Samsung | AQ30BAX | Samsung AQ30BAX User guide

pU*« ULOKFð
WOł—U)« …bŠu«
WOKš«b« …bŠu«
UQ30BA
UQT30C1(C2)BB
UQT30C1(C2)BBD
UQT32C1(C2)BE
UQT32C1(C2)BED
AQ30BA
AQT30C1(C2)BB
AQT30C1(C2)BBD
AQT32C1(C2)BE
AQT32C1(C2)BED
‰UBH½« Ÿu½ s ¡«uN« nOJ
©W¾Gb²«Ë b¹d³²«®
E S F A DB98-03438A(5)
SH30ZC1(C2) IB_Ar<03438
27
3/19/07, 4:04 PM
www.samsung.com/global/register vKŽ p?−²M q?O?−²Ð r
Wö+« qł√ s «d¹c%
Æp ¡«uN« nOJ «b3²Ý« bMŽ UNŽU³ð≈ s bÐ ô WOU²« Wö+« «d¹c%
Æ u*« Ë√ Õd'« À«bŠ≈ v« ÍœR¹ b • ÆWOzUÐdNJ« UbB« dDš
Ë√ VO-d²« Ë√ Ub)« ¡«dł≈ q³ bFÐ sŽ wzUÐdNJ« —UO²« lOLł Ÿe½« •
t WFÐU²« Ub)« WU-Ë Ë√ l½UB« q³ s «c¼ ¡«dł≈ s bÐ ô •ÆnOEM²«
ÆdDš VM& qł√ s qO¦*« q¼R*« wMH« Ë√
“UN'« «c¼ Õö≈ WËU× ÂbF W¹UMŽ cš√ s “UN'« «c¼ Âb'²* bÐ ô ◆
Ub)« e-d0 dýU³*« ‰UBðô« »uKD*« s ¨«c¼ s ôbÐ Æt²I¹dDÐ
Æ“UN'« tM Íd²ý« Íc« q;« Ë√ h²<«
fÐU Ÿe½« ¨d_« «c¼ ÀbŠ «–≈ Æ…bŠu« vKŽ qzU« s Ÿu½ Í√ VBð ô ◆
Æh²<« Ub)« e-d0 qBð«Ë …bŠuK wOzd« ÕU²H*« nË« Ë√ …bŠu«
—dC« v« ÍœR¹ b d_« Ê_ ¡«uN« ÃËdš ÷—«uŽ 5Ð ¡wý Í√ qšbð ô ◆
Æ…bŠu« sŽ ‰UHÞ_« bFЫ ÆÃd(« WÐU≈Ë WOKš«b« WŠËd*« wX
Æ…bŠu« ÂU√ ozUŽ Í√ lCð ô ◆
¨d_« «c¼ ÀbŠ «–≈Ë ÆWOKš«b« …bŠu« ‚uX Ÿu½ Í√ s qzU« ‘dð ô ◆
h²<« wMHUÐ qBð«Ë p ¡«uN« nOJ* qUF« …dz«b« lÞU nË«
ÆVO-d²UÐ
∫ UË_« lOLł wX wG³M¹ UL- UN²¹uNð Íd& …bŠu« Ê√ s b-Qð ◆
Æ…bŠu« ‚uX Èdš_« ¡UOý_« Ë√ fÐö*« lCð ô
Ãdš« ¨WK¹uÞ …b* wJKÝö« bFÐ sŽ rJײ« “UNł Âb'²¹ r «–≈ ◆
©tOKŽ XI³D½« «–≈® ÆtM U¹—UD³«
Èb vKŽ tKOGAð s bÐ ô ¨wJKÝö« bFÐ sŽ rJײ« “UNł «b'²Ý« bMŽ ◆
©tOKŽ XI³D½« «–≈® Æ¡«uN« nOJ s —U²√ ∑ s q√ WXU
V³Ð ÊUQÐ UNŠdÞË U¹—UD³« ëdš≈ Í—ËdC« s ¨…bŠu« ¡U—≈ q³ ◆
Æ…—Ëb« …œUŽ≈
X“√ «–≈ Æp Ÿ“u*UÐ qBð« ¨…bŠu« ¡U—≈ v« WłU(« wX XM- «–≈ ◆
d_«Ë „bK−Ð qB²ðË b¹d³²« …œU Ãd'ð b ¨`O× dOž qJAÐ VOÐU½_«
ÀuK¹
¡«uN« wX b¹d³²« …œU ‚öÞ≈Ë ÆÕd'UÐ bK'« WÐU≈ v« ÍœR¹
Ò
ÆUC¹√ W¾O³« dC¹Ë
WOËR WI¹dDÐ U¼ƒU—≈Ë “UN'« «cN nOKG²« …œU …—Ëœ …œUŽ≈ vłd¹ ◆
ÆW¾O³« WOŠU½ s
VM& qł√ s UN³½U−Ð Ë√ UN³OKI²Ð ¡«uN« UHOJ s×Að Ë√ kH% ô ◆
ÆjžUC« wX —d{
∫eł«uF« Ë√ —UGB« ‰UHÞ_« q³ s «b'²Ýö rLB dOž “UN'« ◆
Æ“UN'UÐ Êu¦³F¹ ô rN½√ s b-Q²K —UGB« ‰UHÞ_« vKŽ ·«dýù« s bÐ ô
r²¹Ë Wö« qł√ s IEC dO¹UFË fO¹UI* UIXË —UOð vB√ fO r²¹ ◆
ÆWUD« …¡UHJ ISO dO¹UFË fO¹UI* UIXË wzUÐdNJ« —UO²« fO
tO³Mð
qOGA²« ¡UMŁ√
…bŠu« ¡U—≈
Èdš_«
2
U¹u²;«
≤
¥
∂
∑
∏
¡«uN « nOJ* W¹œ«bF²Ýô« «¡«dłù« ◆
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Wö& « qł√ s «d¹c% ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …bŠu « dNE ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷dF « vKŽ «dýR*«Ë —«—“_« ≠ bFÐ sŽ rJײ « “UNł ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOGA²K œ«bF²Ýô« ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÐ sŽ rJײ « “UNł wA 5²¹—UD³ « VO)dð ■
±≤
±≥
±¥
±µ
±∂
±∑
¡«uN « nOJ qOGAð ◆
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¼U&« µ ‡Ð WHOþË ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wJOðUuðËô« qOGA² « WOF{Ë —UO²š« ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WAdG « wA ¡«uN « b¹d³ð ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WAdG « wA ¡«uN « W¾Abð ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WŽd&Ð WAdG « …—«dŠ Wł—œ dOOGð ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …bz«e « WÐuÞd « s hK² « ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WAdG « W¹uNð ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¹œuLŽ ¡«uN « oAbð ÁU&« j³{ ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOIA√ ¡«uN « oAbð ÁU&« j³{ ■
±∏
±π
≤∞
¡«uN « nOJ W−dÐ ◆
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X0R*UÐ qOGA² « j³{ ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X0R*UÐ ·UI¹ù« j³{ ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuM « X0R j³{ ■
≤±
≤≤
≤≤
≤≥
≤¥
¡«uN « nOJ qOGA² `zUBM « ◆
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOGA² « `zUB½ ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÐuÞd «Ë …—«d(« Wł—œ Èb ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡«uN « nOJ nOEMð ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tŠöV≈Ë qK)« Èd% ■
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©Í—UO²š«® ¡«uNK …UHB VO)dð ■
π
∞±
±±
WOMH « UHV«u*« ◆
3
WOKš«b« …bŠu« ¡«eł√
Æq¹œu*« V&Š dOOG²K ÷dŽ qJA «Ë rOLB² «
WOKš«b« …bŠu«
¡«uN « qšb
©p³A « X%® ¡«uN « …UHB
qOGA² « —“
‚dÞ µ —UO²š«Ë ·UI¹ù«
“UNł …—UýSÐ dFA²&
bFÐ sŽ rJײ «
©Ãd® ¡«uN « oAbð g¹—
X0R*« dýR
wÝUOI « qOGA² « dýR
∆œUN « qOGA² « dýR
wFO³D « qOGA² « dýR
dOAu² « dýR
ÍuI « qOGA² « dýR
Æπ W×HB « lł«— ¨‚dÞ µ ‰uŠ qOVUH² « s b¹e* ◆
WEŠö
4
UQT32C1(C2)BE
UQT30C1(C2)BB
WOł—U)« …bŠu«
©wHKš® ¡«uN« qšb
Ãd'
¡«uN«
ÂUL
qOu²«
UQT32C1(C2)BED
UQT30C1(C2)BBD
UQ30BA
WOł—U)« …bŠu«
©wHKš® ¡«uN« qšb
Ãd'
¡«uN«
ÂUL
qOu²«
5
SH30ZC1(C2) IB_Ar<03438
5
3/19/07, 4:04 PM
÷dF« vKŽ «dýR*«Ë —«—“_« ≠ bFÐ sŽ rJײ« “UNł
“UNł …—Uý≈ ‰UÝ—≈ dýR
bFÐ sŽ rJײ «
¨·Uł
qOGA² « WOF{Ë
¨b¹d³ð
¨ wJOðUuðË«
®
©W¾Abð
¨ WŠËd
…—«d(« Wł—œ UOF{Ë
WOF{u « —UO²š« —“
¨WAUł ¨b¹d³ð ¨WOJOðUuðË«®
©W¾Abð ¨WŠËd
…—«d(« Wł—œ j³{ «—“
wMOÐd² « qOGA² « WOF{Ë
ÂuM « WOF{Ë
WŠËd*« WŽdÝ
¡«uN « oAbð ÁU&«
X0R*UÐ qOGA² « j³{
X0R*UÐ ·UI¹ù« j³{
qOGA² « WOF{Ë —UO²š« —“
ÂuM « WOF{ËØÍuI «
WŠËd*« WŽdÝ j³{ —“
¡«uN « d¹Ëbð —“
X0R*UÐ qOGA² « —“
X0R*UÐ ·UI¹ù« —“
W¹—UD³ « m¹dHð dýR
·UI¹ù«ØqOGA² « —“
X0R*« ¡UG ≈Øj³{Ë
‚dÞ µ —UO²š« —“
6
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Æ…uDM …uDš «uD)« Õdý wM WOUð “u— WŁöŁ Âb²ðË
○
○
○
○
○
WHOþË qJ «uD)« s WKKÝ ·dF²M Ác¼ pU*« ULOKFð s wOzd« ¡e'« wM U√ ◆
Æ…uDM …uDš Wb²
○
○
○
Ƶ Ë ¥ w²×H` wM 5³ u¼ ULG WOU²« ‰UJý_« ◆
WOł—U)«Ë WOKš«b« ÊUðbŠu« ≠
©÷dF« vKŽ «dýR*«Ë —«—“_«® bFÐ sŽ rJײ« “UNł ≠
Æ÷dF« «dýR “u— rNMË —«—“_« b& Ê√ vKŽ „bŽUð Ác¼
○
○
ÆwK¹ ULG ÊuJ²ð pU*« ULOKFð Ê≈
○
○
○
○
XOË hOBð ¡UłdUM Æ¡«uN« nOJ «b²Ýô …bOH UuKF vKŽ Íu²% pU*« ULOKFð
Æ¡«uN« nOJ nzUþuÐ qUJ« l²L²« vKŽ „bŽUð UN½ô pU*« ULOKFð …¡«dI
○
○
○
ÆVOGd²K h² wMM q³O s t²³ÒG—Ë åXOK³Ý ò Ÿu½ s WMdG« ¡«u¼ nOJ X¹d²ý« bO
○
○
○
○
○
qOGA²K œ«bF²Ýô«
○
lMœ«
jG{«
○
○
ÆUDžU{ oЫ
7
○
bFÐ sŽ rJײ« “UNł wM 5²¹—UD³« VOGdð
∫ bMŽ bFÐ sŽ rJײ« “UNł wM 5²¹—UD³« q¹b³ð Ë√ VOGdð s bÐ ô
¡«uN« nOJ ¡«dý ◆
ÆwG³M¹ ULG bFÐ sŽ rJײ« “UNł qLŽ ÂbŽ ◆
ÆX uA ±\µË LR03,AAA Ÿu½ s 5²¹—UDÐ Âb²Ý«
nK² Ÿu½ s 5²¹—UDÐ Ë√ 5²1b0 5²¹—UDÐ Âb²&ð ôË
ÆUF
r u Ë v²Š öU) «dNý ±≤ …b* 5²¹—UD³ « …—b0 vI³ð b0Ë
ÆUOIOIŠ ULNb²&ð
◆
◆
WEŠö
◆
bFÐ sŽ rJײ « “UNł s wHK)« tłu « wA W¹—UD³ « …dO−Š ¡UDž lAœ«
Æt³×Ý« rŁ rN& « ÁU&UÐ tUNÐUÐ
±
∫ vKŽ 5³DI « …UŽ«d l 5²¹—UD³ « qšœ«
ÆbFÐ sŽ rJײ « “UNł wA ´ VD0 v « t−²¹ W¹—UD³ « s ´ VD0 Ê« ◆
ÆbFÐ sŽ rJײ « “UNł wA ≠ VD0 v « t−²¹ W¹—UD³ « s ≠ VD0 Ê« ◆
≤
Æ‚öžù« uV lL&ð w²Š t0ô“SÐ t½UJ v « ¡UDG « bŽ«
≥
8
‚dÞ µ WHOþË
qł√ s ¡«uN« nOJ* qOGA²« WOF{Ë l ‚dÞ µ WHOþË —UO²š« pMJ1
WDÝ«uÐ ‚dÞ µ WHOþË Â«b²Ý« pMJ1 Æ d¦G√ W×¹d*« ·ËdE«
¨pc ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł V½Uł v« WOKš«b« …bŠu« wM jЫuC«
ÆbFÐ sŽ rJ−²« “UNł bIM WUŠ wM WHOþu« Ác¼ «b²Ý« pMJ1
WOKš«b« …bŠu« wM jЫuC« WDÝ«uÐ WHOþu« «b²Ý«
—UO²š« r²¹ v²Š d¦)√ Ë√ …d ©·UI¹ù«ØqOGA² «®
—“ vKŽ jG{«
ÆUNOA »užd*« WOF{u «
ÆÆÆ d²š« rŁ
ÆÆÆ vKŽ ‰uB×K
©wÝUOI « qOGA² «® WOF{Ë
wFO³D « qOGA² «
©wFO³D « qOGA² «® WOF{Ë
Wł—œ vKŽ ¡«uN « d¹Ëbð iHš
W×¹d*« dOž …—«d(«
©ÍuI « qOGA² «® WOF{Ë
¡«uN « nOJ* Èu0_« qOGA² «
vKŽ√ WŽd&Ð
©dOAu² «® WOF{Ë
W0UD « dOAuð
©∆œUN « qOGA² «® WOF{Ë
∆œUN « qOGA² «
v²Š ©·UI¹ù«ØqOGA² «®
±
—“ vKŽ jG{« ¨qOGA² « sŽ “UN'« ·UI¹ù
Æ «dýR*« lOLł QHDMð
ØqOGA² « —“ WDÝ«uÐ qLF¹ ¡«uN « nOJ Ê√ s ržd UÐ
WDÝ«uÐ ¡«uN « nOJ qOGAð wA rJײ « pMJ1 ¨·UI¹ù«
ÆœU²F¹ UL) bFÐ sŽ rJײ « “UNł
≤
WEŠö
bFÐ sŽ rJײ« “UNł WDÝ«uÐ WOF{u« —UO²š«
‚dÞ µ —“ vKŽ jG{« ¨bFÐ sŽ rJײ « “UNł WDÝ«uÐ ‚dÞ µ WHOþË —UO²šô
ÆUNOA »užd*« WOF{u « —UO²š« r²¹ v²Š d¦)√ Ë√ …d
∫ ‚dÞ µ —“ vKŽ XDG{ ULK) ◆
ÆVOðd² « vKŽ WOKš«b « …bŠu « ÷dŽ vKŽ ‚dÞ µ s q) dýR dOG²¹
9
wJOðUuðËô« qOGA²« WOF{Ë —UO²š«
WDÝ«uÐ wJOðUuðËô« qOGA²« WOF{Ë vKŽ ¡«uN« nOJ qOGAð pMJ1
—UO²š« r²¹ wJOðUuðËô« qOGA²« WOF{Ë wMË ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł
j³{ pMJ1 ÆUOJOðUuðË« WŠËd*« WŽdÝ qCM√Ë WOÝUOI« …—«d(« Wł—œ
ÆWŠËd*« WŽdÝ j³{ sJ1 ô sJË WOÝUOI« …—«d(« Wł—œ
ÆWłU(« bMŽ ©·UI¹ù«ØqOGA² «®
—“ vKŽ jG{«
ÆWOKš«b « …bŠu « ÷dŽ vKŽ ‚dÞ µ dýR ¡UC¹ U¼bMŽ ◆ ∫W−O²M «
ÊU) w² « qOGA² « WOF{Ë vKŽ ¡«uN « nOJ qG²A¹ ◆
ÆtAUI¹≈ bMŽ UNOKŽ qLF¹
ÆWOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð ◆
lM qł√ s nOJ*« W¹UL( WVUš WO PÐ œËe ¡«uN « nOJ
∫ bFÐ «—uA qOGA² « bMŽ —dC « À«bŠ≈
ÆÍ—«b'« —UO² « Ãd v « —UO² « fÐU0 qOVuð ◆
qLF « sŽ nOJ*« ·UI¹≈ ◆
ÆozU0œ ≥ bFÐ …œUŽ qOGA² UÐ nOJ*« √b³¹
ÂU¼
—“ vKŽ jG{« ¨bFÐ sŽ rJײ « “UNł vKŽ√ vA
dýR ÷dF¹ r «–«
v²Š d¦)√ Ë√ …d bFÐ sŽ rJײ « “UNł vKŽ œułu*« ©WOF{u «® MODE
ÆdýR*« dNE¹
—“ vKŽ XDG{ ULK) WOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð ◆ ∫W−O²M «
Æ©WOF{u «® MODE
qOGA² « WOF{Ë vKŽ qLF UÐ ¡«uN « nOJ √b³¹ ◆
ÆwJOðUuðËô«
ÆX0Ë Í√ wA qOGA² « WOF{Ë dOOGð pMJ1
…—«d(« Wł—œ j³{
+2°C
+1°C
©…œËd³UÐ dFAð UbMŽ ®
WOÝUOI« …—«d(« Wł—œ
≤
WEŠö
…—«d(« Wł—œ j³C¹ ¡«uN « nOJ ® WOÝUOI « …—«d(« Wł—œ j³C
vKŽ jG{« ¨©UOJOðUuðË« WO U(« WAdG « …—«dŠ Wł—œ V&Š WOÝUOI «
Æd¦)√ Ë√ …d …—«d(« Wł—œ Í—“
…—«d(« Wł—œ j³{
±
…—«d(« Wł—œ j³{
…—«d(« Wł—œ j³{
-1°C
-2°C
≥
©…—«d(UÐ dFAð UbMŽ®
10
WMdG« wM ¡«uN« b¹d³ð
∫ j³{ b¹dð UbMŽ b¹d³²« WOF{Ë —UO²š« bÐ ô
…œËd³« Wł—œ ◆
b¹d³²« bMŽ WŠËd*« WŽdÝ ◆
ÆWłU(« bMŽ ©·UI¹ù«ØqOGA² «®
—“ vKŽ jG{«
…bŠu « ÷dŽ vKŽ ‚dÞ µ dýR ¡UC¹ U¼bMŽ ◆ ∫W−O²M «
ÆWOKš«b «
ÊU) w² « qOGA² « WOF{Ë vKŽ ¡«uN « nOJ qG²A¹ ◆
ÆtAUI¹≈ bMŽ UNOKŽ qLF¹
ÆWOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð ◆
lM qł√ s nOJ*« W¹UL( WVUš WO PÐ œËe ¡«uN « nOJ
∫ bFÐ «—uA qOGA² « bMŽ —dC « À«bŠ≈
ÆÍ—«b'« —UO² « Ãd v « —UO² « fÐU0 qOVuð ◆
qLF « sŽ nOJ*« ·UI¹≈ ◆
ÆozU0œ ≥ bFÐ …œUŽ qOGA² UÐ nOJ*« √b³¹
±
ÂU¼
—“ vKŽ jG{« ¨bFÐ sŽ rJײ « “UNł vKŽ√ wA
dýR ÷dF¹ r «–« ≤
dNE¹ v²Š d¦)√ Ë√ …d bFÐ sŽ rJײ « “UNł vKŽ œułu*« WOF{u «
ÆdýR*«
—“ vKŽ XDG{ ULK) WOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð ◆ ∫W−O²M «
Æ WOF{u «
Æb¹d³² « WOF{Ë wA qOGA² UÐ ¡«uN « nOJ √b³¹ ◆
ÆX0Ë Í√ wA qOGA² « WOF{Ë dOOGð pMJ1 WEŠö
v²Š d¦)√ Ë√ …d …—«d(« Wł—œ Í—“ vKŽ jG{« ¨…—«d(« Wł—œ j³C
ÆWÐuKD*« …—«d(« Wł—œ ÷dFð
ÆÂ Ú ≥∞Ë Â Ú ±∏ 5Ð ÕË«d²ð WMJL*« …—«d(« Wł—œ
∫ …—«d(« Wł—œ Í—“ vKŽ XDG{ ULK) ◆ ∫W−O²M «
ÆÂ Ú ± l0«uÐ …—«d(« Wł—œ j³{ r²¹ ≠
ÆWOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð ≠
…—«dŠ Wł—œ Ê« W UŠ wA b¹d³² UÐ ¡«uN « nOJ √b³¹ ◆
WŠËd*« √b³ðË ª…—U²<« …—«d(« Wł—œ s vKŽ√ WAdG «
ÆqOGA² UÐ
≥
dNEð v²Š d¦)√ Ë√ …d WŠËd*« —“ vKŽ jGC UÐ WŠËd*« WŽdÝ d²š«
∫rJײ « WŠu vKŽ WÐuKD*« WŽd& «
©
∫—Ëbð® WOJOðUuðË√
¥
WCHM
WDÝu²
WO UŽ
©vB_«® Íu
…bŠu « s …—UHV oKDMð ¨ WŠËd*« —“ vKŽ XDG{ ULK) ∫W−O²M «
ÆWOKš«b «
Ʊ∑Ë ±∂ 5²×HB « lł«— ¨¡«uN « l¹“uð ÁU&« j³C
11
µ
WMdG« wM ¡«uN« W¾Mbð
∫ j³{ b¹dð UbMŽ W¾Mb²« WOF{Ë —UO²š« bÐ ô
…—«d(« Wł—œ ◆
W¾Mb²« bMŽ WŠËd*« WŽdÝ ◆
ÆWłU(« bMŽ ©·UI¹ù«ØqOGA² «®
—“ vKŽ jG{«
ÆWOKš«b « …bŠu « ÷dŽ vKŽ ‚dÞ µ dýR ¡UC¹ U¼bMŽ ◆ ∫W−O²M «
ÊU) w² « qOGA² « WOF{Ë vKŽ ¡«uN « nOJ qG²A¹ ◆
ÆtAUI¹≈ bMŽ UNOKŽ qLF¹
ÆWOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð ◆
lM qł√ s nOJ*« W¹UL( WVUš WO PÐ œËe ¡«uN « nOJ
∫ bFÐ «—uA qOGA² « bMŽ —dC « À«bŠ≈
ÆÍ—«b'« —UO² « Ãd v « —UO² « fÐU0 qOVuð ◆
qLF « sŽ nOJ*« ·UI¹≈ ◆
ÆozU0œ ≥ bFÐ …œUŽ qOGA² UÐ √b³¹
±
ÂU¼
—“ vKŽ jG{« ¨bFÐ sŽ rJײ « “UNł vKŽ√ wA
dýR ÷dF¹ r «–« ≤
ÆdýR*« dNE¹ v²Š d¦)√ Ë√ …d bFÐ sŽ rJײ « “UNł vKŽ œułu*« WOF{u «
—“ vKŽ XDG{ ULK) WOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð ◆ ∫W−O²M «
Æ WOF{u «
ÆW¾Ab² « WOF{Ë wA qOGA² UÐ ¡«uN « nOJ √b³¹ ◆
ÆX0Ë Í√ wA qOGA² « WOF{Ë dOOGð pMJ1 WEŠö
v²Š d¦)√ Ë√ …d …—«d(« Wł—œ Í—“ vKŽ jG{« ¨…—«d(« Wł—œ j³C
ÆWÐuKD*« …—«d(« Wł—œ ÷dFð
ÆÂ Ú ≥∞Ë Â Ú ±∂ 5Ð ÕË«d²ð WMJL*« …—«d(« Wł—œ
∫ …—«d(« Wł—œ Í—“ vKŽ XDG{ ULK) ◆ ∫W−O²M «
ÆÂ Ú ± l0«uÐ …—«d(« Wł—œ V{ r²¹ ≠
ÆWOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð ≠
…—«dŠ Wł—œ Ê« W UŠ wA W¾Ab² UÐ ¡«uN « nOJ √b³¹ ◆
…—«d(« Wł—œ® UNOA »užd*« …—«d(« Wł—œ s qHÝ√ WAdG «
ÆqOGA² UÐ WŠËd*« √b³ðË ©Â Ú ≥´ …—U²<«
≥
dNEð v²Š d¦)√ Ë√ …d WŠËd*« —“ vKŽ jGC UÐ WŠËd*« WŽdÝ d²š«
∫rJײ « WŠu vKŽ WÐuKD*« WŽd& «
¥
©
∫—Ëbð® WOJOðUuðË√
WCHM
WDÝu²
WO UŽ
…bŠu « s …—UHV oKDMð ¨ WŠËd*« —“ vKŽ XDG{ ULK) ◆ ∫W−O²M «
ÆWOKš«b «
WF&Ð WŠËd*« qLFð ¨ v Ë√ ozU0œ µ Ë√ ozU0œ ≥ …b* ◆
bMŽ ÆUOAU) U¾A«œ ¡«uN « `³B¹ v²Š «bł WCHM
WŽdÝ j³{ r²¹ ¨WÐuKD*« …—«d(« Wł—œ v « ‰uVu «
ÆUOJOðUuðË« WÐuKD*« WŽd& « vKŽ WŠËd*«
Ʊ∑Ë ±∂ 5²×HB « lł«— ¨¡«uN « l¹“uð ÁU&« j³C
µ
12
WŽd+Ð WdG« …—«dŠ Wł—œ dOOGð
w t²¾bðË ¡«uN« b¹d³² WOMOÐd²« W¾b²«Øb¹d³²« WHOþË Âb3²+ð
ÆÊUJù« —bY vKŽ WŽd+Ð WdG«
WFHðd WdG« …—«dŠ Wł—œË ‰eM*« v« pðËbŽ WUŠ w ∫‰U¦*« qO³Ý vKŽ
ÆÊUJù« —bY vKŽ WŽd+Ð WdG« ¡«u¼ b¹d³ð b¹d𠨫bł
Ê√ q³Y WYUÞ vBY√ WOF{Ë vKŽ WIOYœ ≥∞ …b* WOMOÐd²« WHOþu« qLFð
ÆUI³+ WÞu³C*« …—«d(« Wł—œË qOGA²« WOF{Ë v« WOF{u« œuFð
13
ÆWłU(« bMŽ ©·UI¹ù«ØqOGA²«®
—“ vKŽ jG{«
ÆWOKš«b« …bŠu« ÷dŽ vKŽ ‚dÞ µ dýR ¡UC¹ U¼bMŽ ◆ ∫W−O²M«
w²« qOGA²« WOF{Ë vKŽ qOGA²UÐ ¡«uN« nOJ √b³¹ ◆
ÆtXUI¹≈ q³ UNOKŽ nOJ*« qLF¹ ÊUÆWOKš«b« …bŠu« s …—UH oKDMð ◆
±
Æ
—“ vKŽ jG{«
WŠËd*« WŽdÝË …—«d(« Wł—œ j³{ r²¹ U¼bMŽ ◆ ∫W−O²M«
ÆUOJOðUuðË«
—b vKŽ WŽdÐ WXdG« ¡«u¼ TXb¹
Ë√ œd³¹
¡«uN«
nOJ ◆
Ò
Ò
ÆÊUJù«
¡«uN« nOJ œuF¹ ¨qOGA²« s WIOœ ≥∞ bFÐ ◆
WŽdÝ ¨…—«d(« Wł—œ ¨ qOGA²« WOF{Ë v« UOJOðUuðË«
ÆUI³ UND³{ - w²« WŠËd*«
¡«uN« WOF{Ë wX
—“ vKŽ jGC« WUŠ wX ¨sJË
WOF{Ë v« WOF{u« dOG²ð ¨ WŠËd*« WOF{Ë Ë√ ·U'«
ÆwJOðUuðËô« qOGA²«
≤
vKŽ jG{« ¨WIOœ ≥∞ —Ëd q³ ÍuI« qOGA²« WHOþË ·UI¹≈ œ—√ «–«
Æ
Ë√
výö²¹ v²Š d¦-√ Ë√ …d
—“
¨ qOGA²« WOF{Ë v« UOJOðUuðË« ¡«uN« nOJ œuF¹ U¼bMŽ ∫W−O²M«
Æ UI³ UND³{ - w²« WŠËd*« WŽdÝË …—«d(« Wł—œ
≥
Ʊ∑Ë ±∂ 5²×HB« lł«— ¨¡«uN« l¹“uð ÁU&« j³C
¥
…bz«e« WÐuÞd« s hK²«
ÊËbÐ …bz«e« WÐuÞd« s hK²« pMJ1 ¨ «bł U³Þ— WMdG« ¡«u¼ ÊUG «–«
Æ«dO¦G U{UH½« WMdG« wM …—«d(« Wł—œ iHš
ÆWłU(« bMŽ ©·UI¹ù«ØqOGA² «®
—“ vKŽ jG{«
±
ÆWOKš«b « …bŠu « ÷dŽ vKŽ ‚dÞ µ dýR ¡UC¹ U¼bMŽ ◆ ∫W−O²M «
ÊU) w² « qOGA² « WOF{Ë vKŽ ¡«uN « nOJ qG²A¹ ◆
ÆtAUI¹≈ bMŽ UNOKŽ qLF¹
ÆWOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð ◆
lM qł√ s nOJ*« W¹UL( WVUš WO PÐ œËe ¡«uN « nOJ
∫ bFÐ «—uA qOGA² « bMŽ —dC « À«bŠ≈
ÆÍ—«b'« —UO² « Ãd v « —UO² « fÐU0 qOVuð ◆
qLF « sŽ nOJ*« ·UI¹≈ ◆
ÆozU0œ ≥ bFÐ …œUŽ qOGA² UÐ nOJ*« √b³¹
—“ vKŽ jG{« ¨bFÐ sŽ rJײ « “UNł vKŽ√ wA
ÂU¼
dýR ÷dF¹ r «–«
≤
dNE¹ v²Š d¦)√ Ë√ …d bFÐ sŽ rJײ « “UNł vKŽ œułu*« WOF{u «
ÆdýR*«
—“ vKŽ XDG{ ULK) WOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð ◆ ∫W−O²M «
Æ WOF{u «
Æ·U'« ¡«uN « WOF{Ë wA qOGA² UÐ ¡«uN « nOJ √b³¹ ◆
ÆX0Ë Í√ wA qOGA² « WOF{Ë dOOGð pMJ1 WEŠö
v²Š d¦)√ Ë√ …d …—«d(« Wł—œ Í—“ vKŽ jG{« ¨…—«d(« Wł—œ j³C
ÆWÐuKD*« …—«d(« Wł—œ ÷dFð
ÆÂ Ú ≥∞Ë Â Ú ±∏ 5Ð ÕË«d²ð WMJL*« …—«d(« Wł—œ
∫ …—«d(« Wł—œ Í—“ vKŽ XDG{ ULK) ◆ ∫W−O²M «
ÆÂ Ú ± l0«uÐ …—«d(« Wł—œ j³{ r²¹ ≠
ÆWOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð ≠
wA ª …bz«e « WÐuÞd « s hK²K UÐ ¡«uN « nOJ √b³¹ ◆
ÆUOJOðUuðË« ¡«uN « WOL) j³{ r²¹ ¨W U(« Ác¼
≥
Ʊ∑Ë ±∂ 5²×HB « lł«— ¨¡«uN « l¹“uð ÁU&« j³C ¥
14
WMdG« W¹uNð
«b²ÝUÐ WMdG« ¡«u¼ W¹uNð pMJ1 ¨·U` dOž WMdG« wM ¡«uN« ÊUG «–«
ÆWŠËd*« WHOþË
ÆWłU(« bMŽ ©·UI¹ù«ØqOGA² «®
—“ vKŽ jG{«
±
ÆWOKš«b « …bŠu « ÷dŽ vKŽ ‚dÞ µ dýR ¡UC¹ U¼bMŽ ◆ ∫W−O²M «
w² « qOGA² « WOF{Ë vKŽ qOGA² UÐ ¡«uN « nOJ √b³¹ ◆
ÆtAUI¹≈ q³0 UNOKŽ nOJ*« qLF¹ ÊU)
ÆWOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð ◆
—“ vKŽ jG{« ¨bFÐ sŽ rJײ « “UNł vKŽ√ wA
dýR ÷dF¹ r «–«
≤
dNE¹ v²Š d¦)√ Ë√ …d bFÐ sŽ rJײ « “UNł vKŽ œułu*« WOF{u «
ÆdýR*«
—“ vKŽ XDG{ ULK) WOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð ◆ ∫W−O²M «
Æ WOF{u «
ÆWŠËd*« WOF{Ë vKŽ qOGA² UÐ ¡«uN « nOJ √b³¹ ◆
ÆUOJOðUuðË« …—«d(« Wł—œ j³{ r²¹ ◆
ÆX0Ë Í√ wA qOGA² « WOF{Ë dOOGð pMJ1 WEŠö
dNEð v²Š d¦)√ Ë√ …d WŠËd*« —“ vKŽ jGC UÐ WŠËd*« WŽdÝ d²š«
∫rJײ « WŠu vKŽ WÐuKD*« WŽd& «
≥
WCHM
WDÝu²
WO UŽ
…bŠu « s …—UHV oKDMð ¨ WŠËd*« —“ vKŽ XDG{ ULK) ∫W−O²M «
ÆWOKš«b «
Ʊ∑Ë ±∂ 5²×HB « lł«— ¨¡«uN « l¹“uð ÁU&« j³C
15
¥
U¹œuLŽ ¡«uN« oMbð ÁU&« j³{
qHÝ√ wM …œułu*«Ë WOł—U)« ¡«uN« tOłuð g¹— l{u j³{ pMJ1
…bŠu« lOu* UIMË p–Ë ¨¡«uN« nOJ …¡UHG b¹eð YO×Ð …bŠu«
ÆWMdG« wM —«b'« vKŽ WOKš«b«
ÆWłU(« bMŽ d¦)√ Ë√ …d ¡«uN « d¹Ëbð —“ vKŽ jG{«
ÆU¹œuLŽ WOł—U)« ¡«uN « WA¹— j³{ r²¹ U¼bMŽ ∫W−O²M «
ÆÆÆ v« WA¹d« j³{«
ÆÆÆ bMŽ
W×OBM«
ÆvKŽ√
b¹d³² «
ÆqHÝ√
W¾Ab² «
±
¡UMŁ√ UOJOðUuðË« qHÝ_«Ë vKŽ_« v « WA¹d « „dײð Ê√ œ—√ «–«
Æ¡«uN « d¹Ëbð —“ vKŽ jG{« ¨ ¡«uN « nOJ qOGAð
l{u*« ‰uŠ ¨ qHÝ√Ë vKŽ√ v « WA¹d « „dײð U¼bMŽ ∫W−O²M «
ÆwÝUÝ_«
≤
d¹Ëbð —“ vKŽ jG{« ¨qHÝ_«Ë vKŽ_« v « „dײ « sŽ WA¹d « ·UI¹ù
ÆÈdš« …d ¡«uN «
≥
ÊuJð WA¹dUM
ÆUU9 WIKG
l{u « W¹«bÐ vKŽ tD³{«
W0UD « qOGAð bMŽ
ÆÆÆ XLO «–«
¡«uN « nOJ ·UI¹SÐ
Èdš« …d tKOGA²Ð
WEŠö
16
UOIM√ ¡«uN« oMbð ÁU&« j³{
tOłuð j³{ pMJ1 ÆWOKš«b« ¡«uN« oMbð g¹— s ÊU²ŽuL− „UM¼
¡«uN« tOłuð j³{ pMJ1Ë jIM U¹œuLŽ WOł—U)« g¹d« WDÝ«uÐ ¡«uN«
ÆUOIM√ WOKš«b« g¹d« WDÝ«uÐ
¨ WÐuKD*« l{u*« vKŽ WOKš«b « g¹d « s WŽuL− q) ÁU&« j³{«
ÆV½«u'« v « UN³×Ý Ë√ UNFAbÐ
17
±
XOR*UÐ qOGA²« j³{
…d²M bFÐ ¡«uN« nOJ qOGAð s pMJ9 XOR*UÐ qOGA²« WHOþË
≤¥ v²ŠË WIOOœ ≥∞ s ¡«b²Ð« XOu« j³{ pMJ1 ÆUOJOðUuðË« WMOF
ÆWŽUÝ
d¦)√ Ë√ …d X0R*UÐ qOGA² « —“ vKŽ jG{« ¨qOGA² « X0Ë j³C
WŽUÝ nB½ 5Ð s X0u « j³{ pMJ1 Æ»uKD*« X0u « ÷dF¹ v²Š
ÆWŽUÝ ≤¥Ë
±
Æj³C « WOKLŽ ‰UL)ù ©¡UG ù«Øj³C «®
—“ vKŽ jG{«
ÆwI³²*« X0u « ÷dF¹ U¼bMŽ ◆ ∫W−O²M «
ÆÊUCu « sŽ X0R*« dýR n0u²ð ◆
±∞ bFÐ ÷dF « vKŽ …—U²<« …—«d(« Wł—œË WOF{u « dNEð ◆
ÆÊ«uŁ
vKŽ œ«bF « qB¹ UbMŽ UOJOðUuðË« ¡«uN « nOJ qLF¹ ◆
l tD³{ - Íc « X0u « v « bFÐ sŽ rJײ « “UNł ÷dŽ
ÆX0R*UÐ qOGA² « j³{ dýR wýöð
≤
÷dFð v²Š
—“ vKŽ jG{« ¨UbI qOGA² « WOF{Ë —UO²šô
ÆbFÐ sŽ rJײ « “UNł vKŽ√ wA WÐuKD*« WOF{u «
W UŠ wA …—U²<« WOF{u « wA ¡«uN « nOJ qLFOÝ ◆ ∫W−O²M «
ÆtKOGAð
≥
XOR*UÐ qOGA²« ¡UGù
d¦)√ Ë√ …d X0R*UÐ qOGA² « —“ vKŽ jG{« ¨X0R*UÐ qOGA² « ¡UG _
ÆX0R*UÐ qOGA² « j³{ dýR výö²¹ v²Š
Æ©¡UG ù«Øj³C «®
—“ vKŽ jG{«
X0u « v « ‰uVu « q³0 ¡«uN « nOJ qOGA𠜗√ «–«
—“ vKŽ jG{« ¨ ◊u³C*«
Æ©·UI¹ù«ØqOGA² «®
±
≤
WEŠö
18
XOR*UÐ ·UI¹ù« j³{
WMOF …d²M bFÐ ¡«uN« nOJ ·UI¹≈ s pMJ9 XOR*UÐ ·UI¹ù« WHOþË
ÆWŽUÝ ≤¥ v²ŠË WIOOœ ≥∞ s ¡«b²Ð« XOu« j³{ pMJ1 ÆUOJOðUuðË«
v²Š d¦)√ Ë√ …d X0R*UÐ ·UI¹ù« —“ vKŽ jG{« ¨qOGA² « X0Ë j³C
≤¥Ë WŽUÝ nB½ 5Ð s X0u « j³{ pMJ1 Æ»uKD*« X0u « ÷dF¹
ÆWŽUÝ
±
Æj³C « WOKLŽ ‰UL)ù ©¡UG ù«Øj³C «®
—“ vKŽ jG{«
ÆwI³²*« X0u « ÷dF¹ U¼bMŽ ◆ ∫W−O²M «
ÆÊUCu « sŽ X0R*« dýR n0u²ð ◆
qB¹ UbMŽ UOJOðUuðË« qLF « sŽ ¡«uN « nOJ n0u²¹ ◆
- Íc « X0u « v « bFÐ sŽ rJײ « “UNł ÷dŽ vKŽ œ«bF «
ÆX0R*UÐ ·UI¹ù« j³{ dýR wýöð l tD³{
≤
‰U¦*« qO³Ý vKŽ
∫ 5²ŽUÝ …b* tKOGAðË 5²ŽUÝ bFÐ ¡«uN« nOJ qOGA𠜗√ «–«
X0Ë ÷dF¹ v²Š X0R*UÐ qOGA² « —“ vKŽ jG{« Ʊ
Æ åÊU²ŽUÝò
Æ ©¡UG ù«Øj³C «® —“ vKŽ jG{« Æ≤
X0u « ÷dF¹ v²Š X0R*UÐ ·UI¹ù« —“ vKŽ jG{« Æ≥
Æ å UŽUÝ¥ò
Æ ©¡UG ù«Øj³C «® —“ vKŽ jG{« Æ¥
…—«d(« Wł—œ Ë√ØË j³C « WOF{Ë dOOGð Ë√ bO)Qð pMJ1
…—«d(« Wł—œ Í—“ Ë√ WOF{u « —“ vKŽ jGC UÐ WÞu³C*«
ÆX0R*UÐ qOGA² « j³{ bFÐ
WEŠö
XOR*UÐ ·UI¹ù« ¡UGù
v²Š d¦)√ Ë√ …d X0R*UÐ ·UI¹û « —“ vKŽ jG{« ¨X0R*UÐ ·UI¹ù« ¡UG _
ÆX0R*UÐ qOGA² « j³{ dýR výö²¹
Æ©¡UG ù«Øj³C «®
—“ vKŽ jG{«
X0u « v « ‰uVu « q³0 ¡«uN « nOJ qOGA𠜗√ «–«
Æ©·UI¹ù«ØqOGA² «®
—“ vKŽ jG{« ¨ ◊u³C*«
19
WEŠö
±
≤
ÂuM« XOR j³{
WMdG« b¹d³ð sŽ …bŠu« ·UI¹≈ b¹dð UbMŽ ÂuM« XOR «b²Ý« pMJ1
Æ UŽUÝ XÝ bFÐ UOJOðUuðË« t²¾Mbð Ë√
Æπ± r?O— W?×H` lł«— ¨ 5F XOË wM …bŠu« ·UI¹≈ œ—√ «–«
WEŠö
ÆW¾Ab² « WOF{Ë Ë√ b¹d³² « WOF{Ë —UO²š« s b)Qð
“UNł ÷dŽ vKŽ
dNE¹ v²Š d¦)√ Ë√ …d
—“ vKŽ jG{«
ÆbFÐ sŽ rJײ «
ÆWOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð U¼bMŽ ◆ ∫W−O²M «
ÆÁU½œ√ qJA « wA 5³ u¼ UL) ¡«uN « nOJ j³{ r²¹ ◆
ÆWŽUÝ q) Â Ú ± l0«uÐ …—«d(« Wł—œ lHðdð
¨©5²ŽUÝ bFÐ®Â Ú ≤ l0«uÐ …—«d(« Wł—œ lHðdð UbMŽË
Æ UŽUÝ lЗ√ …b* Ác¼ …—«d(« Wł—bÐ nOJ*« kH²×¹
±
≤
b¹d³² «
Â Ú 2°C
≤
Â Ú 1°C
±
…—«d(« Set
Wł—œ
TEMP.
WÞu³C*«
1hr ÊU²ŽUÝ
2hr
WŽUÝ
Start X0Ë
time
qOGA² «
6hr ∂
UŽUÝ
Stop
X0Ë
time
·UI¹ù«
ÆWŽUÝ q) Â Ú ± l0«uÐ …—«d(« Wł—œ iHMð
¨©5²ŽUÝ bFÐ®Â Ú ≤ l0«uÐ …—«d(« Wł—œ iHMð UbMŽË
Æ UŽUÝ lЗ√ …b* Ác¼ …—«d(« Wł—bÐ nOJ*« kH²×¹
X0Ë
Start
qOGA² «
time
ÊU²ŽUÝ
WŽUÝ
1hr 2hr
…—«d(« Wł—œ
Set
WÞu³C*«
TEMP.
Â Ú -1°C
±≠
W¾Ab² «
X0Ë
Stop
·UI¹ù«
time
UŽUÝ
6hr ∂
Â Ú -2°C
≤≠
ÂuM« XOR ¡UG≈
¡UG≈ pMJ1 ¨t²D³{ bO Íc« ÂuM« XOR «b²Ý« …œ«—≈ bFð r «–«
ÆXOË Í√ wM XOR*«
Æ
—“ vKŽ jG{«
ÆWOKš«b « …bŠu « s …—UHV oKDMð U¼bMŽ ◆ ∫W−O²M «
Æ …bŠu « vKŽ
dýR THDM¹ ◆
ÆwFO³Þ qJAÐ qOGA² UÐ nOJ*« √b³¹ ◆
20
qOGA²« `zUB½
Æ¡«uN« nOJ qOGAð bMŽ UNF³ð s bÐ ô w²« `zUBM« iFÐ „UM¼
W×OBM«
Ÿu{u*«
s …—«d(« h²9 ¡«uN« nOJ qš«œ W¾Xb²« W'C
Wł—œ X½U- «–«Ë Æqš«b« v« UNKIMðË wł—U)« ¡«uN«
¡«u¼ nOJ*« TXb¹ ¨WCH'M ×U)« wX …—«d(«
dOž WXdG« ¡«u¼ Ê« błË «–« Æq√ W¾Xbð WXdG«
ÆwXU{≈ W¾Xbð “UNł Âb'²Ý« ¨UOXU- TX«œ
W¾Xb²« ¡«œ√
pcË ªWXdG« W¾Xb² TX«b« ¡«uN« nOJ*« —Ëb¹
Ò
v²ŠË nOJ*« qOGAð s Xu« iFÐ v« ÃU²%
nOJ*« qOGAð UNÐ vu*« sLX ÆUNK- WXdG« TXb¹
Æ…dOB …b0 WXdG« «b'²Ý« q³
TX«b« ¡«uN« d¹Ëbð
WÐuÞd«Ë WCH'M ×U)« wX …—«d(« Wł—œ X½U- «–«
wX WOł—U)« …bŠu« wX lOIB« Àb×¹ b ¨WOUŽ
ÆWXdGK nOJ*« W¾Xbð WUŠ
∫ WU(« Ác¼ wX
ÆW¾Xb²« sŽ nOJ*« nu²¹ ◆
l³Ý …b* lOIB« WЫ–≈ WOKLFÐ nOJ*« √b³¹ ◆
ÆU³¹dIð ozUœ
ÆpM qšbð Í√ v« WłU(« wX ÊuJð ô WOKLF« Ác¼
l³Ý bFÐ Èdš√ …d ÍœUF« qOGA²UÐ nOJ*« √b³¹Ë
ÆU³¹dIð ozUœ
lOIB«
×U)«Ë qš«b« wK- wX …—«d(« Wł—œ X½U- «–«
d²š«Ë WFHðd
WOł—U)« WŠËd*« nu²ð b ¨ W¾Xb²« qOGAð WOF{Ë
jžUC«Ë
«c¼ ÆXu« p– wX qLF« sŽ WOł—U)« …bŠu« wX
¡«uN« nOJ qLF¹ v²Š jIX dE²½«Ë ªwFO³Þ d√
Æb¹bł s
WFHðd*« …—«d(« Wł—œ
×U)«Ë qš«b« wX
¨¡«uN« nOJ qOGAð ¡UMŁ√ ¡UÐdNJ« ŸUDI½« ÀbŠ «–«
¡UÐdNJ« …œuŽ bMŽ ÆqLF« sŽ nOJ*« nu²¹
¡UÐdNJ« ŸUDI½«
—“ vKŽ jGC« s bÐ ô
©·UI¹ù«ØqOGA²«®
s nOJ*« qOGA²
Æb¹bł
❇❇C1❇❇
b¹bł s nOJ*« qLF¹
ÆUOJOðUuðË«
AQ30BA
❇❇C2❇❇
ô ¡«uN« UHOJ iFÐ Êô t²¹d²ý« w²« q¹œu*« s b-Qð
ÆUOJOðUuðË« qOGA²« bOFð
21
SH30ZC1(C2) IB_Ar<03438
21
3/19/07, 4:04 PM
WEŠö
WÐuÞd«Ë …—«d(« Wł—œ Èb
ÆtOKŽ qLF¹ Ê√ ¡«uN« nOJ* sJ1 Íc« WÐuÞd«Ë …—«d(« Wł—œ Èb wU²« ‰Ëb'« sO³¹
Ò
ÆÆÆ ‡
ÆÆÆ vKŽ nOJ*« qG²ý« «–«
ÆqLF« sŽ nOJ*« nu²¹Ë WOJOðUuðËô« W¹UL(« WHOþuÐ nOJ*« √b³¹
WFHðd*« …—«d(« Wł—œ
Æ…—«d(« dOG bL& WUŠ wX dš√ qKš Àb×¹ Ë√ ¡U*« »d²¹ b
WCH'M*« …—«d(« Wł—œ
ÆWK¹uÞ …b* nOJ*« qOGAð WUŠ wX tM ¡U*« jU²¹Ë WOKš«b« …bŠu« `DÝ vKŽ ¡U*« nŁUJ²¹ b
WOUF« WÐuÞd« W³½
WOKš«b« WÐuÞd«
≠
q√ Ë√ • ∏∞
≠
wKš«b« …—«d(« Wł—œ
q√ Ë√ Â Ú ≤∑
U³¹dIð Ú ≥≤ ≠ Â Ú ±∏
U³¹dIð Â Ú ≥≤ ≠ Â Ú ±∏
WOł—U)« …—«d(« Wł—œ
U³¹dIð Â Ú ≤¥ ≠ Â Ú ∞
U³¹dIð Â Ú ¥≥ ≠ Â Ú ≤±
U³¹dIð Â Ú ¥≥ ≠ Â Ú ±∏
WOF{u«
W¾Xb²«
b¹d³²«
·U'« ¡«uN«
ÆqOGA²« ‰«uŠ√ V+Š • ∏∞ ≠ ∑∞ Èu²+ v« W¾b²« …¡UHU iH3Mð ¨ W¹u¾ Wł—œ dHX s qY√ ×U)« w …—«d(« Wł—œ ÊUU «–≈ ¿
ÆWKUJ« tð¡UHJÐ nOJ*« qLF¹ ô ©WOKš«b« …—«d(« Wł—œ® Â Ú ≥≥ ‚u …—«dŠ Wł—œ w W¾b²« WHOþuÐ nOJ*« ÂUY «–«
¡«uN« nOJ nOEMð
Í—Ëœ qJAÐ tHOEMð s bÐ ô ¨¡«uN« nOJ s ¡«œ√ qC√ vKŽ ‰uB×K
Æ¡«uN« …UHB vKŽ rU«d²*« —U³G« W«“ù 5Žu³Ý√ qU …d
s —UO²« fÐUY ëdš≈ s bUQð ¨ ¡«uN« nOJ nOEMð qÐ
ÆÍ—«b'« —UO²« Ãd3
ÂU¼
5³½U'« qHÝ√ vKŽ 5ðœułu*« 5ðœ«b« V×Ð wU_« p³A« `²X«
ÆWOKš«b« …bŠu« s —UO«Ë 5LO«
±
ÆÂU_« v« UN³×Ð WOU_« WJ³A« pX
≤
ÆUNł«dšù qHÝ_« v« t³×Ý«Ë ¡«uN« …UHB s qHÝ_« ·dD« lX—«
≥
Æ…UýdX Ë√ WOzUÐdN- WMJ WDÝ«uÐ ¡«uN« …UHB s —U³G« lOLł ‰“«
¥
·UDš
t½UJ v« ¡«uN« …UHB s ÍuKF« ¡e'« qšœ« ¨nOEM²« s ¡UN²½ô« bMŽ µ
Æ‚öžù« u lLð v²Š qHÝ_« v« …UHB*« s qHÝ_« ·dD« lXœ«Ë
rŽUM« nÒEM*« l ·U'« ‘ULI« s WFDIÐ WOU_« WŠuK« nE½
Ò
Æ©WOzUOLOJ« œ«u*« Ë√ U³¹c*« Ë√ s¹eM³« Âb'²ð ô®
∂
wU_« p³A«
wX XO³¦²« –Ëcš√
r'«
nOJ*« qGý ¨WK¹uÞ …b* ¡«uN« nOJ Âb3²+ð r «–« ◆ UEŠö
¡«eł_« nOH−² UŽUÝ ¥ Ë√ ≥ …b* WŠËd*« WOF{Ë vKŽ
ÆUU9 ¡«uN« nOJ s WOKš«b«
22
tŠö`≈Ë qK)« Èd%
Æ ‰U*«Ë XOu« pOKŽ dÒMuð bO Ác¼ ÆWOU²« —u_« h×M« ¨ Ub)« eGd0 ‰UBðô« q³O
q(«ØÕdA«
WKJA*«
Æ¡«uN « nOJ* wzUÐdNJ « lÞUI « qOVuð s b)Qð ◆
ª WOKš«b « …bŠu « vKŽ qOGA² « dýR …¡U{≈ s b)Qð ◆
sŽ rJײ « “UNł vKŽ ©·UI¹ù«ØqOGA² «®
«bÐ√ nOJ*« qLF¹ ô
—“ vKŽ jG{«
ÆWłU(« bMŽ bFÐ
ÆWOKš«b « …bŠu « vKŽ X0R*« dýR …¡U{≈ s b)Qð ◆
∫W U(« Ác¼ wA
√b³¹Ë qOGA² « X0Ë v « nOJ*« qB¹ v²Š dE²½« ≠
ÆUOJOðUuðË« qOGA² UÐ
s b¹e* ±π˱∏ r0— W×HV lł«—® X0R*« WHOþË m « ≠
Æ©qOVUH² «
ÆWOKš«b « …bŠu « 5ÐË pMOÐ ozUŽ œułË ÂbŽ s b)Qð ◆
ÆrJײ « “UNł w²¹—UDÐ W UŠ h×A« ◆
Ø —U²√ WF³Ý ® WOKš«b « …bŠu « 5ÐË pMOÐ WAU&*« s b)Qð ◆
©q0√ Ë√ «œ—U¹
…—UýSÐ dFA²&*« u×½ bFÐ sŽ rJײ « “UNł tOłuð s b)Qð ◆
ÆWOKš«b « …bŠu « jÝË wA ¡«dL(« X% bFÐ sŽ rJײ « “UNł
“UNł WDÝ«uÐ nOJ*« qLF¹ ô
bFÐ sŽ rJײ «
vKŽ jGC « bMŽ …—UHV oKDMð ô
vKŽ ©·UI¹ù«ØqOGA² «®
—“
ÆWłU(« bMŽ 5ðb¹b−Ð 5²¹—UD³ « ‰b³²Ý« ◆
ÆbFÐ sŽ rJײ « “UNł
◆
TÒAb¹ ô Ë√ œÒd³¹ ô ¡«uN « nOJ
wG³M¹ UL) qOGA² « WOF{Ë —UO²š« s b)Qð
©W¾Ab² « ¨b¹d³² « ¨wJOðUuðËô«®
Æ«bł iHMð Ë√ «bł WAdG « …—«dŠ Wł—œ lHðdð b0
WAdF* ≤≤ r0— W×HV lł«— ª—U³G « …UHB —U³G « b&¹ b0
ÆnOEM² « ULOKFð
ÆWOł—U)« …bŠu « ÂU√ ozUŽ œułË ÂbŽ s b)Qð
◆
◆
◆
Æ`O×V qJAÐ U¼b¹dð w² « …—«d(« Wł—œ j³{ s b)Qð ◆
…—«d(« Wł—œ v « nOJ*« qB¹ ô
ÆWŠËd*« WŽdÝ lA—« ◆ n0u²¹Ë W¾Ab² « ¡UMŁ√ U¼b¹dð w² «
t¼U&« j³{« ¨qHÝ_« v « ¡«uN « oAbð WA¹— t−²ð «–« ◆
Æ«—«dJð ¡«uN « nOJ
ÆbFÐ sŽ rJײ « “UNł WDÝ«uÐ vKŽ_« v «
¨ UOF{Ë vKŽ vKŽ qOGA² « WOF{Ë j³{ s b)Qð ◆
qOGA² « WOF{Ë W UŠ wA ª WŠËd*« Ë√ W¾Ab² «
W UŠ wAË UOJOðUuðË« WŠËd*« WŽdÝ dOG²ð ¨wJOðUuðËô«
AUTO vKŽ WŠËd*« WŽdÝ j³{ r²¹ ¨·U'« ¡«uN « WOF{Ë
Æ©WOJOðUuðËô«®
jGC « bMŽ WŠËd*« WŽdÝ dOG²ð ô
Æ—“ vKŽ
—“ vKŽ jG{«Ë ª¡«uN « nOJ qOGAð s b)Qð ◆ jGC « bMŽ ¡«uN « oAbð ÁU&« dOG²¹ ô
Æ—“ vKŽ
ÆWłU(« bMŽ bFÐ sŽ rJײ « “UNł vKŽ ©·UI¹ù«ØqOGA² «®
23
±∏ 5²×HB « lł«— ª`O×V qJAÐ X0R*« W−dÐ s b)Qð ◆
ƱπË
wG³M¹ UL) X0R*« qLF¹ ô
ÆWAdG « W¹uNð s bÐ ô ◆
nOJ*« qOGAð ¡UMŁ√ `z«Ë— ÀËbŠ
¨W¾Ab² « WC q¹œu s «c¼ ¡«uN « nOJ Ê_ «dE½ ◆
ØqOGAð bMŽ b¹d³² « …œU dOÝ V³&Ð jO&Ð uV oKDM¹
wA qKš v « dOA¹ ô uB « «c¼Ë Æ¡«uN « nOJ ·UI¹≈
ÆW¾Ab² «Øb¹d³² « …¡UH) vKŽ dŁR¹ ôË ¡«uN « nOJ
nOJ s jO&Ð uV oKDM¹
sŽ tAUI¹≈ Ë√ tKOGAð bMŽ ¡«uN «
ÆqLF «
©Í—UO²š«® ¡«uNK …UHB VOGdð
Bio-Pure …UHB*«Ë W×z«d« q¹eð …UHB0 nOJ*« b¹Ëeð pMJ1
ÆWN¹dJ« `z«Ëd«Ë WIOOb« —U³G« UOzeł W«“ù (¡«uN« WOIM² WO(«®
UNOM qG²A¹ w²« …b*« VŠ U³¹dIð dNý√ WŁöŁ …b* …UHB*« dLŽ vI³¹Ë
ÆnOJ*«
Æ…UHB*« sŽ qOMOH « ·öž Ÿe½«
¨UN³O)dð b¹dð v²Š W×z«d « W «“≈ …UHB sŽ ·öG « ŸeMð ô
ÆUNBzUBš bIA v « ÍœR¹ b0 d_«
W «“≈ …UHB
W×z«d «
±
©WOŠ®Bio …UHB
©¡«uN « WOIM² ®Pure
WEŠö
WVUš «œ«bÝ ÀöŁ vKŽ jG{«Ë …UHB*« qUŠ v « …UHB*« qšœ«
Æ‚öžù« uV lL&ð v²Š ‰Ušœû
≤
5LO « 5³½U'« qHÝ√ wA 5ðœ«b& « V×&Ð wU_« p³A « `²A«
ÆWOKš«b « …bŠu « s —U&O «Ë
≥
Æ…b¹bł …UHB0 UN b³²Ý«Ë W1bI « …UHB*« Ãdš«
¥
24
WOMH« UHZ«u*«
WOzUÐdNJ« WUD«
WOKš«b« …bŠu« ö¹œu
eðd¼ ∂∞ ¨~ XuX ≤≤∞
AQ30BA
AQT30C1(C2)BB
AQT30C1(C2)BBD
eðd¼ µ∞ ¨ XuX ≤¥∞≠≤≤∞
AQT32C1(C2)BE
AQT32C1(C2)BED
25
SH30ZC1(C2) IB_Ar<03438
25
3/19/07, 4:04 PM
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any comments or questions regarding a Samsung product, contact the SAMSUNG
customer care center.
Country
SOUTH AFRICA
Customer Care Center
0860 726 7864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
U.A.E
8000-4726
Web Site
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
C Samsung Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.
SH30ZC1(C2) IB_Ar<03438
26
3/19/07, 4:04 PM
Download PDF

advertising