Samsung | YP-Q2CB | Samsung YP-Q2CW ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

YP-Q2
MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ
ΪϴϨϛ έϮμΗ ΍έ ΕΎϧΎϜϣ΍
.ϢϴϨϛ ϲϣ ήϜθΗ ̲ϧϮδϣΎγ ϝϮμΤϣ ΪϳήΧ ϱ΍ήΑ ΎϤη ί΍
έΩ ΍έ ΩϮΧ ϝϮμΤϣ Ύϔτϟ ‚ ήΗ ϞϣΎϛ βϳϭήγ ΖϓΎϳέΩ ϱ΍ήΑ
ΪϴϨϛ ΖΒΛ ήϳί αέΩ΁
www.samsung.com/register
ΎϤη ΪϳΪΟ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ̵Ύϫ ̶̳̬ϳϭ
Ϧϳ΍ ϡΎϤΗ ϱ΍έ΍Ω ΎϤη ΪϳΪΟ MP3 ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ .ϩΪϨϨϛ ϡή̳ήγ έΎϴδΑ ϭ ϥΎϨϴϤσ΍ ϞΑΎϗ .ΪϨϤηϮϫ .ΎΒϳί ήϫΎχ
έΩΎϗ Ύϫ ϱέϭ΁ Ϧϓ ϦϳήΗΪϳΪΟ ί΍ ϱΪϨϣ ϩήϬΑ ΎΑ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ή̴ϳΩ ΐϟΎΟ ϱΎϬϴ̳̬ϳϭ ΰϴϧ ϭ Ύϫ ϲ̳̬ϳϭ
είέϭ ϝΎΣ έΩ Ϫ̩ ΎϤη .ΪϨϛ Ϫ΋΍έ΍ ΎϤη ϪΑ ϲΠϴϬϣ ϱΎϬϳίΎΑ ϭ ˬϩΪϧί ϱήϳϭΎμΗ ˬϩΩΎόϟ΍ ϕϮϓ ̶ϳ΍Ϊλ Ζγ΍
ϪΑ ϲΘΣ Ύϳ ˬΪϴϨϛ ϱίΎΑ ˬΪϴϨϛ ΎηΎϤΗ ϢϠϴϓ ˬΪϴϨϛ ΩϮϠϧ΍Ω ΍έ ϥΎΗ Ϫϗϼϋ ΩέϮϣ ϱΎϫ ̲Ϩϫ΁ Ϊϴϫ΍ϮΨΑ Ϫ̩ ˬΪϴηΎΑ
ϥ΁ ί΍ έΎΒϜϳ ςϘϓ Ζγ΍ ϲϓΎϛ .ΩήΑ Ϊϴϫ΍ϮΧ Εάϟ ϥΎΗΪϳΪΟ MP3 ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ί΍ ΪϴϨϛ εϮ̳ FM ϱϮϳΩ΍έ
.Ζγ΍ έ΍ϮηΩ έΎϴδΑ ΪϳΩήϛ ϲϣ ϲ̳Ϊϧί ϥ΁ ϥϭΪΑ έϮτ̩ ϪϜϨϳ΍ έϭΎΑ ή̴ϳΩ ΪόΑ ˬΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍
!ήΗ ϩΎΗϮ̯ ΩϮϠϧ΍Ω ϥΎϣί ϭ ήΗ ̶ϧϻϮσ ζΨ̡ ϥΎϣί
ΎϳΪϣ ϲΘϟΎϣ ϢΘδϴγ έΩ ”ϪϧΎ̳ΪϨ̩” ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ
ΖϋΎγ 50 ΎΗ Ϊϧ΍ϮΘϴϣ ϩΪη ̫έΎη ϼ
˱ ϣΎϛ ϱήΗΎΑ Ϛϳ ΎΑ ϩΎ̴ΘγΩ
.ΪϨϛ ζΨ̡ ϢϠϴϓ ΖϋΎγ ̊ Ύϳ ˬϲϘϴγϮϣ
ϞϴϟΩ ϪΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϧϳ΍ .Ϊϧ΍ ϩΪη ήΗ ϩΎΗϮ̯ ΩϮϠϧ΍Ω ̵Ύϫ ϥΎϣί
έΎ̳ίΎγ ̵Ύϫ ϝΪϣ ί΍ ήΗ ϊϳήγ έΎϴδΑ USB 2.0 ΎΑ ̵έΎ̳ίΎγ
.ΪηΎΒϴϣ USB 1.1 ΎΑ
̶ϠϴΧ ϥ΁ ̶ϟϭ ˬ ϢϴϣΎϧ ̶ϣ MP3 ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ̮ϳ ΍έ ϥ΁ Ύϣ
Ϫ̯ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎ̰ϣ΍ ΎϤη ϪΑ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ϥ΁ ί΍ ήΘθϴΑ
εϮ̳ FM ̵ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϭ ΪϴϨ̯ ΎηΎϤΗ ΍έ ΎϫϮ΋Ϊϳϭϭ ϦΘϣ ˬήϳϭΎμΗ
.ΪϴϨ̯ ̵ίΎΑ ΍έ ΩϮΧ ϩ΍ϮΨϟΩ ̵Ύϫ Ϣϴ̳ ϭ ΪϴϨ̯
̶ΗϮλ ̶Θϔ̴η
̵΍Ϊλ έϮΗϮϣ) DNSe ̵΍έ΍Ω ΎϤη ΪϳΪΟ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
ήμΤϨϣ ̶ΗϮλ ̵έϭΎϨϓ ̮ϳ Ϫ̯ ˬΖγ΍ ̶ϠΧ΍Ω (ϝΎΘϴΠϳΩ ̶όϴΒσ
ΖϬΟ ήΗ ϖϴϤϋ ϭ ήΗ ̶ϨϏ ̶ϳ΍Ϊλ ΪϴϟϮΗ ̵΍ήΑ ̲ϧϮδϣΎγ ΩήϔΑ
.ΪηΎΒϴϣ ̶ϧΩή̰ϧέϭΎΑ ̶ΗϮλ ϪΑήΠΗ ̮ϳ ΩΎΠϳ΍
!ϲδϤϟ Ϧϴϣ΍ήϓ ϡΎΠϧ΍
̶δϤϟ ϪΤϔλ ̵ϭέήΑ ϮϨϣ Ϧϴϣ΍ήϓ ϡΎΠϧ΍ ̵΍ήΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο
ϲ̴ϧέ LCD ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ ϲΣ΍ήσ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ϖϠΧ ϩΪϧί ̵ήϳϭΎμΗ ϭ ΎϬ̴ϧέ LCD ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ
!MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ΎΑ ϩΪϳΰ̳ήΑ Ωέ΍Ϯϣ ΏΎΨΘϧ΍ έΩ ϞϤϋ ̵Ω΍ί΁
ϪϴϬΗ ζΨ̡ Ζδϴϟ ΩϮΧ ϩ΍ϮΨϟΩ ̵Ύϫ ̶ϘϴγϮϣ ί΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϨ̯
̶ϨϤϳ΍ ΕΎϋϼσ΍
:ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ Ϧϳ΍ έΩ Ύϫ Ζϣϼϋ ϭ Ύϫ ϥϮ̰ϳ΁ ̵ΎϨόϣ
Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵ΪΟ ̶μΨη ΕΎϣΪλ Ύϳ ̱ήϣ ήτΧ Ϫ̯ ΖγΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ
έΎτΧ΍
ΩϮΟϭ ̵ΩΎϣ ΕέΎδΧ Ύϳ ̶μΨη ΕΎϣΪλ ΎΑ ρΎΒΗέ΍ έΩ ̶ϟΎϤΘΣ΍ ήτΧ Ϫ̯ ΖγΎϨόϣ Ϧϳ΍ ϪΑ
.Ωέ΍Ω
ρΎϴΘΣ΍
ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ̶μΨη ΕΎϣΪλ Ύϳ ̶̴Θϓή̳ ϕήΑ ˬέΎΠϔϧ΍ ˬ̵ίϮγ ζΗ΁ ήτΧ ζϫΎ̯ ̵΍ήΑ
:ΪϴϨ̯ ̵ϭήϴ̡ ̶ϨϤϳ΍ ̶σΎϴΘΣ΍ ΕΎϣ΍Ϊϗ΍ Ϧϳ΍ ί΍ ˬΩϮΧ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ί΍
ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ ΪϨϧ΍ϮΘϴϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶όΟήϣ ̵Ύϫ ϪΤϔλ Ύϳ Ε΍ή̯άΗ ̵ΎϨόϣ ϪΑ
.ΪϨηΎΑ Ϊϴϔϣ ϩΪϨϨ̯
ρΎϴΘΣ΍
ϪΟϮΗ
.ΪϴϨ̰ϧ ̶όγ
.ΪϴϨ̰ϧ ίΎΑ
ΪϴϨ̰ϧ βϤϟ
.ΪϴϨ̯ ̵ϭήϴ̡ Ε΍έϮΘγΩ ί΍ ˱ΎΤϳήλ
.ΪϳέϭΎϴΑ ϥϭήϴΑ έ΍ϮϳΩ ΰϳή̡ ί΍ ΍έ ϕήΑ ϪΧΎηϭΩ
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ βϳϭήγ ΰ̯ήϣ ΎΑ ̮Ϥ̯ ΖϓΎϳέΩ ̵΍ήΑ
.Ϊϧ΍ ϩΪη ϩΩέϭ΁ ΎΠϨϳ΍ έΩ ϥ΍ή̴ϳΩ ϭ ΎϤη ϪΑ ϪϣΪλ ϥΪϣ΁ Ωέ΍ϭ ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ έΎτΧ΍ ̵Ύϫ Ζϣϼϋ Ϧϳ΍
.ΪϴϨ̯ ̵ϭήϴ̡ ΎϬϧ΁ ί΍ ˱ΎΤϳήλ ˱Ύϔτϟ
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϩΪϨϳ΁ ϪόΟ΍ήϣ ̵΍ήΑ ϦϤϳ΍ ̶ϧΎ̰ϣ έΩ ΍έ ϥ΁ ˬζΨΑ Ϧϳ΍ ϪόϟΎτϣ ί΍ β̡
̶ϨϤϳ΍ ΕΎϋϼσ΍
.ΪϫΪϴϣ Ρήη ΍έ ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ί΍ ΐγΎϨϣ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩϮΤϧ ˬΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ Ϧϳ΍
ϥΎΗΩϮΧ ϪΑ ϪϣΪλ ίϭήΑ ϭ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ ΕέΎδΧ ϥΪϣ΁ Ωέ΍ϭ ί΍ ΎΗ ΪϴϨ̯ ϪόϟΎτϣ ΖϗΩ ϪΑ ΍έ ϥ΁
.ΩϮη ̵ήϴ̳ϮϠΟ
:Ϊϳέ΍Ω ϝϭάΒϣ ήϳί ̵ΪΟ ̵ΎϫέΎτΧ΍ ϪΑ ̵΍ ϩ̬ϳϭ ϪΟϮΗ
ΪϴϨ̯ ΖψϓΎΤϣ ϥΎΗΩϮΧ ί΍
.Ϊϴ΋ΎϤϨϧ ϝϮμΤϣ Ϧϳ΍ ήϴϴϐΗ Ύϳ ήϴϤόΗ ˬϥΩή̯ ίΎΑ ϪΑ ϡ΍Ϊϗ΍ ϥΎΗΩϮΧ ΰ̳ήϫ ƒ
Ϧ̰Ϥϣ ΍ήϳί ΪϴϨ̰ϧ Ϧηϭέ ΍έ ϥ΁ ˬΪη βϴΧ ϩΎ̴ΘγΩ ή̳΍ .Ϊϳί΍ΪϨϴϧ Ώ΁ ϥϭέΩ Ύϳ ϩΩή̰ϧ βϴΧ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ƒ
αΎϤΗ ̲ϧϮδϣΎγ ̵ήΘθϣ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ϦϳήΗ ̮ϳΩΰϧ ΎΑ ˬνϮϋ έΩ .ΪϳϮη ̶̴Θϓή̳ ϕήΑ έΎ̩Ω Ζγ΍
.Ϊϳήϴ̴Α
ρΎϴΘΣ΍
ϲΘγέΩ έϮτΑ ϥ΁ ‚ΕέϮλ Ϧϳ΍ ήϴϏ έΩ .ΪϴϨϜϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ ί΍ ϕήΑ ϭ Ϊϋέ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ έΪϨΗ ϡΎ̴Ϩϫ ƒ
Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϲϜϳήΘϜϟ΍ ϙϮη ήτΧ ϭ Ωήϛ Ϊϫ΍ϮΨϧ έΎϛ
‫ل‬ΪϴϨ̰ϧ ٪ΩΎϔΘγ΍ ̶ηϮ̳ ί΍ ̵έ΍Ϯγ ϦϴηΎϣ Ύϳ ϭ ̵έ΍Ϯγ έϮΗϮϣ ˬ̵έ΍Ϯγ ϪΧή̩ϭΩ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ƒ
.‫ل‬Ζγ΍ ٪Ωή̯ ωϮϨϤϣ ΍έ ϥ΁ ϥϮϧΎϗ ϖσΎϨϣ ί΍ ̶ΧήΑ έΩ ϥ΁ ήΑ ٪ϭϼϋ ϭ ٪Ωή̯ ϑΩΎμΗ ΕέϮμϨϳ΍ ήϴϏ έΩ
ΪϳΪη ϑΩΎμΗ ΚϋΎΑ Ϊϧ΍ϮΗ ϲϣ Ύϫ ϩ΍έέΎϬ̩ έΩ ιϮμΨΑ ‚ ϩΩΎΟ έΩ ϥΪϳϭΩ Ύϳ ϦΘϓέ ϩ΍έ ϡΎ̴Ϩϫ Ύϫ ϲηϮ̳ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
.ΩϮθΑ
ρΎϴΘΣ΍
ΎΑ ̶ηϮ̳ Ϣϴγ ˬΪϴΘδϫ ̵ϭέ ϩΩΎϴ̡ Ύϳ είέϭ ϝϮϐθϣ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ΪϴϨ̯ ϞλΎΣ ϥΎϨϴϤσ΍ ˬΩϮΧ ̶ϨϤϳ΍ ̵΍ήΑ ƒ
.ΪϨ̯ ̶Ϥϧ ΩέϮΧήΑ ϑ΍ήσ΍ ̵Ύϴη΍ Ύϳ ϥ΍ϭίΎΑ
Ϧ̰Ϥϣ Ύϫ ςϴΤϣ Ϧϳ΍ ΍ήϳί ˬΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ΩϭΩ ί΍ ή̡ Ύϳ ̭ΎΧ ϭ Ωή̳ ή̡ ˬΏϮσήϣ ̵Ύϫ ϞΤϣ έΩ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ƒ
.ΪϧΩή̳ ̶̰ϳήΘ̰ϟ΍ ̭Ϯη Ύϳ ̵ίϮγ ζΗ΁ ίϭήΑ ΚϋΎΑ Ζγ΍
έΎτΧ΍
ΪϴϨ̯ ΖψϓΎΤϣ ϥΎΗΩϮΧ ί΍
ϲϳ΍ϮϨη ϪΑ ΪϳΪη ϪϣΪλ ΚϋΎΑ Ϊϧ΍ϮΗ ϲϣ ϲϧϻϮσ ϥΎϣί ΕΪϣ ϱ΍ήΑ Ύϫ ϥϮϓΪϫ Ύϳ Ύϫ ϲηϮ̳ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ƒ
.ΩϮθΑ
έΎτΧ΍
ΐϴγ΁ ΕΪη ϪΑ ΎϤη ̶ϳ΍ϮϨη ˬΪϳήϴ̴Α έ΍ήϗ ̶ϧϻϮσ ΕΪϣ ̵΍ήΑ ϞΑ ̶γΩ 85 ί΍ ζϴΑ ΕΪη ΎΑ ̶ϳ΍Ϊλ νήόϣ έΩ ή̳΍
ΕΪη ΎΑ ̶ϟϮϤόϣ ϪϤϟΎ̰ϣ ̮ϳ) ΪηΎΑ ήΗ ̵ΪΟ Ϊϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη ̶ϳ΍ϮϨη ϪΑ ϩΩέ΍ϭ ϪϣΪλ ˬΪηΎΑ ήΗΪϨϠΑ ΍Ϊλ έΪϗ ήϫ .ΪϳΩ Ϊϫ΍ϮΧ
ΩϮθϴϣ ϪϴλϮΗ ˱ΎϳϮϗ .(Ζγ΍ ϞΑ ̶γΩ 80 ΩϭΪΣ ϩΩΎΟ έΩ ΍Ϊλϭήγ ϥ΍ΰϴϣ ϭ Ωήϴ̴ϴϣ ΕέϮλ ϞΑ ̶γΩ 60 ΎΗ 50 ̵΍Ϊλ
˱
.(ΪηΎΒϴϣ ΍Ϊλ ϢΠΣ ήΜ̯΍ΪΣ ϡϮγ ϭΩ ί΍ ήΘϤ̯ ϻϮϤόϣ
ˬςγϮΘϣ ϥ΍ΰϴϣ) ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ςγϮΘϣ ̵ϭέ ΍έ ΍Ϊλ ϢΠΣ ϥ΍ΰϴϣ
ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ Ύϳ ϩΩήϛ Ϣϛ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ϡϮϟϭ ‚ ΪϴϨϛ ϲϣ αΎδΣ΍ ΩϮΧ (ϱΎϫ)εϮ̳ έΩ ϥΩί ̲ϧί ΖϟΎΣ ΎϤη ή̳΍ ƒ
.ΪϴϨϛ ϒϗϮΘϣ ΍έ ϥϮϓΪϫ Ύϳ Ύϫ ϲηϮ̳
ΪϴϨ̯ ΖψϓΎΤϣ ΩϮΧ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ί΍
.ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ϩΪη ̭έΎ̡ ̵ϭέΩϮΧ ̮ϳ ϞΧ΍Ω Ύϳ ΎϧϮγ ΪϨϧΎϣ ˬ(35°C)95°F ί΍ ήΗϻΎΑ ̵ΎϫΎϣΩ έΩ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ƒ
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ΩϮθϴϣ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ ΪϳΪη ϪΑήο ϥΪϣ΁ Ωέ΍ϭ ΚϋΎΑ Ϫ̯ ϩΎ̴ΘγΩ ϦΘΧ΍Ϊϧ΍ Ϧϴϣί ί΍ ƒ
.ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ̵ϭέ ΍έ Ϧϴ̴Ϩγ ̵Ύϴη΍ ƒ
.ΪϴϨ̯ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ϩΎ̴ΘγΩ ϞΧ΍Ω ϪΑ ̭ΎΧ ϭ Ωή̳ Ύϳ ̶ΟέΎΧ ̵Ύϴη΍ ϪϧϮ̳ήϫ Ωϭέϭ ί΍ ƒ
.ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ̶δϴσΎϨϐϣ ̵Ύϴη΍ ̮ϳΩΰϧ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ƒ
ΕΎϋϼσ΍ ϦΘϓέ ΖγΩ ί΍ ϝΎΒϗ έΩ ̶ΘϴϟϮΌδϣ ̲ϧϮδϣΎγ .ΪϴϨ̯ ϪϴϬΗ ϥΎΒϴΘθ̡ ̶̢̯ ϢϬϣ ΕΎϋϼσ΍ ί΍ ˱ΎϤΘΣ ƒ
.Ζη΍Ω Ϊϫ΍ϮΨϧ
.ΪϴϳΎϤϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ̲ϧϮδϣΎγ ςγϮΗ ϩΪη ΪϴϳΎΗ Ύϳ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ί΍ ΎϬϨΗ ƒ
ΰϴϤΗ ήϨϴΗ Ύϳ ϦϳΰϨΑ ΪϨϧΎϣ ̶ϳΎϴϤϴη Ω΍Ϯϣ ΎΑ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ΰ̳ήϫ .ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ϭέ ήΑ Ώ΁ ϥΪϴηΎ̡ ί΍ ƒ
.ΩΩή̳ ϩΎ̴ΘγΩ ΢τγ ϥΪη Ώ΍ήΧ Ύϳ ̶̰ϳήΘ̰ϟ΍ ̭Ϯη ˬ̵ίϮγ ζΗ΁ ΚϋΎΑ Ϊϧ΍ϮΘϴϣ έΎ̯ Ϧϳ΍ ΍ήϳί ˬΪϴϨ̰ϧ
ρΎϴΘΣ΍
.ΩΩή̳ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ ΕέΎδΧ ϥΪϣ΁ Ωέ΍ϭ Ύϳ ̶ϧΎϤδΟ ΕΎϣΪλ ϪΑ ήΠϨϣ Ϊϧ΍ϮΘϴϣ ˬΎϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ Ϧϳ΍ ΖϳΎϋέ ϡΪϋ ƒ
ρΎϴΘΣ΍
ϭ ϩΩή̯ ̟Ύ̩ ̶̴ϧέ ΕέϮλ ϪΑ ΍έ ϥ΁ ϢϴϨ̰ϴϣ ϪϴλϮΗ ˬΪϴϨ̰ϴϣ ̟Ύ̩ ΍έ ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ƒ
.ΪϴϧΰΑ Ζϣϼϋ ΍έ ̟Ύ̩ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ έΩ “Fit to Page” ϪϨϳΰ̳ ˬήΘϬΑ ϩΪϫΎθϣ ̵΍ήΑ
ϪΟϮΗ
ΕΎΟέΪϨϣ
Ζγ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ϩ΍ήϤϫ Ϫ̪ϧ΁
ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
ϢΘδϴγ Reset Ϫϴϟϭ΍ ΕΎϤϴψϨΗ ϪΑ ϥΪϧ΍Ωή̳ίΎΑ
̶δϤϟ ϪϤ̯Ω ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
̵ήΗΎΑ ϥΩή̯ ̫έΎη
̵ήΗΎΑ ί΍ ΖχΎϔΣ
ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ εϮϣΎΧ ϭ Ϧηϭέ
΍Ϊλ ϢΠΣ ϝήΘϨ̯
Ύϫ ϪϤ̯Ω ϥΩή̯ ϝΎόϓήϴϏ
“ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ”ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΎϬϠϳΎϓ έϭήϣ
“ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ” ΎΑ ΎϬϠϳΎϓ ϑάΣ
ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
΍Ϊλ ΕΎϤϴψϨΗ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳
ή̴θϳΎϤϧ ΕΎϤϴψϨΗ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳
ϥΎΑί ϢϴψϨΗ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ ϢϴψϨΗ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ϢΘδϴγ ΕΎϤϴψϨΗ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳
̂
˺˹
˺˼
˺̊
˺̋
˺̌
˺̌
˺̀
˺̀
˺́
˺́
˺̂
˻˹
˻˺
˻˻
˺˼
˻̊
ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ίΎϴϧ ΩέϮϣ ΕΎμΨθϣ
EmoDio ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
(removable disk) ϝΎϘΘϧ΍ ϞΑΎϗ ̮δϳΩ ̮ϳ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ϩΩΎϔΘγ΍
ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ΎΑ ρΎΒΗέ΍ ϊτϗ
˻́
˻̂
˼˺
˼˻
̶ϧΎΒϣ
̂
EMODIO
˻́
ΕΎΟέΪϨϣ
̵ΪϨΑ ϪΘγΩ ΐδΣ ήΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
ϲϘϴγϮϣ ζΨ̡ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ
ζΨ̡ ϝήΘϨ̯ ̵΍ήΑ ̶δϤϟ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω
ΩϮΧ MP3 ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ζΨ̡ Ζδϴϟ ΩΎΠϳ΍
ϲϘϴγϮϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
˼˼
˼̋
˼̌
˼̀
̊˺
ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
̶ϘϴγϮϣ
Ϯ΋Ϊϳϭ ϱΎηΎϤΗ
ϢϠϴϓ ζΨ̡ ζϳΎϤϧ
ζΨ̡ ϝήΘϨ̯ ̵΍ήΑ ̶δϤϟ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω
ϩΪη ̵έ΍ά̳ ϪϧΎθϧ ϞϳΎϓ ̮ϳ ϩΪϫΎθϣ
Ϯ΋Ϊϳϭ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
̊̂
̋˹
̋˺
̋˻
̋˻
Ϯ΋Ϊϳϭ ϱΎηΎϤΗ
ήϳϭΎμΗ ϩΪϫΎθϣ
ήϳϮμΗ ζϳΎϤϧ
ήϳϮμΗ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
̋̊
̋̋
̋̌
ήϳϭΎμΗ ϩΪϫΎθϣ
ϦΘϣ ϥΪϧ΍ϮΧ
ϩΪη ̵έ΍ά̳ ϪϧΎθϧ ϞϳΎϓ ̮ϳ ϥΪϧ΍ϮΧ
ϦΘϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
̌˺
̌˻
̌˻
ϦΘϣ ϥΪϧ΍ϮΧ
˼˼
̊̂
̋̊
̌˺
ΕΎΟέΪϨϣ
FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
FM ϱϮϳΩ΍έ ζϳΎϤϧ
ϮϳΩ΍έ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
̌̌
̌̀
̌́
ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
FM
ΎΘϳΩ ϱΎϫ ζΨ̡ ϩΪϫΎθϣ
̀̋
ϱΎϫ ζΨ̡ ϩΪϫΎθϣ
ΎΘϳΩ
΍Ϊλ ςΒο
̶ϳϮϳΪϳϭ ̵Ύϫ ̵ίΎΑ
̀̌
̀́
Εάϟ ϞϣΎϛϭ Ϯϧ ϪΘδΑ ί΍
ΪϳήΒΑ
ΕϻΎ̰η΍ ϊϓέ
́˹
ΕϻΎ̰η΍ ϊϓέ
ϮϨϣ ΖΧέΩ
ϝϮμΤϣ ΕΎμΨθϣ
̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍
́˼
́̊
́̌
ϪϤϴϤο
̌̌
̀̋
̀̌
́˹
́˼
̶ϧΎΒϣ
Ζγ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ϩ΍ήϤϫ Ϫ̪ϧ΁
ϩ΍ήϤϫ ϡϼϗ΍ Ϧϳ΍ ί΍ ̮ϳήϫ Ϫ̰ϴΗέϮλ έΩ .ΩΩή̴ϴϣ Ϫοήϋ ήϳί ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ΎΑ ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ̲ϧϮδϣΎγ ̵ήΘθϣ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ΎΑ ˬΖδϴϧ ϩΎ̴ΘγΩ
USB ϞΑΎ̯
ϥϮϓΪϫ ˬ̶ηϮ̳
ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
.ΪϨγήΑ ήψϧ ϪΑ ήϳϭΎμΗ Ϧϳ΍ ΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ̶Ϥ̯ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϩΎ̴ΘγΩ ϪΒόΟ έΩ ΩϮΟϮϣ ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ
̂ _ ̶ϧΎΒϣ
ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ
έΎψΘϧ΍ ϭ ϥΩή̯ Ϧηϭέ ϪϤ̯Ω
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ˬϩΎ̴ΘγΩ ϥΩήϛ εϮϣΎΧ/Ϧηϭέ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ έΎΑ Ϛϳ Ύϫ ϪϤϛΩ ΩήϛέΎϛ ϥΩήϛ Ϟϔϗ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϫΩ έΎθϓ έΎΑ Ϛϳ Ύϫ ϪϤϛΩ ΩήϛέΎϛ Ϟϔϗ ϥΩήϛ ίΎΑ ϱ΍ήΑ
ςΒο/ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ΖϟΎΣ ϪΑ ̶γήΘγΩ ̵΍ήΑ
ϪΤϔλ ϪΑ ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ΖϟΎΣ ί΍ ήΘθϴΑ ̶ϫΎ̳΁ ̵΍ήΑ
.ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ 27
ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ˬ΍Ϊλ ςΒο ΕΎϴϠϤϋ ωϭήη ̵΍ήΑ
.Ϊϳέ΍ΪϬ̴ϧ
ΩΪΠϣ ϢϴψϨΗ Ϫϧίϭέ
Ϫϧίϭέ ‚ΪϨϛ ϲϤϧ έΎϛ ϲΑϮΨΑ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ή̳΍
ΎΗ ΪϴϫΩ έΎθϓ ϱί΍έΩ ϚϳέΎΑ ϲη ΎΑ ΍έ Ϫϴϟϭ΍ ϢϴψϨΗ
.ΪϨ̯ έΎ̯ ϪΑ ωϭήη ϩέΎΑϭΩ ϢΘδϴγ
ϥϮϓϭή̰ϴϣ
̶ϧΎΒϣ _ ˺˹
(Ϫϣ΍Ω΍) ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
.ΪϨΘδϫ “ϥΩή̯ βϤϟ ϪΑ αΎδΣ” Ύϫ ϪϤ̯Ω ˬΎϫ ϪϤ̯Ω Ϧϳ΍
MenuϮϨϣ ϪϤ̯Ω
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ϮϨϣ ζϳΎϤϧ ̵΍ήΑ
΍Ϊλ ϢΠΣ ζϳ΍ΰϓ΍ ϪϤ̯Ω
/ΩέϮϣ ϪΑ Ύϳ ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϡϮϟϭ ζϳ΍ΰϓ΍ ̵΍ήΑ
.ΪϳϭήΑ ̶ϳϻΎΑ ̵ϮϨϣ
Ζθ̳ίΎΑ ϪϤ̯Ω
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ̶ϠΒϗ ϪΤϔλ ϪΑ ϦΘϓέ ̵΍ήΑ
ϪΤϔλ ϪΑ ΎΗ Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ̶ϣ΍έ΁ ϪΑ ϭ ΪϴϫΩ έΎθϓ
.ΪϳϭήΑ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ
ΏΎΨΘϧ΍ ˬΚ̰ϣ /ζΨ̡ ϪϤ̯Ω
ϪΑ ˬΪϴϧΰΑ ϪΑήο Ωή̰ϠϤϋ ϭ Κ̰ϣ /ζΨ̡ ΏΎΨΘϧ΍ ̵΍ήΑ
.ΪϳϭήΑ ̵ΪόΑ ϪΤϔλ
̠̩ ΖϤγ ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ ϪϤ̯Ω
̭΍ήΗ Ύϳ ΪϳϭήΑ ̶ϠΒϗ ̵ϮϨϣ /̭΍ήΗ ϪΑ ΎΗ ΪϴϧΰΑ ϪΑήο
.ΪϴϨ̯ ζΨ̡ ϝϭ΍ ί΍ ΍έ ̶Ϡόϓ
ϪΑ ΍έ ΎϬ̯΍ήΗ ΎΗ Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ̶ϣ΍έ΁ ϪΑ ϭ ΪϴϫΩ έΎθϓ
.ΪϴϨ̯ ϮΠΘδΟ Ζϋήγ
΍Ϊλ ϢΠΣ ζϫΎ̯ ϪϤ̯Ω
̵ϮϨϣ /ΩέϮϣ ϪΑ Ύϳ ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϡϮϟϭ ζϫΎ̯ ̵΍ήΑ
.ΪϳϭήΑ ̶ϨϴϳΎ̡
Ζγ΍έ ΖϤγ ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ ϪϤ̯Ω
έΎθϓ .ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ̵ΪόΑ ̵ϮϨϣ /̭΍ήΗ ϪΑ ϦΘϓέ ̵΍ήΑ
Ζϋήγ ϪΑ ΍έΎϬ̯΍ήΗ ΎΗ Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ̶ϣ΍έ΁ ϪΑ ϭ ΪϴϫΩ
˺˺ _ ̶ϧΎΒϣ
.ΪϴϨ̯ ϮΠΘδΟ
(Ϫϣ΍Ω΍) ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
ϥΩή̳ ΪϨΑ Υ΍έϮγ
̶ηϮ̳ ϝΎμΗ΍ ζϴϓ
USB ϝΎμΗ΍ ̶ΟϭήΧ
̶ηϮ̳
Ζγ΍έ εϮ̳ ̵΍ήΑ “R” Ζϣϼϋ ϭ ̠̩ εϮ̳ ̵΍ήΑ “L” Ζϣϼϋ
ζΨ̡ έΩ FM ϮϳΩ΍έ ̵΍ήΑ ϦΘϧ΁ ϥ΍ϮϨόΑ ϦϴϨ̪Ϥϫ ̶ηϮ̳ Ϧϳ΍ .Ζγ΍
.ΪϨ̰ϴϣ ϞϤϋ MP3 ϩΪϨϨ̯
̶ϧΎΒϣ _ ˺˻
ϢΘδϴγ RESET Ϫϴϟϭ΍ ΕΎϤϴψϨΗ ϪΑ ϥΪϧ΍Ωή̳ίΎΑ
ϥ΁ ςγϮΗ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ϝΎμΗ΍ ϡΎ̴Ϩϫ Ύϳ ϭ ΪϨ̰ϴϤϧ ζΨ̡ ̶ϘϴγϮϣ ˬΩϮθϴϤϧ Ϧηϭέ ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ή̳΍
.ΪϴηΎΑ ϢΘδϴγ Reset Ϫϴϟϭ΍ ΕΎϤϴψϨΗ ϪΑ ϥΪϧ΍Ωή̳ίΎΑ ϪΑ έϮΒΠϣ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ˬΩϮθϴϤϧ ϪΘΧΎϨη
ςγϮΗ ΍έ ٪ΪϨϨ̯ ζΨ̡ ٪Ύ̴ΘγΩ Ζθ̡ έΩ Reset Υ΍έϮγ
‫ل‬ΪϴϫΩ έΎθϓ ̶Ϡϔϗ ϕΎΠϨγ ϞϴΒϗ ί΍ ΰϴΗ ̭Ϯϧ ̶η ̮ϳ
(Ζδϳέ) ϩΪϧ΍Ωή̳ίΎΑ Ϫϴϟϭ΍ ΕΎϤϴψϨΗ ϪΑ ϢΘδϴγ ˬΐϴΗήΗ ϦϳΪΑ ƒ
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ
Ϊϫ΍ϮΨϧ ̵ήϴΛΎΗ ΎϤη ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ̵ϭέ έΎ̯ Ϧϳ΍ ƒ
.Ζη΍Ω
.ΪϧΎγέ ΪϨϫ΍ϮΧ ΐϴγ΁ ϩΎ̴ΘγΩ ϪΑ ϥϮ̩ ΪϴϨϜϧ ϥϮϓϭήϜϴϣ Υ΍έϮγ Ωέ΍ϭ ΰϴΗ ϙϮϧ ˯Ύϴη΍ ΰ̳ήϫ ƒ
ρΎϴΘΣ΍
˺˼ _ ̶ϧΎΒϣ
̶δϤϟ ϪϤ̯Ω ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ΩϮΧ Ζθ̴ϧ΍ ̭Ϯϧ ΎΑ ̶δϤϟ ϪϤ̳Ω ̵ϭέ
ΪϴϨ̰ϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϥ΁ ΎΑ έΎ̯ ̵΍ήΑ ΩϮΧ ϥΎΘθ̴ϧ΍ ΰΠΑ ̶ϴη ̨ϴϫ ί΍ ˬ ̶δϤϟ ϪϤ̳Ω ϪΑ ϪϣΪλ ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ
.Ϊϴϧΰϧ ϪΑήο ̶δϤϟ ϪϤ̳Ω ̵ϭέήΑ Ζδϴϧ ΰϴϤΗ ΎϤη ϥΎΘθ̴ϧ΍ ή̳΍
.Ϊϴϧΰϧ ϪΑήο ̶δϤϟ ϪϤ̳Ω ̵ϭέήΑ Ϊϳ΍ ϩΪϴηϮ̡ ζ̰ΘγΩ Ϫ̯ ̶Θϗϭ
.ΪϨ̰ϧ ϞϤϋ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̶δϤϟ ϪϤ̳Ω ˬΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϢϠϗ ΪϨϧΎϣ ̵ή̴ϳΩ ϞϳΎγϭ Ύϳ ϥΎΗ Ζθ̴ϧ΍ ϦΧΎϧ ί΍ ΎϤη ή̳΍
ƒ
ƒ ϪΟϮΗ
ƒ
ƒ
̶ϧΎΒϣ _ ˺̊
̵ήΗΎΑ ϥΩή̯ ̫έΎη
ˬΪϳ΍ ϩΩ΍Ϊϧ έ΍ήϗ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩέϮϣ ̶ϧϻϮσ ̶ΗΪϣ ̵΍ήΑ ΍έ ϥ΁ Ϫ̯ ̶ϧΎϣί ϭ έΎΑ Ϧϴϟϭ΍ ̵΍ήΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ϞΒϗ
.ΪϴϳΎϤϧ ̫έΎη ΍έ ̵ήΗΎΑ
ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ
<USB connected> ƒ
(Ζγ΍ ϞμΘϣ USB)
.̫έΎη ϝΎΣέΩ - <
˱
.ϩΪη ̫έΎη ϼϣΎ̯
-<
> ƒ
> ƒ
˻
˺
.ΪϴϨ̯ ϞμΘϣ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ϦϴϳΎ̡ έΩ USB ϝΎμΗ΍ ΕέϮ̡ ϪΑ ΍έ USB ϞΑΎ̯ ήΘ̳έΰΑ ̵ΎϬΘϧ΍ .˺
.ΪϴϨϛ Ϟλϭ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ (
) USB ϩΎ̳έΩ ϪΑ ΍έ USB ϞΑΎϛ ήΘϜ̩Ϯϛ ϱΎϬΘϧ΍ .˻
ΖϋΎγ 4 ΩϭΪΣ
̫έΎη ϥΎϣί
.Ωέ΍Ω ϲ̴ΘδΑ ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ςϳ΍ήη ϪΑ ϞϣΎϛ ̫έΎη ϥΎϣί ƒ
.Ζγ΍ ̫έΎη ϞΑΎϗ USB ϞΑΎ̯ ̮ϳ ϖϳήσ ί΍ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ϥΩή̯ Ϟλϭ ΎΑ ςϘϓ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ƒ ϪΟϮΗ
ζΨ̡ Ϫ̰Ϩϳ΍ Ύϳ ΪϴϨ̯ ̫έΎη ΍έ ̵ήΗΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΘϧ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϥϮ̩ ΪϴϨ̰ϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϪϗήϔΘϣ ΏϭΎϨΘϣ ϕήΑ USB ̵ΎϫέϮΘ̡΍Ω΁ ί΍
.ΪϨ̰ϧ έΎ̯ ΖγέΩ ϩΪϨϨ̯
˺̋ _ ̶ϧΎΒϣ
̵ήΗΎΑ ί΍ ΖχΎϔΣ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ήΘθϴΑ ΎϤη ϱήΗΎΑ ήϤϋ ΪϳήΒΑ έΎϜΑ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ί΍ ϱέ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ΖΒϗ΍ήϣ ϱ΍ήΑ ΍έ ήϳί ϩΩΎγ ΕΎϜϧ ή̳΍
ϪΟέΩ 95 -ΖϳΎϬϧέΎϓ ϪΟέΩ 40) Ω΍ή̴ϴΘϧΎγ ϪΟέΩ -35 ΎΗ Ω΍ή̴ϴΘϧΎγ ϪΟέΩ 5 ϦϴΑ ̵ΎϣΩ έΩ ΍έ ̵ήΗΎΑ •
.ΪϴϨ̯̫έΎη ϩέΎΑϭΩ (ΖϳΎϬϧέΎϓ
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ (ΖϋΎγ 12 ί΍ ήΗ ̶ϧϻϮσ) ̵ήΗΎΑ ϥΩή̯ ̫έΎη ΪΣ ί΍ ζϴΑ ί΍ •
.ΪϨ̯ ϩΎΗϮ̯ ΍έ ϥ΁ ήϤϋ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̵ήΗΎΑ ̶ϓΎο΍ ϪϴϠΨΗ Ύϳ ϥΩή̯ ̫έΎη
.ΩϮθϴϣ ϩΎΗϮ̯ ϥΎϣί έϭήϣ ήΛ΍ έΩ ϭ ΞϳέΪΗ ϪΑ ̶όϴΒσ έϮτΑ ̵ήΗΎΑ ήϤϋ •
̟ΎΗ ̠ϟ ̵ήΗΎΑ Ϫ̯ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ˬΪϴϨ̰ϴϣ ̫έΎη Ζγ΍ ϞμΘϣ ̟ΎΗ ̠ϟ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ̮ϳ ϪΑ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ή̳΍ ƒ
˱
.Ζγ΍ ϩΪη ϞμΘϣ ϪϳάϐΗ ϊΒϨϣ ϪΑ ̟ΎΗ ̠ϟ Ύϳ ϭ ϩΩϮΑ ̫έΎη ϼϣΎ̯
ΰϴϧ
ϪΟϮΗ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΨϧ ̫έΎη ΩϮη ϲϣ ΍ΪΟ ϦϤϳ΍ ΕέϮλ ϪΑ έ΍ΰϓ΍ ΖΨγ Ϫϛ ϲϣΎ̴Ϩϫ Ύϳ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϩΩΎϣ΁ ϭ ϝΎόϓ Ϊϣ έΩ ϱήΗΎΑ ƒ
ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ εϮϣΎΧ ϭ Ϧηϭέ
ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ Ϧηϭέ
.Ϊϳέ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω
ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ εϮϣΎΧ
.Ϊϳέ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω
ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ΪϧϮθϧ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ̶μΨθϣ ϥΎϣί ΕΪϣ ̵΍ήΑ Ύϫ ϪϤ̯Ω ί΍ ̮ϴ̪ϴϫ ˬΚ̰ϣ ΖϟΎΣ έΩ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ƒ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ εϮϣΎΧ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ
ϪΟϮΗ
ϝϮσ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη ϲϟϭ ‚ Ζγ΍ ϪϘϴϗΩ ˺ (έΎϛΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ) <Auto Power Off> ϱ΍ήΑ ϪϧΎΧέΎϛ ΕΎϤϴψϨΗ
.ΪϴϨϴΒΑ ήΘθΑ ΕΎϋϼσ΍ ϱ΍ήΑ΍έ ˻̊ ϪΤϔλ .ΪϴϨϛ νϮϋ ΍έ ΕΪϣ Ϧϳ΍
̶ϧΎΒϣ _ ˺̌
΍Ϊλ ϢΠΣ ϝήΘϨ̯
.ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ϞϳΎϓ Ϛϳ ζΨ̡ ϦϴΣ έΩ ΍έ ΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [ϦϴϳΎ̡ ˬϻΎΑ] ϪϤϛΩ ̵ϭέήΑ
.ΩϮη ϲϣ ϦϴϴόΗ 30 ΎΗ 0 ϦϴΑ ϡϮϟϭ ϩίϮΣ ƒ
Ύϫ ϪϤ̯Ω ϥΩή̯ ϝΎόϓήϴϏ
̶ϓΩΎμΗ έϮτΑ ή̳΍ Ϫ̯ ̵΍ ϪϧϮ̳ ϪΑ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ΍έ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω ϡΎϤΗ ˬέΎψΘϧ΍ Ωή̰ϠϤϋ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΨϧ Ϫϔϗϭ έΎ̩Ω ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ - ΪϴΘδϫ Ζ̯ήΣ ϝΎΣέΩ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ϼ
˱ Μϣ - ΩϮη ϩΩ΍Ω έΎθϓ ̵΍ ϪϤ̯Ω
.ΪϴϫΩ έΎθϓ έΎΑ ̮ϳ ΍έ [
.ΪϴϫΩ έΎθϓ έΎΑ Ϛϳ ΍έ [
˺̀ _ ̶ϧΎΒϣ
] ϪϤϛΩ .˺
] ϪϤϛΩ έΎψΘϧ΍ ΩήϛέΎϛ Ϯϐϟ ϱ΍ήΑ .˻
“ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ”ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΎϬϠϳΎϓ έϭήϣ
‫ل‬Ϊϴ΋ΎϤϧ ϮΠΘδΟ ̶ϧΎγ΁ ϪΑ ΍έ Ύϫ ϞϳΎϓ ˬ(ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ) “File Browser” Ωή̰ϠϤϋ ί΍ ٪ΩΎϔΘγ΍ ΎΑ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϳέϭΎϴΑ ϞϳΎϓ ΖγήϬϓ ϪΑ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ̶ϫ΍ϮΨϟΩ ϪηϮ̡ .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϞϳΎϓ .˼
.ΪϨϛ ϲϣ ζΨ̡ ϪΑ ωϭήη ϞϳΎϓ ƒ
(ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ) <File Browser> ί΍ (Ϧϣ ϪΘδΑ) <My Pack> ƒ
<EmoDio> ςγϮΗ ϪΘϓΎϳ ϝΎϘΘϧ΍ DNSe ϱΎϫ ϞϳΎϓ ϱϮΘΤϣ Ϫϛ Ζδϳ΍ ϪηϮ̡
ϪΟϮΗ
.ΪϴϨϛ ωϮΟέ <EmoDio> ϪΑ DNSe ϩέΎΑέΩ ήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ΍ ϱ΍ήΑ .ΪηΎΑ ϲϣ
“ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ” ΎΑ ΎϬϠϳΎϓ ϑάΣ
.ΪϴϫΩ ϡΎΠϧ΍ Ϊη ϪΘϔ̳ ϻΎΑ έΩ Ϫ̯ ΍έ 2-1 ϞΣ΍ήϣ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΩϮη ϑάΣ Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϫ̯ ΍έ ̶ϠϳΎϓ .˼
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϪϠΑ) <Yes> ĸ (ϞϳΎϓ ϑάΣ) <Delete File> .̊
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϑάΣ ϞϳΎϓ ƒ
.Ωή̯ ϑάΣ ΍έ ϥ΁ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ Ζγ΍ ζΨ̡ ϝΎΣ έΩ ̶ΑΎΨΘϧ΍ ϞϳΎϓ Ϫ̯ ̶ϧΎϣί έΩ ƒ
ϪΟϮΗ
.ΪϨΘδϴϧ ̶ΑΎϳίΎΑ ϞΑΎϗ ϥΪη ϑάΣ ί΍ β̡ Ύϫ ϞϳΎϓ ƒ
ρΎϴΘΣ΍
̶ϧΎΒϣ _ ˺́
ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
.ΪϴϨ̯ νϮϋ ΍έ ̵΍ ϪϧΎΧέΎ̯ ΕΎϤϴψϨΗ ήϳΩΎϘϣ ΩϮΧ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ̶όϗ΍ϭ ̵ίΎγ ̶ηέΎϔγ ̵΍ήΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ΩέϮϣ ˬΕΎϤϴψϨΗ ΖγήϬϓ έΩ .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϤϴψϨΗ ϪϨϳΰ̳ .˼
.ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳ .̊
[ΕΎϤϴψϨΗ ΖγήϬϓ]
˺̂ _ ̶ϧΎΒϣ
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
΍Ϊλ ΕΎϤϴψϨΗ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳
.ΪϴϨϛ ϦϴϴόΗ ΍έ ϡϮϟϭ ΪΣ ϭ ̠ϴΑ ϱ΍Ϊλ ‚ϲϠλ΍ ϩΪϨϨϛ ΖΑΎΛ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϨϛ κΨθϣ ΍έ ΍Ϊλ ΕΎϤϴψϨΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη : (̶Ϡλ΍ έΰϳϻϮϛ΍) Master EQ ƒ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ήψϧ ΩέϮϣ ϥ΍ΰϴϣ ϭ βϧΎϛήϓ
ϥΪη Ϧηϭέ ϭ εϮϣΎΧ ϱ΍ήΑ ΍έ ̠ϴΑ ϱ΍Ϊλ : (̠ϴΑ ̵΍Ϊλ) Beep Sound ƒ
(Ϧηϭέ) <On> Ύϳ (εϮϣΎΧ) <Off> ϪϨϳΰ̳ .ΪϴϨϛ ϦϴϴόΗ ϲδϤϟ ϪΤϔλ ΩήϜϠϤϋ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΖϳΩϭΪΤϣ ϥΩή̯ ϢϴψϨΗ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη : (΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ ϒϘγ) Volume Limit ƒ
.ΪϴϨ̯ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̶ϳ΍ϮϨη ΕΎϣΪλ ίϭήΑ ί΍ ˬ̶ηϮ̳ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ΍Ϊλ ϢΠΣ
.Ωήϛ Ϊϫ΍ϮΧ ΩϭΪΤϣ 15 ϪΑ ΍έ ΍Ϊλ έ΍ΪϘϣ ήΜϛ΍ΪΣ (Ϧηϭέ) <On> ϪϨϳΰ̳
ϢϴψϨΗ (εϮϣΎΧ) <Off> ϱϭέ ΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ ϒϘγ Ϫϛ ϲϧΎϣί έΩ ΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ ήΜϛ΍ΪΣ
ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ˬΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ 15 ̵ϻΎΑ ή̳΍ ̶ΘΣ .ΪηΎΒϴϣ 30 ˬΖγ΍ ϩΪη
έΎΑ έΩ ̶ϳ΍ϮϨη ̵Ύϫ ΐϴγ΁ ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ ΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ ˬΪϴϨ̯ ̶ϣ εϮϣΎΧ ΍έ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ΩϭΪΤϣ 15 ϪΑ ΪϴϨ̯ ̶ϣ Ϧηϭέ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϫ̯ ̵ΪόΑ
̶ϧΎΒϣ _ ˻˹
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
ή̴θϳΎϤϧ ΕΎϤϴψϨΗ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳
.ϩήϴϏ ˬϪΤϔλ ̶ϳΎϨηϭέ ϭ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ ϥΪη εϮϣΎΧ ϥΎϣί ˬϢϠϗ ˬϮϨϣ ̶Σ΍ήσ ήϴϴϐΗ
̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ ζϳΎϤϧ ̮Βγ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη : (ϮϨϣ ̶Σ΍ήσ) Menu Design ƒ
(ϪΘηέ) <String> Ύϳ (βϳήΗΎϣ) <Matrix> ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ̶̰ϳ .ΪϴϨ̯ νϮϋ ΍έ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ωϮϧ 3 ί΍ ϲϜϳ .ΪϴϨϛ νϮϋ ΍έ ϮϨϣ ϥΎΑί ΖϧϮϓ ωϮϧ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη :(ϢϠϗ) Font ƒ
ζϳΎϤϧ (ϢϠϗ) <Font> ϪϨϳΰ̳ ˬϮϨϣ ̵Ύϫ ϥΎΑί ί΍ ̶πόΑ έΩ .ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ΖϧϮϓ
.ΩϮη ̶Ϥϧ ϩΩ΍Ω
ήϳϮμΗ ϪΑ ΍έ ϲδϤϟ ϪΤϔλ ϪϨϴϣίήϳϮμΗ :(Ϧϣ ϪΘγϮ̡ ̶ϧΎθϧίΎΑ) Reset My Skin ƒ
΍έ (ϪϠΑ) <Yes> ϪϨϴϣί β̡ ήϳϮμΗ ϲϧΎθϧίΎΑ ϱ΍ήΑ .Ϊϧ΍Ωή̳ ϲϣήΑ νήϓ ζϴ̡
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍
̶σ ̵΍ ϪϤ̯Ω ̨ϴϫ ̵ϭέ ή̳΍ : (ϪΤϔλ ϥΪη εϮϣΎΧ ϥΎϣί) Display Off Time ƒ
εϮϣΎΧ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ ˬΩϮθϧ ϩΩί ϪΑήο ϦϴϳΎ̡ έΩ ϩΪη ϦϴϴόΗ ϥΎϣί
ˬ(ϪϴϧΎΛ 30) <30sec> ˬ(ϪϴϧΎΛ 15) <15sec> ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ .Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ
ϭ (ϪϘϴϗΩ 5) <5min> ˬ(ϪϘϴϗΩ 3) <3min> ˬ(ϪϘϴϗΩ 1) <1min>
ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ ϱ΍ ϪϤ̳Ω Ϛϳ .ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϲϜϳ (Ϧηϭέ ϪθϴϤϫ) <Always On>
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ ΎϫΪϴϠ̯ ί΍ ̶̰ϳ ˬϥ΁ ΩΪΠϣ ϥΩή̯ Ϧηϭέ ̵΍ήΑ .Ϊϴϧ΍Ωή̳ήΑ ΐϘϋ ϪΑ ΍έ ϥ ΁ ΎΗ
΍έ ΢τγ .ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ΍έ ϪΤϔλ ϲϳΎϨηϭέ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη :(̶ϳΎϨηϭέ) Brightness ƒ
.ΪηΎΑ ϲϣ Ζϴόοϭ ϦϳήΗ Ϧηϭέ 10 Ϫϛ ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ <0-10> ϦϴΑ ί΍
˻˺ _ ̶ϧΎΒϣ
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
ϥΎΑί ϢϴψϨΗ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ϲϣ ΎϤη .ΩϮη ϢϴψϨΗ ϪϧΎ̳ ϦϳΪϨ̩ ϱΎϫ ϥΎΑί ί΍ Ϛϳήϫ ϱϭέήΑ Ϊϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη MP3ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ϱϮϨϣ
.ΪϴϨϛ νϮϋ ϲϧΎγ΁ ϪΑ ΍έ ΩϮΧ ήψϧ ΩέϮϣ ϥΎΑί Ϊϴϧ΍ϮΗ
̵Ύϫ ϥΎΑί ί΍ ̶̰ϳ .ΪϨ̰ϴϣ ϢϴψϨΗ ΍έ ϮϨϣ ϥΎΑί :(ϮϨϣ) Menu ƒ
> ˬ<English>
ˬ<Italiano> ˬ<Deutsch> ˬ<Français> ˬ<
ˬ<Ɋɭɫɫɤɢɣ> ˬ<Español> ˬ<
>ˬ<
> ˬ<
>
ˬ<Türkçe> ˬ<ǼȜȜȘȞȚțȐ> ˬ<ýeština> ˬ<ѳъѕ> ˬ<Svenska>
ˬ<Español (Sudamérica)> ˬ<Suomi> ˬ<Dansk> ˬ<Norsk>
ˬ<Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ> ˬ<TiӃng ViӋt> ˬ<Indonesia> ˬ<Português (Brasil)>
.<Slovenský>ϭ <Slovenšþina> ˬ<ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ> ˬ<Română>
.ΪϨ̰ϴϣ ϦϴϴόΗ ΍έ ̲Ϩϫ΁ ΕΎϋϼσ΍ ζϳΎϤϧ ϥΎΑί :(ΐϟΎτϣ) Contents ƒ
ˬ<Italian> ˬ<German> ˬ<French> ˬ<Korean> ˬ<English> ̵Ύϫ ϥΎΑί ί΍
ˬ<Russian> ˬ<Chinese(T)> ˬ<Chinese(S)> ˬ<Japanese> ˬ<Spanish>
ˬ<Thai> ˬ<Swedish> ˬ<Portuguese> ˬ<Polish> ˬ<Dutch> ˬ<Hungarian>
ˬ<Catalan> ˬ<Basque> ˬ<Afrikaans> ˬ<Norwegian> ˬ<Danish> ˬ<Finnish>
ˬ<Romanian> ˬ<Icelandic> ˬ<Hrvatski> ˬ<Greek> ˬ<Estonian> ˬ<Czech>
.<Vietnamese>ϭ <Turkish> ˬ<Slovene> ˬ<Slovak>
.ΪϧϮη ϪϓΎο΍ Ύϳ ϪΘϓΎϳ ήϴϴϐΗ ΪϨϧ΍ϮΘϴϣ ϩΪη ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ̵Ύϫ ϥΎΑί ƒ
ϪΟϮΗ
̶ϧΎΒϣ _ ˻˻
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ ϢϴψϨΗ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
.ΪϨϜϴϣ ϢϴψϨΗ ΍έ ϲϠόϓ ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ
ˬ(ϩΎϣ) <Month> ˬ(ϝΎγ) <Year> ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ̮ϳ ήϫ .˺
ˬ(ϪϘϴϗΩ) <Min> ˬ(ΖϋΎγ) <Hour> ˬ(ΦϳέΎΗ) <Date>
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΍έ (ήμϋ/΢Βλ) <AM/PM>
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϪϠΑ) <Yes> .˼
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϩήϴΧΫ ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ ƒ
˻˼ _ ̶ϧΎΒϣ
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
ϢΘδϴγ ΕΎϤϴψϨΗ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ νήϓ ζϴ̡ ΕΎϤϴψϨΗ ϭ έΎϛΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ ˬΏ΍ϮΧ ήϤϳΎΗ ϩ΍ϮΨϟΩ ΕΎϤϴψϨΗ
ΖΒΛ ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ΍έ ΩϮΧ ΪϟϮΗ ΦϳέΎΗ ϭ ϡΎϧ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη :(Ϧϣ ΕΎϋϼσ΍) My Info ƒ
.ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ ˻̌ ΕΎΤϔλ ϪΑ .ΪϴϨϛ
έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ ϩΎ̴ΘγΩ ˬϩΪη ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ί΍ ϥΎϣί ί΍ ΪόΑ :(Ώ΍ϮΧ) Sleep ƒ
ˬ(ϪϘϴϗΩ 15) <15min> ˬ(εϮϣΎΧ) <Off> ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ̶̰ϳ .ΩϮθϴϣ εϮϣΎΧ
Ύϳ (ϪϘϴϗΩ 90) <90min> ˬ(ϪϘϴϗΩ 60) <60min> ˬ(ϪϘϴϗΩ 30) <30min>
.ΪϴϳΎϤϧ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϪϘϴϗΩ 120) <120min>
̨ϴϫ ΚϜϣ ΖϟΎΣ έΩ Ϫϛ ϲϣΎ̴Ϩϫ :(έΎϛΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ) Auto Power Off ƒ
έΎϛΩϮΧ έϮτΑ ϩΎ̴ΘγΩ ˬΩϮθϧ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϩΪη ϦϴϴόΗ ζϴ̡ ί΍ ϥΎϣί Ϧϳ΍ ϱ΍ήΑ ϱ΍ ϪϤϛΩ
<30sec> ˬ(ϪϴϧΎΛ 15) <15sec> ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ̶̰ϳ .Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ εϮϣΎΧ
Ύϳ (ϪϘϴϗΩ 5) <5min> ˬ(ϪϘϴϗΩ 3) <3min> ˬ(ϪϘϴϗΩ 1) <1min> ˬ(ϪϴϧΎΛ 30)
ΪϴϳΎϤϧ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϧηϭέ ϪθϴϤϫ) <Always On>
<Library Update> ˬΩϮη ̶Ϥϧ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ΖγέΩ ϞϳΎϓ ϡΎϧ ή̳΍ :(Ϯϴηέ΁ ̶ϧΎγέίϭήΑ) Library Update ƒ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ϞϳΎϓ ϡΎϧ ΢ϴΤμΗ ̵΍ήΑ ΍έ (Ϯϴηέ΁ ̶ϧΎγέίϭήΑ)
<Yes> ϪϨϳΰ̳ .Ϊϧ΍Ωή̴ϴϣίΎΑ νήϓ ζϴ̡ ήϳΩΎϘϣ ϪΑ ΍έ ΕΎϤϴψϨΗ ϡΎϤΗ : (νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ) Default Set ƒ
.Ϊϧ΍Ωή̴ϴϣήΑ νήϓ ζϴ̡ ήϳΩΎϘϣ ϪΑ ΍έ ΕΎϤϴψϨΗ ϡΎϤΗ (ϪϠΑ) <Yes> ϪϨϳΰ̳ .ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ήϴΧ) <No> Ύϳ (ϪϠΑ)
.ΪϨ̰ϴϣ Ϯϐϟ ΍έ νήϓ ζϴ̡ ΕΎϤϴψϨΗ (ήϴΧ) <No> ϪϨϳΰ̳
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ήϴΧ) <No> Ύϳ (ϪϠΑ) <Yes> ϪϨϳΰ̳ .ΪϨ̰ϴϣ Ζϣήϓ ΍έ ̶ϠΧ΍Ω ϪψϓΎΣ :(Ζϣήϓ) Format ƒ
̭Ύ̡ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ̵ϭέ ήΑ ΩϮΟϮϣ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ϡΎϤΗ ϭ ϩΩή̯ Ζϣήϓ ΍έ ̶ϠΧ΍Ω ϪψϓΎΣ (ϪϠΑ) <Yes> ϪϨϳΰ̳ ΏΎΨΘϧ΍
.ΪϴϨϛ ϲγέήΑ ϥ΁ ϥΩήϛ Ζϣήϓ ί΍ ϞΒϗ .ΩϮθϴϤϧ Ζϣήϓ ̶ϠΧ΍Ω ϪψϓΎΣ (ήϴΧ) <No> ϪϨϳΰ̳ ΏΎΨΘϧ΍ ΎΑ .ΪϨ̰ϴϣ
ΖϟΎΣ ήϫ έΩ ΍έ [
] ϪϤ̯Ω Ωή̰ϠϤϋ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη : (ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ΖϟΎΣ) User Button Mode ƒ
.ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ ˻̀ ϪΤϔλ ϪΑ .ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ Ύϳ ̶γέήΑ
ΕΪϣ ̵΍ήΑ ΖϟΎΣ ήϫ έΩ ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω Ωή̰ϠϤϋ ̵ΎϤϨϫ΍έ : (ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ̵ΎϤϨϫ΍έ) User Button Guide ƒ
(Ϧηϭέ) <On> Ύϳ (εϮϣΎΧ) <Off> ϪϨϳΰ̳ .ΩϮη ̶ϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ Ζγ΍έ ΖϤγ ϻΎΑ ̵ ϪηϮ̳ έΩ ̶ϫΎΗϮ̯
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
̶ϧΎΒϣ _ ˻̊
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
(Ϫϣ΍Ω΍) ϢΘδϴγ ΕΎϤϴψϨΗ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳
.ΪϨ̯ ̶ϣ ̶γέήΑ ΍έ έ΍ΰϓ΍ ΖΑΎΛ ϪΨδϧ ϭ ϞϳΎϓ ϩέΎϤη ˬϪψϓΎΣ ζϳΎΠϨ̳ :(ΎϤϨϫ΍έ) About ƒ
<Available> ‚ΪϫΩ ϲϣ ϥΎθϧ ΍έ ϩΩΎϔΘγ΍ (ϩΪη ϩΩΎϔΘγ΍) <Used> ΩέϮϣ - (ϪψϓΎΣ) Memory ƒ
.ΪϫΩ ϲϣ ϥΎθϧ ΍έ ϲϠϛ ϪψϓΎΣ Ζϴϓήσ (Ϟϛ) <Total> ϭ ϩΪϧΎϤϴϗΎΑ Ζϴϓήχ (ΩϮΟϮϣ)
.ΪϴϨϛ Ϛ̩ ΍έ ΎϬϠϳΎϓ Ϟϛ ϭ ϦΘϣ ˬήϳϮμΗ ˬϮϳΪϳϭ ˬϲϘϴγϮϣ ϱΎϬϠϳΎϓ Ω΍ΪόΗ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη - (ΎϬϠϳΎϓ) Files ƒ
.ΪϫΩ ̶ϣ ζϳΎϤϧ ΍έ ̶ϧϮϨ̯ ٪Ύ̴ΘγΩ ϪΨδϧ - (έ΍ΰϓ΍ ΖΑΎΛ) Firmware ƒ
̠ϴϠ̯ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ˬΪϴϫΩ έ΍ήϗ (Ϧηϭέ) <On> ̵ϭέ ΍ήϧ΁ ή̳΍ : (έΎϛ ίήσ ζϳΎϤϧ ΖϟΎΣ) Demo Mode ƒ
ˬΪηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ̵΍ ϪϧϮϤϧ ̠ϴϠ̯ ̨ϴϫ ή̳΍ .Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΧ ζΨ̡ ˱΍έή̰ϣ ΍έ ϮϳΪϳϭ ϪηϮ̡ έΩ ΩϮΟϮϣ ϪϧϮϤϧ
.ΩϮη ̶Ϥϧ ΍ήΟ΍ (έΎϛ ίήσ ζϳΎϤϧ ΖϟΎΣ) <Demo Mode>
̶ϠΧ΍Ω ϪψϓΎΣ ΎΑ ϪτΑ΍έ έΩ ƒ
ϡήϧ ΍ήϳί ΪηΎΑ ήΘϤ̯ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̶όϗ΍ϭ ϩΪη Ζϣήϓ Ζϴϓήχ : ΖϳΎΑ 1,000,000,000 = ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ 1
ϪΟϮΗ
.ΪϨ̰ϴϣ ϩΩΎϔΘγ΍ ϪψϓΎΣ Ϧϳ΍ ί΍ ̶θΨΑ ί΍ ̶ϠΧ΍Ω ΖΑΎΛ έ΍ΰϓ΍
˻̋ _ ̶ϧΎΒϣ
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
Ϧϣ ϡΎϧ ϢϴψϨΗ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϧϣ ΕΎϋϼσ΍) <My Info> .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϧϣ ϡΎϧ) <My Name> .˻
.ΪϴϨ̯ Ωέ΍ϭ ΍έ ΩϮΧ ϡΎϧ .˼
]ƒ
̮̩Ϯ̯ ϑϭήΣ ϭ ̱έΰΑ ϑϭήΣ ΖϟΎΣ ί΍ ̵Ωϭέϭ ΖϟΎΣ : [
.ΪϨ̯ ̶ϣ ήϴϴϐΗ ̵ΩΪϋ ϪΑ ̶δϴϠ̴ϧ΍
.ΪϴϨϛ ϑάΣ ϲϜϳ ϲϜϳ ΍έ ΎϫήΘϛ΍έΎϛ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ : [
]ƒ
.ΪϴϨϛ ΝέΩ ’–’ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ : [
]ƒ
.ΪϴϨ̯ ΪϴϳΎΗ ΍έ ϢϴψϨΗ : [
]ƒ
.ΪϳΩ Ϊϴϫ΍ϮΧ ΍έ ΩϮΧ ϡΎϧ ˬϡΎϧ ϢϴψϨΗ ί΍ ΪόΑ ƒ
Ϧϣ ΪϟϮΗ ίϭέ ϢϴψϨΗ
.ΪϴϨϴΒΑ ΍έ ˻˼ ϪΤϔλ .ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ϲϠόϓ ϥΎϣί ϱ΍ήΑ ΍έ ΖϋΎγ ΪϳΎΑ ΎϤη ‚ϝϭ΍ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϧϣ ΕΎϋϼσ΍) <My Info> .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϧϣ ΪϟϮΗ ίϭέ) <My Birthday> .˻
(ΦϳέΎΗ) <Date> ˬ(ϩΎϣ) <Month> ˬ(ϝΎγ) <Year> .˼
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ .̊
.ΩϮη ϲϣ ϱέϭ΁ΩΎϳ ΎϤη ϪΑ ϥ΁ ϥΪϴγέ ΍ήϓ ΎΑ ˬΪϟϮΗ ΦϳέΎΗ ϢϴψϨΗ ί΍ ΪόΑ ƒ
̶ϧΎΒϣ _ ˻̌
(Ϫϣ΍Ω΍) ΕΎΤϴΟήΗ ϭ ΕΎϤϴψϨΗ ήϴϴϐΗ
ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ΖϟΎΣ ΕΎϤϴψϨΗ
] ϪϤ̯Ω ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΖϟΎΣ ήϫ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ̶γήΘγΩ ϒϠΘΨϣ ̵Ύϫ ΖϴϠΑΎϗ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ΖϟΎΣ) <User Button Mode> .˺
ϪΑ ˱ΎϤϴϘΘδϣ [
.ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΖϟΎΣ ήϫ έΩ ΍έ ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω Ωή̰ϠϤϋ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ƒ
̵ϭέ ϥΩί ϪΑήο ΎΑ ΍έ ̶ϘϴγϮϣ ϪϨϳΰ̳ 3 ί΍ ̶̰ϳ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ˬ̶ϘϴγϮϣ ΖϟΎΣ έΩ ƒ
]
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω ϥ΍ϮϨόΑ [
ΖϟΎΣ ήϫ έΩ ήΑέΎ̯ ϪϤ̯Ω Ωή̰ϠϤϋ ƒ
Ωή̰ϠϤϋ
ϪϨϳΰ̳
̮ϳ ί΍ ̶λΎΧ ̵ΎϬθΨΑ ϪΑ ΎΗ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎ̰ϣ΍ ΎϤη ϪΑ Ωή̰ϠϤϋ Ϧϳ΍
̵΍ΪΘΑ΍ ϥΩή̯ κΨθϣ ̵΍ήΑ .ΪϴϫΩ εϮ̳ ̵έ΍ή̰Η έϮτΑ ϞϳΎϓ
ϪϤ̯Ω ̵ϭέ έΎΑ ̮ϳ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϦϴΣ έΩ ζΨΑ
]
ζΨΑ ϥΎϳΎ̡ ϥΩή̯ κΨθϣ ̵΍ήΑ ˬΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϪϤ̯Ω ϥ΁ ̵ϭέ ϩέΎΑϭΩ
A-B έ΍ήϜΗ
.ΪϳΩή̳ήΑ ΐϘϋ ϪΑ ϪϴϧΎΛ 10 ΩϮΧ ̶Ϡόϓ ̶ϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
ΐϘϋ ϪΑ εή̡
.ΪϴϨ̯ ϪϓΎο΍ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ΍έ ̶Ϡόϓ ̶ϘϴγϮϣ ̭΍ήΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
ϪΑ ϥΩϭΰϓ΍
ζΨ̡ ΖγήϬϓ
ΐϘϋ ϪΑ ϪϴϧΎΛ 10 ΩϮΧ ̶Ϡόϓ ̶ϳϮϳΪϳϭ ϞϳΎϓ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϳΩή̳ήΑ
ΐϘϋ ϪΑ εή̡
ΖϟΎΣ
(̶ϘϴγϮϣ) <Music>
(Ύϫ ϢϠϴϓ) <Videos>
.ΪϴϨ̯ ̱έΰΑ ΍έ ̵ήϳϮμΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΍έ ϦΘϣ ϪΤϔλ ϢϠϗ ϩί΍Ϊϧ΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
ϢϠϗ ϩί΍Ϊϧ΍
(ήϳϭΎμΗ) <Pictures>
(ϥϮΘϣ) <Texts>
̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ FM ̵ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϦϴΣ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϨ̯ ϑάΣ Ύϳ ϩήϴΧΫ ΍έ ϩΪη ϢϴψϨΗ ζϴ̡
ϢϴψϨΗ ϪΑ ϥΩϭΰϓ΍
νήϓ ζϴ̡
<FM Radio>
(FM ̵ϮϳΩ΍έ)
̶όϗ΍ϭ ̶ϧΎϣί ϪϠλΎϓ ΎΑ ˬϪσϮΑήϣ ϞϳΎϓ ϪΑ ϪΘδΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϩΪη ϢϴψϨΗ ΐϘϋ ϪΑ ϥΩή̯ Ωέ ̶ϧΎϣί ϪϠλΎϓ ƒ
˻̀ _ ̶ϧΎΒϣ
.ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ϪΟϮΗ
EmoDio
ϱΎϫ ϲϧΎΒϴΘθ̡ ΰϴϧ ϭ ϲϳ΍ϮΘΤϣ ϒϠΘΨϣ ΕΎϣΪΧ ϱ΍ήΑ Ϫϛ Ζγ΍ ϱέ΍ΰϓ΍ ϡήϧ ϪϣΎϧήΑ Ϛϳ EmoDio
.Ζγ΍ ϩΪη ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ MP3 ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ έΩ ϩΎ̴ΘγΩ
.ΪϴϨ̯ ϝΎΒϧΩ ΍έ ϊϳήγ έΎ̰Α ωϭήη ̵ΎϤϨϫ΍έ Ε΍έϮΘγΩ EmoDio ΐμϧ ̵΍ήΑ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
.ΪϴϨϛ Ϟλϭ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϪΑ ΍έ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡
.ΪϨ̯ ̶ϣ έΎ̯ ϪΑ ωϭήη έΎ̯ΩϮΧ ΕέϮλ ϪΑ <EmoDio>ˬΩϮη ϞμΘϣ ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϫ̯ ̶ϧΎϣί
̵ϭέ έΎΑ ˻ ˬΩή̰ϧ έΎ̯ ϪΑ ωϭήη έΎ̯ΩϮΧ ΕέϮλ ϪΑ ϪϣΎϧήΑ ή̳΍
.ΪϴϨ̯ ̮ϴϠ̯ ̟ΎΘ̰γΩ έΩ <EmoDio> ϥϮ̰ϳ΁
ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ίΎϴϧ ΩέϮϣ ΕΎμΨθϣ
Ϟϗ΍ΪΣ ΪϳΎΑ ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϢΘδϴγ ˬΩή̯ ϝΎόϓ ϭ ΐμϧ ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϢΘδϴγ ̵ϭέ ΍έ EmoDio ϥ΍ϮΘΑ Ϫ̰ϧ΁ ̵΍ήΑ
:ΪηΎΑ έ΍ΩέϮΧήΑ ήϳί ̵Ύϫ ̶̳̬ϳϭ ί΍
ήΗϻΎΑ Ύϳ CD ROM (2X Ϯϳ΍έΩ) •
ήΗϻΎΑ Ύϳ Pentium 500MHz •
ήΗϻΎΑ Ύϳ Windows Media Player 9.0 •
USB 2.0 ϩΎ̳έΩ •
ήΗϻΎΑ Ύϳ 1024X 768 ήϳϮμΗ ΖϗΩ •
Windows 2000/XP/Vista •
ήΗϻΎΑ Ύϳ Internet Explorer 6.0 •
ήΗϻΎΑ Ύϳ DirectX 9.0 •
ήΘθϴΑ Ύϳ ϡέ ΖϳΎΑΎ̴ϣ 512 •
̮δϳΩ ΩέΎϫ ̶ϟΎΧ ̵Ύπϓ ΖϳΎΑΎ̴ϣ 300 •
EmoDio _ ˻́
EMODIO ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
̵ΎϬϠϳΎϓ ΎΗ ΪϨ̯ ̶ϣ ̮Ϥ̯ ΎϤη ϪΑ ϭ Ζγ΍ ϥΎγ΁ ϥ΁ ΎΑ ϥΩή̯ έΎ̯ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵έ΍ΰϓ΍ ϡήϧ ̵ΩήΑέΎ̯ ϪϣΎϧήΑ EmoDio
̶ϣ ˬΪϳΩή̯ ̶ϫΪϧΎϣΎγ ϭ ϩήϴΧΫ EmoDio έΩ ΍έ ΩϮΧ ̵ΎϬϠϳΎϓ Ϫ̰ϧ΁ ί΍ β̡ .ΪϴϨ̯ ̶ϫΪϧΎϣΎγ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ έΩ ΍έ ΩϮΧ
mp3 ϪΑ ΍έ ΎϬϧ΁ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ήψϧ ΩέϮϣ ϞϳΎϓ ϦΘϓΎϳ έϮψϨϣ ϪΑ hard drive Ϟ̯ ̵ϮΠΘδΟ ϥϭΪΑ ϪϠλΎϓϼΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ
.ΪϴϨ̯ ϞϘΘϨϣ ΩϮΧ
MP3 ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ϪΑ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ί΍ Ύϫ ϞϳΎϓ ϥΩήΑ ϱ΍ήΑ ϩ΍έ ϦϳήΗ ϥΎγ΁ “EmoDio” ςγϮΗ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍
.ΪηΎΒϴϣ ΎϤη
.ΪϴϨϛ ΩΎΠϳ΍ ϲΗϮλ ϱΎϫ ϞϳΎϓ ί΍ ΍έ ϥΎΗΩϮΧ ϡϮΒϟ΁ Ύϳ ϥϮϴδϜϠϛ ˬ“EmoDio” ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη
.ΪϴϨϜΑ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ Ωέ΍ϭ ϩΩΎϔΘγ΍ ϱ΍ήΑ ΍έ RSS έΩ ϩΪη ΖΒΛ ϱΎϬϠϳΎϓ ϭ ̱ϼΑϭ ΕΎϋϼσ΍ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη
ϪϴϬΗ ϱ΍ϮΘΤϣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ϥ΁ ΎΑ .Ζγ΍ EmoDio.com ϥ΍ήΑέΎϛ ϱ΍ήΑ Ϧϳϼϧ΁ ϲϋΎϤΘΟ΍ βϳϭήγ Ϛϳ Ϧϳ΍
ή̴ϳΩ ϱ΍ήΑ ΍έ ΩϮΧ ϱΎϫ ϪΘϔ̳ ϭ Ύϫ ϥΎΘγ΍Ω ϭ ϩΩήϛ ΩϮϠϧ΍Ω/ϱέ΍ά̳έΎΑ ϲϧΎγ΁ ϪΑ ΍έ EmoDio ςγϮΗ ϩΪη
.ΪϴϨϛ ϒϳήόΗ ϥ΍ήΑέΎϛ
ĸ (ΎϤϨϫ΍έ) <Help> ĸ (ϮϨϣ) <MENU> ϱϭέ <EmoDio> ϩέΎΑέΩ ήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ΍ ΐδϛ ΖϬΟ ƒ
.ΪϴϨϛ ϚϴϠϛ <EmoDio> ϪϣΎϧήΑ ϱϻΎΑ έΩ (ΎϤϨϫ΍έ) <Help>
ϪΟϮΗ
˻̂ _ EmoDio
(Ϫϣ΍Ω΍) EMODIO ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ζΨ̡ ϪΑ ϥΪϴγέ ϪϣΪλ ΚϋΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ˬϝΎϘΘϧ΍ ϦϴΣ έΩ ρΎΒΗέ΍ ϊτϗ .ΪϴϨ̰ϧ ϊτϗ ΍έ USB ζϴϓ ˬϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ ϦϴΣ έΩ ƒ
.ΩϮη ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ Ύϳ ϩΪϨϨ̯ ρΎϴΘΣ΍
ΏΎϫ ϖϳήσ ί΍ ϝΎμΗ΍ ί΍ ˬέ΍ΪϳΎ̡Ύϧ ϝΎμΗ΍ ΩϮΟϭ ί΍ ΏΎϨΘΟ΍ ̵΍ήΑ ϭ ΪϴϨ̯ ϞμΘϣ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ˱ΎϤϴϘΘδϣ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ƒ
.ΪϴϳΎϤϧ ̵έ΍ΩΩϮΧ USB
.ΪϨΘδϫ ϝΎόϓήϴϏ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϪΑ ϝΎμΗ΍ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ϱΎϫ ΖϴϠΑΎϗ ϪϴϠϛ ƒ
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϞϳΎϓ ϢΘδϴγ ̵΍ήΑ 32 Ζϓ ί΍ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ έΩ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ Ζϣήϓ ϊϗϮϣ ƒ ϪΟϮΗ
.ΪϴϨ̯ Ζϣήϓ ΍έ ϥ΁ ϭ ΪϴϨ̯ ̮ϴϠ̯ ϩΪη ̶ϧ΍ϮΧίΎΑ νήϓ ζϴ̡ ϪϠϴγϭ ̵ϭέήΑ (Vista)ΎΘδϳϭ ίϭΪϨϳϭ έΩ
ί΍ ϞΒϗ ϪϘϴϗΩ ΪϨ̩ ΕΪϣ ϪΑ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ˬΪϴϨϛ ϞμΘϣ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϪΑ ϱήΗΎΑ ϥΩϮΑ ϒϴόο ΖϟΎΣ έΩ ΍έ USB ϞΑΎϛ ή̳΍ ƒ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ̫έΎη ˬήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϪΑ ϝΎμΗ΍
Gracenote CDDB® ϭ Gracenote ςγϮΗ ˬςΒΗήϣ ̵Ύϫ ϩΩ΍Ω ϭ ̶ϘϴγϮϣ κϴΨθΗ ̵έϭΎϨϓ ƒ
.Ϊϧ΍ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ Music Recognition ServiceSM
ˬGracenote ̵έΎμΘΧ΍ Ζϣϼϋ ϭ Ϯ̳Ϯϟ .ΪηΎΒϴϣ Gracenote ϪΑ ϖϠόΘϣ ϩΪη ΖΒΛ ̵έΎΠΗ Ζϣϼϋ ̮ϳ CDDB ƒ
Ζϣϼϋˬ«Powered by Gracenote CDDB» ̵Ϯ̳Ϯϟ ϭ Gracenote CDDB ̵έΎμΘΧ΍ Ζϣϼϋ ϭ Ϯ̳Ϯϟ
ϖϠόΘϣ ̶ΗΎϣΪΧ Ϣ΋ϼϋ MRS ϭ Music Recognition Service .ΪϨηΎΒϴϣ Gracenote ϪΑ ϖϠόΘϣ ̵έΎΠΗ ̵Ύϫ
.ΪϨηΎΒϴϣ Gracenote ϪΑ
EmoDio _ ˼˹
(REMOVABLE DISK) ϝΎϘΘϧ΍ ϞΑΎϗ ̮δϳΩ ̮ϳ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ϩΩΎϔΘγ΍
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ϝΎϘΘϧ΍ ϞΑΎϗ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ έ΍ΰΑ΍ ̮ϳ ϥ΍ϮϨόΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϧϳ΍ ί΍ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη
.ΪϴϳΎϤϧ Ϟλϭ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
ίΎΑ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ί΍ ϝΎϘΘϧ΍ ̵΍ήΑ ΍έ Ύϫ ϪηϮ̡/Ύϫ ϞϳΎϓ .˺
.ΪϴϨ̯
̵ϭέ ί΍ ΍έ <Q2> ĸ <My Computer> .˻
.ΪϴϨ̯ ίΎΑ ̟ΎΘ̰γΩ
ϝΎϘΘϧ΍ ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ί΍ ΪϳΎΑ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϪηϮ̡ ϭ Ύϫ ϞϳΎϓ .˼
έΩ ϩ΍ϮΨϟΩ ϪηϮ̡ ̮ϳ ϪΑ ΍έ ΎϬϧ΁ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ΪϧϮη ϩΩ΍Ω
.ΪϴϨ̯ Ύϫέ ϭ ϩΪϴθ̯ <Q2>
.ΪϧϮθϴϣ ϞϘΘϨϣ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ Ύϳ Ύϫ ϪηϮ̡ ƒ
ϡΎϴ̡ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ̶ϧΎϣί έΩ USB ϞΑΎ̯ ϥΩή̯ ϊτϗ .Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ήϫΎχ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ ϡΎϴ̡ ˬϞϳΎϓ ϥΩή̯ ΩϮϠ̡΁ Ύϳ ΩϮϠϧ΍Ω ϦϴΣ έΩ ƒ
.ΩΩή̳ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩή̯ ϞϤϋ ΪΑ ΚϋΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ˬΩϮη ̶ϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ
ρΎϴΘΣ΍
.ΪϨηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ΎϬϠϳΎϓ ζϳΎϤϧ ΐϴΗήΗί΍ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎϛ έΩ ΎϬϠϳΎϓ ζϳΎϤϧ ΐϴΗήΗ ƒ
.ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΨϧ ϥ΁ ζΨ̡ ϥΎϜϣ΍ ΪϴϨϛ ϞϘΘϨϣ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ϪΑ (ϝΎΘϴΠϳΩ ϕϮϘΣ ΖϳήϳΪϣ) DRM ΖψϓΎΤϣ ΖΤΗ ϞϳΎϓ Ϛϳ ή̳΍ ƒ
.Ω΍Ω ϝΎϘΘϧ΍ <EmoDio> ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΪϳΎΑ ΍έ ̶ϳϮ΋Ϊϳϭ ̵ΎϬϠϳΎϓ ƒ
ˮΖδϴ̩ DRM ƒ ϪΟϮΗ
ί΍ ̶ϧϮϧΎϗ ήϴϏ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ ιΎΧ βϳϭήγ ϭ ̵έϭΎϨϓ ̮ϳ (DRM) «ϝΎΘϴΠϳΩ ϕϮϘΣ ΖϳήϳΪϣ»
̵Ύϫ ϞϳΎϓ DRM ̵Ύϫ ϞϳΎϓ .ΪηΎΒϴϣ (Ζϳ΍έ ̶̢̯) ήθϧ ϖΣ ϩΪϧέ΍Ω ϕϮϘΣ ϭ ϊϓΎϨϣ ί΍ ΖχΎϔΣ ϭ ̶ϟΎΘϴΠϳΩ ΕΎϳϮΘΤϣ
ˬ̶ϧϮϧΎϗ Ϟ̰η ϪΑ ϩΪη ̵έ΍ΪϳήΧ MP3 ̶ϘϴγϮϣ ϥΩή̯ ̶̢̯ ̶ϧϮϧΎϗήϴϏ ΖχΎϔΣ ̵̫ϮϟϮϨ̰Η ΎΑ Ϫ̯ ΪϨΘδϫ ̶λΎΧ ̶ϘϴγϮϣ
.ΪϧΩή̴ϴϣ ϝΎϤϋ΍
˼˺ _ EmoDio
ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ΎΑ ρΎΒΗέ΍ ϊτϗ
.ΪϴϨ̯ ϝΎΒϧΩ ΍έ ήϳί ϞΣ΍ήϣ ˬήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ΎΑ ρΎΒΗέ΍ ϊτϗ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ΕΎϋϼσ΍ ϭ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ ϥΪϴγέ ϪϣΪλ ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ
ϥϮ̰ϳ΁ ̵ϭέ ΍έ αϭΎϣ ̵ΎϤϧ ϥΎ̰ϣ .˺
ΖϤγ ϦϴϳΎ̡ ΖϤδϗ έΩ Ϫϔϴχϭ έ΍Ϯϧ έΩ ΩϮΟϮϣ
ΖϤγ ϪϤ̯Ω ϭ ϩΩήΑ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ̟ΎΘ̰γΩ Ζγ΍έ
.ΪϴϨ̯ ̮ϴϠ̯ ΍έ αϭΎϣ ̠̩
1
Safely Remove USB Mass> ̵ϭέ .˻
.ΪϴϨ̯ ̮ϴϠ̯ <Storage Device Drive
.ΪϴϳΎϤϧ ΍ΪΟ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ί΍ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ .˼
2
.ΪϴϨ̰ϧ ΍ΪΟ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ί΍ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ˬϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ ϦϴΣ έΩ ƒ
.ΩϮη ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϭ ΕΎϋϼσ΍ ϪΑ ϥΪϴγέ ϪϣΪλ ΚϋΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ έΎ̯ Ϧϳ΍
ρΎϴΘΣ΍
΍ΪΟ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ˬΪϨΘδϫ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ̵ϭέ ήΑ ϥΪη ζΨ̡ ϝΎΣέΩ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϥϭέΩ ̵ΎϬϠϳΎϓ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϤϧ ΎϤη ƒ
.ΪϴϨ̯ εϼΗ ϩέΎΑϭΩ ˬΪϴγέ ϡΎϤΗ΍ ϪΑ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϞϤϋ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ί΍ β̡ ˱Ύϔτϟ .ΪϴϳΎϤϧ
EmoDio _ ˼˻
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
.ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϭ ϩΩή̯ Ϧηϭέ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ β̢γ ˬΪϴϨ̯ Ϟλϭ ΍έ ̶ηϮ̳ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
̵ΪϨΑ ϪΘγΩ ΐδΣ ήΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ΩέϮϣ ̶ϘϴγϮϣ ΖγήϬϓ έΩ .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ζΨ̡ ̵΍ήΑ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ .˼
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ίΎϏ΁ ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ ƒ
˼˼ _ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
(Ϫϣ΍Ω΍) ̵ΪϨΑ ϪΘγΩ ΐδΣ ήΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
ϲϘϴγϮϣ ΖγήϬϓ
ΐγΎϨϣ ϲϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ έΩ ID3 ̱ΎΗ ΕΎϋϼσ΍ ϖΑΎτϣ ϥ΁ ϚΒγ ϭ ϲϘϴγϮϣ ϥ΍ϮϨϋ ‚ϡϮΒϟ΁ Ϣγ΍ ‚ΖδϴΗέ΁ Ϣγ΍ ΪϨϧΎϣ ϞϳΎϓ ΕΎϋϼσ΍
.ΩϮθϴϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ (ϪΘΧΎϨηΎϧ) [Unknown] ΕέϮλ ϪΑ (ID3 ΐδ̩ήΑ) ID3 Tag ϥϭΪΑ ϞϳΎϓ ̮ϳ .Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ
.Ωϭέ ϲϣ ϲϠόϓ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϪΤϔλ ϪΑ Ύϳ ΪϨϛ ϲϣ ζΨ̡ ΍έ ϩΪη ζΨ̡ ΍ήϴΧ΍ ϱΎϬϠϳΎϓ : (ζΨ̡ ϝΎΣ έΩ) Now Playing ƒ
.ΖδϴΗέ΁ ϡΎϧ ΎΑ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ : (ϥ΍ΪϨϣήϨϫ) Artists ƒ
̵΍ήΑ .ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [ ] ̵ϭέ (ΖγήϬϓ ωϮϧ) <List Type> ΏΎΨΘϧ΍ ̵΍ήΑ .ϡϮΒϟ΁ ϡΎϧ ΎΑ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ : (ΎϬϣϮΒϟ΁) Albums ƒ
ϡϮΒϟ΁ ϥ΍ϮϨϋ ϩΪϫΎθϣ ̵΍ήΑ Ύϳ ϭ (ϡϮΒϟ΁ ̵ΎϬδ̰ϋ) <Album Art> ϪϨϳΰ̳ ϡϮΒϟ΁ ϥ΍ϮϨϋ ϭ ϡϮΒϟ΁ ΪϠΟ ̵ΎϬδ̰ϋ ϥΎϣΰϤϫ ϩΪϫΎθϣ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ΖγήϬϓ) <List> ϪϨϳΰ̳
.ϲϳΎΒϔϟ΍ Ύϳ ϱΩΪϋ ΐϴΗήΗ ϪΑ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ : (Ύϫ ̲Ϩϫ΁) Songs ƒ
.ϲϘϴγϮϣ ϚΒγ ϖΒσ ήΑ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ : (ΎϬϜΒγ) Genres ƒ
.ζΨ̡ Ζδϴϟ ϖΑΎτϣ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ : (ζΨ̡ ϱΎϬΘγήϬϓ) Playlists ƒ
.ΪϫΩ ̶ϣ ζϳΎϤϧ ΦϳέΎΗ αΎγ΍ ήΑ Ϊϧ΍ ϩΪη ϪϓΎο΍ ˱΍ήϴΧ΍ Ϫ̯ ΍έ ̶ϳΎϬϠϳΎϓ ί΍ ΖγήϬϓ 3 : (ϩΪη ϪϓΎο΍ ˱΍ήϴΧ΍) Recently Added ƒ
.ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΐϴΗήΗ ϪΑ Ϊϧ΍ ϩΪη ζΨ̡ ήΘθϴΑ Ϫ̯ ΍έ ̶ϠϳΎϓ 50 : ((50) ϩΪη ζΨ̡ ήΘθϴΑ) Most Played(50) ƒ
.ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ϩΪη ςΒο ̵ΎϬϠϳΎϓ ϪϤϫ : (ϩΪη ςΒο ϱΎϬϠϳΎϓ) Recorded Files ƒ
.ΪϫΩ ϲϣ ϥΎθϧ ΍έ ϲϘϴγϮϣ ϪηϮ̡ έΩ ϩΪη ϩήϴΧΫ ϲϘϴγϮϣ ϱΎϬϠϳΎϓ ϪϤϫ : (ϲϘϴγϮϣ ή̳έϭήϣ) Music Browser ƒ
.ΪϨΘδϫ έΎ̳ίΎγ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϧϳ΍ ΎΑ FLAC ϭ MP3ˬ WMAˬ Ogg ̶ϘϴγϮϣ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ƒ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ζΨ̡ έΩ Κ̰ϣ ΐΟϮϣ ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ ϝϮσ έΩ ̶ηϮ̳ ϥΩή̯ ΍ΪΟ ƒ ϪΟϮΗ
ˮΖδϴ̩ ID3 Tag ƒ
ˬϡϮΒϟ΁ ˬΪϨϣήϨϫ ˬϥ΍ϮϨϋ ΪϨϧΎϣ ˬϞϳΎϓ ΎΑ ςΒΗήϣ ΕΎϋϼσ΍ ϞϤΣ ̵΍ήΑ MP3 ϞϳΎϓ ̮ϳ ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶Βδ̩ήΑ ID3 ̱ΎΗ
.ΩϮθϴϣ ϕΎμϟ΍ ΕΎΤϴοϮΗ ̵΍ήΑ ϪϨϴϣί ̮ϳ ϭ ̮Βγ ˬϝΎγ
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ˼̊
ϲϘϴγϮϣ ζΨ̡ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ
Ϟϔϗ ή̴ϧΎθϧ
˺
ϲϠόϓ ϥΎϣί
˻
ϱήΗΎΑ ΖϴόϗϮϣ
˼
Ϫότϗ Ϟϛ Ω΍ΪόΗ/̶Ϡόϓ Ϫότϗ ζΨ̡ ή̴ϧΎθϧ
̊
˺˺
̊
ζΨ̡ Ζϋήγ ή̴ϧΎθϧ
̋
˺˻
̋
̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ ϪΤϔλ
̌
˺˼
̌
ϮΠΘδΟ/ΚϜϣ/ζΨ̡ ΩΎϤϧ
̀
ζΨ̡ Ϟ̯ ϥΎϣί
́
ϮΠΘδΟ/ΚϜϣ/ζΨ̡ ή̴ϧΎθϧ
̂
˺̊
ϲϘϴγϮϣ Ϊϣ ή̴ϧΎθϧ
˺˹
˺̋
ϦϳΪϟ΍ϭ Ϊϣ ή̴ϧΎθϧ
˺˺
ζΨ̡ Ϊϣ ή̴ϧΎθϧ
˺˻
DNSe Ϊϣ ή̴ϧΎθϧ
˺˼
ΐϘϋ ϥϮϜϳ΁
˺̊
̶Ϡόϓ ζΨ̡ ϥΎϣί
˺̋
̂
˺˹
˺
˻
˼
̀
́
.ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ϪΤϔλ Ϧϳ΍ ΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̶όϗ΍ϭ ϪΤϔλ .ΪϨηΎΒϴϣ ϝΎΜϣ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ΎϬϨΗ ϪΤϔλ ήϳϭΎμΗ ƒ
ϪΟϮΗ
˼̋ _ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
ζΨ̡ ϝήΘϨ̯ ̵΍ήΑ ̶δϤϟ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϲϠόϓ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϪϴϧΎΛ 3 ί΍ ΪόΑ έΎΑ Ϛϳ ϲϠόϓ ϞϳΎϓ ϱ΍ΪΘΑ΍ ί΍ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϲϠόϓ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϪϴϧΎΛ 3 ί΍ ΪόΑ έΎΑ ϭΩ ϲϠΒϗ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ
[̠̩] ϪϤ̯Ω
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϲϠόϓ ϞϳΎϓ έΩ ΐϘϋ ϪΑ ΖϛήΣ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ζΨ̡ ϦϴΣ έΩ ΚϜϣ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ζΨ̡ ϱήϴ̳ήγ ί΍ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϱΪόΑ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϲϠόϓ ϞϳΎϓ έΩ ϮϠΟ ϪΑ ΖϛήΣ ϱ΍ήΑ
[Ζγ΍έ] ϪϤ̯Ω
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ΎϬϧ΁ ̵ϭέ ΍Ϊλ ϥΩή̯ ΩΎϳί/Ϣ̯ ̵΍ήΑ
[ϻΎΑ] ϪϤ̯Ω
[ϦϴϳΎ̡] ϪϤ̯Ω
.ΪϨ̰ϧ έΎ̯ ΖγέΩ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϻΎΑ έΩ ϩΪη ϩΩ΍Ω Ρήη [̠̩] ϪϤ̯Ω ˬVBR ̵ΎϬϠϳΎϓ ζΨ̡ ϡΎ̴Ϩϫ ƒ
ϪΟϮΗ
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ˼̌
ΩϮΧ MP3 ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ζΨ̡ Ζδϴϟ ΩΎΠϳ΍
ζΨ̡ Ζδϴϟ ̮ϳ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ˬΪϴηΎΑ ϩΩή̯ ̵έ΍ά̳έΎΑ ΩϮΧ mp3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ έΩ ΍έ ΎϬϠϳΎϓ ϞΒϗ ί΍ ή̳΍
.ΪϴϨ̯ ΩΎΠϳ΍ ϥΎΗΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ Ύϳ EmoDioϥϭΪΑ ΍έ “Favorites”
ζΨ̡ ΖγήϬϓ ̮ϳ ϥΩή̯ ϑάΣ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζΨ̡ ̵ΎϬΘγήϬϓ) <Playlists> .˻
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ζΨ̡ ΖγήϬϓ .˼
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϑάΣ) <Delete Playlist> .̊
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϑάΣ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ƒ
ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϡΎϧ ζϳ΍ήϳϭ
.ΪϴϫΩ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ϕϮϓ 3 ΎΗ 1 ϞΣ΍ήϣ
(ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϡΎϧ ζϳ΍ήϳϭ) <Edit Playlist Name> ϪϨϳΰ̳ .̊
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
.ΪϴϨ̯ Ωέ΍ϭ ΍έ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϡΎϧ .̋
̮̩Ϯ̯ ϑϭήΣ ϭ ̱έΰΑ ϑϭήΣ ΖϟΎΣ ί΍ ̵Ωϭέϭ ΖϟΎΣ : [
.ΪϨ̯ ̶ϣ ήϴϴϐΗ ̵ΩΪϋ ϪΑ ̶δϴϠ̴ϧ΍
.ΪϴϨϛ ϑάΣ ϲϜϳ ϲϜϳ ΍έ ΎϫήΘϛ΍έΎϛ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ : [
]ƒ
]ƒ
.ΪϴϨϛ ΝέΩ ’–’ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ : [
]ƒ
.ΪϴϨ̯ ΪϴϳΎΗ ΍έ ϢϴψϨΗ : [
]ƒ
.ΩϮη ̶ϣ νϮϋ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϡΎϧ ƒ
.Ωή̯ ϑάΣ ΍ήϧ΁ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΩϮΟϭ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ έΩ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ̮ϳ ςϘϓ ή̳΍ ƒ
.ΪϴϨ̯ ζϳ΍ήϳϭ Ύϳ ϑάΣ Ϊϧ΍ ϩΪθϧ ΩΎΠϳ΍ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ςγϮΗ Ϫ̯ ΍έ ̶θΨ̡ ̵Ύϫ ΖγήϬϓ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ΎϤη ƒ
ϪΟϮΗ
˼̀ _ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
(Ϫϣ΍Ω΍) ΩϮΧ MP3 ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ζΨ̡ Ζδϴϟ ΩΎΠϳ΍
ΪϳΪΟ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϥΩϭΰϓ΍
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
̵ϭέ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζΨ̡ ̵ΎϬΘγήϬϓ) <Playlists> .˻
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
]
(ΪϳΪΟ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϥΩϭΰϓ΍) <Add New Playlist> .˼
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
.ΪϴϨ̯ Ωέ΍ϭ ΍έ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϡΎϧ .̊
̮̩Ϯ̯ ϑϭήΣ ϭ ̱έΰΑ ϑϭήΣ ΖϟΎΣ ί΍ ̵Ωϭέϭ ΖϟΎΣ : [
.ΪϨ̯ ̶ϣ ήϴϴϐΗ ̵ΩΪϋ ϪΑ ̶δϴϠ̴ϧ΍
.ΪϴϨϛ ϑάΣ ϲϜϳ ϲϜϳ ΍έ ΎϫήΘϛ΍έΎϛ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ : [
]ƒ
]ƒ
.ΪϴϨϛ ΝέΩ ’–’ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ : [
]ƒ
.ΪϴϨ̯ ΪϴϳΎΗ ΍έ ϢϴψϨΗ : [
]ƒ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϪϓΎο΍ ΪϳΪΟ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ƒ
ΩΎΠϳ΍ Ζγ΍ νήϓ ζϴ̡ Ϫ̯ 1 ζΨ̡ ΖγήϬϓ ί΍ ήϴϐΑ ΩϮΧ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ έΩ ζΨ̡ ΖγήϬϓ 4 Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ƒ
.ΪϴϨ̯
<EmoDio> ϪΑ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ϪΑ ϥ΁ ϝΩΎΒΗ ϭ <EmoDio> έΩ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ΩΎΠϳ΍ ϩϮΤϧ ί΍ ϲϫΎ̳΁ ϱ΍ήΑ ƒ
.ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ
ϪΟϮΗ
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ˼́
(Ϫϣ΍Ω΍) ΩϮΧ MP3 ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ζΨ̡ Ζδϴϟ ΩΎΠϳ΍
ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ϞϳΎϓ ϥΩϭΰϓ΍
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (̶ϘϴγϮϣ ή̳έϭήϣ) <Music Browser> .˻
̵ϭέ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϥΩϭΰϓ΍ ̵΍ήΑ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ .˼
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
]
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ϥΩϭΰϓ΍) <Add to Playlist> .̊
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ϩΪϳΰ̳ήΑ ϞϳΎϓ ϥΩή̯ ϪϓΎο΍ ̵΍ήΑ ΍έ ̶θΨ̡ ΖγήϬϓ .̋
.Ϊη ΪϨϫ΍ϮΧ ϪϓΎο΍ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ϞϳΎϓ ƒ
.ΪϴϨ̯ ϪϓΎο΍ ζΨ̡ Ζδϴϟ ήϫ έΩ ̶ϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ 200 ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ƒ
ϪΟϮΗ
ζΨ̡ ΖγήϬϓ ί΍ ϞϳΎϓ ζΨ̡
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζΨ̡ ̵ΎϬΘγήϬϓ) <Playlists> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ζΨ̡ ΖγήϬϓ .˼
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ζΨ̡ ̵΍ήΑ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϘϴγϮϣ Ϟϳ΍ϑ .̊
.Ωήϛ Ϊϫ΍ϮΧ ζΨ̡ ϪΑ ωϭήη ϲϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ ƒ
˼̂ _ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
(Ϫϣ΍Ω΍) ΩϮΧ MP3 ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ζΨ̡ Ζδϴϟ ΩΎΠϳ΍
ζΨ̡ ΖγήϬϓ ί΍ ϞϳΎϓ ϑάΣ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζΨ̡ ̵ΎϬΘγήϬϓ) <Playlists> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ζΨ̡ ΖγήϬϓ .˼
̵ϭέ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΩϮη ϑάΣ Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϫ̯ ΍έ ̶ϠϳΎϓ .̊
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
]
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζΨ̡ ΖγήϬϓ ί΍ ϑάΣ) <Delete from Playlist> .̋
.ΪϧϮη ̶ϣ ϑάΣ ζΨ̡ Ζδϴϟ ί΍ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ƒ
ζΨ̡ ΖγήϬϓ ί΍ ΎϬϠϳΎϓ ϪϤϫ ϑάΣ
.ΪϴϫΩ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ϕϮϓ 3 ΎΗ 1 ϞΣ΍ήϣ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ .̊
(ζΨ̡ ΖγήϬϓ ί΍ ϪϤϫ ϑάΣ) <Delete All from Playlist> .̋
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
.Ϊϧ΍ ϩΪη ϑάΣ ζΨ̡ Ζδϴϟ ί΍ ϱΎϬϠϳΎϓ ϪϤϫ ƒ
.ΩϮη ϑάΣ Ϊϧ΍ϮΗ ϲϤϧ ζΨ̡ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ζΨ̡ Ζδϴϟ έΩ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ϞϳΎϓ ƒ
ϪΟϮΗ
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ̊˹
ϲϘϴγϮϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ΎΗ ΎϬϣϮΒϟ΁ ϭ Ύϫ ϙ΍ήΗ έ΍ήϜΗ ί΍ -ΪϴϨϛ ΖϳήϳΪϣ ΍έ ϥΪϴϨη ϱΎϫ ϙ΍ήΗ ϪϤϫ Ϫϛ ΪϫΩ ϲϣ ϥΎϜϣ΍ ΎϤη ϪΑ ϲϘϴγϮϣ ϱϮϨϣ
.ΪϴϫΩ ϲϣ εϮ̳ ΎϤη Ϫϛ ϱ΍ ϪΤϔλ ϪϨϴϣί β̡
΍Ϊλ ΖϜϓ΍ ϦϴϴόΗ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΩϮΧ ϲϘϴγϮϣ ϩΪϳΰ̳ήΑ ϱΎϬϠϳΎϓ ϱ΍ήΑ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϲΗϮλ ϩϮϠΟ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (̶ΗϮλ ϩϮϠΟ) <Sound Effect> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ΗϮλ ϩϮϠΟ .˼
΍Ϊλ ΖϜϓ΍ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳
ήΘϠϴϓ ΎΑ ϪϧΎΧ ί΍ ϥϭήϴΑ έΩ ΍έ ϑΎλ ϭ ΢ο΍ϭ ϲϘϴγϮϣ ϥΪϴϨη ϥΎϜϣ΍ ΎϤη ϪΑ : (ϥΎΑΎϴΧ ΖϟΎΣ) Street Mode ƒ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ 2 ϲϟ΍ 0 ί΍ .ΪϫΩ ϲϣ ϲϧΎΑΎϴΧ ϱΎϫΰϳϮϧ ϭ Ύϫ΍Ϊλ ί΍ ϲπόΑ ϥΩήϛ
ϪΑ ϚϳΩΰϧ ΎΗ ΪθΨΑ ΩϮΒϬΑ ΍έ ΍Ϊλ Ζϴϔϴϛ Ϊϧ΍ϮΗ ϲϣ ΖϴϠΑΎϗ Ϧϳ΍ : (ϲΗϮλ ϩΪϨϫΩ ΩϮΒϬΑ) Audio Upscaler ƒ
.ΪϨϜϴϣ έΎϛ ϦϴϳΎ̡ Ζϴϔϴϛ ϲϘϴγϮϣ ϱΎϬϠϳΎϓ ΎΑ ςϘϓ ϲΗϮλ ϩΪϨϫΩ ΩϮΒϬΑ .ΩΩή̳ ζΨ̡ ϲϠλ΍ Ζϴϔϴϛ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϧηϭέ) <On> Ύϳ (εϮϣΎΧ) <Off> ϪϨϳΰ̳
̊˺ _ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
(Ϫϣ΍Ω΍) ϲϘϴγϮϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
(DNSe)ϝΎΘϴΠϳΩ ϲόϴΒσ ϱ΍Ϊλ έϮΗϮϣ ϢϴψϨΗ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ̶ϘϴγϮϣ ̮Βγ ήϫ ̵΍ήΑ ΐγΎϨϣ ̵΍Ϊλ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ <DNSe> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ DNSe .˼
ˬ(̵ΩΎϋ) <Normal> ˬ(έΎϛΩϮΧ) <Auto> ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ϲϜϳ ƒ
ˬ(Ϛϴγϼϛ) <Classical> ˬ(ϙ΍έ) <Rock> ˬ(ϮϳΩϮΘγ΍) <Studio>
<R&B> ˬ(ϩΎ̴ηΎΑ) <Club> ˬ(ΩϻΎΑ) <Ballad> ˬ(ίΎΟ) <Jazz>
<Concert> ˬ(ϪϓΎϛ) <Café> ˬ(κϗέ) <Dance> ˬ(ίϮϠΑ ϭ ϢΘϳέ)
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϧϣ DNSe) <myDNSe> ϭ (ΎδϴϠϛ) <Church> ˬ(ΕήδϨϛ)
ϩΪη ϦϴϴόΗ ̮Βγ ΕΎϋϼσ΍ ή̴ϳΩ ϭ ̵ΪϨΑ ϩϭή̳ αΎγ΍ ήΑ ΍έ DNSe έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ (έΎ̯ΩϮΧ) <Auto> ƒ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ EmoDio ςγϮΗ
.ΪϴϨ̯ ϩήϴΧΫ ϭ ϩΩή̯ Ωέ΍ϭ ̶ϔϠΘΨϣ DNSe ΕΎϤϴψϨΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ (Ϧϣ DNSe) <myDNSe> ΏΎΨΘϧ΍ ΎΑ ƒ
.ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ ̊˼ ϪΤϔλ ϪΑ
ˮ Ζδϴ̩ DNSe ƒ
MP3 ̵Ύϫ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ̵΍ήΑ ̶ΗϮλ ϩϮϠΟ Ωή̰ϠϤϋ ̮ϳ (DNSe) ϝΎΘϴΠϳΩ ̶όϴΒσ ̵΍Ϊλ έϮΗϮϣ
ϪΟϮΗ
ϲϘϴγϮϣ ϚΒγ ΩϮΒϬΑ ϱ΍ήΑ ΍έ ϲϔϠΘΨϣ ϱΎϫ΍Ϊλ ΕΎϤϴψϨΗ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ̲ϧϮδϣΎγ ςγϮΗ ϩΪη ̶Σ΍ήσ
.ΪϨϛ ϲϣ Ϣϫ΍ήϓ ΪϴϨϛ ϲϣ εϮ̳ Ϫϛ
.ΪϴηΎΑ ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ (̵ΩΎϋ) <Normal> ̵ϭέ ΍έ ζΨ̡ Ζϋήγ Ϫ̯ Ζγ΍ ϢϴψϨΗ ϞΑΎϗ ̶ϧΎϣί ςϘϓ DNSe ƒ
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ̊˻
(Ϫϣ΍Ω΍) ϲϘϴγϮϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ήΑέΎ̯ DNSe ΏΎΨΘϧ΍ ̵΍ήΑ
ϪΑ ϝΎϘΘϧ΍ ϱ΍ήΑ EmoDio έ΍ΰϓ΍ ϡήϧ έΩ 97 ΎΗ Ύϳ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ϱϭέ ήΑέΎϛ DNSe 3 Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
ΕΎϤϴψϨΗ ˬϲϘϴγϮϣ ω΍Ϯϧ΍ ζΨ̡ Ζϴϔϴϛ ϥΩήϛ ήΘϬΑ ϱ΍ήΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ έΎϛ Ϧϳ΍ ΎΑ .ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡
.ΪϴϨϛ ϩήϴΧΫ ϭ ΩΎΠϳ΍ ϲΗϭΎϔΘϣ DNSe
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ <DNSe> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϧϣ DNSe) <myDNSe> .˼
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [Ζγ΍έ] ϪϤ̯Ω ̵ϭέ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ DNSe .̊
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΍έ DNSe ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ƒ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ϭ ϩΩή̯ ϢϴψϨΗ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̵΍ϩ ϪϨϳΰ̳ .̋
.ΩϮθϴϣ ΏΎΨΘϧ΍ ήΑέΎϛ ϩΪη ϢϴψϨΗ DNSe ƒ
.Ζγ΍ ΩϮΟϮϣ ΎϤη ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ Ϧϣ DNSe έΩ (3 ήΑέΎϛ) <User 3> ΎΗ (1 ήΑέΎϛ) <User 1> ƒ
ΩϮΧ ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ϱϭήΑ ή̴ϳΩ ήΑέΎϛ ϱΎϫ DNSe ΩϮϠϧ΍Ω ϭ ΩΎΠϳ΍ ϱ΍ήΑ EmoDio ί΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ϦϴϨ̪Ϥϫ
.ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍
ήΑέΎϛ DNSe ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳
<3D&BASS>ˬ (έΰϳϻϮϛ΍) <EQ> Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ˬΪϴηΎΑ ϩΩήϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ <myDNSe> ϪϜϴΗέϮλ έΩ
.ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ΍έ (ΖϴϓΎϔη) <Clarity> ϭ (ΕήδϨϛ ϦϟΎγ) <Concert Hall> ˬ(ϢΑ ϭ ̵ΪόΑ 3)
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΩϮΧ ΢ϴΟήΗ ϭ ήψϧ ΎΑ ΍έ ΩήϔϨϣ ̵Ύϫ΍Ϊλ ̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη : (έΰϳϻϮϛ΍) EQ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ 10+ ΎΗ 10- ί΍ βϧΎ̯ήϓ ϥ΍ΰϴϣ ̵΍ήΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
<0-4> ί΍ ΍έ ϲϜϳ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη .ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ΍έ αΎΑ ΩϮΒϬΑ ϭ 3D ϱ΍Ϊλ ΖϜϓ΍ : (ϢΑ ϭ ̵ΪόΑ 3) 3D&BASS
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ (αΎΑ) <BASS>ϭ (3 ϢΑ) <3D>ϱ΍ήΑ
Ϛϳ έΩ έΎ̴ϧ΍ Ϫϛ ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ϱέϮσ ΍έ ΍Ϊλ ΢τγ ϭ ΕήδϨϛ ϦϟΎγ ϩί΍Ϊϧ΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη : (ΕήδϨϛ ϦϟΎγ) Concert Hall
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ <0-3> ί΍ (΢τγ) <Level> ϭ (ϩί΍Ϊϧ΍) <Size> ϱ΍ήΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη .Ϊϳ΍ ϪΘδθϧ ϲόϗ΍ϭ ΕήδϨϛ ϦϟΎγ
<0-2> ί΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ .ί΍ ΍έ ϲϜϳ ΪϳήΒΑ Εάϟ ΏϮΧ Ζϴϔϴϛ ΎΑ ήΗ ΢ο΍ϭ ϱ΍Ϊλ ί΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη : (ΖϴϓΎϔη) Clarity
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍
̊˼ _ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
(Ϫϣ΍Ω΍) ϲϘϴγϮϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
(Ϫϣ΍Ω΍) ήΑέΎ̯ DNSe ΏΎΨΘϧ΍ ̵΍ήΑ
ϪΑ ˬ<EmoDio> ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ήΑέΎϛ DNSe ϢϴψϨΗ ϩέΎΑέΩ ήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ΍ ΐδϛ ΖϬΟ ƒ
.ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ <EmoDio>
ϪΟϮΗ
ζΨ̡ Ϊϣ ϦϴϴόΗ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ήϳί ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳ ϥΎϴϣ ί΍ ΍έ ζΨ̡ ΖϟΎΣ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζΨ̡ ΖϟΎΣ) <Play Mode> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ζΨ̡ ΕϝΎΣ .˼
ζΨ̡ Ϊϣ ϱΎϫ Ϫϧΰ̳
ϪΒΗήϣ ̮ϳ ΐϴΗήΗ ϪΑ ΍έ ̶Ϡόϓ ̶ϘϴγϮϣ Ζδϴϟ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ :(ϱΩΎϋ) Normal ƒ
.ΪϨ̯ ̶ϣ ζΨ̡
.ΪϨ̯ ̶ϣ έ΍ή̰Η ̶Ϡόϓ ̶ϘϴγϮϣ Ζδϴϟ έΩ ΍έ ΎϬϠϳΎϓ ζΨ̡ :(έ΍ήϜΗ) Repeat ƒ
.ΪϨ̯ ̶ϣ έ΍ή̰Η ΍έ ϞϳΎϓ ̮ϳ ζΨ̡ :(ϲϜϳ έ΍ήϜΗ) Repeat One ƒ
ΕέϮλ ϪΑ ̶Ϡόϓ ̶ϘϴγϮϣ Ζδϴϟ έΩ ΍έ ΎϬϠϳΎϓ ϪϤϫ ζΨ̡ :(ϥΩί ήΑ) Shuffle ƒ
.ΪϨ̯ ̶ϣ έ΍ή̰Η ̶ϗΎϔΗ΍
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ̊̊
(Ϫϣ΍Ω΍) ϲϘϴγϮϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ϲϘϴγϮϣ ζΨ̡ ϪΤϔλ ΏΎΨΘϧ΍ ϱ΍ήΑ
ΏΎΨΘϧ΍ ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ϪϨϴϣί β̡ ήϳϮμΗ ϥ΍ϮϨόΑ ζϳΎϤϧ ̵΍ήΑ ΍έ ΩϮΟϮϣ ήϳϭΎμΗ ί΍ ̶̰ϳ
.ΪϴϨ̯
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ ϪΤϔλ) <Music Play Screen> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ ϪΤϔλ .˼
ϲϘϴγϮϣ ζΨ̡ ϪΤϔλ ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳
<Sweet> ˬ(ΖΒΤϣ ΎΑ) <Passionate> ˬ(έΎ̯ΩϮΧ) <Auto> ˬ(ϡϮΒϟ΁ ̵ΎϬδϜϋ) <Album Art> ί΍ ϲϜϳ ƒ
Album.> ϭ (ΏΎΗίΎΑ) <Reflection> ˬ(ΰϴ̴ϧ΍ ϥΎΠϴϫ) <Exciting> ˬ(ϡ΍έ΁) <Calm> ˬ(Ϧϳήϴη)
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ( ϡϮΒϟ΁ ΕΎϋϼσ΍) <Info
ΪηΎΑ ϲϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ ID3 ̲Η ΕΎϋϼσ΍ ϞϣΎη ήϳϮμΗ ζηϮ̡ ϡϮΒϟ΁ Ϛϳ ή̳΍ : (ϡϮΒϟ΁ ϱΎϬδϜϋ) Album Art ƒ
.ΩϮη ϲϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ϡϮΒϟ΁ ζηϮ̡ ήϳϮμΗ
.ΪϧϮη ̶ϣ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ΖϳΎΑΎ̴ϣ 2 ί΍ ήΘ̰̩Ϯ̯ ϩί΍Ϊϧ΍ ΎΑ ϡϮΒϟ΁ ΪϠΟ β̰ϋ ̵ΎϬϠϳΎϓ
ζϳΎϤϧ EmoDio ςγϮΗ ϩΪη ϢϴψϨΗ ΕΎϋϼσ΍ ή̴ϳΩ ϭ ̮Βγ αΎγ΍ ήΑ ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ ϪΤϔλ : (έΎ̯ΩϮΧ) Auto ƒ
.ΩϮη ̶ϣ ϩΩ΍Ω
έΩ ϲΗΎϋϼσ΍‚ΪηΎΑ ϩΪη ϩήϴΧΫ ϲϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ έΩ ID3 ̲Η ΕΎϋϼσ΍ ή̳΍ : ( ϡϮΒϟ΁ ΕΎϋϼσ΍) Album Info. ƒ
.ΩϮη ϲϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ϲϘϴγϮϣ ϚΒγ ϭ ϡϮΒϟ΁ Ϣγ΍ ‚ΖδϴΗέ΁ Ϣγ΍ ΩέϮϣ
ˮΖδϴ̩ ID3 Tag ƒ
ˬϥ΍ϮϨϋ ΪϨϧΎϣ ˬϞϳΎϓ ΎΑ ςΒΗήϣ ΕΎϋϼσ΍ ϞϤΣ ̵΍ήΑ MP3 ϞϳΎϓ ̮ϳ ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶Βδ̩ήΑ ID3 ̲Η
ϪΟϮΗ
.ΩϮθϴϣ ϕΎμϟ΍ ΕΎΤϴοϮΗ ̵΍ήΑ ϪϨϴϣί ̮ϳ ϭ ̮Βγ ˬϝΎγ ˬϡϮΒϟ΁ ˬΪϨϣήϨϫ
̊̋ _ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
(Ϫϣ΍Ω΍) ϲϘϴγϮϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ζΨ̡ Ζϋήγ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ
.ΪϴϫΩ ζϫΎ̯ Ύϳ ζϳ΍ΰϓ΍ ζΨ̡ Ζϋήγ ϢϴψϨΗ ΎΑ ΍έ ΩϮΧ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϘϴγϮϣ ζΨ̡ Ζϋήγ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζΨ̡ Ζϋήγ) <Play Speed> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ζΨ̡ Ζϋήγ .˼
ˬ(2 ΪϨϛ) <Slow 2> ˬ(3 ΪϨϛ) <Slow 3> ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳ ϥΎϴϣ ί΍ ƒ
ˬ(1 ϊϳήγ) <Fast 1> ˬ(ϱΩΎϋ) <Normal> ˬ(1 ΪϨϛ) <Slow 1>
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϲϜϳ (3 ϊϳήγ) <Fast 3> ˬ(2 ϊϳήγ) <Fast 2>
ϥΪη Ωέ Ϟλ΍Ϯϓ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ
Ωέ ̭΍ήΗ ̮ϳ ϡΎϤΗ ί΍ .ΪϳήΒΑ ϮϠΟ ϪΑ ϒϠΘΨϣ ̶ϧΎϣί Ϟλ΍Ϯϓ ϖϳήσ ί΍ ΍έ ϞϳΎϓ ̮ϳ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϳϮη Ωέ ϥ΁ ί΍ ϪϴϧΎΛ ΪϨ̩ ςϘϓ Ύϳ ΪϳϮθΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (̶ϧΎϣί ϪϠλΎϓ ϥΩήϛ Ωέ) <Skip Interval> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϥΩή̯ Ωέ ̶ϧΎϣί ϪϠλΎϓ .˼
ˬ(ϪϴϧΎΛ ˾) <5sec> ˬ(̲Ϩϫ΁ ˺) <1 Song> ωϮϧ ί΍ ϲϜϳ ƒ
.(ϪϘϴϗΩ ˺) <1min>ϭ (ϪϴϧΎΛ ˼˹) <30sec> ˬ(ϪϴϧΎΛ ˺˹) <10sec>
εή̡ ΕΪϣ ϝϮσ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ˬΖγ΍ Ogg ϞϳΎϓ ̮ϳ Ύϳ ϩΪη ΩΎΠϳ΍ (VBR) ήϴϐΘϣ ΖϴΑ Υήϧ ΎΑ ϞϳΎϓ ή̳΍ ƒ
.ΪϴϨ̯ ̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ ΎϤη Ϫ̯ ΪηΎΒϧ ϩί΍Ϊϧ΍ ϥΎϤϫ ΎϘϴϗΩ (̠ϴ̰γ΍) ϪΟϮΗ
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ̊̌
(Ϫϣ΍Ω΍) ϲϘϴγϮϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ϞϳΎϓ ϥΩϭΰϓ΍
.ΪϴϨϛ ϪϓΎο΍ ΩϮΧ ϩ΍ϮΨϟΩ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ΍έ ϲϠόϓ ϲϘϴγϮϣ ϙ΍ήΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ϥΩϭΰϓ΍) <Add to Playlist> .˻
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ζΨ̡ ΖγήϬϓ .˼
.Ϊη ΪϨϫ΍ϮΧ ϪϓΎο΍ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ϲϠόϓ ϙ΍ήΗ ƒ
<Playlists> ĸ (̶ϘϴγϮϣ) <Music>έΩ ΍έ ζΨ̡ ΖγήϬϓ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη ƒ
.ΪϴϨ̯ ϝήΘϨ̯ (ζΨ̡ ̵ΎϬΘγήϬϓ)
<Add to Playlist> ϪϨϳΰ̳ ΪηΎΑ ϩΪη ϪϓΎο΍ ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ̶Ϡόϓ ̲Ϩϫ΁ ή̳΍ ƒ
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΨϧ έΎ̯ (ζΨ̡ ΖγήϬϓ ϪΑ ϥΩϭΰϓ΍) ϪΟϮΗ
̊̀ _ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
(Ϫϣ΍Ω΍) ϲϘϴγϮϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ζΨΑ ̮ϳ έ΍ή̰Η ϥΩή̯ ϢϴψϨΗ
̵΍ήΑ .ΪϴϫΩ εϮ̳ ̵έ΍ή̰Η έϮτΑ ϞϳΎϓ ̮ϳ ί΍ ̶λΎΧ ̵ΎϬθΨΑ ϪΑ ΎΗ ΪϫΪϴϣ ϥΎ̰ϣ΍ ΎϤη ϪΑ Ωή̰ϠϤϋ Ϧϳ΍
.ΩϮθϴϣ ϪϴλϮΗ ϥΎΑί ̵ήϴ̳ΩΎϳ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (A-B έ΍ήϜΗ ΖϟΎΣ) <Repeat A-B Mode> .˻
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ˬΩϮη έ΍ή̰Η ΪϴϠϳΎϣ Ϫ̯ ̶θΨΑ ίΎϏ΁ έΩ .˼
ζΨ̡ ΖϴόϗϮϣ έ΍Ϯϧ ̵ϭέήΑ < > Ζϣϼϋ ϭ ΩϮη ̶ϣ ϦϴϴόΗ ωϭήη ϪτϘϧ ƒ
.ΩϮη ̶ϣ ήϫΎχ
ήϜΗ ϪΑ ϞϳΎϣ Ϫϛ ϲθΨΑ ϥΎϳΎ̡ ΎΗ ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϩέΎΑϭΩ [
] ϪϤϛΩ ϱϭέ .̊
.ΩϮη ϦϴϴόΗ ΪϴΘδϫ ϥ΁ έ΍
.ΪϨ̯ ̶ϣ ̵έ΍ή̰Η ζΨ̡ ϪΑ ωϭήη ̶μΨθϣ ζΨΑ ϭ ϩΪη ήϫΎχ ζΨ̡ ΖϴόϗϮϣ έ΍Ϯϧ ̵ϭέήΑ < > Ζϣϼϋ ƒ
ζΨΑ ̮ϳ έ΍ή̰Η ϥΩή̯ Ϯϐϟ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ϪϤϛΩ ϱϭέ ζΨΑ έ΍ήϜΗ ϦϴΣ έΩ .˺
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ Ϯϐϟ ˬζΨΑ έ΍ή̰Η ƒ
.ΩϮθϴϣ Ϯϐϟ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ ήϳί ̵ΎϬΘϟΎΣ έΩ ζΨΑ έ΍ή̰Η ƒ
.ΩΩή̳ ̶Ϥϧ ϦϴϴόΗ ̶Ϡόϓ ̲Ϩϫ΁ ϥΎϳΎ̡ ί΍ ΪόΑ ΎΗ ϥΎϳΎ̡ ϪτϘϧ Ύϣ΍ ΩϮη ̶ϣ ϦϴϴόΗ ζΨΑ έ΍ή̰Η ωϭήη ϪτϘϧ - ϪΟϮΗ
.ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ϪϠλΎϓ ωϭήη ϪτϘϧ ΎΑ ϪϴϧΎΛ ˼ ί΍ ήΘϤϛ ϥΎϳΎ̡ ϪτϘϧ ή̳΍ -
̶ϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ̊́
Ϯ΋Ϊϳϭ ϱΎηΎϤΗ
.ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϭ ϩΩή̯ Ϧηϭέ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ β̢γ ˬΪϴϨ̯ Ϟλϭ ΍έ ̶ηϮ̳ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
Ϯ΋Ϊϳϭ ϱΎηΎϤΗ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ζΨ̡ ̵΍ήΑ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϳϮϳΪϳϭ ϞϳΎϓ .˻
.ΪϨϛ ϲϣ ϲϘϓ΍ ζΨ̡ ϪΑ ωϭήη ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ϲϳϮ΋Ϊϳϭ ϞϳΎϓ ƒ
ΕέϮλ ϪΑ ϝΎϘΘϧ΍ ί΍ ϞΒϗ ΪϴϫΩ ̶ϣ ϝΎϘΘϧ΍ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ <EmoDio> ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΍έ ̶ϳϮ΋Ϊϳϭ ϞϳΎϓ ̮ϳ Ϫ̯ ̶Θϗϭ ƒ
ΐδϛ ΖϬΟ .ΩϮη ̶ϣ έΎ̳ίΎγ ϭ ϢϴψϨΗ έΎ̯ΩϮΧ ΕέϮλ ϪΑ ΰϴϧ ϞϳΎϓ ΰϳΎγ .ΩϮη ̶ϣ ϞϳΪΒΗ SVI Ζϣήϓ ϪΑ έΎ̯ΩϮΧ
ϪΟϮΗ
.ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ <EmoDio> ϪΑ ήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ΍
̊̂ _ Ϯ΋Ϊϳϭ ϱΎηΎϤΗ
ϢϠϴϓ ζΨ̡ ζϳΎϤϧ
̌
˺
̀
˻
́
˼
̊
̋
̂
Ϟϔϗ ή̴ϧΎθϧ
̌
ϲϠόϓ ϥΎϣί
˺
ϮΠΘδΟ/ΚϜϣ/ζΨ̡ ή̴ϧΎθϧ
̀
ϱήΗΎΑ ΖϴόϗϮϣ
˻
Ϯ΋Ϊϳϭ Ϊϣ ή̴ϧΎθϧ
́
ϞϳΎϓ Ϣγ΍
˼
̶Ϡόϓ ζΨ̡ ϥΎϣί
̂
ζΨ̡ ΖϴόϗϮϣ έΎΑ
̊
ζΨ̡ Ϟ̯ ϥΎϣί
̋
.ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ϪΤϔλ Ϧϳ΍ ΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̶όϗ΍ϭ ϪΤϔλ .ΪϨηΎΒϴϣ ϝΎΜϣ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ΎϬϨΗ ϪΤϔλ ήϳϭΎμΗ ƒ
ϪΟϮΗ
Ϯ΋Ϊϳϭ ϱΎηΎϤΗ _ ̋˹
ζΨ̡ ϝήΘϨ̯ ̵΍ήΑ ̶δϤϟ ̵Ύϫ ϪϤ̯Ω
[ϦϴϳΎ̡ ˬϻΎΑ] ϪϤ̯Ω
[Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϲϠόϓ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϪϴϧΎΛ 3 ί΍ ΪόΑ έΎΑ Ϛϳ ϲϠόϓ ϞϳΎϓ ϱ΍ΪΘΑ΍ ί΍ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϲϠόϓ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϪϴϧΎΛ 3 ί΍ ΪόΑ έΎΑ ϭΩ ϲϠΒϗ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ
[̠̩] ϪϤ̯Ω
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϲϠόϓ ϞϳΎϓ έΩ ΐϘϋ ϪΑ ΖϛήΣ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ζΨ̡ ϦϴΣ έΩ ΚϜϣ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ζΨ̡ ϱήϴ̳ήγ ί΍ ϱ΍ήΑ
̋˺ _ Ϯ΋Ϊϳϭ ϱΎηΎϤΗ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϱΪόΑ ϞϳΎϓ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ
Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϲϠόϓ ϞϳΎϓ έΩ ϮϠΟ ϪΑ ΖϛήΣ ϱ΍ήΑ
[Ζγ΍έ] ϪϤ̯Ω
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ΎϬϧ΁ ̵ϭέ ΍Ϊλ ϥΩή̯ ΩΎϳί/Ϣ̯ ̵΍ήΑ
[ϻΎΑ] ϪϤ̯Ω
[ϦϴϳΎ̡] ϪϤ̯Ω
ϩΪη ̵έ΍ά̳ ϪϧΎθϧ ϞϳΎϓ ̮ϳ ϩΪϫΎθϣ
.ΩϮη ̶ϣ ̵έ΍ά̳ ϪϧΎθϧ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ ΩϮΑ ϩΪη ϒϗϮΘϣ ̶ϳϮϳΪϳϭ ϞϳΎϓ ζΨ̡ Ϫ̯ ̵΍ ϪτϘϧ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΩϮη ̶ϣ ϩΪϳΩ ̶ϳϮϳΪϳϭ ̵ΎϬϠϳΎϓ ΖγήϬϓ έΩ ̶̴ϧέ ΕέϮμΑ ϩΪη ̵έ΍ά̳ ϪϧΎθϧ ϞϳΎϓ ƒ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϩΪη ̵έ΍ά̳ ϪϧΎθϧ ϞϳΎϓ .˻
.ΪϴϨ̯ ΎηΎϤΗ ΩϮΑ ϩΪη ζΨ̡ έΎΑ ϦϳήΧ΁ Ϫ̯ ̵΍ ϪτϘϧ ί΍ ΍έ ̶ϳϮϳΪϳϭ ϞϳΎϓ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ƒ
.Ϊϳέ΍ά̴Α ϪϧΎθϧ 10 ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ƒ
ϪΟϮΗ
Ϯ΋Ϊϳϭ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
̶ϳΎϨηϭέ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ
.ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΍έ Ϯ΋Ϊϳϭ ϪΤϔλ ̶ϳΎϨηϭέ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ϢϠϴϓ ζΨ̡ ϦϴΣ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (̶ϳΎϨηϭέ) <Brightness> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϳΎϨηϭέ .˼
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ΢τγ ̮ϳ 10 ΎΗ 0 ϦϴΑ ί΍ ƒ
.Ωήϛ ϢϴψϨΗ ϮϳΪϳϭ ϪΤϔλ έΩ ϥ΍ϮΗ ϲϣ ςϘϓ ΍έ ϲϳΎϨηϭέ ϢϴψϨΗ ϱϮϨϣ ƒ
ϪΟϮΗ
Ϯ΋Ϊϳϭ ϱΎηΎϤΗ _ ̋˻
(Ϫϣ΍Ω΍) Ϯ΋Ϊϳϭ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
(DNSe)ϝΎΘϴΠϳΩ ϲόϴΒσ ϱ΍Ϊλ έϮΗϮϣ ϢϴψϨΗ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ϲϳϮ΋Ϊϳϭ ϚΒγ ήϫ ϱ΍ήΑ ΍έ ΐγΎϨϣ ϱ΍Ϊλ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ϢϠϴϓ ζΨ̡ ϦϴΣ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ <DNSe> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ DNSe .˼
ϭ (ϡ΍έΩ) <Drama> ˬ(ϱΩΎϋ) <Normal> ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ϲϜϳ ƒ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϞϤϋ) <Action>
ˮ Ζδϴ̩ DNSe ƒ
ϩΪη ̶Σ΍ήσ MP3 ̵Ύϫ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ̵΍ήΑ ̶ΗϮλ ϩϮϠΟ Ωή̰ϠϤϋ ̮ϳ (DNSe) ϝΎΘϴΠϳΩ ̶όϴΒσ ̵΍Ϊλ έϮΗϮϣ
ΪϴϨϛ ϲϣ εϮ̳ Ϫϛ ϲϘϴγϮϣ ϚΒγ ΩϮΒϬΑ ϱ΍ήΑ ΍έ ϲϔϠΘΨϣ ϱΎϫ΍Ϊλ ΕΎϤϴψϨΗ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ̲ϧϮδϣΎγ ςγϮΗ
.ΪϨϛ ϲϣ Ϣϫ΍ήϓ
ϪΟϮΗ
έΎ̯ΩϮΧ ϥΩή̯ Ωέ ϢϴψϨΗ
ϞϳΎϓ ̮ϳ έΩ ΍Ϊλ ϥϭΪΑ ̶ϟϭ Ζϋήγ ΎΑ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϳϭήΑ ϮϠΟ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ϢϠϴϓ ζΨ̡ ϦϴΣ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (έΎ̯ΩϮΧ ϥΩή̯ Ωέ) <Auto Skip> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ έΎ̯ΩϮΧ ϥΩή̯ Ωέ .˼
.Ωϭέ ̶ϣ ϮϠΟ ϪϴϧΎΛ 4 έΎΑ ήϫ : (1 ϊϳήγ ϥΩή̯ Ωέ) <Fast Skip 1>
.Ωϭέ ̶ϣ ϮϠΟ ϪϴϧΎΛ 8 έΎΑ ήϫ : (2 ϊϳήγ ϥΩή̯ Ωέ) <Fast Skip 2>
.Ωϭέ ̶ϣ ϮϠΟ ϪϴϧΎΛ 16 έΎΑ ήϫ : (3 ϊϳήγ ϥΩή̯ Ωέ) <Fast Skip 3>
.Ωϭέ ̶ϣ ϮϠΟ ϪϴϧΎΛ 32 έΎΑ ήϫ : (4 ϊϳήγ ϥΩή̯ Ωέ) <Fast Skip 4>
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.ΪηΎΒϧ ήΑ΍ήΑ ΪϴϨ̯ ̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ Ϫ̪ϧ΁ ΎΑ ˱ΎϘϴϗΩ ϥΩή̯ Ωέ ϥΎϣί Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϞϳΎϓ ϪΑ ϪΘδΑ ƒ
ϪΟϮΗ
έΎ̯ΩϮΧ ϥΩή̯ Ωέ Ϯϐϟ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
̋˼ _ Ϯ΋Ϊϳϭ ϱΎηΎϤΗ
] ̵ϭέ έΎ̯ΩϮΧ ϥΩή̯ Ωέ ϦϴΣ έΩ
.ΩϮη ̶ϣ Ϯϐϟ έΎ̯ΩϮΧ ϥΩή̯ Ωέ ƒ
ήϳϭΎμΗ ϩΪϫΎθϣ
.ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϭ ϩΩή̯ Ϧηϭέ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ β̢γ ˬΪϴϨ̯ Ϟλϭ ΍έ ̶ηϮ̳ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
ήϳϭΎμΗ ϩΪϫΎθϣ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ β̰ϋ ϞϳΎϓ .˻
.ΩϮη ϲϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ήϳϮμΗ ƒ
[ϦϴϳΎ̡ ˬϻΎΑ] ϪϤ̯Ω
ϱΪόΑ /ϲϠΒϗ ήϳϮμΗ ϪΑ ϦΘϓέ ϱ΍ήΑ
[Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω ̵ϭέήΑ ̶Ϙϓ΍ ϩΪϫΎθϣ έΩ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο
[Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω
<̶Ϙϓ΍ ϩΪϫΎθϣ έΩ>
.ΩϮη ϲϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ [
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ϱΪόΑ /ϲϠΒϗήϳϮμΗ ƒ
] ΪηΎΑ ϩΎΒΘη΍ ϱήϳϮμΗ ϱΎϬϠϳΎϓ Ϛ̩Ϯϛ ϱΎϤϧ ΕΎϋϼσ΍ ή̳΍ ƒ
.Ϊθ̰Α ϝϮσ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ΎϬδ̰ϋ ί΍ ̶ΧήΑ ̵έ΍ά̳έΎΑ ƒ ϪΟϮΗ
Ζϣήϓ ϪΑ έΎ̯ΩϮΧ ΕέϮλ ϪΑ ϝΎϘΘϧ΍ ί΍ ϞΒϗ ΪϴϫΩ ̶ϣ ϝΎϘΘϧ΍ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪΑ ήϳϮμΗ <EmoDio> ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ Ϫ̯ ̶Θϗϭ ƒ
<EmoDio> ϪΑ ήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ΍ ΐδϛ ΖϬΟ .ΩϮθϴϣ ϢϴψϨΗ έΎϛΩϮΧ έϮτΑ ΰϴϧ ϞϳΎϓ ϩί΍Ϊϧ΍ .ΩϮη ̶ϣ ϞϳΪΒΗ JPG
.ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ
ήϳϭΎμΗ ϩΪϫΎθϣ _ ̋̊
ήϳϮμΗ ζϳΎϤϧ
ήϳϮμΗ ζϳΎϤϧ ζϴ̡ ϪΤϔλ
ϦϳΪϟ΍ϭ Ϊϣ ή̴ϧΎθϧ
˺
̋
˺
ϲϠόϓ ϥΎϣί
˻
̌
˻
ϱήΗΎΑ ΖϴόϗϮϣ
˼
̀
ΎϬϠϳΎϓ Ϟϛ Ω΍ΪόΗ /ϲϠόϓ ϞϳΎϓ ή̴ϧΎθϧ
̊
˼
Ϟϔϗ ή̴ϧΎθϧ
̋
́
̊
ϲϘϴγϮϣ ζΨ̡ ΖϴόϗϮϣ
̌
ήϳϮμΗ Ϊϣ ή̴ϧΎθϧ
̀
ϞϳΎϓ ϡΎϧ
́
Ϛ̩Ϯϛ ήϳϭΎμΗ
̂
̂
.ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ϪΤϔλ Ϧϳ΍ ΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̶όϗ΍ϭ ϪΤϔλ .ΪϨηΎΒϴϣ ϝΎΜϣ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ΎϬϨΗ ϪΤϔλ ήϳϭΎμΗ ƒ
ϪΟϮΗ
̋̋ _ ήϳϭΎμΗ ϩΪϫΎθϣ
ήϳϮμΗ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
FM ϱϮϳΩ΍έ Ύϳ ϲϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϦϴΣ έΩ ήϳϭΎμΗ ϩΪϫΎθϣ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϫΩ εϮ̳ FM ϱϮϳΩ΍έ Ύϳ ϲϘϴγϮϣ ϪΑ ήϳϭΎμΗ ϱΎηΎϤΗ ϦϴΣ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέήΑ ήϳϮμΗ ̮ϳ ϩΪϫΎθϣ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
<FM Radio On> Ύϳ (Ϧηϭέ ̶ϘϴγϮϣ) <Music On> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϧηϭέ FM ̵ϮϳΩ΍έ)
Ύϳ (Ϧηϭέ ̶ϘϴγϮϣ) <Music On> ϱϭέ Ϫϛ έΎΑ ήϫ ƒ
΍Ϊλ Ϊϴϧί ϲϣ ϪΑήο (Ϧηϭέ FM ̵ϮϳΩ΍έ) <FM Radio On>
.ΩϮθϴϣ εϮϣΎΧ/Ϧηϭέ
Ϊϳϼγ΍ ζϳΎϤϧ Ϛϳ ϱΎηΎϤΗ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέήΑ ήϳϮμΗ ̮ϳ ϩΪϫΎθϣ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϊϳϼγ΍ ζϳΎϤϧ ωϭήη) <Start Slideshow> .˻
ϭ ΪϳΩ Ϊϴϫ΍ϮΧ ϪΤϔλ ̵ϭέήΑ ΍έ [
] Ζϣϼϋ ΎϤη ̵Ϊϳϼγ΍ ζϳΎϤϧ ƒ
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΧ ωϭήη ΍έ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ β̢γ
ήϳϭΎμΗ ϩΪϫΎθϣ _ ̋̌
(Ϫϣ΍Ω΍) ήϳϮμΗ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
Ϊϳ ϼγ΍ ζϳ ΎϤϧ ϥΩή̯ ϒϗ ϮΘϣ ϯ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ˬΪϳϼγ΍ ζϳΎϤϧ ΖϟΎΣ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϊϳϼγ΍ ζϳΎϤϧ ϒϗϮΗ) <Stop Slideshow> .˻
‫ل‬ΪϨ̯ ̶ϣ ϒϗϮΘϣ ΍έ Ϊϳϼγ΍ ζϳΎϤϧ ˬϞϤϋ Ϧϳ΍ ƒ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ Ϊϳϼγ΍ ζϳΎϤϧ ΖϟΎΣ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ϊϳϼγ΍ ζϳΎϤϧ ϊτϗ ̵΍ήΑ ƒ
ϪΟϮΗ
Ϊϳϼγ΍ ζϳΎϤϧ Ζϋήγ ϢϴψϨΗ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέήΑ ήϳϮμΗ ̮ϳ ϩΪϫΎθϣ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
(Ϊϳϼγ΍ ζϳΎϤϧ Ζϋήγ) <Slideshow Speed> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ Ζϋήγ .˼
(ϪΘδϫ΁) <Slow>ϭ (̵ΩΎϋ) <Normal>‚ (ϊϳήγ) <Fast>ί΍ ϲϜϳ ƒ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
̋̀ _ ήϳϭΎμΗ ϩΪϫΎθϣ
(Ϫϣ΍Ω΍) ήϳϮμΗ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ήϳϮμΗ ϥΩήϛ ̱έΰΑ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϨϛ ϲϳΎϤϨ̳έΰΑ ΍έ ήϳϮμΗ Ϛϳ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέήΑ ήϳϮμΗ ̮ϳ ϩΪϫΎθϣ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ) <Zoom> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ ΐϳήο .˼
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ <400%>ϭ <200%>‚<100%>ί΍ ϲϜϳ ƒ
̵ϭέ ΪϴϨϛ ̱έΰΑ Ϊϴϫ΍ϮΨϴϣ Ϫϛ ήϳϮμΗ ί΍ ζΨΑ ϥ΁ ϪΑ ϦΘϓέ ϱ΍ήΑ .̊
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [Ζγ΍έ ˬ̠̩ ˬϦϴϳΎ̡ ˬϻΎΑ] ϱΎϫ ϪϤϛΩ
̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ ί΍ ϑ΍ήμϧ΍ ̵΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ήϳϮμΗ ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ ϡΎ̴Ϩϫ
.Ϊθ̯ ̶ϣ ϝϮσ ήΘθϴΑ ϥ΁ ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ ˬΪηΎΑ ήΘ̳έΰΑ β̰ϋ ϩί΍Ϊϧ΍ Ϫ̩ήϫ ƒ
ϪΟϮΗ
ήϳϭΎμΗ ϩΪϫΎθϣ _ ̋́
(Ϫϣ΍Ω΍) ήϳϮμΗ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ήϳϮμΗ ϥΪϧΎΧή̩ ̵΍ήΑ
.ΪϴϧΎΧή̪Α ΩϮΧ ήψϧ ϖΑΎτϣ ΍έ ήϳϮμΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέήΑ ήϳϮμΗ ̮ϳ ϩΪϫΎθϣ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϥΪϴΧή̩) <Rotate> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ Ϫϳϭ΍ί .˼
<Right 90°> ˬ(̠̩ ϪΑ °̂˹) <Left 90° >ί΍ ϲϜϳ ƒ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ <180°>ϭ (Ζγ΍έ ϪΑ °̂˹)
̋̂ _ ήϳϭΎμΗ ϩΪϫΎθϣ
(Ϫϣ΍Ω΍) ήϳϮμΗ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ϪϨϴϣί ήϳϮμΗ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ήϳϮμΗ ΏΎΨΘϧ΍ ϱ΍ήΑ
ϪΤϔλ ϪϨϴϣί ήϳϮμΗ ϱ΍ήΑ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ήϳϮμΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ζϳΎϤϧ
ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΪηΎΑ ϪϨϴϣί β̡ ϥ΍ϮϨόΑ Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϫ̯ ΍έ ̵ήϳϮμΗ .˺
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ [
]
(Ϧϣ ϪΘγϮ̡ ϥ΍ϮϨόΑ ΏΎΨΘϧ΍) <Select as My Skin> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϪϠΑ) <Yes> ĸ
.ΩϮη ̶ϣ ϦϴϴόΗ ϪϨϴϣί β̡ ϥ΍ϮϨόΑ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ήϳϮμΗ ƒ
ϲϟΎϘΘϧ΍ ϩϮϠΟ ϥΩήϛ νϮϋ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ϝΎϘΘϧ΍ ϩϮϠΟ Ϛϳ ϱΪόΑ Ύϳ ϲϠΒϗ ϪΑ ήϳϮμΗ Ϛϳ ϥΪη νϮϋ ϩϮΤϧ ϱ΍ήΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέήΑ ήϳϮμΗ ̮ϳ ϩΪϫΎθϣ ϡΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϝΎϘΘϧ΍ ϩϮϠΟ) <Transition Effect> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϝΎϘΘϧ΍ ϩϮϠΟ .˼
ˬ(έΎ̯ΩϮΧ) <Auto> ˬ(εϮϣΎΧ) <Off> ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ̶̰ϳ ƒ
ˬ(εϮ̡) <Push>ˬ(̶Πϧήτη) <Checkers> ˬ(ϮΤϣ) <Fade>
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϣ̳΍ήϓΎϳΩ Ϫ̪ϳέΩ) <Iris> ϭ (ϥΩί ϕέϭ) <Flip>
ήϳϭΎμΗ ϩΪϫΎθϣ _ ̌˹
ϦΘϣ ϥΪϧ΍ϮΧ
ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ΪηΎΑ ϲΗΎϘϴϘΤΗ ϪϟΎϘϣ Ϛϳ Ύϳ ˬΪϳΪΟ Ϫμϗ Ϛϳ βϳϮϧ ζϴ̡ ˬϥΎΘγ΍Ω Ϫ̩ ΎϤη ϩ΍ϮΨϟΩ ϦΘϣ
!ϲϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϦϤο έΩ ϲΘΣ ... ΪϫΩ ϲϣ ΍έ ΎϬϧ΁ ϥΪϧ΍ϮΧ ϥΎϜϣ΍ ΎϤη ϪΑ MP3
.ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϭ ϩΩή̯ Ϧηϭέ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ β̢γ ˬΪϴϨ̯ Ϟλϭ ΍έ ̶ηϮ̳ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
.ΪϴϨϴΒΑ ΍έ 65 ϪΤϔλ .ΪϴϨ̯ ϦϴϴόΗ ϦΘϣ ̵΍ήΑ ϥΎΑί ̮ϳ
ϦΘϣ ϥΪϧ΍ϮΧ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶ϨΘϣ ϞϳΎϓ .˻
.ΩϮη ̶ϣ ήϫΎχ ϪΤϔλ ̵ϭέ ήΑ ϦΘϣ ƒ
] ϪΤϔλ ϡΎϤΗ ΖϟΎΣ έΩ ϥΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ̵΍ήΑ ƒ
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ΍έ [
] ̶ϠΒϗ ϪΤϔλ ϪΑ Ζθ̳ίΎΑ ̵΍ήΑ
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϩέΎΑϭΩ ΍έ [
ϱΪόΑ /ϲϠΒϗ ϪΤϔλ ϪΑ ϦΘϓέ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω ̵ϭέήΑ
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ΍έ [Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤϛΩ ϱΪόΑ/ϲϠΒϗ ΕΎΤϔλ ϦϴΑ ϪΘγϮϴ̡ ΖϛήΣ ϱ΍ήΑ ƒ
.ΪϨϛ ϲϣ ϲϧΎΒϴΘθ̡ ϦΘϣ Ϊϣ έΩ ΍έ TXT ϞϳΎϓ Ζϣήϓ ΎϤη MP3 ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ƒ
ϪΟϮΗ
̌˺ _ ϦΘϣ ϥΪϧ΍ϮΧ
ϩΪη ̵έ΍ά̳ ϪϧΎθϧ ϞϳΎϓ ̮ϳ ϥΪϧ΍ϮΧ
.ΩϮη ̶ϣ ̵έ΍ά̳ ϪϧΎθϧ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ ΩϮΑ ϩΪη ϒϗϮΘϣ ̶ϨΘϣ ϞϳΎϓ ζΨ̡ Ϫ̯ ̵΍ ϪτϘϧ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΩϮη ̶ϣ ϩΪϳΩ ̶ϨΘϣ ̵ΎϬϠϳΎϓ ΖγήϬϓ έΩ ̶̴ϧέ ΕέϮμΑ ϩΪη ̵έ΍ά̳ ϪϧΎθϧ ϞϳΎϓ ƒ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϩΪη ̵έ΍ά̳ ϪϧΎθϧ ϞϳΎϓ .˻
.ΪϴϨ̯ ϪόϟΎτϣ ΩϮΑ ϩΪη ζΨ̡ έΎΑ ϦϳήΧ΁ Ϫ̯ ̵΍ ϪτϘϧ ί΍ ΍έ ̶ϨΘϣ ϞϳΎϓ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ƒ
.Ϊϳέ΍ά̴Α ϪϧΎθϧ 10 ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ƒ
ϪΟϮΗ
ϦΘϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
FM ϱϮϳΩ΍έ Ύϳ ϲϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϦϴΣ έΩ ϥϮΘϣ ϥΪϧ΍ϮΧ ϱ΍ήΑ
.Ϊϴϧ΍ϮΨΑ ϦΘϣ FM ϱϮϳΩ΍έ Ύϳ ϲϘϴγϮϣ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϦϴΣ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϦΘϣ ϩΪϫΎθϣ ϡΎ̴Ϩϫ [
] ̵ϭέήΑ .˺
<FM Radio On> Ύϳ (Ϧηϭέ ̶ϘϴγϮϣ) <Music On> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϧηϭέ FM ̵ϮϳΩ΍έ)
<FM Radio On> Ύϳ (Ϧηϭέ ̶ϘϴγϮϣ) <Music On> Ϫ̯ έΎΑ ήϫ ƒ
.ΩϮη ̶ϣ Ϟλϭ ϭ ϊτϗ ΍Ϊλ ΪϴϨ̯ ̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ϧηϭέ FM ̵ϮϳΩ΍έ)
ϦΘϣ ϥΪϧ΍ϮΧ _ ̌˻
(Ϫϣ΍Ω΍) ϦΘϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ϪΤϔλ Ϧϴϟϭ΍ ϪΑ ϦΘϓέ ̵΍ήΑ
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ Ωή̰ϠϤϋ Ϧϳ΍ ί΍ ΪϴϨϴΒΑ ϪΤϔλ Ϧϴϟϭ΍ ί΍ ΍έ ϦΘϣ Ϫ̯ Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΎϤη ή̳΍
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϦΘϣ ϩΪϫΎθϣ ϡΎ̴Ϩϫ [
] ̵ϭέήΑ .˺
(ϪϠΑ) <Yes> ĸ (ϝϭ΍ ϪΤϔλ ϪΑ ϭήΑ) <Go to 1st Page> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
.Ωϭέ ̶ϣ ϪΤϔλ Ϧϴϟϭ΍ ϪΑ ƒ
ΖϧϮϓ ϩί΍Ϊϧ΍ ϥΩήϛ νϮϋ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϨϛ νϮϋ ϦΘϣ ϱ΍ήΑ΍έ ΖϧϮϓ ϩί΍Ϊϧ΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϦΘϣ ϩΪϫΎθϣ ϡΎ̴Ϩϫ [
] ̵ϭέήΑ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϢϠϗ ϩί΍Ϊϧ΍) <Font Size> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϢϠϗ ϩί΍Ϊϧ΍ .˼
(̱έΰΑ) <Large>ϭ (ςγϮΘϣ) <Medium> ‚(Ϛ̩Ϯϛ) <Small> ί΍ ϲϜϳ ƒ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
̌˼ _ ϦΘϣ ϥΪϧ΍ϮΧ
(Ϫϣ΍Ω΍) ϦΘϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ϦΘϣ ή̴θϳΎϤϧ ̲ϧέ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ΩϮη ήϫΎχ ̲ϧέ ϥ΁ ϪΑ ϦΘϣ Ϊϳέ΍Ω ΖγϭΩ Ϫϛ ΍έ ϲ̴ϧέ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϦΘϣ ϩΪϫΎθϣ ϡΎ̴Ϩϫ [
] ̵ϭέήΑ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϦΘϣ ή̳ ϩΪϫΎθϣ ̲ϧέ) <Text Viewer Color> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϦΘϣ ή̳ ϩΪϫΎθϣ ϩ΍ϮΨϟΩ ̲ϧέ .˼
(6 ωϮϧ) <Type 6> ~ (1 ωϮϧ) <Type 1> ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ̶̰ϳ ƒ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ϦΘϣ ϩΪϫΎθϣ ΖϟΎΣ ϢϴψϨΗ
.ΪϴϨ̯ ϩΪϫΎθϣ ̵ΩϮϤϋ Ύϳ ̶Ϙϓ΍ ΕέϮλ ϪΑ ΍έ ϦΘϣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϦΘϣ ϩΪϫΎθϣ ϡΎ̴Ϩϫ [
] ̵ϭέήΑ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϩΪϫΎθϣ ΖϟΎΣ) <View Mode> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϩΪϫΎθϣ ΖϟΎΣ .˼
(ϲϘϓ΍) <Horizontal> Ύϳ (̵ΩϮϤϋ) <Vertical> ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ϲϜϳ ƒ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ϭ (̵ΩϮϤϋ) <Vertical> Ϊϴϧ΍ϮΨΑ ϱΩϮϤϋ ΍έ ϦΘϣ Ϊϴϫ΍ϮΧ ϲϣ ή̳΍ ƒ
(ϲϘϓ΍) <Horizontal> ΪϴϫΩ ϥ΍έϭΩ ϲϘϓ΍ ΖϟΎΣ ϪΑ ΍έ ϦΘϣ Ϊϴϫ΍ϮΧ ϲϣ ή̳΍
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ϦΘϣ ϥΪϧ΍ϮΧ _ ̌̊
(Ϫϣ΍Ω΍) ϦΘϣ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ϦΘϣ ϥΎΑί ϦϴϴόΗ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ϦΘϣ ϩΪϫΎθϣ ̵΍ήΑ ϥΎΑί ̮ϳ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϦΘϣ ϩΪϫΎθϣ ϡΎ̴Ϩϫ [
] ̵ϭέήΑ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϦΘϣ ϥΎΑί) <Text Language> .˻
ˬ<Italian> ˬ<German> ˬ<French> ˬ<Korean> ˬ<English> ƒ
ˬ<Spanish> ˬ<Chinese(T)> ˬ<Chinese(S)> ˬ<Japanese>
ˬ<Portuguese> ˬ<Polish> ˬ<Dutch> ˬ<Hungarian> ˬ<Russian>
ˬ<Norwegian> ˬ<Danish> ˬ<Finnish> ˬ<Thai> ˬ<Swedish>
ˬ<Estonian> ˬ<Czech> ˬ<Catalan> ˬ<Basque> ˬ<Afrikaans>
ˬ<Slovak> ˬ<Romanian> ˬ<Icelandic> ˬ<Hrvatski> ˬ<Greek>
.<Vietnamese> ˬ<Turkish> ˬ<Slovene>
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϥΎΑί .˼
.ΪϴϨϛ ϩΪϫΎθϣ ϲΑΎΨΘϧ΍ ϥΎΑί ϪΑ ΍έ ϦΘϣ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΎϤη ƒ
.ΪϧϮη ϪϓΎο΍ Ύϳ ϪΘϓΎϳ ήϴϴϐΗ ΪϨϧ΍ϮΘϴϣ ϩΪη ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ̵Ύϫ ϥΎΑί ƒ
ϪΟϮΗ
̌̋ _ ϦΘϣ ϥΪϧ΍ϮΧ
FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
.ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϭ ϩΩή̯ Ϧηϭέ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ β̢γ ˬΪϴϨ̯ Ϟλϭ ΍έ ̶ηϮ̳ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ίΎϏ΁ FM ϮϳΩ΍έ ΖϓΎϳέΩ ƒ
΍ Ϊλ ϊτϗ Ω ή̰ϠϤϋ ί΍ ϩΩ ΎϔΘγ΍
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ FM ̵ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϦϴΣ έΩ
] ̵ϭέ ϩέΎΑϭΩ ϥΪϴϨη ϦΘϓή̳ήγ ί΍ ̵΍ήΑ ƒ
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ϪΑ Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ϢϴψϨΗ Ύϳ ϮΠΘδΟ ϊϗϮϣ ΍έ ΩϮΧ ̵Ύϫ ̶ηϮ̳ ϪθϴϤϫ ƒ
.ΪϨ̰ϴϣ ϞϤϋ FM ϮϳΩ΍έ ΖϓΎϳέΩ ̵΍ήΑ ϦΘϧ΁ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ̶ηϮ̳
ϪΟϮΗ
.ΪϨ̰ϧ ΍Ϊϴ̡ FM˷ ϮϳΩ΍έ ί΍ ̶δϧΎ̯ήϓ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ˬ Ζγ΍ ϒϴόο ϩΪϨΘγήϓ Ϫ̯ ̶ϘσΎϨϣ έΩ ƒ
FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ̌̌
FM ϱϮϳΩ΍έ ζϳΎϤϧ
ϲϠόϓ ϥΎϣί
˺
ϱήΗΎΑ ΖϴόϗϮϣ
˻
΍ΪμϴΑ ή̴ϧΎθϧ
˼
βϧΎ̯ήϓ ϞΤϣ ή̴ϧΎθϧ
̊
̋
̌
̀
Ϟϔϗ ή̴ϧΎθϧ
̋
ϮϳΩ΍έ Ϊϣ ή̴ϧΎθϧ
̌
ϢϴψϨΗ ζϴ̡/̶ΘγΩ ΖϟΎΣ ή̴ϧΎθϧ
̀
(ΰΗήϫΎ̴ϣ) ̶Ϡόϓ βϧΎ̯ήϓ ή̴ϧΎθϧ
́
́
˺
˻
˼
̊
.ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ϪΤϔλ Ϧϳ΍ ΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̶όϗ΍ϭ ϪΤϔλ .ΪϨηΎΒϴϣ ϝΎΜϣ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ΎϬϨΗ ϪΤϔλ ήϳϭΎμΗ ƒ
ϪΟϮΗ
̌̀ _ FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
ϮϳΩ΍έ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
FM ̵Ύϫ ϩΎ̴Θδϳ΍ ̵ϮΠΘδΟ
.ΪϴϨ̯ Ύϫέ ̶ΘγΩ ΖϟΎΣ έΩ β̢γ ϭ Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ΍έ [Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω
ί΍ βϧΎ̯ήϓ ϦϳήΗ ̮ϳΩΰϧ έΩ ϮΠΘδΟ .Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ήϫΎχ <Searching> ΕέΎΒϋ ƒ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϒϗϮΘϣ ˬΩϮθϴϣ Ύϫέ ϪϤ̯Ω Ϫ̯ ̵΍ ϪτϘϧ
‚Ύϳ
̵ϭέ ˬ̮Η ϪΑ ̮Η ΕέϮλ ϪΑ Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ϦϴΑ έΩ ϦΘϓέ ϮϠΟ ̵΍ήΑ
ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ̶ΘγΩ ΖϟΎΣ έΩ [Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω
.Ωϭέ ̶ϣ ϒϠΘΨϣ ϱΎϬδϧΎϛήϓ ϪΑ Ζγ΍ ϩΪη ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϥϮϜϳ΁ Ϫϛ ϲΘϗϭ ƒ
FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ̌́
(Ϫϣ΍Ω΍) ϮϳΩ΍έ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ ΖϟΎΣ ϪΑ ϦΘϓέ
‫ل‬ΪϴϳΎϤϧ ΏΎΨΘϧ΍ ˬΪϳέ΍Ω ٪Ϊη ٪ήϴΧΫ FM ̵ΎϬϫΎ̴Θδϳ΍ έΩ ϮΠΘδΟ ϪΑ ϞϳΎϤΗ Ϫ̰ϴΗέϮλ έΩ ΍έ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ̶ΘγΩ Ϊϣ έΩ [
] ̵ϭέήΑ .˺
(νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ ΖϟΎΣ ϪΑ ϭήΑ) <Go to Preset Mode> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΖϟΎΣ ϪΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ˬΪηΎΑ ϩΪθϧ ϦϴϴόΗ ̶ϤϴψϨΗ ζϴ̡ βϧΎ̯ήϓ ̨ϴϫ ή̳΍ ƒ
.Ζϓέ Ϊϫ΍ϮΨϧ ϢϴψϨΗ ζϴ̡
ϪΟϮΗ
̶ΘγΩ ΖϟΎΣ ϪΑ ϦΘϓέ
.Ϊϳέ΍Ω ιΎΧ βϧΎ̯ήϓ ̮ϳ ̵΍ήΑ FM ΪϧΎΑ έΩ ̶ΘγΩ ϮΠΘδΟ ϪΑ ϞϳΎϤΗ Ϫ̰ϴΗέϮλ έΩ ΍έ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϩΪη ϢϴψϨΗ ϞΒϗ ί΍ Ϊϣ έΩ [
] ̵ϭέήΑ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (̶ΘγΩ ΖϟΎΣ ϪΑ ϭήΑ) <Go to Manual Mode> .˻
̌̂ _ FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
(Ϫϣ΍Ω΍) ϮϳΩ΍έ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ϪψϓΎΣ έΩ Ύϫ ϩΎ̴Θδϳ΍ ϥΩή̯ ϩήϴΧΫ
ΎΑ ΎϬϨΗ ϭ ϩΩή̯ ϩήϴΧΫ ΩϮΧ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϪψϓΎΣ έΩ ΍έ ϩΎ̴Θδϳ΍ 30 ήΜ̯΍ΪΣ ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϳΩή̳ίΎΑ Ύϫ ϩΎ̴Θδϳ΍ Ϧϳ΍ ϪΑ ˬϪϤ̯Ω ̮ϳ ϥΩ΍Ω έΎθϓ
ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΪϴϨϛ ϩήϴΧΫ Ϊϴϫ΍ϮΧ ϲϣ Ϫϛ ΍έ ϲϳΎϫ ϩΎ̴Θδϳ΍ ςϘϓ - ϲΘγΩ
̵ϭέ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ ̶ΘγΩ ΖϟΎΣ έΩ ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ̵΍ήΑ ΍έ ̶δϧΎ̯ήϓ .˺
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
]
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ ϪΑ ϥΩϭΰϓ΍) <Add to Preset> .˻
.ΩϮη ̶ϣ ϪϓΎο΍ ϢϴψϨΗ ζϴ̡ Ζδϴϟ ϪΑ ̶ΑΎΨΘϧ΍ βϧΎ̯ήϓ ƒ
.ΪϳΎϤϧ ϲϣ ϩήϴΧΫ‚ ΪϨϛ ϲϣ ΖϓΎϳέΩ ϩΎ̴ΘγΩ Ϫϛ ΍έ ϲϳΎϬϫΎ̴Θδϳ΍ ϪϤϫ ϲϜϴΗΎϣϮΗ΍ έϮτΑ - ϚϴΗΎϣϮΗ΍
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο FM ̵ϮϳΩ΍έ Ϊϣ έΩ [
] ̵ϭέήΑ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϪϠΑ) <Yes> ĸ (έΎϛΩϮΧ νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ ) <Auto Preset> .˻
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
έΎ̯ΩϮΧ ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ϥΩή̯ Ϯϐϟ
] ̵ϭέ ˬΪϴϨ̯ Ϯϐϟ ΍έ έΎ̯ΩϮΧ ϢϴψϨΗ ζϴ̡ Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ ή̳΍
ϲϣ ϩήϴΧΫ ˬϥΎϣί ϥ΁ ΎΗ ϩΪη ϢϴψϨΗ ϱΎϫ βϧΎϛήϓ ςϘϓ ϭ ϩΪη Ϯϐϟ έΎϛΩϮΧ ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ΕΎϤϴψϨΗ ƒ
.ΪϧϮη
FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ̀˹
(Ϫϣ΍Ω΍) ϮϳΩ΍έ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ̵Ύϫ ϩΎ̴Θδϳ΍ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ΖϟΎΣ έΩ [Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϪϤ̯Ω ̵ϭέ
.ΪϴϨ̯ εϮ̳ ϩΪη ϩήϴΧΫ ̶ϳϮϳΩ΍έ βϧΎ̯ήϓ ϪΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ƒ
ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ̮ϳ ϥΩή̯ ϑάΣ
.ΪϴϨ̯ ϝΎΒϧΩ ΍έ ήϳί ϞΣ΍ήϣ FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ ϦϴΣ έΩ Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ϑάΣ ̵΍ήΑ
̵΍ ϩΪη ϢϴψϨΗ ζϴ̡ βϧΎ̯ήϓ ˬΪϴΘδϫ ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ΖϟΎΣ έΩ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ .˺
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ϭ ϩΩή̯ ϮΠΘδΟ ϑάΣ ̵΍ήΑ ΍έ
(νήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ ί΍ ϑάΣ) <Delete from Preset> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϑάΣ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ βϧΎ̯ήϓ ƒ
̀˺ _ FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
(Ϫϣ΍Ω΍) ϮϳΩ΍έ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
FM ̵ϮϳΩ΍έ ζΨ̡ ςΒο ̵΍ήΑ
.ΪϴϨ̯ ςΒο ϮϳΩ΍έ ϥΪϴϨη ϡΎ̴Ϩϫ ̶όϗϮϣ ήϫ ΍έ FM ̵ϮϳΩ΍έ ζΨ̡ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
̵ϭέ ϭ ϩΩή̯ ΏΎΨΘϧ΍ FM ̵ϮϳΩ΍έ ΖϟΎΣ έΩ ςΒο ̵΍ήΑ ΍έ ̶δϧΎ̯ήϓ .˺
]
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ςΒο ωϭήη) <Start Recording> .˻
.ΪϨϛ ϲϣ ωϭήη ΍έ ςΒο ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ƒ
[
] ϪϤ̯Ω ϦΘη΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϥΩ΍Ω έΎθϓ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϦϴϨ̪Ϥϫ ƒ
.ΪϴϨ̯ ςΒο FM ̵ϮϳΩ΍έ ί΍ FM ̵ϮϳΩ΍έ ΖϟΎΣ έΩ
ϪΟϮΗ
ςΒο ϒϗϮΗ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ςΒο ϦϴΣ έΩ .˺
ϞϳΎϓ ϪΑ Ϫ̯ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΎϤη ί΍ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ήϫΎχ ϪΤϔλ ̵ϭέήΑ ̶ϣΎϴ̡ ƒ
.ΪϴϨ̯ εϮ̳ ϩΪη ςΒο
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ήϴΧ) <No> Ύϳ (ϪϠΑ) <Yes> .˻
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΧ ζΨ̡ ΍έ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ (ϪϠΑ) <Yes> ΏΎΨΘϧ΍ ƒ
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΨϧ ζΨ̡ ΍έ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ (ήϴΧ) <No> ΏΎΨΘϧ΍ ƒ
.ΩϮη ̶ϣ ϩήϴΧΫ MP3 Ζϣήϓ ϪΑ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ
ĸ (ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ) <Recorded File> ĸ (ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ) <File Browser> έΩ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϩήϴΧΫ (FM ̵ϮϳΩ΍έ) <FM Radio>
.ΪηΎΑ ΖϋΎγ 8 ΎΗ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ςΒο ϞϳΎϓ ήϫ
(ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ 128Kbpsˬ 1 αΎγ΍ ήΑ) .ΪϴϨϛ ςΒο ΖϋΎγ 17 ˱΍ΩϭΪΣ ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϨ̯ ϩήϴΧΫ FM ̵ϮϳΩ΍έ ί΍ ϞϳΎϓ 999 ήΜ̯΍ΪΣ ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
ƒ
ƒ
ϪΟϮΗ
ƒ
ƒ
ƒ
FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ̀˻
(Ϫϣ΍Ω΍) ϮϳΩ΍έ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
FM ςΒο Ζϴϔϴ̯ ϢϴψϨΗ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ FM ̵ϮϳΩ΍έ ί΍ ςΒο Ζϴϔϴ̯ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο FM ̵ϮϳΩ΍έ Ϊϣ έΩ [
] ̵ϭέήΑ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ςΒο Ζϴϔϴϛ) <REC Quality> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ςΒο Ζϴϔϴ̯ .˼
ˬ((128Kbps) ϻΎΑ έΎϴδΑ) <Super High(128kbps)> ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ̶̰ϳ ƒ
ˬ((96Kbps) ϻΎΑ) <High(96kbps)>
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ((64Kbps) ̵ΩΎϋ) <Normal(64kbps)>
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ήΘ̳έΰΑ ϞϳΎϓ ˬΪηΎΑ ήΘϬΑ Ζϴϔϴ̯ Ϫ̩ήϫ ƒ
FM ̶̳Ϊϧήϴ̳ ϢϴψϨΗ
(FM ̶̳Ϊϧήϴ̳) <FM Reception> έ΍ΪϘϣ ˬήΘϤ̯ Ύϳ ήΘθϴΑ FM ̶ϳϮϳΩ΍έ ̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ΖϓΎϳέΩ ΖϬΟ
.ΪϴϳΎϤϧ ϢϴψϨΗ ΍έ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο FM ̵ϮϳΩ΍έ Ϊϣ έΩ [
] ̵ϭέήΑ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (FM ̶̳Ϊϧήϴ̳) <FM Reception> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̶̳Ϊϧήϴ̳ .˼
(Ϣϛ) <Low>ϭ (ςγϮΘϣ) <Middle> ˬ(ΩΎϳί) <High>ί΍ ϲϜϳ ƒ
.ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
̵ήΘθϴΑ ̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ˬΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ΩΎϳί) <High> ή̳΍ ƒ
.ΪϴϨ̯ ΖϓΎϳέΩ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣ ΍έ
̀˼ _ FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳
(Ϫϣ΍Ω΍) ϮϳΩ΍έ ϱϮϨϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
FM ϪϴΣ ϪϴΣΎϧ ϢϴψϨΗ ϯ΍ ήΑ
.ΪϴϨϛ νϮϋ ή̴ϳΩ ϱΎϫέϮθϛ ϪΑ ΕήϓΎδϣ ϱ΍ήΑ ϲ̳ΩΎϣ΁ έϮψϨϣ ϪΑ ΍έ FM ϪϘτϨϣ ΕΎϤϴψϨΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο FM ̵ϮϳΩ΍έ Ϊϣ έΩ [
] ̵ϭέήΑ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (FM ϪϘτϨϣ) <FM Region> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ FM ϩ΍ϮΨϟΩ ϪϘτϨϣ .˼
ϪϴΣΎϧ ΐδΣ ήΑ βϧΎ̯ήϓ ϩΩϭΪΤϣ ƒ
ϦϴΑ ΰΗήϫϮϠϴϛ 50 ϱΎϬϣΎ̳ ΎΑ FM ϱΎϫ βϧΎϛήϓ ϱ΍ήΑ ϮΠΘδΟ
.ΰΗήϫΎ̴ϣ 108.00 ΎΗ 87.50
Worldwide
(ϥΎϬΟ)
ϦϴΑ ΰΗήϫϮϠϴ̯ 100 ̵ΎϬϣΎ̳ ΎΑ FM ̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ̵΍ήΑ ϮΠΘδΟ (Ύ̰ϳήϣ΁) USA
.ΰΗήϫΎ̴ϣ 108.0 ΎΗ 87.5 (ϩή̯) Korea
ϦϴΑ ΰΗήϫϮϠϴ̯ 100 ̵ΎϬϣΎ̳ ΎΑ FM ̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ̵΍ήΑ ϮΠΘδΟ
(Ϧ̡΍̫) Japan
.ΰΗήϫΎ̴ϣ 108.0 ΎΗ 76.0
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ήϴΧ) <No> Ύϳ (ϪϠΑ) <Yes> .̊
ϪϨϳΰ̳ ϪϘτϨϣ ϥΩή̯ νϮϋ ̵΍ήΑ ϭ (ϪϠΑ) <Yes> ϪϨϳΰ̳ ̶ΑΎΨΘϧ΍ ϪϘτϨϣ έΎ̯ΩϮΧ ϢϴψϨΗ ζϴ̡ ωϭήη ̵΍ήΑ ƒ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ήϴΧ) <No>
̵Ύϫ βϧΎ̯ήϓ ˬΪϴϫΪϴϣ ήϴϴϐΗ ΩϮΧ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ΍έ (FM ϪϘτϨϣ) <FM Region> Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ƒ
˱ Ϫ̯ ̶ϳϮϳΩ΍έ
.Ϊη ΪϨϫ΍ϮΧ ϑάΣ Ϊϳ΍ ϩΩή̯ ϩήϴΧΫ ϼΒϗ
.ΪΑΎϳ ήϴϴϐΗ Ύϳ ϩΪη ϑάΣ ˬϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ΪμϘϣ ϪϴΣΎϧ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ Ϊϧ΍ϮΘϴϣ FM ϪϴΣΎϧ ƒ
ϪΟϮΗ
FM ϮϳΩ΍έ ϪΑ ϥΩ΍Ω εϮ̳ _ ̀̊
ΎΘϳΩ ϱΎϫ ζΨ̡ ϩΪϫΎθϣ
ΖϳΎγ ϥΪϳΩ ϪΑ ϡ΍ΰϟ΍ ϥϭΪΑ ΍έ ϩΪη ϡΎ̴ϨϬΑ ΕΎϋϼσ΍ ϲϜϴΗΎϣϮΗ΍ έϮτΑ ϲόϗϮϣ ήϫΪϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϨϛ ΖϓΎϳέΩ UCC ϭ ̱ϮϠΑ ‚ έΎΒΧ΍ ϱΎϫ
.ΪϴϫΩ ϝΎϘΘϧ΍ <EmoDio> ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΍έ ΩϮΧ ήψϧ ΩέϮϣ Ζδ̡ ϝΎϧΎ̯ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
.ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϭ ϩΩή̯ Ϧηϭέ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ β̢γ ˬΪϴϨ̯ Ϟλϭ ΍έ ̶ηϮ̳
ΎΘϳΩ ϱΎϫ ζΨ̡ ϩΪϫΎθϣ
.ΪϴϨϛ ϪϓΎο΍ (ΖδϛΎΘϳΩ) <Datacasts> ϪΑ ΍έ ϝΎϧΎϛ ϩΪϫΎθϣ ϱΎϫ Ζδ̡ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϝΎϧΎ̯ ϥ΍ϮϨϋ .˻
ϲϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ :
ϥϮϜϳ΁ ƒ
ϲϳϮ΋Ϊϳϭ ϞϳΎϓ :
ϥϮϜϳ΁ ƒ
ήϳϮμΗ ϞϳΎϓ :
ϥϮϜϳ΁ ƒ
ϲϨΘϣ ϞϳΎϓ :
ϥϮϜϳ΁ ƒ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϞϳΎϓ .˼
ΪϨϛ ϲϣ ζΨ̡ ϪΑ ωϭήη ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ϞϳΎϓ ƒ
ϪϣΎϧήΑ ϱΎϫ (ΖδϛΎΘϳΩ) <Datacasts> ϪΑ Ρϭήθϣ ϱΎϬϠϤόϟ΍έϮΘγΩ ϱ΍ήΑ ƒ
.ΪϴϨϛ ωϮΟέ <EmoDio>
ϪΟϮΗ
̀̋ _ ΎΘϳΩ ϱΎϫ ζΨ̡ ϩΪϫΎθϣ
ΪϳήΒΑ Εάϟ ϞϣΎϛϭ Ϯϧ ϪΘδΑ ί΍
΍Ϊλ ςΒο
.ΪϴϫΩ ϡΎΠϧ΍ Ϣϫ ΍Ϊλ ςΒο Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (΍Ϊλ ςΒο) <Voice REC> .˻
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ .˼
.ΪϨϛ ϲϣ ωϭήη ΍έ ςΒο ϩΪϨϨϛ ζΨ̡ ƒ
.ΪϴϨ̯ ςΒο [
] ϪϤ̯Ω ϦΘη΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ ϥΩ΍Ω έΎθϓ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϦϴϨ̪Ϥϫ ƒ
ϪΟϮΗ
ΚϋΎΑ ϥϮ̩ Ϊϳέ΍Ϊϧ Ϫ̴ϧ ΩϮΧ ϥΎϫΩ ί΍ ήΗέϭΩ Ύϳ ̮ϳΩΰϧ ̶ϠϴΧ ΍έ ϥϮϓϭή̰ϴϣ ƒ
ΩϮη ̶ϣ ϒϴόο ςΒο
ρΎϴΘΣ΍
.ΩϮη ̶Ϥϧ ϡΎΠϧ΍ ̶ΒγΎϨϣ έϮτΑ ΍Ϊλ ςΒο Ζγ΍ ϒϴόο ̵ήΗΎΑ Ϫ̯ ̶Θϗϭ ƒ
΍Ϊλ ςΒο έΎ̯ ϒϗϮΗ ̵΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ςΒο ϦϴΣ έΩ .˺
ϞϳΎϓ ϪΑ Ϫ̯ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϣ ΎϤη ί΍ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ήϫΎχ ϪΤϔλ ̵ϭέήΑ ̶ϣΎϴ̡ ƒ
.ΪϴϨ̯ εϮ̳ ϩΪη ςΒο
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ήϴΧ) <No> Ύϳ (ϪϠΑ) <Yes> .˻
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΧ ζΨ̡ ΍έ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ (ϪϠΑ) <Yes> ΏΎΨΘϧ΍ ƒ
.Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΨϧ ζΨ̡ ΍έ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ (ήϴΧ) <No> ΏΎΨΘϧ΍ ƒ
.ΩϮη ̶ϣ ϩήϴΧΫ MP3 Ζϣήϓ ϪΑ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ ƒ
<Recorded File> ĸ (ϞϳΎϓ ή̳έϭήϣ) <File Browser> έΩ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ ƒ
ϪΟϮΗ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϩήϴΧΫ (̶ΗϮλ) <Voice> ĸ (ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ)
.ΪηΎΑ ΖϋΎγ 8 ΎΗ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ςΒο ϞϳΎϓ ήϫ ƒ
(ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ 128Kbpsˬ 1 αΎγ΍ ήΑ) .ΪϴϨϛ ςΒο ΖϋΎγ 17 ˱΍ΩϭΪΣ ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη ƒ
.ΪϴϨ̯ ϩήϴΧΫ ΍Ϊλ ςΒο ̵΍ήΑ ϞϳΎϓ 999 ήΜ̯΍ΪΣ ΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ƒ
ΪϳήΒΑ Εάϟ ϞϣΎϛϭ Ϯϧ ϪΘδΑ ί΍ _ ̀̌
(Ϫϣ΍Ω΍) ΍Ϊλ ςΒο
΍Ϊλ ςΒο Ζϴϔϴ̯ ϢϴψϨΗ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ΍Ϊλ ςΒο Ζϴϔϴ̯ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ΍Ϊλ ςΒο ΖϟΎΣ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (΍Ϊλ ςΒο Ζϴϔϴϛ) <Voice REC Quality> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ςΒο Ζϴϔϴ̯ .˼
ˬ((128Kbps) ϻΎΑ έΎϴδΑ) <Super High(128kbps)> ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ̶̰ϳ ƒ
ˬ((96Kbps) ϻΎΑ) <High(96kbps)>
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ((64Kbps) ̵ΩΎϋ) <Normal(64kbps)>
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ήΘ̳έΰΑ ϞϳΎϓ ˬΪηΎΑ ήΘϬΑ Ζϴϔϴ̯ Ϫ̩ήϫ ƒ
ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ ϝήΘϨ̯
.ΪϴϨ̯ ζΨ̡ ΍έ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
] ̵ϭέ ΍Ϊλ ςΒο ΖϟΎΣ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (ϩΪη ςΒο ̵ΎϬϠϳΎϓ) <Recorded files> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ϩΪη ςΒο ̵΍Ϊλ Ϟϳ΍ϑ .˼
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ίΎϏ΁ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ ζΨ̡ ƒ
̀̀ _ ΪϳήΒΑ Εάϟ ϞϣΎϛϭ Ϯϧ ϪΘδΑ ί΍
̶ϳϮϳΪϳϭ ̵Ύϫ ̵ίΎΑ
!Ζγ΍ ϩΪη ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ ΎϤη MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ έΩ ̶ΠϴϬϣ έΎϴδΑ ̵Ύϫ ̵ίΎΑ
.ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϭ ϩΩή̯ Ϧηϭέ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ - ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ƒ
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ
ΩΎϤϧ ̶Ϡλ΍ ̵ϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ .˺
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ (Ύϫ ̵ίΎΑ) <Games> .˻
.ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ̵ίΎΑ .˼
.ΪϧϮη ϩΩ΍Ω ήϴϴϐΗ Ύϳ ϪϓΎο΍ ̶ϠΒϗ ϡϼϋ΍ ϥϭΪΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ Ύϫ ̵ίΎΑ ƒ
.ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ ϪσϮΑήϣ ϱίΎΑ ϱΎϤϨϫ΍έ ζΨΑ ϪΑ ήΘθϴΑ ΕΎϋϼσ΍ ΐδϛ ϱ΍ήΑ ƒ ϪΟϮΗ
ΏΎΒΣ ϩΪϨΧ
ϲϘϓ΍ έϮτΑ ΎϬϧ΁ ϪϜϨϳ΍ έϮψϨϣ ϪΑ ΏΎΒΣ Ϫγ ΐϴΗήΗ ϥΩήϛ νϮϋ ΎΑ ϱήΘθϴΑ Ε΍ήϤϧ ϦϜϤϣ ΪΣ ΎΗ ΪϳΎΑ ΎϤη
ΪϳέϭΎϴΑ ‚ΪϧϮθΑ ϩί΍Ϊϧ΍ ϱΩϮϤϋ Ύϳ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [Ζγ΍έ ˬ̠̩ ˬϦϴϳΎ̡ ˬϻΎΑ] ϱΎϫ ϪϤϛΩ ϱϭέ ΏΎΒΣ Ϫγ ϪϋϮϤΠϣ ϥΩήϛ ΎΠΑΎΟ ϱ΍ήΑ
ϱϭέ Ωή̴ΘϋΎγ ΖϬΟ έΩ Ύϫ ϙϮϠΑ ΐϴΗήΗ ϥΩήϛ νϮϋ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
]
ϱϭέ Ωή̴ΘϋΎγ ΩΎ̡ ΖϬΟ έΩ Ύϫ ϙϮϠΑ ΐϴΗήΗ ϥΩήϛ νϮϋ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [
]
.ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ϢϬΑ ΍έ ΏΎΒΣ Ϫγ Ϟϗ΍ΪΣ ΪϳΎΑ ϦΘϓή̳ ίΎϴΘϣ΍ ̵΍ήΑ
ΪϳήΒΑ Εάϟ ϞϣΎϛϭ Ϯϧ ϪΘδΑ ί΍ _ ̀́
(Ϫϣ΍Ω΍) ̶ϳϮϳΪϳϭ ̵Ύϫ ̵ίΎΑ
ΐϤΑ ΐϤΑ
ΎΑ ζϜ̩ -ήϳϮμΗ ϙϮϠΑ ̲ϧέ ϖΑΎτϣ ΍έ ϙϮϠΑ Ϫγ ΐϴΗήΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη Ϫϛ Ζγ΍ ϲϨϫΫ ϱίΎΑ Ϛϳ Ϧϳ΍
Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ Ϫϛ ΍έ Ύϫ ϙϮϠΑ ί΍ ΎΗ ΪϨ̩ήϫ .ΪϴϨϛ νϮϋ ΪϨϛ ϲϣ ϑάΣ ΍έ Ύϫ ϙϮϠΑ Ϫϛ ϩΪη ϪΘηΎΒϧ΍ ωϮϧ
.ΪϴϨϛ ϑάΣ
[Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϱΎϫ ϪϤϛΩ ϱϭέ Ζγ΍έ Ύϳ ̠̩ ϪΑ Ύϫ ϙϮϠΑ ϥΩ΍Ω ΖϛήΣ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο
[ϻΎΑ] ϪϤϛΩ ϱϭέ Ύϫ ϙϮϠΑ ϱΩϮϤϋ Ύϳ ϲϘϓ΍ ΖϬΟ ϥΩήϛ νϮϋ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο [ϦϴϳΎ̡] ϪϤϛΩ ϱϭέ Ύϫ ϙϮϠΑ ϦΘΧ΍Ϊϧ΍ ϱ΍ήΑ
ύήϣ έ΍ήϓ ϩ΍έ
ϝΎΜϣ ϱ΍ήΑ Ϊϴϧ΍ήΑ Ζγ΍έ ϪΑ ̠̩ ί΍ ΍έ ϥ΁ ϱΎϫ ϪΟϮΟ ϭ ύήϣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη Ϫϛ Ζγ΍ ϱίΎΑ Ϛϳ Ϧϳ΍
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϥΎϣ΍ έΩ ϥΎϤγ΁ ί΍ ϲϳΎϫ ̟ϮΗ ϥΩΎΘϓ΍ ί΍ ϦϜϤϣ ΪΣ ΎΗ ΍έ ύήϣ ΪϳΎΑ ΎϤη
[Ζγ΍έ ˬ̠̩] ϱΎϫ ϪϤϛΩ ϱϭέ Ζγ΍έ Ύϳ ̠̩ ϪΑ ύήϣ ϥΩ΍Ω ΖϛήΣ ϱ΍ήΑ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο
̀̂ _ ΪϳήΒΑ Εάϟ ϞϣΎϛϭ Ϯϧ ϪΘδΑ ί΍
ΕϻΎ̰η΍ ϊϓέ
ϩ΍έ ϝΎΒϧΩ ϪΑ ΖγήϬϓ Ϧϳ΍ έΩ ˬΪϳΪη ϭήΑϭέ ΩϮΧ ΪϳΪΟ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ έΩ ̶Ϡ̰θϣ ΎΑ ή̳΍
αΎϤΗ ̲ϧϮδϣΎγ ̵ήΘθϣ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ϦϳήΗ ̮ϳΩΰϧ ΎΑ ˬΪθϧ ϊϓέ Ϟ̰θϣ ή̳΍ .ΪϳΩή̴Α ϥ΁ ϞΣ
.Ϊϳήϴ̴Α
ϞΣ ϩ΍έ
˱
Ϊϫ΍ϮΨϧ Ϧηϭέ ϩΎ̴ΘγΩ ˬΪηΎΑ ϩΪη ϪϴϠΨΗ ϼϣΎ̯
̵ήΗΎΑ Ϫ̰ϴΗέϮλ έΩ •
.ΪϴϨ̯ Ϧηϭέ ϩέΎΑϭΩ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ϭ ϩΩή̯ ̫έΎη ˱΍ΩΪΠϣ ΍έ ̵ήΗΎΑ .Ϊη
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ Reset ΩΪΠϣ ϢϴψϨΗ Υ΍έϮγ •
ΎϫΪϴϠϛ ϪϤϫ ΕέϮλ ϥ΁ έΩ ϥϮ̩ ήϴΧ Ύϳ Ζγ΍ ϝΎόϓ έΎψΘϧ΍ ΖϴϠΑΎϗ Ύϳ΁ ΪϴϨϴΒΑ •
.ΩϮΑ ΪϨϫ΍ϮΧ Ϟϔϗ
.Ϊϳ΍ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ΍έ ΖγέΩ ϥϮϜϳ΁ ϭ ϪϤ̳ΩέΎϛ Ϧϳ΍ ί΍ ϞΒϗ ΎϤη Ϫϛ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ •
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ Reset ΩΪΠϣ ϢϴψϨΗ Υ΍έϮγ •
Ϟ̰θϣ
.ΩϮθϴϤϧ Ϧηϭέ ϩΎ̴ΘγΩ
.ΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ έΎ̯ Ύϫ ϪϤ̯Ω
.ΪηΎΒϧ Ζϳϭέ ϞΑΎϗ ΪϴηέϮΧ ϢϴϘΘδϣ ζΑΎΗ ήϳί Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ •
ί΍ (ϪΤϔλ ϥΪη εϮϣΎΧ ϥΎϣί) <Display Off Time> Ϫϛ ϲϣΎ̴Ϩϫ •
ΏΎΨΘϧ΍ (ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ) <Display> ĸ (ΕΎϤϴψϨΗ) <Settings>
.ΩϮη ϲϣ εϮϣΎΧ ϲδϤϟ ϪΤϔλ ‚ΩϮη ϲϣ
.ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϥ΁ ϱϭέήΑ Ζγ΍ Ϧηϭέ ϪΤϔλ έΩ ϱ΍ ϪϤ̳Ω ή̳΍
˱ ̵ήΗΎΑ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ •
έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ ϩΎ̴ΘγΩ ˬΩϮθϴϣ ϪϴϠΨΗ ϼϣΎ̯
.ΪϴϨ̯ ̫έΎη ϩέΎΑϭΩ ΍έ ̵ήΗΎΑ .Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ εϮϣΎΧ
<Settings>ί΍ (έΎϛΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ) <Auto Power Off>ή̳΍ •
Ϫϛ ϲϣΎ̴Ϩϫ ΪηΎΑ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ (ϢΘδϴγ) <System> ĸ (ΕΎϤϴψϨΗ)
.ΩϮη ϲϣ εϮϣΎΧ ϥ΁ ϕήΑ Ωήϴ̳ ϲϣ έ΍ήϗ ΚϜϣ Ϊϣ έΩ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ
.ΪϴϨϛ Ϧηϭέ ΍έ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ
.ΩϮθϴϤϧ Ϧηϭέ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ
.ΩϮθϴϣ εϮϣΎΧ ϩΎ̴ΘγΩ
ΕϻΎ̰η΍ ϊϓέ _ ́˹
ϞΣ ϩ΍έ
ϪΤϔλ ΕΎϤϴψϨΗ ϭ ΍Ϊλ ΖϟΎΣ ϪΑ ϪΘδΑ Ϊϧ΍ϮΘϴϣ ̵ήΗΎΑ ήϤϋ •
.ΪηΎΑ ήϴϐΘϣ ζϳΎϤϧ
Ύϳ ϻΎΑ ̵ΎϫΎϣΩ έΩ ̶ϧϻϮσ ̶ΗΪϣ ̵΍ήΑ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ •
.ΪϨ̯ ΍Ϊϴ̡ ζϫΎ̯ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̵ήΗΎΑ ήϤϋ ˬΩήϴ̴ϴϣ έ΍ήϗ ϦϴϳΎ̡
Ϟ̰θϣ
Ϫ̩ήΘϓΩ έΩ Ϫ̪ϧ΁ ΎΑ ϱήΗΎΑ ήϤϋ
.Ωέ΍Ω ϕήϓ ϩΪη ϪΘηϮϧ ΎϤϨϫ΍έ
ίΎϴϧ ΩέϮϣ ϪϳΎ̡ ΕΎμΨθϣ ˬΎϤη ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ ϝήΘϨ̯ •
.ΪϨ̯ ϩΩέϭ΁ήΑ ΍έ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯
EmoDio ϪϣΎϧήΑ κϘϧ
ϥΎΤΘϣ΍ ϩέΎΑϭΩ ϭ ϩΪη Ϟλϭ ϲΘγέΩ έϮτΑ USB ϞΑΎϛ Ϫϛ ΪϴϨϛ ϲγέήΑ •
.ΪϴϨϛ
.ΪϴϨϛ ίϭέ ϪΑ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϱϭέ ΍έ Windows •
β̢γ ˬϩΩϮϤϧ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ Key Updates and Service Packs
ϱί΍Ϊϧ΍ ϩ΍έ ϩέΎΑϭΩ ΍έ ΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ .ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϪϤϫ ϱέϭ΁ίϭέ ϪΑ
.ΪϳίΎγ έ΍ήϗήΑ ˱΍ΩΪΠϣ ΍έ ϝΎμΗ΍ ϭ ϩΩήϛ
ϩΪη ϝΎόϓ ήϴϏ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ ϝΎμΗ΍
.Ζγ΍
ˬΪϳ΍ ٪Ωή̯ Ζϣήϓ 2000 ίϭΪϨϳϭ ΎΑ ΍έ ΩϮΧ ٪ΪϨϨ̯ ζΨ̡ Ϫ̰ϴΗέϮλέΩ •
ςϴΤϣ έΩ ΍έ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ .Ϊϳ΂ϴΑ ϦϴϳΎ̡ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ Ζϋήγ
.ΪϴϨϛ ϲόγ ϩέΎΑϭΩ ϭ ΪϴϨϛ Ζϣήϓ Vista Ύϳ XP ίϭΪϨϳϭ
΍ήΟ΍ ΩϮΧ ϪϧΎϳ΍έ ̵ϭέ ΍έ <EmoDio> ϪϠϤΟ ί΍ ϪϣΎϧήΑ ΪϨ̩ ΎϤη ή̳΍ •
̵Ύϫ ϪϣΎϧήΑ ί΍ .ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΧ ϦϴϳΎ̡ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ Ζϋήγ Υήϧ ˬΪϴηΎΑ ϩΩή̯
.ΪϴϨ̯ ϥΎΤΘϣ΍ ϩέΎΑϭΩ ΍έ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ ϞϤϋ ϭ ϩΪη ΝέΎΧ ̵έϭήο ήϴϏ
ϪΘδϫ΁ ̶ϠϴΧ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ Ζϋήγ
.Ζγ΍
.ήϴΧ Ύϳ Ζγ΍ ϩΪη ϩήϴΧΫ ϪψϓΎΣ έΩ ΩϮΟϮϣ ϞϳΎϓ Ύϳ΁ ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ •
.ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ̶Α΍ήΧ ήψϧ ί΍ ΍έ ̶ϘϴγϮϣ ϞϳΎϓ •
.ήϴΧ Ύϳ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵ήΗΎΑ ̶ϓΎ̯ ̵ϭήϴϧ Ύϳ΁ ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ •
ϡΎΠϧ΍ ΍έ ζΨ̡ ϞϤϋ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡
.ΪϫΪϴϤϧ
Ϟλϭ ΢ϴΤλ ϮΤϧ ϪΑ ϡϭΰϟ ΕέϮλ έΩ USB ϞΑΎ̯ Ύϳ΁ Ϫ̯ Ϊϴ΋ΎϤϧ ̶γέήΑ •
‫ل‬Ζγ΍ ٪Ϊη ΍ΪΟ ϭ
.ήϴΧ Ύϳ Ζγ΍ ϩΪη ή̡ ϪψϓΎΣ Ύϳ΁ ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ •
.ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ Reset ΩΪΠϣ ϢϴψϨΗ Υ΍έϮγ •
.ΪϨ̰ϴϤϧ έΎ̯ ϞϳΎϓ ϥΩή̯ ΩϮϠ̡΁
́˺ _ ΕϻΎ̰η΍ ϊϓέ
ϞΣ ϩ΍έ
Ϟ̰θϣ
΍ΪΟ ΕΎϋϼσ΍ Ύϳ ϭ ϞϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ ϥΎϣί έΩ USB ϞΑΎ̯ Ύϳ΁ Ϫ̯ Ϊϴ΋ΎϤϧ ̶γέήΑ •
ϞϳΎϓ ϪΑ ΎϬϨΗ Ϫϧ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϪϠΌδϣ Ϧϳ΍ ˬΖγ΍ ϦϴϨ̩ ή̳΍ .ήϴΧ Ύϳ Ζγ΍ ٪Ϊη
.ΪηΎΑ ϩΩέϭ΁ Ωέ΍ϭ ̵ΪΟ ΐϴγ΁ ϩΎ̴ΘγΩ ϪΑ Ϫ̰ϠΑ ˬΕΎϋϼσ΍/Ύϫ
.Ζη΍Ω Ϊϫ΍ϮΨϧ ΕΎϋϼσ΍ ϦΘϓέ ΖγΩ ί΍ ϝΎΒϗ έΩ ϲΘϴϟϮΌδϣ ̲ϧϮδϣΎγ
ϪΘϓέ ΖγΩ ί΍ ΕΎϋϼσ΍ Ύϳ Ύϫ ϞϳΎϓ
Ϊϧ΍
Ύϳ Ζγ΍ (ήϴϐΘϣ ΖϴΑ Ζϋήγ) VBR Ζϣήϓ ̵΍έ΍Ω ϞϳΎϓ Ύϳ΁ ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ •
.ήϴΧ
ήϴϏ ζΨ̡ ϥΎϣί ˬζΨ̡ ϡΎ̴Ϩϫ
ΩϮθϴϣ ϩΩ΍Ω ϥΎθϧ ̵ΩΎϋ
ĸ (ϥΎΑί) <Language> ĸ (ΕΎϤϴψϨΗ) <Settings> ϪΑ •
Ϛϳ ϭ ΪϳϭήΑ ϲϠλ΍ ϱϮϨϣ ϪΤϔλ έΩ (ΐϟΎτϣ) <Contents>
.ΪϴϳΎϤϧ ϦϴϴόΗ ΐγΎϨϣ ϥΎΑί
.ΩϮη ΪϴϟϮΗ Εέ΍ήΣ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̵ήΗΎΑ ΩΪΠϣ ̫έΎη ϦϴΣ έΩ •
.Ζη΍Ω Ϊϫ΍ϮΨϧ ϩΎ̴ΘγΩ Ωή̰ϠϤϋ Ύϳ ήϤϋ ̵ϭέ ήΑ ̵ήϴΛΎΗ ̨ϴϫ ϪϠΌδϣ Ϧϳ΍
.ΪϴϨ̯ ΩϮϠϧ΍Ω EmoDio ϖϳήσ ί΍ ΍ΩΪΠϣ ΍έ ̶ϳϮϳΪϳϭ ̠ϴϠ̯ ΪϴϨ̯ ̶όγ •
.Ζγ΍ ̵ΩΎϋήϴϏ ϞϳΎϓ ϡΎϧ ζϳΎϤϧ
.Ζγ΍ ύ΍Ω ϩΎ̴ΘγΩ
Ϯ΋Ϊϳϭ ϱΎηΎϤΗ ϡΎ̴Ϩϫ ϡΎϐϴ̡ Ϛϳ
.ΩϮη ϲϣ ήϫΎχ
ΕϻΎ̰η΍ ϊϓέ _ ́˻
ϪϤϴϤο
ϮϨϣ ΖΧέΩ
ϩΩέϭ΁ ΎϤη ΪϳΪΟ MP3 ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ΎϫΩή̰ϠϤϋ ϭ ΎϫϮϨϣ ̶ϫΩ ϥΎϣΎγ ϩϮΤϧ ϪΑ ϊϳήγ ̶ϫΎ̴ϧ ΎΠϨϳ΍ έΩ
.Ζγ΍ ϩΪη
ϮϨϣ ΏΎΨΘϧ΍ ϪΤϔλ
Music
Videos
Pictures
Texts
FM Radio
Sound
Effect
Brightness
Music
On/Off
Music
On/Off
Go to Preset
Mode /
Go to Manual
Mode
DNSe
DNSe
FM Radio
On/Off
FM Radio
On/Off
Add to Preset /
Delete from
Preset
Play Mode
Auto Skip
Start
Slideshow /
Stop
Slideshow
Go to 1st
Page
Auto Preset
Font Size
Start
Recording
Music Play
Screen
Slideshow
Speed
Zoom
Text Viewer
REC Quality
Color
Skip
Interval
Rotate
View Mode FM Reception
Add to
Playlist
Select as
My Skin
Repeat
A-B Mode
Transition
Effect
́˼ _ ϪϤϴϤο
Prime Pack
File Browser
Settings
Voice REC
Sound
Games
Display
Language
Date&Time
Play
Speed
Text
Language
Datacasts
FM Region
System
ϝϮμΤϣ ΕΎμΨθϣ
YP-Q2
DC 5.0V/ 500mA
mAh/ DC 3.7V 580
ˬ32kbps ~ 320kbps) MPEG1 Layer3 : ΍Ϊλ
ˬ(32kHz ~ 48kHz
ˬ8kbps ~ 160kbps) MPEG2 Layer3
ˬ(16kHz ~ 24kHz
ˬ8kbps ~ 160kbps) MPEG2.5 Layer3
ˬ(8kHz ~ 12kHz
(8kHz ~ 48kHzˬ 8kbps ~ 320kbps) WMA
ϥΎ̴ϳ΍έ ϲΗϮλ ϙΪϛ) FLAC ˬ(Q0~Q10) Ogg
(Ζϴϔϴϛ Ζϓ΍ ϥϭΪΑ
ˬMPEG4 :ϮϳΪϳϭ) SVI : ϮϳΪϳϭ
ˬ((128kbps, 44.1kHz)MP3 :΍Ϊλ
ˬWMV9 Simple Profile)WMV
ˬ(WMA Audio Spec ˬMax britrate : 860kbps
30fps :έΩΎϛ Υήϧ ˬ320X240 :ήϳϮμΗ ΖϗΩ
ΖϳΎΑΎ̴ϣ 5 ήϳί JPEG(Baseline) : ήϳϮμΗ
(Ύϫ ϪηϮ̡ ϞϣΎη) 6000 ήΜ̯΍ΪΣ :ϞϳΎϓ/ 1000 ήΜ̯΍ΪΣ :ϪηϮ̡
ϝΪϣ ϡΎϧ
ϱέ΍ά̳ έΎϴόϣ
̶ϠΧ΍Ω ̵ήΗΎΑ ϥ΍ϮΗ
ϞϳΎϓ ̵έΎ̳ίΎγ
ϩΪη ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ /ΎϫέΪϟϮϓ Ω΍ΪόΗ
(Ϣϫ΍ 16 αΎγ΍ήΑ) ϝΎϧΎϛ / Ε΍ϭ ϲϠϴϣ 20
̶ηϮ̳ ̶ΟϭήΧ
ΰΗήϫϮϠϴ̯ 20 ΎΗ ΰΗήϫ 40
̶ΟϭήΧ βϧΎ̯ήϓ ϩΩϭΪΤϣ
(ΰΗήϫϮϠϴ̯ 20 ήΘϠϴϓ ΎΑ) ϞΑ ̶γΩ 90
ϥ΍ΰϴϣ ˬMP3 128kbps) ΖϋΎγ 50 ήΜϛ΍ΪΣ : ϲϘϴγϮϣ
(εϮϣΎΧ LCD ˬϱΩΎϋ ϱ΍Ϊλ ΖϟΎΣ ˬ15 :΍Ϊλ
ˬ15 :΍Ϊλ ϥ΍ΰϴϣ ˬ5 ϲϳΎϨηϭέ) ΖϋΎγ 4 ήΜϛ΍ΪΣ : ϮϳΪϳϭ
(εϮϣΎΧ LCD ˬϱΩΎϋ ϱ΍Ϊλ ΖϟΎΣ
ΰϳϮϧ ϪΑ ϝΎϨ̴ϴγ ΖΒδϧ
ζΨ̡ ϥΎϣί
-5 ~ 35°C (23~95°F)
̶ϳΎϣΩ Ωή̰ϠϤϋ ϩΩϭΪΤϣ
ϪϤϴϤο _ ́̊
ϚϴΘγϼ̡
ΏΎϗ
ϡή̳ 58
ήΘϤϴϠϴϣ 9.9 × 101 × 49
ϥίϭ
(νήϋ × ωΎϔΗέ΍ × ϖϤϋ) ΩΎόΑ΍
1%
FM T.H.D
108.0MHz~87.5
38dB—
ήΑέΎ̯ ΖϴγΎδΣ
FM ̵Ω
55 dB
FM βϧΎ̯ήϓ
ϪΑ FM ϝΎϨ̴ϴγ
ΰϳϮϧ ΖΒδϧ
FM ϮϳΩ΍έ
.ΪϨ̯ ήϴϴϐΗ ̶ϠΒϗ ωϼσ΍ ϥϭΪΑ ήΘθϴΑ ΩϮΒϬΑ ΖϬΟ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̪ΑΎΘ̯ Ϧϳ΍ ΕΎΟέΪϨϣ
́̋ _ ϪϤϴϤο
̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍
̵΍έ΍Ω ˬϦϴόϣ ΚϟΎΛ Ϧϴϓήσ ί΍ ιΎΧ ̵ϮϨόϣ ϕϮϘΣ ΖΤΗ ˬΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ Ϧϳ΍ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍
ΖϬΟ ̶ϳΎϬϧ ήΑέΎ̯ ϥΎϳήΘθϣ ςγϮΗ ̵έΎΠΗ ήϴϏ ϭ ̶μΨη ϩΩΎϔΘγ΍ ϪΑ ̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍ Ϧϳ΍ .ΪηΎΒϴϣ ̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍
.ΩΩή̴ϴϣ ΩϭΪΤϣ ˬίΎϴΘϣ΍ ̵΍έ΍Ω ΕΎϳϮΘΤϣ
.Ζγ΍ ϩΪϳΩή̴ϧ Ϫ΋΍έ΍ ̵έΎΠΗ ΩήΑέΎ̯ ̵΍ήΑ ̶ϗϮϘΣ ̨ϴϫ
ϪΑ ˬίΎϴΘϣ΍ Ϧϳ΍ ϭ ϩΩ΍Ϊϧ έ΍ήϗ ζηϮ̡ ΖΤΗ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ ί΍ ήϴϏ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ϪϧϮ̳ήϫ ˬ̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍ Ϧϳ΍
Ϫ̯ ISO/IEC 13818-3 Ύϳ ISO/IEC 11172-3 ΎΑ ϖΑΎτϣ ίΎϴΘϣ΍ ΪϗΎϓ ΪϨϳ΁ήϓ Ύϳ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ ϪϧϮ̳ήϫ
ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎϬϨΗ ˬ̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍ Ϧϳ΍ .ΪηΎΒϴϤϧ ϢϴϤόΗ ϞΑΎϗ ˬΪϧϮθϴϣ ϪΘΧϭήϓ Ύϳ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ
ISO/IEC 11172-3 ΎΑ ϖΑΎτϣ ̶ΗϮλ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ̶ϳΎθ̳ΰϣέ Ύϳ/ϭ ̵έ΍ά̳ΰϣέ ̵΍ήΑ ΍έ ϩΪϨϨ̯ ζΨ̡ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍
ϭ ΎϬϴ̳̬ϳϭ ̵΍ήΑ ̶Ϥγέ ίΎϴΘϣ΍ Ϧϳ΍ ΖΤΗ ̶ϗϮϘΣ ̨ϴϫ .ΪϫΪϴϣ έ΍ήϗ ζηϮ̡ ΖΤΗ ISO/IEC 13818-3 Ύϳ
Ϫ΋΍έ΍ ˬΪϨηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ΖϘΑΎτϣ ISO/IEC 13818-3 Ύϳ ISO/IEC 11172-3 ΎΑ Ϫ̯ ϝϮμΤϣ ί΍ ̶ΗΎμΨθϣ
.ΩΩή̴ϴϤϧ
ϪϤϴϤο _ ́̌
ΎϴϧΩ ήγ΍ήγ έΩ SAMSUNG ΎΑ αΎϤΗ
̵ήΘθϣ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ΎΑ ˱Ύϔτϟ ˬΪϳέ΍Ω ̲ϧϮδϣΎγ ΕϻϮμΤϣ ΎΑ ϪτΑ΍έ έΩ ̵ήψϧ Ύϳ ζγή̡ ϪϧϮ̳ήϫ ή̳΍
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ SAMSUNG
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
Customer Care Centre 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
Country
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Centre 0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475
1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Web Site
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
ϩΪη ϩΩΎϔΘγ΍ GPL/LGPLέ΍ΰϓ΍ ϡήϧ ίϮΠϣ ̵΍ήΑ ίΎϴϧ ΩέϮϣ ̶ϣϮϤϋ εέ΍ΰ̳
:ϝϮμΤϣ Ϧϳ΍ έΩ
ϪϣΎϧ ΖϘϓ΍Ϯϣ ϭ ίϮΠϣ αΎγ΍ήΑ ϝϮμΤϣ Ϧϳ΍ έΩ ϩΪη ϩΩΎϔΘγ΍ LGPL ̵Ύϫ ϪϧΎΨΑΎΘ̯ ϭ ̶ϳ΍ήΟ΍ GPL
ϭ ΪηΎΑ ̶Ϥϧ ϝϮϤθϣ ήϴϏ Ωέ΍Ϯϣ ̵΍ήΑ ϥ΁ ˯ΎθϨϣ ϭ ϊΒϨϣ Ϊ̯ ΐϟΎτϣ Ϧϳ΍ ί΍ ̶θΨΑ έΩ Ϫ̯ ΪηΎΑ ̶ϣ GPL/LPGL
.ΪϨϨ̯ ΎοΎϘΗ ΍έ ϥ΁ mp3.sec@samsung.com ϞϴϤϳ΍ ϒϳήσ ί΍ ΍έ ϥ΁ ΪϨϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ύϫ ϪϧΎΨΑΎΘ̯
GPL EXECUTABLES:
- Linux Kernel, Busybox
LGPL LIBRARIES
- SDL
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA For example, if you distribute copies of such a program,
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that you have. You must make sure that they, too,
of this license document, but changing it is not allowed.
receive or can get the source code. And you must show
Preamble
them these terms so they know their rights.
The licenses for most software are designed to take away
your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure
the software is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software Foundation’s
software and to any other program whose authors commit
to using it. (Some other Free Software Foundation software
is covered by the GNU Lesser General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom,
not price. Our General Public Licenses are designed to
make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish),
that you receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the
software, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to
make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients to
know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original
authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of
a free program will individually obtain patent licenses, in
effect making the program proprietary. To prevent this, we
have made it clear that any patent must be licensed for
everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution
To protect your rights, we need to make restrictions that
and modification follow.
forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such program or work,
and a “work based on the Program” means either the Program
or any derivative work under copyright law: that is to say, a
work containing the Program or a portion of it, either verbatim
or with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
that in whole or in part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be licensed as a whole
at no charge to all third parties under the terms of this
License.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary
way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there
is no warranty (or else, saying that you provide a
warranty) and that users may redistribute the program
under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program
itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement.)
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The
act of running the Program is not restricted, and the output
from the Program is covered only if its contents constitute
a work based on the Program (independent of having been These requirements apply to the modified work as a whole.
made by running the Program). Whether that is true depends If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
on what the Program does.
separate works in themselves, then this License, and its terms,
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s do not apply to those sections when you distribute them as
source code as you receive it, in any medium, provided that separate works. But when you distribute the same sections as
you conspicuously and appropriately publish on each copy part of a whole which is a work based on the Program, the
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; distribution of the whole must be on the terms of this License,
keep intact all the notices that refer to this License and to the whose permissions for other licensees extend to the entire
absence of any warranty; and give any other recipients of the whole, and thus to each and every part regardless of who
Program a copy of this License along with the Program.
wrote it.
You may charge a fee for the physical act of transferring a Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
copy, and you may at your option offer warranty protection in contest your rights to work written entirely by you; rather,
exchange for a fee.
the intent is to exercise the right to control the distribution of
2. You may modify your copy or copies of the Program or
any portion of it, thus forming a work based on the Program,
and copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium does
not bring the other work under the scope of this License.
a) You must cause the modified files to carry prominent 3. You may copy and distribute the Program (or a work based
notices stating that you changed the files and the date on it, under Section 2) in object code or executable form
of any change.
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you
b) You must cause any work that you distribute or publish, also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine- terminated so long as such parties remain in full compliance.
readable source code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 5. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission
customarily used for software interchange; or,
to modify or distribute the Program or its derivative works.
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three These actions are prohibited by law if you do not accept
years, to give any third party, for a charge no more than this License. Therefore, by modifying or distributing the
your cost of physically performing source distribution, a Program (or any work based on the Program), you indicate
complete machine-readable copy of the corresponding your acceptance of this License to do so, and all its terms
source code, to be distributed under the terms of and conditions for copying, distributing or modifying the
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used Program or works based on it.
for software interchange; or,
6. Each time you redistribute the Program (or any work
c) Accompany it with the information you received as to based on the Program), the recipient automatically receives
the offer to distribute corresponding source code. (This a license from the original licensor to copy, distribute or
alternative is allowed only for noncommercial distribution modify the Program subject to these terms and conditions.
and only if you received the program in object code You may not impose any further restrictions on the recipients’
or executable form with such an offer, in accord with exercise of the rights granted herein. You are not responsible
Subsection b above.)
for enforcing compliance by third parties to this License.
The source code for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as a special
exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the executable.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation
of patent infringement or for any other reason (not limited
to patent issues), conditions are imposed on you (whether
by court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the
conditions of this License. If you cannot distribute so as to
satisfy simultaneously your obligations under this License
and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For example, if
a patent license would not permit royalty-free redistribution
of the Program by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could satisfy
If distribution of executable or object code is made by offering both it and this License would be to refrain entirely from
access to copy from a designated place, then offering distribution of the Program.
equivalent access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code, even though If any portion of this section is held invalid or unenforceable
third parties are not compelled to copy the source along with under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply and the section as a whole is
the object code.
intended to apply in other circumstances.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the patents or other property right claims or to contest validity of
Program is void, and will automatically terminate your rights any such claims; this section has the sole purpose of protecting
under this License. However, parties who have received copies, the integrity of the free software distribution system, which is
or rights, from you under this License will not have their licenses implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide
if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted
in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the
Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among countries not
thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised
and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to
the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version”, you have the option
of following the terms and conditions either of that version
or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version
number of this License, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other
free programs whose distribution conditions are different,
write to the author to ask for permission. For software which
is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the
Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals of preserving
the free status of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM,
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS
WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE
LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE
USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of
the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is
safest to attach them to the start of each source file to most
effectively convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a pointer to
where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea of what
it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/
or modify it under the terms of the GNU General Public
License as published by the Free Software Foundation;
either version 2 of the License, or (at your option) any
later version.
subroutine library, you may consider it more useful to permit
linking proprietary applications with the library. If this is what
you want to do, use the GNU Lesser General Public License
instead of this License.
This program is distributed in the hope that it will be GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
Version 2.1, February 1999
even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
Copyright
(C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
GNU General Public License for more details.
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
You should have received a copy of the GNU General
of this license document, but changing it is not allowed.
Public License along with this program; if not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It
Also add information on how to contact you by electronic also counts as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version number 2.1.]
and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice
like this when it starts in an interactive mode:
Preamble
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
The licenses for most software are designed to take away
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; your freedom to share and change it. By contrast, the GNU
for details type `show w’. This is free software, and you General Public Licenses are intended to guarantee your
are welcome to redistribute it under certain conditions; freedom to share and change free software--to make sure
type `show c’ for details.
the software is free for all its users.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should
show the appropriate parts of the General Public License.
Of course, the commands you use may be called something
other than `show w’ and `show c’; they could even be
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
This license, the Lesser General Public License, applies
to some specially designated software packages--typically
libraries--of the Free Software Foundation and other authors
who decide to use it. You can use it too, but we suggest you
first think carefully about whether this license or the ordinary
You should also get your employer (if you work as a programmer) General Public License is the better strategy to use in any
or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the particular case, based on the explanations below.
program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
When we speak of free software, we are referring to freedom
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest
in the program `Gnomovision’ (which makes passes at
compilers) written by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
of use, not price. Our General Public Licenses are designed
to make sure that you have the freedom to distribute copies of
free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it in new free programs;
and that you are informed that you can do these things.
This General Public License does not permit incorporating To protect your rights, we need to make restrictions that
your program into proprietary programs. If your program is a forbid distributors to deny you these rights or to ask you to
surrender these rights. These restrictions translate to certain We call this license the “Lesser” General Public License
responsibilities for you if you distribute copies of the library because it does Less to protect the user’s freedom than the
or if you modify it.
ordinary General Public License. It also provides other free
For example, if you distribute copies of the library, whether software developers Less of an advantage over competing
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights non-free programs. These disadvantages are the reason we
that we gave you. You must make sure that they, too, use the ordinary General Public License for many libraries.
receive or can get the source code. If you link other code However, the Lesser license provides advantages in certain
with the library, you must provide complete object files to the special circumstances.
recipients, so that they can relink them with the library after For example, on rare occasions, there may be a special need
making changes to the library and recompiling it. And you to encourage the widest possible use of a certain library, so
that it becomes a de-facto standard. To achieve this, nonmust show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright free programs must be allowed to use the library. A more
the library, and (2) we offer you this license, which gives you frequent case is that a free library does the same job as
legal permission to copy, distribute and/or modify the library. widely used non-free libraries. In this case, there is little to
gain by limiting the free library to free software only, so we
To protect each distributor, we want to make it very clear that use the Lesser General Public License.
there is no warranty for the free library. Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients In other cases, permission to use a particular library in nonshould know that what they have is not the original version, free programs enables a greater number of people to use a
so that the original author’s reputation will not be affected by large body of free software. For example, permission to use
the GNU C Library in non-free programs enables many more
problems that might be introduced by others.
people to use the whole GNU operating system, as well as
Finally, software patents pose a constant threat to the existence its variant, the GNU/Linux operating system.
of any free program. We wish to make sure that a company
Although the Lesser General Public License is Less
cannot effectively restrict the users of a free program by
protective of the users’ freedom, it does ensure that the user
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore,
of a program that is linked with the Library has the freedom
we insist that any patent license obtained for a version of the
and the wherewithal to run that program using a modified
library must be consistent with the full freedom of use specified
version of the Library.
in this license.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
Most GNU software, including some libraries, is covered by the
modification follow. Pay close attention to the difference between
ordinary GNU General Public License. This license, the GNU
a “work based on the library” and a “work that uses the library”.
Lesser General Public License, applies to certain designated
The former contains code derived from the library, whereas the
libraries, and is quite different from the ordinary General Public
latter must be combined with the library in order to run.
License. We use this license for certain libraries in order to
permit linking those libraries into non-free programs.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
When a program is linked with a library, whether statically or
using a shared library, the combination of the two is legally 0. This License Agreement applies to any software library or
speaking a combined work, a derivative of the original library. other program which contains a notice placed by the copyright
The ordinary General Public License therefore permits holder or other authorized party saying it may be distributed
such linking only if the entire combination fits its criteria of under the terms of this Lesser General Public License (also
freedom. The Lesser General Public License permits more called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.
lax criteria for linking other code with the library.
A “library” means a collection of software functions and/
or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions
and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A “work based
on the Library” means either the Library or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the
Library or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated straightforwardly into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work
for making modifications to it. For a library, complete source
code means all the source code for all modules it contains,
plus any associated interface definition files, plus the scripts
used to control compilation and installation of the library.
a) The modified work must itself be a software library.
•b) You must cause the files modified to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date
of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed
at no charge to all third parties under the terms of this
License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or
a table of data to be supplied by an application program
that uses the facility, other than as an argument passed
when the facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an application
does not supply such function or table, the facility still
operates, and performs whatever part of its purpose
remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots
Activities other than copying, distribution and modification are
has a purpose that is entirely well-defined independent of
not covered by this License; they are outside its scope. The
the application. Therefore, Subsection 2d requires that any
act of running a program using the Library is not restricted,
application-supplied function or table used by this function
and output from such a program is covered only if its contents
must be optional: if the application does not supply it, the
constitute a work based on the Library (independent of the
square root function must still compute square roots.)
use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true
depends on what the Library does and what the program that These requirements apply to the modified work as a whole. If
uses the Library does.
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s and can be reasonably considered independent and separate
complete source code as you receive it, in any medium, works in themselves, then this License, and its terms, do not
provided that you conspicuously and appropriately publish on apply to those sections when you distribute them as separate
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of works. But when you distribute the same sections as part of
warranty; keep intact all the notices that refer to this License a whole which is a work based on the Library, the distribution
and to the absence of any warranty; and distribute a copy of of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and
this License along with the Library.
thus to each and every part regardless of who wrote it.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather,
exchange for a fee.
the intent is to exercise the right to control the distribution of
2. You may modify your copy or copies of the Library or any derivative or collective works based on the Library.
portion of it, thus forming a work based on the Library, and
copy and distribute such modifications or work under the In addition, mere aggregation of another work not based
terms of Section 1 above, provided that you also meet all on the Library with the Library (or with a work based on the
Library) on a volume of a storage or distribution medium does
of these conditions:
not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU
General Public License instead of this License to a given
copy of the Library. To do this, you must alter all the notices
that refer to this License, so that they refer to the ordinary
GNU General Public License, version 2, instead of to this
License. (If a newer version than version 2 of the ordinary
GNU General Public License has appeared, then you can
specify that version instead if you wish.) Do not make any
other change in these notices.
header file that is part of the Library, the object code for the
work may be a derivative work of the Library even though the
source code is not. Whether this is true is especially significant
if the work can be linked without the Library, or if the work is
itself a library. The threshold for this to be true is not precisely
defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small
inline functions (ten lines or less in length), then the use of the
Once this change is made in a given copy, it is irreversible object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a
for that copy, so the ordinary GNU General Public License derivative work. (Executables containing this object code plus
applies to all subsequent copies and derivative works made portions of the Library will still fall under Section 6.)
from that copy.
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
This option is useful when you wish to copy part of the code distribute the object code for the work under the terms of
of the Library into a program that is not a library.
Section 6. Any executables containing that work also fall
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or under Section 6, whether or not they are linked directly with
derivative of it, under Section 2) in object code or executable the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also
combine or link a “work that uses the Library” with the Library
to produce a work containing portions of the Library, and
distribute that work under terms of your choice, provided that
the terms permit modification of the work for the customer’s
If distribution of object code is made by offering access to own use and reverse engineering for debugging such
copy from a designated place, then offering equivalent access modifications.
to copy the source code from the same place satisfies the You must give prominent notice with each copy of the work
requirement to distribute the source code, even though third that the Library is used in it and that the Library and its use
parties are not compelled to copy the source along with the are covered by this License. You must supply a copy of this
object code.
License. If the work during execution displays copyright
5. A program that contains no derivative of any portion of notices, you must include the copyright notice for the Library
the Library, but is designed to work with the Library by being among them, as well as a reference directing the user to the
compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. copy of this License. Also, you must do one of these things:
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that
you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange.
Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library,
and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library
(because it contains portions of the Library), rather than
a “work that uses the library”. The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms for distribution
of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a
a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including
whatever changes were used in the work (which must
be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if
the work is an executable linked with the Library, with
the complete machine-readable “work that uses the
Library”, as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a
modified executable containing the modified Library. (It
is understood that the user who changes the contents
of definitions files in the Library will not necessarily be
able to recompile the application to use the modified
definitions.)
a) Accompany the combined library with a copy of the
same work based on the Library, uncombined with any
other library facilities. This must be distributed under the
terms of the Sections above.
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with
b) Give prominent notice with the combined library of the
the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at
fact that part of it is a work based on the Library, and
run time a copy of the library already present on the user’s
explaining where to find the accompanying uncombined
computer system, rather than copying library functions
form of the same work.
into the executable, and (2) will operate properly with a 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
modified version of the library, if the user installs one, as the Library except as expressly provided under this License.
long as the modified version is interface-compatible with Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link
the version that the work was made with.
with, or distribute the Library is void, and will automatically
c) Accompany the work with a written offer, valid for at terminate your rights under this License. However, parties
least three years, to give the same user the materials who have received copies, or rights, from you under this
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more License will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to
copy from a designated place, offer equivalent access to
copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
9. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Library or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work
based on the Library), you indicate your acceptance of this
For an executable, the required form of the “work that uses the License to do so, and all its terms and conditions for copying,
Library” must include any data and utility programs needed distributing or modifying the Library or works based on it.
for reproducing the executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need not include 10. Each time you redistribute the Library (or any work
anything that is normally distributed (in either source or binary based on the Library), the recipient automatically receives a
form) with the major components (compiler, kernel, and so license from the original licensor to copy, distribute, link with
on) of the operating system on which the executable runs, or modify the Library subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients’
unless that component itself accompanies the executable.
exercise of the rights granted herein. You are not responsible
It may happen that this requirement contradicts the license for enforcing compliance by third parties with this License.
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of
means you cannot use both them and the Library together in patent infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
an executable that you distribute.
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
7. You may place library facilities that are a work based on License, they do not excuse you from the conditions of this
the Library side-by-side in a single library together with other License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
library facilities not covered by this License, and distribute such your obligations under this License and any other pertinent
a combined library, provided that the separate distribution of the obligations, then as a consequence you may not distribute the
work based on the Library and of the other library facilities is Library at all. For example, if a patent license would not permit
otherwise permitted, and provided that you do these two things:
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive
copies directly or indirectly through you, then the only way you
could satisfy both it and this License would be to refrain entirely
from distribution of the Library.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with
these, write to the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
If any portion of this section is held invalid or unenforceable the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions
under any particular circumstance, the balance of the section for this. Our decision will be guided by the two goals of
is intended to apply, and the section as a whole is intended to preserving the free status of all derivatives of our free software
and of promoting the sharing and reuse of software generally.
apply in other circumstances.
NO WARRANTY
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of 15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF
any such claims; this section has the sole purpose of protecting CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO
the integrity of the free software distribution system which is THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
implemented by public license practices. Many people have WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
made generous contributions to the wide range of software HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY
distributed through that system in reliance on consistent “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
application of that system; it is up to the author/donor to decide EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
if he or she is willing to distribute software through any other TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
system and a licensee cannot impose that choice.
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
This section is intended to make thoroughly clear what is LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE
believed to be a consequence of the rest of this License.
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE
the original copyright holder who places the Library under this LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
License may add an explicit geographical distribution limitation HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/
excluding those countries, so that distribution is permitted only OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE,
in or among countries not thus excluded. In such case, this BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
License incorporates the limitation as if written in the body of GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
this License.
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY
OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
Each version is given a distinguishing version number. If the
SUCH DAMAGES.
Library specifies a version number of this License which applies
to it and “any later version”, you have the option of following the
END OF TERMS AND CONDITIONS
terms and conditions either of that version or of any later version
published by the Free Software Foundation. If the Library does How to Apply These Terms to Your New Libraries
not specify a license version number, you may choose any If you develop a new library, and you want it to be of the
version ever published by the Free Software Foundation.
greatest possible use to the public, we recommend making
13. The Free Software Foundation may publish revised and/
or new versions of the Lesser General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to
the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
it free software that everyone can redistribute and change. LIBJPEG LICENSE AGREEMENT
You can do so by permitting redistribution under these terms
(or, alternatively, under the terms of the ordinary General this software is based in part on the work of the Independent
JPEG Group.
Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the
library. It is safest to attach them to the start of each source
file to most effectively convey the exclusion of warranty;
and each file should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found.
one line to give the library’s name and an idea of what it
does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation;
either version 2.1 of the License, or (at your option) any
later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser
General Public License along with this library; if not, write
to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic
and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a
programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter
the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob’ (a library for tweaking knobs) written by
James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
REV.0.0
Download PDF