Samsung | MAX-DA79 | Samsung MAX-DA79 Benutzerhandbuch

MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:22 PM
Page 2
MAX-DA79
‡∞ dGÒBL∞« ÊuJL∞« ÂUEM∞«
USB HOST l± DVD
DVD/CD/MP3-CD/CD-R/RW qOGA¢
∆AÜñÉqLÇ¿ ÑñÇÀ
…œËb∫± dO¨ ‹UO≤UJ±≈
.Samsung Z∑M± ¡«d® vK´ p∞ «ÎdJ®
vK´ pπ∑M± qO㧛 ¡U§d° ,WK±UJ∑L∞« ‹U±bª∞« s± b¥eL∞« ‰U∂I∑ßô
lÆuL∞«
www.samsung.com/global/register
AH68-02106N
MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:22 PM
Page 4
ARA
W±öº∞« q§√ s± ‹«d¥c∫¢
‹U©u∫∑∞«
œ«bF∑ßô«
‹ôU∫∞« w≠ ‹«¡«d§ùU° ÂUOI∞« Ë√ ‹ULJ∫∑∞« Ë√ j°«uC∞« ‹«Ëœ√ «bª∑ß«
s± ¸eOK∞« s± Z∑ML∞«
.dODª∞« ŸUF®ù« v∞« p{dF¢ v∞« ÍœR¥ bÆ UM≥ WMO∂±dOG∞«
1 nB∞«
`∑H∞« bM´ WOzdL∞« dO¨ ¸eOK∞« WF®_ ÷dF∑∞« VMπ¢ - tO∂M¢
.oOAF∑∞«Ë
d¥c∫¢
…b´UÆ vK´ ,UOI≠√ pKGÒA± VOØd∑° rÆ .“UNπK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ …œu§uL∞« WIBKL∞« W¥uN∞« WÆUD° w≠ tO∞« ¸UA± u≥ U± l± o≠«u∑¢ p∞eM± w≠ WOºOzd∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ê√ s± bØQ¢
ôË .qGÒAL∞« `Dß vK´ WKOI£ …eN§√ Ë√ ¡w® Í√ lC¢ ô .…UDG± dO¨ W¥uN∑∞« ‹U∫∑≠ Ê√ s± bØQ¢ ULØ .)‹UÅu° 4 ~ 3( W¥uN∑∞« ÷dG° t∞u• WO≠UØ ‹U≠Uº± œu§Ë l± ,)ÀU£√( W∂ßUM±
.¸«dL∑ßU° qLFK∞ qGÒAL∞« «c≥ rOLB¢ r¢ .W¨¸U≠ Z±bL∞« ’dI∞« WOMOÅ Ê√ s± bØQ¢ ,qÒGAL∞« qI≤ q∂Æ .UN¢¸«d• W§¸œ lH¢d¢ bÆ Èdî√ ‹«bF± Ë√ ‹ULªC± vK´ qGÒAL∞« lC¢
f°UÆ qB≠ r∑¥ Ê√ Vπ¥ ,͸«bπ∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ãdª± s´ q±UJ∞U° qGÒAL∞« qB≠ q§√ s± .tM´ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ‰UBH≤« wMF¥ ô œ«bF∑ßô« l{Ë v∞« DVD qGA± q¥u∫¢
.WK¥u© …bL∞ qGÒAL∞« «bª∑ß« Âb´ bM´ WÅUî ,WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«
V∂º¢ w∑∞« …dDª∞« WOD∞uH∞« œu§Ë v∞« W±öF∞« Ác≥ dOA¢
.“UNπ∞« qî«œ WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞«
W≤UOB∞«Ë qOGA∑∞« ‹ULOKF¢ v∞« p≥U∂∑≤« W±öF∞« Ác≥ XHK¢
.“UNπ∞U° WÅUª∞« W±UN∞«
“UNπ∞« «c≥ ÷dF¢ ô ,WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞« Ë√ o¥d∫∞« dDî VMπ∑∞ : d¥c∫¢
.W°u©d∞« Ë√ dDLK∞
i¥dF∞« VI∏∞« w≠ f°UIK∞ WC¥dF∞« WA¥d∞« qîœ√ WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞« lML∞ : tO∂M¢
.U±U¢ ôUîœ≈
.WOzU°dNJ∞« ‹U±bB∞U° W°UÅù« dDî
`∑H¢ ô
: d¥c∫¢
‹U±bB∞U° W°UÅù« dDî VMπ∑∞ wHKª∞« ¡UDG∞« `∑H¢ ô
.t∫OKB¢ pMJL¥ “UNπ∞« qî«œ ¡e§ Í√ b§u¥ ô .WOzU°dNJ∞«
.W±bª∞U° h∑ªL∞« wMH∞« ¡U´b∑ß« ¡U§d∞«
1 nB∞« s± ¸eOK∞« s± Z∑ML∞«
Z∑ML∞« nÅ w≠ qîb¥ Z±bL∞« ’dI∞« qÒGA±
.1 nB∞« s± ¸eOK∞« s±
[jI≠ W¥œuFº∞« WO°dF∞« ‹UßUOI∞« WLE
Ò M±]
.Èdî√ …¸«d• ¸œUB± Ë√ …d®U∂L∞« fLA∞« WF®_ “UNπ∞« ÷dF¢ ô
.“UNπ∞« ¡«œ√ ¡ußË bz«e∞« sOªº∑∞« p∞– V∂º¥
Ãdª± s´ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« f°UÆ qB≠« ,W¥b´¸ nÅ«u´ ÀËb• W∞U• w≠
.͸«bπ∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«
.“UNπ∞U° dC¥ bÆ ‚d∂∞« V∂º° WOD∞uH∞« ‰bF± …œU¥“
WO°dF∞« ‹UßUOI∞« WLEÒM± ‚bÒB¢ jK≠ 127 f°UÆ vK´ Êu°e∞« qB∫¥ Ê√ sJLL∞« s± .tOK´ W¥œuFº∞« WO°dF∞« ‹UßUOI∞« WLEÒM± ‚bÒB¢ jK≠ 220 f°UÆ l± VßUM± “UNπ∞« «c≥
.U≤Uπ± wK∫L∞« d§U∑∞« s± tOK´ W¥œuFº∞«
Phones
.WµO∂K∞ W¥–R± WOzUOLOØ …œU± vK´ Z∑ML∞« «c≥ w≠ WKLF∑ºL∞« W¥¸UD∂∞« Íu∑∫¢
.WO∞eML∞« W±ULI∞« WKß w≠ ‹U¥¸UD∂∞« Ác≥ w±d¢ ô
2
¡w® Í√ lC¢ ôË t®U®¸ Ë√ ¡UL∞« ‹«dDÆ( W°u©d∞« s´ «bOF° qGÒAL∞« kH•«
q∏±( bz«e∞« sOªº∑∞«Ë ,)qGÒAL∞« vK´ ,W¥d≥e∞« q∏± ,qz«uº∞U° TK∑L±
‹«d∂J± q∏±( wzU°dNJ∞« Ë√ wºODMGL∞« qI∫∞« V∂º¢ ‹«bF± Ë√ )vKDBL∞«
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« Ãdª± s± WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« q°UØ qB≠« )...‹uB∞«
hBª± dO¨ “UNπ∞« «c≥ .¡«œ_« ¡uß W∞U• w≠ qGÒAL∞« ÊUØ «–« ͸«bπ∞«
÷«d¨ô Z∑ML∞« «c≥ Âbª∑ß« .jI≠ WO∞eM± ÷«d¨ô q° W¥¸Uπ¢ ÷«d¨ô
.jI≠ WOBª®
.œ¸U∂∞« uπ∞« w≠ Z±bL∞« ’dI∞« Ë√ pKGÒA± s¥eª¢ r¢ «–« ¡UL∞« n∏J¢ Àb∫¥
v∞« qB¥ v∑• U∂¥dI¢ sO∑´Uß w∞«u• dE∑≤« ,¡U∑A∞« w≠ qÒGAL∞« qI≤ bM´
.W≠dGK∞ …¸«d∫∞« W§¸œ
1
MAX-DA79-AR 1-0703
ARA
7/3/08 12:22 PM
Page 6
’«dÆ_« ‰u• ‹UE•ö±
‹U¥u∑∫L∞«
œ«bF∑ßô«
œ«bF∑ßô«
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W±öº∞« q§√ s± ‹«d¥c∫¢
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹U©u∫∑∞«
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’«dÆ_« ‰u• ‹UE•ö±
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’«dÆ_« ‰u• ‹UE•ö±
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nÅu∞«
‹öOÅu∑∞«
j¥dA∞«Ë FM n∞«R±Ë …œbF∑L∞« ’«dÆ_« qOGA¢
,CD-R ,MP3-CD ,CD ,DVD-VIDEO sL{ s± …œbF∑L∞« ’«dÆ_« qOGA¢ …¸bI° MAX-DA79 q¥œu± eOL∑¥
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Êu¥eHK∑∞« v∞« u¥bOH∞« qOÅu¢
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HDMI WHO™Ë
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WO§¸Uî ‹U≤uJ± qOÅu¢
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FM ‹UOz«u≥ qOÅu¢
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . épA_Ç¿ lFg
.bOIF∑∞« m∞U° b•«Ë qGÒA± w≠ USB HOST Ë j¥dA∞«Ë FM n∞«R± l± DVD-R/RW Ë JPEG ,DivX ,CD-RW
qOGA∑∞«
Êu¥eHK∑∞« W®U® ·UI¥≈ WHO™Ë
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’dI∞« qOGA¢
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MP3/WMA - Z±b± ’dÆ qOGA¢
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPEG nK± qOGA¢
21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DivX qOGA¢
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USB HOST …eO± «bª∑ßU° jßu∞« ‹UHK± qOGA¢
25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )͸UO∑î«( Àu¢uK° «bª∑ß«
27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’dI∞« ‹U±uKF± ÷d´
28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡wD∂∞«/l¥dº∞« qOGA∑∞«
29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w≤U¨_«/d™UML∞« wDª¢
30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W¥Ë«e∞« WHO™Ë
31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qOGA∑∞« …œU´≈
33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w°-t¥« qOGA∑∞« …œU´≈
34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂËe∞« WHO™Ë
35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w´dH∞« Ê«uMF∞«/u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …d®U∂± WOM¨_«/dEML∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’dI∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê«uMF∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ Z≤uº±Uß e±¸ ÷d´ r∑¥ ,ozUÆœ 3 …bL∞ ·UI¥ù« l{Ë w≠ WOºOzd∞« …b•u∞« XI∂¢ «–«
œ«b´ù«
39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WGK∞« j∂{
40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WGK∞« e±¸ ‰Ëb§
41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Êu¥eHK∑∞« W®U® Ÿu≤ j∂{
43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )d¥bI∑∞« Èu∑º±( Íu°_« rJ∫∑∞« j∂{
44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ËdL∞« WLKØ j∂{
45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸ËdL∞« WLKØ j∂{
46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹uB∞« d∂J± l{Ë j∂{
47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¸U∂∑îô« …d∂≤ j∂{
48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qO§Q∑∞« XÆË j∂{
51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹uB∞« WO´u≤ j∂{
53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )wJO±UM¥b∞« ‚UDM∞« jG{( DRC j∂{
54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u¥bO≠ u¥œË_« s±«e¢ œ«b´≈
55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )2 w≠«d∑•ô« wIDML∞« w∂∞Ëœ(Dolby Pro Logic II l{Ë
56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )2 w≠«d∑•ô« wIDML∞« w∂∞Ëœ(Dolby Pro Logic II dO£Q¢
u¥œ«d∞« qOGA¢
57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u¥œ«d∞« v∞« ŸUL∑ßô«
58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j∂C∞« WI∂ºL∞« ‹UD∫L∞«
Êu¥eHK∑∞« W®U® ·UI¥≈ l{Ë w≠ WIOÆœ 20 bF° WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« dO≠u¢ l{Ë w≠ UO∞¬ tºH≤ qHÆ vK´ MAX-DA79 qLF¥
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« dO≠u¢ WHO™Ë
.·UI¥ù« l{Ë w≠ WIOÆœ 20 bF° UO∞¬ tºHM° MAX-DX79 nÆu∑¥
Êu°e∞« VKD∞ UI≠Ë ŸuMBL∞« Êu¥eHK∑∞« W®U® ÷d´
WOHKî …¸uBØ UND∂{Ë VCD Ë√ ,VCD/DVD ,JPEG qOGA¢ ¡UM£√ p¥b∞ WKCHL∞« …¸uB∞« ¸UO∑îU° MAX-DA79 p∞ `Lº¥
.W®UAK∞
USB Host qOGA¢
Ë√ WOLÆd∞« «dO±UJ∞« ,MP3 qGÒA± w≠ W™uH∫L∞« vIOßuL∞«Ë Âö≠_« ,¸uB∞« q∏± œbF∑L∞« jßu∞« ‹UHKL° ŸU∑L∑ßô« p∞ sJL¥
.dGÒBL∞« ÊuJL∞« “UNπK∞ USB W∫∑≠ v∞« s¥eª∑∞« “UN§ qOÅu¢ WDß«u° USB …dØ«– VOCÆ
HDMI
.…¸uB∞« `{ËQ° œËÒe¥Ë ,XÆu∞« fH≤ w≠ DVD ’dI∞ ‹uB∞«Ë …¸uB∞« …¸U®≈ HDMI qIM¥
j¥dA∞« …dOπ•
59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XOßUJ∞« v∞« ŸUL∑ßô«
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z±bL∞« ’dI∞« qOπº¢
62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u¥œ«d∞« Z±U≤d° qOπº¢
63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M|êÜÇ¿ éwñm‡
64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XÆRL∞« ¡UG∞≈
4
65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê“«uL∞«/WOLÆd∞« …¸U®ù« Z∞UF±/ÍuI∞« ‹uB∞« WHO™Ë
66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r∑J∞« WHO™Ë/ÂuM∞« XÆR± WHO™Ë
67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÍœUB∑Æô« WHO™Ë/ÂU∑FL∞« WHO™Ë/¸UN™ù« WHO™Ë
68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z±bL∞« ’dI∞« o® WHO™Ë
69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”√d∞« W´ULß qOÅu¢
70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNM¥eª¢Ë ’«dÆ_« Wπ∞UF± ‰u• ‹U©u∫¢
71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W±bª∞« VK© q∂Æ
73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹UHÅ«uL∞«
74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USB Host WHO™Ë r´b¢ ‹Uπ∑M±
75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹U∫KDBL∞« ‰u• WE•ö±
3
MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:22 PM
Page 8
ARA
’«dÆ_« ‰u• ‹UE•ö±
’dI∞« qO㧛 rOLB¢
œ«bF∑ßô«
.Secure (DRM) Media ‹UHK± r´b¥ ô Ãu∑ML∞« «c≥
CD-R ’«dÆ√
.’dI∞« W∞U•Ë )wBª® d¢uO∂±uØ Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« qπº±( ’dI∞« qO㧛 “UN§ vK´ «œUL∑´« CD-R ’«dÆ√ iF° qOGA¢ r∑¥ ô bÆ •
.WIOÆœ 74/XO°UGO± 650 rπ∫° CD-R ’dÆ Âbª∑ß« •
.tKOGA¢ sJL¥ ô t≤_ ÊUJ±ù« ¸bÆ vK´ WIOÆœ 80/XO°UGO± 700 ‚u≠ CD-R Âbª∑º¢ ô
.)W°U∑J∞« …œU´ù q°UI∞«( CD-RWiF° qOGA¢ sJL¥ ô •
.q±UJ∞U° ’dI∞« qOGA¢ pMJL¥ ô ,U•u∑H± q™ ’dI∞« Ê√ ô≈ UIKG± ¡eπ∞« ÊUØ «–« .q±UJ∞U° "UNÆö¨≈" r∑¥ w∑∞« jI≠ CD-R ’«dÆ√ qOGA¢ sJL¥ •
CD-R MP3 ’«dÆ√
.Joliet Ë√ ISO 9660 rOLB¢ ‹«– MP3 ‹UHK± ‹«– CD-R ’«dÆ√ qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
.)+ = / .( WÅUî ‰UJ®√ Ë√ ⁄«d≠ Í√ vK´ Íu∑∫¢ ô Ê√ Ë ‰uD∞« w≠ qÆ√ Ë√ ·Ëd• 8 MP3 ’dI∞ nKL∞« rß« ·Ëd• ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ •
…b•uK∞ ÷dF∞« W®U® vK´ * W±ö´ ÷d´ r∑° ·ußË W¥¸uJ∞« WGK∞U° Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ rßô« ÷dF¥ ·uß ,U¥¸uØ nKL∞« rß« ÊUØ «–« •
.WOºOzd∞«
.Kbps 128 s± d∂Ø√ W©uGC± dO¨/W©uGC± ‹U≤UO° W∂ºM° UNKO㧛 r¢ ’«dÆ√ Âbª∑ß« •
.".MP3" Ë ".mp3" b¥bL¢ ‹«– ‹UHKL∞« qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
qOGA∑∞« ’dIK∞ sJL¥ ,¡«e§_« œbF∑L∞« ’dI∞« w≠ ⁄«d≠ ¡e§ „UM≥ ÊUØ «–« .VÆUF∑∞« vK´ qπºL∞« ¡«e§_« œbF∑L∞« ’dI∞« qOGA¢ sJL¥ •
.⁄«dH∞« ¡e§ v∑•
.WKπºL∞« ‹UHKL∞« qØ qOGA¢ r∑¥ s∞Ë qOGA∑∞« ¡b° q§√ s± ö¥u© ‚dG∑º¥ ·uß ,’dI∞« ‚ö¨≈ r∑¥ r∞ «–« •
lH¢d± XO° W∂º≤Ë iHªM± XO° W∂ºM° …dHA± ‹UHK± ö∏± ,(Variable Bit Rate : VBR) W´uM∑± XO° W∂º≤ rOLB∑° …dHAL∞« ‹UHKLK∞ •
.qOGA∑∞« ¡UM£√ ‹uB∞« ·c• r∑¥ bÆ ,)Kbps 320 ~ Kbps 32 ,ö∏±(
.Z±bL∞« ’dI∞« qJ∞ vBÆ_« b∫∞« vK´ ¸Uº± 500 qOGA¢ sJL¥ •
.Z±bL∞« ’dI∞« qJ∞ vBÆ_« b∫∞« vK´ bKÒπ± 300 qOGA¢ sJL¥ •
CD-R JPEG ’«dÆ√
. ".JPEG"Ë ".jpeg" b¥bL¢ ‹«– ‹UHK± qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
. UNKO㧛 r¢ w∑∞« ‹UHKL∞« qØ qOGA¢ sJL¥ ô bÆË qOGA∑∞« ¡b∂∞ ‰u©√ U∑ÆË ‚dG∑º¥ ·uß ,UIKG± ’dI∞« sJ¥ r∞ «–« •
.Joliet Ë√ ISO 9660 rOLB∑° JPEG ‹UHK± ‹«– CD-R ’«dÆ√ qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
.)+ = / .( WÅUî ‹U±ö´ Ë√ ⁄«d≠ Í√ vK´ Íu∑∫¢ ô Ê√ Ë ‰uD∞« w≠ qÆ√ Ë√ ·Ëd• 8 JPEG ’dÆ nK± rß« ·Ëd• ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ •
v∑• qOGA∑∞« ’dIK∞ sJL¥ ,¡«e§_« œbF∑L∞« ’dI∞« w≠ ⁄«d≠ ¡e§ „UM≥ ÊUØ «–« .VÆUF∑∞U° qπº± ¡«e§_« œbF∑± ’dÆ qOGA¢ jI≠ sJL¥ •
.⁄«dH∞« ¡e§
.b•«Ë Z±b± ’dÆ vK´ b• vBÆQØ …¸uÅ9¸999 s¥eª¢ sJL¥ •
.jI≠ …¸uB∞« vM∫M± w≠ JPEG ‹UHK± qOGA¢ sJL¥ ,Kodak/Fuji Picture ‡∞ Z±b± ’dÆ qOGA¢ bM´ •
.W∑∂∞« UNKOGA¢ r∑¥ ô bÆ Ë√ ‰u©√ U∑ÆË Kodak/Fuji Picture ¡UM∏∑ßU° WOzdL∞« Wπ±bL∞« ’«dÆô« qOGA¢ ‚dG∑º¥ •
DivX ,CD-R/RW ,DVD R/RW ’«dÆ√
.DivX Networks, Inc q∂Æ s± bL∑FL∞« dOHA∑∞« rOLB∑° œËÒe¥ ÂUEM∞« «c≥ Ê_ ,Âbª∑ºL∞« q∂Æ s± Ãu∑ML∞« DivX nK± qOGA¢ r∑¥ ô bÆ •
.WÆËUº∑L∞« dO¨ rO±ULB∑∞U° Z±U≤d∂∞« Y¥b∫¢ r´b¥ ô •
)a∞« ,qºJ≠ 800 ~ 600 s± d∂Ø√ Õu{u∞« W§¸œ ,GMC ,QPEL: ‰U∏±(
.DivX nK± qOGA¢ ¡UM£√ lH¢dL∞« ¸U©ù« W∂ºM° ¡«e§_« qOGA¢ r∑¥ ô bÆ •
."www.divxnetworks.net" …¸U¥“ ¡U§d∞« ,DivX Networks, Inc. q∂Æ s± …bL∑FL∞« rO±UB∑∞« ‰u• ‹U±uKFL∞« d∏Ø√ vK´ ‰uB∫K∞ •
6
u¥bO≠ jG{ WOMI¢Ë jO∫L∞« wLÆd∞« w∂∞Ëœ ‹uÅ qCH° …“U∑L± …¸uÅË U¢uÅ )wLÆd∞« u¥bOH∞« ’dÆ( DVD vDF¥
WKH• W∞UÅ Ë√ wzULMOß Õdº± w≠ p≤« ULK∏± ,‰eML∞« w≠ WOIOI∫∞« ‹«dO£Q∑∞« ÁcN° ŸU∑L∑ßô« pMJL¥ Êü« .MPEG-2
.WOIOßu±
rzö¢ r∞ «–« .’dI∞« qOGA¢ q§√ s± WOIDML∞« “u±d∞« rzö¢ Ê√ Vπ¥ .o©UML∞« Vº• ’«dÆ_«Ë DVD qOGA¢ …eN§√ dHÒA¢
.’dI∞« qOGA¢ r∑¥ s∞ ,“u±d∞«
.qGÒALK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ “UNπ∞« «cN∞ WDIML∞« rƸ ÷dF¥
).W¥uN∞« WIDM± “u±¸ l± UN∑FƸ oBK¢ w∑∞« DVD ’«dÆ√ qGÒAOß wIDML∞« e±d∞« fH≤ l± DVD qÒGA±(
VIDEO
1
~ 6
‰ULFº¢ö∞ WK°UÆ ’«dÆ√
vBÆ_« b∫∞« vK´ qOGA∑∞« XÆË
)b•«u∞« t§u∞«( WIOÆœ 240 w∞«u•
)ÊUN§u∞«( WIOÆœ 480 w∞«u•
)b•«u∞« t§u∞«( WIOÆœ 80 w∞«u•
)ÊUN§u∞«( WIOÆœ 160 w∞«u•
WIOƜ 74
WIOƜ 20
WIOƜ 74
WIOƜ 20
’dI∞« rπ•
qOπº∑∞« Ÿ«u≤√
“u±d∞«
’«dÆ_« Ÿ«u≤√
rß 12
Video
rß 8
rß 12
rß 8
rß 12
rß 8
DVD-VIDEO
VIDEO
Audio
COMPACT
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
Audio + Video
Divx
! WO∞U∑∞« ’«dÆ_« Ÿ«u≤√ Âbª∑º¢ ô
.qGAL∞« «c≥ w≠ DVD-ROMË CD-ROM ,CD-I ,CD-G ,LD qOGA¢ sJL¥ ô
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ <WRONG DISC FORMAT> W∞U߸ dNE¢ ,’«dÆ_« Ác≥ qGA¢ bM´
.qGAL∞« «c≥ w≠ øUª∞« w≠ UN¥d∑A¢ w∑∞« DVD ’«dÆ√ qGA¢ ô bÆ
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ <CAN’T PLAY THIS DISC PLEASE , CHECK REGIN CODE> W∞U߸ dNE¢ ,’«dÆ_« Ác≥ qGA¢ bM´
•
•
aºM∞« W¥UL•
,…d®U∂± …¸uB° p≤u¥eHK¢ v∞« DVD qGÒA± qÅ
Ò u¢ Ê√ Vπ¥ ,p∞– V∂º° .aºM∞« lM± q§√ s± DVD ’«dÆ√ s± dO∏Ø dHÒA¢
.UNªº≤ lML¥ w∑∞« DVD ’«dÆ√ s± W≥uA± …¸uÅ b§u¢ ,u¥bOH∞« “UN§ l± qOÅu∑∞« bM´ .u¥bOH∞« “UN§ l± fO∞
pKL¢ w∑∞« Èdî_« W¥dJH∞« WOJKL∞« ‚uI•Ë WOJ¥d±_« ‹«¡«d∂∞« VK© o¥d© s´ aºM∞« lM± WOMI¢ Z∑ML∞« «c≥ q±UJ∑¥
q∂Æ s± aºM∞« lM± WOMI¢ «bª∑ß« i¥uH¢ r∑¥ Ê√ Vπ¥ .Èdîü« ‚uI∫∞« p∞U±Ë Macrovision Corporation
o≠«u¢ Ê√ Vπ¥ ,dî¬ ÷dG∞ «bª∑ßô« bM´ ,jI≠ …œb∫± …b≥UA± ÷dG∞Ë ‰eML∞« w≠ “UNπ∞« «c≥ qLF∑º¥Ë ,Macrovision Corporation
.WOºJF∞« WßbMN∞«Ë “UNπ∞« pOJH¢ lML¥ .p∞– vK´ Macrovision Corporation
•
•
5
MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:22 PM
Page 10
ARA
nÅu∞«
- WOHKª∞« W•uK∞« MAX-DA79
œ«bF∑ßô«
- WO±U±_« W•uK∞« 21
1
2
1
3
4
5
6
2
20
19
7
3
FM wz«u≥ WKÅË .1
5.1 …UMI° ‹uB∞« d∂J± Ãdî ·«d©√ .2
w§¸Uª∞« wLÆd∞« ÍdB∂∞« qîb∞« f∂I± .3
HDMI OUT f∂I± .4
AUX IN 2 f°UI± .5
ÊuJL∞« u¥bOH∞« Ãdî ‹öÅË .6
4
5
18
6
7
8
9
10
11
12
13
.f°UI∞« «c≥ v∞« ÊuJL∞« u¥bOH∞« qîœ f°UÆ Â«bª∑ßU° Êu¥eHK∑∞« qÅ
u¥bOH∞« Ãdî WKÅË .7
v∞« )VIDEO IN( Êu¥eHK∑K∞ u¥bOH∞« qîœ f°UÆ qÅ
.VIDEO OUT WKÅË
17
16
15
14
l°«u∑∞«Ë ‹UI∫KL∞«
bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
)u¥bOH∞«( …¸uB∞« q°UØ
HDMI q°UØ
W´ULº∞«
1 AUX IN
1 Êu≠ËdJOL∞«
2 Êu≠ËdJOL∞«
’dI∞« WOMOÅ
`∑H∞« ¸“
MULTI JOG
cHML∞«/w≠U{ù«
‰uîb∞«
XOßUJ∞« …dOπ•
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
ÍœUB∑Æô«/qOGA∑∞«/œ«bF∑ßô«
‹uB∞« Èu∑º±
j¥dA∞« ¸“
DVD/CD ¸“
n∞«RL∞« ¸“
wDª∑∞« ¸“/·UI¥ù« Ë√ WH∞«RL∞« l{Ë ¸“/Y∫∂∞« WHO™Ë ¸«¸“√
Z±bL∞« ’dI∞« s±«e¢/qOπº∑∞«
DSP/Ê“«uL∞«
ÍuI∞« ‹uB∞«
)WÆUD∞« qOÅu¢ Âb´ W∞U•( ’dI∞« WOMOÅ `∑≠ VI£
USB HOST f°UÆ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.6
.9
.10
.11
.)wDª∑∞«(SKIP ¸“ s± ôb° MULTI JOG i∂I± Âbª∑º¢ Ê√ p∞ sJL¥ •
ô .WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qOÅu¢ Âb´ W∞U• w≠ bO∞U° Z±bL∞« ’dI∞« »U° `∑≠ q§√ s± W´Uº∞« »¸UI´ WØd• ÁUπ¢U° WMMºL∞« ¸Ëb¢ Ê√ p∞ sJL¥ •
.W§U∫∞« ÊËœ WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑º¢
FM wz«u≥
8
Âbª∑ºL∞« qO∞œ
7
MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:22 PM
Page 12
ARA
nÅu∞«
œ«bF∑ßô«
- bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ w≠ W¥¸UD∂∞« qîœ√
j¥dA∞« ¸“
n∞«RL∞« ¸“
DVD
v∞« W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ b´√
.wKÅ_« ÊUJL∞«
3
Ÿu≤ s± sO∑¥¸UD° qîœ√
v∞« ÁU∂∑≤ô« l± ,1.5V AAA
.)-Ë +( sO∂CI∞« l{u± W∫Å
2
vK´ W¥¸UD∂∞« ¡UD¨ W∞«“S° rÆ
rJ∫∑∞« “UNπ∞ WOHKª∞« W•uK∞«
tÆôe≤«Ë tOK´ jGC∞U° bF° s´
.rNº∞« ÁUπ¢U°
w≠U{ù« / cHML∞« ¸“
¸“
1
‚ö¨ù«/`∑H∞« ¸“
¸UN™ù«/ÂU∑FL∞« ¸“
‡∞ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ¸“
)9 ~ 0( W¥œbF∞« ¸«¸“_«
¡UG∞ù« ¸“
Z±bL∞« ’dI∞« o® ¸“
…uDª∞« ¸“
Z±bL∞« ’dI∞« wDª¢ ¸“
XÆRL∞« nÆu∑∞« ¸“
qOGA∑∞« ¸“
·UI¥ù« ¸“
Y∫∂∞« «¸“
r∑J∞« ¸“
Êu≠ËdJOLK∞ ‹uB∞« Èu∑º± j∂{ ¸“
‹uB∞« Èu∑º± ¸“
: U¥öª∞« ŸbB¢ Ë√ »dº¢ VMπ¢ q§√ s± WO∞U∑∞« ‹U©u∫∑∞« l∂¢«
.)-( l± )-(Ë )+( l± )+( : WO∂DI∞« ÁUπ¢ô ÁU∂∑≤ô« l± bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ w≠ ‹U¥¸UD∂∞« l{ •
.WOD∞uH∞« w≠ nK∑ª¢ bÆ WN°UA∑± Ëb∂¢ w∑∞« ‹U¥¸UD∂∞« .`O∫Å ‹U¥¸UD° Ÿu≤ Âbª∑ß« •
.b•«Ë XÆË w≠ ‹U¥¸UD∂∞« qØ ‰«b∂∑ßU° ULz«œ rÆ •
.…¸«d∫∞« Ë√ W≤uªº∞« v∞« ‹U¥¸UD∂∞« ÷dF¢ ô •
d¥c∫¢
…œuF∞« ¸“
WLzUI∞« ¸“
‰uîb∞«/d®RL∞« ¸“
bF° s´ rJ∫∑∞« “UNπ∞ qOGA∑∞« Èb±
.rOI∑º± jª° ¸U∑±√ 7/U±bÆ 23 w∞«u∫° Èb± w≠ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ ‰ULF∑ß« sJL¥
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ dFA∑º± s± W§¸œ 30 v∑• WOI≠√ W¥Ë«“ w≠ tKOGA¢ UC¥√ sJL¥
u¥œË_« ¸“
qOGA∑∞« …œU´≈ ¸“
ÍuI∞« ‹uB∞« ¸“
PL II MODE ¸“
MODE
SOUND EDIT
‹uB∞« d¥d∫¢ ¸“
Ê“«uL∞«/WOLÆd∞« ‹«¸U®ù« Z∞UF± ¸“
PL II EFFECT ¸“
ÈbB∞« ¸“
wI∂∑L∞« ¸“
10
EFFECT
w´dH∞« Ê«uMF∞« ¸“
ÃËdª∞« ¸“
ÂuM∞« ¸“
‹U±uKFL∞« ¸“
u¥dO∑ßô«/ÍœU•_«/¡OD∂∞« ¸“
u§u∞/ŸU§¸ù« l{Ë ¸“
W´Uº∞«/XÆRL∞« ¸“
w∞UF∞« b¥b∫∑∞«/wßUOI∞« b¥b∫∑∞«/n∞«RL∞« …dØ«– ¸“
ÂËe∞« ¸“
XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢ ¸“
9
MAX-DA79-AR 1-0703
ARA
7/3/08 12:22 PM
Page 14
‹uB∞« d∂J± VOØd∑∞ ‹ULOKF∑∞«
‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢
.‹uB∞« d∂JL∞ ¡«œ_« ¡uß V∂º¥ bÆ WO∞UF∞« W°u©d∞« l± Ë√ ¡uCK∞ …d®U∂L∞« WF®_« X∫¢ ,sOªº∑∞« …eN§√ s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ VOØd∑∞« •
.‹uB∞« d∂J± ◊uIß s´ Z¢U≤ ÀœU• Í√ lM± q§√ s± dI∑º± dO¨ dî¬ ÊUJ± Ë√ œuLFK∞ lH¢dL∞« ÊUJL∞« vK´ Ë√ ¸«bπ∞« vK´ VØÒd¢ ô •
.d¢uO∂LJ∞« W®U® Ë√ Êu¥eHK∑∞« s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ ‹uB∞« d∂J± lC¢ ô •
.W®UA∞« ÷d´ WO´u≤ vK´ d£R¥ bÆ d¢uO∂LJ∞« W®U® Ë√ Êu¥eHK∑∞« s± V¥dI∞« ‹uB∞« d∂J±
.WOzU°dNJ∞« WKÅu∞« qB≠Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ·UI¥≈ s± bØQ¢ ,t∂OØd¢ Ë√ “UNπ∞« qI≤ q∂Æ
.dGBL∞« ÊuJL∞« ÂUEMK∞ WOHKª∞« W•uK∞« v∞« )2( qOÅu∑∞« f°UI± qÅ
.W∫O∫Å )-Ë +( WO∂DI∞« Ê√ s± bØQ¢
MAX-DA79
‹öOÅu∑∞«
d¥c∫¢
.XDIß «–« Õdπ∞U° Êu∂OB¥ bÆ .UNM± V¥dÆ ÊUJ± w≠ Ë√ ‹uB∞« ‹«d∂JL° Êu∂FK¥ ‰UH©_« „d∑¢ ô •
d∂J± )VI£( Ídπ± v∞« W∂¥dG∞« ¡UO®_« Ë√ rN¥b¥√ ‰Uîœ≈ VMπ¢ q§√ s± ‰UH©_« tO∞« qB¥ ô ÊUJ± w≠ WCOHª∞« ‹«œœd∑∞« “UNπL∞ w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± l{ •
.WCOHª∞« ‹«œœd∑∞« “UNπL∞ w≠U{ù« ‹uB∞«
.)VI∏∞«( ÍdπL∞« «bª∑ßU° ¸«bπ∞« vK´ w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± oKF¢ ô •
L
R
WE•ö±
C
l{ ,p∞– Àb• «–« .‹uB∞« d∂J± s´ Z¢UM∞« wºODMGL∞« ‰UπL∞« V∂º° W®UA∞« Êu∞ t¥uA¢ r∑¥ bÆ ,Êu¥eHK∑∞« “UN§ s± V¥dÆ ÊUJ± w≠ ‹uB∞« d∂J± XF{Ë «–« •
.Êu¥eHK∑∞« “UN§ s´ «bOF° ‹uB∞« d∂J±
b¥d∂∑∞« W•Ëd±
.bz«e∞« sOªº∑∞« VMπ¢ q§√ s± “UNπ∞« qî«œ œ¸U∂∞« ¡«uN∞U° b¥d∂∑∞« W•Ëd± œËe¢
SR
SW
SL
.p∑±öß q§√ s± WO∞U∑∞« ‹U©u∫∑∞« ŸU∂¢≈ ¡U§d∞«
…¸«d∫∞« W§¸œ ŸUH¢¸« p∞– V∂º¥ ,…bO§ “UNπ∞« Wµ¥uN¢ sJ¢ r∞ «–« .…bO§ “UNπ∞« Wµ¥uN¢ Ê√ s± bØQ¢ •
.“UNπ∞« qKî s´ dHº¥Ë “UNπ∞« qî«œ
Ë√ …b¥dπ∞U° Wµ¥uN∑∞« ‹U∫∑≠Ë b¥d∂∑∞« W•Ëd± Vπ• r¢ «–«( .Wµ¥uN∑∞« ‹U∫∑≠ Ë√ b¥d∂∑∞« W•Ëd± Vπ∫¢ ô •
).o¥d∫∞« p∞– V∂º¥Ë “UNπ∞« qî«œ …¸«d∫∞« W§¸œ lH¢d¢ ,‘ULI∞«
SL SR
•
L R
WOHKª∞« ‹uB∞« ‹«d∂J±
U±uL´ WOHKª∞« ‹uB∞« ‹«d∂J± qLF∑º¢ ,W¥eØdL∞«Ë WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J± fJ´
.‹UÆË_« qØ w≠ UNM± ‹uB∞« ëdî≈ r∑¥ ôË ‹uB∞« ‹«dO£Q¢ l± q±UF∑∞« q§√ s±
*
DVD 5.1-CH l{Ë w≠ WOHKª∞« ‹uB∞« ‹«d∂J± s± ‹uB∞« Ãdª¥
.jI≠ Dolby Pro Logic II Ë√
*
SW
.Êu¥eHK∑∞« q±U• X∫¢ Ë√ ·¸ Ë√ q±U• vK´ qGÒAL∞« l{
WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J±
qî«b∞« v∞≈ WN§u± ,p´UL∑ß« lÆu± ÂU±√ WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J± l{ •
.p´UL∑ß« ÊUJ± nKî WOHKª∞« ‹uB∞« ‹«d∂J± l{ •
.iF∂∞« UNCF° l± t§«u∑∑∞ Ác≥ ‹uB∞« ‹«d∂J± l{ ,·UØ ÊUJ± b§u¥ ô «–« •
UNN§«ËË pO≤–√ vK´√ )«bÆ√ 3 v∞« 2( rß 90 Ë√ 60 w∞«u∫° bF° vK´ UNF{ •
.öOKÆ qHß« v∞«
w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J±
.b¥d¢ ULØ ÊUJ± Í√ w≠ tF{ .UO∂º≤ rN± dO¨ w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± ÊUJ± •
12
DVD qG
Ò A± ÊUJ±
ŸUL∑ßô« ÊUJ± ¸UO∑î«
W®U® rπ• W≠Uº± s± ‹«d± 3 Ë√ 2.5 w∞«u∫° ŸUL∑ßô« ÊUJ± b¥b∫¢ Vπ¥
.Êu¥eHK∑∞« s± Êu¥eHK∑∞«
)«bÆ√ 6 ~ 8( d∑± 2.4 ~ 2 "32 W®U® rπ∫° Êu¥eHK∑∞ : ö∏±
)U±bÆ 11 ~ 13( ¸U∑±√ 4 ~ 3.5 "55 W®U® rπ∫° Êu¥eHK∑∞
.)W§¸œ 45 w∞«u•(
w≠ WO∞UF∞« ‹«œœd∑∞« “UNπ± ŸUH¢¸« UNO≠ ÊuJ¥ WI¥dD° ‹uB∞« ‹«d∂J± l{ •
.pO≤–√ ŸUH¢¸ô« fH≤
‹uB∞« d∂JL∞ w±U±_« t§u∞« l± ‹uB∞« ‹«d∂JL∞ WO±U±_« WN§«u∞« V¢Ò¸ •
.ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± ÂU±√ tF{ Ë√ ÍeØdL∞«
C
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J±
.WO±U±_« ‹uB∞« ‹«d∂J± l± ŸUH¢¸ô« fH≤ w≠ t∂Ød¢ Ê√ qC≠_√ s± "•
‚u≠ t∂Ød¢ Ê√ sº•_« s±Ë ,…d®U∂± WºOzd∞« …b•u∞« ‚u≠ t∂Ød¢ Ê√ UC¥√ pMJL¥ "•
.…d®U∂± t∑∫¢ Ë√ Êu¥eHK∑∞«
11
MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:22 PM
Page 16
HDMI WHO™Ë
ARA
Êu¥eHK∑∞« v∞« u¥bOH∞« qOÅu¢
.Êu¥eHK∑∞« v∞« qOÅu∑K∞ Àö∏∞« ‹UI¥dD∞« s± b•√ d∑î«
Õu{u∞« W§¸œ ¸UO∑î«
HDMI. Ãdª∞ W®UA∞« Õu{Ë W§¸œ ¸UO∑îU° Âbª∑ºLK∞ WHO™u∞« Ác≥ `Lº¢
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )w∞UF∞« b¥b∫∑∞«/wßUOI∞« b¥b∫∑∞«(SD/HD ¸“ pº±«Ë jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠
‹öOÅu∑∞«
1080i. Ë 720p ,576p/480p w≥ HDMI Ãdª∞ …d≠u∑L∞« Õu{u∞« ‹U§¸œ
■
720p/1080i. w≥ )w∞UF∞« b¥b∫∑∞«(HD Õu{Ë W§¸œË 570p/480p w≥ )wßUOI∞« b¥b∫∑∞«(SD Õu{Ë W§¸œ
■
.`O∫Å qJA° …¸uB∞« …b≥UA± lOD∑º¢ s∞ ,WOKOJA∑∞« Õu{u∞« W§¸œ Êu¥eHOK∑∞« r´b¥ r∞ «–« •
WE•ö±
.ÊuJL∞«Ë VØdL∞« u¥bOH∞« …¸U®≈ Ãdª¢ ô ,HDMI Êu¥eHK¢ qOÅu¢ bM´ •
qÅ«u¢ WOMO°( HDMI Âbª∑º¥ «–UL∞
? )w∞UF∞« Õu{u∞U° …œbF∑L∞« jßu∞«
DVD ‡∞ …¸uB∞« …¸U®≈ qIM¥ “UNπ∞« Ác≥
.Ãu∞U≤_« v∞« q¥u∫∑∞« ‹«¡«d§≈ ÊËœ UOLƸ
o¥d© s´ …¸uB∞« Õu{Q° l∑L∑º¢ ·uß
HDMI. qOÅu¢
.Êu¥eHK∑K∞ …¸uB∞« qîœ ¸bB± ¸UO∑î« WOHOØ ‰u• ‹U±uKFL∞« d∏Ø√ vK´ ‰uB∫K∞ Êu¥eHK∑∞« p∞U± qO∞œ dE≤« •
2 WI¥d©
1 WI¥d©
3 WI¥d©
HDMI Audio j∂{
OFF. Ë ON sO° ‰u∫∑¢ HDMI q°UØ o¥d© s´ UNKI≤ r¢ w∑∞« ‹uB∞« ‹«¸U®≈
.)WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´ jG{« ,·UI¥ù« l{Ë w≠ .1
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë "Audio" v∞« ‰UI∑≤ö∞
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{« .2
¸“ v∞ jG{« p∞– bF°Ë <HDMI AUDIO> v∞« ‰UI∑≤ö∞
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{« .3
.)‰uîb∞«(ENTER
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë <OFF> Ë√ <ON> ¸UO∑îô
,
)WO´uM∞« qC≠√( ..... HDMI : 1 WI¥d©
.p≤u¥eHK¢ vK´ HDMI IN f∂I± v∞« WOºOzd∞« …b•uK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ HDMI OUT f∂I± s± )œËe± dO¨(HDMI q°UØ qÅ
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{« .4
WO´uM∞« qC≠√............... )w±bI∑∞« `ºL∞«( ÊuÒJL∞« u¥bOH∞« : 2 WI¥d©
f°UIL∞« v∞« ÂUEMK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ YË Pb ,Pr f°UI± s± )œËe± dO¨( ÊuJL∞« u¥bOH∞« q°UØ qÅ ,ÊuJL∞« u¥bO≠ qîbL° «œËe± p≤u¥eHK¢ ÊUØ «–«
.)‰uîb∞«(ENTER
.p≤u¥eHK¢ vK´ W∂ßUML∞«
Êu¥eHK∑K∞ ‹uB∞« ‹«d∂J± ‰öî s± ‹uB∞« Ãdª¥Ë ,HDMI qOÅu¢ q°UØ o¥d© s´ u¥œË_«Ë u¥bOH∞« …¸U®≈ qI≤ r∑¥ :ON •
…bO§ WO´u≤ ............... VØdL∞« u¥bOH∞« : 3 WI¥d©
.jI≠
ÕdºL∞« ÂUEM∞ ‹uB∞« ‹«d∂J± ‰öî s± ‹uB∞« Ãdª¥Ë ,HDMI qOÅu¢ q°UØ o¥d© s´ u¥bOH∞« …¸U®≈ qI≤ r∑¥ :OFF •
.jI≠ w∞eML∞«
.HDMI AUDIO OFF u≥ WHO™u∞« ÁcN∞ wFMBL∞« j∂C∞« •
.Êu¥eHK∑K∞ ‹uB∞« ‹«d∂JL∞ 2ch v∞« HDMI AUDIO ‰u∫∑¥ •
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
.p≤u¥eHK¢ vK´ VIDEO IN f°UÆ v∞« ÂUEMK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ VIDEO OUT f°UÆ s± œËeL∞« u¥bOH∞« q°UØ qÅ
.ÊuJL∞« ÃdªK∞ )480i( p°UA∑∞« `º± l{Ë w≠ Ãu∑ML∞« «c≥ qOGA¢ r∑¥ •
WE•ö±
WE•ö±
‹uB∞«/ÈbB∞«/‹uB∞« Èu∑º± iHî/…œU¥“/s±«e∑∞«/j¥dA∞« qOπº¢/Z±bL∞« ’dI∞« o®/ÍuI∞« dONπ∞« nzU™Ë qLF¢ ô •
HDMI AUDIO. qOGA¢ bM´ WOLÆd∞« …¸U®ù« Z∞UF±/ÍuI∞«
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« …œU´ù« q§√ s± )…œU´ù«(RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdª∞« q§√ s± )ÃËdª∞«(EXIT ¸“ vK´ jG{«
14
13
MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:22 PM
Page 18
w§¸Uª∞« wLÆd∞« ÊuJL∞« qOÅu¢ : ÍdB∂∞«
.)fØU° »u¢ — XOß( w´UMB∞« dLI∞« q∂I∑º± / q∂¥UJ∞« ‚ËbMÅ q∏± WOLÆd∞« …¸U®ù« ‹U≤uJ±
ARA
WO§¸Uî ‹U≤uJ± qOÅu¢
w§¸Uî Ãu∞U≤√ ÊuJ± qOÅu¢
.Êu¥eHK¢Ë ,«dO±UØ u¥bO≠ ,VCR q∏± Ãu∞U≤√ …¸U®≈ ‹U≤uJ± : ‰U∏±
ÍdB∂∞« q°UJ∞«
)t° œËe± dO¨(
‹öOÅu∑∞«
w§¸Uª∞« wLÆd∞« ÊuJL∞«
)wLÆd∞« Ãdª∞«(Digital Output v∞« dGBL∞« ÊuJL∞« ÂUEM∞« vK´ )ÍdB∂∞«( )wLÆd∞« qîb∞«(Digital Input qÅ
.w§¸Uª∞« wLÆd∞« ÊuJLK∞
1
DIGITAL IN. ¸UO∑î« q§√ s± )cHML∞«/w≠U{ù«(AUX/PORT ¸“ vK´ jG{« 2
)œËe±(
u¥œË_« q°UØ
“UNπ∞« w≠ jI≠ Audio Out ‡∞ b•«u∞« f°UI∞« b§u¥ ÊUØ «–«
.sOLO∞« Ë√ ¸UºO∞« qÅ ,w§¸Uª∞« w§u∞U≤_« ÊuJL∞«
FM ‹UOz«u≥ qOÅu¢
.w§¸Uª∞« Ãu∞U≤_« ÊuJ± l± œu§uL∞« )øUî wFLß( Audio Out v∞« DVD qGÒA± l± œu§uL∞« )qî«œ wFLß( Audio In qÅ
.‹öÅuL∞« Ê«u∞√ o≠«u¢ s± bØQ¢
•
.AUX 1 ¸UO∑îô )cHML∞«/w≠U{ù«(AUX/PORT ¸“ vK´ jG{«
.÷dF∞« W®U® vK´ "AUX1" ÷d´ r∑¥ •
1
2
w§¸Uî Ãu∞U≤√ ÊuJ± qOÅu¢ : AUX2
.VCR q∏± Ãu∞U≤√ …¸U®≈ ‹U≤uJ± : ‰U∏±
)œËe±( FM wz«u≥
ÊuJL∞« ÂUEMK∞ WOHKª∞« W•uK∞« vK´ )‹uB∞«(AUX IN 2 qÅ
WOHKª∞« W•uK∞« : AUX2
1
..w§¸Uª∞« w§u∞U≤_« ÊuJL∞« vK´ AUDIO OUT v∞« dGBL∞«
.WKÅu∞« Ê«u∞√ WLzö± s± bØQ¢
■
qîœ ¸UO∑îô )cHML∞«/w≠U{ù«(AUX/PORT ¸“ vK´ jG{«
FM wz«u≥ qOÅu¢
)‹uB∞«( u¥œË_« q°UØ
2
Out ‡∞ b•«u∞« f°UI∞« b§u¥ ÊUØ «–«
ÊuJL∞« “UNπ∞« w≠ jI≠ Audio
.sOLO∞« Ë√ ¸UºO∞« qÅ ,w§¸Uª∞« w§u∞U≤_«
.AUX 1 — AUX 2 : wK¥ ULØ l{u∞« ‰u∫∑¥ <AUX 2>.
.FM 75 Ω COAXIAL ·d© v∞« œËeL∞« FM wz«u≥ qÅ .1
.dî¬ X°U£ `Dß Ë√ ¸«b§ w≠ t∑∂Ò£ p∞– bF°Ë ,tO≠ sº• ‰U∂I∑ßô« lÆu± s´ Y∫∂¢ v∑• ¡j∂° wz«uN∞« pKß qIM° rÆ .2
.w§¸Uª∞« wz«uN∞« qÅ ,WHOF{ ‰U∂I∑ßô« W∞U• X≤UØ «–« *
.t° œËeL∞« FM wz«u≥ qB≠« ,)wßUOÆ ŸuM° WKÅË l±( ÂË√ 75 Ω ¸u∫L∞« b∫∑L∞« q°UJ∞« ‚UB∞≈ q∂Æ
.AM. Y° …b•u∞« Ác≥ q∂I∑º¢ ô • WE•ö±
16
15
MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:23 PM
Page 20
ARA
épA_Ç¿ lFg
’dI∞« qOGA¢
.W°uKDL∞« ‹U¥¸UO∑îô« j∂C∞ …b¥bF∞« w≤«u∏∞« b§u¢ ,…uDî qØ w≠
.b¥b§ s± √b∂¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ,XÆu∞« «c≥ ‹“ËUπ¢ «–«
.’dI∞« qL•√
.vK´√ v∞« ’dI∞« t§Ë vK´ W±öF∞« „d∑¢ Ê√ …U´«d± l± WOMOB∞« w≠ UÅdÆ l{
1
•
vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( ENTER¸“
.épA_Ç¿ iÜK
¸“ vK´ jG{«
TIMER/CLOCK
3
.sO¢d± )W´Uº∞«/XÆRL∞«(
vK´ jGC∞U° ÂUEM∞« qÒG®
.STANDBY/ON ¸“
2
1
.(épA_Ç¿) CLOCK \ånK •
: épA_Ç¿ flÀAïŒ •
: épA_Ç¿ ÑñÉ}K •
¸“ vK´ jG{« ,’dI∞« WOMOÅ ‚ö¨≈/`∑H∞
2
.)‚ö¨ù«/`∑H∞«(OPEN/CLOSE
qOGA∑∞«
WE•ö±
DVD
CD
.UOJO¢U±u¢Ë√ qOGA∑∞« √b∂¥
MP3
DivX
W®UA∞« dNE¢ bÆ ,’dI∞« ‹U¥u∑∫± vK´ «œUL∑´«
.nK∑ª± qJA° WO∞Ë_«
•
JPEG
.UOzUIK¢ qOGA∑∞« √b∂¥ •
WLzUÆ ÷dF¢ ·uß ,Êu¥eHK∑∞« qOGA¢ r¢ «–« •
W®U® vK´ Z±bL∞« ’dI∞« w≠ MP3
.Êu¥eHK∑∞«
•
•
.’dI∞« vK´ qπºL∞« MP3 ¸Uº± rOLB¢ Vº• vK´ — MP3 Z±b± ’dI∞ ‹U¥u∑∫L∞« WLzUÆ nK∑ª¢ •
•
XÆu∞« ÷d´ r∑¥ U±bM´
vK´ jG{« ,`O∫B∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“
5
W´Uº∞« ÷d´ r∑¥ U±bM´
¸“ vK´ jG{« ,W∫O∫B∞«
.)‰uîb∞«( ENTER
.é}ñ|ZÇ¿ iL¢
4
.÷dF∞« W®U® vK´ )XÆRL∞«( "TIMER" ÷d´ r∑¥ •
:é}ñ|ZÇ¿ flÀAïŒ •
.w∞U∫∞« XÆu∞« j∂C¥ Êü« •
: é}ñ|ZÇ¿ ÑñÉ}K •
¸“√ s± ôb° WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´
¸“ Ë√ Multi Jog «bª∑ß« UC¥√ pMJL¥
4. Ë ,3 …uDî w≠
WE•ö±
¸«
.nK∑ª± qJA° WO∞Ë_« W®UA∞« dNE¢ bÆ ,’dI∞« ‹U¥u∑∫± vK´ «œUL∑´«
.MP3- Wπ±b± ’«dÆ√ iF° qOGA¢ sJL¥ ô ,qOπº∑∞« l{Ë vK´ «œUL∑´«
WE•ö±
wI∂∑L∞« XÆu∞« h∫≠
.)wI∂∑L∞«(REMAIN ¸“ vK´ jG{«
.qOGA∑∞« ¡UM£√ )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ·UI¥ù
.…dØ«c∞« w≠ ·UI¥ù« lÆu± s¥eª¢ r∑¥ ·uß ,…b•«Ë …d± ¸e∞« vK´ XDG{ «–« •
qLF¢( .·UI¥ù« lÆu± s± qOGA∑∞« l§d¥ ,)‰uîb∞«( ENTER ¸“ Ë√ )
,)
( PLAY ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´
).jI≠ DVD ’«dÆ√ l± WHO™u∞« Ác≥
( PLAY ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´Ë ,)·UI¥ù«( "STOP" ÷d´ r∑¥ ,sO¢d± ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ U±bM´
.W¥«b∂∞« s± qOGA∑∞« √b∂¥
.tKOGA¢ r∑¥ Íc∞« qBH∞« Ë√ Ê«uMFK∞ wI∂∑L∞« XÆu∞«Ë wKJ∞« XÆu∞« h∫H∞
.)wI∂∑L∞«(REMAIN ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ
•
DVD
.qOGA∑∞« ¡UM£√PAUSE ¸“ vK´ jG{« ,U∑ÆR± qOGA∑∞« nÆu∑∞
.WO≤U£ …d± )
18
( PLAY ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« v∞« Ÿu§dK∞
•
•
CD
MP3
TITLE ELAPSED
TRACK ELAPSED
TRACK ELAPSED
TITLE REMAIN
TRACK REMAIN
TRACK REMAIN
CHAPTER ELAPSED
TOTAL ELAPSED
CHAPTER REMAIN
TOTAL REMAIN
17
MAX-DA79-AR 1-0703
ARA
7/3/08 12:23 PM
Page 22
JPEG
JPEG nK± qOGA¢
MP3/WMA - Z±b± ’dÆ qOGA¢
d¢uO∂±uJ∞« vK´ JPEG ‹UHK± Ë√ ,u¥bO≠ «dO±UØ Ë√ WOLƸ «dO±UØ o¥d© s´ UN©UI∑∞« r¢ w∑∞« ¸uB∞« s¥eª¢ sJL¥
.DVD qGÒA± WDß«u° UNKOGA¢ sJL¥Ë Z±bL∞« ’dI∞« w≠ wBªA∞«
»öI≤ô«/Ê«¸Ëb∞« WHO™Ë
.qOGA∑∞« ¡UM£√
«bª∑ß« ,·UI¥ù« l{Ë w≠
,Âu∂∞_« ¸UO∑îô
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.)‰uîb∞«(ENTER
, , , d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
.¸UºL∞« ¸UO∑îô
qOGA∑∞«
.U¥œuL´ VKI¥ :
Z±b± ’dÆ qLÒ•
2
Âbª∑ß« •
MP3/WMA.
1
MP3/WMA ‡∞ WLzUI∞« W®U® ÷d´ r∑¥ ·uß •
.qOGA∑∞« √b∂¥ ·ußË
Z±b± ’dÆ vK´ bL∑F¥ WLzUI∞« qJ® •
.MP3/WAM
.MP3/WMA ‹UHK± qOGA¢ sJL¥ ô •
¸e∞«
ÁUπ¢U° 90 W§¸b° ¸Ëb¥ : ¸e∞«
.W´Uº∞« »¸UI´ WØd∫∞ fØUF±
WØd• ÁUπ¢U° 90 W§¸b° ¸Ëb¥ : ¸e∞«
W´Uº∞« »¸UI´
Âbª∑ß« ,Âu∂∞_« dOOG∑∞
Âu∞_« ¸UO∑îô
,·UI¥ù« l{Ë w≠ dîü«
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.)‰uîb∞«(ENTER
WOKÅ_« …¸uB∞«
.UOI≠√ VKI¥ :
¸e∞«
¸“ vK´ jG{«
·UI¥ù )·UI¥ù«(STOP
.qOGA∑∞«
4
3
Ë 2 …uDî ¸dÒØ ,dîü« ¸UºL∞«Ë Âu∂∞_« ¸UO∑îô •
.Áö´√ 3
.MP3/WMA — Wπ±b± ’«dÆ√ iF° qLF¢ ô bÆ ,qOπº∑∞« l{Ë vK´ «œUL∑´« •
vK´ qπºL∞« MP3/WMA ¸Uº± rOLB¢ vK´ bL∑F¢ MP3— Z±b± ’dÆ ‹U¥u∑∫± WLzUÆ •
.’dI∞«
WE•ö±
W®UA∞« w≠ nKL∞« ÊuI¥« qOGA∑∞
vIOßuL∞« nK± e±¸
•
…¸uB∞« nK± e±¸
•
‹UHKL∞« qØ e±¸
•
rKOH∞« nK± e±¸
•
W∞U• w≠ ÊuJ¥ U±bM´ , , , ¸«¸“√ vK´ jG{«
.WLzUIK∞ vK´_« ¡eπ∞« s± »uKDL∞« e±d∞« d∑î«Ë ·UI¥ù«
.
.
.
20
e±¸ d∑î« ,jI≠ vIOßuL∞« ‹UHK± qOGA∑∞
e±¸ d∑î« ,jI≠ ‹UHKL∞« …¸uÅ …b≥UAL∞
.
e±¸ d∑î« ,‹UHKL∞« qØ ¸UO∑îô
e±¸ d∑î« ,jI≠ rKOH∞« ‹UHK± …b≥UAL∞
•
•
•
•
19
MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:23 PM
Page 24
DivX qOGA¢
ARA
w´dH∞« Ê«uMF∞« ÷d´
.)w´dH∞« Ê«uMF∞«( SUBTITLE ¸“ vK´ jG{«
."SUBTITLE OFF"Ë )...2/1 ,1/1( "SUBTITLE ON" sO° „¸UOî ‰u∫∑¥ ·uß ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
.UOJO¢U±u¢Ë√ qOGA∑∞« r∑¥ ·uß ,’dI∞« w≠ jI≠ b•«Ë w´d≠ Ê«uM´ „UM≥ ÊUØ «–« •
.vBÆ_« b∫∞« vK´ w´dH∞« Ê«uMFK∞ ‹UG∞ 8 r´b¢ •
nKª∞«/ÂU±_« v∞« wDª∑∞«
.
.’dI∞« w≠ sOHK± s± d∂Ø√ „UM≥ ÊUØ «–« ,
.’dI∞« w≠ sOHK± s± d∂Ø√ „UM≥ ÊUØ «–« ,
u¥œË_« ÷d´
¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√
¸“ vK´ jGC¢ ULKØ w∞U∑∞« nKL∞« v∞« l§¸« •
¸“ vK´ jGC¢ ULKØ o°Uº∞« nKL∞« v∞« l§¸« •
.)u¥œË_«( AUDIO ¸“ vK´ jG{«
qOGA∑∞«
."
.UNMO° U± w≠ ‰uπ∑∞« pMJL¥ ,’dI∞« vK´ …œbF∑± WO¢uÅ ‹«¸Uº± „UM≥ ÊUØ «–« •
"Ë AUDIO(1/1, 1/2…)" sO° U± w≠ „¸UO∑î« ‰u∫∑¥ ·uß ,¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ •
.’dI∞« w≠ …b•«Ë W±u´b± WG∞ b§u¢ U±bM´ "
DivX
" ÷d´ r∑¥ •
l¥dº∞« qOGA∑∞«
.
WE•ö±
¸“ vK´ jG{«
W´dß dOG∑¢ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
: wK¥ ULØ qOGA∑∞«
…eO± WLzUÆ
.DivX r´b¥
.ISO 9660
rOLB∑° Z±bL∞« ’dI∞« vK´ UNM¥eª¢ Vπ¥Ë ;u¥bOH∞«Ë u¥œË_« ‹UMO° sLC¢ q§√ s± Avi ‹UHK± Âbª∑º¢
.u¥œË_«Ë u¥bOH∞« v∞« DivX vK´ W¥u∑∫L∞« MPEG ‹UHK± rºIM¢ Ê√ sJL¥
3.11 ¸«bÅ≈ bF° DivX ‡∞ …dOî_« ‹«¸«bÅù« qØ r´b¢ : u¥bOH∞« ‚ËUº¢ •
.DivX r´b¥ ,p∞– v∞« W≠U{ùU° .)dOîô« 5.1 ¸«bÅ≈ vK´ W¥u∑∫L∞«(
.WMJL± V7 Ë V3 ,V2 ,V1 rO±UB¢ ,WMA ‡∞
720 x576. v∑• r´b¢ bÆË 720 x 480 ÊuJ¢ v∞Ë_« Õu{u∞« W§¸œ
,384 kbps v∞« 80 kbps s± ‹U∑∂∞« W∂ºM° …dHA± MP3 ’«dÆ√ : u¥œË_« ‚ËUº¢ •
.128 kbps v∞« 56 kbps s± WMA, 384 kbps v∞« 128 kbps s± AC3 ’«dÆ√ r´b¢Ë
.Text (SMI) rOLB¢ …b•u∞« r´b¢ ·uß ,w´dH∞« Ê«uMFK∞ ,p∞– v∞« W≠U{ùU° •
‹UHÅ«uL∞«
dOîô« ¸«bÅù« v∑•
7V/3V/2V/1V VMW
80 kbps ~ 384 kbps :CBR
DivX3.11
u¥bOH∞« ‚ËUº¢
WMV
MP3
128 kbps ~ 384 kbps :CBR
AC3
56 kbps ~ 128 kbps :CBR
WMA
.jI≠ AVI b¥bL¢ l± nKL∞« qOGA¢ pMJL¥ ,DivX ’dÆ qOGA¢ bM´ •
.DTS Audio r´b¥ ô ,…d≠u∑L∞« WO¢uB∞« DivX rO±UB¢ sO° •
.WMV ‹UHK± r´b¥ ô WMV V8 •
.SMI nK± qJA° tªº≤ s± bØQ¢ ,p° ’Uª∞« d¢uO∂LJ∞« «bª∑ßU° CD-ROM vK´ w´dH∞« Ê«uMF∞« nK± aº≤ bM´ •
.e¢d≥uKOØ 32 s± qÆ√ sOOF∑∞« œœd¢ ÊuJ¥ U±bM´ DivX ’dÆ qOGA¢ r∑¥ ô •
.qOπº∑∞« WI¥d© vK´ «œUL∑´« UNKOGA¢ sJL¥ ô Ë√ XviD Ë√ DivX w≠ WKπºL∞« ’«dÆ_« iF° qOGA¢ r∑¥ ô bÆ •
.)e¢d≥uKOØ 32/44.1/48 : sOOF∑∞« œœd¢ ,128 KBPS ~ 320 KBPS : ‹U∑∂∞« W´dß(MPEG1 LAYER3 :MP3 nK± r´œ •
u¥œË_« ‚ËUº¢
WE•ö±
ÂËe∞« WHO™Ë
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
q§√ s± , , ,
w∑∞« WIDML∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
.U≥dO∂J¢ b¥d¢
ZOOM ¸“ vK´ jG{«
2
.)ÂËe∞«(
1
„¸UOî ‰u∫∑¥ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
."ZOOM OFF"Ë "ZOOM X2" sO°
.jI≠ ZOOM X2 l{Ë w≠ DiVX nK± r¥Ëe¢ sJL¥
22
• WE•ö±
21
MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:23 PM
Page 26
nKª∞«/ÂU±_« v∞« wDª∑∞«
ARA
.
.’dI∞« w≠ nK± s± d∂Ø√ „UM≥ ÊUØ «–« ,
.’dI∞« w≠ nK± s± d∂Ø√ „UM≥ ÊUØ «–« ,
¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√
¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ w∞U∑∞« nKL∞« ¸UO∑î« r∑¥ •
¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ o°Uº∞« nKL∞« ¸UO∑î« r∑¥ •
…eO± «bª∑ßU° jßu∞« ‹UHK± qOGA¢
USB HOST
«dO±UJ∞« Ë√ USB …dØ«– ,MP3 qGÒA± w≠ W™uH∫L∞« vIOßuL∞«Ë Âö≠_« ,¸uB∞« q∏± …œbF∑L∞« jßu∞« ‹UHKL° ŸU∑L∑ßô« pMJL¥
.qGÒALK∞ USB W∫∑≠ v∞« ÊeªL∞« “UN§ qOÅu¢ WDß«u° 1.2 …UMÆ ‹uÅË w∞UF∞« ÍdB∂∞« Õu{u∞« …eOL° …eNÒπL∞« WOLÆd∞«
l¥dº∞« qOGA∑∞«
.qGA∑∞« ¡UM£√
Ë√
pº±«Ë jG{« ,Ÿdß√ W´dº° ’dI∞« qOGA∑∞
: wK¥ ULØ qOGA∑∞« W´dß ‰u∫∑¢ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ pºL¢Ë jGC¢ ULKØ •
.ÍœUF∞« ➞ x32 ➞ x8 ➞ x4 ➞ x2
WÆËUº∑L∞« …eN§_«
¸“ vK´ jG{«
AUX/PORT
q§√ s± ) cHML∞«/ w≠U{ù«(
.USB l{Ë ¸UO∑î«
.USB q°UØ qÅ
2
1
p∞– bF°Ë ÷dF∞« W®U® vK´ "USB" ÷d´ r∑¥ •
.w®ö∑¥
W®U® vK´ USB SORTING W®U® ÷d´ r∑¥ •
.ÿuH∫L∞« nKL∞« qOGA¢ r∑¥Ë Êu¥eHK∑∞«
qOGA∑∞«
.USB Mass Storage v1.0 r´b¢ w∑∞« USB …eN§√ .1
.w≠U{ù« „dÒ∫L∞« VOØd¢ ÊËœ )Àb•√ Ë√ 2000( Windows w≠ qIMK∞ q°UÆ ’dIØ qLF¢ USB …eN§√(
.i±u∞« ŸuM° MP3 qÒGA±Ë HDD : MP3 qGÒA± .2
.Âu´b± dO¨ )ŸUDI≤ô«/WKLπ∞«/rJ∫∑∞«( CBI .3
.Âu´b± dO¨ PTP ‰uØu¢Ëd° : wLÆd∞« «dO±UJ∞« .3
.d¢uO∂LJ∞« “UN§ v∞« tKÅu¢ U±bM´ w≠U{ù« Z±U≤d∂∞« VOØd¢ VKD¢ w∑∞« …eN§_« r´œ r∑¥ ô •
.USB1.1 Ë√ USB2.0 r´b¢ …eN§√ : USB Flash Drive Ë USB HDD .4
.USB1.1 “UN§ qÅu¢ U±bM´ qOGA∑∞« WO´u≤ w≠ ·ö∑îô« »dÒπ¢ bÆ •
.VßUML∞« qOGA∑K∞ USB HDD v∞« w≠U{ù« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« pKß qOÅu¢ s± bØQ¢ ,USB HDD ‡∞ •
.) ( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ·UI¥ù
.)a∞« ,MPEG ,WMA ,DivX( u¥bOH∞« ‹UHK± ‰ULF∑ß« sJL¥
UNK¥u∫¢ Ë√ …b•u∞« ·UI¥≈ v§d¥ ,USB “UN§ w≠ W™uH∫L∞« ‹UMO∂∞« Ê«bI≠ lML∞
.USB q°UØ qB≠ q∂Ædî¬ l{Ë v∞«
• WE•ö±
•
…œbF∑± ‹U∫∑≠ ‹«– USB WÆUD° …¡«dÆ “UN§ Ë …b•«Ë W∫∑≠ ‹«– USB WÆUD° …¡«dÆ “UN§ : USB WÆUD° …¡«dÆ “UN§ .5
.USB WÆUD° …¡«dÆ “UN§ r´b¥ ô bÆ ,Z∑ML∞« vK´ «œUL∑´« •
.‹öJAL∞« t§«u¢ bÆ ,…œbF∑L∞« WÆUD∂∞« …¡«dÆ “UN§ w≠ …œbF∑L∞« …dØ«c∞« …eN§√ VOØd∑° XLÆ «–« •
W®UA∞« w≠ nKL∞« e±¸ qOGA∑∞
W±u´bL∞« rO±UB∑∞« ●
sOOF∑∞« œœd¢
qºJOH∞«
¸«bÅù«
‹U∑∂∞« W´dß
nKL∞« œ«b∑±«
–
640*480
JPEG. JPG.
JPG
–
–
–
–
–
44.1kHz
80~384kbps
MP3.
MP3
V8
56~128kbps
WMA.
WMA
vIOßuL∞«
VCD
ULMOº∞«
44.1kHz
VCD1.1,VCD2.0
1.5Mbps
48kHz~44.1kHz
44.1kHz
720*480
320*480
V7,V3V2,V1
4Mbps
48kHz~44.1kHz
720*480
DivX3.11~DivX5.1,Xvid
MPG.MPEG.DAT
•
…¸uB∞« nK± e±¸ •
rKOH∞« nK± e±¸ •
‹UHKL∞« qØ e±¸ •
vIOßuL∞« nK± e±¸
nKL∞« rß«
.WMV
WMV
AVI, .ASF
DivX
W∑°U∏∞« …¸uB∞«
W∞U• w≠ ÊuJ¥ U±bM´ , , , ¸«¸“√ vK´ jG{«
.WLzUIK∞ vK´_« ¡eπ∞« s± »uKDL∞« e±d∞« d∑î«Ë ·UI¥ù«
)V9 r´b¥ ô(
4Mbps
.
.
)jI≠ FAT nK± ÂUE≤ r´œ r∑¥( .NTFS nK± ÂUE≤ Âbª∑ºL∞« “UNπ∞« r´b¥ ô •
.USB …eN§√ qØ r´b¢ ô Ãu∑ML∞« «cN∞ USB nOC± WHO™Ë •
.74 ‹U∫HÅ dE≤« ,W±u´bL∞« …eN§_« ‰u• ‹U±uKFLK∞
24
.
e±¸ d∑î« ,jI≠ vIOßuL∞« ‹UHK± qOGA∑∞
e±¸ d∑î« ,jI≠ ‹UHKL∞« …¸uÅ …b≥UAL∞
e±¸ d∑î« ,jI≠ rKOH∞« ‹UHK± …b≥UAL∞
.
e±¸ d∑î« ,‹UHKL∞« qØ ¸UO∑îô
•
•
•
•
23
MAX-DA79-AR 1-0703
ARA
7/3/08 12:23 PM
Page 28
dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« s± Àu¢uK∂∞« “UN§ qBH∞
)͸UO∑î«( Àu¢uK° «bª∑ß«
.)Àu¢uK∂∞« …eN§_ Âbª∑ºL∞« qO∞œ l§«¸( Àu¢uK∂∞« “UN§ s± dGÒBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« qB≠ pMJL¥
° „öß_« ÊËœ “U∑LL∞« u¥dO∑ßô« ‹uB° vIOßuL∞U° tKCH° l∑L∑º¢ Íc∞« Àu¢uK∂∞« “UN§ «bª∑ß« pMJL¥
.dÒGBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« qB≠ r∑¥ ·uß •
.÷dF∞«« W®U® vK´ " DISCONNECT" dÒGBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« dNE¥ ·uß ,Àu¢uK∂∞« “UN§ s± dÒGBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« qB≠ r∑¥ U±bM´ •
Àu¢uK∂∞« “UN§ s± dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« qBH∞
.dîü« l{u∞« v∞« "BT AUDIO" q¥u∫¢ q§√ s± dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« vK´ )cHML∞«/w≠U{ù«(AUX/PORT ¸“ vK´ jG{«
.qOÅu∑∞« ¡UN≤≈ q∂Æ dÒGBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« qBH¥ U±bM´ dÒGBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« W°Uπ∑ßô öOKÆ dE∑M¥ ·uß ‰uÅuL∞« Àu¢uK∂∞« “UN§ •
).Àu¢uK∂∞« “UN§ vK´ «œUL∑´« qBH∞« XÆË nK∑ª¥ bÆ(
.UO∞U• ‰uÅuL∞« “UNπ∞« qB≠ r∑¥ ·uß •
? Àu¢uK∂∞« u≥ U±
qOGA∑∞«
.dOBI∞« wJKßö∞« qOÅu∑∞« «bª∑ßU° UCF° UNCF° Àu¢uK∂∞« WÆËUº∑± …eN§√ ‰UB¢« UNKCH° sJL¥ …b¥b§ WOMI¢ Àu¢uK∂∞«
.«bª∑ßô« ‹ôU• vK´ «œUL∑´« ,¡«œ_« ¡uß Ë√ ZOπC∞« Àu¢uK∂∞« “UN§ V∂º¥ bÆ •
.dGBL∞« ÊuJL∞« ÂUEM∞« Ë√ Àu¢uK∂∞« “UNπ∞ qIM∞«/‰U∂I∑ßô« ÂUE≤ l± Êb∂∞« ¡e§ fLK¥ U±bM´ •
.V∑JL∞« lDI± Ë√ sØd∞« ,¸«bπ∞« V∂º° wzU°dNJ∞« g¥uA∑∞« s± wzU°dNJ∞« ·ö∑îô« •
.wJKßö∞« ÊôË n¥«ËdJO± Êd≠ ,WO∂D∞« ‹«bFL∞« UNM±Ë œœd∑∞« W§u± fH≤ WKLF∑º± …eN§√ s± wzU°dNJ∞« ‘uA∑∞« •
.ÊUJ±ù« ¸bÆ vK´ …dOBI∞« W≠UºL∞« w≠ qOÅu∑∞« r∑¥ t≤√ s± bØQ¢ ,Àu¢uK∂∞« “UN§ v∞« dGBL∞« ÊuJL∞« ÂUEM∞« qOÅu¢ bM´ •
.‹ôUB¢ô« qB≠ r∑¥ ,b∫∞« W≠UºL∞« “ËUπ∑¢ «–« .WO´uM∞« iHªM¢ ULKØ ,Àu¢uK∂∞« “UN§Ë dGBL∞« ÊuJL∞« ÂUEM∞« sO° W≠UºL∞« bF∂¢ ULKØ •
.W∫O∫Å …¸uB° Àu¢uK∂∞« qOÅu¢ r∑¥ ô bÆ ,WOßUº∫∞«Ë ‰U∂I∑ßô« WHOF{ WIDM± w≠ •
.Àu¢uK∂∞« “UN§Ë w∞eML∞« ÕdºL∞« ÂUE≤ sO° W∂I´ W¥√ sJ¢ r∞ «–« V≤«uπ∞« qØ s± rß 10 u≥Ë dGBL∞« ÊuJL∞« ÂUEM∞« w≠ w∞UFH∞« ‰U∂I∑ßô« Èb± b§u¥ •
.»«u°_« Ë√ Ê«¸bπ∞« q∏± W∂IF∞« V∂º° ‹uB∞« WO´u≤ iHªM¢ bÆ ,ÈbL∞« «c≥ w≠ v∑• .ÈbL∞« «c≥ øUî W≠UºL∞« X≤UØ «–« UO∞¬ qOÅu∑∞« qBH¥ ·uß
10 Àu¢uK∂∞« “UN§Ë dÒGBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« sO° W≠UºL∞« ‹“ËUπ¢ «–« Àu¢uK∂∞« qOÅu¢ qBH¥ bÆ ,Àu¢uK∂∞« qOÅu¢ l{Ë w≠I •
.Àu¢uK∂∞« qOÅu¢ …œU´≈ sJL¥ ,Àu¢uK∂∞« “UN§ qOGA¢ ¡b° …œU´S° XLÆ Ë√ w∞UFH∞« ÈbL∞« v∞« W≠UºL∞« XF§¸ «–« .¸U∑±√
.W∫O∫Å …¸uB° Àu¢uK∂∞« …eN§√ iF° w≠ nzU™u∞« iF° qLF¢ ô bÆ •
Àu¢uK∂∞« “UN§ v∞« dGBL∞« ÊuJL∞« ÂUEM∞« qOÅu∑∞
.Àu¢uK∂∞« WÆËUº∑± u¥dO∑ß« ”√¸ W´ULß WHO™Ë Àu¢uK∂∞« “UN§ r´b¥ ÊUØ «–« U± h∫≠«
."BT AUDIO" ÷d´ r∑¥ v∑• ¸«dL∑ßU° dGBL∞« ÊuJL∞« ÂUEM∞« vK´ )cHML∞«/w≠U{ù«( AUX/PORT ¸“ vK´ jG{« .1
.dGÒBL∞« ÊuJL∞« ÂUEMK∞ WO±U±_« ÷dF∞« W®U® vK´ " READY" ÷d´ r∑¥ p∞– bF°Ë sO∑O≤U£ …bL∞ "WAIT" b≥UA¢ ·uß•
.dîü« Àu¢uK∂∞« “UN§ vK´ Àu¢uK∂∞« WLzUÆ d∑î« .2
)Àu¢uK∂∞« “UNπ∞ Âbª∑ºL∞« qO∞œ l§«¸(
Connect
.Àu¢uK∂∞« “UN§ w≠ u¥dO∑ßô« ”√¸ W´ULß “UN§ WLzUÆ d∑î« .3
.W•uºLL∞« …eN§_« WLzUÆ b≥UA¢ ·uß •
.W£u∫∂L∞« WLzUI∞« s± "Samsung Mini Component" d∑î« .4
ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« dNE¥ ·uß ,Àu¢uK∂∞« “UN§ v∞« dÒGBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« qOÅu¢ r∑¥ U±bM´ •
Àu¢uK∂∞« “UNπ
“UNπ∞ “UNπ∞« rß« dNE¥ p∞– bF°Ë ,WO±U±_« ÷dF∞« W®U® vK´ "Connect" dGÒBL∞«
.‰uÅuL∞« Àu¢uK∂∞«
.dÒGBL∞« ÊÒuJL∞« ÂUEM∞« qOÅu¢ ‰ULØ≈ r∑¥ •
.‰uÅuL∞« “UNπ∞« «bª∑ßU° vIOßuL∞« qOGA∑° rÆ .5
.dÒGBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« s± ‰uÅuL∞« Àu¢uK∂∞« “UN§ «bª∑ßU° qGÒAL∞« vIOßuL∞« v∞« ŸUL∑ßô« pMJL¥ •
.<0000> qîœ√ ,PIN e±¸ ‰Uîœ≈ …c≠U≤ ÷d´ r¢ «–« .w∞eML∞« ÕdºL∞« ÂUE≤ v∞« Àu¢uK∂∞« “UN§ qOÅu¢ bM´ )¸ËdL∞« WLKØ(PIN e±¸ ‰Uîœ≈ VKD¢ bÆ •
.WHO™u∞« Ác≥ ‰uÅuL∞« “UNπ∞« r´b¥ U±bM´ jI≠ qOGA∑∞U° WIKF∑± WHO™Ë w≠ dÒGBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« rJ∫∑¥ bÆ •
.“UNπ∞« rJ∫¢ dGBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEMK∞ sJL¥ ô ,qOGA∑∞U° WIKF∑± WHO™Ë ‰uÅuL∞« “UNπ∞« r´b¥ r∞ «–« •
WO´uM∞« WO∞UF∞« SBC ‹U≤UO° r´b¥ ôË ,)237kbps@48kHz v∑•( WO´uM∞« WDßu∑L∞« SBC ‹U≤UO° dGÒBL∞« ÊuÒJL∞« ÂUEM∞« r´b¥ •
.)328kbps@44.1kHz(
26
25
MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:23 PM
ARA
Page 30
’dI∞« ‹U±uKF± ÷d´
¡wD∂∞«/l¥dº∞« qOGA∑∞«
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ ’dI∞« ‰u• qOGA∑∞« ‹U±uKF± …b≥UA± pMJL¥
DVD
CD
MP3
l¥dº∞« qOGA∑∞«
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ )‹U±uKFL∞«(INFO ¸“ vK´ jG{«
: wK¥ ULØ ÷dF∞« dOG∑¥ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
.
¸“ vK´ jG{«
: wK¥ ULØ qOGA∑∞« W´dß ‰u∫∑¢ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ pºL¢ ULKØ
•
MP3
JPEG
DivX
CD
DVD
qOGA∑∞«
÷dF∞« v®ö∑¥
÷dF∞« v®ö∑¥
¡wD∂∞« qOGA∑∞«
÷dF∞« v®ö∑¥
.)¡wD∂∞«( SLOW ¸“ vK´ jG{«
?Ê«uM´ u≥ U± •
W´dß dOG∑¢ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
: wK¥ ULØ qOGA∑∞«
DVD
.DVD ’dÆ w≠ Íu∑∫± rKO≠
?qB≠ u≥ U± •
WE•ö±
."‰uB≠ " ‡° vLº¢ …b¥b´ …dOGÅ ¡«e§√ v∞« rºIM¥ DVD ’dÆ vK´ Ê«uM´ qØ
DivX
!Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´
e±¸ dNE¥ •
.’dI∞« vK´ «œUL∑´« ’dÆ ‹U±uKF± ÷d´ nK∑ª¥
•
.Êü« qGÒAL∞« Z±bL∞« ’dI∞« w≠ d≠u∑± dO¨ qOGA∑∞« «c≥ ,¸«¸“_« vK´ jGC¢ U±bM´ Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´ e±d∞« «c≥ dN™ «–«
?)nKL∞«( ¸UºL∞« u≥ U± •
)Z±bL∞« ’dI∞«( CD ,)wzdL∞« Z±bL∞« ’dI∞«( VCD vK´ qπº± vIOßu± nK± Ë√ …¸uB∞« s± ¡e§
.MP3 - Z±b± ’dÆ Ë√
W®UA∞« ÷d´
DIGITAL ÷d´
)wLÆd∞« w∂∞Ëœ( DOLBY
u¥œË_« WG∞ ÷d´
)nKL∞«( ¸UºL∞« ÷d´
MP3 ÷d´
¡UCI≤ô« XÆË ÷d´
Ê«uMF∞« ÷d´
DVD ÷d´
w´dH∞« Ê«uMF∞« ÷d´
W¥Ë«e∞« ÷d´
CD ÷d´
WE•ö±
DivX ÷d´
u¥dO∑º∞« ÷d´
)sOLO∞«/¸UºO∞«(
qOGA∑∞« …œU´≈ ÷d´
qBH∞« ÷d´
.DivX w≠ ¡OD∂∞« qOGA∑∞« ŸU§¸≈ WHO™Ë qLF¢ ô •
W´dº° — MP3 Z±b± ’dÆ Ë√ Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ ¡UM£« •
28
. 32Ç Ë ,8Ç ,4Ç ‹U´dº° ‹uB∞« Ãdª¥ ôË jI≠ 2Ç W´dº° ‹uB∞« Ãdª¥ ,WF¥dß
.WOπ¥¸b∑∞« WØd∫∞« qOGA¢Ë ¡OD∂∞« qOGA∑∞« ¡UM£√ ‹uB∞« Ãdª¥ ô
•
27
MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:23 PM
Page 32
ARA
W¥Ë«e∞« WHO™Ë
w≤U¨_«/d™UML∞« wDª¢
.WHO™u∞« Ác≥ «bª∑ßU° WHK∑ªL∞« U¥«Ëe∞« w≠ dEML∞« fH≤ …b≥UA± pMJL¥
DVD
DVD
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞
.)W¥Ë«e∞«( ANGLE
.
INFO ¸“ vK´ jG{«
2
.)‹U±uKFL∞«(
1
MP3
¸“ vK´ “Uπ¥S° jG{«
.w∞U∑∞« Ë√ o°Uº∞« )nKL∞«( qO∞b∞« Ë« ,¸UºL∞« ,qBH∞« qOGA¢ r∑¥ ·uß ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ vK´ “Uπ¥S° jGC¢ ULKØ •
.l°U∑∑∞U° ‰uBH∞« wDª¢ pMJL¥ ô ,sJ∞ •
MP3
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
qOGA∑∞«
¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_« Ë√
, d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
.W°uKDL∞« W¥Ë«e∞«
3
: wK¥ ULØ W¥Ë«e∞« dOG∑¢ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ
•
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
DVD
.jI≠ UNOK´ …œbF∑L∞« U¥«Ëe∞« qO㧛 r¢ w∑∞« ’«dÆ_« w≠ W¥Ë«e∞« WHO™Ë qLF¢ •
WE•ö±
…uDª∞« WHO™Ë
.)…uDª∞«(STEP ¸“ vK´ jG{«
.qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ ¸U©≈ …b•u° ÂU±√ v∞« …¸uB∞« qI∑M¢
•
.…uDª∞« WØd• qOGA¢Ë WµOD° W´dº° qOGA∑∞« ¡UM£√ ‹uB∞« Ãdª¥ ô •
30
29
MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:23 PM
Page 34
ARA
qOGA∑∞« …œU´≈
.qOGA∑∞« …œU´≈ WHO™Ë «bª∑ßU° ¸«dLº¢U° )MP3 nK±( qO∞œ Ë√ ,)WOM¨√( ¸Uº± ,Ê«uM´ ,qB≠ qOGA¢ pMJL¥
DVD
CD
W®U® w≠ qOGA∑∞« …œU´≈ l{Ë ¸UO∑îô
’dI∞« ‹U±uKF±
DVD
CD
MP3
JPEG
. REPEAT ¸“ vK´ jG{«
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞
REPEAT PLAYBACK
.)qOGA∑∞« …œU´≈(
: wK¥ ULØ qOGA∑∞« …œU´≈ l{Ë dOG∑¥ ,qOGA∑∞« ¡UM£√ ¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ •
INFO ¸“ vK´ jG{«
2
.sO¢d± )‹U±uKFL∞«(
1
qOGA∑∞«
jG{« ,Z±bL∞« ’dI∞« Ë√ wzdL∞« Z±bL∞« ’dIK∞ •
.…b•«Ë …d± )‹U±uKFL∞«(INFO ¸“ vK´
qOGA∑∞« …œU´≈ ‹«¸UO∑î«
MP3
JPEG
DVD
)qBH∞«( CHAPTER
.¸«dL∑ßU° ¸U∑ªL∞« qBH∞« qGÒA¥
)Ê«uMF∞«( TITLE
.¸«dL∑ßU° ¸U∑ªL∞« Ê«uMF∞« qGÒA¥
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
Playback l{Ë ¸UO∑îô
)qOGA∑∞« …œU´≈( Repeat
.»uKDL∞«
ENTER ¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«(
4
3
)wz«uAF∞«( RANDOM
¸UºL∞« qOGA¢ sJL¥ bÆ( .wz«uAF∞« VO°d∑∞U° ‹«¸UºL∞« qGÒA¥
).WO≤U£ …d± UI°Uß tKOGA¢ r¢ Íc∞«
)¸UºL∞«( TRACK
.¸«dL∑ßU° ¸U∑ªL∞« ¸UºL∞« qGÒA¥
)qO∞b∞«( DIR
DVD
CD
.¸«dL∑ßU° ¸U∑ªL∞« bKπL∞« w≠ ‹«¸UºL∞« qØ qOGA¢ r∑¥
)’dI∞«( DISC
.¸«dL∑ßU° tKØ ’dI∞« qGÒA¥
)·UI¥ù«( OFF
qOGA∑∞« …œU´≈ vGK¢
CD
.‹U±uKFL∞« ÷d´ W®U® s± qOGA∑∞« …œU´≈ ¸UO∑î« pMJL¥ ô ,JPEGË MP3 ’«dÆ_
.PBC ·UI¥≈ l{Ë w≠ qOGA∑∞« …œU´≈ WHO™Ë ¸UO∑î« pMJL¥ ,2.0 ¸«bÅS° wzdL∞« Z±bL∞« ’dIK∞
32
•
•
WE•ö±
31
MAX-DA79-AR 1-0703
7/3/08 12:23 PM
Page 36
ÂËe∞« WHO™Ë
ARA
w°-t¥« qOGA∑∞« …œU´≈
.WHO™u∞« Ác≥ «bª∑ßU° W{ËdFL∞« …¸uBK∞ WÅUî WIDM± dO∂J¢ pMJL¥
DVD
)W®UA∞« dO∂J¢( ÂËe∞« WHO™Ë
DVD
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( ENTER
3
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
v∞« ‰UI∑≤ö∞ , , ,
.U≥dO∂J¢ b¥d¢ w∑∞« WIDML∞«
¸“ vK´ jG{«
.)ÂËe∞«( ZOOM
2
1
..sO¢d± )‹U±uKFL∞«( INFO ¸“ vK´ jG{«
.)qOGA∑∞« …œU´≈( )
Èu∑º± dOG∑¥ ,¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ •
: wK¥ ULØ ÂËe∞«
CD
( REPEAT PLAYBACK ÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞
.W°uKDL∞« WFDI∞« W¥«b° w≠ )‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë " - t¥«" ¸UO∑îô
,
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
2
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{« 3
.…dØ«c∞« w≠ ¸U∑ªL∞« lÆuL∞« s¥eª¢ r∑¥ ·uß ,)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´
SELECT ZOOM POSITION
1
■
.W°uKDL∞« WFDI∞« W¥UN≤ w≠ )‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{«
qOGA∑∞«
.¸«dL∑ßU° WBBªL∞« WFDI∞« qOGA¢ r∑¥ ·uß
4
■
A-B
REPEAT: A-B
.DivX ’«dÆ√ w≠ ÂËe∞« WHO™Ë qLF¢ ô •
.)·UI¥ù«( OFF
¸UO∑îô
,
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{« ,ÍœUF∞« qOGA∑∞« v∞« Ÿu§dK∞
Âbª∑ºL∞« qO∞œ …¡«dÆ q∂Æ
.Âbª∑ºL∞« qO∞œ …¡«dÆ q∂Æ WO∞U∑∞« ‹U∫KDBL∞« W≠dF± s± bØQ¢
.JPEG Ë√ MP3 ,DivX ’«dÆ√ w≠ )w° — t¥« qOGA¢ …œU´≈(A-B Repeat WHO™Ë qLF¢ ô •
O∞b∞« w≠ Âbª∑º¢ ‹U≤uI¥«
n¥dF∑∞«
`KDBL∞«
DVD-R/DVD-RW Ë√ DVD ’«dÆ√ w≠ …d≠u∑± WHO™u∞ p∞– Âbª∑º¥
.u¥bOH∞« l{Ë w≠ U≥“Uπ≤≈Ë UNKO㧛 r¢ v∑∞«
DVD
.)CD-RW Ë√ CD-R( ‹U≤UMOK∞ CD w≠ …d≠u∑± WHO™u∞ p∞– Âbª∑º¥
ÊuI¥ô«
DVD
CD
CD
.CD-R/RW ’«dÆ√ w≠ …d≠u∑± WHO™u∞ p∞– Âbª∑º¥
MP3
MP3
,DVD
R/RW( .MPEG4 ’«dÆ√ w≠ …d≠u∑± WHO™u∞ p∞– Âbª∑º¥
.)CD-RW Ë√ CD-R
.CD-R/RW ’«dÆ√ w≠ …d≠u∑± WHO™u∞ p∞– Âbª∑º¥
.j°«uC∞« ¡UG∞≈ r∑¥ Ë√ WHO™Ë qLF¢ ô W∞U• w≠ Âbª∑º¥
.WHO™u∞« qOGA¢ b´Uº¥Ë W∫HB∞« w≠ ‹ULOKF¢ Ë√ bOH± ŸUL∞S° b¥Ëe∑K∞ Âbª∑º¥
34
DivX
JPEG
DivX
JPEG
CAUTION
NOTE
Ë DVD-AUDIO ,DVD-VIDEO ’«dÆ√ vK´ WI∂D± "DVD ( DVD )" W±öF° ‹ULOKF∑∞« ,qO∞b∞« «c≥ w≠ •
.‰UBH≤ôU° WE•öL∞« ÊuJ¢ bÆ ,’Uî DVD Ÿu≤ dØ– bM´ .u¥bOH∞« l{Ë w≠ U≥“Uπ≤≈Ë UNKO㧛 r¢ v∑∞« DVD-R.RW
.’dI∞« «c≥ qOGA¢ r∑¥ s∞ ,`O∫Å qJA° DVD Video rOLB∑° DVD-R/RW ’dÆ qO㧛 r∑¥ r∞ «–« •
33
MAX-DA79-AR 1-0703
ARA
7/3/08 12:23 PM
Page 38
…d®U∂± WOM¨_«/dEML∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
qBH∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞ ,
.qBH∞«
01/05
001/040
0:00:01
w´dH∞« Ê«uMF∞«/u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
DVD
¸UºL∞«/Ê«uMF∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
3
1/1
Ë√ , d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
¸UºL∞«/Ê«uMF∞« ¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_«
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë »uKDL∞«
.)‰uîb∞«( ENTER
03/05
001/002
0:00:01
2
¸“ vK´ jG{«
.)‹U±uKFL∞«( INFO
01/05
1/1
CD
001/040
1
0:00:37
1/1
DVD
u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î« WHO™Ë
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
W¥œbF∞« ¸«¸“_« Ë√ ,
.W°uKDL∞« u¥œË_« WG∞ ¸UO∑îô
2
¸“ vK´ jG{«
)‹U±uKFL∞«( INFO
.sO¢d±
1
r∑¥ ,DVD ’dÆ vK´ ‹UGK∞« œb´ vK´ «œUL∑´« •
,ÍeOKπ≤« ,͸uØ( Èdî_« u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
.¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ )a∞« ,w≤U°U¥
qOGA∑∞«
’Uª∞« XÆu∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
W¥œbF∞« ¸«¸“_« vK´ jG{«
bF°Ë »uKDL∞« XÆu∞« ¸UO∑îô
ENTER ¸“ vK´ jG{« p∞–
.)‰uîb∞«(
01/05
028/040
1:30:00
6
1/1
’Uª∞« XÆu∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞ ,
.XÆu∞«
01/05
025/040
1:17:30
qBH∞« v∞« ‰UI∑≤ô«
5
1/1
Ë√ , d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
qBH∞« ¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_«
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë »uKDL∞«
.)‰uîb∞«( ENTER
01/05
025/040
0:00:01
MP3
WE•ö±
vK´ œu§uL∞«
¸“ vK´ jGC∞« pMJL¥ •
,Ê«uMF∞« v∞« ‰UI∑≤ö∞ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
.…d®U∂± »uKDL∞« ¸UºL∞« Ë√ ,qBH∞«
v∞« ‰UI∑≤ô« lOD∑º¢ ô ,’dI∞« vK´ «œUL∑´« •
.¸U∑ªL∞« XÆu∞« Ë√ Ê«uMF∞«
36
4
1/1
DVD
w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ¸UO∑î« WHO™Ë
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
SUBTITLE ÷d´ v∞« ‰UI∑≤ö∞
.)w´dH∞« Ê«uMF∞«(
2
¸“ vK´ jG{«
)‹U±uKFL∞«( INFO
.sO¢d±
1
JPEG
.W¥œbF∞« ¸«¸“_« vK´ jG{«
WE•ö±
.¸U∑ªL∞« nKL∞« qOGA¢ r∑¥ ·uß •
W®U® s± ‰UI∑≤ô« JPEG Ë√ MP3 ’dI∞ sJL¥ ô •
.’dI∞« ‹U±uKF±
pMJL¥ ô ,JPEG Ë√ MP3 ’dÆ qOGA¢ bM´ •
,qO∞b∞« ‰UI∑≤ô .qO∞b∞« ‰UI∑≤ô , ¸“ «bª∑ß«
vK´ jG{«
. , ¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë )·UI¥ù«(
)w´dH∞« Ê«uMF∞«( SUBTITLE ¸“ «bª∑ß« pMJL¥ •
WG∞ ¸UO∑îô bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞«
.w´dH∞« Ê«uMF∞«
Ê«uMF∞« WG∞ WHO™Ë qLF¢ ô bÆ ,’dI∞« vK´ «œUL∑´« •
.u¥œË_« Ë√ w´dH∞«
Ë√ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
Ê«uMF∞« ¸UO∑îô W¥œbF∞« ¸«¸“_«
.»uKDL∞« w´dH∞«
3
35
MAX-DA79-AR 1-0703
ARA
7/3/08 12:23 PM
Page 40
Ê«uMF∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
’dI∞« WLzUÆ Â«bª∑ß«
.rKO≠ qØ Ê«uM´ …b≥UA± pMJL¥ ,…œbF∑± s¥ËUM´ vK´ W¥u∑∫L∞« DVD ’«dÆ_
.ÍœU´ dO¨ qJA° qLF¢ bÆ Ë√ WHO™u∞« Ác≥ qLF¢ ô bÆ ,’dI∞« vK´ «œUL∑´«
vK´ nK∑ª¢ DVD WLzUÆ ‹U¥u∑∫± .a∞« ,)qO≠Ëd°( profile ,w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ,u¥œË_« WG∞ rz«uÆ Â«bª∑ß« pMJL¥
.’dÆ Vº•
DVD
DVD
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( ENTER
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
v∞« ‰UI∑≤ö∞ ,
3
"Title Menu"
2
¸“ vK´ jG{«
w≠ )WLzUI∞«( MENU
.·UI¥ù« l{Ë
.)Ê«uMF∞« WLzUÆ(
.Ê«uMF∞« WLzUÆ dNE¢
•
1
, d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
"DISC MENU" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )’dI∞« WLzUÆ(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
2
qOGA∑∞«
¸“ vK´ jG{«
w≠ )WLzUI∞«( MENU
.·UI¥ù« l{Ë
1
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
¸UO∑îô , , ,
.W°uKDL∞« …œUL∞«
3
, ’dI∞« WDß«u° WL´b± dO¨ ’dÆ WLzUÆ ¸U∑ª¢ U±bM´ •
"This menu is not supported" W∞U߸ dNE¢
.W®UA∞« vK´ )W±u´b± dO¨ WLzUI∞« Ác≥(
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( ENTER
4
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )WLzUI∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )ÃËdª∞«/WLzUI∞«( MENU/EXIT ¸“ v∞ jG{«
38
37
MAX-DA79-AR-2-0703
7/3/08 12:27 PM
Page 30
ARA
WGK∞« e±¸ ‰Ëb§
WGK∞« j∂{
)’dIK∞ w´dH∞« Ê«uMF∞«( "Disc Subtitle" ,)’dI∞« u¥œË√( "Disc Audio" WOz«b∑°_« j°«uCK∞ VßUML∞« e±d∞« rƸ qîœ√
.)39 W∫HÅ dE≤«( )’dI∞« WLzUÆ( "Disc Menu" Ë√/Ë
.UO{«d∑≠« ÍeOKπ≤« vK´ W®UA∞« vK´ ÷dFK∞ WGK∞« j∂C¢
œuJ∞«
WGK∞«
œuJ∞«
WGK∞«
œuJ∞«
WGK∞«
œuJ∞«
WGK∞«
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
œ«b´ù«
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«(ENTER
3
WE•ö±
WGK∞« e±¸ qîœ√Ë OTHER d∑î« ,Èdî√ WG∞ ¸UO∑îô •
)‰ËbK∞ WGK∞« e±d∞ 40 W∫HÅ dE≤«( .p∑∞Ëb∞
SUB TITLE ,)u¥œË_«( AUDIO WG∞ ¸UO∑î« sJL¥
.)’dI∞« WLzUÆ( DISC MENUË )w´dH∞« Ê«uMF∞«(
‰UI∑≤ö∞ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
p∞– bF°Ë )œ«b´ù«( "Setup" v∞«
ENTER ¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«(
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
W°uKDL∞« WGK∞« ¸UO∑îô ,
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.)‰uîb∞«( ENTER
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
5
1
l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
.·UI¥ù«
, d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
W°uKDL∞« …œUL∞« ¸UO∑îô
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.)‰uîb∞«(ENTER
4
vK´ WGK∞« j∂{ r¢ «–« ,œ«b´ù« ‰ULØ≈ bM´ •
OSD dNE¥ ·uß ,W¥eOKπ≤ô« WGK∞«
.W¥eOKπ≤ô« WGK∞U° )W®UA∞« vK´ ÷dF∞«(
’dI∞« WLzUÆ WG∞ ¸UO∑î«
)’dI∞« vK´ WKπºL∞«(
U≥¸U∑ª¢ w∑∞« WGK∞« qO㧛 r∑¥ r∞ «–« •
WLzUI∞« WG∞ dOG∑¢ s∞ ,’dI∞« vK´
.W°uKDL∞« WGK∞« vK´ UN∑D∂{ u∞ v∑•
w´dH∞« Ê«uMF∞« WG∞ ¸UO∑î«
)’dI∞« vK´ WKπºL∞«(
u¥œË_« WG∞ ¸UO∑î«
)’dI∞« vK´ WKπºL∞«(
OSD WG∞ ¸UO∑î«
)W®UA∞« vK´ ÷dF∞«(
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )ÃËdª∞«/WLzUI∞«( MENU/EXIT ¸“ v∞ jG{«
40
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
39
MAX-DA79-AR-2-0703
7/3/08 12:27 PM
Page 32
ARA
Êu¥eHK∑∞« W®U® Ÿu≤ j∂{
)W®UA∞« W∂º≤( Êu¥eHK∑∞« W®U® j∂{
DVD ’«dÆ√ qOGA¢ bM´ .V≤Uπ∞« W∂ºM° vLº¢ W∂ºM∞« Ác≥ .16:9 wN≠ Õu{u∞« b¥b®Ë WC¥d´ Êu¥eHK¢ W®UA∞ W∂ºM∞U° U±√ ,4:3 w≥ ÍbOKI∑∞« Êu¥eHK∑K∞ W¥œuLF∞« v∞« WOI≠_« W®UA∞« rπ• W∂º≤
.p° WÅUª∞« W®UA∞« Ë√ Êu¥eHK∑∞« vK´ UN∑O∂∏∑∞ V≤Uπ∞« W∂º≤ j∂C¢ Ê√ Vπ¥ ,nK∑ªL∞« W®UA∞« rπ∫° WKπºL∞«
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Setup" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )œ«b´ù«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
.·UI¥ù«
1
.WC¥d´ W®U® Ë– Êu¥eHK∑∞« XJK± «–« "<WIDE/HDTV>" d∑î« .wBªA∞« qOCH∑∞« Vº• vK´ "<4:3PS>" Ë√ "<4:3LB>" d∑î« ,wßUOI∞« Êu¥eHK∑K∞ W∂ºM∞U°
4:3PS (4:3 Pan&scan)
.ÍbOKI∑∞« Êu¥eHK∑∞« vK´ Pan&Scan l{Ë w≠ 16:9 …¸uÅ qOGA∑∞ U≥d∑î«
.)16:9 …¸uB∞ sO∂≤Uπ∞« W∞«“≈ l±( jI≠ W®UAK∞ ÍeØdL∞« ¡eπ∞« …b≥UA± pMJL¥ ■
4:3LB (4:3 Letterbox)
.ÍbOKI∑∞« Êu¥eHK∑∞« vK´ b¥d∂∞« ‚ËbMÅ l{Ë w≠ 16:9 …¸uÅ qOGA∑∞ U≥d∑î«
.W®UAK∞ qHß_« ¡eπ∞«Ë ÍuKF∞« ¡eπ∞« vK´ ¡«œuß …bL´√ dNE¢ ·uß ■
œ«b´ù«
WIDE/HDTV
.WC¥dF∞« W®UA∞« Êu¥eHK¢ vK´ WK±UJ∞« W®UA∞« l{Ë w≠ 16:9 …¸uÅ …b≥UAL∞ U≥d∑î«
.WC¥dF∞« W®UA∞« W∂ºM° ŸU∑L∑ßô« pMJL¥ ■
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
…œUL∞« ¸UO∑îô ,
jG{« p∞– bF°Ë W°uKDL∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
4
W®UA∞« bπ¢ ·uß ,œ«b´ù« ‰ULØ≈ bM´
.WI°Uº∞«
‰UI∑≤ô d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
÷d´( "TV DISPLAY" v∞«
vK´ jG{« p∞– bF°Ë )Êu¥eHK∑∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“
3
•
.WC¥dF∞« W®UA∞« w≠ t¢b≥UA± pMJL¥ ô ,4:3 W∂º≤ w≠ DVD ÊUØ «–« •
.Êu¥eHK∑∞« W®U® W∂º≤ j∂{Ë ,Êu¥eHK∑∞« Ÿu≤ ,Z±U≤d∂∞« Vº• vK´ ·ö∑îU° dNE¢ ·uß ,WHK∑ª± …¸uÅ ‹ULOLB¢ w≠ WKπº± DVD ’«dÆ√ Ê_ •
.UOzUIK¢ )i¥dF∞«(Wide l{Ë v∞« W®UA∞« q¥u∫¢ r∑¥ ,HDMI «bª∑ß« bM´ •
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )ÃËdª∞«/WLzUI∞«( MENU/EXIT ¸“ v∞ jG{«
42
41
MAX-DA79-AR-2-0703
7/3/08 12:27 PM
ARA
Page 34
¸ËdL∞« WLKØ j∂{
)d¥bI∑∞« Èu∑º±( Íu°_« rJ∫∑∞« j∂{
.‰UH©_« U≥b≥UA¥ Ê√ b¥d¢ ô w∑∞« WHOMF∞« ’«dÆ_«Ë sOI≥«dLK∞ DVD ’«dÆ√ qOGA¢ lML∞ WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑ß«
.)d¥bI∑∞« Èu∑º±( Íu°_« j∂CK∞ ¸ËdL∞« WLKØ j∂{ pMJL¥
‰UI∑≤ö∞ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"PASSWORD" v∞«
jG{« p∞– bF°Ë )¸ËdL∞« WLKØ(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
3
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Setup" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )œ«b´ù«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
œ«b´ù«
bF°Ë ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√
¸“ vK´ jG{« p∞–
.)‰uîb∞«( ENTER
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
)WLzUI∞«(
1
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"PARENTAL" v∞« ‰UI∑≤ö∞
vK´ jG{« p∞– bF°Ë )Íu°_«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“
3
bF°Ë ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√
¸“ vK´ jG{« p∞–
.)‰uîb∞«( ENTER
ENTER ¸“ vK´ jG{«
5
.)‰uîb∞«(
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Setup" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )œ«b´ù«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
4
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
.·UI¥ù«
1
5
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
d¥bI∑∞« Èu∑º± ¸UO∑îô ,
vK´ jG{« p∞– bF°Ë »uKDL∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“
4
.UO{«d∑≠« "7890" vK´ ¸ËdL∞« WLKØ j∂C¢ •
¸ËdL∞« WLKØË WL¥bI∞« ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√
…d± …b¥bπ∞« ¸ËdL∞« WLKØ qîœ√Ë ,…b¥bπ∞«
.bOØQ∑K∞ WO≤U£
.j∂C∞« ‰ULØ≈ r¢
•
j∂{ "7890" vK´ ¸ËdL∞« WLKØ j∂{ r¢
.lMBL∞«
W®UA∞« bπ¢ ·uß ,œ«b´ù« ‰ULØ≈ bM´
.WI°Uº∞«
•
WE•ö±
’dÆ Íu∑•« «–≈ WHO™u∞« Ác≥ qLF¢
Èu∑º± ‰u• ‹U±uKF± vK´ DVD
.d¥bI∑∞«
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
•
•
…b≥UA± pMJL¥ ô ,6 Èu∑º± ‹d∑î« «–«
.d∂Ø√ Ë√ 7 Èu∑º± w≠ DVD ’«dÆ√
»d∑Æ« ULKØ ,vK´√ Èu∑ºL∞« ÊUØ ULKØ
…œU± Ë√ nMF∞« Âö≠√ s± »dÆ√ DVD Íu∑∫±
.sOI≥«dL∞«
•
•
•
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.¸ËdL∞« WLKØ qîb¢ U±bM´ ÍœbF∞« QDª∞« ¡UG∞ù )¡UG∞ù«(CANCEL ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )ÃËdª∞«/WLzUI∞«( MENU/EXIT ¸“ v∞ jG{«
44
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )ÃËdª∞«/WLzUI∞«( MENU/EXIT ¸“ v∞ jG{«
43
MAX-DA79-AR-2-0703
7/3/08 12:27 PM
Page 36
ARA
JPEG
DVD
¸ËdL∞« WLKØ j∂{
.b¥d¢ ULØ ¸«bπ∞« WƸuØ …¸uB∞« j∂{ pMJL¥ ,JPEG CD Ë√ VCD ,DVD …b≥UA± bM´
W¥¸«bπ∞« WƸu∞« dOOG∑∞
Ê«¸bπ∞« ‚¸Ë j∂{
v∞« ‰UI∑≤ö∞ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
jG{« p∞– bF°Ë )e±d∞«( "LOGO"
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
3
‰UI∑≤ö∞ d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
p∞– bF°Ë )œ«b´ù«( "Setup" v∞«
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{«
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
)WLzUI∞«(
1
LOGO ¸“ vK´ jG{«
.)e±d∞«(
2
"COPY LOGO DATA" ÷d´ r∑¥ ·uß
.Êu¥eHK∑∞« W®U® vK´
¸“ vK´ jG{« ,qOGA∑∞« ¡UM£√
w∑∞« …¸uB∞« ¸uN™ bM´ PAUSE
.p∂πF¢
1
•
COPY LOGO DATA
PAUSE
œ«b´ù«
¸“ vK´ jG{«
)ÃËdª∞«( EXIT
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞
5
"USER" ¸UO∑îô ¸“ vK´ jG{«
p∞– bF°Ë »uKDL∞« )Âbª∑ºL∞«(
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{«
4
WE•ö±
.…¸U∑ªL∞« Ê«¸bπ∞« ‚¸Ë ÷d´ r∑¥ ·uß •
.Ê«¸b§ ‚¸Ë 3 œ«b´≈ q§√ s± 2 Ë 1 ‹«uDî d¥dJ¢ pMJL¥ •
.÷dF∞« l{Ë v∞« l§d¥Ë UOzUIK¢ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qÅu¢Ë lDI¢ ·uß •
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )ÃËdª∞«/WLzUI∞«( MENU/EXIT ¸“ v∞ jG{«
…¸uB∞« j∂C∞ WHO™u∞« Ác≥ d∑î«
.p° WÅUî Ê«¸b§ ‚¸uØ W°uKDL∞«
46
…¸uÅ j∂C∞ WHO™u∞« Ác≥ d∑î«
Ê«¸b§ ‚¸uØ Z≤uº±Uß e±¸
.p° ’Uî
45
MAX-DA79-AR-2-0703
7/3/08 12:27 PM
Page 38
ARA
‹uB∞« d∂J± l{Ë j∂{
¸U∂∑îô« …d∂≤ j∂{
«–« U±Ë p° ’Uª∞« ‹uB∞« d∂J± qOJA¢ vK´ «œUL∑´« ‹uB∞« ‹«d∂J± s± œœd∑∞« W°Uπ∑ß«Ë ‹«¸U®ù« Ãdî j∂{ r∑¥ ·uß
.‹uB∞« d∂J± Èu∑º± j∂C∞Ë ‹uB∞« d∂J± ‹öOÅu¢ h∫H∞ )¸U∂∑îô« …d∂≤(Test Tone vK´ jG{«
.U±bª∑º± ‹uÅ d∂J± Í√ ÊUØ
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
TONE" v∞« ‰UI∑≤ö∞
)¸U∂∑îô« …d∂≤( "TEST
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.)‰uîb∞«(ENTER
3
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Audio" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )u¥œË_«(
)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
.·UI¥ù«
1
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Audio" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )u¥œË_«(
)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
.·UI¥ù«
1
,‹uB∞« d∂J± œ«b´≈ w≠
¸“ vK´ jG{«
…d± )‰uîb∞«(ENTER
.WO≤U£
3
SR ➝ R ➝ C ➝ L dOG∑¢ ·u߸U∂∑îô« …d∂≤ •
vK´ jGC¢ U±bM´ .VO¢d∑∞« «cN° SW ➝ SL ➝
…d∂≤ nÆu∑¢ ·uß ,XÆu∞« «c≥ w≠ WO≤U£ …d± ¸e∞« «c≥
.¸U∂∑îô«
œ«b´ù«
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
‰UI∑≤ö∞ , , ,
»uKDL∞« ‹uB∞« d∂J± v∞«
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.)‰uîb∞«(ENTER
WE•ö±
HDMI AUDIO. ëdî≈ ¡UM£√ ¸U∂∑îô« …d∂≤ WHO™Ë qLF¢ ô •
4
¸UºO∞« wHKª∞« ‹uB∞« d∂J± ,ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂JL∞ •
«c≥ vK´ jGC¢ ULKØ ,sOLO∞« wHKª∞« ‹uB∞« d∂J±Ë
: wK¥ ULØ VÆUF∑∞U° l{u∞« dOG∑¥ ,¸e∞«
.)¡O® ô(NONE ➝ )dOGÅ(SMALL
w±U±_« ‹uB∞« d∂J±Ë ¸UºO∞« w±U±_« ‹uB∞« dJ∂L∞ •
.)dOGÅ(SMALL vK´ l{u∞« j∂{ r∑¥ ,sOLO∞«
.‹uB∞« ‹«d∂J± «bª∑ß« bM´ U≥d∑î« : )dOGÅ(SMALL
.‹uB∞« ‹«d∂J± VOØd¢ Âb´ bM´ U≥d∑î« : )¡O® ô(NONE
WE•ö±
j°«uC° p∞– oKF∑¥ ô ,NONE Ë SMALL sO° ‰u∫∑¥ ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± Ê√ s± r¨d∞U° •
w±U±_« ‹uB∞« d∂J±Ë ¸UºO∞« WO±U±_« ‹uB∞« d∂J± v∞« ‹«¸U®ù« l¥“u¢ vK´ ‹uB∞« ‹«d∂J±
.)SMALL w{«d∑≠ô« j∂C∞«( .wIOI∫∞« ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± ÃU∑≤≈ o¥d© s´ sOLO∞«
.jI≠ DVD w≠ qLF¥ — )‹uB∞« d∂J± œ«b´≈(SPEAKER SETUP •
48
47
MAX-DA79-AR-2-0703
7/3/08 12:27 PM
Page 40
ARA
qO§Q∑∞« XÆË j∂{
s± u¥œË_« ‹«¸U®ù qO§Q∑∞« XÆË j∂{ pMJL¥ ,ŸUL∑ßô« lÆu± s± W¥ËUº∑± W≠Uº± vK´ ‹uB∞« ‹«d∂J± l{Ë sJL¥ r∞ «–«
.WOHKª∞« ‹uB∞« ‹«d∂J±
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
.qO§Q∑∞« XÆË j∂C∞ ,
5
d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
‰UI∑≤ö∞ , , ,
»uKDL∞« ‹uB∞« d∂J± v∞«
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.)‰uîb∞«(ENTER
4
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
TIME" v∞« ‰UI∑≤ö∞
)qO§Q∑∞« XÆË( "DELAY
¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.)‰uîb∞«(ENTER
3
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Audio" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )u¥œË_«(
)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
.·UI¥ù«
1
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂JL∞ qO§Q∑∞« XÆË j∂{ pMJL¥ •
wHKª∞« ‹uB∞« d∂J±Ë 05 mSEC Ë 00 sO°
Ë 00 sO° sOLO∞« wHKª∞« ‹uB∞« d∂J±Ë ¸UºO∞«
.15 mSEC
œ«b´ù«
aÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂JL∞ lÆuL∞« qC≠√
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± j∂{ •
,qJA∞« w≠ Df W≠Uº± s± ‰u©√ Ë√ W¥ËUº∑± Dc W≠Uº± X≤UØ «–«
.WLzUIK∞ UI∂© j∂C∞« dOOG∑° rÆ ,ô≈Ë .f± )dHÅ(0 vK´ l{u∞« j∂{«
Dc Ë Df sO° W≠Uº±
d∑± 0.00
d∑± 0.34
d∑± 0.68
d∑± 1.02
d∑± 1.36
d∑± 1.70
qO§Q∑∞« XÆË
f± 0
f± 1
f± 2
f± 3
f± 4
f± 5
‹uB∞« d∂JL∞ qO§Q∑∞« XÆË j∂{
qØ sO°Ë pMO° W≠UºL∞« X≤UØ «–≈ qC≠√ ‹uB° ŸU∑L∑ßô« p∞ sJL¥ ,5.1 …UMI∞ jO∫L∞« ‹uB∞« qOGA¢ bM´
pMJL¥ ,‹uB∞« ‹«d∂J± ÊUJL∞ UI∂© nK∑ª¥ ŸUL∑ßô« WIDM± v∞« ‹uB∞« ‰uÅË XÆË Ê_ .W¥ËUº∑± ‹uÅ d∂J±
‹uB∞« ‹«d∂J±Ë ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂JL∞ ‹uB∞« w≠ qO§Q∑∞« dO£Q¢ W≠U{≈ o¥d© s´ ·ö∑îô« «c≥ j∂{
.jO∫L∞«
d∂JL∞ lÆuL∞« qC≠√
wHKª∞« ‹uB∞« d∂J± j∂{ •
‹uB∞«
l{u∞« j∂{« ,qJA∞« w≠ Ds W≠Uº± l± W¥ËUº∑± Df W≠Uº± X≤UØ «–«
.WLzUIK∞ UI∂© j∂C∞« dOOG∑° rÆ ,ô≈Ë .f± )dHÅ(0 vK´
.WIK∫∞« Ác≥ qî«œ lC¢ UNKØ ‹uB∞« ‹«d∂J± ÊQ° vÅu¥
w±U±_« ‹uB∞« d∂J± s± W≠Uº± :Df
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± s± W≠Uº± :Dc
‹uB∞« d∂J± s± W≠Uº± :Ds
50
Ds Ë Df sO° W≠Uº±
d∑± 0.00
d∑± 1.02
d∑± 2.04
d∑± 3.06
d∑± 4.08
d∑± 5.10
WE•ö±
.15 mSEC Ë 00 sO° U± vK´ qO§Q∑∞« XÆË j∂{ sJL¥ ,DTS Ë AC-E3 l± •
qO§Q∑∞« XÆË
f± 0
f± 3
f± 6
f± 9
f± 12
f± 15
.ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± œu§Ë Âb´ bM´ d≠u∑± dO¨ ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± j∂{ •
49
MAX-DA79-AR-2-0703
7/3/08 12:27 PM
Page 42
ARA
U¥Ëb¥ )‹uB∞« d¥d∫¢(SOUND EDIT ¸“ «bª∑ßU° j∂{ bM´
‹uB∞« WO´u≤ j∂{
2
WI¥d©
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± Èu∑º± j∂{
wHKª∞« ‹uB∞« d∂J± Ê“«u¢ j∂{
w±U±_« ‹uB∞« d∂J± Ê“«u¢ j∂{
¸“ vK´ jG{«
SOUND EDIT
p∞– bF°Ë )‹uB∞« d¥d∫¢(
. , d®R± vK´ jG{«
¸“ vK´ jG{«
SOUND EDIT
p∞– bF°Ë )‹uB∞« d¥d∫¢(
. , d®R± vK´ jG{«
¸“ vK´ jG{«
SOUND EDIT
p∞– bF°Ë )‹uB∞« d¥d∫¢(
. , d®R± vK´ jG{«
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
3
TUNED
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
2
TUNED
kHz
MHz
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
œ«b´ù« W®U® «bª∑ßU° ‹uB∞« WO´u≤ j∂{ bM´
1
TUNED
œ«b´ù«
w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± Èu∑º± j∂{
wHKª∞« ‹uB∞« d∂J± Èu∑º± j∂{
¸“ vK´ jG{«
SOUND EDIT
p∞– bF°Ë )‹uB∞« d¥d∫¢(
. , d®R± vK´ jG{«
¸“ vK´ jG{«
SOUND EDIT
p∞– bF°Ë )‹uB∞« d¥d∫¢(
. , d®R± vK´ jG{«
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Audio" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )u¥œË_«(
)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
1
WI¥d©
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
l{Ë w≠ )WLzUI∞«(
.·UI¥ù«
1
kHz
MHz
kHz
MHz
5
.‹uÅ d∂J± qJ∞ Èu∑ºL∞«Ë Ê“«u∑∞« j∂{ pMJL¥
TITLE
CHAP PRGM RDS
ST
4
TUNED
kHz
kHz
MHz
¸«¸“_« d®R± vK´ jG{«
¸UO∑îô , , ,
p∞– bF°Ë W°uKDL∞« œ«uL∞«
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«(ENTER
4
¸e∞« d®R± vK´ jG{«
EDIT" v∞« ‰UI∑≤ö∞
p∞– bF°Ë "SOUND
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«(ENTER
3
WE•ö±
wHKª∞«/w±U±_« ‹uB∞« d∂J± Ê“«u¢ j∂{
.·UI¥ù«Ë 06-Ë 00 sO° ¸UO∑î« pMJL¥ •
6.- s± »dI∞U° „d∫∑¢ U±bM´ ‹uB∞« Èu∑º± iHªM¥ •
w≠U{ù«/wHKª∞«/ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± Èu∑º± j∂{
.6dB- v∞« 6 dB+ s± ‹«uDî w≠ ‹uB∞« Èu∑º± j∂{ sJL¥ •
.6dB- s± bF∑∂¢ U±bM´ iHªM¥Ë 6dB+ s± »d∑I¢ U±bM´ ‹uB∞« Èu∑º± b¥e¥ •
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )ÃËdª∞«/WLzUI∞«( MENU/EXIT ¸“ v∞ jG{«
52
51
MAX-DA79-AR-2-0703
ARA
7/3/08 12:27 PM
Page 44
u¥bO≠ u¥œË_« s±«e¢ œ«b´≈
)wJO±UM¥b∞« ‚UDM∞« jG{( DRC j∂{
.wLÆd∞« Êu¥eHK∑∞« l± qOÅu∑∞« r¢ «–« ‹uB∞« s± TD°√ …¸uB∞« dNE¢ bÆ
.qOK∞« w≠ iHªM± ‹uÅ Èu∑º± w≠ rKO≠ …b≥UA± bM´ wLƸ w∂∞Ëœ ‹uB° ŸU∑L∑ßö∞ WHO™u∞« Ác≥ «bª∑ß« pMJL¥
.u¥bOH∞« l± ÂUπº≤ö∞ W∞U∫∞« qC≠√ q§√ s± u¥œËú∞ qO§Q∑∞« XÆË j∂{« ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠
, d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
p∞– bF°Ë "Audio" v∞« ‰UI∑≤ö∞
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{«
2
."Audio" WLzUÆ ÷d´ r∑¥
œ«b´ù«
¸UO∑îô , d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
u¥bO≠ - u¥œË_« s±«e∑∞ qO§Q∑∞« XÆË
ENTER ¸“ vK´ jG{« p∞– bF°Ë
.)‰uîb∞«(
•
4
.f± 300Ë )dHÅ( 0 sO° ‹uBK∞ qO§Q∑∞« XÆË j∂{ pMJL¥
)WLzUI∞«( MENU ¸“ vK´ jG{«
•
.œ«b´ù« WLzUÆ ÷d´ r∑¥
, d®RL∞« ¸«¸“√ vK´ jG{«
p∞– bF°Ë "AV-SYNC" v∞« ‰UI∑≤ö∞
.)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´ jG{«
.AV-SYNC
54
ENTER
3
, d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
‚UDM∞« jG{( "DRC" j∂C∞
.)wJO±UM¥b∞«
W®U® ÷d´ r∑¥
.u¥œË_« l± s±«e∑∞« qC≠_ p∞– j∂{«
MOVE
•
d®RL∞« ¸“ vK´ jG{«
"Audio" v∞« ‰UI∑≤ö∞
jG{« p∞– bF°Ë )u¥œË_«(
)‰uîb∞«( ENTER ¸“ vK´
1
RETURN
•
MENU ¸“ vK´ jG{«
2
4
)WLzUI∞«(
jG{( "DRC" ¸UO∑î« r¢ «–«
¸“ vK´ jG{« )wJO±UM¥b∞« ‚UDM∞«
.)‰uîb∞«( ENTER
1
3
d∂J¥ ,‹«d± …b´ d®RL∞« ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´ •
…b´ d®RL∞« ¸“ vK´ jGC¢ U±bM´Ë ,dO£Q∑∞«
.dO£Q∑∞« qI¥ ,‹«d±
EXIT
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.o°Uº∞« Èu∑ºL∞« v∞« Ÿu§dK∞ )…œuF∞«( RETURN ¸“ vK´ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )ÃËdª∞«/WLzUI∞«( MENU/EXIT ¸“ v∞ jG{«
.œ«b´ù« W®U® s± ÃËdªK∞ )ÃËdª∞«/WLzUI∞«( MENU/EXIT ¸“ v∞ jG{«
53
MAX-DA79-AR-2-0703
ARA
7/3/08 12:27 PM
Page 46
Dolby Pro Logic II dO£Q¢
)2 w≠«d∑•ô« wIDML∞« w∂∞Ëœ(
Dolby Pro Logic II l{Ë
)2 w≠«d∑•ô« wIDML∞« w∂∞Ëœ(
.jI≠ Dolby Pro Logic MUSIC l{Ë w≠ WHO™u∞« Ác≥ qLF¢
.w¢uB∞« 2 w≠«d∑•ô« wIDML∞« w∂∞Ëœ l{Ë ¸UO∑î« pMJL¥
.)vIOßuL∞«( <MUSIC> l{Ë ¸UO∑îô PL II MODE
¸«¸“√ vK´ jG{« p∞– bF°Ë <PANORAMA> ¸UO∑îô PL II EFFECT
.»uKDL∞« dO£Q∑∞« j∂{ ¸UO∑îô
¸“ vK´ jG{«
¸“ vK´ jG{«
,
d®RL∞«
1
2
. PL II MODE
¸“ vK´ jG{«
.1 v∞« )dHÅ(0 sO° ¸UO∑î« pMJL¥
1
.w∂≤Uπ∞« Ê«¸bπ∞« ‹uÅ l± dO∏L∞« "¸U£œ" dO£Q∑∞ jO∫L∞« ‹uB∞« ‹«d∂J± ‰UL∑®ô WO±U±_« u¥dO∑º∞« ‹uÅ b∑L¥ l{u∞« «c≥
: wK¥ ULØ l{u∞« dOG∑¥ ,¸e∞« «c≥ vK´ jC¢ ULKØ
¸«¸“√ vK´ jG{« p∞– bF°Ë <C-WIDTH> ¸UO∑îô PL II EFFECT
¸“ vK´ jG{«
.»uKDL∞« dO£Q∑∞« j∂{ ¸UO∑îô , d®RL∞«
3
MUSIC
. 7 v∞« )dHÅ(0 sO° ¸UO∑î« pMJL¥
➝
CINEMA
➝
PRO LOGIC
MATRIX
➝
.ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± s± ÃdªL∞« ‹uB∞« dGC¥ ULKØ ,j∂C∞« d∂J¥ ULKØ .ÍeØdL∞« ‹uB∞« ÷d´ j∂C¥ p∞–
¸«¸“√ vK´ jG{« p∞– bF°Ë <DIMENSION> ¸UO∑îô PL II EFFECT
.»uKDL∞« j∂C∞« ¸UO∑îô
➝
¸“ vK´ jG{«
,
d®RL∞«
. 6 v∞« )dHÅ(0 sO° ¸UO∑î« pMJL¥
STEREO
4
PRO LOGIC II
.WO• wIOßu± v∞≈ lL∑º¢ p≤QØ ‹uB∞« ‹«dO£Q¢ vK´ ·dF∑∞« pMJL¥ ,vIOßuL∞« v∞≈ ŸUL∑ßô« bM´ :MUSIC •
.wHKª∞« Ë√ w±U±_« ‹uB∞« d∂JL∞« s± UOπ¥¸b¢ )DSP( ‹uB∞« ‚UD≤ j∂C¥
œ«b´ù«
.rKOHK∞ w¢uB∞« øbL∞« v∞≈ W¥uO• nOC¢ : CINEMA •
¡UM£√ ,fLª∞« ‹uB∞« ‹«d∂J± Âbª∑º¢ p≤QØ WOIOI• …UMI∞ œbF∑± dO£Q¢ vK´ ·dF∑¢ ·uß : PRO LOGIC •
.jI≠ sOLO∞«Ë ¸UºO∞« w±U±_« ‹uB∞« Íd∂J± «bª∑ß«
.5.1 …UMI∞ jO∫L∞« ‹uB∞« v∞« lL∑º¢ ·uß : MATRIX •
‹uB∞« d∂J±Ë sOLO∞«Ë ¸UºO∞« w±U±_« ‹uB∞« Íd∂J± s± ‹uB∞« v∞« ŸULº¢ö∞ «c≥ dO∑î« : STEREO •
UOJO¢U±u¢Ë√ …UMIK∞ œbF∑L∞« l{u∞« ¸UO∑î« r∑¥ ·uß ,d∏Ø√ Ë√ sO¢UMÆ l± dHAL∞« DVD ’dÆ qOGA¢ bM´ •
PL II
(Dolby Pro Logic II). ¸“ qLF¥ ôË
.jI≠ w≠U{ù«
INPUT f°UI± v∞« p° ’Uª∞« w§¸Uª∞« “UNπ∞« qOÅu∑° rÆ ,Pro Logic II l{Ë ¸UO∑î« bM´ •
¸UºO∞«( qî«b∞« f°UI± s± «b•«Ë XKÅË «–≈ .qGÒAL∞« W•u∞ vK´ …œu§uL∞« )sOLO∞«Ë ¸UºO∞«(AUDIO
. …UMI∞ jO∫L∞« ‹uB∞« v∞≈ ŸUL∑ßô« pMJL¥ ô ,)sOLO∞« Ë√
56
55
MAX-DA79-AR-2-0703
ARA
7/3/08 12:27 PM
Page 48
j∂C∞« WI∂ºL∞« ‹UD∫L∞«
u¥œ«d∞« v∞« ŸUL∑ßô«
:v∑• ‹UD∫L∞« s¥eª¢ p∞ sJL¥
FM WD∫± 15
.FM W§u± d∑î«Ë TUNER ¸“ vK´ jG{«
1
.Y∂∞« WD∫± d∑î« 2
…dØ«c∞« w≠ FM 89.1 ‡∞ o∂ºL∞« j∂C∞« : ‰U∏±
.FM W§u± d∑î«Ë TUNER ¸“ vK´ jG{«
1
vK´ jG{« p∞– bF°Ë.)o∂ºL∞« j∂C∞«( >PRESET< l{Ë ¸UO∑îô )
.<89.10> ¸UO∑îô
vK´ jG{«
( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{« : 1 WOJO¢U±u¢Ë_« WH∞«RL∞«
2
.j∂C∞« WI∂º± W≤eª± WD∫± ¸UO∑îô
¸“ pº±«Ë jG{« p∞– bF°Ë ,)ÍËbO∞«( >AUTO< l{Ë ¸UO∑îô )
¸“
( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{« : 2 WOJO¢U±u¢Ë_« WH∞«RL∞«
kHz
MHz
.UOJO¢U±u¢Ë√ W§uL∞« nAJ∞
.)n∞«RL∞« …dØ«–( TUNER MEMORY ¸“ vK´ jG{«
¸“ vK´ jG{«Ë ,)ÍËbO∞«( >MANUAL< l{Ë ¸UO∑îô )
( )·UI¥ù«( STOP ¸“ vK´ jG{« : W¥ËbO∞« WH∞«RL∞«
3
.WCHªML∞« Ë√ WFH¢dL∞« ‹«œœd∑∞« WH∞«RL∞
kHz
MHz
.)u¥dO∑º∞«/ÍœU•_«( MO/ST ¸“ vK´ jG{«
.j∂C∞« o∂ºL∞« rÆd∞« ¸UO∑îô
vK´ jG{«
4
.15 v∞« 1 s± j∂C∞« o∂ºL∞« rÆd∞« ¸UO∑î« pMJL¥
.)u¥dO∑º∞«/ÍœU•_«( MO/ST ¸“ vK´ jGC¢ ULKØ <MONO>Ë <STEREO> sO° ¸UOª∞« ‰u∫∑¥
.qî«b∑∞« ÊËb° `{«u∞« Y∂K∞ )ÍœU•_«( MONO l{Ë d∑î« ,‰U∂I∑ßô« nF{ WIDM± w≠
kHz
MHz
.)n∞«RL∞« …dØ«–( TUNER MEMORY ¸“ vK´ jG{«
5
u¥œ«d∞« qOGA¢
.…dØ«c∞« w≠ WD∫L∞« s¥eª¢ r∑¥
.5 v∞« 2 ‹«uDî ¸«dJ∑° rÆ ,Èdî√ WD∫L∞ o∂ºL∞« j∂C∞« q§√ s±
.…UMI∞« ¸UO∑îô bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ œu§uL∞«
6
¸“ vK´ jG{« ,j∂C∞« WI∂ºL∞« WD∫L∞« WH∞«RL∞
.AM Y° …b•u∞« q∂I∑º¢ ô •
58
57
MAX-DA79-AR-2-0703
7/3/08 12:27 PM
ARA
Page 50
XOßUJ∞« v∞« ŸUL∑ßô«
Z±bL∞« ’dI∞« qOπº¢
: sO∑HK∑ª± sO∑I¥d© w≠ XOßUJ∞« vK´ Z±bL∞« ’dI∞« qO㧛 pMJL¥
w≠ "WO¢uB∞« ‹U∑OßUJ∞« «bª∑ß« bM´ ‹U©u∫¢" Ê«uMF° ¡eπ∞« ,W§U∫∞« bM´ ,l§«¸ ; W¥UMF° X¥UJ∞« j¥d® ULz«œ Z∞U´
.62 W∫HÅ
s±«e∑L∞« qOπº∑∞«
.Á¸U∑ª¢ Íc∞« ¸UºL∞« Ë√ ’dI∞« ¡b° l± qOπº∑∞« ¡b° s±«e¢ pMJL¥ …eOL∞« Ác≥ qCH°
( ) vK´ jG{«
…dOπ∫∞ PUSH OPEN
XOßUJ∞« »U° `∑H∞ XOßUJ∞«
.XOßUJ∞« qîœ√Ë
3
¸“ vK´ jG{«
vK´ )j¥dA∞«(TAPE
WHO™Ë ¸UO∑îô qGÒAL∞«
.j¥dA∞«
2
WDß«u° ÂUEM∞« qGÒ®
vK´ jGC∞«
1
.STANDBY/ON
t§Ë l{Ë XOßUJ∞« qîœ√ •
q±U• v∞« UNπ∑± qOGA∑∞«/qOπº∑∞«
»U° l≠œ« p∞– bF°Ë ,XOßUJ∞«
.‚ö¨û∞ XOßUJ∞«
,qOGA∑∞« qLJ¢ U±bM´
¸“ vK´ jG{«
.)·UI¥ù«(STOP
.Z±bL∞« ’dI∞« qL•
3
w≠ U¨¸U≠ U∑OßUØ qîœ√
.…dOπ∫∞«
2
WDß«u° ÂUEM∞« qGÒ®
vK´ jGC∞«
.STANDBY/ON
1
PUSH OPEN ( ) ¸“ vK´ jG{« •
bF°Ë ,XOßUJ∞« qîœ√Ë ,XOßUJ∞« »U° `∑H∞
.XOßUJ∞« »U° oK¨√ p∞–
.ÊU±_« …œ«bß l± XOßUJ∞« qîœ√ •
,
6
¸“ vK´ jG{«
.W§U∫∞« bM´
5
: nKª∞« v∞« XOßUJ∞« ŸU§¸≈ •
.DOWN/
¸“
: ÂU±_« v∞« l¥dº∞« XOßUJ∞« r¥bI¢ •
¸“
.UP/
vK´
/
«bª∑ß« pMJL¥ •
s± ôb° bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
.WOºOzd∞« …b•u∞« vK´
,
.
¸“ vK´ jG{«
.XOßUJ∞« qOGA¢ √b° r∑¥
.…b•«Ë …d± Tape (
.sO¢d± Tape (
4
) ¸“ : √ V≤U§ •
) ¸“ : » V≤U§ •
XOßUJ∞« qOGA¢ l{Ë ¸UO∑î«
j¥dA∞« …dOπ•
UNKCH°Ë XOßUJ∞« qOGA¢ ŸU{Ë√ W£ö∏° eNπ± dGBL∞« ÊuJL∞« p±UE≤
.UOzUIK¢ XOßUJK∞ sO∂≤Uπ∞« wKØ v∞« ŸUL∑ßô« pMJL¥
¸“ pº±«Ë jG{«
jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
. ¸“ vK´
6
CD SYNCHRO
.)Z±bL∞« ’dI∞« s±«e¢(
¸“ vK´ jG{«
5
¡b∂∞ ¸e∞« vK´ jG{« ,·UI¥ù« bM´ •
.vIOßuLK∞ WO∞Ë_« WFDI∞« s± qOπº∑∞«
CD SYNCHRO ¸“ pº±«Ë jG{« •
qOπº∑∞« ¡b∂∞ Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ ¡UM£√
r∑¥ w∑∞« vIOßuLK∞ WO∞Ë_« WFDI∞« s±
.UNKOGA¢
.DVD/CD
4
Z±bL∞« ’dI∞« ¸UO∑î« ¸“ Âbª∑ß« •
.W°uKDL∞« WOM¨_« ¸UO∑îô )
,
(
r∑¥ v∑• )ŸU§¸ù« l{Ë(REVERSE. MODE jG{«
.VßUML∞« e±d∞« ÷d´
.nÆu∑¥ p∞– bF°Ë ¸U∑ªL∞« XOßUJK∞ b•«u∞« V≤Uπ∞« :
•
XOßUJK∞ b•«u∞« V≤Uπ∞« :
•
nÆu∑¥ p∞– bF°Ë XOßUJK∞ dîü« V≤Uπ∞«
·UI¥ù« ¸“ vK´ jGC¢ v∑• ¸«dL∑ßU° XOßUJK∞ ÊU∂≤U§ :
60
•
59
MAX-DA79-AR-2-0703
ARA
7/3/08 12:27 PM
Page 52
u¥œ«d∞« Z±U≤d° qOπº¢
d®U∂L∞« qOπº∑∞«
.Á¸U∑ª¢ Íc∞« u¥œ«d∞« Z±U≤d° qO㧛 pMJL¥
.Z±bL∞« ’dI∞« vK´ ¸Uº± Í√ qO㧛 ¡b° pMJL¥ ,d®U∂L∞« qOπº∑∞« l{Ë qCH°
.qOπº∑∞« vK´ d£R¥ ô p∞– Ê_ ,‹uB∞« Èu∑º± j∂{ v∞« ÃU∑∫¢ ô
)n∞«RL∞«(TUNER WHO™Ë d∑î«
¸“ vK´ jGC∞« WDß«u°
.)n∞«RL∞«(TUNER
3
w≠ U¨¸U≠ U∑OßUØ qîœ√
.…dOπ∫∞«
2
WDß«u° ÂUEM∞« qGÒ®
vK´ jGC∞«
.STANDBY/ON
1
.Z±bL∞« ’dI∞« qL•
3
w≠ U¨¸U≠ U∑OßUØ qîœ√
.…dOπ∫∞«
2
WDß«u° ÂUEM∞« qGÒ®
vK´ jGC∞«
.STANDBY/ON
1
PUSH OPEN ( ) ¸“ vK´ jG{« •
bF°Ë ,XOßUJ∞« qîœ√Ë ,XOßUJ∞« »U° `∑H∞
.XOßUJ∞« »U° oK¨√ p∞–
.ÊU±_« …œ«bß l± XOßUJ∞« qîœ√ •
jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù
. ¸“ vK´
6
¸“ vK´ jG{«
(REC/PAUSE)
.) XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«(
5
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
√b∂¥Ë dL•_« ÊuK∞U° REC ÷d´ r∑¥ •
.qOπº∑∞«
62
w∑∞« u¥œ«d∞« WD∫± d∑î«
WDß«u° UNKO㧛 b¥d¢
vK´ jGC∞«
.UP/ Ë√ DOWN/
¸“ pº±«Ë jG{«
REC
4
.)XÆRL∞« nÆu∑∞«(
¸“ vK´ jG{«
5
.DVD/CD
4
WE•ö±
XOßUJ∞« j¥d® vK´ ÊU±_« …œ«bß b§u¢ Ê√ Vπ¥
.tKO㧛 b¥d¢ Íc∞«
.qOπº∑∞« bM´ EQ/DSP WHO™Ë qLF¢ ô
•
.
.qOπº∑∞« √b∂¥ ·uß •
¸“ vK´ jG{« ,qOπº∑∞« ·UI¥ù •
Z±bL∞« ’dI∞« ¸UO∑î« ¸“ Âbª∑ß« •
.W°uKDL∞« WOM¨_« ¸UO∑îô )
,
(
•
61
MAX-DA79-AR-2-0703
ARA
7/3/08 12:27 PM
Page 54
M|êÜÇ¿ éwñm‡
XÆRL∞« ¡UG∞≈
.M|êÜÇ¿ éwñm‡ ‹¿ZXL^AE éâñqÖ ∆A|‡¡ ∏ ‹AnâÇ¿ ◊A}ï¬ ‡¡ ÑñtbK äÖ ÅâÄÜï •
.XÆRL∞« WHO™Ë wGK¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ,UOzUIK¢ ÂUEM∞« ·UI¥≈/qOGA¢ œd¢ r∞ «–« •
.`O∫Å w∞U∫∞« XÆu∞« Ê√ h∫≠« ,XÆRL∞« j∂{ q∂Æ •
.W°uKDL∞« ‹«¸UO∑îô« j∂C∞ …b¥bF∞« w≤«u∏∞« b§u¢ …uDî qJ∞ •
.WO≤U£ …d± √b∂¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ,XÆu∞« «c≥ ‹“ËUπ¢ «–«
.÷dF∞« W®U® vK´ )XÆRL∞«( TIMER d®R± l± dNE¥ ULØ UO∞¬ √b∂¥ ·uß ,XÆRL∞« j∂{ bF°
.XÆRL∞« WHO™Ë wGK¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ,XÆRL∞« «bª∑ß« b¥d¢ ô U±bM´
.ÕU∂Å qØ vIOßuL∞« l± ÿUIO∑ßô« b¥d¢ : ‰U∏±
TIMER ON/OFF ¸“ vK´ jG{« ,XÆRL∞« ¡UG∞ù
ÕŒ òÉp ltg¿
.…b•«Ë …d± )XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢(
.
e±¸ v®ö∑¥
¸“ vK´ jG{«
.)‰uîb∞«( ENTER
•
TIMER/CLOCK
3
òLT (épA_Ç¿/M|êÜÇ¿)
.TIMER \ånK
2
WDß«u° ÂUEM∞« qGÒ®
.POWER vK´ jGC∞«
1
äÖ ºZE) ›¿èN flZp flZÜÇ \ånK O N T I M E •
áK ÑñtbK M|‡ ‚Ω AqFLÖ (›Œ¿èLÇ¿ ŒèÖÕ
M|‡ òÉp M|êÜÇ¿ lFg ÅâÄÜï ;çkFg
.ÑñtbLÇ¿
TIMER ON/OFF ¸“ vK´ jG{« ,XÆRL∞« ·UMµ∑ßô
.WO≤U£ …d± )XÆRL∞« ·UI¥≈/qOGA¢(
.WO≤U£ …d±
e±¸ ÷d´ r∑¥
•
j∂C∞ Ë√ ¸“ vK´ jG{«
¸“ vK´ jG{«Ë ‹uB∞« Èu∑º±
.)‰uîb∞«( ENTER
6
.ÕALXÜÇ¿ ÕZeÜÇ¿ \ånï •
WE•ö±
.œ«bF∑ßô« l{Ë ¡UM£√ Ë√ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qOGA¢ ¡UM£√ XÆRL∞« ¡UG∞≈ pMJL¥
M|‡ òÉp M|êÜÇ¿ lFg¿
.◊A}ïæ¿
vK´ jGC∞U° W´Uº∞« j∂{« a
. Ë√ ¸“
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« b
.~ôA|ZÇ¿ iÜK
•
5
•
vK´ jGC∞U° ozUÆb∞« j∂{« c
. Ë√ ¸“
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« d
o≠«u∑¥ p∞–Ë ,VOL 10 ÷d´ r∑¥ •
◊u∂CL∞« ‹uB∞« Èu∑º± vK´ ÊËdAF∞«
.UI°Uß
¸“ vK´ jG{«
WÆUD∞«( POWER
q§√ s± )WOzU°dNJ∞«
l{Ë vK´ ÂUEM∞« j∂{
.œ«bF∑ßô«
9
¸“ vK´ jG{«
)‰uîb∞«( ENTER
.XÆRL∞« bOØQ∑∞
8
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
wK´_« sL¥_« ¡eπ∞« vK´
÷d´ r∑¥ •
.XÆRL∞« j∂{ r¢ Ê√ v∞« dOA¥Ë ,XÆuK∞
w≠ UO∞¬ ÂUEM∞« ·UI¥≈ Ë√ qOGA¢ r∑¥ ·uß •
.»uKDL∞« XÆu∞«
64
vK´
,
.(BkXÇ¿) ERROR éÜÉú \ånK ◊è^ Aï‡A_LÖ ◊A}ïæ¿ M|‡‡ ÑñtbLÇ¿ M|‡ ›Aú ¿Ã¿ •
¸“ s± ôb° WO±U±_« rJ∫∑∞« W•u∞ vK´
¸“ Ë√ Multi Jog «bª∑ß« UC¥√ pMJL¥ •
.7 ,6 ,5 ,4 ‹«uDî w≠ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
XÆË vK´ XÆRL∞« j∂{«
.qOGA∑∞«
4
. Ë√ ¸“ vK´ jGC∞U° W´Uº∞« j∂{« a
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« b
.~ôA|ZÇ¿ iÜK •
. Ë√ ¸“ vK´ jGC∞U° ozUÆb∞« j∂{« c
.)‰uîb∞«( Enter ¸“ vK´ jG{« d
(›Œ¿èLÇ¿ ŒèÖÕ äÖ ºZE) \ånK O F F T I M E •
;çlFg áK ◊A}ï¬ M|‡ ‚BE AqFLÖ ›¿èN flZqÇ
.◊A}ïæ¿ M|‡ òÉp M|êÜÇ¿ lFg ÅâÄÜï
Ë√ ¸“ vK´ jG{«
qGAL∞« ¸bBL∞« ¸UO∑îô
.ÂUEM∞« qOGA¢ bM´
7
.XOßUJ∞« j¥d® qîœ√ : )XOßUJ∞«(TAPE •
: )u¥œ«d∞«(TUNER •
.)‰uîb∞«(ENTER jG{« .√
jGC° j∂C∞« WI∂º± WD∫± d∑î« .»
. Ë√ WH∞«RL∞«
.Z±bL∞« ’dI∞« qL• : )Z±bL∞« ’dI∞«(CD •
.USB qÅ : USB •
WE•ö±
63
MAX-DA79-AR-2-0703
ARA
7/3/08 12:27 PM
Page 56
r∑J∞« WHO™Ë/ÂuM∞« XÆR± WHO™Ë
Z∞UF±/ÍuI∞« ‹uB∞« WHO™Ë
Ê“«uL∞«/WOLÆd∞« …¸U®ù«
‹uÅ rªC¢ )ÍuI∞« ‹uB∞«( POWER SOUND WHO™Ë .)ÍuI∞« ‹uB∞«( POWER SOUND l{Ë WHO™u° eNπ± dGBL∞« Z±bL∞« p±UE≤
.wIOI∫∞« ÍuI∞« ‹uB∞« ¸bI¢ wJ∞ sO¢d± dONπ∞« ‹uÅ Ë√ WFH¢dL∞« ‹uB∞« WI∂© sº∫¢Ë dONπ∞«
ÂuM∞« XÆR± WHO™Ë
.tO≠ tºHM° DVD qÒGA± nÆu∑¥ Íc∞« XÆu∞« j∂{ pMJL¥
.)ÂuM∞«(SLEEP ¸“ vK´ jG{«
)ÍuI∞« ‹uB∞«(P.SOUND ¸“ vK´ jG{«
: wK¥ ULØ j∂C∞« o∂ºL∞« XÆu∞« dOG∑¥ ,¸e∞« «c≥ vK´ jGC¢ ULKØ œ
. OFF➝15 MIN➝ 30 MIN ➝ 45 MIN➝ 60MIN➝ 90 MIN
•
.Ê«u£ …b´ …bL∞ "P.SOUND" ÷d´ r∑¥Ë "P.SOUND" ÷d´ r∑¥ : WπO∑M∞«
Ê«u£ …bL∞ "PASS" ÷d´ r∑¥Ë ,WO≤U£ …d± P.SOUND ¸“ vK´ jG{« ,WHO™u∞« Ác≥ ¡UG∞ù
kHz
MHz
.P.SOUND v®ö∑¥Ë ,…b¥b´
)ÍuI∞« ‹uB∞«(P.SOUND WHO™Ë qLF¢ Ê√ sJL¥ ô ,Z±bL∞« ’dI∞« o® bM´
.)ÂuM∞«(SLEEP ¸“ vK´ jG{« ,ÂuM∞« XÆR± j∂{ bOØQ∑∞
.tºHM° DVD qGÒA± nÆu∑¥ Ê√ q∂Æ wI∂∑L∞« XÆu∞« ÷d´ r∑¥
.dîô« j∂C∞« s± ÂuM∞« XÆË Èdî√ …d± ¸e∞« vK´ jGC∞« dOÒG¥
.UOzUIK¢ )·UI¥ù«( "OFF" l{Ë v∞« P.SOUND WHO™Ë ‰u∫∑¢Ë
•
•
.»uKDL∞« ¸UOª∞« ¸UO∑î« r∑¥ v∑• bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ DSP/EQ vK´ jG{«
v∑• )ÂuM∞«(SLEEP ¸“ vK´ jG{« ,ÂuM∞« XÆR± WHO™Ë ¡UG∞ù
.÷dF∞« W®U® vK´ OFF ÷d´ r∑¥
Ë√ WI∂D∞« w∞UF∞« ‹uB∞« ‹«œœd¢ sO° Ê“«u∑∞« Vº≤« ¸U∑ª¢ Ê√ t° pMJL¥ j∂C∞« o∂º± Ê“«uL° œËe± dGBL∞« Z±bL∞« p±UE≤
.UNO∞« lL∑º¢ w∑∞« vIOßuL∞« ŸuM∞ UI≠Ë ,oOLF∞« iOHª∞« ‹uB∞«
...d∑î«
‹uB∞« r∑Ø WHO™Ë
.n¢UN∞« Ë√ »U∂∞« ”d§ vK´ œdK∞ …bOH± WHO™u∞« Ác≥
.)r∑J∞«(MUTE ¸“ vK´ jG{«
.÷dF∞« W®U® vK´ "MUTE" ÷d´ r∑¥
WO≤U£ …d± ¸e∞« vK´ jG{« ,‹uB∞« r∑Ø WHO™Ë ¡UG∞ù
•
•
PASS
POPS
JAZZ
ROCK
STUDIO
CLUB
HALL
MOVIE
CHURCH
... vK´ ‰uB∫K∞
)wDî( ÍœUF∞« Ê“«u∑∞«
»u∂∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
“Uπ∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
„Ëd∞« vIOßuL∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
œU∑ßö∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
vNKLK∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
W∞UBK∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
rKOHK∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
WºOMJK∞ VßUML∞« Ê“«u∑∞«
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
…¸U®ù« Z∞UF±(DSP/EQ WHO™Ë qLF¢ Ê√ sJL¥ ô ,Z±bL∞« ’dI∞« o® bM´
.UOzUIK¢ "PASS" l{Ë v∞« DSP/EQ WHO™Ë ‰u∫∑¢Ë )Ê“«uL∞«/WOLÆd∞«
kHz
MHz
66
65
MAX-DA79-AR-2-0703
ARA
7/3/08 12:27 PM
Page 58
WHO™Ë/¸UN™ù« WHO™Ë
ÍœUB∑Æô« WHO™Ë/ÂU∑FL∞«
Z±bL∞« ’dI∞« o® WHO™Ë
.USB w≠ MP3 ‹UHKLØ Z±bL∞« ’dI∞« oA¢ Ê√ p∞ sJL¥
.Á¸U∑ª¢ Íc∞« ¸UºL∞« Ë√ ’dI∞« ¡b° l± oA¢ Ê√ p∞ sJL¥ ,WHO™u∞« Ác≥ «bª∑ßU°
Z±bL∞« ’dI∞« qLÒ•
.)wLÆd∞« u¥œË_«(
.USB qÅ
2
3
)‚ö¨ù«/`∑H∞«(OPEN/CLOSE ¸“ vK´ jG{«
.’dI∞« WOMOÅ `∑H∞
¸“ vK´ jG{«Ë Z±bL∞« ’dI∞« qîœ√
‚ö¨ù )‚ö¨ù«/`∑H∞«(OPEN/CLOSE
.’dI∞« WOMOÅ
(
WDß«u° ÂUEM∞« qGÒ®
vK´ jGC∞«
.STANDBY/ON
¸UN™ù« WHO™Ë
1
.p±UE≤ vK´ …d≠u∑L∞« …œbF∑L∞« nzU™u∞« …b≥UA± pMJL¥
¸“ vK´ jG{«
vK´ jG{« ,oA∞« ·UI¥ù
ÃU∑≤ù« r∑¥ p∞– bF°Ë ¸“
.UOzUIK¢ MP3 nKLØ kH∫∞«Ë
) Z±bL∞« ’dI∞« ¸UO∑î« ¸«¸“√ Âbª∑ß«
.W°uKDL∞« WOM¨_« ¸UO∑îô
.)ÂU∑FL∞«/¸UN™ù«(DEMO/DIMMER
RIPPING ¸“ vK´ jG{«
vK´ )Z±bL∞« ’dI∞« o®( CD
5
rßU° qO∞b∞« ÃU∑≤≈ r∑¥ ·uß ,Z±bL∞« ’dI∞« o® bF°
rOLB∑∞U° nKL∞« rß« w¢Q¥ .„“UN§ w≠ "RIPPING"
."SAM_XXXX.MP3" : w∞U∑∞«
q§√ s± bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
.oA∞« ¡b°
14
.÷dF∞« W®U® qOGA¢ bM´ WLzUI∞« w≠ …d≠u∑L∞« …œbF∑L∞« nzU™u∞« øb¢ •
‰u• ‹ULOKF∑K∞ .VO∑J∞« «c≥ w≠ qOÅUH∑∞U° UNKØ nzU™u∞« Ác≥ nÅu¢ •
.UN° WÅUª∞« ¡«e§ô« l§«¸ ,UN±«bª∑ß« WOHOØ
’dÆ ¸œ« ,qOGA∑∞« Ë√ XÆRL∞« nÆu∑∞« W∞U• w≠ ÂUEM∞« ÊUØ «–«
vK´ CD RIPPING ¸“ vK´ jG{« Ë√ qHß√ v∞« CD RIPPING
.w∞U∫∞« ¸UºLK∞ oA∞« ¡b∂∞ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§
¸“ pº±«Ë jG{« Ë√ vK´√ v∞« CD RIPPING ’dÆ ¸œ«
w≠ ‹«¸UºL∞« qØ o® ¡b∂∞ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ vK´ CD RIPPING
.’dI∞«
√b∂¥Ë dL•_« ÊuK∞U° "CD Ripping" ÷d´ r∑¥
.)Z±bL∞« ’dI∞« o®(CD RIPPING
ÂU∑FL∞« WHO™Ë
WOºOzd∞« …b•u∞« vK´ ÷dF∞« W®U® ŸuDß j∂{ pMJL¥
.rKOH∞« …b≥UA± bM´ pπ´e¥ öOJ∞
USB. “UN§ qBH¢ ô ,Z±bL∞« ’dI∞« o® ¡UM£√
¸“ vK´ jG{«
WE•ö±
‹œ¸√ «–« .nKL∞« ¸d{ p∞– V∂º¥ bÆ .Z±bL∞« ’dI∞« o® ¡UM£√ )»ËUM∑L∞« ¸UO∑∞«( AC pKßË USB qBH¢ ô
·UI¥≈ r∑¥Ë ôË√ ·UI¥ù« ÕU∑H± vK´ jGC¢ Ê√ pOK´ Vπ¥ ,Z±bL∞« ’dI∞« o® ¡UM£√ Z±bL∞« ’dI∞« o® ·UI¥≈
.USB “UN§ W∞«“≈ pMJL¥ p∞– bF°Ë ,Z±bL∞« ’dI∞«
·c∫¢ ô bÆË WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« WOºOzd∞« …b•u∞« lDI¢ ·uß ,Z±bL∞« ’dI∞« o® bM´ USB “UN§ XKB≠ «–«
“UN§ vK´ USB ‹U≤UO° aº≤Ë d¢uO∂LJ∞« “UN§ vK´ USB qOÅu¢ v§d¥ ,W∞U∫∞« Ác≥ w≠ .oIAL∞« nKL∞«
.USB “UN§ rOLB∑° rÆ p∞– bF°Ë ,ôË√ d¢uO∂LJ∞«
Z±bL∞« ’dI∞« o® …eO± r´b¥ qGÒA±
W∞U• v∞« l§d¥Ë U∑ÆR± Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ nÆu¢ r∑¥ ·ußË USB qÅ ,Z±bL∞« ’dI∞« qOGA¢ bM´
.USB Wµ¥b∂¢ ‰ULØ≈ v∑• qOGA∑∞«
.Wµ¥b∂∑∞« XÆË nK∑ª¥ bÆ ,USB vK´ «œUL∑´«
Ãu∑ML∞«
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
YP-T8
YP-T7F
YP-D1
YP-T8N
YP-U2
YP-T9
YP-K5
YP-K3
YV-150
YP-U3
WØdA∞«
ŸuM∞«
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
."NOT ENOUGH MEMORY " ÷d´ r∑¥ ·uß ,WO≠UØ dO¨ USB …dØ«– ÊuJ¢ ô U±bM´
: wK¥ ULØ ŸuDº∞« dOG∑¥ ,¸e∞« vK´ jGC¢ ULKØ •
.)l©Uß( DIMMER OFF ➝ )rKE±(DIMMER ON
¸“ vK´ jG{« ,WHO™u∞« Ác≥ ¡UG∞ù
)ÂU∑FL∞«/¸UN™ù«(DEMO/DIMMER
.WO≤U£ …d±
.DTS - Z±b± ’dÆ w≠ Z±bL∞« ’dI∞« o® WHO™Ë qLF¢ Ê√ sJL¥ ô
.Z±bL∞« ’dI∞« o® ¡b° s± Ê«u£ 5 ¸Ëd± bF° Z±bL∞« ’dI∞« o® nK± ÃU∑≤« sJL¥
.)SAM_0001.MP3 ,ö∏±( Ê«u£ 5 bF° oA∞« nÆu∑¥ U±bM´ jI≠ oA∞« nK± ÃU∑≤≈ r∑¥
o® WHO™Ë .NTFS rOLB∑° fO∞Ë ,FAT rOLB∑° USB w≠ Z±bL∞« ’dI∞« o® sJL¥ ,w§¸Uª∞« HDD l±
.USB …eN§√ qØ w≠ r´b¢ ô Ãu∑ML∞« «cNK∞ Z±bL∞« ’dI∞«
ÍœUB∑Æô« l{Ë WHO™Ë
.Z±bL∞« ’dI∞« ‹uÅ Ãdª¥ Ê√ sJL¥ ô ,Z±bL∞« ’dI∞« o® bM´
.)œ«bF∑ßô« W∞U•( …b•u∞« ·UI¥≈ ¡UM£√ WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« dO≠u¢ pMJL¥
’dI∞« ‹uÅ Ãdª¥ ô ,Z±bL∞« ’dI∞« o® bM´ SAMSUNG MP3 qGÒA± v∞« USB “UN§ XKÅË «–«
.Z±bL∞«
÷dF∞« …¡U{≈ v®ö∑¢ ,)œ«bF∑ßô« W∞U•( W•u∞« ·UI¥≈ ¡UM£√ POWER ¸“ vK´ jG{« ,)ÍœUB∑Æô«(ECO l{Ë qOGA∑∞ •
ô bÆ ,Z±bL∞« ’dI∞« o® ¡UM£√ W±bB∞« X£b• «–« .“UNπ∞« vK´ W±bB∞« lC¢ ô ,Z±bL∞« ’dI∞« o® ¡UM£√
.Z±bL∞« ’dI∞« o® WHO™Ë qLF¢
HDMI q°UØ qB≠/qOÅu¢ Ë√ ,Z±bL∞« ’dI∞« o® bM´ ‘ËbªL∞« ’dI∞« X±bª∑ß« «–«
.‚uIAL∞« nKL∞« vK´ ¸uºJL∞« ‹uB∞«Ë ZOπC∞« b§u¥ bÆ ,Z±bL∞« ’dI∞« o® ¡UM£√
68
.)ÂU∑FL∞«/¸UN™ù«(DEMO/DIMMER
.)Z±bL∞« ’dI∞« o®(CD RIPPING qLF¥ ô ,HDMI ‹uÅ qGA¢ bM´
.)÷dF∞« ¸UN™≈ vK´ Íu∑∫L∞«(
.U∑ÆR± ÷dF∞« ¸UN™≈ ¡UG∞≈ r∑¥ ,)ÍœUB∑Æô«(ECO l{Ë qOGA¢ ¡UM£√ •
67
MAX-DA79-AR-2-0703
ARA
7/3/08 12:27 PM
Page 60
UNM¥eª¢Ë ’«dÆ_« Wπ∞UF± ‰u• ‹U©u∫¢
‘Ëbª∞« Ác≥ œu§Ë ÂbF∞ t∂∑≤« .qOGA∑∞« ŸUDI≤« w≠ V∂º∑¢Ë …¸uB∞«Ë ‹uB∞« WO´u≤ …dOGB∞« ‘Ëbª∞« qKI¢ b≠
.t∑π∞UF± bM´ ’dI∞« vK´
”√d∞« W´ULß qOÅu¢
Ë√ vIOßuL∞« v∞« ŸUL∑ßô« pMJL¥ p∞– qCH°Ë dGBL∞« ÊuJL∞« p±UE≤ v∞« ”√d∞« ‹U´ULß qOÅu¢ pMJL¥
.W≠dG∞« w≠ dî« hª® ÃU´“≈ ÊËœ u¥œ«d∞« Z±«d°
.W∂ßUML∞« Wµ¥UNL∞« Ë√ ø3.5 f°UÆ ”√d∞« ‹U´ULß pKL¢ Ê√ Vπ¥
’«dÆ_« Wπ∞UF±
WLB° lML∞ ’dI∞« W≠U• pº±« .’dIK∞ qOGA∑∞« V≤U§ fLK¢ ô
.’dI∞« `Dß vK´ l∂Åù«
.’dI∞« vK´ WIÅô WÆ¸Ë lC¢ ô
UNM¥eª¢Ë ’«dÆ_« Wπ∞UF±
dND± «bª∑ßU° UNHE
Ò ≤ ,’dI∞« vK´ ¸U∂G∞« Ë√ l∂Åù« WLB° bπ¢ U±bM´
.r´U≤ ‘ULI° `º±«Ë ¡UL∞« l± ‰b∑F±
. t§¸Uî v∞« ’dI∞« qî«œ s± W¥UMF° `º±« nOEM∑∞« bM´ •
n£UJ∑∞« ÀËb• bM´ .qGAL∞« qî«œ …œ¸U° ¡«e§√ T≠«b∞« ¡«uN∞« f±ô «–« W°u©d∞« n£UJ¢ Àb∫¥ bÆ •
„d¢«Ë ’dI∞« ‰“√ ,W∞U∫∞« Ác≥ ÀËb• bM´Ë .W∫O∫Å …¸uB° qGAL∞« qLF¥ ô bÆ ,qGAL∞« qî«œ
.WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qOÅu¢ l± sO∑´Uß Ë√ W´Uß …bL∞ œ«bF∑ßô« W∞U• w≠ qGAL∞«
f∂I± v∞« ”√d∞« ‹U´ULß qÅ
.WO±U±_« W•uK∞« vK´ PHONES
WE•ö±
.‹uÅ Í« ‹uB∞« d∂J± Ãdª¥ bF¥ r∞
•
WE•ö±
èïÀ‡Ω¿ ∆ALñ^Aú ‹¿ZL^¿ Zâp ∆AkAñLT¿
.fl\ñRUÇ¿ ÑW¿À ‹AÄTCE ’ègèÖ lï\bÇ¿ ›¡ äÖ ZúBK •
.flÀ¿Z_Ç¿ òÉp A}dº Akï\a rg flÀ¿Z_Ç¿ Õè_ÄÖ lï\a ÑñR_LÇ .lï\bÉÇ ‚èÉqÇ¿ Vk_Ç¿ äÖ flÀ¿Z_Ç¿ ‰“Q≠ lï\bÇ¿ èUÖ GâRLÇ •
.◊ëtÇ¿ ∏ çàAÄÖ òÇ¿ fiZp¡ lï\bÇ¿ òÇ¿ ’AÜL^º¿ äÖ óåLâK AÖZâp •
.éñÇAp flÕ¿\T ∆AQÕZÇ “\qK º òLT \aAFÜÇ¿ `ÜbÇ¿ Âèg äp ZñqE xñnà ›AÄÖ ∏ éj\a¡ owT¿ •
.‹ŒëÇ¿ äÖ \Oú¡ ÀAåQ¬ ÑÜULK AåଠPñT é}ñ|À 120 éj\a¡ ‹¿ZXL^¿ GâRK •
.pFLß ¸dC¥ bÆ WK¥u© …bL∞ ”√d∞« ‹U´ULß Â«bª∑ß« •
.”√d∞« W´ULß qOÅu¢ bM´ OFF W∞U• v∞« HDMI AUDIO ON q¥e∫¢ r∑¥ •
.Z±bL∞« ’dI∞« ‹uŠëdî≈ sJL¥ ô ,Z±bL∞« ’dI∞« o® bM´ •
·d© v∞« ø3.5 f°UÆ l± Êu≠ËdJOL∞« qÅ
.Êu≠ËdJOL∞«
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
.Êu≠ËdJOL∞« qÅ •
j∂{ q§√ s± )Êu≠ËdJOLK∞ ‹uB∞« Èu∑º±(MIC VOL ¸“ vK´ jG{«« •
.Êu≠ËdJOL∞« Èu∑º±
OFF Ë ,ECHO2 ,ECHO1 ¸UO∑îô )ÈbB∞«(ECHO ¸“ vK´ jG{« •
.ECHO
REC/PAUSE ¸“ vK´ jGC∞« pMJL¥ ,”√d∞« W´ULß Â«bª∑ß« ¡UM£√ •
.pKCH± qOπº∑∞ )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«(
¸“ vK´ jGC∞« pMJL¥ ,Êu≠ËdJOL∞« «bª∑ß« ¡UM£√ •
.qCH± ¡O® qOπº∑∞ )XÆRL∞« nÆu∑∞«/qOπº∑∞«(REC/PAUSE
70
69
MAX-DA79-AR-2-0703
7/3/08 12:27 PM
Page 62
ARA
W±bª∞« VK© q∂Æ
WLzUI∞« w≠ UNN§«u¢ w∑∞« WKJALK∞ ö• bπ¢ r∞ «–« .`O∫Å qJA° “UNπ∞« qLF¥ ô U±bM´ ÁU≤œ√ WLzUI∞« l§«¸
ÕöÅù«/h∫H∞«
qB¢«Ë ,WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« ¸bB± s´ UNKB≠« ,…b•u∞« nÆË√ ,…bOH± dO¨ ÁU≤œ√ ‹ULOKF∑∞« X≤UØ «–« Ë√ ÁU≤œ√
÷dF∞«
.fJO≤Ëd∑J∞« Z≤uº±Uº∞ W±bî eØd± Ë√ bL∑F± qOØË »dÆQ°
bÆË .WGK∞« vK´ Íu∑∫¢ ô w∑∞« DVD ’«dÆ_ w´dH∞« Ê«uMF∞«Ë u¥œË_« WG∞ qLF¢ s∞ •
.’dI∞« Vº• vK´ ·ö∑îU° qLF¢
Ê«uMF∞«Ë u¥œË_« WG∞ qLF¢ ô
.w´dH∞«
ÕöÅù«/h∫H∞«
?rz«uÆ vK´ Íu∑∫¥ ô ’dÆ X±bª∑ß« q≥ •
,4:3 LETTER BOX l{Ë ,16:9 WIDE l{Ë w≠ 16:9 DVD ’«dÆ√ qOGA¢ pMJL¥ •
l§«¸ .jI≠ 4:3 W∂º≤ w≠ 4:3 DVD qOGA¢ sJL¥ sJ∞ ,4:3 PAN SCAN l{Ë Ë√
.W∂ßUML∞« WHO™u∞« d∑î«Ë DVD ’dÆ ·ö¨
.)j¥dA∞«(TAPE WHO™Ë ¸UO∑î« r∑¥ r∞ •
.`O∫Å qJA° XOßUJ∞« qîb¥ r∞ •
.XOßUJ∞« qGÒA± oKG¥ r∞ •
.¸uºJ± Ë√ a¢d± j¥dA∞« •
r¢ u∞ v∑• WLzUI∞« W®U® dNE¢ ô
.WLzUI∞« WHO™Ë ¸UO∑î«
?ÂUJ•S° ÃdªL∞« v∞« WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« pKß qOÅu¢ r¢ q≥ •
÷dF∞«
.`∑H¢ ô ’dI∞« WOMOÅ
.WO≤U£ …d± UNKGÒ® p∞– bF°Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« nÆË√ •
.W®UA∞« W∂º≤ dOOG¢ sJL¥ ô
.j¥dA∞« qOGA¢ √b∂¥ ô
dO¨ UL°¸ øUª∞« s± UN∑¥d∑®« w∑∞« DVD ’«dÆ√ .DVD ’dI∞ WIDML∞« rƸ h∫≠« •
.qOGA∑K∞ WK°UÆ
.DVD qGÒA± w≠ DVD-ROM Ë CD-ROM ’«dÆ√ qOGA¢ sJL¥ ô •
.`O∫Å d¥bI∑∞« Èu∑º± Ê√ s± bØQ¢ •
.qLF¥ ô qOGA∑∞«
?W°uKDL∞« W≠UºL∞«Ë W¥Ë«eK∞ qOGA∑∞« ‚UD≤ qî«œ bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ qLF¥ q≥ •
?…bHM∑º± ‹U¥¸UD∂∞« q≥ •
.bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ qLF¥ ô
?t∫Dß vK´ ‘Ëbî t° Ë√ U≥uA± UÅdÆ X±bª∑ß« q≥ •
.nOEM∑K∞ ’dI∞« `º±« •
jGC∞« bM´ «¸u≠ qGOA∑∞« √b∂¥ ô
.Play/Pause ¸“ vK´
•
j∂{ …œU´≈ r∑¢ ·uß ,Ê«u£ 5 s± ‰u©√ …bL∞ )·UI¥ù«(STOP ¸Ë pº±«Ë jG{« ,XOßUJ∞« j¥d® l{Ë w≠
.XOßUJ∞«
.Wªº∑± u¥œË_« ”˃¸
.Wªº∑± W¥u•d∞« …¸«œù«Ë …dJ∂∞«
.‰U° j¥dA∞«
•
•
•
?W∫O∫Å …¸uB° wz«uN∞« qOÅu¢ r¢ q≥ •
.‹uB∞« Èu∑º± iHª¥
.`O∫Å qJA° XOßUJ∞« u∫± r∑¥ ô
.◊«d≠ùU° W≠d≠d∞«Ë nO≠b∞« ‹uÅ b§u¥
.‰U∂I∑ßô« …bO§ WIDM± w≠ w§¸Uª∞« FM wz«u≥ VØÒ¸ ,WHOF{ wz«uN∞« qî«b∞« …¸U®≈ ÊUØ «–≈ •
Z±U≤d° ‰U∂I∑ß« sJL¥ ô
.u¥œ«d∞«
s± d∏Ø√ …bL∞ WOºOzd∞« …b•u∞« vK´ STOP( )¸“ pº±√Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« qB≠√ •
.WOºOzd∞« …b•u∞« qLF¢ ô •
.Ê«u£ 5
Ãdª¥Ë WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« lDI¢ :ö∏±(
.t≤eîË tD∂{ r¢ U± qØ u∫L¥ ·uß )j∂C∞« …œU´≈( RESET WHO™Ë «bª∑ß«
).V¥d¨ ‹uÅ
.W§U• ÊËœ WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑º¢ ô
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
.Ê«u£ 5 s± d∏Ø√ …bL∞ WOºOzd∞« …b•uK∞ ¸“ pº±√ ,·UI¥ù« l{Ë w≠ qGAL∞« ÊuJ¥ U±bM´ •
.lMBL∞« j∂{ v∞≈ j°«uC∞« qØ œuF¢ ·ußË ÷dF∞« W®U® vK´ )w∞Ë√( "INITIIAL" WLKØ dNE¢
.)WOzU°dNJ∞« WÆUD∞«( POWER ¸“ vK´ jG{« •
.t≤eîË tD∂{ r¢ U± qØ u∫L¥ ·uß )j∂C∞« …œU´≈( RESET WHO™Ë «bª∑ß«
.W§U• ÊËœ WHO™u∞« Ác≥ Âbª∑º¢ ô
72
.WµOD∂∞« WØd∫∞« qOGA¢Ë ,¡wD∂∞« qOGA∑∞« ,l¥dº∞« qOGA∑∞« ¡UM£√ ‹uÅ b§u¥ ô •
…¸uB° ‹uB∞« d∂J± VOØd¢ r¢ q≥ ?W∫O∫Å …¸uB° ‹uB∞« ‹«d∂J± qOÅu¢ r¢ q≥ •
?W∫O∫Å
?dO∂Ø ¸d{ ’dI∞U° q≥ •
qî«œ W°u©d∞« n∏J¢ bM´ ?T≠«œ ÊUJ± v∞≈ œ¸U° ÊUJ± s± …Qπ≠ DVD qGÒA± qI≤ r¢ q≥ •
WÆUD∞« qOGA¢ l± sO∑´Uß Ë√ W´Uß “UNπ∞« „d¢«Ë ’dI∞« ëdîS° rÆ ,qGÒAL∞«
).W°u©d∞« n∏J¢ s± ÁuKî bF° WO≤U£ …d± qGÒAL∞« «bª∑ß« pMJL¥( .WOzU°dNJ∞«
Ãdª¥ ô ,…¸uB∞« dNE¢ ô
WOMOÅ `∑≠ dîQ∑¥ Ë√ ,‹uB∞«
. Ê«u£ 5 v∞≈ 2 bF° ’dI∞«
?Êu¥eHK∑∞« qOGA¢ r¢ q≥ •
?W∫O∫Å …¸uB° u¥bOH∞« q°«uØ qOÅu¢ r¢ q≥ •
?nK¢ t° Ë√ aº∑± ’dI∞« q≥ •
.ÃU∑≤ù« TOß ’dÆ qGÒA¥ ô bÆ •
.…¸uÅ b§u¢ ôË ¸Ëb¥ ô ’dI∞« •
…bO§ dO¨ …¸uB∞« WO´u≤ •
.“«e∑≥« UN°Ë
ÍœU´ qJA° DVD qGÒA± qLF¥ ô •
Èu∑ºL∞ ¸ËdL∞« WLKØ XOº≤
.d¥bI∑∞«
.Ãdª¥ ô ‹uB∞«
71
MAX-DA79-AR-2-0703
7/3/08 12:27 PM
Page 64
USB Host WHO™Ë r´b¢ ‹Uπ∑M±
ARA
Ãu∑ML∞«
Product
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
WØdA∞«
Company
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
ŸuM∞«
Type
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Ãu∑ML∞«
Product
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
WØdA∞«
Company
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
WØdA∞«
Company
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
ŸuM∞«
Type
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
Ãu∑ML∞«
Product
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
WØdA∞«
Company
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
ŸuM∞«
Type
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3 qG
Ò A±
MP3 PLAYER
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
Ãu∑ML∞«
Product
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
ŸuM∞«
Type
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
USB iO±Ë ’dÆ
USB FLASH DISC
Ãu∑ML∞«
Product
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
WØdA∞«
Company
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
‹UHÅ«uL∞«
WOLÆd∞« «dO±UJ∞«
DIGITAL CAMERA
ŸuM∞«
Type
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
Ãu∑ML∞«
Product
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
WØdA∞«
Company
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
ŸuM∞«
Type
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
◊«Ë 100
ZKØ 4.8
rK± 350 x 390 x 180
+ 5C°~ +35C°
10%~75%
q∂Oº¥œ 10
q∂Oº¥œ 60
0.5%
)Ω75 qL•( 1.0Vp-p
)Ω 75 qL•( 1.0Vp-p :Y
)Ω 75 qL•( 0.7 Vp-p :Pr
)Ω 75 qL•( 0.7 Vp-p :Pb
85~115 Ω : WÆËUFL∞«
)Ω 3)2 ◊«Ë 135
)Ω 3( ◊«Ë 135
)Ω 3)2 ◊«Ë 135
)Ω 3( ◊«Ë 180
e¢d≥uKOØ 20 ~ e¢d≥ 20
q∂Oº¥œ 70
q∂Oº¥œ 50
(AUX) 500 mV
e¢d≥uKOØ 10 ~ e¢d≥ 125
q∂Oº¥œ 40
q∂Oº¥œ 30
)d∑KH∞« l±( q∂Oº¥œ 50
FM n∞«R±
ÊuJL∞« u¥bOH∞«
u¥bOH∞« Ãdî
IMDH
w±U±_« ‹uB∞« d∂J± Ãdî
ÍeØdL∞« ‹uB∞« d∂J± Ãdî
wHKª∞« ‹uB∞« d∂J± Ãdî
w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J± Ãdî
œœd∑∞« ‚UD≤
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
…UMI∞« qB≠
qîb∞« WOßUº•
rªCL∞«
œœd∑∞« ‚UD≤
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
…UMI∞« qB≠
5.1 …UMI∞ ‹uB∞« d∂J± ÂUE≤
j¥dA∞«
w≠U{ù« ‹uB∞« d∂J±
Ω3
e¢d≥ 160 ~ e¢d≥ 35
q∂Oº¥œ 90
◊«Ë 180
◊«Ë 360
‹uB∞« d∂J± ÂUE≤
wHKª∞«/ÍeØdL∞«/w±U±_« ‹uB∞« d∂J±
Ω3
e¢d≥uKOØ ~ 20 e¢d≥ 140
q∂Oº¥œ 88
◊«Ë 135
◊«Ë 270
rK± 235x387x167
wHKî/w±U±√
rK± 149x111x255
ÍeØdL∞«
ZKØ 4.5 ZKØ 3.6 : wHKî ,ZKØ 4.0 : w±U±√
ZKØ 1.8
74
ÂUF∞«
u∫L∞« dO£Q¢
rK± 328x387x 170
WYW]_iTo{ThXWWShXWWjU•‹‹GGG\_T\`
WOzU°dNJ∞« WÆUD∞« „öN∑ß«
Ê“u∞«
)oLF∞«x ŸUH¢¸ô«x ÷dF∞«( œUF°_«
qOGA∑K∞ …¸«d∫∞« W§¸œ ‚UD≤
qOGA∑K∞ W°u©d∞« ‚UD≤
‰ULF∑ßö∞ W∫∞UB∞« WOßUº∫∞«
¡U{uC∞« v∞« …¸U®ù« W∂º≤
g¥uA∑∞«
VØdL∞« u¥bOH∞«
WÆËUFL∞«
œœd∑∞« ‚UD≤
w§¸Uª∞« ‹uB∞« jG{ Èu∑º±
¸bIL∞« qîb∞«
vBÆ_« b∫∞« vK´ qîb∞«
)oLF∞« x ŸUH¢¸ô« x ÷dF∞«( œUF°_«
‹uB∞« d∂J±
wHKî/w±U±√
Ê“u∞«
ÍeØdL∞«
YWW_TWXTZXGGG㝘䟸G[aX]aXZ
73
MAX-DA79-AR-2-0703
7/3/08 12:27 PM
Page 66
Z≤uº±Uß WØdA∞ ¸UA∑≤ô« WOL∞U´ eØ«dL° qB¢«
ARA
.Z≤uº±Uß WØdA∞ szU°e∞« eØdL° ‰UB¢ô« v§d¥ ,Z≤uº±Uß ‹U§u∑ML° ’Uî Õ«d∑Æ« Ë√ ‰«Rß Í√ rJ¥b∞ ÊUØ «–«
‹U∫KDBL∞« ‰u• WE•ö±
WIDML∞«
North America
Latin America
W∞Ëb∞«
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Èdî_« W´uM∑L∞« ‹U´u{uL∞«
Asia Pacific
Middle East &
Africa
szU°eK∞ ‹U±bª∞« eØd± 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
X≤d∑≤ô« lÆu±
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
s´ Y∫∂∞« sJL¥Ë ,rƸ t¥b∞ ¡e§ qØ ,…b¥b´ ¡«e§√ v∞« rºI± Ê«uMF∞« .DVD ’«dÆ√ vK´ WKπº± ÂUƸ_« Ác≥
.ÂUƸ_« Ác≥ «bª∑ßU° W´dº° WÅUª∞« u¥bOH∞« ¡«e§√
u¥bO≠ jG{ WOMI¢ s±UC¢ qCH° .‹«¸U®ù« o¥d© s´ WKπº± …“U∑L± WO´uM° ‹uÅË ¸uÅ ÂbI¥ WO∞U´ W≠U∏Ø Ë– ÍdB° ’dÆ u≥
.UF± j°«¸ qJA° rK± 0.6 pLº° sOÅdÆ s± DVD ’dÆ ÊuJ∑¥ ,WO∞UF∞« W≠U∏J∞« qO㧛 WOMI¢Ë (MPEG-2) …b¥bπ∞«
)W¥Ë«e∞«( ANGLE
CHAPTER NUMBER
)qBH∞« rƸ(
DVD
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
.WIDM± rÆd° …dHA± DVD ’«dÆ√Ë DVD qGA± s± qØ
.’dI∞« qOGA¢ qGALK∞ sJL¥ ô ,DVD qGAL∞ WIDML∞« rÆd∞ DVD ’dÆ vK´ WIDML∞« rƸ VßUM¥ r∞ «–«
REGION NUMBER
)WIDML∞« rƸ(
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
fH≤ qßd¢( b•«Ë XÆË w≠ WHK∑ª± U¥«Ë“ …b´ s± UN∞U߸≈ r∑¥ ¸uÅ w≥ DVD ’«dÆ√ iF° vK´ WKπºL∞«
dOOG∑∞ )W¥Ë«e∞«( Angle ¸“ «bª∑ß« sJL¥ ,’«dÆ_« Ác≥ q∏± l± .)a∞« ,sOLO∞« s± ,¸UºO∞« s± ,ÂU±_« s± …¸uB∞«
.WÅUª∞« ¸uBK∞ …b≥UAL∞« W¥Ë«“
0,14/Min)
.vBÆ√ b∫Ø w´dH∞« Ê«uMFK∞ WG∞ 32 vK´ DVD ’dÆ Íu∑∫¥ Ê√ sJL¥ .W®UA∞« qHß√ dNE¥ dºH±
SUBTITLES
)w´dH∞« Ê«uMF∞«(
.a∞« ,Title 2 ,Title 1 ‡° Âö≠_« Ác≥ rÆd¢ ,d∏Ø√ Ë√ sOLKO≠ vK´ ’dI∞« Èu∑∫¥ U±bM´ .DVD ’«dÆ√ vK´ WKπº± ÂUƸô« Ác≥
TITLE NUMBER
)Ê«uMF∞« rƸ(
lÆu± s´ Y∫∂∞« sJL¥ p∞– qCH° .u¥œË_«Ë u¥bOH∞« ’«dÆ√ vK´ q㧛 w∑∞« ‹«¸UºL∞« v∞« WMOF± ÂUƸ_« Ác≥
.W´dº° ’Uî ¸Uº±
TRACK NUMBER
)¸UºL∞« rƸ(
l±( WOLƸ ‹«¸U®≈ vK´ WKπºL∞« LD Ë√ DVD ’«dÆ√ s± )6 Ë√( 5.1 …UMI∞ wLÆd∞« jO∫L∞« ‹uB∞« ëdî≈ bOF¥
w∂∞Ëœ ‹uÅ WOIM∑∞ ÁU㛮 qC≠√Ë ,wJO±UM¥œ ‚UD≤ qC≠√ ,‹uB∞« WO´u≤ qC≠√ l± .)
( ’dI∞« W±ö´
.wJO±UM¥b∞« wIOI∫∞« ‹uB∞U° ŸU∑L∑ßô« p∞ sJL¥ ,ÍbOKI∑∞« jO∫L∞«
75
Download PDF

advertising