Samsung | WS-32Z30HE | Samsung WS-32Z30HE Guia de usuario

‫اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن‬
‫اﳌﻠﻮن‬
WS32Z30
pU*« ULOKFð
Ác¼ …¡«d vłd¹ ¨…bŠu« qOGAð q³
UNÐ ÿUH²Šô«Ë ¨W¹UMFÐ ULOKF²«
Æq³I²*« w WFł«dLK
WýUA« vKŽ ÷dFUÐ rz«uI«
©Í—UO²š«® …—uB« w …—uB«
XJ²OK²«
Æwww.samsung.com/global/register vKŽ
WS32Z30-03639C-ar
1
p−²M qO−²Ð r
2005.7.30, 12:45 PM
WS32Z30-03639C-ar
2
2005.7.30, 12:45 PM
‫اﶈﺘﻮﻳﺎت‬
p½u¹eHK² W¹œ«bF²Ýô« «¡«dłù«Ë qOu²«
µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©q¹œu*« VŠ® rJ Êu¹eHK²« dNE
∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©q¹œu*« VŠ® ¡«dL(« X% WFý_UÐ qLF¹ Íc« bFÐ sŽ rJײ« “UNł
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÐ sŽ rJײ« “UNł w U¹—UD³« VOdð
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qÐUJUÐ Êu¹eHKð WJ³ý Ë√ wz«u¼ v« qO
u²«
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tUI¹≈Ë Êu¹eHK²« qOGAð
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œ«bF²Ýô« WOF{Ë w Êu¹eHK²« l{Ë
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ ŸöÞô«
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOGA²«Ë qO
u²« …eO
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w1bI²« ÷dF« …b¼UA
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ p²G —UO²š«
«uMI« j³{
±¥
±µ
±∂
±∏
±π
≤∞
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOzUIKð «uMI« s¹eð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W½Ëe<« «uMI« “d
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¹Ëb¹ «uMI« s¹eð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¼b¹dð ô w²« «uMI« ·cŠ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «uMI« vKŽ ¡ULÝ_« l{Ë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «uMI« ‰U³I²Ýô oOb« j³C«
p½u¹eHKð qOGAð
≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©q¹œu*« VŠ® ©iHM ZO−CÐ …—Uýù« d³J® LNA WHOþË Â«b²Ý«
≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« dO¹UF dOOGð
≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« UOF{Ë j³{
≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©q¹œu*« VŠ® …—uB« r−Š —UO²š«
≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uBK WOU{ù« «œ«bŽù«
≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡U—e« WýUA« j³{
≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊöO*« w rJײ« WHOþË Â«b²Ý«
≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOU(« …—uB« XO³¦ð
≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« dO¹UF dOOGð
≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« UOF{Ë j³{
≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©q¹œu*« VŠ® WOU{ù« uB« UOF{Ë j³{
≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s×K« —UO²š«
≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©q¹œu*« VŠ® uB« WOF{Ë —UO²š«
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t{dŽË wU(« Xu« j³{
≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuM« XR j³{
≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOzUIKð qLF« sŽ tUI¹≈Ë Êu¹eHK²« qOGAð
≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WKCH*« …UMI«Ø uB« Èu² j³{
≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © q¹œu*« VŠ® rÝô« q¹bFðØWOł—U)« «—Uýù« —bB …b¼UA
≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©q¹œu*« VŠ® ©PIP® …—uB« w …—uB« …b¼UA
≥ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
3
2005.7.30, 12:45 PM
©lÐU²®
‫اﶈﺘﻮﻳﺎت‬
XJ²OK²« WHOþË Â«b²Ý«
≥∏ ........................................................................................... XJ²OK²« WHOþË
≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ XJ²OK²« UuKF ÷dŽ
≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rdUÐ W×H
—UO²š«
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W×H
—UO²šô WC¹dF« W×HB« «b²Ý«
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ XJ²OK²« U×H
s¹eð
öOu²« sŽ WOU{ù« UuKF*«
¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOł—U)« ×U<«Øqš«b*« v« qO
u²
¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wLd« w½u¹eHK²« Y³« ‰U³I²Ý« “UNł Ë√ Íœ w Íœ “UNł v« qO
u²«
¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« Ãd v« qO
u²«
¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ RCA qšb v« qO
u²«
¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‚uH²*«≠ u¹bOH« qšb v« qO
u²«
¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOł—U)« —œUB*« s —uB« …b¼UA
qOGA²K `zUBM«
¥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuK« w lI³« W«“ù WOzUIK²« WOODMG*« WœUF*«
¥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UbK h²<« wMHUÐ ‰UBðô« q³ ∫tŠö
≈Ë qK)« Èd%
“ud«
WEŠö
ÂU¼
jG{«
¥ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
4
2005.7.30, 12:45 PM
©q¹œu*« VŠ®
‫ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻟﻜﻢ‬
Æp q¹œu*« VŠ ¨nK²¹ b p½u¹eHKð w wIOI(« VOðd²«
rJײ« UŠu
Êu¹eHK²K WOU_« WŠuK«
WUD« ·UI¹≈ØqOGAð ©µ
œ«bF²Ýô« dýR ©∂
bFÐ sŽ rJײ« “UNł s «—Uýù« dFA ©∑
Æœ«bF²Ýô« l{Ë w ÊuJ¹ ULOŠ Êu¹eHK²« qOGA²
w? ‹ / / † / … ® —«—“√ n?zU?þË l ¡w?A?« f?H½
CH
‰ušb« —bB —UO²š«
WLzUI« ÷dŽ
uB« Èu² j³{
…UMI« —UO²š«
CH
Í—“ «b²Ý« pMJ1
Í—“Ë - VOL + Í—“ n?zU?þË
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł
rJ?ײ?« WŠu? w j?ЫuC?« «b²?Ý« pM?J1 ¨t?ðbI? Ë√ qL?F¹ b?FÐ s?Ž rJ?ײ?« “UN?ł bF?¹ r «–≈
ÆÊu¹eHK²K
p?MJ1 ô ¨Êu¹eH?K²K WO?U_« WŠuK« w? POWER —“ vKŽ jGC?UÐ qLF« s?Ž Êu¹eHK²?« XHË√ «–≈
¨qO
UH²Ð UuKF*« s b¹e*® ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w? POWER —“ «b²ÝUÐ Êu¹eHK²« qOGAð
©Æ±∞ W×H
lł«—
µ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
5
2005.7.30, 12:45 PM
©±
©≤
©≥
©¥
©lÐU²® ©q¹œu*« VŠ®
‫ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻟﻜﻢ‬
ÆqÐUJ« wÐU l ‰ušb« ‰UHÞ√ Ê«u√ W¡ö s bQ²« ¡Ułd«
qOu²« UŠu
©q¹œu*« VŠ® Êu¹eHK²K WO³½U'« WŠuK«
‚uH²*«≠u¹bOH« qšb
…—uB« qšb
©5LO« ¨—UO«® uB« öšb
©q¹œu*« VŠ® Êu¹eHK²K WOHK)« WŠuK«
AV OUTPUT (VIDEO / AUDIO-L/R)
ÆWOł—U)« …eNłú ÃËdK Âb²¹
AV INPUT (VCR) (VIDEO/AUDIO-L/R)
q?¦? W?O?ł—U?)« …e?N?łú? q?š«b?*« Âb??²??ð
VF “UNł ¨Íœ w Íœ “UNł ¨u¹bOH« “UNł
Æu¹bOH« ’d qOGAð “UNł Ë√ u¹bOH«
COMPONENT INPUT (DVD)
©Y/PB/PR® …—u?? ? B?? ? « ‰u?? ? šb?? ? Âb?? ??? ? ²?? ? ?? ? ¹
ÆU½uJLK ©51Ø—U¹® uB«Ë
∫ U½uJ*« ‰ušb …dÒu²*« rOUB²«
,576p ,576i ,480p ,480i
50Hz - 1080i
ANT IN
wz«uNK 75Ω ‡Ð —u;« Wd²A öO
uð
ÆqÐUJUÐ WJ³A«Ø
EXT1(RGB)/EXT2(AV)
©…—uB«ØuBK —UJÝ ÃdØqšb®
…e?? N?? łú?? ÃËd?? )« Ë√ ‰u?? šb?? K?? Âb?? ?? ²?? ?? ð
w Íœ “U?Nł ¨u?¹bO? “UN?ł q¦? ¨WO?ł—U)«
qO?G?A?ð “U?N?ł Ë√ u?¹b?O?H« V?F? “U?N?ł ¨Íœ
Æu¹bOH« ’d
uB« Ãd
∂ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
6
2005.7.30, 12:45 PM
©q¹œu*« VŠ®
‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﲢﺖ اﳊﻤﺮاء‬
Êu¹eHK²« œ«bF²Ý«
…—uB« r−Š —UO²š«
uB« WOF{Ë —UO²š«
wzUIK²« nu²«
dýU³*« …UMI« —UO²š«
ØÍœdH« rdUÐ …UMI« —UO²š«
włËe« rd«
uB« Èu² l—
XR*« uB« r²
5ðUMI« 5Ð »ËUM²«
5²{ËdF*« 5ðdOš_«
WOU²« …UMI«
wł—U)« qšb*« —UO²š«
uB« Èu² iHš
WIÐU« …UMI«
UuKF*« ÷dŽ
WLzUI« ÷dŽ
÷dŽ Í√ s ÃËd)«
WÐuKD*« WLzUI« v« ‰UI²½ô«
—UOš WLO j³{ØW¹—UO²šô«
w«u²« vKŽ
uB« WLzU ÷dŽ
wMOÐd²« uB«
dOOG²« bOQð
uB« dOŁQð —UO²š«
…—uB« dOŁQð —UO²š«
…—uB« XO³¦ð
DNle ‡ w×O{uð ÷dŽ
ÆlÞU« ¡uCUÐ bFÐ sŽ rJײ« “UNł …¡UH dŁQ²ð b
∑ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
7
2005.7.30, 12:45 PM
©lÐU²® ©q¹œu*« VŠ®
‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﲢﺖ اﳊﻤﺮاء‬
XJ²OK²« r−Š —UO²š«
XJ²OK²K WOŽdH« W×HB«
wK ÷dŽØXJ²OK²« ÷dŽ
Y³«Ë XJ²OK²« UuKF
UF ÍœUF«
XJ²OK²« s¹eð
XJ²OK²« W×H
¡UIÐ
…—uBK WOU²« …UMI«
©PIP® WOŽdH«
XJ²OK²K WOU²« W×HB«
XJ²OK²« WOF{Ë —UO²š«
©i¹dF«ØW×zö«®
PIP ·UI¹≈ØqOGAð
XJ²OK²K WIÐU« W×HB«
WLzU ÷dŽØXJ²OK²« ŸUłd²Ý«
©q¹œu*« VŠ® ©W.LINK® œ«bŽù«
rÝôUÐ ZU½d³« —UO²š«
WOŽdH« …—uB« lu —UO²š«
©PIP®
v« …œuF«Ø÷dŽ Í√ ÃËd)«
©W.LINK®WIÐU« WLzUI«
©q¹œu*« VŠ®
WOŽdH« …—uB« r−Š —UO²š«
©PIP®
WOŽdH« …—uBK WIÐU« …UMI«
©PIP®
l¹d« hM« Ê«uMŽ —UO²š«
…—uB« —bB —UO²š«
©PIP® WOŽdH«
WOOzd« …—uB« 5Ð ‰œU³²«
©PIP® WOŽdH« …—uB«Ë
©q¹œu*« VŠ® :W.LINK WHOþË
ROTATE ZOOM REWIND STOP PLAY/PAUSE FAST FORWARD l{Ë 5Ð q¹b³²« : W.LINK .Êu¹eHOK²«Ë WISE LINK
∏ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
8
2005.7.30, 12:45 PM
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬
∫ bMŽ bFÐ sŽ rJײ« “UNł w 5²¹—UD³« q¹b³ð Ë√ VOdð s bÐ ô
Êu¹eHK²« ¡«dý
wG³M¹ UL bFÐ sŽ rJײ« “UNł qLŽ ÂbŽ
©
® ed« vKŽ jGCUÐ bFÐ sŽ rJײ« “UNł nKš w ¡UDG« Ÿe½«
Æt²«“ù …uIUÐ t³×ÝË qHÝ_« v«
fH½ Ë√ ¢AAA¢Ë ¨UM4Ë ¨R03 X?u ±[µŸu½ s 5²¹—UD³« VÒ—
∫ W¹UMFÐ 5³DI« …UŽ«d0 hzUB)«
bFÐ sŽ rJײ« “UNł w ≠ VD l W¹—UD³« w ≠ VD
bFÐ sŽ rJײ« “UNł w ´ VD l W¹—UD³« w ´ VD
Æt½UJ v« ÁbŽ«Ë bFÐ sŽ rJײ« “UNł …bŽUI U¹–U× ¡UDG« ‰bÒÐ
±
≤
≥
‫اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻰ ﻫﻮاﺋﻲ أو ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن ﺑﺎﻟﻜﺎﺑﻞ‬
s «—Uý≈ “UN'« ‰U³I²Ý« s bÐ ô ¨`O× qJAÐ WO½u¹eHK²« «uMI« …b¼UA*
∫ WOU²« —œUB*« s bŠ«Ë
wł—Uš wz«u¼
qÐUJUÐ Êu¹eHKð WJ³ý
wŽUM dL WJ³ý
Êu¹eHK²K WOHK)« WŠuK«
v« WJ³A« ‰ušb qÐUJ« Ë√ wz«uN« q
¨WOË_« Àö¦« ôU(« w
ÆÊu¹eHK²K WOHK)« WŠuK« w ÂË√ ∑µ ‡Ð —u;« „d²A*« f³I*«
±
W?H?«u?? b?M??Ž Ád?¹Ëb?ð v??« ÃU?²??% b? ¨U?O??K?š«œ U??O?z«u?¼ X??b???²?Ý« «–≈
ÆW×{«ËË …œUŠ …—u
vKŽ qB% v²Š Êu¹eHK²«
∫ lł«— ¨qO
UH²« s b¹e*
Ʊ¥ W×H
w ¢UOzUIKð «uMI« s¹eð¢
Ʊ∂ W×H
w ¢U¹Ëb¹ «uMI« s¹eð¢
≤
Ë√
qÐUJUÐ Êu¹eHK²« WJ³ý
π ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
9
2005.7.30, 12:45 PM
‫ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن وإﻳﻘﺎﻓﻪ‬
Æp Êu¹eHK²K WOHK)« WŠuK« v« ‰uu wOzd« WUD« pKÝ
ÆVÝUM f³I v« wOzd« —UO²« fÐU q
±
œœd²«Ë Êu¹eHK²K WOHK)« WŠuK« w W×{u WOOzd« WO²uH«
Æeðd¼ ∂∞ Ë√ µ∞ u¼
ÆÊu¹eHK²K WOU_« WŠuK« w ©·UI¹ù«ØqOGA²«® ¢ ¢ —“ vKŽ jG{«
W??O?? U??_« W?? Šu??K??« w?? œ«b??F?? ²??Ýô« d??ýR?? ¡U??C?? ¹ U??¼b?? M??Ž
ÆÊu¹eHK²K
qOGA² bFÐ sŽ rJײ« “UNł w œułu*« (
)POWER —“ vKŽ jG{«
ÆÊu¹eHK²«
ÆUOzUIKð «dOš√ tðb¼Uý Íc« ZU½d³« —UO²š« r²¹ U¼bMŽ
≤
∫W−O²M«
≥
∫W−O²M«
s¹eð¢ lł«— ÆW×{«Ë …—u
dNEð ô ¨…UM Í√ Êe
Ò ð r b «–≈
w ¢ U¹Ëb¹ «uMI« s¹eð¢ Ë√ ±¥ W×H
w ¢UOzUIKð «uMI«
Ʊ∂ W?×?H?
©·UI¹ù«ØqOGA²«® ¢ ¢ —“ vKŽ jG{« ¨qLF« sŽ Êu¹eHK²« ·UI¹ù
ÆÈdš√ …d
¥
‫وﺿﻊ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد‬
∫ iHš qł√ s ¨œ«bF²Ýô« WOF{Ë w Êu¹eHK²« l{Ë pMJ1
WUD« „öN²Ý«
ÆœuŁUJ« WFý√ »u³½√ wKÐ
qO³Ý vKŽ® U²R …b¼UA*« ·UI¹≈ b¹dð UbMŽ …bOH ÊuJð b œ«bF²Ýô« WOF{Ë
Æ© W³łË ‰ËUMð ¡UMŁ√ ¨‰U¦*«
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w œułu*« (
)POWER —“ vKŽ jG{«
w? œ«bF²Ýô« dýR? ¡UC¹Ë ÷dF« s?Ž WýUA« n?u²ð
ÆdLŠ_« ÊuKUÐ Êu¹eHK²K WOU_« WŠuK«
ÆÈdš√ …d (
¨(
±
∫W−O²M«
)POWER —“ vKŽ jG{« ¨b¹bł s Êu¹eHK²« qOGA²
≤
)TV —«—“√ vKŽ jGCUÐ Êu¹eHK²« qOGAð pMJ1
ÆÂU—_« —«—“√ Ë√
Ø
P
qO³Ý vKŽ ® WK¹uÞ …b* œbF²?Ýô« WOF{Ë w Êu¹eHK²« „d²ð ô
q?LF?« sŽ Êu?¹eH?K²?« nË« Æ© p?ð“Uł≈ ‰ö?š pÐU?Ož b?MŽ ¨‰U?¦*«
W?Šu?K« w? œu?łu?*« ©·U?I?¹ù«Øq?OG?A?²?«® ¢ ¢ —“ v?K?Ž jG?C?U?Ð
Ãd? s “U?N'« f?ÐU Ÿe?½ qC_« s?Ë ÆÊu¹e?HK?²K? WO?U_«
Æwz«uN«Ë Í—«b'« —UO²«
±∞ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
10
2005.7.30, 12:45 PM
‫اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬
∫ qł√ s …œUŽ bFÐ Ê Ÿ rJײ« “UNł Âb²¹
uB« Èu² j³{Ë «uMI« dOOGð
WýUA« vKŽ ÷dFUÐ WLzUI« ÂUE½ «b²ÝUÐ Êu¹eHK²« œ«bŽ≈
ÆUNHzUþËË «dO¦ Âb²ð w²« —«—“_« rEF ÂbÒI¹ wU²« ‰Ëb'«
WLzUI« WHOþË
…b¼UA*« WHOþË
-
ÆWOU²« W½Ëe<« …UMI« ÷dF Âb²¹
-
WIÐU« W½Ëe<« …UMI« ÷dF Âb²¹
ÆWI³DM*« «uMI« ÷dF Âb²¹
Æd¦√ Ë√ …dAF« s qQÐ UN³Odð r²¹ …UM —UO²šô Âb²¹
Æ¢ -- ¢ e— ÷dŽ U¼bMŽË —e« vKŽ jG{«
ÆwłËe« rdUÐ …UMI« r— qšœ«
—e«
~
-/--
w²« …UMI« v« Êu¹eHK²« dOG²¹Ë ÆPRE-CH —“ vKŽ jG{« PRE-CH
Æ«dOš√ UNðb¼Uý
¨b?F³?« vKŽ ÊU?ðœułu 5?²K« 5?ðUMI?« 5Ð l¹d?« dO?OG²?K
…UM?I?« —UO?²šô r?d« —“ Âb??²Ý« r?Ł …bŠ«Ë …U?M? WH?«R0 r?
l¹d« dOOG²K PRE-CH —“ Âb²Ý« rŁ ÆWO½U¦«
ÆULNMOÐ
-
uB« Èu² ld Âb²¹
-
uB« Íu² iH) Âb²¹
ÆU²R uB« r²J Âb²¹
¨Èd?? ? š√ …d?? ? ? —e?? ? ?« v?? ? K?? ? ?Ž j?? ? ?G?? ? {« ¨u?? ? ?B?? ? ?« …œu?? ? F?? ? ?
—“ vKŽ jG{« Ë√
Æ —“ Ë√
WLzUI« v« …œuFK Âb²¹
ÆW¹œUF« …b¼UA*« Ë√ WIÐU«
ÂUE½ ÷dF Âb²¹
ÆWýUA« vKŽ WLzUI«
-
Æ„—UOš bOQ² Âb²¹
-
ÂUE½ s ÃËdK Âb²¹
…b?? ¼U?? A?? *« v??« …œu?? F?? «Ë W?? L??zU?? I?? «
Æ«dýU³ W¹œUF«
-
EXIT
v« …œuFK Âb²¹
bMŽ Êu¹eHK²« WOF{Ë
WOF{Ë w t½u
Æœ«bF²Ýô«
TV
±± ≠ WOÐdF«
11
MENU
∫ ‡ Âb²¹
v?KŽ Íu²% WOŽd W?LzU ÷dŽ
W?? ?L?? ?zU?? ?I?? ?« «—U?? O?? ?) «—U?? ?O?? ?)«
ÆWOU(«
«—U?? ?O?? ? š W?? ?L?? ?O?? ? i?? ? H?? ?šØl?? ?—
ÆWLzUI«
ÂUE½ s ÃËdK Âb²¹
l{Ë v≈ Ÿułd«Ë WLzUI«
…ÎdýU³ W¹œUF« …b¼UA*«
WS32Z30-03639C-ar
MUTE
2005.7.30, 12:45 PM
‫ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
WOÝUÝ_« Âb²*« UOF{Ë Íd& ¨…d ‰Ë_ WUD« v« Êu¹eHK²« qOuð bMŽ
ÆWŽU«Ë …UMI«Ë WGK« j³{ „ w«u²« vKŽË UOzUIKð Àö¦«
Plug & Play
TV
œ«bŽ≈
(
)POWER —“ vKŽ jG{« ¨œ«bF²Ýô« WOF{Ë w Êu¹eHK²« ÊU «–≈
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w œułu*«
XCË «–≈Ë Æ¢Plug & Play¢ WUÝ— ÷dFð U¼bMŽ
ÆUOzUIK𠢩Language® WG¢ WLzU ÷dFð WE(
∫W−O²M«
·UI¹≈ ∫
qOGAð ∫
≤
wDð
Æwz«uN« qšb h׫
wDð
ÆÊu¹eHK²« v« wz«uN« qO
uð s bQð
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
≥
qI½
TV
wzUIKð s¹eð
ASIA/W.EUROPE‹
+/- ∫
∫W−O²M«
¨«u?M?I« s?Ž Y?×?³K? Ƌ —“ Ë√ —“ v?KŽ j?G?CU?Ð p?²?ID?M? d²?š«
vKŽ jG{« rŁ ¨ —“ Ë√
—“ vKŽ jGCUÐ ¢©Search® Y×Т d²š«
Y׳« ·UI¹ù ( )MENU —“ vKŽ jG{« Ƌ —“ Ë√ —“
W?ŽU???«¢ —U??O?š l?? ¢©Time® X?Ë¢ W??L?zU?? ÷d?F??ð U?¼b??M?Ž
Æ¢©Clock®
j³{
∫W−O²M«
÷dF𠨢©Language® WG¢ WLzU vKŽ WG Í√ —U?O²š« r²¹ r «–≈
ÆWO½UŁ ≥∞ w«uŠ bFÐ WGK« WLzU
l ¢©Auto Store® wzUIKð s¹eð¢ WLzU? ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Area® WIDM*«¢ —UOš
¡U—“ WýUý
s(
w×O{uð ÷dŽ
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ W³ÝUM*« WGK« d²š«
ÆWGK« ‰ušb ( )MENU—“ vKŽ jG{«
Æwz«uN« qšb h׫¢ WUÝ ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Check antenna input.®
±
Plug & Play
WOÐdF« ‹
WG
XË
WIDM*«
Y×Ð
¥
wDð
j³{
qI½
∫W−O²M«
TV
XË
Ʊ¥ W×H
w ¢ U?OzUIK?ð «uMI« s¹e?ð¢ lł«—
j?³{« ÆW?IO?b« Ë√ W?ŽU?« v?« ‰UI?²½ö? ‹ —“ Ë√ —“ vK?Ž jG?{«
Æ —“ Ë√
—“ vKŽ jGCUÐ WIOb« Ë√ WŽU«
µ
Æ≥± W×H
w? ¢ t{dŽË wU?(« Xu« j³?{¢ lł«—
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{« ¨¡UN²½ô« bMŽ
am --:-WŽU«
·UI¹≈ :
ÂuM« XR
qOGA²« XR
·UI¹≈ am --:-·UI¹ù« XR
·UI¹≈ am --:-qOGA²« XR u Èu²
10 :
P 1 :
qOGA²« XR …UM
∂
wDð
Æ…b¼UA*UÐ l²9¢ WUÝ— ÷dFð U¼bMŽ
- w²« …UMI« qLFð rŁ ¨¢©Enjoy your watching.®
ÆUNM¹eð
)MENU —“ vKŽ jG{«
∑
—“ Ë√
—“ v??K?Ž j?G?{«
Æ( )ENTER —“ vKŽ
≤
Æ¢Plug & Play¢ —UO²š« r²¹ U¼bMŽ ∫W−O²M«
ÆÈdš√ …d (
)ENTER —“ vKŽ jG{«
TV
œ«bŽ≈
±
j?G?{« r?Ł ¢©Setup® œ«b?Ž≈¢ —U?O?²?šô
Plug & Play
WOÐdF« ∫
WG
XË
·UI¹≈ ∫
¡U—“ WýUý
qOGAð ∫
s(
w×O{uð ÷dŽ
≥
…œuŽ
‰Ušœ
WUÝ— ÷dŽ l …eO*« ÁcNÐ “UN'« √b³¹ U¼bMŽ ∫W−O²M«
Æ¢Plug & Play¢
(
)EXIT —“ v?K??Ž j?G?{« ¨Plug & Play s? ÃËd??)« b?¹d?ð U?b??M?Ž
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w œułu*«
±≤ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
12
qI½
Æ…b¼UA*UÐ l²9
ÆÆÆ…eO*« Ác¼ j³{ …œUŽ≈ œ—√ «–≈
Æ(
j³{
∫W−O²M«
2005.7.30, 12:45 PM
qI½
‫ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﳝﻲ‬
÷dF?« …b¼UA? pM?J1 ¨Êu?¹eH?K²« w? …dÒu?²*« W?HKK?<« rz«u?I« v?KŽ Ÿö?Þû
Æw1bI²«
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ —UO²šô
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
œ«b??Ž≈¢ W??Žu?L??−? w?? …d??Òu?²??*« «—U?O??)« ÷d??F?ð U??¼b?M??Ž
Æ¢©Setup®
TV
œ«bŽ≈
Plug & Play
WOÐdF« ∫
WG
XË
·UI¹≈ ∫
¡U—“ WýUý
qOGAð ∫
s(
w×O{uð ÷dŽ
…œuŽ
‰Ušœ
Æ(
Æ(
—“ Ë√
≤
∫W−O²M«
)ENTER —“ vKŽ jG{«
Æ¢©Demonstration® w×O{uð ÷dŽ¢ —UO²šô
±
∫W−O²M«
≥
—“ vKŽ jG{«
¥
)ENTER —“ vKŽ jG{«
µ
ÆU¹—Ëœ «—UOK WLzU q ÷dFð
∫W−O²M«
—“ v??K?? Ž j??G??{« ¨w??1b??I??²??« ÷d??F??« s?? ÃËd?? )« b??¹d??ð U??b??M??Ž
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w œułu*« ( )EXIT
qI½
‫اﺧﺘﻴﺎر ﻟﻐﺘﻚ‬
TV
œ«bŽ≈
Plug & Play
WG
XË
·UI¹≈ ∫
¡U—“ WýUý
qOGAð ∫
s(
w×O{uð ÷dŽ
WOÐdF« ‹
÷dF Âb²²Ý w?²« WGK« —UO²š« s bÐ ô ¨…d ‰Ë_ Êu¹eHK?²« qOGAð bMŽ
Æ«dýR*«Ë rz«uI«
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
…œuŽ
j³{
qI½
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ —UO²šô
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
œ«b??Ž≈¢ W??Žu?L??−? w?? …d??Òu?²??*« «—U?O??)« ÷d??F?ð U??¼b?M??Ž
Æ¢©Setup®
Æ(
∫W−O²M«
≥
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
¥
Æ«—«dJð ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ W³ÝUM*« WGK« d²š«
µ
±≥ ≠ WOÐdF«
13
≤
)ENTER —“ vKŽ jG{«
Æ¢©Language® WG¢ —UO²šô
WS32Z30-03639C-ar
±
∫W−O²M«
2005.7.30, 12:45 PM
‫ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻘﻨﻮات ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‬
Æ©q¹œu*« VŠ «b²Ýô« vKŽ …—bI«Ë® …du²*« «œœd²« Èb vKŽ `*« pMJ1
Ë√ WO?IOI(« Z?«d³« ÂU?—√ vKŽ U?OJO?ðUuðË√ …œu?łu*« Z«d?³« ÂU—√ o?³DM?ð b
ÆUNðb¼UA b¹dð ô «uM Í√ u×Ë U¹Ëb¹ ÂU—_« “d pMJ1 sJ ÆUNO »užd*«
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Channel® …UM¢ —UO²šô
—“ Ë√
wzUIKð s¹eð
ÍËb¹ s¹eð
·cŠØWU{≈
“d
rݫ
d¦√
±
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
TV
…UM
…œuŽ
‰Ušœ
qI½
≤
TV
wzUIKð s¹eð
…U??M?¢ W??Žu??L??−?? w?? …d?Òu??²??*« «—U??O??)« ÷d??F?ð U??¼b??M??Ž
Æ¢©Channel®
Æ(
ASIA/W.EUROPE ‹
+/- ∫
)ENTER —“ vKŽ jG{«
Æ¢©Auto Store® wzUIKð s¹e𢠗UO²š« r²¹ U¼bMŽ
ÆÈdš√ …d (
∫W−O²M«
≥
∫W−O²M«
)ENTER —“ vKŽ jG{«
¥
…œuŽ
s?¹e??ð¢ WŽu?L?−? w? …d?u²?*« «—U?O?)« ÷d?F?¹ U¼b?M?Ž
Æ¢©Area® WIDM*«¢ —UOš l ¢ ©Auto Store® wzUIKð
WIDM*«
Y×Ð
j³{
qI½
∫W−O²M«
TV
wzUIKð s¹eð
VOðd²UÐ WIDM*« ÷dFðË Æ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ p²IDM d²š«
∫ wU²«
- HONG KONG/UK - CHINA - CIS/E.EUROPE - ASIA/W.EUROPE
AMERICA - SOUTH AFRICA - NZL/INDONESIA - AUSTRALIA
Æ¢©Search® Y×Т —UO²šô
—“ Ë√
µ
—“ vKŽ jG{«
∂
ÆY׳UÐ ¡b³K ‹ —“ Ë√ vKŽ jG{«
∑
ASIA/W.EUROPE :
+/- ‹
…œuŽ
«u?M?I« s?¹e??ð r?²¹ r?Ł w?I?_« V?OC?I?« ÷d?F?¹ U¼b?M?Ž
w??N?²?M??¹ ¨«d?O?š√ Æ«œœd??²?« Èb? w? U??N?F?{«u?? V?O?ðd??²?Ð
ÆUOzUIKð Y׳«
Æ(
WIDM*«
Y×Ð
Y×Ð
qI½
∫W−O²M«
)MENU —“ vKŽ jG{« ¨¡UN²½ô« q³ Y׳« ·UI¹ù
Æ¢©Sort® “d¢ WLzU ÷dF𠨓dH«Ë Y׳« ¡UN²½« bMŽ
∏
106 MHz
7%
P1
v« qI?²½« ¨UNÐ »užd?*« rÒd*« VO?ðd²UÐ W?½Ëe<« «uMI?« “dH
Ʊµ W×H
w ¢ W½Ëe<« «uMI« “d¢ WOKLF ∂ …uD)«
…œuŽ
vKŽ jG{« ¨«uMI« “d ÊËbÐ …UMI« s¹eð WHOþË s ÃËdK
Ærz«uI« výö²ð v²Š «—«dJð ( )MENU —“
∫ pMJ1 ¨«uMI« s¹eð - bMŽ
©±µ W×H
lł«—® »uKD*« VOðd²UÐ U¼“d
©±∏ W×H
lł«—® U¼b¹dð ô w²« «uMI« ·cŠ
©±π W×H
lł«—® W½Ëe<« «uMI« vKŽ rÝ« l{Ë
©≤∞ W×H
lł«—® WłU(« bMŽ «uMI« ‰U³I²Ýô oOb« j³C«
©≤¥ W×H
lł«—® wLd« ZO−C« iHš WHOþË qOGAð
TV
“d
π
P 1‹
P-- ∫
s
v≈
s¹eð
ø∫
…œuŽ
j³{
±¥ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
14
2005.7.30, 12:46 PM
qI½
‫ﻓﺮز اﻟﻘﻨﻮات اﺨﻤﻟﺰوﻧﺔ‬
TV
…UM
wzUIKð s¹eð
ÍËb¹ s¹eð
·cŠØWU{≈
“d
rݫ
d¦√
…œuŽ
‰Ušœ
b WOKLF« Ác¼ ÆW½Ëe<« «uMIK Z«d³« ÂU—√ dOOG²Ð p `Lð WHOþu« Ác¼
b¹dð ô w²« «uMI« ·cŠ pMJ1 ÆwzUIK²« s¹e²« «b²Ý« bFÐ W¹—Ëd{ ÊuJð
ÆUNM¹eð
Æ(
Æ¢©Channel® …UM¢ —UO²šô
TV
“d
P 1‹
P-- ∫
s
v≈
s¹eð
ø∫
j³{
Æ(
TV
“d
P 1∫
P 3‹
s
v≈
s¹eð
ø∫
…œuŽ
j³{
TV
P 3∫
P 1∫
OK ‹
s
v≈
s¹eð
—“ vKŽ jG{«
j³{
)ENTER —“ vKŽ jG{«
≥
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
¥
)ENTER —“ vKŽ jG{«
µ
¢©Sort® “d¢ WŽuL− w …du²*« «—UO)« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©From® s¢ —UOš l
∫W−O²M«
‹ —“ Ë√ —“ v?K?Ž jG?C?U?Ð U¼d?O?O?Gð b?¹d?ð w?²« …U?M?I?« r— d?²?š«
Æ«—«dJð
∂
…U?M?I??« r?— d??²?š« Æ¢©To® v?≈¢ —U??O?²?šô
—“ Ë√
—“ v??K?Ž j??G?{«
Æ«—«dJð ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ UNH¹dFð b¹dð w²« …b¹b'«
∑
¢OK ¢ d²š« Æ¢©Store® s¹e𢠗UO²?šô
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
Ƌ —“ Ë√ vKŽ jGCUÐ …UMI« rd dOOG²« bOQ²
v« U?I³? W½Ëe?<« …UMI?« s …—U²?<« …UMI?« dO?OGð r?²¹ ∫W−O²M«
Æ—U²<« rd«
qI½
±µ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
15
≤
∫W−O²M«
—d
Ò ¨WÐu?KD*« «uM?I« ÂU—√ v?« ‰UI²?½ô« r²¹ w?²« «uM?I« lO?L'
—“ vKŽ jGCUÐ ¢©From® s¢ —UO²š« bFÐ ∏ v²ŠË ∂ s «uDš
Æ —“ Ë√
…œuŽ
±
∫W−O²M«
—«—“√ v?K?Ž j?G?C?U?Ð «d?ýU?³? …U?MI?« r?— —U?O?²?š« U?C?¹√ p?M?J?1
Æ© π ≠ ∞ ® ÂU—_«
qI½
“d
Æ(
qI½
—“ Ë√
…U??M?¢ W??Žu??L??−?? w?? …d?Òu??²??*« «—U??O??)« ÷d??F?ð U??¼b??M??Ž
Æ¢©Channel®
Æ¢©Sort® “d¢ —UO²šô
…œuŽ
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
qI½
2005.7.30, 12:46 PM
∏
π
‫ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻘﻨﻮات ﻳﺪوﻳﺎ‬
Êu¹eH?K²« WJ?³ý o¹d?Þ sŽ WK³?I²*« «u?MI« U?NO U0 ¨«u?MI« s?¹eð pM?J1
ÆqÐUJUÐ
—UOš pMJ1 ¨U¹Ëb¹ «uMI« “d bMŽ
Æ“UN'« UNHA …UM q Êeð r Â√ X½eš «–≈ U
ÆUNH¹dFð b¹dð W½Ëe …UM qJ ZU½d³« r—
wzUIKð s¹eð
ÍËb¹ s¹eð
·cŠØWU{≈
“d
rݫ
d¦√
…œuŽ
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
TV
…UM
‰Ušœ
qI½
±
TV
ÍËb¹ s¹eð
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Channel® …UM¢ —UO²šô
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
…U??M?¢ W??Žu??L??−?? w? …d??u??²??*« «—U?O??)« ÷d??F??¹ U?¼b??M??Ž
Æ¢©Channel®
Æ(
∫W−O²M«
≤
∫W−O²M«
P 1‹
AUTO ∫
BG ∫
0MHz ∫
C-- ∫
ø∫
)ENTER —“ vKŽ jG{«
≥
…œuŽ
Æ¢©Manual Store® ÍËb¹ s¹e𢠗UO²šô
—“ Ë√
ZU½dÐ
ÊuK« ÂUE½
uB« ÂUE½
Y×Ð
…UM
s¹eð
—“ vKŽ jG{«
¥
)ENTER —“ vKŽ jG{«
µ
j³{
qI½
TV
ÍËb¹ s¹eð
Æ(
ÍËb¹ s¹eð¢ WŽuL− w …du²*« «—UO)« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Programme® ZU½dТ —UO²š« l ¢ ©Manual Store®
∫W−O²M«
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{« ¨…UMI ZU½dÐ r— dOOF²
∂
Æ¢©Color System® ÊuK« ÂUE½¢ —UO²šô —“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
Æ«—«dJð ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ WÐuKD*« Y³« dO¹UF d²š«
∑
∫ wU²« VOðd²UÐ ÊuK« dO¹UF ÷dFð
…œuŽ
M - I - DK - BG
j³{
qI½
TV
ÍËb¹ s¹eð
NT3.58 - NT4.43 - SECAM - PAL - AUTO
∫ wU²« VOðd²UÐ uB« dO¹UF ÷dFð
ZU½dÐ
ÊuK« ÂUE½
uB« ÂUE½
Y×Ð
…UM
s¹eð
ø∫
∫W−O²M«
uB« ÂUE½¢ —UO²šô
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
vKŽ jGCUÐ WÐuKD*« uB« dO¹UF d²š« Æ¢©Sound System®
Æ«—«dJð ‹ —“ Ë√ —“
P 1∫
AUTO ‹
BG ∫
0MHz ∫
C-- ∫
∏
P 1∫
AUTO ∫
BG ‹
0MHz ∫
C-- ∫
ZU½dÐ
ÊuK« ÂUE½
uB« ÂUE½
Y×Ð
…UM
s¹eð
ø∫
∫W−O²M«
…œuŽ
j³{
±∂ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
16
2005.7.30, 12:46 PM
qI½
©lÐU²®
TV
ÍËb¹ s¹eð
P 1∫
AUTO ∫
BG ∫
0MHz ∫
C 1‹
ZU½dÐ
ÊuK« ÂUE½
uB« ÂUE½
Y×Ð
…UM
s¹eð
ø∫
…œuŽ
qI½
TV
P 1∫
AUTO ∫
BG ∫
69MHz ‹
C 1∫
ZU½dÐ
ÊuK« ÂUE½
uB« ÂUE½
Y×Ð
…UM
s¹eð
ø∫
…œuŽ
Y×Ð
…œuŽ
qI½
±∞
jGCUÐ ¢©Store® s¹eð¢ d²š« ¨UN ZU?½d³« r—Ë …UMI« s¹e²
Æ¢OK ¢ —UO²šô ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{« Æ —“ Ë√ —“ vKŽ
±±
ÆUNM¹eð - …UM qJ ±± Ë π wðuDš —d
Ò ±≤
TV
P 1∫
AUTO ∫
BG ∫
69MHz ∫
C 1∫
OK ‹
ZU½dÐ
ÊuK« ÂUE½
uB« ÂUE½
Y×Ð
…UM
s¹eð
j³{
…UMI« WOF{Ë
qI½
WD× 5OFð r²¹ ¨WH«R*« ‰UL²« bMŽ ∫ ©ZU½d³« WOF{Ë® P
vKŽ P99 v« P00 s l?{«u*« ÂU—√ vKŽ p²ID?M w Y³«
Ác?¼ w? l??{u?*« r?— ‰U??šœS?Ð …U?M? —U??O?²?š« p??M?J?1 Æv??B?_«
ÆWOF{u«
rd« ‰UšœSÐ …UM —UO²š« pMJ1 ∫ ©WOIOI(« …UMI« WOF{Ë® C
ÆWOF{u« Ác¼ w wz«u¼ YÐ WD× qJ 5F*«
rd« ‰UšœSÐ …UM? —UO²š« pMJ1 ∫ ©q?ÐUJUÐ …UMI?« WOF{Ë® S
ÆWOF{u« Ác¼ w qÐUJUÐ …UM qJ 5F*«
±∑ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
π
uB« ÂUE½ —UO²š« bŽ« ¨ÍœUŽ dOž uB« Ë√ u
błu¹ r «–≈
Æ»uKD*«
—“ vKŽ jGCUÐ ¢©Search® Y?×Т d²š« ¨…UMI« r?— ·dFð r «–≈
ÆY׳UÐ ¡b³K ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«Ë Æ —“ Ë√
Ë√ …UM ‰Ë√ ÷dFð v²Š œœd²« Èb n«R*« `1 U¼bMŽ ∫W−O²M«
ÆWýUA« vKŽ U¼—U²ð w²« …UMI«
ÍËb¹ s¹eð
ÆWOU²« «uD)« lł«— ¨UNM¹eð - w²« …UMI« r— XdŽ «–≈
Æ¢©Channel® …UM¢ —UO²šô —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
Ƌ —“ vKŽ jG{«
©¡«uN« w WŠu²H*« …UMI«® C —UO²šô —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
Æ©qÐUJUÐ …UMI«® S Ë√
Ƌ —“ vKŽ jG{«
Æ»uKD*« rd« dýR —UO²šô —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
—«—“√ vKŽ jGCUÐ «dýU³ …UMI« r— —UO²š« UC¹√ pMJ1
Æ©π ~ ∞ ® ÂU—_«
j³{
ÍËb¹ s¹eð
‫ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻘﻨﻮات ﻳﺪوﻳﺎ‬
17
2005.7.30, 12:46 PM
‫ﺣﺬف اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ‬
` bM?Ž Æ“UN'« UN×? w²« «uMI« s p? …—U²<« «uMI« W?«“≈ pMJ1
Æ·c×K UNðd²š« w²« «uMI« ÷dFð ô ¨W½Ëe<« «uMI« ‰öš s «uMI«
Æ«uMI« ` ¡UMŁ√ ÷dFð ’Uš qJAÐ UNc( U¼—U²ð ô w²« «uMI« lOLł
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
wzUIKð s¹eð
ÍËb¹ s¹eð
·cŠØWU{≈
“d
rݫ
d¦√
±
…œuŽ
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Channel® …UM¢ —UO²šô
—“ Ë√
TV
…UM
‰Ušœ
qI½
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
≤
TV
·cŠØWU{≈
…U??M?¢ W??Žu??L??−? w?? …d??Òu??²??*« «—U?O??)« ÷d??F??ð U?¼b??M??Ž
Æ¢©Channel®
Æ(
∫W−O²M«
XHO{√ ‹
XHO{√ ∫
XHO{√ ∫
XHO{√ ∫
j³{
)ENTER —“ vKŽ jG{«
≥
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
¥
)ENTER —“ vKŽ jG{«
µ
…œuŽ
Ë√ U?N?²?U?{≈ b?¹d?ð w?²?« …U?M?I??« —U?O?²?šô —“ Ë√
—“ v?K?Ž j?G?{«
¢©Deleted® XcŠ¢ Ë√ ¢©Added® X?HO{√¢ d²?š« ¨WłU(« b?MŽ ÆUN?cŠ
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ
∂
XcŠ ‹
XHO{√ ∫
XHO{√ ∫
XHO{√ ∫
ÆUNcŠ Ë√ UN²U{≈ - …UM qJ ∂ …uD)« —d
Ò ∑
…œuŽ
j³{
Æ¢©Add/Delete® ·cŠØWU{≈¢ —UO²šô
Æ(
ÆW½Ëe<« «uMI« ÷dFð U¼bMŽ
P
P
P
P
1
2
3
4
qI½
∫W−O²M«
TV
·cŠØWU{≈
±∏ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
18
2005.7.30, 12:46 PM
P
P
P
P
1
2
3
4
qI½
‫وﺿﻊ اﻷﺳﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻮات‬
TV
…UM
wzUIKð s¹eð
ÍËb¹ s¹eð
·cŠØWU{≈
“d
rݫ
d¦√
¡ULÝ_« Ác¼ Æ…UMI« UuKF YÐ bMŽ UOJOðUuðË√ UN²OLð r²ð «uMI« ¡ULÝ√
ÆUNOKŽ …b¹b'« ¡ULÝ_« l{uÐ p `L¹Ë U¼dOOGð pMJ1
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
…œuŽ
‰Ušœ
TV
rݫ
Æ¢©Channel® …UM¢ —UO²šô
qI½
---- ‹
---- ∫
---- ∫
---- ∫
P
P
P
P
1
2
3
4
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
…U??M?¢ W??Žu??L??−? w?? …d??Òu??²??*« «—U?O??)« ÷d??F??ð U?¼b??M??Ž
Æ¢©Channel®
Æ(
Æ¢©Name® rÝ«¢ —UO²šô
Æ(
j³{
∫W−O²M«
≥
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
¥
)ENTER —“ vKŽ jG{«
µ
∫W−O²M«
qI½
vKŽ jGCUÐ UNOKŽ «b¹bł ULÝ« XIKÞ√ w²« …UMI« d²š« ¨WłU(« bMŽ
Æ —“ Ë√
—“
TV
rݫ
…œuŽ
A--- ‹
---- ∫
---- ∫
---- ∫
P
P
P
P
qI½
1
2
3
4
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
e— Ë√ ©π ~ ∞® r— ¨©A - Z® ·dŠ —UO²šô —“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
vKŽ jGCUÐ wU²« ·d(« Ë√ oÐU« ·d(« v« qI²½« Æ©WU ¨≠ ®
Ƌ —“ Ë√ —“
j³{
ULÝ« U?NOK?Ž oKD?ð …UM q?J ∏ rd« v?²Š ∂ rd?« s «uD?)« —d
Ò Æ«b¹bł
±π ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
≤
)ENTER —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOU(« «uMI« ÷dFð U¼bMŽ
…œuŽ
±
∫W−O²M«
19
2005.7.30, 12:46 PM
∂
∑
∏
π
‫اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﻨﻮات‬
o?O?b« j?³C?« Í—ËdC?« s? fO? ¨W×?{«Ë WO?U?³I?²Ýô« «—U?ýù« X½U? «–≈
«—Uýù« X½U «–≈ Æs¹e²«Ë Y׳« WOKLŽ ¡UMŁ√ UOzUIKð Íd−¹ t½_ ¨«uMIK
ÆU¹Ëb¹ «uMIK oOb« j³C« Í—ËdC« s ÊuJð b ¨WýuA Ë√ WHOF{
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Channel® …UM¢ —UO²šô
—“ Ë√
d¦√
«uMIK oOœ j³{
LNA
qOGAð ∫
±
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
…U??M?¢ W??Žu??L??−?? w?? …d?Òu??²??*« «—U??O??)« ÷d??F?ð U??¼b??M??Ž
Æ¢©Channel®
TV
…UM
…œuŽ
≤
∫W−O²M«
P1
Æ(
qI½
‰Ušœ
)ENTER —“ vKŽ jG{«
≥
«uMIK oOœ j³{
1
j³{ …œUŽ≈
«u?? ?M?? ?I?? ?K?? ? o?? ?O?? ?œ j?? ?³?? ?{¢ —U?? ?O?? ?²?? ?šô
—“ Ë√
Æ(
—“ v?? ?K?? ?Ž j?? ?G?? ?{«
Æ¢©Fine Tune®
)ENTER —“ vKŽ jG{«
¥
µ
jG{« ¨…bO'« uB« WOŽu½Ë W×{«u«Ë …œU(« …—uB« vKŽ ‰uB×K
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ
…dOA „d
Ò Š ÆWýUA« vKŽ wI_« j¹dA« ÷dF¹ U¼bMŽ ∫W−O²M«
vK?Ž jGC?UÐ 5LO?« v« Ë√ —U?O« v« w?I_« j¹d?A«
Ƌ —“ Ë√ —“
∂
—“ vK?Ž jG?{« ¨Êu¹e?H?K²?« …d«– w? oO?b?« j³?C« W?OF?{Ë kH?(
Æ( )ENTER
∑
ÆdLŠ_« ÊuK« v« …UMI« dýR Êu œuF¹ U¼bMŽ
∫W−O²M«
¢©Reset® j?³?{ …œUŽ≈¢ d?²?š« ¨t²?D?³?{ Íc« u?B?« Ë√ …—u?B« u?;
—“ vKŽ jGCUÐ
Æ( )ENTER —“ vKŽ jG{« Æ —“ Ë√
ÆwK
_« t½u v« …UMI« dýR Êu œuF¹ U¼bMŽ
kHŠ
…œuŽ
∏
∫W−O²M«
≤∞ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
20
2005.7.30, 12:46 PM
qI½
j³{
©q¹œu*« VŠ®
TV
…UM
d¦√
«uMIK oOœ j³{
LNA
qOGAð ‹
…œuŽ
j³{
(‫ )ﻣﻜﺒﺮ اﻹﺷﺎرة ﺑﻀﺠﻴﺞ ﻣﻨﺨﻔﺾ‬LNA ‫اﺳﺘﺨﺪام وﻇﻴﻔﺔ‬
ÆWHOFC« «—UýùUÐ qLF¹ Êu¹eHK²« Ê√ WUŠ w «bł …bOH WHOþu« Ác¼
sJ ¨«—Uýù« WHOFC« WIDM*« w WO½u¹eHK²« …—Uýù« d³ÒJð LNA WHOþË
r²¹Ë ¨jI WHOFC« «—Uýù« WUŠ w qLFð WHOþu« Ác¼ ÆZO−{ ÊËbÐ
ÆWOU{ù«Ë ¨WOU(« …UMIK «c¼ kHŠ
Æ(
qI½
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Channel® …UM¢ —UO²šô
—“ Ë√
Æ(
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
…U??M?¢ W??Žu??L??−? w?? …d??Òu??²??*« «—U?O??)« ÷d??F??ð U?¼b??M??Ž
Æ¢©Channel®
—“ Ë√
≤
∫W−O²M«
)ENTER —“ vKŽ jG{«
Æ¢ LNA¢ —UO²šô
±
≥
—“ vKŽ jG{«
¥
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGAð¢ d²š« ¨WHOþu« Ác¼ qOFH²
µ
Z²M¹ b ¢ ©On® qOGAð¢ WOF{Ë vKŽ W¹—UO²šô« LNA WHOþË j³{
pc ÆWOU(« …UMIK «—Uýù« WUŠ V³Ð …œu'« W¾O« …—uB«
÷dFð w²« …—uB« WOŽuM oË LNA ·UI¹≈ØqOGAð WHOþË d²š«
ÆUOUŠ
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﻮرة‬
TV
…—u
Æpðb¼UA U³KD² w³Kð w²« …—uB« Ÿu½ —UO²š« pMJ1
wJOUM¹œ ‹
l{Ë
r−Š
16:9 ∫
wFO³Þ ∫
`*« l{Ë
qOGAð ∫
wLd« NR
·UI¹≈ ∫ DNle ‡ w×O{uð ÷dŽ
d¦√
Æ(
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Picture® …—u
¢ —UO²šô
…œuŽ
‰Ušœ
qI½
wJOUM¹œ ‹
100 ∫
50 ∫
50 ∫
50 ∫
Æ(
l{Ë
s¹U³ð
ŸuDÝ
Õu{u« …bŠ
Êu
d¦√
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
j³{
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ WÐuKD*« …—uB« l{Ë d²š«
Æ…du² WOU²« …—uB« ŸU{Ë√ ∫W−O²M«
qI½
≠ ©Standard® wÝUO ≠ ©Dynamic® wJOUM¹œ
©Custom® Âb² ≠ ©Movie®
≤± ≠ WOÐdF«
21
2005.7.30, 12:46 PM
≥
∫W−O²M«
—“ vKŽ jGCUÐ jI «—UO)« Ác¼ j³{ UC¹√ pMJ1
® P.MODE
Æ©…—uB« WOF{Ë ∫
WS32Z30-03639C-ar
≤
∫W−O²M«
)ENTER —“ vKŽ jG{«
Æ¢©Mode® l{Ë¢ —UO²š« r²¹ U¼bMŽ
ULMOÝ
…œuŽ
—“ Ë√
…—u??
¢ W?Žu?L?−? w?? …d?Òu?²?*« «—U??O?)« ÷d?F?ð U??¼b?M?Ž
Æ¢©Picture®
±
TV
l{Ë
)MENU —“ vKŽ jG{«
¥
‫ﺿﺒﻂ وﺿﻌﻴﺎت اﻟﺼﻮرة‬
ÆrJײ« …—u WOŽuMÐ p `Lð …du² WHK² UOF{Ë p Êu¹eHK²K
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Picture® …—u
¢ —UO²šô
—“ Ë√
…—u??
¢ W?Žu?L??−? w? …d?Òu??²?*« «—U?O??)« ÷d?F?ð U?¼b??M?Ž
Æ¢©Picture®
Æ(
Æ…du² WOU²« …—uB« ŸU{Ë√
ULMOÝ
…œuŽ
¥
…œuŽ
¨¢©Contrast® s¹U³ð¢® «—UO)« —UO²šô —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
Êu?? ? ¢ ¨¢©Sharpness® Õu?? ? {u?? ? « …b?? ? Š¢ ¨¢©Brightness® Ÿu?? ? D?? ? Ý¢
ÆU??N??D?³??C? ©NTSC® w??Ý ”« w??ð Ê« ≠ ¢©Tint® q?O??K?E??ð¢ Ë√ ¢©Color®
l{Ë q? j³?C Âb?²?ð «—UO?)« Ác¼ Ƌ —“ Ë√ —“ v?KŽ j?G{«
Ë√ ©Movie® U?L?M?O??Ý ¨©Standard® w?ÝU?O?? ¨©Dynamic® w?J?O?U??M?¹œ®
Æ©©Custom® Âb²
v²Š ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{« ÆwI_« VOCI« ÷dF¹ ∫W−O²M«
ÆVÝU?M*« j³C« v« qBð
l{Ë
s¹U³ð
ŸuDÝ
Õu{u« …bŠ
Êu
d¦√
j³{
qI½
µ
TV
l{Ë
wÝUO∫
50 ‹
50 ∫
50 ∫
45 ∫
…œuŽ
Æ( )MENU —“ vKŽ jG{
ÆÈdš√ …d …du²*« «—UO)« ÷dFð U¼bMŽ ∫W−O²M«
∂
Æ¢©Color Tone® Êu?K??« W?ł—œ¢ —U??O?²?šô —“ Ë√ —“ v??K?Ž j??G?{«
Æ«—«dJð ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ U¼b¹dð w²« …œU*« d²š«Ë
∑
l{Ë
s¹U³ð
ŸuDÝ
Õu{u« …bŠ
Êu
d¦√
qI½
j³{
50
s¹U³ð
∫W−O²M«
TV
l{Ë
j³{ …œUŽ≈¢ d²š« ¨lMB*« bMŽ WOÝUÝ_« j³C« UOF{Ë v« …œuFK
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«Ë Æ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ ¢©Reset®
¨©Dynamic® w?J?OU?M?¹œ¢® l?{Ë qJ? j?³?C« …œU?Ž≈ W?HO?þË j?³?{ r²?¹
Æ©¢©Custom® Âb² Ë√ ©Movie® ULMOÝ ¨©Standard® wÝUO
ÍœUŽ ‹
d¦√ …
ÊuK« Wł—œ
j³{ …œUŽ≈
∏
…œuŽ
UI?³ U?ND³{ - w?²« ŸU{Ë_« j³?{ …œUŽ≈ Íd& U¼b?MŽ
ÆlMB*« bMŽ WOÝUÝ_« ŸU{Ë_« v«
qI½
TV
wÝUO ‹
50 ∫
50 ∫
50 ∫
45 ∫
∫W−O²M«
≠ ©Standard® wÝUO ≠ ©Dynamic® wJOUM¹œ
©Custom® Âb² ≠ ©Movie®
∫WOU²« ÊuK« Uł—œ du²ð U¼bMŽ
≠ ©Normal® ÍœUŽ ≠ ©Warm 1® 1 T«œ ≠ ©Warm 2® 2 T«œ
©Cool 2® 2 œ—UÐ ≠ ©Cool 1® 1 œ—UÐ
‰Ušœ
l{Ë
≥
∫W−O²M«
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ WÐuKD*« …—uB« l{Ë d²š«
l{Ë
wJOUM¹œ ‹
r−Š
16:9 ∫
wFO³Þ ∫
`*« l{Ë
qOGAð ∫
wLd« NR
·UI¹≈ ∫ DNle ‡ w×O{uð ÷dŽ
d¦√
≤
∫W−O²M«
)ENTER —“ vKŽ jG{«
Æ¢©Mode® l{Ë¢ —UO²š« r²¹ U¼bMŽ
±
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
TV
…—u
j³{
qI½
∫W−O²M«
TV
l{Ë
w q?LF¹ Íc« ¢WOODMG*« WœUF*«¢ ÂUE?MÐ œËe Êu¹eHK²«
W?ýUA WOODMG*« WœUFLK ÆwODMG*« qšb²« œułË WUŠ
Øq?O?GA?²?«® ¢ ¢ —“ v?K?Ž jG?C?U?Ð W?UD?« Q?H?Þ« ¨Êu?¹e?HK?²?«
W?? œU?? F?? *«¢ l??ł«—® ÆW?? O?? H?? K??)« W?? Šu?? K?? « v??K?? Ž œu?? łu?? *« ©·U??I?? ¹ù«
©Æ¥µ W×H
¢ÊuK« w lI³« W«“ù WOzUIK²« WOODMG*«
d¦√ …
ÊuK« Wł—œ
j³{ …œUŽ≈
ÍœUŽ∫
…œuŽ
j³{
≤≤ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
22
2005.7.30, 12:46 PM
qI½
©q¹œu*« VŠ®
TV
…—u
…œuŽ
wJOUM¹œ ∫
l{Ë
r−Š
16:9 ‹
wFO³Þ ∫
`*« l{Ë
qOGAð ∫
wLd« NR
·UI¹≈ ∫ DNle ‡ w×O{uð ÷dŽ
d¦√
j³{
‫اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻮرة‬
¢ —“ vKŽ jG?CUÐ p …b¼U?A*« U³KD²?* V½_« …—uB« r?−Š —UO²š« p?MJ1
…du² WOU²« —uB« ÂU−Š√ ¨q¹œu*« VŠ ÆjI ¢( )P.SIZE
2 dO³J𠨩Zoom 1® 1 dO³J𠨩Panorama® w«—u½UÐ ¨16:9
4:3 ¨©Zoom 2®
qI½
Ë√ ©Zoom 1® 1 dO³Jð l{u« w ld« WO½UJ≈ dOuð r²¹
Æ —“ Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ ©Zoom 2® 2 dO³Jð
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Picture® …—u
¢ —UO²šô
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
…—u??
¢ W?Žu?L?−? w?? …d?Òu?²?*« «—U??O?)« ÷d?F?ð U??¼b?M?Ž
Æ¢©Picture®
Æ(
∫W−O²M«
≥
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
¥
Æ…—uB« r−Š —UO²šô ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
µ
≤≥ ≠ WOÐdF«
23
≤
)ENTER —“ vKŽ jG{«
Æ¢©Size® r−Š¢ —UO²šô
WS32Z30-03639C-ar
±
∫W−O²M«
2005.7.30, 12:46 PM
‫اﻹﻋﺪادات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮرة‬
©Scan Mode® `*« l{Ë
wLd« NR
qOGAð pMJ1 ¨WHOF{ Êu¹eHK²« “UNł UNK³I²Ý« w²« «—Uýù« X½U
ÆWýUA« vKŽ dNEð b ÕU³ý√Ë WO½uJÝ WUÞ Í√ iH) WHOþu« Ác¼
wJOUM¹œ ∫
l{Ë
i¹dŽ ∫
r−Š
`*« l{Ë
wFO³Þ ‹
qOGAð ∫
wLd« NR
·UI¹≈ ∫ DNle ‡ w×O{uð ÷dŽ
d¦√
…œuŽ
©DNle Demo® DNle ‡ w×O{uð ÷dŽ
j³{
qI½
TV
…—u
ÆWOUF« …—uB« WOŽu½ du¹ YO×Ð DNle WHOþuÐ œËe Êu¹eHK²« «c¼
qOGAð¢ l{Ë vKŽ ¢©DNle Demo® DNle ‡ w×O{uð ÷dŽ¢ XD³{ «–≈Ë
÷dFK WýUA« vKŽ W¹œUŽ …—u
Ë DNle oO³Dð …b¼UA pMJ1 ¨¢©On®
s WHK²<« …—uB« …b¼UA pMJ1 ¨WHOþu« Ác¼ «b²ÝUÐ Æw1bI²«
Æ…—uB« WOŠU½
v?K?Ž ¢©DNle Demo® DNle ‡? w?×?O{u?ð ÷d?Ž¢ X?D?³?{ «–≈ v²?Š u?Ë
ÆqLFð DNle WHOþË X«“U ¨¢©Off® ·UI¹≈¢
©
TV
…—u
p–Ë ¨¢©Natural® wFO³Þ¢ u¼ `*« l{u j³{ qC√ Ê√ …œUŽ b−²Ý
U¹Îb−? `?*« l{Ë dO?OG?ð bF¹ s?JË Æ—u?BK j?OÐ i?OË Í√ i?H)
wF?O³Þ¢ ŸU{Ë√ d?Ouð r²?¹ Æ©NTSC-M® …œU²F?*« Y³« UO?KLŽ iF?³
Æ¢©Progressive® ÂbI²¢ Ë ¢©Digital® wL—¢ Ë ¢©Natural®
wJOUM¹œ ∫
l{Ë
i¹dŽ ∫
r−Š
wFO³Þ ∫
`*« l{Ë
wLd« NR
qOGAð ‹
·UI¹≈ ∫ DNle ‡ w×O{uð ÷dŽ
d¦√
…œuŽ
j³{
qI½
Digital Natural Image engine® DNIe
TV
…—u
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
±
∫W−O²M«
Æ¢©Picture® …—u
¢ —UO²šô
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
…—u??
¢ W?Žu?L?−? w?? …d?Òu?²?*« «—U??O?)« ÷d?F?ð U??¼b?M?Ž
Æ¢©Picture®
Æ(
≤
∫W−O²M«
)ENTER —“ vKŽ jG{«
w?L?d« NR¢ Ë√ ¢©Scan Mode® `??*« l?{Ë¢® »u?K?D?*« —U?O?)« d?²?š«
jGCUÐ ©¢©DNle Demo® DNle ‡ w×O{uð ÷dŽ¢ Ë√ ¢©Digital NR®
Æ —“ Ë√ —“ vKŽ
Æœ«bŽù« dOOG² ‹ —“ Ë√ —e« vKŽ jG{«
w?? L?? —¢ ¨¢©Natural® w?? F?? O?? ³?? ?Þ¢ ∫ ¢(Scan Mode ® `?? ?? *« l?? {Ë¢
¢©Progressive® ÂbI²¢ Ë√ ¢©Digital®
¢©On® qOGAð¢ Ë√ ¢©Off® ·UI¹≈¢ ∫ ¢©Digital NR® wLd« NR¢
qOGAð¢ Ë√¢ ©Off® ·UI¹≈¢ ∫ ¢©DNle Demo® DNle ‡ w×O{uð ÷dŽ¢
¢©On®
wJOUM¹œ ∫
l{Ë
i¹dŽ ∫
r−Š
wFO³Þ ∫
`*« l{Ë
qOGAð ∫
wLd« NR
qOGA𠋮DNle‡ w×O{uð ÷dŽ
d¦√
…œuŽ
j³{
≥
¥
µ
ÆDNIe —e« vKŽ jGCUÐ jI «—UO)« Ác¼ œ«bŽ≈ UC
Î ¹√ sJ1
≤¥ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
24
2005.7.30, 12:46 PM
qI½
‫ﺿﺒﻂ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﺰرﻗﺎء‬
TV
œ«bŽ≈
Plug & Play
WG
XË
qOGAð ‹
¡U—“ WýUý
qOGAð ∫
s(
w×O{uð ÷dŽ
WOÐdF« ∫
…œuŽ
j³{
¡U?—e« WýU?A« ¨W?HO?F{ «—U?ýù« X½U «–≈ Ë√ …—U?ý≈ Í√ ‰U³?I²?Ý« r²?¹ r «–≈
ÆWýuA*« …—uB« WOHKš ‰bÒ³ð UOzUIKð
WýU?ý¢ WOF?{Ë j³?{ s bÐ ô ¨W?HOF?C« …—uB?« …b¼U?A —«dL?²Ý« œ—√ «–≈
Æ¢©Off® ‡UI¹≈¢ vKŽ ¢©Blue Screen® ¡U—“
Æ(
qI½
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ —UO²šô
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
œ«b??Ž≈¢ W??Žu?L??−? w?? …d??Òu?²??*« «—U?O??)« ÷d??F?ð U??¼b?M??Ž
Æ¢©Setup®
Æ(
±
∫W−O²M«
≤
∫W−O²M«
)ENTER —“ vKŽ jG{«
≥
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
¥
—“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGAð¢ d²š« ¨WHOþu« Ác¼ qOFH²
Ƌ
µ
Æ¢©Blue screen® ¡U—“ WýUý¢ —UO²šô
‫اﺳﺘﺨﺪام وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﳌﻴﻼن‬
TV
…—u
ÆÊöO*« j³{ pMJ1 ¨bŠ«Ë V½Uł v« öOK WKzU WK³I²*« …—uB« Ê√ błË «–≈
d¦√
qzU
PIP
0‹
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Picture® …—u
¢ —UO²šô
…œuŽ
j³{
qI½
—“ Ë√
Æ(
∫W−O²M«
≥
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
¥
WÐuKD*« j³C« WOF{Ë v« ‰u
uK ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
Æ©7 v« -7®
µ
≤µ ≠ WOÐdF«
25
≤
)ENTER —“ vKŽ jG{«
Æ¢©Tilt® qzU¢ —UO²šô
WS32Z30-03639C-ar
—“ vKŽ jG{«
…—u??
¢ W?Žu?L?−? w?? …d?Òu?²?*« «—U??O?)« ÷d?F?ð U??¼b?M?Ž
Æ¢©Picture®
±
∫W−O²M«
2005.7.30, 12:46 PM
‫ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺼﻮرة اﳊﺎﻟﻴﺔ‬
¢(
)STILL¢—“ vKŽ jGCUÐ w½u¹eHKð ZU½dÐ …b¼UA bMŽ …—uB« XO³¦ð pMJ1
ÆjI
ÆÈdš√ …d —e« «c¼ vKŽ jG{« ¨W¹œUF« …b¼UA*« v« …œuFK
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﻮت‬
Æ5F YÐ …b¼UA bMŽ Âb²ð w²« WU)« uB« «dOŁQð Ÿu½ —UO²š« pMJ1
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Sound® u
¢ —UO²šô
—“ Ë√
Æ(
…œuŽ
j³{
≥
∫W−O²M«
Æ«—«dJð ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ »uKD*« uB« dOŁQð d²š«
∫…du² WOU²« uB« «dOŁQð
l{Ë
Ê“«u
wzUIKð u
Íd¼Uþ w³Ëœ
Íu u
u¹dO²Ýö qŁU2
≤
∫W−O²M«
)ENTER —“ vKŽ jG{«
Æ¢©Mode® l{Ë¢ —UO²š« r²¹ U¼bMŽ
Âb² ‹
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈ ∫
±
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
u?
¢ W??Žu?L?−?? w? …d?
Ò u??²?*« «—U??O?)« ÷d?F??ð U?¼b??M?Ž
Æ¢©Sound®
TV
u
¥
∫W−O²M«
v?I?OÝu? ≠ ©Standard® wÝU?O? ≠ ©Custom® Âb?²?
©Speech® »UDš ≠ ©Movie® ULMOÝ ≠ ©Music®
—“ vKŽ jGCUÐ jI «—UO)« Ác¼ j³{ UC¹√ pMJ1
® S.MODE
Æ©uB« WOF{Ë ∫
≤∂ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
26
2005.7.30, 12:46 PM
qI½
‫ﺿﺒﻂ وﺿﻌﻴﺎت اﻟﺼﻮت‬
TV
u
Âb² ∫
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈ ∫
…œuŽ
l{Ë
Ê“«u
wzUIKð u
Íd¼Uþ w³Ëœ
Íu u
u¹dO²Ýö qŁU2
Æ(
Æ¢©Sound® u
¢ —UO²šô
R
…œuŽ
K3
3K
Æ(
Æ¢©Equalizer® Ê“«u¢ —UO²šô
Æ(
L
K1 300
003 100
001
1K
—“ Ë√
±
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
u?
¢ W?Žu??L?−? w?? …d?Òu?²??*« «—U?O?)« ÷d??F?ð U?¼b??M?Ž
Æ¢©Sound®
TV
Ê“«u
K01
10K
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
qI½
‰Ušœ
ÆwBA« pKOCH² W³ÝUM uB« UOF{Ë j³{ pMJ1
≤
∫W−O²M«
)ENTER —“ vKŽ jG{«
≥
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
¥
)ENTER —“ vKŽ jG{«
µ
Ê“«u?¢ W?Žu?L?−? w? …d?u?²?*« «—U?O?)« ÷d?F?ð U?¼b?M?Ž
Æ¢©Equalizer®
∫W−O²M«
j³{
qI½
—“ vKŽ jGCUÐ jI WŽuL:« Ác¼ ÷dŽ UC¹√ pMJ1
Æ©uB« WLzU® S.MENU
vKŽ jG{«Ë Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ tD³Cð Íc« —UO)« d²š«
ÆWÐuKD*« j³C« WOF{Ë v« ‰u
uK —“ Ë√ —“
v« uB« dO¹UF dOOGð r²¹ ¨UOF{u« Ác¼ dOž «–≈
Æ¢©Custom® Âb²¢
≤∑ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
27
2005.7.30, 12:46 PM
∂
©q¹œu*« VŠ®
‫ﺿﺒﻂ وﺿﻌﻴﺎت اﻟﺼﻮت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‬
©Auto Volume® wzUIKð u
Âb² ∫
©Turbo Sound® Íu u
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Sound® u
¢ —UO²šô
TV
Âb² ∫
·UI¹≈ ∫
qOGAð ‹
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈ ∫
…œuŽ
qI½
j³{
TV
u
Âb² ∫
±
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈ ∫
qOGAð ‹
·UI¹≈ ∫
l{Ë
Ê“«u
wzUIKð u
Íd¼Uþ w³Ëœ
Íu u
u¹dO²Ýö qŁU2
j³{
qI½
≤
∫W−O²M«
TV
u
Âb² ∫
Æ(
l{Ë
Ê“«u
wzUIKð u
Íd¼Uþ w³Ëœ
Íu u
u¹dO²Ýö qŁU2
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
u?
¢ W??Žu?L?−?? w? …d?
Ò u??²?*« «—U??O?)« ÷d?F??ð U?¼b??M?Ž
Æ¢©Sound®
qI½
j³{
…œuŽ
—“ Ë√
l{Ë
Ê“«u
wzUIKð u
Íd¼Uþ w³Ëœ
Íu u
u¹dO²Ýö qŁU2
u
©Dolby Virtual® Íd¼Uþ w³ËœØ©Pseudo Stereo® u¹dO²Ýö qŁU2
ÍœUŠ≈ u
…—Uý≈ ‰u% ¢©Pseudo Stereo® u¹dO²Ýö qŁU2¢ WHOþË
ÆvMLO« …UMI«Ë ÈdO« …UMI« v« l¹“u²« v«
Íd?¼Uþ w?³Ëœ¢ Ë√ ¢©Pseudo Stereo® u?¹d?O²?Ýö q?ŁU?2¢ j³?{ bM?Ž
WOF{u« Ác¼ ¨¢©Off® ·UI¹≈¢ Ë√ ¢©On® qOGAð¢ vKŽ ¢©Dolby Virtual®
v?IOÝu¢ ¨¢©Standard® w?ÝUO¢ q¦? uB« «dOŁQ?ð vKŽ o³?DMð
Æ¢©Speech® »UDš¢ Ë ¢©Movie® ULMOÝ¢ ¨¢©Music®
)MENU —“ vKŽ jG{«
qOGAð ‹
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈ ∫
…œuŽ
uB« s qHÝ_«Ë vKŽ_« UI³D« wK e¹eF² W³ÝUM WHOþu« Ác¼
Æ©Èdš_« «dOŁQ²« UNO U0Ë ®
…b?¼U?A? b?M?Ž w?J?O?U?M?¹b?«Ë Íu?I?« u??B?« s? b?¹e?0 l?²?L?²?« p?M?J?
TURBO —“ vKŽ jGCUÐ Èdš_« «uMI« Ë√ Âö_« ¨WOIOÝu*« «uMI«
ÆjI
Æ(
TV
u
j?³{ p? W?u?N??« s? f?O? p?c? U?N?ð—U?ý≈ ‰«uŠ√ t? Y?Ð W?D?×? q?
UOJOðUuðË√ p `Lð WHOþu« Ác¼ Æ…UMI« dOž ULK uB« Èu²
uB« ÃËdš …u iHÐ UNO »užd*« …UMIK uB« Èu² j³CÐ
w u?B« ÃËd?š …u l?dÐ Ë√ W?FH?ðd 5?LC?²« …—U?ý≈ Ê√ WU?Š w
ÆWCHM 5LC²« …—Uý≈ Ê√ WUŠ
)ENTER —“ vKŽ jG{«
Íd¼Uþ w³Ëœ¢ ¨¢©Auto Volume® wzUIKð u
¢® »uKD*« —UO)« d²š«
q?? ? ? ŁU?? ? ?2¢ Ë√ ¢©Turbo Sound® Íu?? ? ? u?? ? ? ¢ ¨¢©Dolby Virtual®
Æ —“ Ë√
—“ vKŽ jGCUÐ ©¢©Pseudo Stereo® u¹dO²Ýö
≥
¥
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈ ∫
·UI¹≈ ∫
qOGAð ‹
…œuŽ
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGAð¢ d²š« ¨WHOþË q qOFH²
l{Ë
Ê“«u
wzUIKð u
Íd¼Uþ w³Ëœ
Íu u
u¹dO²Ýö qŁU2
j³{
µ
Æw³Ëœ «d³² iOšdð X% ŸuMB
W??¹—U?? & W??ö??Ž w?? łËe??« Íœ e??—Ë ¢w?? ³??Ëœ ¢
Æw³Ëœ «d³²<
≤∏ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
28
2005.7.30, 12:46 PM
qI½
‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﺤﻦ‬
TV
œ«bŽ≈
Plug & Play
WG
XË
·UI¹≈ ∫
¡U—“ WýUý
s(
qOGAð ‹
w×O{uð ÷dŽ
sŽ tUI¹≈ Ë√ Êu¹eH?K²« qOGAð bMŽ `{«u« s×K« u? v« ŸUL²Ýô« pMJ1
ÆqLF«
WOÐdF« ∫
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
…œuŽ
j³{
qI½
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ —UO²šô
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
œ«b??Ž≈¢ W??Žu?L??−? w?? …d??Òu?²??*« «—U?O??)« ÷d??F?ð U??¼b?M??Ž
Æ¢©Setup®
Æ(
∫W−O²M«
≥
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
¥
—“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGAð¢ d²š« ¨WHOþu« Ác¼ qOFH²
Ƌ
µ
≤π ≠ WOÐdF«
29
≤
)ENTER —“ vKŽ jG{«
Æ¢©Melody® s(¢ —UO²šô
WS32Z30-03639C-ar
±
∫W−O²M«
2005.7.30, 12:46 PM
©q¹œu*« VŠ®
‫اﺧﺘﻴﺎر وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺼﻮت‬
ÆuB« …—Uý≈ ÃdË UOKLF« j³CðØ÷dFð ¢DUAL I-II¢ —“ vKŽ jGCUÐ
¢DUAL-I¢ wK? vKŽ UOzUIKð UI³ W?OF{u« j³{ r²¹ ¨WUD« v« q?Ou²« bMŽ
ÆWOU(« ‰UÝ—ù« WUŠ VŠ ¨¢STEREO¢ Ë√
WýUA« vKŽ dýR*« ÷dŽ
Y³« Ÿu½
MONO
©ÍœUŽ Âb²¹®
ÍœUF« Y³«
©wÝUO u
®
MONO ↔ MONO
©ÍœUŽ®
NICAM
´ rE²M
ÍœUŠ√ NICAM
MONO ↔ STEREO
©ÍœUŽ®
NICAM
u¹dO²Ý« NICAM
MONO ← DUAL-II ← DUAL-I
©ÍœUŽ®
NICAM
NICAM
↑
↑
≤ر≠ÃË“ Ë√ NICAM
MONO
©ÍœUŽ Âb²¹®
ÍœUF« Y³«
©wÝUO u
®
DUAL-II ↔ DUAL-I
Ë√ WGK« wzUMŁ
≤ر≠ÃË“
NICAM
Stereo
A2A2
Stereo
MONO ↔ STEREO
u¹dO²Ý«
©ÈuI ÍœUŠ√®
ŸUL²Ýô« d¦_« WuN« s ¨WHOF{ ‰U³I²Ýô« ‰«uŠ√ X½U «–≈
ÆMONO vKŽ WOF{u« j³{ WUŠ w uB« v«
¨w?zUI?K²?« dO?OG?²« Àb?Š WH?OF?{ u¹d?O²?Ýô« …—Uý≈ X?½U «–≈
ÆMONO v« dOž
W?KO
u?ð v« q
¨AV WO?F{Ë w ÍœU?Š√ u
‰U³?I²Ý« b?MŽ
Ãdš «–≈ Æ©WO³½U'« Ë√ WOU_«® WŠuK« vKŽ ¢AUDIO-L¢ qšb
—“ vK?Ž j?G{« ¨Èd??O?« WŽU?L??« s j?I? ÍœU?Š_« uB?«
ÆDAUL I-II
≥∞ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
30
2005.7.30, 12:46 PM
‫ﺿﺒﻂ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ وﻋﺮﺿﻪ‬
TV
œ«bŽ≈
Plug & Play
WG
XË
·UI¹≈ ∫
¡U—“ WýUý
qOGAð ∫
s(
w×O{uð ÷dŽ
WOÐdF« ∫
…œuŽ
‰Ušœ
—“ vK?Ž jG?CU?Ð w?U(« X?u« ÷d?F¹ Y?O×?Ð Êu¹e?HK?²« W?ŽUÝ j?³{ p?MJ?1
qOGA²« «b²Ý« b¹dð p½√ WUŠ w Xu« j³{ s UC¹√ bÐ ô Æ¢( )INFO
ÆUOzUIKð XR*UÐ ·UI¹ù« Ë√
WŠuK« vKŽ œułu*« ©·UI¹ù«ØqOGA²«® ¢ ¢ —“ vKŽ jGC« bMŽ
ÆWŽU« j³{ …œUŽ≈ r²ð ¨Êu¹eHK²K WOU_«
qI½
Æ(
TV
XË
WŽU«
am --:-·UI¹≈ :
ÂuM« XR
qOGA²« XR
·UI¹≈ am --:-·UI¹ù« XR
·UI¹≈ am --:-qOGA²« XR u Èu²
10 :
P 1 :
qOGA²« XR …UM
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ —UO²šô
j³{
…œuŽ
Æ(
TV
XË
10
P 1
—“ vKŽ jG{«
≤
∫W−O²M«
)ENTER —“ vKŽ jG{«
≥
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
¥
)ENTER —“ vKŽ jG{«
µ
Æ¢©Clock® WŽU«¢ —UO²š« r²¹ U¼bMŽ
am 11:00
WŽU«
:
ÂuM« XR
qOGA²« XR
am --:-·UI¹ù« XR
am --:-qOGA²« XR u Èu²
:
:
qOGA²« XR …UM
qI½
ÆÃËdK (
j³{
31
∫W−O²M«
j?³{« ÆW?IO?b« Ë√ W?ŽU?« v« ‰U?I²?½ö ‹ —“ Ë√ —“ v?KŽ j?G{«
Æ —“ Ë√
—“ vKŽ jGCUÐ WIOb« Ë√ WŽU«
)EXIT —“ vKŽ jG{« ¨¡UN²½ô« bMŽ
ÆwU(« Xu«Ë …UMI« UuKF ÷dF (
≥± ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
±
∫W−O²M«
qI½
Æ¢©Time® XË¢ —UO²šô
·UI¹≈
·UI¹≈
·UI¹≈
—“ Ë√
œ«b??Ž≈¢ W??Žu?L??−? w?? …d??Òu?²??*« «—U?O??)« ÷d??F?ð U??¼b?M??Ž
Æ¢©Setup®
Æ(
…œuŽ
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
2005.7.30, 12:46 PM
)INFO —“ vKŽ jG{«
∂
∑
∏
‫ﺿﺒﻂ ﻣﺆﻗﺖ اﻟﻨﻮم‬
ÆUI³ UND³{ - …d² —Ëd bFÐ UOzUIKð “UN'« ·UI¹ù Êu¹eHK²« j³{ pMJ1
WOÐdF« ∫
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
¢©Setup® œ«bŽ≈¢ —UO²šô
Æ¢©Time® XË¢ —UO²šô
Æ(
qOGAð ∫
qOGAð ∫
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
—“ Ë√
…œuŽ
¥
)ENTER —“ vKŽ jG{«
µ
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
¨60min ¨30min ¨·UI¹≈® U?I³? UN?D³?{ b¹dð w?²« …d²?H« d?²š«
—“ vKŽ jGCUÐ —UE²½ö ©180min ¨150min ¨120min ¨90min
Ƌ —“ Ë√ ∂
‰Ušœ
TV
WŽU«
am 11:00
30min‹
ÂuM« XR
·UI¹≈ am --:-qOGA²« XR
·UI¹ù« XR
·UI¹≈ am --:-qOGA²« XR u Èu²
10 :
P 1 :
qOGA²« XR …UM
…œuŽ
j³{
∑
Êu¹eHK²« q¹u% bFÐ WIOœ ±∏∞Ë ≥∞ 5Ð s …d² —UO²š« pMJ1
Æ © ®SLEEP —“ vKŽ jGCUÐ UOzUIK𠜫bF²Ýô« WOF{Ë v«
≥≤ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
32
qI½
XË
≥
—“ vKŽ jG{«
—“ Ë√
Plug & Play
WG
XË
¡U—“ WýUý
s(
w×O{uð ÷dŽ
≤
∫W−O²M«
)ENTER —“ vKŽ jG{«
Æ¢©Clock® WŽU«¢ —UO²š« r²¹ U¼bMŽ
Æ¢©Sleep Timer® ÂuM« XR¢ —UO²šô
—“ Ë√
œ«b??Ž≈¢ W??Žu?L??−?? w? …d??Òu??²?*« «—U??O??)« ÷d?F??ð U??¼b?M??Ž
Æ¢©Setup®
Æ(
±
TV
œ«bŽ≈
2005.7.30, 12:46 PM
qI½
‫ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن وإﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‬
TV
œ«bŽ≈
WOÐdF« ∫
qOGAð ∫
qOGAð ∫
…œuŽ
Plug & Play
WG
XË
¡U—“ WýUý
s(
w×O{uð ÷dŽ
‰Ušœ
wU(« Xu« j³{¢ lł«—® Êu¹eHK²« WŽUÝ j³{ w¼ …uDš ‰Ë√
WUÝ— ÷dFð ¨bFÐ WŽU« j³Cð r «–≈ Æ©≥± W×H
w ¢ t{dŽË
ÆWýUA« vKŽ ¢©Set the clock first.® ÆôË√ WŽU« j³{«¢
qI½
TV
XË
WŽU«
am 11:00
30min :
ÂuM« XR
qOGAð am 06:00
qOGA²« XR
·UI¹ù« XR
·UI¹≈ am --:-qOGA²« XR u Èu²
10 :
P 1 :
qOGA²« XR …UM
…œuŽ
qI½
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ —UO²šô
)MENU —“ vKŽ jG{«
—“ Ë√
Æ(
TV
Æ¢©Time® XË¢ —UO²šô
Æ(
am 11:00
WŽU«
30min :
ÂuM« XR
qOGAð am 06:00
qOGA²« XR
·UI¹ù« XR
qOGAð pm 11:00
qOGA²« XR u Èu²
10 :
P 1 :
qOGA²« XR …UM
≤
∫W−O²M«
)ENTER —“ vKŽ jG{«
≥
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
¥
)ENTER —“ vKŽ jG{«
µ
Æ¢©Clock® WŽU«¢ —UO²š« r²¹ U¼bMŽ
∫W−O²M«
Æ¢©On Timer® qOGA²« XR¢ —UO²šô —“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
ÆUOzUIKð Êu¹eHK²« qOGAð tO b¹dð Íc« Xu« vKŽ Xu« j³{«
j³{
±
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
œ«b??Ž≈¢ W??Žu?L??−? w?? …d??Òu?²??*« «—U?O??)« ÷d??F?ð U??¼b?M??Ž
Æ¢©Setup®
j³{
qI½
Æ(
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
XË
…œuŽ
∫ Êu¹eHK²« YO×Ð XR*UÐ ·UI¹ù«ØqOGA²« j³{ pMJ1
Æp —U²<« uI« vKŽ UNðd²š« Íc« …UMI« WH«R0 ÂuI¹Ë UOzUIKð qG²A¹
Æp —U²<« Xu« v« ‰uu« bMŽ UOzUIKð qLF« sŽ nu²¹
∂
ÆWIOb« Ë√ WŽU« v« ‰UI²½ö ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
Æ —“ Ë√
—“ vKŽ jGCUÐ Xu« j³{«
jG{« rŁ ¨¢©Off® ·UI¹≈¢ v« ‰UI²½ö ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
Æ¢©on® qOGA𢠗UO²šô
—“ Ë√
—“ vKŽ
Æ¢©Off Timer® ·UI¹ù« X?R¢ —UO²šô —“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
·UI?¹≈ tO? b¹d?ð Íc« X?u« j?³?{« ¨ÁöŽ√ …—u?c*« W?I¹d?D« f?HM?Ð
ÆUOzUIKð qLF« sŽ Êu¹eHK²«
»UOG« bMŽ qLF« sŽ nu²«
n?u?²?¹ ¨¢©on® q?O?G?A?ð¢ W?O?F?{Ë v?K??Ž X?R?*« X?D?³?{ U?b?M?Ž
UŽUÝ ≥ ¡UMŁ√ jЫu{ Í√ qLFð r «–≈ ÆqL?F« sŽ Êu¹eHK²«
ÆXR*UÐ Êu¹eHK²« qOGAð bFÐ
jI XR*UÐ ¢©on® qOGAð¢ WOF{Ë w Âb²ð WHOþu« Ác¼
Êu¹eHK²« ¡UIÐ V³Ð …bz«e« …—«d(« Ë√ W¾łUH WŁœUŠ lM9Ë
q?O³?Ý vK?Ž® XR?*UÐ ¢q?O?GA?²«¢ W?HO?þË W?DÝ«u?Ð WK?¹uÞ …b?*
Æ©…“Ułù« ¡UMŁ√ pÐUOž bMŽ ¨‰U¦*«
≥≥ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
33
2005.7.30, 12:46 PM
∑
‫اﻟﻘﻨﺎة اﳌﻔﻀﻠﺔ‬/‫ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت‬
ÆUOzUIKð XR*UÐ Êu¹eHK²« qOGAð bMŽ qCH*« uB« Èu² j³{ pMJ1
WOÐdF« ∫
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ —UO²šô
Æ¢©Time® XË¢ —UO²šô
Æ(
)ENTER —“ vKŽ jG{«
—“ Ë√
…œuŽ
¥
)ENTER —“ vKŽ jG{«
µ
∫W−O²M«
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
Æ¢©Channel
Æ…UMI« —UO²šô ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
∂
π
…œuŽ
TV
j³{
TV
XË
j³{
≥¥ ≠ WOÐdF«
34
qI½
WŽU«
am 11:00
30min :
ÂuM« XR
qOGAð am 06:00
qOGA²« XR
·UI¹ù« XR
qOGAð pm 11:00
qOGA²« XR u Èu²
10 :
P 1 ‹
qOGA²« XR …UM
…œuŽ
WS32Z30-03639C-ar
qI½
WŽU«
am 11:00
30min :
ÂuM« XR
qOGAð am 06:00
qOGA²« XR
·UI¹ù« XR
qOGAð pm 11:00
qOGA²« XR u Èu²
10 ‹
P 1 :
qOGA²« XR …UM
∑
∏
‰Ušœ
XË
≥
—“ vKŽ jG{«
—“ Ë√ —“ vKŽ j?G{«
Æ¢©On Timer Volume®
Plug & Play
WG
XË
¡U—“ WýUý
s(
w×O{uð ÷dŽ
≤
∫W−O²M«
ÆuB« Èu² j³C ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
On Timer® qOGA²« XR …UM¢ —UO²šô
qOGAð ∫
qOGAð ∫
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
Æ¢©Clock® WŽU«¢ —UO²š« r²¹ U¼bMŽ
qO?GA²« X?R u
Èu?²¢ —UO?²šô
—“ Ë√
œ«b??Ž≈¢ W??Žu?L??−?? w? …d??Òu??²?*« «—U??O??)« ÷d?F??ð U??¼b?M??Ž
Æ¢©Setup®
Æ(
±
TV
œ«bŽ≈
2005.7.30, 12:46 PM
qI½
©q¹œu*« VŠ®
TV
‰Ušœ≈
TV ∫
—œUB*« W×zô
rÝô« q¹bFð
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺳﻢ‬/‫ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺼﺪر اﻹﺷﺎرات اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬
¨Wuu*« …eNł_« s …b¼UA*« …—Uý≈ 5Ð q¹uײK bFÐ sŽ rJײ« “UNł Âb²Ý«
wŽUMB« dLI« «—Uýù ‰U³I²Ýô« “UNłË ¨Íœ w Íœ “UNłË ¨u¹bOH« “UNł q¦
Æ©qÐUJ« Ë√ Y³«® Êu¹eHK²« —bBË
Æ( )MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ ∫W−O²M«
…œuŽ
‰Ušœ
qI½
TV
—œUB*« W×zô
-------------
TV
AV1
AV2
AV3/S-Video
Component1
:
:
:
:
‰Ušœ
)ENTER —“ v?? K??Ž j?? G??{«
Æ¢©Source List®
W??×?zô¢ W?Žu??L?−? w?? …d?u?²??*« «—U?O?)« ÷d??F?ð U?¼b??M?Ž ∫W−O²M«
Æ¢©Source List® —œUB*«
TV
TV ∫
—œUB*« W×zô
rÝô« q¹bFð
…œuŽ
‰Ušœ
----------------
TV
‹
:
:
:
:
AV1
AV2
AV3
S-Video
Component1
j³{
DVD
-------------
TV
‹
:
:
:
:
j³{
Æ¢©Input® ‰Ušœ≈¢ —UO²šô (
)ENTER —“ vKŽ jG{«
‰U??šœ≈¢ W?Žu?L??−? w? …d??u?²?*« «—U??O?)« ÷d??F?ð U?¼b??M?Ž
Æ¢©Input®
AV1
AV2
AV3
S-Video
Component1
qI½
≥
Æ©q¹œu*« VŠ® …—Uýù« —bB —UO²šô —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
Component2 ≠ Component1 ≠ S-Video ≠ AV3 ≠ AV2 ≠ AV1
Component ≠ S-Video ≠ EXT3 ≠ EXT2 ≠ EXT1
¥
W×zö« l W?I¹dD« fH½ «b²ÝUÐ Èd?š_« —œUB*« «—Uý≈ j³{«
ÆÁöŽ√ …—uc*«
≥µ ≠ WOÐdF«
35
≤
—“ Ë√
—“ v?K??Ž j?G?{«
Æ( )ENTER —“ vKŽ jG{«
rÝô« q¹bFð¢ WŽuL− w …du²*« «—UO)« ÷dFð U¼bMŽ ∫W−O²M«
Æ¢©Edit Name®
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ rÝô« d²š«
WS32Z30-03639C-ar
±
∫W−O²M«
Æ¢©Edit Name® r?Ýô« q?¹b?F??𢠗U?O?²?šô
d¦√
…œuŽ
¥
—“ v??K?? Ž j??G?? C??U?? Ð j??I?? «—U??O?? )« Ác??¼ j?? ³??{ U?? C??¹√ p?? M??J?? 1
b ¨…b¼UA*« ¡UMŁ√ wł—U)« —bB*« dOž «–≈ Æ(
)SOURCE
Æ…uB« dOOG² …dOB …b Xu« ‚dG²¹
Æ( )MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ ∫W−O²M«
qI½
rÝô« q¹bFð
—“ vKŽ jG{« rŁ ¨—bB*« …—Uý≈ —UO²šô —“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
Æ©q¹œu*« VŠ® ‹ —“ Ë√ Component2 ≠ Component1 ≠ AV3/S-Video ≠ AV2 ≠ AV1 ≠ TV
Component ≠ EXT3/S-Video ≠ EXT2 ≠ EXT1 ≠ TV
rÝô« q¹bFð
d¦√
…œuŽ
≥
j³C« UOF{Ë 5Ð —UO)« sJ1 ¨Êu¹eHK²« “UNł qO
uð bMŽ
¨AV 2(EXT2) ¨AV 1(EXT1) ∫ 5ÐUIK WOU²«
WŠuK« vKŽ Component 2 Ë√ Component 1(Component)
vKŽ AV 3/S-Video(EXT3/S-Video) Ë Êu?¹eHK²K WOHK)«
ÆÊu¹eHK²K WO³½U'« WŠuK«
qI½
rÝô« q¹bFð
≤
qI½
‰Ušœ≈
Æ¢©Input® ‰Ušœ≈¢ —UO²šô …d ( )ENTER —“ vKŽ jG{«
‰U?šœ≈¢ W??Žu?L??−? w? …d??Òu?²?*« «—U??O?)« ÷d??F?ð U?¼b??M?Ž ∫W−O²M«
Æ¢©Input®
—œU??B?? *« W??×??zô¢ —U?? O??²?? šô Èd??š√ …d?? (
d¦√
…œuŽ
±
2005.7.30, 12:46 PM
µ
∂
©q¹œu*« VŠ®
(PIP) ‫ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة‬
ÆComponet l{Ë w du²ð ô
“UNł Ë√ w½u¹eHK²?« ZU½d³K WOOzd« …—uB« qš«œ W?OŽd …—u ÷dŽ pMJ1
¨WI¹dD« ÁcNÐ ÆÍœ w Íœ “UNł Ë√ u¹bOH« “UNł q¦ wł—U)« …—uB«ØuB«
‰uu “UNł Í√ s WKš«b« …—uB« W³«d Ë√ w½u¹eHKð ZU½dÐ …b¼UA pMJ1
Ædšü« u¹bOH« qšb Ë√ Êu¹eHK²« …b¼UA ¡UMŁ√
Æ(
)MENU —“ vKŽ jG{«
ÆWýUA« vKŽ WOOzd« WLzUI« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Picture® …—u
¢ —UO²šô
—“ Ë√ —“ vKŽ jG{«Ë Æ¢PIP¢ —UO²šô
Æ¢©On® qOGA𢠗UO²šô (
±
…œuŽ
≤
‰Ušœ
)ENTER —“ vKŽ jG{«
≥
—“ Ë√
¥
—“ vKŽ jG{«
Ƌ
)ENTER —“ vKŽ jG{«
—“ Ë√
TV
PIP
·UI¹≈ ‹
∫W−O²M«
…œuŽ
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
ÆWOŽdH« …—uBK —bB —UO²šô ‹ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
∫©q¹œu*« VŠ® wU²« VOðd²UÐ —bB*« ÷dF¹ U¼bMŽ ∫W−O²M«
AV3/S-Video ≠ AV2 ≠ AV1 ≠ TV
EXT3/S-Video ≠ EXT2 ≠ EXT1 ≠ TV
TV
…œuŽ
PIP
TV
PIP
—bB
WœU³
r−Š
l{u
ZU½dÐ
dO³ ∫
∫
P 1∫
…œuŽ
‰Ušœ
—“ v??K?? Ž j??G?? C?? U??Ð j?? I?? «—U?? O??)« Ác?? ¼ j?? ³??{ U?? C??¹√ p?? M??J?? 1
ÆSOURCE
Æ(
—“ vKŽ jG{«
∏
)ENTER —“ vKŽ jG{«
π
ÆWOŽdH« …—uB«Ë WOOzd« …—uB« 5Ð ‰œU³²« r²¹ U¼bMŽ
∫W−O²M«
W?OŽdH« …—uB«Ë W?OOzd« …—uB?« 5Ð ‰œU³²« UC?¹√ pMJ1
Æ( )SWAP —“ vKŽ jGCUÐ jI
≥∂ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
36
qI½
j³{
qOGAð ∫
TV ∫
WHOþË qLFð ô ¨PIP WHOþuÐ œËe*« Êu¹eHK²« ö¹œu iFÐ w
…—u??B?? K?? —œU?? B??*« i??F?? Ð Ê√ W??U?? Š w?? …—u??B?? « w?? …—u?? B??«
…U?M …b?¼UA? bM?Ž ÆWO?ŽdH?« …—uBK? U¼—U?O²?š« r²?¹ WO?O?zd«
…U?M?? …b??¼U??A? s??J??1 ô ¨W??O???O??zd??« …—u?B??« v??K??Ž W?O??½u??¹e??H?K??ð
—b??B?? —U??O??²?? š« - «–≈Ë ÆW??O??Žd??H??« …—u??B??« v??K??Ž W??O?? ½u??¹e??H??K??ð
vKŽ ¢©Not available® du² dOž¢ WUÝ— dNEð ¨Êu¹eHK²«
—UO²š« bMŽ jI …—uB« w …—uB« …b¼UA pMJ1Ë ÆWýUA«
ÆWOŽdH« …—uBK WOOzd« …—uB« s nK²¹ —bB
—“ Ë√
qI½
PIP
—bB
WœU³
r−Š
l{u
ZU½dÐ
qOGAð ∫
TV ‹
dO³ ∫
∫
P 1∫
∂
∑
j³{
PIP
µ
j?GCU?Ð jI? ©…—uB?« w …—u?B«® PIP qO?GA?ð UC?¹√ pM?J1
ÆÈdš√ …d tOKŽ jG{« ¨PIP ·UI¹ù ÆPIP —“ vKŽ
Æ¢©Swap® WœU³¢ —UO²šô
qI½
∫W−O²M«
—“ vKŽ jG{«
Æ¢PIP¢ WŽuL− w …du²*« «—UO)« ÷dFð U¼bMŽ
Æ¢©Source® —bB¢ —UO²šô
0∫
d¦√
qzU
PIP
PIP
—“ Ë√
…—u??
¢ W?Žu?L??−? w? …d?Òu??²?*« «—U?O??)« ÷d?F?ð U?¼b??M?Ž
Æ¢©Picture®
Æ(
TV
…—u
2005.7.30, 12:46 PM
qI½
©lÐU²® ©q¹œu*« VŠ®
PIP
TV
PIP
—bB
WœU³
r−Š
l{u
ZU½dÐ
qOGAð ∫
TV ∫
dO³ ‹
∫
P 1∫
…œuŽ
j³{
(PIP) ‫ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة‬
Æ ¢©Size® r−?Š¢ —UO²šô
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
±∞
±±
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jGCUÐ WOŽdH« …—uB« r−Š d²š«
∫ wU²« VOðd²UÐ ÂU−Š_« ÷dFð U¼bMŽ ∫W−O²M«
Double® W??łËœe?? …c?U??½ ≠ ©Small® d?O??G? ≠ ©Large® d??O?³??
16PIP ≠ ©Window
v?K?Ž U?NE?H?Š - …U?M? ±∂ v≈ q?B?¹ U? ÷d?Ž pM?J?1 ∫ 16PIP
.UOÎzUIKð WOŽdH« …—uB«
qI½
WœU³¢ —UO²š« pMJ1 ô ¨16PIP vK?Ž ¢©Size® r−Š¢ j³{ bMŽ
Æ¢©Programme® ZU½dÐ¢Ë ¢©Position® l{u¢ ¨¢©Swap®
Double® WłËœe …cU½¢ l{Ë vKŽ ¢©Size® r−Š¢ j³{ bMŽ
Æ¢©Position® l{u¢ —UO²š« pMJ1 ô ¨¢©Window
ÆSIZE —“ vKŽ jGCUÐ jI «—UO)« Ác¼ —UO²š« pMJ1
PIP
TV
PIP
—bB
WœU³
r−Š
l{u
ZU½dÐ
qOGAð ∫
TV ∫
dO³ ∫
‹
P 1∫
…œuŽ
j³{
Æ©l{u*«®
qI½
PIP
TV
PIP
—bB
WœU³
r−Š
l{u
ZU½dÐ
qOGAð ∫
TV ∫
dO³ ∫
∫
P 1‹
Æ ¢©Position® l{u¢ —U?O²šô
—“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
±≤
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ jG{«
Æ…du²*« l{«u*« ÷dFð U¼bMŽ ∫W−O²M«
±≥
—“ vKŽ jGCUÐ jI «—UO)« Ác¼ dO²š« pMJ1
pMJ1 Æ¢©Programme® ZU½dТ —UO²šô —“ Ë√
—“ vKŽ jG{«
jGC?UÐ WOŽd?H« …—uB« ‰ö?š UNðb¼UA? b¹dð w²?« …UMI« —U?O²š«
Ƌ —“ Ë√ —“ vKŽ
…UMI« —UO²š« pMJ1 ¨TV vK?Ž ¢©Source® —bB¢ j³{ bMŽ
ÆWOŽdH« …—uBK
±¥
—“ vKŽ jGCUÐ jI WOŽdH« …—uBK …UMI« —UO²š« pMJ1
Æ —“ Ë√
bFÐ sŽ rJײ« “UNł w WKN« nzUþu«
…œuŽ
j³{
qI½
U¹«e*«
—«—“_«
©…—uB« w …—uB«® PIP WHOþË ·UI¹≈ Ë√ qOGA² Âb²¹
Æ«dýU³
PIP
ÆWOŽdH« …—uB«Ë WOOzd« …—uB« 5Ð ‰œU³²K Âb²¹
SWAP
…—u?B«Ë u¹bOH« W?OF{Ë w WO?Ozd« …—uB« l?{Ë bMŽ
u?
v?« l?L??²??ð ô b? ¨Êu?¹e?H?K??²?« W?O?F?{Ë w? W??O?Žd?H?«
b?FÐ © ®SWAP —“ v?K?Ž j?G?C?« bM?Ž W?O??O?zd« …—u?B?«
…UM —UO²š« bŽ« ¨WU(« Ác¼ w ÆWOŽdH« …—uB« …UM dOOGð
ÆWOOzd« …—uB«
¨AV1(EXT1) ¨TV® W?OŽd?H« …—u?B?K …—u?
b?¹b×?² Âb??²?¹
Æ©AV3/S-Video(EXT3/S-Video) Ë√ ¨AV2(EXT2)
SOURCE
dOG
¢ ¨¢©Large® dO³¢® WOŽdH« …—uBK r−Š —UO²šô Âb²¹
Æ©16PIP —“ Ë√ ¢©Double Window® WłËœe …cU½¢ ¨¢©Small®
SIZE
ÆWŽU« »dIŽ fUF ÁU&UÐ WOŽdH« …—uB« qIM Âb²¹ ©l{u*«®
ÆWOŽdH« …—uBK …UMI« —UO²šô Âb²¹
≥∑ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
37
2005.7.30, 12:46 PM
/
P
‫وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻠﻴﺘﻜﺴﺖ‬
ÆXJ²OK²« o¹dÞ sŽ WOÐU²J« UuKF*« Ubš ÂbÒIð WO½u¹eHK²« «uMI« rEF
∫ vKŽ Íu²% WbI*« UuKF*«
WO½u¹eHK²« Z«d³« UË√
u'« R³MðË —U³š_« …dA½
WO{U¹d« U¹«—U³*« ZzU²½
WOŠUO« UuKF*«
Æ©jD<« lł«—® WLd*« U×HB« v« WLIM UuKF*« Ác¼
√
Ã
»
œ
‡¼
U¹u²;«
…—U²<« W×HB« r—
Y³« …UM n¹dFð
«dýR*« vKŽ Y׳« Ë√ WOU(« W×HB« r—
Xu«Ë a¹—U²«
hM«
‰«uŠ_« UuKF
©l¹d« hM«® FASTEXT UuKF
¡e'«
Ë
√
»
Ã
œ
Á
Ë
ÆXJ²OK²« —bB VŠ nK²ð b
…d¼UE« U×HB« iFÐ v« U½UOŠ√ rIMð XJ²OK²« UuKF
∫ WDÝ«uÐ UNO« ‰u
u« pMJ1 w²«Ë ¨w«u²« vKŽ
W×HB« r— ‰Ušœ≈
W×zô w Ê«uMŽ —UO²š«
©©l¹d« hM«® FASTEXT ÂUE½® ÊuK wOz— Ê«uMŽ —UO²š«
‫ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻠﻴﺘﻜﺴﺖ‬
ÆÊu¹eHK²« WýUý vKŽ XË Í√ w XJ²OK²« UuKF ÷dŽ pMJ1
ÆwG³M¹ UL …eHK²*« WHO×B« UuKF ÷dF
∫ ô≈Ë ª ‰U³I²Ýô« …UM —«dI²Ý« sbÐ ô
UuKF*« hI½ Àb×¹ b
U×HB« iFÐ ÷dFð ô b
—“ Ë√
—“ «b²?ÝUÐ XJ?²OK?²« Ubš Âb?Ið w²?« …UMI« d?²š«
Æ
ÆXJ²OK²« WOF{Ë qOGA² ©
®TTX/MIX —“ vKŽ jG{«
…œUŽ≈ pMJ1Ë ÆWýUA« vKŽ U¹u²;« W×H
÷dFð U¼bMŽ
Æ©U¹u²;«® —“ vKŽ jGCUÐ XË Í√ w UN{dŽ
≤
∫W−O²M«
¨XJ²OK²« W×H
l Xu« fH½ w wIOI(« Y³« ÷dŽ œ—√ «–≈
Æ©
®TTX/MIX —“ vKŽ jG{«
ÆXJ²OK²« ÷dŽ s ÃËdK ©
±
®TV vKŽ jG{«
≥
¥
≥∏ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
38
2005.7.30, 12:46 PM
‫اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻔﺤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ‬
“UNł w …œułu*« ÂU—_« —«—“√ vKŽ jGCUÐ «dýU³ W×HB« r— ‰Ušœ≈ pMJ1
ÆbFÐ sŽ rJײ«
vKŽ jGCUÐ U¹u²;« w `{u*« wŁö¦« rdUÐ W×HB« r— qšœ«
ÆUNOKŽ WI³DM*« ÂU—_« —«—“√
ÆW×HB« ÷dFðË WOU(« W×HB« œ«œeð U¼bMŽ
±
∫W−O²M«
÷d?F?ð ¨W?¹u?½U??¦?« U?×?H?B??U?Ð W?Þu?Ðd? …—U??²?<« W?×?H?B??« X?½U? «–≈
¨WMOF W×H
vKŽ ÷dF« XO³¦² Æw«u²« vKŽ W¹u½U¦« U×HB«
…œuFK Èdš√ …d ©¡UI³«® —“ vKŽ jG{« Æ©¡UI³«® —“ vKŽ jG{«
ÆÍœUF« ÷dF« v«
≤
∫WHK²<« ÷dF« «—UOš «b²Ý«
ÆÆÆvKŽ jG{«
5ðd ©
∫ ÷dF
®TTX/MIX —“ÍœUF« Y³«Ë XJ²OK²« UuKF wK
©ŸUłd²Ýô«®
vH<« hM«
©“UG_« vKŽ WÐuł_« ¨‰U¦*« qO³Ý vKŽ®
W¹œUF« WýUA«
Èdš√ …d ©ŸUłd²Ýô«®
©W¹u½UŁ W×H
®
W¹u½UŁ W×H
wŽUÐd« rd« ‰UšœSÐ
©W×HB« l—®
©W×HB« iHš®
WOU²« W×HB«
WIÐU« W×HB«
©r−(«®
…d •
5ðd •
«d ÀöŁ •
włËe« r−(UÐ ·Ëd(«
WýUA« s vKŽ_« nBM« •
WýUA« s qHÝ_« nBM« •
W¹œUF« WýUA«
≥π ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
39
2005.7.30, 12:46 PM
‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺻﻔﺤﺔ‬
sJ1Ë ¨Êu?KUÐ U¼eOd¹ r?²¹ XJ²O?K²« U×H w? …œ—«u« WHK²<« s?¹ËUMF«
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w …œułu*« W½uK*« —«—“_« vKŽ jGCUÐ U¼—UO²š«
Æ©
®TTX/MIX —“ vKŽ jGCUÐ XJ²OK²« U¹u²× ÷dFð
ª Á—UO?²?š« b¹d?ð Íc?« Ê«u?MF?« v?KŽ o?³?DM?*« Êu?K?*« —e« v?K?Ž jG?{«
Æj)« j¹dý w W×{u …dÒu²*« s¹ËUMF«
sJ1 w²« W½uKF*« Èdš_« UuKF?*« l W×HB« ÷dFð
ÆWI¹dD« fHMÐ U¼—UO²š«
±
≤
∫W−O²M«
Êu?K*« —e« vKŽ j?G{« ¨WOU²« W?×HB« Ë√ WI?ÐU« W×HB?« ÷dF
ÆUNOKŽ o³DM*«
≥
ÆWOU²« «uD)« lł«— ¨W¹u½U¦« W×HB« ÷dF
Æ©W¹u½U¦« W×HB«® —“ vKŽ jG{«
¥
Æ…dÒu²*« U×HB« dNEð U¼bMŽ ∫W−O²M«
W¹u½U?¦« U×?HB« Ãd?Šb²ðË ¨W?ÐuKD?*« W¹u½U?¦« W×?HB« d?²š«
Æ©dCš_«® S.MENU —“ Ë√ ©dLŠ_«® TURBO —“ «b²ÝUÐ
‫ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻠﻴﺘﻜﺴﺖ‬
ÆbFÐ ULO UN{dF XJ²OK²« U×H lЗ√ s¹eð pMJ1
Æ
—“ «b²ÝUÐ W×zö« WOF{Ë d²š«
Ê«u??_U??Ð w??Łö?¦??« r??d??U??Ð l?З_« ÂU??—_« ÷d??F??ð U?¼b??M??Ž
ÆWHK²<«
±
∫W−O²M«
—“ Âb²¹
W×HB« WOF{ËË W×zö« WOF{Ë 5Ð dOOG²K
Æ©l¹d« hM« Ë√® WC¹dF«
ÆUNbÒ³ð w²« W×HB« vKŽ o³DM*« ÊuK*« —e« vKŽ jG{«
≤
ÆÂU—_« —«—“√ «b²ÝUÐ …b¹b'« W×HB« r— qšœ«
≥
nK²<« ÊuK*« —e« «b²ÝUÐ ¨UN½e
Ò ð W×H
qJ ≥Ë ≤ wðuDš —d
Ò Æ…d q
¥
ÆWI³DM*« q²J« iuð v²Š ©s¹e²«®
—“ vKŽ jG{«
µ
¥∞ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
40
2005.7.30, 12:46 PM
‫اﺨﻤﻟﺎرج اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬/‫اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻰ اﳌﺪاﺧﻞ‬
ÆqÐUJ« wÐU l ‰ušb« ‰UHÞ√ Ê«u√ W¡ö s bQ²« ¡Ułd«
Ãd vKŽ qL²A¹ Íc« “UN'« l ¢EXT 1 (RGB)¢ «b²Ý« r²¹
Æu¹bOH« ’«d√ öGA Ë√ u¹bOH« »UF√ …eNł√ q¦ ¨RGB
u¹bOH« “UNł
Êu¹eHK²K WOHK)« WŠuK«
©q¹œu*« VŠ®
DVD
“UNłØ…dHA« p “UNł
u¹bOH« VF
Ë√
u¹bOH« ’d qOGAð “UNł
Ë√
dLI« ‰U³I²Ý« “UNł
wŽUMB«
ÆwU(« w½u¹eHK²« ZU½d³K …—uB«ØuB« ÃËd) Âb²¹ ¢©EXT 1 (RGB) Ë√® AV OUT¢
∫ l o«u²« sJ1 ·dD« «c¼
—UJÝ WKO
uð
©51Ë —U¹ ≠ u
´ u¹bO® RCA öO
uð ÀöŁ
v« —bBLK u¹bOH« “UNł q
¨XOÝUJ« j¹dý a½ œ—√Ë w½U¦« u¹bOH« “UNł p¹b ÊU «–≈
pMJ1 YO×Ð ¢©EXT2 (AV) Ë√® AV OUT¢ v« ·bN²*« u¹bOH« “UNłË ¢©EXT1 (RGB) Ë√® AV IN¢
Æ¢©EXT2 (AV) Ë√® AV OUT¢ v« ¢©EXT1 (RGB) Ë√® AV IN¢ s dýU³*« «—Uýù« qO
uð
ÆÊu¹eHK²« v« u¹bOH«Ë u¹bOH« “UNł v« …dHA« p “UNł q
¨…dHA« p “UNł p¹b ÊU «–≈
v« u¹bOH« “UNłË ¢©EXT1 (RGB) Ë√® AV IN¢ v« ‰U³I²Ýô« “UNł q
¨ZU½dÐ qO−𠜗√ «–≈
v« ¢©EXT1 (RGB) Ë√® AV IN¢ s dýU³*« «—Uýù« qO
uð pMJ1 YO×Ð ¢©EXT2 (AV) Ë√® AV OUT¢
Æ¢©EXT2 (AV) Ë√® AV OUT¢
¨p Êu¹eHK²« “UNł v« u¹bO ÂU?E½ Ë√ u¹œË√ ÂUE½ XK
Ë ULK
ÆqLF« sŽ d
UMF« lOLł ·UI¹≈ s bQð
qO?
UH?²Ð UL?OK?F²« W?dF?* “UN'« l? WI?d*« «bM?²?*« lł«—
ÆWö« qł√ s «d¹cײ«Ë qO
u²« sŽ
¥± ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
41
2005.7.30, 12:46 PM
‫اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻰ ﺟﻬﺎز دي ﻓﻲ دي أو ﺟﻬﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ اﻟﺮﻗﻤﻲ‬
Êu¹eHK²K WOHK)« WŠuK«
©q¹œu*« VŠ®
Íœ w Íœ “UNł
Y³« ‰U³I²Ý« “UNł
wLd« w½u¹eHK²«
¢uB?« Ãd¢ WKO
uð v« d?šü« ·dD«Ë Êu¹eHK²K? WOHK)« WŠuK« w? ¢R¢ Ë ¢L¢ v« RCA qÐU q
v« d?šü« ·dD«Ë Êu¹e?HK²K? WOHK?)« WŠuK?« vKŽ ¢PR¢ Ë ¢PB¢ ¨¢Y¢ v« RCA q?ÐU q
ÆÍœ w Íœ “U?N'
ÆÍœ w Íœ “UN' ¢©PR ¨PB ¨Y® u¹bOH« U½uJ Ãd¢ öO
uð
ÆComponent WOF{Ë vKŽ »Ud s jI ¡«œu« …—Uýù« Ãdð
,576p ,576i ,480p ,480i ∫ U½uJ*« ‰ušb …dÒu²*« rOUB²«
50Hz - 1080i
¥≤ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
42
2005.7.30, 12:46 PM
‫اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻰ ﻣﺨﺮج اﻟﺼﻮت‬
WKUJ« bz«uHUÐ l²L²K® u¹œË_« ÂUE½ q¦ ¨…eNłú (RCA) AV OUT (L-AUDIO-R) öO
uð Âb²ð
Æ©wDO;« uB« «dOŁQ²
Êu¹eHK²K WOHK)« WŠuK«
©q¹œu*« VŠ®
u¹œË_« ÂUE½
RCA ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻰ ﻣﺪﺧﻞ‬
u¹bOH« …dOU
…d??O?U?? q?¦? ¨…e??N?łú? ©AUDIO-L+R Ë VIDEO® RCA ö??O?
u??ð Âb??²???ð
Æu¹bOH« VF …eNł√ iFÐË u¹bOH« ’d qOGAð …eNł√Ë ¨u¹bOH«
Êu¹eHK²K WO³½U'« WŠuK«
u¹bOH« VF “UNł
u¹bOH« ’d qOGAð “UNł
¥≥ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
43
2005.7.30, 12:46 PM
‫اﳌﺘﻔﻮق‬-‫اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‬
…dOU q¦ ‚uH²*«≠u¹bOH« Ãd «– …eNłú RCA (AUDIO-L+R) Ë S-VIDEO öO
uð Âb²ð
Æu¹bOH« “UNł Ë√ u¹bOH«
Êu¹eHK²K WO³½U'« WŠuK«
u¹bOH« …dOU
Ë
u¹bOH« “UNł
ÆRCAË ‚uH²*« ≠ u¹bOH« öO
uð «b²Ý« s bÐ ô ¨uB« qOGAðË —uB« ÷dF
v« u¹b?O u¹œËú WOHK)«Ë WO?³½U'« öO
u²« w²K q?O
uð bMŽ
ƉU³I²Ýô« bMŽ W¹uË_« UN WO³½U'« WKO
u²« ¨WOł—U)« …eNł_«
…e?? N?? ł_« v?? « S-VIDEO Ë AV IN 3 Video IN w?? K?? q?? O?? u?? ð b?? M?? Ž
ƉU³I²Ýô« bMŽ W¹uË_« UN S-VIDEO WKO
uð ¨WOł—U)«
‫ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺼﻮر ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬
—œUB*« …b?¼UA? pM?J1 ¨WH?K²?<« u¹bO?H«Ë u?¹œË_« WL?E½√ v« q?Ou?²« b?MŽ
ÆVÝUM*« qšb*« —UO²šUÐ WHK²<«
ÆWÐuKD*« öO
u²« lOLł qO
uð - s bQð
Æ«—«dJð ©
®SOURCE —“ vKŽ jG{«Ë Êu¹eHK²« qGý
±
≤
∫©q¹œu*« VŠ® wU²« VOðd²UÐ ‰ušb« —bB ÷dFð ∫W−O²M«
Component2 ≠ Component1 ≠ AV3/S-Video ≠ AV2 ≠ AV1
Component ≠ EXT3/S-Video ≠ EXT2 ≠ EXT1
ÆUOzUIKð —uB« dNEð ¨—U²<« —bB*« vKŽ «œUL²Ž«
(
)TV —“ vKŽ jG{« ¨Èd?š√ …d WO½u¹eH?K²« Z«d³« …b?¼UA*
ÆWÐuKD*« …UMI« r— d²š«Ë
¥¥ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
44
2005.7.30, 12:46 PM
‫اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻐﻨﻄﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺒﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻮن‬
ÆU¹Ëb¹ Êu¹eHK²« WœUF v« ÃU²% ô YO×Ð ¨…—uB« »u³½√ ‰uŠ œułu WœUF*« nK
∫ s bÐ ô ¨WýUA« vKŽ WO½uK« ŸUd« dNþË dš« ÊUJ v« Êu¹eHK²« XKI½ «–«
ÆWOU_« WŠuK« vKŽ œułu*« ©·UI¹ù«ØqOGA²«® ¢ ¢—“ vKŽ jGCUÐ qLF« sŽ Êu¹eHK²« nË«
ÆÍ—«b'« —UO²« Ãd sŽ Êu¹eHK²« fÐU qB«
WHOþË qOGAð “UN−K sJ1 YO×Ð WIOœ ≥∞ w«uŠ …b* ©œ«bF²Ýô« WOF{Ë w® qLF« sŽ UHu² Êu¹eHK²« „dð«
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ ¢( )POWER ¢ —“ vKŽ jG{« rŁ WOJOðUuðËô« WœUF*«
ÆqLF« sŽ Êu¹eHK²« ·UI¹ù ©·UI¹ù«ØqOGA²«® ¢
¢ —“ vKŽ jG{«¨Êu¹eHK²« Xdð «–«
‫ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻔﻨﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‬:‫ﲢﺮى اﳋﻠﻞ وإﺻﻼﺣﻪ‬
ÆWDO³« WOU²« —u_« h׫ ¨lO³« bFÐ UbK !uUÝ ed0 ‰UBðô« q³
Ÿ“Òu*U?Ð qBð«Ë Êu¹e?HK²K q?K²?*« rd«Ë ÖuL?M« r— V²?« ¨ÁU½œ√ …—uc*« U?LOKF?²UÐ UM?OF²? WKJA?*« q% r «–«
ÆwK;«
q(«ØÕdA«Øh×H« ◊UI½
qOGAðË Í—«b'« —UO²« Ãd v« wOzd« —UO²« pKÝ qO
uð s bQð
ÆÍ—«b'« —UO²« Ãd
Æ¢( )POWER¢ —“Ë ©·UI¹ù«ØqOGA²«® ¢ ¢ —“ vKŽ jGC« s bQð
Æ…—uBK ŸuD«Ë Ê«u_« s¹U³ð j³{ i׫
ÆuB« Èu² h׫
ÂËbF uB«
WËbF …—uB« Ë√
ÆuB« Èu² h׫
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ œułu*« © ®MUTE —“ vKŽ jGC« ÂbŽ s bQð
…bOł …—uB«
ÂËbF uB«Ë
ÆÊuK« j³{ j³{«
Æ`O×
—U²<« Y³« ÂUE½ Ê√ s bQð
WËbF …—uB«
¡«œu« …—uB« Ë√
¡UCO³«Ë
«œułu Êu¹eHK²« …—uB«Ë vKŽ dŁR*« wzUÐdNJ« “UN'« ÊU «–« ULŽ WdF ‰ËUŠ
ÆtMŽ «bOFÐ tKI½«Ë ô Â√
Ædš¬ fOz— f³I v« Êu¹eHK²« fÐU qšœ
uB« w qš«b²«
WO−KŁ ◊UIMÐ …—uB« Ác¼ Àb% b U½UOŠ« ÆtFuË wz«uN« ÁU&« h׫
ÆwKš«b« wz«uN« «b²Ý« V³Ð WKJA*«
Ë√ ¡U—e« …—uB«
`{«Ë dOž uB«Ë
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w 5²¹—UD³« ‰b³²Ý«
©…—Uýô ‰UÝ—√ ÃUł“® bFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ√ ·dÞ nE
Ò ½
ÆW¹—UD³« wdÞ h׫
rJײ« “UNł qOGAð ÂbŽ
bFÐ sŽ
¥µ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
WKJA*«
45
2005.7.30, 12:46 PM
‫ﻣﺬﻛﺮة‬
¥∂ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
46
2005.7.30, 12:46 PM
‫ﻣﺬﻛﺮة‬
¥∑ ≠ WOÐdF«
WS32Z30-03639C-ar
47
2005.7.30, 12:46 PM
lO³« bFÐ U Wbš ≠
q?OË Ë√ Wze?−²« l?zU³Ð ‰U?Bðô« w œœd?²ð « ≠
Z²?M*« ¡«œ√ w d?OG?ð Í√ „UM?¼ ÊU «–≈ W?b)«
ÆU VOŽ œułË v≈ dOA¹
ELECTRONICS
AA68-03639C-00
WS32Z30-03639C-ar
48
2005.7.30, 12:46 PM
Download PDF

advertising