Samsung | LA32C550J1R | Samsung LA46C550J1R راهنمای کاربر

‫‪ LCD‬نويزيولت‬
‫هدننك هدافتسا يامنهار هچرتفد‬
‫دينك روصت ار تاناكما‬
‫یرادیرخ ار ‪ Samsung‬لوصحم نیا هکنیا زا‬
‫تامدخ تفایرد یارب ‪.‬مینک یم رکشت دیدرک‬
‫تبث ریز سردآ رد ار دوخ لوصحم ًافطل ‪،‬رت لماک‬
‫دینک‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫لایرس هرامش‬
‫‪2010-3-2 17:02:05‬‬
‫لدم‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 1‬‬
‫ اب‬SAMSUNG WORLDWIDE ‫ديريگب سامت‬
‫ تالوصحم اب هطبار رد رگا‬Samsung ‫ديراد يرظن ايو لاوس‬، ‫ نايرتشم روما زا يتسرپرس زكرم اب ًافطل‬SAMSUNG ‫ديريگب سامت‬.
‫تياس ب‬
‫روش‬
1300 362 603
AUSTRALIA
-
8000-4726
Bahrain
www.samsung.com
400-810-5858
010-6475 1880
CHINA
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
(852) 3698-4698
HONG KONG
www.samsung.com
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDIA
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
INDONESIA
www.samsung.com
0120-327-527
JAPAN
-
800-22273
Jordan
www.samsung.com
BN68-02739D-00
BN68-02739D
BN68-02739D_FAR.indb 2
‫نايرتشم روما هب يگديسر زکرم‬
www.samsung.com
1800-88-9999
MALAYSIA
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
NEW ZEALAND
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
PHILIPPINES
www.samsung.com
1800-SAMSUNG(726-7864)
SINGAPORE
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864 )
SOUTH AFRICA
www.samsung.com
0800-329-999
TAIWAN
www.samsung.com
1800-29-3232
02-689-3232
THAILAND
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
U.A.E
www.samsung.com
1 800 588 889
VIETNAM
© 2010 Samsung Electronics Co ‫دشاب يم ظوفحم قوقح همه‬.
2010-3-2 17:02:06
‫تصاوير و نمونه ها در اين دفترچه راهنماي کاربر صرفاً براي مراجعه ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعي محصول تفاوت داشته باشند‪ .‬طراحي و مشخصات‬
‫محصول ممکن است بدون اطالع قبلي تغيير کنند‪.‬‬
‫هشدار تصویر ثابت‬
‫از نمایش تصاویر ثابت (از قبیل فایل های تصویری ‪ )jpeg‬یا عامل تصویر ثابت (از قبیل نشان برنامه‪ ،‬فورمت تصویر پانوراما یا ‪ ،4:3‬نوار بورس یا اخبار در زیر صفحه نمایش و غیره) بر روی صفحه‬
‫نمایش اجتناب کنید نمایش مداوم تصویر ثابت ممکن است موجب فرسودگی نامتوازن فسفر صفحه نمایش شده که بر روی کیفیت تصویر تأثیر می کند‪ .‬برای کاهش خطر این تأثیرات‪ ،‬لطفاً از توصیه های زیر‬
‫پیروی کنید‪:‬‬
‫ •از نمایش یک کانال تلویزیونی خاص به مدت طوالنی خودداری کنید‪.‬‬
‫ •همیشه سعی کنید که هرگونه تصویری را روی صفحه کامل نشان دهید‪ ،‬از منوی فورمت تصویر تلویزیون برای بهترین حالت ممکن استفاده کنید‪.‬‬
‫ •مقادیر روشنایی و کنتراست را به کمترین مقدار الزم کاهش دهید تا کیفیت تصویر موردنظر کسب شود‪ ،‬مقادیر افزایش یافته ممکن است فرایند سوختگی را تسریع کند‪.‬‬
‫ •مکرراً از همه ویژگی های تلویزیون که برای کاهش باقی ماندن تصویر و سوختگی صفحه نمایش طراحی شده استفاده کنید‪ ،‬به بخش مربوطه راهنمای استفاده کننده برای توضیحات مراجعه شود‪.‬‬
‫ايمن سازي فضاي نصب‬
‫فواصل الزم بين محصول و اشياء ديگر (براي مثال ديوارها) را براي اطمينان از هواگيري مناسب حفظ كنيد‪.‬‬
‫قصور در انجام اينكار ممكن است به واسطه افزايش دماي داخلي محصول منجر به آتشسوزي شود ويا مشكالتي را براي محصول ايجاد كند‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎هنگاميكه از يك پايه ويا وسيله نصب روي ديوار استفاده مي كنيد‪ ،‬فقط از قطعاتي استفاده كنيد كه توسط ‪ Samsung Electronics‬ارائه شده اند‪.‬‬
‫قطعاتي استفاده كنيد كه توسط توليد كننده ديگري ارائه شده اند‪ ،‬ممكن است منجر به مشكالتي براي محصول ويا مصدوميت در نتجه پرتاب شدن محصول شود‪.‬‬
‫‪ x‬اگر از ‪x‬‬
‫✎ظاهر محصول ممكن است بستگي به محصول متفاوت باشد‪.‬‬
‫نصب کردن با قاب نصب روی دیوار‬
‫نصب کردن با پایه‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫بدون ایجاد ‪( VOC‬ترکیبات آلی فرار) مضر‬
‫«طرح کریستال» ‪ Samsung‬که از دوستدار محیط زیست است به واسطه فناوری تزریق دوگانه ما تغییر تدریجی رنگ را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:07‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 2‬‬
‫محتوا‬
‫شروع به کار‬
‫‪4‬‬
‫اتصالی ها‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪18‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫‪36‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫لوازم فرعی‬
‫مشاهده پنل كنترل‬
‫مشاهده كنترل از راه دور‬
‫وصل کردن به آنتن‬
‫وصل و پخش (تنظیم اولیه)‬
‫‪ 7‬وصل کردن به یک دستگاه ‪AV‬‬
‫‪ 8‬وصل کردن به دستگاه صوتی‬
‫‪ 8‬عوض کردن منبع ورودی‬
‫‪ 9‬نحوه مسیریابی در منوها‬
‫‪ 9‬نوي كانال‬
‫‪ 11‬منوی تصویر‬
‫‪ 14‬منوی صدا‬
‫‪ 15‬منوی تنظیم‬
‫‪ 17‬منوي حمايت‬
‫‪ 18‬وصل کردن به کامپیوتر‬
‫‪ 19‬اتصال شبكه‬
‫‪ 24‬پخش رسانه‬
‫‪AllShare 31‬‬
‫‪+Anynet 33‬‬
‫‪ 36‬ویژگی تله تکست کانال آنالوگ‬
‫‪ 37‬سواركردن كابل ها‬
‫‪ 38‬قفل جلوگيري از سرقت كنزينگتون‬
‫‪ 39‬محكم كردن تلويزيون به ديوار‬
‫‪ 39‬عيب يابي‬
‫‪ 40‬مشخصات‬
‫‪ 43‬فهرست عناوين‬
‫‪INFO‬‬
‫عالمت را کنترل کنید!‬
‫‪CONTENT‬‬
‫‪t‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪TV‬‬
‫از این عملکرد می توان توسط فشردن دکمه‬
‫‪ TOOLS‬روی کنترل از راه دور استفاده کرد‪.‬‬
‫تذكر‬
‫دكمه يكبار لمس (‪)One-Touch‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫فارسي‬
‫‪3‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:08‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 3‬‬
‫شروع به کار‬
‫لوازمیدکي‬
‫✎‬
‫✎‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫لطفاً مطمئن شويد كه اقالم زير هم راه با تلويزيون ‪ LCD‬شما گنجانده شده باشند‪ .‬اگر اقالمي كسري داشت‪ ،‬با فروشنده خود تماس بگيريد‪.‬‬
‫رنگ ها و شکل های اقالم بستگي به مدل ها ممکن است متفاوت باشند‪.‬‬
‫كنترل از راه دور و باتري ها )‪)2 AAA x‬‬
‫دستورالعمل هاي دارنده‬
‫کارت هاي ضمانت‪ /‬راهنماي ايمني )در بعضی محل ها موجود نيست(‬
‫�‬
‫�‬
‫پارچه تميز كننده‬
‫سيم برق‬
‫(تلويزيون اينچ ‪)46‬‬
‫▪‬
‫تسمه کابل‬
‫▪‬
‫قاب بالنکينگ‬
‫▪ حلقه‪ -‬نگه دارنده‬
‫)‪ 4‬عدد(‬
‫مشاهدهپنلكنترل‬
‫✎‬
‫رنگ و شكل محصول بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫بلندگوها‬
‫‪) P‬روشن(‬
‫تلويزيون را روشن يا خاموش می کند‪.‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫‪SOURCEE‬‬
‫هنگاميكه روشن است چشمك زده و خاموش مي شود و در حالت آماده بكار روشن مي شود‪.‬‬
‫بين همه منابع ورودي موجود چرخ می زند‪ .‬در منوي روي صفحه از اين دكمه همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه‬
‫‪ ENTERE‬در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد‪.‬‬
‫يک منوی روی صفحه‪) OSD ،‬نمايش روی صفحه( از ويژگی های تلويزيون شما را نمايش می دهد‪.‬‬
‫صدا را تنظيم می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه های ‪ y‬به همان صورت استفاده کنيد که از دکمه های ◄ و‬
‫► در کنترل از راه دور استفاده می کنيد‪.‬‬
‫کانال ها را عوض می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه های ‪ z‬ﺑه ﻫمان صورﺕ اﺳتفادﻩ کنید که اﺯ دکمه ﻫای‬
‫▼ و ▲ در کنترل از راه دور استفاده می کنيد‪.‬‬
‫كنترل از راه دور را به طرف اين نقطه بر روي تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪y‬‬
‫‪z‬‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫حالتآمادهبکار‬
‫تلويزيون را براي مدت طوالني در حالت آماده بكار نگذاريد )براي مثال زمانيكه به مرخصي مي رويد(‪ .‬حتی هنگاميکه دکمه نيرو خاموش شده‪ ،‬هنوز مقدار کمی برق‬
‫مصرف می شود‪ .‬بهترين کار اينست که سيم برق را بکشيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:09‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 4‬‬
‫‪ 10‬راکهبعورش‬
‫مشاهدهكنترلازراهدور‬
‫تلويزيون را روشن و خاموش مي کند‪) .‬صفحه ‪)6‬‬
‫هنگاميکه دکمه چراغی روشن‪/‬خاموش بر روی روشن تنظيم شده و‬
‫دکمه خاصی فشرده شود‪ ،‬دکمه های کنترل از راه دور برای يک لحظه‬
‫روشن خواهند شد‪.‬‬
‫)استفاده از كنترل از راه دور در حاليكه اين دکمه روشن است مدت‬
‫استفاده از باتري را كاهش مي دهد‪(.‬‬
‫‪TV‬‬
‫منابع تصويري موجود نمايش و انتخاب شود‪) .‬صفحه ‪)8‬‬
‫دسترسی مستقيم به کانال ها دارد‬
‫متناوباً تله تکست‪ ،‬دوبل يا ميکس انتخاب شود‪.‬‬
‫به کانال قبلي بر می گردد‪.‬‬
‫صدا موقتاً قطع شود‬
‫تنظيم ميزان صدا‪.‬‬
‫کانال ها را عوض می کند‪.‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫فهرست کانال را بر روي صفحه نمايش مي دهد‪) .‬صفحه ‪)11‬‬
‫پيوند به خدمات اينترنتی گوناگون‬
‫اطالعات را روی صفحه تلويزيون نمايش می دهد‪) .‬صفحه ‪)15‬‬
‫منوي روي صفحه اصلي را نشان می دهد‪.‬‬
‫)صفحه ‪)9‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫تماشای محتوا را پخش می کند )صفحه ‪)24‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫عملکردهايی که مکرراً استفاده می شوند را سريعاً انتخاب‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫اقالم منوي روي صفحه و تغيير مقادير منو انتخاب شود‪.‬‬
‫خروج از منو )صفحه ‪)9‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ : S.MODE‬حالت صدا انتخاب شود‪) .‬صفحه ‪)14‬‬
‫‪ :SLEEP‬تلويزيون را به طور خودکار خاموش می کند‪) .‬صفحه ‪)15‬‬
‫‪ :DUALI-II‬حالت صدای دوگانه انتخاب شود‪) .‬صفحه ‪)15‬‬
‫‪ :P.MODE‬حالت تصوير انتخاب شود‪) .‬صفحه ‪)11‬‬
‫‪ :P.SIZE‬اندازه تصوير انتخاب شود‪) .‬صفحه ‪)13‬‬
‫‪ :E.SAVING‬حالت صرفه جويی انرژی را انتخاب می کند‪.‬‬
‫)صفحه ‪)11‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪l-ll‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫به منوي قبلي برگرديد‪) .‬صفحه ‪)9‬‬
‫دکمه ها در منوی فهرستکانال‪،‬پخشرسانه‪Internet،‬‬
‫‪ TV‬و غيره‪.‬‬
‫از اين دکمه ها در حالت هایپخشرسانه و ‪+Anynet‬‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫(∏‪ :‬ضبط بر روی وسائل ضبط ‪ Samsung‬با ويژگی را‬
‫‪ +Anynet‬کنترل می کند(‬
‫نصبکردنباتریها(اندازهباتری‪)AAA:‬‬
‫✎ ‬
‫تذکر‬
‫� از کنترل از راه دور در فاصله ‪ 23‬فوتی تلويزيون استفاده کنيد‬
‫� نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثير‬
‫بگذارد‪ .‬از چ راغ مهتابی ويژه يا عالئم نئون در نزديکی خودداری‬
‫کنيد‪.‬‬
‫� رنگ و شكل بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:02:10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 5‬‬
‫شروع به کار‬
‫وصلکردنبهآنتن‬
‫هنگامﻰ كه تلويزيون براﻯ اولين بار روشن ميشود‪ ،‬تنظيمات اصلﻰ بطور اتوماتيك اجرا می شوند‪.‬‬
‫✎‬
‫از پيش تنظيم شده‪ :‬اتصال سيم برق و آنتن‬
‫[پنل پشتي تلويزيون]‬
‫آنتن ‪VhF/UhF‬‬
‫کابل‬
‫يا‬
‫‪ANT OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫ورودي برق‬
‫وصلوپخش(تنظیماولیه)‬
‫هنگاميکه تلويزيون برای اولين بار روشن می شود‪ ،‬چند پيغام روی صفحه به شما کمک خواهند کرد که تنظيمات اساسی را پيکربندی کنيد‪ .‬دکمه ‪ POWERP‬را فشار‬
‫دهيد‪ .‬وصلوپخش تنها زمانی موجود است که منبعورودی روی تلويزيون تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫دکمه ▲ يا ▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫انتخاب زبان‬
‫زبان ‪) OSD‬نمايش روی صفحه( مورد نظر را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫دکمه‪ ENTERECH‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫دکمه ◄ يا ► را فشار داده‪ ،‬سپس‪LIST‬‬
‫� حالتاستفادهدرمنزلرا انتخاب کنيد‪ .‬حالتنمایشمغازه برای محيط های تجاری‬
‫انتخابنمایشمغازه يااستفاده‬
‫است‪.‬‬
‫درمنزل‬
‫� تنظيمات اين دستگاه را ازنمایشمغازه بهاستفادهدرمنزل )استاندارد( بر می‬
‫هنگاميكه صدای ‪ OSD‬نمايان‬
‫گرداند‪ :‬دكمه صدا را بر روي تلويزيون فشار دهيد‪ANT IN .‬‬
‫‪ A‬شد‪ ،‬دكمه ‪ MENU‬را براي ‪ 5‬ثانيه فشرده و نگه داريد‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪RF (A/B) Switch‬‬
‫دکمه ▲ يا ▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫انتخاب يک منطقه‬
‫منطقه مناسب را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫جستجوي كانال به طور اتوماتيك شروع خواهد شد‪.‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫برای اطالعات بيشتر به کانال ← ذخیرهخودکار مراجعه شود‪) .‬صفحه ‪)10‬‬
‫انتخاب كانال‬
‫‪INFO‬‬
‫✎‬
‫تنظيم ساعت‬
‫مشاهده راهنمایاتصال‪.HD‬‬
‫ازتلویزیونخودتانلذتببرید‪ .‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را در هر زمان ب راي ايجاد وقفه در روند حفظ كردن فشار دهيد‪.‬‬
‫‪CABLE OUT‬‬
‫► را ‪IN‬‬
‫برای انتخابروز‪ ،‬ماه‪،‬سال‪،‬ساعتيادقیقه فشار دهيد‪.‬‬
‫دکمه ◄ يا‬
‫‪BOX‬‬
‫کنيد‪.‬‬
‫انتخاب‬
‫▼‬
‫يا‬
‫▲‬
‫دکمه‬
‫فشردن‬
‫اينها را با‬
‫‪Splitter‬‬
‫روش اتصال برای بهترين کيفيت تصوير ‪ hD‬نمايش داده می شود‪.‬‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشاردهيد‪.‬‬
‫اگرميخواهیداینویژگيرادوبارهتنظیمكنید‪..‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫تنظیمات‪-‬وصلوپخش )تنظيمات اوليه( را انتخاب کنيد‪ .‬شماره پين ‪ 4‬رقمي را وارد كنيد‪ .‬شماره پين پيش فرض “‪”0-0-0-0‬است‪ .‬اگر مي خواهيد شماره پين را تغيير‬
‫دهيد‪ ،‬از عملكردکدعوضشود استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:14‬‬
‫فارسي‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 6‬‬
‫اتصال ها‬
‫صتعاورش‬
‫‪ 2‬اراهکلاهب‬
‫‪10‬‬
‫وصلکردنبهیکدستگاه‪AV‬‬
‫استفادهازکابل‪:HDMI/DVI‬اتصالی‪(HD‬تاحداکﺜر‪)1080p‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل ‪ ،hD‬گيرنده ماهواره ‪) hD STB‬جعبه جانبی(‪ ،‬جعبه کابل‪ ،‬گيرنده ماهواره )‪)STB‬‬
‫ديويدي‬
‫‪DVD‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Red White‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫✎ ‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪PC/DVIAUDIOIN/4,3,2,)DVI(1HDMIIN‬‬
‫‪4 3 2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ )DVI(1HDMIIN‬استفاده كنيد‪ .‬ب رای اتصالی‬
‫هنگاميكه از اتصالي كابل ‪ hDMI/DVI‬استفاده مي شود‪ ،‬بايستي از پريز‬
‫‪x‬‬
‫‪1‬‬
‫کابل ‪ ،DVI‬از يک کابل ‪ DVI‬به ‪ hDMI‬ويا آداپتور ‪ DVI-hDMI‬يعنی ‪ DVI‬به ‪ hDMI‬ب راي اتصال تصويري و پريزهاي‬
‫‪ PC/DVIAUDIOIN‬ب راي صدا استفاده کنيد‪.‬‬
‫اگر يک دستگاه خارجی از قبيل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪ STB‬که از وي رايش‬
‫‪x‬‬
‫های ‪ hDMI‬قبل از ‪ 1.3‬حمايت می کند وصل شده است‪ ،‬ممکن است که تلويزيون به طور غيرعادی کار کند )ب رای مثال‬
‫عدم نمايش تصوير بر روی صفحه ‪ /‬عدم صدا ‪/‬ارتعاش تصوير نا راحت کننده ‪ /‬رنگ غيرعادی(‪.‬‬
‫اگر پس از اتصال کابل ‪ hDMI‬صدايی وجود ندارد‪ ،‬وي رايش ‪ hDMI‬دستگاه خارجی را کنترل کنيد‪ .‬اگر احتمال می دهيد که‬
‫‪x‬‬
‫وي رايش از ‪ 1.3‬قديمی تر است‪ ،‬با ارائه کننده دستگاه تماس بگيريد تا وي رايش ‪ hDMI‬را تأييد کرده و ب رای ارتقای نرم اف زار‬
‫درخواست کنيد‪.‬‬
‫توصيه می شود که کابل ‪ hDMI‬تأييد شده را خريداری کنيد‪ .‬در غي راينصورت‪ ،‬صفحه نمايش ممکن است به نظر خالی‬
‫‪x‬‬
‫بيايد يا موجب خطای اتصال شود‪.‬‬
‫استفادهازیکجزء(تاحداکﺜر‪)1080p‬یاکابلصوتی‪/‬تصویری(فقط‪)480i‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬وی سی آر‪ ،‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل‪ ،‬گيرنده ماهواره ‪STB‬‬
‫✎‬
‫هنگام اتصال ‪ ،AV IN 1‬رنگ پريز ‪AV IN 1‬‬
‫‪) [[Y/VIDEO‬سبز( با رنگ كابل ويدئو )زرد(‬
‫همسان نيست‪.‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪Y R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R‬‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪W‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB Y‬‬
‫‪PR PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R‬‬
‫‪COMPONENT OUT‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Blue Green‬‬
‫‪Yellow Red White Red‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫دستگاهپخش‪Blu-ray‬‬
‫‪G‬‬
‫✎‬
‫ب رای دستيابی به بهترين کيفيت تصوير‪ ،‬اتصالی‬
‫جزء بيش از اتصالی ‪ A/V‬توصيه شده است‪.‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫ويسيآر‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:02:24‬‬
‫‪7‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 7‬‬
‫اتصال ها‬
‫وصلکردنبهدستگاهصوتی‬
‫استفادهازاتصالیکابلنورییاصوتی‬
‫‪R‬‬
‫سينماي خانگي دي وي دي‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪W‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬سيستم صوتی ديجيتال‪ ،‬آمپلی فاير‪ ،‬سينمای خانگی دی وی دی‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫سيستم صوتی ديجيتال‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Red White‬‬
‫✎‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫(‪)DIGITALAUDIOOUTOPTICAL‬‬
‫‪ x‬هنگاميکه سيستم صوتی ديجيتال به پريز (‪ )DIGITALAUDIOOUTOPTICAL‬وصل شده‪ ،‬صدای تلويزيون و سيستم را کاهش دهيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫صدای ‪) Ch 5.1‬کانال( هنگامی موجود است که تلويزيون به يک دستگاه خارجی وصل شده که از ‪ Ch 5.1‬حمايت می کند‪.‬‬
‫هنگاميکه گيرنده )سينمای خانگی( روشن شده‪ ،‬می توانيد خروجی صدا را از پريز نوری تلويزيون بشنويد‪ .‬هنگاميکه تلويزيون‬
‫سيگنال ‪ DTV‬را دريافت می کند‪ ،‬تلويزيون صدای ‪ Ch 5.1‬را به گيرنده سينمای خانگی ارسال خواهد کرد‪ .‬هنگاميکه منبع يک‬
‫جزء ديجيتال از قبيل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪) STB‬جعبه جانبی( می باشد و از طريق‬
‫‪ hDMI‬به تلويزيون وصل شده‪ ،‬از گيرنده سينمای خانگی فقط صدای ‪ Ch 2‬شنيده خواهد شد‪ .‬اگر می خواهيد صدای ‪ Ch 5.1‬را‬
‫بشنويد‪ ،‬پريز خروجی صدای ديجيتال از دی وی دی‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪ STB‬را مستقيماً به‬
‫آمپلی فاير يا سينمای خانگی وصل کنيد‪CH LIST .‬‬
‫‪INFO‬‬
‫✎‬
‫‪:AUDIOOUT‬به پريزهای ورودی صوتی در آمپلی فاير ‪ /‬سينمای خانگی وصل می شود‪.‬‬
‫‪ x‬هنگام وصل كردن‪ ،‬از اتصالي مناسب استفاده كنيد )جداگانه فروخته می شود(‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫هنگاميکه آمپلی فاير صدا به پريز ‪ AUDIOOUT‬وصل شده باشد‪ :‬بلندی صدای تلويزيون را کاهش داده و مي زان بلندی صدا را توسط‬
‫کنترل بلندی صدای آمپلی فاير تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫‪hDMI‬‬
‫‪hDMI-DVI‬‬
‫جزء‬
‫ترکيبی )‪(AV‬‬
‫ویرایشنام‬
‫عوضکردنمنبعورودی‬
‫فهرستمنبع‬
‫براي انتخاب تلويزيون ويا منابع ورودي خارجي از قبيل‬
‫دي وي دي ‪ /‬دستگاه پخش ‪ /Blu-ray‬جعبه كابل ‪ /‬گيرنده‬
‫ماهواره ‪ STB‬كه به تلويزيون وصل شده استفاده شود‪.‬‬
‫■ تلویزیون‪/‬کامپیوتر‪/AV1/AV2/‬جزء‪/1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫جزء‪/HDMI3/DVI/HDMI2/HDMI1/2‬‬
‫‪USB/HDMI44‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪8‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:38‬‬
‫درفهرستمنبع ورودی های وصل شده‬
‫پررنگ خواهند شد‪.‬‬
‫‪)PC‬کامپيوتر( هميشه فعال باقی می ماند‪.‬‬
‫کواکسيال )‪(RF‬‬
‫‪VGA‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫■ ویسیآر‪/‬دیویدی‪STB/‬کابل‪STB/‬ماهواره‪PVRSTB/‬‬
‫‪/‬گیرنده‪/AV‬بازی‪/‬کمکوردر‪/‬کامپیوتر‪/PCDVI/‬دستگاههای‬
‫‪/DVI‬تلویزیون‪ :IPTV/Blu-ray/HDDVD/DMA/‬دستگاه‬
‫وصل شده به پريزهاي ورودي را نام گذاري كنيد تا انتخاب منبع ورودي‬
‫آسان تر شود‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫✎‬
‫هنگاميکه کامپيوتری که قدرت تفکيک ‪ 1920‬در ‪1080‬‬
‫@ ‪ 60‬هرتز دارد به درگاه (‪ HDMIIN1)DVI‬وصل‬
‫شده‪ ،‬بايستی درگاه را به حالت ‪ DVIPC‬زير ‪Edit‬‬
‫‪)Name‬وي رايش نام( تنظيم کنيد‪.‬‬
‫✎‬
‫هنگاميکه کابل ‪ hDMI/DVI‬را به درگاه ‪HDMIIN 1‬‬
‫‪)DVI‬وصل می کنيد‪ ،‬بايستی آن را به حالت ‪ DVIPC‬يا‬
‫دستگاههای‪ DVI‬زيرویرایشنام تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫فارسي‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 8‬‬
‫ويژگی های اصلی‬
‫نحوهمسیریابیدرمنوها‬
‫قبل از استفاده از تلويزيون‪ ،‬مراحل زير را براي يادگيري نحوه مسيريابی در منو‬
‫دنبال کرده و عملكردهاي مختلف را انتخاب و تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪CHLIST‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪1‬‬
‫مدیریتكانال‬
‫کانال های دلخواه را حذف يا تنظيم کنيد‪ .‬يک کانال را در صفحه‬
‫‪(Channels‬کانالها)‪(MyChannels ،‬کانالهایشخصی) يا‬
‫‪(Scheduled‬زمانبندیشده) انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-- C * 8‬یصخش یاه لاناك شیاریو‬
‫همه‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪A‬‬
‫دکمه ‪ : MENU‬منوی روی صفحه اصلی را نمايش می دهد‪.‬‬
‫‪ S.MODE‬داده و يك آيتم را‬
‫جانما را حركت‬
‫‪ 2‬دکمه ‪ENTERE‬‬
‫‪ / DUAL‬جهت‪SLEEP:‬‬
‫انتخاب کنيد‪ .‬تنظيمات را تأييد كنيد‪.‬‬
‫‪ P.SIZE‬بر می‪P.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫گردد‪.‬‬
‫به منوی قبلی‬
‫‪ 3‬دکمه ‪: RETURN‬‬
‫نحوهاستفادهاز‪(OSD‬نمایشرویصفحه)‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪MENU m‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫◄‪►/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫‪EXIT e‬‬
‫گزينش های منوی اصلی روی صفحه نمايان‬
‫می شود‪:‬‬
‫تصویر‪،‬صدا‪،‬کانال‪،‬تنظیمات‪،‬ورودی‪،‬کاربرد‪،‬‬
‫پشتیبانی‪.‬‬
‫يک نماد را با دکمه ▲ يا ▼ انتخاب کنيد‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای دستيابی به منوی‬
‫فرعی فشار دهيد‪.‬‬
‫منوی فرعی مورد نظر را با دکمه ▲ يا ▼‬
‫انتخاب کنيد‪.‬‬
‫مقدار يک آيتم را با دکمه ◄ يا ► تغيير دهيد‪.‬‬
‫تغييرات در ‪ OSD‬ممكن است بستگي به منوي‬
‫انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای تکميل پيکربندی‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ EXIT‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪.‬قفل شود‬
‫‪-- C‬تماشای تايمر‬
‫‪-- C‬ويرايش نام كانال‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬مرتب کردن‬
‫حذف‬
‫▼‬
‫‪ ۴‬دکمه ‪ : EXIT‬از منوی روی صفحه خارج می شود‪.‬‬
‫مرحله دسترسي ممكن است بستگي به منوي انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C * 7‬‬
‫کانال‬
‫‪1‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫بزرگنمايی‬
‫‪C‬‬
‫انتخاب‬
‫صفحه‬
‫‪ T‬ابزار‬
‫ کانالها‪ :‬فهرست کانال را براساس نوع کانال نشان می دهد‪.‬‬
‫■‬
‫*‬
‫■‬
‫کانالهایشخصی‪ :‬گروه کانال را نشان می دهد‪.‬‬
‫ زمانبندیشده‪ :‬همه كانال هايي كه در حال حاضر رزرو شده‬
‫را نشان مي دهد‪.‬‬
‫■‬
‫✎‬
‫استفاده از دکمه های رنگی بامدیریتکانال‬
‫‪x‬‬
‫‪ B‬سبز )بزرگنمایي(‪ :‬شماره كانال را بزرگ يا كوچك‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫زرد )انتخاب(‪ :‬كانال هاي الزم را انتخاب كرده و‬
‫دكمه زرد را ب راي تنظيم همه كانال هاي انتخاب شده‬
‫در آن واحد فشار دهيد‪ .‬عالمت ‪ c‬در سمت چپ‬
‫كانال هاي انتخاب شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)صفحه(‪ :‬رفتن به صفحه بعدی يا قبلی‪.‬‬
‫‪(T‬ابزار(‪ :‬منوی گزينشمدیریتکانال را نشان می‬
‫دهد‪) .‬منوهاي گزينش ها ممكن است بستگي به‬
‫موقعيت متفاوت باشند‪(.‬‬
‫نمادهاينمایشوضعیتكانال‬
‫نمادها‬
‫‪c‬‬
‫*‬
‫\‬
‫)‬
‫عملكردها‬
‫کانال انتخاب شده‬
‫يك كانال به عنوان دلخواه تنظيم مي شود‪.‬‬
‫يك كانال قفل شده‬
‫يك برنامه رزرو شده‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:02:41‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهابیعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫نويكانال‬
‫‪9‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 9‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫ذخیره دستی‬
‫¦ ¦استفاده از کانال های دلخواه‬
‫کانال ها را به طور دستی اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫* کانال های شخصی‬
‫اگر كانال با استفاده از ‪(Child Lock‬قفل کودک) قفل شده‪ ،‬پنجره‬
‫ورود پين نمايان مي شود‪.‬‬
‫(درمدیریت کانال)‬
‫همه كانال هاي دلخواه را نشان مي دهد‪.‬‬
‫■ ■‪ : Edit My Channels t‬می توانید کانال های انتخاب شده‬
‫را به گروه کانال های شخصی تنظیم کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫عالمت “*” نمایش داده شده و کانال به عنوان کانال شخصی تنظیم‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫ ‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برنامه (‪ ،)99~0‬سیستم رنگ‪ ،‬سیستم ِصدا‪ ،‬کانال‪ ،‬جستجو ‪ :‬اگر صدا‬
‫■ ■‬
‫نبود ويا صدا غيرعادي بود‪ ،‬الزم است كه استاندارد صدا دوباره انتخاب‬
‫شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ ‪ .2‬یک کانال را در گروه های کانال دلخواه از بین ‪ 3 ،2 ،1‬و‬
‫‪ 4‬اضافه یا حذف کنید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫حالت کانال‬
‫(حالت برنامه)‪ :‬هنگامیکه تنظیم کردن تمام شد‪ ،‬شماره‬
‫‪x P x‬‬
‫هاي موقعيت از ‪ P00‬تا ‪ P99‬به ايستگاه هاي پخش در‬
‫منطقه شما داده مي شود‪ .‬در اين حالت مي توانيد با وارد‬
‫كردن شماره موقعيت‪ ،‬يك كانال را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫می توان‪ x‬یک گروه یا بیشتر را انتخاب کرد‪.‬‬
‫‪ .3‬پس از اینکه تنظیمات را تغییر دادید‪ ،‬فهرست کانال برای هر‬
‫گروه را می توان در کانال های دلخواه مشاهده کرد‪.‬‬
‫حالت کانال آنتن هوایی یا کابل‬
‫کانال های شخصی‬
‫کانال شخصی ‪1‬‬
‫کانال شخصی ‪2‬‬
‫کانال شخصی ‪3‬‬
‫کانال شخصی ‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‬
‫‪B‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‬
‫‪7‬‬
‫* ‪-- C‬‬
‫‬
‫‪8‬‬
‫* ‪ -- C‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫ ‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫(حالت کانال آنتن هوایی) ‪( S /‬حالت کانال کابل)‪ :‬این‬
‫‪x C‬‬
‫دو حالت به شما امکان می دهند تا کانال را با وارد کردن‬
‫شماره تعیین شده ب رای هر ایستگاه پخش آنتن هوایی یا‬
‫کانال کابل انتخاب کنید‪.‬‬
‫¦ ¦ویرایش کانال ها‬
‫منوی گزینش مدیریت کانال‬
‫(درمدیریت کانال)‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬با استفاده از منوی ویرایش نام کانال نام کانال را به ترتیب ویرایش کنید‪.‬‬
‫■ ■ویرایش نام کانال‪ :‬نام کانال خودتان را تعیین کنید‪.‬‬
‫¦ ¦سایر ویژگی ها‬
‫بزرگنمایی‬
‫‪C‬‬
‫انتخاب‬
‫صفحه‬
‫‪ T‬ابزار‬
‫حالت برنامه‬
‫¦ ¦کانال های بازگشته‬
‫منطقه‬
‫مي توانيد منطقه مورد نظر را تغيير دهيد‪.‬‬
‫ذخیره خودکار‬
‫کانال ها را به طور خودکار اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫شماره برنامه هايي كه بطور اتوماتيك معين شده ممكن است با شماره‬
‫برنامه هاي واقعي ويا دلخواه مطابقت نكند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر كانال با استفاده از ‪(Child Lock‬قفل کودک) قفل شده‪ ،‬پنجره‬
‫ورود پين نمايان مي شود‪.‬‬
‫منوی گزینش مدیریت کانال‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫هر کانال را با استفاده از گزینش های منوی مدیریت کانال (قفل شود ‪ /‬قفل باز‬
‫شود‪ ،‬تماشای تایمر‪ ،‬مرتب کردن‪ ،‬حذف‪،‬انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخاب ها)‬
‫تنظیم کنید‪ .‬اقالم منوي گزينش ممكن است بستگي به وضعيت كانال متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬یک عملکرد را انتخاب کرده و تنظیمات آنرا تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■قفل شود ‪ /‬قفل باز شود‪ :‬يك كانال را طوري قفل كنيد كه نتوان كانال را‬
‫انتخاب و تماشا كرد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫عملكرد تنها زماني موجود است كه قفل کودک روي‬
‫اين ‪x‬‬
‫روشن باشد‪.‬‬
‫صفحه وارد كردن پين نمايان مي شود‪ .‬پین ‪ 4‬رقمی را وارد‬
‫‪x‬‬
‫کنید که پیش فرض آن “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬پین را با استفاده‬
‫از گزینش کد عوض شود تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■تماشای تایمر‪ :‬می توانید کانال دلخواه را طوری تنظیم کنید که به طور‬
‫خودکار در موقع مورد نظر نمایش داده شود‪ .‬ابتدا وقت کنونی را برای‬
‫استفاده از این عملکرد تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:41‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 10‬‬
‫■ ■حذف‪ :‬مي توانيد كانال را براي نمايش كانال هايي كه مي خواهيد حذف كنيد‪.‬‬
‫نور زمینه ‪ /‬درخشندگی ‪ /‬روشنایی ‪ /‬وضوح ‪ /‬رنگ ‪/‬‬
‫تصحیح رنگ (‪)G/R‬‬
‫■ ■انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخاب ها‪ :‬در مدیریت کانال‪ ،‬همه کانال ها را‬
‫انتخاب کنید یا انتخاب همه کانال ها را حذف کنید‪.‬‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫می توانید برنامه ای که برای تماشا رزرو کرده اید را مشاهده کنید‪ ،‬تغییر دهید یا‬
‫حذف کنید‪.‬‬
‫■ ■تغيير اطالعات‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■لغو برنامه ریزی ها‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید‬
‫لغو کنید‪.‬‬
‫■ ■اطالعات‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید نمایش دهید‪.‬‬
‫(همچنين مي توانيد اطالعات برنامه رزرو شده را تغيير دهيد‪).‬‬
‫■ ■انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخاب ها‪ :‬همه برنامه هاي رزرو شده را انتخاب‬
‫كنيد يا انتخاب زدايي كنيد‪.‬‬
‫فهرست کانال‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد نوززمینه‪ ،‬درخشندگی‬
‫در ‪x‬‬
‫و روشنایی را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪WER‬‬
‫‪P‬‬
‫تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به‬
‫‪x‬‬
‫تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫کاهش‪ x‬روشنایی تصویر مصرف برق را کاهش می دهد‪.‬‬
‫¦ ¦راهکارهای اقتصادی‬
‫راهکار صرفه جویی‬
‫‪P‬‬
‫تنظیم دقیق‬
‫اگر سيگنال ضعيف ويا تحريف شده است‪ ،‬کانال را بطور دستی تنظيم دقيق کنيد‪.‬‬
‫کانال های تنظیم دقیق شده با یک ستارک “*” عالمت زده شده اند‪.‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫منوی تصویر‬
‫تذکر‬
‫حالت های ‪ TV، AV‬آنالوگ سیستم پال‪ ،‬عملکرد‬
‫در ‪x‬‬
‫تصحیح رنگ (‪ )G/R‬موجود نیست‪.‬‬
‫■ ■صرفه جویی انرژی (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد ‪/‬‬
‫تصویر خاموش ‪ /‬خودکار) ‪ : t‬روشنايي‬
‫تلويزيون را تنظيم مي كند تا مصرف نيرو كاهش‬
‫‪POWER‬‬
‫پيدا كند‪ .‬اگر تصویر خاموش را انتخاب کنید‪ ،‬صفحه‬
‫نمایش خاموش می شود‪ ،‬ولی صدا روشن باقی می‬
‫ماند‪ .‬برای روشن کردن صفحه نمایش‪ ،‬هر دکمه ای را‬
‫به غیر از دکمه صدا فشار دهید‪.‬‬
‫‪INFO‬‬
‫می توانید همه کانال های جستجو شده را تماشا کنید‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫¦ ¦تغيير حالت تصوير از قبل تنظیم شده‬
‫■ ■حس گر صرفه جویی (خاموش‪/‬روشن)‪ :‬برای بهبود صرفه جویی در‬
‫مصرف نیرو؛ تنظیمات تصویر با نور موجود در اتاق به طور خودکار وفق‬
‫پیدا می کنند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫گر نور زمینه را تنظیم کنید‪ ،‬حس گر صرفه جویی‬
‫خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫نور زمینه حداقل‪ :‬هنگامیکه حس گر صرفه جویی روی روشن است‪ ،‬حداقل‬
‫روشنایی صفحه نمایش را می توان به طور دستی تنظیم کرد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر حس گر صرفه جویی روشن باشد‪ ،‬روشنایی صفحه‬
‫نمایش ممکن است تغییر کند (قدری تیره تر یا روشن تر‬
‫شود) که بستگی به شدت نور محیط دارد‪.‬‬
‫■ ■ادامه کار عدم وجود سیگنال (خاموش ‪ /‬دقیقه ‪ / 15‬دقیقه ‪ / 30‬دقیقه ‪:)60‬‬
‫در وضعیت بدون سیگنال یا کابل سیگنال کنترل شود برای مدت زمان‬
‫معینی که توسط کاربر مشخص شده‪ ،‬حالت آماده به کار را فعال می کند‪.‬‬
‫حالت ‪t‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫تلویزیون شما چندین گزینش تنظیم برای کنترل کیفیت تصویر دارد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ زمان بندی شده‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫■ ■مرتب کردن‪ :‬اين عملكرد به شما اختيار مي دهد تا شماره برنامه كانالهاي‬
‫ذخيره شده را تغيير دهيد‪ .‬اين عملکرد بعد از استفاده از ذخيره اتوماتيک‬
‫ممکن است الزم باشد‪.‬‬
‫¦ ¦تغییر تنظیمات تصویر‬
‫نوع تصویر مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫✎✎‬
‫■ ■پويا‪ :‬برای یک اتاق پرنور مناسب است‪.‬‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬برای محیط عادی مناسب‬
‫است‪.‬‬
‫هنگامیکه کامپیوتر از حالت ذخیره نیرو استفاده می کند‬
‫غیرفعال می شود‪.‬‬
‫■ ■طبیعی‪ :‬برای کاهش خستگی چشم‬
‫مناسب است‪.‬‬
‫■‬
‫ طبیعی در حالت کامپیوتر موجود نیست‪.‬‬
‫✎✎‬
‫■سينمايي‪ :‬برای تماشای فیلم‪TV‬های سینمایی در اتاق تاریک مناسب است‪I-II.‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪P‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:42‬‬
‫فارسي‬
‫‪11‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 11‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫گزینش های تصویر‬
‫¦ ¦تغيير گزینش های تصوير‬
‫✎✎‬
‫در حالت کامپیوتر‪ ،‬تنها می توانید در تمایل رنگ‪ ،‬اندازه‪ ،‬فیلتر نویز دیجیتال و‬
‫زمان حفاظت خودکار تغیی راتی ایجاد کنید‪.‬‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫(در حالت استاندارد ‪ /‬سینمایی موجود است)‬
‫مي توانيد تنظيمات مشروح را براي صفحه نمايش خود تنظيم كنيد كه شامل رنگ و‬
‫درخشندگي مي شود‪.‬‬
‫گزینش های تصویر‬
‫تمایل رنگ‬
‫✎✎‬
‫در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد درخشندگی پویا‪ ،‬گاما و تنظیم سفیدی را تغيير‬
‫دهيد‪.‬‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫تن سیاه‬
‫‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫درخشندگی پویا‬
‫‪ :‬متوسط‬
‫جزئیات سایه‬
‫‪0:‬‬
‫گاما‬
‫‪0:‬‬
‫حالت فقط ‪RGB‬‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫فضای رنگ‬
‫◄‬
‫‪ :‬بومی‬
‫■‬
‫▼‬
‫■‬
‫■درخشندگی پویا (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬درخشندگی صفحه نمایش را تنظیم‬
‫می کند‪.‬‬
‫■‬
‫■جزییات سایه (‪ :)2+~2-‬روشنایی تصاویر تیره را افزایش می دهد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫در حالت کامپیوتر غیرفعال شده است‪.‬‬
‫■‬
‫■گاما (‪ :)3+~3-‬تراكم رنگ اصلي را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫■‬
‫■حالت فقط ‪( RGB‬خاموش ‪ /‬قرمز ‪ /‬سبز ‪ /‬آبی)‪ :‬می توانید رنگ یا تصحیح رنگ قرمز‪،‬‬
‫سبز یا آبی را برای تصویر از یک دستگاه خارجی (دستگاه پخش دی وی دی‪ ،‬سینمای‬
‫خانگی و غیره) تنظیم کنید‪.‬‬
‫■‬
‫■فضای رنگ (خودکار ‪ /‬بومی)‪ :‬داجیا یارب هک ییاه گنر هرتسگ‪.‬دینک میظنت ار‬
‫تسا دوجوم ریوصت‪.‬‬
‫■‬
‫■ تنظیم سفیدی‪ :‬دمای رنگ را برای تصویر طبیعی تر تنظیم کنید‪.‬‬
‫تعديل قرمز ‪ /‬تعديل سبز ‪ /‬تعديل آبي‪ :‬تیرگی هر رنگ را (قرمز‪ ،‬سبز‪ ،‬آبی)‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫بهره قرمز ‪ /‬بهره سبز ‪ /‬بهره آبی‪ :‬روشنایی هر رنگ را (قرمز‪ ،‬سبز‪ ،‬آبی)‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫■‬
‫■رنگ پوست‪ :‬روی رنگ صورتی رنگ پوست تأکید می کند‪.‬‬
‫■‬
‫(خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬روی حدود شیئ تأکید می کند‪.‬‬
‫■بهبود لبه‬
‫ِ‬
‫‪12‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:43‬‬
‫فیلتر نویز دیجیتال‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫فیلتر نویز ‪MPEG‬‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫سطح سیاه ‪HDMI‬‬
‫حالت فیلم‬
‫راکدوخ تظافح نامز‬
‫‪ :‬عادی‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫‪:‬تعاس ‪2‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫■تمایل رنگ (سرد ‪ /‬عادی ‪ /‬رنگ گرم ‪ / 1‬رنگ گرم ‪)2‬‬
‫✎✎‬
‫ رنگ گرم ‪ 1‬یا رنگ گرم ‪ 2‬هنگامیکه حالت تصویر‬
‫پویا است غیرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫■‬
‫اندازه‬
‫‪16:9 :‬‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫یدیفس میظنت‬
‫■تن سیاه (خاموش ‪ /‬تیره ‪ /‬تیره تر ‪ /‬تیره ترین)‪ :‬سطح سیاهی را برای تنظیم عمق‬
‫صفحه نمایش انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ :‬عادی‬
‫◄‬
‫تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که‬
‫به یک ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫■‬
‫‪TENT‬‬
‫■اندازه‪ :‬جعبه كابل‪/‬گيرنده ماهواره‬
‫شما ممكن است مجموعه اندازه هاي تصوير خودش را نيز‬
‫داشته باشد‪ .‬با این وجود‪ ،‬ما اکیداً توصیه می کنیم که‬
‫بیشتر اوقات از حالت ‪ 16:9‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ : 16:9‬تصوير را به اندازه ‪ 16:9‬براي پخش دي وي‬
‫‬
‫دي ويا عريض تنظيم كنيد‪.‬‬
‫بزرگنمایی عریض‪ :‬اندازه تصوير را بيشتر از ‪ 4:3‬بزرگ می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫‪FO‬‬
‫موقعیت را با استفاده از دکمه های ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫بزرگنمایی‪ :‬تصوير را به عرض ‪ 16:9‬در جهت عمودي بزرگنمایی می کند تا‬
‫در اندازه صفحه جا بشود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫موقعیت یا اندازه را با استفاده از دکمه ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪ : 4:3‬تنظیم پیش فرض برای پخش فیلم سینمایی یا عادی‪.‬‬
‫✎✎‬
‫به مدت طوالنی در فورمت ‪ 4:3‬تماشا نکنید‪ .‬نشانه هایی از حاشیه‬
‫ها در سمت چپ‪ ،‬راست و مرکز صفحه نمایش ممکن است موجب‬
‫باقی ماندن تصویر (سوختگی تصویر) شود که تحت پوشش ضمانت‬
‫نیست‪.‬‬
‫به اندازه صفحه‪ :‬تصوير كامل را بدون هرگونه قسمت حذف شدگی نمایش‬
‫می دهد درحاليكه سيگنال هاي ‪ )1080p/1080i/720p( HDMI‬ويا جزء‬
‫(‪ )1080p/1080i‬دريافت مي شوند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 12‬‬
‫‪OLS‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫بستگي به منبع ورودي‪ ،‬گزينه هاي اندازه تصوير ممكن است‬
‫‪x‬‬
‫متفاوت باشند‪.‬‬
‫موجود ممكن است بستگي به حالت انتخاب شده متفاوت‬
‫اقالم ‪x‬‬
‫باشند‪.‬‬
‫حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط حالت های ‪ 16:9‬و ‪ 4:3‬را مي توان‬
‫در ‪x‬‬
‫تنظيم كرد‪.‬‬
‫تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به یک‬
‫‪x‬‬
‫ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫اگر از‪x‬عملكرد به اندازه صفحه با ورودي ‪ 720p HDMI‬استفاده‬
‫كنيد‪ 1 ،‬خط در باال‪ ،‬پايين‪ ،‬چپ و راست به همان صورت عملكرد‬
‫‪ overscan‬بريده خواهد شد‪.‬‬
‫■ ■فیلتر نویز دیجیتال (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد ‪ /‬خودکار ‪ /‬نمایان کردن‬
‫خودکار ‪ /‬نمایش)‪ :‬هنگامیکه سیگنال پخش ضعیف است‪ ،‬ممکن است قدری‬
‫برفک و شبح نمایان شود‪ .‬یکی از گزینش ها را انتخاب کنید تا بهترین‬
‫تصویر نمایان شود‪.‬‬
‫نمایان کردن خودکار‪ :‬هنگامیکه کانال های آنالوگ را عوض می کنید‪،‬‬
‫شدت سیگنال جاری را نشان داده و ‪ NR‬صفحه نمایش را مشخص‬
‫می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫فقط ب رای کانال های آنالوگ موجود است‪.‬‬
‫■ ■فیلتر نویز ‪( MPEG‬خاموش‪ /‬كم‪ /‬متوسط‪ /‬زياد‪ /‬اتوماتيک)‪ :‬نویز ‪MPEG‬‬
‫را کاهش داده تا کیفیت تصویر بهبود پیدا کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫در حالت کامپیوتر غیرفعال شده است‪.‬‬
‫■ ■سطح سیاه ‪( HDMI‬عادی ‪ /‬کم)‪ :‬ميزان سياهي در صفحه نمايش را با‬
‫تنظيم عمق صفحه انتخاب می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫فقط در حالت ‪( HDMI‬سیگنال های ‪ )RGB‬موجود است‪.‬‬
‫■ ■حالت فیلم (خاموش ‪ /‬خودکار‪ / 1‬خودکار‪ :)2‬تلويزيون را تنظیم می کند‬
‫تا بطور اتوماتيک سيگنالهاي فيلم را از همه منابع حس و ظاهر کرده و‬
‫تصوير را براي کيفيت بهينه تنظيم کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫■‬
‫در تلویزیون‪ ،AV ،‬جزء (‪ )1080i / 480i‬و ‪480i( HDMI‬‬
‫‪ )1080i /‬موجود است‪.‬‬
‫■زمان حفاظت خودکار (‪ 2‬ساعت ‪ 4 /‬ساعت ‪ 8 /‬ساعت ‪ 10 /‬ساعت ‪ /‬خاموش)‪:‬‬
‫اگر یک تصویر ثابت بر روی صفحه نمایش باقی بماند‪ ،‬محافظ سوختگی خودکار‬
‫صفحه عمل خواهد کرد‪.‬‬
‫منبع ورودی را روی کامپیوتر بگذارید‪.‬‬
‫‪ t‬تنظیم خودکار‬
‫مقادیر‪/‬موقعیت های فرکانس را تنظیم کرده و تنظیمات را به طور خودکار تنظیم‬
‫دقیق می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫✎ ذکر ✎‬
‫پس از‪ x‬انتخاب ‪(Screen Fit‬به اندازه صفحه) در حالت‬
‫‪ )HDMI (1080i/1080p‬يا جزء (‪ :)1080i/1080p‬با‬
‫استفاده از دکمه ▲‪ ► ، ◄ ، ▼ ،‬وضعيت یا اندازه را‬
‫تغييرمی دهد‪.‬‬
‫¦ ¦برپاسازي تلويزيون با كامپيوتر‬
‫هنگامیکه از طریق کابل ‪ HDMI/DVI‬وصل شود موجود نیست‪.‬‬
‫صفحه نمایش‬
‫■ ■درشت ‪ /‬ظریف‪ :‬نویز تصویر را حذف کرده یا کاهش می دهد‪ .‬اگر صرفاً به‬
‫وسيله تنظيم دقيق نویز برطرف نشد‪ ،‬فركانس را تا حد ممكن (درشت) تنظيم‬
‫كرده و دوباره تنظيم دقيق كنيد‪ .‬پس از اينكه نویز كاهش پيدا كرد‪ ،‬تصوير‬
‫را دوباره تنظيم كنيد تا در مركز صفحه نمايش قرار گيرد‪.‬‬
‫■ ■موقعيت‪ :‬موقعیت صفحه نمایش کامپیوتر را با دکمه جهت دار تنظیم کنید‬
‫(▲ ‪.)► / ◄ / ▼ /‬‬
‫■ ■تنظيم مجدد تصوير‪ :‬تصویر را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند‪.‬‬
‫استفاده از تلويزيون به عنوان صفحه نمايش كامپيوتر‬
‫تنظيم نرم افزار كامپيوترتان (براساس ‪)Windows XP‬‬
‫بستگی به ویرایش ویندوز و کارت ویدئو‪ ،‬صفحات نمایش واقعی در کامپیوتر شما‬
‫ممکن است متفاوت باشند که در این صورت همان اطالعات به راه اندازی تقریباً‬
‫همیشه بکار برده می شود‪( .‬در غير اينصورت‪ ،‬با توليد كننده كامپيوترتان ويا‬
‫فروشنده ‪ Samsung‬تماس حاصل كنيد)‬
‫‪ .1‬روی “‪ ”Control Panel‬در منوی شروع ویندوز کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬روی “‪ ”Appearance and Themes‬در پنجره “‪Control‬‬
‫‪ ”Panel‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .3‬روی “‪ ”Display‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .4‬به زبانه “‪ ”Settings‬در جعبه گفتگوی نمایش بروید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک)‬
‫‪x‬‬
‫[ایده آل‪ 1920 :‬در ‪ 1080‬پيكسل]‬
‫اگر گزينه فركانس عمودي در جعبه گفتگوي تنظيمات ‪display‬‬
‫‪x‬‬
‫وجود دارد ارزش صحيح “‪ ”60‬و يا "‪ 60‬هرتز" مي باشد‪ .‬در‬
‫غي راينصورت‪ ،‬بر روي “‪ ”OK‬كليك كرده و از جعبه گفتگو خارج‬
‫شويد‪.‬‬
‫تنظیم مجدد تصویر (قبول ‪ /‬لغو)‬
‫حالت تصویر کنونی را به تنظیمات پیش فرض آن بر می گرداند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:02:43‬‬
‫‪13‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 13‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫منوی صدا‬
‫¦ ¦تغيير حالت صدا از قبل تنظیم شده‬
‫‪t Mode‬‬
‫‪TV‬‬
‫صدای خودکار (خاموش ‪ /‬عادی ‪ /‬شب)‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫برای مساوی کردن میزان صدا در هر کانال‪ ،‬روی عادی بگذارید‪.‬‬
‫■ ■شب‪ :‬این حالت تجربه صوتی بهبودیافته را نسبت به حالت عادی ارائه‬
‫کرده‪ ،‬تقریباً هیچگونه سروصدایی ایجاد نمی کند‪ .‬برای موقع شب مناسب‬
‫است‪.‬‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬حالت طبيعي صدا را انتخاب‬
‫مي كند‪.‬‬
‫بلندگوی تلویزیون (خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫■ ■موسيقي‪ :‬موسيقي را به صدا ارجحيت مي دهد‪.‬‬
‫پژواک صدا ایجاد شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬تلویزیون را روی خاموش بگذارید‪.‬‬
‫■ ■سينمايي‪ :‬بهترين صدا را براي فيلم ها‬
‫عرضه مي كند‪.‬‬
‫■ ■صدای واضح‪ :‬گفتار را به صداهاي ديگر ارجحيت مي دهد‪.‬‬
‫■ ■تقویت‪ :‬شدت صدای فرکانس زیاد را افزایش داده تا امکان تجربه شنوایی‬
‫بهتر را برای اشخاصی که مشکل شنوایی دارند ایجاد کند‪.‬‬
‫¦ ¦تغییر دادن تنظیمات صدا‬
‫‪HDMI‬‬
‫ممکن است به واسطه تفاوت در سرعت رمزگشایی بین بلندگوی اصلی و گیرنده صوتی‪،‬‬
‫✎✎‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده‪ ،‬دکمه های صدا و‬
‫‪ MUTE‬کار نکرده و تنظیمات صدا محدود خواهد بود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده‪ ،‬بایستی از این‬
‫تنظیمات استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ x‬روشن‪ :x‬روشن‪ ،‬خاموش ‪ :‬خاموش‬
‫✎✎‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی روشن تنظیم شده‪ ،‬بایستی از این تنظیمات‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ x‬روشن‪ :x‬روشن‪ ،‬خاموش ‪ :‬روشن‬
‫✎✎‬
‫اگر سیگنال تصویری وجود نداشته باشد‪ ،‬هر دو بلندگو بی صدا خواهند بود‪.‬‬
‫اکواالیزر‬
‫خروجی ‪SPDIF‬‬
‫■ ■باالنس چپ‪/‬راست‪ :‬باالنس بين بلندگوي راست و چپ را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫(‪ SPDIF (Sony Philips Digital InterFace‬برای ارائه صدای دیجیتال‬
‫استفاده شده‪ ،‬اختاللی که به بلندگوها و دستگاه های دیجیتال گوناگون از قبیل‬
‫دستگاه پخش دی وی دی وارد می شود را کاهش می دهد‪.‬‬
‫حالت صدا را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■‪( 10KHz / 3KHz / 1KHz / 300Hz / 100Hz‬تنظيم پهناي باند)‪:‬‬
‫میزان فرکانس های پهنای باند خاص را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■تنظيم مجدد‪ :‬اکواالیزر را به تنظیمات پیش فرض آن برمی گرداند‪.‬‬
‫¦ ¦سیستم های صوتی و غیره‬
‫‪( SRS TruSurround HD‬روشن ‪ /‬خاموش)‬
‫(فقط حالت صدای استاندارد) این عملکرد یک تجربه صدای فراگیر ‪ 5.1‬کانال‬
‫مجازی را از طریق یک جفت بلندگو یا گوشی با استفاده از فناوری ‪HRTF‬‬
‫‪ (Head Related Transfer Function‬ارائه می کند‪.‬‬
‫‪( SRS TruDialog‬خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫■ ■فرمت صدا‪ :‬در طول دریافت امواج دیجیتال تلویزیون‪ ،‬می توانید فرمت‬
‫خروجی صدای دیجیتال (‪ )SPDIF‬را از گزینش های ‪ PCM‬یا ‪Dolby‬‬
‫دالبی دیجیتال انتخاب کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫توسط اتصال به بلندگوهای ‪ 5.1ch‬در یک وضعیت دالبی دیجیتال‪،‬‬
‫تجربه صوتی ‪ 3‬بعدی را هم کنشی می کنید‪.‬‬
‫■ ■تأخیر صدا‪ :‬نابرابری صوتی‪ -‬تصویری را در هنگام تماشای تلویزیون یا‬
‫ویدئو و گوش دادن به خروجی صدای دیجیتال با استفاده از دستگاه خارجی‬
‫از قبیل گیرنده ‪ AV‬تصحیح می کند (‪.)250ms ~ 0ms‬‬
‫تنظيم مجدد صدا (قبول ‪ /‬لغو)‬
‫همه تنظیمات صوتی را به پیش فرض های کارخانه بر می گرداند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫(فقط حالت صدای استاندارد) این عملکرد به شما امکان می دهد تا شدت صدا را‬
‫نسبت به موسیقی یا اثرات صوتی افزایش دهید تا بتوان گفتگو را در هنگام تماشای‬
‫یک برنامه به وضوح بیشتری شنید‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:44‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 14‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪TV‬‬
‫هنگاميكه بر روي ‪ Dual l ll‬تنظيم مي كنيد‪ ،‬حالت صداي‬
‫كنوني بر روي صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫■ ■تایمر ‪ / 1‬تایمر ‪ / 2‬تایمر ‪ 3‬سه تنظيم مختلف تايمر روشن‪/‬خاموش را مي‬
‫توان اجرا كرد‪ .‬بايستي ابتدا ساعت را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫تایمر ‪1‬‬
‫زمان روشن شدن‬
‫▲‬
‫غیرفعال‬
‫‪00‬‬
‫زمان خاموش شدن‬
‫غیرفعال‬
‫‪00‬‬
‫▼‬
‫استريو ‪A2‬‬
‫‪NICAM‬‬
‫استريو‬
‫نوع صدا‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫✎✎‬
‫‪Dual-I/II‬‬
‫مونو‬
‫استریو ↔ مونو‬
‫‪Dual-I ↔ Dual-II‬‬
‫مونو‬
‫مونو ↔ استریو‬
‫مونو ↔ ‪Dual-I‬‬
‫‪Dual-II‬‬
‫پيش فرض‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪Dual-I‬‬
‫یكبار‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫‪Dual-I‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫فقط در سیگنال صوتی استریو فعال شد‪.‬‬
‫تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫منوی تنظیم‬
‫¦ ¦تنظيم وقت‬
‫‪00‬‬
‫کانال‬
‫‪TV‬‬
‫‪1‬‬
‫یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه‬
‫شنبه‬
‫‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫زمان روشن شدن ‪ /‬زمان خاموش شدن‪ :‬فعال‪/‬غيرفعال‪ ،‬ساعت و‬
‫دقيقه را تنظيم مي كند‪( .‬براي فعال كردن تايمر با تنظيماتي كه انتخاب‬
‫كرده ايد روي فعال تنظيم كنيد‪).‬‬
‫بلندی صدا‪ :‬ميزان بلندی صداي مورد نظر را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫منبع‪ :‬محتویات تلویزیون یا ‪ USB‬هنگامیکه تلویزیون به طور‬
‫اتوماتیک روشن شده پخش می شود را انتخاب کنید‪ USB( .‬را تنها‬
‫زمانی می توان انتخاب کرد که یک دستگاه ‪ USB‬به تلویزیون وصل‬
‫شده باشد)‬
‫کانال (هنگامیکه منبع روی تلویزیون تنظیم شده باشد)‪ :‬کانال مورد‬
‫نظر را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪P‬‬
‫محتوا (هنگامیکه منبع روی ‪ USB‬تنظیم شده باشد)‪ :‬یک پوشه را در‬
‫دستگاه ‪ USB‬حاوی فایل های موسیقی یا عکس انتخاب کنید که قرار‬
‫است هنگامیکه تلویزیون به طور خودکار روشن شد پخش شوند‪.‬‬
‫وقت‬
‫■ ■ساعت مي‪ :‬تنظیم ساعت برای استفاده از ویژگی های گوناگون تایمر‬
‫تلویزیون است‪.‬‬
‫هربار که دکمه ‪ INFO‬را فشار دهيد‪ ،‬وقت کنوني نمايان خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫اگر سيم برق را قطع كنيد‪ ،‬بايستي ساعت را دوباره تنظيم‬
‫كنيد‪.‬‬
‫مي توانيد روز‪ ،‬ماه‪ ،‬سال‪ ،‬ساعت يا دقيقه را مستقيماً با فشار‬
‫▲‪ ▼ ,‬یا دكمه هاي رقمي كنترل از راه دور تنظيم كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫¦ ¦استفاده از تايمر خواب‬
‫■ ■تایمر خواب ‪ : t‬تلویزیون را به طور‬
‫خودکار پس از یک مدت زمان از قبل تنظیم شده‬
‫خاموش می کند‪ 150 ،120 ،90 ،60 ،30( .‬و ‪180‬‬
‫دقیقه)‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تکرار‬
‫‪00‬‬
‫‪ L‬حرکت ‪ U‬تنظیم‬
‫اگر سينگال استريو ضعيف بوده و تغيير اتوماتيك اتفاق مي افتد به‬
‫مونو تغيير دهيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫بلندی صدا‬
‫‪10‬‬
‫منبع‬
‫ب راي لغوتايمر خواب ‪ ،‬خاموش را انتخاب‬
‫كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر فایل موسیقی بر روی دستگاه ‪ USB‬نباشد یا پوشه‬
‫حاوی فایل موسیقی انتخاب نشود‪ ،‬عملکرد تایمر به طور‬
‫صحیح کار نمی کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫هنگاميكه فقط يك فايل عكس در دستگاه ‪ USB‬وجود دارد‪،‬‬
‫نمايش اساليد پخش نخواهد شد‪.‬‬
‫اگر اسم پوشه زيادي َط والني است‪ ،‬نمي توان پوشه را‬
‫انتخاب كرد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫به هر ‪ USB‬که انتخاب می کنید پوشه خودش اختصاص‬
‫داده می شود‪ .‬هنگامیکه از بیش از یک نوع خاص ‪USB‬‬
‫استفاده می شود‪ ،‬مطمئن شوید که هر ‪ USB‬اسم متفاوتی‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫تکرار‪ :‬به سلیقه خودتان یکبار‪ ،‬هرروز‪ ،‬دوشنبه تا جمعه‪ ،‬دوشنبه تا‬
‫شنبه‪ ،‬شنبه تا یکشنبه یا دستی را انتخاب کنید‪ .‬اگر دستی را انتخاب‬
‫کنید‪ ،‬می توانید روزی که می خواهید تایمر فعال شود را تنظیم کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎خاموش شدن اتوماتیک (فقط هنگامیکه تلویزیون به وسیله تایمر‬
‫عالمت ‪ c‬نشان می دهد که روز انتخاب شده است‪.‬‬
‫روشن شده موجود است)‪ :‬تلویزیون بعد از ‪ 3‬ساعت از زمانیکه از آن‬
‫استفاده نشده خاموش می شود تا از زیادی گرم شدن جلوگیری شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:02:45‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫¦ ¦انتخاب حالت صدا ‪t‬‬
‫¦ ¦تنظیم تایمر روشن‪/‬خاموش‬
‫‪15‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 15‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫¦ ¦برنامه های قفل کردن‬
‫امنيت‬
‫✎✎‬
‫✎✎پین ‪ 4‬رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬پین را با‬
‫صفحه ورودی پین قبل از صفحه تنظیمات نمایان می شود‪.‬‬
‫استفاده از گزینش کد عوض شود تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■قفل کودک (خاموش‪ /‬روشن)‪ :‬کانال ها در مدیریت کانال قفل می شوند تا‬
‫از کاربران غیرمجاز از قبیل کودکان در تماشای برنامه نامناسب جلوگیری‬
‫شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون‬
‫گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫■ ■کد عوض شود‪ :‬شماره شناسایی شخصی تان را که برای تنظیم تلویزیون‬
‫الزم است تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■شفافیت منو (روشنایی ‪ /‬تیره)‪ :‬شفافیت منو را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■ملودی (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬این عملکرد را تنظیم کنید تا یک‬
‫ملودی هنگامیکه تلویزیون روشن یا خاموش می شود پخش شود‪.‬‬
‫¦ ¦تصوير در تصوير (‪)PIP‬‬
‫‪PIP t‬‬
‫گیرنده تلویزیون را به همراه یک منبع تصویر خارجی به طور همزمان تماشا‬
‫کنید‪( PIP .‬تصویر در تصویر) در همان حالت کار نمی کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫✎✎‬
‫اگر كد پين را ف راموش كرديد‪ ،‬دكمه هاي كنترل از راه دور را‬
‫به ترتيب زير فشار دهيد تا پين را به ‪ 0-0-0-0‬دوباره تنظيم‬
‫مي كند‪( POWER :‬خاموش) ← ‪← 2 ← 8 ← MUTE‬‬
‫‪( POWER ← 4‬روشن)‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫در حين تماشاي حالت تصویر در تصویر تلویزیون را‬
‫اگر ‪x‬‬
‫خاموش کنید‪ ،‬پنجره تصوير در تصوير ناپديد خواهد شد‪.‬‬
‫ممكن‪x‬است متوجه شويد هنگاميكه از صفحه نمايش اصلي‬
‫ب راي تماشاي يك بازي ويا كا رايوكي استفاده مي كنيد‪،‬‬
‫تصوير در پنجره تصوير قدري غيرطبيعي مي شود‬
‫تنظيمات تصوير در تصوير‬
‫‪x‬‬
‫تصوير اصلي‬
‫¦ ¦سایر ویژگی ها‬
‫زبان منو‬
‫زبان منو تنظيم شود‪.‬‬
‫شبکه (نوع شبکه ‪ /‬تنظیمات شبکه ‪ /‬آزمایش شبکه)‬
‫برای جزییات تنظیم گزینش ها‪ ،‬به دستورالعمل های «اتصال شبکه» مراجعه شود‪.‬‬
‫(صفحه ‪)19‬‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:45‬‬
‫‪2‬‬
‫جزء‪DVI،/HDMI11 ,2‬‬
‫‪،HDMI44 ،HDMI33 ،HDMI22‬‬
‫کامپیوتر‬
‫تلويزيون‪AV22 ،AV11 ،‬‬
‫■ ■تصویر در تصویر (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬عملکرد تصویر در تصویر را فعال‬
‫یا غیرفعال می کند‪.‬‬
‫■ ■منبع (تلویزیون ‪ :)AV22 / AV11 /‬منبع تصوير فرعي را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫مي توانيد اين گزينش ها را با فشردن دكمه ‪SOURCE‬‬
‫بر روي كنترل از راه دور بآساني انتخاب كنيد‬
‫■ ■اندازه (‪ :)Õ / Ã‬اندازه را برای تصویر فرعی انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■حالت بازی (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬هنگاميكه به يك كنسول بازي از قبيل‬
‫‪ ™PlayStation‬يا ‪ ™Xbox‬متصل شده‪ ،‬مي توانيد با گزينش حالت‬
‫بازي از يك تجربه بازي واقعي تري بهره مند شويد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫‪1‬‬
‫جزء‪1‬‬
‫تلويزيون‪AV22 ،‬‬
‫■ ■كانال‪ :‬كانال را براي صفحه فرعي انتخاب مي كند‪.‬‬
‫عمومي‬
‫‪x‬‬
‫تصوير فرعي‬
‫احتیاط ها و محدودیت ها ب رای حالت بازی‬
‫‪x‬‬
‫■ ■موقعیت (‪ :)à / – / — / œ‬موقعیت را برای تصویر فرعی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■انتخاب صدا (اصلی ‪ /‬فرعی) ‪ :‬می توانید حالت صدای مورد نظر را انتخاب‬
‫کنید (اصلی ‪ /‬فرعی) در حالت تصویر در تصویر‪.‬‬
‫✎✎‬
‫كردن كنسول بازي و اتصال دستگاه‬
‫– براي قطع –‬
‫خارجي ديگر‪ ،‬حالت بازی را در منوي تنظيمات‬
‫روي خاموش بگذاريد‪.‬‬
‫تلويزيون را در حالت بازی نمايش دهيد‪،‬‬
‫– اگر منوي –‬
‫صفحه قدري مي لرزد‪.‬‬
‫حالت ‪x‬بازی در حالت تلويزيون‪ ،‬كامپيوتر و تصویر در‬
‫تصویر موجود نيست‪.‬‬
‫پس از‪ x‬اتصال کنسول بازی‪ ،‬حالت بازی را روشن کنید تا‬
‫از کیفیت تصویر ضعیف جلوگیری شود‪.‬‬
‫حالت بازی روشن است‪ :‬حالت تصویر روی استاندارد‬
‫اگر ‪x‬‬
‫گذاشته شده و حالت صدا روی تنظیم دلخواه گذاشته شده‬
‫است‪.‬‬
‫حالت‪x‬بازی فقط ب رای بازی کردن است‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 16‬‬
‫خود عیب یابی‬
‫■ ■آزمایش تصویر (بله ‪ /‬خیر)‪ :‬برای کنترل مشکالت تصویری استفاده شود و‬
‫اگر مشکل ادامه پیدا کرد الگوی رنگ کنترل شود‪.‬‬
‫■ ■آزمایش صدا (بله ‪ /‬خیر)‪ :‬از صدای ملودی توسازی شده برای کنترل‬
‫مشکالت صوتی استفاده شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫اگر صدايي را از بلندگوهاي تلويزيون نمي شنويد‪ ،‬قبل از‬
‫اج راي آزمايش صدا‪ ،‬مطمئن شويد كه بلندگوی تلویزیون‬
‫روي روشن در منوي صدا تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫ملودي در حين آزمايش شنيده خواهد شد حتي اگر بلندگوی‬
‫تلویزیون روي خاموش تنظيم شده باشد يا صدا توسط‬
‫دكمه ‪ MUTE‬صامت شده باشد‪.‬‬
‫■ ■عيب يابي‪ :‬اگر به نظر می رسد که تلویزیون اشکاالتی دارید‪ ،‬به این‬
‫توضیحات مراجعه شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر هیچکدام از این راهنمایی های عیب یابی مربوط‬
‫نمی شوند‪ ،‬با مرکز خدمات مشتریان ‪ Samsung‬تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫ارتقای نرم افزار‬
‫ارتقای نرم افزار را می توان از طریق پخش سیگنال یا توسط دان لود کردن‬
‫جدیدترین سفت افزار از ‪ samsung.com‬به یک دستگاه حافظه ‪ USB‬انجام‬
‫داد‪.‬‬
‫ويرايش فعلی نرم افزاری که ً‬
‫قبال در تلويزيون نصب شده است‪.‬‬
‫✎✎‬
‫نرم اف زار به صورت “‪ ”Year/Month/Day_Version‬نشان داده مي شود‪.‬‬
‫ارتقای نرم افزار‬
‫ویرایش فعلی‬
‫از طریق ‪USB‬‬
‫■ ■از طریق اینترنت‪ :‬نرم افزار را با استفاده از اینترنت ارتقا دهید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫ابتدا شبکه خود را پیکربندی کنید‪ .‬ب راي ف رآیند مشروح‬
‫استفاده از تنظیمات شبکه‪ ،‬به دستورالعمل هاي‬
‫«‪ »Network Connection‬م راجعه كنيد‪.‬‬
‫اگر اتصالی اینترنت به طور صحیح کار نمی کند‪ ،‬ممکن‬
‫است که اتصال قطع شده باشد‪ .‬لطفاً دان لود کردن را‬
‫دوباره انجام دهید‪ .‬اگر مشکل ادامه پیدا کرد‪ ،‬توسط ‪USB‬‬
‫دان لود کرده و ارتقا دهید‪.‬‬
‫■ ■نرم افزار جایگزین (بک‪-‬آپ)‪ :‬اگر سفت افزار جديد مشكلي دارد و بر روي‬
‫عملكرد تأثير مي گذارد‪ ،‬مي توانيد نرم افزار را به ويرايش قبلي برگردانيد‪.‬‬
‫راهنمای اتصال ‪HD‬‬
‫هنگام اتصال دستگاه ها به تلويزيون‪ ،‬به اين اطالعات مراجعه كنيد‪.‬‬
‫‪000359_2009/12/24‬‬
‫‬
‫◄‬
‫از طریق اینترنت‬
‫نرم افزار جایگزین‬
‫■ ■از طریق ‪ :USB‬درايو‬
‫‪ USB‬حاوي فایل حاوي ارتقاي سفت‬
‫افزار‪ ،‬كه از ‪www.samsung.com‬‬
‫به تلويزيون دان لود شده را وارد كنيد‪.‬‬
‫لطفاً مراقبت باشيد كه برق را قطع‬
‫يا‬
‫نكرده ويا رانشگر ‪ USB‬را تا‬
‫هنگامیکه ارتقا تمام نشده خارج‬
‫نكنيد‪ .‬تلويزيون پس از خاتمه ارتقاي‬
‫سفت افزار خاموش شده و به طور‬
‫اتوماتيك روشن خواهد شد‪ .‬هنگاميكه‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫نرم افزار ارتقا پيدا كرد‪ ،‬تنظيمات‬
‫تصويري و صوتي كه اجرا كرده ايد به‬
‫تنظيمات پيش فرض برخواهند گشت‪ .‬ما‬
‫توصيه مي كنيم تنظيمات خود را يادداشت كنيد تا بتوانيد آنها را بعد از ارتقا‬
‫به آساني دوباره تنظيم كنيد‪.‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫منوي حمايت‬
‫نصب جدیدترین ویرایش‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫‪------_--/--/--/----‬‬
‫تماس با ‪Samsung‬‬
‫اين اطالعات را هنگاميكه تلويزيون به طور صحيح كار نمي كند ويا هنگام ارتقاي‬
‫نرم افزار مشاهده كنيد‪ .‬می توانید اطالعاتی در مورد مراکز تماس تلفنی ما‪ ،‬و‬
‫نحوه دان لود محصوالت و نرم افزار را پیدا کنید‪.‬‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:02:46‬‬
‫‪17‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 17‬‬
‫ويژگی های پيشرفته‬
‫وصلکردنبهکامپیوتر‬
‫استفادهازکابل‪/HDMI/DVI‬کابل‪D-sub‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PC OUT‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫حالتهاینمایش(ورودي‪D-Sub‬و‪)HDMI/DVI‬‬
‫قدرت تفکيک ايده آل ‪ 1920‬در ‪ 60 @ 1080‬هرتز می باشد‪.‬‬
‫حالت‬
‫‪IBM‬‬
‫‪MAC‬‬
‫‪VESA CVT‬‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫‪VESA GTF‬‬
‫‪VESA DMT / DTV CEA‬‬
‫✎‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:48‬‬
‫قدرتتفكیك‬
‫فركانسافقي(كیلوهرتز)‬
‫فركانسعمودي(هرتز)‬
‫فركانسساعتپیكسل(مگاهرتز)‬
‫قطبیتهمگام(‪)H/V‬‬
‫‪ 640‬در ‪350‬‬
‫‪ 720‬در ‪400‬‬
‫‪ 640‬در ‪480‬‬
‫‪ 832‬در ‪624‬‬
‫‪ 1152‬در ‪870‬‬
‫‪ 720‬در ‪576‬‬
‫‪ 1152‬در ‪864‬‬
‫‪ 1280‬در ‪720‬‬
‫‪ 1280‬در ‪960‬‬
‫‪ 640‬در ‪480‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪35.910‬‬
‫‪53.783‬‬
‫‪56.456‬‬
‫‪75.231‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.086‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪59.950‬‬
‫‪59.959‬‬
‫‪74.777‬‬
‫‪74.857‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪32.750‬‬
‫‪81.750‬‬
‫‪95.750‬‬
‫‪130.000‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪-/-‬‬
‫‪ 640‬در ‪480‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪ 640‬در ‪480‬‬
‫‪ 800‬در ‪600‬‬
‫‪ 800‬در ‪600‬‬
‫‪ 800‬در ‪600‬‬
‫‪ 1024‬در ‪768‬‬
‫‪ 1024‬در ‪768‬‬
‫‪ 1024‬در ‪768‬‬
‫‪ 1152‬در ‪864‬‬
‫‪ 1280‬در ‪1024‬‬
‫‪ 1280‬در ‪1024‬‬
‫‪ 1280‬در ‪720‬‬
‫‪ 1280‬در ‪800‬‬
‫‪ 1280‬در ‪800‬‬
‫‪ 1280‬در ‪960‬‬
‫‪ 1360‬در ‪768‬‬
‫‪ 1440‬در ‪900‬‬
‫‪ 1440‬در ‪900‬‬
‫‪ 1680‬در ‪1050‬‬
‫‪ 1280‬در ‪720‬‬
‫‪ 1280‬در ‪1024‬‬
‫‪ 1920‬در ‪1080p‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪62.795‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪47.712‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪70.635‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪52.500‬‬
‫‪74.620‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪74.934‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.015‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪74.984‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪85.500‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪136.750‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪89.040‬‬
‫‪128.943‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫ب رای اتصالي كابل ‪ ،hDMI/DVI‬بايستي از پريز ‪ )DVI(1HDMIIN‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫حالت درهم بافته پشتيباني نشده است‪.‬‬
‫اين دستگاه در صورتيكه يك فرمت تصويري غي راستاندارد انتخاب شده باشد ممكن است بطور عادي كار نكند‪.‬‬
‫حالت هاي جداگانه و مركب پشتيباني مي شوند‪ .‬از ‪ SOG‬يا ‪ Sync On Green‬حمايت نمی شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 18‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫اتصال شبكه‬
‫‪.‬به اینترنت دسترسی پیدا کند )‪ (LAN‬می توانید تلویزیون را طوری تنظیم کنید که بتواند با استفاده از اتصالی کابل یا بی سیم‪ ،‬از طریق شبکه منطقه محلی تان‬
‫¦ ¦اتصال به یک شبکه کابل‬
‫متصل کنید ‪ LAN‬می توانید تلویزیون را با استفاده ازکابل به سه روش به ‪:‬‬
‫�‬
‫می توانید توسط اتصال درگاه ‪ LAN‬در پشت تلویزیون به یک مودم خارجی با استفاده از کابل ‪ ،Cat 5‬تلویزیون را به ‪ LAN‬متصل کنید‪ .‬به نمودار زیر‬
‫مراجعه شود‪.‬‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫مودم خارجي‬
‫(‪/ADSL/VDSL‬کابل تلويزيون)‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫�‬
‫درگاه مودم روي ديوار‬
‫كابل مودم‬
‫می توانید توسط اتصال درگاه ‪ LAN‬در پشت تلویزیون به اشتراک گذار‪ IP‬که به مودم خارجی وصل شده‪ ،‬تلویزیون را به ‪ LAN‬متصل کنید‪ .‬براي متصل‬
‫کردن از کابل ‪ Cat 5‬استفاده شود‪ .‬به نمودار زیر مراجعه شود‪.‬‬
‫با سرور( ‪ IP‬اشتراک گذار‬
‫)‪DHCP‬‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫‪ LAN‬کابل‬
‫�‬
‫)كابل تلويزيون‪ (ADSL/VDSL/‬مودم خارجي‬
‫‪ LAN‬کابل‬
‫درگاه مودم روي ديوار‬
‫كابل مودم‬
‫بستگی به نحوه پیکربندی شبکه شما‪ ،‬ممکن است بتوانید که توسط اتصال مستقیم درگاه ‪ LAN‬در پشت تلویزیون به پریز شبکه بر روی دیوار با استفاده از‬
‫کابل ‪ ،Cat 5‬تلویزیون را به ‪ LAN‬متصل کنید‪ .‬به نمودار زیر مراجعه شود‪ .‬توجه داشته باشید که پریز روی دیوار به مودم یا مسیرگردان در جای دیگری‬
‫در خانه تان متصل است‪..‬‬
‫درگاه ‪ LAN‬روي ديوار‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫اگر یک شبکه پویا دارید‪ ،‬بایستی از مودم یا مسیرگردان ‪ ADSL‬استفاده کنید که از پروتکل پیکربندی میزبان پویا (‪ )DHCP‬حمایت می کند‪ .‬مودم یا مسیرگردانی که‬
‫از ‪ DHCP‬حمایت می کنند‪ ،‬به طور خودکار آدرس ‪ ،IP‬ماسک زیرشبکه‪ ،‬دروازه ورودی و ‪ DNS‬که تلویزیون برای دسترسی به اینترنت نیاز دارد را ارائه کرده تا‬
‫لزومی برای وارد کردن این مقادیر به طور دستی نباشد‪ .‬بیشتر شبکه ها از نوع ‪(Dynamic Network‬شبکه پویا) هستند‪.‬‬
‫بعضی شبکه ها به آدرس استاتیک ‪ IP‬نیاز دارند‪ .‬اگر شبکه شما به آدرس استاتیک ‪ IP‬نیاز دارد‪ ،‬بایستی آدرس ‪ ،IP‬ماسک زیرشبکه‪ ،‬دروازه ورودی و ‪ DNS‬را‬
‫هنگام تنظیم اتصال شبکه‪ ،‬به طور دستی در صفحه تنظیمات کابل تلویزیون وارد کنید‪ .‬برای دریافت مقادیر آدرس ‪ ،IP‬ماسک زیرشبکه‪ ،‬دروازه ورودی و ‪ ،DNS‬با‬
‫ارائه کننده خدمات اینترنتی (‪ )ISP‬خود تماس بگیرید‪ .‬اگر یک کامپیوتر ویندوز دارید‪ ،‬می توانید این مقادیر را از طریق کامپیوتر نیز دریافت کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر شبکه شما نیاز به آدرس ‪ IP‬استاتیک دارد‪ ،‬می توانید از مودم های ‪ ADSL‬استفاده کنید که از ‪ DHCP‬پشتیبانی می کنند‪ .‬مودم های ‪ ADSL‬که از‬
‫‪ DHCP‬حمایت می کنند همچنین به شما امکان می دهند تا از آدرس های استاتیک ‪ IP‬استفاده کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:02:49‬‬
‫‪19‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 19‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫تنظیمات شبكه (خودکار(‬
‫تنظیمات شبكه (دستی(‬
‫از خودکار استفاده کنید در هنگامیکه تلویزیون را به شبکه ای وصل می کنید‬
‫حمایت می کند‪ .‬برای برقرار کردن خودکار اتصال شبکه کابل ‪ DHCP‬که از‬
‫تلویزیون‪ ،‬این مراحل را اجرا کنید‬
‫از دستی استفاده کنید در هنگامیکه تلویزیون را به شبکه ای وصل می کنید که به‬
‫نیاز دارد ‪ IP‬آدرس استاتیک‬
‫نحوه تنظیم خودکار‬
‫‪ .1‬تلویزیون را به طوری که در بخش قبلی توصیف شد به ‪ LAN‬متصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬تلویزیون را روشن کرده‪ ،‬دکمه را روی کنترل از راه دور فشار دهید‬
‫و از دکمه ▲‪ ▼or‬برای انتخاب استفاده کرده و سپس دکمه ‪ E‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب شبکه در منوی استفاده کرده و سپس‬
‫دکمه ‪ E‬را فشار دهید‪ .‬صفحه شبکه نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .2‬در منوی پاپ آپی که نمایان می شود‪ ،‬روی وضعیت کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬در دیالوگی که نمایان می شود‪ ،‬روی زبانه پشتیبانی کلیک کنید‪..‬‬
‫‪ .4‬در زبانه پشتیبانی‪ ،‬دکمه جزییات را کلیک کنید‪ .‬مقادیر اتصال شبکه‬
‫نمایان می شوند‪.‬‬
‫یتسد روط هب میظنت هوحن‬
‫شبکه‬
‫نوع شبكه‬
‫هکبش الصتا ریداقم تفایرد‬
‫برای دریافت مقادیر اتصال شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز‪ ،‬این مراحل را‬
‫دنبال کنید‬
‫‪ .1‬روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید‪.‬‬
‫‪ :‬كابل‬
‫◄‬
‫تنظیمات شبكه‬
‫برای تنظیم دستی اتصال شبکه کابل تلویزیون‪ ،‬این مراحل را اجرا کنید ‪:‬‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬را در فرایند «نحوه تنظیم خودکار» دنبال کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬را روي بگذاريد‪.‬‬
‫آزمایش شبكه‬
‫‪ .3‬دکمه ▼ روی کنترل از راه دور را برای رفتن به اولین فیلد ورودی‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬مقادیر و را وارد کنید‪ .‬از دکمه های رقمی روی کنترل از راه دور‬
‫برای وارد کردن ارقام و دکمه های جهتی برای رفتن از یک فیلد به‬
‫فیلد دیگر استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫‪ .4‬در صفحه‪ ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬وقتیکه کارتان تمام شد‪ ،‬دکمه را روی کنترل از راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .6‬را براي كنترل اتصال اینترنت انتخاب كنيد‪..‬‬
‫‪ .5‬را روي تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪ .6‬را انتخاب كنيد‪ .‬صفحه نمایان می شود‪.‬‬
‫تنظیمات شبكه كابل‬
‫تنظیمات پروتكل اینترنت‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫آدرس ‪IP‬‬
‫‪:‬‬
‫ماسك زیرشبكه‬
‫‪:‬‬
‫دروازه ورودی‬
‫‪:‬‬
‫تنظیم ‪DNS‬‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫سرور‪DNS‬‬
‫‪:‬‬
‫◄‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫‪ .7‬را روي بگذاريد‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫مقادیر اینترنتی الزم را به طور خودکار کسب کرده و وارد می کند‪.‬‬
‫‪ .9‬دو دقیقه صبر کرده و سپس دکمه را روی کنترل از راه دور فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .10‬اگر عملکرد مقادیر اتصال شبکه را کسب نکرده باشد‪ ،‬به دستورات‬
‫برای بروید‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:50‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 20‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫اشتراک دهنده بي سيم ‪IP‬‬
‫‪ Samsung‬بي سيم‬
‫آداپتور ‪LAN‬‬
‫درگاه ‪ LAN‬روی‬
‫دیوار‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫در پنل ‪ USB‬که می توانید به پریز )‪ (WIS09ABGN‬نیاز دارید ‪ Samsung‬بی سیم ‪ LAN‬برای اتصال بی سیم تلویزیون‪ ،‬به یک مسیرگردان یا مودم بی سیم و یک آداپیور‬
‫پشتی یا جانبی تلویزیون وصل کنید‪ .‬به نمودار زیر مراجعه شود‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫¦ ¦اتصال شبکه بی سیم‬
‫يا‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫عرضه می شود‪ .‬آداپتور ‪ Samsungparts.com‬و ‪ Ecommerce‬به طور جداگانه به فروش رسیده و توسط فروشندگان منتخب‪ ،‬سایت های ‪ Samsung‬بی سیم ‪ LAN‬آداپتور‬
‫را توصیه می کند‪ .‬هنگاميكه ‪ IEEE 802.11N‬استفاده از ‪. Samsung‬پشتیبانی می کند ‪ N‬و پروتکل های ارتباطی ‪ EEE 802.11A/B/G‬از ‪ Samsung‬بی سیم ‪LAN‬‬
‫پخش مي كنيد‪ ،‬ممكن است كه فیلم به طور روان پخش نشود ‪ IEEE 802.11B/G‬فیلمی را با اتصالي‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫بايستي از «آداپتور ‪ LAN‬بي سيم ‪ »Samsung‬يا (‪ )WIS09ABGN‬ب راي استفاده از شبكه بي سيم استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫آداپتور ‪ LAN‬بي سيم ‪ Samsung‬به طور جداگانه فروخته مي شود‪ .‬آداپتور ‪ LAN‬بي سيم ‪ WIS09ABGN‬توسط فروشندگان منتخب‪ ،‬سايت هاي‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪ Ecommerce‬و ‪ Samsungparts.com‬عرضه مي شود‪.‬‬
‫‪ x‬ب راي‪x‬استفاده از يك شبكه بي سيم‪ ،‬تلويزيون شما بايستي به اشت راك گذار بي سيم ‪ IP‬وصل شده باشد‪ .‬اگر اشت راك گذار بي سيم ‪ IP‬از ‪ DHCP‬حمايت‬
‫مي كند‪ ،‬تلويزيون شما مي تواند از ‪ DHCP‬ويا آدرس استاتيك ‪ IP‬ب راي اتصال به شبكه بي سيم استفاده كند‪.‬‬
‫كانالي را ب راي اشت راك گذار بي سيم ‪ IP‬انتخاب كنيد كه در حال حاضر از آن استفاده نمي شود‪ .‬اگر از اشت راك گذار بي سيم ‪ IP‬در حال حاضر توسط‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫دستگاه ديگري در نزديكي استفاده مي شود‪ ،‬اين موضوع ممكن است موجب اختالل و قطع ارتباط شود‪.‬‬
‫‪ x‬اگر ‪x‬از يك سيستم امنيتي به غير از سيستم هايي كه در زير ذكر شده استفاده مي كنيد‪ ،‬اين سيستم با این تلويزيون كار نخواهد كرد‪.‬‬
‫‪ x‬اگر ‪x‬حالت ‪ Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n‬انتخاب شود و نوع رمزگذاری ب رای ‪ AP‬روی ‪ ،WEP، TKIP‬یا‬
‫(‪ TKIPAES (WPS2Mixed‬تنظیم شود‪ ،‬تلویزیون ‪ Samsung‬در سازگاری با مشخصات جواز جدید ‪ ،Wi-Fi‬از یک اتصال پشتیبانی نخواهد کرد‪.‬‬
‫‪ x‬اگر ‪ APx‬شما از ‪(WPS‬تنظيم محافظت شده ‪ )Wi-Fi‬پشتیبانی مي كند‪ ،‬مي توانيد شبكه را از طريق ‪( PBC‬پيكربندي فشار دكمه) ويا ‪( PIN‬شماره‬
‫شناسايي شخصي) وصل كنيد‪ WPS .‬به طور خودکار ‪ SSID‬و كليد ‪ WPA‬را در هردو حالت پيكربندي مي كند‪.‬‬
‫فاصله ای را بین آداپتور ‪ LAN‬بی سیم ‪ Samsung‬و تلویزیون قائل شوید‪ .‬اگر تلویزیون را در حالیکه آداپتور در نزدیکی وصل شده تماشا کنید‪،‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫ممکن است در تصاویر ب رای بعضی کانال ها اختالل ایجاد شود‪.‬‬
‫‪ x‬اگر ‪x‬مسیر گردان‪ ،‬مودم یا دستگاه گواهي نشده باشند‪ ،‬ممكن است از طريق «آداپتور ‪ LAN‬بي سيم ‪ »Samsung‬به تلويزيون وصل نشود‪.‬‬
‫‪ x‬روش‪ x‬های اتصال‪ :‬می توانید اتصال شبکه بی سیم را به شش روش برق رار کنید‪.‬‬
‫ (‪PBC (WPS‬‬‫ تنظیمات خودکار (استفاده از عملکرد جستجوی شبکه خودکار)‬‫ تنظيمات دستي‬‫ ‪(Ad-Hoc‬اختصاصی)‬‫همه آداپتورهای ‪ LAN‬بی سیم ‪ Samsung‬بایستی به طور مستقیم به درگاه ‪ USB‬تلویزیون وصل شوند‪ .‬از ‪ USB HUB‬پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫‪x x‬‬
‫توجه‬
‫متصل شده‪ ،‬ممکن است تصویر به نظر تحریف شده بیاید یا بعضی کانال ها پارازیت داشته باشند‪ .‬در این صورت‪ ،‬اتصال ‪ Samsung‬بی سیم ‪ LAN‬هنگامیکه تلویزیون به آداپتور‬
‫‪:‬را با استفاده از یکی از روش های زیر برقرار کنید‬
‫روش ‪1‬‬
‫‪ USB‬اتصال توسط آداپتور زاویه قائمه‬
‫روش ‪2‬‬
‫اتصال از طریق کابل رابط‬
‫یا‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:02:51‬‬
‫‪21‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 21‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫))‪ (PBC (WPS‬تنظیمات شبکه‬
‫)‪ PBC (WPS‬نحوه برقرار کردن با استفاده از‬
‫دارد‪ ،‬این مراحل را دنبال کنید )‪ PBC (WPS‬اگر مسیرگردان یک دکمه‪:‬‬
‫‪ .1‬تلویزیون را به طوری که در بخش قبلی توصیف شد به ‪ LAN‬متصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬تلویزیون را روشن کرده‪ ،‬دکمه ‪ Menu‬را روی کنترل از راه دور‬
‫فشار دهید و از دکمه ▲‪ ▼or‬برای انتخاب تنظیمات استفاده کرده و‬
‫سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب شبکه در منوی تنظیمات استفاده کرده‬
‫و سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬در صفحه شبکه ‪ ،‬نوع شبکه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬نوع شبكه را روي بي سيم تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪ .6‬تنظيمات شبكه را انتخاب كنيد‪ .‬صفحه تنظیمات شبکه نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ▲ را برای رفتن به یک شبکه انتخاب شود‪,‬فشار داده و سپس‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬عملکرد شبکه برای شبکه های‬
‫بی سیم موجود جستجو می کند‪ .‬هنگامیکه تمام شد‪ ،‬لیستی را از شبکه‬
‫های موجود نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪ .4‬در لیست شبکه ها‪ ،‬دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب یک شبکه فشار‬
‫داده و سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر ‪ AP‬روی پنهان (نامرئی) تنظیم شده‪ ،‬بایستی افزودن‬
‫شبکه را انتخاب کرده و اسم شبکه (‪ )SSID‬صحیح و کلید‬
‫ایمنی را ب رای برق راری اتصال وارد کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬اگر پاپ آپ امنیت‪/‬کد نمایان شد‪ ،‬به مرحله ‪ 6‬بروید‪ .‬اگر صفحه‬
‫اتصال شبکه نمایان شد‪ ،‬به مرحله ‪ 10‬بروید‪.‬‬
‫‪ .6‬دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب امنیت یا کد فشار دهید‪ .‬برای بیشتر‬
‫شبکه های خانگی‪ ،‬امنیت را انتخاب خواهید کرد (برای کلید ایمنی)‪.‬‬
‫صفحه امنیت ظاهر می شود‪.‬‬
‫تنظیمات شبكه‬
‫تنظیمات شبكه كابل‬
‫یك شبكه انتخاب شود‪.‬‬
‫‪:‬انتخاب نشده ►‬
‫تنظیمات پروتكل اینترنت‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫‪Security Key‬‬
‫‪0 entered‬‬
‫آدرس ‪IP‬‬
‫‪:‬‬
‫‪Number‬‬
‫ماسك زیرشبكه‬
‫‪:‬‬
‫‪Lower case‬‬
‫دروازه ورودی‬
‫‪:‬‬
‫نظیم ‪DNS‬‬
‫سرور‪ NS‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫‪:‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪Space‬‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫‪A‬‬
‫‬
‫)‪PBC(WPS‬‬
‫‪ .7‬دكمه قرمز را بر روي کنترل از راه دور فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .8‬دکمه ‪ )PBC (WPS‬را روی مسیرگردان در ظرف ‪ 2‬دقیقه فشار‬
‫دهید‪ .‬تلویزیون به طور خودکار همه تنظیمات شبکه الزم را دریافت‬
‫کرده و به شبکه متصل می شود‪.‬‬
‫‪ .9‬پس از اینکه اتصال شبکه برقرار شد‪ ،‬دکمه ‪ Return‬را برای‬
‫خروج از صفحه تنظیمات شبکه فشار دهید‪.‬‬
‫)تنظیمات شبکه) خودکار‬
‫بیشتر شبکه های بی سیم یک سیستم امنیت انتخابی دارند که دستگاه هایی که به‬
‫شبکه دسترسی دارند را مجبور می کند یک کد امنیتی رمزی شده که کلید دسترسی‬
‫یا ایمنی خوانده می شود را ارسال کنند‪ .‬کلید ایمنی براساس یک عبارت عبور می‬
‫ً‬
‫معموال لغت یا مجموعه ای از حروف و شماره ها به طول مشخص می‬
‫باشد که‬
‫باشد که از شما خواسته شده هنگامیکه ایمنی را برای شبکه بی سیم برقرار می‬
‫کنید وارد کنید‪ .‬اگر از این روش برای برقراری اتصال شبکه استفاده می کنید و‬
‫یک کلید ایمنی برای شبکه بی سیم دارید‪ ،‬الزم است که عبارت عبور را درحین‬
‫روند تنظیمات وارد کنید‬
‫نحوه تنظیم خودکار‬
‫برای تنظیم خودکار اتصال بی سیم‪ ،‬مراحل زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬فوق را در فرایند «نحوه تنظیم ‪ »)PBC (WPS‬دنبال‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪0~9‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪N‬‬
‫‪M‬‬
‫‪L‬‬
‫‪K‬‬
‫‪J‬‬
‫‪I‬‬
‫‪H‬‬
‫‪U‬‬
‫‪T‬‬
‫‪S‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪P‬‬
‫‪O‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪W‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ U‬تقل ‪ E‬إدخال ‪ R‬بازگشت‬
‫‪ .7‬در صفحه امنیت ‪ ،‬عبارت عبور شبکه را وارد کنید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫ابایستی بتوانید عبارت عبور را در یکی از صفحات تنظیم که‬
‫ب رای تنظیم مسیرگردان یا مودم از آن استفاده کردید پیدا کنید‪.‬‬
‫‪ .8‬برای وارد کردن عبارت عبور‪ ،‬این دستورات کلی را دنبال کنید‪:‬‬
‫دکمه –های رقمی بر روی کنترل از راه دور را برای وارد‬
‫–‬
‫کردن ارقام فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه های جهت دار در کنترل از راه دور برای رفتن از‬
‫از –‬
‫–‬
‫دکمه به دکمه دیگر در صفحه کلید ایمنی استفاده کنید‪.‬‬
‫دکمه –قرمز را برای تغییر مورد یا نمایش عالئم‪/‬حروف فشار‬
‫–‬
‫دهید‪.‬‬
‫برای–وارد کردن یک حرف یا عالمت‪ ،‬به آن حرف یا‬
‫–‬
‫عالمت رفته و دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای–حذف آخرین حرف یا رقمی که وارد کردید‪ ،‬دکمه سبز‬
‫–‬
‫را روی کنترل از راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .9‬وقتیکه کارتان تمام شد‪ ،‬دکمه آبی را روی کنترل از راه دور فشار‬
‫دهید‪ .‬صفحه اتصال شبکه نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .10‬منتظر شوید تا پیغام تأیید اتصال نمایان شود و سپس دکمه‬
‫‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬صفحه تنظیمات شبکه دوباره نمایان‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪ .11‬برای آزمایش اتصال‪ ،‬دکمه ‪ RETURN‬را برای انتخاب آزمایش‬
‫شبکه فشار داده و سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ▼ را براي انتخاب تنظیمات پروتکل اینترنت فشار داده و سپس‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪ .‬دكمه ▲ یا ▼ را براي انتخاب‬
‫خودکار فشار داده‪ ،‬سپس دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:52‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 22‬‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از ‪PBC‬‬
‫‬
‫(‪ »)WPS‬دنبال کنید‪( .‬صفحه ‪)22‬‬
‫‪ .2‬دکمه ▼ را براي انتخاب تنظیمات پروتکل اینترنت فشار داده و سپس‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪ .‬دكمه ▲ یا ▼ را براي انتخاب‬
‫دستی فشار داده‪ ،‬سپس دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫جديد ‪ Ad-hoc‬نحوه اتصال به‬
‫‪ .2‬یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کنید‪ .‬فهرستی از دستگاه ها‪/‬شبکه‬
‫ها نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬هنگامیکه در فهرست دستگاه هستید‪ ،‬دکمه آبی را روی کنترل از راه‬
‫دور فشار دهید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫پیغام ‪ Ad-hoc‬یک اتصال ‪ WI-Fi‬مستقیم با تلفن موبایل یا‬
‫کامپیوتر می باشد‪ .‬سيستم شبكه فعلی ممكن است عملكرد‬
‫محدود داشته باشد‪ .‬آيا مایلید که اتصالی شبكه را عوض‬
‫کنید؟ نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .4‬اسم شبكه(‪ )SSID‬وكليد ايمني ايجاد شده را در دستگاهي كه مي‬
‫خواهيد وصل شود وارد كنيد‪.‬‬
‫موجود ‪ Ad-hoc‬نحوه اتصال به دستگاه‬
‫‪ .3‬دکمه ▼ را برای رفتن به اولین فیلد ورودی فشار دهید (آدرس ‪.)IP‬‬
‫‪ .4‬از دکمه های رقمی برای وارد کردن ارقام استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬هنگامیکه هر فیلد را وارد کردید‪ ،‬از دکمه ► برای رفتن به فیلد بعدی‬
‫استفاده کنید‪ .‬همچنین می توانید از دکمه های جهت دار دیگر برای‬
‫باال‪ ،‬پایین و عقب رفتن استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .6‬آدرس ‪ IP، Subnet Mask‬ماسك زيرشبكه و دروازه ورودي را‬
‫وارد كنيد‪.‬‬
‫‪ .7‬دکمه ▲ یا ▼ را برای رفتن به ‪ DNS‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .8‬دکمه ▼ را برای رفتن به فیلد ورودی ‪ DNS‬فشار دهید‪ .‬ارقام را به‬
‫صورت فوق وارد کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از ‪PBC‬‬
‫‬
‫(‪ »)WPS‬دنبال کنید‪( .‬صفحه ‪)22‬‬
‫‪ .9‬هنگامیکه تمام شد‪ ،‬دکمه ▲ را برای رفتن به یک شبکه انتخاب شود‬
‫فشار دهید‪ .‬شبکه را انتخاب کرده و سپس دکمه ‪ ENTERE‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کنید‪ .‬سپس فهرست دستگاه نمایش‬
‫داده خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .10‬به مرحله ‪ 4‬در «نحوه تنظیم خودکار» (صفحه ‪ )22‬رفته و دستورات‬
‫را از آن مرحله به بعد دنبال کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬دستگاهی كه مي خواهيد را در فهرست دستگاه انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬اگر از كليد ايمني استفاده شده‪ ،‬كليد ايمني را وارد كنيد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر شبكه به طور عادي كار نمي كند‪ ،‬اسم شبكه(‪ )SSID‬و‬
‫كليد ايمني را دومرتبه كنترل كنيد‪ .‬یک کلید ایمنی ناصحیح‬
‫ممکن است موجب درست کار نکردن شود‪.‬‬
‫)تنظیمات شبکه) دستی‬
‫اگر روش های دیگر کار نکردند‪ ،‬الزم است که تنظیمات شبکه را به طور دستی‬
‫وارد کنید‬
‫دریافت مقادیر اتصال شبکه‬
‫برای دریافت مقادیر تنظیم شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز‪ ،‬این مراحل را‬
‫دنبال کنید‬
‫‪ .1‬روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬در منوی پاپ آپ‪ ،‬روی وضعیت کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬در دیالوگی که نمایان می شود‪ ،‬روی زبانه پشتیبانی کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬در زبانه پشتیبانی‪ ،‬دکمه جزییات را کلیک کنید‪ .‬تنظیمات شبکه نمایان‬
‫می شوند‪.‬‬
‫اگر تلویزیون نتوانست به اینترنت وصل شود‬
‫شما به طور ‪ ISP‬ممکن است تلویزیون نتواند به اینترنت وصل شود چون‬
‫یک شماره شناسایی منحصربفرد) کامپیوتر یا مودم شما( ‪ MAC‬دائم آدرس‬
‫را ثبت کرده است که سپس هربار که به اینترنت متصل می شوید برای‬
‫جلوگیری از دسترسی غیرمجاز آدرس را تصدیق می کند‪ .‬چون تلویزیون شما‬
‫آنرا تصدیق ‪ MAC‬نمی تواند آدرس ‪، ISP‬متفاوت دارد ‪ MAC‬یک آدرس‬
‫کرده و تلویزیون نمی تواند متصل شود‬
‫برای رفع این مشکل‪ ،‬روش الزم برای اتصال دستگاه های دیگر به غير از‬
‫خود سوال كنيد ‪ ISP‬كامپيوتر (از قبيل تلويزيون) به اينترنت را از‬
‫اگر تأمين كننده خدمات اينترنتي شما به يك شماره شناسايي ويا رمز عبور‬
‫براي اتصال به اينترنت نياز دارد‪ ،‬ممكن است تلويزيون قادر به اتصال به‬
‫اينترنت نباشد‪ .‬اگر چنین است‪ ،‬بایستی شماره شناسایی یا کلمه عبور را هنگام‬
‫اتصال به اینترنت وارد کنید‬
‫ممكن است اتصال اينترنت به خاطر مشكل «فايروال» قطع شود‪ .‬در اين‬
‫صورت با تأمين كننده خدمات اينترنتي خود‬
‫تماس بگیرید‬
‫اگر حتي پس از پيروي از روشي كه تأمين كننده خدمات اينترنتي شما پيشنهاد‬
‫‪ Samsung Electronics‬كرده نمي توانيد به اينترنت وصل شويد‪ ،‬لطفاً با‬
‫تماس بگيريد ‪SAMSUNG‬به شماره ‪1-800-‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:02:53‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫با »‪ Samsung‬بي سيم ‪ LAN‬مي توانيد بدون نقطه دسترسي از طريق «آداپتور‬
‫استفاده از شبكه همتا به همتا به يك دستگاه موبايل دسترسي پيدا كنيد‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫)‪ (Ad-Hoc‬تنظیمات شبکه‬
‫نحوه تنظیم به طور دستی‬
‫برای وارد کردن تنظیمات شبکه به تلویزیون‪ ،‬این مراحل را دنبال کنید‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از ‪PBC‬‬
‫‬
‫(‪ »)WPS‬دنبال کنید‪( .‬صفحه ‪.)22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 23‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫ويژگی های پيشرفته‬
‫پخشرسانه‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪Media Play‬‬
‫از عکس ها‪ ،‬موسيقی و‪/‬يا فايل هايی که بر روی دستگاه ‪USB‬‬
‫‪ (MSC) Mass Storage Class‬و‪/‬يا کامپيوتر شما ذخيره‬
‫شده لذت ببريد‪.‬‬
‫فیلمها‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫غيير دستگاه‬
‫مشاهده دستگاه ها ‪ E‬ورود ‪HDMI‬‬
‫‪ R‬بازگشت‬
‫اتصالیكدستگاه‪USB‬‬
‫¦‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫‪ .1‬تلویزیونراروشنكنید‪.‬‬
‫‪ .2‬يك دستگاه ‪ USB‬كه حاوي فايل هاي عكس‪ ،‬موسيقي و‪/‬يا فيلم مي باشد را به پريز ‪ )HDD(1USB‬يا‬
‫‪ 2USB‬در کنار تلويزيون وصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬هنگاميکه ‪ USB‬به تلويزيون وصل شد‪ ،‬پنجره پاپ آپ نمايان می شود‪ .‬سپس می توانيدپخشرسانه را‬
‫انتخاب کنيد‪.‬‬
‫يا‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫اتصالبهکامپیوترازطریقشبکه‬
‫¦‬
‫می توانيد تصاوير‪ ،‬موسيقي و ويدئوهايی كه در كامپيوتر ويا تلويزيون شما ذخيره شده را ازطريق اتصال شبكه در حالت پخش رسانه تماشا كنيد‪.‬‬
‫✎‬
‫اگر از پخشرسانه از طريق فايل ذخيره شده در کامپيوتر استفاده می کنيد‪ ،‬بايستی “‪ ”PC Share Manager‬و راهنمای کاربر را از “‪www.‬‬
‫‪ ”samsung.com‬دان لود کنيد‪.‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫کامپيوتر‬
‫‪LAN‬‬
‫يا‬
‫آداپتور ‪LAN‬‬
‫بي سيم‬
‫‪Samsung‬‬
‫اشتراک دهنده بي‬
‫سيم ‪IP‬‬
‫مودم خارجي‬
‫(‪/ADSL/VDSL‬کابل تلويزيون(‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫‪ .1‬براي اطالعات بيشتر در مورد نحوه پيکربندي شبکه به «اتصال شبکه» مراجعه شود‪.‬‬
‫ توصيه مي شود که هردوي تلويزيون و کامپيوتر را در شبکه فرعي مشابه پيدا کنيد‪ 3 .‬بخش اول شبكه فرعي آدرس تلويزيون و آدرس هاي ‪PC IP‬‬‫بايستي يكسان بوده و فقط بخش آخر )آدرس ميزبان( بايستي تغيير كند‪) .‬براي مثال‪ ،‬آدرس ‪(**.123.456.789 :IP‬‬
‫‪.2‬‬
‫با استفاده از کابل ‪ ،LAN‬بين مودم خارجی و کامپيوتری که برنامه ‪ Samsung PC Share Manager‬نصب خواهد شد اتصال برقرار کنيد‪.‬‬
‫‪ -‬مي توانيد مستقيماً تلويزيون را بدون اتصال آن از طريق مشترك كننده )راتر( به كامپيوتر وصل كنيد‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:54‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 24‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫✎✎‬
‫‪.‬دنوش یمن ینابیتشپ هکبش قیرط زا رتویپماک هب ندرک لصو ماگنه هک یاهدرکلمع‬
‫عملکردهای موسیقی متن وتنظیم موسیقی متن‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫مرتب‪x‬کردن فایل ها برطبق ترجیحات در پوشه های عکس‪ ،‬موسیقی و سینمایی‪.‬‬
‫دكمه ‪ )REW) or µ (FF( �x‬در حين پخش فيلم كار مي كند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎مديريت کامپيوتر اشت راکي ‪ Samsung‬بايستي توسط برنامه «فايروال» در کامپيوتر شما اجازه داده شود‪.‬‬
‫✎✎هنگامیکه از حالت پخش رسانه از طریق اتصالی شبکه استفاده می کنید‪ ،‬برطبق عملکردهای سرور ارائه شده‪:‬‬
‫‪ ،Divx DRM، Multi-audio‬زيرنويس داخلي حمايت نمي شود‪.‬‬
‫روش ‪x‬مرتب کردن ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫ممکن‪ x‬است عملکرد پخش پیوسته که پخش ویدئو را دوباره شروع می کند موجود نباشد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫ عملکرد پخش پیوسته از چندین کاربر حمایت نمی کند‪( .‬فقط نقطه ای را حفظ می کند که آخرین کاربر پخش کردن را قطع کرد ‪).‬‬‫ممکن‪ x‬است عملکرد � (‪ )REW), µ (FF‬یا � (نگه داشتن) بستگی به اطالعات محتوا کار نکند‪.‬‬
‫عملکرد جستجوی صحنه ممکن است موجود نباشد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫✎✎فهرستی که قبل از استفاده از پخش رسانه بایستی از آن اطالع داشته باشید‬
‫‪.‬دینک هدافتسا لباک هکبش زا هک مینک یم هیصوت ‪،‬دیدش هجاوم میس یب هکبش قیرط زا ملیف شخپ نیح رد لیاف ندش لصو و عطق لکشم اب رگا‬
‫ممكن است با فايل هاي چندرسانه اي غيرمجاز به طور صحيح كار نكند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪(MTP‬پروتكل انتقال رسانه) حمايت نمي شود‪.‬‬
‫از ‪x‬‬
‫سيستم‪ x‬فايل از ‪ FAT32 ،FAT16‬و ‪ NTFS‬حمايت مي كند‪.‬‬
‫انواع ‪x‬خاصي از دوربين ‪ USB‬ديجيتال و وسايل صوتي ممكن است با اين تلويزيون سازگار نباشند‪.‬‬
‫پخش ‪x‬رسانه فقط از دستگاه هاي (‪ USB Mass Storage Class devices (MSC‬حمايت مي كند‪ MSC .‬يك وسيله ‪Mass Storage‬‬
‫‪ Class Bulk-Only Transport‬است‪ .‬نمونه هاي ‪ MSC‬د رايوهاي انگشتي ‪ ،‬خواننده هاي كارت فالش و ‪ USB HDD‬مي باشد (‪USB‬‬
‫‪ HUB‬حمايت نمي شوند‪ ).‬دستگاه ها بایستی به طور مستقیم به درگاه ‪ USB‬تلویزیون وصل شوند‪.‬‬
‫قبل از‪ x‬اتصال دستگاه به تلويزيون‪ ،‬لطفاً فايل هاي خود را پشتيبان گيري كنيد تا از آسيب ويا از دست رفتن داده ها جلوگيري شود‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬ب راي هرگونه آسيب به فايل داده ها ويا از بين رفتن داده ها مسئول نمي باشد‪.‬‬
‫‪ USB HDD‬را به درگاه اختصاصي‪ ،‬درگاه ‪ )HDD( USB1‬وصل كنيد‪.‬‬
‫يك ‪x‬‬
‫دستگاه ‪ USB‬را در حاليكه بارگذاري مي شود قطع نكنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫چقدر قدرت تفكيك تصوير بيشتر باشد‪ ،‬نمايش آن بر روي صفحه بيشتر طول مي كشد‪.‬‬
‫هر ‪x‬‬
‫حداكثر قدرت تكفيكي كه ‪ JPEG‬حمايت مي كند ‪ 15360X8640‬پيكسل است‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫ب راي ‪x‬فايل هاي حمايت نشده ويا خ راب شده‪ ،‬پيغام فرمت فایل حمایت نشده نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫فایل ها ب راساس تماشای ساده مرتب شده باشند‪ ،‬تا حداکثر ‪ 1000‬فایل را می توان در هرپوشه نمایش داد‪.‬‬
‫اگر ‪x‬‬
‫فايل ‪x‬هاي ‪ MP3‬حاوي ‪ DRM‬كه از يك سايت غير رايگان دان لود شده را نمي توان پخش كرد‪ .‬مديريت حقوق ديجيتال (‪ )DRM‬نوعي‬
‫فناوري است كه از ايجاد محتويات‪ ،‬توزيع و مديريت محتويات به روش يكپارچه و جامع پشتيباني مي كند كه شامل محافظت از حقوق و‬
‫منافع تأمين كننده هاي محتويات‪ ،‬جلوگيري از نسخه برداري غيرقانوني از محتويات به اضافه مديريت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل‬
‫مالي مي شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫بيش از ‪ 2‬اب زار ‪ PTP‬وصل شده باشند‪ ،‬تنها مي توانید از يكي از آنها در آن واحد استفاده كنيد‪.‬‬
‫اگر ‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫يك پيغام نيروي بيش از نياز در حين اتصال ويا استفاده از اب زار ‪ USB‬نشان داده شد‪ ،‬ممكن است اب زار شناسايي نشده ويا ممكن است‬
‫اگر ‪x‬‬
‫درست كار نكند‪.‬‬
‫بيش از دو اب زار ‪ MSC‬وصل شده باشد‪ ،‬بعضي از آنها ممكن است شناسايي نشوند‪ .‬ممکن است از يك اب زار ‪ USB‬که به نيروي زيادي‬
‫اگر ‪x‬‬
‫نياز دارد (بيش از ‪ 500mA‬يا ‪ )5V‬حمايت نشود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫تلویزیون در طول مدتی که در زمان حفاظت خودکار تنظیم شده ورودی نداشته باشد‪ ،‬محافظ صفحه اج را خواهد شد‪.‬‬
‫اگر ‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اگر از‪ x‬کابل رابط ‪ USB‬استفاده شده‪ ،‬ممکن است دستگاه ‪ USB‬شناسایی نشده یا ممکن است فایل های روی دستگاه خوانده نشوند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫ اگر ‪x‬فایلی که از کامپیوتر حذف شده را هنوز می توان در هنگام اج رای پخش رسانه پیدا کرد‪ ،‬از عملکرد «خالی کردن سطل بازیابی» در‬
‫کامپیوتر ب رای حذف دائمی فایل استفاده کنید‪.‬‬
‫حالت‪x‬صرفه جویی در نیرو ب رای برخی رانشگ ران دیسک سخت خارجی ممکن است هنگام اتصال به تلویزیون به طور خودکار شروع به کار‬
‫کند‪.‬‬
‫دستگاه ‪ USB‬که به تلویزیون وصل شده شناسایی نشود‪ ،‬فهرست روی دستگاه خ راب شده باشد یا یک فایل در فهرست پخش نشود‪،‬‬
‫اگر ‪x‬‬
‫دستگاه ‪ USB‬را به کامپیوتر وصل کرده‪ ،‬دستگاه را فرمت کرده و اتصالی را کنترل کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:02:55‬‬
‫‪25‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 25‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫¦ ¦نمايش صفحه‬
‫با استفاده از دکمه های باال‪/‬پایین‪/‬راست‪/‬چپ به فایل مورد نظر رفته و دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬فايل پخش مي شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫از حالت دستگاه و حالت محتوا در صفحه اصلیپخش رسانه حمایت می کند‪.‬‬
‫اطالعات ‪:‬‬
‫می توانید اسم فایل انتخاب شده و تعداد فایل ها و‬
‫صفحه را مشخص کنید‬
‫اه ملی‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫بخش فهرست مرتب کردن‪:‬‬
‫استاندارد مرتب کردن را نمایش می دهد‪.‬‬
‫✎‬
‫استاندارد مرتب کردن‬
‫✎‬
‫براساس محتوا متفاوت‬
‫است‪.‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪A‬‬
‫صفحه ‪1/1‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫هاگتسد رییغت‬
‫‪C‬‬
‫بیترت‬
‫‪D‬‬
‫بخش فهرست فايل‪:‬‬
‫می توانید فایل ها و گروه هایی که‬
‫براساس هر طبقه بندی مرتب شده اند‬
‫را تأیید کنید‪.‬‬
‫باختن ‪ T‬باختنا ا‬
‫دکمه عملکرد‬
‫‪ A‬دکمه قرمز (دستگاه)‪ :‬يك دستگاه متصل شده را انتخاب مي كند‪.‬‬
‫‪ B‬دکمه سبز (سلیقه)‪ :‬ترجیحات فایل را تنظیم می کند‪( .‬در تماشای ساده حمایت نشده)‬
‫‪ C‬دکمه زرد (انتخاب)‪:‬چندین فایل را از فهرست فایل انتخاب می کند‪ .‬فايل هاي‬
‫انتخاب شده با يك عالمت نشان مي شوند‬
‫‪ D‬دکمه ابزار (ترتیب)‪ :‬فهرست مرتب کردن را انتخاب می کند‬
‫‪ T‬دکمه ابزار‪:‬منوي گزينش را نمايش مي دهد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫با استفاده ازدکمه � و ‪ µ‬می توان فهرست فایل را به صفحه‬
‫بعدی یا قبلی حرکت داد‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫پخش کردن فیلم‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش فیلم ها فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در منوی پخش رسانه فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب فیلم مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫انتخاب شده در باال با زمان پخش آن نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫– فايل –‬
‫اطالعات وقت فیلم معلوم نیست‪ ،‬فایل هیچگونه اطالعاتی را نمایش نمی دهد‪.‬‬
‫– اگر –‬
‫حین پخش فیلم‪ ،‬می توانید با استفاده از دکمه ◄ و ► جستجو کنید‪.‬‬
‫– در –‬
‫در این حالت‪ ،‬می توانید از کلیپ های فیلم که در بازی گنجانده شده بهره مند شوید‬
‫ولی نمی توانید خود بازی را پخش کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫�‬
‫فرمت هاي زيرنويس حمايت شده‬
‫‪1/1‬‬
‫‪00:04:03 / 00:07:38‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫نام‬
‫پسوندفايل‬
‫فرمت‬
‫متن ‪time-based 4-MPEG‬‬
‫‪ttxt.‬‬
‫‪XML‬‬
‫‪SAMI‬‬
‫‪smi.‬‬
‫‪HTML‬‬
‫‪SubRip‬‬
‫‪srt.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪SubViewer‬‬
‫‪sub.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪Micro DVD‬‬
‫‪ sub.‬يا ‪txt.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪ R‬تشگزاب ‪ T‬رازبا ‪ L‬شرپ ‪ E‬نتشاد هگن‬
‫‪26‬‬
‫‪2010-3-2 17:02:56‬‬
‫‪SUM‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 26‬‬
‫*‪avi.‬‬
‫*‪mkv.‬‬
‫‪AVI‬‬
‫‪MKV‬‬
‫*‪asf.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪wmv.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪mp4.‬‬
‫‪MP4‬‬
‫*‪3gp.‬‬
‫‪3GPP‬‬
‫*‪vro.‬‬
‫‪VRO‬‬
‫‪VOB‬‬
‫*‪mpg.‬‬
‫*‪mpeg.‬‬
‫‪PS‬‬
‫*‪ts.‬‬
‫*‪tp.‬‬
‫*‪trp.‬‬
‫‪TS‬‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / DTS HD‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / WMA‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Window Media Video v9‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XVID‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪VC1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫پسوند فايل‬
‫محفظه‬
‫ُكدك فیلم‬
‫قدرت تفكيك‬
‫سرعت فریم (فریم‬
‫در ثانیه)‬
‫ُكدك صوتي‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫�‬
‫فرمت هاي تصويري حمايت شده‬
‫سرعت بیت‬
‫(مگابیت در‬
‫ثانیه)‬
‫‪MP3 / ADPCM / AAC‬‬
‫‪/ ADPCM / AAC / HE-AAC‬‬
‫‪AC3 / MPEG / LPCM‬‬
‫‪MPEG / LPCM / AAC / AC3‬‬
‫‪AC3 / AAC / MP3 / DD+ /‬‬
‫‪HE-AAC‬‬
‫سایر محدودیت ها‬
‫✎✎‬
‫ تذکر‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫اگر محتوای ُک دک اشکاالتی دارد‪ ،‬از ُک دک حمایت نخواهد شد‪.‬‬
‫اگر اطالعات ب رای یک محفظه نادرست است و فایل خطا دارد‪ ،‬پخش صحیح محفظه مقدور نیست‪.‬‬
‫اگر محتوا سرعت بیت‪ /‬سرعت فریم استانداردی دارد که باالتر از فریم در ثانیه سازگار با آنچه در جدول فوق قید شده می باشد‪ ،‬ممکن‬
‫است صدا یا تصویر درست کار نکنند‪.‬‬
‫اگر جدول ایندکس خطا دارد‪ ،‬از عملکرد جستجو (پرش) حمایت نمی شود‪.‬‬
‫رمزگشاي فیلم‬
‫‬
‫�‬
‫�‬
‫‬
‫�‬
‫�‬
‫از تا حداکثر ‪ ،H.264‬سطح ‪ 4.1‬حمایت می کند‬
‫از ‪H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP‬‬
‫‪ / MP / AP L4‬و ‪ AVCHD‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫‪ H.263‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫رمزگشای صدا‬
‫‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫از تا حداکثر ‪ STD ,9 ,8 ,7 WMA‬حمایت می کند‪.‬‬
‫‪ PRO 9 WMA‬از ‪ channel excess multi channel 2‬یا صدای ‪ lossless‬حمایت نمی کند‪.‬‬
‫از سرعت نمونه برداری ‪ WMA‬مونو ‪ 22050Hz‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫از ‪ GMC 2‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:02:57‬‬
‫‪27‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 27‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫پخش مداوم فيلم (شروع دوباره پخش)‬
‫اگر از عملکرد پخش فيلم خارج شويد‪ ،‬مي توان فيلم را از نقطه اي که متوقف شد بعداً پخش کرد‪.‬‬
‫‪ .1‬فایل فیلمی که می خواهید به طور مداوم نمایش دهید را با فشردن دکمه ◄ یا ► انتخاب‬
‫کنید تا آنرا از بخش فهرست فایل انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1/1‬‬
‫‪00:07:38 / 00:04:03‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪ .2‬دكمه � (پخش) ‪ ENTERE /‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .3‬پخش پیوسته (از سرگیری پخش) را با فشردن دکمه آبی انتخاب کنید ‪ .‬فيلم از جايي كه‬
‫متوقف شده بود دوباره شروع به پخش مي كند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫فيلم از جايي كه متوقف شده بود دوباره شروع به پخش مي كند‪ .‬دکمه آبی‬
‫هنگام از سرگیری پخش موجود است‪.‬‬
‫پخش پیوسته‬
‫پخش را از آخرين صحنه اي كه تماشا شد دوباره‬
‫شروع مي كند‬
‫✎✎‬
‫اگر عملکرد راهنمای پخش پیوسته فیلم روي روشندر منوي تنظیمات‬
‫گذاشته شود‪ ،‬يک پيغام پاپ‪-‬آپ هنگام شروع دوباره پخش فايل فيلم ظاهر‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫پخشپیوسته‬
‫‪ L‬پرش‬
‫‪ E‬گه داشتن‬
‫‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫‪SUM‬‬
‫‪SUM‬‬
‫موسیقی‬
‫پخش موسيقي‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش موسیقی فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در‬
‫منوی پخش رسانه فشار دهید‪.‬‬
‫لیست پخش‬
‫‪1st Album‬‬
‫‪Pop‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪4.2MB‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫–‬
‫✎‬
‫✎‬
‫–‬
‫فقط –فایل هایی که پسوند فایل ‪ MP3‬دارند را نمایش می دهد‪ .‬پسوندهاي فايل‬
‫ديگر نمايش داده نمي شوند‪ ،‬حتي اگر بر روي همان دستگاه ‪ USB‬ذخيره شده‬
‫باشند‪.‬‬
‫دکمه–های � (‪ )REW‬و ‪ µ‬در طول پخش کار نمی کنند‪.‬‬
‫اگر صدا در حین پخش فایل های ‪ MP3‬عجیب به نظر می رسد‪ ،‬اکواالیزر را در‬
‫منوی صدا تنظیم کنید‪( .‬يك فايل ‪ MP3‬كه زيادي مدوله شده ممكن است موجب‬
‫مشكالت صوتي شود‪).‬‬
‫‪Only you‬‬
‫‪Jason‬‬
‫‪Music 1‬‬
‫‪Only you‬‬
‫‪Jason‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب موسیقی مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 2‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 3‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 4‬‬
‫‪01:10 / 04:02‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 5‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪ E‬گه داشتن‬
‫‪ L‬پرش‬
‫‪ T‬ابزار‬
‫‪ R‬بازگشت‬
‫‪SUM‬‬
‫ممكن است در صورتيكه اطالعات مدت پخش فايل در ابتداي فايل پيدا نشود‪،‬‬
‫مدت پخش فايل موسيقي به صورت ‘‪ ’00:00:00‬نمايان شود‪.‬‬
‫عکس ها‬
‫تماشاي يك عكس (يا نمايش اساليد)‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای انتخاب عکس فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در‬
‫منوی پخش رسانه فشار دهید‪.‬‬
‫عادی‬
‫‪Image1024.jpg‬‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪2010/2/1‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب فایل مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫✎✎‬
‫هنگاميكه يك فهرست عكس نمايش داده شده‪ ،‬دكمه � � (پخش)‪/‬‬
‫–‬
‫‪ ENTERE‬را براي شروع نمايش اساليد روي كنترل از راه دور فشار دهيد‪.‬‬
‫همه –فايل ها در بخش فهرست فايل در نمايش اساليد نشان داده خواهد شد‪.‬‬
‫طول نمايش اساليد‪ ،‬فايل ها به ترتيب از فايلي كه در حال نمایش است نشان‬
‫در –‬
‫داده مي شوند‪.‬‬
‫فايل هاي موسيقي را مي توان در حين نمايش اساليد پخش كرد در صورتيكه‬
‫موسيقي متن بر روي روشن تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫حالت ‪ BGM‬را نمی توان تا زمانیکه بارگذاری ‪ BGM‬تمام نشده تغییر داد‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪2010-3-2 17:03:00‬‬
‫‪ E‬نگه داشتن ‪ L‬یدعب‪/‬یلبق ‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫‪SUM‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 28‬‬
‫فیلم ها‬
‫‪ .2‬عملكرد فوق را براي انتخاب چندين فایل تكرار كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫فایلهای ‪ 2‬انتخاب شد‪.‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫عالمت (‪ )c‬در سمت چپ فایل انتخاب شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫ب رای ‪x‬لغو یک گزینش‪ ،‬دکمه زرد را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫ب راي ‪x‬حذف انتخاب همه فايل هاي انتخاب شده‪ ،‬دكمه ‪ TOOLS‬را‬
‫فشار داده و حذف همه انتخاب ها را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار داده و پخش محتواهای انتخابی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪SUM‬‬
‫پخش گروه فايل فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫هاگتسد‬
‫ترتیب‬
‫‪D‬‬
‫صفحه ‪1/1‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫پخش فايل هاي فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس انتخاب شده‬
‫‪ .1‬دکمه زرد در فهرست فایل را برای انتخاب فایل مورد نظر فشار دهید‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫¦ ¦پخش چندین فایل‬
‫انتخاب ‪ T‬ابزار‬
‫‪ .1‬در حین نمایش فهرست فایل‪ ،‬به هر فایل در گروه مورد نظر حرکت کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬عدکمه ‪ TOOLS‬را فشار داده و گروه فعلی پخش شود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫¦ ¦عملكرد اضافی پخش رسانه‬
‫مرتب کردن فهرست فایل‬
‫دکمه آبی را برای مرتب کردن فایل ها در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫عملكردها‬
‫دسته بندی‬
‫فیلم ها‬
‫موسیقی‬
‫عکس ها‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫تماشای ساده‬
‫همه پوشه را نشان مي دهد‪ .‬مي توانيد عكس را با انتخاب پوشه مشاهده كنيد‪.‬‬
‫عنوان‬
‫عنوان فيلم را براساس نماد‪/‬شماره‪/‬حروف الفبا‪/‬ويژه مرتب كرده و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫سلیقه‬
‫فایل را براساس سلیقه مرتب کرده و نمایش می دهد‪ .‬می توانید سلیقه فایل را با استفاده از دکمه سبز در بخش فهرست‬
‫فایل عوض کنید‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫آخرین تاریخ‬
‫فایل ها را براساس آخرین تاريخ مرتب و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫اولین تاریخ‬
‫فایل ها را براساس اولین تاريخ مرتب و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫هنرمند‬
‫فايل موسيقي را براساس هنرمند به ترتيب حروف الفبا مرتب مي كند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫آلبوم‬
‫فايل موسيقي را براساس آلبوم به ترتيب حروف الفبا مرتب مي كند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫ژانر‬
‫فايل هاي موسيقي را براساس ژانر مرتب مي كند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫حالت‬
‫فايل هاي موسيقي را براساس حالت مرتب مي كند‪ .‬مي توانيد اطالعات حالت موسيقي را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫ماهانه‬
‫فایل های عكس را براساس ماه مرتب و نمايش مي دهد‪ .‬فقط براساس ماه (از ژانويه تا دسامبر) بدون توجه به سال‬
‫مرتب مي كند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:03:01‬‬
‫‪c‬‬
‫‪29‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 29‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫منوی گزینش ویدئوها‪/‬موسیقی‪/‬عکس ها‬
‫در حین پخش فایل‪ ،‬دکمه ‪ Tools‬را فشار دهید‪.‬‬
‫منوی گزینش‬
‫عنوان‬
‫حالت تکرار‬
‫می توانید فایل دیگر را مستقیماً حرکت دهید‪.‬‬
‫مي توانيد فايل هاي فیلم را مكرراً پخش كنيد‪.‬‬
‫عملكردها‬
‫اندازه تصویر(حالت ‪ / 1‬حالت ‪ / 2‬اصلی) می توانید اندازه تصویر را برحسب سلیقه تنظیم کنید‪.‬‬
‫تنظيم تصوير‬
‫تنظيم صدا‬
‫تنظیمات زیرنویس‬
‫صدا‬
‫نمايش اساليد متوقف شود ‪/‬‬
‫نمايش اساليد شروع شود‬
‫سرعت نمايش اساليد‬
‫موسیقی متن‬
‫بزرگنمایی‬
‫مي توانيد تنظيم تصویر را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)13 ،12 ،11‬‬
‫مي توانيد تنظيم صدا را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)15 ،14‬‬
‫می توانید ویدئویی که زیرنویس دارد را پخش کنید‪.‬‬
‫اگر فایل ویدئویی که فایل زیر نویس (به همان اسم) دارد را پخش کنید‪ ،‬این عملکرد نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫می توانید از فیلم به یکی از زبان های حمایت شده به طوریکه الزم است لذت ببرید‪.‬‬
‫این عملکرد تنها زمانی فعال است که فایل های نوع جریان (‪ )stream-type‬که از چندین فرمت صوتی حمایت می‬
‫کنند پخش شوند‪.‬‬
‫مي توانيد نمايش اساليد را شروع يا متوقف كنيد‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫موسیقی‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫مي توانيد موسيقي متن را هنگام تماشاي نمايش اساليد انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫مي توانيد تصاوير را در حالت صفحه كامل بزرگنمايي كنيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫مي توانيد تصاوير را در حالت صفحه كامل بگردانيد‬
‫گرداندن‬
‫اطالعات‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫سرعت نمايش اساليد را در حين نمايش اساليد مي توانيد انتخاب كنيد‪.‬‬
‫می توانید اطالعات مشروح را در مورد فایل پخش شده مشاهده کنید‪.‬‬
‫عکس ها‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫تنظیمات‬
‫استفاده از منوي تنظيم‬
‫■ ■راهنمای پخش پیوسته فیلم (از سرگیری پخش) (روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬براي نمايش پيغام پاپ آپ راهنمایی براي پخش مداوم فيلم انتخاب شود‪.‬‬
‫■ ■كد ثبت ‪ DivX® VOD‬دریافت شود‪ :‬كد ثبتي كه براي تلويزيون مجاز شده را نشان مي دهد‪ .‬اگر به وب سايت ‪ DivX‬وصل شده و كد ثبت را توسط يك حساب‬
‫شخصي ثبت كنيد‪ ،‬مي توانيد فايل ثبت ‪ VOD‬را دان لود كنيد‪ .‬اگر ثبت ‪ VOD‬را با استفاده از پخش رسانه پخش کنيد‪ ،‬ثبت کامل شده است‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ ب راي اطالعات بيشتر در مورد ‪ ،DivX® VOD‬از ‪ www.DivX.com‬ديدن کنيد‪.‬‬
‫■ ■كد غیرفعال كردن ‪ DivX® VOD‬دریافت شود‪ :‬هنگاميکه ‪ DivX® VOD‬ثبت نشده‪ُ ،‬کد غيرفعال کردن ثبت نمايش داده مي شود‪ .‬اگر اين عملکرد را هنگاميکه‬
‫‪ DivX® VOD‬ثبت شده اجرا کنيد‪ ،‬ثبت ‪ DivX® VOD‬کنوني غيرفعال مي شود‪.‬‬
‫■ ■اطالعات ‪ :‬براي مشاهده اطالعات در مورد دستگاه متصل شده انتخاب شود‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪2010-3-2 17:03:01‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 30‬‬
‫فهرستی از تلفن های موبایل یا وسائل وصل شده که با این تلویزیون برای استفاده‬
‫از عملکرد پیغام‪ ،‬رسانه یا ‪ ScreenShare‬تنظیم شده اند را نشان می دهد‪.‬‬
‫¦ ¦در باره ‪AllShare‬‬
‫‪ AllShare‬تلویزیون را با دستگاه ها ‪ /‬تلفن های موبایل که با ‪Samsung‬‬
‫سازگار هستند از طریق شبکه متصل می کند‪ .‬روی صفحه تلویزیون می توانید‬
‫همه تماس های دریافت شده‪ ،‬پیام های ‪ SMS‬و برنامه های زمانی که روی تلفن‬
‫های موبایل شما ایجاد شده اند را مشاهده کنید‪ .‬عالوه براين‪ ،‬مي توانيد محتواي‬
‫رسانه اي شامل فیلم ها‪ ،‬عکس ها و موسیقی كه در تلفن هاي موبايل یا سایر‬
‫دستگاه ها ذخيره شده (از قبیل کامپیوترتان) را توسط كنترل آنها بر روي تلويزيون‬
‫از طريق شبكه پخش كنيد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬می توانید از تلویزیون برای گردش در‬
‫صفحات وب در تلفن موبایل استفاده کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ب رای کسب اطالعات بیشتر از “‪ ”www.samsung.com‬دیدن‬
‫کرده یا با مرکز تماس تلفنی ‪ Samsung‬تماس بگیرید‪ .‬دستگاه های‬
‫موبايل ممكن است به نصب نرم اف زار اضافي نياز داشته باشند‪ .‬ب راي‬
‫جزييات‪ ،‬به هریک از دفترچه های راهنماي كارب ران م راجعه كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫عملکرد رسانه در همه وسائل موبایل که از ‪ DLNA DMC‬حمایت‬
‫می کنند موجود است‪.‬‬
‫■ ■امکان ‪ /‬امتناع‪ :‬تلفن موبايل را امکان می دهد‪/‬مسدود مي كند‪.‬‬
‫■ ■حذف‪ :‬تلفن موبايل را از فهرست حذف مي کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫این عملکرد فقط اسم موبایل را از فهرست حذف می کند‪.‬‬
‫اگر دستگاه موبايل حذف شده روشن شود ويا سعي كند به‬
‫تلويزيون وصل شود‪ ،‬ممكن است دوباره در فهرست نشان‬
‫داده شود‪.‬‬
‫استفاده از عملكرد پيغام‬
‫با استفاده از اين عملكرد‪ ،‬همه دريافت تماس ها‪ ،‬پيام هاي ‪ SMS‬و جدول هاي‬
‫زماني كه در تلفن موبايل تنظيم شده را از طريق پنجره هشدار در حين تماشاي‬
‫تلويزيون مشاهده كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫¦ ¦راه اندازی ‪AllShare‬‬
‫تذکر‬
‫‪ x‬ب رای ‪x‬غیرفعال کردن پنجره هشدار‪ ،‬پیغام را روی خاموش‬
‫در ‪ Setup of AllShare‬بگذارید‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫‪x‬‬
‫■ ■پیغام (روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬عملکرد پیغام را فعال یا غیرفعال می کند (برای‬
‫دریافت تماس پیام های ‪ SMS‬و برنامه های زمانی که در تلفن های موبایل‬
‫شما تنظیم شده اند)‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫■ ■رسانه (روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬عملکرد رسانه را فعال یا غیرفعال می کند‪.‬‬
‫هنگامیکه عملکرد رسانه روشن است‪ ،‬ویدئوها‪ ،‬عکس ها و موسیقی را‬
‫از تلفن موبایل یا وسائل دیگری که از ‪ ScreenShare‬حمایت می کنند‬
‫پخش می کند‪.‬‬
‫■ ■‪( ScreenShare‬روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬دسترسی ‪ScreenShare‬‬
‫به محتوای گوناگون از تلفن های موبایل یا سایر وسائلی که از‬
‫‪ ScreenShare‬حمایت می کنند را فعال یا غیرفعال می کند‪.‬‬
‫■ ■اسم تلویزیون‪ :‬اسم تلویزیون را تنظیم می کند تا بتوانید آنرا به آسانی بر‬
‫روی یک وسیله موبایل پیدا کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر ورودي كاربر را انتخاب كنيد‪ ،‬مي توانيد اسم تلويزيون را‬
‫با استفاده از ‪( OSK‬صفحه كليد روي صفحه) تايپ كنيد‪.‬‬
‫‪AllShare‬‬
‫‪3/7‬‬
‫تنظیمات‬
‫رسالة‬
‫‪:‬روشن‬
‫رسالة‬
‫رسانه‬
‫الوسائط‬
‫‪:‬روشن‬
‫‪ScreenShare‬‬
‫‪:‬روشن‬
‫‪ScreenShare‬‬
‫اسم التلفزيون‬
‫‪:‬تلويزيون منزل‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫‪AllShare‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫پیغام ‪ /‬رسانه ‪ScreenShare /‬‬
‫‪x‬‬
‫اگرقبول انتخاب شود ويا اگر قبول بعد از اینکه پيغام سه‬
‫‪x‬‬
‫بار نمايان شد انتخاب نشود‪ ،‬پيغام حذف خواهد شد‪ .‬پيغام‬
‫از تلفن موبايل حذف نمي شود‪.‬‬
‫پنجره‪x‬هشدار را می توان در حین استفاده از برخی کاربردها‬
‫از قبیل پخش رسانه و غیره نمایش داد‪ .‬ب رای مشاهده‬
‫محتوای پیغام‪ ،‬به حالت تماشای تلویزیون تغییر دهید‪.‬‬
‫هنگامیکه پیغامی از یک تلفن موبایل ناشناخته نمایش‬
‫‪x‬‬
‫داده می شود‪ ،‬تلفن موبایل در منوی پیغام در ‪AllShare‬‬
‫را انتخاب کرده و امتناع را ب رای مسدود کردن تلفن انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫مشاهده پيغام‬
‫اگر يك پيغام ‪ SMS‬جدید در حين تماشاي تلويزيون دريافت شود‪،‬‬
‫پنجره هشدار ظاهر مي شود‪ .‬اگر روي دكمه قبول كليك كنيد‪ ،‬محتواي‬
‫پيغام نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫می توانید تنظیمات تماشا ب رای پیغام های ‪ SMS‬را در‬
‫تلفن های موبایل تان پیکربندی کنید‪ .‬ب راي روال ها به‬
‫دفترچه راهنماي تلفن موبايل م راجعه كنيد‪.‬‬
‫بعضي انواع كا راكترها ممكن است به صورت سفيد ويا‬
‫كا راكترهاي شكسته نمايان شوند‪.‬‬
‫‪ E‬انتخاب ‪ R‬بازگشت ‪ e‬خروج‬
‫‬
‫بازگشت ‪ R‬تنظیمات '‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:03:01‬‬
‫‪31‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 31‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫هشدار دريافت تماس‬
‫هاستفاده از عملکرد ‪ScreenShare‬‬
‫اگر در حين تماشاي تلويزيون تماسي دريافت شود‪ ،‬پنجره هشدار ظاهر‬
‫مي شود‪.‬‬
‫با استفاده از ‪ ،ScreenShare‬می توانید در محتوای وب های گوناگون که‬
‫توسط تلفن موبایل ارائه شده اند گردش کنید‪ .‬برای مثال‪ ،‬تصویر زیر صفحه‬
‫دسترسی برای محتوای موبایل را نشان می دهد‪ .‬می توانید فایل های گوناگون‬
‫موبایل را مطالعه کرده و دفترچه تلفن و تقویم را روی تلویزیون تماشا کنید‪.‬‬
‫همچنین می توانید در دفترچه تلفن با دیگران تماس گرفته یا ‪ SMS‬بفرستید‪.‬‬
‫هشدار جدول زماني‬
‫در حين تماشاي تلويزيون‪ ،‬پنجره هشدار براي نمايش برنامه زماني‬
‫ثبت شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫بایستی ‪ ScreenShare‬را در تلفن‪/‬دستگاه موبایل ب رای‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫استفاده از این ویژگی نصب کرده باشید‪.‬‬
‫ می توانید تنظیمات تماشا ب رای محتوای برنامه ریزی شده‬
‫را در تلفن های موبایل تان پیکربندی کنید‪ .‬ب راي روال ها‬
‫به دفترچه راهنماي تلفن موبايل م راجعه كنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫بعضي كا راكترهاي ويژه ممكن است به صورت سفيد ويا‬
‫كا راكترهاي شكسته نمايان شوند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫✎✎‬
‫استفاده از عملكرد رسانه‬
‫‪ Doc Viewer‬می تواند فایل ها را به فرمت ‪ DOC‬خوانده‬
‫‪x‬‬
‫ولی نمی تواند آنها را تغییر دهد‪.‬‬
‫صفحه نمایش ممکن است بستگی به دستگاه متصل شده‬
‫‪x‬‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪My Mobile‬‬
‫يك پنجره هشدار ظاهر مي شود كه به آگاهي كاربر مي رساند محتويات رسانه‬
‫(ويدئوها‪ ،‬عكس ها‪ ،‬موسيقي) كه از تلفن موبايل ارسال شده بر روي تلويزيون‬
‫نمايان خواهد شد‪ .‬محتويات ‪ 3‬ثانيه پس از ظاهر شدن پنجره هشدار به طور‬
‫اتوماتيك پخش مي شود‪ .‬اگر دكمه ‪ RETURN‬يا ‪ EXIT‬را هنگاميكه پنجره‬
‫هشدار نمايان شده فشار دهيد‪ ،‬محتواي رسانه پخش نمي شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫عملکرد رسانه ب رای اولین بار اج را می شود‪ ،‬پنجره‬
‫‪ x‬اگر ‪x‬‬
‫پاپ آپ هشدار نمایان می شود‪ .‬دکمه ‪ ENTERE‬را‬
‫ب رای انتخاب امکان فشار داده‪ ،‬سپس می توانید از عملکرد‬
‫رسانه در آن دستگاه استفاده کنید‪.‬‬
‫‪Doc viewer‬‬
‫بازگشت‬
‫‪C‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Contacts‬‬
‫انتخاب ‪E‬‬
‫استفاده از تلفن ‪ Samsung‬برای راه اندازی تلویزیون‬
‫‪"Unknown Device 0" is requesting that the media file be allowed to play.‬‬
‫‪If you wish to allow the media file to be played at your device, please‬‬
‫‪press‬‬
‫‪"Allow", otherwise press "Deny".‬‬
‫‪You can also change the setting (or resetting) of this feature at "AllShare‬‬
‫‪Setup".‬‬
‫‪Warning: Please note that if your device is connected to unsecured or‬‬
‫‪unfamiliar network, unwanted or inappropriate contents might be played.‬‬
‫‪If you are not sure about the network's identity or content's‬‬
‫‪appropriateness, we strongly recommend that you do not "Allow" the‬‬
‫‪request to play.‬‬
‫‪Deny‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2010-3-2 17:03:02‬‬
‫قبل از اینکه بتوانید از این ویژگی استفاده کنید‪ ،‬بایستی تلفن موبایل ‪Samsung‬‬
‫که از عملکردهای ‪ ScreenShare‬پشتیبانی می کند را متصل کنید‪.‬‬
‫هنگامیکه از تلویزیون توسط تلفن موبایل استفاده می کنید‪ ،‬تنها دکمه های‬
‫‪ POWER،VOL ، z‬و ‪ MUTE‬کار می کنند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫حتی اگر به فشردن دکمه کنترل (کانال یا صدا) در تلفن موبایل ادامه‬
‫دهید‪ ،‬مقدار فقط به اندازه یک واحد باال یا پایین می رود‪.‬‬
‫‪Allow‬‬
‫ب راي ‪x‬خاموش كردن پخش محتواي رسانه از تلفن موبايل‪،‬‬
‫رسانه را روی خاموش در تنظیمات ‪ AllShare‬بگذارید‪.‬‬
‫محتوا‪x‬ممكن است بستگي به قدرت تفكيك و فرمت آن بر‬
‫روي تلويزيون پخش نشود‪.‬‬
‫دكمه ‪x‬هاي ‪ ENTERE‬و ◄ ‪ ► /‬ممكن است بستگي به‬
‫نوع محتواي رسانه كار نكنند‪.‬‬
‫استفاده از دستگاه موبايل‪ ،‬مي توانيد پخش رسانه را‬
‫با ‪x‬‬
‫كنترل كنيد‪ .‬ب راي جزييات‪ ،‬به هریک از دفترچه های‬
‫راهنماي كارب ران موبایل م راجعه كنيد‪.‬‬
‫هنگامیکه می خواهید محتوای رسانه را از کامپیوتر پخش‬
‫‪x‬‬
‫کنید‪ ،‬نماد کامپیوتر را در صفحه نمایش اصلی ‪AllShare‬‬
‫انتخاب کنید‪ .‬سپس منوی پخش رسانه تلویزیون به طور‬
‫خودکار تغییر می کند‪ .‬ب رای اطالعات مشروح تر به «پخش‬
‫رسانه» م راجعه شود‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 32‬‬
‫براياتصالبهسینمايخانگي‬
‫‪ +Anynet‬دستگاه ‪4 ،3 ،2‬‬
‫‪ +Anynet‬دستگاه ‪1‬‬
‫شیپعویراهشیگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫‪+Anynet‬چیست؟‪t‬‬
‫‪ +Anynet‬عملكردي است كه به شما امكان مي دهد همه دستگاه هاي متصل شده كه از ‪ +Anynet‬حمايت مي كنند را با كنترل از راه دور تلويزيون ‪Samsung‬‬
‫خود كنترل كنيد‪ .‬سيستم ‪ +Anynet‬را فقط مي توان با وسائل ‪ Samsung‬كه ويژگي ‪ + Anynet‬دارند استفاده كرد‪ .‬براي اطمينان حاصل كردن از اينكه وسيله‬
‫‪ Samsung‬مجهز به اين ويژگي است‪ ،‬كنترل كنيد كه آيا مارك ‪ + Anynet‬بر روي آن وجود دارد‪.‬‬
‫ویژگیهایپیشرفته ‪04‬‬
‫‪+Anynet‬‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫سينماي خانگي‬
‫كابل ‪hDMI‬‬
‫کابل نوري‬
‫كابل ‪hDMI‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ )4 or 3 ,22 ,)DVI(1(HDMIIN‬در تلويزيون و پريز ‪ hDMI OUT‬از ‪ +Anynet‬مربوطه را با استفاده از کابل ‪ hDMI‬وصل کنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬پريز‬
‫‪ .2‬پريز ‪ hDMI IN‬سينماي خانگي و پريز ‪ hDMI OUT‬وسيله ‪ +Anynet‬مربوطه را با استفاده از کابل ‪ hDMI‬وصل کنيد‪.‬‬
‫✎‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫کابل نوری را بين پريز (‪ DIGITALAUDIOOUT)OPTICAL‬در تلويزيون و ورودی صدای ديجيتال در سينمای خانگی وصل کنيد‪.‬‬
‫هنگام پيروی از اتصال فوق‪ ،‬پريز نوری فقط ‪ 2‬کانال صوتی را پخش می کند‪ .‬شما صدا را فقط از بلندگوهای چپ و راست و ساب ووفر‬
‫سينمای خانگی خواهيد شنيد‪ .‬اگر مايليد که ‪ 5.1‬کانال صوتی را بشنويد‪ ،‬پريز (‪ DIGITALAUDIOOUT)OPTICAL‬در دی وی دی ‪/‬‬
‫جعبه ماهواره )يعنی دستگاه ‪ Anynet‬شماره ‪ 1‬يا ‪ (2‬را مستقيماً به آمپلی فاير يا سينمای خانگی و نه تلويزيون وصل کنيد‪.‬‬
‫فقط يك سينماي خانگي را وصل كنيد‪.‬‬
‫مي توانيد يک دستگاه ‪ +Anynet‬را با استفاده از کابل ‪ hDMI‬وصل کنيد‪ .‬بعضي کابل هاي ‪ hDMI‬ممکن است عملکردهاي ‪+Anynet‬‬
‫را ارائه نکنند‪.‬‬
‫‪ +Anynet‬هنگامي کار مي کند که دستگاه ‪ AV‬که از ‪ +Anynet‬استفاده مي کند در وضعيت آماده بکار ويا روشن است‪.‬‬
‫‪ +Anynet‬از مجموع حداکثر ‪ 12‬دستگاه ‪ AV‬حمايت مي کند‪ .‬توجه داشته باشيد كه مي توانيد تا حداكثر ‪ 3‬دستگاه مشابه را متصل كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:03:03‬‬
‫‪33‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 33‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫منوي ‪Anynet +‬‬
‫منوي ‪ +Anynet‬بستگي به نوع و وضعيت دستگاه هاي ‪ +Anynet‬که به تلويزيون وصل شده اند تغيير مي کند‪.‬‬
‫منوي ‪+Anynet‬‬
‫تماشاي تلويزيون‬
‫فهرست دستگاه‬
‫ضبط کردن‪*( :‬دستگاه ضبط)‬
‫منوی (اسم‪ -‬دستگاه)‬
‫اطالعات (اسم‪ -‬دستگاه)‬
‫توقف ضبط‪*( :‬دستگاه ضبط)‬
‫گيرنده‬
‫شرح‬
‫حالت ‪ +Anynet‬به حالت پخش تلويزيون تغيير مي كند‪.‬‬
‫فهرست دستگاه ‪ +Anynet‬را نشان مي دهد‪.‬‬
‫با استفاده از وسيله ضبط فوراً شروع به ضبط مي كند‪( .‬اين عملكرد فقط براي دستگاه هايي موجود است كه از عملكرد‬
‫ضبط حمايت مي كنند‪).‬‬
‫منوي دستگاه وصل شده را نشان مي دهد‪ .‬براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد‪ ،‬منوي ديسک‬
‫دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫منوي پخش دستگاه وصل شده را نشان مي دهد‪ .‬براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد‪ ،‬منوي پخش‬
‫دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫ضبط را متوقف مي کند‪.‬‬
‫صدا از طريق گيرنده پخش مي شود‪.‬‬
‫اگر بيش از يک دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ ،‬به صورت (*دستگاه ضبط) نشان داده شده و اگر فقط يک دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ ،‬به صورت (*اسم_دستگاه) نشان‬
‫داده مي شود‪.‬‬
‫¦ ¦تنظيم ‪+Anynet‬‬
‫■‬
‫تنظیمات‬
‫‪( )HDMI-CEC( +Anynet‬روشن ‪/‬خاموش)‪ :‬براي استفاده از عملکرد ‪ ،+Anynet‬بايستي ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬روي روشن باشد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫هنگاميکه عملکرد ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬فعال شده‪ ،‬همه کاربردهاي مربوط به ‪ +Anynet‬غيرفعال مي شوند‪.‬‬
‫‪( Auto Turn Off‬خاموش کردن خودکار) (خیر ‪ /‬بله)‪ :‬تنظيم ابزار ‪ +Anynet‬تا هنگاميکه تلويزيون خاموش مي شود به طور اتوماتيک خاموش شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫منبع فعال در تلويزيون بايستي روی تلويزيون تنظيم شود تا از عملكرد ‪ +Anynet‬استفاده كند‪.‬‬
‫حتی اگر دستگاه خارجی هنوز در حال ضبط است‪ ،‬می توان آن را خاموش کرد‪.‬‬
‫¦ ¦تغيير دادن بين دستگاه های ‪+Anynet‬‬
‫‪.1‬‬
‫دستگاه هاي ‪ +Anynet‬که به تلويزيون وصل شده اند فهرست مي شوند‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اگر نمي توانيد وسيله اي كه مي خواهيد را پيدا كنيد‪ ،‬دكمه قرمز را ب راي تازه کردن فهرست فشار دهيد‪.‬‬
‫یک دستگاه را انتخاب کرده و دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬میتوانید به دستگاه انتخاب شده سويچ کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫تنها زمانيكه ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬را در منوي‪(Application‬کاربرد)روشن مي كنيد‪ ،‬منوي فهرست دستگاه ظاهر مي شود‪.‬‬
‫سويچ‪x‬کردن دستگاه انتخاب شده ممکن است تا ‪ 2‬دقيقه طول بکشد‪ .‬نمي توانيد اين عملکرد را در حين عملکرد سويچ کردن لغو کنيد‪.‬‬
‫حالت ورودي خارجي را با فشار دکمه ‪ SOURCE‬انتخاب کرده ايد‪ ،‬نمي توانيد از عملکرد ‪ +Anynet‬استفاده کنيد‪ .‬مطمئن شويد كه‬
‫اگر ‪x‬‬
‫با استفاده از فهرست دستگاه به يك دستگاه ‪ +Anynet‬سويچ كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦ضبط کردن‬
‫مي توانيد با استفاده از يک دستگاه ضبط ‪ ،Samsung‬برنامه تلويزيوني را ضبط کنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬ضبط را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫هنگاميکه بيش از دو دستگاه ضبط وجود دارد‬
‫هنگاميکه چند دستگاه ضبط وصل شده‪ ،‬دستگاه هاي ضبط فهرست مي شوند‪ .‬یک دستگاه ضبط را در فهرست دستگاه انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫هنگاميكه دستگاه ضبط نشان داده نشده فهرست دستگاه را انتخاب كرده و دكمه قرمز را ب راي جستجوي دستگاه ها فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ EXIT‬را براي خروج فشار دهيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫مي توانيد جريان هاي منبع را با انتخاب ضبط‪ ،‬ضبط كنيد‪( .‬اسم_دستگاه)‪.‬‬
‫فشردن دكمه � (ضبط) هر برنامه اي كه در حال حاضر تماشا مي كنيد را ضبط خواهد كرد‪ .‬اگر تصويري را از يک دستگاه ديگر تماشا‬
‫مي کنيد‪ ،‬تصوير از آن دستگاه ضبط مي شود‪.‬‬
‫قبل از ضبط کردن کنترل کنيد که پريز آنتن به طور صحيح به دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ .‬ب راي اتصال صحيح آنتن به دستگاه ضبط‪ ،‬به‬
‫دفترچه راهنماي كاربر دستگاه ضبط م راجعه كنيد‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪2010-3-2 17:03:03‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 34‬‬
‫✎ ✎‬
‫گیرنده هنگامی کار می کند که پریز ورود نوری گیرنده را به طور صحیح به پریز (‪ )DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL‬تلویزیون‬
‫✎ ✎‬
‫وصل کرده باشید‪.‬‬
‫✎‬
‫✎✎‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ EXIT‬را براي خروج فشار دهيد‪.‬‬
‫اگر گيرنده شما فقط از صدا حمايت مي كند‪ ،‬ممكن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫¦ ¦گوش کردن از طريق گيرنده‬
‫مي توانيد از طريق گيرنده (برای مثال سینمای خانگی) به جاي تلويزيون‪ ،‬به صدا گوش کنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬گیرنده را انتخاب کرده و آنرا روشن کنید‪.‬‬
‫✎‬
‫هنگامیکه گیرنده (ب رای مثال سینمای خانگی) روشن شده‪ ،‬می توانید خروجی صدا را از پریز نوری تلویزیون بشنوید‪ .‬هنگامیکه تلویزیون‬
‫سیگنال ‪( DTV‬هوایی) را دریافت می کند‪ ،‬تلویزیون صدای کانال ‪ 5.1‬را به گیرنده ارسال خواهد کرد‪ .‬هنگامیکه منبع یک جزء دیجیتال از‬
‫قبیل دی وی دی می باشد و از طریق ‪ HDMI‬به تلویزیون متصل شده‪ ،‬فقط ‪ 2‬کانال صوتی از گیرنده شنیده خواهد شد‪.‬‬
‫تذکر‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫شما فقط می توانید دستگاه های ‪ +Anynet‬را با استفاده از کنترل از راه تلویزیون‪ ،‬و نه دکمه های روی تلویزیون کنترل کنید‪.‬‬
‫کنترل از راه دور تلويزيون ممکن است تحت ش رايط خاصي کار نکند‪ .‬اگر چنين اتفاقي افتاد دستگاه ‪ +Anynet‬را دوباره انتخاب كنيد‪.‬‬
‫عملكردهاي ‪ +Anynet‬با محصوالت توليدكنندگان ديگر كار نمي كند‪.‬‬
‫¦ ¦عيب يابي براي ‪+Anynet‬‬
‫مشکل‬
‫راه حل ممكن‬
‫‪ +Anynet‬کار نمي کند‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫کنترل کنيد که يک دستگاه ‪ +Anynet‬است سيستم ‪ +Anynet‬تنها با دستگاه هاي ‪ +Anynet‬کار مي کند‪.‬‬
‫•‬
‫فقط يك گيرنده (سينماي خانگي) را وصل كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که سيم برق دستگاه ‪ +Anynet‬به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫اتصالي هاي کابل تصوير‪/‬صدا‪ HDMI/‬دستگاه ‪ +Anynet‬را کنترل کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬روی روشن در منوي تنظيمات ‪ +Anynet‬گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که کنترل از راه دور در حالت تلويزيون باشد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که کنترل از راه دور ويژه براي ‪ +Anynet‬است‪.‬‬
‫•‬
‫‪ +Anynet‬در موقعيت هاي خاص كار نمي كند‪( .‬جستجوي كانال ها‪ ,‬استفاده از پخش رسانه یا وصل و پخش (تنظیمات اولیه) و غيره‪).‬‬
‫•‬
‫هنگام اتصال ويا قطع كردن كابل ‪ ،HDMI‬لطفاً مطمئن شويد كه دستگاه ها را دوباره جستجو كنيد ويا تلويزيون را خاموش و روشن كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫كنترل كنيد كه عملكرد ‪ +Anynet‬دستگاه ‪ +Anynet‬روشن شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫مي خواهم ‪ +Anynet‬را شروع کنم‪.‬‬
‫‬
‫کنترل کنيد که دستگاه ‪ +Anynet‬به طور صحيح به تلويزيون وصل شده و کنترل کنيد که ‪ )Anynet+ (HDMI-CEC‬در منوي تنظيمات‬
‫•‬
‫‪ +Anynet‬روشن شده باشد‪.‬‬
‫دکمه ‪ TOOLS‬را برای نمایش منوی ‪ +Anynet‬فشار داده و منویی که می خواهید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫مي خواهم از ‪ +Anynet‬خارج شوم‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫تماشای تلویزیون را در منوی ‪ +Anynet‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫•‬
‫دکمه ‪ SOURCE‬را در کنترل از راه دور تلويزيون فشار داده و دستگاهي به غير از دستگاه هاي ‪ +Anynet‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ،P >/<، PRE-CH‬و ‪ FAV.CH‬را برای تغییر حالت تلویزیون فشار دهید‪( .‬توجه داشته باشيد که دکمه کانال فقط زماني کار مي کند‬
‫ •‬
‫که يک دستگاه ‪ +Anynet‬که تونر داخلي دارد وصل شده باشد‪).‬‬
‫پيغام “‪Connecting to Anynet+‬‬
‫‪(”...device‬اتصال به دستگاه ‪+Anynet‬‬
‫‪ )...‬روي صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫هنگام پيکربندي ‪ +Anynet‬ويا سويچ کردن به حالت تماشا نمي توانيد از کنترل از راه دور استفاده کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫هنگاميکه تنظيمات ‪ +Anynet‬ويا سويچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫دستگاه ‪ +Anynet‬کار نمي کند‪.‬‬
‫‬
‫می توانید از عملکرد پخش هنگامیکه وصل و پخش (تنظیمات اولیه) در جریان است استفاده کنید‪.‬‬
‫•‬
‫دستگاه وصل شده نشان داده نمي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫کنترل کنيد که دستگاه عملکردهاي ‪ +Anynet‬را تأمين مي کند‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که کابل ‪ HDMI‬به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنید که ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬روی روشن در منوی تنظیمات ‪ +Anynet‬گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫دوباره براي دستگاه هاي ‪ +Anynet‬جستجو کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫مي توانيد يک دستگاه ‪ +Anynet‬را فقط با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪ .‬بعضي کابل هاي ‪ HDMI‬ممکن است عملکردهاي‬
‫•‬
‫‪ +Anynet‬را ارائه نکنند‪.‬‬
‫اگر توسط يك وضعيت غيرعادي از قبيل قطع كابل ‪ HDMI‬ويا سيم برق ويا رفتن برق خاتمه پيدا كرده باشد‪ ،‬لطفاً اسكن دستگاه را تكرار‬
‫•‬
‫كنيد‪.‬‬
‫نمي توان برنامه تلويزيوني را ضبط كرد‪.‬‬
‫‬
‫كنترل كنيد كه پريز آنتن دستگاه ضبط به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫صدای تلویزیون از گیرنده خارج نمی شود‪.‬‬
‫‬
‫کابل نوری را بین تلویزیون و گیرنده وصل کنید‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:03:03‬‬
‫‪35‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 35‬‬
‫ساير اطالعات‬
‫ویژگیتلهتکستکانالآنالوگ‬
‫صفحه ايندكس سرويس تله تكست به شما اطالعاتي در مورد نحوه استفاده از سرويس را ارائه مي كند‪ .‬برای اينکه اطالعات تله تکست‬
‫به طور صحيح نشان داده شود‪ ،‬دريافت تصوير بايستی يکدست و متعادل باشد‪ .‬در غير اينصورت‪ ،‬اطالعات ممكن است وجود نداشته باشند ويا بعضي صفحات ممكن‬
‫است نمايش داده نشوند‪.‬‬
‫✎‬
‫‪1‬‬
‫با فشردن دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور مي توانيد صفحات تله تكست را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫)تله تکست روشن‪/‬ميکس(‪ :‬پس از انتخاب‬
‫كانالي كه سرويس تله تكست را فراهم مي كند‪،‬‬
‫حالت تله تكست را فعال کنيد‪ .‬براي روي هم‬
‫انداختن حالت تله تكست با صفحه پخش فعلي‬
‫دوبار فشار دهيد‪.‬‬
‫‪) 2‬صفحه باال(‪ :‬صفحه تله تکست بعدی‬
‫را نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪) 8 2‬ذخيره(‪ :‬صفحات تله تکست را ذخيره‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪) 4 3‬اندازه(‪ :‬حروف به اندازه دوبرابر در‬
‫نيمه باالتر صفحه را نمايش دهيد‪ .‬براي نيمه‬
‫پايين تر صفحه نمايش‪ ،‬دوباره فشار دهيد‪ .‬براي‬
‫نمايش صفحه عادي‪ ،‬يكبار ديگر فشار دهيد‪.‬‬
‫‪) 9 ۴‬نگه داشتن(‪ :‬صفحه نمايش بر روي‬
‫يك صفحه داده شده را نگه داريد در صورتيكه‬
‫صفحه انتخاب شده با چندين صفحه فرعي كه‬
‫بطور اتوماتيك ادامه پيدا مي كنند پيوند داشته‬
‫باشد‪ .‬براي شروع دوباره‪ ،‬آنرا دوباره فشار‬
‫دهيد‬
‫‪) 0 ۵‬حالت(‪ :‬حالت تله تكست انتخاب شود‬
‫(‪.(LIST/FLOF‬‬
‫اگر اين دکمه را در حالت ‪ LIST‬فشار دهيد‪،‬‬
‫به حالت ذخيره ليست تغيير مي كند‪ .‬در حالت‬
‫ذخيره ليست‪ ،‬مي توانيد صفحه تله تكست را با‬
‫استفاده از دكمه ‪)8‬ذخيره( در فهرست ذخيره‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪2‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪1٠‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪12‬‬
‫‪D‬‬
‫‪) 1 ۶‬صفحه فرعي(‪ :‬صفحه فرعی موجود‬
‫را نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪l-ll‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪) 3‬صفحه پايين(‪ :‬صفحه تله تکست قبلی‬
‫را نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪) 6‬ايندکس(‪ :‬صفحه ايندكس )محتوا( را در‬
‫هر زمان هنگاميکه تله تكست را تماشا مي كنيد‬
‫نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪) 5‬افشا(‪ :‬متن پنهان)براي مثال پاسخ به‬
‫آزمون هاي آموزشي( را نمايش دهيد‪ .‬براي‬
‫نمايش صفحه عادي‪ ،‬دوباره فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1٠‬‬
‫‪) 7‬لغو(‪ :‬پخش فعلی را هنگاميكه براي يك‬
‫صفحه جستجو مي شود نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫دكمه هاي رنگي )قرمز‪/‬سبز‪/‬زرد‪/‬آبي(‪ :‬اگر‬
‫سيستم ‪ FASTEXT‬توسط شركت مخابراتي‬
‫استفاده مي شود‪ ،‬عنوان هاي مختلفي كه در‬
‫صفحه تله تكست پوشش داده شده‪ ،‬كد رنگي‬
‫داشته و مي توان آنها را با فشار دكمه هاي‬
‫رنگي بر روي كنترل از راه دور انتخاب كرد‪.‬‬
‫يكي از آنها كه به مورد الزم مربوط مي شود را‬
‫فشار دهيد‪ .‬به همين طريق صفحه با اطالعات‬
‫رنگي ديگري كه مي توان انتخاب كرد نمايش‬
‫داده مي شود‪ .‬براي نمايش صفحه قبلي ويا‬
‫بعدي‪ ،‬دكمه رنگي مربوطه را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫صفحاتتلهتكستبراساسششطبقهبنديمرتبشدهاند‪:‬‬
‫بخش‬
‫‪A‬‬
‫شماره صفحه انتخاب شده‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫هويت كانال پخش‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫شماره صفحه فعلي ويا نشانه هاي‬
‫جستجو‬
‫‪F‬‬
‫‪36‬‬
‫‪2010-3-2 17:03:04‬‬
‫محتوا‬
‫بخش‬
‫محتوا‬
‫‪D‬‬
‫تاريخ و زمان‪.‬‬
‫متن‪.‬‬
‫اطالعات وضعيت اطالعات‬
‫‪FASTEXT‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 36‬‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫نصب کردن قاب نصب روی دیوار‬
‫¦ ¦سوار کردن قاب بالنکینگ‬
‫هنگام نصب تلویزیون بر روی دیوار‪ ،‬قاب بالنکینگ را به بخشی وصل کنید که به طوریکه در تصویر‬
‫نشان داده شده به پایه وصل می شود‪.‬‬
‫قاب بالنکینگ‬
‫¦ ¦آماده شدن قبل از نصب وسيله نصب روي ديوار (تلویزیون ‪ 46‬اینچ)‬
‫‪.‬براي نصب وسيله نصب روي ديوار توليدكننده ديگر‪ ،‬از حلقه نگه دارنده استفاده كنيد‬
‫¦ ¦نصب كيت سوار كردن روي ديوار‬
‫کاقالم نصب روي ديوار (جداگانه فروخته مي شود) به شما امكان مي دهد تا تلويزيون را روي ديوار نصب كنيد‪.‬‬
‫براي اطالعات مشروح در مورد نصب روي ديوار‪ ،‬به دستورالعمل هايي كه به همراه اقالم نصب روي ديوار تأمين شده مراجعه كنيد‪ .‬براي كمك هنگام نصب قاب روي‬
‫ديوار با يك تكنسين تماس بگيريد‪.‬‬
‫اگر تصميم گرفتيد كه تلويزيون را خودتان نصب كنيد‪ Samsung Electronics ،‬مسئول هرگونه صدمه به محصول ويا آسيب به خودتان ويا ديگران نمي باشد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:03:05‬‬
‫‪37‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 37‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫¦ ¦مشخصات وسيله نصب روي ديوار ( ‪) VESA‬‬
‫✎✎‬
‫کیت نصب روی دیوار به طور جداگانه به فروش می رسد‪.‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را بر روي يك ديوار محكم عمودي به سطح زمين نصب كنيد‪ .‬هنگام نصب بر روي مواد ساختماني ديگر‪ ،‬لطفاً با نزديكترين فروشنده خود تماس‬
‫بگيريد‪ .‬اگر بر روي سقف ويا ديوار شيب دار نصب شود‪ ،‬ممكن است بيافتد و منجر به صدمه شخصي جدي شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫ابعاد ‪x‬استاندارد کیت های نصب روی دیوار در جدول زیر نشان داده شده است‪.‬‬
‫هنگاميکه وسيله نصب روي ديوار ما را خريداري مي کنيد‪ ،‬يک دفترچه نصب مشروح و همه قطعات الزم ب راي سوار کردن ف راهم مي شوند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫از پيچ‪ x‬هايي که د رازتر از ابعاد استاندارد هستند استفاده نکنيد چون ممکن است به داخل دستگاه تلويزيون آسيب وارد کنند‪.‬‬
‫ب راي ‪x‬وسايل نصب روي ديوار كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگار نيستند‪ ،‬طول پيچ ها ممكن است بستگي به مشخصات آنها‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫از پيچ‪ x‬هايي كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگاري ندارند استفاده نكنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫هنگاميكه از وسايل غير ‪ VESA‬ويا غير مشخص استفاده شود ويا مصرف كننده از دستورالعمل هاي نصب محصول پيروي نكند‪،‬‬
‫‪x‬‬
‫‪ Samsung‬ب راي آسيب به محصول ويا صدمه شخصي مسئول نيست ‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫پيچ ها‪ x‬را زياد محكم نبنديد‪ ،‬ممكن است به محصول آسيب وارد كرده و موجب افتادن محصول شود كه منجر به صدمه شخصي مي شود‪.‬‬
‫‪ Samsung‬ب راي اين گونه حوادث مسئول نيست‪.‬‬
‫تلويزيون را هنگام سوار كردن بيش از ‪ 15‬درجه شيب ندهيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫خانواده محصول‬
‫اینچ‬
‫‪22~19‬‬
‫تلويزيون ‪LCD‬‬
‫‪29~23‬‬
‫‪40~30‬‬
‫‪55~46‬‬
‫‪65~57‬‬
‫‪80~70‬‬
‫‪~80‬‬
‫‪)A * B) VESA Spec.‬‬
‫‪ 75‬در ‪75‬‬
‫‪ 100‬در ‪100‬‬
‫‪ 200‬در ‪100‬‬
‫‪ 200‬در ‪200‬‬
‫‪ 400‬در ‪400‬‬
‫‪ 600‬در ‪400‬‬
‫‪ 800‬در ‪400‬‬
‫‪ 1400‬در ‪800‬‬
‫پيچ استاندارد‬
‫تعداد‬
‫‪M4‬‬
‫‪M6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪M8‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را هنگاميکه تلويزيون روشن است نصب نکنيد‪ .‬ممکن است موجب آسيب بدني در نتيجه شوک برقي شود‪.‬‬
‫‬
‫سواركردن كابل ها‬
‫كابل ها را در گره كابل محصور كنيد تا كابل ها از بخش شفاف پايه قابل رويت نباشند‪ .‬کابل های خم نشدنی‬
‫و ضخیم ممکن است به پریزهای ورودی برای استفاده دراز مدت آسیب وارد کنند‪.‬‬
‫تسمه کابل‬
‫‪38‬‬
‫‪2010-3-2 17:03:05‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 38‬‬
‫قفل كنسينگتون وسيله اي است كه براي ثابت كردن سيستم در هنگام استفاده در مكان هاي عمومي به كار مي‬
‫رود‪ .‬ظاهر و روش قفل كردن ممكن است بستگي به سازنده با آنچه نشان داده شده متفاوت باشد‪ .‬براي استفاده‬
‫صحيح‪ ،‬به دفترچه راهنمايي كه به همراه قفل كنزينگون تأمين شده مراجعه كنيد‪.‬‬
‫لطفاً نماد “ ” را در پشت تلویزیون پیدا کنید‪.‬‬
‫شکاف کنزینگتون در کنار نماد “ ” قرار دارد‪.‬‬
‫‪ .1‬وسيله قفل كردن را به داخل شكاف كنزينگتون در تلويزيون ‪ 1 LCD‬وارد كرده و آنرا در جهت‬
‫قفل كردن بگردانيد ‪. 2‬‬
‫✎✎‬
‫‪ .2‬كابل قفل كنزينگتون را متصل كنيد ‪. 3‬‬
‫پشت تلویزیون‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫قفل جلوگيري از سرقت كنزينگتون‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫<انتخابي>‬
‫‪ .3‬قفل كنزينگتون را به يك ميز ويا شيئ ثابت سنگين محكم كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎محل قفل كنزينگتون ممكن است بستگي به مدل متفاوت باشد‪.‬‬
‫اين وسيله قفل كردن را بايستي به طور جداگانه خريداري كرد‪.‬‬
‫محكم كردن تلويزيون به ديوار‬
‫احتیاط‪ :‬كشيدن‪ ،‬هل دادن ويا باالرفتن از تلويزيون ممكن است موجب افتادن تلويزيون شود‪ .‬مخصوصاً مطمئن شويد كه كودكان به تلويزيون آويزان‬
‫نشده ويا آنرا متزلزل نمي كنند‪ ،‬چنين كاري ممكن است موجب افتادن تلويزيون شده كه موجب آسيب جدي ويا مرگ مي شود‪ .‬همه احتياط هاي ايمني كه‬
‫در برگه ايمني گنجانده شده را دنبال كنيد‪ .‬براي استحكام بيشتر‪ ،‬وسيله ضدافتادن براي منظورات ايمني را به صورت زير نصب كنيد‪.‬‬
‫براي جلوگيري از افتادن تلويزيون‬
‫✎✎‬
‫چون جاپيچي‪ ،‬پيچ و ريسمان الزم تأمين نشده‪ ،‬لطفاً اين مواد را به طور جداگانه خريداري كنيد‪.‬‬
‫‪.1‬يچ ها را در داخل بست ها پیچ کرده و محكم به ديوار وصل كنيد‪ .‬مطمئن شوید که پیچ ها به‬
‫‬
‫طور محکم به دیوار پیچ شده باشند‪.‬‬
‫✎‬
‫مشخصات پيچ‬
‫�‬
‫ب راي تلويزيون ‪ 30‬تا ‪ 40‬اينچ ‪LCD: M6‬‬
‫ب راي تلويزيون ‪ 46‬تا ‪ 55‬اينچ ‪LCD: M8‬‬
‫‪.2‬يچ ها را از وسط پشت تلويزيون باز كرده‪ ،‬پيچ ها را در داخل جاپيچي قرار داده و سپس پيچ ها را‬
‫‬
‫دوباره به تلويزيون محكم كنيد‪.‬‬
‫‪.3‬ست هاي روي تلويزيون را با يك ريسمان به بست هاي روي ديوار وصل كرده و سپس ريسمان را‬
‫‬
‫محكم گره بزنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫مطمئن شويد كه همه اتصالي ها به طور صحيح محكم شده باشند‪ .‬هرچند وقت‬
‫يكبار اتصالي ها را براي هرگونه عالمت فرسودگي ويا ضعف كنترل كنيد‪ .‬اگر در مورد‬
‫منيت اتصالي ها هرگونه ترديدي داريد‪ ،‬با يك متخصص نصب تماس بگيريد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫تلويزيون را نزديك ديوار نصب كنيد تا به سمت عقب سرنگون نشود‪.‬‬
‫ديوار‬
‫ديوار‬
‫اشكالي ندارد كه ريسمان را طوري نصب كنيد كه بست هاي روي ديوار مساوي ويا پايين تر از‬
‫بست هاي روي تلويزيون باشند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫گره ريسمان را قبل از حركت دادن تلويزيون باز كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:03:07‬‬
‫‪39‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 39‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫عيب يابي‬
‫اگر در مورد تلویزیون سوالی دارید‪ ،‬ابتدا به این لیست مراجعه کنید‪ .‬اگر هیچکدام از این نکات عیب یابی مربوط نمی شوند‪ ،‬لطفاً از “‪ www.samsung.com‬دیدن‬
‫کردن و روی ‪ Support‬کلیک کنید یا با مرکز تماس تلفنی که در جلد پشتی این دفترچه راهنما ذکر شده تماس بگیرید‪.‬‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫مشکالت‬
‫كيفيت تصوير‬
‫تصوير تلويزيون به خوبي تصوير در فروشگاه نيست‪.‬‬
‫اول از همه‪ ،‬لطفاً آزمايش تصوير را انجام دهيد و مطمئن شويد تلويزيون تصوير آزمايشي را به طور صحيح نمايش مي دهد‪.‬‬
‫به منو ‪ -‬حمایت ‪ -‬خود عیب یابی ‪ -‬آزمایش تصویر برويد) (صفحه ‪)17‬‬
‫اگر تصوير آزمايشي به طور صحيح نمايش داده شده‪ ،‬ممكن است كه تصوير ضعيف توسط منبع يا سيگنال توليد شده باشد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬ماكروبلوك‪ ،‬بلوك كوچك‪ ،‬نقاط‪،‬‬
‫ايجاد پيكسل‬
‫‬
‫‬
‫اگر یک جعبه کابل‪/‬جانبی آنالوگ دارید‪ ،‬آنرا با یک جعبه جانبی دیجیتال عوض کنید‪ .‬براي ارائه كيفيت تصوير ‪( HD‬کیفیت باال) از‬
‫•‬
‫كابل هاي ‪ HD‬يا جزء استفاده كنيد‪.‬‬
‫مشتركین كابل‪/‬ماهواره ‪ :‬ایستگاه های ‪ HD‬را از بین کانال ها امتحان کنید‪.‬‬
‫•‬
‫اتصال آنتن‪ :‬ايستگاه هاي ‪ HD‬را بعد از اجراي برنامه اتوماتيك امتحان كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫✎ بسياري✎از كانال هاي ‪ HD‬از محتويات ‪ SD‬يا ‪ Standard Definition‬بهينه شده اند‪.‬‬
‫قدرت تفكيك تصوير خروجي جعبه كابل‪/‬جانبي را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫مطمئن شوید که تلویزیون را در حداقل فاصله توصیه شده براساس اندازه و کیفیت سیگنال تماشا می کنید‪.‬‬
‫•‬
‫فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل‬
‫•‬
‫ورزشي ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫سيگنال در سطح پايين یا کیفیت نامطلوب ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫•‬
‫رنگ صحیح نیست یا وجود ندارد‪.‬‬
‫‬
‫اگر از یک اتصالی جزء استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های جزء به پریزهای درست متصل شده باشند‪ .‬اتصالی های‬
‫•‬
‫ناصحیح یا شل ممکن است موجب مشکالت رنگی یا صفحه سیاه شوند‪.‬‬
‫رنگ یا روشنایی ضعیف است‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫گزینش های تصویر را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪( .‬به حالت تصویر ‪ /‬رنگ ‪ /‬روشنایی ‪ /‬وضوح بروید)‬
‫•‬
‫گزینش صرفه جویی انرژی را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪ .‬به منو ‪ -‬تصویر ‪ -‬راهکار صرفه جویی ‪ -‬صرفه جویی انرژی برويد)‬
‫•‬
‫(صفحه ‪)11‬‬
‫از• تنظيم مجدد تصوير براي مشاهده تنظيمات پيش فرض تصوير استفاده كنيد‪( .‬به منو ‪ -‬تصویر ‪ -‬تنظیم مجدد تصویر بروید)‬
‫‬
‫‬
‫اگر تصوير روي به اندازه صفحه تنظيم شده‪ ،‬به ‪ 16:9‬تغيير دهيد‪( .‬صفحه ‪)13‬‬
‫•‬
‫قدرت تفكيك جعبه كابل‪/‬جانبي را عوض كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫یک خط نقطه چین در لبه صفحه نمایش وجود دارد‪.‬‬
‫تصویر سیاه و سفید است‪.‬‬
‫‬
‫هنگام عوض کردن کانال ها‪ ،‬تصویر غیرمتحرک شده یا‬
‫اختالل یا تأخیر پیدا می کند‪.‬‬
‫‬
‫كيفيت صدا‬
‫صدا نيست ويا صدا در حداكثر ميزان صدا زيادي كم‬
‫است‪.‬‬
‫تصویر خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫‬
‫ابتدا آزمایش صدا را انجام دهيد تا مطمئن شويد كه صداي تلويزيون شما به طور صحيح كار مي كند‪.‬‬
‫به منو ‪ -‬حمایت ‪ -‬خود عیب یابی ‪ -‬آزمایش صدا برويد) (صفحه ‪)17‬‬
‫اگر صدا قابل قبول است‪ ،‬مشكل صوتي ممكن است توسط منبع يا سيگنال ايجاد شده باشد‪.‬‬
‫لطفاً صدای دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده را کنترل کنید‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫گزينش بلندگوي تلويزيون را در منوي صدا روي روشن تنظيم كنيد‪( .‬صفحه ‪)14‬‬
‫•‬
‫اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های صدا به پریزهای ورودی صدای صحیح در تلویزیون وصل‬
‫•‬
‫شده باشند‪.‬‬
‫اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬گزینش ورودی صدای دستگاه را کنترل کنید (برای مثال ممکن است الزم باشد گزینش‬
‫•‬
‫صدای جعبه کابل را هنگامیکه ‪ HDMI‬به تلویزیون وصل شده به ‪ HDMI‬تغییر دهید)‪.‬‬
‫اگر از كابل ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬استفاده مي كنيد‪ ،‬يك كابل صوتي جداگانه الزم است‪.‬‬
‫•‬
‫اگر تلویزیون شما یک پریز گوشی دارد‪ ،‬مطمئن شوید که چیزی به آن زده نشده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫اتصالي هاي كابل را کنترل کنيد‪ .‬مطمئن شويد كه كابل تصوير به ورودي صدا وصل نشده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫براي اتصالي های آنتن یا كابل‪ ،‬قدرت سيگنال را كنترل كنيد‪ .‬سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف صدا شود‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫بلندگوها سروصدای نامناسبی را ایجاد می کنند‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪2010-3-2 17:03:08‬‬
‫اگر از یک ورودی مرکب ‪ AV‬استفاده می کنید‪ ،‬کابل تصویر (زرد) را به پریز سبز ورودی ‪ 1‬جزء در تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫•‬
‫اگر با جعبه كابل وصل شده‪ ،‬لطفاً سعي كنيد كه جعبه كابل را تنظيم مجدد كنيد‪ .‬سيم ‪ AC‬را دوباره وصل كرده و صبر كنيد كه جعبه‬
‫•‬
‫كابل دوباره بوت كند‪ .‬ممكن است تا ‪ 20‬دقيقه طول بكشد‬
‫قدرت تفكيك جعبه کابل را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 40‬‬
‫تصوير نيست‪ ،‬ويدئو نيست‬
‫تلويزيون روشن نمي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫مطمئن شويد كه پريز روي ديوار كار مي كند‪.‬‬
‫•‬
‫دکمه روشن کردن را روی تلویزیون فشار دهید تا مطمئن شوید که اشکال کنترل از راه دور نیست‪ .‬اگر تلویزیون روش شد‪ ،‬به‬
‫•‬
‫«کنترل از راه دور کار نمی کند» در زیر مراجعه شود‪.‬‬
‫تلويزيون به طور اتوماتيك روشن مي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫كنترل كنيد كه آياتایمر خواب روي خاموش در منوي تنظيمات تنظيم شده است‪( .‬صفحه ‪)15‬‬
‫•‬
‫اگر کامپیوتر را به تلويزيون وصل كرده ايد‪ ،‬تنظيمات برقي كامپيوتر را كنترل كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫هنگام تماشای تلویزیون از اتصالی آنتن یا کابل‪ ،‬اگر سیگنالی وجود نداشته باشد‪ ،‬تلویزیون بعد از ‪ 10‬تا ‪ 15‬دقیقه خاموش می شود‬
‫•‬
‫تصویر‪/‬ویدئو وجود دارد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫اتصالي هاي كابل را كنترل كنيد‪( .‬همه كابل هاي وصل شده به تلويزيون و دستگاه هاي خارجي را قطع و دوباره وصل كنيد)‪.‬‬
‫•‬
‫خروجي ويدئوي دستگاه هاي خارجي (جعبه كابل‪/‬جانبي‪ DVD، Blu-ray ،‬و غيره) را طوري تنظيم كنيد كه با اتصالي هاي‬
‫•‬
‫ورودي تلويزيون همسان باشد‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر خروجی دستگاه خارجی ‪ HDMI‬است‪ ،‬بایستی به ورودی ‪ HDMI‬در تلویزیون‬
‫وصل شود‪.‬‬
‫مطمئن شويد كه دستگاه های وصل شده روشن شده باشند‪.‬‬
‫•‬
‫مطمئن شويد كه منبع درست تلويزيون را با فشردن دكمه ‪ SOURCE‬روي كنترل از راه تلويزيون انتخاب كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫مطمئن شويد كه كابل آنتن به طور محكم وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫لطفاً از وصل و پخش (تنظیمات اولیه) براي افزودن كانال هاي موجود به فهرست كانال استفاده كنيد‪ .‬به منو ‪ -‬تنظیمات ‪ -‬وصل و‬
‫•‬
‫پخش رفته و منتظر شويد تا همه كانال هاي موجود ذخيره شوند‪( .‬صفحه ‪)6‬‬
‫تأييد كنيد كه موقعيت آنتن صحيح باشد‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل‬
‫•‬
‫ورزشي ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫•‬
‫پيغام "حالت پشتيباني نمي شود" ظاهر می شود‪.‬‬
‫‬
‫قدرت تفكيك خروجي كامپيوتر و فرکانس را طوري تنظيم كنيد كه با قدرت هاي تفكيكي كه تلويزيون از آنها حمايت مي كند همسان‬
‫•‬
‫باشند‪( .‬صفحه ‪)18‬‬
‫“‪ ”PC‬همیشه در فهرست منبع نشان داده می شود حتی‬
‫اگر کامپیوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫‬
‫اين موضوع عاديست؛ “‪ ”PC‬هميشه در فهرست منبع نمايان مي شود حتي اگر كامپيوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫ویدئو خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫‬
‫اگر از اتصالی ‪ HDMI‬استفاده می کنید‪ ،‬تنظیمات خروجی صدای کامپیوتر را کنترل کنید‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫مشکالت‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫اتصال ‪(RF‬كابل‪/‬آنتن)‬
‫تلویزیون همه کانال ها را دریافت نمی کند‪.‬‬
‫‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬ماكروبلوك‪ ،‬بلوك كوچك‪ ،‬نقاط‪،‬‬
‫ايجاد پيكسل‬
‫‬
‫اتصال كامپيوتر‬
‫موارد ديگر‬
‫تصویر به صورت صفحه کامل نشان داده نمی شود‪.‬‬
‫‬
‫داد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫کانال های ‪ HD‬هنگامیکه محتوای بهینه شده ‪ )4:3( SD‬را نشان می دهند‪ ،‬نوارهای مشکی را در دوطرف صفحه نمایش خواهند‬
‫•‬
‫نوارهاي مشكي در باال و پايين در طول فيلم هایی نمايان مي شوند كه نسبت ابعاد آنها با ابعاد تلويزيون متفاوت هستند‪.‬‬
‫•‬
‫گزينه های اندازه تصوير را در دستگاه خارجي يا تلويزيون به صفحه كامل تغيير دهيد‪.‬‬
‫•‬
‫كنترل از راه دور كار نمي كند‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫باتری های کنترل از راه دور را طوری قرار دهید که قطبیت آنها (‪ )-/+‬در جهت صحیح باشد‪.‬‬
‫•‬
‫پنجره ارسال سنسور در کنترل از راه دور را تمیز کنید‪.‬‬
‫•‬
‫كنترل از راه دور را از فاصله ‪ 5‬تا ‪ 6‬فوت مستقيماً به سمت تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل از راه دور جعبه کابل‪/‬جانبی تلویزیون را روشن یا‬
‫خاموش یا میزان صدا را تنظیم نمی کند‪.‬‬
‫‬
‫كنترل از راه دور جعبه كابل‪/‬جانبي را طوري برنامه ريزي كنيد كه تلويزيون را به كار بياندازد‪ .‬به دفترچه راهنمای کاربر جعبه‬
‫•‬
‫کابل‪/‬جانبی برای کد تلویزیون ‪ SAMSUNG‬مراجعه شود‪.‬‬
‫پيغام "حالت پشتيباني نمي شود" ظاهر می شود‪.‬‬
‫‬
‫قدرت تفكيك حمايت شده تلويزيون را كنترل كرده و به همان صورت قدرت تفكيك خروجي دستگاه خارجي را تنظيم كنيد‪ .‬به‬
‫•‬
‫تنظیمات قدرت تفکیک در صفحه ‪ 18‬این دفترچه راهنما مراجعه شود‪.‬‬
‫بوی پالستیک از تلویزیون به مشام می رسد‪.‬‬
‫‬
‫اين بو عاديست و در طول زمان پراكنده خواهد شد‪.‬‬
‫•‬
‫تلویزیون به یک سمت متمایل شده است‪.‬‬
‫‬
‫پايه را از تلويزيون جدا كرده و دوباره سوار كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫در سوار کردن پایه با مشکالتی مواجه شده اید‪.‬‬
‫‬
‫مطمئن شويد كه تلويزيون روي سطح مسطحي قرار داشته باشد‪ .‬اگر نمي توانید پيچ ها را از تلويزيون باز كنید‪ ،‬لطفاً از پيچ گوشتي‬
‫•‬
‫مغناطيسي استفاده كنيد‪.‬‬
‫منوی کانال خاکستری شده است‪( .‬موجود نیست)‬
‫‬
‫منوي كانال تنها زماني موجود است كه منبع تلويزيون انتخاب شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-2 17:03:08‬‬
‫‪41‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 41‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫مشکالت‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫تنظيمات شما بعد از ‪ 30‬دقيقه يا هربار تلويزيون خاموش‬
‫مي شود پاك مي شوند‪.‬‬
‫‬
‫اگر تلويزيون در حالت نمایش مغازه است‪ ،‬تنظيمات صدا و تصوير را هر ‪ 30‬دقيقه دوباره تنظيم مي كند‪ .‬تنظیمات را از حالت‬
‫ •‬
‫نمايش مغازه به حالت استفاده در منزل در روال وصل و پخش (تنظیمات اولیه) تغيير دهيد‪ .‬دكمه ‪ SOURCE‬را براي انتخاب‬
‫حالت تلویزیون فشار داده‪ ،‬به منو → تنظیمات → وصل و پخش (تنظیمات اولیه) → ‪ ENTERE‬برويد‪( .‬صفحه ‪)6‬‬
‫از دست دادن متناوب صدا يا تصوير دارید‬
‫‬
‫‬
‫اتصال هاي كابل را كنترل كرده و آنها را دوباره وصل كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫از• دست دادن صدا یا تصویر ممکن است به خاطر استفاده از کابل های انعطاف ناپذیر یا ضخیم باشد‪ .‬مطمئن شوید که کابل ها برای‬
‫استفاده دراز مدت به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند‪ .‬اگر تلویزیون را روی دیوار نصب می کنید‪ ،‬توصیه می کینم که از کابل های‬
‫حاوی اتصالی ‪ 90‬درجه استفاده شود‪.‬‬
‫ذرات کوچکی را مشاهده می کنید هنگامیکه با دقت به لبه‬
‫قاب تلویزیون نگاه می کنید‪.‬‬
‫‬
‫اين بخشي از طراحي محصول بوده و نشانگر خرابي نيست‪.‬‬
‫•‬
‫منوی تصویر در تصویر موجود نیست‪.‬‬
‫‬
‫عملکرد تصویر در تصویر تنها زمانی موجود است که از ‪ ،HDMI‬کامپیوتر یا منبع اجزاء استفاده می کنید‪( .‬صفحه ‪)16‬‬
‫•‬
‫تلویزیون را ‪ 45‬دقیقه پیش خاموش کردید و دوباره‬
‫روشن شد‪.‬‬
‫‬
‫اين موضوع عاديست‪ .‬تلویزیون خودش عملکرد ‪ )OTA) Over The Aerial‬را اجرا می کنید تا سفت افزاری که در حین تماشای‬
‫•‬
‫تلویزیون دان لود شد را ارتقا دهد‪.‬‬
‫مشکالت تصویر‪/‬صوتی تکراری وجود دارد‪.‬‬
‫‬
‫سینگنال‪/‬منبع را کنترل و عوض کنید‪.‬‬
‫•‬
‫ممکن است بین پدهای بالشی الستیکی در پایه و رویه‬
‫بعضی مبلمان واکنشی ایجاد شود‪.‬‬
‫‬
‫برای جلوگیری از این موضوع‪ ،‬از پدهای نمدی بر روی هر سطح تلویزیون که در تماس با مبلمان قرار می گیرد استفاده کنید‪.‬‬
‫•‬
‫✎✎‬
‫پنل ‪ TFT LCD‬از پنلي استفاده مي كند كه از پيكسل هاي فرعي تشكيل شده كه به تكنولوژي پيشرفته ب راي ساخت نياز دارد‪ .‬با اين وجود‪ ،‬ممكن است‬
‫چند پيكسل روشن ويا خاموش در صفحه نمايش وجود داشته باشد‪ .‬اين پيكسل ها تأثيري بر نحوه كار محصول نخواهند داشت‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪2010-3-2 17:03:08‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 42‬‬
‫ رتااکعهالبطاعوریراشس‬5
10
‫مشخصات‬
‫ هرتز‬60 @ 1080 ‫ در‬1920
‫پنل طبیعی‬
‫مالحظات زيست محيطي‬
‫دماي استفاده‬
‫رطوبت استفاده‬
‫دماي انبار كردن‬
‫رطوبت انبار كردن‬
‫پايه گردان‬
)‫ راست‬/ ‫(چپ‬
)‫ درجه فارنهايت‬104 ‫ تا‬50( ‫ درجه سانتي گراد‬40 ‫ تا‬10
‫ تقطير نشده‬،‫ درصد‬80 ‫ تا‬10
)‫ درجه فارنهايت‬113 ‫ تا‬4-( ‫ درجه سانتي گراد‬45 ‫ تا‬20‫ تقطير نشده‬،‫ درصد‬95 ‫ تا‬5
˚20 ~ ˚20LA46C550
LA40C550
LA37C550
LA32C550
‫ اینچ‬46
‫ اینچ‬40
‫ اینچ‬37
‫ اينچ‬32
2 X W 10
)mm( 689.7 X 80.3 X 1108.6 )mm( 614.9 X 80.4 X 976.2 )mm( 574.4 X 78.5 X 907.6
)mm( 734.5 X 275 X 1108.6 )mm( 659.3 X 255 X 976.2 )mm( 621.2 X 255 X 907.6
kg 18.1
kg 21.9
kg 14.3
kg 17.7
kg 11.6
kg 15
)mm( 509.9 X 77.8 X 789.2
)mm( 555.9 X 240 X 789.2
kg 9.1
kg 11.8
‫اسم مدل‬
‫اندازه صفحه نمايش‬
)‫(قطري‬
‫صدا‬
‫خروجي‬
)‫ارتفاع‬x‫عمق‬x‫ابعاد (عرض‬
‫بدنه‬
‫با پايه‬
‫وزن‬
‫بدنه‬
‫با پايه‬
.‫طرح و مشخصات بدون اطالع قبلي قابل تغيير مي باشند‬
✎✎
✎✎
.‫ به برچسبي كه بر روي محصول الصاق شده رجوع شود‬،‫ب راي منبع نيرو و مصرف برق‬
‫¦ ¦جواز‬
‫ مي‬Dolby Laboratories ‫ عالئم تجاري‬double-D ‫ و‬Dolby ‫ عالمت هاي‬.‫ ساخته شده‬Dolby Laboratories ‫تحت امتياز‬
.‫باشند‬
ivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that
plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-onDemand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go
to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.Pat. 7,295,673;
7,460,688; 7,519,274
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Open source license notice
In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu .
43
‫فارسي‬
BN68-02739D_FAR.indb 43
2010-3-2 17:03:09
‫اين صفحه عمداً سفيد است‪.‬‬
‫‪2010-3-2 17:03:09‬‬
‫‪BN68-02739D_FAR.indb 44‬‬
Download PDF

advertising