Samsung | CS-53820 | Samsung CS-21Z45ML instrukcja

RCA wËd t ‰UB«
j1{ ÁU~œ qO1 “« w«eON& Í«d RCA ∂ ÍU. w'UB«
Æb9Ë— w —UJ wu: rO UË —¬ w ÍË
‰UB« ÍU qMÄ
UL ÊueuK wF«Ë ÍbMdJOÄ ¨ÊU'b t w~
ÆbU ËUH X« sJ2
➣
©‰b t w~®
w~— Êu"e"uK
CS-29140MH/29240PQ/29150/29K40MH/
29M17MH/29M40MH
wAÄ qMÄ
RCA ÍœË—Ë t ‰UB«
Áb—«œ ÍU qLF«—uœ
w ÍË qO1 “« wKUË Í«d RCA µ Ë RCA ¥ ÍU. w'UB«
uzbË Í“U tKOË ¨Á—«u.U Áb9dOÖ ¨UAÖe— ¨Íœ ÍË Íœ ¨—¬
Æb9Ë— w —UJ uzbË pœ gBÄ ÁU~œ UË
w'UB« t ¨œu w ÁœUH« u9u «eON& “« tJOU~M.
Í«d RCA ∑ ÍU. w'UB« Æœu q:Ë AUDIO-L ͜˗Ë
©480i jI® ¡eE wEËdF tG Íœ ÍË Íœ qO1 “« w«eON&
Æb9u w ÁœUH« b9—«œ
≤
±
XU —œ«— ‰uBJ UKöM« UHD'
www.samsung.com/global/register
.bOMG X1N
U
qUG tJ1
ÊueuK
¥ µ
∂
©‰b t w~®
∑
‰dM qMÄ
sJ2 UL ÊueuK wF«Ë ÍbMdJOÄ ¨ÊU'b t w~
ÆbU ËUH X«
➣
©uKNÄ U"® uK qMÄ
ULM.«— s« ÎUHD' ¨ÁœUH« “« q1
Æb—«œ t~9 ÁbM¬ tFE«d Í«d Ë Áb9«uF Xœ U «—
≥
≤ duB ͜˗Ë
±
©uKNÄ U"® uK qMÄ
± «b: ͜˗Ë
t «— ÍduB UË wu: rO p tG ÊU“ d.
qUË tL. tG bu seLD ¨bOMG w q:Ë ÊU9ueuK
ÍU. t9UUÄ tG bu seLD ÎUHD' Æb9« Áb ‘uUF
Æb9« Áb —uE qUG ÍU.edÄ Ë b9—«œ w~9— bG tG ͜˗Ë
☛
±
≤
≥
¥
µ
∂
wu"e"uK qU tJ&' U"Ë w"«u 7¬ t ‰UB«
tJH: ÍË— d ÍuM gU/ ±
± «b: ͜˗Ë
≤ duB ͜˗Ë
w~9— bG tG ÍœË—Ë ÍU. t9UUÄ tG bu seLD ÎUHD'
Æb9« Áb —uE qUG ÍU.edÄ Ë b9—«œ
☛
RCA ÍœË—Ë t ‰UB«
“« wKUË Í«d (VIDEO) ≤ Ë (AUDIO-L/R) ± ÍU. w'UB«
Í“U qUË UË uzbË pœ ÍUN.U~œ ¨—œ—uG rG tKLE
Æb9Ë— w —UJ uzbË
AA68-03807D-03
AA68-03807D-03PER
SCART wËdØÍœË—Ë t Êœd q,Ë
qO1 “« wKUË Í«d SCART ≥ Ë SCART ≤ ÍU. w'UB«
tKOË ¨Á—«u.U Áb9dOÖ ¨UAÖe— ¨Íœ ÍË Íœ ¨—¬ w ÍË
Æb9Ë— w —UJ uzbË pœ gBÄ ÁU~œ UË uzbË Í“U
wEËdF tG œËdO —UJ wKUË Í«d 5MâL. SCART ≤
pœ gBÄ ÁU~œ UË wuzbË Í“U qO1 “« ¨b9—«œ RGB
ÆuzbË
ÆÆÆt«œ«
±≠v—U
1
8/22/06, 10:10 AM
«b: Ê«eO rOEM ≤
‰U9UG gMeÖ ≥
—Ëœ Á«— “« ‰dMG —uM ¥
UJ ÁœU¬ d~9UA9 µ
‘uUF ØsË— ∂
“« bO9«u w ¨X« —UJ ÁœU¬ X'UX —œ ÊueuK tJO9U“ ◆
‰b t w~ ÊueuK ÊœdG sË— Í«d ≥ ÍU. tLGœ
ÆbOMG ÁœUH«
ÍU. tLGœ tG b9—«œ «— Íœd—UG ÊUL. ≥ Ë ≤ ÍU. tLGœ ◆
Æb9—«œ —Ëœ Á«— “« ‰dMG ÍË— d / /▼/▲
ÁœdG rÖ «d9¬ UË bMG w/ —UG d~œ —Ëœ Á«— “« ‰dMG dÖ« ◆
ÁœUH« ÊueuK qMÄ ÍË— ÍU. ‰dMG “« b9«u w ¨b«
ÆbOMG
▼
▲
—uJ r. êOÄd® ± t «— tJ1 ÍœË—Ë qUG UË w«u. 79¬
ÆbOMG qB ©r.« ∑µ
tG wU ¨w9ueuK ÍUN'U9UG `OJ: Áb.UA Í«d
Í«u. 79¬ p ∫œu XU—œ d“ lUM “« wJ “« ‰UM~O
p “« dÖ« ÆÁ—«u.U tJ1 UË w9ueuK qUG tJ1 ¨œ«“¬
—œ tG bU “ô X« sJ2 ¨bOMG w ÁœUH« ‚U« qF«œ 79¬
ÍduB tJM« U bOMG rOEM «d9¬ ¨ÊueuK rOEM ÂU~M.
ÆbU `{«Ë Ë oOœ bOMG w XU—œ tG «—
≤
sË— Í«d «— —Ëœ Á«— “« ‰dMG ÍË— d POWER tLGœ
UU9 dF¬ —U tG Í« tU9d ÆbO.œ —UA ÊueuK ÊœdG
Æœu w »UB9« Á—UËœ pOUu« —uD bœdG w
`{«Ë duB ¨b« ÁœdJ9 ÁdOF– «— w'U9UG “uM. dÖ«
U ¢pOUu« ÁdOF– ≠ ‰U9UG¢ t Æœu w d.Us XO9
Æœu ŸuE— ¥ tJH: —œ ¢vœ ÁdOF– ≠ ‰U9UG¢
bMÇ ¨œuAO sË— —U 5'Ë« È«d ÊueuK dÖ«
v —UJ pOUu« —uD ÈdA È«d vK:« rOEM
—œ ¢Plug & Play ≠ rOEM¢ t œu ŸuE— Æb«
Æ≥ t?J?H?:
≥
©‘uUFØsË—® ¢I¢ tLGœ ¨ÊueuK ÊœdG ‘uUF Í«d
ÆbO.œ —UA ÊueuK ©ÍuKNÄ U® uKE —œ «—
¥
➣
—UJ ÁœU1¬ XU8 —œ Êu"e"uK 7'«cÖ
w ¨ÍbUG tF« éô wÖœud Ë ËdO9 ·dB g.UG XNE
X'UX Æb—«c~ —UJ ÁœU¬ X'UX —œ «— ÊueuK bO9«u
bO.«uB tG bU bOH b9«u w wOFu —œ —UJ ÁœU¬
—œ ‰Uz —uD® bOMG nu «— ÊœdG UU9 Xu —uD
Æ«c| ·d: 5X
5X —œ «— —Ëœ Á«— “« ‰dMG ÍË— d POWER tLGœ
ÆbO.œ —UA UU9
ÆX« —UJ ÁœU¬ X'UX —œ ÊueuK
±
Á—UËœ «d9¬ jI ¨ÊueuK Á—UËœ ÊœdG sË— Í«d
ÆbO.œ —UA
≤
—UJ ÁœU¬ X'UX —œ «— ÊueuK w9ôuM b Í«d
U Æ©bË— w wBFd t tJO9U“ ‰Uz Í«d® b—«c~9
©ÍuKNÄ U® uKE —œ ©‘uUFØsË—® ¢I¢ tLGœ —UA
ÊËdO —UG sdN ÆbOMG ‘uUF «d9¬ ¨ÊueuK
ÆX« w«u. 79¬ Ë ‚d edÄ “« Êœ—ˬ
☛
/
Ê«eO ÊœdG œU“ Ë rG Í«d
Æœu w ÁœUH« «b:
MENU
ÍË— ÍuM gU/ Í«d
ÍuM t XAÖ“U UË tJH:
Ɯ˗ w —UJ wK1
/ /▼/▲
uM —œ U/UE ‰dMG Í«d
Ɯ˗ w —UJ
S.MENU
—UJ «b: ÍuM gU/ Í«d
Ɯ˗ w
TURBO
Í«b: gMeÖ »UB9« Í«d
Ɯ˗ w —UJ u—u
P.SIZE
tJH: Á“«b9« dOOG Í«d
Ɯ˗ w —UJ gU/
DUAL I-II
wu: X'UX »UB9« Í«d
Ɯ˗ w —UJ
SOURCE
lUM tL. gU/ Í«d
Ɯ˗ w —UJ œuEu ÍduB
INFO
Ë ‰U9UG UKöM« Áb.UA Í«d
»UB9« tG wLOEM XOF{Ë
Ɯ˗ w —UJ b« ÁœdG
PRE-CH
—œ —dJ Êœ«œ dOOG Í«d
dF¬ —œ tG w'U9UG Ëœ 5
w —UJ b9b Áœ«œ ÊUA9
Ɯ˗
▼
©ÍuKNÄ U® uKE —œ «— ©‘uUFØsË—® ¢I¢ tLGœ
ÆbO.œ —UA ÊueuK
/ P ±¥
Áb ÁdOF– ‰U9UG gU/ Í«d
Ɯ˗ w —UJ wK1 U ÍbF
EXIT ±µ
tJH: d. “« ÃËdF Í«d
t XAÖ“U UË wAU/
Ɯ˗ w —UJ ÍœUK ÍUU9
MUTE ±∂
Xu ÊœdG ‘uUF Í«d
Í«d Ɯ˗ w —UJ «b:
¨«b: Á—UËœ ÊœdG sË—
«— UË
¨ MUTE tLGœ
ÆbO.œ —UA
ENTER ±∑
ÍË— ÍU.uM “« tJOU~M.
¨œu w ÁœUH« tJH:
‰UF Í«d «— ENTER tLGœ
œ—u p ©dOOG U® ÊœdG
ÆbO.œ —UA ’UF
S.MODE ±∏
wu: dN« »UB9« Í«d
Ɯ˗ w —UJ
P.MODE ±π
ÍduB dN« »UB9« Í«d
Ɯ˗ w —UJ
TV ≤∞
X'UX t XAÖ“U Í«d
X'UX —œ tJO9U“ ÊueuK
—UJ X« wE—UF ͜˗Ë
Ɯ˗ w
SLEEP ≤±
b p »UB9« Í«d
Áb rOEM q1 “« ÊU“
Êb ‘uUF Í«d
Ɯ˗ w —UJ pOUu«
▲
➣
±
¥
2
X« sJ2 ÊueuK pœe9 —œ ÊUAF—œ wKuMB —u9
Æœ—«c~ dONQ —Ëœ Á«— “« ‰dMG —UG “dM ÍË— d
±
∂
±±
±≤
≤
∑
≥
±≥
¥
±¥
±∞
µ
±µ
±±
∂
∏
π
±∂
∑
±∑
±∏
∏
±π
π
≤∞
±∞
≤±
±≤
±≥
U ÍdU VB
AAA Á“«b9« t ÍdU Ëœ Æb—«œd «— tâ—œ
gUEd «— tâ—œ fá ¨ÁœdG VB9 «—
—uD —Ëœ Á«— “« ‰dMG tJOU~M. Æb—«c~
VD tG bu seLD ¨bMG w/ —UG ÍœUK
U. ÍdU UË Áb œ—«Ë `OJ: —uD U. ÍdU ¢-¢ Ë ¢+¢ ÍU.
ÆbMU ÁbA9 w'UF
r. U «— eM~M Ë wUOK wMF ¨ÍdU nKB Ÿ«u9«
ÆbOMJ9 wMU
≤≠v—U
AA68-03807D-03PER
—Ëœ Á«— “« ‰dM
µ
➣
Æœ—«œ —«d ÊueuK XAÄ —œ ‚d rO
ÆbO9e VUM edÄ t «— ‚d rO
Ë Áb Áœ«œ ÊUA9 ÊueuK XAÄ —œ ‚d ˛U'Ë
ÆbU w ed. ∂∞ U µ∞ f9UGd
©‰b t w~®
➣
Êu"e"uK Êœd ‘u1U Ë s'Ë—
8/11/06, 2:57 PM
-/-- ≥
t ‰U9UG p gMeÖ Í«d
—UJ dAO U Áœ Á—UL
—UA «— tLGœ s Ɯ˗ w
¢--¢ XöK fá ¨bO.œ
Á—UL Æœu w ÊUU/
œ—«Ë «— wL— Ëœ ‰U9UG
ÆwMG
POWER ±
‘uUF Ë sË— Í«d
w —UJ ÊueuK ÊœdG
Ɯ˗
wL;— ÍU tLœ ≤
rOI »UB9« Í«d
Ɯ˗ w —UJ U. ‰U9UG
XGdX
Plug & Play
tIDM!
South Africa
America
Ȝ˗Ë
U ÈœË—Ë È—«c~1U Ø U ÈœË—Ë »UD«
Asia/W.Europe
CIS/E.Europe
China
Hong Kone/UK
Australia
NZL/Indonesia
©‰b t w~®
Êbýœ—
ENTER
XAÖ“UÐ
ÊueuK
AV1
AV2
COMPONENT
ENTER
XGdX
U. ÈœË—Ë »UB9« ◆
©Source List®
ÍUU9 5 bO9«u w
qB ÁU~œ “« ‰UM~O
Íœ ¨—¬ w ÍË qO1 “« ¨Áb
Ë w19UE ÍU. t1FE Ë Íœ ÍË
UË gBÄ® ÊueuK l1M
ÆbOMG ÷uK ©qUG
“« ‰dMG ÍË— d SOURCE tLGœ —UA U bO9«u w
Êb ÷uK ÆbO.œ dOOG «— “ô wE—UF l1M ¨—Ëœ Á«—
ÆbAJ ‰uM w.UuG b X« sJ2 duB
d «— TV tLGœ ¨ÊueuK X'UX t XAÖ“U Í«d
ÆbO.œ —UA —Ëœ Á«— “« ‰dMG ÍË—
➣
----------
pOUu« ÁdOF–
ŸËd
ENTER
Êbýœ—
Plug & Play
pOUu« ÁdOF–
102 MHZ
C-- P 1
7%
nu
ENTER
Êbýœ—
Plug & Play
-- : -- am
TV
U. ÈœË—Ë È—«c~U9
---VCDØubË
DVD
vKUG ÊueuK
Á—«u.U
AV RECEIVER
DVD ÁU~œ
▼
XAÖ“UÐ
AV1
AV2
COMPONENT
ENTER
t 79¬ tG bu seLD
X« q:Ë ÊueuK
Æ©œu ŸuE— ± tJH: t®
ÆbO.œ —UA «— ENTER tLGœ
ÊUU/ ¢©Area® tIDM¢ ÍuM
ÆœuAO
≥
¨œuF tIDM »UB9« XNE
ÆbO.œ —UA «— ▼ UË ▲ tLGœ
ÆbO.œ —UA «— ENTER tLGœ
¥
¨U¼ ‰U½U Íu−²ł Í«dÐ
ÆbO¼œ —UA «— ENTER tLœ
¨u−²ł Êœd n u²! Í«dÐ
ÆbO¼œ —UA «— ENTER tLœ
‰U½U Íu−²ł tJO!U~M¼
rOEMð¢ ÍuM! ¨bý ÂU9
w! ÊU¹U/ ¢©Clock Set® XŽUÝ
Æœuý
µ
U. ÈœË—Ë È—«c~U9 ◆
©Edit Name®
«— wE—UF l1M bO9«u w
ÆbOMG Í—«c~U9
XKU rOEM
¨tIOœ U XKU t 7— XNE
—UA «—
UË tLGœ
▲ tLGœ Êœ«œ —UA U ÆbO.œ
«— tIOœ U XKU ¨▼ UË
ÆbOMG rOEM
∂
ENTER
Êbýœ—
XGdX
rOEM
—UA «— ▼ UË ▲ tLGœ ¨U.œU/ “« wJ »UB9« XNE
ENTER tLGœ ¨œU/ wKd ÍuM t wdœ Í«d ÆbO.œ
ÆbO.œ —UA «—
—UA «— ▼ UË ▲ tLGœ ¨uM —œ Âö« t 7— Í«d
—UA uM —œ Âö« t œË—Ë Í«d «— ENTER tLGœ ÆbO.œ
ÆbO.œ
µ
Plug & Play ≠ rOEM
bMÇ ¨œuAO sË— —U 5'Ë« È«d ÊueuK tG vU~M.
eO9 Ë tFœ ʬ —œ pOUu« —uD ÈdA È«d vK:« rOEM
ÆbMU w œuEu d“ ULOEM Æb« v —UJ U1UF
Plug & Play
Plug & Play ŸËdý
‰u1
ENTER
XAÖ“UÐ
∑
ÊUГ
English
Français
Türkçe
vÝ—U
Êbýœ—
ENTER
XGdX
ÁœU¬ X'UX —œ ÊueuK dÖ
d POWER tLGœ ¨X« —UJ
«— —Ëœ Á«— “« ‰dMG ÍË—
ÆbO.œ —UA
Plug & Play ŸËdý¢ ÂUOÄ
d.Us ¢©Start Plug & Play®
Íu−²ł Í«dÐ Æœu w
ENTER tLœ ¨U¼ ‰U½U
ÆbO¼œ —UA «—
¢©Language® ÊU“¢ ÍuM
ÆœuAO ÊUU/
—uD tO9UN bMÇ “« bF ¢©Language® ÊU“¢ ÍuM
ENTER tLGœ dÖ« wX ¨b b.«uF ÊUU/ pOUu«
ÆbU ÁbA9 ÁœdA
ÆÆÆt«œ«
AA68-03807D-03PER
3
8/11/06, 2:57 PM
≥
ÆbO.œ —UA uM “« ÃËdF Í«d «— EXIT tLGœ
©‰b t w~®
≥≠v—U
≤
¥
Plug & Play
tLGœ b ÂU9 ÊU—UG tJOË
ÂUGOÄ ÆbO.œ —UA «— MENU
c' duB ÈUU9 “«¢
¢©Enjoy your watching Æ® Æbd1
tG w'U9UG fá Ë Áb ÊUU/
Æœu w ‰UF Áb ÁdOF–
±
«— / /▼/▲ tLGœ ¨Áb »UB9« Âö« dOOG Í«d
MENU tLGœ wK1 ÍuM t XAÖ“U Í«d ÆbO.œ —UA
ÆbO.œ —UA «—
Æbd1 c' duB ÈUU9 “«
‰u1
XGdX
UuM1 ÁbUA1
ÆbO.œ —UA «— MENU tLGœ
ʬ éÇ XL ÆœuAO ÊUU/ tJH: ÍË— d wK:« ÍuM
«b: ¨©Picture® duB ¨©Input® ÈœË—Ë ∫œ—«œ œU/ ZMÄ
Æ©Setup® ULOEM Ë ¨©Channel® ‰U9UG ¨©Sound®
XGdX
Plug & Play
TV
U. ÈœË—Ë »UB9«
≤
▼
▲
ENTER
ENTER
Êbýœ—
tLGœ —UA U «— VUM ÊU“
tLGœ ÆbOMG »UB9« ▼ UË ▲
ÆbO.œ —UA «— ENTER
bOMG ‰dMG «— 79¬ Ȝ˗ˢ
¢©Check antenna inputÆ®
Æœu w ÊUU/
¨ÁbA9 »UB9« w9U“ dÖ«
œËbX —œ “« bF ÊU“ ÍuM
Æb b.«uF bbÄU9 tO9UN ≥∞
▲
XAÖ“UÐ
ENTER ➞ Plug & Play
Plug & Play
bOM ‰d²M«— 7½¬ Ȝ˗Ë
‰u1
▼
‘uUF ∫
sË— ∫
▼/▲ ➞ MENU ∫gDÄ Ë q,Ë Á—UËœ rOEM
▼/▲ ➞ ENTER ➞ ©Setup® ULOEM
➣
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲
Plug & Play
ÊU“
ÊU“
tU9d qH
v¬ tJH:
ÈœuK
gU/
v—U ∫
➣
TV
ULOEM
±
ENTER
XAÖ“UÐ
XGdX
»UB9« Êb œ— Í«d hBA —uD tG wUN'U9UG tL.
Æb9u w ÊUU/ ÊœdG sJ« 5X —œ b« ÁœdJ9
∫‘Ë—
U¹ ¢©Added® bý tU{«¢ ∫ ENTER ➞ ▼/▲ ➞ ENTER
ÆbOM »UA²½« «— ¢©Deleted® Ábý ·cŠ¢
oO;œ rOEM ≠ ‰UU
rOEMð «— ‰U½U XO½ “ô ¨býUÐ w! ·UC XU¹—œ dÖ«
ÁdOš– Ë u−²ł œdJKLŽ 5Š —œ —UJM¹« ÊuÇ ¨bOM oO œ
‰UM~OÝ dÖ« œułË s¹« UÐ Æœuý w! ÂU$« pOðU!uð« —uDÐ
‰U½U t býUР“ô XÝ« sJ2 ¨XÝ« Ábý n¹d% U¹Ë nOF{
ÆbOM oO œ rOEMð pOðU!uð«dOž—uDÐ «—
∫‘Ë—
Íd¹uBð bO½«uð w! ∫ /
UÐ w¹«bC Ë ·UHý Ë `{«Ë
œb„ rOEM
bOM V »uš XOHO
XGdX
bO½«uð w! ∫ ENTER ➞ ▼/▲
rOEM
XAÖ“U
ÆbOM rOEMð Á—UÐËœ «— ULOEMð
tÐ «— t²U¹dOOGð Í«bC U¹Ë d¹uBð bO½«uð w! ∫ MENU
Æb¹—UáÐ tEUŠ
▼
▲
oOœ rOEM
0
P1
‰UU ÂU ≠ ‰UU
TV
‰U9UG ÂU9
ÆÆÆt«œ« ▲
----- ∫ P 1
----- ∫ P 2
----- ∫ P 3
----- ∫ P 4
----- ∫ P 5
ÆÆÆt«œ« ▼
XAÖ“UÐ
ENTER
XGdX
UŽöÞ« tJO!U~M¼ UN[U½U ÂU½
5F! œuý w! gAÄ ‰U½U
w! «— U¼ ÂU½ s¹« Æbý b¼«uš
Á“Uł« ULý tÐ t œ«œ dOOGð Ê«uð
5F! b¹bł ÍU¼ ÂU½ b¼œ w!
ÆbMO
P3∫
pOUu« ∫
BG ∫
46MHz ∫
C 1∫
ø ∫
XAÖ“UÐ
tU9d
@9— rO
«b: rO
u„E
v9UGd ‰U9UG
ÁdOF–
rOEM
XGdX
ÁdOF– «— U. ‰U9UG bO9«u w
w wUN'U9UG qU tG bOMG
qUG ÍU. tJ1 odM “« tG œu
tJOU~M. ÆbOMG w XU—œ
pOUu«dO| —uD «— UN'U9UG
wJ bO9«u w ¨bOMG w ÁdOF–
∫bOMG »UB9« «— d“ œ—«u “«
œuEu ÊU«d tG w9UGd ÍU. ÁdÖ Í«d bO9«u w
Æ©œ—«œ ÊU—uAG t w~ wdœ Ë® bOMG sJ« X«
sJ2 Áb 5F pOUu« —uD tG wU. tU9d Á—UL
ÆbMJ9 XIUD Á«u)œ UË wF«Ë ÍU. tU9d Á—UL U X«
pOUu«dO| —uD «— U. Á—UL bO9«u w œuEË s« U
„UÄ «— bOMG UU9 bO.«uF w/ tG w'U9UG d. Ë bOMG Vd
ÆbOMG
ÆœdG ÁdOF– «— b «bOÄ tG w'U9UG d. U¬ ≠
bOKU tG Í« Áb ÁdOF– ‰U9UG d. tU9d Á—UL ≠
ÆbOMG wUUM
Áœ«œ ‰U9UG t tG Í« tU9d Á—UL® ©Programme® tU9d
©œu w
‰UÄØ©AUTO® pOUu« ∫ ©Color System® @9— rO
NTSC3.58ØNTSC4.43Ø©SECAM® ÂUJØ©PAL®
MØIØDKØBG ∫ ©Sound System® «b: rO
w/ «— ‰U9UG ÍU. Á—UL tJOU~M.® ©Search® u„E
tJM« U ÁœdG sJ« «— f9UGd ÁdÖ d9u ∫©bO9«œ
ÍË— d b« ÁœdG »UB9« tG w'U9UG UË ‰U9UG 5'Ë«
Æœu XU—œ tJH:
tG w'U9UG Á—UL tJOU~M.® ©Channel® v9UGd ‰U9UG
©bO9«œ w «— œu w ÁdOF–
©π~∞® wL— ÍU. tLGœ —UA U bO9«u w 5MâL.
ÆbOMG »UB9« ÎULOI «— ‰U9UG Á—UL
tMud tU9d Á—UL Ë ‰U9UG tJOU~M.® ©Store® ÁdOF–
©bOMG w ÁdOF– «—
◆
◆
tG X« “ô ¨œu ÍœUKdO| «b: UË œu19 «b: dÖ«
œu »UB9« Á—UËœ «b: œ—«b9U«
‰UU XU8
¨ÊœdG rOEM qOLJ ÂU~M. ∫©tU9d X'UX® P ◆
ÍU. Á—UL t UL tIDM —œ gBÄ ÁU~«
Æœu w Áœ«œ hOBB P99 U P00 “« XOFu
Á—UL ÊœdG œ—«Ë U bO9«u w X'UX s« —œ
ÆbOMG »UB9« «— ‰U9UG p ¨XOFu
bO9«u w X'UX s« —œ ∫©wF«Ë ‰U9UG X'UX® C ◆
ÁU~« d. Í«d Áb Áœ«œ Á—UL ÊœdG œ—«Ë U
ÆbOMG »UB9« «— ‰U9UG p ¨gBÄ
U bO9«u w X'UX s« —œ ∫©qUG ‰U9UG X'UX® S ◆
¨qUG ‰U9UG d. t Áb Áœ«œ Á—UL ÊœdG œ—«Ë
ÆbOMG »UB9« «— ‰U9UG p
◆
◆
ENTER
XAÖ“UÐ
102 MHZ
ÊUAOFu tG w1Od UN'U9UG
w ÊUA9 f9UGd ÁdÖ —œ «—
b9u w ÁdOF– Ë Vd b.œ
sdôU Ë ‰Ë« sd 5UÄ®
q:« —œ tG Í« tU9d Æ©dF¬
ÊUU/ fá œu Áb »UB9«
Æœu w
tIDM
u„E
XGdX
C-- P 1
7%
ENTER
XAÖ“UÐ
◆
“« q1 u„E t9UF Í«d
tLGœ ¨œuA ÂU9 tJM«
ÆbO.œ —UA «— ENTER
w ÊUU/ ¢©Sort® ÊœdG Vd¢ ÍuM ¨b ÂU9 tJOU~M.
wL— VOd t Áb ÁdOF– ÍUN'U9UG ÊœdG Vd Í«d Æœu
ÃËdF Í«d Æœu ŸuE— ¢ÊœdG Vd ≠ ‰U9UG¢ t ¨dE9 œ—u
.bO.œ —UA «— EXIT tLGœ ¨ÊœdG Vd ÊËb
◆
☛
Êœd Vd1 ≠ ‰UU
TV
ÊœdG Vd
----- P 1 ∫
----- P -- ∫
ø ∫
XAÖ“UÐ
rOEM
“«
t
ÁdOF–
XGdX
w —UOF« UL t œdJKLK s«
ÍUN'U9UG tU9d Á—UL U b.œ
ÆbO.œ dOOG «— Áb ÁdOF–
“« ÁœUH« “« bF œdJKLK s«
“ô X« sJ2 pOUu« ÁdOF–
ÆbU
ÆbMG w dOOG tG w'U9UG Á—UL ∫©From® “« ◆
Æœu w wUUM tG ÍbbE ‰U9UG Á—UL ∫©To® t ◆
ÆU. ‰U9UG Á—UL t{ËUF bOQ ∫©Store® ÁdOF– ◆
¥≠v—U
4
Asia/W.Europe
CIS E/Europe
China
Hong Kone/UK
Australia
NZL/Indonesia
South Africa
America
nu
Ɯ˗ w —UJ ÍbF U wK1 ·dX t 7— Í«d ∫ /
Ɯ˗ w —UJ bbE r« bOQ Í«d ∫ ENTER
AA68-03807D-03PER
TV
pOUu« ÁdOF–
u„E
▼
▲
∫‘Ë—
Ɯ˗ w —UJ Á—UL U ·dX p gMeÖ Í«d ∫ ▼/▲
TV
vœ ÁdOF–
▲▲
tG «— wUN'U9UG bO9«u w
tG wUN'U9UG “« bœdG »UB9«
ÆbOMG ·cX b« ÁœdG sJ«
Áb ÁdOF– ÍUN'U9UG tJOU~M.
tG wUN9¬ ¨bOMG w sJ« «—
b« ÁœdG »UB9« Êb œ— Í«d
Æb9u w/ ÊUU/
➣
ÆÆÆt«œ« ▲
b tU{« ∫ P 1
b tU{« ∫ P 2
b tU{« ∫ P 3
b tU{« ∫ P 4
b tU{« ∫ P 5
ÆÆÆt«œ« ▼
pOU1u« ÁdO– ≠ ‰UU
➣
TV
·cXØtU{«
vœ ÁdO– ≠ ‰UU
➣
·c8ØtMU{« ≠ ‰UU
8/11/06, 2:58 PM
ÊU1“ ≠ ULOEM
t1Ud qH; ≠ ULOEM
ENTER
XGdX
w —UOF« UL t wÖóË s«
Ë duB ÊœdG XU: U U b.œ
Ê«d—UG ÊœdG UU9 “« «b:
“« ¨ÊUGœuG qO1 “« ¨“U„dO|
VUMU9 ÍU. tU9d ÍUU9
«— „œuG qH ÆbOMG ÍdOÖuKE
ÍU. tLGœ “« ÁœUH« U Ê«u w/
qH b9«u w —Ëœ Á«— “« ‰dMG UNM ÆœdG “U wuKE qMÄ
ÊUGœuG “« «— —Ëœ Á«— “« ‰dMG s«dUM ¨bMG “U «— „œuG
ÆÍ—«œ t~9 —Ëb
©On® sË—Ø©Off® ‘uUF ∫©Child Lock® tU9d qH ◆
‘uUF¢ «d9¬ ¨bOMG “U «— ‰U9UG p qH bO.«uF w dÖ«
ÆbOMG ¢©Off®
Æœu w qH tG w'U9UG Á—UL ∫©Programme® tU9d ◆
b qH¢ ¨œu ÁœdA ENTER tJOU~M. ∫©Lock® qH ◆
Æœu w ÊUU/ ¢©Locked®
d"uB XU8 ≠ d"uB
∫©Mode® duB X'UX ◆
UuÄ ∫
duB X'UX
Ø©Dynamic® UuÄ
100 ∫
vÖbMAF—œ
50 ∫
vUMË—
Ø©Standard® œ—«b9U«
75 ∫
Õu{Ë
50 ∫
@9—
Ø©Movie® vULMO
G 50 R 50 ∫
@9— `OJB
@9— qU9
±œd @9— ∫
©Custom® Á«u)œ rOEM
œb„ rOEM
tG ÍduB Ÿu9 bO9«u w
XAÖ“UÐ
XGdX
ENTER
UEUOX« U tEË sdN t
bMG w XIUD ÊU wUU9
ÆbOMG »UB9« «—
P.MODE tLGœ —UA U «— U. gMeÖ s« bO9«u w
ÆbOMG »UB9« w9UP —Ëœ Á«— “« ‰dMG ÍË— d
TV
▲▲
▲
duB X'UX
tLGœ “« ÁœUH« U bO9«u w ¨Áb qH ‰U9UG dÖ«
qH¢ Ë ¢©Channel® ‰U9UG¢ t ÊueuK qMÄ ÍU.
dO|¢® bOMG «bOÄ wdœ ¢©Child Lock® tU9d
tU9d qH¢ ÍuM —œ ¢©Not Available® X« ‰UF
“« ÁœUH²Ý« UÐ UNMð Æ©œu w ÊUU/ ¢©Child Lock®
ÆbOM «bOÄ wÝd²Ýœ bO½«uð w! —Ëœ Á«— “« ‰d²M
➣
±œd @9—Ø©Cool2® ≤œd @9— ∫©Color Tone® @9— qU9 ◆
Ø©Warm 1® ±ÂdÖ @9— Ø©Normal® v'uLFØ©Cool1®
©Warm 2® ≤ÂdÖ @9—
©Reset® œb„ rOEM ◆
Æb¹œdÖdÐ t½Uš—U ÷d gOÄ ULOEMð tÐ bO½«uð w!
œuý w! rOEMð X[UŠ d¼ Í«dÐ Á—UÐËœ rOEMð œdJKLŽ
vULMO ¨©Standard® œ—«b9U« ¨©Dynamic® U¹uÄ®
Æ©©Custom® Á«u)œ rOEM U¹ ©Movie®
TV
ULOEM
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲
Õu{ËØ©Brightness® vUMË—Ø©Contrast® vÖbMAF—œ ◆
©Tint® @9— `OJBØ©Color® @9—Ø©Sharpness®
©NTSC jI®
b.bO Á“UE« UL t tG œ—«œ rOEM sbMÇ ÊueuK
ÆbOMG ‰dMG «— duB XOHOG
≠ ULOEM
g"U/ Ø ÈœuK1 Ø v¬ tTH, Ø ÊU“
v—U ∫
‘uUF ∫
sË— ∫
ÃËdF
Plug & Play
ÊU“
ÊU“
tU9d qH
v¬ tJH:
ÈœuK
gU/
ENTER
XGdX
©Language® ÊU“ ◆
w dOOG ‰b t w~
5'Ë« Í«d tJOU~M. ÆbMG
“« ÁœUH« t ŸËd —U
wU ¨bOMG w ÊueuK
U.uM gU/ Í«d tG w9U“
«— œË— w —UJ U. t9UA9 Ë
ÆbOMG »UB9«
ÆÆÆt«œ«
µ≠v—U
AA68-03807D-03PER
5
8/11/06, 2:58 PM
TV
ÊU“
XKU
-- : -- am
‘uUF ∫
»«uFd1U
‘uUF -- : -- am sË— d1U
‘uUF -- : -- am ‘uUF d1U
P1∫
Êb sË— ‰U9UG
10 ∫
Êb sË— È«b:
▲
▲
XAÖ“UÐ
tU9d qH
tU9d
qH
➣
©Demonstration® gU/ ◆
tz«—« ÊueuK tG w9uÖU9uÖ ÍU.uM U wUM¬ Í«d
«— Áb Í“Uu —UG“dM gU/ bO9«u w ¨bMG w
ÊUU/ VOd uM ÍU. tMeÖ “« pd. ÆbOMG Áb.UA
«— EXIT tLGœ ¨—UG “dM gU/ “« ÃËdF Í«d Æœu w
ÆbO.œ —UA
sË— ∫
P 1∫
ø ∫
XAÖ“UÐ
ENTER
XGdX
©Clock® XKU ◆
ÊueuK XKU bO9«u w
U tG bOMG rOEM Í—uM «—
ÍË— d INFO tLGœ —UA
w9uMG XË —Ëœ Á«— “« ‰dMG
dÖ« 5MâL. Æœu ÊUU/
ÍU.d1U “« tG bOKU
ÊU“ wU ¨bOMG ÁœUH« ‘uUF U sË— pOUu«
ÆbOMG rOEM «—
ÍuKE —œ «— ©‘uUFØsË—® ¢I¢ tLGœ tJOU~M.
Á—UËœ XKU ULOEM ¨bO.œ w —UA ÊueuK
Æb bM.«uF rOEM
©Sleep Timer® »«uFd1U ◆
»UB9« tIOœ ±∏∞ U ≥∞ 5 ÊU“ b p bO9«uO
—uD ʬ Êb Èdá “« bF ÊueuK tG bOMG
ÆœœdÖ w d —UJ ÁœU¬ X'UX t pOUu«
‰dMG ÍË— d SLEEP tLGœ ÊœdA U bO9«u w
ÆbOMG »UB9« «— U. gMeÖ s« w9UP —Ëœ Á«— “«
¢©Off® ‘uUF¢ ¨ÁbA9 rOEM “uM. »«uF d1U dÖ«
Áb rOEM Îö1 »«uF XKU dÖ« Æœu w ÊUU/
X'UX t ÊueuK tG w9U“ Áb9U wU ¨bU
Æœu w ÊUU/ bMG w dOOG —UJ ÁœU¬
➣
©Melody® ÈœuK ◆
Áb ‘uUF UË sË— ÊueuK tJO'UX —œ bO9«u w
ÆbuMA «— ÍœuK Í«b:
TV
tU9d qH
➣
©Blue Screen® v¬ tJH: ◆
¨X« nOF{ ‰UM~O UË œu w/ XU—œ w'UM~O dÖ«
duB tMO“ 5A9UE pOUu« —uD w¬ tJH: p
duB ÍUU9 t bO.«uF w dÖ« Æœu w —«œ pd
¢©Blue Screen® v¬ tJH:¢ wU ¨bO.œ t«œ« nOF{
ÆbOMG ¢©Off® ‘uUF¢ «—
©Off Timer® ‘uUF d1UØ©On Timer® sË— d1U ◆
rOEM Í—uM «— ‘uUFØsË— ÍU.d1U bO9«u w
»UB9« tG wKU —œ pOUu« —uD ÊueuK tG bMOG
Æœu ‘uUF UË sË— bOMG w
ÆbOMG rOEM «— XKU «b« wU
☛
©On Timer Channel® Êb sË— ‰U9UG ◆
pOUu« —uD d1U tJO9U“ Á«u)œ ‰U9UG Ê«u w
ÆœdG »UB9« «— bMG w sË— «— ÊueuK
©On Timer Volume® Êb sË— È«b: ◆
pOUu« —uD d1U tJO9U“ Á«u)œ Âu'Ë Ê«u w
ÆœdG »UB9« «— bMG w sË— «— ÊueuK
pOU1u« Êb' ‘ u1U
≥ ·ds —œ dÖ« ¨bOMG w ¢sË—¢ «— d1U tJOU~M.
sË— d1U ju «— ÊueuK tG w9U“ “« XKU
ÊueuK ¨bMOJ9 ÁœUH« w'dMG êO. “« bOMG w
X'UX —œ UNM œdJKLK s« Æb b.«uF ‘uUF ÁdFôU
sJ2 tG Êb ÂdÖ œU“ “« Ë Áœu œuEu ¢sË—¢ d1U
sË— w9ôuM b Í«d ÊueuK tJOU~M. —œ X«
ÆbMG w ÍdOÖuKE b.œ Œ— X«
☛
➣
©Auto Volume® pOUu« È«b: r„X ◆
Ë ¨œ—«œ «— œuF w'UM~O j«d wMG«dÄ sB ÁU~« d.
tG tFœ d. «— «b: Ê«eO tG XO9 ÊU¬ s«dUM
UL t wÖóË s« ÆbMOG rOEM bOMG w ÷uK «— ‰U9UG
«b: wEËdF ÊœdG rG U «— «b: Ê«eO U b.œ w Á“UE«
g«e« U UË X« œU“ ÊuOôËœU ‰UM~O tJOU~M.
X« 5UÄ ÊuOôËœU ‰UM~O tJOU~M. «b: wEËdF
ÆbMOG rOEM pOUu« —uD
(Pseudo Stereo) ud« t1 ◆
‰U9UG Ëœ t «— u9u Í«b: ‰UM~O p wÖóË s«
t1¢ tJOU~M. ÆbMG w qb1 X«— Ë éÇ ÊUJ
‘uUF¢ UË ¢©On® sË—¢ ¢©Pseudo Stereo® ud«
qO1 “« wu: «dN« t ULOEM s« ¨b9u ¢(Off)
vULMO¢ ¨¢(Music) vIOu¢ ¨¢(Standard) œ—«b9U«¢
Æb9u w ‚öM« ¢(Speech) v9«dMB¢Ë ¢(Movie)
©Swap® duB vU„UE ◆
iuF «— wKd duB Ë wK:« duB bO9«u w
≥ ÆbOMG
©Small® pÇuGØ©Large® ¯—e ∫©Size® Á“«b9« ◆
ÆbOMG »UB9« «— wKd duB Á“«b9« bO9«u w
Ø Ø Ø ∫©Position® XOFu ◆
ÆbOMG »UB9« «— wKd duB XOFu bO9«u w
‰U9UG bO9«u w w9U“ UNM ∫©Programme® tU9d ◆
d ¢©Source® l1M¢ tG bOMG »UB9« «— wKd duB
ÆX« Áb rOEM TV ÍË—
—Ëœ Á«— “« ‰dM ÊU¬ ÍUœdJKLW
≥
▲ ▲ ▲▲
©Digital NR® ‰UO„œ NR ◆
œu w XU—œ ÊueuK ju tG w'UM~O dÖ«
t9uÖd. g.UG «— wÖóË s« bO9«u w ¨X« nOF{
X« sJ2 gU/ tJH: ÍË— d tG wJ1 UË pd
ÆbOMG ‰UF œu d.Us
©—uO9uE ‰UO„œ wFO1M duB 5$«® DNIe Jr ◆
©‰b t w~®
œu1N Ë X«dMG œu1N ¨ UOeE œu1N U XO:UF s«
œuEu «— dAO UOeE U ÍduB UL Í«d ¨ÍbOH
duB UL t bbE duB Ê«d1E rd~' Æœ—ˬ w
Æb.œ w «— ÍdAO UOeE U Ë dJ{«Ë ¨d sË—
w UL ÊULAÇ —œ «— w'UM~O d. DNIe Jr Ͳu'uMJ
Æb9U„MÖ
©‰b t w~® ©Tilt® gFdÇ ◆
·dM p t Í—b Áb XU—œ duB tG bOMO w dÖ«
bOMG rOEM «— VO ULOEM bO9«u w ¨œ—«œ VO
©+7 U -7®
TV
▲▲▲▲▲▲
sË— ∫ duB —œ duB
ÊueuK ∫
lUM
duB vU„UE
¯—e ∫
Á“«b9«
∫
XOFu
P1∫
tU9d
➣
XAÖ“UÐ
ÆÆÆt«œ«
8/11/06, 2:58 PM
d"uB —œ d"uB ≠ rOEM
wK:« duB qF«œ —œ «— wKd duB p bO9«u w
w ÍË qO1 “« wE—UF A/V qUË UË w9ueuK tU9d
bO9«u w —u: sb ÆbO.œ gU/ Íœ ÍË Íœ UË —¬
“« ÍduB ÍœË—Ë UË ÁœdG UU9 «— w9ueuK tU9d
UË w9ueuK tU9d tJO'UX —œ «— Áb qB qUË
ÆbOMG —uO9U bOMG w UU9 «— Íd~œ ÍduB ͜˗Ë
duB —œ duB
∂≠v—U
6
XGdX
©‰b t w~®
±
≤
ENTER
“« ‰dMG ÍË— d P.SIZE tLGœ ÊœdAU bO9«u w
ÆbO.œ dOOG w9UP «— duB Á“«b9« ¨—Ëœ Á«—
bOMG XUN «— wKd duB bO9«u w
TURBO PLUS ◆
bOGQ «b: d 5UÄ Ë dôU ÍU.b9U ÍË— d wÖóË s«
ÂU~M. bO9«u w Æ©œu w d~œ «dN« qU Ë® bMG w
Ë dd Í«b: “« d~œ ÍUN'U9UG UË rKO ¨wIOu ÍUU9
Æbd1 c' dUuÄ
‰dMG ÍË— d TURBO tLGœ ÊœdA U bO9«u w
ÆbOMG »UB9« «— U. gMeÖ s« w9UP —Ëœ Á«— “«
AA68-03807D-03PER
ÃËdš
©Size® Á“«b9« ◆
©‰b t w~®
tG ÍduB Ÿu9 bO9«u w
UEUOX« U tEË sdN t
bMG w XIUD ÊU wUU9
t w~ ÆbOMG »UB9« «—
ÆbMG w dOOG ‰b
ENTER
XGdX
TV
duB
▲ ▲ ▲▲
➣
©Equalizer® —eôuG« ◆
b.bO Á“UE« UL t tG œ—«œ rOEM sbMÇ ÊueuK
ÆbOMG ‰dMG «— «b: XOHOG
«b: X'UX ¨bO.b ÍdOOG ULOEM s« —œ dÖ«
¢©Custom® Á«u)œ rOEM¢ t pOUu« —uD
ÆbMG w dOOG
©Source® lUM ◆
≤ ÆbOMG »UB9« «— wKd duB l1M bO9«u w
w w9U“ UNM «— wKd duB ¨‰b t w~
wK:« duB “« dOG wF1M tG œdG UU9 Ê«u
—œ w9ueuK tU9d p dÖ« ÆX« Áb »UB9«
Í«d wKd duB ¨œu UU9 wK:« duB
p dÖ« ÆXO9 œuEu w9ueuK ÍU. tU9d
‰UF dO|¢ ÂUGOÄ ¨œu »UB9« w9ueuK l1M
Æœu w d.Us ¢©Not Available® X«
UuÄ ∫ duB X'UX
v'uLF ∫
Á“«b9«
‘uUF ∫
‰UO„œ NR
sË— ∫
DNIe Jr
0∫
gFdÇ
duB —œ duB
▲
▲▲▲▲▲
TV
TV
duB
▲
œ—«b9U« ∫©Mode® X'UX ◆
œ—«b9U« ∫
X'UX
vIOuØ©Standard®
—eôuG«
‘uUF ∫ pOUu« È«b: r„X
Ø©Movie® vULMOØ©Music®
‘uUF ∫
ud« t1
‘uUF ∫
TURBO PLUS
Ø©Speech® v9«dMB
©Custom® Á«u)œ rOEM
ÃËdF
XGdX
ENTER
wu: dN« Ÿu9 bO9«u w
«— œu w ÁœUH« gBÄ p ÍUU9 ÂU~M. —œ tG
ÆbOMG »UB9«
S.MODE tLGœ —UA U «— U. gMeÖ s« bO9«u w
ÆbOMG »UB9« w9UP —Ëœ Á«— “« ‰dMG ÍË— d
«b:
©On® sË—Ø©Off® ‘uUF ∫©PIP® duB —œ duB ◆
UË ‰UF «— duB —œ duB œdJKLK bO9«u w
± ÆbOMG ‰UFdO|
➣
TURBO PLUS
≠ d"uB
gdÇ Ø DNIe Jr Ø ‰UOU"œ NR Ø Á“«b«
➣
≠ «b,
Ø —e"ô«u« Ø XU8
Ø u"d« t&' Ø pOU1u« È«b, rU8
UuÄ ∫ duB X'UX
v'uLF ∫
Á“«b9«
‘uUF ∫
‰UO„œ NR
sË— ∫
DNIe Jr
0∫
gFdÇ
duB —œ duB
XAÖ“UÐ
ENTER
XGdX
wU" VOW
≥
©wWdM tTH,®
Ɯ˗ w —UJ œuEu wKd tJH: gU/ Í«d
d“ ÁœU ÍU. ‰dMG ¨‘Ëd “« bF fËd U ”U9 “« q1
ÆbO.œ ÂU$« «—
«— qJA bO9«u w/ d“ ÍU. qLF'«—uœ “« ÁœUH« U dÖ«
Ë ÁœdG X«œœU «— ÊueuK ‰Ud Á—UL Ë ‰b ¨bOMG qX
ÆbdO~ ”U9 œuF wKJ ÁbMËd U
©Á“«b«®
¥
tJH: dôU tLO9 —œ d«dËœ Á“«b9« t ·ËdX gU/ Í«d
—UA Á—UËœ ¨gU/ tJH: d 5UÄ tLO9 Í«d ÆbO.œ —UA
ÆbO.œ —UA d~œ —U1J ¨ÍœUK tJH: gU/ Í«d ÆbO.œ
œ—«b œuË d"uB U"Ë «b,
Áb q:Ë —«uœ edÄ t ‚d rO tG bOMG ‰dMG ◆
ÆbU
POWER tLGœ Ë ©‘uUFØsË—® ¢I¢ tLGœ tG bOMO1 ◆
Æb« Áœ«œ —UA «—
‰dMG «— wUMË— ULOEM Ë duB X«dMG ◆
ÆbOMG
ÆbOMG ‰dMG «— Âu'Ë ◆
XYO «b, wË ÍœUW d"uB
ÆbOMG ‰dMG «— Âu'Ë ◆
—Ëœ Á«— “« ‰dMG ÍË— d MUTE tLGœ tG bOMG ‰dMG ◆
ÆbU Áb ÁœdA
X« bOH Ë ÁUO d"uB U"Ë XYO d"uB
ÆbMOG rOEM «— @9— ULOEM ◆
`OJ: Áb »UB9« tG wABÄ rO tG bOMG ‰dMG ◆
ÆbU w
d"uB Ë «b, —œ ‰ö«
w dONQ ÊueuK ÍË— d tG wd tKOË bOMG wF ◆
XGdX d—Ëœ t «d9¬ fá ¨ÁœdG wUUM «— œ—«cÖ
ÆbO.œ
ÆbO9e Íd~œ ‚d edÄ t «— ÊueuK ◆
Áb' n"d% Í«b, ¨—«œ pMd U"Ë `{«ËU d"uB
‰dMG «— œuF w«u. 79¬ ÍU. w'UB« Ë qJ ¨XNE ◆
ÆbOMG
qF«œ ÍU. 79¬ “« ÁœUH« dMUF t ‰öF« s« VK|«
Æb« w ‚UH« ‚U«
—Ëœ Á«— “« ‰dM ÊœdJ —U X—œ
ÆbOMG iuF «— —Ëœ Á«— “« ‰dMG ÍU. ÍdU ◆
eO9 «— ©gBÄ Ád„MÄ® —Ëœ Á«— “« ‰dMG wôU t1' ◆
ÆbOMG
—uD U. ÍdU ¢≠¢ Ë ¢´¢ ÍU. VD tG bOMG ‰dMG ◆
ÆbMU Áb œ—«Ë `OJ:
Æb9« Áb w'UF U. ÍdU tG bOMG ‰dMG ◆
©fJO1Øs'Ë— XYJ tK®
µ
r.«d «— XJ tK fËd tG w'U9UG »UB9« “« fÄ
ÆbO.œ —UA XJ tK X'UX ÊœdG ‰UF Í«d ¨bMG w
wKF gBÄ tJH: U XJ tK 7F«b9« r. ÍË— Í«d
ÆbO.œ —UA Á—UËœ
∂
©XU8®
Æ©LIST/FLOF® bO.œ —UA XJ tK X'UX »UB9« Í«d
XO' ÁdOF– X'UX t ¨bO.œ —UA LIST X'UX —œ «d9¬ dÖ«
tJH: bO9«u w ¨XO' ÁdOF– X'UX —œ ÆbMG w dOOG
ÁdOF– XO' —œ ©ÁdO–®
tLGœ “« ÁœUH« U «— XJ tK
ÆbOMG
7
XYJ tK wÖó"Ë
“« w1G UKöM« UbF w9ueuK ÍUN.U~« dAO
tK fËd fGbM« tJH: ÆbMMG w 5Q XJ tK odM
fËd “« ÁœUH« ÁuJ9 œ—u —œ wUKöM« UL t XJ
ÍU. gMeÖ bO9«u w ¨s« d ÁËöK ÆbMG w tz«—« «—
U «— b9—«œ w~M.UL. UL UEUOX« U tG w9uÖU9uÖ
ÆbOMG »UB9« —Ëœ Á«— “« ‰dMG ÍU. tLGœ “« ÁœUH«
gU/ `OJ: —uD XJ tK UKöM« tJM« Í«d
—œ ÆbU Ê“«u wU ‰U9UG XU—œ ¨b9u Áœ«œ
t«b9 œuEË X« sJ2 UKöM« ¨ —uBM« dO|
Áœ«œ gU/ X« sJ2 UJH: wCF UË bMU
Æb9uA9
☛
∂
∑
©¡UAM«®
∑
ÍU. t9u“¬ t aUÄ ‰Uz Í«d®ÊUNMÄ 7 gU/ Í«d
ÆbO.œ —UA Á—UËœ ¨ÍœUK tJH: gU/ Í«d Æ©w“u¬
±
©ôU tTH,®
∏
Ɯ˗ w —UJ ÍbF XJ tK tJH: gU/ Í«d
∏
©5"UÄ tTH,®
π
Ɯ˗ w —UJ wK1 XJ tK tJH: gU/ Í«d
π
≤
©uG®
±∞
±∞
w —UJ tJH: p Í«d u„E 5X —œ gBÄ gU/ Í«d
Ɯ˗
©w¬Øœ—“Øe&Øe1d;® w~— ÍU tLœ ±±
ÁœUH« wMG«dÄ sB XGd ju FASTEXT rO dÖ«
XJ tK tJH: —œ tG wHKB ÍU. Ê«uMK ¨œu w
U «— UN9¬ Ê«u w Ë t«œ w~9— bG Áb Áœ«œ guÄ
»UB9« —Ëœ Á«— “« ‰dMG ÍË— d w~9— ÍU. tLGœ —UA
—UA «— œu w ◊ud “ô œ—u t tG UN9¬ “« wJ ÆœdG
tG Íd~œ w~9— UKöM« U tJH: odM 5L. t ÆbO.œ
gU/ Í«d Æœu w Áœ«œ gU/ œdG »UB9« Ê«u w
ÆbO.œ —UA «— tMud w~9— tLGœ ¨ÍbF UË wK1 tJH:
±≤
©ÁdO–®
Ɯ˗ w —UJ XJ tK UJH: ÁdOF– Í«d
±±
≥
¥
µ
±≤
±
©7'«œ t~®
Áœ«œ tJH: p ÍË— d gU/ tJH: 7«œ t~9 Í«d
U Áb »UB9« tJH: tJO—u: —œ œË— w —UJ Áb
w «bOÄ t«œ« pOUu« —uD tG wKd tJH: sbMÇ
Á—UËœ «d9¬ ¨Á—UËœ ŸËd Í«d ÆbU t«œ b9uOÄ bMMG
ÆbO.œ —UA
≤
©fbM"«®
ÊU“ d. —œ ©XdN® fGbM« tJH: gU/ Í«d
Ɯ˗ w —UJ bOMG w UU9 «— XJ tK tJOU~M.
∑≠v—U
AA68-03807D-03PER
©‰b t w~®
8/11/06, 2:59 PM
X1dM ÍU'U9 œ—u1 —œ wUL{ rN1 UWöl«
Êu"e"uK
tTH, ÍË— g"U/ tAI
ÆbMG w dOOG ‰b t w~ ∫ ✽
X19 ¨¥∫≥® œ—«b9U« gU/ tJH: Xd ÍU. ÊueuK
duB ÍUU9 Í«d ÎUU« ©gU/ tJH: ‰uM t ÷dK
Æb9« Áb wX«dM œ—«b9U« Xd t qUG XGdX
t ÎUU« œu w Áœ«œ gU/ UN9¬ ÍË— d tG ÍdËUB
ÆbMMG w XGdX ÎULz«œ Ë Áœu ¥∫≥ X19 t œ—«b9U« Xd
tJH: ÍË— d „dJdO| dËUB Ë pO«dÖ gU/
5UÄ Ë ôU —œ XÄ ‚ËbM: ÁdO ÍU.—«u9 qO1 “« ¨gU/
“« %±µ dLG t wU «— ©idK gU/ tJH: dËUB®
ÆœdG œËbJ tH. d. —œ ÊueuK ÍUU9 ÊU“ qG
ØDVD ÁU~œØAV RECEIVERØÁ—«uU1ØvOU Êu"e"uKØDVDØVCDØu"b"Ë –
DVD COMBOØÈ—«œd rKOM 5—ËœØÈ“U
X19 ¨±∂∫π® idK gU/ tJH: Xd ÍU. ÊueuK
duB ÍUU9 Í«d ÎUU« ©gU/ tJH: ‰uM t ÷dK
Æb9« Áb wX«dM idK gU/ tJH: Xd t qUG XGdX
t ÎUU« wU b9u w ÊUU/ UN9¬ ÍË— d tG ÍdËUB
—œ UË Áœu ±∂∫π X19 t idK gU/ tJH: Xd
‘dÖ bMG w tz«—« «— wÖóË s« UL ‰b tJO—u:
XGdX rz«œ —uD Ë ¨bMG dÄ «— gU/ tJH: U tU
tJH: ÍË—d „dJdO| dËUB Ë pO«dÖ gU/ÆbMG
Ë duB ÍË— d ÁdO w19UE ÍU.—«u9 qO1 “« ¨gU/
t wU «— tUO9 ‘dÖ œ—«b9U« Xd tU9d
œËbJ tH. d. —œ ÊueuK ÍUU9 ÊU“ qG “« %±µ dLG
ÆœdG
s'Ë— Ø‘u1U –
s'Ë— Ø‘u1U –
qO1 “« ¨d~œ „dJdO| dËUB ÍUU9 ¨s« d ÁËöK
¨ÁU~« —¬ ¨wuzbË Í“U gU/ ¨ÂUN ”—u ÍUN—«eÖ
wU ÍduOáUG ÍU. pO«dÖ Ë U.u~'« UË U. XU »Ë
œËbJ b dG– U. ÊueuK tL. Í«d ôU —œ tJ—uD
ÍU.œuLM.— “« tG „dJdO| duB t9uÖd. gU/ Æœu
Êb Áœud YKU b9«u w bMG “ËU& ôU —œ Áb dG–
wU. duB tU tG Áb ©CRT® duB Åéô Ê“«uU9
w U„ ÊueuK duB —œ Áb pX éô —œ tG wLz«œ
Æœ—«cÖ
dOOG «— dËUB Ë tU9d ¨Ÿu{u s« “« ÍdOÖuKE Í«d
ÍU.u~'« t9 Ë qUG „dJ dËUB ÎUU« Ë bO.œ
ÍUN'b —œ ÆbO.œ gU/ ÁdO ÍU.—«u9 UË „dJdO|
w tz«—««— duB ÊœdG Á“«b9« ÍU. wÖóË tG ÊueuK
nKB ÍU. Xd ÍUU9 Í«d U. ‰dMG s« “« ¨bMMG
ÆbOMG ÁœUH« qUG gU/ tJH: duB —uB
Á«u)œ rOEM Øv"ULMO Ø œ—«bU« Ø U"uÄ –
vÖbMA—œ
v"UM'Ë—
Õu{Ë
@—
©NTSC jI® @— `OTB
≤ ÂdÖ @— ر ÂdÖ @— Ø vuLF1 Ø ± œd @— Ø≤ œd @— ≠ @— q"U9
œbU1 rOEM
s'Ë— Ø‘u1U –
d"uB —œ d"uB
* lUM1
d"uB v"UUU
Á“«b«
XOF;u1
t1Ud
Á«u)œ rOEM Øv«dMD Ø v"ULMO Ø vIOu1 Ø œ—«bU« –
s'Ë— Ø‘u1U –
s'Ë— Ø‘u1U –
s'Ë— Ø‘u1U –
Ø Hong Kong/UK ØChina Ø CIS/E.EuropeØ Asia/W.Europe –
America Ø South AfricaØNZL/Indonesia ØAustralia
* tIDM1 –
uUY
t1Ud
* @— rYO
* «b, rYO
uUY
vYUdM ‰UU
ÁdO–
NTSC3.58ØNTSC4.43ØÂUJ Ø ‰UÄ Ø pOU1u« –
M / I / DK / BG –
XWU
»«u d1U
s'Ë— d1U
‘u1U d1U
Êb' s'Ë— ‰UU
Êb' s'Ë— È«b,
s'Ë— Ø‘u1U
s'Ë— Ø‘u1U
s'Ë— Ø‘u1U
∏≠v—U
8
–
–
–
–
–
–
–
Ȝ˗Ë
d"uB XU8 –
d"uB
* Á“«b«
‰UOU"œ NR
* DNIe Jr
* gdÇ
* d"uB —œ d"uB
–
–
–
–
–
XU8
—e"ô«u«
pOU1u« È«b, rU8
u"d« t&'
TURBO PLUS
–
–
–
–
–
«b,
pOU1u« ÁdO– –
‰UU
vœ ÁdO– –
·c8ØtMU{«
oO;œ rOEM
‰UU ÂU
Êœd Vd1
UU9 Í«d tG wUNd b ‰uM Ë gMeÖ V«d
ÆbOU b9u w ÁœUH«
“« ÁœUH« Ë gMeÖ t„O9 —œ Ê“«uU9 Êb Áœud
X% ¨duB Åéô —œ Áb pX dËUB tU{U ¨Xd
Æb9dOÖ w/ —«d UL Samsung œËbJ X9UL{ guÄÅ
AA68-03807D-03PER
–
–
–
–
–
–
* U ÈœË—Ë »UD« –
U ÈœË—Ë È —«c~1U –
8/11/06, 2:59 PM
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Plug & Play –
* ÊU“ –
ÊU1“ –
t1Ud qH;
v¬ tTH,
ÈœuK1
g"U/
–
–
–
–
ULOEM
Download PDF