-60H | Samsung YP-60H User guide

‹U{U¥d∞« WHO™Ë r´œ dOHA∑∞« WHO™Ë dOHA∑∞« q°UI∞« ÊeªL∞« “UN§ œUF°√ 3 ‡° jO∫L∞« ‹uB∞« WMA Ë MP3 qOGA¢ FM ‰U∂I∑ß« W´Uß 10 …bL∞ WKÅ«u∑L∞« qOGA∑∞« -
AH68-01467Y (Rev 0.0)
The safety warnings (refer to pages 4 and 5) are f
Be sure to read them and to use the equipment p
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 2
‹U¥u∑∫L∞«
w≠U{ù« ‰ULF∑ßô« WOHOØ
40..............................................................................................................................W´uDIL∞« qOGA¢ …œU´≈
41....................................................................................................................................... WLzUI∞« l{Ë
42...................................................................................................................................... ŸU{Ë_« dOOG¢
43............................................................................................................................. W±bI∑L∞« nzU™u∞« j∂{
44.......................................................................................................................................bKπL∞« qOGA¢
45...............................................................................................................................qOGA∑∞« l{Ë ¸UO∑î«
46...............................................................................................................................‹uB∞« ‹«dO£Q¢ j∂{
48....................................................................................................................................... ‹UHKL∞« …¸«œ≈
48.............................................................................................................................. rOLB∑∞« / ·c∫∞« ●
49....................................................................................................................................... ‹UÆË_« j∂{
49......................................................................................... WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDÆ j∂{ / …b≥UAL∞« XÆË j∂{ ●
50............................................................................................................... wHKª∞« ¡uC∞« XÆË / ÂuM∞« XÆË ●
51.......................................................................................................................................... WµO∂∞« j∂{
51........................................................................................................................................... ÷dF∞« ●
51......................................................................................................................... s¥U∂∑∞« / ‹U±uKFL∞« 52................................................................................................................................... ‹uB∞« rJ∫¢ ●
52................................................................................................................................... WOW Èu∑º± 53..........................................................................................................................‹U∑∂∞« W´dß dOHA¢ 53...................................................................................... w{«d∑≠ô« ‹uB∞« Èu∑º± / VO∂∞« ·UI¥≈/qOGA¢ 54............................................................................................................. WO≠U{ù« WOIDML∞« nzU™u∞« j∂{ ●
54............................................................................................................................... …b•u∞« / WGK∞« 55................................................................................................................................... W•öL∞« «bª∑ß«
56.......................................................................................................................................... FM j∂{
57..........................................................................................................................‹U{U¥d∞« WHO™Ë «bª∑ß«
‹UI∫KL∞«
62..................................................................................................................................... WLzUI∞« qOJA¢
szU°e∞« r´œ
3
64..............................................................................................................................t•öÅ≈Ë qKª∞« Íd∫¢
66......................................................................................................................................... ‹UHÅ«uL∞«
œ«bF∑ßô«
4...................................................................................................................................... W±öº∞« ‹ULOKF¢
6................................................................................................................................ ‹U¥¸UD∂∞« s∫® “UN§
7............................................................................................................................... s∫A∞« …œU´ù ‹U©u∫¢
8......................................................................................................................................wLÆd∞« ‹uB∞«
11........................................................................................................................................‹«¸uººØô«
12..............................................................................................................................)yepp( j°«uC∞« lÆu±
d¢uO∂LJ∞« v∞« qOÅu∑∞«
14...................................................................................................... wBªA∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ v∞« yepp qOÅu¢
18....................................................................................................................... USB „dÒ∫L∞ ÍËbO∞« VOØd∑∞«
22...................................................................................................................... qIMK∞ q°UI∞« ÊeªL∞« «bª∑ß«
22......................................................................................................................... ‹UHKL∞« qI≤/»öπ∑ß« ●
23................................................................................................................................ USB q°UØ qB≠ ●
24................................................................................................................................ yepp Studio VOØd¢
26............................................................................................................ yepp Studio ‰u• Help …b≥UAL∞ ●
28.......................................................................................................................WO∫B∞« W±öº∞« d¥b± VOØd¢
30....................................................................................................................WO∫B∞« W±öº∞« d¥b± «bª∑ß«
wßUß_« ‰ULF∑ßô« WOHOØ
34...................................................................................................................“UNπ∞« ·UI¥≈Ë vIOßuL∞« qOGA¢
35............................................................................................................... pºL∞« WHO™Ë/‹uB∞« Èuº∑± j∂{
36.................................................................................................................... ‹uB∞«/vIOßuL∞« ‹UHK± Y∫°
37......................................................................................................................................... MP3 dOHA¢
38............................................................................................................................ FM u¥œ«¸ v∞« ŸUL∑ßô«
39...............................................................................................................................FM u¥œ«¸ s± dOHA∑∞«
2
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 4
W±öº∞« ‹ULOKF¢
Ê–_« W´ULß
dOº∞« W±öß ‹ULOKF¢ l∂¢«
.“UNπ∞« nK¢Ë „dDî VMπ∑∞ ‹ULOKF∑∞« qØ rN≠«Ë √dÆ«
.“UNπ∞« vK´ ◊dHL∞« jGC∞« lC¢ ô
…¸«d∫∞« W§¸œ v∞« “UNπ∞« ÷dF¢ ô
.)°F23 X∫¢ Ë√ °F95 ‚u≠ ( ÈuBI∞«
.ÈuBI∞« W°u©d∞« v∞« “UNπ∞« ÷dF¢ ô
Í√ s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ …b•u∞« Âbª∑º¢ ô q∏± W¥ËULOJ∞« œ«uL∞« v∞« “UNπ∞« ÷dF¢ ô
.b¥bA∞« wºODMGL∞« ‰UπL∞« Z∑M¥ “UN§
.nHªL∞«Ë s¥eM∂∞«
.“UNπ∞« vK´ WKOI£ ¡UO®√ lC¢ ô
.W¥¸U∂¨ WIDM± w≠ “UNπ∞« lC¢ ô
fLA∞« WF®√ v∞« “UNπ∞« ÷dF¢ ô
.sOªº∑∞« ¸œUB± Ë√ …d®U∂L∞«
.“UNπ∞« w≠ V¥d¨ ¡w® Í√ ‰Uîœ≈ „d∑¢ ô
.W§«¸b∞« »uØ¸Ë …¸UOº∞« …œUOÆ bM´ Ê–_« W´ULß Âbª∑º¢ ô ●
.UC¥√ Êu≤UI∞« „UN∑≤« q° ,jI≠ «dDî p∞– ÊuJ¥ ô
V∂º¥ ,l©UI∑L∞« o¥dD∞« ¸u∂´ bM´ WÅUî ,o¥dD∞« wA± ¡UM£√ …dO∂Ø …œU¥“ Ê–_« W´ULº∞ ‹uB∞« Èu∑º± b¥e¢ U±bM´ ●
.dDª∞« Àb∫∞« p∞–
p≤«–¬ vL•«
.…dO∂Ø …œU¥“ ‹uB∞« Èu∑º± b¥e¢ ô ●
.WK¥u© …bL∞ lH¢dL∞« ‹uB∞« Èu∑ºL° vIOßuL∞« v∞« ŸUL∑ßô« s± ¡U∂©_« ¸c∫¥
.p≤«–¬ w≠ ÊU≤d∞« œu§Ë bM´ ‹uB∞« Èu∑º± qKÒÆË “UNπ∞« «bª∑ß« nÆË√ ●
qOGA∑K∞ WDO∫L∞« ◊ËdA∞«
(°F95 ~ °F41) °C53 ~ °C5 : WDO∫L∞« …¸«d∫∞« W§¸œ ●
.pºHM° t∑≤UOÅË “UNπ∞« pOJH¢ ‰ËU∫¢ ô
%75 ~ %10 : W°u©d∞« ●
WOµO∂∞« ‹U±uKFL∞«
.r¥bI∞« w≤Ëd∑J∞ô« “UNπ∞«Ë ‹U¥¸UD∂∞«Ë “UNπ∞« ‚ËbMÅ w±¸ bM´ WKCH∞« ‰ËUM∑∞ wK∫L∞« qO∞b∞« l∂¢« ●
.W¥¸Ëd{ dO¨ …œU± W¥√ Âbª∑º¥ ôË ,a∞« ,sO∏O∞u∂∞« ,ÍuIL∞« ‚¸u∞« Âbª∑º¥ yepp “UN§ ‚ËbMÅ ●
5
W™uH∫L∞« ‹U≤UO∂∞« Ê«bI≠ s± Z¢UM∞« “UNπ∞« nK¢ s´ ‹UO∞ËRºL∞« qØ qL∫∑≤ ô UM≤Q° W≠¸UFL∞« ¡U§d∞« ✽
.Èdî_« »U∂ß_«Ë W≤UOB∞« ,pOJH∑∞« V∂º° WKπºL∞«Ë
4
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 6
‹U¥¸UD∂∞« s∫® “UN§
s∫A∞« …œU´ù ‹U©u∫¢
.‹U¥¸UD∂∞« s∫® “UNπ° œËe± YP-60 qGA±
.jI≠ t° œËeL∞« T¥UNL∞« «bª∑ß« s± bØQ∑∞« ¡U§d∞«
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ãdª± v∞« ‹U¥¸UD∂∞« s∫® “UN§ qÅ
.͸«bπ∞«
.÷dF∞« …c≠U≤ w≠ "FULLY CHARGED" dNE¥ ,s∫A∞« qLJ¥ U±bM´ ✽
.USB q°UØ qOÅu¢ r¢ u∞ v∑• s∫A∞« WOKL´ dL∑º¢ ✽
‹«d¥c∫¢
7
.o¥d∫∞« dDî VMπ∑∞ œb∫L∞« s∫A∞« XÆË s± d∂Ø√ …bL∞ s∫A∞U° ÂuI¢ ô ●
.ÃdªL∞« fH≤ v∞« …œbF∑± …eN§√ qB¢ ô ●
.s∫A∞« …œU´≈ T¥UN± Ë√ s∫A∞« …œU´ù WK°UÆ W°uDF± WOKî«œ W¥¸UD° Âbª∑º¢ ô ●
s∫A° rÆ ,UN±«bª∑ß« Âb´ W∞U• w≠ …œbF∑L∞« ¸uNA∞« ¸Ëd± bF° Ë√ …d± ‰Ë_ s∫A∞« …œU´ù WK°UI∞« W¥¸UD∂∞« «bª∑ß« bM´ ●
.b¥b§ s± q±UJ∞U° W¥¸UD∂∞«
.‹U´Uß 6 s± d∂Ø√ …bL∞ s∫A∞« …œU´ù WK°UI∞« W¥¸UD∂∞« s∫A° ÂuI¢ ô ●
.W¥¸UD∂∞« dL´ qKI¥ ·uß bz«e∞« m¥dH∑∞« Ë√ bz«e∞« s∫A∞« ●
dL´ ÊuJ¥ U±bM´ s∫A∞« …œU´ù WK°UI∞« …b¥bπ∞« WOKî«b∞« W¥¸UD∂∞« ‰b∂∑º¢Ë s∫A∞« …œU´≈ XÆË h∫H¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ●
.«dOBÆ W¥¸UD∂∞«
.UOπ¥¸b¢ iHªM¢ ·uß UN∑FßË œUHM∑ßö∞ WK°UÆ …œU± s∫A∞« …œU´ù WK°UI∞« W¥¸UD∂∞« ●
WO≤U£ …d± UNM∫A° rÆ p∞– bF°Ë ,U±UL¢ UNG¥dG¢ r∑¥ v∑• WK±UJ∞« W≤u∫AL∞« W¥¸UD∂∞« Âbª∑ß« ,W¥¸UD∂∞« dL´ q¥uD¢ q§√ s± ●
Ác≥ w≠ .W¥¸UD∂K∞ qOGA∑∞« XÆË iHªM¥ ·uß ,U±UL¢ UNG¥dH¢ r∑¥ r∞ v∑∞« W¥¸UD∂∞« s∫A° XLÆ «–« .UN±«bª∑ß« q∂Æ
.‹«d± …b´ WK±UJ∞« m¥dH∑∞«/s∫A∞« …¸Ëœ ¸dÒØ ,W∞U∫∞«
W∑O∂L∞« W¥¸UD∂∞«Ë s∫A∞« “UN§ )WO≤bF± lDÆ( ·«d©√ v∞« w≤bFL∞« bIM∞« Ë√ bIF∞« q∏± WO≤bFL∞« ¡UO®_« ‰uÅË „d∑¢ ô ●
.WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞« Ë√ o¥d∫∞« p∞– V∂º¥ bÆ .s∫A∞« …œU´ù WK°UI∞«
.W∂©d∞« bO∞U° W¥¸UD∂∞« s∫® “UN§ T¥UN± fL∞ Âb´ v∞« t∂∑≤« ●
!
d¥c∫¢
WOzU°dNJ∞« W±bB∞U° W°UÅù« dDî
.`∑H¢ ô
dDî V∂º¢ bÆ ‹U¥¸UD∂∞« s∫® “UN§ qî«œ W∞ËeFL∞« dO¨ lDI∞«
.WOzU°dNJ∞« W±bB∞U° W°UÅù«
.‹U¥¸UD∂∞« s∫® “UN§ ¡UD¨ `∑H¢ ô ,p∑±öº∞
s∫® “UN§ «bª∑ß« bM´ Àb∫¢ bÆ WKJA± W¥√ VMπ∑∞ Âbª∑ºL∞« qO∞œ √dÆ«
.‹U¥¸UD∂∞«
!
tO∂M¢
.WOzU°dNJ∞« W±bB∞« Ë√ o¥d∫∞« VMπ∑∞ ¡UL∞« ¸œUB± s´ «bOF° ‹U¥¸UD∂∞« s∫® “UN§ Âbª∑ß« ●
d¥c∫¢
f°UÆ VßUM¥ Íc∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ãdª± l± ‹U¥¸UD∂∞« s∫® “UN§ Âbª∑ß« ,WOzU°dNJ∞« W±bB∞U° W°UÅù« dDî VMπ∑∞ ●
.jI≠ ‰u∫L∞«
.‰ULØS° ÃdªL∞« w≠ qîœ√ r¢ ‹U¥¸UD∂∞« s∫® “UN§ f°UÆ Ê√ s± bØQ¢ ●
6
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 8
œUF°√ 3 ‡° jO∫L∞« ‹uB∞«
‹U{U¥d∞« WHO™Ë r´œ
.œUF°√ 3 ‡° jO∫L∞« ‹uB∞«Ë oOLF∞« dONπ∞« v∞« lL∑º¢ ·uß ●
.SRS Labs, Inc ‡∞ W¥¸Uπ¢ W±ö´
●
.SRS Labs, Inc s± WBîd∞« X∫¢ Wπ±bM± WOW WOMI¢
s¥dL∑∞U° ÂUOI∞« vK´ „b´Uº¥ ·uß XOÆu∑∞« W´UßË VKI∞« WC∂≤ nzU™Ë ,pKN∑ºL∞« ͸u∞UJ∞« «bª∑ß« ●
.UOLK´Ë UO∞UF≠ w≤ULºπ∞«
dOHA∑∞« WHO™Ë
WMA Ë MP3 qOGA¢
.MPEG1 Layer3 ‡∞ w¢uB∞« rOLB∑∞« u≥ MP3 ●
. Microsoft Windows Media ‡∞ w¢uB∞« rOLB∑∞« u≥ WMA ●
.WOºOzd∞« …b•u∞« vK´ ENC f°UÆ Â«bª∑ßU° w§¸Uî ¸bB± s± MP3 nK± ÃU∑≤≈ pMJL¥ ●
.w≤ü« XÆu∞« w≠ MP3 nK± v∞« FM u¥œ«¸ Z±U≤d° q¥u∫¢ UC¥√ pMJL¥ ●
qIMK∞ q°UI∞« ÊeªL∞« “UN§
.Windows Explorer «bª∑ßU° yepp qGA± v∞« UNIB∞Ë ‹UHKL∞« aº≤ W∞uNº° pMJL¥ ●
9
8
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 10
‹«¸uººØô«
FM ‰U∂I∑ß«
l∂Åù« p∂A±
Ÿ«¸c∞« j°«¸
‹U{U¥dK∞ Ê–_« W´ULß
qGAL∞«
.‹«œœd∑∞« …dØ«–Ë w∞ü« Y∫∂∞« nzU™Ë «bª∑ßU° FM Z±U≤d° v∞« ŸUL∑ßô« qNº¥ ●
‹uB∞«
.U¥Ëb¥ Ê“«uL∞« j∂{ pMJL¥ ●
USB q°UØ
jª∞« qîœ q°UØ
oMF∞« «e•
bIF∞« ¡UD¨
W´Uß 15 …bL∞ qÅ«u∑L∞« qOGA∑∞«
.W´Uß 15 v∑• …bL∞ dL∑ºL∞« qOGA∑∞« q§√ s± s∫A∞« …œU´ù WK°UÆ dLO∞u° ÂuO∏O∞ W¥¸UD° Âbª∑ß« ●
Âbª∑ºL∞« qO∞œ
11
VOØd∑K∞ Z±bL∞« ’dI∞«
s∫A∞« “UN§
Ê–_« W´ULß b¥bL¢ q°UØ
YP-60 Z
YP-60 X
YP-60 V
YP-60 H
q¥œuL∞«
XO°UπO§ 1
XO°UGO± 512
XO°UGO± 256
XO°UGO± 128
W∑O∂L∞« …dØ«c∞«
.UC¥√ …dØ«c∞« s± «¡e§ Âbª∑º¢ W∑O∂L∞« Z±«d∂∞« Ê_ Áö´√ dØc¥ UL± qÆ√ WKLF∑ºL∞« W∑O∂L∞« …dØ«c∞« WFß ÊuJ¢ ●
.¸UF®≈ ÊËœ ,sOº∫∑∞« ÷dG∞ ‹«¸uººØ_« rOLB¢ dOOG¢ sJL¥ ●
10
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 12
)yepp( j°«uC∞« lÆu±
÷dF∞«
VKI∞« WC∂≤ ”UOÆ dFA∑º±
Ê–_« W´ULß f°UÆ
SRS ,Ê“«uL∞« d®R±
pºL∞« ÕU∑H±
bKπL∞« qOGA¢ d®R±
÷dF∞«
͸u∞UJ∞« ”UOÆ d®R±
ÂuM∞« XÆË d®R±
WOI∂∑L∞« W¥¸UD∂∞« WÆU© d®R±
XÆu∞« d®R±
l{u∞« d®R±
)ÊUMH∞«Ë ¸UºL∞«( Ê«uMF∞« d®R±
qOGA∑∞« XÆË d®R±
¸UºL∞« rƸ d®R±
XÆRL∞« nÆu∑∞«/·UI¥ù«/qOGA∑∞« d®R±
WKÅUH∞« qOGA¢ …œU´≈/qOGA∑∞« l{Ë d®R±
/WLzUI∞« ¸“
W´uDIL∞« qOGA¢ …œU´≈
/·UI¥ù«/qOGA∑∞«¸“
XÆRL∞« nÆu∑∞«
/¸UºL∞« v∞« ‰UI∑≤ô« ¸“
W´dº∞« Y∫°
‹U{U¥d∞« WHO™Ë ¸“
‹uB∞« Èu∑º± ¸“
W•öL∞«/ENC ¸“
USB q°UØ qOÅu¢ W∫∑≠
ENC f°UÆ
j∂C∞« …œU´≈ VI£
WE•ö±
.”u°b∞U° j∂C∞« …œU´≈ VI£ vK´ jGC∞U° tKOGA¢ …œU´S° rÆ ,¸e∞« vK´ XDG{ u∞ v∑• “UNπ∞« qLF¥ r∞ «–« ●
13
12
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 14
wBªA∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ v∞« yepp qOÅu¢
„dÒ∫± VOØd¢ s± bØQ¢ ,d¢uO∂LJ∞« “UN§ v∞« yepp qOÅu¢ q∂Æ
jG{« ," Add New Hardware Wizard" ÷d´ r¢ «–« .USB
.USB „d∫± VØÒ¸Ë )¡UG∞ù«( [Cancel] ¸“ vK´
.UN±«bª∑ß« b¥d¢ w∑∞« WGK∞« d∑î«
2
Windows 98 SE/ME/2000/XP
Z±U≤d∂∞« VOØd¢
.CD-ROM „d∫± w≠ VOØd∑K∞ Z±bL∞« ’dI∞« qîœ√
. [yepp USB Driver] d∑î« .wK¥ ULØ …¸uB∞« ÷d´ r∑¥Ë
.W{ ËdFL∞« c≠«uM∞« WKºKß w≠ )w∞U∑∞«( [Next] WIDID° rÆ
15
ÂUEM∞« ‹U∂KD∑±
‹U∂KD∑L∞« d¢uO∂LJ∞« ÂUE≤ v{d¥ Ê√ Vπ¥
: WO∞U∑∞«
d∂Ø√ Ë√ Pentium 133MHz ●
1
●
XO°UGO± 40 …d≠u∑L∞« VKB∞« ’dI∞« WFß ●
)d∂Ø√ Ë√ W§Ëœe± W´dß( CD-ROM „dÒ∫± ●
W±u´b± )1.1( USB W∫∑≠ ●
VGA ‡∞ WO≤UO∂∞« ◊uDª∞« Ë√ Âußd∞« ●
vK´√ Ë√ DirectX 8.0 ●
3
14
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 16
wBªA∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ v∞« yepp qOÅu¢
USB q°UJ° d¢uO∂LJ∞« “UN§ v∞« yepp qOÅu¢
USB „dÒ∫± h∫≠ WOHOØ
: Windows 98/ME ●
➔ )ÂUEM∞«( System ➔ )rJ∫∑∞« W•u∞( Control Panel
)’dI∞« ‹UØd∫±( Disk Drives ➔ )“UNπ∞« d¥b±( Device Manager
SAMSUNG YP-60 ➔
.d¢uO∂LJ∞« vK´ …œu§uL∞« USB W∫∑≠ v∞« USB q°UØ qÅ
vK´ USB q°UØ W∫∑≠ v∞« USB q°UJ∞ WºØUFL∞« W¥UNM∞« ·d© qÅ
.yepp ‡∞ sOLO∞« V≤Uπ∞«
: Windows 2000 ●
➔ )ÂUEM∞«( System ➔ )rJ∫∑∞« W•u∞( Control Panel
➔ )“UNπ∞« d¥b±( Device Manager ➔ )“UNπ∞«( Hardware
➔ )’dI∞« ‹UØd∫±( Disk Drives
4
5
bM´ Wµ¥b∂∑∞« Ë√ d±_« cOHM¢ ¡UM£√ d¢uO∂LJ∞« “UN§ s± USB q°UØ XKB≠ «–« ●
.W∫O∫Å …¸uB° p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ qLF¥ ô , USB „dÒ∫± VOØd¢
SAMSUNG YP-60 USB Device
: Windows XP ●
USB
qOÅu¢ q°UØ
➔ )ÂUEM∞«( System ➔ )rJ∫∑∞« W•u∞( Control Panel
➔ )“UNπ∞« d¥b±( Device Manager ➔ )“UNπ∞«( Hardware
➔ )’dI∞« ‹UØd∫±( Disk Drives
ô bÆ .b¥b§ “UN§ s´ Y∫∂¥ t≤≈ ‰uI¢ W∞U߸ l± USB „dÒ∫± VOØd¢ r∑¥
Ê√ h∫H∞ “UNπ∞« d¥b± v∞« l§¸« .VOØd∑∞« ¡UM£√ ÷dF∞« W®U® b≥UA¢
.Z•U≤ qJA° XKLØ√ bÆ VOØd∑∞« WOKL´
6
SAMSUNG YP-60 USB Device
÷dF¥ ·uß ,USB „dÒ∫± VOØd¢ bM´
[System Properties] w≠ " SAMSUNG YP-60 "
.WO∞U∑∞« W∫HB∞« l§«¸ ,UOJO¢U±u¢Ë√ USB „dÒ∫± VOØd¢ r∑¥ ô U±bM´
17
8
7
.)“UNπ∞« d¥b±( [Device Manager] ➔ )ÂUEM∞« hzUBî(
16
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 18
USB „dÒ∫L∞ ÍËbO∞« VOØd∑∞«
.t≤UJ± w≠ U∂Ød± USB „dÒ∫± ÊUØ «–« "‹UHKL∞« ‰U߸≈/»öπ∑ß«" v∞« l§¸«
:VßUML∞« t≤UJ± w≠ USB „dÒ∫± VOØd¢ r∑¥ r∞ «–« ‹«uDª∞« Ác≥ l∂¢«
USB „dÒ∫± VOØd¢ ¡UM£√ QDª∞« Àb∫¥ U±bM´
vK´ WIDID° rÆË ‚ËUº∑L∞« „dÒ∫L∞« d∑î«
.‰ULØû∞ )w∞U∑∞«( [Next]
19
5
WIDID° rÆ ,„dÒ∫L∞« ¸UO∑î« bF°
[Update Driver] vK´
.)„dÒ∫L∞« W§¸œ sOº∫¢(
4
.“UNπ∞« d¥b± h∫≠«
: Windows 98/ME ●
➔ )ÂUEM∞«( System ➔ )rJ∫∑∞« W•u∞( Control Panel
)“UNπ∞« d¥b±( Device Manager
: )w≠«d∑•«( Windows 2000 ●
➔ )ÂUEM∞«( System ➔ )rJ∫∑∞« W•u∞( Control Panel
)“UNπ∞« d¥b±( Device Manager ➔ )“UNπ∞«( Hardware
: )w≠«d∑•«( Windows XP ●
➔ )ÂUEM∞«( System ➔ )rJ∫∑∞« W•u∞( Control Panel
)“UNπ∞« d¥b±( Device Manager ➔ )“UNπ∞«( Hardware
1
W±ö´ Ë√ VπF∑∞« W±ö´ l± qπºL∞« “UNπ∞« „UM≥ ÊUØ «–« h∫≠«
.)USB “UN§ Ë√ ‰uNπ± “UNπ° ÷dF¥( ÂUNH∑ßô«
2
.ÂUNH∑ßô« W±ö´ Ë√ VπF∑∞« W±ö´ l± qπºL∞« “UNπ∞« vK´ sO¢d± WIDID° rÆ
3
18
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 20
USB „dÒ∫L∞ ÍËbO∞« VOØd∑∞«
Windows 98 w≠
.W{ËdFL∞« c≠«uM∞« WKºKß w≠ )w∞U∑∞«( [Next] ¸“ WIDID° rÆ
❿
[Specify a location] d∑î«
.[CD-ROM]/driver for win98 d∑î« p∞– bF°Ë
.VOØd∑∞« ‰ULØù b¥b§ s± d¢uO∂LJ∞« qOGA∑° ÂuI¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ●
21
20
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 22
qIMK∞ q°UI∞« ÊeªL∞« «bª∑ß«
USB q°UØ qB≠
‹UHKL∞« ‰U߸≈/»öπ∑ß«
.WO∞U∑∞« WI¥dD∞« «bª∑ßU° q°UJ∞« qB≠ pOK´ Vπ¥ ,nKL∞« qI≤ ‰ULØ≈ bF°
w≠ dCî_« rNº∞« vK´ sO¢d± WIDID° rÆ
¡eπ∞« vK´ )WLNL∞« VOCÆ( Task Bar
.…c≠UMK∞ wKHº∞« sOLO∞«
1
[OK] ¸“ vK´ jG{« , [Hardware device stopped ] W∞U߸ ÷dF¢ U±bM´
2
.USB q°UØ qB≠«Ë
1
.d¢uO∂LJ∞« vK´
`∑≠« 2
.qIMK∞ q°UI∞« ’dI∞« e±¸ v∞« t©u∂≥Ë t∑I∞e±Ë tEH∫° rÆ p∞– bF°Ë nKL∞« d∑î« 3
Windows Explorer
WE•ö±
❖
MUSIC bKÒπ± w≠ t°öπ∑ß« r∑¥ U±bM´ vIOßuL∞« nK± qOGA¢ sJL¥
WE•ö±
s± …¸QHK∞ sOLO∞« ¸e∞« WIDID° rÆË qIMK∞ q°UI∞« „d∫L∞« vK´ …¸QH∞« l{ ,Windows98 ‡∞ Y∫∂∞« „dÒ∫± vK´ ●
.)ëdîù«( "Eject" cOHM¢ q§√
.USB q°UØ W∞«“S° rÆ ,"Eject" cOHM¢ bF° yepp ‡∞ wKzUº∞« ͸uK∂∞« ÷dF∞« …c≠U≤ vK´ "READY" ÷d´ bM´(
23
.tKOGA∑° rÆË p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ v∞« yepp qÅ
●
.)vIOßuL∞«( MUSIC bKÒπ± X∫¢ w´dH∞« bKÒπL∞« Ë√ )vIOßuL∞«(
Disk ¸U∑ª¢ U±bM´ qOGA∑∞« VO¢d¢ nK∑ª¥ vIOßuL∞« ‹UHK± VO¢d¢ ●
. Windows Explorer w≠ )qIMK∞ q°UI∞« ’dI∞«( Removable
vK´ )‰U߸≈( UPLOAD Ë√ )‹öπ∑ß«( DOWNLOAD ÷d´ bM´ ●
.USB q°UØ W∞«“S° ÂuI¢ ô ,yepp ‡∞ wKzUº∞« ͸uK∂∞« ÷dF∞« …c≠U≤
.p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UNπ∞ ¡«œ_« ¡uß p∞– V∂º¥
‡∞ wKzUº∞« ͸uK∂∞« ÷dF∞« …c≠U≤ vK´ "READY" ÷d´ r∑¥ «–«
.USB q°UØ W∞«“≈ pMJL¥ p∞– bF°Ë .qIM∞« ‰ULØ≈ p∞– wMF¥ ,yepp
22
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 24
yepp Studio VOØd¢
.W{ËdFL∞« c≠«uM∞« WKºKß w≠ [Next] WIDID° rÆ
.yepp Studio «bª∑ß« WOHOØ ‰u• d∏Ø_« ‹U±uKFL∞« vK´ ‰uB∫K∞ Help WF§«d± ¡U§d∞« ●
3
. [yepp Studio] d∑î« .CD-ROM „dÒ∫± w≠ VOØd∑K∞ Z±bL∞« ’dI∞« qîœ√
.WGK∞« d∑î«
25
1
2
24
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 26
yepp Studio VOØd¢
yepp Studio ‰u• Help …b≥UAL∞
.F1 vK´ jG{«Ë yepp Studio qGÒ®
WE•ö±
.Help ÷d´ r∑¥ ·uß ●
WDß«u° WIKF∑L∞« ‹U≤UO∂∞«Ë vIOßuL∞« ·dF¢ WMOI∑° b¥Ëe∑∞« r∑¥ ●
.Gracenote CDDB ® Music Recognition Service SM Ë Gracenote
Gracenote CDDB e±¸ ,U≥e±¸ Ÿu≤Ë Gracenote e±¸ .Gracenote ‡∞ WKπº± W¥¸Uπ¢ W±ö´ CDDB ●
.Gracenote ‡∞ W¥¸Uπ¢ ‹U±ö´ "Powered by Gracenote CDDB" e±¸Ë ,U≥e±¸ Ÿu≤Ë
.Gracenote ‡∞ W±bª∞« ‹U±ö´ MRSË Music Recognition Service
.CDDB ‹U±uKF± VK§ sJL¥ ô bÆ ,d¢uO∂LJ∞« “UN§ vK´ ¸UM∞« ¸«b§ VOØd¢ r¢ «–« ●
.¸QHK∞ sOLO∞« ¸e∞« vK´ WIDID° rÆË yepp Studio ‡∞ ÍuKF∞« ¡eπ∞« v∞« rNº∞« qI≤«
.WO∞U∑∞« ¸UO∑îô« …c≠U≤ ÷d´ r∑¥ ·uß
.Help …c≠U≤ ÷d´ r∑¥ ·ußË Help vK´ WIDID° rÆ ●
❖
27
26
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 28
WO∫B∞« W±öº∞« d¥b± VOØd¢
.W{ËdFL∞« c≠«uM∞« WKºKß w≠ )w∞U∑∞«( [Next] WIDID° rÆ
29
3
.p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UNπ∞ CD-ROM „dÒ∫± w≠ VOØd∑K∞ Z±bL∞« ’dI∞« qîœ√
.)WO∫B∞« W±öº∞« d¥b±( [Fitness Manager] d∑î«
1
.UN±«bª∑ß« b¥d¢ w∑∞« WGK∞« d∑î«
2
28
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 30
WO∫B∞« W±öº∞« d¥b± «bª∑ß«
,…d± ‰Ë_ WO∫B∞« W±öº∞« d¥b± v∞« qOÅu∑∞« bM´
rß« Z∑≤√Ë [New Account] WIDID° rÆ
.qÆ√ Ë√ ·Ëd• 6 ‡° b¥bπ∞« Âbª∑ºL∞«
‰uîb∞« qOπº¢
3
.p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ v∞« tKÅË yepp qGÒ®
1
WIDID° rÆ 2
‡∞ WO≤ULºπ∞« WO∫B∞« W±öº∞« d¥b±(
[yepp Sports Fitness Manager]
.d¢uO∂LJ∞« W®U® vK´ )yepp
.WOB∫A∞« ‹U±uKFL∞« ‰Uîœ≈ bF° [OK] ¸“ vK´ jG{«
4
qOπº∑° rÆ ,dº∞« WLKØË Âbª∑ºL∞« rß« ‰Uîœ≈ bF°
.[Login] WIDID° ‰uîb∞«
5
❿ Íc∞« YP-60 ‡∞ U∂I∞ j∂{«
WE•ö±
‹U≤UO∂K∞ W§¸b∞« sOº∫¢ r∑¥ ·uß ,d¢uO∂LJ∞« v∞« “UNπ∞« qOÅu¢ bF° WO∫B∞« W±öº∞« d¥b± qOGA¢ r¢ «–« ●
.·c∫∞« r∑¥ p∞– bF°Ë ,d¢uO∂LJ∞« v∞« UO∞¬ “UNπ∞« vK´ W™uH∫L∞« WºOIL∞«
. yepp Studio qOGA¢ ¡UM£√ WO∫B∞« W±öº∞« d¥b± «bª∑ß« sJL¥ ô ●
31
.t±bª∑º¢
s± qÆQ° VIK∞« ‰Uîœ≈ sJL¥ .W¥eKOπ≤« ·Ëd• 6
30
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 32
WO∫B∞« W±öº∞« d¥b± «bª∑ß«
[ ͸u∞UJ∞« ‰Ëb§ ]
s¥dL∑∞« s´ Z¢UM∞« pKN∑ºL∞« ͸u∞UJ∞« h∫≠ pMJL¥ ●
.ÂU¥_«Ë ¸uNA∞« ,‹«uMº∞« ‹«b•u° w≤ULºπ∞«
Âbª∑ºL∞« œ«b´≈
.p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« v∞« tKÅË yepp qGÒ®
1
¸UO∑î« bF°
WIDID° rÆ
2
.)WO∫B∞« W±öº∞« d¥b±(
rÆ ,Âbª∑ºL∞« œ«b´≈ bF°
3
¸“ WIDID°
.
vK´ …b•«Ë WMß …bL∞ ͸u∞UJ∞« ‹U≤UO° ÷dF¥ :
.WO∞U∫∞« WDIM∞« ”Uß√
[Account]
Fitness Manager
vK´ b•«Ë dN® …bL∞ ͸u∞UJ∞« ‹U≤UO° ÷dF¥ :
.WO∞U∫∞« WDIM∞« ”Uß√
.Êü« ÂuOK∞ ͸u∞UJ∞« ‹U≤UO° ÷dF¥ :
b¥bπ∞« Âbª∑ºL∞« œ«b´≈
[ ÍuO∫∞« rEM∞« ]
.¸U∑ªL∞« Âbª∑ºLK∞ ÍuO∫∞« rEM∞« h∫≠ pMJL¥ ●
[OK]
Âbª∑ºL∞« ·c•
WO∫B∞« W±öº∞« d¥b± «bª∑ß«
[ ͸u∞UJ∞« WLzUÆ ]
.UNEH• r¢ w∑∞« WºOIL∞« ‹U≤UO∂∞« …b≥UA± pMJL¥ ●
WE•ö±
.WOBªA∞« ‹U±uKFL∞« dOOG¢ sJL¥ , [Edit Profile] WIDID° XLÆ «–« ●
.WOKFH∞« rOI∞« nK∑ª¢ bÆË WºOIL∞« ‹U≤UO∂K∞ WOzUB•ô« rOI∞« fJF¥ ÍuO∫∞« rEMK∞ Z¢UM∞« w≤UO∂∞« jª∞« ●
. yepp Studio «bª∑ß« ‰u• d∂Ø_« ‹U±uFKL∞« vK´ ‰uB∫K∞ Help l§«¸ ●
33
s¥dL∑∞U° Âbª∑ºL∞« ÂuI¥ U±bM´ XÆu∞«Ë ‹U≤UO∂∞« ÷dF¢ : ‹U≤UO∂∞« .w≤ULºπ∞«
.WIOÆb∞«Ë W´Uº∞U° s¥dL∑∞« ÷dF¥ : s¥dL∑∞« XÆË .s¥dL∑∞« ¡b° q∂Æ )bmp( VKI∞« WC∂≤ ÷dF¢ : WOz«b∂∞« VKI∞« WC∂≤ .s¥dL∑∞« ¡UN≤≈ bF° )bmp( VKI∞« WC∂≤ ÷dF¢ : WOzUNM∞« VKI∞« WC∂≤ .)kcal( ͸u∞UJ∞« „öN∑ß« W§¸œ ÷dF¢ : ͸u∞UJ∞« ‹U≤UO° .Âbª∑ºL∞« UNKîb¥ w∑∞« ‹U¥u∑∫L∞« ÷dF¢ : WE•ö± -
32
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 34
pºL∞« WHO™Ë/‹uB∞« Èuº∑± j∂{
“UNπ∞« ·UI¥≈Ë vIOßuL∞« qOGA¢
UNFDÆË WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qÅË
‹uB∞« Èu∑º± j∂{
.‹uB∞« Èuº∑± j∂C∞
,
¸«¸“√ vK´ jG{«
.WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qOGA∑∞
.WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDI∞
¸“ pº±«Ë jG{« : WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qÅË ●
¸“ pº±«Ë jG{« : WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDÆ ●
vIOßuL∞« qOGA¢
WE•ö±
.40Ë )dHÅ( 0 sO° U± ¸«bIL° ‹uB∞« Èuº∑± j∂{ sJL¥ ●
.…b•«Ë …uDª° ‹uB∞« Èuº∑± j∂C∞ …b•«Ë …d± , ¸«¸“√ vK´ jG{« ●
.d∂Ø_« ¸«bIL∞U° ‹uB∞« Èu∑º± qOKI¢ Ë√ …œU¥e∞ , ¸«¸“√ pº±«Ë jG{«
pºL∞« WHO™Ë
.
.qOGA∑∞« √b∂¥ ●
U∑ÆR± vIOßuL∞« qOGA¢ nÆu¢
.¸«¸“_« qØ qLF¢ ô ,pºL∞« l{Ë w≠
.U∑ÆR± qOGA∑∞« nÆu∑∞
WO≤U£ …d±
ÁUπ¢U° qGAL∞« vK´ œu§uL∞«
"
ÕU∑H± o∞“«
.rNº∞«
HOLD " W∞U߸ ÷d´ r∑¥ ·uß ,¸e∞« vK´ jGC∞« bM´
.÷dF∞« W®U® vK´
35
¸“ vK´ jG{«
●
¸“ vK´ jG{«
¸“ vK´ jG{« ,XÆRL∞« nÆu∑∞« l{Ë w≠ ●
.qOGA∑∞« ¡UM∏∑ßô
WE•ö±
w≠ p∞– ÃU∑≤≈ sJL¥Ë Kbps 192 ~ Kbps 64 jGC∞« W∂º≤ l± vIOßuL∞« ‹UHKL° WMA ‹UHK± qOGA¢ sJL¥ ●
.)8.0 ¸«bÅS°( Windows Media Player
.WLzUI∞« w≠ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDI∞ XÆu∞« j∂{ sJL¥ ●
34
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 36
MP3 dOHA¢
‹uB∞«/vIOßuL∞« ‹UHK± Y∫°
Line Out W∫∑≠ Ë√( .w§¸Uª∞« ‹uB∞« ¸bB± vK´ )‹uB∞« Ãdî( Audio Output W∫∑≠ qÅ
.jª∞« q°UØ l± “UNπ∞« vK´ ENC
qOGA∑∞« ¡UM£√ WÅUª∞« lDI∞« Y∫∂∞
1
W∫∑≠ v∞« ))jª∞« Ãdî(
.qOGA∑∞« ¡UM£√
,
¸«¸“√ pº± Ë√ jGC° W°uKDL∞« W´uDIL∞« s´ Y∫∂∞« sJL¥ ●
qOGA∑∞« ¡UM£√ ‹«¸UºL∞« dOOG∑∞
.MP3dOHA¢ √b∂¥ ,ENC ¸“ vK´ jGC∞« r¢ «–«
.dOHA∑∞« WOKL´ nMµ∑º¢ ,WO≤U£ …d±
¸“ vK´ jGC∞« r¢ «–«Ë dOHA∑∞« WOKL´ nÆu∑¢ ,
¸“ vK´ jGC∞« r¢ «–« ●
.w∞U∑∞« ¸UºL∞« qOGA¢ r∑¥ ,qOGA∑∞« ¡UM£√
¸“ vK´ jGC∞« r¢ «–« ●
jGC∞« r¢ «–«Ë o°Uº∞« ¸UºL∞« qOGA¢ r∑¥ ,¸UºL∞« qOGA¢ ¡b° cM± Ê«u£ fLî q∂Æ
¸“ vK´ jGC∞« r¢ «–« ●
.W¥«b∂∞« s± w∞U∫∞« ¸UºL∞« qOGA¢ …œU´≈ r∑¢ ,Ê«u£ fLî bF°
¸“ vK´
2
nÆu∑∞« bM´ ‹«¸UºL∞« dOOG∑∞
.dHA± nK± Z∑M¥Ë dOHA∑∞« nÆu∑¥ ,dOHA∑∞« ¡UM£√ ENC ¸“ vK´ jGC∞« r¢ «–«
.dOHA∑∞« bF° MP3 rOLB∑° ‹UHKL∞« kH• r∑¥Ë )a∞« ,ENC002 ,ENC001( VO¢d∑° dOHA∑∞« r∑¥ ●
.VÆUF∑∞« vK´ ,w∞U∑∞« Ë√ o°Uº∞« ¸UºL∞« v∞« eypp qI∑M¥ ,·UI¥ù« bM´
,
¸«¸“√ vK´ jGC∞« r¢ «–« ●
WE•ö±
WE•ö±
.Kbps 128Ë Kbps 96 ,Kbps 64 vK´ ‹U∑∂∞« W´dß j∂{ sJL¥ ●
.wHKª∞« ¡uC∞«Ë ¸e∞« ¡u{ ¡wC¥ ôË VO∂∞« ‹uÅ b§u¥ ô ,dOHA∑∞« ¡UM£√ ●
,‹uB∞« ŸuM∞ UI∂© jGC∞« W∂º≤ dOG∑¢ : )WHK∑ªL∞« ‹U∑∂∞« W´dß : Variable Bit Rate( VBR nK± ●
.nKL∞« w≠ ,WLGM∞« W§¸œ q∏±
.o°Uº∞« ¸UºL∞« qOGA¢ s´ dHº¥ ô ¸UºL∞« ¡b° s± Ê«u£ 5 qî«œ
¸“ vK´ jGC∞« ,‹U∑∂∞« W´dß nK± l± ●
.MP3 v∞« UN¢UHK± b¥bL¢ dOOG¢Ë MP1 Ë√ MP2 qJA° UN°öπ∑ß« r¢ w∑∞« ‹UHKL∞« qOGA¢ r∑¥ ô bÆ ●
d¥c∫¢
.dOHA∑∞« ¡UM£√ jª∞« q°UØ qBH¢ ô ●
.dOHA∑∞« qLF¥ s∞ ,W¥UHJ∞U° W¥¸UD∂∞« s∫® r∑¥ r∞ «–« ●
.ÁdOHA∑° rÆË W∂ßUML∞« W§¸b∞« vK´ w§¸Uª∞« ‹uB∞« ¸bBL∞ ‹uB∞« Èu∑º± j∂{« ●
.…bO§ dO¨ ‹uB∞« WO´u≤ ÊuJ¢ bÆ ,W¥UGK∞ UFH¢d± ‹uB∞« Èu∑º± ÊUØ «–«
37
3
36
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 38
FM u¥œ«¸ v∞« ŸUL∑ßô«
FM u¥œ«¸ s± dOHA∑∞«
)" Changing Modes" l§«¸( .ôË√ FM l{Ë d∑î«
FM dOHA∑° ÂUOI∞«
.FM ‰U∂I∑ß« ¡UM£√ ENC ¸“ vK´ jG{«
.UO∞U• tKI≤ r∑¥ Íc∞« FM Y° dOHA¢ √b∂¥ ●
W§uL∞« œœd∑∞ ÍËbO∞« Y∫∂∞«
1
.U¥Ëb¥ »uKDL∞« œœd∑∞« s´ Y∫∂K∞
.WO≤U£ …d± ENC ¸“ vK´ jG{«
.dOHA∑∞« nÆu∑¥Ë nKL∞« Z∑M¥ ●
,a∞« ...FM002 ,FM001 s± «¡b° ,VO¢d∑∞U° ‹UHKL∞« kH• r∑¥ ●
.WµK∑L± ÊuJ¢ …dØ«c∞« U±bM´ UO∞¬ nÆu∑¥Ë
,
¸«¸“√ vK´ jG{« ●
2
W§uL∞« œœd∑∞ w∞ü« Y∫∂∞«
‹«œœd∑∞« s´ Y∫∂∞« q§√ s±
,
¸«¸“√ pº±«Ë jG{« ●
.‰U∂I∑ßô« l± UNOK´ ·UI¥ù«Ë
FM Scan
WE•ö±
.wHKª∞« ¡uC∞«Ë ¸e∞« ¡u{ ¡wC¥ ôË VO∂∞« ‹uÅ b§u¥ ô ,dOHA∑∞« ¡UM£√ ●
.FM s± U≥dOHA¢ bF° Kbps 64 ‹UHK± …dHAL∞« ‹UHKL∞« ÊuJ¢ ·uß ●
39
38
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 40
W´uDIL∞« qOGA¢ …œU´≈
WLzUI∞« l{Ë
.)‹uB∞«/vIOßuL∞« l{Ë(Music/Voice Mode w≠
¸“ pº±«Ë jG{«
.W°uKDL∞« WLzUI∞« ¸UO∑îô
¸“ vK´ jG{« , , ¸«¸“√ l± W•öL∞« bF°
.
¸“ vK´ XDG{ «–« WLzUI∞« l{Ë ¡UG∞≈ r∑¥
W¥UNM∞« WDI≤
…d± “Uπ¥ùU°
¸“ vK´ jG{«
.W´uDIL∞« W¥UN≤ j∂{ q§√ s± WO≤U£
.÷dF∞« W®U® w≠
dNE¥
.¸«dL∑ßU° W´uDIL∞« W´uDIL∞« qOGA¢ r∑¥
W¥«b∂∞« WDI≤
¸“ vK´ jG{« ,vIOßuL∞« ‹UHK± qOGA¢ ¡UM£√
w∑∞« W´uDIL∞« W¥«b° w≠ “Uπ¥ùU°
.UND∂{ b¥d¢
.÷dF∞« W®U® w≠
dNE¥
.ŸU{Ë_« dOOG¢ bM´ : )l{u∞« ¸UO∑î«( MODE SELECT ●
W±bI∑L∞« yepp nzU™Ë dOOG¢ bM´ : )j∂C∞«( SETTING ●
.W™uH∫L∞« vIOßuL∞« ‹UHKLK∞ jOº∂∞« Y∫∂∞U° ÂUOI∞« bM´ : )W•öL∞«( NAVIGATION ●
.W™uH∫L∞« ‹«œœd∑∞« h∫≠ Ë√ UO∞¬ ‹«œœd∑∞« kH• bM´ : )FM j∂{( FM SETTING ●
.)WLzUI∞«( MENU s± ÃËdªK∞ : )ÃËdª∞«( EXIT ●
WE•ö±
.
,
.W´uDIL∞« sOOF¢ ¡UG∞≈ q§√ s± “Uπ¥ùU°
¸“ vK´ jG{« ●
¸“ «bª∑ßU° )W´dº∞« Y∫°( Speed Search XKLF∑ß« «–« ,UO∞¬ W´uDIL∞« qOGA¢ …œU´≈ WHO™Ë ¸d∫¢ ●
WE•ö±
.WO≤U£ 35 …bL∞ ‰Uîœù« Âb´ bM´ WLzUI∞« l{Ë ¡UG∞≈ r∑¥ ·uß ,WLzUI∞« l{Ë w≠ ●
41
40
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 42
W±bI∑L∞« nzU™u∞« j∂{
)."WLzUI∞« l{Ë" l§«¸( .)WLzUI∞«( MENU w≠ )j∂C∞«( SETTING d∑î«
.
¸“ vK´ jG{« ,
,
¸“ l± W°uKDL∞« WHO™u∞« v∞« ‰UI∑≤ô« bF° ,)j∂C∞«( SETTING w≠
ŸU{Ë_« dOOG¢
1
2
.
.
¸“ vK´ jG{« ,)l{u∞« ¸UO∑î«( MODE SELECT v∞« ‰UI∑≤ö∞
.
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë ,
LINE ENC l{Ë
FM l{Ë
43
¸“ pº±«Ë jG{«
,
,
¸“ j∂{ bF°
¸«¸“√ «bª∑ßU° Áb¥d¢ Íc∞« l{u∞« v∞« qI≤«
ÃËdª∞«
1
2
3
vIOßuL∞« l{Ë
FM ENC l{Ë
42
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 44
qOGA∑∞« l{Ë ¸UO∑î«
.(j°«uC∞«) SETTING w≠ (qOGA∑∞« l{Ë) PLAYMODE d∑î«
,
,
¸“ «bª∑ßU° »uKDL∞« l{u∞« v∞« ‰UI∑≤ô« bF° ,)qOGA∑∞« l{Ë( MODE PLAY w≠
.
¸“ vK´ jG{«
bKπL∞« qOGA¢
w≠ )bKÒπL∞« qOGA¢( FOLDER PLAY d∑î«
.)j∂C∞«( SETTING l{Ë
1
2
.ÿuH∫L∞« bKπL∞« ÷d´ r∑¥ ●
.
.…b•«Ë …d± VO¢d∑∞U° ‹«¸UºL∞« qØ qOGA∑∞ : )ÍœUF∞«( NORMAL ●
.b•«Ë ¸Uº± qOGA¢ …œU´ù : )qOGA∑∞« …œU´≈( REPEAT ●
.‹«¸UºL∞« qØ qOGA¢ …œU´ù : )qJ∞« qOGA¢ …œU´≈( REPEAT ALL ●
.wz«uAF∞« VO¢d∑∞U° ‹«¸UºL∞« qOGA∑∞ : )jKª∞«( SHUFFLE ●
1
v∞« ‰UI∑≤ô« bF° ,)qOGA∑∞« l{Ë( PLAY MODE w≠
¸“ vK´ jG{« , ¸“ «bª∑ßU° »uKDL∞« bKÒπL∞«
2
.»uKDL∞« bKπL∞« w≠ ‹UHKL∞« qOGA¢ r∑¥ ●
Í√ ÊuJ¥ ô U±bM´ )bKπL∞« qOGA¢( FOLDER PLAY qLF¥ ô ●
.bKπL∞« w≠ nK±
Ë√ FM ENC ,MUSIC ¸UO∑îU° VßUM± l{Ë qØ v∞« qI≤« ●
. LINE ENC
.vK´_« Èuº∑L∞« WLzUÆ v∞« ‰UI∑≤ö∞ : )ÃËdª∞«( EXIT ●
45
44
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 46
‹uB∞« ‹«dO£Q¢ j∂{
Ê“«uL∞«
v∞« ‰UI∑≤ö∞ , ¸«¸“√ Âbª∑ß«
)…d≠u∑± j°«u{ 4( Áb¥d¢ Íc∞« j∂C∞«
.¸UO∑îö∞
¸“ vK´ jG{«Ë
d∑î« ,U¥Ëb¥ Ê“«uL∞« j∂{ ‹œ¸√ «–«
)Âbªº∑L∞« Ê“«u±( User EQ
.)q∂¥d∑∞«/dONπ∞«( Bass/Treble Ë
.)j∂C∞«( SETTING WLzUÆ w≠ )‹uB∞« dO£Q¢( SOUND EFFECT d∑î«
1
2
1
w≠ 2
,
¸“ «bª∑ßU° »uKDL∞« ‹uB∞« l{Ë v∞« ‰UI∑≤ô« bF° ,)‹uB∞« dO£Q¢( SOUND EFFECT
. ¸“ vK´ jG{« ,
.œUF°√ W£ö∏° u¥dO∑º∞« ‹uÅ v∞« lL∑º¢ ·uß : ) ( SRS ●
.‹uB∞« ŸUº¢« nOC¢ Íc∞« dONπ∞« ‹uÅ e¥eF¢ …eO± «c≥ : ) ( TruBass ●
.b•«u∞« XÆË w≠ TruBass Ë SRS WHO™u° ŸU∑L∑ßô« pMJL¥ ,…eOL∞« Ác≥ qCH° : WOW ●
.vK´_« Èu∑ºL∞« WLzUÆ v∞« ‰UI∑≤ö∞ : EXIT ●
BASS/TREBLE j∂{ sJL¥ ●
10 v∞« )dHÅ( 0 s± )q∂¥d∑∞«/dONπ∞«(
. , ¸“ «bª∑ßU°
WE•ö±
.SRS j∂{ w≠ b¥e¥ bÆ ‹uB∞« Èu∑º± Ê_ ,VßUML∞« Èu∑ºL∞« vK´ ‹uB∞« Èuº∑± j∂{ ¡U§d∞« ●
.e¢d≥uKOØ 48 Ë√ ,e¢d≥uKOØ 44.1 ,e¢d≥uKOØ 32 ‡∞ WMOFL∞« ‹«œœd∑∞« r´b¢ …b•u∞« Ác≥ ●
.vIOßuL∞« l{Ë w≠ jI≠ SRS nzU™Ë j∂{ pMJL¥ ●
47
46
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 48
‹UHKL∞« …¸«œ≈
‹UÆË_« j∂{
.)j∂C∞«( SETTING WLzUÆ w≠ )XÆu∞«( TIME d∑î«
…b≥UAL∞« XÆË j∂{
.U¥Ëb¥ W´Uº∞« XÆË j∂C∞ , ¸«¸“√ Âbª∑ß« ●
.U¥Ëb¥ j∂C∞« bF° XÆu∞« j∂{ ‰ULØù )Y¥b∫∑∞«( UPDATE d∑î« ●
·c∫∞«
.)j∂C∞«( SETTING w≠ )nKL∞«( FILE d∑î«
Íc∞« nKL∞« v∞« qI≤« p∞– bF°Ë )·c∫∞«( DELETE d∑î«
.t≠c• b¥d¢
1
2
bKπL∞« w≠ ‹UHKL∞« ¸UO∑î« sJL¥ ,)ÃËdª∞«( EXIT ¸UO∑î« r¢ «–« ●
.UC¥√ dîü«
DELETE CONFIRM …c≠U≤ w≠ )bOØQ∑∞«( CONFIRM d∑î«
.
3
¸“ vK´ jGC∞« bF° )·c∫∞« bOØQ¢(
.¸U∑ªL∞« nKL∞« ·c• r∑¥ ●
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDÆ j∂{
POWER OFF TIME j∂C∞
, ¸«¸“√ Âbª∑ß« ●
.)WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDÆ XÆË(
·UI¥≈ bF° .WO≤U£ 180 v∞« Ê«u£ 3 s± WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDÆ XÆË sJL¥ ●
¡UM£√ ¸“ Í√ vK´ jGC¥ r∞ «–« UO∞¬ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDÆ r∑¥ ,qOGA∑∞«
.XÆu∞« j∂{
r∑¥ ô ,)WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDI¢ ô( NO POWER OFF vK´ j∂C∞« bM´ ●
.“UNπ∞« ·UI¥≈ r¢ u∞ v∑• WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDÆ
rOLB∑∞«
.)j∂C∞«( SETTING w≠ )nKL∞«( FILE d∑î«
.(nKL∞«) File w≠ (rOLB∑∞«) Format d∑î«
.)bOØQ∑∞«( CONFIRM ¸UO∑î« r¢ «–« rOLB∑∞« cHM¥ ●
1
2
WE•ö±
.yepp rOLB¢ bM´ ‹UHKL∞« qØ ·c• r∑¥ ●
49
48
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 50
WµO∂∞« j∂{
.)j∂C∞«( SETTING WLzUÆ w≠ )WµO∂∞«( ENVIRONMENT d∑î«
÷dF∞«
.)WµO∂∞«( ENVIRONMENT w≠ )÷dF∞«( DISPLAY d∑î«
‹UÆË_« j∂{
ÂuM∞« XÆË
.)ÂuM∞« XÆË( SLEEP TIME j∂C∞ , ¸«¸“√ Âbª∑ß« ●
WÆUD∞« lDÆ r∑¥ .WIOÆœ 180 v∞« ozUÆœ 3 s± ÂuM∞« XÆË j∂{ sJL¥ ●
.j∂C∞« XÆË “ËUπ¢ bF° UO∞¬ WOzU°dNJ∞«
.UO∞¬ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDÆ r∑¥ ô , NO SLEEP vK´ j∂C∞« bM´ ●
‹U±uKFL∞«
‹U¥u∑∫L∞« d∑î«Ë vIOßuL∞« l{Ë ¸UO∑îô , ¸«¸“√ Âbª∑ß« ●
.)W®UA∞« ÷d´ …c≠U≤( Display Window Screen WLÆ w≠ W{ËdFL∞«
.w∞U∫∞« qOGA∑∞« XÆË ÷dF¥ : )qGA∑∞« XÆË( PLAY TIME ●
.wI∂∑L∞« qOGA∑∞« XÆË ÷dF¥ : )wI∂∑L∞« XÆu∞«( REMAIN TIME ●
.WOI∂∑L∞« …dØ«c∞« ÷dF¢ : )WOI∂∑L∞« …dØ«c∞«( REMAIN MEMORY ●
.UNKOGA¢ r∑¥ w∑∞« W§uLK∞ ‹U∑∂∞« W´dß ÷dF¢ : )‹U∑∂∞« W´dß( BIT RATE ●
wHKª∞« ¡uC∞« XÆË
."ON" vK´ wHKª∞« ¡uC∞« XÆË j∂C∞ , ¸«¸“√ Âbª∑ß« ●
.WO≤U£ 30 v∞« )dHÅ( 0 wHKª∞« ¡uC∞« qOGA¢ XÆu∞ j∂C∞« ‚UD≤ ●
w≠ wHKª∞« ¡uC∞« vI∂∑¥ ,)ULz«œ qOGA∑∞«( Always On vK´ j∂C∞« bM´ ●
.ULz«œ qOGA∑∞« W∞U•
s¥U∂∑∞«
.)s¥U∂∑∞«( Contrast j∂C∞ , ¸«¸“√ Âbª∑ß« ●
.15 v∞« )dHÅ( 0 s± ,W®UA∞« ŸuDß j∂C¥ Íc∞« ,s¥U∂∑K∞ j∂C∞« ‚UD≤ ●
WE•ö±
.WO≠UØ dO¨ WOI∂∑L∞« W¥¸UD∂∞« WFß ÊuJ¢ U±bM´ wHKª∞« ¡uC∞« ¡wC¥ ô ●
51
50
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 52
WµO∂∞« j∂{
‹U∑∂∞« W´dß dOHA¢
.MP3 ‡∞ W°uKDL∞« …dHAL∞« ‹U∑∂∞« W´dß j∂C∞ , ¸«¸“√ Âbª∑ß« ●
Ë√ kbps 96 ,kbps 64 vK´ W°uKDL∞« ‹U∑∂∞« W´dß j∂{ pMJL¥ ●
.MP3 dOHA∑° ÂUOI∞« bM´ kbps 128
VO∂∞« ·UI¥≈/qOGA¢
.)VO∂∞«( BEEP l{Ë j∂C∞ , ¸«¸“√ Âbª∑ß« ●
vK´ jGC¢ ULKØ VO∂∞« ‹uÅ Ãdª¥ : )VO∂∞« qOGA¢( BEEP ON ●
.¸e∞«
jGC¢ U±bM´ VO∂∞« ‹uÅ b§u¥ ô : )VO∂∞« ·UI¥≈( BEEP OFF ●
.¸e∞« vK´
‹uB∞« rJ∫¢
.)WµO∂∞«( ENVIRONMENT w≠ )‹uB∞«( SOUND d∑î«
WOW Èu∑º±
.TRUBASSË SRS ‹U¥u∑º± j∂{ sJL¥ ●
Èu∑ºL∞« ¸UO∑îô , ¸«¸“√ Âbª∑ß« ●
.Áb¥d¢ Íc∞«
TRUBASSË SRS Èu∑º± qØ j∂{ sJL¥ ●
.10 v∞« )dHÅ( 0 ‚UD≤ qî«œ
w{«d∑≠ô« ‹uB∞« Èu∑º±
53
.w{«d∑≠ô« ‹uB∞« Èu∑º± WLOÆ j∂C∞ , ÕUH∑± Âbª∑ß« ●
40Ë )dHÅ( 0 sO° WLOI∞« vK´ w{«d∑≠ô« ‹uB∞« Èu∑º± j∂{ sJL¥ ●
.)vBÆ_« vK´(
vK´ ‹uB∞« Èu∑º± j∂{ bF° WO≤U£ …d± WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qÅË r¢ «–«
‹uB∞« Èu∑º± vK´ vIOßuL∞« qOGA¢ r∑¥ ,WO{«d∑≠ô« WLOI∞« s± d∂Ø√
.w{«d∑≠ô«
qî«œ ‹uB∞« Èu∑º± j∂{ bF° WO≤U£ …d± WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qÅË r¢ «–« ●
‹uB∞« Èu∑º± vK´ vIOßuL∞« qOGA¢ …œU´≈ r∑¢ ,WO{«d∑≠ô« WLOI∞«
.o°Uº∞« qGAL∞«
WHO™Ë q∏L¢ ,)WOK∏±_« wîu¢( OPTIMIZATION ¸UO∑î« r¢ «–« ●
.‰uÅuL∞« “UNπK∞ SRS
d∂J± ,”√d∞« W´ULß ,Ê–_« W´ULß vK´ »uKDL∞« “UNπ∞« j∂{« ●
¸«¸“√ «bª∑ßU° )…¸UOº∞« XOßUØ T¥UN±( Carpack Ë√ ‹uB∞«
. ,
52
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 54
W•öL∞« «bª∑ß«
WµO∂∞« j∂{
.bKÒπ± qJ∞ nK± 256 v∑• Y∫° sJL¥ ✻
.
¸“ pº±«Ë jG{«
.UO∞U• qGA¥ Íc∞« nKL∞« ÷d´ r∑¥ ●
1
WO≠U{ù« WOIDML∞« nzU™u∞« j∂{
.)j∂C∞«( SETTING WLzUÆ w≠ )W∞Ëb∞«( COUNTRY d∑î«
WGK∞«
.
¸“ vK´ jG{« ,)W•öL∞«( NAVIGATION v∞« ‰UI∑≤ö∞
, ¸“ «bª∑ß« bF°
.dîü« bKπL∞« v∞« ‰UI∑≤ô« pMJL¥ ,)ÃËdª∞«( EXIT ¸UO∑î« r¢ «–« ●
2
.‹UG∞ lº¢ s± W°uKDL∞« WLzUI∞« WG∞ ¸UO∑îô , ¸“ Âbª∑ß« ●
.…¸U∑ªL∞« WGK∞U° WLzUI∞« ÷d´ r∑¥ ●
,)WµO∂∞«( ENVIRONMENT ,)j∂C∞«( SETTING ÷d´ r∑¥ ●
.jI≠ W¥eOKπ≤ô« WGK∞U° )WGK∞«( LANGUAGE Ë )W∞Ëb∞«( COUNTRY
…b•u∞«
Ë√ )d∑±/«d§uKOØ( kg/m ¸UO∑îô , ¸“ Âbª∑ß« ●
.”UOI∞« ‹«b•u° )ÂbÆ/b≤ËU°( lb/ft
.tKOGA¢ b¥d¢ Íc∞« bKπL∞« Ë√ nKL∞« d∑î«
nKL∞« qOGA¢ bM´ Ë√ bKπL∞« v∞« ‰uîb∞« bM´ :
,
.)W•öL∞«( NAVIGATION l{Ë s± ÃËdª∞« bM´ ,Èu∑ºL∞« vK´_« bKπL∞« v∞« ‰UI∑≤ô« bM´ :
.qO∞b∞« fH≤ w≠ bKπL∞« Ë√ nKL∞« v∞« ‰UI∑≤ô« bM´ : ,
55
●
3
●
●
54
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 56
FM j∂{
‹U{U¥d∞« WHO™Ë «bª∑ß«
VKI∞« i∂≤ ”UOÆ bM´ d¥c∫¢ ✽
w∞ü« W§uL∞« œœd¢ s¥eª¢
.dFA∑ºL∞« vK´ pF∂Å≈ l{Ë bM´ …bA° jGC¢ ô .”UOI∞« ¡UM£√ pF∂Å≈ qIM¢ ô -
.FM l{Ë w≠
¸“ pº±«Ë jG{«
.)FM j∂{( FM SETTING ÷d´¸ r∑¥ ●
1
)UO∞¬ j∂C∞« …œU´≈( AUTO RESET v∞« ‰UI∑≤ô« bF°
. ¸“ vK´ jG{« , , ¸“ «bª∑ßU°
2
Âbª∑ºL∞« j∂{
.Âbª∑ºL∞« d∑î« ,‹U{U¥d∞« nzU™Ë «bª∑ß« q∂Æ
MHz v∞« 87.50 MHz s± ‚UDM∞« qî«œ ‹«œœd∑∞« ¸UO∑î« r∑¥
FM Scan
Sports Function Select
¸“ vK´ jG{«
.)‹U{U¥d∞« WHO™Ë ¸UO∑î«(
SPORTS FUNCTION w≠ PROFILE d∑î«
●
.UNM¥eª¢Ë UO∞¬ 108.00
1 s± «¡b° ,UO∞¬ ‹«œœd∑∞« s¥eª¢ r∑¥ ●
1
W≤eªL∞« ‹«œœd∑∞« Y∫°
2
.)‹U{U¥d∞« WHO™Ë(
Ë√ d¢uO∂LJ∞« “UN§ vK´ WKπºL∞« Âbª∑ºL∞« W¥u≥ d∑î«
Ê“u∞«Ë ŸUH¢¸ô« ,fMπ∞« ,dLF∞« j∂{«Ë TRY IT
.Âbª∑ºLK∞
.FM l{Ë w≠
3
v∞« ‰UI∑≤ö∞
.j∂C∞« ‰ULØ≈ bF° )ÃU∑≤ù«( CREATE d∑î«
¸“ pº±«Ë jG{«
.)FM j∂{( FM SETTING i´¸ r∑¥ ●
, ¸«¸“√ «bª∑ß« bF° ¸“ vK´ jG{«
.W°uKDL∞« )FM …UMÆ( FM CHANNEL
1
2
4
WE•ö±
WE•ö±
.‹U≤UO∂∞« kH• r∑¥ ô , TRY IT ¸UO∑î« bF° ”UOI∞« bM´ ●
57
.œœd¢ 20 v∑• s¥eª¢ pMJL¥ ●
56
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 58
‹U{U¥d∞« WHO™Ë «bª∑ß«
VKI∞« i∂≤ ”UOÆ
Sports Function Select
¸“ vK´ kG{«
.)‹U{U¥d∞« WHO™Ë ¸UO∑î«(
SPORTS FUNCTION w≠
¸“ vK´ jG{«
HEART RATE MONITOR d∑î«Ë )‹U{U¥d∞« WHO™Ë(
pKN∑ºL∞« ͸u∞UJ∞« ”UOÆ
1
2
q§√ s± w≤ULºπ∞« s¥dL∑∞« bF°Ë q∂Æ VKI∞« i∂≤ ”UOI° rÆ
.pKN∑ºL∞« ͸u∞UJ∞« W≠dF±
¸“ vK´ jG{« ,w≤ULºπ∞« s¥dL∑∞U° ÂUOI∞« ¡b° q∂Æ
.)‹U{U¥d∞« WHO™Ë ¸UO∑î«( Sports Function Select
w≠ )͸u∞UJ∞« œ«b´( CALORIE COUNTER d∑î«
.)‹U{U¥d∞« WHO™Ë( SPORTS FUNCTION
1
2
.”UOI∞« √b∂¥ ÊUØ «–« U±Ë ¸U∑ªL∞« Âbª∑ºL∞« ÷d´ r∑¥ ●
.)VKI∞« i∂≤ »UÆd±(
.”UOI∞« √b∂¥ ÊUØ «–« U±Ë ¸U∑ªL∞« Âbª∑ºL∞« ÷d´ r∑¥ ·uß ●
,“UNπK∞ vK´_« ¡eπ∞« vK´ dFA∑ºL∞« vK´ pF∂Å≈ l{Ë bF°
. ¸“ vK´ jG{«
vK´_« ¡eπ∞« vK´ dFA∑ºL∞« vK´ pF∂Å≈ l{Ë bF°
. ¸“ vK´ jG{« ,“UNπK∞
.VKI∞« i∂≤ ”UOÆ √b∂¥ ●
.W®UA∞« vK´ VKI∞« i∂≤ ÷d´ r∑¥ ,”UOI∞« ‰ULØ≈ bM´ ●
3
3
.VKI∞« i∂≤ ”UOÆ √b∂¥ ●
UNßUOÆ r¢ w∑∞« VKI∞« i∂≤ kH• r∑¥ ,VKI∞« i∂≤ ”UOÆ qLJ¥ U±bM´ ●
.÷dF∞« …c≠U≤ w≠ " " d®R± ÷dF¥Ë UO∞¬
w≤ULºπ∞« s¥dL∑∞« ¡UN≤≈ bF° ‹«d± …b´ VKI∞« i∂≤ ”UOI° rÆ
.Áö´√ 3 rÆ¸Ë 2 rƸ w≠ dØc¥ ULØ
4
.w≤ULºπ∞« s¥dL∑∞« s´ Z¢UM∞« pKN∑ºL∞« ͸u∞UJ∞« ÷d´ r∑¥ ●
.kcal ‹«b•u° ͸u∞UJ∞« ÷d´ r∑¥ ●
.)ÃU∑≤ù«( CREATE d∑î« ,‹U≤UO∂∞« kH• ‹œ¸√ «–«
.WºOIL∞« ‹U≤UO∂∞« kH• r∑¥ ●
59
5
58
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 60
‹U{U¥d∞« WHO™Ë «bª∑ß«
WK•dL∞« XÆË ”UOÆ
‹U≤UO∂∞« …b´UÆ h∫≠
.Êu£dL∞«Ë UM¥uN∞« iØd∞« q∏± ,w≤ULºπ∞« s¥dL∑∞U° ÂUOI∞« bM´ Âbª∑ºLK∞ WKÅUH∞« XÆË ”UOÆ pMJL¥
Sports Function Select
¸“ vK´ jG{«
.sO¢d± )‹U{U¥d∞« WHO™Ë ¸UO∑î«(
1
.)XOÆu∑∞« W´Uß( STOP WATCH ÷d´ r∑¥ ●
.ENC/NAVI. ¸“ vK´ jG{«
.XÆu∞« ”UOÆ √b∂¥ ●
2
Sports Function Select
¸“ vK´ jG{«
.)‹U{U¥d∞« WHO™Ë ¸UO∑î«(
w≠ )‹U≤UO∂∞« …b´UÆ( DATABASE d∑î«
.)‹U{U¥d∞« WHO™Ë( SPORTS FUNCTION
d∑î« ,fOIL∞« pKN∑ºL∞« ͸u∞UJ∞« …b≥UAL∞
i∂≤ …b≥UAL∞ .)͸u∞UJ∞« …b≥UA±( VIEW CARORIES
.)VKI∞« i∂≤ …b≥UA±( VIEW HEART RATE d∑î« ,VKI∞«
1
2
3
.«dOî« UNßUOÆ r∑¥ w∑∞« ‹U≤UO∂∞« ÷dF¢ ●
XOÆu∑∞« W´Uß WHO™Ë
.XÆu∞« ”UOÆ ¡UM£√
¸“ vK´ jG{«
¸“ vK´ jGC¢ ULKØ WK•dL∞« XÆË qπº¥Ë "LAP" ÷d´ r∑¥ ●
.
.vBÆ_« vK´ q•«d± ‹UÆË√ 9 qO㧛 sJL¥ ●
q•«d± ‹UÆË√ 9 v∑• qOπº∑K∞
¸“ vK´ jG{« ●
.·UI¥û∞
¸“ vK´ jG{«Ë
.W¥UNM∞« XÆËË q•«d± ‹UÆË√ WFº¢ ÷d´ r∑¥
3
Sports Function Select
¸“ vK´ jG{«
.sO¢d± )‹U{U¥d∞« WHO™Ë ¸UO∑î«(
.)XOÆu∑∞« W´Uß( STOP WATCH ÷d´ r∑¥ ●
.ENC/NAVI. ¸“ vK´ jG{«
.XÆu∞« ”UOÆ √b∂¥ ●
.WO≤U£ …d± ENC/NAVI. ¸“ vK´ jG{«
61
1
.XÆu∞« ”UOÆ qLJ¥ ●
2
3
60
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 62
WLzUI∞« qOJA¢
.
63
¸“ «bª∑ßU° d∑î« p∞– bF°Ë W•öLK∞
,
¸“ Âbª∑ß« ●
62
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 64
t•öÅ≈Ë qKª∞« Íd∫¢
.¸«¸“_« qLF¢ ô
.Z±U≤d∂∞« qLF¥ ô
.)pºL∞«( Hold ÕU∑H± j∂{ W∞U• h∫≠« ●
.VI∏∞« s± dGÅ_« ”Ëb∂∞« «bª∑ßU° WOºOzd∞« …b•u∞« V≤U§ vK´ )j∂C∞« …œU´≈( RESET VI£ vK´ jG{« ●
.UN° vÅuL∞« wBªA∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ ‹UHÅ«u± l§«¸ ●
.·UI¥ù« W∞U• w≠ yepp “UN§ ÊuJ¥
.)j°«uCK∞ UI∂© p∞– ‰u∫∑¥( Ê«u£ dA´ bF° UO∞¬ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDÆ r∑¥ ,·UI¥ù« l{Ë w≠ ●
.tO≠ W™uH∫± ‹UHKL∞« Ê√ h∫≠« ●
.¡w® Í√ wKzUº∞« ͸uK∂∞« ÷dF∞« dNE¥ ôË yepp qLF¥ ô
.s∫A∞« …œU´ù WK°UI∞« W¥¸UD∂∞« W∞U• h∫≠« ●
.”u°b∞« «bª∑ßU° WOºOzd∞« …b•u∞« V≤U§ vK´ )j∂C∞« …œU´≈( RESET VI£ vK´ jG{« ●
Ê_ .rOLB∑∞« WOKL´ bF° UN±«bª∑ß« ‰ËU• ,WOºOzd∞« …b•u∞« j∂{ …œU´S° ÂuI¢ Ê√ bF° WKJAL∞« `KB¢ r∞ «–« ●
WLzUÆ w≠ )rOLB∑∞«( Format WHO™Ë «bª∑ßU° rOLB∑∞« s± bØQ¢ ,d¢uO∂LJ∞« “UN§ w≠ r´b¢ ô rOLB∑∞« WOKL´
.WOºOzd∞« …b•u∞«
.qOGA∑∞« l{Ë ¡UM£√ ÷ËdFL∞« qOGA∑∞« XÆË w≠ QDª∞« „UM≥
.)WHK∑ªL∞« ‹U∑∂∞« W´dß( VBR nK± qOGA¢ r∑¥ ¡UM£√ "VBR SONG" W∞U߸ ÷d´ r∑¥ ●
.WC±U¨ wKzUº∞« ͸uK∂∞« ÷dF∞« …c≠U≤
.s¥U∂∑∞« h∫≠« ●
.
¸“ vK´ jGC∞« bF° vIOßuL∞« qOGA¢ r∑¥ ô ,qOGA∑∞« l{Ë w≠
.vIOßuL∞« l{Ë vK´ Êü« j∂C¥ “UNπ∞« Ê√ s± bØQ¢ ●
.W∑O∂L∞« …dØ«c∞« w≠ W™uH∫± WMA Ë√ MP3 ‹UHK± Ê√ h∫≠« ●
.tMO±Q¢ r¢ )pºL∞«( HOLD ¸“ Ê√ h∫≠« ●
.)qOπº∑∞«( REC ¸“ qOGA¢ r∑¥ ÊUØ «–« U± h∫≠« ●
.qOGA∑∞« ¡UM£√ W®UA∞« vK´ W∂¥dG∞« “u±d∞« ÷d´ r∑¥
‹UHKL∞« »öπ∑ß« sJL¥ ô
.WLzUI∞« w≠ WGK∞« j∂{ dOOG∑° rÆ ●
.aº∑± w§¸Uª∞« yepp ·ö¨
.W°u©d∞« ëdª∑ß« bF° W¥bM∞« W©uH∞« Ë√ …U∫LL∞U° tHEÒ≤ ●
.s∫A∞« …œU´ù WK°UI∞« W¥¸UD∂∞« W∞U• h∫≠« ●
.d¢uO∂LJ∞«Ë yepp sO° qOÅu∑∞« h∫≠« ●
.yepp ‡∞ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qÅu° rÆ ,W¥¸UD∂∞« ‰b∂∑ß« Ë√/Ë h∫≠« ●
.wHKª∞« ¡uC∞« qLF¥ ô
.wHKª∞« ¡uC∞« œ«b´≈ h∫≠« ●
q§√ s± UO∞¬ wHKª∞« ¡uC∞« v®ö∑¥ ,iHªM± s∫A∞« …œU´ù WK°UI∞« W¥¸UD∂K∞ jKH∞«Ë ¸UO∑∞« ÊuJ¥ U±bM´ ●
.q¥uD∞« qOGA∑∞«
65
64
YP60_AR_i
8/4/04 4:20 PM
Page 66
…dØ
Ò c±
‹UHÅ«uL∞«
YP-60
,)YP-60 V( XO°UGO± 256 ,)YP-60 H( XO°UGO± 128
)YP-60 Z( XO°UπO§ 1 ,)YP-60 X( XO°UGO± 512
)dLO∞u° ÂuO∏O∞ W¥¸UD°( V 3.7
)20 ‹uB∞« Èuº∑± ,Kbps 128 MP3( W´Uß 15 v∑• dL∑º¥
.‹U´Uß Àö£ v∞«u•
)bKÒπL∞( nK± 256 v∑•
)W¥¸UD∂∞« ÊËœ( «d§ 47 / rK± 17 X 93 X 39
ÂuMO±u∞√/wJO∑ßö°
LPF e¢d≥uKOØ 20 l± q∂Oº¥œ 80
)Ω16( …UMÆ / )vBÆ_« vK´ ◊«ËUGO± 10( ◊«ËUGO± 6
e¢d≥uKOØ 20 ~ e¢d≥ 20
)°F95 ~ 23( °C35+ ~ 5e¢d≥UGO± 108 .00 ~ 87.50
q∂Oº¥œ 50
%1
q∂Oº¥œ 10
)e¢d≥uKOØ 48 ~ e¢d≥uKOØ 8 , Kbps320 ~ Kbps8(MPEG1/2 /2.5 Layer3
) e¢d≥uKOØ 48 ,e¢d≥uKOØ 44.1 , e¢d≥uKOØ 32 ,Kbps 192 ~ Kbps 48( WMA
67
q¥œuL∞«
W∑O∂L∞« …dØ«c∞« WFß
WODKH∞«
qOGA∑∞« XÆË
s∫A∞« …œU´≈ XÆË
vBÆ_« vK´ W™uH∫L∞« ‹UHKL∞« rƸ
Ê“u∞«/œUF°_«
·öG∞«
¡U{uC∞« W∂º≤
f°UÆ Ãdª∞ WO¢uB∞« WÆUD∞«
Ê–_« W´ULß
‹«œœd∑∞« Ãdî ‚UD≤
qOGA∑K∞ …¸«d∫∞« W•¸œ ‚UD≤
FM œœd¢
¡U{uC∞« v∞« FM …¸U®≈ W∂º≤
FM T.H.D
‰ULF∑ßö∞ WK°UI∞« FM WOßUº•
nKL∞« r´œ
66
Download PDF

advertising