Samsung | WA80R3 | Samsung WA80R3 hướng dẫn

Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 1
ádÉ``°ù¨dG
Ωóîà°ùŸG π«dO
2...................................................................................... äGõ«ŸG
3.................................................................... áeÓ°ùdG πLCG øe äɪ«∏©J
4.............................................................................. AGõLC’G ∞°Uh
5.............................................. ¢ùHÓŸÉH AÉæàY’Gh π«°ù¨dG πÑb áeÓ°ùdG øe ≥≤ëàdG
6................................................................................ ºµëàdG áMƒd
7............................................ π«°ù¨dG á«Yƒf ≈∏Y »µ«JÉeƒJhCG πµ°ûH π«°ù¨dG óªà©j
9................................................................................ ájhój ∞FÉXh
9............................................................................ áfÉ«°üdGh Ö«cÎdG
9.......................................................................... áÄ«ÑdG
9........................................................................ AGƒà°S’G
10........................................................ AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN π«°UƒJ
11.................................................. ¿GôÄØdG øe ájɪ◊G áMƒd Ö«côJ
11.................................................. ∞jô°üàdG ΩƒWôN π«°UƒJ á«Ø«c
12........................................................ á°ûªbC’G Ú∏e áaÉ°VEG á«Ø«c
12............................................................¥ƒë°ùŸG áaÉ°VEG á«Ø«c
12.......................................................... AÉŸG ójQƒJ á∏°Uh IÉØ°üe
12................................................................ .IÉØ°üŸG ∞«¶æJ
12...................................................... áî°†ŸG IÉØ°üe ∞«¶æJ á«Ø«c
13........................................................................ ¬MÓ°UEGh π∏ÿG …ô–
13...................................................................... πª©dG øY ádÉ°ù¨dG ∞bƒJ
14.................................................................................. äÉØ°UGƒŸG
á«Ø«c á¶MÓeh ΩGóîà°S’G πÑb π«dódG Gòg IAGôb ≈Lôj •
.ºFÓŸG ܃∏°SC’ÉH ΩGóîà°S’G
.π«dódG Gòg ≈∏Y ájÉæ©H á¶aÉÙG ≈Lôj
.kGOôØæe ¬FGô°T ¤EG ô£°†à°S ,’EGh
.ΩÉ©dG ΩGóîà°SÓd kÓ«dO ' Ωóîà°ùŸG π«dO'' ó©j •
.ádÉ°ù¨dG RGôW ≈∏Y ' Ωóîà°ùŸG π«dO'' ΩGóîà°SG óªà©j
Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 2
äGõ«ŸG
õ«ªàŸG ∞«¶æàdG
n
CAS Ωɶf
∫ÉØWC’G åÑY ó°V πØ≤dG áØ«Xh •
»FÉ≤∏àdG 𫨰ûàdG IOÉYEG •
.ábÉ£∏d ´É£≤fG çhóM ó©H kÉ«FÉ≤∏J RÉ¡÷G 𫨰ûJ ºàj
ábÉ£dG ÒaƒJ •
¢ùHÓª∏d π«°ù¨dG øeR π∏≤Jh ábÉ£dG ôaƒJ π«°ùZ IQhO øY IQÉÑY »gh ,+ …OÉ°üàbG IQhódG
.ñÉ°ùJÓd ¢Vô©àJ »àdGh Qôµàe πµ°ûH É¡∏°ùZ ºàj »àdG
¥ƒë°ùe IAÉØc Ú°ùëàd ∂dPh äGƒ£N 5 ≈∏Y AÉŸG iƒà°ùe õ«ªàŸG π«°ù¨dG Ωɶf §Ñ°†j
.ájOÉ©dG áaÉãµdG ≈∏Y ¬àaÉãc §Ñ°V ᣰSGƒH π«°ù¨dG
∫ÉØWC’G åÑY ó°V πØ≤dG áØ«Xh
n
.ádÉ°ù¨dÉH Ö©∏dG AÉæKCG ó°üb ÒZ øe iPCÓd ¢Vô©àdG øe ∫ÉØWC’G ájɪ◊ IGOCG πØ≤dG ó©j
»ªbôdG ºµëàdG
:''∫ÉØWC’G åÑY ó°V πØ≤dG'' áØ«Xh 𫨰ûJ á«Ø«c
n
n
ºc ≈∏Y ±ô©àdG ≥jôW øY π«°ùZ IQhO π°†aCG ò«ØæJ »ªbôdG ºµëàdG Iõ«e ΩGóîà°SG øY èàæj
.»YÉ棰U’G AÉcòdÉH á«∏ª©dG √òg ±ô©oJh π«°ù¨dG
.‹hC’G π«°ù¨dG ™°Vh ¤EG ∫É≤àfÓd ' ábÉ£dG'' QõdG §¨°VG •
𫨰ûJ ôeC’G Ö∏£J GPEGh π«°ù¨dG á«∏ªY CGóÑJ ,''âbDƒe ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG ≈∏Y §¨°†dÉH •
π«°ù¨dG AÉæKCG ' ∫ÉØWC’G åÑY ó°V πØb'' áØ«Xh
.áØ«XƒdG πªY AóÑd óMGh âbh ‘ ' π«°ù¨dG''h ' AÉŸG iƒà°ùe'' øjQõdG Óc §¨°VG •
(.''ábÉ£dG'' QõdG ≈∏Y §¨°†dG ¿hO áØ«XƒdG 𫨰ûJ ∂æµÁ ’ :á¶MÓe)
:''∫ÉØWC’G åÑY ó°V πØb'' áØ«Xh ÚeCÉJ AɨdE’
áaÉØ°ûdG IòaÉædG nn
ádÉ°ù¨dG πNGóH Ée IógÉ°ûe øe Úeóîà°ùŸG øµ“ »àdG Iójó÷G IôµØdG »g ' áaÉØ°ûdG IòaÉædG''
.º¡dƒ°†a »°Vôj ɇ 𫨰ûàdG AÉæKCG
∫ÓN øe ô¶ædÉH 𫨰ûàdG AÉæKCG ádÉ°ù¨dG πNGO …ôŒ »àdG π«°ù¨dG á«∏ªY Ωó≤J øe ≥≤ëàdG øµÁ
.áaÉØ°ûdG IòaÉædG
' AÉŸG iƒà°ùe' øjQõdG øe πc §¨°VG ,''∫ÉØWC’G åÑY ó°V πØb'' áØ«Xh á›ôH ádÉM ‘ •
.kÉ©e ' π«°ù¨dG''h
áî°†ŸG
n
™aódG á«∏ªY AÉæKCG ∫É©a πµ°ûH è«°ùædG π∏îJ ≈∏Y π«°ù¨dG ¥ƒë°ùeh AÉŸG ' áî°†ŸG'' óYÉ°ùJ
áaÉc ∞«¶æàd Aɪ∏d §«°ùÑdG ™aódG á«∏ªYh á∏«≤ãdGh IÒѵdG ¢ùHÓŸG ∞«¶æàd Aɪ∏d ójó°ûdG
.¥õªàdGh »∏ÑdG øe É¡«∏Y á¶aÉÙGh á≤«bôdG ¢ùHÓŸG
√É«ŸG ≥aóJ
n
á«aÉW ¢ùHÓe ájCG kÉ©aGO ,¢Vƒ◊G ‘ Iƒ≤H áî°†ŸG äÉëàa πØ°SCG ¬£¨°V ≥jôW øY AÉŸG ÜÉ°ùæj
øe á∏«≤Kh IÒÑc äÉ«ªc π«°ùZ øe ádÉ°ù¨dG øµ“ »àdG »g''AÉŸG ≥aóJ'' á«∏ªY .AÉŸG í£°S â–
.∫É©a πµ°ûH ÚWÉ£ÑdGh õæ«÷G πãe ¢ùHÓŸG
ádÉ©ØdG IÉØ°üŸG
n
π«°ù¨dG ¢VƒM πNGO IOƒLƒŸG ä’É°ùædG áaÉc ™«ªŒ IójôØdG ádÉ©ØdG ' IÉØ°üŸG'' √òg ∂d øª°†J
.π«°ù¨dG á«∏ª©d ádÉ©a èFÉàf ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á«Ø°üàdG á«∏ªY IAÉØc ™aôj ɇ
á°ûªbC’G Ú∏e ´Rƒe
.∞£°û∏d á«∏ªY ôNBG AGôLEG óæY ºFÓŸG âbƒdG ‘ ÜÉ°ùæj Ú∏ŸG ' á°ûªbC’G Ú∏e ´Rƒe'' êôîj
-2-
n
Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 3
áeÓ°ùdG πLCG øe äɪ«∏©J
.äɪ«∏©àdG √òg ¥ôN ádÉM ‘ Qô°V hCG áØ«ØN äÉHÉ°UEG çó– ób
ÒZ Qô°V hCG ô£ÿ ¢Vô©àdG ™æe ¤EG ±ó¡J áeÓ°ùdG πLCG øe á«dÉàdG äÉWÉ«àM’G ¿CG á¶MÓe ≈Lôj
.áeÓ°ùdG πLCG øe ºFÓŸG ΩGóîà°S’G ‘ IóYÉ°ùŸG ≥jôW øY ∂dPh Oƒ°ü≤e
.ó«∏÷G hCG ô£ŸG §bÉ°ùàj å«M ∫õæŸG êQÉN hCG áÑWQ á≤£æe ‘ ádÉ°ù¨dG â«ÑãàH º≤J ’
.ájƒÄe áLQO 50 ió©àJ ’ AÉŸG IQGôM áLQO ¿CG øe ócCÉàdG ≈Lôj ,π«°ù¨dG ‘ áæNÉ°S √É«e ΩGóîà°SG óæY
.≥jôM hCG á«FÉHô¡c áeó°U çó– ób +
.ΩGóîà°S’G ΩóY ádÉM ‘ »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S π°üa ≈Lôj
ôjò–
äÉ¡«ÑæJ
.≥jôM hCG á«FÉHô¡c äÉeó°U çó– óbh ,∞∏à∏d hCG √ƒ°ûà∏d ᫵«à°SÓÑdG AGõLC’G ¢Vô©àJ ób +
.≥jôM hCG á«FÉHô¡c áeó°U çó– ób +
.πeɵdÉH ¬àdGREG ≈Lôj ,¬H π°üàŸG Aõ÷Gh »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ¢ùHÉb ≈∏Y AÉe hCG áHôJCG OƒLh ádÉM ‘
.äɪ«∏©àdG √òg ¥ôN ádÉM ‘ áµ∏¡e çOGƒM hCG á¨dÉH äÉHÉ°UEG çó– ób
.≥jôM hCG á«FÉHô¡c áeó°U çó– ób +
.ádÉ°ù¨dG πNGO ¿hô¶æj ∂dÉØWCG π©Œ ’
.≥jôM hCG á«FÉHô¡c áeó°U çó– ób +
.áÑWQ ójCÉH ¬°ùª∏J hCG QÉ«àdG ∂∏°S ´õæJ ’
.ô£î∏d ¢Vô©àJ ¬JÉ«M ¿EÉa ,ádÉ°ù¨dG ‘ ∂∏ØW §≤°S GPEG +
.¬«dEG RɨdG Üô°ùJ ádÉM ‘ ¬°ùŸ ¿hO QƒØdG ≈∏Y ¢ùHÉ≤dG ájƒ¡àH ºb
.≥jôM hCG á«FÉHô¡c áeó°U çó– ób +
.á∏«≤K AÉ«°TCÉH ¬«∏Y §¨°†dG hCG Iƒ≤dÉH QÉ«àdG π«°UƒJ ∂∏°S »æK ∫hÉ– ’
.¬dÉ©à°TG ádÉM ‘ ≥jôM hCG á«FÉHô¡c áeó°U çó– ób +
π«cƒH π°üJGh áYô°ùH É¡∏°üØH ºb ¿ÉNO hCG ,ájOÉY ÒZ áëFGQ âLôNCG hCG ,kÉJƒ°U ádÉ°ù¨dG âKóMCG GPEG
.äÉeóÿG
.≥jôM hCG á«FÉHô¡c áeó°U çó– ób +
.ádÉ°ù¨dG ¥ƒa IQÉé«°S hCG ᩪ°T ™°†J ’h á«FÉHô¡c äGhOCG øe Üô≤dÉH ádÉ°ù¨dG ™°†J ’
.kÉcƒµØe hCG kÉØdÉJ ¿Éc GPEG ¢ùHÉ≤dG hCG QÉ«àdG π«°UƒJ ∂∏°S Ωóîà°ùJ ’
.≥jôM çóëj ób +
.áë«ë°U ÒZ á≤jô£H É¡Ñ«côJ IOÉYEG hCG É¡MÓ°UEG hCG É¡µØH º≤J ’
.≥jôM hCG á«FÉHô¡c áeó°U çó– ób +
.É¡Ø«¶æJ óæY ,Iô°TÉÑe ádÉ°ù¨dG AGõLCG ≈∏Y AÉŸG ¢TôJ ’
.≥jôM hCG á«FÉHô¡c áeó°U çó– ób .äÉeóÿG π«cƒH ∫É°üJ’G ≈Lôj ,É¡MÓ°UEG ¤EG êÉà– ÉeóæY +
.𫨰ûàdG AÉæKCG ádÉ°ù¨dG πØ°SCG á«fó©e äGhOCG …CG hCG ∂jój ™°†J ’
.ádÉ°ù¨dG ôªY ≈∏Y ∂dP ôKDƒj ób +
.≥jôM hCG á«FÉHô¡c áeó°U çó– ób
.»FÉHô¡µdG QÉ«àdG êôîÃn óMGh ¿BG ‘ äGhOCG IóY Ωóîà°ùJ ’
.ádÉ°ù¨dG πØ°SCG OƒLƒŸG ∞«ØéàdG ìƒd ≥jôW øY iPCÓd ¢Vô©àJ ób +
.AÉŸÉH Qƒª¨e ádÉ°ù¨dG ´Éb ¿ƒµj ÉeóæY ádÉ°ù¨dG øY ó©àHG
.ájOÉ©dG ÒZ IQGô◊G ÖÑ°ùH ≥jôM çóëj ób +
.¢SƒHóH hCG ÜÉ≤ãà QõdG §¨°†J ’
.πeÉc πµ°ûH AÉŸG ∞jô°üJ ºàj ≈àM Qɶàf’G ≈Lôj .á«FÉHô¡c áeó°U çó– ób +
øY kGó«©H ¢ùHÓŸG ∂∏àH ßØàMGh ,ádÉ°ù¨dG ‘ ∫ƒëµdG hCG øjõæÑdG hCG ÚdhRÉ÷ÉH áî£∏e ¢ùHÓe ™°†J ’
.ádÉ°ù¨dG
.≥jôM hCG á«FÉHô¡c áeó°U çó– ób +
.áÁó≤dG º«WGôÿG ΩGóîà°SG IOÉYEG Öéj ’ å«M ,IójóL º«WGôN º≤WCG Ωóîà°SG
.≥jôM hCG QÉéØfG ™≤j ób +
.∞«ØéàdG ¢VƒM ‘ ∂jój ™°†J ’ ,∞«ØéàdG AÉæKCG
¢üî°T …CG hCG áfÉ«°üdG õcôe hCG á©æ°üŸG ácô°ûdG áaô©Ã ¬dGóÑà°SG Öéj ,kÉ«dÉM Ωóîà°ùŸG ∂∏°ùdG ∞∏J ádÉM ‘
.ôWÉfl ájCG Öæéàd ∂dPh ∫ƒfl
ó©H á«fÉK 15 ¿ƒ°†Z ‘ πª©dG øY ádÉ°ù¨dG ∞bƒJ ΩóY ádÉM ‘ .iPCÓd ∑Gój ¢Vô©àJ ób +
.QƒØdG ≈∏Y äÉeóÿG π«cƒH π°üJG ,AÉ£¨dG íàØH ∂eÉ«b
πjóÑc ∂æµÁ hCG ,¢VQC’G â– kÉÑjô≤J º°S 25 ≥ªY â– ¬ÄÑNh á«°SÉ°SC’G áMƒ∏dÉH »°VQC’G ∂∏°S π°Uh
hCG ∞JÉg ∂∏°ùH ∂∏°ùdG π«°UƒJ ÖæŒh .»°VQC’G ∞jô°üàd ábÉW ¢ùÑ≤e hCG Ö«°†≤H »°VQC’G ∂∏°S π«°UƒJ
.RÉZ π«°UƒJ ܃ÑfCG hCG ¥ÈdG Ö«°†b
-3-
Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 4
AGõLC’G ∞°Uh
ÜÉÑdG
»à«∏ªY AÉæKCG ÜÉÑdG ≥∏Z øe ócCÉJ
.∞«ØéàdGh π«°ù¨dG
IÉØ°üŸG
.ΩÉ©dG ΩGóîà°SÓd kÓ«dO ' Ωóîà°ùŸG π«dO'' ó©j
.ádÉ°ù¨dG RGôW ≈∏Y ' Ωóîà°ùŸG π«dO'' ΩGóîà°SG óªà©j
(øNÉ°ùdG) AÉŸÉH OhõàdG ΩƒWôN
(OQÉÑdG) AÉŸÉH OhõàdG ΩƒWôN
(áî°†ŸG) ∞jô°üàdG ΩƒWôN
IÉØ°üŸG ‘ ä’É°ùædG ™ªéàà°S
.π«°ù¨dG AÉæKCG
¥ƒë°ùŸG êQO
∞ØÛG
»FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S
¢†««ÑàdG IOÉe AÉYh
AÉŸG iƒà°ùe ô°TDƒe
áî°†ŸG
á«°VQC’G á∏°UƒdG
kÉYƒæ°üe √É«e ܃ÑfCG Ωóîà°ùJ âæc GPEG
ájÉ¡f á«£¨J øe ócCÉJ ,¿ó©e øe
.»°VQC’G ∂∏°ùdG
á«eÉeC’G ºµëàdG áMƒd
AÉŸG ∞jô°üJ ΩƒWôN
§Ñ°†∏d á∏HÉb πLQCG
â«ÑãJ óæY πLQC’G ∫ƒW §Ñ°†H ºb
.ádÉ°ù¨dG
䃰üdG ¢UÉ°üàeG áMƒd
-4-
Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 5
.ájƒ∏≤dG Iójó°T OGƒe É¡fCG å«M ¢ùHÓŸG ±ÓJEG ‘ ¢†««ÑàdG OGƒe ÖÑ°ùàJ ób +
.á¡jôc íFGhQ ÖÑ°ùj É¡«∏Y ¥ƒë°ùŸG AÉ≤H ¿CG å«M ‘ɵdG πµ°ûdÉH ¢ùHÓŸG ∞£°ûH ºb +
≈∏Y ≈≤Ñjh ¥ƒë°ùŸG Ühòj ød ,OQÉH AÉe ΩGóîà°SG ” hCG ¥ƒë°ùŸG ΩGóîà°SG ‘ •GôaE’G ” GPEG +
.¢ùHÓŸG åjƒ∏J ‘ ÖÑ°ùàj ɇ ∞ØÛG ‘ hCG AÉŸÉH OhõàdG ΩƒWôN ‘ hCG ¢ùHÓŸG
¥ƒë°ùŸG Ìf ” GPEG .¥ƒë°ùŸG êQO ‘ ¥ƒë°ùŸG ™°Vh Öéj ,»≤Ñàe π«°ùZ OƒLh ádÉM ‘ +
.¿ƒ∏dG ó≤a ‘ ∂dP ÖÑ°ùàj ób ,Iô°TÉÑe π«°ù¨dG ≈∏Y
¢ùHÓŸÉH AÉæàY’Gh π«°ù¨dG πÑb áeÓ°ùdG øe ≥≤ëàdG
Ö«°üJ ób »àdG äÉ«Ø∏àdG hCG ádÉ°ù¨dG ¢VΩJ »àdG πcÉ°ûŸG Öæéàd ¢üëØdG äɪ«∏©J ´ÉÑJG Öéj
.¢ùHÓŸG
.á∏°üØæe áeóN ∞jQÉ°üe ™aO ºà«°S ,𫪩dG øe AÉ£NCG ÖÑ°ùH √ÉfOCG IQƒcòŸG πcÉ°ûŸG âKóM GPEG +
π«°ù¨dG AóH πÑb á©ÑàŸG ¢üëØdG äɪ«∏©J
π«°ù¨dG πÑb ¢ùHÓŸÉH ájÉæ©dG
ób »àdG äÉ«Ø∏àdG hCG ádÉ°ù¨dG RÉ¡L ¢VΩJ »àdG πcÉ°ûŸG Öæéàd ¢üëØdG äɪ«∏©J ´ÉÑJG Öéj +
.¢ùHÓŸG Ö«°üJ
áeóN ∞jQÉ°üe ™aO ºà«°S ,𫪩dG øe AÉ£NCG ÖÑ°ùH √ÉfOCG IQƒcòŸG πcÉ°ûŸG âKóM GPEG +
.á∏°üØæe
.¢ùHÓª∏d ¢†««ÑàdG IOÉe ΩGóîà°SG á«fɵeEG øe ≥≤–
ï°SƒdG á¶MÓe ∂æµÁ ’ »àdG ¢ùHÓŸG øe á©£bh AÉ°†«H áØ°ûæe ¤EG πFÉ°S ∞¶æe áaÉ°VEÉH ºb +
.’ ΩCG áØ°ûæŸG ¤EG π≤àfG ób ¿ƒ∏dG ¿Éc GPEG ɇ ≥≤– .Iƒ≤H kÉ©e É¡µYóH ºb ºK .ó«L πµ°ûH É¡H
.ádƒ¡°ùH É¡fƒd ó≤ØJ É¡fCG å«M IOQƒà°ùŸG ¢ùHÓŸGh äÉMÉ°TƒdG ™e QòëH πeÉ©J +
.á«Fõ÷G ñÉ°ShC’Gh ™≤ÑdG OƒLh øe ≥≤– +
.óMGh √ÉŒG ‘ É¡µYOGh π«°ùZ ¥ƒë°ùe É¡«∏Y áÑWQ áØ°ûæe Ωóîà°SG ,™≤H ≈∏Y Qƒã©dG ádÉM ‘ +
IÉ°TôØH ∞«¶æàdÉH ܃«÷Gh ÚJÉ°ùØdG äÉ«æKh ,äÉbÉ«dGh ,QhÉ°SC’G á÷É©e ºàJ ,π«°ù¨dG πÑb +
.¥ƒë°ùe É¡«∏Y
.܃«÷G øe á«°üî°ûdG äÉ≤∏©àŸG êôNCG
∞∏J ‘ á«fó©ŸG äÓª©dGh ô©°ûdG ¢ùæH ÖÑ°ùàJ !܃«÷G ¢üëaG ,¬«ÑæJ +
.ádÉ°ù¨dGh ¢ùHÓŸG
.܃«÷G ¢üëa Öéj .ádÉ°ù¨∏d πcÉ°ûeh AÉ°Vƒ°V ÖÑ°ùJ É¡fCG å«M
EI
GH
TY
EI
GH
T
.∞ØÛG ∞∏J ‘ ÖÑ°ùàj ób Gòg ¿EÉa ,π«°ù¨dG AÉæKCG áMƒàØe äÉHÉsë°ùdG âcôJ GPEG
.π«°ù¨dG πÑb äÉHÉë
s °ùdG ≥∏Z Öéj
πÑb á°UÉN •ƒ«N ΩGóîà°SÉH ±ƒ°üdG øe áYƒæ°üŸGh ádhóÛG á°ûªbC’G áÄ«g πjó©J ºàj
.¢ùHÓŸG ∞«ØŒ Ö≤Y •ƒ«ÿG √òg ádGREG ºàJ .π«°ù¨dG á«∏ªY
,¿ó©ŸG øe áYƒæ°üe πª©dÉH ¢UÉÿG …õdG hCG õæ«÷G äÉHÉsë°S ¿Éc GPEG +
.π«°ù¨dG πÑb É¡≤∏Z Öéj
,Iô°SCq ’G äGAÓeh ,πª©dÉH ¢UÉÿG …õdGh ,ájƒà°ûdG äGΰùdG π°ùZG +
.IóM ≈∏Y πc õæ«÷Gh
ôFÉà°ùdG äÉaÉ£N ádGREG Öéj .∞ØÛG ‘ ó«L πµ°ûH ¢ùHÓŸG ƒWG +
.π«°ù¨dG πÑb
.π«°ù¨dG πÑb Égô¡X ≈∏Y IRô£ŸGh QGQRC’ÉH áæjõŸG ¢ùHÓŸG Ö∏bG +
.π«°ù¨dG AÉæKCG IÒÑc äÉ«Ø∏J ‘ ÖÑ°ùàJ É¡fCG å«M á«fó©ŸG äGõjô£àdG ™e πeÉ©àdG ‘ kGQòM øc +
•ƒ«ÿG â«ÑãJ Öéj .iôNC’G ¢ùHÓŸG ™e á∏jƒW •ƒ«N ≈∏Y …ƒà– »àdG ¢ùHÓŸG ∂HÉ°ûàJ ób +
.π«°ù¨dG πÑb
kÉØ∏J ÖÑ°ùj ɇ äÉjQó°üdG ‘ IOƒLƒŸG á«fó©ŸG AGõLC’G ™∏N ºàj ób +
…OÉ°üàb’G π«°ù¨dG áµÑ°T ΩGóîà°SG Öéj .∞Øéª∏d hCG iôNC’G ¢ùHÓª∏d
(.ó«÷G ∂Ñ°ûdG øe áYƒæ°üŸG π«°ù¨dG áµÑ°T Ωóîà°SG) .äÉjQó°üdG π«°ù¨d
π«°ù¨∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ¢ùHÓŸG
.AÉŸG ‘ ™≤ædÉH ƒdh ádƒ¡°ùH ôKCÉàJ »àdG ¢ùHÓŸG
Ò¨àjh ¢ûªµæJ å«ëH AÉŸG ‘ É¡©≤f óæY ∞WÉ©ŸGh äGΰùdGh äÉjQó°üdGh ≥æ©dG á£HQCG ôKCÉàJ +
.äÉLƒ°ùæŸG øe iôNCG ´GƒfCGh ¿ƒjGôdG øe ´ƒæ°üe É¡ª¶©e ¿C’ ∂dPh É¡fƒd
.AÉŸG ‘ ™≤ædG ∫ÓN øe ≈àM á«YÉæ°üdG hCG á°Tƒ≤æŸG hCG á÷É©ŸG á°ûªbC’G ‘ ÒKCÉàdG π¡°ùdG øe ó©j +
øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh èdÉ©ŸG ôjô◊G øeh ±ƒ°üdGh ø£≤dG øe áYƒæ°üŸG á°ûªbC’G ¿CG ɪc +
øe ¬H á°UÉÿG áæjõdG äGhOCGh ó∏÷ÉH áæjõŸG ¢ùHÓŸGh Oƒ∏÷G øe áYƒæ°üŸG äGhOC’Gh ó∏÷G
.É¡fƒd ó≤ØJ ¿CG π¡°ùdG
èàæŸG ≈∏Y áeÓY OƒLh ¿hO hCG ΩGóîà°S’G äGOÉ°TQEG áaô©e ¿hO ¢ùHÓŸG ∂∏J π°ù¨J ’ +
.¬©e πeÉ©àdG á«Ø«c í°VƒJ
≈∏Y ≥∏MõàdG ¢SÉÑd) Aɪ∏d IòØæŸG ÒZ ¢ùHÓŸG ™°VƒH 샪°ùe ÒZ
.π«°ù¨dG ‘ (äÉ°SGhódGh ,∫ÉØWC’G äÉ°VÉØMh ,ó«∏÷G
π«°ù¨dG ¥ƒë°ùe ∫ƒM
40 ‹GƒM) ÅaGO AÉe Ωóîà°SG ,ó«L πµ°ûH ¿ÉHhò∏d πHÉb ÒZ π«°ù¨dG ¥ƒë°ùe ¿ƒµj ÉeóæY +
.¬àHGPE’ (ájƒÄe áLQO
á∏HÉ≤dG ÒZ äÉLƒ°ùæŸG hCG Aɪ∏d IòØæŸG ÒZ äGAÓŸG π«°ùZ Öéj ’ +
çóëj ób .∞ØÛG ‘ É¡©°Vh hCG É¡Ø«ØŒ Öéj ’h ,AÉŸG Üô°ùàd
∞≤j …òdG ¢üî°ûdÉH kGQô°V ≥ë∏J äGRGõàgG kÉÑÑ°ùe kGQÉéØfG π«°ù¨dG
≈∏Y á∏ãeCG) .¢ùHÓŸG øY kÓ°†a ≥≤°ûàJ ób »àdG á«°VQC’ÉHh É¡H kGQô°V ≥ë∏J ɪc ádÉ°ù¨dG QGƒéH
,ô£ŸG ∞WÉ©eh ,Aɪ∏d IòØæŸG ÒZ ¢ùHÓŸGh ,∫ÉØWC’G äÉ°VÉØM π«°ù¨dG øe ´ƒædG ∂dP
(.ΩƒædG ÖFÉ≤Mh ,IQÉ«°ùdG AÉ£Zh ,ó«∏÷G ≈∏Y ≥∏MõàdG ¢ùHÓeh ,á∏¶ŸG AÉ£Zh
¬«ÑæJ
.π«°ù¨dG ¥ƒë°ùe øe áªFÓe ᫪c Ωóîà°SG +
¿CG å«M .π«°ù¨dG ó©H áé«àædG ∞∏àîJ ø∏a ,π«°ù¨dG ¥ƒë°ùe ΩGóîà°SG ‘ •GôaE’G ” GPEG ≈àM +
.á«aɵdG áLQódÉH É¡Ø£°T ºàj ⁄ »àdG ¢ùHÓŸG ∞∏J ‘ ÖÑ°ùàj ób •GôaE’G Gòg
-5-
Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 6
∞«ØéàdG AÉæKCG äÉ¡«ÑæJ
ºµëàdG áMƒd
ájOÉ©dG ¢ùHÓŸG ∞«ØŒ +
.∞ØÛG ‘ IOƒLƒŸG äÉëàØdG ∫ÓN øe ¢ùHÓŸG øY œÉædG AÉŸG ∞jô°üJ ºàj Aɪ∏d IòØæŸG ÒZ äÉLƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG ∞«ØŒ +
.Aɪ∏d IòØæŸG ÒZ áé°ùfC’Gh ¢ùHÓŸG øe AÉŸG ∞jô°üJ øµÁ ’ ,πª©j ∞ØÛG ¿Éc GPEG ≈àM πª©j ∞ØÛG ¿Éc GPEG ≈àM .á«dÉY äGRGõàgG ÖÑ°ùj ɇ ÖfÉL ‘ AÉŸG ™ªéàj ,∂dP ≈∏Yh
IòØæŸG ÒZ äÉLƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG ∫ÓN øe AÉŸG ∞jô°üJ Qò©àj ∫GR ɪa ,áYô°S ≈°übCÉH
.á«dÉY äGRGõàgÉH kÉHƒë°üe kGQÉéØfG çó–h ≈∏YC’ ¢ùHÓŸG ∑ôëàJ ,∂dòd áé«àf .Aɪ∏d
.ádÉ°ù¨dÉH á°UÉÿG ºµëàdG áMƒd ™LGQ ,π«°UÉØàdG øe ójõe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
''ábÉ£dG'' QõdG
n
.𫨰ûà∏d IóMGh Iôe QõdG Gòg §¨°VG
.𫨰ûàdG ±É≤jE’ iôNCG Iôe QõdG Gòg §¨°VG
''±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG
n
.𫨰ûàdG IOÉYEGh 𫨰ûàdG á«∏ª©d âbDƒŸG ±É≤jEÓd QõdG Gòg Ωóîà°SG
§¨°VG ,𫨰ûàdG á«∏ªY AÉæKCG π«°ù¨dG äGAGôLEG øe Ée AGôLEG Ò«¨àd
.AGôLE’G Ò«¨J ó©H 𫨰ûàdG IOÉYE’ iôNCG Iôeh ,±É≤jEÓd QõdG Gòg
''𫨰ûàdG π«LCÉJ'' QR
.¢ùHÓŸG øY áHôJC’Gh ñÉ°ShC’G Ìf
¤EG á≤«bôdG ¢ùHÓŸG ≈∏Y áªcGΟG áHôJC’Gh ñÉ°ShC’G ∂YO …ODƒj +
.π«°ù¨dG ó©H á«°Vôe ÒZ èFÉàf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh É¡aÓJEG
n
πØ£dG ó∏L ájɪ◊
.𫨰ûàdG AóH π«LCÉJ ‘ áÑZôdG óæY QõdG Gòg §¨°VG
''IQhódG QÉ«àNG'' QR
ób .IóM ≈∏Y (√ôNBG ¤EG ,∞°TÉæŸGh ,∫ÉØWC’G ¢ùHÓe) ∫ÉØWC’G ¬jóJôj Éeh äÉ°VÉØ◊G π°ùZG +
.kÉ©e É¡∏°ùZ ” GPEG QÉѵdG ¢ùHÓe øe ∫ÉØWC’G ¢ùHÓe ¤EG ñÉ°ShC’G Üô°ùàJ
n
;π«°ù¨dG IQhO Ò¨àJ ,QõdG Gòg ≈∏Y Iôe πc §¨°†dÉH
← ±ƒ°U←™jô°S ← +…OÉ°üàbG←ÚWÉ£H ←»ªbQ
ȻbQ
''iƒ°üb áaɶf'' QR
IQhO πÑb kÉ≤Ñ°ùe äÉbÉ«dGh ΩɪcC’Gh AÉ°†«ÑdG ÜQGƒ÷G π°ùZG
.á«°SÉ°SC’G π«°ù¨dG
.≥«MÉ°ùŸGh á∏FÉ°ùdG äÉضæŸG ΩGóîà°SG øµÁ +
.∞ØÛG ñÉ°ùJG ‘ ∂dP ÖÑ°ùàj ób .¿ƒHÉ°üdG Ωóîà°ùJ ’ +
n
.…OÉ©dG ∞«¶æàdG 𫨰ûàd iôNCG Iôe QõdG §¨°VG .''iƒ°üb áaɶf' 𫨰ûàd IóMGh Iôe QõdG §¨°VG
''áØ«XƒdG QÉ«àNG'' QR
n
.π«°ù¨dG πÑb Égô¡X ≈∏Y áÑZõŸG ¢ùHÓŸG Ö∏bG
ób .π«°ù¨dG πÑb É¡∏°üa Öéj ,á«LQÉN äÉaÉ°VEÉH áæjõe ¢ùHÓŸG âfÉc GPEG +
.(•ƒ«ÿGh ñÉ°ShC’G) äÉaÉ°VE’G ∂∏J iôNC’G ¢ùHÓŸÉH ≥∏©J
É¡∏°ùZ ” GPEG .IóM ≈∏Y πc á«æ£≤dG ∞°TÉæŸGh AGOƒ°ùdG ¢ùHÓŸG π°ùZG +
.π«°ù¨dG πÑb ¢ùHÓŸG ¢üëaG .ñÉ°ShC’G ∞°TÉæŸÉH ≥∏©J ób ,kÉ©e
;áØ«XƒdG Ò¨àJ ,QõdG Gòg ≈∏Y Iôe πc §¨°†dÉH
π«°ùZh ,™≤f← ∞«ØŒh ∞£°Th +π«°ùZh ,π«°ùZh ™≤f ←∞«ØŒh ∞£°Th +π«°ùZh π«°ùZ
←∞«ØŒh ∞£°T ←∞£°Th π«°ùZ ←∞«ØŒ ←∞£°T ←π«°ùZ ←∞«ØŒh ∞£°Th
∞«ØŒh ∞£°Th π«°ùZ
''AÉŸG iƒà°ùe'' QR
áæjõŸG ¢ùHÓŸG ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y) áØ«ØÿG ¿GRhC’Gh IÒѵdG ΩÉéMC’G äGP ¢ùHÓŸG ÖÑ°ùàJ
¥É◊EG ‘ (√ôNBG ¤EG ,¿ƒ∏«ædG øe áYƒæ°üŸG äÉLƒ°ùæŸGh ,á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸGh ,π«àfGódÉH
Ωóîà°SG .RÉ¡÷G ‘ πcÉ°ûe ‘ ÖÑ°ùàJ ɪc É¡°ùØf ¢ùHÓŸÉH Qô°†dG
.IóM ≈∏Y ¢ùHÓŸG ∂∏J π°ùZG hCG π«°ù¨dG áµÑ°T
n
;AÉŸG iƒà°ùe OóM ,π«°ù¨dG ºéM ≈∏Y kAÉæH
¢†Øîæe ← ≈fOCG óM← ≈°übC’G ←‹ÉY ← §°Sƒàe
''AÉŸG ójhõJ'' QR
n
,Iô°SCq ’G äGAÓeh ,π«àfGódGh ,•ƒ«ÿÉH áæjõŸG ¢ùHÓŸG ™°Vh Öéj +
.π«°ù¨dG πÑb áµÑ°T ‘ á«aƒ°üdG ¢ùHÓŸGh
.π«°ùZ áµÑ°T ‘ áØ«ØÿG ¢ùHÓŸG ™°V +
.π«°ù¨dG á«∏ªY ‘ ájOÉ°üàb’G π«°ù¨dG áµÑ°T Ωóîà°SG +
.»∏j ɪc AÉŸG ´ƒf ójó– ºàj ,QõdG Gòg ≈∏Y §¨°†dÉH
OQÉH ← øNÉ°S ← øNÉ°S + OQÉH ← OQÉH
»≤ÑàŸG âbƒdG ô°TDƒe áÑŸ
n
.AÉŸG í£°S ¥ƒa ƒØ£J ’ ≈àM õæ«÷G hCG ƒØ£∏d á∏HÉ≤dG ¢ùHÓŸGh ,ôFÉà°ùdG »W Öéj
π«°ùZ IQhO πµd »≤ÑàŸG âbƒdG ô°TDƒŸG áÑŸ ô¡¶J
.(≥FÉbódÉH)
.kÉ«µ«JÉeƒJhCG 𫨰ûàdG ±É≤jEG ºàj ,IQhódG ájÉ¡f ‘
∂∏J §¨°VG ºK 𫨰ûàdG ±É≤jE’ ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG ,AÉŸG í£°S ¥ƒa ƒØ£dG ádÉM ‘ +
∂dP ¿EÉa ,AÉŸG í£°S ¥ƒa á«aÉW ¢ùHÓŸGh π«°ù¨dG á«∏ªY äôªà°SG GPEG .AÉŸG Égôª¨j ≈àM ¢ùHÓŸG
.π«°ù¨dG ó©H á«°Vôe ÒZ èFÉàf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘h ádÉ°ù¨dGh ¢ù1HÓŸÉH Qô°†dG ¥É◊EG ‘ ÖÑ°ùàj ób
-6-
Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 7
᫪bôdG IQhódG
n
π«°ù¨dG á«Yƒf ≈∏Y »µ«JÉeƒJhCG πµ°ûH π«°ù¨dG óªà©j
.kÉ«µ«JÉeƒJhCG ≈∏ãŸG π«°ù¨dG IQhO IQhódG √òg Oó–
.''ábÉ£dG'' QõdG §¨°VG .1
.''±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG .2
;»∏j ɇ ≥≤– ,π«°ù¨dG á«∏ªY AóH πÑb
.»FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S π«°UƒàH ºb .áMƒàØe á«Øæ◊G ∑ôJG .á«Øæ◊G ¤EG AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN π°U •
.πØ°SC’ ∞jô°üàdG ΩƒWôN √ÉŒG ¿CG øe ócCÉJ
‘ ÖZôJ âæc GPEG .∞«ØéàdGh ∞£°ûdGh π«°ù¨dG äÉ«∏ªY á©HÉàe ºàj ºK .kÉ«µ«JÉeƒJhCG AÉŸG iƒà°ùe ºàj
.âbDƒŸG ∞bƒàdG AÉæKCG IQhódG Ò«¨J ∂æµÁ .iôNCG Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG ,âbDƒŸG ∞bƒàdG
!á°UÉN äɶMÓe
.ÜÉÑdG ≥∏ZCG .3
»FÉ≤∏àdG ±ô©àdG áØ«Xh
ºàj ºK øeh π«°ù¨dG ºc ≈∏Y kÉ«µ«JÉeƒJhCG ±ô©àdG ºàj (±ƒ°üdG IQhO ,GóY Ée) IQhO πc ‘ •
kÉ«µ«JÉeƒJCG ∞«ØéàdG Ióeh ,∞«ØéàdG IQhOh ,π«°ù¨dG Ióeh ,Aɪ∏d ºFÓŸG iƒà°ùŸG ójó–
.»µ«JÉeƒJhC’G π«°ù¨∏d
π«°ù¨dG áMƒd CGóÑJ ,ºK øeh .''±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°V ºàjh IQhO ójó– ºàj ,𫨰ûàdG Ö≤Y •
,π«°ù¨dG ¢VƒM ‘ OƒLƒŸG π«°ù¨dG ºéM ≈∏Y AGôLE’G Gòg ±ô©àj .AÉe ¿hóH ¿GQhódG ‘
.kÉ«µ«JÉeƒJhCG AÉŸG ójQƒJ ºàj ,√òg ±ô©àdG á«∏ªY ó©H .RÉ¡÷G ‘ á∏µ°ûe ó©j ’h
ÚWÉ£ÑdG IQhO n
(Iô°q SC’G äGAÓeh ÚWÉ£ÑdG πãe ÒѵdG ºé◊G hP π«°ù¨dG)
.''ábÉ£dG'' QõdG §¨°VG .1
.IóMGh Iôe IQhódG ójó– QR §¨°VG .2
.''±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG .3
á°ûªbC’G Ú∏eh π«°ù¨dG ¥ƒë°ùe áaÉ°VEG
CGóÑj ,ºK øeh .¥ƒë°ùŸG ᫪ch AÉŸG iƒà°ùe ¤EG Ò°ûjh π«°ù¨dG ºc ≈∏Y AGôLE’G Gòg ±ô©àj •
.∫É◊G ‘ AÉŸG ójQƒJ
øe ,∂dP øe ºZôdG ≈∏Y .¬àaÉ°VEGh ¥ƒë°ùŸG êQO íàa øµªŸG øe ,AÉŸG ójQƒJ á«∏ªY AÉæKCG •
§¨°VGh ÜÉÑdG ≥∏ZCG .¥ƒë°ùŸG áaÉ°VEGh AÉŸG ójQƒJ ±É≤jE’ ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°V π°†aC’G
.¥ô£dG Ö°ùfCG øe á≤jô£dG √òg ó©J .iôNCG Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG
∞£°ûdG IQhO ‘ kÉ«µ«JÉeƒJhCG ¬àaÉ°VEG ºàj ,Ú∏ŸG ´Rƒe ‘ á°ûªbC’G Ú∏e ∫ÉNOEG ” GPEG •
.IÒNC’G
‘ ÖZôJ âæc GPEG .∞«ØéàdGh ∞£°ûdGh π«°ù¨dG äÉ«∏ªY á©HÉàe ºàj ºK .kÉ«µ«JÉeƒJhCG AÉŸG iƒà°ùe ºàj
.âbDƒŸG ∞bƒàdG AÉæKCG IQhódG Ò«¨J ∂æµÁ .iôNCG Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG ,âbDƒŸG ∞bƒàdG
.ÜÉÑdG ≥∏ZCG .4
äGAÓeh ÚWÉ£ÑdG) ÒѵdG ºé◊G GP π«°ù¨dG ƒWG •
.∞ØÛG πNGóH ¬©°Vh πÑb á«dÉàdG á≤jô£dÉH (ôjô°ùdG
.OÉé°ùdGh á«FÉHô¡µdG á«fÉ£ÑdG π°ù¨J ’ •
(á«aƒ°üdG ¢ùHÓŸG ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y) π«°ù¨dG áµÑ°T ‘ ºé◊G ÒÑch ∞«ØÿG π«°ù¨dG ™°V •
.Qô°†dG ‘ ÖÑ°ùàj ób ɇ AÉŸG ‘ ójõj É¡ªéM ¿CG å«M
.¥ƒë°ùŸG kÉ°†jCG ∞°VCGh ádÉ°ù¨dG ‘ π«°ù¨dG ™°V
»àdG äÉLƒ°ùæª∏d ºFÓŸG ¥ƒë°ùŸG Ωóîà°SG .πeÉ©àdG ‘ kGQòM øch π«°ù¨dG ™°Vh ‘ •ôØJ ’ •
.É¡∏°ù¨J
πª©dG øY ádÉ°ù¨dG ∞bƒàJ ,𫨰ûàdG AÉæKCG kÉMƒàØe ÜÉÑdG ¿Éc GPEG •
(.ÜÉÑdG íàa AÉæKCG AÉŸG ójQƒJ ôªà°ùj ,∂dP GóY ɪ«a) .¿ÉeCÓd kÉ«µ«JÉeƒJhCG
øNÉ°ùdGh OQÉÑdG AÉŸG øe kÓc ójQƒJ ºàj ,øNÉ°ùdG AÉŸG QÉ«àNG ºàj ÉeóæY •
.¢ùHÓŸG ájɪ◊ ¤hC’G á≤«bO øjô°û©dG ‘
‘ ∞«ØéàdG Ióeh ,∞£°ûdG IQhOh ,π«°ù¨dG Ióe ‘ ºµëàdG øµªŸG øe •
.π«°ù¨dG AÉæKCG IQhO πc
-7-
Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 8
+…OÉ°üàbG IQhódG n n
.π«°ù¨dG πÑb Égô¡X ≈∏Y ¢ùHÓŸG Ö∏bGh QGQRC’G ≥∏ZCG .π«°ù¨dG ‘ í°VƒŸG π«°ù¨dG ¥ƒë°ùe Ωóîà°SG πÑb ≥FÉbO ô°ûY ‹GƒM ÅaGO AÉe ‘ π«°ù¨dG ™≤fG ,IÒÑc áLQóH áî°ùàe ¢ùHÓŸG ¿ƒµJ ÉeóæY .π«°ù¨dG á«∏YÉa Ú°ùëàd ∂dPh ' ±ƒ°üdG'' IQhO QR ≈∏Y §¨°†dG
.''ábÉ£dG'' QõdG §¨°VG .1
.ÚJôe IQhódG ójó– QR §¨°VG .2
.''±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG .3
𫨰ûàdG π«LCÉJ IQhO n
?π«°ù¨dG AÉ≤Ñà°SG øµÁ ∞«c
.ôNBG A»°T …CÉH ΩÉ«≤dG hCG êhôî∏d kGô£°†e ¿ƒµJ ÉeóæY IQhódG √òg OóM
‘ ÖZôJ âæc GPEG .∞«ØéàdGh ∞£°ûdGh π«°ù¨dG äÉ«∏ªY á©HÉàe ºàj ºK .kÉ«µ«JÉeƒJhCG AÉŸG iƒà°ùe ºàj
.âbDƒŸG ∞bƒàdG AÉæKCG IQhódG Ò«¨J ∂æµÁ .iôNCG Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG ,âbDƒŸG ∞bƒàdG
.ÜÉÑdG ≥∏ZCG .4
܃K/á©jô°ùdG IQhódG n
.ñÉ°ùJ’G π«∏b π«°ù¨dG hCG Qôµàe πµ°ûH Ωóîà°ùJ »àdG ∞°TÉæŸG π°ùZ ójôJ ÉeóæY IQhódG √òg Ωóîà°ùJ
.''ábÉ£dG'' QõdG §¨°VG .1
.IQhódG ójó– QR §¨°VG .2
.IóMGh Iôe ' 𫨰ûàdG π«LCÉJ'' QõdG §¨°VG .3
.''𫨰ûàdG π«LCÉJ'' QõdG ΩGóîà°SÉH 𫨰ûàdG π«LCÉJ âbh Ò«¨àH Ωƒ≤J ¿CG øµªŸG øe
(áYÉ°S 18 ¤EG äÉYÉ°S 3 øe)
.kÉØ«ØN kÉNÉ°ùJG ï°ùàŸG π«°ù¨∏d IQhódG √òg ΩGóîà°SG π°†Øj ,kÉ©jô°S ¿ƒµj π«°ù¨dG ¿CG ÉÃ
.''ábÉ£dG'' QõdG §¨°VG .1
.äGôe çÓK IQhódG ójó– QR §¨°VG .2
.''±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG .3
.êQódG ‘ ¥ƒë°ùŸG øe áÑ°SÉæŸG ᫪µdG ™°Vh ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG .4
.ÜÉÑdG ≥∏ZCG .5
.¬JOóM …òdG âbƒdG ‘ π«°ù¨dG á«∏ªY »¡àæJ
.ÜÉÑdG ≥∏ZCG ºK .AÉŸG iƒà°ùe ™e Ö°SÉæàdÉH á°ûªbC’G Ú∏eh ¥ƒë°ùŸG ∞°VCG
.¥ƒë°ùŸG êQO ‘ ¥ƒë°ùŸG áaÉ°VEG Öéj
.𫨰ûàdG π«LCÉJ ∫ÉM ‘ É¡fƒd ¢ùHÓŸG ¢†©H ó≤ØJ ,π«°ù¨dG ≈∏Y Iô°TÉÑe ¥ƒë°ùŸG Ìf ” GPEG
.𫨰ûJ QõdG §¨°VG ,''𫨰ûàdG π«LCÉJ'' AɨdEG ôeC’G Ö∏£J GPEG
.AÉŸG §¨°V ≈∏Y AÉæH ¬JOóM …òdG 𫨰ûàdG AÉ¡fEG âbh Ò¨àj
•
•
•
•
iƒ°üb áaɶf
n
‘ ÖZôJ âæc GPEG .∞«ØéàdGh ∞£°ûdGh π«°ù¨dG äÉ«∏ªY á©HÉàe ºàj ºK .kÉ«µ«JÉeƒJhCG AÉŸG iƒà°ùe ºàj
.âbDƒŸG ∞bƒàdG AÉæKCG IQhódG Ò«¨J ∂æµÁ .iôNCG Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG ,âbDƒŸG ∞bƒàdG
.ÜÉÑdG ≥∏ZCG .4
±ƒ°üdG IQhO n
.ïdG ,áØ«ØÿG ¢ùHÓŸGh ,á«aƒ°üdG äGΰùdGh π«°ù¨∏d á∏HÉ≤dG äGΰù∏d IQhódG √òg Ωóîà°ùJ
.''ábÉ£dG'' QõdG §¨°VG .1
.äGôe ™HQCG IQhódG ójó– QR §¨°VG .2
.''±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG .3
.áaɶf ÌcCG π«°ùZ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ Ωóîà°ùj
.' ábÉ£dG'' QõdG §¨°VG .1
.''õ«ªàe ∞«¶æJ'' QõdG §¨°VG .2
.êQódG ‘ ¥ƒë°ùŸG øe áÑ°SÉæŸG ᫪µdG ™°Vh ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG .3
.kÉ«µ«JÉeƒJhCG AÉŸG iƒà°ùe ºàj .§≤a §°Sƒàe - ≈°übC’G AÉŸG iƒà°ùe ºàj .ÜÉÑdG ≥∏ZCG .4
.¬JOóM …òdG âbƒdG ‘ π«°ù¨dG á«∏ªY »¡àæJ -
QõdG §¨°VG ,âbDƒŸG ∞bƒàdG ‘ ÖZôJ âæc GPEG .∞«ØéàdGh ∞£°ûdGh π«°ù¨dG äÉ«∏ªY ™HÉàJh
.âbDƒŸG ∞bƒàdG AÉæKCG IQhódG Ò«¨J ∂æµÁ .iôNCG Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ''
.ÜÉÑdG ≥∏ZCG .4
¬«ÑæJ
.''±ƒ°üdG'' π«°ù¨d ájƒÄe áLQO 30 ≈∏Y ¬JQGôM áLQO ójõJ AÉe Ωóîà°ùJ ’ .π«°ù¨dG äÉeƒ∏©e ≈∏Y π°üëàd ¢ùHÓŸG ≈∏Y IOƒLƒŸG áeÓ©dG ™LGQ -
-8-
Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 9
áfÉ«°üdGh â«ÑãàdG
ájhój ∞FÉXh
.ΩÉ©dG ΩGóîà°SÓd kÓ«dO ' Ωóîà°ùŸG π«dO'' ó©j
.ádÉ°ù¨dG RGôW ≈∏Y ' Ωóîà°ùŸG π«dO'' ΩGóîà°SG óªà©j
.kÉjhój π«°ùZ IQhO πc Ò¨àJ
IQhO ójó– - 𫨰ûàdG QR :á©jô°ùdG IQhódG ‘ π«°ù¨dG ‘ ÖZôJ âæc GPEG (∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y
±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG - π«°ùZ- á©jô°S
áÄ«ÑdG
.»°SÉ°SCG πµ°ûH ' ™≤ædG'' áØ«Xh ÚWÉ£ÑdG IQhO πª°ûJh
áMÉ°ùe ∑ôJG
.§FÉ◊Gh ádÉ°ù¨dG ÚH º°S 10 `H Qó≤J áaÉ°ùe ∑ôJG
''+π«°ùZ''áØ«Xh
Ωóîà°SG ,‘É°VEG π«°ùZ âbh áaÉ°VEG ‘ ÖZôJ âæc GPEG)
(+π«°ùZ'' áØ«XƒdG
.'ábÉ£dG'' QõdG §¨°VG
.(IQhódG QR §¨°VG)IQhódG OóM
±ƒ°U hCG ™jô°S hCG +…OÉ°üàbG hCG ÚWÉ£ÑdG ←
.IóMGh Iôe ' áØ«XƒdG'' QR §¨°VG
.IóMGh Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG
.kÉ«µ«JÉeƒJhCG AÉŸG iƒà°ùe ójó– ºàj
.∞«ØŒ ºK ∞£°T ºK π«°ùZ
''+π«°ùZh ™≤f''áØ«XƒdG
.'ábÉ£dG'' QõdG §¨°VG
.(IQhódG QR §¨°VG)IQhódG OóM
±ƒ°U hCG ™jô°S hCG +…OÉ°üàbG hCG ÚWÉ£ÑdG ←
.ÚJôe ' áØ«XƒdG'' QR §¨°VG
.IóMGh Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG
.kÉ«µ«JÉeƒJhCG AÉŸG iƒà°ùe ójó– ºàj
.∞«ØéàdG ºK ∞£°ûdG ºK π«°ù¨dG ºK ™≤ædG
''™≤f'' áØ«XƒdG
.'ábÉ£dG'' QõdG §¨°VG
.(IQhódG QR §¨°VG)IQhódG OóM
±ƒ°U hCG ™jô°S hCG +…OÉ°üàbG hCG ÚWÉ£ÑdG ←
.äGôe çÓK ' áØ«Xh'' QõdG §¨°VG
.IóMGh Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG
.kÉ«µ«JÉeƒJhCG AÉŸG iƒà°ùe ójó– ºàj
.∞«ØéàdG ºK ∞£°ûdG ºK π«°ù¨dG ºK ™≤ædG
§≤a π°ù¨dG
.'ábÉ£dG'' QõdG §¨°VG
.äGôe ™HQCG ' áØ«XƒdG ójó–'' QõdG §¨°VG
.IóMGh Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG
Ióe Ò«¨J øµÁ ,π«°ù¨dG AÉæKCG ' áØ«Xh'' QõdG ≈∏Y §¨°†dG óæY
.á≤«bO 25h ≥FÉbO 3 ÚH ìhGÎJ IóŸ π«°ù¨dG
§≤a ∞£°ûdG
.äGôe ¢ùªN ' áØ«Xh'' QõdG §¨°VG
.IóMGh Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG
OóY Ò«¨J øµÁ ,∞£°ûdG AÉæKCG ' áØ«Xh'' QõdG ≈∏Y §¨°†dG óæY
.äGôe ¢ùªN ¤EG IóMGh Iôe øe ìhGÎàd ∞£°ûdG äGôe
§≤a ∞«ØéàdG
.äGôe â°S ' áØ«Xh'' QõdG §¨°VG
.IóMGh Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG
Ióe Ò«¨J øµÁ ,∞«ØéàdG AÉæKCG ' áØ«Xh'' QõdG ≈∏Y §¨°†dG óæY
.≥FÉbO 7 ¤EG á≤«bO øe ∞«ØéàdG
∞£°ûdGh π«°ù¨dG
.äGôe ™Ñ°S ' áØ«Xh'' QõdG §¨°VG
.IóMGh Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG
OóY Ò«¨J øµÁ ,𫨰ûàdG AÉæKCG ' áØ«Xh'' QõdG ≈∏Y §¨°†dG óæY
.äGôe 5 ¤EG IóMGh Iôe øe ìhGÎàd ∞£°ûdG äGôe
∞«ØéàdGh ∞£°ûdG
.äGôe ÊɪK ' áØ«Xh'' QõdG §¨°VG
.IóMGh Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG
.∞«ØéàdGh ∞£°ûdG »à«∏ªY á©HÉàe ºàj ºK
OóY Ò«¨J øµÁ ,𫨰ûàdG AÉæKCG ' áØ«Xh'' QõdG ≈∏Y §¨°†dG óæY
.äGôe 5 ¤EG Iôe 1 øe ìhGÎàd ∞£°ûdG äGôe
.ájƒà°ùeh áàHÉK ¢VQCG ≈∏Y ádÉ°ù¨dG ™°V
hCG è«é°V çGóMEG ¤EG ∂dP …ODƒj ,áØ«©°V hCG ájƒà°ùe ÒZ ¢VQCG ≈∏Y ádÉ°ù¨dG ™°Vh ádÉM ‘
(IOQÉj 1 É¡H 샪°ùŸG áaÉ°ùŸG) .𫨰ûàdG AÉæKCG RGõàgG
.¿RGƒàŸG ™°Vƒ∏d πLQC’G πjó©àH ºb
.AÉŸG øe Üô≤dÉH ádÉ°ù¨dG â«ÑãàH kGóHCG º≤J ’
ób .ô£ŸG ¤EG ô°TÉÑe πµ°ûH á°Vô©e ¿ƒµJ å«M hCG QÉîÑdG É¡æe å©Ñæj ±ôZ ‘ ádÉ°ù¨dG ™°†J ’
äÉeó°U ¬æY èàæj ɇ á«FÉHô¡µdG ∑Ó°SC’ÉH §«– »àdG ádRÉ©dG IOÉŸG ∞∏J ‘ áHƒWôdG ÖÑ°ùàJ
.á«FÉHô¡c
.ájQGô◊G Iõ¡LC’G hCG ¢ùª°ûdG á©°TC’ ô°TÉÑŸG Aƒ°†dG ÖæŒ
™°VƒH kGóHCG º≤J ’ ,Iô°TÉÑŸG IQGô◊ÉH ∂«à°SÓÑdG øe áYƒæ°üŸG á«FÉHô¡µdG ∑Ó°SC’G äÉfƒµe ôKCÉàJ
.Iô°TÉÑŸG ¢ùª°ûdG á©°TCG â– É¡©°†J ’ ,√ôNBG ¤EG ,AÉŸG äÉjÓZ hCG ,¿ôØdG øe Üô≤dÉH ádÉ°ù¨dG
AGƒà°S’G
n
.𫨰ûà∏d á◊É°U ÒZ ¿ƒµà°S hCG ÒÑc πµ°ûH õà¡à°ùa ,¢VQC’G ≈∏Y ájƒà°ùe ádÉ°ù¨dG øµJ ⁄ GPEG •
.í«ë°U πµ°ûH ájƒà°ùe ádÉ°ù¨dG ¿CG øe ócCÉJ ,∂dòdh
ádÉ°ù¨dG AGƒà°SG ¢üëa
.π«°ù¨dG ájhÉM ™°Vh
π«°ù¨dG ájhÉM πNGO AÉŸG Öµ°SG ,ádÉ°ù¨dG ÜÉH íàaG •
πjó©àH ºbh ,áî°†ŸG ≈fOCG ™≤j …òdG iƒà°ùŸG ≈àM
ƒg ɪc AÉŸG §°Sh ‘ áî°†ŸG ¿ƒµJ å«ëH πLQC’G
.πµ°ûdG ‘ ÚÑe
.§FÉ◊G øY º°S 10 øe ÌcCG ádÉ°ù¨dG ó©HG •
Ωó≤dG â– πLQC’G πjó©àH ºb •
-9-
IóMGh Iôe
ÚJôe
äGôe çÓK
äGôe ™HQCG
äGôe ¢ùªN
äGôe â°S
äGôe ™Ñ°S
äGôe ÊɪK
Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 10
AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN π«°UƒJ
n
ádÉ°ù¨dG ´ÉØJQG πjó©J
.AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN øe ∫ƒÙG ∫RCG .1
ádÉ°ù¨dG …ƒà°ùJ »µd πLQC’G πjó©àH ºb
.πLQC’G â– ∑ój ™°†J ’h kGQòM øc
»eÉeC’G Aõ÷G QÉ°ùjh ÚÁ ≈∏Y IOƒLƒŸG ¢†HÉ≤ŸG Öë°SG
.ádÉ°ù¨∏d
G
»ZGôH á©HQCG ∂a ' +' ´ƒf øe »ZôH ∞∏e ΩGóîà°SÉH ,’hCG .2
√ÉŒÉH (Ü) Aõ÷G QhOh ∫ƒÙG êôNCG ºK .∫ƒÙÉH IOƒLƒe
.ɪ¡æ«H º∏e 5 ƒëæH Qó≤J Iƒéa çGóME’ º¡°ùdG
.πØ°SC’ hCG ≈∏YC’ ádÉ°ù¨dG ´ÉØJQG πjó©àH ºb
QhO
q ºK .ΩɵMEÉH »ZGÈdG §HôH AÉŸG á«ØæëH ∫ƒÙG
q π°U .3
.kÉ©e (Ü) Aõ÷Gh (CG) Aõ÷G ™°Vh º¡°ùdG √ÉŒÉH (Ü) Aõ÷G
.πLQC’G πjó©àd ¢†HÉ≤ŸG Öë°SG ,πjó©àdG øe AÉ¡àf’G óæY
øe (ê) Aõ÷G Öë°SG .∫ƒÙÉH
AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN π°U .4
q
ºàj ,(ê) Aõ÷G ôjô– óæY .πØ°SC’ AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN
.''Iô≤f'' 䃰U ™ª°ùJh É«µ«JÉeƒJCG ∫ƒÙÉH
ΩƒWôÿG π«°UƒJ
q
AGƒà°S’G á«Ø«c
ÖÑ°ùdG
.πLQC’G πjó©àH AGƒà°S’G ¢†Øîæe »eÉeC’G Aõ÷G
AÉŸG Ωɪ°üH AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN øe ôNB’G ±ô£dG π°U .5
»ZGôH ójó°ûàH ºb .ádÉ°ù¨dG øe á«Ø∏ÿG á¡÷G ‘ OƒLƒŸG
.áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y √ÉŒG ‘ AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN
Ωɪ°üH AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN øe ôNB’G ±ô£dG π°U.1-5
.ádÉ°ù¨dG øe É«∏©dG á¡÷G ‘ OƒLƒŸG AÉŸG ∫ƒNO
.áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y √ÉŒG ‘ AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN »ZGôH ójó°ûàH ºb
ójQƒJ ΩƒWôN ÖcQ ,»ZôH ´ƒf øe AÉŸG á«ØæM âfÉc GPEG
.í°Vƒe ƒg ɪc á«Øæ◊G Ö°SÉæj …òdG AÉŸG
.äGƒ£ÿG ¢ùØf Qôc ,ΩƒWôÿG øe AÉŸG Üô°ùJ GPEG ,π«°UƒàdG ∫ɪàcG ó©H
.AÉŸG ójQƒàd IOÉY Ωóîà°ùj …òdG ´ƒædG øe á«Øæ◊G Ωóîà°SG
πÑb á∏°UÉØdG á≤∏◊G ∫RCG ,kGóL IÒÑc á«ØæM hCG á©HôŸG á«Øæ◊G OƒLh ádÉM ‘
.∫ƒÙG
q ¤EG á«Øæ◊G ∫ÉNOEG
-10-
πjó©à∏d πHÉ≤dG •É£ŸG ΩGóîà°SÉH ´ÉØJQ’G πjó©J
.∞∏ÿG ‘ IOƒLƒŸG äÉeÉYódG hCG
¢†Øîæe »Ø∏ÿG Aõ÷G
á∏HÉ≤dG πLQC’G ΩGóîà°SÉH ô°ùjC’G Aõ÷G πjó©àH ºb
πHÉ≤dG •É£ŸGh áeó≤ŸG ‘ IOƒLƒŸG πjó©à∏d
.∞∏ÿG ‘ OƒLƒŸG πjó©à∏d
á∏HÉ≤dG πLQC’G ΩGóîà°SÉH øÁC’G Aõ÷G πjó©àH ºb
πHÉ≤dG •É£ŸGh áeó≤ŸG ‘ IOƒLƒŸG πjó©à∏d
¢†Øîæe ô°ùjC’G Aõ÷G
¢†Øîæe øÁC’G Aõ÷G
AÉŸG iƒà°ùe ô°TDƒe
Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 11
ájOÉY ádÉ°ùZ ΩGóîà°SG ádÉM ‘ +
.AÉŸG ∞jô°üJ ΩƒWôN πNOCG ,π°UƒdG á≤∏M ≈∏Y §¨°†dG ó©H .1
¿GôÄØdG øe ájɪ◊G áMƒd Ö«côJ
n
IóYÉ≤dG ‘ »ZÈH áMƒ∏dG â«ÑãàH ºb ájÉ¡ædG ‘h ,É¡bÓZEG ºàj ≈àM áMƒ∏dG ™aQGh kÓ«∏b ádÉ°ù¨dG πeCG
.πµ°ûdÉH í°Vƒe ƒg ɪc
Rear-side
êôîà ¬∏°U ,±ô°üŸG ¤EG AÉŸG ∞jô°üJ ΩƒWôN ¬«LƒJ ó©H .2
.ádÉ°ù¨dÉH ¢UÉÿG ∞jô°üàdG
êôfl
∞jô°üàdG
π°UƒdG á≤∏M ≈∏Y §¨°†dÉH ΩɵMEÉH ¬dÉ°üJG øe ócCÉJ .3
.∞jô°üàdG êôfl ‘ É¡©aOh
IOƒLƒŸG ™«ªéàdG áëàa ‘ 䃰üdG ¢UÉ°üàeG áMƒd πNOCG .1
IôNDƒŸG ‘ ádÉ°ù¨dG ∞∏N
∂æµÁ å«ëH ∞jô°üàdG ΩƒWôN ∫ƒW πjó©J øµÁ •
.ºFÓŸG ∫ƒ£dG ¤EG π°ü«d ¬àdÉWEG
ádÉ°ù¨dG ™aQG áMƒ∏dG ∫ÉNOEG ‘ äÉHƒ©°U ∂à¡LGh GPEG .2
.É¡dÉNOEÉH ºbh kÓ«∏b
AÉŸG ∞jô°üJ ΩƒWôN √ÉŒG Ò«¨J á«Ø«c
J ΩƒWôN ™aód π°UƒdG á≤∏M ¢†Ñ≤e ≈∏Y §¨°†dG ºàj •
™ÑJGh ∞jô°üàdG ΩƒWôN √ÉŒG Ò«¨àH ºb .AÉŸG ∞jô°ü
.iôNCG Iôe √ÓYCG äGOÉ°TQE’G
∞jô°üàdG ΩƒWôN π«°UƒJ á«Ø«c
¬∏°Uhh AÉŸG ∞jô°üJ ΩƒWôN ΩGóîà°SG ádÉM ‘ .1
.Îe 3 øY ¬dƒW ójõj ’CG Öéj iôNCG º«WGôîH
Îe3 øe πbCG
n
±ô°U áî°†e äGP ádÉ°ùZ ΩGóîà°SG ádÉM ‘ +
AÉŸG ∞jô°üJ ΩƒWôN ∫ÉNOEG ∫ƒM äÉ¡«ÑæJ
êôfl ‘ ΩɵMEÉH AÉŸG ∞jô°üJ ΩƒWôN π«°UƒJ øe ócCÉJ
.ádÉ°ù¨dG ô¡X ‘ OƒLƒŸG ∞jô°üàdG
.±ô°üdG ΩƒWôN π°Uh ΩƒWôÿG AÉ£Z ´õfG
ƒëæH Qó≤j ó©H ≈∏Y AÉŸG ∞jô°üJ ΩƒWôN â«ÑãàH ºb
.¢VQC’G øY º°S10090
êôfl ‘ ΩɵMEÉH AÉŸG ∞jô°üJ ΩƒWôN π«°UƒJ øe ócCÉJ
.ádÉ°ù¨dG ô¡X ‘ OƒLƒŸG ∞jô°üàdG
.∞jô°üàdG ΩƒWôN ájÉ¡f ≈àM AÉŸG ∞jô°üJ ‘ kGQòM øc .2
.º°S5 øY ÜÉÑdG áÑàY ójõJ ’CG Öéj .3
Îe3 øe πbCG
øe πbCG
º°S5
90~100cm
.ádÉ°ù¨dG πØ°SCG AÉŸG ∞jô°üJ ΩƒWôN â«ÑãàH º≤J ’ .4
-11-
Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 12
IÉØ°üŸG áµÑ°T ∞«¶æJ
n
á°ûªbC’G Ú∏e áaÉ°VEG á«Ø«c
¬©°Vh ºàj ,Ú∏ŸG ∫ƒNO Ωɪ°U ‘ (IôŸG ‘) á°ûªbC’G Ú∏e øe áªFÓe ᫪c øjõîJ óæY
.∞£°ûdG IQhO ájÉ¡f ‘ kÉ«µ«JÉeƒJhCG
.Ú∏ŸG êQO ‘ É°ûædG hCG ,¢†«ÑŸG hCG ,¥ƒë°ùŸG Ωóîà°ùJ ’
.á«°Vôe ÒZ èFÉàf ¤EG Ú∏ŸG ΩGóîà°SG ‘ •GôaE’G …ODƒj
‘ á°ûªbC’G Ú∏e áaÉ°VEG ” GPEG .''∞«ØéàdG'' IQhO AÉæKCG ÜÉÑdG íàØJ ’
.¬à«dÉ©a øe ¢ü≤æ«°S Gòg ¿EÉa ,≥HÉ°S âbh
¿CG å«M .∫ƒWCG IóŸ ¬©jRƒàH ºb .Ú∏ŸG êQO ‘ á°ûªbC’G Ú∏e ∑ÎJ ’
.kÉ°ùHÉj íÑ°üj Ú∏ŸG
.ádÉ°ù¨dG áaɶæH ®ÉØàMÓd IÉØ°üŸG áµÑ°T ∞«¶æàH ºb
.êQÉî∏d É¡©aOGh IÉØ°üŸG áµÑ°T ´õfG .1
¬HòLGh IÉØ°üŸG øe …ƒ∏©dG Aõ÷G ™aOG .1
.πNGó∏d
.IÉØ°üŸG áµÑ°T øe ᩪéàŸG ä’É°ùædG ∫RCG .2
.πµ°ûdÉH ÚÑe ƒg ɪc AÉ£¨dG íàaG .2
¥ƒë°ùŸG ™°Vh á«Ø«c
.IÉØ°üŸG ∞«¶æàH ºb .3
n
•
•
•
•
•
n
‘ ¥ƒë°ùŸG ™°V ºK πµ°ûdG ‘ í°Vƒe ƒg ɪc º¡°ùdG √ÉŒÉH ¬©aóH ¥ƒë°ùŸG êQO íàaG .1
.¬d ¢ü°üıG êQódG
.êQódG øe ¥ƒë°ùŸG ¢†«Øj ’ å«ëH ¥ƒë°ùŸG øe áªFÓe ᫪c Iôe πc ‘ ™°V .2
.IÉØ°üŸG ∞«¶æàH ºb .3
¥ƒë°ùŸG IGOCG
¥ƒë°ùŸG ™°V
™e Ö°SÉæàdÉH
AÉŸG iƒà°ùe
.πØ°SC’ IÉØ°üŸG áµÑ°T ™aOG .4
‘ »∏Ø°ùdG Aõ÷G k’hCG πNOCGh AÉ£¨dG ≥∏ZCG .4
∂dP çóëj å«M IÉØ°üŸG ™aOG ºK ájhÉ◊G
.''Iô≤f'' 䃰üdG
á°ûªbC’G Ú∏e IGOCG
¢Tɪ≤dG Ú∏e
»°ù«FôdG §ÿG
.âbh …CG ‘ ¢†«Øj ób ,»°ù«FôdG §ÿG ≈∏YCG á°ûªbC’G Ú∏e øjõîJ ” GPEG :¬«ÑæJ
AÉŸG ójQƒJ á∏°Uh IÉØ°üe
áî°†ŸG IÉØ°üe ∞«¶æJ á«Ø«c
n
ádÉ°ù¨dG IÉØ°üe πØ°SCG ¢Tɪ≤dG øe á©£b ™°VƒH ºb .1
.¢VQC’G πàÑJ ’ ≈àM
.É¡YõfGh áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y ¢ùµY IÉØ°üŸG ôjhóàH ºb .2
ÜQÉ≤Y √ÉŒG ‘ IÉØ°üŸG ôjhóàH ºbh ñÉ°ShC’G ∫RCG .3
.≥∏¨J ≈àM áYÉ°ùdG
AÉŸG Ωɪ°U
OƒLh ΩóY øe ≥≤– .3 ΩƒWôÿG π°Uh IÉØ°üŸG ™aOG .2
.äÉMÉ°ûJQG
.ΩɵMEÉH AÉŸG ójQƒJ Ωɪ°üH
.á∏°UƒdG ΩɵMEG ¤EG ¬ÑàfG
-12-
n
É¡∏°ùZGh IÉØ°üŸG ´õfG .1
.kGó«L
Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 13
?πª©J ’ ádÉ°ù¨dG πg
¬MÓ°UEGh π∏ÿG …ô–
πª©dG øY ádÉ°ù¨dG ∞bƒJ
.»FÉHô¡µdG QÉ«àdG π°üa ”
?ájOÉY »FÉHô¡µdG QÉ«àdG IóMh πg <1 QÉÑàNG
?áMƒàØe AÉŸG á«ØæM πg
?¢ùHÉ≤dÉH ádÉ°ù¨dG π«°UƒJ ” πg
?´ƒ£≤e »FÉHô¡µdG QÉ«àdG πg
?‘Éc AÉŸG §¨°V πg
.»FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S π«°UƒàH ºb ?ádÉ°ù¨dG ¢ùHÉb π«°UƒJ ” πg <2 QÉÑàNG
AÉŸG ∞jô°üJ ºàj ’ ←
.πØ°SC’ ∞jô°üàdG ΩƒWôN ¬«LƒàH ºb ?πØ°SC’ ¬Lƒe ∞jô°üàdG ΩƒWôN πg <3 QÉÑàNG
AÉŸG ∞jô°üJ ºàj ’
.∞jô°üàdG ΩƒWôN ‘ IOƒLƒŸG ÉjÉæãdG ∂a ?»æãe ∞jô°üàdG ΩƒWôN πg <4 QÉÑàNG
(áî°†e ¿hóH)?πØ°SC’ ´ƒ°Vƒe ∞jô°üàdG ΩƒWôN πg
?óªéàe ∞jô°üàdG ΩƒWôN πg
?Ohó°ùe ∞jô°üàdG ΩƒWôN πg
âbƒdG ô°TDƒe ¢Vô©«°Sh ,ÚæW ™ª°ù«°S ,á≤«bO 15 ∫ÓN AÉŸG ∞jô°üJ ºàj ⁄ GPEG
.''5E'' »≤ÑàŸG
.∞«¶f ƒëf ≈∏Y äÉjÉØædG ∫RCG ?Ohó°ùe ∞jô°üàdG ΩƒWôN êôfl πg <5 QÉÑàNG
.πª©dG øY ádÉ°ù¨dG ∞bƒJ
?ìƒàØe ádÉ°ù¨dG ÜÉH πg <1 QÉÑàNG
.ÜÉÑdG ≥∏ZCG ←
AÉŸG ójQƒJ ºàj ⁄
?''±É≤jEG' QõdG 𫨰ûJ ” πg <2 QÉÑàNG
?áMƒàØe AÉŸG á«ØæM πg
?´ƒ£≤e AÉŸG πg
?IOhó°ùe ΩƒWôÿG á∏°Uh hCG AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN πg
?Ióªéàe AÉŸG á«ØæM πg
.''4E'' »≤ÑàŸG âbƒdG ô°TDƒe ¢Vô©«°Sh ,ÚæW ™ª°ù«°S ,áYÉ°S ∫ÓN ‘ AÉŸG ójQƒJ ºàj ⁄ GPEG
.ádÉ°ù¨dG 𫨰ûJ AóH ” ¬fCG øe ócCÉJh iôNCG Iôe ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG §¨°VG ←
?܃∏£ŸG iƒà°ùŸG ≈àM AÉŸG Aπe ” πg <3 QÉÑàNG
.kÓjƒW kÉàbh ádÉ°ù¨dG 𫨰ûJ AóH á«∏ªY ¥ô¨à°ùà°ùa ,¢†Øîæe AÉŸG §¨°V ¿Éc GPEG ←
?á≤∏¨e á«Øæ◊G πg <4 QÉÑàNG
.AÉŸG ójQƒàd á«Øæ◊G íàaG ←
πª©j ’ ∞ØÛG
?ádÉ°ù¨dG ‘ …hÉ°ùàdÉH π«°ù¨dG ™jRƒJ ” πg
?ájƒà°ùeh áàHÉK ¢VQCG ≈∏Y ádÉ°ù¨dG ™°Vh ” πg
.»∏j Éà ºb ,øjóªéàe ∞ØÛGh ∞jô°üàdG ΩƒWôN ¿Éc GPEG
‘ ΩƒWôÿG ™≤fG .∞jô°üàdG ΩƒWôN ∫RCGh IóªéàŸG π«°ù¨dG ájhÉM ¤EG øNÉ°ùdG AÉŸG ∞°VCG
.øNÉ°ùdG AÉŸG
.≥FÉbO 10 IóŸ ∞ØÛG ‘ øNÉ°ùdG AÉŸG Öµ°SG
.∞jô°üàdG ΩƒWôN á∏°Uh ≈∏Y øNÉ°ùdG AÉŸÉH á∏∏Ñe áØ°ûæe ™°V
∞jô°üJ ¿Éc GPEG ɇ ≥≤–h iôNCG Iôe ¬∏«°UƒàH ºb ,∞jô°üàdG ΩƒWôN øY ™«≤°üdG ádGREG ” GPEG
.ºFÓŸG πµ°ûdÉH ºàj AÉŸG
•
•
•
•
AÉŸG IOÉjR
.∞«ØéàdG ó©H 𫨰ûàdG IOÉYEG
.ácô°ûdÉH π°üJG ,IôgÉX ∫GõJ ’ CÉ£ÿG áeÓY âfÉc GPEG
.∫É◊G ‘ AÉŸG ∞jô°üJ ºàj
∞jô°üàdG ΩƒWôN ≥«∏©àH ºb .¢ù«HÉHO hCG á«fó©e äÓª©H ∞jô°üàdG ΩƒWôN OGó°ùfG ádÉM ‘ •
.iôNCG Iôe ∞«ØéàdG ∫hÉMh AÉŸÉH ∞ØÛG ∞°üf CÓeG .±É£ÿG ≈∏Y
-13-
Spec-5n6KG-D
9/5/04
9:34 AM
Page 14
áeóÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ö∏£d áLÉ◊G ádÉM ‘
(™Ñàj) ?πª©dG øY âØbƒJ ádÉ°ù¨dG πg
.áeóN õcôe ÜôbCÉH ∫É°üJ’G ‘ OOÎJ ’ ,RÉ¡÷G ‘ á∏µ°ûe ájCG âKóM GPEG
.∞JÉ¡dG ºbQh ,¿Gƒæ©dGh ,º°S’G Ëó≤J Ωõ∏j
.AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN á∏°Uh ‘ AÉŸG í°ûJôj
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD 416, MAETAN-3DONG, SUWON, KOREA
.AÉŸG í°ûJôj ób ,§HôdG ºµfi ÒZ á«Øæ◊G á∏°UƒH ¢UÉÿG Aõ◊G ¿Éc GPEG
.iôNCG Iôe Ö«cÎdG äGƒ£N Qôc ←
(''AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN π«°UƒJ'' ™LGQ)
.í«ë°üdG ¬©°Vh ‘ AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôîH ¢UÉÿG •É£ŸG ¿Éc GPEG ɇ ≥≤–
.ΩɵMEÉH iôNCG Iôe »ZGÈdG ójó°ûàH ºb ←
.∞jô°üàdG ΩƒWôN ‘ IOƒLƒŸG ÉjÉæãdG ∂a ?»æãe AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN πg
.Üô°ùJ çóë«°ùa ,kGóL …ƒb AÉŸG ójQƒJ ¿Éc GPEG
.kÓ«∏b á«Øæ◊G ≥∏ZCG ←
?á«Øæ◊G øe Aɪ∏d Üô°ùJ çóM πg
.AÉŸG ójQƒJ ºàj ⁄ .á«Øæ◊G ìÓ°UEÉH ºb ←
?AÉŸG ójhõJ ó©H ' ±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG ≈∏Y §¨°†dÉH âªb πg
.AÉŸG ójQƒJ ºàj ød ,''±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG ≈∏Y §¨°†dG ΩóY ádÉM ‘ ←
.''±É≤jEG/𫨰ûJ'' QõdG ≈∏Y §¨°VG
?á≤∏¨e á«Øæ◊G πg
.á«Øæ◊G íàaG ←
?ñÉ°ShCÉH IOhó°ùe AÉŸG ójQƒJ ΩƒWôN ‘ IOƒLƒŸG IÉØ°üŸG áµÑ°T πg
.¿Éæ°SC’G IÉ°TôØH IÉØ°üŸG áµÑ°T ∞«¶æàH ºb ←
?´ƒ£≤e AÉŸG ójQƒJ πg
.QÉ«àdG π°üaGh á«Øæ◊G ≥∏ZCG ,AÉŸG ójQƒJ ∞bƒJ ádÉM ‘ ←
WA70R3
55
L 49
L 43
L 35
L 27
»°übC’G
‹ÉY
L
L
§°Sƒàe
¢†Øîæe
ÊOCG óM
140
iƒà°ùŸG
»°SÉ«≤dG
Aɪ∏d
AÉŸG ΩGóîà°SG
~ 50/âdƒa 127
õJôg60
á≤«bódG ‘ IQhO 113
á≤«bódG ‘ IQhO 660
ºéc 5^0
π«°ù¨dG á©°ùdG
ºéc 5^0
∞«ØéàdG ájOÉ©dG
(L) 850´ÉØJQG*560≥ªY*540¢VôY
(·)OÉ©HC’G
(H) 910´ÉØJQG*560≥ªY*540¢VôY
ºéc 31
¿RƒdG
∫ɵ°SÉHɨ«e 0^78-0^05
AÉŸG §¨°V
(2º°S/Iƒb . ºéc8 ~ 0^5)
»Hô¡µdG QÉ«àdG Qó°üe
ácô◊G ´ƒf
π«°ù¨dG ´ƒf
áî°†ŸG ¿GQhO áYô°S
∞«ØéàdG áYô°S
äGh 330
äGh 246
π«°ù¨dG ∫ÉNOEG
∞«ØéàdG QƒJƒŸG
≈°übCG
π«°ù¨dG
∫ÉNOEG
∞«ØéàdG QƒJƒª∏d
™Ñàj
π«°ù¨dG
á≤«bO 15
∞«ØéàdG
âbh
∞«æ°üàdG
äGh 330
.ádÉ°ù¨dG ô¡X ‘ IOƒLƒŸG ' QÉ«àdG ä’ó©e ábÉ£H'' ™LGQ ,OOÎdGh âdƒØdG áaô©Ÿ •
55
L 49
L 43
L 35
L 27
»°übC’G
‹ÉY
L
L
§°Sƒàe
¢†Øîæe
ÊOCG óM
140
iƒà°ùŸG
»°SÉ«≤dG
Aɪ∏d
AÉŸG ΩGóîà°SG
~ 50/âdƒa 127
õJôg60
á≤«bódG ‘ IQhO 113
á≤«bódG ‘ IQhO 660
WA80R3
ºéc 6^0
π«°ù¨dG á©°ùdG
ºéc 6^0
∞«ØéàdG ájOÉ©dG
(L) 850´ÉØJQG*560≥ªY*540¢VôY
(·)OÉ©HC’G
(H) 910´ÉØJQG*560≥ªY*540¢VôY
ºéc 31
¿RƒdG
∫ɵ°SÉHɨ«e 0^78-0^05
AÉŸG §¨°V
(2º°S/Iƒb . ºéc8 ~ 0^5)
»Hô¡µdG QÉ«àdG Qó°üe
ácô◊G ´ƒf
π«°ù¨dG ´ƒf
áî°†ŸG ¿GQhO áYô°S
∞«ØéàdG áYô°S
äGh 330
äGh 246
π«°ù¨dG ∫ÉNOEG
∞«ØéàdG QƒJƒŸG
≈°übCG
π«°ù¨dG
∫ÉNOEG
∞«ØéàdG QƒJƒª∏d
™Ñàj
π«°ù¨dG
á≤«bO 15
∞«ØéàdG
âbh
∞«æ°üàdG
äGh 330
<1 QÉÑàNG
<2 QÉÑàNG
<3 QÉÑàNG
<4 QÉÑàNG
<5 QÉÑàNG
<6 QÉÑàNG
<7 QÉÑàNG
<8 QÉÑàNG
<9 QÉÑàNG
.á∏«∏b äGRGõàgGh oÉ°†Øîæe kÉé«é°V ∞ØÛG çóëj
.ádÉ°ù¨dG ‘ …hÉ°ùàdÉH π«°ù¨dG ™jRƒJ ” ób ¿Éc GPEG ɇ ≥≤– <1 QÉÑàNG
.iôNCG Iôe ádÉ°ù¨dG 𫨰ûJ CGóHGh …hÉ°ùàdÉH π«°ù¨dG ™jRƒàH ºb ←
.á룰ùeh áàHÉK ¢VQCG ≈∏Y ájƒà°ùe ádÉ°ù¨dG âfÉc GPEG ɇ ≥≤– <2 QÉÑàNG
.ájƒà°ùe ádÉ°ù¨dG π©LG ←
?ΩɵMEÉH áWƒHôe ÒZ πLQC’G AGƒà°SÉH á°UÉÿG ¢†HÉ≤ŸG πg <3 QÉÑàNG
.πLQC’G AGƒà°SG §Ñ°VG ←
?ájQhô°V ÒZ OGƒe ádÉ°ù¨dG ∫ƒM óLƒj πg <4 QÉÑàNG
.ádÉ°ù¨dG øY AÉ«°TC’G ∂∏J OÉ©HEÉH ºb ←
.ádÉ°ù¨dG ô¡X ‘ IOƒLƒŸG ' QÉ«àdG ä’ó©e ábÉ£H'' ™LGQ ,OOÎdGh âdƒØdG áaô©Ÿ •
-14-
Download PDF

advertising