Samsung | SP-54R1HL | Samsung SP-54R1HL Guia de usuario

ÊuK Êu¹eHOKð
ELECT
SP42Q2
SP43W6
SP43T7
SP43T8/54T8
SP43Q5/47Q5
SP43R1/54R1
pU*« «œUý—≈
c¼ …¡«d vłd¹ ¨…bŠu« qOGAð q³
tÐ ÿUH²Šô«Ë q#UJUÐ qOb« «
ÆbFÐ ULO( lłdL*
WýUA« vKŽ dNEð w²« rz«uI«
UuKF*« ’uB½
wð«c« eO&d²«
± ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
1
4/26/05, 9:31 AM
≤ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
2
4/26/05, 9:31 AM
Êu¹eHOK²« vKŽ …—uB« qJý ÷dFÐ W6U)« WUN« ÊULC« UuKF
WOÝUÝ√ WHBÐ ©UN{dŽ v≈ WýUA« ŸUHð—« ‰bF# ¨≥∫¥® wÝUOI« qJA« «– Êu¹eHOK²« UýUý rOLBð r²¹
ÆwÝUOI« qJA« «– UýUA« vKŽ W*d(« WLz«œ u¹bOH« UDI ÷dF
dOOGð l# WOÝUÝ√ WHBÐ ¥∫≥ W³HMÐ wÝUO qJý «– UýUA« Ác¼ vKŽ W{ËdF*« —uB« ÊuJð Ê√ wG³M¹Ë
W¹uKF« ·dŠ_« lÐd# jz«dý q¦# ¨WýUA« vKŽ W²ÐU¦« —uB«Ë U#uÝd« ÷dŽ U#√ Æ…dL²H# WHBÐ UDIK«
Z#«d³« XË wULł≈ s# •µ± sŽ b¹e¹ ô U# vKŽ dB²Ið Ê√ wG³MO( ¨©WC¹dF« WýUA« —uV® WM*«b« WOKHH«Ë
ÆŸu³Ý_« w( Êu¹eHOK²« vKŽ W{ËdF*«
WOÝUÝ√ WHBÐ ©UN{dŽ v≈ WýUA« ŸUHð—« ‰bF# ¨π∫±∂® i¹dF« qJA« «– Êu¹eHOK²« UýUý rOLBð r²¹
w²« —uB« r−Š VÝUM²¹ Ê√ wG³M¹Ë Æi¹dF« qJA« «– UýUA« vKŽ W*d(« WLz«œ u¹bOH« UDI ÷dF
d(u²*« “«dD« ÊU* «–≈ WýUA« ú9 v²Š U¼dO³Jð r²¹ Ë√ ¨WOÝUÝ√ WHBÐ π∫±∂ W³HMÐ WýUA« r−Š l# dNEð
¨WýUA« vKŽ W²ÐU¦« —uB«Ë U#uÝd« ÷dŽ U#√ Æ…dL²H# WHBÐ UDIK« dOOGð l# …eO*« Ác¼ p `O²¹ p¹b
wÝUOI« qJA« «– Z#«d³«Ë Êu¹eHOK²« vKŽ W{ËdF*« u¹bOH« UDI vKŽ WM*«b« WO³½U'« jz«dA« q¦#
vKŽ W{ËdF*« Z#«d³« XË wULł≈ s# •±µ sŽ b¹e¹ ô U# vKŽ dB²Ið Ê√ wG³MO( ¨dO³J²K qÐUI« dOž
ÆŸu³Ý_« w( Êu¹eHOK²«
÷ËdŽ Ë√ WV—u³« ‚«uÝ√ d¹—UIð q¦# Èdš_« W²ÐU¦« ’uBM«Ë —uB« ÷dŽ ÊuJ¹ Ê√ wG³M¹ ¨p– sŽ öC(
Î
ÁöŽ√ `{u# u¼ UL* «œËb×#
dðuO³LJ«
◊U/√Ë
U#uÝ—
Ë√
V¹u«
l«u#
Ë√
UD;«
«—UFý
Ë√
u¹bOH«
»UF√
Î
ÌËU(² dOž „öN²Ý« w- ÁöŽ√ …—u&c*« «œUý—ù« “ËU−²ð W²ÐUŁ —u6 ÷dŽ V³(²¹ Ê√ sJL*« s Æ U½u¹eHOK²« W(UJ W³HMUÐ
WýUý vKŽ WLz«œ WHBÐ dNEð WOöþ —u6 v≈ ‰uײð UN½√ dOž WIOHœ «—u6
„d²¹ Ê√ t½Qý s «c¼Ë ¨© CRT® ÷dF« UýUA
Î
…—uBÐ WýUA« ¡q W&dײ*« —uB« ÷dŽ l ¨UN{dŽ r²¹ w²« —uB«Ë Z«d³« l¹uMð vKŽ ’dŠ« ¨p– ÀËbŠ ÍœUH² ÆÊu¹eHOK²«
dOOGð «eO# `O²ð w²« Êu¹eHOK²« “dD W³HMUÐ ÆW²ÐU¦« WM&«b« WÞdý_« Ë√ ◊U/_« ÷dŽ ÂbŽ vKŽ ’dŠ«Ë ¨WOÝUÝ√
¡q# qJý cp²ð w²« —uB« q¦# ¨—uB« s# WHK²p# ‰UJý√ ÷dF Ác¼ rJײ« —«—“√ Âbp²Ý« ¨…—uB« r−Š
ÆWýUA«
„öN²Ýô« ÊQÐ rKF« l# ÆUN{dŽ …b#Ë Êu¹eHOK²« vKŽ ÷dFK W#bp²H*« —uB« ‰UJý√ b¹b% bMŽ UÎB¹dŠ s*
ô ¨Èdš_« WËd;« —uB« sŽ ÎöC( ¨t#«bp²Ý«Ë qJA« b¹b% sŽ r−M¹ Íc« CRT UýUA ÍËUH²*« dOž
ÆœËb;« Samsung ÊUL{ tODG¹
≥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
3
4/26/05, 9:31 AM
U¹u²;«
W#bI#
≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu¹eHOK²« vKŽ …—uB« qJý ÷dFÐ WVU)« W#UN« ÊULC« U#uKF#
ÁeON&Ë Êu¹eHOK²« qOVuð
∑~∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©“«dDK UÎI(Ë® rJײ« UŠu
∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©“«dDK UI(Ë®
qOVu²« UŠu
Î
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©“«dDK UÎI(Ë® ÷dF« WIDM# «bp²Ý«
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł w( U¹—UD³« VO*dð
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡«dL(« X% WFý_UÐ bFÐ sŽ rJײ« “UNł
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qÐUJ« Êu¹eHOKð WJ³ý Ë√ wz«uNÐ Êu¹eHOK²« qOVuð
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dHA« p( —œuJ¹œ Ë√ wŽUMV dL q³I²H0 Êu¹eHOK²« qOVuð
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tKOGAð ·UI¹≈Ë Êu¹eHOK²« qOGAð
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —UE²½ô« l{Ë vKŽ Êu¹eHOK²« 5OFð
±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł UO½UJ#≈ vKŽ ·dF²«
±∂~±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOGA²«Ë qOVu²« …eO#
±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U½UO³« ÷dŽ
±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ p¹b WKCH*« WGK« —UO²š«
±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©wð«c« eO*d²«® UOzUIKð
WýUA« j³{
Î
±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wð«c« eO*d²K wzUIK²« cOHM²« ·UI¹≈
≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WýUA« s# ¢wð«– eO*dð¢ WUÝ— W«“≈
≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Õu{u« Wł—œ j³{
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
¥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
4
4/26/05, 9:31 AM
◆
■
Êu¹eHOK²« «bp²Ý«
≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©iHpM*« g¹uA²« rpC#® LNA …eO# «bp²Ý«
≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WŠuK« 5#Qð —e« jOAMð
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« —UOF# dOOGð
≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« «œ«bŽ≈ hOBpð
≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥∫¥ “«dÞ® …—uB« r−Š b¹b%
≥µ~≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©i¹dF« “«dD«® …—uB« r−Š b¹b%
≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Y׳« l{Ë b¹b%
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©wLd« g¹uA²« qOKIð® Digital NR …eO# «bp²Ý«
≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡U—e« WýUA« l{Ë j³{
≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOU(« …—uB« XO³¦ð
◆
■
«uMI« j³{
≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOzUIKð
«uMI« s¹epð
Î
≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W½]e<« «uMI« nOMBð
≤µ~≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UιËb¹ «uMI« s¹epð
≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNO( »užd*« dOž «uMI« wDpð
≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰UHÞ_« b{ 5#Q²« …eO# qOGAð
≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «uMI« ‰U³I²Ý« n«u# j³{
◆
■
◆
©lÐUð®
U¹u²;«
©lÐUð® Êu¹eHOK²« «bp²Ý« ◆
≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« —UOF# dOOGð ■
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« «œ«bŽ≈ j³{ ■
¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uBK WO(U{ù« «œ«bŽù« ■
©Auto Volume® wzUIKð uV ≠
©Dolby Virtual® Íd¼ Uþ wËœ ≠
¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WLGM« uV j³{ ■
¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©“«dDK UÎI(Ë® uB« l{Ë b¹b% ■
¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wU(« Xu« j³{ ■
¥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuM« Xu# j³{ ■
¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UÎOzUIKð tKOGAð ·UI¹≈Ë Êu¹eHOK²« qOGAð ■
¥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wł—Uš «—Uý≈ —bB# ÷dŽ ■
© U#uKF*« ’uB½® TELETEXT …eO# «bp²Ý«
¥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © U#uKF*« ’uB½® Teletext …eO#
¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © U#uKF*« ’uB½® Teletext U½UOÐ ÷dŽ
µ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷dF« «—UOš b¹b%
µ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © U#uKF*« ’uB½® Teletext W×HV b¹b%
µ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © U#uKF*« ’uB½® Teletext U×HV s¹epð
■
■
■
■
WO(U{≈ öOVuðË U#uKF#
µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOł—U)« …eNł_UÐ Êu¹eHOK²« qOVuð
µ¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« ×Up0 Êu¹eHOK²« qOVuð
µµ ......................................................................................................... S-Video qšb0 Êu¹eHOK²« qOVuð
µ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “UN'« qšb0 Êu¹eHOK²« qOVuð
➣
WEŠö
☛
ÂU¼
“ud«
jG{«
µ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
5
4/26/05, 9:31 AM
◆
■
■
■
■
«bp²Ýô« UOVuð
µ∏~µ∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Èdš√ U½uJ* bFÐ sŽ rJײ« “UNł W−#dÐ
µ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¹bOH« “UN' bFÐ sŽ rJײ« “UNł “u#— ≠
µ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©CATV® qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²H* bFÐ sŽ rJײ« “UNł “u#— ≠
µ∏ .......................................................................... DVD ’«d√ qOGAð “UN' bFÐ sŽ rJײ« “UNł “u#— ≠
µπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W½UOB« wHþu0 ‰UBðô« q³ ∫UNŠöV≈Ë ¡UDš_« ·UAJ²Ý«
◆
■
■
■
◆
©“«dDK UI(Ë®
Î
➣
Æp¹b d(u²*« “«dDK UI(Ë
Êu¹eHOK²K wKFH« s¹uJ²« nK²p¹ b
Î
rJײ« UŠu
SP43T7
SP43T8
SP54T8
SP43W6
©e ®
©f®
©g®
©h®
u¹bOH« qšb wF{Ë 5Ð q¹b³²«
WOzd*« rz«uI« ÷dŽ
«uMI« —UO²š«
uB« Èu²( j³{
©a®
©b®
©c®
©d®
▲
▼
Æ“«dDK UI(Ë —UE²½ô« l{Ë w( ÊuJ¹ U#bMŽ Êu¹eHOK²« qOGA²
CH
s¹—e« «bp²Ý« sJ1 ◆
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w( / /▼/▲—«—“_« nzUþË fH½ UN
CH
Ë - VOL + —«—“_« ◆
ÆÊu¹eHOK²« rJ% WŠu —«—“√ «bp²Ý« pMJLO( ªtðbI( Ë√ qLF« sŽ bFÐ sŽ rJײ« “UNł nuð «–≈ ◆
➣
t-UI¹≈Ë Êu¹eHK²« qOGAð
XHu*Ë —UE²½ô« l{Ë dýR
bFÐ sŽ rJײ« “UNł dFA²(
rz«uI« ÂUE½ qš«œ œb;« —UO)« v≈ ‰u6u«
∂ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
6
4/26/05, 9:31 AM
rJײ« UŠu
Æp¹b d(u²*« “«dDK UI(Ë
Êu¹eHOK²K wKFH« s¹uJ²« nK²p¹ b
Î
➣
©lU® ©“«dDK UIË
®
Î
SP42Q2
SP43Q5
SP47Q5
SP43R1
SP54R1
XHu*Ë —UE²½ô« l{Ë dýR
bFÐ sŽ rJײ« “UNł dFA²(
rz«uI« ÂUE½ qš«œ œb;« —UO)« v≈ ‰u6u«
—UE²½ô« l{Ë w- Êu¹eHK²« l{Ë
©f®
©g®
©h®
©i®
u¹bOH« qšb wF{Ë 5Ð q¹b³²«
WOzd*« rz«uI« ÷dŽ
«uMI« —UO²š«
uB« Èu²( j³{
t-UI¹≈Ë Êu¹eHK²« qOGAð
∑ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
7
4/26/05, 9:31 AM
©a®
©b®
©c®
©d®
©e ®
©“«dDK UI(Ë®
Î
➣
Æp¹b d(u²*« “«dDK UI(Ë
Êu¹eHOK²K wKFH« s¹uJ²« nK²p¹ b
Î
qO6u²« UŠu
Êu¹eHOK²« s w³½U'« ¡e'«
u¹bOH« qšb © a ®
uB« qšb © b ®
S-Video qšb © c ®
Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'«
d
c
e
b
u6Øu¹bO- qšb © d ®
tÐ ’U)« Ãd<« Ë√ AV qšb © e ®
1,2≠“UN'«
©Ω∑µ® VHF/UHFwz«uN« qšb © a ®
1,2≠©s1√≠ u6≠d(¹√Øu¹bO-® AV qšb © b ®
©s1√≠ u6≠d(¹√Øu¹bO-® AV Ãdn © c ®
Ƶ∂ v≈ µ≥ s# U×HB« dE½« ¨qOVu²« ‰uŠ qOVUH²« s# b¹e# vKŽ ‰uB×K
ÆnzUþu« q* qOGAð ·UI¹≈ s# b*Qð ¨Êu¹eHOK²UÐ u¹bO( Ë√ uV ÂUE½ Í√ qOVuð bMŽ
ÆW³ŠUB*« ÊU#_« UÞUO²Š«Ë WOKOBH²« qOVu²« «œUý—≈ vKŽ ·dF²² “UN'UÐ WI(d*« lł«d*« v≈ lł—«
∏ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
8
4/26/05, 9:31 AM
➣
a
☛
©“«dDK UI(Ë®
Î
÷dF« WIDM «bn²Ý«
Æ÷dF« WIDM «bn²ÝUÐ U¼dOž Ë√ DVD Ë√ u¹bOH« qGA ÷dŽ sJ1
SP43W6
SP54T8
rNH« ÁU&UÐ tF(—« rŁ »U³« nB²M# pH#«
t³×Ý« rŁ »U³« nB²M# pH#« ª÷dF« WIDM# qš«œ “UN'« l{Ë bFÐ
ÆqHÝú
➣
l{Ë bMŽ ÆrK# ±≤∂ sŽ tŽUHð—« b¹e¹ ô Íc« “UN'« ÷dŽ V−¹
rK# ≥∞ U¼—b W(UH# „dð vłd¹ ª÷dF« WIDM# w( 5F# “UNł
ÆV½Uł q* s# rK# ≤∞Ë ÂU#_« s#
SP54T8
±
≤
bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł w- U¹—UD³« VO&dð
‰«uŠ_« w- UN«b³²Ý« Ë√ bFÔÐ sŽ rJײ« “UN−Ð W6U)« U¹—UD³« VO&dð V−¹
∫WOðü«
©
Êu¹eHOK²« ¡«dý
◆
W×O×6 WI¹dDÐ bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł qLŽ ÂbŽ
◆
® e#d« vKŽ jGCUÐ bFÐÔ sŽ rJײ« “UN' wHK)« ¡UDG« l(—«
Ætł«dšù …uIÐ V×Ý« rŁ qHÝ_
±
5²¹—UDÐ Ë√ Xu( ±[µ WFÝ ¢AAA¢ Ë√ UM4 Ë√ R03 5²¹—UDÐ qšœ√
∫wK¹ UL* W³UH«Ë W³łu*« —UD_« …UŽ«d# l# 5²¾(UJ#
ÆbFÐÔ sŽ rJײ« “UNł w( – qÐUI# W¹—UD³« w( – ◆
ÆbFÔÐ sŽ rJײ« “UNł w( + qÐUI# W¹—UD³« w( + ◆
≤
jGC«Ë bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł …bŽU l# tð«–U×0 ¡UDG« VO*dð bŽ√
Æt½UJ# v≈ tðœUŽù tOKŽ
≥
π ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
9
4/26/05, 9:31 AM
¡«dL(« X% WFý_UÐ bFÐ sŽ rJײ« “UNł
Êu¹eHOK²UÐ ’U)« —UE²½ô« l{Ë
TELETEXT
r−ŠØ…—uB« r−Š b¹b%
l qLFK bFÐ sŽ rJײ« “UNł j³{
Ë ÍuKF« “UN'« ‚ËbM6Ë Êu¹eHOK²« …eNł√
qGAË qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²(Ë u¹bOH«
DVD ’«dH√
qÐUJ« WJ³ýØn«u*« b¹b%
…UMIK dýU³*« —UO²šô«
Ø5LH— Ë√ bŠ«Ë rH— s W½uJ …UMH b¹b%
TELETEXT s¹enð
- 5ðUMH dš¬ 5Ð …d s d¦&√ q¹b³²«
ULN{dŽ
ØWOU²« …UMI«
TELETEXT s WOU²« W×HB«
Øwł—Uš qšb b¹b%
©LIST/FLOF l{Ë® TELETEXT l{Ë b¹b%
ØWIÐU(« …UMI«
TELETEXT s WIÐU(« W×HB«
TELETEXT —UNþ≈Ø UuKF*« ÷dŽ
uB« Èu²( l-—
U²H
Î R uB« qOGAð ·UI¹≈
uB« Èu²( iHš
Ø TELETEXT WýUý
U½UOÐ s Ïq& qOGAð
bŠ«Ë ʬ w- ÍœUF« Y³«Ë
TELETEXT ”dN-ØWLzUI« ÷dŽ
TELETEXT
÷dŽ Í√ s ÃËd)«
dNEð w²« WLzUI« vKŽ dýR*« w- rJײ«
WýUA« vKŽ
Ë√ ©s¹enð® STORE®—UO)« bO&Qð
©©‰Ušœ≈® ENTER
…—uB« dŁR b¹b%
uB« dŁR b¹b%
uB« l{Ë b¹b%
·UI¹≈Ë r(:« uB« WHOþË qOGAð
…dýU³ UNKOGAð
wð«c« eO&d²«
FASTEXT
…—uB« XO³¦ð
wzUIK²« qOGA²« ·UI¹≈
TELETEXT
s WOŽdH« W×HB«
bFÐ sŽ rJײ« “UNł œ«bŽ≈
©
¡UG≈
ªDVDu¹bOH« nzUþË
© ® lOłdð ≠
© ® ·UI¹≈ ≠
® XHR ·UI¹≈ØqOGAð ≠
© ® l¹dÝ .bIð ≠
TELETEXT
qJAÐ bFÐ sŽ rJײ« “UNł qLF¹ r «–≈
vKŽ jG{«Ë 5²¹—UD³« ÃdšQ- ¨`O×6
ÆÊ«uŁ ÀöŁ v≈ 5²O½UŁ …b* RESET —“
«bn²Ý« »dłË 5²¹—UD³« VO&dð bŽ√
ÆÈdš√ …d bFÐ sŽ rJײ« “UNł
ÆlÞU(« ¡uCUÐ bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł ¡«œ√ dŁQ²¹ bH
W×H6 XO³¦ð
➣
TELETEXT
Ÿu{u b¹b%
±∞ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
10
4/26/05, 9:31 AM
qÐUJ« Êu¹eHOKð WJ³ý Ë√ wz«uNÐ Êu¹eHOK²« qO6uð
s …—Uý≈ Êu¹eHOK²« q³I²(¹ Ê√ V−¹ ¨`O×6 qJAÐ Êu¹eHOK²« «uMH ÷dF
∫WOU²« —œUB*« bŠ√
wł—Uš wz«u¼ ◆
qÐU& Êu¹eHOKð WJ³ý ◆
wŽUM6 dLH WJ³ý ◆
Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'«
WJ³A« qšb# qÐU* Ë√ wz«uN« qOVu²Ð r ¨vË_« WŁö¦« ôU(« w(
ÆÊu¹eHOK²« s# wHK)« ¡e'« w( Ω∑µ s¹—u×# Í– f³I0
±
WH«u# bMŽ Ád¹Ëbð v≈ ÃU²% U0— ¨wKš«œ wz«u¼ «bp²Ý« WUŠ w(«
ÆWOI½Ë W×{«Ë …—uV vKŽ qB% Ê√ v≈ Êu¹eHOK²«
∫v≈ lł—« ¨qOVUH²« s# b¹e# vKŽ ‰uB×K
Æ≤≤ W×HV ¢UÎOzUIKð «uMI« s¹epð¢ ◆
Æ≤¥ W×HV ¢U¹Ëb¹
«uMI« s¹epð¢ ◆
Î
≤
ANT IN
Ë√
Êu¹eHOKð WJ³ý
qÐUJ«
±± ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
11
4/26/05, 9:31 AM
…dHA« p- —œuJ¹œ Ë√ wŽUM6 dLH q³I²(0 Êu¹eHOK²« qO6uð
qO6uð pOKŽ wG³M¹ ¨wŽUM6 dLH WJ³ý d³Ž Êu¹eHOK²« Z«dÐ YÐ …b¼UA*
ÆÊu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'UÐ wŽUMB« dLI« q³I²(
¡e'UÐ …dHA« p- —œuJ¹œ qO6uð V−¹ ¨…dHA ‰UÝ—≈ …—Uý≈ q( pc&Ë
ÆÊu¹eHOK²« s wHK)«
Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'«
s¹—u× Í– q³& «bn²Ý«
∫‡Ð s¹—u×# Í– q³* qOVuð
Æ©…dHA« p( —œuJ¹œ Ë√® q³I²HÔ*« Ãdp# f³I# ◆
ÆÊu¹eHOK²« wz«u¼ qšb# f³I# ◆
➣
wŽUMB« dLI« q³I²H# s# q* qOVuð w( Vždð XM* «–≈
∫qOVuð pOKŽ wG³MO( ¨u¹bOH« “UNłË ©…dHA« p( —œuJ¹œ Ë√®
u¹bOH« “UN−Ð ©…dHA« p( —œuJ¹œ Ë√® q³I²H*«

◆
Êu¹eHOK²UÐ u¹bOH« “UNł ◆
…dýU³#
©…dHA« p( —œuJ¹œ Ë√® q³I²H*« qOVu²Ð rI( ¨ô≈Ë
Î
ÆÊu¹eHOK²UÐ
p( —œuJ¹œØq³I²H#
Ô
wŽUMB« dLI« …dHý
±≤ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
12
4/26/05, 9:31 AM
tKOGAð ·UI¹≈Ë Êu¹eHOK²« qOGAð
ÆÊu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'UÐ qB² w(Ozd« —UO²« pKÝ
ÆVÝUM# f³I0 wzUÐdNJ« —UO²« pKÝ qOVu²Ð r
ÆÊu¹eHOK²« s# w#U#_« ¡e'« w( ©·UI¹≈ØqOGAð® ¢ I ¢ —“ vKŽ jG{«
s# w#U#_« ¡e'« w( —UE²½ô« l{Ë dýR# ÌczbMŽ ¡wC¹
ÆÊu¹eHOK²«
∫W−O²M«
® POWER —“ vKŽ jG{«
ÆÊu¹eHOK²«
dš¬ Áb¼UAð XM* Íc« Z#U½d³« b¹b% …œUŽ≈ UOzUIKð
r²¹
Î
Æ…d#
≤
≥
∫W−O²M«
No clear¢ …—U³Ž dNEð ¨bFÐ «uM W¹√ s¹epð ÂbŽ WUŠ w(
«uMI« s¹epð¢ v≈ lł—« Æ©W×{«Ë …—uV błuð ô® ¢picture
Æ≤¥ W×HV ¢UιËb?¹ «u?MI« s¹epð¢ Ë√ ≤≤ W×HV ¢UÓÎO?zUIKð
➣
qOGAð ¡b³ bFÐ sŽ rJײ« “UNł w( ©
±
➣
s# wHK)« ¡e'« w( `{u# wHOzd« wzUÐdNJ« bN'«
Æeðd¼ ∂∞ Ë√ µ∞ uN( œœd²« U#√ ¨Êu¹eHOK²«
Î…d# ©·UI¹≈ØqOGAð® ¢ I ¢ —“ vKŽ jG{« ¨Êu¹eHOK²« qOGAð ·UI¹ù
ÆÈdš√
¥
—UE²½ô« l{Ë vKŽ Êu¹eHOK²« 5OFð
Æ¡UÐdNJ« „öN²Ý« iOHn² —UE²½ô« l{Ë vKŽ Êu¹eHOK²« 5OFð sJ1
¡UMŁ√® UβHR …b¼UA*« sŽ nHu²« w- W³žd« WUŠ w- bOH —UE²½ô« l{ËË
Æ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ U³łu« ÈbŠ≈ ‰ËUMð
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w( ©
® POWER —“ vKŽ jG{«
—UE²½ô« dýR# ¡wC¹Ë WýUA« qOGAð ·UI¹≈ ÌczbMŽ r²¹
ÆÊu¹eHOK²« s# w#U#_« ¡e'« w(
∫W−O²M«
POWER —e« vKŽ jI( jG{« ¨Èdš√ …d# Êu¹eHOK²« qOGAð …œUŽù
ÆwL— —“ Í√ vKŽ jG{« Ë√ Èdš√ Î…d# © ®
➣
TV —“ vKŽ jGC« ‰öš s# Êu¹eHOK²« qOGAð UÎC¹√ pMJ1
Æ© Ø P® qHÝúØvKŽú …UM —“ Ë√ ©
®
Xu« s# WK¹uÞ «d²H —UE²½ô« l{Ë w( Êu¹eHOK²« „d²ð ô
Æ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ WKDF« w( ÊuJð U#bMŽ®
©·UI¹≈ØqOGAð® ¢ I ¢ —e« vKŽ jGCUÐ Êu¹eHOK²« qOGAð nË√
ÆÊu¹eHOK²« s# w#U#_« ¡e'« w(
Æwz«uN«Ë —UO²« f³I# sŽ Êu¹eHOK²« qB( qCH¹
±≥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
13
4/26/05, 9:31 AM
±
☛
≤
bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł UO½UJ≈ vKŽ ·dF²«
∫wðüUÐ ÂUOIK WOÝUÝ√ WHBÐ bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł Âbn²(¹
uB« Èu²( j³{Ë «uMI« dOOGð ◆
WýUA« vKŽ dNEð w²« rz«uI« ÂUE½ «bn²ÝUÐ Êu¹eHOK²« œ«bŽ≈ ◆
ÆUNHzUþËË UΫbn²Ý« —«—“_« d¦&√ wU²« ‰Ëb'« ÷dF¹
WLzUI« WHOþË
…b¼UA*« WHOþË
–
…UMI« ÷dF Âbp²H¹
—e«
ÆWOU²« W½e<«
]
–
…UMI« ÷dF Âbp²H¹
ÆWIÐUH« W½e<«
]
Ærd« fH½ qL% w²« «uMI« ÷dF Âbp²Hð
v≈
➣
vKŽ jGC« wG³M¹ ¨5L— s# W½uJ*« «uMIK W³HMUÐ
Æ…dýU³#
‰Ë_« rd« vKŽ jGC« bFÐ w½U¦« rd«
Î
ÆbŠ«Ë r— «– …UM ÷dŽ r²OH( p– r²¹ r «–≈Ë
-/--
Æd¦*√ Ë√ …dAŽ rdÐ WLd# …UM b¹bײ Âbp²H¹
Æ¢--¢ e#d« ÷dŽ r²¹ ·uÝË ¨—e« «c¼ vKŽ jG{«
Æ5L— s# ÊuJ*« …UMI« r— qšœ√
dš¬ v≈ Êu¹eHOK²« q¹b³ð r²OÝ ÆPRE-CH —e« vKŽ jG{«
ÆUN{dŽ - …UM
PRE-CH
( )
j³{« ¨WŽdHÐ iF³« ULNCFÐ sŽ 5ðbOFÐ 5ðUM 5Ð q¹b³²K
…UMI« b¹bײ rd« —“ Âbp²Ý« rŁ ¨UL¼«bŠ≈ vKŽ Êu¹eHOK²«
ÆWŽdHÐ ULNMOÐ q¹b³²K PRE-CH —“ p– bFÐ Âbp²Ý« ÆWO½U¦«
–
–
Èu²H# iH) Âbp²H¹
Æ uB«
ÆUβR# uB« qOGAð ·UI¹ù Âbp²H¹
Ë√ ¨Èdš√ …d# —e« «c¼ vKŽ jG{« ¨ uB« qOGAð …œUŽù
Æ
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
WLzUI« v≈ ŸułdK Âbp²H¹
ÆW¹œUF« …b¼UA*« Ë√ WIÐUH«
∫w( Âbp²H¹
vKŽ Íu²% WOŽd( WLzU ÷dŽ ◆
—UO)UÐ WVU)« «b¹bײ«
WLzUI« w( wU(«
ÆWLzU —UOš WLO qOKIðØ…œU¹“ ◆
Æ—UO)« bO*Q² Âbp²H¹
rz«uI« ÂUE½ s# ÃËdpK Âbp²H¹
W¹œUF« …b¼UA*« v≈ Ÿułd«Ë
Æ…dýU³#
Î
Æ÷dŽ Í√ s# ÃËd)«
➣
Xd
Èu²H# l(d Âbp²H¹
Æ uB«
ÂUE½ ÷dF Âbp²H¹
ÆWýUA« vKŽ rz«uI«
MUTE
( )
MENU
(
)
–
–
qOGA² Âbp²H¹
ÊuJ¹ ULMOŠ Êu¹eHOK²«
Æ—UE²½ô« l{Ë w(
–
TV
(
)
EXIT
(
)
±¥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
14
4/26/05, 9:31 AM
qOGA²«Ë qO6u²« …eO
qOLF« «œ«bŽ≈ s b¹bF« qLFð ¨…d ‰Ë_ Êu¹eHOK²« qOGAð r²¹ ULMOŠ
Æ«bn²Ýö WŠU² WOU²« «œ«bŽù« ÆoŠö²Ë wzUIKð qJAÐ WOÝUÝ_«
qOGAðË qOVuð
qOGA²«Ë qOVu²« ¡bÐ
©
o(«u#
® POWER —“ vKŽ jG{U( —UE²½ô« l{Ë w( Êu¹eHOK²« ÊU* «–≈
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w(
‰Ušœ
¨¢©Start Plug&Play® qOGA²«Ë qOVu²« ¡bТ WUÝd« dNEð
ÆWOzUIKð
¢©Language® WG¢ WLzUI« dNEð rŁ WDOHÐ …d²H
Î
qOGAðË qOVuð
∫W−O²M«
Æ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jGCUÐ W³ÝUM*« WGK« œbŠ
English
WOÐdF«
Français
Türkçe
Æ—UO²šô« bO*Q² ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æwz« uN« qšb# h×(«¢ WUÝ— ÷dŽ ÌczbMŽ r²¹
Æ¢©Check antenna input.®
‰Ušœ
qI½
∫W−O²M«
v≈ ¢©Language® WGK«¢ WLzUI« w( WG W¹√ b¹b% r²¹ r «–≈
.WO½UŁ 30 w«uŠ bFÐ WLzUI« pKð ¡UH²š«
ENTER —e« vKŽ jG{« rŁ ¨Êu¹eHOK²UÐ qVu# wz«uN« Ê√ b*Qð
Æ©
®
qOGAðË qOVuð
Æwz« uN« qšb# h×(«
o(«u#
Æ¢©Area® WIDM*«¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹
∫W−O²M«
ENTER —e« vKŽ jG{« Æ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jGCUÐ p²IDM# œbŠ
Æ—UO²šô« bO*Q² ©
®
Æ¢©Search® Y×Т WLzUI« ÷dŽ r²¹
Asia W/Europe
CIS E/Europe
China
Hongkong/UK
Australia
NZL/Indonesia
South Africa
America
‰Ušœ
Æ©
qI½
Æ©
qOGAðË qOVuð
tIOœ
WŽUÝ
:
qI½
j³{
qOGAðË qOVuð
Æ…b¼UA*UÐ l²9
o(«u#
±µ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
15
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ…b¼UA*UÐ l²9¢ WUÝ— ÷dŽ r²¹ ¨Y׳« WOKLŽ ¡UN²½« bMŽ
- w²« …UMI« qOGAð ÌczbMŽ r²¹ ·uÝË ¢©Enjoy Your watching.®
ÆUNM¹epð
11
4/26/05, 9:31 AM
∑
➣
«bp²ÝUÐ ¢©Min® WIOœ¢ Ë ¢©Hour® WŽUÝ¢ j³{ UÎC¹√ pMJ1
ÆÎ…dýU³# ÂU—_« —«—“√
‰Ušœ
am 00
▼
▲
WIOœ¢ Ë√ ¢©Hour® WŽUÝ¢ v≈ ‰UI²½ö Ë√ —e« vKŽ jG{«
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ WIOb« Ë√ WŽUH« j³{« Æ¢©Min®
¡bÐ
∂
∫W−O²M«
Ë√ wN²M¹ Ê√ q³ Y׳« ·UI¹ù ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
.W¹œUF« …b¼UA*« l{Ë v≈ Ÿułd«
qOGAðË qOVuð
wDpð
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{« ¨ «uMI« s¹epð ¡b³
«uMI« nOMBð r²¹ ÆUÎOzUIKð Y׳« wN²M¹ ·uÝÅ
œœd²« ‚UD½ w( UNFu# fJF¹ Íc« VOðd²UÐ UNM¹epðË
s# ¡UN²½ô« bMŽ Æ©«Îœœdð vKŽ_UÐ ÎW¹UN½Ë «Îœœdð q_UÐ «¡bЮ
Î
Æ¢©Clock® WŽUH«¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹ ¨p–
µ
➣
qOGAðË qOVuð
wDpð
¥
‰Ušœ
wDpð
wDpð
≤
≥
➣
…œuŽ
wDpð
±
∏
π
©“«dDK UI(Ë®
Î
qOGA²«Ë qO6u²« …eO
ÆÆÆ…eO*« Ác¼ j³{ …œUŽ≈ w- W³žd« WUŠ wTV
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
±
≤
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
œ«bŽ≈
Æ©
XË
qOGAðË qOVuð
WOÐdF«
∫
WG
wð«– eO*dð
ÍËbO« ÊuK« j³{
∫W−O²M«
d¦*√
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
qOGAðË qOVu𢠗UOš b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Plug & Play®
qOGA²«Ë qOVu²« ¡bТ WUÝd« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Start Plug&Play®
≥
¥
…œuŽ
‰Ušœ
▼
qI½
∫W−O²M«
v≈ lł—« ¨œ«bŽù« WOHO* ‰uŠ qOVUH²« s# b¹e# vKŽ ‰uB×K
ÆWKÐUI*« W×HB«
µ
U½UO³« ÷dŽ
vKŽ jGCUÐ Áb¹bײРXLH Íc« œ«bŽù« WUŠË …UMI« UuKF ÷dŽ pMJ1
ÆbFÔÐ sŽ rJײ« “UNł w- ¢© ® INFO¢ —e«
1 P
Mono
wJO#UM¹œ ∫ …—uV
Âbp²H# ∫
uV
am -- : --
±∂ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
16
4/26/05, 9:31 AM
p¹b WKCH*« WGK« —UO²š«
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
œ«bŽ≈
w²« WGK« b¹b% pOKŽ wG³M¹ ¨…d ‰Ë_ Êu¹eHOK²« «bn²Ý« w- √b³ð UbMŽ
Æ ULOKF²«Ë rz«uI« ÷dF UN«bn²Ý« r²¹ ·uÝ
XË
qOGAðË qOVuð
WOÐdF«
∫
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÍËbO« ÊuK« j³{
▼
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
‰Ušœ
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
œ«bŽ≈
Xu«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Language® WG¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
≥
¥
qOV uð qOGAð Ë
WOÐdF« ∫
WGK«
English
WOÐdF«
wð«– eO*dð
Français
ÍËbO« ÊuK« j³{
Türkçe
d¦*√ ▼
‰Ušœ
Æ…d(u²*« UGKUÐ WLzU dNEðÅ
qI½
17
∫W−O²M«
ENTER —e« vKŽ jG{« Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ W³ÝUM*« WGK« œbŠ
Æ—UO²šô« bO*Q² ©
®
±∑ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
≤
∫W−O²M«
qI½
Æ©
…œuŽ
∫W−O²M«
wð«– eO*dð
d¦*√
…œuŽ
±
WG
4/26/05, 9:31 AM
µ
©wð«c« eO&d²«® UOzUIKð
WýUA« j³{
Î
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
±
∫W−O²M«
TV
œ«bŽ≈
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
vK¦*« …œu'« sŽ UÎOzUIK𠢩Self Focus® wð«– eO&dð¢ WHOþË Y׳ð
ÊuJ¹ UbMŽ Ë√ Ê«u_« qš«bð bMŽ Ë√ W²¼UÐ …—uB« ÊuJð UbMŽ …—uBK
ÆÊu¹eHK²« p¹d% sŽ —u_« Ác¼ Z²Mð bHË ÆUÎ×O×6 dOž eO&d²«
XË
qOGAðË qOVuð
WOÐdF«
∫
WG
wð«– eO*dð
ÍËbO« ÊuK« j³{
d¦*√
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
‰Ušœ
…œuŽ
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
≥
¥
Æ¢©Self Focus® wð«– eO*dð¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Self Focus® wð«– eO*dð¢ b¹b% -Å
wð«– eO*dð
qOGAð
∫
wzUIKð ¡«œ√
qOGAð
∫
WUÝd« ÷dŽ
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
µ
…œuŽ
∫W−O²M«
jGCUÐ WÞUH³« vN²M0 «—UO)« Ác¼ 5OFð UÎC¹√ pMJ1
Æ SELF FOCUS —e« vKŽ
‰Ušœ
wð«– eO*dð
nu²« v≈ …—Uýù« w( dš¬ dOOGð Í√Ë «uMI« dOOGð ÍœR¹ ◆
…—Uý≈ v≈ …œuF« 5Š v≈ wð«c« eO*d²« WOKLF XR*«
Ác¼ qLFð s Æ…—Uýù« U³Ł bFÐ WOKLF« Ác¼ n½Q²HÔðË ÆW²ÐUŁ
Æ…—Uý≈ œułË ÊËœ WHOþu«
➣
WUÝd« —uNEÐ WÐu×B# wð«c« eO*d²« WOKLŽ √b³ðÅ
Àb% bË .wI(√ j¹dýË ¢©Self Focus® wð«– eO*dð¢
pKð w(Ë ÆWOKLF« ¡UMŁ√ …—uB« w( WHOHÞ U¼uAð
Y×Ð WOKLŽ dNEðË Ê«u_« dA²Mð Ê√ sJL*« s# ¡UMŁ_«
WOKLŽ s# UιœUŽ «Î¡eł p– bF¹Ë .WýUA« ·«uŠ vKŽ
c¾MOŠ sJ1Ë ¡wý q* wH²p¹ ¨¡UN²½ô« bFÐË Æj³C«
.…—uBK vK¦*« …œu'UÐ ŸU²L²Ýô«
TV
wð«– eO*dð
➣
ÆÈdš√ …d#
©
Î
qI½
∫W−O²M«
▲ ▲ ▲
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
eO*d²« vKŽ ÊUJ*« ¡u{ ŸuDÝ …bý dŁRð Ê√ sJL*« s# ◆
rŁ ¨ÎöOK …¡U{ù« iHš vKŽ qLŽU( ªp– ÀbŠ ÊS( Æwð«c«
ÆÈdš√ …d# ‰ËUŠ
±∏ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
18
▼
≤
4/26/05, 9:31 AM
qI½
wð«c« eO&d²K wzUIK²« cOHM²« ·UI¹≈
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
œ«bŽ≈
XË
qOGAðË qOVuð
WOÐdF«
∫
WG
√b³ð wN- Æw{«d²-« qJAÐ ¢©Self Focus® wð«– eO&dð¢ WHOþË √b³ð
ÆWýUA« …—u6 —uNþË Êu¹eHOK²« qOGAð s ozUHœ ±∞ —Ëd bFÐ UÎOzUIKð
…d ¢©Self Focus® wð«– eO&dð¢ WHOþË √b³ð ª…—uBK vK¦*« …œu'« j³CË
ÆUÎU9 W²ÐUŁ WýUA« …—u6 ÊuJð YO×Ð UzUIKð Èdš√ WIOHœ ≥∞ —Ëd bFÐ Èdš√
wð«– eO*dð
ÍËbO« ÊuK« j³{
d¦*√
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
‰Ušœ
…œuŽ
∫W−O²M«
qI½
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
▲ ▲ ▲
wð«– eO*dð
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
WUÝd« ÷dŽ
Æ¢©Self Focus® wð«– eO*dð¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
‰Ušœ
≥
¥
∫W−O²M«
qI½
Auto® wzUIKð ¡«œ√¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Perform
µ
¢©Off® ·UI¹≈¢ œbŠ ªwð«c« eO*d²« WHOþu wzUIK²« cOHM²« ·UI¹ù
ÆbO*Q²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ
∂
±π ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
∫W−O²M«
wzUIKð ¡«œ√
wð«– eO*dð¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
Æ¢©Self Focus®
…œuŽ
≤
TV
wð«– eO*dð
·UI¹≈
qOGAð ∫
qOGAð
qOGAð ∫
±
▼
19
4/26/05, 9:32 AM
WýUA« s ¢wð«– eO&dð¢ WUÝ— W«“≈
® MENU —e« vKŽ jG{«
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
Æ©
Æ¢©Self Focus® wð«– eO*dð¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
wð«– eO*dð¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
Æ¢©Self Focus®
≤
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
TV
œ«bŽ≈
≥
¥
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
±
XË
qOGAðË qOVuð
WOÐdF«
∫
WG
wð«– eO*dð
ÍËbO« ÊuK« j³{
d¦*√
‰Ušœ
…œuŽ
Message® WUÝd« ÷dŽ¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Display
WýUA« s# wI(_« j¹dA«Ë ¢©Self Focus® wð«– eO*dð¢ WUÝ— W«“ù
—e« vKŽ jGCUÐ ¢©Off® ·UI¹≈¢ d²šU( ªwð«c« eO*d²« WOKLŽ ¡UMŁ√
ÆbO*Q²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ▼ Ë√ ▲ —e«
qI½
TV
wð«– eO*dð
µ
wð«– eO*dð
qOGAð ∫
wzUIKð ¡«œ√
qOGAð ∫
·UI¹≈
qOGAð
WUÝd« ÷dŽ
∂
…œuŽ
‰Ušœ
≤∞ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
20
▼
∫W−O²M«
▲ ▲ ▲
Æ©
4/26/05, 9:32 AM
qI½
Õu{u« Wł—œ j³{
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
œ«bŽ≈
XË
qOGAðË qOVuð
WOÐdF«
∫
ÆÕu{u« Wł—œ j³{ ÂeK¹ bI- ¨WýUA« vKŽ UÎnDK Ë√ «Î—u¦M ÊuK« dNþ «–≈
Wł—œ j³{ UOKLŽ ¡«dłù bFÐ sŽ rJײ« “UNł «bn²Ý« vKŽ ’dŠ«
…œułu*« rJײ« —«—“√ «bn²ÝUÐ Õu{u« Wł—œ j³{ ¡«dł≈ sJ1 ô®ÆÕu{u«
©ÆWOU_« WŠuK« vKŽ
WG
wð«– eO*dð
ÍËbO« ÊuK« j³{
d¦*√
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
…œuŽ
‰Ušœ
∫W−O²M«
qI½
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
≤
∫W−O²M«
TV
▲ ▲
ÍËbO« ÊuK« j³{
dLŠ√
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
‚—“√
ÍËbO« ÊuK« j³{¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Manual Convergence®
5OFð
‚—“√¢ Ë√ ¢©Red® dLŠ√¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Blue®
…œuŽ
±
▼
‰Ušœ
≥
¥
µ
qI½
ÆWýUA« vKŽ ÷—UF²# qOKEð j/ dNE¹Å
∫W−O²M«
▲
∂
▼
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł «bp²ÝUÐ Õu{u« Wł—œ j³{«
Æl{u*« b¹bײ U¼U&ô« W(U* w( Ø Ø▼Ø ▲—«—“_« Âbp²Ý« ◆
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
dLŠ√
▲
…bŠË «bp²Ý« ¡Ułd«
bFÐ sŽ rJײ«
…œuŽ
qI½
‰Ušœ
ÆÃËdpK ©
▼
Âbp²Ý« ¨ÍœuLF« Ë√ wI(_« jÝË_« j)« ‚u( lI¹ YO×Ð j)« qIM ◆
ÊuKÐ ÍœuLŽ Ë√ wI(√ …—Uý≈ jš ¡UA½SÐ r Í√® Ø Ø▼Ø▲ —e«
Æ©ÊUJ#ù« —b iOÐ√
® MENU —e« vKŽ jG{« ◆
b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« jG{« ¨WO{«d²(ô« lMB*« «œ«bŽ≈ v≈ ŸułdK
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æj³{ …œUŽ≈ ¢©Reset® 5OFð¢
dLŠ√
…bŠË «bp²Ý« ¡Ułd«
bFÐ sŽ rJײ«
…œuŽ
‰Ušœ
j³{
TV
▲ ▲ ▲
ÍËbO« ÊuK« j³{
…œuŽ
dLŠ√
‚—“√
5OFð
‰Ušœ
qI½
≤± ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
21
4/26/05, 9:32 AM
∑
UOzUIKð
«uMI« s¹enð
Î
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
±
TV
…UM
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
WËb« vKŽ d-«u²« WO½UJ≈ bL²FðË® WŠU²*« œœd²« UHUD½ `(0 ÂUOI« pMJ1
ÂUH—√ l UÎOzUIKð UNBOBnð - w²« Z«d³« ÂUH—√ o-«u²ð ô bHË Æ©UN lÐU²«
UιËb¹ ÂUH—_« nOMBð pMJ1 ¨p– s ržd« vKŽË ÆWÐuKD*« Ë√ WOKFH« Z«d³«
ÆUNðb¼UA w- Vždð ô «uMH Í√ ¡UG≈Ë
wzUIKð s¹epð
ÍËb¹ s¹ epð
·cŠØW(U{≈
“d(
qHD« qH
d¦*√ ▼
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
…œuŽ
Æ¢©Channel® …UM¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Channel® …UM¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
‰Ušœ
qI½
≤
∫W−O²M«
TV
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Auto Store® wzUIKð s¹epð¢ b¹b% r²¹Å
b¹b% l# ¢©Auto Store® wzUIKð s¹epð¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Area® WIDM*«¢ —UO)«
¥
…œuŽ
® ENTER —e« vKŽ jG{
Æ▼ Ë√ ▲ —e«
∫wU²« VOðd²UÐ ‰Ëb« dNEð
WIDM*«
Y×Ð
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Search® Y×Т b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
‰Ušœ
qI½
µ
TV
wzUIKð s¹epð
≠ Hongkong U/K ≠ China ≠ CIS E/Europe ≠ Asia W/Europe
America ≠ South Africa ≠ NZL/Indonesia ≠ Australia
ÆY׳« ¡b³ ©
∫
∫W−O²M«
vKŽ jGCUÐ p²IDM# œbŠ ÆÈdš√ Î…d# ©
Æ—UO²šô« bO*Q² ©
Asia W/Europe
CIS E/Europe
China
Hongkong U/K
Australia
NZL/Indonesia
South Africa
America
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
ÆÈdš√ …d#
©
Î
≥
Asia W/Europe ∫
▲ ▲
Æ©
▲ ▲
wzUIKð s¹epð
WIDM*«
Y×Ð
∂
∑
…œuŽ
‰Ušœ
qI½
∏
Y×Ð
Ë√ wN²M¹ Ê√ q³ Y׳« ·UI¹ù ©
∫W−O²M«
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆW¹œUF« …b¼UA*« v≈ Ÿułd«
¡bÐ
➣
«uMI« nOMBð r²¹ ÆUÎOzUIKð Y׳« wN²M¹ ·uÝÅ
œœd²« ‚UD½ w( UNFu# fJF¹ Íc« VOðd²UÐ UNM¹epðË
÷dŽ ÌczbMŽ r²¹ Æ©«Îœœdð vKŽ_UÐ ÎW¹UN½Ë «Îœœdð q_UÐ «¡bЮ
Î
ÆqV_« w( Áb¹b% - Íc« Z#U½d³«
Æ¢©Sort® “d(¢ WLzUI« dNEð ¨s¹ep²«Ë Y׳« WOKLŽ s# ¡UN²½ô« bMŽ
v≈ qI²½« ¨»uKD*« wLd« VOðd²UÐ W½]e<« «uMI« nOMB² ◆
Æ≤≥ W×HV ¢W½]e<« «uMI« nOMB𢠡«dł≈ w( ∂ …uD)«
jG{« ¨ «uMI« nOMBð ÊËœ «uMI« s¹epð WHOþË s# ÃËdpK ◆
.rz«uI« wH²pð Ê√ v≈ …d# s# d¦*√ ©
® MENU —e« vKŽ
‰Ušœ
…œuŽ
Y×Ð
π
--C 1 P
172MHz
% 32
·UI¹≈
‰Ušœ
…œuŽ
∫wðüUÐ ÂUOI« pMJ1 ¨ «uMI« s¹epð bMŽ
©≤≥ W×HV dE½«® »uKD*« VOðd²UÐ UNHOMBð ◆
©≤∂ W×HV dE½«® …UM ¡UG≈ ◆
©≤∏ W×HV dE½«® …—ËdC« bMŽ «uMI« ‰U³I²Ý« n«u# j³{ ◆
©iHpM*« g¹uA²« rpC#® LNA …eO# qOGAð ·UI¹≈ØqOGAð ◆
©≤π W×HV dE½«®
¢©Digital NR® wLd« NR¢…eO# qOGAð ·UI¹≈ØqOGAð ◆
©≥∑ W×HV dE½«® ©wLd« g¹uA²« qOKIð®
±∞
s#
--- P ∫
v≈
ø ∫
s¹epð
…œuŽ
j³{
≤≤ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
22
TV
“d(
1 P ∫
4/26/05, 9:32 AM
qI½
W½e<«
«uMI« nOMBð
]
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…UM
wzUIKð s¹epð
ÆW½e<« «uMIUÐ W6U)« Z«d³« ÂUH—√ dOOG²Ð WOKLF« Ác¼ p `L(ð
ÆwzUIK²« s¹en²« «bn²Ý« bFÐ WOKLF« ÁcNÐ ÂUOI« …—ËdC« wC²Ið U0dÆUNÐ ÿUH²Šô« w- Vždð ô w²« «uMI« Ác¼ ¡UG≈ p vM(²¹ YOŠ
ÍËb¹ s¹ epð
·cŠØW(U{≈
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
“d(
qHD« qH
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
d¦*√ ▼
…œuŽ
‰Ušœ
Æ¢©Channel® …UM¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
TV
“d(
1 P ∫
s#
--- P ∫
v≈
ø ∫
s¹epð
vKŽ jG{« Æ¢©Sort® “d(¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e«
Ë√
▼
▲
qI½
1 P ∫
s#
3 P ∫
v≈
ø ∫
s¹epð
j³{
rd« vKŽ q³ s# W½e<« …UMIUÐ …œb;« …UMI« q¹b³ð r²¹Å
ÆÁ—UO²š« - Íc«
TV
3 P ∫
s#
1 P ∫
v≈
o(«u# ∫
s¹epð
‰Ušœ
—e« vKŽ jGCUÐ U¼dOOGð w( Vždð w²« …UMI« r— œbŠ
Æ…d# s# d¦*√
Æ¢©Store® s¹epð¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
—e« vKŽ jGCUÐ «uMI« ÂU—√ q¹b³ð bO*Q² ¢©OK® o(«u#¢ œbŠ
Æ©
® ENTER
qI½
“d(
qI½
23
µ
∂
4/26/05, 9:32 AM
∑
∫W−O²M«
µ s# «uD)« —d* ¨WÐuKD*« «uMI« ÂU—√ v≈ «uMI« lOLł qIM
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ¢©From® s#¢ b¹b% bFÐ ∑ v≈
≤≥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
∫W−O²M«
…UMI« r— œbŠ Æ¢©To® v≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
d¦*√
Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ …UMIK Áb¹b% w( Vždð Íc« b¹b'«
Æ…d# s#
▲
TV
≥
¥
▼
j³{
“d(
…œuŽ
≤
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
l# ¢©Sort® “d(¢ WŽuL:« w( WŠU²*« «—UO)« dNEðÅ
Æ¢©From® s#¢ b¹b%
…œuŽ
∫W−O²M«
qI½
Æ¢©Channel® …UM¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
…œuŽ
±
∏
U¹ÎËb¹ «uMI« s¹enð
UNU³I²Ý« r²¹ w²« «uMI« p– w- U0 ¨WO½u¹eHOK²« «uMI« s¹enð pMJ1
ÆqÐUJ« UJ³ý d³Ž
TV
∫wðü« —UO²š« pMJ1 ¨UιËb¹ «uMI« s¹enð bMŽ
UNM¹enð ÂbŽ Ë√ …œułu*« «uMI« s …UMH q& s¹enð ◆
UNH¹dFð w- Vždð W½en …UMH q& ZU½dÐ rH—
◆
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…UM
wzUIKð s¹epð
ÍËb¹ s¹ epð
·cŠØW(U{≈
“d(
qHD« qH
d¦*√ ▼
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
…œuŽ
‰Ušœ
qI½
±
∫W−O²M«
TV
ÍËb¹ s¹ epð
Æ¢©Channel® …UM¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ©
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Manual® ÍËb¹ s¹epð¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Store
ÍËb¹ s¹epð¢ WŽuL:« w( WŠU²*« «—UO)« dNEðÅ
Æ¢©Prog.® Z#U½dТ b¹b% l# Æ¢©Manual Store®
P 1 ∫
≤
▲ ▲
Æ¢©Channel® …UM¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
≥
¥
Z#U½dÐ
wzUIKð ∫
ÊuK« ÂUE½
BG ∫
uB« ÂUE½
105MHz ∫
Y×Ð
C -- ∫
…UM
ø ∫
s¹epð
…œuŽ
j³{
qI½
∫W−O²M«
TV
ÍËb¹ s¹ epð
Color® ÊuK« ÂUE½¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
»uKD*« Y³« —UOF# œbŠ Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©System
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ
ÆwU²« VOðd²UÐ Ê«u_« dO¹UF# dNEð
P 1 ∫
µ
▲ ▲
▼
▲
jGCUÐ `O×B« rd« sŽ Y×Ы ¨ «uMI« ÈbŠù Z#U½dÐ r— 5OF²
.
Ë√ —e« vKŽ
∂
Z#U½dÐ
wzUIKðuð« ∫
ÊuK« ÂUE½
PAL
SECAMBG ∫
NT4.43
105MHz ∫
NT3.58
C -- ∫
uB« ÂUE½
Y×Ð
…UM
ø ∫
∫W−O²M«
…œuŽ
s¹epð
‰Ušœ
qI½
NT3.58 - NT4.43 - SECAM - PAL - w?zUIKð
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Sound® uB« ÂUE½¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
uB« —UOF# œbŠ ƉUšœ≈ Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©System
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ »uKD*«
∫wU²« VOðd²UÐ uB« dO¹UF# dNEð
TV
ÍËb¹ s¹ epð
∑
∏
P 1 ∫
▲ ▲
ÆbO*Q²K ©
Z#U½dÐ
wzUIKð ∫
ÊuK« ÂUE½
BG BG ∫
DK
I
105MHz
∫
M
C -- ∫
uB« ÂUE½
ø ∫
s¹epð
∫W−O²M«
Y×Ð
…UM
M - I - DK - BG
…œuŽ
ÆbO*Q²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
‰Ušœ
π
≤¥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
24
4/26/05, 9:32 AM
qI½
©lÐUð®
TV
ÍËb¹ s¹ epð
Z#U½dÐ
ÆWOU²« «uD)« dE½U( ¨UNM¹epð »uKD*« …UMI« r— rKFð XM* «–≈
wzUIKð ∫
ÊuK« ÂUE½
BG ∫
uB« ÂUE½
105MHz ∫
Æ¢©Channel® …UM¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{« ◆
Æ Ë√ —e« vKŽ jG{« ◆
Y×Ð
…UM
ø ∫
s¹epð
j³{
qI½
▼
…UM® S Ë√ ©dOŁ_« d³Ž …UM® C b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{« ◆
Æ©qÐUJ« d³Ž
Æ
…œuŽ
±∞
Ë√
—e« vKŽ jG{« ◆
▼
C -- ∫
▲
P 1 ∫
▲
▲ ▲
U¹ÎËb¹ «uMI« s¹enð
Æ»uKD*« rd« b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{« ◆
BG ∫
uB« ÂUE½
105MHz ∫
Y×Ð
C1 ∫
…UM
ø ∫
s¹epð
…œuŽ
œœd²« ‚UD½ sŽ Y×Ð WOKLFÐ WH«u*« “UNł ÂuI¹ ·uÝÅ
U¼b¹bײРXL w²« …UMI« Ë√ …UM ‰Ë√ ‰U³I²Ý« r²¹ v²Š
ÆWýUA« vKŽ
TV
ÍËb¹ s¹ epð
∫W−O²M«
¢©Store® s¹ep𢠜bŠ ¨UN 5F*« Z#U½d³« r—Ë …UMI« s¹ep²
jGCUÐ ¢©OK® o(«u#¢ vKŽ œ«bŽù« j³{« Æ ▼ Ë√ ▲ —e«« vKŽ jGCUÐ
Æ©
® ENTER —e« vKŽ
±≤
ÆUNM¹epð »uKD# …UM qJ ±≤ v≈ ±∞ s# «uD)« —d*
±≥
Z#U½dÐ
wzUIKð ∫
ÊuK« ÂUE½
BG ∫
uB« ÂUE½
105MHz ∫
Y×Ð
C1 ∫
…UM
ø ∫
s¹epð
…UMI« l{Ë
…œuŽ
Y×Ð
qI½
TV
ÍËb¹ s¹ epð
▲ ▲
P 1 ∫
…œuŽ
Z#U½dÐ
wzUIKð ∫
ÊuK« ÂUE½
BG ∫
uB« ÂUE½
105MHz ∫
Y×Ð
C1 ∫
…UM
o(«u# ∫
s¹epð
r²¹ ¨‰U³I²Ýô« WH«u# s# ¡UN²½ô« bMŽ ∫©Z#U½d³« l{Ë® P ◆
P00 s# l«u*« ÂU—√ vKŽ p²IDM# w( Y³« UD×# 5OFð
‰öš s# «uMI« ÈbŠ≈ b¹b% pMJ1 ÆvB√ b×* P99 v≈
Æl{u« «c¼ w( lu*« r— ‰Ušœ≈
‰öš s# «uMI« ÈbŠ≈ b¹b% pMJ1 ∫©wIOI(« …UMI« l{Ë® C ◆
Æl{u« «c¼ w( WOz«u¼ YÐ WD×# qJ 5F*« rd« ‰Ušœ≈
‰öš s# «uMI« ÈbŠ≈ b¹b% pMJ1 ∫©qÐUJ« …UM l{Ë® S ◆
Æl{u« «c¼ w( qÐU* …UM qJ 5F*« rd« ‰Ušœ≈
qI½
‰Ušœ
≤µ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
±±
j³{
qI½
P 1 ∫
▲ ▲
vKŽ jGCUÐ ¢©Search® Y×Т œb×( ¨ «uMI« ÂU—√ rKFð ô XM* «–≈
.Y׳« ¡b³ Ë√ —e« vKŽ jG{« Æ ▼ Ë√ ▲ —e«
▼
Z#U½dÐ
ÊuK« ÂUE½
▲
▲ ▲
P 1 ∫
wzUIKð ∫
b¹b% bŽQ( ¨ÍœUŽ dOž uV —bV Ë√ uV Í√ —bB¹ r «–≈
Æ»uKD*« uB« —UOF#
➣
TV
ÍËb¹ s¹ epð
25
4/26/05, 9:32 AM
☛
UNO- »užd*« dOž «uMI« wDnð
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
±
TV
…UM
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Æ «uMI« sŽ Y׳« WOKLŽ s „—UO²šô UÎI-Ë WMOF «uMH œUF³²Ý« pMJ1
÷dŽ ÌczbMŽ r²¹ s ¨W½]e<« «uMI« d³Ž Y׳« WOKLŽ ¡«dłSÐ ÂuIð UbMŽË
r²¹ r w²« «uMI« lOLł ÷dŽ r²¹ ·uÝË ÆUNODnð d²š« w²« «uMI«
ÆY׳« WOKLŽ ¡UMŁ√ UNODn² W6Uš WHBÐ U¼—UO²š«
wzUIKð s¹epð
ÍËb¹ s¹ epð
·cŠØW(U{≈
“d(
qHD« qH
d¦*√ ▼
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
…œuŽ
Æ¢©Channel® …UM¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Channel® …UM¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
‰Ušœ
qI½
≤
∫W−O²M«
TV
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Add/Delete® ·cŠØW(U{≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
b¹b% l# ¢©Add/Delete® ·cŠØW(U{≈¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
ÆWOU(« …UMI«
≥
¥
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
·cŠØW(U{≈
Æ©
X(cŠ
∫
1 P
X(cŠ
∫
2 P
X(cŠ
∫
3 P
X(cŠ
∫
4 P
X(cŠ
∫
5 P
∫W−O²M«
▼
…œuŽ
ÆUN²(U{≈ Ë√ WÐuKD*« …UMI« ·c( ▼ —e« Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
µ
Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ¢©Deleted® X(cŠ¢ Ë√ ¢©Added® XHO{√¢ œbŠ
ÆbO*Q²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ▼
∂
‰Ušœ
qI½
TV
.UN(cŠ Ë√ UN²(U{≈ »uKD# …UM qJ
µ …uD)« —d*
∑
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
·cŠØW(U{≈
XHO{√
X(cŠ
X(cŠ
X(cŠ
∫
1 P
∫
2 P
X(cŠ
∫
3 P
X(cŠ
∫
4 P
X(cŠ
∫
5 P
▼
…œuŽ
‰Ušœ
≤∂ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
26
4/26/05, 9:32 AM
qI½
‰UHÞ_« b{ 5Q²« …eO qOGAð
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…UM
wzUIKð s¹epð
ÍËb¹ s¹ epð
·cŠØW(U{≈
“d(
ÆWOU_« WŠuK« d³Ž tKOGAð —cF²¹ v²Š Êu¹eHOK²« oKGÐ …eO*« Ác¼ p `L(ð
¨rŁ sË Æ…dL²( bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł ‰öš s tKOGAð WO½UJ≈ qEð sJË
ÕuL(*« dOž 5bn²(*« sŽ «ÎbOFÐ bFÐ sŽ rJײ« “UN−Ð ÿUH²Šô« ‰öš sË
dOž ZU½d³« …b¼UA s rNFM pMJ1 ¨‰UHÞ_« q¦ ¨Êu¹eHOK²« …b¼UA0 rN
Ærzö*«
qHD« qH
d¦*√ ▼
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
…œuŽ
‰Ušœ
qI½
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
qHD« qH
UNMO#Qð ¡UG≈ -
∫
1 P
UNMO#Qð ¡UG≈ -
∫
2 P
UNMO#Qð ¡UG≈ -
∫
3 P
UNMO#Qð ¡UG≈ -
∫
4 P
UNMO#Qð ¡UG≈ -
∫
5 P
Æ©
‰Ušœ
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
qHD« qH
UNMO#Qð
UN½
Y#Uð¡UG≈
¡UG«-- ∫
WIKG#
UN½ Y#Uð ¡UG« - ∫
1 P
UNMO#Qð ¡UG≈ -
∫
3 P
UNMO#Qð ¡UG≈ -
∫
4 P
UNMO#Qð ¡UG≈ -
∫
5 P
2 P
® ENTER —e« vKŽ jG{«
b¹b% l# ¢©Child Lock® qHD« qH¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
ÆUOzUIKð
WOU(« …UMI«
Î
qI½
‰Ušœ
¢©Locked® WIKG#¢ œbŠ ¨…UMI« 5#Q² Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
UNMO#Qð ¡UG≈ -¢ œbŠ ¨…UMI« 5#Qð ¡UGù® ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ
ÆbO*Q²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ©©Unlocked®
qI½
≤∑ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
27
4/26/05, 9:32 AM
≥
¥
∫W−O²M«
ÆUNMO#Qð »uKD*« …UMI« b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
▼
…œuŽ
≤
∫W−O²M«
Æ¢©Child Lock® qHD« qH¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
▼
…œuŽ
∫W−O²M«
Æ¢©Channel® …UM¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Channel® …UM¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
±
µ
∂
«uMI« ‰U³I²Ý« n«u j³{
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
d¦*√ ▲
«uMIK oOœ j³{
·UI¹≈
LNA
∫
±
∫W−O²M«
…œuŽ
Æ¢©Channel® …UM¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Channel® …UM¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
TV
…UM
▲ ▲
‰U³I²Ý« n«u j³{ v≈ WłUŠ w- ÊuJð sK- ¨UÎ×{«Ë ‰U³I²Ýô« ÊU& «–≈
Æs¹en²«Ë Y׳« WOKLŽ ¡UMŁ√ UÎOzUIKð p– r²OÝ YOŠ ¨ «uMI«
…UMI« WH«u j³{ v≈ dDCð bI- ¨W-d× Ë√ WHOF{ …—Uýù« X½U& «–≈ sJ
ÆUιËb¹
‰Ušœ
qI½
≤
∫W−O²M«
«uMIK oOœ j³{
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
«uMIK oOœ j³{¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Fine Tune®
ÆwI(_« j¹dA« dNE¹Å
≥
¥
2 P
1
5OFð
kHŠ
…œuŽ
j³{
qI½
∫W−O²M«
ENTER —e« jG{« ¨Êu¹eHK²« …d*«– w( «uMI« j³{ œ«bŽ≈ s¹ep²
Æ©
®
∑
▼
µ
▲
—e« vKŽ jG{« ¨…bOł uV …œułË WOI½Ë W×{«Ë …—uV vKŽ ‰uB×K
Æœ«bŽù« v≈ qBð v²Š
Ë√
«uMIK oOœ j³{
✻ 2
Æ¢✻¢ e#d« dNE¹Ë ¨dLŠ_« ÊuK« v≈ Z#U½d³« r— ‰uײ¹Å
Æ©✻ 2 P®
5OFð
kHŠ
…œuŽ
∫W−O²M«
WDÝ«uÐ ¢©Reset® 5OF𢠜bŠ ¨0 v≈ «uMI« j³{ WLO 5OFð …œUŽù
Æ©
® ENTER —e« jG{ rŁ ▼ Ë√ ▲ —e« jG{
P
1
j³{
qI½
∏
«uMIK oOœ j³{
✻ 2
P
1
5OFð
kHŠ
…œuŽ
j³{
qI½
«uMIK oOœ j³{
2 P
0
5OFð
kHŠ
…œuŽ
j³{
qI½
≤∏ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
28
4/26/05, 9:32 AM
©iHnM*« g¹uA²« rnC® LNA …eO «bn²Ý«
TV
…UM
▲ ▲
d¦*√ ▲
«uMIK oOœ j³{
·UI¹≈
LNA
∫
…—Uý≈ œułË qþ w- Êu¹eHOK²« «bn²Ý« WUŠ w- W¹UGK …bOH …eO*« Ác¼ bFð
«—Uýù« WIDM w- Êu¹eHOK²« …—Uý≈ dO³Jð vKŽ qLFð UN½≈ YOŠ ¨WHOF{
Æg¹uA²« dO³Jð vKŽ tO- qLFð ô UN½√ 5Š w- ¨WHOFC«
…UMI« vKŽ UNEHŠ r²¹ w²«Ë …—Uýù« nF{ WUŠ w- jI- …eO*« Ác¼ qLFð
ÆWO-U{≈ …eO w¼Ë WOU(«
Æ©
…œuŽ
‰Ušœ
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
Æ¢©Channel® …UM¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
TV
…UM
▲ ▲
d¦*√ ▲
…œuŽ
Æ¢©Channel® …UM¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
«uMIK oOœ j³{
·UI¹≈
·UI¹≈
qOGAð
Æ©
LNA
∫
‰Ušœ
qI½
29
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGAð¢ Ë√ ¢©Off® ·UI¹≈¢ œbŠ
ÆbO*Q²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
4/26/05, 9:33 AM
≤
∫W−O²M«
ÆLNA b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
≤π ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
±
qI½
≥
¥
µ
WŠuK« 5Qð —e« jOAMð
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
d¦*√ ▲
·UI¹≈
∫
qOGAð
∫
s(
·UI¹≈
∫
WŠuK« qH
¡U —“ WýUý
±
‰Ušœ
…œuŽ
ÆWOHOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
TV
œ«bŽ≈
▲ ▲ ▲
s UNKOGAð sJ1 ô v²Š Êu¹eHK²« WŠu —«—“√ 5Q²Ð …eO*« Ác¼ p `L(ð
…bŠË ‰öš s UNKOGAð p½UJSÐ qEOÝ ¨p– lË ÆÊu¹eHK²« WŠu ‰öš
rJײ« …bŠË ‰öš s jI- WŠuK« 5Q𠜫bŽ≈ ¡UG≈ sJ1 ÆbFÐ sŽ rJײ«
rN ÕuL(*« dOž 5bn²(*« ÍœU¹√ sŽ «ÎbOFÐ UNÐ ÿUH²Šô« V−¹ «c ¨bFÐ sŽ
ÆpcÐ
qI½
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
≤
TV
œ«bŽ≈
Æ©
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ©Panel lock® WŠuK« qH¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGAð¢ Ë√ ¢©Off® ·UI¹≈¢ œbŠ
ÆbO*Q²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
d¦*√ ▲
≥
¥
µ
▲ ▲ ▲
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
·UI¹≈
∫
qOGAð
∫
s(
·UI¹≈
·UI¹≈
qOGAð
∫
WŠuK« qH
…œuŽ
¡U —“ WýUý
‰Ušœ
≥∞ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
30
4/26/05, 9:33 AM
qI½
…—uB« —UOF dOOGð
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…—u'
…œuŽ
wJO4UM¹œ
wÝUO8
ULMOÝ
Âb@²4
ÈœUŽ
∫
l{Ë
∫
ÊuK« Wł—œ
ÍœUŽ
∫
r−Š
wzUIKð
∫
`*« l{Ë
·UI¹≈
∫
wL8d« NR
Âb@²4
vKŽ pÐ WU)« …b¼UA*« U³KD² l o«u²¹ Íc« …—uB« l{Ë b¹b% pMJ1
Æq¦_« u×M«
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
‰Ušœ
∫W−O²M«
Æ¢©Picture® …—u‡'¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
qI½
…—u‡'¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
Æ©
ÆÈdš√ Î…d4 ©
¥
∫W−O²M«
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ —UO)« œbŠ
∫«b@²Ýö WŠU²4 WOU²« ŸU{Ë_«Å
≥
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ…d/u²*« «—UO)UÐ WLzU8 dNEðÅ
≤
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Mode® l{Ë¢ b¹b% r²¹Å
±
µ
∫W−O²M«
ULMOÝ ≠ ©Standard® wÝUO8 ≠ ©Dynamic® wJO4UM¹œ
©Custom® Âb@²4 ≠ ©Movie®
ÆbOFQ²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
P.MODE —e« vKŽ jI/ jGCUÐ «—UO)« Ác¼ b¹b% pMJ1
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ ©…—uB« l{Ë ∫
®
≥± ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
31
4/26/05, 9:34 AM
∂
➣
wJO'U@¹œ
…—uB« «œ«bŽ≈ hOBHð
…œuł w rJײ« p `O²ð w²« Êu¹eHOK²« w «œ«bŽù« s b¹bF« „UM¼
Æ…—uB«
TV
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
Æ¢©Picture® …—u‡'¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
…—u‡'¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
Æ©
≥
¥
∫W−O²M«
Õu{u« …bŠ ¨©Brightness® ŸuDÝ ¨©Contrast® s¹U³ð® —UO)« œbŠ
Æ©jI/ NTSC ≠ ÂUE½ Ë√ ©Tint® qOKE𠨩Color® Êu ¨©Sharpness®
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ tD³{ »uKD*«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
ÍœUŽ
∫
ÊuK« Wł—œ
Âb@²4
ÍœUŽ
∫
r−Š
wzUIKð
∫
`*« l{Ë
·UI¹≈
∫
wL8d« NR
‰Ušœ
TV
Âb@²4
∫
45
∫
ŸuDÝ
75
∫
Õu{u« …bŠ
55
∫
Êu
s¹U³ð
µ
…œuŽ
‰Ušœ
qI½
∫W−O²M«
s¹U³ð
100
∂
¨©Warm 10® 10 T/«œ ~ ©Warm 1® 1 T/«œ® WÐuKD*« ÊuK« Wł—œ œbŠ
vKŽ jGCUÐ ©©Cool 10® 10 œ—UÐ ~ ©Cool 1® 1 œ—UÐ ¨©Normal® ÍœUŽ
. Ë√
—e«
∑
…œuŽ
j³{
qI½
TV
…—u'
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▼
…—u‡'¢ WLzUI« v≈ ŸułdK ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÊuK« Wł—œ¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{« Æ¢©Picture®
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Color Tone®
▲
qI½
100
▼
▲
l{Ë
…œuŽ
Æ¢©Custom® Âb@²4¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
v≈ wI/_« j¹dA« dýR4 „=dŠ ÆwI/_« j¹dA« dNE¹Å
Æ
Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ 5LO« Ë√ —UO«
≤
∫
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Custom® Âb@²4¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
±
▲ ▲ ▲ ▲
Æ©
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…—u'
wJO4UM¹œ
wJO4UM¹œ
∫
l{Ë
ÍœUŽ
∫
ÊuK« Wł—œ
Âb@²4
ÍœUŽ
∫
r−Š
wzUIKð
∫
`*« l{Ë
·UI¹≈
∫
wL8d« NR
…œuŽ
‰Ušœ
qI½
ÊuK« Wł—œ
ÍœUŽ
j³{
…œuŽ
≥≤ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
32
4/26/05, 9:34 AM
©≥∫¥ “«dÞ® …—uB« r−Š b¹b%
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…—u'
…œuŽ
XIÐUD ÊUð w¹UýU9 UłUO²Š« UÐ tłË s¹d²NÐ tÐ tO Íd¹uBð Ÿu½ bO½«uð w
ÆbOMO »UH²½« «— bMO w
wJO4U@¹œ
∫
l{Ë
ÍœUŽ
∫
ÊuK« Wł—œ
ÍœUŽ
∫
r−Š
wzUIKð
∫
`*« l{Ë
·UI¹≈
∫
wL8d« NR
Âb@²4
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
‰Ušœ
±
∫W−O²M«
Æ¢©Picture® …—u‡'¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
…—u‡'¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
qI½
Æ©
≤
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
≥
¥
TV
r−Š
Æ¢©Size® r−Š¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
ÍœUŽ
1 dO³Jð
2 dO³Jð
Æ¢©Size® r−Š¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
ULMOÝ
∫W−O²M«
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« l{u« œbŠ
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
‰Ušœ
qI½
∫W−O²M«
‰bF*« s4 ≥∫¥ —«bI0 `³Bð YO×Ð …—uB« j³C
v≈ WK¹uÞ «d²H ≥∫¥ l{Ë Â«b@²Ý« ÍœR¹® ÆÍœUF«
©ÆCRT WýUA w{«d²/ô« dLF« qOKIð
©Normal® ÍœUŽ
ÆU³¹dIð
130% —«bI0 UOÝ√—
…—uB« dO³J²
Î
Î
1dO³Jð
©Zoom1®
ÆU³¹dIð
150% —«bI0 UOÝ√—
…—uB« dO³J²
Î
Î
2dO³Jð
©Zoom2®
WOKH«Ë W¹uKF« WýUA« g4«u¼ ÊuJð U4bMŽ
ÆW¹œU4— v≈ ‰uײð ·u/ ª©WOUš® ¡«œuÝ
ULMOÝ
©Cinema®
2 dO³Jð¢ Ë√ ¢©Zoom1® 1 dO³Jð¢ l{Ë w/ l/d« WO½UJ4≈ ÕU²ð
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ¢©Zoom2®
©
® P.SIZE —e« vKŽ jI/ jGCUÐ «—UO)« Ác¼ b¹b% pMJ1
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ
➣
∫«b@²Ýö WŠU²4 WOU²« ŸU{Ë_«Å
➣
…œuŽ
µ
4:3 …—Uý≈
2dO³Jð
ULMOÝ
1dO³Jð
ÍœUŽ
16:9 …—Uý≈
2dO³Jð
ULMOÝ
1dO³Jð
≥≥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
33
4/26/05, 9:34 AM
ÍœUŽ
©i¹dF« “«dD«® …—uB« r−Š b¹b%
XIÐUD ÊUð w¹UýU9 UłUO²Š« UÐ tłË s¹d²NÐ tÐ tO Íd¹uBð Ÿu½ bO½«uð w
ÆbOMO »UH²½« «— bMO w
TV
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
Æ¢©Picture® …—u‡'¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
…—u‡'¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
Æ©
≤
∫
l{Ë
ÍœUŽ
∫
ÊuK« Wł—œ
Âb@²4
16:9
∫
r−Š
wzUIKð
∫
`*« l{Ë
·UI¹≈
∫
wL8d« NR
∫W−O²M«
…œuŽ
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Size® r−Š¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Size® r−Š¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
±
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…—u'
wJO4U@¹œ
≥
¥
µ
…œuŽ
16:9
ÆwFO³D« r−(« vKŽ WC¹dF« …—uB« j³{
w4«—u½UÐ
©Panorama®
ÆU³¹dIð
130% —«bI0 UOÝ√—
…—uB« dO³J²
Î
Î
1dO³Jð
©Zoom1®
ÆU³¹dIð
150% —«bI0 UOÝ√—
…—uB« dO³J²
Î
Î
2dO³Jð
©Zoom2®
‰bF*« s4 ≥∫¥ —«bI0 `³Bð YO×Ð …—uB« j³C
v≈ WK¹uÞ «d²H ≥∫¥ l{Ë Â«b@²Ý« ÍœR¹® ÆÍœUF«
©ÆCRT WýUA w{«d²/ô« dLF« qOKIð
4:3
ÊS/ ªWýUA« vKŽ q¦4_« ÷dF« vKŽ WE/U×LK
WIDM4 s¹uKð r²¹Ë UOÝ√—
U¼dO³Jð r²¹ …—uB«
Î
ÆÍœU4d« ÊuKUÐ ©œuÝ_« g4UN«® ·dŠ_« UFÐd4
1ULMO
©Cinema1®
WOKH«Ë W¹uKF« WýUA« g4«u¼ ÊuJð U4bMŽ
ÆW¹œU4— v≈ ‰uײð ·u/ ª©WOUš® ¡«œuÝ
2ULMO
©Cinema2®
® P.SIZE —e« vKŽ jI/ jGCUÐ «—UO)« Ác¼ b¹b% pMJ1
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ
➣
©
‰Ušœ
➣
2dO³Jð¢ Ë√ ¢©Zoom1® 1dO³Jð¢ l{Ë w/ l/d« WO½UJ4≈ ÕU²ð ◆
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ¢©Zoom2®
WýUA« WIDM4 X% U¼ƒUHš≈ Ë√ WLłd²« ’uB½ ¡UN½≈ sJ1 ◆
Ë ¢©Zoom2® 2dO³Jð¢ Ë ¢©Zoom1® 1dO³J𢠟U{Ë_« w/
Æ¢©Cinema2® 2 ULMOÝ¢ Ë ¢©Cinema1® 1 ULMOÝ¢
≥¥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
34
TV
16:9
w4«—u½UÐ
1dO³Jð
2dO³Jð
4:3
1ULMO
2ULMO
∫W−O²M«
16:9 —«bI0 ÷dF« `³B¹ YO×Ð …—uB« j³C
qI½
r−Š
∫W−O²M«
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« l{u« œbŠ
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
∫«b@²Ýö WŠU²4 WOU²« ŸU{Ë_«Å
‰Ušœ
4/26/05, 9:34 AM
qI½
©lÐUð®
©i¹dF« “«dD«® …—uB« r−Š b¹b%
4:3 …—Uý≈
2dO³Jð
1dO³Jð
w4«—u½UÐ
16:9
2dO³Jð
1dO³Jð
w«—u½UÐ
16:9
2ULMO
1ULMO
4:3
2ULMOÝ
1ULMOÝ
4:3
16:9 …—Uý≈
2dO³Jð
1dO³Jð
w4«—u½UÐ
16:9
2dO³Jð
1dO³Jð
w«—u½UÐ
16:9
2ULMO
1ULMO
4:3
2ULMOÝ
1ULMOÝ
4:3
≥µ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
35
4/26/05, 9:34 AM
Y׳« l{Ë b¹b%
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
Æ¢©Picture® …—u‡'¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
…—u‡'¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
±
≤
…œuŽ
≥
¥
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Æ©
TV
…—u'
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
wFO³Þ¢ vKŽ Y׳« l{Ë 5OFð qC_« s t½√ ‰U(« WFO³DÐ nA²J²Ý
s ¨p– s rždUÐË Æ…—uB« w nOHš iOË Í√ qOKI² ¢©Natural®
ÆWLE²M*« dOž Y³« Z«dÐ iFÐ Y׳« l{Ë dOOGð bOH¹ Ê√ sJL*«
wJO4U@¹œ
∫
l{Ë
ÍœUŽ
∫
ÊuK« Wł—œ
Âb@²4
ÍœUŽ
∫
r−Š
wzUIKð
∫
`*« l{Ë
·UI¹≈
∫
wL8d« NR
‰Ušœ
qI½
∫W−O²M«
TV
…—u'
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Scan Mode® `*« l{Ë¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« l{u« œbŠ
∫«b@²Ýö WŠU²4 WOU²« ŸU{Ë_«Å
µ
∫W−O²M«
wJO4U@¹œ
∫
l{Ë
ÍœUŽ
∫
ÊuK« Wł—œ
ÍœUŽ
∫
r−Š
∫
`*« l{Ë
∫
wL8d« NR
Âb@²4
wzUIKð
wzUIKð
wFO³Þ
wL8—
qOGAð
ÂbI²4
…œuŽ
‰Ušœ
≠ ©Digital® wL8— ≠ ©Natural® wFO³Þ ≠ ©Auto® wzUIKð
©Progressive® ÂbI²4
ÆbOFQ²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
∂
≥∂ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
36
4/26/05, 9:34 AM
qI½
©wLkd« g¹uA²« qOKIð® Digital NR …eO «bH²Ý«
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…—u'
wJO4U@¹œ
∫
l{Ë
ÍœUŽ
∫
ÊuK« Wł—œ
ÍœUŽ
∫
r−Š
wzUIKð
∫
`*« l{Ë
·UI¹≈
∫
wL8d« NR
Âb@²4
…eO*« Ác¼ qOGAð pMJLO ¨WHOF{ Êu¹eHOK²« UNK³I²m¹ w²« …—Uýù« X½UO «–≈
ÆWýUA« vKŽ dNEð bk ‰öþ Ë√ g¹uAð Í√ qOKI²
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
…œuŽ
‰Ušœ
…—u‡'¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
Æ©
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
wJO4U@¹œ
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Digital NR® wL8d« NR¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
l{Ë
Âb@²4
ÍœUŽ
∫
ÍœUŽ
∫
r−Š
wzUIKð
∫
`*« l{Ë
·UI¹≈
qOGAð
qOGAð
∫
wL8d« NR
≥
¥
ÊuK« Wł—œ
‰Ušœ
Æ▼ Ë√ ▲ —e«« vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGAð¢ Ë√ ¢©Off® ·UI¹≈¢ œbŠ
ÆbOFQ²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
qI½
≥∑ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
≤
∫W−O²M«
TV
∫
±
∫W−O²M«
Æ¢©Picture® …—u‡'¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
qI½
…—u'
…œuŽ
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
37
4/26/05, 9:34 AM
µ
¡Uk—e« WýUA« l{Ë j³{
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
d¦F√ ▲
·UI¹≈
∫
qOGAð
∫
¡U8 —“ WýUý
s(
·UI¹≈
∫
WŠuK« qH8
±
∫W−O²M«
‰Ušœ
…œuŽ
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w/ …d/u²*« «—UO)« dNEðÅ
TV
œ«bŽ≈
▲ ▲ ▲
WýUA« q×²Ý ¨W¹UGK WHOF{ …—Uýù« X½UO Ë√ …—Uý≈ Í√ ‰U³I²Ý« ÂbŽ WUŠ w
w —«dL²Ýô« w W³žd« WUŠ w ÆWýuA*« …—uB« WOHKš q× UÎOzUIKð ¡Uk—e«
¢©Blue Screen® ¡Uk—“ WýUý¢ l{Ë j³{ wG³M¹ ¨WHOFC« …—uB« …b¼UA
Æ¢©Off® ·UI¹≈¢ vKŽ
qI½
≤
∫W−O²M«
TV
œ«bŽ≈
® ENTER —e« vKŽ jG{«
¡U8—“ WýUý¢ —UOš b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Blue Screen®
Æ▼ Ë√ ▲ —e«« vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGAð¢ Ë√ ¢©Off® ·UI¹≈¢ œbŠ
ÆbOFQ²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
≥
¥
d¦F√ ▲
▲ ▲ ▲
Æ©
·UI¹≈
·UI¹≈
qOGAð
qOGAð
∫
∫
s(
·UI¹≈
∫
WŠuK« qH8
¡U8 —“ WýUý
µ
…œuŽ
‰Ušœ
WOU(« …—uB« XO³¦ð
WÞUm³« vN²M0 WO½u¹eHOK²« Z«d³« bŠ√ …b¼UA ¡UMŁ√ …—uB« XO³¦ð pMJ1
jG{« ¨ÍœUF« ÷dF« v≈ ŸułdKË Æ¢© ® STILL¢ —e« vKŽ jGCUÐ
ÆÈdš√ …d —e« «c¼ vKŽ
≥∏ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
38
4/26/05, 9:34 AM
qI½
uB« —UOF dOOGð
TV
▲ ▲ ▲ ▲
u'
wÝUO8
wIOÝu4
ULMOÝ
»UDšÈœUŽ
Âb@²4
·UI¹≈
∫
l{Ë
∫
wzUIKð u'
∫
Íd¼ Uþ w³Ëœ
Ê“«u4
pðb¼UA bMŽ tO≈ ŸUL²Ýô« »uKD*« ’U)« wðuB« dŁR*« Ÿu½ b¹b% pMJ1
Æœb× Y³
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
Æ¢©Sound® u'¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Sound® u'¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
…œuŽ
‰Ušœ
±
≤
∫W−O²M«
qI½
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Mode® l{Ë¢ b¹b% r²¹Å
ÆÈdš√ Î…d4 ©
≥
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
WOðuB« «dŁR*« ÷dŽ r²¹ Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ —UO)« œbŠ
ÆwU²« VOðd²UÐ
¥
µ
»UDš ≠ ©Movie® ULMOÝ ≠ ©Music® vIOÝu4 ≠ ©Standard® wÝUO8
Æ©Custom® Âb@²4 ≠ ©Speech®
ÆbOFQ²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
∂
Âb@²4
≥π ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
39
4/26/05, 9:34 AM
➣
S.MODE —e« vKŽ jI/ jGCUÐ «—UO)« Ác¼ b¹b% pMJ1
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ ©…—uB« l{Ë ∫
®
uB« «œ«bŽ≈ j³{
ÆWOBHA« pðöOCHð l o«u²² uB« «œ«bŽ≈ j³{ sJ1
TV
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
±
∫W−O²M«
Æ¢©Sound® u'¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Sound® u'¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ©
≤
Âb@²4
∫
l{Ë
·UI¹≈
∫
wzUIKð u'
·UI¹≈
∫
Íd¼ Uþ w³Ëœ
Ê“«u4
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
≥
¥
Æ¢©Equalizer® Ê“«u4¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
ÆwU(« —UO)« l4 ¢©Equalizer® Ê“«u4¢ WLzU8 dNEðÅ
▲ ▲ ▲ ▲
u'
Æ©
…œuŽ
‰Ušœ
qI½
TV
Ê“«u4
∫W−O²M«
▼
Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ tD³{ »uKD*« —UO)« œbŠ
Æ»uKD*« œ«bŽù« v≈ ‰u'uK ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
·u/ ¨ uB« Ê“«u4 «œ«bŽ≈ vKŽ dOOGð Í√ ¡«dłSÐ XL8 «–≈
Æ¢©Custom® Âb@²4¢ v≈ UOzUIKð
uB« —UOF4 qI²M¹
Î
µ
L
➣
Æ
▲
R
…œuŽ
qI½
¥∞ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
40
4/26/05, 9:34 AM
j³{
uBK WOU{ù« «œ«bŽù«
©Auto Volume® wzUIKð u
TV
▲ ▲ ▲ ▲
u'
Âb@²4
∫
l{Ë
∫
wzUIKð u'
∫
Íd¼ Uþ w³Ëœ
Ê“«u4
·UI¹≈
·UI¹≈
qOGAð
·UI¹≈
ÆWCH@M4 Y³«
©Dolby Virtual® Íd¼ Uþ w³Ëœ
‰Ušœ
…œuŽ
qI½
TV
▲ ▲ ▲ ▲
u'
Âb@²4
∫
l{Ë
·UI¹≈
∫
wzUIKð u'
·UI¹≈
·UI¹≈
qOGAð
∫
Íd¼ Uþ w³Ëœ
Æ¢©Speech®
Ê“«u4
Æ©
‰Ušœ
® MENU —e« vKŽ jG{«
qI½
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Ë√ ▲ —e« vKŽ jGC« ‰öš s4 ¢©On® qOGA𢠜bŠ …eO4 qF qOGA²
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ▼
41
4/26/05, 9:34 AM
➣
ÆWFdý s4 hOšdð Vłu0 lOMB²« ÊU²4öŽ
ÃËœe*« D e4—Ë Dolby bFð
Dolby WFdý UB@ð ÊU²¹—U&
Laboratories
¥± ≠ WOÐdŽ
≤
∫W−O²M«
Íd¼ Uþ w³Ëœ Ë√ ©Auto Volume® wzUIKð u'® »uKD*« —UO)« œbŠ
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ ©©Dolby Virtual®
Æ©
±
∫W−O²M«
Æ¢©Sound® u'¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Sound® u'¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
BP68-00468G-ARA
◆
v≈ …bŠ«u« …UMI« «– uB« …—Uý≈ q¹u% vKŽ WHOþu« Ác¼ qLŽ
.5LO«Ë —UO« vKŽ 5²IÐUD²4 5ðUM8
qOGAð¢ vKŽ ¢©Dolby Virtual® Íd¼ Uþ w³Ëœ¢ WHOþË j³{ œd−0Ë
q¦4 uB« «dŁR4 vKŽ œ«bŽù« o³DM¹ ¨¢©Off® ·UI¹≈¢ Ë√ ¢©On®
»UDš¢ Ë ¢©Movie® ULMOÝ¢ ¨¢©Music® vIOÝu4¢ ¨¢©Standard® wÝUO8¢
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
…œuŽ
◆
j³{ qN« s4 fO «cNË ¨UNÐ W'U)« …—Uýù« ·Ëdþ YÐ WD×4 qJ
…eO*« Ác¼ p `O²ð Æ…UMI« dOOGð UNO/ r²¹ …d4 qF w/ uB« r−Š
X½UF «–≈ uB« Èu²4 iHš ‰öš s4 WÐuKD*« …UMI« r−Š j³{
…—Uý≈ X½UF «–≈ uB« Èu²4 l/— ‰öš s4 Ë√ WFHðd4 Y³« …—Uý≈
≥
¥
µ
∂
WLGM« u j³{
ÆÊu¹eHOK²« qOGAð ·UI¹≈ Ë√ qOGAð bMŽ `{«Ë WLG½ u ŸULÝ pMJ1
TV
œ«bŽ≈
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ©
d¦F√ ▲
±
▲ ▲ ▲
Æ©
·UI¹≈
∫
qOGAð
∫
¡U8 —“ WýUý
s(
·UI¹≈
∫
WŠuK« qH8
≤
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
vKŽ jG{« Æ¢©Melody® s(¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e«
≥
¥
‰Ušœ
…œuŽ
qI½
TV
œ«bŽ≈
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ©©On® qOGAð Ë√ ©Off® ·UI¹≈®—UO)« œbŠ
ÆbOFQ²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
µ
∂
▲ ▲ ▲
d¦F√ ▲
·UI¹≈
·UI¹≈
qOGAð
qOGAð
·UI¹≈
…œuŽ
∫
¡U8 —“ WýUý
∫
s(
∫
WŠuK« qH8
‰Ušœ
¥≤ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
42
4/26/05, 9:34 AM
qI½
©“«dDK UI/Ë®
Î
uB« l{Ë b¹b%
’U)« ëdšù«Ë uB« …—Uý≈ W'UF w ¢DUAL I-II¢ —e« rJײ¹Ø÷dF¹
¢Dual I¢ vKŽ U≈ UÎOzUIKð UÎMOF l{u« ÊuJ¹ ¨Êu¹eHOK²« qOGAð bMŽ ÆUNÐ
ÆwU(« ‰UÝ—ù« VmŠ p–Ë ¨¢Stereo¢ Ë√
WýUA« vKŽ œułu*« dýR*«
©ÍœUF« «b@²Ýô«® Mono
Mono
©ÍœUŽ®
NICAM
Mono
Mono
©ÍœUŽ®
NICAM
Stereo
Mono → NICAM → NICAM
Dual l
©ÍœUŽ® Dual lI
Y³« Ÿu½
ÍœUF« Y³«
©wÝUO8 u¹œË«®
´ ÍœUŽ
ÍœUŠ√ NICAM
NICAM
Stereo
u¹d²Ý NICAM
NICAM Dual I/II
→
Dual II
Dual I
Mono
Stereo
©◊uGC4 ÍœUŠ√®
©wÝUO8 u¹œË«® ÍœUF« Y³«
Dual I/II Ë√ WGK« wzUMŁ
A2
Stereo
u¹dO²Ý«
5OFð WUŠ w/ ŸUL²Ýô« qNO/ ¨‰U³I²Ýô« ·Ëdþ ¡UÝ «–≈ ◆
ÆMono vKŽ l{u«
rI/ ¨wzUIKð q¹b³ð ÀbŠË WHOF{ u¹d²Ýô« …—Uý≈ X½UF «–≈ ◆
ÆMono v≈ q¹b³²UÐ
qI½U/ ©u¹bOH«® AV l{Ë w/ ÍœUŠ√ u' ‰U³I²Ý« bMŽ ◆
œułu*« ¢©d¹√≠ u'® AUDIO-L¢ qšb4 q'u4 v≈ WKO'u²«
—b' «–≈ Æ©“«dDK UÎI/Ë ¨WO³½U'« Ë√ WO4U4_«® WŠuK« w/
vKŽ jG{U/ ¨jI/ d¹_« uB« d³J4 s4 ÍœUŠ_« uB«
Æ DUAL I-II —e«
¥≥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
43
4/26/05, 9:34 AM
➣
→
©ÍœUF« «b@²Ýô«® Mono
wU(« Xku« j³{
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
Æ©
Æ¢©Time® X8Ë¢b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ©
≥
¥
∫
WG
wð«– eOFdð
ÍËbO« ÊuK« j³{
d¦F√
‰Ušœ
…œuŽ
▼
WIO8œ¢ Ë√ ¢©Hour® WŽUÝ¢ v≈ ‰UI²½ö
Ë√
—e« vKŽ jG{«
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ WIO8b« Ë√ WŽU« j³{« Æ¢©Min®
qI½
TV
X8Ë
∫
·UI¹≈
∫
ÂuM« X8R4
·UI¹≈
∫
qOGA²« X8R4
·UI¹≈
∫
·UI¹ù« X8R4
WŽU«
‰Ušœ
µ
∂
qI½
TV
WŽU«
WIO8œ
am 00
➣
«b@²ÝUÐ ¢©Min® WIO8œ¢ Ë ¢©Hour® WŽUÝ¢ j³{ UÎC¹√ pMJ1
Æ…dýU³4
ÂU8—_« —«—“√
Î
…œuŽ
WŽUÝ
:
11
qI½
¥¥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
44
▼
am - - : - -
…œuŽ
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
▲
qOGAðË qO'uð
WOÐdF«
≤
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
¢©Time® X8Ë¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Clock® WŽU«¢ b¹b% l4
X8Ë
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w/ …d/u²*« «—UO)« dNEðÅ
±
▲ ▲ ▲ ▲
Æ©
➣
WŠuKÐ œułu*« ©·UI¹≈ØqOGAð® ¢ I ¢ —e« vKŽ jGC« bMŽ
ÆWŽU« œ«bŽ≈ j³{ …œUŽ≈ r²²Ý ¨Êu¹eHOK²«
TV
œ«bŽ≈
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
jGC« ‰öš s wU(« Xku« ÷dŽ r²¹ YO×Ð Êu¹eHOK²« WŽUÝ j³{ pMJ1
w Vždð XMO «–≈ Xku« j³{ pcO pOKŽ wG³M¹ Æ¢© ® INFO¢ —e« vKŽ
Æ5OzUIK²« qOGA²« ·UI¹≈ Ë√ qOGA²« w²ku «bH²Ý«
4/26/05, 9:34 AM
j³{
ÂuM« Xku j³{
TV
X8Ë
qOGAðË qO'uð
WOÐdF«
∫
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÍËbO« ÊuK« j³{
d¦F√
‰Ušœ
…œuŽ
▼
TV
▲ ▲ ▲ ▲
X8Ë
am 11 : 35 ∫
WŽU«
·UI¹≈
∫
ÂuM« X8R4
·UI¹≈
∫
qOGA²« X8R4
·UI¹≈
∫
·UI¹ù« X8R4
‰Ušœ
Æ¢©Time® X8Ë¢b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
·UI¹≈
·UIÄ≈
30
·UIÄ≈
60
90
·UIÄ≈
120
150
180
¨90 ¨60 ¨30 ¨©Off® ·UI¹≈® UÎI³4 …œb;« WOM4e« «d²H« 5Ð s4 œbŠ
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ qOGA²« l{Ë w/ ¡UI³K ©180 ¨150 ¨120
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
TV
am 11 : 35 ∫
WŽU«
∫
ÂuM« X8R4
∫
qOGA²« X8R4
∫
·UI¹ù« X8R4
‰Ušœ
qI½
jGCUÐ WÞU³« vN²M0 «—UO)« Ác¼ 5OFð UÎC¹√ pMJ1 ◆
Æ© ® SLEEP —e« vKŽ
WLKF WýUA« ÷dF²Ý ¨bFÐ ÂuM« X8uÔ4 j³{ ÂbŽ WUŠ w/ ◆
r²O/ ¨qFHUÐ ÂuM« wðUIO4 5OFð WUŠ w/ U4√ Æ ©Off® ·UI¹≈
l{Ë v≈ ‰UI²½ôUÐ Êu¹eHOK²« ÂUO8 q³8 wI³²*« X8u« ÷dŽ
Æ—UE²½ô«
·UI¹≈
¥µ ≠ WOÐdŽ
45
4/26/05, 9:35 AM
≥
¥
∫W−O²M«
Sleep® ÂuM« X8R4¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Timer
qI½
X8Ë
▲ ▲ ▲ ▲
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Time® X8Ë¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
…œuŽ
≤
∫W−O²M«
qI½
Æ©
BP68-00468G-ARA
∫W−O²M«
wð«– eOFdð
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w/ …d/u²*« «—UO)« dNEðÅ
…œuŽ
±
WG
➣
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
œ«bŽ≈
„“UNł U¼bFÐ ÂuI¹ WIOkœ ±∏∞ Ë ±∞ 5Ð U ÕË«d²ð WOM“ …d² b¹b% pMJ1
ÆUÎOzUIKð —UE²½ô« l{Ë v≈ ‰UI²½ôUÐ
µ
∂
UOzUIKð
tKOGAð ·UI¹≈Ë Êu¹eHOK²« qOGAð
Î
∫vKŽ Êu¹eHOK²« qLF¹ v²Š ¢·UIÄ≈ØqOGAð¢ Xku j³{ pMJ1
◆
j³{¢ v≈ lł—«® Êu¹eHOK²« WŽUÝ j³{ w/ vË_« …uD)« q¦L²ð
¨bFÐ WŽU« j³CÐ rIð r «–≈ Æ©¥¥ W×H' w/ ¢wU(« X8u«
Æ¢©Set the clock first®Æ _Ë√ WŽU« j³{«¢ WUÝd« dNE²/
X8Ë
qOGAðË qO'uð
WOÐdF«
∫
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
WG
wð«– eOFdð
ÍËbO« ÊuK« j³{
d¦F√
▼
‰Ušœ
…œuŽ
Æ©
TV
œ«bŽ≈
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Áœb% Íc« Xku« w UÎOzUIKð qOGA²« ·UI¹≈
◆
➣
Áœb% Íc« Xku« w WÐuKD*« …UMI« v≈ ‰UI²½ô«Ë UÎOzUIKð qOGA²«
qI½
±
∫W−O²M«
TV
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w/ …d/u²*« «—UO)« dNEðÅ
Æ©
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Time® X8Ë¢b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Time® X8Ë¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
∫
ÂuM« X8R4
·UI¹≈
∫
qOGA²« X8R4
·UI¹≈
∫
·UI¹ù« X8R4
‰Ušœ
…œuŽ
qI½
TV
qOGA²« X8R4
µ
jOAMð
rF½
∫W−O²M«
WIO8œ
am
WŽUÝ
30
uB«
10
œbŠ ªWÐužd*« «œ«bŽùUÐ ¢©On Timer® qOGA²« X8R4¢ jOAM²
¢©Yes® rF½¢ œbŠ rŁ ª
Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ ¢©Activation® jOAMð¢
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ
∑
® MENU —e« vKŽ jG{«
∏
: 06
Z4U½ dÐ
1 P
▼
∂
qI½
…œuŽ
▼
▲
WIOœ 30
≥
¥
uB«¢ Ë√ ¢©Prog.® Z4U½ dТ Ë√ ¢©Min® WIO8œ¢ Ë√ ¢©Hour® WŽUÝ¢ œbŠ
▲ —e« vKŽ jGCUÐ UND³C
Ë√
—e« vKŽ jG{« Æ¢©Volume®
Æ▼ Ë√
Æ©
¢©Time® X8Ë¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
TV
am 11 : 35 ∫
WIOœ 30
WŽU«
∫
ÂuM« X8R4
am 06 : 30 ∫
qOGA²« X8R4
·UI¹≈
∫
·UI¹ù« X8R4
∫W−O²M«
ÆÈdš√ …d4
Æ¢©Off Timer® ·UI¹ù« X8R4¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Off Timer® ·UI¹ù« X8R4¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹
j³{
X8Ë
▲ ▲ ▲ ▲
▲
WŽU«
∫W−O²M«
Æ¢©On Timer® qOGA²« X8R4¢b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
qOGA²« X8R4¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©On Timer®
≤
▲ ▲ ▲ ▲
X8Ë
am 11 : 35 ∫
π
‰Ušœ
…œuŽ
qI½
∫W−O²M«
TV
·UI¹ù« X8R4
UOzUIKð
qOGA²« ·UI¹≈ …eO nkuð
Î
r²¹ r «–≈ Êu¹eHOK²« qOGAð ·UI¹≈ r²OÝ ¨X8u*« qOGAð bMŽ
qOGAð bFÐ UŽUÝ ≥ …b* rJײ« WŠu w/ «Ëœ√ W¹√ qOGAð
qOGAð bMŽ jI/ WHOþu« Ác¼ ÕU²ð ÆX8u*« o¹dÞ sŽ Êu¹eHOK²«
ÀËbŠ Ë√ »d²« Àœ«uŠ Ÿu8Ë ÊËœ WHOþu« Ác¼ ‰u%Ë ¨X8u*«
bFÐ WK¹uÞ …d²H qLF¹ Êu¹eHOK²« „dð V³Ð ¨WÞdH4 W½u@Ý
ÈbŠ≈ ¡UCI ‰eM*« ×Uš ÊuJð ULMOŠ® X8u*« ‰öš s4 tKOGAð
Æ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ öDF«
±∞
jOAMð
rF½
WIO8œ
am
30
WŽUÝ
:
…œuŽ
qI½
¥∂ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
46
11
➣
qOGA²« X8R4¢ WI¹dÞ fHMÐ ¢©Off Timer® ·UI¹ù« X8R4¢ j³{«
Æ¢©On Timer®
4/26/05, 9:35 AM
j³{
wł—Uš «—Uý≈ —bB ÷dŽ
TV
∫
—œUB*« W×zô
rÝô« q¹bFð
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
Æ¢©Input® ‰Ušœ≈¢ WLzUI« w/ …d/u²*« «—UO)« dNEðÅ
Æ©
‰Ušœ
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ©
TV
---- ∫
wł—Uš
---- ∫
AV1
---- ∫
AV2
---- ∫
AV3
‰Ušœ
qI½
TV
▲ ▲
‰Ušœ≈
® ENTER —e« vKŽ jG{«
5Ð s4 —UO²šô« sJ1 ¨Êu¹eHOK²UÐ “UNł qO'uð bMŽ ◆
Ë√ AV2 Ë√ AV1 Ë√ ©Ext.® wł—Uš ∫WOU²« fÐUI*« WŽuL−4
WOHK)« WŠuK« vKŽ Ë√ Component2 Ë√ Component1
WŠuK« vKŽ S-Video Ë√ AV3 v≈ W/U{ùUÐ ¨Êu¹eHOK²K
ÆÊu¹eHOK²K WO³½U'«
jGCUÐ WÞU³« vN²M0 «—UO)« Ác¼ 5OFð UÎC¹√ pMJ1 ◆
Æ©
® SOURCE —e« vKŽ
—œUB*« W×zô
rÝô« q¹bFð
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Input® ‰Ušœ≈¢ WLzUI« w/ …d/u²*« «—UO)« dNEðÅ
‰Ušœ
…œuŽ
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
---VCR
DVD
q³F
HD STB
‰U³I²Ýô« “UNł
Æ¢©Edit Name® rÝô« q¹bFð¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
∂
ÆtK¹bFð r²OÝ Íc« wł—U)« —bB*« b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
∑
TV
Æ…d/u²*« …eNł_« ¡ULÝQÐ WLzU8 ÷dŽ r²¹
∫W−O²M«
wł—Uš
AV1
AV2
AV3
▼
----
S-Video
d¦F√ ▼
‰Ušœ
qI½
≠ HD STB ≠ ©Cable STB® q³F ≠ DVD ≠ VCR
≠ ©AV Receiver® AV q³I²4 ≠ ©Sat. STB® ‰U³I²Ýô« “UNł
≠ ©Game® »UF√ ≠ ©DVD Receiver® DVD q³I²4
≠ ©DVD Combo® DVD WŽuL−4 ≠ ©Camcorder® u¹bO/«dO4UF
Æ ©DVD HDD Recorder® DHR
—e« vKŽ jG{« Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« “UN'« œbŠ
ÆbOFQ²K ©
® ENTER
‚dG²ð bI/ ¨÷dF« ¡UMŁ√ wł—U)« —bB*« dOOG²Ð XL8 «–≈
ÆUNK¹b³ð r²¹ wF «ÎdOB8 Uβ8Ë —uB«
¥∑ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
µ
∫W−O²M«
qI½
rÝô« q¹bFð
…œuŽ
≥
¥
—e« vKŽ jG{« rŁ ¨ «—Uýù« —bB4 b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER
d¦F√ ▼
∫
∫W−O²M«
TV
—œUB*« W×zô
TV
≤
qI½
—œUB*« W×zô¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Æ¢©Source List®
…œuŽ
∫W−O²M«
47
4/26/05, 9:35 AM
∏
➣
…œuŽ
±
➣
▲ ▲
‰Ušœ≈
TV
WKu*« …eNł_« s …—Uýù« ÷dŽ 5Ð q¹b³²K bFÐ sŽ rJײ« “UNł ÂbH²Ý«
—bBË ÍuKF« “UN'« ‚ËbMË DVD ’«dk√ qGAÔË u¹bOH« “UNł q¦ ¨tÐ
©qÐUJ« Ë√ Y³«® Êu¹eHOK²«
© UuKF*« ’uB½® Teletext …eO
’uB½ d³Ž …¡ËdI*« UuKF*« Ubš Êu¹eHOK²« «uMk rEF duð
∫vKŽ W]bI*« UuKF*« Íu²% Æ UuKF*«
WO½u¹eHOK²« Z«d³« bOŽ«u
◆
fID« UFkuðË —U³š_« «dA½
◆
W{U¹d« —U³š√
◆
dHm« UuKF
◆
Æ©wDODH²« rÝd« dE½«® WLkd U×H v≈ UuKF*« rOmIð r²¹
U¹u²;«
¡e'«
Æ…œb;« W×HB« r8—
A
ÆY³« …UM8 n¹dFð
B
ÆY׳« ULOKFð Ë√ WOU(« W×HB« r8—
C
ÆX8u«Ë a¹—U²«
D
ÆhM«
E
ÆWU(« U4uKF4
F
ÆFASTEXT sŽ U4uKF4
➣
vKŽ © U4uKF*« ’uB½® Teletext U½UOÐ rOIð r²¹ U4 U³Už
Î
‰u'u« sJ1 w²«Ë ¨qK²4 qJAÐ W{ËdF4 …b¹bŽ U×H'
∫‰öš s4 UNO≈
W×HB« r8— ‰Ušœ≈ ◆
WLzU8 w/ Ê«uMŽ b¹b% ◆
©FASTEXT ÂUE½® ÊuK4 Ê«uMŽ b¹b% ◆
¥∏ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
48
4/26/05, 9:35 AM
© UuKF*« ’uB½® Teletext U½UOÐ ÷dŽ
Í√ w Êu¹eHOK²« vKŽ © UuKF*« ’uB½® Teletext U½UOÐ ÷dŽ pMJ1
ÆXkË
,W×O×' …—uBÐ © U4uKF*« ’uB½® Teletext U4uKF4 ÷dF
∫ô≈Ë ª«ÎdI²4 …UMI« ‰U³I²Ý« ÊuJ¹ Ê√ bÐ ô
☛
U4uKF*« iFÐ dNEð ô b8 ◆
U×HB« iFÐ ÷dŽ r²¹ ô b8 ◆
p–Ë © U4uKF*« ’uB½® Teletext W4bš dO/u²Ð ÂuIð w²« …UMI« œbŠ
Æ
Ë√
P —e« vKŽ jGCUÐ
±
® TTX/MIX —e« vKŽ jG{«
≤
Æ U4uKF*« ’uB½ l{Ë jOAM² ©
W×H' ÷dŽ …œUŽ≈ sJ1 Æ U¹u²;« W×H' ÷dŽ r²¹Å
Æ©”dNH«®
—e« vKŽ jGCUÐ X8Ë Í√ w/ U¹u²;«
ÆÈdš√ …d4
©
Î
® TTX/MIX —e« vKŽ jG{«
Double …eO4 p `Lð Æs¹√eł v≈ WýUA« rOIð r²¹Å
Y³« ÷dFÐ Ác¼ ©WłËœe*« U4uKF*« ’uB½® Teletext
vKŽ …bŠ vKŽ ÌqF U4uKF*« ’uB½ U4uKF4Ë wKFH«
ÆWýUA«
∫W−O²M«
¥
® TV —e« vKŽ Èdš√ …d4 jG{«
Æ U4uKF*«
µ
¥π ≠ WOÐdŽ
49
≥
W×H' ÷dŽ X8Ë fH½ w/ wKFH« Y³« ÷dŽ w/ Vždð XMF «–≈
ÆÈdš√ …d4
©
® TTX/MIX —e« vKŽ jG{U/ ¨ U4uKF*« ’uB½
Î
’uB½ ÷dŽ s4 ÃËd@K ©
BP68-00468G-ARA
∫W−O²M«
4/26/05, 9:35 AM
÷dF« «—UOš b¹b%
«—UOš b¹b% pMJ1 ¨ UuKF*« ’uB½ U×H ÈbŠ≈ ÷dFÐ pUOk bMŽ
ÆpðU³KD² l VÝUM²¹ ULO …b¹bŽ
ÆÆÆvKŽ jG{«
ÆÆÆ÷dF
©—UNþ≈®
WOH<« ’uBM« ◆
©‰U¦*« qO³Ý vKŽ «—U³²šô« »UF√ UÐUł≈®
Èdš√ …d4 ©—UNþ≈®
W¹œUF« WýUA« ◆
©WOŽd/ W×H'®
WOŽd/ W×H' ◆
©d4_« ¡UG≈®
W×H' sŽ Y׳« bMŽ Y³« ◆
©vKŽú W×H'®
WOU²« W×HB« ◆
©qHÝú W×H'®
WIÐU« W×HB« ◆
©r−(«®
…bŠ«Ë …d4 •
ÊUðd4 •
∫w/ ÃËœe*« r−(« «– ·dŠ_« ◆
WýUA« s4 vKŽ_« nBM« •
W?ýU?A« s4 qHÝ_« nBM« •
«d4 ÀöŁ •
W¹œUF« WýUA« ◆
➣
¨r−(« Ë√ —UNþù« …eO4 «b@²Ý« bFÐ ÍœUF« ÷dF« v≈ ŸułdK
ÆÈdš√ Î…d4 © ® TV —e« vKŽ jG{«
µ∞ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
50
4/26/05, 9:35 AM
© UuKF*« ’uB½® Teletext W×H b¹b%
…œułu*« ÂUk—_« —«—“√ vKŽ jGC« o¹dÞ sŽ …dýU³ W×HB« rk— ‰Ušœ≈ pMJ1
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UN−Ð
jGCUÐ Èu²;« w/ œb;«Ë ÂU8—√ WŁöŁ s4 ÊuJ*« W×HB« r8— qšœ√
Æ…dþUM*« ÂU8—_« —«—“√ vKŽ
Æp– bFÐ W×HB« ÷dŽ r²¹ rŁ WOU(« W×HB« œbŽ b¹e¹
¨…b¹bŽ W¹u½UŁ U×HBÐ WD³ðd4 …œb;« W×HB« X½UF «–≈
ÆqK²4 qJAÐ W¹u½U¦« U×HB« ÷dŽ r²¹ t½S/
Æ©XO³¦ð®
vKŽ jG{« ¨…œb×4 W×H' w/ ÷dF« XO³¦²
ÆqLF« ·UM¾²Ýô Èdš√ …d4 —e« vKŽ jG{«
∫W−O²M«
UŽu{u*« dOHAð r²¹ ¨FASTEXT ÂUEM Y³« WFdý «b@²Ý« bMŽ
U¼b¹b% sJ1Ë UO½u
U4uKF*« ’uB½ W×H' UNODGð w²« WHK²<«
Î
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UN−Ð …œułu*« W½uK*« —«—“_« vKŽ jGCUÐ
YOŠ ªÁb¹b% w/ Vždð Íc« Ÿu{uLK dþUM*« ÊuK*« —e« vKŽ jG{«
ÆWU(« dDÝ w/ WŠU²*« UŽu{u*« dO/uð r²¹
U¼b¹b% sJ1 Èdš√ W½uK4 U4uKF0 W×HB« ÷dŽ r²¹
ÆWI¹dD« fHMÐ
±
≤
∫W−O²M«
ÆdþUM*« ÊuK*« —e« vKŽ jG{« ¨WOU²« Ë√ WIÐU« W×HB« ÷dF
ÆWOU²« «uD)« dE½« ,WOŽdH« W×HB« ÷dF
≥
¥
Æ©WOŽd/ W×H'®
—e« vKŽ jG{« ◆
ÆWŠU²*« WOŽdH« U×HB« dNEð ∫W−O²M«
WOŽdH« U×HB« `HBð sJ1 ÆWÐuKD*« WOŽdH« W×HB« œbŠ ◆
ÆdCš√ Ë√ dLŠ√ —e« vKŽ jGC« o¹dÞ sŽ
Y³« v≈ …œuFK ©
® TV —e« vKŽ jG{« ¨p– s4 wN²Mð ULMOŠ
ÆÍœUF«
µ± ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
51
4/26/05, 9:35 AM
µ
© UuKF*« ’uB½® Teletext U×H s¹eHð
UÎIŠô UN{dF UuKF*« ’uB½ s U×H lЗ√ v≈ qB¹ U s¹eHð pMJ1
Æ⁄«dH« UkË√ w
—e« U4b@²4
LIST l{u« œbŠ
Î
ÌÊ«uQÐ ÂU8—√ ≥ s4 UNM4 qF ÊuJ²¹ œ«bŽ√ WFЗ√ ÌczbMŽ dNEð
ÆWHK²@4
ÆFLOF Ë LISTwF{Ë 5Ð q¹b³²K
∫W−O²M«
—e« Âb@²¹
.UN«b³²Ý« r²¹ ·uÝ w²« W×HBK dþUM*« ÊuK*« —e« vKŽ jG{«
ÆÂU8—_« —«—“√ U4b@²4
…b¹b'« W×HB« r8— qšœ√
Î
ÊuK4 —“ «b@²ÝUÐ ¨UNM¹e@ð »uKD4 W×H' qJ ≥ Ë ≤ 5ðuD)« —dF
Æ…d4 qF w/ nK²@4
Æ…dþUM*« «dIH« i4uð Ê√ v≈ ©s¹e@ð®
±
➣
Æ
—e« vKŽ jG{«
≤
≥
¥
µ
µ≤ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
52
4/26/05, 9:35 AM
WOł—U)« …eNł_UÐ Êu¹eHOK²« qOuð
Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'«
©Ãd@4Øqšb4®
u¹bOH« “UNł
≥
Ø …dHA« p —œuJ¹œ
u¹bOH« »UF√ “UNł
¥
±
u¹bOH« ’«dk√ qGA
≤
wŽUMB« dLI« q³I²m
Ë√
µ
Ë√
∫w/ ·dD« «c¼ VOFdð sJ1
©R Ë AUDIO-L + VIDEO® RCA ö'u4 WŁöŁ ◆
±
∫w/ ·dD« «c¼ VOFdð sJ1 ≤
SCART q'u4 ◆
©R Ë AUDIO-L + VIDEO® RCA ö'u4 WŁöŁ ◆
©s1√´d¹√® RCA u' ö'u4Ë S-Video q'u4 ◆
f³I0 —bB*« u¹bOH« “UNł qO'u²Ð rI/ ¨u¹bO/ j¹dý a½ w/ VždðË ÌÊUŁ u¹bO/ “UNł p¹b ÊUF «–≈ ≥
—bB*« u¹bOH« “UNł s4 …—Uýù« tOłuð …œUŽ≈ p vM²¹ v²Š OUT f³I0 ·bN« u¹bOH« “UNłË ©IN2Ë√® IN1
Æ·bN« u¹bOH« “UNł v≈
ÆÊu¹eHOK²UÐ u¹bOH« “UNł qO'uð rŁ ¨u¹bOH« “UN−Ð tKO'u²Ð rI/ ¨…dHý p/ —œuJ¹œ p¹b ÊUF «–≈ ¥
wF OUT f³I0 u¹bOH« “UNłË ©IN2 Ë√® IN1 f³I0 q³I²*« q' ¨5F4 Z4U4dÐ qO−ð w/ Vždð U4bMŽ µ
ÆOUT v≈ ©IN2 Ë√® IN1 s4 …—Uýù« tOłuð …œUŽ≈ p vM²¹
Æwł—Uš “UN' WOU(« …—uB« ÷dŽ qł√ s4 OUT Âb@²¹ ∂
ÆOUT f³I0 u¹bOH« “UNł qO'u²Ð rI/ ¨WOU(« …—uB« qO−ð w/ Vždð U4bMŽ
Êu¹eHOK²« s w³½U'« ¡e'«
u¹bOH« «dOUO
©qšb4®
©“«dDK UI/Ë®
Î
u¹bOH« ’«dk√ qGA
u¹bOH« »UF√ “UNł
µ≥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
53
4/26/05, 9:35 AM
uB« ×UH0 Êu¹eHOK²« qOuð
uB« dŁR4 s4 WK4UJ« …œUH²Ýö® uB« ÂUEMF ¨…eNł_« l4 RCA R Ë AUDIO-L uB« ö'u4 Âb@²ð
Æ©r:«Surround
Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'«
Ø uB« ÂUE½
wł—U)« d³J*«
µ¥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
54
4/26/05, 9:35 AM
S-Video qšb0 Êu¹eHOK²« qOuð
➣
Ãd@4 vKŽ Íu²% w²« …eNł_« l4 ©©R Ë AUDIO-L® RCA ©S-VIDEO INPUT Ë√® S-VIDEO ö'u4 Âb@²ð
Æu¹bOH« “UNł Ë√ u¹bOH« «dO4UF q¦4 S-Video
Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'«
©“«dDK UÎI/Ë®
±
u¹bOH« «dOUO
Ë
u¹bOH« “UNł
±
Ë
Æ©S-VIDEO INPUT Ë√® S-VIDEO ö'u4 s4 qF «b@²Ý« V−¹ ¨ uB«Ë —uB« qOGA² ±
µµ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
55
4/26/05, 9:35 AM
“UN'« qšb0 Êu¹eHOK²« qOuð
Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'«
DVD ’«dk√ qGA
DTV q³I²mÔ
µ∂ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
56
4/26/05, 9:35 AM
➣
Æq³I²4 Ë√ DVD ’«d8√ qOGAð …eNł√ ×U@4 l4 COMPONENT IN ö'u4 Âb@²ð
(480i, 480p, 576i, 576p, 1080i)
Èdš√ U½uJ* bFÐ sŽ rJײ« “UNł W−dÐ
w rJײ« v≈ WU{ùUÐ ÆqUý bFÐ sŽ rJ% “UNł Êu¹eHOK²UÐ od¹
q³I²mË u¹bO “UNł qOGAð w*UF« bFÐ sŽ rJײ« “UN' sJ1 ªÊu¹eHOK²«
…eNł√ X½UO «–≈ v²Š® ÍuKŽ “UNł ‚ËbMË DVD qGAË qÐUJ« d³Ž YÐ
dOž UOdý lM s DVD Ë qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²mË u¹bOH«
Æ©Samsung
➣
’«dk√ öGA …eNł√ qO l bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł o«u²¹ ô bk
‚ËbM …eNł√Ë q³J« d³Ž Y³« ö³I²mË u¹bOH« …eNł√Ë DVD
Æ(STB) Èdš_« ÍuKF« “UN'«
’«d8√ qGA4
Ô Ë√ qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²4® u¹bOH« “UNł qOGAð n8Ë√
Æ©DVD
±
VCR l{Ë v≈ bFÐ sŽ rJײ« “UNł q¹uײ SELECT —e« vKŽ jG{«
Æ©DVD Ë√ CABLE®
≤
➣
Ë VCR Ë STB Ë TV ∫ŸU{Ë√ WLš t bFÐ sŽ rJײ« “UNł
Æ DVD ’«d8√ qGA4Ë CABLE
ÆSET —e« vKŽ jG{«
DVD)Ë√ qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²4® u¹bOH« “UNł œuF s4 ÂU8—√ ≥ qšœ√
Ë√ qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²4® u¹bOH« “UN' WOU²« W×HB« w/ —uFc*«
Æ© DVD ’«d8√ qGA4
≥
¥
Æ∂ rŁ ∞ rŁ ∞ vKŽ jG{« ¨¢∂¢ e4d« ‰Ušœù ∫‰U¦4
Æ∂ rŁ ∑ rŁ ∞ vKŽ jG{« ¨¢∑∂¢ e4d« ‰Ušœù
u¹bOH« “UNł qLF¹ Ê√ V−¹ ÆqOGA²« © ® POWER —e« vKŽ jG{«
bI/ ¨tKOGAð - «–≈ Æ© DVD ’«d8√ qGA4 Ë√ qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²4®
ÆW×O×' …—uBÐ Êü« bFÐ sŽ rJײ« “UNł œ«bŽ≈ -
➣
«b@²Ý« ‰ËUŠ sJË ¨WIÐU« «uD)« —dJ/ ¨tKOGAð r²¹ r «–≈
Æ„“UN' WBB<« …—uFc*« “u4d« s4 dš¬ e4—
Í√ w/ SELECT —e« vKŽ jG{« ¨bFÐ sŽ rJײ« “UNł œ«bŽ≈ œd−0
“UNł qOGA² bFÐ sŽ rJײ« “UNł «b@²Ý« w/ tO/ Vždð X8Ë
Æ© DVD’«d8√ qGA4 Ë√ q³J« d³Ž Y³« q³I²4® u¹bOH«
¨©Êu¹eHOK²«® TV l{Ë w/ bFÐ sŽ rJײ« “UNł ÊuJ¹ ULMOŠ ◆
qOGAðË ·UI¹≈Ë lOłdð® u¹bOHUÐ W'U)« rJײ« —«—“√ qEð
u¹bOH« …eNł√ qOGA²Ð ÂuIð ©l¹dÝ .bIðË X8R4 ·UI¹≈Ë
Æ DVD ’«d8√ qGA4Ë
µ∑ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
57
4/26/05, 9:35 AM
➣
‚ËbM'® STB l{Ë w/ bFÐ sŽ rJײ« “UNł ÊuJ¹ U4bMŽ ◆
q³I²4® CABLE Ë√ ©u¹bOH« “UNł) VCR Ë√ ©ÍuKF« “UN'«
W'U)« —«—“_« qEð ¨ DVD’«d8√ qGA4 Ë√ ©qÐUJ« d³Ž Y³«
’U)« uB« Èu²4 w/ rJײð uB« Èu²0
.Êu¹eHOK²UÐ
µ
∂
Èdš√ U½uJ* bFÐ sŽ rJײ« “UNł W−dÐ
u¹bOH« “UN' bFÐ sŽ rJײ« “UNł “u—
©CATV® qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²m* bFÐ sŽ rJײ« “UNł “u—
DVD
’«dk√ qOGAð “UN' bFÐ sŽ rJײ« “UNł “u—
µ∏ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
58
4/26/05, 9:35 AM
W½UOB« wHþu0 ‰UBðô« q³8
∫UNŠö≈Ë ¡UDš_« ·UAJ²Ý«
ÆWOU²« WDOm³« Uu×H« ¡«dłSÐ rk ¨Samsung WOdA lO³« bFÐ U WbHÐ ‰UBðô« q³k
qBð« rŁ qmKm*« rkd«Ë Êu¹eHOK²« “«dÞ s¹Ëb²Ð rI ¨ÁU½œ√ …œułu*« «œUý—ù« «bH²ÝUÐ WKJA*« qŠ w `−Mð r «–≈
ÆwK;« qOOuUÐ
ÆjzU(« f³I0 wOzd« wzUÐdNJ« —UO²« pKÝ ‰UBð« s4 bFQð
POWER —e«Ë ©©·UI¹≈ØqOGAð® ¢ I ¢ —e« vKŽ jGC« s4 bFQð
Æ© ®
Æ…—uB« ŸuDÝË s¹U³ð «œ«bŽ≈ h×/«
Æ uB« Èu²4 h×/«
’U)« ©
◆
◆
…—u' Ë√ u' błu¹ ô
◆
◆
Æ uB« Èu²4 h×/« ◆
® MUTE —e« vKŽ jGC« - b8 ÊUF «–≈ U4 h×/« ◆
ÆbFÔÐ sŽ rJײ« “UNł w/ uB« Èu²0
ÆÊ«u_« «œ«bŽ≈ j³{« ◆
Æœb;« Y³« ÂUE½ W×' s4 bFQð ◆
Êu¹eHOK²« vKŽ dŁR¹ Íc« wzUÐdNJ« “UN'« nA²Jð Ê√ ‰ËUŠ ◆
ÆtMŽ «bOFÐ
tFdŠË
Î
ÆnK²@4 wOz— wzUÐdNF —UOð f³I0 „“UNł qO'u²Ð r8 ◆
ÆtðöO'uðË ‰U³I²Ýô« wz«u¼ l8u4Ë ÁU&« s4 bFQð ◆
ÆwKš«œ wz«u¼ «b@²Ýô W−O²½ qš«b²« Àb×¹ U4 U³Už
Î
ÆbFÔÐ sŽ rJײ« “UNł U¹—UDÐ ‰b³²Ý« ◆
Æ©‰UÝ—ù« —UÞ≈® bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł s4 W¹uKF« W/U(« nE½
Ò
◆
Æ U¹—UD³« ·«dÞ√ h×/« ◆
u' błu¹ ô sJ W¹œUŽ …—u' błuð
œuÝ√Ë iOÐ√ …—u' błuð Ë√ …—u' błuð ô
…—uB«Ë uB« 5Ð qš«bð błu¹
lDI²4 u' Ë√ ¡UCOÐ Ë√ W²¼UÐ …—u' —uNþ
bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł ¡«œ√ w/ —uB8 błu¹
µπ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
59
4/26/05, 9:35 AM
lO³« bFÐ U Wbš ≠
W4b)« qOFË Ë√ Wze−²« lzU³Ð ‰UBðô« w/ œœd²ð ô ≠
œułË v≈ dOA¹ Z²M*« ¡«œ√ w/ dOGð Í√ „UM¼ ÊUF «–≈
ÆU4 VOŽ
ELECTRONICS
BP68-00468G-01
∂∞ ≠ WOÐdŽ
BP68-00468G-ARA
60
4/26/05, 9:35 AM
Download PDF

advertising