Samsung | SAMSUNG ST50 | Samsung ST50 Uživatelská příručka

NjɭǞŵ ƾƶŵȕ ǍƄƪǥŮ ȢǞų ǜǥŮȤȶȢ ȝƾſƾɳžȚ ƾŮ
ǚƵƯŽȚ ȤǞƄŴȢ
.ǛɭǍɳƪƄž ȆNjɭȢǍɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ƩſǞƉžƾŴ ȲƾƄǥƆɭȢ ǜǥŮȤȶȢ ǝɳƶɭȚ ȥȚ
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǚɭȣ ƿǥůǍů ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ȥȚ
.Njǥƶɨ ǝƯŽƾƭž ǁŻȢ ƾŮ ȚȤ ǍŮȤƾɨ ɞƾƵƶƀȚȤ ǝűǍƄźȢ ƾƱƭŽ ȆǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ ǐǥǨ ȆɞǍůƾŮ ǚƅž) ȚǍſȕ ɬƶź ǑƲſ ǚǥŽȢ ȶ ǜǥŮȤȶȢ ƾƱƭŽ ȆȧȶǍź ȥȚ ǏǨ ȝƾžNjų ǝŮ ȥƾǥſ ȝȤǞǧ ȤȢ .NjǥƀȢ ǝǣȚȤȚ ȧȶǍź ȥȚ ǏǨ ȝƾžNjų ǎɨǍž ǝŮ ȚȤ (ȵǍǥŹ ȶ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ
(ǛƷž ȢȚNjɭȶȤ ɧɭ ƾɭ ȝǍźƾƉž ɞȚǍŮ Ǿƅž) Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ NjǥƀȚǞƈŮ ǝɳſȕ ȥȚ ǐǥǨ .Njƶɨ ɬž Ȥƾɨ ɬŮǞƈŮ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ NjɭǞŵ ǜƂƵƭž ƾƵƄŲ
ɬƶź ǑƲſ ȥȚ ɬŵƾſ ƿǥŴȕ ȶ ȝȤƾƉų ȲƾƃŻ ȤȢ ɬƄǥŽǞƂƉž ǝſǞǬ Ƕǥƀ ƩſǞƉžƾŴ ǁɨǍŵ
.ȢȤȚNjſ ǜǥŮȤȶȢ
.Njǥƶɨ ɞȤȚNjƷǦſ ƿŴƾƶž ɬſƾɳž ȤȢ ȚȤ ƾƵƶƀȚȤ ǝǩǍƄźȢ ǁŴȚ ǜɳƵž ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɞƾƀ ǏɳŸ ȲƾƲƄſȚ ɞȚǍŮ ȴȚǞų ȝȤƾɨ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ ƾƵƄŲ ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ɞƾƀ ǏɳŸ ȲƾƲƄſȚ ȳƾǦƶƀ .ȢǞŵ ƾƀ ǏɳŸ ȴNjɭȢ ƿǥŴȕ ǂŸƾŮ
NjǥŵƾŮ ǝƄŵȚȢ ǝűǞů .NjǥɭƾƵſ ȵȢƾƱƄŴȚ ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ȲƾƫůȚ ɞȚǍŮ ȵNjŵ ǝǣȚȤȚ USB ǚŮƾɨ
ǚǥŽȢ ǝŮ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ Ǎɭȶƾƫů ȴNjŵ ɛƾǨ ƾɭ ȴNjɭȢ ƿǥŴȕ ȲƾƃŻ ȤȢ ȵNjſȥƾŴ ǁɨǍŵ ǝɨ
.ȢȤȚNjſ ɬƄǥŽǞƂƉž Ƕǥƀ ȴȚǞų ȝȤƾɨ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ
ǚŮƾŻ ɬƴƃŻ ȬǾŶȚ ȴȶNjŮ ȆǜǥŮȤȶȢ ȝƾſƾɳžȚ ȢǞƃƷŮ ɞȚǍŮ ƾƵƶƀȚȤ ǝǩǍƄźȢ ǜɭȚ Ǎɭȶƾƫů ȶ ȝƾɭǞƄƇž .ǁŴȚ ǍƸƸưů
ȤȢ ǁźƾŴȶǍɳɭƾž ǁɨǍŵ ȵNjŵ ǁƃŰ ɞȤƾƆů ȝƾžǾŸ ȥȶNjƶɭȶ ȳȤȕ ȶ ȥȶNjƶɭȶ ȆǁźƾŴȶǍɳɭƾžÄ
.NjƶƄƉƀ ƾƀȤǞƪɨ ǍǦɭȢ ƾɭ/ȶ ƾɳɭǍžȕ
ƾɭ / ȶ ȵNjƇƄž ȝǽƾɭȚ ȤȢ ȵNjŵ ǁƃŰ ɞȤƾƆů ǛǣǾŸ ƾɭ ɞȤƾƆů ɞƾƀ ȴƾƪſ Reader ȶ Adobe Ä
.NjƶƄƉƀ ƾƀȤǞƪɨ ǍǦɭȢ
ɞȤƾƆů ǜɭȶƾƶŸ ȆNjſȚ ȵNjŵ ȴȚǞƶŸ ǝǩǍƄźȢ ǜɭȚ ȤȢ ǝɨ ȝǽǞƫƇž ȳƾſ ȶ ɞȤƾƆů ǜɭȶƾƶŸ ɬžƾƵůÄ
.NjƶƄƉƀ ǝƲƴƯƄž ɞƾƀ ǁɨǍŵ ȵNjŵ ǁƃŰ
1
ȳǍſ ȚNjƄŮȚ ȆǝſƾɭȚȤ ƾŮ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ɞȚǍŮ
ȆȤƾɨ ǜɭȚ ȳƾƆſȚ ȥȚ ǏǨ .Njǥƶɨ ƿƫſ ȚȤ ȴȕ ȤȚǎźȚ
NjǥſȚǞů ɬž ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȤȢ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ Ǎɭȶƾƫů
ɞƾƀ ǝžƾſǍŮ ɧƵɨ ƾŮ ȶ Njǥƶɨ ǚƲƄƶž ǝſƾɭȚȤ ǝŮ
(92 Ȩ) .Njǥƶɨ ǐɭȚǍɭȶ ȚȤ ƾƷſȕ ǏɳŸ ǐɭȚǍɭȶ
ȵƾǦƄŴȢ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ƿƫſ
(19 Ȩ) .ǏɳŸ ǜƄźǍǬ
ǏɳŸ ǜƄźǍǬ
ȵNjŵ ǝǣȚȤȚ ǜǥŮȤȶȢ ƾŮ ȵȚǍƵƀ ǝɨ ȚȤ USB ǚŮƾɨ
ȲƾƫůȚ ȲƾƶǥžǍů ȶ ǝſƾɭȚȤ ȤȢ USB ȝȤǞǨ ǝŮ ǁŴȚ
(94 Ȩ) .NjǥɭƾƵſ ǚƫƄž ǜǥŮȤȶȢ ȤȢ USB
USB ǚŮƾɨ ȲƾƫůȚ
ǍǬȚ .Njǥƶɨ ɬŴȤǍŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ power ǝƵɨȢ
Ȥƾƪź ȚǍſȕ ǝƵɨȢ ȆǁŴȚ ȧǞžƾų ǜǥŮȤȶȢ
.ȢǞŵ ǜŵȶȤ ƾů NjǥƀȢ
ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ power ǝƵɨȢ
.Njǥƶɨ ɬŴȤǍŮ
.Njǥƶɨ ȥƾŹȕ ȚȤ ǞƆƄƉű ȶ ȵȢǍɨ ȥƾŮ ȚȤ ȥȶNjƶɭȶ ǍǬȤȶǍž
.(ɬűȤƾų ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ) [Removable Disk]
(95 Ȩ)
[Removable Disk] ɬŴȤǍŮ
.(ɬűȤƾų ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ)
ȤȚNjƪƀ
Ǎƭų
ǜɳƵž ȥȚǍƄŲȚ ȳNjŸ ȝȤǞǧ ȤȢ ǝɨ ǁŴȚ ɛƾſǍƭų ɬƄǥƯŻǞž ȥȶǍŮ ȲƾƵƄŲȚ ǍǦſƾƪſ ȤȚNjƪƀ ǝƵƴɨ
.ȢǞŵ ɞNjű ȝƾžNjǧ ƾɭ ɆǍž ǝŮ ǍƆƶž ǁŴȚ
ȥȚǍƄŲȚ ȳNjŸ ȝȤǞǧ ȤȢ ǝɨ ǁŴȚ ɛƾſǍƭų ɬƄǥƯŻǞž ȬǞŻǞŽȚ ƿɭǍŻ ȥȶǍŮ ǍǦſƾƪſ Ǎƭų ǝƵƴɨ
.ȢǞŵ ɞNjű ȝƾžNjǧ ƾɭ ɆǍž ǝŮ ǍƆƶž ǁŴȚ ǜɳƵž
ȤȢ ȧǾź ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ .Njǥƶɳſ ȵȢƾƱƄŴȚ ȆǁŴȚ ȴȚǞǥŲ ƾɭ ȴƾƉſȚ ɬɳɭȢǎſ ȤȢ ǝɳǥŽƾŲȤȢ ȧǾź ȥȚ .ȢǞŵ ȵɉǞŴ ȤȢ ɬɭƾƶǥŮ ƿǥŴȕ ȥȶǍŮ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ȵɉǞŴ ɞƾƀ Ǜƪǩ ɬɳɭȢǎſ
ȶ ǜǥŮȤȶȢ ȴȢȚȢ ȤȚǍŻ ȥȚ Ȇǚɭȣ ljſȚǞŴ ȴǞǰƵƀ ɬƇſȚǞŴ ȥȚ ɞǍǥǬǞƴű ɞȚǍŮ ȶ ɬƶƵɭȚ ǚɭǽȢ ǝŮ .Njǥƶɨ ɞȤȚȢȢǞų ȝƾſȚǞǥŲ ȶ ȴƾɨȢǞɨ ȦǍƄŴȢ ȤȢ ȴȕ ȝƾƲƴƯƄž
ƾŮ ƾƵƄŲ ȆɬƇſȚǞŴ ǜǥƶǩ ȥȶǍŮ ȝȤǞǧ ȤȢ .ǜǥŮȤȶȢ ɧǩǞɨ ȝƾƲƴƯƄž ƾɭ ɞǍůƾŮ ȴȢȚȢ ȝȤǞŻ .NjɭǍǥǦŮ ȦƾƵů ǍƄɨȢ
.NjſǞŵ ƿǥŴȕ ȥȶǍŮ ǂŸƾŮ NjƶſȚǞů ɬž ǜǥŮȤȶȢ ɛǍƇƄž ɞȚǎűȚ ȤƾǩȢ ǜǥŮȤȶȢ ȶ ȵNjŵ ȳǍǬ ɞǍůƾŮ ȶ ǜǥŮȤȶȢ ǁŴȚ ǜɳƵž ȝNjž ɬſǽǞŶ ȵȢƾƱƄŴȚ ȝȤǞǧ ȤȢ ɧƶų ǜǥŮȤȶȢ ƾů Njǥƶɳſ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ǝƲǥŻȢ Njƶǩ ɞȚǍŮ ȆȝȤǞǧ ǜɭȚ ȤȢ .ȢȢǍǬ ɬƶź ǑƲſ
.ȢǞŵ
ǝɳǥŽƾŲȤȢ ǚǥƃžǞůȚ ȤȢ ȴȕ ȴȢȚȢ ȤȚǍŻ ǚƅž ȆNjǥƀNjſ ȤȚǍŻ Ȣƾɭȥ ɞƾžȢ ȩǍƯž ȤȢ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ȤȢ ȴȕ ǜƄŵȚnjǬ ȶ NjǥŵȤǞų ǛǥƲƄƉž ǐŮƾů ȩǍƯž ȤȢ ȴȕ ȴȢȚȢ ȤȚǍŻ ȆǁŴȚ ǽƾŮ ȴȕ ɞƾƀ ǝƪǥŵ
ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž Ȣƾɭȥ ɞƾžȢ ȩǍƯž ȤȢ ǜƄźǍǬ ȤȚǍŻ .ɬɭƾžȢ NjɭNjŵ ȝȚǍǥǥưů ƾŮ ɬɭƾƀ ȴƾɳž
.ȢǞŵ ɞȥǞŴ ǐůȕ ȢƾƆɭȚ ȶ ǜǥŮȤȶȢ ɬſȶȤȢ ȝƾƯƭŻ ǝŮ ƿǥŴȕ ȥȶǍŮ
ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž Ȥƾɨ ǜɭȚ .NjǥƀNjſ ȤȚǍŻ ǐŵǞǨ ȴȶȤȢ ȚȤ ȤɉȤƾŵ ƾɭ ȶ ǜǥŮȤȶȢ ȆȵȢƾƱƄŴȚ ȲƾŲ ȤȢ ǁŴȚ ǜɳƵž ɞȤƾɨ ǜǥƶǩ .Njǥƶɳſ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ȤȢ ȝȚǍǥǥưů ȢƾƆɭȚ ȤȢ ɬƯŴ ǝűȶ Ƕǥƀ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ƾɭ ƾƵŵ ǝŮ ɞNjű ȝƾžNjǧ ƾɭ ȶ ɬɳɭǍƄɳŽȚ ɛǞŵ ȆƿǥŴȕ ȆɞȥǞŴ ǐůȕ ȥȶǍŮ ǂŸƾŮ
.ȢǞŵ
ȝƾžNjų ǎɨȚǍž ƾɭ ȵNjƶŵȶǍź ǓŴǞů NjɭƾŮ ƾƷƶů ɞȤȚNjƷǦſ ȶ ȝȚǍǥƵƯů ȳƾƆſȚ ȶ ɬƴųȚȢ ɬŴȤǍŮ
.ȢǍǥǬ ȝȤǞǧ ƩſǞƉžƾŴ ǜǥŮȤȶȢ
ǜɳƵž ȚǍɭȥ ȆNjǥƶɳſ ȵȢƾƱƄŴȚ ɞȤƾƆƱſȚ ƾɭ Țȥ ǐůȕ ɞƾƀȥƾǬ ɬɳɭȢǎſ ȤȢ ȲǞƫƇž ǜɭȚ ȥȚ ƾƱƭŽ .ȢǞŵ ȤƾƆƱſȚ ȥȶǍŮ ǂŸƾŮ ǁŴȚ
ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ .Njǥƶɳſ ȵȢƾƱƄŴȚ ȴȕ ȥȚ ȆǜǥŮȤȶȢ ǝŮ ɬűȤƾų ƽŵ Ǎƀ ƾɭ ȝƾƯɭƾž ȴNjŵ ȢȤȚȶ ȝȤǞǧ ȤȢ .Njǥƶɨ ǕƭŻ ȚȤ ǝɭnjưů Ǖƃƶž ȶ ȧǞžƾų
.NjɭǍǥǦŮ ȦƾƵů ƩſǞƉžƾŴ ǜǥŮȤȶȢ ȝƾžNjų ǎɨȚǍž ƾɭ ȵNjƶŵȶǍź ƾŮ ǏǮŴ
.ȢǞŵ ɬɳɭǍƄɳŽȚ ɛǞŵ ƾɭ ɞȥǞŴ ǐůȕ ȥȶǍŮ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ȚǍɭȥ ȆNjǥƶɳſ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ
ǘɭǍŶ ȥȚ Ȳƾƅž ȴȚǞƶƯŮ ǜǥŮȤȶȢ ȴȶȤȢ Țȥ ǐůȕ ȝƾƯɭƾž ǜƄƈɭȤ ƾɭ ɬűȤƾų ƽŵ ȴȢǍɨ ȢȤȚȶ ȥȚ .NjǥɭƾƵſ ɞȤȚȢȢǞų ɞǍůƾŮ ǝƮƱƇž ƾɭ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȢȶȤȶ
.ȢǞŵ ɬɳɭǍƄɳŽȚ ɛǞŵ ƾɭ ɞȥǞŴ ǐůȕ ȥȶǍŮ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ǍžȚ ǜɭȚ
ȥȶǍŮ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ǍžȚ ǜɭȚ .NjǥɭƾƵſ ɞȤȚȢȢǞų Ǐǥų ɞƾƀ ǁŴȢ ƾŮ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ .ȢǞŵ ɬɳɭǍƄɳŽȚ ɛǞŵ
ȴȕ ȝƾƲƴƯƄž ȶ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ǝƪǥƵƀ .ȢǞŵ ɞȥǞŴ ǐůȕ ȥȶǍŮ ƾɭ ǜǥŮȤȶȢ ǝſNjŮ ǝŮ ƿǥŴȕ ȶ ƾžǍǬ ǐɭȚǎźȚ
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǁŴȚ ƿŴƾƶž ǝɭǞƷů ɞȚȤȚȢ ǝɨ ɬſƾɳž ȤȢ
2
ȝƾűȤNjƶž
ǛƄƉƸŴ ȤȚȢǞƵſ 007
ǝƃƯű ȝƾɭǞƄƇž
007
ȢǞŵ ɬž ǝƄųȶǍź ȚǎƆž
007
ȵȢƾžȕ
ȝƾƸǧǞƫų ɬƁƾŴƾƶŵ 008
ǽƾŮ ȶ Ǟƴű
008
ƿƲŸ
009
ǜƸƁƾǨ
010
ȵȤƾż 5 ǝƵżȢ
010
ȤƾɨȢǞų ǍƵɭƾů Ǵžǽ
011
ǜǥŮȤȶȢ ǁǥƯǤȶ ǍǦſƾƪſ Ǵžǽ
011
ǁŽƾŲ ȢƾƵſ
011
ǝƁnjưů Ǖƃƶž ǝŮ ȲƾƫůȚ 012
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȴȢǍɨ ȢȤȚȶ 014
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬǦſǞǦǩ ǚƵƯŽȚ ȤǞƄŴȢ 015
LCD ǍǦƪɭƾƵſ
ǍǦſƾƪſ 017
Ǟƶž ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȵǞƇſ 018
ǓƃǤ ǁŽƾŲ ȥƾŹȕ 019
ȝǽƾŲ țƾƈƄſȚ
019
ǝžƾſǍŮ ǁŽƾŲ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬǦſǞǦǩ
019
ɞȤȚȢǍŮ ǛƴƸź ǁŽƾŲ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬǦſǞǦǩ
020
ȚNjǧ ȴȶNjŮ ǛƴƸź ǴƸƴɨ ǓƃǤ
020
(ɬŽȚǞƄž ǓƃǤ) ǛƴƸź ǴƸƴɨ ǓƃǤ ȳƾǦƶƀ ȤȢ ǂɳž
021
ȢǍɨ ǁŻȢ ƾƷſȕ ǝŮ NjƁƾŮ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȳƾǦƶƀ ǝɨ ɞȢȤȚǞž 021
3
ǓƃǤ
ȪƾƸƄŲȚ
ȥȶǍŮ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ǁɭƾŸȤ ȳNjŸ ȝȤǞǧ ȤȢ ǝɨ ǁŴȚ ǍƭųǍǨ ɬƄǥƯŻǞž ǍǦſƾǥŮ ȤƾƭųȚ ǝƵƴɨ
.ȢǞŵ ǓŴǞƄž ƾɭ ɬƇƭŴ ƿǥŴȕ
ǐůȕ ȥȶǍŮ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ȵNjɭȢ ƿǥŴȕ ƾɭ ȵNjŵ ȳǍǬ NjŲ ȥȚ ǐǥŮ ȆɬƄƪſ ɞȚȤȚȢ ɞǍůƾŮ .ȢǞŵ ƿǥŴȕ ƾɭ ɞȥǞŴ
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ƿŴƾƶž ɞǍůƾŮ ȥȚ .Njǥƶɨ ɞȤȚȢȢǞų ǐůȕ ȤȢ ɞǍůƾŮ ǜƄųȚNjſȚ ȶ ȴȢȚȢ ȝȤȚǍŲ ȆȵƾůǞɨ ȲƾƫůȚ ȴȢǍɨ ȤȚǍŻǍŮ ȥȚ .Njǥƶɳſ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ǗŽƾƈž ǁƷű ȤȢ ȚȤ ɞǍůƾŮ ǜɭȚ ǍǥŹ ȤȢ .Njǥƶɨ ȟȤƾų ȚȤ ɞǍůƾŮ ȆNjɭȤȚNjſ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ NjƫŻ ɬſǽǞŶ ȝNjž ɞȚǍŮ ȵƾǬǍƀ .NjſƾŴǍŮ ƿǥŴȕ ǜǥŮȤȶȢ ȝƾƯƭŻ ǝŮ ȶ ȵNjŵ ȟȤƾų ɞǍůƾŮ ǁǥŽȶǍƄɳŽȚ Ǖɭƾž ǁŴȚ ǜɳƵž ȝȤǞǧ
ȥȚ ǏǨ .Njǥƶɳſ ȵȢƾƱƄŴȚ ȆǁŴȚ ǍǦɭȢ șƾǥŵȚ ƾɭ ǁŴȢ ƾŮ ȦƾƵů ȤȢ ǝɳǥŽƾŲ ȤȢ ȧǾź ȥȚ .ȢǞŵ ɬǦƄųǞŴ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž .Njǥſǎſ ǁŴȢ ȴȕ ǝŮ ȆȧǾź ȥȚ ȳȶȚNjž ȵȢƾƱƄŴȚ
ǏǨ .Njǥƶɳſ ƾƆŮƾű ȚǍſȕ ȆǁŴȚ ǜŵȶȤ ǜǥŮȤȶȢ ȶ Njǥƶɨ ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ AC ȤɉȤƾŵ ȥȚ ǝɳǥžƾǦƶƀ ǏǮŴ .Njǥƶɨ ȧǞžƾų ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȆǎɭǍǨ ȥȚ ȰǍŮ ǛǥŴ ȴȢȤȶȕ ȤȢ ȥȚ ǐǥǨ ǝƪǥƵƀ ȆȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ
ȪǞŮǍž ȲƾƫůȚ ɞƾƀ ǚŮƾɨ ȶ ƾƀ ǛǥŴ ɬžƾƵů ǝɨ NjɭǞŵ ǜƂƵƭž ȆǜǥŮȤȶȢ ȴȢǍɨ ƾƆŮƾű ȥȚ ǐǥǨ
ȥȶǍŮ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž Ȥƾɨ ǜɭȚ ȳƾƆſȚ ȳNjŸ .NjſȚ ȵNjŵ ȚNjű ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ȆǍǦɭȢ ɞƾƀ ȵƾǦƄŴȢ ǝŮ
.ȢǞŵ ɬɳɭǍƄɳŽȚ ɧŵ ƾɭ ɞȥǞŴ ǐůȕ ȥȶǍŮ ȶ ƾƀ ǚŮƾɨ ȶ ƾƀ ǛǥŴ ǝŮ ƿǥŴȕ
ƾŮ ȦƾƵů ȥȚ ȆǜǥŮȤȶȢ ȤȢ ɬŽƾƵƄŲȚ ɬƶź ǑƲſ ȥȶǍŮ ȶ Ȥƾů ɞƾƀ ǏɳŸ ǜƄźǍǬ ȥȚ ɞǍǥǬǞƴű ɞȚǍŮ .Njǥƶɨ ɞȤȚȢȢǞų ȴȕ ǐŵǞǨ ƾɭ ǜǥŮȤȶȢ ǎƶŽ
.Njǥƶɨ ǎǥƀǍǨ ȧǾź ƾɭ ǎƶŽ ȴȢǍɨ ȢȶNjƉž ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȳƾǦƶƀ ȤȢ ǜɭȚ .NjɭǞŵ ǝűȚǞž Ǎɭȥ ȢȤȚǞž ƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ǜǥɭƾǨ ɞƾƀƾžȢ ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȳƾǦƶƀ ǝŮ ɞƾžȢ ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ ǏǨ ƿƴŹȚ ȶ Njƶɭȕ ɬƵſ ȢǞűȶ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ɬƶź ǑƲſ ǁƴŸ ǝŮ ȢȤȚǞž
.NjſǞŵ ɬž ȯǍŶǍŮ ɬŽǞƵƯž
ƩſȤ ȥȚ ȝȶƾƱƄž ɬɨNjſȚ ƾƀ ƩſȤ ȶ NjƪɳŮ ȚȥȚȤȢ ǝŮ ɬɨNjſȚ LCD ȤǞƄǥſƾž ȴȢǞƵſ ǜŵȶȤ .Njƶƶɨ ȵǞƴű ȵɉǞŴ ɬƯǥƃŶ
ǍŮ ɬɨNjſȚ ȴƾžȥ ȝNjž ɞȚǍŮ ɬƴƃŻ ǍɭǞƫů ȥȚ ɞȚ ǝƀȚȶ ǁŴȚ ǜɳƵž ȆǁǥƯǤȶ Ǎǥǥưů ȳƾǦƶƀ ǝŮ .ȢNjƶƃŮ ǐƲſ ǝƇƱǧ
ɞȚȤȚȢ ɞƾƀ ȝȤƾɨ ȴȢȚȢ ȤȚǍŻ ȥȚ .Njǥƶɨ ɞȤȚȢȢǞų ǜǥŮȤȶȢ Ȥƾƶɨ ȤȢ ɞȤƾƃƄŸȚ ɞƾƀ ȝȤƾɨ ȴȢȚȢ ȤȚǍŻ ȥȚ .NjǥɭƾƵſ ɞȤȚȢȢǞų ǜǥŮȤȶȢ Ȥƾƶɨ ȤȢ ɬƉǥŶƾƶưž ȤȚǞſ
ȲƾƵƄŲȚ ǝŮ ǝſƾɭȚȤ ȆȢǞŵ ǚƫƄž ǝſƾɭȚȤ USB ȝȤǞǨ ǝŮ ɬƶǥǨ 20 ȵNjƶƶɨ ǚƫƄž ǝɨ ɬůȤǞǧȤȢ ǝſƾɭȚȤ USB ȝȤǞǨ ǝŮ ȚȤ ɬƶǥǨ 20 ȵNjƶƶɨ ǚƫƄž ȵƾǦǰǥƀ .ȢǞŵ ɬž ɬƶź ǑƲſ ȤƾǩȢ Ȣƾɭȥ
.Njǥƶɳſ ǚƫƄž
ȝƾűȤNjƶž
ǛɭǍź ɞƾƵƶƀȚȤ
039
ȴȕ ǛƸƮƶů ɞȚǍŮ ǜƸŮȤȶȢ ɞƾƀ ǝƵɨȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ 022
ȤƾżȢǞų ȦǞżǞź ȬǞſ
039
Power ǝƵɨȢ 022
ȸȤȚȢǍƃƉƳŸ ǙƃŴ ǍǦŮƾƈƄſȚ
041
Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ 023
ǍɭǞƫů ǛǥƮƶů
041
NjƶƵŵǞƀ ǝƵɨȢ 023
DIS
042
ǁŽƾŲ ǒɭǞƯů 023
Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǛɭǍź ǍǥǬ ȧȥǍŽ
042
T/W ȳȶȥ ǝƄŴȢ 024
ȚNjǧ ǝƮźƾŲ
043
ǽƾŮ / (DISP) ȝƾŸǾŶȚ ǝƵɨȢ 025
ȚNjǧ ǓƃǤ
043
ǜƸƁƾǨ / ȶǍżƾž ǝƵżȢ 026
ȚNjǧ ȴȶNjŮ ǛƴƸź ǴƸƴż ǓƃǤ
044
ȦǞżǞź ǚƱŻ 027
Ǵǩ / ȧǾź ǝƵżȢ 027
ȚNjǧ ȸǞƶž 045
ȚNjǧ 045
ȝƾƵǥƮƶů
ǁŴȚȤ / ǍƵƁƾů ǗƴŴ ǝƵżȢ 029
Ǟƶž ǝƵżȢ 031
ȚNjǧ ɞNjƶƴŮ
045
ɞȥƾŹȕ ɞȚNjǧ
045
Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ
045
ƾƀȢǍɳƴƵŸ ȴȢǍɨ ȲƾƯź ɞȚǍŮ MENU ǝƵɨȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȵǞƇſ
032
ƿƸŮ ȸȚNjǧ
045
ɬƀȢȤǞſ ǛƸƮƶů
032
ɞȚNjǧ
046
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
033
ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ
046
ISO
034
ȝƾƵƸƮƶů ɞǞƶž 046
ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů
034
ǍǦƪɭƾƵſ 046
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
036
AF
OK ǝƵżȢ 031
ƾƀȢǍɳƴƵŸ 031
ȴƾŮȥ
046
ǛƴƸź ǁƸƱƸɨ / ǁƸƱƸɨ
037
ȢǍɳƴƵŸ ȠǍŵ
046
ACB
037
ɞȥƾŹȕ ǍɭǞƫů
047
ɬƆƶŴȤǞſ
038
ǍǦƪɭƾƵſ ɬƶŵȶȤ
047
ɬŽȚǞƄž ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ
038
4
ȝƾűȤNjƶž
056
ǕɭǍŴ ɞƾƵſ
047
ǽƾŮ / (DISP) ȝƾŸǾŶȚ ǝƵɨȢ 059
NjƶƵŵǞƀ ȳǞƃŽȕ
ǐɭƾƵſ ȵǍǥųȣ
047
OK ǝƵɨȢ / ǂɳž ȶ ǐƈǨ ǝƵɨȢ 059
5
ȝƾƵǥƮƶů 048
MENU / ǜǥɭƾǨ / ǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ 060
ǝƮźƾŲ ȴȢǍɨ ǁžǍź
048
ȯnjŲ ǝƵżȢ 060
ɞȥȚNjſȚ ȵȚȤ
048
LCD ȤǞƄƸſƾž ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ǐƈǨ ǁƸƴŮƾŻ ǛƸƮƶů 061
NJƁȤƾů / ǐƁƾƵſ ȬǞſ / ǁŸƾŴ / NJƁȤƾů ǛƸƮƶů
049
ǐɭȚǍɭȶ 063
ɬſƾžȥ ǝƲƭƶž
049
ǚƁƾź ȳƾſ
049
ȢNjƆž ȸNjƶŮǎƁƾŴ
063
ǍƁǞƫů ȴNjſƾųǍǩ
064
ǓƃǤ NJƁȤƾů ǜƄŵǞſ
050
ɞȤȚȢǍƃƉƳŸ ǙƃŴ ǍǦŮƾƈƄſȚ
064
ǜƸŮȤȶȢ ɧƸůƾžǞůȚ ȴȢǍɨ ȧǞžƾų
050
ǍɭǞƫů ǛǥƮƶů
065
ɧƸůƾžǞůȚ ȦǞɨǞź Ǵžǽ
051
ǐɭƾƵſ 067
ǞƁNjƁȶ ɬűȶǍų ȬǞſ țƾƈƄſȚ
051
ǝſƾǬNjƶǩ NjɭǾŴȚ ǐɭƾƵſ ȬȶǍŵ 067
USB ǛǥƮƶů
052
Ǟŵ NjƁǾŴȚ ǠƄŽǞž ȬȶǍŵ
067
ǍƁȶƾƫů țƾƈƄſȚ
068
NjƸƶż ȸNjƶŮǍƳƸǨ ȚȤ ǝſƾǬNjƶǩ NjɭǾŴȚ ǐɭƾƵſ ȸƾƷƄƳźȚ
068
ǐƈǨ ǝƱŻȶ ǛƸƮƶů
ǝƶƸžȥ ǠƲƸŴǞž ǛƸƮƶů
ǐƈǨ ǁŽƾŲ ȲƾƵŸȚ 053
ǁŮƾŰ ǍƁȶƾƫů ǐƈǨ
053
069
ǛƴƸź ǴƸƴɨ ǐƈǨ
053
069
ǛƴƸź ǴƸƴɨ ǍǰǮɨ ȢǍɳƴƵŸ
054
ǚɭƾź ɞƾƀ ǝƶɭǎǬ 069
ȵNjŵ ǓƃǤ ɞȚNjǧ ǐƈǨ
054
ȚNjǧ ǁŵȚȢȢƾƁ ǐƈǨ
055
ƾƀ ǏɳŸ ȯnjŲ
069
Ǎɭȶƾƫů ȥȚ ǁƮźƾƇž
070
LCD
ȚNjǧ ǁŵȚȢȢƾƁ
070
ǜƸŮȤȶȢ ǛƸƮƶů ȸȚǍŮ ǜƸŮȤȶȢ ȸƾƀ ǝƵżȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ 056
DPOF
071
ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝƵɨȢ 056
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɬǮɨ
073
ȴȢǍɨ ɆȤǎŮ ǝƄŴȢ /ɧǩǞɨ Ǎɭȶƾƫů 056
ǍǦƪƁƾƵſ ǍǦſƾƪſ 055
ǐƈǨ
ȝƾűȤNjƶž
ȤȚǎźȚ ȳǍſ ȵȤƾŮȤȢ 091
NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ 074
ȵƾǦƄŴȢ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ƿƫſ 092
NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ ǐɭƾƵſ 074
ǝſƾƁȚȤ ǁŽƾŲ ȬȶǍŵ 094
NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ Ȥƾɨ ǝŮ ȬȶǍŵ 075
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȴȢǍɨ ȟȤƾų 097
ȝǽƾŲ țƾƈƄſȚ
075
098
NjƶƵŵǞƀ ȤƾɨȢǞų ǁŽƾŲ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȵǞƇſ
076
ɞȚǍŮ USB ȤǞƁȚȤȢ ƿƫſ 101
NjƶƵŵǞƀ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǁŽƾŲ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȵǞƇſ
077
Samsung Master
MAC
MAC
ɞȚǍŮ USB ȤǞƁȚȤȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ 101
ȲȶȚNjƄž ȝǽȚǞŴ 102
NjƶƵŵǞƀ ɞǞƶž ǛǥƮƶů 077
NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ
ǛǥƮƶů ǁŽƾŲ
NjƶƵŵǞƀ
ǐƈǨ ǁŽƾŲ
NjƶƵŵǞƀ
NjƶƵŵǞƀ ǐƈǨ ɞǞƶž ǛǥƮƶů 079
NjƶƵŵǞƀ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǐɭƾƵſ 079
PictBridge 080
PictBridge
ǍƁǞƫů țƾƈƄſȚ : PictBridge 081
Ɂƾǩ ȝƾƵǥƮƶů : PictBridge 081
ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů : PictBridge 082
ǛƷž ȝƾɳſ 082
ǝƵǥƵǤ
ȤȚNjƪƀ ǍǦſƾƪſ 084
ȝƾžNjų ǎɨȚǍž ƾŮ ȦƾƵů ȥȚ ǐƸǨ 085
ȝƾƫƈƪž 087
ȤȚǎźȚ ȳǍſ ȝƾƇƸǤǞů 090
ȤȚǎźȚ ȳǍſ
ǛƄƉƸŴ ȝƾƸƬƄƲž 090
6
ǛƄƉƸŴ ȤȚȢǞƵſ
ȆɞȤƾƸƄųȚ ȝǽǞƫƇž NjƁǍų ɞȚǍŮ .NjŵƾŮ ȝȶƾƱƄž ǁŴȚ ǜɳƵž ǝƲƭƶž Ǎƀ ǝŮ ǝűǞů ƾŮ ǝƃƯű ȴȶȤȢ ȝƾƁǞƄƇž .NjƁȤȚȢ ȤƾƸƄųȚ ȤȢ ȚȤ ǁŴȤȢ ȝƾƁǞƄƇž ǝɨ NjƁǞŵ ǜƂƵƭž ȆȲǞƫƇž ǜƁȚ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ ǐƸǨ
.NjƶŵƾŮ ǝƄŵȚȢ ȝȶƾƱů ȢǞų ɬƴǧȚ Ǎƀƾŷ ƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ȆǍɭȥ ȵNjŵ ȵȢȚȢ ȴƾƪſ ɬƃſƾű ǚɭƾŴȶ ȶ ȝƾƯƭŻ .NjƁǍƸǦŮ ȦƾƵů ƩſǞƉžƾŴ ȝƾžNjų ǎɨȚǍž ƾƁ ƩſǞƉžƾŴ ȝǽǞƫƇž ȧȶǍź ǚƇž ǜƁǍƄɳƁȢǎſ ƾŮ
ǝƃƯűȝƾɭǞƄƇž
ȤȚǎźȚ ȳǍſ ɞȢ ɬŴ
(91 Ȩ)
ǜǥŮȤȶȢ NjƶŮ
USB ǚŮƾɨ / AC ȤǞƄǨȚȢȕ
ɉȤƾŵ ǚŮƾŻ ɞǍůƾŮ
ǜǥŮȤȶȢ
ƾƵƶƀȚȤ ǝǩǍƄźȢ
ȲǞƫƇž ǝžƾſ ǁſƾƵǤ
ȢǞŵɬžǝƄųȶǍźȚǎƆž
AV ǓŮȚȤ ǛǥŴ
7
ƞŮȤȶȢ Ǘǥɨ
SD/SDHC/MMC
(16 Ȩ) ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ
ȝƾǥǧǞƫų ɬɭƾŴƾƶŵ
ǽƾŮ ȶ Ǟƴű
(ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ) T ȳȶȥ ǝƄŴȢ
(ɞȤǞůƾǥƶǥž ǍɭǞƫů) W ȳȶȥ ǝƄŴȢ
POWER ǝƵɨȢ
Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ
ǞǬNjƶƴŮ
NjƶƵŵǞƀ ǝƵɨȢ
ȧǾź
AFǴžǽ / ȤƾɨȢǞų ǍƵɭƾů
USB / AV / DC ȲƾƶǥžǍů
ǎƶŽ Ȥȶƾż /ǎƶŽ
ǜźȶǍɳǥž
8
ȝƾǥǧǞƫų ɬɭƾŴƾƶŵ
ƿƲŸ
ǜǥŮȤȶȢ ǁǥƯǤȶ ǍǦſƾƪſ Ǵžǽ
ǁŽƾŲ ǒɭǞƯů
LCD ǍǦƪɭƾƵſ
ǚǧȶ ǚƇž
ǜǥŮȤȶȢ NjƶŮ ȴȢǍɨ
ȵȤƾż 5 ǝƵżȢ
ȯnjŲ ǝƵżȢ
MENU ǝƵżȢ
ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝƵɨȢ
9
ȝƾǥǧǞƫų ɬɭƾŴƾƶŵ
ǜǥɭƾǨ
ȵȤƾż 5 ǝƵżȢ
ɞǍůƾŮ ǝƮƱƇž
ǽƾŮ /ȝƾŸǾŶȚ ǝƵżȢ
OK ǝƵżȢ
ȤƾżȢǞų ǛƸƮƶů ǝƵżȢ
ǁŴȚȤ /ȴƾžȥ
Ǵǩ /ǐƴź ǝƵżȢ
ȵNjſȤȚNjƷǦſ
ɞǍůƾŮ
ǜƸƁƾǨ / ȶǍżƾž ǝƵżȢ
ɞǍůƾŮ ǝƮƱƇž țȤȢ
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǜƄźǍǬ ȤȚǍŻ ǚƇž
ǝɭƾǨ ǝŴ ȲƾƫůȚ ǚƇž
ǁɨǍŲ ȵNjŵ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ ǽƾŮ ȤȢ ǝɨ ɬƄƷű ȤȢ ȚȤ țȤȢ ȆɞǍůƾŮ ǝƮƱƇž țȤȢ ȴȢǍɨ ȥƾŮ ɞȚǍŮ Ä
.NjǥƀȢ
10
ȝƾǥǧǞƫų ɬɭƾŴƾƶŵ
ǁŽƾŲ ȢƾƵſ
.NjƸƶż ǝƯűȚǍž 75/19 ǝƇƱǧ ǝŮ ǜƸŮȤȶȢ ǁŽƾŲ ǛƸƮƶů ȢȤǞž ȤȢ ǍƄƪƸŮ ȝƾŸǾŶȚ ƿƉż ȸȚǍŮ
Ǜƴǥź
ǝžƾſǍŮ
ǁŽƾŲ
ȢƾƘ
NjƶƵŵǞƀǛƴǥź
NjƶƵŵǞƀɧǥůƾžǞůȚ
NjƶƵŵǞƀǁŽƾŲ
ȢƾƘ
ȤƾɨȢǞų ǍƵɭƾů Ǵžǽ
ȝƾƇǥǤǞů
ǁǥƯǤȶ
.Njſȥ ɬž ɧƵƪǩ ɧɭ ǝǥſƾŰ Ǎƀ Ǵžǽ ȆɬɭȚNjƄŮȚ ǝǥſƾŰ 8 ɬŶ ǁŸǍƉŮ Ǵžǽ ȆǍųȕ ǝǥſƾŰ 2 ɬŶ - ȲƾŲ ȤȢ
.Njſȥ ɬž ɧƵƪǩ ǝǥſƾŰ 0.25 ǚǧȚǞź ȤȢ ȴȢȥ ɧƵƪǩ
ȢƾƵſ
ǝǥſƾŰ 0.25 ǚǧȚǞź ȤȢ ǝǥſƾŰ 2 ȝNjž ǝŮ Ǵžǽ ȆǏɳŸ ǜƄźǍǬ ȥȚ ǐǥǨ ȲƾŲ ȤȢ
.Njſȥ ɬž ɧƵƪǩ ɞȚ ȴȢȥ ɧƵƪǩ
ȶ ȢǞŵ ɬž ǝƄźǍǬ ǏɳŸ ǝǥſƾŰ 10 ȥȚ ǏǨ ȚȢȶNjŲ ȲƾŲ ȤȢ
.ȢǞŵ ɬž ǝƄźǍǬ ȳȶȢ ǏɳŸ ȆNjƯŮ ǝǥſƾŰ 2 ȴȢȥ ɧƵƪǩ
ȢǞŵ ɬž ǂŸƾŮ ȤȶȢ ȵȚȤ ȥȚ ȲǍƄƶɨ ɞȶȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ȲƾŲ ȤȢ
.ȢǞŵ ȢƾƆɭȚ ǏɳŸ ǜƄźǍǬ ȥȚ ǐǥǨ ɞȚ ǝǥſƾŰ 2 Ǎǥųƾů ɧɭ ȴȢȥ ɧƵƪǩ
ǜǥŮȤȶȢ ǁǥƯǤȶ ǍǦſƾƪſ Ǵžǽ
ȝƾƇǥǤǞů
ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ȢǞŵ ɬž ȧǞžƾų ȶ ǜŵȶȤ ɬſƾžȥ Ǵžǽ
.ȢǍǥǦŮ ǏɳŸ ǁŴȚ ȵȢƾžȕ
ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ȶ Njſȥ ɬž ɧƵƪǩ ǏɳŸ ȴNjŵ ȵǍǥųȣ ǜǥŲ ȤȢ Ǵžǽ
.ȢǞŵ ɬž ȧǞžƾų ȵȤƾŮȶȢ ȆǁŴȚ ȵȢƾžȕ ȳȶȢ ǏɳŸ ǜƄźǍǬ ɞȚǍŮ ǜǥŮȤȶȢ
ǁǥƯǤȶ
ǁŴȚ ǜŵȶȤ ǜǥŮȤȶȢ
ȆNjǥƄźǍǬ ǏɳŸ ǝɳſȕ ȥȚ ǏǨ
ǝŮ ȥƾŹȕ ȥȚ ǏǨ LCD ǍǦƪɭƾƵſ) .ȢǞŵ ɬž ǜŵȶȤ Ǵžǽ
(ȢǞŵ ɬž ȧǞžƾų ȵƾǦƄŴȢ Ȥƾɨ
ȲƾŲ ȤȢ ȧǾź ɞǍůƾŮ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ
ǁŴȚ ȴNjŵ ɉȤƾŵ
USB ǚŮƾɨ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ
ȢǞŵ ɬž ǚƫƄž ǝſƾɭȚȤ ǝŮ
(ȢǞŵ ɬž ȧǞžƾų LCD ǍǦƪɭƾƵſ) .Njſȥ Ǡž ǙƵƪǩ Ǵžǽ
ǝſƾɭȚȤ ǘɭǍŶ ȥȚ ȵȢȚȢ ȲƾƲƄſȚ
.Njſȥ Ǡž ǙƵƪǩ Ǵžǽ
USB ǚŮƾɨ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ
ȢǞŵ ɬž ǚƫƄž ǍǦǨƾǩ ǝŮ
ǜƄźǍǬ ǁƶƁǍǨ ȲƾŲ ȤȢǍǦǨƾǩ ǠƄŻȶ
ǁŴȚ
.Njſȥ Ǡž ǙƵƪǩ Ǵžǽ
.Njſȥ Ǡž ǙƵƪǩ Ǵžǽ
(ǁŴȚ ȵȢǞƵſ ȦǞɨǞź ȵɉǞŴ ɞȶȤ ǍŮ ǜǥŮȤȶȢ).ȢǞŵ ɬž ǜŵȶȤ Ǵžǽ
11
(ǁŴȚ ȵȢǍɳſ ȦǞɨǞź ȵɉǞŴ ɞȶȤ ǍŮ ǜǥŮȤȶȢ).Njſȥ Ǡž ǙƵƪǩ Ǵžǽ
ȢǞŵ ɬž ȲƾƯź AF ǝɨ ɬžƾǦƶƀ
ǝɭnjưůǕƃƶžǝŮȲƾƫůȚ
.ɞǍůƾŮ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȢȤǞž ȤȢ ɞȤȶǍǤ ȝƾŸǾŶȚ
.Njǥƶɨ ȧǞžƾų ȚǍſȕ ȆNjǥƶɨ ɬƵſ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ .Njǥƶɨ ȟȤƾų ȚȤ ɞǍůƾŮ ƾƱƭŽ ȆNjǥƶɨ ɬƵſ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬſǽǞŶ ȝNjž ɞȚǍŮ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ǍǬȚ ȴȶȤȢ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ ȶ NjƶƀȢ ɬž ǁŴȢ ȥȚ ȚȤ ȢǞų ǁǥƴŮƾŻ ȴƾžȥ ȤnjǬ ȤȢ ƾƀ ɞǍůƾŮ
.Njƶƶɨ ǁƪſ ǁŴȚ ǜɳƵž NjƶſƾƵŮ ǜǥŮȤȶȢ
ǍƵŸ ȶ ȢȤȚnjǦŮ ǍǥŰƾů ɞǍůƾŮ ɬɭȚȤƾɨ ɞȶȤ ǍŮ NjſȚǞů ɬž (ǝűȤȢ ǍƱǧ Ǎɭȥ) ǜǥɭƾǨ ɞƾžȢ .NjƀȢ ǐƀƾɨ ȚȤ ɞǍůƾŮ
.ȢȢǍǬ ɬž ȥƾŮ ɬƯǥƃŶ ǁŽƾŲ ǝŮ ɞȢƾŸ ɞƾžȢ ȤȢ ǽǞƵƯž ɞǍůƾŮ ǜɭȚ .ȢǞŵ ȳǍǬ ȴȕ ǝſNjŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ȝNjž ɬſǽǞŶ ȵȢƾƱƄŴȚ ȝȤǞǧ ȤȢ .ǁŴȚ ɬƯǥƃŶ Ǿžƾɨ ǍžȚ
ǚŮƾɨ ȴȚǞƶŸ ǝŮ ȴȕ ȥȚ NjǥſȚǞů ɬž ȆNjǥŵƾŮ ȵȢǍɨ ǚǧȶ USB ǚŮƾɨ ǝŮ ȚȤ AC țȶƾƶƄž ȰǍŮ ȤǞƄǨȚȢȕ ǍǬȚ .Njǥƶɨ ȢNjƆž ɉȤƾŵ ȴȕ ƾŮ ȚȤ ɬɨNjɭ ɞƾƀǍůƾŮ ȶ ȵȢǍɨ ȵȢƾƱƄŴȚ AC țȶƾƶƄž ȰǍŮ
:AC ǚŮƾż ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜƁȚ .NjƸƶż ǚǧȶ USB ǚŮƾż ǝŮ ȚȤ AC ȤǞƄǨȚȢȕ
ȵȢƾƱƄŴȚ ȰǍŮ ǚŮƾż ȴȚǞƶŸ ǝŮ ȴȚǞů Ǡž ȚȤ ǝƴƸŴȶ
.ȢǍż
:USB ǚŮƾż ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȵǍƸųȣ ȸƾƀǍƁǞƫů NjƶƁȚǞů Ǡž .NjƁȤȶƾƸŮȤȢ ȚȤ AC ȤǞƄǨȚȢȕ
NjƸƶż ȢǞƴſȚȢ ȢǞų Ǡƫƈŵ ǍůǞƸǮžƾż ȤȢ ȚȤ ȵNjŵ
ȚȤ ȢǞų ǜƸŮȤȶȢ ȰǍŮ USB ǚŮƾż ǘƁǍŶ ȥȚ ƾƁ (94 Ȩ)
.NjƸƶż ǝƁnjưů
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ȆȢǞŵ ɬž ǝǣȚȤȚ ƾƵŵ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ƾŮ ȵȚǍƵƀ ǝɨ SLB-07A ɞɉȤƾŵ ɞǍůƾŮ ȥȚ NjɭƾŮ
.Njǥƶɨ ɉȤƾŵ ȚȤ ɞǍůƾŮ ȆǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ ǐǥǨ ƾƵƄŲ
SLB-07A ɉȤƾŵ ǚŮƾŻ ɞǍůƾŮ ȝƾƫƈƪž SLB-07A
ȬǞſ
720mAh
ǁǥźǍŷ
ɉƾƄŽȶ
ɉȤƾŵ ɞȚǍŮ ȳȥǽ ȴƾžȥ
3.7V
ǝƲǥŻȢ 120 ȚȢȶNjŲ
SLB-07A ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ
ǓɭȚǍŵ
ȲNjž
ȴǞɭȚ ȳǞǥƄǥŽ
ȝȤǞǧ ȤȢ ɞǍůƾŮ ǍƵŸ ȶ ƾƀ ǏɳŸ ȢȚNjƯů / ɞǍůƾŮ ǍƵŸ
ƾƀ ǏɳŸ ȢȚNjƯů
Ȇǚžƾɨ ɉȤƾŵ ƾŮ ɞǍůƾŮ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȝȤǞǧ ȤȢ
Ȇ12M ǍɭǞƫů ȵȥȚNjſȚ ȆɧǥůƾžǞůȚ ǁŽƾŲ
ǏɳŸ Ǎƀ ȴƾǥž ɬſƾžȥ ǝƴǧƾź ȆțǞų ǍɭǞƫů ǁǥƱǥɨ
ǝǥſƾŰ 30 : ǏɳŸ 100 ȢȶNjŲ ȤȢ ǚŻȚNjŲ
ǁŮƾŰ ǍɭǞƫů
ȴƾǥž ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ǚƇž Ǎǥǥưů
200 ȢȶNjŲ /
.ǏɳŸ Ǎƀ ǜƄźǍǬ ȥȚ ǏǨ ǝƴů ȶ NjɭȚȶ
.ȳȶȢ ǏɳŸ ȤȢ ȧǾź ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ
ǏǮŴ ȶ ǝƲǥŻȢ 5 ɞȚǍŮ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ
.ǝƲǥŻȢ 1 ɞȚǍŮ ȴȕ ȴȢǍɨ ȧǞžƾų
ǚžƾɨ ɉȤƾŵ ƾŮ ɞǍůƾŮ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȝȤǞǧ ȤȢ
592x800 ǍɭǞƫů ȵȥȚNjſȚ ǏɳŸ 80 ȢȶNjŲȤȢǚŻȚNjŲ
ǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 20
Ǜƴǥź
ǁŴNjŮ ƩſǞƉžƾŴ ǁɨǍŵ ȤȢ ȢȤȚNjſƾƄŴȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȶ ǓɭȚǍŵ ǁƇů ȳƾŻȤȚ ȶ ȢȚNjŸȚ ǜɭȚ Ä
.Njƶɨ Ǎǥǥưů ǍŮƾɨ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ɞƾƀ ȧȶȤ ƿƉŲ ǍŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ȶ ȵNjžȕ
12
ǝɭnjưůǕƃƶžǝŮȲƾƫůȚ
ȢȤȚȶ ȥȚ ȶ Njǥƶɨ ɬŴȤǍŮ ȚȤ ȲƾƫůȚ ǁƷű ȆAC ȤǞƄǨȚȢȕ ƾɭ ǚŮƾɨ ȴȢǍɨ ǚƫƄž ȥȚ ǐǥǨ ƾɭ ǚŮƾɨ ǝŮ ƿǥŴȕ ȴNjžȕ ȢȤȚȶ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž Ȥƾɨ ǜɭȚ .NjǥɭƾƵſ ǎǥƀǍǨ Ȥƾƪź ȴȢǍɨ
.ȢǞŵ ǜǥŮȤȶȢ
ȤǞƄǨȚȢȕ ȤȢ ɉȤƾŵ ǍǦſƾƪſ ȢǞɭȢ ȆɉȤƾŵ ǚŮƾŻ ɞǍůƾŮ ȴȢǍɨ ȢȤȚȶ ȥȚ ǏǨ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ ǁŴȤȢ ȚȤ ɞǍůƾŮ ǝɨ NjɭǞŵ ǜƂƵƭž ƾƱƭŽ Njſȥ ɬƵſ ɧƵƪǩ ƾɭ ȵNjƪſ ǜŵȶȤ AC
.NjɭȚ ȵȢǍɨ ȢȤȚȶ
ɉȤƾŵ ǚžƾɨ ȤǞƭŮ ɞǍůƾŮ ȆNjǥƶɨ ɉȤƾŵ ȚȤ ɞǍůƾŮ ǁŴȚ ǜŵȶȤ ǜǥŮȤȶȢ ǝɳǥŽƾŲ ȤȢ ǍǬȚ .Njǥƶɨ ȧǞžƾų ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȆɞǍůƾŮ ȴȢǍɨ ɉȤƾŵ ȳƾǦƶƀ ȤȢ .ȢǞŵ ɬƵſ
AC ȤǞƄǨȚȢȕ ȤȢ ɉȤƾŵ ǍǦſƾƪſ ȢǞɭȢ
.ȢǞƪſ ɉȤƾŵ ɞǍůƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ǚɭȣ ǕŻȚǞž ȤȢ
.ǁŴȚ ȵȢǞƃſ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ǝŮ ǘƴƯƄž ǝɨ USB ǚŮƾɨ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȳƾǦƶƀ
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ȵNjŵ ǝǣȚȤȚ USB ǚŮƾɨ ȥȚ
.ȢǞŵ ǚƫƄž ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ƾƵǥƲƄƉž ǜǥŮȤȶȢ .USB țƾƀ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȳƾǦƶƀ
.NjƶŵƾŮ ȵNjŵ ǚƫƄž ǝſƾɭȚȤ ǝŮ USB ǘɭǍŶ ȥȚ ǍǦɭȢ ɞƾƀ ȵƾǦƄŴȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ
.Njǥƶɨ ȚNjű ȚȤ NjſȚ ȵNjŵ ǚƫƄž ǝſƾɭȚȤ ǝŮ USB ǘɭǍŶ ȥȚ ǍǦɭȢ ɞƾƀ ȵƾǦƄŴȢ
ȚȤ ȴȕ NjſȚǞů ɬƵſ ǍůǞǥǮžƾɨ ȆNjǥƶɨ ǚǧȶ ǍůǞǥǮžƾɨ ɞǞƴű USB ȝȤǞǨ ǝŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ǍǬȚ
ǝƄźǍǬ ȤȚǍŻ ǍůǞǥǮžƾɨ ǁƪǨ ȤȢ ǝɨ USB ɞƾƷůȤǞǨ ȥȚ ȵȤȚǞƵƀ ȆǜɭȚǍŮƾƶŮ .NjƀȢ Ǒǥƈƪů
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ NjſȚ
ǁɭƾŸȤ (5V, 500mA) ȚȤ ȰǍŮ ɬűȶǍų ȢȤȚNjſƾƄŴȚ ȆǝſƾɭȚȤ USB ȝȤǞǨ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ
.ȢǞƪſ ɉȤƾŵ ǜǥŮȤȶȢ ǁŴȚ ǜɳƵž ȆNjƶɳſ
ȴȢǍɨ ɉȤƾŵ ǍǦſƾƪſ ȢǞɭȢ
ǁŴȚ ǜŵȶȤ ǎžǍŻ ȢǞɭȢ
ɉȤƾŵ ȲƾŲ ȤȢ
ǁŴȚ ǜŵȶȤ ǎƃŴ ȢǞɭȢ
.ǁŴȚ ȵNjŵ ǚžƾɨ ɉȤƾŵ
Njſȥ ɬž ɧƵƪǩ ƾɭ ǁŴȚ ȧǞžƾų ƩſȤ ɬƆſȤƾſ LED
ɉȤƾŵ ȤȢ ƾƭų
ȴƾƵƀ ȤȢ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȆNjǥƶɨ ɬž ȢȤȚȶ ȴȢǍɨ ɉȤƾŵ ɞȚǍŮ ǁŴȚ ȵNjŵ ɬŽƾų Ǿžƾɨ ǝɨ ȚȤ ɞǍůƾŮ ǍǬȚ ȥȚ ǐǥǨ .ȢǞƪſ ǜŵȶȤ ɞǍůƾŮ ǜǥɭƾǨ ǁǥźǍŷ ǚǥŽNjŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ǜǥŮȤȶȢ .Njǥƶɳſ ǜŵȶȤ ǝƮƇŽ
.ȢǞŵ ɉȤƾŵ ǝƲǥŻȢ 10 ǚŻȚNjŲ NjɭƾŮ ɞǍůƾŮ Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ǝɳƶɭȚ
ǝƲǥŻȢ Njƶǩ ɞȚǍŮ ƾƷƶů ǝɨ Njǥƶɨ ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ ɞȚ ȵNjŵ ɬŽƾų Ǿžƾɨ ɞǍŶƾŮ ȥȚ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ .Njǥƶɳſ ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź ȶ NjǥɭƾƵƶſ ȵȢƾƱƄŴȚ Ǜƀ ǍŴ ǁƪǨ ȧǾź ȥȚ ȆǁŴȚ ȵNjŵ ȢNjƆž ɉȤƾŵ
ǚŮƾŻ ȸǍůƾŮ ǝż ȚǍǩ ȑȢǞŵ ȧǞžƾų ǁŴȚ ǜƳƵž ǜƸŮȤȶȢ ȰǍŮ ȆNjŵƾŮ ȵNjŵ ȢȤȚȶ ȤɉȤƾŵ ǍǬȚ ǠƄŲ
.Njƶż Ǡž ǠŽƾų ɉȤƾŵ ȵȤƾŮȶȢ ɉȤƾŵ
13
ɞɉȤƾŵ ɞǍůƾŮ ȴȢǍɨ ɉȤƾŵ ɬǦſǞǦǩ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȴȢǍɨ ȢȤȚȶ
ǝɭnjưů Ǖƃƶž ǝŮ ȲƾƫůȚ
.Njǥƶɨ ȢȤȚȶ ȆNjǥƶǥŮ ɬž ǍɭǞƫů ȤȢ ǝɨ ǝſǞǦſƾƵƀ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ .Njǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ȆȵNjžȕ ǍɭǞƫů ȤȢ ǝɨ ǝſǞǦſƾƵƀ ȚȤ ɞǍůƾŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȆǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȴȢǍɨ ȢȤȚȶ ȥȚ ǐǥǨ .Njǥƶɨ ȧǞžƾų
ǁƵŴ ǝŮ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɬɭǞƴű ǐƈŮ (LCD ȤǞƄǥſƾž) ǜǥŮȤȶȢ ɬƄƪǨ ǐƈŮ
ɬɭǞƴű ǁƵŴ ǝŮ ȚȤ ȝȤƾɨ ɞƾƀ ǜǥǨ ȶ NjɭǍǥǦŮ
.NjɭǍǥǦŮ ȴȕ (ȴȕ ǎƶŽ) ǜǥŮȤȶȢ
ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ǏɳŸǍŮ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȤȚǍŻ ǚƇž ǝŮ ǁŴȚ ǜɳƵž Ȥƾɨ ǜɭȚ .Njǥƶɳſ
.Njƶɨ ȢȤȚȶ ƿǥŴȕ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǜƄźǍǬ
NjɭȢǍɨ ȢȤȚȶ ȚȤ ɞǍůƾŮ ǝɳſȕ ȥȚ ǏǨ ǍǬȚ ǝɨ Njǥƶɨ ɬŴȤǍŮ ƾƱƭŽ ȆNjƪſ ǜŵȶȤ ǜǥŮȤȶȢ
ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ǁŴȤȢ (- / +) ƿƭŻ ƾŮ ɞǍůƾŮ
.ǁŴȚ ȵNjŵ
ǝƮƱƇž țȤȢ ȴȢǞƵſ ȥƾŮ ɞȚǍŮ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ȥȚ ǝŮ ǁŴȚ ǜɳƵž Ȥƾɨ ǜɭȚ .Njǥƶɨ ǎǥƀǍǨ ɞǍůƾŮ
.Njƶɨ ȢȤȚȶ ƿǥŴȕ ɞǍůƾŮ ǝƮƱƇž țȤȢ
.ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ɞȶȤ ɞǍůƾŮ ǁǥƯǤȶ ǍǦſƾƪſ 4 ǍǦſƾƪſ
ɞǍůƾŮ
ɞǍŶƾŮ
ɞǍůƾŮ ǁǥźǍŷ
ɞǍůƾŮ ǁǥźǍŷ
.ǁŴȚ ɬŽƾų
ǁŴȚ Ǜɨ
ǁŴȚ Ǜɨ
ɞǍůƾŮ
ɉȤƾŵ ȚȢNjƆž)
ȚȤ ɞǍůƾŮ ƾƱƭŽ) ȚȤ ɞǍůƾŮ ƾƱƭŽ)
Ǿžƾɨ
ɞǍůƾŮ ǁǥƯǤȶ
ȵȢǍɨ
ȵȢǍɨ ɉȤƾŵ ȚȢNjƆž ȵȢǍɨ ɉȤƾŵ ȚȢNjƆž
ǁŴȚ ȵNjŵ ɉȤƾŵ
ȵǍǥųȣ ɞǍŶƾŮ ȥȚ ƾɭ ȵǍǥųȣ ɞǍŶƾŮ ȥȚ ƾɭ ȵǍǥųȣ ɞǍŶƾŮ ȥȚ ƾɭ
(Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ (Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ (Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ
ȆNjǥƶɨ ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ ǁŴȚ ȳǍǬ ƾɭ ȢǍŴ ȝNjŵ ǝŮ ǝɨ ɬſƾɳž ȤȢ ɞǍŶƾŮ ȶ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ ǝŮ ǁƃƉſ ȚȤ ɬůȶƾƱƄž ǁǥƯǤȶ ǁŴȚ ǜɳƵž LCD ǍǦƪɭƾƵſ ɞȶȤ ɞǍŶƾŮ ǁǥƯǤȶ ǍǦſƾƪſ
.NjƀȢ ǐɭƾƵſ ɞǍůƾŮ ɬƯŻȚȶ ǁǥƯǤȶ
14
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬǦſǞǦǩ ǚƵƯŽȚ ȤǞƄŴȢ
ȵNjŵ ǓƃǤ ɞƾƀ ȵȢȚȢ ȆȢǍǥǬ ȤȚǍŻ ǚɭȣ ȢȤȚǞž ȥȚ ɬɳɭ ȩǍƯž ȤȢ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ :NjƶǥƃŮ ƿǥŴȕ ǁŴȚ ǜɳƵž
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȥȚ ǁŴȤȢƾſ ȵȢƾƱƄŴȚ ȝȤƾɨ ƾɭ ȢǞŵ ȧǞžƾų ǜǥŮȤȶȢ ȴNjſȚǞų ƾɭ (ȴȢǍɨ ǁžǍź) ȴȢǍɨ ɛƾǨ ȆǓƃǤ ǜǥŲ ȤȢ ǍǬȚ .ȢǞŵ ȟȤƾų ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ǝƮźƾŲ
.ǁŵȚȢ NjƀȚǞƈſ ƾƀ ȵȢȚȢ ǜƄźȤ ǜǥŮ ȥȚ ȲƾƃŻ ȤȢ ɬƄǥŽǞƂƉž Ƕǥƀ ƩſǞƉžƾŴ ǁɨǍŵ ƾɭ ɧƉɭȢ ȢȤƾƀ ȆɧƉɭȢ ɬǨǾź ɞȶȤ ɬſƾƃǥƄƪǨ ɬǮɨ ɧɭ ǛƷž ɞƾƀ ȵȢȚȢ ȥȚ ȢǞŵ ɬž ǝǥǧǞů .Njǥƶɨ ǝǥƷů ɞȢ ɬŴ
NjŵƾŮ ȵNjŵ ǍǨ ǝƮźƾŲ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ ȶ ȵNjŵ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ (ǁŴȚ ȵNjŵ ǍǨ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ) [!ǁŴȚ ǍǨ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ] ȳƾưǥǨ :
.Njƶɨ ɬƵſ Ȥƾɨ ǜǥŮȤȶȢ
ǍǥŹ Ǎɭȶƾƫů ƾɭ Njǥƶɨ ȩǞŸ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȆǜǥŮȤȶȢ ǝƮźƾŲ ȴȚǎǥž ɞȥƾŴ ǝƶǥƷŮ ȤǞƮƶž ǝŮ
.NjǥɭƾƵſ ȯnjŲ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɞȤȶǍǤ
ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǁŴȚ ȴȢȥ ɧƵƪǩ ȲƾŲ ȤȢ ǁǥƯǤȶ ǍǦſƾƪſ Ǵžǽ ǝɳǥžƾǦƶƀ .NjƶǥƃŮ ƿǥŴȕ ȝȤƾɨ ȴȶȤȢ ɞƾƀ ȵȢȚȢ ǁŴȚ ǜɳƵž ȚǍɭȥ ȆNjɭȤȶƾǥſ ȴȶǍǥŮ
15
ƾɭ ȆNjǥƶɨ ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ ȤƾŮ ǜǥŽȶȚ ɞȚǍŮ NjɭȚ ȵȢǍɨ ɞȤȚNjɭǍų ȚǍǥųȚ ǝɨ ɞȚ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȥȚ ǍǬȚ ǏɳŸ ɞȚȤȚȢ ƾɭ ȶ NjƀȢ ɬƵſ Ǒǥƈƪů ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ǁŴȚ ɬɭƾƀ ȵȢȚȢ ɞȶƾŲ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǍǬȚ
ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ ǐǥǨ ƾƵƄŲ ȆNjſȚ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ɬůȶƾƱƄž ǜǥŮȤȶȢ ƾŮ ǝɨ ǁŴȚ ɬɭƾƀ
.(48 Ȩ ǝŮ Njǥƶɨ ȬǞűȤ) Njǥƶɨ ǁžǍź
ȧǞžƾų ȚNjƄŮȚ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȆNjǥƶɨ ɬž ȟȤƾų ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ƾɭ ǚųȚȢ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǝɨ ȴƾžȥ Ǎƀ .Njǥƶɨ
ɧɭ NjɭƾŮ ȆȝȤǞǧ ǜɭȚ ȤȢ .ȢȤȚnjǬ ɬž ǍǥŰƾů ȴȕ ɬɭȚȤƾɨ ɞȶȤ ǍŮ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȥȚ ȳȶȚNjž ȵȢƾƱƄŴȚ .Njǥƶɨ ɞȤȚNjɭǍų NjɭNjű ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ
.ȢȤȚNjſ ȤȚǍŻ ƩſǞƉžƾŴ ǝžƾſ ǁſƾƵǤ ǐŵǞǨ ǁƇů ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɬǬȢǞŴǍź
.ǁŴȚ ɬɳǥſȶǍƄɳŽȚ ǝƴǥŴȶ ɧɭ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ
.NjǥƀNjſ ȤȚǍŻ Ȥƾƪź ǁƇů ȶ Njǥƶɳſ țƾůǍǨ ȆNjǥƶɳſ Ǜų ȚǍſȕ
ǞǬNjƶƴŮ ǚƅž ɞǞŻ ɬɳɭǍƄɳŽȚ ƾɭ ɬƉǥŶƾƶưž ȴȚNjǥž ɞȚȤȚȢ ɞƾƀ ǓǥƇž ȤȢ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ .NjǥƀNjſ ȤȚǍŻ ȴǞɭǎɭǞƴů ɞƾƀ ȵNjſǍǥǬ ƾɭ
.NjǥƀNjſ ȤȚǍŻ Ǜɨ ƾɭ Ȣƾɭȥ ȝȤȚǍŲ ǝűȤȢ ƾŮ ɬɭƾƀ ǓǥƇž ȤȢ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ƾƱƭŽ ȆȥȶǍŮ ȝȤǞǧ ȤȢ .Njǥƶɨ ɞǍǥǬǞƴű ȝƾƯɭƾž ƾŮ ȴȕ ȦƾƵů ƾɭ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȴNjŵ Ǘǥƅɨ ȥȚ .Njǥƶɨ ǎǥƵů ȳǍſ ǝǩȤƾǨ ɧɭ ƾŮ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ
ɞȤȚNjƷǦſ ȢǞų ǝƮƱƇž ȤȢ ȴȕ ȥȚ ȆNjǥƶɨ ɬƵſ ȵȢƾƱƄŴȚ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȥȚ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ƾƱƭŽ .NjǥɭƾƵſ
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȴNjŵ ȳǍǬ ǝűǞƄž ǁŴȚ ǜɳƵž Ȇȴȕ ȥȚ ǏǨ ȶ ɬſǽǞŶ ȵȢƾƱƄŴȚ ȲǞŶ ȤȢ .ǁŴȚ ɬƯǥƃŶ Ǿžƾɨ ǍžȚ ǜɭȚ .NjɭǞŵ
.Njǥƶɳſ ȵȢƾƱƄŴȚ ȆǁŴȚ ȵNjŵ ȵȢƾƱƄŴȚ ɞǍǦɭȢ ȲƾƄǥƆɭȢ ǜǥŮȤȶȢ ȤȢ ǝɨ ɞȚ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȥȚ
ǜǥƵƀ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȚǍſȕ ȆNjǥɭƾƵſ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ȤȢ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȴȕ ȥȚ NjɭȤȚȢ NjƫŻ ǍǬȚ
.Njǥƶɨ ǁžǍź ǜǥŮȤȶȢ
ȵNjŵ ǁžǍź ȴȚǞų ȝȤƾɨ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ƾɭ ǍǦɭȢ ǜǥŮȤȶȢ ɧɭ ȤȢ ǝɨ ɞȚ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȥȚ .Njǥƶɳſ ȵȢƾƱƄŴȚ ȆǁŴȚ
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬǦſǞǦǩ ǚƵƯŽȚ ȤǞƄŴȢ
ɬž ǚɭȣ ȤȚǍŻ ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ǁǥźǍŷ Ȇ1GB ǁǥźǍŷ ƾŮ SD ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȝȤǞǧ ȤȢ
ȝȤƾɨ ȶ ǏɳŸ ȬǞſ ǝŮ ǝƄƉŮ ƾƀ ǏɳŸ ǛƆŲ ȚǍɭȥ ȆNjſǍǥǥưů ǚŮƾŻ ȵNjŵ ǝǣȚȤȚ ȢȚNjŸȚ ȶ ȳƾŻȤȚ .NjŵƾŮ
.Njƶƶɨ ɬž Ǎǥǥưů ǝƮźƾŲ
ǛɭǍź 15 ǛɭǍź 20 ǛɭǍź 30
ȲƾžǍſ
țǞų țǞų ɬƴǥų ȵǍǥųȣ ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
ǝǥſƾŰ ȤȢ ǝǥſƾŰ ȤȢ ǝǥſƾŰ ȤȢ
ȵNjŵ
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
365
240
169
-
-
-
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
411
270
196
-
-
-
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
481
308
231
-
-
-
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
519
328
246
-
-
-
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
705
493
365
-
-
-
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
759
680
548
-
-
-
-
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
01:03'47"
ȢȶNjŲ
02:00'00"
32'48"
-
-
33'43"
-
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
01:55'08"
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
ȢȶNjŲ
1232
1095
986
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ȤȢ ȴȚǞů ɬž (ƾɭNjž ɬƄŽƾž ɞƾƀ ȝȤƾɨ) MMC ȶ SD/SDHC ǝƮźƾŲ ɞƾƀ ȝȤƾɨ ȥȚ
.ȢǍɨ
ȝȤƾɨ ɞƾƀ ǜǥǨ
ǍŮȚǍŮ ȤȢ ǁƮźƾƇž ǶǥɭǞŴ
ȝƾŸǾŶȚ ȴNjŵ ǝƄŵǞſ
ǏɳŸ
ǝƄŵǞſ ȴȢȶǎźȚ ǚƇž
[SD (Secure Digital) ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ]
ǛƴƸź*
.Njƶɨ ɬƵſ Ȥƾɨ Ǜƴǥź ǓƃǤ ȳƾǦƶƀ W/T ȳȶȥ ǝƄŴȢ .ȢǞŵ ɬƵſ ȲƾƯź ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ǝƵɨȢ ȆǛƴǥź ǓƃǤ ȳƾǦƶƀ .ȢǞŵ ǝƃŴƾƇž ǓƃǤ ȴƾžȥ ȬǞƵƆž ƾů Njŵ ǓƃǤ ɬŽȚǞƄž ȤǞŶ ǝŮ Ǜƴǥź ǜɭNjƶǩ ɞȶȤ ȝƾŸǾŶȚ ȴNjŵ ǝƄŵǞſ ǍŮȚǍŮ ȤȢ ǁƮźƾƇž ǶǥɭǞŴ ɞȚȤȚȢ SD/SDHC ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ Ȥƾƪź ƾŮ .Njƶɨ ɬž ɞǍǥǬǞƴű ǏɳŸ ɞƾƀ ǚɭƾź ȴNjŵ ǁžǍź ƾɭ ȴNjŵ ȯnjŲ ȥȚ ǝɨ ǁŴȚ ȴȕ
ɬž ȤȚǍŻ ǁƮźƾƇž ȢȤǞž ƾƀ ȵȢȚȢ ȆSD/SDHC ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞƾƷƄſȚ ȯǍŶ ǝŮ ǶǥɭǞŴ ȴȢȚȢ
ȵȢȚȢ ȥȚ ǁƮźƾƇž ȆSD/SDHC ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞǽƾŮ ȯǍŶ ǝŮ ǶǥɭǞŴ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .NjſǍǥǬ
.ȢǞŵ ɬž ǞưŽ ƾƀ
Ȥƾƪź SD/SDHC ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞǽƾŮ ǁƵŴ ǝŮ ȚȤ ǶǥɭǞŴ ȆNjɭǍǥǦŮ ǏɳŸ ǝɳƶɭȚ ȥȚ ǐǥǨ .NjǥƀȢ
16
LCD ǍǦƪɭƾƘ ǍǦſƾƪſ
ǝƇƱǧ
ƾƀȢƾƵſ
.ȵȤƾƵŵ
14 Ȩ
ȝƾƇǥǤǞů
/ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȢƾƵſ
ɬƴųȚȢ ǝƮźƾŲ ȢƾƵſ
ɞǍŶƾŮ
27 Ȩ
ȧǾź
7
29 Ȩ
ȤƾɨȢǞų ǍƵɭƾů
8
26 Ȩ
ȶǍżƾž
9
40 Ȩ
ɞȤȚȢǍƃƉƳŸ ǙƃŴ ǍǦŮƾƈƄſȚ
10
34 Ȩ
ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů
11
42 Ȩ
DIS
12
44/41 Ȩ
ȚNjǧ ȴȶNjŮ / ǍɭǞƫů ǛǥƮƶů
13
ǁŸƾŴ / NJɭȤƾů
14
21 Ȩ
ǜǥŮȤȶȢȴȢȚȢȴƾɳůȵȤƾŮȤȢȤȚNjƪƀ
15
39 Ȩ
ɧƸůƾžǞůȚ ȦǞɨǞź ǓǥƇž
ǞƁȚȤȢ ǁŽƾŲ
16
38 Ȩ
ɬƆƶŴȤǞſ
18
37 Ȩ
/ǍɭǞƫůǁǥƱǥɨ
ǛƴƸźǁƸƱƸɨ
19
36 Ȩ
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
20
34 Ȩ
ISO
33 Ȩ
32 Ȩ
-
49 Ȩ
38 Ȩ
17
2009/01/01 01:00 PM
.NjƀȢ ɬž ǐɭƾƵſ ƾƀ țƾƈƄſȚ ȶ ɞȤȚȢǍŮǍɭǞƫů ɞƾƀȢǍɳƴƵŸ ȢȤǞž ȤȢ ȚȤ ɬůƾŸǾŶȚ LCD ǍǦƪɭƾƵſ 5
6
[ǚžƾɨ ǁŽƾŲ ȶ ǏɳŸ]
ȝƾƇǥǤǞů
.ȵȤƾƵŵ
19 Ȩ
ǓƃǤ ǁŽƾŲ
1
24 Ȩ
/ȲƾƄǥƆɭȢɬɭƾƵƶǬȤǎŮȤȚǞſ/ȲƾɳǥƄǨȚ
ȲƾƄǥƆɭȢɬɭƾƵƶǬȤǎŮȴȚǎǥž
2
21
43 Ȩ
ȚNjǧ ǝƮźƾŲ
3
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
22
16 Ȩ
00001
ȵNjſƾƵǥŻƾŮ ɞƾƀ ǏɳŸ ȢȚNjƯů
ɬƀȢȤǞſ ǚɭNjƯů
23
16 Ȩ
00:00:00
ȵNjſƾƵǥŻƾŮ ȴƾžȥ
17
ǝƇƱǧ
ƾƀȢƾƵſ
4
Ǟƶž ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȵǞƇſ
.ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ Ǟƶž ɧɭ ǜǥŮȤȶȢ ɞƾƷƄŽƾŲ ȥȚ ɧɭ Ǎƀ ɞȚǍŮ .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǟƶž ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ .1
EV
ƾƀȢǍɳƴƵŸ
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
ȚNjǧ
ISO
ǍǦƪɭƾƵſ
ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
ȝƾƵǥƮƶů
ǁǥƱǥɨ
ACB
ȟȶǍų
Ǎǥǥưů
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾƀǞƶž ȤȢ ǐɭƾƵǥǨ ɞȚǍŮ ǜǥɭƾǨ ƾɭ ǽƾŮ ɞƾƀ ǝƵɨȢ ȥȚ .2
ȚNjǧ ȴȚǎǥž
ƾƀȢǍɳƴƵŸ
ȚNjǧ
Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ
ǍǦƪɭƾƵſ
ǴǥŮ ɞȚNjǧ
EV
ǁɨǍŲ ɞƾƀ ǝƵɨȢ
ȚȤ ǜǥɭƾǨ ȶ ǽƾŮ ǝŮ
.NjǥƀȢȤƾƪź
ȬȶǍŵ ɞȚNjǧ
ƾƀȢǍɳƴƵŸ
ɞȚNjǧAF
ȝƾƵǥƮƶů
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
ȚNjǧ
ISO
ǍǦƪɭƾƵſ
ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
ȝƾƵǥƮƶů
ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ
ǁǥƱǥɨ
ACB
ȟȶǍų
Ǎǥǥưů
ȟȶǍų
Ǎǥǥưů
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǁŴȚȤ ƾɭ Ǵǩ ɞƾƀ ǝƵɨȢ ȥȚ Ǟƶž Ǎɭȥ țƾƈƄſȚ ɞȚǍŮ .3
ȚNjǧ ȴȚǎǥž :
:ǓŴǞƄž
ȧǞžƾų
ȬȶǍŵ ɞȚNjǧ :
:ȧǞžƾų
Ǜɨ
ǴǥŮ ɞȚNjǧ :
ǓŴǞƄž:1
Ȣƾɭȥ
:1
ɞȚNjǧAF :
ǜŵȶȤ
Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ :
ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ :
ǁƪǬȥƾŮ
ǁɨǍŲ ɞƾƀ ǝƵɨȢ
ȚȤ Ǵǩ ȶ ǁŴȚȤ ǝŮ
.NjǥƀȢȤƾƪź
ǓŴǞƄž
ȧǞžƾų
Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ :
ǜŵȶȤ
ǛǥƮƶů
ȚNjǧ ȴȚǎǥž :
ȬȶǍŵ ɞȚNjǧ :
1
ǴǥŮ ɞȚNjǧ :
1
ɞȚNjǧAF :
ǜŵȶȤ
ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ :
ȟȶǍų
ȚNjǧ ȴȚǎǥž
ǁɨǍŲ ɞƾƀ ǝƵɨȢ
ȚȤ Ǵǩ ȶ ǁŴȚȤ ǝŮ
.NjǥƀȢȤƾƪź
ƾƀȢǍɳƴƵŸ
ȬȶǍŵ ɞȚNjǧ
ȚNjǧ
Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ
ǴǥŮ ɞȚNjǧ
ǍǦƪɭƾƵſ
ɞȚNjǧAF
ȝƾƵǥƮƶů
ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ
ǜŵȶȤ
ǁƪǬȥƾŮ
ȟȶǍų
Ǎǥǥưů
.NjɭȢǍǬȥƾŮ ɬƴƃŻ ȵǍƆƶǨ ǝŮ ȶ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ ȝƾƵǥƮƶů ƾů Njǥƶɨ ɧǥƴɨ OK ǝƵɨȢ ɞȶȤ ȶ ȵȢǍɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ Ǟƶž Ǎɭȥ ɧɭ .4
18
ǓƃǤ ǁŽƾŲ ȥƾŹȕ
) ǝžƾſǍŮ ǁŽƾŲ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬǦſǞǦǩ
ȝǽƾŲ țƾƈƄſȚ
ȥǞƶƀ ƾƵŵ ȲƾŲ ǜɭȚ ƾŮ .Njƶɨ ɬž țƾƈƄſȚ ǜǥŮȤȶȢ ɞȚǍŮ ȚȤ ȝƾƵǥƮƶů ǜɭǍƄƷŮ ȆǝžƾſǍŮ ǁŽƾŲ țƾƈƄſȚ
ɬƄŴȢ ȝȤǞƫŮ ȚȤ Ǎůƾŵ ǁŸǍŴ ȶ ǛǬȚǍźƾɭȢ ǝǰɭȤȢ ȵȥȚNjſȚ ǎƆŮ ƾƀȢǍɳƴƵŸ ɬžƾƵů NjǥſȚǞů ɬž
.Njǥƶɨ ǛǥƮƶů
ǁŽƾŲ ǒɭǞƯů ǝƵɨȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ǁŽƾŲ țƾƈƄſȚ .NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚǜǥŮȤȶȢǁƪǨȤȢǁŽƾŲǒɭǞƯůǝƵɨȢȥȚNjǥſȚǞůɬžȆljǥƇǧǁŽƾŲțƾƈƄſȚɞȚǍŮ
(
ȢȤȚȶ (- / +) ȴȕ ɞƾƀ ƿƭŻ ǝŮ ǝűǞů ƾŮ ȚȤ ɞǍůƾŮ .1
.(14 Ȩ) Njǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ
ǝɳǥɭƾƆſȕ ȥȚ .(14 Ȩ) ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȴȢǍɨ ȢȤȚȶ .2
ȢȤȚȶ ȆǁŴȚ ɬƴųȚȢ ǝƮźƾŲ 31MB ɞȚȤȚȢ ȢǞų ǜǥŮȤȶȢ
ɬůȤǞǧ ȤȢ .ǁƉǥſ ɞȤȶǍǤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȴȢǍɨ
ɞƾƀ ǏɳŸ ȆNjǥƶɳſ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǝɨ
ȤȢ .ȢǞŵ ɬž ȵǍǥųȣ ɬƴųȚȢ ǝƮźƾŲ ɞȶȤ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ
ǏɳŸ ȆNjǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǝɨ ɬůȤǞǧ
.ȢǞŵ ɬž ȵǍǥųȣ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ɞƾƀ
.NjɭNjƶƃŮ ȚȤ ɞǍůƾŮ ǝƮƱƇž țȤȢ .3
.ȢǞŵ ǜŵȶȤ ǜǥŮȤȶȢ ƾů NjǥſǎŮ ȚȤ power ǝƵɨȢ .4
.(19 ǝƇƱǧ) Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǁŽƾŲ ǒɭǞƯů ǝƵɨȢ ȥȚ ȆǝžƾſǍŮ ǁŽƾŲ țƾƈƄſȚ ɞȚǍŮ .5
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǟƶž ǝƵɨȢ ȆǝƄźǍƪǥǨ ɞƾƀȢǍɳƴƵŸ ǛǥƮƶů ɞȚǍŮ .6
(.NjƸƶż ǝƯűȚǍž 31 Ȩ ǝŮ ǍƄƪƸŮ ȝƾŸǾŶȚ ȸȚǍŮ)
ȦǞɨǞź ǓǥƇž ǍǬȚ ȆNjǥƀȢ ɬž Ȥƾƪź ǝƵǥſ ƾů ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ȵɉǞŴ ɞȶȤ NjſȚǞů ɬƵſ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ǁŴȚ ɬƶƯž ǜɭNjŮ Njɭȕ ȤȢ ǎžǍŻ ƩſȤ ǝŮ ɧǥůƾžǞůȚ
.ȢǍǥǦŮ ljǤȚȶ ɬƉɳŸ ȢǞŮ NjƀȚǞƈſ ȤȢƾŻ ǜǥŮȤȶȢ ȆǁŽƾŲ ǜɭȚ ȤȢ .Njƶɨ ȦǞɨǞź
.Njǥƶɨ ǎǥƀǍǨ ȧǾź ƾɭ ǎƶŽ ȴȢǍɨ ȢȶNjƉž ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȳƾǦƶƀ ȤȢ 19
[Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǁŽƾŲ]
[ǝžƾſǍŮǁŽƾŲ]
ǓƃǤ ǁŽƾŲ ȥƾŹȕ
ȚNjǧ ȴȶNjŮ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǓƃǤ
.Njǥƶɨ ǓƃǤ ȚNjǧ ȴȶNjŮ ȚȤ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ NjǥſȚǞů ɬž
Ǵǥƴɨ ǁŽƾŲ ȤȢ ǝɨ NjƶƄƉƀ ɬƴŲȚǍž NjƶſƾƵƀ 1-3 ǚŲȚǍž
.NjſNjŵ ȠǍƭž Ǜƴǥź
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǟƶž ǝƵɨȢ .4
/ ǽƾŮ ɞƾƀ ǝƵɨȢ ȥȚ [ƾƀȢǍɳƴƵŸ] ɞǞƶž țƾƈƄſȚ ɞȚǍŮ .5
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜƸƁƾǨ
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ[ȚNjǧ] ɞǞƶž ǜǥɭƾǨ / ǽƾŮ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .6
.Njǥƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ [ȧǞžƾų] ɞǞƶž ȆǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .7
.Njǥƶɨ ǓƃǤ ȚNjǧ ȴȶNjŮ ȚȤ Ǜƴǥź ɧɭ NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ .8
.NjƸƶż ǝƯűȚǍž 44 Ȩ ǝŮ ǍƄƪƸŮ ȝƾŸǾŶȚ ȸȚǍŮ Ä
(
) ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź ǁŽƾŲ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬǦſǞǦǩ
ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź (ǝƲǥŻȢ 20 ǍƅɨȚNjŲ) NjƀNjŮ ȵȥƾűȚ ǝƮźƾŲ ǁǥźǍŷ ǝɳǥɭƾƆſȕ ƾů NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ
.Njǥƶɨ
ǒɭǞƯů ǝƵɨȢ ȥȚ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǁŽƾŲ țƾƈƄſȚ ɞȚǍŮ .1
ɞȚǍŮ ȢǞűǞž ȴƾžȥ ȝNjž) .Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǁŽƾŲ
(ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ɞȶȤ ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź
ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȶ NjɭǍǥǦŮ ȵɉǞŴ ǁƷű ȤȢ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ .2
.NjɭȥƾƉŮ ȚȤ ǍɭǞƫů ȆLCD ǍǦƪɭƾƵſ
20 ƾů ǍƅɨȚNjŲ ƾů NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȤƾŮ ɧɭ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ .3
ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź ȆNjǥƶɨ ƾƀȤ ǎǥſ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ǍǬȚ ɬƄŲ .ȢǞŵ ǓƃǤ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǝƲǥŻȢ
ȤƾŮ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ȆNjǥƶɨ ǗŻǞƄž ȚȤ ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź NjɭȤȚȢ NjƫŻ ǍǬȚ .Njƶɨ ɬž ȚNjǥǨ ǝžȚȢȚ
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ǍǦɭȢ
.NjſȚ ȵNjŵ ǁŴǍƷź Ǎɭȥ ȤȢ Ǎɭȶƾƫů ȬǞſ ȶ ȵȥȚNjſȚ Ä
(țƾƈƄſȚ ǚŮƾŻ) 240x320 Ȇ480x640 Ȇ592x800 : ǚƁƾź ȵȥȚNjſȚ (MPEG-4) AVI :
ǚɭƾź ȬǞſ (țƾƈƄſȚ ǚŮƾŻ) ǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 15 ȆǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 20 ȆǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 30 : Ǜƴǥź ǁǥƱǥɨ NjǥſȚǞů ɬž Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ Ǎɭȥ ȤȢ ȵNjŵ Ǎɨȣ ǍɭǞƫů ȢƾƯŮȚ ȥȚ ɬɳɭ ǝɨ ɞȢȤȚǞž ȤȢ .Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ǛɭǍź ǁǥƱǥɨ
(țƾƈƄſȚ ǚŮƾŻ) ǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 20 :592x800
(țƾƈƄſȚ ǚŮƾŻ) ǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 15 ȆǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 30 :480x640, 240x320
ǝƆǥƄſ ǏǮŴ ȶ ȵNjŵ ǗŻǞƄž ǓƃǤ ȆNjƪɳŮ ȲǞŶ ǝƲǥŻȢ 20 ȥȚ ǐǥŮ ǓƃǤ ȴƾžȥ ǍǬȚ .ȢǞŵ ɬž ȵǍǥųȣ
20
ȢǍɨ ǁŻȢ ƾƷſȕ ǝŮ NjɭƾŮ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȳƾǦƶƀ ǝɨ ɞȢȤȚǞž
.ǝƵǥſ ƾů Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź
.Njǥƶɨ Njǥɭƾů ȚȤ ȧǾź ɞȚǍŮ ɞǍůƾŮ ɉȤƾŵ ȶ ȦǞɨǞź ƾů NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ɬžȚȤȕ ǝŮ
.NjɭǍǥǦŮ ǏɳŸ ƾů NjǥƀȢ Ȥƾƪź ǜǥɭƾǨ ǝŮ ǚžƾɨ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ
[NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ]
[NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ɬžȚȤȕ ǝŮ]
ǁŴȚ ǜɳƵž ǓƃǤ ɞȚǍŮ ȢǞűǞž ȴƾžȥ ȆǜǥŮȤȶȢ ȝƾƵǥƮƶů ȶ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ǓɭȚǍŵ ǝŮ ǝƄƉŮ .NjŵƾŮ ȝȶƾƱƄž
ȆȢǞŵ țƾƈƄſȚ Ǜɨ ȤǞſ ǓɭȚǍŵ ȤȢ ǝƄƉƀȕ ǘǥƃƭů ƾɭ ȧǞžƾų ȧǾź ǁŽƾŲ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ ȤȢ .ȢǞŵ Ǎƀƾŷ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ɞȶȤ ǁŴȚ ǜɳƵž ( Ã ) ǜǥŮȤȶȢ ȧȥǍŽ ȤȚNjƪƀ ǍǦſƾƪſ
ȶ NjǥƀȢ ȤȚǍŻ ǛɳƇž ljƭŴ ɧɭ ɞȶȤ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ƾɭ ȆNjǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǝɭƾǨ ǝŴ ȥȚ ƾɭ ȝȤǞǧ ǜɭȚ
.NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȲƾƯź ȧǾź ǝŮ ȚȤ ǁŽƾŲ ƾɭ
ǝƶǥžȥ ǏǨ ȤȢ țƾƄźȕ ǝɨ ǁƉƶɭȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ǁŽƾŲ ǜɭǍƄƷŮ : ȤǞſ ǍŮȚǍŮ ȤȢ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž țƾƄźȕ ǁƷű ȯǾų ȤȢ ǜƄźǍǬ ǏɳŸ .NjŵƾŮ
ȆȤǞſ ǚŮƾƲž ȤȢ ǏɳŸ ɧɭ ǜƄźǍǬ ɞȚǍŮ .ȢǞŵ ǏɳŸ ȴNjŵ ȵǍǥů
ɬƆƶŴȤǞſ Ȇ(Njǥƶɨ ȬǞűȤ 28 ǝƇƱǧ ǝŮ) ɬƴǥƵɳů ȧǾź ȥȚ ƾƱƭŽ
ǝŮ) ɬƀȢȤǞſ ǚɭNjƯů Ȇ(Njǥƶɨ ȬǞűȤ 38 ǝƇƱǧ ǝŮ) ɞȚ ǝƭƲſ
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ACB ǁǥƴŮƾŻ ƾɭ (Njǥƶɨ ȬǞűȤ 32 ǝƇƱǧ
.Njǥƶɨ ǎǥƀǍǨ ȧǾź ƾɭ ǎƶŽ ȴȢǍɨ ȢȶNjƉž ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȳƾǦƶƀ ȤȢ .NjɭȥƾƉŮ ȚȤ ǍɭǞƫů ȆLCD ǍǦƪɭƾƵſ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ 21
ǓƃǤ ǁŽƾŲ ȥƾŹȕ
(ɬŽȚǞƄžǓƃǤ)ǛƴǥźǴǥƴɨǓƃǤȳƾǦƶƀȤȢǂɳž
ǗŻǞƄž ȚȤ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǓƃǤ ǁŻǞž ȝNjž ɞȚǍŮ ǝɨ NjƀȢ ɬž ȚȤ ȴƾɳžȚ ǜɭȚ ƾƵŵ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ
ɞƾƀ ǝƶƇǧ ȥȚ NjɭȤȢƾŻ ƾƵŵ ȴƾɳžȚ ǜɭȚ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ .ȢǞƪſ ǓƃǤ ǝƄŴȚǞųƾſ ɞƾƀ ǝƶƇǧ ƾů Njǥƶɨ
.Njǥƶɨ ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź ȚȤ Ǵǥƴɨ ǜɭNjƶǩ NjǥŵƾŮ ȤǞƃƆž ǝɳƶɭȚ ȴȶNjŮ ȆNjɭǍǥǦŮ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ȢǞų ȵȚǞƈŽȢ
Ǜƀ ǍŴ ǁƪǨ ǓƃǤ ȴƾɳžȚ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ Ǵǥƴɨ ǁŽƾŲ ȤȢ ǝɨ NjƶƄƉƀ ɬƴŲȚǍž NjƶſƾƵƀ 1-2 ǚŲȚǍž
.NjſNjŵ ȠǍƭž Ǜƴǥź
ɬſƾžȥ ƾů ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź ȶ NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ .3
.Njƶɨ ɬž ȚNjǥǨ ǝžȚȢȚ NjŵƾŮ ȢǞűǞž ǝƮźƾŲ ǝɨ
Njǥƶɨ ƾƀȤ ǎǥſ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ǍǬȚ ɬƄŲ
.Njƶɨ ɬž ȚNjǥǨ ǝžȚȢȚ ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź
ǗŻǞů
ǓƃǤ
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȆǓƃǤ ǂɳž ɞȚǍŮ .4
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȵȤƾŮȶȢ ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȆǓƃǤ ȴȢȚȢ ǝžȚȢȚ ɞȚǍŮ .5
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ǍǦɭȢ ȤƾŮ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ȆNjǥƶɨ ǗŻǞƄž ȚȤ ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź NjɭȤȚȢ NjƫŻ ǍǬȚ .6
ȴȕ ǛǥƮƶů ɞȚǍŮ ǜǥŮȤȶȢ ɞƾƀ ǝƵɨȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ
ȢǍɨ ǁŻȢ ƾƷſȕ ǝŮ NjɭƾŮ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȳƾǦƶƀ ǝɨ ɞȢȤȚǞž
.ȢǍɨ ǛǥƮƶů ǜǥŮȤȶȢ ɞƾƀ ǝƵɨȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȴȚǞů ɬž ȚȤ ǓƃǤ ǁŽƾŲ ȢǍɳƴƵŸ
ǚƵŸ ɬŮǞƈŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ɧƸůƾžǞůȚ ȦǞɨǞź ǓǥƇž ǛƄƉǥŴ ȆǍɭȥ ǓɭȚǍŵ ȥȚ ɬųǍŮ ȤȢ .Njƶɳſ
.Ǜɨ ǁŴȚǍƄƶɨ ƾŮ ɞȚ ȵɉǞŴ ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȳƾǦƶƀ .NjŵƾŮ ȴƾƪųȤȢ ƾɭ Njƶɨ ǏɳƯƶž ȚȤ ȤǞſ ɞȢƾɭȥ ȴȚǎǥž ǝŮ ȵɉǞŴ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ .Njƶɨ ǁɨǍŲ Ȣƾɭȥ ǁŸǍŴ ƾŮ ȵɉǞŴ ǍǬȚ .NjŵƾŮ ǜŵȶȤ ɞȢƾɭȥ NjŲ ƾů ǝƶǥžȥ ǏǨ ƾɭ NjŵƾŮ ȵNjŵ ǏɳƯƶž ɞȢƾɭȥ ȤǞſ ǝɳǥžƾǦƶƀ NjŵƾŮ ɧɭȤƾŮ ȤƾǥƉŮ ƾɭ NjŵƾŮ ǝƄŵȚȢ ɬƲźȚ ȪǞƭų ƾƷƶů ȵɉǞŴ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ .(ǛǩǍǨ ǝƴǥž ƾɭ țǞǩ ǚƅž)
.ǁŴȚ ɧɭȤƾů ǓǥƇž ǝɨ ɬžƾǦƶƀ -
Power ǝƵɨȢ
ǝźǍǧ ɞȚǍŮ .ȢȶȤ ɬž ȤƾɳŮ ǜǥŮȤȶȢ ȴȢǍɨ ȧǞžƾų / ǜŵȶȤ ɞȚǍŮ
ɬƫƈƪž ȴƾžȥ ȝNjž ɞȚǍŮ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ ȆɞǍůƾŮ ȤȢ ɬɭǞű
ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ ǜǥŮȤȶȢ ȆȢǍǥǦſ ȝȤǞǧ ɬƄǥŽƾƯź Ƕǥƀ
.ȢǞŵ ɬž ȧǞžƾų
ȴȢǍɨ ȧǞžƾų ȢǍɳƴƵŸ ȢȤǞž ȤȢǍƄƪǥŮ ȝƾŸǾŶȚ ɞȚǍŮ
.Njǥƶɨ ȬǞűȤ 50 ǝƇƱǧ ǝŮ ɧǥůƾžǞůȚ
22
ǁŽƾŲǒɭǞƯů
Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ
ǁŽƾŲǒɭǞƯůǝƵɨȢȥȚNjǥſȚǞůɬžȆljǥƇǧǁŽƾŲțƾƈƄſȚɞȚǍŮ
.NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚǜǥŮȤȶȢǁƪǨȤȢ
.ȢǞŵ ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ ǓƃǤ ǁŽƾŲ ȤȢ ȚNjǧ ǓƃǤ ƾɭ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ɞȚǍŮ
ɞȢƾŸ ǁŽƾŲ ǛƴǥźǴǥƴɨǁŽƾŲƾůNjǥƀȢȤƾƪźǜǥɭƾǨǁƵŴǝŮȚȤǁŽƾŲǒɭǞƯůǝƵɨȢ : ǛƴǥźǴǥƴɨǓƃǤȳƾǦƶƀ
ȴƾƪſ LCD ǍǦƪɭƾƘȤȢǛƴǥźǴǥƴɨɞȚǍŮǓƃǤǚŮƾŻȴƾžȥ)ȢǞŵțƾƈƄſȚ
.(ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ
ȤƾƪźǽƾŮǁƵŴǝŮȚȤǁŽƾŲǒɭǞƯůǝƵɨȢȆǝžƾſǍŮǁŽƾŲțƾƈƄſȚɞȚǍŮ :ǜɨƾŴǍɭǞƫůǓƃǤȳƾǦƶƀ
.NjǥƀȢ
NjƶƵŵǞƀǁŽƾŲ ǁƵŴǝŮȚȤǁŽƾŲǒɭǞƯůǝƵɨȢȆNjƶƵŵǞƀǛƴǥźǴǥƴɨǁŽƾŲțƾƈƄſȚɞȚǍŮ : ǛƴǥźǴǥƴɨǓƃǤȳƾǦƶƀ
LCD ǍǦƪɭƾƘɞȶȤȤȢǛƴǥźǴǥƴɨɞȚǍŮǓƃǤǚŮƾŻȴƾžȥ)NjǥƀȢȤƾƪźǜǥɭƾǨ
.(ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ
ǁƵŴǝŮȚȤǁŽƾŲǒɭǞƯůǝƵɨȢȆɧǥůƾžǞůȚNjƶƵŵǞƀǁŽƾŲțƾƈƄſȚɞȚǍŮ:ǜɨƾŴǍɭǞƫůǓƃǤȳƾǦƶƀ
.NjǥƀȢȤƾƪźǽƾŮ
: Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǁŽƾŲ ȤȢ
Ǵǥƴɨ ǓƃǤ ȢǍɳƴƵŸ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ǚžƾɨ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ
.ȢǞŵ ɬž ȥƾŹȕ Ǜƴǥź
ƾů Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǓƃǤ ȶ NjǥƀȢ Ȥƾƪź Ȥƾƃɳɭ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ
ȚNjǥǨ ǝžȚȢȚ ȆNjŵƾŮ ȢǞűǞž ǓƃǤ ɞȚǍŮ ǁǥźǍŷ ǝɳǥſƾžȥ
ȆNjǥƶɨ ǗŻǞƄž ȚȤ ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź NjɭȤȚȢ NjƫŻ ǍǬȚ .Njƶɨ ɬž
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ǍǦɭȢ ȤƾŮ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ
: ǁŮƾŰ ǍɭǞƫů ǁŽƾŲ ȤȢ
ȶ ȵNjŵ ȲƾƯź ɧǥůƾžǞůȚ ȦǞɨǞź ȆȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ Ȥƾƪź ǝƵǥſ ƾů Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ
ȵǍǥųȣ ȶ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ǏɳŸ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ǚžƾɨ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .ȢǞŵ ɬž ɬŴȤǍŮ ȧǾź ǁǥƯǤȶ
ǝƄźǍǬ ǏɳŸ ǜǥŮȤȶȢ ǝɳƶɭȚ ȥȚ ǏǨ ǓƃǤ ȆNjǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ȚNjǧ ǝƮźƾŲ ǓƃǤ ǍǬȚ .ȢȢǍǬ ɬž
.ȢȢǍǬ ɬž ȥƾŹȕ ȢǍɨ ȵǍǥųȣ ȚȤ ȵNjŵ
NjƶƵŵǞƀǝƵɨȢ
ǝƵɨȢȥȚNjǥſȚǞůɬžȆljǥƇǧNjƶƵŵǞƀǁŽƾŲțƾƈƄſȚɞȚǍŮ
.NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚǜǥŮȤȶȢɞǽƾŮȤȢNjƶƵŵǞƀ
.NjƸƶż ǝƯűȚǍž 75 Ȩ ǝŮ ǍƄƪƸŮ ȝƾŸǾŶȚ ȸȚǍŮ Ä
23
(ȳȶȥ) ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ǝƵɨȢ
ƾƆŮƾű Ǵǩ ǝŮ ȚȤ W/T ȳȶȥ ǝƄŴȢ ȆȲƾɳǥƄǨȚ ȳȶȥ ǁŽƾŲ ȤȢ :
ȳȶȥ ȴNjŵ ȲƾƯźǍǥŹ ɞȚǍŮ .NjǥƶǥƃŮ ǍůȤȶȢ ȚȤ ȵɉǞŴ ƾů Njǥƶɨ
.NjǥƀȢ ǝžȚȢȚ ȚȤ W/T ȳȶȥ ǝƄŴȢ ȴȢȚȢ ǁɨǍŲ ȆȲƾƄǥƆɭȢ
[NjɭȚȶ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ]
[2X ȲƾɳǥƄǨȚ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ]
NjɭȚȶ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ NjɭȚȶ ȲƾɳǥƄǨȚ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ
[NjɭȚȶ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ]
ƾƆŮƾű Ǵǩ ǝŮ ȚȤ W/T ȳȶȥ ǝƄŴȢ ȆȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ ǁŽƾŲ ȤȢ :
NjɭȚȶ ȲƾƄǥƆɭȢ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ
ɞȚǍŮ .(ɞȤȚǎźȚ ȳǍſ NjɭȚȶ) ȢǞŵ ȲƾƯź ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ ƾů Njǥƶɨ
W/T ȳȶȥ ǝƄŴȢ ȴȢȚȢ ǁɨǍŲ ȆȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ ȝƾǥƴƵŸ ǗŻǞů ȲƾɳǥƄǨȚ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ
ɬƄŻȶ ȆȲƾɳǥƄǨȚ ȳȶȥ ȴȢǍɨ ȲƾƯźǍǥŹ ɞȚǍŮ .Njǥƶɨ ǗŻǞƄž ȚȤ
W/T ȳȶȥ ǝƄŴȢ ȴȢȚȢ ǁɨǍŲ ȆǁŴȚ ȲƾƯź ǍǥŹ ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ
ȲƾƄǥƆɭȢ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ
.(ȲƾɳǥƄǨȚ ǝƴů) NjǥƀȢ ǝžȚȢȚ ȚȤ Ǵǩ ǝŮ
ɞȚǍŮ ǝƄŴȢ ǜɭȚ ȥȚ ȆȢǞŵ ɬƵſ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ Ǟƶž ȵǍƆƶǨ ɬƄŻȶ
.ȢǞŵ ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ ƾɭ ȲƾɳǥƄǨȚ ȳȶȥ ȲǍƄƶɨ
ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ȶ 3X ȲƾɳǥƄǨȚ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ɞȚȤȚȢ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ
.ǁŴȚ 5X ȲƾƄǥƆɭȢ
ǜɳƵž ȚȤ 15X ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ɬƴɨ ǁƃƉſ ȆȶȢ Ǎƀ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ
.ȢȥƾŴ ɬž
ǝŮ ȚȤ W/T ȳȶȥ ǝƄŴȢ NjǥƶǥƃŮ ɧɭȢǎſ ȥȚ ȚȤ ȵɉǞŴ ǝɳƶɭȚ ɞȚǍŮ :
.Njǥƶɨ ƾƆŮƾű ǁŴȚȤ ǁƵŴ
ǝŮ ȚȤ W/T ȳȶȥ ǝƄŴȢ ǍǦɭȢ ȤƾŮ ɧɭ Ȇ3x ȲƾɳǥƄǨȚ ȳȶȥ ǁŽƾŲ ȤȢ :
ȳǍſ ǝƴů) ȢǞŵ ȲƾƯź ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ ƾů Njǥƶɨ ƾƆŮƾű ǁŴȚȤ
ȴȢȚȢ ǁɨǍŲ Ȇ(ǝƴů) ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ ȝƾǥƴƵŸ ǗŻǞů ɞȚǍŮ .(ɞȤȚǎźȚ
Ȇ5x ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ ǁŽƾŲ ȤȢ .Njǥƶɨ ǗŻǞƄž ȚȤ W/T ȳȶȥ ǝƄŴȢ
ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ ȆNjǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ȚȤ W/T ȳȶȥ ǝƄŴȢ ȥȚ ǍǬȚ ɬƄŲ
.ǁŴȚ ȲƾƯźǍǥŹ
[5X ȲƾƄǥƆɭȢ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ]
[NjɭȚȶ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ]
[TELE ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ]
[TELE ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ]
TELE ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ TELE ȲƾɳǥƄǨȚ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ
TELE ȲƾƄǥƆɭȢ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ
[NjɭȚȶ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ]
[5X ȲƾƄǥƆɭȢ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ]
24
ǽƾŮ / (DISP) ȝƾŸǾŶȚ ǝƵɨȢ
ȆǐƈǨ ƾɭ ǓƃǤ ɞƾƀ ǁŽƾŲ ȤȢ .Njƶɨ ɬž ǚƵŸ ǁƷű ǝƵɨȢ Njƶſƾž ǽƾŮ ǝƵɨȢ ȆǞƶž ǐɭƾƵſ ǜǥŲ ȤȢ
.ȢȚȢ NjƀȚǞų ȴƾƪſ ȚȤ ǍɭǞƫů ȝƾŸǾŶȚ ȆǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź
T/W ȳȶȥ ǝƄŴȢ
ǜɳƵž ǜǥŮȤȶȢ ȤȢ ȲƾƄǥƆɭȢ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ɞƾƀ ǏɳŸ ȧȥȚȢǍǨ .NjƀȢ ȳƾƆſȚ ȚȤ ȝƾǥƴƵŸ ƾů NjǥƀNjŮ ǁǧǍź ǜǥŮȤȶȢ ǝŮ .NjŵƾŮ Ǎů ɬſǽǞŶ ɬƵɨ ǁŴȚ
.Njŵ NjƀȚǞƈſ ǓƃǤ ȚNjǧ ȆȢǞŵ ȵȢȚȢ Ȥƾƪź ɞȤȚȢǍƃƵƴǥź ǜǥŲ ȤȢ W/T ȳȶȥ ǝƄŴȢ ǍǬȚ .NjǥŵƾŮ ǏɳŸ ǁǥƱǥɨ ǁźȚ Njƀƾŵ ǁŴȚ ǜɳƵž ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȝȤǞǧ ȤȢ ȳȶȥ ǍƅɨȚNjŲ ǁŽƾŲ ȤȢ ȆȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ ǁŽƾŲ ȤȢ Ǎů ljǤȚȶ ǍɭǞƫů ȵNjƀƾƪž ɞȚǍŮ ǁƵŴ ǝŮ ȵȤƾŮȶȢ ȚȤ W/T ȳȶȥ ǝƄŴȢ ȶ NjǥƀȢ Ȥƾƪź ǝƱƫſ ƾů ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ȆȲƾƄǥƆɭȢ
.Njǥƶɨ ƾƆŮƾű ǁŴȚȤ
ȆNjƶƵŵǞƀ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ȶ ɧǥůƾžǞůȚ NjƶƵŵǞƀ ȆǛƴǥź Ǵǥƴɨ ɞƾƷƄŽƾŲ ȤȢ ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ .Njƶɨ ɬƵſ ǚƵŸ
[ȝƾŸǾŶȚ ǝƇƱǧ]
[ɞȤȚȢǍƃƵƴƸź ǝƇƱǧ]
ƿŻȚǍž ǜǥŮȤȶȢ ǝŮ ȴNjſƾŴȤ ƿǥŴȕ ȤǞƭƶǥƵƀ ȶ Ǎɭȶƾƫů ȴNjŵ Ȥƾů ȥȚ ɞǍǥǬǞƴű ɞȚǍŮ ȶ Njǥƶɨ ȧǞžƾų ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȆǁŴȚ Ȥƾů ǍɭǞƫů ǍǬȚ .Njǥƶɳſ ǏƵŽ ȚȤ ɬŴNjŸ ǝɨ NjǥŵƾŮ
.NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ɬŴNjŸ ǁǥƯŻǞž ƾů Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȚȤ ȴȕ ȚȢNjƆž
.ȢǞŵ ǜǥŮȤȶȢ ȤȢ ɬƶź ǑƲſ ȥȶǍŮ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ȚǍɭȥ ȆNjǥƀNjſ Ȥƾƪź ȚȤ ǎƶŽ ȚȤ ɬŴNjŸ ɛǍƇƄž ɞƾƷƄƵƉŻ ǝɨ NjǥŵƾŮ ƿŻȚǍž ȆǁŴȚ ǜŵȶȤ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ .ȢǞŵ ǏɳŸ ȴNjŵ ǛƷƃž ȶ Ȥƾů ǂŸƾŮ NjſȚǞů ɬž Ȥƾɨ ǜɭȚ ȴǞǩ Njǥƶɳſ ǏƵŽ
25
ƞƁƾǨ / (
(ǝƴů :T ȆNjɭȚȶ :W) ȦǞɨǞź ȴȚǎǥž ȶ ȦǞɨǞź ɞƾƀ ǁŽƾŲ ȬȚǞſȚ (cm : NjŲȚȶ)
(
ȲƾžǍſ
ǁƁƾƷſ ǠŮ ~ 80 :W
ǁƁƾƷſ ǠŮ ~ 80 :T
ǁŽƾŲ
) ǝžƾſǍŮ
(
)ȶǍɨƾž
80 ~ 10 :W
80 ~ 50 :T
ȦǞɨǞź ȬǞſ
) ȶǍżƾž ǝƵżȢ
ƾɭ ǓƃǤ ɞƾƀ ǁŽƾŲ ȤȢ .Njƶɨ ɬž ǚƵŸ ǁƷű ǝƵɨȢ Njƶſƾž ǜƸƁƾǨ ǝƵɨȢ ȆǞƶž ǐɭƾƵſ ǜǥŲ ȤȢ
ǜƸƁƾǨ / ( ) ȶǍżƾž ǝƵżȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ NjƸſȚǞů Ǡž ȆȢǞŵ ǠƵſ ȵNjƁȢ Ǟƶž ǝż ǠƄŻȶ ȆǐƈǨ
.NjƁǍƸǦŮ ɆȤǎŮ ȸƾƷƉƳŸ
ǁžǾŸ ƾů NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ȶǍżƾž ǝƵżȢ .ǁŴȚ ȵNjŵ ȵȢȚȢ ȴƾƪſ ǜƸƁƾǨ ǁƵƉŻ ȤȢ ǝƴǧƾź ȵȢȶNjƇž
.ȢǞŵ Ǎƀƾŷ LCD ȤǞƄƸſƾž ȤȢ ǍƮſ ȢȤǞž ȶǍżƾž ǁŽƾŲ
ȦǞɨǞź ȴȚǎǥž
ǝɨ NjǥŵƾŮ ƿŻȚǍž Ǿžƾɨ ȆNjǥƶɨ ɬž țƾƈƄſȚ ȚȤ ȶǍɨƾž ǁǥƯǤȶ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ .NjǥƀNjſ ȴƾɳů ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ
50 ƾƁ (NjɭȚȶ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ) ȸǍƄž ǠƄſƾŴ 40 ǝƴǧƾź ȤȢ ȶǍżƾž ǁŽƾŲ ȤȢ ǝż ǠƄŻȶ țƾƈƄſȚ ȚȤ ȧǞžƾų ǐƴź ǁŽƾŲ ȆNjƁǍƸǬ Ǡž ǏƳŸ (ǝƴů ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ) ȸǍƄž ǠƄſƾŴ
.NjƸƶż
[(
)ȶǍɨƾž]
[ȤƾɨȢǞų ȦǞɨǞź]
ǓƃǤ ǁŽƾŲ ȤȢ ȆȦǞżǞź ȸȚǍŮ ȢǞűǞž ȸƾƷŵȶȤ (ǁƁƾƷſ ǠŮ ȦǞżǞź ȵȢȶNjƇž : ȆțƾƈƄſȚ ǚŮƾŻ : o )
ȲƾžǍſ
ȶǍɨƾž
o
o
o
o
ǁŽƾŲ
26
Ǵǩ / ( ) ȧǾź ǝƵżȢ
ȦǞżǞź ǚƱŻ
Ȥƾƪź ȆȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ LCD ȤǞƄƸſƾž ȤȢ Ǟƶž ǝż ǠƄŻȶ
ǝƵɨȢ ǝŮ ƾƵſ ȴƾƳž ǝż ȢǞŵ Ǡž ǂŸƾŮ Ǵǩ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ
LCD ȤǞƄƸſƾž ȤȢ Ǟƶž ǝż ǠƄŻȶ .NjƀȢ ǁƷű ǍƸƸưů Ǵǩ
( )ǐƴź ǝƵżȢ ȴȚǞƶŸ ǝŮ Ǵǩ ǝƵżȢ ȆȢǞŵ ǠƵſ ȵȢȚȢ ȴƾƪſ
.NjƄźȚ Ǡž Ȥƾż ǝŮ
.NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ ȦǞżǞź ǚƱŻ ȥȚ ȆȢȤȚNjſ ȤȚǍŻ ǏƳŸ ǓŴȶ ȤȢ ǝż ȸȚ ȵɉǞŴ ȸȶȤ ȴȢǍż ȦǞżǞź ȸȚǍŮ
[ȤƾɨȢǞų ȧǾź țƾƈƄſȚ]
ȧǾź ǁŽƾŲ țƾƈƄſȚ (19 Ȩ) .NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚǁŽƾŲǒɭǞƯůǝƵɨȢȥȚȆǛƴǥźǴǥƴɨȥȚǍǥŹǝŮɬƄŽƾŲțƾƈƄſȚɞȚǍŮ .1
Ǎƀƾŷ LCD ȤǞƄƸſƾž ȤȢ ǍƮſ ȢȤǞž ȧǾź ǁŽƾŲ ǁžǾŸ ƾů NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ȧǾź ǝƵżȢ .2
ȢǞŵ
ǓƸƇž ȸȚǍŮ ȴȢǞŮ ƿŴƾƶž ȸȚǍŮ .ȢǞŵ Ǡž Ǎƀƾŷ LCD ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ ȧǾź ǁŽƾŲ ǁžǾŸ .3
NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ ƿŴƾƶž ȧǾź ȥȚ Ȩƾų
:NjƸƶż ǝűǞů ǍƁȥ ȢȤȚǞž ǝŮ ȦǞżǞź ǚƱŻ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȳƾǦƶƀ .ǁŴȚ ȤƾżȢǞų ȦǞżǞź ȤȢƾż ǓŴȶ ȤȢ ȵɉǞŴ ǝż NjƁǞŵ ǜƂƵƭž .1
ȤƾżȢǞų ȦǞżǞź ȤȢƾż ǝż ǠƄŻȶ .NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ǜƄźǍǬ ǏƳŸ ǓŴȶ ȤȢ .2
.ǁŴȚ ȵȢǍż ȦǞżǞź ȵɉǞŴ ȸȶȤ ǜƸŮȤȶȢ ǝż ǁŴȚ ȴȕ ȵNjƶƀȢ ȴƾƪſ Njŵ ǜŵȶȤ ǎƃŴ
ǝƄŴȚǞųƾſ ǏƳŸ ƾů NjƸƀNjſ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ǁƪǬȥƾŮ ȳƾǦƶƀ ǝż NjƸŵƾŮ ƿŻȚǍž
.ȢǞƪſ ǝƄźǍǬ
ȚȤ ȢǞų ǜƸŮȤȶȢ ȆNjƁȚ ȵȢȥ ǜƸƁƾǨ ǁƵŴ ǝŮ ǓŴȶ ƾů ȴƾżƾƵż ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ǝż ǠŽƾŲ ȤȢ .3
ȴȕ ȥȚ ǏǨ ȶ Njƶż ǛƸƮƶů ǁŴƾƵŵ ǍƮſ Njž ǝż ȸǞƇſ ǝŮ ȚȤ ȴƾƄƉƳŸ ƾů NjƸƀȢ ǁżǍŲ
ǝƵżȢ ȥȚ ȚȤ ȢǞų ǁƪǦſȚ ǍǬȚ .NjƁǍƸǦŮ ȚȤ ǏƳŸ ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ǚžƾż ȤǞŶ ǝŮ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ
.ǁźȤ NjƀȚǞų ǜƸŮ ȥȚ ȦǞżǞź ǚƱŻ ȢǍżȤƾż ȆNjƁȤȚȢǍŮ Ǎůƾŵ
ȧǾź ȢǍŮ ȴȚǎǥž (ǍƄž : NjŲȚȶ)
ȶǍɨƾž ɧǥůƾžǞůȚ ǛǥƮƶů
ȶǍɨƾž
ȲƾžǍſ
ǝƴů
NjɭȚȶ
ǝƴů
NjɭȚȶ
ǝƴů
NjɭȚȶ
2.0 ~ 0.5
3.0 ~ 0.4
0.8 ~ 0.5
0.8 ~ 0.4
2.0 ~ 0.8
3.0 ~ 0.8
27
ISO
ɧǥůƾžǞůȚ
NjƸƶż ǛƸƮƶů ȵȤƾŮȶȢ ȚȤ ǏƳŸ .3
ǚžƾż ȤǞŶ ǝŮ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ȶ
.NjƁȤȶƾƸŮ ǜƸƁƾǨ ǁƵŴ ǝŮ
ǓŴȶ ƾů Ǎůƾŵ ǝƵżȢ .2
ȵɉǞŴ ȸȶȤ ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź
.NjƸƶż ȦǞżǞź
NjƸƀȚǞų Ǡž ǝż ȸǍƁǞƫů .1
NjƸƶż ȵǍƸųȣ
Ǵǩ / ( ) ȧǾź ǝƵżȢ
ȧǾź ǁŽƾŲ ǍǦſƾƪſ ȝƾƇǥǤǞů
ǜǥŮȤȶȢ ȧǾź ȆNjŵƾŮ ȵǍǥů ǝƶƇǧ ǁƪǨ ƾɭ ȵɉǞŴ ǍǬȚ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƯź ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ
ȧǾź ǁŽƾŲ
ɧǥůƾžǞůȚ
ǜǥŮȤȶȢ ȧǾź ȆNjŵƾŮ ȵǍǥů ǝƶƇǧ ǁƪǨ ƾɭ ȵɉǞŴ ǍǬȚ
Ǜƪǩ ɞǎžǍŻ ǁɳźȚ ȶ ȢǞŵ ɬž ȲƾƯź ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ
ȯǍŶǍŮ Ǜƪǩ ɞǎžǍŻ ljǥƇƫů ȢǍɳƴƵŸ ɧƵɨ ƾŮ ȚȤ
.Njƶɨ ɬž
ǐƀƾɨ ȶ ɧǥůƾžǞůȚ
Ǜƪǩ ɞǎžǍŻ
ȝNjŵ .Njƶɨ ɬž ǚƵŸ ȧǾź ȆȢǞűǞž ȤǞſ ǝŮ ǝűǞů ȴȶNjŮ
ǓɭȚǍŵ ƾŮ ȴȕ ǘŮƾƭů ɞȚǍŮ ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ ȧǾź
.ȢǞŵ ɬž ǛǥƮƶů ǓǥƇž
ȠǾǧȚ ȧǾź
ƾŮ ȧǾź ȆȴȥȚǞƄž ȶ ƿŴƾƶž ɬƀȢȤǞſ ǝŮ ɬŮƾǥƄŴȢ ɞȚǍŮ
ȤǞſ ǝɨ ɬƭɭȚǍŵ ȤȢ .Njƶɨ ɬž ǚƵŸ Ǎůƾŵ ǜǥɭƾǨ ǁŸǍŴ
ɞȶȤ ( Ã ) ǜǥŮȤȶȢ ȧȥǍŽ ȤȚNjƪƀ ǍǦſƾƪſ ȆNjŵƾŮ Ǜɨ
.ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ LCD ǍǦƪɭƾƵſ
ǝƄƉƀȕ ɬſƾžǎƵƀ
ǜɭȚ ȆȢǞŵ Ǒƈƪž ǏɳŸ ȤȢ “Ǜƪǩ ɞǎžǍŻ” ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ
.Njƶɨ ɬž ljǥƇƫů ȚȤ Ǜƪǩ ɞǎžǍŻ ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ ǁŽƾŲ
ɞǎžǍŻ ǐƀƾɨ ȧǾź
Ǜƪǩ
ȴƾɳž ȤȢ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȲNjž ǜɭȚ ȥȚ .Njƶɨ ɬƵſ ǚƵŸ ȧǾź
ȬǞƶƵž ȧǾź ƾŮ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ǝɨ Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬɭƾƀ
ɬž ǏɳŸ Ǜɨ ȤǞſ ȤȢ ɞȚ ȵɉǞŴ ȥȚ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ .ǁŴȚ
ɞȶȤ ( Ã ) ǜǥŮȤȶȢ ȧȥǍŽ ȤȚNjƪƀ ǍǦſƾƪſ ȆNjɭǍǥǬ
.ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ LCD ǍǦƪɭƾƵſ
ȧǞžƾų
.ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ (
ȢƾƵſ
ɬž ȵȢȥ ȧǾź ǜǥŽȶȚ ȆNjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ȆȧǾź țƾƈƄſȚ ȥȚ NjƯŮ ƾƵŵ ǍǬȚȚ .Njƶɨ ɬŴȤȚȶ ȚȤ (ȧǾź ȰǍŮ ȴȚǎǥž ȶ ȧǾź ǝƶžȚȢ) ɞȤȢȚǍƃƵƴǥź ǁǥƯǤȶ ƾů ȢǞŵ
.Njƶɨ ɬž Ǜɨ ȚȤ ɞǍůƾŮ ǍƵŸ ȆȧǾź ȥȚ ƿůǍž ȵȢƾƱƄŴȚ ǍǬȚ .ǁŴȚ ǝǥſƾŰ 4 ȥȚ ǍƄƵɨ ǽǞƵƯž ȧǾź ɉȤƾŵ ȴƾžȥ ȆɬŽǞƵƯž ȢǍɨȤƾɨ ǓɭȚǍŵ ȤȢ .ȢǞŮ NjƀȚǞų Ǎů ɬſǽǞŶ ɉȤƾŵ ȴƾžȥ ȆNjŵƾŮ ǗǥƯǤ ɞǍůƾŮ
.Njƶɨ ɬƵſ ǚƵŸ ȧǾź ȆǛƴǥź Ǵǥƴɨ ǁŽƾŲ ȤȢ .NjɭǍǥǦŮ ȧǾź ȢǍŮ ȵȢȶNjƇžȤȢ ȚȤ ƾƀ ǏɳŸ ǏɳŸ ǁǥƱǥɨ ȆNjŵƾŮ ȵNjƶƪųȤȢ ƾɭ ɧɭȢǎſ NjŲ ȥȚ ǐǥŮ ȵɉǞŴ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ .Njŵƾƃſ țǞų ǁŴȚ ǜɳƵž
ɞȚ ǝƭƲſ ȢǞŵ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ȧǾź ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ Ǜɨ ȤǞſ ȤȢ ǏɳŸ ǜƄźǍǬ .ȢȢǍǬ Ǎƀƾŷ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ǏɳŸ ȤȢ NjǥƱŴ
ǍžȚ ǜɭȚ .ǁŴȚǞƀ ȤȢ ȢǞűǞž ɛƾų ȶ ȢǍǬ ȥȚ ȧǾź ȤǞſ ȦƾɳƯſȚ ǍŰȚ ȤȢ NjǥƱŴ ǝƭƲſ
.ǁƉǥſ ǜǥŮȤȶȢ ɬƶź ǑƲſ ȵNjƶƀNjſƾƪſ
) NjƶƵŵǞƀ ɧǥůƾžǞůȚ ȧǾź ȴǞɳɭȕ Ȇ[NjƶƵŵǞƀ ɧǥůƾžǞůȚ] ǁŽƾŲ ȤȢ •
28
ǁŴȚȤ /(
Ǵǩ / ( ) ȧǾź ǝƵżȢ
) Ǎƚƾů ǗƴŴ ǝƵżȢ
ǍƵƁƾů ǗƴŴ țƾƈƄſȚ Ǜƴǥź ǁŽƾŲ ɧɭ ȆȚNjǧ ǓƃǤ ǁŽƾŲ ɞƾƶƅƄŴȚ ǝŮ .1
(19 Ȩ) .Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ɞȤȚȢǍŮ
NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ /( )ǍƵƁƾů ǗƴŴ ǝƵżȢ .2
Ǎƀƾŷ LCD ȤǞƄƸſƾž ȤȢ ǍƮſ ȢȤǞž ǁŽƾŲ ǁžǾŸ ƾů
ǝſƾǬȶȢ ǍƵƁƾů ǗƴŴ ȆǝƸſƾŰ 2 ȆǝƸſƾŰ 10 ȴǞƳƁȕ .ȢǞŵ
ȢǞŵ Ǡž Ǎƀƾŷ LCD ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ ǁɨǍŲ ǍƵɭƾů
ȥȚ ǏǨ ǏƳŸ ȆNjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ǝż ǠƄŻȶ .3
.ȢǞŵ Ǡž ǝƄźǍǬ ȵNjŵ Ǒƈƪž ȴƾžȥ ǁŵnjǬ
[ɞȚ ǝǥſƾŰ 10 ǍƵƁƾů ǗƴŴ țƾƈƄſȚ]
ȝƾƇǥǤǞů
ǍƵƁƾů ǗƴŴ ǁŽƾŲ ǁžǾŸ ǁŽƾŲ
ȢƾƵſ
ǓƃǤ ǁŽƾŲ ȤȢ ȢǞűǞž ȧǾź ǁŽƾŲ (țƾƈƄſȚ ǚŮƾŻ : o )
ǁŽƾŲ
o
o
o
o
o
o
o
ǁŴȚȤ /(
) Ǎƚƾů ǗƴŴ ǝƵżȢ
ȢǞŵ Ǡž ǂŸƾŮ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ȆȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ LCD ȤǞƄƸſƾž ȤȢ Ǟƶž ǝż ǠƄŻȶ
ǠƵſ ȵȢȚȢ ȴƾƪſ LCD ȤǞƄƸſƾž ȤȢ Ǟƶž ǝż ǠƄŻȶ .NjƀȢ ǁƷű ǍƸƸưů ǁŴȚȤ ƿů ǝŮ ƾƵſ ȴƾƳž ǝż
ȢȤǞž ǠƄŻȶ ǁƸƴŮƾŻ ǜƁȚ .NjƄźȚ Ǡž Ȥƾż ǝŮ ( ) ǍƵƁƾů ǗƴŴ ǝƵżȢ ȴȚǞƶŸ ǝŮ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ȆȢǞŵ
.NjŵƾŮ ǍƁǞƫů ȤȢ NjƀȚǞƈŮ ȦƾƳŸ ǝż ȢǍƸǬ Ǡž ȤȚǍŻ ȵȢƾƱƄŴȚ
ǝǥſƾŰ 10
.ȢǞŵ ɬž ǝƄźǍǬ ɞȚ ǝǥſƾŰ ǍƵɭƾů ǗƴŴ
10 Ǎǥųƾů ƾŮ ǏɳŸ NjǥƀȢ ɬž Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ
ǝǥſƾŰ 2
.ȢǞŵ ɬž ǝƄźǍǬ ɞȚ ǝǥſƾŰ ǍƵɭƾů ǗƴŴ
ǝƄźǍǬ ǝǥſƾŰ 2 ȥȚ ǏǨ ȳȶȢ ǏɳŸ ȶ ǝǥſƾŰ 10 ȥȚ ǏǨ ȲȶȚ ǏɳŸ
.ȢǞŵ ɬž
ǚŮȶȢ
2 ȸǽƾŮ ǍƸųƾů ǁŴȚ ǜƳƵž ǍƵƁƾů ǗƴŴ Ȇǐƴź ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȳƾǦƶƀ ǍƵɭƾů ǗƴŴ
ǠǦƄƉŮ ǐƴź ɉȤƾŵ ȴƾžȥ ǝŮ ǍƸųƾů ǜƁȚ ǝż NjŵƾŮ ǝƄŵȚȢ ǝƸſƾŰ
.ȢȤȚȢ
Ǡž ǠƁƾŴƾƶŵ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ȴȢǍƪź ȥȚ ǏǨ ȚȤ ȵɉǞŴ ǁżǍŲ ǜƸŮȤȶȢ ǁɨǍŲ ǍƵƁƾů
.ȢǞŵ Ǡž ǝƄźǍǬ ǏƳŸ ȢǞŵ ǗŻǞƄž ǁżǍŲ ǝż ǠžƾǦƶƀ ȶ Njƶɨ
2 Ǎǥųƾů ƾŮ ǏɳŸ NjǥƀȢ ɬž Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ
29
ǗƴŴ ǁƸƴŮƾŻ ȆNjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǍƵƁƾů ǗƴŴ ǝƵżȢ ǍƵƁƾů ǗƴŴ ȝƾƸƴƵŸ ǜƸŲ ȤȢ ǍǬȚ .ȢȶȤ Ǡž ǜƸŮ ȥȚ ǍƵƁƾů
.NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ ǝƁƾǨ ǝŴ ȥȚ ǜƸŮȤȶȢ ȧȥǍŽ ȥȚ ȸǍƸǬǞƴű ȸȚǍŮ .Njƶż Ǡž Ȥƾż ȸȚ ǝƸſƾŰ 10 ǍƵƁƾů ǗƴŴ ǓƲź ǛƴƸź ǴƸƴż ǁŽƾŲ ȤȢ ǁŴȚȤ /(
) Ǎƚƾů ǗƴŴ ǝƵżȢ
ǁɨǍŲ ǍƵƁƾů :NjƄźƾƸſ Ȥƾż ǝŮ ǁɨǍŲ ǍƵƁƾů ǁŴȚ ǜƳƵž ǍƁȥ ȢȤȚǞž ȤȢ
ǜŵǞž ǍƵƁƾů ǠƁƾŴƾƶŵ ȵȢȶNjƇž
.NjŵƾŮ ǍƄž 3 ȥȚ ǍƄƪƸŮ ȦǞżǞź ǝƴǧƾź
NjŵƾŮ ǙƁȤƾů ƾƁ ǜŵȶȤ NjŲ ȥȚ ǐƸŮ ǠƀȢȤǞſ
ǁƁǽ-ǙŮ ǁƸƯǤȶ ȤȢ
.NjŵƾŮ ǎƸǩƾſ ǁżǍŲ
ȸȚȤȶ ǁżǍŲ ȴȕ ȆǁżǍŲ ǑƸƈƪů ȳƾǦƶƀ ȤȢ
ǠƁƾŴƾƶŵ ȤǞƉƶŴ (50%) ȸǎżǍž ǁƵƉŻ
NjŵƾŮ ȵNjŵ
ǏŲ ȚȤ ǠƄżǍŲ ǝƸſƾŰ 30 ȝNjž ǝŮ ǜƸŮȤȶȢ ǍǬȚ
ǁżǍŲ ȴȢǍż ǏŲ ȥȚ ǏǨ ǜƸŮȤȶȢ ǍǬȚ ƾƁ NjƶƳſ
NjƶƳſ ǏŲ ȚȤ ȴȕ ǗŻǞů
ǍƵƁƾů ǗƴŴ ȶ ȴǞƳƁȕ Ǵžǽ
ǁɨǍŲ
(ȸȚ ǝƸſƾŰ 1 ǝƴǧƾź) ǙƵƪǩ
ǍƵƁƾů ǛƸƮƶů ȥȚ ǏǨ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź
ǁɨǍŲ
(ȸȚ ǝƸſƾŰ 0.25 ǝƴǧƾź) ǙƵƪǩ
ȵɉǞŴ ǁżǍŲ ǠƁƾŴƾƶŵ
ǝƄźǍǬ ǏƳŸ ǝƸſƾŰ 2 ȥȚ ǏǨ ȶ NjƸƶż ǜŵȶȤ
ȢǞŵ Ǡž
ǁŴȚ ȵNjƪſ ǠƁƾŴƾƶŵ ǠƄżǍŲ
(ǛƴƸź ǴƸƴż ǁŽƾŲ ȸƾƶƅƄŴȚ ǝŮ) :ǁŴȚ ǍƁȥ ȠǍŵ ǝŮ ǁɨǍŲ ǍƵƁƾů Ȥƾɨ NjſȶȤ (ǝƸſƾŰ 6 ȯǍŷ) ȴǞƸƉƁȥǞǮƵż NjƸƁƾů Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ǁɨǍŲ ǍƵƁƾů țƾƈƄſȚ
ǠƁƾŴƾƶŵ ǗŻǞů 2*(NjƸƀȢ ǁżǍŲ ǚžƾż ȤǞŶ ǝŮ ȚȤ ȢǞų ȸƾƷƄŴȢ) ǠƁƾŴƾƶŵ ȬȶǍŵ
(ǝƸſƾŰ 2 ȥȚ ǏǨ) ǍƁǞƫů ǜƄźǍǬ
(NjƸƶƳſ ǁżǍŲ)
1*
ǝƸſƾŰ 6 ȯǍŷ ǜƁȚǍŮƾƶŮ ȆNjƶż Ǡž ǠƁƾŴƾƶŵ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ȥȚ ǏǨ ǝƸſƾŰ 6ȚȤ ȵɉǞŴ ǁżǍŲ ǜƸŮȤȶȢ :1*
.NjƸƶż NjƸƁƾů ȚȤ ȴǞƸŴȥǞǮƵż
NjƸƀȢ ǁżǍŲ ǚžƾż ȤǞŶ ǝŮ ȚȤ ȢǞų ȸƾƷƄŴȢ ƾƁ ȴNjŮ :2*
30
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
(
:NjſǞŵ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ Ǎɭȥ ɞƾƀǞƶž ƾů Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ȆNjƶɨ ɬž ȲƾƯź ȚȤ ƾƀȢǍɳƴƵŸ ǝɨ ɬɭǞƶž ȥȚ
ǝƇƱǧ
ȢǞűǞžǁŽƾŲ
Ǟƶž
32 Ȩ
EV
33 Ȩ
ɞNjǥƱŴȴȥȚǞů
34 Ȩ
ISO
34 Ȩ
ȵǍƷǩǑǥƈƪů
36 Ȩ
Ǜƴǥź ȵȥȚNjſȚ / ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
37 Ȩ
Ǜƴǥź ǁǥƱǥɨ / ǁǥƱǥɨ
37 Ȩ
ACB
38 Ȩ
ɞǍǥǬ ȵȥȚNjſȚ
38 Ȩ
ɬǨƾǥǨɬŴƾɳŸ
39 Ȩ
ǛɭǍź ɞƾƵƶƀȚȤ
39 Ȩ
ȦǞɨǞźǓǥƇž
40 Ȩ
ɞȤȚȢǍƃƉƳŸǙƃŴǍǦŮƾƈƄſȚ
41 Ȩ
ǍɭǞƫůǛǥƮƶů
ǁŽƾŲ
Ǟƶž ǝƵżȢ
ǜƸŮȤȶȢ ȸƾƷƄŽƾŲ ȥȚ ǙƁ Ǎƀ ƾŮ ǓƃůǍž ȸǞƶž ǙƁ ȆNjƸƀȢ Ǡž Ȥƾƪź ȚȤ Ǟƶž ǝƵżȢ ǝż ǠƄŻȶ ȸǎƸǩ ȴƾƵƀ ȢǞŵ Ǡž ǂŸƾŮ ǝƵżȢ ȵȤƾŮȶȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź .ȢǞŵ Ǡž Ǎƀƾŷ LCD ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ
ȢǞŵ ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ ȢǞŮ LCD ȸȶȤ ȲȶȚ ȤȢ ǝż
Ǡž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ Ǟƶž ǝƶƁǎǬ NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ǁŮƾŰ ǍƁǞƫů ȶ ǛƴƸź ǴƸƴż ȸƾƷƄŽƾŲ ǝż ǠƄŻȶ .ȢȤȚNjſ ȢǞűȶ ǠƁǞƶž NjŵƾŮ ȵNjŵ țƾƈƄſȚ ȚNjǧ ǓƃǤ ǁƸƴŮƾŻ ǝż ǠƄŻȶ .ȢǞŵ
EV
ƾƀȢǍɳƴƵŸ
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
ȚNjǧ
ISO
ǍǦƪɭƾƵſ
ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
ȝƾƵǥƮƶů
ǁǥƱǥɨ
[Ǟƶž ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź]
ACB
ȟȶǍų
Ǎǥǥưů
[ȧǞžƾų Ǟƶž]
[ǜŵȶȤ Ǟƶž]
( ƾƀȢǍɳƴƵŸ )
OK ǝƵżȢ
ȴƾƳž ǁƷű ǍƸƸưů ȸȚǍŮ ǝƵżȢ ǜƁȚ ȆȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ LCD ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ Ǟƶž ǝż ǠƄŻȶ .ȢǍƸǬ Ǡž ȤȚǍŻ ȵȢƾƱƄŴȚ ȢȤǞž ƾƀ ȵȢȚȢ NjƸƁƾů ȤǞƮƶž ǝŮ ƾƁ ǠŸǍź ȸǞƶž ǁƵŴ ǝŮ ƾƵſ
EV
EV
ƾƀȢǍɳƴƵŸ
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
42 Ȩ
DIS
42 Ȩ
ǍǥǦŵȥǍŽ
43 Ȩ
31
ISO
[.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ]
ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů
ȚNjǧ
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
ȚNjǧ
ISO
ǍǦƪɭƾƵſ
ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
ȝƾƵǥƮƶů
ǁǥƱǥɨ
ǁǥƱǥɨ
ACB
ȟȶǍų
ǁƪǬȥƾŮ
ACB
ȟȶǍų
Ǎǥǥưů
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
(
ɬƀȢȤǞſ ǛǥƮƶů
.Njƶɨ ɬž ǛǥƮƶů ɬƭǥƇž ȤǞſ ǓɭȚǍŵ ȦƾŴȚ ǍŮ ȚȤ ɬƀȢȤǞſ ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ [EV] ɞǞƶž ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȚȤ ɬƀȢȤǞſ ȴȚǎǥž NjǥſȚǞů ɬž ǜǥƶǰƵƀ
ɬƀȢȤǞſ ǚɭNjƯů ȥȚ ǜǥɭƾǨ / ǽƾŮ ǝƵɨȢ ɞȶȤ Ȇ (
) [EV] țƾƈƄſȚ ɞȚǍŮ .1
.Njǥƶɨ ɧǥƴɨ ƾƀȢǍɳƴƵŸ ɞǞƶž
ȤǞƄżƾź ǛƸƮƶů ȸȚǍŮ ǁŴȚȤ ȶ Ǵǩ ȸƾƀ ǝƵżȢ ȥȚ .2
.NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ ǍƮſ ȢȤǞž ǠƀȢȤǞſ ǚƁNjƯů
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ .3
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ȶ ȢǞŵ Ǡž ȵǍƸųȣ NjƁȚ ȵȢǍż ǜƸƸƯů ǝż ǠǦſȤ ȴȚǎƸž
ǁžǾŸ ȆNjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ɬƀȢȤǞſ ȴȚǎǥž ǍǬȚ .ȢǞŵ Ǡž ǝƄƉŮ ǠƀȢȤǞſ ǚƁNjƯů ǛƸƮƶů ǁŽƾŲ
.Njŵ NjƀȚǞų ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ LCD ȤǞƄǥſƾž Ǵǩ ǁƵŴ ȤȢ (
) ɬƀȢȤǞſ
ƾƀȢǍɳƴƵŸ ȴȢǍɨ ȲƾƯź ɞȚǍŮ MENU ǝƵɨȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȵǞƇſ
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȢǞűǞž ǁŽƾŲ ȤȢ ȚȤ MENU ǝƵżȢ .1
/ǁŴȚȤ ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥɭƾǨ / ǽƾŮ ɞƾƀ ǝƵɨȢ ȥȚ [ƾƀȢǍɳƴƵŸ] ɞǞƶž țƾƈƄſȚ ɞȚǍŮ .2
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK
.ȢǞŵ ɬž ɬƀȢȤǞſ ǐƀƾɨ ǂŸƾŮ ɬƀȢȤǞſ ǚɭNjƯů ɞȚǍŮ ɬƱƶž ȴȚǎǥž Ä
ȶ ȵNjŵ ɬƀȢȤǞſ ǐɭȚǎźȚ ǂŸƾŮ ɬƀȢȤǞſ ǚɭNjƯů ɞȚǍŮ ǁƃƅž ȴȚǎǥž ǝɨ NjǥŵƾŮ ǝƄŵȚȢ ǝűǞů
ǝƄźǍǬ ɬŮǞų ǏɳŸ ǁŴȚ ǜɳƵž ƾɭ NjƀȢ ɬž ȴƾƪſ ȚȤ NjǥƱŴ ƩſȤ ƾƷƶů LCD ǍǦƪɭƾƵſ
.ȢǞƪſ
EV
EV
ƾƀȢǍɳƴƵŸ
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
EV
ISO
ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
OK / ǁŴȚȤ ǝƵɨȢ
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
ȚNjǧ
ISO
ǍǦƪɭƾƵſ
ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
ȝƾƵǥƮƶů
ǁǥƱǥɨ
ǁǥƱǥɨ
ACB
ȟȶǍų
ACB
ȟȶǍų
ǁƪǬȥƾŮ
Ǎǥǥưů
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ȴƾůǍƮſ ȢȤǞž ȸǞƶž OK ǝƵżȢ ȶ ǜƸƁƾǨ /ǽƾŮ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .3
EV
EV
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
ISO
ISO
ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů
ǜƸƁƾǨ /ǽƾŮ ǝƵżȢ
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
ǁǥƱǥɨ
ǁǥƱǥɨ
ACB
ȟȶǍų
ACB
ȟȶǍų
ǁƪǬȥƾŮ
ǁƪǬȥƾŮ
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ȴƾůǍƮſ ȢȤǞž ȸǞƶž OK ǝƵżȢ ȶ ǁŴȚȤ/Ǵǩ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .4
ȥȶȤ
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
ǁŴȚȤ /Ǵǩ ǝƵżȢ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
32
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
(
ǍŮȤƾɨ ǓŴǞů ȵNjŵ ǛǥƮƶů ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ Ǎǥǥưů ɞȢȶNjŲ ƾů ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů ȝƾƵǥƮƶů ǁŴȚ ǜɳƵž ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ǓǥƇž ȦƾŴȚ ǍŮ
ǜɭǍƄƷŮ NjǥſȚǞů ɬž ǍŮȤƾɨ ǓŴǞů ȵNjŵ ǛǥƮƶů ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ .Njƶɨ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ǓǥƇž ǝŮ ǝűǞů ƾŮ ȚȤ ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů ȝƾƵǥƮƶů
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
) ɬƫƈŵ ǛǥƮƶů ɞǞƶž .1
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů (
ɞǞƴű ȚȤ NjǥƱŴ ɞȚ ǝƇƱǧ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ
ƩſȤ ƾƷƶů LCD ǍǦƪɭƾƵſ ƾů NjɭǍǥǦŮ ǜǥŮȤȶȢ
.NjƀȢ ȴƾƪſ ȚȤ NjǥƱŴ
ǓŴǞů ȵNjŵ ǛǥƮƶů ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů : OK ǝƵɨȢ .2
NjɭȚ ȵȢǍɨ ȵǍǥųȣ ǾƃŻ ǝɨ ȚȤ ǍŮȤƾɨ
NjǥƱŴ njŹƾɨ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ
.Njƶɨ ɬž ȵǍǥųȣ ȚȤ ǍŮȤƾɨ ǓŴǞů ȵNjŵ ǛǥƮƶů NjɭNjű ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů : Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ɞNjƯŮ ǏɳŸ ǜƄźǍǬ ƾŮ ǍŮȤƾɨ ǓŴǞů ȵNjŵ ǛǥƮƶů ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů ȆȢǞƪſ ȢƾƆɭȚ ȴȕ ȤȢ ɞǍǥǥưů ǝɨ ɬſƾžȥ ƾů ǍŮȤƾɨ ǓŴǞů ȵNjŵ ǛǥƮƶů ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů .Njſƾž ɬž ȲƾƯź
ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů ȆȢǞŵ ǛǥƮƶů ǏɳŸ ǁŽƾŲ ɞȶȤ ǜǥŮȤȶȢ ǝɳǥſƾžȥ .ȢǞŵ ɬž ǛǥƮƶů (AWB)
ǁƪǬȥƾŮ
ƩſȤ ƾů NjƀȢ ɬž ȚȤ ȴƾɳžȚ ǜɭȚ ƾƵŵ ǝŮ ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů ȲǍƄƶɨ
.NjƶŴǍŮ ǍƮƶŮ Ǎů ɬƯǥƃŶ ǝɨ Njǥƶɨ ǛǥƮƶů ɞȚ ǝſǞǦŮ ȚȤ ƾƀ
ɬɭƾƆŮƾű
ȝƾƇǥǤǞů
ȝƾƵǥƮƶů ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ ȤǞſ ǓɭȚǍŵ ǝŮ ǝűǞů ƾŮ ǜǥŮȤȶȢ
.Njƶɨ ɬž țƾƈƄſȚ ȚȤ ƿŴƾƶž ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
ȢƾƵſ
ǁŽƾŲ
ɧǥůƾžǞůȚ ǛǥƮƶů
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
.ȢȚȥȕ ɞƾƬź ȤȢ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ɞȚǍŮ
ȥȶȤ
.ȵǍǥů ȶ ɞǍŮȚ ɞȚǞƀ ȤȢ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ɞȚǍŮ
ɞǍŮȚ
ȤȢ ǁƶŴȤǞƴź ȤǞſ ǝſƾǬ ǝŴ ȬȚǞſȚ ȤȢ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ɞȚǍŮ
.ȥȶȤ ɬɭƾƶŵȶȤ
H-ǁƶŴȤǞƴź ȤǞſ
.NjǥƱŴ ǁƶŴȤǞƴź ȤǞſ Ǎɭȥ ȤȢ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ
L-ǁƶŴȤǞƴź ȤǞſ
ɞƾƀ Ǵžǽ) ǜƄƉǦƶů Ǵžǽ ȤǞſ Ǎɭȥ ȤȢ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ɞȚǍŮ
.(ȢȤȚNjſƾƄŴȚ
ǓɭȚǍŵ ȦƾŴȚ ǍŮ ƾů NjƀȢ ɬž ȚȤ ȴƾɳžȚ ǜɭȚ ǍŮȤƾɨ ǝŮ
.NjƀȢ ȳƾƆſȚ ȚȤ ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ
ǜƄƉǦƶů
ȵȚǞƈŽȢ ǛǥƮƶů
.ȢȤȚnjǬ ɬž ƾƀ ǏɳŸ ɞȶȤ ȝȶƾƱƄž ɞǍǥŰƾů ǗƴƄƈž ȤǞſ ǓɭȚǍŵ Ä
33
(
ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů
ISO
ǜǥŮȤȶȢ ȆȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů ɞƾƀ ǝƶɭǎǬ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȝȤǞǧ ȤȢ
ȦǞɨǞź ȳƾǦƶƀ .NjƀȢ ɬž Ǒǥƈƪů ȚȤ ȴƾƉſȚ ȵǍƷǩ ƾƵŵ
.ȢǞŵ ɬž ǛǥƮƶů ǎǥſ ȵǍƷǩ ɬɭƾƶŵȶȤ ȆȴƾƉſȚ ȵǍƷǩ ɞȶȤ ǍŮ
ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȆȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ǜǥƶǰƵƀ
ɬƯǥƃŶ ȝǽƾŲ ȥȚ NjǥſȚǞů ɬž ȆȴȢȥ ɧƴǨ Ǒǥƈƪů ȶ NjƶƈƃŽ
.NjɭǍǥǦŮ ǏɳŸ ǎǥſ ȝȤǞǧ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ISO ǁǥŴƾƉŲ NjǥſȚǞů ɬž ƾƀ ǏɳŸ ǜƄźǍǬ ȳƾǦƶƀ ȤȢ
.NjſȚ ȵNjŵ ɞǍǥǬ ȵȥȚNjſȚ ISO ɞƾƀ ȵȤƾƵŵ ȦƾŴȚǍŮ ǜǥŮȤȶȢ ȤǞſ ǁǥŴƾƉŲ ƾɭ ǁŸǍŴ
ISO
: [3200 Ȇ1600 Ȇ800 Ȇ400 Ȇ200 Ȇ100 Ȇ80 ISO]
ȤǞſ ǝɳǥŽƾŲȤȢ NjǥſȚǞů ɬž ISO ǁǥŴƾƉŲ ǐɭȚǎźȚ ƾŮ
ȴȚǎǥž ǁŴȚ ǜɳƵž ȆȲƾŲ ǜɭȚ ƾŮ .NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ Ǎůƾŵ ǁŸǍŴ ȆǁŴȚ ȢǞűǞž ȴƾƉɳɭ
ȤǞſ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ǁǥŴƾƉŲ ȆNjŵƾŮ ǍůǽƾŮ ISO ȧȥȤȚ ǝǩǍƀ .NjŮƾɭ ǐɭȚǎźȚ ǜǥŮȤȶȢ ɬǬNjƶƪųȤȢ
NjƀȚǞų ȵǍǥů ɞƾƀ ǓǥƇž ȤȢ ǏɳŸ ǜƄźǍǬ ɞȚǍŮ ɞǍƄƪǥŮ ǁǥƴŮƾŻ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚǍŮƾƶŮ ȑȢȶȤ ɬž ǍůǽƾŮ
ǏɳŸ ȶ NjŮƾɭ ɬž ǐɭȚǎźȚ ǍɭǞƫů ȤȢ Ǜƀ ǎɭǞſ ȴȚǎǥž ȆISO ȴȚǎǥž ǐɭȚǎźȚ ƾŮ ȲƾŲ ǜɭȚ ƾŮ .ǁŵȚȢ
.NjŴȤ ɬž ǍƮƶŮ Ǎů ǜƪų
ǁƪǬȥƾŮ
ȲƾžǍſ ɬƀȢȤǞſ ȴȚǎǥž ȶ ȦǞɨǞź ȴȕ ƿƉŲ ǍŮ ȶ ȵȢȚȢ Ǒǥƈƪů ȚȤ ȵɉǞŴ ȵǍƷǩ ǁǥƯŻǞž ǁŽƾŲ ǜɭȚ
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ȵǍƷǩ ȥȚ ǕɭǍŴ ȶ ǁŲȚȤ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ɞȚǍŮ ǁŽƾŲ ǜɭȚ ȥȚ .Njƶɨ ɬž ǜǥǥƯů ȚȤ
ȝȤǞƫŮ ɧǥůƾžǞůȚ ȦǞɨǞź ǛɭǍź ȴƾɳž ȶ ȵȥȚNjſȚ .1
.ȢǞŵ ɬž ǛǥƮƶů ȵɉǞŴ ȝȤǞǧ ɞȶȤ ɧǥůƾžǞůȚ
ɬƶŵȶȤ ȶ ȤǞſ ȴȚǎǥž ȴǞǰƵƀ ɬɭƾƀǍǥǥưƄž : [ɧǥůƾžǞůȚ]
Ǎǥǥưů ǂŸƾŮ ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ ȵɉǞŴ
.ȢǞŵ ɬž ǜǥŮȤȶȢ ǁǥŴƾƉŲ
ɬɭƾƆŮƾű
ȤȚǍŻ ɧǥůƾžǞůȚ ǁŽƾŲ ȤȢ ISO ǁŸǍŴ ȆǁŴȚ ȵNjŵ ǛǥƮƶů [ǏɳŸ ǜƄźǍǬ] ǝɨ ɬžƾǦƶƀ Ä
.ǁźǍǬ NjƀȚǞų
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƯź [ǝžƾſǍŮ] ǁŽƾŲ ȤȢ ƾƷƶů [ISO] Ä
.ȢȢǍǬ ɬž ǁŮƾŰ 3M Ǎɭȥ ǍɭǞƫů ȵȥȚNjſȚ ȆȢǞŵ ɬž țƾƈƄſȚ ISO 3200 ɞǞƶž ǝɨ ɬžƾǦƶƀ Ä
ǛɭǍź .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ǝƵǥſ ƾů ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ .2
ȤȢ ǎƃŴ ƩſȤ ǝŮ ȦǞɨǞź ȴNjŵ ȲƾƯź ƾŮ ȦǞɨǞź
.Njɭȕ ɬž
ǏɳŸ ƾů NjǥƀȢ Ȥƾƪź ƾƷƄſȚ ƾů ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ .3
.NjɭǍǥǦŮ
34
(
ƾƃƁȥ ǍƁǞƫů ɞƾƀȢȚǍɭȚ ȶ ƿǥŸ ȴȢǍɨ ȴƾƷƶǨ ȨǞƫƈž ɞƾƀ ǝƶɭǎǬ ƾŮ
NjɭǍǥǦŮ ǏɳŸ ȢȚǍźȚ ȥȚ ȆȝȤǞǧ
ȢǞų ȥȚ ɬŴƾɳŸ ǜɭȚǍŮƾƶŮ ȶ NjƀȢ ɬž Ǒǥƈƪů ȚȤ ƾƵŵ ȵǍƷǩ ǜǥŮȤȶȢ ȆȴƾůȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȳƾǦƶƀ
.ȢǞŮ NjƀȚǞų ǍƄƯɭǍŴ ȶ Ǎů ȵȢƾŴ ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ
ȤȢ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ǎƶŽ ȆȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź ɞȚǍŮ .1
.NjɭǍǥǦŮ ȢǞų ȝȤǞǧ ǚŮƾƲž
ȚȤ Ǒƈŵ ȵǍƷǩ ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ ǜǥŮȤȶȢ
ɬž NjǥŽǞů ɬɭƾƵƶƀȚȤ ɞȚNjǧ ȶ ȵȢȚȢ Ǒǥƈƪů
.Njƶɨ
ȥƾŹȕ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ ȚȤ ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź .2
.Njǥƶɨ
ȥȚ ǝɨ ɬɭȚNjǧ ȆNjƶɨ ɬž ɬɭƾŴƾƶŵ ǝƇƱǧ ǎɨǍž ȤȢ ȚȤ ȵǍƷǩ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ .Njŵƾƃſ ǎɨǍž ȤȢ ȵǍƷǩ ǝɨ ǁŴȚ ɬſƾžȥ ȥȚ Ǎů ǕɭǍŴ ȢǞŵ ɬž ǕŶƾŴ ǜǥŮȤȶȢ
.Njǥƶɨ ǛǥƮƶů ȚȤ ƾƵƶƀȚȤ ɞȚNjǧ NjǥſȚǞů ɬž [ǐɭƾƵſ ɞȚNjǧ] ɞǞƶž ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ
(46 ǝƇƱǧ ǝŮ Njǥƶɨ ȬǞűȤ)
35
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
.ȢȤȚȢ ȚȤ ȵǍƷǩ 10 Ǒǥƈƪů ȝȤNjŻ ȢǍɳƴƵŸ ǜɭȚ ǜɭǍƄɳɭȢǎſ ɞȶȤ ȆNjƀȢ Ǒǥƈƪů ȴƾžǎƵƀ ȝȤǞƫŮ ȚȤ ɞȢƾɭȥ ȢȚǍźȚ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ .Njƶɨ ɬž ȦǞɨǞź Ǒƈŵ
.ȢǞŵ ɬƵſ ȲƾƯź ǁŽƾŲ ǜɭȚ ȤȢ ȲƾƄǥƆɭȢ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ȦǞɨǞź ǛɭǍź ȆNjƀȢ ɬž Ǒǥƈƪů ȚȤ ȯNjƀ ȵǍƷǩ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ȵǍƷǩ ɞȶȤ ƩſȤ ɞǍƄƉɨƾų ȦǞɨǞź ǛɭǍź ȶ ǝƄźǍǬ ȤȚǍŻ ȯNjƀ ȵǍƷǩ ɞȶȤ ƩſȤ NjǥƱŴ
ȦǞɨǞź ǜǥŮȤȶȢ ƾů NjǥƀȢ Ȥƾƪź ǝƵǥſ ƾů ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ .ȢǍǥǬ ɬž ȤȚǍŻ ȵNjſƾƵǥŻƾŮ ɞƾƀ
.Njɭȕ ɬž ȤȢ ǎƃŴ ƩſȤ ǝŮ ƩſȤ NjǥƱŴ ȦǞɨǞź ǛɭǍź ȶ Njƶɨ
ǜǥƪǥǨ AF ǁŽƾŲ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ȆNjŵƾƃſ ǎǥžȕ ǁǥƲźǞž ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ .ȢȢǍǬ ɬž ȥƾŮ
.Njƶɨ ɬƵſ ǚƵŸ ɬŮǞƈŮ ǝƶɭǎǬ ǜɭȚ ǓɭȚǍŵ ɬųǍŮ ȤȢ ȵNjǥŵǞǨ ȧȚ ȵǍƷǩ ȥȚ ɬƄƵƉŻ ƾɭ NjŵƾŮ ȵȢȥ ɬŮƾƄźȕ ɧƶǥŸ Ǒƈŵ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ .NjŵƾŮ
.Njƶɨ ɬƵſ ȵƾǦſ ǜǥŮȤȶȢ ǝŮ ȵɉǞŴ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ .ǁƉǥſ ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů ǝŮ ȤȢƾŻ ǜǥŮȤȶȢ ȆNjŲ ȥȚ ǐǥŮ ɬɭƾƶŵȶȤ ƾɭ ɬɳɭȤƾů ǚǥŽNjŮ .ǁŴȚ Ȣƾɭȥ ȵɉǞŴ ȶ ǜǥŮȤȶȢ ǜǥŮ ǝƴǧƾź .ǁŴȚ (NjɭȚȶ) ǍƄž 2.5 Njƶɨ ɬž ǚƵŸ ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů ȴȕ ȤȢ ǝɨ ɞȚ ǝƴǧƾź ǍƅɨȚNjŲ .NjƀȢ ɬž Ǒǥƈƪů ȚȤ ȵɉǞŴ Ǎů ǕɭǍŴ ǜǥŮȤȶȢ ȆNjŵƾŮ Ǎů ɧɭȢǎſ ȵɉǞŴ ǝǩǍƀ (
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ȢǞų ȤǞƮƶž ɞȚǍŮ ƿŴƾƶž ǍɭǞƫů ȵȥȚNjſȚ NjǥſȚǞů ɬž
(pixel : NjŲȚȶ)
ȢƾƵſ
1024X 2048X 2592X 3264X 3968X 3984X 4000X
768 1536 1944 2448 2232 2656 3000
ȵȥȚNjſȚ
ȢƾƵſ
240X320
480X640
592X800
ȵȥȚNjſȚ
Ǜƴǥź ȵȥȚNjſȚ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
[ǛƴƸź ǁŽƾŲ]
ǁŽƾŲ
ǏɳŸ
ǁŽƾŲ
ɞȤȚȢǍƃƵƴǥź
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
ǁƪǬȥƾŮ
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
ǀžƾƉƄŮȚ ȪƾƲƄŽȚ
ǝűǞŽȚ ǕǤǞž ȯƾƪƄżƾŮ ȜȤǞǧ ȪƾƲƄŽƾŮ ƾƸȹ ǣƾƲƴů ȚǍƸžƾƳŽȚ ȳǞƲů
.ȬȚǍƫƓȚ Ȥȥ ǟƴŸ ǙƭưǤ ȳNjŸ ǜž ǛŹǍŽȚ ǟƴŸ ȯNjƷƴŽ ǛŴƾƃŽȚ
ȜȤǞƫŽȚ ȪƾƲƄŽȚ ǛƄƁ ȆȬȚǍƫƓȚ Ȥȥ ǟƴŸ ǓưƬŽȚ ǀŽƾŲ Ǡź
ȆǀžƾƉƄŮȚ ȜȤǞǧ ȪƾƲƄŽȚ NjƶŸ .ǍƁǞƫƄƴŽ ǀƁȢƾƯŽȚ ǀƲƁǍƭŽƾŮ
NjŸƾƉƁ ƾƵȹ ƉƄƃž ǝűǞŽȚ ǟƴŸ ȫƾƱƑȚ ȶȖ ȴƾƶŴLjȚ ȤƾƷŷȘ ȴƼź
.ȯNjƷƴŽ ǛƉƄƃƓȚ ǝűǞŽȚ ȯƾƪƄżȚ ǟƴŸ
ƞƯŽȚ ȩƾƵŹȘ ȯƾƪƄżȚ
ȆȬȚǍƫƓȚ Ȥȥ ǟƴŸ ǓưƬŽȚ NjƶŸ ȯNjƷŽȚ ǠƶƸŸ ȰǾŹȘ ǀŽƾŲ Ǡź
.ȤǞƫŽȚ ǔƱŲ ǛƄƁ ǛŰ ƞƯŮƾƄƄž ƞƭƲŽ ȚǍƸžƾƳŽȚ ǓƲƄƴů
ȆȬȚǍƫƓȚ Ȥȥ ǟƴŸ ǓưƬŽȚ NjƶŸ ȯNjƷŽȚ ǠƶƸŸ ȰǾŹȘ ǀŽƾŲ Ǡź
.ȤǞƫŽȚ ǔƱŲ ǛƄƁ ǛŰ ǀƯŮƾƄƄž ȝƾƭƲŽ ȞǾŰ ȚǍƸžƾƳŽȚ ǓƲƄƴů
ȯNjƷŽȚ ǠƶƸŸ ȰǾŹȘ ȳNjŸ ǀŽƾŲ Ǡź NjŲȚȶ ȜȤǞǧ ȚǍƸžƾƳŽȚ ǓƲƄƴů
.ȬȚǍƫƓȚ Ȥȥ ǟƴŸ ǓưƬŽȚ NjƶŸ
ɬɭƾƆŮƾű
[ǏɳŸ ǁŽƾŲ]
ǁźǍǬ ȴȚǞů ɬž ǝɨ ɬɭƾƀ ǏɳŸ ȢȚNjƯů NjŵƾŮ ǍůǽƾŮ ǍɭǞƫů ȠǞǤȶ ȴȚǎǥž ǝǩǍƀ ɬž ȲƾưŵȚ ȚȤ ɞǍƄƪǥŮ ǝƮźƾŲ ǍůǽƾŮ ȠǞǤȶ ƾŮ ɬɭƾƀ ǏɳŸ ȚǍɭȥ ȆȢǞŵ ɬž ǍƄƵɨ
.Njƶƶɨ
ǜž ȸȖ ȞȶNjŲ ǀŽƾŲ Ǡź ƞƄƬžȚǞŽȚ ƞƶƸƯŽȚ ȶȖ ǛƉƄƃƓȚ ǝűǞŽȚ ȯƾƪƄżȚ ǀƱƸŷȶ ǍźǞƄů ǽ ƾƙȤ •
:ǀƸŽƾƄŽȚǗŻȚǞƓȚ
.ǀƸűƾűȥ ȝȚȤƾƮƶŽ ȯNjƷŽȚ ȔȚNjůȤȚ ǀŽƾŲ Ǡź .ȚǍƸžƾƳŽȚ ȵƾƏ ȜǍŵƾƃž ƾ ȹƷƆƄž ȯNjƷŽȚ ȴǞƳƁ ǽ ƾžNjƶŸ .ȯNjƷŽȚ ǝűȶ ȯƾƪƄżǽ ǀƁƾưƴŽ ǀƶżȚȢ ȶȖ ǀƁƾưƴŽ ǀƯŶƾŴ ǀƂƸƃŽȚ ȜȔƾǤȁȚ ǁſƾż ȚȣȘ (ȴǞƴŽȚ ǀƸŽƾƲůǍŮ ǎƸżǍů ǀžǾŸ) .ȵǍƁǞƫů țǞƴƭƓȚ ȯNjƷŽȚ ǜŸ ȜNjƸƯŮ ȚǍƸžƾƳŽȚ ȴǞƳů ƾžNjƶŸ .ǀƁƾưƴŽ ǕŶƾŴ ǜżȚNjŽȚ ȔǞƬŽȚ ȶȖ ǕŶƾƉŽȚ ȔǞƬŽȚ ȦƾƳƯſȚ ȴƾż ƾž Ǡź -
36
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
(
ACB
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ACB
Ǜƴǥź ǁǥƱǥɨ / ǁǥƱǥɨ
ǏƳŸƠźǍǬȴƾžȥȤȢǁŴȚǍƄƶżȤƾżȢǞųǛƸƮƶůȸȚǍŮǁƸƴŮƾŻǜƁȚ
ǝƶǥžȥǏǨȤǞſǠƶƯƁǽƾŮǠƀȢȤǞſȝȶƾƱůǝżǁŴȚǠƁƾƷƭƸƇžȤȢ
ȤǞŶǝŮNjƸſȚǞůǠžǁƸƴŮƾŻǜƁȚȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮ .NjſȤȚȢǁŴȚǍƄƶżƾƁ
ǜƁȚǁƸƴŮƾŻǜƁȚƞƶǰƵƀȶNjƸƶżǛƸƮƶůȚȤǠƁƾƶŵȶȤȤƾżȢǞų
ǏƳŸ ȢǞų ȵɉǞŴ ȥȚ ǝż Njƶż Ǡž ǛƀȚǍź ƾƵŵ ȸȚǍŮ ȚȤ ȴƾƳžȚ
.NjƁǍƸǦŮǜŵȶȤȶljǤȚȶ
ǝǩǍƀ .Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȆNjɭȚ ǝƄźǍǬ ǝɨ ɬɭƾƀ ǏɳŸ ɞȚǍŮ ȚȤ ȸȥƾŴ ȵȢǍƪź ǁƃƉſ NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ
.ȢǞŮ NjƀȚǞų ǍƄƵɨ ǏɳŸ ǁǥƱǥɨ ȆNjŵƾŮ ǍƄƪǥŮ ȸȥƾŴ ȵȢǍƪź ǁƃƉſ
.[ǜŵȶȤ] Ȇ[ȧǞžƾų] : [ACB] ǠŸǍź ȸƾƀǞƶž -
Ǜƴǥź ǁŽƾŲ
ǏɳŸ ǁŽƾŲ
ǁŽƾŲ
ȢƾƵſ
ǛɭǍź 15
ǝǥſƾŰ ȤȢ
ǛɭǍź 20
ǝǥſƾŰ ȤȢ
ǛɭǍź 30
ǝǥſƾŰ ȤȢ
ȲƾžǍſ
țǞų
avi
avi
avi
jpeg
jpeg
țǞų ɬƴǥų ɬŸǍź ɞǞƶž
jpeg
ǚɭƾź ǁžǍź
.ǁŴȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ǚŮƾŻ [ǝžƾſǍŮ] ǓƃǤ ǁŽƾŲ ȤȢ ACB ȢǍɳƴƵŸ Ä
Ǜƴǥź ǁǥƱǥɨ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
[Ǜƴǥź ǁŽƾŲ]
ǁǥƱǥɨ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
[ǏɳŸ ǁŽƾŲ]
(ǜǥŮȤȶȢ ǛƄƉǥŴ ǚɭƾź ɞȚǍŮ ɬŲȚǍŶ ȴǞſƾŻ) DCF ƾŮ ǘŮƾƭž ǚɭƾź ɞȚǍŮ ǁžǍź ǜɭȚ .ǁŴȚ
ȵȢǍƪź ɞȚǍŮ ɞȢȤȚNjſƾƄŴȚ JPEG (ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ǜǥƫƫƈƄž ɬƶžƾƬů ȵȶǍǬ) JPEG ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ǜǥƫƫƈƄž ɬƶžƾƬů ȵȶǍǬ ǓŴǞů ǝɨ NjŵƾŮ ɬž ǍɭǞƫů ɞȥƾŴ
ȵȢǍƪź ȧȶȤ ǜɭǍů ǃɭȚȤ ȆǽƾŮ ɬɭȚȤƾɨ ǚǥŽNjŮ ȢȤȚNjſƾƄŴȚ ǜɭȚ .ǁŴȚ ȵNjŵ ȵȢȚȢ ǝƯŴǞů
.ǁŴȚ ɧǥźȚǍǬ ȶ ǏɳŸ ɞȥƾŴ
37
(
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
ɬŽȚǞƄž ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ
ɬƆƶŴȤǞſ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ (ɧǥůƾžǞůȚ ɬƀȢȤǞſ ƩƶǥƄɨȚǍŮ) AEB ȆǏɳŸ ǜƄźǍǬ Ȇɬɳů ȆɬŽȚǞƄž ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ NjǥſȚǞů ɬž
ȵȢȚȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ɞǍǥǬ ȵȥȚNjſȚ ȧȶȤ NjǥſȚǞů ɬž ȆNjɭȤȶȕ ǁŴNjŮ ȚȤ ƿŴƾƶž ɬƀȢȤǞſ ǓɭȚǍŵ NjǥſȚǞů ɬƵſ ǍǬȚ
.NjɭǍǥǦŮ ɞǍů ǜŵȶȤ ɞƾƀ ǏɳŸ ƾů
.ȢǞŵ ɬž ǝƄźǍǬ ǏɳŸ ɧɭ ƾƷƶů : (
) [ɬɳů]
) [ȳȶȚNjž]
ɬſƾžȥ ƾů Ǜƀ ǍŴ ǁƪǨ ƾƀ ǏɳŸ : (
ɬž ǝƄźǍǬ ȢǞŵ ƾƀȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ǝɨ
ȴȚǎǥž ǝŮ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ǁǥźǍŷ .NjſǞŵ
.ȢȤȚȢ ɬǦƄƉŮ ǝƮźƾŲ
ȶ ȵNjŵ ȵȢȚȢ Ȥƾƪź Ǎůƾŵ ɬƄŻȶ : (
) [ǏɳŸ ǜƄźǍǬ]
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ǚǥƵɳů ȥȚ ǏǨ .ǁźǍǬ NjƀȚǞų ǍɭǞƫů 5 ǝǥſƾŰ Ǎƀ ȤȢ ȆȢǞŵ ǝƄŵȚȢ ǝǦſ
ǐƈǨ ɬƄƪǨ LCD ɞȶȤ ȶ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ Ǎɭȶƾƫů ȆɬŽȚǞƄž ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ
ȢNjŸ 30 ȢǞŵ ɬž ǝƄźǍǬ ǝɨ ɬɭƾƀ ǏɳŸ ȢȚNjƯů ǍƅɨȚNjŲ .Njŵ NjƶƀȚǞų
.NjŵƾŮ ɬž VGA ȵȥȚNjſȚ ȤȢ ǁŮƾŰ ȤǞŶ ǝŮ ƾƀ ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ ȶ ȵȢǞŮ
: ǗƴƄƈž ɞƾƀ ɬƀȢȤǞſ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ Ǜƀ ǍŴ ǁƪǨ ǏɳŸ ǝŴ ǜƄźǍǬ : (
) [AEB]
ȥȚ ǐǥŮ ɬƀȢȤǞſ ȶ (-1/2EV) ȵƾůǞɨ ɬƀȢȤǞſ Ȇ(0.0EV) ȢȤȚNjſƾƄŴȚ ɬƀȢȤǞſ
.(+1/2EV) NjŲ
ɬǨƾǥǨ ɬŴƾɳŸ
ɬž ǏɳŸ ȵǍǥųȣ ɞȚǍŮ ȳȥǽ ȴƾžȥ ǐɭȚǎźȚ ǂŸƾŮ ǽƾŮ ǍɭǞƫů ȠǞǤȶ ȶ ǁǥƱǥɨ țƾƈƄſȚ .NjŮƾɭ ɬž ǐɭȚǎźȚ ǎǥſ ɞƾŮNjƶƄŴȚ ȴƾžȥ ƿǥůǍů ǜɭNjŮ ȶ ȢǞŵ
ȝȤǞƫŮ ȧǾź ȆNjſǞŵ ȲƾƯź [AEB] Ȇ[ǏɳŸ ǜƄźǍǬ] Ȇ[ȳȶȚNjž] ɬŸǍź ɞƾƀǞƶž ǍǬȚ .ȢǞŵ ɬž ȲƾƯź ǍǥŹ ɧǥůƾžǞůȚ
ȦǍƄŴȢ ȤȢ AEB ȸȤȚȢǍŮ ǛƴƸź ȆNjŵƾŮ ǝƄŵȚȢ ȢǞűȶ ǝƮźƾŲ ȤȢ ǏƳŸ 3 ȥȚ ǍƄƵż ǍǬȚ ȢǞŮ NjƀȚǞƈſ
ȝNjž ȚǍɭȥ ȆNjǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǝɭƾǨ ǝŴ ȥȚ ǝɨ ǁŴȚ ǍƄƷŮ [AEB] ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ǁŽƾŲ ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ ȧȥǍŽ ǍŰȚ ȤȢ ǁŴȚ ǜɳƵž ȶ ȵNjŵ ǍƄƪǥŮ ǏɳŸ Ǎƀ ȵǍǥųȣ ɞȚǍŮ ȳȥǽ ȴƾžȥ
.NjſǞŵ Ȥƾů ƾƀ ǏɳŸ
ȤǞſ ǓŴǞƄž ȦƾŴȚ ǍŮ ɬƀȢȤǞſ : ( ) [ǝſƾǬNjƶǩ]
ɞǍǥǬ ȵȥȚNjſȚ ȆǍɭǞƫů ǓǥƇž ȤȢ ȢǞűǞž
ǝƃŴƾƇž ǜɭȚ ȲƾŲ ǜɭȚ ƾŮ .ȢǞŵ ɬž
ǍɭǞƫů ǓǥƇž ǎɨǍž ǝŮ ǚɭƾž ǍƄƪǥŮ
ɬžǞƵŸ ȵȢƾƱƄŴȚ ɞȚǍŮ Ȥƾɨ ǜɭȚ .ǁŴȚ
.ǁŴȚ ƿŴƾƶž
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ȤȢ ǚɳŵ ǚǥƭƄƉž ǓǥƇž ƾƷƶů : ( ) [ǝƭƲſ]
.ȢǍǥǬ ɬž ȤȚǍŻ ɞǍǥǬ ȵȥȚNjſȚ ȢȤǞž ɬƀȢȤǞſ ɞȚǍŮ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ǎɨǍž
ǏǨ ȤǞſ ȥȚ ȭȤƾź NjɭȤȚȢ NjƫŻ ƾƵŵ ǝɨ ǁŴȚ ƿŴƾƶž ɬſƾžȥ ɞȚǍŮ Ȥƾɨ ǜɭȚ
.NjǥƀȢ ȤȚǍŻ ƿŴƾƶž ɬƀȢȤǞſ ǁƇů ȚȤ ȢǞų ȵɉǞŴ ǝƶǥžȥ
ɞǍǥǬ ȵȥȚNjſȚ ȆǍɭǞƫů ǓǥƇž ȤȢ ȢǞűǞž ȤǞſ ǓŴǞƄž ȦƾŴȚ ǍŮ ɬƀȢȤǞſ : ( ) [ɞǎɨǍž]
ǓǥƇž ǎɨǍž ǝŮ ǚɭƾž ǍƄƪǥŮ ǝƃŴƾƇž ǜɭȚ ȲƾŲ ǜɭȚ ƾŮ .ȢǞŵ ɬž
ȶ ƾƷƴǬ ǚƅž ɧǩǞɨ șƾǥŵȚ ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ɞȚǍŮ Ȥƾɨ ǜɭȚ .ǁŴȚ ǍɭǞƫů
.ǁŴȚ ƿŴƾƶž ȝȚǍƪŲ
ɞǍǥǬ ȵȥȚNjſȚ
ȆNjǥƶɳſ ȵȢƾƱƄŴȚ ɞȚ ǝƭƲſ ɬƆƶŴȤǞſ ȥȚ ȆȢȤȚNjſ ȤȚǍŻ ȦǞɨǞź ǓǥƇž ǎɨǍž ȤȢ ȵɉǞŴ ǍǬȚ Ä
ȥȚ ǁŴȚ ǍƄƷŮ ǓɭȚǍŵ ǜǥƶǩ ȤȢ .ȢǞŵ ɬƀȢȤǞſ ȤȢ ƾƭų ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ǍžȚ ǜɭȚ ȚǍɭȥ
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬƀȢȤǞſ ǚɭNjƯů ǝƶɭǎǬ
38
(
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
ȤƾżȢǞų ȦǞżǞź ȬǞſ
ǛɭǍźɞƾƵƶƀȚȤ
ǓƁȚǍŵ ȦƾŴȚ ǍŮ ȚȤ ȢǞų ȵȚǞƈŽȢ ȦǞżǞź ȴȚNjƸž NjƸſȚǞů Ǡž
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȸȤȚȢǍŮ ǛƴƸź
ɬžǝɨNjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚ [ǛɭǍźɞƾƵƶƀȚȤ]ǁŽƾŲȥȚɬſƾžȥ
ȵȢǍɨțƾƈƄſȚƾƵŵǝɨɞȚǝɭȶȚȥƾŮȆɞǍǦɭȢǑƈŵNjǥƀȚǞų
.ȢǍǥǦŮǏɳŸƾƵŵȥȚNjɭȚ
ǛɭǍźɞƾƵƶƀȚȤ
ȦǞɨǞź ǓǥƇž
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ȦǞɨǞź ȢȤǞž LCD ǍǦƪɭƾƵſ ǎɨǍž ȤȢ ǚɳŵ ǚǥƭƄƉž ǓǥƇž : (
) [ǎɨǍž AF]
.ȢǍǥǬ ɬž ȤȚǍŻ
AF ǝƭƲſ 9 ȴƾǥž ȥȚ ȚȤ ȢǞűǞž AF ɞƾƀ ǝƭƲſ ɬžƾƵů ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ : (
) [ǝſƾǬNjƶǩ AF]
.Njƶɨ ɬž țƾƈƄſȚ
[ǛɭǍź ɞƾƵƶƀȚȤ] ǁŽƾŲ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬǦſǞǦǩ ƾƵŵ ɬŮƾƈƄſȚ ǝɭȶȚȥ ƾŮ ƠźǍǬ ǏɳŸ .1
.ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ ǏɳŸ ɞƾƀ ǝƃŽ ȤȶȢ ȆɬɭƾƵƶƀȚȤ -
OK : ǛɭǍź ǞưŽ
ƾƵƶƀȚȤ
[ǝſƾǬNjƶǩ AF ]
ǝƃŽ ȴȢǍɨ ȥȚǍů ƾŮ NjſȚǞů ɬž ɞǍǦɭȢ Ǒƈŵ ǏǮŴ .2
ȚȤǏɳŸ ɞƾƀǝƃŽȤȶȢǝɨɬɭƾƵƶƀȚȤ țƾŻ ƾŮǍɭǞƫů
.ȢǍǥǦŮǏɳŸȆǁŴȚǝƄźǍǬ
[ǎɨǍž AF ]
.Njɭȕ ɬž ȤȢ ǎƃŴ ƩſȤ ǝŮ ȦǞɨǞź ǛɭǍź ȆNjƶɨ ɬž ȦǞɨǞź ȵɉǞŴ ɞȶȤ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ Ä
.Njɭȕ ɬž ȤȢ ǎžǍŻ ƩſȤ ǝŮ ȦǞɨǞź ǛɭǍź ȆNjƶɨ ɬƵſ ȦǞɨǞź ȵɉǞŴ ɞȶȤ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ
OK : ǛɭǍź ǞưŽ
OK : ǛɭǍź ǞưŽ
39
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
(
Ȇ(ǎžǍŻ) R ȴȚǎƸž NjƸſȚǞů Ǡž :ǠŵȤƾƱŴ ƩſȤ ȚȤ ǍƁǞƫů (ǠŮȕ)B ȶ (ǎƃŴ)G
.NjƸƀȢ ǍƸƸưů
ɞȤȚȢǍƃƉƳŸ ǙƃŴ ǍǦŮƾƈƄſȚ
ȵǞƴű NjǥſȚǞů ɬž ȆǍɭǞƫů ǐɭȚǍɭȶ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȴȶNjŮ
.Njǥƶɨ ǝźƾǤȚ ǍɭǞƫů ǝŮ ɞȢNjƯƄž ȵǼɭȶ ɞƾƀ
ȸȤȚȢǍƃƉƳŸ ǙƃŴ ǍǦŮƾƈƄſȚ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
Njƶż Ǡž țƾƈƄſȚ ȚȤ R, G, B :ǜƸƁƾǨ /ǽƾŮ ǝƵżȢ NjƀȢ Ǡž ǍƸƸưů ȚȤ ƾƷǦſȤ ȴȚǎƸž :ǁŴȚȤ /Ǵǩ ǝƵżȢ -
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ǝƵɨȢ ȶ ȵȢǍɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ȵȚǞƈŽȢ ǏɳŸ ȲNjž ǍǦŮƾƈƄſȚ ȆǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ǍƁǞƫů ǜƄźǍǬ ȸȚǍŮ .2
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ȝƾƇǥǤǞů
ȢƾƵſ
.ȢǞŵ ɬƵſ ȲƾƵŸȚ ǍɭǞƫů ɞȶȤ ɬǧƾų ǁɳźȚ Ƕǥƀ
.ǁƉǥſ ȦǍƄŴȢ ȤȢ ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů ǁǥƴŮƾŻ ȆNjŵƾŮ ȵNjŵ ǛǥƮƶů ǏɳŸ ɧƃŴ ɬƄŻȶ ƩſȤ ȬƾƃŵȚ ǁǥƴŮƾŻ ȆNjŵƾŮ ȵNjŵ ǛǥƮƶů ǏɳŸ ɧƃŴ ȤȢ ljǤȚȶ ƾɭ ǛɭǾž ǁŽƾŲ ɬƄŻȶ .ǁƉǥſ ȦǍƄŴȢ ȤȢ
ɬŴǍƄŴȢ ȤȢ ǁŴȚǍƄƶɨ ǁǥƴŮƾŻ ȆNjŵƾŮ ȵNjŵ țƾƈƄſȚ ǏɳŸ ɧƃŴ ȤȢ ǞǥůƾǦſ ɬƄŻȶ .ǁƉǥſ
ȲNjž ǁŽƾŲ
ȲƾžǍſ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ǛɭǾž ȲNjž
ǛɭǾž
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ljǤȚȶ ȲNjž
ljǤȚȶ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ǜŵȶȤ ȶ ɬƯǥƃŶ ȲNjž
ǜŵȶȤ ȶ ɬƯǥƃŶ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ɞȚ ȵǞƷŻ ǝƶǥžȥ ǏǨ ȲNjž
ɞȚ ȵǞƷŻ ǝƶǥžȥ ǏǨ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ȢǍŴ ȲNjž
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ȳȚȤȕ ȲNjž
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ɧǥŴǾɨ ȲNjž
ǞǥůƾǦſ ǁŽƾŲ ȤȢ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ǏƳŸ ǛƸƮƶů
țƾƈƄſȚ ȚȤ RGB ƩſȤ ȆȢǞų ǍƮſ ȢȤǞž ǏɳŸ ɧƃŴ ȢƾƆɭȚ ɞȚǍŮ
.Njǥƶɨ
ȢǍŴ
ȳȚȤȕ
ɧǥŴǾɨ
ǞǥůƾǦſ
ɬŵȤƾƱŴ RGB
40
(
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
ǍɭǞƫů ǛǥƮƶů
ȬƾƃŵȚ .NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ǍɭǞƫů ȬƾƃŵȚ ȴȚǎǥž NjǥſȚǞů ɬž
ǍɭǞƫů ǛǥƮƶů
ǁŴȚǍƄƶɨ
ȠǞǤȶ
ƩſȤ ȬƾƃŵȚ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ȚȤ [ƩſȤ ȬƾƃŵȚ] ȆǜǥɭƾǨ /ǽƾŮ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
.Njǥƶż țƾƈƄſȚ
ǍƸƸưů ȚȤ ȬƾƃŵȚ ǁŴȚȤ/Ǵǩ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
.NjƸƀȢ
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ǍƁǞƫů ǜƄźǍǬ ȸȚǍŮ .3
ǁŴȚǍƄƶż .NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ǍɭǞƫů ǁŴȚǍƄƶɨ ȴȚǎǥž NjǥſȚǞů ɬž
ǍɭǞƫů ǛǥƮƶů
ǁŴȚǍƄƶɨ
ȠǞǤȶ
ƩſȤ ȬƾƃŵȚ
ǁƪǬȥƾŮ
ƩſȤ ȬƾƃŵȚ ǁǥƴŮƾŻ ȆNjŵƾŮ ȵNjŵ ǛǥƮƶů ǏɳŸ ɧƃŴ ȤȢ ljǤȚȶ ƾɭ ǛɭǾž ǁŽƾŲ ɬƄŻȶ .ǁƉǥſ ȦǍƄŴȢ ȤȢ
ȚȤ [ǁŴȚǍƄƶɨ] ȆǜǥɭƾǨ /ǽƾŮ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
.Njǥƶż țƾƈƄſȚ
ȚȤ ǁŴȚǍƄƶż ǁŴȚȤ/Ǵǩ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
.NjƸƀȢ ǍƸƸưů
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ǍƁǞƫů ǜƄźǍǬ ȸȚǍŮ .3
ɬɭƾƆŮƾű
ɬŴǍƄŴȢ ȤȢ ǁŴȚǍƄƶɨ ǁǥƴŮƾŻ ȆNjŵƾŮ ȵNjŵ țƾƈƄſȚ ǏɳŸ ɧƃŴ ȤȢ ǞǥůƾǦſ ɬƄŻȶ .ǁƉǥſ
ǍɭǞƫů ǛǥƮƶů
ǁŴȚǍƄƶɨ
ȠǞǤȶ
ƩſȤ ȬƾƃŵȚ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ȠǞǤȶ ȆNjɭǍǥǦŮ NjǥƀȚǞų ɬž ǝɨ ȚȤ ɬƉɳŸ ȠǞǤȶ NjǥſȚǞů ɬž
NjǥſȚǞů ɬƵſ ǏɳŸ ǜƄźǍǬ ȥȚ ǐǥǨ .Njǥƶɨ ǛǥƮƶů
ǜɭȚ ȚǍɭȥ ȆNjǥƶǥƃŮ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ȤȢ ȚȤ ȠǞǤȶ ǁɳźȚ
ǝƄźǍǬ ǏɳŸ ǝɨ ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ɬſƾžȥ ƾƷƶů ǝƶɭǎǬ
.ȢǞŵ ȵǍǥųȣ ȵNjŵ
.Njǥƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ [ȠǞǤȶ] ȆǜǥɭƾǨ /ǽƾŮ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
.NjƸƀȢ ǍƸƸưů ȚȤ ȠǞǤȶ ǁŴȚȤ/Ǵǩ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ǍƁǞƫů ǜƄźǍǬ ȸȚǍŮ .3
41
(
ǛƴǥźǴǥƴɨǛɭǍźǍǥǬȧȥǍŽ
DIS
ǝƄźǍǬɞȤȚȢǍŮǛƴǥźǜǥŲȤȢǝɨɞǍɭȶƾƫůǁǥƃƅůǝŮǍǦƴƵŸǜɭȚ
ǛƴǥźǴǥƴɨǁŽƾŲȤȢƾƷƶůȚȤǞƶžǜɭȚ .NjƶɨɬžɧƵɨȆNjſȚ ȵNjŵ
ǜǥŮȤȶȢ ȴȶȤȢ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ .ȢǞƘ țƾƈƄſȚ ȴȚǞů ɬž
.ȢǞŮNjƀȚǞƈſȲƾƯźǍǦƴƵŸǜɭȚȆNjŵƾƃſ
ȲƾƄǥƆɭȢ ǍɭǞƫů ǍǥǦŵȥǍŽ (DIS)
ȤǞƫůɧɭƠźǍǬȳƾǦƶƀǜǥŮȤȶȢȧȥǍŽȴȢǍɨǛɨǝŮǍǦƴƵŸǜɭȚ
.NjƶɨɬžɧƵɨǁŮƾŰ
DIS
ǍǥǦŵȥǍŽ
ǁƪǬȥƾŮ
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
.ǁŴȚȲƾƯźǍǥŹǛƴǥźǴǥƴɨǛɭǍźǍǥǬȧȥǍŽǍǦƴƵŸ : (
.NjſƾŴȤ ɬž ǚŻȚNjŲ ǝŮ ȚȤ ȧȥǍŽ ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź ȲǞŶ ȤȢ : (
) [ȧǞžƾų]
) [ǜŵȶȤ]
ɬɭƾƆŮƾű
.Njǥƶɨ ȲƾƯź ǍǥŹ ȚȤ DIS ǍǦƴƵŸ ǁŮƾŰ ǍɭǞƫů ɧɭ ƠźǍǬ ȳƾǦƶƀ : (
.Njǥƶɨ ȲƾƯź ȚȤ DIS ǍǦƴƵŸ ǁŮƾŰ ǍɭǞƫů ɧɭ ƠźǍǬ ȳƾǦƶƀ : (
) [ȧǞžƾų]
) [ǜŵȶȤ]
.ȢǞŵ ɬž ɧɭȤƾŮ ǓƃǤ ǛɭǍź ȵȢȶNjƇž ȆNjǥƶɨ ɬž țƾƈƄſȚ ȚȤ Ǟƶž ǜɭȚ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ Ä
ȢǍɨ ǁŻȢ ƾƷſȕ ǝŮ NjɭƾŮ DIS ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȳƾǦƶƀ ǝɨ ɞȢȤȚǞž .Njƶɨ ɬƵſ ǚƵŸ DIS ǁŽƾŲ ȤȢ ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ .1
.ȢǞŵ ɬƵſ ȲƾƯź DIS ǁŽƾŲ ȆNjŵƾŮ Ǎů ǜŵȶȤ ǁƶŴȤǞƴź ȤǞſ ȥȚ ǓǥƇž ȤǞſ ǍǬȚ .2
ȧȥǍŽ ȤȚNjƪƀ ǝſƾƪſ ȆNjŵƾŮ ǁƶŴȤǞƴź ȤǞſ ǓƁȚǍŵ ȥȚ ǍƄƳƁȤƾů ǜƸŮȤȶȢ ȤǞſ ǓƁȚǍŵ ǍǬȚ .3
ȤȢ ƾƷƶů NjƁǍƸǦŮ ȴƾůȤƾż ȥȚ ȚȤ ǝƆƸƄſ ǜƁǍƄƷŮ ǝƳſȕ ȸȚǍŮ ȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ ( Ã )
.ȢǞƪſ ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ ( Ã ) ȧȥǍŽ ȤȚNjƪƀ ǝſƾƪſ ǝż NjƁǍƸǦŮ ǏƳŸ ǠƭƁȚǍŵ
.ȢǞŵ ǝƄźǍǬ Ȥƾů ǁŴȚ ǜɳƵž ǏɳŸ NjŵƾŮ ǁɨǍŲ ȲƾŲ ȤȢ ȵɉǞŴ ǍǬȚ .4
ǏɳŸ ȧȥȚȢǍǨ ȆNjƶɨ ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ȲƾƄǥƆɭȢ ǍǦŵȥȚȢǍǨ ȥȚ ǝſƾǬȶȢ DIS ǝɳǥɭƾƆſȕ ȥȚ .5
.NjŵƾŮ Ǎů ɬſǽǞŶ ɬƵɨ ǁŴȚ ǜɳƵž ǜǥŮȤȶȢ ȤȢ DIS ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ɞƾƀ
42
(
ȚNjǧ ǓƃǤ
ǓƃǤ
ǁƪǬȥƾŮ
ǓƃǤ
ȟȶǍų
[ȚNjǧ ǓƃǤ ǁŽƾŲ]
ȚNjǧ ǝƮźƾŲ
NjƀNjŮ ȵȥƾűȚ ǝƮźƾŲ ǁǥźǍŷ ǝɳǥɭƾƆſȕ ƾů NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ
.Njǥƶɨ ǓƃǤ ȚȤ ȚNjǧ (ǁŸƾŴ 10 ǍƅɨȚNjŲ)
ǝƮźƾŲ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ǝźƾǤȚ ȚNjǧ ȵNjŵ ȵǍƸųȣ ǁŮƾŰ ǍƁǞƫů ȸȶȤ NjƸſȚǞů Ǡž
(ǝƸſƾŰ 10 ǍƅżȚNjŲ) .NjƸƶż
ɬɭƾƆŮƾű
ȴƾƪſ LCD ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ ȚNjǧ ǝƮźƾŲ ǁžǾŸ ǍǬȚ .ǁŴȚ ǚžƾż ȝƾƵƸƮƶů ȝȤǞǧ ȴȕ ȤȢ ȆȢǞŵ ȵȢȚȢ
.ȢǞŵ ȥƾŹȕ ȚNjǧ ǓƃǤ ƾů NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ
ƾů ȚNjǧ ǓƃǤ ȶ NjǥƀȢ Ȥƾƪź Ȥƾƃɳɭ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ .Njƶɨ ɬž ȚNjǥǨ ǝžȚȢȚ NjŵƾŮ ȢǞűǞž ǝƮźƾŲ ǝɨ ɬſƾžȥ
.ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ɞȶȤ ǓƃǤ ȴƾžȥ
ǝžȚȢȚ ȚNjǧ ǓƃǤ Njǥƶɨ ƾƀȤ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ǍǬȚ ɬƄŲ
.Njƶɨ ɬž ȚNjǥǨ
ǝƵɨȢ ȆNjǥƶɨ ǗŻǞƄž ȚȤ ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź NjɭȤȚȢ NjƫŻ ǍǬȚ .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ǍǦɭȢ ȤƾŮ ȚȤ Ǎůƾŵ
*.wav : ǚɭƾź ȬǞſ -
ǏɳŸ ƾů NjǥƀȢ Ȥƾƪź ƾƷƄſȚ ƾů ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ .NjɭǍǥǦŮ
.ȢǞŵ ɬž ȵǍǥųȣ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȤȢ ǏɳŸ
ǝǥſƾŰ 10 ɞȚǍŮ ȆNjŵ ȵǍǥųȣ ǏɳŸ ǝɳǥſƾžȥ ȥȚ ȚNjǧ ǝƵɨȢ ǍǬȚ ȚNjǧ ǓƃǤ ǜǥŲ ȤȢ .ȢǞŵ ɬž ǓƃǤ
.ȢǞŵ ɬž ǗŻǞƄž ȚNjǧ ǓƃǤ ȆNjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ
ǗŻǞů
43
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
(
ȚNjǧ ǓƃǤ ȳƾǦƶƀ ȴȢǍż ǂƳž ȚNjǧ ȴȶNjŮ ǛƴƸź ǴƸƴż ǓƃǤ
ȸȚNjǧ ȸƾƷǮƸƴż NjƸſȚǞů Ǡž ǁƸƴŮƾŻ ǜƁȚ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ
ȑNjƸƶż ǓƃǤ ȚNjǧ ǓƃǤ ǚƁƾź ȸȶȤ ȚȤ ȴƾůȚ ǝŻǾŸ ȢȤǞž
ȢNjƯƄž ȸȚNjǧ ǓƃǤ ȸƾƷƴƁƾź NjƸŵƾŮ ȤǞƃƆž ǝƳſȕ ȴȶNjŮ
.NjƸƶż ȢƾƆƁȚ
.NjƸƶż ǓƃǤ ȚNjǧ ȴȶNjŮ ȚȤ ǛƴƸź NjƸſȚǞů Ǡž
ȧǞžƾų
ȸǞƶž ȥȚ ȚȤ [ȧǞžƾų] ǝƵżȢ ǛƴƸź ǴƸƴż ǁŽƾŲ ȤȢ
ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ (
) ȴǞƳƁȕ .NjƸƶż țƾƈƄſȚ [ȚNjǧ]
ǏǨ ȶ NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ .ȢǞŵ Ǡž Ǎƀƾŷ
ǛƴƸź NjƀNjŮ ȵȥƾűȚ ǝƮźƾŲ ǁƸźǍŷ ǝż ǠƁƾƆſȕ ƾů ȴȕ ȥȚ
.ȢǞŵ Ǡž ǓƃǤ ȚNjǧ ȴȶNjŮ
) ƾƀȢǍɳƴƵŸ
LCD
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ǗŻǞů
ǓƃǤ
[ȚNjǧ ǓƃǤ ǁŽƾŲ]
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȆǓƃǤ ǂɳž ɞȚǍŮ .1
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȵȤƾŮȶȢ ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȆǓƃǤ ȴȢȚȢ ǝžȚȢȚ ɞȚǍŮ .2
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ȵȤƾŮȶȢ ȆNjƸƶż ǗŻǞƄž ȚȤ ȴȢǍż ǓƃǤ NjƸƀȚǞų Ǡž ǍǬȚ .3
ǓƃǤ ȸȚǍŮ ǝƴǧƾź ǜƁǍƄƷŮ (ǜźȶǍƳƸž) ǜƸŮȤȶȢ ȶ ƾƵŵ ǜƸŮ ȸǍƄž ǠƄſƾŴ 25 ǝƴǧƾź .NjŵƾŮ Ǡž ȚNjǧ
ȚNjǧ ǓƃǤ ȆȢǞŵ ȧǞžƾų ǜƸŮȤȶȢ ȰǍŮ ǁŴȚ ȵȢǍż ǂƳž ȚNjǧ ǓƃǤ ǝż Ǡſƾžȥ ǍǬȚ .ȢȶȤ Ǡž ǜƸŮ ȥȚ
44
ȚNjǧ ȸǞƶž
Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ NjǥſȚǞů ɬž
ȚNjǧ ȴȚǎǥž :
ǓŴǞƄž
ȬȶǍŵ ɞȚNjǧ :
ȧǞžƾų
Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ :
:1
ȧǞžƾų
ǴǥŮ ɞȚNjǧ :
1:1
ɞȚNjǧAF :
2
:ǜŵȶȤ
3
:ǜŵȶȤ
ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ :
ǁƪǬȥƾŮ
[3] Ȇ[2]Ȇ*[1] Ȇ[ȧǞžƾų] : ɬŸǍź ɞƾƀ ɞǞƶž -
ǝƵƀ ȤȢ ǛƸƮƶů ȸǞƶž ȥȚ NjƸſȚǞů Ǡž .NjƸƀȢ ȳƾƆſȚ ȚȤ ȚNjǧ ȝƾƵƸƮƶů NjƸſȚǞů Ǡž ȆǁŽƾŲ ǜƁȚ ȤȢ
.NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ ȚNjǧ ǓƃǤ ǁŽƾŲ ȸƾƶƅƄŴȚ ǝŮ ȆǜƸŮȤȶȢ ȸƾƷƄŽƾŲ
.NjƶƄƉƀ ȩǍź ǐǥǨ ȝƾƵǥƮƶů * ȵNjŵ ȵȤƾŵȚ ɞƾƀ ǛƄɭȕ .NjƶŵƾŮ ɬž Ǎǥǥưů ǚŮƾŻ ɬƴƃŻ ȬǾŶȚ ȴȶNjŮ NjɭNjű ɞƾƀ ȲNjž ȤȢ ƾƀǞƶž Ä
(  ) ȚNjǧ
ȚNjǧ ɞNjƶƴŮ
ǛǥƮƶů
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ AF ȸȚNjǧ ȶ ƿƸŮ ȸȚNjǧ ȆǍůƾŵ ȸȚNjǧ ȆȚNjǧ ȸȥȚNjſȚ ȵȚȤ ɞȚNjǧ ɞNjƶƴŮ NjƸſȚǞů Ǡž
ȚNjǧ ȴȚǎǥž :
ƿƸŮ ȸȚNjǧ
ȵNjǥƶŵ ǴǥŮ ɞȚNjǧ ɧɭ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ȳƾǦƶƀ ȤȢ ȆNjǥƀȢ ȤȚǍŻ ǜŵȶȤ ǁŽƾŲ ȤȢ ȚȤ ȚNjǧ ƾƵŵ ǍǬȚ
.ȢȤȚȢ ȤȚǍŻ ɬƄǥƯǤȶ ǝǩ ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ NjɭǞǬ ɬž ƾƵŵ ǝŮ ȚNjǧ ǜɭȚ ȶ ȆȢǞŵ ɬž
:ȧǞžƾų
Ǜɨ
Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ :
ǴǥŮ ɞȚNjǧ :
ǓŴǞƄž:1
Ȣƾɭȥ
:1
ɞȚNjǧAF :
ǜŵȶȤ
ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ :
ǁƪǬȥƾŮ
ȚNjǧ ȴȚǎǥž :
ǓŴǞƄž
ȬȶǍŵ ɞȚNjǧ :
ȧǞžƾų
Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ :
:1
ȧǞžƾų
ǴǥŮ ɞȚNjǧ :
1:1
ɞȚNjǧAF :
2
:ǜŵȶȤ
3
:ǜŵȶȤ
ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ :
ǁƪǬȥƾŮ
:ǓŴǞƄž
ȧǞžƾų
ȬȶǍŵ ɞȚNjǧ :
ǜŵȶȤ
ǛǥƮƶů
[3] Ȇ[2] Ȇ*[1] Ȇ[ȧǞžƾų] :[ƿƸŮ ȸȚNjǧ] ǠŸǍź ȸǞƶž -
ɞȥƾŹȕ ɞȚNjǧ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȆȢǞŵ ɬž ǐƈǨ ǜǥŮȤȶȢ ȴȢǍɨ ǜŵȶȤ ȤƾŮ Ǎƀ ȤȢ ǝɨ ȚȤ ɬɭȚNjǧ NjǥſȚǞů ɬž
ǛǥƮƶů
ȚNjǧ ȴȚǎǥž :
ǓŴǞƄž
ȬȶǍŵ ɞȚNjǧ :
:ȧǞžƾų
ȧǞžƾų
Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ :
1:1
ǴǥŮ ɞȚNjǧ :
2:1
3
:ǜŵȶȤ
ɞȚNjǧAF :
ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ :
ǁƪǬȥƾŮ
45
Ȇ[Ǜż] Ȇ[ȧǞžƾų] :[ȚNjǧ ȴȚǎǥž] ǠŸǍź ȸƾƀǞƶž [ȢƾƁȥ] Ȇ*[ǓŴǞƄž]
ǜŵȶȤ
ǛǥƮƶů
[3] Ȇ[2] Ȇ[1] Ȇ*[ȧǞžƾų] : ɬŸǍź ɞƾƀ ɞǞƶž -
ȝƾƵǥƮƶů ɞǞƶž
ǝƵƀ ȤȢ ǛƸƮƶů ȸǞƶž ȥȚ NjƸſȚǞů Ǡž .NjƸƀȢ ȳƾƆſȚ ȚȤ ǠŴƾŴȚ ȝƾƵƸƮƶů NjƸſȚǞů Ǡž ȆǁŽƾŲ ǜƁȚ ȤȢ
.NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ ȚNjǧ ǓƃǤ ǁŽƾŲ ȸƾƶƅƄŴȚ ǝŮ ȆǜƸŮȤȶȢ ȸƾƷƄŽƾŲ
.NjƶƄƉƀ ȩǍź ǐǥǨ ȝƾƵǥƮƶů * ȵNjŵ ȵȤƾŵȚ ɞƾƀ ǛƄɭȕ .NjƶŵƾŮ ɬž Ǎǥǥưů ǚŮƾŻ ɬƴƃŻ ȬǾŶȚ ȴȶNjŮ NjɭNjű ɞƾƀ ȲNjž ȤȢ ƾƀǞƶž Ä
(
(  ) ȚNjǧ
AF ɞȚNjǧ
NjǥƀȢ ɬž Ȥƾƪź ǝƵǥſ ƾů ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ȆNjǥƀȢ ȤȚǍŻ ǜŵȶȤ ɞȶȤ ȚȤ AF ɞȚNjǧ ǍǬȚ
.Njǥƶɨ ɬŴȤǍŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȢǍɳƴƵŸ ǁǥƯǤȶ ȢǞŮ NjǥƀȚǞų ȤȢƾŻ ƾƵŵ ȶ ȵNjŵ ȲƾƯź AF ɞȚNjǧ
) ǍǦƪɭƾƵſ
:ǠŴȤƾź
Latviešu
:ǜŵȶȤ
ǠŴȤƾź
ȢǍɳƴƵŸ ȠǍŵ :
ȬȶǍŵ ǍɭǞƫů :
:ȧǞžƾų
ǍǦƪɭƾƵſ ɬƶŵȶȤ :
:ɧǥůƾžǞůȚ
ǕɭǍŴ ɞƾƵſ :
:0/5 ǝǥſƾŰ
ɞɉǍſȚ ȤȢ ɬɭǞű ǝźǍǧ :
:ȧǞžƾų
ǁƪǬȥƾŮ
ɞȶȤ ǝɨ ǁŴȚ ȴƾŮȥ țƾƈƄſȚ ǝŮ ȪǞŮǍž ǝƶɭǎǬ ǜɭȚ
ɞǍůƾŮ ǍǬȚ ɬƄŲ .ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ LCD ǍǦƪɭƾƵſ
ȆǛǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ȵȤƾŮȶȢ ȶ ȵȢȤȶȕ ȤȢ ȚȤ AC ȤɉȤƾŵ ȶ
.ȢȶȤ ɬƵſ ǜǥŮ ȥȚ ȴƾŮȥ ȝƾƵǥƮƶů
ǓŴǞƄž
ȧǞžƾų
Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ :
ȴƾŮȥ
Language :
ȚNjǧ ȴȚǎǥž :
ȬȶǍŵ ɞȚNjǧ :
1
ǴǥŮ ɞȚNjǧ :
1
ɞȚNjǧAF :
:ǜŵȶȤ
ȧǞžƾų
ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ :
ǁƪǬȥƾŮ
*[ǜŵȶȤ] Ȇ[ȧǞžƾų] : [ɞȚNjǧAF] ɬŸǍź ɞǞƶž -
:ǜŵȶȤ
ǜŵȶȤ
ǛǥƮƶů
ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ
ǛǥƮƶů
ɞȚǍŮ ȚȤ ȝƾƵǥƮƶů ǜɭǍƄƷŮ ȶ ȵȢȚȢ Ǒǥƈƪů ȚȤ ȵǍƷǩ ǁǥƯŻǞž ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ ȢǍɳƴƵŸ ǜɭȚ
.Njƶɨ ɬž ȲƾƵŸȚ ǜǥŮȤȶȢ ɞȶȤ ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ
ȢǍɳƴƵŸ ȠǍŵ
.ǝſ ƾɭ ȢǞŵ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ ȵǍƆƶǨ ɞȶȤ ȢǍɳƴƵŸ ljǥǤǞů ȆǓƃǤ ǁŽƾŲ ȤȢ ǝɨ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ NjǥſȚǞů ɬž
Language :
ǠŴȤƾź
ȢǍɳƴƵŸ ȠǍŵ :
ǍǦƪɭƾƵſ ɬƶŵȶȤ :
:ǜŵȶȤ
ȧǞžƾų
:ȧǞžƾų
ǜŵȶȤ
ɧǥůƾžǞůȚ
ǕɭǍŴ ɞƾƵſ :
ǝǥſƾŰ 0.5
ɞɉǍſȚ ȤȢ ɬɭǞű ǝźǍǧ :
ȧǞžƾų
ȬȶǍŵ ǍɭǞƫů :
ǁƪǬȥƾŮ
ȢǍɳƴƵŸ ȠǍŵ ɞǞƶž Ǎɭȥ ȴȚǞů ɬƵſ ȚȤ ȢǍɳƴƵŸ ȠǍŵ ȢǍɳƴƵŸ : [ȧǞžƾų]
.ȢǍɨ ȲƾƯź
.ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ ȆǝƶɭǎǬ ȠǍŵ ȶ ȳƾſ : *[ǜŵȶȤ]
ǁƪǬȥƾŮ
ȚNjǧ ȴȚǎǥž :
ǓŴǞƄž
ȬȶǍŵ ɞȚNjǧ :
ȧǞžƾų
Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ :
1
ǴǥŮ ɞȚNjǧ :
1
ɞȚNjǧAF :
ȧǞžƾų
:ǜŵȶȤ
ȢǞų ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ :
ǜŵȶȤ
:ǜŵȶȤ
ɞƾƀ ǝƵɨȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȴȚǞů ɬž ȚȤ ǝƶɭǎǬ ǜɭȚ .ȢǍɨ ǛǥƮƶů *[ǜŵȶȤ] ȶ [ȧǞžƾų]
ǛǥƮƶů
ǛǥƮƶů
46
(
) ǍǦƪɭƾƵſ
ǕɭǍŴ ɞƾƵſ
ɞȥƾŹȕ ǍɭǞƫů
ȆǏɳŸ Ǎƀ ǜƄźǍǬ ȥȚ ǏǨ ȆNjǥƶɨ ȲƾƯź ȚȤ ǕɭǍŴ ɞƾƵſ ǝƶɭǎǬ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȥȚ ǐǥǨ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ
ȵNjŵ Ǒƈƪž [ǕɭǍŴ ɞƾƵſ] ȝƾƵǥƮƶů ȤȢ ǝɨ ɬſƾžȥ ȝNjž ɞȚǍŮ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ȤȢ ǏɳŸ ȴȕ
.Njƶɨ ɬž ǚƵŸ ǁŮƾŰ Ǎɭȶƾƫů ȢȤǞž ȤȢ ǓƲź ǕɭǍŴ ɞƾƵſ .ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ
ȆȢǞŵ ɬž ȤȚNjɭNjǨ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ɞȶȤ ǜǥŮȤȶȢ ȴȢǍɨ ǜŵȶȤ ȥȚ ǏǨ ǝɨ ȚȤ ɞǍɭǞƫů NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ
Language :
ǠŴȤƾź
Language :
ȢǍɳƴƵŸ ȠǍŵ :
ǜŵȶȤ
ȬȶǍŵ ǍɭǞƫů :
ȧǞžƾų
ǍǦƪɭƾƵſ ɬƶŵȶȤ :
ȧǞžƾų
:ɧǥůƾžǞůȚ
ǕɭǍŴ ɞƾƵſ :
ǝǥſƾŰ
:0/5 0.5
ǝǥſƾŰ
ǝǥſƾŰ
1
:ȧǞžƾų
ǝǥſƾŰ 3
ɞɉǍſȚ ȤȢ ɬɭǞű ǝźǍǧ :
ǁƪǬȥƾŮ
ɬŸǍź ɞƾƀ ɞǞƶž .ȢǍɨ ȲƾƯź ȴȚǞů ɬƵſ ȚȤ ǕɭǍŴ ɞƾƵſ ȢǍɳƴƵŸ :
[ȧǞžƾų]
[ǝǥſƾŰ 3] Ȇ[ǝǥſƾŰ 1] Ȇ*[ǝǥſƾŰ 0.5]
ȵNjŵ țƾƈƄſȚ ȴƾžȥ ɬŶ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ǍɭǞƫů :
.ȢǞŵɬžȵȢȚȢǐɭƾƵſ
ȢǍɳƴƵŸ ȠǍŵ :
:ǠŴȤƾź
:ǜŵȶȤ
ȬȶǍŵ ǍɭǞƫů :
:ȧǞžƾų
ǍǦƪɭƾƵſ ɬƶŵȶȤ :
Off :ɧǥůƾžǞůȚ
ǕɭǍŴ ɞƾƵſ :
:0/5 ǝǥſƾŰ
ɞɉǍſȚ ȤȢ ɬɭǞű ǝźǍǧ :
:ȧǞžƾų
ȟȶǍų
ǁƪǬȥƾŮ
[ǍŮȤƾɨ ǓŴǞů ǜǥǥƯů] Ȇ[ǞǬǞŽ] Ȇ*[ȧǞžƾų] : ɞȥƾŹȕ ǍɭǞƫů ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȚȤ ɞȥƾŹȕ ǍɭǞƫů ȴȚǞƶŸ ǝŮ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ ǍɭǞƫů ǁŽƾŲ ȤȢ [ȵȥȚNjſȚ ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů] ɞǞƶž ȤȢ [ȬȶǍŵǍɭǞƫů ] ȥȚ
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǐƈǨ
ƾɭ [ȢȤȚǞž ɬžƾƵů ȯnjŲ] ɞƾƀȢǍɳƴƵŸ ƾŮ ɞȥƾŹȕ ǍɭǞƫů .ȢǞŵ ɬƵſ ȯnjŲ [ȝȤƾɨ ǝǥƴƈů] ɞǞƶž
.NjſǞŵ ɬž ȯnjŲ [ȯnjŲ] ɞǞƶž ƾŮ ǍŮȤƾɨ Ǎɭȶƾƫů -
ǛǥƮƶů
ǐɭƾƵſ ȵǍǥųȣ
ǍǦƪɭƾƵſ ɬƶŵȶȤ
Ǒƈƪž ȴƾžȥ ȤȢ ƾƵŵ ǜƸŮȤȶȢ ȶ NjƸƀȢ ȤȚǍŻ ǜŵȶȤ ǁŽƾŲ ȤȢ ȶ ȵȢǍż ǛƸƮƶů ȚȤ [ɞɉǍſȚ ȤȢ ɬɭǞű ǝźǍǧ]ǍǬȚ
.ȢǞŵ Ǡž ȧǞžƾų ȤƾżȢǞų ȤǞŶ ǝŮ LCD ȤǞƄƸſƾž ȆNjŵƾŮ ȵȢǍƳſ Ȥƾż
.NjƸƶż ǛƸƮƶů ȚȤ LCD ȠǞǤȶ NjƸſȚǞů Ǡž
ǠŴȤƾź
Language :
ȢǍɳƴƵŸ ȠǍŵ :
ǠŴȤƾź
Language :
ȢǍɳƴƵŸ ȠǍŵ :
ǜŵȶȤ
ȬȶǍŵ ǍɭǞƫů :
ȧǞžƾų
ǍǦƪɭƾƵſ ɬƶŵȶȤ :
ɧǥůƾžǞůȚ
ǕɭǍŴ ɞƾƵſ :
:0/5 ǝǥſƾŰ
ȧǞžƾų
:ȧǞžƾų
ǜŵȶȤ
ɞɉǍſȚ ȤȢ ɬɭǞű ǝźǍǧ :
ǁƪǬȥƾŮ
ǠŸǍź ȸƾƀǞƶž .Njŵ NjƀȚǞƈſ ȧǞžƾų LCD ȤǞƄƸſƾž : *[ȧǞžƾų]
Ǡƫƈƪž ȴƾžȥ ȤȢ ǜƸŮȤȶȢ ǍǬȚ : [ǜŵȶȤ]
ȰǍŮ ȆNjŵƾŮ ȵȢǍƳſ Ȥƾż (ǝƸſƾŰ 30 ȚȢȶNjŲ)
NjƄźȚ Ǡž Ȥƾż ȥȚ ȤƾżȢǞų ȤǞŶ ǝŮ ǜƸŮȤȶȢ
.(Njſȥ Ǡž ǙƵƪǩ :ǜƸŮȤȶȢ ǁƸƯǤȶ Ǵžǽ)
ǛǥƮƶů
.Njǥƶɨ ǛǥƮƶů ȚȤ ƿƲŸ ǝŮ ǁƪǬȥƾŮ ǁŽƾŲ [ɞɉǍſȚ ȤȢ ɬɭǞű ǝźǍǧ] ɞǞƶž NjǥſȚǞů ɬƵſ ƾƵŵ Ä
47
ǜŵȶȤ
ȬȶǍŵ ǍɭǞƫů :
ȧǞžƾų
ǍǦƪɭƾƵſ ɬƶŵȶȤ :
ɧǥůƾžǞůȚ
:ɧǥůƾžǞůȚ
ǕɭǍŴ ɞƾƵſ :
ȵǍǥů
:0/5 ǝǥſƾŰ
ȲƾžǍſ
:ȧǞžƾų
ɞɉǍſȚ ȤȢ ɬɭǞű ǝźǍǧ :
ǜŵȶȤ
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
[ǜŵȶȤ] Ȇ[ȲƾžǍſ] Ȇ[ȵǍǥů] Ȇ*[ɧǥůƾžǞůȚ] :ǠŸǍź ȸƾƀǞƶž -
(
) ȝƾƵǥƮƶů
ɞȥȚNjſȚ ȵȚȤ
ǝƮźƾŲ ȴȢǍɨ ǁžǍź
ȝƾƵǥƮƶů ȆȲƾŲ ǜɭȚ ƾŮ .ȢȢǍǬ ɬž ȥƾŮ ȩǍź ǐǥǨ ǁŽƾŲ ǝŮ ƾƀȢǍɳƴƵŸ ȶ ǜǥŮȤȶȢ ɞǞƶž ȝƾƵǥƮƶů ɬžƾƵů
.Njƶƶɨ ɬƵſ ɞǍǥǥưů ǞɭNjɭȶ ɬűȶǍų ȶ ȆȴƾŮȥ ȆǁŸƾŴ / NJɭȤƾů
ȚǍűȚ ǝƮźƾŲ ɞȶȤ ȚȤ [ǁžǍź] ǍǬȚ .ȢǞŵ ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ ǝƮźƾŲ ȴȢǍɨ ǁžǍź ɞȚǍŮ ǝƶɭǎǬ ǜɭȚ ȥȚ
.NjſǞŵ ɬž ȯnjŲ ȵNjŵ ǁƮźƾƇž Ǎɭȶƾƫů ǚžƾŵ Ǎɭȶƾƫů ɬžƾƵů ȆNjǥƶɨ
.NjǥƀȢ ȲƾƲƄſȚ ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ȚȤ ǛƷž ɞƾƀ ǏɳŸ ȆǁžǍź ȳƾƆſȚ ȥȚ ǐǥǨ ƾƵƄŲ
ȝȤƾɨ ǝǥƴƈů
ȯnjŲ
ɬſƾžȥ ǝƲƭƶž :
ɬƴŮ
:ȧǞžƾų
Ǎǥų
London
ǚɭƾź ȵȤƾƵŵ :
ɞǍŴ
ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů :
ǜƄŵǞſ :
ȧǞžƾų
ɧǥůƾžǞůȚ ȴȢǍɨ ȧǞžƾų :
ǝƲǥŻȢ 3
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
ɬŸǍź ɞƾƀ ɞǞƶž .ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ Njǥɭƾů ɞǞƶž : [ɬƴŮ]
[ɬƴŮ] ɞǞƶž ȆNjƶƵŵǞƀ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ
ǐǥǨ ǁŽƾŲ ǝŮ ȝƾƵǥƮƶů ɬžƾƵů .Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ
.NjſȢǍǬ ɬž ǍŮ ȩǍź
.Njƶƶɨ ɬƵſ Ǎǥǥưů ȩǍź ǐǥǨ ǁŽƾŲ ǝŮ ȝƾƵǥƮƶů : *[Ǎǥų]
ȝȤƾɨ ǝǥƴƈů
ɬƴŮ
ȯnjŲ
ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů :
Ǎǥų
ȧǞžƾų
ɬſƾžȥ ǝƲƭƶž :
London
ǚɭƾź ȵȤƾƵŵ :
ɞǍŴ
ǜƄŵǞſ :
ȧǞžƾų
ɧǥůƾžǞůȚ ȴȢǍɨ ȧǞžƾų :
ǝƲǥŻȢ 3
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
ɬŸǍź ɞƾƀ ɞǞƶž Ȥƾƪź ƾŮ .ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ Njǥɭƾů ȵǍƆƶǨ : [ɬƴŮ]
țƾƈƄſȚ ȚȤ [ɬƴŮ] ɞǞƶž ȆNjƶƵŵǞƀ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ
ȵNjŵ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ [ǁžǍź ȲƾŲ ȤȢ] ȳƾưǥǨ .Njǥƶɨ
ǁŽƾŲ ȤȢ ȚȤ ǁžǍź ǍǬȚ .ȢǞŵ ɬž ǁžǍź ǝƮźƾŲ ȶ
[Njŵ ǚžƾɨ ǁžǍź] ȳƾưǥǨ ȆNjǥƶɨ ȚǍűȚ ǐƈǨ
.ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ
.ǁƉǥſ ǍɭnjǨ ȴƾɳžȚ ǝƮźƾŲ ȴȢǍɨ ǁžǍź : *[Ǎǥų]
.Njǥƶɨ ȚǍűȚ ȚȤ [ȝȤƾɨ ǝǥƴƈů] ƾƵƄŲ Ȇǚɭȣ ȤȢ ȵNjŵ ȴȚǞƶŸ ǝƮźƾŲ ɞƾƀ ȝȤƾɨ ȬȚǞſȚ ɞȚǍŮ .ȵNjƪſ ǁžǍź ƾɭ NjɭNjű ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȪǞŮǍž ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ƾɭ NjƀȢ ɬƵſ Ǒǥƈƪů ȚǍſȕ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ɬƴɭƾź ɞȚȤȚȢ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ .ǍǦɭȢ ǜǥŮȤȶȢ ɧɭ ǝŮ
ȝȤƾɨ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ .Njǥƶɨ ǁžǍź ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȆǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ɞȚǍŮ ǝƪǥƵƀ ȵNjŵ ǁžǍź ǝſƾɭȚȤ ƾɭ ȴȚǞų ȝȤƾɨ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ƾɭ ǍǦɭȢ ǜǥŮȤȶȢ ɧɭ ȤȢ ǝɨ ɞȚ ǝƮźƾŲ
.ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ [ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞƾƭų] ȳƾưǥǨ ȆNjǥƶɨ ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ ȚȤ ǁŴȚ
48
(
ǚƁƾź ȳƾſ
.Njƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ƾƀ ǚɭƾź ɞȚǍŮ ɞȤȚnjǬ ȳƾſ ǁžǍź ƾů NjƀȢ ɬž ȴƾɳžȚ ǍŮȤƾɨ ǝŮ ȢǍɳƴƵŸ ǜɭȚ
ǛǥƮƶů ȢǍɳƴƵŸ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ ǏǨ : [ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů]
ɬž ȬȶǍŵ 0001 ȥȚ NjɭNjű ǚɭƾź ȳƾſ ȵȤƾŮȶȢ
ȧǞžƾų
ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů :
NjɭNjű ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɧɭ ǍǬȚ ɬƄŲ ȆȢǞŵ
ɬſƾžȥ ǝƲƭƶž :
London
ɬžƾƵů ƾɭ Njǥƶɨ ǁžǍź ƾɭ ȆNjǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ
ǚɭƾź ȵȤƾƵŵ :
:ɞǍŴ
ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů
.Njǥƶɨ ȯnjŲ ȚȤ ƾƀ ǏɳŸ
ǜƄŵǞſ :
:ȧǞžƾų
ɞǍŴ
ɧǥůƾžǞůȚ ȴȢǍɨ ȧǞžƾų :
ǝƲǥŻȢ 3
ȵǍǥųȣ ɬɭƾƀ ȵȤƾƵŵ ƾŮ NjɭNjű ɞƾƀ ǚɭƾź :
*[ɞǍŴ]
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
ɬž ȲƾƃſȢ ȚȤ ɬƴƃŻ ƿǥůǍů ǝɨ NjſǞŵ ɬž
ƾɭ Njǥƶɨ ǁžǍź ƾɭ ȆNjǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ NjɭNjű ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɧɭ ǍǬȚ ɬƄŲ ȆNjƶƶɨ
.Njǥƶɨ ȯnjŲ ȚȤ ƾƀ ǏɳŸ
ȝȤƾɨ ǝǥƴƈů
ȯnjŲ
) ȝƾƵǥƮƶů
NJɭȤƾů / ǐɭƾƵſ ȬǞſ / ǁŸƾŴ / NJɭȤƾů ǛǥƮƶů
ǐɭƾƵſ ȬǞſ ȶ ȵȢȚȢ Ǎǥǥưů ȢǍǥǬ ɬž ȤȚǍŻ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ Ǎɭȶƾƫů ɞȶȤ ǝɨ ȚȤ ɬƄŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů NjǥſȚǞů ɬž
ȳƾǦƶƀ ǝż NjƀȢ Ǡž ƾƵŵ ǝŮ ȚȤ ȴƾƳžȚ ǜƁȚ (ɬſƾžȥ ǝƲƭƶž) ǛƸƮƶů .Njǥƶɨ ǛǥƮƶů ȚȤ NJɭȤƾů
ǝƄŵȚȢ LCD ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ ȚȤ ȴƾůȢǞų ȤǞƪż ǁŸƾŴ ȶ NJƁȤƾů ȤǞƪż ȥȚ ȟȤƾų ǝŮ ȝǍźƾƉž
.NjƸŵƾŮ
ȝȤƾɨ ǝǥƴƈů
ȯnjŲ
ȧǞžƾų
ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů :
yyyy ɬſƾžȥ
mm ǝƲƭƶž
dd
Ȇ[ȵƾž/ȥȶȤ/ȲƾŴ] Ȇ[ȲƾŴ/ȵƾž/ȥȶȤ] : NJɭȤƾů ǐɭƾƵſ ȬǞſ *[ȧǞžƾų] Ȇ[ȥȶȤ/ȵƾž/ȲƾŴ]
:ȴNjƶŽ
2009 / 01
ǚɭƾź/ 01
ȵȤƾƵŵ13:00
ȧǞžƾų
ǜƄŵǞſ :
:ɞǍŴ
ȧǞžƾų
ɧǥůƾžǞůȚ ȴȢǍɨ ȧǞžƾų :
ǝƲǥŻȢ 3
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
.NjŵƾŮ ɬž SDC10001 ǚɭƾź ǜǥŽȶȚ ȳƾſ ȶ 100SSCAM ȵNjŵ ȵǍǥųȣ ǝŵǞǨ ǜǥŽȶȚ ȳƾſ .SDC19999 ĸ ~ ĸ SDC10002 ĸ SDC10001 :NjƶƄƉƀ ƿǥůǍů ǜɭȚ ǝŮ ƾƀ ǚɭƾź ȳƾſ :NjſǞŵ ɬž ȵǍǥųȣ ȶǍŮȶȤ ȝȤǞǧ ǝŮ ȶ 999 ƾů 100 ȥȚ ƿǥůǍů ǝŮ ƾƀ ǝŵǞǨ ȳƾſ -
ɬſƾžȥ ǝƲƭƶž
.999SSCAM ĸ ~ ĸ 101SSCAM ĸ 100SSCAM
.ǁŴȚ ȢNjŸ 9999 ȢǍǥǬ ɬž ȤȚǍŻ ǝŵǞǨ ɧɭ ȤȢ ǝɨ ǚɭƾź ȢȚNjƯů ǍƅɨȚNjŲ ǚɭƾź ɞȚǍŮ ɬŲȚǍŶ ȴǞſƾŻ) DCF ǁžǍź ȥȚ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȤȢ ȵNjŵ ȵȢƾƱƄŴȚ ɞƾƀ ǚɭƾź -
ɬſƾžȥ ǝƲƭƶž
.Njƶƶɨ ɬž ǁǥƯƃů (ǜǥŮȤȶȢ ǛƄƉǥŴ
.ȢǍż ǐƈǨ ȚȤ ǍƁǞƫů ȴȚǞƄſ ǍǦƁȢ NjƁƾŵ ȆNjƸƀȢ ǍƸƸưů ȚȤ ǍƁǞƫů ǚƁƾź ǛŴȚ ǍǬȚ
ȴNjƶŽ
[GMT +00:00]
ǁƪǬȥƾŮ
2009/01/01
01:00 PM
DST
:ȢǞűǞž ȸƾƀǍƷŵ ȆǠžƾƸž ȆȱȤǞƁǞƸſ ȆǎǨǽ ȆȦƾżȚȤƾż ȆNjƶŽNjſǞźǞƸſ
ȴƾŴ ȆǏƴƆſȕ ȦǞŽ ȆǏƳƸƶƸź ȆȤǞſȢ ȆȦǽȚȢ ȆǞǬƾƳƸŵ
ȆȕǞžƾŴ ȆǠƁȚȶƾƀ ȆǞŽǞŽǞſǞƀ ȆƾƳŴǽȕ ȆǞƳƉƸƉſȚǍź
ȆǠſNjƸŴ ȆȳȕǞǬ ȆǙƉƄųȚ ȆNjƶƴżȕ ȆǜƄǦƶƸŽȶ ȆȸȶNjƸž
ȆȱǞƳſƾŮ ȆƩƶż Ʃƶƀ ȆǜƳǨ ȆǞƸżǞů ȆȲǞƂŴ ȆNjƁǽȢȕ ǜƁȶȤȚȢ
ǠƴƀȢ ȆǠƂƃƵŮ ȆȸNjſƾƵůƾż ȆǠůƾƵŽȕ ȆȴǞǦſƾƁ ȆƾůȤƾżƾű
Ȇǜůȕ ȆǞƳƉž ȆȴȚǍƷů ȆǠƃŷǞŮȚ ȆǚŮƾż ȆNjƶƳŵƾů ȆǞſ
ǜƸŽǍŮ ȆǏƁȤƾǨ ȆȳȤ ȆǠƳƶƸƉƴƀ
ǠſƾƄƉŮƾů ǁŸƾŴ : DST Ä
49
(
) ȝƾƵǥƮƶů
ǜǥŮȤȶȢ ɧǥůƾžǞůȚ ȴȢǍɨ ȧǞžƾų
ǓƃǤ NJɭȤƾů ǜƄŵǞſ
.ȢǞƪſ ȯǍƫž ǚǥŽȢ ɬŮ ɞǍůƾŮ ƾů Njƶɨ ɬž ȧǞžƾų Ǒƈƪž ȴƾžȥ ȝNjž ȥȚ ǏǨ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȢǍɳƴƵŸ ǜɭȚ
.Njǥƶɨ ǝźƾǤȚ ǁŮƾŰ ɞƾƀ ǏɳŸ ȤȢ ȚȤ ǁŸƾŴ / NJɭȤƾů NjǥſȚǞů ɬž ȴȕ ƾŮ ǝɨ ǁŴȚ ȢǞűǞž ɞȚ ǝƶɭǎǬ
ɬŸǍź ɞƾƀ ɞǞƶž .Njƶɨ ɬƵſ Ȥƾɨ [ȴȢǍɨ ȧǞžƾų] : [ȧǞžƾų]
[ǝƲǥŻȢ 10] Ȇ[ǝƲǥŻȢ 5] Ȇ*[ǝƲǥŻȢ 3] Ȇ[ǝƲǥŻȢ 1]
ɬƫƈƪž ȴƾžȥ ȝNjž ɞȚǍŮ ǜǥŮȤȶȢ ǍǬȚ :
ȧǞžƾų ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ ȆȢǞƪſ ȵȢƾƱƄŴȚ
.ȢǞŵ ɬž
ɬŸǍź ɞƾƀ ɞǞƶž ȤȚǍŻ ǍɭǞƫů ǚɭƾź ɞȶȤ ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů :
* [ȧǞžƾų]
.ȢǍǥǬ ɬƵſ
ǝƄŵǞſ ǍɭǞƫů ǚɭƾź ɞȶȤ NJɭȤƾů ƾƷƶů :
[NJɭȤƾů]
.ȢǞŵ ɬž
ǍɭǞƫů ǚɭƾź ɞȶȤ ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů : [ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů]
.ȢǞŵ ɬž ǝƄŵǞſ
ȝȤƾɨ ǝǥƴƈů
ȯnjŲ
ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů :
ɬſƾžȥ ǝƲƭƶž :
:ȧǞžƾų
ȧǞžƾų
:ȴNjƶŽ
ǝƲǥŻȢ
1
ǚɭƾź ȵȤƾƵŵ :
:ɞǍŴ
ǝƲǥŻȢ
3
ǝƲǥŻȢ
5
:ȧǞžƾų
ǝƲǥŻȢ
ǝƲǥŻȢ103
ǜƄŵǞſ :
ɧǥůƾžǞůȚ ȴȢǍɨ ȧǞžƾų :
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
ȝȤƾɨ ǝǥƴƈů
ȯnjŲ
.ȢǞŵ ɬž ǔƱŲ ȴȢǍɨ ȧǞžƾų ȝƾƵǥƮƶů ȆɞǍůƾŮ ǒɭǞƯů ȥȚ ǏǨ -
ȧǞžƾų
ɬſƾžȥ ǝƲƭƶž :
:ȴNjƶŽ
ȧǞžƾų
:ɞǍŴ
NJɭȤƾů
:ȧǞžƾų
ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů
ǝƲǥŻȢ 3
ǚɭƾź ȵȤƾƵŵ :
ǜƄŵǞſ :
ɧǥůƾžǞůȚ ȴȢǍɨ ȧǞžƾų :
ǁƪǬȥƾŮ
ȤȢ :Njƶɨ ɬƵſ Ȥƾɨ ȢȤȚǞž ǜɭȚ ȤȢ ɧǥůƾžǞůȚ ȴȢǍɨ ȧǞžƾų ȢǍɳƴƵŸ ǝɨ NjǥŵƾŮ ǝƄŵȚȢ ǝűǞů ɞȚNjǧ ȆNjƶɨ ǐƈǨ Ǟŵ NjɭǾŴȚ ȆNjŵƾŮ ǍǦǨƾǩ / ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ȲƾƫůȚ ǁŽƾŲ ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ɬůȤǞǧ
ǍƸƸưů ȚȤ ǍƁǞƫů ǚƁƾź ǛŴȚ ǍǬȚ .Njƶɨ ǐƈǨ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ƾɭ Njƶɨ ǐƈǨ ȚȤ ȵNjŵ ǓƃǤ
ȢǍż ǐƈǨ ȚȤ ǍƁǞƫů ȴȚǞƄſ ǍǦƁȢ NjƁƾŵ ȆNjƸƀȢ
ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů :
ǛǥƮƶů
.ȢǍǥǬ ɬž ȤȚǍŻ ǁŮƾŰ ǍɭǞƫů ǁŴȚȤ ǁƵŴ ɞƾƷƄſȚ ȤȢ ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů Ä
[ǜƄž] ǝƶƇǧ ǁŽƾŲ ȤȢ ǝɨ ɬɭƾƀ ǏɳŸ ǎƆŮ ǁŮƾŰ Ǎɭȶƾƫů ɞȶȤ ǍŮ ƾƷƶů ǜƄŵǞſ ȢǍɳƴƵŸ Ä
.ǁŴȚǍűȚ ǚŮƾŻ ȆNjſǞŵ ɬž ǝƄźǍǬ
ǍɭǞƫů ɞȶȤ ȵNjŵ ǝƄŵǞſ NJɭȤƾů ǁŴȚ ǜɳƵž ȆǁƶɭǍǨ ǁŽƾŲ ȶ ȵNjſȥƾŴ ǝſƾųȤƾɨ ǝŮ ǝƄƉŮ Ä
.ȢǞƪſ Ɂƾǩ ǁŴȤȢ
50
(
ǞɭNjɭȶ ɬűȶǍų ȬǞſ țƾƈƄſȚ
ɧǥůƾžǞůȚ ȦǞɨǞź Ǵžǽ
.NjŵƾŮ PAL ƾɭ NTSC NjſȚǞů ɬž ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ Ǜƴǥź ɬűȶǍų ȲƾƶǦǥŴ
ǝɨ (ȵǍǥŹ ȶ ȴǞɭǎɭǞƴů ȆǍǦƪɭƾƵſ) ɬƀƾǦƄŴȢ ȬǞſ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ɬűȶǍų ɞȚǍŮ ƾƵŵ ɞƾƀ țƾƈƄſȚ
.Njƶɨ ɬž ɬſƾƃǥƄƪǨ ȚȤ BDGHI ƾƷƶů PAL ǁŽƾŲ .ȢȤȚȢ ɬǦƄƉŮ ǁŴȚ ǚƫƄž ȴȕ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ
.Njǥƶɨ ȧǞžƾų ȶ ǜŵȶȤ ȚȤ ɧǥůƾžǞůȚ ȦǞɨǞź Ǵžǽ NjǥſȚǞů ɬž
Ǵžǽ AF :
Ǵžǽ AF :
ǜŵȶȤ
ǞɭNjɭȶ ɬűȶǍų :
:NTSC
NTSC
:ɧǥůƾžǞůȚ
PAL
USB :
ǁƪǬȥƾŮ
ȆȢǞŵ Ǡž ǚǧȶ ǠſȶǍƸŮ ȤǞƄƸſƾž ǝŮ ǜƸŮȤȶȢ ǝż Ǡſƾžȥ
ǠſȶǍƸŮ ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ LCD ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ ȸƾƀǞƶž ȶ ǍƁǞƫů
.ȢǞŮ NjƀȚǞų ǁǣȶȤ ǚŮƾŻ ǜƸŮȤȶȢ LCD ȤǞƄƸſƾž ȶ
ǛǥƮƶů
ǞɭNjɭȶ - ȢȤȥ
ȚNjǧ - NjǥƱŴ
:ǜŵȶȤ
ȧǞžƾų
:NTSC
ǜŵȶȤ
ɧǥůƾžǞůȚ
ǞɭNjɭȶ ɬűȶǍų :
USB :
ɬűȤƾų ǍǦƪɭƾƵſ ǝŮ ȲƾƫůȚ 51
) ȝƾƵǥƮƶů
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
ɬŸǍź ɞƾƀ ɞǞƶž ǜŵȶȤ AF Ǵžǽ ȆȤǞſ ȢǞƃƵɨ ǓɭȚǍŵ ȤȢ : [ȧǞžƾų]
.ȢǞŵ ɬƵſ
ǜŵȶȤ AF Ǵžǽ ȆȤǞſ ȢǞƃƵɨ ǓɭȚǍŵ ȤȢ : *[ǜŵȶȤ]
.ȢǞŵ ɬž
(
USB ǛǥƮƶů
ǚǧȶ ǍǦǨƾǩ ƾɭ ǝſƾɭȚȤ ǝŮ USB ǚŮƾɨ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȤƾɨȢǞų ȤǞŶ ǝŮ ƾů ǁŴȚ ȵNjŵ ǛǥƮƶů ǜǥŮȤȶȢ ǍǬȚ
.Njǥƶɨ ǛǥƮƶů ȚȤ [ǍǦǨƾǩ] ƾɭ [ǝſƾɭȚȤ] ɬƄŴȢ ȤǞƭŮ NjǥſȚǞů ɬž ȆȢǞŵ
[USB] ɞƾƀǞƶžǍɭȥ ƾŮ ǝɨ ɬűȤƾų ǝƴǥŴȶ ȤƾɨȢǞų ȤǞƭŮ : * [ɧǥůƾžǞůȚ]
USB :
:ɧǥůƾžǞůȚ
ȲƾƯź ȚȤ ǁŴȚ ȵNjŵ ǚǧȶ USB ǚŮƾɨ
ɧǥůƾžǞůȚ
ǝſƾɭȚȤ
.Njƶɨ ɬž
ǍǦǨƾǩ
ȤǞƭŮ ȵNjŵ ǚǧȶ ɬűȤƾų ǝƴǥŴȶ ǍǬȚ :
[ǝſƾɭȚȤ]
ǁŽƾŲ ȆȢǞƪſ ɬɭƾŴƾƶŵ ȤƾɨȢǞų
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
.Njƶɨ ɬž ǛǥƮƶů ȚȤ ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ȲƾƫůȚ
ǁŽƾŲ ȆȢǞƪſ ɬɭƾŴƾƶŵ ȤƾɨȢǞų ȤǞƭŮ ȵNjŵ ǚǧȶ ɬűȤƾų ǝƴǥŴȶ ǍǬȚ :
[ǍǦǨƾǩ]
.Njƶɨ ɬž ǛǥƮƶů ȚȤ ǍǦǨƾǩ ǝŮ ȲƾƫůȚ
Ǵžǽ AF :
ǜŵȶȤ
ǞɭNjɭȶ ɬűȶǍų :
NTSC
) ȝƾƵǥƮƶů
.ȵǍǥŹ ȶ ɧɭǎɳž ȆȴȚǞɭƾů ȆɬŮǞƶű ȵǍɨ ȆǜǨȚɉ ȆȚȢƾſƾɨ ȆƾɳɭǍžȕ : NTSC ȆNjƶƴƀ ȆǏǥƴǦſȚ ȆȴƾƵŽȕ ȆɛȤƾƵſȚȢ ȆNjſǾƶź ȆɛȤƾƵſȚȢ Ȇǜǥǩ ȆɧɭǼƴŮ ȆǐɭǍůȚ ȆƾǥŽȚǍƄŴȚ : PAL ɉȶǍſ ȆNjƶƴɭƾů ȆǏǥɭǞŴ ȆNjǣǞŴ ȆƾǥſƾǮŴȚ ȆȤǞǨƾǦƶŴ ȆNjƶƴɭȥǞǥſ ȆɞǎŽƾž ȆǁɭǞɨ ȆƾǥŽƾƄɭȚ
.ȵǍǥŹ ȶ
ȴǞɭǎɭǞƴů AV ƾɭ ɬűȤƾų Ȳƾſƾɨ NjɭƾŮ ȆɬűȤƾų ǍǦƪɭƾƵſ ȴȚǞƶƯŮ ȴǞɭǎɭǞƴů ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȳƾǦƶƀ .Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ
ɬƶź ǑƲſ ȵNjƶƀNjſƾƪſ ǍžȚ ǜɭȚ ƾžȚ ȆȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ ɬűȤƾų ǍǦƪɭƾƵſ ɞȶȤ ȲƾƄǥƆɭȢ ǎɭǞſ .ǁƉǥſ
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǍɭǞƫů ǛǥƮƶů ɞȚǍŮ ȴǞɭǎɭǞƴů ȲǍƄƶɨ ȥȚ ȆǁƉǥſ ǝƇƱǧ ǎɨǍž ȤȢ ǍɭǞƫů ǍǬȚ ǍɭǞƫů ɞƾƀ ǁƵƉŻ ȥȚ ɬƬƯŮ ȆǁŴȚ ǚƫƄž ɬűȤƾų ǍǦƪɭƾƵſ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ .ȢǞƪſ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ ǁŴȚ ǜɳƵž
Ǎƀƾŷ ɬűȤƾų ǍǦƪɭƾƵſ ɞȶȤ Ǟƶž ȆǁŴȚ ǚƫƄž ɬűȤƾų ǍǦƪɭƾƵſ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ .ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ȤȢ ǝɨ ǁŴȚ ǝſǞǦſƾƵƀ Ǟƶž ɞƾƀȢǍɳƴƵŸ ȶ ȢǞŵ ɬž
52
ǐƈǨ ǁŽƾŲ ȲƾƵŸȚ
ǛƴƸź ǴƸƴż ǐƈǨ
NjƸƶż ǐƈǨ NjƸƀȚǞų Ǡž ǝż ȚȤ ȵNjŵ ǓƃǤ ǛƴƸź ǴƸƴż .1
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ǁŴȚȤ/Ǵǩ ǝƵżȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ
ǐƈǨ
ǏɳŸ ǜƄźǍǬ
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȆǛƴǥź Ǵǥƴɨ ǚɭƾź ǐƈǨ ɞȚǍŮ .2
ǝƵɨȢ Ȇȴȕ ǐƈǨ ȳƾǦƶƀ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǚɭƾź ǂɳž ɞȚǍŮ .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȵȤƾŮȶȢ ȚȤ OK
ǚɭƾź ȢǞŵ ɬž ǂŸƾŮ OK ǝƵɨȢ ȵȤƾŮȶȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź .ȢǞŵ ǐƈǨ ȚNjƄŮȚ ȥȚ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ
ȆǐƈǨ ȳƾǦƶƀ ȴȕ ȲȶȚ ǝŮ ǛƴƸź ǴƸƴż ȴNjſȚȢǍǬǍŮ ȸȚǍŮ ȆǛƴƸź ǴƸƴż ȴȢǍŮ Ǟƴű ȸȚǍŮ .NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǵǩ ǝƵżȢ
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ
ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȆǛƴǥź Ǵǥƴɨ ǐƈǨ ȴȢǍɨ ǗŻǞƄž ɞȚǍŮ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ƾɭ Ǵǩ ǝƵɨȢ ǏǮŴ ȶ NjǥƀȢ Ȥƾƪź
.NjǥƀȢ
ȴǞƶɨȚ .( Î ) Njǥƶɨ ȚǍűȚ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ ȚȤ “ǐƈǨ ǁŽƾŲ” ȶ Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ
.Njƶɨ ǐƈǨ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȤȢ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ Ǎɭȶƾƫů NjſȚǞů ɬž ǜǥŮȤȶȢ
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ ƾƷƶů ǜǥŮȤȶȢ ɞƾƀȢǍɳƴƵŸ ɬžƾƵů ȆNjŵƾŮ ǜǥŮȤȶȢ ȴȶȤȢ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ
ɬƴųȚȢ ǝƮźƾŲ ɞȶȤ ƾƷƶů ǜǥŮȤȶȢ ɞƾƀȢǍɳƴƵŸ ɬžƾƵů ȆNjŵƾƃſ ǜǥŮȤȶȢ ȴȶȤȢ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ
ǁŮƾŰ Ǎɭȶƾƫů ǐƈǨ
ǁŽƾŲ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ ȚȤ ǐƈǨ ǁŽƾŲ .1
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ( Î ) ǐƈǨ
ȵNjŵ ȵǍƸųȣ ǝƮźƾŲ ȤȢ ǝż ȸǍƁǞƫů ǜƁǍųȕ .2
.ȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ LCD ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ
ȚȤ ȸǍƁǞƫů ǁŴȚȤ/Ǵǩ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .3
.NjƸƁƾƵſ țƾƈƄſȚ NjƸƶż ȵƾǦſ NjƸƀȚǞų Ǡž ǝż
ƾƁ Ǵǩ ǝƵżȢ ǍƁȶƾƫů ǕƁǍŴ ǐƈǨ ȸȚǍŮ Ä
.NjƁȤȚȢ ǝǦſ ȶ ȵȢȚȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ
53
ǐƈǨ ǁŽƾŲ ȲƾƵŸȚ
ȵNjŵ ǓƃǤ ȸȚNjǧ ǐƈǨ
Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǍǰǮɨ ȢǍɳƴƵŸ
ƾŮ NjƸƶż ǐƈǨ NjƸƀȚǞų Ǡž ǝż ȚȤ ȵNjŵ ǓƃǤ ȸȚNjǧ .1
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ǁŴȚȤ/Ǵǩ ǝƵżȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ
.Njǥƶɨ ǓƃǤ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ɞȶȤ ȥȚ ȚȤ ǁŮƾŰ Ǎɭȶƾƫů
ǛƴƸź ǴƸƴż ȵǍƸųȣ ȵǞƇſ .1
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǜǥɭƾǨ ǝƵɨȢ ǏǮŴ .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ
ȵǍƸųȣ ȸNjƁNjű ǚƁƾź ȳƾſ ǝŮ ȵNjŵ ǂƳž ǛƴƸź ǴƸƴż .2
.ȢǞŵ Ǡž
ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȆȵNjŵ ǓƃǤ ɞȚNjǧ ǚɭƾź ǐƈǨ ɞȚǍŮ .2
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź
Ȇȴȕ ǐƈǨ ȳƾǦƶƀ ȆȵNjŵ ǓƃǤ ɞȚNjǧ ǚɭƾź ǂɳž ɞȚǍŮ .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȵȤƾŮȶȢ
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȆȚNjǧ ǚɭƾź ǐƈǨ ǝžȚȢȚ ɞȚǍŮ ȴȢǍŮ Ǟƴű ȸȚǍŮ .NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǵǩ ǝƵżȢ ȆǐƈǨ ȳƾǦƶƀ ȴȕ ȲȶȚ ǝŮ ȚNjǧ ȴNjſȚȢǍǬǍŮ ȸȚǍŮ .NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ȆȚNjǧ ǚƁƾź
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǜǥɭƾǨ ǝƵɨȢ ȆɬůǞǧ ȳƾǥǨ ǐƈǨ ǗŻǞů ɞȚǍŮ -
OK ǝƵɨȢ ǁŴȚ ǐƈǨ ȲƾŲ ȤȢ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǝɨ ɬſƾžȥ
ǐƈǨ
ǐƈǨ
ǏɳŸ ǜƄźǍǬ
[ǝƱŻȶ]
ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ǍǰǮɨ ȴȕ ȥȚ ǝɨ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǚɭƾź ǎɭƾŴ Ä
.ǁŴȚ ɬɳɭ ɬƴǧȚ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǎɭƾŴ ƾŮ ǁŴȚ
(240x320 Ȇ480x640 Ȇ592x800)
Ȥƾƪź ȚȤ ǜǥɭƾǨ ǝƵɨȢ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ɞȚNjƄŮȚ ȤȢ ǝɨ ɬƄŻȶ Ä
ǍɭǞƫů ǚɳŵ ǝŮ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǛɭǍź ǜǥŽȶȚ ȆNjǥƀȢ ɬž
.ȢǞŵ ɬž ȵǍǥųȣ ǁŮƾŰ
[NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǜǥɭƾǨ ǝƵɨȢ]
54
LCD ǍǦƪɭƾƵſ ǍǦſƾƪſ
ǐƈǨ ǁŽƾŲ ȲƾƵŸȚ
ȚNjǧ ǁŵȚȢȢƾƁ ǐƈǨ
.NjƀȢ ɬž ȴƾƪſ ȚȤ ȵNjŵ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ ǍɭǞƫů ǝŮ ȪǞŮǍž ȝƾŸǾŶȚ LCD ǍǦƪɭƾƵſ
ǐƈǨ
ǝƇƱǧ
ƾƀȢƾƵſ
53 Ȩ
70 Ȩ
71 Ȩ
Î
70 Ȩ
49 Ȩ
100-0010
-
14 Ȩ
34 Ȩ
27 Ȩ
36 Ȩ
49 Ȩ
55
ȝƾƇǥǤǞů
.Ǎǥų
ǐƈǨ ǁŽƾŲ ȢƾƵſ
ȚNjǧ ǝƮźƾŲ
1
2
DPOF
3
ǁƮźƾƇž ɞǞƶž
ǚƁƾź ǛŴȚ ȶ ȤNjŽǞź ǛŴȚ
4
5
6
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȢƾƵſ
3200 ~ 80
F5.6 ~ F3.0
1/1,500 ~ 8
Off/On
240X320 ~ 3000X4000
2009/01/01
ɞǍŶƾŮ
7
ISO
8
9
10
11
12
13
ǛǬȚǍźƾɭȢ ǝǰɭȤȢ ȵȥȚNjſȚ
Ǎůƾŵ ǁŸǍŴ
ȧǾź
ǚƁƾź ȵȥȚNjſȚ
ǓƃǤ NJɭȤƾů
ǂɳž
țƾƈƄſȚ ȚȤ ȢȤȚȢ ȚNjǧ ǁŵȚȢȢƾƁ ǝż ǠƶżƾŴ ǍƁǞƫů .1
.NjƸƶż
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȆɬůǞǧ ǁŵȚȢȢƾɭ ǐƈǨ ɞȚǍŮ .2
ȵȤƾŮȶȢ Ȇȴȕ ǐƈǨ ȳƾǦƶƀ ȆɬůǞǧ ǁŵȚȢȢƾɭ ǂɳž ɞȚǍŮ .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ
ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȆɬůǞǧ ǁŵȚȢȢƾɭ ǐƈǨ ǝžȚȢȚ ɞȚǍŮ .NjǥƀȢ Ȥƾƪź
ȴȢǍɨ ɆȤǎŮ ( í ) ǝƄŴȢ / ( º ) ɧǩǞɨ Ǎɭȶƾƫů
ƞŮȤȶȢ ǛƸƮƶů ȸȚǍŮ ƞŮȤȶȢ ȸƾƀ ǝƵżȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ
NjƶƵŵǞƀ ȳǞƃŽȕ
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ɞƾƀȢǍɳƴƵŸ ǛǥƮƶů ɞȚǍŮ ǜǥŮȤȶȢ ɞƾƀ ǝƵɨȢ ȥȚ NjǥſȚǞů ɬž ȆǐƈǨ ǁŽƾŲ ȤȢ
ȚȤ ǍɭǞƫů ȥȚɬƄƵƉŻ ȆNjǥƶɨ ɆȤǎŮ ȚȤ Ȩƾų ǏɳŸ ɧɭ ȆNjǥƀȢ ǐɭƾƘ ǛƀƾŮȚȤ ǏɳŸ ǜɭNjƶǩ ȢǞŮ NjǥƀȚǞų ȤȢƾŻ
.NjǥɭƾƘȵǍǥųȣǝſƾǬȚNjűȶțƾƈƄſȚȚȤǍɭǞƫůȥȚɬƄƵƉŻǍɭǞƫůɬɭƾƵƶǬȤǎŮǝƶɭǎǬȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮƾɭNjǥƶɨȯnjŲ
ȲƾŲ ȤȢ ɞǍɭǞƫů ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ȆNjƶƵŵǞƀ ȳǞƃŽȕ ǝƇƱǧ ǝŮ ȢȶȤȶ ɞȚǍŮ .1
.NjǥſƾųǍǰŮǴǩǁƵŴǝŮȚȤɞȤǞůƾǥƶǥžǍɭǞƫůǝƄŴȢȆǁŴȚǐɭƾƘ
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ/Ǵǩ ǝƵżȢ ȆǍƮſ ȢȤǞž ǍƁǞƫů ǝŮ ȴNjǥŴȤ ɞȚǍŮ .2
ǝŮ ȚȤ ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ ǝƄŴȢ ȆɬŽǞƵƯž ǐɭƾƘ ǝƇƱǧ ǝŮ ƠźȤ ɞȚǍŮ .3
.NjǥſƾųǍǰŮǁŴȚȤǁƵŴ
11
12
ǍƄƴǥź
1
3
5
ȵȢǍɨ ǜŵȶȤ POWER ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ǍǬȚ ǐƈǨǁŽƾŲǝƵɨȢȴȢȚȢȤƾƪźȤƾƃɳɭƾŮNjǥſȚǞůɬžȆNjɭȚ
ǓƃǤ ǁŽƾŲ ȢȤȚȶ ȴȕ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ȵȤƾŮȶȢ ƾŮ ȶ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ȢȤȚȶ
.NjɭǞŵ
ǐƈǨ ǁŽƾŲ ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ ȝȤǞǧ ǜɭȚ ȤȢ .Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȆǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝƵɨȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ NjǥſȚǞů ɬž .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȹ ȚȢNjƆž ȚȤ ǐƈǨǁŽƾŲǝƵɨȢ ȆǜǥŮȤȶȢ ȴȢǍɨ ȧǞžƾų ǁƷű .ȢǞŵ ɬžǜŵȶȤ
( º )ɞȤǞůƾǥƶǥž ǍɭǞƫůǝƄŴȢ
.NjǥſƾųǍǰŮǴǩǁƵŴǝŮȚȤ
ǝŮ ȚȤ ( í ) ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ ǝƄŴȢ
.NjǥſƾųǍǰŮǁŴȚȤǁƵŴ
2009/01/01
[ɞȤǞůƾǥƶǥžǐɭƾƘȵǍƆƶǨ3-NjƶƵŵǞƀȳǞƃŽȕ]
ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝƵɨȢ
[ȵNjŵ ǁƁǽ ȸƾƀ ǍƁǞƫů]
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ǝǥſƾŰ 3 ȥȚ ǍƄƪǥŮ ȚȤ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝƵɨȢ ȆȚNjǧ ɬŮ ǁŽƾŲ țƾƈƄſȚ ǁƷű :ȚNjǧ ɬŮ ǁŽƾŲ NjǥŽǞů Ǎůƾŵ ɞȚNjǧ ȶǜɭȥƾŹȕ ɞȚNjǧ ȆǁɳźȚ ɞȚNjǧ ȆȢǍɳƴƵŸ ɞȚNjǧ ȆȚNjǧ ɬŮǁŽƾŲ ȤȢ
ǜŵȶȤ Power ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȆȚNjǧ ɬŮ ǁŽƾŲ ǞưŽ ǁƷű .NjſǞŵ ɬƘ
.Njǥƶɨ
56
ȴȢǍɨ ɆȤǎŮ ( í ) ǝƄŴȢ / ( º ) ɧǩǞɨ Ǎɭȶƾƫů
NjƶƵŵǞƀ ȳǞƃŽȕ ǍƄƴǥź .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǟƶž ǝƵɨȢ ȆNjƶƵŵǞƀ ȳǞƃŽȕ ȤȢ .1
ɞNjƶŮ ǝƲƃŶ ǝŮ ȤȢƾŻ ȚȤ ƾƵŵ ȆǍƮſ ȢȤǞž ɞNjƶŮ ǝƲƃŶ țƾƈƄſȚ .2
ǜǥɭƾǨ/ǽƾŮǝƵɨȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮƾƷƴɭƾźɞǞƆƄƉűȶȴȢǍɨ
.Njƶɨɬž
ȬǞſ
NJɭȤƾů
ƩſȤ
ǝƄƱƀ
11
12
ǁƪǬȥƾŮ
ƾƀ ǚɭƾź ȯnjŲ ƾɭ ǞƆƄƉű 1
3
ǁƵŴ ǝŮ ȚȤ ɞȤǞůƾǥƶǥž ǐɭƾƘ ǝƄŴȢ ȆNjƶƵŵǞƀ ȳǞƃŽȕ ǝƇƱǧ ȤȢ .1
.NjǥſƾųǍǰŮǴǩ
ȆNjǥſƾųǍǩ ɬž Ǵǩ ǝŮ ȚȤ ɞȤǞůƾǥƶǥž ǍɭǞƫů ǝƄŴȢ ǝɨ ȤƾŮ Ǎƀ .2
ȆNjƶƵŵǞƀȳǞƃŽȕǝƇƱǧȤȢɞNjƶŮǝƲƃŶȴȕȤȢǓƃůǍžɞƾƷƴɭƾź
.NjſǞŵ ɬžȵȢȚȢ ȴƾƪſ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ǚɭƾź ȆǁŴȚȤ/Ǵǩ/ǜǥɭƾǨ/ǽƾŮ ɞƾƀ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .3
NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ( Õ ) ǝƵɨȢ ȆȵNjŵ țƾƈƄſȚ ǚɭƾź ȯnjŲ ɞȚǍŮ .4
5
ǛǥƮƶů
ɞNjƶŮ ǝƲƃŶ Ǎƀ ȝƾǥɭǎű ǞɭNjɭȶ ɬűȶǍų ȬǞſ țƾƈƄſȚ
ȝƾƇǥǤǞů
ɞNjƶŮ ǝƲƃŶ
ǚɭƾź ȬǞſ ȦƾŴȚ ǍŮ ȵNjŵ ɞNjƶŮ ǝƲƃŶ
(ȚNjǧ ƾɭ Ǜƴǥź ȆǍɭǞƫů Njƶſƾž )
ȬǞſ
ǓƃǤ NJɭȤƾů ƿǥůǍů ȦƾŴȚ ǍŮ ȵNjŵ ɞNjƶŮ ǝƲƃŶ
NJɭȤƾů
11
12
ǍƄƴǥź
ȚNjǧ Ȇƾƀ Ǜƴǥź ȆǍɭȶƾƫů
57
ɬƴǧȚ ƩſȤ ȦƾŴȚ ǍŮ ȵNjŵ ɞNjƶŮ ǝƲƃŶ
ƩſȤ
ǓƃǤ ɬǦƄƱƀ NJɭȤƾů ƿǥůǍů ȦƾŴȚ ǍŮ ȵNjŵ ɞNjƶŮ ǝƲƃŶ
ǝƄƱƀ
1
3
5
2009/01/01
[ɞȤǞůƾǥƶǥž ǍɭǞƫů 3 ǐɭƾƘ ȵǍƆƶǨ ]
11
12
ǍƄƴǥź
1
3
5
2009/01/01
[ɞȤǞůƾǥƶǥž ǍɭǞƫů 9 ǐɭƾƘ ȵǍƆƶǨ ]
11
12
ǍƄƴǥź
1
3
5
2009/01/01
[ɞȤǞůƾǥƶǥž ǍɭǞƫů 20 ǐɭƾƘ ȵǍƆƶǨ ]
ȵǍǥųȣȵȢȚȢȴȚǎǥžǝŮǝƄƉŮȆɞNjƶŮ ǝƲƃŶɧɭțƾƈƄſȚ ƾɭNjƶƵŵǞƀ ȳǞƃŽȕǁǥƴŮƾŻ ɞȚǍűȚ ǁŴȚǜɳƛ •
ǝƇƱǧƾůNjǥƶɨǍƃǧɬɨNjſȚƾƱƭŽȆǁŴȚɬƯǥƃŶǝŽƾƉžǜɭȚƾžȚ .NjƪɳŮȲǞŶǝǥſƾŰNjƶǩȆȵNjŵ
.ȢǞŵȴƾɭƾƘNjƶƵŵǞƀȳǞƃŽȕ
ȴȢǍɨ ɆȤǎŮ ( í ) ǝƄŴȢ / ( º ) ɧǩǞɨ Ǎɭȶƾƫů
.ǍɭǞƫů ȵȥȚNjſȚ ǁƃƉſ ǝŮ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ȴȚǎǥž ǍƅɨȚNjŲ ǚƁƾź ȵȥȚNjſȚ
X3.2
X6.4
X8.1 X10.2 X9.3 X10.2 X10.2
ȴȚǎǥž ǍƅɨȚNjŲ
ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ
ȚȤ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ǏɳŸ ȥȚ ɬƄƵƉŻ ƾů NjƀȢ ɬž ȴƾɳžȚ ƾƵŵ ǝŮ ȢǍɳƴƵŸ ǜɭȚ : ȴȢǍɨ ǝƄŴȚȤȕ .Njǥƶɨ ȵǍǥųȣ NjɭNjű ǏɳŸ ɧɭ ȴȚǞƶƯŮ ȶ țƾƈƄſȚ
ȒȠǾǧȚ
ɬƴŮ
Ǎǥų
Njǥɭƺů
țƾƈƄſȚ NjƸƶż ɆȤǎŮ NjƸƀȚǞų Ǡž ǝż ȚȤ ȸǍƁǞƫů .1
ǝƵɨȢ .NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǠƁƾƵſ ɆȤǎŮ ǝƵżȢ ȶ ȵȢǍż
NjƀȚǞų ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ ɬžƾǥǨ ȶ NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK
.Njŵ
ȸǞƶž OK ǝƵżȢ ȶ ǽƾŮ /ǜƸƁƾǨ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ȴƾůǍƮſ ȢȤǞž ǠŸǍź
NjƁNjű ǚƁƾź ǙƁ ȳƾſ ǝŮ ȵNjŵ ǛƸƮƶů ǍƁǞƫů : [ǝƴŮ].ȢǞŵ Ǡž Ǎƀƾŷ LCD ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ ȶ ȵNjŵ ȵǍƸųȣ
.ȢǞŵ Ǡž NjƁNjǨƾſ ǠƵƸƮƶů ȸǞƶž : [ǝſ]-
ǍɭǞƫů ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ țƾƈƄſȚ ȚȤ ȢǞŵ ɆȤǎŮ NjǥƀȚǞų ɬž ǝɨ ɞǍɭǞƫů .1
ƾƆŮƾű ǁŴȚȤ ǝŮ ȚȤ ȲƾƄǥƆɭȢ ȳȶȥ ǝƄŴȢ ȶ Njǥƶɨ
ɬŽƾƄǥƆɭȢ ȤǞƭŮ ȆȵNjŵ țƾƈƄſȚ ǍɭǞƫů ǏǮŴ .Njǥƶɨ
.ȢǞŵ NjƀȚǞų ɆȤǎŮ
ȸƾƷƄƵƉŻ ǠƄƸƴŮƾŻ 5 ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
.ȢǍż ȵNjƀƾƪž ȴȚǞů Ǡž ȚȤ ǍƁǞƫů ǗƴƄƈž
ȆɬƴǧȚ ȵȥȚNjſȚ ǝŮ ȵNjŵ ɆȤǎŮ ǍɭǞƫů ȴNjſȚȢǍǬȥƾŮ ɞȚǍŮ .3
.Njǥƶɨ ƾƆŮƾű Ǵǩ ǝŮ ȚȤ ɞȤǞůƾǥƶǥž ǐɭƾƵſ ǝƄŴȢ
ǝɨ ǍɭǞƫů ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ǍǦſƾƪſ ȴȢǍɨ ɧǩ ƾŮ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ɞǽƾŮ ǝŵǞǬ Ǵǩ ǁƵŴ ȤȢ
ȴƾƪſ ǍɭǞƫů ǝɨ NjɭǞŵ ɬž ǝűǞƄž ȢȤȚȢ ȤȚǍŻ
ȴȢǍɨ ǝƄŴȚȤȕ
ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ƾɭ ǁŴȚ ɬƯŻȚȶ ȵȥȚNjſȚ ȤȢ ȵNjŵ ȵȢȚȢ
ȵNjƪſ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ǍɭǞƫů ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ) .ȵNjŵ
ǎǥſ ȚȤ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ǓǥƇž NjǥſȚǞů ɬž ǜǥƶǰƵƀ (.ȢǞŵ ɬƵſ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ ǍǦſƾƪſ ȆNjŵƾŮ
.Njǥƶɨ ɧǩ
WAV NjſǞƉǨ ƾŮ ɬɭƾƀ ǚɭƾź ȶ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ɞȚǍŮ ȴȚǞů ɬƵſ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ǝƶɭǎǬ ȥȚ .ȢǍɨ ȵȢƾƱƄŴȚ
.ȢǞŵ ȴȕ ǁǥƱǥɨ ǁźȚ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ǍɭǞƫů ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ -
ȚȤ ǍɭǞƫů ȆNjŵƾƃſ ȢǞűǞž ȵNjŵ ǝƄŴȚȤȕ ǍɭǞƫů ȵǍǥųȣ ɞȚǍŮ ɬźƾɨ ǝƮźƾŲ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ Ä
.ȢǍɨ ǝƄŴȚȤȕ ȴȚǞů ɬƵſ
58
OK ǝƵɨȢ / ǂɳž ȶ ǐƈǨ ǝƵɨȢ
ǽƾŮ / (DISP) ȝƾŸǾŶȚ ǝƵɨȢ
:Njƶɨ ɬž Ȥƾɨ Ǎɭȥ ƿǥůǍů ǝŮ OK / ǂɳž ȶ ǐƈǨ ǝƵɨȢ ȆǐƈǨ ǁŽƾŲ ȤȢ
Ȥƾż ǝŮ ƾƵƶƀȚȤ ǝƵżȢ ȴȚǞƶŸ ǝŮ ǽƾŮ ǝƵżȢ ȆȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ LCD ȤǞƄƸſƾž ȤȢ Ǟƶž ǝż ǠƄŻȶ
.NjƄźȚ Ǡž
Ǡž ǂŸƾŮ ȝƾŸǾŶȚ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ȆȢǞŵ ǠƵſ ȵȢȚȢ ȴƾƪſ LCD ȤǞƄƸſƾž ȤȢ Ǟƶž ǝż ǠƄŻȶ
.ȢǞŵ ȵȢȚȢ ȴƾƪſ LCD ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ ǍƁǞƫů ȝƾŸǾŶȚ ȢǞŵ
ƾŮ ǝż ǠƁƾƀ ȵȢȚȢ NjƸƁƾů ȸȚǍŮ Ǟƶž ǝƵżȢ ȆȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ LCD ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ Ǟƶž ǝż ǠƄŻȶ .ȢǍƸǬ Ǡž ȤȚǍŻ ȵȢƾƱƄŴȚ ȢȤǞž ǁŴȚ ǝƄźƾƁ ǍƸƸưů ǠƄƸƴŮƾŻ 5 ǝƵżȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ
ǁŴȚ ǐƈǨ ȲƾŲ ȤȢ ǛƴƸź ǴƸƴż ƾƁ ȚNjǧ ǚƁƾź ȆǁŴȚ ȚNjǧ ǁŵȚȢȢƾƁ ȸȚȤȚȢ ǝż ǜżƾŴ ǍƁǞƫů ǍǬȚ ǛƴƸź ǴƸƴż ƾƁ ȚNjǧ ǚƁƾź ȆǁŴȚ ȚNjǧ ǁŵȚȢȢƾƁ ȸȚȤȚȢ ǝż ǜżƾŴ ǍƁǞƫů :ǗŻǞů ǁŽƾŲ ȤȢ ŧ
.Njƶż Ǡž ǐƈǨ ȚȤ
.Njƶż Ǡž ǗŻǞƄž ȚȤ ǐƈǨ ǁŻǞž ȤǞŶ ǝŮ : ǐƈǨ ǜƸŲ ȤȢ ŧ
ȢǍƸǬ ǠžǍŴ ȥȚ ȚȤ ǐƈǨ : ǂƳž ǁŽƾŲ ȤȢ ŧ
(DISP) ȝƾŸǾŶȚ ǝƵżȢ
(DISP) ȝƾŸǾŶȚ ǝƵżȢ
ǐƈǨ
ǗŻǞů
[ ǁŴȚ ȵȢǍż ǂƳž ȚNjǧ ǓƃǤ ]
59
ǂɳž
ǗŻǞů
[ ǁŴȚ ǐƈǨ ȲƾŲ ȤȢ ȚNjǧ ǓƃǤ ]
ǐƈǨ
[ ǁŴȚ ȵNjŵ ǗŻǞƄž ȚNjǧ ǓƃǤ ]
(DISP) ȝƾŸǾŶȚ ǝƵżȢ
( Õ ) ȯnjŲ ǝƵżȢ
MENU / ǜǥɭƾǨ / ǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ
.Njƶż Ǡž ȯnjŲ ǁŴȚ ȵNjŵ ȵǍƸųȣ ǝƮźƾŲ ȝȤƾż ȸȶȤ ǝż ȚȤ ȸǍƁȶƾƫů ǝƵżȢ ǜƁȚ
.Njƶƶɨ ɬž ȲƾƯź ȚȤ Ǎɭȥ ȢȤȚǞž MENU / ǜǥɭƾǨ / ǁŴȚȤ / Ǵǩ ɞƾƀ ǝƵɨȢ
ȯnjŲ NjƸƀȚǞų Ǡž ǝż ȚȤ ȸǍƁǞƫů ( Õ ) ȯnjŲ ǝƵżȢ ȶ ǁŴȚȤ/Ǵǩ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
.NjƸƁƾƵſ țƾƈƄſȚ NjƸƶż
Ȓǚɭƾź ȯnjŲ
Ȓǚɭƾź ȯnjŲ
ɬƴŮ
Ǎǥų
ǝſƾǬNjƶǩ ȯnjŲ
11
12
1
ɬƴŮ
Ǎǥų
ǝſƾǬNjƶǩ ȯnjŲ
3
ǛǥƮƶů
5
ǛǥƮƶů
[ǙǩǞż ǍƁǞƫů]
[ǠƳů ǍƁǞƫů]
ǝŮ ƾƵƶƀȚȤ ǝƵżȢ ȴȚǞƶŸ ǝŮ Ǵǩ ǝƵżȢ ȆȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ Ǟƶž ǝż ǠƄŻȶ :Ǵǩ ǝƵżȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǵǩ ǝƵżȢ ȆȢǞŵ ǠƵſ ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ Ǟƶž ǝż ǠƄŻȶ .NjƄźȚ Ǡž Ȥƾż
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ǠƴƃŻ ǍƁǞƫů ƾů NjƸƀȢ
ƾƵƶƀȚȤ ǝƵżȢ ȴȚǞƶŸ ǝŮ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ȆȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ Ǟƶž ǝż ǠƄŻȶ :ǁŴȚȤ NjƴƸżȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ȆȢǞŵ ǠƵſ ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ Ǟƶž ǝż ǠƄŻȶ .NjƄźȚ Ǡž Ȥƾż ǝŮ
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ȸNjƯŮ ǍƁǞƫů ƾů NjƸƀȢ Ȥƾƪź
ǁŽƾŲ ȤȢ .Njƶɨ ɬž ǚƵŸ ǁƷű ǝƵɨȢ Njƶſƾž ǜƸƁƾǨ ǝƵɨȢ ȆǞƶž ǐɭƾƵſ ǜǥŲ ȤȢ :ǜǥɭƾǨ ǝƵɨȢȆǐƈǨ ƾɭ ǓƃǤ ɞƾƀ
ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ȸǞƶž ȆNjƸƀȢ Ǡž Ȥƾƪź ȚȤ Ǟƶž ǝƵżȢ ǝż ǠƄŻȶ :Ǟƶž ǝƵżȢȴƾƵƀ ȢǞŵ Ǡž ǂŸƾŮ ǝƵżȢ ȵȤƾŮȶȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź .ȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ LCD
.ȢǞŵ ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ ȢǞŮ LCD ȸȶȤ ȲȶȚ ȤȢ ǝż ȸǎƸǩ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ [ǝſƾǬNjƶǩ ȯnjŲ] ɞǞƶž ȆȵNjŵ ȯnjŲ Ǎɭȶƾƫů ǝŮ ȴȢȶǎźȚ ɞȚǍŮ .2
Njƶż Ǡž țƾƈƄſȚ ȚȤ ǍƁȶƾƫů : ǁŴȚȤ /Ǵǩ ǝƵżȢ OK ǝƵżȢ Njƶż Ǡž Ǚǩ ȯnjŲ ȸȚǍŮ ȚȤ ǍƁǞƫů :
Ǡž ȯnjŲ ȚȤ ȵNjŵ țƾƈƄſȚ ǍƁȶƾƫů : ( Õ ) ȯnjŲ ǝƵżȢ .Njƶż
ɬƴƃŻ
țƾƈƄſȚ
ɞNjƯŮ
ȯnjŲ
ȸǞƶž OK ǝƵżȢ ȶ ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .3
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ǠŸǍź
.Njƶż Ǡž ȯnjŲ ȚȤ ȵNjŵ țƾƈƄſȚ ǍƁȶƾƫů : ȢǞŵ țƾƈƄſȚ [ɬƴŮ] ǍǬȚ .ȢǞŵ ǠƵſ ȳƾƆſȚ ‹‹ǏɳŸ ȯnjŲ›› : ȢǞŵ țƾƈƄſȚ [Ǎǥų] ǍǬȚ -
60
LCD ȤǞƄƸſƾž ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ǐƈǨ ǁƸƴŮƾŻ ǛƸƮƶů
ǝƇƱǧ
68 Ȩ
69 Ȩ
69 Ȩ
69 Ȩ
70 Ȩ
70 Ȩ
71 Ȩ
~
72 Ȩ
73 Ȩ
61
ǝɭǞſƾŰɞǞƶž
ɬŸǍźɞǞƶž
-
ȳȚȤȕ
ȧǞžƾų
-
ɬɭƾƄŴȶȤ
ǜɭǍǥŵ
-
țȚȢƾŵ
ljǤȚȶ
-
ȵȢǞŴȕ
ȴƾƪųȤȢ
-
ǝǥſƾŰ 10Ȇ 5 Ȇ3 Ȇ1
-
ǝž
ȧǞžƾų
-
ǎǥɭƾǨ
ɞȥȚȢǍǨǞſ
-
ǜƪű
ȳȢȵNjǥǮŴ
-
ǍƱŴ
ɬƴǧȚɞǞƶž
ǞƶžǝƵɨȢ
ǁɳźȚ
ǚǧȚǞź
ǝƇƱǧ
NjƶǩǐɭƾƵſ
ɞNjɭǾŴȚ
(
)
ɬƲǥŴǞž
țƾƈƄſȚ
Ǎǥų /ɬƴŮ
ǝƵƀ
-
țƾƈƄſȚ
ǚƱŻ ȴȢǍɨ ȥƾŮ /ǚƱŻ
ǝƵƀ
-
ȧǞžƾų
-
ǜŵȶȤ
/ ǝƵƀ / țƾƈƄſȚ
ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů
Ǎǥų /ɬƴŮ
/ ǝƵƀ / țƾƈƄſȚ
ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů
-
ȢȤȚNjſƾƄŴȚ
-
Ǎǥų
ǁŴǍƷź
63 Ȩ
ɬŸǍźɞǞƶž
2048X1536
2592X1728
2592X1458
ǍɭǞƫůȬȶǍŵ
ȯnjŲ
ǁƮźƾƇž
ȚNjǧǝƮźƾŲ
DPOF
ɞƾƀǝƶɭǎǬ
ǚɭƾź
(
)
ɬƴǧȚɞǞƶž
2592X1944
1024X768
1800X1200
1920X1080
90˚ Ǵǩ
ɬƲźȚ
ǛɭǾž
ǜŵȶȤȶɬƯǥƃŶ
ȢǍŴ
64 Ȩ
ɧǥŴǾɨ
ɬŵȤƾƱŴ RGB
ǛƪǩɞǎžǍŻljǥƇƫů
ɬɭƾƶŵȶȤ
65 Ȩ
ƩſȤȬƾƃŵȚ
-
90˚ ǁŴȚȤ
˚180
ɞȢǞƵŸ
ȲƾžǍſ
ljǤȚȶ
ɞȚȵǞƷŻǝƶǥžȥǏǨ
ȳȚȤȕ
ǞǥůƾǦſ
67 Ȩ
20 ,9 ,3 ,NjŲȚȶ
64 Ȩ
ɧŵȚ
-
.ȢȚȢ ǍƸƸưů LCD ȤǞƄƸſƾž ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȴȚǞů Ǡž ȚȤ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ȸƾƷƄƸƴŮƾŻ
.ȢǞŵ Ǎƀƾŷ LCD ȤǞƄƸſƾž ȸȶȤ Ǟƶž ǝż ȢǞŵ Ǡž ǂŸƾŮ Ǟƶž ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ȆǐƈǨ ǁŽƾŲ ȤȢ
ǍƁǞƫů ȵǍƸųȣ ȸȚǍŮ :ǁŴȚ ǍƁȥ ȠǍŵ ǝŮ NjƸƶż ǛƸƮƶů ǐƈǨ ǁŽƾŲ ȤȢ NjƸſȚǞů Ǡž ǝż ǠƁƾƀǞƶž
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ƾƁ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝƵżȢ ǐƈǨ ȸǞƶž ǛƸƮƶů ȥȚ ǏǨ
ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɬǮɨ
ȵȥȚNjſȚȵȤƾŮȶȢǛǥƮƶů
ǐųǍǩ
ǐɭȚǍɭȶ
(
)
ǙƃŴǍǦŮƾƈƄſȚ
ɞȤȚȢǍƃƉƳŸ
ACB
ȝȤǞǧȧǞůȤ
ǁŴȚǍƄƶɨ
ǁɭȥȚȤƾǨȴȢȶǎźȚ
ȵȥȚNjſȚ
ɬƴŮ
ǞƶžǝƵɨȢ
ǍɭǞƫůǛǥƮƶů
ǐɭƾƘ
(
)
67 Ȩ
-
ǐƈǨ ȤȚǍɳů / ǐƈǨ
ȬȶǍŵ
68 Ȩ
NJɭȤƾů
-
ǝƵƀ
țƾƈƄſȚ
NjƶǩǐɭƾƵſ
ɞNjɭǾŴȚ
Ǎɭȶƾƫů
(
)
LCD ȤǞƄƸſƾž ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ǐƈǨ ǁƸƴŮƾŻ ǛƸƮƶů
ǝƇƱǧ
ǝɭǞſƾŰɞǞƶž
ɬŸǍźɞǞƶž
-
ɧǥůƾžǞůȚ
-
ȵȢƾŴ
-
ǏɳŸ
-
ǕɭǍŴǏɳŸ
-
ɧǥůƾžǞůȚ
ǏɭǞſǐǥǨ
ȲƾžǍſ
-
țǞų
-
ɧǥůƾžǞůȚ
81 Ȩ
82 Ȩ
ɬƴǧȚɞǞƶž
ǞƶžǝƵɨȢ
ȤǞŶ ǝŮ ǝż ǜƸŮȤȶȢ ǝŮ ǛƸƲƄƉž ȲƾƫůȚ) PictBridge ȴƾƃƸƄƪǨ ǍƄƶɭǍǨ ǝŮ ǜƸŮȤȶȢ ǝż ǠžƾǦƶƀ
.ȢǞŮ NjƀȚǞų ǠŴǍƄŴȢ ǚŮƾŻ Ǟƶž ǜƁȚ ȢǞƪŮ ǚƫƄž USB ǚŮƾż ƾŮ (ȢǞŵ Ǡž ǝƄųȶǍź ǝſƾǬȚNjű
ǝƇƱǧ
ȬǞſ
81 Ȩ
ǁǥƱǥɨ
❹
ɬŸǍźɞǞƶž
-
ǍɭǞƫůɧɭ
-
ǍɭȶƾƫůɬžƾƵů
-
ɧǥůƾžǞůȚ
-
ȝȤƾɨǁƉǨ
-
ȝȤƾɨ
-
4X6
-
L
-
2L
-
ȧǞžƾų
-
ǜŵȶȤ
-
Letter
-
ɧǥůƾžǞůȚ
-
A4
-
ȧǞžƾų
-
ǜŵȶȤ
-
ɬƴŮ
-
Ǎǥų
NJɭȤƾů
ǝɭǞſƾŰɞǞƶž
ǚƁƾźȳƾſ
ȵȤƾŮȶȢǛǥƮƶů
.NjƶŵƾŮ ɬž Ǎǥǥưů ǚŮƾŻ ɬƴƃŻ ȬǾŶȚ ȴȶNjŮ NjɭNjű ɞƾƀ ȲNjž ȤȢ ƾƀǞƶž Ä
81 Ȩ
-
A3
-
ɧǥůƾžǞůȚ
-
ǚžƾɨ
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
ǁŴǍƷź
ɬƴǧȚɞǞƶž
ǞƶžǝƵɨȢ
Ǎɭȶƾƫů
ȵȥȚNjſȚ
❹
ȸNjƶŮǝƇƱǧ
62
(
ǍƄƳǩǞż ǎƁƾŴ ǝŮ ȶ ȵȢǍż ȢNjƆž ȸNjƶŮǎƁƾŴ ȴȚǞů Ǡž ǁŴȚ ɆȤǎŮ ȧǎƁƾŴ ǝż ȚȤ ȸǍƁǞƫů .ȢǍż ǍƄǬȤǎŮ ȴȚǞů ǠƵſ ȚȤ ǙǩǞż ǎƁƾŴ ƾŮ ǍƁǞƫů ƾžȚ ȆȢȤȶȕȤȢ
ǴƸƴż ȸƾƷƴƁƾź .ȢǍż ȢNjƆž ȸNjƶŮǎƁƾŴ ȴȚǞů Ǡž NjƶƄƉƀ JPEG ǝż ȚȤ ȸǍƁȶƾƫů ǓƲź .ȢǍż ȢNjƆž ȸNjƶŮǎƁƾŴ ȴȚǞů ǠƵſ ȚȤ (WAV) ȚNjǧ ǓƃǤ Ȇ(AVI) ǛƴƸź
ǁžǍź ǝŮ ǝɨ NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ɬɭƾƀ ǚɭƾź ȥȚ ǝƄŴȢ ȴȕ ȠǞǤȶ ƾƷƶů NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ .NjſȚ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ JPEG 4:2:2
ɞȶȤ [ǍɭǞƫů ȬȶǍŵ] .ȢǞŮ NjƀȚǞų NjɭNjű ǚɭƾź ȳƾſ ɞȚȤȚȢ ȆȵȥȚNjſȚ ȫƾƇŽ ȥȚ ȵNjŵ ǛǥƮƶů ǍɭǞƫů .ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ ǍŮ ǝſ ȆȢǞŵ ɬž ȵǍǥųȣ ɬƴųȚȢ ǝƮźƾŲ
Ǡž ȯnjŲ ƿƸůǍů ǝŮ ǍŮȤƾż ǍƁǞƫů ȶȢ ȥȚ ǠƳƁ ȆNjŵƾŮ ȵNjŵ ȵǍƸųȣ ȸNjƁNjű ǍŮȤƾż ǍƁǞƫů ǍǬȚ .ȢǞŵ
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ] ȳƾưǥǨ ȆNjŵƾƃſ ɬźƾɨ NjɭNjű ȵȥȚNjſȚ ȤȢ ǍɭǞƫů ȵǍǥųȣ ɞȚǍŮ ǝƮźƾŲ ǁǥźǍŷ ǍǬȚ ɬƵſ ȵǍǥųȣ NjɭNjű ȵȥȚNjſȚ ȤȢ ǍɭǞƫů ȶ ȵNjŵ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ɞȶȤ [!ǁŴȚ ǍǨ
.ȢǞŵ
ȢNjƆž ȸNjƶŮǎƁƾŴ
ɧɭ ƾů Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ [ɞȥƾŹȕ ǍɭǞƫů] ǝƶɭǎǬ .NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ɞƾƀ ǏɳŸ (ȵȥȚNjſȚ) ȠǞǤȶ
.NjǥƀȢ ȤȚǍŻ ȆȢǞŵ ɬž ǐƈǨ ǜǥŮȤȶȢ ȴȢǍɨ ǜŵȶȤ ȳƾǦƶƀ ǝɨ ɞȥƾŹȕ ǍɭǞƫů ȴȚǞƶƯŮ ȚȤ ǍɭǞƫů
ǝƵżȢ ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝƵżȢ .1
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ
Njǥƶɨ ɧǥƴɨ ǐɭȚǍɭȶ ɞǞƶž ȥȚ ǜǥɭƾǨ / ǽƾŮ ǝƵɨȢ ɞȶȤ .2
ȚȤ (
) [ȵȥȚNjſȚ ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů] ɞǞƶž ǝǬǍŮ ƾů
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ
ȚȤ ȵȚǞƈŽȢ ɞǞƶž Ǎɭȥ ȆǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .3
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ
MENU
ȵȥȚNjſȚȵȤƾŮȶȢǛǥƮƶů
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
Ǎɭȶƾƫů ȤȢ ȵȥȚNjſȚ Ǎǥǥưů ȬȚǞſȚ (țƾƈƄſȚ ǚŮƾŻ : o )
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
63
) ǐɭȚǍɭȶ
o
o
o
o
o
o
) ǐɭȚǍɭȶ
(
ɞȤȚȢǍƃƉƳŸ ǙƃŴ ǍǦŮƾƈƄſȚ
ǍƁǞƫů ȴNjſƾųǍǩ
.Njǥƶɨ ǝźƾǤȚ ȴƾůǍɭȶƾƫů ǝŮ ȵǼɭȶ ɞƾƀ ȵǞƴű NjǥſȚǞů ɬž ȢǍɳƴƵŸ ǜɭȚ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ
.NjǥſƾųǍǰŮ ǗƴƄƈž ɞƾƀ ǝɭȶȚȥ ƾŮ ȚȤ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ ǍɭǞƫů NjǥſȚǞů ɬž
ǝƵżȢ ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝƵżȢ .1
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ
ƾů Njǥƶɨ ɧǥƴɨ ǐɭȚǍɭȶ ɞǞƶž ȥȚ ǜǥɭƾǨ / ǽƾŮ ǝƵɨȢ ɞȶȤ .2
(
) [ȸȤȚȢǍƃƉƳŸ ǙƃŴ ǍǦŮƾƈƄſȚ] ɞǞƶž ǝǬǍŮ
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ
ȚȤ ȵȚǞƈŽȢ ɞǞƶž Ǎɭȥ ȆǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .3
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ
MENU
ȸȤȚȢǍƃƉƳŸǙƃŴǍǦŮƾƈƄſȚ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ǁƪǬȥƾŮ
ȝƾƇǥǤǞů
ȢƾƵſ
ȲƾžǍſ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ǛɭǾž ȲNjž
ǛɭǾž
ljǤȚȶ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ǜŵȶȤ ȶ ɬƯǥƃŶ ȲNjž
ǜŵȶȤ ȶ ɬƯǥƃŶ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ɞȚ ȵǞƷŻ ǝƶǥžȥ ǏǨ ȲNjž
ɞȚ ȵǞƷŻ ǝƶǥžȥ ǏǨ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ȢǍŴ ȲNjž
ȢǍŴ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ȳȚȤȕ ȲNjž
ȳȚȤȕ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ɧǥŴǾɨ ȲNjž
ǞǥůƾǦſ ǁŽƾŲ ȤȢ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ǏƳŸ ǛƸƮƶů
țƾƈƄſȚ ȚȤ RGB ƩſȤ ȆȢǞų ǍƮſ ȢȤǞž ǏɳŸ ɧƃŴ ȢƾƆɭȚ ɞȚǍŮ
.Njǥƶɨ
ɬɭƾƆŮƾű
ȲNjž ǁŽƾŲ
.ȢǞŵ ɬƵſ ȲƾƵŸȚ ǍɭǞƫů ɞȶȤ ɬǧƾų ǁɳźȚ Ƕǥƀ
.ȢǞŵ ɬž ȲƾƵŸȚ ljǤȚȶ ȲNjž
ǝƵżȢ ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝƵżȢ .1
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ
Njǥƶɨ ɧǥƴɨ ǐɭȚǍɭȶ ɞǞƶž ȥȚ ǜǥɭƾǨ / ǽƾŮ ǝƵɨȢ ɞȶȤ .2
ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ( ) [ǐųǍǩ] ɞǞƶž ǝǬǍŮ ƾů
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ
ȚȤ ȵȚǞƈŽȢ ɞǞƶž Ǎɭȥ ȆǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .3
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ
MENU
ǐųǍǩ
90˚ Ǵǩ
180˚
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
[˚180 : õ ]
NjƸſƾųǍǰŮ ǝűȤȢ 180 ȚȤ ǏƳŸ :
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
90˚ ǁŴȚȤ
ǁƪǬȥƾŮ
[90˚ Ǵǩ : ó ]
ȸƾƀ ǝŮǍƲŸ ǍƸƉž ȯǾų ȤȢ ȚȤ ǏƳŸ :
.NjƸſƾųǍǰŮ ǁŸƾŴ
ɬɭƾƆŮƾű
[90˚ ǁŴȚȤ : ô ]
ȸƾƀ ǝŮǍƲŸ ǍƸƉž ȤȢ ȚȤ ǏƳŸ :
.NjƸſƾųǍǰŮ ǁŸƾŴ
ɞȢǞƵŸ
ɬƲźȚ
ɧǥŴǾɨ
ǞǥůƾǦſ
ɬŵȤƾƱŴ RGB
.ȢǞŵ ɬž ȵǍǥųȣ NjɭNjű ǚɭƾź ɧɭ ȴȚǞƶŸ ǝŮ ȵNjŵ ȵȢȚȢ Ǎǥǥưů ǍɭǞƫů .4
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
[ɞȢǞƵŸ : ® ]
NjƸſƾųǍǰŮ ȸȢǞƵŸ ȝȤǞǧ ǝŮ ȚȤ ǏƳŸ :
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
[ɬƲźȚ :
]
NjƸſƾųǍǰŮ ǠƲźȚ ȝȤǞǧ ǝŮ ȚȤ ǏƳŸ :
ȤȢ ǁŴȚ ǜɳƵž ȆNjǥƶɨ ǐƈǨ LCD ǐɭƾƵſ ǝƇƱǧ ɞȶȤ ȚȤ ȵNjŵ ȵNjſƾųǍǩ ǍɭǞƫů ǍǬȚ
.ȢǞŵ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ ɬŽƾų ɞƾƬź ǍɭǞƫů Ǵǩ ȶ ǁŴȚȤ ǁƵŴ
64
(
Ǜƪǩ ɞǎžǍŻ ljǥƇƫů .Njǥƶɨ ȠǾǧȚ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ǏɳŸ ɞȶȤ ȚȤ Ǜƪǩ ɞǎžǍŻ ǁɳźȚ NjǥſȚǞů ɬž
ǛƪǩɞǎžǍŻljǥƇƫů
ǁƪǬȥƾŮ
ǠŵȤƾƱŴ ƩſȤ (ǠŮȕ)B ȶ (ǎƃŴ)G Ȇ(ǎžǍŻ) R ȴȚǎƸž NjƸſȚǞů Ǡž
.NjƸƀȢ ǍƸƸưů ȚȤ ǍƁǞƫů
țƾƈƄſȚ ȚȤ ( ) ȆǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ
ȶ ȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ [NjɭNjű ǍɭǞƫů ȢƾƆɭȚ] ȳƾƸǨ .2
.ȢǞŵ Ǡž ȵǍƸųȣ ǚƁƾź ȳƾſ ǝŮ ǍƁǞƫů
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
NjƸƶż ǛƸƮƶů /țƾƈƄſȚ ȚȤ ǠŵȤƾƱŴ ƩſȤ Njƶż Ǡž țƾƈƄſȚ ȚȤ R, G, B :ǜƸƁƾǨ /ǽƾŮ ǝƵżȢ NjƀȢ Ǡž ǍƸƸưů ȚȤ ƾƷǦſȤ ȴȚǎƸž :ǁŴȚȤ /Ǵǩ ǝƵżȢ -
ɬɭƾƆŮƾű
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ȝȤǞǧ ȧǞůȤ .NjŴǍŮ ǍƮſ ǝŮ ƾƃɭȥ ȶ ȯƾƱŵ ȆǍɭǞƫů ȤȢ ǁŴǞǨ ǝɨ Njǥƶɨ ɞȤƾɨ NjǥſȚǞů ɬž
ȝȤǞǧȧǞůȤ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
țƾƈƄſȚ ȚȤ (
) ȆǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
ȴǞƄŴ ɧɭ ǏǮŴ .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ
.Njŵ NjƀȚǞų ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ ȆȵǍƷǩ ȧǞůȤ țƾƈƄſȚ ɞȚǍŮ
ȚȤ ȵǍƷǩ ȧǞůȤ ȆǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
.NjǥƀȢ Ǎǥǥưů
ǍƁǞƫů ǝż NjƸƶƸŮ Ǡž ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵżȢ .3
.ȢǞŵ Ǡž ȵǍƸųȣ ȸNjƁNjű ǚƁƾź ȳƾſ ǝŮ
ǍɭǞƫů ǛǥƮƶů
(
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ MENU ǝƵżȢ ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǐƈǨ ǝƵżȢ .1
) [ǍɭǞƫů ǛǥƮƶů] ɞǞƶž ǝǬǍŮ ƾů Njǥƶɨ ɧǥƴɨ ǐɭȚǍɭȶ ɞǞƶž ȥȚ ǜǥɭƾǨ / ǽƾŮ ǝƵɨȢ ɞȶȤ .2
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ
ACB ȤƾɨȢǞų ȝȤǞǧ ǝŮ ȆȵNjžȕ ȢǞűǞŮ ȤǞſ ȢǞƃƵɨ ǍŰȚ ǍŮ ǝɨ ȚȤ ɧɭȤƾů ǝǥŲƾſ ɧɭ ɬɭƾƶŵȶȤ NjǥſȚǞů ɬž
.Njǥƶɨ ǛǥƮƶů
ACB
65
) ǐɭȚǍɭȶ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ȚȤ (
) ȆǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ
ȶ ȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ [NjɭNjű ǍɭǞƫů ȢƾƆɭȚ] ȳƾƸǨ .2
.ȢǞŵ Ǡž ȵǍƸųȣ ǚƁƾź ȳƾſ ǝŮ ǍƁǞƫů
(
ƩſȤ ȬƾƃŵȚ ȲǍƄƶɨ ɬƶŵȶȤ ȴȚǎǥž ȲǍƄƶɨ .NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ǍɭǞƫů ƩſȤ ȬƾƃŵȚ NjǥſȚǞů ɬž
ƩſȤȬƾƃŵȚ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
țƾƈƄſȚ ȚȤ (
) ȆǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
ȴǞƄŴ ɧɭ ǏǮŴ .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ
.Njŵ NjƀȚǞų ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ ȆȬƾƃŵȚ țƾƈƄſȚ ɞȚǍŮ
ǍƸƸưů ȚȤ ȬƾƃŵȚ ǁŴȚȤ/Ǵǩ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
.NjƸƀȢ
ǍƁǞƫů ǝż NjƸƶƸŮ Ǡž ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵżȢ .3
.ȢǞŵ Ǡž ȵǍƸųȣ ȸNjƁNjű ǚƁƾź ȳƾſ ǝŮ
) ǐɭȚǍɭȶ
.NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ǍɭǞƫů ɬƶŵȶȤ ȴȚǎǥž NjǥſȚǞů ɬž
ɬɭƾƶŵȶȤ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ǎɭǞſ ǁɳźȚ .Njǥƶɨ ȢƾƆɭȚ ǏɳŸ ɞȚǍŮ ȚȤ ɧǥŴǾɨ ɬŴƾƉŲȚ ǍɭǞƫů ǝŮ ǎɭǞſ ȴȢȶǎźȚ ƾŮ NjǥſȚǞů ɬž
ȚȤ ( ) ȆǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
ǏǮŴ .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ
ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ ȆɬɭƾƶŵȶȤ țƾƈƄſȚ ɞȚǍŮ ȴǞƄŴ ɧɭ
.Njŵ NjƀȚǞų
ǍƸƸưů ȚȤ ǠƁƾƶŵȶȤ ǁŴȚȤ/Ǵǩ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
.NjƸƀȢ
ǍƁǞƫů ǝż NjƸƶƸŮ Ǡž ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵżȢ .3
.ȢǞŵ Ǡž ȵǍƸųȣ ȸNjƁNjű ǚƁƾź ȳƾſ ǝŮ
ǁŴȚǍƄƶɨ ȲǍƄƶɨ .NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ǍɭǞƫů ǁŴȚǍƄƶɨ ȴȚǎǥž NjǥſȚǞů ɬž
ȚȤ (
) ȆǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ
ȶ ȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ [NjɭNjű ǍɭǞƫů ȢƾƆɭȚ] ȳƾƸǨ .2
.ȢǞŵ Ǡž ȵǍƸųȣ ǚƁƾź ȳƾſ ǝŮ ǍƁǞƫů
ǁɭȥȚȤƾǨȴȢȶǎźȚ
ǁŴȚǍƄƶɨ
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
ǁƪǬȥƾŮ
ɬɭƾƆŮƾű
țƾƈƄſȚ ȚȤ ( ) ȆǁŴȚȤ / Ǵǩ ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
ȴǞƄŴ ɧɭ ǏǮŴ .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ
.Njŵ NjƀȚǞų ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ ȆǁŴȚǍƄƶɨ țƾƈƄſȚ ɞȚǍŮ
ǍƸƸưů ȚȤ ǁŴȚǍƄƶż ǁŴȚȤ/Ǵǩ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
.NjƸƀȢ
ǝŮ ǍƁǞƫů ǝż NjƸƶƸŮ Ǡž ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵżȢ .3
.ȢǞŵ Ǡž ȵǍƸųȣ ȸNjƁNjű ǚƁƾź ȳƾſ
66
( ) ǝſƾǬNjƶǩ NjɭǾŴȚ ǐɭƾƵſ ȬȶǍŵ
.ȢȚȢ ǐƁƾƵſ ǍƵƄƉž ȝȤǞǧ ǝŮ ȵNjŵ ǛƸƮƶů ǐƸǨ ȥȚ ȸƾƀ ǝƱŻȶ ȤȢ ȴȚǞů Ǡž ȚȤ ǍƁȶƾƫů
.NjƸƶż ȵNjƀƾƪž ȚȤ Ǟŵ NjƁǾŴȚ ǠƄŽǞž ǠſȶǍƸŮ ȤǞƄƸſƾž ǙƁ ǝŮ ǜƸŮȤȶȢ ȴȢǍż ǚƫƄž ƾŮ NjƸſȚǞů Ǡž
(
Ǎɭȶƾƫů Njƶſƾž ȚǞƄƇž ȥȚ ɞȢƾɭȥ ǛƆŲ ɬǬȢƾŴ ǝŮ ȶ ȵȢǍɨ ȵNjƀƾƪž ȚȤ ɞȤǞůƾǥƶǥž Ǎɭȶƾƫů NjǥſȚǞů ɬž
.Njǥƶɨ ǞƆƄƉű ƾɭ ɞNjƶŮ ǝƲƃŶ ȚȤ ƾƀǞɭNjɭȶ ȶ
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǟƶž ǝƵżȢ ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝƵżȢ .1
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ [ɞNjɭǾŴȚ Njƶǩ ǐɭƾƵſ] ɞǞƶž ǝǬǍŮ ȶ NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǜǥɭƾǨ / ǽƾŮ ǝƵɨȢ .2
NjŲȚȶ
3
9
20
Ǟŵ NjƁǾŴȚ ǠƄŽǞž ȬȶǍŵ
.ȢǞŵ Ǡž ȲƾƯź [ȬȶǍŵ] ȸǞƶž ȤȢ ƾƷƶů Ǟŵ NjƁǾŴȚ ǠƄŽǞž
ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ȶ NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ȸƾƀ ǝƵżȢ ȥȚ[ȬȶǍŵ] ȸǞƶž țƾƈƄſȚ ȸȚǍŮ .1
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź
ȬȶǍŵ
ǐƈǨ
Ǎɭȶƾƫů :
:All
ǐƈǨ ȤȚǍɳů
ȧǞžƾų
ǁɳźȚ :
ǁƪǬȥƾŮ
ǚǧȚǞź :
ǝǥſƾŰ 1
ɬƲǥŴǞž :
ȧǞžƾų
ǛǥƮƶů
ǍƮſ ȢȤǞž ǠŸǍź ȸǞƶž ǜƸƁƾǨ /ǽƾŮ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ȢǞų
NjƁǾŴȚ ǠƄŽǞž ǐƇǨ ȵȤȶȢ ǙƁ ȥȚ ǏǨ :
[ǐƈǨ]
ȢǞŵ Ǡž ǝƄƉŮ Ǟŵ
ȢǞŵ Ǡž ȤȚǍƳů ȸȤNjŻ ǝŮ Ǟŵ NjƁǾŴȚ : [ǐƈǨ ȤȚǍɳů]
.ȢȢǍǬ ȯnjŲ ǝż
.ȢǞŵ Ǡž ȥƾŹȕ Ǟŵ NjƁǾŴȚ ǝż NjƸƶƸŮ Ǡž ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵżȢ .3
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȵȤƾŮȶȢ Ȇȴȕ ǐƈǨ ȳƾǦƶƀ ȆɞNjɭǾŴȚ ǐɭƾƵſ ǂɳž ɞȚǍŮ .ȢǞŵ ȬȶǍŵ Ǟſ ȥȚ ɞNjɭǾŴȚ Njƶǩ ǐɭƾƵſ ȢǞŵ ɬž ǂŸƾŮ OK ǝƵɨȢ ȵȤƾŮȶȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ǝƵɨȢ ǏǮŴ ȶ NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȆɞNjɭǾŴȚ Njƶǩ ǐɭƾƵſ ȴȢǍɨ ǗŻǞƄž ɞȚǍŮ .NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ƾɭ Ǵǩ
67
) ǐɭƾƘ
ȟȶǍų
ǁƪǬȥƾŮ
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǟƶž ǝƵɨȢ ȆǐƈǨ ǁŽƾŲ ȤȢ .1
ȚȤ ǜǥɭƾǨ/ǽƾŮ ǝƵɨȢ ȆǍƮſ ȢȤǞž ɞǞƶž țƾƈƄſȚ ɞȚǍŮ .2
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź
ɞȤǞůƾǥƶǥž ǝƇƱǧ ƾů NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ .3
.ȢǞŵ Ǎƀƾŷ ȵNjŵ țƾƈƄſȚ
( ) ǝſƾǬNjƶǩ NjɭǾŴȚ ǐɭƾƵſ ȬȶǍŵ
.NjƸƶż ȸNjƶŮǍƳƸǨ ȚȤ ǝſƾǬNjƶǩ NjɭǾŴȚ ǐɭƾƵſ ȸƾƷƄƳźȚ
ǍƁȶƾƫů țƾƈƄſȚ
.ȢǍƸǬ Ǡž ȤȚǍŻ ȵȢƾƱƄŴȚ ȢȤǞž ǝƇƱǧ ȢǍź ǝŮ ǍƫƇƶž ȸƾƷƄƳźȚ ǝſƾǬNjƶǩ NjɭǾŴȚ ǐɭƾƵſ ȸȚǍŮ
ȬȶǍŵ
ȧǞžƾų
:Ǎɭȶƾƫů ɬžƾƵů
ȳȚȤȕ
:ȧǞžƾų
ǜɭǍǥŵ
Ǎɭȶƾƫů :
ǁɳźȚ :
ǚǧȚǞź :
:1 ǝǥſƾŰ
ɬɭƾƄŴȶȤ
ɬƲǥŴǞž :
ljǤȚȶ
:ȧǞžƾų
țȚȢƾŵ
NjƸƶż țƾƈƄſȚ ƾŵƾƵů ȸȚǍŮ ȚȤ ȸǍƁȶƾƫů NjƸſȚǞů Ǡž
ȸǞƶž ȆǁŴȚȤ ǝƵżȢ ȶ ǜƸƁƾǨ / ǽƾŮ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ (ǁƳźȚ) ȢȤǞž ǠŸǍź
ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ ȥȚ ǁƳźȚ ȬǞſ țƾƈƄſȚ ȸȚǍŮ .2
.NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȝƾƵǥƮƶů Njǥɭƾů ɞȚǍŮ .3
ȬȶǍŵ
Ǎɭȶƾƫů :
ǛǥƮƶů
:Ǎɭȶƾƫů ɬžƾƵů
ǝƵƀ
:ȧǞžƾų
NJɭȤƾů
:1
ǝǥſƾŰ
țƾƈƄſȚ
ɬƲǥŴǞž :
ȧǞžƾų
ǁɳźȚ :
ǁƪǬȥƾŮ
ǁƪǬȥƾŮ
ǚǧȚǞź :
ǛǥƮƶů
ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ȸƾƀ ǝƵżȢ ȥȚ [ǍƁȶƾƫů]ȸǞƶž țƾƈƄſȚ ȸȚǍŮ .1
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ȶ NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ
ȢȤǞž ǠŸǍź ȸǞƶž ǜƸƁƾǨ /ǽƾŮ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
ȸNjƶŮǍƳƸǨ ȵǍƸųȣ ȸȚǍŮ .NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ȢǞų ǍƮſ
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵżȢ
ȵǍƸųȣ ȸȚǍŮ .NjſǞŵ Ǡž ǐƈǨ ǝƮźƾŲ ȤȢ ȵNjŵ ȵǍƸųȣ ǍƁȶƾƫů ǝƵƀ :
[ ǝƵƀ]
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵżȢ ȸNjƶŮǍƳƸǨ
.NjſǞŵ Ǡž ǐƈǨ Ȩƾų NJƁȤƾů ȤȢ ȴNjŵ ǝƄźǍǬ ǍƁȶƾƫů :
[NJƁȤƾů]
ȳƾſ ǝŮ ȴȚǞů Ǡž ȚȤ ǠŮƾƈƄſȚ ǍƁǞƫů .NjſǞŵ ǐƈǨ ǠŮƾƈƄſȚ ǍƁȶƾƫů ƾƷƶů : [ǠŮƾƈƄſȚ]
ƾŮ ȚȤ ǠŮƾƈƄſȚ ǍƁǞƫů ǍżȚ .ȢǍż ȵǍƸųȣ (3 țƾƈƄſȚ) Ȇ(2 țƾƈƄſȚ) Ȇ(1 țƾƈƄſȚ)
.Njŵ NjƀȚǞų ȵǍƸųȣ (1 țƾƈƄſȚ) ȳƾſ ǝŮ ȆNjƸƶż ȵǍƸųȣ (NjƁNjű țƾƈƄſȚ) ȴƾžǍź
ȆȢǞŵ ȵǍƸųȣ (NjƁNjű țƾƈƄſȚ) ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȸNjƁNjű ǍƁǞƫů ȵȤƾŮȶȢ ǝż ǠƄŻȶ ƾžȚ
ȳƾſ ǝŮ ȤƾżȢǞų ȤǞŶ ǝŮ ȢǞŮ ȵNjŵ ȵǍƸųȣ (1 țƾƈƄſȚ) ȳƾſ ǝŮ ǝż ǠƴƃŻ ǍƁǞƫů
ȸƾƷžƾſ ǝŮ ǝż ȚȤ ȸǍƁȶƾƫů NjƸſȚǞů Ǡž .ȢǞŵ Ǡž ȵǍƸųȣ (2 țƾƈƄſȚ)
ȸȚǍŮ .NjƸƁƾƵſ ȯnjŲ NjƁȢǞŮ ȵȢǍż ȵǍƸųȣ (3 țƾƈƄſȚ) Ȇ(2 țƾƈƄſȚ) Ȇ(1 țƾƈƄſȚ)
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ( Õ ) ǝƵżȢ ȸNjƶŮǍƳƸǨ ȵǍƸųȣ
ǐɭƾƵſ ƾů Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ [ǐƈǨ ȤȚǍɳů] ƾɭ [ǐƈǨ] ǝƶɭǎǬ [ȬȶǍŵ] ɞǞƶž ȤȢ .3
.ȢǞŵ ȬȶǍŵ ɞNjɭǾŴȚNjƶǩ
68
(
( ) ǝſƾǬNjƶǩ NjɭǾŴȚ ǐɭƾƵſ ȬȶǍŵ
) ǚɭƾź ɞƾƀ ǝƶɭǎǬ
ǐƈǨ ǝƱŻȶ ǛƸƮƶů
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǟƶž ǝƵżȢ ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝƵżȢ .1
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ [ǚɭƾź ɞƾƀ ǝƶɭǎǬ] ɞǞƶž ǝǬǍŮ ȶ NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǜǥɭƾǨ / ǽƾŮ ǝƵɨȢ .2
.NjƸƶż ǛƸƮƶů ȚȤ Ǟŵ NjƁǾŴȚ ǠƄŽǞž ǐƈǨ ǝƱŻȶ
ƾƀ ǏɳŸ ȯnjŲ
ȬȶǍŵ
Ǎɭȶƾƫů :
.Njƶż Ǡž ȯnjŲ ǁŴȚ ȵNjŵ ȵǍƸųȣ ǝƮźƾŲ ȸȶȤ ǝż ȚȤ ȸǍƁȶƾƫů ǝƵżȢ ǜƁȚ
ȯnjŲ
ǁƮźƾƇž
DPOF
ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɬǮɨ
11
12
ǛǥƮƶů
1
3
țƾƈƄſȚ
ȯnjŲ
Ȓ(ƾƀ)ǚɭƾź ǝƵƀ ȯnjŲ
ɬƴŮ
Ǎǥų
ǛǥƮſ
69
ȧǞžƾų
11ǝǥſƾŰ
ǝǥſƾŰ
3 ǝǥſƾŰ
:ȧǞžƾų
5 ǝǥſƾŰ
ɬƲǥŴǞž :
țƾƈƄſȚ
ȚNjǧ ǝƮźƾŲ :
ǁƪǬȥƾŮ
ȚȤ [ȯnjŲ] ȸǞƶž ƿů ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ .1
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ǏǮŴ .NjƸƶż țƾƈƄſȚ
ǝƵƀ
:ȧǞžƾų
ȸǞƶž ȆOK ǝƵżȢ ȶ ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ȴƾůǍƮſ ȢȤǞž ǠŸǍź
ȴƾƪſ ǍƁǞƫů ȯnjŲ ȸȚǍŮ țƾƈƄſȚ ȵǍƆƶǨ : [țƾƈƄſȚ]
.ȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ
NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ǍƁǞƫů : ǁŴȚȤ/Ǵǩ/ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ .NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȯnjŲ ȸȚǍŮ ȚȤ ǍƁǞƫů : OK ǝƵżȢ ( Ë ǁžǾŸ )
Delete ǝƵżȢ ȆNjǥɭƾů ȳƾƸǨ ǐƁƾƵſ ȸȚǍŮ :ȯnjŲ ǝƵżȢ țƾƈƄſȚ ȚȤ [ǝƴŮ] ȸǞƶž .NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ
NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵżȢ ȶ NjƸƶż
ȯnjŲ ȵNjŵ ȵȢȥ ǁžǾŸ ǍƁȶƾƫů ƾů
.NjſȢǍǬ
ȸǞƶž .ȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ NjƸƁƾů ȵǍƆƶǨ :[ǝƵƀ]
Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵżȢ ȶ NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ [ǝƴŮ]
ȯnjŲ ȴƾƃƸƄƪǨ ȴȶNjŮ ǍƁȶƾƫů ǝƵƀ ƾů NjƸƀȢ
ȢǞűȶ ȴƾƃƸƄƪǨ ȸȚȤȚȢ ǍƁȶƾƫů ǍǬȚ .NjſȢǍǬ
NjſǞŵ Ǡž ȯnjŲ ǍƁȶƾƫů ǝƵƀ ȆNjŵƾŮ ǝƄŵȚNjſ
[ǁƉǥſ ȢǞűǞž ɞǍɭǞƫů ǚɭƾź Ƕǥƀ] ȳƾƸǨ ȶ
.ȢǞŵ Ǡž Ǎƀƾŷ
.NjƁȕ ǠžȤȢ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝŮ ȶ ȵȢǍż ǍƸƸưů ǝƇƱǧ ȆȯnjŲ ȥȚ ǏǨ .3
Ǎɭȶƾƫů ɬžƾƵů
ǁɳźȚ :
ǚǧȚǞź :
10 ǝǥſƾŰ
ǁƪǬȥƾŮ
ȸǞƶž ȆǁŴȚȤ ǝƵżȢ ȶ ǜƸƁƾǨ / ǽƾŮ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ (ǝƱŻȶ) ǠŸǍź
ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ ȥȚǍƮſ ȢȤǞž ǝƱŻȶ țƾƈƄſȚ ȸȚǍŮ .2
.NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵżȢ ȸNjƶŮǍƳƸǨ ȵǍƸųȣ ȸȚǍŮ .3
ǛǥƮƶů
.ȢȤȚȢ ǠǦƄƉŮ ǁƸƱƸż ȶ ǍƁǞƫů ǎƁƾŴ ǝŮ ȴȢǍż ȢǞŽ ȴƾžȥ ǛƴƸź ǚƁƾź ǛƁǍź ǜƸŽȶȚ ƾƷƶů ȆǁŴȚ ǐƈǨ ȲƾŲ ȤȢ Ǟŵ NjƁǾŴȚ ǠƄŽǞž ǝż ǠƄŻȶ .ȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ
ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ ȚNjǧ ǓƃǤ ǚƁƾź ȆǁŴȚ ǐƈǨ ȲƾŲ ȤȢ Ǟŵ NjƁǾŴȚ ǠƄŽǞž ǝż ǠƄŻȶ .ȢǞŵ ǠƵſ
.Njƶż Ǡž Ȥƾż (ȧǞžƾų) ȸǞƶž ȤȢ ƾƷƶů ǝƱŻȶ ȸǞƶž 5
ǝƶƸžȥ ǠƲƸŴǞž ǛƸƮƶů
.NjƸƶż ǛƸƮƶů ȚȤ ǝſƾǬNjƶǩ NjɭǾŴȚ ǐɭƾƵſ ǠƲƸŴǞž
ȬȶǍŵ
ȧǞžƾų
:Ǎɭȶƾƫů ɬžƾƵů
ǝž
:ȧǞžƾų
ɞȥȚȢǍǨ
Ǟſ
Ǎɭȶƾƫů :
ǁɳźȚ :
:1 ǎǥɭƾǨ
ǝǥſƾŰ
ȳȢ:ȧǞžƾų
ȵNjǥǮŴ
ǜƪű
ǚǧȚǞź :
ɬƲǥŴǞž :
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
ȸǞƶž ȆǁŴȚȤ ǝƵżȢ ȶ ǜƸƁƾǨ / ǽƾŮ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .1
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ (ǠƲƸŴǞž) ǠŸǍź
ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ ȥȚǍƮſ ȢȤǞž ǠƲƸŴǞž țƾƈƄſȚ ȸȚǍŮ .2
.NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵżȢ ȸNjƶŮǍƳƸǨ ȵǍƸųȣ ȸȚǍŮ .3
(
ȢȚȥȕ/ǁƮźƾƇž ȵNjŵ ȵǍǥųȣ ǏɳŸ ɬžƾƵů : [ǝƵƀ]
.NjſǞŵ
ɞȶȤ ǁƮźƾƇž ǁžǾŸ ȆNjǥƶɨ ǚƱŻ ȚȤ ɞǍɭǞƫů ǍǬȚ ǝɨ ɞǍɭǞƫů) .ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ LCD ǍǦƪɭƾƵſ
(ȢȤȚNjſ ɬƄžǾŸ Ƕǥƀ ǁŴȚ ȵNjƪſ ǚƱŻ
ǚŮƾƲž ȤȢ ȢȤȚȢ ȤȚǍŻ ǚƱŻ ǁŽƾŲ ȤȢ ǝż ȸǍƁǞƫů Ǡž ǠſƾƃƸƄƪǨ [ȯnjŲ] ȸƾƷƄƸƴŮƾŻ ƾƁ ȯnjŲ ǁƸƴŮƾŻ
ǠƵſ ǠſƾƃƸƄƪǨ [ǁžǍź] ǁƸƴŮƾŻ ǍŮȚǍŮ ȤȢ ƾžȚ ȢǞŵ
.ȢȢǍǬ
ȒǝƵƀ ȥȚ ǁƮźƾƇž
ǚƱŻ
ǚƱŻ ȴȢǍɨ ȥƾŮ
ǛǥƮƶů
) ǚɭƾź ɞƾƀ ǝƶɭǎǬ
ǠŸǍź ȤNjŽǞź ȤȢ ȴƾƃƸƄƪǨ ȴȶNjŮ ȸƾƷƴƁƾź ȆȝȤƾż ȤȢ ȵNjŵ ȵǍƸųȣ ȸƾƷƴƁƾź ǠžƾƵů ȥȚ ȢǞŵ Ǡž ǂŸƾŮ Ȥƾż ǜƁȚ ǝż NjƸŵƾŮ ǝƄŵȚȢ ǍŶƾų ǝŮ .NjſǞŵ Ǡž ȯnjŲ DCIM
ǝƳſȕȥȚǚƃŻNjƁƾŮȚȤǛƷžǍƁȶƾƫů .NjſȢǍǬȯnjŲǝƪƸƵƀȸȚǍŮȴƾƃƸƄƪǨȴȶNjŮǍƁȶƾƫů
ǝƮźƾŲȤȢȵNjŵǛƸƮƶůǍƁǞƫů .ȢǍżȵǍƸųȣǍůǞƸǮžƾżȸȶȤȢǞŵȳƾƆſȚǍƁȶƾƫůȯnjŲ
ȥȚȚȤƾƷƴƁƾźǠžƾƵůǍǬȚǠƄŲȶȢǞŵǠžȵǍƸųȣ (ǝƮźƾŲȝȤƾżȤȢǝſ)ǜƸŮȤȶȢǠƴųȚȢ
.ȢȢǍǬǠƵſȱƾǨȵNjŵǛƸƮƶůǍƁǞƫůNjƸƶżȯnjŲǝƮźƾŲȝȤƾż
Ǎɭȶƾƫů ȥȚ ǁƮźƾƇž
Ǡž ȤȚǍŻ ȵȢƾƱƄŴȚ ȢȤǞž (ǚƱŻ) Ȩƾų ǍƁȶƾƫů ǠŻƾƱůȚ ȴNjŵ ȱƾǨ ȥȚ ȸǍƸǬǞƴű ȸȚǍŮ ǛƄƉƸŴ ǜƁȚ
Ǡž ȴƾƃƸƄƪǨ NjŻƾź NjſȚ ȵȢǞŮ ȴƾƃƸƄƪǨ ȸȚȤȚȢ ǚƃŻ ȥȚ ǝż ȚȤ ȸǍƁȶƾƫů ǜƸƶǰƵƀ ǛƄƉƸŴ ǜƁȚ .ȢǍƸǬ
.(ȴȢǍż ȥƾŮ) Njƶż
ȚNjǧ ǁŵȚȢȢƾƁ
ȯnjŲ
ǁƮźƾƇž
.NjƸƶż ǝźƾǤȚ ȚȤ ȴƾůȢǞų ȸȚNjǧ ȵNjŵ ȵǍƸųȣ ǜżƾŴ ǍƁǞƫů ȸȶȤ NjƸſȚǞů Ǡž
țƾƈƄſȚ
ȚNjǧ ǝƮźƾŲ :
ǝƵƀ
DPOF
ȯnjŲ
ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɬǮɨ
ǁƮźƾƇž
ȚNjǧ ǝƮźƾŲ :
:ȧǞžƾų
ȧǞžƾų
DPOF
ǜŵȶȤ
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɬǮɨ
ǗŻǞů
[ǁŴȚ ȳƾƆſȚ ȲƾŲ ȤȢ ȚNjǧ ǓƃǤ]
ȬȶǍŵ
[ǓƃǤ ȵȢƾžȕ]
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
[ȚNjǧ ǁŵȚȢȢƾƁ ȸǞƶž]
ɬɨǍƇƄžǍǥŹ ǏɳŸ ɞȶȤ ȚȤ ȚNjǧ ǝǥſƾŰ 10 ƾů ǍƅɨȚNjŲ NjǥſȚǞƄŮ ƾů NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ .Njǥƶɨ ǓƃǤ NjɭȚ ȵȢǍɨ ȵǍǥųȣ ǾƃŻ ǝɨ
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ǓƃǤ ȴȢǍż ǗŻǞƄž ȸȚǍŮ -
11
12
țƾƈƄſȚ
1
3
ȸǞƶž ƿů ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ .1
ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ǏǮŴ .NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ [ǠſƾƃƸƄƪǨ]
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź
ȸǞƶž ȆOK ǝƵżȢ ȶ ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ȴƾůǍƮſ ȢȤǞž ǠŸǍź
ȴȢǍż ȢȚȥȕ /ǠſƾƃƸƄƪǨ ȸȚǍŮ țƾƈƄſȚ ȵǍƆƶǨ : [țƾƈƄſȚ]
.ȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ ǍƁǞƫů
NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ǍƁǞƫů :ǁŴȚȤ/Ǵǩ/ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ .NjƸƶż ȢȚȥȕ/ǠſƾƃƸƄƪǨ ȚȤ ǍƁǞƫů :OK ǝƵżȢ Ǟƶž ȶ ȢǞŵ Ǡž ȵǍƸųȣ ƾƵŵ ȝȚǍƸƸưů :ȯnjŲ ǝƵżȢ .ȢȢǍǬ Ǡž NjƁNjǨƾſ
5
ǛǥƮƶů
70
(
ȢȤȚNjſƾƄŴȚ ȵǍǥųȣ ǍɭǞƫů ɧɭ ȤȢ ȚȤ ǁƶɭǍǨ ǁǥƵɨ ȢȤǞž ȤȢ ȝƾŸǾŶȚ NjƀȢ ɬž ȴƾɳžȚ ƾƵŵ ǝŮ ȢǍɳƴƵŸ ǜɭȚ
.Njǥƶɨ ȢȤȚȶ ȵNjŵ
ȯnjŲ
ǁƮźƾƇž
ȚNjǧ ǝƮźƾŲǍɭǞƫů țƾƈƄſȚ
DPOFțƾƈƄſȚ
ǝƵƀ
ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɬǮɨ
ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů
ȧǞžƾų
ȢȤȚNjſƾƄŴȚ
ǁŴǍƷź
ȵȥȚNjſȚ
ǁƪǬȥƾŮ
11
12
ǛǥƮƶů
1
3
ȢȚNjƯů
ǛǥƮƶů
01
ȢȚNjƯů
71
ǛǥƮƶů
5
[DPOF] ȸǞƶž ƿů ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ .1
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ǏǮŴ .NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ
ȸǞƶž ƿƸůǍů ǜƁNjŮ ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ȵȤƾŮȶȢ .2
.ȢǞŵ Ǡž Ǎƀƾŷ (ȢȤȚNjſƾƄŴȚ) ǠŸǍź
ȸǞƶž OK ǝƵżȢ ȶ ǽƾŮ /ǜƸƁƾǨ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .3
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ȴƾůǍƮſ ȢȤǞž ǠŸǍź
ǍƁǞƫů ȥȚ ǜƄźǍǬ ǁƶƁǍǨ ȸȚǍŮ țƾƈƄſȚ ȵǍƆƶǨ [țƾƈƄſȚ]
.ȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ǁƶƁǍǨ ȸȚǍŮ ȚȤ ɞǍɭǞƫů :ǁŴȚȤ/Ǵǩ/ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ .NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ǁƶƁǍǨ ȢȚNjƯů : (ȳȶȥ) ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ǝƵɨȢ ȸƾƶƅƄŴȚ ǝŮ ƾƷƉƳŸ ǝƵƀ ȸȚǍŮ ȚȤ ǁƶƁǍǨ ȢȚNjƯů : [ǝƵƀ]
.NjƸƶż ǛƸƮƶů ȚNjǧ ȶ ǛƴƸź ȸƾƷƴƁƾź
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ǁƶɭǍǨ ȢȚNjƯů :ǜƸƁƾǨ /ǽƾŮ ǝƵżȢ.Njǥƶɨ ǞưŽ ȚȤ ǁƶɭǍǨ ȝƾƵǥƮƶů : [ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů]
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȝƾƵǥƮƶů Njǥɭƾů ɞȚǍŮ .4
ȆNjŵƾŮ DPOF ǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢ ɞȶƾŲ ɞǍɭǞƫů ǍǬȚ
.ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ (
) ȢDPOF ǍǦſƾƪſ
) ǚɭƾź ɞƾƀ ǝƶɭǎǬ
DPOF
ɞȶȤ ȚȤ ǁƶɭǍǨ ȝƾŸǾŶȚ NjƀȢ ɬž ȴƾɳžȚ ƾƵŵ ǝŮ DPOF (Digital Print Order Format) ȢȚNjƯů ȶ ǁƶɭǍǨ ɞȚǍŮ ǍƮſ ȢȤǞž ƾƀ ǏɳŸ .Njǥƶɨ ȵǍǥųȣ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȤȢ MISC ǝŵǞǨ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ǁƶɭǍǨ
ɞȶȤ DPOF ǍǦſƾƪſ ȆȢǞŵ ɬž ǐƈǨ DPOF ȝƾŸǾŶȚ ƾŮ ɬƉɳŸ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ƾɭ DPOF ɞƾƀǍǦǨƾǩ ȤȢ ȴȚǞů ɬž ȚȤ Ǎɭȶƾƫů ǏǮŴ .ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ LCD ǍǦƪɭƾƵſ
.ǁźǍǬ ǁƶɭǍǨ ɬŴƾɳŸ ɞƾƀȤȚǞůȚǍŮǽ ȤȢ
.NjŵƾŮ ɬƵſ ȢǞűǞž ȚNjǧ ǓƃǤ ɞƾƀ ǚɭƾź ȶ Ǜƴǥź ɞƾƀ Ǵǥƴɨ ɞȚǍŮ ȢǍɳƴƵŸ ǜɭȚ ǁŴȚ ǜɳƵž ȆȢǞŵ ɬž Ɂƾǩ NjɭȚȶ ǝɭȶȚȥ ǁƶɭǍǨ ȴȚǞƶƯŮ NjɭȚȶ ǝɭȶȚȥ ƾŮ ɞǍɭǞƫů ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ǍɭǞƫů ȥȚ ǜƄźǍǬ ǁƶɭǍǨ ȳƾǦƶƀ .ȢǞƪſ ǝƄźǍǬ ǁƶɭǍǨ ǍɭǞƫů Ǵǩ ȶ ǁŴȚȤ ǁƵŴ ȥȚ %8
ɬž ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ .Njƶɨ ɬž ɬſƾƃǥƄƪǨ ȚȤ NjɭȚȶ ǝɭȶȚȥ ƾŮ Ǎɭȶƾƫů ǍǦǨƾǩ ǝɨ NjɭǞŵ ǜƂƵƭž
ȚȤ ǏɳŸ ǝɨ NjǥƀȚǞƈŮ ȤȚǞůȚǍŮǽ ȲǞƂƉž ȥȚ ȆNjǥƶɨ Ɂƾǩ ɬŴƾɳŸ ȤȚǞůȚǍŮǽ ȤȢ ȚȤ ǏɳŸ NjǥƀȚǞų
.Njƶɨ Ɂƾǩ ȥƾŮ ǝɭȶȚȥ ȝȤǞƫŮ
(.Njƶƶɨ Ɂƾǩ ȚȤ NjɭȚȶ ǝɭȶȚȥ ƾŮ ǏɳŸ NjƶſȚǞƄſ ǁŴȚ ǜɳƵž ɬŴƾɳŸ ɞƾƀȤȚǞůȚǍŮǽ ȥȚ ɬųǍŮ)
(
ǁƶɭǍǨ ȵȥȚNjſȚ ȚȤ ǁƶɭǍǨ ȵȥȚNjſȚ NjǥſȚǞů ɬž ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ Ǎɭȶƾƫů ȥȚ ǜƄźǍǬ ǁƶɭǍǨ ȳƾǦƶƀ
.ǁŴȚ ȢǞűǞž DPOF 1.1 ƾŮ ȤƾǬȥƾŴ ɞƾƀǍǦǨƾǩ ȤȢ ƾƷƶů [ȵȥȚNjſȚ] ɞǞƶž .Njǥƶɨ ǜǥǥƯů
ȯnjŲ
ǁƮźƾƇž
ǍɭǞƫů țƾƈƄſȚ
ȚNjǧ ǝƮźƾŲ
ȧǞžƾų
țƾƈƄſȚ
DPOF
ǝƵƀ
ȝȤƾɨ ɞȶȤ ȵȤƾŮȶȢ
ɬǮɨ ǛǥƮƶů
ȢȤȚNjſƾƄŴȚ
ǁŴǍƷź
ȵȥȚNjſȚ
ǁƪǬȥƾŮ
11
12
ǛǥƮƶů
1
3
ȵȥȚNjſȚ
ǛǥƮƶů
3X5
ȵȥȚNjſȚ
5
ȚȤ [DPOF] ȸǞƶž ƿů ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ .1
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ǏǮŴ .NjƸƶż țƾƈƄſȚ
ȵȤƾŮȶȢ ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ [ȵȥȚNjſȚ] ɞǞƶž .2
.ȢǞŵ Ǡž Ǎƀƾŷ ǠŸǍź ȸǞƶž .NjǥƀȢ Ȥƾƪź
ȸǞƶž ȆOK ǝƵżȢ ȶ ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .3
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ȴƾůǍƮſ ȢȤǞž ǠŸǍź
ǠƄƶƁǍǨ ǎƁƾŴ ǍƸƸưů ȸȚǍŮ țƾƈƄſȚ ȵǍƆƶǨ :[țƾƈƄſȚ]
.ȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ ǍƁǞƫů
NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ǍƁǞƫů :ǁŴȚȤ/Ǵǩ/ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ .NjƸƀȢ ǍƸƸưů ȚȤ ǁƶƁǍǨ ǎƁƾŴ : (ȳȶȥ) ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ǝƵɨȢ Ǟƶž ȶ ȢǞŵ Ǡž ȵǍƸųȣ ƾƵŵ ȝȚǍƸƸưů : ȯnjŲ ǝƵżȢ .ȢȢǍǬ Ǡž NjƁNjǨƾſ
ȚȤ ȵNjŵ ȵǍƸųȣ ȸƾƷƉƳŸ ǝƵƀ ǁƶƁǍǨ ǎƁƾŴ :[ǝƵƀ]
.NjƀȢ Ǡž ǍƸƸưů
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ǁƶƁǍǨ ǎƁƾŴ :ǜƸƁƾǨ /ǽƾŮ ǝƵżȢ .NjƸƶż NjƸƁƾů ȚȤ ǝƄźƾƁ ǍƸƸưů ȝƾƵƸƮƶů :OK ǝƵżȢ ȵȥȚNjſȚ ǝŮ ȪǞŮǍž ȝƾƵǥƮƶů ɬžƾƵů : [ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů]
.Njǥƶɨ ǞưŽ ȚȤ ǁƶɭǍǨ
ǛǥƮƶů
10x8 Ȇ7x5 Ȇ6x4 Ȇ5x3
) ǚɭƾź ɞƾƀ ǝƶɭǎǬ
ǁŴǍƷź .NjſǞŵ ɬž ǁƶɭǍǨ ȤȚȶ ǁŴǍƷź ǐɭƾƵſ ȝȤǞƫŮ (ɬůǞǧ ǚɭƾź ȶ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǎƆŮ) Ǎɭȶƾƫů
ȸǞƶž ƿů ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ .1
ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ǏǮŴ .NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ [DPOF]
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ
ȚNjǧ ǝƮźƾŲ
ȧǞžƾų
ȒǑųƾŵ ǛǥƮƶů
DPOF
ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ [ǁŴǍƷź] ɞǞƶž .2
ɬƴŮ
ȢȤȚNjſƾƄŴȚ
Ǎǥų
ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɬǮɨ
ǁŴǍƷź
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȵȤƾŮȶȢ
ȵȥȚNjſȚ
.ȢǞŵ Ǡž Ǎƀƾŷ ǠŸǍź ȸǞƶž
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
ȢȤǞž ǠŸǍź ȸǞƶž ǜƸƁƾǨ /ǽƾŮ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .3
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ȢǞų ǍƮſ
.ȢǞŵ Ǡž ǁƶƁǍǨ ǏżNjſȚ ǁžǍź ǝŮ ǍƁǞƫů : ȢǞŵ țƾƈƄſȚ [ɬƴŮ] ǍǬȚ
.ȢǞŵ Ǡž ȯnjŲ ǏżNjſȚ ǁƶƁǍǨ ǛƸƮƶů : ȢǞŵ țƾƈƄſȚ [Ǎǥų] ǍǬȚ
.NjǥſǎŮ ȚȤ OK ǝƵɨȢ ȝƾƵǥƮƶů Njǥɭƾů ɞȚǍŮ .4
ȯnjŲ
ǁƮźƾƇž
ȆǞưŽ : DPOF [ȵȥȚNjſȚ] ǝɭǞſƾŰ ɞǞƶž Ä
ǁƶɭǍǨ ǞưŽ ȤǞƄŴȢ ȳƾƆſȚ ǁŴȚ ǜɳƵž ȆǍǦǨƾǩ ȵNjſȥƾŴ ǝſƾųȤƾɨ ȶ ȲNjž ǝŮ ǝƄƉŮ .NjŵƾŮ Ǎů ɬſǽǞŶ ɬƵɨ ǍǦǨƾǩ ǓŴǞů
72
(
ȵǍǥųȣ Ǎɭȶƾƫů ȴȢǍɨ ɬǮɨ ɞȚǍŮ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȤȢ ɬźƾɨ ǁǥźǍŷ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ ƾƷƶů [ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɬǮɨ] ȴƾžǍź ȆNjŵƾƃſ ȢǞűǞž (34MB) ɬƴųȚȢ ǝƮźƾŲ ȤȢ ȵNjŵ
ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ [!ǁŴȚ ǍǨ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ] ȳƾưǥǨ ȶ ȵȢǍɨ ɬǮɨ ȚȤ Ǎɭȶƾƫů ȥȚ ɬɨNjſȚ ȢȚNjƯů
.ȢȢǍǬ ɬž ȥƾŮ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝŮ ǛƄƉǥŴ ǏǮŴ .ȢǞŵ ɬž
ǝƮźƾŲ ȤȢ ɞȤȶǍǤ ǍǥŹ ɞƾƀ ǚɭƾź ȆǜǥŮȤȶȢ ȤȢ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȴȢǍɨ ȢȤȚȶ ȥȚ ǐǥǨ ƾƱƭŽ
.ȢǞŵ ȢƾƆɭȚ ɬŽƾų ǁǥźǍŷ ƾů Njǥƶɨ ɛƾǨ ȚȤ ɬƴųȚȢ
ǚƲƄƶž ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǝŮ ȚȤ ɬƴųȚȢ ǝƮźƾŲ ɞȶȤ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ Ǎɭȶƾƫů ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ȥȚ ɞȤȚǍɳů ǝƈƉſ ƾů NjſǞŵ ɬž ȢƾƆɭȚ ȝȤƾɨ ȤȢ ɞNjƯŮ ǚɭƾź ɞƾƀ ȵȤƾƵŵ ȆNjǥƶɨ ɬž
.ȢǞƪſ ȢƾƆɭȚ ǚɭƾź ȳƾſ
: ȢǞŵ ɬž ǛǥƮƶů [ǚɭƾź] ȝƾƵǥƮƶů ɞǞƶž [ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů] ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ɬž ȢƾƆɭȚ ȆȵNjŵ ȵǍǥųȣ ǚɭƾź ǜɭǍųȕ ȳƾſ ȲƾƃſȢ ǝŮ ȵNjŵ ɬǮɨ ɞƾƀ ǚɭƾź ȳƾſ
.NjſǞŵ
ǚɭƾź ȳƾſ : ȢǞŵ ɬž ǛǥƮƶů [ǚɭƾź] ȝƾƵǥƮƶů ɞǞƶž [ɞǍŴ] ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ȥȚ ǏǨ .NjſǞŵ ɬž ȢƾƆɭȚ ȆȵNjŵ ǝƄźǍǬ ǚɭƾź ǜɭǍųȕ ȳƾſ ȲƾƃſȢ ǝŮ ȵNjŵ ɬǮɨ ɞƾƀ
ɞȶȤ ǝŵǞǨ ǜɭǍųȕ ȤȢ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ ǍɭǞƫů ǜɭǍųȕ Ȇ[ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɬǮɨ] ȴNjŵ ǚžƾɨ
.ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ LCD ǍǦƪɭƾƵſ
73
) ǚɭƾź ɞƾƀ ǝƶɭǎǬ
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɬǮɨ
ȚȤ ȚNjǧ ǓƃǤ ɞƾƀ ǚɭƾź ȶ Ǜƴǥź ɞƾƀ Ǵǥƴɨ ȆǍɭǞƫů ɞƾƀ ǚɭƾź ƾů NjƀȢ ɬž ȴƾɳžȚ ƾƵŵ ǝŮ ǝƶɭǎǬ ǜɭȚ
.Njǥƶɨ ɬǮɨ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ
/ǽƾŮ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ ȚȤ (ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɬǮɨ) ȸǞƶž ƿů .1
Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ǏǮŴ .NjƸƶż țƾƈƄſȚ ǜƸƁƾǨ
.NjƸƀȢ
DPOF
ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɬǮɨ
ǠŸǍź ȸǞƶž ȆOK ǝƵżȢ ȶ ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ .2
ɬƴŮ
Ǎǥų
.NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ ȴƾůǍƮſ ȢȤǞž
ǓƃǤ ȸƾƷƴƁƾź ȶ ǛƴƸź ȸƾƷǮƸƴż ȆǍƁȶƾƫů ǝƵƀ : [ɬƴŮ] ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
(ɬǮɨ ȲƾŲ ȤȢ) ȳƾƸǨ ǝƳſȕ ȥȚ ǏǨ ȆNjſȚ ȵNjŵ ȵǍƸųȣ ǠƴųȚȢ ǝƮźƾŲ ȤȢ ǝż ȚNjǧ
ǝƇƱǧ ȆǜƄźǍǬ ǠǮż ǚƸƵƳů ȥȚ ǏǨ NjſǞŵ Ǡž ǠǮż ǝƮźƾŲ ȝȤƾż ȤȢ Njŵ Ǎƀƾŷ
.NjƁȾȕ ǠžȤȢ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝŮ ȶ ȵȢǍż ǍƸƸưů
.Njƶż Ǡž ǚƉƶż ȚȤ ‹‹ȝȤƾż ǝŮ ǠǮż›› : [Ǎǥų] ȯnjŲ
ǁƮźƾƇž
ȚNjǧ ǝƮźƾŲ :
ȧǞžƾų
NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ ǐɭƾƘ
.NjƀȢ ɬž ȴƾƪſ ɬſǞƶɨ NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ ȝƾƵǥƮƶů ǝŮ ǕűȚȤ ɬůƾŸǾŶȚ LCD ǍǦƪɭƾƘ
NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ
NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ
ȆȵNjǥǰǥǨȤƾǥƉŮɞƾƀȢǍɨȤƾɨǝŮȪǞŮǍžȝƾƵǥƮƶůȳƾƍȚȴȶNjŮƾůNjƀȢɬžȴƾɳžȚȴȚǍŮȤƾɨǝŮȆNjƶƵŵǞƀǁŽƾŲ
.NjſǍǥǦŮȢƾɭȚȤȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȆɬǬȢƾŴǝŮNjƶſȚǞůɬžǎǥſȴȚȥǞžȕǞſɬƄŲ .NjſǍǥǦŮǏɳŸɬƄŲȚȤǝŮ
[NjƶƵŵǞƀ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǁŽƾŲ]
[ǚžƾɨ ǁŽƾŲ ȶ ǏɳŸ]
[NjƶƵŵǞƀɧǥůƾžǞůȚǁŽƾŲ]
ǝƵɨȢ ȥȚ NjǥſȚǞů ɬž ȆNjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ Ȥƾɨ ǝŮ ȬȶǍŵ ɞȚǍŮ
.NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚǜǥŮȤȶȢɞǽƾŮȤȢNjƶƵŵǞƀ
ƩſȤ ȆNjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ (NjƶƵŵǞƀ) Smart ǝƵɨȢ ǝɨ ɬƄŻȶ Ä
.ȢǞŵ ɬž ɬŮȕ ȴȕ
74
NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ Ȥƾɨ ǝŮ ȬȶǍŵ
ȝǽƾŲțƾƈƄſȚ
NjƶƵŵǞƀ ǝƵɨȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ǁŽƾŲ țƾƈƄſȚ
.NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚǜǥŮȤȶȢɞǽƾŮȤȢNjƶƵŵǞƀǝƵɨȢȥȚNjǥſȚǞůɬžȆljǥƇǧNjƶƵŵǞƀǁŽƾŲțƾƈƄſȚɞȚǍŮ
NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ ǐɭƾƘ
ǝƇƱǧ
ƾƀȢƾƵſ
75 Ȩ
24 Ȩ
1
ȲƾɳǥƄǨȚȳȶȥȤȚǞſ
2
00:00:00
14 Ȩ
ȵNjſƾƵǥŻƾŮ ȴƾžȥ
/ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȢƾƵſ
ɬƴųȚȢ ǝƮźƾŲ ȢƾƵſ
ɞǍŶƾŮ
27 Ȩ
ȧǾź
6
29 Ȩ
ȤƾɨȢǞų ǍƵɭƾů
7
36 Ȩ
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
8
37 Ȩ
ǛƴǥźǁǥƱǥɨ
9
ǁŸƾŴ / NJɭȤƾů
10
ɧƸůƾžǞůȚ ȦǞɨǞź ǓǥƇž
11
49 Ȩ
39 Ȩ
75
ǓƃǤ ǁŽƾŲ
ȵNjſƾƵǥŻƾŮ ɞƾƀ ǏɳŸ ȢȚNjƯů
-
[ǝžƾſǍŮǁŽƾŲ]
.ȵȤƾƵŵ
00001
16 Ȩ
[NjƶƵŵǞƀɧǥůƾžǞůȚǁŽƾŲ]
ȝƾƇǥǤǞů
2009/01/01 01:00 PM
3
4
5
NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ Ȥƾɨ ǝŮ ȬȶǍŵ
ȑNjſǞŵ ɬž ȵȢȚȢ Ǒǥƈƪů ȆǍɭȥ ǓɭȚǍŵ ȤȢ Ȇƾƀ ǝƶƇǧ ȥȚ ɧɭ Ǎƀ
(
) NjƶƵŵǞƀ ȤƾɨȢǞų ǁŽƾŲ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȵǞƇſ
țƾƈƄſȚ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ƿŴƾƶƄž ȝƾƵǥƮƶů ȆȵNjŵ ȵȢȚȢ Ǒǥƈƪů ǝƶƇǧ ȬǞſ ǝŮ ǝƄƉŮ ȤƾɨȢǞų ȤǞŶ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ
.ȢǞŮNjƀȚǞųNjǥƱžȆNjǥŵƾƃſƾƶŵȕǗƴƄƈžɞƾƀǝƶƇǧɞȚǍŮǜǥŮȤȶȢȝƾƵǥƮƶůƾŮǝɨɬſƾžȥǝɨ .Njƶɨɬž
ȥƾŮ ɞƾƬź ȤȢ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ ȳƾǦƶƀ : (
)
[ȵǍƮƶž]
ǜŵȶȤ ȤƾǥƉŮ ǓǥƇž ȤȢ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ ȳƾǦƶƀ : (
)
[NjǥƱŴ]
ǝſƾƃŵ ɞƾƀ ǝƶƇǧ ȤȢ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ ȳƾǦƶƀ : (
)
[ƿŵ]
.NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚNjƶƵŵǞƀǝƵɨȢȥȚNjƶƵŵǞƀǁŽƾŲțƾƈƄſȚɞȚǍŮ .1
ȶ ȢȚȥȕ ɞƾƬź ȤȢ ȢȚǍźȚ ȥȚ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ ȳƾǦƶƀ : (
ɧɭȤƾů
) [ƿŵ ȤȢ ȵǍƷǩ ȥȚ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ]
ȴǞɳɭȕ ɧɭ .Njƶɨ ɬž țƾƈƄſȚ ȚȤ ǝƶƇǧ ȤƾɨȢǞų ȤǞŶ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ .2
.ȢǞŵɬžǍƀƾŷǐɭƾƘǝƇƱǧǴǩǽƾŮȤȢƿŴƾƶžǁŽƾŲ
ǝƶƇǧ ȤȢ ȵǍƷǩ ǎƆŮ ƾǥŵȚ ȥȚ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ ȳƾǦƶƀ : (
ǝƶǥžȥ ǏǨ ȤǞſ ɞȚȤȚȢ ɞƾƀ
ǝƶǥžȥ ǏǨ ȤǞſ ƾŮ ȵǍƷǩ ȥȚ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ ȳƾǦƶƀ : (
)
[ǝƶǥžȥ ǏǨ ȤǞſ]
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ ȆǍƁǞƫů ȴȢǍż ȵǍƸųȣ ȸȚǍŮ .3
) [ǝƶǥžȥ ǏǨ ȤǞſ ƾŮ ȵǍƷǩ ȥȚ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ]
ȵǍƷǩ ȥȚ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ ȳƾǦƶƀ : (
)
[ȵǍƷǩ ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ]
ǝƄƉŮ ɞƾƘ ȥȚ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ ȳƾǦƶƀ : (
)
[ɧɭȢǎſ ǝƴǧƾź]
ȥȚ ȦǞɨǞź ƾŮ ǝƄŵǞſ ȥȚ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ ȳƾǦƶƀ : (
ɧɭȢǎſ
)
[ɧɭȢǎſ ǝƴǧƾź ȥȚ Ơž]
ȴȶNjŮ ȵɉǞŴ ȥȚ ǝɭƾǨ ǝŴ ƾŮ ɞȤȚȢǍŮ ǍɭǞƫů ȳƾǦƶƀ : (
ǁɨǍŲ
)
[ǝɭƾǨ ǝŴ]
ǁɨǍŲ ƿůǍž ǝɨ ɞȚ ȵɉǞŴ ȥȚ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ ȳƾǦƶƀ : (
.Njƶɨ ɬž
)
[ɛǍƇƄž ȵɉǞŴ]
ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ ȩǍź ǐǥǨ ȝƾƵǥƮƶů ȥȚ NjɭƾŮ ȆȢȚNjſ Ǒǥƈƪů ȚȤ ƿŴƾƶž ǝƶƇǧ ȬǞſ ȆǜǥŮȤȶȢ ǍǬȚ •
.ȢǞŵ
ȆɬƀȢȤǞſ ȴȚǎǥž ƾɭ ȵɉǞŴ ɞƾű ǝŮ ǝƄƉŮ ǁŴȚ ǜɳƛ ȆNjƀȢ Ǒǥƈƪů ȚȤ ɞȚ ȵǍƷǩ ȆǜǥŮȤȶȢ ǍǬȚ ɬƄŲ •
.ȢǞƪſțƾƈƄſȚȵǍƷǩȥȚɞȤȚȢǍƃƉɳŸǁŽƾŲ
ǝƴǧƾźȶȤǞſȴȚǎǥžȆǜǥŮȤȶȢȧȥǍŽNjƶſƾžɞȤȚȢǍƃƉɳŸɬƭǥƇžǓɭȚǍŵǝŮǝƄƉŮǜǥŮȤȶȢǁŴȚǜɳƛ •
.NjƀNjſǑǥƈƪůǁŴȤȢȚȤǝƶƇǧǁŽƾŲȆȵɉǞŴƾŮ
ɬž Ǒǥƈƪů ƿŵ ȴȚǞƶŸ ǝŮ ȚȤ ƾƀ ǝƶƇǧ ȆNjŵƾŮ ȧǞžƾų ȧǾź ɬƄŻȶ ƾƷƶů [ƿŵ] ǁŽƾŲ •
ǓɭȚǍŵ Ȇɬƫƈƪž ȴƾžȥ ȝNjž ǾƃŻǝɨNjƶɨ ɬžǚƵŸ [ǝɭƾǨ ǝŴ]ǁŽƾŲȤȢɬƄŻȶǜǥŮȤȶȢ .NjƀȢ
.NjŵƾŮ ȵȢǍɨ ɬŴȤǍŮ ǝɭƾǨ ǝŴ ɞȶȤ ȥȚ ȚȤ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ
ȚȤ ǝɭƾǨ ǝŴ ǁŽƾŲ ȆȵɉǞŴ ɬɭƾƆŮƾű ǝŮ ǝƄƉŮ ǁŴȚ ǜɳƛ ǜǥŮȤȶȢ ȆǝɭƾǨ ǝŴ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȢǞűȶ ƾŮ •
.NjƶɳſțƾƈƄſȚ
76
NjƶƵŵǞƀ ɞǞƶž ǛǥƮƶů
ȆȵNjǥǰǥǨ ȤƾǥƉŮ ɞƾƀȢǍɨȤƾɨ ǝŮ ȪǞŮǍž ȝƾƵǥƮƶů ȳƾƍȚ ȴȶNjŮ ƾů NjƀȢ ɬž ȴƾɳžȚ ȴȚǍŮȤƾɨ ǝŮ ȆNjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ
.NjſǍǥǦŮȢƾɭȚȤȵƾǦƄŴȢȥȚȵȢƾƱƄŴȚȆɬǬȢƾŴǝŮNjƶſȚǞůɬžǎǥſȴȚȥǞžȕǞſɬƄŲ .NjſǍǥǦŮǏɳŸɬƄŲȚȤǝŮ
ȢNjƆž Ȥƾƪź .Njŵ NjƀȚǞų ɞNjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ Ǎƀ ɞȚǍŮ Ǟƶž ǝƇƱǧ ȴNjŵ Ǎƀƾŷ ǂŸƾŮ Ǟƶž ǝƵɨȢ Ȥƾƪź .NjŵNjƀȚǞųɬƴƃŻǝƇƱǧǝŮǁƪǬȥƾŮǂŸƾŮȴȕ
ȧǾź :
ǍƵɭƾů :
ȧǞžƾų
ȚNjǧ ȴȚǎǥž :
ǓŴǞƄž
[Ǟƶž ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź]
Ǎǥǥưů
[(NjƶƵŵǞƀ ɧǥůƾžǞůȚ) ǜŵȶȤ Ǟƶž]
[(NjƶƵŵǞƀɧǥůƾžǞůȚ)ȧǞžƾųǞƶž]
ɬž ǏǮŴ ȆNjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵɨȢ ȶ Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥɭƾǨ/ǽƾŮ ǝƵɨȢ ȥȚ NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ țƾƈƄſȚ ɞȚǍŮ .NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚǞƶžǍɭȥȝƾƵǥƮƶůNjǥſȚǞů
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ :
ȧǾź :
ǁƪǬȥƾŮ
77
(
) NjƶƵŵǞƀ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǁŽƾŲ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȵǞƇſ
ǝŮ ȆȵNjǥǰǥǨ ȤƾǥƉŮ ɞƾƀȢǍɨȤƾɨ ǝŮ ȪǞŮǍž ȝƾƵǥƮƶů ȳƾƍȚ ȴȶNjŮ ƾů NjƀȢ ɬž ȴƾɳžȚ ȴȚǍŮȤƾɨ ǝŮ ȆǁŽƾŲ ǜɭȚ
.NjƶƶɨǓƃǤǛƴǥźǴǥƴɨɬƄŲȚȤ
NjƶƵŵǞƀ ǝƵɨȢ ȥȚ ȆNjƶƵŵǞƀ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǁŽƾŲ țƾƈƄſȚ ɞȚǍŮ .1
.NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚ
ǍǦƪɭƾƘ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȶ NjɭǍǥǦŮ ȵɉǞŴ ǁƷű ȤȢ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ .2
.NjɭȥƾƉŮȚȤǍɭǞƫůȆLCD
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ :
ȟȶǍų
NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ Ȥƾɨ ǝŮ ȬȶǍŵ
12M
8M
3M
:
ǍƵɭƾů :
ȧǞžƾų
ȚNjǧ ȴȚǎǥž :
ǓŴǞƄž
ǛǥƮƶů
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ :
:
ȧǾź :
ǍƵɭƾů :
ǁŴȚȤǝƵɨȢ
ȧǞžƾų
ǓŴǞƄž
ȚNjǧ ȴȚǎǥž :
ȟȶǍų
Ǎǥǥưů
ǝɨ ɬſƾžȥ ƾů ɞȤȚȢǍŮ Ǜƴǥź ȶ NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ .3
ǝƵɨȢǍǬȚɬƄŲ .NjƶɨɬžȚNjǥǨǝžȚȢȚNjŵƾŮȢǞűǞžǝƮźƾŲ
.NjƶɨɬžȚNjǥǨǝžȚȢȚɞȤȚȢǍŮǛƴǥźȆNjǥƶɨƾƀȤǎǥſȚȤǍůƾŵ
ȤƾŮȚȤǍůƾŵǝƵɨȢȆNjǥƶɨ ǗŻǞƄžȚȤɞȤȚȢǍŮ ǛƴǥźNjɭȤȚȢNjƫŻǍǬȚ
.NjǥƀȢȤƾƪźǍǦɭȢ
NjƶƵŵǞƀ ɞǞƶž ǛǥƮƶů
ǝƇƱǧ
49 Ȩ
ɬŸǍź ɞǞƶž
.NjſȚ ȵNjŵ ȵȢȚȢ ȴƾƪſ Ǎɭȥ ȤȢ NjƶƄƉƀ ȦǍƄŴȢ ȤȢ NjƶƵŵǞƀ ǁŽƾŲ ȤȢ ǝɨ Ǟƶž ȥȚ ɞƾƀ ǛƄɭȕ
ɬƴǧȚ ɞǞƶž
Auckland, Wellington
Midway, Samoa
Guam, Sydney
Okhotsk
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Bankok, Jakarta
Beijing, Hong Kong
Almaty
Yangon
Mumbai, New Delhi
Kathmandu
.NjƶƄƉƀ ȩǍź ǐǥǨ ȝƾƵǥƮƶů
ǝƇƱǧ
36 Ȩ
37 Ȩ
ɬſƾžȥ ǝƲƭƶž
240X320
480X640
592X800
Ǜƴǥź ȵȥȚNjſȚ
15 ǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź
20 ǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź
30 ǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź
Ǜƴǥź ǁǥƱǥɨ
ȧǞžƾų
ȧǾź
ȧǞžƾų
ǍƵɭƾů
Teheran
Abu Dhabi
45 Ȩ
Berlin, Paris, Rome
Ǜɨ
ȧǞžƾų
Ȣƾɭȥ
ǓŴǞƄž
46 Ȩ
48 Ȩ
ǝƴŮ
Ǎǥų
ȝȤƾɨ ǝǥƴƈů
51 Ȩ
PAL
NTSC
ǞɭNjɭȶ ɬűȶǍų
.NjǥƶɨǝƯűȚǍžɞȢƾŸǁŽƾŲǐƈŮǝŮȆNjƶƵŵǞƀɞǞƶžǛǥƮƶůȵǞƇſȢȤǞžȤȢǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ Ä
ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ
ǝǥſƾŰ 10
29 Ȩ
-
3000X4000
NjƶƵŵǞƀ ȧǾź
Tashkent
Moscow
ɬƴǧȚ ɞǞƶž
2448X3264
27 Ȩ
Kabul
Athens, Helsinki
ɬŸǍź ɞǞƶž
1536X2048
ȵNjŵ ȵȤƾŵȚ ɞƾƀ ǛƄɭȕ
47 Ȩ
49 Ȩ
49 Ȩ
-
ȚNjǧ ȴȚǎǥž
Language
ȵǍǥů
ɧǥůƾžǞůȚ
ǜŵȶȤ
ȲƾžǍſ
ȵƾž/ȥȶȤ /ȲƾŴ
ȲƾŴ / ȵƾž /ȥȶȤ
ȧǞžƾų
ȥȶȤ /ȵƾž /ȲƾŴ
Cape Verde
London
Buenos Aires
Mid-Atlantic
Caracas, La Paz
Newfoundland
Chicago, Dallas
Miami, New York
LA, San Francisco
Denver, Phoenix
Hawaii, Honolulu
Alaska
ǍǦƪɭƾƘ ɬƶŵȶȤ
ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů
ɬſƾžȥ ǝƲƭƶž
78
NjƶƵŵǞƀ ǐƈǨ ɞǞƶž ǛǥƮƶů
NjƶƵŵǞƀ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǐɭƾƘ
NjƶƵŵǞƀ ǐƈǨ ɞǞƶž ȴȢǍɨ ǛǥƮƶů ǞƶžȥȚɞƾƀǛƄɭȕ .NjǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚNjƶƵŵǞƀǐƈǨɞǞƶžȥȚȆǐƈǨǁŽƾŲɞƾƀȢǍɳƴƵŸǁŲȚȤǛǥƮƶůɞȚǍŮ
.NjſȚ ȵNjŵ ȵȢȚȢ ȴƾƪſ Ǎɭȥ ȤȢ NjƶƄƉƀ ȦǍƄŴȢ ȤȢ NjƶƵŵǞƀ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ȤȢ ǝɨ
.NjƀȢɬžȴƾƪſɬſǞƶɨNjƶƵŵǞƀǁŽƾŲȝƾƵǥƮƶůǝŮǕűȚȤɬůƾŸǾŶȚ LCDǍǦƪɭƾƘ
.NjƶƄƉƀ ȩǍź ǐǥǨ ȝƾƵǥƮƶů
ǝƇƱǧ
65 Ȩ
67 Ȩ
ɬŸǍź ɞǞƶž
ȵNjŵ ȵȤƾŵȚ ɞƾƀ ǛƄɭȕ
ɬƴǧȚ ɞǞƶž
Ǜƪǩ ɞǎžǍŻ ljǥƇƫů
ACB
-
ȝȤǞǧ ȧǞůȤ
3
NjŲȚȶ
20
9
ǐɭȚǍɭȶ
ǐɭƾƘ
67 Ȩ
ǐƈǨ ȤȚǍɳů
ǐƈǨ
69 Ȩ
ǝƵƀ
țƾƈƄſȚ
ȯnjŲ
ǝƇƱǧ
ȝƾƇǥǤǞů
.Ǎǥų
70 Ȩ
ǝƵƀ
țƾƈƄſȚ
ǁƮźƾƇž
53 Ȩ
NjƶƵŵǞƀ ǐƈǨ ǁŽƾŲ
1
70 Ȩ
71 Ȩ
ȚNjǧ ǝƮźƾŲ
2
DPOF
3
ǁƮźƾƇž ɞǞƶž
ǚƁƾź ǛŴȚ ȶ ȤNjŽǞź ǛŴȚ
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȢƾƵſ
4
5
6
ɞǍŶƾŮ
7
ISO
8
9
10
11
12
13
ɞNjɭǾŴȚ Njƶǩ ǐɭƾƘ
.NjǥƶɨǝƯűȚǍžɞȢƾŸǁŽƾŲǐƈŮǝŮȆNjƶƵŵǞƀǐƈǨɞǞƶžǛǥƮƶůȵǞƇſȢȤǞžȤȢǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ Ä
70 Ȩ
49 Ȩ
ƾƀȢƾƵſ
100-0010
-
79
14 Ȩ
34 Ȩ
27 Ȩ
36 Ȩ
49 Ȩ
3200 ~ 80
F5.6 ~ F3.0
1/1,500 ~ 8
Off/On
240X320 ~ 3000X4000
2009/01/01
ǛǬȚǍźƾɭȢ ǝǰɭȤȢ ȵȥȚNjſȚ
Ǎůƾŵ ǁŸǍŴ
ȧǾź
ǚƁƾź ȵȥȚNjſȚ
ǓƃǤ NJɭȤƾů
PictBridge
ȴƾŴȕ Ɂƾǩ Ɂƾǩ
Ǟƶž
ǝż NjƸƶż Ǡž ǚƫƄž ɞǍǦǨƾǩ ǝŮ ȚȤ ǜƸŮȤȶȢ ǝż ǠƄŻȶ
ǏƳŸ ȥȚ ǠſƾŴȕ ǝŮ NjƸſȚǞů ǠƵſ ȆȢȤȚȢ ȤȚǍŻ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ȤȢ
.NjƁǍƸǦŮ ǁƶƁǍǨ
:ǁŴȚȤ /Ǵǩ ǝƵżȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź .Njƶż Ǡž țƾƈƄſȚ ȚȤ ȸNjƯŮ/ǠƴƃŻ ǍƁǞƫů
:OK ǝƵɨȢ ȴȢȚȢ Ȥƾƪź ƾŮ ȢǞŵ Ǡž ȵȢȚȢ ǐƁƾƵſ ǍǤƾŲ ȲƾŲ ȤȢ ǝż ȸǍƁǞƫů
.ȢǞŵ Ǡž ǁƶƁǍǨ Ɂƾǩ ȝƾƵƸƮƶů ǐƸǨ
ǝƄųȶǍź ǝſƾǬȚNjű) PictBridge ǝɨ ɞǍǦǨƾǩ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ȲƾƫůȚ ɞȚǍŮ USB ǚŮƾɨ ȥȚ NjǥſȚǞů ɬž
.Njǥƶɨ Ɂƾǩ ȚȤ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ Ǎɭȶƾƫů ƾƵǥƲƄƉž ȶ ȵȢǞƵſ ȵȢƾƱƄŴȚ Njƶɨ ɬž ɬſƾƃǥƄƪǨ ȚȤ (ȢǞŵ ɬž
ǍǦǨƾǩ ǝŮ ȲƾƫůȚ ɞȚǍŮ ǜǥŮȤȶȢ ǛǥƮƶů .Njǥƶɨ ǚƫƄž ǍǦǨƾǩ USB ȝȤǞǨ ǝŮ ȆȵNjŵ ǝǣȚȤȚ USB ǚŮƾɨ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ .1
ɬž ǚǧȶ ȴȕ ǝŮ ȶ ȵȢǍɨ ɬɭƾŴƾƶŵ ȚȤ ǍǦǨƾǩ ȤƾɨȢǞų ȤǞƭŮ ǜǥŮȤȶȢ ȆȢǞŵ ǜŵȶȤ ǜǥŮȤȶȢ ɬƄŻȶ .2
.ȢǞŵ
(52 Ȩ) .Njǥƶɨ ǛǥƮƶů [ǍǦǨƾǩ] ɞȶȤ ȚȤ [USB] ɞǞƶž ȆȢǞƃſ ǘźǞž ȤƾɨȢǞų ȲƾƫůȚ ǍǬȚ Ä
.Njǥƶɨ ǛǥƮƶů [ǍǦǨƾǩ] ɞȶȤ ȚȤ [USB] ɞǞƶž ȆȢȤȚȢ ȯnjŲ ǚŮƾŻ ɧƉɭȢ ǝɨ ɞǍǦǨƾǩ ɞȚǍŮ Ä
ǍǦǨƾǩ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ȲƾƫůȚ 80
Ɂƾǩ ȝƾƵǥƮƶů : PictBridge
ǍƁǞƫů țƾƈƄſȚ : PictBridge
ǁƶɭǍǨ ȶ NJɭȤƾů ǁƶɭǍǨ ȆǁƶɭǍǨ ǁǥƱǥɨ ȆnjŹƾɨ ȬǞſ ȆǁƶɭǍǨ ǁžǍź ȆnjŹƾɨ ȵȥȚNjſȚ ɞƾƀǞƶž NjǥſȚǞů ɬž
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ǁƶɭǍǨ ɞƾƀ ǏɳŸ ɞȚǍŮ ƾƀ ǚɭƾź ȳƾſ
.NjƸƁƾƵſ țƾƈƄſȚ NjƸƶż ǁƶƁǍǨ NjƸƀȚǞų Ǡž ǝż ȚȤ ȸǍƁǞƫů NjƸſȚǞů Ǡž
Ǎɭȶƾƫů :
:ǍɭǞƫů ɧɭ
ɧǥůƾžǞůȚ
:ɧǥůƾžǞůȚ
ȲƾƄƉǨ ȝȤƾɨ
ȵȥȚNjſȚ :
ȬǞſ :
ȝȤƾɨ
:ɧǥůƾžǞůȚ
4x6
:ɧǥůƾžǞůȚ
L
ǁǥƱǥɨ :
2L
:ɧǥůƾžǞůȚ
ɞNjƶŮ ǝƇƱǧ :
Back
Set
ɬŸǍźɞǞƶž
ȆȝȤƾɨ ȆȲƾƄƉǨ ȝȤƾɨ ȆɧǥůƾžǞůȚ
4x6 ȆL Ȇ2L ȆLetter ȆA4 ȆA3
Ȇ16 Ȇ9 Ȇ8 Ȇ4 Ȇ2 Ȇ1 Ȇǚžƾɨ ȆɧǥůƾžǞůȚ
ȤȚȶ ǁŴǍƷź
ȆǏɳŸ ȆȵȢƾŴ ȆɧǥůƾžǞůȚ
ǕɭǍŴ ǏɳŸ
ȸǞƶž ƿƸůǍů ǜƁNjŮ ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǟƶž ǝƵżȢ .1
.ȢǞŵ Ǡž Ǎƀƾŷ PictBridge
ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ȸƾƀ ǝƵżȢ ȥȚ ǍƮſ ȢȤǞž ȸǞƶž țƾƈƄſȚ ȸȚǍŮ .2
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ȶ NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ
ȸƾƀ ǝƵżȢ ȥȚ ǍƮſ ȢȤǞž ǠŸǍź ȸǞƶž ȧȥȤȚ țƾƈƄſȚ ȸȚǍŮ .3
.NjƸƀȢ ȤƾƪźOK ǝƵżȢ ȶ Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜƸƁƾǨ /ǽƾŮ
ɬƶźǑƲſ
ǁƶɭǍǨ ǝƇƱǧ ȵȥȚNjſȚ ǛǥƮƶů
Ǟƶž
ɞȶȤ ǁƶɭǍǨ ɞȚǍŮ ƾƀ ǏɳŸ ȢȚNjƯů țƾƈƄſȚ
ȸNjƶŮ ǝƇƱǧ
njŹƾɨ ǝƇƱǧ
ǁƶɭǍǨ ǝƇƱǧ ǁǥƱǥɨ ǛǥƮƶů
:ǍɭǞƫů ɧɭ
ǍɭǞƫů ɧɭ
Ǎɭȶƾƫů:ɧǥůƾžǞůȚ
ɬžƾƵů
ȵȥȚNjſȚ :
ȵȥȚNjſȚ
ȬǞſ
țǞų ȆȲƾžǍſ ȆǏɭǞſ ǐǥǨ ȆɧǥůƾžǞůȚ
ǁƶɭǍǨ ɞȚǍŮ ǏɳŸ ǁǥƱǥɨ ǛǥƮƶů
ǁǥƱǥɨ
ǜŵȶȤ ȆȧǞžƾų ȆɧǥůƾžǞůȚ
ȢǞŵ Ɂƾǩ Ǜƀ NJɭȤƾů ǝɳƶɭȚ ǛǥƮƶů
Ǎǥų ƾɭ
NJɭȤƾů
ǜŵȶȤ ȆȧǞžƾų ȆɧǥůƾžǞůȚ
ȢǞŵ Ɂƾǩ Ǜƀ ǚɭƾź ȳƾſ ǝɳƶɭȚ ǛǥƮƶů
Ǎǥų ƾɭ
ǚƁƾź ȳƾſ
.Njƶƶɨ ɬƵſ ɬſƾƃǥƄƪǨ ȚȤ Ǟƶž ȤȢ ȢǞűǞž ɞƾƀ ǝƶɭǎǬ ƾƀǍǦǨƾǩ ǝƵƀ
ȚȤ ƾƷſȕ ȴȚǞů ǠƵſ ƾžȚ NjſǞŵ Ǡž Ǎƀƾŷ LCD ȤȢ ƾƀǞƶž ȆNjƶŵƾŮ ǝƄŵȚNjſ ȢǞűȶ ȴƾƃƸƄƪǨ ǍǬȚ
.ȢǍż țƾƈƄſȚ
81
.NjƸƶż ǛƸƮƶů ȚȤ ǁƶƁǍǨ ȸƾƀ ǠǮż ȢȚNjƯů ȸǞƶž ƿƸůǍů ǜƁNjŮ ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ Ǟƶž ǝƵżȢ .1
.ȢǞŵ Ǡž Ǎƀƾŷ PictBridge
ɞNjƶŮ ǝƇƱǧ :
ɧǥůƾžǞůȚ
ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ȸƾƀ ǝƵżȢ ȥȚ [ǍƁȶƾƫů]ȸǞƶž țƾƈƄſȚ ȸȚǍŮ .2
ȬǞſ :
ɧǥůƾžǞůȚ
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ ǝƵżȢ ȶ NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ
ǁǥƱǥɨ :
ɧǥůƾžǞůȚ
ȸƾƀ ǝƵżȢ ȥȚ ǍƮſ ȢȤǞž ǠŸǍź ȸǞƶž țƾƈƄſȚ ȸȚǍŮ .3
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
.NjƸƀȢ ȤƾƪźOK ǝƵżȢ ȶ NjƶƸż ȵȢƾƱƄŴȚ ǜƸƁƾǨ /ǽƾŮ
ǜƸƁƾǨ ǁƵƉŻ ȤȢ ǝż ȤǞƭſƾƵƀ .Njƃƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ [Ǎɭȶƾƫů ɬžƾƵů] ƾƁ [ǏɳŸ ɧɭ] ȸƾƀ ǠǮż ȢȚNjƯů ȴȕ ȤȢ NjƸſȚǞů Ǡž ǝż ȢǞŵ Ǡž Ǎƀƾŷ ȸȚ ǝƇƱǧ ǙƁ ǁŴȚ ȵNjžȕ
.NjƸƶż ǜƸƸƯů ȚȤ ǁƶƁǍǨ
Ǎɭȶƾƫů :
1
ȢȚNjƯů
0
ǛǥƮƶů
[ǁŴȚ ȵNjŵ țƾƈƄſȚ [Ǎɭȶƾƫů ɬžƾƵů] ǠƄŻȶ]
ȢȚNjƯů
ǛǥƮƶů
[ǁŴȚ ȵNjŵ țƾƈƄſȚ [ǏɳŸ ɧɭ] ǠƄŻȶ]
.NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ ȥȚ ƾƷƄƶƁǍǨ ȢȚNjƯů țƾƈƄſȚ ȸȚǍŮ /Ǵǩ ǝƵżȢ ȥȚ ǍǦƁȢ ǏƳŸ țƾƈƄſȚ ȸȚǍŮ :[ǁŴȚ ȵNjŵ țƾƈƄſȚ (ǏƳŸ ǙƁ) ǠƄŻȶ] țƾƈƄſȚ ȥȚ ǏǨ .NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ ǁŴȚȤ
ȚȤ ǍǦƁȢ ǏƳŸ ȸƾƷƄƶƁǍǨ ȢȚNjƯů ȆǍǦƁȢ ǏƳŸ
NjƸƶż țƾƈƄſȚ ǎƸſ
.ȢǞŵ ȵǍƸųȣ ƾů NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ OK ǝƵżȢ ȆƾƷƄƶƁǍǨ ȢȚNjƯů ǜƸƸƯů ȥȚ ǏǨ .NjƁȢǍǬȥƾŮ Ǟƶž ǝŮ ƾƷƄƶƁǍǨ ȢȚNjƯů ǛƸƮƶů ȴȶNjŮ ƾů NjƸƶż ȯnjŲ ȚȤ Ǎůƾŵ ǝƵżȢ .Njŵ NjƶƀȚǞų Ɂƾǩ Ǎɭȶƾƫů ȶ NjǥƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ( Î ) ǐƈǨ ǁŽƾŲ ǝƵɨȢ .4
ǛƷž ȝƾɳſ
ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů : PictBridge
!Njǥƶɨ ǁɭƾŸȤ ȚȤ Ǎɭȥ ɬŶƾǥƄŲȚ ȢȤȚǞž ƾƵƄŲ
ȵƾǦƄŴȢ ǜɭȚ ȥȚ ǚɭȣ ɞƾƀ ȴƾɳž ȤȢ .ǁŴǽƾŮ ǁŻȢ ƾŮ ɬɳǥſȶǍƄɳŽȚ ȝƾƯƭŻ ɞȚȤȚȢ ȵƾǦƄŴȢ ǜɭȚ .Njǥƶɳſ ɞȤȚNjƷǦſ ƾɭ ȵȢƾƱƄŴȚ
.Njƶɨ ɬž ȚǍűȚ ȚȤ ǍŮȤƾɨ ǓŴǞů ǝƄźƾɭ Ǎǥǥưů ȝƾƵǥƮƶů
.NjƶƄƉƀ ɬƄŮǞŶȤ ȶ ɬɭƾžȢ NjɭNjŵ ȝȚǍǥǥưů ȩǍƯž ȤȢ ǝɨ ɬɭƾƀ ȴƾɳž .NjƶƄƉƀ ɛƾų ȶ ȢǍǬ ȩǍƯž ȤȢ ǝɨ ɬɭƾƀ ȴƾɳž ȤȢ ǝǥƴƲſ ǝƴǥŴȶ ǚųȚȢ ƾɭ NjƶƄƉƀ țƾƄźȕ ǛǥƲƄƉž ǐŮƾů ȩǍƯž ȤȢ ǝɨ ɬɭƾƀ ȴƾɳž .ȳǍǬ ɞȚǞƀ
.NjɭNjŵ ȧȥǍŽ ƾɭ ɞǞŻ ɬƉǥŶƾƶưž ȴȚNjǥž ɞȚȤȚȢ ɞƾƀ ȴƾɳž .ȲƾƯƄŵȚ ǚŮƾŻ ȢȚǞž ƾɭ ȵǍƆƱƶž ȢȚǞž ɞȚȤȚȢ ɞƾƀ ȴƾɳž ɞƾžȢ Ȇ(NjǥŮ NjǤ ȶ ǜǥŽƾƄƱſ ǚƅž) ɬɭƾǥƵǥŵ ȢȚǞž Ȇɛƾų ȶ ȢǍǬ ɞȚȤȚȢ ɞƾƀ ȴƾɳž ȤȢ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ɬƵſ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ɬſǽǞŶ ȝNjž ɞȚǍŮ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ .NjǥƀNjſ ȤȚǍŻ ǽƾŮ ǁŮǞŶȤ ƾɭ ǽƾŮ
.NjɭNjƶƃŮ ǛɳƇž ȚȤ ǝƃƯű țȤȢ ȶ ȵȢȚȢ ȤȚǍŻ ǝƃƯű ɧɭ ȤȢ ƾɳǥƴǥŴ Ȳɉ ȵȚǍƵƷŮ ȚǍſȕ ȆNjǥƶɨ
ȸǞƶž ƿů ȶ NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǜƸƁƾǨ/ǽƾŮ ǝƵżȢ .1
ǝƵżȢ ǏǮŴ .NjƸƶż țƾƈƄſȚ ȚȤ [ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů]
ȵȤƾŮȶȢ ǛǥƮƶů :
Ǎǥų
.NjƸƀȢ Ȥƾƪź ȚȤ ǁŴȚȤ
Ǎǥų
ɬƴŮ
ǝƵżȢ ȥȚ ǍƮſ ȢȤǞž ǠŸǍź ȸǞƶž ȧȥȤȚ țƾƈƄſȚ ȸȚǍŮ .2
Ȥƾƪź OK ǝƵżȢ ȶ NjƸƶż ȵȢƾƱƄŴȚ ǜƸƁƾǨ /ǽƾŮ ȸƾƀ
ǁƪǬȥƾŮ
ǛǥƮƶů
.NjƸƀȢ
.ȢǞŵ Ǡž ǛǥƮƶů ȚȢNjƆž ǍƁǞƫů ȶ ǁƶƁǍǨ ȝƾƵƸƮƶů ǠžƾƵů : ȢǞŵ țƾƈƄſȚ [ɬƴŮ] ǍǬȚ
.NjſǞŵ ǠƵſ ǛǥƮƶů ȚȢNjƆž ȝƾƵƸƮƶů : ȢǞŵ țƾƈƄſȚ [Ǎǥų] ǍǬȚ
NJɭȤƾů :
ɧǥůƾžǞůȚ
ǚɭƾź ȳƾſ :
ɧǥůƾžǞůȚ
ȥȚ ǠƀƾǬȕ ȸȚǍŮ .ǁŴȚ ȝȶƾƱƄž ȵNjƶƶż NjƸŽǞů ȶ Ɂƾǩ ǝŮ ǝűǞů ƾŮ ǁƶƁǍǨ ǛƸƮƶů ǐƸǨ Ä
Ǡž ǝǣȚȤȚ ƾƵŵ ǝŮ ǍƄƶɭǍǨ ȵȚǍƵƀ ǝż ȴȚǍŮȤƾż ȸƾƵƶƀȚȤ ǝŮ ȢǞų ǍƄƶɭǍǨ ȝƾƵƸƮƶů ǐƸǨ
.NjƸƁƾžǍź ǝƯűȚǍž ȢǞŵ
.ȢȤȚnjǦŮ ǍǥŰƾů ǜǥŮȤȶȢ ȢǍɳƴƵŸ ȤȢ NjſȚǞů ɬž ǜŵ ȤȢ ǜŵ ǝɨ ɬɭƾƀ ȴƾɳž ǍǦɭȢ ƾɭ ȆȴȚȶȤ ǜŵ ƾŮ ƾɭȤȢ Ȥƾƶɨ ȆǚŲȚǞŴ ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ .Njǥƶɨ ɞǍǥǬǞƴű ǜǥŮȤȶȢ ǝŮ ǜŵ ȢȶȤȶ ȥȚ ȆNjǥƶɨ ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ ǁŴȚ Ȣƾɭȥ ȴȕ
.NjɭƾƵſ ȵȢƾƱƄŴȚ ǚŮƾŻ ǍǥŹ ǝƪǥƵƀ ɞȚǍŮ ȚǍſȕ ƾɭ ȢȤȚnjǦŮ ǍǥŰƾů ǜǥŮȤȶȢ ȢǍɳƴƵŸ ȤȢ NjſȚǞů ɬž ǜŵ ǜƸŮȤȶȢ ɞǍƸǬȤƾɳŮ .NjƸƶɨ ɞȤȚȢȢǞų NjƁNjŵ ɞƾƀ ȧȥǍŽ ƾƁ ȝƾŮǍǤ ȩǍƯž ȤȢ ȴȕ ȴȢȚȢ ȤȚǍŻ ƾƁ ǜƸŮȤȶȢ ǜƄųȚNjſȚ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ .Njǥƶɨ ǁƮźƾƇž ǝŮǍǤ ǍŮȚǍŮ ȤȢ LCD ɆȤǎŮ ǍǦƪɭƾƵſ ȥȚ ȆǞŻƾǩ Ȇǜŵ ȴǞǰƵƀ ɬɭƾǥŵȚ ǝɨ NjɭȤƾǮƉŮ ǍŶƾƈŮ .NjǥƀȢ ȤȚǍŻ ǝƮƱƇž ȤȢ ȚǍſȕ ȆNjǥƶɨ ɬƵſ
.NjſȥȚNjƶǥŮ Ǔų ǜǥŮȤȶȢ ɞȶȤ NjƶſȚǞů ɬž ɬƄŲȚǍŮ ǝɳŴ ȶ ǝƪǥŵ
.Njǥƶɨ ǎǥƀǍǨ ȧǾź ƾɭ ǎƶŽ ȴȢǍɨ ȢȶNjƉž ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȳƾǦƶƀ ȤȢ ƾŮ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ ȆɬǦƄźǍǬ ȰǍŮ ȥȚ ɞǍƸǬǞƴű ȤǞƮƶž ǝŮ .ǁƉǥſ țȕ NjǤ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ .NjǥɭƾƵſ ɞȤȚȢȢǞų Ǐǥų ɞƾƀ ǁŴȢ
ȥȚ ȆNjǥƶɨ ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ ǍƈƄŴȚ ƾɭ ǚŲƾŴ Ȥƾƶɨ ǚƅž țǞŶǍž ɞƾƀ ȴƾɳž ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ǍǬȚ ǜǥŮȤȶȢ ȢǍɳƴƵŸ ȤȢ NjſȚǞů ɬž țȕ ȶ ǜŵ .Njǥƶɨ ɞȤȚȢȢǞų ǜǥŮȤȶȢ ǚųȚȢ ǝŮ ǜŵ ƾɭ țȕ ȢȶȤȶ
.Njƶɨ ȢȤȚȶ ȴȕ ǝŮ ȴȚǍƃű ǚŮƾŻ ǍǥŹ ƿǥŴȕ ƾɭ ȢȤȚnjǦŮ ǍǥŰƾů
82
ǛƷž ȝƾɳſ
.ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ɞȤȚNjƷǦſ ȶ ǁƃŻȚǍž ȵȥƾưž ȥȚ ǝǥƷů ǚŮƾŻ) ȳǍſ ȦǍŮ ɧɭ ȥȚ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ȝƾƯƭŻ ȶ ǎƶŽ ȴȢǍɨ ǎǥƵů ɞȚǍŮ ȲǞƴƇž ȶ njŹƾɨ ȥȚ NjǥſȚǞů ɬž ȆȢǞŮ ȵNjɭƾź ɬŮ ǍǬȚ .Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬžȚȤȕ ǝŮ (ɬŴƾɳŸ
.Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǎƶŽ ȴȢǍɨ ǎǥƵů ȨǞƫƈž
ȲǾŲ ȢȚǞž ƾŮ ȦƾƵů ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ NjɭȤȚnjǦſ .Njǥƶɨ ǎǥƵů ȳǍſ ǝǩȤƾǨ ɧɭ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ǝſNjŮ
ƿǥŴȕ ǜǥŮȤȶȢ ǝſNjŮ ǝŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ȢȚǞž ǜɭȚ .ȢǍǥǬ ȤȚǍŻ ȵǍǥŹ ȶ Ǎƶǥů Ȇǐɨ ȵǍƪŲ ȆȴǎƶŮ ǚƅž
ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ǜǥŮȤȶȢ ljǥƇǧƾſ ɞǍǥǬȤƾɳŮ .NjſȤȚnjǦŮ ǍǥŰƾů ȴȕ ɬɭȚȤƾɨ ɞȶȤ ȶ ȵȢǍɨ ȢȤȚȶ
ȥȚ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ȶ ȵȢǞƵſ ɞǍǥǬǞƴű ƿǥŴȕ ȥȶǍŮ ȥȚ .ȢǞŵ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ǝŮ ƿǥŴȕ ȥȶǍŮ
.NjǥƀȢ ȤȚǍŻ ȢǞų ǝƮƱƇž ȤȢ ȚǍſȕ Njǥƶɨ ɬƵſ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŮȤȶȢ
.Njǥƶɨ ȢƾƆɭȚ Ǎǥǥưů ȴȕ ȤȢ ƾɭ ȵȢǍɨ ȥƾŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȝƾƯƭŻ Njǥƶɳſ ɬƯŴ ȵƾǦǰǥƀ .ȢǞŵ ǜǥŮȤȶȢ ȧǾź ȴNjŵ ȲƾƯź ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ǜɨƾŴ ǝƄǥƉɭǍƄɳŽȚ ȆȨƾų ǓɭȚǍŵ ɬųǍŮ ȤȢ .ȢǞŵ ɬƵſ țǞƉƇž ǑƲſ ȶ ǝƄŵȚNjſ ǜǥŮȤȶȢ ɞȚǍŮ ɞȤǍǤ ǍžȚ ǜɭȚ
.ȢȤȚnjǦŮ ǍǥŰƾů ƾƀ ȵȢȚȢ ȲƾƲƄſȚ ɞȶȤ ǜɨƾŴ ǝƄǥƉɭǍƄɳŽȚǁŴȚ ǜɳƵž Ȇƾƀ ǏɳŸ ȢǞƴǨȕ ƾɭ ȢǞƴſȶȚȢ ȳƾǦƶƀ ǚƫƄž ȵȤƾŮȶȢ ȶ ȚNjű ǍǦɭȢ ȤƾŮ ȚȤ USB ǚŮƾɨ Ȇƾƀ ȵȢȚȢ ȲƾƲƄſȚ ǝŮ ȵȤƾŮȶȢ ȳȚNjŻȚ ȥȚ ǐǥǨ ǁŽƾŲ ǜɭȚ ȤȢ
.Njǥƶɨ
.NjƸƶż ǠŴȤǍŮ ȚȤ ǜƸŮȤȶȢ ǁƸƯǤȶ NjƁƾŮ ȆǍƱŴ ǝŮ ȳȚNjŻȚ ȥȚ ǚƃŻ ƾƁ ȶ ǛƷž ȝƾŻƾƱůȚ ȥȚ ǐƸǨ ɉȤƾŵ ɞǍůƾŮ ɧɭ ƾƵƄŲ ȶ Njƶɨ ɬž Ȥƾɨ ǁŴȤȢ NjɭǞŵ ǜƂƵƭž ƾů NjɭǍǥǦŮ ǏɳŸ ɧɭ ǜǥŮȤȶȢ ƾŮ .NjǥŵƾŮ ǝƄŵȚȢ ȢǞų ƾŮ ɬɨNjɭ ȵNjŵ
.ǁŵȚȢ NjƀȚǞƈſ ǜǥŮȤȶȢ ɬƶź ǑƲſ ȲƾƃŻ ȤȢ ɬƄǥŽǞƂƉž Ƕǥƀ ƩſǞƉžƾŴ ǁɨǍŵ ȆȤƾɨȢǞų ȤǞŶ ǝŮ ɞǍůƾŮ ǝǥƴƈů ƾŮ ȆȢǞƪſ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬſǽǞŶ ɞȚ ȵȤȶȢ ɞȚǍŮ ȲƾƄǥƆɭȢ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ǍǬȚ ȶ NJɭȤƾů ȆǓƃǤ ȥȚ ǚƃŻ ȆǁŽƾŲ ǜɭȚ ȤȢ .NjſȢǍǬ ɬž ȥƾŮ ȩǍź ǐǥǨ ȝƾƵǥƮƶů ǝŮ ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů
.Njǥƶɨ ǛǥƮƶů ȵȤƾŮȶȢ ȚȤ ǁŸƾŴ
83
.Njƶɨ ȢƾƆɭȚ ǚɳƪž NjſȚǞů ɬž Ȣƾɭȥ ɬƴǥų ɞƾžȢ ǜɳƵž ȆNjɭǍƃŮ ɬűǍŵ ȶ ȳǍǬ ȴƾɳž ɧɭ ǝŮ ȢǍŴ ȴƾɳž ɧɭ ȥȚ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ ȆNjǥƀȢ ɬž ɬŽƾƵƄŲȚ ǜǥƶǩ ǍǬȚ .ȢǞŵ ǕƵű țȕ ȤƾƈŮ ǜǥŮȤȶȢ ɬɳɭǍƄɳŽȚ ɞƾƀȤȚNjž ɞȶȤ ǁŴȚ
.ȢǞŵ Ǎǥƈƃů ȵNjŵ ǕƵű țȕ ȤƾƈŮ ƾů Njǥƶɨ Ǎƃǧ ǁŸƾŴ ɧɭ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ ǐǥǨ
ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȆȢƾƄźȚ ɬŻƾƱůȚ ǜǥƶǩ ǍǬȚ .ȢǞŵ ǕƵű ǎǥſ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ ǁŴȚ ǜɳƵž țȕ ȤƾƈŮ
.ȢǞŵ Ǎǥƈƃů țȕ ȤƾƈŮ ƾů Njǥƶɨ Ǎƃǧ .Njǥƶɨ ȟȤƾų ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȶ ȵȢǍɨ ȧǞžƾų
ǎƶŽ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȤȢ ȪƾǥƄŲȚ ȶ ƩſȤ ȴNjɭǍǨ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ȆȢǍǥǦŮ ȤȚǍŻ țƾƄźȕ ǛǥƲƄƉž ǐŮƾů ȩǍƯž ȤȢ ǎƶŽ ǍǬȚ .ȢǞŵ ǍɭǞƫů ȤǞƉƶŴ ƿɭǍƈů
.Njǥƶɨ ɞȤȚȢȢǞų ǎƶŽ ljƭŴ ɞȶȤ ɬűȤƾų șƾǥŵȚ ƾɭ ǁƪǦſȚ ǍŰȚ ȴȢƾƄźȚ ȥȚ ȰƾƱůȚ ɬɳɭǍƄɳŽȚ ǝǥƴƈů ǁŴȚ ǜɳƵž ȆȢǞƪſ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬſǽǞŶ ȝNjž ɞȚǍŮ ǜǥŮȤȶȢ ǍǬȚ ǍƄƷŮ ȆNjǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ NjɭȤȚNjſ NjƫŻ ɬſǽǞŶ ȝNjž ɞȚǍŮ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ .NjƄźƾǥŮ
.NjǥɭƾƵſ ȟȤƾų ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȶ ɞǍůƾŮ ǁŴȚ
ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȥȚ ǁƮźƾƇž ɞȚǍŮ ȆȢǞŵ ɬɳɭǍƄɳŽȚ ǚųȚNjů ȤƾǩȢ ǜǥŮȤȶȢ ǍǬȚ .ȢǞŵ ɬž ȧǞžƾų
ȤȚNjƪƀ ǍǦſƾƪſ
ǛƷž ȝƾɳſ
ȢǞŵ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ ȆLCD ǍǦƪɭƾƵſ ɞȶȤ ȤȚNjƪƀ ȬǞſ Njƶǩ ǁŴȚ ǜɳƵž
ɬſƾƷǬƾſ ǝŮǍǤ ƾžȚ ȆȢǞŵ ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ ȵȢǍƪź ǝƪǥŵ ȥȚ ǜǥŮȤȶȢ LCD ǐɭƾƵſ ǝƇƱǧ ȤȢ ȚȤ ȴȕ ǜǥŮȤȶȢ ǝƪǥŵ ȤȢ ɛǍů ȥȶǍŮ ȝȤǞǧ ȤȢ .NjſƾŴǍŮ ƿǥŴȕ ȴȕ ǝƪǥŵ ǝŮ NjſȚǞů ɬž ǛɳƇž
.NjǥſǎŮ ǝžNjǧ ȴƾůȢǞų ǝŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ȚǍɭȥ ȆNjǥƶɳſ ǏƵŽ
[ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞƾƭų]
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞƾƭų .Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȵȤƾŮȶȢ ȶ ȧǞžƾų ȚȤ ǜǥŮȤȶȢo
.Njǥƶɨ ȢȤȚȶ ȵȤƾŮȶȢ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨo
(48 Ȩ) .Njǥƶɨ ǁžǍź ȶ ȵȢǍɨ ȢȤȚȶ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨo
[ǁŴȚ ȵNjŵ ǚƱŻ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ]
ȢǞŵ ɬž ǚƱŻ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǝŮ ȚȤ ȝƾŸǾŶȚ ȴNjŵ ǝƄŵǞſ ǍŮȚǍŮ ȤȢ ǁƮźƾƇž ǶǥɭǞŴ : SD/SDHC ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨo
.NjǥƀȢ Ȥƾƪź ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞǽƾŮ ǁƵŴ
[ǁŴȚ ǍǨ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ]
.ǁŴȚ ǚžƾż ǠƴųȚȢ ǝƮźƾŲ ƾƁ ǝƮźƾŲ ȝȤƾż .NjƸƶż ȢȤȚȶ NjƁNjű ǝƮźƾŲ ȝȤƾżo
.NjƸƶż ȯnjŲ ȚȤ ȸȤȶǍǤǍƸŹ ȸǍƁǞƫů ȸƾƷƴƁƾźo
[ǁƉǥſ ȢǞűǞž ɞǍɭǞƫů ǚɭƾź Ƕǥƀ]
ǁŴȚ ȵNjƪſ ȵǍǥųȣ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ ɞǍɭǞƫů Ƕǥƀ •
.NjɭǍǥǦŮ ǏɳŸo
.ǁŴȚ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ ȴȕ ɞȶȤ ǏɳŸ ǝɨ Njǥƶɨ ȢȤȚȶ ȚȤ ɞȚ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨo
[ǚɭƾź ɞƾƭų]
ǚɭƾź ɞƾƭų •
.Njǥƶɨ ȯnjŲ ȚȤ ȢȚǍɭȚ ɞȚȤȚȢ ǚɭƾźo
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞƾƭų •
.NjɭǍǥǦŮ ȦƾƵů ǜǥŮȤȶȢ ȝƾžNjų ǎɨȚǍž ƾŮo
[ǁŴȚ ǗǥƯǤ ɞǍůƾŮ]
ǁŴȚ ǗǥƯǤ ɞǍůƾŮ •
.Njǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ȚȤ ǚžƾɨ ɉȤƾŵ ƾŮ ɞǍůƾŮo
84
ȝƾžNjų ǎɨȚǍž ƾŮ ȦƾƢ ȥȚ ǐǥǨ
ȢǍǥǬ ɬƵſ ǏɳŸ ǜǥŮȤȶȢ ȆȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ Ȥƾƪź Ǎůƾŵ ǝƵɨȢ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ
ǁŴȚ ǜǥɭƾǨ ǝƮźƾŲ ǁǥźǍŷ .Njǥƶɨ ȯnjŲ ȚȤ ɞȤȶǍǤ ǍǥŹ ǍɭǞƫů ɞƾƀ ǚɭƾźo
ǁŴȚ ȵNjƪſ ǁžǍź ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ (48 Ȩ) .Njǥƶɨ ǁžǍź ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨo
ǁŴȚ ȵNjŵ ǍǨ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǁǥźǍŷ .Njǥƶɨ ȢȤȚȶ NjɭNjű ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɧɭo
ȢǞŵ ɬž ǚƱŻ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ .Njǥƶɨ ȬǞűȤ [ǁŴȚ ȵNjŵ ǚƱŻ ȝȤƾɨ] ɞƾƭų ȳƾưǥǨ ǝŮo
ǁŴȚ ȧǞžƾų ǜǥŮȤȶȢ .Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢo
ǁŴȚ ȵNjŵ ȳƾƵů ɞǍŶƾŮ ɉȤƾŵ (14 Ȩ) .Njǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ȚȤ ǚžƾɨ ɉȤƾŵ ƾŮ ɞǍůƾŮo
.NjɭȚ ȵȢǞƵſ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ȵƾƃƄŵȚ ǁƷű ȤȢ ȚȤ ɞǍůƾŮ .Njǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ (- ,+) ƾƀ ƿƭŻ ǁžǾŸ ȦƾŴȚ ǍŮ ȚȤ ɞǍůƾŮo
NjƄźȚ ɬž Ȥƾɨ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȲƾŲ ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ
ȢƾƄźȚ Ȥƾɨ ȥȚ ɬƶź ǑƲſ ǚǥŽNjŮ ǜǥŮȤȶȢ .NjǥɭƾƵſ ǜŵȶȤ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȶ Njǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ȵȤƾŮȶȢ ȶ ȟȤƾų ȚȤ ɞǍůƾŮo
NjƶƄƉǥſ ljǤȚȶ Ǎɭȶƾƫů
ǁŴȚ ȵNjŵ ǝƄźǍǬ ǏɳŸ ȵɉǞŴ ȥȚ ɧɭȢǎſ ǝƴǧƾź ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ɞȚǍŮ ƿŴƾƶž ǁŽƾŲ ǛǥƮƶů ȴȶNjŮ .Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ɧɭȢǎſ ǝƴǧƾź ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ɞȚǍŮ ƿŴƾƶž ǁŽƾŲ ljǤȚȶ ǍɭǞƫů ǜƄźǍǬ ɞȚǍŮo
ǁŴȚ ȧǾź ȢǍŮ ȥȚ ǍůȤȶȢ ǝɨ ɞȚ ȵɉǞŴ ȥȚ ǏɳŸ ǜƄźǍǬ .Njǥƶɨ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȧǾź ȢǍŮ ǝŮ ǝűǞů ƾŮo
ǁŴȚ Ǘǥƅɨ ƾɭ ȤȚȢ ǝɳŽ ǎƶŽ .Njǥƶɨ ǎǥƵů ȚȤ ǎƶŽo
85
:NjƸƶż Ǚǩ ȚȤ ǍƁȥ ȢȤȚǞž ƾƱƭŽ
ȢǞŵ ɬƵſ ǜŵȶȤ ǜǥŮȤȶȢ
ǁŴȚ ǗǥƯǤ ɞǍůƾŮ •
(14 Ȩ) .Njǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ȚȤ ǚžƾɨ ɉȤƾŵ ƾŮ ɞǍůƾŮo
.NjɭȚ ȵȢǞƵſ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ȵƾƃƄŵȚ ǁƷű ȤȢ ȚȤ ɞǍůƾŮ •
.Njǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ (- ,+) ƾƀ ƿƭŻ ǁžǾŸ ȦƾŴȚ ǍŮ ȚȤ ɞǍůƾŮo
ȢȤȚNjſ ȤȚǍŻ ǜǥŮȤȶȢ ȤȢ ɉȤƾŵ ǚŮƾŻ ɞǍůƾŮ •
.Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȶ ȵȢǍɨ ȢȤȚȶ ȚȤ ɞǍůƾŮo
ȢǞŵ ɬž ȧǞžƾų ȵȢƾƱƄŴȚ ǜǥŲ ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ
ǁŴȚ ȵNjŵ ȳƾƵů ɞǍŶƾŮ ɉȤƾŵ •
.Njǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ȚȤ ǚžƾɨ ɉȤƾŵ ƾŮ ɞǍůƾŮo
ȢǞŵ ɬž ȧǞžƾų ɧǥůƾžǞůȚ ȝȤǞƫŮ ǜǥŮȤȶȢ •
.Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȵȤƾŮȶȢo
ǗŻǞƄž ǜǥŮȤȶȢ ȢǍɳƴƵŸ ȆǁŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ɞȚǍŮ ƿŴƾƶž ɬɭƾžȢ ȵȢȶNjƇž ȥȚ ȟȤƾų ǝɨ ǜǥɭƾǨ ɬɭƾžȢ ȤȢ •
.ȢǞŵ ɬž
ȶ NjſǞŵ ȳǍǬ ƾů NjɭȤȚnjǦŮ ȢǞų ƿǥű ȤȢ ȚȤ ɞǍůƾŮ ȶ ǜǥŮȤȶȢ .Njǥƶɨ ȟȤƾų ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ȚȤ ɞǍůƾŮo
.NjɭǍǥǦŮ ǏɳŸ ȶ ȵȢǍɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ȚȤ ɞǍůƾŮ ȆɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ȴƾžȥ ȥȚ ǐǥǨ ǁŴȤȢ ǏǮŴ
ȝƾžNjų ǎɨȚǍž ƾŮ ȦƾƢ ȥȚ ǐǥǨ
ȢǞŵ ɬƵſ ǐƈǨ ɬűȤƾų ǍǦƪɭƾƵſ ɞȶȤ ǍɭǞƫů
Njƶɨ ɬƵſ ǚƵŸ ȧǾź
ǁŴȚ ȵNjƪſ ǚƫƄž ǜǥŮȤȶȢ ǝŮ ɬƄŴȤȢ ǝŮ ɬűȤƾų ǍǦƪɭƾƵſ .Njǥƶɨ ɬŴȤǍŮ ȚȤ ȲƾƫůȚ ɞƾƀ ǚŮƾɨ o
ǁŴȚ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȤȢ ȵƾƃƄŵȚ ɞƾƀ ǚɭƾź .ǁŴȚ ȴȕ ȤȢ ǁŴȤȢ ɞƾƀ ǚɭƾź ǝɨ Njǥƶɨ ȢȤȚȶ ȚȤ ɞȚ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ o
ǁŴȚ ȵNjŵ țƾƈƄſȚ ȧǞžƾų ȧǾź ǁŽƾŲ .Njǥƶɨ ǞưŽ ȚȤ ȧǞžƾų ȧǾź ǁŽƾŲo
.ȢǞŵ ɬƵſ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ [ɬűȤƾų ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ] ǚɭƾź ȆǝſƾɭȚȤ ǍǬǞƆƄƉű ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȳƾǦƶƀ
ǁŴȚ ȵƾƃƄŵȚ ǚŮƾɨ ȲƾƫůȚ .Njǥƶɨ ɬŴȤǍŮ ȚȤ ȲƾƫůȚo
ǁŴȚ ȧǞžƾų ǜǥŮȤȶȢ .Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢo
ȆXP ȥȶNjƶɭȶ Ȇ2000 ȥȶNjƶɭȶ ȆȢȤȚǞž ȥȚ ɧɭ Ƕǥƀ ǚžƾŸ ǛƄƉǥŴ
ȚȤ USB ǝſƾɭȚȤ ǁŴȚ ǜɳƵž .ǁƉǥſ ǍůNjɭNjű ƾɭ Mac OS 10.3 / Vista ƾƄƉɭȶ ȥȶNjƶɭȶ
Njƶɳſ ɬſƾƃǥƄƪǨ
Njǥƶɨ ƿƫſ ȚȤ ǍůNjɭNjű ƾɭ Mac OS 10.3 / Vista ƾƄƉɭȶ ȥȶNjƶɭȶ ȆXP ȥȶNjƶɭȶ Ȇ2000 ȥȶNjƶɭȶo
.Njƶɨ ɬſƾƃǥƄƪǨ ȚȤ USB ƾů
Njƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ ȧǾź ȥȚ NjſȚǞů ɬƵſ ǝɨ ǁŴȚ ɬƄŽƾŲ ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ (27 Ȩ) .Njǥƶɨ ȬǞűȤ ȧǾź ǝŮ ȪǞŮǍž ǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢ ǝŮo
ǁŴȚ ȵƾƃƄŵȚ ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů
ȵȢǍɨ ȲƾƵŸȚ ȚȤ ȩǍź ǐǥǨ ȝƾƵǥƮƶů ǜǥŮȤȶȢ ƾɭ ȶ NjſȚ ȵNjŵ ǛǥƮƶů ȵƾƃƄŵȚ ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾů .ǁŴȚ
.Njǥƶɨ ǛǥƮƶů ȵȤƾŮȶȢ ȚȤ ǁŴȤȢ ǁŸƾŴ ȶ NJɭȤƾůo
Njƶƶɨ ɬƵſ ǚƵŸ ǜǥŮȤȶȢ ɞƾƀ ǝƵɨȢ
ǜǥŮȤȶȢ ɬƶź ǑƲſ .NjǥɭƾƵſ ǜŵȶȤ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȶ Njǥƶɨ ǜǥŮȤȶȢ ȢȤȚȶ ȵȤƾŮȶȢ ȶ ȟȤƾų ȚȤ ɞǍůƾŮo
ǁŴȚ ȵȢȚȢ ȡȤ ȝȤƾɨ ɞƾƭų ȆǁŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ȴȶȤȢ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǝɳǥŽƾŲ ȤȢ
.ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ ȴȕ ȤȢ ǝƭƲſ ƾɭ ȢǞŵ ɬƵſ ǜŵȶȤ ȝƾŻȶȚ ɬƀƾǬ LCD ǝƇƱǧ ȥȚ ɬƪƈŮ
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȵƾƃƄŵȚ ǁžǍź .Njǥƶɨ ǁžǍź ȵȤƾŮȶȢ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨo
ȤǞƭŮ ƾƷƴƉɳǥǨ ɬƬƯŮ ȆȢǞŵ ɬž ǝƄųƾŴ ǽƾŮ ǁŻȢ ɞɉǞŽǞƶɳů ƾŮ LCD ǝƇƱǧ Njƶǩ Ǎƀ .ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ ɬŮȕ ȶ NjǥƱŴ ȆǎžǍŻ ɞƾƀ ǝƭƲſ ȶ NjſǞŵ ɬƵſ ǜŵȶȤ ɬŻƾƱůȚ
.ȢǞŵ ɬƵſ țǞƉƇž ȵƾǦƄŴȢ ɬŮȚǍų ȶ ȢȤȚNjſ ɞǍǥŰƾů ǓƃǤ ǍɭǞƫů ǁǥƱǥɨ ȤȢ ȵNjɭNjǨ ǜɭȚ o
(DCF ǁžǍź ȥȚ ɬƭƈů) ȵƾƃƄŵȚ ǚɭƾź ȳƾſ .NjǥƀNjſ Ǎǥǥưů ȚȤ ǏɳŸ ǚɭƾź ȳƾſo
NjſǞŵ ɬƵſ ǐƈǨ Ǎɭȶƾƫů
.ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ LCD ǝƇƱǧ ȤȢ ɬƲźȚ Ǔų ȆɬſȚȤǞſ ȵɉǞŴ ȥȚ ǜƄźǍǬ ǏɳŸ ȳƾǦƶƀ
ȢȤȚȢ ȝȶƾƱů ǝƶƇǧ ɬƯŻȚȶ ƩſȤ ƾŮ ǍɭǞƫů ƩſȤ
ȆȵƾǥŴ ȆɞǍƄƉɨƾų ɬƲźȚ Ǔų ǁŴȚ ǜɳƵž ȆNjƶɨ ǍƪƄƶž ȢǞų ȥȚ ǜŵȶȤ ɞƾƀȤǞſ ȵɉǞŴ ǍǬȚ .ȢǞŵ Ǎƀƾŷ ɬſȚǞŹȤȚ ƾɭ ǎžǍŻ
ǜɭȚ .ȢȤȚNjſ ɞǍǥŰƾů ȵNjŵ ǓƃǤ ǍɭǞƫů ǁǥƱǥɨ ǍŮ ȶ ȢǞŵ ɬž ȵNjǥžƾſ ǝɳŽ ȵNjɭNjǨ ǜɭȚ o
.ȢǞŵ ɬƵſ țǞƉƇž ȵƾǦƄŴȢ ɬŮȚǍų ȵNjɭNjǨ
ǁŴȚ ȵƾƃƄŵȚ ǁɳźȚ ȝƾƵǥƮƶů ƾɭ ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů .Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ƿŴƾƶž ǁɳźȚ ȶ ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞůo
NjƶƄƉƀ ǜŵȶȤ ɞȢƾɭȥ NjŲ ƾů Ǎɭȶƾƫů
ǁŴȚ NjŲ ȥȚ ǐǥŮ ɬƀȢȤǞſ .Njǥƶɨ ǛǥƮƶů ȵȤƾŮȶȢ ȚȤ ɬƀȢȤǞſ ǚɭNjƯů o
86
ȝƾƫƈƪž
ȆǜɭȚ-ǚǥź ȧǾź ȆǛƪǩ ɞǎžǍŻ ǐƀƾɨ ȶ ȤƾɨȢǞų ȆȤƾɨȢǞų : ƾƀ ǁŽƾŲ ȆȧǞžƾų ȧǾź ȆǝƄƉƀȕ Ǎůƾŵ ǁŸǍŴ ƾŮ ȧǾź
Ǜƪǩ ɞǎžǍŻ ȠǾǧȚ
2.0m~0.5m : ǝƴů ,3.0m~0.4m : ȥƾŮ : ǝƶžȚȢ .ǝǥſƾŰ 4 ȢȶNjŲ : ȢNjƆž ɉȤƾŵ ȴƾžȥ -
ȧǾź
+ljǤȚȶ ȆljǤȚȶ ȆȲƾžǍſ ȆȳǍſ Ȇ+ȳǍſ-
ȠǞǤȶ
ɞȢƾŸ ȆǜƄƉǦƶů ȆL-ǁƶŴȤǞƴź ȤǞſ ȆH-ǁƶŴȤǞƴź ȤǞſ ȆɞǍŮȚ ȆȥȶȤ ȆɧǥůƾžǞůȚ -
ɞNjǥƱŴ ȴȥȚǞů
(ǁŸƾŴ 10 ǍƅɨȚNjŲ) ȚNjǧ ǓƃǤ (ǝǥſƾŰ 10 ǍƅɨȚNjŲ) ǁŮƾŰ ǍɭǞƫů ȤȢ ȚNjǧ ǝƮźƾŲ -
ȚNjǧ ǓƃǤ
(ǍŮȤƾɨ ǓŴǞů țƾƈƄſȚ ǚŮƾŻ) ȆȧǞžƾų Ȇȴƾžȥ ȶ NJɭȤƾů ȆNJɭȤƾů - ȴƾžȥ ȴȢǍɨ ǐƲſ
ǁŮƾŰ ǍɭǞƫů ǝžƾſǍŮ ȆNjƶƵŵǞƀ ɧǥůƾžǞůȚ : ƾƀ ǁŽƾŲ ŧ
ȤȢ ȵǍƷǩ ȥȚ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ ȆȵǍƷǩ ȥȚ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ : NjƶƵŵǞƀ ɧǥůƾžǞůȚ ŧ
Ȇǝƶǥžȥ ǏǨ ȤǞſ ƾŮ ȵǍƷǩ ȥȚ ɞȤȚȢǍŮ ǏɳŸ Ȇƿŵ Ȇƿŵ
ȆɧɭȢǎſ ǝƴǧƾź ȆNjǥƱŴ ȆȵǍƮƶž Ȇǝƶǥžȥ ǏǨ ȤǞſ
ɛǍƇƄž ȵɉǞŴ ȆǝɭƾǨ ǝŴ ȆɧɭȢǎſ ǝƴǧƾź ȥȚ ǜƄž
AEB ȆǁɨǍŲ ǁƃŰ ȆȳȶȚNjž Ȇɬɳů : ɞȤȚȢǍŮ ǍɭǞƫů ŧ
ǁɨǍŲ ǁƃŰ ȆǚŮȶȢ ȆǝǥſƾŰ 2 ȆǝǥſƾŰ 10 : ȤƾɨȢǞų ǍƵɭƾů ŧ
ɞȤȚȢǍŮ ǍɭǞƫů
CCD 1/2.33Ǝ :ȬǞſ - ǍɭǞƫů ȤǞƉƶŴ
ǚƉɳǥǨƾǦž 12.2 ƾƃɭǍƲů :ǍŰǞž ǚƉɳǥǨ ǚƉɳǥǨƾǦž 12.4 ƾƃɭǍƲů :ɬƴɨ ǚƉɳǥǨ -
ǍƄƵǥƴǥž SAMSUNG f= 18.9 ~ 6.3 ɞƾƀǎƶŽ :ɬſǞſƾɨ ǝƴǧƾź (ǍƄƵǥƴǥž 105 ~ 35 : ɞǍƄƵǥƴǥž 35 Ǜƴǥź ȲȢƾƯž)
F5.6(T) ~ F3.0(W) :ɬſǞſƾɨ ǝƴǧƾź ȵȤƾƵŵ 5.0X ~ 1.0X : ǁŮƾŰ ǍɭǞƫů ǁŽƾŲ ŧ : ȲƾƄƸƆƁȢ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ 10.2X ~ 1.0X : ǐƈǨ ǁŽƾŲ ŧ
(ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ ǝŮ ǝƄƉŮ)
(ǝƭƲſ 230000) TFT LCD ƩſȤ 2.7Ǝ -
LCD ǍǦƪɭƾƵſ
ɧǥůƾžǞůȚ ȦǞɨǞź TTL :ȬǞſ (ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů ȆȢǞų ȥȚ ɬŴƾɳŸ ȆǎɨǍž AF ȆǝſƾǬNjƶǩ AF)
ǝƶžȚȢ -
ȦǞɨǞź
ɧɭȢǎſǝƴǧƾź
80cm
~ 10cm
80cm
~ 50cm
ȲƾžǍſ
(W) NjɭȚȶ
ǁɭƾƷƶǥŮ ~ 80cm
Ȇ.ǝǥſƾŰ 1/1,500 ~ 8 : NjƶƵŵǞƀ ɧǥůƾžǞůȚ : ǁŸǍŴ .ǝǥſƾŰ 1/1,500 ~ 1 : ǝžƾſǍŮ
(.ǝǥſƾŰ 1/1,500 ~ 1/4 :ȳȶȚNjž ,AEB)
AE ǝžƾſǍŮ : ȲǍƄƶɨ ȵǍƷǩ Ǒǥƈƪů ȆɞȚ ǝƭƲſ ȆɞǎɨǍž ȆǝſƾǬNjƶǩ : ɞǍǥǬ ȵȥȚNjſȚ (1/3EV ǚŲȚǍž) ±2EV : ɬƀȢȤǞſ ȴȚǍƃű 3200 Ȇ1600 Ȇ800 Ȇ400 Ȇ200 Ȇ100 Ȇ80ȆɧǥůƾžǞůȚ : ISO ȲȢƾƯž (3M ȵȥȚNjſȚ ƾů țƾƈƄſȚ ǚŮƾŻ)
87
ǎƶŽ
(T) ǝƴů
Ǎůƾŵ
ɬƀȢ ȤǞſ
ȝƾƫƈƪž
( 1GB ȵȥȚNjſȚ) ǁǥźǍŷ -
Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ (ǝƲǥŻȢ 20 ǍƅɨȚNjŲ ȆȸȚǍŮ țƾƈƄſȚ ǚŮƾŻ ǓƃǤ ȴƾžȥ ȆǍŮȤƾż) ȚNjǧ ȴȶNjŮ ƾɭ ȶ ƾŮ ŧ
,(ǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 20) 592x800 : ȵȥȚNjſȚ ŧ
986 ȢȶNjŲ 548 ȢȶNjŲ 365 ȢȶNjŲ 246 ȢȶNjŲ 231 ȢȶNjŲ 196 ȢȶNjŲ 169 ȢȶNjŲ țǞųɬƴǥų
1095 ȢȶNjŲ 680 ȢȶNjŲ 493 ȢȶNjŲ 328 ȢȶNjŲ 308 ȢȶNjŲ 270 ȢȶNjŲ 240 ȢȶNjŲ țǞų
1232 ȢȶNjŲ 759 ȢȶNjŲ 705 ȢȶNjŲ 519 ȢȶNjŲ 481 ȢȶNjŲ 411 ȢȶNjŲ 365 ȢȶNjŲ
ȲƾžǍſ
ǍŮ ǁŴȚ ǜɳƵž ȶ ȵNjžȕ ǁŴNjŮ ƩſǞƉžƾŴ ǁɨǍŵ ȤȢ ȢȤȚNjſƾƄŴȚ ǁƇů ȳƾŻȤȚ ȶ ȢȚNjŸȚ ǜɭȚ Ä
.Njƶƶɨ Ǎǥǥưů ǜǥŮȤȶȢ ȝƾƵǥƮƶů ȶ ǍŮƾɨ ɞȤȚȢǍƃƉɳŸ ɞƾƀ ȧȶȤ ƿƉŲ
ǍɭǞƫů ȝƾǥǧǞƫų ǛǥƮƶů Ȇ ȸȤȚȢǍƃƉƳŸ ǙƃŴ ǍǦŮƾƈƄſȚ : ǁƳźȚ (ƩſȤ ȬƾƃŵȚ ȆǁŴȚǍƄƶɨ ȆȠǞǤȶ)
ǛǥƮƶů ,ȸȤȚȢǍƃƉƳŸ ǙƃŴ ǍǦŮƾƈƄſȚ ȆȴNjſƾųǍǩ ȆȵȥȚNjſȚ Ǎǥǥưů : ǜƁȶNjů ȆǛƪǩ ɞǎžǍŻ ljǥƇƫů ȆȝȤǞǧ ȧǞůȤ ȆACB) ǍɭǞƫů ȝƾǥǧǞƫų
(ǁɭȥȚȤƾǨ ȴȢȶǎźȚ ȆƩſȤ ȬƾƃŵȚ ȆǁŴȚǍƄƶɨ ȆɬɭƾƶŵȶȤ
ǁƳźȚ
ȆǛƴǥź Ǵǥƴɨ ȆɞNjɭǾŴȚ Njƶǩ ǐɭƾƵſ ȆThumbnails Ȇɬɳů ǏɳŸ :ȬǞſ NjƶƵŵǞƀ ȳǞƃŽȕ
ɬƲǥŴǞž ȶ ǁɳźȚ ȵȚǍƵƀ ǝŮ NjɭǾŴȚ ǐɭƾƵſ :ɞNjɭǾŴȚ Njƶǩ ǐɭƾƵſ Ä
ǍɭǞƫů ǐƈǨ
USB 2.0 : ȲƾƄǥƆɭȢ ɬűȶǍų ȵNjƶƶɨ ǚƫƄž -
ǏǥźǍƄƶɭȚ
ɧɭ : ȚNjǧ ɬűȶǍų (țƾƈƄſȚ ǚŮƾŻ ǍŮȤƾɨ) NTSC, PAL : ǞɭNjɭȶ ɬűȶǍų 44.2Vȵ: DC ȰǍŮ ɬűȶǍų ȵNjƶƶɨ ǚƫƄž : ɉȤƾŵ ǚŮƾŻ ɞǍůƾŮ .NjſȤȚȢ ɬǦƄƉŮ ȧȶǍź ǚƇž ǝŮ ȢǞűǞž ɞƾƀ ɞǍŶƾŮ Ä
(720mAh) 3.7V SLB-07A
ȶǍǥſ Ǖƃƶž
,(ǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 15 & ǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 30) 480x640
(ǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 15 & ǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 30) 240x320
ǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 15 ȆǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 20 ȆǝǥſƾŰ ȤȢ ǛɭǍź 30 : ǛƴƸź ǁƸƱƸɨ ŧ
ȧǞžƾų/ǜŵȶȤ ǁǥƴŮƾŻ ȆȚNjǧ ɬŮ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ȶ 3× ȲƾɳǥƄǨȚ ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ŧ
ȤȚNjǧ ǓƃǤ
ȆǓƃǤ ǜǥŲ ǗŻǞů ȆǛƴǥź ǍǥǬȧȥǍŽ : (ȵNjŵ ɞȥƾŴƾű) Ǜƴǥź ǐɭȚǍɭȶ ŧ
Ǜƴǥź ȴȢǍɨ ȵƾůǞɨ ȆǁŮƾŰ ǍɭǞƫů ǜƄźǍǬ
ȆǛƴǥź ȴȢǍɨ ȵƾůǞɨ ȆǁŮƾŰ ǍɭǞƫů
ƾɭNjž .ǠƄƁƾŮƾǦž 31 ƾƃƁǍƲů ȸȤǞƵž ǐƴź : ɬƴųȚȢ ǝƮźƾŲ ŧ
: (ɞȤƾǥƄųȚ) ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ŧ
(Njƶɨ ɬž ǜǥƵƬů ȚȤ 2GB ƾů) MMC ȝȤƾɨ
(Njƶɨ ɬž ǜǥƵƬů ȚȤ 4GB ƾů) SD ȝȤƾɨ
(Njƶɨ ɬž ǜǥƵƬů ȚȤ 8GB ƾů) SDHC ȝȤƾɨ
ǚɭƾź ǁžǍź PictBridge 1.0 ȆDPOF 1.1 ȆEXIF 2.21 ȆJPEG (DCF) : ǁŮƾŰ ǍɭǞƫů ŧ
AVI (MPEG-4) : Ǜƴǥź ŧ
WAV : ȚNjǧ ŧ
ǍɭǞƫů ȵȥȚNjſȚ 1024X
768
2048X
1536
2592X
1944
3264X
2448
3968X
2232
3984X
2656
ɞȤȚNjƷǦſ
4000X
3000
88
ȝƾƫƈƪž
(NjɭȚȶȥ ȯnjŲ) 16.6 X 55.7 X 94.2 (ǁžƾƈǤ ǚŻȚNjŲ) 14.2 X 55.7 X 94.2
(DxHxW) ȢƾƯŮȚ
(ȝȤƾɨ ȶ ƾƀ ɞǍŶƾŮ ȴȶNjŮ) 121.4g -
ȴȥȶ
40°C ~ 0 -
ȲǞƫƇž ǜɭȚ ȢǍɳƴƵŸ ɞȚǍŮ ƿŴƾƶž ɞƾžȢ
85% ~ 5
Adobe Reader Samsung Master
- ȲǞƫƇž ǜɭȚ ȢǍɳƴƵŸ ɞȚǍŮ ƿŴƾƶž ǁŮǞŶȤ ȴȚǎǥž
-
ȤȚǎźȚ ȳǍſ
.NjƶƄƉƀ ǍƸƸưů ǚŮƾŻ ɬƴƃŻ ȬǾŶȚ ȴȶNjŮ ƾƀ ɬǬǼɭȶ ǜɭȚ Ä
.NjƶŵƾŮ Ǡž ƾƷſȕ ǝŶǞŮǍž ȴƾɳŽƾž ɞƾƀ ɬɭȚȤȚȢ Ȕǎű ɞȤƾƆů ȝƾžǾŸ ɬžƾƵů Ä
89
ǛƄƉǥŴ ȝƾǥƬƄƲž
Macintosh ɞȚǍŮ
Ǎů NjɭNjű ƾɭ G3 Power Mac
Ǎů NjɭNjű ƾɭ Mac OS 10.3
256MB RAM ǚŻȚNjŲ
(ȢǞŵ ɬž ǝǥǧǞů 512MB)
ȢǞűǞž ɞƾƬź ȥȚ ǁɭƾŮƾǦž 110
ɧƉɭȢ ȢȤƾƀ
㪄㩷
ȥȶNjƶɭȶ ɞȚǍŮ
ȳǞǥƄƶǨ ȥȚ ǍƄƷŮ ȵNjſȥȚȢǍǨ ƾŮ ǝſƾɭȚȤ
500MHz III
ɬž ǝǥǧǞů 800MHz III ȳǞǥƄƶǨ) ȝƾƫƈƪž
.(ȢǞŵ
USB ȲƾƫůȚ
Vista/XP/2000 ȥȶNjƶɭȶ
256MB RAM ǚŻȚNjŲ
(ȢǞŵ ɬž ǝǥǧǞů 512MB)
ȢǞűǞž ɞƾƬź ȥȚ ǁɭƾŮƾǦž 250
ɧƉɭȢ ȢȤƾƀ
(ȢǞŵ ɬž ǝǥǧǞů ǁɭƾŮ ƾǦǥǬ 1)
ɬǦſȤ ǍǦƪɭƾƵſ ȆǚƉɳǥǨ 768x1024 ɬſƾƃǥƄƪǨȝƾƫƈƪž
ǁǥŮ 24 ɬǦſȤ ǍǦƪɭƾƵſ) ǁǥŮ16ȤȚǎźȚ ȳǍſ
Ȇ(ȢǞŵ ɬž ǝǥǧǞů
ȤȚǎźȚ ȳǍſ ȝƾƇǥǤǞů
.NjǥſȚǞƈŮ ǁŻȢ ƾŮ ȚȤ ƾƵƶƀȚȤ ǝȾ ǩǍƄźȢ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ ǐǥǨ ƾƱƭŽ
.NjŵƾŮ ɬž ȥȶNjƶɭȶ ɞȚǍŮ ǏɳŸ ǐɭȚǍɭȶ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ȶ ǜǥŮȤȶȢ ȤǞɭȚȤȢ ɧɭ ȵNjŵ ǝǣȚȤȚ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ȬǞƶƵž ɬƭɭȚǍŵ Ǎƀ ǁƇů ƾƷſȕ ȥȚ ɬɭƾƀ ǁƵƉŻ ƾɭ ȶ ƾƵƶƀȚȤ ǝǩǍƄźȢ ȶ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ǜɭȚ Ǎǥƅɳů .ǁŴȚ
.ǁŴȚ ǜǥŮȤȶȢ ȵȚǍƵƀ ǝŮ ȴȕ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ɞȚǍŮ ƾƷƶů ȤȚǎźȚ ȳǍſ ǜɭȚ ǁɭȚȤ ɬǮɨ ȲƾŲ ǜɭȚ ƾŮ .Njŵ NjƀȚǞų ǒɭǞƯů ƾɭ ȶ ǍǥƵƯů ƾƵŵ ǜǥŮȤȶȢ ȆǁųƾŴ ȤȢ ɬŽƾƵƄŲȚ ɞƾƭų ȝȤǞǧ ȤȢ ɬƄǥŽǞƂƉž ǝſǞǬ Ƕǥƀ ƿŴƾƶžƾſ ȵȢƾƱƄŴȚ ǝȾ ƆǥƄſ ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ ǝŮ ȵȢȤȚȶ ɞƾƀ ƿǥŴȕ ǍŮȚǍŮ ȤȢ ƾž
.ǛɭȤȚNjſ
ƾɭ ȶ NjſȚ ȵNjŵ ȤȚǞŴ (ǁɨǍŵ ǝſ ȶ) Ǒƈŵ ǓŴǞů ȴȕ ȝƾƯƭŻ ǝɨ ɬɭƾƀ ǝſƾɭȚȤ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ɬƵſ ƩſǞƉžƾŴ ǁſƾƵǤ ǚžƾŵ ȆNjƶƄƉǥſ ǝſƾųȤƾɨ ǁſƾƵǤ ȢȤǞž ǝɨ OS ƾɭ ȶ ǝſƾɭȚȤ
.ȢǞŵ
O/S ȶ ǝſƾɭȚȤ ȢȤǞž ȤȢ ǝǥŽȶȚ ȝƾŸǾŶȚ NjɭƾŮ ƾƵŵ ȆƾƵƶƀȚȤ ǝǩǍƄźȢ ǜɭȚ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ ǐǥǨ .NjǥŵƾŮ ǝƄŵȚȢ (ɬɭȚǍűȚ ɞƾƀ ǛƄƉǥŴ)
ǝƈƉſ ƾɭ DirectX 9.0c ǁźƾŴȶǍɳɭƾž
ȴȕ ǍůNjɭNjű
.ǁƉǥſ ȤƾǬȥƾŴ ɬƄǥŮ64- ɞƾƄƉɭȶ ȥȶNjƶɭȶ ȶ XP ȥȶNjƶɭȶ ƾŮ Ä
ǝſƾɭȚȤ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥȚ ɬŵƾſ ɞƾƷſƾɭȥ ȶ ƿɭƾƯž ȲƾƃŻȤȢ ȚȤ ɬƄǥŽǞƉž ǝſǞǬ Ƕǥƀ ƩſǞƉžƾŴ Ä
.ȢǍǥǬ ɬƵſ ȵNjƷŸǍŮ ȚȤ ȵNjŵɉƾƄſǞž ɞƾƀ ǝſƾɭȚȤ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ǝƴƵű ǜž ȥƾƆžǍǥŹ ɞƾƀ
90
ȤȚǎźȚ ȳǍſ ȵȤƾŮȤȢ
ǝǥſƾŰ 10 ƾů 5 ǜǥŮ ɧǥůƾžǞůȚ ǛǥƮƶů ǝžƾſǍŮ ɞȚǍűȚ ȆƾƵŵ ǝſƾɭȚȤ ɬɭƾſȚǞů ǝŮ ǝƄƉŮ ǞɭȚȤȢ ȤȢ ȶ ȚǍűȚ ȚȤ ȥȶNjƶɭȶ ǍǬǞƆƄƉű ȆNjƪſ Ǎƀƾŷ ǛɭǍź ǍǬȚ .Njƪɨ ɬž ȲǞŶ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ [Installer.exe] ǝƶɭǎǬ CD-ROM
CD-ROM ǞɭȚȤȢ ǚųȚȢ ȚȤ ǁŴȚ ȵNjŵ ǝǣȚȤȚ ǜǥŮȤȶȢ ȵȚǍƵƀ ǝɨ ɞȤȚǎźȚ ȳǍſ ɞȢ ɬŴ ǝɳſȕ ȥȚ ǏǨ
.ȢǞŵ ȥƾŮ ɧǥůƾžǞůȚ ȤǞƭŮ NjɭƾŮ Ǎɭȥ ȵȾ ǍƆƶǨ ȆNjǥƀȢ ɬž ȤȚǍŻ
ƾƵƶƀȚȤ ǝǩǍƄźȢ ǜɭȚ ȤȢ ȵNjŵ ȵȢȚȢ ȴƾƪſ Ǎɭȶƾƫů Ä
ǝƄźǍǬ ǍǦƪɭƾƵſ ɬƉǥƴǦſȚ ǝƈƉſ ȥȚ
.ǁŴȚ ȵNjŵ
ǍŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ǓŴǞů ȵNjŵ ǓƃǤ (MPEG-4) Ǜƴǥź ɞƾƷǮǥƴɨ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ǜɭȚ : XviD ɛNjɨ .Njƶɨ ɬž ǐƈǨ ǝſƾɭȚȤ ɧɭ ɞȶȤ
ƿƫſ ȚȤ XviD ɛNjɨ NjɭƾŮ ȆǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ǓŴǞů ȵNjŵ ǓƃǤ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ɧɭ ǐƈǨ ɞȚǍŮ
ǐƈǨ ƿŴƾƶž ȤǞŶ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ǓŴǞů ȵNjŵ ǓƃǤ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǝɳǥůȤǞǧ ȤȢ .Njǥƶɨ
.Njƶɨ ɬž Ȥƾɨ ȥȶNjƶɭȶ ƾŮ ƾƷƶů ȤȚǎźȚ ȳǍſ ǜɭȚ .Njǥƶɨ ƿƫſ ȚȤ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ǜɭȚ ȆȢǞŵ ɬƵſ
.ǁŴȚ ƾɭNjž ɬƄŽƾž ɞȤȚǎźȚ ȳǍſ ǚŲ ȵȚȤ ǜɭǍů ǚžƾɨ ǜɭȚ : Samsung Master ȆȵNjƀƾƪž ȆȢǞƴſȚȢ ȚȤ ȢǞų ɬŽƾƄǥƆɭȢ ɞƾƀ ǏɳŸ NjǥſȚǞů ɬž ȤȚǎźȚ ȳǍſ ǜɭȚ ɧƵɨ ƾŮ ƾƵŵ
.Njƶɨ ɬž Ȥƾɨ ȥȶNjƶɭȶ ƾŮ ƾƷƶů ȤȚǎźȚ ȳǍſ ǜɭȚ .Njǥƶɨ ȵǍǥųȣ ȶ ǐɭȚǍɭȶ
91
ȵƾǦƄŴȢ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ƿƫſ
Samsung Master ȆXviD ȆDirectX ǁŴȚ ȵNjŵ ȵȢȚȢ ȴƾƪſ ǍǦƪɭƾƵſ ȤȢ ǝɨ ɞȚ ǝƵɨȢ țƾƈƄſȚ ƾŮ .2
ƿƫſ DirectX ȆNjŵƾŮ ȵNjŵ ƿƫſ ƾƵŵ ǝſƾɭȚȤ ɞȶȤ DirectX ǍǥųȚ ǝȾ ƈƉſ ǍǬȚ .Njǥƶɨ ƿƫſ ȚȤ
.ȢǞŵ ɬƵſ
Ǎɭȶƾƫů ȆȤƾɨ ǜɭȚ ȳƾƆſȚ ȥȚ ǏǨ .Njǥƶɨ ƿƫſ ȚȤ ȴȕ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ȚNjƄŮȚ ȆǝſƾɭȚȤ ƾŮ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ɞȚǍŮ
ƾƷſȕ ǏɳŸ ǐɭȚǍɭȶ ɞƾƀ ǝžƾſǍŮ ɧƵɨ ƾŮ ȶ Njǥƶɨ ǚƲƄƶž ǝſƾɭȚȤ ǝŮ NjǥſȚǞů ɬž ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȤȢ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ
.Njǥƶɨ ǐɭȚǍɭȶ ȚȤ
.Njǥƶɨ ȬǞűȤ ƩſǞƉžƾŴ ǁɭƾŴ țȶ ǝŮ ǁſǍƄƶɭȚ ǘɭǍŶ ȥȚ NjǥſȚǞů ɬž ɬƉǥƴǦſȚ : http://www.samsungcamera.com
ɞȚ ȵǍɨ : http://www.samsungcamera.co.kr
.ȢǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ auto run ǛɭǍź .1
ɞǞƶž ɞȶȤ auto run ɞǞƶž ȤȢ
[Samsung Digital Camera Installer]
.Njǥƶɨ ɧǥƴɨ
92
ȵƾǦƄŴȢ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ƿƫſ
.Njǥƶɨ ƿƫſ ȚȤ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ȆǍǦƪɭƾƘ ɞȶȤ ǍŮ ȵNjŵ ȵȢȚȢ ǐɭƾƘ ǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢ ǘƃŶ .4
.Njǥƶɨ ƿƫſ ȚȤ XviD ɛNjɨ ȆǝſƾɭȚȤ ɞȶȤ ǍŮ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ǓŴǞů ȵNjŵ ǓƃǤ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǐƈǨ ɞȚǍŮ .3
ƾɭ ɬǮɨ ȚǍſȕ NjſȚǞů ɬž ɬƉɨǍƀ ȶ ȵNjŵ ǕɭȥǞů (GNU) ɬžǞƵŸ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥǞƆž ǘƃŶ XviD ɛNjɨ Ä
ɞǞŴ ȥȚ ɬſǾŸȚ ɞȶƾŲ ǝɨ ɞǍǦɭȢ ǁǥŽƾƯź ƾɭ ǝžƾſǍŮ Ǎƀ ȢȤǞž ȤȢ ȥǞƆž ǜɭȚ .NjƀȢ Ǎǥǥưů ƾɭ ȶ ȵȢǞƘ ǕɭȥǞů
ȰȚNjƫž ȆǁŴȚɬžǞƵŸ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥǞƆžǓɭȚǍŵ ǁƎȴȕǕɭȥǞůȴƾɳžȚ ǍŮɬƶƃžȴȕǁɭȚȤ ɬǮɨǘŲȵNjſȤȚȢ
.(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html) NjǥƶǥƃŮȚȤȥǞƆžȢƾƶŴȚȆǍƄƪǥŮȝƾŸǾŶȚƿƉɨɞȚǍŮ .ȢȤȚȢ
93
ǝſƾɭȚȤ ǁŽƾŲ ȬȶǍŵ
ȵƾǦƄŴȢ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ƿƫſ
ȧǞžƾų ȚȤ ȴȕ ȰǍŮ ǏǮŴ ȶ NjƸƶż ǚƫƄž ȢǞų ǍůǞƸǮžƾż ȤȢ USB ȝȤǞǨ ǝŮ ȚȤ USB ǚŮƾż ǍǬȚ
Ǡž ȆǁŽƾŲ ǜƁȚ ȤȢ .NjƁȕ Ǡž ȤȢ ‹‹ǍůǞƸǮžƾż ȲƾƫůȚ ǁŽƾŲ›› ǝŮ ȤƾżȢǞų ȤǞŶ ǝŮ ǜƸŮȤȶȢ ȆNjƸƶż
ȲƾƲƄſȚ ȢǞų Ǡƫƈŵ ǍůǞƸǮžƾż ǝŮ ȚȤ ȵNjŵ ȵǍƸųȣ ǍƁȶƾƫů USB ǚŮƾż ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ NjƸſȚǞů
.NjƸƀȢ
.NjƸƶż ǚǧȶ USB ǚŮƾż ǝŮ ǎƷƆž ǜƸŮȤȶȢ ǝŮ ȚȤ ȴȕ ǍůǞƸǮžƾż ȵȤƾŮȶȢ ǜƄųȚNjſȚ ȵȚȤ ȥȚ ǏǨ .5
.Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ .6
[Found New Hardware Wizard]
ȲƾƫůȚ ȸȚǍŮ ǜƸŮȤȶȢ ȝƾƵƸƮƶů NjƸƶż ǜŵȶȤ ȚȤ ǜƸŮȤȶȢ .1
.NjƸƶż ǚƫƄž Ǜƀ ǝŮ ȚȤ ǍůǞƸǮžƾż ȶ ǜƸŮȤȶȢ ȵNjŵ ǝƁnjưů USB ǚŮƾż ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ .2
ɬž ǚǧȶ ȴȕ ǝŮ ȶ ȵȢǍɨ ɬɭƾŴƾƶŵ ȚȤ ǝſƾɭȚȤ ȤƾɨȢǞų ȤǞƭŮ ǜǥŮȤȶȢ ȆȢǞŵ ǜŵȶȤ ǜǥŮȤȶȢ ɬƄŻȶ .3
.ȢǞŵ
.NjƀȢ ɬž Ǒǥƈƪů ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ǝſƾɭȚȤ ȶ ȢǞŵ ɬž ȥƾŮ
ƾɭ ȶ Windows XP ƾƵŵ ɬɭȚǍűȚ ǛƄƉǥŴ ǍǬȚ Ä
ȥƾŮ ǏɳŸ ȵNjƀƾƪž ǝžƾſǍŮ ɧɭ ȆNjŵƾŮ Vista
.Njŵ NjƀȚǞų
(52 .Ȩ) .Njǥƶɨ ǛǥƮƶů [ǝſƾɭȚȤ] ɞȶȤ ȚȤ [USB] ɞǞƶž ȆȢǞƃſ ǘźǞž ȤƾɨȢǞų ȲƾƫůȚ ǍǬȚ Ä
ǜƸŮȤȶȢ ǜƁȚ ȵȚǍƵƀ ǝŮ ǝż ȸȤȚǎźȚ ȳǍſ ȳȚȤ ȸȢ ǠŴ ȤȢ ǍŮȤƾż ȸƾƵƶƀȚȤ PDF ȱȤȚNjž .Njǥƶɨ ǞƆƄƉű ȚȤ PDF ȸƾƷƴƁƾź ȥȶNjƶƁȶ ǍǦŵȶƾż ƾŮ .ǁŴȚ ȵNjŵ ȵȢȤȶȕ ǁŴȚ
ǠŴ ǜƁȚ ȤȢ ǝż ȚȤ Adobe Reader NjƁƾŮ ȆNjſǞŵ ȥƾŮ PDF ȸƾƷƴƁƾź ǝƳſȕ ȥȚ ǚƃŻ
ǝžƾſǍŮ ȆȵNjŵ ǝɭȚȤȚ CD ȥȚ .NjƸƶż ƿƫſ ǁŴȚ ȵNjŵ ȵNjſƾƆƶǬ ȸȤȚǎźȚ ȳǍſ ȳȚȤ ȸȢ
Adobe ȆǁƉǥſ ȲƾƯź ǁſǍƄƶɭȚ ǝŮ ȲƾƫůȚ ǍǬȚ .Njǥƶɨ ƿƫſ ȚȤ Adobe Reader
.Njǥƶɨ ƿƫſ CD ɞȶȤ ɞȚǍűȚ ǚŮƾŻ ǚɭƾź ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȚȤ Reader
ǝƈƉſ ƾƁ 5.01 ȤȤǞƴǮƉżȚ ǁſǍƄƶƁȚ NjƁƾŮ Adobe Reader 6.0.1 ǁŴȤȢ ƿƫſ ȸȚǍŮ ȶ NjƸƁƾƵſ ǝƯűȚǍž www.microsoft.com Ǡſƾƪſ ǝŮ .ȢǍż ƿƫſ ȚȤ ȴȕ ǍůNjƁNjű
.NjƸƀȢ ƾƲůȤȚ ȚȤ ȤȤǞƴǮƉżȚ ǁſǍƄƶƁȚ
94
ǝſƾɭȚȤ ǁŽƾŲ ȬȶǍŵ
ȵNjŵ ȵǍǥųȣ Ǎɭȶƾƫů ȢǞƴſȚȢ ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ȲƾƫůȚ ȶ Njǥƶɨ ǚƲƄƶž ǝſƾɭȚȤ ɧƉɭȢ ȢȤƾƀ ǝŮ NjɭȤȚȢ ǜǥŮȤȶȢ ȤȢ ǝɨ ȚȤ ɬɭƾƀ ǏɳŸ NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ
.Njǥƶɨ ǐɭȚǍɭȶ ȚȤ ƾƷſȕ ǍɭǞƫů ǐɭȚǍɭȶ ɞƾƀȤȚǎźȚ ȳǍſ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ƾɭ ǝƄźǍǬ ǁƶɭǍǨ ƾƷſȕ ȥȚ
.Njǥƶɨ ǚǧȶ ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȵNjŵ ǝǣȚȤȚ USB ǚŮƾɨ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ .1
ȆȢǞų ǝſƾɭȚȤ ǍǦƪɭƾƵſ ǝƇƱǧ ɞȶȤ .2
ȤƾŮȶȢ ɞȶȤ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ [My computer]
Njǥƶɨ ɧǥƴɨ
[100SSCAM o DCIM o Removable Disk]
.Njƶɭȕ ɬž ȤȢ ǐɭƾƵſ ǝŮ ɞǍɭǞƫů ɞƾƀ ǚɭƾź
ɧǥƴɨ ȴȕ ɞȶȤ ȶ ȵȢǍɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ǏɳŸ ɧɭ .3
.Njǥƶɨ ǁŴȚȤ
95
.Njǥƶɨ ȬǞűȤ 97 ǝƇƱǧ ǝŮ : ǝſƾɭȚȤ ƾŮ ǜǥŮȤȶȢ ȲƾƫůȚ ǕƭŻ
.(ɬűȤƾų ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǜƄŵȚȢǍŮ)
ǝſƾɭȚȤ ǁŽƾŲ ȬȶǍŵ
ȚȤ ǝƮźƾŲ ȤȢ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ Ǎɭȶƾƫů NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ [Samsung Master] ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ƾƷſȕ ɞƾű ƾɭ ȶ ȵȢǍɨ ɬǮɨ ȚȤ ɞǍɭǞƫů ɞƾƀ ǚɭƾź NjǥſȚǞů ɬž ȶ NjǥƶǥƃŮ ǝſƾɭȚȤ ǝƇƱǧ ɞȶȤ
.NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ
ȤȢ ǏǮŴ ȶ ȵȢǍɨ ɬǮɨ ǝſƾɭȚȤ ɞȶȤ ȚȤ ƾƷſȕ ȆǍɭȶƾƫů ȴNjɭȢ ɞȚǍŮ Ǜǥƶɨ ɬž ȢƾƷƶƪǥǨ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ ȥȚ ǛǥƲƄƉž ȤǞƭŮ ƾƀ ǏɳŸ ȴȢǍɨ ȥƾŮ .Njǥƶɨ ǝƮŲǾž ǝſƾɭȚȤ
.ȢǞŵ ɬſƾƷǬƾſ ȲƾƫůȚ ǕƭŻ ǂŸƾŮ ǁŴȚ ǜɳƵž
ɬž ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ɞȶȤ ȆǁŴȚ ȵNjƪſ ǝƄźǍǬ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ ǓŴǞů ȚȤ ɬƴɭƾź ǝɨ ɬžƾǦƶƀ ɞǎǥǩ ȶ ȵNjŵ Ǎƀƾŷ LCD ǍǦƪɭƾƵſ ɞȶȤ ǐƈǨ ǁŽƾŲ ȤȢ [!ǚɭƾź ɞƾƭų] ȳƾưǥǨ ȆNjɭǎɭȤ
.ȢǞŵ ɬƵſ ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ Thumbnail ǁŽƾŲ ȤȢ
.ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ ȢȤȚNjſƾƄŴȚ ǍǥŹ ɞǞƶž ɧɭ .4
.Njǥƶɨ ɧǥƴɨ [Copy] ƾɭ [Cut]ɞǞƶž ɞȶȤ
.NjſǞŵ ɬž ȵNjɭǍŮ ɬŮƾƈƄſȚ ɞƾƀ ǚɭƾź : [Cut] .NjſǞŵ ɬž ɬǮɨ ɬŮƾƈƄſȚ ɞƾƀ ǚɭƾź : [Copy] -
.Njǥƶɨ ȥƾŮ NjɭǎɭǍŮ ȴȕ ȴȶȤȢ ȚȤ ǚɭƾź NjǥƀȚǞų ɬž ǝɨ ȚȤ ɞȚ ǝŵǞǨ .5
ɞǞƶž ɧɭ ȆNjǥƶɨ ǁŴȚȤ ɧǥƴɨ Ȧȶƾž ɞȶȤ .6
[Paste] ɞȶȤ .ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ ȢȤȚNjſƾƄŴȚ ǍǥŹ
.Njǥƶɨ ɧǥƴɨ
ǚƲƄƶž ƾƵŵ ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ȥȚ ǍɭǞƫů ǚɭƾź ɧɭ .7
.ȢǞŵ ɬž
96
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ȴȢǍɨ ȟȤƾų
ɬž ȥƾŮ [Safe to Remove Hardware] ȵǍƆƶǨ .5
.Njǥƶɨ ɧǥƴɨ [OK] ǝƵɨȢ ɞȶȤ .ȢǞŵ
.ȢǞŵ ɬž ȥƾŮ [Unplug or Eject Hardware] ȵǍƆƶǨ .6
ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ Ȇ Njǥƶɨ ɧǥƴɨ [Close] ǝƵɨȢ ɞȶȤ
.Njǥƶɨ ȟȤƾų NjǥſȚǞů ɬž ȚȤ ɬűȤƾų
Windows 2000/XP/Vista (NjƶŵƾŮ ȝȶƾƱƄž ǁŴȚ ȵNjŵ ȵȢȚȢ ȴƾƪſ ǝɨ ǝǰſȕ ƾŮ O/SȥȶNjƶɭȶ ǝŮ ǝƄƉŮ ǁŴȚ ǜɳƵž Ǎɭȶƾƫů)
.Njǥƶɨ ɬŴȤǍŮ ȚȤ ǝſƾɭȚȤ ȶ ǜǥŮȤȶȢ ǜǥŮ ǚɭƾź ȲƾƲƄſȚ .1
ȳƾƵů ȴȕ ȴȢȥ ɧƵƪǩ ƾů Njǥƶɨ Ǎƃǧ ƾƱƭŽ ȆNjſȥ ɬž ɧƵƪǩ ǜǥŮȤȶȢ ǁǥƯǤȶ Ǵžǽ ǍǬȚ
.NjſƾƵŮ ǜŵȶȤ ǁŮƾŰ ȤǞƭŮ Ǵžǽ ȶ ȢǞŵ
ȤȢ [Unplug or Eject Hardware] ȴǞɳɭȕ ɞȶȤ .2
.Njǥƶɨ ɧǥƴɨ ȤƾŮȶȢ task bar
.USB ǓŮȚȤ ǛǥŴ ȴȢǍɨ ȚNjű .7
[!ɧǥƴɨ ȤƾŮȶȢ]
ȥƾŮ [Unplug or Eject Hardware] ȵǍƆƶǨ .3
ȚȤ [USB Mass Storage Device] .ȢǞŵ ɬž
.Njǥƶɨ ɧǥƴɨ [Stop] ǝƵɨȢ ɞȶȤ ȶ ȵȢǍɨ țƾƈƄſȚ
ɬž ȥƾŮ [Stop a Hardware device] ȵǍƆƶǨ .4
ȚȤ [USB Mass Storage Device] .ȢǞŵ
.Njǥƶɨ ɧǥƴɨ [OK] ǝƵɨȢ ɞȶȤ ȶ ȵȢǍɨ țƾƈƄſȚ
97
Samsung Master
ɞȚǍŮ ǝŵǞǨ ɧɭ ȶ ȵȢǍɨ țƾƈƄſȚ NjƫƲž ɧɭ .4
.NjɭȥƾƉŮ ȵNjŵ ȢǞƴſȚȢ Ǎɭȶƾƫů ȵǍǥųȣ
NJɭȤƾů ƿǥůǍů ǝŮ NjſȚǞů ɬž ƾƀ ǝŵǞǨ ǛŴȚ .NjŵƾŮ
NjƀȚǞų ƾƵŵ țƾƈƄſȚ ǝŮ ƾƀ ǝŵǞǨ ǛŴȚ .Njŵ NjƶƀȚǞų ȢǞƴſȚȢ Ǎɭȶƾƫů ȶ ȢǞŮ
ȢǞƴſȚȢ Ǎɭȶƾƫů ȆǝŵǞǨ ɧɭ țƾƈƄſȚ ȥȚ ǏǨ .Njŵ NjƶƀȚǞų
.Njǥƶɨ ɧǥƴɨ [Next >] ǝƵɨȢ ɞȶȤ .5
ȴƾƪſ ǁŴȚȤ ǁƵŴ ǍɭǞƫů ȤȢ ǝɨ ɞȤǞƭſƾƵƀ .6
.Njŵ NjƀȚǞų ȥƾŮ ȵǍƆƶǨ ɧɭ ȆǁŴȚ ȵNjŵ ȵȢȚȢ
ǁƵƉŻ ɞȶȤ ɬŮƾƈƄſȚ ɞƾƀ ǝŵǞǨ NjƫƲž
.Njŵ NjƀȚǞų ȵȢȚȢ ȴƾƪſ ȵǍƆƶǨ ɬɭǽƾŮ
[Start] ǝƵɨȢ ɞȶȤ ȆǍɭȶƾƫů ȢǞƴſȚȢ ȬȶǍŵ ɞȚǍŮ
.Njǥɨ ɧǥƴɨ
ȵǍǥųȣ ȶ ǐɭȚǍɭȶ ȆȵNjƀƾƪž ȆȢǞƴſȚȢ ȚȤ ȢǞų ɞƾƀ Ǜƴǥź ȶ ƾƀ ǏɳŸ NjǥſȚǞů ɬž ȤȚǎźȚ ȳǍſ ǜɭȚ ɧƵɨ ƾŮ ƾƵŵ
.Njƶɨ ɬž Ȥƾɨ ȥȶNjƶɭȶ ƾŮ ƾƷƶů ȤȚǎźȚ ȳǍſ ǜɭȚ .Njǥƶɨ
o Samsung o Programs o Start] ! ȢǞŵ ȯnjŲ click ǝƵɨȢ ɞȶȤ ǝžƾſǍŮ ȬȶǍŵ ɞȚǍŮ
.Njǥƶɨ ɧǥƴɨ [Samsung Master
ƾƀ ǏɳŸ ȢǞƴſȚȢ .Njǥƶɨ ǚƫƄž ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ .1
ȵǍƆƶǨ ɧɭ ȆǝſƾɭȚȤ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ȴȢǍɨ ǚǧȶ ȥȚ ǏǨ .2
.Njɭȕ ɬžȤȢ ǐɭƾƵſ ǝŮ Ǎɭȶƾƫů ȢǞƴſȚȢ ɞȚǍŮ
ɞȶȤ NjɭȚ ǝƄźǍǬ ǝɨ ɬɭƾƀ ǏɳŸ ȢǞƴſȚȢ ɞȚǍŮ .Njǥƶɨ ɧǥƴɨ [Select All] ǝƵɨȢ
ɞȶȤ ȶ ȵȢǍɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ȢǞų ȵȚǞƈŽȢ ǝŵǞǨ ɬž ƾƵŵ .Njǥƶɨ ɧǥƴɨ [Select All] ǝƵɨȢ
ȚȤ ɬŮƾƈƄſȚ ɞƾƀ ǝŵǞǨ ȶ ƾƀ ǏɳŸ NjǥſȚǞů
.Njǥƶɨ ȵǍǥųȣ
.ȢǞŵ ɬž ȢǞƴſȚȢ ǗŻǞů ǁŸƾŮ [Cancel] ǝƵɨȢ ɞȶȤ ȴȢǍɨ ɧǥƴɨ -
.Njǥƶɨ ɧǥƴɨ [Next >] ǝƵɨȢ ɞȶȤ .3
.NjſǞŵ ɬž ȵȢȚȢ ȴƾƪſ ȵNjŵ ȢǞƴſȚȢ Ǎɭȶƾƫů .7
98
Samsung Master
.Njǥƶɨ ǐɭȚǍɭȶ ȚȤ ǁŮƾŰ Ǎɭȶƾƫů NjǥſȚǞů ɬž : ǍɭǞƫů ǐɭȚǍɭȶ .NjſȚ ȵNjŵ ǁƉǥŽ Ǎɭȥ ȤȢ ǏɳŸ ǐɭȚǍɭȶ ǝžƾſǍŮ ɞƾƀȢǍɳƴƵŸ .Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ Ǎɭȥ ɞƾƀǞƶž NjǥſȚǞů ɬž : ǐɭȚǍɭȶ ɞǞƶž Ì
țƾƈƄſȚ ȚȤ ȴȕ ȥȚ ɬƄƵƉŻ ƾɭ ȶ NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ɬŮƾƈƄſȚ ǏɳŸ ȵȥȚNjſȚ NjǥſȚǞů ɬž :
[Tools]
.Njǥƶɨ ȬǞűȤ [Help] ɞǞƶž ǝŮ .Njǥƶɨ
.Njǥƶɨ ȬǞűȤ [Help] ɞǞƶž ǝŮ .NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ǏɳŸ ǁǥƱǥɨ NjǥſȚǞů ɬž : [Adjust]
.NjɭȤȚnjǦŮ ǁɳźȚ ȴȕ ɞȶȤ ƾɭ ȶ NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ǏɳŸ NjǥſȚǞů ɬž : [Retouch]
.Njǥƶɨ ȬǞűȤ [Help] ɞǞƶž ǝŮ
.ǏɳŸ ǐɭȚǍɭȶ ɞȚǍŮ ȤȚǎŮȚ : ǛǥŴǍů ȤȚǎŮȚ Í
.Njɭȕ ɬž ȤȢ ǐɭƾƵſ ǝŮ ȵǍƆƶǨ ȤȢ ɬŮƾƈƄſȚ ǏɳŸ : ǏɳŸ ǐɭƾƵſ ȵǍƆƶǨ .NjǥƶǥƃŮ ȚȤ ȵNjŵ ȵȢȚȢ Ǎǥǥưů Ǎɭȶƾƫů ǐɭƾƵſ ǐǥǨ NjǥſȚǞů ɬž : ǐɭƾƵſ ǐǥǨ ȵǍƆƶǨ ǜǥŮȤȶȢ ȤȢ ȵȤƾŮȶȢ NjſȚǞů ɬƵſ ǁŴȚ ȵNjŵ ǐɭȚǍɭȶ Samsung Master ƾŮ ǝɨ ɬƄŮƾŰ ǍɭǞƫů Ä
.ȢǞŵ ǐƈǨ
.Njǥƶɨ ȬǞűȤ ƩſǞƉžƾŴ [Help] ɞǞƶž ǝŮ ǍƄƪǥŮ ȝƾŸǾŶȚ ɞȚǍŮ Ä
99
.NjǥƶǥƃŮ ȚȤ ȵNjŵ ȵǍǥųȣ Ǎɭȶƾƫů NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ : ǏɳŸ ȵNjƀƾƪž .NjſȚ ȵNjŵ ǁƉǥŽ Ǎɭȥ ȤȢ ǏɳŸ ȵNjƀƾƪž ǝžƾſǍŮ ɞƾƀȢǍɳƴƵŸ .Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ƾƀǞƶž NjǥſȚǞů ɬž : Ǟƶž ȤȚǞſ Ì
.ȵǍǥŹ ȶ ƾƵƶƀȚȤ ȆɧǥůƾžǞůȚ ȢǞƴſȚȢ ȆȢǍɳƴƵŸ Ǎǥǥưů ȆȤȚǎŮȚ ȆȵNjƀƾƪž ȆǐɭȚǍɭȶ Ȇǚɭƾź
țƾƈƄſȚ ȚȤ ȢǞų ȵȚǞƈŽȢ ɞƾƀ ǏɳŸ NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ ȵǍƆƶǨ ǜɭȚ ȤȢ : ǏɳŸ țƾƈƄſȚ ȵǍƆƶǨ Í
.Njǥƶɨ
ȶ ǏɳŸ ǐɭȚǍɭȶ ȆǏɳŸ ȵNjƀƾƪž ǝžƾſǍŮ NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ : ƾɭNjž ȬǞſ țƾƈƄſȚ ɞǞƶž .Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ Ǟƶž ǜɭȚ ȤȢ ȚȤ Ǜƴǥź ǐɭȚǍɭȶ ɞƾƀȢǍɳƴƵŸ
NjǥƶǥƃŮ ȚȤ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ƾɭ ȶ ǏɳŸ ɧɭ ǐɭƾƵſ ǐǥǨ NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ :ǐɭƾƵſ ǐǥǨ ȵǍƆƶǨ .Njǥƶɨ ɧǩ ȚȤ ƾɭNjž ɬƄŽƾž ȝƾŸǾŶȚ ȶ
.NjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ ǐɭƾƵſ ǐǥǨ ȵȥȚNjſȚ NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ : ɬɭƾƵƶǬȤǎŮ ȤȚǞſ .NjǥƶǥƃŮ ȚȤ ǍƮſ ȢȤǞž ǏɳŸ ǝŵǞǨ ǁǥƯŻǞž NjǥſȚǞů ɬž : ǝŵǞǨ ǐɭƾƵſ ȵǍƆƶǨ .Njƶɭȕ ɬž ȤȢ ǐɭƾƵſ ǝŮ ɬŮƾƈƄſȚ ɞƾƀ ǝŵǞǨ ȤȢ ƾƀ ǏɳŸ : ǏɳŸ ǐɭƾƵſ ȵǍƆƶǨ .Njǥƶɨ ȬǞűȤ ƩſǞƉžƾŴ [Help] ɞǞƶž ǝŮ ǍƄƪǥŮ ȝƾŸǾŶȚ ɞȚǍŮ Ä
Samsung Master
ȤƾǬȥƾŴ Samsung Master ƾŮ ǝɨ ɞȤȚnjǬǎžȤ ǝȾ ƴǥŴǞŮ ǝɨ Ǜƴǥź ɞƾƀ Ǵǥƴɨ ȥȚ ǝƄŴȢ ȴȕ Ä
.Njŵ NjƶƀȚǞƈſ ǐƈǨ Samsung Master ȤȢ ȆNjƶŵƾŮ ȵNjŵ ɞȥƾŴ ȵȢǍƪź ǁƉǥſ
.Njǥƶɨ ȬǞűȤ ƩſǞƉžƾŴ [Help] ɞǞƶž ǝŮ ǍƄƪǥŮ ȝƾŸǾŶȚ ɞȚǍŮ Ä
ǚɭƾź ȶ ǗǥǧǞů ȆǛƴǥź Ǵǥƴɨ ȆǁŮƾŰ ǍɭǞƫů NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ ȆǛƴǥź Ǵǥƴɨ ȤȢ : Ǜƴǥź ǐɭȚǍɭȶ .NjǥŵƾŮ ǝƄŵȚȢ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ȤȢ Ǜƀ ƾŮ ȚȤ ɬƲǥŴǞž ɞƾƀ
.NjſȚ ȵNjŵ ǁƉǥŽ Ǎɭȥ ȤȢ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ɞƾƀȢǍɳƴƵŸ .Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ Ǎɭȥ ɞ ƾƀǞƶž NjǥſȚǞů ɬž : ǐɭȚǍɭȶ ɞǞƶž Ì
.Njǥƶɨ ǝźƾǤȚ Ǜƴǥź ǝŮ ȚȤ ƾɭNjž ǚžȚǞŸ ǍɭƾŴ NjǥſȚǞů ɬž : [Add Media]
Ǎǥǥưů ȚȤ ȬƾƃŵȚ ȶ ƩſȤ ȆǁŴȚǍƄƶɨ ȆɬɭƾƶŵȶȤ ȴȚǎǥž NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ :
[Edit Clip]
.NjǥƀȢ
.Njǥƶɨ ǝźƾǤȚ ǁɳźȚ NjǥſȚǞů ɬž :
[Effects]
[Set Text]
.Njǥƶɨ ȢȤȚȶ ǜƄž NjǥſȚǞů ɬž :
.Njǥƶɨ ǝźƾǤȚ ǗǥǧǞů ɧɭ ǝŮ NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ :
[Narrate]
NjɭNjű ǚɭƾź ɧɭ ȝȤǞǧ ǝŮ ȚȤ ȵNjŵ ǐɭȚǍɭȶ ɞƾɭNjž ɬƄŽƾž NjǥſȚǞů ɬž :
[Produce]
.Njǥƶɨ ȵǍǥųȣ
ȶ ȆWindows media (wmv)Ȇ AVI ȬǞſ ɞƾƀ ǚɭƾź NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ
.Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ Windows media (asf)
.NjǥƀȢ ȤȚǍŻ ƾɭNjž ɬƄŽƾž ȵǍƆƶǨ ǜɭȚ ȤȢ NjǥſȚǞů ɬž ƾƵŵ : ǛɭǍź ǐɭƾƵſ ȵǍƆƶǨ Í
100
MAC ɞȚǍŮ USB ȤǞɭȚȤȢ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ
ȵȢȚȢ ǐɭƾƵſ ǝƮźƾŲ ȴȶȤȢ ǝŵǞǨ ƾů Njǥƶɨ ɧǥƴɨ ȤƾŮȶȢ desktop ɞȶȤ NjɭNjű ȴǞɳɭȕ ɧɭ ɞȶȤ .1
.ȢǞŵ
.Njǥƶɨ ɬǮɨ MAC ɞȶȤ ȚǍſȕ ȶ țƾƈƄſȚ ȚȤ ǍɭǞƫů ǚɭƾź .2
MAC ɞȚǍŮ USB ȤǞɭȚȤȢ ƿƫſ
ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȤǞɭȚȤȢ
MAC OS
ȚǍɭȥ ȆȢȤȚNjſ ȢǞűȶ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ɞȢ ɬŴ ȤȢ MAC ɞȚǍŮ USB ȤǞɭȤȚȢ .1
.Njƶɨ ɬž ɬſƾƃǥƄƪǨ
ƾɭ ȶ MAC OS 10.3 ƾŮ ǜǥŮȤȶȢ ǜɭȚ .Njǥƶɨ ɧǩ ȚȤ MAC OS ǝƈƉſ ɞȥȚNjſȚ ȵȚȤ ǜǥŲ ȤȢ .2
.Njƶɨ ɬž Ȥƾɨ ȴȕ ǍůNjɭNjű ɞƾƀ ǝƈƉſ
.Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȶ Njǥƶɨ ǚƫƄž Macintosh ǝŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ .3
ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ƾŮ ȚȤ ǝƮźƾŲ ȝȤƾɨ ǏǮŴ ȶ ȵȢǍɨ ǚžƾɨ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ǝŮ ǝſƾɭȚȤ ȥȚ ȢǞƴǨȕ ȚNjƄŮȚ .Njǥƶɨ ȟȤƾų Extract ȤǞƄŴȢ
101
.ȢǞŵ ɬž Ǎƀƾŷ ǝſƾɭȚȤ ɁƾƄɳŴȢ ɞȶȤ NjɭNjű ȴǞɳɭȕ ɧɭ ȆMAC ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ȲƾƫůȚ ȥȚ ǏǨ .4
ȲȶȚNjƄž ȝǽȚǞŴ
ȬȶǍŵ ɞȶȤ ǍŮ ɧǥƴɨ ƾŮ) ȆǛƶɨ ɬž ȥƾŮ ȚȤ Device Manager ǜž ǝɨ ɬžƾǦƶƀ
o ǛƄƉǥŴo (ɞȤȚNjƷǦſ ȶ ȚǍűȚ) o ȲǍƄƶɨ ǚſƾǨ o (ȝƾƵǥƮƶů) o
ǝƄųƾƶŵ ɞƾƀ ȵƾǦƄŴȢ ǚųNjž ,(Device Manager) o (ȤȚǎźȚ ǁƈŴ)
ǁžǾŸ ƾɭ ȶ ƩſȤ ȢȤȥ (?) ȲȚǞƂŴ ǁžǾŸ ɧɭ ƾŮ ƾƀ ȵƾǦƄŴȢ ǍɭƾŴ ƾɭ ȵNjƪſ
.NjſȤȚȢ ȢǞűȶ ƾƷſȕ Ȥƾƶɨ ȤȢ (!) ƿƆƯů
ȶ ȵȢǍɨ ǁŴȚȤ ɧǥƴɨ ȢȤȚȢ ƿƆƯů ǁžǾŸ ƾɭ ȶ ȲȚǞƂŴ ǁžǾŸ ǝɨ ɬƴųNjž ɞȶȤ o
ȶ Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȵȤƾŮȶȢ ȶ ȧǞžƾų ȚȤ ǝſƾɭȚȤ .Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ “Remove” ǝƶɭǎǬ
.Njǥƶɨ ǚǧȶ ȵȤƾŮȶȢ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ
6 ȢȤǞž
ǁŴȚ ǜɳƵž Ȇ(ȵǍǥŹ ȶV3 ȆǜůȤǞſ ȦȶǍɭȶ ɬƄſȕ) ɬƄŷƾƱŲ ɞƾƀ ǝžƾſǍŮ ɬųǍŮ ȤȢ
.NjŴƾƶƪſ ɬűȤƾų ǝƮźƾŲ ɧɭ ȴȚǞƶŸ ǝŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ǝſƾɭȚȤ
.Njǥƶɨ ǚǧȶ ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȶ ȵȢǍɨ ǗŻǞƄž ȚȤ ɬƄŷƾƱŲ ǝžƾſǍŮ ȆǁŽƾŲ ǜɭȚ ȤȢ o
ǚƵƯŽȚȤǞƄŴȢ ǝŮ ɬƄŷƾƱŲ ɞƾƀ ǝžƾſǍŮ ǁŻǞž ǜƄųȚNjſȚ Ȥƾɨ ȤȚ ȵȾ ǞƇſ ȥȚ ɬƀƾǬȕ ɞȚǍŮ
.Njǥƶɨ ǝƯűȚǍž ƾƷſȕ
7 ȢȤǞž
.ȢǞŵ ɬž ǚƫƄž ȢȤȚȢ ȤȚǍŻ ǝſƾɭȚȤ ɞǞƴű ȤȢ ǝɨ USB ȝȤǞǨ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ
ǝſƾɭȚȤ ǁŴȚ ǜɳƵž ȆȢǞŵ ǚǧȶ ǝſƾɭȚȤ ɞǞƴű ȤȢ USB ȝȤǞǨ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ɬſƾžȥ o
ȢȤȚȢ ȤȚǍŻ ǝſƾɭȚȤ ǁƪǨ ȤȢ ǝɨ USB ȝȤǞǨ ǝŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ .NjŴƾƶƪſ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ
.Njǥƶɨ ǚƫƄž
8 ȢȤǞž
.Njǥƶɨ ɬŴȤǍŮ ȚȤ Ǎɭȥ ȢȤȚǞž USB ǚŮƾɨ ȲƾƫůȚ ȤȢ ȲƾɳŵȚ ȝȤǞǧ ȤȢ
ȵȢƾƱƄŴȚ ȢȤǞž ȵNjŵ ǝǣȚȤȚ USB ǚŮƾɨ ǝɳƶɭȚ ƾɭ ȶ ǁŴȚ ȵNjƪſ ǚǧȶ USB ǚŮƾɨ
.ǁŴȚ ǝƄźǍǦſ ȤȚǍŻ
.Njǥƶɨ ǚƫƄž ȚȤ ȵNjŵ ǝǣȚȤȚ USB ǚŮƾɨ o
1 ȢȤǞž
.NjŴƾƶŵ ɬƵſ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ǝſƾɭȚȤ
ɞƾƀ ȵƾǦƄŴȢ] Ǎɭȥ ȤȢ ǜǥŮȤȶȢ Device Manager ȤȢ ǁŴȚ ǜɳƵž ȝƾŻȶȚ ɬƀƾǬ
.ȢǞŵ ɞNjƶŮ ǝƲƃŶ [ȵNjƪſ ǝƄųƾƶŵ
ǜǥŮȤȶȢ ǏǮŴ ȶ Njǥƶɨ ǚǧȶ ȵȤƾŮȶȢ ȶ ǕƭŻ ȚȤ USB ǚŮƾɨ ȆNjǥƶɨ ȧǞžƾų ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ o
.Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȚȤ
2 ȢȤǞž
.NjƀȢ ɬž ȡȤ ȵNjƪſ ɬƶǥŮ ǐǥǨ ɞƾƭų ȲƾƲƄſȚ ǜǥŲ
.NjǥƀȢ ȲƾƲƄſȚ ȵȤƾŮȶȢ ȚȤ ƾƀ ǚɭƾź .Njǥƶɨ ǜŵȶȤ ȵȤƾŮȶȢ ȶ ȧǞžƾų ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ o
3 ȢȤǞž
.USB țƾƀ ȥȚ ȵȢƾƱƄŴȚ ȳƾǦƶƀ
ȲƾƫůȚ ȳƾǦƶƀ ȤȢ ǁŴȚ ǜɳƵž ȆNjƶŵƾƃſ ȤƾǬȥƾŴ țƾƀ ȶ ǝſƾɭȚȤ ǝɨ ɬůȤǞǧ ȤȢ o
ȆȴƾɳžȚ ȝȤǞǧ ȤȢ .ȢȢǍǬ ȢƾƆɭȚ ǚɳƪž USB țƾƀ ǘɭǍŶ ȥȚ ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ
.ȢǞŵ ǚƫƄž ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ƾƵǥƲƄƉž ǜǥŮȤȶȢ
4 ȢȤǞž
ȒNjƶƄƉƀ ǚƫƄž ǝſƾɭȚȤ ǝŮ Ǜƀ ɞǍǦɭȢ USB ɞƾƀ ǚŮƾɨ ƾɭȕ
ȆNjƶƄƉƀ ǚƫƄž ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ȴƾžǎƵƀ ɞǍǦɭȢ USB ɞƾƀ ǚŮƾɨ ǝɨ ɬžƾǦƶƀ o
USB ɞƾƀ ǚŮƾɨ ȆǓɭȚǍŵ ǜɭȚ ȤȢ .Njƶɳſ Ȥƾɨ ɬƄŴȤNjŮ ǜǥŮȤȶȢ ǁŴȚ ǜɳƵž
.Njǥƶɨ ǚǧȶ ǝſƾɭȚȤ ǝŮ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ USB ǚŮƾɨ ƾƷƶů ȶ ǕƭŻ ȚȤ ǍǦɭȢ
5 ȢȤǞž
102
ȲȶȚNjƄž ȝǽȚǞŴ
ȆNjŵƾŮ ȵNjƪſ ƿƫſ ǍůNjƁNjű ǝƈƉſ ƾƁ DirectX 9.0c ǝż ǠƄŻȶ .ȢǞŵ ƿƫſ ǍůNjƁNjű ǝƈƉſ ƾƁ DirectX 9.0c o
NjƸƶż ȢȤȚȶ ǁŴȚ ȵNjŵ ǝǣȚȤȚ ǜƸŮȤȶȢ ȵȚǍƵƀ ǝż ȚȤ ȸȢ ǠŴ (1
țƾƈƄſȚ ȚȤ [CD-ROM drive:\ DirectX]ȤNjŽǞź ȶ NjƸƶż ȲƾƯź ȚȤ ȤȤǞƴǮƉżȚ ȥȶNjƶƁȶ (2
ȸȚǍŮ .Njŵ NjƀȚǞų ƿƫſ DirectX .NjƸƶż ǙƸƴż DXSETUP.exe ǚƁƾź ȸȶȤ ȶ NjƸƶż
.NjƸƁƾžǍź ǝƯűȚǍž http://www.microsoft.com/directx ǁƁƾŴ ǝŮ.DirectX ȢǞƴſȚȢ
.ȢǞŵ ǚƱŻ ȥȶNjƶɭȶ ȴNjžȕ ǽƾŮ ȳƾǦƶƀ ǁŴȚ ǚƫƄž ȴȕ ǝŮ ǜǥŮȤȶȢ ǝɨ ǝſƾɭȚȤ ɧɭ ǍǬȚ .ȢǞŮ NjƀȚǞų ǽƾŮ ȥȶNjƶɭȶ ȶ ȵȢǍɨ ȚNjű ǝſƾɭȚȤ ȥȚ ȚȤ ǜǥŮȤȶȢ ȆǓɭȚǍŵ ǜɭȚ ȤȢ o
ȶ ǜƄųȚNjſȚ Ȥƾɨ ȥȚ ɞȚǍŮ ȚȤ Legacy USB Support ȆȢǞŵ ȤȚǍɳů ƾŮȶƾƶƄž ǚɳƪž ǜɭȚ ǍǬȚ
ɞǞƶž ȤȢ Legacy USB Support .Njǥƶɨ ǛǥƮƶů ǝſƾɭȚȤ ȵȤƾŮȶȢ ȴȢǍɨ ǜŵȶȤ ȧǞžƾų
ǝſƾɭȚȤ ǗƴƄƈž ɞƾƀ ȵNjſȥƾŴ ȢȤǞž ȤȢ BIOS ȝƾƵǥƮƶů ɞǞƶž) .ȢȤȚȢ ȤȚǍŻ BIOS ȝƾƵǥƮƶů
ǍǬȚ (NjƶŵƾŮ ɬž Legacy USB Support NjŻƾź BIOS ɞƾƀǞƶž ɬųǍŮ ȶ ǁŴȚ ȝȶƾƱƄž
.Njǥƶɨ ǚǧƾŲ ȦƾƵů BIOS ƾɭ ȶ ǝſƾɭȚȤ ȵNjſȥƾŴ ƾŮ ȆNjǥƀȢ Ǎǥǥưů ȚȤ Ǟƶž NjǥſȚǞů ɬƵſ ȴƾůȢǞų
ȢǞŵ ɬƘ ȚǍűȚ ǝſƾɭȚȤ ɞȶȤ ǍŮ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǝɳɭȢȤȚǞž ȤȢ
ǚǥŽȢ ȆȢǞŵ ɬƘ ȚǍűȚ ǝſƾɭȚȤ ɞȶȤ ǍŮ ȵNjŵ ǓƃǤ ǜǥŮȤȶȢ ǓŴǞů ǝɨ ɬƵƴǥź Ǵǥƴɨ ǝɳɭȢȤȚǞž ȤȢ Ä
.ǁŴȚ ǝſƾɭȚȤ ɞȶȤ ǍŮ ȵNjŵ ƿƫſ ɞƾƀ ɛNjɨ ǽǞƵƯž ǚɳƪž ǜɭȚ ȥȶǍŮ ɬƴǧȚ
ǁŴȚ ȵNjƪſ ƿƫſ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ɞȚǍűȚ ǝŮ ȪǞŮǍž ɛNjɨ ǝɳǥžƾǦƶƀ
.NjǥɭƾƘ ƿƫſ Ǎɭȥ ǁŴǍƷź ǘƃŶ ȚȤ ǝŶǞŮǍž ɞƾƀ ɛNjɨ o
[ȥȶNjƶɭȶ ɞȚǍŮ ɛNjɨ ƿƫſ]
XviD ɛNjɨ ƿƫſ o
NjƸƶż ȢȤȚȶ ǁŴȚ ȵNjŵ ǝǣȚȤȚ ƞŮȤȶȢ ȵȚǍƵƀ ǝż ȚȤ ȸȢ ǠŴ (1
ɞȶȤ ȶ ȵȢǞƘ țƾƈƄſȚ ȚȤ [CD-ROM drive:\XviD] ȤNjŽǞź ȶ Njǥƶɨ ȚǍűȚ ȚȤ ȤȤǞƴǮƉżȚ ȥȶNjƶƁȶ (2
.NjǥɭƾƘ ɧǥƴɨ XviD-1.1.2-01112006.exe ǚɭƾź
ȚǍſȕ NjſȚǞů ɬž ɬƉɨǍƀ ȶ ȵNjŵ ǕɭȥǞů (GNU) ɬžǞƵŸ ȵȢƾƱƄŴȚ ȥǞƆž ǘƃŶ XviD ɛNjɨ Ä
ɞȶƾŲ ǝɨ ɞǍǦɭȢ ǁǥŽƾƯź ƾɭ ǝžƾſǍŮ Ǎƀ ȢȤǞž ȤȢ ȥǞƆž ǜɭȚ .NjƀȢ Ǎǥǥưů ƾɭ ȶ ȵȢǞƘ ǕɭȥǞů ƾɭ ɬǮɨ
ȵȢƾƱƄŴȚ ȥǞƆž ǓɭȚǍŵ ǁƎ ȴȕ ǕɭȥǞů ȴƾɳžȚ ǍŮ ɬƶƃž ȴȕ ǁɭȚȤ ɬǮɨ ǘŲ ȵNjſȤȚȢ ɞǞŴ ȥȚ ɬſǾŸȚ
NjǥƶǥƃŮ ȚȤ ȥǞƆž ȢƾƶŴȚ ȆǍƄƪǥŮ ȝƾŸǾŶȚ ƿƉɨ ɞȚǍŮ .ȢȤȚȢ ȰȚNjƫž ȆǁŴȚ ɬžǞƵŸ
.(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html)
NjǥſȚǞů ɬƵſ ȚȤ ɬűȤƾų ǝƮźƾŲ ɧɭ ǍǬȚ ƾɭ ȶ ȆNjǥƶɨ ȯnjŲ ȚȤ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ NjǥſȚǞů ɬƵſ ǍǬȚ .Njɭȕ ɬž ƾƭų ȳƾưǥǨ ǚɭƾź ȲƾƲƄſȚ ǜǥŲ ǍǬȚ ƾɭ ȶ Njǥƶɨ ȟȚǍƈƄŴȚ
ǜɳƵž ȵNjŵ ȴȚǞƶŸ ɞƾƀƾƭų ȆNjǥŵƾŮ ȵȢǍɨ ƿƫſ ȚȤ Samsung Master ǓƲź ǍǬȚ o
.NjƶɭƾǥŮ ǐǥǨ ǁŴȚ
.NjɭNjƶƃŮ ȚȤ ǝžƾſǍŮ Taskbar ɞȶȤ Samsung Master ȴǞɳɭȕ ɞȶȤ ǍŮ ɧǥƴɨ ƾŮ .Njǥƶɨ ƿƫſ NjſȤȚȢ ȢǞűȶ ȤȚǎźȚ ȳǍſ ɞȢ ɬŴ ǚųȚȢ ȤȢ ǝɨ ɬɭƾƀ ǝžƾſǍŮ ɬžƾƵů -
103
[ȧƾƄƶǥɳž ɞȚǍŮ ɛNjɨ ƿƫſ]
.NjǥɭƾƘ ǝƯűȚǍž ǁɭƾŴ țȶ ǜɭȚ ǝŮ ɛNjɨ ȢǞƴſȚȢ ǁƷű (1
(http://www.divx.com/divx/mac)
ɧǥƴɨ [Free Download] ɞǞƶž ɞȶȤ ȵǍǰƶǨ ɬɭǽƾŮ ǁƵƉŻ ȤȢ ǁŴȚȤ ǁƵŴ ǝŵǞǬ ȤȢ (2
.ȢǞŵ ȴƾɭƾƘ ȢǞƴſȚȢ ȵǍƆƶǨ ƾů Njǥƶɨ
ɧǥƴɨ [Download] ǝƵɨȢ ɞȶȤ ȶ Njǥƶɨ țƾƈƄſȚ ȚȤ ȧƾƄƶǥɳž ǚžƾŸ ǛƄƉǥŴ ǝƈƉſ (3
.Njǥƶɨ ȵǍǥųȣ ȴƾůǍƮſ ȢȤǞž ȤNjŽǞź ȤȢ ȚȤ ȴȕ ȶ NjǥɭƾƘ
ƿƫſ Ǜƴǥź Ǵǥƴɨ ǐƈǨ ǝŮ ȪǞŮǍž ɛNjɨ ƾů Njǥƶɨ ȚǍűȚ ȚȤ NjɭȚ ȵȢǍɨ ȢǞƴſȚȢ ǝɨ ɬƴɭƾź (4
.ȢǞŵ
ǝɨ Njǥƶɨ ȵȢƾƱƄŴȚ Ǜƴǥź ǐƈǨ ǝžƾſǍŮ ɧɭ ȥȚ ȆNjƪſ ȚǍűȚ ȧƾƄƶǥɳž ɞȶȤ ǍŮ Ǜƴǥź ǚɭƾź ǍǬȚ Ä
.(Mplayer :Njƶſƾž) Njƶɨ ɬž ɬſƾƃǥƄƪǨ ȚȤ Xvid ɛNjɨ
ȲǞƫƇž ǜɭȚ ljǥƇǧ ǜƄųȚNjſȚ ȤȶȢ
(ɬɳǥſȶǍƄɳŽȚȶ ɬɳɭǍƄɳŽȚ ɞƾƀ ǝŽƾŮȥ ) ȲǞƫƇž ǜɭȚ ljǥƇǧ ǜƄųȚNjſȚȤȶȢ
ɞƾƀ ǛƄƉǥŴ ƾŮ ɬɭƾǨȶȤȚ ɞƾƀȤǞƪɨ ǍɭƾŴ ȶ ƾǨȶȤȚ ǝɭȢƾƇůȚ ȤȢ ȲƾƵŸȚ ǚŮƾŻ)
(ǝſƾǬȚNjű ɞȤȶȕ ǕƵű
ȲǞƫƇž ǜɭȚ ǝɨ ǁŴȚ ǜɭȚ ȵNjƶƀȢ ȴƾƪſ ȴȕ ǝŮ ȪǞŮǍž ɞƾƀǎǥǩ ƾɭ ȶ ȲǞƫƇž ɞȶȤ ȴƾƪſ ǜɭȚ
.ȢǞŵ ǝƄƈɭȤ ȤȶȢ ɬǦſƾų ɞƾƀ ǝŽƾŮȥ ƾŮ ȵȚǍƵƀ ȧNjǥƱž ǍƵŸ ȲǞŶ ǜƄźƾɭ ȴƾɭƾǨ ȥȚ ǏǨ Njɭƾƃſ
ƾƀ ȴƾƉſȚ ǁžǾŴ ȶ ǁƉɭȥ ǓǥƇž ǝŮ ƾƀ ǝŽƾŮȥ ɬŽƾƵƄŲȚ ɞƾƀ ƿǥŴȕ ȥȚ ɞǍǥǬǞƴű ȤǞƮƶž ǝŮ
ȥȚ ȵȤƾŮȶȢ ȵȾ ȢƾƱƄŴȚ ȴƾɳžȚ ȢƾƆɭȚ ȤǞƮƶž ǝŮ ȶ ȵȢǍɨ ȚNjű ƾƀ ǝŽƾŮȥ ǍɭƾŴ ȥȚ ȚȤ ȲǞƫƇž ǜɭȚ ƾƱƭŽ
ɬǦſǞǦǩ ȢȤǞž ȤȢ ȝƾŸǾŶȚ ƿƉɨ ȤǞƮƶž ǝŮ ɬǦſƾų ȴȚǍŮƾɨ .Njǥƶɨ ǁźƾɭȥƾŮ ȚǍſȕ ȢǞűǞž ǕŮƾƶž
ȵȢǍɨ ɞȤȚNjɭǍų ƾƆſȕ ȥȚ ȚȤ ȲǞƫƇž ǜɭȚ ǝɨ ɬƴƇž ƾŮ NjƶſȚǞů ɬž ȲǞƫƇž ǜɭȚ ƿŴƾƶž ǁźƾɭȥƾŮ
NjɭƾŮ ɞȤƾƆů ȴȚǍŮƾɨ .NjſǍǥǦŮ ȦƾƵů ȢǞų ǝȾ Ʋƭƶž ɬƄŽȶȢ ȵȤȚȢȚ ƾŮ ǝɳƶɭȚ ƾɭ ȶ Njƶƶɨ ǚǧƾŲ ȦƾƵů NjſȚ
ȢȚȢȤȚǍŻ ȝȚȤǍƲž ȶ ǓɭȚǍŵ ȶ ǝƄźǍǬ ȦƾƵů ȢǞų ȴƾǬNjƶƶɨ ǜǥžƾů ȴƾƵƀ ƾɭ ȶ ȴƾǬNjƶŵȶǍź ƾŮ ƾƵƄŲ
.Njƶƶɨ ɬŴȤǍŮ ǝƶǥžȥ ǜɭȚ ȤȢ ȚȤ NjɭǍų
.ȢǞŵ ǝƄƈǥžȕ ɬƄƯƶǧ ɞƾƀ ǝŽƾŮȥ ǍǦɭȢ ƾŮ Njɭƾƃſ ȲǞƫƇž ǜɭȚ ȆǜƄųȚNjſȚ ȤȶȢ ȳƾǦƶƀ
Samsung ɬƭǥƇž ǁƉɭȥ ǝſƾƪſ
Samsung ɞƾƀ ǁǥŽƾƯź ȵȤƾŮȤȢ ȴƾǬNjƶƶɨ ȯǍƫž ǝŮ ǍŰƻž ɬſƾŴȤ ȬǾŶȚ ɞȚǍŮ
Samsung ȢǞų ǝſƾƪſ ȥȚ ȆǁƉɭȥ ǓǥƇž ȤȚNjƄŴȶȢ ȝǽǞƫƇž ǝƶǥžȥ ȤȢ
ȤȢ Samsung ǍƵƄƉž ɞƾƀ ȧǾů ǍǦſƾǥŮ ǝſƾƪſ ǜɭȚ .ȢǞŵ ɬž ȵȢƾƱƄŴȚ
.NjƶƄƉƀ ǁƉɭȥ ǓǥƇž ȤȚNjƄŴȶȢ ǝɨ ǁŴȚ ɬůǽǞƫƇž NjǥŽǞů ǝƶǥžȥ
104
ȥȚ ǏǨ ȝƾžNjų ǁźƾƁȤȢ ǁƷű ƾƁ NjƸƶż ǝƯűȚǍž ȵNjŵ ǝǤǍŸ ȲǞƫƇž ȵȚǍƵƀ ǝŮ ǝż ǠƄſȚȤƾǬ ǝŮ ƾƱƭŽ
.NjƸƁƾƘ ȴNjƁȢ http://www.samsungcamera.com/ ǁƁƾŴ țȶ ȥȚ ȴƾƄƁƾƷƪŴǍǨ ȠǍŶ ƾƁ ȧȶǍź
Download PDF

advertising