Samsung | SP-54R2HE | Samsung SP-54R2HE User guide

‫ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ﻣﻠﻮن‬
SP43T6/54T6
SP43T7
SP43T8/54T8/62T8
SP43T9/54T9
SP43Q1
SP43R1/54R1
SP43R2/54R2
‫إرﺷﺎدات اﳌﺎﻟﻚ‬
c¼ …¡«d vłd¹ ¨…bŠu« qOGAð q³
tÐ ÿUH²Šô«Ë q#UJUÐ qOb« «
ÆbFÐ ULO( lłdL*
(PIP) ‫ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻋﺮض ﺻﻮرة داﺧﻞ ﺻﻮرة‬
‫ﻧﺼﻮص اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺬاﺗﻲ‬
www.samsung.com/global/registervKŽ p−²M# qO−/²Ð r
± ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
1
1/5/06, 12:59 PM
≤ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
2
7/26/05, 9:22 AM
Êu¹eHOK²« vKŽ …—uB« qJý ÷dFÐ WU)« WUN« ÊULC« UuKF
WOÝUÝ√ WHBÐ ©UN{dŽ v≈ WýUA« ŸUHð—« ‰bF# ¨≥∫¥® wÝUOI« qJA« «– Êu¹eHOK²« UýUý rOLBð r²¹
ÆwÝUOI« qJA« «– UýUA« vKŽ W*d(« WLz«œ u¹bOH« UDI ÷dF
dOOGð l# WOÝUÝ√ WHBÐ ¥∫≥ W³/MÐ wÝUO qJý «– UýUA« Ác¼ vKŽ W{ËdF*« —uB« ÊuJð Ê√ wG³M¹Ë
W¹uKF« ·dŠ_« lÐd# jz«dý q¦# ¨WýUA« vKŽ W²ÐU¦« —uB«Ë U#uÝd« ÷dŽ U#√ Æ…dL²/# WHBÐ UDIK«
Z#«d³« XË wULł≈ s# •µ± sŽ b¹e¹ ô U# vKŽ dB²Ið Ê√ wG³MO( ¨©WC¹dF« WýUA« —uX® WM*«b« WOKH/«Ë
ÆŸu³Ý_« w( Êu¹eHOK²« vKŽ W{ËdF*«
WOÝUÝ√ WHBÐ ©UN{dŽ v≈ WýUA« ŸUHð—« ‰bF# ¨π∫±∂® i¹dF« qJA« «– Êu¹eHOK²« UýUý rOLBð r²¹
w²« —uB« r−Š VÝUM²¹ Ê√ wG³M¹Ë Æi¹dF« qJA« «– UýUA« vKŽ W*d(« WLz«œ u¹bOH« UDI ÷dF
d(u²*« “«dD« ÊU* «–≈ WýUA« ú9 v²Š U¼dO³Jð r²¹ Ë√ ¨WOÝUÝ√ WHBÐ π∫±∂ W³/MÐ WýUA« r−Š l# dNEð
¨WýUA« vKŽ W²ÐU¦« —uB«Ë U#uÝd« ÷dŽ U#√ Æ…dL²/# WHBÐ UDIK« dOOGð l# …eO*« Ác¼ p `O²¹ p¹b
wÝUOI« qJA« «– Z#«d³«Ë Êu¹eHOK²« vKŽ W{ËdF*« u¹bOH« UDI vKŽ WM*«b« WO³½U'« jz«dA« q¦#
vKŽ W{ËdF*« Z#«d³« XË wULł≈ s# •±µ sŽ b¹e¹ ô U# vKŽ dB²Ið Ê√ wG³MO( ¨dO³J²K qÐUI« dOž
ÆŸu³Ý_« w( Êu¹eHOK²«
÷ËdŽ Ë√ WX—u³« ‚«uÝ√ d¹—UIð q¦# Èdš_« W²ÐU¦« ’uBM«Ë —uB« ÷dŽ ÊuJ¹ Ê√ wG³M¹ ¨p– sŽ öC(
Î
ÁöŽ√ `{u# u¼ UL* «œËb×#
dðuO³LJ«
◊U/√Ë
U#uÝ—
Ë√
V¹u«
l«u#
Ë√
UD;«
«—UFý
Ë√
u¹bOH«
»UF√
Î
ÌËU(² dOž „öN²Ý« w. ÁöŽ√ …—u%c*« «œUý—ù« “ËU−²ð W²ÐUŁ —u ÷dŽ V³(²¹ Ê√ sJL*« s Æ U½u¹eHOK²« W(UJ W³/MUÐ
WýUý vKŽ WLz«œ WHBÐ dNEð WOöþ —u v≈ ‰uײð UN½√ dOž WIOIœ «—u
„d²¹ Ê√ t½Qý s «c¼Ë ¨© CRT® ÷dF« UýUA
Î
…—uBÐ WýUA« ¡q W%dײ*« —uB« ÷dŽ l ¨UN{dŽ r²¹ w²« —uB«Ë Z«d³« l¹uMð vKŽ ’dŠ« ¨p– ÀËbŠ ÍœUH² ÆÊu¹eHOK²«
dOOGð «eO# `O²ð w²« Êu¹eHOK²« “dD W³/MUÐ ÆW²ÐU¦« WM%«b« WÞdý_« Ë√ ◊U/_« ÷dŽ ÂbŽ vKŽ ’dŠ«Ë ¨WOÝUÝ√
¡q# qJý cp²ð w²« —uB« q¦# ¨—uB« s# WHK²p# ‰UJý√ ÷dF Ác¼ rJײ« —«—“√ Âbp²Ý« ¨…—uB« r−Š
ÆWýUA«
„öN²Ýô« ÊQÐ rKF« l# ÆUN{dŽ …b#Ë Êu¹eHOK²« vKŽ ÷dFK W#bp²/*« —uB« ‰UJý√ b¹b% bMŽ UÎB¹dŠ s*
ô ¨Èdš_« WËd;« —uB« sŽ ÎöC( ¨t#«bp²Ý«Ë qJA« b¹b% sŽ r−M¹ Íc« CRT UýUA ÍËU/²*« dOž
ÆœËb;« Samsung ÊUL{ tODG¹
≥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
3
7/26/05, 9:22 AM
U¹u²;«
W#bI#
≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu¹eHOK²« vKŽ …—uB« qJý ÷dFÐ WXU)« W#UN« ÊULC« U#uKF#
ÁeON&Ë Êu¹eHOK²« qOXuð
∑~∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©“«dDK UÎI(Ë® rJײ« UŠu
∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©“«dDK UÎI(Ë® Êu¹eHOK²« qOXuð WŠu
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©“«dDK UÎI(Ë® ÷dF« WIDM# «bp²Ý«
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡«dL(« X% WFý_UÐ bFÐ sŽ rJײ« “UNł
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł w( U¹—UD³« VO*dð
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qÐUJ« Êu¹eHOKð WJ³ý Ë√ wz«uNÐ Êu¹eHOK²« qOXuð
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dHA« p( —œuJ¹œ Ë√ wŽUMX dL q³I²/0 Êu¹eHOK²« qOXuð
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tKOGAð ·UI¹≈Ë Êu¹eHOK²« qOGAð
±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —UE²½ô« l{Ë vKŽ Êu¹eHOK²« 5OFð
±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł UO½UJ#≈ vKŽ ·dF²«
±∑~±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©“«dDK UÎI(Ë® qOGA²«Ë qOXu²« …eO#
±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U½UO³« ÷dŽ
±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ p¹b WKCH*« WGK« —UO²š«
±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©wð«c« eO*d²«® UÎOzUIKð WýUA« j³{
≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wð«c« eO*d²K wzUIK²« cOHM²« ·UI¹≈
≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WýUA« s# ¢wð«– eO*dð¢ WUÝ— W«“≈
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
¥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
4
7/26/05, 9:22 AM
◆
■
Êu¹eHOK²« «bp²Ý«
≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©iHpM*« g¹uA²« rpC#® LNA …eO# «bp²Ý«
≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «uMI« sŽ Y׳« …—uX ÷dŽ
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« —UOF# dOOGð
≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« «œ«bŽ≈ hOBpð
≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥∫¥ “«dÞ® …—uB« r−Š b¹b%
≥µ~≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©i¹dF« “«dD«® …—uB« r−Š b¹b%
≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Y׳« l{Ë b¹b%
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©wLd« g¹uA²« qOKIð® Digital NR …eO# «bp²Ý«
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOU(« …—uB« XO³¦ð
≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©WOLd« WOFO³D« —uB« „d×#® DNIeTM
◆
■
«uMI« j³{
≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOzUIKð
«uMI« s¹epð
Î
≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W½]e<« «uMI« nOMBð
≤µ~≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UιËb¹ «uMI« s¹epð
≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNO( »užd*« dOž «uMI« wDpð
≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰UHÞ_« b{ 5#Q²« …eO# qOGAð
≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «uMI« ‰U³I²Ý« n«u# j³{
◆
■
◆
©lÐUð®
U¹u²;«
©lÐUð® Êu¹eHOK²« «bp²Ý« ◆
≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡U—e« WýUA« l{Ë j³{ ■
¥±~¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©PIP® …—uX qš«œ …—uX ÷dŽ ■
¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« —UOF# dOOGð ■
¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« «œ«bŽ≈ j³{ ■
¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOzUIKð
uB« r−Š j³{ ■
Î
¥µ ............................................................................................................................ TruSurround XT j³{ ■
¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WLGM« uX j³{ ■
¥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©“«dDK UÎI(Ë® uB« l{Ë b¹b% ■
¥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wU(« Xu« j³{ ■
¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuM« Xu# j³{ ■
µ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UÎOzUIKð tKOGAð ·UI¹≈Ë Êu¹eHOK²« qOGAð ■
µ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wł—Uš «—Uý≈ —bB# ÷dŽ ■
TELETEXT …eO# «bp²Ý« ◆
µ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Teletext …eO#
µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Teletext U½UOÐ ÷dŽ
µ¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷dF« «—UOš b¹b%
µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Teletext W×HX b¹b%
µ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © U#uKF*« ’uB½® Teletext U×HX s¹epð
■
■
■
■
■
WO(U{≈ öOXuðË U#uKF#
µ∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOł—U)« …eNł_UÐ Êu¹eHOK²« qOXuð
µ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« ×Up0 Êu¹eHOK²« qOXuð
µπ ......................................................................................................... S-Video qšb0 Êu¹eHOK²« qOXuð
µπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “UN'« qšb0 Êu¹eHOK²« qOXuð
■
■
■
«bp²Ýô« UOXuð
∂≤~∂∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Èdš√ U½uJ* bFÐ sŽ rJײ« “UNł W−#dÐ
∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¹bOH« “UN' bFÐ sŽ rJײ« “UNł “u#— ≠
∂≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©CATV® qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²/* bFÐ sŽ rJײ« “UNł “u#— ≠
∂≤ .......................................................................... DVD ’«d√ qOGAð “UN' bFÐ sŽ rJײ« “UNł “u#— ≠
∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W½UOB« wHþu0 ‰UBðô« q³ ∫UNŠöX≈Ë ¡UDš_« ·UAJ²Ý«
➣
☛
WEŠö
ÂU¼
“ud«
jG{«
µ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
5
7/26/05, 9:22 AM
◆
■
■
■
◆
©“«dDK UI(Ë®
Î
➣
Æp¹b d(u²*« “«dDK UÎI(Ë Êu¹eHOK²K wKFH« s¹uJ²« nK²p¹ b
rJײ« UŠu
SP43T6
SP54T6
SP43T7
SP43T8
SP54T8
SP62T8
SP43R2
SP54R2
©f ®
©g®
©h®
©i®
u¹bOH« qšb wF{Ë 5Ð q¹b³²«
WOzd*« rz«uI« ÷dŽ
«uMI« —UO²š«
uB« Èu²( j³{
t.UI¹≈Ë Êu¹eHK²« qOGAð
©a®
©b®
©c®
©d®
©e®
▲
▲
Æ“«dDK UÎI(Ë —UE²½ô« l{Ë w( ÊuJ¹ U#bMŽ Êu¹eHOK²« qOGA²
CH
s¹—e« «bp²Ý« sJ1 ◆
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w(
/ / ▼/▲—«—“_« nzUþË fH½ UN
CH
Ë – VOL + —«—“_« ◆
ÆÊu¹eHOK²« rJ% WŠu —«—“√ «bp²Ý« pMJLO( ªtðbI( Ë√ qLF« sŽ bFÐ sŽ rJײ« “UNł nuð «–≈ ◆
➣
XIu*«Ë —UE²½ô« l{Ë dýR
bFÐ sŽ rJײ« “UNł dFA²(
rz«uI« ÂUE½ qš«œ œb;« —UO)« v≈ ‰uu«
—UE²½ô« l{Ë w. Êu¹eHK²« l{Ë
∂ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
6
7/26/05, 9:22 AM
rJײ« UŠu
Æp¹b d(u²*« “«dDK UÎI(Ë Êu¹eHOK²K wKFH« s¹uJ²« nK²p¹ b
➣
©lÐUð® ©“«dDK UI(Ë®
Î
SP43Q1
SP43T9
SP54T9
SP43R1
SP54R1
XIu*«Ë —UE²½ô« l{Ë dýR
bFÐ sŽ rJײ« “UNł dFA²(
rz«uI« ÂUE½ qš«œ œb;« —UO)« v≈ ‰uu«
—UE²½ô« l{Ë w. Êu¹eHK²« l{Ë
©f ®
©g®
©h®
©i®
u¹bOH« qšb wF{Ë 5Ð q¹b³²«
WOzd*« rz«uI« ÷dŽ
«uMI« —UO²š«
uB« Èu²( j³{
t.UI¹≈Ë Êu¹eHK²« qOGAð
∑ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
7
7/26/05, 9:23 AM
©a®
©b®
©c®
©d®
©e®
‫ﻟﻮﺣﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن‬
‫®‪©“«dDK UI
Ë‬‬
‫‪Î‬‬
‫"‪Æp¹b d
u²*« “«dDK UÎI
Ë Êu¹eHOK²K wKFH« s¹uJ²« nK² ¹ b‬‬
‫➣‬
‫اﳉﺰء اﳉﺎﻧﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن‬
‫)‪ (a‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‬
‫)‪ (b‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺼﻮت‬
‫)‪ (c‬ﻣﺪﺧﻞ ‪S-Video‬‬
‫اﳉﺰء اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن‬
‫)‪ (a‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‬
‫)‪ (b‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺼﻮت‬
‫)‪ (c‬ﻣﺪﺧﻞ ‪S-Video‬‬
‫اﳉﺰء اﳋﻠﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن‬
‫‪e‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪f‬‬
‫) ‪ ( a‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻬﻮاﺋﻲ‪(Ω٧٥) VHF/UHF‬‬
‫) ‪ ( b‬ﻣﺪﺧﻞ ‪) AV‬ﻓﻴﺪﻳﻮ‪/‬أﻳﺴﺮ‪-‬ﺻﻮت‪-‬أﳝﻦ(‪٢٬١-‬‬
‫) ‪ ( c‬ﻣﺨﺮج ‪) AV‬ﻓﻴﺪﻳﻮ‪/‬أﻳﺴﺮ‪-‬ﺻﻮت‪-‬أﳝﻦ(‬
‫➣‬
‫➣‬
‫☛‬
‫‪b‬‬
‫‪a‬‬
‫) ‪ ( d‬ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ‪/‬ﺻﻮت اﳉﻬﺎز‬
‫) ‪ ( e‬ﻣﺪﺧﻞ ‪ AV‬أو اﺨﻤﻟﺮج اﳋﺎص ﺑﻪ‪٢٬١-‬‬
‫) ‪ (f‬ﻣﺪﺧﻞ ‪ AV‬أو اﺨﻤﻟﺮج اﳋﺎص ﺑﻪ‬
‫‪Ƶπ v≈ µ∑ s+ U×HB« dE½« ¨qO3u²« ‰uŠ qO3UH²« s+ b¹e+ vKŽ ‰uB×K‬‬
‫«‪Æ50Hz ≠1080i ¨576p ¨576i ¨480p ¨480i ∫ U½uJ*« ‰ušb …dÒ
u²*« rO+UB²‬‬
‫‪ÆnzUþu« q= qOGAð ·UI¹≈ s+ b=Qð ¨Êu¹eHOK²UÐ u¹bO
Ë√ u3 ÂUE½ Í√ qO3uð bMŽ‬‬
‫«—‪ÆW³ŠUB*« ÊU+_« UÞUO²Š«Ë WOKOBH²« qO3u²« «œUý—≈ vKŽ ·dF²² “UN'UÐ WI
d*« lł«d*« v≈ lł‬‬
‫‪∏ ≠ WOÐdŽ‬‬
‫‪3/16/06, 2:37 PM‬‬
‫‪8‬‬
‫‪BP68-00369D-Arb-03‬‬
©“«dDK UI(Ë®
Î
÷dF« WIDM «bq²Ý«
Æ÷dF« WIDM «bq²ÝUÐ U¼dOž Ë√ DVD Ë√ u¹bOH« qGA ÷dŽ sJ1
SP54T8/62T8
rN/« ÁU&UÐ tF(—« rŁ »U³« nB²M# p/#«
t³×Ý« rŁ »U³« nB²M# p/#« ª÷dF« WIDM# qš«œ “UN'« l{Ë bFÐ
ÆqHÝú
l{Ë bMŽ ÆrK# ±≤∂ sŽ tŽUHð—« b¹e¹ ô Íc« “UN'« ÷dŽ V−¹
rK# ≥∞ U¼—b W(U/# „dð vłd¹ ª÷dF« WIDM# w( 5F# “UNł
ÆV½Uł q* s# rK# ≤∞Ë ÂU#_« s#
SP43Q1
SP43T9/54T9
π ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
9
7/26/05, 9:23 AM
±
≤
➣
SP54T8/62T8
¡«dL(« X% WFý_UÐ bFÐ sŽ rJײ« “UNł
Êu¹eHOK²UÐ ’U)« —UE²½ô« l{Ë
TELETEXT
r−ŠØ…—uB« r−Š b¹b%
qÐUJ« WJ³ýØn«u*« b¹b%
UÐu×B
ß ß dNE¹ ¨—“ vKŽ jGC« bMŽ
Î
VCR Ë√ ©Êu¹eHOK²«® TV® œb;« l{uUÐ
Y³« q³I²(® CATV Ë√ ©u¹bOH« “UNł®
’«dI√ qGA®
Ô DVD Ë√ ©qÐUJ« d³Ž
©©ÍuKF« “UN'« ‚ËbM® STB Ë√ ©DVD
W¹—uK³« WýUA« vKŽ WOI³²*« U¹—UD³«Ë
ÆWKzU(«
l qLFK bFÐ sŽ rJײ« “UNł j³{
Ë ÍuKF« “UN'« ‚ËbMË Êu¹eHOK²« …eNł√
qGAË qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²(Ë u¹bOH«
DVD ’«dI√
…UMIK dýU³*« —UO²šô«
Ë√ 5MŁ« Ë√ bŠ«Ë rI— s …UMI —UO²š«
Teletext s¹eqðØÂUI—√ WŁöŁ
©d.u² dOž®
uB« Èu²( l.—
UβIR uB« qOGAð ·UI¹≈
- 5ðUMI dš¬ 5Ð …d s d¦%√ q¹b³²«
ULN{dŽ
s WOU²« W×HB«ØWOU²« …UMI«
TELETEXT
TELETEXT l{Ë b¹b%Øwł—Uš qšb b¹b%
©d.u² dOž®©LIST/FLOF l{Ë®
uB« Èu²( iHš
s WIÐU(« W×HB«ØWIÐU(« …UMI«
s Ïq% qOGAð Ø TELETEXT WýUý
w. ÍœUF« Y³«Ë TELETEXT U½UOÐ
bŠ«Ë ʬ
TELETEXT ”dN.ØWLzUI« ÷dŽ
TELETEXT
TELETEXT —UNþ≈ØUuKF*« ÷dŽ
÷dŽ Í√ s ÃËd)«
dNEð w²« WLzUI« vKŽ dýR*« w. rJײ«
WýUA« vKŽ
uB« dŁR b¹b%
l{Ë b¹b%
SRS TruSurround XT
FASTEXT Ÿu{u b¹b%
Ë√ ©s¹eqð® STORE®—UO)« bO%Qð
©©‰Ušœ≈® ENTER
…—uB« dŁR b¹b%
uB« l{Ë b¹b%
…—uB« XO³¦ð
wð«c« eO%d²«
wzUIK²« qOGA²« ·UI¹≈
DEMO DNIe qOGAð ·UI¹≈ØqOGAð
©w×O{uð ÷dŽ®
TELETEXT s WOŽdH« W×HB«
bFÐ sŽ rJײ« “UNł œ«bŽ≈
¡UG≈
qJAÐ bFÐ sŽ rJײ« “UNł qLF¹ r «–≈
vKŽ jG{«Ë 5²¹—UD³« ÃdšQ. ¨`O×
ÆÊ«uŁ ÀöŁ v≈ 5²O½UŁ …b* RESET —“
«bq²Ý« »dłË 5²¹—UD³« VO%dð bŽ√
ÆÈdš√ …d bFÐ sŽ rJײ« “UNł
©
ªDVDu¹bOH« nzUþË
© ® lOłdð ≠
© ® ·UI¹≈ ≠
® XIR ·UI¹≈ØqOGAð ≠
© ® l¹dÝ .bIð ≠
TELETEXT
ÆlÞU(« ¡uCUÐ bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł ¡«œ√ dŁQ²¹ bI
W×H XO³¦ð
➣
Teletext
ª©…—u qš«œ …—u® PIP WOUš nzUþË
PIP WOUš qOGAð ·UI¹≈ Ë√ qOGAð ≠
©PIP ON®©…—u qš«œ …—u®
…—uB«Ë WO(Ozd« …—uB« 5Ð q¹b³²« ≠
©SWAP® WOŽdH«
© Ø P® WOŽdH« …—uB« …UMI —UO²š« ≠
±∞ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
10
7/26/05, 9:23 AM
bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł w. U¹—UD³« VO%dð
‰«uŠ_« w. UN«b³²Ý« Ë√ bFÔÐ sŽ rJײ« “UN−Ð WU)« U¹—UD³« VO%dð V−¹
∫WOðü«
©
Êu¹eHOK²« ¡«dý
◆
W×O× WI¹dDÐ bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł qLŽ ÂbŽ
◆
® e#d« vKŽ jGCUÐ bFÐÔ sŽ rJײ« “UN' wHK)« ¡UDG« l(—«
Ætł«dšù …uIÐ V×Ý« rŁ qHÝ_
±
5?²?¹—U?D?Ð Ë√ X?u?( ±[µ W?FÝ ¢AAA¢ Ë√ UM4 Ë√ R03 5?²?¹—U?D?Ð qšœ√
∫w?K?¹ U?L?* W?³?U?/?«Ë W?³?łu?*« —UD_« …UŽ«d# l# 5²¾(UJ#
Æb?FÐÔ s?Ž r?J?×?²« “UNł w( – q?ÐU?I?# W?¹—UD³« w( – ◆
Æb?FÔÐ s?Ž r?J?×?²« “UNł w( + q?ÐU?I?# W?¹—UD³« w( + ◆
≤
jGC«Ë bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł …bŽU l# tð«–U×0 ¡UDG« VO*dð bŽ√
Æt½UJ# v≈ tðœUŽù tOKŽ
≥
qÐUJ« Êu¹eHOKð WJ³ý Ë√ wz«uNÐ Êu¹eHOK²« qOuð
s …—Uý≈ Êu¹eHOK²« q³I²(¹ Ê√ V−¹ ¨`O× qJAÐ Êu¹eHOK²« «uMI ÷dF
∫WOU²« —œUB*« bŠ√
wł—Uš wz«u¼ ◆
qÐU% Êu¹eHOKð WJ³ý ◆
wŽUM dLI WJ³ý ◆
Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'«
Ë√
Êu??¹e??H? O?K?ð W?J?³?ý
qÐUJ«
W?J?³?A?« q?šb?# qÐU* Ë√ wz«uN« qOXu²Ð r ¨vË_« WŁö¦« ôU(« w(
ÆÊu?¹e?H?O?K?²?« s?# w?H?K?)« ¡e?'« w?( Ω∑µ s?¹—u?×?# Í– f?³?I?0
±
WH«u# bMŽ Ád¹Ëbð v≈ ÃU²% U0— ¨wKš«œ wz«u¼ «bp²Ý« WUŠ w(«
ÆWOI½Ë W×{«Ë …—uX vKŽ qB% Ê√ v≈ Êu¹eHOK²«
∫v≈ lł—« ¨qOXUH²« s# b¹e# vKŽ ‰uB×K
Æ≤∞ W?×HX ¢UO?
Î zU?I?Kð «uMI« s¹epð¢ ◆
Æ≤≤ W??×?H?X ¢U?ιËb?¹ «u?M?I?« s?¹e?p?ð¢ ◆
≤
±± ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
11
7/26/05, 9:23 AM
…dHA« p. —œuJ¹œ Ë√ wŽUM dLI q³I²(0 Êu¹eHOK²« qOuð
qOuð pOKŽ wG³M¹ ¨wŽUM dLI WJ³ý d³Ž Êu¹eHOK²« Z«dÐ YÐ …b¼UA*
ÆÊu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'UÐ wŽUMB« dLI« q³I²(
¡e'UÐ …dHA« p. —œuJ¹œ qOuð V−¹ ¨…dHA ‰UÝ—≈ …—Uý≈ q( pc%Ë
ÆÊu¹eHOK²« s wHK)«
Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'«
s¹—u× Í– q³% «bq²Ý«
∫‡Ð s¹—u×# Í– q³* qOXuð
Æ©…dHA« p( —œuJ¹œ Ë√® q³I²/Ô*« Ãdp# f³I# ◆
ÆÊu¹eHOK²« wz«u¼ qšb# f³I# ◆
Ë√® wŽUMB« dLI« q³I²/# s# q* qOXuð w( Vždð XM* «–≈
∫qOXuð pOKŽ wG³MO( ¨u¹bOH« “UNłË ©…dHA« p( —œuJ¹œ
➣
u¹bOH« “UN−Ð ©…dHA« p( —œuJ¹œ Ë√® q³I²/*«

◆
Êu¹eHOK²UÐ u¹bOH« “UNł ◆
…dýU³#
©…dHA« p( —œuJ¹œ Ë√® q³I²/*« qOXu²Ð rI( ¨ô≈Ë
Î
ÆÊu¹eHOK²UÐ
p( —œuJ¹œØq³I²/#
Ô
wŽUMB« dLI« …dHý
±≤ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
12
7/26/05, 9:23 AM
tKOGAð ·UI¹≈Ë Êu¹eHOK²« qOGAð
ÆÊu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'UÐ qB² w(Ozd« —UO²« pKÝ
ÆVÝUM# f³I0 wzUÐdNJ« —UO²« pKÝ qOXu²Ð r
TV
¡e'« w( ©©qOGA²« ·UI¹≈® Off©qOGAð® On® ¢ I ¢ —“ vKŽ jG{«
ÆÊu¹eHOK²« s# w#U#_«
s# w#U#_« ¡e'« w( —UE²½ô« l{Ë dýR# ÌczbMŽ ¡wC¹
ÆÊu¹eHOK²«
∫W−O²M«
® POWER —“ vKŽ jG{«
ÆÊu¹eHOK²«
dš¬ Áb¼UAð XM* Íc« Z#U½d³« b¹b% …œUŽ≈ UÎOzUIKð r²¹
Æ…d#
≤
≥
∫W−O²M«
No clear …—U³Ž dNE²Ý ¨bFÐ «uM W¹√ s¹epð ÂbŽ WUŠ w(
Ë√ ≤ W×HX ¢UÓÎOzUIKð «uMI« s¹epð¢ v≈ lł—« Æpicture
➣
qOGAð ¡b³ bFÐ sŽ rJײ« “UNł w( ©
±
➣
s# wHK)« ¡e'« w( `{u# w/Ozd« wzUÐdNJ« bN'«
Æeðd¼ ∂∞ Ë√ µ∞ uN( œœd²« U#√ ¨Êu¹eHOK²«
Æ≤≤ W?×HX ¢U¹Ëb?
¹ «u?MI« s¹epð¢
Î
/Off©qOGAð® On® ¢ I ¢ —“ vKŽ jG{« ¨Êu¹eHOK²« qOGAð ·UI¹ù
ÆÈdš√ Î…d# ©©qOGA²« ·UI¹≈®
±≥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
13
7/26/05, 9:23 AM
¥
—UE²½ô« l{Ë vKŽ Êu¹eHOK²« 5OFð
Æ¡UÐdNJ« „öN²Ý« iOHq² —UE²½ô« l{Ë vKŽ Êu¹eHOK²« 5OFð sJ1
¡UMŁ√® UβIR …b¼UA*« sŽ nIu²« w. W³žd« WUŠ w. bOH —UE²½ô« l{ËË
Æ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ U³łu« ÈbŠ≈ ‰ËUMð
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w( ©
® POWER —“ vKŽ jG{«
Standby dýR# ¡wC¹Ë WýUA« qOGAð ·UI¹≈ ÌczbMŽ r²¹
ÆÊu¹eHOK²« s# w#U#_« ¡e'« w( ©—UE²½ô«®
TV
±
∫W−O²M«
POWER —e« vKŽ jI( jG{« ¨Èdš√ …d# Êu¹eHOK²« qOGAð …œUŽù
ÆwL— —“ Í√ vKŽ jG{« Ë√ Èdš√ Î…d# © ®
➣
TV —“ vKŽ jGC« ‰öš s# Êu¹eHOK²« qOGAð UÎC¹√ pMJ1
Æ© Ø P® qHÝúØvKŽú …UM —“ Ë√ ©
®
≤
WK¹uÞ «d²H ©—UE²½ô«® Standby l{Ë w( Êu¹eHOK²« „d²ð ô
Æ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ WKDF« w( ÊuJð U#bMŽ® Xu« s#
©qOGAð® On® ¢ ¢ —e« vKŽ jGCUÐ Êu¹eHOK²« qOGAð nË√
ÆÊu¹eHOK²« s# w#U#_« ¡e'« w( ©©qOGA²« ·UI¹≈® Off
Æwz«uN«Ë —UO²« f³I# sŽ Êu¹eHOK²« qB( qCH¹
☛
±¥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
14
7/26/05, 9:23 AM
bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł UO½UJ≈ vKŽ ·dF²«
∫wðüUÐ ÂUOIK WOÝUÝ√ WHBÐ bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł Âbq²(¹
uB« Èu²( j³{Ë «uMI« dOOGð ◆
WýUA« vKŽ dNEð w²« rz«uI« ÂUE½ «bq²ÝUÐ Êu¹eHOK²« œ«bŽ≈ ◆
ÆUNHzUþËË UΫbq²Ý« —«—“_« d¦%√ wU²« ‰Ëb'« ÷dF¹
WLzUI« WHOþË
…b¼UA*« WHOþË
–
…UMI« ÷dF Âbp²/¹
—e«
ÆWOU²« W½e<«
]
–
…UMI« ÷dF Âbp²/¹
ÆWIÐU/« W½e<«
]
Ærd« fH½ qL% w²« «uMI« ÷dF Âbp²/ð
v≈
➣
vKŽ jGC« wG³M¹ ¨5L— s# W½uJ*« «uMIK W³/MUÐ
Æ…dýU³#
‰Ë_« rd« vKŽ jGC« bFÐ w½U¦« rd«
Î
ÆbŠ«Ë r— «– …UM ÷dŽ r²O/( p– r²¹ r «–≈Ë
Æd¦*√ Ë√ …dAŽ r— s# WLd# …UM ÷dF Âbp²/¹
Æ¢---¢ Ë√ ¢--¢ e#d« ÷dŽ r²¹ ·uÝË ¨—e« «c¼ vKŽ jG{«
Æ©“«dDK UÎI(Ë® WŁöŁ Ë√ 5L— s# ÊuJ*« …UMI« r— qšœ√
dš¬ v≈ Êu¹eHOK²« q¹b³ð r²OÝ ÆPRE-CH —e« vKŽ jG{«
ÆUN{dŽ - …UM
-/--/---
PRE-CH
( )
j³{« ¨WŽd/Ð iF³« ULNCFÐ sŽ 5ðbOFÐ 5ðUM 5Ð q¹b³²K
…UMI« b¹bײ rd« —“ Âbp²Ý« rŁ ¨UL¼«bŠ≈ vKŽ Êu¹eHOK²«
ÆWŽd/Ð ULNMOÐ q¹b³²K PRE-CH —“ p– bFÐ Âbp²Ý« ÆWO½U¦«
–
–
Èu²/# iH) Âbp²/¹
Æ uB«
ÆUβR# uB« qOGAð ·UI¹ù Âbp²/¹
Ë√ ¨Èdš√ …d# —e« «c¼ vKŽ jG{« ¨ uB« qOGAð …œUŽù
Æ
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
WLzUI« v≈ ŸułdK Âbp²/¹
ÆW¹œUF« …b¼UA*« Ë√ WIÐU/«
ÂUE½ ÷dF Âbp²/¹
ÆWýUA« vKŽ rz«uI«
qOGA² Âbp²/¹
ÊuJ¹ ULMOŠ Êu¹eHOK²«
Æ—UE²½ô« l{Ë w(
WLzUI« ÂUE½ s# ÃËdpK Âbp²/¹
W¹œUF« …b¼UA*« v≈ Ÿułd«Ë
Æ…dýU³#
Î
±µ ≠ WOÐdŽ
15
MENU
(
)
–
Æ—UO)« bO*Q² Âbp²/¹
BP68-00369D-Arb
MUTE
( )
–
∫w( Âbp²/¹
vKŽ Íu²% WOŽd( WLzU ÷dŽ ◆
—UO)UÐ WXU)« «b¹bײ«
WLzUI« w( wU(«
ÆWLzU —UOš WLO qOKIðØ…œU¹“ ◆
rz«uI« ÂUE½ s# ÃËdpK Âbp²/¹
W¹œUF« …b¼UA*« v≈ Ÿułd«Ë
Æ…dýU³#
Î
➣
Xd
Èu²/# l(d Âbp²/¹
Æ uB«
7/26/05, 9:23 AM
–
TV
(
)
EXIT
(
)
©“«dDK UI(Ë®
Î
qOGA²«Ë qOu²« …eO
qOLF« «œ«bŽ≈ s b¹bF« qLFð ¨…d ‰Ë_ Êu¹eHOK²« qOGAð r²¹ ULMOŠ
Æ«bq²Ýö WŠU² WOU²« «œ«bŽù« ÆoŠö²Ë wzUIKð qJAÐ WOÝUÝ_«
qOGA²«Ë qOXu²«
qOGA²«Ë qOXu²« ¡bÐ
—“ vKŽ jG{U( ©Standby® —UE²½ô« l{Ë w( Êu¹eHOK²« ÊU* «–≈
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w( © ® POWER
±
o(«u#
…œuŽ
qOGA²«Ë qOXu²« ¡bТ WUÝ— ÷dŽ r²¹
¢©Start Plug & Play®
‰ušœ
∫W−O²M«
Æ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jGCUÐ W³ÝUM*« WGK« œbŠ
qOGA²«Ë qOXu²«
≤
WGK«
Æ¢©Language® WGK«¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹
Æ—UO²šô« bO*Q² ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æwz« uN« qšb# h×(«¢ WUÝ— ÷dŽ r²¹
Æ¢©Check antenna input.®
English
Français
WOÐdF«
Ëœ—«
∫W−O²M«
≥
Türkçe
∫W−O²M«
ENTER —e« vKŽ jG{« rŁ ¨Êu¹eHOK²UÐ qXu# wz«uN« Ê√ b*Qð
Æ©
®
qI½
‰ušœ
wDp²½
¥
qOGA²«Ë qOXu²«
Æ¢©Area® WIDM*«¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹
∫W−O²M«
Æwz« uN« qšb# h×(«
ENTER —e« vKŽ jG{« Æ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jGCUÐ p²IDM# œbŠ
Æ—UO²šô« bO*Q² ©
®
µ
o(«u#
‰ušœ
wDp²½
Æ¢©Search® Y×Т WLzUI« ÷dŽ r²¹
® ENTER —e« vKŽ jG{« ¨ «uMI« s¹epð ¡b³
«uMI« nOMBð r²¹ ÆUÎOzUIKð Y׳« wN²M¹ ·uÝÅ
œœd²« ‚UD½ w( UNFu# fJF¹ Íc« VOðd²UÐ UNM¹epðË
s# ¡UN²½ô« bMŽ Æ©«Îœœdð vKŽ_UÐ ÎW¹UN½Ë «Îœœdð q_UÐ «¡bЮ
Î
Æ¢©Clock® WŽU/«¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹ ¨p–
▼
® ENTER —e« vKŽ jG{«
…b¼UA*UÐ l²9¢ WUÝ— ÷dŽ r²¹ ¨Y׳« WOKLŽ ¡UN²½« bMŽ
- w²« …UMI« qOGAð ÌczbMŽ r²¹ ·uÝË ¢©Enjoy your watching®
ÆUNM¹epð
qI½
∑
qOGA²«Ë qOXu²«
➣
«bp²ÝUÐ ¢©Min® WIOœ¢ Ë ¢©Hour® WŽUÝ¢ j³{ UÎC¹√ pMJ1
ÆÎ…dýU³# ÂU—_« —«—“√
‰ušœ
wDp²½
Ë√ ¢©Min® WIOœ¢ ¨¢©Hour® WŽUÝ¢ v≈ ‰UI²½ö
Ë√ —e« vKŽ jG{«
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ «œ«bŽù« Ác¼ j³{« Æam/pm
▲
WIDM*«
Asia W/Europe
CIS E/Europe
China
Hongkong/UK
Australia
NZL/Indonesia
▼
∫W−O²M«
Ë√ wN²M¹ Ê√ q³ Y׳« ·UI¹ù ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
.W¹œUF« …b¼UA*« l{Ë v≈ Ÿułd«
Æ©
qOGA²«Ë qOXu²«
∂
➣
Æ©
∫W−O²M«
wzUIKð s¹ešœ
¡bÐ
∏
π
wDp²½
‰ušœ
qOGA²«Ë qOXu²«
WŽU/«
WŽUÝ
WIOœ
am/pm
--
--
am
‰ušœ
wDp²½
j³{
qOGA²«Ë qOXu²«
…b¼UA*UÐ l²9
o(«u#
±∂ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
16
7/26/05, 9:23 AM
qI½
©lÐUð® ©“«dDK UI(Ë®
Î
qOGA²«Ë qOu²« …eO
ÆÆÆ…eO*« Ác¼ j³{ …œUŽ≈ w. W³žd« WUŠ w.
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
œ«bŽ≈
…œuŽ
Æ©
Xu«
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO/Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
WOÐdF« ∫
∫W−O²M«
WGK«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
wð«– eO*dð
·UI¹≈ ∫
¡U —“ WýUý
qOGAð ∫
s(
‰ušœ
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
qI½
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
qOGA²«Ë qOXu²« ¡bТ WUÝd« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Start Plug&Play®
17
7/26/05, 9:23 AM
≥
¥
∫W−O²M«
v≈ lł—« ¨œ«bŽù« WOHO* ‰uŠ qOXUH²« s# b¹e# vKŽ ‰uB×K
ÆWKÐUI*« W×HB«
±∑ ≠ WOÐdŽ
≤
∫W−O²M«
qOGA²«Ë qOXu²«¢ —UOš b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Plug & Play®
BP68-00369D-Arb
±
qOGA²«Ë qOXu²«
µ
U½UO³« ÷dŽ
vKŽ jGCUÐ Áb¹bײРXLI Íc« œ«bŽù« WUŠË …UMI« UuKF ÷dŽ pMJ1
ÆbFÔÐ sŽ rJײ« “UNł w. ¢© ® INFO¢ —e«
P 1
Mono
wJO#Up¹œ ∫
…—uB« l{Ë
wÝUO ∫
uB« l{u«
12 : 02 am ∫
WŽU/«
p¹b WKCH*« WGK« —UO²š«
TV
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
Æ©
≤
Xu«
qOGA²«Ë qOXu²«
WOÐdF« ∫
WGK«
wð«– eO*dð
·UI¹≈ ∫
¡U —“ WýUý
qOGAð ∫
s(
…œuŽ
‰ušœ
qI½
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Language® WGK«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ…d?(u?²?*« UGKUÐ WLzU dNEðÅ
±
∫W−O²M«
∫W−O²M«
ENTER —e« vKŽ jG{« Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ W³ÝUM*« WGK« œbŠ
Æ—UO²šô« bO*Q² ©
®
TV
œ«bŽ≈
≥
¥
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Æ©
ÆWO/Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
œ«bŽ≈
w²« WGK« b¹b% pOKŽ wG³M¹ ¨…d ‰Ë_ Êu¹eHOK²« «bq²Ý« w. √b³ð UbMŽ
ÆULOKF²«Ë rz«uI« ÷dF UN«bq²Ý« r²¹ ·uÝ
Xu«
qOGA²«Ë qOXu²«
WOÐdF« ∫
English
WGK«
Français
·UI¹≈ ∫
WOd
wð«– eO*dð
¡U —“ WýUý
qOGAð ∫
Ëœ—«
s(
Türkçe
µ
…œuŽ
‰ušœ
±∏ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
18
7/26/05, 9:23 AM
qI½
©wð«c« eO%d²«® UOzUIKð
WýUA« j³{
Î
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
œ«bŽ≈
Xu«
vK¦*« …œu'« sŽ UÎOzUIK𠢩Self Focus® wð«– eO%dð¢ WHOþË Y׳ð
ÊuJ¹ UbMŽ Ë√ Ê«u_« qš«bð bMŽ Ë√ W²¼UÐ …—uB« ÊuJð UbMŽ …—uBK
ÆÊu¹eHK²« p¹d% sŽ —u_« Ác¼ Z²Mð bIË ÆUÎ×O× dOž eO%d²«
qOGA²«Ë qOXu²«
WOÐdF« ∫
WGK«
·UI¹≈ ∫
¡U —“ WýUý
qOGAð ∫
s(
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
wð«– eO*dð
ÆWO/Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
±
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
‰ušœ
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
TV
▲ ▲ ▲
wð«– eO*dð
qOGAð ∫
wzUIKð
qOGAð ∫
WUÝd« ÷dŽ
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
ÆÈdš√ …d#
©
Î
qI½
wð«– eO*dð
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
nu²« v≈ …—Uýù« w( dš¬ dOOGð Í√Ë «uMI« dOOGð ÍœR¹ ◆
…—Uý≈ v≈ …œuF« 5Š v≈ wð«c« eO*d²« WOKLF XR*«
qLFð s Æ…—Uýù« U³Ł bFÐ WOKLF« Ác¼ n½Q²/ÔðË ÆW²ÐUŁ
Æ…—Uý≈ œułË ÊËœ WHOþu« Ác¼
eO*d²« vKŽ ÊUJ*« ¡u{ ŸuDÝ …bý dŁRð Ê√ sJL*« s# ◆
rŁ ¨ÎöOK …¡U{ù« iHš vKŽ qLŽU( ªp– ÀbŠ ÊS( Æwð«c«
ÆÈdš√ …d# ‰ËUŠ
±π ≠ WOÐdŽ
19
µ
WUÝd« —uNEÐ WÐu×B# wð«c« eO*d²« WOKLŽ √b³ðÅ ∫W−O²M«
Àb% bË .wI(√ j¹dýË ¢©Self Focus® wð«– eO*dð¢
p?K?ð w?(Ë ÆW?O?K?L?F?« ¡UMŁ√ …—uB« w( WHOHÞ U¼uAð
Y×Ð WOKLŽ dNEðË Ê«u_« dA²Mð Ê√ sJL*« s# ¡UMŁ_«
WOKLŽ s# U¹œUŽ
«¡eł
Î
p– bF¹Ë .WýUA« ·«uŠ vKŽ
Î
c?¾?M?O?Š s?J?1Ë ¡w?ý q?* w?H?²?p?¹ ¨¡U?N?²?½ô« bFÐË Æj³C«
.…—uBK vK¦*« …œu'UÐ ŸU²L²Ýô«
j?G?C?U?Ð W?ÞU?/?³?« v?N²M0 «—UO)« Ác¼ 5OFð UÎC?¹√ p?MJ1
Æ SELF FOCUS —e« vKŽ
BP68-00369D-Arb
≥
¥
Æ¢©Self Focus® wð«– eO*dð¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Self Focus® w?ð«– e?O?*dð¢ b?¹b% -Å
‰ušœ
∫W−O²M«
7/26/05, 9:23 AM
➣
wð«– eO*dð
…œuŽ
≤
qI½
➣
…œuŽ
wð«c« eO%d²K wzUIK²« cOHM²« ·UI¹≈
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO/Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
Xu«
qOGA²«Ë qOXu²«
WOÐdF« ∫
WGK«
wð«– eO*dð
·UI¹≈ ∫
¡U —“ WýUý
qOGAð ∫
s(
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
±
TV
œ«bŽ≈
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
√b³ð wN. Æw{«d².« qJAÐ ¢©Self Focus® wð«– eO%dð¢ WHOþË √b³ð
ÆWýUA« …—u —uNþË Êu¹eHOK²« qOGAð s ozUIœ ±∞ —Ëd bFÐ UÎOzUIKð
…d ¢©Self Focus® wð«– eO%dð¢ WHOþË √b³ð ª…—uBK vK¦*« …œu'« j³CË
ÆUÎU9 W²ÐUŁ WýUA« …—u ÊuJð YO×Ð UzUIKð Èdš√ WIOIœ ≥∞ —Ëd bFÐ Èdš√
…œuŽ
‰ušœ
qI½
≤
∫W−O²M«
TV
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Self Focus® wð«– eO*dð¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
wð«– eO*dð¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
Æ¢©Self Focus®
≥
¥
▲ ▲ ▲
wð«– eO*dð
Æ©
wð«– eO*dð
qOGAð ∫
wzUIKð
qOGAð ∫
WUÝd« ÷dŽ
∫W−O²M«
…œuŽ
Æ¢©Auto® wzUIKð¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
µ
¢©Off® ·UI¹≈¢ œbŠ ªwð«c« eO*d²« WHOþu wzUIK²« cOHM²« ·UI¹ù
ÆbO*Q²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ
∂
‰ušœ
qI½
TV
▲ ▲ ▲
wð«– eO*dð
wð«– eO*dð
qOGAð ∫
·UI¹≈
qOGAð
qOGAð ∫
…œuŽ
wzUIKð
WUÝd« ÷dŽ
‰ušœ
≤∞ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
20
7/26/05, 9:23 AM
qI½
WýUA« s ¢wð«– eO%dð¢ WUÝ— W«“≈
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
œ«bŽ≈
Xu«
WGK«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
·UI¹≈ ∫
¡U —“ WýUý
qOGAð ∫
s(
‰ušœ
Æ©
qI½
TV
wð«– eO*dð
∫W−O²M«
wð«– eO*dð
qOGAð ∫
wzUIKð
qOGAð ∫
WUÝd« ÷dŽ
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Self Focus® wð«– eO*dð¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
wð«– eO*dð¢ WLzUI« w( …d(u²*« «—UO)« dNEðÅ
Æ¢©Self Focus®
…œuŽ
‰ušœ
Message® WUÝd« ÷dŽ¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Display
qI½
TV
▲ ▲ ▲
wð«– eO*dð
wð«– eO*dð
qOGAð ∫
wzUIKð
·UI¹≈
qOGAð ∫
qOGAð
WUÝd« ÷dŽ
‰ušœ
qI½
≤± ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
21
7/26/05, 9:23 AM
≥
¥
∫W−O²M«
WýUA« s# wI(_« j¹dA«Ë ¢©Self Focus® wð«– eO*dð¢ WUÝ— W«“ù
—e« vKŽ jGCUÐ ¢©Off® ·UI¹≈¢ d²šU( ªwð«c« eO*d²« WOKLŽ ¡UMŁ√
ÆbO*Q²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ▼ Ë√ ▲ —e«
…œuŽ
≤
wð«– eO*dð
…œuŽ
▲ ▲ ▲
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
qOGA²«Ë qOXu²«
WOÐdF« ∫
ÆWO/Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
±
µ
∂
UOzUIKð
«uMI« s¹eqð
Î
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO/Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
±
wzUIKð s¹epð
ÍËb¹ s¹ epð
·cŠØW(U{≈
“d(
‰UHÞ_« qH
«uMIK oOœ j³{
b¹e*« ▼
∫W−O²M«
…œuŽ
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
ÆÈdš√ Î…d# ©
ÆWŠU²*« oÞUM*UÐ WLzU dNEðÅ
Æ—UO²šô« bO*Q² ©
WIDM*«
Y×Ð
NZL/Indonesia
¥
∫W−O²M«
▼
…œuŽ
‰ušœ
qI½
TV
wzUIKð s¹epð
µ
Asia W/Europe ∫
WIDM*«
Y×Ð
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Search® Y×Т b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
∂
∑
…œuŽ
ÆY׳« ¡b³ ©
TV
∫
CIS E/Europe
China
Hongkong/UK
Australia
≥
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{
Æ▼ Ë√ ▲ —e«
qI½
wzUIKð s¹epð
Asia W/Europe
® ENTER —e« vKŽ jG{«
b?¹b% l# ¢©Auto Store® w?zU?I?Kð s¹epð¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Area® WIDM*«¢ —UO)«
vKŽ jGCUÐ p²IDM# œbŠ ÆÈdš√ Î…d# ©
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Auto Store® w??zU?I?K?ð s?¹e?p?ð¢ b?¹b?% r?²?¹Å
‰ušœ
≤
▲ ▲
…UMI«¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Channel®
TV
…UMI«
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
WËb« vKŽ d.«u²« WO½UJ≈ bL²FðË® WŠU²*« œœd²« UIUD½ `(0 ÂUOI« pMJ1
ÂUI—√ l UÎOzUIKð UNBOBqð - w²« Z«d³« ÂUI—√ o.«u²ð ô bIË Æ©UN lÐU²«
UιËb¹ ÂUI—_« nOMBð pMJ1 ¨p– s ržd« vKŽË ÆWÐuKD*« Ë√ WOKFH« Z«d³«
ÆUNðb¼UA w. Vždð ô «uMI Í√ ¡UG≈Ë
® ENTER —e« vKŽ jG{«
‰ušœ
qI½
∏
Y×Ð
«u?M?I?« n?O?M?Bð r²¹ ÆUO?
Î zU?I?K?ð Y?×?³?« w?N²M¹ ·uÝÅ ∫W−O²M«
œœd?²?« ‚U?D?½ w?( U?N?F?u?# f?J?F?¹ Íc?« V?O?ðd²UÐ UNM¹epðË
÷dŽ czbMŽ
Ì
r²¹ Æ©«œœdð
vKŽ_UÐ W¹UN½Ë
«œœdð
q_UÐ «¡bЮ
Î
Î
Î
Î
Æq??X_« w??( Áb??¹b??% - Íc??« Z??#U??½d??³? «
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆW¹œUF« …b¼UA*« v≈ Ÿułd«
➣
Ë√ wN²M¹ Ê√ q³ Y׳« ·UI¹ù ©
¡bÐ
‰ušœ
…œuŽ
Y×Ð
∫wðüUÐ ÂUOI« pMJ1 ¨ «uMI« s¹epð bMŽ
©≤≥ W?×?H?X d?E½«® »uKD*« VOðd²UÐ UNHOMBð ◆
©≤∂ W?×?H?X d?E½«® …UM ¡UG≈ ◆
©≤∏ W?×?H?X d?E?½«® …—Ëd?C?« b?M?Ž «u?MI« ‰U³I²Ý« n«u# j³{ ◆
©i?H?p?M?*« g¹uA²« rpC#® ¢LNA¢…e?O?# q?O?GAð ·UI¹≈ØqOGAð ◆
©≤π W?×?H?X d?E½«®
¢©Digital NR® w?Ld« NR¢…e?O?# q?OGAð ·UI¹≈ØqOGAð ◆
©≥∑ W?×?H?X d?E?½«® ©w?L?d?« g¹uA²« qOKIð®
π
P 1
C -65 MHz
·UI¹≈
‰ušœ
…œuŽ
TV
“d(
…UMI« Z#U½ d³«
▲
▲
C
C
C
C
-----
1
2
3
4
▼
…œuŽ
‰ušœ
≤≤ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
22
7/26/05, 9:24 AM
qI½
W½e<«
«uMI« nOMBð
]
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…UMI«
wzUIKð s¹epð
ÆW½e<« «uMIUÐ WU)« Z«d³« ÂUI—√ dOOG²Ð WOKLF« Ác¼ p `L(ð
ÆwzUIK²« s¹eq²« «bq²Ý« bFÐ WOKLF« ÁcNÐ ÂUOI« …—ËdC« wC²Ið U0d.
ÆUNÐ ÿUH²Šô« w. Vždð ô w²« «uMI« Ác¼ ¡UG≈ p vM(²¹ YOŠ
ÍËb¹ s¹ epð
·cŠØW(U{≈
“d(
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
±
‰UHÞ_« qH
ÆWO/Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
«uMIK oOœ j³{
b¹e*« ▼
…œuŽ
‰ušœ
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
≤
qI½
…UMI«¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Channel®
∫W−O²M«
TV
“d(
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
…UMI« Z#U½ d³«
▲
▲
C
C
C
C
-----
1
2
3
4
Æ¢©Sort®“d(¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER—e« vKŽ jG{«
Æ¢©Sort®“d(¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
▼
…œuŽ
‰ušœ
qI½
TV
“d(
≥
¥
∫W−O²M«
Æ▼ Ë√ ▲ —e?« vKŽ jGCUÐ UNKI½ w( Vždð w²« …UMI« œbŠ
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
µ
Ë√ ▲ —e?« v?K?Ž j?G?C?U?Ð tO≈ …UMI« qI½ r²OÝ Íc« Z#U½d³« r— œbŠ
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ▼
∂
…UMI« Z#U½ d³«
C --
▼
▲
C
C
C
C
-----
l?O?L?ł l?«u?# d?O?OGð r²¹Ë b¹b'« UNFu# v≈ …UMI« qI²MðÅ
Æp?c? o?(Ë Èdš_« «uMI«
1
2
3
4
ÂU—√ v≈ «uMI« lOLł qIMÐ ÂuIð Ê√ v≈
▼
…œuŽ
∂ Ë µ 5ðuD)« —d*
ÆW?Ðu?K?D?*« Z?#«d?³?«
‰ušœ
qI½
≤≥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
∫W−O²M«
23
7/26/05, 9:24 AM
∑
U¹Ëb¹
Î «uMI« s¹eqð
UNU³I²Ý« r²¹ w²« «uMI« p– w. U0 ¨WO½u¹eHOK²« «uMI« s¹eqð pMJ1
ÆqÐUJ« UJ³ý d³Ž
UNH¹dFð w. Vždð W½eq …UMI q% ZU½dÐ rI—
◆
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
∫wðü« —UO²š« pMJ1 ¨UιËb¹ «uMI« s¹eqð bMŽ
UNM¹eqð ÂbŽ Ë√ …œułu*« «uMI« s …UMI q% s¹eqð ◆
TV
…UMI«
wzUIKð s¹epð
ÍËb¹ s¹ epð
·cŠØW(U{≈
“d(
‰UHÞ_« qH
«uMIK oOœ j³{
b¹e*« ▼
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
ÆWO/Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
…œuŽ
‰ušœ
±
qI½
∫W−O²M«
TV
ÍËb¹ s¹ epð
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
≤
Z#U½d³«
▲
…UMI«¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Channel®
Æ©
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
ÍËb¹ s¹epð¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Manual Store®
ÆWOU(« «uMI« ÷dŽ r²¹Å
BG
C--
BG
C--
BG
C--
BG
1
2
3
4
▼
…œuŽ
‰ušœ
qI½
ÍËb¹ s¹ epð
µ
Z#U½ d³«
1
Ê«u_« ÂUE½ uB« ÂUE½
wzUIKð
BG
∫W−O²M«
…UMI«
jGCUÐ `O×B« rd« sŽ Y×Ы ¨ «uMI« ÈbŠù Z#U½dÐ r— 5OF²
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ
∂
C- -
▼
…œuŽ
▲
wzUIKð
wzUIKð
wzUIKð
wzUIKð
∫W−O²M«
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ UNKI½ w( Vždð w²« …UMI« œbŠ
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Prog.® Z#U½ d³«¢ b¹b% r²¹Å
≥
¥
C--
v≈
Ë√ —e« vKŽ jG{« Æd#_« Âe «–≈ »uKD*« Y³« Èu²/# œbŠ
Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«Ë ¢©Color System® Ê«u_« ÂUE½¢ b¹b% r²¹ Ê√
ÆwU²« VOðd²UÐ Ê«u_« U¹u²/# ÷dŽ r²¹ Æ▼
Y×Ð
83MHz
s¹epð
?
j³{
qI½
∑
ÍËb¹ s¹ epð
NT3.58 ≠ NT4.43 ≠ SECAM ≠ PAL ≠ wzUIKð
Z#U½ d³«
▼
▲
Sound® uB« ÂUE½¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈
Ë√ —e« vKŽ jG{«
«uX_« U¹u²/# ÷dŽ r²¹ Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«Ë ¢©System
∫wU²« VOðd²UÐ
1
∏
…UMI«
C- -
Ê«u_« ÂUE½ uB« ÂUE½
wzUIKð
Y×Ð
83MHz
BG
s¹epð
?
M ≠ L ≠ I ≠ DK ≠ BG
…œuŽ
j³{
qI½
ÍËb¹ s¹ epð
Z#U½ d³«
1
…UMI«
C- -
…œuŽ
Ê«u_« ÂUE½ uB« ÂUE½
wzUIKð
Y×Ð
83MHz
j³{
≤¥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
24
7/26/05, 9:24 AM
BG
s¹epð
?
qI½
©lÐUð®
ÍËb¹ s¹ epð
…UMI«
C- -
uB« ÂUE½
π
—e« vKŽ jG{« ◆
¢S¢ Ë√ ©dOŁ_« d³Ž …UM® ¢C¢ b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{« ◆
Æ©qÐUJ« d³Ž …UM®
BG
Y×Ð
Ë√
▼
wzUIKð
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈
s¹epð
Æ
?
83MHz
▼
Ê«u_« ÂUE½
1
ÆWOU²« «uD)« dE½U( ¨UNM¹epð »uKD*« …UMI« r— rKFð XM* «–≈
▲
Z#U½ d³«
U¹Ëb¹
Î «uMI« s¹eqð
—e« vKŽ jG{« ◆
Æ»uKD*« rd« b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{« ◆
j³{
qI½
b¹b% bŽQ( ¨ÍœUŽ dOž uX —bX Ë√ uX Í√ —bB¹ r «–≈
Æ»uKD*« uB« —UOF#
1
wzUIKð
…UMI«
BG
Y×Ð
s¹epð
—e« vKŽ jGCUÐ ¢©Search® Y×Т œb×( ¨ «uMI« ÂU—√ rKFð r «–≈
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{« ¨Y׳« ¡b³ Æ
Ë√
œœd²« ‚UD½ sŽ Y×Ð WOKLFÐ WH«u*« “UNł ÂuI¹ ·uÝÅ
U¼b¹bײРXL w²« …UMI« Ë√ …UM ‰Ë√ ‰U³I²Ý« r²¹ v²Š
ÆWýUA« vKŽ
…œuŽ
j³{
qI½
ÍËb¹ s¹ epð
Z#U½ d³«
Ê«u_« ÂUE½
1
wzUIKð
∫W−O²M«
s¹ep² ¢©Store® s¹epð¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈
Ë√ —e« vKŽ jG{«
¢©OK® o(«u#¢vKŽ œ«bŽù« j³{« ÆUN 5F*« Z#U½d³« r—Ë …UMI«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jGCUÐ
±±
ÆUNM¹epð »uKD# …UM qJ ±± v≈ π s# «uD)« —d*
±≤
uB« ÂUE½
BG
…UMI« l{Ë
…UMI«
C--
…œuŽ
Y×Ð
s¹epð
?
83MHz
j³{
qI½
Ê«u_« ÂUE½
1
wzUIKð
…UMI«
C--
…œuŽ
r²¹ ¨‰U³I²Ýô« WH«u# s# ¡UN²½ô« bMŽ ∫©Z#U½d³« l{Ë® P ◆
P00 s# l«u*« ÂU—√ vKŽ p²IDM# w( Y³« UD×# 5OFð
‰öš s# «uMI« ÈbŠ≈ b¹b% pMJ1 ÆvB√ b×* P99 v≈
Æl{u« «c¼ w( lu*« r— ‰Ušœ≈
‰öš s# «uMI« ÈbŠ≈ b¹b% pMJ1 ∫©wIOI(« …UMI« l{Ë® C ◆
Æl{u« «c¼ w( WOz«u¼ YÐ WD×# qJ 5F*« rd« ‰Ušœ≈
ÍËb¹ s¹ epð
Z#U½ d³«
uB« ÂUE½
BG
Y×Ð
‰öš s# «uMI« ÈbŠ≈ b¹b% pMJ1 ∫©qÐUJ« …UM l{Ë® S ◆
Æl{u« «c¼ w( qÐU* …UM qJ 5F*« rd« ‰Ušœ≈
s¹epð
83MHz
o(«u#
‰ušœ
qI½
≤µ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
±∞
?
83MHz
▲
C- -
uB« ÂUE½
▲
Ê«u_« ÂUE½
▼
Z#U½ d³«
▼
ÍËb¹ s¹ epð
➣
…œuŽ
25
7/26/05, 9:24 AM
☛
UNO. »užd*« dOž «uMI« wDqð
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO/Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
±
wzUIKð s¹epð
ÍËb¹ s¹ epð
·cŠØW(U{≈
“d(
‰UHÞ_« qH
«uMIK oOœ j³{
b¹e*« ▼
∫W−O²M«
…œuŽ
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
…UMI«¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Channel®
TV
…UMI«
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Æ«uMI« sŽ Y׳« WOKLŽ s „—UO²šô UÎI.Ë WMOF «uMI œUF³²Ý« pMJ1
÷dŽ ÌczbMŽ r²¹ s ¨W½]e<« «uMI« d³Ž Y׳« WOKLŽ ¡«dłSÐ ÂuIð UbMŽË
r²¹ r w²« «uMI« lOLł ÷dŽ r²¹ ·uÝË ÆUNODqð d²š« w²« «uMI«
ÆY׳« WOKLŽ ¡UMŁ√ UNODq² WUš WHBÐ U¼—UO²š«
‰ušœ
qI½
≤
∫W−O²M«
·cŠØW(U{≈
…d*«– P 1
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Add/Delete® ·cŠØW(U{≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
b¹b% l# ¢©Add/Delete® ·cŠØW(U{≈¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
ÆWOU(« …UMI«
≥
¥
·cŠ
…œuŽ
‰ušœ
dOOGð
∫W−O²M«
·cŠØW(U{≈
błu¹ô P 1
vKŽ jG{« ÆWÐuKD*« …UMI« W(U{≈ Ë√ ·c(
Ë√
P —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e«
µ
W#U{≈
…œuŽ
.UN(cŠ Ë√ UN²(U{≈ »uKD# …UM qJ
µ …uD)« —d*
‰ušœ
∂
≤∂ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
26
7/26/05, 9:24 AM
dOOGð
‰UHÞ_« b{ 5Q²« …eO qOGAð
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…UMI«
wzUIKð s¹epð
ÍËb¹ s¹ epð
·cŠØW(U{≈
“d(
ÆWOU_« WŠuK« d³Ž tKOGAð —cF²¹ v²Š Êu¹eHOK²« oKGÐ …eO*« Ác¼ p `L(ð
¨rŁ sË Æ…dL²( bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł ‰öš s tKOGAð WO½UJ≈ qEð sJË
ÕuL(*« dOž 5bq²(*« sŽ «ÎbOFÐ bFÐ sŽ rJײ« “UN−Ð ÿUH²Šô« ‰öš sË
dOž ZU½d³« …b¼UA s rNFM pMJ1 ¨‰UHÞ_« q¦ ¨Êu¹eHOK²« …b¼UA0 rN
Ærzö*«
‰UHÞ_« qH
«uMIK oOœ j³{
b¹e*« ▼
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
…œuŽ
‰ušœ
ÆWO/Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
TV
‰UHÞ_« qH
qH
1
2
3
4
‚öžô«
‚öžô«
Æ©
‰ušœ
® ENTER —e« vKŽ jG{«
∫W−O²M«
TV
‰UHÞ_« qH
ÆUNMO#Qð »uKD*« …UMI« b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Z#U½ d³«
▲
1
2
3
4
WKHI#
‚öžô«
‚öžô«
‚öžô«
¢©Locked® WKHI#¢ œbŠ ¨…UMI« 5#Q² Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
‚öžô«¢ œbŠ ¨…UMI« 5#Qð ¡UGù® ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ
ÆbO*Q²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ©¢©Unlocked®
▼
…œuŽ
‰ušœ
qI½
≤∑ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
≥
¥
qI½
b¹b% l# ¢©Child Lock® ‰UHÞ_« qH¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
ÆUÎOzUIKð WOU(« …UMI«
qH
≤
∫W−O²M«
Æ¢©Child Lock® ‰UHÞ_« qH¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
▼
…œuŽ
∫W−O²M«
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
…UMI«¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Channel®
Z#U½ d³«
▲
‚öžô«
‚öžô«
±
qI½
27
7/26/05, 9:24 AM
µ
∂
«uMI« ‰U³I²Ý« n«u j³{
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO/Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
±
wzUIKð s¹epð
ÍËb¹ s¹ epð
·cŠØW(U{≈
“d(
‰UHÞ_« qH
«uMIK oOœ j³{
b¹e*« ▼
∫W−O²M«
…œuŽ
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
…UMI«¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Channel®
Æ©
‰ušœ
«uMIK oOœ j³{
«uMIK oOœ j³{¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Fine Tune®
≥
¥
P1
0
5OFð …œUŽ≈
…œuŽ
kHŠ
∂
«uMIK oOœ j³{
▼
—e« vKŽ jG{« ªÊu¹eHK²« …d*«– w( j³C« n«u# j³{ s¹ep²
Æ©
® ENTER
▲
µ
* P1
0
5OFð …œUŽ≈
…œuŽ
¢©Reset® 5OFð …œUŽ≈¢ œbŠ ª¢0¢ v≈ oOb« j³C« 5OFð …œUŽù
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« rŁ ¨▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ
‰ušœ
∑
≤∏ ≠ WOÐdŽ
28
j³{
qI½
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{« ¨…bOł uX …œułË WOI½Ë W×{«Ë …—uX vKŽ ‰uB×K
Æœ«bŽù« v≈ qBð Ê√ v≈
Ë√
BP68-00369D-Arb
qI½
≤
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
ÆwI(_« j¹dA« dNE¹Å
TV
…UMI«
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
‰U³I²Ý« n«u j³{ v≈ WłUŠ w. ÊuJð sK. ¨UÎ×{«Ë ‰U³I²Ýô« ÊU% «–≈
Æs¹eq²«Ë Y׳« WOKLŽ ¡UMŁ√ UÎOzUIKð p– r²OÝ YOŠ ¨«uMI«
…UMI« WH«u j³{ v≈ dDCð bI. ¨W.d× Ë√ WHOF{ …—Uýù« X½U% «–≈ sJ
ÆUιËb¹
7/26/05, 9:24 AM
qI½
©iHqM*« g¹uA²« rqC® LNA …eO «bq²Ý«
TV
…UMI«
▲ ▲
b¹e*« ▲
LNA
·UI¹≈ ∫
`
…—Uý≈ œułË qþ w. Êu¹eHOK²« «bq²Ý« WUŠ w. W¹UGK …bOH …eO*« Ác¼ bFð
«—Uýù« WIDM w. Êu¹eHOK²« …—Uý≈ dO³Jð vKŽ qLFð UN½≈ YOŠ ¨WHOF{
Æg¹uA²« dO³Jð vKŽ tO. qLFð ô UN½√ 5Š w. ¨WHOFC«
…UMI« vKŽ UNEHŠ r²¹ w²«Ë …—Uýù« nF{ WUŠ w. jI. …eO*« Ác¼ qLFð
ÆWO.U{≈ …eO w¼Ë WOU(«
Æ©
…œuŽ
‰ušœ
qI½
TV
…UMI«
▲ ▲
b¹e*« ▲
ÆWO/Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢LNA¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
‰ušœ
qI½
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGAð¢ Ë√ ¢©Off® ·UI¹≈¢ œbŠ
ÆbO*Q²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
≤π ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
≤
`
Æ©
…œuŽ
±
∫W−O²M«
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
…UMI«¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Channel®
LNA
‘uU ∫
·UI¹≈
qOGAð
® MENU —e« vKŽ jG{«
29
7/26/05, 9:24 AM
≥
¥
µ
«uMI« sŽ Y׳« …—u ÷dŽ
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO/Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
…UMI«¢ WŽuL:« w( …d(u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Channel®
Æ©
TV
…UMI«
b¹e*« ▲
≤
LNA
·UI¹≈ ∫
`
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Ch. Scan® `/#¢ b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
ÆVOðd²UÐ U¼—UNE²Ý« - …UM q* ÷dŽ sJ1
±
▲ ▲
Æ©
≥
¥
…œuŽ
‰ušœ
∫W−O²M«
≥∞ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
30
7/26/05, 9:24 AM
qI½
…—uB« —UOF dOOGð
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…—uB«
wJO4UM¹œ ∫
l{u«
ÍœUŽ ∫
ÊuK« Wł—œ
wzUIKð ∫
`*« l{Ë
·UI¹≈ ∫
wL8d« NR
vKŽ pÐ WU)« …b¼UA*« U³KD² l o«u²¹ Íc« …—uB« l{Ë b¹b% pMJ1
Æq¦_« u×M«
Âb@²4
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
r−(«
∫W−O²M«
Æ¢©Picture® …—u‡B«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
b¹e*« ▼
…œuŽ
‰ušœ
qI½
…—u‡B«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
Æ©
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
wJO4UM¹œ ∫
wJO4UM¹œ
≥
∫W−O²M«
Âb@²4
wÝUO8
ÍœUŽ ∫
ULMOÝ
ÆÈdš√ Î…d4 ©
ÊuK« Wł—œ
® ENTER —e« vKŽ jG{«
¥
r−(«
Æ…d/u²*« «—UO)UÐ WLzU8 dNEðÅ
Âb@²4
wzUIKð ∫
`*« l{Ë
·UI¹≈ ∫
wL8d« NR
‰ušœ
∫W−O²M«
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ —UO)« œbŠ
b¹e*« ▼
…œuŽ
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Mode® l{u«¢ b¹b% r²¹Å
l{u«
≤
∫W−O²M«
TV
…—uB«
±
qI½
∫«b@²Ýö WŠU²4 WOU²« ŸU{Ë_«Å
µ
∫W−O²M«
≠ ©Standard® wÝUO8 ≠ ©Dynamic® wJO4UM¹œ
©Custom® Âb@²4 ≠ ©Movie® ULMOÝ
® ENTER —e« vKŽ jG{«
P.MODE —e« vKŽ jI/ jGCUÐ «—UO)« Ác¼ b¹b% pMJ1
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ ©…—uB« l{Ë ∫
®
wJO4UM¹œ
≥± ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
31
7/26/05, 9:26 AM
∂
➣
ÆbOFQ²K ©
…—uB« «œ«bŽ≈ hOBDð
…œuł w rJײ« p `O²ð w²« Êu¹eHOK²« w «œ«bŽù« s b¹bF« „UM¼
Æ…—uB«
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
Æ¢©Picture® …—u‡B«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
…—u‡B«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
Æ©
wzUIKð ∫
`*« l{Ë
·UI¹≈ ∫
wL8d« NR
r−(«
b¹e*« ▼
≥
¥
‰ušœ
qI½
TV
Âb@²4
s¹U³²«
100
ŸuD«
Õu{u« …bŠ
50
ÊuK«
55
75
µ
…œuŽ
‰ušœ
qI½
∫W−O²M«
▼
▲
➣
…—u‡B«¢ WLzUI« v≈ ŸułdK ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÊuK« Wł—œ¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{« Æ¢©Picture®
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Color Tone®
▼
TV
…—uB«
∂
∑
wJO4UM¹œ ∫
l{u«
ÍœUŽ ∫
ÊuK« Wł—œ
wzUIKð ∫
`*« l{Ë
·UI¹≈ ∫
wL8d« NR
Âb@²4
r−(«
▼
¨©Warm 10® 10 T/«œ ~ ©Warm 1® 1 T/«œ® WÐuKD*« ÊuK« Wł—œ œbŠ
vKŽ jGCUÐ ©©Cool 10® 10 œ—UÐ ~ ©Cool 1® 1 œ—UÐ ¨©Normal® ÍœUŽ
. Ë√
—e«
100
s¹U³²«
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
‰uײO/ ¨WBB<« «œ«bŽù« ÁcN «dOOGð W¹√ ¡«dłSÐ XL8 «–≈
Æ¢©Custom® Âb@²4¢ v≈ UÎOzUIKð …—uB« —UOF4
▲
ÊuK« Wł—œ
Âb@²4
∫W−O²M«
Õu{u« …bŠ ¨©Brightness® ŸuD« ¨©Contrast® s¹U³²«® —UO)« œbŠ
Æ©jI/ NTSC ≠ ©Tint® nOHš Êu Ë√ ©Color® ÊuK« ¨©Sharpness®
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ tD³{ »uKD*«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
▲
ÍœUŽ ∫
…œuŽ
Æ¢©Custom® Âb@²4¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
v≈ wI/_« j¹dA« dýR4 „=dŠ ÆwI/_« j¹dA« dNE¹Å
Æ
Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ 5LO« Ë√ —UO«
≤
l{u«
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Custom® Âb@²4¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
±
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Æ©
TV
…—uB«
wJO4UM¹œ ∫
b¹e*« ▼
…œuŽ
‰ušœ
ÍœUŽ
ÊuK« Wł—œ
≥≤ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
32
7/26/05, 9:26 AM
qI½
©≥∫¥ “«dÞ® …—uB« r−Š b¹b%
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…—uB«
wJO4UM¹œ ∫
l{u«
ÍœUŽ ∫
ÊuK« Wł—œ
wzUIKð ∫
`*« l{Ë
·UI¹≈ ∫
wL8d« NR
XIÐUD ÊUð w¹UýU9 UłUO²Š« UÐ tłË s¹d²NÐ tÐ tL Íd¹uBð Ÿu½ bO½«uð w
ÆbOML »UD²½« «— bML w
® MENU —e« vKŽ jG{«
Âb@²4
Æ©
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
r−(«
±
∫W−O²M«
Æ¢©Picture® …—u‡B«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
≤
b¹e*« ▼
…œuŽ
‰ušœ
…—u‡B«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
qI½
Æ©
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
≥
¥
TV
r−(«
Æ¢©Size® r−(«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
ÍœUŽ
± dO³Jð
≤ dO³Jð
Æ¢©Size® r−(«¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
ULMOÝ
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« l{u« œbŠ
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
‰ušœ
qI½
∫W−O²M«
‰bF*« s4 ≥∫¥ —«bI0 `³Bð YO×Ð …—uB« j³C
v≈ WK¹uÞ «d²H ≥∫¥ l{Ë Â«b@²Ý« ÍœR¹® ÆÍœUF«
©ÆCRT WýUA w{«d²/ô« dLF« qOKIð
©Normal® ÍœUŽ
ÆU³¹dIð
130% —«bI0 UÎOÝ√— …—uB« dO³J²
Î
± dO³Jð
©Zoom 1®
ÆU³¹dIð
150% —«bI0 UÎOÝ√— …—uB« dO³J²
Î
≤ dO³Jð
©Zoom 2®
WOKH«Ë W¹uKF« WýUA« g4«u¼ ÊuJð U4bMŽ
ÆW¹œU4— v≈ ‰uײð ·u/ ª©WOUš® ¡«œuÝ
ULMOÝ
©Cinema®
TV
≤ dO³Jð¢ Ë√ ¢©Zoom 1® ± dO³Jð¢ l{Ë w/ l/d« WO½UJ4≈ ÕU²ð
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ¢©Zoom 2®
vKŽ P.SIZE —e« vKŽ jI/ jGCUÐ «—UO)« Ác¼ b¹b% pMJ1 ◆
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł
Æœ«œ dOOG Ê«u w/ «— duB Á“«b« PIP XU —œ ◆
➣
∫«b@²Ýö WŠU²4 WOU²« ŸU{Ë_«Å
➣
…œuŽ
µ
≥∫¥ …—Uý≈
2dO³Jð
ULMOÝ
1dO³Jð
ÍœUŽ
π∫±∂ …—Uý≈
2dO³Jð
ULMOÝ
1dO³Jð
≥≥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
33
7/26/05, 9:26 AM
ÍœUŽ
©i¹dF« “«dD«® …—uB« r−Š b¹b%
XIÐUD ÊUð w¹UýU9 UłUO²Š« UÐ tłË s¹d²NÐ tÐ tL Íd¹uBð Ÿu½ bO½«uð w
ÆbOML »UD²½« «— bML w
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
Æ¢©Picture® …—u‡B«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
…—u‡B«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
Æ©
≤
l{u«
ÍœUŽ ∫
ÊuK« Wł—œ
wzUIKð ∫
`*« l{Ë
·UI¹≈ ∫
wL8d« NR
Âb@²4
r−(«
b¹e*« ▼
∫W−O²M«
…œuŽ
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Size® r−(«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Size® r−(«¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
±
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Æ©
≥
¥
‰ušœ
qI½
TV
r−(«
16:9
w4«—u½UÐ
± dO³Jð
≤ dO³Jð
4:3
± ULMO
≤ ULMO
∫W−O²M«
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« l{u« œbŠ
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
µ
…œuŽ
∫«b@²Ýö WŠU²4 WOU²« ŸU{Ë_«Å
TV
…—uB«
wJO4UM¹œ ∫
‰ušœ
∫W−O²M«
16:9 —«bI0 ÷dF« `³B¹ YO×Ð …—uB« j³C
16:9
ÆwFO³D« r−(« vKŽ WC¹dF« …—uB« j³{
w4«—u½UÐ
©Panorama®
ÆU³¹dIð
130% —«bI0 UOÝ√—
…—uB« dO³J²
Î
Î
± dO³Jð
©Zoom 1®
ÆU³¹dIð
150% —«bI0 UOÝ√—
…—uB« dO³J²
Î
Î
≤ dO³Jð
©Zoom 2®
‰bF*« s4 ≥∫¥ —«bI0 `³Bð YO×Ð …—uB« j³C
v≈ WK¹uÞ «d²H ≥∫¥ l{Ë Â«b@²Ý« ÍœR¹® ÆÍœUF«
©ÆCRT WýUA w{«d²/ô« dLF« qOKIð
4:3
ÊS/ ªWýUA« vKŽ q¦4_« ÷dF« vKŽ WE/U×LK
WIDM4 s¹uKð r²¹Ë UÎOÝ√— U¼dO³Jð r²¹ …—uB«
ÆÍœU4d« ÊuKUÐ ©œuÝ_« g4UN«® ·dŠ_« UFÐd4
± ULMO
©Cinema 1®
WOKH«Ë W¹uKF« WýUA« g4«u¼ ÊuJð U4bMŽ
ÆW¹œU4— v≈ ‰uײð ·u/ ª©WOUš® ¡«œuÝ
≤ ULMO
©Cinema 2®
➣
P.SIZE —e« vKŽ jI/ jGCUÐ «—UO)« Ác¼ b¹b% pMJ1 ◆
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ
Æœ«œ dOOG Ê«u w/ «— duB Á“«b« PIP XU —œ ◆
➣
≤ dO³Jð¢ Ë√ ¢©Zoom 1® ± dO³Jð¢ l{Ë w/ l/d« WO½UJ4≈ ÕU²ð ◆
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ¢©Zoom 2®
WýUA« WIDM4 X% U¼ƒUHš≈ Ë√ WLłd²« ’uB½ ¡UN½≈ sJ1 ◆
Ë ¢©Zoom 2® ≤ dO³Jð¢ Ë ¢©Zoom 1® ± dO³J𢠟U{Ë_« w/
TV
≥¥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
34
7/26/05, 9:26 AM
qI½
©lÐUð®
©i¹dF« “«dD«® …—uB« r−Š b¹b%
≥∫¥ …—Uý≈
2dO³Jð
1dO³Jð
w4«—u½UÐ
16:9
2dO³Jð
1dO³Jð
w«—u½UÐ
16:9
2ULMO
1ULMO
4:3
2ULMOÝ
1ULMOÝ
4:3
π∫±∂ …—Uý≈
2dO³Jð
1dO³Jð
w4«—u½UÐ
16:9
2dO³Jð
1dO³Jð
w«—u½UÐ
16:9
2ULMO
1ULMO
4:3
2ULMOÝ
1ULMOÝ
4:3
≥µ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
35
7/26/05, 9:26 AM
Y׳« l{Ë b¹b%
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
±
∫W−O²M«
TV
…—uB«
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
wFO³Þ¢ vKŽ Y׳« l{Ë 5OFð qC_« s t½√ ‰U(« WFO³DÐ nA²J²Ý
s ¨p– s rždUÐË Æ…—uB« w nOHš iOË Í√ qOKI² ¢©Natural®
ÆWLE²M*« dOž Y³« Z«dÐ iFÐ Y׳« l{Ë dOOGð bOH¹ Ê√ sJL*«
wJO4UM¹œ ∫
l{u«
ÍœUŽ ∫
ÊuK« Wł—œ
wzUIKð ∫
`*« l{Ë
·UI¹≈ ∫
wL8d« NR
Âb@²4
r−(«
b¹e*« ▼
Æ¢©Picture® …—u‡B«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
…—u‡B«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
≤
…œuŽ
‰ušœ
qI½
∫W−O²M«
TV
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Scan Mode® `*« l{Ë¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« l{u« œbŠ
∫«b@²Ýö WŠU²4 WOU²« ŸU{Ë_«Å
≥
¥
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…—uB«
Æ©
µ
∫W−O²M«
wJO4UM¹œ ∫
l{u«
ÍœUŽ ∫
ÊuK« Wł—œ
Âb@²4
wzUIKð
r−(«
wFO³Þ
wzUIKð ∫
wL8—·UI¹≈ ∫
wL8d« NR
b¹e*« ▼
ÂbI²4
…œuŽ
`*« l{Ë
‰ušœ
©Auto® wzUIKð ◆
’«d8√ qGA0 ’U)« Z4U½d³UÐ …d³)« s4 UFÝ«Ë
Î
ÎU8UD½ p×M1 ∫
l{Ë qLF¹ Æ—uB« …œuł Ë√ Y³« ÂUE½ ‰uŠ qFUA4 ÊËbÐ DVD
—«b|≈Ë W4œUI« «—Uýû …eOL*« UHB« b¹b% vKŽ «c¼ Y׳«
q¦4 qB²*« jzUÝu« œbF²4 “UN'« l4 WI/«u²4 …—u| qC/√
l{Ë v≈ ÎUOzUIKð qI²Mð w²« ¨WOL8d« …eNł_« Ë√ DVD ’«d8√
Ærzö4 ÷dŽ
©Natural® wFO³Þ ◆
…dF«c« w/ …œułu*« —uB« «b@²ÝUÐ wFO³D« Y׳« ÂuI¹ ∫
…œułu4 …b¹bł «—UÞ≈ —UJ²ÐôË …—uB« WFdŠ rOOI² WOL8d«
ΫbOH4 ¢wFO³D« Y׳«¢ ÊuJ¹ Æeðd¼ ±∞∞ œœd²Ð —dJ*« qI(« w/
d/u¹ t½_ WO½u¹eHOK²« Âö/_« Ë√ U4«—b« …b¼UA4 bMŽ hš_UÐ
qO|UHð «– Ϋ—u| d/u¹ ≠ «“«e²¼« ÊËbÐ …dI²4 «—u|
Î
ÆW×{«Ë
©Digital® wL8— ◆
Êu¹eHOK²« …eNł√ w/ …œułu*« WOKO¦L²« W'UF*« fJŽ vKŽ ∫
Y׳« ÂuI¹ ¨WO½UŁ qF ÎöIŠ 5Lš qOGA²Ð ÂuIð w²« W¹bOKI²«
WOL8d« W'UF*« WDÝ«uÐ WzU*« v≈ ‰bF*« «c¼ WHŽUC0 wL8d«
«c¼ ÊuJ¹ ÆX8u« …b4 fH½ ‰öš 5ðd4 qIŠ qF WÐU²F o¹dÞ sŽ
Âö/_« Ë√ WŽd« U{U¹— …b¼UA4 bMŽ hš_UРΫbOH4 Y׳«
ÆWýUA« W8œ WHŽUC4 w/ ‰UF/ t½_ …—UŁùUÐ W¾OK*«
➣
±∞∞ œœd²Ð WOL8d« W'UF*« WDÝ«uÐ Y׳« WHŽUC4 bMŽ
Æ…—uB« “«e²¼UÐ dFA²Ý p½S/ ¨eðd¼
©Progressive® ÂbI²4 ◆
ÂuI¹ w²« dDÝ_« s4 nŽUC4 œbŽ qIMÐ ÍbŽUB²« Y׳« ÂuI¹ ∫
ÊuJ²ÝË ÆWO½UŁ qF UNKIMÐ ©Z4b*« `*«® ÍbOKI²« Êu¹eHOK²«
Y׳« d³²F¹ Æ5FK WI¼d4 dOžË W²ÐUŁË W×{«Ë …—u| W−O²M«
…d¹ež WOB½ U4uKF4 ÷dŽ bMŽ «“UO²4ô« r¼√ s4 ÍbŽUB²«
ÆNTSC DVD qOGAð …œUŽù —UO)«Ë
ÆbOFQ²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
∂
≥∂ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
36
7/26/05, 9:26 AM
qI½
©wLpd« g¹uA²« qOKIð® Digital NR …eO «bD²Ý«
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…—uB«
wJO4UM¹œ ∫
l{u«
ÍœUŽ ∫
ÊuK« Wł—œ
wzUIKð ∫
`*« l{Ë
·UI¹≈ ∫
wL8d« NR
…eO*« Ác¼ qOGAð pMJLO ¨WHOF{ Êu¹eHOK²« UNK³I²h¹ w²« …—Uýù« X½UL «–≈
ÆWýUA« vKŽ dNEð bp ‰öþ Ë√ g¹uAð Í√ qOKI²
® MENU —e« vKŽ jG{«
Âb@²4
Æ©
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
r−(«
∫W−O²M«
Æ¢©Picture® …—u‡B«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
b¹e*« ▼
…œuŽ
‰ušœ
qI½
…—u‡B«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
Æ©
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
…œuŽ
wJO4UM¹œ ∫
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Digital NR® wL8d« NR¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
l{u«
Âb@²4
ÍœUŽ ∫
ÊuK« Wł—œ
wzUIKð ∫
`*« l{Ë
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈
qOGAð
wL8d« NR
Æ▼ Ë√ ▲ —e«« vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGAð¢ Ë√ ¢©Off® ·UI¹≈¢ œbŠ
ÆbOFQ²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
r−(«
≤
∫W−O²M«
TV
…—uB«
±
≥
¥
µ
b¹e*« ▼
‰ušœ
qI½
WOU(« …—uB« XO³¦ð
WÞUh³« vN²M0 WO½u¹eHOK²« Z«d³« bŠ√ …b¼UA ¡UMŁ√ …—uB« XO³¦ð pMJ1
jG{« ¨ÍœUF« ÷dF« v≈ ŸułdKË Æ¢© ® STILL¢ —e« vKŽ jGCUÐ
ÆÈdš√ …d —e« «c¼ vKŽ
≥∑ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
37
7/26/05, 9:26 AM
©WOLpd« WOFO³D« —uB« „d×® DNIeTM
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
b¹e*« ▲
PIP
±
Æ©
‰ušœ
qI½
∫W−O²M«
Æ¢©Picture® …—u‡B«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
≤
® ENTER —e« vKŽ jG{«
—e« vKŽ jG{« Æ¢DNIe¢b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER
b¹e*« ▲
PIP
≥
¥
‰ušœ
DNIe ÷dŽ
DNIe qOGAð
DNIe ·UI¹≈
≥∏ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
38
qI½
µ
➣
vKŽ DNIe —e« vKŽ jI/ jGCUÐ «—UO)« Ác¼ b¹b% pMJ1
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł
DNIe
qOGAð
qOGAð ∫
·UI¹≈
÷dŽ
…œuŽ
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æœ«bŽù« dOOG² ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
ÆbOFQ²K
WOFO³D« —uB« „d×4® DNIe l{Ë qOGAð ∫ ©On® qOGAð ◆
Æ©WOL8d«
WOFO³D« …—uB« „d×4® DNIe l{Ë qOGAð ·UI¹≈ ∫ ©Off® ·UI¹≈ ◆
Æ©WOL8d«
„d×4® DNIe oO³Dð q³8 WýUA« dNEð ∫ ©Í—UO²š«® ©Demo® ÷dŽ ◆
5LO« vKŽ ©WOL8d« WOFO³D« —uB«
—uB« „d×4® DNIe oO³Dð bFÐË
Æ—UO« vKŽ ©WOL8d« WOFO³D«
©
TV
…—uB«
∫W−O²M«
▲ ▲
…—u‡B«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
DNIe
qOGAð ∫
…œuŽ
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
TV
…—uB«
▲ ▲
g¹uA²« Èu²h qOKIð l UΊu{ËË ÎöOBHð d¦L√ …—uBÐ …eO*« Ác¼ „œËeð
ÊuK«Ë s¹U³²« Èu²hË …—uB« qOUHð 5h% v≈ WU{ùUÐ ¨œUFÐ_« wŁöŁ
d¦L√ …—u b¹b'« …—uB« i¹uFð r²¹—Užu q¦1 ¨Xpu« fH½ wË ÆiOÐ_«
qL W¾ONð vKŽ DNIeTM WOMIð qLFð ·uÝË ÆÎöOBHðË UΊu{ËË UÎŽuDÝ
ÆWMJ2 W¹ƒ— qC√ p×M9 YO×Ð «—Uýù«
7/26/05, 9:26 AM
¡Up—e« WýUA« l{Ë j³{
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
œ«bŽ≈
X8u«
qOGA²«Ë qO|u²«
WOÐdF« ∫
WGK«
WýUA« q×²Ý ¨W¹UGK WHOF{ …—Uýù« X½UL Ë√ …—Uý≈ Í√ ‰U³I²Ý« ÂbŽ WUŠ w
w —«dL²Ýô« w W³žd« WUŠ w ÆWýuA*« …—uB« WOHKš q× UÎOzUIKð ¡Up—e«
¢©Blue Screen® ¡Up—“ WýUý¢ l{Ë j³{ wG³M¹ ¨WHOFC« …—uB« …b¼UA
Æ¢©Off® ·UI¹≈¢ vKŽ
wð«– eOFdð
·UI¹≈ ∫
¡U8 —“ WýUý
qOGAð ∫
s(
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
…œuŽ
‰ušœ
qI½
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
∫W−O²M«
X8u«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
qOGA²«Ë qO|u²«
WOÐdF« ∫
¡U8—“ WýUý¢ —UOš b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Blue Screen®
WGK«
wð«– eOFdð
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈
qOGAð ∫
qOGAð
≥
¥
¡U8 —“ WýUý
s(
‰ušœ
Æ▼ Ë√ ▲ —e«« vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGAð¢ Ë√ ¢©Off® ·UI¹≈¢ œbŠ
ÆbOFQ²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
qI½
≥π ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
≤
TV
œ«bŽ≈
…œuŽ
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w/ …d/u²*« «—UO)« dNEðÅ
±
39
7/26/05, 9:26 AM
µ
©PIP® …—u qš«œ …—u ÷dŽ
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Picture® …—u‡B«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
…—u‡B«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Picture®
Æ©
…œuŽ
‰ušœ
qI½
≤
∫W−O²M«
PIP
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢PIP¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢PIP¢ —UO)« b¹b% l4 ¢PIP¢ WLzUI« dNEðÅ
DNIe
qOGAð ∫
∫W−O²M«
≥
¥
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
b¹e*« ▲
PIP
±
TV
PIP
qOGAð ∫
·UI¹≈
∫
qOGAð
∫
—bB$
r"(«
WœU³4
∫
l{u*«
P1∫
Z4U½d³«
∫W−O²M«
j³{« ¨WO|U)« Ác¼ qOGA² ÆÈdš√ Î…d4 ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
—e« vKŽ jG{« Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGAð¢ vKŽ ¢PIP¢
Æ©
® ENTER
µ
…œuŽ
∂
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Æ©
TV
…—uB«
▲ ▲
…eNł√ Ë√ Êu¹eHOK²« ZU½d³ WOhOzd« …—uB« qš«œ WOŽd …—u ÷dŽ pMJ1
ZU½d³« …b¼UA sJ1 WI¹dD« ÁcNÐ ÆWOł—U)« ©…—uB«ØuB«® A/V
pðb¼UA ¡UMŁ√ WKu …eNł√ Í√ s u¹bOH« qšb W³p«d Ë√ w½u¹eHOK²«
Ædš¬ u¹bO qšb Í√ Ë√ Êu¹eHOK²K
‰ušœ
qI½
PIP
Æ¢©Source® —bB4¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
ÆWŠU²*« —œUB*« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
S-Video ≠ AV3 ≠ AV2 ≠ AV1 ≠ wł—Uš ≠ TV
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ WOŽdH« …—uB« —bB4 œbŠ
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
∑
Æ¢©Size® r"(«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
∏
3-PIP
WłËœe4 …—u|
©Double®
…dOG| …—u|
©Small®
∫W−O²M«
…dO³F …—u|
©Large®
vKŽ U¼—UNE²Ý« - …UM8 12 v≈ qB¹ U4 ÷dŽ sJ1 : 12-PIP ◆
.UÎOzUIKð WOŽdH« …—uB«
—bB$
∫
r"(«
WœU³4
AV1
AV2
AV3
∫
l{u*«
P1∫
Z4U½d³«
‰ušœ
qI½
PIP
➣
12-PIP
∫
TV
w%—U&
…œuŽ
–
–
–
–
PIP
S-Video
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
ÆWŠU²*« ÂU−Š_« ÷dŽ r²¹Å
TV
qOGAð ∫
TV
qOGAð ∫
PIP
TV ∫
∫
—bB$
r"(«
WœU³4
∫
l{u*«
P1∫
Z4U½d³«
…œuŽ
‰ušœ
qI½
Æl{u*«Ë q¹b³²« cOHMð —cF²¹ ª3-PIP Ë√ 12-PIP l{u« w/ ◆
π
Æ¢©Swap® WœU³4¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
±∞
∫W−O²M«
Æ3-PIP Ë√ 12-PIP 5F{u« w/ d/u²4 dOž
qOGAð ∫
PIP
TV ∫
∫
—bB$
r"(«
WœU³4
∫
l{u*«
P1∫
Z4U½d³«
➣
ÆWOŽdH« …—uB«Ë WOOzd« …—uB« 5Ð U4 q¹b³²« r²OÝÅ
TV
PIP
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ WOŽdH« …—uB« r−Š œbŠ
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
…œuŽ
‰ušœ
¥∞ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
40
7/26/05, 9:27 AM
qI½
©lÐUð® ©PIP®
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
PIP
TV ∫
∫
—bB$
r"(«
ÆWŠU²*« l8«u*« ÷dŽ r²¹Å
WœU³4
∫
l{u*«
P1∫
Z4U½d³«
…œuŽ
‰ušœ
Æ¢©Position® l{u*«¢b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
–
–
±±
∫W−O²M«
–
r"(«¢ ÊuJ¹ U4bMŽ WŠU²4 ©Position® l{u*«¢ WLzU8 ÊuJð
Æ«dOG|
Ë√ «dO³F
¢©Size®
Î
Î
➣
TV
PIP
qOGAð ∫
…—u qš«œ …—u ÷dŽ
qI½
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ WOŽdH« …—uB« l8u4 œbŠ
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
TV
qOGAð ∫
PIP
TV ∫
∫
—bB$
r"(«
±≥
WœU³4
∫
l{u*«
P1∫
Z4U½d³«
…œuŽ
‰ušœ
b¹b% pMJ1 ¨ ¢TV¢ l{u« vKŽ Æ¢©Source® —bB4¢ 5OFð bMŽ
ÆWOŽdH« …—uB« …UM8
qI½
TV
PIP
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Æ¢©Prog.® Z4U½d³«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
w/ Vždð w²« …UMI« b¹b% pMJ1 Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ WOŽdH« …—uB« ‰öš s4 UN{dŽ
➣
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
PIP
…œuŽ
±≤
qOGAð ∫
PIP
TV ∫
∫
—bB$
r"(«
WœU³4
∫
l{u*«
P1∫
Z4U½d³«
P1
‰ušœ
j³{
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UN' WKNh« nzUþu«
WHOþu«
—e«
PIP W?H?O?þË q?O?G?A?ð ·U?I?¹≈ Ë√ q?OGAð w/ Âb@²¹
ÆÎ…d??ýU?³?4 ©…—u?| q?š«œ …—u?|®
PIP
SWAP
…—u?B?«Ë W?O??O?zd?« …—u?B?« q?¹b?³?ð w?/ Âb?@?²¹
ÆWOŽdH«
➣
Video l?{Ë w?/ W?O??O?zd« …—uB« X½UF «–≈
TV l?{Ë w?/ W?OŽdH« …—uB« X½UFË ©u¹bOH«®
…—u?B?« u?| l?L??ð ô U0d/ ¨©Êu¹eHOK²«®
bFÐ © ® SWAP —e« vKŽ jGC« bMŽ WOOzd«
b¹b% bŽ√ ¨Ìc¾MOŠ ÆWOŽdH« …—uB« …UM8 dOOGð
ÆWOOzd« …—uB« …UM8
ÆW?O?ŽdH« …—uB« …UM8 b¹b% w/ Âb@²¹
¥± ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
41
7/26/05, 9:27 AM
P
/
uB« —UOF dOOGð
pðb¼UA bMŽ tO≈ ŸUL²Ýô« »uKD*« ’U)« wðuB« dŁR*« Ÿu½ b¹b% pMJ1
Æœb× Y³
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
Æ¢©Sound® uB«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
uB«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Sound®
Æ©
ÆÈdš√ Î…d4 ©
·UI¹≈ ∫
wzUIKð u|
·UI¹≈ ∫
SRS TSXT
Í“«u*«
≤
…œuŽ
≥
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
WOðuB« «dŁR*« ÷dŽ r²¹ Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ —UO)« œbŠ
ÆwU²« VOðd²UÐ
¥
µ
»UDš ≠ ©Movie® ULMOÝ ≠ ©Music® vIOÝu4 ≠ ©Standard® wÝUO8
Æ©Custom® Âb@²4 ≠ ©Speech®
® ENTER —e« vKŽ jG{«
S.MODE —e« vKŽ jI/ jGCUÐ «—UO)« Ác¼ b¹b% pMJ1
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ ©…—uB« l{Ë ∫
®
‰ušœ
qI½
TV
uB«
hB@4 ∫
wÝUO8
vIOÝu4
ULMOÝ
·UI¹≈ ∫
»UDš
·UI¹≈ ∫
Âb@²4
…œuŽ
l{u«
Í“«u*«
wzUIKð u|
SRS TSXT
‰ušœ
∂
➣
ÆbOFQ²K ©
l{u«
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Mode® l{u«¢ b¹b% r²¹Å
±
▲ ▲ ▲ ▲
® MENU —e« vKŽ jG{«
▲ ▲ ▲ ▲
Æ©
TV
uB«
Âb@²4 ∫
hB@4
¥≤ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
42
7/26/05, 9:27 AM
qI½
uB« «œ«bŽ≈ j³{
ÆWOBDA« pðöOCHð l o«u²² uB« «œ«bŽ≈ j³{ sJ1
TV
▲ ▲ ▲ ▲
uB«
Âb@²4 ∫
Æ©
l{u«
Í“«u*«
·UI¹≈ ∫
wzUIKð u|
·UI¹≈ ∫
SRS TSXT
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Sound® uB«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
uB«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Sound®
…œuŽ
‰ušœ
≤
∫W−O²M«
qI½
Æ©
TV
R
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ
∫W−O²M«
▼
ÆwU(« —UO)« l4 ¢©Equalizer® Í“«u*«¢ WLzU8 dNEðÅ
L
≥
¥
Æ¢©Equalizer® Í“«u*«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
▲
Í“«u*«
R
±
∫W−O²M«
Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ tD³{ »uKD*« —UO)« œbŠ
Æ»uKD*« œ«bŽù« v≈ ‰u|uK ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
µ
qI½
j³{
·u/ ¨ uB« Ê“«u4 «œ«bŽ≈ vKŽ dOOGð Í√ ¡«dłSÐ XL8 «–≈
Æ¢©Custom® Âb@²4¢ v≈ UOzUIKð
uB« —UOF4 qI²M¹
Î
¥≥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
43
7/26/05, 9:27 AM
➣
…œuŽ
▲
10K 3K 1K 300 100
UOzUIKð
uB« r−Š j³{
Î
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
Æ©
l{u«
·UI¹≈ ∫
wzUIKð u|
·UI¹≈ ∫
SRS TSXT
Í“«u*«
∫W−O²M«
Æ¢©Sound® uB«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
uB«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Sound®
Âb@²4 ∫
±
…œuŽ
‰ušœ
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
wzUIKð u|¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Auto Volume®
Æ▼ Ë√ ▲ —e«« vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGAð¢ Ë√ ¢©Off® ·UI¹≈¢ œbŠ
TV
uB«
≥
¥
Âb@²4 ∫
l{u«
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈
wzUIKð u|
·UI¹≈ ∫
qOGAð
SRS TSXT
Í“«u*«
µ
…œuŽ
ÆbOFQ²K ©
qI½
≤
▲ ▲ ▲ ▲
Æ©
TV
uB«
▲ ▲ ▲ ▲
r−Š j³{ qNh« s fO «cNË ¨UNÐ WU)« …—Uýù« ·Ëdþ YÐ WD× qJ
…UMI« r−Š j³{ …eO*« Ác¼ p `O²ð Æ…UMI« dOOGð UNO r²¹ …d qL w uB«
s Ë√ WFHðd Y³« …—Uý≈ X½UL «–≈ uB« Èu²h iHš ‰öš s WÐuKD*«
ÆWCHDM Y³« …—Uý≈ X½UL «–≈ uB« Èu²h l— ‰öš
‰ušœ
® ENTER —e« vKŽ jG{«
¥¥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
44
7/26/05, 9:27 AM
qI½
TruSurround XT j³{
TV
▲ ▲ ▲ ▲
uB«
Âb9²< ∫
l{u«
·UI¹≈ ∫
wzUIKð uP
·UI¹≈ ∫
SRS TSXT
Í“«u*«
q×Ð ÂuIð w¼Ë Ÿ«d²š« …¡«dÐ vKŽ WKUŠ SRS WOMIð w¼ TruSurround XT
Æu Íd³J! d³Ž «uMI"« œbF²! µ[± Èu²×! qOGAð sŽ WLłUM"« öJA*«
d³Ž …œu'« ozU4 wKO5ð r7−! u qI½ vKŽ Trusurround WOMIð qLFðË
w4 WOKš«b"« uB"« «d³J! p"– w4 U0 ¨u Íd³J0 qOGAð ÂUE½ Í√
Æ«uMI"« …œbF²! UIO7M²"« W4UC l! UÎ!U9 WI4«u²! UN½√ ULC ÆÊu¹eHOK²"«
Æ©
…œuŽ
‰ušœ
qI½
▲ ▲ ▲ ▲
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
Âb9²< ∫
uB«¢ WŽuL:« w. …d.u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Sound®
l{u«
Í“«u*«
·UI¹≈ ∫
wzUIKð uP
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈
r−< ÍœUŠ√
.dO²Ý«
SRS TSXT
…œuŽ
Æ©
≤
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢SRS TSXT¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
‰ušœ
±
∫W−O²M«
Æ¢©Sound® uB«¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
TV
uB«
® MENU —e« vKŽ jG{«
≥
¥
qI½
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« l{u« œbŠ
µ
∫«b9²Ýö WŠU²< WOU²« ŸU{Ë_«Å ∫W−O²M«
SRS TSXT qODFð ∫ ©Off® ·UI¹≈ ◆
s< sJL²ð wJ SRS TSXT `O²¹ ∫ ©3D Mono® r−< ÍœUŠ√ ◆
v²Š r:« uB« ŸULÐ ŸU²L²Ýô«
ÆU¹œUŠ√ uB« —bB< ÊUH «–≈
ŸU²L²Ýô« s< sJL²ð wJ SRS TSXT `O²¹ ∫ ©Stereo® .dO²Ý« ◆
—bB< ÊuJ¹ U<bMŽ r:« uB« ŸULÐ
Æu¹d²Ý« uB«
ÆbOHQ²K ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
©
® e<d«ËTruSurround XT SRS ◆
.SRS Labs, Inc WHdAÐ WPUš W¹—U& U<öŽ
Vłu0 WMLC< TruSurround XT WOMIð
ÆSRS Labs, Inc WHdý s< hOšdð
©
® SRS —e« vKŽ jI. jGCUÐ «—UO)« Ác¼ b¹b% pMJ1 ◆
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ
¥µ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
45
7/28/05, 2:55 PM
∂
➣
s< W½“«u*« œ«bŽ≈ qODFð r²¹ t½S. ¨ SRS TSXT WŠUð≈ bMŽ
Ær−< u¹d²Ý« uP dO.u² ¢©Equalizer® Í“«u*«¢ WLzUI«
➣
: SRS TSXT
·UI≈
WLGM« u j³{
ÆÊu¹eHOK²« qOGAð ·UI¹≈ Ë√ qOGAð bMŽ `{«Ë WLG½ u ŸULÝ pMJ1
TV
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ©
≤
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
vKŽ jG{« Æ¢© Melody® s(¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e«
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ ©©On® qOGAð Ë√ ©Off® ·UI¹≈®—UO)« œbŠ
ÆbOFQ²K ©
±
® ENTER —e« vKŽ jG{«
≥
¥
X8u«
qOGA²«Ë qO|u²«
WOÐdF« ∫
WGK«
wð«– eOFdð
·UI¹≈ ∫
¡U8 —“ WýUý
qOGAð ∫
s(
…œuŽ
‰ušœ
qI½
TV
œ«bŽ≈
µ
∂
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
® MENU —e« vKŽ jG{«
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
œ«bŽ≈
Æ©
X8u«
qOGA²«Ë qO|u²«
WOÐdF« ∫
WGK«
wð«– eOFdð
·UI¹≈ ∫
¡U8 —“ WýUý
qOGAð ∫
·UI¹≈
qOGAð
s(
…œuŽ
‰ušœ
¥∂ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
46
7/26/05, 9:27 AM
qI½
©“«dDK UI/Ë®
Î
uB« l{Ë b¹b%
’U)« ëdšù«Ë uB« …—Uý≈ W'UF w ¢DUAL I-II¢ —e« rJײ¹Ø÷dF¹
Ë√ ¢Dual I¢ vKŽ U≈ UÎOzUIKð UÎMOF l{u« ÊuJ¹ ¨Êu¹eHOK²« qOGAð bMŽ ÆUNÐ
ÆwU(« ‰UÝ—ù« VhŠ p–Ë ¨¢©Stereo® u¹d²Ý¢
WýUA« vKŽ œułu*« dýR*«
©ÍœUF« «b@²Ýô«® Mono
Mono
©ÍœUŽ®
NICAM
Mono
Mono
©ÍœUŽ®
NICAM
Y³« Ÿu½
ÍœUF« Y³«
©wÝUO8 u¹œË«®
´ ÍœUŽ
ÍœUŠ√ NICAM
NICAM
u¹dO²Ý«
u¹dO²Ý« NICAM
u¹dO²Ý«
Mono → NICAM → NICAM
Dual l
©ÍœUŽ® Dual lI
NICAM DUAL-I/II
→
→
©ÍœUF« «b@²Ýô«® Mono
©wÝUO8 u¹œË«® ÍœUF« Y³«
A2
Mono
©◊uGC4 ÍœUŠ√®
Dual I
u¹dO²Ý«
u¹dO²Ý«
u¹dO²Ý«
5OFð WUŠ w/ ŸUL²Ýô« qNO/ ¨‰U³I²Ýô« ·Ëdþ ¡UÝ «–≈ ◆
ÆMono vKŽ l{u«
rI/ ¨wzUIKð q¹b³ð ÀbŠË WHOF{ u¹d²Ýô« …—Uý≈ X½UF «–≈ ◆
ÆMono v≈ q¹b³²UÐ
qI½U/ ©u¹bOH«® AV l{Ë w/ ÍœUŠ√ u| ‰U³I²Ý« bMŽ ◆
œułu*« ¢©d¹√≠ u|® AUDIO-L¢ qšb4 q|u4 v≈ WKO|u²«
—b| «–≈ Æ©“«dDK UÎI/Ë ¨WO³½U'« Ë√ WO4U4_«® WŠuK« w/
vKŽ jG{U/ ¨jI/ d¹_« uB« d³J4 s4 ÍœUŠ_« uB«
Æ DUAL I-II —e«
¥∑ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
47
7/26/05, 9:27 AM
➣
Dual II
I-II ≠ÃËœe4 Ë√ WGK« wzUMŁ
wU(« Xpu« j³{
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
➣
WŠuKÐ œułu*« ©·UI¹≈ØqOGAð® ¢ I ¢ —e« vKŽ jGC« bMŽ
ÆWŽU« œ«bŽ≈ j³{ …œUŽ≈ r²²Ý ¨Êu¹eHOK²«
TV
œ«bŽ≈
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
jGC« ‰öš s wU(« Xpu« ÷dŽ r²¹ YO×Ð Êu¹eHOK²« WŽUÝ j³{ pMJ1
w Vždð XML «–≈ Xpu« j³{ pcL pOKŽ wG³M¹ Æ¢© ® INFO¢ —e« vKŽ
Æ5OzUIK²« qOGA²« ·UI¹≈ Ë√ qOGA²« w²pu «bD²Ý«
X8u«
qOGA²«Ë qO|u²«
WOÐdF« ∫
WGK«
wð«– eOFdð
·UI¹≈ ∫
¡U8 —“ WýUý
qOGAð ∫
s(
±
…œuŽ
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w/ …d/u²*« «—UO)« dNEðÅ
Æ©
Æ¢©Time® X8u«¢b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ©
≥
¥
▼
Ë√ ¢©Min® WIO8œ¢ ¨¢©Hour® WŽUÝ¢ v≈ ‰UI²½ö
Ë√ —e« vKŽ jG{«
Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ «œ«bŽù« Ác¼ j³{« Æam/pm
WŽU«
·UI¹≈ ∫
ÂuM« X8R4
·UI¹≈ ∫ qOGA²« X8R4
·UI¹≈ ∫
·UI¹ù« X8R4
‰ušœ
qI½
TV
WŽU«
µ
∂
WŽU«
➣
«b@²ÝUÐ ¢©Min® WIO8œ¢ Ë ¢©Hour® WŽUÝ¢ j³{ UÎC¹√ pMJ1
Æ…dýU³4
ÂU8—_« —«—“√
Î
TV
- - : -- am ∫
…œuŽ
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
▲
qI½
X8u«
≤
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
¢©Time® X8u«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©Clock® WŽU«¢ b¹b% l4
‰ušœ
∫W−O²M«
▲ ▲ ▲ ▲
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
WŽUÝ
WIO8œ
am/pm
11
35
am
…œuŽ
j³{
¥∏ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
48
7/26/05, 9:27 AM
qI½
ÂuM« Xpu j³{
TV
X8u«
® MENU —e« vKŽ jG{«
qOGA²«Ë qO|u²«
Æ©
WOÐdF« ∫
WGK«
·UI¹≈ ∫
¡U8 —“ WýUý
qOGAð ∫
s(
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
wð«– eOFdð
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w/ …d/u²*« «—UO)« dNEðÅ
…œuŽ
‰ušœ
TV
▲ ▲ ▲ ▲
X8u«
11 : 35 am ∫
WŽU«
·UI¹≈ ∫
ÂuM« X8R4
·UI¹ù« X8R4
‰ušœ
▲ ▲ ▲ ▲
Æ¢©Time® X8u«¢b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
¨90 ¨60 ¨30 ¨©Off® ·UI¹≈® UI³4
…œb;« WOM4e« «d²H« 5Ð s4 œbŠ
Î
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ qOGA²« l{Ë w/ ¡UI³K ©180 ¨150 ¨120
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
TV
·UI¹≈
am - - : - - ∫
WŽU«
jGCUÐ WÞU³« vN²M0 «—UO)« Ác¼ 5OFð UÎC¹√ pMJ1 ◆
Æ© ® SLEEP —e« vKŽ
30 ·UI¹≈ ∫
ÂuM« X8R4
60 -- : - - ∫ qOGA²« X8R4
·UI¹≈ am
90
·UI¹≈ am -- : - - ∫ ·UI¹ù« X8R4
120
150
180
‰ušœ
qI½
WLKF WýUA« ÷dF²Ý ¨bFÐ ÂuM« X8uÔ4 j³{ ÂbŽ WUŠ w/ ◆
¨qFHUÐ ÂuM« wðUIO4 5OFð WUŠ w/ U4√ Æ ¢©Off® ·UI¹≈¢
‰UI²½ôUÐ Êu¹eHOK²« ÂUO8 q³8 wI³²*« X8u« ÷dŽ r²O/
Æ—UE²½ô« l{Ë v≈
30 ∫ ÂuM« X8R4
¥π ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
49
7/26/05, 9:27 AM
≥
¥
∫W−O²M«
ÂuM« X8R4¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©SleepTimer®
qI½
X8u«
…œuŽ
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Time® X8u«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
·UI¹≈ ∫ qOGA²« X8R4
…œuŽ
≤
∫W−O²M«
qI½
Æ©
·UI¹≈ ∫
±
∫W−O²M«
➣
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
œ«bŽ≈
„“UNł U¼bFÐ ÂuI¹ WIOpœ ±∏∞ Ë ≥∞ 5Ð U ÕË«d²ð WOM“ …d² b¹b% pMJ1
ÆUÎOzUIKð —UE²½ô« l{Ë v≈ ‰UI²½ôUÐ
µ
∂
UOzUIKð
tKOGAð ·UI¹≈Ë Êu¹eHOK²« qOGAð
Î
∫vKŽ Êu¹eHOK²« qLF¹ v²Š ¢·UIÄ≈ØqOGAð¢ Xpu j³{ pMJ1
◆
j³{¢ v≈ lł—«® Êu¹eHOK²« WŽUÝ j³{ w/ vË_« …uD)« q¦L²ð
¨bFÐ WŽU« j³CÐ rIð r «–≈ Æ©¥∏ W×H| w/ ¢wU(« X8u«
TV
œ«bŽ≈
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Áœb% Íc« Xpu« w UÎOzUIKð qOGA²« ·UI¹≈
◆
➣
Áœb% Íc« Xpu« w WÐuKD*« …UMI« v≈ ‰UI²½ô«Ë UÎOzUIKð qOGA²«
X8u«
qOGA²«Ë qO|u²«
WOÐdF« ∫
WGK«
wð«– eOFdð
·UI¹≈ ∫
¡U8 —“ WýUý
qOGAð ∫
s(
Æ¢©Set the clock first® _Ë√ WŽU« j³{«¢ WUÝd« dNE²/
…œuŽ
® MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dŽ r²¹Å
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WLzUI« w/ …d/u²*« «—UO)« dNEðÅ
Æ©
Æ¢©Time® X8u«¢b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
≤
WŽU«
WIO+œ 30 ∫
ÂuM« X8R4
·UI¹≈ ∫ qOGA²« X8R4
·UI¹≈ ∫
·UI¹ù« X8R4
≥
¥
…œuŽ
‰ušœ
qI½
TV
qOGA²« X8R4
µ
qOGA²« X8R4
WIO8œ
6
35
am
Z4U½ d³«
uB«
jOAMð
P1
10
rF½
œbŠ ªWÐužd*« «œ«bŽùUÐ ¢©On Timer® qOGA²« X8R4¢ jOAM²
¢©Yes® rF½¢ œbŠ rŁ ª
Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ ¢©Activation® jOAMð¢
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ
∑
® MENU —e« vKŽ jG{«
∏
…œuŽ
j³{
¢©Time® X8u«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
ÆÈdš√ …d4
TV
11 : 35 am ∫
WŽU«
WIO+œ 30 ∫
ÂuM« X8R4
·UI¹≈ 6 : 30 am ∫ qOGA²« X8R4
·UI¹≈ ∫
·UI¹ù« X8R4
∫W−O²M«
Off® ·UI¹ù« X8R4¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Timer
Æ¢©Off Timer® ·UI¹ù« X8R4¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹
▲ ▲ ▲ ▲
Æ©
qI½
X8u«
▼
▲
▼
∂
am/pm
WŽUÝ
∫W−O²M«
Z4U½ d³«¢ Ë√ am/pmË√ ¢©Min® WIO8œ¢ Ë√ ¢©Hour® WŽUÝ¢ œbŠ
UND³C
Ë√
—e« vKŽ jG{« Æ¢©Volume® uB«¢ Ë√ ¢©Prog.®
Æ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ
▲
TV
TV
11 : 35 am ∫
∫W−O²M«
On® qOGA²« X8R4¢b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{« Æ¢©Timer
qOGA²« X8R4¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
Æ¢©On Timer®
qI½
X8u«
∫W−O²M«
® ENTER —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Time® X8u«¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹Å
‰ušœ
±
▲ ▲ ▲ ▲
Æ©
π
…œuŽ
‰ušœ
qI½
∫W−O²M«
TV
·UI¹ù« X8R4
UOzUIKð
qOGA²« ·UI¹≈ …eO npuð
Î
r²¹ r «–≈ Êu¹eHOK²« qOGAð ·UI¹≈ r²OÝ ¨X8u*« qOGAð bMŽ
qOGAð bFÐ UŽUÝ ≥ …b* rJײ« WŠu w/ «Ëœ√ W¹√ qOGAð
qOGAð bMŽ jI/ WHOþu« Ác¼ ÕU²ð ÆX8u*« o¹dÞ sŽ Êu¹eHOK²«
ÀËbŠ Ë√ »d²« Àœ«uŠ Ÿu8Ë ÊËœ WHOþu« Ác¼ ‰u%Ë ¨X8u*«
bFÐ WK¹uÞ …d²H qLF¹ Êu¹eHOK²« „dð V³Ð ¨WÞdH4 W½u@Ý
ÈbŠ≈ ¡UCI ‰eM*« ×Uš ÊuJð ULMOŠ® X8u*« ‰öš s4 tKOGAð
Æ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ öDF«
±∞
WŽUÝ WIO8œ am/pm jOAMð
11
➣
qOGA²« X8R4¢ WI¹dÞ fHMÐ ¢©Off Timer® ·UI¹ù« X8R4¢ j³{«
Æ¢©On Timer®
·UI¹ù« X8R4
00
…œuŽ
pm
rF½
j³{
µ∞ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
50
7/26/05, 9:28 AM
qI½
wł—Uš «—Uý≈ —bB ÷dŽ
TV
‰Ušœù«
▲ ▲
TV ∫
—œUB*« W@zô
WKu*« …eNł_« s …—Uýù« ÷dŽ 5Ð q¹b³²K bFÐ sŽ rJײ« “UNł ÂbD²Ý«
—bBË ÍuKF« “UN'« ‚ËbMË DVD ’«dp√ qGAÔË u¹bOH« “UNł q¦ ¨tÐ
©qÐUJ« Ë√ Y³«® Êu¹eHOK²«
rÝô« q¹bFð
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ©
Æ¢©Input® ‰Ušœù«¢ WLzUI« w/ …d/u²*« «—UO)« dNEðÅ
Æ©
‰ušœ
® ENTER —e« vKŽ jG{«
TV
w%—U&
---- ∫
‰ušœ
® ENTER —e« vKŽ jG{«
TV
5Ð s4 —UO²šô« sJ1 ¨Êu¹eHOK²UÐ “UNł qO|uð bMŽ ◆
Ë√ AV2 Ë√ AV1 Ë√ ©Ext.® wł—Uš ∫WOU²« fÐUI*« WŽuL−4
WOHK)« WŠuK« vKŽ Ë√ Component2 Ë√ Component1
WŠuK« vKŽ S-Video Ë√ AV3 v≈ W/U{ùUÐ ¨Êu¹eHOK²K
ÆÊu¹eHOK²K WO³½U'«
jGCUÐ WÞU³« vN²M0 «—UO)« Ác¼ 5OFð UÎC¹√ pMJ1 ◆
Æ©
® SOURCE —e« vKŽ
—œUB*« W@zô
rÝô« q¹bFð
Æ©
® MENU —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Input® ‰Ušœù«¢ WLzUI« w/ …d/u²*« «—UO)« dNEðÅ
‰ušœ
Æ¢©Edit Name® rÝô« q¹bFð¢ b¹b% r²¹ Ê√ v≈ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
∂
ÆtK¹bFð r²OÝ Íc« wł—U)« —bB*« b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER —e« vKŽ jG{«
∑
qI½
TV
rÝô« q¹bFð
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Æ…d/u²*« …eNł_« ¡ULÝQÐ WLzU8 ÷dŽ r²¹
---VCR
DVD - - - q³F - - - HD STB- - - ---STB wŽUM| dL8
▼
▼
…œuŽ
∫
∫
∫
∫
∫
∫
w%—U&
AV1
AV2
AV3
S-Video
Component1
b¹e*« ▼
‰ušœ
∫W−O²M«
≠ HD STB ≠ ©Cable STB® q³F ≠ DVD ≠ VCR
≠ ©AV Receiver® AV q³I²4 ≠ ©Satellite STB® STB wŽUM| dL8
u¹bO/«dO4UF ≠ ©Game® »UF√ ≠ ©DVD Receiver® DVD q³I²4
DHR ≠ ©DVD Combo® DVD WŽuL−4 ≠ ©Camcorder®
Æ PC ≠ ©DVD HDD Recorder®
qI½
—e« vKŽ jG{« Æ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« “UN'« œbŠ
ÆbOFQ²K ©
® ENTER
‚dG²ð bI/ ¨÷dF« ¡UMŁ√ wł—U)« —bB*« dOOG²Ð XL8 «–≈
ÆUNK¹b³ð r²¹ wF «ÎdOB8 Uβ8Ë —uB«
µ± ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
µ
∫W−O²M«
51
7/26/05, 9:28 AM
∏
➣
…œuŽ
≥
¥
—e« vKŽ jG{« rŁ ¨ «—Uýù« —bB4 b¹bײ ▼ Ë√ ▲ —e« vKŽ jG{«
Æ©
® ENTER
qI½
‰Ušœù«
▲ ▲
Æ©
AV1
AV2
AV3
S-Video
b¹e*« ▼
∫
∫
∫
∫
TV ∫
∫W−O²M«
TV
—œUB*« W@zô
…œuŽ
≤
qI½
—œUB*« W@zô¢ WŽuL:« w/ …d/u²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Æ¢©Source List®
-------------
∫W−O²M«
➣
…œuŽ
±
Teletext …eO
’uB½ d³Ž …¡ËdI*« UuKF*« Ubš Êu¹eHOK²« «uMp rEF duð
∫vKŽ W]bI*« UuKF*« Íu²% ÆUuKF*«
WO½u¹eHOK²« Z«d³« bOŽ«u
◆
fID« UFpuðË —U³š_« «dA½
◆
W{U¹d« —U³š√
◆
dHh« UuKF
◆
Æ©wDODD²« rÝd« dE½«® WLpd U×H v≈ UuKF*« rOhIð r²¹
U¹u²;«
¡e'«
Æ…œb;« W×HB« r8—
A
ÆY??³? « …U??M? 8 n?¹d?F?ð
B
ÆY?×?³?« U?L?O?K?Fð Ë√ WOU(« W×HB« r8—
C
ÆX?8u?«Ë a?¹—U?²«
D
ÆhM«
E
ÆWU(« U4uKF4
F
ÆFASTEXT sŽ U4uKF4
➣
vKŽ © U4uKF*« ’uB½® Teletext U½UOÐ rOIð r²¹ U4 U³Už
Î
‰u|u« sJ1 w²«Ë ¨qK²4 qJAÐ W{ËdF4 …b¹bŽ U×H|
∫‰öš s4 UNO≈
W×HB« r8— ‰Ušœ≈ ◆
WLzU8 w/ Ê«uMŽ b¹b% ◆
©FASTEXT ÂUE½® ÊuK4 Ê«uMŽ b¹b% ◆
µ≤ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
52
7/26/05, 9:28 AM
Teletext U½UOÐ ÷dŽ
Í√ w Êu¹eHOK²« vKŽ ©UuKF*« ’uB½® Teletext U½UOÐ ÷dŽ pMJ1
ÆXpË
,W×O×| …—uBÐ © U4uKF*« ’uB½® Teletext U4uKF4 ÷dF
∫ô≈Ë ª«ÎdI²4 …UMI« ‰U³I²Ý« ÊuJ¹ Ê√ bÐ ô
TV
☛
U4uKF*« iFÐ dNEð ô b8 ◆
U×HB« iFÐ ÷dŽ r²¹ ô b8 ◆
p–Ë © U4uKF*« ’uB½® Teletext W4bš dO/u²Ð ÂuIð w²« …UMI« œbŠ
Æ
Ë√
P —e« vKŽ jGCUÐ
±
® TTX/MIX —e« vKŽ jG{«
≤
Æ U4uKF*« ’uB½ l{Ë jOAM² ©
W×H| ÷dŽ …œUŽ≈ sJ1 Æ U¹u²;« W×H| ÷dŽ r²¹Å
Æ©”dNH«®
—e« vKŽ jGCUÐ X8Ë Í√ w/ U¹u²;«
ÆÈdš√ …d4
©
Î
® TTX/MIX —e« vKŽ jG{«
Double …eO4 p `Lð Æs¹√eł v≈ WýUA« rOIð r²¹Å
Y³« ÷dFÐ Ác¼ ©WłËœe*« U4uKF*« ’uB½® Teletext
vKŽ …bŠ vKŽ ÌqF U4uKF*« ’uB½ U4uKF4Ë wKFH«
ÆWýUA«
∫W−O²M«
¥
® TV —e« vKŽ Èdš√ …d4 jG{«
Æ U4uKF*«
µ
µ≥ ≠ WOÐdŽ
53
≥
W×H| ÷dŽ X8Ë fH½ w/ wKFH« Y³« ÷dŽ w/ Vždð XMF «–≈
ÆÈdš√ …d4
©
® TTX/MIX —e« vKŽ jG{U/ ¨ U4uKF*« ’uB½
Î
’uB½ ÷dŽ s4 ÃËd@K ©
BP68-00369D-Arb
∫W−O²M«
7/26/05, 9:28 AM
÷dF« «—UOš b¹b%
«—UOš b¹b% pMJ1 ¨UuKF*« ’uB½ U×H ÈbŠ≈ ÷dFÐ pUOp bMŽ
ÆpðU³KD² l VÝUM²¹ ULO …b¹bŽ
ÆÆÆvKŽ jG{«
ÆÆÆ÷dF
©—UNþ≈®
WOH<« ’uBM« ◆
©‰U¦*« qO³Ý vKŽ «—U³²šô« »UF√ UÐUł≈®
Èdš√ …d4 ©—UNþ≈®
W¹œUF« WýUA« ◆
©WOŽd/ W×H|®
WOŽd/ W×H| ◆
©d4_« ¡UG≈®
W×H| sŽ Y׳« bMŽ Y³« ◆
©vKŽú W×H|®
WOU²« W×HB« ◆
©qHÝú W×H|®
WIÐU« W×HB« ◆
©r−(«®
…bŠ«Ë …d4 •
ÊUðd4 •
∫w/ ÃËœe*« r−(« «– ·dŠ_« ◆
WýUA« s4 vKŽ_« nBM« •
WýUA« s4 qHÝ_« nBM« •
«d4 ÀöŁ •
W¹œUF« WýUA« ◆
➣
¨r−(« Ë√ —UNþù« …eO4 «b@²Ý« bFÐ ÍœUF« ÷dF« v≈ ŸułdK
ÆÈdš√ Î…d4 © ® TV —e« vKŽ jG{«
TV
µ¥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
54
7/26/05, 9:28 AM
Teletext W×H b¹b%
…œułu*« ÂUp—_« —«—“√ vKŽ jGC« o¹dÞ sŽ …dýU³ W×HB« rp— ‰Ušœ≈ pMJ1
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UN−Ð
jGCUÐ Èu²;« w/ œb;«Ë ÂU8—√ WŁöŁ s4 ÊuJ*« W×HB« r8— qšœ√
Æ…dþUM*« ÂU8—_« —«—“√ vKŽ
TV
Æp– bFÐ W×HB« ÷dŽ r²¹ rŁ WOU(« W×HB« œbŽ b¹e¹
¨…b¹bŽ W¹u½UŁ U×HBÐ WD³ðd4 …œb;« W×HB« X½UF «–≈
ÆqK²4 qJAÐ W¹u½U¦« U×HB« ÷dŽ r²¹ t½S/
Æ©XO³¦ð®
vKŽ jG{« ¨…œb×4 W×H| w/ ÷dF« XO³¦²
ÆqLF« ·UM¾²Ýô Èdš√ …d4 —e« vKŽ jG{«
∫W−O²M«
UŽu{u*« dOHAð r²¹ ¨FASTEXT ÂUEM Y³« WFdý «b@²Ý« bMŽ
U¼b¹b% sJ1Ë UO½u
U4uKF*« ’uB½ W×H| UNODGð w²« WHK²<«
Î
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UN−Ð …œułu*« W½uK*« —«—“_« vKŽ jGCUÐ
YOŠ ªÁb¹b% w/ Vždð Íc« Ÿu{uLK dþUM*« ÊuK*« —e« vKŽ jG{«
ÆWU(« dDÝ w/ WŠU²*« UŽu{u*« dO/uð r²¹
U¼b¹b% sJ1 Èdš√ W½uK4 U4uKF0 W×HB« ÷dŽ r²¹
ÆWI¹dD« fHMÐ
±
≤
∫W−O²M«
ÆdþUM*« ÊuK*« —e« vKŽ jG{« ¨WOU²« Ë√ WIÐU« W×HB« ÷dF
ÆWOU²« «uD)« dE½« ,WOŽdH« W×HB« ÷dF
≥
¥
Æ©WOŽd/ W×H|®
—e« vKŽ jG{« ◆
ÆWŠU²*« WOŽdH« U×HB« dNEð ∫W−O²M«
WOŽdH« U×HB« `HBð sJ1 ÆWÐuKD*« WOŽdH« W×HB« œbŠ ◆
Æ
Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ
Y³« v≈ …œuFK ©
® TV —e« vKŽ jG{« ¨p– s4 wN²Mð ULMOŠ
ÆÍœUF«
µµ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
55
7/26/05, 9:28 AM
µ
©UuKF*« ’uB½® Teletext U×H s¹eDð
UÎIŠô UN{dF UuKF*« ’uB½ s U×H lЗ√ v≈ qB¹ U s¹eDð pMJ1
Æ⁄«dH« UpË√ w
—e« U4b@²4
LIST l{u« œbŠ
Î
ÌÊ«uQÐ ÂU8—√ ≥ s4 UNM4 qF ÊuJ²¹ œ«bŽ√ WFЗ√ ÌczbMŽ dNEð
ÆWHK²@4
ÆFLOF Ë LISTwF{Ë 5Ð q¹b³²K
∫W−O²M«
—e« Âb@²¹
.UN«b³²Ý« r²¹ ·uÝ w²« W×HBK dþUM*« ÊuK*« —e« vKŽ jG{«
ÆÂU8—_« —«—“√ U4b@²4
…b¹b'« W×HB« r8— qšœ√
Î
ÊuK4 —“ «b@²ÝUÐ ¨UNM¹e@ð »uKD4 W×H| qJ ≥ Ë ≤ 5ðuD)« —dF
Æ…d4 qF w/ nK²@4
Æ…dþUM*« «dIH« i4uð Ê√ v≈ ©s¹e@ð®
±
➣
Æ
—e« vKŽ jG{«
≤
≥
¥
µ
µ∂ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
56
7/26/05, 9:28 AM
WOł—U)« …eNł_UÐ Êu¹eHOK²« qOuð
Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'«
©Ãd@4Øqšb4®
u¹bOH« “UNł
≥
Ø …dHA« p —œuJ¹œ
u¹bOH« »UF√ “UNł
¥
±
u¹bOH« ’«dp√ qGA
≤
wŽUMB« dLI« q³I²h
Ë√
µ
Ë√
∫w?/ ·d?D?« «c?¼ V?OFdð sJ1
©R Ë AUDIO-L + VIDEO® RCA ö|u4 WŁöŁ ◆
∫w?/ ·d?D?« «c?¼ V?OFdð sJ1
SCART q|u4 ◆
©R Ë AUDIO-L + VIDEO® RCA ö|u4 WŁöŁ ◆
©s?1√´d¹√® RCA u?| ö|u4Ë S-Video q?|u4 ◆
f??³? I? 0 —b??B? *« u??¹b?O?H?« “U?N?ł q?O?|u?²?Ð r?I?/ ¨u?¹b?O?/ j?¹d?ý a??½ w?/ V?žd?ðË ÌÊU??Ł u??¹b?O?/ “U?N?ł p?¹b? ÊU?F «–≈
—b?B?*« u?¹b?O?H?« “UNł s4 …—Uýù« tOłuð …œUŽ≈ p vM²¹ v²Š OUT f?³?I?0 ·bN« u¹bOH« “UNłË ©IN2Ë√® IN1
Æ·b?N?« u?¹b?OH« “UNł v≈
ÆÊu?¹e?H?O?K?²?U?Ð u?¹b?O?H?« “U?N?ł q?O?|u?ð r?Ł ¨u?¹b?O?H?« “U?N?−?Ð t?K?O|u²Ð rI/ ¨…dHý p/ —œuJ¹œ p¹b ÊUF «–≈
wF OUT f?³?I?0 u?¹b?O?H« “UNłË ©IN2 Ë√® IN1 f?³?I?0 q?³?I?²??*« q?| ¨5?F?4 Z?4U?4dÐ qO−ð w/ Vždð U4bMŽ
ÆOUT v≈ ©IN2 Ë√® IN1 s4 …—Uýù« tOłuð …œUŽ≈ p vM²¹
Æwł—Uš “UN' WOU(« …—uB« ÷dŽ qł√ s4 OUT Âb@²¹
ÆOUT f?³?I?0 u?¹b?O?H?« “U?N?ł q?O|u²Ð rI/ ¨WOU(« …—uB« qO−ð w/ Vždð U4bMŽ
Êu¹eHOK²« s w³½U'« ¡e'«
©qšb4®
©“«d?D?K UI?
Î /Ë®
u¹bOH« «dOUL
u¹bOH« ’«dp√ qGA
Êu¹eHOK²« s wU_« ¡e'«
©qšb4®
u¹bOH« »UF√ “UNł
µ∑ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
57
7/26/05, 9:28 AM
±
≤
≥
¥
µ
∂
uB« ×UD0 Êu¹eHOK²« qOuð
uB« dŁR4 s4 WK4UJ« …œUH²Ýö® uB« ÂUEMF ¨…eNł_« l4 RCA AUDIO OUT uB« ö|u4 Âb@²ð
Æ©r:« Surround
Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'«
ØuB« ÂUE½
wł—U)« d³J*«
µ∏ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
58
7/26/05, 9:28 AM
S-Video ‫ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ﲟﺪﺧﻞ‬
«dOU' q¦ S-Video Ãd vKŽ Íu²% w²« …eNł_« l ©R Ë AUDIO3-L® Ë S-VIDEO INPUT öu Âb²ð
Æu¹bOH« “UNł Ë√ u¹bOH«
‫اﳉﺰء اﳋﻠﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن‬
©“«dDK UI6Ë®
Î
±
‫ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‬
Ë
‫ﺟﻬﺎز اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‬
±
‫اﳉﺰء اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن‬
Ë
ÆRCA Ë S-VIDEO INPUT öu s q' «b²Ý« V−¹ ¨ uB«Ë —uB« qOGA² ±
‫ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ﲟﺪﺧﻞ اﳉﻬﺎز‬
‫اﳉﺰء اﳋﻠﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن‬
DVD ‫ﻣﺸﻐﻞ أﻗﺮاص‬
DTV ‫ُﻣﺴﺘﻘﺒﻞ‬
µπ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb-03
59
3/16/06, 2:38 PM
➣
Æq³I² Ë√ DVD ’«d0√ qOGAð …eNł√ ×U l COMPONENT IN öu Âb²ð
Æ50Hz ≠1080i ¨576p ¨576i ¨480p ¨480i ∫ U½uJ*« ‰ušb …dÒ6u²*« rOUB²«
Èdš√ U½uJ* bFÐ sŽ rJײ« “UNł W−dÐ
w rJײ« v≈ WU{ùU³ ÆqUý bFÐ sŽ rJ% “UNł Êu¹eHOK²UÐ od¹
‰U³I²Ý« “UNłË u¹bOH« “UNł qOGAð bFÐ sŽ rJײ« “UN' sJ1 ªÊu¹eHOK²«
lM s ‰U³I²Ýô« …eNł√ iFÐË DVD qGAË qÐUJ« d³Ž Y³«
qÐUJ« d³Ž Y³« ‰U³I²Ý« “UNłË u¹bOH« “UNł X½UL «–≈ v²Š Samsung
ÆSamsung dOž ULdý lM s DVD qGAË
➣
’«dp√ öGA …eNł√ qL l bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł o«u²¹ ô bp
‚ËbM …eNł√Ë q³J« d³Ž Y³« ö³I²hË u¹bOH« …eNł√Ë DVD
Æ(STB) Èdš_« ÍuKF« “UN'«
’«d8√ qGA4
Ô Ë√ qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²4® u¹bOH« “UNł qOGAð n8Ë√
Æ©DVD
±
VCR l{Ë v≈ bFÐ sŽ rJײ« “UNł q¹uײ SELECT —e« vKŽ jG{«
Æ©DVD Ë√ CATV®
≤
➣
¨VCR ¨STB Ë Êu¹eHK²« ∫ŸU{Ë√ WLš t bFÐ sŽ rJײ« “UNł
STB Ë DVD ¨CATV
VCR
ÆSET —e« vKŽ jG{«
DVD)Ë√ qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²4® u¹bOH« “UNł œuF s4 ÂU8—√ ≥ qšœ√
Ë√ qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²4® u¹bOH« “UN' WOU²« W×HB« w/ —uFc*«
Æ©DVD ’«d8√ qGA4
≥
¥
Æ∂ rŁ ∞ rŁ ∞ vKŽ jG{« ¨¢∂¢ e4d« ‰Ušœù ∫‰U¦4
Æ∂ r?Ł ∑ r?Ł ∞ v?KŽ jG{« ¨¢∑∂¢ e4d« ‰Ušœù
u¹bOH« “UNł qLF¹ Ê√ V−¹ ÆqOGA²« © ® POWER —e« vKŽ jG{«
bI/ ¨tKOGAð - «–≈ Æ©DVD ’«d8√ qGA4 Ë√ qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²4®
ÆW×O×| …—uBÐ Êü« bFÐ sŽ rJײ« “UNł œ«bŽ≈ -
➣
«b@²Ý« ‰ËUŠ sJË ¨WIÐU« «uD)« —dJ/ ¨tKOGAð r²¹ r «–≈
Æ„“UN' WBB<« …—uFc*« “u4d« s4 dš¬ e4—
Í√ w/ SELECT —e« vKŽ jG{« ¨bFÐ sŽ rJײ« “UNł œ«bŽ≈ œd−0
“UNł qOGA² bFÐ sŽ rJײ« “UNł «b@²Ý« w/ tO/ Vždð X8Ë
Æ©DVD’«d8√ qGA4 Ë√ q³J« d³Ž Y³« q³I²4® u¹bOH«
∂
➣
DVD ¨CATV ¨VCR l{Ë w/ bFÐ sŽ rJײ« “UNł ÊuJ¹ U4bMŽ ◆
w/ rJײð uB« Èu²0 W|U)« —«—“_« qEð ¨ STB Ë√
.Êu¹eHOK²UÐ ’U)« uB« Èu²4
µ
¨©Êu¹eHOK²«® TV l{Ë w/ bFÐ sŽ rJײ« “UNł ÊuJ¹ ULMOŠ ◆
qOGAðË ·UI¹≈Ë lOłdð® u¹bOHUÐ W|U)« rJײ« —«—“√ qEð
u¹bOH« …eNł√ qOGA²Ð ÂuIð ©l¹dÝ .bIðË X8R4 ·UI¹≈Ë
Æ DVD ’«d8√ qGA4Ë
∂∞ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
60
7/26/05, 9:28 AM
Èdš√ U½uJ* bFÐ sŽ rJײ« “UNł W−dÐ
u¹bOH« “UN' bFÐ sŽ rJײ« “UNł “u—
Admiral
020
Marantz
Aiwa
025
Marta
006
Akai
004, 027, 032
MEI
021
Audio Dynamics
007, 026
Bell&Howell
Broksonic
Candle
022
Midland
005
002, 003, 006, 008, 015, 055
Minolta
019, 041
021, 056
002, 003, 006, 008, 015, 055
007
002, 024
Curtis Mathes
002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064,
Daewoo
003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016
066
DBX
007, 026
Dimensia
006, 021, 024, 025
MGA
Citizen
Craig
Memorex
018
Canon
Colortyme
007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
034
Mitsubishi
019, 034, 041, 046
Montgomery Ward
MTC
002, 025
Multitech
002, 005, 025, 038
NEC
007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
Optimus
020
Panasonic
021, 056, 071, 072
Pentax
019, 041
017
Pentex Research
Dynatech
034
Philco
021, 036, 056, 059
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032,
Philips
021, 036
034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065,
Pioneer
019, 026, 039, 053
066, 067, 069
Portland
015, 049, 055
008
Fisher
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
PROSCAN
017
Funai
025
Quartz
018
002, 005, 017, 021, 056
Quasar
General Electric
Go Video
002
LG (Goldstar)
021, 056
Radio Shack/Realistic
006, 007, 008, 009, 010
Harman Kardon
007
Hitachi
021
JC Penny
JVC
Kenwood
006, 018, 020, 021, 024, 025, 029,
034, 048, 056
RCA
002, 017, 019, 021, 035, 041, 043,
019, 025, 041, 042
Instant Replay
057, 068
Samsung
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041,
Sansui
054, 056
Sanyo
000, 001, 002, 003, 004, 005
026
018, 024
007, 008, 018, 021, 026, 037
Scott
003, 047, 052, 067
007, 008, 018, 026, 037
Sears
006, 018, 019, 024, 028, 029, 041,
KLH
070
Lioyd
025
Sharp
020, 034, 045, 015
Logik
038
Shimom
027, 033, 038, 058
025
Signature
LXI
Magnavox
021, 036, 056, 059
048, 051
025
Sony
027, 033, 044
∂± ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
020
61
7/26/05, 9:28 AM
Èdš√ U½uJ* bFÐ sŽ rJײ« “UNł W−dÐ
©lÐUð® u¹bOH«
Sylvania
“UN' bFÐ sŽ rJײ« “UNł “u—
021, 025, 036, 056, 059
Symphonic
025
Tandy
018, 025
Tashika
Tatung
Teac
002
Vector Research
Victor
037
Video Concepts
021
Teknika
002, 006
Unitech
006
025, 037, 068
Technics
Totevision
007, 026
026
007, 026
Videosonic
Wards
002
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
006, 021, 025, 031
TMK
066
Toshiba
003, 019, 029, 051, 052
034, 038, 041
Yamaha
007, 008, 018, 026, 037
Zenith
023, 027, 033, 073
©CATV® qÐUJ« d³Ž Y³« q³I²h* bFÐ sŽ rJײ« “UNł “u—
Anvision
017, 018
GI
041
Regency
015, 023
SA
042, 043
Hamlin
003, 024, 031
Hitachi
025, 030
Scientific Atlanta
Jerrold
038, 039
Sprucer
022
Macom
025, 030
Stargate 2000
036
019, 023, 028
Sylvania
016
026
Texscan
016
Magnavox
Oak
Panasonic
003, 022, 027, 037, 044
Samsung
019, 021, 023, 028
Universal
Pioneer
004, 018, 020, 044
Viewstar
014, 022, 040
Regal
003
042, 043
Tocom
Philips
RCA
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
032
033, 034
019, 021, 023, 028
Wamer amex
046
Zenith
017, 029, 035, 037, 045
DVD ’«dp√ qOGAð “UN' bFÐ sŽ rJײ« “UNł “u—
Samsung
000, 001
LG (Goldstar)
006
JVC
002
Sony
007
PROSCAN/RCA
003
Denon
008
Panasonic
005
Curtis Mathes
009
∂≤ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
62
7/26/05, 9:28 AM
W½UOB« wHþu0 ‰UBðô« q³8
∫UNŠö≈Ë ¡UDš_« ·UAJ²Ý«
ÆWOU²« WDOh³« Uu×H« ¡«dłSÐ rp ¨Samsung WLdA lO³« bFÐ U WbDÐ ‰UBðô« q³p
qBð« rŁ qhKh*« rpd«Ë Êu¹eHOK²« “«dÞ s¹Ëb²Ð rI ¨ÁU½œ√ …œułu*« «œUý—ù« «bD²ÝUÐ WKJA*« qŠ w `−Mð r «–≈
ÆwK;« qOLuUÐ
Æj?zU?(« f?³?I?0 wOzd« wzUÐdNJ« —UO²« pKÝ ‰UBð« s4 bFQð
POWER —e«Ë ©©·UI¹≈ØqOGAð® ¢ I ¢ —e« vKŽ jGC« s4 bFQð
Æ© ®
Æ…—u?B?« Ÿu?D?ÝË s?¹U?³ð «œ«bŽ≈ h×/«
Æ u?B?« Èu²4 h×/«
’U)« ©
◆
◆
…—u?| Ë√ u?| b?łu?¹ ô
◆
◆
Æ u?B?« Èu²4 h×/« ◆
® MUTE —e« vKŽ jGC« - b8 ÊUF «–≈ U4 h×/« ◆
ÆbFÐÔ sŽ rJײ« “UNł w/ uB« Èu²0
ÆÊ«u_« «œ«bŽ≈ j³{« ◆
Æœb??;« Y?³?« ÂU?E?½ W?×?| s?4 b?FQ?ð ◆
Êu¹eHOK²« vKŽ dŁR¹ Íc« wzUÐdNJ« “UN'« nA²Jð Ê√ ‰ËUŠ ◆
ÆtMŽ «bOFÐ
tFdŠË
Î
Æn?K?²?@?4 w?Oz— wzUÐdNF —UOð f³I0 „“UNł qO|u²Ð r8 ◆
Æt?ðö?O?|u?ðË ‰U?³?I?²?Ýô« wz«u¼ l8u4Ë ÁU&« s4 bFQð ◆
Æw?K?š«œ w?z«u?¼ «b?@?²?Ýô W?−?O?²?½ q?š«b?²?« Àb?×?¹ U4 U³?
Î U?ž
Æb?FÐÔ s?Ž r?Jײ« “UNł U¹—UDÐ ‰b³²Ý« ◆
Æ©‰U?Ý—ù« —UÞ≈® bFÔÐ s?Ž r?Jײ« “UNł s4 W¹uKF« W/U(« nE½
Ò
◆
Æ U??¹—U??D? ³? « ·«d??Þ√ h??×? /« ◆
u| błu¹ ô sJ W¹œUŽ …—u| błuð
œuÝ√Ë iOÐ√ …—u| błuð Ë√ …—u| błuð ô
…—u?B?«Ë u?B?« 5Ð qš«bð błu¹
l?DI²4 u| Ë√ ¡UCOÐ Ë√ W²¼UÐ …—u| —uNþ
bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł ¡«œ√ w/ —uB8 błu¹
∂≥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb
63
7/26/05, 9:28 AM
SAMSUNG WORLD-WIDE
‫اﺗﺼﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ‬
‰UBðô« ¡Ułd« ¨Samsung U−²M0 oKF²ð UIOKFð Ë√ WK¾Ý√ Í√ œułË WUŠ w
ÆSAMSUNG ¡öLŽ W)bš e-d0
BP68-00369D-03
∂¥ ≠ WOÐdŽ
BP68-00369D-Arb-03
64
3/16/06, 2:40 PM
Download PDF

advertising