Samsung | SGH-J600 | Samsung SGH-J600 User guide

.p° ’Uª∞« W±bª∞« œËe± Ë√ tOK´ X∂∏L∞« Z±U≤d∂K∞ UIÎ≠Ë ,pH¢U≥ s´ qO∞b∞« «c≥ ‹U¥u∑∫± nK∑ª¢ bI
.„bK∂∞ UIÎ≠Ë ,VO∑J∞« «c≥ w≠ WMO∂L∞« WO∫O{u∑∞« ‰UJ®_« s´ WHK∑ª± tF± W±bIL∞« ‹UI∫KL∞«Ë pH¢U≥ Ëb∂¥ bÆ
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
●
●
Printed in Korea
Code No.: GH68-15172A
Arabic. 03/2009. Rev 1.1
SGH-J600
Âbª∑ºL∞« qO∞œ
‹UÆË_« lOL§ w≠ …œUOI∞« W±öß
.ôÎË√ …¸UOº∞« ·UI¥≈ qC≠_U≠ ,…œUOI∞« ¡UM£√ „bO° n¢UN∞« pºL¢ ô
œuÆu∞U° œËe∑∞« ¡UM£√ n¢UN∞« qOGA¢ ·UI¥≈
nK∑ª± s± »dI∞U° Ë√ )W±bª∞« ‹UD∫±( œuÆu∞U° b¥Ëe∑∞« sØU±√ w≠ n¢UN∞« Âbª∑º¢ ô
.WOzUOLOJ∞« œ«uL∞« Ë√ œuÆu∞« Ÿ«u≤√
W±UN∞« W±öº∞« ‹U©UO∑•«
…dzU© s∑± vK´ b§«u∑∞« ¡UM£√ n¢UN∞« ‚ö¨≈
s∑± vK´ UN±«bª∑ß« ÊS≠ «c∞ ,g¥uA∑∞« À«b•≈ w≠ WOJKßö∞« n¢«uN∞« V∂º∑¢ bÆ
.WO≤u≤UÆ dO¨Ë …dODî W∞Qº± bF¥ …dzUD∞«
WO∂D∞« …eN§_« s± »dI∞U° „œu§Ë ¡UM£√ pH¢U≥ ‚ö¨S° rÆ
‹«œœd∑° WO∫B∞« W¥U´d∞« eØ«d±Ë ‹UOHA∑ºL∞« w≠ W±bª∑ºL∞« …eN§_« d£Q∑¢ bI≠
.W¥¸Uº∞« ÂUJ•_«Ë b´«uI∞« ŸU∂¢≈ v§d¥ «c∞ .WO§¸Uª∞« WOJKßö∞« ‹U§uL∞«
Ë√ …dODî ZzU∑≤ ‹«œU®¸ù« Ác≥ ŸU∂¢≈ Âb´ s´ rπM¥ bÆ
Êu≤UIK∞ WH∞Uª±
dAM∞«Ë l∂D∞« ‚uI• s´ ‹U±uKF±
,WØdA∞ WKπº± W¥¸Uπ¢ W±ö´ u≥ ® Àu¢uK∂∞« ●
.QD ID:B012692 WOL∞UF∞« Bluetooth SIG Inc.
WØdA∞ WKπº± W¥¸Uπ¢ W±ö´ Ë√ W¥¸Uπ¢ W±ö´ w≥™ U≠Uπ∞« ●
Sun Microsystems, Inc.
g¥uA∑∞«
.UNz«œ√ vK´ d£R¥ bÆ UL± ,g¥uA¢ ÀËb• v∞≈ WOJKßö∞« n¢«uN∞« …eN§√ ÷dF∑¢ bÆ
‹U¥¸UD∂∞«Ë ‹UI∫KL∞«
q∏± ,‹UI∫KL∞«Ë Z≤uº±Uß q∂Æ s± UN° vÅuL∞« ‹U¥¸UD∂∞« Èuß Âbª∑º¢ ô
.wBªA∞« »ußU∫∞« ‹U≤UO° qI≤ ‹ö°UØË ,”√d∞« ‹U´ULß
ÊuJ¥ bÆË pH¢U≥ w≠ UHÎK¢ ,UN° ÕdB± dO¨ ‹UI∫K± W¥√ «bª∑ß« s´ Z∑M¥ bI≠
.«dÎODî
.W∂ßUM± dO¨ W¥¸UD∂° t∑¥¸UD° X∞b∂∑ß« «–≈ n¢UN∞« dπHM¥ bÆ •
.lMBL∞« ‹«œU®¸ù UÎI≠Ë ,W±bª∑ºL∞« ‹U¥¸UD∂∞« s± hKª¢ •
WÅUª∞« ÂUJ•_« …U´«d±
w≠ „d∫∑L∞« n¢UN∞« ‚ö¨≈Ë ,WIDM± Í√ w≠ W¥¸Uº∞« WÅUª∞« sO≤«uI∞« ŸU∂¢≈ Vπ¥
Ë√ g¥uA¢ Í√ ÀËb• w≠ V∂º∑¥ U±bM´ Ë√ ,t±«bª∑ß« UNO≠ ¸uE∫L∞« sØU±_«
.dDî
¡UL∞« W±ËUI±
.UÎ≠U§ t° kH∑∫¢ Ê√ pOK´ «c∞ ,¡ULK∞ ÂËUI± dO¨ pH¢U≥
W¥UMF° «bª∑ßô«
¸dC¢ v∞≈ W´ULº∞« v∞≈ ‰uDL∞« ŸUL∑ßô« V∂º¥ Ê√ sJL¥
.«Îb§ WO∞UF∞« ‹uB∞« ‹U§¸œ w≠ lLº∞«
Âb´ vK´ ’d•«Ë ,)Ê–_« vK´ tF{Ë( ÍœUF∞« l{u∞« w≠ ô≈ n¢UN∞« Âbª∑º¢ ô
.tKOGA¢ W∞U• w≠ qÆ_« vK´ ,w´«œ ÊËb° wz«uN∞« Wº±ö±
WK≥RL∞« W±bª∞«
∆¸«uD∞« ‹UL∞UJ±
.p∞c∞ sOK≥RL∞« W±bª∞« w∞uµº± b•√ t•öÅ≈ Ë√ n¢UN∞« VOØd∑° ÂuI¥ jI≠
r£ ,`O¢UHL∞« W•u∞ «bª∑ßU° UOÎ∞U• tO≠ b§u¢ Íc∞« ÊUJLK∞ ∆¸«uD∞« rƸ qîœ√
.
vK´ jG{«
"W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢" WF§«d± v§d¥ ,WKBHL∞« ÊU±_« ‹U±uKF± s± b¥eL∞
.35 W∫HÅ w≠
‰UH©_« ‰ËUM∑± s´ «bÎOF° pH¢U≥ kH•«
.¸UGB∞« ‰UH©_« ‰ËUM∑± s´ «bÎOF° t¢UI∫K±Ë tz«e§√ W≠UØË n¢UN∞« kH•«
1
‰uL∫L∞« u¥bOH∞« qπº±Ë «dO±UJ∞«
¸uB∞« ◊UI∑∞ô pH¢U≥ w≠ Wπ±bL∞« «dO±UJ∞« Âbª∑ß«
.u¥bOH∞« qO㧛 Ë√
●
qO∞b∞« «c≥ ‰u•
.„d∫∑L∞« pH¢U≥ «bª∑ß« WI¥d© ‰u• WH∏J± ‹U±uKF± qO∞b∞« «c≥ p∞ d≠u¥
pH¢U≥ w≠ WÅUª∞« U¥«eL∞«
vIOßuL∞« qGA±
.pH¢U≥ «bª∑ßU° vIOßuL∞« ‹UHK± qOGA¢
●
:WO∞U∑∞« “u±d∞« p∞ dNE¢ ·uß ,qO∞b∞« «c≥ w≠
ÊQA° WO∞U∑∞« ‹U±uKFLK∞ …dO∂Ø W¥UM´ w∞u¢ Ê√ pOK´ V§u∑¥ t≤√ vK´ ‰b¢
.n¢UN∞« ‹«eO± Ë√ W±öº∞« ‹U©UO∑•«
qB∑∞ VOKI∑K∞ `HB∑∞« ÕU∑H± jGC¢ Ê√ ÃU∑∫¢ p≤√ vK´ e±d∞« «c≥ ‰b¥Ë
.Á¸U∑ª¢ p∞– bF°Ë œb∫L∞« ¸UOª∞« v∞≈
FM u¥œ«¸
Í√ w≠ UNKCH¢ w∑∞« u¥œ«d∞« ‹UD∫± v∞≈ lL∑ß«
.ÊUJ± ÍQ°Ë ,XÆË
●
→
‰U∏L∞« qO∂ß vK´ .n¢UN∞« vK´ œu§uL∞« ÕU∑HL∞« v∞≈ e±d∞« «c≥ dOA¥ ] [
.[
]
,n¢UN∞« W®U® vK´ t∑HO™Ë ÷dF¢ Íc∞« ,ÊdL∞« ÕU∑HL∞« rß« vK´ ‰b¥ > <
.<WLzUI∞«> ‰U∏L∞« qO∂ß vK´
2
3
V¥u∞« `HB∑±
vK´ ‰uB∫K∞ WOJKßö∞« V¥u∞« WJ∂® v∞≈ ‰uÅu∞«
.jzUßu∞« ‹U¥u∑∫± s± b¥bF∞«Ë ‹U±uKFL∞« Àb•√
●
U≠U§
w≠ ÎUßUß√ …œu§uL∞« ™ U≠U§ »UF∞Q° l∑L∑ß«
.…b¥b§ »UF∞√ qL∫∑° rÆË pH¢U≥
●
…œbF∑L∞« jzUßu∞« qzU߸ W±bî
W´uLπ± l± …œbF∑± jzUßË qzU߸ Âö∑ß«Ë ‰U߸≈
.‹uB∞«Ë u¥bO≠ b≥UA± Ë√ ¸uÅ Ë√ ’uB≤
●
WJ∂A∞« øUî jL≤
«bª∑ßô WJ∂A∞« øUî jL≤ v∞≈ pH¢U≥ q¥u∫∑° rÆ
.…dzUD∞« w≠ WOJKßö∞« dO¨ tHzU™Ë
●
SOS ∆¸«uD∞« qzU߸
pzUÆbÅ√ Ë√ p∑KzU´ œ«d≠√ v∞≈ SOS qzU߸ ‰U߸≈
.∆¸«uD∞« W∞U• w≠ …b´UºL∞« VKD∞
●
Àu¢uK∂∞«
WOBªA∞« ‹U≤UO∂∞«Ë jzUßu∞« ‹UHK± ‰U߸≈
WOMI¢ «bª∑ßU° Èdî_« …eN§_« l± qOÅu∑∞«Ë
.WOJKßö∞« Àu¢uK∂∞«
●
18.................................................................................... vIOßuL∞« qOGA¢
19............................................................................ FM u¥œ«¸ v∞≈ ŸUL∑ßô«
20..........................................................................................V¥u∞« `HB¢
21............................................................................... n¢UN∞« qO∞œ «bª∑ß«
21 ..................................................................................... qzUßd∞« ‰U߸≈
22....................................................................................... qzUßd∞« ÷d´
23................................................................................... Àu¢uK∂∞« «bª∑ß«
25
WLzUI∞« nzU™Ë
W∫zö∞« w≠ …œu§u± WLzUI∞« ‹«¸UOî W≠UØ
36
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
‹U¥u∑∫L∞«
6
W∂KF∞« ‹U¥u∑∫±
dÅUMF∞« lOL§ vK´ p∞uB• s± bØQ¢
6
qOGA∑∞« ¡b°
n¢UN∞« qOGA∑∞ v∞Ë_« ‹«uDª∞«
6................................................................................. tM∫®Ë n¢UN∞« VOØd¢
7 ................................................................................... ‚ö¨ù« Ë√ qOGA∑∞«
7......................................................................................... n¢UN∞« rOLB¢
8.................................................................................... “u±d∞«Ë `O¢UHL∞«
11........................................................................ WLzUI∞« nzU™Ë v∞≈ ‰uÅu∞«
12........................................................................................... h≤ ‰Uîœ≈
13.......................................................................................... pH¢U≥ j∂{
15
n¢UN∞« øUî …uDî
‹«eOL∞«Ë V¥u∞« `HB∑±Ë vIOßuL∞« qGA±Ë «dO±UJ∞« ,‰UB¢ô« nzU™Ë l± √b°«
.Èdî_« WÅUª∞«
15....................................................................... UNOK´ œd∞« Ë√ ‹UL∞UJ± ¡«d§≈
17................................................................................... «dO±UJ∞« «bª∑ß«
4
nzU™u∞« WLzUÆ vK´ W±U´ …dE≤
W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,WLzUI∞« jL≤ v∞≈ ‰uÅuK∞
«dO±UJ∞« .8
j∂C∞« .9
a¥¸U∑∞«Ë XÆu∞« .1
n¢UN∞« j∂{ .2
W®UA∞« j∂{ .3
‹uB∞« j∂{ .4
…¡U{ù« j∂{ .5
WJ∂A∞« ‹U±bî .6
Àu¢uK∂∞« .7
W¥UL∫∞« .8
‰UB¢ô« j∂{ .9
j∂C∞« ŸU§¸≈ .10
.SIM WÆUD° s± W±u´b± X≤UØ «–≈ jI≠ …d≠u∑± .1
w≠ …dØ«c∞« WÆUD° ‰Uîœ≈ r¢ ‰U• w≠ jI≠ dNE¢ .2
.n¢UN∞«
qzUßd∞« .5
W∞U߸ ¡UA≤≈ .1
wKzU߸ .2
ÖULM∞« .3
qJ∞« `º± .4
j∂C∞« .5
∆¸«uD∞« qzU߸ .6
w∞ü« œd∞« “UN§ .7
…dØ«c∞« WFß .8
w¢UHK± .6
¸uB∞« .1
u¥bOH∞« .2
vIOßuL∞« .3
‹«uÅ_« .4
Èdî√ ‹UHK± .5
2 …dØ«c∞« WÆUD° .6
…dØ«c∞« WFß .7
r¥uI∑∞« .7
5
‹UIO∂D∑∞« .3
t∂ML∞« .3
U≠U§ r∞U´ .4
FM u¥œ«¸ .5
wL∞UF∞« XOÆu∑∞« .6
W∂ßU∫∞« .7
‰u∫L∞« .8
XÆRL∞« .9
·UI¥ù« W´Uß .10
…dØc± .11
1 WÆUD∂∞« ‹UIO∂D¢ .12
`HB∑L∞« .4
¡b∂∞« W∫HÅ .1
lÆuL∞« qîœ√ .2
‹U±öF∞« .3
W™uH∫L∞« ‹U∫HB∞« .4
lÆ«uL∞« dî¬ .5
W∑ÆRL∞« …dØ«c∞« `º± .6
`HB∑L∞« j∂{ .7
‹UL∞UJL∞« qπß .1
WO∞U∫∞« ‰UB¢ô« ‹UN§ .1
W∑zUH∞« ‹UL∞UJL∞« .2
…¸œUB∞« ‹UL∞UJL∞« .3
…œ¸«u∞« ‹UL∞UJL∞« .4
qJ∞« `º± .5
‹UL∞UJL∞« …b± .6
1 ‹UL∞UJL∞« WHKØ .7
n¢UN∞« qO∞œ .2
¡ULß_« W∫zô .1
b¥b§ rß« W≠U{≈ .2
‹U´uLπL∞« .3
l¥dº∞« ‰UB¢ô« .4
rßô« WÆUD° .5
w±UƸ√ .6
…¸«œù« .7
1 W±bª∞« rƸ .8
‹UIO∂D∑∞« .3
vIOßuL∞« qGA± .1
‹uB∞« qπº± .2
qOGA∑∞« ¡b°
W∂KF∞« ‹U¥u∑∫±
n¢UN∞« qOGA∑∞ v∞Ë_« ‹«uDª∞«
tM∫®Ë n¢UN∞« VOØd¢
2
1
dÅUMF∞« lOL§ vK´ p∞uB• s± bØQ¢
n¢UN∞« ●
s•UA∞« ●
W¥¸UD∂∞« ●
Âbª∑ºL∞« qO∞œ ●
.sOOK∫L∞« Z≤uº±Uß ¡öØË q∂Æ s± ‹UI∫KL∞« s± b¥bF∞« vK´ ‰uB∫∞« pMJL¥
qOØË Vº• p∞–Ë pH¢U≥ UN° œËeL∞« ‹UI∫KL∞«Ë dÅUMF∞« nK∑ª¢ bÆ
.W±bª∞« œËe± Ë√ „bK° vK´ œUL∑´ôU° p° ’Uª∞« Z≤uº±Uß
4
»ËUM∑L∞« ¸UO∑∞« WÆU© ÃdªL° qOÅu∑∞«
3
6
W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ W∞«“≈
n¢UN∞« rOLB¢
w±U±√ dEM±
W´ULº∞«
W®UA∞«
V¥u∞« v∞≈ ‰uÅu∞«
bOØQ¢ ÕU∑H± /
‹uB∞« `O¢UH±
dº¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞«
,vK´√ ( `HB∑∞« `O¢UH±
) sOL¥ ,¸Uº¥ ,qHß√
‚ö¨ù« Ë√ qOGA∑∞«
.n¢UN∞« `∑≠« .1
sL¥_« ÊdL∞« ÕU∑HL∞«
/`ºL∞« ÕU∑H±
WLzUI∞« s± ÃËdª∞«
‰UB¢ô« ÕU∑H±
.[
qOGA∑∞«
] vK´ Î ôuD± jGC∞U° rÆ .2
PIN wBªA∞« n¥dF∑∞« e±¸ qîœ√,d±_« Âe∞ «–« .3
.<o≠«u±> vK´ jG{«Ë
W°U∑J∞« `O¢UH±
…dØ«c∞« WÆUD° cHM±
.n¢UN∞« `∑≠« .1
WÅUª∞« nzU™u∞« `O¢UH±
Êu≠ËdJO±
7
.[
] vK´ Î ôuD± jGC∞U° rÆ .2
‚ö¨ù«
qOGA∑∞« ¡b°
wHKî dEM±
“u±d∞«Ë `O¢UHL∞«
`O¢UHL∞«
WºØU´ …¬d±
«dO±UJ∞« ‹Ußb´
.W®UA∞« s± dOî_« dDº∞« w≠ W∫{uL∞« nzU™u∞« ÍœR¥
:WO∞U∑∞« rz«uI∞« v∞≈ ‰uÅu∞U° p∞ `Lº¥ ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
w∑LzUÆ jL≤ :vK´√ ●
WKCHL∞« pLz«uÆ :sL¥√ /dº¥√ / qHß√ ●
.WLzUI∞« ‹«¸UOî sO° qIM∑∞« ,WLzUI∞« jL≤ w≠
qOGA∑∞« ÕU∑H±
«dO±UJ∞« ÕU∑H±
.V¥u∞« `HB∑± qOGA¢ ¡b∂° ÂuI¥ W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
Ë√ eOLL∞« WLzUI∞« ¸UOî b¥b∫∑° p∞ `Lº¥ ,WLzUI∞« jL≤ w≠
.‰Uîœù« bOØQ¢
nzU™u∞« œbF∑± f°UÆ
»u¨d± dO¨ ‹UOKLF° ÂUOI∞« VMπ∑∞ WO§¸Uª∞« `O¢UHL∞« W•u∞ qHÆ pMJL¥
.`O¢UHL∞« s± Í√ vK´ œuBIL∞« dO¨ jGCK∞ WπO∑≤ ,UNO≠
.[
] vK´ jGC∞U° rÆ `O¢UHL∞« W•u∞ qHI∞
8
.WÅUª∞« nzU™u∞U° ÂUOI∞« Ë√ WÅUª∞« ·d•_« ‰Uîœ≈
¡UG∞≈ Ë√ qOFH∑∞ [ ] vK´ ôÎuD± jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
‰Uîœù [ ] vK´ ôÎuD± jG{« .X±UB∞« jLM∞« qOFH¢
.ÂUƸ_« sO° qÅU≠
.WL∞UJ± vK´ œd∞« Ë√ ¡«d§≈
Ë√ …¸œUB∞« …dOî_« ÂUƸ_« …œUF∑ß« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
.WLK∑ºL∞« Ë√ UNOK´ œd¥ r∞ w∑∞«
.n¢UN∞« ‹uÅ j∂{
.WL∞UJL∞« ¡UN≤≈
‰Uîœù« ¡UG∞≈ ,WLzUI∞« jL≤ w≠ .W®UA∞« s± ·d•_« `º±
.W¥e≥Uπ∞« jL≤ v∞≈ n¢UN∞« …œU´≈Ë
.tÆö¨≈ Ë√ n¢UN∞« qOGA∑∞ Î ôuD± jG{«
.fLK∞« `O¢UH± qOFH¢ ¡UG∞≈ Ë√ qOFH∑∞ jG{«
.«dO±UJ∞« qOGA∑∞ Î ôuD± jG{« W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
.u¥bO≠ qO㧛 Ë√ …¸uÅ ◊UI∑∞U° rÆ ,«dO±UJ∞« jL≤ w≠
9
.WÅUª∞« ·d•_« iF°Ë ,·d•_« ,ÂUƸ_« ‰Uîœ≈
v∞≈ ‰uÅuK∞ [1] vK´ ôÎuD± jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
‰Uîœù [0] vK´ ôÎuD± jG{« .w¢uB∞« b¥d∂∞« ÂœUî œËe±
.WO∞Ëb∞« ‰UB¢ô« WzœU°
qOGA∑∞« ¡b°
“u±d∞«
WOL∫± V¥Ë W∫HB° ‰UB¢« W∞U• w≠
wBªA∞« VßU∫∞« l± s±«e∑∞«
WKFH± WL∞UJL∞« q¥u∫¢ W±bî
WOºOzd∞« W∫HB∞«
bÆË .n¢UN∞« W∞U• p∞ sO∂∑∞ W®UAK∞ ÍuKF∞« dDº∞« vK´ WO∞U∑∞« “u±d∞« dNE¢ bÆ
W±bª∞« œËe± Ë√ „bK° vK´ œUL∑´ôU° W®UA∞« vK´ W{ËdFL∞« “u±d∞« ŸuM∑¢
.p° ’Uª∞«
WKßdL∞« …¸U®ù« …uI
V∑JL∞« w≠ b§«u∑∞«
GPRS(2.5 G) WJ∂®
‰«uπ∑∞« WJ∂®
GPRS (2.5 G) WJ∂A° ‰UB¢ô«
…b¥b§ W∞U߸
GPRS (2.5 G) WJ∂® w≠ ‹U≤UO∂∞« qI≤
w¢uB∞« b¥d∂∞«
‰UB¢« ¡«d§≈
W∞uÅu± WOß√d∞« Ë√ WOJKßö∞« Àu¢uK∂∞« W´ULß
WJ∂A∞« øUî jL≤ w≠ Ë√ p∑±bî WIDM± øUî
WKFH± Àu¢uK∂∞« …eO±
WKîb± …dØ«c∞« WÆUD°
10
WLzUI∞« nzU™Ë v∞≈ ‰uÅu∞«
WKFH± ∆¸«uD∞« qzU߸ …eO±
t∂ML∞« j∂{
.VßUML∞« ÊdL∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{« .1 ‹«¸UOª∞« b•√ œb•
‰UF≠ FM u¥œ«¸
¸UOª∞« v∞≈ ‰UI∑≤ö∞ `HB∑∞« `O¢UH± vK´ jG{« .2
.o°Uº∞« Ë√ w∞U∑∞«
[
)‹uB∞« r∑Ø( XLB∞« jL≤
] Ë√ ,<o≠«u±> Ë√ <¸UO∑î«> vK´ jG{« .3
)“«e∑≥«( XLB∞« jL≤
.eOLL∞« ¸UOª∞« Ë√ W{ËdFL∞« WHO™u∞« bOØQ∑∞
“«e∑≥ô« vK´ WL∞UJL∞« WLG≤ j∂{
b•«Ë Èu∑º± p¥d∫∑∞ <Ÿu§¸> vK´ jG{« .4
.vK´ú∞
.W¥e≥Uπ∞« jL≤ v∞≈ …œuFK∞ [
] vK´ jG{«
WL∞UJL∞« ¡UM£√ fLN∞« jL≤
WL∞UJL∞« ¡UM£√ ‹uB∞« r∑Ø jL≤
Íc∞« ¸UOª∞« l± o≠«u∑L∞« ÕU∑HL∞« rƸ vK´ jG{«
.Áb¥d¢
11
ÂUƸ√ «bª∑ß«
WLzUI∞«
W¥¸UD∂∞« s∫® Èu∑º±
qOGA∑∞« ¡b°
:WLKØ ‰Uîœù
T9 jL≤
‰Uîœ≈ w≠ ¡b∂K∞ [9] v∞≈ [2] s± `O¢UHL∞« vK´ jG{« .1
.WLKØ
Ë√ ·Ëd∫∞« q¥bF¢ q∂Æ ÎWK±UØ WLKJ∞« ‰UîœS° rÆ .2
.UN∫º±
‰Uîœ≈ jL≤ dOOG¢
hM∞«
.WO°dF∞« jLM∞«Ë ÂUƸ_«
.“u±d∞« jL≤ v∞≈ q¥u∫∑K∞ [ ] vK´ ôÎuD± jG{« •
vK´ jG{« `O∫B∞« qJA∞U° WLKJ∞« ÷dF¢ U±bM´ .3
.⁄«dH∞« w≠ UN∞Uîœù [ ]
s± WK¥b∂∞« ‹«¸UOª∞« ÷dF∞ [0] vK´ jG{« Ë√
.‹ULKJ∞«
w∑∞« ‹U≤Uª∞« l± o≠«u∑L∞« ÕU∑HL∞« rƸ vK´ jG{«
U≥b¥d¢
h≤ ‰Uîœ≈
] vK´ ô
Î uD± jG{« •
.ABC jL≤Ë
jL≤ v∞≈ q¥u∫∑∞« Ë√ W∞U∫∞« dOOG∑∞ [ ] vK´ jG{« •
T9 jL≤ sO° q¥u∫∑K∞ [
:WLKØ ‰Uîœù
Íc∞« ·d∫∞« dNE¥ v∑• VßUML∞« ÕU∑HL∞« vK´ jG{«
.W®UA∞« vK´ Áb¥d¢
ABC jL≤
ÂUƸ_« jL≤
12
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.WGK∞« r£ n¢UN∞« j∂{ r£ j∂C∞«
pH¢U≥ j∂{
.e±d∞« ¸UO∑îô WI≠«u∑L∞« ÂUƸ_« `O¢UH± vK´ jG{«
“u±d∞« jL≤
W¥eOKπ≤ù« jLM∞« W°U∑Ø hzUBî fH≤ jLM∞« «c≥ pK∑L¥
.Î UI°Uß UN•d® r¢ bÆ w∑∞«Ë
WO°dF∞« jL≤
÷dF∞« WG∞
.WGK∞« d∑î« .2
·d•√ Ë√ rOÆd¢ ‹U±ö´ ‰Uîœù [1] vK´ jG{« •
.WÅUî
.W≠Uº± ‰Uîœù [
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1 ‰UB¢ô« WLG≤ s∫∞
r£ …œ¸«u∞« WL∞UJL∞« r£ ‹uB∞« j∂{ r£ j∂C∞«
.sO≤d∞« WLG≤
.dîü« uK¢ ·d• ·c∫∞ [
.ÎUOKØ W®UA∞« `ºL∞ [
.sO≤d∞« WLG≤ Ÿu≤ d∑î« .2
.sO≤d∞« WLG≤ d∑î« .3
.<kH•> vK´ jG{« .4
13
] vK´ jG{« •
.d®RL∞« p¥d∫∑∞ `HB∑∞« `O¢UH± vK´ jG{« •
] vK´ jG{« •
] vK´ ô
Î uD± jG{« •
Èdî√ ‹UOKL´
qOGA∑∞« ¡b°
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.WLzUI∞« Êu∞ r£ W®UA∞« j∂{ r£ j∂C∞«
`Dº∞« Êu∞
jLM∞ w§¸Uª∞«
WLzUI∞«
‹uÅ j∂C∞ [‹uB∞«] vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
.`O¢UHL∞« WLG≤
WLG≤ ‹uÅ
`O¢UHL∞«
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
r£ W®UA∞« WOHKî r£ W®UA∞« j∂{ r£ j∂C∞«
.WOßUß_« W®UA∞«
jL≤ ‹UOHKî
W¥e≥Uπ∞«
.Ê«u∞_« ÖuL≤ d∑î« .2
r£ <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1 WLzUI∞« ‹«¸UB∑î«
.‹«¸UB∑îô« r£ n¢UN∞« j∂{ r£ j∂C∞«
.ŸuM∞«d∑î« .2
.ÎU•U∑H± d∑î« .2
.u¥bO≠ Ë√ …¸uÅ d∑î« .3
.ÕU∑HLK∞ WBBªL∞« WLzUI∞« d∑î« .3
.<¸UO∑î«> vK´ jG{« .4
.<kH•> vK´ jG{« .5
14
n¢UN∞« øUî …uDî
ÃU´“≈ ÍœUH∑∞ X±UB∞« jL≤ v∞≈ n¢UN∞« q¥u∫¢ pMJL¥
.[ ] vK´ ôÎuD± jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .s¥dîü«
X±UB∞« jLM∞«
UNOK´ œd∞« Ë√ ‹UL∞UJ± ¡«d§≈
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.n¢UN∞« qHÆ r£ W¥UL∫∞« r£ j∂C∞«
n¢UN∞« qHÆ
WL∞UJ± ¡«d§≈
.qOGA¢ d∑î« .2
‹«eOL∞«Ë V¥u∞« `HB∑±Ë vIOßuL∞« qGA±Ë «dO±UJ∞« ,‰UB¢ô« nzU™Ë l± √b°«
.Èdî_« WÅUª∞«
.n¢UN∞« rÆ¸Ë WIDML∞« e±¸ qîœ√ ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.[
.‹uB∞« j∂C∞ [‹uB∞«] vK´ jG{«
jG{«Ë ÂUƸ√ 8 v∞≈ 4 s± WH∞R± ¸Ëd± WLKØ qîœ√ .3
.<o≠«u±> vK´
¡UM£√ WKHI± WO§¸Uª∞« `O¢UHL∞« X≤UØ ‰U• w≠Ë
…œU´ù [
] Ë√ [
] vK´ jGC∞U° rÆ WL∞UJL∞«
.UN∫∑≠
vK´ jG{«Ë Èdî√ …d± …b¥bπ∞« ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√ .4
.<o≠«u±>
.[
15
] vK´ jG{« .2
] vK´ jG{« ,WL∞UJL∞« ¡UN≤ù .3
n¢UN∞« øUî …uDî
.w≤U∏∞« „d∑AL∞U° qB¢« ,WL∞UJL∞« ¡UM£√ .1
.r{ d∑î«Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« .2
WL∞UJ± ¡«d§≈
·«d©_« …œbF∑±
.[
] vK´ jG{« ,n¢UN∞« Êd¥ U±bM´ .1
.[
] vK´ jG{« ,WL∞UJL∞« ¡UN≤ù .2
vK´ jG{« r£ [
] vK´ jG{« ,WL∞UJ± ¡«d§≈ ¡UM£√
.‹uB∞« d∂J± qOFH∑∞ <rF≤>
WL∞UJ± vK´ œd∞«
.sOØd∑AL∞« s± b¥e± W≠U{ù 2 Ë1 …uDª∞« ¸dØ .3
jGC∞U° rÆ ,·«d©_« …œbF∑± WL∞UJLK∞ pz«d§≈ ¡UM£√ .4
:·d© d∑î« d∑î«Ë <‹«¸UOî> vK´
¸UO∑îô ’Uî d∑î«Ë <‹«¸UOî> jG{« •
.b•«Ë „d∑A± l± WÅUî W£œU∫±
W´ULß v∞≈ …œuFK∞ Èdî√ …d± [
…eO± «bª∑ß«
‹uB∞« d∂J±
] vK´ jG{«
.n¢UN∞«
œUF°ù ¡UN≤≈ d∑î«Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« •
.b•«Ë „d∑A±
.·«d©_« …œbF∑± WL∞UJL∞« ¡UN≤ù [
] jG{« .5
tF± rKJ∑¢ Íc∞« hªA∞« ŸULß w≠ W°uFÅ bπ∑ß ,ZOπC∞« WµO° w≠
qC≠√ ¡«œ√ q§√ s± «c∞ .n¢UN∞« ‹uÅ d∂J± …eO± p±«bª∑ß« ¡UM£√
.ÍœUF∞« jLM∞« «bª∑ßU° rÆ ,‹uBK∞
16
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.WO≠«d¨u¢uH∞« ͸uÅ r£ ¸uB∞« r£ w¢UHK±
s∫AK∞ Î WπO∑≤ ¡UCO° W®UA∞« dNE¢ bÆ «dO±UJ∞« qOGA∑° p±UOÆ bM´
Ác≥ q∫∞ n¢UN∞« qOGA¢ …œU´≈ ‰ËU• .WMØUº∞« ¡U°dNJK∞ XÆRL∞«
.WKJAL∞«
.U≥b¥d¢ w∑∞« …¸uB∞« d∑î« .2
qOGA∑∞ [
] vK´ ÎôuD± jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
«dO±UJ∞« «bª∑ß«
…¸uÅ ÷d´
u¥bO≠ qOπº¢
qOGA∑∞ [
] vK´ ÎôuD± jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.«dO±UJ∞«
.«dO±UJ∞«
.qOπº∑∞« jL≤ v∞≈ q¥u∫∑K∞ [1] vK´ jG{« .2
.qOπº∑∞« ¡b∂∞ [
] Ë√ [
] vK´ jG{« .3
·UI¥ù [ ] Ë√ <
> Ë√ [
] vK´ jG{« .4
.ÎUOzUIK¢ u¥bOH∞« lDI± kH• r∑Oß .qOπº∑∞«
.dî¬ u¥bO≠ lDI± qOπº∑∞ <
17
>vK´ jG{« .5
rÆË Ád¥uB¢ œ«dL∞« rºπ∞« u∫≤ WßbF∞« t§Ë .2
.UNO≠ »u¨dL∞« ‹ö¥bF∑∞U°
r∑OßË .…¸uÅ ◊UI∑∞ô [
] Ë√ [
] vK´ jG{« .3
.UÎOzUIK¢ …¸uB∞« kH•
.Èdî√ …¸uÅ ◊UI∑∞ô <WM¥UF±> vK´ jG{« .4
…¸uÅ ◊UI∑∞«
n¢UN∞« øUî …uDî
Àu¢uK∂∞« d∂´ ‰U∂I∑ßô« •
.n¢UN∞« v∞≈ WÆUD∂∞« ‰Uîœ≈Ë …dØ«c∞« WÆUD° v∞≈ aº≤ •
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1 u¥bO≠ lDI± ÷d´
.WÅUª∞« u¥bOH∞« b≥UA± r£ u¥bOH∞« r£ w¢UHK±
.Áb¥d¢ Íc∞« u¥bOH∞« bNA± d∑î« .2
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1 ÷d´ W∫zô ¡UA≤≈
.vIOßuL∞« qGA± r£ ‹UIO∂D∑∞«
vIOßu± W≠U{≈ d∑î«Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« .2
.…dØ«c∞« lÆu± r£ s±
vK´ jG{«Ë ‹UHKL∞« ¸UO∑îô [
] vK´ jG{« .3
.<W≠U{≈>
qGA± W®U® v∞≈ …œuFK∞ <Ÿu§¸> vK´ jG{« .4
.vIOßuL∞«
vIOßuL∞« qOGA¢
Î WπO∑≤ ¡UCO° W®UA∞« dNE¢ bÆ vIOßuL∞« qGA± qOGA∑° p±UOÆ bM´
Ác≥ q∫∞ n¢UN∞« qOGA¢ …œU´≈ ‰ËU• .WMØUº∞« ¡U°dNJK∞ XÆRL∞« s∫AK∞
.WKJAL∞«
:WO∞U∑∞« ‚dD∞« Âbª∑ß«
.WOJKßô WJ∂® s± qOL∫∑∞« •
PC Studio «bª∑ßU° VßU• “UN§ s± qOL∫∑∞« •
Âbª∑ºL∞« qO∞œ l§«¸ .͸UO∑îô« Samsung
.Samsung PC Studio
‹UHK± aº≤
v∞≈ vIOßuL∞«
n¢UN∞«
18
FM u¥œ«¸ v∞≈ ŸUL∑ßô«
.[
] vK´ jG{« ,vIOßuL∞« qGA± W®U® s± .1
:WO∞U∑∞« `O¢UHL∞« Âbª∑ß« ,qOGA∑∞« …œU´≈ ¡UM£√ .2
nzU™u∞« f°UI° WOß√d∞« W´ULº∞« WKÅË qîœ√ .1
.n¢UN∞« w≠ UN∞ hBªL∞« …œbF∑L∞«
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .2
.FM u¥œ«¸ r£ ‹UIO∂D∑∞«
.qOGA∑∞« …œU´≈ ·UMµ∑ß« Ë√ ·UI¥≈ :
•
ôÎuD± jG{« .o°Uº∞« nKL∞« v∞≈ …œuF∞« :dº¥√ •
.nKL∞« w≠ UÎHKî Y∫∂K∞
] vK´ jG{« .3
ÎôuD± jG{« .w∞U∑∞« nKL∞« v∞≈ ‰UI∑≤ô« :sL¥√ •
.nKL∞« w≠ UαbÆ Y∫∂K∞
‹UD∫± s´ Y∫∂K∞ [sL¥√] Ë√ [dº¥√] vK´ jG{« .4
.…d≠u∑L∞« u¥œ«d∞«
.‹uB∞« j∂C° ÂUOI∞« :‹uB∞« •
.u¥œ«d∞« qOGA∑∞ [
.[
19
v∞≈ ŸUL∑ßô«
FM u¥œ«¸
] vK´ jG{« ,u¥œ«d∞« ‚ö¨ù .5
.÷d´ W∫zô `∑≠ :vK´√ •
.qOGA∑∞« …œU´≈ ·UI¥ù [qHß√] vK´ jG{« .3
‹UHK± qOGA¢
vIOßu±
n¢UN∞« øUî …uDî
V¥u∞« `HB¢
:wzUIK∑∞« nO∞u∑∞« WDß«u°
] vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠
.p° ’Uª∞« W±bª∞« œËeL∞ WOºOzd∞«
qOGA¢ ¡b°
`HB∑L∞«
d∑î«Ë <‹«¸UOî> vK´ jGC∞U° rÆ u¥œ«d∞« W®U® s±
…d≠u∑L∞« u¥œ«d∞« ‹UD∫± kH• r∑Oß U≥bM´ .w¢«– Y∫°
.ÎUOzUIK¢
Ë√ [vK´√] vK´ jG{« ,`HB∑L∞« dÅUM´ sO° qIM∑K∞ •
. [qHß√]
WJ∂® `HB¢
V¥u∞«
W∫HB∞« `∑≠ r∑O∞ .[
‹UD∫± s¥eª¢
u¥œ«d∞«
:ÍËbO∞« œ«b´ù« WDß«u°
[sL¥√] Ë√ [dº¥√] vK´ jGC∞U° rÆ ,u¥œ«d∞« W®U® s± .1
.b¥d¢ w∑∞« WD∫L∞« ¸UO∑îô
.[
] vK´ jG{« ,dBM´ ¸UO∑îô •
.<Ÿu§¸> vK´ jG{« ,WI°Uº∞« W∫HB∞« v∞≈ …œuFK∞ •
. <W≠U{≈> d∑î«Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« .2
vK´ jG{« ,`HB∑L∞« ‹«¸UOî v∞≈ ‰uÅuK∞ •
.<‹«¸UOî>
.WD∫L∞« kH∫∞ <kH•> vK´ jG{« .3
20
.‰UB¢« WN§ d∑î« .3
n¢UN∞« qO∞œ «bª∑ß«
Ë√ ,‰UB¢ö∞ [ ] vK´ jG{«Ë rÆd∞« v∞≈ qI∑≤« .4
.‰UB¢ô« WN§ ‹U±uKF± q¥bF∑∞ [ ] vK´ jG{«
vK´ jG{« r£ n¢UN∞« rƸ qîœ√ ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1 ‰UB¢« WN§ W≠U{≈
.<‹«¸UOî>
.b¥b§ r£ …dØ«c∞« ÊUJ± r£ rÆd∞« kH• d∑î« .2
qzUßd∞« ‰U߸≈
.n¢UN∞« rƸ Ÿu≤ d∑î« ,n¢UN∞« v∞≈ W∂ºM∞U° .3
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.WOB≤ W∞U߸ r£ W∞U߸ ¡UA≤≈ r£ qzUßd∞«
W∞U߸ ‰U߸≈
WOB≤
.‰UB¢ô« WN§ ‹U±uKF± œb• .4
WN§ kH∫∞ [
] vK´ Ë√ <kH•> vK´ jG{« .5
.W∞Ußd∞« h≤ qîœ√ .2
.‰UB¢ô«
Ë√ ‰U߸≈Ë kH• d∑î«Ë <‹«¸UOî>vK´ jG{« .3
.jI≠ ‰U߸≈
.<¡ULß_«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
Íc∞« rßô« s± v∞Ë_« ·d•_« s± UÎCF° qîœ√ .2
.Áb¥d¢
21
WN§ s´ Y∫∂∞«
‰UB¢«
n¢UN∞« øUî …uDî
.h≤ d∑î« .6
.[
.…œuBIL∞« WNπ∞« ÂUƸ√ qîœ√ .4
] vK´ jG{«Ë W∞Ußd∞« h≤ qîœ√ .7
.W∞Ußd∞« ‰U߸ù [
] vK´ jG{« .5
.‰U߸≈ d∑î«Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« .8
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.jzUßË W∞U߸ r£ W∞U߸ ¡UA≤≈ r£ qzUßd∞«
b¥d∂∞« s¥ËUM´ Ë√ …œuBIL∞« WNπ∞« ÂUƸ√ qîœ√ .9
.w≤Ëd∑J∞ô«
.W∞Ußd∞« ‰U߸ù [
W∞U߸ ‰U߸≈
…œbF∑± jzUßË
.Ÿu{uL∞« d∑î« .2
] vK´ jG{« .10
.[
qzUßd∞« ÷d´
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1 WOB≤ W∞U߸ ÷d´
.…œ¸«u∞« r£ wKzU߸ r£ qzUßd∞«
] vK´ jG{«Ë W∞Ußd∞« Ÿu{u± qîœ√ .3
bNA± Ë√ …¸uÅ n{√Ë u¥bOH∞«Ë ¸uB∞« d∑î« .4
.u¥bO≠
.w¢uÅ lDI± n{√Ë ‹uB∞« d∑î« .5
.WOB≤ W∞U߸ d∑î« .2
22
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.‰UF≠ r£ qOFH∑∞« r£ Àu¢uK∂∞« r£ j∂C∞«
Àu¢uK∂∞« qOGA¢
…eN§ú∞ ÕULºK∞ ‰UF≠ r£ wH¢U≥ W¥ƒ¸ d∑î« .2
.pH¢U≥ s´ Y∫∂∞U° Èdî_«
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
.…œ¸«u∞« r£ wKzU߸ r£ qzUßd∞«
W∞U߸ ÷d´
…œbF∑± jzUßË
.…œbF∑± jzUßË W∞U߸ d∑î« .2
Àu¢uK∂∞« «bª∑ß«
d∑î«Ë <WLzUI∞«> vK´ jG{« ,W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ .1
s´ Y∫∂∞«
s´ Y∫∂∞« r£ w¢eN§√ r£ Àu¢uK∂∞« r£ j∂C∞«
“UN§ l± Ê«d∑Æô«Ë
.…b¥b§ …eN§√
dî¬ Àu¢uK°
.Ϋ“UN§ d∑î« .2
23
…eN§Q° UÎOJKßô n¢UN∞« qOÅu¢ s± pMJL¢ w∑∞« Àu¢uK∂∞« WOMI∑° œËe± „“UN§ Ê≈
n¢UN∞U° rJ∫∑∞« Ë√ W´ULº∞U° Àb∫∑∞«Ë ,UNF± ‹U≤UO∂∞« ‰œU∂¢Ë Èdî_« Àu¢uK∂∞«
.bF° s´
n¢UN∞« øUî …uDî
Ë√ Àu¢uK∂∞U° ’Uª∞« )PIN ( wBªA∞« rÆd∞« qîœ√ .3
Àu¢uK∂∞« “UNπ° ’Uª∞« )PIN(wBªA∞« rÆd∞«
.<o≠«u±> vK´ jG{«Ë «Îb•«Ë t¥b∞ ÊUØ «–≈ ,dîü«
b¥d¢ w∑∞« ‹U≤UO∂∞« d∑î« ,‰UB¢« WN§ ‰U߸ù .4
.UN∞U߸≈
.«Î“UN§ ¸UO∑î«Ë s´ Y∫∂∞« .5
r∑¥ ,t¢«– e±d∞« dîü« “UNπ∞« p∞U± qî
 b¥Ô U±bM´
.dîü« “UNπ∞U° Ê«d∑Æô«
wBªA∞« n¥dF∑∞« e±¸ ‰UîœS° rÆ ,d±_« Âe∞ «–≈ .6
.<o≠«u±> vK´ jG{« r£ Àu¢uK∂∞U° ’Uª∞« PIN
,pH¢U≥ v∞≈ ‰uÅu∞« …eN§_« b•√ ‰ËU∫¥ U±bM´ .1
.‰UB¢ôU° ÕULºK∞ <rF≤> jG{«
‹U≤UO∂∞« wIK¢
,w¢UHK± Ë√ ,n¢UN∞« qO∞œ Ë√ ,oO∂D¢ v∞≈ ‰uÅu∞« .1
.…dØc± Ë√ r¥uI∑∞« Ë√
‹U≤UO° ‰U߸≈
.«ÎdBM´ d∑î« .2
V¨d¢ p≤√ bOØQ∑K∞ <rF≤> vK´ jG{« ,d±_« Âe∞ «–≈ .2
.‹U≤UO∂∞« wIK∑°
r£ d∂´ ‰U߸≈ d∑î«Ë <‹«¸UOî> vK´ jG{« .3
.Àu¢uK∂∞«
24
nÅu∞«
WLzUI∞«
WÆUD∂° W±u´b± X≤UØ «–≈ ,p¢UL∞UJ± WHKJ¢ s± bØQ∑∞«
‹UL∞UJL∞« WHKØ
WLzUI∞« nzU™Ë
W∫zö∞« w≠ …œu§u± WLzUI∞« ‹«¸UOî W≠UØ
.SIM
.pH¢U≥ w≠ WLzUI∞« nzU™Ë s´ «Îe§u± UÎ∫O{u¢ rºI∞« «c≥ ÂbI¥
n¢UN∞« qO∞œ
25
‹UL∞UJL∞« qπß
nÅu∞«
WLzUI∞«
nÅu∞«
WLzUI∞«
qO∞œ w≠ W≤eªL∞« ‰UB¢ô« WN§ ‹U±uKF± s´ Y∫∂∞«
.n¢UN∞«
¡ULß_« W∫zô
Ë√ WLK∑ºL∞« Ë√ …¸œUB∞« ‹UL∞UJL∞« W≠UØ s± oI∫∑∞«
.ΫdîR± UNOK´ œd¥ r∞ w∑∞«
.n¢UN∞« qO∞œ v∞≈ …b¥b§ ‰UB¢« WN§ W≠U{≈
b¥b§ rß« W≠U{≈
,WO∞U∫∞« ‰UB¢ô« ‹UN§
,W∑zUH∞« ‹UL∞UJL∞«
,…¸œUB∞« ‹UL∞UJL∞«
…œ¸«u∞« ‹UL∞UJL∞«
‹U´uLπ± w≠ p° WÅUª∞« ‰UB¢ô« ‹UN§ rOEM¢
.qB∑L∞«
‹U´uLπL∞«
.WL∞UJ± Ÿu≤ qØ w≠ ‹öπº∞« lOL§ `º±
qJ∞« `º±
UNM± …¸œUB∞« ‹UL∞UJL∞« qO㧛 …b± s± oI∫∑∞«
.WLK∑ºL∞«Ë
‹UL∞UJL∞« …b±
WLzUI∞« nzU™Ë
‹UIO∂D∑∞«
nÅu∞«
WLzUI∞«
qB∑¢ w∑∞« ÂUƸú∞ ,l¥dº∞« ‰UB¢ô« ÂUƸ√ sOOF¢
.«ÎdO∏Ø UN°
l¥dº∞« ‰UB¢ô«
’Uª®_« v∞≈ UN∞U߸≈Ë rßô« WÆUD° ¡UA≤≈
.s¥dîü«
rßô« WÆUD°
nÅu∞«
WLzUI∞«
.vIOßuL∞« v∞≈ ŸUL∑ßô«
vIOßuL∞« qGA±
.Èdî√ ‹«uÅ√ Í√Ë WO¢uÅ ‹«dØc± qOπº¢
‹uB∞« qπº±
Ë√ ,ÕU∂B∞« w≠ u∫B∑∞ ÿUIO∑ßô« WL∞UJ± j∂{
.œb∫± X
Ì ÆË w≠ À
Ì b∫∞ pNO∂M¢ vK´ qLF¥
t∂ML∞«
s± rƸ qJ∞ rß« sOOF¢ Ë√ ,n¢UN∞« ÂUƸ√ s± oI∫∑∞«
.ÂUƸ_«
w±UƸ√
.‹UIO∂D∑∞«Ë U≠U§ »UF∞√ v∞≈ ‰uÅu∞«
U≠U§ r∞U´
…¸«œù«
FM u¥œ«¸
dOOG¢ Ë√ n¢UN∞« qO∞œ w≠ ‰UB¢ô« ‹UN§ …¸«œ≈
.n¢UN∞« qO∞b∞ w{«d∑≠ô« j∂C∞«
u¥œ«¸ WDß«u° ¸U∂î_« Ë√ vIOßuL∞« v∞≈ ŸUL∑ßô«
.pH¢U≥ w≠ œu§uL∞« FM
rƸ( )SDN( W±bª∞« VK© ÂUƸQ° WLzUÆ ÷d´
W±bª∞« œËe± WDß«u° sOFL∞« )W±bª∞U° ‰UB¢ô«
Ác≥ r´b¢ SIM WÆUD° X≤UØ «–≈ .p° ’Uª∞«
.…eOL∞«
W±bª∞« rƸ
26
nÅu∞«
WLzUI∞«
nÅu∞«
WLzUI∞«
s± W±bIL∞« W´uM∑L∞« WO≠U{ù« ‹U±bª∞« «bª∑ß«
«–≈ jI≠ WLzUI∞« Ác≥ d≠u∑¢ .p° ’Uª∞« W±bª∞« œËe±
.SIM WÆUD° s± W±u´b± X≤UØ
WÆUD∂∞« ‹UIO∂D¢
Y∫∂∞«Ë p° WÅUª∞« wK∫L∞« XOÆu∑∞« WIDM± j∂{
.r∞UF∞« s± dî¬ ÊUJ± Í√ w≠ w∞U∫∞« XÆu∞« s´
wL∞UF∞« XOÆu∑∞«
`HB∑L∞«
27
nÅu∞«
WLzUI∞«
WOºOzd∞« W∫HB∞« qOL∫¢Ë WJ∂A∞U° pH¢U≥ qOÅu¢
.WOJKßö∞« V¥u∞« W±bî œËeL° WÅUª∞«
¡b∂∞« W∫HÅ
.WO°Uº∫∞« nzU™u∞U° ÂUOI∞«
W∂ßU∫∞«
‹U§¸œË WOM±e∞« …bL∞« q∏± ,‹ö¥u∫∑∞U° ÂUOI∞«
.…¸«d∫∞«
‰u∫L∞«
UN∞öî s± n¢UN∞« √b∂¥ wJ∞ WOM±e∞« …d∑H∞« j∂{
.w∞“UM∑∞« bF∞U°
XÆRL∞«
.WOCIML∞« WOM±e∞« …bL∞« »Uº•
·UI¥ù« W´Uß
.UN¢¸«œ≈Ë W±U≥ bF¢ w∑∞« ¡UO®ú∞ ‹«dØc± œ«b´≈
…dØc±
WLzUI∞« nzU™Ë
nÅu∞«
WLzUI∞«
nÅu∞«
WLzUI∞«
tO≠ r∑¥ Íc∞« ÊUJL∞« w≥Ë ,W∑ÆRL∞« …dØ«c∞« `º±
UNO∞≈ ‰uÅu∞« r¢ w∑∞« V¥u∞« ‹U∫HÅ s¥eª¢
.XÆR± qJA°Ë «ÎdîR±
W∑ÆRL∞« …dØ«c∞« `º±
W∫HÅ v∞≈ ‰uÅu∞«Ë URL Ê«uM´ v∞≈ ‰uîb∞«
.WI≠«dL∞« V¥u∞«
lÆuL∞« qîœ√
`HB∑L∞« j∂{
‹U∫HÅ v∞≈ W´dº° ‰uÅuK∞ URL s¥ËUM´ kH•
.V¥u∞«
‹U±öF∞«
‰uÅuK∞ t±«bª∑ß« œ«dL∞« ‰UB¢ô« l{Ë ¸UO∑î«
.WOJKßö∞« WJ∂A∞« v∞≈
UNEH∫° XLÆ w∑∞« ‹U∫HB∞« WLzUÆ v∞≈ ‰uÅu∞«
.WJ∂A∞U° p∞UB¢« ¡UM£√
W™uH∫L∞« ‹U∫HB∞«
UN∫HB∑° XLÆ w∑∞« ‹U∫HB∞« WLzUÆ v∞≈ ‰uÅu∞«
.Î «dîR±
lÆ«uL∞« dî¬
28
29
nÅu∞«
WLzUI∞«
.∆¸«uD∞« qzU߸ Âö∑ß«Ë ‰U߸ù ‹«¸UOª∞« b¥b∫¢
vK´ jGC∞U° ∆¸«u© W∞U߸ ‰U߸≈ pMJL¥
`O¢UH± W•u∞ ÊuJ¢ U±bM´ ‹«d± l°¸√ [‹uB∞«]
.WKHI± WO§¸Uª∞« n¢UN∞«
∆¸«uD∞« qzU߸
.w∞¬ œ¸ …«œQØ qLFO∞ pH¢U≥ sOJL¢
w∞ü« œd∞« “UN§
bOÆ UÎO∞U• W´u{uL∞« …dØ«c∞« ‹U±uKF± h∫H¢
.«bª∑ßô«
…dØ«c∞« WFß
qzUßd∞«
nÅu∞«
WLzUI∞«
.…œbF∑± jzUßË qzU߸ Ë√ h≤ ‰U߸≈Ë ¡UA≤≈
W∞U߸ ¡UA≤≈
Ë√ UN∑K߸√ Ë√ UN∑LK∑ß« w∑∞« qzUßd∞« v∞≈ ‰uÅu∞«
.UN∞U߸≈ w≠ n¢UN∞« qA≠
wKzU߸
l©UIL∞« Ë√ qzUßd∞« w≠ ÖULM∞« «bª∑ß«Ë œ«b´≈
.¸dJ∑± qJA° W±bª∑ºL∞«
ÖULM∞«
.¸uH∞« vK´ W∞U߸ bKπ± qØ w≠ qzUßd∞« lOL§ `º±
qJ∞« `º±
‰U߸≈ ‹U±bî «bª∑ßô W´uM∑± ‹«¸UOî œ«b´≈
.qzUßd∞«
j∂C∞«
WLzUI∞« nzU™Ë
«dO±UJ∞«
w¢UHK±
.u¥bOH∞« b≥UA± qOπº¢Ë ¸uB∞« ◊UI∑∞ö∞ pH¢U≥ w≠ Wπ±bL∞« «dO±UJ∞« Âbª∑ß«
nÅu∞«
WLzUI∞«
j∂C∞«
Èdî_« ‹UHKL∞«Ë jzUßu∞« ‹UHK± v∞≈ ‰uÅu∞«
.n¢UN∞« …dØ«– w≠ W≤eªL∞«
,u¥bOH∞« ,¸uB∞«
,‹«uÅ_« ,vIOßuL∞«
Èdî√ ‹UHK±
.…dØ«c∞« WÆUD° w≠ W≤eªL∞« ‹UHKL∞« v∞≈ ‰uÅu∞«
WÆUD° p∞Uîœ≈ bM´ jI≠ …d≠u∑± WLzUI∞« Ác≥ ÊuJ¢
.n¢UN∞U° …dØ«c∞«
…dØ«c∞« WÆUD°
.jzUßu∞« dÅUMF∞ …dØ«c∞« ‹U±uKF± s± bØQ∑∞«
…dØ«c∞« WFß
nÅu∞«
WLzUI∞«
.pH¢U≥ W®U® vK´ ÷ËdFL∞« a¥¸U∑∞«Ë XÆu∞« dOOG¢
a¥¸U∑∞«Ë XÆu∞«
.÷dF∞« h≤ WG∞ ¸UO∑î«
WGK∞« r£ n¢UN∞« j∂{
bM´ e§u± qJA° UN{d´ r∑¥ w∑∞« WO∫∑∞« qîœ√
.n¢UN∞« qOGA¢
r£ n¢UN∞« j∂{
WO∫∑∞« W∞U߸
r¥uI∑∞«
.p∞UL´√ ‰Ëb§ l∂∑¢
30
nÅu∞«
WLzUI∞«
nÅu∞«
WLzUI∞«
ôÎuD± jGC∞« r¢ «–≈ n¢UN∞« »ËUπ¢ WOHOØ j∂{
.WL∞UJ± Í√ œË¸Ë bM´ [‹uB∞«] vK´
ÕU∑H± r£ n¢UN∞« j∂{
‹uB∞« W§¸œ
‰U∂I∑ßô t∫∑≠ bM´ n¢UN∞« »ËUπ¢ WOHOØ j∂{
«bª∑ß« ¡UM£√ tÆö¨≈ bM´Ë …œ¸«u∞« ‹UL∞UJL∞«
.WHO™u∞«
r£ n¢UN∞« j∂{
¡UDG∞« j∂{
.n¢UN∞« «bª∑ßô w≠U{ù« j∂C∞« dOOG¢
r£ n¢UN∞« j∂{
w≠U{≈ j∂{
‰uÅuK∞ ‹«¸UB∑îUØ `HB∑∞« `O¢UH± «bª∑ß«
r£ n¢UN∞« j∂{
‹«¸UB∑îô«
,WJ∂A∞U° ‰UB¢ô« Âb´ jL≤ v∞≈ n¢UN∞« q¥u∫¢
v∞≈ ÃU∑∫¢ w∑∞« n¢UN∞« nzU™Ë ÊuJ¢ YO∫°
.WKFH± dO¨ WJ∂A∞U° ‰UB¢ô«
r£ n¢UN∞« j∂{
WJ∂A∞« øUî jL≤
.w∑LzUÆ jLM∞ ¸UB∑îUØ t∑O∂∏¢ r¢
jL≤ w≠ UN{d´ r∑¥ w∑∞« WOHKª∞« …¸uÅ dOOG¢
.W¥e≥Uπ∞«
r£ W®UA∞« j∂{
W®UA∞« WOHKî
dÅUM´ «bª∑ßU° WÅUª∞« p¢UHK± WLzUÆ œ«b´≈
vK´ jGC∞U° UNO∞≈ ‰uÅu∞« qNº¥ UL± p∑LzUÆ
.W¥e≥Uπ∞« jL≤ w≠ [vK´√]
.WOºOzd∞« WLzUI∞« W®UA∞ ÷dF∞« Ÿu≤ ¸UO∑î«
r£ W®UA∞« j∂{
WOßUß_« WLzUI∞« »uKß√
[vK´√] .W¥e≥Uπ∞« jL≤ s± …Îd®U∂± …œb∫± rz«uÆ v∞≈
31
w∑LzUÆ r£ n¢UN∞« j∂{
WLzUI∞« nzU™Ë
j∂C∞«
WLzUI∞«
j∂C∞«
WLzUI∞«
.…œ¸«u∞« ‹UL∞UJL∞« ‹uÅ j∂{ dOOG¢
r£ ‹uB∞« j∂{
…œ¸«u∞« WL∞UJL∞«
.WLzUI∞« jLM∞ w§¸Uª∞« `Dº∞« Êu∞ Ÿu≤ ¸UO∑î«
r£ W®UA∞« j∂{
WLzUI∞« Êu∞
p±UOÆ bM´ n¢UN∞« U≥¸bB¥ w∑∞« WLGM∞« ¸UO∑î«
.ÕU∑H± Í√ vK´ jGC∞U°
r£ ‹uB∞« j∂{
`O¢UHL∞« WLG≤
œ«dH≤« vK´ …œ¸«u∞« qzUßdK∞ ‹uB∞« j∂{ dOOG¢
.W∞Ußd∞« ŸuM∞ UÎI≠Ë
r£ ‹uB∞« j∂{
qzUßd∞« WLG≤
Ë√ tKOGA¢ bM´ n¢UN∞« Á¸bB¥ Íc∞« s∫K∞« ¸UO∑î«
.tÆö¨≈
r£ ‹uB∞« j∂{
‚ö¨ù«/ qOGA∑∞«
¡UM£√ sOF± Àb∫° pNO∂M∑∞ n¢UN∞« qL´ WOHOØ j∂{
.X±UB∞« jLM∞«
r£ ‹uB∞« j∂{
XLB∞« jL≤
.WHK∑ªL∞« …¡U{ù« ‹ôU∫° W®UA∞« ŸuDß j∂{ ŸuDº∞« r£ W®UA∞« j∂{
.‰UB¢ô« ¡UM£√ W®UA∞« ‹«œ«b´≈ j∂{
r£ W®UA∞« j∂{
‰UB¢ô« W®U®
W®U® vK´ UN{d´ œ«dL∞« W´Uº∞« Ÿu≤ ¸UO∑î«
.W¥e≥Uπ∞«
r£ W®UA∞« j∂{
W´Uº∞« ÷d´
W≠UØ ¡UM£√ qB∑L∞« ‹U±uKF± ÷dF∞ n¢UN∞« j∂{
.…œ¸«u∞« qzUßd∞«Ë UNOK´ œd¥ r∞ w∑∞« ‹UL∞UJL∞«
r£ W®UA∞« j∂{
qB∑L∞« ‹U±uKF± ¸UN™≈
32
33
nÅu∞«
WLzUI∞«
nÅu∞«
WLzUI∞«
U± hª® s± WL∞UJ± œË¸u° p±ö´ù n¢UN∞« j∂{
.Èdî√ WL∞UJ± ¡«d§S° p±UOÆ ¡UM£√
r£ WJ∂A∞« ‹U±bî
‹UL∞UJL∞« ¸UE∑≤«
.WO≠U{ù« n¢UN∞« ‹ULG≤ j∂{
r£ ‹uB∞« j∂{
WO≠U{≈ ‹ULG≤
øUî ‰uπ∑∞« ¡UM£√ W±bª∑ºL∞« WJ∂A∞« ¸UO∑î«
.UÎOzUIK¢ ¸UO∑îôU° ÂuI¢ WJ∂A∞« Ÿœ Ë√ ,„bK° WIDM±
r£ WJ∂A∞« ‹U±bî
WJ∂A∞« ¸UO∑î«
¡uC∞« UNO≠ dL∑º¥ w∑∞« WOM±e∞« …bL∞« ‰u© ¸UO∑î«
.n¢UN∞« «bª∑ß« Âb´ bM´ W®UAK∞ wHKª∞«
r£ …¡U{ù« j∂{
wHKª∞« ¡uC∞« XOÆu¢
hªA∞« s´ pH¢U≥ rƸ ¡UHîS° ÂuIO∞ n¢UN∞« j∂{
.p° qB∑¥ Íc∞«
r£ WJ∂A∞« ‹U±bî
qB∑L∞« W¥u≥
W•u∞ …¡U{≈ «bª∑ßU° n¢UN∞« rJ∫¢ WOHOØ j∂{
.`O¢UHL∞«
r£ …¡U{ù« j∂{
`O¢UHL∞« W•u∞ ¡u{
v∞≈ ‰uÅu∞«Ë w¢uB∞« b¥d∂∞« ÂœUî rƸ s¥eª¢
.w¢uB∞« b¥d∂∞« qzU߸
r£ WJ∂A∞« ‹U±bî
w¢uB∞« b¥d∂∞« ÂœUî
v∞≈ …œ¸«u∞« ‹UL∞UJL∞« ‰U߸≈ bOFO∞ n¢UN∞« j∂{
.Áœb∫¢ Íc∞« n¢UN∞« rƸ
r£ WJ∂A∞« ‹U±bî
‹UL∞UJL∞« q¥u∫¢
.‹UL∞UJL∞« œb∫O∞ n¢UN∞« j∂{
r£ WJ∂A∞« ‹U±bî
‹UL∞UJL∞« Vπ•
WLzUI∞« nzU™Ë
nÅu∞«
WLzUI∞«
nÅu∞«
WLzUI∞«
.n¢UN∞« ¸Ëd± WLKØ dOOG¢
r£ W¥UL∫∞«
¸ËdL∞« WLKØ dOOG¢
W´uLπ± w≠ U≥b¥b∫¢ œ«dL∞« ‹UL∞UJL∞« j∂{
.…¸U∑ª± Âbª∑º±
r£ WJ∂A∞« ‹U±bî
WIKG± ‰UB¢« W´uLπ±
nzU™Ë qØ Ë√ ,‹UHKL∞« ,qzUßd∞« v∞≈ ‰uÅu∞« lM±
nzU™Ë «b´U± n¢UN∞« w≠ …œu§uL∞« rz«uI∞«
.‰UB¢ô«
WOÅuBª∞« r£ W¥UL∫∞«
WO∞U∫∞« SIM WÆUD° l± jI≠ qLFO∞ n¢UN∞« j∂{
.UNKHI∞ ¸Ëd± WLKØ sOOF∑°
WÆUD∂∞« qHÆ r£ W¥UL∫∞«
ÂUƸ√ W´uLπL° ‹UL∞UJL∞« œb∫O∞ n¢UN∞« j∂{
SIM WÆUD∂° W±u´b± X≤UØ «–≈ ,…œb∫± n¢U≥
.p° WÅUª∞«
FDN jLM∞« r£ W¥UL∫∞«
.Èdî_« Àu¢uK∂∞« …eN§Q° UÎOJKßô pH¢U≥ j°¸
Àu¢uK∂∞«
WÆUD° W¥UL∫∞ PIN wBªA∞« n¥dF∑∞« rƸ qOFH¢
.hîdL∞« dO¨ «bª∑ßô« b{ p° ’Uª∞« SIM
r£ W¥UL∫∞«
PIN e±d∞« qOFH¢
.PIN e±¸ dOOG¢
r£ W¥UL∫∞«
PIN e±d∞« dOOG¢
dO¨ «bª∑ßô« s± t∑¥UL∫∞ pH¢U≥ ¸Ëd± WLKØ qOFH¢
.hîdL∞«
n¢UN∞« qHÆ r£ W¥UL∫∞«
34
nÅu∞«
WLzUI∞«
nÅu∞«
WLzUI∞«
.U≥dOOG∑° XLÆ w∑∞« n¢UN∞« ‹«œ«b´≈ j∂{ …œU´≈
j∂C∞« ŸU§¸≈
ÊUØ «–≈ ,p° ’Uª∞« w∞U∫∞« PIN2 e±¸ dOOG¢
.p° WÅUª∞« SIM WÆUD∂° U±u´b±
r£ W¥UL∫∞«
PIN2 e±d∞« dOOG¢
v∞≈ ÎUI∂º± …bF± l∂∑¢ W∞U߸ qßdO∞ n¢UN∞« j∂{ n¢UN∞« VIF∑± r£ W¥UL∫∞«
U± hª® ‰ËU∫¥ U±bM´ pzUÆbÅ√ Ë√ p∑KzU´
d≠u∑¢ ô bÆ .Èdî√ SIM WÆUD∂° pH¢U≥ «bª∑ß«
s± W±u´bL∞« hzUBª∞« iF° V∂º° WOÅUª∞« Ác≥
.p° ’Uª∞« W±bª∞« œËe±
‹«œ«b´≈ vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« ŸU{Ë_« j∂{Ë ¡UA≤≈
.WJ∂A∞U° pH¢U≥ ‰UB¢«
35
‰UB¢ô« j∂{
WOKOGA¢ l{«u± «bª∑ßU° ’Uª∞« ’UB∑±ô« ‰bF± ‹«¸U∂∑î« ‹d§ bI∞
lOL§ vK´Ë …bL∑FL∞« WÆUD∞« s± Èu∑º± vBÆQ° n¢UN∞« qOGA¢ ¡UM£√ WOßUOÆ
’Uª∞« ’UB∑±ô« ‰bF± b¥b∫¢ s± r¨d∞« vK´Ë .…d∂∑ªL∞« W¥œœd∑∞« ‹U§uL∞«
’UB∑±ô« ‰bF± Èu∑º± ULMO° ,…bL∑FL∞« WÆUD∞« s± Èu∑º± vK´√ bM´
vK´_« b∫∞« Èu∑º± ÊËœ ÊuJ¥ Ê√ sJL¥ qOGA∑∞« ¡UM£√ n¢UNK∞ wKFH∞« ’Uª∞«
‹U¥u∑º± vK´ qLFK∞ tLOLB¢ Èd§ n¢UN∞« Ê_ «c≥Ë .UN° ÊUN∑º¥ ô W∂ºM°
.WJ∂A∞« v∞≈ ‰uÅuK∞ W±“ö∞« WÆUD∞« jI≠ Âbª∑º¥ YO∫° WÆUD∞« s± …œbF∑±
WÆUD∞« XKÆ ;‰UB¢ô« ‹UJ∂® Ë√ ‹UD∫± wz«u≥ s± X°d∑Æ« ULKØ p≤S≠ ÂU´ qJA°Ë
.n¢UN∞« s± W∏F∂ML∞«
Á¸U∂∑î« Vπ¥ ,W±UF∞« v∞≈ lO∂K∞ „d∫∑L∞« n¢UNK∞ b¥bπ∞« “«dD∞« d≠u¢ q∂Æ
‹UNO§u∑∞« Ác≥ d∂∑F¢ .WMO∂L∞« WO°¸Ë_« ‹ôUB¢ô« WMπ∞ ‹UNO§u∑∞ UÎI≠Ë ÁœUL∑´«Ë
.dî¬ hª® Í√Ë Âbª∑ºL∞« W±ößË W∫Å W¥UL∫∞ W±UN∞« UN¢U∂KD∑± b•√
‹«Ë 2.0 w≥ WØd∫∑L∞« n¢«uN∞« s± ŸUF®ù« ’UB∑±« W∂ºM∞ t° ÕuLºL∞« ÂUF∞« b∫∞« Ê≈ .1
Ê« .rºπ∞« Wπº≤√ s± «d§ 10 s´ b¥e¥ jßu∑± vK´ t°uº∫± )rπØ/‹«Ë( «d§uKOØ qJ∞
·ö∑î« Í√ wDG¥ wJ∞Ë ”UMK∞ WO≠U{≈ W¥UL• wDFO∞ ÊU±ú∞ UOÎIOI• UA
Î ±U≥ d≠u¥ b∫∞« «c≥
Vº• SAR ’Uª∞« ’UB∑±ô« ‰bF± rOÆ nK∑ª¢ bÆ ,ŸUF®ù« W∂º≤ ”UOÆ w≠ ŸuM¢ Ë√
.‹ôUB¢ô« WJ∂A∞ Íœœd∑∞« ‚UDM∞« Vº•Ë W∞Ëœ qØ ‹U∂KD∑±
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
)SAR( ’Uª∞« ’UB∑±ô« ‰bF± …œUN® ‰u• ‹U±uKF±
‹U§uLK∞ ÷dF∑∞U° WIKF∑L∞« w°Ë¸Ë_« œU∫¢ô« ‹U∂KD∑± l± o≠«u∑¥ n¢UN∞« «c≥
.WOJKßö∞«
tFOMB¢Ë tLOLB¢ Èd§ bÆË .q∂I∑º±Ë qßd± wJKßô “UN§ W°U∏L° pH¢U≥ d∂∑F¥
t° vÅË√ UL∞ UÎI≠Ë WOJKßö∞« W¥œœd∑∞« WÆUDK∞ ÷dF∑∞« œËb• “ËUπ∑¥ ô YO∫°
w∑∞«Ë WK±U® ‹«œU®¸≈ s± «Î¡e§ qJA¢ œËb∫∞« Ác≥Ë .w°Ë¸Ë_« œU∫¢ô« fKπ±
Èd§ bÆË .”UM∞« W±UF∞ WOJKßö∞« W¥œœd∑∞« WÆUDK∞ UN° ÕuLºL∞« ‹U¥u∑ºL∞« ¸dI¢
‹Uß«¸b∞« o¥d© s´ WKI∑ºL∞« WOLKF∞« ‹ULEML∞« WDß«u° ‹«œU®¸ù« Ác≥ d¥uD¢
g±U≥ qLA¢ œËb∫∞« Ác≥ Ê√ ULØ .W¥¸Ëb∞« ‹Uß«¸b∞«Ë WK±UA∞«Ë …¸uD∑L∞« WOLKF∞«
s´ dEM∞« iG° ,’Uª®_« lOL§ W±öß ÊULC∞ bFL∞« ͸ËdC∞« ÊU±_«
.r≥¸UL´√Ë rN∑∫Å
vLº¢ ”UOÆ …b•Ë Âbª∑º¢ „d∫∑L∞« n¢UN∞« …eN§_ WOßUOI∞« ÷dF∑∞« dO¥UF±Ë
œU∫¢ô« fKπ± t° vÅË√ Íc∞« ‰bFL∞« «c≥ œËb•Ë .’Uª∞« ’UB∑±ô« ‰bF±
1. mØ/‹«Ë 2.0 u≥ w°Ë¸Ë_«
.mØ/‹«Ë 0.438 u≥ n¢UN∞« «c≥ q¥œuL∞« «c≥ UN∏° W∂º≤ vK´√ XKÅË bÆË
36
d±_« VKD∑¥ bÆË :W¥¸UD∂∞« s∫® WFß vK´ WO∞UF∞« …¸«d∫∞« ‹U§¸œ d£R¢ •
.ôÎË√ UN∑µ≠b¢ Ë√ U≥b¥d∂¢
W¥¸UD∂∞« dL´Ë WFº∞« Ê√ V∂º° WMîUß Ë√ …œ¸U° sØU±√ w≠ W¥¸UD∂∞« „d∑¢ ô •
ô bI≠ ,W≠dG∞« …¸«d• W§¸œ w≠ W¥¸UD∂∞U° kH∑∫¢ Ê√ ULÎz«œ ‰ËU• .qI¥ ·uß
u∞ v∑• ;XÆR± qJA° ,WMîUß Ë√ …œ¸U° W¥¸UD∂∞« ÊuJ¢ U±bM´ n¢UN∞« qLF¥
’Uî qJA° "Êu¥≈ ÂuO∏O∞" ‹U¥¸UD∂∞« d£Q∑¢ .q±UJ∞U° W≤u∫A± W¥¸UD∂∞« X≤UØ
.)X¥UN≤dN≠ 32( Ë√ W¥uµ± W§¸œ dHÅ s± qÆ√ ÊuJ¢ U±bM´ …¸«d∫∞« W§¸b°
rº§ qB∑¥ U±bM´ p∞– Àb∫¥Ë ;W¥¸UD∂K∞ WO°dNJ∞« …dz«b∞« dOBI¢ vK´ qLF¢ ô •
V∞Uº∞«Ë V§uL∞« sO≠dD∞« sO° «dήU∂± ôÎUB¢« )rKÆ Ë√ ”u°œ Ë√ ;WKL´( w≤bF±
qO∂ß vK´ d±_« «c≥ Àb∫¥ bÆË ;)W¥¸UD∂∞« w≠ WO≤bFL∞« jz«dA∞«( W¥¸UD∂K∞
dOBI¢ ÍœR¥ bÆ W∂OI• Ë√ WEH∫± w≠ WO©UO∑•« W¥¸UD° qL∫¢ U±bM´ ‰U∏L∞«
rºπ∞« Ë√ W¥¸UD∂∞« nK¢ v∞≈ V∞Uº∞«Ë V§uL∞« sO≠dDK∞ WO°dNJ∞« …dz«b∞«
.WOzU°dNJ∞« …dz«b∞« dOBI∑∞ V∂ºL∞«
‹U¥¸UD∂∞« «bª∑ß« bM´ ‹UO©UO∑•«
.nK∑∞« Ÿu≤ ÊUØ ÎU¥√ ;n∞U¢ s•U® Ë√ W¥¸UD° Í√ UÎIKD± Âbª∑º¢ ô •
.jI≠ UN∞ hBªL∞« ÷dG∞« w≠ ô≈ W¥¸UD∂∞« Âbª∑º¢ ô •
n¢UN∞« Âbª∑ºOº≠ ,‰UB¢ô« WJ∂A∞ WD∫± s± »dI∞U° n¢UN∞« X±bª∑ß« «–≈ •
‹«¸U®ù« …uI° dO∂Ø qJA° w©UO∑•ô« XÆËË W£œU∫L∞« XÆË d£Q∑¥Ë .qÆ√ WÆU©
.‰UB¢ô« WJ∂® qGA± UNFC¥ w∑∞« dO¥UFL∞«Ë W¥uKª∞« ‰UB¢ô« WJ∂® vK´
W¥¸UD∂∞« Ÿu≤Ë W¥¸UD∂∞« w≠ wI∂∑L∞« s∫A∞« vK´ W¥¸UD∂∞« s∫® XÆË bL∑F¥ •
,‹«dL∞« ‹Uµ± UNG¥dH¢Ë W¥¸UD∂∞« s∫® r∑¥ Ê√ sJL¥ .sO±bª∑ºL∞« s•UA∞«Ë
w≠ ‚dG∑ºL∞« XÆu∞« ÊuJ¥ U±bM´Ë .Z¥¸b∑∞U° wN∑M∑ß UN∑O•öÅ sJ∞Ë
.…b¥b§ W¥¸UD° ¡«d® pOK´ ;ÿu∫K± qJA° œU∑FL∞« XÆu∞« s± dBÆ√ qOGA∑∞«
¸ËdL° UOÎπ¥¸b¢ qIOß s∫A∞« ¸«bI± ÊS≠ ;W±bª∑º± dO¨ W¥¸UD∂∞« XØd¢ «–≈ •
.XÆu∞«
s∫® b´√Ë Z≤uº±Uß W±bî eØ«d± s± …bL∑FL∞« ‹U¥¸UD∂∞« ô≈ Âbª∑º¢ ô •
s± s•UA∞« qBH° rÆ .Z≤uº±Uß s± jI≠ …bL∑F± s∫® …eN§Q° p∑¥¸UD°
s•UA∞U° WKB∑± W¥¸UD∂∞« „d∑¢ ô .«bª∑ßô« bOÆ ÊuJ¥ ô U±bM´ ¸UO∑∞« ¸bB±
.W¥¸UD∂∞« dL´ dOBI¢ vK´ qLF¢ bÆ s∫A∞« …œU¥“ Ê_ ;Ÿu∂ß√ s± d∏Ø√
37
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
`BM¥ WØd∫∑L∞« WOJKßö∞« ‹«¸U®ù« ‰U߸≈ …eN§√ l± ‰U∫∞« u≥ ULØË
Ê√ ,tK±U• W±öß q§√ s±Ë n¢UNK∞ rOKº∞« qOGA∑∞« q§√ s± Êu±bª∑ºL∞«
l± Ê–_« vK´ n¢UN∞« l{Ë( u≥Ë rOKº∞« qOGA∑∞« l{Ë w≠ n¢UN∞« «u±bª∑º¥
)n¢UN∞« qOGA¢ ¡UM£√ ÌŸ«œ ÊËb° wz«uN∞« Wº±ö± Âb´
WO≤Ëd∑J∞ù« …eN§_«
.)RF( wJKßö∞« œœd∑∞« ‹«¸U®≈ b{ WOL∫± W∏¥b∫∞« WO≤Ëd∑J∞ù« …eN§_« rEF±
‹«¸U®≈ b{ wÆ«Ë Ÿ¸b° …œËe± WO≤Ëd∑J∞ù« …eN§_« iF° ÊuJ¢ ô bÆ ,p∞– r¨¸Ë
WFMBL∞« WØdA∞« v∞≈ l§¸U≠ .wJKßö∞« pH¢U≥ s± W∏F∂ML∞« wJKßö∞« œœd∑∞«
.qz«b∂∞« WAÆUML∞
)Pacemakers( ‹U°c°c∞« rEM±
W≠Uº± „UM≥ ÊuJ¥ Ê√ Vπ¥ t≤Q° ‹U°c°c∞« rOEM¢ …eN§_ WFMBL∞« WØdA∞« wÅu¢
rEM±Ë wJKßö∞« n¢UN∞« sO° qÆ_« vK´ )‹UÅu° 6( rß 15 v≤œ√ b∫°
Ác≥ o≠«u∑¢Ë .‹U°c°c∞« rEM± l± qL∑∫± qî«b¢ Í√ VMπ∑∞ p∞–Ë ,‹U°c°c∞«
.WOJKßö∞« WOMI∑∞« ÀU∫°Q° WIKF∑L∞« ‹UOÅu∑∞«Ë WKI∑ºL∞« ÀU∫°_« l± ‹UOÅu∑∞«
U≥d¥Ëb¢ …œU´≈ ‰ËU• .WOK∫L∞« sO≤«uIK∞ UÎI≠Ë W±bª∑ºL∞« ‹U¥¸UD∂∞« s± hKª¢ •
.¸UM∞« w≠ UN° oK¢ ôË .ULÎz«œ
…œUOI∞« W±öß ◊Ëd®
ô≈ ;ÊUJ± Í√ w≠Ë XÆË Í√ w≠ ‹uB∞« ‰öî s± qÅ«u∑∞« …eO± pH¢U≥ p∫ML¥
w∑∞« U¥«eLK∞ UÎ∂•UB± WO∞ËRºL∞U° UαU≥ «Î¸uF® Âbª∑ºL∞« Èb∞ ÊuJ¥ Ê√ Vπ¥ t≤√
qIM∑L∞« pH¢U≥ U≥d≠u¥
bM´ .…œUOI∞« vK´ wßUß_« p±UL∑≥« VBM¥ Ê√ Vπ¥ ,…¸UOº∞« …œUOÆ ¡UM£√
Ë√ W∞Ëb∞« w≠ WOK∫L∞« sO≤«uI∞« l∂¢« …œUOI∞« ¡UM£√ ‰uL∫L∞« pH¢U≥ «bª∑ß«
.UNO≠ b§«u∑¢ w∑∞« WIDML∞«
n¢UN∞« qOGA¢ WµO°
pH¢U≥ ‚ö¨≈Ë ,WIDM± Í√ w≠ W¥¸Uº∞« WÅUª∞« sO≤«uI∞« ŸU∂¢≈ Vπ¥ t≤√ dØc¢
Í√ ÀËb• w≠ V∂º∑¥ U±bM´ Ë√ ,t±«bª∑ß« UNO≠ ¸uE∫L∞« sØU±_« w≠ „d∫∑L∞«
.dDî Ë√ g¥uA¢
’Uª∞« Âbª∑ºL∞« qO∞œ √dÆ« ,dî¬ “UNπ° t¢UI∫K± s± Í√ Ë√ n¢UN∞« qOÅu¢ bM´
Í√ qOÅu∑° rI¢ ôË .qOBH∑∞U° W±öº∞« ‹«œU®¸≈ vK´ ·dF∑¢ wJ∞ «bÎO§ t°
.tF± WI≠«u∑± dO¨ ‹Uπ∑M±
38
.p∑∂Ød± vK´ t∂OØd∑° ÂuI¢ “UN§ Í√ l≤UÅ l§«d¢ Ê√ Vπ¥
n¢UN∞« ‚ö¨≈ Vπ¥ t≤S≠ qî«b∑∞« «c≥ q∏± „UM≥ ÊQ° p® Í√ „¸ËUß ‰U• w≠Ë
.¸uH∞« vK´
WIBKL∞« ‹ULOKF∑∞«
.n¢UN∞« ‚ö¨ù ‹ULOKF¢ t° b§u¢ ÊUJ± qØ w≠ pH¢U≥ oK¨√
lLºK∞ …b´UºL∞« …eN§_«
¸UπH≤ö∞ WK°UI∞« ‹UµO∂∞«
n¢«uN∞« iF°Ë lLº∞« …b´UºL∞« …eN§_« sO° U± qî«b¢ „UM≥ Àb∫¥ bÆ
lLº∞« …eN§√ l≤UÅ WF§«d± Vπ¥ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠Ë .WOLÆd∞« WOJKßö∞«
.q¥b° q• vK´ ‰uB∫K∞ .p° WÅUª∞«
l∂¢«Ë ,¸UπH≤ö∞ WK°UÆ œ«u± vK´ Íu∑∫¢ WIDM± Í√ w≠ ÊuJ¢ U±bM´ n¢UN∞« oK¨√
¸dA∞« s´ Z∑M¥ bI≠ .’uBª∞« «cN° sØU±_« pK¢ w≠ WI∂DL∞« ‹ULOKF∑∞« W≠UØ
Ë√ W¥bºπ∞« W°UÅù« v∞≈ ÍœR¥ bÆ UL± ¸UπH≤« ÀËb• o©UML∞« Ác≥ w≠ d¥UD∑L∞«
`BM¥Ô U± ULÎz«b≠ ,œuÆu∞« ‹UD∫± w≠ n¢UN∞« ‚ö¨≈ qC≠_« s± .UÎ≤UO•√ ‹uL∞«
w≠ WOJKßô …eN§_« «bª∑ß« hª¥ ULO≠ ‹ULOKF∑∞U° bOOI∑∞U° sO±bª∑ºL∞«
Í√ w≠ Ë√ ‹U¥ËULOJ∞« l≤UB±Ë )tF¥“u¢Ë œuÆu∞« s¥eª¢ o©UM±( œuÆu∞« ‹UD∫±
.W¥¸U§ dOπH¢ ‹UOKL´
Ác≥ s±Ë ,‹UÆË_« VK¨√ w≠ …eOL± ¸UπH≤ö∞ WK°UÆ œ«uL∞ W¥ËU∫∞« o©UML∞« ÊuJ¢
W¥ËULOJ∞« œ«uL∞« s¥eª¢Ë qI≤ qzUßËË VØ«dL∞« `Dß√ X∫¢ sØU±_« o©UML∞«
:q∏± ‰UºL∞« ‰Ëd∑∂∞« “U¨ Âbª∑º¢ w∑∞« ‹U∂ØdL∞«Ë
Èdî_« WO∂D∞« …eN§_«
«–≈ U± W≠dFL∞ lMBLÔ∞« …¸UA∑ßU° rÆ ,Èdî√ WOBª® WO∂© …eN§√ «bª∑ß« bM´
sJL∑¥ bÆË .WO§¸Uª∞« wJKßö∞« œœd∑∞« ‹«¸U®≈ WÆU© s± wL∫± “UNπ∞« «c≥ ÊUØ
pH¢U≥ qOGA¢ ·UI¥S° rÆ .‹U±uKFL∞« Ác≥ vK´ ‰uB∫∞« w≠ p¢b´Uº± s± p∂O∂©
r∑∫¢ ‹PAML∞« Ác≥ w≠ sO≤«uÆ W¥√ œu§Ë W∞U• w≠ WO∫B∞« W¥U´d∞« ‹PAM± w≠
.p∞c° ÂUOI∞« pOK´
‹U∂ØdL∞«
Ë√ W∂ØdL∞« WO≤Ëd∑J∞ô« WLE≤_« iF° qL´ vK´ U∂ÎKß WOJKßö∞« ‹«¸U®ù« d£R¢ bÆ
tM´ »uM¥ s± Ë√ l≤UB∞« WF§«d± pOK´ .p∑∂Ød± w≠ WLzöL∞« dO¨ ŸË¸b∞« ‹«–
.W∂ØdL∞« ÊQA°
39
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
.WIDML∞« Vº• ∆¸«uD∞« ÂUƸ√ nK∑ª¢ bÆ .w∞U∫∞« pFÆuL∞ ∆¸«uD∞« rƸ qîœ√ .2
.[
] vK´ jG{« .3
¡«d§≈ q∂Æ UNKOFH¢ ¡UG∞≈ r∑¥ Ê√ ‹UL∞UJL∞« Vπ• q∏± ‹«eOL∞« iF° ÃU∑∫¢Ë
WØd∫∑L∞« n¢«uN∞« W±bî œËe± v∞≈Ë qO∞b∞« «c≥ v∞≈ l§¸U≠ .∆¸«uD∞« WL∞UJ±
.p° ’Uª∞« wK∫L∞«
W±öºK∞ W±U≥ Èdî√ ‹ULOKF¢
rπM¥ bÆ .W∂Ød± w≠ t∂OØd¢ Ë√ pH¢U≥ h∫H° sOBîdL∞« sOOMHK∞ jI≠ `Lß« •
÷dF∑∞« v∞≈ s¥bL∑F± dO¨ ’Uª®√ q∂Æ s± t∑≤UOÅ Ë√ n¢UN∞« VOØd¢ s´
.W∞UHJ∞« bI≠Ë dDª∞
.n¢UN∞U° WÅUª∞«Ë p¢¸UOß w≠ W∂ØdL∞« ‹«Ëœú∞ ͸˜ h∫H° rÆ •
Íc∞« ÊUJL∞« fH≤ w≠ ¸UπH≤ö∞ WK°UÆ œ«u± Ë√ ‹«“U¨ Ë√ qz«uß Êeª¢ Ë√ qIM¢ ô •
.t¢UI∫K± Ë√ tz«e§√ s± Í√ Ë√ n¢UN∞« t° b§u¥
q∏± ‹UOµ¥e§ Ë√ ‹U¥ËULOJ° jK∑ª± ¡«uN∞ W¥ËU∫∞« o©UML∞«Ë ,sO¢uO∂∞«Ë sO°Ëd∂∞«
·UI¥≈ pM± VKD¥ YO• Èdî√ WIDM± Í√ Ë√ ÊœUFL∞« ‚u∫º± Ë√ W°d¢_« Ë√ »u∂∫∞«
.p∑∂Ød± „d∫±
∆¸«uD∞« ‹UL∞UJ±
,WO{¸_« ◊uDª∞«Ë WOJKßö∞« ‹UJ∂A∞«Ë WOJKßö∞« ‹«¸U®ùU° n¢UN∞« «c≥ qLF¥
ô w∞U∑∞U°Ë ,dî¬ wJKßô n¢U≥ Í√ q∏± ,Wπ±d∂L∞« Âbª∑ºL∞« nzU™Ë v∞≈ W≠U{≈
bL∑F¢ ô p∞c∞ ,·ËdE∞« W≠UØ w≠ WÆu£u± ‹ôUB¢« WOJKßö∞« ‹ôUB¢ô« d∂∑F¢
‹ôU• q∏± W¥¸Ëd{ ‹ôUB¢« ¡«d§ù ÍdB• qJA° wJKß ô n¢U≥ Í√ vK´
.WO∫B∞« ∆¸«uD∞«
qOGA¢ l{Ë w≠ n¢UN∞« ÊuJ¥ Ê√ Vπ¥ UN∞U∂I∑ß« Ë√ ‹UL∞UJ± Í√ ¡«d§ù dØc¢
Ë√/Ë ∆¸«uD∞« ‹UL∞UJ± W±bî ‹UJ∂A∞« iF° d≠u¢ ô bÆ .WODG¢ UN° WIDM± w≠Ë
.W±bª∞« œËe± l± Ÿu{uL∞« l§«¸ .n¢UN∞« ‹«eO± «bª∑ß« ¡UM£√
:∆¸«u© ‹UL∞UJ± ¡«d§ù
…uI° aH∑M¢ …œUßu∞« Ác≥ Ê√ dØc¢ WOz«u≥ …œUßu° …œËeL∞« ‹«¸UOºK∞ W∂ºM∞U° •
w≠ W∞uL∫± Ë√ W∂Ød± WOJKßô ‹«bF± Í√ p∞– w≠ UL° ,¡w® Í√ lC¢ ö≠ …dO∂Ø
rOKß qJA° W∂ØdL∞« dO¨ WOJKßö∞« …eN§_« ÍœR¢ bI≠ .…œUßu∞« ŒUH∑≤« ‰Uπ±
.WOz«uN∞« …œUßu∞« XªH∑≤« «–≈ …dODî ‹U°UÅ≈ v∞≈
.n¢UN∞« `∑≠« .1
40
dz«Ëb∞« w≠ qØP∑° W°u©d∞«Ë qz«uº∞« V∂º∑¢ YO• .U≠ÎU§ n¢UN∞U° kH∑•« •
.WO≤Ëd∑J∞ù«
«bª∑ß« w≤u≤UI∞« dO¨ s±Ë dDª∞« sL≠ ,…dzU© v∞≈ œuFB∞« q∂Æ pH¢U≥ oK¨√ •
.‹«dzUD∞« qOGA¢ l± qî«b∑¢ bÆ UN≤_ ‹«dzUD∞« w≠ WOJKßö∞« n¢«uN∞«
Ë√ WOzU°dNØ W±bB° p∑°UÅ≈ p∞– s´ Z∑M¥ bI≠ WKK∂± Íb¥Q° n¢UN∞« pºL¢ ô •
.“UNπ∞« ·ö¢≈
n¢«uN∞« «bª∑ßU° WIKF∑L∞« WLE≤_«Ë ‹ULOKF∑∞« ŸU∂¢≈ Âb´ p{dF¥ bÆ •
n¢UN∞« ‹U±bî i≠¸ Ë√ oOKF¢ v∞≈ ÍœR¥ bI≠ ,WO≤u≤UI∞« WK¡UºLK∞ WOJKßö∞«
.sOM£ö∞ Ë√ WO≤u≤UI∞« WK¡UºLK∞ t{dF∑∞ Ë√ TDªL∞U° ’Uª∞«
W°d¢_« UNO≠ d∏J¢ w∑∞«Ë WHOEM∞« dO¨ sØU±_« w≠ n¢UN∞« kH∫¢ Ë√ Âbª∑º¢ ô •
.WØd∫∑L∞« tz«e§√ ·ö¢≈ v∞≈ p∞– ÍœR¥ bI≠ ,¸U∂G∞«Ë
…¸«d∫∞« W§¸œ ŸUH¢¸U≠ .dO∂Ø qJA° …¸«d∫∞« WFH¢d± sØU±√ w≠ n¢UN∞« kH∫¢ ô •
‹U¥¸UD∂∞« nK∑¢ bÆË ,WO≤Ëd∑J∞ù« …eN§_« dL´ s± dBI¥ Ê√ sJL¥ dO∂Ø qJA°
.WOJO∑ßö∂∞« lDI∞« iF° nKG¥ Ë√ V¥c¥Ë
pH¢U≥ œuF¥ U±bM´Ë .dO∂Ø qJA° …¸«d∫∞« WCHªM± sØU±√ w≠ n¢UN∞« kH∫¢ ô •
w≠ tKî«œ …œu§uL∞« W°u©d∞« V∂º∑¢ bÆ ,qOGA∑K∞ W¥œUF∞« …¸«d∫∞« W§¸œ v∞≈
.WO≤Ëd∑J∞ù« n¢UN∞« ‹«¸«œ ‹U•u∞ ·ö¢≈
‹U•u∞ dºØ w≠ p∞– V∂º∑¥ bI≠ ,…bA° ÁeN¢ Ë√ tOK´ dIM¢ Ë√ n¢UN∞« jIº¢ ô •
.WOKî«b∞« ‹«dz«b∞«
WFDÆ Âbª∑ß« .n¢UN∞« nOEM∑∞ W¥uÆ ‹UHEM± Ë√ W¥ËULOØ œ«u± Í√ Âbª∑º¢ ô •
.Êu°UB∞«Ë ¡UL∞U° ö
Î OKÆ WKK∂±Ë WHOE≤ ‘ULÆ
41
W≤UOB∞«Ë W¥UMF∞«
UN±«bª∑ß« r∑¥ Ê√ Vπ¥Ë ozUH∞« UNLOLB∑° eOL∑¢ w∑∞« ‹Uπ∑ML∞« s± n¢UN∞« «c≥
p∞ `O∑¥ UN´U∂¢≈Ë ÊULC∞« ◊Ëd® cOHM¢ w≠ „b´Uº∑ß WO∞U∑∞« `zUBM∞«Ë .W¥UMF°
.…b¥b´ ‹«uMº∞ n¢UN∞« «bª∑ß«
¸UGB∞« ‰UH©_« ‰ËUM∑± s´ «ÎbOF° t¢UI∫K±Ë tz«e§√ W≠UØË n¢UN∞« kH•« •
.…dOGB∞« “UNπ∞« ¡«e§√ rOD∫¢ Ë√ ·ö¢≈ V∂º¥ bÆ p∞– Ê_ WHO∞_« ‹U≤«uO∫∞«Ë
W±öº∞«Ë W∫B∞« ‹ULOKF¢
s± WØd∫∑L∞« ¡«e§_« œ«bº≤« v∞≈ ¡öD∞« ÍœR¥ bI≠ ,n¢UN∞« ¡öD° rI¢ ô •
.…bO§ …¸uB° qLF¥ s∞ w∞U∑∞U°Ë ,n¢UN∞«
Ë√ ,n¥ËËdJOL∞« Ê«d≠√ q∏± sOªº¢ …eN§√ ‚u≠ Ë√ qî«œ n¢UN∞« lC¢ ô •
WπO∑≤ n¢UN∞« ¸UπH≤« w≠ p∞– V∂º∑¥ bI≠ .W¥eØdL∞« Wµ≠b∑∞« ‹UJ∂® Ë√ bÆ«uL∞«
.…bz«e∞« …¸«d∫∞«
v∞≈ dOA¢ w∑∞« WÆUBK∞« Êu∞ dOG∑¥ ,W°u©dK∞ W¥¸UD∂∞« Ë√ n¢UN∞« ÷dF¢ ‰U• w≠ •
W∞UHJ∞ UÎF{Uî n¢UN∞« ÊuJ¥ ô p∞c°Ë ,n¢UN∞« qî«œ …œu§uL∞« ¡ULK∞ ÷dF∑∞«
.bF° t∑M¢ r∞ pH¢U≥ W∞UHØ X≤UØ Ê≈Ë v∑• ,l≤UB∞«
.‹U≤«uO∫∞« sO´√ s± ÎU∂¥dÆ t±bª∑º¢ ô ,¡u{ Ë√ ÊUFL∞ pH¢U≥ w≠ ÊUØ ‰U• w≠ •
. .UNMO´_ «Î¸d{ V∂º¥ bI≠
.tF± o≠«u∑± dî¬ Ë√ ‹UI∫KL∞« sL{ œu§uL∞« wz«uN∞« Èuß Âbª∑º¢ ô •
Èu∑º± ÷UHª≤« v∞≈ ÍœR¥ bÆ WI≠«u∑± dO¨ ‹UI∫K± Ë√ ‹UOz«u≥ «bª∑ßU≠
.WOJKßö∞« n¢«uN∞« qOGA¢ sO≤«uÆ n∞Uª¥ ULØ ,¡«œ_«
…¸uB° qLF¢ ‹UI∫KL∞« s± Í√ Ë√ s•UA∞« Ë√ W¥¸UD∂∞« Ë√ n¢UN∞« sJ¥ r∞ «–≈ •
bM´ ÊuBBª∑L∞« „b´UºOß YO• ,bL∑F± W≤UOÅ eØd± »dÆ√ l§«¸ ,WLOKß
.…¸ËdC∞«
42
Download PDF