Samsung | MM-DA25 | Samsung MM-DA25 User guide

MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 2
MM-DA25
wBªA∞« dÒGBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞«
Âbª∑ºL∞« qO∞œ
…œËb∫± dO¨ ‹UO≤UJ±≈
Samsung. Z∑M± ¡«d® vK´ rJ∞ «dÎJ®
lÆuL∞« vK´ pπ∑M± qO㧛 ¡U§d° ,WK±UJ∑L∞« ‹U±bª∞« s± b¥eL∞« ‰U∂I∑ßô
www.samsung.com/global/register
AH68-02050N
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 4
œ«bF∑ßô«
‹U©u∫∑∞«
W±öº∞« q§√ s± ‹«d¥c∫¢
1 nB∞« s± ¸eOK∞« s± Z∑ML∞«
.1 nB∞« s± ¸eOK∞« s± Z∑ML∞« nÅ w≠ qîb¥ Z±bL∞« ’dI∞« qÒGA±
‹ôU∫∞« w≠ ‹«¡«d§ùU° ÂUOI∞« Ë√ ‹ULJ∫∑∞« Ë√ j°«uC∞« ‹«Ëœ√ «bª∑ß«
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
.dODª∞« ŸUF®ù« v∞« p{dF¢ v∞« ÍœR¥ bÆ UM≥ WMO∂±dOG∞«
`∑H∞« bM´ WOzdL∞« dO¨ ¸eOK∞« WF®_ ÷dF∑∞« VMπ¢ - tO∂M¢
…b´UÆ vK´ ,UOI≠√ pKGÒA± VOØd∑° rÆ .“UNπK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ …œu§uL∞« WIBKL∞« W¥uN∞« WÆUD° w≠ tO∞« ¸UA± u≥ U± l± o≠«u∑¢ p∞eM± w≠ WOºOzd∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ê√ s± bØQ¢
ôË .qGÒAL∞« `Dß vK´ WKOI£ …eN§√ Ë√ ¡w® Í√ lC¢ ô .…UDG± dO¨ W¥uN∑∞« ‹U∫∑≠ Ê√ s± bØQ¢ ULØ .)‹UÅu° 4 ~ 3( W¥uN∑∞« ÷dG° t∞u• WO≠UØ ‹U≠Uº± œu§Ë l± ,)ÀU£√( W∂ßUM±
.¸«dL∑ßU° qLFK∞ qGÒAL∞« «c≥ rOLB¢ r¢ .W¨¸U≠ Z±bL∞« ’dI∞« WOMOÅ Ê√ s± bØQ¢ ,qÒGAL∞« qI≤ q∂Æ .UN¢¸«d• W§¸œ lH¢d¢ bÆ Èdî√ ‹«bF± Ë√ ‹ULªC± vK´ qGÒAL∞« lC¢
f°UÆ qB≠ r∑¥ Ê√ Vπ¥ ,͸«bπ∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ãdª± s´ q±UJ∞U° qGÒAL∞« qB≠ q§√ s± .tM´ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ‰UBH≤« wMF¥ ô œ«bF∑ßô« l{Ë v∞« DVD qGA± q¥u∫¢
.WK¥u© …bL∞ qGÒAL∞« «bª∑ß« Âb´ bM´ WÅUî ,WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
.oOAF∑∞«Ë
«c≥ ÷dF¢ ô ,WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞« Ë√ o¥d∫∞« dDî VMπ∑∞ : d¥c∫¢
.W°u©d∞« Ë√ dDLK∞ “UNπ∞«
VI∏∞« w≠ f°UIK∞ WC¥dF∞« WA¥d∞« qîœ√ WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞« lML∞ : tO∂M¢
.U±U¢ ôUîœ≈ i¥dF∞«
CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC
SHOCK, DO NOT REMOVE REAR COVER, NO
USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.
¢AOd ≥cÁ «∞Fö±W «∞v ˧uœ «∞Hu∞DOW «∞ªDd…
«∞∑w ¢º∂V «∞Bb±U‹ «∞JNd°UzOW œ«îq «∞πNU“.
¢KHX ≥cÁ «∞Fö±W «≤∑∂U≥p «∞v ¢FKOLU‹ «∞∑AGOq
Ë«∞BOU≤W «∞NU±W «∞ªUÅW °U∞πNU“.
.Èdî√ …¸«d• ¸œUB± Ë√ …d®U∂L∞« fLA∞« WF®_ “UNπ∞« ÷dF¢ ô
.“UNπ∞« ¡«œ√ ¡ußË bz«e∞« sOªº∑∞« p∞– V∂º¥
Ãdª± s´ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« f°UÆ qB≠« ,W¥b´¸ nÅ«u´ ÀËb• W∞U• w≠
.͸«bπ∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«
.“UNπ∞U° dC¥ bÆ ‚d∂∞« V∂º° WOD∞uH∞« ‰bF± …œU¥“
)jI≠ f¥UILK∞ W¥œuFº∞« WO°dF∞« WJKLL∞« WLEM±(
q≥R¥ .tOK´ )fO¥UILK∞ W¥œuFº∞« WO°dF∞« WJKLL∞« WLEM±(SASO ‚bÒB¢ Íc∞« 220V f°UI∞ `∞UÅ “UNπ∞« «c≥
.wK∫L∞« qOØu∞« s± tOK´ SASO ‚bÒB¢ Íc∞« 127V f°UÆ vK´ ‰uB∫K∞ Êu°e∞«
".“UNπ∞« vK´ ¸uM∑L∞« lLA∞« q∏± VNK∞« ¸bB± lC¢ ô" )√
".“UNπ∞« vK´ W¥d≥e∞« q∏± qzUº∞U° UµK∑L± UµO® lC¢ ôË tOK´ g®d¢ ô Ë√ “UNπ∞« dDI¢ ô" )»
.WµO∂K∞ W¥–R± WOzUOLOØ …œU± vK´ Z∑ML∞« «c≥ w≠ WKLF∑ºL∞« W¥¸UD∂∞« Íu∑∫¢
.WO∞eML∞« W±ULI∞« WKß w≠ ‹U¥¸UD∂∞« Ác≥ w±d¢ ô
2
TK∑L± ¡w® Í√ lC¢ ôË t®U®¸ Ë√ ¡UL∞« ‹«dDÆ( W°u©d∞« s´ «bOF° qGÒAL∞« kH•«
‹«bF± Ë√ )vKDBL∞« q∏±( bz«e∞« sOªº∑∞«Ë ,)qÒGAL∞« vK´ ,W¥d≥e∞« q∏± ,qz«uº∞U°
WÆUD∞« q°UØ qB≠« )...‹uB∞« ‹«d∂J± q∏±( wzU°dNJ∞« Ë√ wºODMGL∞« qI∫∞« V∂º¢
.¡«œ_« ¡uß W∞U• w≠ qGÒAL∞« ÊUØ «–« ͸«bπ∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ãdª± s± WOzU°dNJ∞«
«c≥ Âbª∑ß« .jI≠ WO∞eM± ÷«d¨ô q° W¥¸Uπ¢ ÷«d¨ô hBª± dO¨ “UNπ∞« «c≥
.jI≠ WOBª® ÷«d¨ô Z∑ML∞«
.œ¸U∂∞« uπ∞« w≠ Z±bL∞« ’dI∞« Ë√ pKGÒA± s¥eª¢ r¢ «–« ¡UL∞« n∏J¢ Àb∫¥
W§¸œ v∞« qB¥ v∑• U∂¥dI¢ sO∑´Uß w∞«u• dE∑≤« ,¡U∑A∞« w≠ qÒGAL∞« qI≤ bM´
.W≠dGK∞ …¸«d∫∞«
1
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 6
œ«bF∑ßô«
‹U¥u∑∫L∞«
’«dÆ_« ‰u• ‹UE•ö±
œ«bF∑ßô«
1................................................................................................................................................................ W±öº∞« q§√ s± ‹«d¥c∫¢
2................................................................................................................................................................................... ‹U©u∫∑∞«
3..................................................................................................................................................................................... ‹«eOLL∞«
5..................................................................................................................................................................................... nÅu∞«
‹öOÅu∑∞«
9................................................................................................................................................................... ‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢
10...................................................................................................................................................................Êu¥eHK∑∞« v∞« qOÅu∑∞«
11................................................................................................................................................................. WO§¸Uî ‹U≤uJ± qOÅu¢
12........................................................................................................................................................................FM wz«u≥ qOÅu¢
13..........................................................................................................................................................)w±bI∑∞« `ºL∞«( P.SCAN WHO™Ë
14............................................................................................................................................................................. épA_Ç¿ lFg
USB ‹«b•ËË W©d®√ qGA±Ë FM n∞«u±Ë …œbF∑± ’«dÆ√ qOGA¢
,CD ,DVD ’«dÆ√ qLA¢ ,’«dÆ_« s± b¥bF∞« qOGA¢ ‹UO≤UJ±≈ W•«¸ sO° MM-DA25 lLπ¥
l± DVD-RW Ë DVD-R ,JPEG ,CD-RW ,CD-R , MP3-CD ,WMA ,DivX
.b•«Ë qGA± w≠ W©d®√ qGA±Ë ¸uD∑± FM n∞«u±
Êu¥eHK∑∞« W®U® ·UI¥≈ WHO™Ë
qOGA∑∞«
15............................................................................................................................................................................ ’dI∞« qOGA¢
16............................................................................................................................................................. MP3/WMA - Z±b± ’dÆ qOGA¢
17.............................................................................................................................................................................. DivX qOGA¢
19.................................................................................................................................................................. ’dI∞« ‹U±uKF± ÷d´
20 ............................................................................................................................................................... ¡wD∂∞«/l¥dº∞« qOGA∑∞«
21.................................................................................................................................................................. w≤U¨_«/d™UML∞« wDª¢
22.............................................................................................................................................................................. W¥Ë«e∞« WHO™Ë
23............................................................................................................................................................................ qOGA∑∞« …œU´≈
25.....................................................................................................................................................................’dI∞« rOºI¢ WHO™Ë
26................................................................................................................................................................................ÂËe∞« WHO™Ë
27..................................................................................................................................................... w´dH∞« Ê«uMF∞«/u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
28.................................................................................................................................................... …d®U∂± WOM¨_«/dEML∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
29........................................................................................................................................................................A-B qOGA¢ ¸«dJ¢
30.......................................................................................................................................................................JPEG nK± qOGA¢
31................................................................................................................................................................... ’dI∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
32.................................................................................................................................................................. Ê«uMF∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
s± ozUÆœ 3 bF° Êu¥eHK∑∞« “UN§ W®U® ŸuDß ¡UH©≈ Ë√ …¡U{S° UOÎzUIK¢ MM-DA25 ÂuI¥
.UNHÆu¢
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« dO≠u¢ WHO™Ë
.·UI¥ù« l{Ë w≠ WIOÆœ 20 bF° UO∞¬ tºHM° MM-DA25 nÆu∑¥
Êu°e∞« VKD∞ UI≠Ë ŸuMBL∞« Êu¥eHK∑∞« W®U® ÷d´
UND∂{Ë VCD Ë√ ,DVD ,JPEG qOGA¢ ¡UM£√ p¥b∞ WKCHL∞« …¸uB∞« ¸UO∑îU° MM-DA25 p∞ `Lº¥
œ«b´ù«
33.................................................................................................................................................................................WGK∞« j∂{
34........................................................................................................................................................................... WGK∞« e±¸ ‰Ëb§
35.............................................................................................................................................................. Êu¥eHK∑∞« W®U® Ÿu≤ j∂{
37................................................................................................................................................. )d¥bI∑∞« Èu∑º±( Íu°_« rJ∫∑∞« j∂{
38.........................................................................................................................................................................¸ËdL∞« WLKØ j∂{
39....................................................................................................................................................................... Ê«¸bπ∞« ‚¸Ë j∂{
41................................................................................................................................................ )wJO±UM¥b∞« ‚UDM∞« jG{( DRC j∂{
42............................................................................................................................................................... u¥bO≠ u¥œË_« s±«e¢ œ«b´≈
USB
43............................................................................................................................................................................. USB qOGA¢
44.......................................................................................................................................................... USB “UN§ s± ¸UºL∞« ¸UO∑î«
45.......................................................................................................................................................... WO∞U´ W´dº° Y∫∂∞« «bª∑ßô
u¥œ«d∞« qOGA¢
46.....................................................................................................................................................................u¥œ«d∞« v∞« ŸUL∑ßô«
47............................................................................................................................................................... j∂C∞« WI∂ºL∞« ‹UD∫L∞«
.W®UAK∞ WOHKî …¸uBØ
u¥bO≠ jG{ WOMI¢Ë jO∫L∞« wLÆd∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ qCH° …“U∑L± …¸uÅË U¢uÅ )wLÆd∞« u¥bOH∞« ’dÆ( DVD vDF¥
WKH• W∞UÅ Ë√ wzULMOß Õdº± w≠ p≤« ULK∏± ,‰eML∞« w≠ WOIOI∫∞« ‹«dO£Q∑∞« ÁcN° ŸU∑L∑ßô« pMJL¥ Êü« .MPEG-2
.WOIOßu±
rzö¢ r∞ «–« .’dI∞« qOGA¢ q§√ s± WOIDML∞« “u±d∞« rzö¢ Ê√ Vπ¥ .o©UML∞« Vº• ’«dÆ_«Ë DVD qOGA¢ …eN§√ dHÒA¢
.’dI∞« qOGA¢ r∑¥ s∞ ,“u±d∞«
.qGÒALK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ “UNπ∞« «cN∞ WDIML∞« rƸ ÷dF¥
).W¥uN∞« WIDM± “u±¸ l± UN∑FƸ oBK¢ w∑∞« DVD ’«dÆ√ qGÒAOß wIDML∞« e±d∞« fH≤ l± DVD qÒGA±(
VIDEO
1
~ 6
j¥dA∞« …dOπ•
48.................................................................................................................................................................. XOßUJ∞« v∞« ŸUL∑ßô«
49...........................................................................................................................................................XOßUJ∞« qOGA¢ l{Ë ¸UO∑î«
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
50............................................................................................................................................................................. XÆRL∞« WHO™Ë
51...............................................................................................................................................................................XÆRL∞« ¡UG∞≈
53.................................................................................................................................................................... Z±bL∞« ’dI∞« qOπº¢
54................................................................................................................................................................... u¥œ«d∞« Z±U≤d° qOπº¢
55.............................................................................................................................dONπ∞«/w£ö∏∞« Èu∑ºL∞«/‹uB∞« l{Ë/‰œUFL∞« WHO™Ë
56.......................................................................................................................................................... r∑J∞« WHO™Ë/ÂuM∞« XÆR± WHO™Ë
57........................................................................................................................................... )rO∑F¢/`O{u¢(DEMO / DIMMER WHO™Ë
58............................................................................................................................................................)¸UOî( ”√d∞« W´ULß qOÅu¢
59.............................................................................................................................................. UNM¥eª¢Ë ’«dÆ_« Wπ∞UF± ‰u• ‹U©u∫¢
60.......................................................................................................................................................................... W±bª∞« VK© q∂Æ
62................................................................................................................................................................. ’«dÆ_« ‰u• ‹UE•ö±
63.............................................................................................................................................................. ‹U∫KDBL∞« ‰u• WE•ö±
64............................................................................................................................................................................... ‹UHÅ«uL∞«
65................................................................................................................................................................ USB WHO™Ë r´b¥ qGÒA±
4
aºM∞« W¥UL•
…¸uB° p≤u¥eHK¢ v∞« DVD qGÒA± qÅ
Ò u¢ Ê√ Vπ¥ ,p∞– V∂º° .aºM∞« lM± q§√ s± DVD ’«dÆ√ s± dO∏Ø dHÒA¢
lML¥ w∑∞« DVD ’«dÆ√ s± W≥uA± …¸uÅ b§u¢ ,u¥bOH∞« “UN§ l± qOÅu∑∞« bM´ .u¥bOH∞« “UN§ l± fO∞ ,…d®U∂±
.UNªº≤
pKL¢ w∑∞« Èdî_« W¥dJH∞« WOJKL∞« ‚uI•Ë WOJ¥d±_« ‹«¡«d∂∞« VK© o¥d© s´ aºM∞« lM± WOMI¢ Z∑ML∞« «c≥ q±UJ∑¥
q∂Æ s± aºM∞« lM± WOMI¢ «bª∑ß« i¥uH¢ r∑¥ Ê√ Vπ¥ .Èdîü« ‚uI∫∞« p∞U±Ë Macrovision Corporation
Ê√ Vπ¥ ,dî¬ ÷dG∞ «bª∑ßô« bM´ ,jI≠ …œb∫± …b≥UA± ÷dG∞Ë ‰eML∞« w≠ “UNπ∞« «c≥ qLF∑º¥Ë ,Macrovision Corporation
.WOºJF∞« WßbMN∞«Ë “UNπ∞« pOJH¢ lML¥ .p∞– vK´ Macrovision Corporation o≠«u¢
•
•
3
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 8
œ«bF∑ßô«
nÅu∞«
- WOHKª∞« W•uK∞« -
—WO±U±_« W•uK∞«—
FM wz«u≥ qÅu±
1
21
2
3
11
01
4
9
5
8
œîq - «ù{U≠w
‹uB∞« d∂J± Ãdî ·«d©√
COMPONENT VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUTPUT f°UI±
VIDEO OUT
v∞« ÊuÒJL∞« …¸uÅ qîœ l± Êu¥eHK∑∞« qÅ
7
6
.f°UIL∞« Ác≥
…¸uB∞« Ãdî qÅu±
Êu¥eHK∑K∞ …¸uB∞« qîœ f°UI± qÅ
.VIDEO OUT qÅu± v∞« (VIDEO IN)
WOD∞uH∞«
‹uB∞« w≠ rJ∫∑∞« .7
◊uGCL∞« ’dI∞« »U° oK¨/`∑≠ ,8
))qHß√(DOWN ( Y∫∂∞« WHO™Ë ¸«¸“√ .9
nÆu¢ ¸“ Ë√ WH∞«uL∞« l{Ë ¸“ .10
))vK´√(UP ( Y∫∂∞« WHO™Ë «¸“ .11
AUX /USB .12
qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô« l{Ë
DVD/CD
n∞«u±
j¥dA∞«
XÆR± ·UI¥≈/qOπº¢/CD WM±«e±
◊uGCL∞« ’dI∞« »U°
.1
.2
.3
.4
.5
.6
—W¥uKF∞« W•uK∞«—
l°«u∑∞«Ë ‹UI∫KL∞«
5
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
)u¥bOH∞«( …¸uB∞« q°UØ
FM wz«u≥
1
+
2
-
4
3
œ∞Oq «∞Lº∑ªbÂ
Êu≠ËdJOLK∞ ‹uB∞« Èu∑º±
ÃËdªK∞ jG{«
)…dOπ∫∞« »U° oK¨/`∑≠(
.4
.5
USB f°UÆ .1
”√d∞« W´ULß f°UÆ WKÅË
Êu≠ËdJOL∞« f°UÆ
6
5
.2
.3
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 10
œ«bF∑ßô«
nÅu∞«
- bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ w≠ W¥¸UD∂∞« qîœ√
n∞«u± ¸“
DVD
¸“
j¥dA∞« ¸“
USB/w≠U{ù« ¸“
oK¨/`∑≠ ¸“
v∞« W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ b´√
.wKÅ_« ÊUJL∞«
3
Ÿu≤ s± sO∑¥¸UD° qîœ√
v∞« ÁU∂∑≤ô« l± ,1.5V AAA
.)-Ë +( sO∂CI∞« l{u± W∫Å
2
vK´ W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ W∞«“S° rÆ
rJ∫∑∞« “UNπ∞ WOHKª∞« W•uK∞«
tÆôe≤«Ë tOK´ jGC∞U° bF° s´
.rNº∞« ÁUπ¢U°
1
DVD qOGA¢
¸“
rO∑F¢/`O{u¢ ¸“
)9 ~ 0( W¥œbF∞« ¸«¸“_«
)ÊuJL∞« ¸UO∑î« :8 rÆd∞« ¸“(
’dI∞« rOºI¢ ¸“
…uDî ¸“
Z±bL∞« ’dI∞« wDª¢ ¸“
¡UG∞ù« ¸“
XÆR± ·UI¥≈ ¸“
qOGA¢ ¸“
·UI¥ù« ¸“
’dI∞« wDª¢ ¸“
‹uB∞« Èu∑º± ¸“
WH∞«RL∞« ¸“
r∑J∞« ¸“
WLzUI∞« ¸“
: U¥öª∞« ŸbB¢ Ë√ »dº¢ VMπ¢ q§√ s± WO∞U∑∞« ‹U©u∫∑∞« l∂¢«
.)-( l± )-(Ë )+( l± )+( : WO∂DI∞« ÁUπ¢ô ÁU∂∑≤ô« l± bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ w≠ ‹U¥¸UD∂∞« l{ •
.WOD∞uH∞« w≠ nK∑ª¢ bÆ WN°UA∑± Ëb∂¢ w∑∞« ‹U¥¸UD∂∞« .`O∫Å ‹U¥¸UD° Ÿu≤ Âbª∑ß« •
.b•«Ë XÆË w≠ ‹U¥¸UD∂∞« qØ ‰«b∂∑ßU° ULz«œ rÆ •
.…¸«d∫∞« Ë√ W≤uªº∞« v∞« ‹U¥¸UD∂∞« ÷dF¢ ô •
…œuF∞« ¸“
d¥c∫¢
‰uîb∞«/d®RL∞« ¸“
w´dH∞« Ê«uMF∞« ¸“
u¥œË_« ¸“
b,# ‹uB∞« WI∂© j∂{ ¸“
bF° s´ rJ∫∑∞« “UNπ∞ qOGA∑∞« Èb±
ÂËe∞«¸“
u§u∞/ŸU§¸ù« l{Ë ¸“
ÍuI∞« ‹uB∞« ¸“
.rOI∑º± jª° ¸U∑±√ 7/U±bÆ 23 w∞«u∫° Èb± w≠ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ‰ULF∑ß« sJL¥
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ dFA∑º± s± W§¸œ 30 v∑• WOI≠√ W¥Ë«“ w≠ tKOGA¢ UC¥√ sJL¥
w±bI∑∞« `ºL∞« ¸“/n∞«RL∞« …dØ«–
ÃËdª∞« ¸“
ÂuM∞« ¸“
‹U±uKFL∞« ¸“
¸«dJ¢ ¸“
W´Uº∞«/XÆRL∞« ¸“
u¥dO∑ßô«/ÍœU•_« ,¡OD∂∞« ¸“
wI∂∑L∞« ¸“
XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢ ¸“
ÈbB∞« ¸“
dON§/w∞U´ ¸“
8
)WOLÆd∞« …¸U®ù« Z∞UF±(EQ ¸“
7
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 12
Êu¥eHK∑∞« v∞« qOÅu∑∞«
‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢
.WOzU°dNJ∞« WKÅu∞« qB≠Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ·UI¥≈ s± bØQ¢ ,t∂OØd¢ Ë√ “UNπ∞« qI≤ q∂Æ
.Êu¥eHK∑∞« v∞« qOÅu∑K∞ Àö∏∞« ‹UI¥dD∞« s± b•√ d∑î«
‹öOÅu∑∞«
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
sOLO∞« ‹uB∞« d∂J±
¸UºO∞« ‹uB∞« d∂J±
COMPONENT VIDEO OUT
2 WI¥d©
1 WI¥d©
VIDEO OUT
…bO§ WO´u≤ ............... VØdL∞« u¥bOH∞«
1 WI¥d©
.p≤u¥eHK¢ vK´ VIDEO IN f°UÆ v∞« ÂUEMK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ VIDEO OUT f°UÆ s± œËeL∞« u¥bOH∞« q°UØ qÅ
WO´uM∞« qC≠√............... )w±bI∑∞« `ºL∞«( ÊuÒJL∞« u¥bOH∞«
DVD qG
Ò A± ÊUJ±
ŸUL∑ßô« ÊUJ± ¸UO∑î«
rπ• W≠Uº± s± ‹«d± 3 Ë√ 2.5 w∞«u∫° ŸUL∑ßô« ÊUJ± b¥b∫¢ Vπ¥
.Êu¥eHK∑∞« s± Êu¥eHK∑∞« W®U®
)«bÆ√ 8 ~ 6( d∑± 2.4 ~ 2 "32 W®U® rπ∫° Êu¥eHK∑∞ : ö∏±
)U±bÆ 13 ~ 11( ¸U∑±√ 4 ~ 3.5 "55 W®U® rπ∫° Êu¥eHK∑∞
.Êu¥eHK∑∞« q±U• X∫¢ Ë√ ·¸ Ë√ q±U• vK´ qGÒAL∞« l{
•
L R
‹uB∞« ‹«d∂J±
qî«b∞« v∞≈ WN§u± ,p´UL∑ß« lÆu± ÂU±√ WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J± l{ •
.)W§¸œ 45 w∞«u•(
2 WI¥d©
Y. Ë ,Pb ,Pr f°UI± vK´ qL∑A¥ Êu¥eHK∑∞« “UN§ ÊUØ «–≈ WI¥dD∞« Ác≥ Âbª∑ß«
w≠ WO∞UF∞« ‹«œœd∑∞« “UNπ± ŸUH¢¸« UNO≠ ÊuJ¥ WI¥dD° ‹uB∞« ‹«d∂J± l{
.pO≤–√ ŸUH¢¸ô« fH≤
•
W•uK∞« vK´ YË Pb ,Pr f°UI± s± )œËe± dO¨( ÊuJL∞« u¥bOH∞« q°UØ qÅ ,ÊuJL∞« u¥bO≠ qîbL° «œËe± p≤u¥eHK¢ ÊUØ «–«
.p≤u¥eHK¢ vK´ W∂ßUML∞« f°UIL∞« v∞« ÂUEMK∞ WOHKª∞«
‹uB∞« d∂J± VOØd∑∞ ‹ULOKF∑∞«
ÊuJL∞« ¸UO∑î« WHO™Ë
s´ rJ∫∑∞« …b•Ë vK´ )ÊuJL∞« ¸UO∑î«(8 rÆd∞« ¸“ vK´ ¸«dL∑ßô« l± jG{« ,qOGA∑∞« ·UI¥≈ l{Ë w≠ WOºOzd∞« …b•u∞« ÊuJ¢ U±bM´ 1
.Ê«u£ 5 …bL∞ bF°
.W®UA∞« vK´ .)RGB( Ë√ )Y Pb Pr( dNE¥ •
l{Ë vK´ WOºOzd∞« …b•u∞« j∂C∞ )Y Pb Pr( ¸UO∑îô …eO§Ë …d∑H∞ )ÊuJL∞« ¸UO∑î«(8 rÆd∞« ¸“ vK´ jG{« 2
.)ÊuJ±(COMPONENT
10
.‹uB∞« d∂JL∞ ¡«œ_« ¡uß V∂º¥ bÆ WO∞UF∞« W°u©d∞« l± Ë√ ¡uCK∞ …d®U∂L∞« WF®_« X∫¢ ,sOªº∑∞« …eN§√ s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ VOØd∑∞« •
.‹uB∞« d∂J± ◊uIß s´ Z¢U≤ ÀœU• Í√ lM± q§√ s± dI∑º± dO¨ dî¬ ÊUJ± Ë√ œuLFK∞ lH¢dL∞« ÊUJL∞« vK´ Ë√ ¸«bπ∞« vK´ VØÒd¢ ô •
.d¢uO∂LJ∞« W®U® Ë√ Êu¥eHK∑∞« s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ ‹uB∞« d∂J± lC¢ ô •
.W®UA∞« ÷d´ WO´u≤ vK´ d£R¥ bÆ d¢uO∂LJ∞« W®U® Ë√ Êu¥eHK∑∞« s± V¥dI∞« ‹uB∞« d∂J±
9
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 14
FM wz«u≥ qOÅu¢
WO§¸Uî ‹U≤uJ± qOÅu¢
‹öOÅu∑∞«
w§¸Uî Ãu∞U≤√ ÊuJ± qOÅu¢
.Êu¥eHK¢Ë ,«dO±UØ u¥bO≠ ,VCR q∏± Ãu∞U≤√ …¸U®≈ ‹U≤uJ± : ‰U∏±
)œËe±( FM wz«u≥
qÅ ,UHOF{ FM ‰U∂I∑ß« ÊUØ «–«
.)œËe± dO¨( w§¸Uª∞« FM wz«u≥
COMPONENT VIDEO OUT
R
L
VIDEO OUT
)‹uB∞«( u¥œË_« q°UØ
UT
‡∞ b•«u∞« f°UI∞« b§u¥ ÊUØ «–«
ÊuJL∞« “UNπ∞« w≠ jI≠ Audio Out
.sOLO∞« Ë√ ¸UºO∞« qÅ ,w§¸Uª∞« w§u∞U≤_«
VIDEO OUT
FM wz«u≥ qOÅu¢
.FM 75 COAXIAL ·d© v∞« œËeL∞« FM wz«u≥ qÅ .1
.dî¬ X°U£ `Dß Ë√ ¸«b§ w≠ t∑∂Ò£ p∞– bF°Ë ,tO≠ sº• ‰U∂I∑ßô« lÆu± s´ Y∫∂¢ v∑• ¡j∂° wz«uN∞« pKß qIM° rÆ .2
FM wz«u≥ qB≠« ,)wßUOÆ ŸuM° WKÅË l±( ÂË√ 75
¸u∫L∞« b∫∑L∞« q°UJ∞« ‚UB∞≈ q∂Æ .w§¸Uª∞« wz«uN∞« qÅ ,WHOF{ ‰U∂I∑ßô« W∞U• X≤UØ «–« *
.t° œËeL∞«
ÊuJ± l± œu§uL∞« )øUî wFLß( Audio Out v∞« DVD qGÒA± l± œu§uL∞« )qî«œ wFLß( Audio In qÅ
1
.w§¸Uª∞« Ãu∞U≤_«
.‹öÅuL∞« Ê«u∞√ o≠«u¢ s± bØQ¢
•
.AUX ¸UO∑îô )w≠U{ù«( AUX ¸“ vK´ jG{«
.÷dF∞« W®U® vK´ "AUX" ÷d´ r∑¥ •
12
2
11
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 16
)w±bI∑∞« `ºL∞«( P.SCAN WHO™Ë
épA_Ç¿ lFg
◊uDî( WK±UJ∞« …¸uB∞« ÃU∑≤≈ q§√ s± …¸uB∞« ‹U±uKF± wÆUD≤ tO≠ VÆUF∑¥ Íc∞« ÍœUF∞« )p°UA∑L∞« `ºL∞«( Interlace.SCAN ·öª°
qØ( b•«u∞« ‹U±uKFL∞« ‚UD≤ Âbª∑º¥ )w±bI∑∞« `ºL∞«( Progressive.Scan ,)WOFHA∞« `ºL∞« ◊uDî p∞– bF° ,W¥d¢u∞« `ºL∞«
.WOzdL∞« `ºL∞« ◊uDî ÊËœ WKBHL∞«Ë W∫{«u∞« …¸uB∞« ÃU∑≤≈ q§√ s± )…b•«Ë …dL° ÷dF¢ ◊uDª∞«
.W°uKDL∞« ‹U¥¸UO∑îô« j∂C∞ …b¥bF∞« w≤«u∏∞« b§u¢ ,…uDî qØ w≠
.b¥b§ s± √b∂¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ,XÆu∞« «c≥ ‹“ËUπ¢ «–«
«∞∑uÅOö‹
vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( ENTER¸“
.épA_Ç¿ iÜK
¸“ vK´ jG{«
3
TIMER/CLOCK
.sO¢d± )W´Uº∞«/XÆRL∞«(
2
vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
POWER ¸“
.)WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«(
1
"Interlace Scan"Ë )l°U∑∑L∞« `ºL∞«( "Progressive Scan" w∑HO™Ë ¸UO∑î« vK´ Ê«u£ 5 s´ b¥e¢ …bL∞ ¸e∞« vK´ jGC∞« qLF¥ •
.(épA_Ç¿) CLOCK \ånK •
: épA_Ç¿ flÀAïŒ •
l{Ë w≠ Ê«u£ 5 …bL∞ bF° s´ rJ∫∑∞« …b•Ë vK´ )l°U∑∑± `º±(P.SCAN ¸“ vK´ ¸«dL∑ßô« l± jG{«
.·UI¥ù«
: épA_Ç¿ ÑñÉ}K •
XÆu∞« ÷d´ r∑¥ U±bM´
vK´ jG{« ,`O∫B∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“
5
W´Uº∞« ÷d´ r∑¥ U±bM´
¸“ vK´ jG{« ,W∫O∫B∞«
.)‰uîb∞«( ENTER
.é}ñ|ZÇ¿ iL¢
?)p°UA∑L∞«dO¨ Ë√( ÂbI∑L∞« `ºL∞« u≥ U±
4
.÷dF∞« W®U® vK´ )XÆRL∞«( "TIMER" ÷d´ r∑¥ •
:é}ñ|ZÇ¿ flÀAïŒ •
.w∞U∫∞« XÆu∞« j∂C¥ Êü« •
: é}ñ|ZÇ¿ ÑñÉ}K •
wI∂∑L∞« XÆu∞« h∫≠
.)wI∂∑L∞«(REMAIN ¸“ vK´ jG{«
.tKOGA¢ r∑¥ Íc∞« qBH∞« Ë√ Ê«uMFK∞ wI∂∑L∞« XÆu∞«Ë wKJ∞« XÆu∞« h∫H∞
•
)WK±UØ …¸uÅ( w±bI∑∞« `ºL∞«
qJA° u¥bOHK∞ …b•«u∞« WK±UJ∞« …¸uB∞« `ºL¢ w±bI∑∞« `ºL∞« WI¥d©
.UDª≠ UDî W®UA∞« vK´ ‰U∑∑±
Íc∞« VØUA∑L∞« `ºL∞« ·öª° ,…b•«Ë …d± WK±UJ∞« …¸uB∞« r߸ r∑¥
.qºKº∑± qJA° u¥bOH∞« …¸uÅ ÷d´ r∑¥
.WØd∫∑± ¡UO®_ …bOH± w±bI∑∞« `ºL∞« WI¥d©
)ÊUÆUD≤ = …b•«Ë …¸uÅ( p°UA∑L∞« `ºL∞«
sOJ°UA∑L∞« sOÆUDM∞« s± ÊuJ∑¢ …¸uB∞« ,p°UA∑L∞« `ºL∞U° u¥bOH∞« w≠
.…¸uB∞« w≠ WOI≠_« ◊uDª∞« vK´ Íu∑∫¥ ‚UD≤ qØË ,)wFHA∞«Ë Íd¢u∞«(
÷d´ r∑¥ p∞– bF°Ë ,ôË√ W∂ÆUF∑L∞« ◊uDªK∞ Íd¢u∞« ‚UDM∞« ÷d´ r∑¥
Íd¢u∞« ‚UDM∞« V∂º° W∂ÆUF∑L∞« …uπH∞« ¡ö∑±« q§√ s± wFHA∞« ‚UDM∞«
.…b•«u∞« …¸uB∞« qOJA∑∞
sOÆUD≤ vK´ Íu∑∫¢ ,WO≤U£ 30/1 qØ UN{d´ r¢ w∑∞« ,…b•«u∞« …¸uB∞«
. WO≤U£ 60/1 qØ wKJ∞« 60 ‡∞« ‚UDM∞« ÷d´ r∑¥ p∞c∞Ë ,sOJ°UA∑±
.X°U£ ¡w® vK´ ÷U∂Æû∞ p°UA∑L∞« `ºL∞« WI¥d© bBI¢
.)wI∂∑L∞«(REMAIN ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ
TITLE ELAPSED
TRACK ELAPSED
TITLE REMAIN
TRACK REMAIN
DVD
CHAPTER ELAPSED
CHAPTER REMAIN
14
CD
TOTAL ELAPSED
.ÂbI∑L∞« u¥bOH∞« r´b¥ Íc∞« jI≠ )Pb ,Pr ,Y( ÊuJL∞« u¥bOH∞« qîb° eNπL∞« Êu¥eHK∑∞« vK´ qLF¢ WHO™u∞« Ác≥ •
).w±bI∑∞« dO¨ `LºK∞ Êu¥eHK∑∞« q∏± ,ÍœUF∞« ÊuJL∞« u¥bOH∞« qîœ l± Êu¥eHK∑∞« vK´ WHO™u∞« Ác≥ qLF¢ ô U±bM´(
.WHO™u∞« Ác≥ qLF¢ ô bÆ ,p° ’Uª∞« Êu¥eHK∑K∞ q¥œuL∞«Ë WظUL∞« vK´ «œUL∑´« •
WE•ö±
TOTAL REMAIN
13
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 18
MP3/WMA - Z±b± ’dÆ qOGA¢
’dI∞« qOGA¢
.MP3 rOLB∑° dHA¢ w∑∞« )CD-RW( ‹U≤UO∂K∞ Wπ±bL∞« ’«dÆ_« qOGA¢ sJL¥
Âbª∑ß« ,·UI¥ù« l{Ë w≠
q§√ s± , , , ¸«¸“√
jG{« p∞– bF°Ë Âu∂∞_« ¸UO∑î«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
.¸UºL∞« ¸UO∑îô
,
¸“ vK´ jG{«
2
Âbª∑ß«
•
)oK¨/`∑≠(OPEN/CLOSE
r£ ,’«dÆ_« øœ `∑H∞ ) (
MP3/WMA. ’dÆ l{
øœ `∑H∞ ) ( )oK¨/`∑≠(OPEN/CLOSE ¸“ vK´ jG{«
.’«dÆ_«
1
‹öOÅu∑∞«
.qOGA∑∞« √b∂¥ ·ußË MP3 WLzUÆ W®U® dNE¢ ·uß
.MP3 ’dÆ WLzUÆ vK´ bL∑F¥ WLzUI∞« qJ®
.WMA-DRM ‹UHK± qOGA¢ sJL¥ ô
•
•
•
.’dI∞« qL•√
.ÍuKF∞« V≤Uπ∞« vK´ ’dI∞« oBK± ÊuJ¥ YO∫° øb∞« w≠ o≠d° ’dI∞« l{ •
øœ oKG∞) ( )oK¨/`∑≠(OPEN/CLOSE ¸“ vK´ jG{«
.’«dÆ_«
STOP ¸“ vK´ jG{«
·UI¥≈ q§√ s± )·UI¥ù«(
.qOGA∑∞«
4
¸«¸“√ Âbª∑ß« ,Âu∂∞_« dOOG∑∞
¸UO∑î« q§√ s± , , ,
l{Ë w≠ dîô« Âu∂∞_«
vK´ jG{« p∞– bF°Ë ,·UI¥ù«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“
DVD
2
3
CD
.UOJO¢U±u¢Ë√ qOGA∑∞« √b∂¥
3
d¥dJ∑° rÆ ,¸UºL∞«Ë dîô« Âu∂∞_« ¸UO∑î« q§√ s±
.Áö´√ 3Ë 2 sO¢uDî
.MP3 ’«dÆ√ iF° qLF¢ ô bÆ ,qOπº∑∞« l{Ë vK´ «œUL∑´«
.’dI∞« vK´ WKπºL∞« MP3 ¸Uº± rOLB∑∞ UI∂© MP3 - Z±b± ’dI∞ ‹U¥u∑∫L∞« WLzUÆ nK∑ª¢
1
DVD RECEIVER
•
MP3
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DivX
•
JPEG
.UOzUIK¢ qOGA∑∞« √b∂¥ •
WLzUÆ ÷dF¢ ·uß ,Êu¥eHK∑∞« qOGA¢ r¢ «–« •
W®U® vK´ Z±bL∞« ’dI∞« w≠ MP3
.Êu¥eHK∑∞«
• WE•ö±
•
.’dI∞« vK´ qπºL∞« MP3 ¸Uº± rOLB¢ Vº• vK´ — MP3 Z±b± ’dI∞ ‹U¥u∑∫L∞« WLzUÆ nK∑ª¢ •
• WE•ö±
•
.nK∑ª± qJA° WO∞Ë_« W®UA∞« dNE¢ bÆ ,’dI∞« ‹U¥u∑∫± vK´ «œUL∑´«
.MP3- Wπ±b± ’«dÆ√ iF° qOGA¢ sJL¥ ô ,qOπº∑∞« l{Ë vK´ «œUL∑´«
W®UA∞« w≠ nKL∞« e±¸ qOGA∑∞
W∞U• w≠ ÊuJ¥ U±bM´ , , , ¸«¸“√ vK´ jG{«
.WLzUIK∞ vK´_« ¡eπ∞« s± »uKDL∞« e±d∞« d∑î«Ë ·UI¥ù«
•
…¸uB∞« nK± e±¸ •
rKOH∞« nK± e±¸ •
‹UHKL∞« qØ e±¸ •
vIOßuL∞« nK± e±¸
16
.
.
.
e±¸ d∑î« ,jI≠ vIOßuL∞« ‹UHK± qOGA∑∞ •
e±¸ d∑î« ,jI≠ ‹UHKL∞« …¸uÅ …b≥UAL∞ •
e±¸ d∑î« ,jI≠ rKOH∞« ‹UHK± …b≥UAL∞ •
.
e±¸ d∑î« ,‹UHKL∞« qØ ¸UO∑îô •
PLAY ¸“ vK´ jG{« ,U∑ÆR± qOGA∑∞« nÆu∑∞
.qOGA∑∞« ¡UM£√ )qOGA∑∞«(
.WO≤U£ …d± )qOGA∑∞«( PLAY ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« v∞« Ÿu§dK∞
•
)·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ·UI¥ù
.qOGA∑∞« ¡UM£√
vK´ jG{«( "PRESS PLAY" ÷d´ r∑¥ ,…b•«Ë …d± ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ U±bM´
PLAY ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ .…dØ«c∞« w≠ ·UI¥ù« lÆu± Êeª¥ ·uß )qOGA∑∞« ¸“
.·UI¥ù« lÆu± s± qOGA∑∞« l§d¥ ,)‰uîb∞«( ENTER ¸“ Ë√ )
( )qOGA∑∞«(
).jI≠ DVD ’«dÆ√ l± WHO™u∞« Ác≥ qLF¢(
jGC¢ U±bM´Ë ,)·UI¥ù«( "STOP" ÷d´ r∑¥ ,sO¢d± ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ U±bM´
.W¥«b∂∞« s± qOGA∑∞« √b∂¥ ,)
( )qOGA∑∞«( PLAY ¸“ vK´
•
•
15
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 20
DivX qOGA¢
ozUÆœ 5 ‡° wDª∑∞« WHO™Ë
. , ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√
. ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ ozUÆœ 5 w∞«u• bF° W®UA∞« v∞« l§¸«
. ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ ozUÆœ 5 w∞«u• q∂Æ W®UA∞« v∞« l§¸«
•
•
u¥œË_« ÷d´
.)u¥œË_«( AUDIO ¸“ vK´ jG{«
‹öOÅu∑∞«
."
.UNMO° U± w≠ ‰uπ∑∞« pMJL¥ ,’dI∞« vK´ …œbF∑± WO¢uÅ ‹«¸Uº± „UM≥ ÊUØ «–« •
"Ë AUDIO(1/1, 1/2…)" sO° U± w≠ „¸UO∑î« ‰u∫∑¥ ·uß ,¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ •
" ÷d´ r∑¥ •
.’dI∞« w≠ …b•«Ë W±u´b± WG∞ b§u¢ U±bM´ "
nKª∞«/ÂU±_« v∞« wDª∑∞«
.
¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√
.’dI∞« w≠ sOHK± s± d∂Ø√ „UM≥ ÊUØ «–« ,
.’dI∞« w≠ sOHK± s± d∂Ø√ „UM≥ ÊUØ «–« ,
¸“ vK´ jGC¢ ULKØ w∞U∑∞« nKL∞« v∞« l§¸« •
¸“ vK´ jGC¢ ULKØ o°Uº∞« nKL∞« v∞« l§¸« •
WE•ö±
w´dH∞« Ê«uMF∞« ÷d´
l¥dº∞« qOGA∑∞«
.)w´dH∞« Ê«uMF∞«( SUBTITLE ¸“ vK´ jG{«
."SUBTITLE OFF"Ë )...2/1 ,1/1( "SUBTITLE ON" sO° „¸UOî ‰u∫∑¥ ·uß ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ
.UOJO¢U±u¢Ë√ qOGA∑∞« r∑¥ ·uß ,’dI∞« w≠ jI≠ b•«Ë w´d≠ Ê«uM´ „UM≥ ÊUØ «–«
•
•
’dI∞« w≠ b•«u∞« w´dH∞« Ê«uMF∞« nK± s± d∏Ø√ b§Ë «–«
.
¸“ vK´ jG{«
W´dß dOG∑¢ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
: wK¥ ULØ qOGA∑∞«
: wK¥ ULØ w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ¸U∑ª¢ Ê√ pOK´ Vπ¥Ë rKOH∞« l± w{«d∑≠ô« w´dH∞« Ê«uF∞« rzö¥ ô bÆ ,’dI∞« w≠ b•«u∞« w´dH∞« Ê«uMF∞« nK± s± d∏Ø√ b§Ë «–«
W®U® s± )
( »uKDL∞« w´dH∞« Ê«uMF∞« d∑î«Ë , , , , ¸“ vK´ jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠
.)‰uîb∞«(ENTER ¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë ,Êu¥eHK∑∞«
.ÍœU´ qJA° rKOH∞« qOGA¢ r∑¥ ·uß ,Êu¥eHK∑∞« W®U® s± »uKDL∞« DivX nK± ¸U∑ª¢ U±bM´
DivX
1
2
…eO± WLzUÆ
.DivX r´b¥
.ISO 9660
rOLB∑° Z±bL∞« ’dI∞« vK´ UNM¥eª¢ Vπ¥Ë ;u¥bOH∞«Ë u¥œË_« ‹UMO° sLC¢ q§√ s± Avi ‹UHK± Âbª∑º¢
.u¥œË_«Ë u¥bOH∞« v∞« DivX vK´ W¥u∑∫L∞« MPEG ‹UHK± rºIM¢ Ê√ sJL¥
3.11 ¸«bÅ≈ bF° DivX ‡∞ …dOî_« ‹«¸«bÅù« qØ r´b¢ : u¥bOH∞« ‚ËUº¢ •
.DivX r´b¥ ,p∞– v∞« W≠U{ùU° .)dOîô« 5.1 ¸«bÅ≈ vK´ W¥u∑∫L∞«(
v∞« 80 kbps s± ‹U∑∂∞« W´dº° dHA¢ w∑∞« MP3 ‹UHK± r´œ r∑¥ : u¥œË_« ‚ËUº¢ •
.448 kbps v∞« 128 kbps s± AC3 ‹UHK±Ë ,320 kbps
.Text (SMI) rOLB¢ …b•u∞« r´b¢ ·uß ,w´dH∞« Ê«uMFK∞ ,p∞– v∞« W≠U{ùU° •
.SMI
18
‹UHÅ«uL∞«
dOîô« ¸«bÅù« v∑•
DivX3.11
u¥bOH∞« ‚ËUº¢
80 kbps ~ 320 kbps :CBR
MP3
u¥œË_« ‚ËUº¢
128 kbps ~ 448 kbps :CBR
AC3
56 kbps ~ 160 kbps :CBR
WMA
.jI≠ AVI b¥bL¢ l± nKL∞« qOGA¢ pMJL¥ ,DivX ’dÆ qOGA¢ bM´
.Âu´b± dO¨ DTS oOºM∑∞« ,WO¢uB∞« DivX ‹UIOºM¢ sO° s±
nK± qJA° tªº≤ s± bØQ¢ ,p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« «bª∑ßU° CD-ROM vK´ w´dH∞« Ê«uMF∞« nK± aº≤ bM´
•
•
•
WE•ö±
17
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 22
’dI∞« ‹U±uKF± ÷d´
¡wD∂∞«/l¥dº∞« qOGA∑∞«
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ ’dI∞« ‰u• qOGA∑∞« ‹U±uKF± …b≥UA± pMJL¥
DVD
CD
MP3
l¥dº∞« qOGA∑∞«
.)‹U±uKFL∞«( INFO ¸“ vK´ jG{«
.
: wK¥ ULØ ÷dF∞« dOG∑¥ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
¸“ vK´ jG{«
: wK¥ ULØ qOGA∑∞« W´dß ‰u∫∑¢ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ pºL¢ ULKØ
•
‹öOÅu∑∞«
MP3
DivX
JPEG
DVD RECEIVER
CD
DVD
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
÷dF∞« v®ö∑¥
÷dF∞« v®ö∑¥
¡wD∂∞« qOGA∑∞«
÷dF∞« v®ö∑¥
.)¡wD∂∞«( SLOW ¸“ vK´ jG{«
?Ê«uM´ u≥ U± •
.DVD ’dÆ w≠ Íu∑∫± rKO≠
W´dß dOG∑¢ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
: wK¥ ULØ qOGA∑∞«
?qB≠ u≥ U± •
WE•ö±
."‰uB≠ " ‡° vLº¢ …b¥b´ …dOGÅ ¡«e§√ v∞« rºIM¥ DVD ’dÆ vK´ Ê«uM´ qØ
DVD
DivX
!Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´
e±¸ dNE¥ •
vK´ «œUL∑´« ’dÆ ‹U±uKF± ÷d´ nK∑ª¥
.’dI∞«
.Êü« qGÒAL∞« Z±bL∞« ’dI∞« w≠ d≠u∑± dO¨ qOGA∑∞« «c≥ ,¸«¸“_« vK´ jGC¢ U±bM´ Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ e±d∞« «c≥ dN™ «–«
?)nKL∞«( ¸UºL∞« u≥ U± •
)Z±bL∞« ’dI∞«( CD ,)wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD vK´ qπº± vIOßu± nK± Ë√ …¸uB∞« s± ¡e§
.MP3 - Z±b± ’dÆ Ë√
W®UA∞« ÷d´
)wLÆd∞« w∂∞Ëœ( DOLBY DIGITAL ÷d´
u¥œË_« WG∞ ÷d´
w´dH∞« Ê«uMF∞« ÷d´
)nKL∞«( ¸UºL∞« ÷d´
DVD ÷d´
¡UCI≤ô« XÆË ÷d´
Ê«uMF∞« ÷d´
qBH∞« ÷d´
u¥dO∑º∞« ÷d´
)sOLO∞«/¸UºO∞«(
qOGA∑∞« …œU´≈ ÷d´
wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« ÷d´
WE•ö±
’dI∞« qOGA¢ bM´ ¡wD∂∞« qOGA∑∞« ŸU§¸≈ qLF¥ ô •
.DivX Ë wzdL∞« Z±bL∞«
20
22
W¥Ë«e∞« ÷d´
19
•
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 24
W¥Ë«e∞« WHO™Ë
w≤U¨_«/d™UML∞« wDª¢
.WHO™u∞« Ác≥ «bª∑ßU° WHK∑ªL∞« U¥«Ëe∞« w≠ dEML∞« fH≤ …b≥UA± pMJL¥
DVD
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞
.)W¥Ë«e∞«( ANGLE
INFO ¸“ vK´ jG{«
2
.
1
.)‹U±uKFL∞«(
MP3
¸“ vK´ “Uπ¥S° jG{«
.w∞U∑∞« Ë√ o°Uº∞« )nKL∞«( qO∞b∞« Ë« ,¸UºL∞« ,qBH∞« qOGA¢ r∑¥ ·uß ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ vK´ “Uπ¥S° jGC¢ ULKØ •
.l°U∑∑∞U° ‰uBH∞« wDª¢ pMJL¥ ô ,sJ∞ •
‹öOÅu∑∞«
DVD
MP3
1/3
1/3
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_« Ë√
, d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
.W°uKDL∞« W¥Ë«e∞«
3
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
: wK¥ ULØ W¥Ë«e∞« dOG∑¢ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
1/3
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
2/3
3/3
DVD
…¸uB≠ …¸uÅ qOGA¢
.)…uDª∞«(STEP ¸“ vK´ jG{«
.jI≠ UNOK´ …œbF∑L∞« U¥«Ëe∞« qO㧛 r¢ w∑∞« ’«dÆ_« w≠ W¥Ë«e∞« WHO™Ë qLF¢ •
WE•ö±
¡UM£√ ¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ ¸U©≈ …b•u° ÂU±√ v∞« …¸uB∞« qI∑M¢ •
.qOGA∑∞«
Note
.32x. Ë 8x Ë 4x ‹U´dß vK´ fO∞Ë ,jI≠ 2x W´dß vK´ ‹uB∞« ŸULß r∑¥ ,MP3-CD Ë√ CD ’dI∞ l¥dº∞« qOGA∑∞« ¡UM£√
•
.qIM∑L∞« qOGA∑∞«Ë ¡OD∂∞« qOGA∑∞« ¡UM£√ ‹uÅ lLºÔ¥ ô •
22
21
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 26
qOGA∑∞« …œU´≈
.qOGA∑∞« …œU´≈ WHO™Ë «bª∑ßU° ¸«dLº¢U° )MP3 nK±( qO∞œ Ë√ ,)WOM¨√( ¸Uº± ,Ê«uM´ ,qB≠ qOGA¢ pMJL¥
DVD
CD
W®U® w≠ qOGA∑∞« …œU´≈ l{Ë ¸UO∑îô
’dI∞« ‹U±uKF±
‹öOÅu∑∞«
.)qOGA∑∞« …œU´≈(
CD
MP3
JPEG
.)qOGA∑∞« …œU´≈( REPEAT ¸“ vK´ jG{«
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞
REPEAT PLAYBACK
DVD
INFO ¸“ vK´ jG{«
2
.sO¢d± )‹U±uKFL∞«(
: wK¥ ULØ qOGA∑∞« …œU´≈ l{Ë dOG∑¥ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
1
MP3
JPEG
DVD
qOGA∑∞« …œU´≈ ‹«¸UO∑î«
jG{« ,Z±bL∞« ’dI∞« Ë√ wzdL∞« Z±bL∞« ’dIK∞
.…b•«Ë …d± )‹U±uKFL∞«(INFO ¸“ vK´
)qBH∞«( CHAPTER
.¸«dL∑ßU° ¸U∑ªL∞« qBH∞« qÒGA¥
)Ê«uMF∞«( TITLE
.¸«dL∑ßU° ¸U∑ªL∞« Ê«uMF∞« qÒGA¥
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
Playback l{Ë ¸UO∑îô
ENTER ¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«(
4
Repeat
3
.»uKDL∞« )qOGA∑∞« …œU´≈(
DVD
)wz«uAF∞«( RANDOM
¸UºL∞« qOGA¢ sJL¥ bÆ( .wz«uAF∞« VO°d∑∞U° ‹«¸UºL∞« qÒGA¥
).WO≤U£ …d± UI°Uß tKOGA¢ r¢ Íc∞«
)¸UºL∞«( TRACK
.¸«dL∑ßU° ¸U∑ªL∞« ¸UºL∞« qÒGA¥
)qO∞b∞«( DIR
CD
.¸«dL∑ßU° ¸U∑ªL∞« bKπL∞« w≠ ‹«¸UºL∞« qØ qOGA¢ r∑¥
)’dI∞«( DISC
.¸«dL∑ßU° tKØ ’dI∞« qÒGA¥
)·UI¥ù«( OFF
qOGA∑∞« …œU´≈ vGK¢
CD
.‹U±uKFL∞« ÷d´ W®U® s± qOGA∑∞« …œU´≈ ¸UO∑î« pMJL¥ ô ,JPEGË MP3 ’«dÆ_
24
•
WE•ö±
23
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 28
’dI∞« rOºI¢ WHO™Ë
ÂËe∞« WHO™Ë
.WHO™u∞« Ác≥ «bª∑ßU° W{ËdFL∞« …¸uBK∞ WÅUî WIDM± dO∂J¢ pMJL¥
CD
DVD
)W®UA∞« dO∂J¢( ÂËe∞« WHO™Ë
◊uGC± ’dÆ qîœ√
.)wLƸ ‹uÅ(
‹öOÅu∑∞«
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( ENTER
3
Èu∑º± dOG∑¥ ,¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ •
: wK¥ ULØ ÂËe∞«
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
v∞« ‰UI∑≤ö∞ , , ,
.U≥dO∂J¢ b¥d¢ w∑∞« WIDML∞«
2
¸“ vK´ jG{«
.)ÂËe∞«( ZOOM
1
USB. …b•Ë qÅË
2
1
)oK¨/`∑≠(OPEN/CLOSE ¸“ vK´ jG{« •
\.’dI∞« …dOπ• »U° `∑H∞ ) (
‚ö¨ù )
¸“ vK´ jG{«Ë ’dI∞« qîœ√ •
( )oK¨/`∑≠(OPEN/CLOSE
.’dI∞« …dOπ• »U°
)·UI¥≈(Stop ¸“ vK´ jG{«
.rOºI∑∞« ·UI¥ù
4
rßU° qO∞œ ¡UA≤≈ r∑¥ ,’dI∞« rOºI¢ bF° •
rß« ÊuJ¥ .“UNπ∞« vK´ )rOºI¢( "RIPPING"
MP3.."SAM_XXXX" :w∞U∑∞« oOºM∑∞U° nKL∞«
.
RIPPING ¸“ vK´ jG{«
.)’dI∞« rOºI¢(CD
3
,qOGA¢ Ë√ XÆR± ·UI¥≈ W∞U• w≠ ÂUEM∞« ÊUØ «–≈ •
vK´ )’dI∞« rOºI¢(CD RIPPING ¸“ vK´ jG{«
.w∞U∫∞« ¸UºL∞« rOºI¢ ¡b∂∞ bF° s´ rJ∫∑∞« …b•Ë
rOºI¢(CD RIPPING ¸“ vK´ ¸«dL∑ßô« l± jG{« •
W≠UØ rOºI¢ ¡b∂∞ bF° s´ rJ∫∑∞« …b•Ë vK´ )’dI∞«
.’dI∞« ‹«¸Uº±
)’dI∞« rOºI¢( "CD Ripping" …¸U∂´ ÷d´ r∑¥ •
.’dI∞« rOºI¢ √b∂¥Ë dL•_« ÊuK∞U° W®UA∞« vK´
)qOπº¢( "REC" l{Ë ÊuJ¥ ,’dI∞« rOºI¢ ¡UM£√ •
"REC" l{ËË USB “UN§ qBH¢ ô .qOGA∑∞« bOÆ
.qOGA∑∞« bOÆ )qOπº¢(
Note
bOÆ rOºI∑∞« WOKL´Ë ’dI∞« rOºI¢ WHO™Ë ·UI¥≈ w≠ V¨d¢ XMØ «–≈ .nKL∞« nK¢ w≠ p∞– V∂º∑¥ bÆ .’dI∞« rOºI¢ ¡UM£√ œœd∑L∞« ¸UO∑∞« q∂ØË USB qBH° rI¢ ô •
USB. “UN§ W∞«“≈ pMJL¥ ,’dI∞« nÆu¢ bF°Ë ÎôË√ ·UI¥ù« ÕU∑H± vK´ jGC¢ Ê√ wG∂M¥ .qOGA∑∞«
qOÅu¢ ¡U§d∞« ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠Ë ,tLOºI¢ r¢ Íc∞« nKL∞« ·c• r∑¥ ô bÆË WOºOzd∞« …b•u∞« qOGA¢ ·UI¥≈ r∑¥ ,’dI∞« rOºI¢ ¡UM£√ USB “UN§ qB≠ W∞U• w≠ •
USB. “UN§ s¥uJ¢ …œU´≈ q∂Æ d¢uO∂LJ∞« “UN§ vK´ ‹U≤UO∂K∞ WO©UO∑•« Wªº≤ qL´Ë d¢uO∂LØ “UN§ vK´ USB “UN§
.qLF∞« w≠ USB “UN§ √b∂¥ v∑• qOGA∑∞« ·UMµ∑ß« r∑¥Ë U∑ÎÆR± ’dI∞« qOGA¢ ·UI¥≈ r∑¥ ,USB “UN§ qÅË ,’dI∞« qOGA¢ ¡UM£√ •
.“UNπ∞« Ÿu≤ ·ö∑îU° USB “UN§ qOGA¢ ¡b° XÆË nK∑ª¥ •
)WO≠UØ dO¨ …dØ«c∞«( "NOT ENOUGH MEMORY" W∞U߸ ÷d´ r∑¥ ,WO≠UØ dO¨ USB …dØ«– X≤UØ «–≈ U± W∞U• w≠ •
DTS-CD. ’«dÆ√ l± ’dI∞« rOºI¢ WHO™Ë «bª∑ß« sJL¥ ô •
.’dI∞« rOºI¢ nK± ¡UA≤≈ tMJL¥ ô Ê«u£ 5 ‰öî ’dI∞« rOºI¢ ¡b° •
.)SAM_0001.MP3 ‰U∏L∞« qO∂ß vK´( Ê«u£ 5 ‰öî )’dI∞« rOºI¢(CD Ripping WHO™Ë ·UI¥≈ r∑¥ U±bM´ jI≠ ’dI∞« ¡UA≤≈ nK± ¡UA≤≈ r∑¥ •
«c≥ w≠ ’dI∞« rOºI¢ WHO™Ë r´b¢ ô NTFS. fO∞Ë ,FAT oOºM∑° USB “UN§ l± ’dI∞« rOºI¢ WHO™Ë «bª∑ß« sJL¥ ,w§¸Uî VKÅ ’dÆ Â«bª∑ß« bM´ •
65. W∫HÅ dE≤« ,W±u´bL∞« …eN§_« ‰u• ‹U±uKF± vK´ ‰uB∫K∞ USB. …eN§√ Ÿ«u≤√ W≠UØ Z∑ML∞«
.’dI∞« rOºI¢ WHO™Ë qLF¢ ô ,’dI∞« w≠ l¥dº∞« Y∫∂∞« WHO™Ë «bª∑ß« bM´ •
.’dI∞« s± ‹uÅ ¸bB¥ ô ,’dI∞« rOºI¢ WHO™Ë «bª∑ß« bM´ •
.rOºI∑∞« ŸUDI≤« w≠ ’dI∞« rOºI¢ ¡UM£√ “UNπ∞« «bDÅ« V∂º∑¥ bI≠ .“UNπ∞« «bDÅ« Âb´ vK´ ’d•« ,’dI∞« rOºI¢ ¡UM£√ •
.‰u©√ U∑ÎÆË ’dI∞« rOºI¢ WOKL´ ‚dG∑º¢ bÆ ,USB …eN§√ iF° w≠ •
26
25
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 30
w´dH∞« Ê«uMF∞«/u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
…d®U∂± WOM¨_«/dEML∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
DVD
qBH∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
¸UºL∞«/Ê«uMF∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞ ,
.qBH∞«
‹öOÅu∑∞«
01/05
001/040
0:00:01
3
Ë√ , d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
¸UºL∞«/Ê«uMF∞« ¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_«
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë »uKDL∞«
.)‰uîb∞«( ENTER
001/002
03/05
1/1
0:00:01
2
DVD
¸“ vK´ jG{«
.)‹U±uKFL∞«( INFO
01/05
1/1
CD
001/040
0:00:37
1
u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î« WHO™Ë
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
W¥œbF∞« ¸«¸“_« Ë√ ,
.W°uKDL∞« u¥œË_« WG∞ ¸UO∑îô
2
¸“ vK´ jG{«
)‹U±uKFL∞«( INFO
.sO¢d±
1
r∑¥ ,DVD ’dÆ vK´ ‹UGK∞« œb´ vK´ «œUL∑´« •
,ÍeOKπ≤« ,͸uØ( Èdî_« u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
.¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ )a∞« ,w≤U°U¥
1/1
SP 2/3
FR 3/3
’Uª∞« XÆu∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
W¥œbF∞« ¸«¸“_« vK´ jG{«
bF°Ë »uKDL∞« XÆu∞« ¸UO∑îô
ENTER ¸“ vK´ jG{« p∞–
.)‰uîb∞«(
01/05
028/040
1:30:00
’Uª∞« XÆu∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
6
1/1
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞ ,
.XÆu∞«
025/040
01/05
1:17:30
qBH∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
5
1/1
Ë√ , d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
qBH∞« ¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_«
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë »uKDL∞«
.)‰uîb∞«( ENTER
01/05
025/040
0:00:01
s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )u¥œË_«(Audio ¸“ «bª∑ß« pMJL¥ •
.u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î« q§√ s± bF°
4
DVD
w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ¸UO∑î« WHO™Ë
1/1
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
SUBTITLE ÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞
.)w´dH∞« Ê«uMF∞«(
MP3
WE•ö±
vK´ œu§uL∞«
¸“ vK´ jGC∞« pMJL¥ •
,Ê«uMF∞« v∞« ‰UI∑≤ö∞ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
.…d®U∂± »uKDL∞« ¸UºL∞« Ë√ ,qBH∞«
v∞« ‰UI∑≤ô« lOD∑º¢ ô ,’dI∞« vK´ «œUL∑´« •
.¸U∑ªL∞« XÆu∞« Ë√ Ê«uMF∞«
«bª∑ß« pMJL¥ ,2.0 ¸«bÅS° wzdL∞« Z±bL∞« ’dIK∞
·UI¥≈(PBC OFF l{Ë w≠ XÆu∞« Y∫° WHO™Ë
.)qOGA∑∞« w≠ rJ∫¢
•
WE•ö±
2
¸“ vK´ jG{«
)‹U±uKFL∞«( INFO
.sO¢d±
1
JPEG
.W¥œbF∞« ¸«¸“_« vK´ jG{«
SELECT 03
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
Move
Select
Stop
.¸U∑ªL∞« nKL∞« qOGA¢ r∑¥ ·uß •
W®U® s± ‰UI∑≤ô« JPEG Ë√ MP3 ’dI∞ sJL¥ ô •
.’dI∞« ‹U±uKF±
pMJL¥ ô ,JPEG Ë√ MP3 ’dÆ qOGA¢ bM´ •
,qO∞b∞« ‰UI∑≤ô .qO∞b∞« ‰UI∑≤ô , ¸“ «bª∑ß«
vK´ jG{«
. , ¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë )·UI¥ù«(
WE•ö±
Ê«uMF∞«( SUBTITLE ¸“ «bª∑ß« pMJL¥ •
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« )w´dH∞«
.w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ¸UO∑îô
Ê«uMF∞« WG∞ WHO™Ë qLF¢ ô bÆ ,’dI∞« vK´ «œUL∑´« •
.u¥œË_« Ë√ w´dH∞«
Ë√ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
Ê«uMF∞« ¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_«
.»uKDL∞« w´dH∞«
EN 1/3
EN 01/ 03
3
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
28
27
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:46 PM
Page 32
JPEG nK± qOGA¢
A-B qOGA¢ ¸«dJ¢
DVD
»öI≤ô«/Ê«¸Ëb∞« WHO™Ë
‹öOÅu∑∞«
.qOGA∑∞« ¡UM£√
.U¥œuL´ VKI¥ :
)d®RL∞«(Cursor ¸“ vK´ jG{«
WLKØ ÷d´ v∞≈ ‰UI∑≤ö∞
.W®UA∞« vK´ )·UI¥≈(OFF
2
CD
¸“ vK´ jG{«
)‹U±uKF±(INFO
1
, , , d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
¸e∞«
ÁUπ¢U° 90 W§¸b° ¸Ëb¥ : ¸e∞«
.W´Uº∞« »¸UI´ WØd∫∞ fØUF±
¸“ vK´ jG{«
w≠ )‰Uîœ≈(ENTER
.rºÆ qØ W¥UN≤
WØd• ÁUπ¢U° 90 W§¸b° ¸Ëb¥ : ¸e∞«
W´Uº∞« »¸UI´
4
)d®RL∞«(Cursor ¸“vK´jG{«
vK´ A- dN E¢ v∑•
¸“ vK´ jG{« r£ W®UA∞«
.)‰Uîœ≈(ENTER
3
WOKÅ_« …¸uB∞«
A-B
.UOI≠√ VKI¥ :
A-
¸e∞«
REPEAT : A–B
REPEAT : A–
Note
JPEG. Ë MP3 ’«dÆ√ vK´ qLF¥ ô A-B ¸«dJ¢ qOGA¢
•
.UC
Î ¥√ USB l{Ë w≠ qLF¥ ô A-B ¸«dJ¢ qOGA¢
30
29
MM-DA25(1p~28p)-ARA_0426
4/29/08 4:47 PM
Page 34
Ê«uMF∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
’dI∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
.rKO≠ qØ Ê«uM´ …b≥UA± pMJL¥ ,…œbF∑± s¥ËUM´ vK´ W¥u∑∫L∞« DVD ’«dÆ_
.ÍœU´ dO¨ qJA° qLF¢ bÆ Ë√ WHO™u∞« Ác≥ qLF¢ ô bÆ ,’dI∞« vK´ «œUL∑´«
vK´ nK∑ª¢ DVD WLzUÆ ‹U¥u∑∫± .a∞« ,)qO≠Ëd°( profile ,w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ,u¥œË_« WG∞ rz«uÆ Â«bª∑ß« pMJL¥
.’dÆ Vº•
DVD
‹öOÅu∑∞«
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( ENTER
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
v∞« ‰UI∑≤ö∞ ,
3
"Title Menu"
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
.·UI¥ù«
1
, d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
"DISC MENU" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )’dI∞« WLzUÆ(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
2
¸“ vK´ jG{«
w≠ )WLzUI∞«( MENU
.·UI¥ù« l{Ë
1
.)Ê«uMF∞« WLzUÆ(
, ’dI∞« WDß«u° WL´b± dO¨ ’dÆ WLzUÆ ¸U∑ª¢ U±bM´ •
"This menu is not supported" W∞U߸ dNE¢
.W®UA∞« vK´ )W±u´b± dO¨ WLzUI∞« Ác≥(
.Ê«uMF∞« WLzUÆ dNE¢ •
.…d®U∂± Ê«uMF∞« WLzUÆ ¸UO∑îô bF° s´ rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ )Ê«uMF∞« WLzUÆ(Title Menu ¸“ «bª∑ß« pMJL¥ •
WE•ö±
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( ENTER
4
wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ bM´
. OFF Ë PBC ON sO° ‰u∫∑∞« r∑¥ ,)2.0 ¸«bÅS°(
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
¸UO∑îô , , ,
.W°uKDL∞« …œUL∞«
•
3
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU Ë√ )ÃËdª∞«( EXIT ¸“ vK´ jG{«
32
31
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:18 PM
Page 30
WGK∞« j∂{
WGK∞« e±¸ ‰Ëb§
.UO{«d∑≠« ÍeOKπ≤« vK´ W®UA∞« vK´ ÷dFK∞ WGK∞« j∂C¢
Ë√/Ë )’dIK∞ w´dH∞« Ê«uMF∞«( "Disc Subtitle" ,)’dI∞« u¥œË√( "Disc Audio" WOz«b∑°_« j°«uCK∞ VßUML∞« e±d∞« rƸ qîœ√
.)31 W∫HÅ dE≤«( )’dI∞« WLzUÆ( "Disc Menu"
œ«b´ù«
Code
Language
Code
Language
Code
Language
Code
Language
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«(ENTER
3
WE•ö±
WGK∞« e±¸ qîœ√Ë OTHER d∑î« ,Èdî√ WG∞ ¸UO∑îô •
)‰ËbK∞ WGK∞« e±d∞ 43 W∫HÅ dE≤«( .p∑∞Ëb∞
SUB TITLE ,)u¥œË_«( AUDIO WG∞ ¸UO∑î« sJL¥
.)’dI∞« WLzUÆ( DISC MENUË )w´dH∞« Ê«uMF∞«(
‰UI∑≤ö∞ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
p∞– bF°Ë )œ«b´ù«( "Setup" v∞«
ENTER ¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«(
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
W°uKDL∞« WGK∞« ¸UO∑îô ,
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.)‰uîb∞«( ENTER
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
5
, d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
W°uKDL∞« …œUL∞« ¸UO∑îô
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.)‰uîb∞«(ENTER
1
4
vK´ WGK∞« j∂{ r¢ «–« ,œ«b´ù« ‰ULØ≈ bM´ •
OSD dNE¥ ·uß ,W¥eOKπ≤ô« WGK∞«
.W¥eOKπ≤ô« WGK∞U° )W®UA∞« vK´ ÷dF∞«(
OSD WG∞ ¸UO∑î«
)W®UA∞« vK´ ÷dF∞«(
u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
)’dI∞« vK´ WKπºL∞«(
w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ¸UO∑î«
)’dI∞« vK´ WKπºL∞«(
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
34
l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
.·UI¥ù«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU Ë√ )ÃËdª∞«( EXIT ¸“ vK´ jG{«
’dI∞« WLzUÆ WG∞ ¸UO∑î«
)’dI∞« vK´ WKπºL∞«(
U≥¸U∑ª¢ w∑∞« WGK∞« qO㧛 r∑¥ r∞ «–« •
WLzUI∞« WG∞ dOG∑¢ s∞ ,’dI∞« vK´
.W°uKDL∞« WGK∞« vK´ UN∑D∂{ u∞ v∑•
33
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:18 PM
Page 32
Êu¥eHK∑∞« W®U® Ÿu≤ j∂{
)W®UA∞« W∂º≤( Êu¥eHK∑∞« W®U® j∂{
Õu{u∞« b¥b®Ë WC¥d´ Êu¥eHK¢ W®UA∞ W∂ºM∞U° U±√ ,4:3 w≥ ÍbOKI∑∞« Êu¥eHK∑K∞ W¥œuLF∞« v∞« WOI≠_« W®UA∞« rπ• W∂º≤
j∂C¢ Ê√ Vπ¥ ,nK∑ªL∞« W®UA∞« rπ∫° WKπºL∞« DVD ’«dÆ√ qOGA¢ bM´ .V≤Uπ∞« W∂ºM° vLº¢ W∂ºM∞« Ác≥ .16:9 wN≠
.p° WÅUª∞« W®UA∞« Ë√ Êu¥eHK∑∞« vK´ UN∑O∂∏∑∞ V≤Uπ∞« W∂º≤
XJK± «–« "16:9" d∑î« .wBªA∞« qOCH∑∞« Vº• vK´ "4:3PS" Ë√ "4:3LB" d∑î« ,wßUOI∞« Êu¥eHK∑K∞ W∂ºM∞U° ✱
.WC¥d´ W®U® Ë– Êu¥eHK∑∞«
vK´ WK±UJ∞« W®UA∞« l{Ë w≠ 16:9 …¸uÅ …b≥UAL∞ U≥d∑î« :
.WC¥dF∞« W®UA∞« Êu¥eHK¢
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Setup" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )œ«b´ù«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
.·UI¥ù«
1
WIDE /HDTV
.WC¥dF∞« W®UA∞« W∂ºM° ŸU∑L∑ßô« pMJL¥ •
œ«b´ù«
vK´ b¥d∂∞« ‚ËbMÅ l{Ë w≠ 16:9 …¸uÅ qOGA∑∞ U≥d∑î« :
.ÍbOKI∑∞« Êu¥eHK∑∞«
4:3LB
(4:3 Letterbox)
.W®UAK∞ qHß_« ¡eπ∞«Ë ÍuKF∞« ¡eπ∞« vK´ ¡«œuß …bL´√ dNE¢ ·uß •
vK´ Pan&Scan l{Ë w≠ 16:9 …¸uÅ qOGA∑∞ U≥d∑î« :
.ÍbOKI∑∞« Êu¥eHK∑∞«
.)16:9 …¸uB∞ sO∂≤Uπ∞« W∞«“≈ l±( jI≠ W®UAK∞ ÍeØdL∞« ¡eπ∞« …b≥UA± pMJL¥ •
4:3PS
(4:3 Pan&Scan)
.WC¥dF∞« W®UA∞« w≠ t¢b≥UA± pMJL¥ ô ,4:3 W∂º≤ w≠ DVD ÊUØ «–« •
.Êu¥eHK∑∞« W®U® W∂º≤ j∂{Ë ,Êu¥eHK∑∞« Ÿu≤ ,Z±U≤d∂∞« Vº• vK´ ·ö∑îU° dNE¢ ·uß ,WHK∑ª± …¸uÅ ‹ULOLB¢ w≠ WKπº± DVD ’«dÆ√ Ê_ •
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
…œUL∞« ¸UO∑îô ,
jG{« p∞– bF°Ë W°uKDL∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
4
W®UA∞« bπ¢ ·uß ,œ«b´ù« ‰ULØ≈ bM´
.WI°Uº∞«
‰UI∑≤ô d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
÷d´( "TV DISPLAY" v∞«
vK´ jG{« p∞– bF°Ë )Êu¥eHK∑∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“
3
•
WE•ö±
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU Ë√ )ÃËdª∞«( EXIT ¸“ vK´ jG{«
36
35
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:18 PM
‰UI∑≤ö∞ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"PASSWORD" v∞«
jG{« p∞– bF°Ë )¸ËdL∞« WLKØ(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
3
Page 34
¸ËdL∞« WLKØ j∂{
)d¥bI∑∞« Èu∑º±( Íu°_« rJ∫∑∞« j∂{
.)d¥bI∑∞« Èu∑º±( Íu°_« j∂CK∞ ¸ËdL∞« WLKØ j∂{ pMJL¥
.‰UH©_« U≥b≥UA¥ Ê√ b¥d¢ ô w∑∞« WHOMF∞« ’«dÆ_«Ë sOI≥«dLK∞ DVD ’«dÆ√ qOGA¢ lML∞ WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑ß«
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Setup" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )œ«b´ù«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
.·UI¥ù«
1
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"PARENTAL" v∞« ‰UI∑≤ö∞
vK´ jG{« p∞– bF°Ë )Íu°_«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“
3
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Setup" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )œ«b´ù«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
MENU ¸“ vK´ jG{«
l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
.·UI¥ù«
1
5
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
d¥bI∑∞« Èu∑º± ¸UO∑îô ,
vK´ jG{« p∞– bF°Ë »uKDL∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“
4
œ«b´ù«
2
WE•ö±
bF°Ë ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√
¸“ vK´ jG{« p∞–
.)‰uîb∞«( ENTER
bF°Ë ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√
¸“ vK´ jG{« p∞–
.)‰uîb∞«( ENTER
ENTER ¸“ vK´ jG{«
5
.)‰uîb∞«(
4
.UO{«d∑≠« "7890" vK´ ¸ËdL∞« WLKØ j∂C¢ •
¸ËdL∞« WLKØË WL¥bI∞« ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√
…d± …b¥bπ∞« ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√Ë ,…b¥bπ∞«
.bOØQ∑K∞ WO≤U£
.j∂C∞« ‰ULØ≈ r¢
j∂{ "7890" vK´ ¸ËdL∞« WLKØ j∂{ r¢
.lMBL∞«
W®UA∞« bπ¢ ·uß ,œ«b´ù« ‰ULØ≈ bM´
.WI°Uº∞«
•
•
WE•ö±
’dÆ Íu∑•« «–≈ WHO™u∞« Ác≥ qLF¢
Èu∑º± ‰u• ‹U±uKF± vK´ DVD
.d¥bI∑∞«
: w∞U∑∞U° rÆ ,d¥bI∑∞« Èu∑ºL∞ ¸ËdL∞« WLKØ XOº≤ «–«
"INITIALIZE" ÷d´ r∑¥ .Ê«u£ 5 s± d∂Ø√ …bL∞ WOºOzd∞« …b•uK∞ TUNING MODE/
•
…b≥UA± pMJL¥ ô ,6 Èu∑º± ‹d∑î« «–«
.d∂Ø√ Ë√ 7 Èu∑º± w≠ DVD ’«dÆ√
»d∑Æ« ULKØ ,vK´√ Èu∑ºL∞« ÊUØ ULKØ
…œU± Ë√ nMF∞« Âö≠√ s± »dÆ√ DVD Íu∑∫±
.sOI≥«dL∞«
•
•
•
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
¸“ pº±« ,’dI∞« œu§Ë Âb´ l{Ë w≠ qGÒAL∞« ÊuJ¥ U±bM´ •
.WO{«d∑≠ô« WLOI∞« vK´ j°«uC∞« qØ œuF¢ ·ußË ÷dF∞« W®U® vK´
38
•
.)WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«(POWER ¸“ vK´ jG{« •
.W≤eªL∞« j°«uC∞« qØ u∫± r∑¥ ·uß ,)j∂C∞« …œU´≈(RESET WHO™Ë «bª∑ß« bM´
.W§U∫∞« bM´ WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑ß« p∞c∞Ë
.¸ËdL∞« WLKØ qîb¢ U±bM´ ÍœbF∞« QDª∞« ¡UG∞ù )¡UG∞ù«(CANCEL ¸“ vK´ jG{«
37 37
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU Ë√ )ÃËdª∞«( EXIT ¸“ vK´ jG{«
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:18 PM
Page 36
JPEG
DVD
Ê«¸bπ∞« ‚¸Ë j∂{
.b¥d¢ ULØ ¸«bπ∞« WƸuØ …¸uB∞« j∂{ pMJL¥ ,JPEG CD Ë√ VCD ,DVD …b≥UA± bM´
W¥¸«bπ∞« WƸu∞« dOOG∑∞
Ê«¸bπ∞« ‚¸Ë j∂{
v∞« ‰UI∑≤ö∞ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
jG{« p∞– bF°Ë )e±d∞«( "LOGO"
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
3
‰UI∑≤ö∞ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
p∞– bF°Ë )œ«b´ù«( "Setup" v∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{«
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
.·UI¥ù«
PLAY ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√
LOGO ¸“ vK´ jG{«
1
.)e±d∞«(
2
"COPY LOGO DATA" ÷d´ r∑¥ ·uß
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´
w∑∞« …¸uB∞« ¸uN™ bM´ )qOGA∑∞«(
.p∂πF¢
1
•
LOGO COPY DATA
PAUSE
œ«b´ù«
¸“ vK´ jG{«
ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU
.œ«b´ù« W®U® s±
5
"USER" ¸UO∑îô ¸“ vK´ jG{«
p∞– bF°Ë »uKDL∞« )Âbª∑ºL∞«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{«
WÆUD∞« nÆu∑¢ ·uß
bOF¥ p∞– bF°Ë WOzU°dNJ∞«
qÒGA¥ ·ußË UNKÅË
.UOzUIK¢ ’dI∞«
4
3
.…¸U∑ªL∞« Ê«¸b∫∞« ‚¸Ë ÷d´ r∑¥ ·uß
•
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU Ë√ )ÃËdª∞«( EXIT ¸“ vK´ jG{«
…¸uB∞« j∂C∞ WHO™u∞« Ác≥ d∑î«
.p° WÅUî Ê«¸b§ ‚¸uØ W°uKDL∞«
40
…¸uÅ j∂C∞ WHO™u∞« Ác≥ d∑î«
Ê«¸b§ ‚¸uØ Z≤uº±Uß e±¸
.p° ’Uî
39
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:18 PM
Page 38
u¥bO≠ u¥œË_« s±«e¢ œ«b´≈
)wJO±UM¥b∞« ‚UDM∞« jG{( DRC j∂{
.wLÆd∞« Êu¥eHK∑∞« l± qOÅu∑∞« r¢ «–« ‹uB∞« s± TD°√ …¸uB∞« dNE¢ bÆ
.qOK∞« w≠ iHªM± ‹uÅ Èu∑º± w≠ rKO≠ …b≥UA± bM´ wLƸ w∂∞Ëœ ‹uB° ŸU∑L∑ßö∞ WHO™u∞« Ác≥ «bª∑ß« pMJL¥
.u¥bOH∞« l± ÂUπº≤ö∞ W∞U∫∞« qC≠√ q§√ s± u¥œËú∞ qO§Q∑∞« XÆË j∂{« ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠
, d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
jG{« p∞– bF°Ë "Audio" v∞« ‰UI∑≤ö∞
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
2
."Audio" WLzUÆ ÷d´ r∑¥
•
w≠ )WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´ jG{«
.·UI¥ù« l{Ë
.œ«b´ù« WLzUÆ ÷d´ r∑¥
1
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Audio" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )u¥œË_«(
)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
.·UI¥ù« l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
1
•
œ«b´ù«
¸UO∑îô , d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
u¥bO≠ - u¥œË_« s±«e∑∞ qO§Q∑∞« XÆË
ENTER ¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.)‰uîb∞«(
4
.f± 300Ë )dHÅ( 0 sO° ‹uBK∞ qO§Q∑∞« XÆË j∂{ pMJL¥
•
, d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
p∞– bF°Ë "AV-SYNC" v∞« ‰UI∑≤ö∞
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{«
.AV-SYNC
3
W®U® ÷d´ r∑¥
•
, d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
‚UDM∞« jG{( "DRC" j∂C∞
.)wJO±UM¥b∞«
4
jG{( "DRC" ¸UO∑î« r¢ «–«
¸“ vK´ jG{« )wJO±UM¥b∞« ‚UDM∞«
.)‰uîb∞«( ENTER
3
,dO£Q∑∞« d∂J¥ , d®RL∞« ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ •
.dO£Q∑∞« dGB¥ , d®RL∞« ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´Ë
.u¥œË_« l± s±«e∑∞« qC≠_ p∞– j∂{«
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU Ë√ )ÃËdª∞«( EXIT ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU Ë√ )ÃËdª∞«( EXIT ¸“ vK´ jG{«
42
41
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:18 PM
Page 40
USB “UN§ s± ¸UºL∞« ¸UO∑î«
USB qOGA¢
.HDD
Ë√ USB i±Ë …dØ«– q∏± WHK∑ªL∞« WO§¸Uª∞« USB Êeª± …eN§√ v∞« qOÅu∑∞« WDß«u° MP3 ‹UHK± qOGA¢ pMJL¥
.nÆu∑¥ U±bM´ Ë√ qOGA∑∞« ¡UM£√ MP3 nK±Ë »uKDL∞« qO∞b∞« ¸UO∑î« pMJL¥
.pKGÒA± v∞« w§¸Uª∞« USB Êeª± “UN§ qÅ ° √b∂¢ Ê√ q∂Æ
.USB ¸“ «bª∑ßU° USB WHO™Ë d∑î«
¸“ «bª∑ßU° USB WHO™Ë d∑î«
.USB
,
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
.qO∞b∞« v∞« ‰UI∑≤ö∞
1
.tHKî Ë√ qO∞b∞« ÂU±√ v∞« qI∑M¥ ·uß ,¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ •
.jI≠ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ «bª∑ßU° WHO™u∞« Ác≥ qLF¢ •
2
v∞« w§¸Uª∞« USB Êeª± “UN§ qÅ
.pKGÒA±
1
.UOzUIK¢ ‰Ë_« qO∞bK∞ ‰Ë_« ¸UºL∞« qOGA¢ r∑¥ •
,qGÒALK∞ USB qOÅu¢ W∫∑≠ v∞« USB s∫® “UN§ qÅu¢ ô •
.Ãu∑ML∞« qKî V∂º¥ bÆ p∞– Ê_
qOGA∑∞« ·UI¥ù
.qOGA∑∞« ·UI¥ù ) ( )·UI¥≈(Stop ¸“ vK´ jG{«
·UI¥û∞ …b•«Ë …d± ) ( )·UI¥≈(Stop ¸“ vK´ jG{« •
.q±UJ∞« ·UI¥û∞ sO¢d± ¸e∞« vK´ jG{«Ë ,XÆRL∞«
.USB «bª∑ß« q∂Æ WO∞U∑∞« œ«uLK∞ ÁU∂∑≤« v§d¥
USB
vK´ jG{« ,nKL∞« v∞« ‰UI∑≤ô« ‹œ¸√ «–«
.“Uπ¥ùU°
,
¸“
2
.qO∞b∞« qî«œ nKL∞« qI∑M¥ •
w≠ ‹UHKL∞« œb´ s± d∂Ø√ ‹«d± , ¸“ vK´ XDG{ «–« •
.w∞U∑∞« qO∞b∞« v∞« qI∑M¥ ·uß ,qO∞b∞«
.w§¸Uª∞« USB Êeª± “UN§ Ÿu≤ vK´ «œUL∑´« qGÒAL∞« v∞« USB qOÅu¢ r¢ u∞ v∑• qLF¥ ô bÆ •
.NTFS rOLB¢ fO∞ ,FAT rOLB¢ qOGA¢ sJL¥ ,w§¸Uª∞« HDD l± •
.“UNπ∞« qLF¥ ô bÆ ,qBHML∞« WÆUD∞« ¸bB± v∞« qOÅu∑∞« r∑¥ r∞ «–« .qBHML∞« WÆUD∞« ¸bB± v∞« qÅ ,USB 2.0 HDD «bª∑ß« bM´ •
.jI≠ ‰Ë_« VKB∞« ’dI∞« „dÒ∫L∞ MP3 ‹UHK± qOGA¢ sJL¥ ,…b¥bF∞« ¡«e§_« v∞« w§¸Uª∞« USB Êeª± “UN§ …dØ«– XLºI≤« «–« •
.l°«d∞« qO∞b∞« v∑• qOGA¢ sJL¥ ,qzôb∞U° oKF∑¥ U± w≠ •
.DRM ‡° WI∂DL∞« ‹UHKL∞« qOGA¢ r∑¥ ô •
dO¨ «bª∑ßô« lM± o¥d© s´ dAM∞« o• p∞UL∞ ‚uI∫∞«Ë `°d∞« W¥UL∫∞ W±bîË WOMI¢ w≥ : )WOLÆd∞« ‚uI∫∞« …¸«œ≈(Digital Rights Management
.WOLÆd∞« ‹U¥u∑∫LK∞ …bL∑FL∞«
.MPEG layer 2 Ë√ MPEG layer 1 wIOI∫∞« nKL∞« rOLB¢ ÊUØ «–« nKL∞« qOGA¢ r∑¥ ô ,mp3. l± nKL∞« rß« vN∑≤« u∞ v∑• •
.wKî«b∞« nKL∞« qKî Àb∫¥ bÆ ,ô≈Ë .)"USB REMOVE" ÷d´ ·UI¥≈/qOGA¢( jI≠ WLOKº∞« W∞«“ù« l{Ë w≠ w§¸Uª∞« USB Êeª± “UN§ qB≠« •
.WLOKº∞« W∞«“ù« l{Ë v∞« ‰uîb∞« q§√ s± ‹«d± 3 s± d∂Ø√ ) ( )·UI¥ù«(Stop ¸“ vK´ jG{«
.tKOÅu¢ b´√Ë w§¸Uª∞« USB Êeª± “UN§ qB≠« ,WLOKº∞« W∞«“ù« l{Ë w≠ nKL∞« qOGA¢ ‹œ¸√ «–«
.USB VAM± ·dF∑¥ s∞ •
.vBÆ_« b∫∞« vK´ U≠d• 30 ‡° MP3 nK± rß«Ë ,vBÆ_« b∫∞« vK´ U≠d• 14 ‡° qO∞b∞« rß« ÷d´ r∑¥ •
qO§Q∑∞«
.)READ-IN( WOKî«b∞« ‹U±uKFL∞« …¡«dI∞ …b¥bF∞« ozUÆb∞« ‚dG∑º¢ ,w§¸Uª∞« USB Êeª± “UN§ W´dß vK´ «œUL∑´« ,USB WHO™Ë ¸UO∑î« bM´ •
‹UHKL∞« Ÿu≤ vK´ «œUL∑´« ,HDD q∏± dO∂J∞« ÊeªL∞« “UN§ l± ,WÅUî .w∞U∑∞« ¸UºL∞« Y∫° Ë√ qOπº∑∞« bM´ qO§Q∑∞« b§u¥ bÆ ,USB “UN§ qOGA¢ bM´ •
.…b¥bF∞« ozUÆb∞« v∞« qO§U∑∞« qB¥ ,U≥œb´Ë
\ .w∞UL§ù« qOGA∑∞« XÆË nK∑ª¥ bÆ ,Ãu∑ML∞« qØ W´dß vK´ «œUL∑´« ,WFº∞« fHM° WO§¸Uª∞« USB Êeª± …eN§√ l± v∑• •
qO㧛 r∑¥ bÆË rOKß qJA° qOπº∑∞« qLF¥ ô bÆ ,WµOD° ‰uÅu∞« W´dß X≤UØË USB VER 1.1 ¸«bÅù« jI≠ r´b¥ w§¸Uª∞« USB s¥eª¢ ÊUØ «–≈ •
.¡U{u{
.USB
…eN§√ qØ r´b¢ ô Ãu∑ML∞« «cN∞ USB WHO™Ë •
.pKC≠ s± 65 W∫HÅ dE≤« ,W±u´b± …eN§√ ‰u• ‹U±uKFLK∞
44
43
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:18 PM
Page 42
u¥œ«d∞« v∞« ŸUL∑ßô«
WO∞U´ W´dº° Y∫∂∞« «bª∑ßô
.W¥ËbO∞« Ë√ WO∞ü« WH∞«RL∞« qOGA¢ «bª∑ßU° )FM Y° ‹UD∫±( …¸U∑ªL∞« W§uL∞« v∞« ŸUL∑ßô« pMJL¥
.pKGÒA± v∞« w§¸Uª∞« USB Êeª± “UN§ qÅ ° √b∂¢ Ê√ q∂Æ
.USB ¸“ «bª∑ßU° USB WHO™Ë d∑î«
.qOGA∑∞« ¡UM£√ W´dº° U≥b¥d¢ w∑∞« WFDI∞« Y∫° pMJL¥
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
TUNER ¸“ vK´ jG{«
.Y∂∞« WD∫± d∑î«
(
STOP
) ¸“ vK´ jG{«
2
1
.)n∞«RL∞«(
.j∂C∞« WI∂ºL∞« WD∫L∞« ¸UO∑îô
) ¸“ vK´ jG{«
¸“ vK´ jG{«
➝ OFF ÂU±_« Ë√ nKª∞« v∞« Y∫∂∞« pMJL¥ ,¸e∞« pºL¢Ë jGC¢ U±bM´
.W´dº° 2X ➝ 4X ➝ 8X ➝ 32X
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë PRESET ¸UO∑îô
(
,
1 WOJO¢U±u¢Ë_« WH∞«RL∞«
TUNING
STOP
.
•
„UM≥ ÊuJ¥ ô ,)32X ,8X ,4X( WO∞U´ W´dß vK´ Y∫∂∞« WHO™Ë «bª∑ß« bM´ •
.‹uÅ
2 WOJO¢U±u¢Ë_« WH∞«RL∞«
TUNING
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë "AUTO" ¸UO∑îô
.UOJO¢U±u¢Ë√ W§uL∞« Y∫∂∞
STOP
(
) ¸“ vK´ jG{«
W¥ËbO∞« WH∞«RL∞«
TUNING
¸“ vK´ jG{«Ë "MANUAL"¸UO∑îô
Ë√ …œU¥e∞ “Uπ¥ùU°
.UOπ¥¸b¢ ‹«œœd∑∞« iHî
qOGA∑∞« …œU´ù
WOºOzd∞« …b•u∞«
TUNER ¸“ vK´ jG{«
.Y∂∞« WD∫± d∑î«
u¥œ«d∞« qOGA¢
¸UO∑îô STOP (
) ¸“ vK´ jG{«
,
2
1
W§uL∞« ¸UO∑îô )n∞«RL∞«(
.)FM Ë√ AM( W°uKDL∞«
wz«uAF∞« VO¢d∑∞U° ‹«¸UºL∞« qOGA¢ r∑¥ :RPT RDM •
.jI≠ b•«Ë ¸Uº± qOGA¢ …œU´≈ r∑¢ :RPT 1 •
.qO∞b∞« qOGA¢ …œU´≈ r∑¢ :RPT DIR •
.qzôb∞« qØ qOGA¢ …œU´≈ r∑¢ :RPT DISC •
¸«dJ∑∞« ·UI¥≈ : RPT OFF •
1 WOJO¢U±u¢Ë_« WH∞«RL∞«
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë PRESET
.j∂C∞« WI∂ºL∞« WD∫L∞« ¸UO∑îô
STOP
(
) ¸“ vK´ jG{«
2 WOJO¢U±u¢Ë_« WH∞«RL∞«
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë "AUTO" ¸UO∑îô
,
…œU´≈(REPEAT ¸“ vK´ jG{«
.qOGA∑∞« ¡UM£√ )qOGA∑∞«
.UOJO¢U±u¢Ë√ W§uL∞« Y∫∂∞
STOP
(
,
) ¸“ vK´ jG{«
W¥ËbO∞« WH∞«RL∞«
¸“ vK´ jG{«Ë "MANUAL"¸UO∑îô
.dGÅ√ Ë√ d∂Ø√ œœd¢ v∞« WH∞«RLK∞ “Uπ¥ùU°
.)u¥dO∑º∞«/ÍœU•_«( MO/ST ¸“ vK´ jG{«
)jI≠ FM WD∫± v∞« ŸUL∑ßô« bM´ …d≠u∑± WHO™u∞« Ác≥(
46
46
.)u¥dO∑º∞«/ÍœU•_«( MO/ST ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ "MONO"Ë "STEREO" sO° ¸UOª∞« ‰u∫∑¥
.qî«b∑∞« ÊËb° `{«u∞« Y∂K∞ )ÍœU•_«( MONO l{Ë d∑î« ,‰U∂I∑ßô« nF{ WIDM± w≠
•
•
45
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:18 PM
Page 44
j∂C∞« WI∂ºL∞« ‹UD∫L∞«
XOßUJ∞« v∞« ŸUL∑ßô«
:v∑• ‹UD∫L∞« s¥eª¢ p∞ sJL¥
95 W∫HÅ w≠ "WO¢uB∞« ‹U∑OßUJ∞« «bª∑ß« bM´ ‹U©u∫¢" Ê«uMF° ¡eπ∞« ,W§U∫∞« bM´ ,l§«¸ ; W¥UMF° X¥UJ∞« j¥d® ULz«œ Z∞U´
FM WD∫± 15
FM •
œœd∑∞« q¥bF¢
(MW)AM WD∫± 15
…dØ«c∞« w≠ FM 89.1 ‡∞ o∂ºL∞« j∂C∞« : ‰U∏±
TUNING
TUNER ¸“ vK´ jG{«
¸“ vK´ jG{«
TUNER MEMORY
.)n∞«RL∞« …dØ«–(
vK´ jG{«
."89.10" ¸UO∑îô
3
2
1
W§u± d∑î«Ë )n∞«RL∞«(
.FM
WH∞«uL∞ 47 W∫HÅ w≠ 2 …uDî l§«¸ •
.U¥Ëb¥ Ë√ UOJO¢U±u¢Ë√ WD∫L∞«
kHz
MHz
kHz
MHz
(
) vK´ jG{«
…dOπ∫∞ PUSH EJECT
XOßUJ∞« »U° `∑H∞ XOßUJ∞«
.XOßUJ∞« qîœ√Ë
3
¸“ vK´ jG{«
vK´ )j¥dA∞«(TAPE
WHO™Ë ¸UO∑îô qGÒAL∞«
.j¥dA∞«
2
WDß«u° ÂUEM∞« qÒG®
¸“ vK´ jGC∞«
WÆUD∞«(POWER
.)WOzU°dNJ∞«
1
kHz
MHz
TUNING
o∂ºL∞« j∂C∞« q§√ s±
¸«dJ∑° rÆ ,Èdî√ WD∫L∞
.5 v∞« 2 ‹«uDî
¸“ vK´ jG{«
6
TUNER MEMORY
5
.)n∞«RL∞« …dØ«–(
t§Ë l{Ë XOßUJ∞« qîœ√ •
q±U• v∞« UNπ∑± qOGA∑∞«/qOπº∑∞«
»U° l≠œ« p∞– bF°Ë ,XOßUJ∞«
.‚ö¨û∞ XOßUJ∞«
.…dØ«c∞« w≠ W≤eª± WD∫L∞« •
vK´ jG{«
o∂ºL∞« rÆd∞« ¸UO∑îô
.j∂C∞«
1 s± j∂C∞« o∂ºL∞« rÆd∞« ¸UO∑î« pMJL¥ •
.15 v∞«
u¥œ«d∞« qOGA¢
kHz
MHz
,qOGA∑∞« qLJ¢ U±bM´
¸“ vK´ jG{«
.)·UI¥ù«(STOP
6
, ¸“ vK´ jG{«
rJ∫∑∞« “UN§ vK´ ,
¸“ Ë√
.W§U∫∞« bM´ bF° s´
5
Ë√
¸“ vK´ jG{«
s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´
qOGA¢ √b° r∑¥ .bF°
.XOßUJ∞«
4
kHz
MHz
4
TUNING
: nKª∞« v∞« XOßUJ∞« ŸU§¸≈ •
.DOWN/
¸“
: ÂU±_« v∞« l¥dº∞« XOßUJ∞« r¥bI¢ •
.UP/
¸“
48
.…b•«Ë …d± Tape (
.sO¢d± Tape (
) ¸“ : √ V≤U§ •
) ¸“ : » V≤U§ •
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞«
¸“ vK´ jG{« ,j∂C∞« WI∂ºL∞« WD∫L∞« WH∞«RL∞
.…UMI∞« ¸UO∑îô
47
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:18 PM
Page 46
M|êÜÇ¿ éwñm‡
XOßUJ∞« qOGA¢ l{Ë ¸UO∑î«
.M|êÜÇ¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^AE éâñqÖ ∆A|‡¡ ∏ ‹AnâÇ¿ ◊A}ï¬ ‡¡ ÑñtbK äÖ ÅâÄÜï •
.XÆRL∞« WHO™Ë wGK¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ,UOzUIK¢ ÂUEM∞« ·UI¥≈/qOGA¢ œd¢ r∞ «–« •
.`O∫Å w∞U∫∞« XÆu∞« Ê√ h∫≠« ,XÆRL∞« j∂{ q∂Æ •
.W°uKDL∞« ‹«¸UO∑îô« j∂C∞ …b¥bF∞« w≤«u∏∞« b§u¢ …uDî qJ∞ •
.WO≤U£ …d± √b∂¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ,XÆu∞« «c≥ ‹“ËUπ¢ «–«
.ÕU∂Å qØ vIOßuL∞« l± ÿUIO∑ßô« b¥d¢ : ‰U∏±
ÂUEM∞« qOGA∑° rÆ
¸“ vK´ jGC∞U°
ÕŒ òÉp ltg¿
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( ENTER
TIMER/CLOCK
3
2
òLT (épA_Ç¿/M|êÜÇ¿)
.TIMER \ånK
POWER
.)WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«(
XOßUJ∞« qOGA¢ l{Ë ¸UO∑î«
1
pMJL¥ UNKCH°Ë XOßUJ∞« qOGA¢ ŸU{Ë√ W£ö∏° eNπ± dGBL∞« ÊuJL∞« p±UE≤
.UOzUIK¢ XOßUJK∞ sO∂≤Uπ∞« wKØ v∞« ŸUL∑ßô«
r∑¥ v∑• )ŸU§¸ù« l{Ë( REV. MODE jG{«
.VßUML∞« e±d∞« ÷d´
äÖ ºZE) ›¿èN flZp flZÜÇ \ånK ON TIME •
áK ÑñtbK M|‡ ‚Ω AqFLÖ (›Œ¿èLÇ¿ ŒèÖÕ
M|‡ òÉp M|êÜÇ¿ lFg ÅâÄÜï ;çkFg
.ÑñtbLÇ¿
.dOGB∞« Z±bL∞« ÂUEM∞« qOGA¢ r∑¥...W®UA∞« dOA¢ U±bM´ •
.nÆu∑¥ p∞– bF°Ë ¸U∑ªL∞« XOßUJK∞ b•«u∞« V≤Uπ∞«
j∂C∞ Ë√ ¸“ vK´ jG{«
¸“ vK´ jG{«Ë ‹uB∞« Èu∑º±
.)‰uîb∞«( ENTER
6
.ÕALXÜÇ¿ ÕZeÜÇ¿ \ånï •
M|‡ òÉp M|êÜÇ¿ lFg¿
.◊A}ïæ¿
XOßUJK∞ b•«u∞« V≤Uπ∞«
5
vK´ jGC∞U° W´Uº∞« j∂{« ¡
. Ë√ ¸“
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« ƒ
.~ôA|ZÇ¿ iÜK
•
XÆË vK´ XÆRL∞« j∂{«
.qOGA∑∞«
4
nÆu∑¥ p∞– bF°Ë XOßUJK∞ dîü« V≤Uπ∞«
.·UI¥ù« ¸“ vK´ jGC¢ v∑• ¸«dL∑ßU° XOßUJK∞ ÊU∂≤U§
•
•
•
. Ë√ ¸“ vK´ jGC∞U° W´Uº∞« j∂{« ¡
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« ƒ
.~ôA|ZÇ¿ iÜK •
. Ë√ ¸“ vK´ jGC∞U° ozUÆb∞« j∂{« ∆
vK´ jGC∞U° ozUÆb∞« j∂{« ∆
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« «
. Ë√ ¸“
flZqÇ (›Œ¿èLÇ¿ ŒèÖÕ äÖ ºZE) \ånK OFF TIME •
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« « ÅâÄÜï ;çlFg áK ◊A}ï¬ M|‡ ‚BE AqFLÖ ›¿èN
o≠«u∑¥ p∞–Ë ,VOL10 ÷d´ r∑¥ •
‹uB∞« Èu∑º± vK´ ÊËdAF∞«
.UI°Uß ◊u∂CL∞«
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
¸“ vK´ jG{«
WÆUD∞«( POWER
q§√ s± )WOzU°dNJ∞«
l{Ë vK´ ÂUEM∞« j∂{
.œ«bF∑ßô«
9
¸“ vK´ jG{«
)‰uîb∞«( ENTER
.XÆRL∞« bOØQ∑∞
8
wK´_« sL¥_« ¡eπ∞« vK´
÷d´ r∑¥ •
.XÆRL∞« j∂{ r¢ Ê√ v∞« dOA¥Ë ,XÆuK∞
w≠ UO∞¬ ÂUEM∞« ·UI¥≈ Ë√ qOGA¢ r∑¥ ·uß •
.»uKDL∞« XÆu∞«
.(BkXÇ¿) ERROR éÜÉú \ånK ◊è^ Aï‡A_LÖ ◊A}ïæ¿ M|‡‡ ÑñtbLÇ¿ M|‡ ›Aú ¿Ã¿ •
50
WE•ö±
.◊A}ïæ¿ M|‡ òÉp M|êÜÇ¿ lFg
Ë√ ¸“ vK´ jG{«
qGAL∞« ¸bBL∞« ¸UO∑îô
.ÂUEM∞« qOGA¢ bM´
7
.XOßUJ∞« j¥d® qîœ√ : )XOßUJ∞«(TAPE •
: )u¥œ«d∞«(TUNER •
.)‰uîb∞«(ENTER jG{« .√
jGC° j∂C∞« WI∂º± WD∫± d∑î« .»
. Ë√ WH∞«RL∞«
.Z±bL∞« ’dI∞« qL• : )Z±bL∞« ’dI∞«(CD •
.USB qÅ : USB •
49
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:18 PM
Page 48
XÆRL∞« ¡UG∞≈
Z±bL∞« ’dI∞« qOπº¢
.÷dF∞« W®U® vK´ )XÆRL∞«( TIMER d®R± l± dNE¥ ULØ UO∞¬ √b∂¥ ·uß ,XÆRL∞« j∂{ bF°
: sO∑HK∑ª± sO∑I¥d© w≠ XOßUJ∞« vK´ Z±bL∞« ’dI∞« qO㧛 pMJL¥
.XÆRL∞« WHO™Ë wGK¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ,XÆRL∞« «bª∑ß« b¥d¢ ô U±bM´
s±«e∑L∞« qOπº∑∞«
.Á¸U∑ª¢ Íc∞« ¸UºL∞« Ë√ ’dI∞« ¡b° l± qOπº∑∞« ¡b° s±«e¢ pMJL¥ …eOL∞« Ác≥ qCH°
TIMER ON/OFF ¸“ vK´ jG{« ,XÆRL∞« ¡UG∞ù
.…b•«Ë …d± )XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢(
.
e±¸ v®ö∑¥
•
TIMER ON/OFF ¸“ vK´ jG{« ,XÆRL∞« ·UMµ∑ßô
.WO≤U£ …d± )XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢(
.WO≤U£ …d±
.Z±bL∞« ’dI∞« qL•
3
w≠ U¨¸U≠ U∑OßUØ qîœ√
.…dOπ∫∞«
WDß«u° ÂUEM∞« qÒG®
POWER vK´ jGC∞«
.)WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«(
2
e±¸ ÷d´ r∑¥
•
1
WE•ö±
)oK¨/`∑≠(OPEN/CLOSE ¸“ vK´ jG{« •
.’dI∞« …dOπ• »U° `∑H∞ ) (
¸“ vK´ jG{«Ë ’dI∞« qîœ√ •
»U° ‚ö¨ù ) ( )oK¨/`∑≠(OPEN/CLOSE
.’dI∞« …dOπ•
jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
. ¸“ vK´
6
PUSH/EJECT ( ) ¸“ vK´ jG{« •
bF°Ë ,XOßUJ∞« qîœ√Ë ,XOßUJ∞« »U° `∑H∞
.XOßUJ∞« »U° oK¨√ p∞–
.ÊU±_« …œ«bß l± XOßUJ∞« qîœ√ •
¸“ pº±«Ë jG{«
s±«e¢(CD SYNC.
.)Z±bL∞« ’dI∞«
.œ«bF∑ßô« l{Ë ¡UM£√ Ë√ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qOGA¢ ¡UM£√ XÆRL∞« ¡UG∞≈ pMJL¥
(
5
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
¡b∂∞ ¸e∞« vK´ jG{« ,·UI¥ù« bM´ •
.vIOßuLK∞ WO∞Ë_« WFDI∞« s± qOπº∑∞«
¡UM£√ CD SYNC. ¸“ pº±«Ë jG{« •
s± qOπº∑∞« ¡b∂∞ Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢
.UNKOGA¢ r∑¥ w∑∞« vIOßuLK∞ WO∞Ë_« WFDI∞«
) ¸“ vK´ jG{«
.DVD/CD
4
Z±bL∞« ’dI∞« ¸UO∑î« ¸“ Âbª∑ß« •
.W°uKDL∞« WOM¨_« ¸UO∑îô )
,
(
.jI≠ Z±bL∞« ’dIK∞ …d≠u∑± s±«e∑L∞« qOπº∑∞« WHO™Ë •
52
•
WE•ö±
51
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:18 PM
Page 50
u¥œ«d∞« Z±U≤d° qOπº¢
d®U∂L∞« qOπº∑∞«
.Á¸U∑ª¢ Íc∞« u¥œ«d∞« Z±U≤d° qO㧛 pMJL¥
.Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ¸Uº± Í√ qO㧛 ¡b° pMJL¥ ,d®U∂L∞« qOπº∑∞« l{Ë qCH°
.qOπº∑∞« vK´ d£R¥ ô p∞– Ê_ ,‹uB∞« Èu∑º± j∂{ v∞« ÃU∑∫¢ ô
)n∞«RL∞«(TUNER WHO™Ë d∑î«
¸“ vK´ jGC∞« WDß«u°
.)n∞«RL∞«(TUNER
3
w≠ U¨¸U≠ U∑OßUØ qîœ√
.…dOπ∫∞«
2
WDß«u° ÂUEM∞« qGÒ®
POWER vK´ jGC∞«
.)WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«(
1
.Z±bL∞« ’dI∞« qL•
3
REC/PAUSE
jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
. ¸“ vK´
6
nÆu∑∞«/qOπº∑∞«(
.)XÆRL∞«
5
w∑∞« u¥œ«d∞« WD∫± d∑î«
WDß«u° UNKO㧛 b¥d¢
DOWN/
vK´ jGC∞«
.UP/ Ë√
4
REC/PAUSE
1
(
5
) ¸“ vK´ jG{«
.DVD/CD
4
WE•ö±
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
XOßUJ∞« j¥d® vK´ ÊU±_« …œ«bß b§u¢ Ê√ Vπ¥
.tKO㧛 b¥d¢ Íc∞«
54
2
¸“ pº±«Ë jG{«
.)XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«(
√b∂¥Ë dL•_« ÊuK∞U° REC ÷d´ r∑¥ •
.qOπº∑∞«
WDß«u° ÂUEM∞« qGÒ®
POWER vK´ jGC∞«
.)WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«(
PUSH/EJECT ( ) ¸“ vK´ jG{« •
bF°Ë ,XOßUJ∞« qîœ√Ë ,XOßUJ∞« »U° `∑H∞
.XOßUJ∞« »U° oK¨√ p∞–
.ÊU±_« …œ«bß l± XOßUJ∞« qîœ√ •
)oK¨/`∑≠(OPEN/CLOSE ¸“ vK´ jG{« •
.’dI∞« …dOπ• »U° `∑H∞ ) (
¸“ vK´ jG{«Ë ’dI∞« qîœ√ •
»U° ‚ö¨ù ) ( )oK¨/`∑≠(OPEN/CLOSE
.’dI∞« …dOπ•
¸“ vK´ jG{«
w≠ U¨¸U≠ U∑OßUØ qîœ√
.…dOπ∫∞«
•
.
.qOπº∑∞« √b∂¥ ·uß •
¸“ vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù •
Z±bL∞« ’dI∞« ¸UO∑î« ¸“ Âbª∑ß« •
.W°uKDL∞« WOM¨_« ¸UO∑îô )
,
(
53
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:18 PM
Page 52
Èu∑ºL∞«/‹uB∞« l{Ë/‰œUFL∞« WHO™Ë
dONπ∞«/w£ö∏∞«
r∑J∞« WHO™Ë/ÂuM∞« XÆR± WHO™Ë
vK´ ,dONπ∞«Ë q∂¥d∑∞« ‹«œœd¢ sO° Ê“«u∑∞« qC≠√ ¸UO∑îU° p∞ `Lº¥ Íc∞« j∂C∞« o∂ºL∞« Ê“«uL∞U° eNπ± dGBL∞« ÊuJL∞« p±UE≤
v∑• sO¢d± dONπ∞« Ë√ WO∞UF∞« ‹uB∞« WI∂© sº∫¢Ë dONπ∞« rªC¢ ÍuI∞« ‹uB∞« WHO™Ë .tO∞« lL∑º¢ Íc∞« vIOßuL∞« Ÿu≤ Vº•
ÂuM∞« XÆR± WHO™Ë
.ÍuI∞« wIOI∫∞« ‹uB∞U° ULOE´ U°Uπ´≈ VπF¢
.tO≠ tºHM° DVD qGÒA± nÆu∑¥ Íc∞« XÆu∞« j∂{ pMJL¥
.)ÂuM∞«(SLEEP ¸“ vK´ jG{«
EQ Èu∑º± WHO™Ë
: wK¥ ULØ j∂C∞« o∂ºL∞« XÆu∞« dOG∑¥ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ œ
.90 MIN — 60 MIN — 45 MIN - 30MIN — 15 MIN — OFF
•
¸UOª∞« ¸UO∑î« r∑¥ v∑• EQ ¸“ vK´ jG{«
.»uKDL∞«
MHz
ROCK — POP — PASS" ¸UO∑îô «¸«dJ¢ ¸e∞« vK´ jG{«
"S.BASS — JAZZ —CLASS —
dONπ∞« ‹uÅ œbA¥ ozUH∞« dONπ∞« ¸“ : ozUH∞« dONπ∞« WHO™Ë
.sO≤d∞« Ë√ ¸UπH≤ô« ‹uÅ dO£Q¢ ÃU∑≤ù
.)ÂuM∞«(SLEEP ¸“ vK´ jG{« ,ÂuM∞« XÆR± j∂{ bOØQ∑∞
.tºHM° DVD qGÒA± nÆu∑¥ Ê√ q∂Æ wI∂∑L∞« XÆu∞« ÷d´ r∑¥
.dîô« j∂C∞« s± ÂuM∞« XÆË Èdî√ …d± ¸e∞« vK´ jGC∞« dÒOG¥
•
•
•
•
‹uB∞« l{Ë ¸UO∑î«
v∑• )ÂuM∞«(SLEEP ¸“ vK´ jG{« ,ÂuM∞« XÆR± WHO™Ë ¡UG∞ù
.÷dF∞« W®U® vK´ OFF ÷d´ r∑¥
)ÍuI∞« ‹uB∞«(P.SOUND ¸“ vK´ jG{«
.»uKDL∞« ¸UOª∞« ¸UO∑î« r∑¥ v∑•
."OFF — P.SOUND"¸UO∑îô «¸«dJ¢ ¸e∞« vK´ jG{«
WDß«u° wIOI∫∞«Ë ÍuI∞« ‹uB∞« V¥dπ¢ pMJL¥ : ÍuI∞« ‹uB∞« WHO™Ë
WFH¢dL∞« ‹uB∞« WI∂D∞ ‹uB∞« WO´u≤ sOº∫¢Ë dONπ∞« rOªC¢
.sO¢d± WCHªML∞«Ë
‹uB∞« r∑Ø WHO™Ë
•
•
.n¢UN∞« Ë√ »U∂∞« ”d§ vK´ œdK∞ …bOH± WHO™u∞« Ác≥
dONπ∞« Èu∑º± WHO™Ë
.)r∑J∞«(MUTE ¸“ vK´ jG{«
.WDIº∞«Ë W°dC∞« ‹«dO£Q∑° b¥Ëe∑∞« l± WCHªML∞« WLGM∞« œbA¢ dONπ∞« WHO™Ë
.÷dF∞« W®U® vK´ "MUTEON ,MUTEOFF " ÷d´ r∑¥
WO≤U£ …d± ¸e∞« vK´ jG{« ,‹uB∞« r∑Ø WHO™Ë ¡UG∞ù
•
•
;)dON§/w∞U´( TREB/BASS ¸“ vK´ jG{«
.BASS 00 ÷d´ r∑¥
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
v∞≈ BASS -4 s± ¸UO∑îö∞ )dON§/w∞U´(TREB/BASS ¸“ vK´ jG{« •
.BASS 4
.b¥d¢ ULØ WCHªML∞« WLGM∞« Èu∑º± ¸UO∑î« pMJL¥ •
56
q∂¥d∑∞« Èu∑º± WHO™Ë
‹«dO£Q∑° b¥Ëe∑∞« l± WFH¢dL∞« WLGM∞« œbA¢ q∂¥d∑∞« j∂{ WHO™Ë
.WDIº∞«Ë W°dC∞« ‹uÅ
,)dON§/w∞U´(TREB/BASS ¸“ vK´ jG{«
.TREB 00 ÷d´ r∑¥
¸“ vK´ jG{« •
.TREB 4 v∞≈
.b¥d¢ ULØ WFH¢dL∞« WLGM∞« Èu∑º± ¸UO∑î« pMJL¥ •
TREB -4 s± ¸UO∑îö∞ )dON§/w∞U´(TREB/BASS
55
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:18 PM
Page 54
)rO∑F¢/`O{u¢(DEMO /DIMMER WHO™Ë
)¸UOî( ”√d∞« W´ULß qOÅu¢
Ë√ vIOßuL∞« v∞« ŸUL∑ßô« pMJL¥ p∞– qCH°Ë dGBL∞« ÊuJL∞« p±UE≤ v∞« ”√d∞« ‹U´ULß qOÅu¢ pMJL¥
.W≠dG∞« w≠ dî« hª® ÃU´“≈ ÊËœ u¥œ«d∞« Z±«d°
.W∂ßUML∞« Wµ¥UNL∞« Ë√ ø3.5 f°UÆ ”√d∞« ‹U´ULß pKL¢ Ê√ Vπ¥
¸UN™ù« WHO™Ë
¸“ vK´ jG{«
.)rO∑F¢/`O{u¢(DEMO/DIMMER
.÷dF∞« W®U® qOGA¢ bM´ WLzUI∞« w≠ …d≠u∑L∞« …œbF∑L∞« nzU™u∞« øb¢ •
‰u• ‹ULOKF∑K∞ .VO∑J∞« «c≥ w≠ qOÅUH∑∞U° UNKØ nzU™u∞« Ác≥ nÅu¢ •
.UN° WÅUª∞« ¡«e§ô« l§«¸ ,UN±«bª∑ß« WOHOØ
.WO±U±_« W•uK∞« vK´ PHONES f∂I± v∞« ”√d∞« ‹U´ULß qÅ
.‹uÅ Í« ‹uB∞« d∂J± Ãdª¥ bF¥ r∞
rO∑F∑∞« WHO™Ë
•
.rKOH∞« …b≥UA± bM´
WE•ö±
.pFLß ¸dC¥ bÆ WK¥u© …bL∞ ”√d∞« ‹U´ULß Â«bª∑ß«
pπ´e¥ öOJ∞ WOºOzd∞« …b•u∞« vK´ ÷dF∞« W®U® ŸuDß j∂{ pMJL¥
•
¸“ vK´ jG{«
.)rO∑F¢/`O{u¢(DEMO/DIMMER
.Êu≠ËdJOL∞« ·d© v∞« ø3.5 f°UÆ l± Êu≠ËdJOL∞« qÅ
.Êu≠ËdJOL∞« qÅ
.Êu≠ËdJOL∞« Èu∑º± j∂C∞ )Êu≠ËdJOL∞« Èu∑º±( MIC LEVEL i∂I± ¸œ«
.pKCH± qOπº∑∞ )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«( REC/PAUSE ¸“ vK´ jGC∞« pMJL¥ ,”√d∞« W´ULß Â«bª∑ß« ¡UM£√
.ECHO OFF Ë ,ECHO2 ,ECHO1 ¸UO∑îô )ÈbB∞«(ECHO ¸“ vK´ jG{«
•
•
•
•
: wK¥ ULØ ŸuDº∞« dOG∑¥ ,¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ •
DEMO➞DIMMER ON(Dim) ➞ DIMMER OFF(Bright).
‹uB∞« WI∂© j∂{
.w≤U¨_« WLzUÆ …b≥UA± ÊËœ W∞uNº° WOM¨_« Y∫° pMJL¥
.p¢uÅ WI∂© j∂{ q§√ s± KEY CONTROL ¸“ vK´ jG{«
.U≥¸UO∑î« pMJL¥ w∑∞« ‹uB∞« WI∂© j∂C∞ )3 ~ +3-( ‹«uDî 7 „UM≥
¸“ vK´ jG{« ,WHO™u∞« Ác≥ ¡UG∞ù
.Èdî√ …d± )rO∑F¢/`O{u¢(DEMO/DIMMER
WE•ö±
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
: Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ w∞U∑∞« ÷d´ r∑¥ ,KEY CONTROL #, b ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ : WπO∑M∞«
Low-Pitched :b
High-Pitched :#
.‹uB∞« WI∂© iHªM¢ ,b ¸“ vK´ jGC¢ ULKØË ,‹uB∞« WI∂© lH¢d¢ ,# ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ •
Ác≥ qLF¢ ôË .Êu≠ËdJOL∞« qOÅu¢ r∑¥ U±bM´ ·UI¥ù« l{Ë w≠ wzdL∞« Z±bL∞« CD ’dIK∞ …d≠u∑± WHO™u∞« Ác≥ •
.MP3 Ë DVD w≠ WHO™u∞«
.Êu≠ËdJOL∞« qÅu¢ r∞ «–« «¸u≠ "key control" ‡∞ WHO™u∞« v®ö¢ sJL¥ ô •
58
.)w∂¥dπ¢ qOGA¢(DEMO WHO™Ë ¡UG∞ù ¸«¸“√ Í√ vK´ jG{«
XMØ «–≈ .‹«uMß 10 bF° UÎOzUIK¢ )w∂¥dπ¢ qOGA¢(DEMO WHO™Ë √b∂¢ ,WOºOzd∞« …b•u∞« qOGA¢ ·UI¥≈ bM´
)rO∑F¢/w∂¥dπ¢ qOGA¢(DEMO/DIMMER ¸“ vK´ jG{« ,)w∂¥dπ¢ qOGA¢(DEMO WHO™Ë ¡UG∞≈ w≠ V¨d¢
.Èdî√ …d±
57
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:19 PM
Page 56
W±bª∞« VK© q∂Æ
UNM¥eª¢Ë ’«dÆ_« Wπ∞UF± ‰u• ‹U©u∫¢
WLzUI∞« w≠ UNN§«u¢ w∑∞« WKJALK∞ ö• bπ¢ r∞ «–« .`O∫Å qJA° “UNπ∞« qLF¥ ô U±bM´ ÁU≤œ√ WLzUI∞« l§«¸
‘Ëbª∞« Ác≥ œu§Ë ÂbF∞ t∂∑≤« .qOGA∑∞« ŸUDI≤« w≠ V∂º∑¢Ë …¸uB∞«Ë ‹uB∞« WO´u≤ …dOGB∞« ‘Ëbª∞« qKI¢ b≠
.t∑π∞UF± bM´ ’dI∞« vK´
qB¢«Ë ,WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ¸bB± s´ UNKB≠« ,…b•u∞« nÆË√ ,…bOH± dO¨ ÁU≤œ√ ‹ULOKF∑∞« X≤UØ «–« Ë√ ÁU≤œ√
.fJO≤Ëd∑J∞« Z≤uº±Uº∞ W±bî eØd± Ë√ bL∑F± qOØË »dÆQ°
’«dÆ_« Wπ∞UF±
ÕöÅù«/h∫H∞«
?ÂUJ•S° ÃdªL∞« v∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« pKß qOÅu¢ r¢ q≥ •
÷dF∞«
.`∑H¥ ô ’«dÆ_« øœ
WLB° lML∞ ’dI∞« W≠U• pº±« .’dIK∞ qOGA∑∞« V≤U§ fLK¢ ô
.’dI∞« `Dß vK´ l∂Åù«
.’dI∞« vK´ WIÅô WÆ¸Ë lC¢ ô
.WO≤U£ …d± UNKGÒ® p∞– bF°Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« nÆË√ •
dO¨ UL°¸ øUª∞« s± UN∑¥d∑®« w∑∞« DVD ’«dÆ√ .DVD ’dI∞ WIDML∞« rƸ h∫≠« •
.qOGA∑K∞ WK°UÆ
.DVD qÒGA± w≠ DVD-ROM Ë CD-ROM ’«dÆ√ qOGA¢ sJL¥ ô •
.`O∫Å d¥bI∑∞« Èu∑º± Ê√ s± bØQ¢ •
.qLF¥ ô qOGA∑∞«
UNM¥eª¢Ë ’«dÆ_« Wπ∞UF±
?W°uKDL∞« W≠UºL∞«Ë W¥Ë«eK∞ qOGA∑∞« ‚UD≤ qî«œ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ qLF¥ q≥ •
?…bHM∑º± ‹U¥¸UD∂∞« q≥ •
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ qLF¥ ô
?t∫Dß vK´ ‘Ëbî t° Ë√ U≥uA± UÅdÆ X±bª∑ß« q≥ •
.nOEM∑K∞ ’dI∞« `º±« •
jGC∞« bM´ «¸u≠ qGOA∑∞« √b∂¥ ô
.Play/Pause ¸“ vK´
.WµOD∂∞« WØd∫∞« qOGA¢Ë ,¡wD∂∞« qOGA∑∞« ,l¥dº∞« qOGA∑∞« ¡UM£√ ‹uÅ b§u¥ ô •
…¸uB° ‹uB∞« d∂J± VOØd¢ r¢ q≥ ?W∫O∫Å …¸uB° ‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢ r¢ q≥ •
?W∫O∫Å
?dO∂Ø ¸d{ ’dI∞U° q≥ •
n£UJ∑∞« ÀËb• bM´ .qGAL∞« qî«œ …œ¸U° ¡«e§√ T≠«b∞« ¡«uN∞« f±ô «–« W°u©d∞« n£UJ¢ Àb∫¥ bÆ •
„d¢«Ë ’dI∞« ‰“√ ,W∞U∫∞« Ác≥ ÀËb• bM´Ë .W∫O∫Å …¸uB° qGAL∞« qLF¥ ô bÆ ,qGAL∞« qî«œ
.WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qOÅu¢ l± sO∑´Uß Ë√ W´Uß …bL∞ œ«bF∑ßô« W∞U• w≠ qGAL∞«
WE•ö±
.Ãdª¥ ô ‹uB∞«
èïÀ‡Ω¿ ∆ALñ^Aú ‹¿ZL^¿ Zâp ∆AkAñLT¿
qî«œ W°u©d∞« n∏J¢ bM´ ?T≠«œ ÊUJ± v∞≈ œ¸U° ÊUJ± s± …Qπ≠ DVD qGÒA± qI≤ r¢ q≥ •
WÆUD∞« qOGA¢ l± sO∑´Uß Ë√ W´Uß “UNπ∞« „d¢«Ë ’dI∞« ëdîS° rÆ ,qGÒAL∞«
).W°u©d∞« n∏J¢ s± ÁuKî bF° WO≤U£ …d± qGÒAL∞« «bª∑ß« pMJL¥( .WOzU°dNJ∞«
Ãdª¥ ô ,…¸uB∞« dNE¢ ô
WOMOÅ `∑≠ dîQ∑¥ Ë√ ,‹uB∞«
. Ê«u£ 5 v∞≈ 2 bF° ’dI∞«
?Êu¥eHK∑∞« qOGA¢ r¢ q≥ •
?W∫O∫Å …¸uB° u¥bOH∞« q°«uØ qOÅu¢ r¢ q≥ •
?nK¢ t° Ë√ aº∑± ’dI∞« q≥ •
.ÃU∑≤ù« TOß ’dÆ qGÒA¥ ô bÆ •
.…¸uÅ b§u¢ ôË ¸Ëb¥ ô ’dI∞« •
…bO§ dO¨ …¸uB∞« WO´u≤ •
.“«e∑≥« UN°Ë
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
60
dND± «bª∑ßU° UNHE
Ò ≤ ,’dI∞« vK´ ¸U∂G∞« Ë√ l∂Åù« WLB° bπ¢ U±bM´
.r´U≤ ‘ULI° `º±«Ë ¡UL∞« l± ‰b∑F±
. t§¸Uî v∞« ’dI∞« qî«œ s± W¥UMF° `º±« nOEM∑∞« bM´ •
.fl\ñRUÇ¿ ÑW¿À ‹AÄTCE ’ègèÖ lï\bÇ¿ ›¡ äÖ ZúBK •
.flÀ¿Z_Ç¿ òÉp A}dº Akï\a rg flÀ¿Z_Ç¿ Õè_ÄÖ lï\a ÑñR_LÇ .lï\bÉÇ ‚èÉqÇ¿ Vk_Ç¿ äÖ flÀ¿Z_Ç¿ ‰“Q≠ lï\bÇ¿ èUÖ GâRLÇ •
.◊ëtÇ¿ ∏ çàAÄÖ òÇ¿ fiZp¡ lï\bÇ¿ òÇ¿ ’AÜL^º¿ äÖ óåLâK AÖZâp •
.éñÇAp flÕ¿\T ∆AQÕZÇ “\qK º òLT \aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ Âèg äp ZñqE xñnà ›AÄÖ ∏ éj\a¡ owT¿ •
.‹ŒëÇ¿ äÖ \Oú¡ ÀAåQ¬ ÑÜULK AåଠPñT é}ñ|À 120 éj\a¡ ‹¿ZXL^¿ GâRK •
59
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:19 PM
Page 58
’«dÆ_« ‰u• ‹UE•ö±
ÕöÅù«/h∫H∞«
÷dF∞«
’dI∞« qO㧛 rOLB¢
CD-R’«dÆ√
.CD-R’«dÆ√ iF° qOGA¢ r∑¥ ô bÆ ,’dI∞« W∞U•Ë )wBª® d¢uO∂±uØ Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« qπº±( ’dI∞« qO㧛 “UN§ vK´ «œUL∑´« •
.tKOGA¢ sJL¥ ô t≤_ CD-R media Âbª∑º¢ ô .WIOÆœ 74/XO°UGO± 650 rπ∫° CD-R ’dÆ Âbª∑ß« •
.UNKOGA¢ sJL¥ ô YO• )W°U∑J∞« …œU´ù q°UI∞«( CD-RW media Âbª∑º¢ ô ,UMJL± ÊUØ «–≈ •
.q±UJ∞U° ’dI∞« qOGA¢ pMJL¥ ô ,U•u∑H± q™ ’dI∞« Ê√ ô≈ UIKG± ¡eπ∞« ÊUØ «–« .q±UJ∞U° "UNÆö¨≈" r∑¥ w∑∞« jI≠ CD-R ’«dÆ√ qOGA¢ sJL¥ •
bÆË .WGK∞« vK´ Íu∑∫¢ ô w∑∞« DVD ’«dÆ_ w´dH∞« Ê«uMF∞«Ë u¥œË_« WG∞ qLF¢ s∞ •
.’dI∞« Vº• vK´ ·ö∑îU° qLF¢
?rz«uÆ vK´ Íu∑∫¥ ô ’dÆ X±bª∑ß« q≥ •
LETTER BOX l{Ë ,16:9 WIDE l{Ë w≠ 16:9 DVD ’«dÆ√ qOGA¢ pMJL¥
CD-R MP3 ’«dÆ√
.Joliet Ë√ ISO 9660 rOLB¢ ‹«– MP3 ‹UHK± ‹«– CD-R ’«dÆ√ qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
.)+ = / .( WÅUî ‰UJ®√ Ë√ ⁄«d≠ Í√ vK´ Íu∫¢ ô Ê√ Ë ‰uD∞« w≠ qÆ√ Ë√ ·Ëd• 8 MP3 ’dI∞ nKL∞« rß« ·Ëd• ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ •
.WOºOzd∞« …b•uK∞ ÷dF∞« W®U® vK´ * W±ö´ ÷d´ r∑° ·ußË W¥¸uJ∞« WGK∞U° Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ rßô« ÷dF¥ ·uß ,U¥¸uØ nKL∞« rß« ÊUØ «–« •
.Kbps 128 s± d∂Ø√ W©uGC± dO¨/W©uGC± ‹U≤UO° W∂ºM° UNKO㧛 r¢ ’«dÆ√ Âbª∑ß« •
.".MP3" Ë ".mp3" œUF°_« ‹«– ‹UHKL∞« qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
¡e§ v∑• qOGA∑∞« ’dIK∞ sJL¥ ,¡«e§_« œbF∑L∞« ’dI∞« w≠ ⁄«d≠ ¡e§ „UM≥ ÊUØ «–« .VÆUF∑∞« vK´ qπºL∞« ¡«e§_« œbF∑L∞« ’dI∞« qOGA¢ sJL¥ •
.⁄«dH∞«
.WKπºL∞« ‹UHKL∞« qØ qOGA¢ r∑¥ s∞Ë qOGA∑∞« ¡b° q§√ s± ö¥u© ‚dG∑º¥ ·uß ,’dI∞« ‚ö¨≈ r∑¥ r∞ «–« •
32 ,ö∏±( lH¢d± XO° W∂º≤Ë iHªM± XO° W∂ºM° …dHA± ‹UHK± ö∏± ,)Variable Bit Rate : VBR( W´uM∑± XO° W∂º≤ rOLB∑° …dHAL∞« ‹UHKLK∞ •
.qOGA∑∞« ¡UM£√ ‹uB∞« ·c• r∑¥ bÆ ,)Kbps 320 ~ Kbps
.vBÆ√ b∫Ø «¸Uº± 500 qOGA¢ sJL¥ ,b•«Ë Z±b± ’dÆ vK´ «¸Uº± 500 s± d∏Ø√ qO㧛 r¢ «–« •
.vBÆ√ b∫Ø vM∫M± 300 qOGA¢ sJL¥ ,b•«Ë Z±b± ’dÆ vK´ ‹UOM∫M± 300 s± d∏Ø√ qO㧛 r¢ «–« •
?MP3 u≥ U±
Pictures Experts Group WØd∫∑L∞« ¸uB∞« W´uLπ± »¸Uπ∑° WIKF∑L∞« MPEGË . MPEG-1 Audio Layer 3 ‡∞ ¸UB∑î« u≥ MP3
.)* Kbps 128( 1:12 jG{ W∂ºM° nK± rOLB¢ u≥ MP3 Ê≈ .Moving
.ÍœU´ Z±b± ’dI° UNK㧝 w∑∞« WKπºL∞« œ«uLK∞ …d± 12 ‰œUF¥ qO㧛 qLF∞ ,MP3 rOLB¢ «bª∑ß« pMJL¥ ,wMFL°
CD-R JPEG ’«dÆ√
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
. ".JPEG"Ë ".jpeg" b¥bL¢ ‹«– ‹UHK± qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
. UNKO㧛 r¢ w∑∞« ‹UHKL∞« qØ qOGA¢ sJL¥ ô bÆË qOGA∑∞« ¡b∂∞ ‰u©√ U∑ÆË ‚dG∑º¥ ·uß ,UIKG± ’dI∞« sJ¥ r∞ «–« •
.Joliet Ë√ ISO 9660 rOLB∑° JPEG ‹UHK± ‹«– CD-R ’«dÆ√ qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
.)+ = / .( WÅUî ‹U±ö´ Ë√ ⁄«d≠ Í√ vK´ Íu∑∫¢ ô Ê√ Ë ‰uD∞« w≠ qÆ√ Ë√ ·Ëd• 8 JPEG ’dÆ nK± rß« ·Ëd• ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ •
¡e§ v∑• qOGA∑∞« ’dIK∞ sJL¥ ,¡«e§_« œbF∑L∞« ’dI∞« w≠ ⁄«d≠ ¡e§ „UM≥ ÊUØ «–« .VÆUF∑∞U° qπº± ¡«e§_« œbF∑± ’dÆ qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
.⁄«dH∞«
.b•«Ë Z±b± ’dÆ vK´ b• vBÆQØ …¸uÅ9¸999 s¥eª¢ sJL¥ •
.jI≠ …¸uB∞« vM∫M± w≠ JPEG ‹UHK± qOGA¢ sJL¥ , Kodak/ Fuji Picture ‡∞ Z±b± ’dÆ qOGA¢ bM´ •
.W∑∂∞« UNKOGA¢ r∑¥ ô bÆ Ë√ ‰u©√ U∑ÆË Kodak/ Fuji Picture ¡UM∏∑ßU° WOzdL∞« Wπ±bL∞« ’«dÆô« qOGA¢ ‚dG∑º¥ •
62
•
.jI≠ 4:3 W∂º≤ w≠ 4:3 DVD qOGA¢ sJL¥ sJ∞ ,4:3 PAN SCAN l{Ë Ë√ ,4:3
.W∂ßUML∞« WHO™u∞« d∑î«Ë DVD ’dÆ ·ö¨ l§«¸
.)j¥dA∞«(TAPE WHO™Ë ¸UO∑î« r∑¥ r∞ •
.`O∫Å qJA° XOßUJ∞« qîb¥ r∞ •
.XOßUJ∞« qGÒA± oKG¥ r∞ •
.¸uºJ± Ë√ a¢d± j¥dA∞« •
.Wªº∑± u¥œË_« ”˃¸
.Wªº∑± W¥u•d∞« …¸«œù«Ë …dJ∂∞«
.‰U° j¥dA∞«
•
•
•
?W∫O∫Å …¸uB° wz«uN∞« qOÅu¢ r¢ q≥ •
Ê«uMF∞«Ë u¥œË_« WG∞ qLF¢ ô
.w´dH∞«
r¢ u∞ v∑• WLzUI∞« W®U® dNE¢ ô
.WLzUI∞« WHO™Ë ¸UO∑î«
.W®UA∞« W∂º≤ dOOG¢ sJL¥ ô
.j¥dA∞« qOGA¢ √b∂¥ ô
.‹uB∞« Èu∑º± iHª¥
.`O∫Å qJA° XOßUJ∞« u∫± r∑¥ ô
.◊«d≠ùU° W≠d≠d∞«Ë nO≠b∞« ‹uÅ b§u¥
.‰U∂I∑ßô« …bO§ WIDM± w≠ w§¸Uª∞« FM wz«u≥ VØÒ¸ ,WHOF{ wz«uN∞« qî«b∞« …¸U®≈ ÊUØ «–≈ •
Z±U≤d° ‰U∂I∑ß« sJL¥ ô
.u¥œ«d∞«
s± d∏Ø√ …bL∞ WOºOzd∞« …b•u∞« vK´ STOP( )¸“ pº±√Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qB≠√ •
.WOºOzd∞« …b•u∞« qLF¢ ô •
.Ê«u£ 5
Ãdª¥Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDI¢ :ö∏±(
.t≤eîË tD∂{ r¢ U± qØ u∫L¥ ·uß )j∂C∞« …œU´≈( RESET WHO™Ë «bª∑ß«
).V¥d¨ ‹uÅ
.W§U• ÊËœ WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑º¢ ô
.Ê«u£ 5 s± d∏Ø√ …bL∞ WOºOzd∞« …b•uK∞ ¸“ pº±√ ,·UI¥ù« l{Ë w≠ qGAL∞« ÊuJ¥ U±bM´ •
.lMBL∞« j∂{ v∞≈ j°«uC∞« qØ œuF¢ ·ußË ÷dF∞« W®U® vK´ )w∞Ë√( "INITIIAL" WLKØ dNE¢
.)WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«( POWER ¸“ vK´ jG{« •
.t≤eîË tD∂{ r¢ U± qØ u∫L¥ ·uß )j∂C∞« …œU´≈( RESET WHO™Ë «bª∑ß«
.W§U• ÊËœ WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑º¢ ô
ÍœU´ qJA° DVD qGÒA± qLF¥ ô •
Èu∑ºL∞ ¸ËdL∞« WLKØ XOº≤
.d¥bI∑∞«
61
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:19 PM
Page 60
‹UHÅ«uL∞«
◊«Ë35
ZKØ 2.5
rK± 293 x 212 x170
°C35 + ~ °C5 +
%75 ~ %10
q∂Oº¥œ 3
q∂Oº¥œ 65
%1.0
)Ω 75 qL•( Vp-p 1.0
‹U∫KDBL∞« ‰u• WE•ö±
.’dI∞« rOºI¢ …eO± r´b¢ w∑∞« ‹öGAL∞«
Ê“u∞«
)oLF∞« x ŸUH¢¸ô« x ÷dF∞«( œUF°_«
ÂUF∞«
qOGA∑K∞ …¸«d∫∞« W§¸œ ‚UD≤
qOGA∑K∞ W°u©d∞« ‚UD≤
‰ULF∑ßö∞ W∫∞UB∞« WOßUº∫∞«
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤ FM n∞«R±
g¥uA∑∞«
e¢d≥uKOØ 20 ~ e¢d≥ 20
q∂Oº¥œ 75
q∂Oº¥œ 50
mV 500 (AUX)
2xΩ4
(q∂Oº¥œ 1 ±) KHz 20 - Hz 20
M/W/q∂Oº¥œ 84
◊«Ë 50
◊«Ë 100
rK± 169 x 207 x 154
ZKØ 1.6
¡«e§√ s´ Y∫∂∞« sJL¥Ë ,rƸ t¥b∞ ¡e§ qØ ,…b¥b´ ¡«e§√ v∞« rºI± Ê«uMF∞« .DVD ’«dÆ√ vK´ WKπº± ÂUƸ_« Ác≥
.ÂUƸ_« Ác≥ «bª∑ßU° W´dº° WÅUª∞« u¥bOH∞«
CHAPTER NUMBER
u¥bO≠ jG{ WOMI¢ s±UC¢ qCH° .‹«¸U®ù« o¥d© s´ WKπº± …“U∑L± WO´uM° ‹uÅË ¸uÅ ÂbI¥ WO∞U´ W≠U∏Ø Ë– ÍdB° ’dÆ u≥
.UF± j°«¸ qJA° rK± 0.6 pLº° sOÅdÆ s± DVD ’dÆ ÊuJ∑¥ ,WO∞UF∞« W≠U∏J∞« qO㧛 WOMI¢Ë (MPEG-2) …b¥bπ∞«
DVD
.wLÆd∞« u¥œËú∞ dî¬ rß« - )i∂M∞« œuØ q¥bF¢( Pulse Code Modulation ‡∞ ¸UB∑î«
PCM
)qBH∞« rƸ(
u¥bOH∞« Ãdî
”« - u¥bO≠
PBC
)Ω 75 qL•( Vp-p 0.7 :Pb
W50
)W¥Ë«e∞«( ANGLE
VØdL∞« u¥bOH∞«
)Ω 75 qL•( Vp-p 1.0 :Y
)Ω 75 qL•( Vp-p 0.7 :Pr
…¸uB∞« fH≤ qßd¢( b•«Ë XÆË w≠ WHK∑ª± U¥«Ë“ …b´ s± UN∞U߸≈ r∑¥ ¸uÅ w≥ DVD ’«dÆ√ iF° vK´ WKπºL∞«
W¥Ë«“ dOOG∑∞ )W¥Ë«e∞«( Angle ¸“ «bª∑ß« sJL¥ ,’«dÆ_« Ác≥ q∏± l± .)a∞« ,sOLO∞« s± ,¸UºO∞« s± ,ÂU±_« s±
.WÅUª∞« ¸uBK∞ …b≥UAL∞«
‹uB∞« d∂J± Ãdî
œœd∑∞« ‚UD≤
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
rªCL∞«
…UMI∞« qB≠
qîb∞« WOßUº•
WLzUI∞« s± …¸U∑ªL∞« ‹U≤UO∂∞« Ë√ ¸uB∞« ¸UO∑î« sJL¥ .)2.0 ¸«bÅS°( wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« vK´ qπº±
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ W{ËdFL∞«
)qOGA∑∞« w≠ rJ∫¢(
.WIDM± rÆd° …dHA± DVD ’«dÆ√Ë DVD qGA± s± qØ
.’dI∞« qOGA¢ qGALK∞ sJL¥ ô ,DVD qGAL∞ WIDML∞« rÆd∞ DVD ’dÆ vK´ WIDML∞« rƸ VßUM¥ r∞ «–«
REGION NUMBER
)WIDML∞« rƸ(
.vBÆ√ b∫Ø w´dH∞« Ê«uMFK∞ WG∞ 32 vK´ DVD ’dÆ Íu∑∫¥ Ê√ sJL¥ .W®UA∞« qHß√ dNE¥ dºH±
WÆËUFL∞«
œœd∑∞« ‚UD≤
w§¸Uª∞« ‹uB∞« jG{ Èu∑º±
.a∞« ,Title 2 ,Title 1 ‡° Âö≠_« Ác≥ rÆd¢ ,d∏Ø√ Ë√ sOLKO≠ vK´ ’dI∞« Èu∑∫¥ U±bM´ .DVD ’«dÆ√ vK´ WKπº± ÂUƸô« Ác≥
)oLF∞« x ŸUH¢¸ô« x ÷dF∞«( œUF°_«
TITLE NUMBER
)Ê«uMF∞« rƸ(
‹uB∞« d∂J±
¸bIL∞« qîb∞«
vBÆ_« b∫∞« vK´ qîb∞«
SUBTITLES
)w´dH∞« Ê«uMF∞«(
lÆu± s´ Y∫∂∞« sJL¥ p∞– qCH° .u¥œË_«Ë u¥bOH∞« ’«dÆ√ vK´ q㧛 w∑∞« ‹«¸UºL∞« v∞« WMOF± ÂUƸ_« Ác≥
.W´dº° ’Uî ¸Uº±
Ê“u∞«
’dI∞« qGAL∞« «c≥ b´Uº¥ .u¥bOH∞« j¥d® WO´u≤ l± UN∑O´u≤ ÈËUº∑¢ w∑∞« WKπºL∞« ¸uB∞«Ë ‹uB∞« vK´ Íu∑∫¥
.)2.0 ¸«bÅS°( qOGA∑∞« rJ∫¢ l± wzdL∞« Z±bL∞«
TRACK NUMBER
)¸UºL∞« rƸ(
VIDEO CD
)wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«(
l±( WOLƸ ‹«¸U®≈ vK´ WKπºL∞« LD Ë√ DVD ’«dÆ√ s± )6 Ë√( 5.1 …UMI∞ wLÆd∞« jO∫L∞« ‹uB∞« ëdî≈ bOF¥
w∂∞Ëœ ‹uÅ WOIM∑∞ ÁU㛮 qC≠√Ë ,wJO±UM¥œ ‚UD≤ qC≠√ ,‹uB∞« WO´u≤ qC≠√ l± .)
( ’dI∞« W±ö´
.wJO±UM¥b∞« wIOI∫∞« ‹uB∞U° ŸU∑L∑ßô« p∞ sJL¥ ,ÍbOKI∑∞« jO∫L∞«
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
64
63
MM-DA25(31p~62p)-ARA_0426
4/29/08 5:19 PM
Page 62
‫ﺍﺗﺼﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬
USB …eO± r´b¥ qGÒA±
.‫ ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‬،‫ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺃﻱ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻱ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ‬
USB iO±Ë ’dÆ
Product
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Company
Type
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3
Product
qGÒA±
Product
Company
Type
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
…œbF∑L∞« ‹UÆUD∂∞« Wz¸UÆ
Product
Company
Type
Serotech
Dvico
POCKET HARD DISK DRIVE
USB 2.0
CUTIE
MOMOBAY UX-2
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Company
Type
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
’dI∞« rOºI¢ …eO± r´b¢ w∑∞« ‹öGAL∞«
Product
YP-T8
YP-U1
YP-C1
YP-T7F
YP-D1
YP-T8N
YP-T55
YP-U2
Company
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Type
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
Product
YP-F2
YP-Z5F
YP-T9
YP-K5
YP-K3
YV-150
YP-U3
Company
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Type
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
66
Download PDF

advertising