Samsung | DVD-P346 | Samsung DVD-P346 Benutzerhandbuch

P346-XSG(00440H)AR-COVER
6/7/04 9:37 AM
Page 1
Ò A±
DVD qG
DVD-P346
AR
AK68-00440H
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 2
ÑñtbLÇ¿ ÂZE ÑF|
‹U¥u∑∫L∞« éÜôA|
‹«d¥c∫∑∞«
‹UI∫KL∞«
À¿Zpæ¿
VOØd∑∞« .1
W∫{u± dO¨ ‹«¡«d§≈ Ë√ q¥bF¢ Ë√ j∂{ Í√ «bª∑ß« : tO∂M¢
.…dODª∞« WO´UF®ù« WÆUDK∞ ÷dF∑∞« v∞« ÍœR¥ bÆ UM≥
2........................................................ ‹«d¥c∫∑∞«
3................................................. ÑñtbLÇ¿ ÂZE ÑF|
4................................................... éÖAqÇ¿ ∆AÜ_Ç¿
5........................................... çd¿èW‡ —\}Ç¿ ’èà
6................................... WO±U±_« áÄULÇ¿ éTèÇ xd‡
7.................................... éñwÉXÇ¿ áÄULÇ¿ éTèÇ xd‡
8.................................ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ w≠ W∞u§
WOHKª∞« W•uK∞U° …œu§uL∞«Ë “UNπ∞U° WÅUª∞« n¥dF∑∞« WÆUD° l§«¸ *
. “UNπ∞« qOGA∑∞ W∂ßUML∞« WO∑∞uH∞« vK´ ·dF∑K∞ p∞–Ë “UNπK∞
.)rß 10 - 7 ( . WLzö± W¥uN¢ ‹U∫∑≠ ‹«– W≤«eî w≠ “UNπ∞« VOØd∑° rÆ *
. ¡«uN∞« …¸Ëœ ‚uF¢ ô v∑• ‹U≤uJL∞« s± È_ W¥uN∑∞« ‹U∫∑≠ bº¢ ô
. „bO° ’dI∞« WOMOÅ l≠b¢ ô *
. iF∂∞« UNCF° ‚u≠ ‹U≤uJL∞« ”bJ¢ ô *
. “UNπ∞« p¥d∫¢ q∂Æ ‹U≤uJL∞« W≠UØ oK¨« *
.UNIK¨ s± bØQ¢ “UNπ∞U° Èdî√ ‹U≤uJ± W¥√ qOÅu¢ q∂Æ *
r∞ «–≈ WÅUª°Ë «bª∑ßô« VI´ “UNπ∞« ‚ö¨≈Ë ’dI∞« ëdî≈ s± bØQ¢ *
. WK¥u© …d∑H∞ t±bª∑º¢
1
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
∆ë ñ d è L Ç ¿
ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ
9.......................................... ÑñdèLÇ¿ éñwñú ÕAñLW¿
áÄULÇ¿ ŒAåRÇ ‹U¥¸UD∂∞«
( A A A áRT) ZqE äp
p∑±öß q§√ s± .2
éÖZ}L†¿ xôAmèÇ¿
11................................................... —\}Ç¿ ÑñtbK
12............................. ·c∫∞«Ë PUFÇ¿ xôAm‡ ‹¿ZXL^¿
12........................................ “\qÇ¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^¿
13........................................ rKOH∞«Ë ’dI∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
14........................................ nzU™u∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
14................................................... ÑñtbLÇ¿ flÀAp¬
15.........................óô¿èbqÇ¿ ÑñtbLÇ¿‡ SÖAà\FÇ¿ ÑñtbK
15............................... WµOD∂∞« W´dº∞U° qOGA∑∞« …œU´≈
EZ VIEW
STANDBY/ON
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
PLAY
Ë√ rJ∫¢ …eN§√ È√ «bª∑ß« ÈœR¥ bÆ . ¸eOK∞« Z∑ML∞« «c≥ Âbª∑º¥ *
v∞≈ UM≥ …œb∫L∞« pK¢ dO¨ ‹«¡«d§ô« cOHM¢ w≠ dOOG¢ Ë√ ‹ö¥bF∑° ÂUOI∞«
. WJKNL∞« ¸eOK∞«WF®_ ÷dF∑∞«
. pºHM° “UNπ∞« `OKB∑° ÂuI¢ Ë√ WOD¨_« `∑H¢ ô *
. “UNπ∞« W≤UOÅ Ë√ `OKB∑∞ h∑ªL∞« n™uLK∞ l§¸«
LOADING
LOADING
tO∂M∑∞« .3
‹ZXL_†¿ ÑñÇÀ
. v∞eML∞« «bª∑ßö∞ sJ∞Ë v´UMB∞« «bª∑ßö∞ rLB± dO¨ “UNπ∞« Ê≈ *
. jI≠ vBªA∞« «bª∑ßö∞ Z∑ML∞« «c≥Ë
.“UNπ∞« vK´ WO≤bF± ¡UO®√ Ë√ qz«uß W¥√ lC¢ ô *
d£R¢ Ê√ WOJO¢U∑ßô« ¡U°dNJ∞«Ë ¡uC∞« q∏± WO§¸Uî ‹«d£R± È_ sJL¥ *
r£ “UNπ∞« oK¨√ ,«c≥ Àb• «–≈Ë . “UNπ∞« «cN∞ vFO∂D∞« qOGA∑∞« vK´
rÆ r£ “UNπ∞« qB≠≈ Ë√ POWER qOGA∑∞« ¸“ «bª∑ßU° tKOGA¢ b´√
czbM´ . AC œœd∑L∞« ¸UO∑∞« ÃdªL° AC œœd∑L∞« ¸UO∑∞« pKß qOÅu∑°
. vFO∂© qJA° “UNπ∞« qLFOß
¸Uª° n£UJ¢ Àb∫¥ bÆ …¸«d∫∞« W§¸œ w≠ …œU∫∞« ‹«dOOG∑∞« W∞U• w≠ *
…c≥ w≠ .“UNπ∞« qOGA¢ vK´ d£R¥ Ê√ p∞– ÊQ® s±Ë “UNπ∞« qî«œ ¡UL∞«
¡eπ∞« nπ¥ v∑• …dπ∫∞« …¸«d• W§¸œ bM´ “UNπ∞« „d¢« p∞– W∞U∫∞«
.wFO∂© qJA° qLF¥Ë “UNπK∞ vKî«b∞«
2
èÓïÀ‡Ω¿/èïZñwÇ¿ ÑFñú
tOØË«¸UØ nzU™Ë
UN´UH¢¸ô WO≤u¥eHK∑∞« …¸uB∞« ÷d´ W∂º≤ q¥bF¢
16....................................................... )EZ View(
17............................................... u¥œË_« étÇ ÕAñLW¿
17.............................................. WL§d∑∞« étÇ ÕAñLW¿
18............................................. «dO±UJ∞« éŒ \ññtK
18....................... ͸uH∞« “ËUπ∑∞« /÷dF∞« …œU´≈ WHO™Ë «bª∑ß«
19............. (BOOKMARK) r|膿 éÖëp éwñm‡ ‹¿ZXL^¿
20........................ œUF°_« w£ö∏∞« ‹uB∞«Ë ‹‡]Ç¿ xôAm‡ «bª∑ß«
20............................................ …dØ«c∞« WÆUD° ‰Uîœ≈ WOHOØ
21............. MP3/WMA/JPEG ‹UHKL∞ CLIPS f∂KJ∞« WLzUÆ
21............................................... WE≠U∫∞« ‹«¸UO∑î«
22............................................ MP3/ WMA qOGA¢
23......................................(Picture) ¸uB∞« ’dÆ qOGA¢
ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ∏ ‹U¥¸UD∂∞« Gñú\K éñwñú
.ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ \åm òÉp ‹U¥¸UD∂∞« ÂAks VLv¿ .1
äÖ ZúBK .(çï¿ çï¿) AAA áRUE äñLï ÕAkFÇ¿ ÑWÀ¡ .2
3
.`O∫B∞« ÁUπ¢ô« w≠ (- ‡ +) äñFk}Ç¿ l{Ë
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
.çàAÄÖ òÇ¿ éïÕAkFÇ¿ ÂAks Zp¡ .3
’dI∞« .4
Ë√ , jz«dA∞« nOEM¢ w≠ Âbª∑º¢ w∑∞« WKzUº∞« ‹UHEML∞« Âbª∑º¢ ô *
nOEM¢ w≠ dî¬ d¥UD∑± qzUß È√ Ë√ ¸UOD∞« dOMO∑∞« qzUß Ë√ , s¥eM∂∞«
. ’dI∞« `Dº° ¸«d{ù« v∞« p∞– Èœ√ ô≈Ë “UNπ∞«
·d• s± Ë√ ·d∫∞« bM´ t° pº±« sJ∞Ë . ’dI∞« …¸U®≈ `Dß fLK¢ ô *
. eØdL∞« bM´ VI∏∞« `∂B¥ YO∫° jI≠ b•«Ë
’dI∞« `ºL¢ ô .b•«Ë ÁUπ¢≈ w≠Ë WÆd° ’dI∞« s´ W°d¢_« ‰“« *
.»U≥–Ë WµO§ ‘ULI∞U°
.`O∫Å qJA° bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ qLF¥ r∞ «–≈
.‹U¥¸UD∂K∞ V∞Uº∞«Ë V§uL∞« VDI∞« fUv¿ •
4
.‹U¥¸UD∂∞« uï\wK áK ¿Ã¿ AÖ fUv¿ •
À¿Zpæ¿ éÜôA| \ññtK
bF° s´ ”Uº•ù« “UN§ oOF¢ oz«u´ „UM≥ ÊUØ «–« U± h∫≠« •
24......................................... À¿Zpæ¿ éÜôA| ‹¿ZXL^¿
25............................................... étÉÇ¿ ‹«eO± À¿Zp¬
27.........................................èïÀ‡Ω¿ ‹«¸UO∑î« À¿Zp¬
28........................................ “\qÇ¿ ‹«¸UO∑î« À¿Zp¬
29........................................... wKzUF∞« rJ∫∑∞« À¿Zp¬
WµO∂∞U° WIKF∑± ‹U≤UO° .5
.oz«uF∞U°
bÆ WOzUOLØ œ«u± vK´ Èu∑∫¢ Z∑ML∞« «c≥ v≠ W±bª∑ºL∞« W¥¸UD∂∞« Ê≈ *
. WµO∂K∞ …¸U{ ÊuJ¢
. WOK∫L∞«Ë WO∞«¸bOH∞« `z«uK∞ UI≠Ë rOKß qJA° W¥¸UD∂∞« s± hKª¢ «cN∞Ë *
.»dI∞U° ¡u{ Í√ œu§Ë s± bØQ¢ •
5
WF§«dL∞«
31................................... çTëd¬‡ ÑÉXÇ¿ ‚\UK ÑñÇÀ
32........................................................ ∆Awd¿è†¿
A R -3
A R -2
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 4
çd¿èW‡ —\}Ç¿ ’èà
éÖAqÇ¿ ∆AÜ_Ç¿
.WK°UIL∞« “u±d∞« o≠Ë p∞–Ë ’«dÆ_« s± WO∞U∑∞« Ÿ«u≤_« qOGA¢ DVD qÒGA± lOD∑º¥
énTëÖ
“U∑L± ‹uÅ
“UNπ∞« «c≥ «bª∑ßU° UNKOGA¢ sJL¥ ô ’«dÆ√ *
—¿èXÇ¿
ÈuBI∞« wGA∑∞« …b±
—\}Ç¿ áRT
‹uÅ vK´ DVD “UN§ Íu∑∫¥ •
ÂUE≤ qCH° sO¢“U∑L± …¸uÅË
. MPEG-2 ÂUE≤Ë wLÆd∞« w∂∞Ëœ
é}ñ|À 240 ZT¿èÇ¿ çQèÇ¿
é}ñ|À 480 ›AåQèÇ¿
rß12
‡ éaAbÇ¿ xôAm‡ ÕAñLW¿ äÄÜï •
~ï\j äp éÇèå_E éwÉLX†¿ èïÀ‡Ω¿
.éaAbÇ¿ òÉp “\qÇ¿ éÜôA|
é}ñ|À 80ZT¿èÇ¿ çQèÇ¿
é}ñ|À 160 ›AåQèÇ¿
rß 8
—\}Ç¿ ∆èd rÖ èïZñwÇ¿ •
éñâ}K‡ VHS éñpèà‡ SÖZ†¿
.MPEG-1ltg
flÕAaCE Z±bL∞« ’dI∞« ÑñR_K áLï •
qÆ√ g¥uA¢/qC≠√ ‹uÅ rÖ éñÜ|Õ
Õ‡\Ö l± ‹uB∞« WO´u≤ w≠ xÉK Ñ|¡‡
.M|èÇ¿
é}ñ|À 74
ÑñR_LÇ¿ ’¿èà¡
(ŒèÖ\Ç¿) ’«dÆ_« ’¿èà¡
DVD
rß12
rß 8
é}ñ|À 74
rß12
èïÀ‡Ω¿
+
èïZñwÇ¿
VIDEO-CD
èïÀ‡Ω¿
rß 8
—¿\|Ω¿ ‹U±ö´
~v¿èK GRï .é}kâÜÉÇ A}Fj —¿\|Ω¿‡ DVD ÑñtbK ŒAåQ ]Ö\ï
ŒèÖ\Ç¿ ~v¿èLK áÇ ¿Ã¿ .—\}Ç¿ ÑñtbK ÑQ¡ äÖ éñÜñÉ|æ¿ ŒèÖ\Ç¿
.—\}Ç¿ ÑñtbK áLï º ,éñÜñÉ|æ¿
.ÑñtbLÉÇ é}k↿ á|Õ
.Aã\ñs‡ AñàA†¿ ,A_à\v ,flZUL†¿ éÄÉ܆¿ ∏ PAL PE ‹Anà
éñwÉXÇ¿ éTèÉÇ¿ òÉp ¿[ã ÑñtbLÇ¿ ŒAåRÇ é}k↿ á|Õ \ú[ï
.ŒAåRÉÇ
éaAbÇ¿
W®U® vK´ MPEG-2 ltg éñâ}LE u¥bOH∞« ¸uÅ …b≥UA± p∫ML¢
.(16:9) WC¥d´Ë W¥œU´
éöñkFÇ¿ éú\UÇ¿
.qOπº∑∞« ‹ôU• vK´ bL∑F¢ qOGA∑∞« …¸bÆ *
AUDIO-CD
ÑñtbLÉÇ é}k↿ á|Õ
DVD-ROM •
CD-ROM •
CDI •
.ozUH∞« w¢uB∞« Z±bL∞« ’dIK∞ HD WI∂© •
.¸uB∞« fO∞ , jI≠ ‹uB∞« CDG ’«dÆ√ qGÒA¢ •
èïÀ‡Ω¿
+
èïZñwÇ¿
CD-RW •
é}ñ|À 20
é}ñ|À 20
DVD-RAM •
CDV •
∆èd r¥bI¢ …œU´ù óFLJÀ ÑÖAqÖ AåKÕèj éñâ}K ,óÜ| \Ç¿ óFLJÀ
.`{«Ë óÇAL_ï\ú
~
PAL
.éöñkFÇ¿ éú\UÇ¿ ék^¿èE éÖAåÇ¿ d™ UML∞« flZãAbÖ äÄÜï
DVD-R •
DVD-R , +R •
( C D ) SÖ\FÜÇ¿ ÑñtbLÇ¿
. p∂O¢d∑° UNKOGA∑∞ ∆¿ÕA_Ö éRÖ\E ÅâÄÜï
DVD-R ‡∞«Ë CD-RW ,CD-R ‡∞« qLF¥ ô√ ezUπ∞« s± *
Èu∑ºL∞ Ë√ ’dI∞« ŸuM∞ WπO∑≤ ‹ôU∫∞« W≠UØ w≠
.qOπº∑∞«
( D V D ) wKzUF∞« áÄULÇ¿
‚Õ‡\hÇ¿ ÑñtbLÇ¿ „èL_Ö j∂{ qLF∑ºLK∞ `O∑¢ WOÅUª∞« Ác≥
‡¿ xâqÇ¿ ‹ëv¿ ÑOÖ rN∞ `KB¢ ô Âö≠√ flZãAbÖ äÖ Ñ Awjº¿ râÜÇ
.äïZa¿\ÇAE édAXÇ¿
Y_âÇ¿ äÖ éïAÜUÇ¿
éaAbÇ¿ éÜôA| òÉp flÀZqLÖ xôAm‡
éRÖZÜÇ¿ —¿\|º¿ äÖ ZïZqÇ¿ ∏ ‹«dH® ÑAWÀ¿ áK
ÑtbÖ ÑñdèK ÅñÉp ,GF_Ç¿ ¿[åLJ .D V D Ñtb†
ŒAåQ rÖ `ñLJ ›èï]wÉLÇ¿ ŒAåQ rÖ fl\aAFÖ D V D
çâp SLâï u¥bOH∞« “UN§ l± qOÅu∑∞« w≠ ,èïZñwÇ¿
D V D “UN§ ’«dÆ√ s´ …¸œUÅ W®uA± flÕèd
.aºM∞« s± WOL∫L∞«
éñÜUÜÇ¿ aºM∞« Ÿè}T éïAÜT éñâ}K rÖ SLâÜÇ¿ ¿[ã ÑÖAÄLï
äÖ fi\ñs ‡ éñÄï\Öº¿ ’¿\LWº¿ éïAÜT AåÄÉÜK óLÇ¿ Ÿ\kÇAE
bBI° rFkÇ¿ Ÿè}T òÉp ‘AwUÇ¿ òÉp ÑÜqK óLÇ¿ “UNπ∞«
áÇ AÖ ÅÇÇ l}v flÀ‡ZUÜÇ¿ flZãAbÜÇ¿‡ Ñ ŒAâÜÇ¿ ∏ ‹¿ZXL^º¿
áñÜeK `Äp ‡¿ éô]RK râÜï .äbñv‡\úAÖ é_^êÖ çE …\eK
.ŒAåRÇ¿
AᅦŒ òÉp (éñp\v äï‡Aâp/èïÀ‡Ω¿) ∆AtÇ flZp ÕAñLW¿ pMJL¥
.‹ëvºAE çñv rLÜL_K ‚[Ç¿ M|èÇ¿ ∏ éaAbÇ¿
( D V D ) E Z V I E W WKNº∞« …b≥UAL∞«
sJL¥ YO∫° W∞Ußd∞« rπ∫° ¸uB∞« ‰u∫¢ WKNº∞« …b≥UAL∞« WHO™Ë
.ÍbOKI∑∞« Êu¥eHK∑∞« “UN§ vK´ WK±UØ W®UAØ UN¢b≥UA±
D i g i t a l P h o t o V i e w e r ( J P E G ) WOLÆd∞« ¸uB∞« ¸UEM±
.Êu¥eHK∑∞« “UN§ vK´ WOLÆd∞« ¸uB∞« …b≥UA± p≤UJ±S°
flÀApº¿
.flÀApº¿ ÕŒ òÉp lthÇ¿ À\RÜE áÉñv ‡¿ éñâs¿ flÀAp¿ ÅâÄÜï
MP3/WMA
‹UHK± vK´ W¥u∑∫L∞« ’«dÆ_« qOGA¢ …b•u∞« ÁcN∞ sJL¥
.MP3/WMA
(óÜ|\Ç¿ óFLJÀ) —\|
)5 2 5 p / 6 2 5 p( ÂbI∑L∞« Y∫∂∞« ‹U§dª±
èï\ñL_Ç¿ —\|
STEREO
( D V D ) W¥¸uH∞« ÷dF∞« …œU´≈
DIGITAL
SOUND
s± rKOHK∞ WI°Uß Ê«u£ 10 qOGA¢ …œU´ù WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑º¢
.w∞U∫∞« lÆuL∞«
ÊuJ¢ Ê√ …¸ËdC∞U° fO∞ t≤√ ¸U∂∑´ô« w≠ cî_« sOJKN∑ºL∞« vK´
óÜ|\Ç¿ èïÀ‡Ω¿ —\|
DTS —\|
Z∑ML∞« «c≥ l± WI≠«u∑± Õu{u∞« WO∞UF∞« ‹U≤u¥eHK∑∞« …eN§√ W≠UØ
( D V D ) ͸uH∞« wDª∑∞«
W∞U• w≠ . W®UA∞« vK´ Vz«uA∞« iF° ÷d´ w≠ V∂º∑¥ bÆ q°
.Ê«u£ dAF° qOGA∑∞« wDª¢ WHO™u∞« Ác≥ p∞ `O∑¢
WKOÅu∑∞« dOOG∑° vÅu¥ ,625 Ë√ 525 øb∑L∞« Y∫∂∞« ‹öJA±
MP3 —\|
…dØ«c∞« WÆUD°
p¥b∞ ÊUØ «–≈ ."Standard Definition " wßUOÆ Õu{Ë Ãdî v∞«
…dOGÅ ,…b¥b§ )IC( WK±UJ∑± …dz«œ s´ …¸U∂´ w≥ "…dØ«c∞« WÆUD°
jßuØ Âbª∑º¢ ,qL∫K∞ WK°UÆË ‹U±«bª∑ßô« …œbF∑± ,rπ∫∞«
.ÊdL∞« ’dI∞« WFß ‚uH¢ ‹U≤UO° WFº° qOπº¢
‡∞« l± UM° ’Uª∞« Êu¥eHK∑∞« “UN§ o≠«u¢ ÈbL° WÅUî WKµß√
W±bî eØdL° ‰UB¢ô« ¡U§¸ ,p625 q¥œu±Ë p525 q¥œu± DVD
.sOJKN∑ºL∞«
A R -5
A R -4
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 6
WO±U±_« áÄULÇ¿ éTèÇ xd‡
éñwÉXÇ¿ áÄULÇ¿ éTèÇ xd‡
8
Pr
Pb
Y
9 10
PULL OPEN
STANDBY/ON
EZ VIEW
COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT
MULTI-CARD INPUT
OPTICAL
R
L
ANALOG AUDIO OUT
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ j°«u{
1
5
(
) ◊A}ïæ¿.6
.—\}Ç¿ ÑñtbK x|èK •
éñwÉXÇ¿éTèÉÇ¿ xd‡
wLÆd∞« u¥œË_« Ãdª± `F}Ö .1
qOÅu∑K∞ ‚\eFÇ¿ ‡¡ ÕèU†¿ ZUL†¿ óÜ|\Ç¿ ÑFñÄÇ¿ ÑÜqL^¿ •
çÉÜqL^¿ .áR_↿ óÜ|\Ç¿ óFLJÀ ‰U∂I∑ß« “UN§ v∞«
ÑT ŒAåQ ÑÜbï ‚[Ç¿ èïZñwÇ¿/u¥œË_« áXhÖ v∞« qOÅu∑K∞
.DTS fl\wa ÑT ŒAåQ ‡¡ óÜ|\Ç¿ óFÇ ‡À fl\wa
èïZñwÇ¿ ŒAåQ Ãdª± `EA}Ö .5
ŒAåQ `EA}Ö rÖ ›èï]wÉLÇ¿ ÅïZÇ ›Aú ¿Ã¿ `EA}†¿ fi[ã ÑÜqL^¿ •
.Y èïZñv‡ Pb ,Pr ÓÓE À‡]K `EA}†¿ fi[ã . èïZñwÇ¿
.flÕèd éñpèà ÑhvBE ›èĆ¿ èïZñwÇ¿ À‡]ï ,S-Video rÖ
ÊS≠ œ«b´ù« WLzUÆ s± )P-SCAN( u¥bOH∞« Ãdî ¸UO∑î« r¢ «–≈ •
. qLF∞« w≠ √b∂¥ ÂbI∑L∞« Y∫∂∞« l{Ë
ÊS≠ œ«b´ù« WLzUÆ s± )I-SCAN( u¥bOH∞« Ãdî ¸UO∑î« r¢ «–≈ •
. qLF∞« w≠ √b∂¥ qî«b∑L∞« Y∫∂∞« l{Ë
(lÉLX†¿) ó^Añ}Ç¿ èïÀ‡Ω¿ Ãdª± `EA}Ö .2
,Êu¥eHK∑∞U° ’Uª∞« u¥œË_« qîb± f°UIL° tKOÅu∑° rÆ •
.u¥bOH∞«Ë u¥œË_« ‰U∂I∑ß« “UN§
Y∫∂∞« \ ) ( vDª∑∞« .7
vDª∑∑∞ t±bª∑ß« . ’dI∞« w≠ vºJF∞« Y∫∂∞U° p∞ `Lº¥ •
.U± WOM¨√ Ë√ U± öB≠ , rßô«
( ) Ÿësæ¿/`∑H∞« .8
.’dI∞« WOMOÅ ‚ö¨≈Ë `∑H∞ jGC¥ •
Y∫∂∞« \ ) ( vDª∑∞« .9
vDª∑∑∞ t±bª∑ß« . ’dI∞« w≠ vºJF∞« Y∫∂∞U° p∞ `Lº¥ •
.U± WOM¨√ Ë√ U± öB≠ , rßô«
( ) M|ꆿ x|èLÇ¿/ÑñtbLÇ¿ .10
.—\}Ç¿ ÑñtbK ¡b° Ë√ ·UI¥« •
(
) ÑñtbLÇ¿/À¿ZqL^º¿ .1
AÖZâp .\aꆿ Âóhï ¡U°dNJ∞U° ŒAåRÇ¿ ÑñdèK áLï AÖZâp •
fl\Ö (ÑñtbLÇ¿/À¿ZqL^º¿) STANDBY/ON ÕŒ òÉp lthK
.ŒAåRÇ¿ ÑñtbK áLï‡ ÂèhÇ¿ Âòwkâï ,éñàAN
“\qÇ¿ .2
.Aâã ÑñtbLÇ¿ ∆¿\aêÖ “\qK •
“\qÇ¿ .3
.Aâã ÑñtbLÇ¿ ∆¿\aêÖ “\qK •
)20 W∫HÅ dE≤√( …œbF∑± ‹UÆUD° qîb± .4
E Z V I E W WKNº∞« …b≥UAL∞«.5
»UDª∞« ‚ËbMÅ rπ∫° ¸uB∞« WKNº∞« …b≥UAL∞« WHO™Ë ‰u∫¢ •
Êu¥eHK∑∞« “UN§ vK´ WK±UØ W®UAØ UN¢b≥UA± sJL¥ YO∫°
.ÍbOKI∑∞«
:W‡‡‡‡±U≥ W‡‡‡‡™u∫K±
èïZñwÇ¿ Ãdª± `F}Ö .3
vK´ u¥bOH∞« Ãdª± f∂IL° qOÅu∑K∞ èïZñwÇ¿ ÑFñú ÑÜqL^¿ •
.Åàèï]wÉK
S-Video vK´ œ«b´ù« WLzUÆ w≠ …¸uB∞« Ãdª± j∂{ Vπ¥ •
.)I-SCAN( de≤F∞« ÊuJ± Ë√
r´b¥ „“UN§ ÊUØ «–≈ U± W≠dFL∞ Âbª∑ºL∞« qO∞œ WF§«d± ¡U§¸ •
Y∫∂∞« r´b¥ „“UN§ ÊUØ «–≈ .øb∑L∞« Y∫∂∞«
j∂C° h∑ª¥ ULO≠ sO±bª∑ºL∞« qO∞œ ‹ULOKF¢ l∂∑¢ ,øb∑L∞«
.Êu¥eHK∑∞« WLzUÆ w≠ øb∑L∞« Y∫∂∞«
ÊS≠ œ«b´ù« WLzUÆ s± )P-SCAN( u¥bOH∞« Ãdî ¸UO∑î« r¢ «–≈ •
. öLF¥ s∞ S-u¥bO≠ Ë u¥bOH∞«
WOHOØ ‰u• ‹U±uKFL∞« s± b¥e± vK´ ‰uB∫K∞ 29 W∫HÅ dE≤« •
.œ«b´ô« WLzUÆ Â«bª∑ß«
÷dF∞« ‹«d®R±
1
S - èïZñv Ãdª± `F}Ö .4
S-Videof∂IL° f∂IL∞« «c≥ qOÅu∑∞ S-Video q∂Ø Âbª∑ß« •
…¸uÅ vK´ ‰uB∫K∞ p¥b∞ œu§uL∞« Êu¥eHOK∑∞« “UN§ v≠
. qC≠√
.S-Video vK´ œ«b´ù« WLzUÆ w≠ …¸uB∞« Ãdª± j∂{ Vπ¥ •
2
3
éñÖAÖΩ¿ áÄULÇ¿ éTèÇ ∏ “\qÇ¿
—\}Ç¿ ’èà ∆¿\aêÖ . 1
áïZ}LÇ¿ ÑñtbK/M|ꆿ x|èLÇ¿ . 2
a∞« ... LOAD ,STOP ,PLAY ÑOÖ ÑñtbLÇAE é}ÉqLÖ épèâLÖ ∆ºA_Õ “\qK . 3
.—\}Ç¿ ÑÜT áLï º : no DISC
.—\}Ç¿ éñâñd VLwK : OPEN
.—\}Ç¿ ∆AÖèÉqÖ ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ ÑÜUï : LOAD
A R -7
A R -6
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 8
ÑñdèLÇ¿ éñwñú ÕAñLW¿
Êu¥eHK∑∞U° DVD qOGA¢ “UN§ qOÅu∑∞ U±uL´ W±bª∑ºL∞« ‹öOÅu∑∞« ‰u• WK∏±√ wK¥ ULO≠
ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ w≠ W∞u§
éÜôA}Ç¿ ÕŒ .7
.DVD ÑñtbK ŒAåRÇ À¿Zpæ¿ éÜôA| ‹Z}ï •
D V D ÑñtbK ŒAåQ ÑñdèK ÑF|
’èQ\Ç¿ ÕŒ .8
.WI°Uº∞« éÜôA}Ç¿ òÇ¿ rQ\ï •
.∆ëFñú ‚¡ Ñev ‡¡ ÑñdèK ÑF| AÜô¿À Èdî_« …eN§_«Ë ,›èï]wÉLÇ¿ ,DVD ÑñtbK ŒAåQ TH©« •
.‹U≤uJL∞« Ác≥ ‰u• ‹U±uKFL∞« s± b¥e± ¶p Ñ èeUÉÇ AåÉñdèLE ‹è}K óLÇ¿ éñvAgæ¿ ∆AàèÄÜÉÇ ÅÇAÜÇ¿ ÑñÇÀ rQ¿Õ •
1
11
2
…dØ«c∞« WÆUD°/WOLÆd∞« u¥bOH∞« ‹U≤«uDß« ¸“ .9
óp\wÇ¿ ›¿èâqÇ¿ ÕŒ .10
èïÀ‡Ω¿ ÂUE≤ v∞« ÑñdèLÇ¿
( ) Ÿësæ¿/VLwÇ¿ ÕŒ .11
.’dI∞« WOMOÅ qHÆË `∑H∞ •
2 é}ï\kÇ¿
1 é}ï\kÇ¿
ÂëWæ¿ ÕŒ .12
.éaAbÇ¿ òÉp ∆ºAUÇ¿ “‡\p ‡¡ áô¿è}Ç¿ éÇ¿Œæ qLF∑º¥ •
wFLº∞« ÂUEM∞«
qOGA∑∞« …œU´≈ ¸“ .13
s± rKOHK∞ WI°Uß Ê«u£ 10 qOGA∑∞ WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑º¢ •
.v∞≈U∫∞« lÆuL∞«
3
4
12
13
14
5
6
7
8
15
16
17
18
äñKAâ}E áXhÖ
óÜ|\Ç¿ óFLJÀ fl\wa ÑT ŒAåQ
óÜ|\Ç¿ èïÀ‡Ω¿ qîb± Uº∂I±
I N S T A N T S K I P Ռ .14
.Ê«u£ dAF° qOGA∑∞« wDª¢ WHO™u∞« Ác≥ p∞ `O∑¢ •
èïÀ‡Ω¿ qîb± A_F}Ö
(
) M|ꆿ x|èLÇ¿/ÑñtbLÇ¿ ÕŒ .15
.—\}Ç¿ ÑñtbK x|èï/¡ZFï •
9
19
20
21
22
10
‹U±uKFL∞« ÕŒ .16
WO∞U∫∞« ’dI∞« W∞U• p∞ ÷dF¥ •
’dI∞« WLzUÆ ¸“ .17
.—\}Ç¿ éÜôA| ‹Z}ï •
‡¡
D V D qGÒA±
OPTICAL
R
L
ANALOG AUDIO OUT
COAXIAL
óÜ|\Ç¿ èïÀ‡Ω¿ Ãdª±
ó^Añ}Ç¿ èïÀ‡Ω¿ Ãdª±
fiARKº¿/‰Uîœù« ÕŒ .18
(ÕA_ñÇ¿/äñÜñÇ¿ ‡¡ qHß√/vK´√ v∞« ¸«¸“√)
.q¥b∂¢ ÕU∑HLØ Õ]Ç¿ ¿[ã ÑÜqï •
D V D “UN§ nzU™Ë Õ¿ÕŒ¡
D V D “UNπ∞ éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿ ÕŒ .1
.tKHÆ Ë√ “UNπ∞« qOGA∑∞ •
WKNº∞« …b≥UAL∞« ¸“ .19
sJL¥ YO∫° W∞Ußd∞« rπ∫° ¸uB∞« ¸e∞« «c≥ ‰u∫¥ •
.ÍbOKI∑∞« Êu¥eHK∑∞« “UN§ vK´ WK±UØ W®UAØ UN¢b≥UA±
ÂUƸ_« ¸«¸“ .2
Z±U≤d∂∞« ¸“ .3
.sOF± d±√ éRÖ\FE ÅÇ VÜ_ï •
ÑñtbLÇ¿ flÀAp¬ ÕŒ .20
.—\}Ç¿ ‡¡ ÕA_†¿ ,ÑewÇ¿ ,›¿èâqÇ¿ ÑñtbK flÀApCE ÅÇ VÜ_ï •
…uDª∞« ¸“ .4
.…b•«u∞« …dL∞« w≠ b•«Ë bNAL° …¸uB∞« ÂbI∑¢ •
é]Ç¿ ÕŒ .21
.DVD òÉp épèâL†¿ d¥uB∑∞« W∞¬ AᅦŒ òÇ¿ Ñ uÅuK∞ qLF∑º¥ •
(
u¥œË_« ÕŒ .22
.—\}Ç¿ òÉp éwÉLX†¿ xôAmèÇ¿ òÇ¿ Ñ uÅuK∞ Õ]Ç¿ ¿[ã qLF∑º¥ •
/ / / ) ·c∫∞« «¸“/PUFÇ¿ ¿ÕŒ .5
.U± ’dI∞ xÉXÇ¿/ÂU±_« òÇ¿ PUFÇAE ÅÇ ÊU∫Lº¥ •
.¸UºL∞« Ë√ qBH∞« Ë√ ‹«uMI∞« ·c∫∞ ÊU±bª∑º¥
(
A R -9
A R -8
) ◊A}ïæ¿ ÕŒ .6
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 10
—\}Ç¿ ÑñtbK
ÑñdèLÇ¿ éñwñú ÕAñLW¿
ÑñtbLÇ¿ ÑF|
(SÖZÖ —\| ÂALNL^AE) ‹«uDî s± WØd∫∑L∞« …¸uB∞« ÑñtbK .7
qîb± vK´ tD∂C° rÆË p∑ÅUî Êu¥eHOK∑∞« “UN§ qOGA∑° rÆ •
u¥bOH∞«/Êu¥eHOK∑∞« ¸“ vK´ jGC∞U° `O∫B∞« u¥bOH∞«
.TV/VIDEO
«c≥ qOGA∑° rÆ ,w§¸Uî w¢uÅ ÂUE≤ qOÅu∑° XLÆ bÆ XMØ «–≈ •
.`O∫B∞« ‹uB∞« qîb± vK´ tD∂{«Ë w¢uB∞« ÂUEM∞«
v∞Ë_« …dL∞« w≠ W®UA∞« Ác≥ dNE∑ß ,¡U°dNJ∞U° qGAL∞« qOÅu¢ bF°
u¥bOH∞« ‹U≤«uDß« qGA± WÆU© ÕU∑H± vK´ jGC∞U° UNO≠ ÂuI¢ w∑∞«
b•√ vK´ jG{« ,WGK∞« ¸UO∑î« b¥d¢ XMØ «–≈ :POWER DVD WOLÆd∞«
w∑∞« v∞Ë_« …dL∞« w≠ W®UA∞« Ác≥ dNE∑ß( .NUMBER ÂUƸ_« ¸«¸“√
).jI≠ “UNπ∞« qOGA∑° UNO≠ ÂuI¢
WLzUÆ ‹«œ«b´≈ WLOÆ bIH∑ß ,v∞Ë_« …dL∞« w≠ ,WG∞ ¸UO∑îU° rI¢ r∞ «–≈
.Setup œ«b´ù«
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ …uDª∞« (STEP) ¸“ vK´ jG{«
. qOGA∑∞« bM´
.…b¥b§ WDI∞ ÷dF¢ ·uß ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ .…uDª∞« (STEP) éñqg‡ óv ∆èeÇ¿ ¸bB¥ ô XÆRL∞« x|èLÇ¿/ÑñtbLÇ¿ (PLAY/PAUSE)ÕŒ ¶p ltg¿ .‚ÀAqÇ¿ ÑñtbLÇ¿ π¿ Ÿu§dK∞ ( )
‹«uDî s± WµOD∂∞« WØd∫∑L∞« …¸uB∞« qOGA¢ ÅÇ äÄÜï)
(.l}v ‹AÖΩ¿ ÁUπ¢U° …œbF∑±
(SÖZÖ —\| ÂAâNL^AE) éöñkFÇ¿ éú\UÇ¿ ÑñtbK .8
dL∑ß«Ë bF° s´ rJ∫∑∞« …b•u° œu§uL∞«
¸“ vK´ jG{«
Ë√ PAUSE ·UI¥≈ l{Ë w≠ “UNπ∞« œu§Ë ¡UM£√ jGC∞« w≠
÷d´ b¥b∫¢ pMJL¥ YO• Èdî√ …d± jG{« .STEP wDª¢
.W¥œUF∞« W´dº∞« 2/1Ë 4/1 ,8/1 v∞≈ qB¥ ¡j∂° …¸uB∞«
.éôñkFÇ¿ éú\≠¿ éñqg‡ ∏ ∆èeÇ¿ ¸bB¥ ô XÆRL∞« x|èLÇ¿/ÑñtbLÇ¿ (PLAY/PAUSE) ÕŒ ¶p ltg¿ .‚ÀAqÇ¿ ÑñtbLÇ¿ éÇAT π¿ ’èQ\ÉÇ ( )
éú\≠¿ ÑñtbK áLï º ,óô\†¿ SÖZ†¿ —\}Ç¿ ÑñtbK Zâp .é^èúq†¿ éôñkFÇ¿
(u¥bOH∞U° ’Uî) ›èïŒwÉLÇ¿ π¿ ÑñdèLÇ¿
(∑¿ , ”A}^æ¿ , égï\qÇ¿ éaAbÇ¿ , ‚ÀAqÇ¿) ›èïŒwÉLÇ¿
1 é}ï\kÇ¿
èïÀ‡Ω¿
ó^A^Ω¿
flZñQ flÕèd Ñhv¡ flÕèd
3 é}ï\kÇ¿
4 é}ï\kÇ¿
…¸uÅ qC≠√
Ñhv¡ flÕèd
›èïŒwÉLÇ¿
∆ëFñú
èïZñwÇ¿
ÑFñú
S - èïZñv
èïÀ‡¡ ÑFñú
èïZñwÇ¿
‡¡
‡¡
D V D qGÒA±
Pr
R
ÑñtbLÇ¿
(qOGA∑∞« WF°U∑±) R E S U M E éwñm‡
.Ÿësæ¿/VLwÇ¿ (OPEN/CLOSE) ÕŒ ¶p ltg¿ .1
AÖZâp‡ .çw|èK r|èÖ “UNπ∞« \ú[Lï ,—\}Ç¿ ÑñtbK x|èK AÖZâp
ŒA噿 ¡ZFï ,„\W¡ fl\Ö ( ) ÑñtbLÇ¿ (PLAY) ÕŒ ¶p lthK
ª ‡¡ ,—\}Ç¿ »¿\W¬ áLï áÇ ›¬) çLw|‡¡ ‚[Ç¿ r|膿 äÖ qOGA∑∞U°
ÕAñLÇ¿ rk}âï ª ‡¡ ,äñK\Ö( ) ·UI¥ù« (STOP) ÕŒ ¶p lthK
.(óôAE\åÄÇ¿
Pb
Y
Pr
Pb
Y
L
ANALOG AUDIO OUT
u¥œË_« Ãdª± f°UI±
VIDEO OUT
Ãdª± `E}Ö
èïZñwÇ¿
S-VIDEO OUT
S - èïZñv `F}Ö
COMPONENT VIDEO OUT
u¥bOH∞« “UN§ f°UI±
)ÂbI∑±(
COMPONENT VIDEO OUT
u¥bOH∞« “UN§ f°UI±
) vMO° j°¸(
1 é}ï\kÇ¿
èïZñwÇ¿ qîb± `F}Ö WDß«u° ›èïŒwÉLÇ¿ + DVD ÑñtbK ŒAåQ
.))I-SCAN( de≤F∞« ÊuJ± Ë√ S-Video vK´ œ«b´ù« WLzUÆ w≠ …¸uB∞« Ãdª± j∂{ Vπ¥(
.éñâñeÇ¿ VLwK‡ À¿ZqL^º¿ (STANDBY) \aêÖ õwkâï
2 é}ï\kÇ¿
énTëÖ
·uß ~ôA|À 5 flZ† x|èLÇ¿ éÇAT óv DVD qGÒA± Mú\K ¿Ã¿
.“UNπ∞« XÆR± nÆu∑¥
30 s± ‰u©√ …bL∞ ·UI¥ù« l{Ë w≠ DVD qÒGA± ÊUØ «–«
·UI¥≈ WHO™Ë( UOJO¢U±u¢Ë√ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« nÆu∑¢ ,WIOÆœ
.)UOJO¢U±u¢Ë√ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«
é}ñ|À äÖ \Oú¡ flZ† ·UI¥≈ l{Ë ∏ ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ Mú\K ¿Ã¿
W¥UL• éwñm‡ ÑÜqL_v ,‹ZXL_†¿ äÖ ‰ULF∑ß« ‚¡ ›‡ZE flZT¿‡
¶p ltg¿ .¿Õ¿\ÄK éaAbÇ¿ òaëLK‡ \ånK‡ ,éaAbÇ¿
.‚ÀAqÇ¿ ÑñtbLÇ¿ éÇAT π¿ ’èQ\ÉÇ ( ) (ÑñtbLÇ¿) PLAYÕŒ
.Âbª∑º± dO¨ ÕŒ ltg π¿
]Ö\Ç¿ ¿[ã \ñbï
2 é}ï\kÇ¿
•
’dI∞« W±ö´ tπ∑¢ YO∫° éïAâqE éñâñeÇ¿ ∏ Ad\| rg .2
.vK´_« v∞«
S - èïZñv qîb± `F}Ö WDß«u° ›èïŒwÉLÇ¿ + DVD ÑñtbK ŒAåQ
).S-Video vK´ œ«b´ù« WLzUÆ w≠ …¸uB∞« Ãdª± j∂{ Vπ¥(
◊|èLÇ¿/ÑñtbLÇ¿ (PLAY/PAUSE) ÕŒ ¶p ltg¿ .3
Ÿësæ¿/VLwÇ¿ (OPEN/CLOSE) ÕŒ ‡¡ ( ) M|ꆿ
.—\}Ç¿ éñâñd Ÿësæ
qî«b∑± Y∫° u¥bO≠ f°UI± Ë– Êu¥eHOK¢ “UN§ + DVD qOGA¢ “UN§
) I-SCAN vK´ œ«b´ô« WLzUÆ w≠ u¥bOH∞« Ãdî j∂{ Vπ¥(
3 é}ï\kÇ¿
4 é}ï\kÇ¿
ÑñtbLÇ¿ ◊A}ï¬ .4
•
.ÑñtbLÇ¿ ÂAâN¡ (
) ◊A}ïæ¿ (STOP) ÕŒ ¶p ltg¿
—\}Ç¿ éÇ¿Œ¬ .5
•
.Ÿësæ¿/VLwÇ¿ (OPEN/CLOSE) ÕŒ ¶p ltg¿
UÎ∑ÆR± qOGA∑∞« ·UI¥≈ .6
M|ꆿ x|èLÇ¿/ÑñtbLÇ¿ (PLAY/PAUSE) ÕŒ ¶p ltg¿
.ÑñtbLÇ¿ ÂAâN¡ ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ¶p flèkXÇ¿ (STEP) ‡¡ ( )
.‹uB∞« ¸bB¥ ôË ,éaAbÇ¿ x|èLK (PLAY/PAUSE) ÕŒ ¶p ltg¿ ,„\W¡ fl\Ö qOGA∑∞« WF°U∑L∞ .éñàAN fl\Ö ( ) M|ꆿ x|èLÇ¿/ÑñtbLÇ¿
•
A R -11
ÂbI∑± Y∫° u¥bO≠ f°UI± Ë– Êu¥eHOK¢ “UN§ + DVD qOGA¢ “UN§
( P-SCAN vK´ œ«b´ô« WLzUÆ w≠ u¥bOH∞« Ãdî j∂{ Vπ¥(
Ë√ …¸uB∞« ‰Uîœ≈ f°UÆ qOÅu¢ W¥«b° pOK´ sOF∑¥ ,Scan Progressive w±bI∑∞« Y∫∂∞« v∞≈ …¸uB∞« Ãdª± dOOG¢ w≠ V¨d¢ XMØ «–≈ •
.œ«b´ù« WLzUI° …¸uB∞« Ãdª± ‹«¸UOî sO° s± )480p()P-SCAN( de≤F∞« ÊuJ± b¥b∫∑° rÆ r£ .p∑ÅUî Êu¥eHOK∑∞« “UNπ° S-Video
.)29 W∫HÅ dE≤«( "Yes" "rF≤" d∑î«Ë )Component ÊuJ± Ë√ 480p( 525p v∞≈ w§¸Uª∞« Êu¥eHOK∑∞« qîœ dOOG∑° rÆ ,Ê«u£ 10 ÊuC¨ w≠Ë
ôË )Composite( )VØdL∞«( …¸uB∞« Ãdª± qLF¥ s∞ ,œ«b´ù« WLzUÆ w≠ )P-SCAN( de≤F∞« ÊuJ± «bª∑ßU° …¸uB∞« Ãdª± b¥b∫¢ r¢ «–≈ •
.S-Video
:W‡‡‡‡±U≥ W‡‡‡‡™u∫K±
Y∫∂∞« r´b¥ „“UN§ ÊUØ «–≈ .øb∑L∞« Y∫∂∞« r´b¥ „“UN§ ÊUØ «–≈ U± W≠dFL∞ Âbª∑ºL∞« qO∞œ WF§«d± ¡U§¸ •
.Êu¥eHK∑∞« WLzUÆ w≠ øb∑L∞« Y∫∂∞« j∂C° h∑ª¥ ULO≠ sO±bª∑ºL∞« qO∞œ ‹ULOKF¢ l∂∑¢ ,øb∑L∞«
.Áö´√ qJA∞« w≠ `{u± u≥ UL´ t´uM∞ UF∂¢ u¥bOH∞« qOÅu¢ WI¥d© nK∑ª¢ bÆ •
A R -10
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 12
“\qÇ¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^¿
rKOH∞«Ë ’dI∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
s± d∏Ø√ œu§Ë W∞U• w≠ »uKDL∞« rKOH∞« …b≥UAL∞
r∑¥ ,‰U∏L∞« qO∂ß vK´ .DVD ‡∞« ’dÆ vK´ rKO≠
vK´ …œu§uL∞« Âö≠_« s± rKO≠ qØ WM¥UF±Ë b¥b∫¢
.rKO≠ s± d∏Ø√ tOK´ ÊUØ «–≈ p∞–Ë DVD ‡∞« ’dÆ
’dI∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
w≠ œu§uL∞« MENU ¸“ jG{« ,DVD ‡∞« ’dÆ qOGA¢ ¡UM£√ .1
.bF° s´ rJ∫∑∞« …b•Ë
“\qÇ¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^¿
·c∫∞«Ë PUFÇ¿ xôAm‡ ‹¿ZXL^¿
D V D / V C D / C D …eN§√ÑñtbK Zâp
‡¡ Aqï\^ ÕA_Ö ‡¡ Ñev äp PUEÇ¿ pMJL¥ ,ÑñtbLÇ¿ ÂAâN¡
.óÇALÇ¿ ÕAñLWº¿ π¿ Œw}ÉÇ ·c∫∞« éwñm‡ ‹¿ZWL^¿
Title
rJ∫∑∞« …b•Ë w≠ ‹U±uKFL∞« INFO ¸“ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√ .1
.bF° s´
ÕA_Ö ‡¡ Ñev äp PUFÇ¿
rÆ ENTER Ë√ RIGHT r£ (UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° .2
qJ® w≠ UNKO㧛 r∑¥ DVD ‡∞« ’«dÆ√ rEF±
p∞–( .sOF± lDI± vK´ ¸u∏F∞« qONº∑∞ ‰uB≠
.)wFLº∞« Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ‹«¸UºL∞« q£UL¥
. ’dI∞« ( D i s c M e n u ) WLzUÆ b¥b∫∑°
.»uKDL∞« bM∂∞« ¸UO∑îô UP/DOWN ¸«¸“√ Âbª∑ß« .2
Chapter
s´ rJ∫∑∞« …b•u°
Ë√
SEARCH Y∫° ¸“ vK´ jG{«
w≠ d∂Ø√ W´dº° Y∫∂K∞ Èdî√ …d± jG{« r£ ,WO≤U£ s± d∏Ø_ bF°
W©uGCL∞« u¥bOH∞« W≤«uDß« Ë√ ,DVD WOLÆd∞« u¥bOH∞« W≤«uDß«
.CD W©uGCL∞« W≤«uDßô« Ë√ VCD
r£ »uKDL∞« œ«b´ô« b¥b∫∑∞ LEFT/RIGHT ¸«¸“√ Âbª∑ß« .3
ENTER jG{≈
b¥b∫¢ pOK´ .sOF± b´u± w≠ rKO≠ qOGA∑° `Lº¥
.l§dLØ ¡b∂∞« b´u±
rJ∫∑∞« …b•u° …œu§uL∞« ÂUƸ_« ¸«¸“√ «bª∑ß« p≤UJ±S° •
Time
DVD 2X, 8X, 32X, 128X
qOGA∑∞« ¡b∂∞ Ë√ qBH∞« ,rKOH∞« w≠ d®U∂L∞« rJ∫∑K∞ bF° s´
VCD 4X, 8X
‰U∏L∞« w≠ .rKOHK∞ wßUß_« s∫K∞« WG∞ v∞≈ dOA¥
WGK∞U° wßUß_« s∫K∞« qOGA¢ r¢ ,`{uL∞«
‡∞« ’dÆ Íu∑∫¥ Ê√ “uπ¥ .5.1 …UMÆ W¥eOKπ≤_«
.vBÆ√ b∫Ø WHK∑ª± ÊU∫∞√ WO≤UL£ vK´ DVD
‡∞« ’dÆ vK´ W•U∑L∞« WL§d∑∞« WG∞ v∞≈ dOA¥
Ë√ W°uKDL∞« WL§d∑∞« WG∞ b¥b∫¢ p≤UJ±S° .DVD
.p∞– w≠ V¨d¢ XMØ «–≈ W®UA∞« vK´ UN{d´ lM±
b¥e¥ ô U± vK´ DVD ‡∞« ’dÆ Íu∑∫¥ Ê√ “uπ¥
.WL§d∑K∞ WG∞ 32 s´
rKOH∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
w≠ œu§uL∞« MENU ¸“ jG{« ,DVD ‡∞« ’dÆ qOGA¢ ¡UM£√ .1
.bF° s´ rJ∫∑∞« …b•Ë
.sOF± XÆË w≠ „U° Íö° WI¥dD°
Audio
CD
DVD
.ÑñtbLÇ¿ ÂAâN¡
Subtitle
‹«¸UºL∞« “ËUπ¢
‡¡
ÕŒ òÉp ltg¿
DVD
Title
ÑewÇ¿ òÇ¿ ⁄\ULÇ¿ áLï
ÕŒ òÉp Mktg ¿Ã¿ ,DVD ÑñtbK ÂAâN¡ •
AÖZâp .ÑewÇ¿ éï¿ZE òÇ¿ ⁄\ULÇ¿ áLï
ÕŒ òÉp Mktg ¿Ã¿ .óÇALÇ¿
.~EA_Ç¿ ÑewÇ¿ éï¿ZE òÇ¿ Ñ}âÇ¿ áLï ,éñàAN fl\Ö çñÉp lthK
01
Chapter 02
Time
d∑î« ENTER Ë√ RIGHT r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° .2
2X, 4X, 8X
.WO≤U£ …d± ‹U±uKFL∞« INFO ¸“ jG{« ,W®UA∞« ¡UHîô .4
Audio
0:00:13
ENG 5.1CH
Subtitle Off
.rKOH∞« WLzUÆ ( T i t l e M e n u )
‡¡ ,éÜôA}Ç¿ ◊A}ï¬ éñqg‡ ∏ 2,0 óô\†¿ SÖZ†¿ —\}Ç¿ ÑñtbK bM´ •
UC¥√ XDG{ «–S≠ ,Z±bL∞« —\}Ç¿ ‡¡ 1,1 óô\†¿ øbL∞« —\}Ç¿
ÕŒ òÉp Mktg ¿Ã¿ .óÇALÇ¿ ÕA_†¿ òÇ¿ ⁄\ULÇ¿ áLï
ÕŒ vK´
⁄\ULÇ¿ áLï ,éñàAN fl\Ö çñÉp lthK AÖZâp .ÕA_†¿ éï¿ZE òÇ¿ ⁄\ULÇ¿ áLï
.~EA_Ç¿ ÕA_†¿ éï¿ZE òÇ¿
ENTER
énTëÖ
,)WLzUI∞« qOGA¢ l{Ë( 2.0 wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« l{Ë w≠ *
)12 W∫HÅ dE≤√( .WHO™u∞« Ác≥ qLF¢ ô
VCD
VCD
Z±bL∞« —\}Ç¿ qOGA¢ ÂAâN¡ é}ñ|À 15 ÕA_†¿ ÑñtbK fl\Lv ∆Œ‡ARK ¿Ã¿ •
¿Ã¿ .‹AÖΩ¿ òÇ¿ ozUÆœ 5 …b± ⁄\ULÇ¿ áLï
ÕŒ òÉp Mktg‡ óô\†¿
ÕŒ òÉp Mktg
.xÉXÇ¿ òÇ¿ ozUÆœ 5 …b± ⁄\ULÇ¿ áLï
Track 01
Time 0 : 0 0 : 4 8
ENTER
énTëÖ
’dI∞«Ë rKOH∞« w∑LzUÆ ÊS≠ ,’dI∞« ŸuM∞ UF∂¢
.ÊöLF¢ ô bÆ Title/Disc Menu
vK´ sOLKO≠ s´ qI¥ ô U± œu§Ë W∞U• w≠ rKOH∞« WLzUÆ p∞ ÷dF¢
.’dI∞«
’dI∞«Ë rKOH∞« w∑LzUÆ Â«bª∑ß« p∞cØ p≤UJ±S°
w≠ s¥œu§uL∞« DISC MENU ¸“ «bª∑ßU° Disc Menu
.bF° s´ rJ∫∑∞« …b•Ë
DISC MENU ¸“ qLF¥ 2.0 wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« w≠
On UNKOGA¢ Âb´ Ë√ WLzUI∞« qOGA¢ w∑∞U• sO° q¥u∫¢ ÕU∑HLØ
.Menu Off Ë Menu
•
CD
•
énTëÖ
WLzUI∞« qOGA¢¸U∑ª¢ Ê√ pMJL¥ VCD 2.0 “UN§ qOGA¢ bM´ *
WLzUÆ ¸“ «bª∑ßU° MENU Off WLzUI∞« ¡UG∞≈ Ë√ MENU On
.DISC MENU ’dI∞«
CD
Track 01
•
Time 0 : 0 0 : 4 8
ENTER
•
A R -13
A R -12
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 14
óô¿èbqÇ¿ ÑñtbLÇ¿‡ SÖAà\FÇ¿ ÑñtbK
WµOD∂∞« W´dº∞U° qOGA∑∞« …œU´≈
(C D) SÖAà\FÇ¿ ÑñtbK
¸uB∞« qOGA¢ …œU´≈ ¡j∂° pMJL¥ ,WHO™u∞« Ác≥ «bª∑ßU°
,hÆd∞« ,W{U¥d∞« vK´ Íu∑∫¢ w∑∞«
.WÆb° UN¢b≥UA± pMJL¥Ë , a∞« WOIOßuL∞« ‹ôü« ·e´
. PROG ÕŒ òÉp ltg¿ .1
ÕAñLWº äñÜñÇ¿/ÕA_ñÇ¿ (LEFT/RIGHT) ¸«¸“√ Âbª∑ß« .2
.Ñ èWZÇ¿(ENTER)ÕŒ òÉp ltg¿ .S Ö A à \ F( P R O G R A M )
V C D / D V D qOGA¢ bM´
.(
ÕAñLWº äñÜñÇ¿/ÕA_ñÇ¿ (LEFT/RIGHT) ¸«¸“√ Âbª∑ß« .3
v∞« t∑≠U{≈ b¥d¢ Íc∞« )‰Ë_« ¸UºL∞« Ë√( ‰Ë_« ÑewÇ¿
.SÖAà\FÇ¿ GñK\K éÜôA| ∏ flÕALX†¿ ÂUƸ_« \ånK .Z±U≤d∂∞«
) PLAY/PAUSE ¸“ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√ .1
dL∑ß«Ë bF° s´ rJ∫∑∞« …b•u° œu§uL∞«
¸“ vK´ jG{« .2
Ë√ PAUSE ·UI¥≈ l{Ë w≠ “UNπ∞« œu§Ë ¡UM£√ jGC∞« w≠
x|èLÇ¿/ÑñtbLÇ¿ (
÷d´ b¥b∫¢ pMJL¥ YO• Èdî√ …d± jG{« .STEP wDª¢
) (PLAY/PAUSE) ÕŒ òÉp ltg¿ .4
.SÖ\F†¿ GñK\LÇAE —\}Ç¿ ÑñtbK áLñ^ .M|ꆿ
.W¥œUF∞« W´dº∞« 2/1Ë 4/1 ,8/1 v∞≈ qB¥ ¡j∂° …¸uB∞«
ÑñtbLÇ¿ flÀAp¬
nzU™u∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
Ë√ )A-B( sOF± lDI± Ë√ w∞U• rKO≠ Ë√ qB≠ , WOM¨√ ¸«dJ¢
.ö±UØ ’dI∞«
nzU™u∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
.qOGA∑∞« ¡UM£√ )WLzUI∞«(MENU ¸“ vK´ jG{« .1
D V D / V C D / C D “UN§ÑñtbK Zâp
ENTER Ë√ RIGHT r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° .2
.F u n c t i o n Menu nzU™u∞« WLzUÆ b¥b∫∑° rÆ
rJ∫∑∞« ŒAåQ òÉp ÑñtbLÇ¿ flÀAp¬ (REPEAT) ÕŒ òÉp ltg¿ .1
.ÑñtbLÇ¿ flÀAp¬ éaAa \ånK .ZqE äp
:WHK∑ªL∞« nzU™u∞« ‹«¸UO∑î« W®UA∞« vK´ p∞ ÷dF¢ .3
¸«¸“√ ‹¿ZXL^AE A-B ‡¡ ,›¿èâqÇ¿ ,ÑewÇ¿ \LW¿ .2
.äñÜñÇ¿/ÕA_ñÇ¿ (LEFT/RIGHT)
. tKOGA¢ ͸Uπ∞« qBH∞« ¸«dJ¢ t≤Q‡® s± : ) ( qB≠ •
. tKOGA¢ ͸Uπ∞« rßô« ¸«dJ¢ t≤Q‡® s± : ) ( Ê«uM´ •
. ’dI∞« s± t¢d∑î« Íc∞« ¡eπ∞« ¸«dJ¢ t≤Q‡® s± : : A-B •
(Bookmark) W±ö´ ,(Zoom) ÂËË“ ,(Info) ‹U±uKF±
.(EZ View) qNß ÷d´ ,(Repeat) ¸«dJ¢ ,
)12 - 13 W∫HÅ dE≤√( (Info) ‹U±uKF± -
T
)20 W∫HÅ dE≤√( (Zoom) ÂËË“ )19 W∫HÅ dE≤√( (Bookmark) W±ö´ -
DVD
rJ∫∑∞« ŒAåQ òÉp ÑñtbLÇ¿ flÀAp¬ (REPEAT) ÕŒ òÉp ltg¿ .3
.ÑñtbLÇ¿ flÀAp¬ éaAa \ånK .ZqE äp
)14 W∫HÅ dE≤√( (Repeat) ¸«dJ¢ 01
Off
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
)16 W∫HÅ dE≤√( (EZ View) qNß ÷d´ -
.äñÜñÇ¿/ÕA_ñÇ¿ (LEFT/RIGHT) ¸«¸“√ ‹¿ZXL^AE A-B \LW¿ .4
.)A( WHO™u∞« qOGA¢ ¡b° WDI≤ b¥b∫∑∞ ENTER ¸“ jG{« .5
nzU™u∞« Èb•≈ b¥b∫∑° rÆ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° .4
bF° ô≈ B WDIM∞« j∂C° A-B REPEAT WHO™Ë p∞ `Lº¢ ô •
VCD/CD
.A WDIM∞« j∂{ s± qÆ_« vK´ Ê«u£ 5 ¸Ëd±
Off
T
01
D
01 A - B
REPEAT
l± q±UF∑K∞ ENTER Ë√ RIGHT ¸“ jG{« r£ WºLª∞«
.WHO™u∞«
ENTER
.)B( WHO™u∞« qOGA¢ ¡UN∑≤« WDI≤ b¥b∫∑∞ ENTER ¸“ jG{« .6
flÀAp¬ (REPEAT) ÕŒ òÉp ltg¿ ,‚ÀAqÇ¿ ÑñtbLÇ¿ òÇ¿ ’èQ\ÉÇ .7
(LEFT/RIGHT) ÕŒ òÉp ltg¿ áN ,„\W¡ fl\Ö ÑñtbLÇ¿
.‰Uîœù« (ENTER) ¸“ òÉp ltg¿‡ ◊A}ïæ¿ ÕAñLWº äñÜñÇ¿/ÕA_ñÇ¿
.‰Uîœù« (ENTER) ¸“ òÉp ltg¿ .3
(C D) óô¿èbqÇ¿ ÑñtbLÇ¿
. PROG ÕŒ òÉp ltg¿ .1
ÕAñLWº äñÜñÇ¿/ÕA_ñÇ¿ (LEFT/RIGHT) ÕŒ ‹ZXL^¿ .2
énTëÖ
(ENTER)ÕŒ òÉp ltg¿ .ó ô ¿ è b q Ç ¿( R A N D O M )
¸«dL∑ßU° jI≠ B V≤Uπ∞« v∞« A V≤Uπ∞« s± ’dI∞« qOGA¢ r∑¥ •
.U≥¸U∑ª¢ W´dº°
.'CLEAR' `º± ¸“ vK´ jG{« ,WHO™u∞« Ác≥ ¡UN≤ù •
ô ,)WLzUI∞« qOGA¢ l{Ë( 2.0 wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« l{Ë bM´ •
)12 W∫HÅ dE≤√( .WHO™u∞« Ác≥ qLF¢
.óô¿èbqÇ¿ GñK\LÇAE —\}Ç¿ ÑñtbK áLñ^ . Ñ èWZÇ¿
flÀAp¬ (REPEAT) ÕŒ òÉp ltg¿ ,‚ÀAqÇ¿ ÑñtbLÇ¿ òÇ¿ ’èQ\ÉÇ .4
(LEFT/RIGHT) ÕŒ òÉp ltg¿ áN ,„\W¡ fl\Ö ÑñtbLÇ¿
.‰Uîœù« (ENTER) ¸“ òÉp ltg¿‡ ◊A}ïæ¿ ÕAñLWº äñÜñÇ¿/ÕA_ñÇ¿
A-B ÑñtbK flÀAp¬ )A( WHO™u∞« qOGA¢ ¡b° WDI≤ b¥b∫∑∞ ENTER ¸“ jG{« •
)B( WHO™u∞« qOGA¢ ¡UN∑≤« WDI≤ b¥b∫∑∞ ENTER¸“ jG{« •
bF° ô≈ B WDIM∞« j∂C° A-B REPEAT WHO™Ë p∞ `Lº¢ ô •
.A WDIM∞« j∂{ s± qÆ_« vK´ Ê«u£ 5 ¸Ëd±
.'CLEAR' `º± ¸“ vK´ jG{« ,WHO™u∞« Ác≥ ¡UN≤ù •
énTëÖ
¸«¸“_« «bª∑ßU° nzU™u∞« Ác≥ Èb•≈ ¸UO∑î« p∞cØ p≤UJ±S° •
.bF° s´ rJ∫∑∞« …b•Ë w≠ …œu§uL∞« UN° WÅUª∞«
énTëÖ
énTëÖ
.wz«uAF∞« qOGA∑∞«Ë Z±U≤d∂∞« WHO™Ë qLF¢ ô bÆ ,’dI∞« Vº• •
. Wπ±d∂± WOM¨√ 20 r´b¢ Ê√ …b•u∞« Ác≥ lOD∑º¢ •
CLEAR ¸“ jG{≈ playback qOGA∑∞« …œU´√ l{Ë v≠ •
Ë√ Z±d∂L∞« qOGA∑∞« ¡UG∞ù bF° s´ rJ∫∑∞« …b•Ë v≠ œu§uL∞«
. vz«uAF∞« qOGA∑∞«
A R -15
’dI∞« ULMO° Ê«uMF∞« Ë√ qBH∞U° qOGA∑∞« DVD “UN§ bOF¥ •
qOGA∑∞« bOFO≠ VCD wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«Ë CD Z±bL∞«
.¸UºL∞« Ë√ ’dI∞U°
p∞– nÆu∑¥Ë qOGA∑∞« …œU´√ (Repeat) WHO™Ë qOGA¢ r∑¥ ô bÆ •
.Z±bL∞« ’dI∞« vK´
ô ,)WLzUI∞« qOGA¢ l{Ë( 2.0 wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« l{Ë bM´ •
)12 W∫HÅ dE≤√( .WHO™u∞« Ác≥ qLF¢
A R -14
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 16
WL§d∑∞« étÇ ÕAñLW¿
u¥œË_« étÇ ÕAñLW¿
éÇèå_E‡ Aqï\^ UNO≠ »u¨dL∞« WL§d∑∞« ÕAñLW¿ pMJL¥
.WL§d∑∞« (SUBTITLE) ÕŒ ék^¿èE
ék^¿èE éÇèå_E‡ Aqï\^ Aåñv ƒès\†¿ étÉÇ¿ ¸UO∑î« pMJL¥
.èïÀ‡Ω¿ (AUDIO) ÕŒ
S U B T I T L E ÕŒ ‹¿ZXL^¿
A U D I O ÕŒ ‹¿ZXL^¿
.WL§d∑∞« (SUBTITLE) ÕŒ òÉp ltg¿ .1
.èïÀ‡Ω¿ (AUDIO) ÕŒ òÉp ltg¿ .1
. ¸dJ∑± qJA° ¸e∞« vK´ jGC∞« bM´ WL§d∑∞« dOG∑¢ .2
.RETURN ¸“ Ë√ CLEAR ¸“ vK´ jG{« ,“\qÇ¿ ·UI¥ù .3
.éï¿ZFÇ¿ w≠ éaAbÇ¿ òÉp WL§d∑∞« dNE¢ º .‹«¸UB∑îU° WK∏L± WL§d∑∞« ∆AtÇ \ånK -
. ¸dJ∑± qJA° ¸e∞« vK´ jGC∞« bM´ ‹uB∞« dOG∑¥ .2
.‹«¸UB∑îU° WK∏L± èïÀ‡Ω¿‡ WL§d∑∞« UN{d´ \ånK ‹uB∞« Ë√ u¥dO∑ß« ¸UO∑îôèïÀ‡Ω¿ (AUDIO) ÕŒ òÉp ltg¿ .3
SÖZ†¿ —\}Ç¿ òÉp) .vMLO∞« Ë√ ÈdºO∞« WNπ∞« s±
.(SÖZ†¿ —\}Ç¿/óô\†¿
ENG
SUBTITLE
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Off
AUDIO
) E Z V i e w( UN´UH¢¸ô WO≤u¥eHK∑∞« …¸uB∞« ÷d´ W∂º≤ q¥bF¢
4 : 3 U≤u¥eHK¢ Âbª∑º¢ XMØ «–≈
…¸uB∞« ÷d´ W∂º≤ rOLB∑° …¸uÅ ÷d´ ’«dÆ_ .1
1 6 : 9 u≥ UN´UH¢¸ô
4 : 3 rOLB∑° W∞Ußd∞« •
16 : 9 rOLB¢ w≠ DVD ‡∞« rKO≠ ‹U¥u∑∫± ÷dF¥
.W®UA∞« qHß√Ë vK´√ ¡«œuº∞« …bL´_« dNE¢
4 : 3 w≤u¥eHK∑∞« d¥Ëb∑∞« `º± •
¡eπ∞« ÷dF¥Ë W®UA∞« s± sL¥_«Ë dº¥_« ¡eπ∞« lDI¥
16 : 9 W®U® s± )ÍeØdL∞«( jßË_«
W®UA∞« vK´ ‚U∂D≤≈ •
W®UA∞« ÷dF¢Ë W®UA∞« s± wKHº∞«Ë ÍuKF∞« ¡eπ∞« lDI¥
.UOß√¸ …œbL∑± UN≤QØË …¸uB∞« dNE¢Ë .WK±UØ
.)UOÎKØ ¡«œuº∞« …bL´_« wH∑ª¢ ô bÆ , ’dI∞« ŸuM∞ UF∂¢(
…¸uB∞« ÷d´ W∂º≤ rOLB∑° …¸uÅ ÷d´ ’«dÆ_ .1
1 6 : 9 u≥ UN´UH¢¸ô
W®UA∞« V¥dI¢ •
W®UA∞« s± dº¥_«Ë sL¥_«Ë wKHº∞«Ë ÍuKF∞« ¡eπ∞« lDI¥
.W®UA∞« s± )ÍeØdL∞«( jßË_« ¡eπ∞« dO∂J¢ r∑¥Ë
…¸uB∞« ÷d´ W∂º≤ rOLB∑° …¸uÅ ÷d´ ’«dÆ_ .2
4 : 3 u≥ UN´UH¢¸ô
ÍœUF∞« ÷dF∞« •
.4 : 3 rOLB¢ w≠ DVD ‡∞« rKO≠ ‹U¥u∑∫± ÷dF¢
AUDIO
W®UA∞« vK´ ‚U∂D≤≈ •
W®UA∞« ÷dF¢Ë W®UA∞« s± wKHº∞«Ë ÍuKF∞« ¡eπ∞« lDI¥
.U¥œuL´ …œbL∑± UN≤QØË …¸uB∞« dNE¢Ë .WK±UØ
W®UA∞« V¥dI¢ •
W®UA∞« s± dº¥_«Ë sL¥_«Ë wKHº∞«Ë ÍuKF∞« ¡eπ∞« lDI¥
.W®UA∞« s± )ÍeØdL∞«( jßË_« ¡eπ∞« dO∂J¢ r∑¥Ë
énTëÖ
º Z|‡ —\}Ç¿ òÉp épèg膿 ‹UGK∞« òÉp ZÜLqK éwñmèÇ¿ fi[ã •
.DVD Ñú ∏ ÑÜqK
.\OúΩ¿ òÉp WL§d∑K∞ ‹UGK∞« 32 òÉp DVD —\| ‚èLUï •
“UN§ ÑñtbLE ‹è}K AÜÉú WL§d∑∞« étÇ `wà ÕAåm¬ éñwñú •
.26 éUweÇ¿ ∏ “étÉÇ¿ ‹«eO± À¿Zp¬” rQ¿Õ ; D V D
énTëÖ
º Z|‡ —\}Ç¿ òÉp épèg膿 ‹UGK∞« òÉp ZÜLqK éwñmèÇ¿ fi[ã •
.DVD Ñú ∏ ÑÜqK
.\OúΩ¿ òÉp óp\wÇ¿ ›¿èâqÉÇ ‹UG∞ 8 òÉp DVD —\| ‚èLUï •
‹è}K AÜÉú óp\wÇ¿ ›¿èâqÇ¿ étÇ `wà ÕAåm¬ éñwñú •
.26 éUweÇ¿ ∏ “étÉÇ¿ ‹«eO± À¿Zp¬” rQ¿Õ ; D V D ÑñtbLE
A R -17
.EZ VIEW ¸“ jG{«
.¸e∞« vK´ jGC∞« r¢ ULKØ W®UA∞« W•Uº± dOG∑¢ •
œ«b´≈ r¢ UL∞ UF∂¢ )ZOOM( W®UA∞« V¥dI¢ WHO™Ë qL´ nK∑ª¥ •
.WOzb∂L∞« œ«b´ô« WLzUÆ w≠ tOK´ W®UA∞«
j∂{ pOK´ ,`O∫Å qJA° qLF¥ EZ VIEW ¸“ Ê√ s± bØQ∑K∞ •
bM´ `O∫Å qJA° UN´UH¢¸ô WO≤u¥eHK∑∞« …¸uB∞« ÷d´ W∂º≤
.)28 W∫HÅ dE≤√( wzb∂L∞« œ«b´ô«
SUBTITLE
VCD/CD
…¸uB∞« ÷d´ W∂º≤ «bª∑ßU° “UNπ∞« qOGA∑∞
) D V D( UN´UH¢¸ô WO≤u¥eHK∑∞«
énTëÖ
.Âbª∑ºL∞« ’dI∞« ŸuM∞ UF∂¢ WHO™u∞« Ác≥ qL´ nK∑ª¥ bÆ •
1 6 : 9 rOLB∑° Êu¥eHK¢ X±bª∑ß« «–≈
WC¥dF∞« W®UA∞« •
16 : 9 rOLB¢ w≠ DVD ‡∞« rKO≠ ‹U¥u∑∫± ÷dF¢
W®UA∞« vK´ ‚U∂D≤≈ •
qOGA¢ bM´ .W®UA∞« s± wKHº∞«Ë ÍuKF∞« ¡eπ∞« lDI¥
…¸uB∞« ÷d´ W∂º≤ rOLB∑° …¸uÅ ÷d´ ’dÆ
vK´√ …œu§uL∞« ¡«œuº∞« …bL´_« wH∑ª¢ 2.35 :1 UN´UH¢¸ô
.UOß√¸ …œbL∑± UN≤QØË …¸uB∞« dNE¢Ë .W®UA∞« qHß√Ë
.)UOÎKØ ¡«œuº∞« …bL´_« wH∑ª¢ ô bÆ , ’dI∞« ŸuM∞ UF∂¢(
W®UA∞« V¥dI¢ •
W®UA∞« s± dº¥_«Ë sL¥_«Ë wKHº∞«Ë ÍuKF∞« ¡eπ∞« lDI¥
.W®UA∞« s± )ÍeØdL∞«( jßË_« ¡eπ∞« dO∂J¢ r∑¥Ë
…¸uB∞« ÷d´ W∂º≤ rOLB∑° …¸uÅ ÷d´ ’«dÆ_ .2
4 : 3 u≥ UN´UH¢¸ô
ÍœUF∞« ÷dF∞« •
dNE¢Ë .16 : 9 rOLB¢ w≠ DVD ‡∞« rKO≠ ‹U¥u∑∫± ÷dF¢
.UOI≠√ …œbL∑± UN≤QØË …¸uB∞«
W®UA∞« vK´ ‚U∂D≤≈ •
W®UA∞« ÷dF¢Ë W®UA∞« s± wKHº∞«Ë ÍuKF∞« ¡eπ∞« lDI¥
.U¥œuL´ …œbL∑± UN≤QØË …¸uB∞« dNE¢Ë .WK±UØ
W®UA∞« V¥dI¢ •
W®UA∞« s± dº¥_«Ë sL¥_«Ë wKHº∞«Ë ÍuKF∞« ¡eπ∞« lDI¥
.W®UA∞« s± )ÍeØdL∞«( jßË_« ¡eπ∞« dO∂J¢ r∑¥Ë
ÍœuL´ ‚U∂D≤≈ •
,16 : 9 rOLB∑° Êu¥eHK¢ vK´ 4 : 3 ’dÆ …b≥UA± bM´
v∑• p∞–Ë W®UA∞« sOL¥Ë ¸Uº¥ vK´ ¡«œuº∞« …bL´_« dNE¢
.UOI≠√ …œbL∑± UN≤QØË …¸uB∞« Ëb∂¢ ô
A R -16
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 18
( B O O K M A R K) éÖëp éwñm‡ ‹¿ZXL^¿
¿]Q¡ b¥b∫¢ ÅâÄÜï ,éÖëp (BOOKMARK) éwñm‡ ‹¿ZXL^AE
pMJLO≠ (éÜôA}Ç¿ ·UI¥≈ éñqg‡) óô\†¿ SÖZ†¿ —\}Ç¿ ‡¡ DVD
.o•ô XÆË w≠ UFÎ¥dß ¡«e§_« Ác≥ œUπ¥≈
«bª∑ßU° WO≤U£ …d± UN¢b≥UA± pMJL¥ ,…¸uÅ ‹bI≠ «–«
‚[Ç¿ \n↿ ¸UO∑îô äñÜñÇ¿/ÕA_ñÇ¿ (LEFT/RIGHT) ÕŒ ‹ZXL^¿ .2
.çñÉp éÖëqÇ¿ Mqg‡
( V C D/D V D) B O O K M A R K éwñm‡ ‹¿ZXL^¿
M|ꆿ x|èLÇ¿/ÑñtbLÇ¿ (PLAY/PAUSE) (
) ÕŒ òÉp ltg¿ .3
.çñÉp éÖëqÇ¿ Mqg‡ ‚[Ç¿ \n↿ òÇ¿ ]w}ÉÇ
áÄULÇ¿ ŒAåQ òÉp WLzUI∞« (MENU) ÕŒ òÉp ltg¿ .1
.ÑñtbLÇ¿ ÂAâN¡ ZqE äp
,W¥¸uH …œU´≈ (INSTANT REPLAY) ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´
…œU´≈ r∑¢Ë ,Ê«u£ 10 w∞«u• nKª∞« v∞« WO∞U∫∞« …¸uB∞« „d∫∑¢
÷dF∞«
çñÉp éÖëqÇ¿ XF{Ë ‚[Ç¿ \n↿ ÂApZL^¿
w≠ œu§uL∞« WLzUI∞« (MENU)¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√ .1
.W±ö´ ( B o o k m a r k ) d∑î«Ë bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
«dO±UJ∞« éŒ \ññtK
͸uH∞« “ËUπ∑∞« /÷dF∞« …œU´≈ WHO™Ë «bª∑ß«
ÅâÄÜï ,—AW \n↠flÀZqLÖ AᅦŒ òÉp DVD ‚èLUï AÖZâp
.é]Ç¿ (ANGLE) éwñm‡ ÕAñLW¿
) D V D( W¥¸uH∞« ÷dF∞« …œU´≈ WHO™Ë «bª∑ß«
.WHO™u∞« Ác≥
A N G L E ÕŒ ‹¿ZXL^¿
dNE∑ß ,…œbF∑± U¥«Ë“ vK´ Íu∑∫¢ W≤«uDßô« X≤UØ «–≈
.W®UA∞« vK´ ANGLE W±ö´
ANGLE W≤uI¥√ dNE∑ß ,ANGLE W¥Ë«“ ¸“ vK´ jG{« .1
.W•U∑L∞« U¥«Ëe∞« œb´Ë WO∞U∫∞« W¥Ë«e∞« rƸ W∫{u±
.’dI∞« Vº• W¥¸uH∞« ÷dF∞« …œU´≈ WHO™Ë qLF¢ ô bÆ -
ENTER Ë√ RIGHT r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° .2
. F u n c t i o n Menu nzU™u∞« WLzUÆ b¥b∫∑° rÆ
qB¢ v∑• ¸«dL∑ßU° ANGLE W¥Ë«“ ¸“ vK´ jG{« .2
.W°uKDL∞« W¥Ë«e∞« v∞≈
¸«¸“√ «bª∑ßU° é Ö ë p ( B o o k m a r k ) WHO™Ë d∑î« .3
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ UP/DOWN
CLEAR `º± ¸“ vK´ jG{« ,ANGLE W≤uI¥√ W∞«“ù .3
.RETURN Ÿu§¸ Ë√
v∞« ‰UI∑≤ö∞ äñÜñÇ¿/ÕA_ñÇ¿ (LEFT/RIGHT) ¸«¸“√ ‹ZXL^¿ .4
.çñv ƒès\†¿ r|膿 éÖëp ]ÖÕ
4/6
,W±ö´ UNOK´ lC¢ Ê√ b¥d¢ w∑∞« WDIK∞« v∞« qB¢ AÖZâp .5
.(3 , 2 ,1) á|Õ òÇ¿ ]Ö\Ç¿ \ñtLñ^ Ñ èWZÇ¿ (ENTER)¸“ òÉp ltg¿
ANGLE
) D V D( ͸uH∞« “ËUπ∑∞« WHO™Ë «bª∑ß«
r|膿 éÖëp éÇ¿Œ¬
q∂Æ Ê«u£ dA´ ÷dF∞« r¥bI¢ WHO™u∞« Ác≥ p∞ `O∑¢
w≠ œu§uL∞« WLzUI∞« (MENU) ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√ .1
.W±ö´ ( B o o k m a r k ) d∑î«Ë bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
.w∞U∫∞« bNAL∞«
.͸u≠ wDª¢ (INSTANT SKIP) ¸“ jG{«
á|Õ ¸UO∑îô äñÜñÇ¿/ÕA_ñÇ¿ (LEFT/RIGHT) ÕŒ ‹ZXL^¿ .2
.çv[T Zï\K ‚[Ç¿ W±ö´ (Bookmark)
.Ê«u£ dAF° qOGA∑∞« wDª¢ WHO™u∞« Ác≥ p∞ `O∑¢ .’dI∞« ŸuM∞ UF∂¢ WHO™u∞« Ác≥ qLF¢ ô bÆ -
.r|膿 éÖëp á|Õ ◊[UÇ ÂëWæ¿ (CLEAR) ÕŒ òÉp ltg¿ .3
.÷dF∞« W®U® ¡UH©ù W±ö´ (Bookmark) ¸“ vK´ jG{«
énTëÖ
. qLF¢ s∞ WHO™u∞« Ác≥ ÊS≠ jI≠ …b•«Ë W¥Ë«“ ’dIK∞ ÊUØ «–≈ •
. ’«dÆ_« s± «b§ qOKÆ œb´ v≠ ô≈ WHO™u∞« Ác≥ b§u¢ ô UO∞U•Ë
énTëÖ
`wà w≠ \OúΩ¿ òÉp \mAâÖ éNëN v∑• r|膿 éÖëp rg‡ äÄÜï •
.M|èÇ¿
2˛0 wzdL∞« Z±bL∞« —\}Ç¿ éñqg‡ w≠ éwñmèÇ¿ fi[ã ÑÜqK º •
)12 W∫HÅ dE≤√(.(éÜôA}Ç¿ ÑñtbK éñqg‡)
.—\}Ç¿ G_T éÖëp (BOOKMARK) éwñm‡ ÑÜqK º Z| •
A R -19
A R -18
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 20
‹UHKL∞ C L I P S f∂KJ∞« WLzUÆ
MP3/WMA/JPEG
WE≠U∫∞« ‹«¸UO∑î«
C D - R W©uGC± W≤«uDß« qOGA¢ bM´
S T O P l{Ë w≠ ô≈ WE≠U∫∞« ¸UO∑î« “uπ¥ ô
w≤U¨√ vK´ MP3/WMA/JPEG ‹UIOºM¢ cîQ¢ w∑∞« ‹U≤«uDßô« Íu∑∫¢
t∂A¥ YO• .ÁU≤œ√ `{u± u≥ ULØ ‹«bKπ± w≠ UN∂O¢d¢ sJL¥ ¸uÅ Ë√ W¥œd≠
.WHK∑ª± ‹«bKπ± w≠ ‹UHKL∞« l{u∞ p∑ÅUî d¢uO∂LJ∞« “UN§ «bª∑ß« p∞–
.’dI∞« WOMOÅ `∑≠« .1
.WOMOB∞« w≠ ’dI∞« l{ .2
.vK´_ W´u∂DL∞« WO•UM∞« ÊuJ¢ YO∫° ’dI∞« l{ .WOMOB∞« oK¨√ .3
.UM≥ W∫{uL∞« pK∑Ø W®U® p∞ dNE¢Ë WOMOB∞« oKG¢ -
WOºOzd∞« WE≠U∫∞« ¸UO∑îô •
Âbª∑ß« Ë√ WOºOzd∞« WE≠U∫∞« ¸UO∑îô RETURN ¸“ jG{«
.ENTER jG{« r£ ¸UO∑îö∞ UP/DOWN ¸«¸“√
…d™UML∞« WE≠U∫∞« ¸UO∑îô •
.ÈdºO∞« …c≠UM∞« b¥b∫∑∞ LEFT/RIGHT ¸«¸“√ Âbª∑ß«
jG{« r£ WMOFL∞« WE≠U∫∞« ¸UO∑îô UP/DOWN ¸«¸“√ Âbª∑ß«
.ENTER
WO´dH∞« WE≠U∫∞« ¸UO∑îô •
.vMLO∞« …c≠UM∞« b¥b∫∑∞ LEFT/RIGHT ¸«¸“√ Âbª∑ß«
jG{« r£ WMOFL∞« WE≠U∫∞« ¸UO∑îô UP/DOWN ¸«¸“√ Âbª∑ß«
.ENTER
œUF°_« w£ö∏∞« ‹uB∞«Ë ‹‡]Ç¿ xôAm‡ «bª∑ß«
…dØ«c∞« WÆUD° ‰Uîœ≈ WOHOØ
(V C D/D V D) ‹‡]Ç¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^¿
‹UÆUD° s± WHK∑ª± Uδ«u≤√ 7 “UNπ∞« «c≥ q∂I¥
…dØ«c∞«
.qOGA∑∞« ¡UM£√ WLzUI∞«(MENU) ¸“ vK´ jG{« .1
ÁU㛮 ÊuJ¥ ÊQ° p∞–Ë ,`O∫Å qJA° …dØ«c∞« WÆUD° q
.qLF¢ sK≠ ô≈Ë ,vK´_ UNOK´ œu§uL∞« w∫O{u∑∞« oBKL∞«
ENTER Ë√ RIGHT r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° .2
.F u n c t i o n Menu nzU™u∞« WLzUÆ b¥b∫∑° rÆ
r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° ÂËË“ ( Z o o m ) WHO™Ë d∑î« .3
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{«
ÕŒ ‡¡ Ñw^Ω¿/òÉpΩ¿ (UP/DOWN) ÕŒ ‹ZXL^¿ .4
œu¢ Íc∞« ¡eπ∞« ÕAñLWº äñÜñÇ¿/ÕA_ñÇ¿ (LEFT/RIGHT)
.W®UA∞« vK´ t° rJ∫∑∞«
XO∂∏∑∞« …dØ«– WÆUD° XO∂∏∑∞« …dØ«– Z±U≤d° WÆUD° WOØc∞« jzUßu∞« WÆUD°
…dØ«c∞« WÆUD° qOGA¢ bM´
.…dØ«c∞« WÆUD° q .1
.‰Uîœù« (ENTER) ÕŒ òÉp ltg¿ .5
‰Uîœù« (ENTER) ÕŒ òÉp ltg¿ ,DVD ÑñtbK ÂAâN¡ .l°U∑∑∞U° ÍœUF∞«/X2/X4/X2 ‡° V¥dI∑K∞
(ENTER) ÕŒ òÉp ltg¿ ,óô\†¿ SÖZ†¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ÂAâN¡ .rEALLÇAE ÍœUF∞«/X2 ÓÓE V¥dI∑K∞ ‰Uîœù«
WOLÆd∞« W¥UL∫∞« WÆUD°
…dØ«c∞« WÆUD°/WOLÆd∞« u¥bOH∞« ‹U≤«uDß« ¸“ vK´ jG{« .2
.bF° s´ rJ∫∑∞« …b•u° œu§uL∞« DVD/M.CARD
CF
Micro
Drive
…œbF∑L∞« jzUßu∞« WÆUD°
00:00:23
1_mp3
B e c a u s e Yo u
WÆUD°
WC±«u∞« …dØ«c∞« ËdJ¥U± WÆUD°
n¥«¸œ
W©uGCL∞«
Cactus
Sad Day
WE≠U∫∞« ,WOºOzd∞« WE≠U∫∞«
.…d™UML∞« ‹UE≠U∫∞«Ë WO∞U∫∞«
…œu§uL∞« ‹UHKL∞«Ë ‹UE≠U∫∞«
.WO∞U∫∞« WE≠U∫∞« w≠
tKOGA¢ ͸Uπ∞« nKL∞« rß« :
•
w∞U∫∞« qOGA∑∞« s±“ :
•
énTëÖ
•
X¥U° UπO§ 2 s´ UN∑Fß b¥e¢ w∑∞« …dØ«c∞« ‹UÆUD° Âbª∑º¢ •
o≠«u∑¥ ô bÆ Íc∞« 32 FAT ‹UHKL∞« hOBª¢ ‰Ëb§ oOºM¢
.“UNπ∞« «c≥ l±
q¥b∂∑K∞ ŸU{Ë√ 4 „UM≥ :w∞U∫∞« qOGA∑∞« l{Ë :
.REPEAT ¸“ Âbª∑ß« UNMO°
ÍœUF∞« qOGA∑∞« :)Off( ·UI¥≈ WO∞U∫∞« WOM¨_« ¸dØ :)Track( ¸Uº± WO∞U∫∞« WE≠U∫∞« ¸dØ :)Folder( œK§± ‹UHKL∞« qOGA¢ r∑¥ :)Random( wz«uAF∞« .wz«uA´ qJA° ’dI∞« vK´ …œu§uL∞«
JPEG nK± W≤uI¥√ :
WE≠U∫∞« W≤uI¥√ :
•
MP3 nK± W≤uI¥√ :
•
• WMA nK± W≤uI¥√ :
•
WO∞U∫∞« WE≠U∫∞« W≤uI¥√ :
•
)…dØ«c∞« WÆUD° qOGA¢ l{Ë :
A R -21
…dØ«– WÆUD° :w≥Ë ,…dØ«c∞« ‹UÆUD° s± Uδ«u≤√ 7 “UNπ∞« «c≥ r´b¥
WÆUD°Ë SD WOLÆd∞« W¥UL∫∞« WÆUD° ,Memory Stick XO∂∏∑∞«
,W¥uKF∞« W∫∑H∞« ‰öî s± Smart Media …œbF∑L∞« jzUßu∞«
WÆUD°Ë ,Compact Flash W©uGCL∞« WC±«u∞« …dØ«c∞« WÆUD°Ë
.WOKHº∞« W∫∑H∞« ‰öî s± Micro Drive n¥«¸œ ËdJ¥U±
( Dsic W≤uI¥√ :
.W∫∑H∞« w≠ q±UJ∞U° UN∞Uîœ≈ r∑¥ r∞ «–≈ "…dØ«c∞« WÆUD°" qLF¢ s∞ •
¡UM£√ "…dØ«c∞« WÆUD°" W∞«“S° XLÆ «–≈ WKπºL∞« ‹U≤UO∂∞« nK∑¢ bÆ
qC≠_« s± ,«c∞ .…dØ«c∞« WÆUD° l{Ë vK´ “UNπ∞« qOGA¢
WÆUD°/WOLÆd∞« u¥bOH∞« ‹U≤«uDß« ¸“ vK´ jGC∞« bF° UN∑∞«“≈
l{Ë vK´ “UNπ∞« qOGA¢ v∞≈ …œuFK∞ DVD/M.CARD …dØ«c∞«
.DVD/CD W©uGCL∞« ‹U≤«uDßô«/WOLÆd∞« u¥bOH∞« ‹U≤«uDß«
.XÆu∞« fH≤ w≠ d∏Ø√ Ë√ sO∑ÆUD° qîb¢ ô •
.sO∑∫∑≠ w≠ sO∑ÆUD° ‰Uîœ≈ r¢ «–≈ ‹UÆUD∂∞« qLF¢ ô bÆ YO•
•
A R -20
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 22
( P i c t u r e ) ¸uB∞« ’dÆ qOGA¢
M P 3 / W M A qOGA¢
W©uGC± W≤«uDß«( M P 3 / W M A nK±
)…dØ«– WÆUD°/ C D - R
.) nKL∞« ¸UO∑îù 21 W∫HÅ dE≤«( . »uKDL∞« nKL∞« d∑î≈ .1
¸uB∞« nK±¸UO∑îù UP/DOWN qHß√ \ vK´√ ¸“ Âbª∑ß« .2
Ê√ Vπ¥ . ENTER qîb« ¸“ jG{≈ r£ f∂OKJ∞« WLzUÆ v≠
. WO∞U∫∞« W∫HB∞« qHß√ …œu§uL∞« pK∑Ø W®U® p∞ dNE¢
W≤«uDß« vK´ W M A Ë√ M P 3 ‹UHK± qO㧛 bM´
¡U§d∞« ,…dØ«– WÆUD° Ë√ C D - R/…dØ«– WÆUD° W©uGC±
.wK¥ U± …U´«d±
9 6 6 0 rOLB¢ W M A Ë√ M P 3 ‹UHK± l∂∑¢ Ê√ s± b° ô •
. J O L I E T rOLB¢ Ë√ I S O
l± WMA ‹UHK± Ë√ Joliet MP3 Ë ISO 9660 rO±UB¢ o≠«u∑¢
ÂUE≤Ë X≠ußËdJ¥U± WØd® s± “Ëb≤Ë DOS qOGA¢ ÂUE≤
r∞UF∞« w≠ ÊULOLB∑∞« Ê«c≥ Âbª∑º¥ .‘u∑MOØUL∞ qOGA∑∞«
.«dO∏Ø U±«bª∑ß«
cîQ¢ w∑∞« …dØ«c∞« ‹UÆUD° Èuß qOGA¢ sJL¥ ô •
.F A T 1 6 ‹UHKL∞« hOBª¢ ‰Ëb§ oOºM¢
UπO§ 2 s´ UN∑Fß b¥e¢ w∑∞« …dØ«c∞« ‹UÆUD° Âbª∑º¢ •
bÆ Íc∞« F A T 3 2 ‹UHKL∞« hOBª¢ ‰Ëb§ oOºM¢ X¥U°
.“UNπ∞« «c≥ l± o≠«u∑¥ ô
,·Ëd• 8 M P 3 / W M A nK± WOLº¢ “ËUπ∑¢ ô U±bM´ •
.nKL∞« b¥bL∑° " . m p 3 . w m a " l{u¥Ë
,nKL∞«WOLº¢ bM´ .Title.mp3 .Title.wma W¥œUF∞« WOLº∑∞« WµON¢
sO° ⁄«d≠ Âbª∑º¢ ôË qÆ√ Ë√ ·Ëd• 8 Âbª∑º¢ p≤√ s± bØQ¢
.)+,= ,\,/ ,.( : q∏± WÅUî ·Ëd• «bª∑ß« VMπ¢Ë ·Ëd∫∞«
bM´ 1 2 8 K b p s ‡° ◊UGC≤ô« W∞«“≈ qI≤ W∂º≤ Âbª∑ß« •
. m p 3 ‹UHK± qOπº¢
Âb´/jGC∞« W∂º≤ vK´ MP3 ‹UHKL∞ ‹uB∞« WO´u≤ bL∑F¢
VKD∑¥ w¢uB∞« Z±bL∞« ’dI∞« ‹uÅ .U≥¸U∑ª¢ w∑∞« jGC∞«
Kbps ‡° )MP3 WµON¢ v∞« q¥u∫¢( WOLƸ/WOßUOÆ WM¥UF± W∂º≤
UOK´ W∂º≤ ¸UO∑î« bM´ sJ∞ .160 Kbps v∑•Ë qÆ_« vK´ 128
s± .…bOπ∞« ‹uB∞« W´uM° l∑L∑º¢ ô ,d∂Ø√ Ë√ 192 Kbps q∏±
Kbps X∫¢ WM¥UFL∞« W∂ºM° nK± qOGA¢ sJL¥ ô ,Èdî√ WN§
.W∂ßUM± …¸uB° 128
p≠ qI≤ ‰bF± Âbª∑ß« , W M A ‹UHK± qO㧛 bM´ •
. 6 4 k b p s s´ qI¥ ô Íc∞« jGC∞«
‰bF± vK´ WOßUß√ WHB° WMA ‹UHK± ‹uÅ …œu§ bL∑F¢
‰uB∫∞« .U≥¸U∑ª¢ w∑∞« nKL∞« jG{ Âb´ /jGC∞« W´dß
¸U∂∑î« ‰bF± ÂeK∑º¥ CD ‡∞« ‹uB∞ …œuπ∞« w∞U´ Èu∑º± vK´
s´ qI¥ô - WMA W¨UOB∞ q¥u∫∑∞« Í√ -wLƸ /wßUOÆ ‹UMO´
.192 Kbps s´ b¥e¥ ôË 64 Kbps
Kbps s± qÆ√ ◊UGC≤≈ p≠ ‰bF± ‹«– ‹UHKL∞« ÊS≠ ,fJF∞U°Ë
.rOKß qJA° qLF¢ s∞ 192 Kbps s± d∂Ø√Ë 64
.aºM∞« ‚uI∫° WOL∫± M P 3 ‹UHK± qO㧛 ‰ËU∫¢ ô •
WF°U¢ WKπº± W¥¸Uπ¢ W±ö´ W¥dH® "W≤u±QL∞«" ‹UHKL∞« iF°
: wK¥ ULØ ‹UHKL∞« Ác≥ .w≤u≤UÆdOG∞« aºM∞« lM± q§√ s±
Inc ‡∞ WF°U¢ WKπº± W¥¸Uπ¢ W±ö´( Windows MediaTM
‡∞ WF°U¢ WKπº± W¥¸Uπ¢ W±ö´( SDMITMË )Microsoft
.‹UHKL∞« Ác≥ qO㧛 p∞ sJL¥ ô .)The SDMI Foundation
ÂUOI∞ W≤ULCØ Áö´√ …¸uØcL∞« ‹UOÅu∑∞«¸U∂∑´« sJL¥ ô : ÂU≥ •
WO´uM∞ W≤ULCØ Ë√ ,WKπºL∞« MP3 ‹UHK± qOGA∑° DVD qGA±
MP3 nK± qO㧛 qzUßË UO§u∞uMJ∑∞« Ê√ k•ö¢ .‹uB∞«
vK´ ‹UHKL∞« ÁcN∞ ÍœUF∞« qOGA∑∞« lML¢ CD-R ’«dÆ√ vK´
ô ,‹ôU∫∞« iF° w≠Ë ‹uB∞« WO´u≤ iHª¢( DVD qGA±
.)‹UHKL∞« …¡«dÆ qGAL∞« ¸bI¥
3000 u≥ tKOGA¢ “UNπ∞« «cN∞ sJL¥ Íc∞« vBÆ_« b∫∞« •
.’dÆ qJ∞ bKπ± 300Ë nK±
ENTER RETURN
¸UO∑îù bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ v≠ œu§uL∞« « INFO ¸“ Âbª∑ß« •
.ENTER ¸“ jG{≈ r£ UN∑¥ƒ¸ w≠ V¨d¢ v∑∞« WLzUI∞«
Âu∂∞_« W®U® v∞≈ …œu´ :
•
.
¸“ jG{« ,WO∞U∑∞« ¸uÅ 6 ‡∞« …b≥UAL∞ •
.
¸“ jG{« ,WI°Uº∞« ¸uÅ 6 ‡∞« …b≥UAL∞ •
¸Ëb¢ , ENTER ¸“ vK´ UNO≠ jGC∞« r∑¥ …d± qØ w≠ :
.W´Uº∞« »¸UI´ ÁU㛮 fH≤ w≠ 90W§¸b° …¸uB∞«
•
r∑¥ , ENTER ¸“ vK´ UNO≠ jGC∞« r∑¥ …d± qØ w≠ :
n´UC± ‰bFL° …¸uB∞« dO∂J¢
)ÍœU´ ➝ X2 ➝ X4 ➝ X2 ÍœU´(
•
.`z«dA∞« ÷d´ W∞U• w≠ …b•u∞« qîb¢ :
•
WOCIML∞« WOM±e∞« …d∑H∞« b¥b∫¢ Vπ¥ ,`z«dA∞« ÷d´ ¡b° q∂Æ *
.Èdî√Ë …¸uÅ qØ ÷d´ sO°
ENTER RETURN
ENTER ¸“ vK´ jGC∞«Ë W≤uI¥_« Ác≥ ¸UO∑î« bM´ :
qØ sO° Ê«u£ 6 ‰bFL° UOJO¢U±u¢Ë√ dOG∑¢ ¸uB∞« ÊS≠
.Èdî√Ë …¸uÅ
qØ sO° WO≤U£ 12 ‰bFL° UOJO¢U±u¢Ë√ ¸uB∞« dOG∑¢ :
.Èdî√Ë …¸uÅ
•
•
qØ sO° WO≤U£ 18 ‰bFL° UOJO¢U±u¢Ë√ ¸uB∞« dOG∑¢ :
•
.Èdî√Ë …¸uÅ
qØ ÷d´ sO° WOM±e∞« …d∑H∞« ‚dG∑º¢ bÆ ,nKL∞« rπ∫∞ UF∂¢ *
.qO∞b∞« UNOK´ h≤ UL± dBÆ√ Ë√ ‰u©√ …d∑≠ Èdî√Ë …¸uÅ
qÅUH° ÎUOzUIK¢ `z«dA∞« ÷d´ √b∂¥ ,¸“ Í≈ vK´ jGC¢ r∞ «–≈ *
.Èdî_«Ë W∫¥d® qØ sO° w{«d∑≠« l{uØ Ê«u£ 5 wM±“
A R -23
M P 3 / W M A qOGA¢
wz«uA´ qOGA¢ /¸«dJ¢
CD-R W©uGC± W≤«uDß« qOGA¢ bM´
.qOGA∑∞« l{Ë dOOG∑∞ REPEAT ¸“ jG{«
.wz«uAF∞« , œK§± ,¸Uº± , ·UI¥≈ :qOGA∑K∞ ŸU{Ë√ 4 „UM≥
ÍœUF∞« qOGA∑∞« :)Off( ·UI¥≈ WO∞U∫∞« WOM¨_« ¸dØ :)Track( ¸Uº± WO∞U∫∞« WE≠U∫∞« ¸dØ :)Folder( œK§± vK´ …œu§uL∞« ‹UHKL∞« qOGA¢ r∑¥ :)Random( wz«uAF∞« .wz«uA´ qJA° ’dI∞«
.’dI∞« WOMOÅ `∑≠« .1
.WOMOB∞« w≠ ’dI∞« l{ .2
.vK´_ W´u∂DL∞« WO•UM∞« ÊuJ¢ YO∫° ’dI∞« l{ .WOMOB∞« oK¨√ .3
.UM≥ W∫{uL∞« pK∑Ø W®U® p∞ dNE¢Ë WOMOB∞« oKG¢ -
…dØ«c∞« WÆUD° qOGA¢ bM´
.CLEAR ¸“ jG{« ,ÍœUF∞« qOGA∑∞« WKÅ«uL∞ *
.…dØ«c∞« WÆUD° q .1
…dØ«c∞« WÆUD°/WOLÆd∞« u¥bOH∞« ‹U≤«uDß« ¸“ vK´ jG{« .2
.bF° s´ rJ∫∑∞« …b•u° œu§uL∞« DVD/M.CARD
énTëÖ
‹U≤«uDßô«/WOLÆd∞« u¥bOH∞« ‹U≤«uDß« qOGA¢ sJL¥ ô •
WÆUD° qOGA¢ l{Ë vK´ “UNπ∞«Ë DVD/CD W©uGCL∞«
u¥bOH∞« ‹U≤«uDß« ¸“ vK´ jGC∞U° XLÆ «–S≠ .…dØ«c∞«
OPEN `∑≠ ¸“ Ë√ DVD/M.CARD …dØ«c∞« WÆUD°/WOLÆd∞«
WÆUD°/WOLÆd∞« u¥bOH∞« ‹U≤«uDß« qOGA¢ l{Ë vK´ “UNπ∞«Ë
l{Ë v∞≈ UÎOzUIK¢ ÂUEM∞« ‰u∫∑¥ ,DVD/M.CARD …dØ«c∞«
W©uGCL∞« ‹U≤«uDßô«/WOLÆd∞« u¥bOH∞« ‹U≤«uDß« qOGA¢
.DVD/CD
M P 3 / W M A ‹UHK± qOGA¢ WHO™Ë
).bKπL∞« dOOG∑∞ 21 W∫HÅ dE≤«( W°uKDL∞« WE≠U∫∞« d∑î« .1
nK± ¸UO∑îô LEFT/RIGHT Ë√ UP/DOWN ¸«¸“√ Âbª∑ß« .2
. WOM¨_«
.WOM¨_« nK± qOGA∑∞ ENTER jG{« .3
vK´ ¡ÎUM° MP3 ‹U≤«uDß« iF° qOGA¢ …œU´≈ sJL¥ ô bÆ •
.W±bª∑ºL∞« qOπº∑∞« WI¥d©
…dØ«c∞« WÆUD°/WOLÆd∞« u¥bOH∞« ‹U≤«uDß« ¸“ vK´ jGC∞« bM´
dØc∑¥ ô ,Èdî√ …d± W≤«uDßô« qOGA∑∞ DVD/M.CARD
.WI°Uº∞« …dL∞« w≠ XHÆu¢ s¥√ “UNπ∞«
00:00:23
1_mp3
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Day
Ë√ MP3/WMA ‹UHK± qO㧛 ‰«u•_« s± ‰U∫° sJL¥ ô •
«c≥ w≠ W±bª∑ºL∞« …dØ«c∞« ‹UÆUD° s± WÆUD° Í√ vK´ JPEG
.jI≠ …¡«dIK∞ “UNπ∞« «c≥ Ê√ YO• :“UNπ∞«
qOGA¢ sJL¥ ô MP3/WMA oOºM¢ cîQ¢ w∑∞« ‹UHKL∞« sO° s± •
.".wma"Ë ".mp3" œ«b∑±« cîQ¢ w∑∞« pK¢ Èuß
A R -22
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 24
étÉÇ¿ ‹«eO± À¿Zp¬
—\}Ç¿ éÜôA| étÇ ‹¿ZXL^¿
.)éÜôA}Ç¿( MENU ¸“ vK´ jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠ .1
étLJ —\}Ç¿ éÜôA|‡ ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ éÜôA| MkFg ¿Ã¿
Ñú ∏ AñÄñKAÖèK‡¡ \ånL^ ,AÖZ}Ö óp\wÇ¿ WL§d∑∞«Ë u¥œË_«
.ULKO≠ Aåñv ZãAbK fl\Ö
jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° S e t u p WHO™Ë d∑î« .2
.ENTER¸“ Ë√ RIGHT¸“ vK´
.)éÜôA}Ç¿( MENU ¸“ vK´ jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠ .1
.l}v —\}Ç¿ éÜôA| éaAa òÉp fâÇ¿ étÇ éwñmèÇ¿ fi[ã \ñtK
WGK∞« b¥b∫∑∞ UP/DOWN qHß√/vK´√ ¸«¸“√ Âbª∑ß« .5
.W°uKDL∞«
énTëÖ
ÑñtbK ŒAåQ ZqK ›¡ ÅâÄÜï ,À¿Zpæ¿ éÜôA| ‹¿ZXL^AE
„èL_Ö À¿Zp¬‡ éÉhw†¿ étÉÇ¿ ÕAñLW¿ ~ï\j äp DVD
rÖ ~v¿èLÉÇ ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ lFg òLT‡ ó_ñô\Ç¿ áÄULÇ¿
.ÅE —AXÇ¿ ›èï]wÉLÇ¿ éaAa ’èà
10 …bL∞ bF° s´ rJ∫∑∞« …b•Ë ¸«¸“√ s± ¸“ Í√ jGC¢ r∞ «–≈ •
.WLzUI∞« wH∑ª¢ ,Ê«u£
bF° s´ rJ∫∑∞« …b•Ë w≠ …œu§uL∞« INFO ¸«¸“√ jG{«
.WO≤U£ …d± WLzUI∞« ÷dF∞
. f∂OKJ∞« WLzUÆ v∞≈ …œuFK∞ STOP ¸“ jG{≈ •
…¸uB∞« …b•u∞« ÷dF¢ „«œuØ …¸uÅ ’dÆ qOGA¢ bM´ •
.f∂OKJ∞« WLzUÆ ÷dF¢ ôË …d®U∂±
u¥bOH∞« ‹U≤«uDß« ¸“ vK´ UNO≠ jGC¢ …d± qØ w≠ •
v∞≈ ÂUEM∞« ‰u∫∑¥ DVD/M.CARD …dØ«c∞« WÆUD°/WOLÆd∞«
‹U≤«uDß« qOGA¢ l{ËË …dØ«c∞« WÆUD° qOGA¢ l{Ë
.l°U∑∑∞U° DVD/CD W©uGCL∞« ‹U≤«uDßô«/WOLÆd∞« u¥bOH∞«
…dØ«c∞« WÆUD° qOGA∑° ÂuI¥ :…dØ«c∞« WÆUD° qOGA¢ l{Ë ‹U≤«uDßô«/WOLÆd∞« u¥bOH∞« ‹U≤«uDß« qOGA¢ l{Ë W©uGCL∞« ‹U≤«uDßô« qOGA∑° ÂuI¥ :DVD/CD W©uGCL∞«
¸uB∞« ‹U≤«uDß« & CD-R
ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ éÜôA| ‹¿ZXL^¿
«bª∑ßU° WGK∞« œ«b´« ( L a n g u a g e S e t u p ) WHO™Ë d∑î« .3
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√
«bª∑ßU° W≤«uDßô« WLzUÆ ( D i s c M e n u ) WHO™Ë d∑î« .4
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√
( P i c t u r e C D ) ¸uB∞« ’dÆ qOGA¢
À¿Zpæ¿ éÜôA| ‹¿ZXL^¿
jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° S e t u p WHO™Ë d∑î« .2
.ENTER¸“ Ë√ RIGHT¸“ vK´
«bª∑ßU° WGK∞« œ«b´« ( L a n g u a g e S e t u p ) WHO™Ë d∑î« .3
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√
MENU ¸“ jG{« ,·UI¥≈ l{Ë w≠ …b•u∞« ÊuJ¢ sO• .1
«bª∑ßU° S e t u p d∑î« .bF° s´ rJ∫∑∞« …b•Ë w≠ œu§uL∞«
.ENTER Ë√ RIGHT jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√
Language Setup WGK∞« œ«b´≈ :WGK∞« œ«b´« 1
èïÀ‡Ω¿ ∆¿ÕAñLW¿ À¿Zp¬ :u¥œË√ œ«b´« 2
t±bª∑ß« “\qÇ¿ ∆¿ÕAñLW¿ À¿Zp¬ :÷dF∞« œ«b´« 3
∆¿ÕAñLW¿‡ AåKZãAbÖ Zï\K óLÇ¿ éaAbÇ¿ ’èà ÕAñLWº
.AãZï\K óLÇ¿ étÉÇ¿ ZQèK áÇ ¿Ã¿ „\W¿ (OTHERS) bM° \LW¿ -
.éwÉLX†¿ “\qÇ¿
«bª∑ßU° qOGA∑∞« WLzUÆ( P l a y e r M e n u )WHO™Ë d∑î« .4
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√
WÆUD°/ C D - R W©uGCL∞« ‹U≤«uDßô«
J P E G oOºM∑° ¸uB∞« ‹U≤«uDß«/…dØ«c∞«
ÑÄÇ äÄÜï wKzUF∞« áÄULÇ¿ „èL_Ö À¿Zp¬ : Íu°_« œ«b´« 4
s± Ñ AwjΩ¿ r↠‚Õ‡\hÇ¿ „èL_†¿ lFg äñÖZXL_†¿
".JPG" Ë ".jpg" ‡° ‹UHKL∞« ô≈ qOGA¢ “uπ¥ ô •
U∑ÆË ‚dG∑º¢ bÆ qOGA∑∞« WOKL´ ÊS≠ ,öHI± ’dI∞« sJ¥ r∞ «–≈ •
.UNKO㧛 o°Uº∞« ‹UHKL∞« W≠UØ qOGA¢ r∑¥ ô bÆ Ë√ ‰u©√
r¢ w∑∞« JPEG ‹UHK± vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« ’«dÆ_« qOGA¢ “uπ¥ •
.jI≠ JOLIET Ë√ ISO 9660 ‡∞ UF∂¢ UN∑¨UOÅ
X¥U° UπO§ 2 s´ UN∑Fß b¥e¢ w∑∞« …dØ«c∞« ‹UÆUD° Âbª∑º¢ •
o≠«u∑¥ ô bÆ Íc∞« FAT 32 ‹UHKL∞« hOBª¢ ‰Ëb§ oOºM¢
.“UNπ∞« «c≥ l±
8 s´ rßô« b¥e¥ ô√ wG∂M¥ JPEG ‹UHKL∞ rß« ¸UO∑î« bM´ •
WÅUî ‹U±ö´ W¥√ Ë√ ‹U¨«d≠ vK´ Íu∑∫¥ Ê√ Vπ¥ ôË ·Ëd•
.)= ,+ ,/(
qJA° tKO㧛 r¢Ë ‹UºKπ∞« œbF∑± ’dÆ ô≈ qOGA¢ “uπ¥ô •
qOGA¢ r∑¥ ,W¨¸U≠ l©UI± vK´ ’dI∞« Èu∑•« «–≈ .l°U∑∑±
.⁄¸UH∞« lDIL∞« v∞« qB¥ v∑• ’dI∞«
.b•«u∞« ’dI∞« vK´ …¸uÅ 3.00 s´ b¥e¥ ô U± s¥eª¢ “uπ¥ •
. „«œuØ ¸uÅ ’«dÆ√ «bª∑ßS° `BM¥ •
JPEG ‡∞« ‹UHK± ÊS≠ ,„«œuØ ¸uÅ ’dÆ qOGA¢ bM´ •
.jI≠ UN{d´ r∑¥ w∑∞« w≥ ¸uB∞« bKπ± w≠ …œu§uL∞«
nK± v≠ JPEG ‹UHK± qOGA¢ sJL¥ : „«œuØ …¸uÅ ’dÆ •
.UOJO¢U±u¢√ ¸uB∞«
d∑î≈ …¸uB∞« W¥ƒ¸ w≠ V¨d¢ XMØ «–≈ : UJO≤uØ …¸uÅ ’dÆ •
. f∂OKJ∞« WLzUÆ v≠ JPEG ‹UHK±
d∑î≈ …¸uB∞« W¥ƒ¸ w≠ V¨d¢ XMØ «–≈ : v§u≠ …¸uÅ ’dÆ •
. f∂OKJ∞« WLzUÆ v≠ JPEG ‹UHK±
’«dÆ√ qOGA¢ …b•u∞« Ác≥ lOD∑º¢ ô : QSS …¸uÅ ’«dÆ√ •
.QSS …¸uÅ
3000 s´ b•«u∞« ’dI∞« w≠ …œu§uL∞« ‹UHKL∞« œb´ œ«“ «–≈ •
.jI≠ JPEG nK± 3000 ÷d´ r∑¥ ,nK±
r∑¥ ,bKπ± 300 s´ b•«u∞« ’dI∞« w≠ ‹«bKπL∞« œb´ œ«“ «–≈ •
jI≠ bKπ± 300 w≠ …œu§uL∞« JPEG ‹UHK± ÷d´
òÉp ‚èLUK óLÇ¿ ÑOÖ áåÇ éF^A↿ \ñs ‹ëvΩ¿ flZãAbÖ
.YÇ¿ ÕAFÄÇ¿ ∆ApègèÖ‡ xâqÇ¿
.Ñ èWZÇ¿ (ENTER) ÕŒ òÉp ltg¿ .6
.Setup œ«b´ù« WLzUÆ v∞≈ W®UA∞« œuF¢Ë WGK∞« b¥b∫¢ r∑¥ WGK∞« b¥b∫∑∞ UP/DOWN qHß√/vK´√ ¸«¸“√ Âbª∑ß« .5
.W°uKDL∞«
áÄULÇ¿ ŒAåQ òÉp qHß√/vK´√ (UP/DOWN) ¸«¸“√ ‹ZXL^¿ .2
.éwÉLX†¿ ∆¿]ñ†¿ ÕAñLWº ZqE äp
∆¿]ñ†¿ éÜôA| Ñ èWZÇ ‰Uîœù« (ENTER) ÕŒ òÉp ltg¿ .3
.éñp\wÇ¿
..Ñ èWZÇ¿ (ENTER) ÕŒ òÉp ltg¿ .6
.Setup œ«b´ù« WLzUÆ v∞≈ W®UA∞« œuF¢Ë WGK∞« b¥b∫¢ r∑¥ ’èQ\Ç¿(RETURN) ÕŒ ¶p ltg¿ ,À¿Zpæ¿ éÜôA| ÂAwWæ .¸UºO∞«(LEFT)Ë√
ÕŒ òÉp jG{« ,À¿Zpæ¿ ∆¿Â¿\Q¬ ÂAåଠZqE À¿Zpæ¿ éaAa ÂAwWæ
.„\W¡ fl\Ö WLzUI∞« (MENU)
énTëÖ
vK´ p∞– nÆu∑¥Ë À¿Zpæ¿ éÜôA| ∏ ∆¿ÕAñLWº¿ iqE ÑÜqK º Z|
.’dI∞«
A R -25
A R -24
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 26
étÉÇ¿ ‹«eO± À¿Zp¬
èïÀ‡Ω¿ ‹«¸UO∑î« À¿Zp¬
DTS 3
.WOLƸ …¸U®≈ ¸bB¥ ô : ·UI¥≈ .1
ÃdªL∞« ~ï\j äp DTS BITSTREAM Ãdª¥ : qOGA¢ .2
“UN§ π¿ ÑñdèLÇ¿ Zâp DTS \LW¿ .l}v óÜ|\Ç¿
.DTS …dH® q•
Èb•≈ qOGA¢ bM´ wK£UL¢ ‹uÅ Ãdî b§u¥ ô :W‡‡E‡‡•ö‡‡±
.WO¢uB∞« DTS ‹U≤«uDß«
.éÜôA}Ç¿ (MENU) ¸“ vK´ jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠ .1
WL§d∑∞« étÇ ‹¿ZXL^¿
u¥œË_« WG∞ ‹¿ZXL^¿
jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° S e t u p WHO™Ë d∑î« .2
.ENTER¸“ Ë√ RIGHT¸“ vK´
.)éÜôA}Ç¿( MENU ¸“ vK´ jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠ .1
.)éÜôA}Ç¿( MENU ¸“ vK´ jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠ .1
jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° S e t u p WHO™Ë d∑î« .2
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT¸“ vK´
jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° S e t u p WHO™Ë d∑î« .2
.ENTER¸“ Ë√ RIGHT¸“ vK´
«bª∑ßU° WGK∞« œ«b´«( L a n g u a g e S e t u p ) WHO™Ë d∑î« .3
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√
«bª∑ßU° WGK∞« œ«b´« ( L a n g u a g e S e t u p ) WHO™Ë d∑î« .3
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√
UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° Ê«uM´( S u b t i t l e ) WHO™Ë d∑î« .4
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£
WGK∞« b¥b∫∑∞ UP/DOWN qHß√/vK´√ ¸«¸“√ Âbª∑ß« .5
.W°uKDL∞«
étÇ ›èÄK ›¡ ∆ÀÕ¡ ¿Ã¿ wzUIK¢ (AUTOMATIC) \LW¿ .èïÀ‡Ω¿ ÑñhwK G_T flÕALX†¿ étÉÇ¿ `wà WL§d∑∞«
.AãZï\K óLÇ¿ étÉÇ¿ ZQèK áÇ ¿Ã¿ „\W¿ (OTHERS) bM° \LW¿ sO° äÖ AãÕALXK óLÇ¿ étÉÇ¿ òÉp —¿\|Ω¿ iqE ‚èLUK º Z|
A}Fj —\}Ç¿ ÑñtbK áLï ,éÇAUÇ¿ fi[ã ∏ .éñ^A^Ω¿ ∆AtÉÇ¿
.éñÉdΩ¿ étÉÇ¿ lFhÇ
r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° u¥œË√( A u d i o ) WHO™Ë d∑î« .4
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{«
¸«¸“√ «bª∑ßU° u¥œË√ œ«b´« ( A u d i o S e t u p ) WHO™Ë d∑î« .3
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ UP/DOWN
( D y n a m i c Co m p r e s s i o n ) wJO±UM¥œ jG{ 4
óÄñÖAâïZÇ¿ jGC∞« ÕAñLWº : qOGA¢ .1
ó^Añ}Ç¿ „Z†¿ ÕAñLWº : ·UI¥≈ .2
( P C M D o w n S a m p l i n g ) P C M V¥dπ¢ 5
‹uB∞« rªC± sJ¥ r∞ «–≈ q¥b∂∞« «c≥ d∑î« :qOGA¢ .1
,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .e¢d≥uKOØ 96 “UNπ∞U° qÅuL∞«
48 v∞« e¢d≥uKOØ 96 ‹«¸U®≈ qOKI¢ r∑¥
.e¢d≥uKOØ
qÅuL∞« ‹uB∞« rªC± ÊUØ «–≈ q¥b∂∞« «c≥ d∑î« :·UI¥≈ .2
ëdî≈ r∑¥ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .e¢d≥uKOØ 96 “UNπ∞U°
.dOOG¢ Í√ ÊËb° ‹«¸U®ù« W≠UØ
flÀA†¿ ÕAñLWº qHß√/vK´√ (UP/DOWN) ¸«¸“√ vK´ jG{« .4
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ .Aåñv ƒès\†¿
WGK∞« b¥b∫∑∞ UP/DOWN qHß√/vK´√ ¸«¸“√ Âbª∑ß« .5
.W°uKDL∞«
óKèeÇ¿ ¸UºL∞« étÇ ∆ÀÕ¡ ¿Ã¿ qÅ_« (ORIGINAL) \LW¿ .’dI∞« UN° qπºL∞« W¥eOKπ≤ù« WGK∞« ÊuJ¢ Ê√ ÷d∑HL∞«
.AãZï\K óLÇ¿ étÉÇ¿ ZQèK áÇ ¿Ã¿ „\W¿ (OTHERS) bM° \LW¿ -
énTëÖ
éÜôA}Ç¿ éaAa v∞« ’èQ\Ç¿ ‡¡ À¿Zpæ¿ éÜôA| ÂAwW¬ éñwñú •
’èQ\Ç¿(RETURN) ÕŒ ¶p ltg¿ : À¿Zpæ¿ ÂAâN¡
.¸UºO∞«(LEFT)Ë√
D ‡ Dolby U∑±ö´ .w∂∞Ëœ q±UF± s± hOîd∑° lMÒB± »ALàæ¿ •
Laboratories q±UFL∞ WF°U¢ W¥¸Uπ¢ ‹U±ö´ w≥ W§ËœeL∞«
.Dolby
Systems, Inc. ÓÓÇ WF°U¢ éïÕARK ∆AÖëp DTS Digital Out ‡ DTS •
.Digital Theater
( D o l b y Di g i t a l Ou t p u t ) óÜ|\ Ãdª± w∂∞Ëœ 1
.PCM(2CH) v∞« q¥u∫∑∞« : PCM .1
.ó^Añ}Ç¿ èïÀ‡Ω¿ Ãdª± ‹¿ZXL^¿ Zâp PCM \LW¿
DOLBY DIGITAL - 5.1 CH v∞« q¥u∫∑∞« : Bitstream .2
Ãdª± ‹¿ZXL^¿ Zâp BITSTREAM \LW¿ .Bitstream
.óÜ|\Ç¿ èïÀ‡Ω¿
`O∫B∞« wLÆd∞« ÃdªL∞« «bª∑ß« s± bØQ¢ • :énTëÖ
.‹uB∞« lLº¢ s∞ p≤S≠ ô≈Ë
d∑î« ,‹«uMI∞« œbF∑± ÃdªL∞« W∞U• w≠ •
-2 ‡∞«Ë w∂∞Ëb∞« U§dª± .Digital wLÆd∞«
.ÊöLF¥ wLÆd∞« MPEG
(M P E G - 2 D i g i t a l Ou t ) óÜ|\ Ãdª± M P E G - 2 2
\LW¿.MñE 16/]K\ãèñÉú 48 PCM(2CH) ¶¿ Ñ èUï : PCM .1
.ó^Añ}Ç¿ èïÀ‡Ω¿ Ãdª± ‹¿ZXL^¿ Zâp PCM
ÕŒ ‡¡ 7.1 CH π¿ Ñ èUï : Bitstream .2
MPEG-2 DIGITAL 5.1 CH
Ãdª± ‹¿ZXL^¿ Zâp BITSTREAM \LW¿ .BITSTREAM
.óÜ|\Ç¿ èïÀ‡Ω¿
A R -27
.Ñ èWZÇ¿ (ENTER) ÕŒ òÉp ltg¿ .6
.Setup œ«b´ù« WLzUÆ v∞≈ W®UA∞« œuF¢Ë WGK∞« b¥b∫¢ r∑¥ .(‰Uîœù«) ENTER ÕŒ òÉp ltg¿ .6
.Setup œ«b´ù« WLzUÆ v∞≈ W®UA∞« œuF¢Ë WGK∞« b¥b∫¢ r∑¥ -
énTëÖ
étÉÇ¿ ÕALXL_v ,—\}Ç¿ ¶p flÕALX†¿ étÉÇ¿ ÑñR_K áLï áÇ ¿Ã¿ •
.UIÎ∂º± WKπºL∞« WOKÅ_«
éÜôA}Ç¿ éaAa v∞« ’èQ\Ç¿ ‡¡ À¿Zpæ¿ éÜôA| ÂAwW¬ éñwñú •
’èQ\Ç¿(RETURN) ÕŒ ¶p ltg¿ : À¿Zpæ¿ ÂAâN¡
.¸UºO∞«(LEFT)Ë√
A R -26
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 28
wKzUF∞« rJ∫∑∞« À¿Zp¬
“\qÇ¿ ‹«¸UO∑î« À¿Zp¬
u¥bOH∞« Ãdª± 6
u¥bOH∞« Ãdî d∑î≈
«bª∑ß« b¥d¢ XMØ «–≈ ÃdªL∞« «c≥ b¥b∫∑° rÆ :S-Video .1
.S-Video Ãdª±Ë …¸uB∞« Ãdª±
«bª∑ß≈ w≠ V¨d¢ U±bM´ Ád∑î≈ : )I-SCAN( de≤F∞« .2
)qî«b∑∞«( ÃdîË u¥bOH∞«
«bª∑ß« w≠ V¨d¢ XMØ «–≈ Ád∑î≈ : )P-SCAN( de≤F∞« .3
.)ÂbI∑L∞«( Ãdª∞«
÷d´ bM´ Ê«u£ dA´ …bL∞ ô Ë√ rF≤ U±≈ ¸UO∑îS° rI¢ r∞ «–≈ *
. WI°Uº∞« WLzUI∞« v∞≈ u¥bOH∞« ÂUE≤ œuF¥ ,WO´dH∞« WLzUI∞«
DVD —¿\|¡ rÖ ⁄¿\LaºAE wKzUF∞« áÄULÇ¿ éwñm‡ ÑÜqK
DVD —¿\|¡ ’èà áÄUK ¶p ⁄ZpA_ï ‚[Ç¿ \ïZ}LÇ¿ b¥b∫∑∞
¶p flÕZ}Ö ∆Aï¿èL_Ö 8 ⁄Aâã .ÅK\^¡ AãZãAbK óLÇ¿
.—\}Ç¿
.éÜôA}Ç¿ (MENU) ¸“ vK´ jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠ .1
vK´ jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° S e t u p WHO™Ë d∑î« .2
.ENTER¸“ Ë√ RIGHT¸“
¸«¸“√ «bª∑ßU° Íu°_« œ«b´«( P a r e n t a l S e t u p ) WHO™Ë d∑î« .3
.ENTER¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ UP/DOWN
“\qÇ¿ ‹«¸UO∑î« À¿Zp¬
.éÜôA}Ç¿ (MENU) ¸“ vK´ jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠ .1
( S t i l l M o d e ) W∑°U£ …¸uB∞« l{Ë 2
l{Ë w≠ …¸uB∞« “«e∑≥« lM± vK´ ‹«¸UOª∞« Ác≥ b´Uº¢
.`{Ë√ …¸uB° dOGB∞« hM∞« ÷d´Ë ¸UE∑≤ô«
éñqg‡ ÑïèUK áLï ,AUTO ÕAñLW¿ Zâp : (Auto) wzUIK¢ .1
.éñÄñKAÖèK‡¡ flÕèeE AUTO˛ FIELD/FRAME
∏ éaAbÇ¿ ]LåK AÖZâp fl]ñ†¿ fi[ã \LW¿ :(Field) ‰Uπ± .2
.AUTO éñqg‡
ZãAbK ›¡ Zï\K AÖZâp fl]ñ†¿ fi[ã \LW¿ : (Frame) ¸U©≈ .3
.AUTO éñqg‡ ∏ éUg¿‡ flÕèeE fl\ñteÇ¿ ◊‡\UÇ¿
jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° S e t u p WHO™Ë d∑î« .2
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT¸“ vK´
«bª∑ßU° ÷dF∞« œ«b´«( D i s p l a y S e t u p ) WHO™Ë d∑î« .3
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√
( S c r e e n M e s s a g e s ) éaAbÇ¿ ÑôA^Õ 3
dNE¢ w∑∞« qzUßd∞« éwñm‡ ◊A}ï¬ ‡¡ ÑñtbLÇ fl]ñ†¿ fi[ã ‹ZXL^¿
.W®UA∞« vK´
( B l a c k L e v e l ) wHKª∞« Èu∑ºL∞« 4
.W®UA∞« …¡U{≈ …b® ‰bF¥
( Y e s ) rFM W±ö´ ¸UO∑îô ENTER ¸“ Ë√ RIGHT¸“ vK´ jG{« .4
«bª∑ß« W®UA∞« p∞ ÷dF¢ czbM´Ë .dß WLKØ ‰ULF∑ß« b¥d¢
. ( E n t e r P a s s w o r d )dß WLKØ
:W‡‡‡‡±U≥ W‡‡‡‡™u∫K±
ENTER
RETURN
MENU
r´b¥ „“UN§ ÊUØ «–≈ U± W≠dFL∞ Âbª∑ºL∞« qO∞œ WF§«d± ¡U§¸ •
Y∫∂∞« r´b¥ „“UN§ ÊUØ «–≈ .øb∑L∞« Y∫∂∞«
j∂C° h∑ª¥ ULO≠ sO±bª∑ºL∞« qO∞œ ‹ULOKF¢ l∂∑¢ ,øb∑L∞«
.Êu¥eHK∑∞« WLzUÆ w≠ øb∑L∞« Y∫∂∞«
,¡v©Uª∞« u¥bOH∞« Ãdî ¸UO∑î« V∂º° W®UA∞« p∞ ÷dF¢ r∞ «–≈ •
. 31 W∫HÅ dE≤√
éñàAN fl\Ö dº∞« éÜÉú GLú¡ .dº∞« éÜÉú éaAa \ånK‡ .dº∞« éÜÉú GLú¡ .5
.„\W¡ fl\Ö dº∞« éÜÉú GLú¡ .dº∞« éÜÉú ZñúBLÇ
. ) ( oKG± “UNπ∞«
A R -29
flÀA†¿ ÕAñLWº qHß√/vK´√ (UP/DOWN) ¸«¸“√ vK´ jG{« .4
.ENTER ¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ .Aåñv ƒès\†¿
( T V S y s t e m ) Êu¥eHK∑∞« ÂUE≤ 5
NTSC ’dÆ. «bª∑ß« W∞U• v≠ : NTSC ’dÆ .1
Ê√ Vπ¥ ,jI≠ Pal-Video qîœ t° Êu¥eHOK∑∞« “UN§ ÊUØ «–≈ •
Ãdª∞« W¨UOÅ ÊS≠ "Pal" ¸U∑ª¢ U±bM´Ë ."Pal" Ãdî¸U∑ª¢
. Pal 60 HZ ÊuJ¥ qî«b∑L∞«
Ê√ Vπ¥ jI≠ NTSC qîœ t° Êu¥eHOK∑∞« “UN§ ÊUØ «–≈ •
NTSC . Ãdî ¸U∑ª¢
. PAL ’dÆ Â«bª∑ß« W∞U• v≠ : PAL ’dÆ.2
Ê√ Vπ¥ jI≠ NTSC qîœ t° Êu¥eHOK∑∞« “UN§ ÊUØ «–≈ •
.NTSC . Ãdî ¸U∑ª¢
¸U∑ª¢ Ê√ Vπ¥ Pal-Video qîœ t° Êu¥eHOK∑∞« “UN§ ÊUØ «–≈ •
. Pal Ãdî
( T V A s p e c t ) ÷dF∞« WN§«Ë 1
W∂º≤( W®UA∞« j∂{ pMJL¥ ,p° ’Uª∞« Êu¥eHK∑∞« Ÿu≤ Vº•
.)ŸUH¢¸ô« q°UI± ÷dF∞«
éaAbÇ¿ ZãAbK ›¡ Zï\K AÖZâp Ád∑î« : b¥d° ‚ËbMÅ 4:3 .1
›Aú èÇ òLT ,DVD AåE À‡]K w∑∞«Ë 16:9 éñÇAÜQæ¿ éF_âÇAE
¿Àè^ ›AFh| \ånK‡ .4:3 W∂ºM° Êu¥eHK¢ W®U® ÅïZÇ
.éaAbÇ¿ òÉp Ñw^Ω¿ Â]RÇ¿‡ òÉpΩ¿ Â]RÇ¿ òÉp
éñàèï]wÉLÇ¿ éaAbÇ¿ áRUÇ Aã\LW¿ : Ídz«œ `º± 4:3 .2
.16:9 éaAbÇ ‚]ú\†¿ Â]RÇ¿ ZãAbK ›¡ Zï\K AÖZâp éïÀAqÇ¿
(.flÕèeÉÇ òâÜñÇ¿‡ „\_ñÇ¿ ·«u∫∞« rk}L^)
∏ 16:9 éÉÖAÄÇ¿ flÕèeÇ¿ flZãAbÖ ÅâÄÜï : i¥d´ 16:9 .3
.⁄ŒAåRÇ éhï\qÇ¿ éaAbÇ¿
A R -28
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 30
wKzUF∞« rJ∫∑∞« À¿Zp¬
çTëd¬‡ ÑÉXÇ¿ ‚\UK ÑñÇÀ
.wK¥ UL± bØQ¢ (çTëd¬‡ ÑÉXÇ¿ ‚\UK) ‹U±bª∞« GÉj ÑF|
éUweÇ¿
ÑÜqÇ¿
«bª∑ßU° ( R a t i n g L e v e l ) d¥bI∑∞« Èu∑º± WHO™Ë d∑î« .5
.ENTER¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√
éÉÄb†¿
- - - -
3
.AåÇ¿ZFL^¿ òÇ¿ »ALUK ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ∏ ∆AïÕAkFÇ¿ ›¡ bØQ¢ •
.AÖZ| 20 äÖ Ñ|¡ évA_ÜE ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ Ñtˆa •
uï\wK ÑQ¡ äÖ ~ôA|À …bF∞ \Oú¡ ‡¡ ÕŒ òÉp jG{«Ë ∆AïÕAkFÇ¿ éÇ¿ŒCE á| •
flÀApCE á| .çkFg flÀApæ ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ÑW¿À dOGB∞« d¢uO∂LJ∞«
.Èdî√ fl\Ö UN∞ULF∑ß« Ñ ‡AT‡ ∆AïÕAkFÇ¿ Gñú\K
.òÉp¡ òÇ¿ éÖëqÇ¿ GàAQ tO§u¢ l± ’dI∞« l{Ë ›¡ äÖ ZúBK •
.DVD ÓÓÇ é}k↿ á|Õ fUv¿ •
5
9
27
11
24-30
28
.l}v éñÇALÇ¿ ‹ôU∫∞« ∏ 5˛1 flAâ| ‹uÅ »ALଠáLï •
.G^A↿ áXh†¿ òÇ¿ DVD ÑñtbK ŒAåQ ÑñdèK áLï (1
.5˛1 flAâ| ‹uB° —\}Ç¿ ÑñR_K áLï (2
.óQÕAXÇ¿ GàARÇ¿ òÉp “Dolby 5.1 ch” éÖëp çïZÇ Ñtb†¿ —\}Ç¿ ›Aú ¿Ã¿ AÖ bØQ¢ •
.éF^AâÖ flÕèeE ÑÜqï ‡ qB∑± èïÀ‡Ω¿ ‹Anà ›¡ bØQ¢ •
?œ«b´ù« WLzUÆ w≠ Bitstream vK´ u¥œË_« ëdî≈ j∂{ r∑¥ q≥ •
:›Ω éÇAUÇ¿ fi[ã ∏ ÑAÜpΩ¿ ‡¡ ‹«eOL∞« ÂAåଠäÄÜï º •
.DVD SÖAà\E fiZUï (1
(Aᅦ]Ç¿ ,ëOÖ) .‹«eOL∞« vK´ DVD SÖ Aà\E ZpA_ï º (2
.éÇAUÇ¿ ∏ fl\vèLÖ \ñs ‹«eOL∞« (3
.„Z†¿ »ÕAW ∏ PUFÇ¿ M|‡ ‡¡ ÑewÇ¿ á|Õ ,›¿èâqÇ¿ GÉkK (4
29-30
—\}Ç¿ qLF¥ ô
:\ïZ}LÇ¿ „èL_Ö ÑèT
.éaAbÇ¿ òÉp
]ÖÕ \ånï
äp xÉLXK ÑñtbLÇ¿ éñqg‡
.À¿Zpæ¿ éÜôA| ÕAñLW¿
.ÅE édAXÇ¿ Âö≠_« ’dÆ …eN§√ òÉp éaAbÇ¿ rOLB¢ MFOK •
.éaAbÇ¿ rOLB¢ \ññtK äÄÜï º
.èïÀ‡Ω¿ ‹«¸UO∑î« éÜôA| ∏ VñUeÇ¿ óÜ|\Ç¿ ÃdªL∞« ‹d∑î« Åà¡ äÖ ZúBK •
.‹uB∞« ¸bB¥ ô
A R -31
.)éÜôA}Ç¿( MENU ¸“ vK´ jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠ .1
vK´ jG{« r£ UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° S e t u p WHO™Ë d∑î« .2
.ENTER¸“ Ë√ RIGHT¸“
. ) ( oKG± “UNπ∞«
áLï áÇ ¿Ã¿ G^AâÖ ÑÄbE À¿Zpæ¿ éÜôA| ∏ flÕALX†¿ xôAmèÇ¿ iqE ÑÜqK º Z| •
.éF^A↿ éwñmèÇ¿ ‹¿ZXL^AE —\}Ç¿ \ñwbK
~ÉqL†¿ …\bÇ¿ òÉp ‚èLUï ‚[Ç¿ éÖZ}†¿ ÑñÇÀ Â]Q PUE¿‡ ‹U¥u∑∫L∞U° Ñd •
.Èdî√ …d± ‹«¡«d§ù« rFK¡‡ éñÇAUÇ¿ éÉÄb†AE
.…bL∑F± W±bî ]ú\Ö ƒ\|BE ÑAeKº¿ ÂAQ\Ç¿ ,ZqE éÉÄb†¿ ÑT áLï áÇ ¿Ã¿ •
¸«¸“√ «bª∑ßU° tO≠ V¨d¢ Èc∞« nOMB∑∞« Èu∑º± d∑î≈ .6
ÊS≠ 6 Èu∑ºL∞« ‹d∑î≈ «–≈ ‰U∏L∞« qO∂ß vK´ . UP/DOWN
. 8 Ë√ 7 Èu∑ºL∞U° WHMBL∞« ’«dÆ_«
¸“ «bª∑ßU° ( N o ) ô d∑î≈ nOMB∑∞« Èu∑º± ¡UG∞ù . dº∞« WLKØ Â«bª∑ß« q∫± w≠ ENTER Ë√ RIGHT
éï]ñÉR຿ étÉÇAE À¿Zp¬ ¤AOÖ
.—\}Ç¿ éÜôA| \ånK º
. …b•u∞« v≠ ’dÆ „UM≥ ÊuJ¥ Ê√ ÊËœ …œ¸U° W¥«b° s± “UNπ∞« qOGA∑° rÆ •
…bL∞ WO±U±_« W•uK∞« v≠ b•«Ë ʬ v≠ SEARCH/SKIP) ( ͸“ jG{≈
.SELECT MENU LANGUAGE W®U® dNE∑≠ . Ê«u£ Àö£
. W°uKDL∞« WGK∞U° ’Uª∞« rÆd∞« ¸“ d∑î≈
. …b•u∞« v≠ ’dÆ „UM≥ ÊuJ¥ Ê√ ÊËœ …œ¸U° W¥«b° s± “UNπ∞« qOGA∑° rÆ •
…bL∞ WO±U±_« W•uK∞« v≠ b•«Ë ʬ v≠ SEARCH/SKIP) ( ͸“ jG{≈
.SELECT MENU LANGUAGE W®U® dNE∑≠ . Ê«u£ Àö£
. W°uKDL∞« WGK∞U° ’Uª∞« rÆd∞« ¸“ d∑î≈
RETURN
.5˛1 flAâ| ∆èd SLâï º
.’dI∞« w≠ WLzUI∞« œu§Ë s± bØQ¢ •
27
29
0~9
.ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ÑÜqï º
. dNE¢ ô W®UA∞«
.dº∞« éÜÉú ÊU∂º≤
dº∞« éÜÉú \ññtK Ñ èT
. UP/DOWN ¸«¸“√ «bª∑ßU° dº∞« WLKØ dOOG¢ W±ö´ œb•\ññtK ( C h a n g e P a s s w o r d )dº∞« WLKØ dOOG¢ éaAa \ånK‡ .dº∞« éÜÉú
.éñàAN fl\Ö dº∞« éÜÉú éEALú Zp¡ .flZïZ™¿ dº∞« éÜÉú GLú¿ -
¸«¸“√ «bª∑ßU° Íu°_« œ«b´«( P a r e n t a l S e t u p ) WHO™Ë d∑î« .3
.ENTER¸“ Ë√ RIGHT ¸“ vK´ jG{« r£ UP/DOWN
. p° ’Uª∞« dº∞« WLKØ q .4
. W¥dß_« W°UÆd∞« W®U® p∞ dNE¢
énTëÖ
éÜôA}Ç¿ éaAa v∞« ’èQ\Ç¿ ‡¡ À¿Zpæ¿ éÜôA| ÂAwW¬ éñwñú •
¸“ Ë√ Ÿu§d∞«(RETURN) ¶p ltg¿ : À¿Zpæ¿ ÂAâN¡
.¸UºO∞« (LEFT)
rºI∞« óv dº∞« éÜÉú ›Añ_à bM° \nà¿ ,dº∞« éÜÉú Mñ_à ¿Ã¿ •
.çTëd¬‡ ÑÉXÇ¿ Íd∫∑° ’Uª∞«
- - - -
0~9
.„\W¡ ‹öJA± MåQ¿‡ ¿Ã¿
A R -30
RETURN
P346-XSG(00440H)AR
6/7/04 9:38 AM
Page 32
∆Awd¿è†¿
]K\ã 60/50 ,MÇèv 240 - 110 ÀÀ\L†¿ ¸UO∑∞«
”¿‡ 12
ÑjÕ 1.9
rK± 205 ~Üp * rK± 50 ’AwKÕ¿ * rK± 430 “\p
W¥uµ± éQÕÀ 35 + òÇ¿ W¥uµ± ‹U§¸œ 5 +
%75 òÇ¿ % 10
éñàAN/d∑± 3.49 : fl¿\}Ç¿ ép\^
óFï\}LÇ¿ ÷dF∞« M|‡
é}ñ|À 135 : (flÀ\w†¿ é}FkÇ¿ —\| ,À\w†¿ GàARÇ¿)
éñàAN/rß 4.8 òÇ¿ 5.6 fl¿\}Ç¿ ép\^
é}ñ|À 74 : ÷dFK∞ ÈuBI∞« …bL∞«
éñàAN/d∑± 4.8 òÇ¿ 5.6 : fl¿\}Ç¿ ép\^
é}ñ|À 20 : ÷dFK∞ ÈuBI∞« …bL∞«
éñàAN/d∑± 4.8 òÇ¿ 5.6: fl¿\}Ç¿ ép\^
(èïÀ‡Ω¿ + èïZñwÇ¿) é}ñ|À 74 : ÷dFK∞ ÈuBI∞« …bL∞«
(‹‡¡ 75 ÑÜT) Vp-p 1˛0 : 2 flAâ|
(‹‡¡ 75 ÑÜT) Vp-p 1˛0 : Y
(‹‡¡ 75 ÑÜT) Vp-p 0˛70 : Pr
(‹‡¡ 75 ÑÜT) Vp-p 0˛70 : Pb
(‹‡¡ 75 ÑÜT) Vp-p 1˛0 : ’èeâÇ¿ flÕAa¬
(‹‡¡ 75 ÑÜT) Vp-p 0˛3 : éñàèÉLÇ¿ flÕAa¬
(sOLO∞«/2) äñÜñÇ¿ ,(ÕA_ñÇ¿/1) ÕA_ñÇ¿
]K\ãèÉñú 22 òÇ¿ ]K\ã 4 : ]K\ãèÉñú 48 éâñp
]K\ãèÉñú 44 òÇ¿ ]K\ã 4 : ]K\ãèÉñú 96 éâñp
q∂Oº¥œ110
q∂Oº¥œ 100
%0˛004
éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿ ∆AFÉkLÖ
éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿ ⁄ëåL^¿
›ŒèÇ¿
ÀAqEΩ¿
ÑñtbLÉÇ flÕ¿\UÇ¿ éQÕÀ „ZÖ
ÑñtbLÉÇ éEèj\Ç¿ „ZÖ
DVD
(óÜ|\Ç¿ ÑAÜqL^º¿ ÀZqL†¿ —\}Ç¿)
rß 12 : SÖZ†¿ —\}Ç¿
(SÖZ†¿ —\}Ç¿)
‹UÅu° 8 : SÖZ†¿ —\}Ç¿
(SÖZ†¿ —\}Ç¿)
‹AqÇ¿
—\}Ç¿
édèE 12 : óô\†¿ SÖZ†¿ —\}Ç¿
Gú\†¿ èïZñwÇ¿
u¥bOH∞« ‹U≤uJ±
Ãdª±
èïZñwÇ¿
S - èïZñv
ÊU¢UMÆ
ÀÀ\LÇ¿ éEARL^¿ @
ZOπC∞« …¸U®≈ éF_à @
óÄñÖAâïZÇ¿ „Z†¿ @
Ãdª±
èïÀ‡Ω¿
óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿ @
éñÜ^º¿ ∆Awd¿è†¿ @
.o∂º± ¸UF®« ÊËœ ‹UHÅ«uL∞« dOOG¢ w≠ ~UÇ¿ UNºHM∞ …œËb∫L∞« ∆Añà‡\LÄÇìÇ Sàè_ÖA^ éú\a kH∑∫¢ •
.WO∂¥dI¢ ÀAqEΩ¿‡ ›ŒèÇ¿ •
A R -35
A R -32
Download PDF

advertising