Samsung | Digimax S1000 | Samsung DIGIMAX S1000 Benutzerhandbuch

Âbª∑ºL∞« qO∞œ
.Z≤uº±Uß ‹«dO±UØ Èb•≈ pzUM∑Æô «ÎdJ®
p∞– w≠ UL° ,«dO±UJ∞« «bª∑ß« WOHOØ p∞ sO∂¥Ë qO∞b∞« «c≥ „b®dOß
.oO∂D∑∞« Z±U≤d° «bª∑ß«Ë UNK¥eM¢Ë ¸uB∞« ◊UI∑∞«
.p∑ÅUî …b¥bπ∞« «dO±UJ∞« «bª∑ß« w≠ ŸËdA∞« q∂Æ «ÎbO§ qO∞b∞« «c≥ …¡«dÆ ¡U§d°
p∑ÅUî «dO±UJ∞« vK´ ·dF∑∞«
«bª∑ßô« ‹ULOKF¢
.WOLÆd∞« Z≤uº±Uß ‹«dO±UØ Èb•≈ pzUM∑Æô «ÎdJ®
.«dO±UJ∞« Ác≥ «bª∑ß« w≠ ŸËdA∞« q∂Æ q±UJ∞U° Âbª∑ºL∞« qO∞œ …¡«dÆ ¡U§d° ●
qKî s± UN° U± V∂ßË «dO±UJ∞« ¸UC•≈ ¡U§d° ,lO∂∞« bF° U± ‹U±bî vK´ ‰uB∫K∞ W§U∫∞« bM´ ●
.lO∂∞« bF° U± W±bî eØd± v∞≈ )a∞« …dØ«c∞« WÆUD° Ë√ W¥¸UD∂∞UØ(
Ë√ ‹ö•d∞« d¥uB∑∞( UN±«bª∑ß« ÍuM¢ Ê√ q∂Æ `O∫Å qJA° «dO±UJ∞« qL´ s± oI∫∑∞« ¡U§d° ●
«dO±UJ∞« qL´ Âb´ ¡«d§ s± q±_« W∂Oî s± W∞U∫∞ ÷dF∑∞« ÂbF∞ UÎ∂Mπ¢ )ö
Î ∏± W±UN∞« ‹U∂ßUML∞«
s´ Z∑M¢ bÆ ¸«d{√ Ë√ dzUºî Í√ s´ UN∑O∞uµº± Z≤uº±Uß WØd® wHM¢Ë ,«c≥ .`O∫Å qJA°
.`O∫Å qJA° UNKL´ Âb´Ë «dO±UJ∞U° qKî œu§Ë
.s±¬ ÊUJ± w≠ qO∞b∞« «cN° kH∑•« ●
WØdA∞ WKπº± W¥¸Uπ¢ ‹U±ö´ w≥ Windows ¸UF®Ë Windows Ë ,Microsoft Ê≈
.‰Ëb∞« s± U≥dO¨ Ë√ /Ë …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞U° Microsoft Corporation
WÅUî WKπº± W¥¸Uπ¢ ‹U±ö´ w≥ qO∞b∞« «cN° …œ¸«u∞« ‹Uπ∑ML∞« ¡ULß√Ë W¥¸Uπ∑∞« ¡ULß_« lOL§
.UN°U∫ÅQ°
✳
✳
w∞U∑∞« VO¢d∑∞U° «dO±UJ∞« Ác≥ Âbª∑ß«
q∂Æ «dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d° œ«b´≈ pOK´ sOF∑Oß
q°UØ Â«bª∑ßU° ,wBªA∞« d¢uO∂LJ∞U° UNKOÅu¢
‹UOπ±d° XO∂∏¢ .USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞«
W©uGCL∞« W≤«uDß_« vK´ …œu§uL∞« «dO±UJ∞« qOGA¢
)68 W∫HÅ( .oO∂D∑∞« Z±U≤d° vK´ Íu∑∫¢ w∑∞«
)14 W∫HÅ( .…¸uÅ ◊UI∑∞U° rÆ
«dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d° XO∂∏¢
…¸uÅ ◊UI∑∞«
USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ ‰UîœS° rÆ
wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« cHM± s± qJ° o≠dL∞«
·d©Ë wBªA∞« d¢uO∂LJ∞« “UNπ° œu§uL∞« USB
)70 W∫HÅ( .«dO±UJ∞U° œu§uL∞« USB qOÅu¢
w≠ «dO±UJ∞« X≤UØ «–S≠ .«dO±UJ∞« WÆU© s± oI∫¢
«dO±UJ∞« ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ·UI¥≈ l{Ë
.UNKOGA∑∞
U≥¸U∂∑´« w≠ WµO∂∞« vK´ ÿUH∫∞« Samsung Techwin WØd® XF{Ë bI∞
,WO{¸_« WµO∂∞« vK´ ÿUH∫∞« ·bN° p∞–Ë UN¢Uπ∑M± lOMB¢ q•«d± qØ w≠
…¸U{ dO¨ ‹Uπ∑ML° ¡öLF∞« b¥Ëe∑∞ U≥bN§ ȸUBÆ ‰c∂¢ UN≤≈ vK´ ö
Î C≠
ÃU∑≤S° W±e∑K± Samsung Techwin Ê√ v∞≈ Eco W±öF∞« dOA¢Ë .WµO∂∞U°
œU∫¢ô« ‹UNO§u¢ l± WI≠«u∑± UN≤≈ v∞≈Ë WµO∂∞U° …¸U{ dO¨ ‹Uπ∑M±
.…¸UC∞« œ«uL∞« «bª∑ß« s± b∫K∞ EU RoHS w°Ë¸Ë_«
■
USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ qOÅu¢
«dO±UJ∞« WÆU© s± oI∫∑∞«
Windows EXPLORER “ËbM¥Ë nAJ∑º± `∑≠«
)72 W∫HÅ( .› W∞«“û∞ q°UÆ ’dÆ ¤ s´ Y∫°«Ë
› W∞«“û∞ q°UÆ ’dÆ ¤ WOÅUî s± oI∫¢
…dØ«– WÆUD∂° …œu§uL∞« ¸uB∞« aºM∞ ‹UÆUD∂∞« …¡«dÆ …eN§√ b•√ Âbª∑º¢ XMØ «–≈ t≤√ …U´«d± Vπ¥
v§d¥ ,«c∞ .¸uB∞« nK∑¢ Ê√ sJLL∞« s± t≤S≠ ,p∑ÅUî wBªA∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ v∞≈ «dO±UJ∞«
d¢uO∂LJ∞U° «dO±UJ∞« qOÅu∑∞ o≠dL∞« USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ Â«bª∑ß« s± bØQ∑∞«
.wBªA∞« d¢uO∂LJ∞« v∞≈ «dO±UJ∞« «bª∑ßU° UN©UI∑∞« r¢ w∑∞« ¸uB∞« qI≤ ¡UM£√ wBªA∞«
¸uB∞U° o∫K¢ bÆ ¸«d{√ Ë√ dzUºî Í√ s´ W∞uµº± dO¨ WFMBL∞« WØdA∞« Ê√ WE•ö± v§d¥ ULØ
.‹UÆUD∂∞« …¡«dÆ …eN§√ s± Í√ «bª∑ßô WπO∑≤ …dØ«c∞« WÆUD° vK´ …œu§uL∞«
●
AR-1
tO∂M¢
v∞≈ ÷dF∑∞« ,tO®ö¢ r∑¥ r∞ «–≈ ,tM´ Z∑M¥ bÆ dODî nÆu± vK´ ‰bO∞ `KDBL∞« «c≥ Âbª∑º¥ tO∂M¢
.WDßu∑± Ë√ WDOº° W°UÅ≈
WK°UI∞« Ë√ ◊dH± qJA° UN¢¸«d• W§¸œ lH¢d¢ w∑∞« Ë√ ,W°dºL∞« W¥¸UD∂∞« «bª∑ß« ÍœR¥ bÆ ■
.W°UÅ≈ Ë√ o¥d• ÀËb• v∞≈ ,¸UπH≤ö∞
.«dO±UJ∞« l± WI≠«u∑± W∫O∫Å ‹UHÅ«uL° W¥¸UD° Âbª∑ß« •
.¸UM∞« w≠ UNzUI∞S° UNM± hKª∑∞« Ë√ UNMOªº¢ Ë√ ,W¥¸UD∂∞U° WOzU°dNJ∞« …dz«b∞« dOBI∑° rI¢ ô •
.WßuJF± qOÅu∑∞« »UDÆ√Ë «dO±UJ∞« w≠ W¥¸UD∂∞« qîb¢ ô •
W¥¸UD∂∞« »dº¢ bI≠ .XÆu∞« s± WK¥u© …d∑H∞ «dO±UJ∞« «bª∑ß« Âb´ ÍuM¢ U±bM´ W¥¸UD∂∞« ŸeM° rÆ ■
.r¥b∑º± qJA° «dO±UJ∞« ‹U≤uJ± ·ö¢≈ v∞≈ ÍœR¢ WKج …œU±
…d∑H∞ t±«bª∑ß« bF° ‘öH∞« fLK¢ ôË .¡UO®_« Ë√ Íb¥ú∞ t∑º±ö± ¡UM£√ ‘öH∞« ¡u{ oKD¢ ô ■
.‚Ëd• ÀËb• v∞≈ p∞– ÍœR¥ bI≠ .…dL∑º±
¡UN∑≤ô« bF°Ë .œœd∑L∞« wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« s•U® Âbª∑º¢ XMØ «–≈ ,UNKOGA¢ ¡UM£√ «dO±UJ∞« „d∫¢ ô ■
wzU°dNJ∞« ¸UO∑∞« cîQ± s± ¸UO∑∞« q∂Ø qB≠ q∂Æ UNKOGA¢ ·UI¥S° ULÎz«œ rÆ ,UN±«bª∑ß« s±
s± U≥dOG° «dO±UJ∞« qOÅu¢ w≠ W±bª∑ºL∞« ‹ö∂J∞« Ë√ „öß_« W≠UØ qB≠ s± bØQ¢ r£ .¸«bπ∞U°
‹ö∂J∞« Ë√ „öß_« ·ö¢≈ v∞≈ ÍœR¥ bÆ p∞c° ÂUOI∞« ¸cF¢ Ê≈ YO• .«dO±UJ∞« p¥d∫¢ q∂Æ …eN§_«
.WOzU°dNØ W±bÅ Ë√ o¥d• ÀËb• tM´ Z∑M¥Ë
À«b•≈ w≠ V∂º∑∞« ‰UL∑•«Ë W∫{«Ë dO¨ …¸uÅ ◊UI∑∞« VMπ∑∞ «dO±UJ∞« Wßb´ fL∞ Âb´ v´«d¥ ■
.«dO±UJ∞U° qKî
.¸uB∞« ◊UI∑∞« ¡UM£√ ‘öH∞« ¡u{ Ë√ «dO±UJ∞« Wßb´ s± Í√ WÆU´≈ VMπ¢ ■
‹UÆUD° „d¢ VMπ¢ .W∂OI∫∞« s± »dI∞U° XØd¢ «–≈ WOºO©UMGL∞« UN¢¸bÆ ÊUL∑zô« ‹UÆUD° bIH¢ bÆ ■
.W∂OI∫∞« s± »dI∞U° WDMGLL∞« ÊUL∑zô«
AR-2
dDî
Ë√ …U≠uK∞ ÷dF∑∞« ,tO®ö¢ r∑¥ r∞ «–≈ ,tM´ Z∑MOß W¥UGK∞ dODî nÆu± vK´ ‰bO∞ `KDBL∞« «c≥ Âbª∑º¥ dDî
.WG∞U° W°UÅ≈
ÀËb• v∞≈ p∞c° ÂUOI∞« ÍœR¥ bÆ YO• .«dO±UJ∞« Ác≥ vK´ q¥bF¢ Í√ ¡«d§≈ ‰«u•_« s± ‰U• ÍQ° ‰ËU∫¢ ô ■
‰UL´√ W≠UØ r∑¢ Ê√ wG∂M¥Ë .p∑ÅUî «dO±UJ∞U° Ë√ p° m∞U° ¸d{ ‚U∫∞≈ Ë√ WOzU°dNØ W±bÅ ,W°UÅ≈ ,o¥d•
‹«dO±UØ W±bî eØd± Èb∞ Ë√ Z∑ML∞« tM± X¥d∑®« Íc∞« lzU∂∞« q∂Æ s± ÕöÅù«Ë W≤UOB∞«Ë ,wKî«b∞« h∫H∞«
.Z≤uº±Uß
p∞– ÍœR¥ bÆ YO• ,…dπH∑L∞« Ë√ ‰UF∑®ö∞ WK°UI∞« ‹«“UG∞« s± W°dI± vK´ Z∑ML∞« «c≥ «bª∑ß« Âb´ ¡U§d∞« ■
.¸UπH≤« ÀËb• dDî …œU¥“ v∞≈
,«dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥S° rÆ .UN° W∂¥dG∞« ÂUº§_« Ë√ qz«uº∞« s± Ÿu≤ Í√ ‰uîœ W∞U• w≠ «dO±UJ∞« Âbª∑º¢ ô ■
‹«dO±UØ W±bî eØdL° Ë√ Z∑ML∞« tM± X¥d∑®« Íc∞« lzU∂∞U° ‰UB¢ô« pOK´ sOF∑¥Ë .WÆUD∞« ¸bB± qB≠« r£
.WOzU°dNØ W±bÅ Ë√ o¥d• ÀËb• v∞≈ p∞– ÍœR¥ bÆ YO• «dO±UJ∞« «bª∑ß« w≠ dL∑º¢ ôË .Z≤uº±Uß
UN° …œu§uL∞« ‹U∫∑H∞« ‰öî s± «dO±UJ∞U° ‰UF∑®ö∞ WK°UÆ Ë√ WO≤bF± W∂¥d¨ ÂUº§√ Í√ jIº¢ Ë√ qîb¢ ô ■
.WOzU°dNØ W±bÅ Ë√ o¥d• ÀËb• v∞≈ p∞– ÍœR¥ bI≠ .‹U¥¸UD∂∞« W≠d¨ Ë√ …dØ«c∞« WÆUD° W∫∑HØ
.WOzU°dNØ W±bÅ ÀËb• dDî «c≥ qJA¥ bÆ YO• .WK∑∂± bÌ¥Q° «dO±UJ∞« qOGA∑° rI¢ ô ■
d¥c∫¢
W°UÅ≈ Ë√ …U≠uK∞ ÷dF∑∞« ,tO®ö¢ r∑¥ r∞ «–≈ ,tM´ Z∑M¥ bÆ dODî nÆu± vK´ ‰bO∞ `KDBL∞« «c≥ Âbª∑º¥ d¥c∫¢
.WG∞U°
vK´ ‘öH∞« ¡u{ l{Ë Ê√ YO• .‹U≤«uO∫∞« Ë√ ’Uª®_« s± …dO∂Ø W°dI± vK´ ‘öH∞« ¡u{ Âbª∑º¢ ô ■
.dB∂∞U° m∞U° ¸d{ ‚U∫∞≈ v∞≈ ÍœR¥ bÆ sOF∞« s± …b¥b® W°dI±
÷dF∑K∞ UÎFM± ‹U≤«uO∫∞«Ë ‰UH©_« ‰ËUM∑± s´ «ÎbOF° t¢UI∫K±Ë Z∑ML∞« «cN° ÿUH∑•ô« ¡U§d° ,W±öº∞« w´«Ëb∞ ■
:q∏± ‹U°UÅ≈ Ë√ Àœ«u• Í_
¡U§d° ,W°UÅ≈ Ë√ ÀœU• Í_ ÷dF∑∞« W∞U• w≠ .…dOGB∞« «dO±UJ∞« ‹UI∫K± s± Í√ Ë√ W¥¸UD∂∞« Ÿö∑°« •
.¸uH∞« vK´ VO∂D∞« …¸UA∑ß«
.‹U°UÅ≈ ÀËb• w≠ V∂º∑¢ bÆ WØd∫∑± ¡«e§√ vK´ «dO±UJ∞« Íu∑∫¢ •
ÀËb• v∞≈ ÍœR¥ bÆ UL± ,XÆu∞« s± WK¥u© ‹«d∑H∞ «bª∑ßô« ¡UM£√ W¥¸UD∂∞«Ë «dO±UJ∞« …¸«d• W§¸œ lH¢d¢ bÆ ■
.œd∂¢ v∑• ozUÆœ lC∂∞ qOGA¢ ÊËb° «dO±UJ∞« „d¢« ,p∞– Àb• «–S≠ .«dO±UJ∞« qOGA¢ w≠ qKî
¡u{ Ë√ ,WIKGL∞« ‹U∂ØdL∞UØ ,W¥UGK∞ WO∞UF∞« …¸«d∫∞« ‹U§¸b∞ W{d´ ÊuJ¢ w∑∞« sØU±_« w≠ «dO±UJ∞« Ác≥ „d∑¢ ô ■
÷dF¢ d£R¥ bÆ YO• .…¸«d∫∞« ‹U§¸œ w≠ …b¥b® ‹U∂KI¢ bNA¢ w∑∞« sØU±_« s± U≥dO¨ Ë√ d®U∂L∞« fLA∞«
.o¥d• ÀËb• p∞– s´ rπM¥ bÆ ULØ ,WOKî«b∞« «dO±UJ∞« ¡«e§√ vK´ UÎ∂Kß WO∞UF∞« …¸«d∫∞« ‹U§¸b∞ «dO±UJ∞«
UL± ,…¸«d∫∞« W§¸œ ŸUH¢¸« v∞≈ p∞– ÍœR¥ bÆ YO• .«dO±UJ∞« «bª∑ß« ¡UM£√ s•UA∞« Ë√ «dO±UJ∞« WODG¢ ¸c∫¥ ■
w≠ UÎLz«œ UN¢UI∫K±Ë «dO±UJ∞« Âbª∑ß« .o¥d• ÀËb• Ë√ «dO±UJ∞« qJON° ÁuA¢ ÀËb• v∞≈ Á¸Ëb° ÍœR¥ bÆ
.W¥uN∑∞« …bO§ ¡«u§_«
‹U¥u∑∫L∞«
57 ·················· …¸uB∞« ‚u≠ qOπº∑∞« a¥¸U¢ W´U∂© ■
58 ···················································· ‹uB∞« ■
q°UØ Â«bª∑ßU°( WO§¸Uª∞« ‹UI∫KL∞« qOÅu¢ ■
58 ····················· )USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞«
58 ··································· wzUIK∑∞« eOØd∑∞« ¡u{ ■
58 ············································· LCD ŸuDß ■
59 ······························ u¥bOH∞« Ãdª± Ÿu≤ ¸UO∑î« ■
59 ············································· l¥dß ÷d´ ■
60 ······················· WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ù« …œUF∑ß« ■
60 ······································ W¥¸UD∂∞« Ÿu≤ b¥b∫¢ ■
60 ······································ w¢dO±UØ WLzUÆ œ«b´≈ ●
60 ··············································· ¡b∂∞« …¸uÅ ■
61 ················································ ¡b∂∞« ‹uÅ ■
61 ········································· Ÿ«dBL∞« ‹uÅ ■
61 ············································ W±U≥ ‹UE•ö± ●
63 ············································· d¥c∫∑∞« d®R± ●
63 ······························ W≤UOÅ eØdL° ‰UB¢ô« q∂Æ ●
65 ················································ ‹UHÅ«uL∞« ●
«dO±UJ∞« qOGA¢ Z±U≤d°
67 ··································· Z±«d∂∞« vK´ ‹UE•ö± ●
67 ·············································ÂUEM∞« ‹U∂KD∑± ●
67 ······································Z±«d∂∞« s´ ‹U±uKF± ●
68 ·····································oO∂D∑∞« Z±U≤d° œ«b´≈ ●
70 ·························· d¢uO∂LJ∞U° qOÅu∑∞« l{Ë ¡b° ●
72 ·······························W∞«“û∞ q°UI∞« ’dI∞« W∞«“≈ ●
72 ·········MAC ‘u∑MOØU± ÂUEM∞ USB „d∫± œ«b´≈ ●
72 ···· MAC ‘u∑MOØU± ÂUEM∞ USB „d∫± «bª∑ß« ●
qOGA∑∞« ÂUEM∞ USB „d∫± W∞«“≈ ●
73 ····································· Windows 98SE
73 ····························Digimax Master Z±U≤d° ●
76 ·········································· …¸dJ∑L∞« WKµß_« ●
40 ······························ vK´√ / ‹uB∞« …dJH± ¸“ ■
41 ·················· qHß√ / XÆR± ·UI¥≈ & qOGA¢ ¸“ ■
41 ··········································· )‹«dO£Q¢( E ¸“ ■
42 ··················································· ·c• ¸“ ■
42 ················································ WF°UD∞« ¸“ ■
43 ··············o≠«u± / WLzUI∞« / sOL¥ / ¸Uº¥ ¸«¸“_« ■
W®U® «bª∑ßU° qOGA∑∞« WHO™Ë œ«b´≈ ●
43 ············································ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞«
45 ······································ `z«dA∞« ÷d´ ¡b° ■
46 ············································· ¸uB∞« W¥UL• ■
47 ············································· ¸uB∞« ·c• ■
47 ·············································· rπ∫∞« dOOG¢ ■
48 ·············································· …¸uÅ d¥Ëb¢ ■
48 ··················································· DPOF ■
49 ········································ wßUOÆ : DPOF ■
49 ·········································”dN≠ : DPOF ■
50 ································ W´U∂D∞« rπ• : DPOF ■
50 ························································ aº≤ ■
51 ························ W®UA∞« vK´ ÷dF∞« ‹U±uKF± ■
51 ············································· PictBridge ■
52 ························· ¸uB∞« b¥b∫¢ : PictBridge ■
52 ························· W´U∂D∞« œ«b´≈ : PictBridge ■
53 ·································· W´U∂D∞« :PictBridge ■
54························· DPOF W´U∂© : PictBridge ■
54 ···························j∂C∞« …œU´≈ :PictBridge ■
«dO±UJ∞« œ«b´≈
54 ··············································· œ«b´ù« WLzUÆ ●
55 ··············································· nKL∞« rß« ■
56 ··························· UÎOzUIK¢ WÆUD∞« qOGA¢ ·UI¥≈ ■
56 ························································ WGK∞« ■
57 ·············································· …dØ«c∞« WµON¢ ■
57 ···· a¥¸U∑∞« oOºM¢/XÆu∞« /a¥¸U∑∞« ‹«œ«b´≈ j∂{ ■
18 ········································· W/T dO∂J∑∞« ¸“ ■
20 ········· vK´√ /‹uB∞« …dJH±/‹uB∞« qO㧛 ¸“ ■
20 ········································ qHß√ / ËdØU± ¸“ ■
21 ················································eOØd∑∞« qHÆ ■
22 ······································· ¸Uº¥ /‘öH∞« ¸“ ■
23 ····················· sOL¥ / w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± ¸“ ■
24 ······································· o≠«u± /WLzUI∞« ¸“ ■
25 ·········································· )‹«dO£Q¢( E ¸“ ■
25 ·································· ÊuK∞« : WÅUî ‹«dO£Q¢ ■
26 ····UÎI∂º± WMOFL∞« eOØd∑∞« ‹«¸U©≈ : WÅUî ‹«dO£Q¢ ■
27 ····················VØdL∞« d¥uB∑∞« : WÅUî ‹«dO£Q¢ ■
28 ························ …¸uB∞« ¸U©≈ : WÅUî ‹«dO£Q¢ ■
29 ···························· Âö≠_« l©UI± ‹«¸U©≈ X∂∏± ■
29 ···················································· -/+ ¸“ ■
j∂C∞ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® «bª∑ß« ●
32 ·········································· «dO±UJ∞« ‹«œ«b´≈
32 ········································· WLzUI∞« «bª∑ß« ■
33 ······················································rπ∫∞« ■
33 ······························· ‹«¸U©ù« ‰bF± / …œuπ∞« ■
34 ····················································· ”UOI∞« ■
34 ······································· dL∑ºL∞« d¥uB∑∞« ■
35 ······················································· …b∫∞« ■
35 ·············)W®UA∞« vK´ ÷dF∞«( OSD ‹U±uKF± ■
qOGA∑∞«
36 ········································ qOGA∑∞« l{Ë ¡b° ●
36 ······································ W∑°U£ …¸uÅ qOGA¢ ■
36 ········································ rKO≠ lDI± qOGA¢ ■
37 ································ rKOH∞« lDI± ◊UI∑∞« WOHOØ ■
38 ··································· qπº± ‹uÅ qOGA¢ ■
38 ·························· W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® d®R± ●
39 ·············· «dO±UJ∞« j∂C∞ «dO±UJ∞« ¸«¸“√ «bª∑ß« ●
39 ······································ dO∂J¢ / dOGB¢ ¸“ ■
«dO±UJ∞« dOC∫¢
4 ·················································ÂUEM∞« jDª± ●
5 ······························· «dO±UJ∞« ‹«eO± vK´ ·dF∑∞« ●
5 ···································ÍuKF∞«Ë w±U±_« dEML∞« ■
6 ·································· wKHº∞«Ë wHKª∞« dEML∞« ■
7 ··························· 5 WHO™u∞« ¸“ /wKHº∞« dEML∞« ■
7 ······························· )͸UO∑î«( qOÅu∑∞« …b´UÆ ■
8 ······························«dO±UJ∞« ‹«eO± vK´ ·dF∑∞« ■
8 ························· w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± ÊUO° W∂L∞ ■
8 ···································· «dO±UJ∞« W∞U• ÊUO° W∂L∞ ■
8 ·························· WÆUD∞« ¸bBL° «dO±UJ∞« qOÅu¢ ●
8 ······································· ‹U¥¸UD∂∞« «bª∑ß« ■
9 ········································ …dØ«c∞« WÆUD° ‰Uîœ≈ ●
10 ················· …dØ«c∞« WÆUD° «bª∑ß« ‰u• ‹ULOKF¢ ●
12 ························· v∞Ë_« …dLK∞ «dO±UJ∞« «bª∑ß« ●
qOπº∑∞«
13 ·························· W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® d®R± ●
14 ······································· qOπº∑∞« l{Ë ¡b° ●
14 ························· wzUIK¢ l{u∞« «bª∑ß« WOHOØ ■
14 ························ Z±U≤d° l{u∞« «bª∑ß« WOHOØ ■
14 ·························· ÍËb¥ l{u∞« «bª∑ß« WOHOØ ■
15 ···························· rKO≠ lDI± l{Ë Â«bª∑ß« ■
15 ······················ ‹uÅ ÊËb° rKOH∞« lDI± qO㧛 ■
15 ··········· rKOH∞« lDI± qO㧛 ¡UM£√ XÆRL∞« ·UI¥ù« ■
16 ··················· ‰UH©√ /hª® …¸uÅ /qO∞ l{Ë ■
16 ·························· dEM± l{u∞« «bª∑ß« WOHOØ ■
17 ···············‹uB∞« qO㧛 l{Ë Â«bª∑ß« WOHOØ ■
17 ················¸uB∞« ◊UI∑∞« bM´ UN¢U´«d± Vπ¥ ¸u±√ ●
18 ·············· «dO±UJ∞« j∂C∞ «dO±UJ∞« ¸«¸“√ «bª∑ß« ●
18 ···················································WÆUD∞« ¸“ ■
18 ····································· «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ ■
AR-3
ÂUEM∞« jDª±
.lO∂∞« WIDM± ·ö∑îU° …u∂F∞« ‹U¥u∑∫± nK∑ª¢ bÆ .Z∑ML∞« «c≥ «bª∑ß« q∂Æ W∫O∫B∞« …u∂F∞« ‹U¥u∑∫± vK´ ‰uB∫∞« s± oI∫∑∞« ¡U§d∞«
.Z≤uº±Uß W±bî eØdL° Ë√ Z≤uº±Uß …eN§√ lzU° »dÆQ° qB¢« ,W¥¸UO∑îô« ‹UI∫KL∞« ¡«dA∞
< WI≠dL∞« dÅUMF∞« >
WOÅUî l± WI≠«u∑± WF°U©
d¢uO∂LØ
)51 W∫HÅ dE≤«( PictBridge )70 W∫HÅ dE≤«(
W©uGCL∞« Z±«d∂∞« W≤«uDß√
)67 W∫HÅ dE≤«(
«dO±UJ∞« «e•
,Âbª∑ºL∞« qO∞œ
Z∑ML∞« ÊUL{ WÆUD°
WÆUD° /SD WM±ü« WOLÆd∞« …dØ«c∞« WÆUD°
)9 W∫HÅ dE≤«( MMC …œbF∑L∞« jzUßu∞«
‹uB∞« q°UØ
‹uB∞« q°UØ
AV …¸uB∞«Ë
USB …¸uB∞«Ë
AA W¥uKÆ ‹U¥¸UD°
…œU´ù WK°UÆ W¥¸UD°
)SNB-2512( s∫A∞«
…œU´ù WK°UÆ W¥¸UD°
)SBP-2524( s∫A∞«
)SBC-N1( s•UA∞«
qOÅu¢ …b´UÆ
«dO±UJ∞« W∂OI•
WOÅUî l± WI≠«u∑± WF°U©
)48 W∫HÅ dE≤«( DPOF
WO§¸Uî W®U®
)59 W∫HÅ dE≤«(
AR-4
¸UO∑∞« pKß
œœd∑L∞« wzU°dNJ∞«
«dO±UJ∞« ‹«eO± vK´ ·dF∑∞«
ÍuKF∞«Ë w±U±_« dEML∞«
øbL∞« ŸU{Ë_« ’dÆ
WÆUD∞« ¸“
«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“
W´ULº∞«
‘öH∞«
«e∫∞« qOÅu¢ WIK•
/w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± W∂L∞
wzUIK∑∞« eOØd∑∞« ¡u{
WßbF∞« ¡UD¨ /WßbF∞«
Êu≠ËdJOL∞«
AR-5
«dO±UJ∞« ‹«eO± vK´ ·dF∑∞«
wKHº∞«Ë wHKª∞« dEML∞«
«dO±UJ∞« W∞U• ÊUO° W∂L∞
)dOGB¢( W dO∂J¢ ¸“
)wLÆd∞« dO∂J∑∞«( T dO∂J¢ ¸“
W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®
)‹«dO£Q∑∞«( E ¸“
·c• ¸“ , - ¸“ , + ¸“
WF°UD∞« /qOGA¢ l{Ë ¸“
5 WHO™u∞« ¸“
rz«uI∞« w£ö£ q±U•
AR-6
USB/AV qOÅu¢ ·d©
qOÅu∑∞« …b´UÆ WKÅË
«dO±UJ∞« ‹«eO± vK´ ·dF∑∞«
5 WHO™u∞« ¸“ /wKHº∞« dEML∞«
)͸UO∑î«( qOÅu∑∞« …b´UÆ
UN∑´U∂D∞ WDI∑KL∞« …¸uB∞« qI≤Ë s∫A∞« …œU´ù WK°UI∞« «dO±UJ∞« W¥¸UD° s∫® …œU´≈ pMJL¥
) 70 s± ,51 W∫HÅ v∞≈ Ÿu§d∞« v§d¥Ô( .qOÅu∑∞« …b´UÆ Â«bª∑ßU° ¸uB∞« q¥eM¢Ë
■
W¥¸UD∂∞« W≠d¨ ¡UD¨
ÍuKF∞« dEML∞«
●
…dØ«c∞« WÆUD° W∫∑≠
qOÅu∑∞« ·d©
«dO±UJ∞U°
W¥¸UD∂∞« W≠d¨
vK´√ /‹uB∞« qO㧛 /‹uB∞« …dJH± ¸“
wHKª∞« dEML∞«
●
o≠«u± /WLzUI∞« ¸“
/‘öH∞« ¸“
¸Uº¥
/ qOÅu¢ ·d©
USB cHML∞ AV
/ w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± ¸“
sOL¥
¸UO∑∞« qOÅu¢ ·d©
œœd∑L∞« wzU°dNJ∞«
qHß√ / ËdØU± ¸“
XÆR± ·UI¥≈ & qOGA¢ ¸“
AR-7
«dO±UJ∞« ‹«eO± vK´ ·dF∑∞«
■
l{Ë œ«b´≈ ‰u• ‹U±uKFL∞« s± b¥eL∞ 17 v∞≈ 14 s± ‹U∫HB∞« v∞≈ Ÿu§d∞« v§d¥Ô l{u∞« W≤uI¥√
.«dO±UJ∞«
hª® …¸uÅ
qO∞
ÍËb¥
Z±U≤d°
wzUIK¢
l{u∞«
W≤uI¥√
-
qOGA¢
‹uB∞« qOπº¢
rKO≠
‰UH©√
l{u∞«
W≤uI¥√
dEML∞«
ZK£Ë T©U® W¥¸U≤ »UF∞√ WOHKî …¡U{≈ dπ≠
l{u∞«
»Ëd¨ V¥dÆ dEM± wFO∂© dEM±
w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± ÊUO° W∂L∞
nÅu∞«
.WO≤U£ 1 wM±“ qÅUH° ÊÌ«u£ 8 ‰Ë√ …bL∞ W∞U∫∞« ÊUO° W∂L∞ i±u¢
0.25 wM±“ qÅUH° WO≤U£ 2 dî¬ ‰öî W´dº° W∞U∫∞« ÊUO° W∂L∞ i±u¢
.WO≤U∏∞« s±
0.25 wM±“ qÅUH° WO≤U£ 2 …bL∞ W´dº° W∞U∫∞« ÊUO° W∂L∞ i±u¢
.…¸uB∞« ◊UI∑∞« q∂Æ WO≤U∏∞« s±
…¸uÅ ◊UI∑∞« r∑¥ sO∑O≤U£ bF°Ë ,ÊÌ«u£ 10 w∞«u• bF° …¸uÅ ◊UI∑∞« r∑Oß
.WO≤U£
W∞U∫∞«
■
W≤uI¥_«
iO±Ë
iO±Ë
iO±Ë
W≤uI¥√
WÆUD∞« ¸bBL° «dO±UJ∞« qOÅu¢
«dO±UJ∞« W∞U• ÊUO° W∂L∞
‹U¥¸UD∂∞« «bª∑ß«
.)lOMB∑∞« a¥¸U¢ s± WMß ‰öî( WOLÆd∞« «dO±UJK∞ WBBª± ‹U¥¸UD° «bª∑ß« qCH¥
.ÁU≤œ√ ‹U¥¸UD∂∞« ÷d´ r¢
)WO∞U´ WM∫®( AA ÊU∑¥uKÆ ÊU∑¥¸UD° :
s∫A∞« …œU´ù WK°UI∞« dO¨ ‹U¥¸UD∂∞« SNB-2512 (Ni-MH) : )͸UO∑î«( s∫A∞« …œU´ù WK°UI∞« ‹U¥¸UD∂∞« SBP-2524 (Ni-MH)
SNB-2512
SBP-2524
q¥œuL∞«
Ni-MH
Ni-MH
2,500mAh
2,500mAh
1.2V X 2
1.2V X 2
ŸuM∞«
WFº∞«
WO∑∞uH∞«
U∂Î¥dI¢ WIOÆœ 240
)SBC-N1 ‡∞ «bª∑ß«(
U∂Î¥dI¢ WIOÆœ 240 ~ 210
)qOÅu∑∞« …b´UÆ Â«bª∑ß«(
s∫A∞« …b±
.lO∂∞« WIDM± ·ö∑îU° WMLCL∞« W¥¸UD∂∞« nK∑ª¢ bÆ
AR-8
●
nÅu∞«
…e≥U§ «dO±UJ∞« ÊuJ¢ U±bM´ THDM¢ r£ W∂LK∞« ¡wC¢
.¸uB∞« ◊UI∑∞ô
UN©UI∑∞« r¢ w∑∞« …¸uB∞« ‹U≤UO° kH• ¡UM£√ W∂LK∞« i±u¢
.¸uB∞« ◊UI∑∞ô …e≥U§ «dO±UJ∞« ÊuJ¢ U±bM´ THDM¢ r£
W∂LK∞« i±u¢
W∂LK∞« i±u¢
)W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® THDM¢( W∂LK∞« ¡wC¢
W∂LK∞« qOGA¢ nÆu∑¥
W∂LK∞« i±u¢
)szUJ∞« vK´ eOØd∑∞U° «dO±UJ∞« ÂuI¢( W∂LK∞« qOGA¢ r∑¥
)szUJ∞« vK´ eOØd∑∞U° «dO±UJ∞« ÂuI¢ ô( W∂LK∞« i±u¢
W∞U∫∞«
«dO±UJ∞« WÆU© qOGA¢
…¸uÅ ◊UI∑∞« bF°
WO¢uÅ …dØ«– qO㧛 ¡UM£√
‹uB∞« qO㧛 ¡UM£√
d¢uO∂LØ “UN§ «bª∑ßU° ‹U≤UO∂∞« qI≤
qÆUM∞« q°UØ qOÅu¢ bM´
WF°UD° USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞«
W´U∂D∞« WOKL´ ¡UM£√
AF wzUIK∑∞« eOØd∑∞« ¡u{ qOGA¢ bM´
■
WÆUD∞« ¸bBL° «dO±UJ∞« qOÅu¢
.W¥¸UD∂∞« W∞U• ÊUO∂∞ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ ‹«d®R± 4 ÷d´ r∑¥
■
W¥¸UD∂∞« d®R±
W¥¸UD∂∞« WM∫®
WCHªM±
dOC∫∑∞U° rÆ(
Ë√ s∫A∞« …œU´ù
W¥¸UD∂∞« Âbª∑ß«
)WO©UO∑•ô«
W¥¸UD∂∞« WM∫®
WCHªM±
dOC∫∑∞U° rÆ(
Ë√ s∫A∞« …œU´ù
W¥¸UD∂∞« Âbª∑ß«
)WO©UO∑•ô«
W¥¸UD∂∞« WM∫®
WCHªM±
dOC∫∑∞U° rÆ(
Ë√ s∫A∞« …œU´ù
W¥¸UD∂∞« Âbª∑ß«
)WO©UO∑•ô«
W≤u∫A± W¥¸UD∂∞«
ö
Î ±UØ UÎM∫®
W¥¸UD∂∞« W∞U•
…dØ«c∞« WÆUD° ‰Uîœ≈
.`{u± u≥ ULØ …dØ«c∞« WÆUD° qîœ√
WÆUD° ‰Uîœ≈ q∂Æ «dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥S° rÆ .…dØ«c∞«
«dO±UJ∞« W±bI± t§«u¢ …dØ«c∞« WÆUD° W±bI± qF§« «dO±UJ∞« …dîR± t§«u¢ WÆUD∂∞« ÊUMß√Ë )WßbF∞«(
.)W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®(
.W∫O∫Å dO¨ WI¥dD° …dØ«c∞« WÆUD° qîb¢ ô .…dØ«c∞« WÆUD° W∫∑≠ ·ö¢≈ v∞≈ p∞– ÍœR¥ bÆ YO•
■
‹U‡±u‡K‡F‡±
«dO±UJ∞« «bª∑ß« ‰u• W±U≥ ‹U±uKF±
.UN±«bª∑ß« Âb´ W∞U• w≠ «dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥S° rÆ ●
Ê√ sJLL∞« sL≠ .XÆu∞« s± WK¥u© …d∑H∞ Âbª∑º¢ s∞ «dO±UJ∞« X≤UØ «–≈ W¥¸UD∂∞« W∞«“≈ ¡U§d∞« ●
.«dO±UJ∞« qî«œ XK™ «–≈ V¥dº∑K∞ W{d´ ÊuJ¢Ë XÆu∞« ¸ËdL° UN∑M∫® W¥¸UD∂∞« bIH¢
,W¥¸UD∂∞« ¡«œ√ vK´ )W¥uµ± W§¸œ 0° s± qÆ√( WCHªML∞« …¸«d∫∞« ‹U§¸œ d£R¢ Ê√ sJLL∞« s± ●
.p∞– ¡«d§ s± W¥¸UD∂∞« qOGA¢ dL´ w≠ UΙu∫K± UÎ{UHª≤« t§«u¢ bÆË
.W¥œUF∞« …¸«d∫∞« ‹U§¸œ w≠ bO§ qJA° …œU´ ‹U¥¸UD∂∞« qLF¢ ●
.WK¥u© ‹«d∑H∞ dL∑ºL∞« «bª∑ßô« ¡UM£√ «dO±UJ∞« rº§ …¸«d• W§¸œ lH¢d¢ bÆ ●
.‚ö©ù« vK´ tO≠ ¡w® ô wFO∂© d±√ «c≥Ë
`{u± u≥ ULØ W¥¸UD∂∞« qîœ√
,‹U¥¸UD∂∞« ‰Uîœ≈ bF° «dO±UJ∞« qOGA¢ r∑¥ r∞ «–≈ …U´«d± l± ‹U¥¸UD∂∞« ‰Uîœ≈ s± bØQ∑∞« v§dO≠
.)-/+( qOÅu∑∞« ·«d©_ W∫O∫B∞« WO∂DI∞«
vK´ jGC¢ ô ,W¥¸UD∂∞« W≠d¨ ¡UD¨ `∑≠ r∑¥ U±bM´ wM£ v∞≈ p∞– ÍœR¥ bI≠ .…uI° W¥¸UD∂∞« W≠d¨ ¡UD¨
.W¥¸UD∂∞« W≠d¨ ¡UD¨ dºØ Ë√
■
AR-9
…dØ«c∞« WÆUD° «bª∑ß« ‰u• ‹ULOKF¢
:wK¥ UL± Í_ …dØ«c∞« X{dF¢ «–≈ …dØ«c∞« WÆUD° vK´ WKπºL∞« ‹U≤UO∂∞« nK∑¢ bÆ
.`O∫Å dO¨ qJA° …dØ«c∞« WÆUD° «bª∑ß« bM´ )WµON∑∞«( ·c∫∞« Ë√ ,qOπº∑∞« ¡UM£√ …dØ«c∞« WÆUD° ëdî≈ Ë√ «dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥≈ W∞U• w≠ .‹U≤UO∂∞« …¡«dÆ Ë√
.‹U≤UO∂∞« Ê«bI≠ WO∞uµº± Z≤uº±Uß qL∫∑¢ ôË
:Èdî_« s¥eª∑∞« jzUßË s± jOßË Í√ vK´ WLNL∞« ‹U≤UO∂∞« s± WO©UO∑•« Wªº≤ qLF° `BM¥
.a∞« W©uGCL∞« ‹U≤«uDßô« ,W∂KB∞« ’«dÆ_« ,W≤dL∞« ’«dÆ_UØ
: …dØ«c∞« s± ·UØ ¸bÆ d≠«u∑¥ r∞ «–≈
…dØ«c∞« W•Uº± «bª∑ßôË .«dO±UJ∞« qLF¢ s∞Ë › ! WµK∑L± …dØ«c∞« ¤ W∞U߸ W®UA∞« vK´ dNE∑ß
dO¨ ¸uB∞« ·c• Ë√ …dØ«c∞« WÆUD° ‰«b∂∑ßU° rÆ ,q∏±_« «bª∑ßô« «dO±UJ∞U° …œu§uL∞«
.UNOK´ W≤eªL∞« W¥¸ËdC∞«
AR-10
●
●
●
●
…dØ«– Âbª∑º¢ XMØ «–≈ )57 W∫HÅ dE≤«( …dØ«c∞« WÆUD° WµON¢ s± bØQ¢
Ë√ UNOK´ ·dF∑∞« «dO±UJK∞ sJL¥ ô ‹U≤UO° vK´ Íu∑∫¢Ë …d± ‰Ë_ Âbª∑º¢Ë U∏Î¥b• U≥ƒ«d® r¢ bÆ
.Èdî√ «dO±UØ Â«bª∑ßU° UN©UI∑∞« r¢ ¸uÅ vK´ Íu∑∫¢
.…dØ«c∞« WÆUD° ëdî≈ Ë√ VOØd¢ bM´ «dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥S° rÆ
.UNz«œ√ qOKI¢ v∞≈ d±_« W¥UN≤ w≠ …dØ«c∞« WÆUD∂∞ ¸dJ∑L∞« «bª∑ßô« ÍœROß
ô Z≤uº±Uß ÊUL{ Ê√ …U´«d± l± .…b¥b§ …dØ«– WÆUD° ¡«d® pOK´ sOF∑Oß ,p∞– Àb• «–S≠
.…dØ«c∞« WÆUD° ¡ö° Ë√ „öN∑ß« wDG¥
Ë√ …dØ«c∞« WÆUD° jIº¢ Ë√ ,s∏¢ ô r£ s±Ë .WIOÆb∞« WO≤Ëd∑J∞ù« …eN§_« s± …dØ«c∞« WÆUD° d∂∑F¢
.nOM´ „UJ∑•« Ë√ ÂœUB¢ Í_ UN{dF¢
s± »dI∞U° UNF{uØ ,WOºO©UMG± Ë√ WO≤Ëd∑J∞≈ ‹ôUπ± rC¢ WµO° w≠ …dØ«c∞« WÆUD° Êeª¢ ô
.Êu¥eHOK∑∞« ‰U∂I∑ß« …eN§√ Ë√ WO∞UF∞« ‹uB∞« ‹«d∂J±
w≠ …b¥b® ‹U∂KI¢ bNA¢ w∑∞« ¡«u§_« s± Í√ w≠ …dØ«c∞« WÆUD° s¥eª¢ Ë√ «bª∑ß« Âb´ ¡U§d∞«
.…¸«d∫∞« ‹U§¸œ
.UNO∞≈ qzUß Í√ ‰uÅË Ë√ ¸U∂G∞«Ë W°d¢ú∞ …dØ«c∞« WÆUD° ÷dF∑° `Lº¢ ô
.‘ULI∞« s± WL´U≤ WFDÆ Â«bª∑ßU° UNHOEM∑° rÆ ,p∞– Àb• «–S≠
.UN° WÅUª∞« WE≠U∫∞« w≠ UN° ÿUH∑•ô« v§d¥ ,…dØ«c∞« WÆUD° «bª∑ß« Âb´ W∞U• w≠
ô wFO∂© d±√ «c≥Ë .XÆu∞« s± WK¥u© ‹«d∑H∞ UN±«bª∑ß« bF°Ë ¡UM£√ …dØ«c∞« WÆUD° ¡·œ k•ö¢ bÆ
.‚ö©ù« vK´ tO≠ ¡w®
.Èdî√ WOLƸ «dO±UØ w≠ Âbª∑º¢ …dØ«– WÆUD° Âbª∑º¢ ô
.«dO±UJ∞« Ác≥ «bª∑ßU° WÆUD∂∞« WµON∑° rÆ ,«dO±UJ∞« ÁcN° …dØ«c∞« WÆUD° «bª∑ßô
…eN§√ b•Q° Ë√ Èdî√ WOLƸ «dO±UØ Â«bª∑ßU° UN∑µON¢ r¢ w∑∞« …dØ«c∞« ‹UÆUD° s± UÎ¥√ Âbª∑º¢ ô
.…dØ«c∞« ‹UÆUD° …¡«dÆ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
…dØ«c∞« WÆUD° «bª∑ß« ‰u• ‹ULOKF¢
WFß ÊuJ∑ß ,X¥U° UπO± 256 WFß )MMC( …œbF∑L∞« jzUßu∞« WÆUD° «bª∑ß« W∞U• w≠
‹«dOG∑± …bF° ¸uB∞« WFß d£Q∑¢ Ê√ sJL¥Ë WO∂¥dI¢ ÂUƸ_« Ác≥ .wK¥ ULØ …œb∫L∞« d¥uB∑∞«
.…dØ«c∞« WÆUD° Ÿu≤Ë Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« WO´uMØ
15 FPS
30 FPS
W¥œU´
WIzU≠
«bΧ WIzU≠
-
-
109
94
48
10M
-
-
151
104
53
9M
-
-
169
115
60
8M
-
-
197
128
67
7M
-
-
223
157
80
6M
-
-
264
181
93
5M
-
-
279
226
121
4M
-
-
400
284
148
3M
-
-
520
434
244
2M
-
-
1041
868
520
1M
-
-
■
‹U‡±u‡K‡F‡±
·ö¢≈ v∞≈ p∞– ÍœR¥ bÆ YO• i±u¢ «dO±UJ∞« W∞U• ÊUO° W∂L∞Ë …dØ«c∞« WÆUD° Ãdª¢ ô
.…dØ«c∞« WÆUD° vK´ …œu§uL∞« ‹U≤UO∂∞«
●
WKπºL∞« …¸uB∞« rπ•
1302
1116
1041
VGA
21' 29" UÎ∂¥dI¢ 13' 16" U∂¥dI¢
-
-
-
640
60' 24" UÎ∂¥dI¢ 36' 39" UÎ∂¥dI¢
-
-
-
320
133' 13" UÎ∂¥dI¢ 73' 08" UÎ∂¥dI¢
-
-
-
160
Ác≥ l± MMC …œbF∑L∞« jzUßu∞« ‹UÆUD°Ë SD WM±ü« WOLÆd∞« …dØ«c∞« ‹UÆUD° «bª∑ß« sJL¥
«bª∑ß« ‰u• W±“ö∞« ‹U±uKFL∞« vK´ ‰uB∫K∞ o≠dL∞« qO∞b∞« v∞≈ Ÿu§d∞« ¡U§d∞« .«dO±UJ∞«
.MMC …œbF∑L∞« jzUßu∞« ‹UÆUD°
W∑°U£ …¸uÅ
ÕU∑H± vK´ SD WM±ü« WOLÆd∞« …dØ«c∞« WÆUD° Íu∑∫¢
‹UHK± WµON¢ Ë√ ·c• lML¥ W°U∑J∞« s± W¥UL•
WÆUD° qHß_ ÕU∑HL∞« «c≥ l≠œ r¢ «–S≠ .¸uB∞«
.‹U≤UO∂∞« W¥UL• r∑Oß ,SD WM±ü« WOLÆd∞« …dØ«c∞«
WM±ü« WOLÆd∞« …dØ«c∞« WÆUD° vK´_ tF≠œ r¢ «–≈ U±√
ÕU∑HL∞« l≠œ« .‹U≤UO∂∞« W¥UL• ¡UG∞≈ r∑Oº≠ ,SD
◊UI∑∞« q∂Æ SD WM±ü« WOLÆd∞« …dØ«c∞« WÆUD° vK´_
.¸uB∞«
■
WÆUD∂∞« ÊUMß√
W¥UL∫∞« ÕU∑H±
W°U∑J∞« s±
oBKL∞«
w∫O{u∑∞«
› SD WM±¬ WOLƸ …dØ«– WÆUD° ¤
rKO≠ lDI± *
.dOGB∑∞«Ë dO∂J∑∞« WOÅUî qOGA∑° qOπº∑∞« ‹UÆË√ dOG∑¢ Ê√ sJLL∞« sL≠
.rKOH∞« qO㧛 ¡UM£√ dO∂J∑∞« ¸“ Âbª∑º¥ ô
AR-11
v∞Ë_« …dLK∞ «dO±UJ∞« «bª∑ß«
‹U‡±u‡K‡F‡±
:w≥ ‹UGK∞« Ác≥Ë .WG∞ 22 sO° s± UN±«bª∑ß« b¥d¢ w∑∞« WGK∞« b¥b∫¢ sJL¥
WO±UF∞« WOMOB∞«Ë WO∞UD¥ù«Ë WO≤U∂ß_«Ë WO≤UL∞_«Ë WOº≤dH∞«Ë W¥¸uJ∞«Ë W¥eOKπ≤ù« W¥b¥uº∞«Ë WOظUL≤b∞«Ë W¥bM∞uN∞«Ë WO∞UG¢d∂∞«Ë WOßËd∞«Ë WO≤U°UO∞«Ë v∫BH∞« WOMOB∞«Ë
W¥bM∞u∂∞«Ë WOJOA∑∞«Ë WO°dF∞«Ë )UOºO≤Ëb≤≈ /ÍôU± ¸e§( UßU≥U°Ë W¥b≤ö¥U∑∞«Ë W¥bMKMH∞«Ë
.WOØd∑∞«Ë W¥dπL∞«Ë
.«dO±UJ∞« qOGA¢ …œU´≈ r¢ «–≈ v∑• U≥œ«b´≈ r¢ w∑∞« WGK∞U° ÿUH∑•ô« r∑Oß
Back:
vK´ W¥¸UD∂∞« Ÿu≤Ë WGK∞«Ë XÆu∞« /a¥¸U∑∞« j∂C∞ WLzUÆ ÷d´ r∑Oß ,…d± ‰Ë_ «dO±UJ∞« qOGA¢ bM´
WGK∞«Ë XÆu∞« /a¥¸U∑∞« j∂C° rÆ .j∂C∞« bF° WLzUI∞« Ác≥ ÷d´ r∑¥ s∞ .W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®
.«dO±UJ∞« Ác≥ «bª∑ß« q∂Æ W¥¸UD∂∞« Ÿu≤Ë
Alkaline
Ni-MH
Set:OK
●
a¥¸U∑∞« oOºM¢Ë ,XÆu∞«Ë ,a¥¸U∑∞« œ«b´≈
qHß√ /vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° › Date&Time ¤ WLzUÆ œb• .1
SETUP
.sOL¥ ¸“ vK´ jG{« r£
Date&Time
06/07/10
Language
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .2
Battery Type
13:00
yy/mm/dd
.o≠«u± ¸“ vK´ jGC∞«Ë sOL¥ /¸Uº¥ /qHß√
Back:
Set:OK
/ W´Uß / Âu¥ / dN® / WMß b¥b∫∑° ÂuI¥ : sOL¥ ¸“
oOºM¢/a¥¸U¢ / WIOÆœ
vK´ d®RL∞« ÊuØ W∞U• w≠ WOºOzd∞« › Date&Time ¤ WLzUÆ v∞≈ d®RL∞« qIM° ÂuI¥ : ¸Uº¥ ¸“
‰u∫∑Oß ,Èdî_« ‹ôU∫∞« W≠UØ w≠ .XÆu∞«Ë a¥¸U∑∞« œ«b´≈ w≠ ‰Ë_« dBMF∞«
.w∞U∫∞« tF{u± s± ÈdºO∞« WNπ∞« v∞≈ d®RL∞«
.dÅUMF∞« s± dBM´ qØ WLOÆ dOOG∑° ÂuI¥ : qHß√/vK´√ ¸“
SETUP
Date&Time
Language
Battery Type
Back:
AR-12
■
■
●
W¥¸UD∂∞« Ÿu≤ œ«b´≈
¸“ vK´ jGC∞U° › Battery Type ¤ WLzUÆ b¥b∫∑° rÆ .1
.sOL¥ ¸“ vK´ jG{«Ë qHß√/vK´√
¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .2
.o≠«u± ¸“ vK´ jGC∞«Ë qHß√/vK´√
SETUP
Date&Time
Language
Battery Type
.v∞Ë_« …dLK∞ «dO±UJ∞« «bª∑ß« q∂Æ ö
Î ±UØ UÎM∫® s∫A∞« …œU´ù WK°UI∞« W¥¸UD∂∞« s∫A° rÆ
●
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
Set:OK
WGK∞« œ«b´≈
qHß√/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° › Language ¤ WLzUÆ œb• .1
.sOL¥ ¸“ vK´ jGC∞«Ë
¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .2
.o≠«u± ¸“ vK´ jGC∞«Ë qHß√/vK´√
●
●
W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® d®R±
W∫HÅ
‹U≤uI¥_«
34 W∫HÅ
15/23~22 W∫HÅ
24~23 W∫HÅ
21~20 W∫HÅ
34 W∫HÅ
17 W∫HÅ
57 W∫HÅ
31 W∫HÅ
31~30 W∫HÅ
30 W∫HÅ
29 W∫HÅ
35 W∫HÅ
33 W∫HÅ
2006/07/10 01:00 PM
RGB
33 W∫HÅ
11 W∫HÅ
18
11 W∫HÅ
00:01:30 / 01:00:00
20/17 W∫HÅ
19~18 W∫HÅ
nÅu∞«
dL∑ºL∞« d¥uB∑∞«
‹uÅ ÊËb° /‘öH∞«
w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR±
ËdØU±
”UOI∞«
WÆUD∂∞« ‰Uîœ≈ ÊUO° d®R±
wzUIK∑∞« eOØd∑∞« ¸U©≈
«dO±UJ∞« “«e∑≥« d¥c∫¢
XÆu∞« / a¥¸U∑∞«
i¥dF∑∞« i¥uF¢
iO°_« W≤“«u±
qºKº±
.‹«¸UO∑îô«Ë d¥uB∑∞« nzU™Ë ‰u• ‹U±uKF± ÷dF° W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® ÂuI¢
4
‫ڡ‬
5
‫׵‬
6
7
8
9
0
A
‫״‬
‫ڢ‬
‫ڣ‬
‫ڤ‬
‫׳‬
‫ڥ‬
‫ױ‬
B
‫ڦ‬
C
‫ڧ‬
D
‫ڨ‬
ISO
E
‫ک‬
RGB
F
…b∫∞«
‹«¸U©ù« ‰bF± / …¸uB∞« …œu§
G
…¸uB∞« rπ•
I
W•U∑L∞« WOI∂∑L∞« ‹UDIK∞« œb´
wI∂∑L∞« XÆu∞«
)‹uB∞« qO㧛 / rKO≠ lDI±(
WO¢uÅ …dØ«–
/ÍdB∂∞« dO∂J∑∞« ÊUO° j¥d®
ÍdB∂∞« dO∂J∑∞« ‰bF± /wLÆd∞«
‫׶‬
■
‫ײ‬
‫װ‬
‫گ‬
‫ڮ‬
‫ڭ‬
‫ګ ڪ‬
‫ڬ‬
H
J
[ WK±UJ∞« W∞U∫∞«Ë …¸uB∞« ]
W∫HÅ
‹U≤uI¥_«
nÅu∞«
qºKº±
17~14 W∫HÅ
qOπº∑∞« l{Ë
1
9 W∫HÅ
W¥¸UD∂∞«
/«dO±UJ∞« W∫∑≠ WLOÆ
«dO±UJ∞« Ÿ«dB± W´dß
2
K
L
14 W∫HÅ
F2.8 ,1/30
3
AR-13
› Z±U≤d° l{u∞« ¤
)
( Z±U≤d° l{u∞« «bª∑ß« WOHOØ
vK´ «dO±UJ∞« WµON¢Ë j∂{ v∞≈ wzUIK¢ l{u∞« b¥b∫¢ ÍœR¥
ULO≠ UÎ¥Ëb¥ «dO±UJ∞« nzU™Ë W≠UØ WµON¢ pMJL¥ .‹«œ«b´ù« qC≠√
.«dO±UJ∞« Ÿ«dB± W´dßË «dO±UJ∞« W∫∑≠ WLOÆ w∑OÅUî «b´
ŸU{Ë_« ’dÆ d¥Ëb¢ o¥d© s´ Z±U≤d° l{u∞« b¥b∫∑° rÆ .1
.øbL∞«
rπ• q∏± W±bI∑L∞« nzU™u∞« WµON∑∞ WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« .2
eOØd∑∞«Ë )33 W∫HÅ( …œuπ∞«Ë )33 W∫HÅ( …¸uB∞«
‹«dO£Q∑∞«Ë )34 W∫HÅ( dL∑ºL∞« d¥uB∑∞«Ë )34 W∫HÅ(
.)25 W∫HÅ( WÅUª∞«
)
( ÍËb¥ l{u∞« «bª∑ß« WOHOØ
«dO±UJ∞« W∫∑≠ WLOÆ l± UÎ¥Ëb¥ «dO±UJ∞« nzU™Ë W≠UØ WµON¢ pMJL¥
.«dO±UJ∞« Ÿ«dB± W´dßË
ŸU{Ë_« ’dÆ d¥Ëb¢ o¥d© s´ ÍËb¥ l{u∞« b¥b∫∑° rÆ .1
.øbL∞«
Ÿ«dB± W´dº∞ WLzUÆ ÷d´ r∑OßË -/+ ¸e∞« vK´ jG{« .2
.«dO±UJ∞« W∫∑≠ WLOÆË «dO±UJ∞«
«dO±UJ∞« W∫∑≠ WLOÆ dOOG∑∞ :qHß√/vK´√ ¸“
.«dO±UJ∞« Ÿ«dB± W´dß dOOG∑∞ :sOL¥/¸Uº¥ ¸“
.…¸uÅ jI∑∞«Ë sO¢d± -/+ ¸“ vK´ jG{« .3
■
■
AR-14
)
( wzUIK¢ l{u∞« «bª∑ß« WOHOØ
.Âbª∑ºL∞« qîb¢ s± b• v≤œQ° W∞uNßË W´dº° ¸uB∞« ◊UI∑∞ô l{u∞« «c≥ b¥b∫¢ v§d¥Ô
·«d©_ W∫O∫B∞« WO∂DI∞« …U´«d± l± W¥¸UD∂∞« qîœ√ .)9 W∫HÅ( «dO±UJ∞U° ‹U¥¸UD∂∞« qîœ√ .1
.)- / +( qOÅu∑∞«
.)9 W∫HÅ( «dO±UJ∞U° …dØ«c∞« WÆUD° qîœ√ .2
45 WFß WOKî«œ …dØ«– vK´ Íu∑∫¢ «dO±UJ∞« Ác≥ Ê_ «ÎdE≤Ë
r∑Oß YO• .…dØ«c∞« WÆUD° ‰Uîœ≈ pOK´ sOF∑¥ ö≠ ,X¥U° UπO±
r∞ «–≈ WOKî«b∞« «dO±UJ∞« …dØ«– vK´ WDI∑KL∞« ¸uB∞« s¥eª¢
,…dØ«c∞« WÆUD° ‰Uîœ≈ r¢ «–≈ U±√ .…dØ«c∞« WÆUD° ‰Uîœ≈ r∑¥
.UN° WDI∑KL∞« ¸uB∞« s¥eª¢ r∑Oº≠
.W¥¸UD∂∞« W≠d¨ ¡UD¨ oK¨√ .3
/ a¥¸U∑∞« ÊUØ «–≈( .«dO±UJ∞« qOGA∑∞ WÆUD∞« ¸“ vK´ jG{« .4
,`O∫Å dO¨ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ ÷ËdFL∞« XÆu∞«
› wzUIK¢ l{u∞« ¤
).…¸uB∞« ◊UI∑∞« q∂Æ XÆu∞« / a¥¸U∑∞« j∂{ …œU´S° rI≠
ŸU{Ë_« ’dÆ d¥Ëb¢ o¥d© s´ wzUIK¢ l{u∞« b¥b∫∑° rÆ .5
.øbL∞«
÷dF∞« W®U® «bª∑ßU° …¸uB∞« j∂C° rÆË tKO㧛 œ«dL∞« szUJ∞« vK´ «dO±UJ∞« tO§u∑° rÆ .6
.W¥¸uK∂∞«
.…¸uÅ ◊UI∑∞ô «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« .7
‹U‡±u‡K‡F‡±
› ÍËb¥ l{Ë ¤
U±√ .W∫{«Ë dO¨ WOHKª∞« qFπ¢ UNMJ∞ szUJ∞« Õu{Ë v∞≈ «dO±UJ∞« W∫∑H∞ …dOGB∞« rOI∞« ÍœR¢
.WOHKª∞«Ë szUJ∞« s± qØ Õu{Ë v∞≈ ÍœR∑≠ W∫∑HK∞ …dO∂J∞« WLOI∞«
u∞ ULØ W∑°U£ …¸uÅ w≠ „d∫∑± szUØ ◊UI∑∞« v∞≈ «dO±UJ∞« Ÿ«dBL∞ WO∞UF∞« W´dº∞« ÍœR¢ Ê√ sJL¥
szUJ∞ …θuÅ jI∑K¢ Ê√ WCHªML∞« «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ‹U´dº∞ sJL¥Ë .UØÎd∫∑± szUJ∞« sJ¥ r∞
."jA≤" dO£Q∑° „d∫∑±
qOπº∑∞« l{Ë ¡b°
*
*
«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ dL•_« ÊuK∞« v∞≈ wzUIK∑∞« eOØd∑∞« ¸U©≈ Êu∞ ‰u∫¢ «–≈ ●
.Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« vK´ eOØd∑∞« vK´ …¸œUÆ dO¨ «dO±UJ∞« Ê√ wMF¥ «cN≠ ,tHB≤ v∞≈
.W∫{«Ë …¸uÅ ◊UI∑∞« vK´ …¸œUÆ dO¨ «dO±UJ∞« ÊuJ¢ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠Ë
■
qOπº∑∞« l{Ë ¡b°
)w∞U∑∑L∞« qOπº∑∞«( rKOH∞« lDI± qO㧛 ¡UM£√ XÆRL∞« ·UI¥ù«
qO㧛 ¡UM£√ UNO≠ »u¨dL∞« dO¨ d™UML∞« ‰öî qOπº∑∞« s´ XÆRL∞« nÆu∑∞U° «dO±UJ∞« Ác≥ p∞ `Lº¢
ÊËœ rKOH∞« lDI± w≠ p¥b∞ WKCHL∞« d™UML∞« qO㧛 pMJL¥ WOÅUª∞« Ác≥ «bª∑ßU°Ë .rKOH∞« lDI±
.Âö≠_« l©UI± s± b¥bF∞« ¡UA≤≈ v∞≈ W§U∫∞«
w∞U∑∑L∞« qOπº∑∞« «bª∑ß«
l©UI± qO㧛 r∑OßË «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« .1
vK´ qOπº∑K∞ W•U∑L∞« …bL∞« p∞c° `Lº¢ UL∞U© Âö≠_«
¸“ d¥d∫¢ r¢ «–≈ Âö≠_« l©UI± qO㧛 dL∑ºOß .…dØ«c∞«
.«dO±UJ∞« Ÿ«dB±
Stop:Shutter
REC:/
qOπº∑∞« ·UI¥ù )
( XÆR± ·UI¥≈ ¸“ vK´ jG{« .2
Èdî√ …Îd± )
( XÆR± ·UI¥≈ ¸“ vK´ jG{« .UÎ∑ÆR±
› rKOH∞« lDIL∞ w∞U∑∑L∞« qOπº∑∞« ¤
.qOπº∑∞« ·UMµ∑ßô
.Èdî√ …Îd± «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{U≠ ,qOπº∑∞« ·UI¥≈ ‹œ¸√ «–≈ .3
■
●
)
( rKO≠ lDI± l{Ë Â«bª∑ß«
`Lº¢ w∑∞« …bL∞« ‰uD° …dØ«c∞« vK´ Âö≠_« l©UI± qO㧛 sJL¥
.…dØ«c∞« vK´ W•U∑L∞« W•UºL∞« UN°
ŸU{Ë_« ’dÆ d¥Ëb¢ o¥d© s´ rKO≠ lDI± l{Ë b¥b∫∑° rÆ .1
.øbL∞«
W•U∑L∞« …bL∞«Ë rKO≠ lDI± l{Ë W≤uI¥√ ÷d´ r∑Oß .2
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ qOπº∑K∞
j∂C° rÆË tKO㧛 œ«dL∞« szUJ∞« vK´ «dO±UJ∞« tO§u∑° rÆ .3
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® «bª∑ßU° …¸uB∞«
l©UI± qO㧛 r∑OßË «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{«
› rKO≠ lDI± l{Ë ¤
vK´ qOπº∑K∞ W•U∑L∞« …bL∞« p∞c° `Lº¢ UL∞U© Âö≠_«
.«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ d¥d∫¢ r¢ «–≈ Âö≠_« l©UI± qO㧛 dL∑ºOß .…dØ«c∞«
.Èdî√ …Îd± «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{U≠ ,qOπº∑∞« ·UI¥≈ ‹œ¸√ «–≈
.UNKO㧛 sJL¥ w∑∞« ‹UHKL∞« Ÿ«u≤√Ë ÂUπ•√ wK¥ ULO≠Ë *
128 x 160 ,240 x 320 ,480 x 640 : …¸uB∞« rπ• )UNMO° s± ¸UO∑îô« Âbª∑ºLK∞ sJL¥(
)MPEG-4( avi.* : nKL∞« Ÿu≤ -
› rKO≠ lDI± l{Ë ¤
‹uÅ ÊËb° rKOH∞« lDI± qOπº¢
.‹uÅ ÊËb° rKOH∞« lDI± qO㧛 pMJL¥
W®U® vK´ ) ( W≤uI¥√ dNE∑ßË vK´√ ¸“ vK´ jG{« .1
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞«
qO㧛 r∑OßË …b•«Ë …d± «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« .2
W•U∑L∞« W•UºL∞« UN° `Lº¢ w∑∞« …bLK∞ ‹uÅ ÊËb° rKOH∞« lDI±
. …dØ«c∞« vK´ qOπº∑K∞
.Èdî√ …Îd± «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù .3
■
■
AR-15
qOπº∑∞« l{Ë ¡b°
)
( dEM± l{u∞« «bª∑ß« WOHOØ
W∞uNº° «dO±UJ∞« ‹«œ«b´≈ qC≠√ WµON¢ w≠ WLzUI∞« Ác≥ Âbª∑º¢
nÆ«uL∞« Ác≥ qLA¢Ë .d¥uB∑∞« nÆ«u± s± b¥bF∞« l± VßUM∑∑∞
WOHKî …¡U{≈Ë dπ≠Ë »Ëd¨Ë V¥dÆ dEM±Ë wFO∂© dEM± d™UML∞«
.ZK£Ë T©U®Ë W¥¸U≤ »UF∞√Ë
ŸU{Ë_« ’dÆ d¥Ëb¢ o¥d© s´ dEM± l{u∞« b¥b∫∑° rÆ .1
.øbL∞«
.W°uKDL∞« d™UML∞« WLzUÆ b¥b∫∑° rÆË WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« .2
■
‰UH©√ /hª® …¸uÅ /qO∞ l{Ë
.»u¨dL∞« l{u∞« b¥b∫∑∞ øbL∞« ŸU{Ë_« ’dÆ d¥Ëb∑° rÆ
…¡U{ù« ·Ëd™ w≠ Ë√ ö
Î O∞ W∑°U∏∞« ¸uBK∞ l{u∞« «c≥ Âbª∑º¥Ô :
qO∞ l{u∞« Èdî_« WLKEL∞«
hª® …¸uÅ ◊UI∑∞ô : hª® …¸uÅ l{u∞« sOØd∫∑L∞« ‰UH©ú∞ W∑°U£ …¸uÅ ◊UI∑∞ô :
‰UH©√ l{u∞« -
› dEML∞« l{Ë ¤
.dEM± WLzUÆ sL{ W•U∑L∞« ŸU{Ë_« wK¥ ULO≠
.…bOF∂∞« d™UML∞« d¥uB∑∞ : )
( › wFO∂© dEM± ¤
‹U¢U∂M∞« d¥uB∑Ø V¥dÆ s± …dOGB∞« ‹UMzUJ∞« d¥uB∑∞ : )
( › V¥dÆ dEM± ¤
.‹«dA∫∞«Ë
.»ËdG∞« ¸uÅ ◊UI∑∞ô Âbª∑º¥ : )
(
› »Ëd¨ ¤
.dπH∞« ⁄Ëe° b≥UA± d¥uB∑∞ Âbª∑º¥ : )
(
› dπ≠ ¤
œu§Ë s´ Wπ¢U≤ ‰ö™ ÊËb° ’Uª®_« ¸uÅ ◊UI∑∞ô Âbª∑º¥ : )
( › WOHKî …¡U{≈ ¤
.WOHKî …¡U{≈
.W¥¸UM∞« »UF∞_« d™UM± d¥uB∑∞ Âbª∑º¥ : )
( › W¥¸U≤ »UF∞√ ¤
.bOKπ∞«Ë T©«uA∞«Ë ‹«dO∫∂∞«Ë ¸U∫∂∞« d™UM± d¥uB∑∞ Âbª∑º¥ : )
( › ZK£Ë T©U® ¤
AR-16
› ‰UH©√ l{u∞« ¤
› hª® …¸uÅ l{u∞« ¤
› qO∞ l{u∞« ¤
■
¸uB∞« ◊UI∑∞« bM´ UN¢U´«d± Vπ¥ ¸u±√
.tHB≤ v∞≈ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jGC∞«
.‘öH∞« W¥¸UD° s∫®Ë eOØd∑∞« bOØQ∑∞ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ o≠d° jG{«
.…¸uB∞« ◊UI∑∞ô ÁUN∑M± v∑• «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{«
Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« ¤
› «dO±UJ∞«
qOπº∑∞« l{Ë ¡b°
■
Ÿ«dB± ¸“ vK´ o≠d° jG{« ¤
› «dO±UJ∞«
.«dO±UJ∞« ‹«œ«b´≈Ë …¸uB∞« ◊UI∑∞« ·Ëd™ vK´ ¡ÎUM° qOπº∑K∞ ÕU∑L∞« XÆu∞« dOG∑¥ bÆ
,WHOF{ …¡U{≈ ·Ëd™ w≠ WµOD∂∞« WM±«eL∞« l{Ë Ë√ ‘öH∞« qOGA¢ ·UI¥≈ l{Ë ¸UO∑î« r∑¥ U±bM´
Vπ¥ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ ) ( «dO±UJ∞« “«e∑≥« d¥c∫¢ d®R± dNE¥ bÆ
¡u{ ‚ö©≈ l{Ë v∞≈ dOOG∑∞« Ë√ X°U£ `Dß vK´ «dO±UJ∞« l{ËË rz«uI∞« w£ö£ q±U• «bª∑ß«
.‘öH∞«
:¡uC∞« WN§«u± w≠ d¥uB∑∞«
¡u{ WN§«u± w≠ ·uÆu∞U° ¸uB∞« ◊UI∑∞U≠ .fLA∞« ¡u{ ÁU㛮 w≠ ¸uB∞« ◊UI∑∞« Âb´ v§d¥Ô
l{Ë Â«bª∑ß« ¡U§d° ,fLA∞« WN§«u± w≠ …¸uÅ ◊UI∑∞ô .WÎLKE± …¸uB∞« qFπ¥ bÆ fLA∞«
W∫HÅ dE≤«( ¡qL∞« ‘ö≠ ¸UO∑îôË ,)16 W∫HÅ dE≤«( dEM± l{Ë w≠ œu§uL∞« › WOHKî …¡U{≈ ¤
.)31 W∫HÅ dE≤«( i¥dF∑∞« i¥uF¢ Ë√ ,)34 W∫HÅ dE≤«( eØdL∞« ”UOÆ WOÅUî «bª∑ßôË ,)23
.¸uB∞« ◊UI∑∞« ¡UM£√ ‘öH∞« ¡u{ Ë√ «dO±UJ∞« Wßb´ s± Í√ WÆU´≈ VMπ¢
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® «bª∑ßU° …¸uB∞« s¥uJ∑° rÆ
.WO∞U∑∞« d¥uB∑∞« ·Ëd™ s± Í√ q™ w≠ lÆu∑L∞« qJA∞U° UÎOzUIK¢ ‘öH∞« eOØd¢ ÂUE≤ qLF¥ ô bÆ
.s¥U∂∑∞« s± iHªM± Èu∑ºL° szUØ …¸uÅ ◊UI∑∞« bM´ .«Îb§ UÎF±ô Ë√ ¡uCK∞ UκØU´ Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« ÊUØ «–≈ .WO∞U´ W´dº° „d∫∑¥ Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« ÊUØ «–≈ .«Îb§ …dO∂Ø W§¸b° WF©Uß WOHKª∞« ÊuJ¢ U±bM´ Ë√ ,”uJF± b¥b® ¡u{ „UM≥ ÊuJ¥ U±bM´ Ë√ UBF∞UØ( W¥UGK∞ lO≠¸ ÊuJ¥ Ë√ jI≠ WOI≠√ ◊uDî vK´ Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« Íu∑∫¥ U±bM´ .)rKF∞« W¥¸Uß
.WLKE± Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞U° WDO∫L∞« ¡«u§_« ÊuJ¢ U±bM´ -
■
■
■
)
( ‹uB∞« qO㧛 l{Ë Â«bª∑ß« WOHOØ
qOπº∑K∞ W•U∑L∞« …bL∞« p∞c° `Lº¢ UL∞U© ‹uB∞« qO㧛 sJL¥
)W´Uß 1 :vBÆ√ b∫°( .…dØ«c∞« vK´
,rKO≠ lDI± l{Ë «b´ U± qOGA∑∞« ŸU{Ë√ s± l{Ë Í√ w≠ .1
qO㧛 ¸“ vK´ jGC∞U° ‹uB∞« qO㧛 l{Ë b¥b∫∑° rÆ
.sO¢d± ‹uB∞«
.‹uB∞« qOπº∑∞ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« .2
r∑OßË …Îb•«Ë …Îd± «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« p∞c° `Lº¢ UL∞U© sJL± XÆË ‰u©_ ‹uB∞« qOπº¢
:vBÆ√ b∫°( …dØ«c∞« vK´ qOπº∑K∞ W•U∑L∞« …bL∞«
REC:Shutter
EXIT:
W®U® vK´ qOπº∑∞« …b± ÷d´ r∑Oß .)W´Uß 1
d¥d∫¢ r¢ «–≈ ‹uB∞« qO㧛 dL∑ºOß .W¥¸uK∂∞« ÷dF∞«
› ‹uB∞« qO㧛 l{Ë ¤
.«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“
.Èdî√ …Îd± «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{U≠ ,qOπº∑∞« ·UI¥≈ ‹œ¸√ «–≈ *.wav : nKL∞« Ÿu≤ .«dO±UJ∞« )Êu≠ËdJO±( sO°Ë pMO° rß 40 „d¢ w≥ ‹uB∞« qOπº∑∞ W≠Uº± qC≠√ *
■
■
■
■
AR-17
W/T dO∂J∑∞« ¸“
dO∂J∑∞« ¸eØ ¸e∞« «c≥ qLF¥ ,WLzUI∞« ÷d´ Âb´ W∞U• w≠
.wLÆd∞« dO∂J∑∞« Ë√ ÍdB∂∞«
«dO±UJ∞« j∂C∞ «dO±UJ∞« ¸«¸“√ «bª∑ß«
●
.«dO±UJ∞« ¸«¸“√ «bª∑ßU° qOπº∑∞« l{Ë WOÅUî j∂{ sJL¥
■
WÆUD∞« ¸“
.10X ‰bFL° wLÆd∞« dO∂J∑∞«Ë 3X ‰bFL° ÍdB∂∞« dO∂J∑∞« WOÅUî vK´ «dO±UJ∞« Ác≥ Íu∑∫¢
.30X v∞≈ w∞UL§ù« dO∂J∑∞« ‰bF± qB¥ UÎF± ULN±«bª∑ßU°Ë
●
)wKO¢( TELE dO∂J¢
œ«dL∞« szUJ∞« dO∂J¢ v∞≈ p∞– ÍœR¥ .T dO∂J¢ ¸“ vK´ jGC∞« : )wKO¢( TELE ÍdB∂∞« dO∂J∑∞«
.UΰdÆ d∏Ø√ `∂B¥ t≤√ vMFL° :Ád¥uB¢
jGC∞« ÍœR¥ ,)3X( ÍdB∂∞« dO∂J∑K∞ b• vK´√ b¥b∫¢ r∑¥ U±bM´ : )wKO¢( TELE wLÆd∞« dO∂J∑∞«
d¥d∫¢ ÍœR¥ .wLÆd∞« dO∂J∑∞« Z±U≤d° qOGA¢ v∞≈ T dO∂J¢ ¸“ vK´
U±bM´ .»uKDL∞« œ«b´ù« vK´ wLÆd∞« dO∂J∑∞« ·UI¥≈ v∞≈ T dO∂J¢ ¸“
ÍœR¥ ô ,)10X( wLÆd∞« dO∂J∑K∞ vBÆ_« b∫∞« v∞≈ ‰uÅu∞« r∑¥
.dO£Q¢ Í√ À«b•≈ v∞≈ T dO∂J¢ ¸“ vK´ jGC∞«
●
vK´ jGC∞«
T dO∂J¢ ¸“
› 10X wLÆd∞« dO∂J∑∞« ¤
AR-18
vK´ jGC∞«
T dO∂J¢ ¸“
› )wKO¢( TELE dO∂J¢ ¤
› )lß«Ë( WIDE dO∂J¢ ¤
.«dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥≈ /qOGA¢ WOKLF° ÂUOIK∞ ¸e∞« «c≥ Âbª∑º¥
r∑¥ ·uº≠ ,œb∫L∞« XÆu∞« ‰öî «dO±UJ∞« «bª∑ß« r∑¥ r∞ «–≈
UÎOzUIK¢ «dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥≈
s± b¥eL∞ 56 W∫HÅ v∞≈ l§¸« .W¥¸UD∂∞« dL´ vK´ ÿUH∫K∞
.UÎOzUIK¢ «dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥≈ WOÅUî ‰u• ‹U±uKFL∞«
●
●
«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“
l{Ë w≠ ‹uB∞« qO㧛 Ë√ ¸uB∞« ◊UI∑∞ô ¸e∞« «c≥ Âbª∑º¥
.qOπº∑∞«
: rKO≠ lDI± l{Ë w≠
¡b° v∞≈ ÁUN∑M± v∑• «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jGC∞« ÍœR¥
«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« .rKOH∞« lDI± qO㧛 WOKL´
UN° `Lº¢ w∑∞« …bLK∞ Âö≠_« l©UI± qO㧛 r∑OßË …Îb•«Ë …Îd±
Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{U≠ ,qOπº∑∞« ·UI¥≈ ‹œ¸√ «–≈ . …dØ«c∞« vK´ qOπº∑K∞ W•U∑L∞« W•UºL∞«
.Èdî√ …Îd± «dO±UJ∞«
W∑°U£ …¸uÅ l{Ë w≠
W∞U• h∫≠Ë wzUIK∑∞« eOØd∑∞« WOÅUî qOGA¢ v∞≈ tHBM∞ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jGC∞« ÍœR¥
b¥b∫∑° XLÆ «–≈ .UNM¥eª¢Ë …¸uB∞« ◊UI∑∞« v∞≈ ÁUN∑M± v∑• «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ ÍœR¥ .‘öH∞«
WÅUª∞« ‹U≤UO∂∞« qO㧛 s± «dO±UJ∞« ¡UN∑≤« bF° qOπº∑∞« WOKL´ √b∂∑ß ,WO¢uÅ …dØ«– qOπº¢
.…¸uB∞U°
●
●
●
W/T dO∂J∑∞« ¸“
‹U‡±u‡K‡F‡±
v∑• ‰u©√ UÎ∑ÆË wLÆd∞« dO∂J∑∞« WOÅUî «bª∑ßU° UN©UI∑∞« r∑¥ w∑∞« ¸uB∞« ‚dG∑º¢ bÆ
.Ác≥ Wπ∞UFL∞« WOKL´ r∑∑∞ “ö∞« XÆu∞« „d¢« ,«c∞ .UN∑π∞UF± s± «dO±UJ∞« wN∑M¢
.Âö≠_« l©UI± qO㧛 l{Ë w≠ wLÆd∞« dO∂J∑∞« WOÅUî «bª∑ß« sJL¥ ôË
.wLÆd∞« dO∂J∑∞« «bª∑ß« bM´ …¸uB∞« …œu§ w≠ ÷UHª≤« k•ö¥ bÆË
v∞≈ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« ,UΕu{Ë d∏Ø√ …œuπ° UÎOLƸ …d∂J± …¸uÅ ÷dF∞
.Èdî√ …Îd± T dO∂J¢ ¸“ vK´ jG{«Ë )3X( ÍdB∂∞« dO∂J∑K∞ vK´_« b∫∞« bM´ tHB≤
vK´ …Ëö´ ‰UH©√Ë ,qO∞ dEML∞« ŸU{Ë√ s± Í√ w≠ wLÆd∞« dO∂J∑∞« WOÅUî qOGA¢ sJL¥ ô
.)W¥¸U≤ »UF∞√ ,V¥dÆ dEM±( dEML∞« wF{Ë
w≠ V∂º∑∞« ‰UL∑•«Ë W∫{«Ë dO¨ ¸uÅ ◊UI∑∞« VMπ∑∞ «dO±UJ∞« Wßb´ fL∞ Âb´ v´«d¥
…Îd± UNKOGA¢ r£ «dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥S° rÆ ,WL¢UÆ …¸uB∞« X≤UØ «–≈ .«dO±UJ∞U° qKî À«b•≈
.WßbF∞« l{u± q¥bF∑∞ Èdî√
nzU™Ë w≠ qKî ÀËb• v∞≈ ÍœR¥ bÆ p∞– Ê_ WßbF∞« vK´ jGC∞« s± ¸c∫∞« wîu¢ v§d¥
.«dO±UJ∞«
qFπ¥ bÆ p∞– Ê_ «dO±UJ∞U° WØd∫∑L∞« WßbF∞« ¡«e§√ fLK¢ ô√ ’d•« ,«dO±UJ∞« qOGA¢ bM´
.W∫{«Ë dO¨Ë WL¢UÆ Wπ¢UM∞« …¸uB∞«
●
●
●
●
)lß«Ë( WIDE dO∂J¢
œ«dL∞« szUJ∞« dOGB¢ v∞≈ p∞– ÍœR¥ .W dO∂J¢ ¸“ vK´ jGC∞« : )lß«Ë( WIDE ÍdB∂∞« dO∂J∑∞«
.«ÎbF° d∏Ø√ Ëb∂Oß szUJ∞« Ê√ vMFL° ,Ád¥uB¢
«dO±UJ∞« j∂{ vK´ qLF¥ ¸«dL∑ßU° W dO∂J¢ ¸“ vK´ jGC∞«
œ«dL∞« szUJ∞« Ê√ vMFL° :dO∂J∑∞« ‹«œ«b´ù v≤œ_« b∫∞« vK´
.«dO±UJ∞« s´ ÊuJ¥ U± bF°√ Ëb∂Oß Ád¥uB¢
●
●
vK´ jGC∞«
W dO∂J¢ ¸“
vK´ jGC∞«
W dO∂J¢ ¸“
●
› )lß«Ë( WIDE dO∂J¢ ¤
› 2X ÍdB∂∞« dO∂J∑∞« ¤
› )wKO¢( TELE dO∂J¢ ¤
●
●
vK´ jGC∞« ÍœR¥ ,qOGA∑∞« bOÆ wLÆd∞« dO∂J∑∞« WOÅUî ÊuJ¢ U±bM´ : )lß«Ë( WIDE wLÆd∞« dO∂J∑∞«
.q•«d± vK´ wLÆd∞« dO∂J∑∞« W∂º≤ qOKI¢ v∞≈ W dO∂J¢ ¸“
ÍdB∂∞« dO∂J∑∞«
ÍœR¥Ë .wLÆd∞« dO∂J∑∞« WOÅUî ·UI¥≈ v∞≈ W dO∂J¢ ¸“ d¥d∫¢ ÍœR¥
U≥bF°Ë wLÆd∞« dO∂J∑∞« ‰bF± qOKI¢ v∞≈ W dO∂J¢ ¸“ vK´ jGC∞«
wLÆd∞« dO∂J∑∞«
v≤œ_« b∫∞« v∞≈ qB¥ v∑• ÍdB∂∞« dO∂J∑∞« ‰bF± qOKI¢ w≠ dL∑º¥
.dO∂J∑K∞
vK´ jGC∞«
W dO∂J¢ ¸“
vK´ jGC∞«
W dO∂J¢ ¸“
› )lß«Ë( WIDE dO∂J¢ ¤
› )wKO¢( TELE dO∂J¢¤
› 10X wLÆd∞« dO∂J∑∞« ¤
AR-19
qHß√ / )
( ËdØU± ¸“
vK´√ / ) ( ‹uB∞« …dJH± / )
,WO´dH∞« rz«uI∞« Èb•≈ v∞≈ WOºOzd∞« WLzUI∞« s± ‰UI∑≤ö∞ qHß√ ¸“ vK´ jG{« ,WLzUI∞« ÷d´ ¡UM£√
qHß√ /ËdØU± ¸“ «bª∑ß« pMJL¥ ,WLzUI∞« ÷d´ Âb´ W∞U• w≠ .qHß_ WO´dH∞« WLzUI∞« p¥d∫∑∞ Ë√
W®U® vK´ dNE¥ v∑• ËdØU± ¸“ vK´ jG{« .W≠UºL∞« ÈbL° WLzUÆ wK¥ ULO≠Ë .ËdØU± ¸uÅ ◊UI∑∞ô
.Áb¥d¢ Íc∞« ËdØU± l{Ë ÊUO° d®R± W¥¸uK∂∞« ÷dF∞«
■
( ‹uB∞« qO㧛 ¸“
.vK´√ v∞≈ WO´dH∞« WLzUI∞« p¥d∫∑∞ vK´√ ¸“ vK´ jG{« ,W®UA∞« vK´ WLzUI∞« ÷d´ bM´
Ë√ ‹uB∞« qOπº∑∞ ¸eØ vK´√ ¸“ qLF¥ ,W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ WLzUI∞« ÷d´ Âb´ W∞U• w≠ U±√
17 W∫HÅ v∞≈ l§¸« .W≤eª± W∑°U£ …¸uÅ v∞≈ p¢uÅ W≠U{≈ pMJL¥ .) ( ‹uB∞« …dJH± ¸eØ
.‹uB∞« qO㧛 ‰u• ‹U±uKFL∞« s± b¥e± vK´ ‰uB∫K∞
‹uB∞« …dJH± qOπº¢
.rKO≠ lDI± l{Ë «b´ ULO≠ qOπº∑∞« l{Ë b¥b∫∑∞ øbL∞« ŸU{Ë_« ’dÆ d¥Ëb∑° rÆ .1
÷dF∞« W®U® vK´ ‹uB∞« …dJH± d®R± ÷d´ r¢ «–≈ .) ( ‹uB∞« …dJH± ¸“ vK´ jG{« .2
.ÕUπM° œ«b´ù« s± ¡UN∑≤ô« r¢ t≤√ wMF¥ «cN≠ ,W¥¸uK∂∞«
:›)
( wzUIK¢ ËdØU± ¤
›)
( ËdØU± ¤
› W≤uI¥√ ÊËb° -wzUIK¢ ËdØU± ¤
)wKO¢ :T ,lß«Ë :W( eOØd∑∞« Èb±Ë eOØd∑∞« ŸU{Ë√ Ÿ«u≤√
■
Stop:Shutter
)rß : ”UOI∞« …b•Ë(
)
ÍœU´
W¥UN≤ ô U± ~ 80 : W
ô U± v∞≈ ~ 80 s± : T
W¥UN≤
( Z±U≤d°
)
( ÍœU´ ËdØU±
80 ~ 4 : W
80 ~ 50 : T
)
ÍœU´
W¥UN≤ ô U± v∞≈ ~ 80 : W
ô U± v∞≈ ~ 80 s± : T
W¥UN≤
( wzUIK¢
)
l{u∞«
( wzUIK¢ ËdØU±
W¥UN≤ ô U± v∞≈ ~ 4 : W
W¥UN≤ ô U± ~ 50 : T
› WO¢uÅ …dØ«– qO㧛 ¤
› ‹uB∞« …dJH± dOC∫¢ ¤
eOØd∑∞« Ÿu≤
eOØd∑∞« Èb±
.…dØ«c∞« WÆUD° w≠ …¸uB∞« s¥eª¢ r∑OßË .…¸uÅ ◊UI∑∞U° rÆË «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« .3
qO㧛 WOKL´ ¡UM£√ .…¸uB∞« qO㧛 WE∫∞ s± Ê«u£ dA´ …bL∞ ‹uB∞« …dJH± qO㧛 r∑Oß .4
.WO¢uB∞« …dØ«c∞« qOGA¢ ·UI¥≈ v∞≈ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jGC∞« ÍœR¥ ,‹uB∞«
‹U‡±u‡K‡F‡±
Âb´ vK´ ’d•« .«dO±UJ∞U° “«e∑≥« ÀËb• qL∑∫L∞« s± t≤S≠ ,ËdØU± l{Ë b¥b∫¢ r∑¥ U±bM´
.“«e∑≥ö∞ «dO±UJ∞« i¥dF¢
·UI¥≈ l{Ë b¥b∫∑° rÆ ,ËdØU± l{Ë Â«bª∑ßU° rß 30 bF° vK´ …¸uÅ ◊UI∑∞U° ÂuI¢ U±bM´
.‘öH∞« qOGA¢
AR-20
●
‹U‡±u‡K‡F‡±
.«dO±UJ∞« )Êu≠ËdJO±( sO°Ë pMO° rß 40 „d¢ w≥ ‹uB∞« qOπº∑∞ W≠Uº± qC≠√
●
●
■
●
eOØd∑∞« qHÆ
.eOØd∑∞« qHÆ WHO™Ë Âbª∑ß« ,jßu∞« WIDM± w≠ œu§uL∞« dO¨ szUJ∞« vK´ eOØd∑K∞
eOØd∑∞« qHÆ WOÅUî «bª∑ß«
.wzUIK∑∞« eOØd∑∞« ¸U©≈ nB∑M± w≠ Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« œu§Ë s± bØQ¢ .1
ÊuK∞U° wzUIK∑∞« eOØd∑∞« ¸U©≈ ¡wC¥ U±bM´ .tHB≤ v∞≈ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« .2
jGC¢ ôË ¸c∫∞« Œu¢ .Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« vK´ ‹eظ bÆ «dO±UJ∞« Ê√ wMF¥ «cN≠ ,dCî_«
.UNO≠ »u¨d± dO¨ ¸uÅ ◊UI∑∞ô UÎ∂Mπ¢ p∞–Ë ÁUN∑M± v∑• «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´
sOOF¢ …œU´ù «dO±UJ∞« „d• ,tHB≤ v∞≈ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jGC∞« w≠ ¸«dL∑ßô« l± .3
.…¸uB∞« ◊UI∑∞ô ÁUN∑M± v∑• «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« r£ ,Áb¥d¢ Íc∞« qJA∞U° …¸uB∞«
.eOØd∑∞« qHÆ WOÅUî ¡UG∞≈ r∑Oß ,«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ ‚u≠ s± pF∂Å≈ d¥d∫∑° XLÆ «–≈
…¸uB∞« sOOF¢ …œU´S° rÆ .3
Ÿ«dB± ¸“ vK´ jGC¢ ôË
.ÁUN∑M± v∑• «dO±UJ∞«
Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« .2
eØ¸Ë tHB≤ v∞≈ «dO±UJ∞«
.Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« vK´
qHß√ / )
■
( ËdØU± ¸“
qOπº∑∞« l{Ë ‰öî s± ,W•U∑L∞« eOØd∑∞« WI¥d©
)wzUN≤ ô eOØd¢ Èb± :∞ ,U≥b¥b∫¢ sJL¥ ô :X ,U≥b¥b∫¢ sJL¥ : O(
●
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
■
l{u∞«
ÍœU´
ËdØU±
wzUIK¢ ËdØU±
dEM±
l{u∞«
O
X
X
∞
X
X
O
X
X
∞
∞
X
X
X
X
X
O
X
∞
X
X
ÍœU´
ËdØU±
wzUIK¢ ËdØU±
»uKDL∞« …¸uB∞« .1
.UN©UI∑∞«
AR-21
¸Uº¥ / ) ( ‘öH∞« ¸“
‹U‡±u‡K‡F‡±
,qL∞« ‘ö≠Ë ,wzUIK∑∞« ‘öH∞« b¥b∫¢ bF° «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jGC∞U° XLÆ «–≈
‘öH∞« Èb±( d¥uB∑∞« ·Ëd™ h∫H∞ ‰Ë_« ‘öH∞« ‚ö©≈ r∑Oß ,TOD∂∞« WM±«eL∞« ‘ö≠Ë
.w≤U∏∞« ‘öH∞« ‚ö©≈ r∑¥ v∑• „d∫∑¢ ô .)‘öH∞« v∞≈ WÆUD∞« W∂º≤Ë
.W¥¸UD∂∞« qOGA¢ …b± qOI¢ v∞≈ …dO∂Ø W§¸b° ‘öH∞« «bª∑ß« ÍœR¥Ë
X≤UØ «–S≠ .W¥œUF∞« qOGA∑∞« ·Ëd™ q™ w≠ ÊÌ«u£ 5.5 u≥ ‘öH∞« s∫A∞ wFO∂D∞« ‰bFL∞«
.‰u©√ …Îb± ‘öH∞« s∫® ‚dG∑ºOº≠ ,WHOF{ W¥¸UD∂∞«
.Âö≠_« l©UI±Ë ,AEB Ë ,dL∑ºL∞« d¥uB∑∞« ŸU{Ë√ «bª∑ß« ¡UM£√ ‘öH∞« qLF¥ ô
.‘öH∞« Èb± qî«œ WO≠«d¨u¢uH∞« ¸uB∞« ◊UI∑∞U° rÆ
W§¸b° ¡uCK∞ UκØU´ Ë√ W¥UGK∞ UÎ∂¥dÆ Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« ÊUØ «–≈ …¸uB∞« …œu§ sLC¢ ô
.…dO∂Ø
qOKÆ ¡w® „UM≥ b§u¥ bÆ ,‘öH∞« «bª∑ßU° WHOF{ …¡U{≈ ·Ëd™ w≠ …¸uÅ ◊UI∑∞« bM´
‘öH∞« ¡u{ ”UJF≤« s´ Z¢U≤ jOº∂∞« ¡eπ∞« «c≥Ë .WDI∑KL∞« …¸uB∞« w≠ ÷UO∂∞« s± «Îb§
.«dO±UJ∞U° UÎOHO™Ë ö
Î Kî bF¥ ô Íc∞« d±_« .WLzUF∞« ¡UO®_« s±
■
●
●
ULO≠ qOπº∑∞« l{Ë b¥b∫∑∞ øbL∞« ŸU{Ë_« ’dÆ d¥Ëb∑° rÆ .1
.rKO≠ lDI± l{Ë «b´
●
●
●
●
●
‘öH∞« l{Ë b¥b∫¢
› wzUIK∑∞« ‘öH∞« b¥b∫¢ ¤
‘öH∞« l{Ë ÊUO° d®R± W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ dNE¥ v∑• ‘öH∞« ¸“ vK´ jG{« .2
.»uKDL∞«
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ ‘öH∞« l{Ë ÊUO° d®R± ÷d´ r∑Oß .3
.d¥uB∑∞« WµO° l± VßUM∑¥ Íc∞« `O∫B∞« ‘öH∞« l{Ë Âbª∑ß«
) : ”UOI∞« …b•Ë(
wzUIK¢ ËdØU±
AR-22
■
vK´ jGC∞« ÍœR¥ ,W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ WLzUI∞« ÷d´ bM´
.¸UºO∞« vK´ œu§uL∞« ¸e∞« v∞≈ d®RL∞« qI≤ v∞≈ ¸Uº¥ ¸“
qLF¥ ,W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ WLzUI∞« ÷d´ Âb´ W∞U• w≠ U±√
.) ( ‘öH∞« ¸“ t≤√ vK´ ¸Uº¥ ¸“
●
‘öH∞« Èb±
ËdØU±
wKO¢ l{Ë lß«Ë l{Ë
)TELE(
)WIDE(
wKO¢ l{Ë lß«Ë l{Ë wKO¢ l{Ë lß«Ë l{Ë
)TELE(
)WIDE(
)TELE(
)WIDE(
0.5 ~ 2.8
0.5 ~ 0.8
0.3 ~ 5.0
0.3 ~ 0.8
●
ÍœU´
0.8 ~ 2.8
0.8 ~ 5.0
WOßUº•
)ISO(
wzUIK¢
¸Uº¥ / )
)U≥b¥b∫¢ sJL¥ ô :X ,U≥b¥b∫¢ sJL¥ : O(
qOπº∑∞« l{Ë Vº• vK´ ÕU∑L∞« ‘öH∞« l{Ë
●
‘öH∞« l{Ë ÊUO° d®R±
nÅu∞«
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
sOL¥ / )
( ‘öH∞« ¸
r∑Oº≠ ,WLKE± t∑OHKî Ë√ Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« ÊUØ «–≈
.UÎOzUIK¢ «dO±UJ∞« ‘ö≠ qOGA¢
●
‘öH∞« l{Ë WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´
‘öH∞«
wzUIK∑∞«
r∑Oº≠ ,WLKE± t∑OHKî Ë√ Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« ÊUØ «–≈ qOKI¢Ë wzUIK¢
◊UIM∞«
◊UIM∞« qOKI∑° ÂuIOßË UÎOzUIK¢ «dO±UJ∞« ‘ö≠ qOGA¢
¡«dL∫∞«
.¡«dL∫∞« ◊UIM∞« qOKI¢ WOÅUî «bª∑ßU° ¡«dL∫∞«
.…d≠u∑L∞« …¡U{ù« s´ dEM∞« iG° ‘öH∞« ¡u{ ‚ö©≈ r∑¥
.…bzUº∞« ·ËdE∞« vK´ ¡ÎUM° ‘öH∞« …b® w≠ rJ∫∑∞« r∑Oß
,UδuDß d∏Ø√ Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« Ë√ WOHKª∞« X≤UØ ULKJ≠
.WÎ≠U∏Ø qÆ√ ‘öH∞« ¡u{ ÊUØ
¡qL∞« ‘ö≠
Ÿ«dBL∞ WµOD° W´dº° UÎ≤d∑I± ‘öH∞« qOGA¢ r∑Oß
.`O∫B∞« i¥dF∑∞« Èu∑º± vK´ ‰uB∫K∞ «dO±UJ∞«
,WHOF{ …¡U{≈ ·Ëd™ w≠ …¸uÅ ◊UI∑∞U° ÂuI¢ U±bM´
W®U® vK´ ) ( «dO±UJ∞« “«e∑≥« d¥c∫¢ d®R± dNEOß
w£ö£ q±U• «bª∑ßU° wÅu≤ s∫≤Ë .W¥¸uK∂∞« ÷dF∞«
.WOÅUª∞« Ác≥ l± rz«uI∞«
WM±«eL∞«
WµOD∂∞«
bM´ l{u∞« «c≥ b¥b∫∑° rÆ .‘öH∞« ¡u{ ‚ö©≈ r∑¥ ô
◊UI∑∞« UNO≠ dE∫¥ w∑∞« sØU±_« s± Í√ w≠ ¸uB∞« ◊UI∑∞«
·Ëd™ w≠ …¸uÅ ◊UI∑∞U° ÂuI¢ U±bM´ .WO≠«d¨u¢uH∞« ¸uB∞«
«dO±UJ∞« “«e∑≥« d¥c∫¢ d®R± dNEOß ,WHOF{ …¡U{≈
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ ) (
Ác≥ l± rz«uI∞« w£ö£ q±U• «bª∑ßU° wÅu≤ s∫≤Ë
.WOÅUª∞«
·UI¥≈
qOGA¢
‘öH∞«
( w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± ¸“
v∞≈ d®RL∞« q¥u∫¢ v∞≈ sOL¥ ¸“ vK´ jGC∞« ÍœR¥ ,W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ WLzUI∞« ÷d´ bM´
.sOLO∞« vK´ œu§uL∞« ¸e∞«
d¥uB∑∞« XÆR± ¸eØ sL¥_« ¸e∞« qLF¥ ,W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ WLzUI∞« ÷d´ r∑¥ ô U±bM´
.UN©UI∑∞« r∑¥ w∑∞« …¸uB∞« w≠ dNE¥ Ê√ ¸uBL∞« b¥d¥ U±bM´ WOÅUª∞« Ác≥ Âbª∑º¢ .) ( w¢«c∞«
■
■
AR-23
o≠«u± /WLzUI∞« ¸“
WLzUI∞« ¸“
qOGA¢ ŸU{Ë√ s± l{Ë qJ° WÅUî WLzUÆ ÷d´ r∑Oß ,WLzUI∞« ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ …œU´≈ v∞≈ Èdî√ …Îd± ¸e∞« «c≥ vK´ jGC∞« ÍœR¥Ë .W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ «dO±UJ∞«
.WLzUI∞« ¸“ vK´ jGC∞« q∂Æ UN{dF¢ X≤UØ w∑∞« W®UA∞« v∞≈ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®
: UNM± qJ° ’Uî WLzUÆ ¸UOî ÷d´ sJL¥ ,WO∞U∑∞« ŸU{Ë_« s± Í√ ¸UO∑î« bM´ .‹uB∞« qO㧛 l{Ë b¥b∫¢ bM´ WLzUÆ d≠«u∑¢ ôË .W∑°U£ …¸uÅ l{ËË rKO≠ lDI± l{Ë
sOL¥ / )
■
rπ∫∞«
3648X2736
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
› WLzUI∞« qOGA¢ ¤
WLzUI∞« ¸“ vK´ jGC∞«
› WLzUI∞« qOGA¢ ·UI¥≈ ¤
o≠«u± ¸“
v∞≈ d®RL∞« q¥u∫∑∞ ¸e∞« «c≥ Âbª∑º¥ ,W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ WLzUI∞« ÷d´ bM´ .‹U≤UO∂∞« bOØQ∑∞ Ë√ WO´dH∞« WLzUI∞«
■
( w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± ¸“
w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± b¥b∫¢
qOπº∑∞« l{Ë b¥b∫∑∞ øbL∞« ŸU{Ë_« ’dÆ d¥Ëb∑° rÆ .1
.‹uB∞« qO㧛 l{Ë «b´ ULO≠
d®R± ÷d´ r∑¥ v∑• w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± ¸“ vK´ jG{« .2
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ Áb¥d¢ Íc∞« l{u∞« ÊUO°
w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± W≤uI¥√ Ë√ Ê«u£ ÊU∑O≤U£ Ë√ 10 dNE¥
,rKO≠ lDI± l{Ë w≠ .W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ ÃËœeL∞«
.jI≠ Ê«u£ 10 vK´ ◊u∂CL∞« w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± qLFOß
) ( Ê«u£ 10 vK´ ◊u∂CL∞« w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± •
wM±“ qÅU≠ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jGC∞« `O∑¥ :
.…¸uB∞« ◊UI∑∞« r∑¥ Ê√ q∂Æ WO≤U£ 10 Á¸bÆ
) ( sO∑O≤U£ vK´ ◊u∂CL∞« w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± •
w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± b¥b∫¢ ¤
UOÎM±“ ö
Î ÅU≠ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jGC∞« `O∑¥ :
› WO≤U£ 10 vK´
.…¸uB∞« ◊UI∑∞« q∂Æ ÊU∑O≤U£ Á¸bÆ
) ( ÃËœeL∞« w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± •
.WO≤U£ …¸uÅ ◊UI∑∞« r∑¥ WO≤U£ 2 bF°Ë ,ÊÌ«u£ 10 w∞«u• bF° …¸uÅ ◊UI∑∞« r∑Oß :
WO≤U£ 2 s± d∏Ø_ w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± dîQ∑¥ bÆ ,‘öH∞« «bª∑ß« W∞U• w≠Ë ,«c≥
.‘öH∞« s∫® …b± Vº• vK´
wM±e∞« qÅUH∞« ¡UN∑≤« bF° …¸uB∞« ◊UI∑∞« r∑Oß ,«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ .3
.œb∫L∞«
‹U‡±u‡K‡F‡±
d¥uB∑∞« XÆR± qOGA¢ ¡UM£√ qOGA¢ l{Ë ¸“Ë w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± ¸“ «bª∑ßU° XLÆ «–≈
.w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± WHO™Ë ¡UG∞≈ r∑Oº≠ ,w¢«c∞«
.«dO±UJ∞« “«e∑≥« lML∞ rz«uI∞« w£ö£ q±U• Âbª∑ß«
rJ∫∑∞« “UN§Ë Ê«u£ 10 vK´ ◊u∂CL∞« w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± qLFOß ,rKO≠ lDI± l{Ë w≠
.jI≠ bF°Ô s´
AR-24
●
●
●
●
)‹«dO£Q¢( E ¸“
ÊuK∞« : WÅUî ‹«dO£Q¢
«dO±UJ∞« Z∞UF± «bª∑ßU° p∞–Ë UN©UI∑∞U° ÂuI¢ w∑∞« ¸uB∞« vK´ WÅUî ‹«dO£Q¢ ¡UH{≈ sJLL∞« s±
wLÆd∞«
.qOπº∑∞« ŸU{Ë√ s± l{Ë Í√ w≠ )‹«dO£Q¢( E ¸“ vK´ jG{« .1
.sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jGC∞U°
WLzUÆ V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑° rÆ .2
■
¸e∞« «c≥ «bª∑ßU° p° WÅUª∞« ¸uB∞« v∞≈ WÅUî ‹«dO£Q¢ W≠U{≈ sJLL∞« s±
■
.¸U©≈Ë W∂Ød± …¸uÅË eOØd∑∞« ‚UD≤ øUîË Êu∞ rz«uI∞« b¥b∫¢ pMJL¥ : W∑°U£ …¸uÅ l{Ë
■
.X∂∏L∞« rz«uÆË ÊuK∞« b¥b∫¢ pMJL¥ : rKO≠ lDI± l{Ë
■
:w≥ qOπº∑∞« l{Ë ‰öî s± W•U∑L∞« ‹«dO£Q∑∞«
: )U≥b¥b∫¢ sJL¥ ô :X U≥b¥b∫¢ sJL¥ :O(
W¥œU´
› rKO≠ lDI± l{Ë ¤
W¥œU´
› X°U£ …¸uÅ l{Ë ¤
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ qHß√ /vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .3
…¸uB∞« vK´ ‹«dO£Q¢ W¥√ W≠U{≈ r∑¢ ô :
.œuß_«Ë iO°_U° WDI∑KL∞« ¸uB∞« s¥eª¢ r∑Oß :
.dO∂∫∑∞« ÊuK° WDI∑KL∞« ¸uB∞« kH• r∑Oß :
.)…dHBL∞« WOM∂∞« Ê«u∞_« ‹U§¸œ b•√(
.dL•_« ÊuK∞U° WDI∑KL∞« ¸uB∞« kH• r∑Oß :
.dCî_« ÊuK∞U° WDI∑KL∞« ¸uB∞« kH• r∑Oß :
.‚¸“_« ÊuK∞U° WDI∑KL∞« ¸uB∞« kH• r∑Oß :
.nO¢UπO≤ l{u∞« vK´ …¸uB∞« kH• r∑¥ :
.…¸uÅ ◊UI∑∞ô «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« .4
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
■
dπ≠Ë »Ëd¨Ë qO∞( d™UML∞« ŸU{Ë√ iF°Ë ‹uB∞« qO㧛 l{Ë qOGA∑° ¸e∞« «c≥ ÂuI¥ s∞
)W¥¸U≤ »UF∞√Ë WOHKî …¡U{≈Ë
,VØdL∞« d¥uB∑∞« ,UIÎ∂º± WMOFL∞« eOØd∑∞« ‹«¸U©≈( WÅUª∞« ‹«dO£Q∑∞« b•√ b¥b∫¢ r¢ «–≈
.UÎI∂º± WMOFL∞« WOÆU∂∞« WÅUª∞« ‹«dO£Q∑∞« nzU™Ë ¡UG∞≈ UÎOzUIK¢ r∑O≠ ,)…¸uB∞« ¸U©≈
.«dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥≈ r¢ u∞Ë v∑• WÅUª∞« ‹«dO£Q∑∞« ‹«œ«b´S° ÿUH∑•ô« r∑¥
WO´dH∞« WLzUI∞« œb•Ë Êu∞ WLzUI∞« s±
WO´dH∞« WLzUI∞« œb• ,’Uª∞« dO£Q∑∞« ¡UG∞ù
.WOÆU∂∞« WÅUª∞« ‹«dO£Q∑∞« WLzUÆ w≠
■
AR-25
UÎI∂º± WMOFL∞« eOØd∑∞« ‹«¸U©≈ : WÅUî ‹«dO£Q¢
.eOØd∑∞« ¸U©≈ dOOG¢Ë p¥d∫¢
.ÈbL∞« rz«uÆ Èb•≈ b¥b∫¢ bF° eOØd∑∞« ¸U©≈ dOOG¢ pMJL¥
÷dF∞« W®U® «bª∑ßU° …¸uB∞« j∂C° rÆË tKO㧛 œ«dL∞« szUJ∞« vK´ «dO±UJ∞« tO§u∑° rÆ .1
.W¥¸uK∂∞«
.-/+ ¸“ vK´ jG{« .2
sOL¥ /¸Uº¥ /qHß√ /vK´√ ¸“ vK´ jG{« .iO°_« ÊuK∞« v∞≈ eOØd∑∞« ¸U©≈ Êu∞ ‰u∫∑¥ .3
.eOØd∑∞« ¸U©≈ l{u± p¥d∫∑∞
.…¸uÅ ◊UI∑∞« pMJL¥Ë Èdî√ …Îd± -/+ ¸“ vK´ jG{« ,eOØd∑∞« ¸U©≈ l{u± b¥b∫∑∞ .4
●
¡UO®_« s´ ÁeOOL¢Ë Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« ¸UN™≈ pMJL¥
vK´ Õu{u∞«Ë eOØd∑∞« s± b¥e± ¡UI∞≈ r∑¥ YO• .t° WDO∫L∞«
‚UD≤ s± t° WDO∫L∞« ‹UMzUJ∞« ëdî≈ l± Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞«
.eOØd∑∞«
eOOL¢
l{Ë ¡UM∏∑ßU°( qO㧛 l{Ë Í√ w≠ E ¸“ vK´ jG{« .1
.)wzUIK¢Ë rKO≠ lDI±
.sOL¥/¸Uº¥ ¸“ vK´ jGC∞U°
WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ œb• .2
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ qHß√ /vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .3
eOOL¢
eOOL¢
eOOL¢
¢LOOe
-/+ ¸“ vK´ jGC∞«
Ÿ«dB± :◊UI∑∞«
: p¥d∫¢
Ÿ«dB± :◊UI∑∞«
+/- :d¥d∫¢
› 4 Èb± ¤
› 3 Èb± ¤
› 2 Èb± ¤
› 1 Èb± ¤
› ¸U©ù« jOAM¢ r¢ ¤
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞«
sOL¥ /¸Uº¥ /qHß√
.UÎI∂º± sOFL∞« ¸U©ù« dNEOß .4
…¸uÅ ◊UI∑∞ô «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{«
Ÿ«dB± :◊UI∑∞«
-/+ ¸“ vK´ jGC∞«
Ÿ«dB± :◊UI∑∞«
: p¥d∫¢
› ¸U©ù« l{u± dOOG¢ bF° ¤
AR-26
Ÿ«dB± :◊UI∑∞«
+/- :d¥d∫¢
+/- : d¥d∫¢
■
VØdL∞« d¥uB∑∞« : WÅUî ‹«dO£Q¢
‹U‡±u‡K‡F‡±
…dJH± ¸“Ë ,ËdØU± ¸“Ë ,w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± ¸“Ë ,‘öH∞« ¸“ vK´ jGC∞« pMJL¥
.VØdL∞« d¥uB∑∞« ¡UM£√ W /T dO∂J∑∞« ¸“Ë ,‹uB∞«
¡UM£√ sO¢d± ‹uB∞« qO㧛 ¸“ vK´ XDG{ «–≈ Ë√ ,qOGA¢ l{Ë ¸“ vK´ XDG{ «–≈
bM´ U±√ .Ác≥ «dO±UJ∞« qOGA¢ ŸU{Ë√ s± l{Ë qØ cOHM¢ r∑Oº≠ ,W∂ØdL∞« ¸uB∞« ◊UI∑∞«
.bOØQ¢ ¸U©≈ ÷d´ r∑Oº≠ ,E Ë√ WLzUI∞« ¸“ vK´ jGC∞«
.UN©UI∑∞« r¢ w∑∞« ¸uB∞« ·c• r∑OßË
.‹uB∞« …dJH± √b∂∑ß p∞– bF°Ë .o≠«u± ¸“ vK´ jG{« ,W∂Ød± WDI∞ dî√ ◊UI∑∞« bF°
●
●
W∂Ød± …¸uÅ
●
dOOG¢ pMJL¥ ,W∂Ød± …¸uÅ dî¬ ◊UI∑∞« q∂Æ .WDI∞ dî¬ ◊UI∑∞« q∂Æ W∂ØdL∞« WDIK∞« s± ¡e§ dOOG¢
.W∂ØdL∞« WDIK∞« s± ¡e§
.-/+ ¸“ vK´ jG{« ,W∂ØdL∞« ¸uB∞« ◊UI∑∞« ¡UM£√ .1
.b¥b§ ¸U©≈ ÷d´Ë WI°Uß …¸uÅ ·c• r∑Oß .2
…¸uÅ ·c• r∑OßË WÎO≤U£ -/+ ¸“ vK´ jG{« ,UIΰUß UN©UI∑∞« r¢ …¸uÅ „UM≥ X≤UØ «–≈
.Èdî√ …Îd± WI°Uß
●
.W∑°U£ …¸uÅ w≠ WHK∑ª± ‹UDI∞ 4 ~ 2 sO° lLπ∞« sJL¥
lDI± l{Ë ¡UM∏∑ßU°( qO㧛 l{Ë Í√ w≠ E ¸“ vK´ jG{« .1
.)wzUIK¢Ë rKO≠
¸“ vK´ jGC∞U°
WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ œb• .2
.sOL¥/¸Uº¥
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .3
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ qHß√
VØdL∞« d¥uB∑∞« ¡UG∞S° ÂuI¥ :
.W∑°U£ …¸uÅ w≠ WHK∑ª± ‹UDI∞ 2 sO° lLπ∞« r∑¥ :
.W∑°U£ …¸uÅ w≠ WHK∑ª± ‹UDI∞ 3 sO° lLπ∞« r∑¥ :
.W∑°U£ …¸uÅ w≠ WHK∑ª± ‹UDI∞ 4 sO° lLπ∞« r∑¥ :
.W∑°U£ …¸uÅ w≠ WHK∑ª± dEM± WDI∞ 2 sO° lLπ∞« r∑¥ :
■
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ 3 …uDª∞« w≠ U≥b¥b∫∑° XLÆ w∑∞« ‹«¸U©ù« œb´ ÷d´ r∑Oß .4
.VØdL∞« d¥uB∑∞« qOGA¢ ¡b∂∞ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{«
VØd± d¥uB¢ l{Ë 2 b¥b∫¢
-/+ ¸“ vK´ jGC∞«
Ÿ«dB± : ◊UI∑∞«
+/- : ·c•
…¸uB∞« v∞≈ nKª∞« v∞≈ ‰UI∑≤ô« ¤
› WO≤U∏∞«
Ÿ«dB± : ◊UI∑∞«
OK : kH•
+/- : ·c•
› W∏∞U∏∞« …¸uB∞« ◊UI∑∞« q∂Æ ¤
.…b¥b§ …¸uÅ ◊UI∑∞ô «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« .3
› …dOî_« …¸uB∞« ¤
vK´ jGC∞«
Ÿ«dB± ¸“
.«dO±UJ∞«
vK´ jGC∞«
Ÿ«dB± ¸“
.«dO±UJ∞«
jGC∞«
¸“ vK´
o≠«u±
+/- : ·c•
› WO≤U∏∞« WDIK∞« ¤
Ÿ«dB± : ◊UI∑∞«
+/- : ·c•
› v∞Ë_« WDIK∞« ¤
› ¸uB∞« ◊UI∑∞ô e≥U§ ¤
.…¸uÅ dî√ ◊UI∑∞« bF° o≠«u± ¸“ vK´ jG{« ,W∂ØdL∞« ¸uB∞« kH∫∞ .5
AR-27
…¸uB∞« ¸U©≈ : WÅUî ‹«dO£Q¢
.UN©UI∑∞« w≠ V¨d¢ w∑∞« W∑°U∏∞« …¸uB∞« v∞≈ ‹«¸U©ùU° WNO∂A∞« œËb∫∞« s± Ÿ«u≤√ 9 W≠U{≈ pMJL¥
l{Ë ¡UM∏∑ßU°( qO㧛 l{Ë Í√ w≠ E ¸“ vK´ jG{« .1
.)wzUIK¢Ë rKO≠ lDI±
¸“ vK´ jGC∞U°
WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ œb• .2
.sOL¥/¸Uº¥
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .3
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ qHß√
.…¸uB∞« ¸U©≈ W≠U{≈ r∑¢ s∞ :
-
…¸uB∞« ¸U©≈
VØdL∞« d¥uB∑∞« : WÅUî ‹«dO£Q¢
■
…¸uÅ dî¬ ◊UI∑∞« bF° W∂ØdL∞« WDIK∞« s± ¡e§ dOOG¢
/qHß√ /vK´√ ¸«¸“_« vK´ jG{« .¸U©≈ b¥b∫∑∞ d®R± ÷d´ r∑Oß ,…¸uÅ dî¬ ◊UI∑∞« bF° .1
.¸U©ù« b¥b∫∑∞ sOL¥ /¸Uº¥
.VØdL∞« d¥uB∑∞« ¸U©≈ qOGA¢ r∑OßË .…¸uÅ ·c• r∑OßË -/+ ¸“ vK´ jG{« .2
¸«¸“_« «bª∑ßU° Èdî√ …Îd± Èdî√ ¸uÅ ◊UI∑∞« pMJL¥ .«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« .3
.-/+ ¸“Ë sOL¥ /¸Uº¥ /qHß√ /vK´√
.WDI∑KL∞« …¸uB∞« kH∫∞ Èdî√ …Îd± o≠«u± ¸“ vK´ jG{« .4
vK´√ ¸“ vK´ jGC∞«
OK : kH•
OK : kH•
+/- : ·c•
+/- : ·c•
› WF°«d∞« …¸uB∞« ◊UI∑∞« bF° ¤
…¸uB∞« v∞≈ nKª∞« v∞≈ ‰UI∑≤ô« ¤
› WO≤U∏∞«
-/+ ¸“ vK´ jGC∞«
¸“ vK´ jGC∞«
.«dO±UJ∞« Ÿ«dB±
› WO≤U∏∞« …¸uB∞« ·c• ¤
o≠«u± ¸“ vK´ jGC∞«
Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« .…¸uB∞« ¸U©≈ dNE¥ ·uß .4
…¸uÅ ◊UI∑∞ô «dO±UJ∞«
OK : kH•
Ÿ«dB± :◊UI∑∞«
AR-28
+/- : ¸U©≈
¸“ vK´ jGC∞U° ¸U©ù« Ÿu≤ dOOG¢ pMJL¥ ,…¸uÅ ◊UI∑∞« q∂Æ
/vK´√ ¸«¸“_« vK´ jGC∞U° ¸U©ù« Ÿu≤ dOOG∑° rÆ .-/+
.sOL¥ /¸Uº¥ /qHß√
› …dOî_« …¸uB∞« ¤
+/- : ·c•
…Îd± WO≤U∏∞« …¸uB∞« ◊UI∑∞« bF° ¤
› Èdî√
●
-/+ ¸“
Âö≠_« l©UI± ‹«¸U©≈ X∂∏±
‚¸“_«Ë dCî_«Ë ,dL•_« ÊuK∞« WLOÆ j∂{ WO≤UJ±≈ Âbª∑ºLK∞ `O∑¢ : RGB Ê«u∞√ W±uEM±
.UN©UI∑∞« œ«dL∞« …¸uBK∞
■
RGB Ê«u∞√ W±uEM± rOÆ œ«b´≈
qHß√Ë vK´√ ͸“ Âbª∑ß« r£ ,-/+ ¸“ vK´ jG{« .1
dNEOßË .)
( RGB Ê«u∞√ W±uEM± W≤uI¥√ b¥b∫∑∞
.qJA∞U° sO∂± u≥ ULØ RGB Ê«u∞√ W±uEM± ÊUO° j¥d®
WLOÆ b¥b∫∑∞ sOL¥Ë ¸Uº¥ /qHß√/vK´√ ¸«¸“√ Âbª∑ß« .2
.W°uKDL∞« RGB Ê«u∞√ W±uEM±
WÅUª∞« ‹U≤uI¥_« sO° qIM∑∞U° ÂuI¥ : qHß√/vK´√ ¸“ .‚¸“_«Ë dCî_«Ë ,dL•_« ÊuK∞U°
.‹U≤uI¥_« Ác≥ s± W≤uI¥√ qØ WLOÆ dOOG∑° ÂuI¥ : sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ ¡UN≤≈ r∑OßË UNMOOF∑° XLÆ w∑∞« WLOI∞« kH• r∑Oß ,Èdî√ …d± -/+ ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ .3
.RGB Ê«u∞√ W±uEM± œ«b´≈ l{Ë
●
.RGB b¥b∫¢ sJL¥ sK≠ ,)
w≠ WLzUI∞« Ác≥ b¥b∫¢ pMJL¥ .rKO≠ qO㧛 ¡UM£√ WDI∑KL∞« ¸uB∞« XO∂∏¢ vK´ WHO™u∞« Ác≥ b´Uº¢
.jI≠ rKO≠ lDI± l{Ë
■
.rKO≠ lDI± l{Ë w≠ )‹«dO£Q¢( E ¸“ vK´ jG{« .1
.¸uB∞« X∂∏± WLzUÆ b¥b∫∑∞ sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« .2
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .3
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ qHß√
¸uB∞« X∂∏±
.Âö≠_« l©UI± ‹«¸U©≈ X∂∏± WHO™Ë qODF¢ r∑¥ :
.Âö≠_« qO㧛 ¡UM£√ «dO±UJ∞« “«e∑≥« lML¥ :
.
WLzUÆ b¥b∫∑° ÂuI¢ U±bM´ tM± UIÎO{ d∏Ø√ qOπº∑∞« ¸U©≈ Èb± `∂BOß
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ WO°UOº≤« …¸uB° WM¥UFL∞« ‹«¸U©≈ ÷d´ r∑¥ ô bÆ
-/+ ¸“
(dO¨ Èdî√ W≤uI¥√ s± )Êu∞( ’Uî dO£Q¢ b¥b∫¢ bM´
,ISO WOßUº•Ë ,RGB Ê«u∞√ W±uEM± s± qJ° WÅUª∞« rOI∞« j∂C∞ -/+ ¸“ «bª∑ß« pMJL¥
.i¥dF∑∞« i¥uF¢Ë ,iO°_« W≤“«u±Ë
ÕU∑L∞« «dO±UJ∞« l{Ë
WO´dH∞« WLzUI∞«
WOºOzd∞« WLzUI∞«
)‚¸“√( B ,)dCî√( G ,)dL•√( R
RGB Ê«u∞√ W±uEM±
1000 ,800 ,400 ,200 ,100 ,80 ,wzUIK¢
)ISO( WOßUº•
,‰U´ XM߸uK≠ ,rzU¨ ,¸UN≤ ,wzUIK¢
iO°_« W≤“«u±
■
hBª± ,sO∑ºπM¢ ,iHªM± XM߸uK≠
)…uDî 0.5 EV( +2.0 ~ 0.0 ~ -2.0
i¥dF∑∞« i¥uF¢
AR-29
-/+ ¸“
qJA° WOFO∂© Ëb∂∑∞ Ê«u∞_« j∂C° iO°_« W≤“«u± w≠ rJ∫∑∞« WOÅUî p∞ `Lº¢ :iO°_« W≤“«u±
.d∂Ø√
iO°_« W≤“«u± ŸU{Ë√ b•√ b¥b∫¢
b¥b∫∑∞ qHß√Ë vK´√ ͸“ Âbª∑ß« r£ ,-/+ ¸“ vK´ jG{« .1
W≤“«u± WLzUÆ j¥d® dNEOßË .)
( iO°_« W≤“«u± W≤uI¥√
.qJA∞U° sO∂± u≥ ULØ iO°_«
WLOI∞« vK´ iO°_« W≤“«u± j∂C∞ sOL¥Ë ¸Uº¥ ͸“ Âbª∑ß« .2
vK´ U≥b¥b∫∑° XLÆ w∑∞« WLOI∞« ÷d´ r∑OßË .W°uKDL∞«
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®
,W∂ßUML∞« iO°_« W≤“«u± ‹«œ«b´≈ b¥b∫∑° UÎOzUIK¢ «dO±UJ∞« ÂuI¢ :
wzUIK¢
.…bzUº∞« …¡U{ù« ·Ëd™ vK´ ¡ÎUM°
.WO§¸Uª∞« ¡«u§_« w≠ ¸uB∞« ◊UI∑∞ô :
¸UN≤
.ÂuOG∞U° ¡ULº∞« b∂K¢ q™ w≠ ¸uB∞« ◊UI∑∞ô :
rzU¨
s± ¸UO∑îôU° «Î¸UN≤ XM߸uKH∞« ¡u{ Ÿ«u≤√ q™ w≠ ¸uB∞« ◊UI∑∞ô :
‰U´ XM߸uK≠
.‚d© W£ö∏° XM߸uK≠ …¡U{≈
.¡UCO∂∞« XM߸uKH∞« …¡U{≈ q™ w≠ ¸uB∞« ◊UI∑∞ô :
iHªM± XM߸uK≠
…¡U{ù« ‹U∂L∞( sO∑ºπM∑∞« …¡U{≈ q™ w≠ ¸uB∞« ◊UI∑∞ô :
sO∑ºπM¢
.)WOßUOI∞«
UÎI≠Ë iO°_« W≤“«u± œ«b´≈ WO≤UJ±≈ Âbª∑ºLK∞ l{u∞« «c≥ `O∑¥ :
hBª±
.d¥uB∑∞« ·ËdE∞
.¸uB∞« Ê«u∞Q° ·ö∑î« À«b•≈ v∞≈ WHK∑ªL∞« …¡U{ù« ·Ëd™ ÍœR¢ bÆ
l{Ë ¡UN≤≈ r∑OßË UNMOOF∑° XLÆ w∑∞« WLOI∞« kH• r∑OßË .Èdî√ …d± -/+ ¸“ vK´ jG{« .3
.iO°_« W≤“«u± œ«b´≈
AR-30
■
.¸uB∞« ◊UI∑∞« bM´ ISO WOßUº• b¥b∫¢ sJL¥ : ISO WOßUº•
.ISO ÂUƸQ° …œb∫± UÎLOÆ ¡uCK∞ UN∑OßUº• Ë√ «dO±UJ∞« W´dß cîQ¢Ë
■
●
ISO WOßUº• rOÆ Èb•≈ b¥b∫¢
b¥b∫∑∞ qHß√Ë vK´√ ͸“ Âbª∑ß« r£ ,-/+ ¸“ vK´ jG{« .1
ÊUO° j¥d® dNEOßË .)
( ISO WOßUº• W≤uI¥√
.qJA∞U° sO∂± u≥ ULØ WOßUº∫∞«
ISO WOßUº• WLOÆ b¥b∫∑∞ sOL¥Ë ¸Uº¥ ͸“ Âbª∑ß« .2
.W°uKDL∞«
…b´ vK´ ¡ÎUM° UÎOzUIK¢ «dO±UJ∞« WOßUº• dOOG¢ r∑¥ : wzUIK¢ .Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« ŸuDß Ë√ …¡U{ù« WLOIØ ‹«dOG∑±
ÿUH∑•ô« l± «dO±UJ∞« Ÿ«dB± W´dß …œU¥“ pMJL¥ : 1000 ,800 ,400 ,200,100 ,80 WLOÆ …œU¥e° p∞–Ë ,œu§uL∞« …¡U{ù« ¸«bI± fHM°
w≠ …¸uB∞« l∂A∑¢ bI≠ ,p∞– l±Ë .ISO WOßUº•
,ISO WOßUº• WLOÆ ‹œ«œ“« ULKØË .WO∞U´ …¡U{≈
œ«œe¢ w∞U∑∞U°Ë ,¡uCK∞ «dO±UJ∞« WOßUº• ‹œ«œ“«
…¡U{ù« ·Ëd™ w≠ ¸uB∞« ◊UI∑∞« vK´ «dO±UJ∞« …¸bÆ
g¥uA∑∞« ‰bF± Ê√ …U´«d± Vπ¥ sJ∞Ë .WLKEL∞«
UL± ,ISO WOßUº• WLOÆ œU¥œ“U° œ«œeOß …¸uB∞U°
.W≤uAî d∏Ø√ Ëb∂¢ …¸uB∞« qFπ¥
¡UN≤≈ r∑OßË UNMOOF∑° XLÆ w∑∞« WLOI∞« kH• r∑Oß ,Èdî√ …d± -/+ ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ .3
.ISO WOßUº• œ«b´≈ l{Ë
●
-/+ ¸“
.WDO∫L∞« …¡U{ù« ·ËdE∞ UÎI≠Ë i¥dF∑∞« j∂C° UÎOzUIK¢ «dO±UJ∞« Ác≥ ÂuI¢ : i¥dF∑∞« i¥uF¢
.-/+ ¸“ «bª∑ßU° i¥dF∑∞« WLOÆ ¸UO∑î« UÎC¥√ pMJL¥ ULØ
●
hBª± iO°_« W≤“«u± œ«b´≈ «bª∑ß«
.d¥uB∑∞« WµO° vK´ ¡ÎUM° UÎHOH© UÎ≠ö∑î« iO°_« W≤“«u± ‹«œ«b´≈ nK∑ª¢ bÆ
iO°_« W≤“«u± œ«b´≈ j∂C° WMOF± d¥uB¢ WµO∂∞ W∂ßUM± iO°_« W≤“«u± ‹«œ«b´≈ d∏Ø√ b¥b∫¢ pMJL¥
.hBª±
Measure:Shutter
➞
i¥dF∑∞« i¥uF¢
b¥b∫∑∞ qHß√Ë vK´√ ͸“ Âbª∑ß« r£ ,-/+ ¸“ vK´ jG{« .1
.) ( i¥dF∑∞« i¥uF¢ W≤uI¥√
sO∂± u≥ ULØ i¥dF∑∞« i¥uF¢ WLzUÆ j¥d® dNEOßË
.qJA∞U°
i¥dF∑∞« i¥uF¢ q±UF± j∂C∞ sOL¥Ë ¸Uº¥ ͸“ Âbª∑ß« .2
.»uKDL∞«
l{Ë ‚ö¨≈ r∑OßË UNMOOF∑° XLÆ w∑∞« WLOI∞« kH• r∑OßË .Èdî√ …d± -/+ ¸“ vK´ jG{« .3
.i¥dF∑∞« i¥uF¢ œ«b´≈
W®U® vK´ ) ( i¥dF∑∞« ÊUO° d®R± ÷d´ r∑Oß ,i¥dF∑∞« WLOÆ dOOG∑° XLÆ «–≈
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞«
■
.i¥dF∑∞« qOKI¢ v∞≈ W∂∞Uß i¥dF¢ i¥uF¢ WLOÆ Â«bª∑ß« ÍœR¥Ë
i¥dF∑∞« …œU¥“ v∞≈ ÍœR¢ W∂§u± i¥dF¢ i¥uF¢ WLOÆ Â«bª∑ß« Ê√ k•ô
.…bO§ …¸uÅ vK´ qB∫¢ ô bÆË ¡UCO° W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® `∂B∑ßË
●
hBª± WLzUÆ œb• iO°_« W≤“«u± ‹«¸UOî s± .1
.)
(
W®U® ÷dF¢ ô v∑• «dO±UJ∞« ÂU±√ ¡UCO° WÆ¸Ë l{ .2
¸“ vK´ jG{« r£ ,iO°_« ÊuK∞« Èuß W¥¸uK∂∞« ÷dF∞«
.«dO±UJ∞« Ÿ«dB±
.UND∂C° XLÆ w∑∞« iO°_« W≤“«u± WLOÆ s¥eª¢ r∑¥ .3
WO∞U∑∞« …¸uB∞« vK´ iO°_« W≤“«u± WLOÆ oO∂D¢ r∑Oß .UN©UI∑∞U° ÂuI¢ w∑∞«
UN∑µON∑° XLÆ w∑∞« iO°_« W≤“«u± ‹«œ«b´≈ vI∂∑ß .…b¥b§ ‹«œ«b´S° U≥dOOG¢ r∑¥ v∑• W∞UF≠
› ¡UCO° WÆ¸Ë ¤
AR-31
«dO±UJ∞« ‹«œ«b´≈ j∂C∞ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® «bª∑ß«
W∫HÅ
«dO±UJ∞« qOGA¢ l{Ë
35 W∫HÅ
16 W∫HÅ
WO´dH∞« WLzUI∞«
WOßUß√
WK±UØ
LCD dO≠u¢
V¥dÆ dEM±
wFO∂© dEM±
dπ≠
»Ëd¨
W¥¸U≤ »UF∞√
WOHKî …¡U{≈
ZK£Ë T©U®
WOºOzd∞« WLzUI∞« WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´
OSD
‹U±uKF±
W≠UØ w≠ .qOπº∑∞« nzU™Ë œ«b´ù W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ …œu§uL∞« WLzUI∞« «bª∑ß« pMJL¥
÷d´ v∞≈ WLzUI∞« ¸“ vK´ jGC∞« ÍœR¥ ,‹uB∞« qO㧛 l{Ë ¡UM∏∑ßU° qOGA∑∞« ŸU{Ë√
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ WLzUI∞«
■
:WO∞U∑∞« ‰«u•_« w≠ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ WLzUI∞« ÷d´ r∑¥ s∞
.Èdî_« ¸«¸“_« s± ¸“ Í√ qOGA¢ ¡UM£√ .…¸uB∞« ‹U≤UO° Wπ∞UF± ¡UM£√ .W¥¸UD∂∞U° WM∫® œu§Ë Âb´ -
l{u∞«
.o∂º± ¸UF®≈ ÊËb° rz«uI∞« dOG∑¢ bÆ
.
WKKEL∞« dÅUMF∞« .Áb¥b∫∑° XLÆ Íc∞« l{u∞« vK´ ¡ÎUM° WO∞U∑∞« nzU™u∞« d≠«u∑¢
.WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ù« w≥
■
WLzUI∞« «bª∑ß«
W∫HÅ
ŸU{Ë√ s± l{Ë qJ° WÅUî WLzUÆ dNE¢ ·uß .WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{«Ë «dO±UJ∞« qOGA∑° rÆ .1
.)
( ‹uB∞« qO㧛 l{u° WÅUî WLzUÆ b§u¢ ô sJ∞Ë .«dO±UJ∞«
.rz«uI∞« ‰öî qIM∑K∞ sOL¥Ë ¸Uº¥ ͸“ Âbª∑ß« .2
eOØd∑∞«
œbF∑±
eØd±
jG{«
¸“ vK´
Ë√ ¸Uº¥
.sOL¥
…œuπ∞«
«Îb§ WIzU≠
WIzU≠
W¥œU´
jG{«
¸“ vK´
Ë√ ¸Uº¥
.sOL¥
.WO´d≠ WLzUÆ b¥b∫∑∞ qHß√ /vK´√ ͸“ Âbª∑ß« .3
rπ∫∞«
3648X2736
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
jG{«
¸“ vK´
Ë√ vK´√
.qHß√
rπ∫∞«
3648X2736
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
jG{«
¸“ vK´
Ë√ vK´√
.qHß√
2736 x 3648
2304 x 3072
2448 x 3264
1944 x 2592
2112 x 2816
1536 x 2048
1704 x 2272
768 x 1024
1200 x 1600
-
480 x 640
240 x 320
480 x 640
WIzU≠
-
128 x 160
33 W∫HÅ
15 FPS
30 FPS
34 W∫HÅ
eØd±
dL∑º±
ÍœU´
-
œbF∑±
Íœd≠
33 W∫HÅ
33 W∫HÅ
33 W∫HÅ
«Îb§ WIzU≠
W¥œU´
rπ∫∞«
3648X2736
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« .UNMOOF∑° XLÆ w∑∞« WLOI∞« kH• p∞– bF° r∑OßË ,WO´d≠ WLzUÆ b¥b∫∑° rÆ .4
.WLzUI∞« wH∑ª∑ßË
AR-32
WO´dH∞« WLzUI∞«
2604 x 3472
rπ∫∞«
3648X2736
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
«dO±UJ∞« qOGA¢ l{Ë
34 W∫HÅ
35 W∫HÅ
AEB
r´U≤
ÍuO•
WOºOzd∞« WLzUI∞« WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´
rπ∫∞«
)W∑°U∏∞« ¸uB∞«(
rπ∫∞«
)rKO≠ lDI±(
…œuπ∞«
¸U©ù« ‰bF±
eOØd∑∞«
d¥uB∑∞«
…b∫∞«
‹«¸U©ù« ‰bF± / …œuπ∞«
rπ∫∞«
.WDI∑KL∞« …¸uB∞U° ’Uª∞« oO∂D∑∞« l± VßUM∑¥ UL° jGC∞« ‰bF± b¥b∫¢ pMJL¥
.…¸uB∞« …œu§ XCHª≤« ,jGC∞« ‰bF± œ«œ“« ULKØË
rKO≠ lDI± l{Ë
■
.p∑ÅUî oO∂D∑∞« l± VßUM∑¥ UL° …¸uB∞« rπ• b¥b∫¢ pMJL¥
W∑°U£ …¸uÅ l{Ë
■
l{u∞«
W≤uI¥_«
W∑°U£ …¸uÅ l{Ë
l{u∞«
W≤uI¥_«
15 FPS
30 FPS
W¥œU´
WIzU≠
«Îb§ WIzU≠
jpeg
jpeg
jpeg
jpeg
jpeg
X640 X1024 X1600 X2048 X2272 X2592 X2816 X3072 X3264 X3472 X3648
480
768
1200 1536 1704 1944 2112 2304 2448 2604 2736
WO´dH∞« WLzUI∞«
nKL∞« oOºM¢
rKO≠ lDI± l{Ë
rπ∫∞«
l{u∞«
W≤uI¥_«
128X160
…œuπ∞«
¸U©ù« ‰bF±
30FPS
15FPS
› rKO≠ lDI± l{Ë ¤
240X320
rπ∫∞«
› W∑°U£ …¸uÅ l{Ë ¤
› rKO≠ lDI± l{Ë ¤
‹U‡±u‡K‡F‡±
.)DCF( «dO±UJ∞« ‹UHK± ÂUEM° ’Uª∞« rOLB∑∞« Êu≤UÆ l± nKL∞« «c≥ oOºM¢ o≠«u∑¥
jG{ ¸UOF± u≥ JPEG : )WØd∑AL∞« w≠«d¨u¢uH∞« d¥uB∑∞« ¡«d∂î W´uLπ±( JPEG
¡«d∂î W´uLπ±( Joint Photographic Experts Group q∂Æ s± tOK´ oH∑L∞« ¸uB∞«
jGC∞ Uα«bª∑ß« d∏Ø_« u≥ jGC∞« s± ŸuM∞« «c≥Ë .)WØd∑AL∞« w≠«d¨u¢uH∞« d¥uB∑∞«
.‹U≤UO∂∞« ·ö¢≈ ÊËb°Ë …¡UHJ° ¸uB∞« jGC° ÂuI¥ t≤_ «ÎdE≤ fJO≠«dπ∞« Âuß¸Ë ¸uB∞«
rπ∫∞«
rπ∫∞«
640X480
320X240
160X128
«Îb§ WIzU≠
WIzU≠
W¥œU´
480X640
3648X2736
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
› W∑°U£ …¸uÅ l{Ë ¤
‹U‡±u‡K‡F‡±
●
●
VKD∑¢ WÆb∞« WO∞U´ ¸uB∞« Ê_ W•U∑L∞« ‹UDIK∞« œb´ iHª≤« ,…¸uB∞« WÆœ ‹œ«œ“« ULKØ
.…dØ«c∞« s± d∂Ø√ WΕUº±
●
AR-33
dL∑ºL∞« d¥uB∑∞«
.)AEB( wzUIK∑∞« i¥dF∑∞« WHO∑ØË ,dL∑ºL∞« d¥uB∑∞« b¥b∫¢ sJL¥
d¥uB∑∞«
Íœd≠
dL∑º±
AEB
› Z±U≤d° l{u∞« ¤
.jI≠ …b•«Ë …¸uÅ ◊UI∑∞U° ÂuI¥ : Íœd≠ d¥d∫¢ r∑¥ v∑• dL∑º± qJA° ¸uB∞« ◊UI∑∞« r∑Oß : dL∑º± vK´ d¥uB∑∞« WFß nÆu∑¢Ë .«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“
.…dØ«c∞« WFß
i¥dF¢ rOI° qºKº∑∞U° ¸uÅ Àö£ ◊UI∑∞U° rÆ : AEB i¥dF¢Ë )0.0EV( wßUOI∞« i¥dF∑∞« :WHK∑ª±
.)+0.5EV( ozU≠ i¥dF¢Ë )-0.5EV( dOBÆ
b¥b∫¢ VFB∞« s± ÊUØ «–≈ l{u∞« «c≥ Âbª∑ß«
.szUJ∞« i¥dF¢ WLOÆ
ÍœR¥ UL± ,nKL∞« kH∫∞ «dO±UJ∞« UNÆdG∑º¢ w∑∞« …bL∞« s± …¸uB∞« …œu§Ë WO∞UF∞« WÆb∞« b¥e¢
.œ«bF∑ßô« l{Ë …b± …œU¥“ v∞≈ Á¸Ëb°
qOGA¢ ·UI¥≈ r∑Oß , › AEB ¤ Ë√ › dL∑º± ¤ l{u∞U° WÅUª∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫¢ r¢ «–≈
.UÎOzUIK¢ ‘öH∞«
AEB d¥uB∑∞« l{Ë Ê√ wMF¥ «cN≠ ,W£ö£ s± qÆ√ …dØ«c∞« w≠ …d≠«u∑L∞« ¸uB∞« œb´ ÊUØ «–≈
.ÕU∑± dO¨
qØ kH∫∞ “ö∞« XÆu∞« Ê_ AEB d¥uB∑∞« l{u∞ rz«uI∞« w£ö£ q±U• «bª∑ß« qC≠_« s±Ë
.«dO±UJ∞« “«e∑≥« V∂º° lI° Z∑M¢ bÆË ‰u©√ …¸uÅ
AR-34
”UOI∞«
■
¸uÅ ◊UI∑∞ô ”UOI∞« WI¥d© dOOG¢ pMJL¥ ,W∂ßUM± i¥dF¢ ·Ëd™ vK´ ‰uB∫∞« s± sJL∑¢ r∞ «–≈
.UΕu{Ë d∏Ø√
eOØd∑∞«
œbF∑±
eØd±
› Z±U≤d° l{u∞« ¤
ÕU∑L∞« ¡uC∞« jßu∑± vK´ ¡ÎUM° ”UOI∞« »Uº• r∑Oß : œbF∑± u∫≤ ”UOI∞« ·d∫MOß ,p∞– l±Ë .…¸uB∞« WIDM± w≠
«bª∑ßö∞ l{u∞« «c≥ `KB¥Ë .…¸uB∞« WIDM± eØd±
.ÂUF∞«
nB∑ML° …œu§uL∞« WKOD∑ºL∞« WIDML∞« ”UOÆ r∑Oß : eØd± «c≥ d∂∑F¥Ë .¡uC∞« j∂C∞ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®
w≠ i¥dF∑∞« Èu∑º± ÊuJ¥ U±bM´ UÎ∂ßUM± l{u∞«
.WOHKª∞« …¡U{ù« s´ dEM∞« iG° ,UÎ∫O∫Å …¸uB∞« nB∑M±
eØd± eOØd∑∞« l{Ë Âbª∑º¢ ö≠ ,͸R∂∞« eOØd∑∞« WIDM± w≠ Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJ∞« sJ¥ r∞ «–≈
i¥uF¢ WOÅUî «bª∑ß« ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ ,qCH¥Ë .i¥dF¢ QDî p∞– s´ Z∑M¥ bÆ YO•
.i¥dF∑∞«
■
)W®UA∞« vK´ ÷dF∞«( OSD ‹U±uKF±
W∞U• s± oI∫∑∞« pMJL¥ ,‹uB∞« qO㧛 l{Ë ¡UM∏∑ßU° ,«dO±UJ∞« qOGA¢ ŸU{Ë√ W≠UØ w≠
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® ‰öî s± qOπº∑∞«
r∑¥ r∞Ë › LCD dO≠u¢ ¤ b¥b∫∑° XLÆ «–≈ : ‰uLª∞« l{Ë
w∞«u•( œb∫L∞« XÆu∞« ‰öî «dO±UJ∞« qOGA¢
l{Ë v∞≈ UÎOzUIK¢ «dO±UJ∞« ‰u∫∑∑ß ,)WO≤U£ 30
,WµHDM± : W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®( ‰uLª∞«
.)i±u¢ : «dO±UJ∞« W∞U• ÊUO° W∂L∞
¸«¸“√ s± ¸“ Í√ vK´ jG{« ,Èdî√ …d± «dO±UJ∞« «bª∑ßô .WÆUD∞« ¸“ «b´ ULO≠ «dO±UJ∞«
UOÎzUIK¢ «dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥≈ r∑¥ ·uº≠ ,œb∫L∞« XÆu∞« ‰öî «dO±UJ∞« «bª∑ß« r∑¥ r∞ «–≈ WOÅUî ‰u• ‹U±uKFL∞« s± b¥eL∞ 56 W∫HÅ v∞≈ Ÿu§d∞« v§d¥Ô .W¥¸UD∂∞« dL´ vK´ ÿUH∫K∞
.UOÎzUIK¢ WÆUD∞« qOGA¢ ·UI¥≈
…b∫∞«
■
…b∫∞«
r´U≤
ÍœU´
ÍuO•
■
pMJL¥ ô .UN©UI∑∞« b¥d¢ w∑∞« …¸uB∞« Õu{ËË …b• j∂{ pMJL¥
◊UI∑∞« q∂Æ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ …b∫∞« dO£Q¢ s± oI∫∑∞«
s¥eª¢ r∑¥ U±bM´ ô≈ UNIO∂D¢ r∑¥ ô WHO™u∞« Ác≥ Ê_ ,…¸uB∞«
.…dØ«c∞« w≠ WDI∑KL∞« …¸uB∞«
■
OSD ‹U±uKF±
WK±UØ
WOßUß√
LCD dO≠u¢
› WOßUß√ ‹U±uKF± l{Ë ¤
› Z±U≤d° l{u∞« ¤
nÅu∞«
W≤uI¥_«
WO´dH∞« WLzUI∞«
.…¸uB∞« ·«u• rOFM¢ r∑¥
d¢uO∂LJ∞« “UN§ vK´ ¸uB∞« d¥d∫∑∞ dO£Q∑∞« «c≥ `KB¥Ë
.p∑ÅUî wBªA∞«
r´U≤
.W∫{«Ë …œU• …¸uB∞« ·«u• ÊuJ¢
.W´U∂D∞« ÷«d¨_ dO£Q∑∞« «c≥ `KB¥Ë
ÍœU´
dNE∑ß .…¸uB∞« ·«u• vK´ eOØd∑∞« ¡UI∞≈ r∑¥
…¸uB∞U° g¥uA¢ b§u¥ bÆ sJ∞ ,W∫{«Ë …œU• ·«u∫∞«
.WKπºL∞«
ÍuO•
› WK±UØ ‹U±uKF± l{Ë ¤
AR-35
qOGA∑∞« l{Ë ¡b°
‹U‡±u‡K‡F‡±
sOMD∞« œ«b´≈ dOOG¢ v∞≈ Ê«u£ 3 s± d∏Ø_ qOGA∑∞« l{Ë ¸“ vK´ jGC∞« ÍœR¥ : jL≤ l{Ë
.qOGA¢ l{Ë vK´ ULND∂C° XLÆ bÆ p≤√ r¨¸ ,qOGA∑∞« ·UI¥≈ v∞≈ ¡b∂∞« ‹uÅË
◊u∂CL∞« d¥uB∑∞« l{Ë v∞≈ qOGA∑∞« l{Ë w≠ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ o≠d° jG{«
.UOÎ∞U•
.jI≠ …dØ«c∞« WÆUD° vK´ «dO±UJ∞« nzU™Ë W≠UØ o∂DM¢ ,«dO±UJ∞« w≠ …dØ«c∞« WÆUD° ‰Uîœ≈ r¢ «–≈
.jI≠ WOKî«b∞« …dØ«c∞« vK´ «dO±UJ∞« nzU™Ë W≠UØ o∂DM¢ ,«dO±UJ∞« w≠ …dØ«c∞« WÆUD° ‰Uîœ≈ r∑¥ r∞ «–≈
…b•«Ë …Îd± qOGA¢ l{Ë ¸“ vK´ jGC∞« pMJL¥ ,WÆUD∞« ¸“ vK´ jGC∞U° «dO±UJ∞« qOGA∑° XLÆ «–≈
.qO㧛 l{Ë v∞≈ ‰UI∑≤ö∞ Èdî√ …Îd± tOK´ jG{«Ë ,qOGA¢ l{Ë v∞≈ ‰UI∑≤ö∞
.qOGA¢ l{Ë w≠ «dO±UJ∞« qOGA¢ r∑OßË .qOGA∑∞« l{Ë ¸“ «bª∑ßU° WÆUD∞« qOGA¢ pMJL¥
.qOGA∑∞« s´ «dO±UJ∞« nÆu∑∑ßË Èdî√ …Îd± qOGA¢ l{Ë ¸“ vK´ jG{«
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®Ë «dO±UJ∞« ¸«¸“√ «bª∑ßU° qOGA¢ l{Ë WHO™Ë j∂{ pMJL¥
●
●
W∑°U£ …¸uÅ qOGA¢
Play:/
E : ◊UI∑∞«
rKO≠ lDI± qOGA¢
.W∑°U£ …¸uÅ qOGA¢ w≠ sO¢uDª∞« fH≤ UL≥ 2 ~ 1 ÊU¢uDª∞«
)
( ¸“ vK´ jG{«Ë qπºL∞« rKOH∞« lDI± œb• .3
.tKOGA∑∞ XÆR± ·UI¥≈ & qOGA¢
,tKOGA¢ ¡UM£√ U∑ÎÆR± rKO≠ lDI± nK± qOGA¢ ·UI¥ù .Èdî√ …d± XÆR± ·UI¥≈ & qOGA¢ ¸“ vK´ jG{«
…d± XÆR± ·UI¥≈ & qOGA¢ ¸“ vK´ jGC∞« ÍœROßË .rKOH∞« lDI± nK± qOGA¢ …œU´≈ v∞≈ Èdî√
¸“ vK´ jG{« ,tKOGA¢ ¡UM£√ ¡«¸u∞« v∞≈ rKOH∞« lDI± nK∞ .sOL¥ ¸“ vK´ jG{« ,rKOH∞« lDI± qOGA¢ Ÿ«dßù .¸Uº¥
& qOGA¢ ¸“ vK´ jG{« ,rKOH∞« lDI± qOGA¢ ·UI¥ù .sOL¥ Ë√ ¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« r£ XÆR± ·UI¥≈
●
l{Ë ¸“ vK´ jGC∞U° qOGA∑∞« l{Ë b¥b∫∑° rÆ .1
.)
( qOGA¢
vK´ …dØ«c∞« w≠ UNM¥eª¢ r¢ …¸uÅ dî¬ ÷d´ r∑¥ .2
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®
jGC∞U° UN{d´ w≠ V¨d¢ w∑∞« …¸uB∞« b¥b∫∑° rÆ .3
.sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´
Ÿ«dßù sOL¥ Ë√ ¸Uº¥ ¸“ vK´ ¸«dL∑ßô« l± jG{«
.UNKOGA¢ r∑¥ w∑∞« ¸uB∞« qOGA¢
AR-36
■
■
■
■
■
●
qOGA∑∞« l{Ë ¡b°
lDI± qOGA¢ ¡UM£√ rKOH∞« lDI± s± W°uKDL∞« ‹«¸U©ù« ’öª∑ß« pMJL¥ : «dO±UØ rKO≠ rOKI¢ bM´
.rKOH∞«
Play:/
E : ◊UI∑∞«
T : r∂KI¢
E : ◊UI∑∞«
? rOKI¢
rF≤
ô
OK :bOØQ¢
lDI± rOKI¢ sJL¥ s∞ ,ÊÌ«u£ 10 s± qÆ√ qOGA∑∞« XÆË ÊUØ «–≈
rKOH∞«
¡b° w≠ V¨d¢ w∑∞« WDIM∞« bM´ XÆR± ·UI¥≈ ¸“ vK´ jG{« .1
.rKOH∞« s± U≥bM´ ’öª∑ßô«
j¥d® w≠ ¡b∂∞« WDI≤ ÷d´ r∑¥ ô( .T ¸“ vK´ jG{« .2
).U≥eOOL¢ r∑Oß sJ∞Ë ,W∞U∫∞«
ÈbL∞« ÷d´ r∑O≠ XÆR± ·UI¥≈ & qOGA¢ ¸“ vK´ jG{« .3
.W∞U∫∞« j¥d® vK´ tÅöª∑ß« r¢ Íc∞«
bM´ Èdî√ …Îd± XÆR± ·UI¥≈ & qOGA¢ ¸“ vK´ jG{« .4
.U≥bM´ ’öª∑ßô« nÆu¢ w≠ V¨d¢ w∑∞« WDIM∞«
.bOØQ¢ ¸U©≈ ÷d´ r∑O≠ T ¸“ vK´ jG{« .5
sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« œb• .6
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£
.b¥b§ nK± rßU° WBKª∑ºL∞« ‹«¸U©ù« kH• r∑¥ : › rF≤ ¤
.rKOH∞« rOKI¢ ¡UG∞≈ r∑¥ : › ô ¤
■
.rKOH∞« lDI± s± WÎ∑°U£ «¸ÎuÅ jI∑∞« : Âö≠_« l©UI± ◊UI∑∞« WHO™Ë
●
Play:/
E : ◊UI∑∞«
› XÆRL∞« ·UI¥ù« r¢ ¤
rKOH∞« lDI± ◊UI∑∞« WOHOØ
.W∑°U£ …¸uÅ qOGA¢ ‹«uDî fH≤ w≥ 3 v∞≈ 1 s± ‹«uDª∞«
lDI± qOGA¢ ¡UM£√ XÆR± ·UI¥≈ /qOGA¢ ¸“ vK´ jG{« .4
.E ¸“ vK´ jG{« r£ .rKOH∞«
.b¥b§ nK± rßU° U∑ÎÆR± nÆu∑L∞« rKOH∞« lDI± kH• r∑¥ .5
lDI± rπ• fH≤ t©UI∑∞« r¢ Íc∞« rKOH∞« lDI± nKL∞ ÊuJ¥
.)128 x 160 ,240 x 320 ,480 x 640( wKÅ_« rKOH∞«
■
●
› )‹«dO£Q¢( E ¸“ vK´ jGC∞« ¤
‹U‡±u‡K‡F‡±
q∂Æ T dO∂J∑∞« ¸“ vK´ jG{« ,¸U©ù« W¥«b° s± rKOH∞« lDI± ’öª∑ß« w≠ V¨d¢ XMØ «–≈
.rKOH∞« lDI± qOGA¢ ¡b°
,)¸Uº¥( ¡«¸u∞« v∞≈ n∞ ¸“ vK´ jGC∞U° ¡b∂∞« WDI≤ ¸UN™≈ XÆu∞« jî j¥d® “ËUπ¢ «–≈
.rKOH∞« lDI± s± ‰Ë_« ¸U©ù« ÷d´ r∑Oß
¸U©ù« WDI≤ bM´ rOKI∑∞« bOØQ¢ ¸U©≈ ÷d´ r∑Oß ,rKOH∞« lDIL∞ W¥UN≤ WDI≤ b¥b∫∑° rI¢ r∞ «–≈
.dOî_«
●
●
●
AR-37
W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® d®R±
qOGA∑∞« l{Ë ¡b°
.W{ËdFL∞« …¸uB∞U° WÅUª∞« d¥uB∑∞« ‹U±uKF± W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® ÷dF¢
‫ڬ‬
‫ڡ‬
‫ڢ‬
ISO : 80
Av : F 2.8
Tv : 1/30
Flash : On
3648 x 2736
2006/07/10
‫ڣ‬
‫ڤ‬
‫ڥ‬
W∫HÅ
9 W∫HÅ
20 W∫HÅ
46 W∫HÅ
48 W∫HÅ
W≤uI¥_«
-
2006/07/10
W∫HÅ
22 W∫HÅ
14 W∫HÅ
14 W∫HÅ
30 W∫HÅ
55 W∫HÅ
3648X2736 ~ 256X192
33
AR-38
On/Off
8 ~ 1/1,500
F2.8 ~ F13.1
80 ~ 1000
100-0007
‫ګ‬
‫ڪ‬
‫ک‬
‫ڨ‬
‫ڧ‬
‫ڦ‬
nÅu∞«
qOGA¢ l{Ë W≤uI¥√
W¥¸UD∂∞«
‹uB∞« …dJH±
W¥UL•
qºKº±
DPOF
5
qOπº∑∞« a¥¸U¢
…¸uB∞« rπ•
‘öH∞«
«dO±UJ∞« Ÿ«dB± W´dß
«dO±UJ∞« W∫∑≠ WLOÆ
)ISO( WOßUº•
nKL∞« rß«Ë bKπL∞« rß«
6
1
2
3
4
7
8
9
0
A
B
■
qπº± ‹uÅ qOGA¢
.W∑°U£ …¸uÅ qOGA¢ w≠ sO¢uDª∞« fH≤ UL≥ 2 ~ 1 ÊU¢uDª∞«
)
( ¸“ vK´ jG{«Ë qπºL∞« ‹uB∞« nK± œb• .3
.tKOGA∑∞ XÆR± ·UI¥≈ & qOGA¢
vK´ jG{« tKOGA¢ ¡UM£√ U∑ÎÆR± qπº± ‹uÅ nK± ·UI¥ù PLAY:
.Èdî√ …d± XÆR± ·UI¥≈ & qOGA¢ ¸“
& qOGA¢ ¸“ vK´ jG{« ,‹uB∞« nK± qOGA¢ ·UMµ∑ßô .XÆR± ·UI¥≈
.¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« ,tKOGA¢ ¡UM£√ ¡«¸u∞« v∞≈ ‹uB∞« nK± nK∞ .sOL¥ ¸“ vK´ jG{« ,‹uB∞« nK± qOGA¢ Ÿ«dßù
¸“ vK´ jG{« r£ XÆR± ·UI¥≈ & qOGA¢ ¸“ vK´ jG{« ,‹uB∞« nK± qOGA¢ ·UI¥ù .sOL¥ Ë√ ¸Uº¥
●
)
( dO∂J¢ /)
( dOGB¢ ¸“
…¸uB∞« dO∂J¢
.dO∂J∑∞« ¸“ vK´ jG{«Ë U≥dO∂J¢ w≠ V¨d¢ …¸uÅ b¥b∫∑° rÆ .1
¸“ vK´ jGC∞U° …¸uB∞« s± WHK∑ª± ¡«e§√ ÷d´ sJL¥ .2
.5 WHO™u∞«
…Îd± …¸uB∞« dOGB¢ v∞≈ dOGB¢ ¸“ vK´ jGC∞« ÍœROß .3
.wKÅ_« rπ∫∞« v∞≈ Èdî√
dEM± w≥ W{ËdFL∞« …¸uB∞« X≤UØ «–≈ UL± oI∫∑∞« pMJL¥ œu§uL∞« dO∂J∑∞« ÊUO° d®R± s± bØQ∑∞« ‰öî s± p∞–Ë d∂J±
…¸uB∞« sJ¢ r∞ «–S≠( .W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® ¸Uº¥ vK´√
UÎC¥√ pMJL¥ ULØ .)ÊUO∂∞« d®R± ÷d´ r∑¥ s∞ ,d∂J± dEM±
.dO∂J∑∞« WIDM± s± oI∫∑∞«
.WAV ‹UHK±Ë Âö≠_« l©UI± dO∂J¢ sJL¥ ô .…¸uB∞« …œu§ s± ¡e§ Ê«bI≠ r∑¥ bÆ ,…¸uÅ dO∂J¢ r¢ «–≈ -
«dO±UJ∞« j∂C∞ «dO±UJ∞« ¸«¸“√ «bª∑ß«
●
W∞uNº° qOGA¢ l{Ë nzU™Ë j∂C∞ «dO±UJ∞U° …œu§uL∞« ¸«¸“_« «bª∑ß« pMJL¥ ,qOGA¢ l{Ë w≠
)
( dO∂J¢ /)
( dOGB¢ ¸“
.…¸uÅ s± …œb∫± W•Uº± kH•Ë V¥cA¢Ë ,…œb∫± …¸uÅ dO∂J¢Ë ,¸uÅ …b´ ÷d´ pMJL¥
dOGB∑∞« ÷d´
¸“ vK´ jG{« ,W®UA∞« ¡q± l{Ë w≠ …¸uÅ ÷d´ ¡UM£√ .1
.dOGB¢
WÎ{ËdF± X≤UØ w∑∞« …¸uB∞« eOOL∑° dOGB∑∞« ÷d´ ÂuIOß .2
.dOGB∑∞« l{Ë b¥b∫¢ r¢ U±bM´
.W°uKDL∞« …¸uB∞« v∞≈ ‰UI∑≤ö∞ 5 WHO™u∞« ¸“ vK´ jG{« .3
.dO∂J¢ ¸“ vK´ jG{« ,qBHM± qJA° …¸uÅ ÷dF∞ .4
)
( dOGB¢ ¸“ vK´ jGC∞«
)
( dO∂J¢ ¸“ vK´ jGC∞«
■
●
●
…eOLL∞« …¸uB∞«
› dOGB∑∞« ÷d´ l{Ë ¤
› ÍœUF∞« ÷dF∞« l{Ë ¤
AR-39
vK´√ /) ( ‹uB∞« …dJH± ¸“
d®R± ‰UI∑≤« v∞≈ vK´√ ¸“ vK´ jGC∞« ÍœR¥ ,W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ WLzUI∞« ÷d´ bM´
.vK´√ v∞≈ WLzUI∞«
.‹uB∞« …dJH± ¸“ t∑HB° vK´√ ¸“ qLF¥ ,W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ WLzUI∞« ÷d´ r∑¥ ô U±bM´
.W≤eª± W∑°U£ …¸uÅ v∞≈ p¢uÅ W≠U{≈ pMJL¥
W∑°U£ …¸uÅ v∞≈ ‹uB∞« …dJH± W≠U{≈
w≠ V¨d¢ w∑∞« …¸uB∞« b¥b∫∑∞ sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« .1
.UNO∞≈ ‹uÅ W≠U{≈
d®R± ÷d´ r∑O≠ ) ( ‹uB∞« …dJH± ¸“ vK´ jG{« .2
.‹uÅ …dJH± qOπº∑∞ Êü« …e≥U§ «dO±UJ∞« .‹uB∞« …dJH±
)
( dO∂J¢ /)
■
■
( dOGB¢ ¸“
.…¸uB∞« rπ∫∞ W∂ºM∞U° dO∂J∑∞« ‰bFL∞ vBÆ_« b∫∞«
AGV
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
X2.5
X4.0
X6.3
X8.0
X8.9 X10.1 X11.0 X12.0 X12.8 X13.6 X14.3
●
? rOKI¢
ô
¸“ vK´ jG{«Ë U≥dO∂J¢ w≠ V¨d¢ …¸uÅ b¥b∫∑° rÆ .1
u≥ ULØ W∞U߸ ÷d´ r∑O≠ WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« .dO∂J∑∞«
.U∂Î≤U§ `{u±
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ sOL¥/¸Uº¥ ¸“ vK´ jGC∞U° WO´dH∞« WLzUI∞« rOÆ b¥b∫∑° rÆ .2
W®U® vK´ UN{d´ r∑¥Ë ,b¥b§ nK± rßU° UNLOKI¢ r¢ w∑∞« …¸uB∞« kH• r∑¥ : › rF≤ ¤
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞«
.rOKI¢ WLzUÆ wH∑ª∑ß : › ô ¤
OK :bOØQ¢
Stop:Shutter
r∑OßË qOπº∑∞« ¡b∂∞ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{« .3
.ÊÌ«u£ 10 …bL∞ W∑°U∏∞« …¸uB∞« w≠ ‹uB∞« qOπº¢
ULØ qOπº∑∞« W∞U• ¸U©≈ ÷d´ r∑Oß ,‹uB∞« qO㧛 ¡UM£√
.U∂Î≤U§ `{u± u≥
Ÿ«dB± ¸“ vK´ jGC∞« o¥d© s´ qOπº∑∞« r´œ sJL¥ .4
.Èdî√ …Îd± «dO±UJ∞«
bF° W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ ) ( W≤uI¥_« ÷d´ r∑Oß .5
.‹uB∞« …dJH± qO㧛 s± ¡UN∑≤ô«
l©UI± ‹UHK± vK´ WO¢uB∞« …dØ«c∞« qO㧛 sJL¥ ô .‹uB∞« qO㧛 ‹UHK±Ë Âö≠_«
sO°Ë pMO° rß 40 „d¢ w≥ ‹uB∞« qOπº∑∞ W≠Uº± qC≠√ .«dO±UJ∞« )Êu≠ËdJO±(
W∑°U∏∞« …¸uB∞« nK± rß« fH≤ qL∫∑ß UNMJ∞ ,*.wav oOºM∑° ‹uB∞« …dJH± kH• r∑Oß .UNF± o≠«u∑L∞«
`º± r∑Oß ,qFH∞U° WO¢uÅ …dØ«– UN° W∑°U£ …¸uÅ v∞≈ …b¥b§ WO¢uÅ …dØ«– XH{√ «–≈ .…œu§uL∞« WO¢uB∞« …dØ«c∞«
AR-40
vBÆ_« b∫∞«
dO∂J∑∞« ‰bFL∞
WEH•Ë …¸uB∞« s± Áb¥d¢ Íc∞« ¡eπ∞« ’öª∑ß« pMJL¥ : rOKI¢
.qBHM± qJA°
rF≤
●
10M …¸uB∞« rπ•
rOKI¢ sJL¥ sK≠ ,UNLOKI¢ r¢ w∑∞« …¸uB∞« kH∫∞ WKOKÆ …dØ«– W•Uº± „UM≥ X≤UØ «–≈
.…¸uB∞«
.·c• ¸“ vK´ jG{« ,rOKI∑∞« WHO™Ë cOHM¢ ¡UM£√ …d∂JL∞« …¸uB∞« ·c∫∞
●
)‹«dO£Q¢( E ¸“
.¸e∞« «c≥ «bª∑ßU° p° WÅUª∞« ¸uB∞« v∞≈ WÅUî ‹«dO£Q¢ W≠U{≈ sJLL∞« s±
.E ¸“ vK´ jG{«Ë rKOH∞« lDI± Ë√ W∑°U£ …¸uÅ œb• .1
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{«Ë W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .2
E :ÃËdî
.œuß_«Ë iO°_U° WDI∑KL∞« ¸uB∞« s¥eª¢ r∑Oß :
dO∂∫¢ Êu∞ W§¸b° WDI∑KL∞« ¸uB∞« s¥eª¢ r∑Oß :
.)…dHBL∞« WOM∂∞« Ê«u∞_« ‹U§¸œ b•√(
.dL•_« ÊuK∞U° WDI∑KL∞« ¸uB∞« kH• r∑Oß :
.dCî_« ÊuK∞U° WDI∑KL∞« ¸uB∞« kH• r∑Oß :
.‚¸“_« ÊuK∞U° WDI∑KL∞« ¸uB∞« kH• r∑Oß :
.nO¢UπO≤ l{u∞« vK´ …¸uB∞« kH• r∑¥ :
.b¥b§ nK± rßU° U≥dOOG¢ r¢ w∑∞« …¸uB∞« kH• r∑¥
qHß√ / )
■
( XÆR± ·UI¥≈ & qOGA¢ ¸“
:wK¥ ULØ qHß√ /XÆR± ·UI¥≈ & qOGA¢ ¸“ qLF¥ ,qOGA¢ l{Ë w≠
WLzUI∞« ÷d´ W∞U• w≠ WLzUI∞« d®R± qIM∞ Ë√ ,WO´d≠ WLzUÆ v∞≈ WOºOzd∞« WLzUI∞« s± ‰UI∑≤ö∞ qHß√ ¸“ vK´ jG{«
.qHß√ v∞≈ WO´dH∞«
.rKO≠ lDI± Ë√ ,‹uÅ nK± Ë√ ,‹uÅ …dJH± UN° qOGA¢ r∑¥ W∑°U£ …¸uÅ X≤UØ «–≈ lDI± Ë√ ,‹uÅ nK± Ë√ ,‹uÅ …dJH± UN° W∑°U£ …¸uÅ qOGA¢ r∑¥ :
·UI¥≈ l{Ë w≠
.rKO≠
.U∑ÎÆR± qOGA∑∞« ·UI¥≈ r∑¥ :
qOGA∑∞« ¡UM£√
qOGA∑∞« ·UMµ∑ß« r∑¥ : XÆR± ·UI¥≈ l{Ë w≠
PLAY:
PAUSE:
EXIT:OK
REW
› U∑ÎÆR± ‹uB∞« qO㧛 ·UI¥≈ r¢ ¤
STOP:OK
■
PLAY:
FF
› ‹uB∞« qO㧛 qOGA¢ r¢ ¤
› ‹uB∞« qO㧛 ·UI¥≈ r¢ ¤
AR-41
WF°UD∞« ¸“
œ«b´≈ WLzUÆ w≠ › d¢uO∂LØ ¤ WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° XLÆ «–≈
,p° WÅUª∞« WF°UD° «dO±UJ∞« qOÅu∑° ÂuI¢ U±bM´ ,› USB ¤
¡UA≤≈ r∑¥ s∞Ë › d¢uO∂LJ∞U° qOÅu∑∞« ¤ W∞Ußd∞« ÷d´ r∑Oß
r∑Oß ULØ › WF°U© qOÅu¢ ¤ W∞Ußd∞« ÷d´ r∑Oß .‰UB¢ô«
.WKNº∞« W´U∂D∞« l{Ë b¥b∫¢
)
■
.…dØ«c∞« w≠ W≤eªL∞« ¸uB∞« ·c∫° ¸e∞« «c≥ ÂuI¥
qOGA¢ l{Ë w≠ ¸uB∞« ·c•
¸“ vK´ jGC∞U° UN≠c• w≠ V¨d¢ w∑∞« …¸uB∞« b¥b∫∑° rÆ .1
.) ( ·c• ¸“ vK´ jG{« r£ sOL¥ /¸Uº¥
÷dF∞« W®U® vK´ U∂Î≤U§ `{u± u≥ ULØ W∞U߸ ÷d´ r∑Oß .2
.W¥¸uK∂∞«
r£ sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jGC∞U° WO´dH∞« WLzUI∞« rOÆ œb• .3
.o≠«u± ¸“ vK´ jGC∞«
.…œb∫L∞« ¸uB∞« ·c• r∑¥ : › rF≤ ¤ b¥b∫¢ W∞U• w≠
."…¸uÅ ·c•" d±_« ¡UG∞≈ r∑¥ : › ô ¤ b¥b∫¢ W∞U• w≠
.WF°UD∞« lOMB¢ WI¥d© Vº• p∞–Ë ,WF°UD∞U° «dO±UJ∞« qOÅu¢ r∑¥ ô bÆ ,‹ôU∫∞« iF° w≠ *
? ·c•
rF≤
¸uB∞«
…b•«Ë …¸uÅ
¸uB∞« qØ
MENU : ÃËdî
: p¥d∫¢
vK´ WKNß W´U∂© WLzUÆ ÷d´ r∑Oß ,‰UB¢ô« ¡UA≤≈ bF°Ë .W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®
b¥eL∞Ë .WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« ,PictBridge WLzUÆ ÷dF∞
.51 W∫HÅ l§«¸ ,PictBridge WLzUÆ s´ ‹U±uKFL∞« s±
( ·c• ¸“
ô
OK :bOØQ¢
dOGB∑∞« ÷d´ l{Ë w≠ ¸uB∞« ·c•
r£ ,UN≠c• w≠ V¨d¢ w∑∞« …¸uB∞« b¥b∫∑∞ sOL¥Ë ,¸Uº¥Ë ,qHß√Ë ,vK´√ ¸«¸“_« Âbª∑ß« .1
.) ( ·c• ¸“ vK´ jG{«
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ U∂Î≤U§ `{u± u≥ ULØ W∞U߸ ÷d´ r∑Oß .2
.o≠«u± ¸“ vK´ jGC∞« r£ sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jGC∞U° WO´dH∞« WLzUI∞« rOÆ œb• .3
.…œb∫L∞« ¸uB∞« ·c• r∑¥ : › rF≤ ¤ b¥b∫¢ W∞U• w≠
."…¸uÅ ·c•" d±_« ¡UG∞≈ r∑¥ : › ô ¤ b¥b∫¢ W∞U• w≠
.·c• ¸“ vK´ jG{«
? ·c•
rF≤
ô
OK :bOØQ¢
‹U‡±u‡K‡F‡±
UN° ÿUH∑•ô« b¥d¢ w∑∞« ¸uB∞« q¥eM¢ Ë√ W¥UL• pOK´ Vπ¥ ,«dO±UJ∞« vK´ s± ¸uB∞« ·c• q∂Æ
d¢uO∂LJ∞« vK´
AR-42
●
■
●
●
W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® «bª∑ßU° qOGA∑∞« WHO™Ë œ«b´≈
ÍœR¥ ,qOGA∑∞« l{Ë w≠ .W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® «bª∑ßU° qOGA¢ l{Ë nzU™Ë dOOG¢ sJL¥
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ WLzUI∞« ÷d´ v∞≈ WLzUI∞« ¸“ vK´ jGC∞«
WLzUÆ œ«b´≈ bF° …¸uÅ ◊UI∑∞ô .wK¥ ULØ w≥ qOGA¢ l{Ë w≠ U≥œ«b´≈ sJL¥ w∑∞« rz«uI∞«
.«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ Ë√ qOGA¢ l{Ë ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞«
W∫HÅ
45 W∫HÅ
W¥u≤U∏∞« WLzUI∞«
¸«dJ¢/qOGA¢
10 ,5 ,3 ,1 WO≤U£
46 W∫HÅ
OFF
WO´dH∞« WLzUI∞«
÷d´
wM±“ qÅU≠
`z«d®
47 W∫HÅ
47 W∫HÅ
‰UHÆ≈/‰UHÆù« ¡UG∞≈
-
b¥b∫¢
¸uB∞« qØ
b¥b∫¢
¸uB∞« qØ
■
WOºOzd∞« WLzUI∞« WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´
‹«dO£Q∑∞«
46 W∫HÅ
o≠«u± / WLzUI∞« / sOL¥ / ¸Uº¥ ¸«¸“_«
W¥UL•
.WO∞U∑∞« nzU™u∞« qOGA∑° o≠«u± / WLzUI∞« / sOL¥ / ¸Uº¥ ¸«¸“_« ÂuI¢
…œu§uL∞« WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑∞ ¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« ,WLzUI∞« ÷d´ ¡UM£√ : ¸Uº¥ ¸“ b¥b∫∑∞ ¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« ,WLzUI∞« ÷d´ Âb´ W∞U• w≠ .d®RL∞« ¸Uº¥ v∞≈
.WI°Uº∞« …¸uB∞«
v∞≈ …œu§uL∞« WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑∞ sOL¥ ¸“ vK´ jG{« ,WLzUI∞« ÷d´ ¡UM£√ : sOL¥ ¸“ vK´ jG{« ,WLzUI∞« ¸uN™ Âb´ W∞U• w≠ .W¥u≤U£ WLzUÆ v∞≈ ‰UI∑≤ö∞ Ë√ ,d®RL∞« sOL¥
.WO∞U∑∞« …¸uB∞« b¥b∫∑∞ sOL¥ ¸“
÷dF∞« W®U® vK´ qOGA¢ l{Ë WLzUÆ ÷d´ r∑¥ ,WLzUI∞« ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ : WLzUI∞« ¸“ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® …œU´≈ v∞≈ Èdî√ …Îd± ¸e∞« «c≥ vK´ jGC∞« ÍœR¥Ë .W¥¸uK∂∞«
.WLzUI∞« ¸“ vK´ jGC∞« q∂Æ UN{dF¢ X≤UØ w∑∞« W®UA∞« v∞≈
bOØQ∑∞ o≠«u± ¸e∞« qLF¥ ,W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ WLzUI∞« ÷d´ r∑¥ U±bM´ : o≠«u± ¸“ .5 WHO™u∞« ¸“ «bª∑ßU° U≥dOOG¢ r¢ w∑∞« ‹U≤UO∂∞«
■
·c•
2604 x 3472
2448 x 3264
2304 x 3072
2112 x 2816
1944 x 2592
1704 x 2272
rπ∫∞« dOOG¢
1536 x 2048
1200 x 1600
768 x 1024
480 x 640
2 ,1 Âbª∑ºL∞« …¸uÅ
AR-43
W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® «bª∑ßU° qOGA∑∞« WHO™Ë œ«b´≈
,«dO±UJ∞U° d®U∂L∞« qOÅu∑∞«( PictBridge r´b¢ WF°UD° «dO±UJ∞« qOÅu¢ ¡UM£√ WLzUI∞« Ác≥ ÕU∑¢
.USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ Â«bª∑ßU° )ö
Î BHM± tFO° r∑¥
W∫HÅ
52 W∫HÅ
52 W∫HÅ
W¥u≤U∏∞« WLzUI∞«
wzUIK¢
W¥b¥d° ‹UÆUD°
WÆUD°
WO´dH∞« WLzUI∞«
…b•«Ë …¸uÅ
¸uB∞« qØ
ô
rF≤
■
W∫HÅ
WOºOzd∞« WLzUI∞« WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´
48 W∫HÅ
¸uB∞«
wzUIK¢ j∂{
48 W∫HÅ
50 W∫HÅ
4x6
L
rπ∫∞«
51 W∫HÅ
2L
Letter
A4
A3
53 W∫HÅ
wzUIK¢
q±UØ
hBª± j∂{
1
2
4
8
9
16
”dN≠
AR-44
jODª∑∞«
W¥u≤U∏∞« WLzUI∞«
¡UG∞≈/¸uB∞« qØ/ b¥b∫¢
rF≤/ô
¡UG∞≈/¸uB∞« qØ/ b¥b∫¢
-
WO´dH∞« WLzUI∞«
°90 sOL¥
°90 ¸Uº¥
180°
wI≠√
wß√¸
wßUOÆ
”dN≠
rπ∫∞«
ô
rF≤
WK±UØ
WOßUß√
OSD ‚ö¨≈
WOºOzd∞« WLzUI∞« WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´
d¥Ëb¢
DPOF
aº≤
OSD ‹U±uKF±
`z«dA∞« ÷d´ ¡b°
W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® «bª∑ßU° qOGA∑∞« WHO™Ë œ«b´≈
.UIÎ∂º± WMOF± WOM±“ qÅ«u≠ vK´ ¸«dL∑ßU° ¸uB∞« ÷d´ sJL¥
.WO§¸Uî W®UA° «dO±UJ∞« qOÅu¢ o¥d© s´ `z«dA∞« ÷d´ qOGA¢ pMJL¥Ë
.WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« r£ qOGA∑∞« l{Ë ¸“ vK´ jG{« .1
.› `z«d® ¤ WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑° rÆË sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« .2
.jI≠ › ÷d´ ¤ WLzUÆ s± `z«dA∞« ÷d´ ¡b° sJL¥ : `z«dA∞« ÷d´ qOGA¢ ¡b°
› ÷d´ ¤ WLzUÆ b¥b∫∑∞ qHß√ /vK´√ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .1
`z«d®
.sOL¥ ¸“ vK´ jG{«Ë
÷d´
qOGA¢
wM±“ qÅU≠
¸«dJ¢
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .2
‹«dO£Q∑∞«
.qHß√
.…b•«Ë …¸Ëœ bF° `z«dA∞« ÷d´ ‚ö¨≈ r∑¥ : › qOGA¢ ¤
: j∂{
: nKªK∞ Ÿu§¸
.ÁƒUG∞≈ r∑¥ v∑• `z«dA∞« ÷d´ ¸«dJ¢ r∑¥ : › ¸«dJ¢ ¤
.`z«dA∞« ÷d´ √b∂Oß p∞– bF°Ë .o≠«u± ¸“ vK´ jG{« ,U≥dOG¢ r¢ w∑∞« ‹«œ«b´ù« kH∫∞ .3
■
W∫HÅ
●
53 W∫HÅ
OK
`z«d®
÷d´
wM±“ qÅU≠
‹«dO£Q∑∞«
1
3
5
10
: nKªK∞ Ÿu§¸
.`z«dA∞« ÷d´ qOGA∑∞ wM±e∞« qÅUH∞« j∂C° rÆ :wM±e∞« qÅUH∞« j∂{
¸“ vK´ jGC∞U° › wM±“ qÅU≠ ¤ WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .1
.sOL¥ ¸“ vK´ jG{«Ë qHß√ /vK´√
WO≤U£
.»uKDL∞« wM±e∞« qÅUH∞« b¥b∫∑∞ qHß√ /vK´√ ¸“ Âbª∑ß« .2
WO≤U£
WO≤U£
.WµON∑∞« kH∫∞ o≠«u± ¸“ vK´ jG{« .3
WO≤U£
OK : j∂{
●
53 W∫HÅ
54 W∫HÅ
54 W∫HÅ
‹U‡±u‡K‡F‡±
.UN¢œu§Ë …¸uB∞« rπ• vK´ qOL∫∑∞« XÆË bL∑F¥
.jI≠ rKOH∞« nK± s± ‰Ë_« ¸U©ù« ÷d´ r∑¥ ,`z«dA∞« ÷d´ qOGA¢ ¡UM£√Ë
.‹uB∞« qO㧛 nK± ÷d´ r∑¥ s∞ ,`z«dA∞« ÷d´ qOGA¢ ¡UM£√Ë
●
W¥u≤U∏∞« WLzUI∞«
wzUIK¢
ÍœU´
¸uÅ
WF¥dß ¸uÅ
wzUIK¢
…œuº±
W¥œU´
WIzU≠
wzUIK¢
qOGA∑∞« ·UI¥≈
qOGA¢
wzUIK¢
qOGA∑∞« ·UI¥≈
qOGA¢
-
WO´dH∞« WLzUI∞«
WOºOzd∞« WLzUI∞« WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´
Ÿu≤
…œuπ∞«
hBª± j∂{
a¥¸U∑∞«
nKL∞« rß«
wßUOÆ
”dN≠
ô
rF≤
ô
rF≤
W´U∂©
DPOF W´U∂©
j∂C∞« …œU´≈
.o∂º± ¸UF®≈ ÊËb° rz«uI∞« dOG∑¢ bÆ
●
●
AR-45
¸uB∞« W¥UL•
.)‰UHÆ≈( bBÆ dO¨ s´ `ºL∞« s± …œb∫± ‹UDI∞ W¥UL∫∞ ¡«d§ù« «c≥ Âbª∑º¥
.)‰UHÆù« ¡UG∞≈( o°Uº∞« w≠ WOL∫± X≤UØ w∑∞« ¸uB∞« W¥UL• wGK¥ t≤√ ULØ
W¥UL•
b¥b∫¢
¸uB∞« qØ
: p¥d∫¢
MENU : ÃËdî
W
‰UHÆù« ¡UG∞≈
T
OK : j∂{
W ‰UHÆù« ¡UG∞≈
OK :j∂{
T
¸uB∞« W¥UL•
.WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« r£ qOGA∑∞« l{Ë ¸“ vK´ jG{« .1
WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑° rÆË sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« .2
.› W¥UL• ¤
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .3
.o≠«u± ¸e∞« vK´ jG{« r£ qHß√
…¸uB∞U° ’Uª∞« b¥b∫∑∞« ¸U©≈ ÷d´ r∑¥ : › b¥b∫¢ ¤
.U≥d¥d∫¢ /UN∑¥UL• »uKDL∞«
…¸uÅ b¥b∫∑∞ : sOL¥ /¸Uº¥ /qHß√ /vK´√ ¸«¸“_« …¸uB∞« d¥d∫¢ /W¥UL∫∞ : W/T dO∂J∑∞« ¸“ ·ußË UN∑Kîœ√ w∑∞« ‹«dOOG∑∞« kH• r∑Oß : o≠«u± ¸“ .WLzUI∞« wH∑ª¢
W™uH∫L∞« ¸uB∞« qØ d¥d∫¢ /W¥UL∫∞ : › ¸uB∞« qØ ¤
¸uB∞« d¥d∫¢ /W¥UL∫∞ : W/T dO∂J∑∞« ¸“ ·ußË UN∑Kîœ√ w∑∞« ‹«dOOG∑∞« kH• r∑Oß : o≠«u± ¸“ .WLzUI∞« wH∑ª¢
vK´ W¥UL∫∞« W≤uI¥√ ÷d´ r∑Oß ,…¸uÅ W¥UL∫° XLÆ «–≈ dO¨ …¸uBK∞ d®R± „UM≥ fO∞( .W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®
)WOL∫L∞«
·c∫∞« WHO™Ë b{ ‰UHÆ≈ l{Ë w≠ …¸uB∞« W¥UL• r∑∑ß WHO™Ë s± UN∑¥UL• r∑¢ s∞ sJ∞Ë ,› ·c• ¤ nzU™Ë Ë√
.› WµON¢ ¤
AR-46
`z«dA∞« ÷d´ ¡b°
■
●
.`z«dA∞« ÷dF∞ …b¥dH∞« W®UA∞« ‹«dO£Q¢ «bª∑ß« sJL¥ : `z«dA∞« ÷d´ ‹«dO£Q¢ WµON¢
`z«d®
÷d´
wM±“ qÅU≠
‹«dO£Q∑∞«
: nKªK∞ Ÿu§¸
OFF
OK : j∂{
¸“ vK´ jGC∞U° › ‹«dO£Q∑∞« ¤ WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .1
.sOL¥ ¸“ vK´ jG{«Ë qHß√ /vK´√
.dO£Q∑∞« Ÿu≤ b¥b∫∑∞ qHß√ /vK´√ ¸“ Âbª∑ß« .2
.ÍœU´ ÷d´ :
.¡j∂° …¸uB∞« ÷d´ r∑OßË :
.øUª∞« v∞≈ eØdL∞« s± ¡j∂° …¸uB∞« ÷d´ r∑¥ :
.¸UºO∞« vK´√ s± …¸uB∞« ÷d´ r∑¥ :
.sOLO∞« qHß√ v∞≈ ¸UºO∞« vK´√ s± U¥ÎdDÆ …¸uB∞« o∞eM¢ :
.WLE∑M± dO¨ …¸uB° ¸uB∞« o∞eM¢ :
.j∂C∞« bOØQ∑∞ o≠«u± ¸“ vK´ jG{« .3
●
rπ∫∞« dOOG¢
¸uB∞« ·c•
…¸uBØ …¸uÅ kH∫∞ kH∫∞ › Âbª∑ºL∞« …¸uÅ ¤ œb• .WDI∑KL∞« ¸uB∞« )rπ•( WÆœ dOOG∑° rÆ
.b¥b§ nK± rßU° UNLπ• dOOG¢ r¢ w∑∞« …¸uB∞« kH• r∑OßË .¡b∂∞«
rπ∫∞« dOOG¢
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
MENU : ÃËdî
: p¥d∫¢
.WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« r£ qOGA∑∞« l{Ë ¸“ vK´ jG{« .1
V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑° rÆË sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« .2
.› rπ∫∞« dOOG¢ ¤ WLzUI∞«
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .3
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ qHß√
■
…œu§uL∞« WOL∫L∞« dO¨ ‹UHKL∞« W≠UØ ·c• r∑Oß ,…dØ«c∞« WÆUD° w≠ W≤eªL∞« ‹UHKL∞« qØ sL{ s±
Vπ¥Ë .U±ÎUL¢ WOL∫L∞« dO¨ ¸uB∞« ·c• v∞≈ ÍœROß p∞– Ê√ dØc¢ .DCIM w´dH∞« bKπL∞« w≠
w≠ ¡b∂∞« …¸uÅ s¥eª¢ r∑¥ .·c∫∞« ¡«d§≈ cOHM¢ q∂Æ d¢uO∂LØ “UN§ vK´ W±UN∞« ‹UDIK∞« s¥eª¢
‹UHKL∞« W≠UØ ·c• r¢ «–≈ v∑• UN≠c• r∑¥ s∞Ë )…dØ«c∞« WÆUD° vK´ fO∞ Í√( WOKî«b∞« «dO±UJ∞« …dØ«–
.…dØ«c∞« WÆUD° vK´ …œu§uL∞«
·c•
b¥b∫¢
¸uB∞« qØ
‹U‡±u‡K‡F‡±
: p¥d∫¢
MENU : ÃËdî
.÷ËdFL∞« rπ∫∞« s± dGÅ√ rπ∫∞ jI≠ …¸uB∞« rπ• dOOG¢ sJL¥
.fJF∞« fO∞Ë ,dGÅ√ …¸uÅ rπ• v∞≈ …dO∂J∞« …¸uB∞« rπ• dOOG¢ sJL¥
‹UHK±Ë )AVI( Âö≠_« l©UI± rπ• dOOG¢ sJL¥ ôË .jI≠ JPG ¸uÅ rπ• dOOG¢ sJL¥
.)WAV( ‹uB∞« qOπº¢
.JPEG 4:2:2 oOºM∑° jI≠ Ác≥ W©uGCL∞« ‹UHKL∞« WÆœ dOOG¢ pMJL¥Ë
.b¥b§ nK± rßU° UNLπ• dOOG¢ r¢ w∑∞« …¸uB∞« kH• r∑OßË
.WOKî«b∞« …dØ«c∞« w≠ sJ∞Ë …dØ«c∞« WÆUD° vK´ › Âbª∑ºL∞« …¸uÅ ¤ s¥eª¢ r∑¥ ô
.› Âbª∑ºL∞« …¸uÅ ¤ s± jI≠ sO¢¸uÅ kH• sJL¥Ë
W∞U߸ ÷d´ r∑Oº≠ ,UNLπ• dOOG¢ r¢ w∑∞« …¸uB∞« s¥eª∑∞ WO≠UØ …dØ«c∞« WFß sJ¢ r∞ «–≈
dOOG¢ r¢ w∑∞« …¸uB∞« s¥eª¢ r∑¥ s∞Ë W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ › ! WµK∑L± …dØ«c∞« ¤
.UNLπ•
●
●
●
●
T : b¥b∫¢
●
OK :·c•
●
●
? ·c•
rF≤
ô
OK : bOØQ¢
OK :·c•
¸uB∞« ·c•
.WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« r£ qOGA∑∞« l{Ë ¸“ vK´ jG{« .1
V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑° rÆË sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« .2
.› ·c• ¤
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .3
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ qHß√
…¸uB∞U° ’Uª∞« b¥b∫∑∞« ¸U©≈ ÷d´ r∑¥ : › b¥b∫¢ ¤
.UN≠c• »uKDL∞«
…¸uÅ b¥b∫∑∞ : sOL¥ /¸Uº¥ /qHß√ /vK´√ ¸«¸“_« ) W±ö´( .UN≠c∫∞ …¸uÅ b¥b∫∑∞ : T dO∂J∑∞« ¸“ .bOØQ∑∞« W∞U߸ ÷dF∞ o≠«u± ¸“ vK´ jG{« : o≠«u± ¸“ vK´ jG{«Ë › rF≤ ¤ WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ
.…eOLL∞« ¸uB∞« ·c∫∞ Èdî√ …Îd± o≠«u± ¸“
WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .bOØQ∑∞« ¸U©≈ ÷d´ r∑¥ : › ¸uB∞« qØ ¤
qØ ·c∫∞ o≠«u± ¸“ vK´ jG{«Ë › rF≤ ¤
œu§Ë Âb´ W∞U• w≠ .WOL∫L∞« dO¨ ¸uB∞«
r∑¥Ë ¸uB∞« qØ ·c• r∑¥ ,WOL∫± ¸uÅ
.› ! …¸uÅ b§u¢ ô ¤ W∞Ußd∞« ÷d´
.qOGA∑∞« l{Ë W®U® v∞≈ W®UA∞« dOOG¢ r∑Oß ,·c∫∞« bF° .4
■
●
AR-47
DPOF
…¸uÅ d¥Ëb¢
w≠ W´U∂D∞« ‹U±uKF± sOLC∑° p∞ )wLÆd∞« W´U∂D∞« ÂUE≤ oOºM¢ wMF¥Ë( DPOF oOºM∑∞« `Lº¥
œb´Ë UN∑´U∂© »uKDL∞« ¸uB∞« b¥b∫∑° rÆ .p° WÅUª∞« …dØ«c∞« WÆUD∂° œu§uL∞« MISC bKπL∞«
.W°uKDL∞« W´U∂D∞« ‹«d±
■
‹U±uKF± vK´ Íu∑∫¢ …¸uÅ qOGA¢ bM´ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ DPOF d®R± ÷d´ r∑Oß
¸uB∞« q±UF± s± œb´ w≠ Ë√ ,DPOF ‹UF°U© «bª∑ßU° ¸uB∞« W´U∂© p∞– bF° sJL¥ .DPOF
.…b¥«e∑L∞«
■
.‹uB∞« qO㧛 ‹UHK±Ë ÂöÆ_« l©UI± w≠ WHO™u∞« Ác≥ ÕU∑¢ ôË
,U≥d¥Ëb¢ r¢ w∑∞« …¸uB∞« qOGA¢ s± ¡UN∑≤ô« œdπL° .W¢ËUH∑± ‹U§¸b° W≤eªL∞« ¸uB∞« d¥Ëb¢ pMJL¥
.WOKÅ_« W∞U∫∞« v∞≈ …ÎbzU´ qI∑M∑ß
d¥Ëb¢
°90 sOL¥
°90 ¸Uº¥
180°
■
MENU : ÃËdî
sJL¥ s∞ sJ∞Ë › DPOF ¤ WLzUÆ b¥b∫¢ pMJL¥ ,…dØ«– WÆUD° ‰Uîœ≈ ÊËb° WLzUI∞« Ác≥ b¥b∫¢ bM´
.WLzUI∞« qOGA¢
wI≠√
wß√¸
: p¥d∫¢
.WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« r£ qOGA∑∞« l{Ë ¸“ vK´ jG{« .1
WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑° rÆË sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« .2
.› d¥Ëb¢ ¤
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .3
.qHß√
■
: › 180° ¤
180 …¸uB∞« d¥Ëb∑° ÂuI¥
.W§¸œ
: › °90 ¸Uº¥ ¤
fJ´ w≠ …¸uB∞« d¥Ëb∑° ÂuI¥
.W´Uº∞« »¸UI´ WØd• ÁUπ¢«
: › wß√¸ ¤
.UOÎß√¸ …¸uB∞« d¥Ëb∑° ÂuI¥
: › °90 sOL¥ ¤
w≠ …¸uB∞« d¥Ëb∑° ÂuI¥
.W´Uº∞« »¸UI´ WØd• ÁUπ¢«
: › wI≠√ ¤
.UOÎI≠√ …¸uB∞« d¥Ëb∑° ÂuI¥
.U≥d¥Ëb¢ r¢ w∑∞« …¸uB∞« ÷d´ r∑OßË o≠«u± ¸“ vK´ jG{« .4
W¨¸U≠ ‹U•Uº± dNE¢ bÆ ,W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ U≥d¥Ëb¢ r¢ w∑∞« …¸uB∞« ÷dF¢ XMØ «–≈
.…¸uB∞« sOL¥Ë ¸Uº¥ v∞≈
AR-48
■
”dN≠ : DPOF
wßUOÆ : DPOF
.”dN≠ Ÿu≤ UN∑HB° )‹uB∞« ‹UHK±Ë Âö≠_« l©UI± «b´ U±( ¸uB∞« W´U∂© r∑¢
DPOF
wßUOÆ
”dN≠
rπ∫∞«
: nKªK∞ Ÿu§¸
ô
rF≤
OK :j∂{
.WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« r£ qOGA∑∞« l{Ë ¸“ vK´ jG{«
WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ œb•Ë sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{«
.› DPOF ¤
qHß√ /vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° › ”dN≠ ¤ WLzUÆ b¥b∫∑° rÆ
.sOL¥ ¸“ vK´ jG{«Ë
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ
.qHß√
.”dN≠ W´U∂D∞« œ«b´≈ ¡UG∞≈ r∑¥ : › ô ¤ b¥b∫¢ W∞U• w≠
.”dN≠ oOºM∑° …¸uB∞« W´U∂© r∑¢ : › rF≤ ¤ b¥b∫¢ W∞U• w≠
.j∂C∞« bOØQ∑∞ o≠«u± ¸“ vK´ jG{«
■
.W≤eª± …¸uÅ w≠ WMLCL∞« W´u∂DL∞« WOLJ∞« ‹U±uKF± sOLC∑° WHO™u∞« Ác≥ p∞ `Lº¢
.1
.2
DPOF
wßUOÆ
”dN≠
rπ∫∞«
b¥b∫¢
¸uB∞« qØ
¡UG∞≈
.3
: nKªK∞ Ÿu§¸
OK : j∂{
.4
W
.5
00 Prints
T
OK : j∂{
?
8ZQV\[<
OK :j∂{
.)
.WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« r£ qOGA∑∞« l{Ë ¸“ vK´ jG{«
WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑° rÆË sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{«
.›DPOF¤
qHß√ /vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° › wßUOÆ ¤ WLzUÆ b¥b∫∑° rÆ
.sOL¥ ¸“ vK´ jG{«Ë
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ qHß√
…¸uB∞U° ’Uî b¥b∫¢ ¸U©≈ ÷d´ r∑Oß : › b¥b∫¢ ¤
.UN∑´U∂© »uKDL∞«
b¥b∫∑° ÂuI¥ : sOL¥ /¸Uº¥ /qHß√ /vK´√ ¸«¸“_« .UN∑´U∂© »uKDL∞« …¸uB∞«
.W´U∂D∞« ‹«d± œb´ b¥b∫∑° ÂuI¥ : W/T dO∂J∑∞« ¸“ ULO≠ ¸uB∞« qØ W´U∂© ‹«d± œb´ WµON∑° ÂuI¥ : › ¸uB∞« qØ ¤
.‹uB∞«Ë Âö≠_« ‹UHK± «b´
W´U∂D∞« ‹«d± œb´ b¥b∫∑° ÂuI¥ : W/T ¸“ .W´U∂D∞« œ«b´≈ ¡UG∞S° ÂuI¥ : › ¡UG∞≈ ¤
.j∂C∞« bOØQ∑∞ o≠«u± ¸“ vK´ jG{«
( DPOF d®R± dNEOß ,DPOF ‹ULOKF¢ qL∫¢ …¸uB∞« X≤UØ «–≈
■
.1
.2
.3
.4
.5
AR-49
W´U∂D∞« rπ• : DPOF
aº≤
WÆUD° v∞≈ ‹uB∞« qO㧛 ‹UHK±Ë ,Âö≠_« l©UI±Ë ,¸uB∞« ‹UHK± aº≤ s± d±_« «c≥ pMJL¥
.…dØ«c∞«
…dØ«c∞« WÆUD° v∞≈ aºM∞«
.WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« r£ qOGA∑∞« l{Ë ¸“ vK´ jG{« .1
aº≤
/¸Uº¥ ¸“ vK´ jGC∞U° › aº≤ ¤ V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑° rÆ .2
ô
rF≤
.sOL¥
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .3
: ÃËdî
: p¥d∫¢
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ qHß√
."aº≤" d±_« ¡UG∞≈ : › ô ¤ w≠ W™uH∫L∞« ‹uB∞« qO㧛 ‹UHK±Ë Âö≠_« l©UI±Ë ¸uB∞« qØ aº≤ r∑¥ : › rF≤ ¤ W∞Ußd∞« ÷d´ bF° …dØ«c∞« WÆUD° v∞≈ WOKî«b∞« …dØ«c∞«
.qOGA∑∞« l{Ë v∞≈ W®UA∞« œuF∑ß ,aºM∞« s± ¡UN∑≤ô« bF° .› ! Wπ∞UFL∞« ͸U§ ¤
MENU
■
.…dØ«c∞« WÆUD° vK´ W≤eªL∞« ¸uB∞« W´U∂© bM´ W´U∂D∞« rπ• b¥b∫¢ pMJL¥
.DPOF 1.1 ‹UF°U© l± WI≠«u∑L∞« ‹UF°UD∞« w≠ › rπ∫∞« ¤ WLzUÆ ÕU∑¢Ë
●
DPOF
wßUOÆ
”dN≠
rπ∫∞«
: nKªK∞ Ÿu§¸
W
AR-50
OK : j∂{
T
¡UG∞≈
OK : j∂{
‹U‡±u‡K‡F‡±
sJL¥ s∞ sJ∞Ë › aº≤ ¤ WLzUÆ b¥b∫¢ pMJL¥ ,…dØ«– WÆUD° ‰Uîœ≈ ÊËb° WLzUI∞« Ác≥ b¥b∫¢ bM´
.WLzUI∞« qOGA¢
WOKî«b∞« …dØ«c∞« w≠ W™uH∫L∞« ¸uB∞« aºM∞ …dØ«c∞« WÆUD° vK´ WO≠UØ W•Uº± „UM≥ sJ¢ r∞ «–≈
W∞Ußd∞« ÷d´ r∑OßË jI≠ ¸uB∞« iF° aºM° › aº≤ ¤ d±√ ÂuIOß ,)X¥U° UπO± 45 WFß(
.› ! WµK∑L± …dØ«c∞« ¤
⁄«d≠ù W¥¸ËdC∞« dO¨ ‹UHKL∞« ·c• s± bØQ∑∞« v§d¥ .qOGA∑∞« l{Ë v∞≈ ÂUEM∞« œuFOßË
.«dO±UJ∞« w≠ …dØ«c∞« WÆUD° ‰Uîœ≈ q∂Æ W•Uº±
,WÆUD∂∞« v∞≈ › aº≤ ¤ d±√ o¥d© s´ WOKî«b∞« …dØ«c∞« w≠ W≤eªL∞« ¸uB∞« qIM° ÂuI¢ U±bM´
.nKL∞« rß« ¸«dJ¢ VMπ∑∞ WÆUD∂∞« w≠ ‹UHKL∞« ¡ULß√ s± w∞U∑∞« œbF∞« ¡UA≤≈ r∑Oß
¡ULß√ √b∂¢ : › nK± ¤ œ«b´ù« WLzUI° WÅUª∞« › j∂C∞« …œU´≈ ¤ WLzUÆ j∂{ r∑¥ U±bM´ .tM¥eª¢ r¢ nK± rß« dî¬ bF° s± UNªº≤ r¢ w∑∞« ‹UHKL∞«
w∑∞« ‹UHKL∞« ¡ULß√ √b∂¢ : › nK± ¤ œ«b´ù« WLzUI° WÅUª∞« › WKºKß ¤ WLzUÆ j∂{ r∑¥ U±bM´ dî¬ ÷d´ r∑¥ ,› aº≤ ¤ d±_« ‰ULJ∑ß« bF° .t©UI∑∞« r¢ nK± rß« dî¬ bF° s± UNªº≤ r¢
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ tªº≤ r¢ bKπ± dî¬ w≠ W≤eª± …¸uÅ
b¥b∫¢
¸uB∞« qØ
¡UG∞≈
●
●
W
¡UG∞≈
OK :j∂{
●
T
W´U∂D∞« rπ• j∂{
.WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« r£ qOGA∑∞« l{Ë ¸“ vK´ jG{« .1
WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑° rÆË sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« .2
. › DPOF ¤
qHß√ /vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° › rπ∫∞« ¤ WLzUÆ b¥b∫∑° rÆ .3
.sOL¥ ¸“ vK´ jG{«Ë
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .4
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{«Ë qHß√
»uKDL∞« …¸uB∞U° ’Uî b¥b∫¢ ¸U©≈ ÷d´ r∑Oß : › b¥b∫¢ ¤
.UN° ’Uª∞« W´U∂D∞« rπ• dOOG¢
.…¸uÅ b¥b∫∑° ÂuI¢ : sOL¥ /¸Uº¥ /qHß√ /vK´√ ¸«¸“_« .W´U∂D∞« rπ• dOOG∑° ÂuI¥ :
W/T dO∂J∑∞« ¸“ w∑∞« ‹«dOOG∑∞« kH• r∑Oß :
o≠«u± ¸“ .WLzUI∞« wH∑ª∑ßË UN∑Kîœ√
¸uB∞« qJ∞ W´U∂D∞« rπ• dOOG∑° ÂuI¥ : › ¸uB∞« qØ ¤
.W™uH∫L∞«
.W´U∂© rπ• b¥b∫∑° ÂuI¥ : W/T ¸“ .ÁdOOG¢ r¢ Íc∞« œ«b´ù« bOØQ∑° ÂuIOß : o≠«u± ¸“ .W´U∂D∞« rπ• ‹«œ«b´≈ W≠UØ ¡UG∞S° ÂuI¥ : › ¡UG∞≈ ¤
10X8 ,7X5 ,6X4 ,5X3 ,¡UG∞≈ : W¥u≤U∏∞« › rπ∫∞« ¤ DPOF WLzUÆ
‹U‡±u‡K‡F‡±
v∑• ‰u©√ U∑ÎÆË W´U∂D∞« WOKL´ ¡UG∞≈ ‚dG∑º¥ bÆ ,WF°UD∞« “«d©Ë lOMB∑∞« WØd® Vº• vK´
.Wπ∞UFL∞« ¡«d§≈ s± WF°UD∞« sJL∑¢
●
■
●
PictBridge
)…b• vK´ ŸU∂¢( PictBridge r´b¢ w∑∞« WF°UD∞U° «dO±UJ∞« Ác≥ qOÅu∑∞ USB q°UØ Â«bª∑ß« pMJL¥
.‹uB∞« ‹UHK±Ë Âö≠_« l©UI± W´U∂© sJL¥ ôË .…d®U∂± W≤eªL∞« ¸uB∞« W´U∂©Ë
WF°UD∞U° UNKOÅu∑∞ «dO±UJ∞« œ«b´≈
¸“ vK´ jG{« ,‹uB∞« qO㧛 l{Ë «b´ U± l{Ë Í√ w≠ .1
œ«b´ù«
.WLzUI∞«
WµON¢
d¢uO∂LØ
XÆË/a¥¸U¢
WF°U©
WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑° rÆË sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« .2
W´U∂©
.› œ«b´ù« ¤
‹uB∞«
r£ qHß√ /vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° › USB ¤ WLzUI∞« œb• .3
: j∂{
: nKªK∞ Ÿu§¸
.sOL¥ ¸“ vK´ jG{«
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{«Ë qHß√ /vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° › WF°U© ¤ WLzUÆ b¥b∫∑° rÆ .4
W®UA∞« vK´ ÷dF∞« ‹U±uKF±
■
.W{ËdFL∞« …¸uB∞U° WÅUª∞« d¥uB∑∞« ‹U±uKF± h∫≠ pMJL¥
●
OSD ‹U±uKF±
WK±UØ
WOßUß√
OSD ‚ö¨≈
: p¥d∫¢
MENU : ÃËdî
USB
UN{d´ »uKDL∞« ‹U±uKFL∞« Ÿu≤ b¥b∫¢ WOHOØ
.WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« r£ qOGA∑∞« l{Ë ¸“ vK´ jG{« .1
jGC∞U° › OSD ‹U±uKF± ¤ WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑° rÆ .2
.sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´
/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .3
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ qHß√
■
●
OK
WF°UD° «dO±UJ∞« qOÅu¢
: )͸UO∑î«( qOÅu∑∞« …b´UÆ l± USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ Â«bª∑ß« ●
q°UØ Â«bª∑ßU° USB cHML° qOÅu∑∞« …b´UÆ qOÅu∑° rÆ .qOÅu∑∞« …b´UÆË «dO±UJ∞« qOÅu¢ r∑¥
.o≠dL∞« USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞«
: «dO±UJ∞« l± USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ Â«bª∑ß« ●
USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ Â«bª∑ßU° W´U∂D∞U° USB cHML° «dO±UJ∞« qOÅu∑° rÆ
.o≠dL∞«
■
ISO : 80
Av : F 2.8
Tv : 1/30
Flash : On
3648 x 2736
2006/07/10
› WK±UØ ¤
› WOßUß√ ¤
› OSD ‚ö¨≈ ¤
wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ Â«bª∑ß« ¤
› wÅu∑∞« b´UÆ l± USB wL∞UF∞«
wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ Â«bª∑ß« ¤
› «dO±UJ∞« l± USB wL∞UF∞«
AR-51
¸uB∞« b¥b∫¢ : PictBridge
UN∑´U∂© »uKDL∞« aºM∞« œb´ j∂{
.› ¸uB∞« qØ ¤ Ë√ › …b•«Ë …¸uÅ ¤ b¥b∫∑° rÆ .ÁU≤œ√ `{u± u≥ ULØ UN∑´U∂© »uKDL∞« aºM∞« œb´ j∂{ UNO≠ pMJL¥ W®U® dNE∑ßË
0
0
PREV
OK : j∂{
Ÿ«dB± : ÃËdî
●
› › ¸uB∞« qØ ¤ b¥b∫¢ bM´ ¤
Ÿ«dB± : ÃËdî
NEXT
OK : j∂{
› › …b•«Ë …¸uÅ ¤ b¥b∫¢ bM´ ¤
.W´U∂D∞« ‹«d± œb´ b¥b∫∑∞ sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{«
b¥b∫¢ bF° .Èdî√ …¸uÅ b¥b∫∑∞ sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ Âbª∑ß« : › …b•«Ë …¸uÅ ¤ b¥b∫¢ bM´
.Èdî_« …¸uBK∞ W´U∂D∞« ‹«d± œb´ œb• ,Èdî√ …¸uÅ
.tEH∫∞ o≠«u± ¸“ vK´ jG{« ,W´U∂D∞« ‹«d± œb´ j∂{ bF°
.W´U∂D∞« ‹«d± œb´ j∂{ ÊËb° WLzUI∞« v∞≈ …œuFK∞ «dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jG{«
-
: W´U∂D∞«
-
W´U∂D∞« œ«b´≈ : PictBridge
wzUIK¢ j∂{
ô
rF≤
MENU : ÃËdî
AR-52
: p¥d∫¢
WÅUª∞« WF°UD∞U° «dO±UJ∞« qOÅu∑° ÂuI¢ U±bM´ ,4 …uDª∞« w≠ › d¢uO∂LØ ¤ b¥b∫∑° p±UOÆ W∞U• w≠
qBH° rÆ W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .‰UB¢ô« ¡UA≤≈ r∑¥ s∞Ë › d¢uO∂LJ∞U° qOÅu∑∞« ¤ W∞Ußd∞« ÷d´ r∑Oß ,p°
.«bδUB≠ 2 …uDª∞« s± ¡«d§ù« l∂¢« r£ USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ
W∞Ußd∞« ÷d´ l± WF°UD∞U° «dO±UJ∞« qOÅu¢ r∑OßË WF°UD∞« ¸“ vK´ jG{« ,p∞– s± ôÎb° Ë√
.WF°UD∞« “«d©Ë lOMB¢ Vº• WF°UD∞U° «dO±UJ∞« qOÅu¢ r∑¥ ô bÆ sJ∞ .› WF°U© qOÅu¢ ¤
wzUIK¢ j∂{
V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑∞ sOL¥Ë ¸Uº¥ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .1
.› wzUIK¢ j∂{ ¤
WO´dH∞« WLzUI∞« WLOÆ b¥b∫∑∞ qHß√Ë vK´√ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .2
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ ,W°uKDL∞«
.› hBª± j∂{ ¤ rOI° ÿUH∑•ô« r∑¥ : › ô ¤
› hBª± j∂{ ¤ w≠ …œu§uL∞« rOI∞« qØ dOOG¢ r∑¥ : › rF≤ ¤
.UOÎzUIK¢
■
OK : MENU
WKNº∞« W´U∂D∞«
,qOGA¢ l{Ë w≠ WF°UD° «dO±UJ∞« qOÅu∑° ÂuI¢ U±bM´
.W∞uNº° …¸uÅ W´U∂© pMJL¥
:WF°UD∞U° œu§uL∞« )
( W´U∂© ¸“ vK´ jGC∞« w{«d∑≠ô« œ«b´ùU° UOÎ∞U• W{ËdFL∞« …¸uB∞« W´U∂© r∑¢
.WF°UDK∞
: sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jGC∞« .WO∞U∑∞« / WI°Uº∞« …¸uB∞« b¥b∫∑° ÂuI¥
UN∑´U∂© »uKDL∞« ¸uB∞« b¥b∫¢
.WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« .1
¸uB∞«
.› ¸uB∞« ¤ WLzUÆ dNE∑ß .2
…b•«Ë …¸uÅ
¸uB∞« qØ
WO´dH∞« WLzUI∞« WLOÆ b¥b∫∑∞ qHß√Ë vK´√ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .3
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ ,W°uKDL∞«
: ÃËdî
: p¥d∫¢
WHO™Ë oO∂D¢ r∑Oß : › …b•«Ë …¸uÅ ¤ b¥b∫¢ bM´
…¸uB∞« vK´ PictBridge
.jI≠ UOÎ∞U• W{ËdFL∞«
¡UM∏∑ßU° ,¸uB∞« qØ vK´ PictBridge WOÅUî oO∂D¢ r∑Oß : › ¸uB∞« qØ ¤ b¥b∫¢ bM´
.‹uB∞« ‹UHK±Ë Âö≠_« l©UI±
MENU
■
■
W´U∂D∞« : PictBridge
¸uB∞« W´U∂©
.› W´U∂© ¤ WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑∞ sOL¥Ë ¸Uº¥ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .1
W´U∂©
wßUOÆ
”dN≠
: p¥d∫¢
MENU : ÃËdî
Êü« W´U∂D∞« ͸U§
001 / 001
WO´dH∞« WLzUI∞« WLOÆ b¥b∫∑∞ qHß√Ë vK´√ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .2
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ ,W°uKDL∞«
…dØ«c∞« WÆUD° vK´ W≤eªL∞« ¸uB∞« W´U∂D° ÂuI¥ : › wßUOÆ ¤
.◊u∂CL∞« œbF∞U°
.…b•«Ë WÆ¸Ë vK´ …b•«Ë …¸uÅ W´U∂© r∑¢Ë
.…b•«Ë WÆ¸Ë vK´ ¸uÅ …b´ W´U∂D° ÂuI¥ : › ”dN≠ ¤
.…¸uB∞« W´U∂© r∑∑ßË sOLO∞« v∞≈ W∫{uL∞« W®UA∞« dNE∑ß .3
W∞Ußd∞« ÷d´ r∑Oß ,…¸uÅ b¥b∫¢ Âb´ W∞U• w≠
¡UG∞ù W´U∂D∞« ¡UM£√ ¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« .› ! …¸uÅ b§u¢ ô ¤
.› W´U∂© ¤ WLzUÆ ÷d´ r∑O≠ W´U∂D∞«
: ¡UG∞≈
WF°UD∞« vK´ ”dNH∞« W´U∂© w≠ ¸uB∞« œb´ bL∑F¥Ë
.W±bª∑ºL∞«
W´U∂D∞« œ«b´≈ : PictBridge
■
,W´U∂D∞« …œu§Ë ,‚¸u∞« Ÿu≤Ë ,W´U∂D∞« oOºM¢Ë ,‚¸u∞« rπ• rz«uI∞« b¥b∫¢ pMJL¥ : hBª± j∂{
.W´u∂DL∞« ¸uBK∞ nKL∞« rß« W´U∂©Ë ,W´U∂© a¥¸U¢Ë
hBª± j∂{
rπ∫∞«
jODª∑∞«
Ÿu≤
…œuπ∞«
a¥¸U∑∞«
MENU : ÃËdî
wzUIK¢
wzUIK¢
wzUIK¢
wzUIK¢
wzUIK¢
: p¥d∫¢
■
V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑∞ sOL¥Ë ¸Uº¥ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .1
.› hBª± j∂{ ¤
WO´dH∞« WLzUI∞« WLOÆ b¥b∫∑∞ qHß√Ë vK´√ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .2
.sOL¥ ¸“ vK´ jG{« r£ ,W°uKDL∞«
WO´dH∞« WLzUI∞« WLOÆ b¥b∫∑∞ qHß√Ë vK´√ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .3
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ ,W°uKDL∞«
WO´dH∞« WLzUI∞«
,L ,4x6 ,WÆUD° ,W¥b¥d° ‹UÆUD° ,wzUIK¢
A3 ,A4 ,Letter ,2L
WOÅUª∞«
W´U∂D∞« ‚¸Ë rπ• j∂{
rπ∫∞«
”dN≠ ,16 ,9 ,8 ,4 ,2 ,1 ,q±UØ ,wzUIK¢
vK´ UN∑´U∂© »uKDL∞« ¸uB∞« œb´ j∂{
.WƸË
jODª∑∞«
WF¥dß ¸uÅ ,¸uÅ ,ÍœU´ ,wzUIK¢
W´U∂D∞« ‚¸Ë …œu§ j∂{
WIzU≠ ,W¥œU´ ,…œuº± ,wzUIK¢
UN∑´U∂© »uKDL∞« ¸uB∞« …œu§ j∂{
…œuπ∞«
qOGA¢ ,qOGA∑∞« ·UI¥≈ ,wzUIK¢
a¥¸U∑∞« W´U∂© r∑∑ß ÊUØ «–≈ U± j∂{
a¥¸U∑∞«
qOGA¢ ,qOGA∑∞« ·UI¥≈ ,wzUIK¢
WLzUI∞«
Ÿu≤
nKL∞« rß« W´U∂© r∑∑ß ÊUØ «–≈ U± j∂{ nKL∞« rß«
Âb´ W∞U• w≠Ë .‹UF°UD∞« ‹«“«d©Ë lOMB∑∞« ‹UØd® qØ w≠ rz«uI∞« ‹«¸UOî iF° r´œ r∑¥ ô
.U≥b¥b∫¢ sJL¥ s∞ sJ∞ ,W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ rz«uI∞« ÷d´ r∑¥ ,UNL´œ
.UOÎzUIK¢ œ«b´ù« rOI° ÿUH∑•ô« r∑¥ ,ÍËb¥ /wzUIK¢ l{u∞« j∂{ w≠ œ«b´ù« rOÆ dOOG¢ r∑¥ r∞ «–≈
AR-53
DPOF W´U∂© : PictBridge
œ«b´ù« WLzUÆ
,«dO±UJ∞« ŸU{Ë√ qØ w≠ œ«b´ù« WLzUÆ Â«bª∑ß« pMJL¥ .WOºOzd∞« ‹«œ«b´ù« j∂{ s± l{u∞« «c≥ pMJÒL¥
.‹uB∞« qO㧛 l{Ë ¡UM∏∑ßU°
.WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ù« w≥
WKKEL∞« dÅUMF∞«
■
.DPOF ‹U±uKFL° …ÎœËe± …Îd®U∂± ‹UHKL∞« W´U∂D° p∞– p∞ `Lº¥ : DPOF W´U∂©
DPOF W´U∂©
W∫HÅ
55 W∫HÅ
56 W∫HÅ
W¥u≤U∏∞« WLzUI∞«
FRANÇAIS
ITALIANO
56 W∫HÅ
DUTCH
SUOMI
Magyar
-
57 W∫HÅ
57 W∫HÅ
57 W∫HÅ
58 W∫HÅ
AR-54
-
WO´dH∞« WLzUI∞«
WOºOzd∞« WLzUI∞« WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´
WKºKß
nK±
j∂C∞« …œU´≈
ozUÆœ 10 ,5 , 3 ,WO≤U£ 1 ,·UI¥≈ WÆUD∞« ·UI¥≈
ESPAÑOL
ô
rF≤
MENU : ÃËdî
: p¥d∫¢
ENGLISH
DEUTSCH
PORTUGUÊS
SVENSKA
BAHASA
POLSKI
-
DANSK
■
V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑∞ sOL¥Ë ¸Uº¥ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .1
.[DPOF W´U∂©]
WO´dH∞« WLzUI∞« WLOÆ b¥b∫∑∞ qHß√Ë vK´√ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .2
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ ,W°uKDL∞«
.W´U∂D∞« ¡UG∞≈ : [ ô]
DPOF ‹U±uKFL° «œÎËe± …Îd®U∂± nKL∞« W´U∂© : [ rF≤ ]
.rz«uI∞« iF° ÕU∑¢ ô bÆ ,WF°UD∞« “«d©Ë lOMB∑∞« WØd® Vº• vK´
.UN∑•U¢≈ r∑¢ s∞ sJ∞Ë WLzUI∞« ÷d´ r∑¥ ,DPOF r´b¢ ô w∑∞« WF°UD∞« l±Ë
Language
j∂C∞« …œU´≈ : PictBridge
ô
rF≤
WµON¢
.U≥dOOG∑° Âbª∑ºL∞« ÂUÆ w∑∞« WµON∑∞« ‹«¡«d§≈ ¡b∂° ÂuI¥
06/07/10 13:00
Âu¥/dN®/WMß
qOGA∑∞« ·UI¥≈
WMß/dN®/Âu¥
WMß/Âu¥/dN®
qOGA∑∞« ·UI¥≈
a¥¸U∑∞«
XÆËË a¥¸U¢
qOGA∑∞« ·UI¥≈
iHªM±
jßu∑±
w∞U´
XÆË/a¥¸U¢
V¥u∂¢ W±ö´ b¥b∫∑∞ sOL¥Ë ¸Uº¥ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .1
.[j∂C∞« …œU´≈]
j∂C∞« …œU´≈
ô
rF≤
MENU : ÃËdî
W´U∂©
‹uB∞«
WO´dH∞« WLzUI∞« WLOÆ b¥b∫∑∞ qHß√Ë vK´√ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .2
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ ,W°uKDL∞«
.‹«œ«b´ù« j∂{ …œU´≈ r∑¢ s∞ : [ ô ] b¥b∫¢ W∞U• w≠
.¸uB∞«Ë W´U∂D∞« W≠UØ ‹«œ«b´≈ j∂{ …œU´≈ r∑∑ß : [ rF≤ ] b¥b∫¢ W∞U• w≠
: p¥d∫¢
.WF°UD∞« lOMB¢ WØd® Vº• vK´ WO{«d∑≠ô« W´U∂D∞« ‹«œ«b´≈ ŸuM∑¢
o≠dL∞« Âbª∑ºL∞« qO∞œ v∞≈ l§¸« ,p° WÅUª∞« WF°UDK∞ w{«d∑≠ô« œ«b´ù« vK´ ‰uB∫K∞
.p° WÅUª∞« WF°UD∞U°
■
œ«b´ù« WLzUÆ
› nKL∞« rß« ¤
.nKL∞« rß« oOºM¢ œb∫¥ ÊQ° Âbª∑ºLK∞ WHO™u∞« Ác≥ `Lº¢
W∫HÅ
■
58 W∫HÅ
‹UHKL∞« WOLº¢
¸“ vK´ jG{« ,‹uB∞« qO㧛 l{Ë «b´ U± l{Ë Í√ w≠ .1
œ«b´ù«
.WLzUI∞«
nK±
WKºKß
j∂C∞« …œU´≈
WÆUD∞« ·UI¥≈
WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ œb•Ë sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« .2
WµON¢
. › œ«b´ù« ¤
XÆË/a¥¸U¢
:j∂{
: nKªK∞ Ÿu§¸
qHß√/vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° › nK± ¤ WLzUÆ b¥b∫∑° rÆ .3
.sOL¥ ¸“ vK´ jG{«Ë
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ qHß√ /vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WO´dH∞« WLzUI∞« b¥b∫∑° rÆ .4
UNI∂º¢ w∑∞« ‹UHKL∞« ÂUƸ√ l∂∑¢ w∑∞« ÂUƸ_U° …b¥bπ∞« ‹UHKL∞« WOLº¢ r∑¥ :
› WKºKß ¤
WÆUD∂∞« WµON¢ …œU´≈ bF° Ë√ ,…b¥b§ …dØ«– WÆUD° «bª∑ß« W∞U• w≠ v∑•
.UNOK´ …œu§uL∞« ¸uB∞« W≠UØ ·c• bF° Ë√ ,WL¥bI∞«
ÊuJOß nK± ‰Ë_ ÂœUI∞« rßô« ÊS≠ ,j∂C∞« …œU´≈ WHO™Ë «bª∑ß« bF° : › j∂C∞« …œU´≈ ¤
.…b¥b§ …dØ«– WÆUD° ‰Uîœ≈ Ë√ ·c∫∞« Ë√ WµON∑∞« …œU´≈ bF° v∑• 0001
.WLzUI∞« wH∑ª∑≠ sO¢d± WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« .5
.S1030001 u≥ nK± ‰Ë√ rß«Ë ,100SSCAM u≥ tM¥eª¢ r¢ bKπ± ‰Ë√ rß« .S1039999 → ~ → S1030002 → S1030001 s± ¡b° ‰«u∑∞« vK´ ‹UHKL∞« WOLº¢ r∑¢ :wK¥ ULØ p∞–Ë 999 v∑•Ë 100 s± ¡b° ‰«u∑∞« vK´ ‹«bKπL∞« WOLº¢ r∑¢ .999SSCAM → ~ → 101SSCAM → 100SSCAM
‹UHK± ÂUEM° ’Uª∞« rOLB∑∞« Êu≤UÆ oOºM¢ …dØ«c∞« WÆUD° l± W±bª∑ºL∞« ‹UHKL∞« r´b¢ nK± rß« dOOG∑° rI¢ ô .)Design rule for Camera File systems( DCF «dO±UJ∞«
.«dO±UJ∞« vK´ …¸uB∞« ÷d´ sJL¥ ô .bL´ s´ …¸uB∞«
Language
●
58 W∫HÅ
58 W∫HÅ
OK
59 W∫HÅ
59 W∫HÅ
60 W∫HÅ
60 W∫HÅ
W¥u≤U∏∞« WLzUI∞«
-
WO´dH∞« WLzUI∞«
d¢uO∂LØ
WF°U©
qOGA∑∞« ·UI¥≈
qOGA¢
WLKE±
W¥œU´
WF©Uß
WOºOzd∞« WLzUI∞« WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´
USB
AF W∂L∞
÷dF∞« W®U®
NTSC
u¥bO≠ Ãdª±
PAL
WO≤U£ 3 ,1 ,0.5 /qOGA∑∞« ·UI¥≈ l¥dß ÷d´
ô
j∂{ …œU´≈
rF≤
W¥uKÆ
W¥¸UD∂∞« Ÿu≤
Ni-MH
.o∂º± ¸UF®≈ ÊËb° rz«uI∞« dOG∑¢ bÆ
AR-55
œ«b´ù« WLzUÆ
› WGK∞« ¤
› UÎOzUIK¢ WÆUD∞« qOGA¢ ·UI¥≈ ¤
■
p∞–Ë UÎI∂º± U≥b¥b∫¢ r∑¥ XÆu∞« s± WMOF± …d∑≠ bF° «dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥S° WOÅUª∞« Ác≥ ÂuI¢ ■
.W¥¸UD∂∞« WM∫® vK´ ÿUH∫K∞
.UNMO° s± ¸UO∑îô« sJL¥ ‹UG∞ …b´ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ dNE¢
.Èdî√ …Îd± UN∂OØd¢ r£ W¥¸UD∂∞« Ÿe≤ bF° v∑• WÆUD∞« qOGA¢ ·UI¥ù œ«b´≈ kH• r∑Oß
œ«b´ù«
w° d´
nK±
WÆUD∞« ·UI¥≈
âe‰tina
Language
POLSKI
WµON¢
XÆË/a¥¸U¢
: nKªK∞ Ÿu§¸
Magyar
Türkçe
OK : j∂{
WOº≤dH∞«Ë W¥¸uJ∞«Ë W¥eOKπ≤ù« : WGK∞« WO´dH∞« WLzUI∞« WOMOB∞«Ë WO±UF∞« WOMOB∞«Ë WO∞UD¥ù«Ë WO≤U∂ßù«Ë WO≤UL∞_«Ë
W¥bM∞uN∞«Ë WO∞UG¢d∂∞«Ë WOßËd∞«Ë WO≤U°UO∞«Ë v∫BH∞«
UßU≥U°Ë W¥b≤ö¥U∑∞«Ë W¥bMKMH∞«Ë W¥b¥uº∞«Ë WOظUL≤b∞«Ë
W¥bM∞u∂∞«Ë WOJOA∑∞«Ë WO°dF∞«Ë )UOºO≤Ëb≤≈ /ÍôU± ¸e§(
.WOØd∑∞«Ë W¥dπL∞«Ë
œ«b´ù«
nK±
WÆUD∞« ·UI¥≈
Language
WµON¢
XÆË/a¥¸U¢
: nKªK∞ Ÿu§¸
·UI¥≈
WO≤U£
ozUƜ
5 ozUƜ
10 ozUƜ
OK : j∂{
1
3
WO´dH∞« rz«uI∞«
.WÆUD∞« ·UI¥≈ WHO™Ë qOGA¢ r∑¥ s∞ :
› ·UI¥≈ ¤
«–≈ UÎOzUIK¢ qOGA∑∞« ·UI¥≈ r∑Oß : › ozUÆœ 10 ,5 ,3 ,WO≤U£ 1 ¤
qOGA¢ ÊËb° …bL∞« pK¢ ‹d±
.«dO±UJ∞«
.qOGA∑∞« ·UI¥≈ ‹«œ«b´≈ kH• r∑Oß ,W¥¸UD∂∞« ‰«b∂∑ß« bF° d¢uO∂LJ∞« qOGA¢ l{Ë w≠ «dO±UJ∞« X≤UØ «–≈ qLF¢ s∞ UÎOzUIK¢ qOGA∑∞« ·UI¥≈ WOÅUî Ê√ k•ô .W∂Ød± WDI∞ ◊UI∑∞«Ë rKO≠ lDI± Ë√ ‹uÅ qO㧛 qOGA¢ Ë√ `z«d® ÷d´ Ë√
AR-56
●
œ«b´ù« WLzUÆ
› a¥¸U∑∞« oOºM¢ /XÆu∞« /a¥¸U∑∞« ‹«œ«b´≈ j∂{ ¤
dOOG¢ pMJL¥ p∞cØË WDI∑KL∞« …¸uB∞« vK´ ULN{d´ r∑Oß Íc∞« XÆu∞«Ë a¥¸U∑∞« dOOG¢ pMJL¥
.a¥¸U∑∞« oOºM¢
a¥¸U∑∞« oOºM¢ b¥b∫¢Ë XÆu∞« /a¥¸U∑∞« ‹«œ«b´≈ j∂{
/Âu¥ /dN® /WMß YO• s± a¥¸U∑∞« oOºM∑° ÂuI¥ : sOL¥ ¸“
WIOÆœ /W´Uß
œ«b´ù«
nK±
W
O
º
O
z
d
∞
«
›
X
Æ
Ë
/
a
¥
¸
U
¢
¤
W
L
z
U
Æ
v
∞
≈
d
®
R
L∞« qIM° ÂuI¥ : ¸Uº¥ ¸“
WÆUD∞« ·UI¥≈
2006/07/10
w≠ ‰Ë_« dBMF∞« vK´ d®RL∞« ÊuØ W∞U• w≠
13:00
WµON¢
Âu¥/dN®/WMß
XÆË/a¥¸U¢
,Èdî_« ‹ôU∫∞« W≠UØ w≠ .XÆu∞«Ë a¥¸U∑∞« ‹«œ«b´≈
: j∂{
: nKªK∞ Ÿu§¸
tF{u± s± ÈdºO∞« WNπ∞« v∞≈ d®RL∞« ‰u∫∑¥ ·uß
.w∞U∫∞«
.œ«b´ù« WLOÆ Ê«dOG¥ : qHß√ ¸“Ë vK´√ ¸“
› WMß/Âu¥/dN® ¤ ,› WMß/dN®/Âu¥ ¤,› qOGA∑∞« ·UI¥≈ ¤,› Âu¥/dN®/WMß ¤ :a¥¸U∑∞« Ÿu≤ -
■
●
œ«b´ù«
Language
nK±
WÆUD∞« ·UI¥≈
WµON¢
XÆË/a¥¸U¢
: nKªK∞ Ÿu§¸
› …¸uB∞« ‚u≠ qOπº∑∞« a¥¸U¢ W´U∂© ¤
œ«b´ù«
WÆUD∞« ·UI¥≈
qOGA∑∞« ·UI¥≈
a¥¸U∑∞«
Language
WµON¢
XÆËË a¥¸U¢
XÆË/a¥¸U¢
W´U∂©
: nKªK∞ Ÿu§¸
OK : j∂{
WO´dH∞« rz«uI∞«
nK± vK´ XÆu∞«/a¥¸U∑∞« W´U∂© r∑¢ s∞ : › qOGA∑∞« ·UI¥≈ ¤
.…¸uB∞«
nK± vK´ jI≠ W´U∂D∞« a¥¸U¢ W´U∂© r∑∑ß :
› a¥¸U∑∞« ¤
.…¸uB∞«
.…¸uB∞« nK± vK´ XÆËË a¥¸U¢ W´U∂© r∑∑ß : › XÆËË a¥¸U¢ ¤
ô
rF≤
Language
OK
.W∑°U∏∞« ¸uB∞« vK´ XÆu∞«/a¥¸U∑∞« l∂D¢ Ê√ pMJL¥
› …dØ«c∞« WµON¢ ¤
W≠UØ ·c• r∑Oº≠ ,…dØ«c∞« vK´ › WµON¢ ¤ d±√ qOGA∑° XLÆ «–≈ .…dØ«c∞« WµON∑∞ d±_« «c≥ Âbª∑º¥
’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ vK´ W±UN∞« ¸uB∞« qOL∫¢ s± oI∫¢ WOL∫L∞« ¸uB∞« UNO≠ UL° ,¸uB∞«
.…dØ«c∞« WµON¢ q∂Æ p°
■
●
OK : j∂{
WO´dH∞« rz«uI∞«
Àö£ WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« .…dØ«c∞« WµON¢ r∑¢ s∞ : › ô ¤
.W{ËdFL∞« WLzUI∞« wH∑ª∑≠ ‹«d±
WµON¢ r∑∑ßË › ! Wπ∞UFL∞« ͸U§ ¤ W∞U߸ dNE¢ : › rF≤ ¤
,qOGA¢ l{Ë w≠ WµON¢ d±√ qOGA∑° XLÆ «–≈ .…dØ«c∞«
.› ! …¸uÅ b§u¢ ô ¤ W∞U߸ dNE∑º≠
■
●
.…dØ«c∞« ‹UÆUD° s± WO¢ü« Ÿ«u≤_« vK´ › WµON¢ ¤ d±√ qOGA¢ s± oI∫¢
q∂Æ s± UN∑µON¢ r∑¢ r∞ …dØ«– WÆUD° Ë√ ,…b¥b§ …dØ«– WÆUD° s± W∞uIM± …dØ«– WÆUD° Ë√ tOK´ ·dF∑¢ Ê√ «dO±UJ∞« Ác≥ lOD∑º¢ ô nK± UNOK´ …dØ«– WÆUD° .Èdî√ «dO±UØ
X≤UØ …dØ«– WÆUD° «bª∑ßU° XLÆ «–≈ .«dO±UJ∞« Ác≥ «bª∑ßU° …dØ«c∞« WÆUD° WµON∑° Uα˜ rÆ d¢uO∂LJ∞« Ë√ ,…dØ«c∞« ‹UÆUD° ∆¸UÆ “UN§ Ë√ Èdî√ «dO±UØ Â«bª∑ßU° UN∑µON¢ r¢ bÆ
.› ! WÆUD∂∞« w≠ QDî ¤ W∞U߸ p∞ dNE∑º≠ ,wBªA∞«
.W∑°U∏∞« ¸uB∞« s± sL¥_« V≤Uπ∞« qHß√ vK´ XÆu∞«/a¥¸U∑∞« W´U∂© r∑¢
dEM± l{Ë w≠ WDI∑KL∞« ¸uB∞« ¡UM∏∑ßU° jI≠ W∑°U∏∞« ¸uB∞« vK´ W´U∂D∞« WOÅUî qOGA¢ r∑¥
.…¸uB∞« ¸U©≈ dO£Q¢ l{ËË › h≤ ¤
WFMBL∞« WØdA∞« Vº• p∞–Ë W∫O∫Å WI¥dD° …¸uB∞« vK´ Ÿu∂DL∞« a¥¸U∑∞« W´U∂© r∑¢ ô bÆ
.W´U∂D∞« l{ËË
AR-57
œ«b´ù« WLzUÆ
› wzUIK∑∞« eOØd∑∞« ¡u{ ¤
.wzUIK∑∞« eOØd∑∞« ¡u{ qOGA¢ ·UI¥≈Ë qOGA¢ pMJL¥
œ«b´ù«
XÆË/a¥¸U¢
qOGA∑∞« ·UI¥≈
qOGA¢
W´U∂©
‹uB∞«
USB
AF W∂L∞
: nKªK∞ Ÿu§¸
OK : j∂{
WO´dH∞« rz«uI∞«
…¡U{ù« W∞U• w≠ AF ¡u{ TC¥ s∞ : › qOGA∑∞« ·UI¥≈ ¤
.W∑≠Uª∞«
…¡U{ù« W∞U• w≠ AF ¡u{ TCOß :
› qOGA¢ ¤
.W∑≠Uª∞«
■
œ«b´ù«
Language
WµON¢
XÆË/a¥¸U¢
W´U∂©
‹uB∞«
: nKªK∞ Ÿu§¸
qOGA∑∞« ·UI¥≈
iHªM±
jßu∑±
w∞U´
/iHªM± /qOGA∑∞« ·UI¥≈ : › ‹uB∞« ¤ WO´dH∞« WLzUI∞«
w∞U´ /jßu∑±
USB
WLKE±
W¥œU´
WF©Uß
AF W∂L∞
÷dF∞« W®U®
: nKªK∞ Ÿu§¸
OK : j∂{
›)USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ Â«bª∑ßU°( WO§¸Uª∞« ‹UI∫KL∞« qOÅu¢¤
qÆUM∞« q°UØ Â«bª∑ßU° «dO±UJ∞U° tKOÅu¢ b¥d¢ Íc∞« WO§¸Uª∞« …eN§_« b•√ ¸UO∑î« pMJL¥
.USB r∞UF∞« wKºKº∑∞«
■
●
WO´dH∞« rz«uI∞«
qÅu¢ Ê√ ‹œ¸√ «–≈ l{u∞« «c≥ b¥b∫∑° rÆ : › d¢uO∂LØ ¤ ’Uª∞« wBªA∞« d¢uO∂LJ∞« “UNπ° «dO±UJ∞«
d¢uO∂LØ
WF°U©
‰uB∫K∞ 70 W∫HÅ v∞≈ Ÿu§d∞« v§d¥ .p°
«dO±UJ∞« qOÅu¢ WOHOØ ‰u• ‹«œU®¸≈ vK´
: j∂{
: nKªK∞ Ÿu§¸
.p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UNπ°
«dO±UJ∞« qÅu¢ Ê√ b¥d¢ U±bM´ U≥¸UO∑îU° rÆ : › WF°U© ¤ qOÅu¢ ÊQA° ‹U±uKF± vK´ ‰uB∫K∞ 51 W∫HB∞ Ÿu§d∞« v§d¥ .WF°UD∞U°
.WF°UD∞U° «dO±UJ∞«
œ«b´ù«
WµON¢
XÆË/a¥¸U¢
W´U∂©
‹uB∞«
USB
OK
AR-58
●
OK : j∂{
œ«b´ù«
W´U∂©
‹uB∞«
■
●
› LCD ŸuDß ¤
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® ŸuDß Èb± j∂{ pMJL¥ ■
WF©Uß ,W¥œU´ ,WLKE± : › ÷dF∞« W®U® ¤ WO´dH∞« WLzUI∞«
› ‹uB∞« ¤
qOGA¢ ¡b° bM´ …b¥b´ ‹«uÅ√ qOGA¢ r∑Oß ,qOGA¢ vK´ qOGA∑∞« ‹uÅ j∂C° XLÆ «–≈
.«dO±UJ∞« qOGA¢ W∞U∫° W¥«¸œ vK´ sJ≠ p∞c∞ ,¸«¸“_« vK´ jGC∞« bM´ Ë√ ,«dO±UJ∞«
●
œ«b´ù« WLzUÆ
.pOºJL∞« ,Ê«u¥U¢ ,WO°uMπ∞« U¥¸uØ ,ÊU°UO∞« ,«bMØ ,…b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« : NTSC
,«bM∞u≥ ,…b∫∑L∞« WJKLL∞« ,UO≤UL∞√ ,«bMKM≠ ,„¸UL≤b∞« ,sOB∞« ,UJOπK° ,UºLM∞« ,UO∞«d∑ß√ : PAL
,b≤ö¥U¢ ,«dº¥uß ,b¥uº∞« ,UO≤U∂ß√ ,…¸u≠UGMß ,«bMK¥“uO≤ ,U¥eO∞U± ,X¥uJ∞« ,UO∞UD¥≈
.Z¥ËdM∞«
AV …UMÆ Ë√ Êu¥eHOK∑∞« …UMÆ b¥b∫¢ v∞≈ W§U∫° ÊuJ∑ß ,WO§¸Uî W®UAØ Êu¥eHOK∑∞« «bª∑ß« bM´
.WO§¸Uª∞«
.‚ö©ù« vK´ qKî vK´ p∞– ‰b¥ ô sJ∞Ë ,WO§¸Uª∞« W®UA∞« s± WOLƸ ¡U{u{ ¸bB∑ßË
w≠ UND∂C∞ Êu¥eHOK∑∞« rJ∫¢ ¸«¸“√ Âbª∑ßU≠ ,W®UA∞« nB∑M± w≠ …¸uB∞« sJ¢ r∞ «–≈
.nB∑ML∞«
ÊuJ∑ßË WO§¸Uª∞« W®UA∞« vK´ WLzUI∞« dNE∑ß ,WO§¸Uî W®UA° «dO±UJ∞« qOÅu¢ r∑¥ U±bM´
.W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ W∫{uL∞« nzU™u∞« pK¢ fH≤ w≥ WLzUI∞« nzU™Ë
W®U® qOGA¢ r∑¥Ë qOGA∑∞« s´ Êu¥eHOK∑∞« W®U® nÆu∑¢ ,PAL u¥bOH∞« Ãdª± Ÿu≤ b¥b∫¢ bM´
W®U® qOGA¢ r∑¥ ,qOπº∑∞« ‰ULJ∑ß« bF°Ë .rKO≠ qOπº∑° ÂuI¢ U±bM´ «dO±UJ∞U° W¥¸uK∂∞« ÷dF∞«
.qOGA∑∞« s´ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® nÆu∑¢Ë Êu¥eHOK∑∞«
-
› u¥bOH∞« Ãdª± Ÿu≤ ¸UO∑î« ¤
.PAL Ë√ NTSC Ÿu≤ s± u¥bOH∞« Ãdª± …¸U®≈ ÊuJ¢ Ê√ sJL¥
r∑Oß Íc∞« ) p∞– v∞≈ U±Ë ,Êu¥eHOK¢ Ë√ W®U®( o∫KL∞« “UNπ∞« Ÿu≤ vK´ ÃdªLK∞ „¸UO∑î« nÆu∑Oß
.jI≠ BDGHI ÂUE≤ PAL l{Ë r´b¥ .t° «dO±UJ∞« qOÅu¢
■
WO§¸Uî W®UA° qOÅu∑∞«
œ«b´ù«
‹uB∞«
-
■
qOÅu¢ r∑¥ : )͸UO∑î«( qOÅu∑∞« …b´UÆ l± AV q°UØ Â«bª∑ß«
.qOÅu∑∞« …b´UÆË «dO±UJ∞«
q°UØ Â«bª∑ßU° WO§¸Uª∞« W®UA∞U° qOÅu∑∞« …b´UÆ qOÅu∑° rÆ
.o≠dL∞« AV …¸uB∞«Ë ‹uB∞«
●
rÆ : «dO±UJ∞« l± AV …¸uB∞«Ë ‹uB∞« qOÅu¢ q°UØ Â«bª∑ß«
.o≠dL∞« AV …¸uB∞«Ë ‹uB∞« q°UØ Â«bª∑ßU° WO§¸Uî W®UA° «dO±UJ∞« qOÅu∑°
●
USB
NTSC
PAL
AF W∂L∞
÷dF∞« W®U®
u¥bO≠ Ãdª±
: nKªK∞ Ÿu§¸
OK : j∂{
› l¥dß ÷d´ ¤
XLÆ w∑∞« …¸uB∞« ÷d´ sJL¥ t≤S≠ ,…¸uÅ ◊UI∑∞« q∂Æ l¥dß ÷d´ WOÅUî qOGA∑° XLÆ «–≈
.› l¥dß ÷d´ ¤ œ«b´≈ w≠ …œb∫L∞« …bL∞U° W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ Êü« UN©UI∑∞U°
.jI≠ W∑°U∏∞« ¸uB∞« l± l¥dº∞« ÷dF∞« WHO™Ë Âbª∑º¢
■
› qOÅu∑∞« …b´UÆ l± AV q°UØ Â«bª∑ß« ¤
œ«b´ù«
USB
AF W∂L∞
÷dF∞« W®U®
u¥bO≠ Ãdª±
l¥dß ÷d´
: nKªK∞ Ÿu§¸
qOGA∑∞« ·UI¥≈
0.5 WO≤U£
1 WO≤U£
3 WO≤U£
OK : j∂{
WO´dH∞« rz«uI∞«
.l¥dº∞« ÷dF∞« WHO™Ë qOGA¢ r∑¥ s∞ : › qOGA∑∞« ·UI¥≈ ¤
qÌJA° UN©UI∑∞« r¢ w∑∞« …¸uB∞« ÷d´ r∑¥ : › WO≤U£ 3 ,1 ,0.5 ¤
.œb∫L∞« XÆu∞« ¡UM£√ e§u±
●
u¥bOH∞« - dHÅ_«
‹uB∞« - iO°_«
…¸uB∞«Ë ‹uB∞« q°UØ Â«bª∑ß« ¤
› «dO±UJ∞« l± AV
AR-59
w¢dO±UØ WLzUÆ œ«b´≈
s± l{Ë qØ .«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ‹uÅË ,¡b∂∞« ‹uÅË ,¡b∂∞« …¸uÅ œ«b´≈ s± WLzUI∞« Ác≥ pMJL¢
dÅUMF∞« .w¢dO±UØ WLzUÆ vK´ Íu∑∫¥ )‹uB∞« qO㧛 l{Ë «b´ U±( «dO±UJ∞« qOGA¢ ŸU{Ë√
.WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ù« w≥
WKKEL∞«
œ«b´ù« WLzUÆ
■
› WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ù« …œUF∑ß« ¤
r∑¥ s∞ t≤S≠ ,p∞– l±Ë .WO{«d∑≠ô« rOI∞« v∞≈ UNHzU™ËË «dO±UJ∞« rz«uÆ ‹«œ«b´≈ W≠UØ …œUF∑ß« r∑∑ß
.u¥bOH∞« Ãdª±Ë ,WGK∞« ,XÆu∞«/a¥¸U∑∞« rOÆ dOOG¢
WO´dH∞« WLzUI∞«
WOºOzd∞« WLzUI∞« WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´
¸UF®
qOGA∑∞« ·UI¥≈
60 W∫HÅ
¡b∂∞« …¸uÅ
2 Âbª∑ºL∞« …¸uÅ 1 Âbª∑ºL∞« …¸uÅ
1 ‹uÅ
qOGA∑∞« ·UI¥≈
61 W∫HÅ
¡b∂∞« ‹uÅ
3 ‹uÅ
2 ‹uÅ
1 ‹uÅ
qOGA∑∞« ·UI¥≈
61 W∫HÅ
Ÿ«dB± ‹uÅ
3 ‹uÅ
2 ‹uÅ
■
W∫HÅ
œ«b´ù«
AF W∂L∞
÷dF∞« W®U®
u¥bO≠ Ãdª±
l¥dß ÷d´
j∂{ …œU´≈
: nKªK∞ Ÿu§¸
WO´dH∞« rz«uI∞«
.WO{«d∑≠ô« UNLOÆ v∞≈ ‹«œ«b´ù« …œUF∑ß« r∑¢ s∞ : › ô ¤
.WO{«d∑≠ô« UNLOÆ v∞≈ ‹«œ«b´ù« …œUF∑ß« r∑∑ß : › rF≤ ¤
●
ô
rF≤
OK : j∂{
.o∂º± ¸UF®≈ ÊËb° rz«uI∞« dOG∑¢ bÆ
¡b∂∞« …¸uÅ
›W¥¸UD∂∞« Ÿu≤ b¥b∫¢¤
.«dO±UJ∞« qOGA¢ r∑¥ UL∑ÆË W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ ôÎË√ UN{d´ r¢ w∑∞« …¸uB∞« b¥b∫¢ pMJL¥
w¢dO±UØ
¡b∂∞« …¸uÅ
¡b∂∞« ‹uÅ
Ÿ«dB± ‹uÅ
: nKªK∞ Ÿu§¸
AR-60
,› ¸UF® ¤ ,› qOGA∑∞« ·UI¥≈ ¤ : ¡b∂∞« …¸uÅ
› 2 Âbª∑ºL∞« …¸uÅ ¤ ,› 1 Âbª∑ºL∞« …¸uÅ ¤
p∞–Ë ¡b° …¸uBØ UNEH• r¢ w∑∞« …¸uB∞« Âbª∑ß« WLzUI° …œu§uL∞« › Âbª∑ºL∞« …¸uÅ ¤ «bª∑ßU°
: j∂{
.qOGA¢ l{Ë w≠ › rπ∫∞« dOOG¢ ¤
Ë√ › ·c• ¤ WLzUÆ Â«bª∑ßU° ¡b∂∞« …¸uÅ ·c• r∑¥ s∞ .› WµON¢ ¤ WLzUÆ
.› j∂C∞« …œU´≈ ¤ WLzUÆ Â«bª∑ßU° Âbª∑ºL∞« ¸uÅ lOL§ ·c• r∑Oß -
OK
■
.œb∫L∞« W¥¸UD∂∞« Ÿu≤ Vº• «dO±UJ∞« sOº∫¢ r∑Oº≠ ,W¥¸UD∂∞« Ÿu≤ b¥b∫¢ r¢ «–≈
■
› Ni-MH ¤ ,› W¥uKÆ ¤ :W¥¸UD∂∞« Ÿu≤
●
●
œ«b´ù«
÷dF∞« W®U®
u¥bO≠ Ãdª±
l¥dß ÷d´
j∂{ …œU´≈
W¥¸UD∂∞« Ÿu≤
: nKªK∞ Ÿu§¸
W¥uKÆ
Ni-MH
OK : j∂{
W±U≥ ‹UE•ö±
¡b∂∞« ‹uÅ
! WO∞U∑∞« ‹U©UO∑•ô« WE•ö± s± bØQ¢
s± Í
Ì √ w≠ …b•u∞« Ác≥ Êeª¢ Ë√ Âbª∑º¢ ö≠ .WIOÆœ WO≤Ëd∑J∞≈ dÅUM´ vK´ …b•u∞« Ác≥ Íu∑∫¢
.WO∞U∑∞« sØU±_«
.W°u©d∞« vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« pK¢Ë …¸«d∫∞« ‹U§¸œ w≠ …b¥bA∞« ‹«dOG∑K∞ W{d´ ÊuJ¢ w∑∞« sØU±_« .¸U∂G∞«Ë W°d¢ú∞ W{d´ ÊuJ¢ w∑∞« sØU±_« .¸U∫∞« fID∞« w≠ WIKGL∞« ‹U∂ØdL∞« qî«œ Ë√ …d®U∂L∞« fLA∞« WF®_ ÷dF∑¢ w∑∞« sØU±_« .WHOM´ ‹«“«e∑≥« Ë√ …b¥b® WOºO©UMG± …uÆ UN° b§u¢ w∑∞« ‹UµO∂∞« .‰UF∑®ö∞ WK°UÆ œ«u± UN° Ë√ …b¥b® ‹«¸UπH≤ô W{d´ ÊuJ¢ w∑∞« sØU±_« ,)‰u°u£uL∞«Ë s¥U∏≠UM∞UØ( WOzUOLOJ∞« œ«uL∞«Ë W°d¢ú∞ W{dFL∞« sØU±_« w≠ «dO±UJ∞« Ác≥ „d∑¢ ô
.WO∞UF∞« W°u©d∞«Ë …b¥bA∞« …¸«d∫∞«Ë
r∞ «–≈ oKG∞« rJ∫± ‚ËbMÅ w≠ UNF{ËË UNOK´ UJOKOº∞« qO§ s± WOLØ l{u° «dO±UJ∞« ÁcN° kH∑•«
.WK¥u© …d∑H∞ «dO±UJ∞« «bª∑ßô jDª¢
.«dO±UJ∞« qOGA¢ ¡b° bM´ tKOGA¢ œ«dL∞« ‹uB∞« b¥b∫¢ pMJL¥
■
w¢dO±UØ
¡b∂∞« …¸uÅ
¡b∂∞« ‹uÅ
Ÿ«dB± ‹uÅ
: nKªK∞ Ÿu§¸
qOGA∑∞« ·UI¥≈
1 ‹uÅ
2 ‹uÅ
3 ‹uÅ
OK : j∂{
, › 2 ‹uÅ ¤ ,› 1 ‹uÅ ¤ , › qOGA∑∞« ·UI¥≈¤ :¡b∂∞« ‹uÅ
› 3 ‹uÅ ¤
r∑¥ sK≠ , › qOGA∑∞« ·UI¥≈ ¤ vK´ ¡b∂∞« …¸uÅ j∂{ r¢ «–≈ vK´ tD∂C° XLÆ bÆ XMØ «–≈ v∑• ,¡b∂∞« ‹uÅ qOGA¢
.qOGA¢
■
●
■
Ÿ«dBL∞« ‹uÅ
.‹«dO±UJ∞« Ÿ«u≤√ qØ w≠ WLOº§ ‹öJA± ÀËb• w≠ b¥b∫∑∞« t§Ë vK´ q±d∞« V∂º∑¥ bÆ
Ë√ ,WOK•Uº∞« ÊU∂∏J∞« Ë√ T©«uA∞« vK´ UN±«bª∑ß« bM´ «dO±UJ∞« Ác≥ v∞≈ qîb¥ q±d∞« qFπ¢ ô .q±d∞« UN° d∏J¥ w∑∞« Èdî_« o©UML∞«
.UÎOzUN≤ «bª∑ßö∞ UN∑O•öÅ Âb´ Ë√ «dO±UJ∞« qDF¢ v∞≈ ÍœR¥ bÆ p∞c° ÂUOI∞« Ê≈ -
■
.«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ‹uÅ b¥b∫¢ pMJL¥
w¢dO±UØ
«dO±UJ∞« l± q±UF∑∞«
.WHOMF∞« ‹«“«e∑≥ô« Ë√ WOzU°dNJ∞« ‹U±bBK∞ UN{dF¢ ôË «Îb°√ «dO±UJ∞« wIK¢ ô «bª∑ß« Âb´ W∞U• w≠Ë .«bDÅô« s± rπ∫∞« …dO∂Ø W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® W¥UL• Vπ¥ .UN∞ WBBªL∞« W∂OI∫∞« w≠ UN° kH∑•« ,…d∑H∞ «dO±UJ∞«
¸uB∞« ◊UI∑∞« ¡UM£√ ‘öH∞« ¡u{ Ë√ «dO±UJ∞« Wßb´ s± Í√ WÆU´≈ VMπ¢
.¡UL∞« W±ËUI± XºO∞ «dO±UJ∞« Ác≥ .WK∑∂± „b¥Ë UNKOGA∑° rI¢ Ë√ «Îb°√ «dO±UJ∞« qL∫¢ ô ,…dODª∞« WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞« ÀËb• VMπ∑∞
q±d∞« Ë√ ¡UL∞« qFπ¢ ö≠ ,W•U∂º∞« ‹U±UL• Ë√ T©«uA∞UØ ,WK∑∂± sØU±√ w≠ «dO±UJ∞« X±bª∑ß« «–≈ .rz«œ qJA° …b•u∞« nK¢ v∞≈ Ë√ …b•u∞« qDF¢ v∞≈ ÍœR¥ bÆ p∞c° ÂUOI∞« Ê_ .«dO±UJ∞« v∞≈ qîb¥
■
¡b∂∞« …¸uÅ
¡b∂∞« ‹uÅ
Ÿ«dB± ‹uÅ
: nKªK∞ Ÿu§¸
qOGA∑∞« ·UI¥≈
1 ‹uÅ
2 ‹uÅ
3 ‹uÅ
, › 1 ‹uÅ ¤ , › qOGA∑∞« ·UI¥≈ ¤ :Ÿ«dBL∞« ‹uÅ
› 3 ‹uÅ ¤ ,› 2 ‹uÅ ¤
■
●
OK : j∂{
AR-61
W±U≥ ‹UE•ö±
«dO±UJ∞« W≤UOÅ
‹U≤uJ±Ë WßbF∞« nOEM∑∞ )d¥uB∑∞« ‹U±eK∑º± lO° d§U∑L° …d≠u∑±( WL´U≤ …U®d≠ Âbª∑ß« nOEM¢ ‚¸Ë «bª∑ß« sJL¥ ,UN∑HO™Ë ¡«œQ° «dO±UJ∞« rI¢ r∞ «–≈ .W±uFM° W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®
.WßbF∞« nOEM¢ qzUß l± WßbF∞«
iF° «bª∑ßU° «dO±UJ∞« nOEM∑° rI¢ ô .WL´U≤ ‘ULÆ WFDI° «dO±UJ∞« rº§ nOEM∑° rÆ
p∞– ÍœR¥ bÆ .qO∞U∫L∞« s± U≥dO¨Ë dM∑∞«Ë ,W¥dA∫∞« ‹«bO∂L∞«Ë ,‰ËeM∂∞UØ WO´UMB∞« qO∞U∫L∞«
nK¢ v∞≈ «dO±UJ∞« l± W≤uAª° q±UF∑∞« ÍœR¥ bÆ .U≥ƒ«œ√ vK´ d£R¥ bÆ ULØ «dO±UJ∞« qJO≥ nK¢ v∞≈
qL∫∞« W∂OI• w≠ UN° kH∑•«Ë «dO±UJK∞ nK¢ Í√ À«b•≈ VMπ∑¢ Ê√ Vπ¥ .W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®
.«dO±UJ∞« UNO≠ Âbª∑º¢ ô w∑∞« ‹UÆË_« qØ w≠ WÅUª∞«
.«dO±UJ∞« ¡«e§√ s± ¡e§ Í
Ì √ q¥bF¢ Ë√ p≠ ‰ËU∫¢ ô
«c≥ qJA¥ ôË .‘öH∞« …b•u° o¥d• À«b•≈ w≠ WOJO¢U∑ßù« ¡U°dNJ∞« V∂º∑¢ bÆ ,WMOF± ·Ëd™ X∫¢
.«dO±UJ∞U° ö
Î Kî bF¥ ô p∞cØË «dO±UJK∞ ¸d{ Í√
w≠ USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØË s•UA∞« l{Ë r¢ «–≈( ¸uB∞« q¥eM¢ Ë√ qOL∫¢ r∑¥ U±bM´
.WOJO¢U∑ßù« ¡U°dNJ∞U° ‹U≤UO∂∞« ‰U߸≈ WOKL´ d£Q∑¢ bÆ ,)XÆu∞« fH≤ w≠ )͸UO∑î«( qOÅu∑∞« …b´UÆ
.Èdî√ …d± ‰U߸ù« W∞ËU∫± q∂Æ tKOÅu¢ b´√Ë USB q°UØ qBH° rÆ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠
.WK•d° ÂUOI∞« Ë√ ÂU≥ Àb• Í√ q∂Æ «dO±UJ∞« W∞U• s± bØQ∑∞« Vπ¥
.WO≠U{ù« W¥¸UD∂∞« eONπ∑° rÆË «dO±UJ∞« W∞U• ¸U∂∑îô ¸uB∞« ◊UI∑∞U° rÆ .«dO±UJ∞« qOGA¢ w≠ qKî Í√ s´ W∞uµº± dO¨ Z≤uº±Uß WØd® -
AR-62
■
■
■
■
■
.‹öJAL∞« s± b¥bF∞« ÀËb• v∞≈ …¸«d∫∞« ‹U§¸œ w≠ b¥bA∞« ŸUH¢¸ô« ÍœR¥ bÆ
Ê√ sJLL∞« sL≠ ,W∂©d∞« ‹UµO∂∞«Ë Wµ≠«b∞« sØU±_« v∞≈ …œ¸U∂∞« sØU±_« s± «dO±UJ∞« qI≤ r¢ «–≈ «dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥S° rÆ ,p∞– ÀËb• bM´ .WIOÆb∞« WO≤Ëd∑J∞ù« …dz«b∞« vK´ ¡UL∞« ¸Uª° n∏J∑¥
W°u©d∞« ‰uÅË UÎC¥√ sJL¥Ë .W°u©¸ s± UNOK´ U± qØ v®ö∑¥ v∑• qÆ_« vK´ W´Uß …bL∞ dE∑≤«Ë
dE∑≤« r£ .…dØ«c∞« WÆUD° ëdî≈Ë «dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥S° rÆ ,p∞– Àb• «–S≠ .…dØ«c∞« WÆUD° v∞≈
.W°u©d∞« Ác≥ v®ö∑¢ v∑•
WßbF∞« «bª∑ß« bM´ W±“ö∞« ‹U©UO∑•ô«
W∞U• œ«œe¢Ë UN≤u∞ dOG¢ v∞≈ p∞– ÍœR¥ bÆ ,d®U∂L∞« fLA∞« ¡uC∞ WßbF∞« i¥dF¢ r¢ «–≈ .«Î¡uß …¸uB∞« dFA∑º±
.WßbF∞« `Dß vK´ W∂¥d¨ Èdî√ œ«u± W¥√ Ë√ pF°UÅ√ lC¢ ô√ ’d•« .WOzU°dNJ∞« UN∑M∫® –UH≤ v∞≈ «c≥ ÍœR¥ bI≠ ,WK¥u© …d∑H∞ WOLÆd∞« «dO±UJ∞« «bª∑ß« r∑¥ r∞ «–≈
.WK¥u© …d∑H∞ «dO±UJ∞« «bª∑ß« ÍuM¢ ô XMØ «–≈ …dØ«c∞« WÆUD°Ë W¥¸UD∂∞« Ÿe≤ bOπ∞« s±
WÆUD° W¥UL∫∞ p∞–Ë UÎO¢«– nÆu∑∑ß «dO±UJ∞« ÊS≠ ,w≤Ëd∑J∞≈ qîb¢ Í_ «dO±UJ∞« i¥dF¢ r¢ «–≈
.…dØ«c∞«
■
■
■
■
d¥c∫∑∞« d®R±
! WHOF{ W¥¸UD∂∞«
W¥¸UD∂∞« WM∫® w≠ ÷UHª≤« „UM≥ •
.…b¥b§ ‹U¥¸UD° qîœ√ →
W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ dNE¢ bÆ …b¥b´ ‹«d¥c∫¢ „UM≥
■
! WCHªM± …¡U{ù«
WLKEL∞« sØU±_« w≠ ¸uB∞« ◊UI∑∞« bM´ •
.¸uB∞« ‘ö≠ l{Ë w≠ ¸uB∞« ◊UI∑∞U° rÆ →
! WÆUD∂∞« w≠ QDî
…dØ«c∞« WÆUD° w≠ QDî •
Èdî√ …d± UNKOGA∑° rÆË «dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥S° rÆ →
Èdî√ …d± …dØ«c∞« WÆUD° qîœ√ →
)57 W∫HÅ( .…dØ«c∞« WÆUD° WµON∑° rÆË …dØ«c∞« WÆUD° qîœ√ →
rÆd∞« ‚UD≤ øUî
.PictBridge WLzUÆ w≠ W¥UGK∞ …dO∏Ø W´U∂© ‹U∫HÅ b¥b∫¢ bM´ •
.t° ÕuLºL∞« ÈbL∞« qî«œ W´U∂D∞« W∫HÅ b¥b∫∑° rÆ →
! WOL∫± WÆUD∂∞«
WKHI± …dØ«c∞« WÆUD° •
…dØ«c∞« WÆUD° vK´√ v∞≈ W°U∑J∞« b{ W¥UL∫∞« ÕU∑H± o∞“√ :SD WM±ü« WOLÆd∞« …dØ«c∞« WÆUD° →
DCF Full Error
DCF oOºM¢ „UN∑≤«
•
.…dØ«c∞« WµON¢Ë wBªA∞« d¢uO∂LJ∞« v∞≈ ¸uB∞« aº≤ →
W≤UOÅ eØdL° ‰UB¢ô« q∂Æ
! WµK∑L± …dØ«c∞«
…¸uÅ ◊UI∑∞ô WO≠UØ dO¨ …dØ«c∞« WFß •
…b¥b§ …dØ«– WÆUD° qîœ√ →
UNCF° s± …dØ«c∞« d¥d∫∑∞ W¥¸ËdC∞« dO¨ ¸uB∞« ‹UHK± ·c∫° rÆ →
■
! …¸uÅ b§u¢ ô
…dØ«c∞« w≠ W≤eª± ¸uÅ b§u¢ ô •
¸uB∞« ◊UI∑∞U° rÆ →
¸uB∞« iF° vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« …dØ«c∞« WÆUD° qîœ√ →
qLF¢ ô «dO±UJ∞«
W¥¸UD∂∞« WM∫® w≠ ÷UHª≤« „UM≥ •
)9 W∫HÅ( .…b¥b§ ‹U¥¸UD° qîœ√ →
.`O∫Å dO¨ qJA° W¥¸UD∂∞« ‰Uîœ≈ r¢ UL°¸ •
)- ,+( qOÅu∑∞« »UDÆ√ ‹U±öF∞ UÎI∂© W¥¸UD∂∞« qîœ√ →
W¥¸UD∂∞« ‰Uîœ≈ r∑¥ r∞ •
«dO±UJ∞« qOGA∑° rÆË W¥¸UD∂∞« qîœ√ →
! nK± w≠ QDî
nK± w≠ QDî •
nKL∞« ·c• →
…dØ«c∞« WÆUD° w≠ QDî •
‹«dO±UJ∞« W≤UOÅ eØdL° qB¢« →
wK¥ UL± bØQ∑∞« v§d¥
AR-63
W≤UOÅ eØdL° ‰UB¢ô« q∂Æ
‘öH∞« ¡u{ ‚ö©≈ r∑¥ ô
‘öH∞« qOGA¢ ·UI¥≈ l{Ë b¥b∫¢ r¢ •
‘öH∞« qOGA¢ ·UI¥≈ l{Ë dOOG∑° rÆ →
‘öH∞« «bª∑ß« «dO±UJ∞« l{u∞ sJL¥ ô •
)22 W∫HÅ( ‘öH∞« ‹ULOKF¢ v∞≈ l§¸« →
sO∫O∫B∞« dO¨ XÆu∞«Ë a¥¸U∑∞« ÷d´
WO{«d∑≠ô« ‹«œ«b´ù« ‹¸U∑î« «dO±UJ∞« Ê√ Ë√ `O∫Å dO¨ qJA° XÆu∞«Ë a¥¸U∑∞« j∂{ r¢ •
`O∫Å qÌJA° XÆu∞«Ë a¥¸U∑∞« j∂{ b´√ →
qLF¢ ô «dO±UJ∞« ¸«¸“√
«dO±UJ∞U° qKî œu§Ë •
«dO±UJ∞« qOGA∑° rÆË UN∞Uîœ≈ b´√ /W¥¸UD∂∞« Ÿe≤« →
«dO±UJ∞U° …dØ«c∞« WÆUD° œu§Ë ¡UM£√ WÆUD∂∞U° QDî ÀËb•
…dØ«c∞« WÆUD∂∞ W∫O∫Å dO¨ WµON¢ •
…dØ«c∞« WÆUD° WµON¢ b´√ →
¸uB∞« ÷d´ qOGA¢ r∑¥ ô
)DCF oOºM∑° ‰öîù«( `O∫Å dO¨ nKL∞« rß« •
…¸uB∞« nK± rß« dOOG∑° rI¢ ô →
wKÅ_« dEML∞« s´ …¸uB∞« Êu∞ ·ö∑î«
`O∫Å dO¨ ‹«dO£Q∑∞« œ«b´≈ Ë√ iO°_« W≤“«u± œ«b´≈ •
‹«dO£Q∑∞« œ«b´≈Ë iO°_« W≤“«u± œ«b´≈ b¥b∫∑° rÆ →
W¥UGK∞ WF©Uß ¸uB∞«
W¥UGK∞ b¥b® i¥dF∑∞« •
i¥dF∑∞« i¥uF¢ j∂{ b´√ →
AR-64
.«dO±UJ∞« Ÿ«dB± ¸“ vK´ jGC∞« bM´ ¸uB∞« jI∑K¢ ô «dO±UJ∞«
WO≠UØ dO¨ …dØ«c∞« WFß •
W¥¸ËdC∞« dO¨ ¸uB∞« ‹UHK± ·c∫° rÆ →
…dØ«c∞« WÆUD° WµON¢ r∑¢ r∞ •
)57 W∫HÅ( …dØ«c∞« WÆUD° WµON∑° rÆ →
…dØ«c∞« WÆUD° WFß –UH≤ •
…b¥b§ …dØ«– WÆUD° qîœ√ →
WKHI± …dØ«c∞« WÆUD° •
› ! WOL∫± WÆUD∂∞« ¤ QDª∞« W∞U߸ v∞≈ l§¸« →
«dO±UJ∞« WÆU© qOGA¢ ·UI¥≈ •
«dO±UJ∞« WÆU© qOGA∑° rÆ →
W¥¸UD∂∞« WM∫® –UH≤ •
.…b¥b§ ‹U¥¸UD° qîœ√ →
qOÅu∑∞« »UDÆ√ ÁU㛮 fJ´ `O∫Å dO¨ qJA° W¥¸UD∂∞« ‰Uîœ≈ r¢ •
)- ,+( qOÅu∑∞« »UDÆ√ ‹U±öF∞ UÎI∂© W¥¸UD∂∞« qîœ√ →
qOGA∑∞« bOÆ w≥Ë qLF∞« s´ …Qπ≠ «dO±UJ∞« nÆu∑¢
qKî œu§u∞ WπO∑≤ «dO±UJ∞« XHÆu¢ •
«dO±UJ∞« qOGA∑° rÆË UN∞Uîœ≈ b´√ /W¥¸UD∂∞« Ÿe≤« →
W∫{«Ë dO¨ ¸uB∞«
UN∂ßUM¥ Íc∞« ËdØUL∞« l{Ë j∂{ ÊËœ Ád¥uB¢ œ«dL∞« szUJK∞ …¸uÅ ◊UI∑∞« r¢ •
.W∫{«Ë …¸uÅ ◊UI∑∞ô VßUML∞« ËdØUL∞« l{Ë b¥b∫∑° rÆ →
‘öH∞« Èb± øUî …¸uB∞« ◊UI∑∞« r¢ •
‘öHK∞ t° ÕuLºL∞« ÈbL∞« qî«œ …¸uB∞« ◊UI∑∞U° rÆ →
Wªº∑± Ë√ lI° UN° WßbF∞« •
WßbF∞« nOEM∑° rÆ →
‹UHÅ«uL∞«
…¸uB∞« dFA∑º±
WÅu° 1/1.8 CCD : ŸuM∞« U∂Î¥dI¢ qºJ° UπO± 10.1 : W∞UF≠ qºJ° …b•Ë U∂Î¥dI¢ qºJ° UπO± 10.3 : qºJ∂∞« ‹«b•Ë w∞UL§≈ WßbF∞«
)r± 105 v∞≈ 35 :r± 35 rKOH∞« T≠UJ±( r± 22.2 v∞≈ 7.4 = SHD WßbF∞ ͸R∂∞« ‰u© : ͸R∂∞« ‰uD∞« )wKO¢( F13.1 ~ F5.1 ,)lß«Ë( F7.1 ~ F2.8 : nK± qºKº± 10.0X ~ 1.0X :W∑°U∏∞« …¸uB∞« l{Ë · : wLÆd∞« dO∂J∑∞« )…¸uB∞« rπ• Vº•( 14.3X ~ 1.0X :qOGA∑∞« l{Ë ·
)WDI≤ 230.000( WÅu° 2.5 W≤uK± TFT W¥¸uK° ÷d´ W®U® : W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U®
eOØd∑∞«
wzUIK¢ TTL eOØd¢ : ŸuM∞« W¥UN≤ ô U± ~ rß 80 · :ÍœU´ : ÈbL∞« )wKO¢( rß 80 ~ rß 50 ,)lß«Ë( rß 80 ~ rß 4 :ËdØU± ·
)wKO¢( W¥UN≤ ô U± ~ rß 50 ,)lß«Ë( W¥UN≤ ô U± ~ rß 4 :wzUIK¢ ËdØU± ·
«dO±UJ∞« Ÿ«dB±
)WO≤U£ 1/1,500 ~ 8 :ÍËb¥( WO≤U£ 1/1,500 ~ 1 : W´dº∞« i¥dF∑∞«
Z±U≤d∂K∞ AE · : rJ∫∑∞« eØd± ,œbF∑± :eOØd∑∞« ·
)0.5EV ‰bFL°( ±2EV : i¥uF∑∞« 1000 ,800 ,400 ,200 ,100 ,80 ,wzUIK¢ : ISO T≠UJ± ‘öH∞«
‘öH∞« qOGA¢ ·UI¥≈ ,WµOD∂∞« WM±«eL∞« ,¡qL∞« ‘ö≠ ,¡«dL∫∞« ◊UIM∞« qOKI¢Ë wzUIK¢ ,wzUIK¢ : ŸU{Ë_« )wzUIK¢ ISO( 2.8m ~ 0.5m :wKO¢ ,5.0m ~ 0.3m :lß«Ë : ÈbL∞« U∂Î¥dI¢ Ê«u£ 5.5 : s∫A∞« …œU´≈ XÆË ÍuO• ,ÍœU´ ,r´U≤ : …b∫∞«
RGB ,nO¢UπO≤ ,dCî√ ,‚¸“√ ,dL•√ ,dO∂∫¢ ,œuß√Ë iO°√ ,W¥œU´ : ‹«dO£Q∑∞«
W≤UOÅ eØdL° ‰UB¢ô« q∂Æ
■
■
■
■
■
■
WO§¸Uª∞« W®UA∞« vK´ …¸uÅ b§u¢ ô
`O∫Å qÌJA° «dO±UJ∞U° WO§¸Uª∞« W®UA∞« qOÅu¢ r∑¥ r∞ •
qOÅu∑∞« ‹ö°UØ h∫≠« →
…dØ«c∞« WÆUD∂° W∫O∫Å dO¨ ‹UHK± œu§Ë •
W∫O∫B∞« ‹UHKL∞« vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« …dØ«c∞« WÆUD° qîœ√ →
› W∞«“û∞ q°UÆ ’dÆ ¤ nK± ÷d´ r∑¥ ô ,d¢uO∂LJ∞« nAJ∑º± «bª∑ß« bM´
`O∫Å dO¨ qJA° q°UJ∞« qOÅu¢ •
‹öÅu∞« h∫≠« →
«dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥≈ •
«dO±UJ∞« qOGA∑° rÆ →
.Mac 9.2 ~ 10.3 qOGA¢ ÂUE≤ ,XP ,ME ,2000 ,98SE ,Windows 98 fO∞ qOGA∑∞« ÂUE≤ •
.USB r´b¥ ô d¢uO∂LJ∞« “UN§ ÊS≠ ,p∞c∞ q¥b∂Ø
qOGA∑∞« ÂUE≤ Mac /XP ,ME ,2000 ,98SE ,Windows 98 qOGA∑∞« ÂUE≤ XO∂∏∑° rÆ →
.USB r´b¥ Íc∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ vK´ 10.3 ~ 9.2
«dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d° XO∂∏¢ r∑¥ r∞ •
› USB s¥eª¢ „d∫± ¤ XO∂∏∑° rÆ →
■
■
■
AR-65
‹UHÅ«uL∞«
)X¥U° UπO± 256( WFº∞« 5M
93
181
264
-
6M
80
157
223
VGA
1041
1116
1302
7M
67
128
197
1M
520
868
1041
8M
60
115
169
2M
244
434
520
9M
53
104
151
3M
148
284
400
10M
48
94
109
4M
121
226
279
«Îb§ WIzU≠
WIzU≠
W¥œU´
«Îb§ WIzU≠
WIzU≠
W¥œU´
·ö∑îU° nK∑ª¢ bÆË Z≤uº±Uß WØd® q∂Æ s± UN° vÅuL∞« WOßUOI∞« ·ËdE∞« Vº• ÂUƸ_« Ác≥ ”UOÆ r¢ *
.«dO±UJ∞« ‹«œ«b´≈Ë d¥uB∑∞« ·Ëd™
…¸uB∞« qOGA¢
rKO≠ lDI± ,`z«d® ÷d´ ,dOGB¢ ,W¥œd≠ …¸uÅ : ŸuM∞« ‹«dO£Q∑∞« ,d¥Ëb¢ ,rπ∫∞« dOOG¢ ,rOKI¢ : d¥d∫¢ WN§«Ë
ÍœU•√ :‹uÅ W´dº∞« q±UØ USB 2.0 :wLƸ Ãdª± qÅu± )͸UO∑î«( qOÅu∑∞« …b´UÆ WN§«Ë - )UNMO° s± ¸UO∑îô« Âbª∑ºLK∞ sJL¥( PAL ,NTSC : u¥bOH∞« Ãdª± WÆUD∞« ¸bB±
)WO∞U´ WFß( 2x AA W¥uKÆ :WOßUß_« W¥¸UD∂∞« SBP-2524 (Ni-MH) ,SNB-2512 (Ni-MH) : )W¥¸UO∑î«( s∫A∞« …œU´ù WK°UI∞« W¥¸UD∂∞« .lO∂∞« WIDM± ·ö∑îU° WMLCL∞« W¥¸UD∂∞« nK∑ª¢ bÆ
)WßbF∞« s± Wµ¢UM∞« ¡«e§_« œUF∂∑ß« l±( r± 26.95 x 61.8 x 99.6 : )ŸUH¢¸ô« x ÷dF∞« x ‰uD∞«( œUF°_«
)WÆUD∂∞«Ë ‹U¥¸UD∂∞« ÊËb°( U∂Î¥dI¢ r§ 169 : Ê“u∞«
W¥uµ± W§¸œ 40 ~ 0 : qOGA∑∞« …¸«d• W§¸œ
%85 ~ 5 : qOGA∑∞« W°u©¸
Z±U≤d°
)10.3~9.2 Mac qOGA¢ ÂUE≤ ,Windows98/98SE/2000/ME/XP( s¥eª∑∞« „d∫± : «dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d° Adobe Reader ,Digimax Master : oO∂D∑∞« ,WÅu° 2.5 …dO∂Ø W¥¸uK° ÷d´ W®U® ,qNß „Uº±≈ ,·u∞QL∞« "‹«dO£Q∑∞«" ¸“ : WÅUî ‹«eO±
rzö± øb± ŸU{Ë√ ’dÆ
.o∂º± ¸UF®≈ ÊËb° ‹UHÅ«uL∞« dOG∑¢ bÆ
.sOOMFL∞« UN°U∫Å_ WÎOJK± d∂∑F¢ …¸uØcL∞« W¥¸Uπ∑∞« ‹U±öF∞« lOL§
AR-66
■
■
■
■
■
■
■
■
■
hBª± ,sO∑ºπM¢ ,iHªM± XM߸uK≠ ,‰U´ XM߸uK≠ ,rzU¨ ,¸UN≤ ,wzUIK¢ : iO°_« W≤“«u±
)…b•«Ë W´Uß vBÆ√ b∫°( ‹uB∞« qO㧛 : ‹uB∞« qOπº¢
)Ê«u£ 10 vBÆ√ b∫°( W∑°U∏∞« …¸uB∞« w≠ ‹uB∞« …dJH±
)UNMO° s± ¸UO∑îô« Âbª∑ºLK∞ sJL¥( qOGA∑∞« ·UI¥≈ ,XÆËË a¥¸U¢ ,a¥¸U∑∞« : a¥¸U∑∞« W´U∂©
d¥uB∑∞«
dEML∞« ,Z±U≤d° ,wzUIK¢ :ŸU{Ë_« · : W∑°U£ …¸uÅ ,wFO∂© dEM± ,)øbL∞« ŸU{Ë_« ’dÆ w≠( ‰UH©√ ,hª® …¸uÅ ,qO∞ :dEML∞«
ZK£Ë T©U® ,W¥¸U≤ »UF∞√ ,WOHKî …¡U{≈ ,dπ≠ ,»Ëd¨ ,V¥dÆ dEM±
‰UH©√ ,qO∞ ,hª® …¸uÅ ,dEML∞« ,rKO≠ ,ÍËb¥ ,Z±U≤d° ,wzUIK¢ : øbL∞« ŸU{Ë_« ’dÆ
AEB ,dL∑º± ,Íœd≠ :dL∑º± ·
)ÊU∑O≤U£ ,Ê«u£ 10( ÃËœe± ,ÊU∑O≤U£ ,Ê«u£ 10 : w¢«c∞« d¥uB∑∞« XÆR± ·
‹uÅ ÊËb° Â√ ‹uB° · : rKO≠ lDI± )…dØ«c∞« WFß Vº• :qOπº∑∞« XÆË ,UNMO° s± ¸UO∑îô« Âbª∑ºLK∞ sJL¥(
128 x 160 ,240 x 320 ,480 x 640 : rπ∫∞« ·
)dO∂J∑∞« qOGA¢ ¡UM£√ ‹uB∞« r∑Ø ,3X ÍdB∂∞« dO∂J∑∞«(
Âö≠_« X∂∏± · 15 fps ,30 fps : ¸U©ù« ‰bF± ·
W∑°U£ …¸uÅ ◊UI∑∞« ,qOπº∑∞« ¡UM£√ XÆR± ·UI¥≈ : )sLC±( rKOH∞« d¥d∫¢ ·
s¥eª∑∞«
U∂Î¥dI¢ X¥U° UπO± 45 ‘ö≠ …dØ«– : WOKî«b∞« …dØ«c∞« ·
: jzUßu∞« )X¥U° UπO§ 2 v∑• W•U∑±( MMC/SD WÆUD° : WO§¸Uª∞« …dØ«c∞« ·
PictBridge 1.0 ,DPOF 1.1 ,EXIF 2.2 ,JPEG )DCF( : W∑°U£ …¸uÅ · : nKL∞« oOºM¢ WAV :‹uÅ ·
AVI )MPEG-4( : rKO≠ lDI± ·
…¸uB∞« rπ• 5M
6M
7M
8M
9M
10M
1944x2592
2112x2816
2304x3072
2448x3264
2604x3472
2736x3648
qºJ°
qºJ°
qºJ°
qºJ°
qºJ°
qºJ°
-
VGA
1M
2M
3M
4M
480x640
768x1024
1200x1600
1536x2048
1704x2272
qºJ°
qºJ°
qºJ°
qºJ°
qºJ°
■
■
■
■
■
Z±«d∂∞« vK´ ‹UE•ö±
Z±«d∂∞« s´ ‹U±uKF±
dNE¥ Ê√ Vπ¥ ,W©uGCL∞« ’«dÆ_« „d∫± w≠ «dO±UJ∞« ÁcN° WI≠dL∞« W©uGCL∞« W≤«uDß_« ‰Uîœ≈ bF°
.UOÎzUIK¢ w∞U∑∞« ¸U©ù«
XO∂∏¢ ôÎË√ pOK´ Vπ¥ ,d¢uO∂LJ∞« “UNπ° «dO±UJ∞« qOÅu¢ q∂ÆË
.«dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d°
wK´ WLzUÆ qO∞b∞« «c≥ w≠ W∫{uL∞« ‹U®UA∞« ‹UDI∞ ż
.Windows Z±U≤d∂∞ W¥eOKπ≤ù« WªºM∞«
«dO±UJ∞« sO° ¸uB∞« qI≤ sOJL¢ vK´ ‹UOπ±d∂∞« Ác≥ qLF¢ :«dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d°
.d¢uO∂LJ∞« “UN§Ë
«bª∑ß« pMJL¥ .«dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d° t∑HB° USB s¥eª¢ „d∫± «dO±UJ∞« Ác≥ Âbª∑º¢Ë
“UNπ° «dO±UJ∞« Ác≥ qOÅu¢Ë qOGA∑∞« ‹UOπ±d° XO∂∏¢ bF° .USB WÆUD° …¡«dÆ “UNπØ «dO±UJ∞«
.› d¢uO∂LJ∞« “UN§ ¤ Ë√ › Windows Explorer ¤ w≠ › W∞«“û∞ q°UÆ ’dÆ ¤ bπ¢ Ê√ pMJL¥ ,d¢uO∂LJ∞«
s¥eª¢ „d∫± sOLC¢ r∑¥ r∞Ë .jI≠ Windows “ËbM¥Ë qOGA¢ WLE≤_ USB s¥eª¢ „d∫± dO≠u¢ r∑¥Ë
l± «dO±UJ∞« «bª∑ß« pMJL¥ .W©uGCL∞« oO∂D∑∞« W≤«uDß√ w≠ MAC ‘u∑MOØU± qOGA¢ WLE≤_ USB
.Mac 10.3 ~ 9.2 qOGA¢ ÂUE≤
ÊUJ± w≠ …œbF∑L∞« jzUßu∞« Z±«d∂∞ ö
Î • Z±U≤d∂∞« «c≥ q∏L¥ :Digimax Master Z±U≤d°
.b•«Ë
.Z±U≤d∂∞« «c≥ «bª∑ßU° U≥d¥d∫¢Ë ,UN{d´Ë ,p° WÅUª∞« Âö≠_« l©UI±Ë WOLÆd∞« ¸uB∞« q¥eM¢ pMJL¥
.jI≠ Windows “ËbM¥Ë qOGA¢ WLE≤√ l± o≠«u∑± Z±U≤d∂∞« «c≥Ë
‹U‡±u‡K‡F‡±
.qOGA∑∞« ‹UOπ±d° XO∂∏¢ q∂Æ ÂUEM∞« ‹U∂KD∑± h∫≠ s± bØQ¢
“UN§ …¸bÆ Vº• vK´ wzUIK∑∞« œ«b´ù« Z±U≤d° qOGA∑∞ ÊÌ«u£ 10 ~ 5 …bL∞ ¸UE∑≤ô« pOK´ Vπ¥Ë
b¥b∫∑° rÆË [ Windows Explorer ] qOGA∑° rÆ ,¸U©ù« dNE¥ r∞ «–≈ .d¢uO∂LJ∞«
.W©uGCL∞« ’«dÆ_« „d∫L∞ ͸cπ∞« qO∞b∞« w≠ [Samsung.exe]
●
●
■
.«bª∑ßô« q∂Æ W¥UMF° ‹ULOKF∑∞« qO∞œ …¡«dÆ s± bØQ∑∞« v§d¥
qOGA∑∞« ÂUEM∞ ¸uB∞« d¥d∫¢ Z±U≤d° …«œ√Ë «dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d° w≠ WI≠dL∞« Z±«d∂∞« q∏L∑¢ •
.Windows
.Âbª∑ºL∞« qO∞œ Ë√ Z±«d∂∞« s± aº≤ qLF° ·ËdE∞« s± ·d™ Í√ X∫¢ `Lº¥Ô ôË •
.«dO±UJ∞« l± «bª∑ßö∞ jI≠ …θuBI± Z±«d∂∞« l∂© ‚uI• d∂∑F¢Ë •
.UN∞b∂∑º≤ Ë√ «dO±UJ∞« ÕöÅS° ÂuI≤ ·uß ,qL∑∫L∞« dO¨ wHO™u∞« qKª∞« W∞U• w≠ •
dO¨ «bª∑ßô« s´ Z∑M¥ Íc∞« nK∑∞« WO∞ËRº± ‰UJ®_« s± qJ® ÍQ° qL∫∑≤ Ê√ ,p∞– l± ,UMMJL¥ ôË
.rzöL∞«
ÊULC° ‰uLA± dO¨ qOGA¢ ÂUE≤ Ë√ d¢uO∂LØ “UN§ Ë√ lMB∞« ÍËb¥ d¢uO∂LØ “UN§ «bª∑ß« Ê≈ •
.Z≤uº±Uß ÊULC° ôÎuLA± ÊuJ¥ s∞ lOMB∑∞« WØd®
.qOGA∑∞« WLE≤√Ë d¢uO∂LJ∞« …eN§Q° WOßUß√ W≠dF± p¥b∞ ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ ,qO∞b∞« «c≥ …¡«dÆ q∂ÆË •
ÂUEM∞« ‹U∂KD∑±
Macintosh ‘u∑MOØU± qOGA¢ WLE≤_
■
Àb•√ Ë√ Power Mac G3
Mac 9.2 ~ 10.3 qOGA¢ ÂUE≤
v≤œ√ b∫Ø X¥U° UπO± 64 WFß RAM …dØ«–
VKB∞« ’dI∞« vK´ WO∞Uî X¥U° UπO± 110 W•Uº±
USB qOÅu¢ cHM±
W©uGC± ‹U≤«uDß√ qGA±
Âö≠_« l©UI± b•√ ÷d´ …œU´ù
Mac OS 10.1~10.3 qOGA¢ ÂUE≤
VLC Media Player jzUßË qGA± ,Mplayer qGA±
Windows qOGA¢ WLE≤_
s± qC≠√ Z∞UFL° œËe± wBª® d¢uO∂LØ
wÅu≤( e¢d≥ UπO± 450 W´dº° Pentium II
)e¢d≥ UπO± 700 W´dº° Pentium «bª∑ßU°
Windows 98/98SE/2000/ME/XP qOGA¢ WLE≤√
v≤œ√ b∫Ø X¥U° UπO± 64 WFß RAM …dØ«–
VKB∞« ’dI∞« vK´ WO∞Uî X¥U° UπO± 200 W•Uº±
USB qOÅu¢ cHM±
W©uGC± ‹U≤«uDß√ qGA±
,X° 16 Êu∞ WI≠«u∑± ÷d´ W®U®
qºJ° 768x1024
)X° 24 Êu∞ ÷d´ W®U® «bª∑ßU° wÅu≤(
AR-67
oO∂D∑∞« Z±U≤d° œ«b´≈
.ôÎË√ oO∂D∑∞« Z±U≤d° XO∂∏∑° rÆ ,d¢uO∂LØ “UN§ l± «dO±UJ∞« Ác≥ «bª∑ßô
U≥d¥d∫¢ sJL¥Ë d¢uO∂LJ∞« “UN§ v∞≈ «dO±UJ∞U° W≤eªL∞« ¸uB∞« qI≤ sJL¥ ,p∞– cOHM¢ r∑¥ Ê√ bF°Ë
.¸uB∞« d¥d∫∑∞ Z±U≤d° «bª∑ßU°
.X≤d∑≤ù« vK´ Z≤uº±Uß WØd® lÆu± …¸U¥“ pMJL¥Ë
WO°dF∞« : http://www.samsungcamera.com
.wzUIK∑∞« qOGA∑∞« ¸U©≈ ÷d´ r∑Oß .1
w≠ )XO∂∏¢( › Install ¤ WLzUÆ ‚u≠ dI≤«
.wzUIK∑∞« qOGA∑∞« ¸U©≈
b¥b∫¢ ‰öî s± Digimax Master Ë Xvid ,DirectX ,«dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d° XO∂∏∑° rÆ .2
d¢uO∂LJ∞« vK´ DirectX s± Àb•_« ¸«bÅù« XO∂∏¢ r¢ «–≈ .W®UA∞« vK´ ÷ËdFL∞« ¸e∞«
.DirectX XO∂∏¢ r∑¥ ô bI≠ ,p° ’Uª∞«
lOLπK∞ r£ s±Ë ,GNU ÂUF∞« hOîd∑∞« ◊Ëd®Ë œuM° V§uL° XviD dOHA∑∞« Z±U≤d° l¥“u¢ r∑¥
W∫¥dÅ ,‹U≤UL{ Í√ ÊËb°" sJ∞ ,tF¥“u¢Ë ÁdOOG¢Ë «c≥ dOHA∑∞« Z±U≤d° aº≤ w≠ W¥d∫∞« oKD±
bM´ GNU ÂUF∞« hOîd∑∞U° Âe∑K¢ Ê√ ◊dA° "sOF± ÷dG∞ WLzöL∞« Ë√ …¸Uπ∑K∞ ,WOML{ Ë√ X≤UØ
.ÁdOOG¢ Ë√ «c≥ dOHA∑∞« Z±U≤d∂∞ pF¥“u¢
ÂUF∞« hOîd∑∞« ‹«bM∑º± v∞≈ Ÿu§d∞« v§d¥ ,‹U±uKFL∞« s± b¥e± vK´ ‰uB∫K∞
.)http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html(
AR-68
■
■
oO∂D∑∞« Z±U≤d° œ«b´≈
qÆUM∞« q°UØ Â«bª∑ßU° «dO±UJ∞U° d¢uO∂LJ∞« “UN§ qOÅu∑° rÆ ,d¢uO∂LJ∞« qOGA¢ …œU´≈ bF° .3
.USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞«
¸u∏F∞« r¢ Z∞UF± ¤ `∑≠ r∑Oß .«dO±UJ∞« WÆU© qOGA∑° rÆ .4
vK´ d¢uO∂LJ∞« ·dF∑¥ ·ußË › b¥b§ “UN§ vK´
.«dO±UJ∞«
Windows XP u≥ p¥b∞ qOGA∑∞« ÂUE≤ ÊUØ «–≈Ë
.¸uB∞« ÷¸U´ Z±U≤d° `∑≠ r∑Oº≠
Z±U≤d° q¥eM¢ ¸U©≈ `∑≠ r¢ «–≈Ë
Ê√ wMF¥ «cN≠ Digimax Master qOGA¢ ¡b° bF°
.ÕUπM° r¢ bÆ «dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d° œ«b´≈
Digmax Master
‹U‡±u‡K‡F‡±
vK´ ¸u∏F∞« r¢ Z∞UF± ¤ `∑≠ r∑¥ ô bI≠ ,«dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d° XO∂∏∑° XLÆ bÆ XMØ «–≈
. › b¥b§ “UN§
vK´ ¸u∏F∞« r¢ Z∞UF± ¸«u• l°d± `∑≠ r∑Oß 98 SE Ë√ Windows 98 qOGA∑∞« ÂUE≤ w≠
.qOGA∑∞« ‹UOπ±d∂∞ nK± b¥b∫∑° p∂∞UD¥ ¸U©≈ dNEOßË b¥b§ “UN§
w±UEM∞( .WI≠dL∞« W©uGCL∞« W≤«uDß_« w≠ "USB „d∫±" b¥b∫∑° rÆ W∞U∫∞« Ác≥ w≠
.)SE 98 ,Windows 98 qOGA¢
Âbª∑ºL∞« qO∞œ ‹«bM∑º± vK´ «dO±UJ∞« Ác≥ l± WI≠dL∞« Wπ±bL∞« Z±«d∂∞« W≤«uDß« Íu∑∫¢
.Windows explorer nAJ∑º± ‰öî s± PDF ‹UHK± Y∫∂° rÆ .PDF WGOÅ w≠
`∑≠ q∂Æ Z±«d∂∞« W≤«uDß« vK´ œu§uL∞« Adobe Reader Z±U≤d° XO∂∏¢ …¸Ëd{ …U´«d± l±
.PDF ‹UHK±
ÊuJ¥ Ê√ sOF∑¥ ,`O∫Å qJA° Adobe Reader 6.0.1 Z±U≤d° XO∂∏∑∞
"www.microsoft.com" …¸U¥e° rÆ .UÎ∑∂∏± vK´√ Ë√ Internet Explorer 5.01
.Internet Explorer Àb•Ë
●
●
●
●
AR-69
d¢uO∂LJ∞U° qOÅu∑∞« l{Ë ¡b°
d¢uO∂LØ “UNπ° «dO±UJ∞« qOÅu¢
■
“UNπ° œu§uL∞« USB qOÅu¢ cHML° USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ qOÅu∑° XLÆ «–≈ •
qOÅu∑∞« l{Ë" v∞≈ ‰UI∑≤ôU° UOÎzUIK¢ «dO±UJ∞« ÂuI∑ß WÆUD∞« qOGA∑° rÆ r£ p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞«
."d¢uO∂LJ∞U°
q°UØ ‰öî s± p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ vK´ W≤eªL∞« ¸uB∞« q¥eM¢ sJL¥ ,l{u∞« «c≥ w≠Ë •
.USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞«
.d¢uO∂LJ∞« l{Ë w≠ qOGA∑∞« s´ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® nÆu∑¢ U± ULÎz«œ •
wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ Â«bª∑ß« ¤
› )͸UO∑î«( qOÅu∑∞« …b´UÆ l± USB
œ«b´ù«
WµON¢
XÆË/a¥¸U¢
W´U∂©
‹uB∞«
USB
wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ Â«bª∑ß« ¤
› «dO±UJ∞« l± USB
,p° WÅUª∞« WF°UD∞U° «dO±UJ∞« qOÅu∑° ÂuI¢ U±bM´ ,4 …uDª∞« w≠ › WF°U© ¤ b¥b∫¢ W∞U• w≠
.‰UB¢ô« ¡UA≤≈ r∑¥ s∞Ë › WF°U© qOÅu¢ ¤ W∞Ußd∞« ÷d´ r∑Oß
2 …uDª∞« s± ¡«d§ù« l∂¢« r£ USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ qBH° rÆ W∞U∫∞« Ác≥ w≠
.«bδUB≠
.)W∞«“û∞ q°UI∞« ’dI∞« W∞«“≈( 72 W∫HÅ v∞≈ Ÿu§d∞« v§d¥Ô :d¢uO∂LJ∞«Ë «dO±UJ∞« qB≠
‹U‡±u‡K‡F‡±
qOÅu¢ bM´ )͸UO∑î«( qOÅu∑∞« …b´UÆ Â«bª∑ß« sº∫∑ºL∞« s± ,W¥¸UD∂∞« WÆU© dO≠u∑∞
.d¢uO∂LJ∞U° «dO±UJ∞«
AR-70
●
■
: nKªK∞ Ÿu§¸
d¢uO∂LØ “UNπ° «dO±UJ∞« qOÅu¢
¸“ vK´ jG{« ,‹uB∞« qO㧛 l{Ë «b´ U± l{Ë Í√ w≠ .1
.WLzUI∞«
d¢uO∂LØ
WF°U©
WLzUI∞« V¥u∂¢ W±ö´ œb•Ë sOL¥ /¸Uº¥ ¸“ vK´ jG{« .2
.› œ«b´ù« ¤
: j∂{
jG{«Ë qHß√ /vK´√ ¸“ vK´ jGC∞U° › USB ¤ WLzUI∞« œb• .3
.sOL¥ ¸“ vK´
.o≠«u± ¸“ vK´ jG{« r£ , › d¢uO∂LØ ¤ b¥b∫∑∞ qHß√Ë vK´√ s¥¸e∞« Âbª∑ß« .4
.WLzUI∞« wH∑ª∑≠ sO¢d± WLzUI∞« ¸“ vK´ jG{« .5
.USB q°UØ Â«bª∑ßU° p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UNπ° «dO±UJ∞« qOÅu∑° rÆ .6
OK
■
d¢uO∂LJ∞U° qOÅu∑∞« l{Ë ¡b°
.WI∏∂M± WLzUÆ `∑≠ r∑OßË sL¥_« ”ËUL∞« ¸“ vK´ jG{« .6
.)oB∞( › Paste ¤ ‚u≠ dI≤«
W≤eªL∞« ¸uB∞« q¥eM¢
p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UNπ° X°U∏∞« ’dI∞« vK´ «dO±UJ∞U° W≤eªL∞« W∑°U∏∞« ¸uB∞« q¥eM¢ pMJL¥
.U≥d¥d∫¢ q§√ s± ¸uB∞« d¥d∫∑∞ Z±U≤d° «bª∑ß« Ë√ ¸uB∞« Ác≥ W´U∂©Ë
■
wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ Â«bª∑ßU° p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UNπ° «dO±UJ∞« qOÅu∑° rÆ .1
.USB
’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ v∞≈ «dO±UJ∞« s± ¸uÅ nK± qI≤ r∑¥ .7
.p°
œb• ,p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ V∑J± `Dß vK´ s± .2
U§
Î Ëœe± «dÎI≤ dI≤« r£ )d¢uO∂LJ∞« “UN§( › My computer ¤
→ DCIM → )W∞«“û∞ q°UÆ ’dÆ( Removable Disk ¤ ‚u≠
.› 100SSCAM
.¸uB∞« ‹UHK± ÷d´ p∞– bF° r∑Oß
.sL¥_« ”ËUL∞« ¸“ vK´ jG{«Ë …¸uÅ b¥b∫∑° rÆ .3
W®U® vK´ …dØ«c∞« w≠ W≤eªL∞« ¸uB∞« …b≥UA± pMJL¥ ,› Digimax Master ¤ «bª∑ßU° .¸uB∞« ‹UHK± qI≤ Ë√ aº≤ pMJL¥Ë …d®U∂± d¢uO∂LJ∞« “UN§
tO∂M¢
`∑≠ ÍœR¥ bÆË .UN{dF∞ d¢uO∂LJ∞« “UN§ v∞≈ ¸uB∞« aº≤ pOK´ Vπ¥ t≤Q° wÅu≤ s∫≤Ë
.lÆu∑± dO¨ qB≠ v∞≈ …Îd®U∂± W∞«“û∞ q°UI∞« ’dI∞« s± ¸uB∞«
,W∞«“û∞ q°UI∞« ’dI∞« v∞≈ «dO±UJ∞« Ác≥ «bª∑ßU° tKI≤ r∑¥ r∞ nK± qOL∫∑° ÂuI¢ U±bM´Ë
s∞Ë ,qOGA¢ l{Ë w≠ W¥¸uK∂∞« ÷dF∞« W®U® vK´ › ! nK± w≠ QDî ¤ W∞Ußd∞« ÷d´ r∑Oß
.dOGB¢ l{Ë w≠ ¡w® Í√ ÷d´ r∑¥
●
●
.WI∏∂M± WLzUÆ `∑≠ r∑Oß .4
.)aº≤( › Copy ¤ Ë√ )hÆ( › Cut ¤ WLzUÆ ‚u≠ dI≤«
.œb∫L∞« nKL∞« hI° ÂuI¢ : › hÆ ¤ .‹UHKL∞« aºM° ÂuI¢ : › aº≤ ¤ -
.t° nKL∞« oB∞ w≠ V¨d¢ Íc∞« bKπL∞« ‚u≠ dI≤« .5
AR-71
W∞«“û∞ q°UI∞« ’dI∞« W∞«“≈
› Unplug or Eject Hardware ¤ ¸U©≈ `∑≠ r∑Oß .6
.)“UN§ ëdî≈ Ë√ qB≠(
q°UI∞« ’dI∞« W∞«“≈ r∑∑ßË )‚ö¨≈( › Close ¤ ¸“ ‚u≠ dI≤«
.ÊU±Q° W∞«“û∞
Windows 98SE qOGA∑∞« ÂUE≤
.‹UHKL∞« b•√ qIM° ÊU±uI¥ d¢uO∂LJ∞« “UN§Ë «dO±UJ∞« X≤UØ «–≈ UL± oI∫¢ .1
ÊuJ¢Ë iO±u∞« s± W∂LK∞« wN∑M¢ v∞≈ ¸UE∑≤ô« v§d¥Ô ,«dO±UJ∞« W∞U• ÊUO° W∂L∞ XC±Ë «–≈
.¸«dL∑ßU° …¡UC±
.USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ qBH° rÆ .2
■
Windows 2000/ME/XP qOGA∑∞« rE≤
).Windows qOGA∑∞« ÂUE≤ ·ö∑îU° W{ËdFL∞« ‰UJ®_« s´ WO∫O{u∑∞« ‰UJ®_« nK∑ª¢(
.‹UHKL∞« b•√ qIM° ÊU±uI¥ d¢uO∂LJ∞« “UN§Ë «dO±UJ∞« X≤UØ «–≈ UL± oI∫¢ .1
ÊuJ¢Ë iO±u∞« s± W∂LK∞« wN∑M¢ v∞≈ ¸UE∑≤ô« v§d¥Ô ,«dO±UJ∞« W∞U• ÊUO° W∂L∞ XC±Ë «–≈
.¸«dL∑ßU° …¡UC±
■
.USB r∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ qBH° rÆ .7
MAC ‘u∑MOØU± ÂUEM∞ USB „d∫± œ«b´≈
oO∂D∑∞« W≤«uDß√ w≠ MAC ‘u∑MOØU± qOGA¢ WLE≤_ USB s¥eª¢ „d∫± sOLC¢ r∑¥ r∞Ë
.«dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d° r´b¥ MAC ‘u∑MOØU± qOGA¢ ÂUE≤ Ê_ W©uGCL∞«
.qOGA∑∞« ¡b° ¡UM£√ MAC ‘u∑MOØU± qOGA∑∞« ÂUE≤ ¸«bÅ≈ s± oI∫¢
.MAC OS 9.2 ~ 10.3 l± WI≠«u∑± «dO±UJ∞« Ác≥Ë
.«dO±UJ∞« WÆU© qOGA∑° rÆË ‘u∑MOØU± “UNπ° «dO±UJ∞« qOÅu∑° rÆ
.MAC ‘u∑MOØU± “UNπ° «dO±UJ∞« qOÅu¢ bF° V∑JL∞« `Dß vK´ …b¥b§ W≤uI¥√ ÷d´ r∑Oß
.1
.2
.3
.4
MAC ‘u∑MOØU± ÂUEM∞ USB „d∫± «bª∑ß«
bKπL∞« ÷d´ r∑OßË V∑JL∞« `Dß vK´ …œu§uL∞« …b¥bπ∞« W≤uI¥_« ‚u≠ U§
Î Ëœe± «dÎI≤ dI≤« .1
.…dØ«c∞U° œu§uL∞«
.MAC ‘u∑MOØU± “UN§ v∞≈ tKI≤ Ë√ tªºM° rÆË ¸uB∞« ‹UHK± b•√ b¥b∫∑° rÆ .2
› “UN§ ëdî≈ Ë√ qB≠ ¤ W≤uI¥√ ‚u≠ U§
Î Ëœe± «dÎI≤ dI≤« .2
.ÂUNL∞« j¥d® vK´ …œu§uL∞«
› ! ÃËœeL∞« dIM∞« ¤
› Unplug or Eject Hardware ¤ ¸U©≈ `∑≠ r∑Oß .3
.)“UN§ ëdî≈ Ë√ qB≠(
› USB Mass Storage Device ¤ b¥b∫∑° rÆ
› Stop ¤ ¸“ ‚u≠ dI≤«Ë )USB WK∑Ø s¥eª¢ “UN§(
.)·UI¥≈(
tO∂M¢
d¢uO∂LJ∞« s± qOL∫∑∞« ‰ULJ∑ßU° ôÎË√ rÆ : Àb•√ Ë√ 10.0 ‘u∑MOØU± qOGA¢ ÂUEM∞ W∂ºM∞U°
q°UI∞« ’dI∞« W∞«“S° rÆ r£ «dO±UJ∞« v∞≈
.ëdª∑ß« d±_« «bª∑ßU° W∞«“û∞
:w∞U∑∞« lÆuL∞« …¸U¥“ v§d¥Ô ,‘u∑MOØU± “UN§ qOGA¢ ÂUE≤ vK´ rKO≠ lDI± qOGA¢ sJL¥ r∞ «–≈
qGA± Âbª∑ß« Ë√ .‹«dHA∞« W∞«“≈ ÂUE≤ q¥eM∑° rÆË )http://www.divx.com/divx/mac/(
(Mplayer, VLC(VideoLAN Client)) Xvid ‹«dHA∞« W∞«“≈ ÂUE≤ r´b¥ jzUßË
AR-72
●
●
› Stop a Hardware device ¤ ¸U©≈ `∑≠ r∑Oß .4
.)“UN§ ·UI¥≈(
› USB Mass Storage Device ¤ ¸U©≈ b¥b∫∑° rÆ
.)o≠«u±( › OK ¤ ¸“ ‚u≠ dI≤«Ë )USB WK∑Ø s¥eª¢ “UN§(
› Safe to Remove Hardware ¤ ¸U©≈ `∑≠ r∑Oß .5
.)o≠«u±( › OK ¤ ¸“ ‚u≠ dI≤« .)WM±¬ “UNπ∞« W∞«“≈(
Windows 98SE qOGA∑∞« ÂUEM∞ USB „d∫± W∞«“≈
Digimax Master Z±U≤d°
.Z±U≤d∂∞« «c≥ «bª∑ßU° UNEH•Ë U≥d¥d∫¢Ë ,UN{d´Ë ,p° WÅUª∞« Âö≠_«Ë ¸uB∞« q¥eM¢ pMJL¥
.Windows 98 ¡UM∏∑ßU° Windows qOGA¢ WLE≤√ l± jI≠ o≠«u∑± Z±U≤d∂∞« «c≥Ë
→Digimax Master → Samsung → Z±«d∂∞« → √b°« ¤ ‚u≠ dI≤« ,Z±U≤d∂∞« qOGA¢ ¡b∂∞
.› Digimax Master
¸uB∞« q¥eM¢
.p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞U° «dO±UJ∞« qOÅu∑° rÆ .1
«dO±UJ∞« qOÅu¢ bF° ¸uB∞« q¥eM∑∞ ¸U©≈ ÷d´ r∑Oß .2
.p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UNπ°
› Select All ¤ ¸“ œb• ,WDI∑KL∞« ¸uB∞« q¥eM∑∞ .)qJ∞« b¥b∫¢(
‚u≠ dI≤« r£ ¸U©ù« w≠ »uKDL∞« bKπL∞« b¥b∫∑° rÆ .œb∫L∞« bKπL∞«Ë WDI∑KL∞« ¸uB∞« kH• pMJL¥Ë .)qJ∞« b¥b∫¢( › Select All ¤ ¸“
.q¥eM∑∞« ¡UG∞≈ r∑Oß ,)¡UG∞≈( › Cancel ¤ ¸e∞« ‚u≠ dIM∞U° XLÆ «–≈ -
■
■
ÁU≤œ√ W∫{uL∞« WOKLF∞« l§«¸ ,USB „d∫± W∞«“ù
■
.ULNKOGA∑° rÆ r£ p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§Ë «dO±UJ∞« qOÅu∑° rÆ .1
.› d¢uO∂LJ∞« “UN§ ¤ vK´ W∞«“û∞ q°UI∞« ’dI∞« œu§Ë s± bØQ¢ .2
.…eN§_« d¥b± vK´ s± › WOLÆd∞« Z≤uº±Uß «dO±UØ ¤ W∞«“S° rÆ .3
●
.USB q°UØ qB≠« .4
.Z±«d∂∞« W∞«“≈/W≠U{≈ hzUBî s± › Samsung USB Driver ¤ W∞«“S° rÆ .5
.)> w∞U∑∞«( › Next > ¤ ¸“ ‚u≠ dI≤« .3
.XO∂∏∑∞« W∞«“≈ p∞c° r∑¥ .6
AR-73
Digimax Master Z±U≤d°
.W≤eªL∞« ¸uB∞« ÷d´ pMJL¥ : ¸uB∞« ÷¸U´
‫ڡ‬
●
‫ڥ‬
‫ڦ‬
‫ڧ‬
‫ڢ‬
r¢ w∑∞« ¸uB∞« kH∫∞ bKπ± ¡UA≤S° rÆË WN§u∞« œb• .4
.‹«bKπL∞«Ë UNK¥eM¢
a¥¸U∑∞« Vº• ‹«bKπL∞« ¡ULß√ ¡UA≤≈ r∑Oß .UN° ¸uB∞« q¥eM¢ r∑OßË
UNO≠ V¨d¢ w∑∞« WI¥dD∞U° bKπL∞« WOLº¢ r∑Oß .UN° ¸uB∞« q¥eM¢ r∑OßË
q¥eM¢ r∑Oß ,q∂Æ s± ÁƒUA≤≈ r¢ bKπ± b¥b∫¢ bF° .¸uB∞«
‫ڣ‬
.)> w∞U∑∞«( › Next > ¤ ¸“ ‚u≠ dI≤« .5
‫ڤ‬
.U∂Î≤U§ `{u± u≥ ULØ ¸U©≈ `∑≠ r∑Oß .6
ÍuKF∞« sØd∞« w≠ œb∫L∞« bKπL∞« WN§Ë ÷d´ r∑Oß
.¸U©ù« s±
.¸uB∞« q¥eM∑∞ )¡b°( › Start ¤ ¸“ ‚u≠ dI≤«
.ÁU≤œ√ ¸uB∞« ÷¸U´ nzU™Ë 븜≈ r∑¥ .WO∞U∑∞« rz«uI∞« b¥b∫¢ pMJL¥ : WLzUI∞« j¥d® 1
.U≥dO¨Ë ,‹ULOKF¢ ,wzUIK¢ q¥eM¢ ,nzU™u∞« dOOG¢ ,‹«Ëœ√ ,÷d´ ,d¥d∫¢ ,nK±
.¸U©ù« «c≥ w≠ W°uKDL∞« ¸uB∞« b¥b∫¢ pMJL¥ : ¸uB∞« b¥b∫¢ ¸U©≈ 2
d¥d∫¢Ë ¸uB∞« d¥d∫¢ nzU™ËË ¸uB∞« ÷¸U´ b¥b∫¢ pMJL¥ : jzUßu∞« Ÿu≤ b¥b∫¢ WLzUÆ 3
.WLzUI∞« Ác≥ s± Âö≠_«
.…œbF∑L∞« jzUßu∞« ‹U±uKF± s± oI∫∑∞«Ë rKO≠ lDI± Ë√ …¸uÅ WM¥UF± pMJL¥ : WM¥UF± ¸U©≈ 4
.WM¥UFL∞« rπ• dOOG¢ pMJL¥ : dO∂J¢ j¥d® 5
.…œb∫L∞« …¸uB∞« bKπ± lÆu± ÷d´ pMJL¥ : ‹«bKπL∞« ÷d´ ¸U©≈ 6
.œb∫L∞« bKπL∞U° …œu§uL∞« ¸uB∞« ÷d´ r∑¥ : ¸uB∞« ÷d´ ¸U©≈ 7
.‹U±uKFL∞« s± b¥eL∞ Digimax Master Z±U≤d° w≠ )‹ULOKF¢( › Help ¤ WLzUÆ l§«¸
AR-74
.UNK¥eM¢ r¢ w∑∞« ¸uB∞« ÷d´ r∑Oß .7
Digimax Master Z±U≤d°
lDI± w≠ UFα vIOßu±Ë ,WO¢uÅ W¥«Ë¸Ë ,rKO≠ lDI±Ë ,W∑°U£ …¸uÅ ‹UHK± sO° lLπ∞« pMJL¥ : rKO≠ d¥d∫¢
.rKO≠
●
‫ڡ‬
.W∑°U∏∞« …¸uB∞« d¥d∫¢ pMJL¥ : ¸uB∞« d¥d∫¢
‫ڡ‬
●
‫ڤ‬
‫ڢ‬
‫ڢ‬
‫ڣ‬
.ÁU≤œ√ rKO≠ lDI± d¥d∫¢ nzU™Ë 븜≈ r∑¥ .WO∞U∑∞« rz«uI∞« b¥b∫¢ pMJL¥ :d¥d∫¢ WLzUÆ 1
.rKOH∞« v∞≈ Èdî√ jzUßË dÅUM´ W≠U{≈ pMJL¥ : )jzUßË W≠U{≈( ›Add Media¤
.ŸU∂®ù«Ë ,ÊuK∞«Ë ,s¥U∂∑∞«Ë ,ŸuDº∞« W§¸œ dOOG¢ pMJL¥ : )lDI± d¥d∫¢( › Edit Clip¤
.‹«dO£Q¢ 븜≈ pMJL¥ :
)‹«dO£Q∑∞«( › Effects¤
.’uBM∞« 븜≈ pMJL¥ :
)h≤ j∂{( ›Set Text¤
.WO¢uÅ W¥«Ë¸ 븜≈ pMJL¥ :
)W¥«Ë¸( ›Narrate¤
.b¥b§ nK± rßU° U≥¸d∫¢ r¢ w∑∞« …œbF∑L∞« jzUßu∞« kH• pMJL¥ :
)ÃU∑≤≈( ›Produce¤
.¸U©ù« «c≥ w≠ …œbF∑± jzUßË Ã«¸œ≈ pMJL¥ :‹«¸U©ù« ÷d´ ¸U©≈
,Windows media (wmv) Ë ,AVI ‹UHK± Ÿ«u≤√ b¥b∫¢ pMJL¥Ë
Ác≥ ‹UHK± Ÿ«u≤_ rKO≠ lDI±Ë ,Windows media (asf) Ë
.)MPEG-4 ,avi( «dO±UJ∞«
.¸U©ù« «c≥ w≠ …œbF∑± jzUßË Ã«¸œ≈ pMJL¥ : ‹«¸U©ù« ÷d´ ¸U©≈ 2
Z±U≤d° l± o≠«u∑¥ ô dOHA¢ Z±U≤d° «bª∑ßU° UNDG{ r¢ w∑∞« Âö≠_« l©UI± iF° qOGA¢ sJL¥ ô
.Digimax Master w≠ Digimax Master
.‹U±uKFL∞« s± b¥eL∞ Digimax Master Z±U≤d° w≠ )‹ULOKF¢( › Help ¤ WLzUÆ l§«¸
.ÁU≤œ√ ¸uB∞« d¥d∫¢ nzU™Ë 븜≈ r∑¥ .WO∞U∑∞« rz«uI∞« b¥b∫¢ pMJL¥ : d¥d∫¢ WLzUÆ 1
› Help ¤ WLzUÆ dE≤« .UN∂¥cA¢ Ë√ …œb∫L∞« …¸uB∞« rπ• dOOG¢ pMJL¥ : )‹«Ëœ√( › Tools ¤
.)‹ULOKF¢(
.)‹ULOKF¢( › Help ¤ WLzUÆ dE≤« .¸uB∞« …œu§ q¥bF¢ pMJL¥ : )j∂{( › Adjust ¤
› Help ¤ WLzUI∞« dE≤« .UNOK´ ‹«dO£Q¢ ‰Uîœ≈ Ë√ …¸uB∞« dOOG¢ pMJL¥ : )`OIM¢( › Retouch ¤
.)‹ULOKF¢(
.…¸uB∞« d¥d∫∑∞ Âbª∑º¢ ‹«Ëœ√ : rßd∞« ‹«Ëœ√ 2
.¸U©ù« «c≥ w≠ …œb∫L∞« …¸uB∞« ÷d´ r∑¥ : ¸uB∞« ÷d´ ¸U©≈ 3
.U≥dOOG¢ r¢ w∑∞« ¸uB∞« WM¥UF± pMJL¥ : WM¥UF± ¸U©≈ 4
.«dO±UJ∞« w≠ Digimax Master Z±U≤d° «bª∑ßU° U≥d¥d∫¢ r¢ w∑∞« W∑°U∏∞« …¸uB∞« qOGA¢ sJL¥ ô
.‹U±uKFL∞« s± b¥eL∞ Digimax Master Z±U≤d° w≠ )‹ULOKF¢( › Help ¤ WLzUÆ l§«¸
AR-75
…¸dJ∑L∞« WKµß_«
rJ∫∑∞« W•u∞ → )‹«œ«b´ù«( → √b°« ‚u≠ dIM∞U°( …eN§_« d¥b± `∑H° ÂuÆ√ U±bM´ 6 W∞U∫∞«
‹ôUîœ≈ „UM≥ ÊuJ¢ ,)…eN§_« d¥b±( → )…eN§_«( → ÂUEM∞« → )W≤UOB∞«Ë ¡«œ_«( →
Ë√ )?( ÊuK∞« ¡«dHÅ ÂUNH∑ß« W±ö´ t∂≤Uπ° b§u¢ Èdî√ …eN§√ Ë√ W≠ËdF± dO¨ …eN§√
.)!( VπF¢ W±ö´ UN∂≤Uπ° b§u¢ …eN§√
b¥b∫∑° rÆË )!( VπF∑∞« W±ö´ Ë√ )?( ÂUNH∑ßô« W±ö´ vK´ sL¥_« ”ËUL∞« ¸e° dI≤« →
.Èdî√ …Îd± «dO±UJ∞« qÅË√Ë d¢uO∂LJ∞« qOGA¢ …œU´S° rÆ r£ ."W∞«“≈"
W∞«“S° UC
Î ¥√ rÆ Windows 98 qOGA¢ ÂUEM° qLF¥ Íc∞« d¢uO∂LJ∞« “UNπ∞ W∂ºM∞U°
qOGA¢ ‹UOπ±d° XO∂∏¢ …œU´S° rÆË ,d¢uO∂LJ∞« qOGA¢ b´√ r£ «dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d°
.p∞– bF° «dO±UJ∞«
.USB qOÅu¢ nzU™Ë w≠ ôUD´√ „UM≥ X≤UØ «–≈ vK¥ U±
■
.o≠dL∞« USB q°UØ fO∞ qÅuL∞« q°UJ∞« Ë√ USB q°UØ qOÅu¢ r∑¥ r∞ 1 W∞U∫∞«
.o≠dL∞« USB q°UØ qOÅu∑° rÆ →
d¢uO∂LJ∞« WDß«u° «dO±UJ∞« vK´ ·dF∑∞« sJL¥ ô 2 W∞U∫∞«
.…eN§_« d¥b± w≠ › W≠ËdF± dO¨ …eN§√ ¤ X∫¢ «dO±UJ∞« dNE¢ bÆ ,ÊUO•_« iF° w≠
.W∫O∫Å WI¥dD° «dO±UJ∞« qOGA¢ ‹UOπ±d° XO∂∏∑° rÆ →
tKÅË√ r£ USB wL∞UF∞« wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ W∞«“S° rÆ r£ «dO±UJ∞« qOGA¢ ·UI¥S° rÆ
.p∞– bF° «dO±UJ∞« qOGA∑° rÆË Èdî√ …d±
d¢uO∂LJ∞« ·dF∑¥ ô bÆ )p∞– dO¨Ë V3 ,Norton Anti Virus( W¥UL∫∞« Z±«d° iF° w≠ 7 W∞U∫∞«
.W∞«“û∞ q°UÆ ’dIØ «dO±UJ∞« vK´
‹ULOKF¢ l§«¸ .d¢uO∂LJ∞« “UNπ° «dO±UJ∞« qÅË√Ë W¥UL∫∞« Z±«d° qOGA¢ ·UI¥S° rÆ →
.UNKOGA¢ ·UI¥≈ WOHOJ° WÅUª∞« W¥UL∫∞« Z±«d°
.nK± qI≤ ¡UM£√ lÆu∑± dO¨ QDî Àb• 3 W∞U∫∞«
…Îd± nKL∞« qI≤ w≠ p∞– bF° √b°« .Èdî√ …Îd± UNKOGA∑° rÆ r£ «dO±UJ∞« WÆU© ·UI¥S° rÆ →
.Èdî√
.d¢uO∂LJ∞« s± WO±U±_« WNπ∞U° œu§uL∞« USB cHML° WKB∑± «dO±UJ∞«
8 W∞U∫∞«
ô bÆ ,d¢uO∂LJ∞« s± WO±U±_« WNπ∞U° œu§uL∞« USB cHML° «dO±UJ∞« qOÅu¢ r∑¥ U±bM´ →
.«dO±UJ∞« vK´ d¢uO∂LJ∞« ·dF∑¥
.d¢uO∂LJ∞« s± WOHKª∞« WNπ∞U° œu§uL∞« USB cHML° «dO±UJ∞« qOÅu∑° rÆ
.USB ¸u∫± «bª∑ß« bM´ 4 W∞U∫∞«
«–≈ USB ¸u∫± «bª∑ßU° d¢uO∂LJ∞« “UNπ° «dO±UJ∞« qOÅu¢ w≠ WKJA± „UM≥ ÊuJ¢ bÆ →
«dO±UJ∞« qOÅu∑° rÆ ,UMÎJL± ÊuJ¥ U±bM´Ë .sOI≠«u∑± dO¨ ¸u∫L∞«Ë d¢uO∂LJ∞« ÊUØ
.…Îd®U∂± d¢uO∂LJ∞« “UNπ°
d¢uO∂LJ∞« “UN§ vK´ rKOH∞« lDI± qOGA¢ r∑¥ ô U±bM´
,d¢uO∂LJ∞« “UN§ vK´ «dO±UJ∞« «bª∑ßU° tKO㧛 r¢ Íc∞« rKOH∞« lDI± qOGA¢ r∑¥ ô U±bM´
.d¢uO∂LJ∞« “UN§ vK´ X∂∏L∞« dOHA∑∞« Z±U≤d∂° WIKF∑± UNLEF± w≠ »U∂ß_« ÊuJ¢
AR-76
■
?d¢uO∂LJ∞« “UNπ° USB wL∞U´ wKºKº¢ qÆU≤ ‹ö°UØ qOÅu¢ r∑¥ q≥ 5 W∞U∫∞«
qOÅu¢ XÆË fH≤ w≠ d¢uO∂LJ∞« “UNπ° tKOÅu¢ bM´ wHO™Ë qKî «dO±UJK∞ Àb∫¥ bÆ →
wKºKº∑∞« qÆUM∞« q°UØ qBH° rÆ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ dî¬ USB wL∞U´ wKºKº¢ qÆU≤ q°UØ
.«dO±UJ∞U° jI≠ b•«Ë USB wL∞U´ wKºKº¢ qÆU≤ q°UØ qÅË√Ë ,dîü« USB wL∞UF∞«
…¸dJ∑L∞« WKµß_«
X∂∏± dO¨ Àb•√ Wªº≤ Ë√ DirectX 9.0 Z±U≤d° ÊuJ¥ ô U±bM´
Àb•√ Wªº≤ Ë√ DirectX 9.0 Z±U≤d° XO∂∏¢ →
.«dO±UJ∞U° WI≠dL∞« W©uGCL∞« W≤«uDß_« ‰UîœS° rÆ )1
[CD-ROM drive:/USB Driver/ bKπL∞« b¥b∫¢Ë “ËbM¥Ë nAJ∑º± qOGA∑° rÆ )2
.DXSETUP.exe nKL∞« ‚u≠ dI≤« r£ DirectX 9.0 ]
DirectX Z±U≤d° q¥eM∑∞ w∞U∑∞« lÆuL∞« …¸U¥e° rÆ .DirectX Z±U≤d° XO∂∏¢ r∑¥ ·ußË
●
http://www.microsoft.com/directx
«dO±UJ∞U° ö
Î Åu± ÊUØË W°Uπ∑ßô« s´ )Windows 98 ÂUEM° qLF¥( d¢uO∂LJ∞« “UN§ nÆu¢ «–≈
¸dJ∑± qJA°
«dO±UJ∞U° qB∑¥ ÊUØË WK¥u© …bL∞ )Windows 98 ÂUEM° qLF¥( d¢uO∂LJ∞« “UN§ qOGA¢ r¢ «–≈ →
qOGA¢ …œU´S° rÆ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .«dO±UJ∞« vK´ d¢uO∂LJ∞« ·dF∑¥ ô bI≠ ,¸dJ∑± qJA°
.d¢uO∂LJ∞«
●
.Windows ÂUE≤ qOGA¢ ¡b° ¡UM£√ W°Uπ∑ßô« s´ «dO±UJ∞U° qB∑L∞« d¢uO∂LJ∞« “UN§ nÆu¢ «–≈
.Windows ÂUE≤ qOGA¢ √b∂¥ ·ußË «dO±UJ∞«Ë d¢uO∂LJ∞« qB≠« ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ →
d¢uO∂LJ∞« “UN§ qODF¢ vK´ USB À«dO± r´œ j∂{« ,¸«dL∑ßU° WKJAL∞« Àb∫¢ U±bM´
sO° BIOS œ«b´≈ WLzUÆ nK∑ª¢( .BIOS œ«b´≈ WLzUÆ USB À«dO± r´œ q∏L¥Ë .tKOGA¢ …œU´≈Ë
«–≈ ).USB À«dO± r´œ vK´ BIOS rz«uÆ iF° Íu∑∫¢ ôË d¢uO∂LJ∞« …eN§√ lOMB¢ ‹UØd®
lOMB¢ WØd® Ë√ d¢uO∂LJ∞« “UN§ lOMB¢ WØdA° qB¢« ,pºHM° WLzUI∞« dOOG¢ pMJL¥ ô ÊUØ
.BIOS
●
¸uN™ W∞U• w≠ Ë√ ,W∞«“û∞ q°UI∞« ’dI∞« ëdª∑ß« Ë√ ,rKOH∞« lDI± ·c• ÊUJ±ùU° sJ¥ r∞ «–≈
.nKL∞« qI≤ ¡UM£√ QDî W∞U߸
Àb∫¢ ·uß Áö´√ …¸uØcL∞« ‹öJAL∞« ÊS≠ ,jI≠ Digimax Master XO∂∏∑° XLÆ bÆ XMØ «–≈ →
.dîü sO• s±
vK´ …œu§uL∞« Digimax Master W≤uI¥√ ‚u≠ dIM∞U° Digimax Master Z±U≤d° ‚ö¨S° rÆ .ÂUNL∞« j¥d®
.W©uGCL∞« Z±«d∂∞« W≤«uDß√ w≠ WMLCL∞« ‹UIO∂D∑∞« Z±«d° W≠UØ XO∂∏∑° rÆ -
●
U∑Î∂∏± Âö≠_« l©UI± qOGA∑° ’Uª∞« dOHA∑∞« Z±U≤d° ÊuJ¥ ô U±bM´
.ÁU≤œ√ `{u± u≥ ULØ dOHA∑∞« Z±U≤d° XO∂∏∑° rÆ →
●
› Windows qOGA¢ ÂUEM∞ dOHA¢ Z±U≤d° XO∂∏¢ ¤
.«dO±UJ∞« l± WI≠dL∞« W©uGCL∞« W≤«uDß_« qîœ√ )1
‚u≠ dI≤« r£ [CD-ROM drive:/XviD] bKπL∞« œb•Ë “ËbM¥Ë nAJ∑º± qOGA∑° rÆ )2
.XviD-1.1.0-30122005.exe nKL∞«
lOLπK∞ sJL¥Ë GNU ÂUEM∞ ÂUF∞« hOîd∑∞« Vº• vK´ XviD dOHA∑∞« Z±U≤d° l¥“u¢ r∑¥
dî¬ qL´ Ë√ Z±U≤d° Í√ vK´ hOîd∑∞« «c≥ o∂DM¥ .«c≥ dOHA∑∞« Z±U≤d° dOOG¢Ë l¥“u¢Ë aº≤
«c≥ l¥“u¢ sJL¥ t≤√ ÁœUH± dAM∞«Ë l∂D∞« ‚uI• p∞U± q∂Æ s± Ÿu{u± ¸UF®≈ vK´ Íu∑∫¥
.ÂUF∞« hOîd∑∞« «c≥ œuM° V§uL° Z∑ML∞«
hOîd∑∞« ‹«bM∑º± v∞≈ Ÿu§d∞« v§d¥ ,‹U±uKFL∞« s± b¥e± vK´ ‰uB∫K∞
.)http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html(
› MAC ‘u∑MOØU± qOGA¢ ÂUEM∞ dOHA¢ Z±U≤d° XO∂∏¢ ¤
)http://www.divx.com/divx/mac( .dOHA∑∞« Z±U≤d° q¥eM∑∞ w∞U∑∞« lÆuL∞« …¸U¥e° rÆ )1
r∑¥ ·ußË W∫HB∞« s± sL¥_« ÍuKF∞« V≤Uπ∞« w≠ œu§uL∞« › w≤Uπ± q¥eM¢ ¤ ¸“ ‚u≠ dI≤« )2
.DivX dOHA∑∞« Z±U≤d° q¥eM¢ ¸U©≈ ÷d´
.› q¥eM¢ ¤ ¸“ ‚u≠ dI≤«Ë t±bª∑º¢ Íc∞« MAC ‘u∑MOØU± qOGA¢ ÂUE≤ œb• )3
.Áb¥d¢ Íc∞« bKπL∞« w≠ Z±U≤d∂∞« ·c∫° rÆ r£
l©UI± qOGA∑° ’Uª∞« dOHA∑∞« Z±U≤d° XO∂∏¢ r∑OßË tK¥eM¢ r¢ Íc∞« nKL∞« qOGA∑° rÆ )4
.Âö≠_«
jzUßË qGA± Âbª∑ß« ,‘u∑MOØU± “UN§ qOGA¢ ÂUE≤ vK´ rKO≠ lDI± qOGA¢ sJL¥ r∞ «–≈
.)Mplayer, VideoLanClient( XviD ‹«dHA∞« W∞«“≈ ÂUE≤ r´b¥
AR-77
MEMO
U≥¸U∂∑´« w≠ WµO∂∞« vK´ ÿUH∫∞« Samsung Techwin WØd® XF{Ë bI∞
,WO{¸_« WµO∂∞« vK´ ÿUH∫∞« ·bN° p∞–Ë UN¢Uπ∑M± lOMB¢ q•«d± qØ w≠
…¸U{ dO¨ ‹Uπ∑ML° ¡öLF∞« b¥Ëe∑∞ U≥bN§ ȸUBÆ ‰c∂¢ UN≤≈ vK´ ö
Î C≠
ÃU∑≤S° W±e∑K± Samsung Techwin Ê√ v∞≈ Eco W±öF∞« dOA¢Ë .WµO∂∞U°
œU∫¢ô« ‹UNO§u¢ l± WI≠«u∑± UN≤≈ v∞≈Ë WµO∂∞U° …¸U{ dO¨ ‹Uπ∑M±
.…¸UC∞« œ«uL∞« «bª∑ß« s± b∫K∞ EU RoHS w°Ë¸Ë_«
AR-78
MEMO
MEMO
AR-79
MEMO
AR-80
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS FRANCE S.A.S.
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AVENUE DE MARINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
TEL : +33 (0)1 4279 2200
FAX : +33 (0)1 4320 4510
www.samsungphoto.fr
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA POST CODE : 300190
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
ZENTRALE, KEINE REPARATUR
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY
TEL: 49 (0) 6196 66 5303
FAX: 49 (0) 6196 66 5366
TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:
00800 4526 3727
(nur kostenfrei für Anrufe aus Deutschland)
Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die
Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem
beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL
WARRANTY CERTIFICATE)
INTERNET: www.samsungcameras.de
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 095-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-0216
Download PDF

advertising