Samsung | MAX-DT95 | Samsung MAX-DT95 Benutzerhandbuch

MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:39 AM
Page 2
3 DVD ‡∞ dGBL∞« ‹U≤uJL∞« ÂUEM
USB HOST l±
DVD/VCD/CD/qOGA¢
MP3-CD/CD-R/RW
MAX-DT95
MAX-DT96
: WDß«u° Ãu∑M± ŒAåRÇ¿ ¿[ã
∆AÜñÉqLÇ¿ ÑñÇÀ
VO LU M E
MU
G CONT
RO
LTI JO
L
COMPACT
VIDEO
DIGITAL VIDEO
AH68-01840H
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:39 AM
Page 4
W±öº∞« q§√ s± ‹«d¥c∫¢
‹U©u∫∑∞«
œ«bF∑ßô«
‹ôU∫∞« w≠ ‹«¡«d§ùU° ÂUOI∞« Ë√ ‹ULJ∫∑∞« Ë√ j°«uC∞« ‹«Ëœ√ «bª∑ß«
.dODª∞« ŸUF®ù« v∞« p{dF¢ v∞« ÍœR¥ bÆ UM≥ WMO∂±dOG∞«
s± ¸eOK∞« s± Z∑ML∞«
1 nB∞«
LU
VO
ME
VO L U M E
M
MU
UL
TI
CONTROL
JOG
G CONT
RO
LTI JO
L
`∑H∞« bM´ WOzdL∞« dO¨ ¸eOK∞« WF®_ ÷dF∑∞« VMπ¢ - tO∂M¢
.oOAF∑∞«Ë
d¥c∫¢
‹U±bB∞« V∂º¢ w∑∞« …dDª∞« WOD∞uH∞« œu§Ë v∞« W±öF∞« Ác≥ dOA¢
.“UNπ∞« qî«œ WOzU°dNJ∞«
…b´UÆ vK´ ,UOI≠√ pKGÒA± VOØd∑° rÆ .“UNπK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ …œu§uL∞« WIBKL∞« W¥uN∞« WÆUD° w≠ tO∞« ¸UA± u≥ U± l± o≠«u∑¢ p∞eM± w≠ WOºOzd∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ê√ s± bØQ¢
ôË .qGÒAL∞« `Dß vK´ WKOI£ …eN§√ Ë√ ¡w® Í√ lC¢ ô .…UDG± dO¨ W¥uN∑∞« ‹U∫∑≠ Ê√ s± bØQ¢ ULØ .)‹UÅu° 4 ~ 3( W¥uN∑∞« ÷dG° t∞u• WO≠UØ ‹U≠Uº± œu§Ë l± ,)ÀU£√( W∂ßUM±
.¸«dL∑ßU° qLFK∞ qGÒAL∞« «c≥ rOLB¢ r¢ .W¨¸U≠ Z±bL∞« ’dI∞« WOMOÅ Ê√ s± bØQ¢ ,qGÒAL∞« qI≤ q∂Æ .UN¢¸«d• W§¸œ lH¢d¢ bÆ Èdî√ ‹«bF± Ë√ ‹ULªC± vK´ qGÒAL∞« lC¢
f°UÆ qB≠ r∑¥ Ê√ Vπ¥ ,͸«bπ∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ãdª± s´ q±UJ∞U° qÒGAL∞« qB≠ q§√ s± .tM´ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ‰UBH≤« wMF¥ ô œ«bF∑ßô« l{Ë v∞« DVD qGA± q¥u∫¢
.WK¥u© …bL∞ qGÒAL∞« «bª∑ß« Âb´ bM´ WÅUî ,WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«
W±UN∞« W≤UOB∞«Ë qOGA∑∞« ‹ULOKF¢ v∞« p≥U∂∑≤« W±öF∞« Ác≥ XHK¢
.“UNπ∞U° WÅUª∞«
÷dF¢ ô ,WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞« Ë√ o¥d∫∞« dDî VMπ∑∞ : d¥c∫¢
.W°u©d∞« Ë√ dDLK∞ “UNπ∞« «c≥
MU
G CONT
RO
LTI JO
L
M
UL
TI
: d¥c∫¢
‹U±bB∞U° W°UÅù« dDî VMπ∑∞ wHKª∞« ¡UDG∞« `∑H¢ ô
.t∫OKB¢ pMJL¥ “UNπ∞« qî«œ ¡e§ Í√ b§u¥ ô .WOzU°dNJ∞«
.W±bª∞U° h∑ªL∞« wMH∞« ¡U´b∑ß« ¡U§d∞«
1 nB∞« s± ¸eOK∞« s± Z∑ML∞«
nÅ w≠ qîb¥ Z±bL∞« ’dI∞« qGÒA±
.1 nB∞« s± ¸eOK∞« s± Z∑ML∞«
WC¥dF∞« WA¥d∞« qîœ√ WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞« lML∞ : tO∂M¢
.U±U¢ ôUîœ≈ i¥dF∞« VI∏∞« w≠ f°UIK∞
VO LU M E
LU
VO
.WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞U° W°UÅù« dDî
`∑H¢ ô
ME
CONTROL
JOG
s± tOK´ ‚bÒBL∞« 127V SASO f°UÆ vK´ ‰uB∫K∞ Êu°e∞« q≥R¥ .tOK´ ‚bÒBL∞« 220V SASO f°UI∞ `∞UÅ “UNπ∞« «c≥
.Èdî√ …¸«d• ¸œUB± Ë√ …d®U∂L∞« fLA∞« WF®_ “UNπ∞« ÷dF¢ ô
.“UNπ∞« ¡«œ√ ¡ußË bz«e∞« sOªº∑∞« p∞– V∂º¥
Ãdª± s´ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« f°UÆ qB≠« ,W¥b´¸ nÅ«u´ ÀËb• W∞U• w≠
.͸«bπ∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«
.“UNπ∞U° dC¥ bÆ ‚d∂∞« V∂º° WOD∞uH∞« ‰bF± …œU¥“
.wK∫L∞« qOØu∞«
VOLU M E
MU
G CONT
RO
LTI JO
L
Phones
.WµO∂K∞ W¥–R± WOzUOLOØ …œU± vK´ Z∑ML∞« «c≥ w≠ WKLF∑ºL∞« W¥¸UD∂∞« Íu∑∫¢
.WO∞eML∞« W±ULI∞« WKß w≠ ‹U¥¸UD∂∞« Ác≥ w±d¢ ô
2
Ë√ )vKDBL∞« q∏±( bz«e∞« sOªº∑∞«Ë ,)W¥d≥e∞« q∏±( W°u©d∞« s´ «bOF° qGÒAL∞« kH•«
q°UØ qB≠« )...‹uB∞« ‹«d∂J± q∏±( wzU°dNJ∞« Ë√ wºODMGL∞« qI∫∞« V∂º¢ ‹«bF±
¡uß W∞U• w≠ qGÒAL∞« ÊUØ «–« ͸«bπ∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ãdª± s± WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«
Âbª∑ß« .jI≠ WO∞eM± ÷«d¨ô q° W¥¸Uπ¢ ÷«d¨ô hBª± dO¨ “UNπ∞« «c≥ .¡«œ_«
.jI≠ WOBª® ÷«d¨ô Z∑ML∞« «c≥
.œ¸U∂∞« uπ∞« w≠ Z±bL∞« ’dI∞« Ë√ pKGÒA± s¥eª¢ r¢ «–« ¡UL∞« n∏J¢ Àb∫¥
W§¸œ v∞« qB¥ v∑• U∂¥dI¢ sO∑´Uß w∞«u• dE∑≤« ,¡U∑A∞« w≠ qGÒAL∞« qI≤ bM´
.W≠dGK∞ …¸«d∫∞«
1
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:39 AM
Page 6
œ«bF∑ßô«
‹U¥u∑∫L∞«
‹«eOLL∞«
œ«bF∑ßô«
1....................................................................................................................................................................... W±öº∞« q§√ s± ‹«d¥c∫¢
2......................................................................................................................................................................................‹U©u∫∑∞«
3...................................................................................................................................................................................... ‹«eOLL∞«
5....................................................................................................................................................................................... nÅu∞«
‹öOÅu∑∞«
9......................................................................................................................................................................... ‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢
11.........................................................................................................................................................................Êu¥eHK∑∞« v∞« qOÅu∑∞«
12............................................................................................................................................................... )w±bI∑∞« `ºL∞«( P.SCAN WHO™Ë
13....................................................................................................................................................................... WO§¸Uî ‹U≤uJ± qOÅu¢
14.................................................................................................................... )͸UO∑î«( …dOBI∞« W§uL∞«Ë )WDßu∑L∞« W§uL∞«(AM ,FM wz«u≥ qOÅu¢
15................................................................................................................................................................................. épA_Ç¿ lFg
qOGA∑∞«
17................................................................................................................................................................................ ’dI∞« qOGA¢
19................................................................................................................................................................................. DivX qOGA¢
21................................................................................................................................................... USB …eO± «bª∑ßU° jßu∞« ‹UHK± qOGA¢
23........................................................................................................................................................................ ’dI∞« ‹U±uKF± ÷d´
24....................................................................................................................................................................... ¡wD∂∞«/l¥dº∞« qOGA∑∞«
25........................................................................................................................................................................ w≤U¨_«/d™UML∞« wDª¢
26................................................................................................................................................................................. W¥Ë«e∞« WHO™Ë
27................................................................................................................................................................................ qOGA∑∞« …œU´≈
29........................................................................................................................................................................w°↔t¥« qOGA∑∞« …œU´≈
30................................................................................................................................................................................... ÂËe∞« WHO™Ë
31............................................................................................................................................................... w´dH∞« Ê«uMF∞« u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
32............................................................................................................................................................. …d®U∂± WOM¨_«/dEML∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
33............................................................................................................................................................................. JPEG nK± qOGA¢
35.........................................................................................................................................................................’dI∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
36........................................................................................................................................................................ Ê«uMF∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
j¥dA∞« ,AM/FM n∞«R±Ë …œbF∑L∞« ’«dÆ_« qOGA¢
,CD-RW ,CD-R ,MP3-CD ,CD ,DVD-VEDIO sL{ s± …œbF∑L∞« ’«dÆ_« qOGA¢ …¸bI° MAX-DT95/DT96 q¥œu± eOL∑¥
.bOIF∑∞« m∞U° b•«Ë qÒGA± w≠ j¥dA∞«Ë AM/FM n∞«R± l± DVD-R/RW Ë JPEG ,DivX ,VCD
Êu¥eHK∑∞« W®U® ·UI¥≈ WHO™Ë
.·UI¥ù« l{Ë w≠ ozUÆœ 3 bF° Êu¥eHK∑∞« W®U® ÊUFL∞ iHîË ÊUFL∞ vK´ UO∞¬ MAX-DT95/DT96 qLF¥
Êu¥eHK∑∞« W®U® ·UI¥≈ l{Ë w≠ WIOÆœ 20 bF° WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« dO≠u¢ l{Ë w≠ UO∞¬ tºH≤ qHÆ vK´ MAX-DT95/DT96 qLF¥
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« dO≠u¢ WHO™Ë
.·UI¥ù« l{Ë w≠ WIOÆœ 20 bF° UO∞¬ tºH≤ ·UI¥S° MAX-DT95/DT96 ÂuI¥
Êu°e∞« VKD∞ UI≠Ë ŸuMBL∞« Êu¥eHK∑∞« W®U® ÷d´
WOHKî …¸uBØ UND∂{Ë VCD Ë√ ,VCD/DVD ,JPEG qOGA¢ ¡UM£√ p¥b∞ WKCHL∞« …¸uB∞« ¸UO∑îU° MAX-DT95/DT96 p∞ `Lº¥
.W®UAK∞
œ«b´ù«
37....................................................................................................................................................................................WGK∞« j∂{
38............................................................................................................................................................................... WGK∞« e±¸ ‰Ëb§
39..................................................................................................................................................................... Êu¥eHK∑∞« W®U® Ÿu≤ j∂{
41........................................................................................................................................................... )d¥bI∑∞« Èu∑º±( Íu°_« rJ∫∑∞« j∂{
42............................................................................................................................................................................. ¸ËdL∞« WLKØ j∂{
43............................................................................................................................................................................ Ê«¸bπ∞« ‚¸Ë j∂{
45...............................................................................................................................................................................................................................)wJO±UM¥b∞« ‚UDM∞« jG{( DRC j∂{
46.................................................................................................................................................................... u¥bO≠ - u¥œË_« s±«e¢ œ«b´≈
u¥œ«d∞« qOGA¢
u¥bO≠ jG{ WOMI¢Ë jO∫L∞« wLÆd∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ qCH° …“U∑L± …¸uÅË U¢uÅ )wLÆd∞« u¥bOH∞« ’dÆ( DVD vDF¥
.WOIOßu± WKH• W∞UÅ Ë√ wzULMOß Õdº± w≠ p≤√ ULK∏± ,‰eML∞« w≠ WOIOI∫∞« ‹«dO£Q∑∞« ÁcN° ŸU∑L∑ßô« pMJL¥ Êü« .MPEG-2
rzö¢ r∞ «–« .’dI∞« qOGA¢ q§√ s± WOIDML∞« “u±d∞« rzö¢ Ê√ Vπ¥ .o©UML∞« Vº• ’«dÆ_«Ë DVD qOGA¢ …eN§√ dHÒA¢
47.......................................................................................................................................................................... u¥œ«d∞« v∞« ŸUL∑ßô«
48...................................................................................................................................................................... j∂C∞« WI∂ºL∞« ‹UD∫L∞«
.’dI∞« qOGA¢ r∑¥ s∞ ,“u±d∞«
j¥dA∞« …dOπ•
.qGÒALK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ “UNπ∞« «cN∞ WDIML∞« rƸ ÷dF¥
VIDEO
1
~ 6
49.................................................................................................................................................................. Mñ^AÄÇ¿ lï\a òÇ¿ ’AÜL^º¿
Èdî_« nzU™u∞«
52........................................................................................................................................................................ SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñR_K
54......................................................................................................................................................................... èïÀ¿\Ç¿ SÖAà\E ÑñR_K
55................................................................................................................................................................................. M|êÜÇ¿ éwñm‡
56.................................................................................................................................................................................... XÆRL∞« ¡UG∞≈
57........................................................................................................................................................ ‹uB∞« l{ËË ÍuI∞« ‹uB∞« WHO™Ë
58.................................................................................................................................................................. r∑J∞« WHO™Ë/ÂuM∞« XÆR± WHO™Ë
59................................................................................................................................ )WÆUD∞« dO≠u¢(ECOl{Ë WHO™Ë/ÂU∑FL∞« WHO™Ë/¸UN™ù« WHO™Ë
60.............................................................................................................................................................. )Âbª∑ºL∞« Ê“«u±( q∂¥d∑∞«/dONπ∞« Èu∑º± WHO™Ë
61................................................................................................................................................................. )͸UO∑î«( Êu≠ËdJOL∞«/”√d∞« ‹U´ULß qOÅu¢
61.............................................................................................................................................................................. ‹uB∞« WI∂© j∂{
62........................................................................................................................................................ UNM¥eª¢Ë ’«dÆ_« Wπ∞UF± ‰u• ‹U©u∫¢
63............................................................................................................................................................................... W±bª∞« VK© q∂Æ
65......................................................................................................................................................................... ’«dÆ_« ‰u• WE•ö±
66..................................................................................................................................................................... ‹U∫KDBL∞« ‰u• WE•ö±
67.................................................................................................................................................................................. ‹UHÅ«uL∞«
68.................................................................................................................................................................... USB …eOL° Âu´b± qGÒA±
4
).W¥uN∞« WIDM± “u±¸ l± UN∑FƸ oBK¢ w∑∞« DVD ’«dÆ√ qÒGAOß wIDML∞« e±d∞« fH≤ l± DVD qÒGA±(
aºM∞« W¥UL•
…¸uB° p≤u¥eHK¢ v∞« DVD qGÒA± qÒÅu¢ Ê√ Vπ¥ ,p∞– V∂º° .aºM∞« lM± q§√ s± DVD ’«dÆ√ s± dO∏Ø dHÒA¢ •
w∑∞« DVD ’«dÆ√ s± W≥uA± …¸uÅ b§u¢ ,u¥bOH∞« “UN§ l± qOÅu∑∞« bM´ .u¥bOH∞« “UN§ l± fO∞ ,…d®U∂±
.UNªº≤ lML¥
pKL¢ w∑∞« Èdî_« W¥dJH∞« WOJKL∞« ‚uI•Ë WOJ¥d±_« ‹«¡«d∂∞« VK© o¥d© s´ aºM∞« lM± WOMI¢ Z∑ML∞« «c≥ q±UJ∑¥ •
q∂Æ s± aºM∞« lM± WOMI¢ «bª∑ß« i¥uH¢ r∑¥ Ê√ Vπ¥ .Èdîü« ‚uI∫∞« p∞U±Ë MacrovisionCorporation
,dî¬ ÷dG∞ «bª∑ßô« bM´ ,jI≠ …œb∫± …b≥UA± ÷dG∞Ë ‰eML∞« w≠ “UNπ∞« «c≥ qLF∑º¥Ë , MacrovisionCorporation
.WOºJF∞« WßbMN∞«Ë “UNπ∞« pOJH¢ lML¥ .p∞– vK´ MacrovisionCorporation o≠«u¢ Ê√ Vπ¥
3
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:39 AM
Page 8
œ«bF∑ßô«
nÅu∞«
- WO±U±_« W•uK∞« - WOHKª∞« W•uK∞« -
36
35
34
33 32
FM wz«u≥ qÅu±
.1
AM wz«u≥ qÅu± .2
u¥bOH∞« Ãdî qÅu± .3
OUTqÅu± v∞« )VIDEO IN( Êu¥eHK∑K∞ …¸uB∞« qîœ f°UÆ qÅ
. VIDEO
w§¸Uª∞« wLÆd∞« ÊuJL∞« “UNπ∞« qîœ qÅu± .4
qîœ f°UI± v∞« Êu¥eHK∑K∞ ÊuJL∞« “UNπ∞« qîœ f°UÆ qÅ
.ÊuJL∞« “UNπ∞«
jª∞« ëdî≈ .5
2.0 …UMI∞ ‹uB∞« d∂J± Ãdî ·«d©√ .6
)MAX-DT95 q¥œuL∞(
2.1 …UMI∞ ‹uB∞« d∂J± Ãdî ·«d©√
)MAX-DT96 q¥œuL∞(
(‚ÕAñLW¿) lÇèwÇ¿ wI∑M± .7
31
VO LU M E
1
2
3
4
5
6
d¥c∫¢
7
1
2
3
30
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
MU
G CONT
RO
LTI JO
L
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
MAX-DT95 q¥œu± vK´ WOHKª∞« W•uK∞« …¸uÅ bL∑F¢
2.0 …UMI∞ ‹uB∞« d∂J± Ãdî :MAX-DT95
2.1 …UMI∞ ‹uB∞« d∂J± Ãdî :MAX-DT96
l°«u∑∞«Ë ‹UI∫KL∞«
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
FM wz«u≥
6
)…¸uB∞«( u¥bOH∞« q°UØ
Âbª∑ºL∞« qO∞œ
AM wz«u≥
18
Echo .02
‹uB∞« WI∂© j∂{ .21
MULTI JOG .22
‰uîb∞« .23
‹uB∞« l{Ë .24
)PAL/NTSC( XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞« .25
W¥œUF∞« W´dº∞U° j¥dA∞« aº≤ .26
s±«e∑L∞« Z±bL∞« ’dI∞« qO㧛 .27
q∂¥d∑∞« .28
dONπ∞« .29
‹uB∞« Èu∑º± .30
ÍuI∞« ‹uB∞« .31
‚ö¨ù«/`∑H∞« .32
’dI∞« q¥b∂¢ .33
’dI∞« ¸UO∑î« ¸«¸“√ .34
÷dF∞« …c≠U≤ .35
Z±bL∞« ’dI∞« …dOπ• .36
19
qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô« .1
ÂU∑FL∞«/¸UN™ù« .2
WHO™u∞« ¸UO∑î« ¸«¸“√ .3
·UI¥ù« Ë√ WH∞«RL∞« l{Ë ¸“ , Y∫∂∞« WHO™Ë ¸«¸“√ .4
USB .5
FM u¥dO∑ß«/ÍœU•√ .6
épA_Ç¿/M|êÜÇ¿ .7
XÆu∞« ·UI¥≈/qOGA¢ .8
ÂuM∞« .9
2/1 j¥dA∞« .10
j¥dA∞« ŸU§¸≈ l{Ë .11
j¥dA∞« œ«bF∞ j∂C∞« …œU´≈ .12
n∞«RL∞« …dØ«– .13
AUX .14
”√d∞« W´ULß f°UÆ qÅu± .15
AUX IN .16
Êu≠ËdJOL∞« ,2 Êu≠ËdJOL∞« ,1 Êu≠ËdJOL∞« ‹uB∞« Èu∑º± .17
1 XOßUJ∞« .18
2 XOßUJ∞« .19
5
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:39 AM
Page 10
œ«bF∑ßô«
nÅu∞«
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ w≠ W¥¸UD∂∞« qîœ√
ÊUJL∞« v∞« W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ b´√
.wKÅ_«
3
Ÿu≤ s± sO∑¥¸UD° qîœ√
v∞« ÁU∂∑≤ô« l± ,1.5V AAA
.)-Ë +( sO∂CI∞« l{u± W∫Å
2
vK´ W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ W∞«“S° rÆ
rJ∫∑∞« “UNπ∞ WOHKª∞« W•uK∞«
tOK´ jGC∞U° bF° s´
.rNº∞« ÁUπ¢U° tÆôe≤«Ë
- bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ -
1
W§uL∞«/n∞«RL∞« ¸“
DVD ¸“
TAPE ¸“
AUX/USB ¸“
‚ö¨ù«/`∑H∞« ¸“
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qOGA¢ ¸“
’dI∞« wDª¢ ¸“
)9 ~ 0( ÂUƸ_« ¸«¸“√
1/2 j¥dA∞« ¸“
…uDª∞« ¸“
¡UG∞ù« ¸“
qOGA∑∞« …œU´≈ ¸“
SEARCH ¸“
XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞« ¸“
: U¥öª∞« ŸbB¢ Ë√ »dº¢ VMπ¢ q§√ s± WO∞U∑∞« ‹U©u∫∑∞« l∂¢«
.)-( l± )-(Ë )+( l± )+( : WO∂DI∞« ÁUπ¢ô ÁU∂∑≤ô« l± bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ w≠ ‹U¥¸UD∂∞« l{ •
.WOD∞uH∞« w≠ nK∑ª¢ bÆ WN°UA∑± Ëb∂¢ w∑∞« ‹U¥¸UD∂∞« .`O∫Å ‹U¥¸UD° Ÿu≤ Âbª∑ß« •
.b•«Ë XÆË w≠ ‹U¥¸UD∂∞« qØ ‰«b∂∑ßU° ULz«œ rÆ •
.…¸«d∫∞« Ë√ W≤uªº∞« v∞« ‹U¥¸UD∂∞« ÷dF¢ ô •
·UI¥ù« ¸“
Z±bL∞« ’dI∞« wDª¢ ¸“/o∂ºL∞« WH∞«RL∞« j∂{ ¸“
d¥c∫¢
‹uB∞« Èu∑º± ¸“
WLzUI∞« ¸“
WH∞«RL∞« ¸“
qOGA∑∞« …œU´≈ ¸“
‰uîb∞«/ÁUπ¢ô« ¸“
bF° s´ rJ∫∑∞« “UNπ∞ qOGA∑∞« Èb±
VOLU M E
MU
G CONT
RO
LTI JO
L
jª° ¸U∑±√ 7/U±bÆ 23 w∞«u∫° Èb± w≠ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ‰ULF∑ß« sJL¥
“UN§ dFA∑º± s± W§¸œ 30 v∑• WOI≠√ W¥Ë«“ w≠ tKOGA¢ UC¥√ sJL¥ .rOI∑º±
.bF° s´ rJ∫∑∞«
INFO ¸“
KEYCONTROL
KEYCONTROL
b ¸“
# ¸“
‚ôe≤ô« l{Ë ¸“
w±bI∑∞« `ºL∞« ,n∞«RL∞« …dØ«– ¸“
wI∂∑L∞« ¸“
u¥dO∑ßô«/ÍœU•_« ,¡OD∂∞« ¸“
ÂËe∞« ¸“
w° — t¥« qOGA¢ …œU´≈ ¸“
8
u¥œË_« ¸“
w´dH∞« Ê«uMF∞« ¸“
SOUND MODE ¸“
)e±d∞«( u§u∞ ¸“
ÍuI∞« ‹uB∞« ¸“
XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢ ¸“
W´Uº∞«/XÆRL∞« ¸“
NTSC/PAL ,WKNº∞« …b≥UAL∞« ¸“
ÂuM∞« ¸“
¸UN™ù«/ÂU∑FL∞« ¸“
7
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:39 AM
Page 12
‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢
.WOzU°dNJ∞« WKÅu∞« qB≠Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ·UI¥≈ s± bØQ¢ ,t∂OØd¢ Ë√ “UNπ∞« qI≤ q∂Æ
.dGBL∞« Z±bL∞« ÂUEMK∞ WOHKª∞« W•uK∞« v∞« )2( qOÅu∑∞« f°UI± qÅ
.W∫O∫Å )-Ë +( WO∂DI∞« Ê√ s± bØQ¢
MAX-DT96
MAX-DT95
‹öOÅu∑∞«
VIDEO OUT
RADIO ANTENNA
FM(75 )
VIDEO OUT
AM
RADIO ANTENNA
FM(75 )
AM
COMPONENT VIDEO OUT
PR
PB
Y
COMPONENT VIDEO OUT
PB
PR
Y
LINE OUT
LINE OUT
R
L
R
L
2.1CH SPEAKERS OUT
IMPEDANCE
SUBWOOFER/FRONT:3
FRONT
R
L
FRONT
L
SUB WOOFER
2.0CH SPEAKERS OUT
IMPEDANCE
FRONT:3
FRONT
R
R
SW
w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J±
.b¥d¢ ULØ ÊUJ± Í√ w≠ tF{ .UO∂º≤ rN± dO¨ w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± •
DVD qG
Ò A± ÊUJ±
.Êu¥eHK∑∞« q±U• X∫¢ Ë√ ·¸ Ë√ q±U• vK´ qGÒAL∞« l{
L
•
R
WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J±
qî«b∞« v∞≈ WN§u± ,p´UL∑ß« lÆu± ÂU±√ WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J± l{ •
.)W§¸œ 45 w∞«u•(
DVD qG
Ò A± ÊUJ±
ŸUL∑ßô« ÊUJ± ¸UO∑î«
rπ• W≠Uº± s± ‹«d± 3 Ë√ 2.5 w∞«u∫° ŸUL∑ßô« ÊUJ± b¥b∫¢ Vπ¥
.Êu¥eHK∑∞« s± Êu¥eHK∑∞« W®U®
)«bÆ√ 8 ~ 6( d∑± 2.4 ~ 2 "32 W®U® rπ∫° Êu¥eHK∑∞ : ö∏±
)U±bÆ 13 ~ 11( ¸U∑±√ 4 ~ 3.5 "55 W®U® rπ∫° Êu¥eHK∑∞
.Êu¥eHK∑∞« q±U• X∫¢ Ë√ ·¸ Ë√ q±U• vK´ qGÒAL∞« l{
L
•
R
WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J±
qî«b∞« v∞≈ WN§u± ,p´UL∑ß« lÆu± ÂU±√ WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J± l{ •
.)W§¸œ 45 w∞«u•(
WO∞UF∞« ‹«œœd∑∞« “UNπ± ŸUH¢¸« UNO≠ ÊuJ¥ WI¥dD° ‹uB∞« ‹«d∂J± l{
.pO≤–√ ŸUH¢¸ô« fH≤ w≠
‹uB∞« d∂JL∞ w±U±_« t§u∞« l± ‹uB∞« ‹«d∂JL∞ WO±U±_« WN§«u∞« V¢Ò¸
.ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± ÂU±√ tF{ Ë√ ÍeØdL∞«
•
WO∞UF∞« ‹«œœd∑∞« “UNπ± ŸUH¢¸« UNO≠ ÊuJ¥ WI¥dD° ‹uB∞« ‹«d∂J± l{
.pO≤–√ ŸUH¢¸ô« fH≤ w≠
•
‹uB∞« d∂J± VOØd∑∞ ‹ULOKF¢
.‹uB∞« d∂JL∞ ¡«œ_« ¡uß p∞– V∂º¥ bÆ ,WFH¢dL∞« W°u©d∞« œu§Ë l± Ë√ …d®U∂L∞« fLA∞« WF®√ X∫¢ ,sOªº∑∞« “UN§ s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ ‹uB∞« d∂J± VOØd¢ bM´ •
.‹uB∞« d∂J± ◊uIß s± Wπ¢U≤ W±öß WKJA± W¥√ VMπ¢ q§√ s± dî¬ dI∑º± dO¨ ÊUJ± Ë√ œuLFK∞ ‰U´ ÊUJ± Ë√ ¸«bπ∞« vK´ ‹uB∞« d∂J± VOØd∑° rI¢ ô •
.d¢uO∂LJ∞« W®U® Ë√ Êu¥eHK∑∞« s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ ‹uB∞« d∂J± lC¢ ô •
.W®UA∞« ÷d´ WO´u≤ vK´ d£R¥ bÆ d¢uO∂LJ∞« W®U® Ë√ Êu¥eHK∑∞« s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ ‹uB∞« d∂J±
10
L
R
SW
ŸUL∑ßô« ÊUJ± ¸UO∑î«
rπ• W≠Uº± s± ‹«d± 3 Ë√ 2.5 w∞«u∫° ŸUL∑ßô« ÊUJ± b¥b∫¢ Vπ¥
.Êu¥eHK∑∞« s± Êu¥eHK∑∞« W®U®
)«bÆ√ 8 ~ 6( d∑± 2.4 ~ 2 "32 W®U® rπ∫° Êu¥eHK∑∞ : ö∏±
)U±bÆ 13 ~ 11( ¸U∑±√ 4 ~ 3.5 "55 W®U® rπ∫° Êu¥eHK∑∞
L
FRONT
‹uB∞« d∂JL∞ w±U±_« t§u∞« l± ‹uB∞« ‹«d∂JL∞ WO±U±_« WN§«u∞« V¢Ò¸
.ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± ÂU±√ tF{ Ë√ ÍeØdL∞«
•
•
‹uB∞« d∂J± VOØd∑∞ ‹ULOKF¢
.‹uB∞« d∂JL∞ ¡«œ_« ¡uß p∞– V∂º¥ bÆ ,WFH¢dL∞« W°u©d∞« œu§Ë l± Ë√ …d®U∂L∞« fLA∞« WF®√ X∫¢ ,sOªº∑∞« “UN§ s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ ‹uB∞« d∂J± VOØd¢ bM´ •
.‹uB∞« d∂J± ◊uIß s± Wπ¢U≤ W±öß WKJA± W¥√ VMπ¢ q§√ s± dî¬ dI∑º± dO¨ ÊUJ± Ë√ œuLFK∞ ‰U´ ÊUJ± Ë√ ¸«bπ∞« vK´ ‹uB∞« d∂J± VOØd∑° rI¢ ô •
.d¢uO∂LJ∞« W®U® Ë√ Êu¥eHK∑∞« s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ ‹uB∞« d∂J± lC¢ ô •
.W®UA∞« ÷d´ WO´u≤ vK´ d£R¥ bÆ d¢uO∂LJ∞« W®U® Ë√ Êu¥eHK∑∞« s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ ‹uB∞« d∂J±
9
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:39 AM
Page 14
)w±bI∑∞« `ºL∞«( P.SCAN WHO™Ë
Êu¥eHK∑∞« v∞« qOÅu∑∞«
WK±UJ∞« …¸uB∞« ÃU∑≤≈ q§√ s± …¸uB∞« ‹U±uKF± wÆUD≤ tO≠ VÆUF∑¥ Íc∞« ÍœUF∞« )p°UA∑L∞« `ºL∞«( Interlace Scan ·öª°
b•«u∞« ‹U±uKFL∞« ‚UD≤ Âbª∑º¥ )w±bI∑∞« `ºL∞«( Progressive Scan ,)WOFHA∞« `ºL∞« ◊uDî p∞– bF° ,W¥d¢u∞« `ºL∞« ◊uDî(
.WOzdL∞« `ºL∞« ◊uDî ÊËœ WKBHL∞«Ë W∫{«u∞« …¸uB∞« ÃU∑≤≈ q§√ s± )…b•«Ë …dL° ÷dF¢ ◊uDª∞« qØ(
.UN∂OØd¢ Ë√ …b•u∞« qI≤ q∂Æ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« pKß qB≠Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ·UI¥≈ s± bØQ∑∞« ¡U§d∞«
.u¥bOH∞« qOÅu∑∞ sO∑I¥dD∞« s± b•√ ¸UO∑î« ¡U§d∞«
‹öOÅu∑∞«
l{Ë w≠ Ê«u£ 5 s± d∂Ø√ …bL∞ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« )w±bI∑∞« `ºL∞«( P.SCAN ¸“ pº±«Ë jG{«
.·UI¥ù«
5 s± d∂Ø√ …bL∞ tJº±Ë ¸e∞« «c≥ vK´ jGC∞« bM´ )p°UA∑L∞« `ºL∞«( "Interlace Scan"Ë )w±bI∑∞« `ºL∞«( "Progressive Scan" ¸UO∑î« r∑¥ ·uß •
.VÆUF∑∞« vK´ Ê«u£
)…bO§ WO´u≤( u¥bOH∞« Ãdî «bª∑ß«
œu§uL∞« )u¥bOH∞«/Êu¥eHK∑∞«( TV/VIDEO ¸“ vK´ jG{«
j∂{ q§√ s± Êu¥eHK∑K∞ l°U∑∞« bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´
.)u¥bOH∞«( "VIDEO" W∞U• vK´ Êu¥eHK∑∞«
1 WI¥d©
v∞« qGÒAL∞« vK´ )u¥bOH∞« Ãdî( VideoOut qÅ
.p° ’Uª∞« Êu¥eHK∑∞« vK´ )u¥bOH∞« qîœ( VideoIn
2
1
?)p°UA∑L∞«dO¨ Ë√( w±bI∑∞« `ºL∞« u≥ U±
)WK±UØ …¸uÅ( w±bI∑∞« `ºL∞«
)ÊUÆUD≤ = …b•«Ë …¸uÅ( p°UA∑L∞« `ºL∞«
)œËe±(
qJA° u¥bOHK∞ …b•«u∞« WK±UJ∞« …¸uB∞« `ºL¢ w±bI∑∞« `ºL∞« WI¥d©
.UDª≠ UDî W®UA∞« vK´ ‰U∑∑±
Íc∞« VØUA∑L∞« `ºL∞« ·öª° ,…b•«Ë …d± WK±UJ∞« …¸uB∞« r߸ r∑¥
.qºKº∑± qJA° u¥bOH∞« …¸uÅ ÷d´ r∑¥
.WØd∫∑± ¡UO®_ …bOH± w±bI∑∞« `ºL∞« WI¥d©
sOJ°UA∑L∞« sOÆUDM∞« s± ÊuJ∑¢ …¸uB∞« ,p°UA∑L∞« `ºL∞U° u¥bOH∞« w≠
.…¸uB∞« w≠ WOI≠_« ◊uDª∞« vK´ Íu∑∫¥ ‚UD≤ qØË ,)wFHA∞«Ë Íd¢u∞«(
÷d´ r∑¥ p∞– bF°Ë ,ôË√ W∂ÆUF∑L∞« ◊uDªK∞ Íd¢u∞« ‚UDM∞« ÷d´ r∑¥
Íd¢u∞« ‚UDM∞« V∂º° W∂ÆUF∑L∞« …uπH∞« ¡ö∑±« q§√ s± wFHA∞« ‚UDM∞«
.…b•«u∞« …¸uB∞« qOJA∑∞
sOÆUD≤ vK´ Íu∑∫¢ ,WO≤U£ 30/1 qØ UN{d´ r¢ w∑∞« ,…b•«u∞« …¸uB∞«
. WO≤U£ 60/1 qØ wKJ∞« 60 ‡∞« ‚UDM∞« ÷d´ r∑¥ p∞c∞Ë ,sOJ°UA∑±
.X°U£ ¡w® vK´ ÷U∂Æû∞ p°UA∑L∞« `ºL∞« WI¥d© bBI¢
.w±bI∑∞« u¥bOH∞« r´b¥ Íc∞« jI≠ )Pb ,Pr ,Y( ÊuJL∞« u¥bOH∞« qîb° eNπL∞« Êu¥eHK∑∞« vK´ qLF¢ WHO™u∞« Ác≥ •
).w±bI∑∞« dO¨ `LºK∞ Êu¥eHK∑∞« q∏± ,ÍœUF∞« ÊuJL∞« u¥bOH∞« qîœ l± Êu¥eHK∑∞« vK´ WHO™u∞« Ác≥ qLF¢ ô U±bM´(
.WHO™u∞« Ác≥ qLF¢ ô bÆ ,p° ’Uª∞« Êu¥eHK∑K∞ q¥œuL∞«Ë WظUL∞« vK´ «œUL∑´« •
)WO´uM∞« qC≠√( ÊuÒJL∞« u¥bOH∞«
2 WI¥d©
.YË ,Pb ,Pr f°UIL° «œËe± p≤u¥eHK¢ ÊUØ «–« WI¥dD∞« Ác≥ Âbª∑ß«
W•uK∞« vK´ …œu§uL∞« YË Pb ,Pr f°UI± s± ÊÒuJL∞« u¥bOH∞« q°UØ qÅ ,ÊÒuJL∞« u¥bOH∞« Ãdª° eNπ± Êu¥eHK∑∞« ÊUØ «–«
.p≤u¥eHK¢ vK´ …œu§uL∞« W∂ßUML∞« f°UIL∞« v∞« ÂUEMK∞ WOHKª∞«
WE•ö±
COMPONENT
IN
VIDEO OUT
RADIO ANTENNA
FM(75 )
AM
COMPONENT VIDEO OUT
PR
PB
Y
u¥bOH∞« rOLB¢ ¸UO∑î«
LINE OUT
R
REC/PAUSE ¸“ Ë√ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« NTSC/PAL ¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë WOºOzd∞« …b•u∞« ·UI¥S° rÆ
.WOºOzd∞« …b•u∞« vK´ œu§uL∞« )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«(
.lMBL∞« rOLB¢ "PAL" vK´ u¥bOH∞« rOLB¢ j∂{ r∑¥
."PAL"Ë "NTSC" sO° u¥bOH∞« rOLB¢ ‰u∫∑¥ ,Ê«u£ 5 s± d∂Ø√ …bL∞ ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ
.W∞Ëb∞« Vº• vK´ u¥bOH∞« rOLB¢ ”UOÆ nK∑ª¥
.p° ’Uª∞« Êu¥eHK∑K∞ u¥bOH∞« rOLB¢ l± ’dIK∞ u¥bOH∞« rOLB¢ o≠«u∑¥ Ê√ Vπ¥ ,ÍœUF∞« qOGA∑K∞
•
•
•
•
L
2.0CH SPEAKERS OUT
IMPEDANCE
FRONT:3
FRONT
R
FRONT
L
)œËe± dO¨(
.)C( ÊuK∞« ‹U±uKF±Ë )Y( ¡UCO∂∞«Ë ¡«œuº∞« ‹U±uKFL∞« W∂Ød± …œdHML∞« u¥bOH∞« …¸U®≈ : VØdL∞« u¥bOH∞«
.ŸuDº∞«Ë ÊuK∞« ‹«¸U®≈ ‰UBH≤« WDß«u° ÍœUF∞« ÊuJL∞« u¥bOH∞« s± …¸uÅ lDß√Ë `{ËQ° œËe¥ u≥Ë wßUOI∞« u¥bOH∞« qI≤ : ”√ — u¥bO≠ "
12
•
•
WE•ö±
11
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:39 AM
Page 16
W§uL∞«(AM ,FM wz«u≥ qOÅu¢
…dOBI∞« W§uL∞«Ë )WDßu∑L∞«
)͸UO∑î«(
WO§¸Uî ‹U≤uJ± qOÅu¢
w§¸Uî Ãu∞U≤√ ÊuJ± qOÅu¢
‹öOÅu∑∞«
.Êu¥eHK¢Ë ,«dO±UØ u¥bO≠ ,VCR q∏± Ãu∞U≤√ …¸U®≈ ‹U≤uJ± : ‰U∏±
)œËe±( FM wz«u≥
)œËe±( wÆuD∞« AM wz«u≥
VOLU M E
AM wz«u≥ qÅ ,UHOF{ AM ‰U∂I∑ß« ÊUØ «–«
.)œËe± dO¨( w§¸Uª∞«
MU
G CONTR
LTI JO
OL
W∫∑≠ w≠ wÆuD∞« wz«uN∞« vK´ …œ«bº∞« XO∂∏∑° rÆ
.wÆuD∞« AM wz«u≥ VOØd¢ q§√ s± …b´UI∞«
FM wz«u≥ qOÅu¢
)WDßu∑L∞« W§uL∞«( AM wz«u≥ qOÅu¢
·«d©√ v∞« œËeL∞« wÆuD∞« AM wz«u≥ qÅ .1
. Ë AM
·d© v∞« œËeL∞« FM wz«u≥ qÅ .1
."FM 75 Ω COAXIAL"
b•«u∞« pKº∞« qÅ ,UHOF{ ‰U∂I∑ßô« ÊUØ «–« .2
.AM ·d© v∞« qOMOH∞U° wDGL∞« w§¸Uª∞«
.)wÆuD∞« AM wz«u≥ qOÅu¢ jH•«(
s´ Y∫∂¢ v∑• ¡j∂° wz«uN∞« pKß qIM° rÆ .2
w≠ t∑∂Ò£ p∞– bF°Ë ,tO≠ sº• ‰U∂I∑ßô« lÆu±
.dî¬ X°U£ `Dß Ë√ ¸«b§
)œËe± dO¨(
)‹uB∞«( u¥œË_« q°UØ
‡∞ b•«u∞« f°UI∞« b§u¥ ÊUØ «–«
ÊuJL∞« “UNπ∞« w≠ jI≠ Audio Out
Ë√ ¸UºO∞« qÅ ,w§¸Uª∞« w§u∞U≤_«
.sOLO∞«
q°UØ qOÅu¢ q∂Æ .w§¸Uª∞« wz«uN∞« qÅ ,UHOF{ ‰U∂I∑ßô« ÊUØ «–« •
.œËeL∞« FM wz«u≥ qB≠« ,)wßUOÆ qÅu± ŸuM°(75 Ω COAXIAL
s± UOJO¢U±u¢Ë√ b¥d∂∑∞« W•Ëd± qOGA¢ r∑¥ .ÍœU´ qJA° “UNπ∞« qOGA¢ sJL¥ UNKCH°Ë “UNπ∞« qî«œ …¸«d∫∞« b¥d∂∑∞« W•Ëd± œb∂¢
b¥d∂∑∞« W•Ëd±
.œ¸U∂∞« ¡«uN∞U° “UNπ∞« b¥Ëe¢ q§√
.p∑±öß q§√ s± WO∞U∑∞« ‹U©u∫∑∞« ŸU∂¢≈ ¡U§d∞«
Ãu∞U≤_« ÊuJ± l± œu§uL∞« )øUî wFLß( Audio Out v∞« DVD qGÒA± l± œu§uL∞« )qî«œ wFLß( Audio In qÅ
.w§¸Uª∞«
.‹öÅuL∞« Ê«u∞√ o≠«u¢ s± bØQ¢ •
1
qKî s´ dHº¥Ë “UNπ∞« qî«œ …¸«d∫∞« W§¸œ ŸUH¢¸« p∞– V∂º¥ ,…bO§ “UNπ∞« Wµ¥uN¢ sJ¢ r∞ «–« .…bO§ “UNπ∞« Wµ¥uN¢ Ê√ s± bØQ¢ •
.“UNπ∞«
…¸«d∫∞« W§¸œ lH¢d¢ ,‘ULI∞« Ë√ …b¥dπ∞U° Wµ¥uN∑∞« ‹U∫∑≠Ë b¥d∂∑∞« W•Ëd± Vπ• r¢ «–«( .Wµ¥uN∑∞« ‹U∫∑≠ Ë√ b¥d∂∑∞« W•Ëd± Vπ∫¢ ô •
.AUX ¸UO∑îô )w≠U{ù«( AUX ¸“ vK´ jG{«
.÷dF∞« W®U® vK´ "AUX" ÷d´ r∑¥ •
2
).o¥d∫∞« p∞– V∂º¥Ë “UNπ∞« qî«œ
14
13
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:39 AM
Page 18
épA_Ç¿ lFg
.W°uKDL∞« ‹U¥¸UO∑îô« j∂C∞ …b¥bF∞« w≤«u∏∞« b§u¢ ,…uDî qØ w≠
.b¥b§ s± √b∂¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ,XÆu∞« «c≥ ‹“ËUπ¢ «–«
wI∂∑L∞« XÆu∞« h∫≠
¸“ vK´ jG{«
.)wI∂∑L∞«( REMAIN ¸“ vK´ jG{«
TIMER/CLOCK
•
.sO¢d± )W´Uº∞«/XÆRL∞«(
.qGAL∞« qBH∞« Ë√ Ê«uMFK∞ wI∂∑L∞« XÆu∞«Ë wKJ∞« XÆu∞« h∫H∞
)wI∂∑L∞«( REMAIN ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ
qOGA∑∞«
TITLE ELAPSED
DVD
TITLE REMAIN
CHAPTER ELAPSED
CHAPTER REMAIN
2
¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
. POWER
1
.(épA_Ç¿) CLOCK \ånK •
TRACK ELAPSED
VCD
CD
TRACK REMAIN
TOTAL ELAPSED
TOTAL REMAIN
W´Uº∞« ÷d´ r∑¥ U±bM´
¸“ vK´ jG{« ,W∫O∫B∞«
.)‰uîb∞«( ENTER
.é}ñ|ZÇ¿ iL¢
4
vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( ENTER¸“
.épA_Ç¿ iÜK
3
: épA_Ç¿ flÀAïŒ •
:é}ñ|ZÇ¿ flÀAïŒ •
: épA_Ç¿ ÑñÉ}K •
: é}ñ|ZÇ¿ ÑñÉ}K •
TRACK ELAPSED
MP3
TRACK REMAIN
WE•ö±
éwñm‡ ‹ZXL_K Mâú èÇ òLT M|èÇ¿ ÕAåm¬ ÅâÄÜï •
ÕŒ òÉp lthÇAE „\W¡
.flZT¿‡ fl\Ö (M|êÜÇ¿/épA_Ç¿)TIMER/CLOCK
XÆu∞« ÷d´ r∑¥ U±bM´
vK´ jG{« ,`O∫B∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“
5
.÷dF∞« W®U® vK´ )XÆRL∞«( "TIMER" ÷d´ r∑¥ •
.w∞U∫∞« XÆu∞« j∂C¥ Êü« •
¸“ s± ôb° WO±U±_« W•uK∞« vK´ œu§uL∞«
,
¸“ Ë√ Multi-Jog «bª∑ß« UC¥√ pMJL¥ •
.4Ë 3 sO¢uDî w≠
16
WE•ö±
,
15
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:39 AM
Page 20
’dI∞« qOGA¢
’dI∞« ‹U∫KDB±
)DVD-VIDEO( ‰uBH∞«Ë s¥ËUMF∞«
."‰uBH∞«" ‡° vLº¢ dGÅ√ ¡«e§√Ë "s¥ËUMF∞«" ‡° vLº¢ …b¥b´ …dO∂Ø ¡«e§√ v∞« DVD-video rºIM¥ •
.¡«e§_« Ác≥ vK´ ÂUƸ_« sOÒF¢
."qBH∞« ÂUƸ√"Ë "Ê«uMF∞« ÂUƸ√" ‡° rƸ_« Ác≥ vLº¢
’dI∞« ‰bÒ∂± w≠ Z±bL∞« ’dI∞« ¸UO∑î«
.)’dI∞« vDª¢(Disc Skip l≠b¥ U±bM´ UOzUIK¢ )Z±bL∞« ’dI∞«(CD WHO™Ë ¸UO∑î« r∑¥
W•uK∞« vK´ œu§uL∞« VßUML∞« )3 ,2 ,1( ’dI∞« ¸“ vK´ jG{« ,’Uª∞« ’dI∞« ¸UO∑î« q§√ s±
DISC SKIP Ë√ WO±U±_«
.»uKDL∞« ’dI∞« d®R± i±u¥ v∑• ,bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« )’dI∞« wDª¢(
.¸U∑ªL∞« b•«u∞« ’dI∞« qOGA¢ √b∂¥ ,VÆUF∑∞« vK´ ’«dÆ_« qØ qOGA¢ r∑¥ ·uß : WπO∑M∞«
qOGA∑∞«
UO∞¬ ÂUEM∞« ‰u∫∑¥ ,j¥dA∞« Ë√ u¥œ«d∞« v∞« ŸUL∑ßô« bM´ )3 ,2 ,1( ’dI∞« WHO™Ë X±bª∑ß« «–« •
.Z±bL∞« ’dI∞« l{Ë v∞«
.UO∞¬ w∞U∑∞« ’dI∞« qGA¥ ,¸U∑ªL∞« ’dI∞« ‰UL•≈ r∑¥ r∞ «–« •
)WOIOßuL∞« Wπ±bL∞« ’«dÆ_«Ë u¥bOH∞«( ‹«¸UºL∞«
."‹«¸UºL∞«" ‡° vLº¢ ¡«e§√ v∞« vIOßuL∞«Ë u¥bOH∞« ’«dÆ√ rºIM¢ •
."¸UºL∞« ÂUƸ√" ‡° ÂUƸ_« Ác≥ vLº¢ .¡«e§_« Ác≥ vK´ ÂUƸ_« sOÒF¢
DVD
VCD
CD
.UOJO¢U±u¢Ë√ qOGA∑∞« √b∂¥ •
MP3
JPEG
DivX
.UOJO¢U±u¢Ë√ qOGA∑∞« √b∂¥ •
WLzUÆ ÷d´ r∑¥ ·uß ,Êu¥eHK∑∞« qOGA¢ bM´ •
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ ’dIK∞ MP3
DVD )" W±ö´ l± ‹ULOKF∑∞« ,qO∞b∞« «c≥ w≠ • WE•ö±
.‰UBH≤U° Èdî_« W±öF∞« b§u¢ ,’Uî DVD Ÿu≤ dØc¥ U±bM´ .DVD-R/RW
Ë DVD-VIDEO ’«dÆ√ ‰ULF∑ßô WK°UÆ "DVD (
.WOz«b∑°ô« W®UA∞« nK∑ª¢ bÆ ,’dI∞« ‹U¥u∑∫± vK´ «œUL∑´« •
.nK∑ª± qJA° WO∞Ë_« W®UA∞« dNE¢ bÆ ,’dI∞« ‹U¥u∑∫± vK´ «œUL∑´«
.MP3 ’«dÆ√ iF° qOGA¢ sJL¥ ô ,qOπº∑∞« l{Ë vK´ «œUL∑´«
vK´ qπºL∞« MP3 ¸Uº± rOLB¢ Vº• vK´ nK∑ª¥ MP3 - ’dI∞ ‹U¥u∑∫L∞« Ê«uM´
.’dI∞«
•
•
•
WE•ö±
STOP ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ·UI¥ù
.qOGA∑∞« ¡UM£√ )·UI¥ù«(
÷d´ r∑¥ ,…b•«Ë …d± ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ U±bM´
.…dØ«c∞« w≠ ·UI¥ù« lÆu± Êeª¥ ·uß )qOGA∑∞« ¸“ vK´ jG{«( "PRESS PLAY"
)XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«( PLAY/PAUSE ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´
(
.·UI¥ù« lÆu± s± qOGA∑∞« l§d¥ ,)‰uîb∞«( ENTER ¸“ Ë√ )
).jI≠ DVD ’«dÆ√ l± WHO™u∞« Ác≥ qLF¢(
¸“ vK´ jGC¢ U±bM´Ë ,)·UI¥ù«( "STOP" ÷d´ r∑¥ ,sO¢d± ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ U±bM´
.W¥«b∂∞« s± qOGA∑∞« √b∂¥ ,)
( )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«( PLAY/PAUSE
•
¸“ vK´ jG{« ,U∑ÆR± qOGA∑∞« nÆu∑∞
¡UM£√ )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«( PLAY/PAUSE
.qOGA∑∞«
•
PLAY/PAUSE ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« v∞« Ÿu§dK∞
•
.WO≤U£ …d± )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«(
17
16
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:39 AM
Page 22
DivX qOGA¢
ozUÆœ 5 ‡° wDª∑∞« WHO™Ë
. , ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√
. ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ ozUÆœ 5 w∞«u• bF° W®UA∞« v∞« l§¸« •
. ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ ozUÆœ 5 w∞«u• q∂Æ W®UA∞« v∞« l§¸« •
nKª∞«/ÂU±_« v∞« wDª∑∞«
.
¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√
¸“ vK´ jGC¢ ULKØ w∞U∑∞« nKL∞« v∞« l§¸« •
¸“ vK´ jGC¢ ULKØ o°Uº∞« nKL∞« v∞« l§¸« •
.’dI∞« w≠ sOHK± s± d∂Ø√ „UM≥ ÊUØ «–« ,
.’dI∞« w≠ sOHK± s± d∂Ø√ „UM≥ ÊUØ «–« ,
w´dH∞« Ê«uMF∞« ÷d´
qOGA∑∞«
l¥dº∞« qOGA∑∞«
.)w´dH∞« Ê«uMF∞«( SUBTITLE ¸“ vK´ jG{«
."SUBTITLE OFF"Ë "SUBTITLE ON" sO° „¸UOî ‰u∫∑¥ ·uß ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ
.UOJO¢U±u¢Ë√ qOGA∑∞« r∑¥ ·uß ,’dI∞« w≠ jI≠ b•«Ë w´d≠ Ê«uM´ „UM≥ ÊUØ «–«
.w´dH∞« Ê«uMF∞« ‹UG∞ 8 v∑• r´b¢
•
•
•
.
¸“ pº±«Ë jG{«
: wK¥ ULØ qOGA∑∞« W´dß ‰u∫∑¢ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ pºL¢ ULKØ
•
DivX …eO± WLzUÆ
DivX r´b¥
.ISO 9660 rOLB∑° Z±bL∞« ’dI∞« vK´ UNM¥eª¢ r∑¥ Ê√ Vπ¥Ë ,u¥bOH∞«Ë u¥œË_« ‹U≤UO° sLC¢ q§√ s± Avi ‹UHK± Âbª∑º¢
.u¥œË_«Ë u¥bOH∞« v∞« DivX vK´ W¥u∑∫L∞« MPEG ‹UHK± rºIM¢ Ê√ sJL¥
vK´ W¥u∑∫L∞«( 3.11 ¸«bÅ≈ bF° DivX ‡∞ …dOî_« ‹«¸«bÅù« qØ r´b¢ : u¥bOH∞« ‚ËUº¢ •
‡∞ d≠u∑± V7 Ë V3 ,V2 ,V1 rOLB¢ .XviD r´b¥ ,p∞– v∞« W≠U{ùU° .)dOîô« 5.1 ¸«bÅ≈
.WMV
r´b¢Ë . 320 kbps v∞« 80 kbps s± XO° W∂ºM° …dHA± MP3 ’«dÆ√ : u¥œË_« ‚ËUº¢ •
.kbps 160 v∞« kbps 56 s± WMA ‹UHK±Ë ,448 kbps v∞« 128 kbps s± AC3 ’«dÆ√
.)SMI( Text rOLB¢ …b•u∞« r´b¢ ·uß ,w´dH∞« Ê«uMFK∞ ,p∞– v∞« W≠U{ùU° •
XUHB« u±∞«
dOîô« ¸«bÅù« v∑•
DivX 3.11
WMV V1/V2/V3/V7
WMV
kbps 320 ~ kbps 80 : CBR
MP3
kbps 448 ~ kbps 128 : CBR
AC3
kbps 160 ~ kbps 56 : CBR
WMA
.jI≠ AVI b¥bL¢ l± nKL∞« qOGA¢ pMJL¥ ,DivX ’dÆ qOGA¢ bM´ •
. DTS Audio r´b¥ ô ,…d≠u∑L∞« WO¢uB∞« DivX rO±UB¢ sO° •
.WMV ‹UHKL∞ WMV V8 r´b¥ ô •
.SMI nK± qJA° tªº≤ s± bØQ¢ ,p° ’Uª∞« d¢uO∂±uJ∞« «bª∑ßU° CD-ROM vK´ w´dH∞« Ê«uMF∞« nK± aº≤ bM´ •
.e¢d≥uKOØ 32 s± qÆ√ t∞ sOOF∑∞« œœd¢ ÊuJ¥ U±bM´ Divx ’dÆ qOGA¢ r∑¥ ô •
.tKOGA¢ r∑¥ Ê√ sJL¥ ô Ë√ `O∫Å dO¨ qJA° XviD Ë√ DivX rOLB∑° WKπºL∞« ’«dÆ_« iF° qOGA¢ r∑¥ bÆ •
32/44.1/48 : sOOF∑∞« œœd¢ ,128 KBPS ~ 320 KBPS : ‹U∑∂∞« W´dß(MPEG1 LAYER3 :MP3 nK± r´œ •
.)e¢d≥uKOØ
20
u¥bOH∞« ‚ËUº¢
u¥œË_« ‚ËUº¢
ÂËe∞« WHO™Ë
WE•ö±
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
q§√ s± , , ,
w∑∞« WIDML∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
.U≥dO∂J¢ b¥d¢
ZOOM ¸“ vK´ jG{«
2
.)ÂËe∞«(
1
„¸UOî ‰u∫∑¥ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
."ZOOM OFF"Ë "ZOOM X2" sO°
w≠ DivX ‹UHK± qOGA¢ sJL¥ •
.jI≠ Zoom X2 l{Ë
WE•ö±
19
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:39 AM
Page 24
nKª∞«/ÂU±_« v∞« wDª∑∞«
.
¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√
.’dI∞« w≠ nK± s± d∂Ø√ „UM≥ ÊUØ «–« ,
.’dI∞« w≠ nK± s± d∂Ø√ „UM≥ ÊUØ «–« ,
¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ w∞U∑∞« nKL∞« ¸UO∑î« r∑¥ •
¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ o°Uº∞« nKL∞« ¸UO∑î« r∑¥ •
l¥dº∞« qOGA∑∞«
.qOGA∑∞« ¡UM£√
Ë√
¸“ pº±«Ë jG{« ,Ÿdß√ W´dº° ’dI∞« qOGA∑∞
— 4X — 8X — 32X — Normal : wK¥ ULØ qOGA∑∞« W´dß dOG∑¢ ·uß ,ULNM± ¸“ Í√ pºL¢Ë jGC¢ ULKØ
USB …eO± «bª∑ßU° jßu∞« ‹UHK± qOGA¢
a∞« ,USB iO±Ë …dØ«– ,MP3 qGÒA± q∏± WO§¸Uª∞« USB Êeª± …eN§√ s± UNKOGA¢Ë ‹UHKL∞« qOÅu¢ pMJL¥
.USB WHO™Ë «bª∑ßU°
vK´ USB ¸“ vK´ jG{«
AUX ¸“ Ë√ WOºOzd∞« …b•u∞«
rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )w≠U{ù«(
l{Ë ¸UO∑î« q§√ s± bF° s´
.USB
2
.USB q°UØ qÅ
1
•
.)ÍœUF∞«(2X
p∞– bF°Ë ÷dF∞« W®U® vK´ "USB" ÷d´ r∑¥ •
.w®ö∑¥
W®U® vK´ USB SORTING W®U® ÷d´ r∑¥ •
.ÿuH∫L∞« nKL∞« qOGA¢ r∑¥Ë Êu¥eHK∑∞«
qOGA∑∞«
WÆËUº∑L∞« …eN§_«
.USB Mass Storage v1.0 r´b¢ w∑∞« USB …eN§√ .1
.w≠U{ù« „dÒ∫L∞« VOØd¢ ÊËœ )Àb•√ Ë√ 2000( Windows w≠ qIMK∞ q°UÆ ’dIØ qLF¢ USB …eN§√(
.i±u∞« ŸuM° MP3 qÒGA±Ë HDD : MP3 qGÒA± .2
.Âu´b± dO¨ PTP ‰uØu¢Ëd° : wLÆd∞« «dO±UJ∞« .3
.d¢uO∂LJ∞« “UN§ v∞« tKÅu¢ U±bM´ w≠U{ù« Z±U≤d∂∞« VOØd¢ VKD¢ w∑∞« …eN§_« r´œ r∑¥ ô •
.USB1.1 Ë√ USB2.0 r´b¢ …eN§√ : USB Flash Drive Ë USB HDD .4
.USB1.1 “UN§ qÅu¢ U±bM´ qOGA∑∞« WO´u≤ w≠ ·ö∑îô« »dÒπ¢ bÆ •
.VßUML∞« qOGA∑K∞ USB HDD v∞« w≠U{ù« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« pKß qOÅu¢ s± bØQ¢ ,USB HDD ‡∞ •
.) ( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ·UI¥ù
.)a∞« ,MPEG ,WMA ,DivX( u¥bOH∞« ‹UHK± r´œ r∑¥ ô
qB≠ q∂Æ dî« l{Ë v∞« q¥u∫∑∞« Ë√ …b•u∞« ·UI¥≈ ¡U§d∞« ,USB “UN§ w≠ W™uH∫L∞« ‹U≤UO∂∞« Ê«bI≠ lML∞
.USB q°UØ
•
•
WE•ö±
…œbF∑± ‹U∫∑≠ ‹«– USB WÆUD° …¡«dÆ “UN§ Ë …b•«Ë W∫∑≠ ‹«– USB WÆUD° …¡«dÆ “UN§ : USB WÆUD° …¡«dÆ “UN§ .5
.USB WÆUD° …¡«dÆ “UN§ r´b¥ ô bÆ ,Z∑ML∞« vK´ «œUL∑´« •
.‹öJAL∞« t§«u¢ bÆ ,…œbF∑L∞« WÆUD∂∞« …¡«dÆ “UN§ w≠ …œbF∑L∞« …dØ«c∞« …eN§√ VOØd∑° XLÆ «–« •
W±u´bL∞« rO±UB∑∞« ●
sOOF∑∞« œœd¢
qºJOH∞«
¸«bÅù«
‹U∑∂∞« W´dß
nKL∞« œ«b∑±«
nKL∞« rß«
–
640*480
–
JPEG. JPG.
JPG
44.1kHz
–
–
–
–
80~384kbps
MP3.
MP3
44.1kHz
44.1kHz
320*480
…¸uB∞« nK± e±¸ •
‹UHKL∞« qØ e±¸ •
56~128kbps
WMA.
WMA
VCD1.1,VCD2.0
1.5Mbps
MPG.MPEG.DAT
VCD
ULMOº∞«
4Mbps
48kHz~44.1kHz
720*480
V7,V3V2,V1
48kHz~44.1kHz
720*480
DivX3.11~DivX5.1,Xvid
.WMV
WMV
)V9 r´b¥ ô(
4Mbps
AVI, .ASF
DivX
)jI≠ FAT nK± ÂUE≤ r´œ r∑¥( .NTFS nK± ÂUE≤ Âbª∑ºL∞« “UNπ∞« r´b¥ ô •
22
vIOßuL∞« nK± e±¸ •
W∑°U∏∞« …¸uB∞«
vIOßuL∞«
V8
USB WLzUÆ W®U® w≠ qOGA∑∞« ·UI¥ù
.USB …eN§√ qØ r´b¢ ô Ãu∑ML∞« «cN∞ USB nOC± WHO™Ë
.68 ‹U∫HÅ dE≤« ,W±u´bL∞« …eN§_« ‰u• ‹U±uKFLK∞
ULMOº∞« nK± e±¸ •
e±d∞« d∑î«Ë ·UI¥ù« W∞U• Í ÊuJ¥ U±bM´
¸“ vK´ jG{«
.WLzUIK∞ vK´_« ¡eπ∞« s± »uKDL∞«
.
e±¸ d∑î« ,vIOßuL∞« ‹UHK± qOGA∑∞ •
.
e±¸ d∑î« ,…¸uB∞« ‹UHK± …b≥UAL∞ •
.
e±¸ d∑î« ,‹UHKL∞« qØ ¸UO∑îô •
.
e±¸ d∑î« ,jI≠ ULMOº∞« ‹UHK± …b≥UAL∞ •
21
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:40 AM
Page 26
’dI∞« ‹U±uKF± ÷d´
¡wD∂∞«/l¥dº∞« qOGA∑∞«
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ ’dI∞« ‰u• qOGA∑∞« ‹U±uKF± …b≥UA± pMJL¥
DVD
VCD
CD
MP3
l¥dº∞« qOGA∑∞«
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )‹U±uFKL∞«(INFO ¸“ vK´ jG{«
: wK¥ ULØ ÷dF∞« dOG∑¥ ,¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ •
.
¸“ pº±«Ë jG{«
: wK¥ ULØ qOGA∑∞« W´dß dOG∑¢ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ pºL¢ ULKØ •
MP3
JPEG
DivX
VCD
CD
DVD
qOGA∑∞«
÷dF∞« v®ö∑¥
÷dF∞« v®ö∑¥
¡wD∂∞« qOGA∑∞«
÷dF∞« v®ö∑¥
.)¡wD∂∞«( SLOW ¸“ vK´ jG{«
?Ê«uM´ u≥ U± •
: wK¥ ULØ qOGA∑∞« W´dß dOG∑¢ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
.DVD ’dÆ w≠ Íu∑∫± rKO≠
WE•ö±
?qB≠ u≥ U± •
DivX
VCD
."‰uB≠ " ‡° vLº¢ …b¥b´ …dOGÅ ¡«e§√ v∞« rºIM¥ DVD ’dÆ vK´ Ê«uM´ qØ
DVD
!Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´
.’dI∞« vK´ «œUL∑´« ’dÆ ‹U±uKF± ÷d´ nK∑ª¥
e±¸ dNE¥ •
.Êü« qGÒAL∞« Z±bL∞« ’dI∞« w≠ d≠u∑± dO¨ qOGA∑∞« «c≥ ,¸«¸“_« vK´ jGC¢ U±bM´ Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ e±d∞« «c≥ dN™ «–«
?)nKL∞«( ¸UºL∞« u≥ U± •
)Z±bL∞« ’dI∞«( CD ,)wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD vK´ qπº± vIOßu± nK± Ë√ …¸uB∞« s± ¡e§
.MP3 - Z±b± ’dÆ Ë√
W®UA∞« ÷d´
DOLBY DIGITAL ÷d´
’dÆ ÷d´
u¥œË_« WG∞ ÷d´
)nKL∞«( ¸UºL∞« ÷d´
)wLÆd∞« w∂∞Ëœ(
Ê«uMF∞« ÷d´
Z±bL∞« ’dI∞« ÷d´
wzdL∞«
qBH∞« ÷d´
Z±bL∞« ’dI∞« ÷d´
)nKL∞«( ¸UºL∞« ÷d´
w´dH∞« Ê«uMF∞« ÷d´
DVD ÷d´
MP3 - Z±b±
W¥Ë«e∞« ÷d´
WE•ö±
qOGA∑∞« …œU´≈ ÷d´
Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ bM´ ¡wD∂∞« qOGA∑∞« ŸU§¸≈ qLF¥ ô •
.DivX Ë wzdL∞«
MP3 - Z±b± ’dÆ Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ ¡UM£√ •
W´dº° fO∞Ë2x W´dº° ‹uB∞« ŸULß r∑¥ ,WF¥dß W´dº°
.32xË ,8x ,4x
WØd• qOGA¢Ë ¡wD∂∞« qOGA∑∞« ¡UM£√ ‹uB∞« Ãdª¥ ô •
.…uDª∞«
24
DivX ÷d´
u¥dO∑º∞« ÷d´
)sOLO∞«/¸UºO∞«(
W´ULπ∞« ÷d´
23
•
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:40 AM
Page 28
W¥Ë«e∞« WHO™Ë
w≤U¨_«/d™UML∞« wDª¢
.WHO™u∞« Ác≥ «bª∑ßU° WHK∑ªL∞« U¥«Ëe∞« w≠ dEML∞« fH≤ …b≥UA± pMJL¥
DVD
DVD
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
ANGLE ÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞
.)W¥Ë«e∞«(
.
INFO ¸“ vK´ jG{«
2
.)‹U±uKFL∞«(
1
VCD
MP3
¸“ vK´ “Uπ¥S° jG{«
.w∞U∑∞« Ë√ o°Uº∞« )nKL∞«( qO∞b∞« Ë« ,¸UºL∞« ,qBH∞« qOGA¢ r∑¥ ·uß ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ vK´ “Uπ¥S° jGC¢ ULKØ •
.l°U∑∑∞U° ‰uBH∞« wDª¢ pMJL¥ ô ,sJ∞ •
MP3
VCD
DVD
qOGA∑∞«
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_« Ë√
, d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
.W°uKDL∞« W¥Ë«e∞«
3
: wK¥ ULØ W¥Ë«e∞« dOG∑¢ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ
•
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
‰u©√ ¸Uº± l± ,wzd± Z±b± ’dÆ …b≥UA± bM´ •
¸“ vK´ jGC¢ ULKØ ,WIOÆœ 15 s±
v∞« qOGA∑∞« wDª¢ r∑¥ ·uß ,
.ozUÆœ 5 lÆ«u° ÂU±√ Ë√ nKî
.jI≠ UNOK´ …œbF∑L∞« U¥«Ëe∞« qO㧛 r¢ w∑∞« ’«dÆ_« w≠ W¥Ë«e∞« WHO™Ë qLF¢ •
26
WE•ö±
25
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:40 AM
Page 30
qOGA∑∞« …œU´≈
DVD
VCD
CD
.qOGA∑∞« …œU´≈ WHO™Ë «bª∑ßU° ¸«dLº¢U° )MP3 nK±( qO∞œ Ë√ ,)WOM¨√( ¸Uº± ,Ê«uM´ ,qB≠ qOGA¢ pMJL¥
’dI∞« ‹U±uKF± W®U® w≠ qOGA∑∞« …œU´≈ l{Ë ¸UO∑îô
DVD
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞
REPEAT PLAYBACK
2
¸“ vK´ jG{«
.sO¢d± )‹U±uKFL∞«( INFO
CD
MP3
JPEG
.)qOGA∑∞« …œU´≈( CD REPEAT ¸“ vK´ jG{«
1
: wK¥ ULØ qOGA∑∞« …œU´≈ l{Ë dOG∑¥ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
.)qOGA∑∞« …œU´≈(
•
,Z±bL∞« ’dI∞«Ë wzdL∞« Z±bL∞« ’dIK∞
.WO≤U£ …d± )‹U±uKFL∞«( INFO ¸“ vK´ jG{«
VCD
MP3
JPEG
DVD
qOGA∑∞« …œU´≈ ‹«¸UO∑î«
)qBH∞«( CHAPTER
.¸«dL∑ßU° ¸U∑ªL∞« qBH∞« qGÒA¥
ENTER ¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«(
)Ê«uMF∞«( TITLE
.¸«dL∑ßU° ¸U∑ªL∞« Ê«uMF∞« qGÒA¥
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
l{Ë ¸UO∑îô
4
Repeat Playback
3
)wz«uAF∞«( RANDOM
sJL¥ bÆ( .wz«uAF∞« VO°d∑∞U° ‹«¸UºL∞« qGÒA¥
).WO≤U£ …d± UI°Uß tKOGA¢ r¢ Íc∞« ¸UºL∞« qOGA¢
.»uKDL∞« )qOGA∑∞« …œU´≈(
DVD
)¸UºL∞«( TRACK
.¸«dL∑ßU° ¸U∑ªL∞« ¸UºL∞« qGÒA¥
)qO∞b∞«( DIR
VCD
CD
.¸«dL∑ßU° ¸U∑ªL∞« bKπL∞« w≠ ‹«¸UºL∞« qØ qOGA¢ r∑¥
)’dI∞«( DISC
.¸«dL∑ßU° tKØ ’dI∞« qGÒA¥
VCD
CD
)·UI¥ù«( OFF
qOGA∑∞« …œU´≈ vGK¢
WE•ö±
.)qOGA∑∞« w≠ rJ∫¢( PBC WHO™Ë qOGA¢ r¢ «–« 2.0 ¸«bÅS° WOzdL∞« Wπ±bL∞« ’«dÆ_« qOGA¢ …œU´≈ sJL¥ ô
.‹U±uKFL∞« ÷d´ W®U® s± qOGA∑∞« …œU´≈ ¸UO∑î« pMJL¥ ô ,JPEGË MP3 ’«dÆ_ •
w≠ )qOGA∑∞« …œU´≈(Repeat Play ¸UO∑î« pMJL¥ ,2.0 ¸«bÅS° WOzdL∞« Wπ±bL∞« ’«dÆú∞
WE•ö±
•
).35 W∫HÅ dE≤«( .’dI∞« WLzUÆ w≠ OFF W∞U• vK´ PBC j∂C¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ,PBC WHO™Ë l± wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« vK´ qOGA∑∞« …œU´≈ ‰ULF∑ß« q§√ s±
•
.PBC ·UI¥≈ l{Ë
28
27
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:40 AM
Page 32
w°↔t¥« qOGA∑∞« …œU´≈
ÂËe∞« WHO™Ë
.WHO™u∞« Ác≥ «bª∑ßU° W{ËdFL∞« …¸uBK∞ WÅUî WIDM± dO∂J¢ pMJL¥
DVD
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( ENTER
3
VCD
DVD
VCD
CD
)W®UA∞« dO∂J¢( ÂËe∞« WHO™Ë
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
v∞« ‰UI∑≤ö∞ , , ,
.U≥dO∂J¢ b¥d¢ w∑∞« WIDML∞«
REP.A↔B vK´ jG{«
2
¸“ vK´ jG{«
.)ÂËe∞«( ZOOM
Èu∑º± dOG∑¥ ,¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ •
: wK¥ ULØ ÂËe∞«
1
.W´uDIL∞« W¥UN≤ w≠
w≠ REP. A↔B vK´ jG{«
2
b¥d¢ w∑∞« W´uDIL∞« W¥«b°
1
.UNKOGA¢ …œU´≈
REPEAT : A–B
REPEAT : A–
qOGA∑∞«
SELECT ZOOM POSITION
¸UO∑îô REP.A↔B vK´ jG{« ,w° — Í« qOGA¢ …œU´≈ WHO™Ë ¡UG∞ù
."OFF :REPEAT PLAYBACK"
DVD
W®UA∞« W∂º≤
REPEAT : OFF
.)WKNº∞« …b≥UAL∞«( EZ VIEW ¸“ vK´ jG{«
.UN≠UI¥≈Ë ÂËe∞« WHO™Ë qOGA¢ r∑¥ ·uß ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
ÍuKF∞« ¡eπ∞« w≠ œußô« œuLF∞« W∞«“≈ sJL¥ ,WC¥dF∞« W®UA∞« rOLB∑° rKOH∞« ÷d´ r∑¥ U±bM´ •
.)WKNº∞« …b≥UAL∞«( EZ VIEW ¸“ vK´ jGC∞U° Êu¥eHK∑∞« W®UA∞ wKHº∞« ¡eπ∞«Ë
WE•ö±
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
.JPEG Ë√ MP3 ’dÆ vK´ A-B REPEAT WHO™Ë qLF¢ s∞
.REP.A-B vK´ jG{« ,‹U±uKFL∞« ÷d´ W®U® s± w°
. …œbF∑± «dO±UØ W¥Ë«“ rOLB∑° DVD qO㧛 r¢ «–« WHO™u∞« Ác≥ qLF¢ s∞
. wKî«œ wß√¸ v∞≈ wI≠√ ‰bF± UN¥b∞ DVD ’«dÆ√ s± iF° Ê_ ¡«œuº∞« …bL´_« wH∑ª¢ ô bÆ
30
•
•
•
— t¥« qOGA¢ …œU´≈ ¸UO∑îô •
WE•ö±
29
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:40 AM
Page 34
…d®U∂± WOM¨_«/dEML∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
qBH∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞ ,
.qBH∞«
01/05
001/040
0:00:01
¸UºL∞«/Ê«uMF∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
3
1/1
Ë√ , d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
¸UºL∞«/Ê«uMF∞« ¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_«
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë »uKDL∞«
.)‰uîb∞«( ENTER
03/05
001/002
0:00:01
2
1/1
w´dH∞« Ê«uMF∞« u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
DVD
VCD
CD
¸“ vK´ jG{«
.)‹U±uKFL∞«( INFO
01/05
001/040
1
0:00:37
1/1
qOGA∑∞«
’Uª∞« XÆu∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
W¥œbF∞« ¸«¸“_« vK´ jG{«
bF°Ë »uKDL∞« XÆu∞« ¸UO∑îô
ENTER ¸“ vK´ jG{« p∞–
.)‰uîb∞«(
01/05
028/040
1:30:00
6
1/1
’Uª∞« XÆu∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞ ,
.XÆu∞«
01/05
025/040
1:17:30
5
1/1
DVD
u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î« WHO™Ë
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
W¥œbF∞« ¸«¸“_« Ë√ ,
.W°uKDL∞« u¥œË_« WG∞ ¸UO∑îô
2
¸“ vK´ jG{«
.sO¢d± )‹U±uKFL∞«( INFO
1
’dÆ vK´ WKπºL∞« ‹UGK∞« rƸ Vº• vK´ •
,W¥eOKπ≤ô«( WHK∑ªL∞« u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î« r∑¥ ,DVD
.¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ )a∞« ,WO≤U°UO∞« ,WO≤U∂ßô«
qBH∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
Ë√ , d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
qBH∞« ¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_«
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë »uKDL∞«
.)‰uîb∞«( ENTER
01/05
025/040
0:00:01
MP3
4
1/1
DVD
w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ¸UO∑î« WHO™Ë
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
SUBTITLE ÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞
.)w´dH∞« Ê«uMF∞«(
2
¸“ vK´ jG{«
)‹U±uKFL∞«( INFO
.sO¢d±
1
Ë√ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
Ê«uMF∞« ¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_«
.»uKDL∞« w´dH∞«
3
JPEG
WE•ö±
.W¥œbF∞« ¸«¸“_« vK´ jG{«
vK´ œu§uL∞«
¸“ vK´ jGC∞« pMJL¥ •
,Ê«uMF∞« v∞« ‰UI∑≤ö∞ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
.…d®U∂± »uKDL∞« ¸UºL∞« Ë√ ,qBH∞«
v∞« ‰UI∑≤ô« lOD∑º¢ ô ,’dI∞« vK´ «œUL∑´« •
.¸U∑ªL∞« XÆu∞« Ë√ Ê«uMF∞«
32
WE•ö±
.¸U∑ªL∞« nKL∞« qOGA¢ r∑¥ ·uß •
W®U® s± ‰UI∑≤ô« JPEG Ë√ MP3 ’dI∞ sJL¥ ô •
.’dI∞« ‹U±uKF±
¸“ «bª∑ß« pMJL¥ ô ,JPEG Ë√ MP3 ’dÆ qOGA¢ bM´ •
vK´ jG{« ,qO∞b∞« ‰UI∑≤ô .qO∞b∞« ‰UI∑≤ô ,
. , ¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë )·UI¥ù«(
Ê«uMF∞«( SUBTITLE ¸“ «bª∑ß« pMJL¥ •
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« )w´dH∞«
.w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ¸UO∑îô
WG∞ WHO™Ë qLF¢ ô bÆ ,’dI∞« vK´ «œUL∑´« •
.u¥œË_« Ë√ w´dH∞« Ê«uMF∞«
31
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:40 AM
Page 36
JPEG
JPEG nK± qOGA¢
d¢uO∂±uJ∞« vK´ JPEG ‹UHK± Ë√ ,u¥bO≠ «dO±UØ Ë√ WOLƸ «dO±UØ o¥d© s´ UN©UI∑∞« r¢ w∑∞« ¸uB∞« s¥eª¢ sJL¥
.DVD qGÒA± WDß«u° UNKOGA¢ sJL¥Ë Z±bL∞« ’dI∞« w≠ wBªA∞«
‚ôe≤ô« l{Ë
»öI≤ô«/Ê«¸Ëb∞« WHO™Ë
.’dI∞« WOMOÅ w≠ JPEG ’dÆ l{
1
.)‚ö¨ù«/`∑H∞«( OPEN/CLOSE ¸“ vK´ jG{«
2
.)‚ôe≤ô« l{Ë( SLIDE MODE ¸“ vK´ jG{«
3
qOGA∑∞« ¡UM£√ , , , d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
qOGA∑∞«
.U¥œuL´ VKI¥ : ¸e∞«
»¸UI´ WØd• ÁUπ¢U° 90 W§¸b° ¸Ëb¥ :
90 W§¸b° ¸Ëb¥ :
¸e∞«
WØd∫∞ fØUF± ÁUπ¢U°
W´Uº∞« »¸UI´
¸e∞«
W´Uº∞«
WOKÅ_« …¸uB∞«
.UOI≠√ VKI¥ : ¸e∞«
.UOJO¢U±u¢Ë√ qOGA∑∞« √b∂¥
: wK¥ ULØ …¸uB∞« dOG∑¢ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ
•
•
wKHº∞« ¡eπ∞« v∞« ÍuKF∞« ¡eπ∞« s±
ÍuKF∞« ¡eπ∞« v∞« wKHº∞« ¡eπ∞« s±
eØdL∞« w≠ qOD∑ºL∞« qJA∞«
W¥œuLF∞« …¸U∑º∞« qJ®
‚ôe≤ô« ŸU{Ë√ qLF¢ ,…b¥b§ …¸uÅ ÷d´ r∑¥ ULKØ
.UOJO¢U±u¢Ë√Ë UOz«uA´ )11 ~ 1(
‚ôe≤ô« l{Ë ¡UG∞≈
.w∞U∑∞« ‚ôe≤ô« v∞« wDª∑K∞
34
vK´ jG{«
.nKª∞« Ë√ ÂU±_« v∞« ‚ôe≤ô« „d∫∑¥ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ
•
33
MAX-DT95(AR)-1
10/28/06 11:40 AM
Page 38
’dI∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
Ê«uMF∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
.’dÆ Vº• vK´ nK∑ª¢ DVD WLzUÆ ‹U¥u∑∫± .a∞« ,)qO≠Ëd°( profile ,w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ,u¥œË_« WG∞ rz«uÆ Â«bª∑ß« pMJL¥
.…eOL∞« Ác≥ WO≤UJ±« nK∑ª¢ bÆ ,’dI∞« Vº• vK´ .rKOH∞« qØ Ê«uM´ …b≥UA± pMJL¥ ,…œbF∑L∞« s¥ËUMF∞« vK´ W¥u∑∫L∞« DVD ’«dÆ_
DVD
ENTER ¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«(
3
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
v∞« ‰UI∑≤ö∞ ,
WLzUÆ( "Title Menu"
.)Ê«uMF∞«
2
jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠
MENU ¸“ vK´
.)WLzUI∞«(
qOGA∑∞«
.Ê«uMF∞« WLzUÆ dNE¢ •
1
, d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
"DISC MENU" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )’dI∞« WLzUÆ(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
’dI∞« WDß«u° WL´b± dO¨ ’dÆ WLzUÆ ¸U∑ª¢ U±bM´ •
"Thin menu is not supported" W∞U߸ dNE¢ ,
.W®UA∞« vK´ )W±u´b± dO¨ WLzUI∞« Ác≥(
ENTER ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´ jG{«
2
.)‰uîb∞«(
4
,·UI¥ù« l{Ë w≠
¸“ vK´ jG{«
.)WLzUI∞«( MENU
1
¸«bÅS°( wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ bM´
•
. PBC OFFË PBC ON sO° ‰u∫∑∞« r∑¥ ,)2.0
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
¸UO∑îô , , ,
.W°uKDL∞« …œUL∞«
3
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{« •
WE•ö±
36
)qOGA∑∞« w≠ rJ∫¢ : Playback Control( PBC WHO™Ë
.WLzUI∞« W®UA∞ UI∂© UN¢b≥UA±Ë WHK∑ªL∞« d™UML∞« ¸UO∑î« pMJL¥ ,)2.0 ¸«bÅS°( wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ bM´
d∑î« ,nzU™u∞« iF° qLF¢ ô U±bM´ .nzU™u∞« iF° qLF¢ ô bÆ .WLzUI∞« W®U® Vº• vK´ ’dI∞« qOGA¢ r∑¥ .2.0 ¸«bÅS° wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« : PBC ON
.nzU™u∞« qOGA∑∞ "PBC OFF"
.w¢uB∞« Z±bL∞« ’dI∞« l± o¥dD∞« fHM° Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ r∑¥ .1.1 ¸«bÅS° wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« : PBC OFF
35
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:40 AM
Page 30
WGK∞« e±¸ ‰Ëb§
WGK∞« j∂{
)’dIK∞ w´dH∞« Ê«uMF∞«( "Disc Subtitle" ,)’dI∞« u¥œË√( "Disc Audio" WOz«b∑°_« j°«uCK∞ VßUML∞« e±d∞« rƸ qîœ√
.)35 W∫HÅ dE≤«( )’dI∞« WLzUÆ( "Disc Menu" Ë√/Ë
Slovenian
1506
Latvian, Lettish
1334
Frisian
1181
.lMBL∞« s± W¥eOKπ≤ô« WGK∞« vK´ )W®UA∞« vK´ ÷dF∞«( OSD WG∞ j∂{ r¢
Afar
e±d∞« WGK∞« e±d∞« WGK∞« e±d∞« WGK∞« e±d∞« WGK∞«
¸“ vK´ jG{«
1027
Samoan
1507
Malagasy
1345
Irish
1183
Abkhazian
1028
Shona
1508
Maori
1347
Scots Gaelic
1186
Afrikaans
1032
Somali
1509
Macedonian
1349
Galician
1194
Amharic
1039
Albanian
1511
Malayalam
1350
Guarani
1196
Arabic
1044
Serbian
1512
Mongolian
1352
Gujarati
1203
Assamese
1045
œ«b´ù«
Siswati
1513
Moldavian
1353
Hausa
1209
Aymara
1051
Sesotho
1514
Marathi
1356
Hindi
1217
Azerbaijani
1052
Sundanese
1515
Malay
1357
Croatian
1226
Bashkir
1053
Swedish
1516
Maltese
1358
Hungarian
1229
Byelorussian
1057
Swahili
1517
Burmese
1363
Armenian
1233
Bulgarian
1059
Tamil
1521
Nauru
1365
Interlingua
1235
Bihari
1060
Tegulu
1525
Nepali
1369
Interlingue
1239
Bislama
1069
Tajik
1527
Dutch
1376
Inupiak
1245
Bengali; Bangla
1066
Thai
1528
Norwegian
1379
Indonesian
1248
Tibetan
1067
Tigrinya
1529
Occitan
1393
Icelandic
1253
Breton
1070
Turkmen
1531
(Afan) Oromo
1403
Italian
1254
Catalan
1079
Tagalog
1532
Oriya
1408
Hebrew
1257
Corsican
1093
Setswana
1534
Punjabi
1417
Japanese
1261
Czech
1097
Tonga
1535
Polish
1428
Yiddish
1269
Welsh
1103
Turkish
1538
Pashto, Pushto
1435
Javanese
1283
Danish
1105
Tsonga
1539
Portuguese
1436
Georgian
1287
German
1109
Tatar
1540
Quechua
1463
Kazakh
1297
Bhutani
1130
Twi
1543
Rhaeto-Romance
1481
Greenlandic
1298
Greek
1142
Ukrainian
1557
Kirundi
1482
Cambodian
1299
English
1144
Urdu
1564
Romanian
1483
Kannada
1300
Esperanto
1145
Uzbek
1572
Russian
1489
Korean
1301
Spanish
1149
Vietnamese
1581
Kinyarwanda
1491
Kashmiri
1305
Estonian
1150
Volapuk
1587
Sanskrit
1495
Kurdish
1307
Basque
1151
Wolof
1613
Sindhi
1498
Kirghiz
1311
Persian
1157
Xhosa
1632
Sangro
1501
Latin
1313
Finnish
1165
Yoruba
1665
Serbo-Croatian
1502
Lingala
1326
Fiji
1166
Chinese
1684
Singhalese
1503
Laothian
1327
Faeroese
1171
Zulu
1697
Slovak
1505
Lithuanian
1332
French
1174
38
.)‰uîb∞«( ENTER
v∞« ‰UI∑≤ö∞ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
3
jG{« p∞– bF°Ë )œ«b´ù«( "Setup"
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠
.)WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´
2
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
WE•ö±
e±¸ qîœ√Ë )dîô«( OTHER d∑î« ,Èdî√ WG∞ ¸UO∑îô •
.p∑∞Ëb∞ WGK∞«
)‰ËbK∞ WGK∞« e±d∞ 38 W∫HÅ dE≤«(
SUBTITLE ,)u¥œË_«( AUDIO WG∞ ¸UO∑î« sJL¥
.)’dI∞« WLzUÆ( DISC MENU Ë )w´dH∞« Ê«uMF∞«(
’dI∞« WLzUÆ WG∞ ¸UO∑î«
)’dI∞« vK´ WKπºL∞«(
U≥¸U∑ª¢ w∑∞« WGK∞« qO㧛 r∑¥ r∞ «–« •
WLzUI∞« WG∞ dOG∑¢ s∞ ,’dI∞« vK´
.W°uKDL∞« WGK∞« vK´ UN∑D∂{ u∞ v∑•
p∞– bF°Ë W°uKDL∞« WGK∞« ¸UO∑îô
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
,
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{«
1
p∞– bF°Ë W°uKDL∞« …œUL∞« ¸UO∑îô ,
5
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{«
4
vK´ WGK∞« j∂{ r¢ «–« ,œ«b´ù« ‰ULØ≈ bM´ •
OSD dNE¥ ·uß ,W¥eOKπ≤ô« WGK∞«
.W¥eOKπ≤ô« WGK∞U° )W®UA∞« vK´ ÷dF∞«(
w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ¸UO∑î«
)’dI∞« vK´ WKπºL∞«(
u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
)’dI∞« vK´ WKπºL∞«(
OSD WG∞ ¸UO∑î«
)W®UA∞« vK´ ÷dF∞«(
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´ jG{«
37
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 32
Êu¥eHK∑∞« W®U® Ÿu≤ j∂{
)W®UA∞« W∂º≤( Êu¥eHK∑∞« W®U® j∂{
Õu{u∞« b¥b®Ë WC¥d´ Êu¥eHK¢ W®UA∞ W∂ºM∞U° U±√ ,4:3 w≥ ÍbOKI∑∞« Êu¥eHK∑K∞ W¥œuLF∞« v∞« WOI≠_« W®UA∞« rπ• W∂º≤
j∂C¢ Ê√ Vπ¥ ,nK∑ªL∞« W®UA∞« rπ∫° WKπºL∞« DVD ’«dÆ√ qOGA¢ bM´ .V≤Uπ∞« W∂ºM° vLº¢ W∂ºM∞« Ác≥ .16:9 wN≠
.p° WÅUª∞« W®UA∞« Ë√ Êu¥eHK∑∞« vK´ UN∑O∂∏∑∞ V≤Uπ∞« W∂º≤
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Setup" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )œ«b´ù«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
2
jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠
MENU ¸“ vK´
.)WLzUI∞«(
1
.wBªA∞« qOCH∑∞« Vº• vK´ "4:3PS" Ë√ "4:3LB" d∑î« ,wßUOI∞« Êu¥eHK∑K∞ W∂ºM∞U° ✱
.WC¥d´ W®U® Ë– Êu¥eHK∑∞« XJK± «–« "16:9" d∑î«
vK´ WK±UJ∞« W®UA∞« l{Ë w≠ 16:9 …¸uÅ …b≥UAL∞ U≥d∑î« :
.WC¥dF∞« W®UA∞« Êu¥eHK¢
WIDE
.WC¥dF∞« W®UA∞« W∂ºM° ŸU∑L∑ßô« pMJL¥ •
b¥d∂∞« ‚ËbMÅ l{Ë w≠ 16:9 …¸uÅ qOGA∑∞ U≥d∑î« :
.ÍbOKI∑∞« Êu¥eHK∑∞« vK´
4:3LB
(4:3 Letter box)
œ«b´ù«
.W®UAK∞ qHß_« ¡eπ∞«Ë ÍuKF∞« ¡eπ∞« vK´ ¡«œuß …bL´√ dNE¢ ·uß •
vK´ Pan&Scan l{Ë w≠ 16:9 …¸uÅ qOGA∑∞ U≥d∑î« :
.ÍbOKI∑∞« Êu¥eHK∑∞«
4:3PS
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
…œUL∞« ¸UO∑îô ,
jG{« p∞– bF°Ë W°uKDL∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
4
(4:3 Pan&Scan)
W®UA∞« bπ¢ ·uß ,œ«b´ù« ‰ULØ≈ bM´
.WI°Uº∞«
.)16:9 …¸uB∞ sO∂≤Uπ∞« W∞«“≈ l±( jI≠ W®UAK∞ ÍeØdL∞« ¡eπ∞« …b≥UA± pMJL¥ •
.WC¥dF∞« W®UA∞« w≠ t¢b≥UA± pMJL¥ ô ,4:3 W∂º≤ w≠ DVD ÊUØ «–« •
‰UI∑≤ô d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
÷d´( "TV DISPLAY" v∞«
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë )Êu¥eHK∑∞«
.)‰uîb∞«( ENTER
3
•
WE•ö±
W∂º≤ j∂{Ë ,Êu¥eHK∑∞« Ÿu≤ ,Z±U≤d∂∞« Vº• vK´ ·ö∑îU° dNE¢ ·uß ,WHK∑ª± …¸uÅ ‹ULOLB¢ w≠ WKπº± DVD ’«dÆ√ Ê_ •
.Êu¥eHK∑∞« W®U®
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´ jG{«
40
39
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 34
¸ËdL∞« WLKØ j∂{
)d¥bI∑∞« Èu∑º±( Íu°_« rJ∫∑∞« j∂{
.‰UH©_« U≥b≥UA¥ Ê√ b¥d¢ ô w∑∞« WHOMF∞« ’«dÆ_«Ë sOI≥«dLK∞ DVD ’«dÆ√ qOGA¢ lML∞ WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.)d¥bI∑∞« Èu∑º±( Íu°_« j∂CK∞ ¸ËdL∞« WLKØ j∂{ pMJL¥
‰UI∑≤ö∞ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"PASSWORD" v∞«
jG{« p∞– bF°Ë )¸ËdL∞« WLKØ(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
3
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Setup" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )œ«b´ù«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
œ«b´ù«
bF°Ë ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√
¸“ vK´ jG{« p∞–
.)‰uîb∞«( ENTER
2
¸“ vK´ jG{«
.)WLzUI∞«( MENU
1
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"PARENTAL" v∞« ‰UI∑≤ö∞
vK´ jG{« p∞– bF°Ë )Íu°_«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Setup" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )œ«b´ù«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
3
bF°Ë ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√
¸“ vK´ jG{« p∞–
.)‰uîb∞«( ENTER
ENTER ¸“ vK´ jG{«
5
¸ËdL∞« WLKØË WL¥bI∞« ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√
…d± …b¥bπ∞« ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√Ë ,…b¥bπ∞«
.bOØQ∑K∞ WO≤U£
.j∂C∞« ‰ULØ≈ r¢
.)‰uîb∞«(
4
•
2
,·UI¥ù« l{Ë w≠
MENU ¸“ vK´ jG{«
.)WLzUI∞«(
1
5
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
d¥bI∑∞« Èu∑º± ¸UO∑îô ,
vK´ jG{« p∞– bF°Ë »uKDL∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“
4
j∂{ "7890" vK´ ¸ËdL∞« WLKØ j∂{ r¢
.lMBL∞«
W®UA∞« bπ¢ ·uß ,œ«b´ù« ‰ULØ≈ bM´
.WI°Uº∞«
•
•
•
…b≥UA± pMJL¥ ô ,6 Èu∑º± ‹d∑î« «–«
.d∂Ø√ Ë√ 7 Èu∑º± w≠ DVD ’«dÆ√
»d∑Æ« ULKØ ,vK´√ Èu∑ºL∞« ÊUØ ULKØ
Ë√ nMF∞« Âö≠√ s± »dÆ√ DVD Íu∑∫±
.sOI≥«dL∞« …œU±
•
•
WE•ö±
vK´ DVD ’dÆ Íu∑•« «–≈ WHO™u∞« Ác≥ qLF¢
.d¥bI∑∞« Èu∑º± ‰u• ‹U±uKF±
•
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.¸ËdL∞« WLKØ ‰Uîœ≈ bM´ Wµ©Uª∞« œ«b´_« ¡UG∞ù )¡UG∞ù«( CANCEL ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´ jG{«
42
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´ jG{«
41
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 36
JPEG
DVD
VCD
Ê«¸bπ∞« ‚¸Ë j∂{
.WOHKª∞« ¸«bπ∞« WÆ¸Ë vK´ U≥b¥d¢ w∑∞« …¸uB∞« j∂{ pMJL¥ ,JPEG CD Ë√ DVD …b≥UA± ¡UM£√
Ê«¸bπ∞« ‚¸Ë j∂{
Ê«¸bπ∞« ‚¸Ë dOOG∑∞
v∞« ‰UI∑≤ö∞ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
jG{« p∞– bF°Ë )e±d∞«( "LOGO"
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
3
‰UI∑≤ö∞ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
p∞– bF°Ë )œ«b´ù«( "Setup" v∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{«
2
¸“ vK´ jG{«
.)WLzUI∞«( MENU
LOGO ¸“ vK´ jG{«
.)e±d∞«(
1
2
"COPY LOGO DATA" ÷d´ r∑¥ ·uß
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´
¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√
nÆu∑∞«/qOGA∑∞«( PLAY/PAUSE
.p∂πF¢ w∑∞« …¸uB∞« ¸uN™ bM´ )XÆRL∞«
1
•
COPY LOGO DATA
PAUSE
œ«b´ù«
¸“ vK´ jG{«
ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU
.œ«b´ù« W®U® s±
5
"USER" ¸UO∑îô ¸“ vK´ jG{«
p∞– bF°Ë »uKDL∞« )Âbª∑ºL∞«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{«
4
.…¸U∑ªL∞« Ê«¸b∫∞« ‚¸Ë ÷d´ r∑¥ ·uß •
.Ê«¸b§ ‚¸Ë 3 v∑• œ«b´û∞ 2Ë 1 sO¢uDî ¸«dJ¢ pMJL¥ •
l{Ë w≠ ÂUEM∞« ÊuJ¥Ë UO∞¬ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qGA¢Ë nÆu∑¢ ·uß •
÷dF∞«
WE•ö±
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´ jG{«
…¸uB∞« j∂C∞ WHO™u∞« Ác≥ d∑î«
.p° WÅUî Ê«¸b§ ‚¸uØ W°uKDL∞«
44
…¸uÅ j∂C∞ WHO™u∞« Ác≥ d∑î«
Ê«¸b§ ‚¸uØ Z≤uº±Uß e±¸
.p° ’Uî
43
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 38
)wJO±UM¥b∞« ‚UDM∞« jG{( DRC j∂{
u¥bO≠ - u¥œË_« s±«e¢ œ«b´≈
.qOK∞« w≠ iHªM± ‹uÅ Èu∑º± w≠ rKO≠ …b≥UA± bM´ wLƸ w∂∞Ëœ ‹uB° ŸU∑L∑ßö∞ WHO™u∞« Ác≥ «bª∑ß« pMJL¥
.wLÆd∞« Êu¥eHK∑∞« l± qOÅu∑∞« r¢ «–« ‹uB∞« s± TD°√ …¸uB∞« dNE¢ bÆ
.…¸uB∞« j∂C∞ W∂ßUML∞« W∞U∫∞« vK´ ‹uBK∞ qO§Q∑∞« XÆË j∂{« ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠
, d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
jG{« p∞– bF°Ë "Audio" v∞« ‰UI∑≤ö∞
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
.'Audio' WLzUÆ ÷d´ r∑¥
2
.)WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´ jG{«
•
.œ«b´ù« WLzUÆ ÷d´ r∑¥
1
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Audio" v∞« ‰UI∑≤ö∞
vK´ jG{« p∞– bF°Ë )u¥œË_«(
)‰uîb∞«( ENTER ¸“
œ«b´ù«
300Ë )dHÅ( 0 sO° ‹uBK∞ qO§Q∑∞« XÆË j∂{ pMJL¥
.W∂ßUML∞« W∞U∫∞« vK´ tD∂{« .f±
4
, d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
p∞– bF°Ë "AV-SYNC" v∞« ‰UI∑≤ö∞
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{«
•
.AV-SYNC
MOVE
ENTER
W®U® ÷d´ r∑¥
RETURN
1
3
4
‚UDM∞« jG{( "DRC" ¸UO∑î« r¢ «–«
¸“ vK´ jG{« )wJO±UM¥b∞«
.)‰uîb∞«( ENTER
3
d∂J¥ , d®RL∞« ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ •
, d®RL∞« ¸“ vK´ jGC¢ ULKØË ,dO£Q∑∞«
.dO£Q∑∞« qKI¥
•
EXIT
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´ jG{«
46
.)WLzUI∞«(
•
, d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
‚UDM∞« jG{( "DRC" j∂C∞
.)wJO±UM¥b∞«
¸UO∑îô , d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
u¥bO≠ - u¥œË_« s±«e∑∞ qO§Q∑∞« XÆË
ENTER ¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.)‰uîb∞«(
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´ jG{«
45
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 40
u¥œ«d∞« v∞« ŸUL∑ßô«
j∂C∞« WI∂ºL∞« ‹UD∫L∞«
«bª∑ßU° ))2 ,1 …dOBI∞« W§uL∞«( ,WDßu∑L∞« W§uL∞« ,FM Y° ‹UD∫±( …¸U∑ªL∞« W§uL∞« v∞« ŸUL∑ßô« p∞ sJL¥
:v∑• ‹UD∫L∞« s¥eª¢ p∞ sJL¥
FM WD∫± 15
)AM WD∫±15 Ë√( SW ‹UD∫± 5
.W¥ËbO∞« WH∞«RL∞« Ë√ WOJO¢U±u¢Ë_« WH∞«RL∞« qOGA¢
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
…dØ«c∞« w≠ FM 89.1 ‡∞ o∂ºL∞« j∂C∞« : ‰U∏±
¸“ vK´ jG{«
TUNER MEMORY
.)n∞«RL∞« …dØ«–(
vK´ jG{«
."89.10" ¸UO∑îô
3
vK´ "PROGARM" i±u¢ •
.÷dF∞« W®U®
2
WH∞«uL∞ 41 W∫HÅ w≠ 2 …uDî l§«¸ •
.U¥Ëb¥ Ë√ UOJO¢U±u¢Ë√ WD∫L∞«
¸“ vK´ jG{«
TUNER)BAND(
d∑î«Ë ))W§uL∞«( n∞«RL∞«(
.FM W§u±
Y∂∞« WD∫± d∑î«
.W°uKDL∞«
1
‰u∫∑¢ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
."AW ➝ FM" wK¥ ULØ W§uL∞«
2
¸UO∑îô
¸“ vK´ jG{«
1 WOJO¢U±u¢Ë_« WH∞«RL∞«
.j∂C∞« WI∂ºL∞« WD∫L∞«
Y∫∂∞
BAND ¸“ vK´ jG{«
.)W§uL∞«/n∞«RL∞«( TUNER/
1
ULKØ "AW ➝ FM" sO° ¸UOª∞« ‰u∫∑¥
TUNER(BAND) ¸“ vK´ jGC¢
.))W§uL∞«( n∞«RL∞«(
•
¸“ pº±«Ë jG{« 2 WOJO¢U±u¢Ë_« WH∞«RL∞«
.UOJO¢U±u¢Ë√ W§uL∞«
PROGRAM
kHz
o∂ºL∞« j∂C∞« q§√ s±
¸«dJ∑° rÆ ,Èdî√ WD∫L∞
.5 v∞« 2 ‹«uDî
kHz
kHz
MHz
MHz
MHz
6
MEMORY ¸“ vK´ jG{«
.)n∞«RL∞« …dØ«–( TUNER
5
…œU¥e∞ “Uπ¥S°
¸“ vK´ jG{« W¥ËbO∞« WH∞«RL∞«
.UO≠U{≈ ‹«œœd∑∞« iHî Ë√
¸UO∑îô
vK´ jG{«
.j∂C∞« o∂ºL∞« rÆd∞«
WOºOzd∞« …b•u∞«
4
.Y∂∞« WD∫± d∑î«
u¥œ«d∞« qOGA¢
TUNER MEMORY ¸“ vK´ jG{«
"PROGRAM" v®ö¢ q∂Æ )n∞«RL∞« …dØ«–(
•
.15Ë 1 sO° ¸UO∑î« pMJL¥ •
.÷dF∞« W®U® vK´
÷dF∞« W®U® vK´ "PROGRAM" v®ö∑¢ •
. WD∫L∞« s¥eª¢ r∑¥Ë
) ( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{« 1 WOJO¢U±u¢Ë_« WH∞«RL∞«
j∂C∞«( PRESET l{Ë ¸UO∑îô
¸œ« Ë√
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë )o∂ºL∞«
.j∂C∞« WI∂º± W≤eª± WD∫± ¸UO∑îô Mult Jog i∂I±
PROGRAM
kHz
kHz
MHz
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞«
2
MHz
¸“ vK´ jG{« ,j∂C∞« WI∂ºL∞« WD∫L∞« WH∞«RL∞
.…UMI∞« ¸UO∑îô
)BAND( ¸“ vK´ jG{«
n∞«RL∞«( TUNER
W§uL∞« ¸UO∑îô ))W§uL∞«(
.)AW ,FM( W°uKDL∞«
1
) ( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{« 2 WOJO¢U±u¢Ë_« WH∞«RL∞«
jG{« p∞– bF°Ë ,"AUTO" ¸UO∑îô
Y∫∂∞ Mult Jog i∂I± ¸œ« Ë√
¸“ pº±«Ë
.UOJO¢U±u¢Ë√ W§uL∞«
)·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{«
W¥ËbO∞« WH∞«RL∞«
MANUAL l{Ë ¸UO∑îô ) (
¸œ« Ë√ “Uπ¥S°
¸“ vK´ jG{«Ë )ÍËbO∞«(
Ë√ WFH¢dL∞« ‹«œœd∑∞« WH∞«RL∞ Mult Jog i∂I±
.WCHªML∞«
.)u¥dO∑º∞«/ÍœU•_«( MONO/ST ¸“ vK´ jG{«
)jI≠ FM WD∫± v∞« ŸUL∑ßô« bM´ …d≠u∑± WHO™u∞« Ác≥(
."MONO"Ë "STEREO" sO° ¸UOª∞« ‰u∫∑¥ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ
.qî«b∑∞« ÊËb° `{«u∞« Y∂K∞ )ÍœU•_«( MONO l{Ë d∑î« ,‰U∂I∑ßô« nF{ WIDM± w≠
48
•
•
47
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 42
Mñ^AÄÇ¿ lï\a òÇ¿ ’AÜL^º¿
lï\a ‹¿ZXL^¿ Zâp ∆ AjAñLU¿” ›èâqÜÇ¿ Â]RÇ¿ òÇ¿ rQÕ¿‡ Mñ^AÄÇ¿ lï\a ‹¿ZXL^¿ Zâp —\UÇ¿ óWèK AÜô¿À
XOßUJ∞« qOGA¢ l{Ë ¸UO∑î«
.éQAUÇ¿ Zâp 70 éUwd ∏ “Mñ^AÄÇ¿
v∞« ŸUL∑ßô« UNKCH° pMJL¥ w∑∞« XOßUJ∞« qOGA∑∞ ŸU{Ë√ W£ö∏° eNπ± dGBL∞« ÊuJL∞« p±UE≤
.UOzUIK¢ XOßUJ∞« w∂≤U§
)ŸU§¸ù« l{Ë(REVERSE MODE ¸“ vK´ jG{«
.VßUML∞« e±d∞« ÷d´ r∑¥ v∑•
VO LU M E
.nÆu∑¥ p∞– bF°Ë ¸U∑ªL∞« XOßUJK∞ b•«u∞« V≤Uπ∞« :
•
XOßUJK∞ b•«u∞« V≤Uπ∞« :
•
.nÆu∑¥Ë XOßUJK∞ dîü« V≤Uπ∞«
.·UI¥ù« ¸“ vK´ jGC¢ v∑• ¸«d∑LßU° XOßUJ∞« U∂≤U§ :
•
TAPE vK´ jG{«
PUSH EJECT vK´ jG{«
j¥dA∞« œ«b´
r∑¥ ,XOßUJ∞« ‹«dOπ• s± b•√ w≠ XOßUJ∞« j¥d® qOGA¢ bM´
qØ W¥«b° w≠ œ«bF∞« WLOI∞ ÁU∂∑≤ô« pMJL¥ tKCH°Ë œ«bF∞« ÷d´
.tO∞« ŸUL∑ßô« b¥d¢ v∑∞« ¸UºL∞« W¥«b° w≠ qOGA∑∞« ¡b∂∞ ¸UºL∞«
j¥dA∞« …dOπ•
rÆ ,t∞ ¸Uº± qØ W¥«b° w≠ œ«bF∞« WLOÆ WE•ö± b¥d¢ Íc∞« j¥dA∞« qO㧛 ¡b° q∂Æ •
.)œ«bF∞« j∂{ …œU´≈( COUNTER RESET vK´ jGC∞U° œ«bFK∞ j∂C∞« …œU´S°
.qBHM± œ«b´ UN∞ XOßUJ∞« …dOπ• qØ •
50
…dOπ∫∞ ) ( )l≠b∞U° ëdîù«(
»U° `∑≠ q§√ s± XOßUJ∞«
.XOßUJ∞« ‰Uîœ≈Ë XOßUJ∞«
V≤U§ l{Ë U∑OßUØ qîœ√
q±U• v∞« UNπ∑± qOGA∑∞«/qOπº∑∞«
»U° W∫∑≠ l≠œ« p∞– bF°Ë ,XOßUJ∞«
.XOßUJ∞«
,qOGA∑∞« qLJ¢ U±bM´
STOP ¸“ vK´ jG{«
.)·UI¥ù«(
3
vK´ œu§uL∞« )j¥dA∞«(
¸UO∑î« q§√ s± qGAL∞«
.j¥dA∞« WHO™Ë
2
vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
STANDBY ON ¸“
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«(
1
•
6
¸“ vK´ jG{«
.W§U∫∞« bM´
v∞« XOßUJ∞« l§d¥ DOWN/
5
¸“
.nKª∞«
ÂU±_« v∞« XOßUJ∞« ÂbI¥ UP/
¸“
.UF¥dß
•
•
.
¸“ vK´ jG{«
.XOßUJ∞« qOGA¢ √b∂¥Ë
4
…b•«Ë …d± Tape ( ) ¸“ : √ V≤U§ •
sO¢d± Tape ( ) ¸“ : » V≤U§ •
)2/1 …dOπ∫∞«( DECK 1/2 ¸“ vK´ jG{«
.qGAL∞« XOßUJ∞« ¸UO∑îô
49
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 44
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñR_K
(Dubbing) Mñ^AÄÇ¿ Y_à
: sO∑HK∑ª± sO∑I¥dD° XOßUJ∞« vK´ Z±bL∞« ’dI∞« qO㧛 pMJL¥
.2 j¥dA∞« v∞« 1 j¥dA∞« s± XOßUJ∞« aº≤ pMJL¥
.j¥dA∞« WHO™Ë l{Ë ¸UO∑î« bM´ W¥œU´ W´dº° aºM∞« •
.ÑñR_LÇ¿ òÉp d£R¥ ô çàΩ ∆èdÇ¿ „èL_Ö lFg òÇ¿ »ALUK º •
.qOπº∑∞« √b∂¢ U±bM´ j¥dA∞« u∫L¥ p∞– Ê_ ,2 j¥dA∞« w≠ ŒuºML∞« j¥dA∞« ‰Uîœ≈ ÂbF∞ t∂∑≤«•
s±«e∑L∞« qOπº∑∞«
.…eOL∞« Ác≥ «bª∑ßU° jI≠ w¢uB∞« Z±bL∞« ’dI∞« vK´ Á¸U∑ª¢ Íc∞« ¸UºL∞« Ë√ ’dI∞« ¡b° l± qOπº∑∞« ¡b° s±«e¢ pMJL¥
VO LU M E
VO LU M E
MU
MU
.SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ шÜT
3
OPEN/CLOSE ¸“ vK´ jG{«
’dI∞« »U° `∑H∞ ) ( )‚ö¨ù«/`∑H∞«(
.Z±bL∞«
¸“ vK´ jG{«Ë Z±bL∞« ’dI∞« qîœ√
) ( )‚ö¨ù«/`∑H∞«( OPEN/CLOSE
.Z±bL∞« ’dI∞« »U° ‚ö¨ù
Èdî_« nzU™u∞«
jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
. ¸“ vK´
•
•
∏ As ÕAv ALñ^Aú ÑWÀ¡
.2 j¥dA∞«
2
PUSH/EJECT ¸“ vK´ jG{«
,XOßUJ∞« »U° `∑H∞ ) ( )ëdîù«/l≠b∞«(
»U° oK¨√ p∞– bF°Ë ,XOßUJ∞« qîœ√Ë
.XOßUJ∞«
.ÊU±_« …œ«bß l± XOßUJ∞« qîœ√
vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
STANDBY/ON ¸“
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«(
1
Íc∞« j¥dA∞« qîœ√
.1 j¥dA∞« w≠ tªºM¢
3
∏ As ÕAv ALñ^Aú ÑWÀ¡
.2 j¥dA∞«
2
vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
STANDBY/ON ¸“
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«(
1
•
DVD/CD ¸“ vK´ jG{«
5
qOπº∑∞« ¡b∂∞ ¸e∞« vK´ jG{« ,nÆu∑∞« bM´
.vIOßuLK∞ WO∞Ë_« WFDI∞« s±
¡UM£√ CD SYNCHRO ¸“ pº±«Ë jG{«
s± qOπº∑∞« ¡b∂∞ Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢
.qGAL∞« vIOßuLK∞ WO∞Ë_« WFDI∞«
WE•ö±
CD/SYNCHRO ¸“ «bª∑ß« pMJL¥
. CD SYNCHRO
G CONT
RO
LTI JO
L
•
¸“ vK´ jG{«
6
G CONT
RO
LTI JO
L
•
•
.)
(
¸“ vK´ jG{«
4
Z±bL∞« ’dI∞« ¸UO∑î« ¸“ Âbª∑ß«
.W°uKDL∞« WOM¨_« ¸UO∑îô )
(
¸“ vK´ jG{«
.)·UI¥ù«( STOP
5
)aºM∞«( DUBBING
.XOßUJ∞« aºM∞
4
•
aº≤ r∑¥Ë W∂ßUML∞« ‹«¸U®ù« ÷d´ r∑¥
w≠ XOßUJ∞« v∞« 1 …dOπ∫∞« w≠ XOßUJ∞«
.2 …dOπ∫∞«
•
.jI≠ Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ l{Ë w≠
52
51
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 46
èïÀ¿\Ç¿ SÖAà\E ÑñR_K
.⁄ÕAñLW¿ äÖ èïÀ¿\Ç¿ SÖAà\E ÑñR_K ÅâÄÜï
.ÑñR_LÇ¿ òÉp \Nêï º çàΩ ∆èeÇ¿ „èL_Ö lFg òÇ¿ »ALUK º
d®U∂L∞« qOπº∑∞«
.d®U∂L∞« qOπº∑∞« l{Ë w≠ Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ¸Uº± Í√ l± qOπº∑∞« pMJL¥
VO LU M E
VO LU M E
MU
G CONT
RO
LTI JO
L
MU
G CONT
RO
LTI JO
L
TUNER WHO™Ë d∑î«
¸“ vK´ jGC∞U° )n∞«RL∞«(
TUNER /BAND
3
∏ As ÕAv ALñ^Aú ÑWÀ¡
.2 j¥dA∞«
2
vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
STANDBY/ON ¸“
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«(
1
.)W§uL∞«/n∞«RL∞«(
∏ As ÕAv ALñ^Aú ÑWÀ¡
.2 j¥dA∞«
.SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ Ñ܈T
3
OPEN/CLOSE ¸“ vK´ jG{«
’dI∞« »U° `∑H∞ ) ( )‚ö¨ù«/`∑H∞«(
.Z±bL∞«
¸“ vK´ jG{«Ë Z±bL∞« ’dI∞« qîœ√
) ( )‚ö¨ù«/`∑H∞«( OPEN/CLOSE
.Z±bL∞« ’dI∞« »U° ‚ö¨ù
Èdî_« nzU™u∞«
,qOπº∑∞« ·UI¥ù
. ¸“ vK´ jG{«
6
ÕŒ òÉp ltg¿
REC/PAUSE
.(M|êÜÇ¿ x|èLÇ¿/ÑñR_LÇ¿)
PUSH/EJECT ¸“ vK´ jG{«
,XOßUJ∞« »U° `∑H∞ ) ( )ëdîù«/l≠b∞«(
»U° oK¨√ p∞– bF°Ë ,XOßUJ∞« qîœ√Ë
.XOßUJ∞«
.ÊU±_« …œ«bß l± XOßUJ∞« qîœ√
•
5
w∑∞« u¥œ«d∞« WD∫± d∑î«
vK´ jGC∞U° UNOK㧛 b¥d¢
/UP Ë√ DOWN/
•
DVD/CD ¸“ vK´ jG{«
REC/PAUSE
4
WE•ö±
j¥d® vK´ ÊU±_« …œ«bß ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥
.tOK´ qOπº∑∞« b¥d¢ Íc∞« XOßUJ∞«
•
.)XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«(
1
•
¸“ vK´ jG{«
¡ZFï‡ \ÜTΩ¿ ›èÉÇAE (ÑñR_LÇ¿) REC \ånK •
.ÑñR_LÇ¿
54
•
2
vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
STANDBY/ON ¸“
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«(
5
.qOπº∑∞« √b∂¥ ·uß
. ¸“ vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
•
•
.)
(
4
Z±bL∞« ’dI∞« ¸UO∑î« ¸“ Âbª∑ß«
WOM¨_« ¸UO∑îô )
,
(
.W°uKDL∞«
•
53
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 48
M|êÜÇ¿ éwñm‡
d∂J± Èu∑º± WHO™Ë/XÆRL∞« ¡UG∞≈
w≠U{ù« ‹uB∞«
.M|êÜÇ¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^AE éâñqÖ∆A|‡¡∏ ‹AnâÇ¿◊A}ï¬ ‡¡ ÑñtbK äÖ ÅâÄÜï
.M|êÜÇ¿ éwñm‡ ótÉK ›¡ GRï ,AñÄñKAÖèK‡¡ çvA}ï¬ ‡¡ ‹AnâÇ¿ ÑñtbK À\K áÇ ¿Ã¿
.VñUd óÇAUÇ¿ M|èÇ¿ äÖ ZúBK M|êÜÇ¿ lFg ÑF|
.„\W¡ fl\Ö éï¿ZFÇ¿ äÖ ¡ZFK ›¡ äÖ ZE º M|èÇ¿ ¿[ã∆Œ‡ARK ¿Ã¿ .ƒèÉkÜÇ¿ ÕAñLWº¿ lFhÇ ›¿èN flZp ÅAâã flèkW ÑÄÇ
•
•
•
•
.ÕU∂Å qØ vIOßuL∞« l± ÿUIO∑ßô« b¥d¢ : ‰U∏±
.M|êÜÇ¿ éwñm‡ ótÉK ›¡ GRï ,M|êÜÇ¿ ‰ULF∑ß« À\K áÇ ¿Ã¿ .“\qÇ¿ òÉp M|êÜÇ¿ \aêÜE VgèÖ èã AÜú AñÄñKAÖèK‡¡ ‹AnâÇ¿ ¡ZFï ◊è^ ,M|êÜÇ¿ lFg ZqE
ÕŒ òÉp ltg¿
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( ENTER
TIMER ON/OFF¸“ vK´ jG{« ,XÆRL∞« ¡UG∞ù
.…b•«Ë …d± )XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢(
òaëLï
3
2
òLT (épA_Ç¿/M|êÜÇ¿)
.TIMER \ånK
•
ON/OFF ¸“ vK´ jG{« ,XÆRL∞« ·UMµ∑ßô
.WO≤U£ …d± )XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢( TIMER
6
.ÕALXÜÇ¿ ÕZeÜÇ¿ \ånï •
M|‡ òÉp M|êÜÇ¿ lFg¿
.◊A}ïæ¿
\åmï •
Ê√ vK´ p∞– ‰b¥Ë VOL 10 ÷d´ r∑¥ •
.10 Èu∑º± vK´ j∂C¥ bÆ ‹uB∞«
Èdî_« nzU™u∞«
WE•ö±
j∂{ q§√ s± )qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«(
.œ«bF∑ßô« l{Ë vK´ ÂUEM∞«
9
¸“ vK´ jG{«
)‰uîb∞«( ENTER
.XÆRL∞« bOØQ∑∞
8
wK´_« sL¥_« ¡eπ∞« vK´
÷d´ r∑¥ •
.XÆRL∞« j∂{ r¢ Ê√ v∞« dOA¥Ë ,XÆuK∞
w≠ UO∞¬ ÂUEM∞« ·UI¥≈ Ë√ qOGA¢ r∑¥ ·uß •
.»uKDL∞« XÆu∞«
56
“UN§ vK´ œu§uL∞«
4
. Ë√ ¸“ vK´ jGC∞U° W´Uº∞« j∂{« ¡
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« ƒ
•
. Ë√ ¸“ vK´ jGC∞U° ozUÆb∞« j∂{« ∆
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« «
STANDBY/ON ¸“ vK´ jG{«
XÆË vK´ XÆRL∞« j∂{«
.qOGA∑∞«
5
. Ë√ ¸“ vK´ jGC∞U° W´Uº∞« j∂{« ¡
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« ƒ
.~ôA|ZÇ¿ iÜK
.œ«bF∑ßô« W∞U• w≠ qGAL∞« ÊuJ¥ ¡UM£√ Ë√ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qOGA¢ ¡UM£√ XÆRL∞« ¡UG∞≈ pMJL¥ •
1
äÖ ºZE) ›¿èN flZp flZÜÇ \ånK ONTIME •
áK ÑñtbK M|‡ ‚Ω AqFLÖ (›Œ¿èLÇ¿ ŒèÖÕ
M|‡ òÉp M|êÜÇ¿ lFg ÅâÄÜï ;çkFg
.ÑñtbLÇ¿
j∂C∞ Ë√ ¸“ vK´ jG{«
¸“ vK´ jG{«Ë ‹uB∞« Èu∑º±
.)‰uîb∞«( ENTER
.éñàAN fl\Ö
vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
STANDBY/ON ¸“
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«(
TIMER/CLOCK
.~ôA|ZÇ¿ iÜK •
. Ë√ ¸“ vK´ jGC∞U° ozUÆb∞« j∂{« ∆
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« «
(›Œ¿èLÇ¿ ŒèÖÕ äÖ ºZE) \ånK OFFTIME •
;çlFg áK◊A}ï¬ M|‡ ‚BE AqFLÖ ›¿èN flZqÇ
.◊A}ïæ¿ M|‡ òÉp M|êÜÇ¿ lFg ÅâÄÜï
Ë√ ¸“ vK´ jG{«
qGAL∞« ¸bBL∞« ¸UO∑îô
.ÂUEM∞« qOGA¢ bM´
7
.XOßUJ∞« j¥d® qîœ√ : )XOßUJ∞«( TAPE •
ENTER vK´ jG{« .√ : )u¥œ«d∞«( TUNER
•
.)‰uîb∞«(
WI∂ºL∞« WD∫L∞« d∑î« .»
vK´ jGC∞« WDß«u° j∂C∞«
.
Ë√
¸“
.Uπ±b± UÅdÆ qL•« : )Z±bL∞« ’dI∞«( CD •
.USB j¥d® qîœ√ : USB •
.(BkXÇ¿) ERROR éÜÉú \ånK◊è^ Aï‡A_LÖ◊A}ïæ¿ M|‡‡ ÑñtbLÇ¿ M|‡ ›Aú ¿Ã¿
¸“ s± ôb°
,
¸“ Ë√ Multi Jog ‰ULF∑ß« UC¥√ pMJL¥
.7 ,6 ,5 ,4 ‹«uDî w≠ bF° s´ rJ∫∑∞«
•
•
55
WE•ö±
55
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 50
r∑J∞« WHO™Ë/ÂuM∞« XÆR± WHO™Ë
‹uB∞« l{ËË ÍuI∞« ‹uB∞« WHO™Ë
VO LU M E
ÂuM∞« XÆR± WHO™Ë
.tºHM° DVD qÒGA± nÆu∑¥ Íc∞« XÆu∞« j∂{ pMJL¥
.)ÂuM∞«( SLEEP ¸“ vK´ jG{«
: wK¥ ULØ ¸U∑ªL∞« XÆu∞« dOG∑¥ ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
·UI¥≈ ➝ WIOÆœ 15 ➝ WIOÆœ 30 ➝ WIOÆœ 45 ➝ WIOÆœ 60 ➝ WIOÆœ 90
MU
G CONT
RO
LTI JO
L
kHz
MHz
.)ÂuM∞«( SLEEP ¸“ vK´ jG{« ,ÂuM∞« XÆR±j∂{ bOØQ∑∞
.UOzUIK¢ DVD qGA± nÆu¢ q∂Æ ¸U∑ªL∞« ÂuM∞« XÆu∞ wI∂∑L∞« XÆu∞« ÷d´ r∑¥
.dîô« j∂C∞« s± ÂuM∞« XÆË dOÒG¥ Èdî√ …d± ¸e∞« vK´ jGC∞«
•
•
÷d´ r∑¥ v∑• )ÂuM∞«( SLEEP ¸“ vK´ jG{« ,ÂuM∞« XÆR± ¡UG∞ù
.÷dF∞« W®U® vK´ OFF
‹uB∞« r∑Ø WHO™Ë
‹uB∞« l{Ë ¸UO∑î«
Ê√ t° pMJL¥Ë j∂C∞« o∂º± Ê“«uL° œËe± dGBL∞« Z±bL∞« p±UE≤
)WI∂D∞« w∞UF∞« ‹uB∞«( q∂¥d∑∞« ‹«œœd¢ sO° Ê“«u∑∞« Vº≤√ ¸U∑ª¢
w∑∞« vIOßuL∞« ŸuM∞ UI≠Ë ,)oOLF∞« iOHª∞« ‹uB∞«( dONπ∞«Ë
.UNO∞« lL∑º¢
W•uK∞« vK´ )‹uB∞« l{Ë( SOUNDMODE qGÒ®
SOUNDMODE ¸“ vK´ jG{« Ë√ WO±U±_«
r∑¥ v∑• bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )‹uB∞« l{Ë(
.»uKDL∞« ¸UOª∞« ¸UO∑î«
Èdî_« nzU™u∞«
.)r∑J∞«( MUTE ¸“ vK´ jG{«
.÷dF∞« W®U® vK´ "MUTE" ÷dF¥
.WO≤U£ …d± ¸e∞« vK´ jG{« ,‹uB∞« r∑Ø WHO™Ë ·UI¥ù
•
•
.ÍuI∞« ‹uB∞« WHO™u° eNπ± Z±bL∞« dGBL∞« p±UE≤
WI∂© ÂbI∑¢Ë ¸uNπ∞« ‹uB∞« ÍuI∞« ‹uB∞« WHO™Ë d∂J¢
q§√ s± sO¢d± ¸uNπ∞« ‹uB∞« Ë√ WO∞UF∞« ‹uB∞«
.ÍuI∞« wIOI∫∞« ‹uB∞U° ŸU∑L∑ßô«
vK´ )ÍuI∞« ‹uB∞«(P.SOUND ¸“ vK´ jG{«
.WO±U±_« W•uK∞«
W•uK∞« vK´ )ÍuI∞« ‹uB∞«(P.SOUND ¸“ vK´ jG{« : WπO∑M∞«
¸“ vK´ jG{« ,WHO™u∞« Ác≥ ¡UG∞ù .WO±U±_«
... vK´ ‰uB∫K∞
.n¢UN∞« Ë√ »U∂∞« ”d§ vK´ œdK∞ …bOH± WHO™u∞« Ác≥
ÍuI∞« ‹uB∞« WHO™Ë
... d∑î«
.WO≤U£ …d± )ÍuI∞« ‹uB∞«(P.SOUND
PASS ................................................................)wDî( ÍœUF∞« Ê“«u∑∞«
POPS ....................................................»u∂∞« vIOßu∞ VOßUML∞« Ê“«u∑∞«
JAZZ ....................................................“Uπ∞« vIOßu∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
ROCK ....................................................„Ëd∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
STUDIO .........................................................u.¥b∑ßö∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
CLUB .............................................................Í
. œUMK∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
HALL ..............................................................W∞UBK∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
MOVIE ..............................................................rKOHK∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
CHURCH ............................................................ WºOMJK∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
kHz
MHz
58
57
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 52
ÂU∑FL∞« WHO™Ë/¸UN™ù« WHO™Ë
)WÆUD∞« dO≠u¢(ECOl{Ë WHO™Ë/
q∂¥d∑∞«/dONπ∞« Èu∑º± WHO™Ë
)Âbª∑ºL∞« Ê“«u±(
VO LU M E
VO LU M E
MU
MU
G CONT
RO
LTI JO
L
G CONT
RO
LTI JO
L
dONπ∞« Èu∑º± WHO™Ë
ÂU∑FL∞« WHO™Ë
¸UN™ù« WHO™Ë
WDIº∞«Ë√ W°dC∞« ‹uÅ ‹«dO£U∑° œËe¢Ë WCHªML∞« …d∂M∞« vK´ eØd¢ dONπ∞« WHO™Ë
ÊËœ WOºOzd∞« …b•u∞« vK´ ÷dF∞« W®U® ŸuB≤ j∂{ pMJL¥
.rKOH∞« …b≥UAL∞ p∑I¥UC±
.p±UE≤ vK´ …d≠u∑L∞« WHK∑ªL∞« nzU™u∞« …b≥UA± pMJL¥
WCHªML∞« …d∂M∞« Èu∑º± ¸UO∑î« pMJL¥
.W°uKDL∞«
2
œu§uL∞« )dONπ∞«(BASS i∂I± ¸œ«
Jog Âbª∑ß«Ë WO±U±ô« W•uK∞« vK´
+08 v∞« BASS -08 s± ¸UO∑îô Multi
.‹«uDî 9 qJ∞« ,BASS
1
: wK¥ ULØ ŸuBM∞« dOG∑¥ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ
.)l©Uß( DIMMER OFF ➞ )i±U¨(DIMMER ON
Èdî_« nzU™u∞«
WDIº∞«Ë√ W°dC∞« ‹uÅ ‹«dO£U∑° œËe¢Ë WFH¢dL∞« …d∂M∞« vK´ eØd¢ q∂¥d∑∞« WHO™Ë
WFH¢dL∞« …d∂M∞« Èu∑º± ¸UO∑î« pMJL¥
.W°uKDL∞«
2
DEMO/DIMMER ¸“ vK´ jG{«
.)ÂU∑FL∞«/¸UN™ù«(
•
.qGAL∞« ÷dF∞« vK´ dNE¢ …d≠u∑L∞« WHK∑ªL∞« nzU™u∞«
‰u• ‹ULOKF∑K∞ .VO∑J∞« «c≥ w≠ qOBH∑∞U° UNKØ nzU™u∞« Ác≥ nÅË r∑¥
.W∂ßUML∞« ¡«e§_« l§«¸ ,UN±«bª∑ß« WOHOØ
•
•
¸“ vK´ jG{« ,WHO™u∞« Ác≥ ¡UG∞ù
)ÂU∑FL∞«/¸UN™ù«( DIMMER/DEMO
.WO≤U£ …d±
q∂¥d∑∞« Èu∑º± WHO™Ë
vK´ œu§uL∞« )q∂¥d∑∞«(Treble i∂I± ¸œ«
Multi Jog Âbª∑ß«Ë WO±U±ô« W•uK∞«
qJ∞« ,TRE +08 v∞« TRE -08 s± ¸UO∑îô
.‹«uDî 9
DEMO/DIMMER ¸“ vK´ jG{«
.)ÂU∑FL∞«/¸UN™ù«(
)WÆUD∞« dO≠u¢(ECO l{Ë WHO™Ë
1
.)œ«bF∑ßô« W∞U• vK´( …b•u∞« nÆu¢ ¡UM£√ WJKN∑ºL∞« WÆUD∞« dO≠u¢ pMJL¥
¡u{ v®ö∑¥Ë .)œ«bF∑ßô« W∞U• vK´( …b•u∞« nÆu¢ ¡UM£√ STANDBY/ECO ¸“ vK´ jG{« ,ECO l{Ë qOGA∑∞ •
.)÷dF∞« ¸UN™≈ vK´ Íu∑∫¥( ÷dF∞«
.U∑ÆR± ÷dF∞« ¸UN™≈ ¡UG∞≈ r∑¥ ,ECO l{Ë qOGA¢ ¡UM£√ •
60
59
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 54
)͸UO∑î«( Êu≠ËdJOL∞«/”√d∞« ‹U´ULß qOÅu¢
UNM¥eª¢Ë ’«dÆ_« Wπ∞UF± ‰u• ‹U©u∫¢
u¥œ«d∞« Z±«d° Ë√ vIOßuL∞« v∞« ŸUL∑ßô« pMJL¥ p∞– qCH°Ë dGBL∞« ÊuJL∞« p±UE≤ v∞« ”√d∞« ‹U´ULß qOÅu¢ pMJL¥
.t∑π∞UF± bM´ ’dI∞« vK´ ‘Ëbª∞« Ác≥ œu§Ë ÂbF∞ t∂∑≤« .qOGA∑∞« ŸUDI≤« w≠ V∂º∑¢Ë …¸uB∞«Ë ‹uB∞« WO´u≤ …dOGB∞« ‘Ëbª∞« qKI¢ b≠
.W≠dG∞« w≠ dî« hª® ÃU´“≈ ÊËœ
.W∂ßUML∞« Wµ¥UNL∞« Ë√ ø3.5 f°UÆ ”√d∞« ‹U´ULß pKL¢ Ê√ Vπ¥
MU
G CONT
RO
LT JO
L
’«dÆ_« Wπ∞UF±
WLB° lML∞ ’dI∞« W≠U• pº±« .’dIK∞ qOGA∑∞« V≤U§ fLK¢ ô
.’dI∞« `Dß vK´ l∂Åù«
.’dI∞« vK´ WIÅô WÆ¸Ë lC¢ ô
UNM¥eª¢Ë ’«dÆ_« Wπ∞UF±
dND± «bª∑ßU° UNHE
Ò ≤ ,’dI∞« vK´ ¸U∂G∞« Ë√ l∂Åù« WLB° bπ¢ U±bM´
.r´U≤ ‘ULI° `º±«Ë ¡UL∞« l± ‰b∑F±
. t§¸Uî v∞« ’dI∞« qî«œ s± W¥UMF° `º±« nOEM∑∞« bM´ •
n£UJ∑∞« ÀËb• bM´ .qGAL∞« qî«œ …œ¸U° ¡«e§√ T≠«b∞« ¡«uN∞« f±ô «–« W°u©d∞« n£UJ¢ Àb∫¥ bÆ •
„d¢«Ë ’dI∞« ‰“√ ,W∞U∫∞« Ác≥ ÀËb• bM´Ë .W∫O∫Å …¸uB° qGAL∞« qLF¥ ô bÆ ,qGAL∞« qî«œ
.WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qOÅu¢ l± sO∑´Uß Ë√ W´Uß …bL∞ œ«bF∑ßô« W∞U• w≠ qGAL∞«
WE•ö±
èïÀ‡Ω¿ ∆ALñ^Aú ‹¿ZL^¿ Zâp ∆AkAñLT¿
.fl\ñRUÇ¿ ÑW¿À ‹AÄTCE ’ègèÖ lï\bÇ¿ ›¡ äÖ ZúBK •
.flÀ¿Z_Ç¿ òÉp A}dº Akï\a rg flÀ¿Z_Ç¿ Õè_ÄÖ lï\a ÑñR_LÇ .lï\bÉÇ ‚èÉqÇ¿ Vk_Ç¿ äÖ flÀ¿Z_Ç¿ ‰“Q≠ lï\bÇ¿ èUÖ GâRLÇ •
.◊ëtÇ¿ ∏ çàAÄÖ òÇ¿ fiZp¡ lï\bÇ¿ òÇ¿ ’AÜL^º¿ äÖ óåLâK AÖZâp •
.éñÇAp flÕ¿\T ∆AQÕZÇ “\qK º òLT \aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ Âèg äp ZñqE xñnà ›AÄÖ ∏ éj\a¡ owT¿ •
.‹ŒëÇ¿ äÖ \Oú¡ ÀAåQ¬ ÑÜULK AåଠPñT é}ñ|À 120 éj\a¡ ‹¿ZXL^¿ GâRK •
vK´ PHONES f∂I± v∞« ”√d∞« ‹U´ULß qÅ
.WO±U±_« W•uK∞«
·d© v∞« ø6.3 f°UÆ l± Êu≠ËdJOL∞« qÅ
.Êu≠ËdJOL∞«
.Êu≠ËdJOL∞« qÅ
Èu∑º± j∂C∞ )Êu≠ËdJOL∞« Èu∑º±( MIC LEVEL i∂I± ¸œ«
.Êu≠ËdJOL∞«
OFF Ë ,ECHO2 ,ECHO1 ¸UO∑îô )ÈbB∞«( ECHO ¸“ vK´ jG{«
.ECHO
REC/PAUSE ¸“ vK´ jGC∞« pMJL¥ ,”√d∞« W´ULß Â«bª∑ß« ¡UM£√
.pKCH± qOπº∑∞ )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«(
•
•
.‹uÅ Í« ‹uB∞« d∂J± Ãdª¥ bF¥ r∞
•
•
•
.pFLß ¸dC¥ bÆ WK¥u© …bL∞ ”√d∞« ‹U´ULß Â«bª∑ß«
•
WE•ö±
‹uB∞« WI∂© j∂{
.w≤U¨_« WLzUÆ …b≥UA± ÊËœ W∞uNº° WOM¨_« Y∫° pMJL¥
7 „UM≥ .p¢uÅ WI∂© j∂{ q§√ s± KEY CONTROL ¸“ vK´ jG{«
.U≥¸UO∑î« pMJL¥ w∑∞« ‹uB∞« WI∂© j∂C∞ )3 + ~3-( ‹«uDî
Èdî_« nzU™u∞«
: Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ w∞U∑∞« ÷d´ r∑¥ ,KEY CONTROL #, b ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ : WπO∑M∞«
)WCHªML∞« ‹uB∞« WI∂©(Low-Pitched : b
)WFH¢dL∞« ‹uB∞« WI∂©(High-Pitched : #
.‹uB∞« WI∂© iHªM¢ ,b ¸“ vK´ jGC¢ ULKØË ,‹uB∞« WI∂© lH¢d¢ ,# ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ
qOÅu¢ r∑¥ U±bM´ ·UI¥ù« l{Ë w≠ wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«/Z±bL∞« ’dIK∞ …d≠u∑± WHO™u∞« Ác≥
.MP3 Ë DVD w≠ WHO™u∞« Ác≥ qLF¢ ôË .Êu≠ËdJOL∞«
.Êu≠ËdJOL∞« qÅu¢ r∞ «–« «¸u≠ "‹uB∞« WI∂© j∂{" ‡∞ WHO™u∞« v®ö¢ sJL¥ ô
qLF∑ß« p∞– bF°Ë ,WO±U±_« W•uK∞« vK´ "KEY CONTROL" ¸“ vK´ jGC∞« pMJL¥
.qOGA∑∞« «c≥ ‰ULØù
¸“
Ë√ "MULTI JOG CONTROL"
62
•
•
•
•
61
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 56
W±bª∞« VK© q∂Æ
X≤UØ «–« Ë√ ÁU≤œ√ WLzUI∞« w≠ UNN§«u¢ w∑∞« WKJALK∞ ö• bπ¢ r∞ «–« .`O∫Å qJA° “UNπ∞« qLF¥ ô U±bM´ ÁU≤œ√ WLzUI∞« l§«¸
W±bî eØd± Ë√ bL∑F± qOØË »dÆQ° qB¢«Ë ,WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ¸bB± s´ UNKB≠« ,…b•u∞« nÆË√ ,…bOH± dO¨ ÁU≤œ√ ‹ULOKF∑∞«
.fJO≤Ëd∑J∞« Z≤uº±Uº∞
ÕöÅù«/h∫H∞«
bÆË .WGK∞« vK´ Íu∑∫¢ ô w∑∞« DVD ’«dÆ_ w´dH∞« Ê«uMF∞«Ë u¥œË_« WG∞ qLF¢ s∞ •
.’dI∞« Vº• vK´ ·ö∑îU° qLF¢
?rz«uÆ vK´ Íu∑∫¥ ô ’dÆ X±bª∑ß« q≥ •
,4:3 LETTER BOX l{Ë ,16:9 WIDE l{Ë w≠ 16:9 DVD ’«dÆ√ qOGA¢ pMJL¥ •
·ö¨ l§«¸ .jI≠ 4:3 W∂º≤ w≠ 4:3 DVD qOGA¢ sJL¥ sJ∞ ,4:3 PAN SCAN l{Ë Ë√
.W∂ßUML∞« WHO™u∞« d∑î«Ë DVD ’dÆ
.j¥dA∞« WHO™Ë ¸UO∑î« r∑¥ r∞ •
.`O∫Å qJA° XOßUJ∞« ‰Uîœ≈ r∑¥ r∞ •
.XOßUJ∞« qGA± ‚ö¨≈ r∑¥ r∞ •
.¸uºJ± Ë√ a¢d± j¥dA∞« •
.Y_LÖ óqÜ_Ç¿ ‹AkâÇ¿ •
.éX_LÖ rvZÇ¿ œ‡\K ‡¡ ∆¿\ÄFÇ¿ •
.xÉLÉÇ “\qL^ lï\bÇ¿ •
?W∫O∫Å …¸uB° wz«uN∞« qOÅu¢ r¢ q≥ •
ÕöÅù«/h∫H∞«
÷dF∞«
Ê«uMF∞«Ë u¥œË_« WG∞ qLF¢ ô
.w´dH∞«
r¢ u∞ v∑• WLzUI∞« W®U® dNE¢ ô
.WLzUI∞« WHO™Ë ¸UO∑î«
.W®UA∞« W∂º≤ dOOG¢ sJL¥ ô
.iwXâÖ ∆èeÇ¿ „èL_Ö
flÕèeE ÕuºL± \ñs lï\bÇ¿
.éUñUd
.‹ŒëÇ¿ äÖ \Oú¡ ÂAgèg ZQèï
.‰U∂I∑ßô« …bO§ WIDM± w≠ w§¸Uª∞« FM wz«u≥ VØÒ¸ ,WHOF{ wz«uN∞« qî«b∞« …¸U®≈ ÊUØ «–≈ •
.Ê«u£ 5 s± d∏Ø√ …bL∞ WOºOzd∞« …b•u∞« vK´ ¸“ pº±√Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qB≠√ •
.WOºOzd∞« …b•u∞« qLF¢ ô •
Èdî_« nzU™u∞«
.W§U• ÊËœ WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑º¢ ô
Ãdª¥Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDI¢ :ö∏±(
¸“ pº±« ,"NO DISC" l{Ë w≠ qGAL∞« ÊuJ¥ U±bM´ •
"INITIAL" ÷d´ r∑¥ .Ê«u£ 5 s± d∂Ø√ WπL∞ WOºOzd∞« …b•uK∞ )WH∞«RL∞« l{Ë(
.lMBL∞« j∂{ v∞« j°«uC∞« qØ œuF¢ ·ußË ÷dF∞« W®U® vK´ )w∞Ë√(
.WO≤U£ …d± UNKGÒ® p∞– bF°Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« nÆË√ •
dO¨ UL°¸ øUª∞« s± UN∑¥d∑®« w∑∞« DVD ’«dÆ√ .DVD ’dI∞ WIDML∞« rƸ h∫≠« •
.qOGA∑K∞ WK°UÆ
.DVD qGÒA± w≠ DVD-ROM Ë CD-ROM ’«dÆ√ qOGA¢ sJL¥ ô •
.`O∫Å d¥bI∑∞« Èu∑º± Ê√ s± bØQ¢ •
.qLF¥ ô qOGA∑∞«
?W°uKDL∞« W≠UºL∞«Ë W¥Ë«eK∞ qOGA∑∞« ‚UD≤ qî«œ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ qLF¥ q≥ •
?…bHM∑º± ‹U¥¸UD∂∞« q≥ •
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ qLF¥ ô
?t∫Dß vK´ ‘Ëbî t° Ë√ U≥uA± UÅdÆ X±bª∑ß« q≥ •
.nOEM∑K∞ ’dI∞« `º±« •
jGC∞« bM´ «¸u≠ qGOA∑∞« √b∂¥ ô
.Play/Pause ¸“ vK´
.WµOD∂∞« WØd∫∞« qOGA¢Ë ,¡wD∂∞« qOGA∑∞« ,l¥dº∞« qOGA∑∞« ¡UM£√ ‹uÅ b§u¥ ô •
…¸uB° ‹uB∞« d∂J± VOØd¢ r¢ q≥ ?W∫O∫Å …¸uB° ‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢ r¢ q≥ •
?W∫O∫Å
?dO∂Ø ¸d{ ’dI∞U° q≥ •
Èu∑ºL∞ ¸ËdL∞« WLKØ XOº≤
.d¥bI∑∞«
.Ãdª¥ ô ‹uB∞«
qî«œ W°u©d∞« n∏J¢ bM´ ?T≠«œ ÊUJ± v∞≈ œ¸U° ÊUJ± s± …Qπ≠ DVD qGÒA± qI≤ r¢ q≥ •
WÆUD∞« qOGA¢ l± sO∑´Uß Ë√ W´Uß “UNπ∞« „d¢«Ë ’dI∞« ëdîS° rÆ ,qGÒAL∞«
).W°u©d∞« n∏J¢ s± ÁuKî bF° WO≤U£ …d± qGÒAL∞« «bª∑ß« pMJL¥( .WOzU°dNJ∞«
Ãdª¥ ô ,…¸uB∞« dNE¢ ô
WOMOÅ `∑≠ dîQ∑¥ Ë√ ,‹uB∞«
. Ê«u£ 5 v∞≈ 2 bF° ’dI∞«
?Êu¥eHK∑∞« qOGA¢ r¢ q≥ •
?W∫O∫Å …¸uB° u¥bOH∞« q°«uØ qOÅu¢ r¢ q≥ •
?nK¢ t° Ë√ aº∑± ’dI∞« q≥ •
.ÃU∑≤ù« TOß ’dÆ qGÒA¥ ô bÆ •
.…¸uÅ b§u¢ ôË ¸Ëb¥ ô ’dI∞« •
…bO§ dO¨ …¸uB∞« WO´u≤ •
.“«e∑≥« UN°Ë
).V¥d¨ ‹uÅ
ÍœU´ qJA° DVD qGÒA± qLF¥ ô •
TUNING MODE /
.`∑H¢ ô ’dI∞« WOMOÅ
j¥dA∞« qOGA¢ √b∂¥ ô
Z±U≤d° ‰U∂I∑ß« sJL¥ ô
.u¥œ«d∞«
.t≤eîË tD∂{ r¢ U± qØ u∫L¥ ·uß )j∂C∞« …œU´≈( RESET WHO™Ë «bª∑ß« •
?ÂUJ•S° ÃdªL∞« v∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« pKß qOÅu¢ r¢ q≥ •
÷dF∞«
.)WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«( POWER ¸“ vK´ jG{« •
.t≤eîË tD∂{ r¢ U± qØ u∫L¥ ·uß )j∂C∞« …œU´≈( RESET WHO™Ë «bª∑ß«
.W§U• ÊËœ WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑º¢ ô
64
63
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 58
’«dÆ_« ‰u• WE•ö±
‹U∫KDBL∞« ‰u• WE•ö±
’dI∞« qO㧛 rOLB¢
fH≤ qßd¢( b•«Ë XÆË w≠ WHK∑ª± U¥«Ë“ …b´ s± UN∞U߸≈ r∑¥ ¸uÅ w≥ DVD ’«dÆ√ iF° vK´ WKπºL∞«
dOOG∑∞ )W¥Ë«e∞«( Angle ¸“ «bª∑ß« sJL¥ ,’«dÆ_« Ác≥ q∏± l± .)a∞« ,sOLO∞« s± ,¸UºO∞« s± ,ÂU±_« s± …¸uB∞«
.WÅUª∞« ¸uBK∞ …b≥UAL∞« W¥Ë«“
)W¥Ë«e∞«( ANGLE
¡«e§√ s´ Y∫∂∞« sJL¥Ë ,rƸ t¥b∞ ¡e§ qØ ,…b¥b´ ¡«e§√ v∞« rºI± Ê«uMF∞« .DVD ’«dÆ√ vK´ WKπº± ÂUƸ_« Ác≥
.ÂUƸ_« Ác≥ «bª∑ßU° W´dº° WÅUª∞« u¥bOH∞«
CHAPTER NUMBER
u¥bO≠ jG{ WOMI¢ s±UC¢ qCH° .‹«¸U®ù« o¥d© s´ WKπº± …“U∑L± WO´uM° ‹uÅË ¸uÅ ÂbI¥ WO∞U´ W≠U∏Ø Ë– ÍdB° ’dÆ u≥
.UF± j°«¸ qJA° rK± 0.6 pLº° sOÅdÆ s± DVD ’dÆ ÊuJ∑¥ ,WO∞UF∞« W≠U∏J∞« qO㧛 WOMI¢Ë (MPEG-2) …b¥bπ∞«
DVD
.wLÆd∞« u¥œËú∞ dî¬ rß« - )i∂M∞« œuØ q¥bF¢( Pulse Code Modulation ‡∞ ¸UB∑î«
)qBH∞« rƸ(
CD-R MP3 ’«dÆ√
PCM
PBC
WLzUI∞« s± …¸U∑ªL∞« ‹U≤UO∂∞« Ë√ ¸uB∞« ¸UO∑î« sJL¥ .)2.0 ¸«bÅS°( wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« vK´ qπº±
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ W{ËdFL∞«
)qOGA∑∞« w≠ rJ∫¢(
.WIDM± rÆd° …dHA± DVD ’«dÆ√Ë DVD qGA± s± qØ
.’dI∞« qOGA¢ qGALK∞ sJL¥ ô ,DVD qGAL∞ WIDML∞« rÆd∞ DVD ’dÆ vK´ WIDML∞« rƸ VßUM¥ r∞ «–«
REGION NUMBER
)WIDML∞« rƸ(
.vBÆ√ b∫Ø w´dH∞« Ê«uMFK∞ WG∞ 32 vK´ DVD ’dÆ Íu∑∫¥ Ê√ sJL¥ .W®UA∞« qHß√ dNE¥ dºH±
SUBTITLES
)w´dH∞« Ê«uMF∞«(
.a∞« ,Title 2 ,Title 1 ‡° Âö≠_« Ác≥ rÆd¢ ,d∏Ø√ Ë√ sOLKO≠ vK´ ’dI∞« Èu∑∫¥ U±bM´ .DVD ’«dÆ√ vK´ WKπº± ÂUƸô« Ác≥
’dI∞« qGAL∞« «c≥ b´Uº¥ .u¥bOH∞« j¥d® WO´u≤ l± UN∑O´u≤ ÈËUº∑¢ w∑∞« WKπºL∞« ¸uB∞«Ë ‹uB∞« vK´ Íu∑∫¥
.)2.0 ¸«bÅS°( qOGA∑∞« rJ∫¢ l± wzdL∞« Z±bL∞«
Èdî_« nzU™u∞«
l±( WOLƸ ‹«¸U®≈ vK´ WKπºL∞« LD Ë√ DVD ’«dÆ√ s± )6 Ë√( 5.1 …UMI∞ wLÆd∞« jO∫L∞« ‹uB∞« ëdî≈ bOF¥
w∂∞Ëœ ‹uÅ WOIM∑∞ ÁU㛮 qC≠√Ë ,wJO±UM¥œ ‚UD≤ qC≠√ ,‹uB∞« WO´u≤ qC≠√ l± .)
( ’dI∞« W±ö´
.wJO±UM¥b∞« wIOI∫∞« ‹uB∞U° ŸU∑L∑ßô« p∞ sJL¥ ,ÍbOKI∑∞« jO∫L∞«
66
.Joliet Ë√ ISO 9660 rOLB¢ ‹«– MP3 ‹UHK± ‹«– CD-R ’«dÆ√ qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
.)+ = / .( WÅUî ‰UJ®√ Ë√ ⁄«d≠ Í√ vK´ Íu∫¢ ô Ê√ Ë ‰uD∞« w≠ qÆ√ Ë√ ·Ëd• 8 MP3 ’dI∞ nKL∞« rß« ·Ëd• ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ •
.WOºOzd∞« …b•uK∞ ÷dF∞« W®U® vK´ * W±ö´ ÷d´ r∑° ·ußË W¥¸uJ∞« WGK∞U° Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ rßô« ÷dF¥ ·uß ,U¥¸uØ nKL∞« rß« ÊUØ «–« •
.Kbps 128 s± d∂Ø√ W©uGC± dO¨/W©uGC± ‹U≤UO° W∂ºM° UNKO㧛 r¢ ’«dÆ√ Âbª∑ß« •
.".MP3" Ë ".mp3" œUF°_« ‹«– ‹UHKL∞« qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
¡e§ v∑• qOGA∑∞« ’dIK∞ sJL¥ ,¡«e§_« œbF∑L∞« ’dI∞« w≠ ⁄«d≠ ¡e§ „UM≥ ÊUØ «–« .VÆUF∑∞« vK´ qπºL∞« ¡«e§_« œbF∑L∞« ’dI∞« qOGA¢ sJL¥ •
.⁄«dH∞«
.WKπºL∞« ‹UHKL∞« qØ qOGA¢ r∑¥ s∞Ë qOGA∑∞« ¡b° q§√ s± ö¥u© ‚dG∑º¥ ·uß ,’dI∞« ‚ö¨≈ r∑¥ r∞ «–« •
32 ,ö∏±( lH¢d± XO° W∂º≤Ë iHªM± XO° W∂ºM° …dHA± ‹UHK± ö∏± ,)Variable Bit Rate : VBR( W´uM∑± XO° W∂º≤ rOLB∑° …dHAL∞« ‹UHKLK∞ •
.qOGA∑∞« ¡UM£√ ‹uB∞« ·c• r∑¥ bÆ ,)Kbps 320 ~ Kbps
.vBÆ√ b∫Ø «¸Uº± 500 qOGA¢ sJL¥ ,b•«Ë Z±b± ’dÆ vK´ «¸Uº± 500 s± d∏Ø√ qO㧛 r¢ «–« •
.vBÆ√ b∫Ø vM∫M± 300 qOGA¢ sJL¥ ,b•«Ë Z±b± ’dÆ vK´ ‹UOM∫M± 300 s± d∏Ø√ qO㧛 r¢ «–« •
TITLE NUMBER
)Ê«uMF∞« rƸ(
lÆu± s´ Y∫∂∞« sJL¥ p∞– qCH° .u¥œË_«Ë u¥bOH∞« ’«dÆ√ vK´ q㧛 w∑∞« ‹«¸UºL∞« v∞« WMOF± ÂUƸ_« Ác≥
.W´dº° ’Uî ¸Uº±
CD-R’«dÆ√
.CD-R’«dÆ√ iF° qOGA¢ r∑¥ ô bÆ ,’dI∞« W∞U•Ë )wBª® d¢uO∂±uØ Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« qπº±( ’dI∞« qO㧛 “UN§ vK´ «œUL∑´« •
.tKOGA¢ sJL¥ ô t≤_ CD-R media Âbª∑º¢ ô .WIOÆœ 74/XO°UGO± 650 rπ∫° CD-R ’dÆ Âbª∑ß« •
.UNKOGA¢ sJL¥ ô YO• )W°U∑J∞« …œU´ù q°UI∞«( CD-RW media Âbª∑º¢ ô ,UMJL± ÊUØ «–≈ •
.q±UJ∞U° ’dI∞« qOGA¢ pMJL¥ ô ,U•u∑H± q™ ’dI∞« Ê√ ô≈ UIKG± ¡eπ∞« ÊUØ «–« .q±UJ∞U° "UNÆö¨≈" r∑¥ w∑∞« jI≠ CD-R ’«dÆ√ qOGA¢ sJL¥ •
TRACK NUMBER
)¸UºL∞« rƸ(
?MP3 u≥ U±
Pictures Experts Group WØd∫∑L∞« ¸uB∞« W´uLπ± »¸Uπ∑° WIKF∑L∞« MPEGË . MPEG-1 Audio Layer 3 ‡∞ ¸UB∑î« u≥ MP3
.)* Kbps 128( 1:12 jG{ W∂ºM° nK± rOLB¢ u≥ MP3 Ê≈ .Moving
.ÍœU´ Z±b± ’dI° UNK㧝 w∑∞« WKπºL∞« œ«uLK∞ …d± 12 ‰œUF¥ qO㧛 qLF∞ ,MP3 rOLB¢ «bª∑ß« pMJL¥ ,wMFL°
VIDEO CD
)wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«(
CD-R JPEG ’«dÆ√
. ".JPEG"Ë ".jpeg" b¥bL¢ ‹«– ‹UHK± qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
. UNKO㧛 r¢ w∑∞« ‹UHKL∞« qØ qOGA¢ sJL¥ ô bÆË qOGA∑∞« ¡b∂∞ ‰u©√ U∑ÆË ‚dG∑º¥ ·uß ,UIKG± ’dI∞« sJ¥ r∞ «–« •
.Joliet Ë√ ISO 9660 rOLB∑° JPEG ‹UHK± ‹«– CD-R ’«dÆ√ qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
.)+ = / .( WÅUî ‹U±ö´ Ë√ ⁄«d≠ Í√ vK´ Íu∑∫¢ ô Ê√ Ë ‰uD∞« w≠ qÆ√ Ë√ ·Ëd• 8 JPEG ’dÆ nK± rß« ·Ëd• ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ •
¡e§ v∑• qOGA∑∞« ’dIK∞ sJL¥ ,¡«e§_« œbF∑L∞« ’dI∞« w≠ ⁄«d≠ ¡e§ „UM≥ ÊUØ «–« .VÆUF∑∞U° qπº± ¡«e§_« œbF∑± ’dÆ qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
.⁄«dH∞«
.b•«Ë Z±b± ’dÆ vK´ b• vBÆQØ …¸uÅ9¸999 s¥eª¢ sJL¥ •
.jI≠ …¸uB∞« vM∫M± w≠ JPEG ‹UHK± qOGA¢ sJL¥ , Kodak/ Fuji Picture ‡∞ Z±b± ’dÆ qOGA¢ bM´ •
.W∑∂∞« UNKOGA¢ r∑¥ ô bÆ Ë√ ‰u©√ U∑ÆË Kodak/ Fuji Picture ¡UM∏∑ßU° WOzdL∞« Wπ±bL∞« ’«dÆô« qOGA¢ ‚dG∑º¥ •
65
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 60
USB …eOL° Âu´b± qGÒA±
‹UHÅ«uL∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
ŸuM∞«
68
WØdA∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
Pentax
Samsung
Samsung
Samsung
Sanyo
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Canon
Pentax
Minolta
Olympus
Sony
‹U§u∑ML∞«
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Kenox UX4
VPC-AZ1
Not recognize in PC
DSC-F828
DSC-P73
DSC-T1
DSC-F88
DSC-M1
DSC-W1
DSC-T3
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
DMC-LS1
DMC-LZ2
IXY-Digital600
S5i
Dimage Xt
AZ-1
DSC-W5
ŸuM∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
WØdA∞«
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Canon
Casio
Casio
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Kodak
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
NIKON
NIKON
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
èïÀ¿\Ç¿
‹U§u∑ML∞«
PowerShot A70
A90
IXY40
IXY50
A90
A95
G6
S60
Exilom Z-40
QV-R51
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
Easy Save CX-4300
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
stylus 410 digital
300-digital
u300
X-350
C-760
C-5060
X1
u-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio 33L
Optio X
S¥œ
ÑFñ_ïÀ 40
ÑFñ_ïÀ 60
%2
(ék^èLÜÇ¿ éQèÜÇ¿) AM
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
‰ULF∑ßö∞ éUÇAeÇ¿ éñ^A_UÇ¿
óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿
ÑFñ_ïÀ 55
ÑFñ_ïÀ 10
%0.6
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
‰ULF∑ßö∞ éUÇAeÇ¿ éñ^A_UÇ¿
óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿
—¿\|¡ 3
(ÑFñ_ïÀ 1 ±) ]K\ãèÉñú 20 - ]K\ã 20
Va\ÜÇAE (]K\ãèÉñú ZT¿‡ Zâp) ÑFñ_ïÀ 85
(]K\ãèÉñú ZT¿‡ Zâp) %0.05
ÑFñ_ïÀ 75
áÉÖ 1.2 :ÅÜ_Ç¿ ,áÉÖ 80 ‡¡ 120 :\k}Ç¿
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
éq_Ç¿
ÀÀ\LÇ¿ „ZÖ
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
óÇAÜQΩ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿
flAâ}Ç¿ Ñev
—\}Ç¿ ‹ART¡
]K\ãèñÉú 10 - ]K\ã 125
ÑFñ_ïÀ 40
ÑFñ_ïÀ 30
)`®dL∞« ÊËœ( ÑFñ_ïÀ 50
lï\bÇ¿ fl\ñRT
ÀÀ\LÇ¿ „ZÖ
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
flAâ}Ç¿ Ñev
èUÜÇ¿ \ñOBK
FM
(MAX-DT95)(%10 :óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿) CH/RMS ,ICE ”¿‡ 200
(MAX-DT96)(%10 :óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿) CH/RMS ,ICE ”¿‡ 200
(MAX-DT96)(%10 :óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿) CH/RMS ,ICE ”¿‡ 200
ÑFñ_ïÀ 40
ÑFñ_ïÀ 75
\FÄÜÇ¿
éñKèeÇ¿ é|AkÇ¿
)Ω 3( ‹uB∞« d∂J±
)Ω 3( ‹uB∞« d∂J±
)Ω 3( w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J±
flAâ}Ç¿ Ñev
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
óÖèÜqÇ¿
◊«Ë 80
áÉÖ (~Üp) 270 * (’AwKÕ¿) 332 * (“\p) 360
WÆUD∞« „öN∑ß«
ÀAqEΩ¿
67
MAX-DT95(AR)-2
10/28/06 11:41 AM
Page 62
USB iO±Ë ’dÆ
…œbF∑L∞« ‹UÆUD∂∞« Wz¸UÆ
ŸuM∞«
USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)
WØdA∞«
USB
ŸuM∞«
POCKET HARD DISK DRIVE
USB2.0
78
‹U§u∑ML∞«
Unicorn
Billionton(Taiwan)
UNICORN
USB2.0 Card Reader
ŸuM∞«
USB2.0 USB Flash Drive 128M
USB2.0 128M
USB2.0 256M
USB2.0 64MB
USB2.0 32MB
USB2.0 128MB
USB2.0 128M
USB2.0 128M
USB2.0 64M
USB2.0 64M
USB2.0 64M
WØdA∞«
SanDisk
SanDisk
SanDisk
SONY
serotech
A.L tech
LG
IOMEGA
Imation
XTICK(M)
EZDrive
w§¸Uª∞« HDD
WØdA∞«
‹U§u∑ML∞«
serotech
DVICO
CUTIE
MOMOBAY UX-2
‹U§u∑ML∞«
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
MP3 qG
Ò A±
ŸuM∞«
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 player
20G HDD MP3 player
20G HDD MP3 player
HDD MP3 player(40G)
HDD MP3 Player(20G)
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 player
256MB MP3Player
MP3Player
MP3Player
256MB MP3Player
WØdA∞«
Creative
Iriver
samusung
samusung
apple
Apple
samsung
samsung
samsung
samsung
samsung
samsung
samsung
samsung
samsung
samsung
COWON(Korea)
COWON(Korea)
COWON(Korea)
SHARP(Japan)
IRIVER(Korea)
Samsung(Korea)
Samsung(Korea)
‹U§u∑ML∞«
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
yepp yh-920
yepp yh-925
I-pod
I-pod mini
yepp (yp-T7)
yepp(yp-MT6)
yepp(yp-T6)
yepp(yp-53)
yepp(yp-st5)
yepp(yp-T5)
yepp(yp-60)
yepp(yp-780)
yepp(yp-35)
yepp(yp-55)
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YEPP YP-T5 VB
YEPP YP-53
69
Contact Multi-all
2005.11.18
3:42 PM
Page 26
XSG (ENG, ARB)
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
Middle East & Africa
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Center ☎
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
Download PDF

advertising