Samsung | MM-VB7 | Samsung MM-VB7 دليل المستخدم

wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«
u¥œË_« ÂUE≤
dGÒBL∞« ÊuÒJL∞«
VCD/MP3-CD/CD-R/RW qOGA¢
MM-VB7
ÆA†–ƒqL‚À „–‚Ë
Ž…‘_‚À „QÁ Š… ÆAŒ–F‰K
A
1 xe‚À Š… Í]–ƒ‚À Š… SL‰†‚À
1 xe‚À Š… Í]–ƒ‚À Š… SL‰†‚À
Š… Í]–ƒ‚À Š… SL‰†‚À xd ¸ „WZ• S…Z†‚À Ñ\}‚À „–tbK ÎAŒQ
.1 xe‚À
\•[UK
ƼAU‚À ¸ ÆÀåÀ\Q¾À åÀËÁ àÁ ÆA†€UL‚À ,lEÀ•h‚À ÜÀZXL^À
.\kX‚À ÕAqa¾À ˜‚À •g\qK ˜‚À âË•• Z| A‰‹ Ž‰–F… \–t‚À
Z‰p Ž–™\… \–t‚À Í]–ƒ‚À Žqa½ Ò\qL‚À G‰RK-\•[UK
.ŽƒjAF‚À ÆA}ƒt‚À ÛAWË Z‰pà VLw‚À
Ž–™AE\Œ€‚À ÆA…Ze‚AE ŽEAd¾À \kW
VLwK ¼
:\•[UK
\kW Š… x–wXLƒ‚ —wƒX‚À åAkt‚À VLwK ¼
âÁ ZQ•• ¼ .Ž–™AE\Œ€‚À ÆA…Ze‚AE ŽEAd¾À
åAQ\‚À .•U–ƒeK •‰€†• ÎAŒR‚À „WÀË å]Q
.Ž…ZX‚AE fLX†‚À —‰w‚À åApZL^À
.ŽE•j\‚À àÁ \k†ƒ‚ ÎAŒR‚À À[‹ Ò\qK ¼ Ž–™AE\Œ€‚À ÆA…Ze‚À àÁ ~•\U‚À \kW x–wXL‚ : • – F ‰ K
.A…AK ¼AWË i•\q‚À G}O‚À ¸ `EA}ƒ‚ Žh•\q‚À Žb•\‚À „WËÁ Ž–™AE\Œ€‚À ÆA…Ze‚À r‰†‚ : \ • [ U K
.ßZT•‚À ¸ Ž–™AE\Œœ Ž…Zd GF_• Z| â[‚À \–kX‚À l‚•w‚À ˜ƒp ÛZK Ž…‘q‚À Þ[‹
.ÎAŒRƒ‚ ŽFTAe†‚À Ž…AŒ‚À ŽˆA–e‚Àà „–tbL‚À ÆA†–ƒqLE ÚÍ[‰K Ž…‘q‚À Þ[‹
2
.Sˆ•_…A^ Žœ\a Š… \te†‚À S…Z†‚À ÜAn‰‚À •™À\a ˜ƒp À\€a
ÆA••LU†‚À
„–tbLE •‚ V†_K ו^ .Ž•A‰qE ÆA†–ƒqL‚À Þ[‹ ßåÀ\| åAQ\‚À
.„F}L_†‚À ¸ ÆÀ]–††‚À Š… ßËAwL^¼Àà ÜAn‰‚À
A
x‚À•†‚À
2 --------------------------------------------------------- Ž…‘_‚À „QÁ Š… ÆAŒ–F‰K
18 -----------------------------------------------------AŒ‰•]XKà ••ËÀ\‚À ÆAkU… nAØ
18 --------------------------------------------------------------- W≤eªL∞« ŽkU†‚À ÍA–LWÀ
18 ---------------------------------------------------------------••ËÀ\‚À ÛAF}L^À Š–_UK
\te†‚À S…Z†‚À ÜAn‰‚À G–œ\K
4 ------------------------------------------------------------------- Ž–…A…½À ŽT•ƒ‚À dEM±
5 ------------------------------------------------------------------ ZqE Šp ‡€UL‚À ÎAŒQ
6 ------------------------------------------------------------------- Ž–wƒX‚À ŽT•ƒ‚À dEM±
7 ------------------------------------------------------------------- dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞«
7 ----------------------------------------- Ž–™AE\Œ€‚À Ž|Ak‚À ˜‚À ÜAn‰‚À „–d•K Ž–w–œ
7 ----------------------------------------------- ZqE Šp ‡€UL‚À ÎAŒQ ÆA•ÍAkE G–œ\K
8 ---------------------------------------------------------------------- —QÍAW ÍZe†E „–d•L‚À
8 ------------------------------------------------------------------ ‹uB∞« d∂J± qOÅu¢
9 --------------------------------- WK¥uD∞« W§uL∞« LW/(Žk^•L†‚À ŽQ•†‚À) AM —™À•‹ „–d•K Ž–w–œ
9 -------------------------------------------------- (ÜÁ ×Á) FM —™À•‹ „–d•K Ž–w–œ
9 --------------------------------------------------- (âÍA–LWÀ) ß\–e}‚À ŽQ•†‚À —™À•‹ „–d•K Ž–w–œ
9 -------------------------------------------------------------------------- Êu¥eHK∑∞« v∞« qOÅu∑∞«
10 ----------------------------------------------------- •…Anˆ ¸ ŽwƒLX†‚À x™Am•‚À ßZ‹Ab…
10 ---------------------------------------------------------------------------- ŽpA_‚À lFg
l•\b‚À ß\–RT
19 ------------------------------------------------------- M–^A€‚À l•\a ˜‚À ÕA†L^¼À
19 ----------------------------------- (l}v 2 ß\–RU‚À) M–^A€‚À „–tbK l{Ë ÍA–LWÀ
20 ---------------------------------------------------------------- Z±bL∞« ’dI∞« qOπº¢
20 ---------------------------------------------------------------- ••ËÀ\‚À S…Aˆ\E „–R_K
ã\W½À x™An•‚À
21 ---------------------------------------------------------------------------- M|•†‚À Žw–mà
22 -------------------------------------------------------------------- M|•†‚À åAt‚Â
22 --------------------------------------------------------------------- ‡L€‚À Žw–mà
22 ------------------------------------------------------ j∂C∞« o∂ºL∞« Ê“«uL∞« ¸UO∑î«
23 ------------------------------------------------------A–€–KA…•KàÁ •vA}•¾ ÜAn‰‚À lFg
23 --------------------------------------------------------------- ÏÁ\‚À ÆApA†^ „–d•K
23 ------------------------------------------------------------------------ Ý•và\€–†‚À Žw–mà
23 -------------------------------------------------------------- Êu≠ËdJOL∞« l± qOπº∑∞«
Z±bL°Ç ÕdI°Ç/wzdL°Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç „–tbK ÎAŒQ
11 ------------------------------------------------- MP3 ’dÆ/’dI∞« qOGA¢ …œU´ù
11 ------------------------------------------------------------- CD-R/RW qOGA¢ ‰u•
11 -------------------------------------------------------------------- MP3 ’dÆ qOGA¢
12 -------------------------------------------------------------------------- ÍA_†‚À ÍA–LWÀ
12 -------------------------- S…Z†‚À Ñ\}‚À ¸ ŽdAX‚À ˜}–^•†‚À Žqk| Šp PUF‚À
13 --------------------------------------------------…b•«Ë …d± ‹«¸Uº± 10 wDª¢ WHO™Ë
13 ---------------------- S…Z†‚À Ñ\}‚À ¸ ÆÀÍA_†‚À „œ àÁ ÍA_†‚À „–tbK ßËApÀ
13 ---------------------------------------------------------------- lƒX‚À „–tbK Žw–nà
14 ----------------------------------------------------------------- „–tbL‚À G–K\K ŽR…\E
14 --------------------------------------------------A‹\––tK àÁ ŽR…\F†‚À ÆÀÍA_†‚À fUv
15 -----------------------------------------------wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« qGÒA± qOGA¢
15 ------------------------------------------------------------------------- nAJ∞« nzU™Ë
15 --------------------------------------------------------------------- XÆu∞« nAØ WHO™Ë
16 ----------------------------------------)l}v wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( qOGA∑∞« W´dß j∂{ bM´
16 ---------------------------------------------------------- NTSC/PAL ¸UO∑î« WKOßË
16 ------------------------------------------------------------------ ‹uB∞« ¸UO∑î« WHO™Ë
16 ------------------------------------------------------------- ‹uB∞« WI∂© j∂{ WHO™Ë
17 ---------------------------------------------- wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« …b≥UA± WHO™Ë
17 ------------------------------------------------------------------------------ ÂËe∞« WHO™Ë
17 ----------------------------------------------------------------- …dOîô« …dØ«c∞« WHO™Ë
ÛA†qL^‘‚ ÆA–d•K
24 ------------------------------------------------------------------------ ÝA…½À ÆAjA–LTÀ
24 ----------------------------------------- p° ’Uª∞« dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« nOEM¢
25 ----------------------------------------- ŽR…Z†‚À ÑÀ\|½À ÜÀZX^À Z‰p ÆAjA–LTÀ
25 -------------------------------------------- ••Ëà½À ÆAL–^Aœ ÜÀZL^À Z‰p ÆAkA–LTÀ
25 ------------------------------------------- lO∂∞« bF° U± W±bª∞« V∑JL° ‰UB¢ù« q∂Æ
26 ---------------------------------------------------------------------- Ž–‰w‚À ÆAwdÀ•†‚À
Ε…Í
ŽnT‘…
3
‡Œ…
rvËÀ
ltgÀ
Ž – … A … ½ À Ž T • ƒ ‚ À dEM±
A
11
22
66
TUNER
33
44
Open/Close
Band
Standby/On
VCD/CD
Previous
Down
AUX
Next
Up
Demo
TAPE
Phones
Tuning
Mode
Volume
REC/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
Mic
55
77
88
99
10
10
11
11
12
12
Push Eject
Z±bL°Ç ÕdI°Ç ÈU¡ ⚬Å/a·üUNª•Ç
æu-èdJOL°Ç f¶I±
ÜuB°Ç l{è
Æ•e‚À ã•L_…
ÙU¤ü•Ç l{è
)j´dA°Ç ÈU¡ ⚬Å/a·-( ÌÇd”•Ç l-b°Ç
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
13
13
nAJ°Ç èà wD»·°Ç
,Z±bL°Ç ÕdI°Ç/wzdL°Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç ,n°ÇRL°Ç( WHOªu°«
)¸Ag¾À , j´dA°Ç
„–tbL‚À/ËÀZqL^¼À
ÏÁ\‚À ŽpA†^ `F}… „d•…
M|•†‚À x|•L‚À/„–R_L‚À
áUI´•Ç
.1
.2
.3
.4
.5
.6
4
ZqE Šp ‡€UL‚À ÎAŒQ
A
1
32
31
30
29
28
27
26
25
2
3
4
5
6
7
8
24
9
10
23
11
12
13
14
15
16
22
21
20
19
ÜuB°Ç WI¶© j¶{
ÜuB°Ç WI¶© j¶{
ÉÏuF°Ç
)ÉdO”_Ç Éd¯Çc°Ç( X®u°Ç nA¯
l•\b‚À ×A}•Â
l•\b‚À „–tbK
W¤uL°Ç/n°ÇRL°Ç
ÜuB°Ç éu·¼± iH”/ÉÏU´Ò
lFh‚À/S…Aˆ\F‚À
X®RL°Ç n®u·°Ç/ÕdI°Ç qOGA¢
w°U·°Ç üU¼L°Ç
Éb³UAL°Ç
MP3 Õd®/Z±bL°Ç ÕdI°Ç/wzdL°Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç jK” qOGA¢
ŽpA_‚À/M|•†‚À
M|•†‚À ×A}•Â/„–tbK
‡L€‚À
5
18
17
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
„–tbL‚À/ËÀZqL^¼À .1
çU¹¢™Ç üÇüÒÃ/W´ÏbF°Ç üÇüÒ_Ç .2
wzdL°Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç åèÒ /FM u´dO·§Ç/êÏU¥Ã .3
+10/0 .4
o¡U¼°Ç üU¼L°Ç .5
wzdL°Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç/Z±bL°Ç ÕdI°Ç áUI´Å .6
Z±bL°Ç ÕdI°Ç qOGA¢ ÉÏU«Å .7
u´ÏÇd°Ç WDº± nA¯ .8
WH°ÇRL°Ç l{è .9
¸Ag¾À .10
ÜuB°Ç éu·¼± iH” .11
åU±_Ç v°Ç l´d¼°Ç j´dA°Ç r´bI¢ .12
åu² .13
S…Z†‚À Ñ\}‚À Š…À]K .14
wzdL°Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç Üu• .15
WµOD¡ W«d¼¡ wzdL°Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç qOGA¢ .16
Ž – w ƒ X ‚ À Ž T • ƒ ‚ À dEM±
A
11
22
33
44
55
66
88
77
(âÍA–LWÀ) ß\–e}‚À ŽQ•†‚À —™À•‹ q•u± ×\j
.1
(ÜÁ âÁ) AM —™À•‹ q•u± ×\j
.2
(ÜÁ ×Á) FM —™À•‹ q•u± ×\j
.3
ÉüuB°Ç Ìd”
.4
ÜuB°Ç Ìd”
.5
¸Ag¾À ÛAW˾À
.6
Æ•d‚À \F€… q•u± ×À\jÁ
.7
(âÍA–LWÀ) l‚•w‚À ÍA–LWÀ
.8
6
ZqE Šp ‡€UL‚À ÎAŒQ ÆA•ÍAkE G–œ\K
dGÒBL∞« Êu
Ò JL∞« ÂUEM∞«
A
:Ž–K¿À ƼAU‚À ¸ ZqE Šp ‡€UL‚À ÎAŒQ ÆA•ÍAkE ÛZFL^À àÁ „WËÁ
\te†‚À S…Z†‚À ÜAn‰‚À åÀ\a Z‰p
ZqE Šp ‡€UL‚À ÎAŒQ ß åAwœ ÜZp Z‰p
r… AŒkƒXK ¼à ßZ•ZQ ÆA•ÍAkE Žp•†R… ÜZXL^À ÆA•ÍAkF‚À ÛZFL_K A…Z‰p
.Ž–_–k‰t†‚À ÆA•ÍAkF‚Àà Ž••ƒ}‚À ÆA•ÍAkF‚À
—wƒX‚À •R•‚À) Ž•ÍAkF‚À ß\–RT åAks ˜ƒp ßË•Q•†‚À
Ž…‘q‚À ˜ƒp •…AŒE rg
.‡Œ_‚À ÞARKAE åAkt‚À rvËÀà (ZqE Šp ‡€UL‚À ÎAŒR‚
1
ÞARKAE —‰LpÀà f™AeX‚À `wˆ Š… àÁ R6 ÎÀ\jà AA ÎÀ\j Š… Š–L•ÍAkF‚À GœöÍ
.Š–Fk}‚À
ZqE Šp ‡€UL‚À ÎAŒQ ¸ + r… GQ•†‚À Ž•ÍAkF‚À Gk| +
ZqE Šp ‡€UL‚À ÎAŒQ ¸ - r… G‚A_‚À Ž•ÍAkF‚À Gk| -
2
.•ˆA€… ¸ ~ƒt‚À Æ•d r†_K ˜LT •qvZE •ˆA€… ˜‚À åAkt‚À ZpÁ
3
r® ,dGñBL°Ç æuñJL°Ç åUEMK° WK±UJ°Ç WOKC-_Ç vK« äuBº°Ç q¤Ã s±
.Éb¥u°Ç qO•u¢ q¶® VO¯d·°Ç ÜULOKF¢ ÙU¶¢S¡
.\}L_… Vk_… ÒÍÁ ˜ƒp ÜAn‰‚À GœöÍ
.ßËAR^ ˜ƒp ßZT•‚À Þ[‹ rhK ¼
.Ž–QÍAW Ž}k‰… ¸ ßZT•‚À Þ[‹ rhK ¼
•wƒWà ÜAn‰‚À —FˆAQ ˜ƒp (‡^ 15) ÆAd•E 6 w∞«u• W•u∑HL∞« ŽvA_†‚À ÝBE \œ[K
.Ž••ŒL‚À ÒÀ\s½
.Ž‚•Œ_E S…Z†‚À Ñ\}‚À ß\–RT åAks VLw‚ ×Aœ ÝA€… ÚZ‰p ÝÁ Š… ZœBK
˜‚À ÕA†L^¼À „QÁ Š… ÜAn‰‚À —FˆAQ ˜ƒp ŽF^A‰… ÆAvA_… ˜ƒp Æ•e‚À ÆÀ\F€… rg
.Z–R‚À ••\–L_‚À Æ•d
.ÕA†L^¼À Ž}k‰… ˜ƒp Æ•e‚À ÆÀ\F€… •Qöà
Ù•v Ž•àA_L… ÆAvA_… ˜ƒp Õ•g•… Æ•e‚À â\F€… ‘œ ÝÁ Š… ZœBK ,ÎAL††‚À åÀË’‚
.ÒͽÀ
s± ‹U¥¸UD∂∞« W∞«“S° rÆ ,WK¥u© …bL∞ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ Âbª∑º¢ r∞ «–«
TUNER
Standby/On
Open/Close
Band
VCD/CD
Previous
Down
TAPE
.√bB∞« lM± q§√
Phones
AUX
Tuning
Mode
Next
Up
Demo
Volume
REC/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
Mic
Push Eject
Full Auto Remote Control Operation
Ž–™AE\Œ€‚À Ž|Ak‚À ˜‚À ÜAn‰‚À „–d•K Ž–w–œ
.G^A‰… `F}… ˜‚À —_–™\‚À —™AE\Œ€‚À ÍA–L‚À •ƒ^ „–d•K ‡L• ÝÁ GR•
. —™AE\Œ€‚À ZŒR‚À Õ•ˆ fUwK ÝÁ GR• ,—_–™\‚À `F}†‚À ˜‚À •…Anˆ „–d•K „F|
.(âÍA–LWÀ) ÜAn‰ƒ‚ Ž–wƒX‚À ŽT•ƒ‚À ¸ ZŒR‚À \––tK rg•… fUvÀ
ŽT•ƒ‚À ¸ (ËË\L†‚À ÍA–L‚À) A C Ž…‘qE •–‚À ÍAaÁ) Ž–™AE\Œ€‚À Ž|Ak‚À •ƒ^ „dà
.G^A‰†‚À ÍA–L‚À È\X… ˜‚À (ÜAn‰ƒ‚ Ž–wƒX‚À
qOGA¢ q§√ s± )qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( S t a n d b y / O n ¸“ vK´ jG{«
.p° ’Uª∞« dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞«
7
1
2
3
—QÍAW ÍZe†E „–d•L‚À
‹uB∞« d∂J± qOÅu¢
A
ÜuB°Ç d¶J± 㚧à q•: w¼Ozd°Ç ÜuB°Ç d¶J± qO•u¢
.åUEMK° w¼Ozd°Ç ÜuB°Ç d¶J± f¡UI± v°Ç )Ïu§_Ç/dL¥_Ç(
ÜAn‰‚À ¸ Æ•e‚À ßË•Q ß]–… ˜ƒp Û•eUƒ‚ •…ÀZXL^À Š€†• ¸Ag¾À ÛAW˾À
.ã\WÁ ÍËAe… ˜‚À ÕA†L^¼À Z‰p \te†‚À S…Z†‚À
Ý••]wƒL‚À :ÛAO…
—™\†‚À Ñ\}‚À „–tbK ÎAŒQ
H I - F i ••\–L^À ••Z–v M–^Aœ „R_…
•‚Ì ˜‚À ŽvAg¾AE .—K•d ÈÀ\W ÍZe… Ý•€• ÝÁ GR• —W ÍAW ÍZd… „–d•L‚
.R C A „–d•K q°UØ ˜‚À ÈALUL^
)sOLO∞« ‹uB∞« d∂J±(
)¸UºO∞« ‹uB∞« d∂J±(
Ž|Ak‚À È\X… Š… —Q ÍAX‚À ÍZe†‚Àà ËÀZqL^¼À l{Ë ˜ƒp ÜAn‰‚À lFgÀ
.Ž–_–™\‚À Ž–™AE\Œ€‚À
1
.\te†‚À S…Z†‚À ÜAn‰ƒ‚ Ž–wƒX‚À ŽT•ƒ‚À ˜‚À ••Ëà½À q°UØ „dàÁ
2
... Ž…‘qE •–‚À ÍAb†‚À „d•†‚À ˜‚À
(Š–†–‚À) R
(ÍA_–‚À) L
... „dàÁ
\†TÁ `F}…
i–EÁ `F}…
.ã\_–‚Àà ˜‰†–‚À Š–KA‰}‚À `€qK ¼ ,Æ•e‚À ßË•Q „hv½
ÍÎ ˜ƒp ltgÀà —_–™\‚À `F}†‚AE ã\WÁ ß\… ÜAn‰‚À „dàÁ
.„†q–‚ (
) („–tbL‚À/ËÀZqL^¼À) S t a n d b y / O n
3
AUX ¸“ vK´ jGC∞U° w≠U{ù« ¸bBL∞« d∑î«
.AUX \ŒnK :ŽR–L‰‚À
4
.—QÍAX‚À ÍZe†‚À „töa
5
.Z•\K A†œ •ˆÎÀàà Æ•e‚À ã•L_… lFgÀ
6
.)w≠U{ù«(
‹uB∞« l{Ë
ÜuB°Ç d¶J± VO¯d¢ ÜULOKF¢
Ë√ …d®U∂L∞« WF®_« X∫¢ ,sOªº∑∞« “UN§ s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ VOØd∑∞« ◆
.‹uB∞« d∂JL∞ ¡«œ_« ¡uß V∂º¥ bÆ WO∞UF∞« W°u©d∞« l±
dO¨ ÊUJ± Ë√ œuLFK∞ w∞UF∞« ÊUJL∞« vK´ Ë√ ¸«bπ∞« vK´ VØÒd¢ ô ◆
.‹uB∞« d∂J± ◊uIß s´ Z¢U≤ ÀœU• Í√ lM± q§√ s± dî¬ dI∑º±
‹uB∞« d∂J± .d¢uO∂LJ∞« W®U® Ë√ Êu¥eHK∑∞« s´ «bOF° ‹uB∞« d∂J± lC¢ ô ◆
.÷dF∞« WO´u≤ w≠ d£R¥ bÆ d¢uO∂LJ∞« W®U® Ë√ Êu¥eHK∑∞« s± V¥dI∞«
Æ•e‚À ã•L_…
ÈÍZ†‚AE Ëà]K —L‚À ••\–L_‚À Æ•d ÆÀ]–†E rL†L‚Àà ‡ƒ–w‚À ßZ‹Ab… Š€†• : Û A O …
.(A†‰–_‚À ¸ •ˆBœ) ••\–L_‚AE —ƒd½À —K•e‚À
TUNER
Band
Standby/On
VCD/CD
3
Phones
Pervious
Down
TAPE
Tuning
Mode
Next
Up
Volume
AUX
REC/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
4
8
(âÍA–LWÀ) ß\–e}‚À ŽQ•†‚À —™À•‹ „–d•K Ž–w–œ
WK¥uD∞« W§uL∞« LW/(Žk^•L†‚À ŽQ•†‚À) A M —™À•‹ „–d•K Ž–w–œ
A
•ƒ_‚À Õ•ˆ Š… —™À•Œ‚À „–d•K Ž–w–œ
—kq• â[‚À rg•‚À ¸ ÍÀZR‚AE •v\j „dàÁà (ß\–e}‚À ŽQ•†‚À) S W —™À•‹ Ë\vÀ
.ÛAF}L^¼À „hvÁ
ÍZR‚À ,ÀZQ ßZ–qE Ý•€K „^\†‚À Š… ŽvA_†‚À ,‘O…) Aw–qg àÁ Aš–^ ÛAF}L^¼À ÝAœ ÀÌÀ
.—QÍAX‚À —™À•Œ‚À „dàÁ ,(Y‚À ,••ËÀ\‚À ÆAQ•… Z_K
æà sJL´ (Žk^•L†‚Àà Žƒ••k‚À ÆAQ•†‚À) (ÜÁ ••Á) A M —™À•‹
.MEAN Vk^ ˜ƒp rg••
.(ßZpA}‚À Ž‚À Π¼àÁ GR•) l™AU‚À ˜ƒp MFO•
UNO∞« ßÍAb…à ÎAŒRƒ‚ Ž–wƒX‚À ŽT•ƒ‚À ˜ƒp ßË•Q•… (ÜÁ ••Á) A M —™À•‹ „–d•K ×À\jÁ
.(ÜÁ ••Á) A M Ž…‘qE
Š… ŽE\}… ˜ƒp M_–‚ Æ•e‚À \F€… Ú‘^Á ÝÁ Š… ZœBK —K•e‚À „WÀZL‚À G‰RL‚
.A†™ÀË (‡^ 5) Žd•E 2 Šp „}K ¼ A†Œ‰–E ŽvA_†‚À „qQÀ .—™À•Œ‚À Ú‘^Á
Êu¥eHK∑∞« v∞« qOÅu∑∞«
W•uK∞ )sOLO∞« ,¸UºO∞«( ‹uB∞« Ãdî ·«d©√ qÅ ,‹uB∞« pKß Â«bª∑ßU°
.Êu¥eHK∑K∞ )sOLO∞« ,¸UºO∞«( ‹uB∞« qîœ ·«d©√ l± WOHKª∞«
·d© l± ÂUEMK∞ …¸uB∞« Ãdî ·d© qOÅu∑° rÆ ,wzdL∞« pKº∞« «bª∑ßU°
.Êu¥eHK∑K∞ …¸uB∞« qîœ
SELECT ¸“ vK´ jGC∞U° u¥bOH∞« l{Ë d∑î«Ë Êu¥eHK∑∞« qOGA∑° rÆ
.)u¥bOH∞«( VIDEO l{Ë v∞« )u¥bOH∞«/Êu¥eHK∑∞« ¸UO∑î«( TV/VIDEO
(ÜÁ ×Á) F M —™À•‹ „–d•K Ž–w–œ
Í•U†‚À ZUL… Õ•‰‚À Š… —™À•Œ‚À „–d•K Ž–w–œ
.FM wz«u≥ ·d© v∞« ˜‚À ÜàÁ 75 —™À•‹ „dà
Ž…‘qE •–‚À ÍAb…à Í•U†‚À ZUL… Õ•‰E `F}… ˜‚À (ÜÁ ×Á) FM —™À•‹ ×\j „dà
.ÜAn‰ƒ‚ Ž–wƒX‚À ŽT•ƒ‚À ˜ƒp (ÜÁ ×Á) FM
„hvÁ ËZTöà ••ËÀ\‚À ŽkU… ˜‚À Žw‚À•†‚À lFh‚ 18 ŽUwd ¸ ßË•Q•†‚À ÆA†–qƒL‚À rFKÀ
.—™À•Œ‚À ÞARKÀ
„dàÁ •‚Ì „†q‚ .—Q ÍAW —™À•‹ „–d•K ˜‚À ÈALUK Aw–qg àÁ Aš–^ ÛAF}L^¼À ÝAœ ÀÌÀ
„F–œ ÜÀZXL^AE ÎAŒR‚À ¸ (ÜÁ ×Á) FM •–ƒp Ä•L€†‚À `EA}‚À ˜ƒp —QÍAX‚À —™À•Œ‚À
.(•E Z•à]L‚À ‡L• ¼) Í•U†‚À ZUL… ÜàÁ 75
æu´eHK·°Ç
(•E Z•à]L‚À ‡L•) (ÜÁ ×Á) FM —™À•‹
1
2
3
VIDEO
INPUT
(
AUDIO
INPUT
L
R
)
æu´eHK·K° WOHK»°Ç W¥uK°Ç
(•E Z•à]L‚À ‡L• ¼) ÜàÁ 75 Í•U†‚À Í•U… q°UØ
R
…¸uB∞« qîœ
9
L
‹uB∞« qîœ
ŽpA_‚À lFg
•…Anˆ ¸ ŽwƒLX†‚À x™Am•‚À ßZ‹Ab…
A
ÝÁ GR• .A–€–KA…•KàÁ ÎAŒR‚À ×A}•Âà „–tbK •‚ V–LK ŽpA_E Ëà]… Ú ÎAŒQ
:ŽpA_‚À lFhK
\te†‚À S…Z†‚À ÜAn‰‚À â\LbK A…Z‰p
Ž–™AE\Œ€‚À Ž|Ak‚À ¸ rk| ÇàZT G}p
Ž–™AE\Œ€‚À Ž|Ak‚À ¸ „ev G}p
.•…Anˆ ¸ ŽTAL†‚À ŽwƒLX†‚À x™Am•‚À r–†Q ßZ‹Ab… •‰€†•
.œ«bF∑ßô« l{Ë w≠ )¸UN™ù«( D e m o ¸“ vK´ jG{«
.A‹ Í•Œm G_T GK\K ו^ ŽTAL†‚À ŽwƒLX†‚À x™Am•‚À :ŽR–L‰‚À
Ž–w–œ ÆA†–ƒqL‚ .G–L€‚À À[‹ ¸ „–ewL‚AE É\bK ו^ x™Am•‚À Þ[‹ r–†Q
.ŽF^A‰†‚À ÆAUwe‚À \nˆÁ x™Am•‚À Þ[‹ ÜÀZXL^À
,M|•‚À À[‹ ÆÎàARK ÀÌÀ .ŽE•ƒk†‚À ÆÀÍA–LW¼À lFh‚ ÝÀ•N ßZp ÚA‰‹ ß•kW „€‚
.ã\WÁ ß\… ÁZFK ÝÁ •–ƒp GR•
.Ž–ˆAN ß\… )¸UN™ù«( D e m o ÍÎ ˜ƒp ltgÀ ,Žw–m•‚À Þ[‹ åAt‚¾
.(
)(„–tbL‚À/ËÀZqL^¼À) S t a n d b y / O n ÍÎ ˜ƒp lth‚AE ÜAn‰‚À „töa
.Š–K\… (M|•†‚À/ŽpA_‚À) T i m e r / C l o c k ÍÎ ˜ƒp ltgÀ
.(ŽpA_‚À) CL O C K \ŒnK :ŽR–L‰‚À
... ltgÀ
... îîî‚
... ltgÀ
... îîî‚
Open/Close
Band
3
4
ŽpA_‚À ßËA•Î
ŽpA_‚À „–ƒ}K
.(S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ÍÎ ˜ƒp ltgÀ ŽE•ƒk†‚À ŽpA_‚À \ŒnK A…Z‰p
.Ž}–|Z‚À i±u¢ :ŽR–L‰‚À
2
1
2
TUNER
.(S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ÍÎ ˜ƒp ltgÂ
.ŽpA_‚À i±u¢ :ŽR–L‰‚À
1
VCD/CD
CD
Pervious
Down
Down
TAPE
AUX
Tuning
Mode
Next
Up
Up
Demo/Display
Demo
Volume
REC/Pause
Rec/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
Mic
5
6
Ž}–|Z‚À ßËA•Î
Ž}–|Z‚À „–ƒ}K
.(S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ÍÎ ˜ƒp ltgÀ G^A‰†‚À M|•‚À \Œn• A…Z‰p
.ËÀZqL^¼À Ž–qgà ¸ ÜAn‰‚À ÝAœ •‚ ˜LT ŽpA_‚À „†qK :ŽR–L‰‚À
7
ÍÎ ˜ƒp lth‚AE ã\WÁ Žw–mà ÜZXL_K M‰œ •‚ ˜LT M|•‚À ÍAŒm •‰€†•
.ßZTÀà ß\… (M|•†‚À/ŽpA_‚À) T i m e r / C l o c k
1
2
3,5,7
6,4
6,4
10
MP3 ’dÆ/’dI∞« qOGA¢ …œU´ù
MP3 ’dÆ qOGA¢
A
Éd¨U¶± ÉüuB¡ MP3 Õd® qOGA¢ WOHO¯
’dI∞«( VCD/CD ¸“ vK´ jG{« ,“UNπ∞« w≠ MP3 ’dÆ ‰Uîœ≈ bF°
.…¡«dI∞« bF° W¥œbF∞« ¸«¸“_« Ë√ ) ()Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞«
1
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ dI∞« ‰u• ‹U±uKFL∞« …b≥UA± p∞ sJL¥
( )w∞U∑∞«/o°Uº∞«( Previous/Next ¸«¸“√ vK´ jG{« •
.o°Uº∞« ¸UºL∞« Ë√ w∞U∑∞« ¸UºL∞« v∞« p¥d∫∑∞« q§√
2
s± )
,
,Audio CD :W¹±bL°Ç ÕÇd®_Ç qOGA·° ÒUN¹°Ç Çc³ rOLB¢ r¢
.MP3 ’dÆ è CD-RW ,CD-R ,VCD
,VKI°Ç qJA¡( w±UE² dO¬ qJA¡ ÕÇd®_ dL·¼L°Ç åÇb»·§™Ç
.ÒUN¹°Ç qK” V¶¼´ b® )a°Ç ,sL¸±
VCD/CD ¸“ vK´ jGC∞U° )Z±bL∞« ’dI∞«( C D WHO™Ë d∑î«
.) ( )Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«(
1
TOTAL: 120
PAGE 002/024
TR : 017
0 : 02 : 39
.) ( )‚ö¨ù«/`∑H∞«( Open/Close ¸“ vK´ jG{«
.…dOπ∫∞« `∑≠ r∑¥ :ŽR–L‰‚À
2
e
e
e
:
.˜ƒpÁ ˜‚À Ñ\}‚À Ž…‘p Ú\KÀà ß\–RU‚À ¸ S…Z†‚À Ñ\}‚À rg
3
4
MP3
006 BABY
007 KEEP THE
008 CAPTAIN
:
:
) ( )‚ö¨ù«/`∑H∞«(
.)
üU¼L°Ç r®ü WOM¬_Ç r§Ç
e: MP3 nK± Öd
( )Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD/CD ÍÎ ˜ƒp ltgÀ
vK´ WKπºL∞« ‹«¸UºL∞« qØ `ºL∞ öOKÆ U∑ÆË p° ’Uª∞« qGÒAL∞« ‚dG∑º¥
.’Uª∞« MP3 ’dÆ
)
(
.vIOßuL∞U° ŸU∑L∑ßô«
1
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ ’dI∞« ‰u• WO∞U∑∞« ‹U±uKFL∞« …b≥UA± p∞ sJL¥
, ( )w∞U∑∞«/o°Uº∞«( Previous/Next ¸«¸“√ vK´ vK´ jG{« •
.o°Uº∞« qO∞b∞« Ë√ w∞U∑∞« qO∞b∞« v∞« p¥d∫∑∞« q§√ s±
2
5
6
)Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD/CDÍÎ ˜ƒp ltg
.S…Z†‚À Ñ\}‚À „–tbK ŽqEAL†‚ Ž–ˆAN ß\…
.„†q‚À —Œ‰K A…Z‰p ) ((×A}•¾À) Stop ÍÎ ˜ƒp ltgÀ
MP3 Õd® qOGA¢ WOHO¯
w≠ )…b≥UAL∞«( View ¸“ vK´ jG{« ,“UNπ∞« w≠ MP3 ’dÆ ‰Uîœ≈ bF°
.·UI¥ù« l{Ë
)
¸“ vK´ jGC∞U° …dOπ∫∞« ‚ö¨S° rÆ
.WO≤U£ …d±
wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD/CD ÍÎ ˜ƒp ltgÀ ,AL|•… „–tbL‚À ×A}•¾
.) ( )Z±bL∞« ’dI∞«/
•
•
p∞ sJL¥Ë bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ W¥œbF∞« ¸«¸“_« o¥d© s´ WOM¨_« rƸ d∑î« •
PAL Êu¥eHK¢ W®U® vK´ ‹«¸Uº± 7
NTSC Êu¥eHK¢ W®U® vK´ ‹«¸Uº± 5
WLzUI°Ç l{è w-
Open/Close
TUNER
7
Open/Close
Band
Previous
Down
VCD/CD
Tuning
Mode
Next
Up
Demo
4,2
MP3
TOTAL: 120
PAGE 001/003
TR : 000
0 : 00 : 00
1
2
3
4
5
01
02
03
04
05
-
TAPE
AUX
7
Volume
REC/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
Mic
BON
NEW
OLD
SEE
THE
CD-R/RW qOGA¢ ‰u•
qO°b°Ç r®ü qO°b°Ç r§Ç
.w∞U∑∞« ÷dF∞« …b≥UA± p∞ sJL¥ .qO∞b∞« rƸ d∑î«
3
MP3
TOTAL: 120
PAGE 001 / 002
TR : 000
0 : 00 : 00
01
- BON
e
1 RED
2 BLUE
e
3 GREEN
e
4 BLACK
e
5 WHITE
e
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ W¥œbF∞« ¸«¸“_« o¥d© s´ WOM¨_« rƸ d∑î«
.vIOßuL∞U° ŸU∑L∑ßô« p∞ sJL¥Ë
11
6,5,1
,w¢uB∞« Z±bL∞« ’dI∞« WµON∑° qπº± wKÅ√ )qOπº∑K∞ q°UÆ( CD-R ’dI∞ W∂ºM∞U°
W∞U• vK´ qOGA∑∞« r∑¥ ,Âbª∑ºL∞U° d¥d∫∑∞«Ë ,)W°U∑J∞« …œU´ù q°UÆ( CD-RW ’dÆË
).qOπº∑∞« W∞U• Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« ’«uª∞ UI∂© qGÒAL∞« qGÒA¥ ô bÆ( .WÅUî
XÆu∞« qO§Q¢ V∂º¥ Íc∞« Z±bL∞« ’dI∞« l± W≤¸UI± UO∂º≤ fØU´ qÆ√ CD-RW
.…¡«dIK∞
4
S…Z†‚À Ñ\}‚À ¸ ŽdAX‚À ˜}–^•†‚À Žqk| Šp PUF‚À
ÍA_†‚À ÍA–LWÀ
A
¸ ŽdAX‚À ˜}–^•†‚À Žqk| Šp PUF‚À •‰€†• ,S…Z… Ñ\| ˜‚À r†L_K A…Z‰p
.ÍA_†‚À
... iF|Àà ltgÀ
„|½À ˜ƒp ßZTÀà Ž–ˆAN ßZ†‚
„|½À ˜ƒp ßZTÀà Ž–ˆAN ßZ†‚
...ÆÀÍA_†‚À Š–E A… ¸ PUFƒ‚
ÜA…½À ˜‚À
xƒX‚À ˜‚À
.Žw–n•‚À Þ[‹ ÛA†qL^À „F| Æ•e‚À ã•L_… iwXK •‰BE ˜d••
„–tbK ÎAŒQ x|•L• A…Z‰p ,•–‚À ÕA†L^¼À Z•\K â[‚À ÍA_†‚À ÍA–LWÀ •‰€†•
.Ñ\}‚À „töb• A…Z‰p àÁ S…Z†‚À Ñ\}‚À
... Ž•ÀZE ¸ „–tbL‚À åZF‚
... ltgÀ
.ß\…
.ß\…
.Š–K \…
ŽF^Aˆ… ÆÀ\…
àÁ
—‚AL‚À ÍA_†‚À
—‚AU‚À ÍA_†‚À
~EA_‚À ÍA_†‚À
ÞÍALXK ÍA_…
?MP3 u≥ U±
…¸U®ù« jG{ WOMI∑∞ w∞Ëb∞« ”UOI∞« , MPEG1 Layer3 v∞« e±d¥ MP3
wKÅ_« ‹uB∞« ‹U≤UO° jG{ q§√ s± wLÆd∞« jGC∞« WOMI¢ Âbª∑º¢Ë .WO¢uB∞«
‹uB∞« WO´u≤ iHî ÊËb° …d± 12 v∑•
nKL∞« o≠«u¢
*.mp3 l± )Mpeg1.Layer3( MP3
WµON∑° W§u∑M± ‹UHK± qGÒA¥ “UNπ∞« «c≥
.U≥b¥bL∑Ø
*.mp2 l± )Mpeg1.Layer2( MP2 WµON∑° W§u∑M± ‹UHK± qOGA¢ UC¥√ sJL¥
.U≥b¥bL∑Ø
?CD-RW Ë√ CD-R ’dÆ vK´ qπÒº¥ MP3 ‹UHK± rØ
.XO°UGO± 680 w≥ CD-RW Ë√ CD-R ’dI∞ ¡«d∂J∞« WFº∞«
170 w∞«u• qO㧛 sJL¥ p∞c∞Ë ,XO°UGO± 4 v∞« MP3 nK± WFß qB¢ ,U±uL´
.b•«Ë ’dÆ vK´ ‹UHK±
WO∞U∑∑± …¸uB° ‹«¸UºL∞«Ë s¥ËUMF∞« qOGA¢
.Window Explorer ÷d´ W∞U• w≠
.VÆUF∑∞U° ‹«¸UºL∞«Ë Âu∂∞_« qOG¢ v∞« rNß_« dOA¢
r∑¥ p∞c∞Ë WO¢uÅ ‹UHK± dO¨ U≥b¥bL∑Ø doc Ë√ wav ,jpg ‹«ƒ ‹«¸UºL∞«
.UNODª¢
(E) CD-ROM drive
Album 01
Skipped
Kevin01.mp3
Kevin02.mp3
Kevin03.mp3
Kevin04.mp3
Kevin.jpg
Life.doc
Album 02
Album 04
Summer05.mp3
Summer06.mp3
Garden.mp3
Garden.mp3
Album 03
Album 05
Michael07.mp3
Michael08.mp3
Water.mp3
Water.mp3
Skipped
Album 06
Kenny01.wav
Kenny02.wav
Album 07
Butterfly.mp3
Piano14.mp3
John15.mp3
12
lƒX‚À „–tbK Žw–nà
…b•«Ë …d± ‹«¸Uº± 10 wDª¢ WHO™Ë
A
ݽ ,ß\… „œ xƒLX… G–K\LE S…Z… Ñ\| ˜ƒp ÆÀÍA_†‚À ˜‚À ÕA†L^¼À •‰€†•
.—™À•bq‚À G|AqL‚AE A–€–KA…•KàÁ ÍALXK ו^ ŽwƒLX†‚À ÆÀÍA_†‚À
r·´ czbM« .Z±bL°Ç ÕdI°Ç qOGA¢ ÁUM£Ã W«d¼¡ +10/0 üÒ vK« jG{Ç
.w°Uº°Ç qGAL°Ç üU¼LK° ÜÇüU¼± 10 bF¡ üU¼L°Ç qOGA¢
¸“ vK´ jG{« ,15 ¸Uº± qOGA¢ ¡UM£√ 43 ¸Uº± ¸UO∑î« b¥d¢ U±bM´ : ‰U∏±
.‹«d± Àö£ ¸e∞«
vK´ jG{« p∞– bF°Ë ,‹«d± Àö£ +10/0
.(jKª∞«) S h u f f l e ÍÎ ˜ƒp ltgÀ
1
15 ➝ 20 ➝ 30 ➝ 40 ➝ 41 ➝ 42 ➝ 43
Í√ ¸U∑ª¥ bÆ ,t≠UI¥≈ Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ bM´ ¸e∞« «c≥ vK´ jGC∞« r¢ «–«
.WO≤U£ …d± qOGA∑K∞ Z±bL∞« ’dI∞« vK´ qπº± ¸Uº±
¸“ vK´ jG{« Ë√ ) ((×A}•¾À) Stop vK´ jG{« ,wz«uAF∞« qOGA∑∞« wNM¢ U±bM´
.WO≤U£ …d± Shuffle
’dI∞« s±«e¢( CD SynchroË )qOGA∑∞« …œU´≈( Repeat WHO™Ë qLF¢ ô
.jKª∞« qOGA¢ l{Ë w≠ )Z±bL∞«
2
+10/0
+10/0
+10/0
vK´ jGC¢ U±bM´ )dHÅ( "0" ‰Uîœ≈ r∑¥ ,MP3 ’dÆ vK´ ¸Uº± ¸UO∑î« bM´
.+10/0 ¸“
.+10/0 ¸“Ë 4 ¸“ vK´ jG{« ,¸Uº± qOGA¢ ¡UM£√ 40 ¸Uº± ¸UO∑î« b¥d¢ U±bM´ : äU¸±
¸ ÆÀÍA_†‚À „œ àÁ ÍA_†‚À „–tbK ßËApÀ
S…Z†‚À Ñ\}‚À
:Ž•AŒˆ ¼ A… ˜‚À „–tbL‚À ßËAp •‰€†•
S…Z†‚À Ñ\}‚À ¸ ÑAX‚À ÍA_†‚À
ÍALX†‚À S…Z†‚À Ñ\}‚À ¸ ÆÀÍA_†‚À „œ
qOGA¢ …œU´≈( CD Repeat vK´ jG{«
... v∑• d∏Ø√ Ë√ …d± )Z±bL∞« ’dI∞«
... „–tbK ßËAp¾
R E P E A T 1 \ŒnK
.R E P E A T ALL ÷d´ r∑¥
Ž•AŒˆ ¼ A… ˜‚À —‚AU‚À ÍA_†‚À
w≤U¨_« qØ
Stop ¸“ vK´ jG{« ,)qOGA∑∞« …œU´≈( Repeat WHO™Ë ·UI¥≈ b¥d¢ U±bM´
. ) ((×A}•¾À)
2
1
13
1
2
A‹\––tK àÁ ŽR…\F†‚À ÆÀÍA_†‚À fUv
„–tbL‚À G–K\K ŽR…\E
A
:Í\}K ÝÁ •‰€†•
•F_T Žƒ†öU†‚À ÑÀ\|½À ¸ ÆÀÍA_†‚À ˜‚À r†L_K â[‚À G–K\L‚À
AŒ–‚À ÕA†L^¼À Z•\K ¼ ÆÀÍA_…
.ÀÍA_… 30 ˜KT ŽR…\F‚À •‰€†•
.ÆÀÍA_†‚À ÍA–LWÀ „F| S…Z†‚À Ñ\}‚À „–tbK ÎAŒQ x|•K ÝÁ GR•
.(„–tbL‚À ßËApÂ) R e p e a t Žw–mà r… ß]–†‚À Þ[‹ ÜÀZXL^À Š€†•
.M|à âÁ ¸ A‹ÍALXK —L‚À ÆÀÍA_†‚À \––tK àÁ fUv •‰€†•
.ÞÍALXK A… ˜‚À ÕA†L^¼À ÆÁZE ÀÌÀ ß\… ) ((×A}•¾À) Stop ˜ƒp ltgÀ
.sO¢d± )j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( Program/Set ¸“ vK´ jG{«
:Ž–‚AK‚À ÆÀ\a•†‚À \ŒnK :ŽR–L‰‚À
1
2
Stop ˜ƒp lth‚AE „–tbL‚À ÎAŒQ x|àÁ ,(S…Z†‚À Ñ\}‚À) C D Žw–mà Æ\LXÀ ÀÌÀ
1
. ) ((×A}•¾À)
(Ñ\}‚À ¸ ÍA_†‚À ‡|Í = - - - ,S…Aˆ\F‚À ‡| Í = 01)
\Œn• ˜LT ÆÀ\… ßZp àÁ ß\… (S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ˜ƒp ltgÀ
.\–tL†‚À ÍA_†‚À
.dî¬ ¸Uº± ¸UO∑îô ¸œ√ Ë√
à
vK´ jG{«
.Ú\––tK Z–œBL‚ (S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ˜ƒp ltgÀ
åZF‚ )
(
)Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD/CD ˜ƒp ltgÀ
.ÞÍALXK A… ˜‚À ÕA†L^¼À
.ÍALX†‚À Ûà½À ÍA_†‚À „–tbK ‡L• :ŽR–L‰‚À
.(S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ˜ƒp ltgÀ
.Ž–‚AL‚À ÆÀ\a•†‚À \ŒnK :ŽR–L‰‚À
3
4
5
6
(Ñ\}‚À ¸ ÍA_†‚À ‡|Í = -- ,S…Aˆ\F‚À ‡|Í =01)
)
.vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WOM¨_« d∑î≈
ÆÀÍA_†‚À Š–E A… ¸ xƒX‚À ˜‚À ••\ULƒ‚ ÍA_–‚À
ÆÀÍA_†‚À Š–E A… ¸ ÜA…½À ˜‚À ••\ULƒ‚ —‰–†‚À ˜‚À
4
.ÚÍA–LWÀ Z–œBL‚ (S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ÍÎ ˜ƒp ltgÀ
. \ŒnKà ÍA–LW¼À Š•]XK ‡L• :ŽW–L‰‚À
5
.5 ˜‚À 4 ÆÀ•kW Í\öœ ,ã\W½À ÆÀÍA_†‚À ÍA–LW¼
6
7
(
)Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD/CD ˜ƒp ltgÀ
.S…\F†‚À G–K\L‚À G_T ÍALW†‚À ÍA_†‚À ˜‚À ÕA†L^‘‚
...ltgÀ
4
4
2
3
.ßÍALX†‚À ŽR…Z†‚À ÑÀ\|½À „WËÁ
˜ƒp lthK A…Z‰p P Š… ¼ZE C h e c k \ŒnK ,ÀÍA_… 30 ŽR…\E M†K ÀÌÀ
.(S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t
8
... îî‚
1
ŽQÍË
Š–LQÍË
ŽQÍË
VßUML∞« œbF∞«
Ë√
REC/Pause
â\WÁ ß\… —‚AU‚À ÍA_†‚À ˜‚À ÕA†L^¼À
~EA_‚À ÍA_†‚À ˜‚À ÕA†L^¼À
—‚AL‚À ÍA_†‚À ˜‚À ÕA†L^¼À
xƒX‚À àÀÜA…½À ˜‚À ÆÀÍA_… àÁ ÍA_… ]w|
. ) ((×A}•¾À) Stop ˜ƒp ltgÀ ,ÍA–LW¼À åAt‚¾
.S…Z†‚À Ñ\}‚À „–tbK ÎAŒQ ×A}•Â ‡L•
.(S…Aˆ\F‚À)P R O G R A M Ž†ƒœ ˜a‘LK :ŽR–L‰‚À
9
.ÍA–LW¼À åAt‚ ‡L• ,ß\–RU‚À MULv ÀÌÀ
1
4
4
6
9,1
5,3,2
8,4
8,4
7
5,3
14
nAJ∞« nzU™Ë
wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« qGÒA± qOGA¢
A
.qOGA·°Ç ÁUM£Ã W«d¼¡ U± WFD® s« Yº¶°Ç pMJL´
1.1 üÇb•S¡ wzdL°Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç èà Z±bL°Ç ÕdI°Ç w- Éd-u·± WHOªu°Ç çc³
.WLzUI°Ç áUI´Å l{è w- 2.0 èÃ
... vK« i¶®Çè jG{Ç
... à°
äu•u± p¡ ÕU»°Ç ÒUN¹°Ç æà s± b¯Q¢ ,wzdL°Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç qOGA¢ q¤Ã s±
.æu´eHK·°Ç ÒUN¤ v°Ç
l± 2.0 Ë 1.1 ¸«bÅS° wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« qOGA∑∞ “UNπ∞« «c≥ rOLB¢ r∑¥
.W®UA∞« vK´ WLzUI∞« WHO™Ë «bª∑ß« sJL¥ ,jI≠ 2.0 ¸«bÅ≈
1
ÂU±_« v∞« `ºL∞«
nKª∞« v∞« `ºL∞«
.W°uKDL∞« WFDI∞« s´ Y∫∂∞« r∑¥ U±bM´ )nAJ∞«/wDª∑∞«( Skip/Search ¸“ ¸dÒ•
j∂{«Ë )
... à°
ozUÆœ 5 qÅ«uH° ÂU±_« v∞« `ºL∞«
ozUÆœ 5 qÅ«uH° nKª∞« v∞« `ºL∞«
qÅ«uH° UN´U§¸≈ Ë√ ’dI∞« ‹U¥u∑∫± r¥bI¢ r∑¥Ë ,W∑°U£ …¸uB∞« : W¹O·M°Ç
.b¥bπ∞« lÆuL∞« s± qOGA∑∞« n≤Q∑º¥ p∞– bF° .ozUÆœ 5
2
q§√ s± “UNπ∞« vK´ )
( )‚ö¨ù«/`∑H∞«( Open/Close ¸“ vK´ jG{«
.Z±bL∞« ’dI∞« …dOπ• `∑≠
.Z±bL∞« ’dI∞« …dOπ• `∑H¢Ë "OPEN" ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
.…dOπ∫∞« w≠ vK´√ v∞« ’dI∞« W±ö´ t§Ë „d¢«Ë wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« l{
3
q§√ s± “UNπ∞« vK´ )
( )‚ö¨ù«/`∑H∞«( Open/Close ¸“ vK´ jG{«
: qGA∑K
( )Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«(
.W®UA∞« vK´ WLzUI∞« b§u¢ ô ULØ ,…d®U∂±
÷d´ r∑¥Ë ,wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« qîœ√ ,2.0 ¸«bÅS° ’dÆ qOGA¢ W∞U• w≠
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ "MENU ON"Ë "2.0 Video CD"
)
( )Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD/CD ¸“ vK´ jG{«
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ WLzUI∞« ÷d´ r∑¥Ë
jG{«Ë bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ Digit ¸“ «bª∑ßU° WLzUI∞« s± ULƸ d∑î«
.) ( )Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD/CD ¸“ vK´
vK´ jG{« ,2.0 ¸«bÅ≈ w≠ WI°Uº∞« WLzUI∞« v∞« …œuFK∞
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )…œuF∞«( Return ¸“
vK´ …¡«dIK∞ q¥uD∞« XÆu∞« ‚dG∑º¥ ,2.0 ¸«bÅS° Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ bM´
.Z±bL∞« ’dI∞« ‹U¥u∑∫± Vº• vK´ ÷dF∞«
)jI≠ wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«/Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ ¡UM£√ …d≠u∑± WHO™u∞« Ác≥(
w- ÈuKD± üU¼± qOGA¢ ÉÏU«Å q¤Ã s± WHOªu°Ç çc³ åÇb»·§Ç ÁU¤d°Ç
.U± X®è
( )Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD/CD¸“ vK´ jG{«
.W∑°U£ …¸uÅ ‰U∂I∑ßô bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´
.‹uB∞« r∑J¥Ë W∑°U∏∞« …¸uB∞« dNE¢ ,)XÆRL∞« nÆu∑∞«( Pause ÷d´ r∑¥ : W¹O·M°Ç
/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD/CD ¸“ vK´ jG{« ,ÍœUF∞« qOGA∑∞« v∞« …œuFK∞
.)
()Z±bL∞« ’dI∞«
.qOGA∑∞« ·UI¥ù
()Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD/CD
¸“ vK´ jG{«
1
2
3
)
( )·UI¥ù«( Stop
2
7,6,5
1
15
¸“ vK´ jG{«
WKJA± t∞ fO∞ tKOGA¢ r∑¥ Íc∞« wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« Ê√ s± bØQ∑∞« ¡U§d∞«
.“UNπ∞« ¡«œ√ ¡uß Ë√ U≥uA± U¢uÅ V∂º¥ p∞– Ê_ ,W¥dB° …¸uB°
1
3
5
rKOH∞« v∞« ‰uÅuK∞ )
)
.)
3
4
VCD/CD ¸“ vK´ jG{« ,1.1 ¸«bÅS° ’dÆ qOGA¢ W∞U• w≠
XÆu∞« nAØ WHO™Ë
.W¥œbF∞« ¸«¸“_« vK´ jGC∞U° U°uKD± U∑ÆË j∂{«
2
.Z±bL∞« ’dI∞« …dOπ• ‚ö¨≈
ëdî≈ sJL¥ ,)`ºL∞«( Scan Ë√ )nAJ∞«/wDª∑∞«( Skip/Search l{Ë w≠
.W°uKD± WFDÆ s´ Y∫∂¢ v∑• WFDI∑± ¸uB∞« dOG∑¢ ·ußË UOze§ ‹uB∞«
.)XÆu∞« nAØ( Time Search ¸“ vK´ jG{«
1
.wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« l{Ë
Z±bL∞« ’dI∞« ‹U¥u∑∫± ÊuJ¢ U±bM´ ,1.1 ¸«bÅS° wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« w≠
.ozUÆœ fLî qÅ«uH° nKª∞« Ë√ ÂU±_« v∞« `ºL∞« pMJL¥ ,WIOÆœ 15 ‚u≠ wzdL∞«
... jG{«
()qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ qOGA∑° rÆ
5
6
7
8
‹uB∞« ¸UO∑î« WHO™Ë
)jI≠ wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( qOGA∑∞«
W´dß j∂{ bM´
A
êc°Ç wzdL°Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç qOGA¢ p° sJL´ ,WHOªu°Ç çc³ åÇb»·§U¡
ÕdI°Ç åÇb»·§U¡è .WOK•_Ç WGK°Ç w- )WGK°Ç wzUM£( sO¢UMI¡ Ïèñe´
WOM¬Ã ØUH°Ã æèb¡ vIO§u± s± üUO·”Ç pMJL´ ,tO¯èÇüUJ° wzdL°Ç Z±bL°Ç
.WOM¬Ã ØUH°Ã l± vIO§u± èà WOMG·°Ç q¤Ã s±
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )‹uB∞«( Sound ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√
W®U® vK´ w∞U∑∞« ÷d´ r∑¥ ,)‹uB∞«( Sound ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ : W¹O·M°Ç
.Êu¥eHK∑∞«
L-CH
(Lch MONO)
R-CH
(Rch MONO)
STEREO
Íd∂J± ‰öî s± jI≠ )WOIOßu± W∞¬( ÈdºO∞« …UMI∞« qOGA¢ r∑¥ : Lch MONO
.¸UºO∞«Ë sOLO∞« ‹uB∞«
Íd∂J± ‰öî s± jI≠ )WOM¨√ ÿUH∞√( vMLO∞« …UMI∞« qOGA¢ r∑¥ : Rch MONO
.¸UºO∞«Ë sOLO∞« ‹uB∞«
.)ÍœU´ u¥dO∑ß« qOGA¢ vM∏∑º¥( œUF°_« œbF∑L∞« ‹uB∞« ¡UG∞≈ r∑¥ : STEREO
.u´bOH°Ç l{è j¶{Çè æu´eHK·°Ç qOGA·¡ r®
.qOGA∑∞« WHO™Ë «bª∑ß« bM´ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )¡wD∂∞«( Slow ¸“ vK´ jG{«
.)¡wD∂∞«( Slow ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ ‹«uÅ_« Ãdª¢ ô
.W¥œUF∞« qOGA∑∞« W´dº∞ 8/1 ,4/1 ,2/1 ¡wD∂∞« qOGA∑∞«
ÍœUF∞« qOGA∑∞« v∞« …œuFK∞
( )Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD /CD ¸“ vK´ jG{«
.)
.’dI∞« qOGA¢ ÂbÒI¥ ·uß ,¸U©ô« l{Ë Ë√ ¡wD∂∞« l{Ë ¸UO∑î« r∑¥ U±bM´
vMLO∞« …UMI∞« ,ÈdºO∞« …UMI∞« s± WLGM∞« v∞« ŸUL∑ßô« sO° U± ¸UO∑î« pMJL¥
.sO¢UMI∞« Ë√
NTSC/PAL ¸UO∑î« WKOßË
‹uB∞« WI∂© j∂{ WHO™Ë
qO•u¢ bM« jI- wzdL°Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç l{è w- WHOªu°Ç çc³ qLF¢
.æu-èdJOL°Ç
W¥uK°Ç vK« )X®RL°Ç n®u·°Ç/qO¹¼·°Ç( REC/Pause üÒ vK« jG{Ç
.æu´eHK·°Ç èà ÕdI°Ç V¼¥ vK« WO±U±_Ç
¸“ vK´ jG{« ,)WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ·UI¥≈( œ«bF∑ßô« l{Ë vK´ ÂUEM∞« j∂{«
.WO±U±_« W•uK∞« vK´ )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«( REC/Pause
r∑¥ ,)XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«( REC/Pause ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ : W¹O·M°Ç
WI¶© j¶C° )ÜuB°Ç WI¶© j¶{( Key Control üÒ vK« jG{Ç
)ÜuB°Ç WI¶D° ÉuD” 15 s± üUO·”Ç pMJL´( .p¢u•
r∑¥ ,)‹uB∞« WI∂© j∂{( Key Control #, b ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ : W¹O·M°Ç
: Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ w∞U∑∞« ÷d´
NTSC
PAL
: wK¥ ULØ ÷dF∞«
WCHªML∞« ‹uB∞« WI∂© : b
WFH¢dL∞« ‹uB∞« WI∂© : #
wzdL∞« Z±bL∞« ’dIK∞ TOD∂∞« qOGA∑∞«Ë ‹uB∞« WI∂© j∂{ WHO™Ë qLF¢ ô
.XÆu∞« fH≤ w≠
TUNER
Open/Close
Band
VCD/CD
Pervious
Down
TAPE
AUX
Tuning
Mode
Next
Up
Demo/Display
Volume
REC/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
Mic
16
ÂËe∞« WHO™Ë
wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« …b≥UA± WHO™Ë
A
.qOGA∑∞« ¡UM£√ )ÂËe∞«( Zoom ¸“ vK´ jG{«
…¸uB∞« l± W≤¸UI± sO¢d± W§u∑ML∞« …¸uB∞« d∂J¢ ·uß : W¹O·M°Ç
.WI°Uº∞«
.sO¢dL° rπ∫∞« r¥Ëe¢ W∞U• w≠ Èdî√ …d± )ÂËe∞«( Zoom ¸“ vK´ jG{«
…¸uB∞« l± W≤¸UI± ‹«d± l°¸√ W•u∑ML∞« …¸uB∞« d∂J¢ ·uß : W¹O·M°Ç
.WOKÅ_«
.‹«d± l°¸Q° rπ∫∞« r¥Ëe¢ W∞U• w≠ )ÂËe∞«( Zoom ¸“ vK´ jG{«
.wKÅ_« rπ∫∞« v∞« …¸uB∞« œuF¢ : W¹O·M°Ç
1
Z±bL°Ç ÕdI°Ç w- ÈuKD± üU¼± s« Yº¶K° WHOªu°Ç çc³ åb»·¼¢
wzdL°Ç Z±bL°Ç ÕdI°Ç w- Éd-u·± WHOªu°Ç çc³ .Wº´d± ÉüuB¡ wzdL°Ç
.WLzUI°Ç áUI´Å l{è w- 2.0è 1.1 üÇb•S¡
2
3
,sOL¥/¸Uº¥/qHß√/vK´√ v∞« …¸uB∞« p¥d∫¢ ‹œ¸√ «–« ,ÂËe∞« WHO™Ë qOGA¢ ¡UM£√
.)8 ,6 ,4 ,2( W∂ßUML∞« W¥œbF∞« ¸«¸“_« vK´ jGC∞« ¡U§d∞«
¸Uº± ¸UO∑î« b¥d¢ U±bM´
.·UI¥ù« W∞U• w≠ )’dI∞« …b≥UA±( View ¸“ vK´ jG{«
.W®UA∞« vK´ "TRACK VIEW" WLzUÆ ÷d´ r∑¥ : W¹O·M°Ç
.Ê«u£ 4 …bL∞ dNE¢ UNKØ ‹U®U® 9 v∞« W®UA∞« rºIM¢
.WO∞U∑∞« ‹«¸UºL∞« …b≥UAL∞ )
()w∞U∑∞«( Next ¸“ vK´ jG{« .WI°Uº∞« ‹«¸UºL∞« …b≥UAL∞ )
()o°Uº∞«( Previous ¸“ vK´ jG{« .W¥œbF∞« ¸«¸“_« vK´ jGC∞U° «¸Uº± d∑î«
()Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD /CD ¸e∞« vK´ jG{«
.)
1
2
3
.WK±UJ∞« W®UA∞« w≠ UN¢d∑î« w∑∞« …¸uB∞« ÷d´ r∑¥ : W¹O·M°Ç
Stop ¸“ vK´ jG{« ,)’dI∞« …b≥UA±( Disc View WHO™Ë ·UI¥≈ b¥d¢ U±bM´
.)
( )·UI¥ù«(
4
ÜÇüU¼± 10 s± d¸¯Ã åÇb»·§Ç bM«
. tO≠ »u¨dL∞« ¸UºL∞« rƸ d∑î«Ë 0/10+Ë W¥œbF∞« ¸«¸“_« vK´ jG{«
.WO∞U∑∞« ‹«¸UºL∞« …b≥UAL∞ )
()w∞U∑∞«( Next ¸“ vK´ jG{« .WI°Uº∞« ‹«¸UºL∞« …b≥UAL∞ )
(.)o°Uº∞«( Previous ¸“ vK´ jG{« -
3,2,1
TRACK VIEW
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
4
…dOîô« …dØ«c∞« WHO™Ë
qO∞b∞« ¸UO∑î« b¥d¢ U±bM´
ÕdI°Ç qGñA± áUI´Å bF¡ WO²U£ Éd± Z±bL°Ç ÕdI°Ç qOGA¢ üU·»´ U±bM«
o¡U¼°Ç üU¼L°Ç Áb¡ qOGA¢ WHOªu°Ç çc³ `L¼¢ ,p¡ ÕU»°Ç Z±bL°Ç
.tO°Ç XFL·§Ç êc°Ç
.œ«bF∑ßô« l{Ë w≠ )XÆu∞« nAØ( Time Search ¸“ vK´ jG{«
.tO∞« ŸUL∑ßô« b¥d¢ Íc∞« ¸UºL∞« qOGA¢ r∑¥ ·uß : WπO∑M∞«
ÖdF¢ UN²_ UNO- Èu¬d± Éüu• s« Yº¶°Ç bM« Wº´d± WHOªu°Ç çc³
.j¶C°U¡ ÉüuB°Ç
’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD /CD ¸“ vK´ jGC∞U° ¸uB∞« ÃU∑≤≈ b´√
.)
()Z±bL∞«
1
.)’dI∞« …b≥UA±(View ¸“ vK´ jG{«
vK´ )qO∞b∞« …b≥UA±( "INDEX VIEW" WLzUÆ ÷d´ r∑¥ : W¹O·M°Ç
.Ê«u£ 4 …bL∞ dNE¢ UNKØ ‹U®U® 9 v∞« W®UA∞« rºIM¢ .W®UA∞«
.W¥œbF∞« ¸«¸“_« vK´ jGC∞U° ¸uB∞« ÃU∑≤≈ b´√
.WK±UJ∞« W®UA∞« w≠ ¸uÅ 9 s± b•√ ÷d´ r∑¥ : W¹O·M°Ç
2
TRACK VIEW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
2
1
17
3
A Œ ‰ • ] X K à • • Ë À \ ‚ À Æ A k U … nAØ
A
5
4,5
3
:˜LT Š•]XK •‰€†•
(ÜÁ ×Á) FM Š… ŽkU… 15
(âÍA–LWÀ)
(ÜÁ ••Á) AM Š… ŽkU… 15
(ÜÁ ×Á) FM Š… ŽkU… 15
)WDßu∑L∞« W§uL∞«( AM Š… ÆAkU… 8
(Žƒ••k‚À ŽQ•†‚À) LW Š… ÆAkU… 7
(ÜÁ ×Á) FM Š… ŽkU… 15
(Žk^•L†‚À ŽQ•†‚À) MW Š… ÆAkU… 5
(1 ß\–e}‚À ŽQ•†‚À) SW1 Š… ÆAkU… 5
(2 ß\–e}‚À ŽQ•†‚À) SW2 Š… ÆAkU… 5
4,5
(âÍA–LWÀ)
2
(âÍA–LWÀ)
W≤eªL∞« Ž k U † ‚ À Í A – L W À
.(
:—ƒ• A†œ W²e»L°Ç ••ËÀ\‚À ŽkU… ˜‚À ÕA†L^¼À •‰€†•
.(
)(„–tbL‚À/ËÀZqL^¼À) S t a n d b y / O n ˜ƒp lth‚AE ÎAŒR‚À „töa
n∞«RL∞«( TUNER(Band) vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« œœd∑∞« W§u± d∑î«
.WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ ))W§uL∞«(
.wK¥ ULØ u¥œ«d∞« WD∫± d∑î«
... jG{«
... v∞« ŸUL∑ßö∞
v∑• )WH∞«RL∞« l{Ë( Tuning Mode ¸“ .1
."PRESET" ÷d´ r∑¥
W≤eªL∞« WD∫L∞«
1
2
3
àÁ )bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§( , ¸“ .2
¸UO∑îô )WOºOzd∞« …b•u∞«(
,
.»uKDL∞« Z±U≤d∂∞«
)(„–tbL‚À/ËÀZqL^¼À) S t a n d b y / O n ˜ƒp lth‚AE ÜAn‰‚À „töa
1
2
n∞«RL∞«( TUNER)Band( vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« œœd∑∞« W§u± d∑î«
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ Band Ë√ WO±U±_« W•uK∞« vK´ ))W§uL∞«(
.G^A‰†‚À \a•†‚À dNE¥ : Ž R – L ‰ ‚ À
FM
ËË\L‚À Š–†hK
AM(MW)
Žk^•L†‚À ŽQ•†‚À
S W 1,S W 2(âÍA–LWÀ)
ß\–e}‚À ŽQ•†‚À
L W(âÍA–LWÀ)
Žƒ••k‚À ŽQ•†‚À
.)ÍËbO∞«( MANUAL ÷d´ r∑¥ v∑• sO¢d± Ë√ …d± )WH∞«RL∞« l{Ë( Tuning Mode vK´ jG{«
WO∞ü« WH∞«RL∞«
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´
, vK´ i∂Æ«Ë jG{«
.WOºOzd∞« …b•u∞« vK´
,
vK´ i∂Æ«Ë jG{«
.UOJO¢U±u¢Ë√ WO∞U∑∞« …d≠u∑L∞« WD∫L∞« v∞« WH∞«RL∞«Ë `ºL∞« r∑¥ : WπO∑M∞«
W¥ËbO∞« WH∞«RL∞«
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´
Ë√
vK´ jG{«
.WOºOzd∞« …b•u∞« vK´
Ë√
vK´ jG{«
.U¥Ëb¥ W°uKDL∞« WD∫L∞« WH∞«R± q§√ s± ¸«dLº¢U° ¸e∞« vK´ jG{« : WπO∑M∞«
¸UO∑î«" ¡e§ w≠ qOBH∑∞U° )o∂ºL∞« j∂C∞«( PRESET WHO™Ë Õd® r∑¥
."W≤eªL∞« WD∫L∞«
3
4
Ë√ )WOºOzd∞« …b•u∞«(
,
¸«¸“√ vK´ jGC∞U° W≤eªL∞« WD∫L∞« d∑î«
.VÆUF∑∞« vK´ œd∑∞« iHî Ë√ …œU¥“ q§√ s± )bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§( ,
2
1
3
âÍÎ ˜ƒp iF|À ,A•àZ• PUF‚À Z‰p Aq•\^ ÆÀËË\L‚À \•\†L‚
.)bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§( , Ë√ )WOºOzd∞«
ÇZT ÀÌÀ .••ËÀ\‚À ŽkU… ˜ƒp ~vÀ•L• ¼ ËË\K ˜ƒp —€–KA…•Kà½À nAØ x|•L• Z|
.âàZ–‚À PUF‚À rgà ÜZXL^À ,•‚Ì
.ã\WÁ ŽkU… Šp PUEÀà 4 ß•kW ˜‚À rQÍÀ ,ßË•Q•… ŽkU… Š•]XK Ë\K ‡‚ ÀÌ
:ã\WÁ Ž}•\j
.(S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ˜ƒp ltg Á
.ÝÀ•N ßZp (S…Aˆ\F‚À)P R O G R A M \ŒnK :ŽR–L‰‚À
)WOºOzd∞« …b•u∞«(
,
Ë√ )bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§( , vK´ jG{« .»
.15Ë 1 sO° Z±U≤d∂∞« rƸ sOOF¢ q§√ s±
.ŽkU†‚À Š•]XL‚ (S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ÍÎ ˜ƒp ltgÀ Æ
.ŽkU†‚À Š•]WK ‡L•à (S…Aˆ\F‚À)P R O G R A M ˜a‘LK :ŽR–L‰‚À
…b•u∞«(
3
••ËÀ\‚À ÛAF}L^À Š–_UK
:Žk^À•E ••ËÀ\‚À ÛAF}L^À Š•_UK •‰€†•
))WDßu∑L∞« W§uL∞«( Â√ Í√( AM àÁ (ÜÁ ×Á) F M —™À•‹ ÝÀÍàË
ÍÎ ˜ƒp ltgÀ ,Aw–qg Ž‰–q†‚À (ÜÁ ×Á) F M ••ËÀ\‚À ŽkU… Š… ÛAF}L^À ÝAœ ÀÌÀ
ו^ .âËAT½À ˜‚À ••\–L_‚À l{Ë Š… „••UL‚ (••\–L_‚À/âËAT½)M o n o / S T .
.Æ•e‚À …œu§ Š_ULK
,
5
.5 ˜‚À 3 Š… ÆÀ•kW ZpÁ ,ŽE•ƒk†‚À ã\W½À ••ËÀ\‚À ÆÀËË\K âÁ Š•]XL‚
6
ßZ•ZQ ŽkU… feXK ˜LT (S…Aˆ\F‚À) PROGRAM Žw–mà ‡ZXL_K ÝÁ •‰€†•
.—‚AU‚À S…Aˆ\F‚À ‡|Í ˜‚À
2
3
1
5,4
5,4
18
M–^A€‚À l•\a ˜‚À ÕA†L^¼À
( l } v 2 ß \ – R U ‚ À ) M – ^ A € ‚ À „ – t b K l{Ë Í A – L W À
A
qOGA·° ÙU{èà W£š¸¡ Ïèñe± p¡ ÕU»°Ç dGñBL°Ç æuñJL°Ç åUEM°Ç
j´dA°Ç wN¤è v°Ç ÙUL·§™Ç p° sJL´ p°Ð qCH¡è ,j´dA°Ç
.UOJO¢U±u¢èÃ
.G^A‰†‚À ]…\‚À \Œn• ˜LT R E V.M o d e l{è ÍÎ ˜ƒp ltgÀ
Ý•‰q†‚À å]R‚À ˜‚À rQÍÀà M–^A€‚À l•\a ÜÀZXL^À Z‰p Ñ\U‚À —W•K A†™ÀË
.ŽQAU‚À Z‰p 25 ŽUwd ¸ ÒM–^A€‚À l•\a ÜÀZXL^À Z‰p ÆAjA–LUÀÓ
.(
)(„–tbL‚À/ËÀZqL^¼À) S t a n d b y / O n ÍÎ ˜ƒp lth‚AE ÜAn‰‚À „töa
P u s h Ej e c t Ž…‘qE åAkt‚À Ž•àÀÎ ˜ƒp lth‚AE M–^A€‚À ß\–RT VLvÀ
.åAkt‚À ÉÀ\^ ~ƒjÁ ‡N Ž}k}k‚À Æ•d r†_K ˜LT ( ))ëdîù« l≠b∞«(
... Ò\q‚À \–b• A…Z‰p
... dGÒBL∞« Êu
Ò JL∞« ÂUEM∞« qOGA¢ r∑¥
•ˆA€… ¹Â rQ\• ˜LT •–ƒp lth‚AE ß\–RU‚À ~ƒsÁ
•ƒ–tbK ×A}•Âà ÍALX†‚À M–^A€‚À l•\a •Qà
M–^A€‚À l•\a •Qà
•ƒ–tbK ×A}•Âà M–^A€‚À l•\b‚ \W¿À •Q•‚À
lthK ˜LT ו|•‚À ÝàZE M–^A€‚À l•\a AŒQà
.×A}•¾À ÍÎ ˜ƒp
... jG{«
... v∞« ŸUL∑ßö∞
…b•«Ë …d± )
( )j¥dA∞«( Tape ¸“
√ t§Ë
sO¢d± )
( )j¥dA∞«( Tape ¸“
» t§Ë
,
¸“ vK´ jG{«
... jG{«
TUNER
O
Band
VCD/CD
Pervious
Down
TAPE
Phones
AUX
Tuning
Mode
Next
Up
Volume
REC/Pause
REV.Mode
.)
¸“
nKª∞« v∞« j¥dA∞« ŸU§¸≈
.
¸“
ÂU±_« v∞« l¥dº∞« j¥dA∞« r¥bI¢
( )·UI¥ù«( Stop ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« nÆu¢ U±bM´
Sound
Mode
5
4
5
... ‡∞
.
1
19
3
4
.l•\b‚À „–tbK ÁZF• :ŽR–L‰‚À
.W§U∫∞« bM´
Standby/On
1
2
6
5
6
Z±bL∞« ’dI∞« qOπº¢
A
: sO·HK·»± sO·I´dD¡ j´dA°Ç vK« Z±bL°Ç ÕdI°Ç qO¹¼¢ p° sJL´
s±«e∑L∞« qOπº∑∞«
d®U∂L∞« qOπº∑∞«
d¨U¶L°Ç qO¹¼·°Ç
êà l± qO¹¼·°Ç Áb¡ p° sJL´ d¨U¶L°Ç qO¹¼·°Ç l{è åÇb»·§U¡
.Z±bL°Ç ÕdI°Ç vK« üU¼±
s±Çe·L°Ç qO¹¼·°Ç
.qOπº∑∞« vK´ d£ÒR¥ ô t≤_ ,‹uB∞« Èu∑º± j∂{ v∞« ÃU∑∫¢ ô
()qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qOGA∑° rÆ
.)
1
2
3
4
.…dOπ∫∞« w≠ U¨¸U≠ UD¥d® qîœ√
.Uπ±b± UÅdÆ qL•«
()Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD /CD
.)
s± )
,
¸“ vK´ jG{«
( )Z±bL∞« ’dI∞«( CD ¸UO∑î« ¸“ Âbª∑ß«
.W°uKDL∞« WOM¨_« ¸UO∑î« q§√
èà ÕdI°Ç Áb¡ l± qO¹¼·°Ç ÁÇb¡ s±Çe¢ p° sJL´ ÉeOL°Ç çc³ åÇb»·§U¡
.çüU·»¢ êc°Ç üU¼L°Ç
()qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qOGA∑° rÆ
.)
.…dOπ∫∞« w≠ U¨¸U≠ UD¥d® qîœ√
.Uπ±b± UÅdÆ qL•«
.)
.)XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«( REC/Pause ¸“ vK´ jG{«
.qOπº∑∞« √b∂¥ ·uß : WπO∑M∞«
5
( )·UI¥ù«( Stop ¸“ vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
6
.)
Previous
Down
VCD/CD
Tuning
Mode
( )Z±bL∞« ’dI∞«( CD ¸UO∑î« ¸“ Âbª∑ß«
.W°uKDL∞« WOM¨_«
rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )Z±bL∞« ’dI∞« s±«e¢( CD Synchro ¸“ vK´ jG{«
.bF° s´
5
v∞Ë_« WFDI∞« s± qOπº∑∞« ¡b° q§√ s± ¸e∞« «c≥ vK´ jG{«
.·UI¥ù« bMF}IOßuLK∞
“UN§ vK´ )Z±bL∞« ’dI∞« s±«e¢( CD Synchro ¸“ vK´ jG{«
s± qOπº∑∞« ¡b° q§√ s± Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ ¡UM£√ bF° s´ rJ∫∑∞«
.UNKOGA¢ r∑¥ w∑∞« vIOßuLK∞ v∞Ë_« WFDI∞«
Next
Up
1
4
TAPE
Volume
6
AUX
,
O
Band
Phones
()Z±bL∞« ’dI∞«/wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD /CD ¸“ vK´ jG{«
¸UO∑î« q§√ s± )
TUNER
Standby/On
1
2
3
4
REC/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
.)
( )·UI¥ù«( Stop ¸“ vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
6
5
TUNER
Op
Band
Standby/On
••ËÀ\‚À S…Aˆ\E „–R_K
1
Previous
Down
VCD/CD
Tuning
Mode
4 TAPE
)(„–tbL‚À/ËÀZqL^¼À) S t a n d b y / O n ÍÎ ˜ƒp lth‚AE ÜAn‰‚À „töa
. ß\–RU‚À ¸ As ÍAv AL–^Aœ „WËÁ
.(x‚À•†‚À)W§uL∞«() T U N E R ( B a n d ) ˜ƒp lth‚AE (x‚À•†‚À) T U N E R Žw–mà \LWÀ
àÁ
¸“ vK´ jGC∞U° UNKO㧛 b¥d¢ w∑∞« u¥œ«d∞« WD∫± d∑î«
.(M|•†‚À x|•L‚À/„–R_L‚À) R E C / P a u s e ÍÎ ˜ƒp ltgÀ
.„–R_L‚À ÁZF•à \†T½À Ý•ƒ‚AE („–R_L‚À) R E C \ŒnK :ŽR–L‰‚À
.)
AUX
Volume
REC/Pause
REV.Mode
4
Sound
Mode
1
2
3
4
5
.(
.
Phones
D
6
4
.ÚÍA–LWÀ Š… ••ËÀ\‚À S…Aˆ\E „–R_K •‰€†•
.„–R_L‚À ˜ƒp \N•• ¼ •ˆ½ Æ•e‚À ã•L_… lFg ˜‚À ÈALUK ¼
Next
Up
( )·UI¥ù«( S t o p vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
6
5
3 TUNER
O
Band
Standby/On
Previous
Down
VCD/CD
1
Tuning
Mode
Next
Up
4
TAPE
4
Volume
6
Phones
AUX
REC/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
5
20
M|•†‚À Žw–mà
A
) („–tbL‚À/ËÀZqL^¼À) S t a n d b y / O n ˜ƒp ltgÀ
.ËÀZqL^¼À
M|•†‚À ÝÁ ˜‚À À …dOA± ,M|•†ƒ‚ „w^½À ÍA_–‚À G‰AR‚À ¸ \ŒnK
:ŽR–L‰‚À
ÆA|à½À Z‰p UOJO¢U±u¢Ë√ „töb• ו^ ÜAn‰‚À .Aj•Fh… VFdÁ Íc∞«
.ŽE•ƒk†‚À
˜ƒp ÜAn‰‚À lFh‚ (
Ž†ƒœ \ŒnK ו^ A•àA_L… ×A}•¾À M|àà „–tbL‚À M|à ÝAœ ÀÌÀ
.(BkX‚À) E R R O R
9
.M|•†‚À Žw–mà ÜÀZXL^AE Ž‰–q… ÆA|àÁ ¸ ÜAn‰‚À ×A}•Â àÁ „–tbK Š… •‰€†•
.ÉAFd „œ ˜}–^•… ˜ƒp —UeK ÝÁ ÆËÍÁ ÀÌÀ :ÛAO…
.M|•†‚À Žw–mà —tƒK ÝÁ GR• ,A–€–KA…•KàÁ •vA}•Â àÁ ÜAn‰‚À „–tbK Ë\K ‡‚ ÀÌÀ
.V–Ud —‚AU‚À M|•‚À Ê√ Š… ZœBK M|•†‚À lFg „F|
ZE ¼ M|•‚À À[‹ ÆÎàARK ÀÌÀ .Ä•ƒk†‚À ÍA–LW¼À lFh‚ ÝÀ•N ßZp •A‰‹ ß•kW „€‚
.ã\WÁ ß\… Ž•ÀZF‚À Š… ÁZFK ÝÁ Š…
.(
)(„–tbL‚À/ËÀZqL^¼À) S t a n d b y / O n ÝÁ ÍÎ ˜ƒp lth‚AE ÜAn‰‚À „töa
. TI M E R
\ŒnK ˜LT (ŽpA_‚À/M|•†‚À) T i m e r / C l o c k ÍÎ ˜ƒp ltgÀ
.(S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ˜ƒp ltg
M|à â½ AqFL… (ÝÎÀ•L‚À Ε…Í Š… ¼ZE) ÝÀ•N ßZp ßZ†‚ \ŒnK O N T I M E :ŽR–L‰‚À
.„–tbL‚À M|à ˜ƒp M|•†‚À lFg •‰€†• ;•kFg ‡K „–tbK
9,1
2
8,7,6,5,4,3
7,6,5,4
7,6,5,4
1
2
3
.„–tbL‚À M|à ˜ƒp M|•†‚À j∂{«
àÁ
¸“ vK´ jGC∞U° W´Uº∞« j∂{« Á
.
.(S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ˜ƒp ltg Ä
.~™A|Z‚À i±u¢ :ŽR–L‰‚À
à
Á
¸
“
v
K
´
jGC∞U° WIOÆb∞« j∂{« Æ
.
.(S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ˜ƒp ltg Ç
M|à âBE AqFL… ÝÀ•N ßZq‚ (ÝÎÀ•L‚À Ε…Í Š… ¼ZE) \ŒnK O F F T I M E :ŽR–L‰‚À
.×A}•¾À M|à ˜ƒp M|•†‚À lFg •‰€†• ;•lFg ‡K ×A}•Â
.×A}•¾À M|à ˜ƒp M|•†‚À lFgÀ
àÁ
¸“ vK´ jGC∞U° W´Uº∞« j∂{« Á
.
.(S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ˜ƒp ltg Ä
.~™A|Z‚À i±u¢ :ŽR–L‰‚À
à
Á
¸
“
v
K
´
jGC∞U° WIOÆb∞« j∂{« Æ
.
.(S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ˜ƒp ltg Ç
.lFh• Z| Æ•d‚À ÝÁ ˜ƒp ÛZK 1 0 P–T \ŒnK V O L 1 0 :ŽR–L‰‚À
4
¸“ vK´ jG{«Ë ‹uB∞« Èu∑º± j∂C∞
àÁ
¸“ vK´ jG{«
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«( Program/Set
.ÍALX†‚À ÍZe†‚À \Œn• :ŽR–L‰‚À
.ÜAn‰‚À „–tbK Z‰p „tb†‚À ÍZe†‚À ÍA–LW¼
àÁ ¸“ vK´ jGC∞U°
6
... ÝÁ GR•
.U¨¸U≠ UD¥d® qîœ√
Program/Set vK´ jG{« √
.)j∂C∞«/Z±U≤d∂∞«(
5
7
... Æ\LWÀ ÀÌÀ
(M–^A€‚À) l•\b‚À
(••ËÀ\‚À) x‚À•†‚À
jGC∞U° j∂C∞« o∂ºL∞« WD∫L∞« d∑î« »
àÁ , )bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§(¸“ vK´
.
, )WOºOzd∞« …b•u∞«(
.ŽR…Z… ÑÀ\|Á àÁ AR…Z… Ad\| „†öT
S…Z†‚À Ñ\}‚À
.M|•†‚À Z–œBL‚ (S…Aˆ\F‚À/lFh‚À) P r o g r a m / S e t ˜ƒp ltgÀ
21
8
‡L€‚À Žw–mà
M|•†‚À åAt‚Â
A
.•…Anˆ ¸ AL|•… Æ•e‚À ×A}•Â •‰€†•
.xKAŒ‚À vK« Ïd¢ A…Z‰p :ÛAO…
M|•†‚À \a•†E Vg•… •‹ A†œ A–€–KA…•KàÁ ÜAn‰‚À ÁZF• ו^ ,M|•†‚À lFg bF¡
.M|•†‚À Žw–mà —tƒK ÝÁ GR• ,M|•†‚À ÛA†qL^À Ë\K ‡‚ ÀÌÀ .Ò\q‚À ˜ƒp
.(‡L€‚À) M u t e ˜ƒp ltgÀ
1
(Ž}EA_‚À ß\†‚À ¸ •–ƒp ÝAœ A†œ Æ•e‚À ã•L_… `wˆ ¸) ã\WÁ ß\… Æ•e‚À ÕAQ;
.(Æ•e‚À ã•L_…) V o l u m e ÍÀÍÎÁ àÁ Èdî√ …d± (‡L€‚À) M u t e ÍÎ ˜ƒp ltgÀ
2
.(ËÀZqL^¼À l{Ë ¸ àÁ ÜAn‰‚À „–tbK åA‰NÁ) M|à âÁ ¸ M|•†‚À ×A}•Â •‰€†•
... M|•†‚À ×A}•Â/„–tbK ˜ƒp ltgÀ
ß\…
.
˜a‘L• :ŽR–L‰‚À
Š–K\…
.Ž–ˆAN ß\… \Œm• :ŽR–L‰‚À
... îî‚
M|•†‚À åAt‚Â
XÆRL∞« åZE ßËApÂ
j∂C∞« o∂ºL∞« Ê“«uL∞« ¸UO∑î«
j¶C°Ç o¶¼L°Ç æÒÇuL°U¡ eNñ¹± p¡ ÕU»°Ç dGñBL°Ç æuñJL°Ç åUEM°Ç
q¶´d·°Ç ÜÇÏÏd¢ sO¡ V§UML°Ç æÒÇu·°Ç qC-à üUO·”Ç pºL¼´ êc°Ç
.UNO°Ç lL·¼¢ w·°Ç vIO§uL°Ç Ùu² V¼¥ vK« dON¹°Çè
èà lH¢dL°Ç ÜuB°Ç WI¶© s¼
ñ º¢è dON¹°Ç r»
ñ C¢ êuI°Ç ÜuB°Ç WHOªè
.wIOIº°Çè êuI°Ç ÜuB°U¡ V¹F¢ p²Ã W¤üb° sO¢d± dON¹°Ç
v∑• WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´ )‹uB∞« l{Ë( Sound Mode ¸“ vK´ jG{«
.»uKDL∞« ¸UOª∞« ¸UO∑î« r∑¥
➞ ROCK ➞ POP" ¸UO∑î« q§√ s± ¸«dL∑ßU° ¸“ vK´ jG{«
"PASS ➞ P.SOUND(Power Sound) ➞ CLASSIC
TUNER
Open/Close
Band
VCD/CD
Pervious
Down
Next
Up
Demo
TAPE
AUX
Tuning
Mode
Volume
REC/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
Mic
22
A–€–KA…•KàÁ •vA}•¾ ÜAn‰‚À lFg
)͸UO∑î«(Ý • v à \ € – † ‚ À Ž w – m à
A
.Ý•và\€–†‚À Žw–mà Žk^À•E åA‰t‚À åA‰NÁ ˜}–^•†‚À r… •K•d lƒW •‰€†•
ËÀZqL^¼À
.Êu≠ËdJOL∞« ·d© v∞« rK± 3.5 rπ∫° Êu≠ËdJOL∞« f°UÆ l± Êu≠ËdJOL∞« qÅ
àÁ S…Z… Ñ\| ˜‚À r†L_K A…Z‰p A–€–KA…•KàÁ •vA}•¾ ÜAn‰‚À lFhK ÝÁ •‰€†•
.l•\a
.˜}–^•†‚À ˜‚À r†L_Kà ÜA‰K ÝÁ Z•\K :ÛAO…
.)Âu≤( Sleep ˜ƒp ltgÀ
.WO∞U∑∞« ‹«¸U®ù« ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
TUNER
Open/Close
90 MIN
Band
Pervious
Down
VCD/CD
TAPE
AUX
Tuning
Mode
Next
Up
ÎAŒR‚À rEAL• —L‚À ß\Lw‚À ßÍAa¾ ÆÀ\… ßZp àÁ ß\… )Âu≤( Sleep ˜ƒp ltgÀ
.×A}•¾À „F| AŒ‚‘W „–tbL‚À
Demo/Display
Volume
REC/Pause
REV.Mode
90 MIN
OFF
Sound
Mode
1
60 MIN
15 MIN
2
45 MIN
30 MIN
Mic
:•‰€†• ,M|à âÁ ¸
)Âu≤( Sleep ˜ƒp lthAE —}FL†‚À M|•‚À fUv
.2à1 ÆÀ•kW ˜ƒp lth‚AE —}FL†‚À M|•‚À \––tK
ÆÀ\… ßZp àÁ ß\… )Âu≤( Sleep vK´ jG{« (Âu≤) S L E E P Žw–mà åAt‚¾
.O f f \ŒnK ˜LT
3
Êu≠ËdJOL∞« l± qOπº∑∞«
.æu-èdJOL°Ç f¶I± v°Ç )šBHM± ÙU¶´( æu-èdJOL°Ç q•
.…dOπ∫∞« w≠ qOπº∑K∞ j¥dA∞« qîœ√
.)XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«( REC/Pause ¸“ vK´ jG{«
1
2
.qOπº∑∞« √b∂¥
.Êu≠ËdJOL∞« ‰öî s± ‹uB∞« qOπº∑° rÆ
TUNER
3
Open/Close
Band
Pervious
Down
VCD/CD
TAPE
Tuning
Mode
Next
Up
ÏÁ\‚À ÆApA†^ „–d•K
Demo/Display
Volume
AUX
REV.Mode
Sound
Mode
Mic
ÕA†L^¼À •‰€†• •‚[‚à \te†‚À S…Z†‚À ÜAn‰‚À ˜‚À Ý•và\€–†‚À „–d•K •‰€†•
Ý̽À ÆApA†^ .ß\RU‚À ¸ Š•\W¿À ÈApΠÝàË ••ËÀ\‚À S…À\E àÁ ˜}–^•†‚À ˜‚À
.G^A‰… Û•U… âÁ àÁ ‡… 3.5 `F}†E ßËà]… Ý•€K ÝÁ GR•
.Ž–…A…½À ‡€UL‚À ŽT•‚ ¸ P h o n e s `F}… ˜‚À ÏÁ\‚À ÆApA†^ „dàÁ
.Æ•e‚À ÈÀ\W¾ Æ•e‚À ÆÀ\F€… ÜZXL_K ¼ :ŽR–L‰‚À
2
.•q†^ ¸ „ƒW ˜‚À âË•• Z| rwK\… Æ•eEà Žƒ••j ÆÀ\Lw‚ ÏÁ\‚À ÆApA†^ ÜZXL^À
TUNER
O
Band
Standby/On
VCD/CD
Pervious
Down
TAPE
Phones
23
AUX
Tuning
Mode
Next
Up
Volume
REC/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
ÝA…½À ÆAjA–LTÀ
p° ’Uª∞« dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« nOEM¢
A
xn‰K ÝÁ GR• ,\te†‚À S…Z†‚À ÜAn‰‚À Š… Ž‰€†… S™ALˆ „hvÁ ˜ƒp Û•eUƒ‚
:ÜAnLˆAE Ž–‚AL‚À åÀ]Q½À
—QÍAX‚À åAlt‚À
S…Z†‚À Ñ\}‚À „–tbK ÎAŒQ
(rvZ‚À Ïà\K ,ß\€F‚À ,ÝA^Á\‚À) M–^A€‚À „–tbK ÎAŒQ
.A†™ÀË —_–™\‚À ÍA–L‚À ÍZe… Š… ÜAn‰‚À „evÀ
•w–n‰K „F|
Žƒ••j ß\Lw‚ •†ÀZXL^À ╉K Š€K ‡‚ ÀÌÀ
••\UK àÁ ÜÀZXL^À Z‰p AŒpAFK GQÀ•‚Àà ÆAjA–LT¼À Vg•K Ž–‚AL‚À ÛA€a½À
.\te†‚À S…Z†‚À ÜAn‰‚À
TUNER
Standby/On
Open/Close
TUNER
Band
Previous
Down
VCD/CD
Tuning
Mode
Next
Up
Standby/On
Open/Close
Band
Previous
Down
Demo
VCD/CD
TAPE
—QÍAX‚À åAkt‚À
ÜZXL_K ¼ .x–wW xnö‰…à Žw–nˆ ÐA†| Žqk| Žk^À•E ÜAnLˆAE —QÍAX‚À בt‚À xnöˆ
.ÜAnˆƒ‚ Ä\_LK Žƒ™A^ ËÀ•… âÁ ÕZK ¼ .x–n‰Lƒ‚ Û•^à\FÀ àÁ „™À•^ ,laAœ Ù•U_…
Tuning
Mode
Next
Up
Demo
Volume
TAPE
Phones
AUX
REC/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
Volume
Mic
Phones
AUX
REC/Pause
Mic
Sound
Mode
REV.Mode
Push Eject
Push Eject
Full Auto Remote Control Operation
Full Auto Remote Control Operation
S…Z†‚À Ñ\}‚À „–tbK ÎAŒQ
¼ .ÑAW xnö‰… Žk^À•E „–tbL‚À ÎAŒQ xn‰K ÝÁ GR• S…Z†‚À Ñ\}‚À „–tbK „F| 1
Š… Ñ\}‚À xnˆ .„–‰–w‚À LP M–^Aœ ˜ƒp ÜZXL_K —L‚À ÆAwn‰†‚À `wˆ ÜZXL_K
.Ž•A‰q‚AE ÈÍAX‚À ÞARK l^•‚À
.(—ƒU†‚À ÕΕ†‚À Z‰p \vÀ•L…) Ñ\}ƒ‚ ÑAW xnö‰†E ÜAnLˆAE „–tbL‚À ÎAŒQ xnöˆ
ß\aAF†‚À `†b‚À ŽqaÁ ˜‚À ßZT•‚À Ò\qK ¼
˜‚À •‚Ì âË•• Z| .\Wà â ÍÀ\T ÍZe… âÁ àÁ
.ßZT•‚À x™Amà å•^à ŽT•ƒ‚ Z™ÀÎ Š–X_K
Ž••™… ŽQÍË 35-5
%75-10
:„–tbLƒ‚ WDO∫± Óà\a
Žk–U†‚À ßÍÀ\U‚À
ŽE•j\‚À
2
M–^A€‚À ÆÀ\–RT
.M–^A€‚À ß\–RT VLw‚ ( ) )ëdîù« l≠b∞«( Push Eject ÍÎ ˜ƒp ltgÀ
:x–n‰L‚ M–^A€‚AE ÑAW xn‰…à Šk| Žqk| Âbª∑ß«
(1) ÝA^Á\‚À
(2) ß\€F‚À
(3) rvZ‚À Ïà\K
3
1
2
TUNER
Standby/On
Open/Close
Band
Tuning
Mode
Previous
Down
VCD/CD
TAPE
Phones
AUX
Next
Up
Demo
Volume
REC/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
Mic
TUNER
Standby/On
Open/Close
Band
VCD/CD
Previous
Down
TAPE
Phones
AUX
Tuning
Mode
Next
Up
Demo
Volume
REC/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
Mic
Push Eject
Push Eject
Full Auto Remote Control Operation
Full Auto Remote Control Operation
`F}†‚À „evÀ ,Ž•Zp\‚À xdÀ•q‚À åA‰NÁ
.Ž–™AE\Œ€‚À Ž}Ak‚À ÍZe… Š… —_–™\‚À
Z| Ù\F‚À GF_E —_–™\‚À l‚•w‚À ÕAwKÍÀ
.ÎAŒR‚À xƒK ˜‚À âË••
.ßZT•‚À Ù•v Ž•\‹Î àÁ ÆAKAFˆ —ˆÀàÁ rhK¼
\kW ˜‚À âË•K Z| ßZT•‚À ¸ ŽE•j\‚À
xƒK GF_Kà Ž–™AE\Œ€‚À ÆA…Ze‚AE ŽEAd¾À
„evÀ ,ÛÀ•T½À Þ[‹ „O… ¸ .ÆÀZq†‚À
Ž|Ak‚À ÍZe… Š… —_–™\‚À `F}†‚À
.Ž–™AE\Œ€‚À
VOLUME
UP
1
2
DOWN
r‰†‚ •ƒWÀZE ÆA•ÍAkF‚À ÕZK ¼ ,Žƒ••j ß\Lw‚ ZqE Šp ‡€UL‚À ÎAŒQ ÜZXL_K ‡‚ ÀÌÀ
.ÁZe‚À
àÁ ÆA…Ze‚À àÁ x–Oœ ÍAFt‚ •g\qK GR• ¼ •ˆÀ ¼Â Gƒd åAks •‚ ÚÎAŒQ ÝÁ ‡sÍ
.(Y‚À ß\aAF†‚À `†b‚À ŽqaÁ ¸ àÁ Ž™vZL‚À ß]ŒQÁ Š… ŽF•\|) ŽqwK\… ßÍÀ\T ÆAQÍË
„eKÀà Ž–™AE\Œ€‚À Ž|Ak‚À „evÀ ,ßZT•‚À Š… ŽU•\… \–s ŽU™ÀÍ ÆOqFˆÀ ÀÌÀ
.„–œ•‚AE
Š… ÚÍ[T ,Ý̾À ÆApA†^ ÛA†qL^À Z‰p
ÜÀZX_KÀ .ŽqwK\†‚À ÆÀ•d½À ˜‚À ÕA†L^¼À
˜‚À âË•• ŽqwK\… ÆÀ•dBE À\–Oœ ÆApA†_‚À
.r†_‚À ¸ „ƒW
TUNER
Standby/On
Open/Close
Band
VCD/CD
Previous
Down
TAPE
Phones
Šp ‡€UL‚À ÎAŒQ ¸ ÆA•ÍAkF‚À W∞«“S° rÆ
.WK¥u© …d∑H∞ •…ZXL_K ‡‚ ÀÌÀ ZqE
ÎAŒQ xƒK ˜‚À âË•• Z| ÆA•ÍAkF‚À Ä\_K
.ZqE Šp ‡€UL‚À
AUX
Tuning
Mode
Next
Up
Demo
Volume
REC/Pause
REV.Mode
Sound
Mode
Mic
Push Eject
Full Auto Remote Control Operation
ÆAˆ•€… ZQ•K .ÆÀZq†‚À ÆAT•‚ âÁ Û]K ¼
Ž…Ze‚À GF_K ßZT•‚À „WÀË Ž†Œ…
.Ž–™AE\Œ€‚À
åAE\Œ€‚À Æ‘dà ˜ƒp Žƒ–}N åA–aÀ rhK ¼
˜‚À âË•• Z| —_–™\‚À q°UJ∞« xƒK .Ž–_–™\‚À
GF_• Z| àÁ (~•\U‚À \kW) ÎAŒR‚À xƒK
.Ž–™AE\Œ€‚À Ž…Ze‚À
24
ŽR…Z†‚À ÑÀ\|½À ÜÀZX^À Z‰p ÆAjA–LTÀ
lO∂∞« bF° U± W±bª∞« V∑JL° ‰UB¢ù« q∂Æ
A
Æ‘€b†‚À Š… âÁ ••Z‚ ÝAœ ÀÌÀ .Z•ZR‚À ÎAŒR‚À r… x‚DLK ˜LT A†™ÀË M|à ˜‚À ÈALUK
r‰†•à AL|à owUK Z|à .Ž…ZX‚AE ÛAeK¼À „F| ßAkq†‚À Û•ƒU‚AE AŒq… ÛàAT ,ÞAˆËÁ ßÍ•œ[†‚À
.Ž…ZXƒ‚ âÍà\h‚À \–s ÛAeK¼À Šp SLA‰‚À ÈApξÀ
É\b‚À/Ñ•Uw‚À
Žƒ€b†‚À
ÆA†eE Ú\LK ¼ ˜LT ×À\j½À Š… AŒ€_…Á .Ž•A‰qE ŽR…Z†‚À ÑÀ\|½À r… „…AqK
.r…‘‚À Vk_‚À ˜ƒp rEAd½À
.בt‚À ¸ •ˆA€… ˜‚À ÞZpÁ ,S…Z†‚À Ñ\}‚À „–tbK Š… —ŒL‰K A…Z‰p
.Vk_‚À ˜ƒp GL€K ¼à ÑÀ\|½À ˜ƒp ~d¼ l•\a àÁ ÙÍà âÁ MFOK ¼
.Ñ•eW… ÐA†| Žqk}E ÑÀ\|½À xnöˆ
¼ ˜LT \aAF†‚À `†b‚À å•g Šp Z–qE x–nˆ ÝA€… ¸ ŽR…Z†‚À ÑÀ\|½À owTÀ
.Ž–‚Ap ßÍÀ\T ÆAQÍZ‚ Ò\qK
.A†™ÀË
Ž…‘p AŒ–ƒp ŽE•L€… ŽR…Z… ÑÀ\|Á ÜZXL^À
COMPACT
.„†q• ¼ ÜAn‰‚À
.A…A†K iwX‰… Æ•e‚À ã•L_… •
Ñ\}‚À ,x‚À•†‚À) ŽU–Ue‚À Žw–m•‚À ÍA–LWÀ ‡L• ‡‚ •
.(¸Ag¾À ,l•\b‚À ,S…Z†‚À
.Ý̽À ÆApA†^ ˜ƒp „d•… ÎAŒR‚À •
.Žƒd•… \–s Æ•e‚À \F€… Ú‘^Á •
..Ó•th… (‡L€‚À) M U T E ÍÎ •
.Æ•e‚À ZQ•• ¼
ÍÎ ˜ƒp lth‚AE •vA}•Â ‡K M|•†‚À •
.(M| •†‚À ×A}•Â/„–tbK)O N / O F F
.„†q• ¼ M|•†‚À
l{è w- æÇu£ 5 ÉbL° S o u n d M o de üÒ vK« jG{Ç •
wK•_Ç l{u°Ç v°Ç åUEM°Ç l¤d´ .)ÏÇbF·§™Ç( OFF
.)j¶C°Ç ÉÏU«Å(
.Áö´√ ‹«uDª∞U° ÂUOI∞« bF° v∑• ÂUEM∞« qLF¥ ô
—…•†q‚À
DIGITAL AUDIO
Ž}Ak‚À È\X… „d•… \–s Ž–™AE\Œ€‚À Ž|Ak‚AE Z•à]L‚À •ƒ^ •
\–s ˜ƒp Ž–™AE\Œ€‚À Ž|Ak‚À È\X… àÁ V–Ud „€bE Ž–™AE\Œ€‚À
.„–tbL‚À rgà
~vÀ•L• ‡‚ àÁ ÛÀZFL^À ˜‚À ÈALUK ZqE Šp ‡€UL‚À ÎAŒQ ÆA•ÍAkE •
.ÄAk}L^¼À
.(„–tbL‚À/ËÀZqL^¼À) S t a n d b y / O n ÍÎ ˜ƒp lth‚À ‡L• ‡‚ •
TIMER
.l•\b‚À Žw–mà ÍA–LWÀ ‡L• ‡‚ •
.ŽU–Ud Ž}•\kE l•\b‚À ÛAWË ‡L• ‡‚ •
.~ƒt• ‡‚ l•\b‚À qGñA± •
.Í•_€… àÁ —XK\… l•\b‚À •
.tKOGA¢ j¥dA∞« √b∂¥ ô
.Y_L… —q†_‚À ÜAk‰‚À •
.ŽX_L… rvZ‚À Ïà\K àÁ ÆÀ\€F‚À •
.xƒLƒ‚ Ò\qL^ l•\b‚À •
.iwX‰… Æ•e‚À ã•L_…
.ŽU–Ud ßÍ•eE j¥dA∞« u∫± r∑¥ r∞
.ÜΑ‚À Š… \OœÁ åAg•g ZQ••
.(x‚À •†‚À) TUNER Žw–mà ÍA–LXÀ ‡L• ‡‚ •
.ŽU–Ud ßÍ•eE ËË\L‚À ÍA–LXÀ ‡L• ‡‚ •
ZRK ˜LT ÞÍËÁ .‡–ƒ^ \–s •‹ARKÀ àÁ Û•ew… —™À•Œ‚À •
.ÞARKÀ „hvÁ
ÜÀZXL^À Š… ZE ¼, ••ËÀ\‚À ÆAQ•… ]RU• ˜‰F†‚À •
.—Q ÍAX‚À —™À•Œ‚À
ÆAkU… ÛAF}L^À ‡L• ‡‚ àÁ x–qg ÛAF}L^¼À
.~‘j¾À ˜ƒp
ÆAL–^A€‚À Žj\aÁ
.„†q• ¼ S…Z†‚À Ñ\}‚À qGÒA±
••ËÀ\‚À
.A‹ÍA–LWÀ ‡L• ‡‚ S…Z†‚À Ñ\}‚À Žw–mà •
àÁ AX_L… •Uk^ Ý•€• àÁ AE•ƒ}… Ñ\}‚À rgà ‡K •
.ÀÍ•wU…
.À\Ft… àÁ AX_L… Í]–ƒ‚À ÏA_T ÎAŒQ Ý•€• •
.—}vÁ àÁ Vk_… ÝA€… ˜ƒp Õ•g•… \–s ÎAŒR‚À •
¸ ÎAŒR‚À Ú\KÀ ; „–tbL‚À ÎAŒQ ¸ ŽwO€… ŽE•jÍ ÚA‰‹ •
.„|½À ˜ƒp ßZTÀà ŽpA^ ßZ†‚ ßZ–Q Ž••ŒKà ›vÀË ÝA€…
Z±bL∞« ’dI∞«
••Ëà½À ÆAL–^Aœ ÜÀZL^À Z‰p ÆAkA–LTÀ
: îîE Žm•Uƒ… [W Žƒ€b†‚À „T rkL_K ‡‚ ÀÌÀ
ÜAn‰‚À ß\W•… ˜ƒp Õ•Fk… „_ƒ_†‚À ‡|Íà „•Ë•†‚À
ÝA†h‚À „–dAwK
Žƒ€b†ƒ‚ VgÀà xdà
.r–F‚À ZqE A… Ž…ZX‚ S…•_…A^ GL€… àÁ —ƒU†‚À r™AF‚AE „eKÀ
25
.ß\–RU‚À „WÀË ÜA€TCE Õ•g•… l•\b‚À ÝÁ Š… ZœBK
l•\a „–R_L‚ .l•\bƒ‚ ╃q‚À Vk_‚À Š… ßËÀZ_‚À W∞«“S° rÆ l•\b‚À •U… G‰RL‚
.ßËÀZ_‚À ˜ƒp A}d¼ Ak•\a rg ßËÀZ_‚À Í•_€…
.בt‚À ¸ •ˆA€… ˜‚À ÞZpÁ l•\b‚À ˜‚À ÕA†L^¼À Š… —ŒL‰K A…Z‰p
ÆAQÍZ‚ Ò\qK ¼ ˜LT \aAF†‚À `†b‚À å•g Šp Z–qE x–nˆ ÝA€… ¸ Žj\aÁ owTÀ
.Ž–‚Ap ßÍÀ\T
.ÜΑ‚À Š… \OœÁ ËAŒQ „†ULK AŒˆÂ P–T Ž}–|Ë 120 Žj\aÁ ÜÀZXL^À G‰RK
Ž–‰w‚À ÆAwdÀ•†‚À
A
ÜZXL_†‚À ÆA†–ƒqKà ‡–†eL‚À ÆAwdÀ•… \––tK Š€†• .ÆA|à½À „œ ¸ AŒKARL‰… Š–_UL‚ ß\–E€‚À A‹Ë•ŒQ Û[FK Sˆ•_…A^
.ÍAqa ÝàZE
„F–_•Ë 40
••ËÀ\‚À
(âÍA–LWÀ) Žƒ••k‚À ŽQ•†‚À
ÛA†qL^‘‚ ŽU‚Ae‚À Ž–^A_U‚À
(âÍA–LWÀ) ß\–e}‚À ŽQ•†‚À
ÛA†qL^‘‚ ŽU‚Ae‚À Ž–^A_U‚À
„F–_•Ë 40
„F–_•Ë 54
%2
(Žk^•L†‚À ŽQ•†‚À) AM
¡U{uC∞«/…¸U®ù« W∂º≤
ÛA†qL^‘‚ ŽU‚Ae‚À Ž–^A_U‚À
—‚A†Q¾À —}vÀ•L‚À •••bL‚À
„F–_•Ë 62
„F–_•Ë 3
%0.5
¡U{uC∞«/…¸U®ù« W∂º≤
ÛA†qL^‘‚ ŽU‚Ae‚À Ž–^A_U‚À
—‚A†Q¾À —}vÀ•L‚À •••bL‚À
(„F–_•Ë 1 ±) ]K\‹•ƒ–œ 20 - ]K\‹ 20
S … Z † ‚ À Ñ \ } ‚ À qGÒA±
ËË\L‚À ãZ…
Va\†‚AE (]K\‹•ƒ–œ ZTÀà Z‰p) „F–_•Ë 90
(]K\‹•ƒ–œ ZTÀà Z‰p) %0.05
„F–_•Ë 75
‡ƒ… 1.2 :•†_‚À ,‡ƒ… 80 àÁ 120 :\k}‚À
¡U{uC∞«/…¸U®ù« W∂º≤
—‚A†Q½À —}vÀ•L‚À •••bL‚À
ßA‰}‚À „ev
Ñ\}‚À ÜARTÁ
]K\‹•–ƒœ 10 - ]K\‹ 125
l•\b‚À ß\–RT
ËË\L‚À ãZ…
„F–_•Ë 40
„F–_•Ë 35
„F–_•Ë 60
¡U{uC∞«/…¸U®ù« W∂º≤
ßA‰}‚À „ev
•U†‚À \–OBK
„F–_•Ë 60
FM
rªCL∞«
(%10 :—‚A†Q¾À —}vÀ•L‚À •••bL‚À)R M S ÓÀà 20*2
(ÜàÁ 4) Ž–K•e‚À Ž|Ak‚À
„F–_•Ë 50
ßA‰}‚À „ev
„F–_•Ë 70
¡U{uC∞«/…¸U®ù« W∂º≤
‡ƒ… (~†p) 287 * (ÕAwKÍÀ) 233 * (Ò\p) 150
—…•†q‚À
ËAqE½À
26
:Š… SL‰… ÎAŒR‚À À[‹
ELECTRONICS
AH68-01157J
Download PDF

advertising