Samsung | MAX-DB630 | Samsung MAX-DB630 Användarguide

MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 1
ÂUEM∞« Z±bL∞« ’dI∞« 3 ‰bÒ∂±
dGÒBL∞« Z±
Ò bL∞«
/CD-R/RW qOGA¢
DVD/VIDEO-CD
MAX-DB630
∆AÜñÉqLÇ¿ ÑñÇÀ
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 2
éÖë_Ç¿ ÑQ¡ äÖ ∆AåñFâK
AR
1 xeÇ¿ äÖ Õ]ñÉÇ¿ äÖ SLâÜÇ¿
1 xeÇ¿ äÖ Õ]ñÉÇ¿ äÖ SLâÜÇ¿
.1 xeÇ¿ äÖ Õ]ñÉÇ¿ äÖ SLâÜÇ¿ xd ∏ ÑWZï SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
\ï[UK
éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇAE éEAdæ¿ \kW
VLwK º
éâñFÖ \ñtÇ¿ ∆ºAUÇ¿ ∏ ∆¿Â¿\Qæ¿ Â¿À¡ ‡¡ ∆AÜÄULÇ¿ ,lE¿èhÇ¿ ‹¿ZXL^¿
.\kXÇ¿ ’Aqaæ¿ òÇ¿ Åg\qK òÇ¿ ‚Àêï Z| Aâã
Z â p é ñ ô \ Ö \ ñ t Ç ¿ Õ ] ñ É Ç ¿ é q a Ω “ \ q L Ç ¿ G â R K- \ ï [ U K
.éÉjAFÇ¿ ∆A}ÉtÇ¿ ¤AWÀ¬ Zâp‡ VLwÇ¿
:\ï[UK
\kW äÖ xñwXLÉÇ ówÉXÇ¿ ÂAktÇ¿ VLwK º
‚¡ ZQèï º .éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇAE éEAdæ¿
ÂAQ\Ç¿ .çUñÉeK ÅâÄÜï ŒAåRÇ¿ ÑW¿À Â]Q
.éÖZXÇAE fLXÜÇ¿ óâwÇ¿ ÂApZL^¿
.flZTèÇ¿ ∏ éñôAE\åú éÖZd GF_ï Z| ‚[Ç¿ \ñkXÇ¿ lÇèwÇ¿ òÉp ZK éÖëqÇ¿ fi[ã
.ŒAåRÉÇ éFTAeÜÇ¿ éÖAåÇ¿ éàAñeÇ¿‡ ÑñtbLÇ¿ ∆AÜñÉqLE ⁄Õ[âK éÖëqÇ¿ fi[ã
.éEèj\Ç¿ ‡¡ \kÜÉÇ ŒAåRÇ¿ ¿[ã “\qK º éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇ¿ ‡¡ ~ï\UÇ¿ \kW xñwXLÇ : ç ñ F â K
.AÖAK ºAWÀ¬ iï\qÇ¿ G}OÇ¿ ∏ `EA}ÉÇ éhï\qÇ¿ ébï\Ç¿ ÑWÀ¡ éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇ¿ râÜÇ : \ ï [ U K
2
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 3
.Sàè_ÖA^ éú\a äÖ \teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ Åô¿\a òÉp ¿\Äa
∆AïèLUÜÇ¿
.ÑF}L_ÜÇ¿ ∏ ∆¿]ñÜÜÇ¿ äÖ flÀAwL^º¿‡ ‹AnâÇ¿ ÑñtbLE ÅÇ VÜ_K ◊è^ .éïAâqE ∆AÜñÉqLÇ¿ fi[ã fl¿\| ÂAQ\Ç¿
AR
2 .......................................................................................................................................... W±öº∞« q§√ s± ‹UNO∂M¢ ♦
4
5
6
6
7
7
7
7
8
8
9
10
10
10
11
11
12
12
p° ’Uª∞« dGÒBL∞« Z±
Ò bL∞« ÂUEM∞« VOØd¢ ♦
.................................................................................................................................................... éñÖAÖΩ¿ éTèÉÇ¿ dEM± ■
............................................................................................................................................................ ÷dF∞« …c≠U≤ ■
......................................................................................................................................................éñwÉXÇ¿ éTèÉÇ¿ dEM± ■
.................................................................................................................................................... bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ■
........................................................................................................................................ \teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ rhK äï¡ ■
.............................................................................................................................. éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿ òÇ¿ ‹AnâÇ¿ ÑñdèK éñwñú ■
.................................................................................................................................... bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ‹U¥¸UD° ‰Uîœ≈ ■
.................................................................................................................................... bF° s´ rJ∫∑∞« “UNπ∞ qOGA∑∞« ‚UD≤ ■
................................................................................................................................................ óQÕAW ÕZeÜE ÑñdèLÇ¿ ■
.................................................................................................................................................... …¸uB∞« Ãdî ¸UO∑î« ■
.......................................................................................................................................... ‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢ WOHOØ ■
.................................................................................................... )WK¥uD∞« W§uL∞«( LW/(ék^èLÜÇ¿ éQèÜÇ¿) AM óô¿èã ÑñdèK éñwñú ■
................................................................................................................................................ FM wz«u≥ qOÅu¢ WOHOØ ■
........................................................................................................................ (‚ÕAñLW¿) fl\ñe}Ç¿ éQèÜÇ¿ óô¿èã ÑñdèK éñwñú ■
.......................................................................................................... )͸UO∑î«( u¥bOH∞« “UN§Ë )͸UO∑î«( Êu¥eHK∑∞« W®U® qOÅu¢ ■
.......................................................................................................................................... )͸UO∑î«( MD qπº± qOÅu¢ ■
.................................................................................................................................................. ÂU∑FL∞«/¸UN™ù« WHO™Ë ■
............................................................................................................................................................ épA_Ç¿ lFg ■
DVD /wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞« / Z±bL∞« ’dI∞« qGA± ♦
13...................................................................................................................................... U≥dOOG¢Ë Wπ±bL∞« ’«dÆ_« qOL∫¢ ■
13.......................................................................................................................................................... ’dI∞« qOGA¢ ■
13.................................................................................................................................... SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ZFÖ ∏ —\| ÕAñLW¿ ■
14............................................................................................................................................................ DVD qOGA¢ ■
14................................................................................................................................................ nKª∞«/ÂU±_« v∞« Y∫∂∞« ■
15.......................................................................................................................................... )WOI°( nKª∞«/ÂU±_« v∞« Y∫∂∞« ■
15.......................................................................................................................................................... qOGA∑∞« …œU´≈ ■
15........................................................................................................................................ Ê«uMF∞«/’dI∞« WLzUÆ Â«bª∑ß« ■
16.......................................................................................................................................................... qOGA∑∞« Wπ±d° ■
17....................................................................................................................................................)WOI°( qOGA∑∞« Wπ±d° ■
17.................................................................................................................................. w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞/u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î« ■
18.................................................................................................................................................... WHK∑ª± DVD nzU™Ë ■
18............................................................................................................................................................ ÂUEM∞« œ«b´≈ ■
19...................................................................................................................................................... )WOI°( ÂUEM∞« œ«b´≈ ■
19........................................................................................................................................................ WGK∞« ‹«eO± j∂{ ■
20............................................................................................................................................................ MP3 qOGA¢ ■
21...................................................................................................................................................... )WOI°( MP3 qOGA¢ ■
22.................................................................................................................................................... jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ ■
23.............................................................................................................................................. )WOI°( jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ ■
n∞«RL∞« ♦
24 ........................................................................................................................................ UNM¥eª¢Ë u¥œ«d∞« ‹UD∫± nAØ ■
25 ................................................................................................................................................ éà‡]XÜÇ¿ ékUÜÇ¿ ÕAñLW¿ ■
25 ................................................................................................................................................ èïÀ¿\Ç¿ AF}L^¿ äñ_UK ■
ŒèÖÕ
ltg¿
rvÀ¿
áåÖ
énTëÖ
3
26
26
26
27
27
27
27
j¥dA∞« …dOπ• ♦
.......................................................................................................................................... Mñ^AÄÇ¿ lï\a òÇ¿ ’AÜL^º¿ ■
.................................................................................................................................. s±«e∑L∞« Z±bL∞« ’dI∞« qO㧛 …eO± ■
.................................................................................................................................................. SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñR_K ■
.................................................................................................................................................. èïÀ¿\Ç¿ SÖAà\E ÑñR_K ■
.............................................................................................................................................. (Dubbing) Mñ^AÄÇ¿ Y_à ■
...................................................................................................................... (l}v 2 fl\ñRUÇ¿) Mñ^AÄÇ¿ ÑñtbK éñqg‡ ÕAñLW¿ ■
............................................................................................................................................................ j¥dA∞« œ«b´ ■
28
28
29
29
29
30
30
30
30
Èdî_« nzU™u∞« ♦
............................................................................................................................................................ M|êÜÇ¿ éwñm‡ ■
............................................................................................................................................................ M|êÜÇ¿ ÂAtǬ ■
.............................................................................................................................................................. áLÄÇ¿ éwñm‡ ■
.......................................................................................................................................... j∂C∞« o∂ºL∞« Ê“«uL∞« ¸UO∑î« ■
............................................................................................................................................ ÍuI∞« jO∫L∞« ‹uB∞« WHO™Ë ■
.......................................................................................................................................... AñÄñKAÖèK‡¡ çvA}ïæ ‹AnâÇ¿ lFg ■
.................................................................................................................................. w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± Èu∑º± WHO™Ë ■
.................................................................................................................................................. œ¡\Ç¿ ∆ApAÜ^ ÑñdèK ■
........................................................................................................................................................ Êu≠ËdJOL∞« WHO™Ë ■
31
31
32
32
33
34
35
‰ULF∑ßö∞ ‹UOÅu¢ ♦
........................................................................................................................................................ ›AÖΩ¿ ∆AjAñLT¿ ■
.......................................................................................................................................... \teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ xñnâK ■
.............................................................................................................................. éRÖZÜÇ¿ —¿\|Ω¿ ‹¿ZX^¿ Zâp ∆AjAñLT¿ ■
................................................................................................................................ èïÀ‡Ω¿ ∆ALñ^Aú ‹¿ZL^¿ Zâp ∆AkAñLT¿ ■
.................................................................................................................................................... tÅ«uîË ’dI∞« Ÿu≤ ■
........................................................................................................................................ rñFÇ¿ ZqE AÖ éÖZXE AeKº¿ ÑF| ■
........................................................................................................................................................ éñâwÇ¿ ∆Awd¿èÜÇ¿ ■
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 4
é ñ Ö A Ö Ω ¿ é T è É Ç ¿ dEM±
AR
1 32 31
30
29 28
27
2
3
4
5
6
26
25
24
7
8
22
9
20
23
21
19
10
11
18
17
12
16
13
Z±U≤d∂∞«
Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ …œU´≈
AWÀæ¿
”√d∞« W´ULß f∂I± qÅu±
ÍuI∞« jO∫L∞« ‹uB∞«
DVD qB≠ ¸UOî/Multi jog
w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± Èuº∑±
W¥œU´ W´dº° j¥dA∞« aº≤
‹uB∞« l{Ë
—\}Ç¿ ÕAñLW¿ Õ¿ÕŒ¡
j¥dA∞« ŸU§¸≈ l{Ë
Z±bL∞« ’dI∞« ‚ö¨≈/`∑≠
∆èeÇ¿ „èL_Ö
éwñmèÇ¿ ÕAñLW¿ Õ¿ÕŒ¡
j¥dA∞« œ«b´ j∂{ …œU´≈
2/1 fl\ñRUÇ¿
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
14 15
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ fl\ñRT
÷dF∞« …c≠U≤
ÂU∑FL∞«/¸UN™ù«
ÂuM∞«
M|êÜÇ¿ ◊A}ï¬/ÑñtbK
épA_Ç¿/M|êÜÇ¿
qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«
Y∫∂∞« WHO™Ë ¸«¸“√
ÈbB∞«Ë ‹uB∞« Èu∑º± j∂{Ë Êu≠ËdJOL∞« f°UÆ
FM u¥dO∑ß«/ÍœU•√
…dØ«c∞«
1 Mñ^AÄÇ¿ fl\ñRT
XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«
’dI∞« ¸Uº±/nAJ∞« WHO™Ë ¸«¸“√/WH∞«RL∞« l{Ë/·UI¥ù«
DVD Ê«uM´ ¸UOî/Z±bL∞«
œ¡\Ç¿ épAÜ^ `F}Ö ÑdèÖ
2 Mñ^AÄÇ¿ fl\ñRT
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
4
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 5
÷dF∞« …c≠U≤
AR
23 22
21
20
19 18
17
16 15 14
1
2
13
3
12
4
5
6 7
8
9 01 11
ÍuI∞« jO∫L∞« ‹uB∞«
‹uB∞« l{Ë
Ê“«uL∞« Èu∑º±Ë ‹uB∞« Èu∑º±
DVD ’dÆ qOGA¢
)a∞« ,XÆu∞« ,‹«œœd∑∞« ,WHO™u∞«( wºOzd∞« ÷dF∞«
)u¥dO∑ß«( FM l{Ë
Ê“«uL∞«
D.S.P
j¥dA∞« ŸU§¸≈ l{Ë
œ¡\Ç¿ épAÜ^ `F}Ö ÑdèÖ
n∞«RL∞« ‹«œœd¢ …b•Ë
w∂∞Ëœ ¸UOî nzU™Ë
ÂuM∞«
Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ …œU´≈ l{Ë
MP3 - Z±b± ’dÆ
W´Uº∞«
qGAL∞« ’dI∞« rƸ
qOπº∑∞«
2/1 j¥dA∞«
)w∞¬( WH∞«RL∞« l{Ë
Z±U≤d∂∞« v∞« n∞«RL∞« …dØ«– Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« Z±U≤d°
o∂ºL∞« n∞«RL∞« j∂{
n∞RL∞«
5
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 6
é ñ w É X Ç ¿ é T è É Ç ¿ dEM±
AR
(‹¡ ◊¡) F M óô¿èã ÑñdèK ◊\j .1
)͸UO∑î«( …dOBI∞« W§uL∞« wz«u≥ .2
(‹¡ ‚¡) A M óô¿èã ÑñdèK ◊\j .3
1
wºOzd∞« ‹uB∞« d∂J± qOÅu¢ ·«d©√ .4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
wLÆd∞« Ãdª∞« f°UÆ .5
jª∞« ëdî≈ .6
w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± qOÅu¢ ·«d©√ .7
u¥bOH∞« ëdî≈ .8
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± qOÅu¢ ·«d©√ .9
∏Agæ¿ ‰Uîœù« .10
wHKª∞« ‹uB∞« d∂J± qOÅu¢ ·«d©√ .11
(‚ÕAñLW¿) lÇèwÇ¿ ÕAñLW¿ .12
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô« ¸“
w≠U{ù« ¸“
)W§uL∞«( n∞«RL∞« ¸“
Ê«uMF∞« ¸“
WLzUI∞« ¸“
)u¥dO∑º∞«/ÍœU•_«( u¥œË_« ¸“
w´dH∞« Ê«uMF∞« ¸“
÷dF∞« ¸“
qOGA∑∞« …œU´≈ ¸“
XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢ ¸“
r∑J∞« ¸“
ÍuI∞« jO∫L∞« ‹uB∞« ¸“
Ê“«uL∞«/DSP ¸“
ozUH∞« dONπ∞« ¸“
’dI∞« wDª¢ ¸“
)
( jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ ¸“
v∞« »U≥c∞« ¸“
XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞« ¸“
·UI¥ù« ¸“
DVD ‰Uîœ≈/ÁUπ¢ù« ¸“
Z±bL∞« ’dI∞« wDª¢ ¸“/o∂ºL∞« WH∞«RL∞« j∂{ ¸“
Z±bL∞« ’dI∞« Y∫°/qHß√/vK´√ v∞« WH∞«RL∞« ¸“
‹uB∞« Èu∑º± j∂{ ¸«¸“√
2/1 …dOπ∫∞« ¸“
œ«bF∞« j∂{ …œU´≈ ¸“
)9 ~ 0( ÂUƸ_« ¸«¸“√
¡öîù« ¸“
¡wD∂∞« ¸“
œ«b´ù« ¸“
…uDª∞« ¸“
j¥dA∞« ŸU§¸≈
j¥dA∞« ·UI¥≈
j¥dA∞« qOGA¢
ÂU±_« v∞« l¥dº∞« j¥dA∞« r¥bI¢
ÂuM∞« ¸“
XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞« ¸“
‹uB∞« d¥d∫¢ ¸“
‹uB∞« d∂J± l{Ë ¸“
¸U∂∑îô« WLG≤ ¸“
Z±U≤d∂∞« ¸“
W¥Ë«e∞« ¸“
qOGA∑∞« …œU´≈ ¸“
ÂËe∞« ¸“
‚ö¨ù«/`∑H∞« ¸“
6
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 7
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ‹U¥¸UD° ‰Uîœ≈
\teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ rhK äï¡
AR
W•uK∞« vK´ W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ W∞«“S° rÆ
jGC∞U° bF° s´ rJ∫∑∞« “UNπ∞ WOHKª∞«
.rNº∞« ÁUπ¢U° tÆôe≤«Ë tOK´
1
, 1.5V AAA Ÿu≤ s± sO∑¥¸UD° qîœ√
sO∂DI∞« l{u± W∫Å v∞« ÁU∂∑≤ô« l±
.)-Ë +(
2
.wKÅ_« ÊUJL∞« v∞« W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ b´
3
ÑF| ∆AÜñÉqLÇ¿ fi[ã rFK¿ ,ZïZRÇ¿ ÅÖAnà ∏ ∆¿]ñÜÜÇ¿ Ñú òÉp ÑeUK óÄÇ
.flZTèÇ¿ ÑñdèK
.\}L_Ö Vk_Ö “Õ¡ òÉp ‹AnâÇ¿ GúˆÕ
.flÀAR^ òÉp flZTèÇ¿ fi[ã rhK º
.éñQÕAW é}kâÖ ∏ flZTèÇ¿ fi[ã rhK º
çwÉW‡ ‹AnâÇ¿ óFàAQ òÉp (á^ 10) ∆AdèE 6 óÇ¿ èT èLwÜÇ¿ évA_ÜÇ¿ ›BE \ú[K
.éïèåLÇ¿ “¿\sΩ
.éÇèå_E SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ fl\ñRT ÂAks VLwÇ ◊Aú ›AÄÖ ⁄Zâp ›¡ äÖ ZúBK
òÇ¿ ’AÜL^º¿ ÑQ¡ äÖ ‹AnâÇ¿ óFàAQ òÉp éF^AâÖ ∆AvA_Ö òÉp ∆èeÇ¿ ∆¿\FÄÖ rg
.ZñRÇ¿ èï\ñL_Ç¿ ∆èd
.’AÜL^º¿ é}kâÖ òÉp ∆èeÇ¿ ∆¿\FÄÖ çQˆ‡
.“ÕΩ¿ Ÿèv éï‡A_LÖ ∆AvA_Ö òÉp ’ègèÖ ∆èeÇ¿ ‚\FÄÖ ëú ›¡ äÖ ZúBK ,ŒALÜÜÇ¿ ¿ÀíÇ
: UNLD∫¢Ë WOKª∞« »dº¢ VMπ∑∞ ‹U©u∫∑∞« Ác≥ l∂¢«
: WO∂DI∞« l{u± W∫Å v∞« ÁU∂∑≤ô« l± bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ w≠ ‹U¥¸UD∂∞« l{ •
.)-( v∞« )-(Ë )+( v∞« )+(
.WOD∞uH∞« w≠ WN°UA± UN¢dE≤ w∑∞« ‹U¥¸UD∂∞« nK∑ª¢ bÆ .`O∫B∞« W¥¸UD∂∞« Ÿu≤ Âbª∑ß« •
.ULz«œ XÆu∞« fH≤ w≠ sO∑¥¸UD∂∞« öØ ‰b∂∑ß« •
.VNK∞« Ë√ W≤uªº∞« vK´ ‹U¥¸UD∂∞« ÷dF¢ ô •
bF° s´ rJ∫∑∞« “UNπ∞ qOGA∑∞« ‚UD≤
jª° ¸U∑±√ 7/U±bÆ 23 w∞«u• ‚UD≤ w≠ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ‰ULF∑ß« sJL¥
“UN§ dFA∑º± s± W§¸œ 30 v∑• WOI≠√ W¥Ë«“ w≠ tKOGA¢ UC¥√ sJL¥ .rOI∑º±
.bF° s´ rJ∫∑∞«
éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿ òÇ¿ ‹AnâÇ¿ ÑñdèK éñwñú
.G^AâÖ `F}Ö òÇ¿ ó_ñô\Ç¿ óôAE\åÄÇ¿ ÕAñLÇ¿ ÅÉ^ ÑñdèK áLï ›¡ GRï
Ê√ pOK´ Vπ¥ ,WOºOzd∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ãdª± v∞« p±UE≤ qOÅu¢ q∂Æ
.WOD∞uH∞« h∫H¢
.(‚ÕAñLW¿) ‹AnâÉÇ éñwÉXÇ¿ éTèÉÇ¿ ∏ ZåRÇ¿ \ññtK rgèÖ fUv¿
1
.VßUM± f°UÆ v∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« pKß qÅ
2
3
qOGA¢ q§√ s± )qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/ON ¸“ vK´ jG{«
.p° ’Uª∞« dGBL∞« Z±bL∞« ÂUEM∞«
p∞– bF°Ë ,¡UDGK∞ vK´_« ¡eπ∞« l≠œ« ,bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ¡UD¨ `∑≠ q§√ s±
.qHß√ v∞« tI∞“«
7
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 8
óQÕAW ÕZeÜE ÑñdèLÇ¿
…¸uB∞« Ãdî ¸UO∑î«
AR
WÆUD∞« ·UI¥≈ bM´ )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«( REC/Pause ¸“ vK´ jG{«
TYPE d∑î«Ë "
" v∞« q¥u∫∑∞« r∑¥ p∞– bF°Ë ,WOzU°dNJ∞«
.b¥d¢ ULØ )ŸuM∞«(
.PAL ‡∞ ◊u∂C± Êu¥eHK∑∞« ÊUØ «–« ,PAL d∑î« : ‰U∏±
.qLF¥ ô ,PAL w≠ NTSC vK´ ’dI∞« j∂C° U±bM´
‹AnâÇ¿ ∏ ∆ è e Ç ¿ fl À è Q fl ] ñ Ö ò É p è e U É Ç ç Ö ¿ Z X L ^ ¿ ä Ä Ü ï ∏ A g æ ¿ A W À æ ¿
.„\W¡ ÕÀAeÖ òÇ¿ ’AÜL^º¿ Zâp \teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿
›èï]wÉLÇ¿ : A O Ö
óô\ÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
H i - F i èï\ñL^¿ èïZñv Mñ^Aú ÑR_Ö
ÅÇà òÇ¿ évAgæAE .óKèd »¿\W¬ ÕZeÖ ›èÄï ›¡ GRï óW ÕAW ÕZdÖ ÑñdèLÇ
.RCA ÑñdèK ÑFñú òÇ¿ »ALUL^
é|AkÇ¿ »\XÖ äÖ óQ ÕAXÇ¿ ÕZeÜÇ¿‡ À¿ZqL^º¿ éñqg‡ òÉp ‹AnâÇ¿ lFg¿
.éñ_ñô\Ç¿ éñôAE\åÄÇ¿
1
.\teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÉÇ éñwÉXÇ¿ éTèÉÇ¿ òÇ¿ èïÀ‡Ω¿ ÑFñú Ñd‡¡
... éÖëqE çñÇ¿ ÕAbÜÇ¿ ÑdèÜÇ¿ òÇ¿
... Ñd‡¡
2
(äñÜñÇ¿) R
(ÕA_ñÇ¿) L
\ÜT¡ `F}Ö
iñE¡ `F}Ö
.„\_ñÇ¿‡ òâÜñÇ¿ äñKAâ}Ç¿ `ÄqK º ,∆èeÇ¿ flÀèQ ÑhvΩ
¸“ vK´ jG{«Ë WOºOzd∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ãdª± v∞« ÂUEM∞« qÅ
.ÂUEM∞« qOGA¢ q§√ s± )qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On
3
.)w≠U{ù«( AUX ¸“ vK´ jGC∞U° )w≠U{ù«( AUX ¸bB± d∑î«
.AUX ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
4
5
6
.óQÕAXÇ¿ ÕZeÜÇ¿ Ñtˆa
.Zï\K AÜú çàŒ¿‡‡ ∆èeÇ¿ „èL_Ö lFg¿
›Œ¿èÜÇ¿
∆èeÇ¿ „èL_Ö
»ÕZÜÇAE À‡]K óLÇ¿ èï\ñL_Ç¿ ∆èd ∆¿]ñÜE rLÜLÇ¿‡ áÉñwÇ¿ flZãAbÖ äÄÜï : A O Ö
.(AÜâñ_Ç¿ ∏ ÅàBú) èï\ñL_ÇAE óÉdΩ¿ óKèeÇ¿
3
4
8
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 9
‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢ WOHOØ
AR
)sOLO∞«( w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J±
)¸UºO∞«( w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J±
)sOLO∞«( wºOzd∞« ‹uB∞« d∂J±
)¸UºO∞«( wºOzd∞« ‹uB∞« d∂J±
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J±
)sOLO∞«( wHKª∞« ‹uB∞« d∂J±
)¸UºO∞«( wHKª∞« ‹uB∞« d∂J±
: qÅ ,`O∫B∞« ‹uB∞« WO´u≤ vK´ ‰uB∫K∞ .ÂUEMK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ lI¢ ‹uB∞« d∂J± qOÅu¢ ·«d©_ ë˓√ 7
+ ·«d©√ v∞« dL•_« pKº∞«
- ·«d©√ v∞« iO°_« pKº∞«
+ ·«d©√ v∞« ‚¸“_« pKº∞«
: sJL¥ U± ¸bI° …œ«bº∞« l≠œ« ,·dD∞« v∞« pKº∞« qOÅu∑∞
ÂUEM∞« vK´ sOLO∞« v∞«
1
.VI∏∞« w≠ wJO∑ßö∂∞« tzUD¨ v∑• pKº∞« qîœ√
2
3
: …œ«bº∞« l≠œ«
ÊUJL∞« w≠ oDID¥ v∑• ,ÂUEM∞« vK´ ¸UºO∞« v∞«
‹uB∞« d∂J± vK´ vK´_« ¡eπ∞« v∞«
.Uªß«¸ t≤UJ± w≠ tJº±«Ë pKº∞« i∂I¥ : WπO∑M∞«
.pKß qJ∞ qLF∞« ¸dÒØ
9
4
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 10
)WK¥uD∞« W§uL∞«(L W/ ( é k ^ è L Ü Ç ¿ é Q è Ü Ç ¿ ) A M ó ô ¿ è ã Ñ ñ d è K é ñ w ñ ú
AR
(ék^èLÜÇ¿‡ éÉïèkÇ¿ ∆AQèÜÇ¿) (‹¡ çï¡) A M óô¿èã
.MEAN Vk^ òÉp rgèï ›¡ äÄÜï
.(flZpA}Ç¿ éÇ¿ Œ¬ º‡¡ GRï) lôAUÇ¿ òÉp MFOï
.(‹¡ çï¡) A M éÖëqE AåÇ¿ flÕAbÖ‡ ŒAåRÉÇ éñwÉXÇ¿ éTèÉÇ¿ òÉp flÀèQèÖ (‹¡ çï¡) A M óô¿èã ÑñdèK ◊¿\j¡
.AÜô¿À (á^ 5) édèE 2 äp Ñ}K º AÜåâñE évA_ÜÇ¿ ÑqQ¿ .óô¿èåÇ¿ ⁄ë^¡ äÖ éE\}Ö òÉp M_ñÇ ∆èeÇ¿ \FÄÖ ⁄ë^¡ ›¡ äÖ ZúBK óKèeÇ¿ ÑW¿ZLÇ¿ GâRLÇ
FM wz«u≥ qOÅu¢ WOHOØ
¸u∫L∞« b∫∑± Ÿu≤ s± wz«uN∞« qOÅu¢ WOHOØ
.FM wz«u≥ ·d© v∞« ÂË√ 75 wz«u≥ qÅ
.ÂUEMK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ FM W±öF° tO∞« ¸UA±Ë )ÂË√ 75( ¸u∫L∞« b∫∑± ŸuM° f∂I± v∞« FM wz«u≥ ·d© qÅ
.wz«uN∞« ÁU㛮 qC≠√ œbÒ•Ë u¥œ«d∞« WD∫± v∞« WH∞«RL∞« j∂C∞ 24 W∫HÅ w≠ …œu§uL∞« ‹ULOKF∑∞« l∂¢«
.w§¸Uî wz«u≥ qOÅu¢ v∞« ÃU∑∫¢ ,UHOF{ Ë√ UµOß ‰U∂I∑ßô« ÊUØ «–«
.)t° b¥Ëe∑∞« r∑¥ ô( ¸u∫L∞« b∫∑± ÂË√ 75 q°UØ Â«bª∑ßU° “UNπ∞« w≠ FM tOK´ »u∑JL∞« f°UI∞« vK´ w§¸Uª∞« wz«uN∞« qÅË√ ,p∞– qLF∞
)œËe±( FM wz«u≥
)œËe± dO¨( ÂË√ 75 ¸u∫L∞« b∫∑± q°UØ
(‚ÕAñLW¿) fl\ñe}Ç¿ éQèÜÇ¿ óô¿èã ÑñdèK éñwñú
ÅÉ_Ç¿ ’èà äÖ óô¿èåÇ¿ ÑñdèK éñwñú
Ñhv¡ ókqï ‚[Ç¿ rgèÇ¿ ∏ Õ¿ZRÇAE çv\j Ñd‡¡‡ (fl\ñe}Ç¿ éQèÜÇ¿) S W óô¿èã À\v¿
. AF}L^º¿
Z_K ÕZRÇ¿ ,¿ZQ flZñqE ›èÄK Ñ^\ÜÇ¿ äÖ évA_ÜÇ¿ ,ëOÖ) Awñqg ‡¡ Aöñ^ AF}L^º¿ ›Aú ¿Ã¿
.óQÕAXÇ¿ óô¿èåÇ¿ Ñd‡¡ ,(YÇ¿ ,èïÀ¿\Ç¿ ∆AQèÖ
10
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 11
)͸UO∑î«( u¥bOH∞« “UN§Ë )͸UO∑î«( Êu¥eHK∑∞« W®U® qOÅu¢
AR
.w§¸Uª∞« ¸bBL∞« l± D V D qGÒA± qOÅu¢ WOHOØ ÷dF¥ ‹öOÅu∑K∞ w∞U∑∞« rßd∞«
(a∞« DAT CD-RW ,u¥bOH∞« “UN§ ,Êu¥eHK∑∞« : ‰U∏±(
u¥bOH∞« “UN§
Êu¥eHK∑∞« W®U®
w§¸Uª∞« jª∞«
‹uB∞« pKß
wKî«b∞« jª∞«
‹uB∞« pKß
)t° b¥Ëe∑∞« r∑¥( VØÒdL∞« u¥bOH∞«
.WOI∂ß_« ”√ - u¥bOH∞ ÊuJ¥ ,”√ - u¥bO≠ qOÅu¢ r∑¥ U±bM´
)͸UO∑î«( MD qπº± qOÅu¢
MD
qπº±
ÍdB∂∞« qOπº∑∞« qîœ
qOπº∑∞« qîœ
qOGA∑∞« Ãdî
wLÆd∞« DVD/CD Ãdî f°UÆ
‹uB∞« ‹«bF± qOÅu¢ q§√ s± U¥dB° ö°UØ Âbª∑ß« .f°UI∞« «c≥ o¥d© s´ wLÆd∞« DVD/CD ‹uÅ ‹«¸U®≈ …b•u∞« Ác≥ Ãdª¢ Ê√ sJL¥
)a∞« ,MD qπº± , DAT …dOπ•( .WOLÆd∞«
.wLÆd∞« DVD/CDÃdî f°UÆ v∞« ÍdB∂∞« q°UJ∞« qÅ ,p∞– bF°Ë .wLÆd∞« DVD/CD Ãdî f°UÆ s± )1( ¸U∂G∞« ¡UD¨ ‰“√
wLÆd∞« DVD/CDÃdî f°UÆ Âbªº∑¥ ô U±bM´
.œËeL∞« ¸U∂G∞« ¡UD¨ oB∞√
11
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 12
épA_Ç¿ lFg
ÂU∑FL∞«/¸UN™ù« WHO™Ë
AR
›¡ GRï .AñÄñKAÖèK‡¡ ŒAåRÇ¿ ◊A}﬇ ÑñtbK ÅÇ VñLK épA_E À‡]Ö ⁄ ŒAåQ
:épA_Ç¿ lFhK
dGBL∞« Z±bL∞« ÂUEM∞« ¡«d® bM´
éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿ ∏ rk| «‡ZT G}p
éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿ ∏ Ñev G}p
.)ÂU∑FL∞«/¸UN™ù«( Demo/Dimmer ¸“ vK´ jG{«
W•uK∞ ÷dF∞« W®U® vK´ ÂUEM∞« w≠ …d≠u∑L∞« nzU™u∞« qØ ÷dF¢ : WπO∑M∞«
.WO±U±_«
,M|èÇ¿ ¿[ã ∆Œ‡ARK ¿Ã¿ .éEèÉkÜÇ¿ ∆¿ÕAñLWº¿ lFhÇ ›¿èN flZp ⁄Aâã flèkW ÑÄÇ
.„\W¡ fl\Ö ¡ZFK ›¡ ÅñÉp GRï
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
.äñK\Ö (M|êÜÇ¿/épA_Ç¿) T i m e r / C l o c k ÕŒ òÉp ltg¿
.(épA_Ç¿) CL O C K \ånK :éRñLâÇ¿
÷dF∞« W®U® vK´ ÂUEM∞« w≠ …d≠u∑L∞« nzU™u∞« qØ …b≥UA± pMJL¥
."·UI¥≈"Ë "qOGA¢" sO° ÷dF∞« W®U® ŸuDß q¥u∫¢ pMJL¥ UC¥√Ë
1
2
VßUML∞« ¡eπ∞« dE≤« .qO∞b∞« «c≥ w≠ qOBH∑∞U° nzU™u∞« Ác≥ qØ Õd® r∑¥
.pKC≠ s±
.WO≤U£ …d± )ÂU∑FL∞«/¸UN™ù«( Demo/Dimmer ¸“ vK´ jG{«
.÷dF∞« W®U® iLG¢Ë ÂU∑FL∞« WHO™Ë ¸UO∑î« r∑¥ : WπO∑M∞«
2
3
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{«
.épA_Ç¿ iÜK :éRñLâÇ¿
3
q§√ s± WO≤U£ …d± )ÂU∑FL∞«/¸UN™ù«( Demo/Dimmer ¸“ vK´ jG{«
.WO±U±_« W•uK∞ ÷dF∞« W®U® lDß
... òÇ¿ Multi Jog iF}Ö ÕÀ¡
... ÓÓÓÇ
4
.ÂUEMK∞ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qOGA¢ bM´ ÷dF∞« W®U® ŸuDß j∂{ sJL¥
äñÜï
ÕA_ï
épA_Ç¿ flÀAïŒ
épA_Ç¿ ÑñÉ}K
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« ,W∫O∫B∞« W´Uº∞« ÷d´ r∑¥ U±bM´
.é}ñ|ZÇ¿ iL¢ :éRñLâÇ¿
1
5
1,2
... òÇ¿ Multi Jog iF}Ö ÕÀ¡
... ÓÓÓÇ
äñÜï
ÕA_ï
é}ñ|ZÇ¿ flÀAïŒ
é}ñ|ZÇ¿ ÑñÉ}K
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« ,`O∫B∞« XÆu∞« ÷d´ r∑¥ U±bM´
.À¿ZqL^º¿ éñqg‡ ∏ ‹AnâÇ¿ ›Aú èÇ òLT épA_Ç¿ ÑÜqK :éRñLâÇ¿
6
7
ÕŒ òÉp lthÇAE „\W¡ éwñm‡ ‹ZXL_K Mâú èÇ òLT M|èÇ¿ ÕAåm¬ ÅâÄÜï
.flZT¿‡ fl\Ö (M|êÜÇ¿/épA_Ç¿) T i m e r / C l o c k
Multi Jog i∂I± s± ôb°
/
͸“ «bª∑ß« UC¥√ pMJL¥
.6Ë 4 sO¢uDî w≠
2
1
3,5,7
4,6
12
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 13
’dI∞« qOGA¢
U≥dOOG¢Ë Wπ±bL∞« ’«dÆ_« qOL∫¢
AR
12 rπ∫° Wπ±b± ’«dÆ√ W£ö£ v∑• Z±bL∞« ’dI∞« ‰b∂± Íu∑∫¥ Ê√ sJL¥
.Wµ¥UNL∞« «bª∑ß« ÊËœ rß 8 Ë√ rß
qOGA∑∞«
.)û( )‚ö¨ù« /`∑H∞«( O p e n / C l o s e ¸“ vK´ jG{«
.vK´_« v∞« tπ∑¢ ’dI∞« W±ö´ „d¢«Ë WIOƸ …¸uÅ w≠ WOMOB∞« w≠ UÅdÆ l{
¸“ Ë√ )
()XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«( P l a y / P a u s e ¸“ vK´ jG{«
.’dI∞« WOMOÅ ‚ö¨ù )û( )‚ö¨ù«/`∑H∞«( O p e n / C l o s e
1
2
3
.UNÆö¨≈Ë …dOπ∫∞« `∑≠ bM´ «b°√ Z±bL∞« ’dI∞« WOMOÅ l≠b¢ ô
.UC¥√ WOMOB∞« vK´ ¡UO®ô« lC¢ ôË WOMOB∞« vK´ jGC¢ ô
bM´ ‹U©u∫∑∞« " Ê«uMF° ¡eπ∞« l§«¸ : W¥UMF∞U° Wπ±bL∞« ’«dÆô« ULz«œ Z∞U
.W§U∫∞« bM´ 32 W∫HÅ w≠ "Wπ±bL∞« ’«dÆ_« «bª∑ß«
.)œ«bF∑ßô«/qOGA∑∞«( On/Standby ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
U∑ÆR± qOGA∑∞« nÆu¢
W•uK∞« vK´ œu§uL∞« )
.qOGA∑∞« ¡UM£√ ) ( )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«( P l a y / P a u s e ¸“ vK´ jG{«
nÆu∑∞«/qOGA∑∞«( Play/Pause¸“ vK´ jG{« ,WOKÅ_« W∞U∫∞« v∞« Ÿu§dK∞
.WO≤U£ …d± ) ( )XÆRL∞«
.’dI∞« Vº• ’dI∞« ‰u• WO∞Ë_« ‹U±uKFL∞« W®U® ÷dF¢ bÆ
…¸uB∞« ÷d´ r∑¥ ô bÆ ,MPEG ÂUE≤ WµON∑° DVD ’dÆ qOGA¢ bM´
.…¸uB∞« ‘uA¢ b≥UA¢Ë `O∫Å qJA°
qOGA∑∞« ·UI¥≈
.qOGA∑∞« ¡UM£√ ) ( )·UI¥ù«( Stop ¸“ vK´ jG{«
lÆuL∞« s¥eª¢ r∑¥ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ) ( )·UI¥ù«( Stop ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´
.÷dF∞« W®U® vK´ )
( )·UI¥ù«( STOP dNE¢Ë ,…dØ«c∞« w≠
¸“ Ë√ ) ( )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«( Play/Pause ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´
.tO≠ qOGA∑∞« nÆu¢ Íc∞« lÆuL∞« s± qOGA∑∞« n≤Q∑º¥ ,w∞U∑∞U° )…œuF∞«( Return
…dØ«– WHO™Ë ¡UG∞≈ r∑¥ ,WO≤U£ …d± ) ( )·UI¥ù«( Stop ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´
vK´ jGC¢ U±bM´ .÷dF∞« W®U® vK´ STOP dNE¢Ë ,n≤Q∑ºL∞« qOGA∑∞«
.W¥«b∂∞« s± qOGA∑∞« √b∂¥ )
( )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«( Play/Pause
( )‚ö¨ù«/`∑H∞«( Open/Close ¸“ vK´ jG{«
.WO±U±_«
.…dOπ∫∞« `∑≠ r∑¥ : WπO∑M∞«
tπ∑¥ W±öF∞« t§ËË WOMOBK∞ WO±U±_« W∫∑H∞« w≠ sOÅdÆ Ë√ «b•«Ë UÅdÆ l{
.vK´√ v∞«
‚ö¨≈ q∂Æ W∫O∫Å …¸uB° q±U∫∞« w≠ qîœ√ Z±bL∞« ’dI∞« Ê√ h∫≠«
.…dOπ∫∞«
3
Disc Change ¸“ vK´ jG{« ,Y∞U∏∞« Z±bL∞« ’dI∞« qOL∫¢ ‹œ¸√ «–«
)’dI∞« wDª¢( Disc Skip Ë√( WO±U±_« W•uK∞« vK´ œu§uL∞« )’dI∞« dOOG¢(
.)bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞«
. 120 W§¸b° WOMOB∞« Ê«¸Ëœ r∑¥ : WπO∑M∞«
4
.WO≤U£ …d± ) ( )‚ö¨ù«/`∑H∞«( Open/Close¸“ vK´ jGC∞U° …dOπ∫∞« oK¨√
: wK¥ ULØ ÂuI¢ Ê√ UC¥√ pMJL¥ ,…d®U∂± ’dI∞« qOGA¢ ¡b° ‹œ¸√ «–«
5
o
... vK´ jG{«
... qOGA∑∞
1 ’dI∞«
( DVD/CD
2 ’dI∞«
2 ’dI∞«
3 ’dI∞«
3 ’dI∞«
.¸U∑ªL∞« ’dI∞« qOGA¢ √b∂¥Ë UOJO¢U±u¢Ë√ …dOπ∫∞« oKG¢ : WπO∑M∞«
1 ’dI∞« Ë√ )
1,3
.5 v∞« 2 ‹«uDî ¸dØ ,t§«dî≈ Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« dOOG¢ q§√ s±
s´ ¸U∂G∞« ‰Uîœ≈ VMπ¢ q§√ s± UN±bª∑º¢ ô ULKØ WIKG± …dOπ∫∞« „d¢«
.W∫∑H∞« o¥d©
WHO™Ë ¸UO∑î« r∑¥ U±bM´ UN§«dî≈ Ë√ Wπ±bL∞« ’«dÆ_« qOL∫¢ pMJL¥
.w≠U{ù« ¸bBL∞« Ë√ ,j¥dA∞« ,u¥œ«d∞«
3
2,5
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ¤ZFÖ ∏ —\| ÕAñLW¿
5
4
D I S C S K I P rvÀ áLï AÖZâp AñÄñKAÖèK‡¡ (SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿) C D éwñm‡ ÕAñLW¿ áLï
.(—\}Ç¿ Ÿèv ]w|Ç¿)
D i s c S k i p ÕŒ ‡¡ éñÖAÖΩ¿ áÄULÇ¿ éTèÇ òÉp D i s c ( 1 , 2 , 3 ) òÉp ltg¿ ,—AW —\| ÕAñLWº
.ƒèÉkÜÇ¿ —\}Ç¿ \aêÖ iÜï òLT ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ òÉp (—\}Ç¿ Ÿèv ]w}Ç¿)
,lï\bÇ¿ ‡¡ èïÀ¿\Ç¿ òÇ¿ rÜL_K AÖZâp D i s c ( 1 , 2 , 3 ) éwñm‡ MÉÜqL^¿ ¿Ã¿
.AñÄñKAÖèK‡¡ (SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿) D V D / C D éñtg‡ òÇ¿ ‹AmâÇ¿ èULï
.AñÄñKAÖèK‡¡ óÇALÇ¿ —\}Ç¿ Ñtˆbï ,ÕALXÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñÜUK áLï áÇ ¿Ã¿
5
1
13
1
2
6
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 14
DVD qOGA¢
nKª∞«/ÂU±_« v∞« Y∫∂∞«
AR
.qOGA∑∞« ¡UM£√ W´dº∞U° WÅUî WDIK∞ ¸Uº± Ë√ qB≠ s´ Y∫∂∞« p∞ sJL¥
W®UA∞« vK´ ÷dF∞« «bª∑ß«
WFH¢dL∞« W´dº∞U° qOGA∑∞«
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )÷dF∞«( Display ¸“ vK´ jG{«
.
Ë
T1/2
¸“ vK´ jG{«
VIDEO
.
¸“ vK´ jG{«
.
C 1/8
00:00:00
¸“ vK´ jG{«
X2
X2
X4
X4
DVD
d®R±
TITLE d®R±
CHAPTER d®R± ELAPSED TITLE d®R±
)Ê«uMF∞«(
X8
X8
PLAY
PLAY
VIDEO
.DVD ’«dÆ√ vK´ sJL± )qOGA∑∞« ŸU§¸≈(
qOGA¢
ENG
)¡UCI≤ô« XÆË(
)qBH∞«(
ENG 1/3
OFF
)W¥Ë«e∞«( ANGLE d®R±
SUBTITLE LANGUAGE d®R±
)w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞(
1/1
)qOGA∑∞« …œU´≈( REPEAT d®R±
AUDIO LANGUAGE
d®R± )’dI∞« Ÿu≤(
)u¥œË_« WG∞(
DISC TYPE
d®R±
.W®UA∞« vK´ ÷dF∞« v®ö∑¥
qB≠ wDª¢
.
Ë
Ë√ w∞U∑∞« qBH∞« v∞« „d∫∑¥ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ
.tKGÒA¥Ë o°Uº∞«
.WO∞U∑∑± …¸uB° nKª∞« Ë√ ÂU±_« v∞« ‰uBH∞« wDª¢ p∞ sJL¥ ô ,sJ∞
SEARCH
?Ê«uM´ u≥ U±
.DVD ’dÆ w≠ rKO≠
¸“ qOGA¢
SEARCH
?qB≠ u≥ U±
."‰uB≠" ‡° vLº¢ …œbF∑± …dOGÅ ¡«e§√ v∞« rºIM¥ DVD ’dÆ w≠ Ê«uM´ qØ
?U∑ÆR± ‹uB∞« ·UI¥≈
.qOGA∑∞« ¡UM£√ )r∑J∞«( Mute ¸“ vK´ jG{«
.ÊuHOK∑∞« vK´ œÒd¢ Ë√ ·uOC∞U° V•
Ò d¢ U±bM´ bOH± qOGA∑∞« «c≥
,ozUÆœ 3 s± d∂Ø√ …bL∞ XÆRL∞« nÆu∑∞« l{Ë w≠ qGÒAL∞« ÊuJ¥ U±bM´
.nÆu∑¥ ·uß
WDIK≠ WDI∞ qOGA¢ / ¡wD∂∞« qOGA∑∞«
.)¡wD∂∞«( Slow ¸“ vK´ jG{«
X2
X4
X8
PLAY
WDIK≠ WDI∞ qOGA¢
.)…uDª∞«( Step ¸“ vK´ jG{«
.¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ WDIK≠ WDI∞ ÂU±_« v∞« …¸uB∞« „d∫∑¢
.…uDª∞« WØd•Ë WFH¢dL∞« W´dº∞U° qOGA∑∞« bM´ ‹uB∞« v∞« lL∑º¢ ô
14
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 15
Ê«uMF∞«/’dI∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
)WOI°( nKª∞«/ÂU±_« v∞« Y∫∂∞«
AR
’dI∞« WLzUÆ ¸UO∑îô
…d®U∂± …¸uB° XÆË Ë√ ,qB≠ ,Ê«uM´ v∞« p¥d∫∑K∞
.a∞« ,W∫LK∞« ,w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ,u¥œË_« WGK∞ rz«uI∞« «bª∑ß« p∞ sJL¥
.’dÆ Vº• vK´ DVD WLzUÆ ‹U¥u∑∫± nK∑ª¢Ë
.qOGA∑∞« ¡UM£√ )WLzUI∞«( Menu ¸“ vK´ jG{«
.WLzUI∞« W®U® dNE¢
«bª∑ßU° tKOGA¢ p∞ sJL¥ ,0.2 ¸«bÅS° wzd± Z±b± ’dÆ qOGA¢ bM´
.PBC Off/On WHO™Ë
.)v∞« »U≥c∞«( Go To ¸“ vK´ jG{«
.ÁU≤œ√ `{u± u≥ ULØ ¸dJ¥ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ
1
VIDEO
TITLE
.)
Left/Right Ë√ )
/ ()qHß√/vK´√( Up/Down ¸“ Âbª∑ß«
.WHK∑ªL∞« ‹«eOL∞« v∞« ‰uÅuK∞ ) / ()sOL¥/¸Uº¥(
2
.jI≠ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« )‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{«
.…¸U∑ªL∞« …œUL∞« qOGA¢ r∑¥ ·uß
3
Ê«uMF∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
/
T1/2
C 1/8
00:00:00
C 1/8
T1/2
VIDEO
00:00:00
CHAPTER
VIDEO
TIME
T1/2
C 1/8
:
1
00:00:00
:
()sOL¥/¸Uº¥( Left/Right ¸“ Ë√ )9 ~ 0( rÆd∞« ¸“ vK´ jG{«
2
.UNKOGA¢ r∑¥Ë W°uKD± …¸uÅ qØ lI¢
.’dI∞« Vº• vK´ Ê«uMF∞« WHO™Ë qLF¢ ô bÆ
1
2
2
.)Ê«uMF∞«( Title ¸“ vK´ jG{«
s¥ËUMF∞« vK´ W¥u∑∫L∞« DVD ’«dÆ_ rKO≠ qØ Ê«uM´ …b≥UA± p∞ sJL¥
.…œbF∑L∞«
.’dI∞« Vº• vK´ ·ö∑îU° qLF¢ Ë√ WHO™u∞« Ác≥ qLF¢ ô bÆ
2
qOGA∑∞« …œU´≈
1
.¸Uº± Ë√ ,Ê«uM´ ,qB≠ qOGA¢ …œU´≈ p∞ sJL¥ ,qOGA∑∞« …œU´≈ WHO™Ë «bª∑ßU°
¸«dL∑ßU° qOGA∑∞«
.)qOGA∑∞« …œU´≈( Repeat ¸“ vK´ jG{«
)qOGA∑∞« …œU´≈( Repeat ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ
2,3
¸«bÅS° WOzd± Wπ±b± ’«dÆ√ qOGA¢ bM´ qOGA∑∞« …œU´≈ qL´ sJL¥ ô
.PBC qOGA¢ l{Ë w≠ 0.2
d∑î« p∞– bF°Ë )WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´ jG{« ,…eOL∞« Ác≥ qOGA∑∞
."PBC OFF"
15
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 16
qOGA∑∞« Wπ±d°
AR
q§√ s± WOzd±Ë WO¢uÅ Wπ±b± ’«dÆ√ l± WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.’Uª∞« VO¢d∑∞U° ‹«¸UºL∞« qOGA¢
·UI¥ù« l{Ë w≠ ’Uî VO¢d∑° ‹«¸UºL∞« Wπ±d∂∞
.)Z±U≤d∂∞«( Program ¸“ vK´ jG{«
1
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
2
3
4
5
PREVIOUS
PLAY :
TITLE CHAPT
6
7
8
9
10
NEXT
FINISH : PROGRAM
.»uKDL∞« Ê«uMF∞« ¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_« Âbª∑ß«Ë )‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{«
)vK´√/qHß√/sOL¥/¸Uº¥( Left/Right/Down/Up ¸«¸“√ «bª∑ß« UC¥√ pMJL¥
.) / / / (
2
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
1
2
3
4
5
PREVIOUS
PLAY :
2,3,4,5
TITLE CHAPT
6
7
8
9
10
NEXT
FINISH : PROGRAM
.»uKDL∞« qBH∞« ¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_« Âbª∑ß«Ë )‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{«
)vK´√/qHß√/sOL¥/¸Uº¥( Left/Right/Down/Up ¸«¸“√ «bª∑ß« UC¥√ pMJL¥
.) / / / (
3
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
1
TITLE CHAPT
1
2
1
2
3
4
5
PREVIOUS
PLAY :
TITLE CHAPT
6
7
8
9
10
NEXT
FINISH : PROGRAM
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{«
.w∞U∑∞« rÆd∞« v∞« d®RL∞« „d∫∑¥Ë ¸U∑ªL∞« ¸UºL∞« rƸ Wπ±d° r∑¢
4
Z±d∂L∞« VO¢d∑∞U° ‹«¸UºL∞« qOGA∑∞
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
.)
()XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«( Play/Pause ¸“ vK´ jG{«
TITLE CHAPT
1
1
2
2
3
4
5
PREVIOUS
PLAY :
TITLE CHAPT
6
7
8
9
10
NEXT
FINISH : PROGRAM
Wπ±d∂∞« ¡UG∞ù
.) ( )·UI¥ù«( Stop ¸“ Ë√ )Z±U≤d∂∞«( Program ¸“ vK´ jG{«
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« …œuF∞« q§√ s± )…œuF∞«( Return ¸“ vK´ jG{«
.‹œ¸√ «–« Wπ±d∂∞« WF°U∑± p∞ sJL¥ ,XÆu∞« «c≥ w≠
jG{« p∞– bF°Ë d∑î« ,WO∞U¢ ‹«¸Uº± 10 NEXT s± d∂Ø√ Wπ±d° bM´
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´
10 v∑• UNO≠ Wπ±d° p∞ sJL¥ w∑∞« Z±U≤d∂∞« ¸UO∑î« W®U® ÷d´ r∑¥
.UO≠U{≈ ‹«¸Uº±
5
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
2
1
1
2
2
1
7
3
2
3
4
2
4
5
PREVIOUS
PLAY :
6
7
8
9
10
TITLE CHAPT
4
1
6
2
3
4
5
5
1
2
NEXT
FINISH : PROGRAM
16
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 17
w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞/u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
)WOI°( qOGA∑∞« Wπ±d°
GB
Z±U≤d∂∞« dOOG∑∞
u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
.)u¥œË_«( Audio ¸“ vK´ jG{«
ULKØ )a∞« ,WO≤U°UO∞« ,W¥eOKπ≤ô« ,W¥¸uJ∞«( WHK∑ªL∞« u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î« r∑¥
.DVD ’dÆ vK´ WKπºL∞« ‹UGK∞« rƸ Vº• vK´ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢
ENG 1/3
ENG
VIDEO
OFF
1/1
SPA 2/3
FRE 3/3
¸UºL∞« rƸ ¸UO∑îô ) / ( )qHß√/vK´√( Up/Down ¸“ vK´ jG{«
.ÁdOOG¢ r∑¥ Íc∞«
1
.ÁdOOG¢ r∑¥ Íc∞« qBH∞« Ë√ Ê«uMF∞« ¸UO∑îô )‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{«
2
)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ w∞U∑∞« rÆd∞« v∞« d®RL∞« „d∫∑¥
.Èdî√ …d±
.W¥œbF∞« ¸«¸“_« vK´ jG{« p∞– bF°Ë )¡öîù«( Clear ¸“ vK´ jG{«
.UC¥√ ) / ()sOL¥/¸Uº¥( Left/Right ¸“ «bª∑ß« p∞ sJL¥
3
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{«
.ÁU≤œ√ rÆd∞« v∞« d®RL∞« „d∫∑¥
4
.Z±U≤d∂∞« dOOG¢ q§√ s± Áö´√ `{u± u≥ ULØ 4 - 1 ‹«uDî ¸dÒØ
5
.’dI∞« Vº• vK´ DIGITAL PRO LOGIC Ë√ DTS ¸UO∑î« sJL¥
1,2,3,4
w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ¸UO∑î«
.)w´dH∞« Ê«uMF∞«( Subtitle ¸“ vK´ jG{«
)a∞« ,WO≤U°UO∞« ,W¥eOKπ≤ô« ,W¥¸uJ∞«( WHK∑ªL∞« w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ¸UO∑î« r∑¥
.DVD ’dÆ vK´ WKπºL∞« ‹UGK∞« rƸ Vº• vK´ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ
."OFF" d∑î« ,w´dH∞« Ê«uMF∞« v®ö¢ q§√ s±
VIDEO
ENG 1/3
ENG 1/1
OFF
3
1/1
SPA 2/3
FRE 3/3
OFF
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ )q©U°( INVALID WLKØ ÷d´ r∑¥
ô ,¸«¸“_« qOGA¢ bM´ Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ WLKJ∞« Ác≥ X{d´ «–«
.’Uª∞« Z±bL∞« ’dI∞« p∞– w≠ qOGA∑∞« «c≥ sJL¥
.’dI∞« Vº• vK´ w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ Ë√ u¥œË_« WG∞ WHO™Ë qLF¢ ô bÆ
tKØ Z±U≤d∂∞« ·c∫∞
.qOGA∑∞« ¡UM£√ sO¢d± )
( )·UI¥ù«( Stop ¸“ vK´ jG{«
.·UI¥ù« l{Ë w≠ …b•«Ë …d± )
( )·UI¥ù«( Stop ¸“ vK´ jG{«
.wºOzd∞« “UNπ∞« vK´ )û( )‚ö¨ù«/`∑H∞«( Open/Close ¸“ vK´ jG{«
.Z±U≤d∂∞« ·c• r∑¥ ·uß XÆu∞« «c≥ w≠ .oKG¢ p∞– bF°Ë WOMOB∞« `∑H¢ ·uß
ÂUEM∞« œ«b´≈ ¡UN≤ù
.)¡öîù«( Clear ¸“ vK´ jG{«
)Ê«uMF∞« Ë√ ,qBH∞« Ë√( ¸UºL∞« d∑î« ,Wπ±d∂∞« ¡UM£√ ¸UO∑î« ·c• b¥d¢ U±bM´
.)¡öîù«( Clear¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë t≠c• r∑¥ Íc∞«
Ë√ wzdL∞« Z±bL∞« ’dIK∞ U≥dOOG¢Ë WÅUî ‹«¸Uº± Wπ±d° p∞ sJL¥
.WI¥d© fHM° Z±bL∞« ’dI∞«
17
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 18
WHK∑ª± DVD nzU™Ë
ÂUEM∞« œ«b´≈
AR
W∂º≤ ¸UO∑î« q§√ s± DVD qGÒAL∞ œ«b´ù« WHO™Ë «bª∑ß« p∞ sJL¥
.wLÆd∞« Ãdª∞« l{Ë Ë√ ,W∂ºM∞« b• ,Êu¥eHK∑∞« W®U®
ÂUEM∞« œ«b´ù
.·UI¥ù« l{Ë w≠ )œ«b´ù«( Setup ¸“ vK´ jG{«
LANGUAGES
SYSTEM
OSD LANGUAGE
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHINESE
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
: Move
TV SCREEN
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
TV SCREEN
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
Setup : Exit
TV SCREEN
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
3
SYSTEM
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
Setup : Exit
.) ()sOL¥( Right Ë√ )‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{«
.WKBHL∞« œ«uL∞« v∞« „dÒ•
…uDª∞« v∞« …œuF∞« q§√ s±) ()¸Uº¥( Left ¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.WI°Uº∞«
LANGUAGES
2
2
SYSTEM
.W°uKDL∞« …œUL∞« ¸UO∑îô ) / ()qHß√/vK´√( Up/Down ¸“ vK´ jG{«
LANGUAGES
.)ÂËe∞«( Zoom ¸“ vK´ jG{«
.*4Ë *2 rπ∫° ¸uB∞« dO∂J¢ sJL¥
¡UM£√ VO¢d∑∞« p∞c° ÍœUF∞«/*4/*2 ‡° r¥Ëe∑∞ )ÂËe∞«( ZOOM ¸“ vK´ jG{«
.DVD qOGA¢
.t¢b≥UA± b¥d¢ Íc∞« d∂JL∞« ¡eπ∞« v∞« p¥d∫∑K∞ ) / / / ( vK´ jG{«
Setup : Exit
.ÂUEM∞« ¸UO∑îô ) / ( )sOL¥/¸Uº¥( Left/Right ¸“ vK´ jG{«
LANGUAGES
1
…¸uÅ dO∂J∑∞
4
W°uKDL∞« W®UA∞« W¥Ë«“ ¸UO∑î«
N
.)W¥Ë«e∞«( Angle ¸“ vK´ jG{«
.UNOK´ …œbF∑L∞« U¥«Ëe∞« qO㧛 r∑¥ ’«dÆ√ l± WHO™u∞« Ác≥ qLF¢
,3/3 ,3/2 ,3/1 ‡° W°uKDL∞« W¥Ë«e∞« ¸UO∑îô )W¥Ë«e∞«( Angle ¸“ vK´ jG{«
.VO¢d∑∞« p∞c° ÍœUF∞«
SYSTEM
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
Setup : Exit
OFF
WO´dH∞« …œUL∞« ¸UO∑îô) / ( )qHß√/vK´√( Up/Down ¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë W°uKDL∞«
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
4:3LB
LB
4:3
OFFPS
4:3
16:9
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
1/3
5
2/3
3/3
Setup : Exit
2,3,4,5
1
ÂUEM∞« œ«b´≈ ¡UN≤ù
.Èdî√ …d± )œ«b´ù«( Setup ¸“ vK´ jG{«
18
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 19
WGK∞« ‹«eO± j∂{
)WOI°( ÂUEM∞« œ«b´≈
AR
WG∞ ,WLzUI∞« WG∞ q¥bF¢ p∞ sJL¥ ,WGK∞« ‹«eO± j∂{ WHO™Ë «bª∑ßU°
.’dI∞« WLzUÆ WG∞Ë ,w´dH∞« Ê«uMF∞«
W®U® vK´ 9:16 W®UA∞« W∂ºM° DVD rKO≠ …b≥UA± b¥d¢ U±bM´ p∞– d∑î«
.3:4 UN∑∂ºM° Êu¥eHK∑∞«
WGK∞« …eO± j∂{
.·UI¥ù« l{Ë w≠ )œ«b´ù«( Setup ¸“ vK´ jG{«
)Êu¥eHK∑∞« W®U® W∂º≤( Êu¥eHK∑∞« W®U®
1
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
LANGUAGES
SYSTEM
OSD LANGUAGE
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHINESE
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
: Move
: Move
Setup : Exit
.W°uKDL∞« …œUL∞« ¸UO∑îô ) / ()qHß√/vK´√( Up/Down ¸“ vK´ jG{«
LANGUAGES
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHI NESE
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
: Move
Setup : Exit
OSD LANGUAGE
(PLAYER MENU LANGUAGE)
AUDIO
(AUDIO LANGUAGE)
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
(SUBTITLE LANGUAGE)
(DISC MENU LANGUAGE)
( )sOL¥( Right ¸“ Ë√ )‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{«
.WGK∞« ‹«eO± v∞« „dÒ•
.WI°Uº∞« …uDª∞« v∞« Ÿu§dK∞ ) ( )¸Uº¥( Left ¸“ vK´ jG{«
LANGUAGES
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
ENGLISH
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
: Move
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE
CHINESE
CHINESE
FRENCH
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
1
2
GERMAN
Setup
: Exit
JAPANESE
4
) / ( )qHß√/vK´√( Up/Down ¸“ Âbª∑ß«
Ë√ )d¥bI∑∞« Èu∑º±( RATING LEVEL ¸UO∑îô
bF°Ë ,)…b¥bπ∞« ¸ËdL∞« WLKØ( NEW PASSWORD
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« p∞–
.’dÆ vK´ d¥bI¢ ‹U¥u∑º± 8 b§u¢
qOGA¢ sJL¥ ô , LEVEL 6 ¸UO∑î« r¢ «–«
.Áö´√ Ë√ LEVEL 7 vK´ Èu∑∫¥ ’dÆ
NEW PASSWORD ‹d∑î« «–«
W®UA∞« dOG∑∑≠ ,)…b¥bπ∞« ¸ËdL∞« WLKØ(
.…b¥bπ∞« ¸ËdL∞« WLKØ ‰Uîœ≈ p∞ sJL¥Ë
LANGUAGES
TV SCREEN
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
"7890" vK´ qGALK∞ ¸ËdL∞« WLKØ j∂{ r∑¥
.UO{«d∑≠«
SYSTEM
AUDIO
…b´Uº± q§√ s± U≥d¥bI¢ r¢ w∑∞« DVD ’«dÆ√ w≠ d¥bI∑∞« Èu∑º± WHO™Ë qLF¢
.p¢dß√ Áb≥UA¢ Íc∞« DVD Ÿu≤ w≠ rJ∫∑∞«
.)d¥bI∑∞« Èu∑º±( RATING LEVEL d∑î«
Setup : Exit
OSD LANGUAGE
dNE¢ sJ∞ ,9:16 W∂ºM° WK±UØ …¸uÅ …b≥UA± p∞ sJL¥
4:3LB
.W®UAK∞ qHß_«Ë vK´_« ¡eπ∞« w≠ ¡«œuº∞« ◊uDª∞«
4:3PS
.jI≠ 9:16 W®UA∞ ÍeØdL∞« ¡eπ∞« …b≥UA± p∞ sJL¥
vK´_« ¡eπ∞« lDIM¥ sJ∞ WC¥d´ W®U® w≠ …b≥UA± p∞ sJL¥
16:9
.…¸uBK∞ qHß_«Ë
WK±UJ∞« …¸uB∞« …b≥UA± lOD∑º¢ ô ,3:4 W∂ºM° rKOH∞« qO㧛 r¢ «–« sJ∞
.Áö´√ …¸uØcL∞« nzU™u∞« l± 9:16 W∂ºM°
WLKØ ‰Uîœù )9 - 0( W¥œbF∞« ¸«¸“_« Âbª∑ß«
.ÂUƸ√ 4 ‡° ¸ËdL∞«
W°uKDL∞« WGK∞« ¸UO∑îô ) / ()qHß√/vK´√( Up/Down ¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( Enter ¸“Ë vK´ jG{« p∞– bF°Ë
LANGUAGES
3
SYSTEM
OSD LANGUAGE
Setup : Exit
d¥bI∑∞« Èu∑º±
.)
: Move
2
SYSTEM
OSD LANGUAGE
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
3
SYSTEM
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
Setup : Exit
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
4:3 LB
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
BITSTREAM
: Move
Setup : Exit
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
4:3 LB
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
Setup : Exit
d¥bI∑∞« Èu∑ºL∞ ¸ËdL∞« WLKØ vºM¢ U±bM´
2,3,4
œu§uL∞« )aºM∞«( Dubbing ¸“ pº±« ,·UI¥ù« l{Ë w≠ qGÒAL∞« ÊuJ¥ ¡UM£√
.Ê«u£ 5 s± d∂Ø√ …bL∞ WOºOzd∞« …b•u∞« vK´
j∂C∞« v∞« W{d∑HL∞« j°«uC∞« qØ œuF¢Ë W®UA∞« vK´ "INITIAL" dNE¢
.wFMBL∞« o°Uº∞«
wLÆd∞« Ãdª∞«
1
WGK∞« ‹«eO± j∂{ ¡UN≤ù
.WO≤U£ …d± )œ«b´ù«( Setup ¸“ vK´ jG{«
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« …œuF∞« q§√ s± )…œuF∞«( Return ¸“ vK´ jG{«
19
‹öOÅu¢ œu§Ë ÊUØ «–« p∞– d∑î« BITSTREAM
.Digital Dolby 5.1 CH
‹«uMI∞« ‹U≤UO° qIM¢ WOLƸ …¸U®≈ qßd¢
v∞« DTS Ë√ Digital Dolby 5.1 ‡∞ …œbF∑L∞«
.p° ’Uª∞« w§¸Uª∞« …dHA∞« q• “UN§
.Èdî√ W∞U• w≠ p∞– d∑î«
…UMÆ u¥dO∑ß« …¸U®≈ Ë√ ,wDî PCM qßd¢
.p° ’Uª∞« u¥bOH∞«/u¥œË_« q∂I∑º± v∞« 2
LPCM
LANGUAGES
TV SCREEN
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
SYSTEM
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
Setup : Exit
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 20
MP3 qOGA¢
AR
W®UA∞« vK´ VOCI∞« v®ö∑∞
.)÷dF∞«( Display ¸“ vK´ jG{«
qOGA¢ p∞ sJL¥ .MP3 ‡∞ …dHA∞« q• “UN§ vK´ ÂUEM∞« «c≥ Íu∑∫¥
.CD-ROMË ,CD-RW ,CD-R ’«dÆ√ vK´ WKπºL∞« MP3 )‹UHK±( ‹«¸Uº±
.WO∞U∑∑± …¸uB° W®UA∞« vK´ VOCI∞« dNE¥ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ
qOGA∑∞« ¡b°
.MP3 ’dÆ qOGA¢ bM´ Êu¥eHK∑∞« qOGA∑° vÅu¥
.’dI∞« qL• q§√ s± )û()‚ö¨ù«/`∑H∞«( Open/Close ¸“ vK´ jG{«
.)
()XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOGA∑∞«( Play/Pause ¸“ vK´ jG{«
1
2
.qOGA∑∞« √b∂¥ ,’dI∞« nAØ bF°
’dÆ vK´ WKπºL∞« ‹U¥u∑∫L∞«Ë W®UA∞« vK´ VOCI∞« ÷dF¥ ·uß
.tKOGA¢ bM´ Êu¥eHK∑∞« vK´ MP3
.W®UA∞« vK´ VOCI∞« v®ö∑¥
’dI∞« Ÿu≤ :1
’dI∞« vK´ tKØ ‹«¸UºL∞« œb´Ë w∞U∫∞« )nKL∞«( ¸UºL∞« : 2
.’dI∞« vK´ tKO㧛 r¢ «¸Uº± 35 s± ‰Ë_« ¸UºL∞« qGÒA¥ : ö∏±
●
XO∂∞« W∂º≤ : 3
.)ÁU≤œ√ dE≤«( .128Kbps w≥ qL∫L∞« ’dI∞« qOπº∑∞ W±bª∑ºL∞« XO∂∞« W∂º≤ : ö∏±
●
qOGA∑∞« …œU´≈ l{Ë d®R± : 4
qOÅUH∑∞« n¥dF∑∞ 28 W∫HÅ dE≤« .qOGA∑∞« …œU´≈ l{Ë ·UI¥≈ bM´ : ö∏±
●
2
w∞U∫∞« ¸UºLK∞ qOGA∑∞« XÆË qØË qOGA∑K∞ ¡UCI≤ô« XÆË : 5
‹uB∞« …¸U®≈ : 6
).jI≠ qOGA∑∞« ¡UM£√ dNE¢( .‹uB∞« qîœ Èu∑º± v∞« dOA¢
●
MP3 nK± o≠«u¢
WµON∑° UNOK㧛 r∑¥ w∑∞« jI≠ MP3 ‹UHK± …¡«dÆ ÂUEM∞« «cN∞ sJL¥
.Level 2 Ë√ Level 1 ISO 9660 l± W´ËUD±
b¥bL¢ œuØ l± MP3 ‹UHK± qOGA¢ Ë√ …¡«dÆ ÂUEM∞« «cN∞ sJL¥
.jI≠ ".mp3"
.÷dF∞« vK´ ID3 WFƸ ÷d´ sJL¥ ô
" D3 Tag" ‡° vLº¢ w∑∞« nKL∞« ‹U±uKF± vK´ MP3 nK± Íu∑∫¥
Ê«¸«bÅ≈ UM≥ .a∞« ,¸UºL∞« Ê«uM´ ,q∏LL∞« ,Âu∂∞_« rß« qO㧛 bM´
.(ID3 Tag version 2) ID3v2Ë (ID3 Tag version 1) ID3v 1 -
1
qOGA∑∞« ¡UM£√ ·UI¥û∞
.) ( )·UI¥ù«( Stop ¸“ vK´ jG{«
CD-R/RW qOGA¢ o≠«u¢
WKπºL∞« CD-RWË CD-R ’«dÆ√ qOGA¢ UC¥√ DVD qGÒAL∞ sJL¥
s± bØQ¢ ,CD-RWË CD-R ’«dÆ√ qO㧛 bM´ .wLÆd∞« u¥œË_« WµON∑°
iF° qOGA¢ sJL¥ ô≈Ë ,W∂ßUM± …¸uB° …œb∫± qOπº∑∞« …d∑≠ Ê√
ô ,qOπº∑∞« WO´u≤Ë ’«dÆ_« ’«uî Vº•( .CD-R/RW ’«dÆ√
).CD-R/RW ’«dÆ√ iF° qGÒA¥
d∏Ø√ XÆË ‚dG∑º¥ p∞c∞Ë CD-R s± ”UJF≤« W∂º≤ qÆ√ t¥b∞ CD-RW
.CD-R ’«dÆ√ …¡«dI∞
r∑¥ w∑∞« CD-RW ’«dÆ√ √dI¥ Ê« DVD qGÒAL∞ qNº∞« s± fO∞
’«dÆ_ qOπº∑∞« W´dß ¸dI¢ r∞ «–« .WFH¢d± W´dº° UNOK´ qOπº∑∞«
.WCHªM± W´dº° UNOK´ qπ
Ò ß ,CD-RW
?MP3 u≥ U±
Motion Picture Experts Group Audio MP3 .Layer 3 ¸UB∑î« u≥ MP3
.(MPEG)(128Kbps*)1:10 ‹U±uKFL∞« jG{ W∂ºM° nK± WµON¢ qJ®
lOßu¢ CD-RW Ë√ CD-R ’dI∞ sJL¥ t≤√ ,MP3 WµON¢ «bª∑ßU° ,wMF¥
.ÍœU´ Z±b± ’dÆ l± W≤¸UI± ‹U±uKFL∞« rπ∫∞ ‹«d± 10
WO≤U£ …bL∞ u¥œË_« ‹U±uKF± b¥b∂¢ bM´ jßu∑L∞« XO∂∞« rƸ w≥ XO∂∞« W∂º≤ *
.)WO≤U∏∞« w≠ XO° 1000( Kbps w≥ W±bª∑ºL∞« ”UOI∞« …b•Ë .…b•«Ë
.UOKF∞« VO∂∞« W∂º≤ d∑î« ,…“U∑LL∞« ‹uB∞« …œuπ° ŸU∑L∑ßô« q§√ s±
.128Kbps w≥ qOπº∑K∞ WO∂FA∞« XO∂∞« W∂º≤
20
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 21
)WOI°( MP3 qOGA¢
AR
qOGA∑∞« …œU´≈
W®UA∞« vK´ ÷dF∞« «bª∑ßU° qOGA∑∞«
.MP3 nK± qOGA¢ bM´ Êu¥eHK∑∞« qOGA∑° vÅu¥
.A↔B qOGA∑∞« …œU´≈ «bª∑ß« sJL¥ ô ,MP3 ’dÆ vK´
.jI≠ qOGA∑∞« …œU´S° ŸU∑L∑ßô« p∞ sJL¥
.)qOGA∑∞« …œU´≈( Repeat ¸“ vK´ jG{«
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ w∞U∑∞« ÷dF∞« dNE¢ ,qL∫L∞« MP3 ’dÆ ·dF¢ bM´
qO㧛 WI¥dD° - ’dI∞« Vº• vK´ W®UA∞« vK´ ÷dF∞« ‹U¥u∑∫± nK∑ª¢(
).’dI∞« vK´ MP3 ‹«¸Uº±
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ ¸U∑ªL∞« l{u∞U° WIKF∑L∞« …¸U®ù« dNE¢
: wK¥ ULØ qOGA∑∞« …œU´≈ l{Ë dOG∑¥ ,¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ
REPEAT:RANDON
…d± ’dI∞« vK´ WKπºL∞« ‹«¸UºL∞« qØ qOGA¢ r∑¥ ·uß :
REPEAT:ONE
.w∞U∫∞« ¸UºLK∞ qOGA∑∞« …œU´≈ r∑¢ ·uß :
REPEAT:DIR
.w∞U∫∞« qO∞b∞« w≠ ‹«¸UºLK∞ qOGA∑∞« …œU´≈ r∑¢ ·uß :
REPEAT:DISC
.’dI∞« vK´ ‹«¸UºL∞« qJ∞ qOGA∑∞« …œU´≈ r∑¢ ·uß :
REPEAT OFF
).ÍœUF∞« qOGA∑∞« v∞« l§d¥( .qOGA∑∞« …œU´≈ ¡UG∞≈ r∑¥ :
qLF∞«
.qO∞b∞« v∞« »U≥c∞« Ë√ qOGA∑∞« √b∂¥
.öO∞œ Ë√ «¸Uº± ¸U∑ª¥
.)œ«b´ù«( SETUP ¸“ qLF¥ ô ,MP3 ’dÆ qOGA¢ bM´
21
¸e∞«
,ENTER
▼ /▲
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 22
Dolby Surround
jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ
AR
‹uB∞« d∂J± Èu∑º± Ê“«u¢ j∂{
jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ l{Ë
VÆUF∑∞« j∂CL° vLºL∞« wKî«b∞« ¸U∂∑îô« …¸U®≈ b∞uL° …eNπ± …b•u∞« Ác≥
qCH° .…UMI∞« v∞« …UMI∞« s± W∞uπ∑L∞« ZOπC∞« …¸U®≈ Ãdª¥ Íc∞« ¡U{uCK∞
qØ s± ‹uB∞« Èu∑º± fH≤ vK´ ‰uB∫∞«Ë ‹uB∞« Èu∑º± j∂{ sJL¥ ,p∞–
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ Âbª∑ß« .ŸUL∑ßô« lÆu± w≠ …UMÆ
.)jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ( Dolby Surround ¸“ vK´ jG{«
.÷dF∞« W®U® vK´ "
" dNE¥ : WπO∑M∞«
1
.)¸U∂∑îô« WLG≤( Test Tone ¸“ vK´ jG{«
.wK¥ ULØ VÆUF∑∞« vK´ …UMÆ qØ v∞« ZOπC∞« …¸U®≈ qßd¢
2
L
CNTR
R
.)jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ( Dolby Surround ¸“ vK´ jG{«
‹uŠëdî≈ bM´ ,)w≠«d∑•ô« wIDML∞«( PRO-Logic ¸UO∑î« r∑¥
.jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ dO£Q¢ o∂D¥ ,qOGA∑∞«
jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ l{Ë ¡UG∞ù
…b´ )jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ( Dolby Surround ¸“ vK´ jG{«
.PASS ÷d´ r∑¥ v∑• ‹«d±
REAR
,ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± : CNTR ,¸UºO∞« ‹uB∞« d∂J± : L(
)wHKª∞« ‹uB∞« d∂J± : REAR ,sOLO∞« ‹uB∞« d∂J± : R
…¸U®≈ ·UI¥≈ q§√ s± WO≤U£ …d± )¸U∂∑îô« WLG≤( Test Tone ¸“ vK´ jG{«
.ZOπC∞«
3
.ZOπCK∞ VÆUF∑∞« j∂C± l± Ê“«u∑∞« j∂{ bF° XÆu∞« qO§Q¢ Ë√ ‹uB∞« Èu∑º± dOOG∑∞
.)‹uB∞« d¥d∫¢( Sound Edit ¸“ vK´ jG{«
UP/DOWN ¸“ vK´ jG{« ,REAR ,CNTR ,R ,L ÷d´ r∑¥ ¡UM£√
.) / ( )qHß√/vK´√(
,CNTR ÷d´ r∑¥ ¡UM£√ )‹uB∞« d∂J± l{Ë( Speaker Mode ¸“ vK´ jG{«
.) / ( )qHß√/vK´√( UP/DOWN ¸“ vK´ jG{« , DELAY TIME ,REAR
¡w® ô / dOGÅ / dO∂Ø : CNTR ¡w® ô / «bª∑ß« : REAR WIOÆœ 30/25/20/15 : DELAY TIME -
4
.WHO™u∞« Ác≥ qOGA¢ sJL¥ ,jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ ÂUE≤ qOGA¢ bM´
sJL¥ ô , Dolby Digital w≠ ‹uB∞« l{Ë ÊUØ «–« ,DVD qOGA¢ bM´
.jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ qOGA¢
.WHO™u∞« Ác≥ qLF¢ ô ,Êu≠ËdJOL∞«Ë ”√d∞« ‹U´ULß v∞« qOÅu∑∞« bM´
WO≠U{ù« jO∫L∞« w∂∞Ë ‹uÅ ŸU{Ë√
3 ‡° …eNπ± …b•u∞« Ác≥ ,)w≠«d∑•ô« wIDML∞«( PRO-Logic l{Ë v∞« W≠U{ùU°
.u¥dO∑ß« ŸU{Ë√
r∑¥ .WOHKª∞« ‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢ bM´ l{u∞« «c≥ Âbª∑ß« : PRO-Logic
.ÈdºO∞«Ë vMLO∞« ‹uB∞« ‹«d∂J± o¥d© s´ W¥eØdL∞« …UMI∞« ‹uŠëdî≈
‹uB∞« ‹«d∂J± v∞« qOÅu∑∞« Âb´ bM´ l{u∞« «c≥ Âbª∑ß« : 3 STEREO
.WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J± o¥d© s´ WOHKª∞« ‹«uÅ_« Ãdª¥ l{u∞« «c≥ .WOHKª∞«
PRO-Logic
1
3 STEREO
PASS
dO£Q¢ WHO™Ë qLF¢ ô ,ŸUL∑ßô« ‹ôU• Ë√ ‹uB∞« ¸bB± vK´ «œUL∑´«
.jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ qOGA¢ r¢ u∞ v∑• jO∫L∞« ‹uB∞«
«bª∑ß« bM´ q±UJ∞« jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ dO£Q∑° ŸU∑L∑ßô« sJL¥ ô
.DSP ÂUE≤ Âbª∑ß« ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ . DOLBY SURROUND W±ö´ ÊËœ Z±U≤d∂∞«
4
PRO
LOGIC
4
4
4
4
2,3
22
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 23
Dolby Surround (Cont’d)
)WOI°( jO∫L∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ
AR
‹uB∞« d∂J± j∂{ WI¥d©
qO§Q∑∞« XÆË j∂C
qC≠_« ‹uB∞U° ŸU∑L∑ßô« p∞ sJL¥ ,5.1 …UMI∞ ‡∞ jO∫L∞« ‹uB∞« qOGA¢ bM´
qO§Q∑∞« XÆË j∂{ p∞ sJL¥ .W¥ËUº∑± ‹uÅ d∂J± qØË pMO° W≠UºL∞« X≤UØ «–«
.p∑≠d¨ ‹uB∞ VßUM¥ Íc∞« ‹uB∞« q¥bF∑∞ wHKª∞«/ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± w≠
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± j∂{
l{u∞« j∂{« ,qJA∞« w≠ Df W≠Uº± s± ‰u©√ Ë√ W¥ËUº∑± Dc W≠Uº± X≤UØ «–«
.WLzUIK∞ UI∂© j∂C∞« dOOG∑° rÆ ,ô≈Ë .f± )dHÅ( 0 vK´
WOHKª∞« ‹uB∞« ‹«d∂J± j∂{
0 vK´ l{u∞« j∂{« ,qJA∞« w≠ Dc W≠Uº± l± W¥ËUº∑± Df W≠Uº± X≤UØ «–«
.WLzUIK∞ UI∂© j∂C∞« dOOG∑° rÆ ,ô≈Ë .f± )dHÅ(
Dc-Df=(A)
)ms( WLOÆ
)A( W≠Uº±
1.3
2.6
3.9
5.3
50
100
400
200
WOºOzd∞« ‹uB∞« ‹«d∂J±
Ds-Df=(B)
WOI≠√ W¥Ë«“ w≠Ë Ê–_« Èu∑º± w≠ lC¢ wJ∞ WOºOzd∞« ‹uB∞« ‹«d∂J± VØÒ¸
)ms( WLOÆ
)A( W≠Uº±
5.3
10.6
15.9
200
400
600
.WOºOzd∞« ŸUL∑ßô« WIDM± q§√ s± W§¸œ 45 ¸«bIL°
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J±
‹«d∂J± l± vK´_« `Dº∞« Èu∑º± l± ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± lC¥ Ê√ Vπ¥
V≤U§ Ë√ Êu¥eHK∑∞« “UN§ WLÆ vK´ ‹uB∞« d∂J± lC¢ bÆ sJ∞ .WO±U±_« ‹uB∞«
.Êu¥eHK∑∞«
ŸUL∑ßô« lÆu± v∞« ÍdØdL∞« ‹uB∞« d∂J± s± W≠Uº± : Dc
ŸUL∑ßô« lÆu± v∞« WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J± s± W≠Uº± : Df
ŸUL∑ßô« lÆu± v∞« WOHKª∞« ‹uB∞« ‹«d∂J± s± W≠Uº± : Ds
WOHKª∞« ‹uB∞« ‹«d∂J±
90 - 60 w≠ ,¸«bπ∞« W¥“«u± ,nKª∞« w≠ WDO∫L∞« ‹uB∞« ‹«d∂J± VØÒ¸
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂JL∞ lÆuL∞« qC≠√
.WOºOzd∞« ŸUL∑ßô« WIDML∞ Ê–_« Èu∑º± ‚u≠ )«bÆ√ 3 - 2( d∑LO∑MOß
l{ ,)¸«bπ∞« s± V¥dÆ ,ö∏±( ŸUL∑ßô« WIDM± ¡«¸Ë ÊUJL∞« b¥b∫¢ r¢ «–«
.UN∂≤«u§ qØ w≠ iF∂∞« UNCF∂∞ WN§«u± WOHKª∞« ‹uB∞« ‹«d∂J±
w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J±
.ŸUL∑ßô« WIDM± w≠ VßUM± ÊUJ± Í√ w≠ w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± l{
Dc
Df
Ds
wHKª∞« ‹uB∞« d∂JL∞ lÆuL∞« qC≠√
u≥ ULØ WIK∫∞« qJ® w≠ UNKØ ‹uB∞« ‹«d∂J± V¢Ò¸
.qJA∞« w≠ `{u±
WOJ¥d±_« …¡«d∂∞« rƸ . Digital Theater Systems WØd® s± WBîd∞« X∫¢ ÃU∑≤_« r∑¥
¸UA∑≤ô« wL∞UF∞« ‹«¡«d∂∞«Ë 5,978,762 Ë 5,978,308 Ë 5,956,674 Ë 5,451,942
w≥ " DTS Digital Surround" Ë "DTS" .¸UE∑≤ô« W∞U• w≠Ë U≥¸«bÅ≈ r∑¥ Èdî_«
WØd® 2003 ,1996 .Digital Theater Systems WØdA∞ W¥¸Uπ¢ ‹U±ö´
.W™uH∫± ‚uI∫∞« qØ .Digital Theater Systems
23
"Dolby" . Dolby Laboratories w∂∞Ëœ q±UF± WØd® s± WBîd∞« X∫¢ ÃU∑≤ù« r∑¥
Dolby w∂∞Ëœ q±UF± WØdA∞ …¸Uπ∑∞« ‹U±ö´ w≥ W§ËœËeL∞« D e±¸Ë " Pro Logic"Ë
w∂∞Ëœ q±UF± WØd® 1992 - 1997 © .W¥dß …¸bBL∞« dO¨ ‰UL´_« .Laboratories
.W™uH∫± ‚uI∫∞« qØ . Dolby Laboratories
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 24
UNM¥eª¢Ë u¥œ«d∞« ‹UD∫± nAØ
AR
:òLT äï]XK ÅâÄÜï
6
(‹¡ ◊¡) FM äÖ ékUÖ 15
(‹¡ çï¡) AM äÖ ékUÖ 15
7 ,WDßu∑L∞« W§uL∞« ‹UD∫± 8(
)WK¥uD∞« W§uL∞« ‹UD∫±
Ë√
(‹¡ ◊¡) FM äÖ ékUÖ 15
(ék^èLÜÇ¿ éQèÜÇ¿) MW äÖ ∆AkUÖ 8
(1 fl\ñe}Ç¿ éQèÜÇ¿) SW1 äÖ ∆AkUÖ 5
(2 fl\ñe}Ç¿ éQèÜÇ¿) SW2 äÖ ∆AkUÖ 5
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
2,3
5
)n∞«RL∞«( TUNER ¸“ vK´ jGC∞U° )n∞«RL∞«( TUNER WHO™Ë d∑î«
.WO±U±_« W•uK∞« vK´ œu§uL∞«
1
2
7
1
5,8
8
4
WO≤U£ …d± ))W§uL∞«( n∞«RL∞«( TUNER)Band( ¸“ q´ jGC∞U° W°uKDL∞« œœd∑∞« W§u± d∑î«
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ ))W§uL∞«( n∞«RL∞«( TUNER)Band( Ë√ WO±U±_« W•uK∞« vK´
.G^AâÜÇ¿ \aêÜÇ¿ \ånï :éRñLâÇ¿
FM
ÀÀ\LÇ¿ äñÜhK
AM(MW)
ék^èLÜÇ¿ éQèÜÇ¿
LW(OPTION)
éÉïèkÇ¿ éQèÜÇ¿
SW1,SW2(OPTION)
fl\ñe}Ç¿ éQèÜÇ¿
3
.)WH∞«RL∞« l{Ë( Tuning Mode ¸“ vK´ jG{« ... WD∫± s´ Y∫∂K∞
4
.MANUAL ÷d´ r∑¥ v∑• ‹«d± …b´ Ë√ …b•«Ë …d±
.AUTO ÷d´ r∑¥ v∑• ‹«d± …b´ Ë√ …b•«Ë …d±
5
5
6
6
U¥Ëb¥
UOJO¢U±u¢Ë√
: o¥d© s´ W≤eªL∞« WD∫L∞« d∑î«
Ë√ …œU¥“ q§√ s± ¸UºO∞« v∞« Ë√ sOLO∞« v∞« Multi Jog i∂I± Ê«¸Ëœ
.VÆUF∑∞« vK´ ‹«œœd∑∞« qOKI¢
Ë√
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« Ë√
)WH∞«RL∞«( Tuning ¸“ vK´ jGC∞«
¸“ pº±« ,U¥Ëb¥ nAJ∞« bM´ W´dº° ‹«œœd∑∞« sO° `ºLK∞
Tuning Mode Up Ë√ )qHß√ v∞« WH∞«RL∞« l{Ë( Tuning Mode Down
.)vK´√ v∞« WH∞«RL∞« l{Ë(
WD∫± VßUM¥ ô œœd¢ vK´ wJO¢U±u¢Ë_« nAJ∞« ‹«¡«d§≈ nÆu∑¢ bÆ
.ÍËbO∞« nAJ∞« l{Ë Âbª∑ß« ,W∞U∫∞« Ác≥ ÀËb• bM´ .u¥œ«d∞«
5
: o¥d© s´ ‹uB∞« Èu∑º± j∂{«
WO±U±_« W•uK∞« vK´ œu§uL∞« )‹uB∞« Èu∑º±( Volume i∂I± Ê«¸Ëœ
Ë√
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« VOL. - Ë√ VOL. + ¸“ vK´ jGC∞«
6
Mono/ST ¸“ vK´ jGC∞U° FM ‡∞ ÍœU•√ Ë√ u¥dO∑ß« l{Ë d∑î«
7
.)u¥dO∑º∞«/ÍœU•_«(
.„\W¡ ékUÖ äp PUE¿‡ 4 flèkW òÇ¿ rQÕ¿ ,flÀèQèÖ ékUÖ äï]XK À\K áÇ ¿Ã¿
8
:„\W¡ é}ï\j
.M e m o r y ÕŒ òÉp ltg¿ ¡
.›¿èN flZp P R G M \ånK :éRñLâÇ¿
Ë√ )qHß√ v∞« WH∞«RL∞« l{Ë( Tuning Mode Down ¸“ vK´ jG{« ƒ
rƸ sOOF¢ q§√ s± )vK´√ v∞« WH∞«RL∞« l{Ë( Tuning Mode Up
.Z±U≤d∂∞«
.ékUÜÇ¿ äï]XLÇ M e m o r y ÕŒ òÉp ltg¿ ∆
.ékUÜÇ¿ äï]WK áLï‡ P R G M òaëLK :éRñLâÇ¿
.8 òÇ¿ 3 äÖ ∆¿èkW Zp¡ ,éEèÉkÜÇ¿ „\WΩ¿ èïÀ¿\Ç¿ ∆¿ÀÀ\K ‚¡ äï]XLÇ
9
flZïZQ ékUÖ feXK òLT (SÖAà\FÇ¿) P R O G R A M éwñm‡ áZXL_K ›¡ ÅâÄÜï
.óÇAUÇ¿ SÖAà\FÇ¿ á|Õ òÇ¿
24
MAX-DB630 (Ar) 1~25
4/7/04 10:12 AM
Page 25
èïÀ¿\Ç¿ ¤AF}L^¿ äñ_UK
éà‡]XÜÇ¿ ékUÜÇ¿ ÕAñLW¿
AR
:ék^¿èE èïÀ¿\Ç¿ AF}L^¿ äï_UK ÅâÄÜï
(ék^èLÜÇ¿ éQèÜÇ¿) AM ‡¡ (‹¡ ◊¡) FM óô¿èã ›¿Õ‡À
.éÜô¿À éweE AåLñFOK ÑF| (ék^èLÜÇ¿ éQèÜÇ¿) AM ‡¡ (‹¡ ◊¡) FM ∆Añô¿èã r|¿èÖ ÕAñLW¿
:óÉï AÜú éà‡]XÜÇ¿ èïÀ¿\Ç¿ ékUÖ òÇ¿ ’AÜL^º¿ ÅâÄÜï
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
¸“ vK´ jG{« ,WHOF{ FM u¥œ«¸ WD∫± s± ‰U∂I∑ßô« W∞U• X≤UØ «–«
v∞« u¥dO∑º∞« l{Ë s± q¥u∫∑∞« q§√ s± )u¥dO∑º∞«/ÍœU•_«( Mono/ST.
.‹uB∞« WO´u≤ sº∫∑¢ ·ußË .ÍœU•_« l{Ë
)W§uL∞«( Band ¸“ vK´ jGC∞U° )n∞«RL∞«( TUNER WHO™Ë d∑î«
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞«
œu§uL∞« )W§uL∞«( Band ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« ‹«œœd∑∞« W§u± d∑î«
vK´ œu§uL∞« )W§uL∞«( )n∞«RL∞«( TUNER Ë√ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´
.WO≤U£ …d± WO±U±_« W•uK∞«
3
W•uK∞« vK´ œu§uL∞« )WH∞«RL∞« l{Ë( Tuning Mode ¸“ vK´ jG{«
vK´ œu§uL∞« )WH∞«RL∞« l{Ë( Tuning Mode ¸“ Ë√ ,…b•uK∞ WO±U±_«
."PRESET" ÷d´ r∑¥ v∑• bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
4
sOLO∞« Ë√ ¸UºO∞« v∞« WO±U±_« W•uK∞« vK´ œu§uL∞« Multi-Jog i∂I± ¸œ«
.W°uKDL∞« WD∫L∞« s´ Y∫∂∞« r∑¥ v∑•
‡¡
. Ë√
)WH∞«RL∞«( Tuning ¸“ vK´ jGC∞U° W°uKDL∞« WD∫L∞« d∑î«
.Êü« W°uKDL∞« WD∫L∞« ‰U∂I∑ß« r∑¥ : WπO∑M∞«
5
1
2,3
5
25
1
2
5
MAX-DB630 (Ar) ~35
4/7/04 10:13 AM
Page 26
Mñ^AÄÇ¿ lï\a òÇ¿ ’AÜL^º¿
s±«e∑L∞« Z±bL∞« ’dI∞« qO㧛 …eO±
AR
.sO∑HK∑ªL∞« sO∑I¥dD∞U° XOßUJ∞« j¥d® vK´ Z±bL∞« ’dI∞« qO㧛 pMJL¥
äÖ¿]LÜÇ¿ ÑñR_LÇ¿
\aAFÜÇ¿ ÑñR_LÇ¿
.fiÕALXK ‚[Ç¿ ÕA_ÜÇ¿ ‡¡ —\}Ç¿ ÂZE rÖ ÑñR_LÇ¿ ÂZE äÖ¿]K ÅâÄÜï éwñmèÇ¿ fi[ã ‹¿ZXL^AE
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
.2 fl\ñRUÇ¿ ∏ As ÕAv ALñ^AÄ ÑWÀ¡
.WO±U±_« W•uK∞« vK´ œu§uL∞« CD ¸“ vK´ jGC∞U° )Z±bL∞« ’dI∞«( CD WHO™Ë d∑î«
.ARÖZÖ Ad\| Ñ܈T
.ƒèÉkÜÇ¿ —\}Ç¿ \LW¿
. òÉp ltg¿ ‡¡ ,C D S c n c h r o ÕŒ òÉp ltg¿‡ ƒèÉkÜÇ¿ ÕA_ÜÇ¿ \LW¿
.—\}Ç¿ éï¿ZE ∏ ÑñR_LÇ¿ ÂZFÇ fl\aAFÖ C D S c n c h r o
.qOπº∑∞« √b∂¥Ë REC ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
.
¸“ vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
1
2
3
4
5
6
7
›èâqÜÇ¿ Â]RÇ¿ òÇ¿ rQÕ¿‡ Mñ^AÄÇ¿ lï\a ‹¿ZXL^¿ Zâp —\UÇ¿ óWèK AÜô¿À
.éQAUÇ¿ Zâp 32 éUwd ∏ “Mñ^AÄÇ¿ lï\a ‹¿ZXL^¿ Zâp ∆AjAñLU¿”
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
.WO±U±_« W•uK∞« vK´ œu§uL∞« )j¥dA∞«( TAPE ¸“ vK´ jGC∞U° )j¥dA∞«( TAPE WHO™Ë d∑î«
çñÉp GLÄï ‚[Ç¿ fl\ñRUÇ¿ ÂAks …¿\^ Ÿëj¬‡ lthÇAE 2 ‡¡ 1 fl\ñRUÇ¿ VLv¿
.(û) (»¿\Wæ¿/rvZÇ¿)P U S H E J E C T
.Ñw^¡ òÇ¿ lï\bÇ¿ évAT çRK¿‡ éULwÇ¿ ∏ ÑR_ÜÇ¿ Mñ^AÄÇ¿ ÑWÀ¡
.çàAÄÖ òÇ¿ rQ\ï òLT çñÉp lthÇAE fl\ñRUÇ¿ ~És¡
.flÕALXÜÇ¿ fl\ñRUÇ¿ G_T éaAbÇ¿ ∏ À¿ZqÇ¿ á|Õ ‹AÖ¡ 2 ‡¡ 1 \aêÖ \ånï :éRñLâÇ¿
fl\aAFÖ ‡¡ éñÖAÖΩ¿ áÄULÇ¿ éTèÇ ∏ (2/1 fl\ñRUÇ¿) D e c k 1 / 2 ltgAv äñkï\a MÉWÀ¡ ¿Ã¿
.ÑÜqñÇ lï\bÇ¿ ÕAñLWº ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ òÉp (2/1 fl\ñRUÇ¿) D e c k 1 / 2 ÕŒ
.flÕALXÜÇ¿ fl\ñRUÇ¿ G_T TAPE 2 ‡¡ TAPE 1 \aêÖ \ånï :éRñLâÇ¿
... ltg¿
2 fl\ñRUÇ¿‡ 1 fl\ñRUÇ¿
l}v 2 fl\ñRUÇ¿
3
1
(
(
... òÇ¿ ’AÜL^ëÇ
WOºOzd∞« …b•u∞«
6
... vK´ jG{«
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñR_K
... ‡∞
nKª∞« v∞« XOßUJ∞« ŸU§¸≈
ÂU±_« v∞« l¥dº∞« XOßUJ∞« r¥bI¢
.\aAFÜÇ¿ ÑñR_LÇ¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^AE SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ òÉp ÕA_Ö ÑñR_K ÂZE ÅâÄÜï
.2 fl\ñRUÇ¿ ∏ Mñ^Aú òÉp ÑR_K ›¡ l}v ÅâÄÜï
.ÑñR_LÇ¿ òÉp \Nêï º çàΩ ∆èeÇ¿ „èL_Ö lFg òÇ¿ »ALUK º
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
... vK´ jG{«
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
.2 fl\ñRUÇ¿ ∏ AsÕAv ALñ^Aú ÑWÀ¡
.WO±U±_« W•uK∞« vK´ œu§uL∞« CD ¸“ vK´ jGC∞U° )Z±bL∞« ’dI∞«( CD WHO™Ë d∑î«
.SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ Ñ܈T
.ƒèÉkÜÇ¿ —\}Ç¿ \LW¿
∏
ÕŒ ‡¡ éñÖAÖΩ¿ áÄULÇ¿ éTèÇ ∏
ÕŒ òÉp ltg¿ ‡ ƒèÉkÜÇ¿ ÕA_ÜÇ¿ \LW¿
.M|êÜÇ¿ x|èLÇ¿ éñqg‡ òÉp SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ lFhÇ ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ
1
2
3
4
5
6
.(M|êÜÇ¿ x|èLÇ¿/ÑñR_LÇ¿) R E C / P a u s e ÕŒ òÉp ltg¿
.(ÑñR_LÇ¿) R E C iÜK :éRñLâÇ¿
7
.ÕA_ÜÇ¿ ÑñtbK ÂZFÇ
ÕŒ òÉp ltg¿
.ÕA_ÜÇ¿ òÉp ÑR_ï ÕA_ÜÇ¿ :éRñLâÇ¿
8
... ‡∞
nKª∞« v∞« XOßUJ∞« ŸU§¸≈
ÂU±_« v∞« l¥dº∞« XOßUJ∞« r¥bI¢
6
1
7 ,2
8
8
9
.
¸“ vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
4
5
6
7
¡ GàARÇ¿
) TAPE
ƒ GàARÇ¿
) TAPE
.lï\bÇ¿ ÑñtbK ¡ZFï :éRñLâÇ¿
“UN§ vK´ Ë√ ,VKD¥ ULØ WO∞U∑∞« nzU™u∞« s± b•√ d∑î« ,XOßUJ∞« ·UI¥≈ bM´
.bF° s´ rJ∫∑∞«
7
1
2
3
8
3,6,8
1
9
7
26
8
MAX-DB630 (Ar) ~35
4/7/04 10:13 AM
Page 27
(l}v 2 fl\ñRUÇ¿) Mñ^AÄÇ¿ ÑñtbK éñqg‡ ÕAñLW¿
èïÀ¿\Ç¿ SÖAà\E ÑñR_K
AR
UNKCH° w∑∞« XOßUJ∞« qOGA∑∞ ŸU{Ë√ W£ö∏° œËÒe± dGÒBL∞« Z±ÒbL∞« p±UE≤
.UOJO¢U±u¢Ë√ XOßUJ∞« wN§Ë v∞« ŸUL∑ßô« pMJL¥
.VßUML∞« e±d∞« ÷d´ r∑¥ v∑• )ŸU§¸ù« l{Ë( REV.Mode vK´ jG{«
... \teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ шtbï
... “\qÇ¿ \ñbï AÖZâp
.⁄ÕAñLW¿ äÖ èïÀ¿\Ç¿ SÖAà\E ÑñR_K ÅâÄÜï
.2 fl\ñRUÇ¿ ∏ Mñ^AÄ òÉp ÑñR_LÇ¿ l}v ÅâÄÜï
.ÑñR_LÇ¿ òÉp \Nêï º çàΩ ∆èeÇ¿ „èL_Ö lFg òÇ¿ »ALUK º
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
.2 fl\ñRUÇ¿ ∏ As ÕAv ALñ^Aú ÑWÀ¡
çÉñtbK ◊A}﬇ ÕALXÜÇ¿ Mñ^AÄÇ¿ lï\a çQ‡
éTèÇ òÉp (xÇ¿êÜÇ¿) T U N E R òÉp lthÇAE (xÇ¿êÜÇ¿) T U N E R éwñm‡ \LW¿
.éñÖAÖΩ¿ áÄULÇ¿
Mñ^AÄÇ¿ lï\a çQ‡
çÉñtbK ◊A}﬇ Mñ^AÄÇ¿ lï\bÇ \Wø¿ çQèÇ¿
lthK òLT ◊è|èÇ¿ ›‡ZE Mñ^AÄÇ¿ lï\a AåQ‡
.◊A}ïæ¿ ÕŒ òÉp
1
2
3
Ë√
)WH∞«RL∞«( Tuning ¸“ vK´ jGC∞U° UNKO㧛 b¥d¢ w∑∞« u¥œ«d∞« WD∫± d∑î«
)qHß√ v∞« WH∞«RL∞«( Tuning Down ¸“ vK´ jGC∞U° Ë√ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞«
.WO±U±_« W•uK∞« vK´ œu§uL∞« )vK´√ v∞« WH∞«RL∞«( Tuning Up Ë√
4
.(M|êÜÇ¿ x|èLÇ¿/ÑñR_LÇ¿) R E C / P a u s e ÕŒ òÉp ltg¿
.ÑñR_LÇ¿ ¡ZFï‡ \ÜTΩ¿ ›èÉÇAE (ÑñR_LÇ¿) R E C \ånK :éRñLâÇ¿
5
.
¸“ vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
6
3
4
1
6
4
5
(Dubbing) Mñ^AÄÇ¿ Y_à
j¥dA∞« œ«b´
.2 fl\ñRUÇ¿ òÇ¿ 1 fl\ñRUÇ¿ äÖ Akï\a Y_âK ›¡ rñkL_K
éïÀAp ép\_E Y_âÇ¿
÷d´ r∑¥ ,XOßUJ∞« ‹«dOπ• s± b•√ w≠ XOßUJ∞« j¥d® qOGA¢ bM´
¡b∂∞ ¸UºL∞« qØ W¥«b° w≠ œ«bF∞« WLOI∞ ÁU∂∑≤ô« pMJL¥ tKCH°Ë œ«bF∞«
.tO∞« ŸUL∑ßô« b¥d¢ v∑∞« ¸UºL∞« W¥«b° w≠ qOGA∑∞«
.jI≠ XOßUJ∞« qOGA¢ bM´ œ«bF∞« ÷d´ r∑¥
,t∞ ¸Uº± qØ W¥«b° w≠ œ«bF∞« WLOÆ WE•ö± b¥d¢ Íc∞« j¥dA∞« qO㧛 ¡b° q∂Æ
.)œ«bF∞« j∂{ …œU´≈( Counter Reset vK´ jGC∞U° œ«bFK∞ j∂C∞« …œU´S° rÆ
.ÑñR_LÇ¿ òÉp \Nêï çàΩ ∆èdÇ¿ „èL_Ö lFg òÇ¿ »ALUK º
¡ZFK AÖZâp V_Üï Z| çàΩ 2 fl\ñRUÇ¿ ∏ Y_âï ‚[Ç¿ lï\bÇ¿ rg‡ äÖ Õ[T¡
.ÑñR_LÇ¿
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
.2 …dOπ∫∞« w≠ U¨¸U≠ U∑OßUØ qîœ√
.1 …dOπ∫∞« w≠ tªº≤ r∑¥ Íc∞« j¥dA∞« qîœ√
1
2
3
.qBHM± œ«b´ UN∞ XOßUJ∞« …dOπ• qØ
... vK´ jG{«
... XOßUØ aºM∞
4
W¥œUF∞« W´dº∞«
)aºM∞«( Dubbing
v∞« 1 …dOπ∫∞« w≠ XOßUJ∞« aºM¥Ë W∂ßUML∞« ‹«d®RL∞« dNE¢ : WπO∑M∞«
.2 …dOπ∫∞« w≠ XOßUJ∞«
.
¸“ vK´ jG{« ,aºM∞« ·UI¥ù
4
1
5
27
5
MAX-DB630 (Ar) ~35
4/7/04 10:13 AM
Page 28
M|êÜÇ¿ éwñm‡
AR
.(BkXÇ¿) ERROR éÜÉú \ånK ◊è^ Aï‡A_LÖ ◊A}ïæ¿ M|‡‡ ÑñtbLÇ¿ M|‡ ›Aú ¿Ã¿
.M|êÜÇ¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^AE éâñqÖ ∆A|‡¡ ∏ ‹AnâÇ¿ ◊A}ï¬ ‡¡ ÑñtbK äÖ ÅâÄÜï
.…AFd Ñú ò}ñ^èÖ òÉp óUeK ›¡ ∆ÀÕ¡ ¿Ã¿ : A O Ö
.M|êÜÇ¿ éwñm‡ ótÉK ›¡ GRï ,AñÄñKAÖèK‡¡ çvA}ï¬ ‡¡ ‹AnâÇ¿ ÑñtbK À\K áÇ ¿Ã¿
.VñUd óÇAUÇ¿ M|èÇ¿ äÖ ZúBK M|êÜÇ¿ lFg ÑF|
ZE º M|èÇ¿ ¿[ã ∆Œ‡ARK ¿Ã¿ .ƒèÉkÜÇ¿ ÕAñLWº¿ lFhÇ ›¿èN flZp ÅAâã flèkW ÑÄÇ
.„\W¡ fl\Ö éï¿ZFÇ¿ äÖ ¡ZFK ›¡ äÖ
5
.)qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qGÒ®
2
. TI M E R
1,9
\ånK òLT (épA_Ç¿/M|êÜÇ¿) T i m e r / C l o c k ÕŒ òÉp ltg¿
6
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{«
M|‡ ‚Ω AqFLÖ (›Œ¿èLÇ¿ ŒèÖÕ äÖ ºZE) ›¿èN flZp flZÜÇ \ånK O N T I M E :éRñLâÇ¿
.ÑñtbLÇ¿ M|‡ òÉp M|êÜÇ¿ lFg ÅâÄÜï ;çkFg áK ÑñtbK
6
8,7,6,5,4,3
XÆRL∞« WHO™Ë j∂C∞
.7,6 ,5 ,4 ‹«uDî w≠ j∂C∞
/
͸“ Ë√ M u l t i J o g Âbª∑º¢ bÆ
M|êÜÇ¿ ÂAtǬ
M|êÜÇ¿ \aêÜE VgèÖ èã AÜú AñÄñKAÖèK‡¡ ‹AnâÇ¿ ¡ZFï ◊è^ ,M|êÜÇ¿ lFg ZqE
.M|êÜÇ¿ éwñm‡ ótÉK ›¡ GRï ,M|êÜÇ¿ AÜqL^¿ À\K áÇ ¿Ã¿ .“\qÇ¿ òÉp
.(À¿ZqL^º¿ éñqg‡ ∏ ‡¡ ‹AnâÇ¿ ÑñtbK ÂAâN¡) M|‡ ‚¡ ∏ M|êÜÇ¿ ◊A}ï¬ ÅâÄÜï
Timer-On/Off vK´ jG{«
...)XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢(
fl\Ö
òaëLï :éRñLâÇ¿
äñK\Ö
.éñàAN fl\Ö \åmï :éRñLâÇ¿
... ÓÓÇ
M|êÜÇ¿ ÂAtǬ
1
2
3
.ÑñtbLÇ¿ M|‡ òÉp M|êÜÇ¿ ltg¿
.ÕA_ñÇ¿ òÇ¿ ‡¡ äñÜñÇ¿ òÇ¿ M u l t i J o g iF}Ö ›¿Õ‡ZE épA_Ç¿ lFg¿ ¡
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« ƒ
.~ôA|ZÇ¿ iÜK :éRñLâÇ¿
.ÕA_ñÇ¿ òÇ¿ ‡¡ äñÜñÇ¿ òÇ¿ M u l t i J o g iF}Ö ›¿Õ‡ZE é}ñ|ZÇ¿ lFg¿ ∆
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« «
M|‡ ‚BE AqFLÖ ›¿èN flZqÇ (›Œ¿èLÇ¿ ŒèÖÕ äÖ ºZE) \ånK O F F T I M E :éRñLâÇ¿
.◊A}ïæ¿ M|‡ òÉp M|êÜÇ¿ lFg ÅâÄÜï ;çlFg áK ◊A}ï¬
4
.◊A}ïæ¿ M|‡ òÉp M|êÜÇ¿ lFg¿
.ÕA_ñÇ¿ òÇ¿ ‡¡ äñÜñÇ¿ òÇ¿ M u l t i J o g iF}Ö ›¿Õ‡ZE épA_Ç¿ lFg¿ ¡
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« ƒ
.~ôA|ZÇ¿ iÜK :éRñLâÇ¿
.ÕA_ñÇ¿ òÇ¿ ‡¡ äñÜñÇ¿ òÇ¿ M u l t i J o g iF}Ö ›¿Õ‡ZE é}ñ|ZÇ¿ lFg¿ ∆
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« «
.lFhï Z| ∆èdÇ¿ ›¡ òÉp ZK X X PñT \ånK V O L X X :éRñLâÇ¿
5
Tuning Up Ë√ )qHß√ v∞« WH∞«RL∞«( Tuning Down ¸“ vK´ jG{«
6
¸“ vK´ jG{«Ë ‹uB∞« Èuº∑± j∂{ q§√ s± )vK´√ v∞« WH∞«RL∞«(
.)‰uîb∞«( Enter
.ÕALXÜÇ¿ ÕZeÜÇ¿ \ånï :éRñLâÇ¿
éwÇ¿êÜÇ¿ ÂZE flÀAp¬
.‹AnâÇ¿ ÑñtbK Zâp ÑtbÜÇ¿ ÕZeÜÇ¿ ÕAñLWº M u l t i J o g iF}Ö ÕÀ¡
... ›¡ GRï
... ∆\LW¿ ¿Ã¿
lFg ÑF| ∆¿\ñRTÇ¿ ZT¡ ∏ ëR_Ö Akï\a ÑWZK
.À¿ZqL^º¿ òÉp ‹AnâÇ¿
. ( è W Z Ç ¿ ) E n t e r òÉp lthK ¡
iF}Ö ›¿Õ‡ZE lFhÇ¿ ~F_Ö ékUÖ \LW¿ ƒ
(Mñ^AÄÇ¿) lï\bÇ¿
7
(èïÀ¿\Ç¿) xÇ¿êÜÇ¿
.ÕA_ñÇ¿ òÇ¿ ‡¡ äñÜñÇ¿ òÇ¿ Multi Jog
.Wπ±b± ’«dÆ√ Ë√ Uπ±b± UÅdÆ qLÒ•
Z±bL∞« ’dI∞«
.XÆRL∞« bOØQ∑∞ )‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{«
ÂUEM∞« j∂{ q§√ s± )qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«( Standby/On ¸“ vK´ jG{«
.œ«bF∑ßô« l{Ë vK´
VFd¡ M|êÜÇ¿ ›¡ òÇ¿ ¿\ñbÖ ,M|êÜÉÇ Ñw^Ω¿ ÕA_ñÇ¿ GâARÇ¿ ∏ \ånK :éRñLâÇ¿
.éEèÉkÜÇ¿ ∆A|‡Ω¿ Zâp AñÄñKAÖèL Ñtˆbï ◊è^ ‹AnâÇ¿ .AjèFhÖ
28
8
9
MAX-DB630 (Ar) ~35
4/7/04 10:13 AM
Page 29
áLÄÇ¿ éwñm‡
ÍuI∞« jO∫L∞« ‹uB∞« WHO™Ë
AR
jO∫L∞« ‹uB∞« WHO™u° eNÒπ± p° ’Uª∞« dGÒBL∞« Z±ÒbL∞« ÂUEM∞«
.ÍuI∞«
‹uB° ÍbOKI¢ u¥dO∑ß« ‹uÅ ‰b∂∑º¥ ÍuI∞« jO∫L∞« ‹uB∞« WHO™Ë
W∞UÅ w≠ p≤QØ ¸uFA∞« Z∑M¢ WHO™u∞« Ác≥ .w•Ë wIOI•Ë lß«Ë
.q±UJ∞« vIOßuL∞« ‹uB° jO∫± p≤QØË vIOßuL∞«
vK´ œu§uL∞« )ÍuI∞« jO∫L∞« ‹uB∞«( P.SURROUND ¸“ vK´ jG{«
¸“ vK´ jGC¢ ULKØ .»uKDL∞« ¸UOª∞« ¸UO∑î« r∑¥ v∑• WO±U±_« W•uK∞«
.VO¢d∑∞« «cN° tzUG∞≈ Ë√ "P.SURR" ¸UO∑î« r∑¥ ,P.SURROUND
.ÅÖAnà ∏ AL|êÖ ∆èeÇ¿ ◊A}ï¬ ÅâÄÜï
.xKAåÇ¿ AF}L^¿ Zï\K AÖZâp : A O Ö
.(áLÄÇ¿) M u t e òÉp ltg¿
)r∑J∞«( Mute ¸“ vK´ jG{« ,‹uB∞« ëdî≈ W∞U• v∞« Ÿu§d∞« q§√ s±
.)‹uB∞« Èu∑º±( Volume ¸«¸“√ Ë√ WO≤U£ …d±
1
2
j∂C∞« o∂ºL∞« Ê“«uL∞« ¸UO∑î«
G_à¡ ÕALXK ›¡ çE ÅâÄÜï lFhÇ¿ ~F_Ö ›Œ¿èÜE À‡]Ö \teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ÅÖAnà
A}v‡ ,~ñÜqÇ¿ iñwXÇ¿ ∆èeÇ¿‡ é}FkÇ¿ óÇAqÇ¿ ∆èeÇ¿ ∆¿ÀÀ\K äñE ›Œ¿èLÇ¿
.AåñÇ¿ rÜL_KóLÇ¿ ò}ñ^èÜÇ¿ ’èâÇ
¸UO∑î« r∑¥ v∑• bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« )Ê“«uL∞«( EQ ¸“ vK´ jG{«
¸UO∑î« r∑¥ ,VÆUF∑∞« vK´ )Ê“«uL∞«( EQ ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ .»uKDL∞« ¸UOª∞«
,CLASSIC ,ROCK ,POP ,PASS" VO¢d∑° ‹«uÅ_« l{ËË Ê“«uL∞« ŸU{Ë√
."DISCO ,CINEMA ,LIVE ,HALL
Ê“«uL∞« l{Ë
)wDª∞«( ÍœUF∞« Ê“«u∑∞«
»u∂∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
„Ëd∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
wJOßöJ∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
W∞UB∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
w∫∞« vIOßuLK∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
ULMOº∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
uJº¥b∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
PASS
POP
ROCK
CLASSIC
HALL
LIVE
CINEMA
DISCO
.dL•_« rNº∞U° ‚uH¢ ÷dF∞« w≠ W∂ßUML∞« …¸U®ù«
).¡w® Í√ ÷dF¥ ô Íc∞« ,Pass ÍœUF∞« Ê“«u∑∞« ¡UM∏∑ßU°(
29
MAX-DB630 (Ar) ~35
4/7/04 10:13 AM
Page 30
œ¡\Ç¿ ∆ApAÜ^ ÑñdèK
AñÄñKAÖèK‡¡ çvA}ïæ ‹AnâÇ¿ lFg
AR
’AÜL^º¿ ÅâÄÜï ÅÇ[LJ \teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ òÇ¿ ›èv‡\ÄñÜÇ¿ ÑñdèK ÅâÄÜï
›ÃΩ¿ ∆ApAÜ^ .fl\RUÇ¿ ∏ äï\Wø¿ »ApŒ¬ ›‡À èïÀ¿\Ç¿ SÖ¿\E ‡¡ ò}ñ^èÜÇ¿ òÇ¿
.G^AâÖ èUÖ ‚¡ ‡¡ áÖ 3.5 `F}ÜE flÀ‡]Ö ›èÄK ›¡ GRï
.éñÖAÖΩ¿ áÄULÇ¿ éTèÇ ∏ P h o n e s `F}Ö òÇ¿ œ¡\Ç¿ ∆ApAÜ^ Ñd‡¡
.∆èeÇ¿ »¿\Wæ ∆èeÇ¿ ∆¿\FÄÖ ‹ZXL_K º :éRñLâÇ¿
.lï\a ‡¡ SÖZÖ —\| òÇ¿ rÜL_K AÖZâp AñÄñKAÖèK‡¡ çvA}ïæ ‹AnâÇ¿ lFhK ›¡ ÅâÄÜï
.ò}ñ^èÜÇ¿ òÇ¿ rÜL_K‡ ‹AâK ›¡ Zï\K : A O Ö
.(‹èâÇ¿) S l e e p òÉp ltg¿
.éñÇALÇ¿ ∆¿\aêÜÇ¿ \ånK‡ ÑñtbLÇ¿ ¡ZFï :éRñLâÇ¿
1
90 MIN
ŒAåRÇ¿ rEALï óLÇ¿ fl\LwÇ¿ flÕAaæ ∆¿\Ö flZp ‡¡ fl\Ö (‹èâÇ¿) S l e e p òÉp ltg¿
.◊A}ïæ¿ ÑF| AåÇëW ÑñtbLÇ¿
∏ ÑÉW òÇ¿ ‚Àêï Z| rwK\Ö ∆èeE‡ éÉïèj ∆¿\LwÇ œ¡\Ç¿ ∆ApAÜ^ ‹ZXL^¿
.ÅqÜ^
2
:ÅâÄÜï ,M|‡ ‚¡ ∏
(‹èâÇ¿) S l e e p òÉp lthAE ó}FLÜÇ¿ M|èÇ¿ fUv
.2‡1 ∆¿èkW òÉp lthÇAE ó}FLÜÇ¿ M|èÇ¿ \ññtK
.SLEEP ÷d´ rO¢ v∑• ‹«d± …b´ Ë√ …d± )ÂuM∞«( Sleep ¸“ vK´ jG{«
j¥dA∞« Ë√ ’dI∞« W¥UN≤ w≠ UOJO¢U±u¢Ë√ ÂUEM∞« nÆu∑¥ ·uß : WπO∑M∞«
3
…d± )ÂuM∞«( Sleep ¸“ vK´ jG{« ,)ÂuM∞«( SLEEP WHO™Ë ¡UG∞≈ q§√ s±
.OFF WLKØ v®ö∑¢ v∑• ‹«d± …b´ Ë√ …b•«Ë
4
Êu≠ËdJOL∞« WHO™Ë
s± vIOßuL∞« l± t¢uÅ jKî Âbª∑ºLK∞ sJL¥ ,Êu≠ËdJOL∞« «bª∑ßU°
.qOπº∑∞« Ë√ WOMG∑∞« q§√
œ«bF∑ßô«
.Êu≠ËdJOL∞« ·d© v∞« Êu≠ËdJOL∞« f°UÆ rK± 6.3 l± Êu≠ËdJOL∞« qÅ
.Êu≠ËdJOL∞« Èu∑º± j∂C∞ )Êu≠ËdJOL∞« Èu∑º±( Level MIC i∂I± ¸œ«
,ECHO2 ,ECHO1 ¸UO∑î« q§√ s± )ÈbB∞«( Echo ¸“ vK´ jG{«
.ECHO OFF
qOÅu¢ bM´ 5.1 ‹«uMÆ s± 2.1 ‹«uMÆ v∞« ‹uB∞« ‰u∫∑¥ ·uß
.Êu≠ËdJOL∞« f°UÆ v∞« Êu≠ËdJOL∞«
1
2
w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± Èu∑º± WHO™Ë
‹«dO£Q∑° œËÒe¥Ë WCHªML∞« ‹ULGM∞« d∂J¢ w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± WHO™Ë
.W°dC∞« ‹uÅ
œu§uL∞« )w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± Èu∑º±( Subwoofer Level i∂I± ¸œ«
d∂J± Èu∑º±( Subwoofer Level ¸“ vK´ jG{« Ë√ WO±U±_« W•uK∞« vK´
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« )w≠U{ù« ‹uB∞«
¸UO∑î« q§√ s± ¸«dL∑ßU° bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞« ¸e∞« vK´ jG{«
1
➞“OFF ➞ WOOFER1 ➞ WOOFER2 ➞ WOOFER3 ➞ WOOFER4 ”
¸UO∑î« q§√ s± ¸«dL∑ßU° WO±U±_« W•uK∞« vK´ œu§uL∞« i∂IL∞« ¸œ« Ë√
“OFF ↔ WOOFER1 ↔ WOOFER2 ↔ WOOFER3 ↔ WOOFER4 ”
.b¥d¢ ULØ WCHªML∞« ‹ULGM∞« Èuº∑± ¸UO∑î« pMJL¥
30
2
MAX-DB630 (Ar) ~35
4/7/04 10:13 AM
Page 31
\teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ xñnâK
›AÖΩ¿ ∆AjAñLT¿
AR
xnâK ›¡ GRï ,\teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿ äÖ éâÄÜÖ SôALà Ñhv¡ òÉp èeUÉÇ
:‹AnLàAE éñÇALÇ¿ ¿]QΩ¿
óQÕAXÇ¿ ÂAltÇ¿
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
(rvZÇ¿ œ‡\K ,fl\ÄFÇ¿ ,›A^¡\Ç¿) Mñ^AÄÇ¿ ÑñtbK ŒAåQ
Åï\UK ‡¡ ‹¿ZXL^¿ Zâp AåpAFK¬ GQ¿èÇ¿‡ ∆AjAñLTº¿ VgèK éñÇALÇ¿ AÄaΩ¿
.\teÜÇ¿ SÖZÜÇ¿ ‹AnâÇ¿
.AÜô¿À ó_ñô\Ç¿ ÕAñLÇ¿ ÕZeÖ äÖ ‹AnâÇ¿ Ñev¿
çwñnâK ÑF|
éÉïèj fl\LwÇ çÜ¿ZXL^¿ ‚èâK äÄK áÇ ¿Ã¿
óQÕAXÇ¿ ÂAktÇ¿
‹ZXL_K º .xñwW xnˆâÖ‡ éwñnà –AÜ| éqk| ék^¿èE ‹AnLàAE óQÕAXÇ¿ ◊ëtÇ¿ xnˆà
.‹AnàÉÇ ƒ\_LK éÉôA^ À¿èÖ ‚¡ ’ZK º .xñnâLÉÇ è^‡\F¿ ‡¡ Ñô¿è^ ,laAú ŸèU_Ö
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
º .—AW xnˆâÖ ék^¿èE ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ xnâK ›¡ GRï SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ÑF|
l^èÇ¿ äÖ —\}Ç¿ xnà .ÑñâñwÇ¿ Mñ^Aú òÉp ‹ZXL_K óLÇ¿ ∆AwnâÜÇ¿ `wà ‹ZXL_K
.éïAâqÇAE »ÕAXÇ¿ fiARK
1
.(óÉUÜÇ¿ ’ŒèÜÇ¿ Zâp \v¿èLÖ) —\}ÉÇ —AW xnˆâÜE ‹AnLàAE ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ xnˆà
2
.Mñ^AÄÇ¿ fl\ñRT VLwÇ (
fl\aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ éqa¡ òÇ¿ flZTèÇ¿ “\qK º
òÇ¿ ÅÇà ‚Àêï Z| .\W√ ‚ Õ¿\T ÕZeÖ ‚¡ ‡¡
.flZTèÇ¿ xôAm‡ Âè^‡ éTèÉÇ Zô¿Œ äñX_K
éïèôÖ éQÕÀ 35-5
%75-10
:ÑñtbLÉÇ lñUÖ ”‡\a
ékñUÜÇ¿ flÕ¿\UÇ¿
éEèj\Ç¿
Mñ^AÄÇ¿ ∆¿\ñRT
) (»¿\Wæ¿/áåÖ) P u s h / E j e c t ÕŒ òÉp ltg¿ 1
:xñnâLÇ Mñ^AÄÇAE —AW xnâÖ‡ äk| éqk| ‹¿ZXL^¿
(1) ›A^¡\Ç¿
(2) fl\ÄFÇ¿
(3) rvZÇ¿ œ‡\K
2
`F}ÜÇ¿ Ñev¿ ,éïZp\Ç¿ xd¿èqÇ¿ ÂAâN¡
.éñôAE\åÄÇ¿ é}AkÇ¿ ÕZeÖ äÖ ó_ñô\Ç¿
Z| Ÿ\FÇ¿ GF_E ó_ñô\Ç¿ lÇèwÇ¿ ’AwKÕ¿
.ŒAåRÇ¿ xÉK òÇ¿ ‚Àêï
.flZTèÇ¿ Ÿèv éï\㌠‡¡ ∆AKAFà ó࿇¡ rhKº
\kW òÇ¿ ‚ÀêK Z| flZTèÇ¿ ∏ éEèj\Ç¿
xÉK GF_K‡ éñôAE\åÄÇ¿ ∆AÖZeÇAE éEAdæ¿
Ñ e v ¿ , ¿ è TΩ¿ fi[ã ÑOÖ ∏ .∆¿ZqÜÇ¿
é|AkÇ¿ ÕZeÖ äÖ ó_ñô\Ç¿ `F}ÜÇ¿
.éñôAE\åÄÇ¿
3
VOLUME
UP
DOWN
1
2
.¡ZeÇ¿ râÜÇ çÉW¿ZE ∆AïÕAkFÇ¿ ’ZK º ,éÉïèj fl\LwÇ ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ‹ZXL_K áÇ ¿Ã¿
‡¡ ∆AÖZeÇ¿ ‡¡ xñOú ÕAFtÇ çg\qK GRï º çà¿ º¬ GÉd ÂAks çÇ ⁄ŒAåQ ›¡ ásÕ
.(YÇ¿ fl\aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ éqa¡ ∏ ‡¡ éôvZLÇ¿ fl]åQ¡ äÖ éFï\|) éqwK\Ö flÕ¿\T ∆AQÕÀ
.ÑñúèÇAE ÑeK¿‡ éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿ Ñev¿ ,flZTèÇ¿ äÖ éUï\Ö \ñs éUô¿Õ ∆OqFà¿ ¿Ã¿
31
äÖ ⁄Õ[T ,›Ãæ¿ ∆ApAÜ^ AÜqL^¿ Zâp
‹¿ZX_K¿ .éqwK\ÜÇ¿ ∆¿èdΩ¿ òÇ¿ ’AÜL^º¿
òÇ¿ ‚Àêï éqwK\Ö ∆¿èdBE ¿\ñOú ∆ApAÜ_Ç¿
.rÜ_Ç¿ ∏ ÑÉW
ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ∏ ∆AïÕAkFÇ¿ ’ZK º
.éÉïèj ∆¿\LwÇ¿ çÖZXL_K áÇ ¿Ã¿
ŒAåQ xÉK òÇ¿ ‚Àêï Z| ∆AïÕAkFÇ¿ ƒ\_K
.ZqE äp áÄULÇ¿
∆AàèÄÖ ZQèK .∆¿ZqÜÇ¿ ∆ATèÇ ‚¡ ]K º
éÖZeÇ¿ GF_K flZTèÇ¿ ÑW¿À éÜåÖ
.éñôAE\åÄÇ¿
ÂAE\åÄÇ¿ ∆ëd‡ òÉp éÉñ}N ÂAña¿ rhK º
òÇ¿ ‚Àêï Z| ó_ñô\Ç¿ ÑFñÄÇ¿ xÉK .éñ_ñô\Ç¿
GF_ï Z| ‡¡ (~ï\UÇ¿ \kW) ŒAåRÇ¿ xÉK
.éñôAE\åÄÇ¿ éÖZeÇ¿
MAX-DB630 (Ar) ~35
4/7/04 10:13 AM
Page 32
èïÀ‡Ω¿ ∆ALñ^Aú ‹¿ZL^¿ Zâp ∆AkAñLT¿
éRÖZÜÇ¿ —¿\|Ω¿ ‹¿ZX^¿ Zâp ∆AjAñLT¿
.fl\ñRUÇ¿ ÑW¿À ‹AÄTCE ’ègèÖ lï\bÇ¿ ›¡ äÖ ZúBK
Õè_ÄÖ lï\a ÑñR_LÇ .lï\bÉÇ ‚èÉqÇ¿ Vk_Ç¿ äÖ flÀ¿Z_Ç¿ ŒBv lï\bÇ¿ èUÖ GâRLÇ
.flÀ¿Z_Ç¿ òÉp A}dº Akï\a rg flÀ¿Z_Ç¿
.◊ëtÇ¿ ∏ çàAÄÖ òÇ¿ fiZp¡ lï\bÇ¿ òÇ¿ ’AÜL^º¿ äÖ óåLâK AÖZâp
∆AQÕZÇ “\qK º òLT \aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ Âèg äp ZñqE xñnà ›AÄÖ ∏ éj\a¡ owT¿
.éñÇAp flÕ¿\T
.‹ŒëÇ¿ äÖ \Oú¡ ÀAåQ¬ ÑÜULK AåଠPñT é}ñ|À 120 éj\a¡ ‹¿ZXL^¿ GâRK
∆AÜeE ⁄\LK º òLT ◊¿\jΩ¿ äÖ AåÄ_Ö¡ .éïAâqE éRÖZÜÇ¿ —¿\|Ω¿ rÖ ÑÖAqK
.rÖëÇ¿ Vk_Ç¿ òÉp rEAdΩ¿
.◊ëtÇ¿ ∏ çàAÄÖ òÇ¿ fiZp¡ ,SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK äÖ óåLâK AÖZâp
.Vk_Ç¿ òÉp GLÄK º‡ —¿\|Ω¿ òÉp ~dº lï\a ‡¡ ŸÕ‡ ‚¡ MFOK º
.—èeWÖ –AÜ| éqk}E —¿\|Ω¿ xnˆà
“\qK º òLT \aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ Âèg äp ZñqE xñnà ›AÄÖ ∏ éRÖZÜÇ¿ —¿\|Ω¿ owT¿
.éñÇAp flÕ¿\T ∆AQÕZÇ
éÖëp AåñÉp éEèLÄÖ éRÖZÖ —¿\|¡ ‹ZXL^¿
. .AÜô¿À
AR
COMPACT
DIGITAL AUDIO
32
MAX-DB630 (Ar) ~35
4/7/04 10:13 AM
Page 33
tÅ«uîË ’dI∞« Ÿu≤
AR
: UNOK´ W∂ßUML∞« “u±d∞« b§u¢ w∑∞« ’«dÆ_« s± WO∞U∑∞« Ÿ«u≤_« DVD qGA± qOGA¢ sJL¥
qOGA∑∞« XÆË
b∫∞« vK´
’dI∞« rπ•
vBÆ_«
’«uª∞«
…“U∑LL∞« …¸uB∞«Ë ‹uB∞« vK´ DVD Íu∑∫¥ • b•«u∞« t§u∞« ,sO∑I∂© WIOÆœ 240
sON§u∞« ,sO∑I∂© WIOÆœ 480
.MPEG2 ÂUE≤Ë wLÆd∞« w∂∞Ëœ qCH°
WHK∑ªL∞« ‹uB∞«Ë W®UA∞« nzU™Ë ¸UO∑î« sJL¥ • b•«u∞« t§u∞«, sO∑I∂© WIOÆœ 80
sON§u∞«, sO∑I∂© WIOÆœ 160
.W®UA∞« vK´ WLzUI∞« o¥d© s´ W∞uNº°
rß 12
“u±d∞«
’«dÆ_« Ÿ«u≤√
u¥œË_«
+
u¥bOH∞«
rß 8
WIOƜ 74
rß 12
WIOƜ 20
rß 8
WIOƜ 74
rß 12
WO´u≤ ,Z±bL∞« ’dI∞« ‹uÅ l± …¸uB∞« •
MPEG1 jG{ WOMI¢ Ë VHS
l± Ãu∞U≤√ …¸U®SØ LP qO㧛 r∑¥ •
’dI∞« qO㧛 r∑¥ .d∂Ø_« g¥uA∑∞«
‹uB∞« WO´u≤ l± w∂∞Ëœ …¸U®SØ Z±bL∞«
qÆ_« ¸u≥b∑∞«Ë ,qÆ_« g¥uA∑∞« ,qC≠_«
‹uB∞« WO´uM∞
Ÿ«u≤√
qOπº∑∞«
u¥œË_«
+
u¥bOH∞«
u¥œË_«
WIOƜ 20
rß 8
).…¸uB∞« ÊËœ jI≠ ‹uB∞« WODODª∑∞« ’«dÆô« Ãdª¢( !qGAL∞« «c≥ w≠ DVD-ROM Ë CD-R ,CD-I ,CD-ROM qOGA¢ sJL¥ ô *
’«dÆ_« WظU±
MP3 ’dÆ
w≠ PAL Y° ÂUE≤
,…b∫∑L∞« WJKLL∞«
a∞« ,ÊUL∞_« ,Uº≤d≠
w≠ NTSC Y° ÂUE≤
,ÊU°UO∞« ,«bMØ ,UOØd±√
a∞« ,WO°uMπ∞« U¥¸uØ
u¥dO∑ß« ’dÆ
wLÆd∞« u¥œË_« ’dÆ
DTS ’dÆ
wLÆd∞« w∂∞Ëœ ’dÆ
qOGA∑K∞ WIDML∞« rƸ
.’dI∞« qOGA¢ r∑¥ s∞ ,“u±d∞« o≠«u∑¢ r∞ «–« .’dI∞« qOGA¢ q§√ s± WIDML∞« “u±¸ o≠«u∑¢ Ê√ Vπ¥ .WIDML∞« Vº• vK´ ’«dÆ_«Ë DVD qGA± dHA¥
.qGALK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ qGAL∞« «cN∞ WIDML∞« rƸ dNE¥
33
MAX-DB630 (Ar) ~35
4/7/04 10:13 AM
Page 34
rñFÇ¿ ZqE AÖ éÖZXE ¤AeKº¿ ÑF|
AR
SLAâÇ¿ »ApŒæ¿ râÜï‡ AL|‡ owUK Z|‡ .éÖZXÇAE AeKº¿ ÑF| flAkqÜÇ¿ èÉUÇAE AåqÖ ‡AT ,fiAàÀ¡ flÕèú[ÜÇ¿ ∆ëÄbÜÇ¿ äÖ ‚¡ ÅïZÇ ›Aú ¿Ã¿ .ZïZRÇ¿ ŒAåRÇ¿ rÖ xÇDLK òLT AÜô¿À M|‡ òÇ¿ »ALUK
.éÖZXÉÇ ‚Õ‡\hÇ¿ \ñs AeKº¿ äp
…\bÇ¿/—èUwÇ¿
éÉÄbÜÇ¿
.ÑñtbLÇ¿ rg‡ \ñs òÉp éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇ¿ »\XÖ ‡¡ VñUd ÑÄbE éñôAE\åÄÇ¿ é}AkÇ¿ »\XÖ ÑdèÖ \ñs éñôAE\åÄÇ¿ é|AkÇAE Zï‡]LÇ¿ ÅÉ^ •
.ƒAk}L^º¿ ~v¿èLï áÇ ‡¡ ¿ZFL^¿ òÇ¿ »ALUK ZqE äp áÄULÇ¿ ŒAåQ ∆AïÕAkE •
.Stsndby/On ÕŒ òÉp lthÇ¿ áLï áÇ •
.ÑÜqï º ‹AnâÇ¿
.AÖAÜK iwXâÖ ∆èeÇ¿ „èL_Ö •
.(AUX ,TAPE ,DVD/CD ,TUNER) éUñUeÇ¿ éwñmèÇ¿ ÕAñLW¿ áLï áÇ •
.›ÃΩ¿ ∆ApAÜ^ òÉp ÑdèÖ ŒAåRÇ¿ •
.éÉdèÖ \ñs ∆èeÇ¿ \FÄÖ ⁄ë^¡ •
.”èthÖ (áLÄÇ¿) Mute ÕŒ •
óÖèÜqÇ¿
.∆èeÇ¿ ZQèï º
.(M| êÜÇ¿ ◊A}ï¬/ÑñtbK) TIMER On/Off ÕŒ òÉp lthÇAE çvA}ï¬ áK M|êÜÇ¿ •
.ÑÜqï º M|êÜÇ¿
p∞– bF°Ë ,WOzU°dNJ∞« WÆUDK∞ )œ«bF∑ßô«( "·UI¥ù«" W∞U• w≠ Ê«u£ 5 …bL∞ )ÍuI∞« jO∫L∞« ‹uB∞«( P.SURROUND ¸“ vK´ jG{« •
.)j∂C∞« …œU´≈( wKÅ_« l{u∞« v∞« ÂUEM∞« l§d¥
.Áö´√ ‹«uDª∞U° ÂUOI∞« bF° v∑• ÂUEM∞« qLF¥ ô
.W®UA∞« vK´
e±¸ ÷dF¥
.’dI∞« w≠ WLzUI∞« X≤UØ «–« U± h∫≠« •
.’dI∞« WLzUÆ dNE¢ ô
.W∂ßUML∞« WHO™u∞« l± ’dI∞« dHA¥ r∞ «–« ,VßUM± qJA° qLF¢ ô bÆ œ«b´ù« WLzUÆ w≠ …¸U∑ªL∞« nzU™u∞« iF° •
WLzUÆ ¸UOî s± nK∑ª¥ qOGA∑∞« l{Ë
.œ«b´ù«
.DVD ’«dÆ√ vK´ W®UA∞« W∂º≤ j∂{ r∑¥ •
.W®UA∞« W∂º≤ q¥u∫¢ sJL¥ ô
.lï\bÇ¿ éwñm‡ ÕAñLW¿ áLï áÇ •
.éUñUd é}ï\kE lï\bÇ¿ AWÀ¬ áLï áÇ •
.~Étï áÇ lï\bÇ¿ ÑñtbK ŒAåQ •
.Õè_ÄÖ ‡¡ óXK\Ö lï\bÇ¿ •
.Y_LÖ óqÜ_Ç¿ ‹AkâÇ¿ •
.éX_LÖ rvZÇ¿ œ‡\K ‡¡ ∆¿\ÄFÇ¿ •
.xÉLÉÇ “\qL^ lï\bÇ¿ •
.(xÇ¿ êÜÇ¿) TUNER éwñm‡ ÕAñLX¿ áLï áÇ •
.éUñUd flÕèeE ÀÀ\LÇ¿ ÕAñLX¿ áLï áÇ •
.fiARK¿ Ñhv¡ ZRK òLT fiÕÀ¡ .áñÉ^ \ñs çãARK¿ ‡¡ èewÖ óô¿èåÇ¿ •
.óQ ÕAXÇ¿ óô¿èåÇ¿ ‹¿ZXL^¿ äÖ ZE º èïÀ¿\Ç¿ ∆AQèÖ ]RUï òâFÜÇ¿ •
C
D
/
D
V
D
.ÑÜqï º lï\bÇ¿
∆ALñ^AÄÇ¿ éj\a¡
: Ê_ XÆu∞« «c≥ w≠ qLF∞« Ë√ ‹«eOL∞« ‰ULØ≈ sJL¥ ô •
.DVD Z±U≤d° œbº¥ .1
)U¥«Ëe∞« ,ö∏±( …eOL∞« DVD Z±U≤d° r´b¥ ô .2
.XÆu∞« «c≥ w≠ …d≠u∑± dO¨ …eOL∞« Ác≥ .3
.‚UDM∞« øUî qBH∞« Ë√ Ê«uMF∞« rƸ X∂K© .4
.ÑÜqï º SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
.iwXâÖ ∆èeÇ¿ „èL_Ö
flÕèeE …èÜ_Ö \ñs lï\bÇ¿
.éUñUd
.‹ŒëÇ¿ äÖ \Oú¡ ÂAgèg ZQèï
AF}L^¿ áLï áÇ ‡¡ xñqg AF}L^º¿
.~ëjæ¿ òÉp ∆AkUÖ
èïÀ¿\Ç¿
.AãÕAñLW¿ áLï áÇ SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ éwñm‡ •
.¿ÕèwUÖ ‡¡ AX_LÖ çUk^ ›èÄï ‡¡ AEèÉ}Ö —\}Ç¿ rg‡ áK •
.¿\FtÖ ‡¡ AX_LÖ Õ]ñÉÇ¿ œA_T¬ ŒAåQ ›èÄï •
.ó}v¡ ‡¡ Vk_Ö ›AÄÖ òÉp ’ègèÖ \ñs ŒAåRÇ¿ •
.Ñ|Ω¿ òÉp flZT¿‡ épA^ flZÜÇ flZñQ éïèåK‡ õv¿À ›AÄÖ ∏ ŒAåRÇ¿ ⁄\K¿ ; ÑñtbLÇ¿ ŒAåQ ∏ éwOÄÖ éEèjÕ ⁄Aâã •
.CD Ë√ VIDEO-CD ,DVD qîœ√ .a∞« ,CD-R ,DVD-ROM ,CD-ROM ’«dÆ√ qGALK∞ sJL¥ ô •
: ÓÓE émèUÉÖ [W éÉÄbÜÇ¿ ÑT rkL_K áÇ ¿Ã¿
‹AnâÇ¿ fl\WêÖ òÉp ’èFkÖ Ñ_É_ÜÇ¿ á|Õ‡ ÑïÀèÜÇ¿
›AÜhÇ¿ ÑñdAwK
éÉÄbÜÉÇ Vg¿‡ xd‡
.rñFÇ¿ ZqE AÖ éÖZXÇ SÖè_ÖA^ GLÄÖ ‡¡ óÉUÜÇ¿ rôAFÇAE ÑeK¿
34
MAX-DB630 (Ar) ~35
4/7/04 10:13 AM
Page 35
éñâwÇ¿ ∆Awd¿èÜÇ¿
AR
∆AÜñÉqK‡ áñÜeLÇ¿ ∆Awd¿èÖ \ññtK äÄÜï .∆A|‡Ω¿ Ñú ∏ AåKARLâÖ äñ_ULÇ fl\ñEÄÇ¿ AãÀ è å Q ‰c∂¢ S à è _ÖA^
.ÕAqa¬ ›‡ZE fi[ã ‹ZXL_ÜÇ¿
èïÀ¿\Ç¿
(‚ÕAñLW¿) 2.1 fl\ñe}Ç¿ éQèÜÇ¿
ÑFñ_ïÀ 40
‰ULF∑ßö∞ éUÇAeÇ¿ éñ^A_UÇ¿
(ék^èLÜÇ¿ éQèÜÇ¿) AM
e¢d≥uKOØ 1611 - 522
ÑFñ_ïÀ 40
ÑFñ_ïÀ 54
%2
WH∞«RL∞« ‚UD≤
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
AÜqL^ëÇ éUÇAeÇ¿ éñ^A_UÇ¿
óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿
FM
e¢d≥uKOØ 108 - 87.5
ÑFñ_ïÀ 60
ÑFñ_ïÀ 10
%0.5
WH∞«RL∞« ‚UD≤
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
AÜqL^ëÇ éUÇAeÇ¿ éñ^A_UÇ¿
óÇAÜQæ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿
SÖZÜÇ¿ —\}Ç¿ ÑñtbK ŒAåQ
—¿\|¡ 3
(ÑFñ_ïÀ 1 ±) ]K\ãèÉñú 20 - ]K\ã 20
Va\ÜÇAE (]K\ãèÉñú ZT¿‡ Zâp) ÑFñ_ïÀ 85
(]K\ãèÉñú ZT¿‡ Zâp) %0.1
ÑFñ_ïÀ 70
áÉÖ 1.2 :ÅÜ_Ç¿ ,áÉÖ 80 ‡¡ 120 :\k}Ç¿
éq_Ç¿
ÀÀ\LÇ¿ „ZÖ
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
óÇAÜQΩ¿ ó}v¿èLÇ¿ çïèbLÇ¿
flAâ}Ç¿ Ñev
—\}Ç¿ ‹ART¡
lï\bÇ¿ fl\ñRT
]K\ãèñÉú 10 - ]K\ã 125
ÑFñ_ïÀ 40
ÑFñ_ïÀ 35
ÑFñ_ïÀ 60
ÀÀ\LÇ¿ „ZÖ
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
flAâ}Ç¿ Ñev
èUÜÇ¿ \ñOBK
)%10 : w∞UL§ù« wI≠«u∑∞« ÁuA∑∞«( IEC ,RMS …UMÆ/◊«Ë 40
)%10 : w∞UL§ù« wI≠«u∑∞« ÁuA∑∞«( IEC ,RMS …UMÆ/◊«Ë 40
)%10 : w∞UL§ù« wI≠«u∑∞« ÁuA∑∞«( IEC ,RMS ◊«Ë 30 * 3
q∂Oº¥œ 50
q∂Oº¥œ 75
)Ω4( WOºOzd∞« ‹uB∞« ‹«d∂J±
)Ω6( WO≠U{ù« ‹uB∞« ‹«d∂J±
)Ω6( )sOLO∞« ,¸UºO∞«( WOHKª∞« ,W¥eØdL∞« ‹uB∞« ‹«d∂J±
…UMI∞« qB≠
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
rªÒCL∞«
óÖèÜqÇ¿
áÉÖ (~Üp) 443 * (’AwKÕ¿) 332 * (“\p) 270
35
ÀAqEΩ¿
MAX-DB630 (Ar) ~35
4/7/04 10:13 AM
Page 36
:äÖ SLâÖ ŒAåRÇ¿ ¿[ã
B49310-86HA
Download PDF

advertising