Samsung | YP-U5AW | Samsung YP-U5Q ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

YP-U5
MP3 Ϟϐ˷ θϣ
ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϞϴϟΩ
ȝƾƸſƾƳžȁȚ ǚƸȿ ƈů
.ΞϧϮδϣΎγ Δϛήθϟ ΝϮΘϨϤϟ΍ ΍άϫ ˯΍ήη ϰϠϋ ϢϜϟ ΍ήϜη
ϲϓ ϚΘΟϮΘϨϣ ϞϴΠδΗ ϰΟήϳ ˬΔϣΪΧ Ϟπϓ΄Α ωΎΘϤΘγϼϟ
www.samsung.com/register
ϚΑ ιΎΨϟ΍ ΪϳΪΠϟ΍ MP3 Ϟϐ˷ θϣ Ε΍ΰϴϣ
ϩάϫ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ΪϳΪΠϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ Ϛϴτόϳ .ήϴΒϜϟ΍ ϮϬϠϟ΍ϭ .ϕϮΛϮϤϟ΍ .ϖϴϧϷ΍ .ϞϴϤΠϟ΍ ϞϜθϟ΍
ΔϘϴϗΪϟ΍ ΔϴϨϘΘϟ΍ϭ ˬϚΒϴΟ ϲϓ ήϐλϷ΍ ϥΎϜϤϟ΍ Ϟϐθϳ Ξ˷ϣΪϤϟ΍ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ΍άϫ .ήΜϛϷ΍ϭ ΎϬϠϛ Ε΍ΰϴϤϟ΍
˯΍Ϯγ ˬϚΑ ιΎΨϟ΍ ΪϳΪΠϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ ΐΤΗ
˷ ϑϮγ .ϱϮϘϟ΍ϭ ϖϴϤόϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΞΘϨΗ ΓίΎΘϤϤϟ΍ϭ
΍Ϋ΍ .FM ϮϳΩ΍έ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ ΔϟΎΣ ϭ΃ ΔϠπϔϤϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϤΤΗ ΔϟΎΣ ϭ΃ ϲϧΎϤδΠϟ΍ ΐϳέΪΘϟ΍ ΔϟΎΣ
.Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ΍άϫ ϥϭΩ ζϴόΗ ΖϨϛ ΍Ϋ΍ Ύϣ ϝ˯ΎδΘΗ ϑϮδϓ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ΍άϫ ΖϠϤόΘγ΍
ϚΑ ιΎΨϟ΍ ΰϣήϟ΍ ϥϮϜΑΎΑ
! ϡΪΨΘδϤϟ΍ ΔϳΩϮϟ΍ Ϟλ΍ϮΘϟ΍ ΔϴϨϴΑ
Ϫοήϋ ϢΘϳ ϑϮγ ϱάϟ΍ϭ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ΰϣήϟ΍ ΞΘϨΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
ϰϟ΍ ΝΎΘΤΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ USB ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ MP3 Ϟ˷ϐθϣ
.MP3 Ϟ˷ϐθϣ ϞϴϐθΘΑ ϡϮϘΗ ΎϣΪϨϋ ΔϋήδΑ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϞϘϧ ϚϨϜϤϳ ΎϬϠπϔΑ Ϛϟάϟϭ ˬUSB ϞΑΎϛ ϡ΍ΪΨΘγ΍
.ΔΣ΍ήϟΎΑ ϦΤθϟ΍ ΓΩΎϋ·ϭ
! ϞϴϤΤΘϟ΍ Ζϗϭ ήμϗ΃ϭ ϞϴϐθΘϟ΍ Ζϗϭ ϝϮσ΃
! ΔΤμϠϟ ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ϞϴϟΩ
20 ΓΪϤϟ ΔϠϣΎϛ ΓέϮμΑ ΎϬϨΤη ϢΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϳέΎτΒϟ΍ ϞϴϐθΗ ϦϜϤϳ
.ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΔϟΎΣ ϲϓ ΎΒϳήϘΗ ΔϋΎγ
˯ΎϨΛ΃ ϊϗϮΘϤϟ΍ ϱέϮϟΎϜϟ΍ ϕήΣ κΤϔΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ ˬϊοϮϟ΍ ΍άϫ
ˬϞ˷ϐθϤϠϟ USB 2.0 Δόγ ϞπϔΑ .Ύπϳ΃ ϞϴϤΤΘϟ΍ Ζϗϭ ήμϘϳ
.ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ
USB 1.1 Ε΍Ϋ ϯήΧϷ΍ ΕϼϳΩϮϤϟ΍ Ϧϣ ωήγ΃ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ΍άϫ
αέΪϟ΍ ϊοϭ ϞϴϐθΗ ϦϴϜϤΘϟ ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί
ϲΗϮμϟ΍ ΐΠόΘϟ΍
ϞϴϐθΘϟ΍ ςΒο ϞΟ΃ Ϧϣ ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί ϞϤόΘδΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
DNSe ˰Α ή˷ϬΠϣ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ΪϳΪΠϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ
ΕϮμϟ΍ ϙήΤϣ
˷ : Digital Natural Sound engine)
Δϛήθϟ ΓΪϳήϔϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΔϴϨϘΗ ˬΖϴΒϤϟ΍ (ϲϤϗήϟ΍ ϲόϴΒτϟ΍
ΔϴϋϮϧ ΐϳήΠΗϭ ϖϴϤόϟ΍ϭ ϊγ΍Ϯϟ΍ ΕϮμϟ΍ ϞϘϨϟ ϲϫϭ ˬΞϧϮδϣΎγ
ΔϘ΋Ύϔϟ΍ ϊϤδϟ΍
ΔϔϴχϮϠϟ ΐγΎϨϣ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϞϜη Ϟϫ
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ϭ ϚδϤϟ΍ ϞϬγ ϪϨϜϟ .ϞϴϤΟϭ ϞϴϘλ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ .ΎόΒσ
.Ύπϳ΃
.ΪϳήΗ Ύϣ ϰϠϋ
ϒ΋ΎχϮϟ΍ ςΒο ϖϳήσ Ϧϋ ΔϐϠϟ΍ ϢϠόΗ ΪϨϋ Ϊϴϔϣ αέΪϟ΍ ϊοϭ
.ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγϭ ΔϋϮτϘϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΓΩΎϋϹ
Δϣϼδϟ΍ ΕΎϤϠόϣ
: ΍άϫ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϞϴϟΩ ϲϓ Ε΍έΎηϹ΍ϭ ΕΎϧϮϘϳϻ΍ ϲϨόΗ ΍ΫΎϣ
.ήϴτΨϟ΍ ϰμΨθϟ΍ ϯΫϷ΍ ϭ΃ ΕϮϤϟ΍ ΔϴϧΎϜϣ· ΩϮΟϭ ϰϟ΍ ϚϟΫ ήϴθϳ
ήϳάΤΗ
.ϱΩΎϤϟ΍ έήπϟ΍ ϭ΃ κΨθϟ΍ ϯΫϷ΍ ΐΒδϳ ϱάϟ΍ ϲϧΎϜϣϻ΍ ήτΨϟ΍ ΩϮΟϭ ϰϟ΍ ϚϟΫ ήϴθϳ
ϪϴΒϨΗ
Ϟ˷ϐθϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΪϨϋ ϲμΨθϟ΍ ϯΫϷ΍ ϭ΃ ˬΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϣΪμϟ΍ ˬέΎΠϔϧϻ΍ ˬΔϘϳήΤϟ΍ ήτΧ ΐϨΠΘϟ
ϩάϫ ΔϴγΎγϷ΍ Δϣϼδϟ΍ ΕΎσΎϴΘΣ΍ ϊΒΗ΍ ˬMP3
.Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ϰϠϋ ΪϋΎδΗ Ϊϗ ϲΘϟ΍ ΔόΟ΍ήϤϟ΍ ΕΎΤϔμϟ΍ ϭ΃ ΢ϴϤϠΘϟ΍ ϰϟ΍ ήϴθϳ
ϪϴΒϨΗ
ΔψΣϼϣ
ϝϭΎΤΗ ϻ
Ϛ˷ϜϔΗ ϻ
βϤϠΗ ϻ
.ΔΣ΍ήμΑ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ϊΒΗ΍
.ϱέ΍ΪΠϟ΍ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ΝήΨϣ Ϧϣ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ βΑΎϗ Ϟμϓ΍
ΓΪϋΎδϤϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ ΰϛήϣ ΐϠσ΍
.ΓέΎδΧ ϭ΃ έήο ϱ΄Α ϦϳήΧϷ΍ϭ ϚΘΑΎλ· ΐϨΠΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ϩάϫ έ΍άϧϹ΍ ίϮϣέ ϡΪΨΘδΗ
.΢ο΍ϭ ϞϜθΑ Ε΍ήϳάΤΘϟ΍ ϩάϫ ωΎΒΗ΍ ϰΟήϳ
.ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ϪΘόΟ΍ήϣ ϞΟ΃ Ϧϣ ϢϴϠγ ϥΎϜϣ ϲϓ ϞϴϟΪϟ΍ ΐϴΘϛ φϔΘΣ΍ ˬ˯ΰΠϟ΍ ΍άϫ Γ˯΍ήϗ ΪόΑ
Δϣϼδϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣ
ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ ΃ήϗ΍ .΢ϴΤλ ϞϜθΑ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ΪϳΪΠϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Δϴϔϴϛ ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϫ Ρήθϳ
.ϚΗέΎδΧϭ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ έήο ΐϨΠΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϳΎϨόϟΎΑ
ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϤϬϤϟ΍ Ε΍ήϳάΤΘϟ΍ ϊΒΘϟ ΔλΎΧ ϪΒΘϧ΍
ϚΘϳΎϤΤϟ
.ϚδϔϨΑ ΝϮΘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϞϳΪόΗ ϭ΃ ˬΡϼλ· ˬϚϴϜϔΘΑ ϢϘΗ ϻ ƒ
ΔϣΪμϟΎΑ ΐϴμΗ Ϊϗ ϚϧϷ ϪϠϴϐθΘΑ ϢϘΗ ϻ ˬϼϠΒϣ ΝϮΘϨϤϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ΍ .˯ΎϤϟ΍ ϲϓ ϪτΒϬΗ ϻ ϭ΃ ΝϮΘϨϤϟ΍ ϞϠΒΗ ϻ ƒ
ϚϨϣ ΐϳήϘϟ΍ ΞϧϮδϣΎγ Δϛήθϟ ΔϣΪΨϟ΍ ΰϛήϤΑ ϞμΗ΍ ˬϚϟΫ Ϧϣ ϻΪΑ .Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ϪϴΒϨΗ
ήτΨϟ νήόΘϟ΍ ϭ΃ Ϟτϋ ΙϭΪΣ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ Ϊϗ ˬϻ·ϭ .ϕήΒϟΎΑ ΏϮΤμϤϟ΍ Ϊϋήϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΞΘϨϤϟ΍ ϡΪΨΘδΗ ϻ ƒ
.ΔϴΑήϬϜϟ΍ ΕΎϣΪμϟ΍
.ΔϳέΎΨΒϟ΍ ΔΟ΍έΪϟ΍ ϭ΃ ΓέΎϴδϟ΍ ˬΔϴ΋΍ϮϬϟ΍ ΔΟ΍έΪϟ΍ ΩϮϘΗ ΎϣΪϨϋ ϥΫϷ΍ ΔϋΎϤγ ϡΪΨΘδΗ ϻ ƒ
.ϥϮϨϘϟΎΑ ϖσΎϨϤϟ΍ ξόΑ ϲϓ ΎϬΗΩΎϴϗ ϊϨϤΗ ˬϚϟΫ ϰϠϋ Γϭϼϋϭ ˬ΍ήτΧ ΎΛΪΣ ϚϟΫ ΐΒδϳ Ϊϗ
ΙΩΎΤϟ΍ ϚϟΫ ΐΒδϳ Ϊϗ ˬΓΎθϤϟ΍ ήϤϣ ϲϓ ΔλΎΧ ˬϖϳήτϟ΍ ϰϠϋ ΎϨϳϮϬϟ΍ ϱήΠϟ΍ ϭ΃ ϰθϤϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϥΫϷ΍ ΔϋΎϤγ ϡΪΨΘδΗ ΎϣΪϨϋ
.ήϴτΨϟ΍
ϪϴΒϨΗ
.ϯήΧϷ΍ ΔτϴΤϤϟ΍ ˯ΎϴηϷ΍ ϭ΃ Ϛϋ΍έΫ ςΑήϳ ϻ ϥΫϷ΍ ΔϋΎϤγ ϞΑΎϛ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ˬϚΘϣϼγ ϞΟ΃ Ϧϣ ƒ
.Ϫ΋ΎτϏ Δϟ΍ί· ΖϤΗ ϱάϟ΍ USB ϊϣ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΪϨϋ ϪΒΘϧ΍ ƒ
.ΡήΠϟ΍ ΐΒδϳ Ϊϗϭ ΩΎΣ USB βΑΎϗ
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϣΪμϟ΍ ϭ΃ ϖϳήΤϟ΍ ΐΒδϳ ϚϟΫ ϥϷ ˬΔϴϣΎΨγ ϭ΃ ˬΔϳέΎΒϏ ˬΔΒσέ ϖσΎϨϣ ϲϓ ΝϮΘϨϤϟ΍ ϊπΗ ϻ ƒ
ήϳάΤΗ
ϚΘϳΎϤΤϟ
.ϊϤδϟ΍ ΓέΪϘϟ ήϴτΨϟ΍ έήπϟ΍ ϚϟΫ ΐΒδϳ Ϊϗ ˬΔϠϳϮσ ΓΪϤϟ α΃ήϟ΍ ΔϋΎϤγ ϭ΃ ϥΫϷ΍ ΔϋΎϤγ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΪϨϋ ƒ
ΎϤϠϛ ˬΕϮμϟ΍ ήΒϜϳ ΎϤϠϛ .ϚΘϋΎϤγ ϰϠϋ ϚϟΫ ήΛΆϳ ϑϮγ ˬϞϳϮσ ΖϗϮϟ ϞΒϴδϳΩ 85 Ϧϣ ήΒϛ΃ ΔΟέΪΑ ΕϮμϠϟ Ζοήϋ ΍Ϋ΍
80 ϖϳήτϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎοϮπϟ΍ ΔΟέΩ ϥϮϜΗ ϭ ϞΒϴδϳΩ 60ϭ 50 ϦϴΑ ϱΩΎόϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍ ϢΘϳ) ΍ήτΧ ΍ήϴΛ΄Η ϚΘϋΎϤγ ϰϠϋ ήΛΆϳ
.(ΎΒϳήϘΗ ϞΒϴδϳΩ
.(ϰμϗϷ΍ ΔΟέΪϠϟ 2/3 Ϧϣ Ϟϗ΃ ϥϮϜΗ ΔτγϮΘϤϟ΍ ΔΟέΪϟ΍ ) ΔτγϮΘϤϟ΍ ΔΟέΪϟ΍ ϰϠϋ ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ςΒπΗ Ϛϧ΄Α ϰλϮϳ
ήϳάΤΗ
ϭ΃ ϥΫϷ΍ ΔϋΎϤγ ϝΎϤόΘγ΍ Ζϔϗϭ΃ ϭ΃ ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ξϔΧ΍ ˬ(ϥ΍Ϋϵ΃) ϥΫϷ΍ ϲϓ ϦϴϧήϟΎΑ Εήόη ΍Ϋ΍ ƒ
.α΃ήϟ΍ ΔϋΎϤγ
.ΎϫήϴϏϭ ϖϳήΤϟ΍ ˬΓήηΎΒϤϟ΍ βϤθϟ΍ Δόη΃ ϞΜϣ ΔσήϔϤϟ΍ έ΍ήΤϟ΍ ϰϠϋ ΔϳέΎτΒϟ΍ νήόΗ ϻ ƒ
ϚΑ ιΎΨϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ ΔϳΎϤΤϟ
.(ΔϓϮϗϮϤϟ΍ ΓέΎϴδϠϟ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ ϭ΃ ΔϧϮδϟ΍ ϞΜϣ) (35) 95 ϕϮϓ Γέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΩ ϲϓ ΝϮΘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϙήΘΗ ϻ ƒ
.ϪσϮϘγ Δτγ΍ϮΑ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϰϠϋ ΔσήϔϤϟ΍ ΔϣΪμϟ΍ ΐΒδΗ ϻ ƒ
.Ϟ˷ϐθϤϠϟ ϱϮϠόϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϰϠϋ ΔϠϴϘΛ ˯Ύϴη΃ ϊπΗ ϻ ƒ
.ΝϮΘϨϤϟ΍ ϰϟ΍ έΎΒϏ ϭ΃ ΔΒϳήϏ ΓΩΎϣ Δϳ΃ ϝϮΧΩ ϊϨϣ΍ ƒ
.ΔϴδϴτϨϐϤϟ΍ ˯ΎϴηϷ΍ Ϧϣ ΐϳήϗ ϥΎϜϣ ϲϓ ΝϮΘϨϤϟ΍ ϊπΗ ϻ ƒ
.ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϥ΍ΪϘϓ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ έήπϟ΍ Ϧϋ ΔϴϟϭΆδϣ Δϳ΃ ΞϧϮδϣΎγ Δϛήη ϞϤΤΘΗ ϻ .ΔϣΎϬϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ρΎϴΘΣ΍ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ƒ
.ΞϧϮδϣΎγ Δϛήη ϞΒϗ Ϧϣ ΔϗΪμϤϟ΍ ϭ΃ ΓΩϭΰϤϟ΍ ΕΎϘΤϠϤϟ΍ ϡΪΨΘγ΍ ƒ
ˬϒϔΨϤϟ΍ ϭ΃ ϦϳΰϨΒϟ΍ ϞΜϣ ΔϳϭΎϤϴϜϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΝϮΘϨϤϟ΍ ϒϴψϨΘΑ ϢϘΗ ϻ .ΝϮΘϨϤϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎϤϟ΍ εήΗ ϻ ƒ
ΝϮΘϨϤϟ΍ ΢τγ ϒϠΗ ϭ΃ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϣΪμϟ΍ ˬϖϳήΤϟ΍ ΐΒδϳ Ϊϗ ϚϟΫ ϥϷ ϪϴΒϨΗ
.Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϞϠΧ ϭ΃ ϱΩΎϤϟ΍ ϯΫϷ΍ ΐΒδϳ Ϊϗ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ ϊΒΗ ϡΪϋ ƒ
ϪϴΒϨΗ
κΤϔΗϭ ΔϧϮϠϤϟ΍ ΔόΑΎτϟ΍ Δϟϵ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϊΒτΗ Ϛϧ΄Α ϰλϮϳ ˬ΍άϫ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϞϴϟΩ ϊΒσ ΪϨϋ ƒ
.ΓΪϫΎθϤϟ΍ Ϟπϓ΃ ϞΟ΃ Ϧϣ ϊΒτϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ϲϓ “Fit to Page”
ΔψΣϼϣ
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ϱϮΘΤϳ ΍ΫΎϣ
ϚΑ ιΎΨϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ
ϡΎψϨϟ΍ ςΒο ΓΩΎϋ·
ΔϳέΎτΒϟ΍ ϦΤη
ΔϳέΎτΒϟ΍ ΔΠϟΎόϣ
ΎϬότϗϭ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ Ϟλϭ
ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ςΒο
έ΍έίϷ΍ Ϟϔϗ
(ϒϠϤϟ΍ ΢ϔμΘϣ) “file browser” ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΕΎϔϠϤϟ΍ ΢ϔμΗ
(ϒϠϤϟ΍ ΢ϔμΘϣ) “file browser” ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΕΎϓϼϤϟ΍ ϑάΣ
Ε΍έΎϴΨϟ΍ϭ ςΑ΍Ϯπϟ΍ ήϴϴϐΗ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ςΑ΍Ϯο
FM ϮϳΩ΍έ ςΑ΍Ϯο
ϲΑ ιΎΨϟ΍ (Popcon) ϥϮϜΑΎΒϟ΍ ςΑ΍Ϯο
ΕϮμϟ΍ ςΑ΍Ϯο
νήόϟ΍ ςΑ΍Ϯο
ΔϐϠϟ΍ ςΑ΍Ϯο
ΦϳέΎΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ Ε΍Ω΍Ϊϋ·
ϡΎψϨϟ΍ ςΑ΍Ϯο
̂
˺˹
˺˽
˺˾
˺˿
˺˿
˺̀
˺̀
˺́
˺́
˺̂
˻˹
˻˻
˻˽
˻˾
˻˾
˻˿
˻̀
˻́
ΕΎϴγΎγϷ΍
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ΕΎΒϠτΘϣ
EmoDio ϡ΍ΪΨΘγ΍
ϞϘϨϠϟ ϞΑΎϗ ιήϘϛ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍
ϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ Ϧϣ Ϟμϓ
˻̂
˼˹
˼˻
˼˼
EMODIO
̂
˻̂
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ωϮϨϟ΍ ΐδΣ ϰϠϋ ωΎϤΘγϻ΍
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϐθΗ νήϋ
ϞϴϐθΘϟ΍ ςΒπϟ έ΍έίϷ΍
ϚΑ ιΎΨϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ ϰϠϋ ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϖϠΧ
ΔϳΩΎόϟ΍ ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί Δϔϴχϭ
ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί ϊοϭ ςΒπϟ
˼˽
˼˿
˼̀
˼́
˽˹
˽˹
ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍
ϰϘϴγϮϤϟ΍
FM ϮϳΩ΍έ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍
ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍
Ϛϧίϭ ςΒπϟ
ϲϣϮϴϟ΍ ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϑΪϫ ςΒπϟ
ϲΗϮμϟ΍ ϞϴϟΪϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ
ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ˯ΪΒϟ
ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ϑΎϘϳϹ
ϚΑ ιΎΨϟ΍ ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϞΠγ κΤϔϟ
Datacasts ϞϴϐθΗ
ΕϮμϟ΍ ϞϴΠδΗ
ΕϮμϟ΍ ϞϴΠδΘΑ ϡΎϴϘϠϟ
ΕϮμϟ΍ ϞϴΠδΗ ϑΎϘϳϹ
˽˾
˾˹
˾˹
˾˹
˾˺
˾˻
˾˼
˾˼
˾˽
˾˾
˾˾
˾˿
ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃
˼˽
˽˾
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
ϪΣϼλ·ϭ ϞϠΨϟ΍ ϱήΤΗ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΓήΠη
ΝϮΘϨϤϟ΍ ΕΎϔλ΍Ϯϣ
κϴΧήΘϟ΍
˾̀
˿˹
˿˺
˿˻
ϪΣϼλ·ϭ ϞϠΨϟ΍ ϱήΤΗ
˾̀
˿˹
ϖΤϠϤϟ΍
ΕΎϴγΎγϷ΍
ϱϮΘΤϳ ΍ΫΎϣ
ΰϛήϤΑ ϞμΗ΍ ˬΩ΍ϮϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ˯ϲη ϱ΃ ΕΪϘϓ ΍Ϋ΍ .ΕΎϘΤϠϤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ΪϳΪΠϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ ϱϮΘΤϳ
.ΞϧϮδϣΎδϟ Ϧ΋ΎΑΰϟ΍ ΔϣΪΧ
ϞΑΎϜϟ΍ ΔϓΎϔϟ
Ϟ˷ϐθϤϟ΍
.ϼϴϠϗ ΎϓϼΘΧ΍ ϚϗϭΪϨλ ϲϓ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΕΎϘΤϠϤϟ΍ ϒϠΘΨΗ Ϊϗ
̂ _ ΕΎϴγΎγϷ΍
ϚΑ ιΎΨϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ
ϦϴϤϴϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ΢˷ϔμΗ έί
.ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϟ΍ ϝΎϘΘϧϼϟ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍
ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ΓΩΎϳί έί
ϰϟ΍ ϝΎϘΘϧϻ΍ ϭ΃ ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ΓΩΎϳΰϟ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍
.ΔϳϮϠόϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍/ΓΩΎϤϟ΍
ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ξϔΧ έί
ϰϟ΍ ϝΎϘΘϧϻ΍ ϭ΃ ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ξϔΨϟ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍
.ΔϴϠϔδϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍/ΓΩΎϤϟ΍
έΎϴΘΧϻ΍/ΖϗΆϤϟ΍ ϒϗϮΘϟ΍/ϞϴϐθΘϟ΍ έί
ˬΔϔϴχϮϟ΍ϭ ΖϗΆϤϟ΍ ϒϗϮΘϟ΍/ϞϴϐθΘϟ΍ έΎϴΘΧϻ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍
.ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔηΎθϟ΍ ϰϟ΍ ϝΎϘΘϧϼϟ ϭ΃
ϚδϤϟ΍ϭ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ έί
.Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϊτϗ/ϞλϮϟ έΰϟ΍ ΍άϫ Ϛδϣ΍ϭ ςϐο΍
.έΰϟ΍ ϒ΋Ύχϭ ϕϼϏϹ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ έΰϟ΍ ΍άϫ ςϐο΍
.έΰϟ΍ ϒ΋Ύχϭ ήϳήΤΘϟ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ ςϐο΍
έΎδϴϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ΢˷ϔμΗ έί
.ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϰϟ΍ ϝΎϘΘϧϼϟ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍
ΕΎϴγΎγϷ΍ _ ˺˹
(ΔόΑΎΘϣ) ϚΑ ιΎΨϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ
ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍
ΓΩΎϋϹ΍ έί
.ΔϘΑΎδϟ΍ ΔηΎθϟ΍ ϰϟ΍ ϝΎϘΘϧϼϟ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍
.ϲδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϟ΍ ϝΎϘΘϧϼϟ έΰϟ΍ ΍άϫ Ϛδϣ΍ϭ ςϐο΍
ϞϴΠδΘϟ΍/ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί
.ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί ϊοϭ ϰϟ΍ ϝϮλϮϠϟ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍
ˬϡΪΨΘδϤϟ΍ έί ϊοϭ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ήΜϛ΃ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ
.40 ΔΤϔλ ήψϧ΍
.ϞϴΠδΘϟ΍ ϑΎϘϳ·/˯ΪΒϟ έΰϟ΍ Ϛδϣ΍ϭ ςϐο΍
ΔηΎθϟ΍ νήϋ
˺˺ _ ΕΎϴγΎγϷ΍
(ΔόΑΎΘϣ) ϚΑ ιΎΨϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ
ϚΒθϤϟ΍ ϑΎτΧ
ςΒπϟ΍ ΓΩΎϋ· ΐϘΛ
ΐϘΛ ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϞ˷ϐθϤϠϟ ˯΍ΩϷ΍ ˯Ϯγ ΙΪΣ ΍Ϋ΍
˯ΪΑ ΓΩΎϋϹ ΩΪΤϣ ˯ϲη ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ςΒπϟ΍ ΓΩΎϋ·
.ϡΎψϨϟ΍
USB βΑΎϗ
USB ˯ΎτϏ
ϥΫϷ΍ ΔϋΎϤγ
έΎδϴϟ΍ ϥΫϸϟ «L» Δϣϼϋ
.ϦϴϤϴϟ΍ ϥΫϸϟ «R» Δϣϼϋϭ
ϮϳΩ΍ήϟ ϲ΋΍ϮϬϟΎϛ Ύπϳ΃ ϞϤόΗ ϲϫϭ
.MP3 Ϟ˷ϐθϣ ϲϓ FM
ϥΫϷ΍ ΔϋΎϤγ ϞϴλϮΗ βΒϘϣ
ΕΎϴγΎγϷ΍ _ ˺˻
(ΔόΑΎΘϣ) ϚΑ ιΎΨϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ
USB ˯ΎτϏ Δϟ΍ί·
.ΓέϮμϟ΍ ϲϓ ΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛ USB ˯ΎτϏ Δϟ΍ίΈΑ Ϣϗ
USB ˯ΎτϏ ϝΎΧΩ·
ωϮοϮϤϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϪΠΘϳ ϰΘΣ USB ˯ΎτϏ ϞΧΩ΃
.Ϟ˷ϐθϤϠϟ ϲϔϠΨϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϰϟ΍ ϢϬδϟ΍ ΔϣϼόΑ
˺˼ _ ΕΎϴγΎγϷ΍
ϡΎψϨϟ΍ ςΒο ΓΩΎϋ·
ίΎϬΟ ϲϓ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϑήόΘϳ Ϣϟ ϭ΃ ˬϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ Ϣϟ ˬϚΑ ιΎΨϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϤϟ ΔϗΎτϟ΍ Ϟλϭ ϢΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ΍
.ϡΎψϨϟ΍ ςΒο ΓΩΎϋ· Ϧϣ ΪΑ ϻ ˬϪϠϴλϮΗ ΪϨϋ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍
˯ΰΠϟ΍ ϰϠϋ (ςΒπϟ΍ ΓΩΎϋ·) Reset ΐϘΛ ϰϠϋ ςϐο΍
.Δϣϼδϟ΍ ϚΒθϣ ϞΜϣ ΩΎΣ ˯ϲη ϡ΍ΪΨΘγΎΑ Ϟ˷ϐθϤϠϟ ϲϔϠΨϟ΍
.΍ΪϳΪΟ ϡΎψϨϟ΍ Ϟ˷Ϝθϳ ϑϮγ ƒ
ΕΎϔϠϤϟ΍ϭ ϚτΑ΍Ϯο ϰϠϋ ϚϟΫ ήΛΆϳ Ϧϟ ƒ
ΕΎϴγΎγϷ΍ _ ˺˽
ΔϳέΎτΒϟ΍ ϦΤη
.ΔϠϳϮσ ΓΪϤϟ Ϟϐ˷ θϤϟ΍ ϡΪΨΘδΗ ϻ ΎϣΪϨϋϭ Γήϣ ϝϭϷ Ϟϐ˷ θϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϞΒϗ ΔϳέΎτΒϟ΍ ϦΤθΑ Ϣϗ
ΔηΎθϟ΍ νήϋ
<USB Connected> ƒ
(ϝϮλϮϣ USB)
ϦΤθϟ΍ - <
>ƒ
ΎϣΎϤΗ ϦΤθϟ΍ ϢΘϳ - <
>ƒ
ϞϴϐθΗ ΪϨϋ ϞϜθϟ΍ ϲϓ ΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ (
ΎΒϳήϘΗ ΔϘϴϗΩ ϦϴΛϼΛϭ ϥΎΗΎϋΎδϟ΍
) USB ΔΤΘϓ ϰϟ΍ USB ϞΑΎϗ Ϟλ
.ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ
ϦΤθϟ΍ Ζϗϭ
.ϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ΔΌϴΑ ϰϠϋ ΍ΩΎϤΘϋ΍ ϦΤθϟ΍ Ζϗϭ ϲϟΎϤΟ· ϒϠΘΨϳ ƒ
Ϟλϭ ϭ΃ ϞϣΎϛ ϥϮΤθϣ Ύπϳ΃ ΏϮΘΑϻ ΔϳέΎτΑ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ˬΏϮΘΑϻ ήΗϮϴΒϤϛ ϰϟ΍ ϪϠϴλϮΗ ˯ΎϨΛ΃ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϦΤθΑ ΖϤϗ ΍Ϋ΍ ƒ ΔψΣϼϣ
.Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ έΪμϣ ϰϟ΍ ΏϮΘΑϻ
.ϢϟΎγ ϞϜθΑ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ϰϟ΍ ϝϮλϮϤϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ Δϟ΍ί· ΪϨϋ ϭ΃ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΠϟ Ω΍ΪόΘγϻ΍ ϊοϭ ϲϓ ΔϳέΎτΒϟ΍ ϦΤη ϢΘϳ ϻ ƒ
.USB ˰ϟ ϞμϔϨϤϟ΍ ΏϭΎϨΘϤϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ϲ΋ΎϬϣ ϡΪΨΘδΗ ϻ .ςϘϓ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϰϟ΍ ϪϠϴλϮΗ Δτγ΍ϮΑ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϦΤη ϦϜϤϳ ƒ
ϪϴΒϨΗ
˺˾ _ ΕΎϴγΎγϷ΍
ΔϳέΎτΒϟ΍ ΔΠϟΎόϣ
.ίΎϬΠϟ΍ ϦϳΰΨΗϭ ˯ΎϨΘϋϻ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ ΔτϴδΒϟ΍ Ε΍ΩΎηέϹ΍ ωΎΒΗ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ˬϝϮσ΃ ΓήΘϔϟ ΔϳέΎτΒϟ΍ ήϤϋ ΪΘϤϳ
.(ϑ˸ 95 ~ ϑ˸ 40) ϡ˸ 35 ~ ϡ˸ 5 Γέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΩ ϕΎτϧ ϞΧ΍Ω ΔϳέΎτΒϟ΍ ϦΤη ΓΩΎϋΈΑ Ϣϗ •
.(ΔϋΎγ 12 Ϧϣ ϝϮσ΃) ρ΍ήϓΈΑ ΔϳέΎτΒϟ΍ ϦΤθΑ ϢϘΗ ϻ •
.ΔϳέΎτΒϟ΍ ήϤϋ ήϴμϘΗ ρήϔϤϟ΍ ώϳήϔΘϟ΍ ϭ΃ ρήϔϤϟ΍ ϦΤθϟ΍ ΐΒδϳ Ϊϗ
.ΖϗϮϟ΍ έϭήϣ ϊϣ ˯ςΒΑ ΔϳέΎτΒϟ΍ ήϤϋ ήμϘϳ •
ΎϬότϗϭ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ Ϟλϭ
.[
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ Ϟλϭ
] έί Ϛδϣ΍ϭ ςϐο΍
ΰϣέ ςΒο ΔηΎη ΪϫΎθΗ ϑϮγ ˬΓήϣ ϝϭϷ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϞϴϐθΘΑ ϡϮϘΗ ΎϣΪϨϋ ƒ
ˬϚΑ ιΎΨϟ΍ ϥϮϜΑΎΒϟ΍ ΰϣέ ςΒο ϞΟ΃ Ϧϣ .(Popcon) ϥϮϜΑΎΒϟ΍
.24 ΔΤϔλ ϲϓ 2 ΓϮτΧ ήψϧ΍
.[
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϊτϗ
] έί Ϛδϣ΍ϭ ςϐο΍
ϊοϭ ϲϓ ςΒπϟ΍ ϖΒδϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ έϭήϣ ΪόΑ έί ϱ΃ ϰϠϋ ςϐπΗ ϻ ΎϣΪϨϋ Ύϴ΋ΎϘϠΗ ϚΑ ιΎΨϟ΍ MP3 Ϟϐ˷ θϣ ϒϗϮΘϳ ϑϮγ ƒ
ϚϨϜϟ ˬΓΪΣ΍ϭ ΔϘϴϗΩ ϰϠϋ (ϲ΋ΎϘϠΗ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·) <Auto Power Off> ˰ϟ ϲόϨμϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ϢΘϳ .ΖϗΆϤϟ΍ ϒϗϮΘϟ΍ ΔψΣϼϣ
.ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ήΜϛ΃ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ˻́ ΔΤϔλ ήψϧ΍ .ρϮΒπϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ΍άϫ ήϴϴϐΗ ϊϴτΘδΗ
ΕΎϴγΎγϷ΍ _ ˺˿
ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ςΒο
.ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΪϨϋ ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ςΒπΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
.[ϞϔγϷ΍ ˬϰϠϋϷ΍] έί ϰϠϋ ςϐο΍
426
Samsung
.30 ϰϟ΍ (ήϔλ) 0 ϰϠϋ ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ϕΎτϧ ςΒπϳ ƒ
έ΍έίϷ΍ Ϟϔϗ
ϼΜϣ – ΖϣΪλ ΍Ϋ΍ Ϛϟάϟϭ ˬMP3 Ϟ˷ϐθϣ ϲϓ ϯήΧϷ΍ έ΍έίϷ΍ Ϟϛ ϞϤόΗ ϻ ˬ(ϚδϤϟ΍) Hold Δϔϴχϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΪϨϋ
.ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϊτϘϨΗ ϼϓ – ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ˯ΎϨΛ΃
˺̀ _ ΕΎϴγΎγϷ΍
.ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ [
] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˺
.ϚθϤϟ΍ Δϔϴχϭ ήϳήΤΘϟ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ [
] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˻
(ϒϠϤϟ΍ ΢ϔμΘϣ) “FILE BROWSER” ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΕΎϔϠϤϟ΍ ΢ϔμΗ
.Δϟ ϮϬδΑ (ϒϠϤϟ΍ ΢ϔμΘϣ) “File Browser” Δϔϴχ ϭ ϡ΍ ΪΨΘγΎϧ Ε ΎϔϠϤϟ΍ ΚΤΑ΍
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ (ϒϠϤϟ΍ ΢ϔμΘϣ) <File Browser> ήΘΧ΍ .˺
File Browser
.ϒϠϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ έΎϬχϹ ΏϮϠτϤϟ΍ ΪϠΠϤϟ΍ ήΘΧ΍ .˻
.ΏϮϠτϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ήΘΧ΍ .˼
Music
Playlists
Datacasts
Recorded Files
.ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΃ΪΒϳ ϑϮγ ƒ
(ϒϠϤϟ΍ ΢ϔμΘϣ) “FILE BROWSER” ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΕΎϓϼϤϟ΍ ϑάΣ
.ϩϼϋ΃ ˻ ~ ˺ Ε΍ϮτΧ ϊΒΗ΍
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete File
.[
] έί ϰϠϋ ςϐο΍ϭ ϪϓάΣ ΪϳήΗ ϱάϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ήΘΧ΍ .˼
.(Ϣόϧ) <Yes>
(ϒϠϤϟ΍ ϑάΣ) <Delete File>ήΘΧ΍ .˽
.ϒϠϤϟ΍ ϑάΣ ϢΘϳ ϑϮγ ƒ
.ΎϫΩ΍ΩήΘγ΍ ϦϜϤϳ ϻ ˬΕΎϔϠϤϟ΍ ϑάΣ ϢΘϳ ΎϣΪϨϋ ƒ
ϪϴΒϨΗ
ΕΎϴγΎγϷ΍ _ ˺́
Ε΍έΎϴΨϟ΍ϭ ςΑ΍Ϯπϟ΍ ήϴϴϐΗ
.ϚΒϠτϟ ΎϘϓϭ MP3 Ϟ˷ϐθϣ ήϴϴϐΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ςΒπϟ΍ ΔϘΒδϤϟ΍ ΔϴόϨμϤϟ΍ ϢϴϘϟ΍ ήϴϐΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ (Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍) <Settings> ήΘΧ΍ .˺
Settings
.ςΑ΍Ϯπϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ήΘΧ΍ .˻
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
[ ςΒπϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ]
˺̂ _ ΕΎϴγΎγϷ΍
.ΏϮϠτϤϟ΍ ςΒπϟ΍ έΎϴΧ ήΘΧ΍ .˼
.ΎϬϠπϔΗ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎϴΨϟ΍ ςΒο΍ .˽
(ΔόΑΎΘϣ) Ε΍έΎϴΨϟ΍ϭ ςΑ΍Ϯπϟ΍ ήϴϴϐΗ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ςΑ΍Ϯο
DNSe
Play Mode
Play Speed
Skip Interval
.ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ ΔϠμϔϤϟ΍ ςΑ΍Ϯπϟ΍ ϞόΠΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ςΒο Ε΍έΎϴΘΧ΍
έΎΘΨϳ ϑϮγ .ϰϘϴγϮϤϟ΍ ωϮϧ ϞϜϟ ϲϘϴϘΤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ήΘΧ΍ :(̶όϴΒτϟ΍ ΕϮμϠϟ ̶Ϥϗήϟ΍ ϙήΤϤϟ΍ Γΰϴϣ) DNSe ƒ
Δτγ΍ϮΑ ΔσϮΒπϤϟ΍ ήΧϵ΍ ϊοϮϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣϭ ωϮϨϟ΍ ΐδΣ ϰϠϋ ΐγΎϨϤϟ΍ DNSe Ύϴ΋ΎϘϠΗ (̶΋ΎϘϠΗ) <Auto>
ΩΎόΑϷ΍ ϲΛϼΛ ΕϮλ) <3D & BASS>ϭ (ΕϮμϟ΍ ϥί΍Ϯϣ) <EQ> ςΒπΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ .EmoDio ΞϣΎϧήΑ
.˻˺ ΔΤϔλ ήψϧ΍ .(DNSe ̶Α ΔλΎΨϟ΍) <myDNSe> έΎΘΨΗ ΎϣΪϨϋ (ήϴϬΟϭ
.ϞϴϐθΘϟ΍ ΓΩΎϋ· ςΑ΍Ϯο ϞΜϣ ϞϴϐθΘϟ΍ ϊοϭ ήΘΧ΍ :(ϞϴϐθΘϟ΍ ϊοϭ) Play Mode ƒ
ςΒο ϖϳήσ Ϧϋ ΔϠπϔϤϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ Δϋήδϟ΍ ξϔΧ ϭ΃ ΓΩΎϳί ϦϜϤϳ :(ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγ) Play Speed ƒ
.ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγ
ϲτΨΗ .ΔϔϠΘΨϣ Ϟλ΍ϮϔΑ ϒϠϤϟ΍ ϝϼΧ ϡΎϣϷ΍ ϰϟ΍ ϊϳήδϟ΍ ϢϳΪϘΘϟ΍ ϚϨϜϤϳ :(ΔϠλΎϔϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ίϭΎΠΗ) Skip Interval ƒ
.Γήϣ Ϟϛ ϲϓ ΓΪϳΪόϟ΍ ϲϧ΍ϮΜϟ΍ ϲτΨΗ ϭ΃ έΎδϤϟ΍ Ϟϛ
.ID3 Tag ϰϠϋ ϱϮΘΤΘϳ ϱάϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϒϠϤϟ έΎδϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣ νήόϟ ϚϟΫ έΎϴΗ΍ ϚϨϜϤϳ : (Δϣϼϋ) Tag ƒ
.ϒϠϤϟ΍ ϰϠϋ ΍ΩΎϤΘϋ΍ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔϠλΎϔϟ΍ Ϧϋ ϲτΨΘϟ΍ ΔϠλΎϓ ϒϠΘΨΗ Ϊϗ ƒ
ϙήΤϤϟ΍ Γΰϴϣ) <DNSe> Δϔϴχϭ ˯Ύϐϟ· ϢΘϳ ΎϤϠϛ (̵ΩΎϋ) <Normal> ϰϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγ ΩϮόΗ ϑϮγ ƒ ΔψΣϼϣ
.(̶όϴΒτϟ΍ ΕϮμϠϟ ̶Ϥϗήϟ΍
ˮ ID3-Tag Ϯϫ Ύϣ ƒ
ϝΎΠϣϭ ωϮϨϟ΍ ˬΔϨδϟ΍ ˬϡϮΒϟϷ΍ ˬϥΎϨϔϟ΍ ˬϥ΍ϮϨόϟ΍ ϞΜϣ ˬϒϠϤϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϞϘϨϟ MP3 ϒϠϤΑ ϖϓήϣ ϚϟΫ
.ϖϴϠόΘϟ΍
ΕΎϴγΎγϷ΍ _ ˻˹
(ΔόΑΎΘϣ) Ε΍έΎϴΨϟ΍ϭ ςΑ΍Ϯπϟ΍ ήϴϴϐΗ
myDNSe έΎϴΧ ςΒπϟ
R&B
Dance
Concert Hall
myDNSe
ϭ DNSe έΎϴΧ ϲϓ (DNSe ̶Α ΔλΎΨϟ΍) <myDNSe> ήΘΧ΍ .˺
.[ϦϤϳϷ΍] έί ϰϠϋ ςϐο΍
.ΎϫΪϳήΗ ϲΘϟ΍ myDNSe Ε΍έΎϴΧ ςΒο΍ .˻
.(Ϣόϧ) <Yes> ήΘΧ΍ϭ [Select] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˼
EQ
3D & BASS
.ςΒπϟ΍ ϞϤϜϳ ƒ
myDNSe Ε΍έΎϴΧ
.ϚϠϴπϔΗ ϰϠϋ ΕϮμϟ΍ ςΒπϟ ΔϴμΨθϟ΍ Ε΍ΩΩήΘϟ΍ ςΒο ϚϨϜϤϳ :(ΕϮμϟ΍ ϥί΍Ϯϣ) EQ ƒ
.έϮϬΠϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΰϳΰόΗϭ ΩΎόΑ΃ 3 ˰Α ΕϮμϟ΍ ήϴΛ΄Η ςΒπϳ :(ήϴϬΟϭ ΩΎόΑϷ΍ ϲΛϼΛ ΕϮλ) 3D & BASS ƒ
˻˺ _ ΕΎϴγΎγϷ΍
(ΔόΑΎΘϣ) Ε΍έΎϴΨϟ΍ϭ ςΑ΍Ϯπϟ΍ ήϴϴϐΗ
FM ϮϳΩ΍έ ςΑ΍Ϯο
Mode
Auto Preset
FM Region
FM Reception
ϭ έΎΘΨΗ Ύπϳ΃ϭ Ύϴ΋ΎϘϠΗ FM ϮϳΩ΍έ Ε΍ΩΩήΗ ςΒπΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
.ϝΎΒϘΘγϻ΍ϭ ΔϠΒϘΘδϤϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ˬFM ϮϳΩ΍έ ϊο
FM ϮϳΩ΍έ ςΒο Ε΍έΎϴΧ
.ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ϊοϭ ϭ΃ ϱϭΪϴϟ΍ ϊοϭ ϰϟ΍ ϞϳϮΤΘϟ΍ ϚϨϜϤϳ :(ϊοϮϟ΍) Mode ƒ
.ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ϊοϭ ϰϟ΍ Ϟϐ˷ θϤϟ΍ ϝϮΤΘϳ Ϧϟ ˬςΒπϟ΍ ΔϘΒδϤϟ΍ Ε΍ΩΩήΘϟ΍ ςΒο ϢΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ΍
.˻˼ ΔΤϔλ ήψϧ΍ .Ύϴ΋ΎϘϠΗ ΓήϓϮΘϤϟ΍ Ε΍ΩΩήΘϟ΍ ΢δϤϳ :(ϲϟϵ΍ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍) Auto Preset ƒ
.ϲΟέΎΨϟ΍ ήϔδϟ΍ Ω΍ΪόΘγϻ FM ΔϘτϨϣ ςΒο ήϴϴϐΗ ϚϨϜϤϳ :((FM) ΩΩήΘϟ΍ ϞϳΪόΗ ΔϘτϨϣ) FM Region ƒ
ςΒο΍ ˬFM ϮϳΩ΍έ Ε΍ΩΩήΗ Ϟϗ΃ ϭ΃ ήΜϛ΃ ϝΎΒϘΘγϻ :(FM ϮϳΩ΍έ ϝΎΒϘΘγ΍) FM Reception ƒ
.Ε΍ΩΩήΘϟ΍ ήΜϛ΃ ϝΎΒϘΘγ΍ ϦϜϤϳ ˬ(ϊϔΗήϣ) <High> ΕήΘΧ΍ ΍Ϋ΍ .(FM ϮϳΩ΍έ ϝΎΒϘΘγ΍) <FM Reception>
ΔϘτϨϤϟ΍ ΐδΣ ϰϠϋ ΩΩήΘϟ΍ ϯΪϣ ƒ
ϦϴΑ Ύϣ ϲϓ ΰΗήϫϮϠϴϛ 50 ΓΪΣϮΑ FM Ε΍ΩΩήΗ Ϧϋ ΚΤΑ΍
.ΰΗήϫϮϠϴϛ 108.00 ~ ΰΗήϫϮϠϴϛ 87.50
87.5 ϦϴΑ Ύϣ ϲϓ ΰΗήϫϮϠϴϛ 100 ΓΪΣϮΑ FM Ε΍ΩΩήΗ Ϧϋ ΚΤΑ΍
.ΰΗήϫϮϠϴϛ 108.0 ~ ΰΗήϫϮϠϴϛ
76.0 ϦϴΑ Ύϣ ϲϓ ΰΗήϫϮϠϴϛ 100 ΓΪΣϮΑ FM Ε΍ΩΩήΗ Ϧϋ ΚΤΑ΍
.ΰΗήϫϮϠϴϛ 108.0 ~ ΰΗήϫϮϠϴϛ
Worldwide
ΔψΣϼϣ
(ϢϟΎόϟ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϰΘη)
ΕΎϳϻϮϟ΍) USA
(ΔϴϜϳήϣϷ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍
(ϱέϮϛ) Korea
(ϥΎΑΎϴϟ΍) Japan
.Ϟϐ˷ θϤϠϟ ΔϴϓΪϬϟ΍ ΔϘτϨϤϠϟ ΎϘΒσ ΎϫήϴϴϐΗ ϭ΃ FM ΔϘτϨϣ ϑάΣ ϦϜϤϳ ƒ
((FM) ΩΩήΘϟ΍ ϞϳΪόΗ ΔϘτϨϣ) <FM Region> ήϴϐΗ ΎϣΪϨϋ ΎϘΑΎγ ΔϧΰΨϤϟ΍ ϮϳΩ΍ήϟ΍ Ε΍ΩΩήΗ ϑάΤΗ ϑϮγ ƒ
.ϚϠϐ˷ θϣ ϰϠϋ
ΕΎϴγΎγϷ΍ _ ˻˻
(ΔόΑΎΘϣ) Ε΍έΎϴΨϟ΍ϭ ςΑ΍Ϯπϟ΍ ήϴϴϐΗ
ϲϟϵ΍ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ Ω΍ΪϋϹ
ϰϠϋ ςϐπϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ΎϬϴϟ΍ ΓΩϮόϟ΍ϭ MP3 Ϟ˷ϐθϣ Γήϛ΍Ϋ ϲϓ ϰμϗϷ΍ ΪΤϟ΍ ϰϠϋ ΔτΤϣ ˼˹ ςΒο ϚϨϜϤϳ
.ςϘϓ ΪΣ΍ϭ έί
.Ύϴ΋ΎϘϠΗ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ΎϬϠΒϘΘδϳ ϲΘϟ΍ ΕΎτΤϤϟ΍ Ϟϛ ϦϳΰΨΗ ϢΘϳ – ϲϟϵ΍
Mode
Auto Preset
FM Region
FM Reception
.FM ϮϳΩ΍έ ςΒο έΎϴΧ ϲϓ (̶΋ΎϘϠΗ ϖΒδϣ Ω΍Ϊϋ·) <Auto Preset> ήΘΧ΍ .˺
.(Ϣόϧ) <Yes> ήΘΧ΍ .˻
έΎϴΘΧ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ [ϦϤϳϷ΍ ˬήδϳϷ΍] έί ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϚτΑ΍Ϯο ϞϤϜΗ ΎϣΪϨϋ ƒ
.ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ϊοϭ ϲϓ ΏϮϠτϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ϖΒδϤϟ΍ ΩΩήΘϟ΍
ϲϟϵ΍ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ˯ΎϐϟϹ
.Ϫϴϓ ϞϤόϟ΍ έΎΟ έί ϱ΃ ϰϠϋ ςϐο΍ ˬϲϟϵ΍ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ˯Ύϐϟ· ΕΩέ΃ ΍Ϋ΍
.ΖϗϮϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΖϧΰΧ ϲΘϟ΍ Ε΍ΩΩήΘϟ΍ ςΒο ϢΘϳϭ ˬϲϟϵ΍ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ˯Ύϐϟ· ϢΘϳϭ ƒ
.FM ϮϳΩ΍έ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ϭ Ε΍ΩΩήΘϟ΍ ςΒο ϭ΃ ΚΤΑ ΪϨϋ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϰϟ΍ ϥΫϷ΍ ΔϋΎϤγ ΎϤ΋΍Ω Ϟλ ƒ
.FM ϮϳΩ΍έ Ε΍ΩΩήΗ ϝΎΒϘΘγϻ ϲ΋΍ϮϬϟΎϛ ϥΫϷ΍ ΔϋΎϤγ ϞϤόΗ
ΔψΣϼϣ
.ήϓϮΘϤϟ΍ FM ΩΩήΗ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ΚΤΒϳ ϻ Ϊϗ ˬϒϴόπϟ΍ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ΔϘτϨϣ ϲϓ ƒ
˻˼ _ ΕΎϴγΎγϷ΍
(ΔόΑΎΘϣ) Ε΍έΎϴΨϟ΍ϭ ςΑ΍Ϯπϟ΍ ήϴϴϐΗ
ϲΑ ιΎΨϟ΍ (Popcon) ϥϮϜΑΎΒϟ΍ ςΑ΍Ϯο
.ϚΑ ιΎΨϟ΍ ΰϣήϟ΍ ΞΘϨΗ ϭ΃ έΎΘΨΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
ϲϓ (Popcon ϲΑ ιΎΨϟ΍) <My Popcon> ήΘΧ΍ .˺
.(ςΒπϟ΍) Setting ΔϤ΋Ύϗ
.ΏϮϠτϤϟ΍ (Popcon) ϥϮϜΑΎΒϟ΍ ΰϣέ ήΘΧ΍ .˻
.ϚΑ ιΎΧ ΪΣ΍ϭ ΰϣέ φϔΤΗϭ ϖϠΨΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ ˬ<
> ΕήΘΧ΍ ΍Ϋ΍ ƒ
ϭ΃ <Clear> ˬϢγήϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ ˬΐϨϘϟ΍ εΎϤϗ ϰϟ΍ ϞϘΘϨϳ : [
] έί ƒ
.(φϔΤϟ΍ ΪϳήΗ Ϟϫ) <Save>
Clear Save
Ϧϣ (ΓΎΤϤϣ ˬΓΎηήϓ) Ϣγήϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ ϡΪΨΘδΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ : [Select] έί ƒ
.Ϣγήϟ΍ ˯ΎϬϧ· ϭ΃ ˯ΪΑ ϞΟ΃
.ΐϨϘϟ΍ εΎϤϗ ϰϠϋ ϡϮγήϟ΍ Ϟϛ ύήϔϳ : <Clear> ƒ
.ϚϤγέ φϔΤϳ : (φϔΤϟ΍ ΪϳήΗ Ϟϫ) <Save> ƒ
Srsfrq#Qdph
.(Popcon Ϣγ΍) <Popcon Name> ςΒο΍ .˼
.ϚΑ ιΎΨϟ΍ ΰϣήϟ΍ Ϣγ΍ ςΒπΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ ƒ
.ΔηΎθϟ΍ ήηΆϣ ϞϘΘϨϳ : [ϦϤϳϷ΍ ˬήδϳϷ΍] έί ƒ
.ΏϮϠτϤϟ΍ ϑήΤϟ΍ έΎΘΨϳ : [ϞϔγϷ΍ ˬϰϠϋϷ΍] έί ƒ
ΕΎϴγΎγϷ΍ _ ˻˽
(ΔόΑΎΘϣ) Ε΍έΎϴΨϟ΍ϭ ςΑ΍Ϯπϟ΍ ήϴϴϐΗ
ΕϮμϟ΍ ςΑ΍Ϯο
Beep Sound : On
Volume Limit : Off
.ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ϯΪϣϭ ΐϴΒϟ΍ ΕϮλ ςΒο ϚϨϜϤϳ
ΕϮμϟ΍ ςΒο Ε΍έΎϴΧ
ϰϠϋ έΰϟ΍ ϞϴϐθΘϟ ΐϴΒϟ΍ ΕϮλ ςΒπϳ :(ΐϴΒϟ΍ ΕϮλ) Beep Sound ƒ
.ϑΎϘϳϹ΍ ϭ΃ ϞϴϐθΘϟ΍
ΪϨϋ ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ΪΣ ςΒο Δτγ΍ϮΑ ϊϤδϟ΍ έήο ΐϨΠΘΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ :(ΕϮμϟ΍ ΪΣ) Volume Limit ƒ
.˺˾ ϰϟ· Ϟμϴϟ ΕϮμϟ΍ ϢΠΣ ϯϮΘδϤϟ ϰμϗϷ΍ ΪΤϟ΍ Ϧϣ (ϞϴϐθΗ) <On> έί ΪΤϳ .ϥΫϷ΍ ΔϋΎϤγ ϡ΍ΪΨΘγ΍
.˼˹ Ϯϫ (ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳ·) <Off> ϰϠϋ ΕϮμϟ΍ ϢΠΣ ςΒπϳ ΎϣΪϨϋ ΕϮμϟ΍ ϢΠΣ ϯϮΘδϣ Ϧϣ ΪΣ ϰμϗ΃ ϥϮϜϳ
˷
ϞϐθϤϟ΍ ϒϗϮΗ ΎϣΪϨϋ ˺˾ ϲο΍ήΘϓϻ΍ ςΒπϟ΍ ΔΟέΩ ϰϟ΍ ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ϊΟήϳ ϑϮγ ˬ˺˾ ϕϮϓ ΔΟέΩ ΕήΘΧ΍ ΍Ϋ΍
.ϯήΧ΃ Γήϣ Ϟϐ˷ θϤϟ΍ Ϟϐ˷ θΗ ΎϣΪϨϋ ϊϤδϟ΍ έήο ϰϠϋ ήτΨϟ΍ ϞϴϠϘΗ ϞΟ΃ Ϧϣ
νήόϟ΍ ςΑ΍Ϯο
.ΔηΎθϠϟ ΔϗΎτϟ΍ ήϴϓϮΗ Δϔϴχϭϭ ΔηΎθϟ΍ ϰϠϋ νήόϟ΍ ϑΎϘϳ· Ζϗϭ ή˷ϴϏ
Display Off Time
Screen Saver
νήόϟ΍ ςΒο Ε΍έΎϴΧ
ϞΧ΍Ω έί ϱ΃ ςϐπΗ Ϣϟ ΍Ϋ΍ :(ΔηΎθϟ΍ ϑΎϘϳ· Ζϗϭ) Display Off Time ƒ
έί ϱ΃ ϰϠϋ ςϐο΍ .Ύϴ΋ΎϘϠΗ ΔηΎθϟ΍ νήϋ ϒϗϮΘϳ ϑϮγ ˬρϮΒπϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍
.ΔηΎη ϞϴϐθΗ ΔϟΎΣ ϰϟ΍ ΓΩϮόϠϟ
ήϴϓϮΘϟ ΔηΎθϟ΍ ΓέϮλ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ήϬψϳ ϑϮγ ˬΔηΎθϟ΍ νήϋ ϑΎϘϳ· ΪόΑ :(ΔϗΎτϟ΍ ήϴϓϮΗ Δϔϴχϭ) Screen Saver ƒ
ΔϗΎτϟ΍ ήϴϓϮΘϟ ΔηΎθϟ΍ ΓέϮλ ήΘΧ΍ .έΎψΘϧϻ΍ Ζϗϭ ϞΧ΍Ω έί ϱ΃ ϰϠϋ ςϐπΗ ϻ ΎϣΪϨϋ ΔϴϧΎΛ 15 ΔϠλΎϔΑ ΔϗΎτϟ΍
.έΎψΘϧϻ΍ Ζϗϭϭ
.ϞϴΠδΘϟ΍ ϊοϭ ϭ΃ FM ϮϳΩ΍έ ϊοϭ ϲϓ ΔϗΎτϟ΍ ήϴϓϮΘϟ ΔηΎθϟ΍ ΓέϮλ ϞϤόΗ Ϧϟ ƒ
ΔψΣϼϣ
˻˾ _ ΕΎϴγΎγϷ΍
(ΔόΑΎΘϣ) Ε΍έΎϴΨϟ΍ϭ ςΑ΍Ϯπϟ΍ ήϴϴϐΗ
ΔϐϠϟ΍ ςΑ΍Ϯο
Menu
ID3 Tag
ϚΑ ιΎΨϟ΍ ΪϳΩΞϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ ϰϠϋ ΕΎϤ΋ΎϘϟ΍ ςΒπΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
.ΔϟϮϬδΑ ΔϴϟϭϷ΍ ΔϐϠϟ΍ ήϴϐΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ .ΓΩΪόΘϤϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ Ϧϣ Δϐϟ Δϳ΄Α
ΔϐϠϟ΍ ςΒο Ε΍έΎϴΘΧ΍
Ϧϣ ΍ΪΣ΍ϭ ήΘΧ΍ .ΔϤ΋ΎϘϟ΍ Δϐϟ ςΒο΍ :(ΔϤ΋ΎϘϟ΍) Menu ƒ
ˬ<襲莇蛑> ˬ<Italiano> ˬ<Deutsch> ˬ<Français> ˬ<䚐ạ㛨> ˬ<English>
ˬ<Nederlands> ˬ<Magyar> ˬ<Ɋɭɫɫɤɢɣ> ˬ<Español> ˬ<㐕储Ё᭛> ˬ<ㅔԧЁ᭛>
ˬ<ƧnjnjLjǎNJNjƽ> ˬ<ýeština> ˬ<ѳъѕ> ˬ<Svenska> ˬ<Português> ˬ<Polski>
ˬ<Español (Sudamérica)> ˬ<Suomi> ˬ<Dansk> ˬ<Norsk>ˬ <Türkçe>
ˬ<Română> ˬ<ȉȢȓȋȈȘșȒȐ> ˬ<TiӃng ViӋt> ˬ<Indonesia> ˬ<Português (Brasil)>
.<Slovenský>ϭ΃ <Slovenšþina> ˬ<ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ>
Ϧϣ ΍ΪΣ΍ϭ ήΘΧ΍ .ΎϬΑ έΎδϤϟ΍ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ νήϋ ϢΘϳ ϑϮγ ϲΘϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ςΒο΍ :(ID3 Δϣϼϋ) ID3 Tag ƒ
ˬ<Japanese> ˬ<Italian> ˬ<German> ˬ<French> ˬ<Korean> ˬ<English>
ˬ<Hungarian> ˬ<Russian> ˬ<Spanish> ˬ<Traditional Chinese> ˬ<Simplified Chinese>
ˬ<Danish> ˬ<Finnish> ˬ<Thai> ˬ<Swedish> ˬ<Portuguese> ˬ<Polish> ˬ<Dutch>
ˬ<Estonian> ˬ<Czech> ˬ<Catalan> ˬ<Basque>ˬ <Afrikaans> ˬ<Norwegian>
ˬ<Slovene> ˬ<Slovak> ˬ<Romanian> ˬ<Icelandic> ˬ<Hrvatski> ˬ<Greek>
.<Vietnamese>ϭ΃ <Turkish>
.ΔϓΎοϹ΍ ϭ΃ ήϴϴϐΘϠϟ ΔϠΑΎϗ ΔϣϮϋΪϤϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ƒ
ˮ ID3-Tag Ϯϫ Ύϣ ƒ ΔψΣϼϣ
ϝΎΠϣϭ ωϮϨϟ΍ ˬΔϨδϟ΍ ˬϡϮΒϟϷ΍ ˬϥΎϨϔϟ΍ ˬϥ΍ϮϨόϟ΍ ϞΜϣ ˬϒϠϤϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϞϘϨϟ MP3 ϒϠϤΑ ϖϓήϣ ϚϟΫ
.ϖϴϠόΘϟ΍
ΕΎϴγΎγϷ΍ _ ˻˿
(ΔόΑΎΘϣ) Ε΍έΎϴΨϟ΍ϭ ςΑ΍Ϯπϟ΍ ήϴϴϐΗ
ΦϳέΎΘϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ Ε΍Ω΍Ϊϋ·
Date
Time
.ϲϟΎΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ςΒπΑ Ϣϗ
ΖϗϮϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ςΒο έΎϴΧ
.ΦϳέΎΘϟ΍ ςΒο΍ .ϲϟΎΤϟ΍ ΦϳέΎΘϟ΍ ςΒο ϚϨϜϤϳ : (ΦϳέΎΘϟ΍) Date ƒ
.ΔϘϴϗΪϟ΍ϭ ΔϋΎδϟ΍ ςΒο΍ .ϲϟΎΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ςΒο ϚϨϜϤϳ : (ΖϗϮϟ΍) Time ƒ
˻̀ _ ΕΎϴγΎγϷ΍
(ΔόΑΎΘϣ) Ε΍έΎϴΨϟ΍ϭ ςΑ΍Ϯπϟ΍ ήϴϴϐΗ
ϡΎψϨϟ΍ ςΑ΍Ϯο
Sleep
Auto Power Off
Default Set
Format
ˬϲϟϵ΍ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϊτϗ ˬ˯ΪΒϟ΍ ϊοϭ ˬϡϮϨϟ΍ ΖϗΆϣ ήΘΧ΍
.ΎϬϠϛ ϚΒγΎϨΗ ϲΘϟ΍ ϲόϨμϤϟ΍ ςΒπϟ΍ϭ
ϡΎψϨϟ΍ ςΒο Ε΍έΎϴΧ
.ςΒπϟ΍ ϖΒδϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ έϭήϣ ϊϣ Ύϴ΋ΎϘϠΗ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϒϗϮΘΗ :(ϡϮϧ) Sleep ƒ
ϰϠϋ ΓΪΣϮϟ΍ ϥϮϜΗ ΪϨϋ Ύ˱ϴ΋ΎϘϠΗ ϞϴϐθΘϟ΍ ϑΎϘϳΈΑ ΔϔϴχϮϟ΍ ϩάϫ ϡϮϘΗ : (ϲ΋ΎϘϠΗ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·) Auto Power Off ƒ
˱ ΪόϤϟ΍ Ϧϣΰϟ΍ ϦϤο έί ϱ΃ ϞϴϐθΗ ΔϟΎΣ ϲϓϭ ΖϗΆϣ ϑΎϘϳ· ϊοϭ
.ΎϘΒδϣ
.Δϴο΍ήΘϓϻ΍ ΔϴόϨμϤϟ΍ ΔϤϴϘϟ΍ ϰϟ΍ ςΑ΍Ϯπϟ΍ Ϟϛ ϊΟήΗ : (̶ο΍ήΘϓϻ΍ Ω΍ΪϋϹ΍) Default Set ƒ
.ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍ ϲϓ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ Δϐϴλ ϞΒϗ κΤϓ΍ .΍ΪϳΪΟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍ Ϟ˷Ϝθϳ : (ΔΌϴϬΘϟ΍) Format ƒ
.Γήϛ΍άϟ΍ ΔόδΑϭ ΔΘϴΒϤϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ έ΍Ϊλ· κΤϓ΍ :About ƒ
.ϲϟΎΤϟ΍ ΖϴΒϤϟ΍ ΞϣΎϧήΒϟ΍ έ΍Ϊλ· ήϬψΗ - (ΔΘΑΎΜϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ έ΍Ϊλ·) <Firmware Version>
(̶ϘΒΘϤϟ΍) <Remaining>ήϴθΗϭ ˬϝΎϤόΘγϻ΍ ΔϟΎΣ ϰϟ΍ (Ϫϣ΍ΪΨΘγ΍ ϢΗ) <Used> - (Γήϛ΍άϟ΍) <Memory>
.ΔϴϟΎϤΟϹ΍ Γήϛ΍άϟ΍ Δόγ ϰϟ΍ (ϲϟΎϤΟϹ΍) <Total> ήϴθΗϭ ΔϴϘΒΘϤϟ΍ Δόδϟ΍ ϰϟ΍
ϞϴϐθΗ ΓΩΎϋΈΑ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ίΎϬΟ ϡϮϘϳ ˬ(ϞϴϐθΗ) <On> ϰϠϋ ϪΘτΒο ΍Ϋ΍ :(̶ΒϳήΠΘϟ΍ ϊοϮϟ΍) Demo Mode ƒ
.ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΪϠΠϣ ϲϓ ΔϠ˷ϐθϤϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΕΎϔϠϣ
ΔΘϴΒϤϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍ ϝϮΣ ƒ
Ϫϴϟ΍ έΎθϳ Ύϣ Ϧϣ Ϟϗ΃ ϰϟ΍ ϞμΗ ΓήϓϮΘϤϟ΍ ΔϴϠόϔϟ΍ ΔΘϴΒϤϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍ : ΖϴΑ 1,000,000,000 = ΖϴΑΎϐϴϏ 1 ΔψΣϼϣ
.Γήϛ΍άϟ΍ ˯ΰΟ ϡΪΨΘδΗ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΔΘϴΒϤϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ϥϷ
ΕΎϴγΎγϷ΍ _ ˻́
EmoDio
ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϠϟ MP3 ίΎϬΟ ϊϣ ΓΩϭΰϤϟ΍ ήϳϭ ΖϓϮδϟ΍ Ξϣ΍ήΑ ΪΣϷ ϖϴΒτΗ Ϯϫ EmoDio
.ίΎϬΠϟ΍ ϢϋΪϟϭ ΔϋϮϨΘϤϟ΍ ΕΎϳϮΘΤϤϟΎΑ
.ϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϰϟ΍ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ Ϟλ .EmoDio ΞϣΎϧήΑ ΐϴϛήΘϟ ϊϳήδϟ΍ ˯ΪΒϟ΍ ϞϴϟΩ ϊΒΗ΍ - ! ΃ΪΒΗ ϥ΃ ϞΒϗ ƒ
.ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϰϟ΍ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ Ϟμϳ ΎϣΪϨϋ Ύϴ΋ΎϘϠΗ <EmoDio> ΃ΪΒϳ ϑϮγ
ϥϮϘϳ΍ ΔϘτϘτΑ Ϣϗ ˬΎϴ΋ΎϘϠΗ ΞϣΎϧήΒϟ΍ ˯ΪΑ ϢΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ΍
.ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ϦϴΗήϣ <EmoDio>
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ΕΎΒϠτΘϣ
ΞϣΎϧήΑ ϞϴϐθΗϭ ΐϴϛήΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ϰϧΩϷ΍ ΪΤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎϔλ΍ϮϤϟΎΑ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ΰϴϬΠΗ ϢΘϳ ϥ΃ ΐΠϳ
: EmoDio
ϰϠϋ΃ ϭ΃ CD Rom (2X ϙήΤϣ)
˷
•
ϰϠϋ΃ ϭ΃ Pentium 500MHz •
ϰϠϋ΃ ϭ΃ 1024 × 768 ΡϮοϮϟ΍ ΔΟέΩ •
USB Port 2.0 •
ϰϠϋ΃ ϭ΃ Internet Explorer 6.0 •
Windows 2000/XP/Vista •
ήΒϛ΃ ϭ΃ 512MB RAM •
ϰϠϋ΃ ϭ΃ DirectX 9.0 •
ΖϴΑΎϐϴϣ 300 ϢΠΤΑ ΓήΤϟ΍ ΐϠμϟ΍ ιήϘϟ΍ Δόγ •
˻̂ _ EmoDio
EMODIO ϡ΍ΪΨΘγ΍
ίΎϬΟ ϰϠϋ ϚΗΎϔϠϣ ϢϴψϨΗ ϰϠϋ ϙΪϋΎδϳ ϱάϟ΍ ϝΎϤόΘγϻ΍ ϞϬδϟ΍ ϖϴΒτΘϟ΍ ΞϣΎϧήΑ EmoDio
ϰϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ ϩάϫ ϞϘϧ ϚϨϜϤϳ ˬEmoDio ϲϓ ΔϤψϨϤϟ΍ϭ ΔϧΰΨϤϟ΍ ϚΗΎϔϠϣ ϊϣ .ϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍
.ϪϠϛ ΐϠμϟ΍ ϙήΤϤϟ΍ ϲϓ ΢ϴΤλ ϒϠϣ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϞϤϋ ϥϭΩ ΔϋήδΑ MP3 Ϟϐ˷ θϣ
ίΎϬΟ Ϧϣ ΕΎϔϠϤϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΔϘϳήσ ϞϬγ΃ Ϯϫ “EmoDio” ϖϴΒτΗ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΕΎϔϠϤϟ΍ ϞϘϧ
.MP3 ίΎϬΟ ϰϟ· ϲμΨθϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍
.ϚΑ ΔλΎΨϟ΍ ΕϮμϟ΍ ΕΎϔϠϣ ϭ΃ ϚϣϮΒϟ΃ ϭ΃ ϚΘϋϮϤΠϣ ˯Ύθϧ· Ϧϣ “EmoDio” ϖϴΒτΗ ϚϨϜϤϳ
ϞΟ΃ Ϧϣ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϰϟ΍ RSS ϰϠϋ ΔϠΠδϤϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΕΎϔϠϣϭ (blog) ΝϮϠΑ ΕΎϣϮϠόϣ ϞϘϨΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
.ϚΘϴϠδΗ
.EmoDio.com ϲϣΪΨΘδϤϟ ΖϧήΘϧϻ΍ ϰϠϋ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϣΪΧ ΪΣ΃ ήΒΘόΗ
.ϊϤΘΠϤϟΎΑ ϦϳήΧ΃ ϦϴϣΪΨΘδϣ ϊϣ ϚμμϘΑ ϙέΎη
ϰϠϋ΄Α <Help>
<Help>
(ΔϤ΋ΎϘϟ΍) <MENU> ϰϠϋ ήϘϧ΍ ˬ<EmoDio> Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ ƒ
.<EmoDio> ΞϣΎϧήΑ ΔψΣϼϣ
EmoDio _ ˼˹
(ΔόΑΎΘϣ) EMODIO ϡ΍ΪΨΘγ΍
.ϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϭ΃ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϞϠΧ ϚϟΫ ΐΒδϳ Ϊϗ .ϒϠϤϟ΍ ϞϘϧ ˯ΎϨΛ΃ USB βΑΎϗ ϞμϔΗ ϻ ƒ
.ήϘΘδϤϟ΍ ήϴϏ ϞϴλϮΘϟ΍ ΐϨΠΗ ϞΟ΃ Ϧϣ USB ΐθϨϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Ϧϣ ϻΪΑ ΓήηΎΒϣ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϰϟ΍ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ Ϟλ ƒ ϪϴΒϨΗ
.ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϞϴλϮΗ ˯ΎϨΛ΃ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϲϓ ϒ΋ΎχϮϟ΍ Ϟϛ ϞϤόΗ ϻ ƒ
Ϣϗ ˬWindows Vista ϲϓ .ϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ Ϟϐ˷ θϤϟ΍ ϢϴϤμΗ ΪϨϋ ϒϠϤϟ΍ ϡΎψϨϟ FAT 32 ϡΪΨΘγ΍ ƒ ΔψΣϼϣ
.ϪϤϴϤμΘΑ Ϣϗϭ Restore device defaults ΔϘτϘτΑ
ϞΒϗ ΓΪϳΪόϟ΍ ϖ΋ΎϗΪϟ΍ ΓΪϤϟ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϦΤθϳ ϑϮγ ˬΔϔϴόπϟ΍ ΔϳέΎτΒϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϰϟ΍ USB βΑΎϗ ΖϠλϭ ΍Ϋ΍ ƒ
.ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϰϟ΍ ϞϴλϮΘϟ΍
Gracenote CDDB®ϭ Gracenote Δτγ΍ϮΑ ΎϬΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϑήόΗ ΔϴϨϘΘΑ ΪϳϭΰΘϟ΍ ϢΘϳ ƒ
.Music Recognition ServiceSM
Gracenote CDDB ΰϣέ ˬΎϫΰϣέ ωϮϧϭ Gracenote ΰϣέ .Gracenote ˰ϟ ΔϠΠδϣ ΔϳέΎΠΗ Δϣϼϋ CDDB ƒ
.Gracenote ˰ϟ ΔϳέΎΠΗ ΕΎϣϼϋ "Powered by Gracenote CDDB" ΰϣέϭ ˬΎϫΰϣέ ωϮϧϭ
.Gracenote ˰ϟ ΔϣΪΨϟ΍ ΕΎϣϼϋ MRSϭ Music Recogniton Service
˼˺ _ EmoDio
ϞϘϨϠϟ ϞΑΎϗ ιήϘϛ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍
.ϞϘϨϠϟ ϞΑΎϘϟ΍ ϦϳΰΨΘϟ΍ ίΎϬΠϛ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϚϨϜϤϳ
.ϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϰϟ΍ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ Ϟλ – ! ΃ΪΒΗ ϥ΃ ϞΒϗ ƒ
.ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ Ϧϣ ϞϘϨϠϟ Ε΍ΪϠΠϤϟ΍/ΕΎϔϠϤϟ΍ ΢Θϓ΍ .˺
.ΏϮΘϜδϳΩ Ϧϣ <U5>
<My Computer> ΢Θϓ΍ .˻
ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ Ϧϣ ϞϘϨϠϟ Ε΍ΪϠΠϤϟ΍/ΕΎϔϠϤϟ΍ ήΘΧ΍ .˼
.<U5> ϲϓ ΎϫέΎΘΨΗ ϰΘϟ΍ Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ ϰϟ΍ ΎϬτϘγ΍ϭ ΎϫήΟϭ ϚΑ
.Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϰϟ΍ ΓέΎΘΨϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ϭ Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ ϞϘϧ ϢΘϳ ƒ
.ϪϟΎγέ· ϭ΃ ϒϠϤϟ΍ ϞϴϤΤΗ ˯ΎϨΛ΃ ϒϠϤϟ΍ ϞϘϧ ΔϟΎγέ νήϋ ϢΘϳ ϑϮγ ƒ
.Ϟ˷ϐθϤϠϟ ˯΍ΩϷ΍ ˯Ϯγ ΐΒδϳ Ϊϗ ΔϟΎγήϟ΍ νήϋ ˯ΎϨΛ΃ USB βΑΎϗ Ϟμϓ
.ϚϠ˷ϐθϣ ϲϓ ϞϴϐθΘϟ΍ ΐϴΗήΗ Ϧϋ ϒϠΘΨϳ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϲϓ ΔοϭήόϤϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΕΎϔϠϣ ΐϴΗήΗ ƒ
ϪϴΒϨΗ
.ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ Ϧϟ ˬϞ˷ϐθϤϟ΍ ϰϟ΍ (ΔϴϤϗήϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ Γέ΍Ω·) DRM ϒϠϣ ΖϠϘϧ ΍Ϋ΍ ƒ
ˮ DRM Ϯϫ Ύϣ ƒ
ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϊϨϣ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϣΪΧϭ ΔϴϨϘΗ (Digital Rights Management : DRM) ΔϴϤϗήϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ Γέ΍Ω· ΔψΣϼϣ
ΕΎϔϠϣ ϲϫ ΔϴϤϗήϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ Γέ΍Ω· ΕΎϔϠϣ .ήθϨϟ΍ ϖΣ ϞϣΎΤϟ ϕϮϘΤϟ΍ϭ ΔΤϠμϤϟ΍ ΔϳΎϤΣϭ ΔϴϧϮϧΎϗ ήϴϏ ΓέϮμΑ ΔϴϤϗήϟ΍
.ήθϨϟ΍ ΔϳΎϤΣ ΔϴϘϨΗ ϖΒτΗ ϲΘϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍
EmoDio _ ˼˻
ϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ Ϧϣ Ϟμϓ
.ϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ Ϧϣ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ Ϟμϓ ΪϨϋ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϥ΍ΪϘϓϭ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϞϠΧ ϊϨϣ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϴϟΎΘϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍ ϊΒΗ΍
ϲϓ ΔϤϬϤϟ΍ ΐϴπϗ ϰϠϋ
ϥϮϘϳ΍ ϰϠϋ έ΄ϔϟ΍ ήηΆϣ ϊο .˺
ΔϘτϘτΑ Ϣϗϭ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΠϟ ϲϠϔδϟ΍ ˯ΰΠϠϟ ϰϨϤϴϟ΍ Δϳϭ΍ΰϟ΍
.έ΄ϔϠϟ έΎδϴϟ΍ έΰϟ΍
1
Safely Remove USB Mass> ΔϟΎγέ ΔϘτϘτΑ Ϣϗ .˻
.<Storage Device Drive
.ϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ Ϧϣ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ Ϟμϓ΍ .˼
2
.Ϟ˷ϐθϤϟ΍ϭ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ έήο ϚϟΫ ΐΒδϳ Ϊϗ .ϒϠϤϟ΍ ϞϘϧ ˯ΎϨΛ΃ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ Ϧϣ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϞμϔΗ ϻ ƒ
ΪόΑ ΔϴϧΎΛ Γήϣ ΔϟϭΎΤϣ ϰΟήϳ .ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ Ϟϐ˷ θϤϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ˯ΎϨΛ΃ Ϟϐ˷ θϤϟ΍ Δϟ΍ί· ϊϴτΘδΗ ϻ ƒ ϪϴΒϨΗ
.ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ϝΎϤϛ·
˼˼ _ EmoDio
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍
.ΔϳέΎτΒϟ΍ κΤϓ΍ϭ ˬϞ˷ϐθϤϟ΍ ϞϴϐθΘΑ Ϣϗ ϚϟΫ ΪόΑϭ ˬϥέΫϷ΍ ΔϋΎϤγ Ϟλ – ! ΃ΪΒΗ ϥ΃ ϞΒϗ ƒ
ωϮϨϟ΍ ΐδΣ ϰϠϋ ωΎϤΘγϻ΍
426
Samsung
Now Playing
Artists
Albums
Songs
Music
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ (ϰϘϴγϮϣ ϒϠϣ) <Music> ήΘΧ΍ .˺
.ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ήΘΧ΍ .˻
.ϞϴϐθΘϠϟ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϒϠϣ ήΘΧ΍ .˼
.ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΃ΪΒϳ ϑϮγ ƒ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ _ ˼˽
(ΔόΑΎΘϣ) ωϮϨϟ΍ ΐδΣ ϰϠϋ ωΎϤΘγϻ΍
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ
ID3 ΕΎϣϮϠόϣ ΐδΣ ϰϠϋ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ωϮϧϭ ˬϰϘϴγϮϤϟ΍ ϥ΍ϮϨϋ ˬϡϮΒϟϷ΍ Ϣγ΍ ˬϥΎϨϔϟ΍ Ϣγ΍ ϰϠϋ ΔϳϮΘΤϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣ νήϋ ϢΘϳ
.(ϑϭήόϣ ήϴϏ) [Unknown] ˰Α (ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣ) ID3 Tag ϥϭΩ ϒϠϤϟ΍ νήϋ ϢΘϳ .ΐγΎϨϤϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϒϠϣ ϰϠϋ Tag
.ϲϟΎΤϟ΍ ϒϠϤϠϟ ϞϴϐθΘϟ΍ ΔηΎη ϰϟ΍ ϞϘΘϨϳ ϭ΃ ήϴΧϷ΍ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ Ϟ˷ϐθϳ : (ϥϵ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ϱέΎΟ) Now Playing ƒ
.ϥΎϨϔϟ΍ ΐδΣ ϰϠϋ ϞϴϐθΘϠϟ : (ϥϮϧΎϨϔϟ΍) Artists ƒ
.ϥϮΒϟϷ΍ ΐδΣ ϰϠϋ ϞϴϐθΘϠϟ : (ΕΎϣϮΒϟϷ΍) Albums ƒ
.ϱΪΠΑϷ΍ ϭ΃ ϲϤϗήϟ΍ ΐϴΗήΘϟΎΑ ϞϴϐθΘϠϟ : (ϲϧΎϏϷ΍) Songs ƒ
.ωϮϨϟ΍ ΐδΣ ϰϠϋ ϞϴϐθΘϠϟ : (ω΍ϮϧϷ΍) Genres ƒ
.ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ΐδΣ ϰϠϋ ϞϴϐθΘϠϟ : (ϞϴϐθΘϟ΍ Ϣ΋΍Ϯϗ) Playlists ƒ
.ΔϠΠδϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ Ϟϛ νήόΗ : (ΔϠΠδϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍) Recorded Files ƒ
.ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΪϠΠϣ ϲϓ ΔϧΰΨϤϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΕΎϔϠϣ Ϟϛ νήόϳ : (ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΕΎϔϠϣ ΢ϔμΘϣ) Music Browser ƒ
ˮ ID3-Tag Ϯϫ Ύϣ ƒ
.ϖϴϠόΘϟ΍ ϝΎΠϣϭ ωϮϨϟ΍ ˬΔϨδϟ΍ ˬϡϮΒϟϷ΍ ˬϥΎϨϔϟ΍ ˬϥ΍ϮϨόϟ΍ ϞΜϣ ˬϒϠϤϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϞϘϨϟ MP3 ϒϠϤΑ ϖϓήϣ ϚϟΫ ΔψΣϼϣ
˼˾ _ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϐθΗ νήϋ
˺
˿
̀
́
˻
˼
426
Samsung
˽
˾
̂
ΩΪϋ ϲϟΎϤΟ· / ϲϟΎΤϟ΍ έΎδϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ήηΆϣ
Ε΍έΎδϤϟ΍
˿
ϞϴϐθΘϟ΍ ϊοϭ ήηΆϣ
˺
ΚΤΒϟ΍/ΖϗΆϤϟ΍ ϒϗϮΘϟ΍/ϞϴϐθΘϟ΍ ήηΆϣ
̀
ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγ / DNSe ήηΆϣ
˻
ϡϮΒϟϷ΍ ˯ΎτϏ ΓέϮλ / (Popcon) ϥϮϜΑΎΒϟ΍ ΰϣέ
́
ΔϳέΎτΒϟ΍ ΔϟΎΣ
˼
ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϟΎΣ ΐϴπϗ
̂
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϥ΍ϮϨϋ
˽
ϲϟΎΤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ Ζϗϭ
˾
.ϼϴϠϗ ΎϓϼΘΧ΍ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔηΎθϟ΍ ϒϠΘΨΗ Ϊϗ .ςϘϓ ΢ϴοϮΘϟ΍ νήϐϟ ϩάϫ ΔηΎθϟ΍ έϮλ ƒ
<My Popcon> ϲϓ έΎΘΨΗ ϲΘϟ΍ ΰϣήϟ΍ ΓέϮλ νήϋ ϢΘϳ ϑϮγ ˬID3 Tag ϲϓ ϡϮΒϟϷ΍ ˯ΎτϏ ΓέϮλ ΪΟϮΗ Ϣϟ ΍Ϋ΍ ƒ ΔψΣϼϣ
.(Popcon ϲΑ ιΎΨϟ΍)
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ _ ˼˿
ϞϴϐθΘϟ΍ ςΒπϟ έ΍έίϷ΍
426
ϞΟ΃ Ϧϣ ϲϟΎΤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ˯ΪΑ Ϧϣ ϥ΍ϮΛ 3 έϭήϣ ΪόΑ ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍
.ϲϟΎΤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϞϴϐθΗ
ϞϴϐθΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ϲϟΎΤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ˯ΪΑ Ϧϣ ϥ΍ϮΛ 3 έϭήϣ ΪόΑ ϦϴΗήϣ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍
.ϖΑΎδϟ΍ ϒϠϤϟ΍
.ϲϟΎΤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϲϓ ϒϠΨϟ΍ ϰϟ΍ ϝΎϘΘϧϼϟ έΰϟ΍ ΍άϫ Ϛδϣ΍ϭ ςϐο΍
.ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΖϗΆϤϟ΍ ϒϗϮΘϠϟ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍
.ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϟΎΣ ϰϟ΍ ωϮΟήϠϟ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍
[ήδϳϷ΍] έί
[Select] έί
.ϲϟΎΘϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍
.ϲϟΎΤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϲϓ ϡΎϣϷ΍ ϰϟ΍ ϝΎϘΘϧϼϟ έΰϟ΍ ΍άϫ Ϛδϣ΍ϭ ςϐο΍
[ϦϤϳϷ΍] έί
.ΕϮμϟ΍ ϯϮΘδϣ ξϔΧ / ΓΩΎϳΰϟ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐο΍
[ϰϠϋϷ΍] έί
[ϞϔγϷ΍] έί
.ΔΤϴΤλ ΓέϮμΑ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ [ήδϳϷ΍] έΰϟ΍ ϞϤόϳ ϻ Ϊϗ ˬVBR ΕΎϔϠϣ ϞϴϐθΗ ΪϨϋ ƒ
ΔψΣϼϣ
˼̀ _ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍
ϚΑ ιΎΨϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ ϰϠϋ ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϖϠΧ
"ΔϠπϔϤϟ΍" ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ΞΘϨΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ ˬϚΑ ιΎΨϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ ϰϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ ϞϴϤΤΘΑ ΖϤϗ ΍Ϋ΍
.ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϭ΃ EmoDio ΞϣΎϧήΑ ϥϭΩ
ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ΔϓΎο·
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete File
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ (ϰϘϴγϮϣ ϒϠϣ) <Music> ήΘΧ΍ .˺
.(ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΕΎϔϠϣ ΢ϔμΘϣ) <Music Browser> ήΘΧ΍ .˻
έί ϰϠϋ ςϐο΍ϭ ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ΍ ϪΘϓΎοϹ ϒϠϤϟ΍ ήΘΧ΍ .˼
.[
]
.(ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ· ΔϓΎο·) <Add to Playlist> ήΘΧ΍ .˽
.έΎΘΨϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ΔϓΎοϹ ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ήΘΧ΍ .˾
.ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ΍ έΎΘΨϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ΔϓΎο· ϢΘϳ ϑϮγ ƒ
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
.ϞϴϐθΗ ΔϤ΋Ύϗ Ϟϛ ϰϟ΍ ϰϘϴγϮϣ ϒϠϣ 100 ϰΘΣ ϒϴπΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ ƒ
ϲϓ ϞϴϐθΗ ΔϤ΋Ύϗ ˯Ύθϧ· Δϴϔϴϛ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ƒ ΔψΣϼϣ
.<EmoDio> ϰϟ· ϊΟέ΍ ˬίΎϬΠϟ΍ ϰϟ· ΎϬϠϘϧϭ <EmoDio>
ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ (ϰϘϴγϮϣ ϒϠϣ) <Music> ήΘΧ΍ .˺
.(ϞϴϐθΘϟ΍ Ϣ΋΍Ϯϗ) <Playlists> ήΘΧ΍ .˻
.ΔΑϮϠτϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ήΘΧ΍ .˼
.ϞϴϐθΘϠϟ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϒϠϣ ήΘΧ΍ .˽
.ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϒϠϣ ϞϴϐθΗ ΃ΪΒϳ ϑϮγ ƒ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ _ ˼́
(ΔόΑΎΘϣ) ϚΑ ιΎΨϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ ϰϠϋ ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϖϠΧ
ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ϒϠϤϟ΍ ϑάΤϟ
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ (ϰϘϴγϮϣ ϒϠϣ) <Music> ήΘΧ΍ .˺
.(ϞϴϐθΘϟ΍ Ϣ΋΍Ϯϗ) <Playlists> ήΘΧ΍ .˻
.ΔΑϮϠτϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ήΘΧ΍ .˼
.[
] έί ϰϠϋ ςϐο΍ϭ ϪϓάΤϟ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϒϠϣ ήΘΧ΍ .˽
(ϞϴϐθΘϟ΍ Ϣ΋Ύϗ Ϧϣ ϑάΣ) <Delete from Playlist> ήΘΧ΍ .˾
.(Ϣόϧ) <Yes> ĸ
.ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ έΎΘΨϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϑάΤϳ ƒ
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete All from Pla...
ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ΕΎϔϠϤϟ΍ Ϟϛ ϑάΤϟ
.ϩϼϋ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ 3 - 1 Ε΍ϮτΨϟ΍ ϊΒΗ΍
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete All from Pla...
.[
] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˽
(ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ ϞϜϟ΍ ϑάΣ) <Delete All from Playlist> ήΘΧ΍ .˾
.(Ϣόϧ) <Yes> ĸ
.ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ Ϧϣ ΕΎϔϠϤϟ΍ Ϟϛ ϑάΣ ϢΘϳ ƒ
˼̂ _ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍
ΔϳΩΎόϟ΍ ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί Δϔϴχϭ
.ϩΎϧΩ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔόΑέϷ΍ ωΎοϭϷ΍ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ ϢϜΤΘϟ [
] έί ςΒο ϚϨϜϤϳ
] έί ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΓήηΎΒϣ ϊοϮϟ΍ ϰϟ΍ ϝϮλϮϟ΍ ϚϨϜϤϳ ˬςΒπϟ΍ ΪόΑ
.[
ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί ϊοϭ ςΒπϟ
.ΔσΎδΒΑ ϊοϮϟ΍ ήϴϴϐΘϟ ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ [
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
Study Mode
DNSe
Play Speed
Play Mode
] έί ϡΪΨΘγ΍
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ (Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍) <Settings> ήΘΧ΍ .˺
.(ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί) <User Button> ήΘΧ΍ .˻
.ΏϮϠτϤϟ΍ ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί ϊοϭ ήΘΧ΍ .˼
.ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΔηΎη ϰϠϋ [
] έί ϰϠϋ ςϐο΍ ˬςΒπϟ΍ ΪόΑ ƒ
.ήϴμϗ Ζϗϭ ΓΪϤϟ ϊοϭ Ϟϛ ϲϓ ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί Δϔϴχϭ ϞϴϟΩ νήϋ ϢΘϳ ϑϮγ
ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί ϊοϭ Ε΍έΎϴΧ
.αέΪϟ΍ ϊοϮϛ ϪτΒπϳ :(Δγ΍έΪϟ΍ ϊοϭ) Study Mode ƒ
.ϰϘϴγϮϤϤϠϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ήϴΛ΄Η έΎϴΘΧΎΑ Ϛϟ ΢Ϥδϳ :(̶όϴΒτϟ΍ ΕϮμϠϟ ̶Ϥϗήϟ΍ ϙήΤϤϟ΍ Γΰϴϣ) DNSe ƒ
.ΔΌϴτΒϟ΍ Δϋήδϟ΍ϭ Δόϳήδϟ΍ Δϋήδϟ΍ ϦϴΑ ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγ ςΒπϳ :(ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγ) Play Speed ƒ
.ϞϴϐθΘϟ΍ ΓΩΎϋ· ϊοϭ έΎΘΨϳ :(ϞϴϐθΘϟ΍ ϊοϭ) Play Mode ƒ
̶Ϥϗήϟ΍ ϙήΤϤϟ΍ Γΰϴϣ) <DNSe> ϰϠϋ ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί ϊοϮϟ (ϲόϨμϤϟ΍) ϲο΍ήΘϓϻ΍ ςΒπϟ΍ ςΒπϳ ƒ
.(̶όϴΒτϟ΍ ΕϮμϠϟ ΔψΣϼϣ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ _ ˽˹
(ΔόΑΎΘϣ) ΔϳΩΎόϟ΍ ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί Δϔϴχϭ
αέΪϟ΍ ϊοϭ ϡ΍ΪΨΘγϻ
Δϋήγϭ ΔϋϮτϘϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΓΩΎϋ· ϞΜϣ ϒ΋ΎχϮϟ΍ ΍ήϴΜϛ ϡΪΨΘδΗ ΎϣΪϨϋ ΔϐϠϟ΍ ϢϠόΘϟ Ϊϴϔϣ αέΪϟ΍ ϊοϭ ϥϮϜϳ
.ϞϴϐθΘϟ΍
Study Mode
DNSe
Play Speed
Play Mode
Vwxg|
Samsung
ϰϠϋ (ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί) <User Button> ςΒο΍ .˺
.(Δγ΍έΪϟ΍ ϊοϭ) <Study Mode>
] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˻
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΔηΎη ϰϠϋ [
.αέΪϟ΍ ϊοϭ ϰϟ΍ ϝϮΧΪϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ
ϞϴϐθΘϟ΍ ΓΩΎϋϹ ΔϋϮτϘϤϟ΍ ςΒπϟ
.έ΍ήϤΘγΎΑ έΎδϤϠϟ ΔλΎΨϟ΍ ϊτϘϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ ϚϨϜϤϳ ΔϔϴχϮϟ΍ ϩάϫ ϞπϔΑ
ϲΘϟ΍ ΔϋϮτϘϤϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ [
.<
] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˺
.ΎϬϠϴϐθΗ ΓΩΎϋ· ΪϳήΗ
> νήϋ ϢΘϳ ϑϮγϭ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΔτϘϧ ςΒπΗ ƒ
ΔϳΎϬϧ ςΒο ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϴϧΎΛ Γήϣ [
] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˻
.ΎϬϠϴϐθΗ ΓΩΎϋ· ΪϳήΗ ϲΘϟ΍ ΔϋϮτϘϤϟ΍
.έ΍ήϤΘγΎΑ ΔϨϴόϤϟ΍ ΔϋϮτϘϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΃ΪΒϳϭ <
> νήϋ ϢΘϳ ϑϮγ ƒ
ΔϋϮτϘϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΓΩΎϋ· ˯ΎϐϟϹ
.ΔϋϮτϘϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΓΩΎϋ· ˯ΎϨΛ΃ ΔϴϧΎΛ Γήϣ [
] έί ϰϠϋ ςϐο΍
.ΔϋϮτϘϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΓΩΎϋ· Δϔϴχϭ ˯Ύϐϟ· ϢΘϳ ϑϮγ ƒ
.ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϰϠϋ ΔϋϮτϘϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΓΩΎϋ· Δϔϴχϭ ςΒπΗ ϑϮγ ƒ
.ϲϟΎΤϟ΍ έΎδϤϟ΍ ϲϬΘϨϳ ϰΘΣ ΔϳΎϬϨϟ΍ ΔτϘϧ ςΒο ϢΘϳ ϻ ˬϦϜϟ ˬΔϋϮτϘϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΓΩΎϋϹ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΔτϘϧ ςΒο ϢΘϳ - ΔψΣϼϣ
.Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΔτϘϧ ΪόΑ ϞϴϐθΘϟ΍ Ϧϣ ϥ΍ϮΛ
˳ ΔΛϼΛ Ϧϣ Ϟϗ΃ ϰϠϋ ΔϳΎϬϨϟ΍ ΔτϘϧ ςΒο ΔϟΎΣ ϲϓ -
˽˺ _ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍
(ΔόΑΎΘϣ) ΔϳΩΎόϟ΍ ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί Δϔϴχϭ
(ΔϴϘΑ) αέΪϟ΍ ϊοϭ ϡ΍ΪΨΘγϻ
ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγ ςΒπϟ
.ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγ ςΒο ϖϳήσ Ϧϋ ΔϠπϔϤϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ Δϋήδϟ΍ ξϔΧ ϭ΃ ΓΩΎϳί ϦϜϤϳ
.ΔΑϮϠτϤϟ΍ Δϋήδϟ΍ έΎϴΘΧϻ [ϞϔγϷ΍ ˬϰϠϋϷ΍] έί ϡΪΨΘγ΍
Vwxg|
Samsung
ˬ(3ΊτΑ)
ˬ(2ΊτΑ)
ϭ (2ϊϳήγ)
ˬ(1ΊτΑ)
ˬ(1ϊϳήγ)
Ϧϣ ΍ΪΣ΍ϭ ήΘΧ΍ ƒ
ˬ(ϱΩΎϋ)
.(3ϊϳήγ)
ϲτΨΘϟ΍ ΔϠλΎϓ ϡ΍ΪΨΘγϻ
.ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϥ΍ϮΛ 10 ΔϠλΎϔΑ ϝΎϘΘϧϼϟ [ϦϤϳϷ΍ ˬήδϳϷ΍] έί ϡΪΨΘγ΍
Vwxg|
Samsung
ϰϟ΍ ϡΪϘΘϟ΍ ϭ΃ ϒϠΨϟ΍ ϰϟ΍ ϝΎϘΘϧϼϟ [ϦϤϳϷ΍ ˬήδϳϷ΍] έί ϰϠϋ ςϐο΍
.ϲϟΎΤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϲϓ ϡΎϣϷ΍
.ϒϠϤϟ΍ ϰϠϋ ΍ΩΎϤΘϋ΍ ˬΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔϠλΎϔϟ΍ Ϧϋ ϲτΨΘϟ΍ ΔϠλΎϓ ϒϠΘΨΗ Ϊϗ ƒ
ΔψΣϼϣ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ _ ˽˻
(ΔόΑΎΘϣ) ΔϳΩΎόϟ΍ ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί Δϔϴχϭ
(DNSe) ϲϤϗήϟ΍ ϲόϴΒτϟ΍ ΕϮμϟ΍ ϙήΤϣ ςΒπϟ
.ϰϘϴγϮϤϟ΍ ωϮϧ ϞϜϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ήΘΧ΍
426
Samsung
<DNSe> ϰϠϋ (ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί) <User Button> ςΒο΍ .˺
.(̶όϴΒτϟ΍ ΕϮμϠϟ ̶Ϥϗήϟ΍ ϙήΤϤϟ΍ Γΰϴϣ)
] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˻
Ϧϣ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΔηΎη ϰϠϋ [
.ΏϮϠτϤϟ΍ DNSe ϊοϭ έΎϴΘΧ΍ ϞΟ΃
(κϗέ)
έΰϟ΍ ςϐπϳ ΎϤϠϛ ϲϟΎΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟΎΑ DNSe ϊοϭ ήϴϐΘϳ ƒ
(ϰϘϴγϮϣ)
(ϙϭήϟ΍ ϰϘϴγϮϣ)
(ϮϳΪΘγ΍ ΕϮλ)
(̶΋ΎϘϠΗ) <Auto> (DNSe ϲΑ ΔλΎΨϟ΍)
(ΕϻΎϔΘΣ΍ ΔϋΎϗ ΕϮλ)
.(ϱΩΎϋ)
ήΧϵ΍ ϊοϮϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣϭ ωϮϨϟ΍ ΐδΣ ϰϠϋ ΐγΎϨϤϟ΍ DNSe Ύϴ΋ΎϘϠΗ (̶΋ΎϘϠΗ) <Auto> έΎΘΨϳ ϑϮγ ƒ
EmoDio ΞϣΎϧήΑ Δτγ΍ϮΑ ΔσϮΒπϤϟ΍
ˮ DNSe ϲϫ Ύϣ ƒ
ήϴΛ΄Η Δϔϴχϭ ϲϫ (ϲϤϗήϟ΍ ϲόϴΒτϟ΍ ΕϮμϟ΍ ϙήΤϣ)
˷
Digital Natural Sound Engine (DNSe) ΔψΣϼϣ
ΰϳΰόΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΕϮμϟ΍ ςΑ΍ϮπΑ Ω˷ϭΰϳ .ΞϧϮδϣΎγ Δϛήη Δτγ΍ϮΑ ϡΪϘΘϤϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϤϟ ΕϮμϟ΍
.ΎϬϴϟ΍ ϊϤΘδΗ ϲΘϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ωϮϧ
ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγ ςΒπϟ
.ΔΌϴτΒϟ΍ Δϋήδϟ΍ϭ Δόϳήδϟ΍ Δϋήδϟ΍ ϦϴΑ ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγ ςΒπϳ
ϰϠϋ (ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί) <User Button> ςΒο΍ .˺
.(ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγ) <Play Speed>
426
Samsung
(3ϊϳήγ)
˽˼ _ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍
Ϧϣ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΔηΎη ϰϠϋ [
] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˻
.ΔΑϮϠτϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγ έΎϴΘΧ΍ ϞΟ΃
(3ΊτΑ)
.(ϱΩΎϋ)
έΰϟ΍ ςϐπϳ ΎϤϠϛ ϲϟΎΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟΎΑ ϞϴϐθΘϟ΍ Δϋήγ ήϴϐΘΗ ƒ
(2ΊτΑ)
(1ΊτΑ)
(1ϊϳήγ)
(2ϊϳήγ)
(ΔόΑΎΘϣ) ΔϳΩΎόϟ΍ ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί Δϔϴχϭ
ϞϴϐθΘϟ΍ ϊοϭ ςΒπϟ
.ΔϴϟΎΘϟ΍ Ε΍έΎϴΨϟ΍ Ϧϣ ϞϴϐθΘϟ΍ ϊοϭ ήΘΧ΍
ϰϠϋ (ϡΪΨΘδϤϟ΍ έί) <User Button> ςΒο΍ .˺
.(ϞϴϐθΘϟ΍ ϊοϭ) <Play Mode>
426
Samsung
Ϧϣ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΔηΎη ϰϠϋ [
] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˻
.ΏϮϠτϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ϊοϭ έΎϴΘΧ΍ ϞΟ΃
(ϱΩΎϋ)
έΰϟ΍ ςϐπϳ ΎϤϠϛ ϲϟΎΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ΎΑ ϞϴϐθΘϟ΍ ϊοϭ ήϴϐΘϳ ƒ
ĺ (ςϠΧ)
ĺ (ΓΪΣ΍ϭ έ΍ήϜΗ)
ĺ (έ΍ήϜΗ)
ϞϴϐθΘϟ΍ ϊοϭ Ε΍έΎϴΧ
.ΓΪΣ΍ϭ Γήϣ ΔϴϟΎΤϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ΕΎϔϠϤϟ΍ Ϟϛ Ϟϐ˷ θϳ :
ƒ
.ΔϴϟΎΤϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ΕΎϔϠϤϟ΍ Ϟϛ ϞϴϐθΗ Ϊϴόϳ :
ƒ
.ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ Ϊϴόϳ :
ƒ
.ϲ΋΍Ϯθόϟ΍ ΐϴΗήΘϟΎΑ ΔϴϟΎΤϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ΕΎϔϠϤϟ΍ Ϟϛ ϞϴϐθΗ Ϊϴόϳ :
ƒ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ _ ˽˽
ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃
ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˬFM ϮϳΩ΍έ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ .MP3 Ϟ˷ϐθϣ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ήΜϛ΃ ϰϘϴγϮϤϟΎΑ ϊΘϤΘδΗ ϑϮγ
.ϙΪϳ ΔΣ΍έ ϰϟ΍ ΎϬϠϛ MP3 Ϟ˷ϐθϣ ϲτόϳ .ΕϮμϟ΍ ϞϴΠδΗ ˬΖγΎϛΎΘϳ΍Ω
.ΔϳέΎτΒϟ΍ κΤϓ΍ϭ ˬϞ˷ϐθϤϟ΍ ϞϴϐθΘΑ Ϣϗ ϚϟΫ ΪόΑϭ ˬϥέΫϷ΍ ΔϋΎϤγ Ϟλ – ! ΃ΪΒΗ ϥ΃ ϞΒϗ ƒ
FM ϮϳΩ΍έ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍
FM Radio
((FM) ΩΩήΘϟ΍ ϞϳΪόΗ ϡΎψϨΑ ϞϤόϳ ϮϳΩ΍έ) <FM Radio> ήΘΧ΍
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ
.FM ϮϳΩ΍έ ϝΎΒϘΘγ΍ ΃ΪΒϳ ϑϮγ ƒ
ϢΘϜϟ΍ Δϔϴχ ϭ ϡ΍ ΪΨΘγ ϻ
.FM ϮϳΩ΍έ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ [Select] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˺
.ωΎϤΘγϻ΍ ΔϟΎΣ ϰϟ΍ ωϮΟήϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϯήΧ΃ Γήϣ [Select] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˻
.FM ϮϳΩ΍έ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ϭ Ε΍ΩΩήΘϟ΍ ςΒο ϭ΃ ΚΤΑ ΪϨϋ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϰϟ΍ ϥΫϷ΍ ΔϋΎϤγ ΎϤ΋΍Ω Ϟλ ƒ
.FM ϮϳΩ΍έ Ε΍ΩΩήΗ ϝΎΒϘΘγϻ ϲ΋΍ϮϬϟΎϛ ϥΫϷ΍ ΔϋΎϤγ ϞϤόΗ
.ήϓϮΘϤϟ΍ FM ΩΩήΗ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ΚΤΒϳ ϻ Ϊϗ ˬϒϴόπϟ΍ ϝΎΒϘΘγϻ΍ ΔϘτϨϣ ϲϓ ƒ
˽˾ _ ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃
ΔψΣϼϣ
(ΔόΑΎΘϣ) FM ϮϳΩ΍έ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍
FM ϮϳΩ΍έ νήϋ
ϢΘϜϟ΍ ήηΆϣ
˺
ΔϳέΎτΒϟ΍ ΔϟΎΣ
˻
ΩΩήΘϟ΍ ϊϗϮϣ ήηΆϣ
˼
ςΒπϟ΍/ϱϭΪϴϟ΍ ςΒπϟ΍ ϊοϮϟ΍ ήηΆϣ
ϖΒδϤϟ΍
˽
ϮϳΩ΍ήϟ΍ ϊοϭ ήηΆϣ
˾
(ΰΗήϫΎϐϴϣ) ϲϟΎΤϟ΍ ΩΩήΘϟ΍ ήηΆϣ
˿
˽
˺
˾
˻
˿
˼
.ϼϴϠϗ ΎϓϼΘΧ΍ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔηΎθϟ΍ ϒϠΘΨΗ Ϊϗ .ςϘϓ ΢ϴοϮΘϟ΍ νήϐϟ ϩάϫ ΔηΎθϟ΍ έϮλ ƒ
ΔψΣϼϣ
FM ΕΎτΤϣ ΚΤΒϟ
.(ϱϭΪϴϟ΍) Manual ϊοϭ ϲϓ έήΣ ϚϟΫ ΪόΑϭ [ϦϤϳϷ΍ ˬήδϳϷ΍] έί Ϛδϣ΍ϭ ςϐο΍
.ΎϬϴϓ έΰϟ΍ έήΣ ϲΘϟ΍ ΔτϘϨϟ΍ Ϧϣ ΩΩήΘϟ΍ Ώήϗ΃ ϲϓ ΚΤΒϟ΍ ϒϗϮΘϳ ϑϮγ ƒ
Searching
ˬϭ΃
ϱϭΪϴϟ΍ ϊοϭ ϲϓ ΪΣ΍Ϯϓ ΪΣ΍ϭ Ε΍ΩΩήΘϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ϲϓ ΢δϤϠϟ [ϦϤϳϷ΍ ˬήδϳϷ΍] έί ϰϠϋ ςϐο΍
.(Manual Mode)
.ϥϮϘϳϻ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ςϐπϳ ΎϤϠϛ Ε΍ΩΩήΘϟ΍ ϰϟ΍ ϞϘΘϨϳ ƒ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ _ ˽˿
(ΔόΑΎΘϣ) FM ϮϳΩ΍έ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍
ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ϊοϭ ϰϟ΍ ϞϳϮΤΘϠϟ
ςΒπϟ΍ ΔϘΒδϤϟ΍ ΕΎτΤϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ςΒπϟ΍ ΔϘΒδϤϟ΍ ΔτΤϤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ΕΩέ΃ ΍Ϋ΍ ϊοϮϟ΍ ΍άϫ ήΘΧ΍
.Γήϣ Ϟϛ ϲϓ FM ˰ϟ ΔχϮϔΤϤϟ΍ϭ
.(Manual Mode) ϱϭΪϴϟ΍ ϊοϭ ̶ϓ [Select] έί Ϛδϣ΍ϭ ςϐο΍
ϰϟ΍ Ϟϐ˷ θϤϟ΍ ϝϮΤΘϳ Ϧϟ ˬςΒπϟ΍ ΔϘΒδϤϟ΍ Ε΍ΩΩήΘϟ΍ ςΒπΗ Ϣϟ ΍Ϋ΍ ƒ
.ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ϊοϭ ΔψΣϼϣ
ϱϭΪϴϟ΍ ϊοϭ ϰϟ΍ ϞϳϮΤΘϠϟ
.Γήϣ Γήϛ ϲϓ FM ΔΟϮϣ ϞΧ΍Ω ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΩΩήΘϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ΕΩέ΃ ΍Ϋ΍ ϊοϮϟ΍ ΍άϫ ήΘΧ΍
ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ϊοϭ ̶ϓ [Select] έί Ϛδϣ΍ϭ ςϐο΍
.(Preset Mode)
˽̀ _ ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃
(ΔόΑΎΘϣ) FM ϮϳΩ΍έ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍
ςΒπϟ΍ ΔϘΒδϤϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍ ϲϓ ΕΎτΤϤϟ΍ ϦϳΰΨΘϟ
ςϐπϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ΎϬϴϟ΍ ΩϮόΗϭ MP3 Ϟ˷ϐθϣ Γήϛ΍Ϋ ϲϓ ϰμϗϷ΍ ΪΤϟ΍ ϰϠϋ ΔτΤϣ 30 ϥΰΨΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
.ΪΣ΍Ϯϟ΍ έΰϟ΍ ϰϠϋ
.ΎϬϨϳΰΨΗ ΪϳήΗ ϲΘϟ΍ ςϘϓ ΕΎτΤϤϟ΍ ήΘΧ΍ – ϱϭΪϴϟ΍
Added
έί ϰϠϋ ςϐο΍ϭ ϱϭΪϴϟ΍ ϊοϭ ϲϓ ΎϘΒδϣ ςΒπϳ ϱάϟ΍ ΩΩήΘϟ΍ ήΘΧ΍
.[
]
.ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϰϟ΍ έΎΘΨϤϟ΍ ΩΩήΘϟ΍ ΔϓΎο· ϢΘΗ ϑϮγ ƒ
.23 ΔΤϔλ ϊΟ΍έ ˬΎϴ΋ΎϘϠΗ ςΒπϟ΍ ΔϘΒδϤϟ΍ Ε΍ΩΩήΘϟ΍ ΢δϤϟ ƒ
ΔψΣϼϣ
ςΒπϟ΍ ΔϘΒδϤϟ΍ ΕΎτΤϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϼϟ
.ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ϊοϭ ϲϓ [ϦϤϳϷ΍ ˬήδϳϷ΍] έί ςϐο΍
.ϥΰΨϤϟ΍ ϮϳΩ΍ήϟ΍ ΩΩήΗ ϰϟ΍ ϊϤΘδΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ ƒ
ςΒπϟ΍ ΔϘΒδϤϟ΍ ΔτΤϤϟ΍ ϑάΤϟ
.ϲϠϳ ΎϤϛ FM ϮϳΩ΍έ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ Ε΍ΩΩήΘϟ΍ ϑάΤΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
Deleted
ϭ ϖΒδϤϟ΍ ςΒπϟ΍ ϊοϭ ϲϓ ϪϓάΤϠϟ ςΒπϟ΍ ϖΒδϤϟ΍ ΩΩήΘϟ΍ Ϧϋ ΚΤΑ΍
.[
] έί ϰϠϋ ςϐο΍
.έΎΘΨϤϟ΍ ΩΩήΘϟ΍ ϑάΣ ϢΘϳ ϑϮγ ƒ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ _ ˽́
(ΔόΑΎΘϣ) FM ϮϳΩ΍έ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍
FM ϮϳΩ΍έ ΚΑ ϞϴΠδΘϟ
.ϮϳΩ΍ήϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ Ζϗϭ ϱ΃ ϲϓ FM ϮϳΩ΍έ ΚΑ ϞΠδΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
ϭ ςϐο΍ϭ FM ϮϳΩ΍έ ΔηΎη ϰϠϋ ϪϠϴΠδΘϟ ΩΩήΘϟ΍ ήΘΧ΍
] έί Ϛδϣ΍
.[
.Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϞϴΠδΗ ΃ΪΒϳ ƒ
ϞϴΠδΘϟ΍ ϑΎϘϳϹ
Playback recorded
file?
.ϞϴΠδΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ [
] έί Ϛδϣ΍ϭ ςϐο΍ .˺
ϱάϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ ΪϳήΗ Ϛϧ΃ Ϛϟ΄δΗ ϲϫϭ ΔϟΎγήϟ΍ νήϋ ϢΘϳ ƒ
.ϪϠϴΠδΘΑ ΖϤϗ
.(ϻ) <No> ϭ΃ (Ϣόϧ) <Yes> ήΘΧ΍ .˻
.ϞΠδϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ ϑϮγ ˬ(Ϣόϧ) <Yes> έΎϴΘΧ΍ ΪϨϋ ƒ
.ϞΠδϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ Ϧϟ ˬ(ϻ) <No> έΎϴΘΧ΍ ΪϨϋ ƒ
.ΎΘϗΆϣ ϞϴΠδΘϟ΍ ϒϗϮΗ ΕΩέ΃ ΍Ϋ΍ [Select] έί ϰϠϋ ςϐο΍ ƒ
.MP3 ϢϴϤμΗ ϲϓ ϞΠδϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ φϔΣ ϢΘϳ ƒ ΔψΣϼϣ
<Recorded Files> ĸ (ϒϠϤϟ΍ ΢ϔμΘϣ) <File Browser> ϲϓ ϞΠδϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϥΰΨϳ ƒ
.((FM) ΩΩήΘϟ΍ ϞϳΪόΗ ϡΎψϨΑ ϞϤόϳ ϮϳΩ΍έ) <FM Radio> ĸ (ΔϠΠδϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍)
.ΕΎϋΎγ 4 ϒϠϤϟ΍ Ϟϛ ϞϴΠδΗ ϕήϐΘδϳ ƒ
.FM ϮϳΩ΍έ ϞϴΠδΘϟ ΕΎϧΎϴΒϟΎΑ ϰμϗϷ΍ ΪΤϟ΍ ϰϠϋ ϒϠϣ 999 ϥΰΨΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ ƒ
.(GB 1ˬKbps 128 αΎγ΃ ϰϠϋ) .ΎΒϳήϘΗ ΔϋΎγ 15 ϰΘΣ ϞϴΠδΘϟΎΑ ϡϮϘΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳY ƒ
˽̂ _ ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃
ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍
ˬ(ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ) ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ˯ΎϨΛ΃ ϊϗϮΘϤϟ΍ ϱέϮϟΎϜϟ΍ ϙϼϬΘγ΍ κΤϔΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ Ζϗϭϭ Ϛϧίϭ ˬϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ Δτθϧ΃ ϰϠϋ ΍ΩΎϤΘϋ΍
.27 ΔΤϔλ ήψϧ΍ .ϲϟΎΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϰϠϋ ΔϋΎδϟ΍ ςΒπΗ ϥ΃ ϚϴϠϋ ΐΠϳ ˬϻϭ΃ - ! ΃ΪΒΗ ϥ΃ ϞΒϗ ƒ
Ϛϧίϭ ςΒπϟ
.ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ˯ΪΑ ϞΒϗ Ϛϧίϭ ςΒο΍
Fitness
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ <Fitness> ήΘΧ΍ .˺
.(ϯϮΘΤϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣ) <Body Info> ήΘΧ΍ .˻
.αΎϴϘϟ΍ ΓΪΣϭϭ Ϛϧίϭ ςΒο΍ .˼
Body Info
ϲϣϮϴϟ΍ ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϑΪϫ ςΒπϟ
.ΎϴϣϮϳ ΏϮϠτϤϟ΍ ϱέϮϟΎϜϟ΍ ϕήΣ ςΒο΍
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ <Fitness> ήΘΧ΍ .˺
Daily Goal
Kcal
.(ϲϣϮϴϟ΍ ϑΪϬϟ΍) <Daily Goal> ήΘΧ΍ .˻
.ΏϮϠτϤϟ΍ ϱέϮϟΎϜϟ΍ ϕήΣ ςΒο΍ .˼
ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ _ ˾˹
(ΔϴϘΑ) ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍
ϲΗϮμϟ΍ ϞϴϟΪϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ
ϦϳήϤΘϟ΍ Δτθϧ΃ Ϣγ΍ ϞΜϣ ΔϨϴϤΜϟ΍ ΕΎϣϮόϠϤϟ΍ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ ϱάϟ΍ ϲΗϮμϟ΍ ϞϴϟΪϟ΍ ϰϟ΍ ϊϤΘδΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
.ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ˯ΎϨΛ΃ ϲπϘϨϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ϭ ϱΪδΠϟ΍
Daily Goal
Audio Guide
Body Info
Performa...
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ <Fitness> ήΘΧ΍ .˺
.(ϞϴϐθΗ) <On> ĸ (ϲόϤδϟ΍ ϞϴϟΪϟ΍) <Audio Guide> ήΘΧ΍ .˻
.FM ϮϳΩ΍έ ϭ΃ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϲΗϮμϟ΍ ϞϴϟΪϟ΍ ϊϤδΗ ϻ ƒ
ΔψΣϼϣ
˾˺ _ ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃
(ΔϴϘΑ) ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍
ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ˯ΪΒϟ
Daily Goal
Audio Guid...
Body Info
Performa...
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ <Fitness> ήΘΧ΍ .˺
.[Select] έί ϰϠϋ ςϐο΍ϭ ΏϮϠτϤϟ΍ ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ Δτθϧ΃ ήΘΧ΍ .˻
ˬ(ϊϳήδϟ΍ ϲθϤϟ΍) <Walk2> ˬ(˯ςΒΑ ϲθϤϟ΍) <Walk1> Ϧϣ ΍ΪΣ΍ϭ ήΘΧ΍ ƒ
<Hiking> ˬ(ϊϳήδϟ΍ ϱήΠϟ΍) <Run2> ˬ(˯ςΒΑ ϱήΠϟ΍) <Run1>
.(ΎϏϮϳ) <Yoga> ˬ(ΔΟ΍έΪϟ΍) <Cycle> ˬ(ΔϫΰϨϟ΍)
.ΏϮϠτϤϟ΍ ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ Ζϗϭ ςΒο΍ .˼
<600min> ϰϟ΍ (ϖ΋ΎϗΩ 10) <10min> Ϧϣ ΪΣ΍ϭ έΎϴΘΧ΍ ϚϨϜϤϳ ƒ
.ϖ΋ΎϗΩ 10 ΓΪΣϮΑ (ϖ΋ΎϗΩ 600)
39 Kcal
.ΏϮτϠϤϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ έΎϴΧ ςΒο΍ .˽
.[Select] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˾
Now Playing
.ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ΃ΪΒϳ ƒ
ωΎϤΘγϻ΍ Ε΍έΎϴΧ
.΍ήΧΆϣ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ :(ϥϵ΍ Ϟ˷ϐθϣ) Now Playing ƒ
.΍ήΧΆϣ ΔϠ˷ϐθϤϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ΕΎϔϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ :(ϞϴϐθΘϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ) Playlist ƒ
.΍ήΧΆϣ ϪόϤδΗ ϱάϟ΍ FM ΩΩήΗ ϒϟ΍Άϳ :(FM ϮϳΩ΍έ) FM Radio ƒ
.Δϴ΋΍Ϯθϋ ΓέϮμΑ ΍ήΧΆϣ ΔϠ˷ϐθϤϟ΍ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ ϲϓ ΕΎϔϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ :(ςϠΨϟ΍ ϞϴϐθΗ) Shuffle Play ƒ
.ΎΘϗΆϣ ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ϒϗϮΗ ΕΩέ΃ ΍Ϋ΍ [Select] έί ϰϠϋ ςϐο΍ ƒ
.ϱέϮϟΎϜϟ΍ ϕήΣ ϭ΃ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϥ΍ϮϨϋ κΤϔΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ ˬ[
] έί ϰϠϋ ςϐπΗ ΎϤϠϛ ƒ ΔψΣϼϣ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ _ ˾˻
(ΔϴϘΑ) ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍
ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϊοϭ ϑΎϘϳϹ
.[
] έί ϰϠϋ ςϐο΍
2 kcal
ϚΑ ιΎΨϟ΍ ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ ϞΠγ κΤϔϟ
.ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ ϝΎϤϛϹ΍ ΔΒδϧ κΤϔΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
2009/02/24
Duration: 0h 06m
Consumed: 5kcal
2% of Goal
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ <Fitness> ήΘΧ΍ .˺
.(˯΍ΩϷ΍) <Performance> ήΘΧ΍ .˻
.ϚϠΠγ κΤϔϟ ΦϳέΎΘϟ΍ ήΘΧ΍ .˼
ϱέϮϟΎϜϟ΍ ϙϼϬΘγ΍ ˬϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϣ Ζϗϭ κΤϔΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ ƒ
.ϝΎϤϛϹ΍ ΔΒδϧϭ (ϕήΤϟ΍)
.ϰμϗϷ΍ ΪΤϟ΍ ϰϠϋ ϱΪδΠϟ΍ ϦϳήϤΘϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ ϼΠγ 30 φϔΣ ϦϜϤϳ ƒ
ΔψΣϼϣ
˾˼ _ ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃
ΖγΎϛΎΘϳ΍Ω ϡ΍ΪΨΘγ΍
.ϡϮϴϟ΍ Ϟϛ UCCϭ ΝϮϠΒϟ΍ ˬέΎΒΧϷΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ζϴγ ΐϳϭ ΓέΎϳΰΑ ϡΎϴϘϟ΍ ϥϭΩ Ύϴ΋ΎϘϠΗ ΔΛΪΤϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϞΒϘΘδΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
.<EmoDio> ϡ΍ΪΨΘγΎΑ Ϟϐ˷ θϤϟ΍ ϰϟ΍ ΎϬϴϓ ΏϮϏήϤϟ΍ ΓΎϨϘϟ΍ ϊϗϮϣ ϞϘϧ΍ - ! ΃ΪΒΗ ϥ΃ ϞΒϗ ƒ
Datacasts ϞϴϐθΗ
ϰϟ΍ ϝϮλϮϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ΔϟϮϘϨϤϟ΍ (Datacasts) ΖγΎϛΎΘϳ΍ΪϠϟ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ΕΎϔϠϤΑ ϊΘϤΘδΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ
.ϚϠ˷ϐθϣ ϰϠϋ (ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϞϳϮΤΗ ΕΎϴϠϤϋ) <Datacasts>
Datacasts
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ (ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϞϳϮΤΗ ΕΎϴϠϤϋ) <Datacasts> ήΘΧ΍ .˺
.Δϴδϴ΋ήϟ΍
.ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΓΎϨϘϟ΍ ϥ΍ϮϨϋ ήΘΧ΍ .˻
.ΏϮϠτϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ήΘΧ΍ .˼
Datacast 1
Datacast 2
Datacast 3
Datacast 4
.έΎΘΨϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΃ΪΒϳ ϑϮγ ƒ
<EmoDio> ˰Α (ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϞϳϮΤΗ ΕΎϴϠϤϋ) <Datacasts> ϰϟ· ϊΟέ΍ ƒ
.ΔϴϠϴμϔΗ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΔψΣϼϣ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ _ ˾˽
ΕϮμϟ΍ ϞϴΠδΗ
.ϚϠ˷ϐθϣ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϲΟέΎΧ ΕϮλ ϱ΃ϭ ˬΓήοΎΤϣ ˬΏΎτΧ ˬϚΗϮλ ϞϴΠδΗ ϚϨϜϤϳ
ΕϮμϟ΍ ϞϴΠδΘΑ ϡΎϴϘϠϟ
.Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ (ΕϮμϟ΍ ϞϴΠδΗ) <Voice REC> ήΘΧ΍ .˺
Voice REC
.[Select] έί ϰϠϋ ςϐο΍ .˻
.Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϞϴΠδΗ ΃ΪΒϳ ƒ
.[
] έί Ϛδϣϭ ςϐο ϖϳήσ Ϧϋ Ζϗϭ ϱ΃ ϲϓ ΕϮμϟ΍ ϞϴΠδΘΑ ϡϮϘΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ ƒ
.ΎΘϗΆϣ ϞϴΠδΘϟ΍ ϒϗϮΗ ΕΩέ΃ ΍Ϋ΍ [Select] έί ϰϠϋ ςϐο΍ ƒ ΔψΣϼϣ
.ΪϴΠϟ΍ ήϴϏ ϞϴΠδΘϟ΍ ΐΒδϳ Ϊϗ ϚϟΫ ϥϷ ϚϤϓ Ϧϣ ΍ΪϴόΑ ϭ΃ ΎΒϳήϗ ϥϮϓϭήϜϴϤϟ΍ ϊπΗ ϻ ƒ
.Δϔϴόο ΔϳέΎτΒϟ΍ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ ΔΤϴΤλ ΓέϮμΑ ΕϮμϟ΍ ϞϴΠδΗ άϔϨϳ ϻ ƒ ϪϴΒϨΗ
˾˾ _ ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃
(ΔόΑΎΘϣ) ΕϮμϟ΍ ϞϴΠδΗ
ΕϮμϟ΍ ϞϴΠδΗ ϑΎϘϳϹ
.ϞϴΠδΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ [
] έί Ϛδϣ΍ϭ ςϐο΍ .˺
ϱάϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻ΍ ΪϳήΗ Ϛϧ΃ Ϛϟ΄δΗ ϲϫϭ ΔϟΎγήϟ΍ νήϋ ϢΘϳ ƒ
.ϪϠϴΠδΘΑ ΖϤϗ
.(ϻ) <No> ϭ΃ (Ϣόϧ) <Yes> ήΘΧ΍ .˻
.ϞΠδϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ ϑϮγ ˬ(Ϣόϧ) <Yes> έΎϴΘΧ΍ ΪϨϋ ƒ
.ϞΠδϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ Ϧϟ ˬ(ϻ) <No> έΎϴΘΧ΍ ΪϨϋ ƒ
.MP3 ϢϴϤμΗ ϲϓ ϞΠδϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ φϔΣ ϢΘϳ ƒ
<Recorded Files> ĸ (ϒϠϤϟ΍ ΢ϔμΘϣ) <File Browser> ϲϓ ϞΠδϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ϥΰΨϳ ƒ ΔψΣϼϣ
.(ΕϮμϟ΍) <Voice> ĸ (ΔϠΠδϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍)
.ΕΎϋΎγ 4 ϒϠϤϟ΍ Ϟϛ ϞϴΠδΗ ϕήϐΘδϳ ƒ
.ΕϮμϟ΍ ϞϴΠδΗ ΦϳέΎΗ ΐδΣ ϰμϗ΃ ΪΤΑ Ύ˱ϔϠϣ 999 ϞϴΠδΗ ϊϴτΘδΗ ƒ
( GB 1 ˬKbps 128 αΎγ΃ ϰϠϋ) .ΎΒϳήϘΗ ΔϋΎγ 15 ϰΘΣ ϞϴΠδΘϟΎΑ ϡϮϘΗ ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ ƒ
ϰϘϴγϮϤϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ _ ˾˿
ϪΣϼλ·ϭ ϞϠΨϟ΍ ϱήΤΗ
΍Ϋ΍ .ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϞΤϟ΍ κΤϓ΍ ˬϚΑ ιΎΨϟ΍ ΪϳΪΠϟ΍ MP3 Ϟϐ˷ θϣ ϲϓ ΔϠϜθϤϟ΍ ΕΪΟϭ ΍Ϋ΍
.ϚϨϣ ΐϳήϘϟ΍ ΞϧϮδϣΎγ ΔϣΪΧ ΰϛήϤΑ ϞμΗ΍ ˬΔϠϜθϤϟ΍ ΕήϤΘγ΍
ϞΤϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
.ΎϣΎϤΗ ΔϳέΎτΒϟ΍ ΖϏήϓ ΍Ϋ΍ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ Ϟλϭ ϢΘϳ Ϧϟ •
ΔϴϧΎΛ Γήϣ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϞϴϐθΗϭ ΔϳέΎτΒϟ΍ ϦΤη ΓΩΎϋΈΑ Ϣϗ
.(ςΒπϟ΍ ΓΩΎϋ·) Reset ΐϘΛ ϰϠϋ ςϐο΍ •
.Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ Ϟλϭ ϢΘϳ Ϧϟ
ΔϟΎΣ ϰϠϋ (ϚδϤϟ΍) HOLD Δϔϴχϭ ςΒπΗ ΖϧΎϛ ΍Ϋ΍ Ύϣ κΤϓ΍ •
.έ΍έίϷ΍ Ϟϛ ϞϴϐθΗ ϕϼϏ·
.ΔϟϭΎΤϤϟ΍ ϞΒϗ ϦϴϤϴϟ΍ έΰϟ΍ ϰϠϋ ςϐπΗ Ϛϧ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄Η •
.(ςΒπϟ΍ ΓΩΎϋ·) Reset ΐϘΛ ϰϠϋ ςϐο΍ •
.έ΍έίϷ΍ ϞϤόΗ ϻ
.ΓήηΎΒϤϟ΍ βϤθϟ΍ Δόη΃ ΖΤΗ ΓέϮψϨϣ ήϴϏ ΔηΎθϟ΍ ϥϮϜΗ Ϊϗ •
Ϧϣ (ΔηΎθϟ΍ ϑΎϘϳ· Ζϗϭ) <Display Off Time> έΎϴΘΧ΍ ΪϨϋ •
ϑϮγ ˬ(ΔηΎθϟ΍) <Display> (Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍) <Settings>
ϢΘϳ ϥΎϛ ΍Ϋ΍ Ύϣ ΪϫΎθΗϭ έί ϱ΃ ϰϠϋ ςϐο΍ .ΔϴδϤϠϟ΍ ΔηΎθϟ΍ ϒϗϮΘΗ
.ϪϠϴϐθΗ
.ΔηΎθϟ΍ ϞϴϐθΗ ϢΘϳ Ϧϟ
ΓΩΎϋΈΑ Ϣϗ .ΎϣΎϤΗ ΔϳέΎτΒϟ΍ ώϳήϔΗ ΪϨϋ Ύϴ΋ΎϘϠΗ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϒϗϮΘΗ •
.ΔϳέΎτΒϟ΍ ϦΤη
Ϧϣ (ϲ΋ΎϘϠΗ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·) <Auto Power Off> έΎΘΧ΍ ΍Ϋ΍ •
ϑϮγ ˬ(ϡΎψϧ) <System> (Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍) <Settings>
ϒϗϮΘϟ΍ ϊοϭ ϲϓ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϊτϘΗ
.Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϞϴϐθΘΑ Ϣϗ .ΖϗΆϤϟ΍
.Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϊτϘΗ
˾̀ _ ϪΣϼλ·ϭ ϞϠΨϟ΍ ϱήΤΗ
ϞΤϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
ςΒοϭ ΕϮμϟ΍ ϊοϭ ϰϠϋ ΍ΩΎϤΘϋ΍ ΔϳέΎτΒϟ΍ ήϤϋ ϒϠΘΨϳ Ϊϗ •
.νήόϟ΍
ϭ΃ ΔόϔΗήϤϟ΍ Γέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΩ ϲϓ ϙήΘΗ ΎϣΪϨϋ ΔϳέΎτΒϟ΍ ήϤϋ ήμϘϳ Ϊϗ •
.ΔϠϳϮσ ΓΪϤϟ ΔϳΎϐϠϟ ΔπϔΨϨϤϟ΍
.ϞϴϟΪϟ΍ Ϧϋ ΔϳέΎτΒϟ΍ ήϤϋ ϒϠΘΨϳ
ΕΎΒϠτΘϤϟ ΎΒγΎϨϣ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϥΎϛ ΍Ϋ΍ Ύϣ κΤϓ΍ •
.ΔϴγΎγϷ΍ ϡΎψϨϟ΍
ΞϣΎϧήΒϟ ΓΩΪόΘϤϟ΍ ϒ΋ΎχϮϟ΍
.EmoDio
.ΔϨϳΎΛ Γήϣ ϝϭΎΣϭ ΎΤϴΤλ USB βΑΎϗ ϞϴλϮΗ ϥΎϛ ΍Ϋ΍ Ύϣ κΤϓ΍ •
.ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϰϠϋ Windows Update ϞϴϐθΘΑ Ϣϗ •
ΔϋϮϤΠϣ» βϛΎΑ βϴϓήδϟ΍ ωϮϧϭ ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎΜϳΪΤΘϟ΍ ΪϳΪΤΘΑ Ϣϗ
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϞϴϐθΗ ΓΩΎϋΈΑ Ϣϗ .ϞϜϟ΍ ΚϳΪΤΘΑ Ϣϗ ϢΛ ˬ«ΕΎΜϳΪΤΘϟ΍
.ϞϴλϮΘϟ΍ ΓΩΎϋ·ϭ
ϞϴΟ΄Η ϢΘϳ Ϊϗ ˬWindows 2000 ϰϠϋ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ΐϴϛήΘΑ ΖϤϗ ΍Ϋ •
Vista ϭ΃ Windows XP ϰϠϋ Ϟ˷ϐθϤϟ΍ ϢϴϤμΘΑ Ϣϗ .ϒϠϤϟ΍ ϞϘϧ
.ΔϴϧΎΛ Γήϣ ϝϭΎΣϭ
ϲϓ <EmoDio> ϰϠϋ ΔϳϮΘΤϤϟ΍ ΓΩΪόΘϤϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ϞϴϐθΘΑ ΖϤϗ ΍Ϋ΍ •
.ΔΌϴτΑ ϒϠϤϟ΍ ϞϘϧ Δϋήγ ϥϮϜΗ ϑϮγ ˬϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ
.ΔϴϧΎΛ Γήϣ ϞϘϨϟ΍ ϝϭΎΣϭ Δϳέϭήπϟ΍ ήϴϏ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ϖϠϏ΃
.Γήϛ΍άϟ΍ ϲϓ ήϓϮΘϤϟ΍ ϒϠϤϟ΍ φϔΣ ϢΗ ΍Ϋ΍ Ύϣ κΤϓ΍ •
.ϰϘϴγϮϤϟ΍ ϒϠϣ έήο κΤϓ΍ •
.ΔϴϓΎϛ ΔϳέΎτΒϟ΍ ΔϗΎσ ΖϧΎϛ ΍Ϋ΍ Ύϣ κΤϓ΍ •
ίΎϬΟ ϰϟ΍ ϞϴλϮΘϟ΍ ϦϜϤϳ ϻ
.ήΗϮϴΒϤϜϟ΍
.ΔϳΎϐϠϟ ΔΌϴτΑ ϒϠϤϟ΍ ϞϘϧ Δϋήγ
.ϦϜϤϣ ήϴϏ ϞϴϐθΘϟ΍
ϪΣϼλ·ϭ ϞϠΨϟ΍ ϱήΤΗ _ ˾́
ϞΤϟ΍
ΔϠϜθϤϟ΍
Γήϣ ΢ϴΤλ ϞϜθΑ ϪϠϴλϮΘΑ Ϣϗϭ USB ϞΑΎϜϟ ϞϴλϮΘϟ΍ ΔϟΎΣ κΤϓ •
.ΔϴϧΎΛ
.ΔΌϠΘϤϣ Γήϛ΍άϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ΍ Ύϣ κΤϓ΍ •
.(ςΒπϟ΍ ΓΩΎϋ·) Reset ΐϘΛ ϰϠϋ ςϐο΍ •
.ϒϠϤϟ΍ ϝΎγέ· ϞϤόϳ ϻ
ϞϘϧ ˯ΎϨΛ΃ ΔϟϮμϔϣ ΔϟΎΣ ϲϓ ϥϮϜϳ USB ϞϴλϮΗ βΑΎϗ ϥ΃ κΤϓ΍ •
ήτΨϟ΍ έήπϟ΍ ϚϟΫ ΐΒδϳ ϻ ˬΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ .ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϭ΃ ϒϠϤϟ΍
.Ύπϳ΃ ΝϮΘϨϤϟ΍ ϞΑ ˬςϘϓ ΕΎϧΎϴΒϟ΍/ΕΎϔϠϤϟ΍ ϰϠϋ
.ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϥ΍ΪϘϓ ϝϮΣ ΔϴϟϮΌδϣ ϱ΃ ΞϧϮδϣΎγ Δϛήη ϞϤΤΘΗ ϻ
.ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϭ΃ ΕΎϔϠϤϟ΍ ΪϘϔΗ
.(ΓήϴϐΘϤϟ΍ ΕΎΘΒϟ΍ Δϋήγ) VBR ϢϴϤμΘΑ ϒϠϤϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ΍ Ύϣ κΤϓ΍ •
ϱΩΎόϟ΍ ήϴϏ ϞϴϐθΘϟ΍ Ζϗϭ νήϋ
.ϞϴϐθΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃
(ΔϐϠϟ΍) <Language> ĸ (Ε΍Ω΍ΪϋϹ΍) <Settings> ϊΟέ΍ •
Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΔηΎη ϲϓ (ID3 Δϣϼϋ) <ID3 Tag> ĸ
.ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ςΒο΍ϭ
.ϱΩΎϋ ήϴϏ ϒϠϤϟ΍ Ϣγ΍ νήϋ
ήϤϋ ϰϠϋ ϚϟΫ ήΛΆϳ ϻ .ϦΤθϟ΍ ΓΩΎϋ· ˯ΎϨΛ΃ Γέ΍ήΤϟ΍ ΝήΨΗ Ϊϗ •
.ϒ΋ΎχϮϟ΍ ϭ΃ ΝϮΘϨϤϟ΍
.έΎΣ ΝϮΘϨϤϟ΍
˾̂ _ ϪΣϼλ·ϭ ϞϠΨϟ΍ ϱήΤΗ
ϖΤϠϤϟ΍
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ΓήΠη
.ΔϋήδΑ ϚΑ ιΎΨϟ΍ ΪϳΪΠϟ΍ MP3 Ϟ˷ϐθϣ ϰϠϋ ϒ΋ΎχϮϟ΍ϭ ΕΎϤ΋ΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ΓΪϫΎθϤϟ ΔϤ΋Ύϗ ΓήΠη ϙΎϨϫ
ΔϤ΋ΎϘϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ΔηΎη
Music
FM Radio
Fitness
Datacasts
Voice REC
File
Browser
Settings
Music
FM Radio
My
Popcon
User
Button
Sound
Display
DNSe
Mode
Popcon
Character
Study
Mode
Beep
Sound
Display
Off Time
Menu
Date
Sleep
Play Mode
Auto
Preset
Popcon
Name
DNSe
Volume
Limit
Screen
Saver
ID3 Tag
Time
Auto Power
Off
Play
Speed
FM
Region
Play
Speed
Default set
Skip
Interval
FM
Reception
Play Mode
Format
Tag
Language Date&Time
System
About
Demo
Mode
ϖΤϠϤϟ΍ _ ˿˹
ΝϮΘϨϤϟ΍ ΕΎϔλ΍Ϯϣ
YP-U5
mA 500 / ΖϟϮϓ 5.0 ήϤΘδϤϟ΍ έΎϴΘϟ΍
ΖϟϮϓ 3.7 ήϤΘδϤϟ΍ έΎϴΘϟ΍ / mAh 160
ˬ320kbps ~ 8kbps) MPEG1 Layer3
ˬ(48kHz ~ 32kHz
ˬ160kbps ~ 32kbps) MPEG2 Layer3
ˬ(24kHz ~ 16kHz
ˬ160kbps ~ 32kbps) MPEG2.5 Layer3
ˬ(12kHz ~ 8kHz
ˬ(48kHz ~ 8kHz ˬ320kbps ~ 48kbps) WMA
ˬ(48 ~ 8kHzˬ 192kbps ~ 8kbps) (ϮϳΩϭϷ΍) ASF
ˬ(Free Lossless Audio Codec) FLAC
(Q10 ~ Q0) Ogg
(ΪϠΠϤϟ΍ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ) ϰμϗϷ΍ ΪΤϟ΍ ϰϠϋ 3000 : ϒϠϤϟ΍
(ȍ 16 αΎγ΃ ϰϠϋ) ΓΎϨϗ / ρ΍ϭΎϐϴϣ 18
40Hz~20kHz
(ϞΒϴδϳΩ 0 ΰΗήϫϮϠϴϛ 1 αΎγ΃ ϰϠϋ) LPF ΰΗήϫϮϠϴϛ 20 ϊϣ ϞΒϴδϳΩ 88
ϯϮΘδϣ ˬMP3 128kbps) ϰμϗϷ΍ ΪΤϟ΍ ϰϠϋ ΔϋΎγ 20 : ϰϘϴγϮϤϟ΍
(ϲϠ΋Ύδϟ΍ ϱϮϠΒϟ΍ νήόϟ΍ ϑΎϘϳ· ˬϱΩΎόϟ΍ ΕϮμϟ΍ ϊοϭ ˬ15 : ΕϮμϟ΍
-5~35°C (23~95°F)
ϚϴΘγϼΑ
ϡ΍ήΟ 23
Ϣϣ 11.8 × 88 × 25
1%
dB— 32
˿˺ _ ϖΤϠϤϟ΍
FM T.H.D
ΔϠΑΎϘϟ΍ FM ΔϴγΎδΣ
ϡ΍ΪΨΘγϼϟ
MHz 108.0 ~ 87.5
ϞΒϴδϳΩ 50
ϞϳΩϮϤϟ΍ Ϣγ΍
ήϳΪϘΘϟ΍
ΔΘϴΒϤϟ΍ ΔϳέΎτΒϟ΍ ΔϗΎσ
ϒϠϤϟ΍ ϕϭΎδΗ
ΔϣϮϋΪϤϟ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ / Ε΍ΪϠΠϤϟ΍ Ϣϗέ
ϥΫϷ΍ ΔϋΎϤγ ΝήΧ
ΔΟήΨϤϟ΍ Ε΍ΩΩήΘϟ΍ ϯΪϣ
˯ΎοϮπϟ΍ ϰϟ΍ ΓέΎηϹ΍ ΔΒδϧ
ϞϴϐθΘϟ΍ Ζϗϭ
ϞϴϐθΘϠϟ Γέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΩ ϯΪϣ
ϑϼϐϟ΍
ϥίϮϟ΍
(ϖϤόϟ΍×ωΎϔΗέϻ΍×νήόϟ΍) ΩΎόΑϷ΍
FM ΩΩήΗ
ϰϟ΍ FM ΓέΎη· ΔΒδϧ
˯ΎοϮπϟ΍
FM ϮϳΩ΍έ
.ϖΒδϣ έΎόη· ϥϭΩ ΝϮΘϨϤϟ΍ ϦϴδΤΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ήϴϴϐΘϠϟ ΔϠΑΎϗ ϞϴϟΪϟ΍ ΍άϬϟ ΕΎϳϮΘΤϤϟ΍
κϴΧήΘϟ΍
ϑ΍ήσϷ ΎϬΘϴϜϠϣ ϞϘϧ ϦϜϤϳ ΔϨϴόϣ ΔϳήϜϓ ΔϴϜϠϣ ϕϮϘΣ ΐΟϮϤΑ ΔμΧήϣ ΍άϫ ϡΪΨδΘϤϟ΍ ϞϴϟΪΑ ΔϘϓήϤϟ΍ ΝϮΘϨϤϟ΍ ΓΪΣϭ
ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ˭ ϚϠϬΘδϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϱέΎΠΘϟ΍ ήϴϏ ιΎΨϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ϰϠϋ κϴΧήΘϟ΍ ΍άϫ ήμΤϨϳ .ϯήΧ΃ ΔϨϴόϣ
.ϱέΎΠΘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϼϟ ΔΣϮϨϤϣ ϕϮϘΣ Δϳ΃ ΪΟϮΗ ϻ .ΔμΧήϤϟ΍ ΕΎϳϮΘΤϤϟΎΑ
ήϴϏ ΝϮΘϨϣ ΓΪΣϭ Δϳ΃ Ϛϟάϛ κϴΧήΘϟ΍ ϞϤθϳ ϻϭ ϩάϫ ΝϮΘϨϤϟ΍ ΓΪΣϭ ϑϼΨΑ ΞΘϨϣ ΓΪΣϭ Δϳ΃ κϴΧήΘϟ΍ ϲτϐϳ ϻ
ΎϬόϴΑ ϭ΃ ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ϢΘϳ ISO/IEC 13818-3 ϭ΃ ISO/IEC 11172-3 ήϴϳΎόϣ ϊϣ ΔϘΑΎτΘϣ ΔϴϠϤϋ ϭ΃ ΔμΧήϣ
ΕϮμϟ΍ ΕΎϔϠϣ Γήϔη Ϛϓ ϭ΃/ϭ ήϴϔθΗ ϲϓ ϩάϫ ΝϮΘϨϤϟ΍ ΓΪΣϭ ϡ΍ΪΨΘγ΍ κϴΧήΘϟ΍ ϦϤπΘϳ .ϩάϫ ΝϮΘϨϤϟ΍ ΓΪΣϭ ϊϣ
ϕϮϘΣ Δϳ΃ κϴΧήΘϟ΍ ΍άϫ ΢ϨϤϳ ϻϭ .ISO/IEC 13818-3 ϭ΃ ISO/IEC 11172-3 ήϴϳΎόϣ ϊϣ ΔϘΑΎτΘϤϟ΍
.ISO/IEC 13818-3 ϭ΃ ISO/IEC 11172-3 ήϴϳΎόϣ ϊϣ ϖΑΎτΘΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΝϮΘϨϤϟ΍ ϒ΋Ύχϭ ϭ΃ Ε΍ΰϴϤϟ
ϖΤϠϤϟ΍ _ ˿˻
έΎθΘϧϻ΍ ϲϤϟΎόϟ΍ ΞϧϮδϣΎγ ΰϛήϤΑ ϝΎμΗ΍
.ΞϧϮδϣΎδϟ Ϧ΋ΎΑΰϟ΍ ΔϳΎϨϋ ΰϛήϤϟ ϝΎμΗϻ΍ ϰΟήϳ ˬΞϧϮδϣΎγ ΕΎΟϮΘϨϤΑ ϖϠόΘϣ ϖϴϠόΗ ϭ΃ ϝ΍Άγ ϱ΃ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΍Ϋ΍
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
Customer Care Centre 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
Country
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Centre 0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475
1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Web Site
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
REV.0.0
Download PDF