Samsung | YP-U5AW | Samsung YP-U5Q ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

YP-U5
MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ
ΪϴϨϛ έϮμΗ ΍έ ΕΎϧΎϜϣ΍
.ϢϴϨϛ ϲϣ ήϜθΗ ̲ϧϮδϣΎγ ϝϮμΤϣ ΪϳήΧ ϱ΍ήΑ ΎϤη ί΍
έΩ ΍έ ΩϮΧ ϝϮμΤϣ Ύϔτϟ ‚ ήΗ ϞϣΎϛ βϳϭήγ ΖϓΎϳέΩ ϱ΍ήΑ
ΪϴϨϛ ΖΒΛ ήϳί αέΩ΁
www.samsung.com/register
ΎϤη ΪϳΪΟ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ̵Ύϫ ̶̳̬ϳϭ
̵΍έ΍Ω ΎϤη ΪϳΪΟ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ .ϩΪϨϨ̯ ϡή̳ήγ έΎϴδΑ ϭ ϥΎϨϴϤσ΍ ϞΑΎϗ .ΪϨϤηϮϫ .ΎΒϳί ήϫΎχ
έΩ ΍έ Ύπϓ ϦϳήΘϤ̯ ˬϥ΁ ϩΩήθϓ Ρήσ .Ζγ΍ ή̴ϳΩ ΐϟΎΟ ̵ΎϬϴ̳̬ϳϭ ΰϴϧ ϭ Ύϫ ̶̳̬ϳϭ Ϧϳ΍ ϡΎϤΗ
ή̳΍ .ΪϫΪϴϣ έ΍ήϗ ΎϤη έΎϴΘΧ΍ έΩ ΍έ ̶ϨϏ ̶ϳ΍Ϊλ ˬϥ΁ ϥέΪϣ ̵έϭΎϨϓ ϭ ϩΩή̯ ϝΎϐη΍ ΎϤη ΐϴΟ
εϮ̳ FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ή̳΍ ̶ΘΣ Ύϳ ΪϴϳΎϤϨϴϣ ΩϮϠϧ΍Ω ΍έ ΩϮΧ ϩ΍ϮΨϟΩ ̵Ύϫ ̲Ϩϫ΁ ˬΪϴϨ̰ϴϣ είέϭ
.Ζη΍Ω Ϊϴϫ΍ϮΧ ΖγϭΩ ΍έ ΩϮΧ ΪϳΪΟ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ̮η ϥϭΪΑ ˬΪϴϫΪϴϣ
ϲϣ ϲ̳Ϊϧί ϥ΁ ϥϭΪΑ έϮτ̩ ϪϜϨϳ΍ έϭΎΑ ή̴ϳΩ ΪόΑ ˬΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ϥ΁ ί΍ έΎΒϜϳ ςϘϓ Ζγ΍ ϲϓΎϛ
.Ζγ΍ έ΍ϮηΩ έΎϴδΑ ΪϳΩήϛ
̶λΎμΘΧ΍ ϥΎ̯ ̟Ύ̡
!ΪϨδ̡ ήΑέΎ̯ ςΑ΍έ
ΎΗ ΪϴϨ̯ ΩΎΠϳ΍ ΍έ ΩϮΧ ϪΑ ιϮμΨϣ ήΘ̯΍έΎ̯ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΩϮη ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϥΪη Ϧηϭέ ϊϗϮϣ
ϭ USB ΎΑ Ϫ̩έΎ̢̰ϳ ϝϮμΤϣ ̮ϳ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϧϳ΍
ϭ ϊϳήγ ̵Ύϫ ϩΩ΍Ω ϝΎϘΘϧ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ USB Ϣϴγ ϪΑ ίΎϴϧ ϥϭΪΑ
.ΪϫΪϴϣ έ΍ήϗ ΎϤη έΎϴΘΧ΍ έΩ ΍έ ϥΎγ΁ ΩΪΠϣ ̫έΎη
!ήΗ ϩΎΗϮ̯ ΩϮϠϧ΍Ω ϥΎϣί ϭ ήΗ ̶ϧϻϮσ ζΨ̡ ϥΎϣί
̶ϘϴγϮϣ ΖϋΎγ 20 ΎΗ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϩΪη ̫έΎη ϼ
˱ ϣΎ̯ ̵ήΗΎΑ ̮ϳ ΎΑ
.ΪϴϨ̯ ζΨ̡
ϞϴϟΩ ϪΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϧϳ΍ .Ϊϧ΍ ϩΪη ήΗ ϩΎΗϮ̯ ΩϮϠϧ΍Ω ̵Ύϫ ϥΎϣί
έΎ̳ίΎγ ̵Ύϫ ϝΪϣ ί΍ ήΗ ϊϳήγ έΎϴδΑ USB 2.0 ΎΑ ̵έΎ̳ίΎγ
.ΪηΎΒϴϣ USB 1.1 ΎΑ
̶ΗϮλ ̶Θϔ̴η
̵΍Ϊλ έϮΗϮϣ) DNSe ̵΍έ΍Ω ΎϤη ΪϳΪΟ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
ήμΤϨϣ ̶ΗϮλ ̵έϭΎϨϓ ̮ϳ Ϫ̯ ˬΖγ΍ ̶ϠΧ΍Ω (ϝΎΘϴΠϳΩ ̶όϴΒσ
ΖϬΟ ήΗ ϖϴϤϋ ϭ ήΗ ̶ϨϏ ̶ϳ΍Ϊλ ΪϴϟϮΗ ̵΍ήΑ ̲ϧϮδϣΎγ ΩήϔΑ
.ΪηΎΒϴϣ ̶ϧΩή̰ϧέϭΎΑ ̶ΗϮλ ϪΑήΠΗ ̮ϳ ΩΎΠϳ΍
ΐγΎϨϣ Ωή̰ϠϤϋ ϭ ΎΒϳί ήϫΎχ ί΍ ̶Βϴ̯ήΗ
ϭ ϩΩΎϔΘγ΍ ˬϝΎΣ Ϧϴϋ έΩ Ύϣ΍ .ΖγΎΒϳί ϭ ̮ϴη ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ ˬϪϠΑ
.Ζγ΍ ϥΎγ΁ ΰϴϧ ϥ΁ ̵ήϴ̳έΎ̰Α
!ΎϤη ̶Θϣϼγ ΪϴϠ̯ ̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ
έΩ ΩϮΧ έΎψΘϧ΍ ΩέϮϣ ̵ήϟΎ̯ ϑήμϣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍ έΩ
.ΪϴϨ̯ ϩΪϫΎθϣ ΍έ ̶ηίέϭ ΕΎϨϳήϤΗ ϦϴΣ
ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ΎΑ ϩΪϧϮη ϝΎόϓ ϪόϟΎτϣ ΖϟΎΣ
Ύϫ ϪϤ̯Ω Ωή̰ϠϤϋ ϒϳήόΗ ̵΍ήΑ ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ί΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩϮΧ ϩ΍ϮΨϟΩ αΎγ΍ ήΑ
ϥϮ̩ Ζγ΍ Ϊϴϔϣ έΎϴδΑ ϥΎΑί ̮ϳ ̵ήϴ̳ΩΎϳ ̵΍ήΑ ϪόϟΎτϣ ΖϟΎΣ
΍έ ζΨ̡ Ζϋήγ ϭ ΪϴϨ̯ έ΍ή̰Η ΍έ ϒϠΘΨϣ ̵ΎϬθΨΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
.ΪϴϫΩ ήϴϴϐΗ
̶ϨϤϳ΍ ΕΎϋϼσ΍
:ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ Ϧϳ΍ έΩ Ύϫ Ζϣϼϋ ϭ Ύϫ ϥϮ̰ϳ΁ ̵ΎϨόϣ
Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵ΪΟ ̶μΨη ΕΎϣΪλ Ύϳ ̱ήϣ ήτΧ Ϫ̯ ΖγΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ
έΎτΧ΍
ΩϮΟϭ ̵ΩΎϣ ΕέΎδΧ Ύϳ ̶μΨη ΕΎϣΪλ ΎΑ ρΎΒΗέ΍ έΩ ̶ϟΎϤΘΣ΍ ήτΧ Ϫ̯ ΖγΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ
.Ωέ΍Ω
ρΎϴΘΣ΍
ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ̶μΨη ΕΎϣΪλ Ύϳ ̶̴Θϓή̳ ϕήΑ ˬέΎΠϔϧ΍ ˬ̵ίϮγ ζΗ΁ ήτΧ ζϫΎ̯ ̵΍ήΑ
:ΪϴϨ̯ ̵ϭήϴ̡ ̶ϨϤϳ΍ ̶σΎϴΘΣ΍ ΕΎϣ΍Ϊϗ΍ Ϧϳ΍ ί΍ ˬΩϮΧ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ί΍
ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ ΪϨϧ΍ϮΘϴϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶όΟήϣ ̵Ύϫ ϪΤϔλ Ύϳ Ε΍ή̯άΗ ̵ΎϨόϣ ϪΑ
.ΪϨηΎΑ Ϊϴϔϣ ϩΪϨϨ̯
ρΎϴΘΣ΍
ϪΟϮΗ
.ΪϴϨ̰ϧ ̶όγ
.ΪϴϨ̰ϧ ίΎΑ
ΪϴϨ̰ϧ βϤϟ
.ΪϴϨ̯ ̵ϭήϴ̡ Ε΍έϮΘγΩ ί΍ ˱ΎΤϳήλ
.ΪϳέϭΎϴΑ ϥϭήϴΑ έ΍ϮϳΩ ΰϳή̡ ί΍ ΍έ ϕήΑ ϪΧΎηϭΩ
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ βϳϭήγ ΰ̯ήϣ ΎΑ ̮Ϥ̯ ΖϓΎϳέΩ ̵΍ήΑ
.Ϊϧ΍ ϩΪη ϩΩέϭ΁ ΎΠϨϳ΍ έΩ ϥ΍ή̴ϳΩ ϭ ΎϤη ϪΑ ϪϣΪλ ϥΪϣ΁ Ωέ΍ϭ ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ έΎτΧ΍ ̵Ύϫ Ζϣϼϋ Ϧϳ΍
.ΪϴϨ̯ ̵ϭήϴ̡ ΎϬϧ΁ ί΍ ˱ΎΤϳήλ ˱Ύϔτϟ
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϩΪϨϳ΁ ϪόΟ΍ήϣ ̵΍ήΑ ϦϤϳ΍ ̶ϧΎ̰ϣ έΩ ΍έ ϥ΁ ˬζΨΑ Ϧϳ΍ ϪόϟΎτϣ ί΍ β̡
̶ϨϤϳ΍ ΕΎϋϼσ΍
.ΪϫΪϴϣ Ρήη ΍έ ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ί΍ ΐγΎϨϣ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩϮΤϧ ˬΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ Ϧϳ΍
ϥΎΗΩϮΧ ϪΑ ϪϣΪλ ίϭήΑ ϭ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ ΕέΎδΧ ϥΪϣ΁ Ωέ΍ϭ ί΍ ΎΗ ΪϴϨ̯ ϪόϟΎτϣ ΖϗΩ ϪΑ ΍έ ϥ΁
.ΩϮη ̵ήϴ̳ϮϠΟ
:Ϊϳέ΍Ω ϝϭάΒϣ ήϳί ̵ΪΟ ̵ΎϫέΎτΧ΍ ϪΑ ̵΍ ϩ̬ϳϭ ϪΟϮΗ
ΪϴϨ̯ ΖψϓΎΤϣ ϥΎΗΩϮΧ ί΍
.Ϊϴ΋ΎϤϨϧ ϝϮμΤϣ Ϧϳ΍ ήϴϴϐΗ Ύϳ ήϴϤόΗ ˬϥΩή̯ ίΎΑ ϪΑ ϡ΍Ϊϗ΍ ϥΎΗΩϮΧ ΰ̳ήϫ ƒ
ϕήΑ έΎ̩Ω Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ΍ήϳί ΪϴϨ̰ϧ Ϧηϭέ ΍έ ϥ΁ ˬΪη βϴΧ ϩΎ̴ΘγΩ ή̳΍ .Ϊϳί΍ΪϨϴϧ Ώ΁ ϥϭέΩ Ύϳ ϩΩή̰ϧ βϴΧ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ƒ
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ̲ϧϮδϣΎγ ̵ήΘθϣ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ϦϳήΗ ̮ϳΩΰϧ ΎΑ ˬνϮϋ έΩ .ΪϳϮη ̶̴Θϓή̳
ρΎϴΘΣ΍
Ωήϛ Ϊϫ΍ϮΨϧ έΎϛ ϲΘγέΩ έϮτΑ ϥ΁ ‚ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ .ΪϴϨϜϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ ί΍ ϕήΑ ϭ Ϊϋέ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ έΪϨΗ ϡΎ̴Ϩϫ ƒ
Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϲϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ήτΧ ϭ
‫ل‬ΪϴϨ̰ϧ ٪ΩΎϔΘγ΍ ̶ηϮ̳ ί΍ ̵έ΍Ϯγ ϦϴηΎϣ Ύϳ ϭ ̵έ΍Ϯγ έϮΗϮϣ ˬ̵έ΍Ϯγ ϪΧή̩ϭΩ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ƒ
.‫ل‬Ζγ΍ ٪Ωή̯ ωϮϨϤϣ ΍έ ϥ΁ ϥϮϧΎϗ ϖσΎϨϣ ί΍ ̶ΧήΑ έΩ ϥ΁ ήΑ ٪ϭϼϋ ϭ ٪Ωή̯ ϑΩΎμΗ ΕέϮμϨϳ΍ ήϴϏ έΩ
ρΎϴΘΣ΍
ΪϳΪη ϑΩΎμΗ ΚϋΎΑ Ϊϧ΍ϮΗ ϲϣ Ύϫ ϩ΍έέΎϬ̩ έΩ ιϮμΨΑ ‚ ϩΩΎΟ έΩ ϥΪϳϭΩ Ύϳ ϦΘϓέ ϩ΍έ ϡΎ̴Ϩϫ Ύϫ ϲηϮ̳ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
.ΩϮθΑ
ϥΎΗ ϑ΍ήσ΍ ˯Ύϴη΍ ή̴ϳΩ Ύϳ ΎϤη ΖγΩ ϱϮϠΟ ϲηϮ̳ Ϣϴγ Ϫϛ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ˱Ύϔτϟ ˬέΎϛ ϲϨϤϳ΍ ϦϴϤπΗ ϱ΍ήΑ ƒ
.Ωήϴ̳ ϲϤϧ ΍έ
.ΪϴϨ̯ ΖϗΩ ̶ϠϴΧ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ΎΑ έΎ̯ ϡΎ̴Ϩϫ Ζγ΍ ϩΪη ϪΘη΍ΩήΑ USB ζηϮ̡ ή̳΍ ƒ
.ΩϮη ΖΣ΍ήΟ ίϭήΑ ΚϋΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϭ ϩΩϮΑ ΰϴΗ USB ϝΎμΗ΍ ζϴϓ
Ϧ̰Ϥϣ Ύϫ ςϴΤϣ Ϧϳ΍ ΍ήϳί ˬΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ΩϭΩ ί΍ ή̡ Ύϳ ̭ΎΧ ϭ Ωή̳ ή̡ ˬΏϮσήϣ ̵Ύϫ ϞΤϣ έΩ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ƒ
.ΪϧΩή̳ ̶̰ϳήΘ̰ϟ΍ ̭Ϯη Ύϳ ̵ίϮγ ζΗ΁ ίϭήΑ ΚϋΎΑ Ζγ΍
έΎτΧ΍
ΪϴϨ̯ ΖψϓΎΤϣ ϥΎΗΩϮΧ ί΍
ϲϳ΍ϮϨη ϪΑ ΪϳΪη ϪϣΪλ ΚϋΎΑ Ϊϧ΍ϮΗ ϲϣ ϲϧϻϮσ ϥΎϣί ΕΪϣ ϱ΍ήΑ Ύϫ ϥϮϓΪϫ Ύϳ Ύϫ ϲηϮ̳ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ƒ
.ΩϮθΑ
ϪΑ ΎϤη ̶ϳ΍ϮϨη ˬΪϳήϴ̴Α έ΍ήϗ ̶ϧϻϮσ ΕΪϣ ̵΍ήΑ ϞΑ ̶γΩ 85 ί΍ ζϴΑ ΕΪη ΎΑ ̶ϳ΍Ϊλ νήόϣ έΩ ή̳΍
ΪηΎΑ ήΗ ̵ΪΟ Ϊϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη ̶ϳ΍ϮϨη ϪΑ ϩΩέ΍ϭ ϪϣΪλ ˬΪηΎΑ ήΗΪϨϠΑ ΍Ϊλ έΪϗ ήϫ .ΪϳΩ Ϊϫ΍ϮΧ ΐϴγ΁ ΕΪη
ϩΩΎΟ έΩ ΍Ϊλϭήγ ϥ΍ΰϴϣ ϭ Ωήϴ̴ϴϣ ΕέϮλ ϞΑ ̶γΩ 60 ΎΗ 50 ̵΍Ϊλ ΕΪη ΎΑ ̶ϟϮϤόϣ ϪϤϟΎ̰ϣ ̮ϳ)
ϥ΍ΰϴϣ) ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ςγϮΘϣ ̵ϭέ ΍έ ΍Ϊλ ϢΠΣ ϥ΍ΰϴϣ ΩϮθϴϣ ϪϴλϮΗ ˱ΎϳϮϗ .(Ζγ΍ ϞΑ ̶γΩ 80 ΩϭΪΣ
˱
.(ΪηΎΒϴϣ ΍Ϊλ ϢΠΣ ήΜ̯΍ΪΣ ϡϮγ ϭΩ ί΍ ήΘϤ̯ ϻϮϤόϣ
ˬςγϮΘϣ
ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ Ύϳ ϩΩήϛ Ϣϛ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ϡϮϟϭ ‚ ΪϴϨϛ ϲϣ αΎδΣ΍ ΩϮΧ (ϱΎϫ)εϮ̳ έΩ ϥΩί ̲ϧί ΖϟΎΣ ΎϤη ή̳΍ ƒ
.ΪϴϨϛ ϒϗϮΘϣ ΍έ ϥϮϓΪϫ Ύϳ Ύϫ ϲηϮ̳
.Ωήϴ̴Α έ΍ήϗ ΎϬϧ΁ ϪΑΎθϣ Ύϳ ζΗ΁ ˬΪϴηέϮΧ έϮϧ ζΑΎΗ ΪϨϧΎϣ ΪΣ ί΍ ζϴΑ Εέ΍ήΣ νήόϣ έΩ ΪϳΎΒϧ ̵ήΗΎΑ ƒ
έΎτΧ΍
ΪϴϨ̯ ΖψϓΎΤϣ ΩϮΧ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ί΍
.ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ϩΪη ̭έΎ̡ ̵ϭέΩϮΧ ̮ϳ ϞΧ΍Ω Ύϳ ΎϧϮγ ΪϨϧΎϣ ˬ(35°C)95°F ί΍ ήΗϻΎΑ ̵ΎϫΎϣΩ έΩ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ƒ
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ΩϮθϴϣ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ ΪϳΪη ϪΑήο ϥΪϣ΁ Ωέ΍ϭ ΚϋΎΑ Ϫ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ϦΘΧ΍Ϊϧ΍ Ϧϴϣί ί΍ ƒ
.ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ̵ϭέ ΍έ Ϧϴ̴Ϩγ ̵Ύϴη΍ ƒ
.ΪϴϨ̯ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ϩΎ̴ΘγΩ ϞΧ΍Ω ϪΑ ̭ΎΧ ϭ Ωή̳ Ύϳ ̶ΟέΎΧ ̵Ύϴη΍ ϪϧϮ̳ήϫ Ωϭέϭ ί΍ ƒ
.ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ̶δϴσΎϨϐϣ ̵Ύϴη΍ ̮ϳΩΰϧ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ƒ
Ϊϫ΍ϮΨϧ ΕΎϋϼσ΍ ϦΘϓέ ΖγΩ ί΍ ϝΎΒϗ έΩ ̶ΘϴϟϮΌδϣ ̲ϧϮδϣΎγ .ΪϴϨ̯ ϪϴϬΗ ϥΎΒϴΘθ̡ ̶̢̯ ϢϬϣ ΕΎϋϼσ΍ ί΍ ˱ΎϤΘΣ ƒ
.Ζη΍Ω
.ΪϴϳΎϤϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ̲ϧϮδϣΎγ ςγϮΗ ϩΪη ΪϴϳΎΗ Ύϳ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ί΍ ΎϬϨΗ ƒ
ΰϴϤΗ ήϨϴΗ Ύϳ ϦϳΰϨΑ ΪϨϧΎϣ ̶ϳΎϴϤϴη Ω΍Ϯϣ ΎΑ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ΰ̳ήϫ .ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ϭέ ήΑ Ώ΁ ϥΪϴηΎ̡ ί΍ ƒ
.ΩΩή̳ ϩΎ̴ΘγΩ ΢τγ ϥΪη Ώ΍ήΧ Ύϳ ̶̰ϳήΘ̰ϟ΍ ̭Ϯη ˬ̵ίϮγ ζΗ΁ ΚϋΎΑ Ϊϧ΍ϮΘϴϣ έΎ̯ Ϧϳ΍ ΍ήϳί ˬΪϴϨ̰ϧ ρΎϴΘΣ΍
.ΩΩή̳ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ ΕέΎδΧ ϥΪϣ΁ Ωέ΍ϭ Ύϳ ̶ϧΎϤδΟ ΕΎϣΪλ ϪΑ ήΠϨϣ Ϊϧ΍ϮΘϴϣ ˬΎϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ Ϧϳ΍ ΖϳΎϋέ ϡΪϋ ƒ
ρΎϴΘΣ΍
̵΍ήΑ ϭ ϩΩή̯ ̟Ύ̩ ̶̴ϧέ ΕέϮλ ϪΑ ΍έ ϥ΁ ϢϴϨ̰ϴϣ ϪϴλϮΗ ˬΪϴϨ̰ϴϣ ̟Ύ̩ ΍έ ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ƒ
.ΪϴϧΰΑ Ζϣϼϋ ΍έ ̟Ύ̩ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ έΩ “Fit to Page” ϪϨϳΰ̳ ˬήΘϬΑ ϩΪϫΎθϣ
ϪΟϮΗ
ΕΎΟέΪϨϣ
Ζγ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ϩ΍ήϤϫ Ϫ̪ϧ΁
ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
ϢΘδϴγ ϥΩή̯ (Ζδϳέ) ̶ϧΎθϧίΎΑ
̵ήΗΎΑ ϥΩή̯ ̫έΎη
̵ήΗΎΑ ί΍ ΖχΎϔΣ
ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ εϮϣΎΧ ϭ Ϧηϭέ
΍Ϊλ ϢΠΣ ϝήΘϨ̯
Ύϫ ϪϤ̯Ω ϥΩή̯ ϝΎόϓήϴϏ
“ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ”ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΎϬϠϳΎϓ έϭήϣ
“ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ” ΎΑ ΎϬϠϳΎϓ ϑάΣ
ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
̶ϘϴγϮϣ ΕΎϤϴψϨΗ
FM̵ϮϳΩ΍έ ΕΎϤϴψϨΗ
Ϧϣ ϥΎ̯ ̟Ύ̡ ΕΎϤϴψϨΗ
΍Ϊλ ΕΎϤϴψϨΗ
ή̴θϳΎϤϧ ΕΎϤϴψϨΗ
ϥΎΑί ΕΎϤϴψϨΗ
(ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ) Date&Time ΕΎϤϴψϨΗ
ϢΘδϴγ ΕΎϤϴψϨΗ
̂
˺˹
˺̊
˺̋
˺̌
˺̌
˺̀
˺̀
˺́
˺́
˺̂
˻˹
˻˻
˻̊
˻̋
˻̋
˻̌
˻̀
˻́
ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ίΎϴϧ ΩέϮϣ ΕΎμΨθϣ
EmoDio ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
(removable disk) ϝΎϘΘϧ΍ ϞΑΎϗ ̮δϳΩ ̮ϳ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ϩΩΎϔΘγ΍
ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ΎΑ ρΎΒΗέ΍ ϊτϗ
˻̂
˼˹
˼˻
˼˼
̶ϧΎΒϣ
̂
EMODIO
˻̂
ΕΎΟέΪϨϣ
̵ΪϨΑ ϪΘγΩ ΐδΣ ήΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
ϲϘϴγϮϣ ζΨ̡ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ
ζΨ̡ ϝήΘϨ̯ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω
ΩϮΧ MP3 ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ζΨ̡ Ζδϴϟ ΩΎΠϳ΍
ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ̶ηέΎϔγ Ωή̰ϠϤϋ
ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ΖϟΎΣ ϢϴψϨΗ
˼̊
˼̌
˼̀
˼́
̊˹
̊˹
ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
̶ϘϴγϮϣ
FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ίήσ
ΩϮΧ ϥίϭ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ
Ϫϧ΍ίϭέ ̵ΎϬηίέϭ ϭ ΕΎϨϳήϤΗ ϑΪϫ ϦϴϴόΗ
̶ΗϮλ ̵ΎϤϨϫ΍έ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ίήσ
̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ ̵΍ήΟ΍
̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ ϥΩή̯ ϒϗϮΘϣ
̶ηίέϭ ΕΎϨϳήϤΗ ϖΑ΍Ϯγ ̶γέήΑ
ΎΘϳΩ ζΨ̡ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
΍Ϊλ ςΒο
΍Ϊλ ςΒο ϡΎΠϧ΍ ̵΍ήΑ
΍Ϊλ ςΒο έΎ̯ ϒϗϮΗ ̵΍ήΑ
̊̋
̋˹
̋˹
̋˹
̋˺
̋˻
̋˼
̋˼
̋̊
̋̋
̋̋
̋̌
̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ
˼̊
̊̋
ΕΎΟέΪϨϣ
ΕϻΎ̰η΍ ϊϓέ
ϮϨϣ ΖΧέΩ
ϝϮμΤϣ ΕΎμΨθϣ
̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍
̋̀
̌˹
̌˺
̌˻
ΕϻΎ̰η΍ ϊϓέ
̋̀
̌˹
ϪϤϴϤο
̶ϧΎΒϣ
Ζγ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ϩ΍ήϤϫ Ϫ̪ϧ΁
ϩ΍ήϤϫ ϡϼϗ΍ Ϧϳ΍ ί΍ ̮ϳήϫ Ϫ̰ϴΗέϮλ έΩ .ΩΩή̴ϴϣ Ϫοήϋ ήϳί ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ΎΑ ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ̲ϧϮδϣΎγ ̵ήΘθϣ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ΎΑ ˬΖδϴϧ ϩΎ̴ΘγΩ
̶ηϮ̳
ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
.ΪϨγήΑ ήψϧ ϪΑ ήϳϭΎμΗ Ϧϳ΍ ΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ̶Ϥ̯ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϩΎ̴ΘγΩ ϪΒόΟ έΩ ΩϮΟϮϣ ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ
̂ _ ̶ϧΎΒϣ
ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
Ζγ΍έ ΖϤγ ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ ϪϤ̯Ω
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ̵ΪόΑ ̵ϮϨϣ ϪΑ ϦΘϓέ ̵΍ήΑ
΍Ϊλ ϢΠΣ ζϳ΍ΰϓ΍ ϪϤ̯Ω
Ϧϳ΍ ˬήΗϻΎΑ ̵ϮϨϣ/ϪϨϳΰ̳ ̮ϳ ϪΑ ϦΘϓέ Ύϳ ΍Ϊλ ϥΩή̯ ΩΎϳί ̵΍ήΑ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ ϪϤ̯Ω
΍Ϊλ ϢΠΣ ζϫΎ̯ ϪϤ̯Ω
Ϧϳ΍ ˬήΗ ϦϴϳΎ̡ ̵ϮϨϣ/ϪϨϳΰ̳ ̮ϳ ϪΑ ϦΘϓέ Ύϳ ΍Ϊλ ϥΩή̯ Ϣ̯ ̵΍ήΑ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ ϪϤ̯Ω
ΏΎΨΘϧ΍ / Κ̰ϣ /ζΨ̡ ϪϤ̯
ϪΤϔλ ϪΑ ϦΘϓέ Ύϳ ˬΖϴϠΑΎϗ ̮ϳ ϭ Κ̰ϣ/ζΨ̡ ΏΎΨΘϧ΍ ̵΍ήΑ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ̵ΪόΑ
έΎψΘϧ΍ ϭ ϥΩή̯ Ϧηϭέ ϪϤ̯Ω
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ˬϩΎ̴ΘγΩ ϥΩήϛ εϮϣΎΧ/Ϧηϭέ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ έΎΑ Ϛϳ Ύϫ ϪϤϛΩ ΩήϛέΎϛ ϥΩήϛ Ϟϔϗ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ έΎΑ Ϛϳ Ύϫ ϪϤϛΩ ΩήϛέΎϛ Ϟϔϗ ϥΩήϛ ίΎΑ ϱ΍ήΑ
̠̩ ΖϤγ ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ ϪϤ̯Ω
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ̶ϠΒϗ ̵ϮϨϣ ϪΑ ϦΘϓέ ̵΍ήΑ
̶ϧΎΒϣ _ ˺˹
(Ϫϣ΍Ω΍) ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
ϥϮϓϭή̰ϴϣ
Ζθ̳ίΎΑ ϪϤ̯Ω
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ̶ϠΒϗ ϪΤϔλ ϪΑ ϦΘϓέ ̵΍ήΑ
̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ ϪΑ ΎΗ Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ̶ϣ΍έ΁ ϪΑ ϭ ΪϴϫΩ έΎθϓ
.ΪϳϭήΑ
ςΒο/ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ΖϟΎΣ ϪΑ ̶γήΘγΩ ̵΍ήΑ
40 ϪΤϔλ ϪΑ ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ΖϟΎΣ ί΍ ήΘθϴΑ ̶ϫΎ̳΁ ̵΍ήΑ
.ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ
.Ϊϳέ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ˬςΒο ϥΩή̯ ϒϗϮΘϣ/ωϭήη ̵΍ήΑ
ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ
˺˺ _ ̶ϧΎΒϣ
(Ϫϣ΍Ω΍) ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
ϩήϴ̳ Ώϼϗ
ΩΪΠϣ ϢϴψϨΗ Ϫϧίϭέ
Ϫϧίϭέ ‚ΪϨϛ ϲϤϧ έΎϛ ϲΑϮΨΑ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ή̳΍
ΪϴϫΩ έΎθϓ ϱί΍έΩ ϚϳέΎΑ ϲη ΎΑ ΍έ ΩΪΠϣ ϢϴψϨΗ
Ϫϛ ϲϣΎ̴Ϩϫ .ΪϴϨϛ ωϭήη ϩέΎΑϭΩ ΍έ ϢΘδϴγ ΎΗ
.ΩϮη ϲϣ ̲ϧ ΰΒγ ϥ΁ ‚ Ϊη ϡΎΠϧ΍
USB ζϴϓ
USB ζηϮ̡
̶ηϮ̳
ϭ ̠̩ εϮ̳ ̵΍ήΑ “L” Ζϣϼϋ
Ζγ΍έ εϮ̳ ̵΍ήΑ “R” Ζϣϼϋ
ϥ΍ϮϨόΑ ϦϴϨ̪Ϥϫ ̶ηϮ̳ Ϧϳ΍ .Ζγ΍
ζΨ̡ έΩ FM ϮϳΩ΍έ ̵΍ήΑ ϦΘϧ΁
.ΪϨ̰ϴϣ ϞϤϋ MP3 ϩΪϨϨ̯
̶ηϮ̳ ϝΎμΗ΍ ζϴϓ
̶ϧΎΒϣ _ ˺˻
(Ϫϣ΍Ω΍) ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
USB ζηϮ̡ ϦΘη΍ΩήΑ
.Ϊϳέ΍ΩήΑ Ϟ̰η ϖΑΎτϣ ΍έ USB ζηϮ̡
USB ζηϮ̡ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ
Ϫ̯ ΪϴϫΩ έ΍ήϗ ΩϮΧ ̵ΎΟ έΩ ̵έϮσ ΍έ USB ζηϮ̡
.ΪϨηΎΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ζθ̡ ϪΑ ϥ΁ έ΍Ω ζϠϓ ΖϤδϗ
˺˼ _ ̶ϧΎΒϣ
ϢΘδϴγ ϥΩή̯ (Ζδϳέ) ̶ϧΎθϧίΎΑ
ϥ΁ ςγϮΗ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ϝΎμΗ΍ ϡΎ̴Ϩϫ Ύϳ ϭ ΪϨ̰ϴϤϧ ζΨ̡ ̶ϘϴγϮϣ ˬΩϮθϴϤϧ Ϧηϭέ ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ή̳΍
.ΪϴηΎΑ ϢΘδϴγ ϥΩή̯ (Ζδϳέ) ̶ϧΎθϧίΎΑ ϪΑ έϮΒΠϣ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ˬΩϮθϴϤϧ ϪΘΧΎϨη
ςγϮΗ ΍έ ٪ΪϨϨ̯ ζΨ̡ ٪Ύ̴ΘγΩ Ζθ̡ έΩ Reset Υ΍έϮγ
‫ل‬ΪϴϫΩ έΎθϓ ̶Ϡϔϗ ϕΎΠϨγ ϞϴΒϗ ί΍ ΰϴΗ ̭Ϯϧ ̶η ̮ϳ
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ (Ζδϳέ) Ϫϴϟϭ΍ ̶ϫΩέ΍ΪϘϣ ϢΘδϴγ ˬΐϴΗήΗ ϦϳΪΑ ƒ
.Ζη΍Ω Ϊϫ΍ϮΨϧ ̵ήϴΛΎΗ ΎϤη ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ̵ϭέ έΎ̯ Ϧϳ΍ ƒ
̶ϧΎΒϣ _ ˺̊
̵ήΗΎΑ ϥΩή̯ ̫έΎη
ˬΪϳ΍ ϩΩ΍Ϊϧ έ΍ήϗ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩέϮϣ ̶ϧϻϮσ ̶ΗΪϣ ̵΍ήΑ ΍έ ϥ΁ Ϫ̯ ̶ϧΎϣί ϭ έΎΑ Ϧϴϟϭ΍ ̵΍ήΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ϞΒϗ
.ΪϴϳΎϤϧ ̫έΎη ΍έ ̵ήΗΎΑ
ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ
<USB Connected> ƒ
(Ζγ΍ ϞμΘϣ USB)
̫έΎη ϝΎΣέΩ - <
>ƒ
˱
ϩΪη ̫έΎη ϼϣΎ̯
-<
>ƒ
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ έΩ (
) USB ϩΎ̳έΩ ϪΑ Ϟ̰η ϖΑΎτϣ ˬΖγ΍ Ϧηϭέ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ΍έ USB ζϴϓ
ΖϋΎγ 2.5 ΩϭΪΣ
̫έΎη ϥΎϣί
.Ωέ΍Ω ϲ̴ΘδΑ ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ςϳ΍ήη ϪΑ ϞϣΎϛ ̫έΎη ϥΎϣί ƒ
̟ΎΗ ̠ϟ ̵ήΗΎΑ Ϫ̯ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ˬΪϴϨ̰ϴϣ ̫έΎη Ζγ΍ ϞμΘϣ ̟ΎΗ ̠ϟ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ̮ϳ ϪΑ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ή̳΍ ƒ ϪΟϮΗ
˱
.Ζγ΍ ϩΪη ϞμΘϣ ϪϳάϐΗ ϊΒϨϣ ϪΑ ̟ΎΗ ̠ϟ Ύϳ ϭ ϩΩϮΑ ̫έΎη ϼϣΎ̯
ΰϴϧ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΨϧ ̫έΎη ΩϮη ϲϣ ΍ΪΟ ϦϤϳ΍ ΕέϮλ ϪΑ έ΍ΰϓ΍ ΖΨγ Ϫϛ ϲϣΎ̴Ϩϫ Ύϳ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϩΩΎϣ΁ ϭ ϝΎόϓ Ϊϣ έΩ ϱήΗΎΑ ƒ
.ΪϴϨ̰ϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ΍ΰΠϣ ΏϭΎϨΘϣ ϕήΑ USB ̵ΎϫέϮΘ̡΍Ω΁ ί΍ .Ζγ΍ ̫έΎη ϞΑΎϗ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ϥΩή̯ Ϟλϭ ΎΑ ςϘϓ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ƒ
ρΎϴΘΣ΍
˺̋ _ ̶ϧΎΒϣ
̵ήΗΎΑ ί΍ ΖχΎϔΣ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ήΘθϴΑ ΎϤη ϱήΗΎΑ ήϤϋ ΪϳήΒΑ έΎϜΑ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ί΍ ϱέ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ΖΒϗ΍ήϣ ϱ΍ήΑ ΍έ ήϳί ϩΩΎγ ΕΎϜϧ ή̳΍
ϪΟέΩ 95 -ΖϳΎϬϧέΎϓ ϪΟέΩ 40) Ω΍ή̴ϴΘϧΎγ ϪΟέΩ -35 ΎΗ Ω΍ή̴ϴΘϧΎγ ϪΟέΩ 5 ϦϴΑ ̵ΎϣΩ έΩ ΍έ ̵ήΗΎΑ •
.ΪϴϨ̯̫έΎη ϩέΎΑϭΩ (ΖϳΎϬϧέΎϓ
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ (ΖϋΎγ 12 ί΍ ήΗ ̶ϧϻϮσ) ̵ήΗΎΑ ϥΩή̯ ̫έΎη ΪΣ ί΍ ζϴΑ ί΍ •
.ΪϨ̯ ϩΎΗϮ̯ ΍έ ϥ΁ ήϤϋ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̵ήΗΎΑ ̶ϓΎο΍ ϪϴϠΨΗ Ύϳ ϥΩή̯ ̫έΎη
.ΩϮθϴϣ ϩΎΗϮ̯ ϥΎϣί έϭήϣ ήΛ΍ έΩ ϭ ΞϳέΪΗ ϪΑ ̶όϴΒσ έϮτΑ ̵ήΗΎΑ ήϤϋ •
ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ εϮϣΎΧ ϭ Ϧηϭέ
ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ Ϧηϭέ
.Ϊϳέ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω
ˬΪϴϨ̯ ̶ϣ Ϧηϭέ έΎΑ Ϧϴϟϭ΍ ̵΍ήΑ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ƒ
.Ωή̯ Ϊϴϫ΍ϮΧ ϩΪϫΎθϣ ΍έ ϥΎ̯ ̟Ύ̡ ήΘ̯΍έΎ̯ ΕΎϤϴψϨΗ ϪΤϔλ
.ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ 24 ϪΤϔλ 2 ϪϠΣήϣ ϪΑ ˬΩϮΧ ϥΎ̯ ̟Ύ̡ ήΘ̯΍έΎ̯ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ
ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ εϮϣΎΧ
.Ϊϳέ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω
ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ΪϧϮθϧ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ̶μΨθϣ ϥΎϣί ΕΪϣ ̵΍ήΑ Ύϫ ϪϤ̯Ω ί΍ ̮ϴ̪ϴϫ ˬΚ̰ϣ ΖϟΎΣ έΩ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ƒ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ εϮϣΎΧ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ
ϪΟϮΗ
ϝϮσ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη ϲϟϭ ‚ Ζγ΍ ϪϘϴϗΩ ˺ (έΎϛΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ) <Auto Power Off> ϱ΍ήΑ ϪϧΎΧέΎϛ ΕΎϤϴψϨΗ
.ΪϴϨϴΒΑ ήΘθΑ ΕΎϋϼσ΍ ϱ΍ήΑ΍έ ˻́ ϪΤϔλ .ΪϴϨϛ νϮϋ ΍έ ΕΪϣ Ϧϳ΍
̶ϧΎΒϣ _ ˺̌
΍Ϊλ ϢΠΣ ϝήΘϨ̯
.ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ϞϳΎϓ Ϛϳ ζΨ̡ ϦϴΣ έΩ ΍έ ΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [ϦϴϳΎ̡ ˬϻΎΑ] ϪϤ̯Ω
426
Samsung
.ΩϮη ϲϣ ϦϴϴόΗ 30 ΎΗ 0 ϦϴΑ ϡϮϟϭ ϩίϮΣ ƒ
Ύϫ ϪϤ̯Ω ϥΩή̯ ϝΎόϓήϴϏ
̶ϓΩΎμΗ έϮτΑ ή̳΍ Ϫ̯ ̵΍ ϪϧϮ̳ ϪΑ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ΍έ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω ϡΎϤΗ ˬέΎψΘϧ΍ Ωή̰ϠϤϋ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΨϧ Ϫϔϗϭ έΎ̩Ω ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ - ΪϴΘδϫ Ζ̯ήΣ ϝΎΣέΩ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ϼ
˱ Μϣ - ΩϮη ϩΩ΍Ω έΎθϓ ̵΍ ϪϤ̯Ω
.ΪϴϫΩ έΎθϓ έΎΑ ̮ϳ ΍έ [
.ΪϴϫΩ έΎθϓ έΎΑ Ϛϳ ΍έ [
˺̀ _ ̶ϧΎΒϣ
] ϪϤϛΩ .˺
] ϪϤϛΩ έΎψΘϧ΍ ΩήϛέΎϛ Ϯϐϟ ϱ΍ήΑ .˻
“ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ”ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΎϬϠϳΎϓ έϭήϣ
‫ل‬Ϊϴ΋ΎϤϧ ϮΠΘδΟ ̶ϧΎγ΁ ϪΑ ΍έ Ύϫ ϞϳΎϓ ˬ(ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ) “File Browser” Ωή̰ϠϤϋ ί΍ ٪ΩΎϔΘγ΍ ΎΑ
File Browser
(ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ) <File Browser> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
.ΪϳέϭΎϴΑ ϞϳΎϓ ΖγήϬϓ ϪΑ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ̶ϫ΍ϮΨϟΩ ϪηϮ̡ .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϞϳΎϓ .˼
Music
Playlists
Datacasts
Recorded Files
.ΪϨϛ ϲϣ ζΨ̡ ϪΑ ωϭήη ϞϳΎϓ ƒ
“ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ” ΎΑ ΎϬϠϳΎϓ ϑάΣ
.ΪϴϫΩ ϡΎΠϧ΍ Ϊη ϪΘϔ̳ ϻΎΑ έΩ Ϫ̯ ΍έ 2-1 ϞΣ΍ήϣ
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete File
[
] ϪϤ̯Ω ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΪϴϨ̯ ϑάΣ Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϫ̯ ΍έ ̶ϠϳΎϓ .˼
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϪϠΑ) <Yes> ĸ (ϞϳΎϓ ϑάΣ) <Delete File> .̊
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϑάΣ ϞϳΎϓ ƒ
.ΪϨΘδϴϧ ̶ΑΎϳίΎΑ ϞΑΎϗ ϥΪη ϑάΣ ί΍ β̡ Ύϫ ϞϳΎϓ ƒ
ρΎϴΘΣ΍
̶ϧΎΒϣ _ ˺́
ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
.ΪϴϨ̯ νϮϋ ΍έ ̵΍ ϪϧΎΧέΎ̯ ΕΎϤϴψϨΗ ήϳΩΎϘϣ ΩϮΧ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ̶όϗ΍ϭ ̵ίΎγ ̶ηέΎϔγ ̵΍ήΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ΕΎϤϴψϨΗ) <Settings> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
Settings
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ΩέϮϣ ˬΕΎϤϴψϨΗ ΖγήϬϓ έΩ .˻
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
[ΕΎϤϴψϨΗ ΖγήϬϓ]
˺̂ _ ̶ϧΎΒϣ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϤϴψϨΗ ϪϨϳΰ̳ .˼
.ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳ .̊
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
̶ϘϴγϮϣ ΕΎϤϴψϨΗ
DNSe
Play Mode
Play Speed
Skip Interval
.ΪϴϨ̯ ϝΎϤϋ΍ ΍έ ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ Ρϭήθϣ ΕΎϤϴψϨΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
̶ϘϴγϮϣ ϢϴψϨΗ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
DNSe έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ (έΎ̯ΩϮΧ) <Auto> .ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ̶ϘϴγϮϣ ήϧ΍̫ ήϫ ̵΍ήΑ ΍έ ΐγΎϨϣ ̵΍Ϊλ :DNSe ƒ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ EmoDio ςγϮΗ ϩΪη ϦϴϴόΗ ̮Βγ ΕΎϋϼσ΍ ή̴ϳΩ ϭ ̵ΪϨΑ ϩϭή̳ αΎγ΍ ήΑ ΍έ
ˬ(έΰϳϻϮ̯΍) <EQ> Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ˬΪϴηΎΑ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϧϣ DNSe) <myDNSe> Ϫ̰ϴΗέϮλ έΩ
.ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ 21 ϪΤϔλ ϪΑ .ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΍έ (ϢΑ ϭ ̵ΪόΑ 3) <3D & BASS>
.ΪϴϳΎϤϧ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ έ΍ή̰Η ΕΎϤϴψϨΗ ϪϠϤΟ ί΍ ζΨ̡ ΖϟΎΣ :(ζΨ̡ ΖϟΎΣ) Play Mode ƒ
.ΪϴϫΩ ζϫΎ̯ Ύϳ ζϳ΍ΰϓ΍ ζΨ̡ Ζϋήγ ϢϴψϨΗ ΎΑ ΍έ ΩϮΧ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ Ζϋήγ :(ζΨ̡ Ζϋήγ) Play Speed ƒ
ϮϠΟ ϪΑ ϒϠΘΨϣ ̶ϧΎϣί Ϟλ΍Ϯϓ ϖϳήσ ί΍ ΍έ ϞϳΎϓ ̮ϳ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη :(̶ϧΎϣί ϪϠλΎϓ ϥΩήϛ Ωέ) Skip Interval ƒ
.ΪϳϮη Ωέ ϥ΁ ί΍ ϪϴϧΎΛ ΪϨ̩ ςϘϓ Ύϳ ΪϳϮθΑ Ωέ ̭΍ήΗ ̮ϳ ϡΎϤΗ ί΍ .ΪϳήΒΑ
΍έ ID3 ΐδ̩ήΑ ̵ϭΎΣ ̶ϘϴγϮϣ ̭΍ήΗ ̮ϳ ΕΎϴ΋ΰΟ ϪϨϳΰ̳ ̮ϳ ΏΎΨΘϧ΍ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη :(ΐδ̩ήΑ) Tag ƒ
.ΪϴϫΩ ζϳΎϤϧ
.ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ̶όϗ΍ϭ ̶ϧΎϣί ϪϠλΎϓ ΎΑ ˬϪσϮΑήϣ ϞϳΎϓ ϪΑ ϪΘδΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϩΪη ϢϴψϨΗ ϥΩή̯ Ωέ ̶ϧΎϣί ϪϠλΎϓ ƒ
.Ζθ̳ Ϊϫ΍ϮΧ ίΎΑ (ϱΩΎϋ) <Normal> ϪΑ ζΨ̡ Ζϋήγ ΩϮη νϮϋ <DNSe> Ϫ̯ έΎΑ ήϫ ƒ ϪΟϮΗ
ˮΖδϴ̩ ID3 Tag ƒ
ˬϥ΍ϮϨϋ ΪϨϧΎϣ ˬϞϳΎϓ ΎΑ ςΒΗήϣ ΕΎϋϼσ΍ ϞϤΣ ̵΍ήΑ MP3 ϞϳΎϓ ̮ϳ ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶Βδ̩ήΑ ID3 Tag
.ΩϮθϴϣ ϕΎμϟ΍ ΕΎΤϴοϮΗ ̵΍ήΑ ϪϨϴϣί ̮ϳ ϭ ̮Βγ ˬϝΎγ ˬϡϮΒϟ΁ ˬΪϨϣήϨϫ
̶ϧΎΒϣ _ ˻˹
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
Ϧϣ DNSe ϪϨϳΰ̳ ϢϴψϨΗ
R&B
Dance
Concert Hall
myDNSe
ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ DNSe ϪϨϳΰ̳ έΩ ΍έ (Ϧϣ DNSe) <myDNSe> .˺
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [Ζγ΍έ] ϪϤ̯Ω ϭ
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ DNSe ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϪϠΑ) <Yes> ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ΍έ [ΏΎΨΘϧ΍] ϪϤ̯Ω .˼
EQ
3D & BASS
.Ϊϧ΍ ϩΪη ϞϣΎϛ ΕΎϤϴψϨΗ ƒ
Ϧϣ DNSe ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΩϮΧ ΢ϴΟήΗ ϭ ήψϧ ΎΑ ΍έ ΩήϔϨϣ ̵Ύϫ΍Ϊλ ̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη :(έΰϳϻϮϛ΍) EQ ƒ
.ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ΍έ αΎΑ ΩϮΒϬΑ ϭ 3D ϱ΍Ϊλ ΖϜϓ΍ : (ϢΑ ϭ ̵ΪόΑ 3) 3D & BASS ƒ
˻˺ _ ̶ϧΎΒϣ
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
FM̵ϮϳΩ΍έ ΕΎϤϴψϨΗ
Mode
Auto Preset
FM Region
FM Reception
ϭ ϩΩή̯ ϢϴψϨΗ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ ΍έ FM ϮϳΩ΍έ ̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϳΎϤϧ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ̶̳Ϊϧήϴ̳ ϭ ΖϓΎϳέΩ ϪϴΣΎϧ ˬFM ̵ϮϳΩ΍έ ΖϟΎΣ ϦϴϨ̪Ϥϫ
FM̵ϮϳΩ΍έ ΕΎϤϴψϨΗ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
.ΪϴϨ̯ νϮϋ ϩΪη ϦϴϴόΗ ϞΒϗ ί΍ Ϊϣ Ύϳ ̶ΘγΩ Ϊϣ ϪΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη :(ΖϟΎΣ) Mode ƒ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΨϧ νϮϋ ϩΪη ϦϴϴόΗ ϞΒϗ ί΍ Ϊϣ ϪΑ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ˬ ΪηΎΑ ϩΪθϧ ϦϴϴόΗ ̵΍ ϩΪη ϢϴψϨΗ ϞΒϗ ί΍ βϧΎ̯ήϓ ή̳΍
̶ϣ ϮΠΘδΟ ϭ Ϧ̰γ΍ ΍έ ΩϮΟϮϣ ̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ̶̰ϴΗΎϣϮΗ΍ έϮτΑ :(έΎϛΩϮΧ νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ ) Auto Preset ƒ
.ΪϴϨϴΒΑ ΍έ ˻˼ ϪΤϔλ .ΪϨ̯
ήϴϴϐΗ έϮθ̯ ί΍ ΝέΎΧ ϪΑ ΕήϓΎδϣ ϡΎ̴Ϩϫ ΍έ FM ϪϴΣΎϧ ΕΎϤϴψϨΗ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη :(FM ϪϘτϨϣ) FM Region ƒ
.ΪϴϫΩ
έ΍ΪϘϣ ˬήΘϤ̯ Ύϳ ήΘθϴΑ FM ̶ϳϮϳΩ΍έ ̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ΖϓΎϳέΩ ΖϬΟ :(FM ̶̳Ϊϧήϴ̳) FM Reception ƒ
̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ˬΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ΩΎϳί) <High> ή̳΍ .ΪϴϳΎϤϧ ϢϴψϨΗ ΍έ (FM ̶̳Ϊϧήϴ̳) <FM Reception>
.ΪϴϨ̯ ΖϓΎϳέΩ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΍έ ̵ήΘθϴΑ
ϪϴΣΎϧ ΐδΣ ήΑ βϧΎ̯ήϓ ϩΩϭΪΤϣ ƒ
ϦϴΑ ΰΗήϫϮϠϴϛ 50 ϱΎϬϣΎ̳ ΎΑ FM ϱΎϫ βϧΎϛήϓ ϱ΍ήΑ ϮΠΘδΟ
.ΰΗήϫΎ̴ϣ 108.00 ΎΗ 87.50
Worldwide
(ϥΎϬΟ)
ϦϴΑ ΰΗήϫϮϠϴ̯ 100 ̵ΎϬϣΎ̳ ΎΑ FM ̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ̵΍ήΑ ϮΠΘδΟ
.ΰΗήϫΎ̴ϣ 108.0 ΎΗ 87.5
(Ύ̰ϳήϣ΁) USA
ϪΟϮΗ
(ϩή̯) Korea
ϦϴΑ ΰΗήϫϮϠϴ̯ 100 ̵ΎϬϣΎ̳ ΎΑ FM ̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ̵΍ήΑ ϮΠΘδΟ
(Ϧ̡΍̫) Japan
.ΰΗήϫΎ̴ϣ 108.0 ΎΗ 76.0
.ΪΑΎϳ ήϴϴϐΗ Ύϳ ϩΪη ϑάΣ ˬϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ΪμϘϣ ϪϴΣΎϧ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ Ϊϧ΍ϮΘϴϣ FM ϪϴΣΎϧ ƒ
̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ˬΪϴϫΪϴϣ ήϴϴϐΗ ΩϮΧ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ΍έ (FM ϪϘτϨϣ) <FM Region> Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ƒ
˱ Ϫ̯ ̶ϳϮϳΩ΍έ
.Ϊη ΪϨϫ΍ϮΧ ϑάΣ Ϊϳ΍ ϩΩή̯ ϩήϴΧΫ ϼΒϗ
̶ϧΎΒϣ _ ˻˻
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
έΎ̯ΩϮΧ ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ϥΩή̯ ϢϴψϨΗ
Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϭ ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ϞΒϗ ί΍ ΩϮΧMP3 ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ϪψϓΎΣ έΩ ΍έ ϩΎ̴Θδϳ΍ 30 ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϳΩή̳ήΑ ΎϬϧ΁ ϪΑ ϪϤ̯Ω ̮ϳ έΎθϓ ΎΑ ςϘϓ
.ΪϳΎϤϧ ϲϣ ϩήϴΧΫ‚ ΪϨϛ ϲϣ ΖϓΎϳέΩ ϩΎ̴ΘγΩ Ϫϛ ΍έ ϲϳΎϬϫΎ̴Θδϳ΍ ϪϤϫ ϲϜϴΗΎϣϮΗ΍ έϮτΑ - ϚϴΗΎϣϮΗ΍
Mode
Auto Preset
FM Region
FM Reception
̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ έΩ ΍έ (έΎϛΩϮΧ νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ ) <Auto Preset> .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ FM ̵ϮϳΩ΍έ ϢϴψϨΗ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϪϠΑ) <Yes> .˻
ϢϴψϨΗ ΖϟΎΣ έΩ ϩ΍ϮΨϟΩ νήϓ ζϴ̡ βϧΎ̯ήϓ ̮ϳ ΏΎΨΘϧ΍ ̵΍ήΑ ˬΪϳΩ΍Ω ϡΎΠϧ΍ ΍έ ΩϮΧ ΕΎϤϴψϨΗ Ϫ̰Ϩϳ΍ ί΍ ΪόΑ ƒ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω νήϓ
έΎ̯ΩϮΧ ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ϥΩή̯ Ϯϐϟ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΪϨϳ΁ήϓ Ϧϳ΍ ϦϴΣ έΩ ΍έ Ύϫ ϪϤ̯Ω ί΍ ̶̰ϳ ˬΪϴϨ̯ Ϯϐϟ ΍έ έΎ̯ΩϮΧ ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ΪϴϠϳΎϣ ή̳΍
.ΪϧϮθϴϣ ϩήϴΧΫ ˬϥΎϣί ϥ΁ ΎΗ ϩΪη ϢϴψϨΗ ̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ςϘϓ ϭ ϩΪη Ϯϐϟ έΎ̯ΩϮΧ ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ΕΎϤϴψϨΗ ƒ
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ ΍έ ̶ηϮ̳ ˬFM ̵ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϭ Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ϢϴψϨΗ Ύϳ ϮΠΘδΟ ϡΎ̴Ϩϫ ϪθϴϤϫ ƒ
.ΪϨ̰ϴϣ ϞϤϋ FM ϮϳΩ΍έ ΖϓΎϳέΩ ̵΍ήΑ ϦΘϧ΁ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ̶ηϮ̳
.ΪΑΎϴΑ FM βϧΎ̯ήϓ ̨ϴϫ Ϊϧ΍ϮΘϧ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϮϳΩ΍έ ˬΖγ΍ ϒϴόο ϮϳΩ΍έ ζηϮ̡ Ϫ̯ ̶ϘσΎϨϣ έΩ ƒ
˻˼ _ ̶ϧΎΒϣ
ϪΟϮΗ
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
Ϧϣ ϥΎ̯ ̟Ύ̡ ΕΎϤϴψϨΗ
.ΪϴϨ̯ ΩΎΠϳ΍ Ύϳ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ΩϮΧ ήΘ̯΍έΎ̯ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΕΎϤϴψϨΗ ΖγήϬϓ έΩ ΍έ (Ϧϣ ϥΎ̯ ̟Ύ̡) <My Popcon> .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϥΎ̯ ̟Ύ̡ ήΘ̯΍έΎ̯ .˻
ιϮμΨϣ ήΘ̯΍έΎ̯ 1 Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ˬΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ,<
> ή̳΍ ƒ
.ΪϴϨ̯ ϩήϴΧΫ ϭ ΩΎΠϳ΍ ΩϮΧ
<Clear> ˬ̶ηΎϘϧ ̵Ύϫέ΍ΰΑ΍ ˬ̶ηΎϘϧ ϪΤϔλ ϪΑ : ϪϤ̯Ω [
] ƒ
.Ωϭέ ̶ϣ (ϩήϴΧΫ) <Save> Ύϳ (̭Ύ̡)
Clear Save
έΎ̰Α ̶ηΎϘϧ ̵Ύϫέ΍ΰΑ΍ ί΍ ΍έ (Ϧ̯ ̭Ύ̡ ˬϢϠϗ) Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ : ϪϤ̯Ω [ΏΎΨΘϧ΍] ƒ
.ΪϴϨ̯ ϡΎϤΗ Ύϳ ωϭήη ΍έ ΩϮΧ ̶ηΎϘϧ ΎΗ ΪϳήΒΑ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ̭Ύ̡ ΍έ ϪΤϔλ ̵ϭέ ̵Ύϫ ̶ηΎϘϧ ϡΎϤΗ :(̭Ύ̡) <Clear> ƒ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϩήϴΧΫ ΍έ ΎϤη ̶ηΎϘϧ :(ϩήϴΧΫ) <Save> ƒ
Srsfrq#Qdph
.ΪϴϨ̯ ϦϴϴόΗ ΍έ (ϥΎ̯ ̟Ύ̡ ϡΎϧ) <Popcon Name> .˼
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ΩϮΧ ήΘ̯΍έΎ̯ ϡΎϧ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ƒ
.ΪϨ̯ ̶ϣ Ζ̯ήΣ ΍έ ΎϤϧ ϥΎ̰ϣ :[Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω ƒ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ̶ϫ΍ϮΨϟΩ ϑήΣ :[ϦϴϳΎ̡ ˬϻΎΑ] ϪϤ̯Ω ƒ
̶ϧΎΒϣ _ ˻̊
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
΍Ϊλ ΕΎϤϴψϨΗ
Beep Sound : On
Volume Limit : Off
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΍έ ϡϮϟϭ ΪΣ ϭ ̠ϴΑ ̵΍Ϊλ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
΍Ϊλ ΕΎϤϴψϨΗ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳
̵ϭέ ΍έ Ύϫ ϪϤ̯Ω Ωή̯έΎ̯ ̵΍ήΑ ϕϮΑ ̵΍Ϊλ :(̠ϴΑ ̵΍Ϊλ) Beep Sound ƒ
.ΪϨ̰ϴϣ ϢϴψϨΗ εϮϣΎΧ Ύϳ Ϧηϭέ
ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ΍Ϊλ ϢΠΣ ΖϳΩϭΪΤϣ ϥΩή̯ ϢϴψϨΗ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη :(΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ ϒϘγ) Volume Limit ƒ
ΩϭΪΤϣ 15 ϪΑ ΍έ ΍Ϊλ έ΍ΪϘϣ ήΜϛ΍ΪΣ (Ϧηϭέ) <On> ϪϨϳΰ̳ .ΪϴϨ̯ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̶ϳ΍ϮϨη ΕΎϣΪλ ίϭήΑ ί΍ ˬ̶ηϮ̳
.Ωήϛ Ϊϫ΍ϮΧ
̶ΘΣ .ΪηΎΒϴϣ 30 ˬΖγ΍ ϩΪη ϢϴψϨΗ (εϮϣΎΧ) <Off> ϱϭέ ΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ ϒϘγ Ϫϛ ϲϧΎϣί έΩ ΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ ήΜϛ΍ΪΣ
ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ ΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ ˬΪϴϨ̯ ̶ϣ εϮϣΎΧ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ˬΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ 15 ̵ϻΎΑ ή̳΍
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ΩϭΪΤϣ 15 ϪΑ ΪϴϨ̯ ̶ϣ Ϧηϭέ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϫ̯ ̵ΪόΑ έΎΑ έΩ ̶ϳ΍ϮϨη ̵Ύϫ ΐϴγ΁
ή̴θϳΎϤϧ ΕΎϤϴψϨΗ
Display Off Time
Screen Saver
.ϪΤϔλ φϓΎΤϣ ϭ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ ϥΪη εϮϣΎΧ ϥΎϣί ήϴϴϐΗ
ή̴θϳΎϤϧ ΕΎϤϴψϨΗ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳
̶σ ̵΍ ϪϤ̯Ω ̨ϴϫ ή̳΍ :(ϪΤϔλ ϥΪη εϮϣΎΧ ϥΎϣί) Display Off Time ƒ
Ϊϫ΍ϮΧ εϮϣΎΧ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ ˬΩϮθϧ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϩΪη ϦϴϴόΗ ϥΎϣί
.Ϊϴϧ΍Ωή̳ήΑ ΐϘϋ ϪΑ ΍έ ϥ ΁ ΎΗ ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ ϱ΍ ϪϤ̯Ω Ϛϳ .Ϊη
ϪϤ̯Ω ̨ϴϫ έΎψΘϧ΍ ΕΪϣ έΩ ή̳΍ ˬΪη εϮϣΎΧ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ Ϫ̰Ϩϳ΍ ί΍ ΪόΑ :(ϪΤϔλ φϓΎΤϣ) Screen Saver ƒ
φϓΎΤϣ ήϳϮμΗ .ΪϫΩ ̶ϣ ζϳΎϤϧ ̵΍ ϪϴϧΎΛ 15 Ϟλ΍Ϯϓ έΩ ΍έ ϪΤϔλ φϓΎΤϣ ήϳϮμΗ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ΩϮθϧ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ̵΍
.ΪϴϨ̯ ϦϴϴόΗ ΍έ έΎψΘϧ΍ ΕΪϣ ϭ ϪΤϔλ
.ΩϮη ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ςΒο ΖϟΎΣ Ύϳ FM ̵ϮϳΩ΍έ ΖϟΎΣ έΩ ϪΤϔλ φϓΎΤϣ ƒ
ϪΟϮΗ
˻̋ _ ̶ϧΎΒϣ
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
ϥΎΑί ΕΎϤϴψϨΗ
Menu
ID3 Tag
ϱΎϫ ϥΎΑί ί΍ Ϛϳήϫ ϱϭέήΑ Ϊϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη MP3 ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ϱϮϨϣ
ϲϧΎγ΁ ϪΑ ΍έ ΩϮΧ ήψϧ ΩέϮϣ ϥΎΑί Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη .ΩϮη ϢϴψϨΗ ϪϧΎ̳ ϦϳΪϨ̩
.ΪϴϨϛ νϮϋ
ϥΎΑί ϢϴψϨΗ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
̵Ύϫ ϥΎΑί ί΍ ̶̰ϳ .ΪϨ̰ϴϣ ϢϴψϨΗ ΍έ ϮϨϣ ϥΎΑί :(ϮϨϣ) Menu ƒ
ˬ<襲莇蛑> ˬ<Italiano> ˬ<Deutsch> ˬ<Français> ˬ<䚐ạ㛨> ˬ<English>
ˬ<Nederlands> ˬ<Magyar> ˬ<Ɋɭɫɫɤɢɣ> ˬ<Español> ˬ<㐕储Ё᭛> ˬ<ㅔԧЁ᭛>
ˬ<ƧnjnjLjǎNJNjƽ> ˬ<ýeština> ˬ<ѳъѕ> ˬ<Svenska> ˬ<Português> ˬ<Polski>
ˬ<Español (Sudamérica)> ˬ<Suomi> ˬ<Dansk> ˬ<Norsk>ˬ <Türkçe>
ˬ<Română> ˬ<ȉȢȓȋȈȘșȒȐ> ˬ<TiӃng ViӋt> ˬ<Indonesia> ˬ<Português (Brasil)>
.<Slovenský>ϭ <Slovenšþina> ˬ<ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ>
̵Ύϫ ϥΎΑί ί΍ ̶̰ϳ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϦϴϴόΗ ΍έ ̲Ϩϫ΁ ΕΎϋϼσ΍ ζϳΎϤϧ ϥΎΑί :(ID3 ΐδ̩ήΑ) ID3 Tag ƒ
ˬ<Japanese> ˬ<Italian> ˬ<German> ˬ<French> ˬ<Korean> ˬ<English>
ˬ<Hungarian> ˬ<Russian> ˬ<Spanish> ˬ<Traditional Chinese> ˬ<Simplified Chinese>
ˬ<Danish> ˬ<Finnish> ˬ<Thai> ˬ<Swedish> ˬ<Portuguese> ˬ<Polish> ˬ<Dutch>
ˬ<Estonian> ˬ<Czech> ˬ<Catalan> ˬ<Basque>ˬ <Afrikaans> ˬ<Norwegian>
ˬ<Slovene> ˬ<Slovak> ˬ<Romanian> ˬ<Icelandic> ˬ<Hrvatski> ˬ<Greek>
.<Vietnamese>ϭ <Turkish>
.ΪϧϮη ϪϓΎο΍ Ύϳ ϪΘϓΎϳ ήϴϴϐΗ ΪϨϧ΍ϮΘϴϣ ϩΪη ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ̵Ύϫ ϥΎΑί ƒ
ˮΖδϴ̩ ID3 Tag ƒ ϪΟϮΗ
ˬϥ΍ϮϨϋ ΪϨϧΎϣ ˬϞϳΎϓ ΎΑ ςΒΗήϣ ΕΎϋϼσ΍ ϞϤΣ ̵΍ήΑ MP3 ϞϳΎϓ ̮ϳ ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶Βδ̩ήΑ ID3 Tag
.ΩϮθϴϣ ϕΎμϟ΍ ΕΎΤϴοϮΗ ̵΍ήΑ ϪϨϴϣί ̮ϳ ϭ ̮Βγ ˬϝΎγ ˬϡϮΒϟ΁ ˬΪϨϣήϨϫ
̶ϧΎΒϣ _ ˻̌
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
(ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ) Date&Time ΕΎϤϴψϨΗ
Date
Time
.ΪϨϜϴϣ ϢϴψϨΗ ΍έ ϲϠόϓ ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ
ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ ϢϴψϨΗ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ίϭέ ˬϩΎϣ ˬϝΎγ .ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΍έ ̶Ϡόϓ ΦϳέΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη :(ΦϳέΎΗ) Date ƒ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϪϘϴϗΩ ˬΖϋΎγ .ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΍έ ̶Ϡόϓ ϥΎϣί Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη :(ϥΎϣί) Time ƒ
˻̀ _ ̶ϧΎΒϣ
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
ϢΘδϴγ ΕΎϤϴψϨΗ
Sleep
Auto Power Off
Default Set
Format
νήϓ ζϴ̡ ΕΎϤϴψϨΗ ‚ϕήΑ ϚϴΗΎϣϮΗ΍ ϊτϗ ‚ ωϭήη Ϊϣ ‚Ώ΍ϮΧ ήϤϳΎΗ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ΪϨΘδϫ ΐγΎϨϣ ΎϤη ϱ΍ήΑ Ϫϛ
ϢΘδϴγ ΕΎϤϴψϨΗ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳
.ΩϮθϴϣ εϮϣΎΧ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ ϩΎ̴ΘγΩ ˬϩΪη ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ί΍ ϥΎϣί ί΍ ΪόΑ :(Ώ΍ϮΧ) Sleep ƒ
ί΍ ϥΎϣί Ϧϳ΍ ϱ΍ήΑ ϱ΍ ϪϤϛΩ ̨ϴϫ ΚϜϣ ΖϟΎΣ έΩ Ϫϛ ϲϣΎ̴Ϩϫ :(έΎϛΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ) Auto Power Off ƒ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ εϮϣΎΧ έΎϛΩϮΧ έϮτΑ ϩΎ̴ΘγΩ ˬΩϮθϧ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϩΪη ϦϴϴόΗ ζϴ̡
.Ϊϧ΍Ωή̴ϴϣίΎΑ νήϓ ζϴ̡ ήϳΩΎϘϣ ϪΑ ΍έ ΕΎϤϴψϨΗ ϡΎϤΗ :(νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ) Default Set ƒ
.ΪϴϨϛ ϲγέήΑ ϥ΁ ϥΩήϛ Ζϣήϓ ί΍ ϞΒϗ .ΪϨ̰ϴϣ Ζϣήϓ ΍έ ̶ϠΧ΍Ω ϪψϓΎΣ :(Ζϣήϓ) Format ƒ
.Ϊϴϧ ϲγέήΑ ΍έ ϪψϓΎΣ Ζϴϓήχ ϭ ϲϤϴγ ϪϜΒη Ϧηέϭ :(ΎϤϨϫ΍έ) About ƒ
.ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ̶Ϡόϓ ̵έϮΗ Ϫ̰Βη Ϧηέϭ - (έ΍ΰϓ΍ ΖΑΎΛ ϪΨδϧ) <Firmware Version>
Ζϴϓήχ (ϩΪϧΎϤϴϗΎΑ) <Remaining> ˬ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩέϮϣ (ϪψϓΎΣ) <Memory> - (ϩΪη ϩΩΎϔΘγ΍) <Used>
.ΪϨϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ̶Ϡ̯ ϪψϓΎΣ Ζϴϓήχ (Ϟϛ) <Total> ϭ ϩΪϧΎϤϴϗΎΑ
̵ΎϬϠϳΎϓ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ˬΪϴϫΩ έ΍ήϗ (Ϧηϭέ) <On> ̵ϭέ ΍ήϧ΁ ή̳΍ :(έΎϛ ίήσ ζϳΎϤϧ ΖϟΎΣ) Demo mode ƒ
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΧ ζΨ̡ ˱΍έή̰ϣ ΍έ ̶ϘϴγϮϣ ϪηϮ̡ έΩ ̶ϘϴγϮϣ
̶ϠΧ΍Ω ϪψϓΎΣ ΎΑ ϪτΑ΍έ έΩ ƒ
ϡήϧ ΍ήϳί ΪηΎΑ ήΘϤ̯ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̶όϗ΍ϭ ϩΪη Ζϣήϓ Ζϴϓήχ : ΖϳΎΑ 1,000,000,000 = ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ 1
ϪΟϮΗ
.ΪϨ̰ϴϣ ϩΩΎϔΘγ΍ ϪψϓΎΣ Ϧϳ΍ ί΍ ̶θΨΑ ί΍ ̶ϠΧ΍Ω ΖΑΎΛ έ΍ΰϓ΍
̶ϧΎΒϣ _ ˻́
EmoDio
ϱΎϫ ϲϧΎΒϴΘθ̡ ΰϴϧ ϭ ϲϳ΍ϮΘΤϣ ϒϠΘΨϣ ΕΎϣΪΧ ϱ΍ήΑ Ϫϛ Ζγ΍ ϱέ΍ΰϓ΍ ϡήϧ ϪϣΎϧήΑ Ϛϳ EmoDio
.Ζγ΍ ϩΪη ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ MP3 ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ έΩ ϩΎ̴ΘγΩ
.ΪϴϨ̯ ϝΎΒϧΩ ΍έ ϊϳήγ έΎ̰Α ωϭήη ̵ΎϤϨϫ΍έ Ε΍έϮΘγΩ EmoDio ΐμϧ ̵΍ήΑ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
.ΪϴϨϛ Ϟλϭ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϪΑ ΍έ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡
.ΪϨ̯ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ ωϭήη έΎ̯ΩϮΧ ΕέϮλ ϪΑ <EmoDio>ˬΩϮη ϞμΘϣ ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϫ̯ ̶ϧΎϣί
̵ϭέ έΎΑ ˻ ˬΩή̰ϧ έΎ̯ ϪΑ ωϭήη έΎ̯ΩϮΧ ΕέϮλ ϪΑ ϪϣΎϧήΑ ή̳΍
.ΪϴϨ̯ ̮ϴϠ̯ ̟ΎΘ̰γΩ έΩ <EmoDio> ϥϮ̰ϳ΁
ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ίΎϴϧ ΩέϮϣ ΕΎμΨθϣ
Ϟϗ΍ΪΣ ΪϳΎΑ ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϢΘδϴγ ˬΩή̯ ϝΎόϓ ϭ ΐμϧ ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϢΘδϴγ ̵ϭέ ΍έ EmoDio ϥ΍ϮΘΑ Ϫ̰ϧ΁ ̵΍ήΑ
:ΪηΎΑ έ΍ΩέϮΧήΑ ήϳί ̵Ύϫ ̶̳̬ϳϭ ί΍
ήΗϻΎΑ Ύϳ CD ROM (2X Ϯϳ΍έΩ) •
ήΗϻΎΑ Ύϳ Pentium 500MHz •
ήΗϻΎΑ Ύϳ 1024X 768 ήϳϮμΗ ΖϗΩ •
USB 2.0 ϩΎ̳έΩ •
ήΗϻΎΑ Ύϳ Internet Explorer 6.0 •
Windows 2000/XP/Vista •
ήΘθϴΑ Ύϳ ϡέ ΖϳΎΑΎ̴ϣ 512 •
ήΗϻΎΑ Ύϳ DirectX 9.0 •
̮δϳΩ ΩέΎϫ ̶ϟΎΧ ̵Ύπϓ ΖϳΎΑΎ̴ϣ 300 •
29 _ EmoDio
EMODIO ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
̵ΎϬϠϳΎϓ ΎΗ ΪϨ̯ ̶ϣ ̮Ϥ̯ ΎϤη ϪΑ ϭ Ζγ΍ ϥΎγ΁ ϥ΁ ΎΑ ϥΩή̯ έΎ̯ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵έ΍ΰϓ΍ ϡήϧ ̵ΩήΑέΎ̯ ϪϣΎϧήΑ EmoDio
̶ϣ ˬΪϳΩή̯ ̶ϫΪϧΎϣΎγ ϭ ϩήϴΧΫ EmoDio έΩ ΍έ ΩϮΧ ̵ΎϬϠϳΎϓ Ϫ̰ϧ΁ ί΍ β̡ .ΪϴϨ̯ ̶ϫΪϧΎϣΎγ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ έΩ ΍έ ΩϮΧ
mp3 ϪΑ ΍έ ΎϬϧ΁ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ήψϧ ΩέϮϣ ϞϳΎϓ ϦΘϓΎϳ έϮψϨϣ ϪΑ hard drive Ϟ̯ ̵ϮΠΘδΟ ϥϭΪΑ ϪϠλΎϓϼΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ
.ΪϴϨ̯ ϞϘΘϨϣ ΩϮΧ
MP3 ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ϪΑ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ί΍ Ύϫ ϞϳΎϓ ϥΩήΑ ϱ΍ήΑ ϩ΍έ ϦϳήΗ ϥΎγ΁ “EmoDio” ςγϮΗ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍
.ΪηΎΒϴϣ ΎϤη
.ΪϴϨϛ ΩΎΠϳ΍ ϲΗϮλ ϱΎϫ ϞϳΎϓ ί΍ ΍έ ϥΎΗΩϮΧ ϡϮΒϟ΁ Ύϳ ϥϮϴδϜϠϛ ˬ“EmoDio” ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη
ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ωέ΍ϭ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ ΍έ RSS έΩ ϩΪη ΖΒΛ ̶ϘϴγϮϣ ̵ΎϬϠϳΎϓ ϭ ̱ϼΑϭ ΕΎϋϼσ΍ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη
.ΪϴϨ̯
ϪϴϬΗ ϱ΍ϮΘΤϣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ϥ΁ ΎΑ .Ζγ΍ EmoDio.com ϥ΍ήΑέΎϛ ϱ΍ήΑ Ϧϳϼϧ΁ ϲϋΎϤΘΟ΍ βϳϭήγ Ϛϳ Ϧϳ΍
ή̴ϳΩ ϱ΍ήΑ ΍έ ΩϮΧ ϱΎϫ ϪΘϔ̳ ϭ Ύϫ ϥΎΘγ΍Ω ϭ ϩΩήϛ ΩϮϠϧ΍Ω/ϱέ΍ά̳έΎΑ ϲϧΎγ΁ ϪΑ ΍έ EmoDio ςγϮΗ ϩΪη
.ΪϴϨϛ ϒϳήόΗ ϥ΍ήΑέΎϛ
ĸ (ΎϤϨϫ΍έ) <Help> ĸ (ϮϨϣ) <MENU> ϱϭέ <EmoDio> ϩέΎΑέΩ ήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ΍ ΐδϛ ΖϬΟ ƒ
.ΪϴϨϛ ϚϴϠϛ <EmoDio> ϪϣΎϧήΑ ϱϻΎΑ έΩ (ΎϤϨϫ΍έ) <Help>
ϪΟϮΗ
EmoDio _ 30
(Ϫϣ΍Ω΍) EMODIO ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ζΨ̡ ϪΑ ϥΪϴγέ ϪϣΪλ ΚϋΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ˬϝΎϘΘϧ΍ ϦϴΣ έΩ ρΎΒΗέ΍ ϊτϗ .ΪϴϨ̰ϧ ϊτϗ ΍έ USB ζϴϓ ˬϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ ϦϴΣ έΩ ƒ
.ΩϮη ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ Ύϳ ϩΪϨϨ̯
ρΎϴΘΣ΍
ΏΎϫ ϖϳήσ ί΍ ϝΎμΗ΍ ί΍ ˬέ΍ΪϳΎ̡Ύϧ ϝΎμΗ΍ ΩϮΟϭ ί΍ ΏΎϨΘΟ΍ ̵΍ήΑ ϭ ΪϴϨ̯ ϞμΘϣ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ˱ΎϤϴϘΘδϣ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ƒ
.ΪϴϳΎϤϧ ̵έ΍ΩΩϮΧ USB
.ΪϨΘδϫ ϝΎόϓήϴϏ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϪΑ ϝΎμΗ΍ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ϱΎϫ ΖϴϠΑΎϗ ϪϴϠϛ ƒ
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϞϳΎϓ ϢΘδϴγ ̵΍ήΑ 32 Ζϓ ί΍ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ έΩ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ Ζϣήϓ ϊϗϮϣ ƒ ϪΟϮΗ
.ΪϴϨ̯ Ζϣήϓ ΍έ ϥ΁ ϭ ΪϴϨ̯ ̮ϴϠ̯ ϩΪη ̶ϧ΍ϮΧίΎΑ νήϓ ζϴ̡ ϪϠϴγϭ ̵ϭέήΑ (Vista)ΎΘδϳϭ ίϭΪϨϳϭ έΩ
ί΍ ϞΒϗ ϪϘϴϗΩ ΪϨ̩ ΕΪϣ ϪΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ˬΪϴϨ̯ ϞμΘϣ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ̵ήΗΎΑ ϥΩϮΑ ϒϴόο ΖϟΎΣ έΩ ΍έ USB ζϴϓ ή̳΍ ƒ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ̫έΎη ˬήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ϝΎμΗ΍
Gracenote CDDB® ϭ Gracenote ςγϮΗ ˬςΒΗήϣ ̵Ύϫ ϩΩ΍Ω ϭ ̶ϘϴγϮϣ κϴΨθΗ ̵έϭΎϨϓ ƒ
.Ϊϧ΍ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ Music Recognition ServiceSM
ˬGracenote ̵έΎμΘΧ΍ Ζϣϼϋ ϭ Ϯ̳Ϯϟ .ΪηΎΒϴϣ Gracenote ϪΑ ϖϠόΘϣ ϩΪη ΖΒΛ ̵έΎΠΗ Ζϣϼϋ ̮ϳ CDDB ƒ
Ζϣϼϋˬ«Powered by Gracenote CDDB» ̵Ϯ̳Ϯϟ ϭ Gracenote CDDB ̵έΎμΘΧ΍ Ζϣϼϋ ϭ Ϯ̳Ϯϟ
ϖϠόΘϣ ̶ΗΎϣΪΧ Ϣ΋ϼϋ MRS ϭ Music Recognition Service .ΪϨηΎΒϴϣ Gracenote ϪΑ ϖϠόΘϣ ̵έΎΠΗ ̵Ύϫ
.ΪϨηΎΒϴϣ Gracenote ϪΑ
31 _ EmoDio
(REMOVABLE DISK) ϝΎϘΘϧ΍ ϞΑΎϗ ̮δϳΩ ̮ϳ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ϩΩΎϔΘγ΍
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϝΎϘΘϧ΍ ϞΑΎϗ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ έ΍ΰΑ΍ ̮ϳ ϥ΍ϮϨόΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϧϳ΍ ί΍ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη
.ΪϴϳΎϤϧ Ϟλϭ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
.ΪϴϨ̯ ίΎΑ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ί΍ ϝΎϘΘϧ΍ ̵΍ήΑ ΍έ Ύϫ ϪηϮ̡/Ύϫ ϞϳΎϓ .˺
̵ϭέ ί΍ ΍έ <U5> ĸ <My Computer> .˻
.ΪϴϨ̯ ίΎΑ ̟ΎΘ̰γΩ
ΪϧϮη ϩΩ΍Ω ϝΎϘΘϧ΍ ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ί΍ ΪϳΎΑ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϪηϮ̡ ϭ Ύϫ ϞϳΎϓ .˼
έΩ ϩ΍ϮΨϟΩ ϪηϮ̡ ̮ϳ ϪΑ ΍έ ΎϬϧ΁ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
.ΪϴϨ̯ Ύϫέ ϭ ϩΪϴθ̯ <U5>
.ΪϧϮθϴϣ ϞϘΘϨϣ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ Ύϳ Ύϫ ϪηϮ̡ ƒ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ήϫΎχ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ ϡΎϴ̡ ˬϞϳΎϓ ϥΩή̯ ΩϮϠ̡΁ Ύϳ ΩϮϠϧ΍Ω ϦϴΣ έΩ ƒ
ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ ϞϤϋ ΪΑ ΚϋΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ˬΩϮθϴϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ϡΎϴ̡ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ̶ϧΎϣί έΩ USB ζϴϓ ϥΩή̯ ϊτϗ ρΎϴΘΣ΍
.ΩΩή̳
.ΪϨηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ΎϬϠϳΎϓ ζϳΎϤϧ ΐϴΗήΗί΍ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎϛ έΩ ΎϬϠϳΎϓ ζϳΎϤϧ ΐϴΗήΗ ƒ
.ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΨϧ ϥ΁ ζΨ̡ ϥΎϜϣ΍ ΪϴϨϛ ϞϘΘϨϣ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ϪΑ (ϝΎΘϴΠϳΩ ϕϮϘΣ ΖϳήϳΪϣ) DRM ΖψϓΎΤϣ ΖΤΗ ϞϳΎϓ Ϛϳ ή̳΍ ƒ
ˮΖδϴ̩ DRM ƒ
ΕΎϳϮΘΤϣ ί΍ ̶ϧϮϧΎϗ ήϴϏ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ ιΎΧ βϳϭήγ ϭ ̵έϭ΁ Ϧϓ ̮ϳ (DRM) ϝΎΘϴΠϳΩ ϕϮϘΣ ΖϳήϳΪϣ
ϪΟϮΗ
ϪΑ ΰϬΠϣ ̶ϘϴγϮϣ ̵ΎϬϠϳΎϓ DRM ̵ΎϬϠϳΎϓ .ΪηΎΒϴϣ (Ζϳ΍έ ̶̢̯) ήθϧ ϖΣ ϩΪϧέ΍Ω ϕϮϘΣ ϭ ϊϓΎϨϣ ί΍ ΖχΎϔΣ ϭ ̶ϟΎΘϴΠϳΩ
.ΪϨΘδϫ ϥΪη ̶̢̯ ήΑ΍ήΑ έΩ ΖψϓΎΤϣ ̵έϭ΁ Ϧϓ
EmoDio _ 32
ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ΎΑ ρΎΒΗέ΍ ϊτϗ
.ΪϴϨ̯ ϝΎΒϧΩ ΍έ ήϳί ϞΣ΍ήϣ ˬήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ΎΑ ρΎΒΗέ΍ ϊτϗ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ΕΎϋϼσ΍ ϭ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ ϥΪϴγέ ϪϣΪλ ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ
ϥϮ̰ϳ΁ ̵ϭέ ΍έ αϭΎϣ ̵ΎϤϧ ϥΎ̰ϣ .˺
ΖϤγ ϦϴϳΎ̡ ΖϤδϗ έΩ Ϫϔϴχϭ έ΍Ϯϧ έΩ ΩϮΟϮϣ
ΖϤγ ϪϤ̯Ω ϭ ϩΩήΑ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ̟ΎΘ̰γΩ Ζγ΍έ
.ΪϴϨ̯ ̮ϴϠ̯ ΍έ αϭΎϣ ̠̩
1
Safely Remove USB Mass> ̵ϭέ .˻
.ΪϴϨ̯ ̮ϴϠ̯ <Storage Device Drive
.ΪϴϳΎϤϧ ΍ΪΟ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ί΍ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ .˼
2
.ΪϴϨ̰ϧ ΍ΪΟ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ί΍ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ˬϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ ϦϴΣ έΩ ƒ
.ΩϮη ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϭ ΕΎϋϼσ΍ ϪΑ ϥΪϴγέ ϪϣΪλ ΚϋΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ έΎ̯ Ϧϳ΍
ρΎϴΘΣ΍
΍ΪΟ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ˬΪϨΘδϫ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ̵ϭέ ήΑ ϥΪη ζΨ̡ ϝΎΣέΩ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϥϭέΩ ̵ΎϬϠϳΎϓ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϤϧ ΎϤη ƒ
˱
.ΪϴϨ̯ εϼΗ ϩέΎΑϭΩ ˬΪϴγέ ϡΎϤΗ΍ ϪΑ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϞϤϋ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ί΍ β̡ Ύϔτϟ .ΪϴϳΎϤϧ
33 _ EmoDio
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
.ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϭ ϩΩή̯ Ϧηϭέ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ β̢γ ˬΪϴϨ̯ Ϟλϭ ΍έ ̶ηϮ̳ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
̵ΪϨΑ ϪΘγΩ ΐδΣ ήΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
426
Samsung
Now Playing
Artists
Albums
Songs
Music
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (̶ϘϴγϮϣ) <Music> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ΩέϮϣ ̶ϘϴγϮϣ ΖγήϬϓ έΩ .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ζΨ̡ ̵΍ήΑ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ .˼
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ίΎϏ΁ ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ ƒ
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ˼̊
(Ϫϣ΍Ω΍) ̵ΪϨΑ ϪΘγΩ ΐδΣ ήΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
ϲϘϴγϮϣ ΖγήϬϓ
ΐγΎϨϣ ϲϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ έΩ ID3 ̱ΎΗ ΕΎϋϼσ΍ ϖΑΎτϣ ϥ΁ ϚΒγ ϭ ϲϘϴγϮϣ ϥ΍ϮϨϋ ‚ϡϮΒϟ΁ Ϣγ΍ ‚ΖδϴΗέ΁ Ϣγ΍ ΪϨϧΎϣ ϞϳΎϓ ΕΎϋϼσ΍
.ΩϮθϴϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ (ϪΘΧΎϨηΎϧ) [Unknown] ΕέϮλ ϪΑ (ID3 ΐδ̩ήΑ) ID3 Tag ϥϭΪΑ ϞϳΎϓ ̮ϳ .Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ
.Ωϭέ ϲϣ ϲϠόϓ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϪΤϔλ ϪΑ Ύϳ ΪϨϛ ϲϣ ζΨ̡ ΍έ ϩΪη ζΨ̡ ΍ήϴΧ΍ ϱΎϬϠϳΎϓ :(ζΨ̡ ϝΎΣ έΩ) Now Playing ƒ
.ΖδϴΗέ΁ ϡΎϧ ΎΑ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ :(ϥ΍ΪϨϣήϨϫ) Artists ƒ
.ϡϮΒϟ΁ ϡΎϧ ΎΑ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ :(ΎϬϣϮΒϟ΁) Albums ƒ
.ϲϳΎΒϔϟ΍ Ύϳ ϱΩΪϋ ΐϴΗήΗ ϪΑ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ :(Ύϫ ̲Ϩϫ΁) Songs ƒ
.ϲϘϴγϮϣ ϚΒγ ϖΒσ ήΑ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ :(ΎϬϜΒγ) Genres ƒ
.ζΨ̡ Ζδϴϟ ϖΑΎτϣ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ :(ζΨ̡ ϱΎϬΘγήϬϓ) Playlists ƒ
.ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ϩΪη ςΒο ̵ΎϬϠϳΎϓ ϪϤϫ :(ϩΪη ςΒο ϱΎϬϠϳΎϓ) Recorded Files ƒ
.ΪϫΩ ϲϣ ϥΎθϧ ΍έ ϲϘϴγϮϣ ϪηϮ̡ έΩ ϩΪη ϩήϴΧΫ ϲϘϴγϮϣ ϱΎϬϠϳΎϓ ϪϤϫ :(ϲϘϴγϮϣ ή̳έϭήϣ) Music Browser ƒ
ˮΖδϴ̩ ID3 Tag ƒ
ˬϡϮΒϟ΁ ˬΪϨϣήϨϫ ˬϥ΍ϮϨϋ ΪϨϧΎϣ ˬϞϳΎϓ ΎΑ ςΒΗήϣ ΕΎϋϼσ΍ ϞϤΣ ̵΍ήΑ MP3 ϞϳΎϓ ̮ϳ ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶Βδ̩ήΑ ID3 ̱ΎΗ
ϪΟϮΗ
.ΩϮθϴϣ ϕΎμϟ΍ ΕΎΤϴοϮΗ ̵΍ήΑ ϪϨϴϣί ̮ϳ ϭ ̮Βγ ˬϝΎγ
˼̋ _ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
ϲϘϴγϮϣ ζΨ̡ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ
˺
̌
̀
́
˻
˼
426
Samsung
̊
̋
̂
ϙ΍ήΗ Ϟϛ Ω΍ΪόΗ ήϧΎθϧ /ϲϠόϓ ϙ΍ήΗ ζΨ̡
̌
ζΨ̡ Ϊϣ ή̴ϧΎθϧ
˺
ϮΠΘδΟ/ΚϜϣ/ζΨ̡ ή̴ϧΎθϧ
̀
ζΨ̡ Ζϋήγ ή̴ϧΎθϧ / DNSe
˻
ϡϮΒϟ΁ ΪϠΟ ήϳϮμΗ / ϥΎ̯ ̟Ύ̡ ήΘ̯΍έΎ̯
́
ϱήΗΎΑ ΖϴόϗϮϣ
˼
ζΨ̡ Ζϴόοϭ έ΍Ϯϧ
̂
ϲϘϴγϮϣ ϥ΍ϮϨϋ
̊
̶Ϡόϓ ζΨ̡ ϥΎϣί
̋
.ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ϪΤϔλ Ϧϳ΍ ΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̶όϗ΍ϭ ϪΤϔλ .ΪϨηΎΒϴϣ ϝΎΜϣ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ΎϬϨΗ ϪΤϔλ ήϳϭΎμΗ ƒ
<My Popcon> έΩ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ήΘ̯΍έΎ̯ ήϳϮμΗ ˬΪηΎΒϧ ID3 ΐδ̩ήΑ έΩ ̶ϣϮΒϟ΁ ΪϠΟ ήϳϮμΗ ̨ϴϫ ή̳΍ ƒ ϪΟϮΗ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ήϫΎχ (Ϧϣ ϥΎ̯ ̟Ύ̡)
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ˼̌
ζΨ̡ ϝήΘϨ̯ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω
426
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ̶Ϡόϓ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϪϴϧΎΛ 3 ί΍ ΪόΑ έΎΑ ̮ϳ ̶Ϡόϓ ϞϳΎϓ ̵΍ΪΘΑ΍ ί΍ ζΨ̡ ̵΍ήΑ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ̶Ϡόϓ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϪϴϧΎΛ 3 ί΍ ΪόΑ έΎΑ ϭΩ ̶ϠΒϗ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ̵΍ήΑ
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϲϠόϓ ϞϳΎϓ έΩ ΐϘϋ ϪΑ ΖϛήΣ ϱ΍ήΑ
[̠̩] ϪϤ̯Ω
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ζΨ̡ ϦϴΣ έΩ Κ̰ϣ ̵΍ήΑ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ζΨ̡ ̵ήϴ̳ήγ ί΍ ̵΍ήΑ
[ΏΎΨΘϧ΍] ϪϤ̯Ω
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ̵ΪόΑ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ̵΍ήΑ
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϲϠόϓ ϞϳΎϓ έΩ ϮϠΟ ϪΑ ΖϛήΣ ϱ΍ήΑ
[Ζγ΍έ] ϪϤ̯Ω
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍Ϊλ ϥΩή̯ ΩΎϳί/Ϣ̯ ̵΍ήΑ
[ϻΎΑ] ϪϤ̯Ω
[ϦϴϳΎ̡] ϪϤ̯Ω
.ΪϨ̰ϧ έΎ̯ ΖγέΩ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϻΎΑ έΩ ϩΪη ϩΩ΍Ω Ρήη [̠̩] ϪϤ̯Ω ˬVBR ̵ΎϬϠϳΎϓ ζΨ̡ ϡΎ̴Ϩϫ ƒ
ϪΟϮΗ
˼̀ _ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
ΩϮΧ MP3 ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ζΨ̡ Ζδϴϟ ΩΎΠϳ΍
ζΨ̡ Ζδϴϟ ̮ϳ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ˬΪϴηΎΑ ϩΩή̯ ̵έ΍ά̳έΎΑ ΩϮΧ mp3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ έΩ ΍έ ΎϬϠϳΎϓ ϞΒϗ ί΍ ή̳΍
.ΪϴϨ̯ ΩΎΠϳ΍ ϥΎΗΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ Ύϳ EmoDioϥϭΪΑ ΍έ “Favorites”
ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ϞϳΎϓ ϥΩϭΰϓ΍
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete File
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (̶ϘϴγϮϣ) <Music> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (̶ϘϴγϮϣ ή̳έϭήϣ) <Music Browser> .˻
ϪϤ̯Ω ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ϥΩή̯ ϪϓΎο΍ ΖϬΟ ΍έ ̶ϠϳΎϓ .˼
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [
]
ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ϥΩϭΰϓ΍) <Add to Playlist> .̊
.ΪϴϨ̯
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ϩΪϳΰ̳ήΑ ϞϳΎϓ ϥΩή̯ ϪϓΎο΍ ̵΍ήΑ ΍έ ̶θΨ̡ ΖγήϬϓ .̋
.Ϊη ΪϨϫ΍ϮΧ ϪϓΎο΍ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ϞϳΎϓ ƒ
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
.ΪϴϨ̯ ϩήϴΧΫ ̶ϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ 100 ΎΗ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ήϫ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ƒ
ϥ΁ ϝΩΎΒΗ ϭ <EmoDio> έΩ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ΩΎΠϳ΍ ϩϮΤϧ ί΍ ϲϫΎ̳΁ ϱ΍ήΑ ƒ ϪΟϮΗ
.ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ <EmoDio> ϪΑ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ϪΑ
ζΨ̡ ΖγήϬϓ ί΍ ϞϳΎϓ ζΨ̡
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (̶ϘϴγϮϣ) <Music> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζΨ̡ ̵ΎϬΘγήϬϓ) <Playlists> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ζΨ̡ ΖγήϬϓ .˼
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ζΨ̡ ̵΍ήΑ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϘϴγϮϣ Ϟϳ΍ϑ .̊
.Ωήϛ Ϊϫ΍ϮΧ ζΨ̡ ϪΑ ωϭήη ϲϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ ƒ
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ˼́
(Ϫϣ΍Ω΍) ΩϮΧ MP3 ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ζΨ̡ Ζδϴϟ ΩΎΠϳ΍
ζΨ̡ ΖγήϬϓ ί΍ ϞϳΎϓ ϑάΣ
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete All from Pla...
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (̶ϘϴγϮϣ) <Music> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζΨ̡ ̵ΎϬΘγήϬϓ) <Playlists> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ζΨ̡ ΖγήϬϓ .˼
ϪϤ̯Ω ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ϑάΣ ̵΍ήΑ ΍έ ̶ϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ ̮ϳ .̊
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [
]
(ζΨ̡ ΖγήϬϓ ί΍ ϑάΣ) <Delete from Playlist> .̋
.(ϪϠΑ) <Yes>
.ΪϧϮη ̶ϣ ϑάΣ ζΨ̡ Ζδϴϟ ί΍ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ƒ
ζΨ̡ ΖγήϬϓ ί΍ ΎϬϠϳΎϓ ϪϤϫ ϑάΣ
.ΪϴϫΩ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ϕϮϓ 3 ΎΗ 1 ϞΣ΍ήϣ
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete All from Pla...
.ΪϴϫΩ έΎθϓ΍έ [
] ϪϤ̯Ω .̊
(ζΨ̡ ΖγήϬϓ ί΍ ϪϤϫ ϑάΣ) <Delete All from Playlist> .̋
.(ϪϠΑ) <Yes>
.Ϊϧ΍ ϩΪη ϑάΣ ζΨ̡ Ζδϴϟ ί΍ ϱΎϬϠϳΎϓ ϪϤϫ ƒ
˼̂ _ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ̶ηέΎϔγ Ωή̰ϠϤϋ
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ˬήϳί έΩ ϩΪη ΖγήϬϓ ΖϟΎΣ έΎϬ̩ ί΍ ̶̰ϳ ϝήΘϨ̯ ̵΍ήΑ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη
] ϪϤ̯Ω ΎΑ ˱ΎϤϴϘΘδϣ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ˬϢϴψϨΗ ί΍ ΪόΑ
.ΪϴϨ̯ ΍Ϊϴ̡ ̶γήΘγΩ ήψϧ ΩέϮϣ ΖϟΎΣ ϪΑ [
ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ΖϟΎΣ ϢϴψϨΗ
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΩΎγ ΖϟΎΣ ήϴϴϐΗ ̵΍ήΑ ζΨ̡ ϦϴΣ έΩ [
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
Study Mode
DNSe
Play Speed
Play Mode
] ϪϤ̯Ω ί΍
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ΕΎϤϴψϨΗ) <Settings> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω) <User Button> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ΖϟΎΣ .˼
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ ϪΤϔλ έΩ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω ˬϢϴψϨΗ ί΍ ΪόΑ ƒ
ζϳΎϤϧ ̶ϫΎΗϮ̯ ΕΪϣ ̵΍ήΑ ΖϟΎΣ ήϫ έΩ ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω Ωή̰ϠϤϋ ̵ΎϤϨϫ΍έ
.ΩϮη ̶ϣ ϩΩ΍Ω
ήΑέΎ̯ Ϊϣ ϪϤ̯Ω ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϢϴψϨΗ ΍έ ϪόϟΎτϣ ΖϟΎΣ :(ϪόϟΎτϣ ΖϟΎΣ) Study Mode ƒ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ̶ϘϴγϮϣ ̵΍ήΑ ΍έ ΐγΎϨϣ ̶ΗϮλ ϩϮϠΟ ̮ϳ ΎΗ ΪϫΪϴϣ ϥΎ̰ϣ΍ ΎϤη ϪΑ :DNSe ƒ
.ΪϨ̰ϴϣ ϢϴψϨΗ ϪΘδϫ΁ ϭ ϊϳήγ ϦϴΑ ΍έ ζΨ̡ Ζϋήγ :(ζΨ̡ Ζϋήγ) Play Speed ƒ
.ΪϨ̰ϴϣ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ̵έ΍ή̰Η ζΨ̡ ΖϟΎΣ :(ζΨ̡ ΖϟΎΣ) Play Mode ƒ
.Ωέ΍Ω έ΍ήϗ <DNSe> ̵ϭέ ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ΖϟΎΣ (̵΍ ϪϧΎΧέΎ̯) νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ ƒ
ϪΟϮΗ
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ̊˹
(Ϫϣ΍Ω΍) ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ̶ηέΎϔγ Ωή̰ϠϤϋ
ϪόϟΎτϣ ΖϟΎΣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ
ϭ ΪϴϨ̯ έ΍ή̰Η ΍έ ϒϠΘΨϣ ̵ΎϬθΨΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϥϮ̩ Ωέ΍Ω ΩήΑέΎ̯ ϥΎΑί ̵ήϴ̳ΩΎϳ ̵΍ήΑ ϪόϟΎτϣ ΖϟΎΣ
.ΪϴϫΩ ήϴϴϐΗ ΍έ ζΨ̡ Ζϋήγ
<Study Mode> ̵ϭέ ΍έ (ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω) <User Button> .˺
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ (ϪόϟΎτϣ ΖϟΎΣ)
Study Mode
DNSe
Play Speed
Play Mode
ϪϤ̯Ω ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ ϪΤϔλ έΩ ˬϪόϟΎτϣ ΖϟΎΣ ϪΑ ϦΘϓέ ̵΍ήΑ .˻
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [
]
ζΨΑ ̮ϳ έ΍ή̰Η ϥΩή̯ ϢϴψϨΗ
.ΪϴϫΩ εϮ̳ ̵έ΍ή̰Η έϮτΑ ϞϳΎϓ ̮ϳ ί΍ ̶λΎΧ ̵ΎϬθΨΑ ϪΑ ΎΗ ΪϫΪϴϣ ϥΎ̰ϣ΍ ΎϤη ϪΑ Ωή̰ϠϤϋ Ϧϳ΍
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ˬΩϮη έ΍ή̰Η ΪϴϠϳΎϣ Ϫ̯ ̶θΨΑ ίΎϏ΁ έΩ ΍έ [
Vwxg|
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ήϫΎχ <
Samsung
] ϪϤ̯Ω .˺
> ϭ ϩΪη ϦϴϴόΗ ωϭήη ϪτϘϧ ƒ
ϞϳΎϣ Ϫ̯ ̶θΨΑ ϥΎϳΎ̡ ΎΗ ΪϴϫΩ έΎθϓ ϩέΎΑϭΩ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω .˻
.ΩϮη ϦϴϴόΗ ΪϴΘδϫ ϥ΁ έ΍ή̰Η ϪΑ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ̵έ΍ή̰Η ζΨ̡ ϪΑ ωϭήη κΨθϣ ζΨΑ ϥ΁ ϭ Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ήϫΎχ <
>ƒ
ζΨΑ ̮ϳ έ΍ή̰Η ϥΩή̯ Ϯϐϟ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ϩέΎΑϭΩ ˬζΨΑ έ΍ή̰Η ϦϴΣ έΩ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ Ϯϐϟ ˬζΨΑ έ΍ή̰Η ƒ
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΨϧ έΎ̯ ήϳί ̵ΎϬΘϟΎΣ έΩ ζΨΑ έ΍ή̰Η ƒ
.ΩΩή̳ ̶Ϥϧ ϦϴϴόΗ ̶Ϡόϓ ̲Ϩϫ΁ ϥΎϳΎ̡ ί΍ ΪόΑ ΎΗ ϥΎϳΎ̡ ϪτϘϧ Ύϣ΍ ΩϮη ̶ϣ ϦϴϴόΗ ζΨΑ έ΍ή̰Η ωϭήη ϪτϘϧ - ϪΟϮΗ
.ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ϪϠλΎϓ ωϭήη ϪτϘϧ ΎΑ ϪϴϧΎΛ ˼ ί΍ ήΘϤϛ ϥΎϳΎ̡ ϪτϘϧ ή̳΍ -
̊˺ _ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
(Ϫϣ΍Ω΍) ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ̶ηέΎϔγ Ωή̰ϠϤϋ
(Ϫϣ΍Ω΍) ϪόϟΎτϣ ΖϟΎΣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ
ζΨ̡ Ζϋήγ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ
.ΪϴϫΩ ζϫΎ̯ Ύϳ ζϳ΍ΰϓ΍ ζΨ̡ Ζϋήγ ϢϴψϨΗ ΎΑ ΍έ ΩϮΧ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ Ζϋήγ
Vwxg|
Samsung
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [ϦϴϳΎ̡ ˬϻΎΑ] ϪϤ̯Ω ϩ΍ϮΨϟΩ Ζϋήγ ΏΎΨΘϧ΍ ̵΍ήΑ
(2 ϊϳήγ)
ˬ(2 ΪϨϛ)
ˬ(1 ΪϨϛ)
ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳ ϥΎϴϣ ί΍ ƒ
ˬ(1 ϊϳήγ)
ˬ(ϱΩΎϋ)
ˬ(3 ΪϨϛ)
.(3 ϊϳήγ)
ϭ
̶ϧΎϣί ϪϠλΎϓ ϥΩή̯ Ωέ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
̵΍ ϪϴϧΎΛ 10 Ϟλ΍Ϯϓ έΩ ϥΩή̯ Ωέ ̵΍ήΑ [Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω ί΍ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϦϴΣ έΩ
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍
Vwxg|
Samsung
[ Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω ˬζΨ̡ ϝΎΣ έΩ ϞϳΎϓ έΩ ϦΘϓέ ΐϘϋ Ύϳ ϮϠΟ ̵΍ήΑ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ
.ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ̶όϗ΍ϭ ̶ϧΎϣί ϪϠλΎϓ ΎΑ ˬϪσϮΑήϣ ϞϳΎϓ ϪΑ ϪΘδΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϩΪη ϢϴψϨΗ ϥΩή̯ Ωέ ̶ϧΎϣί ϪϠλΎϓ ƒ
ϪΟϮΗ
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ̊˻
(Ϫϣ΍Ω΍) ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ̶ηέΎϔγ Ωή̰ϠϤϋ
(DNSe)ϝΎΘϴΠϳΩ ϲόϴΒσ ϱ΍Ϊλ έϮΗϮϣ ϢϴψϨΗ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ̶ϘϴγϮϣ ̮Βγ ήϫ ̵΍ήΑ ΐγΎϨϣ ̵΍Ϊλ
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ <DNSe> ̵ϭέ ΍έ (ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω) <User Button> .˺
426
Samsung
ĸ (κϗέ)
.(̵ΩΎϋ)
ϪϤ̯Ω ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ ϪΤϔλ έΩ ˬϩ΍ϮΨϟΩ DNSe ΖϟΎΣ ΏΎΨΘϧ΍ ̵΍ήΑ .˻
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [
]
ΪϨ̰ϴϣ ήϴϴϐΗ ήϳί ΐϴΗήΗ ϪΑ DNSe ΖϟΎΣ ˬΩϮθϴϣ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϪϤ̯Ω Ϧϳ΍ Ϫ̯ έΎΑήϫ ƒ
ĸ (ίϮϠΑ ϭ ϢΘϳέ)
ĸ (ϙ΍έ)
ĸ (ϮϳΩϮΘγ΍)
ĸ (έΎ̯ΩϮΧ) <Auto> ĸ (Ϧϣ DNSe)
ĸ (ΕήδϨϛ ϦϟΎγ)
ϩΪη ϦϴϴόΗ ̮Βγ ΕΎϋϼσ΍ ή̴ϳΩ ϭ ̵ΪϨΑ ϩϭή̳ αΎγ΍ ήΑ ΍έ DNSe έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ (έΎ̯ΩϮΧ) <Auto> ƒ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ EmoDio ςγϮΗ
ˮ DNSe Ζδϴ̩ ƒ
ςγϮΗ ϩΪη ̶Σ΍ήσ MP˼ ̵Ύϫ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ̵΍ήΑ ̶ΗϮλ ϩϮϠΟ Ωή̰ϠϤϋ ̮ϳ (DNSe) ϝΎΘϴΠϳΩ ̶όϴΒσ ̵΍Ϊλ έϮΗϮϣ ϪΟϮΗ
ΪϴϨϛ ϲϣ εϮ̳ Ϫϛ ϲϘϴγϮϣ ϚΒγ ΩϮΒϬΑ ϱ΍ήΑ ΍έ ϲϔϠΘΨϣ ϱΎϫ΍Ϊλ ΕΎϤϴψϨΗ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ̲ϧϮδϣΎγ
.ΪϨϛ ϲϣ Ϣϫ΍ήϓ
ζΨ̡ Ζϋήγ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ
.ΪϨ̰ϴϣ ϢϴψϨΗ ϪΘδϫ΁ ϭ ϊϳήγ ϦϴΑ ΍έ ζΨ̡ Ζϋήγ
426
Samsung
<Play Speed> ̵ϭέ ΍έ (ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω) <User Button> .˺
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ (ζΨ̡ Ζϋήγ)
ϪϤ̯Ω ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ ϪΤϔλ έΩ ˬϩ΍ϮΨϟΩ ζΨ̡ Ζϋήγ ΏΎΨΘϧ΍ ̵΍ήΑ .˻
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [
]
(3 ϊϳήγ)
̊˼ _ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
ΪϨ̰ϴϣ ήϴϴϐΗ ήϳί ΐϴΗήΗ ϪΑ ζΨ̡ Ζϋήγ ˬΩϮθϴϣ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϪϤ̯Ω Ϧϳ΍ Ϫ̯ έΎΑήϫ ƒ
ĸ (3 ΪϨϛ)
ĸ (2 ΪϨϛ)
ĸ (1 ΪϨϛ)
.(ϱΩΎϋ)
ĸ (1 ϊϳήγ)
ĸ (2 ϊϳήγ)
ĸ
(Ϫϣ΍Ω΍) ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ̶ηέΎϔγ Ωή̰ϠϤϋ
ζΨ̡ Ϊϣ ϦϴϴόΗ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ήϳί ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳ ϥΎϴϣ ί΍ ΍έ ζΨ̡ ΖϟΎΣ
426
Samsung
<Play Mode> ̵ϭέ ΍έ (ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω) <User Button> .˺
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ (ζΨ̡ ΖϟΎΣ)
ϪϤ̯Ω ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ ϪΤϔλ έΩ ˬϩ΍ϮΨϟΩ ζΨ̡ ΖϟΎΣ ΏΎΨΘϧ΍ ̵΍ήΑ .˻
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [
]
ΪϨ̰ϴϣ ήϴϴϐΗ ήϳί ΐϴΗήΗ ϪΑ ζΨ̡ ΖϟΎΣ ˬΩϮθϴϣ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϪϤ̯Ω Ϧϳ΍ Ϫ̯ έΎΑήϫ ƒ
(ϱΩΎϋ)
ĸ (ϥΩί ήΑ)
ĸ (ϲϜϳ έ΍ήϜΗ)
ĸ (έ΍ήϜΗ)
ζΨ̡ Ϊϣ ϱΎϫ Ϫϧΰ̳
.ΪϨ̯ ̶ϣ ζΨ̡ ϪΒΗήϣ ̮ϳ ΐϴΗήΗ ϪΑ ΍έ ̶Ϡόϓ ̶ϘϴγϮϣ Ζδϴϟ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ :
ƒ
.ΪϨ̯ ̶ϣ έ΍ή̰Η ̶Ϡόϓ ̶ϘϴγϮϣ Ζδϴϟ έΩ ΍έ ΎϬϠϳΎϓ ζΨ̡ :
ƒ
.ΪϨ̯ ̶ϣ έ΍ή̰Η ΍έ ϞϳΎϓ ̮ϳ ζΨ̡ :
ƒ
.ΪϨ̯ ̶ϣ έ΍ή̰Η ̶ϗΎϔΗ΍ ΕέϮλ ϪΑ ̶Ϡόϓ ̶ϘϴγϮϣ Ζδϴϟ έΩ ΍έ ΎϬϠϳΎϓ ϪϤϫ ζΨ̡ :
ƒ
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ̊̊
̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ
̵ϮϳΩ΍έ ϪΑ .ΩήΑ Ϊϴϫ΍ϮΧ Εάϟ ̶ϘϴγϮϣ ΎϬϨΗ ί΍ ήΘθϴΑ ΩϮΧ ΪϳΪΟ mp3 ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ΎϤη
΍έ ΩέϮϣ Ϧϳ΍ ΎϤη MP3 ϩΎ̴ΘγΩ .ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ΍Ϊλ ςΒο ϭ ΎΘϳΩ ζΨ̡ ί΍ ˬΪϴϨ̯ εϮ̳ FM
.Ζγ΍ ΐγΎϨϣ ̶ϠϴΧ ΎϤη ΖγΩ ϒ̯ ̵΍ήΑ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ Ϣϫ΍ήϓ
.ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϭ ϩΩή̯ Ϧηϭέ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ β̢γ ˬΪϴϨ̯ Ϟλϭ ΍έ ̶ηϮ̳ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (FM ̵ϮϳΩ΍έ) <FM Radio> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ
FM Radio
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ίΎϏ΁ FM ϮϳΩ΍έ ΖϓΎϳέΩ ƒ
΍ Ϊλ ϊτϗ Ω ή̰ϠϤϋ ί΍ ϩΩ ΎϔΘγ΍
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [ΏΎΨΘϧ΍] ϪϤ̯Ω FM ̵ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϦϴΣ έΩ .˺
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [ΏΎΨΘϧ΍] ϪϤ̯Ω ϩέΎΑϭΩ ϥΪϴϨη ϦΘϓή̳ήγ ί΍ ̵΍ήΑ .˻
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ ΍έ ̶ηϮ̳ ˬFM ̵ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϭ Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ϢϴψϨΗ Ύϳ ϮΠΘδΟ ϡΎ̴Ϩϫ ϪθϴϤϫ ƒ
.ΪϨ̰ϴϣ ϞϤϋ FM ϮϳΩ΍έ ΖϓΎϳέΩ ̵΍ήΑ ϦΘϧ΁ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ̶ηϮ̳
.ΪΑΎϴΑ FM βϧΎ̯ήϓ ̨ϴϫ Ϊϧ΍ϮΘϧ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϮϳΩ΍έ ˬΖγ΍ ϒϴόο ϮϳΩ΍έ ζηϮ̡ Ϫ̯ ̶ϘσΎϨϣ έΩ ƒ
̊̋ _ ̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ
ϪΟϮΗ
(Ϫϣ΍Ω΍) FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
FM ϱϮϳΩ΍έ ζϳΎϤϧ
΍ΪμϴΑ ή̴ϧΎθϧ
˺
ϱήΗΎΑ ΖϴόϗϮϣ
˻
βϧΎ̯ήϓ ϞΤϣ ή̴ϧΎθϧ
˼
ϢϴψϨΗ ζϴ̡/̶ΘγΩ ΖϟΎΣ ή̴ϧΎθϧ
̊
ϮϳΩ΍έ Ϊϣ ή̴ϧΎθϧ
̋
(ΰΗήϫΎ̴ϣ) ̶Ϡόϓ βϧΎ̯ήϓ ή̴ϧΎθϧ
̌
̊
˺
̋
˻
̌
˼
.ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ϪΤϔλ Ϧϳ΍ ΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̶όϗ΍ϭ ϪΤϔλ .ΪϨηΎΒϴϣ ϝΎΜϣ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ΎϬϨΗ ϪΤϔλ ήϳϭΎμΗ ƒ
ϪΟϮΗ
FM ̵Ύϫ ϩΎ̴Θδϳ΍ ̵ϮΠΘδΟ
.ΪϴϨ̯ Ύϫέ ̶ΘγΩ ΖϟΎΣ έΩ β̢γ ϭ Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ΍έ [Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω
ήϓ ϦϳήΗ ̮ϳΩΰϧ έΩ ϮΠΘδΟ .Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ήϫΎχ <Searching> ΕέΎΒϋ ƒ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϒϗϮΘϣ ˬΩϮθϴϣ Ύϫέ ϪϤ̯Ω Ϫ̯ ̵΍ ϪτϘϧ ί΍ βϧΎ̯
Searching
‚Ύϳ
ˬ̮Η ϪΑ ̮Η ΕέϮλ ϪΑ Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ϦϴΑ έΩ ϦΘϓέ ϮϠΟ ̵΍ήΑ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ̶ΘγΩ ΖϟΎΣ έΩ ΍έ [Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω
.Ωϭέ ̶ϣ ϒϠΘΨϣ ϱΎϬδϧΎϛήϓ ϪΑ Ζγ΍ ϩΪη ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϥϮϜϳ΁ Ϫϛ ϲΘϗϭ ƒ
̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ _ ̊̌
(Ϫϣ΍Ω΍) FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ ΖϟΎΣ ϪΑ ϦΘϓέ
‫ل‬ΪϴϳΎϤϧ ΏΎΨΘϧ΍ ˬΪϳέ΍Ω ٪Ϊη ٪ήϴΧΫ FM ̵ΎϬϫΎ̴Θδϳ΍ έΩ ϮΠΘδΟ ϪΑ ϞϳΎϤΗ Ϫ̰ϴΗέϮλ έΩ ΍έ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍
.Ϊϳέ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ̶ΘγΩ ΖϟΎΣ έΩ ΍έ [ΏΎΨΘϧ΍] ϪϤ̯Ω
ΖϟΎΣ ϪΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ˬΪηΎΑ ϩΪθϧ ϦϴϴόΗ ̶ϤϴψϨΗ ζϴ̡ βϧΎ̯ήϓ ̨ϴϫ ή̳΍ ƒ
.Ζϓέ Ϊϫ΍ϮΨϧ ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ϪΟϮΗ
̶ΘγΩ ΖϟΎΣ ϪΑ ϦΘϓέ
.Ϊϳέ΍Ω ιΎΧ βϧΎ̯ήϓ ̮ϳ ̵΍ήΑ FM ΪϧΎΑ έΩ ̶ΘγΩ ϮΠΘδΟ ϪΑ ϞϳΎϤΗ Ϫ̰ϴΗέϮλ έΩ ΍έ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍
.Ϊϳέ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ ΖϟΎΣ έΩ ΍έ [ΏΎΨΘϧ΍] ϪϤ̯Ω
̊̀ _ ̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ
(Ϫϣ΍Ω΍) FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ϪψϓΎΣ έΩ Ύϫ ϩΎ̴Θδϳ΍ ϥΩή̯ ϩήϴΧΫ
ΎΑ ΎϬϨΗ ϭ ϩΩή̯ ϩήϴΧΫ ΩϮΧ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪψϓΎΣ έΩ ΍έ ϩΎ̴Θδϳ΍ 30 ήΜ̯΍ΪΣ ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϳΩή̳ίΎΑ Ύϫ ϩΎ̴Θδϳ΍ Ϧϳ΍ ϪΑ ˬϪϤ̯Ω ̮ϳ ϥΩ΍Ω έΎθϓ
ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΪϴϨϛ ϩήϴΧΫ Ϊϴϫ΍ϮΧ ϲϣ Ϫϛ ΍έ ϲϳΎϫ ϩΎ̴Θδϳ΍ ςϘϓ - ϲΘγΩ
Added
ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ̶ΘγΩ ΖϟΎΣ έΩ νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ ΍έ ̶δϧΎ̯ήϓ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω
.ΩϮη ̶ϣ ϪϓΎο΍ ϢϴψϨΗ ζϴ̡ Ζδϴϟ ϪΑ ̶ΑΎΨΘϧ΍ βϧΎ̯ήϓ ƒ
.ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ ˻˼ ϪΤϔλ ϪΑ ˬϢϴψϨΗ ζϴ̡ βϧΎ̯ήϓ έΎ̯ΩϮΧ ζϳϮ̡ ̵΍ήΑ ƒ
ϪΟϮΗ
ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ̵Ύϫ ϩΎ̴Θδϳ΍ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
.ΪϴϫΩ έΎθϓ νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ ΖϟΎΣ έΩ ΍έ [Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω
.ΪϴϨ̯ εϮ̳ ϩΪη ϩήϴΧΫ ̶ϳϮϳΩ΍έ βϧΎ̯ήϓ ϪΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ƒ
ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ̮ϳ ϥΩή̯ ϑάΣ
.ΪϴϨ̯ ϑάΣ FM ̵ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϦϴΣ έΩ ΍έ Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ήϳί ΐϴΗήΗ ϪΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ ΖϟΎΣ ί΍ ϑάΣ ̵΍ήΑ ΍έ ̶οήϓ ζϴ̡ βϧΎ̯ήϓ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍
Deleted
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϑάΣ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ βϧΎ̯ήϓ ƒ
̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ _ ̊́
(Ϫϣ΍Ω΍) FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
FM ̵ϮϳΩ΍έ ζΨ̡ ςΒο ̵΍ήΑ
.ΪϴϨ̯ ςΒο ϮϳΩ΍έ ϥΪϴϨη ϡΎ̴Ϩϫ ̶όϗϮϣ ήϫ ΍έ FM ̵ϮϳΩ΍έ ζΨ̡ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
ΏΎΨΘϧ΍ FM ̵ϮϳΩ΍έ ϪΤϔλ ̵ϭήΑ ςΒο ̵΍ήΑ ΍έ ̶ϳϮϳΩ΍έ βϧΎ̯ήϓ ̮ϳ
.Ϊϳέ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω β̢γ ϭ ϩΩή̯
.ΪϨϛ ϲϣ ωϭήη ΍έ ςΒο ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ƒ
ςΒο ϒϗϮΗ
Playback recorded
file?
.Ϊϳέ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϥΩή̯ ςΒο ̶σ έΩ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω .˺
ϞϳΎϓ ϪΑ Ϫ̯ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΎϤη ί΍ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ήϫΎχ ϪΤϔλ ̵ϭέήΑ ̶ϣΎϴ̡ ƒ
.ΪϴϨ̯ εϮ̳ ϩΪη ςΒο
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ήϴΧ) <No> Ύϳ (ϪϠΑ) <Yes> .˻
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΧ ζΨ̡ ΍έ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ (ϪϠΑ) <Yes> ΏΎΨΘϧ΍ ƒ
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΨϧ ζΨ̡ ΍έ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ (ήϴΧ) <No> ΏΎΨΘϧ΍ ƒ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [ΏΎΨΘϧ΍] ϪϤ̯Ω ˬΪϴϨ̯ Κ̰ϣ ςΒο ϞϤϋ ϦϴΣ έΩ ΪϴϠϳΎϣ ή̳΍ ƒ
.ΩϮη ̶ϣ ϩήϴΧΫ MP3 Ζϣήϓ ϪΑ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ ƒ ϪΟϮΗ
(ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ) <Recorded File> ĸ (ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ) <File Browser> έΩ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ ƒ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϩήϴΧΫ (FM ̵ϮϳΩ΍έ) <FM Radio> ĸ
.ΪηΎΑ ΖϋΎγ 4 ΎΗ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ςΒο ϞϳΎϓ ήϫ ƒ
.ΪϴϨ̯ ϩήϴΧΫ ϮϳΩ΍έ FM ςΒο ΦϳέΎΗ ΎΗ ΍έ ϞϳΎϓ 999 ήΜ̯΍ΪΣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ƒ
(ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ 1 ˬϪϴϧΎΛ έΩ ΖϴΑϮϠϴ̯ 128 αΎγ΍ ήΑ) .ΪϴϨ̯ ςΒο ΖϋΎγ 15 ˱΍ΩϭΪΣ ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ƒ
̊̂ _ ̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ
̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ίήσ
αΎγ΍ ήΑ ΍έ (̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ) ̶ηίέϭ ΕΎϨϳήϤΗ ϦϴΣ έΩ έΎψΘϧ΍ ΩέϮϣ ̵ήϟΎ̯ ϑήμϣ ϥ΍ΰϴϣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΩϮΧ ϥίϭ ϭ ϦϳήϤΗ ϥΎϣί ˬ̶ηίέϭ ΕΎϨϳήϤΗ ̵ΪϨΑ ϩϭή̳
.ΪϴϨϴΒΑ ΍έ ˻̀ ϪΤϔλ .ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ϲϠόϓ ϥΎϣί ϱ΍ήΑ ΍έ ΖϋΎγ ΪϳΎΑ ΎϤη ‚ϝϭ΍ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
ΩϮΧ ϥίϭ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ
.ΪϴϨ̯ Ωέ΍ϭ ΍έ ΩϮΧ ϥίϭ ΪϳΎΑ ̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ ̵΍ήΟ΍ ί΍ ζϴ̡
Fitness
(̶ΘγέΪϨΗ) <Fitness> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϥΪΑ ΕΎϋϼσ΍) <Body Info> .˻
.ΪϴϨ̯ ϦϴϴόΗ ΍έ ̵ήϴ̳ ϩί΍Ϊϧ΍ ΪΣ΍ϭ ϭ ΩϮΧ ϥίϭ .˼
Body Info
Ϫϧ΍ίϭέ ̵ΎϬηίέϭ ϭ ΕΎϨϳήϤΗ ϑΪϫ ϦϴϴόΗ
.ΪϴϨ̯ Ωέ΍ϭ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ Ϫϧ΍ίϭέ ̵ήϟΎ̯ ϑήμϣ
(̶ΘγέΪϨΗ) <Fitness> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
Daily Goal
Kcal
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϫϧ΍ίϭέ ϑΪϫ) <Daily Goal> .˻
.ΪϴϨ̯ ϦϴϴόΗ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̵ήϟΎ̯ ϑήμϣ .˼
̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ _ ̋˹
(Ϫϣ΍Ω΍) ̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ίήσ
̶ΗϮλ ̵ΎϤϨϫ΍έ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ίήσ
̶ηίέϭ ϦϳήϤΗ ϡΎϧ ΪϨϧΎϣ ̶ΑϮΧ έΎϴδΑ ΕΎϋϼσ΍ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ εϮ̳ ̶ΗϮλ ̵ΎϤϨϫ΍έ ̮ϳ ϪΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϨ̯ ̶ϣ Ϫ΋΍έ΍ ̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ έΩ ϩΪη ̵ή̢γ ϥΎϣί ϭ
Daily Goal
Audio Guide
Body Info
Performa...
(̶ΘγέΪϨΗ) <Fitness> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
(Ϧηϭέ) <On> ĸ (̶ΗϮλ ̵ΎϤϨϫ΍έ) <Audio Guide> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΨϧ έΎ̯ ̶ΗϮλ ̵ΎϤϨϫ΍έ ˬFM ̵ϮϳΩ΍έ Ύϳ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϡΎ̴Ϩϫ ƒ
ϪΟϮΗ
̋˺ _ ̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ
(Ϫϣ΍Ω΍) ̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ίήσ
̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ ̵΍ήΟ΍
Daily Goal
Audio Guid...
Body Info
Performa...
(̶ΘγέΪϨΗ) <Fitness> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
[ΏΎΨΘϧ΍] ϪϤ̯Ω ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ηίέϭ ϦϳήϤΗ .˻
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ
ˬ(ϡ΍έ΁ ̵ϭέ ϩΩΎϴ̡) <Walk1> ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ̶̰ϳ ƒ
ˬ(ϡ΍έ΁ ϥΪϳϭΩ) <Run1> ˬ(ϊϳήγ ̵ϭέ ϩΩΎϴ̡) <Walk2>
ˬ(̲Ϩϴ̰ϳΎϫ) <Hiking> ˬ(ϊϳήγ ϥΪϳϭΩ) <Run2>
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ύ̳Ϯϳ) <Yoga> ˬ(̵έ΍Ϯγ ϪΧή̩ϭΩ) <Cycle>
39 Kcal
.ΪϴϨ̯ ϦϴϴόΗ ΍έ ϦϳήϤΗ ϩ΍ϮΨϟΩ ϥΎϣί .˼
<600min> ΎΗ (ϪϘϴϗΩ 10) <10min> ί΍ ΍έ ̶ϧΎϣί ήϫ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ƒ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ̵΍ ϪϘϴϗΩ 10 Ϟλ΍Ϯϓ έΩ (ϪϘϴϗΩ 600)
Now Playing
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̵έ΍ΪϴϨη ϪϨϳΰ̳ .̊
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [ΏΎΨΘϧ΍] ϪϤ̯Ω .̋
.ΪϨ̯ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ ωϭήη ̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ ƒ
̵έ΍ΪϴϨη ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
.Ζγ΍ ϩΪη ζΨ̡ ˱΍ήϴΧ΍ Ϫ̯ ̶ϠϳΎϓ ζΨ̡ :(ζΨ̡ ϝΎΣ έΩ) Now Playing ƒ
.Ζγ΍ ϩΪη ζΨ̡ ˱΍ήϴΧ΍ Ϫ̯ ̶θΨ̡ ΖγήϬϓ έΩ ΩϮΟϮϣ ̵ΎϬϠϳΎϓ ζΨ̡ :(ζΨ̡ ΖγήϬϓ) Playlist ƒ
.Ϊϳ΍ ϩΩή̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϥ΁ ί΍ ˱΍ήϴΧ΍ Ϫ̯ FM ̶ϳϮϳΩ΍έ ϩΎ̴Θδϳ΍ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ :(FM ̵ϮϳΩ΍έ) FM Radio ƒ
.̶ϓΩΎμΗ ΐϴΗήΗ ϪΑ Ζγ΍ ϩΪη ζΨ̡ ˱΍ήϴΧ΍ Ϫ̯ ̶θΨ̡ ΖγήϬϓ έΩ ΩϮΟϮϣ ̵ΎϬϠϳΎϓ ζΨ̡ :Shuffle Play ƒ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [ΏΎΨΘϧ΍] ϪϤ̯Ω ˬΪϴϨ̯ Κ̰ϣ ̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ ϦϴΣ έΩ ΪϴϠϳΎϣ ή̳΍ ƒ
.ΪϴϨ̯ ϩΪϫΎθϣ ΍έ ϩΪη ϑήμϣ ̵ήϟΎ̯ Ύϳ ̶ϘϴγϮϣ ϥ΍ϮϨϋ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ˬΪϴϫΩ ̶ϣ έΎθϓ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω Ϫ̯ έΎΑ ήϫ ƒ ϪΟϮΗ
̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ _ ̋˻
(Ϫϣ΍Ω΍) ̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ίήσ
̶ΘγέΪϨΗ ΖϟΎΣ ϥΩή̯ ϒϗϮΘϣ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω
2 kcal
̶ηίέϭ ΕΎϨϳήϤΗ ϖΑ΍Ϯγ ̶γέήΑ
.ΪϴϨ̯ ̮̩ ΍έ ΩϮΧ ̶ηίέϭ ΕΎϨϳήϤΗ ϞϴϤ̰Η ϖΑ΍Ϯγ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
2009/02/24
Duration: 0h 06m
Consumed: 5kcal
2% of Goal
(̶ΘγέΪϨΗ) <Fitness> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζϳΎϤϧ) <Performance> ϪϨϳΰ̳ .˻
.ΪϴϨ̯ Ωέ΍ϭ ϖΑ΍Ϯγ ̶γέήΑ ̵΍ήΑ ΍έ ̶ΨϳέΎΗ .˼
.ΪϴϨ̯ ϩΪϫΎθϣ ΍έ ϞϴϤ̰Η Υήϧ ϭ ̵ήϟΎ̯ ϑήμϣ ˬΕΎϨϳήϤΗ ϥΎϣί Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎΠϨϳ΍ έΩ ƒ
.ΪϴϨ̯ ϩήϴΧΫ ΍έ ̶ηίέϭ ΕΎϨϳήϤΗ ϪϘΑΎγ 30 ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ƒ
ϪΟϮΗ
̋˼ _ ̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ
ΎΘϳΩ ζΨ̡ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
̱ϮϠΑ ‚ έΎΒΧ΍ ϱΎϫ ΖϳΎγ ϥΪϳΩ ϪΑ ϡ΍ΰϟ΍ ϥϭΪΑ ΍έ ϩΪη ϡΎ̴ϨϬΑ ΕΎϋϼσ΍ ϲϜϴΗΎϣϮΗ΍ έϮτΑ ϲόϗϮϣ ήϫΪϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϨϛ ΖϓΎϳέΩ UCC ϭ
.ΪϴϫΩ ϝΎϘΘϧ΍ <EmoDio> ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΍έ ΩϮΧ ήψϧ ΩέϮϣ Ζδ̡ ϝΎϧΎ̯ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
Ύϫ Ζδ̯ΎΘϳΩ ζΨ̡
̶ϘϴγϮϣ ̵ΎϬϠϳΎϓ ϪΑ ΩϮΧ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ (Ζδ̯ΎΘϳΩ) <Datacasts> ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϫΩ εϮ̳ ϩΪη ϞϘΘϨϣ ̵Ύϫ Ζδ̯ΎΘϳΩ
Datacasts
ΏΎΨΘϧ΍ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ ΍έ (Ζδ̯ΎΘϳΩ) <Datacasts> .˺
.ΪϴϨ̯
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϝΎϧΎ̯ ϥ΍ϮϨϋ .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϞϳΎϓ .˼
Datacast 1
Datacast 2
Datacast 3
Datacast 4
ΪϨϛ ϲϣ ζΨ̡ ϪΑ ωϭήη ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ϞϳΎϓ ƒ
(ΖδϛΎΘϳΩ) <Datacasts> ϪΑ Ρϭήθϣ ϱΎϬϠϤόϟ΍έϮΘγΩ ϱ΍ήΑ ƒ
.ΪϴϨϛ ωϮΟέ <EmoDio> ϪϣΎϧήΑ ϱΎϫ
ϪΟϮΗ
̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ _ ̋̊
΍Ϊλ ςΒο
ΪϴϨ̯ ςΒο ΩϮΧ MP3ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ΎΑ ΍έ ή̴ϳΩ ̶ΟέΎΧ ̵Ύϫ΍Ϊλ ϭ Ύϫ ̶ϧ΍ήϨΨγ ˬ ϥΎϨΨγ ˬΩϮΧ ̵΍Ϊλ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
΍Ϊλ ςΒο ϡΎΠϧ΍ ̵΍ήΑ
Voice REC
(΍Ϊλ ςΒο) <Voice REC> ϪϨϳΰ̳ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [ΏΎΨΘϧ΍] ϪϤ̯Ω .˻
.ΪϨϛ ϲϣ ωϭήη ΍έ ςΒο ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ƒ
.ΪϴϨ̯ ςΒο ΍Ϊλ [
] ϪϤ̯Ω ϦΘη΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϥΩ΍Ω έΎθϓ ΎΑ ϥΎϣί ήϫ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ƒ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [ΏΎΨΘϧ΍] ϪϤ̯Ω ˬΪϴϨ̯ Κ̰ϣ ςΒο ϞϤϋ ϦϴΣ έΩ ΪϴϠϳΎϣ ή̳΍ ƒ ϪΟϮΗ
ΩϮη ̶ϣ ϒϴόο ςΒο ΚϋΎΑ ϥϮ̩ Ϊϳέ΍Ϊϧ Ϫ̴ϧ ΩϮΧ ϥΎϫΩ ί΍ ήΗέϭΩ Ύϳ ̮ϳΩΰϧ ̶ϠϴΧ ΍έ ϥϮϓϭή̰ϴϣ ƒ
.ΩϮη ̶Ϥϧ ϡΎΠϧ΍ ̶ΒγΎϨϣ έϮτΑ ΍Ϊλ ςΒο Ζγ΍ ϒϴόο ̵ήΗΎΑ Ϫ̯ ̶Θϗϭ ƒ ρΎϴΘΣ΍
̋̋ _ ̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ
(Ϫϣ΍Ω΍) ΍Ϊλ ςΒο
΍Ϊλ ςΒο έΎ̯ ϒϗϮΗ ̵΍ήΑ
.Ϊϳέ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ςΒο ϦϴΣ έΩ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω .˺
ϞϳΎϓ ϪΑ Ϫ̯ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΎϤη ί΍ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ήϫΎχ ϪΤϔλ ̵ϭέήΑ ̶ϣΎϴ̡ ƒ
.ΪϴϨ̯ εϮ̳ ϩΪη ςΒο
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ήϴΧ) <No> Ύϳ (ϪϠΑ) <Yes> .˻
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΧ ζΨ̡ ΍έ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ (ϪϠΑ) <Yes> ΏΎΨΘϧ΍ ƒ
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΨϧ ζΨ̡ ΍έ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ (ήϴΧ) <No> ΏΎΨΘϧ΍ ƒ
.ΩϮη ̶ϣ ϩήϴΧΫ MP3 Ζϣήϓ ϪΑ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ ƒ
(ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ) <Recorded File> ĸ (ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ) <File Browser> έΩ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ ƒ ϪΟϮΗ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϩήϴΧΫ (̶ΗϮλ) <Voice> ĸ
.ΪηΎΑ ΖϋΎγ 4 ΎΗ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ςΒο ϞϳΎϓ ήϫ ƒ
.ΪϴϨϛ ςΒο ΦϳέΎΗ αΎγ΍ ήΑ ϲΗϮλ ϞϳΎϓ 999 ήΜϛ΍ΪΣ ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη ƒ
(ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ 1 ˬϪϴϧΎΛ έΩ ΖϴΑϮϠϴ̯ 128 αΎγ΍ ήΑ) .ΪϴϨ̯ ςΒο ΖϋΎγ 15 ˱΍ΩϭΪΣ ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ƒ
̶ϘϴγϮϣ ί΍ ήΗ΍ήϓ _ ̋̌
ΕϻΎ̰η΍ ϊϓέ
ϩ΍έ ϝΎΒϧΩ ϪΑ ΖγήϬϓ Ϧϳ΍ έΩ ˬΪϳΪη ϭήΑϭέ ΩϮΧ ΪϳΪΟ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ έΩ ̶Ϡ̰θϣ ΎΑ ή̳΍
αΎϤΗ ̲ϧϮδϣΎγ ̵ήΘθϣ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ϦϳήΗ ̮ϳΩΰϧ ΎΑ ˬΪθϧ ϊϓέ Ϟ̰θϣ ή̳΍ .ΪϳΩή̴Α ϥ΁ ϞΣ
.Ϊϳήϴ̴Α
ϞΣ ϩ΍έ
Ϟ̰θϣ
Ϊϫ΍ϮΨϧ Ϧηϭέ ϩΎ̴ΘγΩ ˬΪηΎΑ ϩΪη ϪϴϠΨΗ ϼ
˱ ϣΎ̯ ̵ήΗΎΑ Ϫ̰ϴΗέϮλ έΩ •
.ΪϴϨ̯ Ϧηϭέ ϩέΎΑϭΩ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ϭ ϩΩή̯ ̫έΎη ˱΍ΩΪΠϣ ΍έ ̵ήΗΎΑ .Ϊη
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ Reset ΩΪΠϣ ϢϴψϨΗ Υ΍έϮγ •
.ΩϮθϴϤϧ Ϧηϭέ ϩΎ̴ΘγΩ
ϪϤϫ ΕέϮλ ϥ΁ έΩ ϥϮ̩ ήϴΧ Ύϳ Ζγ΍ ϝΎόϓ έΎψΘϧ΍ ΖϴϠΑΎϗ Ύϳ΁ ΪϴϨϴΒΑ •
.ΩϮΑ ΪϨϫ΍ϮΧ Ϟϔϗ ΎϫΪϴϠϛ
̶ϣ έΎθϓ ΍έ ΢ϴΤλ ϪϤ̯Ω Ϊϳέ΍Ω Ϫ̯ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ΰϴ̩ ήϫ ί΍ ζϴ̡ •
.ΪϴϫΩ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ Reset ΩΪΠϣ ϢϴψϨΗ Υ΍έϮγ •
.ΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ έΎ̯ Ύϫ ϪϤ̯Ω
Ζϳϭέ ϞΑΎϗ ΪϴηέϮΧ ϢϴϘΘδϣ ζΑΎΗ ήϳί Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ •
.ΪηΎΒϧ
(ϪΤϔλ ϥΪη εϮϣΎΧ ϥΎϣί) <Display Off Time> Ϫϛ ϲϣΎ̴Ϩϫ •
(ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ) <Display> ĸ (ΕΎϤϴψϨΗ) <Settings> ί΍
Ύϫ ϪϤ̯Ω ί΍ ̶̰ϳ .ΩϮη ϲϣ εϮϣΎΧ ϲδϤϟ ϪΤϔλ ‚ΩϮη ϲϣ ΏΎΨΘϧ΍
.ήϴΧ Ύϳ ΩϮθϴϣ Ϧηϭέ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ Ύϳ΁ ΪϴϨϴΒΑ ϭ ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ
.ΩϮθϴϤϧ Ϧηϭέ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ
έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ ϩΎ̴ΘγΩ ˬΩϮθϴϣ ϪϴϠΨΗ ϼ
˱ ϣΎ̯ ̵ήΗΎΑ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ •
.ΪϴϨ̯ ̫έΎη ϩέΎΑϭΩ ΍έ ̵ήΗΎΑ .Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ εϮϣΎΧ
(έΎϛΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ) <Auto Power Off>ή̳΍ •
ΏΎΨΘϧ΍ (ϢΘδϴγ) <System> ĸ (ΕΎϤϴψϨΗ) <Settings>ί΍
Ωήϴ̳ ϲϣ έ΍ήϗ ΚϜϣ Ϊϣ έΩ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ Ϫϛ ϲϣΎ̴Ϩϫ ΪηΎΑ ϩΪη
.ΪϴϨϛ Ϧηϭέ ΍έ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ .ΩϮη ϲϣ εϮϣΎΧ ϥ΁ ϕήΑ
.ΩϮθϴϣ εϮϣΎΧ ϩΎ̴ΘγΩ
̋̀ _ ΕϻΎ̰η΍ ϊϓέ
ϞΣ ϩ΍έ
Ϟ̰θϣ
ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ ΕΎϤϴψϨΗ ϭ ΍Ϊλ ΖϟΎΣ ϪΑ ϪΘδΑ Ϊϧ΍ϮΘϴϣ ̵ήΗΎΑ ήϤϋ •
.ΪηΎΑ ήϴϐΘϣ
ϦϴϳΎ̡ Ύϳ ϻΎΑ ̵ΎϫΎϣΩ έΩ ̶ϧϻϮσ ̶ΗΪϣ ̵΍ήΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ •
.ΪϨ̯ ΍Ϊϴ̡ ζϫΎ̯ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̵ήΗΎΑ ήϤϋ ˬΩήϴ̴ϴϣ έ΍ήϗ
έΩ ϩΪη ή̯Ϋ έ΍ΪϘϣ ΎΑ ̵ήΗΎΑ ήϤϋ
.Ζγ΍ ΕϭΎϔΘϣ ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ
ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ίΎϴϧ ΩέϮϣ ϪϳΎ̡ ΕΎμΨθϣ ˬΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ ϝήΘϨ̯ •
.ΪϨ̯ ϩΩέϭ΁ήΑ ΍έ
EmoDio ϪϣΎϧήΑ κϘϧ
εϼΗ ϩέΎΑϭΩ ϭ ϩΩή̯ ϝήΘϨ̯ ΢ϴΤλ ϝΎμΗ΍ ήψϧ ί΍ ΍έ USB ζϴϓ •
.ΪϴϨ̯
.ΪϴϨϛ ίϭέ ϪΑ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϱϭέ ΍έ Windows •
ˬϩΩϮϤϧ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ Key Updates and Service Packs
ϩέΎΑϭΩ ΍έ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ .ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϪϤϫ ϱέϭ΁ίϭέ ϪΑ β̢γ
.ΪϳίΎγ έ΍ήϗήΑ ˱΍ΩΪΠϣ ΍έ ϝΎμΗ΍ ϭ ϩΩήϛ ϱί΍Ϊϧ΍ ϩ΍έ
ϩΪη ϝΎόϓ ήϴϏ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ϝΎμΗ΍
.Ζγ΍
٪Ωή̯ Ζϣήϓ ˻˹˹˹ ίϭΪϨϳϭ ΎΑ ΍έ ΩϮΧ ٪ΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϫ̰ϴΗέϮλέΩ •
έΩ ΍έ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ .Ϊϳ΂ϴΑ ϦϴϳΎ̡ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ Ζϋήγ ˬΪϳ΍
.ΪϴϨϛ ϲόγ ϩέΎΑϭΩ ϭ ΪϴϨϛ Ζϣήϓ Vista Ύϳ XP ίϭΪϨϳϭ ςϴΤϣ
ΩϮΧ ϪϧΎϳ΍έ ̵ϭέ ΍έ <EmoDio> ϪϠϤΟ ί΍ ϪϣΎϧήΑ ΪϨ̩ ΎϤη ή̳΍ •
ί΍ .ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΧ ϦϴϳΎ̡ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ Ζϋήγ Υήϧ ˬΪϴηΎΑ ϩΩή̯ ΍ήΟ΍
ϩέΎΑϭΩ ΍έ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ ϞϤϋ ϭ ϩΪη ΝέΎΧ ̵έϭήο ήϴϏ ̵Ύϫ ϪϣΎϧήΑ
.ΪϴϨ̯ ϥΎΤΘϣ΍
.ήϴΧ Ύϳ Ζγ΍ ϩΪη ϩήϴΧΫ ϪψϓΎΣ έΩ ΩϮΟϮϣ ϞϳΎϓ Ύϳ΁ ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ •
.ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ̶Α΍ήΧ ήψϧ ί΍ ΍έ ̶ϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ •
.ήϴΧ Ύϳ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵ήΗΎΑ ̶ϓΎ̯ ̵ϭήϴϧ Ύϳ΁ ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ •
ϪΘδϫ΁ ̶ϠϴΧ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ Ζϋήγ
.Ζγ΍
ϡΎΠϧ΍ ΍έ ζΨ̡ ϞϤϋ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
.ΪϫΪϴϤϧ
ΕϻΎ̰η΍ ϊϓέ _ ̋́
ϞΣ ϩ΍έ
Ϟ̰θϣ
΢ϴΤλ ϮΤϧ ϪΑ ϡϭΰϟ ΕέϮλ έΩ USB ϞΑΎ̯ Ύϳ΁ Ϫ̯ Ϊϴ΋ΎϤϧ ̶γέήΑ •
‫ل‬Ζγ΍ ٪Ϊη ΍ΪΟ ϭ Ϟλϭ
.ήϴΧ Ύϳ Ζγ΍ ϩΪη ή̡ ϪψϓΎΣ Ύϳ΁ ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ •
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ Reset ΩΪΠϣ ϢϴψϨΗ Υ΍έϮγ •
.ΪϨ̰ϴϤϧ έΎ̯ ϞϳΎϓ ϥΩή̯ ΩϮϠ̡΁
ϊτϗ ΕΎϋϼσ΍ Ύϳ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ ϡΎ̴Ϩϫ USB ζϴϓ Ύϳ΁ ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ •
ΎϬϨΗ Ϫϧ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϪϠΌδϣ Ϧϳ΍ ˬΖγ΍ ϦϴϨ̩ ή̳΍ .ήϴΧ Ύϳ Ζγ΍ ϩΪη
.ΪηΎΑ ϩΩέϭ΁ Ωέ΍ϭ ̵ΪΟ ΐϴγ΁ ϩΎ̴ΘγΩ ϪΑ Ϫ̰ϠΑ ˬΕΎϋϼσ΍/Ύϫ ϞϳΎϓ ϪΑ
Ϊϫ΍ϮΨϧ ΕΎϋϼσ΍ ϦΘϓέ ΖγΩ ί΍ ϝΎΒϗ έΩ ϲΘϴϟϮΌδϣ ̲ϧϮδϣΎγ
.Ζη΍Ω
ΖγΩ ί΍ ΕΎϋϼσ΍ Ύϳ Ύϫ ϞϳΎϓ
Ϊϧ΍ ϪΘϓέ
(ήϴϐΘϣ ΖϴΑ Ζϋήγ) VBR Ζϣήϓ ̵΍έ΍Ω ϞϳΎϓ Ύϳ΁ ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ •
.ήϴΧ Ύϳ Ζγ΍
ήϴϏ ζΨ̡ ϥΎϣί ˬζΨ̡ ϡΎ̴Ϩϫ
ΩϮθϴϣ ϩΩ΍Ω ϥΎθϧ ̵ΩΎϋ
ĸ (ϥΎΑί) <Language> ĸ (ΕΎϤϴψϨΗ) <Settings> ϪΑ •
ϭ ΪϳϭήΑ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ (ID3 ΐδ̩ήΑ) <ID3 Tag>
.ΪϴϳΎϤϧ ϦϴϴόΗ ΐγΎϨϣ ϥΎΑί ̮ϳ
.Ζγ΍ ̵ΩΎϋήϴϏ ϞϳΎϓ ϡΎϧ ζϳΎϤϧ
Ϧϳ΍ .ΩϮη ΪϴϟϮΗ Εέ΍ήΣ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̵ήΗΎΑ ΩΪΠϣ ̫έΎη ϦϴΣ έΩ •
.Ζη΍Ω Ϊϫ΍ϮΨϧ ϩΎ̴ΘγΩ Ωή̰ϠϤϋ Ύϳ ήϤϋ ̵ϭέ ήΑ ̵ήϴΛΎΗ ̨ϴϫ ϪϠΌδϣ
.Ζγ΍ ύ΍Ω ϩΎ̴ΘγΩ
̋̂ _ ΕϻΎ̰η΍ ϊϓέ
ϪϤϴϤο
ϮϨϣ ΖΧέΩ
ϩΩέϭ΁ ΎϤη ΪϳΪΟ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ΎϫΩή̰ϠϤϋ ϭ ΎϫϮϨϣ ̶ϫΩ ϥΎϣΎγ ϩϮΤϧ ϪΑ ϊϳήγ ̶ϫΎ̴ϧ ΎΠϨϳ΍ έΩ
.Ζγ΍ ϩΪη
ϮϨϣ ΏΎΨΘϧ΍ ϪΤϔλ
Music
FM Radio
Fitness
Datacasts
Voice REC
File
Browser
Settings
Music
FM Radio
My
Popcon
User
Button
Sound
Display
DNSe
Mode
Popcon
Character
Study
Mode
Beep
Sound
Display
Off Time
Menu
Date
Sleep
Play Mode
Auto
Preset
Popcon
Name
DNSe
Volume
Limit
Screen
Saver
ID3 Tag
Time
Auto Power
Off
Play
Speed
FM
Region
Play
Speed
Default set
Skip
Interval
FM
Reception
Play Mode
Format
Tag
Language Date&Time
System
About
Demo
Mode
ϪϤϴϤο _ ̌˹
ϝϮμΤϣ ΕΎμΨθϣ
YP-U5
ή̢ϣ΁ ̶Ϡϴϣ 500 / ϢϴϘΘδϣ Ζϟϭ 5.0
ϢϴϘΘδϣ Ζϟϭ 3.7 . ΖϋΎγ ή̢ϣ΁ ̶Ϡϴϣ 160
ˬ320kbps ~ 8kbps) MPEG1 Layer3
ˬ(48kHz ~ 32kHz
ˬ160kbps ~ 32kbps) MPEG2 Layer3
ˬ(24kHz ~ 16kHz
ˬ160kbps ~ 32kbps) MPEG2.5 Layer3
ˬ(12kHz ~ 8kHz
ˬ(48kHz ~ 8kHz ˬ320kbps ~ 48kbps) WMA
ˬ(48 ~ 8kHzˬ 192kbps ~ 8kbps) (̶ΗϮλ) ASF
(Q10 ~ Q0) Ogg ˬ(Ζϓ΍ ϥϭΪΑ ̶ΗϮλ ̭Ϊ̯) FLAC
(Ύϫ ϪηϮ̡ ϞϣΎη) 3000 ήΜ̯΍ΪΣ :ϞϳΎϓ
(Ϣϫ΍ 16 αΎγ΍ ήΑ) ϝΎϧΎ̯/Ε΍ϭ ̶Ϡϴϣ 18
ΰΗήϫϮϠϴ̯ 20 ΎΗ ΰΗήϫ 40
(ϞΑ ̶γΩ 0 ΰΗήϫϮϠϴ̯ 1 αΎγ΍ ήΑ) ΰΗήϫϮϠϴ̯ LPF 20 ΎΑ ϞΑ ̶γΩ 88
ˬMP3 128kbps) ΖϋΎγ 20 ήΜ̯΍ΪΣ :̶ϘϴγϮϣ
(εϮϣΎΧ LCD ˬ̵ΩΎϋ ̵΍Ϊλ ΖϟΎΣ ˬ15 :΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ
-5~ 35°C (23~95°F)
ϚϴΘγϼ̡
ϡή̳ 23
ήΘϤϴϠϴϣ 11.8 × 88 × 25
1%
ϞΑ ̶γΩ ϭή̰ϴϣ 32
FM T.H.D
ήΑέΎ̯ ΖϴγΎδΣ
FM ̵Ω
108.0MHz~87.5
ϞΑ ̶γΩ 50
ϝΪϣ ϡΎϧ
ϱέ΍ά̳ έΎϴόϣ
̶ϠΧ΍Ω ̵ήΗΎΑ ϥ΍ϮΗ
ϞϳΎϓ ̵έΎ̳ίΎγ
ϩΪη ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ /ΎϫέΪϟϮϓ Ω΍ΪόΗ
̶ηϮ̳ ̶ΟϭήΧ
̶ΟϭήΧ βϧΎ̯ήϓ ϩΩϭΪΤϣ
ΰϳϮϧ ϪΑ ϝΎϨ̴ϴγ ΖΒδϧ
ζΨ̡ ϥΎϣί
̶ϳΎϣΩ Ωή̰ϠϤϋ ϩΩϭΪΤϣ
ΏΎϗ
ϥίϭ
(νήϋ × ωΎϔΗέ΍ × ϖϤϋ) ΩΎόΑ΍
FM βϧΎ̯ήϓ
ϪΑ FM ϝΎϨ̴ϴγ
ΰϳϮϧ ΖΒδϧ
FM ϮϳΩ΍έ
.ΪϨ̯ ήϴϴϐΗ ̶ϠΒϗ ωϼσ΍ ϥϭΪΑ ήΘθϴΑ ΩϮΒϬΑ ΖϬΟ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̪ΑΎΘ̯ Ϧϳ΍ ΕΎΟέΪϨϣ
̌˺ _ ϪϤϴϤο
̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍
̵΍έ΍Ω ˬϦϴόϣ ΚϟΎΛ Ϧϴϓήσ ί΍ ιΎΧ ̵ϮϨόϣ ϕϮϘΣ ΖΤΗ ˬΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ Ϧϳ΍ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍
ΖϬΟ ̶ϳΎϬϧ ήΑέΎ̯ ϥΎϳήΘθϣ ςγϮΗ ̵έΎΠΗ ήϴϏ ϭ ̶μΨη ϩΩΎϔΘγ΍ ϪΑ ̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍ Ϧϳ΍ .ΪηΎΒϴϣ ̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍
.ΩΩή̴ϴϣ ΩϭΪΤϣ ˬίΎϴΘϣ΍ ̵΍έ΍Ω ΕΎϳϮΘΤϣ
.Ζγ΍ ϩΪϳΩή̴ϧ Ϫ΋΍έ΍ ̵έΎΠΗ ΩήΑέΎ̯ ̵΍ήΑ ̶ϗϮϘΣ ̨ϴϫ
ϪΑ ˬίΎϴΘϣ΍ Ϧϳ΍ ϭ ϩΩ΍Ϊϧ έ΍ήϗ ζηϮ̡ ΖΤΗ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ ί΍ ήϴϏ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ϪϧϮ̳ήϫ ˬ̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍ Ϧϳ΍
Ϫ̯ ISO/IEC 13818-3 Ύϳ ISO/IEC 11172-3 ΎΑ ϖΑΎτϣ ίΎϴΘϣ΍ ΪϗΎϓ ΪϨϳ΁ήϓ Ύϳ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ϪϧϮ̳ήϫ
ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎϬϨΗ ˬ̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍ Ϧϳ΍ .ΪηΎΒϴϤϧ ϢϴϤόΗ ϞΑΎϗ ˬΪϧϮθϴϣ ϪΘΧϭήϓ Ύϳ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ
ISO/IEC 11172-3 ΎΑ ϖΑΎτϣ ̶ΗϮλ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ̶ϳΎθ̳ΰϣέ Ύϳ/ϭ ̵έ΍ά̳ΰϣέ ̵΍ήΑ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍
ϭ ΎϬϴ̳̬ϳϭ ̵΍ήΑ ̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍ Ϧϳ΍ ΖΤΗ ̶ϗϮϘΣ ̨ϴϫ .ΪϫΪϴϣ έ΍ήϗ ζηϮ̡ ΖΤΗ ISO/IEC 13818-3 Ύϳ
Ϫ΋΍έ΍ ˬΪϨηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ΖϘΑΎτϣ ISO/IEC 13818-3 Ύϳ ISO/IEC 11172-3 ΎΑ Ϫ̯ ϝϮμΤϣ ί΍ ̶ΗΎμΨθϣ
.ΩΩή̴ϴϤϧ
ϪϤϴϤο _ ̌˻
ΎϴϧΩ ήγ΍ήγ έΩ SAMSUNG ΎΑ αΎϤΗ
̵ήΘθϣ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ΎΑ ˱Ύϔτϟ ˬΪϳέ΍Ω ̲ϧϮδϣΎγ ΕϻϮμΤϣ ΎΑ ϪτΑ΍έ έΩ ̵ήψϧ Ύϳ ζγή̡ ϪϧϮ̳ήϫ ή̳΍
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ SAMSUNG
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
Customer Care Centre 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
Country
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Centre 0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475
1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Web Site
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
REV.0.0
Download PDF