Samsung | SMO-150QP | Samsung SMO-150QP راهنمای کاربر

‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﳝﻨﻲ ﻣﻬﻢ‬
‫‪.۱‬‬
‫‪.۲‬‬
‫‪.۳‬‬
‫‪.۴‬‬
‫‪.۵‬‬
‫‪.۶‬‬
‫‪.۷‬‬
‫‪.۸‬‬
‫‪.۹‬‬
‫‪.۱۰‬‬
‫‪.۱۱‬‬
‫‪.۱۲‬‬
‫‪.۱۳‬‬
‫‪.۱۴‬‬
‫اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺧﻄﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺸﻚ ﲤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﺎف ﻫﻮاﮔﻴﺮ را ﻣﺴﺪود ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺼﺐ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در ﻧـﺰدﻳــﻜـﻲ ﻫـﺮﮔــﻮﻧـﻪ ﻣــﻨـﺒـﻊ ﺣــﺮارﺗـﻲ از ﻗـﺒــﻴـﻞ ﺷــﻮﻓـﺎژ‪ ,‬دﻫـﺎﻧــﻪ ﺣـﺮارﺗـﻲ‪ ,‬اﺟــﺎق وﻳـﺎ‬
‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ )ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ( ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻘﺼﻮد اﳝﻨﻲ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻮع دو ﻗﻄﺒﻲ وﻳﺎ زﻣﻴﻨﻲ را ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻳﻚ دوﺷﺎﺧﻪ دوﻗﻄﺒﻲ دو زﺑﺎﻧﻪ دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ از دﻳﮕﺮي اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻳﻚ دوﺷﺎﺧﻪ ﻧﻮع زﻣﻴﻨﻲ دو زﺑﺎﻧﻪ و ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮم دارد‪.‬‬
‫زﺑﺎﻧﻪ ﭘﻬﻦ وﻳﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻮم ﺑﺮاي اﳝﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﻣﲔ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ دوﺷﺎﺧﻪ ﺗﺄﻣﲔ ﺷﺪه در ﭘـﺮﻳﺰ ﺷﻤﺎ ﺟﺎ ﳕﻲ ﮔﻴﺮد‪ ,‬ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴـﺴﲔ ﺑﺮق در ﻣﻮرد‬
‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫از ﺳﻴﻢ ﺑﺮق در ﻣﻘﺎﺑﻞ راه رﻓﱳ ﺑﺮ روي آن وﻳﺎ ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ در اﻃﺮاف‬
‫ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق‪ ,‬ﭘﺮﻳﺰﻫـﺎي راﺣﺘﻲ وﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ اي ﻛﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﺧـﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻬﺎ از وﺳﺎﻳﻪ اﺿﺎﻓﻲ‪/‬ﻳﺪﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻓﻘﻂ از ﭼﻬﺎرﭼﺮﺧﻪ‪ ,‬ﭘﺎﻳﻪ‪ ,‬ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ‪ ,‬ﺑﺴﺖ وﻳﺎ ﻣﻴﺰي ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده وﻳﺎ ﺑﺎ‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ از ﻳﻚ ﭼﻬﺎر ﭼﺮﺧﻪ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ,‬در ﺣﲔ ﺣﺮﻛﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺮاﻗﺐ‬
‫ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ از آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺘﺎدن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد‪.‬‬
‫دﺳﺘـﮕﺎه را در ﺣﲔ رﻋﺪ و ﺑـﺮق وﻳﺎ زﻣﺎﻧـﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﻣـﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ‬
‫ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه از ﭘﺮﻳﺰ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات را ﺑﻪ ﻛﺎدر ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺠﺮب ﻣﺤﻮل ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺗﻌﻤﻴﺮات‬
‫زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻲ آﺳﻴﺐ وارد ﺷﺪه ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ,‬از ﻗﺒﻴﻞ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ‬
‫دوﺷـﺎﺧـﻪ ﺳـﻴﻢ ﺑـﺮق آﺳـﻴـﺐ دﻳـﺪه‪ ,‬ﻣـﺎﻳـﻌـﺎت ﺑﺮ روي دﺳـﺘـﮕـﺎه رﻳـﺨـﺘـﻪ وﻳـﺎ اﺷﻴـﺎء وارد‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ,‬دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﻌﺮض ﺑﺎران وﻳﺎرﻃﻮﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ,‬ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي ﻛﺎر‬
‫ﳕﻲ ﻛﻨﺪ وﻳﺎ ﭘﺮت ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۲ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪2‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎط‬
‫ﺧﻄﺮ ﺷﻮك ﺑﺮﻗﻲ‬
‫ﺑﺎز ﻧﻜﻨﻴﺪ‬
‫اﺣﺘﻴﺎط‪ :‬ﺑﺮاي ﻛﺎﻫـﺶ ﺧﻄﺮ ﺷﻮك ﺑﺮﻗﻲ‪ ,‬ﭘـﻮﺷﺶ )وﻳﺎ ﭘﺸﺖ( اﻳﻦ دﺳـﺘﮕﺎه را ﺟﺪا ﻧﻜﻨـﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﻨﺪ در داﺧﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺗﻌﻤﻴﺮات را ﺑﻪ‬
‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ﻣﺠﺮب ﻣﺤﻮل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺮح ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ‬
‫ﻋﻼﻣﺖ آذرﺧﺶ و ﺳﺮﻓﻠﺶ داﺧﻞ ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوي اﻻﺿﻼع‬
‫ﺑـﻪ ﻣـﻨﻈـﻮر ﻫـﺸـﺪار دادن ﺑـﻪ اﺳﺘـﻔـﺎده ﻛـﻨـﻨﺪه در ﻣـﻮرد "وﻟـﺘـﺎژ‬
‫ﺧﻄﺮﻧﺎك" ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪه در داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﳑﻜـﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪازه ﻛـﺎﻓﻲ ﻗﺪرت داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧـﻄﺮ‬
‫ﺷﻮك ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻋﻼﻣـﺖ ﺗﻌﺠـﺐ داﺧﻞ ﻳﻚ ﻣـﺜﻠﺚ ﻣـﺘﺴﺎوي اﻻﺿـﻼع ﺑﻪ ﻣـﻨﻈﻮر‬
‫ﻫﺸﺪار دادن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻪ داري )ﺗﻌﻤﻴﺮ( در ﻧﻮﺷﺘﺠﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﻫﻤﺮاه وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﺧﻄﺎر ‪ -‬ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺗﺸﺴﻮزي وﻳﺎ ﺧﻄﺮ ﺷﻮك ﺑﺮﻗﻲ‪ ,‬اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر را در ﻣﻌﺮض‬
‫ﺑﺎران وﻳﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۳ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪3‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ‬
‫اﺣﺘﻴﺎط‬
‫ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴـﺮو در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎوي ﻗﻄﻌﺎت ﺑـﺎ وﻟﺘﺎژ‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺖ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﭘﻮﺷﺶ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪ ,‬ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ آﺗﺸﺴﻮزي وﻳﺎ ﺷﻮك ﺑـﺮﻗﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺧﻮدﺗﺎن‬
‫ﭘﻮﺷﺶ را ﺟﺪا ﻧﻜﻨﻴﺪ‪) .‬ﺳﻮﻳﭻ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل در ﺟﻠﻮي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ‪(.‬‬
‫‪.۱‬‬
‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ‪ :‬ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻮراﳌﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﳝﻨﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده‬
‫از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪.۲‬‬
‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪ :‬دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﳝﻨﻲ و اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺖ‪.‬‬
‫‪.۳‬‬
‫ﺑﻪ اﺧﻄـﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛـﻨﻴﺪ‪ :‬از ﻫﻤـﻪ اﺧﻄﺎرﻫﺎي روي ﻣـﺎﻧﻴﺘﻮر و در دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤـﻞ ﻫﺎي‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺴﻴﺮوي ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪.۴‬‬
‫دﺳﺘـﻮراﻟﻌـﻤﻞ ﻫـﺎ را دﻧﺒـﺎل ﻛﻨـﻴﺪ‪ :‬ﻫـﻤﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌـﻤﻞ ﻫـﺎي اﺳﺘـﻔﺎده و اﺳـﺘﻔـﺎده ﻛﻨـﻨﺪه‬
‫ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪.۵‬‬
‫ﲤﻴﺰ ﻛﺮدن‪ :‬اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر را ﻗﺒﻞ از ﲤﻴﺰ ﻛﺮدن از ﭘﺮﻳﺰ روي دﻳﻮار ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫از ﲤـﻴﺰﻛـﻨﻨـﺪه ﻫﺎي ﻣـﺎﻳﻊ وﻳـﺎ ﲤﻴـﺰ ﻛـﻨﻨـﺪه ﻫﺎي اﻳـﺮوﺳﻞ اﺳـﺘﻔـﺎده ﻧﻜـﻨـﻴﺪ‪ .‬از ﻳـﻚ‬
‫ﭘﺎرﭘﻪ ﱎ دار ﺑﺮاي ﲤﻴﺰ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎ‪ .‬ﻣﺎﻧﺘﻴﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺘﺪاوم و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻌﻀﻲ دﻻﻳﻞ ﺧﺎص‪,‬‬
‫از ﻗﺒﻴﻞ اﻣﻜﺎن از دﺳﺖ دادن ﻳﻚ ﻛﺪ ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي ﻳﻚ واﮔﺮداﻧﮕﺮ ‪ CATV‬در ﻧﻈﺮ‬
‫ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ ﺷﺪه‪ ,‬ﺑـﻪ ﻣـﻨـﻈـﻮر از ﭘـﺮﻳـﺰ درآوردن ﺗـﻮﺳﻂ اﺳـﺘـﻔـﺎده ﻛـﻨـﻨـﺪه ﺑﺮاي ﲤـﻴـﺰ‬
‫ﻛـﺮدن وﻳﺎ ﻫـﺮ ﻣـﻨﻈـﻮر دﻳﮕـﺮي ﻧـﻴﺴـﺖ‪ ,‬ﳑـﻜﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ اﺷـﺎره ﺑـﻪ از ﭘﺮﻳـﺰ در‬
‫آوردن ﻣﺎﻧﻴﺘـﻮر در ﺷﺮح ﲤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻛﻪ در ﻏـﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت در ﻣﻮرد ‪ ۵‬ذﻛـﺮ ﺷﺪ‬
‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪.۶‬‬
‫وﺳﺎﻳﻞ اﺿﺎﻓﻲ‪ :‬از وﺳﺎﻳﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ‪ Samsung‬ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ‬
‫ﭼﻮن ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪.۷‬‬
‫آب و رﻃﻮﺑﺖ‪ :‬از اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آب‪ ,‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﻚ وان ﺣﻤﺎم‪,‬‬
‫ﻇﺮف ﺷﺴـﺘﺸﻮ‪ ,‬ﻇﺮﻓﺸﻮﻳـﻲ وﻳﺎ ﺗﺸﺖ رﺧﺘـﺸﻮﻳﻲ‪ ,‬در ﻳﻚ زﻳﺮزﻣﲔ ﺧـﻴﺲ وﻳﺎ‬
‫ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ و ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۴ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪4‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪.۸‬‬
‫وﺳﺎﻳﻞ ﻳﺪﻛﻲ‪ :‬اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر را ﺑﺮ روي ﭼﻬﺎرﭼﺮﺧﻪ‪ ,‬ﭘﺎﻳﻪ‪ ,‬ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ‪ ,‬ﺑﺴﺖ وﻳﺎ ﻣﻴﺰ‬
‫ﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻴﺘﻴﻮر ﳑﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺘﺎده و ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﻳﻚ‬
‫ﻛﻮدك وﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮد‪ .‬ﻓﻘﻂ از ﻳﻚ ﭼﻬﺎرﭼﺮﺧﻪ‪ ,‬ﺳﻪ‬
‫ﭘﺎﻳـﻪ‪ ,‬ﺑﺴـﺖ وﻳﺎ ﻣﻴـﺰي ﻛﻪ ‪ Samsung‬ﺗـﻮﺻﻴﻪ ﻛـﺮده وﻳﺎ ﺑـﺎ ﻣﺎﻧﻴـﺘﻮر ﻓـﺮوﺧﺘﻪ ﺷـﺪه‬
‫اﺳـﺘﻔـﺎده ﻛﻨـﻴـﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳـﺴـﺘﻲ دﺳـﺘﻮراﻟـﻌـﻤﻞ ﻫـﺎي ‪ Samsung‬را ﺑـﺮاي ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ ﻧـﺼـﺐ‬
‫ﻛﺮدن ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر دﻧﺒﺎل ﻛﺮد و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از اﺑﺰار ﻧﺼﺐ ﻛﺮدﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ‪Samsung‬‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪.‬‬
‫‪.۹‬‬
‫ﻫﻮاﮔﻴﺮي‪ :‬ﺷﻜﺎف ﻫﺎ و روزﻧـﻪ ﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺮاي ﻫﻮاﮔﻴﺮي و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﻤﻠﻜـﺮد‬
‫ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣـﺎﻧﻴﺘﻮر و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه‬
‫اﻧـﺪ و اﻳـﻦ روزﻧــﻪ ﻫـﺎ را ﻫـﺮﮔـﺰ ﻧـﺒــﺎﻳـﺴـﺘـﻲ ﺑـﺎ ﻗــﺮار دادن ﻣـﺎﻧـﻴـﺘــﻮر ﺑـﺮ روي ﻳـﻚ‬
‫ﺗﺨﺘﺨﻮاب‪ ,‬ﻛﺎﻧﺎﮔﻪ‪ ,‬ﻓﺮش وﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر را ﻫﺮﮔﺰ‬
‫ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ وﻳﺎ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺷﻮﻓﺎژ وﻳﺎ ﺑﺨﺎري ﻗﺮار داد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر‬
‫را ﻧﺒـﺎﻳﺴـﺘﻲ در ﻳﻚ ﻣـﻜﺎن ﺗـﻮﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻗـﺒﻴـﻞ ﻳﻚ ﻗﻔـﺴﻪ ﻛـﺘﺎب وﻳﺎ ﻃـﺎﻗﭽـﻪ‬
‫ﻗﺮار داد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻮاﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﻣﲔ ﺷﺪه وﻳﺎ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ‪Samsung‬‬
‫ﭘﻴﺮوي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .۱۰‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺮو‪ :‬از اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﭼﺴﺐ‬
‫ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ آ ن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪ .‬اﮔﺮ از ﻧﻮع ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻜﺎن ﻧﺼﺒﺘﺎن‬
‫ﺗﺄﻣﲔ ﺷﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ‪ ,‬ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ‪ Samsung‬وﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي‬
‫ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .۱۱‬زﻣﻴﻨﻲ ﻛﺮدن وﻳﺎ ﻗﻄﺒﺶ‪ :‬ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ دوﺷﺎﺧﻪ ‪ ۳‬ﺳﻴﻤﻪ ﻧﻮع زﻣﻴﻨﻲ‬
‫ﻛـﺮدن ﻛﻪ ﻳـﻚ ﺧﺎر ﺳـﻮم )زﻣﻴـﻨﻲ ﻛـﺮدن( دارﻧﺪ‪ .‬اﻳـﻦ دو ﺷﺎﺧـﻪ ﻓﻘـﻂ در ﭘﺮﻳـﺰﻫﺎي‬
‫ﺑﺮق ﻧﻮع زﻣﻴﻨﻲ ﻛﺮدن ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ اﳝﻨﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻗﺎدر‬
‫ﺑﻪ وارد ﻛـﺮدن دوﺷﺎﺧـﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻳـﺰ ﻧﻴـﺴﺘﻴـﺪ‪ ,‬ﺑﺎ ﻳـﻚ ﺗﻜﻨـﻴﺴـﲔ ﺑﺮق ﺑﺮاي ﺗـﻌﻮﻳـﺾ‬
‫ﭘﺮﻳﺰ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﲤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪ .‬ﻣﻘﺼﻮد اﳝﻨـﻲ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻮع زﻣﻴﻨﻲ را ﺧﻨﺜﻲ‬
‫ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .۱۲‬ﻧﻴﺮو‪ :‬ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﺗﺄﻣﲔ ﻧﻴﺮو ﻛﻪ از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻃﻮري‬
‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل راه رﻓﱳ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ وﻳﺎ ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻼﻣﻲ‬
‫ﻛﻪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ وﻳﺎ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص‬
‫ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ در دو ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ‪ ,‬ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي راﺣﺘﻲ و ﻧﻘﻄﻪ اي ﻛﻪ از ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺧﺎرج ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۵ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪5‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ .۱۳‬رﻋﺪ و ﺑﺮق‪ :‬ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺿﺎﻓـﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر در ﺣﲔ ﻳـﻚ رﻋﺪ و ﺑﺮق وﻳﺎ‬
‫زﻣـﺎﻧﻴـﻜـﻪ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺑـﻲ ﻣـﺮاﻗﺐ وﻳـﺎ ﺑـﻼاﺳﺘـﻔـﺎده رﻫﺎ ﺷـﺪه‪ ,‬آﻧـﺮا از ﭘﺮﻳـﺰ‬
‫روي دﻳﻮار ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺑﻞ را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻨﻜﺎر از ﺻﺪﻣﻪ وارد ﺷﺪن‬
‫ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻋﺪ و ﺑﺮق و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫‪ .۱۴‬زﻳﺎدي ﭘﺮ ﻛﺮدن‪ :‬ﻻ ﭘﺮﻳﺰ ﻫﺎي ﺑﺮق و ﺳﻴﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ را زﻳﺎدي ﭘﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﻮن ﳑﻜﻦ‬
‫اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺮ آﺗﺸﺴﻮزي وﻳﺎ ﺷﻮك ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺸﻮد‪.‬‬
‫‪ .۱۵‬ورود ﻣﺎﻳﻌﺎت و اﺷﻴﺎء‪ :‬ﻫﺮﮔﺰ اﺷﻴﺎء را از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺷﻜﺎف ﻫﺎ وارد اﻳﻦ‬
‫ﻣﺎﻧـﻴﺘﻮر ﻧﻜـﻨﻴﺪ ﭼـﻮن ﳑﻜﻦ اﺳـﺖ ﻧﻘﺎط وﻟﺘـﺎژ ﺧﻄﺮﻧـﺎك را ﳌﺲ ﻛﺮده وﻳـﺎ ﺑﺎﻋﺚ‬
‫اﺗﺼﺎﻟﻲ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺗﺸﺴﻮزي وﻳﺎ ﺷﻮك ﺑﺮﻗﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﻳﻌﺎت را از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻧﺮﻳﺰﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ .۱۶‬ﺗﻌﻤﻴﺮ‪ :‬ﻻ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﻌﻲ در ﺗﻌﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﻮن ﺑﺎز ﻛﺮدن وﻳﺎ ﺑﺮداﺷﱳ‬
‫ﭘﻮﺷﺶ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻌﺮض وﻟﺘﺎژ ﺧﻄﺮﻧﺎك وﻳﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات دﻳﮕﺮ ﻗﺮار‬
‫دﻫﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات را ﺑﻪ ﻛﺎدر ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺠﺮب ﻣﺤﻮل ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .۱۷‬ﺻـﺪﻣﺎﺗـﻲ ﻛﻪ ﻧـﻴﺎز ﺑـﻪ ﺗﻌـﻤﻴـﺮ دارﻧﺪ‪ :‬اﻳـﻦ ﻣـﺎﻧﻴـﺘﻮر را در ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳـﺮ از ﭘﺮﻳـﺰ دﻳﻮار‬
‫ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺗﻌﻤﻴﺮ را ﺑﻪ ﻛﺎدر ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺠﺮب ﻣﺤﻮل ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .a‬زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺮق وﻳﺎ دوﺷﺎﺧﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه اﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .b‬اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه وﻳﺎ اﺷﻴﺎء وارد آن ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .c‬اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر در ﻣﻌﺮض ﺑﺎران وﻳﺎ آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .d‬اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي ﻛﺎر ﳕﻲ‬
‫ﻛﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﲢﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ‬
‫دﻫـﻨﺪ را ﺗـﻨﻈـﻴﻢ ﻛـﻨـﻴﺪ ﭼـﻮن ﺗﻨـﻈﻴـﻢ ﻧﺎدرﺳـﺖ ﻛـﻨﺘـﺮل ﻫﺎي دﻳـﮕﺮ ﳑـﻜـﻦ اﺳﺖ‬
‫ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﺷﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴـﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﺴﲔ ﻣﺠﺮب‬
‫ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر را ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدي ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .e‬ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﻪ زﻣﲔ ﭘﺮت ﺷﺪه وﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺪﻣﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .f‬زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در ﻃﺮز ﻛﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ‪ -‬اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ‬
‫ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۶ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪6‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪ .۱۸‬ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ‪ :‬زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ اﺳﺖ‪ ,‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻴﺴﲔ‬
‫ﺗﻌﻤﻴﺮ از ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ‪ Samsung‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه وﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت‬
‫ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﻲ را دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺟـﺎﻧــﺸـﲔ ﺳـﺎزي ﻏــﻴـﺮﻣـﺠــﺎز ﳑـﻜــﻦ اﺳـﺖ ﻣـﻮﺟــﺐ آﺗـﺸـﺴــﻮزي‪ ,‬ﺷـﻮك ﺑـﺮﻗــﻲ وﻳـﺎ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮات دﻳﮕﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .۱۹‬ﻛﻨﺘﺮل اﳝﻨﻲ‪ :‬ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﺮ ﺳﺮوﻳﺲ وﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر‪ ,‬از ﺗﻜﻨﻴﺴﲔ‬
‫ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي اﳝﻨﻲ را اﳒﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر‬
‫در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۷ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪7‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت‬
‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﳝﻨﻲ ﻣﻬﻢ ‪۲ ....................................................‬‬
‫ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ‪۴ ....................................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ‪ :۱‬اﺟﺰاء ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻧﺼﺐ‬
‫‪ (۱-۱‬ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و اﳝﻨﻲ ‪۱۰ ......................‬‬
‫‪ (۲-۱‬اﺟﺰاء ﺳﻴﺴﺘﻢ ‪۱۱ ...............................................................‬‬
‫‪ (۳-۱‬روش ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﺼﺐ دورﺑﲔ ‪۱۲ ..........................................‬‬
‫‪ (۴-۱‬روش ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻧﺼﺐ دورﺑﲔ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ‪۲۸ .........................‬‬
‫‪ (۵-۱‬روش اﺗﺼﺎل ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي دورﺑﲔ و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ‪۲۹ .......‬‬
‫‪ (۶-۱‬اﺗﺼﺎل و ﮔﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ‪۳۰ ....................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ‪ :۲‬دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻋﻤﻠﻜﺮد و روش اﺳﺘﻔﺎده‬
‫‪ (۱-۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۱ ................................................................................ TALK‬‬
‫‪ (۲ -۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۱ ................................................................... AUD/SP SEL‬‬
‫‪ (۳ -۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۱ .................................................................... VOL+/VOL-‬‬
‫‪ (۴-۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۲ ................................................................. POWER SAVE‬‬
‫‪ (۵-۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۲ ............................................................... ALARM RESET‬‬
‫‪ (۶-۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۲ ................................................................... QUAD/PAGE‬‬
‫‪ (۷-۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۲ ........................................................................ LIVE/VCR‬‬
‫‪ (۸-۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۳ .................................................................................... PIP‬‬
‫‪ (۹-۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۳ ........................................................................... FREEZE‬‬
‫‪ (۱۰-۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۳ ................................................................... SEQUENCE‬‬
‫‪ (۱۱-۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۳ ............................................................................ ZOOM‬‬
‫‪ (۱۲-۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۳ .......................................................................... POWER‬‬
‫‪ (۱۳-۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۶ ........................................................................... ENTER‬‬
‫‪ (۱۴-۲‬دﻛﻤﻪ ‪۳۶ ............................................................................ MENU‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۸ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪8‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫ﻓﺼﻞ ‪ :۳‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ﻣﻮرد در ‪)SETUP MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ(‬
‫‪ (۱-۳‬ﻋﻤﻠﻜﺮد و روش ﺗﻨﻈﻴﻢ ‪) ADJUST MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈـﻴﻢ( ‪۳۵ ......‬‬
‫‪ (۲-۳‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ‪) DATE/TIME MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗـﺎرﻳﺦ‪/‬زﻣﺎن( ‪۳۶ .....‬‬
‫‪ (۳-۳‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤـﻠﻜﺮد ‪) DWELL TIME MENU‬ﻣﻨﻮي زﻣﺎن ﺳﻜﻨﻲ( ‪۳۶ ..‬‬
‫‪ (۴-۳‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ‪) DISPLAY MENU‬ﻣﻨﻮي ﳕـﺎﻳﺶ( ‪۳۷ .................‬‬
‫‪ (۵-۳‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ‪) TITLE MENU‬ﻣﻨـﻮي ﻋﻨﻮان( ‪۳۸ .....................‬‬
‫‪ (۶-۳‬إﻋﺪاد وﻇﻴﻔﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ‪) ALARM‬اﳌﻨﺒﻪ( ‪۳۹ .................................‬‬
‫‪ (۷-۳‬ﻋﻤﻠـﻜﺮد و روش ﺗﻨﻈـﻴﻢ ‪VIEW EVENT LOG MENU‬‬
‫)ﻣﻨﻮي ﲤﺎﺷﺎي ﮔﺰارش روﻳﺪاد( ‪۴۰ ........................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ‪ :۴‬روش ﺗﻨﻈﻴﻢ ‪)DISPLAY MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ(‬
‫‪) SINGLE SCREEN DISPLAY (۱-۴‬ﳕﺎﻳﺶ ﺻـﻔﺤﻪ واﺣﺪ( ‪۴۱ .............‬‬
‫‪ (۲-۴‬ﳕﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ‪۴۲ ...................................................‬‬
‫‪ (۳-۴‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ‪۴۳ ......................................‬‬
‫‪ (۴-۴‬ﳕﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ‪۴۴ ......................................‬‬
‫‪ (۵-۴‬ﳕﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ‪۴۵ ................................................‬‬
‫ﻓﺼﻞ ‪ :۵‬وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل‬
‫‪ : SOC-C120P‬دورﺑﲔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪۴۶ ..............................................‬‬
‫‪ : SOC-C321P‬دورﺑـﲔ ‪۴۷ ..................................................... PIR‬‬
‫ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻧﻈﺎرت ‪۴۸ ..................................................................‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۹ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪9‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫ﻓﺼﻞ ‪ :۱‬اﺟﺰاء ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻧﺼﺐ‬
‫‪ (۱-۱‬ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و اﳝﻨﻲ‬
‫اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده اﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺤـﺼﻮل را ﺑﺮ روي ﻳـﻚ ﻣﻴـﺰ وﻳﺎ ﻃﺎﻗـﭽﻪ ﻣﺴـﻄﺢ ﻧﺼـﺐ ﻛﻨﻴـﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﻓـﻘﻂ زﻣﺎﻧـﻴﻜﻪ ﻫـﻤﺘﺮاز‬
‫اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻋﻤﻮدي وﻳﺎ ﻣﻮرب اﻳﺴﺘﺎده ﺷﺪه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﻣﺤﻠﻲ‬
‫ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻠﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي اﺗﺎق ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر‬
‫اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺼﺐ ﺷـﺪه اﻧﺪ وﻳﺎ ﻫﻮاﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻞ ﺿﻌﻴ اﺳـﺖ‪,‬‬
‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎر ﻧﻜﺮده و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻮا را‬
‫ﺑﺎﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ در داﺧﻞ اﺗﺎق ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻳﺎن داده و ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻠﻲ را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ‬
‫ﺗﺎ از درﺳﺖ ﻛـﺎر ﻧﻜﺮدن ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه و از ﻛـﺎر اﻓﺘﺎدن ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑﻌـﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴـﻄﻲ‬
‫ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ در داﺧﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ‪ .‬ﭘﻮﺷﺶ را ﺑﻴﺨﻮدي ﺑﺎز ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺼﻮل را در ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺮ را ﺑﺮآورده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﻄﻤﺌﻦ‬
‫ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ را زﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪:‬‬
‫•‬
‫دﻣﺎي اﺳﺘﻔﺎده‬
‫‪:‬‬
‫‪0°C ~ 40°C‬‬
‫•‬
‫دﻣﺎي اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن‬
‫‪:‬‬
‫‪-20°C ~ 60°C‬‬
‫•‬
‫رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫‪:‬‬
‫‪20% ~ 85% RH‬‬
‫•‬
‫رﻃﻮﺑﺖ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ‪:‬‬
‫‪20% ~ 95% RH‬‬
‫•‬
‫وﻟﺘﺎژ ورودي‬
‫‪:‬‬
‫‪AC 100V ~ 250V‬‬
‫•‬
‫ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺮو‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫ﻛﻤﺘﺮ از ‪ 110‬وات‬
‫•‬
‫ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ‬
‫‪:‬‬
‫‪0Hz۵‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎط‬
‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ از ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ,‬ﻧﻮﺳﺎن وﻟﺘﺎژ ورودي ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ در ﻣﺤﺪوده ‪ %۱۰‬وﻟﺘﺎژ‬
‫درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ زﻣﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ,‬در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت‪ ,‬ﳑﻜﻦ اﺳﺖ‬
‫ﺑﺎﻋـﺚ ﺷﻮك ﺑﺮﻗـﻲ و درﺳﺖ ﻛﺎر ﻧـﻜﺮدن ﻣﺤﺼـﻮل ﺷﻮد‪ .‬وﺳﺎﻳـﻠﻲ ﻛﻪ ﺣـﺮارت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻲ ﻛﻨـﻨﺪ از‬
‫ﻗﺒـﻴﻞ ﺳﺸـﻮار‪ ,‬اﻃﻮ وﻳﺎ ﻳـﺨﭽﺎل را ﺑـﻪ ﭘﺮﻳﺰي ﻛـﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑـﻪ آن زده ﺷﺪه وﺻﻞ ﻧـﻜﻨﻴـﺪ‪ ,‬در ﻏﻴﺮ‬
‫اﻳﻨﺼﻮرت ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﺗﺸﺴﻮزي وﻳﺎ درﺳﺖ ﻛﺎر ﻧﻜﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻮد‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﻴﻢ‬
‫ﻛﻨﻨﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ وﻟﺘﺎژ )‪ (AVR‬ﺷﺪﻳﺪًا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي ﺛﺎﺑﺖ‬
‫ﺗـﺄﻣﲔ ﻣـﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻣـﻄـﻤﺌـﻦ ﺷﻮﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺳﻴـﻢ ﻓﺮﻳـﺖ را روي اﺗـﺼﺎﻟـﻲ ﺑﭙـﻴـﭽﺎﻧـﻴﺪ ﺗـﺎ اﺧـﺘﻼل اﻟـﻜﺘـﺮو‪-‬‬
‫ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ )‪ (EMI‬ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛـﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۱۰ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪10‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪ (۲-۱‬اﺟﺰاء ﺳﻴﺴﺘﻢ‬
‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰاء زﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪:‬‬
‫دورﺑﲔ ‪PIR‬‬
‫ﻛﺎﺑﻞ وي ﺳﻲ آر‬
‫اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺳﻨﺴﻮر‬
‫ﺑﺴﺖ دورﺑﲔ‬
‫ﺳﻴﻢ ﺑﺮق و دﻓﺘﺮﭼﻪ‬
‫راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺼﺐ‬
‫ﻣﻮرد‬
‫ﻣﺪل‬
‫ﺷﺮح‬
‫ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر‬
‫‪SMO-150QP‬‬
‫ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ‪ CRT‬ﻣﺴﻄﺢ ‪ ۱۵‬اﻳﻨﮓ‬
‫‪۱‬‬
‫دورﺑﲔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬
‫‪SOC-C120P‬‬
‫دورﺑﲔ ﻧﻮع ﻋﺎدي‬
‫‪۲‬‬
‫دورﺑﲔ ‪PIR‬‬
‫‪SOC-C321P‬‬
‫دورﺑﲔ ﻧﻈﺎرت ‪PIR‬‬
‫‪۱‬‬
‫ﭘﻴﭻ ﻓﺸﺎري ‪۲‬‬
‫ﺑﺴﺖ دورﺑﲔ‬
‫‪SBR-110‬‬
‫ﺑﺴﺖ ﻧﻮع ﭘﺎﻳﻪ‬
‫‪۲‬‬
‫ﭘﻴﭻ ﻓﺸﺎري ‪۳‬‬
‫‪MCB-60‬‬
‫ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ‪ ۶‬ﺧﺎره‬
‫‪۲‬‬
‫)‪60ft(1ft=0.3048m‬‬
‫‪MCB-100‬‬
‫ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ‪ ۶‬ﺧﺎره‬
‫‪۱‬‬
‫)‪100ft(1ft=0.3048m‬‬
‫دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺼﺐ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪۱‬‬
‫ﺳﻴﻢ ﺑﺮق‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪۱‬‬
‫ﻛﺎﺑﻞ وي ﺳﻲ آر‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪۱‬‬
‫اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺳﻨﺴﻮر‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪۲‬‬
‫ﻛﺎﺑﻞ دورﺑﲔ‬
‫•‬
‫دورﺑﲔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬
‫ﻛﺎﺑﻞ دورﺑﲔ‬
‫ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر‬
‫ﺗﻌﺪاد‬
‫ﺗﺬﻛﺮ‬
‫ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم ﻳﺪﻛﻲ زﻳﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻠﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۱۱ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪11‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ (۳-۱‬روش ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﺼﺐ دورﺑﲔ‬
‫‪(۱‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ دورﺑﲔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )‪(SOC-C120P‬‬
‫‪c‬‬
‫‪f‬‬
‫‪b‬‬
‫‪e‬‬
‫‪a‬‬
‫‪d‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﺧﺎر‬
‫ﺟﺰﻳﻴﺎت‬
‫)‪SPEAKER (HOT‬‬
‫‪VIDEO_OUT‬‬
‫‪GND‬‬
‫)‪SPEAKER(COLD‬‬
‫‪AUDIO_OUT/ALARM_OUT‬‬
‫‪12V DC‬‬
‫‪a‬‬
‫ﻋﺪﺳﻲ‬
‫ﻳﻚ ﻓـﺎﺻﻠـﻪ ﻛﺎﻧـﻮﻧﻲ ‪ ۳٫۸‬ﻣـﻴﻠﻲ ﻣـﺘﺮ دارد و ﻣـﺸﺎﻫـﺪه ﻳﻚ ﻧـﺎﺣﻴﻪ ﻧـﺴﺒـﺘًﺎ ﻋـﺮﻳﺾ را ﺑـﺮاي ﺷﻤﺎ‬
‫ﳑﻜﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪b‬‬
‫ﻣﻴﻜﺮوﻓﻦ‬
‫ﻗﺎدر ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺻﺪاﻫﺎ در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ دورﺑﲔ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫ﺷﻴﺎر ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﱳ دورﺑﲔ‬
‫دورﺑﲔ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ .‬در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻧﺮا در‬
‫ﺑﺎﻻ وﻳﺎ ﭘﺎﻳﲔ دورﺑﲔ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪d‬‬
‫ﭘﺮﻳﺰ ﻣﺪوﻟﻲ ‪ ۶‬ﺧﺎره‬
‫ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن دورﺑﲔ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۱۲ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪12‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪e‬‬
‫ﭘﺮﻳﺰ ﺳﻨﺴﻮر‬
‫ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ دورﺑﲔ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫‪f‬‬
‫ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ‬
‫ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺻﺪا ﻛﻪ از ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﺧﺎر دورﺑﲔ ﮔﻨﺒﺪي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دورﺑﲔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫وﻟﻲ دورﺑﲔ ﮔﻨﺒﺪي ﭘﺮﻳﺰ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﳕﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪(۲‬‬
‫ﻧﺼﺐ دورﺑﲔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )‪(SOC-C120P‬‬
‫دورﺑـﲔ را ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔـﺎده از ﺑـﺴﺖ ﺳـﻮار ﻛـﺮدن دورﺑﲔ )‪ (SBR-110‬ﺑـﻪ دﻳـﻮار‪ ,‬ﺳـﻘ وﻳـﺎ‬
‫ﺗﺎﻗﮕﻪ وﺻﻞ ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻛﺮدن ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻓﻲ وزن وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﲢﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘـﻔﺎده از ﺳﻪ ﭘﻴﭽـﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﲔ ﺷﺪه )‪ (M4 × L15‬ﺑـﺴﺖ ﺳﻮار ﻛﺮدن دورﺑﲔ را ﺑﻪ دﻳـﻮار وﻳﺎ‬
‫ﺳﻘ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫دورﺑﲔ را ﻃـﻮري ﺗﻨـﻈﻴﻢ ﻛـﻨﻴـﺪ ﻛﻪ ﻣﺤـﻞ وﻳﺪﺋـﻮ را ﻫﺪف ﻗـﺮار دﻫﺪ و دﺳﺘـﻪ ﺑﺴـﺖ را روي ﺑﺴﺖ‬
‫ﺳﻮار ﻛﺮدن دورﺑﲔ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﭘﻴﭽﻬﺎي اﻧﺪازه ‪۱۵ × ۴‬‬
‫دﻳﻮار ﻳﺎ ﺳﻘ‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۱۳ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪13‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪(۳‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ دورﺑﲔ ‪PIR‬‬
‫)زﻳﺮ(‬
‫)ﺑﺎﻻ(‬
‫ﻋﺪﺳﻲ‬
‫ﻳﻚ ﻓـﺎﺻﻠـﻪ ﻛﺎﻧـﻮﻧﻲ ‪ ۳٫۸‬ﻣـﻴﻠﻲ ﻣـﺘﺮ دارد و ﻣـﺸﺎﻫـﺪه ﻳﻚ ﻧـﺎﺣﻴﻪ ﻧـﺴﺒـﺘًﺎ ﻋـﺮﻳﺾ را ﺑـﺮاي ﺷﻤﺎ‬
‫ﳑﻜﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻋﺪﺳﻲ ﻓﺮزﻧﻞ‬
‫ﻳﻚ ﻋﺪﺳﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻨﺴﻮر ‪ PIR‬ﺗﻮﺳﺎزي ﺷﺪه‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۱۴ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪14‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫ﭘﺮﻳﺰ ﻣﺪوﻟﻲ ‪ ۶‬ﺧﺎره‬
‫ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن دورﺑﲔ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﺧﺎر‬
‫ﺟﺰﻳﻴﺎت‬
‫‬‫‪VIDEO_OUT‬‬
‫‪GND‬‬
‫‬‫‪AUDIO_OUT/ALARM_OUT‬‬
‫‪12V DC‬‬
‫ﺑﻠﻮك ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ اي ‪ ۵‬ﺧﺎره‬
‫ﻳﻚ ﺑـﻠﻮك ﭘﺎﻳـﺎﻧﻪ اي ﻛـﻪ ﻧﻴﺮوي ذﺧـﻴﺮه را ﺑﺮاي ﻛـﺎر ﻛﺮدن ﺳﻨـﺴﻮر ‪ PIR‬در ﺣـﲔ ﻗﻄﻊ ﺑـﺮق و‬
‫ﺑﺮاي ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﻴﮕﻨﺎل رﻟﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎرﺟﻲ در ﺣﲔ ﻛﺎرﻛﺮدن ﺳﻨﺴﻮر ‪ PIR‬ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺰﻳﻴﺎت‬
‫ﺷﻤﺎره ﺧﺎر‬
‫ورودي ﻧﻴﺮو‬
‫‪ DC 12‬وﻟـﺖ‬
‫)ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن(‬
‫زﻣﻴﻨﻲ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه‬
‫ﺧﺮوﺟﻲ رﻟﻪ‬
‫‪COM‬‬
‫)‪(350V 130mA‬‬
‫‪N.C‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۱۵ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪15‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫)زاوﻳﻪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻨﺴﻮر(‬
‫‪ (۱‬ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻤﻮدي‬
‫• زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ,‬ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﻘﻲ و ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻤﻮدي ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ (۲‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﻘﻲ‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۱۶ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪16‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫)داﺧﻞ(‬
‫ﺳﻮﻳﭻ ﻋﻤﻠﻜﺮد‬
‫ﻳﻚ ﺳﻮﻳﭻ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺳﻨﺴﻮر ‪.PIR‬‬
‫ﺧﺎر‬
‫ﻋﻤﻠﻜﺮد‬
‫روﺷﻦ‬
‫ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻨﺴﻮر‬
‫روﺷﻦ‪ ,‬روﺷﻦ ‪ :‬ﻛﻢ‬
‫ﺧﺎﻣﻮش‬
‫روﺷﻦ‪ ,‬ﺧﺎﻣﻮش‪ :‬ﻋﺎدي‬
‫ﺧﺎﻣﻮش‪ ,‬روﺷﻦ‪ :‬ﻋﺎدي‬
‫ﺧﺎﻣﻮش‪ ,‬ﺧﺎﻣﻮش ‪ :‬زﻳﺎد‬
‫ﭼﺮاغ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ روﺷﻦ‪/‬ﺧﺎﻣﻮش‬
‫)ﺳﻨﺴﻮر روﺷﻦ(‬
‫ﺳﻨﺴﻮر روﺷﻦ‪/‬ﺧﺎﻣﻮش‬
‫ﺳﻨﺴﻮر ‪PIR‬‬
‫ﻳﻚ ﺳﻨﺴﻮر ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰي ﻛﻪ از اﺷﻴﺎء ﮔﺮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻴﻜﺮوﻓﻦ‬
‫ﻗﺎدر ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺻﺪاﻫﺎ در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ دورﺑﲔ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫رﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ‬
‫ﻧﻴﺮوي ﺧﺎرﺟﻲ ‪ 350V/130mA‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪..‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۱۷ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪17‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ دورﺑﲔ‬
‫‪ .۱‬ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻃﻠﻮع وﻳﺎ ﻏﺮوب ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎي‬
‫داﺧﻠﻲ ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ .۲‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﺮده‪ ,‬دﻳﻮار‪ ,‬ﮔﻠﺪان ﮔﻞ و ﻏﻴﺮه ﻣﺤﺪود ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .۳‬ﻫﻤﭽﻨﲔ آﻧﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺨﺎر آب‪/‬روﻏﻦ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ‪ .‬از ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮﻣﺎ در داﺧﻞ‬
‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .۴‬در ﻫﻮاي آزاد ﻧﺼﺐ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۱۸ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪18‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪ (۴‬ﻧﺼﺐ دورﺑﲔ‬
‫‪(SOC-C321P) PIR‬‬
‫‪ . .۱‬ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻛﺮدن ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻓﻲ ‪ ۵‬ﺑﺮاﺑﺮ وزن وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﲢﻤﻞ ﻣﻲ‬
‫ﻛﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .۲‬ﺑـﺎ ﭼـﺮﺧـﺎﻧﺪن ﭘـﻴـﭻ )‪ (BH M2.6‬در ﺟـﻬـﺖ ﻋـﻘـﺮﺑﻪ ﺳـﺎﻋـﺖ در زﻳـﺮ واﺣـﺪ اﺻـﻠـﻲ آﻧﺮا ﺑـﺎز ﻛـﺮده و‬
‫ﺳﭙﺲ ﺟﻠﻮي ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه را در ﺣﲔ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻫﻞ ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﭘﺸﺖ‬
‫ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺪا ﺷﻮد‪.‬‬
‫)* ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي وارد ﻧﻜﻴﺪ ﭼﻮن ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه داﺧﻠﻲ ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻛﻨﺪ‪(*.‬‬
‫ﺟﻠﻮي ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه‬
‫ﭘﻴﭻ )‪(BH M2.6‬‬
‫ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ‬
‫‪ .۳‬ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ را ﺑﺮ روي ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﭘﻴﺢ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺪاد ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري‬
‫ﻛﻨﻴﺪ )در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺼﻮرت داﻳﺮه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ(‪ .‬ﻳﻚ ﺳﻮراخ اوﻟﻴـﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖ‬
‫ﻣﺪادي ﻣﺘﻪ ﻛﻨﻴﺪ )‪ ۵‬ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ‪ ۳۵‬ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ( و ﺳﭙﺲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻼف‬
‫ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ )‪ (HDU 5‬ﺗﺄﻣﲔ ﺷﺪه را در آﻧﻬﺎ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۱۹ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪19‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ .۴‬ﻛﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎﻟﻲ دورﺑﲔ )‪ (RJ-11‬را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻛﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل‬
‫وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .۵‬دو ﺳﻮراخ ﭘﺸﺖ ﭘـﻮﺷﺶ را ﺑﺎ ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻗﻼﻓـﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﻤـﺘﺮاز ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺷﻴﺎر‬
‫ﭘﻴﭻ ﻫﺎ )‪ (BH M3 × 30‬را ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻴﺎر ﭘﻴﭻ‬
‫‪(BH M3 × 30) G‬‬
‫ﺷﻴﺎر ﭘﻴﭻ‬
‫‪(BH M3 × 30) G‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۲۰ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪20‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪ .۶‬ﺟﻬﺖ ﻋﺪﺳﻲ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ (۱‬از ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺻﻠﻴﺒﻲ )‪ (+‬ﺑﺮاي ﻛﻤﻲ ﮔﺮداﻧﺪن ﭘﻴﭻ در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ )در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ‬
‫ﻓﻠﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺪﻧﻪ ﻋﺪﺳﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫‪ (۲‬ﺑﺪﻧﻪ ﻋﺪﺳﻲ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﲔ در ﺣﺪود ‪ ۱۰‬درﺟﻪ از ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﻲ ﻛﺞ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﭘﻴﭻ را در‬
‫ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮدن آن ﺑﮕﺮﺧﺎﻧﻴﺪ‪.‬‬
‫ﭘﻴﭻ )‪( HB M4 × L8‬‬
‫‪ .۷‬ﻗﻢ ﺟﻠﻮي ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻮار‬
‫ﻼ ﺑﺎز ﻛﺮدﻳﺪ )‪ (BH M2.6‬ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻲ ﻛﻪ ﻗﺒ ً‬
‫ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ‬
‫ﺟﻠﻮي ﭘﻮﺷﺶ‬
‫ﭘﻴﭻ )‪(BH M2.6‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۲۱ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪21‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫ﻧﺼﺐ دورﺑﲔ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺼﺐ در ﮔﻮﺷﻪ‬
‫‪ .۱‬ﻣـﺤﻞ ﻧـﺼـﺒﻲ ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻛـﺎﻓﻲ ‪ ۵‬ﺑـﺮاﺑـﺮ وزن وﺳﺎﻳـﻠﻲ ﻛـﻪ ﻧـﺼﺐ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ را ﲢـﻤـﻞ ﻣﻲ ﻛـﻨﺪ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .۲‬وﺳﻴﻠـﻪ ﻧﺼﺐ در ﮔﻮﺷـﻪ را در ﮔﻮﺷﻪ اي ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دورﺑـﲔ را ﻧﺼﺐ ﻛﻨـﻴﺪ ﻗﺮار داده و‬
‫ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﺐ ﭘﻴﭻ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺪاد ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻛﻨﻴﺪ )در ﳕﻮدار ﺑﺎ داﻳﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده‬
‫ﺷﺪه(‪ .‬ﻳﻚ ﺳـﻮراخ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺪاد ﻣـﺘﻪ ﻛﻨﻴـﺪ )‪ ۵‬ﻣﻴﻠﻲ ﻣـﺘﺮ ﻗﻄﺮ و ﺣﺪاﻗـﻞ ‪۳۵‬‬
‫ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻋـﻤﻖ( و ﺳﭙﺲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻼف ﻫﺎي ﭘـﻼﺳﺘﻴﻜﻲ )‪ (HDU 5‬ﺗﺄﻣﲔ ﺷﺪه را در آﻧﻬﺎ‬
‫وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .۳‬وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺼﺐ در ﮔﻮﺷﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺮاز ﻛﺮدن ﭼﻬﺎر ﺳﻮراخ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺼﺐ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎ ﺳﻮراﺧﻬﺎي‬
‫ﻗﻼف ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮدن ﭘﻴﭻ ﻓﺸﺎري )‪ (BH M3 × 30‬ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪..‬‬
‫ﭘﻴﭻ ﻓﺸﺎري‬
‫)‪(BH M3 × 30‬‬
‫ﭘﻴﭻ ﻓﺸﺎري‬
‫)‪(BH M3 × 30‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۲۲ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪22‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪ .۴‬ﺑـﺎ ﭼـﺮﺧـﺎﻧﺪن ﭘـﻴـﭻ )‪ (BH M2.6‬در ﺟـﻬـﺖ ﻋـﻘـﺮﺑﻪ ﺳـﺎﻋـﺖ در زﻳـﺮ واﺣـﺪ اﺻـﻠـﻲ آﻧﺮا ﺑـﺎز ﻛـﺮده و‬
‫ﺳﭙﺲ ﺟﻠﻮي ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه را در ﺣﲔ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻫﻞ ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﭘﺸﺖ‬
‫ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺪا ﺷﻮد‪.‬‬
‫)* ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي وارد ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﻮن ﭼﻨﲔ ﻛﺎري ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ داﺧﻠﻲ ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻛﻨﺪ‪(*.‬‬
‫ﺟﻠﻮي ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه‬
‫ﭘﻴﭻ )‪(BH M2.6‬‬
‫ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ‬
‫‪ .۵‬اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ‬
‫‪ (۱‬اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ‪.‬‬
‫ﻛﺎﺑﻞ ‪ RJ-11‬را ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻟﻲ ‪ RJ-11‬در ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ وﺻﻞ ﻛﺮده و ﻛﺎﺑﻞ دورﺑﲔ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﻴﭻ‬
‫ﻛﺎﺑﻞ در ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۲۳ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪23‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ (۲‬رد ﻛﺮدن ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮراخ در وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺼﺐ در ﮔﻮﺷﻪ‪.‬‬
‫ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮراخ در وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺼﺐ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده‬
‫ﺷﺪه رد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .۶‬ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺮاز ﻛﺮدن دو ﺳﻮراخ ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺼﺐ در ﮔﻮﺷﻪ‪ ,‬ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ‬
‫را ﺑﺮ روي وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺼﺐ در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻮار ﻛﺮده )در ﳕﻮدار ﺑﺎ داﻳﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه(‬
‫و ﭘﻴﭻ ﻫﺎي ﻓﺸﺎري )‪ (PH M3 × 16‬را ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﭘﻴﭻ ﻓﺸﺎري‬
‫)‪(PH M3 × 16‬‬
‫ﭘﻴﭻ ﻓﺸﺎري‬
‫)‪(PH M3 × 16‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۲۴ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪24‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪ .۷‬ﺟﻬﺖ ﻋﺪﺳﻲ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ (۱‬از ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺻﻠﻴﺒﻲ )‪ (+‬ﺑﺮاي ﻛﻤﻲ ﮔﺮداﻧﺪن ﭘﻴﭻ در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ )در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ‬
‫ﻓﻠﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺪﻧﻪ ﻋﺪﺳﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫‪ (۲‬ﺑﺪﻧﻪ ﻋﺪﺳﻲ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﲔ در ﺣﺪود ‪ ۱۰‬درﺟﻪ از ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﻲ ﻛﺞ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﭘﻴﭻ را در‬
‫ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮدن آن ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺴﺪادة اﳌﻠﻮﻟﺒﺔ‬
‫‪ .۸‬ﺟﻠﻮي ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻮار‬
‫ﻼ ﺑﺎز ﻛﺮدﻳﺪ)‪ (BH M2.6‬ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻲ ﻛﻪ ﻗﺒ ً‬
‫ﭘﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶ‬
‫ﺟﻠﻮي ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه‬
‫ﭘﻴﭻ )‪(BH M2.6‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۲۵ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪25‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ (۴‬ﺑﺴﺖ ﺳﻮار ﻛﺮدن دورﺑﲔ )‪ (SBR-110‬و دورﺑﲔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )‪(SOC-C120P‬‬
‫)‪ (۱‬ﻣﺮور‬
‫ﺑﺴﺖ ﺳﻮار ﻛﺮدن دورﺑﲔ )‪ (SBR-110‬ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ دورﺑﲔ ﺑﺮ روي دﻳﻮار‪ ,‬ﺳﻘ وﻳﺎ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺑﻜﺎر‬
‫ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫)‪ (۲‬ﻧﺼﺐ‬
‫ﻧﺼـﺐ ﺑﺴﺖ ﺳـﻮار ﻛﺮدن دورﺑﲔ ﺑـﺎﺿﺎﻓﻪ ﻧـﺼﺐ دورﺑﲔ ﺑـﺮ روي ﺑﺴﺖ ﺳـﻮار ﻛﺮدن دورﺑﲔ را‬
‫ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻳﻚ ﻣـﺤﻞ ﻧـﺼﺐ ﻛـﺮدن ﻛﻪ ﺑـﻄﻮر ﻛﺎﻓـﻲ وزن وﺳﺎﻳـﻠﻲ ﻛـﻪ ﻧﺼـﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧـﺪ را ﲢﻤـﻞ ﻣﻲ ﻛـﻨﺪ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘـﻔﺎده از ﺳﻪ ﭘﻴﭽﻲ ﻛـﻪ ﺗﺄﻣﲔ ﺷﺪه )‪ (M4 × L15‬ﺑﺴﺖ ﺳـﻮار ﻛﺮدن دورﺑﲔ را ﺑﻪ دﻳﻮار‬
‫وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫دورﺑﲔ را ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ وﻳﺪﺋﻮ را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ و دﺳﺘﻪ ﺑﺴﺖ را روي ﺑﺴﺖ‬
‫ﺳﻮار ﻛﺮدن دورﺑﲔ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬دورﺑﲔ را ﺑﺮ روي ﭘﻴﺢ ﻧﺮﻳﻨﻪ ﺑﺴﺖ ﺳﻮار ﻛﺮدن دورﺑﲔ ﺑﺎ‬
‫ﮔﺮداﻧﺪن دورﺑﲔ در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۲۶ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪26‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫•‬
‫دﺳﺘﻪ را ﺑﺎ ﮔﺮﺧﺎﻧﺪن آن در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻞ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دورﺑﲔ را‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬دﺳﺘﻪ را ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮده و دورﺑﲔ را ﺳﺮ ﺟﺎﻳﺶ‬
‫ﻗﻔﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻛﺎﺑﻞ دورﺑﲔ را ﺑﻪ دورﺑﲔ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫دﺳﺘﻪ‬
‫)‪ (۳‬ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻧﺼﺐ‬
‫اﺑﻌﺎد‬
‫وزن‬
‫دﻣﺎي اﺳﺘﻔﺎده‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫داﺧﻞ اﺗﺎق‬
‫دﻳﻮار ﻳﺎ ﺳﻘ‬
‫‪)۵۷‬ﻋﺮض( × ‪) ۴۷٫۲‬ارﺗﻔﺎع( × ‪) ۱۰۰٫۵‬ﻃﻮل(‬
‫‪150g‬‬
‫‪-10°C ~ 50°C‬‬
‫)‪ (۴‬ﻟﻮازم ﻳﺪﻛﻲ‬
‫ﭘﻴﭻ )‪(M3 × L16‬‬
‫‪ ۳ :‬ﻋﺪد‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۲۷ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪27‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ (۴-۱‬روش ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻧﺼﺐ دورﺑﲔ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر‬
‫ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر و ﻧﺼﺐ ﭼﻬﺎر دورﺑﲔ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ,‬ﻟﻄﻔًﺎ دورﺑﲔ را از ﻃﺮﻳﻖ‬
‫ﻛﺎﺑﻞ دورﺑﲔ )‪ MCB-60‬وﻳﺎ ‪ (MCB-100‬ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻟﻄﻔًﺎ‬
‫ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‬
‫روش ﻛﻨﺘﺮل وﺿﻌﻴﺖ اﺗﺼﺎل‪:‬‬
‫•‬
‫ﻗـﻢ ﻣـﺎﻧﻴـﺘـﻮر را ﺑـﻌـﺪ از اﺗﺼـﺎل دورﺑـﲔ ﻫـﺎ روﺷﻦ ﻛـﺮده و ﻛـﻨـﺘـﺮل ﻛﻨـﻴـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺼﻮﻳـﺮ دورﺑـﲔ‬
‫ﳕﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫در ﺻﻮرﺗـﻴﻜﻪ ﻣـﺎﻧﻴﺘـﻮر و دورﺑﲔ وﺻﻞ ﻧـﺸﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ )‪ OSD "L" (LOSS‬ﺑﺮ روي ﺻـﻔﺤﻪ آﺑـﻲ‬
‫ﳕﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۲۸ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪28‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪ (۵-۱‬روش اﺗﺼﺎل ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي دورﺑﲔ و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر‬
‫‪ (۱‬روش اﺗﺼﺎل ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي دورﺑﲔ‬
‫زﻧﮓ اﺧـﺒﺎر دورﺑـﲔ در ﭘﺮﻳﺰ‬
‫ﭘﺮﻳﺰ ﺳﻨﺴـﻮر‬
‫ورودي‬
‫ﺳﻨﺴﻮر‬
‫•‬
‫ﻳﻚ ﺳﻨﺴﻮر ‪ PIR‬اﺿﺎﻓﻲ وﻳﺎ ﺳﻨﺴﻮر ﺧﺎرﺟﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان وﺻﻞ ﻛﺮد‪.‬‬
‫•‬
‫ﺳﻨﺴﻮر ‪ PIR‬ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه وﺻﻞ ﻛﺮد‪.‬‬
‫•‬
‫ﺳﻴﮕﻨﺎل ﭼﻜﺎﻧﻨﺪه ﺳﻨﺴﻮر ‪) NO‬ﺑﺎز ﻋﺎدي( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺄﻣﲔ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪) .‬ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد(‬
‫‪ (۲‬روش اﺗﺼﺎل ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻟﻬﺎي ﭘﺸـﺖ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ‪(۴ - ۱ )VIDEO OUT BNC‬‬
‫ﺗـﺮﻣـﻴـﻨﺎﻟـﻬـﺎي ‪ VIDEO OUT BNC1 ~ BNC4‬در ﭘـﺸـﺖ ﻣـﺎﻧﻴـﺘـﻮر ﺗـﺮﻣـﻴـﻨـﺎﻟﻬـﺎي وﻳـﺪﺋـﻮ ﺑـﺮاي ﭘـﺨﺶ‬
‫ﺗﺼﺎوﻳﺮ وﻳﺪﺋﻮ از دورﺑﲔ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ‪ THROUGH OUT‬ﻣﻲ ﺑـﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ‪ BNC VIDEO‬را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ وي ﺳﻲ آر )ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن( وﻳﺎ‬
‫ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‬
‫‪ (۳‬روش اﺗﺼﺎل ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل وي ﺳﻲ آر وﻳﺎ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪VIDEO IN‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫وي ﺳﻲ آر ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن‬
‫ا وي ﺳﻲ آر ﻋﺎدي‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه‬
‫‪VIDEO IN‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫ﺳﺮ ﭘﻴﭻ ‪ ۶‬ﺧﺎره را ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل وي ﺳﻲ آر در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﻲ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ (b‬ﺳﺮ ﭘﻴﭻ ‪ VIDEO OUT‬را ﺑﻪ ﺗﺮﻣـﻴﻨﺎل ‪ VIDEO IN‬از وي ﺳﻲ آر وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪(c‬‬
‫ﺳﺮ ﭘﻴﭻ ‪ VIDEO IN‬را ﺑﻪ ﺗﺮﻣـﻴﻨﺎل ‪ VIDEO OUT‬از وي ﺳﻲ آر وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ (d‬ﺳﺮ ﭘﻴﭻ ‪ AUDIO OUT‬را ﺑﻪ ﺗﺮﻣـﻴﻨﺎل ‪ AUDIO IN‬از وي ﺳﻲ آر وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪(e‬‬
‫ﺳﺮ ﭘﻴﭻ ‪ AUDIO IN‬را ﺑﻪ ﺗﺮﻣـﻴﻨﺎل ‪ AUDIO OUT‬از وي ﺳﻲ آر وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۲۹ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪29‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ (f‬ﺳﺮ ﭘﻴﭻ ‪) A/O‬ﮔﺮم( در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﻲ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﻴﭻ ‪ Alarm IN‬وي ﺳﻲ آر وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ (g‬ﺳﺮ ﭘﻴﭻ ‪) A/O‬ﺳﺮد( در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﻲ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﻴﭻ زﻣﲔ وي ﺳﻲ آر وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ (h‬ﺳﺮ ﭘﻴﭻ ‪ A/R‬در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﻲ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﻴﭻ ‪ Alarm Reset‬وي ﺳﻲ آر وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ (i‬ﺳﺮ ﭘﻴﭻ ‪) G‬زﻣﲔ( در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﻲ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﻴﭻ زﻣﲔ وي ﺳﻲ آر وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ (۶-۱‬اﺗﺼﺎل و ﮔﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬
‫وي ﺳﻲ آر‬
‫‪SHARP‬‬
‫‪COLOR‬‬
‫‪TRAST‬‬
‫‪VIDEO‬‬
‫‪E‬‬
‫‪TCON‬‬
‫‪TINT‬‬
‫‪BRIGH‬‬
‫‪VOLUM‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪DATA‬‬
‫‪C‬‬
‫ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻓﺮﻋﻲ‬
‫وي ﺳﻲ آر )ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن( ﭘﺸﺖ‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۳۰ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪30‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫ﻓﺼﻞ ‪ :۲‬دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر‬
‫ﻋﻤﻠﻜﺮد و روش اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﻳﻲ‬
‫‪ (۱-۲‬دﻛﻤﻪ ‪TALK‬‬
‫˜ﻛﻤﻪ ‪ TALK‬ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺻﻮﺗﻲ را ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن در ﻣﻴﻜﺮوﻓﻦ‬
‫ﺗﻮﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺟﻠﻮي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺑﻪ دورﺑﲔ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد‪ ,‬ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻳﭻ‬
‫‹ ‪ ENTER‬در ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﻳﻲ دورﺑﲔ )‪ (CH 1, 2, 3, 4‬ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و دﻛﻤﻪ‪AUD/SP‬‬
‫‪SEL‬را ﻓﺸـﺎر دﻫﻴـﺪ‪ .‬در اﻳﻦ زﻣـﺎن‪ ,‬اﮔﺮ ﻳـﻚ ﺳﻴﮕـﻨﺎل ﺻـﻮﺗﻲ از ﻃـﺮﻳﻖ ﻣـﻴﻜـﺮوﻓﻦ ﺑﺎ ﻓـﺸﺎر دﻛـﻤﻪ‬
‫‪TALK‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد‪ ,‬ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ دورﺑﲔ ﻓﺮﺳﺘـﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫* ﻋﻤـﻠﻜـﺮد ‪ TALK‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳـﻴﺴﺘـﻢ ﺑﺮاي ‪ CH 1, 2, 3, 4‬ﭘـﺸﺘﻴـﺒﺎﻧـﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫‪ (۲ -۲‬دﻛﻤﻪ ‪AUD/SP SEL‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ AUD/SP SEL‬ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ دورﺑﲔ را ﺑﺮاي ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي‬
‫ﺻﻮﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر در‪) QUAD DISPLAY MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ( اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ‪ .‬در‪QUAD‬‬
‫‪) DISPLAY MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ(‪ ,‬ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﭼﭗ ﻳﺎ راﺳﺖ‬
‫دورﺑﲔ ﳕﺎﻳﺶ ﻣﻘﺼﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و دﻛﻤﻪ ‪ AUD/SP SEL‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ‪ "S" OSD‬ﺑﺮ‬
‫روي ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﳕﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﺻﻮﺗﻲ را ﺑﺎ دورﺑﲔ دﻳﮕﺮ‬
‫ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ,‬ﺳﻮﻳﭻ‹ ‪ ENTER‬را دوﺑﺎره ﺑﮕﺮداﻧﻴﺪ ﺗﺎ دورﺑﲔ ﳕﺎﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و دﻛﻤﻪ‬
‫‪AUD/SEL‬را ﻓــﺸـﺎر دﻫــﻴـﺪ‪ .‬ﺳــﭙـﺲ ‪ "SP" OSD‬ﳕــﺎﻳــﺎن ﺧـﻮاﻫــﺪ ﺷـﺪ و اﺳــﺘـﻔــﺎده ﻛــﻨـﻨــﺪه ﻣـﻲ ﺗــﻮاﻧـﺪ‬
‫ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ را ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ (۳ -۲‬دﻛﻤﻪ ‪VOL+/VOL-‬‬
‫ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨـﻨﺪه اﺧﺘـﻴﺎر ﻣﻲ دﻫـﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﮕـﻨﺎل ﺻﻮﺗـﻲ ﻛﻪ از ﻣﺎﻧـﻴﺘﻮر ﺗﻮﻟـﻴﺪ ﺷﺪه را ﻛـﺎﻫﺶ وﻳﺎ‬
‫اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ : VOL+‬ﻣﻴﺰان ﺻﺪا از ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ : VOL‬ﻣﻴﺰان ﺻﺪا از ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر را ﻛﺎﻫـﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬‫‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۳۱ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪31‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ (۴-۲‬دﻛﻤﻪ ‪POWER SAVE‬‬
‫ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ‪) POWER SAVE MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻧﻴﺮو( ﺑﺮاي‬
‫ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻛﻤﻪ ‪ POWER SAVE‬ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﺻﻔﺤﻪ ‪) PICTURE‬ﺗﺼﻮﻳﺮ(‬
‫ﺧـﺎﻣﻮش ﺑـﻮده و وﺿﻌـﻴﺖ ‪) ON/OFF‬روﺷـﻦ‪/‬ﺧﺎﻣـﻮش( ﻣﺎﻧـﻴﺘـﻮر را ﻣﻲ ﺗـﻮان از ﻃﺮﻳـﻖ وﺿﻌـﻴﺖ‬
‫‪) LED ON/OFF‬ﭼـﺮاغ روﺷـﻦ‪/‬ﺧـﺎﻣـﻮش( ﻓـﻬـﻤـﻴـﺪ‪ .‬ﻣـﻲ ﺗـﻮاﻧـﻴـﺪ ﺑـﺎ ﻓـﺸـﺮدن دوﺑـﺎره دﻛـﻤـﻪ ‪POWER‬‬
‫‪ SAVE‬ﲢـﺖ وﺿــﻌـﻴــﺖ "ﺧـﺎﻣــﻮش" ﺗـﺼـﻮﻳــﺮ از ‪) POWER SAVE MODE‬ﺣـﺎﻟــﺖ ﺻـﺮﻓـﻪ ﺟــﻮﻳـﻲ در‬
‫ﻧـﻴـﺮو( ﺧﺎرج ﺷـﻮﻳـﺪ‪ .‬زﻣـﺎﻧـﻴـﻜﻪ روﻳـﺪادي ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ ﻳـﻚ زﻧﮓ اﺧـﺒـﺎر وﻳـﺎ از دﺳـﺖ رﻓﱳ در ‪POWER‬‬
‫‪) SAVE MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻧﻴﺮو( رخ ﻣﻲ دﻫﺪ‪) POWER SAVE MODE ,‬ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺮﻓﻪ‬
‫ﺟﻮﻳﻲ در ﻧﻴﺮو( ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و ﺗﺼﻮﻳﺮ "روﺷﻦ" ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ (۵-۲‬دﻛﻤﻪ ‪ALARM RESET‬‬
‫ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﮓ اﺧﺒﺎر را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ زﻧﮓ اﺧﺒﺎر ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﻛﺮد‪.‬‬
‫‪ (۶-۲‬دﻛﻤﻪ ‪QUAD/PAGE‬‬
‫ﺑـﻪ اﺳﺘـﻔـﺎده ﻛﻨـﻨﺪه اﺧـﺘـﻴﺎر ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺗﺎ ‪ QUAD-A‬وﻳـﺎ ‪ QUAD-B‬را در ‪QUAD DISPLAY MODE‬‬
‫)ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ( ﳕﺎﻳﺶ دﻫﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫‪) QUAD DISPLAY MODE : QUAD-A‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕـﺎﻳﺶ ﭼﻬﺎرﮔـﺎﻧﻪ( از دورﺑﲔ ‪ ۱‬ﺗﺎ دورﺑﲔ ‪۴‬‬
‫•‬
‫‪) QUAD DISPLAY MODE : QUAD-B‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕـﺎﻳﺶ ﭼﻬﺎرﮔـﺎﻧﻪ( از دورﺑﲔ ‪ ۵‬ﺗﺎ دورﺑﲔ ‪۸‬‬
‫‪ (۷-۲‬دﻛﻤﻪ ‪LIVE/VCR‬‬
‫ﺑﻪ اﺳﺘـﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪه اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ دﻫـﺪ ﺗﺎ ‪) LIVE MODE‬ﺣﺎﻟﺖ زﻧﺪه( را ﺑـﻪ ‪) VCR MODE‬ﺣﺎﻟﺖ وي‬
‫ﺳﻲ آر( وﻳﺎ ‪) VCR MODE‬ﺣﺎﻟﺖ وي ﺳﻲ آر( را ﺑﻪ ‪) LIVE MODE‬ﺣﺎﻟﺖ زﻧﺪه( ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬
‫‪) VCR MODE‬ﺣــﺎﻟـﺖ وي ﺳــﻲ آر( ﻟـﻐــﻮ ﺷـﻮد‪ ,‬ﺗــﺼــﻮﻳـﺮ ‪) QUAD‬ﭼــﻬـﺎرﮔــﺎﻧـﻪ( ﺑــﺮاي ‪LIVE MODE‬‬
‫)ﺣـﺎﻟـﺖ زﻧﺪه( ﺑـﻄـﻮر اﺗـﻮﻣـﺎﺗﻴـﻚ ﳕـﺎﻳـﺶ داده ﺧـﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ‪ .‬در ﺻـﻮرﺗـﻴـﻜﻪ اﺗـﻔـﺎﻗـﻲ در ‪VCR MODE‬‬
‫)ﺣـﺎﻟـﺖ وي ﺳﻲ آر( از ﻗـﺒـﻴـﻞ ‪) LOSS‬از دﺳـﺖ دادن( وﻳـﺎ ‪) ALARM‬زﻧﮓ اﺧـﺒـﺎر( اﺗـﻔـﺎق ﺑـﻴﺎﻓـﺘـﺪ‪,‬‬
‫‪) MODE‬ﺣﺎﻟﺖ( ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ‪) MODE LIVE‬ﺣﺎﻟﺖ زﻧﺪه( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻋﻤﻠﻜﺮد‬
‫از ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي روﻳﺪاد اﳒﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ورودي ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮاي ‪) VCR MODE‬ﺣﺎﻟﺖ‬
‫وي ﺳﻲ آر( وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ "NO SIGNAL" ,‬ﳕﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫‪) LIVE MODE‬ﺣﺎﻟﺖ زﻧﺪه( ‪ :‬ﺳﻴﮕﻨـﺎل ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺻﺪا از دورﺑﲔ ﳕﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫•‬
‫‪) VCR MODE‬ﺣﺎﻟﺖ وي ﺳﻲ آر( ‪ :‬ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻲ از ﺳﺮﭘﻴﺢ وي ﺳﻲ آر در‬
‫ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﳕﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۳۲ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪32‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪ (۸-۲‬دﻛﻤﻪ ‪PIP‬‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي دﻳﺪن ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﳕﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه ﺑﻜﺎر ﺑﺮد‪ .‬در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ‪PIP‬‬
‫)ﺗﺼﻮﻳـﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ( ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛـﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺻﻔﺤـﻪ اﺻﻠﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل دﻳـﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﻧـﺘﻘﺎل داد‪.‬‬
‫ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ "ﻓﺼﻞ ‪ ,۴‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ" ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ‪) PIP‬ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ( و ﺟﺰﻳﻴﺎت رﺟﻮع‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ (۹-۲‬دﻛﻤﻪ ‪FREEZE‬‬
‫اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ دورﺑﲔ ﻣﻘﺼﺪ را در ‪PAUSE MODE‬‬
‫)ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻜﺚ( ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻛـﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨـﻨﺪه دورﺑﲔ را ﺑـﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از دﻛﻤﻪ ‹ ‪ ENTER‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و دﻛﻤﻪ ‪ FREEZE‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ OSD "F" ,‬ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻜﺚ از دورﺑﲔ ﳕﺎﻳﺶ‬
‫داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ورودي ‪) FRONT KEY‬دﻛﻤﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ( در ‪) FREEZE MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻜﺚ(‬
‫ﻧـﺎدﻳﺪه ﮔـﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد و ورودي ﻫﺎي ‪)˜ FRONT KEY‬ﻛـﻤـﻪ ﺟﻠـﻮﻳﻲ( ﻓـﻘﻂ ﺑـﻌـﺪ از اﻳﻨـﻜﻪ ‪FREEZE‬‬
‫‪)MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻜﺚ( ﻟﻐﻮ ﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ (۱۰-۲‬دﻛﻤﻪ ‪SEQUENCE‬‬
‫اﻳـﻦ دﻛـﻤـﻪ ﺑـﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﺗـﺼـﻮﻳـﺮ ﺑـﻪ ﺗـﺮﺗـﻴـﺐ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻛـﻨـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﻳـﻌـﻨﻲ ﺗـﺼـﻮﻳـﺮ در ﺣـﲔ‬
‫‪) DWELL TIME‬زﻣﺎن ﺳﻜﻨﻲ( از ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه در ‪) DWELL MENU‬ﻣﻨﻮي ﺳﻜﻨﻲ( از ‪SETUP‬‬
‫‪) MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗﻨـﻈﻴﻢ( ﳕﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺗـﺮﺗﻴﺐ از ﭘﻴﺶ ﺗﻨـﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر‬
‫اﺗﻮﻣـﺎﺗﻴـﻚ ﺗﻐﻴـﻴﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻟـﻄﻔًـﺎ ﺑﻪ ﻓﺼـﻞ ‪ .۳‬روش ﻋﻤـﻠﻜﺮد و ﺗـﻨﻈﻴـﻢ ﻣﻨـﻮي زﻣﺎن ﺳﻜـﻨﻲ ﺑـﺮاي‬
‫ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ‪) DWELL TIME‬زﻣﺎن ﺳﻜﻨـﻲ( رﺟﻮع ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ (۱۱-۲‬دﻛﻤﻪ ‪ZOOM‬‬
‫اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺰرگ ﻛﺮده ﻛﻪ آﻧﺮا در ﺻﻔﺤﻪ ﳕﺎﻳﺶ دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ دﻛﻤﻪ‬
‫‪ ZOOM‬ﻓﺸﺮده ﺷﻮد‪ ,‬ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﳕﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﭼـﭗ و راﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺎﺣـﻴﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺣـﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬
‫ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻓﺸﺮده ﺷﻮد‪ ,‬ﻧﺎﺣﻴـﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﳕﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ (۱۲-۲‬دﻛﻤﻪ ‪POWER‬‬
‫اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﻧﻴﺮو را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر و دورﺑﲔ در آن واﺣﺪ روﺷﻦ‪/‬ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪ ,‬ﮔﺮاغ در ﺟﻠﻮي ﻣﺎﻧﺘﻴﻮر روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۳۳ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪33‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ (۱۳-۲‬دﻛﻤﻪ ‪ENTER‬‬
‫ﺑﻌﻨـﻮان ﻳﻚ دﻛﻤﻪ ‹ ‪ ENTER‬ﭼﻨﺪﻋـﻤﻠﻜﺮدي‪ ,‬ﺑﻪ اﺳﺘـﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘـﻴﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ‪ .۱‬ﺟﻨـﺒﺶ‬
‫‪) SETUP MENU‬ﻣـﻨﻮي ﺗـﻨـﻈﻴـﻢ( و ‪) SETTING MODE‬ﺣـﺎﻟﺖ ﺗـﻨـﻈﻴـﻢ( را وارد ﻛـﺮده و داده ﻫﺎ را‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ و ‪ .۲‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ دورﺑﲔ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ رﺟﻮع ﺷﻮد‪.‬‬
‫• ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش در ﺗﻨﻈﻴﻢ ‪)MENU‬ﻣﻨﻮ(‪.‬‬
‫‹ ‪ ENTER‬‬
‫ﺑﺮاي وارد ﻛﺮدن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬
‫ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺳﻮﻳﭻ ﺑﻜﺎر‬
‫ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار داده ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ‬
‫ﻣﻨﻮي ﻣﻘﺼﺪ و وارد ﻛﺮدن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎ‬
‫ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻮﻳﭻ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻳﺎ راﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫• وارد ﻛﺮدن و ﻋﻤﻠﻜﺮد ‪)SINGLE DISPLAY MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ واﺣﺪ(‬
‫در ‪)QUAD DISPLAY‬ﳕﺎﻳﺶ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ( وﻳﺎ ‪)SEQUENTIAL SWITCHING MODE‬ﺣﺎﻟﺖ‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ(‪ ,‬ﻓﺸﺎر ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ وارد ‪SINGLE‬‬
‫‪)DISPLAY MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ واﺣﺪ( ﺷﺪه و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ دورﺑﲔ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺒﻴﻨﺪ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﺪن دﻛﻤﻪ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﺣﭗ و راﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ دورﺑﲔ دﻳﮕﺮ‬
‫ﺑﺮود‪.‬‬
‫‪ (۱۴-۲‬دﻛﻤﻪ ‪MENU‬‬
‫اﻳﻦ دﻛﻤﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ وارد ‪) SETUP MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ( ﺷﺪه و اﻗﻼم‬
‫زﻳﺮ را در ‪) SETUP MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ( ﻣﻴﺰان ﻛـﻨﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪) ADJUST‬ﺗﻨﻈﻴﻢ(‪:‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﳕﺎﻳﺶ‬
‫‪) DATE/TIME MENU‬ﻣﻨـﻮي ﺗﺎرﻳﺦ‪/‬وﻗـﺖ(‪ :‬ﺗﻨﻈﻴـﻢ ﻓﺮﻣﺖ ﺗـﺎرﻳﺦ‪/‬وﻗﺖ و زﻣـﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﳕـﺎﻳﺶ‬
‫داده ﻣﻲ ﺷﻮد‬
‫•‬
‫‪) DWELL MENU‬ﻣﻨـﻮي ﺳﻜﻨـﻲ(‪ :‬ﺗﻨﻈﻴـﻢ ‪) DWELL TIME‬زﻣﺎن ﺳﻜﻨـﻲ( در‪SEQUENTIAL‬‬
‫‪) SWITCHING MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺘﺮﺗـﻴﺐ(‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪) DISPLAY MENU‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ(‪ :‬ﺗـﻨﻈﻴﻢ‪) DISPLAY MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ(‬
‫‪) TITLE MENU‬ﻣﻨﻮي ﻋﻨﻮان(‪ :‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻢ دورﺑﲔ‬
‫‪) ALARM MENU‬ﻣـﻨــﻮي زﻧـﮓ اﺧــﺒـﺎر(‪ :‬ﺗـﻨــﻈـﻴــﻢ ‪) ALARM‬زﻧـﮓ اﺧـﺒــﺎر( و ‪) BUZZER‬زﻧـﮓ‬
‫ﻫﺸﺪار(‬
‫•‬
‫‪)VIEW EVENT LOG MENU‬ﻣﻨﻮي ﲤﺎﺷﺎي ﮔﺰارش روﻳﺪاد(‪ :‬ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ‬
‫ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ‪) EVENT‬روﻳﺪاد( ))‪) ALARM‬زﻧﮓ اﺧﺒﺎر(‪) LOSS ,‬از دﺳﺖ دادن(( را ﺑﺮاي ﻫﺮ‬
‫زﻣﺎن‪ ,‬دورﺑﲔ ﺑﺒﻴﻨﺪ‬
‫ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ۳‬ﺑﺮاي روش ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ‪)SETUP MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ( ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮرد رﺟﻮع‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۳۴ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪34‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫ﻓﺼﻞ ‪ :۳‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ ﻣﻮرد در ‪)SETUP MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ(‬
‫ﻓﺸﺎر دادن دﻛﻤﻪ ﻣﻨﻮ در ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ وارد ‪)SETUP MENU‬ﻣﻨﻮي‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ( ﺷﺪه و ﻣﻨﻮي ﺟﻌﺒﻪ ‪ OSD‬زﻳﺮ را ﺑﺒﻴﻨﺪ‪ .‬روش ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ‪)SETUP MENU‬ﻣﻨﻮي‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ( و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪SETUP‬‬
‫‪1. ADJUST‬‬
‫‪2. DATE/TIME‬‬
‫‪3. DWELL TIME‬‬
‫‪4. DISPLAY‬‬
‫‪5. TITLE‬‬
‫‪6. ALARM‬‬
‫‪7. VIEW EVENT LOG‬‬
‫‪ (۱-۳‬ﻋﻤﻠﻜﺮد و روش ﺗﻨﻈﻴﻢ ‪)ADJUST MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ(‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻋﻤﻠﻜﺮد‪ :‬اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﳕﺎﻳﺶ را ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫روش ﺗﻨﻈﻴﻢ‪ :‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪) ADJUST MENU .۱‬ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ(‬
‫رﻓﺘﻪ و ﺳﻮﻳﭻ ‪ ENTER‬را ﺑﺮاي ﳕﺎﻳﺶ ‪ OSD‬ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﳕﻮدار زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻓﺸﺎر‬
‫دﻫﻴﺪ‪) .‬ﳕﻮدار وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻟﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪(.‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪SETTING‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪ADJUST‬‬
‫‪CONTRAST‬‬
‫‪BRIGHT‬‬
‫‪COLOR‬‬
‫‪SHARPNESS‬‬
‫‪TINT‬‬
‫ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﭼﭗ ﻳﺎ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮوﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﻣﻮرد را وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در اﻳـﻦ زﻣﺎن‪ ,‬ﺑـﺎ ﮔﺮداﻧـﺪن ﺳـﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑـﻪ ﭼـﭗ ﻳﺎ راﺳـﺖ ﻳﻚ ﻣـﻘـﺪار ﻣﻘـﺼﺪ را ﺗـﻨـﻈﻴـﻢ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دوﺑﺎره ﺳﻮﻳﭻ ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ‬
‫)‪) CONTRAST (۱‬ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ(‪ :‬ﻧﻮر و ﺳﺎﻳﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﳕﺎﻳﺶ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬
‫)‪) BRIGHT (۲‬روﺷﻨﺎﻳﻲ(‪ :‬روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﳕﺎﻳﺶ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬
‫)‪) COLOR (۳‬رﻧﮓ(‪ :‬ﺗﺮاﻛﻢ رﻧﮓ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬
‫)‪) TINT (۴‬ﺗﻪ رﻧﮓ( ‪ :‬اﺣﺴﺎس رﻧﮓ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل(‬
‫)‪) SHARPNESS (۵‬وﺿﻮح( ‪ :‬ﳕﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﳕﺎﻳﺶ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۳۵ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪35‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ (۲-۳‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ‪)DATE/TIME MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗﺎرﻳﺦ‪/‬زﻣﺎن(‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻋﻤﻠﻜﺮد‪ :‬ﻓﺮﻣﺖ ﳕﺎﻳﺶ ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫روش ﺗﻨـﻈﻴـﻢ‪ :‬ﺑﺎ اﺳﺘـﻔﺎده از ﺳﻮﻳـﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ‪) DATE/TIME MENU .۲‬ﻣـﻨﻮي‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ‪/‬زﻣﺎن( در ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻮﻳﭻ ‪ ENTER‬را ﺑﺮاي ﳕﺎﻳﺶ ‪ OSD‬ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ‬
‫در ﳕﻮدار زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪) .‬ﳕﻮدار وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻟﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪(.‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪DATE/TIME SETTING‬‬
‫‪MM/DD/YY‬‬
‫‪06 / 01 / 03‬‬
‫‪13 : 14 : 00‬‬
‫•‬
‫‪DATE TYPE‬‬
‫‪DATE‬‬
‫]‪TIME [HH:MM:SS‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ روش ﳕﺎﻳﺶ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫ﺑـﺎ ﮔﺮداﻧـﺪن ﺳﻮﻳـﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﻣـﻮرد ﻓـﺮﻣﺖ رﻓـﺘﻪ و ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎر دﻛﻤـﻪ ‪ ENTER‬ﺣـﺎﻟﺖ را‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺎرﻳﺦ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در اﻳﻦ زﻣﺎن‪ ,‬ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻮﻳﭻ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻳﺎ راﺳﺖ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺼﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫)"‪ "DD/MM/YY" , "MM/DD/YY" , "YY/MM/DD‬ﺑـﺮاي ﻓـﺮﻣﺖ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻧـﺘـﺨﺎب ﺷـﺪه ﻣـﻮﺟـﻮد‬
‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪(.‬‬
‫•‬
‫روش ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ‬
‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮق را ﺑﺮاي رﻓﱳ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮرد )ﻣﺎه‪ ,‬روز‪ ,‬ﺳﺎل‪ ,‬ﺳﺎﻋﺖ‪ ,‬دﻗﻴﻘﻪ‪ ,‬ﺛﺎﻧﻴﻪ( و وارد‬
‫ﻛﺮدن ﺣﺎﻟﺖ ﺗـﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎرﻳـﺦ و زﻣﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﳕﺎﻳـﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ‬
‫ﻛﺮد‪ ) .‬ﻣﻲ ﺗﻮان زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ‪) ALARM‬زﻧﮓ اﺧﺒﺎر( وﻳﺎ ‪) LOSS‬از دﺳﺖ دادن( رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ آن‬
‫رﺟﻮع ﻛﺮد‪(.‬‬
‫‪ (۳-۳‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ‪)DWELL TIME MENU‬ﻣﻨﻮي زﻣﺎن ﺳﻜﻨﻲ(‬
‫•‬
‫ﻋﻤﻠﻜﺮد‪ :‬ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪت از ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﳕﺎﻳﺶ داده و ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ در‬
‫‪) SEQUENTIAL DISPLAY MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ ﺑﺘـﺮﺗﻴﺐ( ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫•‬
‫روش ﺗﻨـﻈﻴﻢ‪ :‬ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳـﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ‪) DWELL TIME menu .۳‬ﻣﻨـﻮي‬
‫زﻣﺎن ﺳﻜﻨﻲ( در ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻓﺘﻪ و ﺳﻮﻳﭻ ‪ ENTER‬را ﺑﺮاي ﳕﺎﻳﺶ ‪ OSD‬زﻳﺮ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در‬
‫ﳕﻮدار زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪) .‬ﳕﻮدار وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻟﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪(.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۳۶ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪36‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪DWELL TIME SETTING‬‬
‫‪CAM1‬‬
‫‪CAM2‬‬
‫‪CAM3‬‬
‫‪CAM4‬‬
‫‪CAM5‬‬
‫‪CAM6‬‬
‫‪CAM7‬‬
‫‪CAM8‬‬
‫‪QUAD-A‬‬
‫‪QUAD-B‬‬
‫‪01 SEC‬‬
‫‪01 SEC‬‬
‫‪01 SEC‬‬
‫‪01 SEC‬‬
‫‪01 SEC‬‬
‫‪01 SEC‬‬
‫‪01 SEC‬‬
‫‪01 SEC‬‬
‫‪01 SEC‬‬
‫‪01 SEC‬‬
‫اﮔﺮ زﻣﺎن ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳـﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺎل دورﺑﲔ ﺗـﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه‪ ,‬ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻫﺮ‬
‫دورﺑﲔ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺪه ﳕﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻌﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ (۴-۳‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ‪)DISPLAY MENU‬ﻣﻨﻮي ﳕﺎﻳﺶ(‬
‫•‬
‫ﻋـﻤﻠـﻜـﺮد‪ :‬ﺑﻪ اﺳـﺘـﻔﺎده ﻛـﻨـﻨﺪه اﺧـﺘـﻴـﺎر ﻣﻲ دﻫـﺪ ﺗـﺎ رﻧﮓ و ‪)ON/OFF‬روﺷـﻦ‪/‬ﺧـﺎﻣﻮش( ﺣـﺎﺷـﻴﻪ‬
‫ﻣﺮزي را در ‪)QUAD DISPLAY‬ﳕﺎﻳﺶ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ( اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫روش ﺗﻨﻈﻴﻢ‪:‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪DISPLAY SETTING MENU .۴‬‬
‫)ﻣﻨﻮي ﺗـﻨﻈﻴﻢ ﳕﺎﻳﺶ( در ﻣـﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴـﻢ رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺳـﻮﻳﭻ ‪ ENTER‬را ﺑﺮاي ﳕﺎﻳﺶ ‪OSD‬‬
‫ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﳕﻮدار زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫)ﳕﻮدار وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻟﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.(.‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪SETTING‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪GRAY‬‬
‫‪T-LEFT‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪BORDER‬‬
‫‪BORDER COLOR‬‬
‫‪PIP POSITION‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮرد رﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ (۱‬ﻣــﻮرد ‪)BORDER‬ﺣــﺎﺷــﻴــﻪ( ﻣ ــﺸــﺨــﺺ ﻣــﻲ ﻛــﻨــﺪ ﻛــﻪ آﻳــﺎ ﺧــﻂ ﺣــﺎﺷــﻴــﻪ در ‪QUAD DISPLAY‬‬
‫‪)MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ( ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ‪.‬‬
‫) ‪)ON‬روﺷﻦ( ‪:‬ﺧﻂ ﺣﺎﺷﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪) OFF ,‬ﺧﺎﻣﻮش( ‪:‬ﺧﻂ ﺣﺎﺷﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﳕﻲ دﻫﺪ(‬
‫‪ (۲‬ﻣﻮرد ‪) BORDER COLOR‬رﻧﮓ ﺣﺎﺷﻴﻪ( رﻧﮓ ﺧﻂ ﺣﺎﺷﻴﻪ را از ﺑﲔ ﺳﻪ رﻧﮓ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪:‬‬
‫ﻣﺸﻜﻲ‪ ,‬ﺳﻔﻴﺪ‪ ,‬ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي‪.‬‬
‫‪ (۳‬ﻣـﻮرد ‪)PIP POSITION‬ﻣﺤـﻞ ﺗـﺼﻮﻳـﺮ در ﺗـﺼـﻮﻳﺮ( ﻣـﺤـﻞ ﺗﺼـﻮﻳـﺮ ﻓﺮﻋـﻲ را در ‪PIP DISPLAY‬‬
‫)ﳕﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ( ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪) T-LEFT ) .‬ﺑﺎﻻ‪-‬ﭼﭗ(‪ :‬ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ‪,‬‬
‫‪) T-RIGHT‬ﺑﺎﻻ‪ -‬راﺳﺖ( ‪ :‬ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ‪) B-LEFT ,‬ﭘﺎﻳﲔ‪ -‬ﭼﭗ(‪ :‬ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﲔ‬
‫ﺗﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ‪) B-RIGHT ,‬ﭘﺎﻳﲔ‪ -‬راﺳﺖ( ‪ :‬ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﲔ ﺗﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ(‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۳۷ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪37‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ (۵-۳‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ‪)TITLE MENU‬ﻣﻨﻮي ﻋﻨﻮان(‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻋﻤﻠﻜﺮد‪ :‬ﻋﻨﻮان ﻫﺮ دورﺑﲔ را ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫روش ﺗﻨﻈﻴﻢ‪:‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪) TITLE MENU .۵‬ﻣﻨﻮي ﻋﻨﻮان(‬
‫در ‪) SETUP MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ( رﻓﺘﻪ و ﺳﻮﻳﭻ ‪ ENTER‬را ﺑﺮاي ﳕﺎﻳﺶ ‪ OSD‬ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در‬
‫ﳕﻮدار زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪) .‬ﳕﻮدار وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻟﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪(.‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪SETTING‬‬
‫‪CAM1‬‬
‫‪CAM2‬‬
‫‪CAM3‬‬
‫‪CAM4‬‬
‫‪CAM5‬‬
‫‪CAM6‬‬
‫‪CAM7‬‬
‫‪CAM8‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪TITLE‬‬
‫‪CAMERA1‬‬
‫‪CAMERA2‬‬
‫‪CAMERA3‬‬
‫‪CAMERA4‬‬
‫‪CAMERA5‬‬
‫‪CAMERA6‬‬
‫‪CAMERA7‬‬
‫‪CAMERA8‬‬
‫) ( ‪0 1 23 45 6789: = .‬‬
‫‪ABCDEFGH IJKLMNOPQ‬‬
‫‪R S T U VWX Y Z [ / ] _ ~ ← + −‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل دورﺑﲔ ﻣﻘﺼﺪ رﻓﺘﻪ و دﻛﻤﻪ ‪ ENTER‬را ﺑﺮاي ﳕﺎﻳﺶ‬
‫ﺟﺎﳕﺎ در ﻓﻀﺎي اوﻟﲔ ﺣﺮف ﻋﻨﻮان دورﺑﲔ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﭼﭗ‬
‫و راﺳﺖ ﺟﺎﳕﺎ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺮف ﻣﻘﺼﺪ در ﺟﻌﺒﻪ ‪ OSD‬در ﻗﺴﺖ ﭘﺎﻳﲔ ﺗﺮ ﺑﺮده‪ ,‬ﺳﭙﺲ دﻛﻤﻪ ‪ENTER‬‬
‫را ﺑﺮاي ﺗـﻌﻴﲔ ﺣﺮف ﻓـﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑـﻌﺪ از اﻳﻨﻜـﻪ ﻳﻚ ﺣﺮف ﻣﻌـﲔ ﺷﺪ‪ ,‬ﺟﺎﳕـﺎ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣـﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ‬
‫ﻓﻀﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺣﺮف ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ رود‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﻫﻤﲔ روش ﻋﻨﻮان دورﺑﲔ را ﻣﻌﲔ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫)ﺑﺮاي ﻋﻨﻮان دورﺑﲔ ﻓﻘﻂ ﻫﺸﺖ ﺣﺮف ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪(.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۳۸ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪38‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪ (۶-۳‬إﻋﺪاد وﻇﻴﻔﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ‪) ALARM‬اﳌﻨﺒﻪ(‬
‫•‬
‫ﻋﻤﻠﻜﺮد‪ :‬ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ‪) ALARM MODE‬ﺣﺎﻟﺖ زﻧﮓ اﺧﺒﺎر( را ﺑﺮاي‬
‫ﻫﺮ دورﺑﲔ ﺗﻌﻴﲔ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫روش ﺗﻨﻈﻴﻢ‪:‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪) ALARM MENU .۶‬ﻣﻨﻮي زﻧﮓ‬
‫اﺧﺒﺎر( در ‪) SETUP MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ( رﻓﺘﻪ و ﺳﻮﻳﭻ ‪ ENTER‬را ﺑﺮاي ﳕﺎﻳﺶ ‪ OSD‬ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ‬
‫در ﳕﻮدار زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪) .‬ﳕﻮدار وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻟﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪(.‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪SETTING‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪05SEC‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪ALARM‬‬
‫‪CAM1‬‬
‫‪CAM2‬‬
‫‪CAM3‬‬
‫‪CAM4‬‬
‫‪CAM5‬‬
‫‪CAM6‬‬
‫‪CAM7‬‬
‫‪CAM8‬‬
‫‪HOLD TIME‬‬
‫‪ALARM ON TIME‬‬
‫‪ALARM OFF TIME‬‬
‫‪BUZZER‬‬
‫)‪ ( (۱‬ﻣﻮرد ‪ CAM1‬ﺗﺎ ‪ CAM8‬ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ از ﺳﻨﺴﻮر زﻧﮓ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ دورﺑﲔ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه وﻳﺎ ﻧﻪ‪.‬‬
‫)‪) ON‬روﺷﻦ ( ‪ :‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﮓ اﺧﺒﺎر‪) OFF ,‬ﺧﺎﻣﻮش( ‪:‬ﻟﻐﻮ ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﮓ اﺧﺒﺎر(‪.‬‬
‫)‪ (۲‬ﻣـﻮرد ‪) HOLD TIME‬زﻣﺎن ﻧـﮕـﻪ داﺷﱳ( زﻣـﺎﻧـﻲ ﻛﻪ ﻋـﻤـﻠﻜـﺮد زﻧـﮓ اﺧـﺒﺎر ﺧـﺎﻣـﻮش ﻣﻲ ﺷـﻮد‬
‫زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ زﻧﮓ اﺧﺒﺎر رخ ﻣﻲ دﻫﺪ را ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫)ﺗﻌﻴﲔ ‪) HOLD TIME‬زﻣﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﱳ( ‪ ۵ :‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ‪ ۱ -‬دﻗﻴﻘـﻪ ‪ ۳۰ -۳‬دﻗﻴﻘﻪ((‬
‫)‪ (۳‬ﻣﻮرد ‪) ALARM ON/OFF TIME‬زﻣﺎن روﺷﻦ‪/‬ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن زﻧﮓ اﺧﺒﺎر( زﻣﺎن ﺷﺮوع )روﺷﻦ‬
‫ﺷﺪن( و زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن )ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن( ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﮓ اﺧﺒﺎر را ﺑﻌﻨﻮان روﻳﺪاد زﻧﮓ‬
‫اﺧﺒﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫* ﺗﺬﻛﺮ‪ :‬ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ‪) CAMERA ALARM‬زﻧﮓ اﺧﺒﺎر دورﺑﲔ( روﺷﻦ ﺷﺪه‪ ,‬ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﮓ اﺧﺒﺎر‬
‫ﺑــﻐــﻴـﺮ از ‪) ALARM ON/OFF TIME‬زﻣــﺎن روﺷــﻦ‪/‬ﺧــﺎﻣــﻮش ﺷـﺪن زﻧــﮓ اﺧــﺒــﺎر( از‬
‫ﮔﻴﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﺪ زﻣﺎﻧﻲ اﳒﺎم ﳕﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫)‪ (۴‬ﻣﻮرد ‪) BUZZER‬زﻧﮓ ﻫﺸﺪار( ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از دﺳﺘﮕﺎه زﻧﮓ ﻫﺸﺪار در ﻣﻮﻗﻊ وﻗﻮع‬
‫‪) ALARM‬زﻧﮓ اﺧﺒﺎر( وﻳﺎ ‪) LOSS‬از دﺳﺖ دادن( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫)‪) ON‬روﺷﻦ ( ‪ :‬ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻧﮓ ﻫﺸﺪار‪) OFF ,‬ﺧﺎﻣﻮش(‪) : NA‬ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻴﺴﺖ((‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۳۹ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪39‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ (۷-۳‬ﻋﻤﻠﻜﺮد و روش ﺗﻨﻈﻴﻢ ‪)VIEW EVENT LOG MENU‬ﻣﻨﻮي ﲤﺎﺷﺎي ﮔﺰارش روﻳﺪاد(‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻋﻤﻠﻜﺮد‪ :‬زﻣﺎن و ﺗﺎرﻳﺦ روﻳﺪاد دورﺑﲔ و ﻧﻮع روﻳﺪاد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫روش ﺗﻨﻈﻴﻢ‪ :‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪)VIEW EVENT LOG MENU .۷‬ﻣﻨﻮي‬
‫ﲤﺎﺷﺎي ﮔﺰارش روﻳﺪاد( در ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻮﻳﭻ ‪ ENTER‬را ﺑﺮاي ﳕﺎﻳﺶ ‪OSD‬‬
‫ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﳕﻮدار زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫)ﳕﻮدار وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻟﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ‪(.‬‬
‫ﻧﻮع روﻳﺪاد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده‬
‫‪) LOSS :L‬از دﺳﺖ دادن(‬
‫‪) ALARM : A‬زﻧﮓ اﺧﺒﺎر(‬
‫زﻣﺎن روﻳﺪاد اﺗﻔﺎق‬
‫اﻓﺘﺎده‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪EVT‬‬
‫‪A‬‬
‫‪L‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪HH:MM:SS‬‬
‫‪MM/DD/YY‬‬
‫‪CH‬‬
‫‪NO‬‬
‫‪10:00:30‬‬
‫‪11:22:00‬‬
‫‪12:33:01‬‬
‫‪13:01:03‬‬
‫‪--:--:-‬‬‫‪--:--:-‬‬‫‪--:--:-‬‬‫‪--:--:--‬‬
‫‪02/10/03‬‬
‫‪02/11/03‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪--/--/-‬‬‫‪--/--/-‬‬‫‪--/--/-‬‬‫‪--/--/--‬‬
‫‪07‬‬
‫‪01‬‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪01‬‬
‫‪01‬‬
‫‪01‬‬
‫‪01‬‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫ﺗﺮﺗﻴﺐ روﻳﺪاد اﺗﻔﺎق‬
‫اﻓﺘﺎده‬
‫ﺷﻤﺎره دورﺑﲔ ﻛﻪ‬
‫روﻳﺪاد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد‪.‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ روﻳﺪاد‬
‫اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد‬
‫روﻳﺪادي ﻛﻪ اﺧﻴﺮًا اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اول ﺿﺒﻂ ﺷﺪه‪ ,‬ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ‬
‫اﺳـﺘﻔـﺎده از ﺳـﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑـﻪ ﺻـﻔـﺤﻪ ﺑـﻌـﺪي ﺑﺮود‪ .‬ﺗـﻌـﺪاد ﻛﻞ ‪ ۶۴‬روﻳـﺪاد را ﻣـﻲ ﺗﻮان‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺮد‪.‬‬
‫* ﺗﺬﻛﺮ‪ :‬اﮔﺮ دﻛﻤﻪ ‪ FREEZE‬و دﻛﻤﻪ ‪ SEQUENCE‬را در آن واﺣﺪ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ ,‬ﻫﻤﻪ روﻳﺪادﻫﺎي‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﭘﺎك ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۴۰ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪40‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫ﻓﺼﻞ ‪ :۴‬روش ﺗﻨﻈﻴﻢ ‪)DISPLAY MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ(‬
‫‪)SINGLE SCREEN DISPLAY (۱-۴‬ﳕﺎﻳﺶ ﺻﻔﺤﻪ واﺣﺪ(‬
‫ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗـﻴـﻜﻪ اﺳـﺘﻔـﺎده ﻛﻨـﻨـﺪه ﺑﺨـﻮاﻫﺪ ﺗـﺼـﻮﻳﺮ دورﺑـﲔ را در ﺣﺎﻟـﺖ ﻛـﺎﻣﻞ ﺑـﺒﻴـﻨﺪ‪ ,‬ﺑـﺎ‬
‫ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻳﻚ دورﺑﲔ ﻣﻘﺼﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از آن‪,‬‬
‫دﻛﻤـﻪ ‪ ENTER‬را ﻓﺸـﺎر داده و ﺗﺼﻮﻳـﺮ دورﺑﲔ اﻧـﺘﺨﺎب ﺷـﺪه ﺑﺼـﻮرت ﺻﻔﺤـﻪ ﻛﺎﻣـﻞ ﳕﺎﻳﺶ داده‬
‫ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ اﺳـﺘـﻔـﺎده ﻛـﻨـﻨﺪه در اﻳـﻦ زﻣـﺎن ﺳـﻮﻳـﭻ ‹ ‪ ENTER‬را در ‪SINGLE DISPLAY‬‬
‫‪) MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ واﺣﺪ( ﺑﻪ ﭼﭗ‪/‬راﺳﺖ ﺑﮕﺮداﻧﺪ‪ ,‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ دورﺑﲔ دﻳﮕﺮي را ﺑﺼﻮرت‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﲤﺎﺷﺎ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل‪ ,‬زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ‪ CH1‬را در ‪FULL MODE‬‬
‫)ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﻣﻞ( ﺑﻌﺪ از ﳕﺎﻳﺶ واﺣﺪ ‪ CH2‬در ‪ QUAD-A‬ﺑﺒﻴﻨﺪ‪ ,‬ﻟﻄﻔًﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ را دﻧﺒﺎل‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪CH2‬‬
‫‪CH1‬‬
‫‪CH2‬‬
‫‪CH1‬‬
‫➯‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪CH2‬‬
‫‪CH1‬‬
‫‪CH4‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪QUAD-A‬‬
‫‪QUAD-A‬‬
‫ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪, ENTER‬‬
‫‪ CH2‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫وﺿﻌﻴﺖ ﳕﺎﻳﺶ اوﻟﻴﻪ‬
‫➯‬
‫ﺑﻌﺪ از ﮔﺰﻳﻨﺶ ‪CH2‬‬
‫ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫➯‬
‫ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻮﻳﭻ‬
‫‹ ‪, ENTER‬‬
‫‪ CH1‬را ﳕﺎﻳﺶ‬
‫دﻫﻴﺪ‬
‫‪CH2‬‬
‫ﳕﺎﻳﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻣﻞ ‪.CH2‬‬
‫‪CH1‬‬
‫ﳕﺎﻳﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻣﻞ ‪.CH1‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۴۱ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪41‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ (۲-۴‬ﳕﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ‬
‫اﺳـﺘــﻔـﺎده ﻛــﻨـﻨــﺪه ﻣـﻲ ﺗــﻮاﻧـﺪ ‪)SINGLE DISPLAY MODE‬ﺣــﺎﻟـﺖ ﳕــﺎﻳـﺶ واﺣــﺪ( و ‪SEQUENTIAL‬‬
‫‪) DISPLAY MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ( را ﺑﻪ ‪)QUAD DISPLAY MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ|ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ(‬
‫وﻳﺎ ‪ (QUAD-B) QUAD-A‬را ﺑﻪ ‪ (QUAD-A)QUAD-B‬وﻳﺎ ‪) PIP MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ(‬
‫را ﺑﻪ ‪)QUAD MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ( ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ ‪ QUAD/PAGE‬ﺗﻐـﻴﻴﺮ دﻫﺪ‪.‬‬
‫* در ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ از ﺣﺎﻟﺖ واﺣﺪ وﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ‪.‬‬
‫‪CH2‬‬
‫‪CH1‬‬
‫‪CH4‬‬
‫‪CH3‬‬
‫➯‬
‫دﻛﻤﻪ ‪QUAD/‬‬
‫‪ PAGE‬را ﻓﺸﺎر‬
‫دﻫﻴﺪ‬
‫‪QUAD-A‬‬
‫‪CH3‬‬
‫ﳕﺎﻳﺶ ‪CH3‬‬
‫ﳕﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ‪QUAD-A‬‬
‫* در ﳕﺎﻳـﺶ ‪ (QUAD-A)QUAD-B‬از‪,(QUAD-B)QUAD-A‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪CH6‬‬
‫‪CH5‬‬
‫‪CH8‬‬
‫‪CH7‬‬
‫➯‬
‫دﻛﻤﻪ ‪QUAD/‬‬
‫‪ PAGE‬را ﻓﺸﺎر‬
‫دﻫﻴﺪ‬
‫‪QUAD-B‬‬
‫ﳕﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ‪QUAD-B‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪CH2‬‬
‫‪CH1‬‬
‫‪CH4‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪QUAD-A‬‬
‫ﳕﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ‪QUAD-A‬‬
‫* در ﳕﺎﻳﺶ ‪ (QUAD-A)QUAD-B‬از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ‪,‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪CH6‬‬
‫‪CH5‬‬
‫‪CH8‬‬
‫‪CH7‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫➯‬
‫دﻛﻤﻪ ‪QUAD/‬‬
‫‪ PAGE‬را ﻓﺸﺎر‬
‫دﻫﻴﺪ‬
‫‪QUAD-A‬‬
‫ﳕﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ‪QUAD-A‬‬
‫‪CH 1‬‬
‫‪CH 3‬‬
‫ﳕﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۴۲ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪42‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪ (۳-۴‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬
‫در ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﺻـﻔﺤﻪ ﳕﺎﻳﺶ اﺧﺘـﻴﺎر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻄـﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ‪) SINGLE MODE‬ﺣـﺎﻟﺖ واﺣﺪ(‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻣﻞ وﻳﺎ ‪) QUAD MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ‪) .‬ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي "ﺑﺪون ﺳﻴﮕﻨﺎل" ﻫﻨﮕﺎم‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺻﻔﺤﻪ واﺣﺪ رد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪(.‬‬
‫اﮔـﺮ ‪) DWELL TIME SETTING‬ﺗﻨـﻈـﻴـﻢ زﻣﺎن ﺳـﻜـﻨـﻲ( ﺑﺮاي ‪) SETUP MENU‬ﻣـﻨـﻮي ﺗـﻨﻈـﻴـﻢ( ﺑـﺮ‬
‫روي ‪ ۳‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗـﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و در اﻳﻦ زﻣﺎن دﻛـﻤﻪ ‪ SEQUENCE‬ﻓﺸﺮده ﺷﻮد‪ ,‬ﻋﻤﻠـﻜﺮد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ‬
‫اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫* ﳕﺎﻳﺶ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﻟﺖ واﺣﺪ‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫➯‬
‫در ‪ ۳‬ﺛﺎﻧﻴﻪ‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ‪CH3‬‬
‫➯‬
‫‪CH 3‬‬
‫‪CH 2‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ SEQUENCE‬را زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ‪CH2‬‬
‫در ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﳕﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫در ‪ ۳‬ﺛﺎﻧﻴﻪ‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫➯‬
‫در ‪ ۳‬ﺛﺎﻧﻴﻪ‬
‫‪CH 4‬‬
‫‪CH 1‬‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ‪CH4‬‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ‪CH1‬‬
‫* ﳕﺎﻳﺶ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪CH2‬‬
‫‪CH1‬‬
‫‪CH4‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫➯‬
‫‪QUAD-A‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪CH6‬‬
‫‪CH5‬‬
‫‪CH8‬‬
‫‪CH7‬‬
‫➯‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪CH1‬‬
‫‪CH2‬‬
‫‪CH4‬‬
‫‪QUAD-B‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪QUAD-A‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۴۳ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪43‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪ (۴-۴‬ﳕﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﲤﺎﺷﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻔﺤﻪ واﺣﺪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد‪.‬‬
‫اﮔﺮ ‹ ‪ ENTER‬را در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ ,‬ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫اﮔـﺮ ‹ ‪ ENTER‬را ﺑـﻪ ﭼﭗ و راﺳـﺖ ﻓـﺸـﺎر دﻫـﻴـﺪ‪ ,‬ﺻﻔـﺤـﻪ اﺻـﻠـﻲ را ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻛـﺎﻧـﺎل دﻳـﮕﺮ‬
‫ﻣـﻨـﺘﻘـﻞ ﻛـﺮد‪ .‬ﻣـﺤـﻞ ﺻﻔـﺤـﻪ ﻓـﺮﻋـﻲ را ﻣﻲ ﺗـﻮان در ‪) DISPLAY MENU‬ﻣـﻨـﻮي ﳕـﺎﻳﺶ( در ‪SETUP‬‬
‫‪) MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ( اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد‪.‬‬
‫➯‬
‫‪CH1‬‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‹ ‪ ENTER‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬
‫‪CH3‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪CH1‬‬
‫زﻳﺮ ﳕﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫➯‬
‫‪CH3‬‬
‫ﺳﻮﻳﭻ‬
‫‹ ‪ ENTER‬را‬
‫ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﮕﺮداﻧﻴﺪ‬
‫‪CH2‬‬
‫زﻳﺮ ﳕﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪CH3‬‬
‫‪CH1‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫➯‬
‫‪CH3‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ PIP‬را ﻓﺸﺎر‬
‫دﻫﻴﺪ‬
‫‪CH2‬‬
‫‪CH1‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در‬
‫‪) DISPLAY MENU‬ﻣﻨﻮي ﳕﺎﻳـﺶ(‬
‫ﺑﺮاي ‪) SETUP MENU‬ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈـﻴﻢ(‬
‫ﻣﻴﺰان ﺷﺪ ﳕﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫زﻳﺮ ﳕﺎﻳﺶ ﺻﻔﺤﻪ واﺣﺪ‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۴۴ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪44‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪ (۵-۴‬ﳕﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ‬
‫زﻣﺎﻧـﻴﻜﻪ اﺳﺘـﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳـﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﻗﺴـﻤﺖ ﺧﺎﺻـﻲ از ﺻﻔﺤﻪ ﳕـﺎﻳﺶ را‬
‫ﺑﺒﻴﻨﺪ‪ ,‬دﻛﻤﻪ ‪ ZOOM‬را در ﺟﻠﻮ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﺑﺰرگ ﳕﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و‬
‫ﺳـﭙﺲ دﻛـﻤـﻪ ‪ ENTER‬را ﻓـﺸﺎر داده‪ ,‬ﺳـﭙـﺲ ﻧـﺎﺣﻴـﻪ اﻧـﺘـﺨﺎب ﺷـﺪه در ﺣـﺎﻟـﺖ واﺣﺪ ﻛـﺎﻣـﻞ ﻛـﻪ در آن‬
‫ﻧـﺎﺣﻴـﻪ ﺑـﺰرگ ﺷـﺪه دوﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺪه ﳕﺎﻳـﺶ داده ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ‪ .‬در ﻋـﻤـﻠﻜـﺮد ﺑـﺮزﮔـﻨﻤـﺎﻳـﻲ در ‪SINGLE‬‬
‫‪) DISPLAY MODE‬ﺣﺎﻟﺖ ﳕـﺎﻳﺶ واﺣﺪ( )‪ ,(CH2‬ﻋﻤﻞ ﺑﺼـﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﳕﻮدار زﻳﺮ ﻧـﺸﺎن داده ﺷﺪه‬
‫اﳒـﺎم ﺧـﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ‪) .‬ﻧـﻮاﺣـﻲ ﮔﺰﻳـﻨـﺶ ﺑـﺰرﮔﻨـﻤـﺎﻳـﻲ در ‪) SINGLE DISPLAY MODE‬ﺣﺎﻟـﺖ ﳕـﺎﻳـﺶ‬
‫واﺣﺪ( ﻧﻪ ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪(.‬‬
‫➯‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ ZOOM‬را‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬
‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫➯‬
‫‪CH2‬‬
‫‪CH2‬‬
‫ﳕﺎﻳﺶ واﺣﺪ ‪CH2‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫‪06/01/03‬‬
‫‪13:14:00‬‬
‫➯‬
‫‪CH2‬‬
‫ﺳﻮﻳﭻ ‹ ‪ ENTER‬را ﺑﮕﺮداﻧﻴﺪ و‬
‫ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺳﻮﻳﭻ‬
‫‹ ‪ ENTER‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﳕﺎﻳﺶ ﻛﺎﻣﻞ‬
‫دوﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۴۵ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪45‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫ﻓﺼﻞ ‪ :۵‬وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل‬
‫‪ : SOC-C120P‬دورﺑﲔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬
‫اﺳﻢ ﻣﺪل‬
‫‪SOC-C120P‬‬
‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ‬
‫‪ PAL‬اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬
‫وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫‪1/4” SUPER HAD IT CCD‬‬
‫ﮔﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ‬
‫‪) ۵۰۰‬اﻓﻘﻲ( × ‪) ۵۸۲‬ﻋﻤﻮدي(‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮدن‬
‫داﺧﻠﻲ‬
‫ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ‬
‫اﻓﻘﻲ‪ ۳۳۰ :‬ﺧﻂ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‪ ,‬ﻋﻤﻮدي‪ ۳۵۰ :‬ﺧﻂ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‬
‫ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎل‬
‫‪ Ω۷۵) , VBS 1.0 Vp-p‬اﻫﻢ ﻣﺮﻛﺐ(‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ‪N/S‬‬
‫≥ ‪dB ۴۸‬‬
‫ﺣﺪاﻗﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﻴﺊ‬
‫)‪2 lux (F2.0, 50 IRE‬‬
‫ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮔﺎﻣﺎ‬
‫‪۰٫۴۵‬‬
‫ﻋﺪﺳﻲ‬
‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ )‪ ۳٫۸ :(f‬ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ‪ ,‬روزﻧﻪ ﻧﺴﺒﻲ )‪۲٫۰ :(F‬‬
‫ﻧﻮردﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬
‫اﻳﺮﻳﺲ ﺷﺎﺗﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ﺻﺪا‬
‫‪ dB ۴۰-‬ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻦ ﺗﻘﻄﻴﺮ‬
‫اﺗﺼﺎﻟﻲ ﻫﺎي ‪I/O‬‬
‫ﭘﺮﻳﺰ ﻣﺪوﻟﻪ‬
‫دﻣﺎي اﺳﺘﻔﺎده‬
‫‪-10°C ~ +50°C‬‬
‫ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺮو‬
‫‪) DC 12V‬از ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر(‬
‫ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺮو‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ‪2W‬‬
‫اﺑﻌﺎد )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(‬
‫‪) ۵۷‬ﻋﺮض( × ‪) ۴۷٫۲‬ﻋﻤﻖ( × ‪) ۱۰۰٫۵‬ارﺗﻔﺎع(‬
‫وزن‬
‫‪ ۱۳۰‬ﮔﺮم‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۴۶ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪46‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫‪ : SOC-C321P‬دورﺑﲔ ‪PIR‬‬
‫اﺳﻢ ﻣﺪل‬
‫‪SOC-C321P‬‬
‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪PAL‬‬
‫وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫‪1/4” SUPER HAD IT CCD‬‬
‫ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ‬
‫‪) ۵۰۰‬اﻓﻘﻲ( × ‪) ۵۸۲‬ﻋﻤﻮدي(‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮدن‬
‫داﺧﻠﻲ‬
‫ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ‬
‫اﻓﻘﻲ‪ ۳۳۰ :‬ﺧﻂ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‪ ,‬ﻋﻤﻮدي‪ ۳۵۰ :‬ﺧﻂ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‬
‫ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎل‬
‫‪ Ω۷۵) , VBS 1.0 Vp-p‬اﻫﻢ ﻣﺮﻛﺐ(‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ‪N/S‬‬
‫≥ ‪dB ۴۸‬‬
‫ﺣﺪاﻗﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﻴﺊ‬
‫)‪2 lux (F2.0, 50 IRE‬‬
‫ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮔﺎﻣﺎ‬
‫‪۰٫۴۵‬‬
‫ﻋﺪﺳﻲ‬
‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ )‪ ۳٫۸ :(f‬ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ‪ ,‬ﺷﻤﺎره ‪۲٫۰ = F‬‬
‫ﻧﻮردﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬
‫اﻳﺮﻳﺲ ﺷﺎﺗﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ﺑﻠﻨﺪي ﺳﻮار ﻛﺮدن ‪ ۱٫۵ :‬ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﺮ ﺗﺎ ‪ ۳‬ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )‪ ۵‬ﻓﻮت ﺗﺎ ‪ ۱۰‬ﻓﻮت(‬
‫ﺳﻨﺴﻮر ‪PIR‬‬
‫ﻣﺪت ﮔﺮم ﺷﺪن‬
‫‪ :‬ﺣﺪاﻛﺜﺮ ‪ ۵۰‬ﺛﺎﻧﻴﻪ‬
‫واﻛﻨﺶ ﻃﻴﻔﻲ‬
‫‪ ۵ :‬ﺗﺎ ‪um ۱۴‬‬
‫ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ‬
‫آﺷﻜﺎرﺳﺎزي‬
‫‪(V/W) ۴۸۶۰ :‬‬
‫×‬
‫‪1.5 102cm Hz 2/1W :‬‬
‫ﺳﻨﺴﻮ‬
‫‪ :‬ﺧﺎﻣﻮش‪ /‬روﺷﻦ‬
‫ﭼﺮاغ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ‬
‫‪ :‬ﺧﺎﻣﻮش‪/‬روﺷﻦ )‪ ۰٫۵‬ﺗﺎ ‪ ۱‬ﺛﺎﻧﻴﻪ(‬
‫ﺧﺮوﺟﻲ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ‪NC (350V/130mA) :‬‬
‫ﺻﺪا‬
‫‪ dB ۴۰-‬ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻦ ﺗﻘﻄﻴﺮ‬
‫اﺗﺼﺎﻟﻲ ﻫﺎي ‪I/O‬‬
‫ﭘﺮﻳﺰ ﻣﺪوﻟﻪ )‪(RJ-11‬‬
‫دﻣﺎي اﺳﺘﻔﺎده‬
‫‪-10°C ~ +50°C‬‬
‫ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺮو‬
‫‪) DC 12V‬دورﺑﲔ و ﺳﻨﺴﻮر از ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر(‬
‫‪) DC 12V‬ﻓﻘﻂ ﺳﻨﺴﻨﻮر از ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺮوي ﺧﺎرﺟﻲ(‬
‫ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺮو‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ‪2W‬‬
‫اﺑﻌﺎد )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(‬
‫‪) ۴۰‬ﻋﺮض( × ‪) ۶۹٫۵‬ﻋﻤﻖ( × ‪) ۱۱۵‬ارﺗﻔﺎع(‬
‫وزن در ﺣﺪود‬
‫‪ ۲۰۰‬ﮔﺮم‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۴۷ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪47‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻧﻈﺎرت‬
‫ورودي ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫• دورﺑﲔ ‪ ۸‬ورودي‪) 1.0 Vp-p :‬ﻋﻤﻮدي(‪Ω۷۵ ,‬‬
‫• ورودي وي ﺳﻲ آر )ﺑﻪ ‪ Video Out‬وي ﺳﻲ آر(‪Ω۷۵ , 1.0 Vp-p :‬‬
‫ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫• ﺧﺮوﺟﻲ ‪) , Ω۷۵ , 1.0 Vp-p : BNC 4‬ﻋﻤﻮدي(‬
‫• ﺧﺮوﺟﻲ ‪) , Ω۷۵ , 1.0 Vp-p : VCR 1‬ﻋﻤﻮدي(‬
‫ورودي ﺻﺪا‬
‫• ورودي ‪ ۸‬دورﺑﲔ‬
‫• ورودي وي ﺳﻲ آر )ﺑﻪ ‪ Audio Out‬وي ﺳﻲ آر(‬
‫ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﺪا‬
‫• ﺧﺮوﺟﻲ )‪TALK 4 (CH1, 2, 3, 4‬‬
‫• ﺧﺮوﺟﻲ ‪VCR 1‬‬
‫وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻧﮓ اﺧﺒﺎر‬
‫‪/‬ﺣﺮﻛﺖ‬
‫وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ زﻧﮓ اﺧﺒﺎر‬
‫ﺟﻌﺒﻪ‪/‬دورﺑﲔ‬
‫‪) A/O‬ﮔﺮم‪ ,‬ﺳﺮد( رﻟﻪ ﻓﻌﺎل‬
‫‪) A/R‬ﺗﻨﻈﻴﻢ دوﺑﺎره زﻧﮓ اﺧﺒﺎر( ‪ :‬ﺟــﻤــﻊ ﻛــﻨــﻨــﺪه ﺑــﺎز ﺳــﻄـﺢ "‪ "L‬ﻋــﺮض ﺿــﺮﺑــﺎن‬
‫= ‪ 150ms‬وﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ‪ ۵‬ﺛﺎﻧﻴﻪ‪ ۱۵ ,‬ﺛﺎﻧﻴﻪ‪ ۳۰ ,‬ﺛﺎﻧﻴﻪ‪ ۱ ,‬دﻗﻴﻘﻪ‪,‬‬
‫زﻣﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﱳ زﻧﮓ اﺧﺒﺎر‪:‬‬
‫‪ ۳‬دﻗــﻴــﻘــﻪ‪ ۵ ,‬دﻗــﻴ ــﻘــﻪ‪ ۱۰ ,‬دﻗــﻴ ــﻘــﻪ‪ ۲۰ ,‬دﻗــﻴــﻘــﻪ‪,‬‬
‫‪ ۳۰‬دﻗﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫ﺗﺮﺗﻴﺐ‬
‫ﺑﲔ ‪ ۱‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ ‪ ۳۰‬ﺛﺎﻧﻴﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻟﻴﺴﺖ روﻳﺪاد‬
‫)ﺣﺪاﻛﺜﺮ( ‪ ۶۴‬ﻣﻮرد‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ‬
‫ﺣﺎﻟﺖ واﺣﺪ‪ ,‬ﺣﺎﻟﺖ ‪ ,Quad-A‬ﺣﺎﻟﺖ ‪ ,Quad-B‬ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ‪ ,‬ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﺗﺮﺗﻴﺐ‪,‬‬
‫ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ )×‪(۲‬‬
‫ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻓﻘﻲ‬
‫‪ ۳۵۰‬ﺧﻂ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن وﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ )ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺖ زﻧﺪه(‬
‫دﻣﺎي اﺳﺘﻔﺎده‬
‫‪0°C ~ 40°C‬‬
‫‪CRT‬‬
‫‪ : SMO-150QP‬ﻣﺴﻄﺢ ‪ "۱۵‬اﻳﻨﭻ‬
‫اﺑﻌﺎد )ﻋﺮض × ﻋﻤﻖ ×‬
‫ﺑﻠﻨﺪي )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ((‬
‫‪) : "۱۵‬ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر( ‪,۳۷۹ × ۴۵۹ × ۳۸۸‬‬
‫)ﺑﺴﺘﻪ( ‪۴۶۲ × ۵۴۳ × ۶۱۳‬‬
‫وزن‬
‫‪) : "۱۵‬ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر( ‪) ,Kg ۱۵٫۲‬ﺑﺴﺘﻪ( ‪Kg ۲۲‬‬
‫ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺮو‬
‫‪110W‬‬
‫وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ )‪(KV‬‬
‫‪۲٫۰ ± ۲۸‬‬
‫ﮔﺴﺘﺮه رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫‪%۹۰ ~ ۰‬‬
‫ﮔﺴﺘﺮه ورودي ‪AC‬‬
‫ﮔﺴﺘﺮه ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ ‪ V۲۵۰~ V۱۰۰‬و "ﻳﺎ ﺳﺪر ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ذﻛﺮ‬
‫ﺷﺪه"‬
‫ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﺪا]وات[‬
‫‪1,5W‬‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۴۸ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪48‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫ﻳﺎدداﺷﺖ‬
۴۹ - ‫ﻓﺎرﺳﻲ‬
SMO-150QP-Farsi
49
2004.7.5, 6:3 PM
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫ﻳﺎدداﺷﺖ‬
‫ﻓﺎرﺳﻲ ‪۵۰ -‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪50‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ‪ :‬ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻛﺮه‬
‫ﺗﻠﻔﻦ ‪:‬‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪51‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت دو ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ رﻧﮕﻲ‬
‫‪SMO-150QP‬‬
‫راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه‬
‫‪2004.7.5, 6:3 PM‬‬
‫‪52‬‬
‫‪SMO-150QP-Farsi‬‬
Download PDF

advertising