Samsung | LA22C350D1 | Samsung LA26C350D1 راهنمای کاربر

‫‪ LCD‬نويزيولت‬
‫هدننك هدافتسا يامنهار هچرتفد‬
‫دينك روصت ار تاناكما‬
‫یرادیرخ ار ‪ Samsung‬لوصحم نیا هکنیا زا‬
‫تامدخ تفایرد یارب ‪.‬مینک یم رکشت دیدرک‬
‫تبث ریز سردآ رد ار دوخ لوصحم ًافطل ‪،‬رت لماک‬
‫دینک‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫لایرس هرامش‬
‫‪2010-03-03 �� 5:35:43‬‬
‫لدم‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 1‬‬
‫تصاوير و نمونه ها در اين دفترچه راهنماي کاربر صرفاً براي مراجعه ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعي محصول تفاوت داشته باشند‪ .‬طراحي و مشخصات‬
‫محصول ممکن است بدون اطالع قبلي تغيير کنند‪.‬‬
‫هشدار تصویر ثابت‬
‫از نمایش تصاویر ثابت (از قبیل فایل های تصویری ‪ )jpeg‬یا عامل تصویر ثابت (از قبیل نشان برنامه‪ ،‬فورمت تصویر پانوراما یا ‪ ،4:3‬نوار بورس یا اخبار در زیر صفحه نمایش و غیره) بر روی صفحه‬
‫نمایش اجتناب کنید نمایش مداوم تصویر ثابت ممکن است موجب فرسودگی نامتوازن فسفر صفحه نمایش شده که بر روی کیفیت تصویر تأثیر می کند‪ .‬برای کاهش خطر این تأثیرات‪ ،‬لطفاً از توصیه های زیر‬
‫پیروی کنید‪:‬‬
‫ •از نمایش یک کانال تلویزیونی خاص به مدت طوالنی خودداری کنید‪.‬‬
‫ •همیشه سعی کنید که هرگونه تصویری را روی صفحه کامل نشان دهید‪ ،‬از منوی فورمت تصویر تلویزیون برای بهترین حالت ممکن استفاده کنید‪.‬‬
‫ •مقادیر روشنایی و کنتراست را به کمترین مقدار الزم کاهش دهید تا کیفیت تصویر موردنظر کسب شود‪ ،‬مقادیر افزایش یافته ممکن است فرایند سوختگی را تسریع کند‪.‬‬
‫ •مکرراً از همه ویژگی های تلویزیون که برای کاهش باقی ماندن تصویر و سوختگی صفحه نمایش طراحی شده استفاده کنید‪ ،‬به بخش مربوطه راهنمای استفاده کننده برای توضیحات مراجعه شود‪.‬‬
‫ايمن سازي فضاي نصب‬
‫فواصل الزم بين محصول و اشياء ديگر (براي مثال ديوارها) را براي اطمينان از هواگيري مناسب حفظ كنيد‪.‬‬
‫قصور در انجام اينكار ممكن است به واسطه افزايش دماي داخلي محصول منجر به آتشسوزي شود ويا مشكالتي را براي محصول ايجاد كند‪.‬‬
‫✎✎هنگاميكه از يك پايه ويا وسيله نصب روي ديوار استفاده مي كنيد‪ ،‬فقط از قطعاتي استفاده كنيد كه توسط ‪ Samsung Electronics‬ارائه شده اند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر از قطعاتي استفاده كنيد كه توسط توليد كننده ديگري ارائه شده اند‪ ،‬ممكن است منجر به مشكالتي براي محصول ويا مصدوميت در نتجه پرتاب شدن محصول شود‪.‬‬
‫✎✎ظاهر محصول ممكن است بستگي به محصول متفاوت باشد‪.‬‬
‫نصب کردن با قاب نصب روی دیوار‬
‫نصب کردن با پایه‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪2‬‬
‫‪2010-03-03 �� 5:35:44‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 2‬‬
‫محتوا‬
‫شروع به کار‬
‫‪4‬‬
‫اتصالی ها‬
‫‪7‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫‪10‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪16‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫‪22‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫لوازم فرعی‬
‫مشاهده پنل كنترل‬
‫مشاهده كنترل از راه دور‬
‫وصل کردن به آنتن‬
‫وصل و پخش (تنظیم اولیه)‬
‫‪ 7‬وصل کردن به یک دستگاه (‪)LA32C350, LA26C350‬‬
‫‪ 8‬وصل کردن به دستگاه صوتی (‪)LA26C350, LA32C350‬‬
‫‪ 9‬وصل کردن به دستگاه صوتی (‪)LA26C350, LA32C350‬‬
‫‪ 9‬وصل کردن به دستگاه صوتی (‪)LA26C350, LA32C350‬‬
‫‪ 10‬عوض کردن منبع ورودی‬
‫‪ 10‬نحوه مسیریابی در منوها‬
‫‪ 10‬نوي كانال‬
‫‪ 11‬منوی تصویر‬
‫‪ 13‬منوی صدا‬
‫‪ 14‬منوی تنظیم‬
‫‪ 16‬وصل کردن به کامپيوتر (‪)LA26C350, LA32C350‬‬
‫‪ 16‬وصل کردن به کامپيوتر (‪)LA22C350‬‬
‫‪ 18‬پخش رسانه‬
‫‪ 22‬ویژگی تله تکست کانال آنالوگ‬
‫‪ 23‬سوار كردن وسیله نصب روي ديوار‬
‫‪ 24‬قفل جلوگيري از سرقت كنزينگتون‬
‫‪ 24‬محكم كردن تلويزيون به ديوار‬
‫‪ 25‬عيب يابي‬
‫‪ 28‬مشخصات‬
‫‪POWER‬‬
‫‪P‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫عالمت را کنترل کنید!‬
‫‪t‬‬
‫از این عملکرد می توان توسط فشردن دکمه‬
‫‪ TOOLS‬روی کنترل از راه دور استفاده کرد‪.‬‬
‫تذكر‬
‫دكمه يكبار لمس (‪)One-Touch‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:35:44‬‬
‫‪3‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 3‬‬
‫شروع به کار‬
‫لوازم يدکي‬
‫✎✎‬
‫✎ ✎رنگ ها و شکل های اقالم بستگي به مدل ها ممکن است متفاوت باشند‪.‬‬
‫لطفاً مطمئن شويد كه اقالم زير هم راه با تلويزيون ‪ LCD‬شما گنجانده شده باشند‪ .‬اگر اقالمي كسري داشت‪ ،‬با فروشنده خود تماس بگيريد‪.‬‬
‫‪y y‬كنترل از راه دور و باتري ها (‪)2 x AAA‬‬
‫‪y y‬دستورالعمل هاي دارنده‬
‫‪y y‬کارت هاي ضمانت‪ /‬راهنماي ايمني (در بعضی محل ها موجود نيست)‬
‫✎ ✎‬
‫‪y y‬پارچه تميز كننده‬
‫‪y y‬سيم برق‬
‫ب رای نصب کردن پایه به راهنمای جداگانه م راجعه شود‪.‬‬
‫)‪(M4 X L16‬‬
‫▪‬
‫پیچ ها‬
‫‪LA19C350 / LA22C350 : 2EA‬‬
‫‪LA26C350 / LA32C350 : 3EA‬‬
‫مشاهده پنل كنترل‬
‫✎✎‬
‫رنگ و شكل محصول بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫بلندگوها‬
‫‪( P‬روشن)‬
‫تلویزیون را روشن یا خاموش می کند‪.‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫‪SOURCEE‬‬
‫هنگاميكه روشن است چشمك زده و خاموش مي شود و در حالت آماده بكار روشن مي شود‪.‬‬
‫بين همه منابع ورودي موجود چرخ می زند‪ .‬در منوي روي صفحه از اين دكمه همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه‬
‫‪ ENTERE‬در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد‪.‬‬
‫یک منوی روی صفحه‪( OSD ،‬نمایش روی صفحه) از ویژگی های تلویزیون شما را نمایش می دهد‪.‬‬
‫صدا را تنظیم می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه های ‪ y‬به همان صورت استفاده کنید که از دکمه های ◄ و‬
‫► در کنترل از راه دور استفاده می کنید‪.‬‬
‫کانال ها را عوض می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه های ‪ z‬به همان صورت استفاده کنید که از دکمه های‬
‫▼ و ▲ در کنترل از راه دور استفاده می کنید‪.‬‬
‫كنترل از راه دور را به طرف اين نقطه بر روي تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪y‬‬
‫‪z‬‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫حالت آماده بکار‬
‫تلویزیون را براي مدت طوالني در حالت آماده بكار نگذاريد (براي مثال زمانيكه به مرخصي مي رويد)‪ .‬حتی هنگامیکه دکمه نیرو خاموش شده‪ ،‬هنوز مقدار کمی برق‬
‫مصرف می شود‪ .‬بهترین کار اینست که سیم برق را بکشید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:35:45‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 4‬‬
‫‪ 10‬راک هب عورش‬
‫رﻭد ﻩار زا ﻝرتنﻛ ﻩدﻫاشم‬
‫تلويزيون را روشن و خاموش مي کند‪.‬‬
‫منابع تصويري موجود نمایش و انتخاب شود‪( .‬صفحه ‪)9‬‬
‫دسترسی مستقیم به کانال ها دارد‬
‫به کانال قبلي بر می گردد‪.‬‬
‫صدا موقتاً قطع شود‬
‫کانال ها را عوض می کند‪.‬‬
‫تنظيم ميزان صدا‪.‬‬
‫فهرست کانال را بر روي صفحه نمايش مي دهد‪( .‬صفحه ‪)10‬‬
‫منوي روي صفحه اصلي را نشان می دهد‪( .‬صفحه ‪)10‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫حالت ‪ HDMI‬را بطور مستقيم انتخاب مي كند‪.‬‬
‫پخش رسانه را مشاهده می کند‪( .‬صفحه ‪)81‬‬
‫عملکردهایی که مکرراً استفاده می شوند را سریعاً انتخاب‬
‫می کند‪.‬‬
‫اطالعات را روی صفحه تلویزیون نمایش می دهد‪.‬‬
‫اقالم منوي روي صفحه و تغيير مقادير منو انتخاب شود‪.‬‬
‫خروج از منو (صفحه ‪)10‬‬
‫به منوي قبلي برگرديد‪( .‬صفحه ‪)10‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ : P.MODE‬حالت تصوير را انتخاب می کند‪( .‬صفحه ‪)11‬‬
‫‪ : P.SIZE‬اندازه تصویر انتخاب شود‪( .‬صفحه ‪)12‬‬
‫‪ : SLEEP‬تنظيم تايمر خواب‪( .‬صفحه ‪)14‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪A‬‬
‫دکمه ها در منوی فهرست کانال‪ ،‬پخش رسانه‪ ،‬و غیره‪.‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫نصب کردن باتری ها (اندازه باتری‪)AAA :‬‬
‫✎ ✎‬
‫تذکر‬
‫‪y y‬از کنترل از راه دور در فاصله ‪ 23‬فوتی تلویزیون استفاده کنید‬
‫‪y y‬نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثیر‬
‫بگذارد‪ .‬از چ راغ مهتابی ویژه یا عالئم نئون در نزدیکی خودداری‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪y y‬رنگ و شكل بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:35:46‬‬
‫‪5‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 5‬‬
‫شروع به کار‬
‫وصل کردن به آنتن‬
‫هنگامى كه تلويزيون براى اولين بار روشن ميشود‪ ،‬تنظيمات اصلى بطور اتوماتيك اجرا می شوند‪.‬‬
‫✎‬
‫از پيش تنظيم شده‪ :‬اتصال سیم برق و آنتن‬
‫آنتن ‪VHF/UHF‬‬
‫]‪[TV Rear Panel‬‬
‫‪Cable‬‬
‫‪or‬‬
‫‪ANT OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫ورودي برق‬
‫وصل و پخش (تنظیم اولیه)‬
‫هنگامیکه تلویزیون برای اولین بار روشن می شود‪ ،‬چند پیغام روی صفحه به شما کمک خواهند کرد که تنظیمات اساسی را پیکربندی کنید‪ .‬دکمه ‪ POWERP‬را فشار‬
‫دهید‪ .‬وصل و پخش تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫انتخاب زبان‬
‫انتخاب نمایش مغازه یا استفاده‬
‫در منزل‬
‫انتخاب یک منطقه‬
‫انتخاب كانال‬
‫تنظيم ساعت‬
‫دکمه ▲ یا ▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫زبان ‪( OSD‬نمایش روی صفحه) مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دکمه‪ ENTERECH‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه ◄ یا ► را فشار داده‪ ،‬سپس‪LIST‬‬
‫�حالت استفاده در منزل را انتخاب کنید‪ .‬حالت نمایش مغازه برای محیط های تجاری‬
‫است‪.‬‬
‫�تنظیمات این دستگاه را از نمایش مغازه به استفاده در منزل (استاندارد) بر می‬
‫گرداند‪ :‬دكمه صدا را بر روي تلويزيون فشار دهيد‪ .‬هنگاميكه صدای ‪ OSD‬نمايان‬
‫شد‪ ،‬دكمه ‪ MENU‬را براي ‪ 5‬ثانيه فشرده و نگه داريد‪.‬‬
‫دکمه ▲ یا ▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫منطقه مناسب را انتخاب کنید‪.‬‬
‫جستجوي كانال به طور اتوماتيك شروع خواهد شد‪.‬‬
‫برای اطالعات بیشتر به کانال ← ذخیره خودکار مراجعه شود‪CONTENT .‬‬
‫‪INFO‬‬
‫✎‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را در هر زمان ب راي ايجاد وقفه در روند حفظ كردن فشار دهيد‪.‬‬
‫دکمه ◄ یا ► را برای انتخاب روز‪ ،‬ماه‪،‬سال‪ ،‬ساعت دقیقه یا ‪ am/pm‬فشار دهید‪.‬‬
‫اينها را با فشردن دکمه ▲ يا ▼ انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪6‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:35:47‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 6‬‬
‫اتصال ها‬
‫‪ 2‬اراهکلاهبصتعاورش‬
‫‪10‬‬
‫وصل کردن به یک دستگاه ‪)LA26C350/LA32C350(AV‬‬
‫استفاده از کابل ‪ :HDMI / DVI‬اتصالی ‪( HD‬تا حداکثر ‪)1080p‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل ‪ ،HD‬گیرنده ماهواره ‪( HD STB‬جعبه جانبی)‪ ،‬جعبه کابل‪ ،‬گیرنده ماهواره (‪)STB‬‬
‫دي وي دي‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Red White‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪PB Y‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR PR‬‬
‫‪W‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪L-AUDIO-R‬‬
‫‪L-AUDIO-R‬‬
‫✎✎‬
‫‪L-AUDIO-R‬‬
‫‪HDMI (DVI) IN/PC/DVI AUDIO IN‬‬
‫� هنگاميكه از اتصالي كابل ‪ HDMI/DVI‬استفاده مي شود‪ ،‬بايستي از پريز ‪ HDMI (DVI) IN‬استفاده كنيد‪ .‬ب رای اتصالی کابل ‪ ،DVI‬از يک کابل‬
‫‪ DVI‬به ‪ HDMI‬ويا آداپتور ‪ DVI-HDMI‬یعنی ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬ب راي اتصال تصويري و پريزهاي ‪ PC/DVI AUDIO IN‬ب راي صدا استفاده کنيد‪.‬‬
‫� اگر یک دستگاه خارجی از قبیل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گیرنده ماهواره ‪ STB‬که از وی رایش های ‪ HDMI‬قبل از ‪1.3‬‬
‫حمایت می کند وصل شده است‪ ،‬ممکن است که تلویزیون به طور غیرعادی کار کند (ب رای مثال عدم نمایش تصویر بر روی صفحه ‪ /‬عدم صدا ‪/‬‬
‫ارتعاش تصویر نا راحت کننده ‪ /‬رنگ غیرعادی)‪.‬‬
‫� اگر پس از اتصال کابل ‪ HDMI‬صدایی وجود ندارد‪ ،‬وی رایش ‪ HDMI‬دستگاه خارجی را کنترل کنید‪ .‬اگر احتمال می دهید که وی رایش از ‪ 1.3‬قدیمی تر‬
‫است‪ ،‬با ا رائه کننده دستگاه تماس بگیرید تا وی رایش ‪ HDMI‬را تأیید کرده و ب رای ارتقای نرم اف زار درخواست کنید‪.‬‬
‫� اتوصیه می شود که کابل ‪ HDMI‬تأیید شده را خریداری کنید‪ .‬در غی راینصورت‪ ،‬صفحه نمایش ممکن است به نظر خالی بیاید یا موجب خطای‬
‫اتصال شود‪.‬‬
‫استفاده از یک جزء (تا حداکثر ‪ )1080p‬یا کابل صوتی‪/‬تصویری (فقط ‪)480i‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬وی سی آر‪ ،‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل‪ ،‬گیرنده ماهواره ‪STB‬‬
‫✎✎‬
‫‪AUDIO OUT COMPONENT OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB Y‬‬
‫‪PR PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫ب رای دستیابی به بهترین کیفیت تصویر‪ ،‬اتصالی جزء بیش از اتصالی ‪ A/V‬توصیه شده است‪.‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:35:58‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫✎‬
‫‪PB‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Blue Green‬‬
‫✎‬
‫‪Yellow Red White Red‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫دستگاه پخش ‪Blu-ray‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪G‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫وي سي آر‬
‫‪R‬‬
‫✎✎‬
‫‪Y‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪ :1 COMPONENT IN / AV IN‬هنگام اتصال به‬
‫‪ ، AV IN‬رنگ پريز ‪( ]AV IN [Y/VIDEO‬سبز) با‬
‫رنگ كابل ويدئو (زرد) همسان نيست‪.‬‬
‫ب رای دستیابی به بهترین کیفیت تصویر‪ ،‬اتصالی جزء‬
‫بیش از اتصالی ‪ A/V‬توصیه شده است‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 7‬‬
‫اتصال ها‬
‫وصل کردن به یک دستگاه ‪)LA19C350/LA22C350(AV‬‬
‫استفاده از کابل ‪ :HDMI / DVI‬اتصالی ‪( HD‬تا حداکثر ‪)1080p‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل ‪ ،HD‬گیرنده ماهواره ‪( HD STB‬جعبه جانبی)‪ ،‬جعبه کابل‪ ،‬گیرنده ماهواره (‪)STB‬‬
‫دي وي دي‬
‫‪G‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Red White‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪W‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪L-AUDIO-R‬‬
‫‪L-AUDIO-R‬‬
‫‪L-AUDIO-R‬‬
‫✎✎‬
‫‪DVI AUDIO IN / PC / HDMI(DVI)IN‬‬
‫‪x x‬هنگاميكه از اتصالي كابل ‪ HDMI/DVI‬استفاده مي شود‪ ،‬بايستي از پريز ‪ HDMI(DVI)IN‬استفاده كنيد‪ .‬ب رای اتصالی کابل ‪ ،DVI‬از‬
‫يک کابل ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬ويا آداپتور ‪ DVI-HDMI‬یعنی ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬ب راي اتصال تصويري و پريزهاي ‪PC/DVI AUDIO IN‬‬
‫ب راي صدا استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر یک دستگاه خارجی از قبیل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گیرنده ماهواره ‪ STB‬که از وی رایش های ‪HDMI‬‬
‫قبل از ‪ 1.3‬حمایت می کند وصل شده است‪ ،‬ممکن است که تلویزیون به طور غیرعادی کار کند (ب رای مثال عدم نمایش تصویر بر روی‬
‫صفحه ‪ /‬عدم صدا ‪/‬ارتعاش تصویر نا راحت کننده ‪ /‬رنگ غیرعادی)‪.‬‬
‫‪x x‬اگر پس از اتصال کابل ‪ HDMI‬صدایی وجود ندارد‪ ،‬وی رایش ‪ HDMI‬دستگاه خارجی را کنترل کنید‪ .‬اگر احتمال می دهید که وی رایش از‬
‫‪ 1.3‬قدیمی تر است‪ ،‬با ارائه کننده دستگاه تماس بگیرید تا وی رایش ‪ HDMI‬را تأیید کرده و ب رای ارتقای نرم اف زار درخواست کنید‪.‬‬
‫استفاده از یک جزء (تا حداکثر ‪ )1080p‬یا کابل صوتی‪/‬تصویری (فقط ‪)480i‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬وی سی آر‪ ،‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل‪ ،‬گیرنده ماهواره ‪STB‬‬
‫✎✎‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Yellow Red White Red‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪8‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫وي سي آر‬
‫‪Blue Green‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫✎✎‬
‫‪Y‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪ :1 COMPONENT IN / AV IN‬هنگام‬
‫اتصال به ‪ ، AV IN‬رنگ پريز ‪AV IN [Y/‬‬
‫‪( ]VIDEO‬سبز) با رنگ كابل ويدئو (زرد)‬
‫همسان نيست‪.‬‬
‫ب رای دستیابی به بهترین کیفیت تصویر‪ ،‬اتصالی‬
‫جزء بیش از اتصالی ‪ A/V‬توصیه شده است‪.‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫دستگاه پخش ‪Blu-ray‬‬
‫‪AUDIO OUT COMPONENT OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB Y‬‬
‫‪PR PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:07‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 8‬‬
‫‪ 2‬اراهکلاهبصتعاورش‬
‫‪10‬‬
‫وصل کردن به دستگاه صوتی (‪)LA26C350, LA32C350‬‬
‫استفاده از اتصالی کابل صوتی (آنالوگ)‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬آمپلی فایر‪ ،‬سينماي خانگي ‪DVD‬‬
‫سينماي خانگي دي وي دي‬
‫‪R‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪W‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Red White‬‬
‫‪L-AUDIO-R‬‬
‫✎✎‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪ :AUDIO OUT‬به پریزهای ورودی صوتی در آمپلی فایر ‪ /‬سینمای خانگی وصل می شود‪.‬‬
‫‪x x‬هنگام وصل كردن‪ ،‬از اتصالي مناسب استفاده كنيد (جداگانه فروخته می شود)‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬هنگامیکه آمپلی فایر صدا به پریز ‪ AUDIO OUT‬وصل شده باشد‪ :‬بلندی صدای تلویزیون را کاهش داده و می زان‬
‫بلندی صدا را توسط کنترل بلندی صدای آمپلی فایر تنظیم کنید‪.‬‬
‫وصل کردن به دستگاه صوتی (‪)LA19C350, LA22C350‬‬
‫استفادهازاتصالیکابلنورییاصوتی‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬سیستم صوتی دیجیتال‪ ،‬آمپلی فایر‪ ،‬سینمای خانگی ‪.DVD‬‬
‫گوشی‬
‫‬
‫✎‬
‫گوشی ‪ :H‬می توانید گوشی را به خروجی گوشی دستگاه وصل کنید‪ .‬هنگاميكه گوشي متصل شده‪ ،‬صدا از بلندگوهاي توسازي ‬
‫شده غيرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫‪x x‬ممکن است عملکرد صدا هنگاميکه گوشي به تلويزيون وصل شده محدود باشد‪.‬‬
‫‪x x‬صداي گوشي و صداي تلويزيون به طور جداگانه تنظيم مي شوند‪.‬‬
‫کابل های ورودی (جداگانه فروخته می شود(‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪HDMI-DVI‬‬
‫جزء‬
‫ترکیبی )‪(AV‬‬
‫کواکسیال )‪(RF‬‬
‫‪VGA‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:18‬‬
‫‪9‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 9‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫اتصال ها‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫ویرایش نام‬
‫ورودی‬
‫فهرست منبع‬
‫براي انتخاب تلويزيون ويا منابع ورودي خارجي از قبيل دي وي دي ‪ /‬دستگاه‬
‫پخش ‪ /Blu-ray‬جعبه كابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪ STB‬كه به تلويزيون وصل شده‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫■ تلویزیون ‪ / AV2 / AV1 /‬جزء‪ /‬کامپیوتر ‪DVI / HDMI /‬‬
‫✎✎‬
‫در فهرست منبع ورودی های وصل شده‬
‫پررنگ خواهند شد‪.‬‬
‫■ ■وی سی آر ‪ /‬دی وی دی ‪ STB /‬کابل ‪ STB /‬ماهواره ‪/ PVR STB /‬‬
‫گیرنده ‪ / AV‬بازی ‪ /‬کمکوردر ‪ /‬کامپیوتر ‪ /‬دستگاه های ‪ / DVI‬تلویزیون‬
‫‪ :IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA /‬دستگاه وصل شده به‬
‫پريزهاي ورودي را نام گذاري كنيد تا انتخاب منبع ورودي آسان تر شود‪.‬‬
‫‪✎✎ P.SIZE‬‬
‫هنگامیکه کابل ‪ HDMI/DVI‬را به درگاه )‪HDMI (DVI‬‬
‫درگاه را به حالت ‪HDMI/DVI‬‬
‫‪ IN‬وصل می کنید‪ ،‬بایستی‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫زیرویرایش نام تنظیم کنید‪.‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫‪I-II‬‬
‫نحوه مسیریابی در منوها‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫قبل از استفاده از تلويزيون‪ ،‬مراحل زير را براي يادگيري نحوه مسیریابی در منو‬
‫دنبال کرده و عملكردهاي مختلف را انتخاب و تنظیم كنيد‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫با استفاده از فهرست کانال مي توانيد به آساني کانال ها را‬
‫اضافه‪/‬حذف يا قفل‪/‬باز کنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫فهرست= كانال‬
‫\‬
‫‪C46‬‬
‫‪ #‬‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫\‬
‫‪2‬‬
‫‪ 1‬دکمه ‪ / DENTERE‬جهت‪ C:‬جانما را‪ B‬حركت ‪A‬داده و يك آيتم را‬
‫انتخاب کنید‪ .‬تنظيمات را تأييد كنيد‪.‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪ 2‬دکمه ‪ : RETURN‬به منوی قبلی بر می گردد‪.‬‬
‫‪ 3‬دکمه ‪ : MENU‬منوی روی صفحه اصلی را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دکمه ‪ : EXIT‬از منوی روی صفحه خارج می شود‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪MENU m‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫◄‪►/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫‪EXIT e‬‬
‫گزینش های منوی اصلی روی صفحه نمایان‬
‫می شود‪:‬‬
‫تصویر‪ ،‬صدا‪ ،‬کانال‪ ،‬تنظیمات‪ ،‬ورودی‪.‬‬
‫یک نماد را با دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای دستیابی به منوی‬
‫فرعی فشار دهید‪.‬‬
‫منوی فرعی مورد نظر را با دکمه ▲ یا ▼‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫مقدار یک آیتم را با دکمه ◄ یا ► تغییر دهید‪.‬‬
‫تغییرات در ‪ OSD‬ممكن است بستگي به منوي‬
‫انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای تکمیل پیکربندی‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ EXIT‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪\ Lock‬‬
‫دورو ‪E‬‬
‫تشگزاب ‪R‬‬
‫‪2‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪P‬‬
‫‪Prog.‬‬
‫‪0 C45‬‬
‫‪1 C46‬‬
‫‪2 C47‬‬
‫‪3 C48‬‬
‫‪4 C49‬‬
‫‪5 C50‬‬
‫‪6 C51‬‬
‫‪7 C52‬‬
‫‪8 C53‬‬
‫‪9 C54‬‬
‫‪# Add‬‬
‫تکرح‬
‫هحفص‬
‫‪P‬‬
‫اضافه كردن ‪ /‬حذف كردن كانال ها‬
‫مرحله دسترسي ممكن است بستگي به منوي انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫با فشار دکمه هاي ▲ ‪ ▼ /‬به فيلد (‪ )#‬رفته‪ ،‬کانالي که اضافه مي شود را انتخاب‬
‫کرده و دکمه ‪ ENTERE‬را براي اضافه کردن کانال فشار دهيد‪.‬‬
‫نحوه استفاده از ‪( OSD‬نمایش روی صفحه)‬
‫مرحله دسترسي ممكن است بستگي به منوي انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫نوي كانال‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫فهرست کانال‬
‫‪1 / 10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪P‬‬
‫✎✎‬
‫‬
‫اگر دکمه ‪ ENTERE‬را دوباره فشار دهيد‪ ،‬عالمت (‪ )c‬در کنار‬
‫کانال ناپديد شده و کانال اضافه نمي شود‪.‬‬
‫قفل كردن ‪ /‬بازكردن قفل كانال ها‬
‫اين ويژگي به شما امكان مي دهد تا با صامت كردن تصوير و صدا از تماشا كردن‬
‫برنامه هاي نامناسب توسط كاربران غيرمجاز‪ ،‬از قبيل كودكان جلوگيري كنيد‪.‬‬
‫با فشار دکمه هاي ▲ ‪ ▼ /‬به فيلد (\) رفته‪ ،‬کانالي که قفل مي شود را انتخاب‬
‫کرده و دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎ ✎صفحه وارد كردن پين نمايان مي شود‪ .‬شماره پين ‪ 4‬رقمي را وارد كنيد‪.‬‬
‫اين عملكرد تنها زماني موجود است كه قفل کودک روشن باشد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:21‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 10‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪P‬‬
‫¦ ¦استفاده از کانال های دلخواهکانال های بازگشته‬
‫اگر سيگنال ضعيف ويا تحريف شده است‪ ،‬کانال را بطور دستی تنظيم دقيق کنيد‪.‬‬
‫کانال های تنظیم دقیق شده با یک ستارک “*” عالمت زده شده اند‪.‬‬
‫منطقه‬
‫مي توانيد منطقه مورد نظر را تغيير دهيد‪.‬‬
‫منوی تصویر‬
‫ذخیره خودکار‬
‫¦ ¦تغيير حالت تصوير از قبل تنظیم شده‬
‫کانال ها را به طور خودکار اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫شماره برنامه هايي كه بطور اتوماتيك معين شده ممكن است با شماره‬
‫برنامه هاي واقعي ويا دلخواه مطابقت نكند‪ .‬اگر كانال با استفاده از‬
‫قفل کودک قفل شده‪ ،‬پنجره ورود پين نمايان مي شود‪.‬‬
‫نوع تصویر مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬برای محیط عادی مناسب‬
‫است‪.‬‬
‫کانال ها را به طور دستی اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر كانال با استفاده از قفل کودک قفل شده‪ ،‬پنجره ورود پين نمايان‬
‫مي شود‪.‬‬
‫■ ■برنامه (‪ ،)99~0‬سیستم رنگ‪ ،‬سیستم ِصدا‪ ،‬کانال‪ ،‬جستجو‪ ،‬ذخیره)‪:‬‬
‫اگر صدا نبود ويا صدا غيرعادي بود‪ ،‬الزم است كه استاندارد صدا دوباره‬
‫انتخاب شود‪.‬‬
‫■ ■سينمايي‪ :‬برای تماشای فیلم های سینمایی در اتاق تاریک‬
‫مناسب است‪.‬‬
‫¦ ¦تغییر تنظیمات تصویر‬
‫‪I-II‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫روشنایی ‪ /‬وضوح ‪ /‬رنگ ‪DUAL/‬‬
‫نور زمینه ‪ /‬درخشندگی ‪SLEEP/‬‬
‫حالت کانال‬
‫‪( Px x‬حالت برنامه)‪ :‬هنگامیکه تنظیم کردن تمام شد‪ ،‬شماره هاي‬
‫موقعيت از ‪ P0‬تا ‪ P99‬به ايستگاه هاي پخش در منطقه شما داده‬
‫مي شود‪ .‬در اين حالت مي توانيد با وارد كردن شماره موقعيت‪ ،‬يك‬
‫كانال را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫حالت ‪t‬‬
‫■ ■پويا‪ :‬برای یک اتاق پرنور مناسب است‪.‬‬
‫ذخیره دستی‬
‫✎✎‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫تنظیم دقیق‬
‫‪( Cx‬حالت کانال آنتن هوایی) ‪( S /‬حالت کانال کابل)‪ :‬این دو حالت‬
‫به شما امکان می دهند تا کانال را با وارد کردن شماره تعیین شده‬
‫ب رای هر ایستگاه پخش آنتن هوایی یا کانال کابل انتخاب کنید‪.‬‬
‫¦ ¦سایر ویژگی ها‬
‫مرتب کردن‬
‫تصحیح رنگ (‪)G/R‬‬
‫تلویزیون شما چندین گزینش تنظیم برای کنترل کیفیت تصویر دارد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x x‬در حالت های ‪ TV، AV‬آنالوگ سیستم پال‪ ،‬عملکرد تصحیح رنگ‬
‫(‪ )G/R‬موجود نیست‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد نوززمینه‪ ،‬درخشندگی و‬
‫روشنایی را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪x‬تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به تلویزیون‬
‫وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫اين عملكرد به شما امکان مي دهد تا شماره برنامه كانالهاي ذخيره شده را تغيير‬
‫دهيد‪ .‬اين عملکرد بعد از استفاده از ذخيره خودکار ممکن است الزم باشد‪.‬‬
‫نام‬
‫نام كانالها هنگاميكه اطالعات كانال پخش مي شود به طور خودکار تعيين خواهد‬
‫شد‪ .‬اين نام ها را مي توان تغيير داد كه به شما اجازه مي دهد نام هاي جديد تعيين‬
‫كنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:22‬‬
‫‪11‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 11‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫گزینش های تصویر‬
‫¦ ¦تغيير گزینش های تصوير‬
‫✎✎‬
‫در حالت کامپیوتر‪ ،‬تنها می توانید در تمایل رنگ‪ ،‬اندازه و زمان‬
‫حفاظت خودکار تغیی راتی ایجاد کنید‪.‬‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫(در حالت استاندارد ‪ /‬سینمایی موجود است)‬
‫مي توانيد تنظيمات مشروح را براي صفحه نمايش خود تنظيم كنيد كه شامل رنگ‬
‫و درخشندگي مي شود‪.‬‬
‫ریوصت یاه شنیزگ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫✎✎‬
‫در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد پویا‪ ،‬گاما و تنظیم سفیدی را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪Advanced Settings‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫یداع‬
‫‪16:9‬‬
‫شوماخ‬
‫‪16:9‬‬
‫شوماخ‬
‫شوماخ‬
‫شوماخ‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫یداع‬
‫‪16:9‬‬
‫شوماخ‬
‫‪16:9‬‬
‫شوماخ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪TV‬‬
‫گنر لیامت‬
‫‪:‬‬
‫هزادنا‬
‫‪:‬‬
‫‪Digital Noise Filter:‬‬
‫‪HDMI Black Level :‬‬
‫ملیف تلاح‬
‫‪:‬‬
‫‪TV‬‬
‫هایس نت‬
‫ایوپ یگدنشخرد‬
‫اماگ‬
‫گنر یاضف‬
‫یدیفس میظنت‬
‫تسوپ گنر‬
‫هبل دوبهب‬
‫بازگشت ‪ R‬ورود ‪ E‬حرکت ‪U‬‬
‫■ ■تمایل رنگ (سرد ‪ /‬عادی ‪ /‬رنگ گرم ‪ / 1‬رنگ گرم ‪)2‬‬
‫✎✎‬
‫بازگشت ‪ R‬ورود ‪ E‬حرکت ‪U‬‬
‫■ ■تن سیاه (خاموش ‪ /‬تیره ‪ /‬تیره تر ‪ /‬تیره ترین)‪ :‬سطح سیاهی را برای‬
‫تنظیم عمق صفحه نمایش انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■درخشندگی پویا (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬درخشندگی صفحه نمایش‬
‫را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■گاما (‪ :)3+~3-‬تراكم رنگ اصلي را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫■ ■فضای رنگ (خودکار ‪ /‬بومی)‪ :‬گستره رنگ هایی که برای ایجاد تصویر‬
‫موجود است را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■ تنظیم سفیدی‪ :‬دمای رنگ را برای تصویر طبیعی تر تنظیم کنید‪.‬‬
‫تعديل قرمز ‪ /‬تعديل سبز ‪ /‬تعديل آبي‪ :‬تیرگی هر رنگ را (قرمز‪،‬‬
‫سبز‪ ،‬آبی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫بهره قرمز ‪ /‬بهره سبز ‪ /‬بهره آبی‪ :‬روشنایی هر رنگ را (قرمز‪،‬‬
‫سبز‪ ،‬آبی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫تنظیم مجدد‪ :‬تنظیم سفیدی را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند‪.‬‬
‫■ ■رنگ پوست‪ :‬روی رنگ صورتی رنگ پوست تأکید می کند‪.‬‬
‫(خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬روی حدود شیئ تأکید می کند‪.‬‬
‫■ ■بهبود لبه‬
‫ِ‬
‫رنگ گرم ‪ 1‬یا رنگ گرم ‪ 2‬هنگامیکه حالت تصویر پویا است‬
‫غیرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به یک‬
‫ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫■ ■اندازه‪ :‬جعبه كابل‪/‬گيرنده ماهواره شما ممكن است‬
‫مجموعه اندازه هاي تصوير خودش را نيز داشته باشد‪.‬‬
‫با این وجود‪ ،‬ما اکیداً توصیه می کنیم که بیشتر اوقات از‬
‫حالت ‪ 16:9‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ : 16:9‬تصوير را به اندازه ‪ 16:9‬براي پخش دي وي‬
‫دي ويا عريض تنظيم كنيد‪.‬‬
‫بزرگنمایی عریض‪ :‬اندازه تصوير را بيشتر از ‪4:3‬‬
‫بزرگ می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫موقعیت را با استفاده از دکمه های ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫بزرگنمایی‪ :‬تصوير را به عرض ‪ 16:9‬در جهت عمودي بزرگنمایی می کند‬
‫تا در اندازه صفحه جا بشود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫موقعیت یا اندازه را با استفاده از دکمه ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪ : 4:3‬تنظیم پیش فرض برای پخش فیلم سینمایی یا عادی‪.‬‬
‫✎✎‬
‫به مدت طوالنی در فورمت ‪ 4:3‬تماشا نکنید‪ .‬نشانه هایی از‬
‫حاشیه ها در سمت چپ‪ ،‬راست و مرکز صفحه نمایش ممکن‬
‫است موجب باقی ماندن تصویر (سوختگی تصویر) شود که‬
‫تحت پوشش ضمانت نیست‪.‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫به اندازه صفحه‪ :‬تصوير كامل را بدون هرگونه قسمت حذف شدگی‬
‫نمایش می دهد درحاليكه سيگنال هاي ‪)1080p/1080i/720p( HDMI‬‬
‫ويا جزء (‪ )1080p/1080i‬دريافت مي شوند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ذکر‬
‫‪x x‬پس از انتخاب به اندازه صفحه در حالت ‪)1080p/1080i( HDMI‬‬
‫يا جزء (‪ :)1080p/1080i‬با استفاده از دکمه ▲ ‪ ◄ ، ▼ ،‬ويا ►‬
‫‪ ،‬وضعيت یا اندازه را تغييرمی دهد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬بستگي به منبع ورودي‪ ،‬گزينه هاي اندازه تصوير ممكن است‬
‫متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:23‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 12‬‬
‫‪P‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط حالت های ‪ 16:9‬و ‪ 4:3‬را مي توان تنظيم‬
‫كرد‪.‬‬
‫‪x‬تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی‬
‫تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫‪x‬اگر از عملكرد به اندازه صفحه با ورودي ‪ 720p HDMI‬استفاده‬
‫كنيد‪ 1 ،‬خط در باال‪ ،‬پايين‪ ،‬چپ و راست به همان صورت عملكرد‬
‫‪ overscan‬بريده خواهد شد‪.‬‬
‫■ ■فیلتر نویز دیجیتال (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬هنگامیکه سیگنال پخش‬
‫ضعیف است‪ ،‬ممکن است قدری برفک و شبح نمایان شود‪ .‬یکی از گزینش‬
‫ها را انتخاب کنید تا بهترین تصویر نمایان شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫فقط در حالت ‪( HDMI‬سیگنال های ‪ )RGB‬موجود است‪.‬‬
‫■ ■حالت فیلم (خاموش ‪ /‬خودکار‪ / 1‬خودکار‪ :)2‬تلويزيون را تنظیم می کند‬
‫تا بطور اتوماتيک سيگنالهاي فيلم را از همه منابع حس و ظاهر کرده و‬
‫تصوير را براي کيفيت بهينه تنظيم کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫در تلویزیون‪ ،AV ،‬جزء (‪ )1080i / 480i‬و ‪/ 480i( HDMI‬‬
‫‪ )1080i‬موجود است‪.‬‬
‫تنظيم مجدد‪:‬‬
‫حالت تصویر کنونی را به تنظیمات پیش فرض آن بر می گرداند‪.‬‬
‫¦ ¦برپاسازي تلويزيون با كامپيوتر‬
‫منبع ورودی را روی کامپیوتر بگذارید‪.‬‬
‫تنظیم خودکار ‪t‬‬
‫مقادیر‪/‬موقعیت های فرکانس را تنظیم کرده و تنظیمات را به طور خودکار تنظیم‬
‫دقیق می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫‪.2‬روی “‪ ”Appearance and Themes‬در پنجره “‪Control‬‬
‫‪ ”Panel‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫‪.3‬روی “‪ ”Display‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪.4‬به زبانه “‪ ”Settings‬در جعبه گفتگوی نمایش بروید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک)‬
‫[ایده آل‪ 1380 :‬در ‪ 768‬پيكسل]‬
‫‪x‬اگر گزينه فركانس عمودي در جعبه گفتگوي تنظيمات ‪display‬‬
‫وجود دارد ارزش صحيح “‪ ”60‬و يا "‪ 60‬هرتز" مي باشد‪ .‬در‬
‫غي راينصورت‪ ،‬بر روي “‪ ”OK‬كليك كرده و از جعبه گفتگو خارج‬
‫شويد‪.‬‬
‫فقط ب رای کانال های آنالوگ موجود است‪.‬‬
‫■ ■سطح سیاه ‪( HDMI‬عادی ‪ /‬کم)‪ :‬ميزان سياهي در صفحه نمايش را با‬
‫تنظيم عمق صفحه انتخاب می کند‪.‬‬
‫هنگامیکه از طریق کابل ‪ HDMI/DVI‬وصل شود موجود نیست‪.‬‬
‫صفحه نمایش‬
‫■ ■درشت ‪ /‬ظریف‪ :‬نویز تصویر را حذف کرده یا کاهش می دهد‪ .‬اگر صرفاً به‬
‫وسيله تنظيم دقيق نویز برطرف نشد‪ ،‬فركانس را تا حد ممكن (درشت) تنظيم‬
‫كرده و دوباره تنظيم دقيق كنيد‪ .‬پس از اينكه نویز كاهش پيدا كرد‪ ،‬تصوير‬
‫را دوباره تنظيم كنيد تا در مركز صفحه نمايش قرار گيرد‪.‬‬
‫■ ■موقعيت‪ :‬موقعیت صفحه نمایش کامپیوتر را با دکمه جهت دار تنظیم کنید‬
‫(▲ ‪.)► / ◄ / ▼ /‬‬
‫■ ■تنظيم مجدد تصوير‪ :‬تصویر را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند‪.‬‬
‫استفاده از تلويزيون به عنوان صفحه نمايش كامپيوتر‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬اقالم موجود ممكن است بستگي به حالت انتخاب شده متفاوت‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪.1‬روی “‪ ”Control Panel‬در منوی شروع ویندوز کلیک کنید‪.‬‬
‫منوی صدا‬
‫¦ ¦تغيير حالت صدا از قبل تنظیم شده‬
‫حالت ‪t‬‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬حالت طبيعي صدا را انتخاب‬
‫مي كند‪.‬‬
‫■ ■موسيقي‪ :‬موسيقي را به صدا ارجحيت مي دهد‪.‬‬
‫■ ■سينمايي‪ :‬بهترين صدا را براي فيلم ها‬
‫عرضه مي كند‪.‬‬
‫■ ■صدای واضح‪ :‬گفتار را به صداهاي ديگر ارجحيت مي دهد‪.‬‬
‫■ ■تنظيم دلخواه‪ :‬تنظيمات صداي دلخواه را برمي گرداند‪.‬‬
‫¦ ¦تغییر دادن تنظیمات صدا‬
‫اکواالیزر‬
‫حالت صدا را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■باالنس چپ‪/‬راست‪ :‬باالنس بين بلندگوي راست و چپ را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫■ ■‪( 10KHz / 3KHz / 1KHz / 300Hz / 100Hz‬تنظيم پهناي باند)‪:‬‬
‫میزان فرکانس های پهنای باند خاص را تنظیم می کند‪.‬‬
‫¦ ¦سیستم های صوتی و غیره‬
‫‪( SRS TruSurround HD‬خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫اين ويژگي به شما امكان مي دهد تا صداي فراگير كامل را تجربه كنيد درست مثل‬
‫اينكه در يك سالن سينما ويا تاالر كنسرت نشسته باشيد‪.‬‬
‫اين ويژگي را در هنگام گوش دادن به ‪ DVD‬ويا موسيقي انتخاب كنيد‪.‬‬
‫تنظيم نرم افزار كامپيوترتان (براساس ‪)Windows XP‬‬
‫بستگی به ویرایش ویندوز و کارت ویدئو‪ ،‬صفحات نمایش واقعی در کامپیوتر شما‬
‫ممکن است متفاوت باشند که در این صورت همان اطالعات به راه اندازی تقریباً‬
‫همیشه بکار برده می شود‪( .‬در غير اينصورت‪ ،‬با توليد كننده كامپيوترتان ويا‬
‫فروشنده ‪ Samsung‬تماس حاصل كنيد)‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:23‬‬
‫‪13‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 13‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫صدای خودکار (خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫منوی تنظیم‬
‫چون هر ايستگاه مخابراتي شرايط سيگنالي خود را دارد‪ ،‬نمي توان به آساني‬
‫‪POWER‬به‬
‫ميزان صدا را هر دفعه كه كانال را عوض مي كنيد تنظيم كنید‪ .‬اين ويژگي‬
‫شما اجازه مي دهد تا ميزان صدا را با کم کردن خروجي صدا هنگاميکه سيگنال‬
‫مادوالسيون زياد است ويا با افزايش خروجي صدا هنگاميکه سيگنال مادوالسيون‬
‫پايين است بطور خودکار تنظيم کنید‪.‬‬
‫‪P‬‬
‫بلندگوی تلویزیون (‪)LA32C350 / LA26C350‬‬
‫ممکن است به واسطه تفاوت در سرعت رمزگشایی بین بلندگوی اصلی و گیرنده‬
‫صوتی‪ ،‬پژواک صدا ایجاد شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬تلویزیون را روی خاموش‬
‫بگذارید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده‪ ،‬دکمه های‬
‫صدا و ‪ MUTE‬کار نکرده و تنظیمات صدا محدود خواهد بود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫¦ ¦تنظيم وقت‬
‫وقت‬
‫■ ■ساعت‪ :‬تنظیم ساعت برای استفاده از ویژگی های گوناگون تایمر تلویزیون‬
‫است‪.‬‬
‫هربار که دکمه ‪ INFO‬را فشار دهيد‪ ،‬وقت کنوني نمايان‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫✎ ✎مي توانيد با فشار دکمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور‪،‬‬
‫اگر سيم برق را قطع كنيد‪ ،‬بايستي ساعت را دوباره تنظيم كنيد‪.‬‬
‫مستقيماً روز‪ ،‬ماه‪ ،‬سال‪ ،‬ساعت و دقيقه را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده‪ ،‬بایستی از‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫این تنظیمات استفاده کنید‪.‬‬
‫‪x x‬روشن ‪ :‬روشن‪ ،‬خاموش ‪ :‬خاموش‬
‫‪HDMI‬‬
‫¦ ¦استفاده از تايمر خواب‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی روشن تنظیم شده‪ ،‬بایستی از این‬
‫تنظیمات استفاده کنید‪.‬‬
‫‪x x‬روشن ‪ :‬روشن‪ ،‬خاموش ‪ :‬روشن‬
‫■ ■تایمر خواب ‪ : t‬تلویزیون را به طور خودکار پس از یک مدت‬
‫زمان از قبل تنظیم شده خاموش می کند‪ 150 ،120 ،90 ،60 ،30( .‬و‬
‫‪ 180‬دقیقه)‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫اگر سیگنال تصویری وجود نداشته باشد‪ ،‬هر دو بلندگو بی صدا‬
‫خواهند بود‪.‬‬
‫✎‬
‫ب راي لغوتايمر خواب ‪ ،‬خاموش را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦تنظیم تایمر روشن‪/‬خاموش‬
‫انتخاب صدا‬
‫اين عملكرد به شما امكان مي دهد تا صداي بلندگو را هنگاميكه عملكرد تصوير در‬
‫تصوير روشن است از تصوير اصلي يا فرعي انتخاب كنيد‪.‬‬
‫■ ■تایمر ‪ / 1‬تایمر ‪ / 2‬تایمر ‪ : 3‬سه تنظيم مختلف‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫تايمر روشن‪/‬خاموش را مي توان اجرا كرد‪.‬‬
‫بايستي ابتدا ساعت را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦انتخاب حالت صدا ‪t‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪ 1‬رمیات‬
‫هنگاميكه بر روي ‪ Dual l ll‬تنظيم مي كنيد‪ ،‬حالت صداي‬
‫كنوني بر روي صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪On Time‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪Inacticate‬‬
‫‪am‬‬
‫‪00‬‬
‫‪:‬‬
‫‪Inacticate‬‬
‫‪am‬‬
‫‪00‬‬
‫‪:‬‬
‫▲‬
‫‪03‬‬
‫▼‬
‫‪Off Time‬‬
‫‪00‬‬
‫‪Repeat‬‬
‫‪10‬‬
‫پيش فرض‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫‪Dual-I‬‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫‪Dual-I‬‬
‫‪Dual-I/II‬‬
‫مونو‬
‫استریو ↔ مونو‬
‫‪Dual-I ↔ Dual-II‬‬
‫مونو‬
‫مونو ↔ استریو‬
‫مونو ↔ ‪Dual-I‬‬
‫‪Dual-II‬‬
‫نوع صدا‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫‪NICAM‬‬
‫استريو‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫✎✎تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫اگر سينگال استريو ضعيف بوده و تغيير اتوماتيك اتفاق مي افتد‪ ،‬به مونو تغيير دهيد‪.‬‬
‫فقط در سیگنال صوتی استریو فعال شد‪.‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪10‬‬
‫بازگشت ‪ R‬تنظیم ‪ U‬حرکت ►‬
‫استريو ‪A2‬‬
‫زمان روشن شدن ‪ /‬زمان خاموش شدن‪ :‬ساعت‪ ،‬دقيقه‪ ،‬و فعال‪/‬‬
‫غيرفعال را تنظيم مي كند‪( .‬براي فعال كردن تايمر با تنظيماتي كه‬
‫انتخاب كرده ايد روي فعال تنظيم كنيد‪).‬‬
‫تکرار‪ :‬به سلیقه خودتان یکبار‪ ،‬هرروز‪ ،‬دوشنبه تا جمعه‪ ،‬دوشنبه تا‬
‫شنبه‪ ،‬شنبه تا یکشنبه یا دستی را انتخاب کنید‪ .‬اگر دستی را انتخاب‬
‫کنید‪ ،‬می توانید روزی که می خواهید تایمر فعال شود را تنظیم کنید‪.‬‬
‫بلندی صدا‪ :‬ميزان بلندی صداي مورد نظر را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫برنامه‪ :‬هنگاميكه زمان روشن شدن فعال است‪ ،‬مي توانيد يك كانال‬
‫خاص را روشن كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫خاموش شدن اتوماتیک (فقط هنگامیکه تلویزیون به وسیله تایمر‬
‫روشن شده موجود است)‪ :‬تلویزیون بعد از ‪ 3‬ساعت از زمانیکه از آن‬
‫استفاده نشده خاموش می شود تا از زیادی گرم شدن جلوگیری شود‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:24‬‬
‫‪A.P‬‬
‫‪ODE‬‬
‫‪Once‬‬
‫‪Programme‬‬
‫‪P‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 14‬‬
‫‪LIST‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎پین ‪ 4‬رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬پین را با‬
‫این عملکرد را تنظیم کنید تا یک ملودی هنگامیکه تلویزیون روشن یا خاموش می‬
‫شود پخش شود‪.‬‬
‫صفحه ورودی پین قبل از صفحه تنظیمات نمایان می شود‪.‬‬
‫استفاده از گزینش کد عوض شود تغییر دهید‪.‬‬
‫قفل کودک (خاموش‪ /‬روشن)‬
‫کانال ها در فهرست کانال می شوند تا از کاربران غیرمجاز از قبیل کودکان در‬
‫تماشای برنامه نامناسب جلوگیری شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون‬
‫گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫کد عوض شود‬
‫صرفه جويي انرژي (خاموش ‪ /‬كم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زياد ‪/‬‬
‫خودکار)‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫¦ ¦برنامه های قفل کردن‬
‫ملودی (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‬
‫اين ويژگي روشنايي تلويزيون را تنظيم مي كند تا مصرف نيرو كاهش پيدا كند‪.‬‬
‫هنگاميكه در هنگام شب تلويزيون تماشا مي كنيد گزينش حالت صرفه جويي‬
‫انرژي را روي زياد بگذاريد تا خستگي چشم به اضافه مصرف انرژي كاهش‬
‫پيدا كند‪.‬‬
‫¦ ¦تصوير در تصوير (‪)PIP‬‬
‫شماره شناسایی شخصی تان را که برای تنظیم تلویزیون الزم است تغییر دهید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر كد پين را ف راموش كرديد‪ ،‬دكمه هاي كنترل از راه دور را به‬
‫ترتيب زير فشار دهيد تا پين را به ‪ 0-0-0-0‬دوباره تنظيم مي‬
‫كند‪( POWER :‬خاموش) ← ‪← 4 ← 2 ← 8 ← MUTE‬‬
‫‪( POWER‬روشن)‪.‬‬
‫حالت بازی (خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫حالت بازی (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬هنگاميكه به يك كنسول بازي از قبيل‬
‫‪ ™PlayStation‬يا ‪ ™Xbox‬متصل شده‪ ،‬مي توانيد با گزينش حالت بازي از‬
‫يك تجربه بازي واقعي تري بهره مند شويد‪.‬‬
‫‪t PIP‬‬
‫گیرنده تلویزیون را به همراه یک منبع تصویر خارجی به طور همزمان تماشا‬
‫کنید‪( PIP .‬تصویر در تصویر) در همان حالت کار نمی کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ذکر‬
‫‪x x‬اگر در حين تماشاي حالت تصویر در تصویر تلویزیون را خاموش‬
‫کنید‪ ،‬پنجره تصوير در تصوير ناپديد خواهد شد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x x‬احتیاط ها و محدودیت ها ب رای حالت بازی‬
‫–براي قطع كردن كنسول بازي و اتصال دستگاه خارجي ديگر‪،‬‬
‫–‬
‫حالت بازی را در منوي تنظيمات روي خاموش بگذاريد‪.‬‬
‫–اگر منوي تلويزيون را در حالت بازی نمايش دهيد‪ ،‬صفحه قدري‬
‫–‬
‫مي لرزد‪.‬‬
‫‪x x‬حالت بازی در حالت تلويزيون‪ ،‬كامپيوتر و تصویر در تصویر‬
‫موجود نيست‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬پس از اتصال کنسول بازی‪ ،‬حالت بازی را روشن کنید تا از‬
‫کیفیت تصویر ضعیف جلوگیری شود‪.‬‬
‫‪x‬اگر حالت بازی روشن است‪ :‬حالت تصویر روی استاندارد‬
‫گذاشته شده و حالت صدا روی تنظیم دلخواه گذاشته شده است‪.‬‬
‫‪x‬حالت بازی فقط ب رای بازی کردن است‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬ممكن است متوجه شويد هنگاميكه از صفحه نمايش اصلي ب راي‬
‫تماشاي يك بازي ويا كا رايوكي استفاده مي كنيد‪ ،‬تصوير در پنجره‬
‫تصوير قدري غيرطبيعي مي شود‬
‫‪x‬تنظيمات تصوير در تصوير‬
‫تصوير فرعي‬
‫تصوير اصلي‬
‫‪TV‬‏‪AV2 ,‬‬
‫‪Component‬‬
‫‪TV‬‏‪AV1 ,‬‏‪AV2 ,‬‬
‫‪HDMI1/DVI, PC‬‬
‫■ ■تصویر در تصویر (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬عملکرد تصویر در تصویر را فعال‬
‫یا غیرفعال می کند‪.‬‬
‫■ ■منبع (تلویزیون ‪ :)AV2 / AV1 /‬منبع تصوير فرعي را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫■ ■اندازه (‪ :)Õ / À / Œ‬اندازه را برای تصویر فرعی انتخاب کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫‪.‬تسا دوجوم ‪ HDMI‬تالح رد اهنت درکلمع نيا‪.‬‬
‫■ ■موقعیت (‪ :)à / – / — / œ‬موقعیت را برای تصویر فرعی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫در حالت دوبل ( ‪ ،) Œ, À‬موقعيت را نمي توان انتخاب كرد‪.‬‬
‫■ ■رنامه ‪ :‬تنها زماني مي توانيد كانال تصوير فرعي را انتخاب كنيد كه منبع‬
‫بر روي تلويزيون تنظيم شده است‪.‬‬
‫■ ■انتخاب صدا (اصلی ‪ /‬فرعی) ‪:t‬‬
‫می توانید حالت صدای مورد نظر (اصلی ‪ /‬فرعی) را در حالت تصویر در‬
‫تصویر انتخاب کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:24‬‬
‫‪15‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 15‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
)LA26C350/LA32C350( ‫وصل کردن به کامپيوتر‬
D-sub ‫ کابل‬/ HDMI/DVI ‫استفاده از کابل‬
AUDIO OUT
PR
R-AUDIO-L
PB
PC OUT
AUDIO OUT
Y
PR
R-AUDIO-L
DVI OUT
PB
Y
R-AUDIO-L
R-AUDIO-L
PR PR
PB PB
Y Y
(LA19C350/LA22C350) ‫وصل کردن به کامپيوتر‬
D-sub ‫ کابل‬/ HDMI/DVI ‫استفاده از کابل‬
AUDIO OUT
PR
R-AUDIO-L
R-AUDIO-L
PB
DVI OUT
AUDIO OUT
PC OUT
Y
PR
PB
Y
R-AUDIO-L
PR
PB
Y R-AUDIO-L
PR
PB
Y
‫فارسي‬
BN68-02683D Per.indd 16
16
2010-03-03 �� 5:36:30
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫حالت های نمایش (ورودي ‪ D-Sub‬و ‪)HDMI/DVI‬‬
‫قدرت تفکیک ایده آل ‪ 1360‬در ‪ 60 @ 768‬هرتز می باشد‪.‬‬
‫قطبيت همگام (‪)H / V‬‬
‫‪IBM‬‬
‫‪MAC‬‬
‫فركانس ساعت پيكسل (مگاهرتز)‬
‫فركانس عمودي (هرتز)‬
‫فركانس افقي (كيلوهرتز)‬
‫قدرت تفكيك‬
‫حالت‬
‫‪350 x 640‬‬
‫‪400 x 720‬‬
‫‪480 x 640‬‬
‫‪624 x 832‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪47.712‬‬
‫‪35.910‬‬
‫‪56.456‬‬
‫‪44.772‬‬
‫‪52.500‬‬
‫‪70.086‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪60.015‬‬
‫‪59.950‬‬
‫‪74.777‬‬
‫‪59.855‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪85.500‬‬
‫‪32.750‬‬
‫‪95.750‬‬
‫‪74.500‬‬
‫‪89.040‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/-‬‬
‫‪480 x 640‬‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫‪600 x 800‬‬
‫‪768 x 1024‬‬
‫‪768 x 1360‬‬
‫‪576 x 720‬‬
‫‪VESA CVT‬‬
‫‪720 x 1280‬‬
‫‪VESA GTF‬‬
‫‪720 x 1280‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x x‬ب رای اتصالي كابل ‪ ،HDMI/DVI‬بايستي از پريز ‪ HDMI (DVI) IN‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪x‬حالت درهم بافته پشتيباني نشده است‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x x‬حالت هاي جداگانه و مركب پشتيباني مي شوند‪.‬‬
‫‪x‬اين دستگاه در صورتيكه يك فرمت تصويري غي راستاندارد انتخاب شده باشد ممكن است بطور عادي كار نكند‪.‬‬
‫از ‪ SOG‬یا ‪ Sync On Green‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:31‬‬
‫‪17‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 17‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪Media Play‬‬
‫از فایل های عکس و‪/‬یا موسیقی که بر روی دستگاه ‪USB‬‬
‫‪ )Mass Storage Class (MSC‬ذخیره شده لذت ببرید‪.‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪315.0MB/495.0MB Free‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪Device Name‬‬
‫‪ ← MENUm‬برنامه ←پخش رسانه‬
‫← ‪ENTEREE‬‬
‫‪e Exit‬‬
‫‪E Enter‬‬
‫¦ ¦اتصال يك دستگاه ‪USB‬‬
‫‪.1‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫تلويزيون را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪.2‬يك دستگاه ‪ USB‬كه حاوي فایل های عكس و‪/‬یا موسيقي مي باشد را به پريز‪ USB‬در‬
‫متصل كنيد‪.‬‬
‫پهلوي تلويزيون‬
‫‪Music‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫‪SUM‬‬
‫شود‪ ،‬دکمه ‪ ‬را برای انتخاب پخش رسانه‬
‫‪.3‬هنگامیکه صفحه انتخاب ورودی ظاهر می‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫(‪)USB‬فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTEREE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪Setup‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪Photo‬‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫‪Setup‬‬
‫‪Photo‬‬
‫‪Photo‬‬
‫‪Music‬‬
‫استفاده از منوي پخش رسانه‬
‫تماشاي يك عكس (يا نمايش اساليد)‬
‫انتخاب برنامه فشار داده‪،‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ MENU‬را فشار دهيد‪ .‬دكمه ▲ یا ▼ را براي‬
‫‪Music‬‬
‫‪SUM‬‬
‫سپس دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪Photo‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫‪DSC_0558.JPG‬‬
‫‪ .2‬دکمه ▲ یا ▼ را براي انتخاب پخش رسانه (‪ )USB‬فشار داده‪ ،‬سپس دكمه‬
‫‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪580 * 440‬‬
‫‪78.0KB‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪ .3‬دکمه ▲ یا ▼ را براي انتخاب دستگاه حافظه ‪ USB‬مربوطه فشار داده‪ ،‬سپس دكمه‬
‫‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪Photo‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪Setup‬‬
‫✎✎‬
‫منوي پخش رسانه بستگي به دستگاه حافظه ‪ USB‬كه به‬
‫تلويزيون متصل شده تفاوت دارد‪.‬‬
‫‪Photo‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫بازگشت ‪R‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪Setup‬‬
‫پخش ‪E‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪03 / 14‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫حرکت ‪L‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪Photo‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫✎✎‬
‫ممكن است به خاطر مشكالت سازگاري نتوان از بعضي از دستگاه ها استفاده‬
‫كرد‪.‬‬
‫‪ .4‬دكمه ◄ یا ► را براي انتخاب يك نماد (عكس‪ ،‬موسيقي‪ ،‬تنظيمات)‪ ,‬فشار داده‪،‬‬
‫سپس دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫ممكن است با فايل هاي چندرسانه اي غيرمجاز به طور صحيح كار نكند‪.‬‬
‫‪DSC_0558.JPG‬‬
‫فهرستی که قبل از استفاده از پخش رسانه (‪ )USB‬بایستی از آن اطالع داشته باشید‬
‫‪x x‬تنها بايستي از حروف و اعداد ب راي اسم پوشه ويا اسم فايل (تصوير‪ ،‬موسيقي) استفاده كرد‪.‬‬
‫‪00:00:00‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪x‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪03 / 14‬‬
‫‪4.3MB‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪01-The Way.mp3‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪02-Run To Me.mp3‬‬
‫‪2 / 31‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪ )USB(x‬فقط از دستگاه (‪ )MSC‬حمايت مي كند‪ MSC .‬يك وسيله است‪ .‬نمونه های ‪ MSC‬رانشگرهای انگشتی و خواننده کارت فالش هستند (از‬
‫‪ USB HDD‬و ‪ HUB‬و هرگونه دستگاه ‪ usb‬بیش از ‪ 16‬گیگابایت پشتیبانی نمی شود‪).‬‬
‫‪x‬قبل از اتصال دستگاه به تلويزيون‪ ،‬لطفاً فايل هاي خود را پشتيبان گيري كنيد تا از آسيب ويا از دست رفتن داده ها جلوگيري شود‪SAMSUNG .‬‬
‫ب راي هرگونه آسيب به فايل داده ها ويا از بين رفتن داده ها مسئول نمي باشد‪.‬‬
‫‪x‬لطفاً مستقيماً به درگاه ‪ USB‬در تلويزيون وصل كنيد‪ .‬اگر از يك اتصال كابل جداگانه استفاده مي كنيد‪ ،‬ممكن است يك مشكل سازگاري ‪USB‬‬
‫وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪03-No More Sad Songs.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪04-Interference-gold.mp3‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪05-marketa_irglova-The_hill.mp3‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫‪06-I Will Carry You.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪07-marketa_irglova.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪08-Super World.mp3‬‬
‫‪00:00:00‬‬
‫‪18‬‬
‫‪580 * 440‬‬
‫‪78.0KB‬‬
‫‪x‬سيستم فايل تنها از‪ 32/FAT16‬حمايت مي كند (از سيستم فايل‪ NTFS‬حمايت نمي شود) انواع خاص دوربين هاي ديجيتال ‪ USB‬و دستگاه هاي‬
‫صوتي ممكن است با اين تلويزيون سازگار نباشند‪.‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪x‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪06-I Will Carry You.mp3‬‬
‫‪Photo‬‬
‫‪06-I Will Carry You.mp3‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪4.3MB‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:34‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪01-The Way.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪02-Run To Me.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪03-No More Sad Songs.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪04-Interference-gold.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪05-marketa_irglova-The_hill.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪06-I Will Carry You.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪07-marketa_irglova.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪08-Super World.mp3‬‬
‫‪2 / 31‬‬
‫‪Setup‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 18‬‬
‫‪ MSCx x‬از فايل هاي ‪ MP3‬و ‪ JPEG‬حمايت مي كند‪ ،‬و دستگاه ‪ PTP‬فقط از فايل هاي ‪ JPEG‬حمايت مي كند‪.‬‬
‫‪x x‬از ‪(MTP‬پروتكل انتقال رسانه) پشتیبانی نمي شود‪.‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫‪x x‬ما فرمت ‪ jpeg‬ترتيبي را توصيه مي كنيم‪.‬‬
‫‪x x‬دستگاه ‪ USB‬را در حاليكه بارگذاري مي شود قطع نكنيد‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫‪x x‬تنها از فرمت هاي فايل ‪ MP3‬و ‪ JPEG‬پشتیبانی مي شود‪.‬‬
‫‪x x‬فرمت ‪ Media Play (USB) mp3‬فقط از فايل هاي موسيقي كه فركانس نمونه برداري باال دارند (‪ 44.1 ،32‬يا ‪ 48‬کیلوهرتز) پشتیبانی مي‬
‫‪USB‬‬
‫كند‪.‬‬
‫‪x x‬ممكن است مدت پخش فايل ‪ mp3‬به صورت “‪ ”00:00:00‬نمايان شود‪ ،‬در صورتيكه اطالعات مدت پخش آن در ابتداي فايل یافت نشود‪.‬‬
‫‪x x‬هر چقدر قدرت تفكيك تصوير بيشتر باشد‪ ،‬نمايش آن بر روي صفحه بيشتر طول مي كشد‪.‬‬
‫‪x x‬فهرست عكس ويا موسيقي تا ‪ 300‬پوشه يا فايل را نمايش مي دهد‪.‬‬
‫‪x x‬بارگذاري ممكن است بستگي به اندازه فايل قدري طول بكشد‪.‬‬
‫‪x x‬فايل هاي ‪ MP3‬حاوي ‪ DRM‬كه از يك سايت غير رايگان دان لود شده را نمي توان پخش كرد‪.‬‬
‫‪ Photo‬پشتيباني مي كند‬
‫فناوري است كه از ايجاد‪ ،‬توزيع و مديريت محتويات به روش يكپارچه و جامع‬
‫‪x x‬مديريت حقوق ديجيتال (‪ )DRM‬نوعي‬
‫‪Music‬‬
‫‪SUM‬اضافه مديريت‬
‫‪ SUM‬كننده هاي محتويات‪ ،‬جلوگيري از نسخه برداري غيرقانوني از محتويات به‬
‫كه شامل محافظت از حقوق و منافع تأمين‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالي مي شود‪.‬‬
‫‪x x‬اگر از کابل رابط ‪ USB‬استفاده شده‪ ،‬ممکن است دستگاه ‪ USB‬شناسایی نشده یا ممکن است فایل های روی دستگاه خوانده نشوند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر دستگاه ‪ USB‬که به تلویزیون وصل شده شناسایی نشود‪ ،‬فهرست روی دستگاه خ راب شده باشد یا یک فایل موجود در فهرست پخش نشود‪،‬‬
‫‪Photo‬فرمت کرده و اتصالی را کنترل کنید‪.‬‬
‫کرده‪ ،‬دستگاه را‬
‫‪Setup‬کامپیوتر وصل‬
‫دستگاه ‪ USB‬را به‬
‫‪Photo‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪Setup‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪x x‬اگر فایلی که از کامپیوتر حذف شده را هنوز می توان در هنگام اج رای پخش رسانه پیدا کرد‪ ،‬از عملکرد “خالی کردن سطل بازیابی” در‬
‫کامپیوتر ب رای حذف دائمی فایل استفاده کنید‪.‬‬
‫عکس‬
‫تماشاي يك عكس (يا نمايش اساليد)‬
‫دکمه ‪ INFO‬را برای نمایش گزینش تماشا‪ ،‬نمایش اسالید شروع شود ‪ ،‬حذف‪،‬‬
‫همه حذف شود ‪ ،‬حذف همه انتخاب ها فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه ▲ یا ▼ را براي انتخاب نمایش اسالید شروع شود فشار داده سپس‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫✎✎‬
‫در طول نمايش اساليد‪ ،‬فايل ها به ترتيب از فايلي كه در حال حاضر نمايش‬
‫شده نشان داده مي شوند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫فايل هاي ‪ MP3‬را مي توان در حين نمايش اساليد پخش كرد در صورتيكه‬
‫موسيقي متن پيش فرض روشن شده باشد‪ .‬ب راي فعال كردن اين عملكرد‪،‬‬
‫فايل هاي ‪ MP3‬و فايل هاي تصويري ديگر بايستي در همان پوشه در كارت‬
‫حافظه ‪ USB‬ق رار داشته باشند‪.‬‬
‫‪1/1 Page‬‬
‫‪Photo‬‬
‫‪DSC_0558.JPG‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪cFile.....jpg‬‬
‫‪Folder‬‬
‫‪580 * 440‬‬
‫‪78.0KB‬‬
‫‪Jan 7, 2010‬‬
‫‪03 / 14‬‬
‫‪Upper Fold...‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪n Move E Enter I Option R Return‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB Free‬‬
‫‪' Select‬‬
‫✎✎‬
‫دكمه ‪ INFO‬را در حين نمايش اساليد ب راي تنظيم گزينه های زير فشار دهيد سرعت نمایش اسالید ‪ ،‬موسیقی متن ‪ ،‬تنظیمات موسیقی متن ‪ ،‬فهرست‪.‬‬
‫دكمه ▲ یا ▼ را ب راي انتخاب گزينش فشار داده‪ ،‬سپس دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫– –پس از تنظيم گزينش‪ ،‬دكمه ‪ ENTERE‬را براي ايجاد تغييرات فشار دهيد‪.‬‬
‫دکمه ‪ INFO‬را در حین تماشای عکس ب رای تنظیم گزینش های زیر فشار دهید نمایش اسالید شروع شود‪ ،‬بزرگنمایی‪ ،‬گرداندن‪ ،‬فهرست‪ .‬دكمه ▲ یا ▼ را‬
‫ب راي انتخاب گزينش فشار دهيد‪.‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪00:00:00‬‬
‫– –پس از تنظيم گزينش‪ ،‬دكمه ‪ ENTERE‬را براي ايجاد تغييرات فشار دهيد‪.‬‬
‫‪06-I Will Carry You.mp3‬‬
‫‪4.3MB‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪01-The Way.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪02-Run To Me.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪03-No More Sad Songs.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪2 / 31‬‬
‫‪04-Interference-gold.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪05-marketa_irglova-The_hill.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪06-I Will Carry You.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪07-marketa_irglova.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪08-Super World.mp3‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫‪Setup‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:36‬‬
‫‪19‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 19‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪Photo‬‬
‫‪DSC_0558.JPG‬‬
‫موسيقي‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪cFile.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪580 * 440‬‬
‫‪78.0KB‬‬
‫‪03 / 14‬‬
‫ستفاده از فهرست ‪MP3‬‬
‫نماد پوشه‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫نماد فهرست موسيقي‬
‫به نماد مرحله پوشه قبلي بر مي گردد‬
‫✎✎‬
‫فايل انتخاب شده در باال با زمان پخش آن نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫‪ .1‬براي انتخاب همه فايل ها ويا يك فايل‪ ،‬دكمه ‪ INFO‬را براي نمايش منوهاي‬
‫موسیقی فشار دهيد‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای انتخاب پخش ‪ ،‬پخش فایل انتخاب شده ‪ ،‬تکرار‬
‫موسیقی‪ ،‬انتخاب همه یا حذف همه انتخاب ها فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دكمه ▲ یا ▼ را براي رفتن به يك نماد فشار داده‪ ،‬سپس دكمه ‪ ENTERE‬را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫فشردن دكمه ‪ ENTERE‬بر روي يك نماد نت موسيقي‪ ،‬فايل موسيقي را فوراً‬
‫پخش مي كند‪.‬‬
‫فشردن دكمه ‪ ENTERE‬بر روي يك نماد پوشه‪ ،‬فايل هاي موسيقي كه در پوشه‬
‫گنجانده شده را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪Setup‬‬
‫‪R Return‬‬
‫‪E Enter‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪p‬‬
‫‪Photo‬‬
‫‪U Move‬‬
‫‪1/4 Page‬‬
‫‪00:00:00‬‬
‫‪06-I Will Carry You.mp3‬‬
‫‪Music‬‬
‫‪Upper Folder‬‬
‫‪4.3MB‬‬
‫‪Jan 7, 2010‬‬
‫‪2 / 31‬‬
‫‪Folder‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪01-The Way.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪02-Run To Me.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪03-No More Sad Songs.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪04-Interference-gold.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪06-I Will Carry You.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪07-marketa_irglova.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪08-Super World.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪Play‬‬
‫‪Off r 05-marketa_irglova-The_hill.mp3‬‬
‫‪n Move E Enter I Option R Return‬‬
‫‪Repeat Music‬‬
‫‪Select All‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫‪Deselect‬‬
‫‪All‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫‪' Select‬‬
‫‪I Exit‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫■ ■پخش ‪ :‬براي پخش فايل هاي ‪ MP3‬انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪File.....jpg‬‬
‫✎✎‬
‫اين منو فقط فايل هايي كه پسوند فايل ‪ MP3‬دارند را نشان مي دهد‪ .‬فايل هايي كه پسوندهاي فايل ديگر دارند نمايش داده نمي شوند‪ ،‬حتي اگر بر‬
‫روي همان دستگاه ‪ USB‬ذخيره شده اند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ب راي تنظيم مي زان صداي موسيقي‪ ،‬دكمه ‪ y‬در كنترل از راه دور را فشار دهيد‪ .‬ب راي صامت كردن صدا‪ ،‬دكمه ‪ MMUTE‬را روي كنترل‬
‫‪Setup‬‬
‫از راه دور فشار دهيد‪.‬‬
‫■ ■تکرار موسیقی (روشن‪/‬خاموش)‪ :‬براي پخش مكرر فايل هاي ‪ MP3‬در پوشه كنوني انتخاب كنيد‪.‬‬
‫پخش موسیقی‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪00:00:00‬‬
‫‪x‬فقط فایل هایی که پسوند فایل ‪ MP3‬دارند را نمایش می دهد‪ .‬سایر پسوندهاي فايل نمايش داده نمي شوند‪ ،‬حتي اگر بر روي همان دستگاه ‪ USB‬ذخيره‬
‫شده باشند‪.‬‬
‫‪x‬اگر صدا در حين پخش فايل هاي ‪ MP3‬عجيب است‪ ،‬اکواالیزر و ‪ SRS TruSurround HD‬را در منوي صدا تنظيم كنيد‪( .‬يك فايل ‪ MP3‬كه زيادي‬
‫مدوله شده ممكن است موجب مشكالت صوتي شود‪).‬‬
‫‪x‬نمادهای اطالعات عملكرد موسيقي‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫حالت تکرار خاموش است‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:37‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫حالت تکرار روشن است‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 20‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪01-The Way.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪02-Run To Me.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪03-No More Sad Songs.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪2 / 31‬‬
‫‪04-Interference-gold.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪05-marketa_irglova-The_hill.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪06-I Will Carry You.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪07-marketa_irglova.mp3‬‬
‫‪00:03:25‬‬
‫‪08-Super World.mp3‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪307.2MB/973.7MB‬‬
‫استفاده از منوي تنظيم‬
‫■ ■سرعت نمايش اساليد‪ :‬براي كنترل سرعت نمايش اساليد انتخاب شود‪ .‬مي تو انيد سریع ‪،‬‬
‫عادی يا آهسته را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫■ ■موسيقي متن‪ :‬براي گزينش اينكه آيا فايل ‪ MP3‬در حين يك نمايش اساليد پخش شود انتخاب‬
‫كنيد‪ .‬مي توانيد موسيقي روشن ويا موسيقي خاموش را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫■ ■تنظيم موسيقي متن‪ :‬هنگاميكه نمايش اساليد در حال پخش است‪ ،‬از تنظیمات موسیقی‬
‫متن براي انتخاب فايل موسيقي براي گوش دادن استفاده كنيد‪ .‬يك فايل ‪ MP3‬را به عنوان‬
‫موسيقي متن انتخاب كنيد‪.‬‬
‫■ ■تكرار موسيقي‪ :‬براي مشخص كردن اينكه آيا هنگاميكه همه فايل هاي ‪ MP3‬در پوشه كنوني‬
‫پخش شده اند‪ ،‬پخش موسيقي تكرار شود‪ ،‬انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪r‬‬
‫‪: Fast‬‬
‫‪Slide show Speed‬‬
‫‪r‬‬
‫‪: Off‬‬
‫‪Background Music‬‬
‫‪r‬‬
‫‪: On‬‬
‫‪Repeat Music‬‬
‫‪r‬‬
‫‪: 4 hours‬‬
‫‪Screen Saver‬‬
‫‪Setup‬‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫تنظیمات‬
‫‪Background Music Setting‬‬
‫‪R Return‬‬
‫‪E Enter‬‬
‫‪U Move‬‬
‫■ ■حفظ كننده صفحه‪ :‬براي تنظيم زمان انتظار قبل از اينكه محافظ صفحه نمايش ظاهر شود انتخاب‬
‫كنيد‪ .‬حفظ كننده صفحه هنگاميكه دكمه اي براي ساعت ‪ ,4‬ساعت ‪ 8‬يا ساعت ‪ 10‬فشرده نشود‬
‫ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫پخش فایل های عکس ‪ /‬موسیقی انتخاب شده‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬دكمه زرد را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪x‬عملكرد فوق را ب راي انتخاب فایل های عکس ‪ /‬موسیقی مورد نظر تك رار كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫عکس ها یا فايل هاي انتخاب شده با يك عالمت ‪ c‬نشان مي شوند‪ .‬ب رای لغو یک گزینش‪ ،‬دکمه زرد را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪x‬دکمه ‪ ENTER E‬را ب رای پخش عکس ها یا فایل های انتخاب شده فشار دهید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:38‬‬
‫‪21‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 21‬‬
‫ویژگی تله تکست کانال آنالوگ‬
‫صفحه ايندكس سرويس تله تكست به شما اطالعاتي در مورد نحوه استفاده از سرويس را ارائه مي كند‪ .‬برای اینکه اطالعات تله تکست‬
‫به طور صحیح نشان داده شود‪ ،‬دریافت تصویر بایستی یکدست و متعادل باشد‪ .‬در غير اينصورت‪ ،‬اطالعات ممكن است وجود نداشته باشند ويا بعضي صفحات ممكن‬
‫است نمايش داده نشوند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫با فشردن دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور مي توانيد صفحات تله تكست را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪( 0‬حالت)‪ :‬حالت تله تكست انتخاب شود‬
‫(‪.)LIST/FLOF‬‬
‫اگر این دکمه را در حالت ‪ LIST‬فشار دهيد‪،‬‬
‫به حالت ذخيره ليست تغيير مي كند‪ .‬در حالت‬
‫ذخيره ليست‪ ،‬مي توانيد صفحه تله تكست را‬
‫با استفاده از دكمه ‪(8 8‬ذخيره) در فهرست‬
‫ذخيره كنيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪( /‬تله تکست روشن‪/‬ميکس)‪:‬‬
‫پس از انتخاب كانالي كه سرويس تله تكست را‬
‫فراهم مي كند‪ ،‬حالت تله تكست را فعال کنید‪.‬‬
‫براي روي هم انداختن حالت تله تكست با صفحه‬
‫پخش فعلي دوبار فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪( 8‬ذخیره)‪ :‬صفحات تله تکست را ذخیره‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪( 6‬ايندکس)‪ :‬صفحه ايندكس (محتوا) را در‬
‫هر زمان هنگامیکه تله تكست را تماشا مي كنيد‬
‫نمایش دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪( 4‬اندازه)‪ :‬حروف به اندازه دوبرابر در‬
‫نيمه باالتر صفحه را نمایش دهید‪ .‬براي نيمه‬
‫پايين تر صفحه نمايش‪ ،‬دوباره فشار دهيد‪ .‬براي‬
‫نمايش صفحه عادي‪ ،‬يكبار ديگر فشار دهيد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪( 5‬افشا)‪ :‬متن پنهان(براي مثال پاسخ به‬
‫آزمون هاي آموزشي) را نمایش دهید‪ .‬براي‬
‫نمايش صفحه عادي‪ ،‬دوباره فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪D‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪A‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫‪( 1‬صفحه فرعي)‪ :‬صفحه فرعی موجود‬
‫را نمایش دهید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪( 2‬صفحه باال)‪ :‬صفحه تله تکست بعدی‬
‫را نمایش دهید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪( 6‬ايندکس)‪ :‬صفحه ايندكس (محتوا) را در‬
‫هر زمان هنگامیکه تله تكست را تماشا مي كنيد‬
‫نمایش دهید‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪( 9‬نگه داشتن)‪ :‬صفحه نمايش بر روي‬
‫يك صفحه داده شده را نگه دارید در صورتيكه‬
‫صفحه انتخاب شده با چندين صفحه فرعي كه‬
‫بطور اتوماتيك ادامه پيدا مي كنند پيوند داشته‬
‫باشد‪ .‬براي شروع دوباره‪ ،‬آنرا دوباره فشار‬
‫دهيد‬
‫‪( 7‬لغو)‪ :‬پخش فعلی را هنگاميكه براي يك‬
‫صفحه جستجو مي شود نمایش دهید‪.‬‬
‫دكمه هاي رنگي (قرمز‪/‬سبز‪/‬زرد‪/‬آبي)‪ :‬اگر‬
‫سيستم ‪ FASTEXT‬توسط شركت مخابراتي‬
‫استفاده مي شود‪ ،‬عنوان هاي مختلفي كه در‬
‫صفحه تله تكست پوشش داده شده‪ ،‬كد رنگي‬
‫داشته و مي توان آنها را با فشار دكمه هاي‬
‫رنگي بر روي كنترل از راه دور انتخاب كرد‪.‬‬
‫يكي از آنها كه به مورد الزم مربوط مي شود را‬
‫فشار دهيد‪ .‬به همين طريق صفحه با اطالعات‬
‫رنگي ديگري كه مي توان انتخاب كرد نمايش‬
‫داده مي شود‪ .‬براي نمايش صفحه قبلي ويا‬
‫بعدي‪ ،‬دكمه رنگي مربوطه را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫صفحات تله تكست براساس شش طبقه بندي مرتب شده اند‪:‬‬
‫بخش‬
‫محتوا‬
‫بخش‬
‫‪A‬‬
‫شماره صفحه انتخاب شده‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫هويت كانال پخش‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫شماره صفحه فعلي ويا نشانه هاي‬
‫جستجو‬
‫‪F‬‬
‫‪22‬‬
‫محتوا‬
‫‪D‬‬
‫تاریخ و زمان‪.‬‬
‫متن‪.‬‬
‫اطالعات وضعيت اطالعات‬
‫‪FASTEXT‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:39‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 22‬‬
‫كيت سوار كردن روي ديوار‬
‫اقالم نصب روي ديوار (جداگانه فروخته مي شود) به شما امكان مي دهد تا تلويزيون را روي ديوار نصب كنيد‪.‬‬
‫براي اطالعات مشروح در مورد نصب روي ديوار‪ ،‬به دستورالعمل هايي كه به همراه اقالم نصب روي ديوار تأمين شده مراجعه كنيد‪ .‬براي كمك هنگام نصب قاب روي‬
‫ديوار با يك تكنسين تماس بگيريد‪.‬‬
‫اگر تصميم گرفتيد كه تلويزيون را خودتان نصب كنيد‪ Samsung Electronics ،‬مسئول هرگونه صدمه به محصول ويا آسيب به خودتان ويا ديگران نمي باشد‪.‬‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫سوار كردن وسیله نصب روي ديوار‬
‫مشخصات وسيله نصب روي ديوار ( ‪) VESA‬‬
‫✎✎‬
‫کیت نصب روی دیوار به طور جداگانه به فروش می رسد‪.‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را بر روي يك ديوار محكم عمودي به سطح زمين نصب كنيد‪ .‬هنگام نصب بر روي مواد ساختماني‬
‫ديگر‪ ،‬لطفاً با نزديكترين فروشنده خود تماس بگيريد‪ .‬اگر بر روي سقف ويا ديوار شيب دار نصب شود‪ ،‬ممكن است بيافتد و‬
‫منجر به صدمه شخصي جدي شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x x‬ابعاد استاندارد کیت های نصب روی دیوار در جدول زیر نشان داده شده است‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬هنگاميکه وسيله نصب روي ديوار ما را خريداري مي کنيد‪ ،‬يک دفترچه نصب مشروح و همه قطعات‬
‫الزم براي سوار کردن فراهم مي شوند‪.‬‬
‫‪x‬از پيچ هايي که د رازتر از ابعاد استاندارد هستند استفاده نکنيد چون ممکن است به داخل دستگاه تلويزيون‬
‫آسيب وارد کنند‪.‬‬
‫‪x‬ب راي وسايل نصب روي ديوار كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگار نيستند‪ ،‬طول پيچ ها ممكن‬
‫است بستگي به مشخصات آنها متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬از پيچ هايي كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگاري ندارند استفاده نكنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬هنگاميكه از وسايل غير ‪ VESA‬ويا غير مشخص استفاده شود ويا مصرف كننده از دستورالعمل هاي نصب محصول پيروي نكند‪Samsung ،‬‬
‫ب راي آسيب به محصول ويا صدمه شخصي مسئول نيست ‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬پيچ ها را زياد محكم نبنديد‪ ،‬ممكن است به محصول آسيب وارد كرده و موجب افتادن محصول شود كه منجر به صدمه شخصي مي شود‪.‬‬
‫‪ Samsung‬ب راي اين گونه حوادث مسئول نيست‪.‬‬
‫‪x‬مدل های ‪ 57‬و ‪ 63‬اينچ با مشخصات ‪ VESA‬سازگار نيستند‪ .‬بناب راين بايستي از وسيله نصب روي ديوار اختصاصي ما ب راي نصب اين مدل‬
‫استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪x‬تلويزيون را هنگام سوار كردن بيش از ‪ 15‬درجه شيب ندهيد‪.‬‬
‫خانواده محصول‬
‫اینچ‬
‫‪22~19‬‬
‫تلويزيون ‪LCD‬‬
‫‬
‫‪29~23‬‬
‫‪40~30‬‬
‫‪55~46‬‬
‫‪65~57‬‬
‫‪80~70‬‬
‫‪~80‬‬
‫)‪VESA Spec. (A * B‬‬
‫‪ 75‬در ‪75‬‬
‫‪ 100‬در ‪100‬‬
‫‪ 200‬در ‪100‬‬
‫‪ 200‬در ‪200‬‬
‫‪ 400‬در ‪400‬‬
‫‪ 600‬در ‪400‬‬
‫‪ 800‬در ‪400‬‬
‫‪ 1400‬در ‪800‬‬
‫پيچ استاندارد‬
‫تعداد‬
‫‪M4‬‬
‫‪M6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪M8‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را هنگاميکه تلويزيون روشن است نصب نکنيد‪ .‬ممکن است موجب آسيب بدني در نتيجه شوک برقي شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:40‬‬
‫‪23‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 23‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫قفل جلوگيري از سرقت كنزينگتون‬
‫قفل كنسينگتون وسيله اي است كه براي ثابت كردن سيستم در هنگام استفاده در مكان هاي عمومي به كار مي‬
‫رود‪ .‬ظاهر و روش قفل كردن ممكن است بستگي به سازنده با آنچه نشان داده شده متفاوت باشد‪ .‬براي استفاده‬
‫صحيح‪ ،‬به دفترچه راهنمايي كه به همراه قفل كنزينگون تأمين شده مراجعه كنيد‪.‬‬
‫لطفاً نماد “ ” را در پشت تلویزیون پیدا کنید‪.‬‬
‫شکاف کنزینگتون در کنار نماد “ ” قرار دارد‪.‬‬
‫‪ .1‬وسيله قفل كردن را به داخل شكاف كنزينگتون در تلويزيون ‪ 1 LCD‬وارد كرده و آنرا در جهت‬
‫قفل كردن بگردانيد ‪. 2‬‬
‫✎✎‬
‫‪ .2‬كابل قفل كنزينگتون را متصل كنيد ‪. 3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫<انتخابي>‬
‫‪ .3‬قفل كنزينگتون را به يك ميز ويا شيئ ثابت سنگين محكم كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫اين وسيله قفل كردن را بايستي به طور جداگانه خريداري كرد‪.‬‬
‫محل قفل كنزينگتون ممكن است بستگي به مدل متفاوت باشد‪.‬‬
‫محكم كردن تلويزيون به ديوار‬
‫احتیاط‪ :‬كشيدن‪ ،‬هل دادن ويا باالرفتن از تلويزيون ممكن است موجب افتادن تلويزيون شود‪ .‬مخصوصاً مطمئن شويد كه كودكان به تلويزيون آويزان‬
‫نشده ويا آنرا متزلزل نمي كنند‪ ،‬چنين كاري ممكن است موجب افتادن تلويزيون شده كه موجب آسيب جدي ويا مرگ مي شود‪ .‬همه احتياط هاي ايمني كه‬
‫در برگه ايمني گنجانده شده را دنبال كنيد‪ .‬براي استحكام بيشتر‪ ،‬وسيله ضدافتادن براي منظورات ايمني را به صورت زير نصب كنيد‪.‬‬
‫براي جلوگيري از افتادن تلويزيون‬
‫✎✎‬
‫چون جاپيچي‪ ،‬پيچ و ريسمان الزم تأمين نشده‪ ،‬لطفاً اين مواد را به طور جداگانه خريداري كنيد‪.‬‬
‫‪.1‬يچ ها را در داخل بست ها پیچ کرده و محكم به ديوار وصل كنيد‪ .‬مطمئن شوید که پیچ ها به‬
‫طور محکم به دیوار پیچ شده باشند‪.‬‬
‫✎‬
‫‬
‫مشخصات پيچ‬
‫� ب راي تلويزيون ‪ 30‬تا ‪ 40‬اينچ ‪LCD: M6‬‬
‫�‬
‫ب راي تلويزيون ‪ 46‬تا ‪ 55‬اينچ ‪LCD: M8‬‬
‫‪.2‬يچ ها را از وسط پشت تلويزيون باز كرده‪ ،‬پيچ ها را در داخل جاپيچي قرار داده و سپس پيچ ها را‬
‫دوباره به تلويزيون محكم كنيد‪.‬‬
‫‪.3‬ست هاي روي تلويزيون را با يك ريسمان به بست هاي روي ديوار وصل كرده و سپس ريسمان را‬
‫محكم گره بزنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫مطمئن شويد كه همه اتصالي ها به طور صحيح محكم شده باشند‪ .‬هرچند وقت‬
‫يكبار اتصالي ها را براي هرگونه عالمت فرسودگي ويا ضعف كنترل كنيد‪ .‬اگر در مورد‬
‫منيت اتصالي ها هرگونه ترديدي داريد‪ ،‬با يك متخصص نصب تماس بگيريد‪.‬‬
‫ديوار‬
‫ديوار‬
‫✎✎‬
‫✎✎اشكالي ندارد كه ريسمان را طوري نصب كنيد كه بست هاي روي ديوار مساوي ويا پايين تر از‬
‫تلويزيون را نزديك ديوار نصب كنيد تا به سمت عقب سرنگون نشود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫بست هاي روي تلويزيون باشند‪.‬‬
‫گره ريسمان را قبل از حركت دادن تلويزيون باز كنيد‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:42‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 24‬‬
‫مشکالت‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫كيفيت تصوير‬
‫‬
‫•اگر یک جعبه کابل‪/‬جانبی آنالوگ دارید‪ ،‬آنرا با یک جعبه جانبی دیجیتال عوض کنید‪ .‬براي ارائه كيفيت تصوير ‪( HD‬کیفیت باال) از‬
‫كابل هاي ‪ HD‬يا جزء استفاده كنيد‪.‬‬
‫•مشتركین كابل‪/‬ماهواره ‪ :‬ایستگاه های ‪ HD‬را از بین کانال ها امتحان کنید‪.‬‬
‫•اتصال آنتن‪ :‬ايستگاه هاي ‪ HD‬را بعد از اجراي برنامه اتوماتيك امتحان كنيد‪.‬‬
‫•بسياري از كانال هاي ‪ HD‬از محتويات ‪ SD‬يا ‪ Standard Definition‬بهينه شده اند‪.‬‬
‫•قدرت تفكيك تصوير خروجي جعبه كابل‪/‬جانبي را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که تلویزیون را در حداقل فاصله توصیه شده براساس اندازه و کیفیت سیگنال تماشا می کنید‪.‬‬
‫•فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل‬
‫ورزشي ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫•سيگنال در سطح پايين یا کیفیت نامطلوب ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫تصوير تلويزيون به خوبي تصوير در فروشگاه نيست‪.‬‬
‫رنگ صحیح نیست یا وجود ندارد‪.‬‬
‫‬
‫•اگر از یک اتصالی جزء استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های جزء به پریزهای درست متصل شده باشند‪ .‬اتصالی های‬
‫ناصحیح یا شل ممکن است موجب مشکالت رنگی یا صفحه سیاه شوند‪.‬‬
‫رنگ یا روشنایی ضعیف است‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•گزینش های تصویر را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪( .‬به حالت تصویر ‪ /‬رنگ ‪ /‬روشنایی ‪ /‬وضوح بروید)‬
‫•گزینش صرفه جویی انرژی را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪ .‬به منو ‪ -‬تصویر ‪ -‬راهکار صرفه جویی ‪ -‬صرفه جویی انرژی برويد)‬
‫(صفحه ‪)15‬‬
‫•از تنظيم مجدد تصوير براي مشاهده تنظيمات پيش فرض تصوير استفاده كنيد‪( .‬به منو ‪ -‬تصویر ‪ -‬تنظیم مجدد تصویر بروید)‬
‫‬
‫‬
‫•اگر تصوير روي به اندازه صفحه تنظيم شده‪ ،‬به ‪ 16:9‬تغيير دهيد‪( .‬صفحه ‪)12‬‬
‫•قدرت تفكيك جعبه كابل‪/‬جانبي را عوض كنيد‪.‬‬
‫تصویر سیاه و سفید است‪.‬‬
‫‬
‫هنگام عوض کردن کانال ها‪ ،‬تصویر غیرمتحرک شده یا‬
‫اختالل یا تأخیر پیدا می کند‪.‬‬
‫‬
‫•اگر از یک ورودی مرکب ‪ AV‬استفاده می کنید‪ ،‬کابل تصویر (زرد) را به پریز سبز ورودی ‪ 1‬جزء در تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫•اگر با جعبه كابل وصل شده‪ ،‬لطفاً سعي كنيد كه جعبه كابل را تنظيم مجدد كنيد‪ .‬سيم ‪ AC‬را دوباره وصل كرده و صبر كنيد كه جعبه‬
‫كابل دوباره بوت كند‪ .‬ممكن است تا ‪ 20‬دقيقه طول بكشد‬
‫•قدرت تفكيك جعبه کابل را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫صدا نيست ويا صدا در حداكثر ميزان صدا زيادي كم‬
‫است‪.‬‬
‫‬
‫•لطفاً صدای دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده را کنترل کنید‪.‬‬
‫تصویر خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•گزينش بلندگوي تلويزيون را در منوي صدا روي روشن تنظيم كنيد‪( .‬صفحه ‪)16‬‬
‫•اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های صدا به پریزهای ورودی صدای صحیح در تلویزیون وصل‬
‫شده باشند‪.‬‬
‫•اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬گزینش ورودی صدای دستگاه را کنترل کنید (برای مثال ممکن است الزم باشد گزینش‬
‫صدای جعبه کابل را هنگامیکه ‪ HDMI‬به تلویزیون وصل شده به ‪ HDMI‬تغییر دهید)‪.‬‬
‫•اگر از كابل ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬استفاده مي كنيد‪ ،‬يك كابل صوتي جداگانه الزم است‪.‬‬
‫•اگر تلویزیون شما یک پریز گوشی دارد‪ ،‬مطمئن شوید که چیزی به آن زده نشده باشد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•اتصالي هاي كابل را کنترل کنيد‪ .‬مطمئن شويد كه كابل تصوير به ورودي صدا وصل نشده باشد‪.‬‬
‫•براي اتصالي های آنتن یا كابل‪ ،‬قدرت سيگنال را كنترل كنيد‪ .‬سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف صدا شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬ماكروبلوك‪ ،‬بلوك كوچك‪ ،‬نقاط‪،‬‬
‫ايجاد پيكسل‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫یک خط نقطه چین در لبه صفحه نمایش وجود دارد‪.‬‬
‫‬
‫كيفيت صدا‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫بلندگوها سروصدای نامناسبی را ایجاد می کنند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:43‬‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫عيب يابي‬
‫اگر در مورد تلویزیون سوالی دارید‪ ،‬ابتدا به این لیست مراجعه کنید‪ .‬اگر هیچکدام از این نکات عیب یابی مربوط نمی شوند‪ ،‬لطفاً از “‪ www.samsung.com‬دیدن‬
‫کردن و روی ‪ Support‬کلیک کنید یا با مرکز تماس تلفنی که در جلد پشتی این دفترچه راهنما ذکر شده تماس بگیرید‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 25‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫مشکالت‬
‫تصوير نيست‪ ،‬ويدئو نيست‬
‫تلويزيون روشن نمي شود‪.‬‬
‫ •مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫ •مطمئن شويد كه پريز روي ديوار كار مي كند‪.‬‬
‫ •دکمه روشن کردن را روی تلویزیون فشار دهید تا مطمئن شوید که اشکال کنترل از راه دور نیست‪ .‬اگر تلویزیون روش شد‪ ،‬به «کنترل از‬
‫راه دور کار نمی کند» در زیر مراجعه شود‪.‬‬
‫تلويزيون به طور اتوماتيك روشن مي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•كنترل كنيد كه آياتایمر خواب روي خاموش در منوي تنظيمات تنظيم شده است‪( .‬صفحه ‪)17‬‬
‫•اگر کامپیوتر را به تلويزيون وصل كرده ايد‪ ،‬تنظيمات برقي كامپيوتر را كنترل كنيد‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫•هنگام تماشای تلویزیون از اتصالی آنتن یا کابل‪ ،‬اگر سیگنالی وجود نداشته باشد‪ ،‬تلویزیون بعد از ‪ 10‬تا ‪ 15‬دقیقه خاموش می شود‬
‫تصویر‪/‬ویدئو وجود دارد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•اتصالي هاي كابل را كنترل كنيد‪( .‬همه كابل هاي وصل شده به تلويزيون و دستگاه هاي خارجي را قطع و دوباره وصل كنيد)‪.‬‬
‫•خروجي ويدئوي دستگاه هاي خارجي (جعبه كابل‪/‬جانبي‪ DVD، Blu-ray ،‬و غيره) را طوري تنظيم كنيد كه با اتصالي هاي ورودي‬
‫تلويزيون همسان باشد‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر خروجی دستگاه خارجی ‪ HDMI‬است‪ ،‬بایستی به ورودی ‪ HDMI‬در تلویزیون وصل شود‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه دستگاه های وصل شده روشن شده باشند‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه منبع درست تلويزيون را با فشردن دكمه ‪ SOURCE‬روي كنترل از راه تلويزيون انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫اتصال ‪(RF‬كابل‪/‬آنتن)‬
‫تلویزیون همه کانال ها را دریافت نمی کند‪.‬‬
‫ •مطمئن شويد كه كابل آنتن به طور محكم وصل شده باشد‪.‬‬
‫ •لطفاً از وصل و پخش (تنظیمات اولیه) براي افزودن كانال هاي موجود به فهرست كانال استفاده كنيد‪ .‬به منو ‪ -‬تنظیمات ‪ -‬وصل و پخش‬
‫رفته و منتظر شويد تا همه كانال هاي موجود ذخيره شوند‪( .‬صفحه ‪)6‬‬
‫ •تأييد كنيد كه موقعيت آنتن صحيح باشد‪.‬‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬ماكروبلوك‪ ،‬بلوك كوچك‪ ،‬نقاط‪،‬‬
‫ايجاد پيكسل‬
‫ •فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل ورزشي‬
‫ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫ •سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫پيغام "حالت پشتيباني نمي شود" ظاهر می شود‪.‬‬
‫ •قدرت تفكيك خروجي كامپيوتر و فرکانس را طوري تنظيم كنيد كه با قدرت هاي تفكيكي كه تلويزيون از آنها حمايت مي كند همسان باشند‪.‬‬
‫(صفحه ‪)21‬‬
‫“‪ ”PC‬همیشه در فهرست منبع نشان داده می شود حتی‬
‫اگر کامپیوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫ •اين موضوع عاديست؛ “‪ ”PC‬هميشه در فهرست منبع نمايان مي شود حتي اگر كامپيوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫ویدئو خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫ •اگر از اتصالی ‪ HDMI‬استفاده می کنید‪ ،‬تنظیمات خروجی صدای کامپیوتر را کنترل کنید‪.‬‬
‫تصویر به صورت صفحه کامل نشان داده نمی شود‪.‬‬
‫ •کانال های ‪ HD‬هنگامیکه محتوای بهینه شده ‪ )4:3( SD‬را نشان می دهند‪ ،‬نوارهای مشکی را در دوطرف صفحه نمایش خواهند داد‪.‬‬
‫ •نوارهاي مشكي در باال و پايين در طول فيلم هایی نمايان مي شوند كه نسبت ابعاد آنها با ابعاد تلويزيون متفاوت هستند‪.‬‬
‫ •گزينه های اندازه تصوير را در دستگاه خارجي يا تلويزيون به صفحه كامل تغيير دهيد‪.‬‬
‫كنترل از راه دور كار نمي كند‪.‬‬
‫ •باتری های کنترل از راه دور را طوری قرار دهید که قطبیت آنها (‪ )-/+‬در جهت صحیح باشد‪.‬‬
‫ •پنجره ارسال سنسور در کنترل از راه دور را تمیز کنید‪.‬‬
‫ •كنترل از راه دور را از فاصله ‪ 5‬تا ‪ 6‬فوت مستقيماً به سمت تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫کنترل از راه دور جعبه کابل‪/‬جانبی تلویزیون را روشن یا‬
‫خاموش یا میزان صدا را تنظیم نمی کند‪.‬‬
‫ •كنترل از راه دور جعبه كابل‪/‬جانبي را طوري برنامه ريزي كنيد كه تلويزيون را به كار بياندازد‪ .‬به دفترچه راهنمای کاربر جعبه کابل‪/‬‬
‫جانبی برای کد تلویزیون ‪ SAMSUNG‬مراجعه شود‪.‬‬
‫پيغام "حالت پشتيباني نمي شود" ظاهر می شود‪.‬‬
‫ •قدرت تفكيك حمايت شده تلويزيون را كنترل كرده و به همان صورت قدرت تفكيك خروجي دستگاه خارجي را تنظيم كنيد‪ .‬به تنظیمات قدرت‬
‫تفکیک در صفحه ‪ 8‬این دفترچه راهنما مراجعه شود‪.‬‬
‫بوی پالستیک از تلویزیون به مشام می رسد‪.‬‬
‫ •اين بو عاديست و در طول زمان پراكنده خواهد شد‪.‬‬
‫اتصال كامپيوتر‬
‫موارد ديگر‬
‫تلویزیون به یک سمت متمایل شده است‪.‬‬
‫ •پايه را از تلويزيون جدا كرده و دوباره سوار كنيد‪.‬‬
‫در سوار کردن پایه با مشکالتی مواجه شده اید‪.‬‬
‫ •مطمئن شويد كه تلويزيون روي سطح مسطحي قرار داشته باشد‪ .‬اگر نمي توانید پيچ ها را از تلويزيون باز كنید‪ ،‬لطفاً از پيچ گوشتي‬
‫مغناطيسي استفاده كنيد‪.‬‬
‫منوی کانال خاکستری شده است‪( .‬موجود نیست)‬
‫ •منوي كانال تنها زماني موجود است كه منبع تلويزيون انتخاب شده باشد‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:43‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 26‬‬
‫تنظيمات شما بعد از ‪ 30‬دقيقه يا هربار تلويزيون خاموش‬
‫مي شود پاك مي شوند‪.‬‬
‫از دست دادن متناوب صدا يا تصوير دارید‬
‫ •اتصال هاي كابل را كنترل كرده و آنها را دوباره وصل كنيد‪.‬‬
‫ •از دست دادن صدا یا تصویر ممکن است به خاطر استفاده از کابل های انعطاف ناپذیر یا ضخیم باشد‪ .‬مطمئن شوید که کابل ها برای استفاده‬
‫دراز مدت به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند‪ .‬اگر تلویزیون را روی دیوار نصب می کنید‪ ،‬توصیه می کینم که از کابل های حاوی اتصالی‬
‫‪ 90‬درجه استفاده شود‪.‬‬
‫ذرات کوچکی را مشاهده می کنید هنگامیکه با دقت به لبه‬
‫قاب تلویزیون نگاه می کنید‪.‬‬
‫ •اين بخشي از طراحي محصول بوده و نشانگر خرابي نيست‪.‬‬
‫منوی تصویر در تصویر موجود نیست‪.‬‬
‫ •عملکرد تصویر در تصویر تنها زمانی موجود است که از ‪ ،HDMI‬کامپیوتر یا منبع اجزاء استفاده می کنید‪( .‬صفحه ‪)18‬‬
‫مشکالت تصویر‪/‬صوتی تکراری وجود دارد‪.‬‬
‫ •سینگنال‪/‬منبع را کنترل و عوض کنید‪.‬‬
‫ممکن است بین پدهای بالشی الستیکی در پایه و رویه‬
‫بعضی مبلمان واکنشی ایجاد شود‪.‬‬
‫ •برای جلوگیری از این موضوع‪ ،‬از پدهای نمدی بر روی هر سطح تلویزیون که در تماس با مبلمان قرار می گیرد استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫مشکالت‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫ •اگر تلويزيون در حالت نمایش مغازه است‪ ،‬تنظيمات صدا و تصوير را هر ‪ 30‬دقيقه دوباره تنظيم مي كند‪ .‬تنظیمات را از حالت نمايش‬
‫مغازه به حالت استفاده در منزل در روال وصل و پخش (تنظیمات اولیه) تغيير دهيد‪ .‬دكمه ‪ SOURCE‬را براي انتخاب حالت تلویزیون‬
‫فشار داده‪ ،‬به منو → تنظیمات → وصل و پخش (تنظیمات اولیه) → ‪ ENTERE‬برويد‪( .‬صفحه ‪)6‬‬
‫✎✎‬
‫پنل ‪ TFT LCD‬از پنلي استفاده مي كند كه از پيكسل هاي فرعي تشكيل شده كه به تكنولوژي پيشرفته ب راي ساخت نياز دارد‪ .‬با اين وجود‪ ،‬ممكن است‬
‫چند پيكسل روشن ويا خاموش در صفحه نمايش وجود داشته باشد‪ .‬اين پيكسل ها تأثيري بر نحوه كار محصول نخواهند داشت‪.‬‬
‫¦ ¦جواز‬
‫‪.TruSurround HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc‬‬
‫‪.TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc‬‬
‫‪Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are‬‬
‫‪.trademarks of Dolby Laboratories‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:44‬‬
‫‪27‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 27‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫مشخصات‬
‫پنل طبیعی‬
‫مالحظات زيست محيطي‬
‫دماي استفاده‬
‫رطوبت استفاده‬
‫دماي انبار كردن‬
‫رطوبت انبار كردن‬
‫پايه گردان‬
‫(چپ ‪ /‬راست)‬
‫اسم مدل‬
‫اندازه صفحه نمايش‬
‫(قطري)‬
‫صدا‬
‫خروجي‬
‫ابعاد (عرض‪x‬عمق‪x‬ارتفاع)‬
‫بدنه‬
‫با پايه‬
‫وزن‬
‫با پايه‬
‫‪ 1920‬در ‪ 60 @ 1080‬هرتز‬
‫‪ 10‬تا ‪ 40‬درجه سانتي گراد (‪ 50‬تا ‪ 104‬درجه فارنهايت)‬
‫‪ 10‬تا ‪ 80‬درصد‪ ،‬تقطير نشده‬
‫‪ 20‬تا ‪ 45‬درجه سانتي گراد (‪ 4-‬تا ‪ 113‬درجه فارنهايت)‬‫‪ 5‬تا ‪ 95‬درصد‪ ،‬تقطير نشده‬
‫˚‪0‬‬
‫‪LA19C350‬‬
‫‪LA22C350‬‬
‫‪LA26C350‬‬
‫‪LA32C350‬‬
‫‪19 inch‬‬
‫‪22 inch‬‬
‫‪26 inch‬‬
‫‪32 inch‬‬
‫‪5W x 2‬‬
‫‪3W x 3‬‬
‫)‪795.3 x 84.0 x 525.8 (mm) 673.3 x 84.0 x 456.0 (mm) 535.3 x 85.5 x 365.8 (mm) 461.2 x 64.4 x 322.2 (mm‬‬
‫)‪795.3 x 247.2 x 585.3 (mm) 673.3 x 222.2 x 513.4 (mm) 535.3 x 171.8 x 420.9 (mm) 461.2 x 161.0 x 364.0 (mm‬‬
‫‪4.1 kg‬‬
‫‪4.1 kg‬‬
‫‪4.2 kg‬‬
‫‪3.9 kg‬‬
‫‪6.1 kg‬‬
‫‪5.7 kg‬‬
‫‪7.6 kg‬‬
‫‪7.1 kg‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎ب راي منبع نيرو و مصرف برق‪ ،‬به برچسبي كه بر روي محصول الصاق شده رجوع شود‪.‬‬
‫طرح و مشخصات بدون اطالع قبلي قابل تغيير مي باشند‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:44‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 28‬‬
‫ اب‬SAMSUNG WORLDWIDE ‫ديريگب سامت‬
‫ تالوصحم اب هطبار رد رگا‬Samsung ‫ديراد يرظن ايو لاوس‬، ‫ نايرتشم روما زا يتسرپرس زكرم اب ًافطل‬SAMSUNG ‫ديريگب سامت‬.
‫روشك‬
‫مرکز رسيدگي به امور مشتريان‬
www.samsung.com
‫تياس بو‬
1300 362 603
AUSTRALIA
-
8000-4726
BAHRAIN
www.samsung.com
400-810-5858
010-6475 1880
CHINA
-
0800-726786
EGYPT
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
(852) 3698-4698
HONG KONG
www.samsung.com
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDIA
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
INDONESIA
www.samsung.com
0120-327-527
JAPAN
-
800-22273
JORDAN
www.samsung.com
9200-21230
KSA
www.samsung.com
1800-88-9999
MALAYSIA
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
NEW ZEALAND
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
PHILIPPINES
-
800-2255
QATAR
www.samsung.com
1800-SAMSUNG(726-7864)
SINGAPORE
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864 )
SOUTH AFRICA
-
1825-22-73
SYRIA
www.samsung.com
0800-329-999
TAIWAN
www.samsung.com
1800-29-3232
02-689-3232
THAILAND
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
U.A.E
www.samsung.com
1 800 588 889
VIETNAM
BN68-02683D
BN68-02683D-00
BN68-02683D Per.indd 29
© 2010 Samsung Electronics Co ‫دشاب يم ظوفحم قوقح همه‬.
2010-03-03 �� 5:36:45
‫اين صفحه عمداً سفيد است‪.‬‬
‫‪2010-03-03 �� 5:36:45‬‬
‫‪BN68-02683D Per.indd 30‬‬
Download PDF