Samsung | CS-29Z30BP | Samsung CS-29Z30BP Mode d'emploi

w~— ÊueuK
ELECT
CS29Z30
Áb—«œ ÍU
qLF«—uœ
¨bŠ«Ë s¹« “« ÁœUH²Ý« “« q³
Ë Áb½«uš Xœ UÐ «— ULM¼«— s¹« UHD
Î
Æb¹—«œ t~½ ÁbM¹¬ tFł«d& Í«dÐ
tH ÍË— d ÍU
uM!
©wU$«® duB —œ duB
X'J tK
X
U —œ«— ‰uB Uö« UHD
www.samsung.com/global/register
ÆbOM X
± ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
1
8/25/05, 1:06 PM
≤ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
2
8/25/05, 1:06 PM
U*—bM! XdN,
Êu
e
uK% tH' Êœd ÁœU¬ Ë ‰UB%«
µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- w~01-® UL4 Êu
e
uK% d
uB%
∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- w~01-® ed6 ÊËœU —Ëœ Á «— “« ‰d08
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ Á«— “« ‰d0M t- U: Íd%U- Êœd œ—«Ë
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w8u
e
uK% q-U tJ4 U
Ë w
«u: 78¬ t- ‰UB%«
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu
e
uK% Êœd ‘uUA Ë s4Ë—
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —UJ- ÁœU¬ XUD —œ Êu
e
uK% 74«cÖ
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —Ëœ Á «— “« ‰d0M U- w
UM4¬
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ gHÄ Ë q'Ë wÖó
Ë
±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —U “d g
U/ Áb:UA
±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊU08U-“ »UH08«
■
■
■
■
■
■
■
■
■
UNU8U rOEM%
±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNU8U pO%Uu%« ÁdOA–
±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Áb4 ÁdOA– ÍUNU8U ÍbM- VO%d%
±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNU8U pO%Uu%«dOV ÁdOA–
±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t0«uAU8 ÈUNU8U ÈË— “« Êb4œ—
≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNU8U Í—«cÖ ÂU8
≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰U8U XU
—œ oO6œ rOEM%
≥ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
3
8/25/05, 1:06 PM
◆
■
■
■
■
■
■
Êu
e
uK% “« ÁœUH0«
≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- w~01-® ©nOF{ X
“«—UÄ ÁbMM X
uI%® LNA wÖó
Ë “« ÁœUH0«
≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d
uB% œ—«b8U0« dOOG%
≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d
uB% ULOEM% 7AU w4—UH
≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- w~01-® d
uB% Á“«b8« gM
eÖ
≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰U0O_
œ X
“«—UÄ g:U gM
eÖ
≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wU{« d
uB% ULOEM%
≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w-¬ g
U/ tH' rOEM%
≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ VO4 ‰d0M wÖó
Ë “« ÁœUH0«
≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wKF d
uB% Êœd X-U
≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «b' ULOEM% dOOG%
≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- v~01-® «b' wU{« ULOEM%
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- v~01-® «b' XUD gM
eÖ
≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍœuK gM
eÖ
≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w8uM X6Ë g
U/ Ë rOEM%
◆
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
◆
©t«œ«®
U*—bM! XdN,
©t«œ«® Êu
e
uK% “« ÁœUH0« ◆
≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«uA d1U% rOEM% ■
≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ pO%Uu%« —uD- Êu
e
uK% Êœd ‘uUA Ë s4Ë— ■
≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Á«u)œ ‰U8UØÂuË Ê«eO rOEM% ■
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- v~01-® r« g
«d
ËØwd—UA ‰UM~O lM p
ÍU4U9 ■
≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- v~01-® ©PIP® d
uB% —œ d
uB% ÍU4U9 ■
X1J% tK% wÖó
Ë “« ÁœUH0«
¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- v~01-® X1J% tK% wÖó
Ë
¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- v~01-® X1J% tK% Uö« g
U/
¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- v~01-® Á—UL4 ju% tH' p
gM
eÖ
¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- v~01-® tH' p
gM
eÖ Í«d- FLOF “« ÁœUH0«
¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- v~01-® X1J% tK% UH' ÁdOA–
■
■
■
■
wU{« ÍU: wUB%« Ë Uö«
¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- v~01-® wd—UA wdËdAØÍœË—Ë t- Êœd q'Ë
¥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- v~01-® RCA ÍœË—Ë t- ‰UB%«
¥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- v~01-® S-Video ÍœË—Ë t- ‰UB%«
¥∂ ...................................... ©‰b t- v~01-® ÍË w% Íœ Áb8dOÖ U
Ë Íœ ÍË Íœ gHÄ ÁU~0œ t- Êœd q'Ë
¥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‰b t- v~01-® w%u' wdËdA t- ‰UB%«
¥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wd—UA l-UM “« d
ËUB% ÍU4U9
➣
☛
d0c
rN!
■
■
■
■
■
■
■
U
X!ö3
bO
œ —UA,
¥ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
4
8/25/05, 1:06 PM
◆
■
ÁœUH0« Í«d- w
U: tO'u%
¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w~8— ÍU: tJ ·cD Í«d- pO%Uu%« w
«œ“ fOUMG
¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w%«dOLF% ÊUM—U U- ”U9 “« q6 ∫w-U
VO
◆
■
◆
©‰b t! w~)!® UL ÊueuK duB
➣
ËUH X« sJ2 UL ÊueuK wF«Ë ÍbM!dJOÄ ¨ÊU&b t! w~)!
bU!
‰dM ÍU qMÄ
∑
±
∑
∂
∂
∂
µ
¥
≥
µ
≤
µ
¥
∑
∂
µ
≥
≤
¥
±
¥
±
±
≥
≤
∂
¥
µ
≥
µ
∂
∑
¥
≥
≤
≤
±
≤
≥
±
▼
▲
/
‘uU ØsË— ©±
uM gU/ ©∂
—UJ ÁœU¬ d~%UA% ©≤
ÍœË—Ë l9M gMeÖ ©∑
—Ëœ Á«— “« ‰dM —u*M+ ©≥
‰U%U gMeÖ ©¥
ÍU- tL.œ “« bO1«u w ¨X« —UJ! ÁœU¬ X&U4 —œ ÊueuK tJO1U“ ◆
ÆbOM. ÁœUH« ÊueuK Êœd. sË—
/▼/▲ ÍU- tL.œ t. b1—«œ «— Íœd!—U. ÊUL-
➣
CH
Í«d!
«b0 Ê«eO rOEM ©µ
CH
Ë – VOL + ÍU- tL.œ ◆
Æb1—«œ —Ëœ Á«— “« ‰dM. ÍË— d!
ÍË— ÍU- ‰dM. “« b1«u w ¨b« Áœd. rÖ «d1¬ UË bM. w/ —U. d~œ —Ëœ Á«— “« ‰dM. dÖ« ◆
ÆbOM. ÁœUH« ÊueuK qMÄ
µ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
5
8/25/05, 3:10 PM
➣
ÊueuK X)1«u bO-«u;1 ¨bOM. ‘uU= «d1¬ ¨ÊueuK ÍuK> —œ POWER tL.œ —UA U! dÖ«
ÆbOM. sË— —Ëœ Á«— “« ‰dM. ÍË— d! POWER tL.œ “« ÁœUH« U! «—
©œu Ÿu>— ±∞ tBHC t! ¨dAO! UDöF« Í«d!®
©t&«œ«® ©‰b t- w~01-® UL6 ÊueuK duB
➣
ÍU:e
dÄ Ë b8—«œ w~8— b t ÍœË—Ë ÍU: t8U
UÄ t b
u4 ssLD UHD
Î
bM4U- Áb4 —ud q-U
‰UB« ÍU
qMÄ
©‰b! t w~'® ÊueuK ÍuKNÄ
S-Video ͜˗Ë
S-Video ͜˗Ë
duB ͜˗Ë
duB ͜˗Ë
©éÇ ¨X«—® «b ͜˗Ë
©éÇ ¨X«—® «b ͜˗Ë
©‰b! t w~'® ÊueuK XAÄ
AV OUTPUT ±
(VIDEO / AUDIO-L/R)
.wd—UA q
UË Í«d- U: wdËdA
AV INPUT (VCR) ≤
(VIDEO/AUDIO-L/R)
w ÍË qO6 “« wd—UA q
UË ÍU: ͜˗Ë
U
Ë uzb
Ë Í“U- q
UË ¨Íœ ÍË Íœ ¨—¬
Æuzb
Ë p1
œ ÍUN:U~0œ
COMPONENT INPUT (DVD) ≥
AUDIOË VIDEO (Y/PB/PR) ÍU: ͜˗Ë
Æ¡«ed« Í«d- (L/R)
¥
≤
≥
➣
ª¡«ed« ÍU: ÍœË—Ë Í«d- œudu Xd
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i - 50Hz
±
ANT IN ¥
tJ4 Øw
«u: 78¬ Í«d- ∑µ—u r: wUB%«
Æq-U
EXT1(RGB)/EXT2(AV) µ
© —UJ« duBØ«b ͜˗ËØw*Ëd9®
“« wd—UA q
UË ÍU: wdËdA Ë U: ͜˗Ë
Í“U- q
UË ¨Íœ ÍË Íœ ¨—¬ w ÍË qO6
.uzb
Ë p1
œ gHÄ ÍUN:U~0œ U
Ë uzb
Ë
µ
¥
∂ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
6
8/25/05, 1:06 PM
e!dM ÊËœU! —Ëœ Á «— “« ‰d
ÊueuK —UJ ÁœU!¬
‰UU0 rOI'! »U$«
wLM— ËœØp ‰UU0 gMeÖ
ÂuË g«e,«
XMu! —uD «b Êœd0 ‘u!U9
ÂuË g
«
t0 Èd9¬ ‰UU0 Ëœ 5 —œ —dJ! —uD
bO
œ dOOG b6 Áœ«œ ÊUA
ÍbF ‰U«
w*—U9 ÍœË—Ë gMeÖ
wKIM ‰U«
U3ö^« gU/
uM! gU/
Ø“ô „uM! tMeÖ t 7,—
VOd tMeÖ p —«bI! dOOG
«b ÍuM! gU/
vAU/ d
“« ÃËd9
dOOG bOQ
vu dN« »U$«
u—u Í«b
duB dN« »U$«
duB Á“«b«
«b XU[ gMeÖ
XUN duB
pOU!u« Êœd0 ‘u!U9
∑ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
7
8/25/05, 1:06 PM
➣
.œ—«c~ dONQ —Ëœ Á«— “« ‰dM0 œdJKL3 ÍË— d X« sJ2 ÊUA9—œ —u
©t«œ«®
e!dM ÊËœU! —Ëœ Á «— “« ‰d
X'J tK tH 76«œ t~
X'J tK ÍbF tH
(LIST/FLOF) X'J tK XU[ gMeÖ
X'J tK wKIM tH
©duB —œ duB® w3d, duB ÍbF ‰U«
X'J tK ÍUA,«
U3ö^« ÈËœd
X'J tK fJO! ØgU/
ÈœU3 g$Ä Ë X'J tK
r« ju t!Ud gMeÖ
©duB —œ duB® w3d, duB q! gMeÖ
w3d, duB Á“«b« gMeÖ
©duB —œ duB®
wKIM ©duB —œ duB® w3d, duB
FASTTEXT Ê«uM3 »U$«
X'J tK w3d, tH
‘u!U9Øs6Ë— duB —œ duB
X'J tK ÁdO9–
X'J tK Á“«b« gMeÖ
©duB —œ duB® w3d, duB lIM! gMeÖ
w3d, Ë wK« duB tœUI!
©duB —œ duB®
∏ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
8
8/25/05, 1:06 PM
—Ëœ Á«— “« ‰dM0 t U
ÍdU Êœd0 œ—«Ë
UË bOM0 —Ëœ Á«— “« ‰dM0 œ—«Ë «— U
ÍdU w'U wUNOFMu! 5MÇ —œ
∫bOM0 iuF
ÊueuK bd9 lMu!
◆
w/ —U0 `O —uD d~œ —Ëœ Á«— “« ‰dM0 t0 bOM0 w! t*u
ÆbM0
◆
Êœ«œ —UA ju% —Ëb Á«—“« ‰d0M ÁU~0œ XAÄ “« «— ‘uÄ—œ
b
—«œd- ʬ ÊbOA rJ —uD-Ë 5
UÄ XL1- ( ) Xö
±
t- tdu% U- «d8¬ ‰œUF U
Ë ¢AAA¢ ¨ UM4 ¨R03 XË µ[± Íd%U- Ëœ
∫bOM œ—«Ë XOD6
—Ëœ Á«— “« ‰d0M – q-UI —œ Íd%U- – ◆
—Ëœ Á«— “« ‰d0M + q-UI —œ Íd%U- + ◆
≤
Êœ«œ —UA Ë —Ëœ Á«— “« ‰d0M t
UÄ U- g4uÄ Êœd n
œ— U- «— g4uÄ
Æb
—«c~- g
Udd t- ʬ
≥
➣
ÆbOMJ8 wU6 r: U- «— eM~M Ë w
UOK6 wMF
¨Íd%U- nK0H Ÿ«u8«
wueuK qU0 tJI6 UË w«u
7¬ t ‰UB«
“« wJ “« ‰UM~O t0 w'U ¨wueuK ÍUNUU0 `O Áb
UA! Í«d
∫œu6 X,U—œ d“ lUM!
œ«“¬ Í«u
7¬ p ◆
wueuK qU0 tJI6 p ◆
Á—«u
U! tJI6 p ◆
ÊueuK XAÄ
U
q-U tJ4
Êu
e
uK%
r: e
dÄ t- «— tJ4 ÍœË—Ë q-U U
Ë w
«u: 78¬ ¨‰Ë« œ—u t —œ
bOM q'Ë Êu
e
uK% XAÄ —œ wL:« ∑µ —u
±
t b4U- “ô X« sJ2 ¨bOM w ÁœUH0« ‚U%« qA«œ 78¬ p
“« dÖ«
t «— Íd
uB% tJM
« U% bO8UAdâ- «d8¬ ¨Êu
e
uK% rOEM% ÂU~M: —œ
b4U- `{«Ë Ë oO6œ bOM w XU
—œ
∫t- œu4 Ÿud— ¨d0AO- UO
ed Í«d±µ tH' —œ ¢UNU8U pO%Uu%« ÁdOA–¢ ◆
±∑ tH' —œ ¢UNU8U pO%Uu%«dOV ÁdOA–¢ ◆
≤
π ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
9
8/25/05, 1:06 PM
ÊueuK Êœd0 ‘u!U9 Ë s6Ë—
Æœ—«œ —«dM ÊueuK XAÄ —œ ‚d rO
ÆbO8e- VUM e
dÄ t- «— ‚d- rO
ÆbO:œ —UA Êu
e
uK% „uKd —œ «— ©‘uUAØs4Ë—® ¢
Æœu4 w s4Ë— Êu
e
uK% ÍuKd —œ —UJ- ÁœU¬ d~8UA8
¢ tLœ
≥
∫t_O08
➣
X1O8 `{«Ë d
uB% ¨b
« ÁœdJ8 ÁdOA– «— wU8U “uM: dÖ«
U
Ë ±µ tH' —œ ¢UNU8U pO%Uu%« ÁdOA–¢ t- ÆœuA w d:U}
Æœu4 Ÿud— ±∑ tH' —œ ¢UNU8U pO%Uu%«dOV ÁdOA–¢
Á—U-Ëœ «— ©‘uUAØs4Ë—® ¢
≤
∫t_O08
Êœd s4Ë— Í«d- «— —Ëœ Á«— “« ‰d0M ÍË— d- ( ) POWER tLœ
bO:œ —UA Êu
e
uK%
pO%Uu%« —uD- b
œd w U4U9 dA¬ —U- t Í« tU8dÆœu4 w »UH08« Á—U-Ëœ
±
➣
U
µ∞ f8Ud Ë Áb4 Áœ«œ ÊUA8 Êu
e
uK% XAÄ —œ ‚d- ˛U0Ë
b4U- w e%d: ∂∞
¢ tLœ ¨Êu
e
uK% Êœd ‘uUA Í«dÆbO:œ —UA
¥
±∞ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
10
8/25/05, 1:06 PM
—UJ ÁœU!¬ XU[ —œ ÊueuK 76«cÖ
ÁœU!¬ XU[ —œ «— ÊueuK bO«u w! ¨d“ œ—«u! “« wJ g
U0 XN*
Æb—«c~ —UJ
ËdO ·dB! ◆
ÍbU0 tF6« é!ô wÖœud, ◆
—uD bO
«u$ t0 b6U bOH! b«u w! wOFMu! —œ —UJ ÁœU!¬ XU[
Æ©«cj ·d 5[ —œ ‰Uk! —uD® bOM0 nMu! «— Êœd0 U6U9 XMu!
ÆbO:œ —UA «— —Ëœ Á«— “« ‰d0M ÍË— d- (
) POWER tLœ
ÍuKd —œ —UJ- ÁœU¬ d~8UA8 Ë Áb4 ‘uUA g
U/ tH'
Æœu4 w s4Ë— ed6 @8d- Êu
e
uK%
tLœ U
Ë
) POWER tLœ jI ¨Êu
e
uK% Á—U-Ëœ Êœd s4Ë— Í«dÆbO:œ —UA Á—U-Ëœ
/
P ¨(
) TV tLœ ÊœdA U- bO8«u% w 5MâL:
bOM s4Ë— wL6— ÍU:
b
—«c~8 —UJ- ÁœU¬ XUD —œ «— ÊU08u
e
uK% w8ôu b Í«dØs4Ë—® ¢ ¢ tLœ Æ©b
Ë— w wBAd t- tJO8U“ ‰U Í«d-®
Êu
e
uK% Êœd ‘uUA Í«d- Êu
e
uK% ÈuKd —œ «— ©‘uUA
78¬ Ë ‚d- e
dÄ “« Êœ—ˬ ÊËdO- —U s
d0N- ÆbO:œ —UA
ÆX« w
«u:
±± ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
11
8/25/05, 1:06 PM
≤
➣
«— (
±
∫t_O08
☛
—Ëœ Á «— “« ‰dM0 U wUM6¬
∫œu6 w! ÁœUH« d“ œ—«u! —œ —Ëœ Á«— “« ‰dM0 wK0 —uD
«b Ê«eO! rOEM Ë UNUU0 dOOG ◆
gU/ tH ÍË— ÍuM! r'O “« ÁœUH« U ÊueuK rOEM ◆
«— UN¬ œdJKL3 Ë bu6 w! ÁœUH« dAO t0 wU
tL0œ d“ ‰Ëb*
Æb
œ w! ÊUA
uM! œdJKL3
U6U9 œdJKL3
–
ÁdOA– ‰U8U g
U/ Í«dƜ˗ w —UJ- ÍbF- Áb4
–
ÁdOA– ‰U8U g
U/ Í«dƜ˗ w —UJ- wK6 Áb4
œË— w —UJ- tu-d ÍUNU8U g
U/ Í«dƜ˗ w —UJ- d0AO- U
Áœ Á—UL4 t- ‰U8U p
gM
eÖ Í«dÆœu4 w ÊU
U/ “--“ Xö Ë Áœ«œ —UA «— tLœ s
«
ÆbOM œ—«Ë «— wL6— Ëœ ‰U8U Á—UL4
t wU8U s
dA¬ t- Êu
e
uK% ÆbO:œ —UA «— PRE-CH tLœ
ÆbM w dOOG% b4 U4U9
tL0œ
U%
-/--
PRE-CH
p
ÍË— ¨b8—Ëœ d~
bJ
“« t wU8U Ëœ 5- l
d dOOG% Í«dÂËœ ‰U8U gM
eÖ Í«d- wL6— tLœ “« fá ¨Áœd rOEM% ‰U8U
5- l
d »ËUM% Í«d- PRE-CH tLœ “« fá ÆbOM ÁœUH0«
ÆbOM ÁœUH0« UN8¬
–
–
«b' Ê«eO g:U Í«dƜ˗ w —UJ-
Ɯ˗ w —UJ- «b' X6u Êœd ‘uUA Í«d-
—UA Á—U-Ëœ «— tLœ s
« ¨«b' Á—U-Ëœ Êœd s4Ë— Í«dbO:œ —UA «—
U
Ë
tLœ U
Ë ¨bO:œ
U
Ë wK6 ÍuM t- XAÖ“U- Í«dƜ˗ w —UJ- ÍœU ÍU4U9
∫œË— w —UJ- —uEM s
« tÍËUD wd ÍuM p
g
U/ ◆
ÍuM tM
eÖ Í«d- w
UNAM
eÖ
ÆwKF
p
—«bI g:UØg
«e« ◆
uM tM
eÖ
w —UJ- ÊU0AM
eÖ bO
Q% Í«dœË—
Ë uM r01O “« ÃËdA Í«dÍœU ÍU4U9 t- rOI01 XAÖ“UƜ˗ w —UJ–
MUTE
➣
XdD
«b' Ê«eO g
«e« Í«dƜ˗ w —UJ-
ÍuM r01O g
U/ Í«dƜ˗ w —UJ- tH' ÍË—
MENU
–
–
–
Êu
e
uK% Êœd s4Ë— Í«d—UJ- ÁœU¬ XUD —œ tJO8U“
Æœu4 w ÁœUH0« X«
EXIT
TV
±≤ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
12
8/25/05, 1:06 PM
g$Ä Ë qË wÖóË
tOË« ULOEM t ¨œu6 w! s6Ë— —U 5Ë« Í«d ÊueuK tJO!U~M
¨ÊU“ rOEM Æœu6 w! ÂU$« r
d XAÄ Ë pOU!u« —uD ÍdA!
ÆqHM Ë ‰UU0
Plug & Play
TV
® POWER tLœ ¨X« —UJ- ÁœU¬ XUD —œ Êu
e
uK% dÖ«
ÆbO:œ —UA «— —Ëœ Á«— “« ‰d0M
Êb4œ—
ÆbOM »UH08«
U
Ë
tLœ ÊœdA U- «— “ô ÊU-“
ÆbO:œ —UA ÊU-“ Êœd œ—«Ë Í«d- «— © ® MENU tLœ
rOE08
¢©Check antenna input.® ÆbOMJd0M«— 78¬ Ȝ˗ˢ ÂUGOÄ
Æœu4 w ÊU
U/
ÍuM ¨ÁbA8 »UH08« w8U-“ ¢©Language® ÊU-“¢ ÍuM —œ dÖ«
Æœu4 w b
bÄU8 tO8U ≥∞ œËbD —œ “« bF- ¢©Language® ÊU-“¢
TV
ASIA/W.EUROPE
+/- ∫
tM
eÖ Ê¬ —œ t ¢©Auto Store® pO%Uu%« ÁdOA–¢ ÍuM
Æœu4 w ÊU
U/ Áb4 »UH08« ¢©Area® tIDM¢
▼
tIDM
u_01d
∫t_O08
▲
▲
▲
pO%Uu%« ÁdOA–
XdD
XU¢ ʬ —œ t œu4 w ÊU
U/ ¢©Time® ÊU“¢ ÍuM
ÆX« Áb4 »UH08« ¢©Clock®
∫t_O08
TV
P1∫
▼
ÆbO:œ —UA «—
U
Ë
tLœ tIO6œ U
XU t- 7— XNd
ÆbOM rOEM% «— tIO6œ U
XU ▼ U
Ë ▲ tLœ Êœ«œ —UA U-
s4Ë— d1U% ‰U8U
Êb4œ—
rOE08
▲
Ʊµ tH' —œ ¢UNU8U pO%Uu%« ÁdOA–¢ t- œu4 Ÿud—
XU
»«uAd1U%
s4Ë— d1U%
‘uUA d1U%
s4Ë— d1U% È«b'
Æ≥≥ tH' —œ ¢w8uM X6Ë g
U/ Ë rOEM%¢ t- œu4 Ÿud—
XdD
ÆbO:œ —UA «— ©
® MENU tLœ b4 ÂU9 ÊU%—U tJO06Ë
¢©Enjoy your watchingÆ® Æb
d- c œuA ÈU4U9 “«¢ ÂUGOÄÅ
œu4 w ‰UF Áb4 ÁdOA– t wU8U fá Ë Áb4 ÊU
U/
Æb
d- c œuA ÈU4U9 “«
TV
® MENU tLœ
±
fá ¨Áœ«œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¢©Setup® rOEM%¢ »UH08« XNd
ÆbO:œ —UA «— © ® ENTER tLœ
≤
▲
v—U ∫
▲
‘uUA ∫
s4Ë— ∫
Æœu4 w »UH08« ¢Plug & Play¢
ÆbO:œ —UA Á—U-Ëœ «— ©
XAÖ“U-
œË—Ë
∫t_O08
® ENTER tLœ
XdD
œu4 w ŸËd4¢Plug & Play¢ ÂUGOÄ g
U/ U- wÖó
Ë s
«
∫t_O08
tLœ ¨b
u4 ×UA Plug&Play “« bO:«uA w t tJOU~M:
.bO:œ —UA —Ëœ Á«— “« ‰d0M ÍË— d-—« ©
® EXIT
±≥ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
13
8/25/05, 1:06 PM
➣
▲
ÆbO:œ —UA «— ©
Plug & Play
ÊU-“
ÊU“
v-¬ tH'
ÈœuK
g
U/
∂
∫t_O08
ÆÆÆbOM0 rOEM Á—UËœ «— wÖóË s« bO
«u9 w! dÖ«
rOEM%
µ
➣
ÊU“
➣
rOE08
am -- : -‘uUA ∫
‘uUA am -- : -‘uUA am -- : -10 ∫
¥
▲
▼
ÆbOM »UH08« U
Ë tLœ ÊœdA U- «— œuA tIDM
«— ¢©Search® u_01d¢ ▼ U
Ë ▲ tLœ —UA U- ¨UNU8U Íu_01d Í«dt9UA XNd ÆbO:œ —UA «—
U
Ë
tLœ fá Ë Áœd »UH08«
ÆbO:œ —UA «— © ® MENU tLœ ¨u_01d
Êb4œ—
≥
▲
ÆX« q'Ë Êu
e
uK% t- 78¬ t b
u4 ssLD
ÆbO:œ —UA «—
U
Ë tLœ
▼
XdD
≤
∫t_O08
ÆbOM ‰d0M«— 78¬ Ȝ˗Ë
Êb4œ—
±
∫t_O08
▲
Áœ“ uu w%b Í«d- Æœu4 w ÊU
U/ ¢Plug & Play¢ ÂUGOÄ
w ÊU
U/ pO%Uu%« —uD- ¢©Language® ÊU-“¢ uM fá Ë
Æœu4
▼
▲
‘uUA ∫
s4Ë— ∫
ÍË— d- ©
➣
v—U
Plug & Play
ÊU-“
ÊU“
v-¬ tH'
ÈœuK
g
U/
▲
▲ ▲ ▲
rOEM%
≥
∑
—U0 “d^ gU/ Áb
UA!
w! ¨bM0 w! tz«—« UL6 ÊueuK t0 wuÖUuÖ ÍU
uM! U wUM6¬ Í«d
ÆbOM0 Áb
UA! «— Áb6 Í“Uu —U0“d^ gU/ bO«u
bO:œ —UA «— ©
® MENU tLœ
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuMÅ
∫t_O08
ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲tLœ ¨¢©Setup® rOEM%¢ »UH08« XNd
ÊU
U/ b8œudu ¢©Setup® rOEM%¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖÅ
Æb8u4 p
±
≤
∫t_O08
≥
ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲tLœ ¨¢©Demonstration® g
U/¢ »UH08« XNd
¥
® ENTER tLœ
µ
Plug & Play
ÊU-“
ÊU“
v-¬ tH'
ÈœuK
g
U/
v—U ∫
▲
ÆbO:œ —UA «— ©
TV
rOEM%
▲
® ENTER tLœ
ÆbO:œ —UA «— ©
‘uUA ∫
s4Ë— ∫
▲
tLœ ¨b
u4 ×UA —U“d g
U/ “« bO:«uA w t tJOU~M:
ÆbO:œ —UA —Ëœ Á«— “« ‰d0M ÍË— d- «— © ® EXIT
∫t_O08
➣
Æœu4 w ÊU
U/ VO%d0- uM ÍU: tM
eÖ “« p
d:Å
œË—Ë
XAÖ“U-
XdD
ÊUU“ »U$«
® MENU tLœ
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuMÅ
±
▲ ▲ ▲
v—U
‘uUA ∫
s4Ë— ∫
∫t_O08
XAÖ“U-
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲tLœ ¨¢©Setup® rOEM%¢ »UH08« XNd
ÊU
U/ b8œudu ¢©Setup® rOEM%¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖÅ
Æb8u4 p
∫t_O08
≥
ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲tLœ ¨¢©Language® ÊU-“¢ »UH08« XNd
¥
U
Ë
▲
▼
ÆbOM »UH08«
rOE08
≤
® ENTER tLœ
ÆbO:œ —UA «— ©
Plug & Play
ÊU-“
ÊU“
v-¬ tH'
ÈœuK
g
U/
▲
bO:œ —UA «— ©
TV
rOEM%
▲
¨bOM0 w! ÊUueuK “« ÁœUH« t ŸËd6 —U 5Ë« Í«d tJO!U~M
»U$« «— œË— w! —UJ U
tUA Ë U
uM! gU/ Í«d t0 wU“ w'U
ÆbOM0
tLœ —dJ ÊœdA U- «— “ô ÊU-“
µ
±¥ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
14
8/25/05, 1:06 PM
XdD
UNUU0 pOU!u« ÁdO9–
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
‰U8U
pO%Uu%« ÁdOA–
pO%Uu%«dOV ÁdOA–
œu4 ·cDØtU{«
Êœd V%d
‰U8U ÂU8
d0AO- ▼
bOM0 sJ« X« œu*u! ÊU«d t0 w'U0d, ÍU
Ád'Ö Í«d bO«u w!
—uD t0 wU
t!Ud Á—UL6 Æ©œ—«œ ÊU—uA0 t w~' wdœ Ë®
Á«u)œ UË wFM«Ë ÍU
t!Ud Á—UL6 U X« sJ2 Áb6 5F! pOU!u«
Vd! pOU!u«dOj —uD «— U
Á—UL6 bO«u w! œu*Ë s« U ÆbMJ XIUD!
ÆbOM0 „UÄ «— bOM0 U6U9 bO
«u9 w/ t0 wUU0 d
Ë bOM0
bO:œ —UA «— ©
œË—Ë
XAÖ“U-
® MENU tLœ
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
XdD
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Channel® ‰U8U¢ »UH08« XNd
▲
▲
tIDM
u_01d
ÆbO:œ —UA «— ©
® ENTER tLœ
Æœu4 w »UH08« ¢©Auto Store® pO%Uu%« ÁdOA–¢
ÆbO:œ —UA Á—U-Ëœ «— ©
▲
▲
tIDM
u_01d
▲
▼
TV
pO%Uu%« ÁdOA–
ASIA/W.EUROPE ∫
+/-
µ
ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Search® u_01d¢ »UH08« XNd
∂
∑
ÆbO:œ —UA «—
XAÖ“U-
©
P 1
U
Ë
tLœ u_01d ŸËd4 XNd
t wO%d0- UNU8U fá Ë œu4 w ÊU
U/ wI« —«u8
ÁdOA– b:œ w ÊUA8 f8Ud Ád01Ö ÍË— d- «— ÊUA0OF6u
b:«uA ÂU9 pO%Uu%« —uD- u_01d ÂU$«d Æb8uA w
Æb4
XdD
u_01d
106 MHz
7%
¥
∫t_O08
t- U: tIDM ÆbOM »UH08«
U
Ë
tLœ ÊœdA U- «— œuA tIDM
≠ CIS/E.EUROPE ≠ ASIA/W.EUROPE ∫œuAO ÊU
U/ d
“ VO%d%
≠ NZL/INDONESIA ≠ AUSTRALIA ≠ HONG KONG/UK ≠ CHINA
AMERICA ≠ SOUTH AFRICA
▲
XdD
rOE08
▼
XAÖ“U-
≥
∫t_O08
® ENTER tLœ
¢©Auto Store® pO%Uu%« ÁdOA–¢ ÁËdÖ —œ t w
UNAM
eÖ
»UH08« ¢©Area® tIDM¢ ʬ —œ t b8u4 w ÊU
U/ b8œudu
ÆX« Áb4
≤
∫t_O08
® MENU tLœ ¨œuA- ÂU9 tJM
« “« q6 u_01d t9UA Í«dÆbO:œ —UA «—
∫t_O08
➣
TV
pO%Uu%« ÁdOA–
ASIA/W.EUROPE
+/- ∫
ÊU
U/ b8œudu ¢©Channel® ‰U8U¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
±
∫t_O08
¢©Sort® Êœd V%d¢ ÍuM ¨b4 qU Êœd ÁdOA– Ë u_01d tJOU~M:
Æœu4 w ÊU
U/
t- ¨Á«u)œ wL6— VO%d0- Áb4 ÁdOA– ÍUNU8U Êœd V%d Í«d- ◆
±∂ tH' —œ ¢Áb4 ÁdOA– ÍUNU8U ÍbM- VO%d%¢ ‰«Ë— “« ∂ tKDd
Æb
ËdtLœ ¨UNU8U Êœd V%d ÊËb- ‰U8U ÁdOA– œdJKL “« ÃËdA Í«d- ◆
Æb8u4 b
bÄU8 U:uM U% bO:œ —UA Ϋ—dJ «— © ® MENU
∏
∫bO8«u% w ¨b4 ÁdOA– ‰U8U tJOU~M:
Ÿud— ±∂ tH' t-® bOM V%d «— UN8¬ X« “ô t wO%d% t- ◆
©œu4
©œu4 Ÿud— ±π tH' t-® t0«uAU8 ÈUNU8U ÈË— “« Êb4œ— ◆
©œu4 Ÿud— ≤∞ tH' t-® bOM Í—«cÖ ÂU8 «— Áb4 ÁdOA– ÍUNU8« ◆
Ÿud— ≤± tH' t-® bOM oO6œ rOEM% «— ‰U8U ÂËe —u' —œ ◆
©œu4
Ÿud— ≤∂ tH' t-® bOM ‰UF «— ‰U0O_
œ X
“«—UÄ g:U wÖó
Ë ◆
©œu4
π
XAÖ“U-
▲
▲
XAÖ“U-
P 1
P-- ∫
ø ∫
“«
tÁdOA–
XdD
rOE08
ÍœUdOV d
uB% U
Ë «b' ¢©Auto Store® pO%Uu%« ÁdOA–¢ “« fÄ dÖ«
Color® @8— r01O¢ U
Ë ¢©Sound System® «b' r01O¢ ¨œ—«œ œudË
X« “ô ¢©Manual Store® pO%Uu%«dOV ÁdOA–¢ ÍuM —œ t ¢©System
ÁdOA–¢ t- œu4 Ÿud— ¨ UO
ed Í«d- ÆbOM »UH08« Á—U-Ëœ «—
Ʊ∑ tH' —œ ¢UNU8U pO%Uu%«dOV
±µ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
15
8/25/05, 1:06 PM
➣
TV
Êœd V%d
Áb6 ÁdO9– ÍUNUU0 ÍbM VOd
bO:œ —UA «— ©
® MENU tLœ
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
±
TV
‰U8U
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
ÁdO9– ÍUNUU0 t!Ud Á—UL6 U b
œ w! —UO9« UL6 t œdJKL3 s«
pOU!u« ÁdO9– “« ÁœUH« “« bF œdJKL3 s« ÆbO
œ dOOG «— Áb6
b—«œ t~ bO
«u9 w/ t0 wUNUU0 bO«u w! Æb6U “ô X« sJ2
ÆbOM0 ·c[ «—
pO%Uu%« ÁdOA–
pO%Uu%«dOV ÁdOA–
œu4 ·cDØtU{«
Êœd V%d
‰U8U ÂU8
d0AO- ▼
∫t_O08
œË—Ë
XAÖ“U-
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Channel® ‰U8U¢ »UH08« XNd
≤
∫t_O08
≥
ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Sort® Êœd V%d¢ »UH08« XNd
¥
® ENTER tLœ
µ
▲
U
Ë
ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Store® ÁdOA–¢ »UH08« XNd
œu4 w tœU t wU8U Á—UL4 bO
Q% Í«dU
Ë
tLœ —UA UÆbOM »UH08« «— ¢OK¢
∏
P1 ∫
P2
ø ∫
rOE08
▲
XAÖ“U-
TV
“«
tÁdOA–
XdD
TV
Êœd V%d
▲
P2 ∫
P1 ∫
OK
▲
∫t_O08
“«¢ gM
eÖ “« fÄ ¨Â“ô ‰U8U ÍU: Á—UL4 t- UNU8U tL: Êœd- Í«dÆbOM —«dJ% «— ∏ U% ∂ qD«d ¨ ▼ U
Ë ▲ tLœ —UA U- ¢©From®
“«
tÁdOA–
π
XAÖ“U-
rOE08
±∂ ≠ v—U
16
XdD
▲
∑
▼
—dJ —UA U- ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©To® t-¢ »UH08« XNd
»UH08« «— bOM w
UUM4 bOK
U t wU8U Á—UL4 ¨ U
Ë
tLœ
ÆbOM
AA68-03732F-Iran
“«
tÁdOA–
Êœd V%d
∂
▲
Á—UL4 ©π~∞® wL6— ÍU: tLœ —UA U- bO8«u% w 5MâL:
ÆbOM »UH08« ÎULOI01 «— ‰U8U
▼
rOE08
XAÖ“U-
tLœ —dJ —UA UÆbOM »UH08«
Áb4 »UH08« Á—UL4 —œ Îö6 t wU8U U- Áb4 »UH08« ‰U8«
Æœu4 w tœU œu- Áb4 ÁdOA–
P 1
P-- ∫
ø ∫
∫t_O08
➣
«— bOM ÷u bOK
U t wU8U Á—UL4 ¨
▼
ÊU
U/ b8œudu ¢©Sort® Êœd V%d¢ ÁËdÖ —œ t w
UNAM
eÖ
ÆX« Áb4 »UH08« ¢©From® “«¢ ʬ —œ t b8u4 w
▲
ÆbO:œ —UA «— ©
▲
® ENTER tLœ
ÆbO:œ —UA «— ©
TV
Êœd V%d
▲
ÊU
U/ b8œudu ¢©Channel® ‰U8U¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
XdD
8/25/05, 1:06 PM
XdD
UNUU0 pOU!u«dOj ÁdO9–
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
‰U8U
pO%Uu%« ÁdOA–
pO%Uu%«dOV ÁdOA–
œu4 ·cDØtU{«
Êœd V%d
‰U8U ÂU8
d0AO- ▼
œË—Ë
XAÖ“U-
▲
▲
œd0 ÁdO9– «— b6 «bOÄ t0 wUU0 d
U¬
wUUM6 bOKU! t0 Í« Áb6 ÁdO9– ‰UU0 d
t!Ud Á—UL6
bOM0
TV
tU8d@8— r01O
«b' r01O
u_01d
‰U8U
ÁdOA–
bO:œ —UA «— ©
ÊU
U/ b8œudu ¢©Channel® ‰U8U¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
≥
TV
▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Manual Store® pO%Uu%«dOV ÁdOA–¢ »UH08« XNd
ÆbO:œ —UA «—
¥
® ENTER tLœ
µ
ÆbO:œ —UA «— ©
¢©Manual Store® pO%Uu%«dOV ÁdOA–¢ ÁËdÖ —œ t wAM
eÖ
tU8d-¢ ʬ —œ t b8u4 w ÊU
U/ X« œudu
ÆX« Áb4 »UH08« ¢©Programme®
∫t_O08
XdD
▲
—UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨ ¢©Color System® @8— r01O¢ »UH08« XNd
hHA «— “ô gHÄ œ—«b8U0«
U
Ë
tLœ —dJ—UA U- ÆbO:œ
ÆbOM
∑
▼
▲
∂
∫œuAO ÊU
U/ d
“ VO%d% t- @8— ÍU:œ—«b8U0«
«— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Sound System® «b' r01O¢ »UH08« XNd
«— “ô Í«b' œ—«b8U0«
U
Ë
tLœ —dJ —UA U- ÆbO:œ —UA
ÆbOM »UH08«
ÆœuAO ÊU
U/ d
“ VO%d% t- «b' ÍU:œ—«b8U0«
M ≠ I ≠ DK ≠ BG
±∑ ≠ v—U
17
∫t_O08
NT3.58 ≠ NT4.43 ≠ SECAM ≠ PAL ≠ Auto
▼
rOE08
TV
▼
tLœ ¨‰U8U p
t- tU8d- Á—UL4 hOBH% Í«dÆbO:œ
U
Ë
▲
tU8d@8— r01O
«b' r01O
u_01d
‰U8U
ÁdOA–
▲
▲
pO%Uu%«dOV ÁdOA–
AA68-03732F-Iran
∫t_O08
® ENTER tLœ
—UA «—
XAÖ“U-
≤
XdD
rOE08
P 1∫
Auto ∫
BG ∫
0MHz ∫
C-- ∫
ø∫
±
∫t_O08
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Channel® ‰U8U¢ »UH08« XNd
tU8d@8— r01O
«b' r01O
u_01d
‰U8U
ÁdOA–
▲
▲
pO%Uu%«dOV ÁdOA–
XAÖ“U-
◆
® MENU tLœ
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
ÆbO:œ —UA «— ©
P 1∫
Auto ∫
BG ∫
0MHz ∫
C-- ∫
ø∫
◆
XdD
rOE08
XAÖ“U-
wJ bO«u w! ¨bOM0 w! ÁdO9– pOU!u«dOj —uD «— UNUU0 tJO!U~M
∫bOM0 »U$« «— d“ œ—«u! “«
XdD
pO%Uu%«dOV ÁdOA–
P 1
Auto ∫
BG ∫
0MHz ∫
C-- ∫
ø∫
q!U6 t0 bOM0 ÁdO9– «— wueuK ‰UU0 ±∞∞ dk0«b[ U bO«u w!
ÆbOM0 w! X,U—œ qU0 ÍU
tJI6 od^ “« t0 œu6 w! wUNUU0
8/25/05, 1:06 PM
∫t_O08
∏
©t«œ«® UNUU0 pOU!u«dOj ÁdO9–
d
“ qD«d t- ¨bO8«œ w «— œu4 w ÁdOA– t wU8U Á—UL4 dÖ«
ÆbOM Ÿud—
π
pO%Uu%«dOV ÁdOA–
ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Channel® ‰U8U¢ »UH08« XNd ◆
tLœ ◆
▼
▲
tLœ ◆
ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨Â“ô Á—UL4 »UH08« XNd ◆
➣
«b' r01O t X« “ô ¨œu- ÍœUdOV «b' U
Ë œu8 «b' dÖ«
Æœu4 »UH08« Á—U-Ëœ
➣
Á—UL4 ©π~∞® wL6— ÍU: tLœ —UA U- bO8«u% w 5MâL:
ÆbOM »UH08« ÎULOI01 «— ‰U8U
±∞
▲
▼
U
Ë ‰U8U 5Ë« tJM
« U% Áœd sJ« «— f8Ud Ád01Ö d8u%
Æœu4 XU
—œ tH' ÍË— d- b
« Áœd »UH08« t wU8U
rOEM%
pO%Uu%«dOV ÁdOA–
P 1∫
Auto ∫
BG ∫
46MHz ∫
C1∫
ø∫
∫t_O08
ÆbOM —«dJ% œu4 w ÁdOA– t wU8U d: Í«d- «— ±± U% π qD«d
±≤
pO%Uu%«dOV ÁdOA–
▲
▼
±±
☛
P 1∫
Auto ∫
BG ∫
46MHz ∫
C1∫
OK ∫
tU8d@8— r01O
«b' r01O
u_01d
‰U8U
ÁdOA–
▲
‰UU0 XU[
—œ gHÄ ÁU~01
« ¨Êœd rOEM% qOLJ% ÂU~M: ∫ ©tU8d- XUD® P ◆
P99d«bD U% P00 “« XOF6u ÍU: Á—UL4 t- UL4 tIDM
Êœd œ—«Ë U- bO8«u% w XUD s
« —œ Æœu4 w Áœ«œ hOBH%
ÆbOM »UH08« «— ‰U8U p
¨XOF6u Á—UL4
XdD
u_01d
XAÖ“U-
tLœ ÊœdA U- ¨tu-d tU8d- Á—UL4 Ë ‰U8U Êœd ÁdOA– Í«dtLœ ¨¢OK¢ »UH08« XNd ÆbOM »UH08« «— ¢©Store® ÁdOA–¢ ¨ ▼ U
Ë ▲
ÆbO:œ —UA «— U
Ë
XAÖ“U-
rOE08
Êœd œ—«Ë U- bO8«u% w XUD s
« —œ ∫ ©wF6«Ë ‰U8U XUD® C ◆
ÆbOM »UH08« «— ‰U8U p
¨gHÄ ÁU~01
« d: t- Áb4 Áœ«œ Á—UL4
Êœd œ—«Ë U- bO8«u% w XUD s
« —œ ∫ ©q-U ‰U8U XUD® S ◆
ÆbOM »UH08« «— ‰U8U p
¨q-U ‰U8U d: t- Áb4 Áœ«œ Á—UL4
±∏ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
18
TV
tU8d@8— r01O
«b' r01O
u_01d
‰U8U
ÁdOA–
▲
u_01d¢ ¨ ▼ U
Ë ▲ tLœ —UA U- ¨bO8«œ w/ «— ‰U8U Á—UL4 dÖ«
«—
U
Ë
tLœ u_01d ŸËd4 XNd ÆbOM »UH08« «— ¢©Search®
ÆbO:œ —UA
XdD
XAÖ“U-
▲
▼
ÆbO:œ —UA «—
TV
tU8d@8— r01O
«b' r01O
u_01d
‰U8U
ÁdOA–
▲
▼ U
Ë ▲ tLœ ©q-U ‰U8U® S U
Ë ©p
«u: ‰U8U® C »UH08« XNd ◆
ÆbO:œ —UA «—
▲
ÆbO:œ —UA «—
P 1∫
Auto ∫
BG ∫
0MHz ∫
C1∫
ø∫
8/25/05, 1:06 PM
XdD
TV
t«u9U ÈUNUU0 ÈË— “« Êb6œ—
TV
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
‰U8U
XAÖ“U-
pO% Uu%« ÁdOA–
pO%Uu%«dOV ÁdOA–
œu4 ·cDØtU{«
Êœd V%d
‰U8U ÂU8
d0AO- ▼
œË—Ë
b« Áœd0 sJ« t0 wUNUU0 “« bœd0 »U$« t0 «— wUNUU0 bO«u w!
wUN¬ ¨bOM0 w! sJ« «— Áb6 ÁdO9– ÍUNUU0 tJO!U~M
ÆbOM0 ·c[
ÆbuA0 w/ ÊUU/ b« Áœd0 »U$« Êb6 œ— Í«d t0
—œ b« ÁœdJ »U$« Êb6 œ— Í«d h$A! —uD t0 wUNUU0 tL
Æbu6 w! ÊUU/ Êœd0 sJ« 5[
bO:œ —UA «— ©
XdD
® MENU tLœ
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
TV
▲
▲
œu4 ·cDØtU{«
P
P
P
P
b4 tU{« ∫
b4 tU{« ∫
b4 tU{« ∫
b4 tU{« ∫
1
2
3
4
XdD
rOE08
≥
▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Add/Delete® œu4 ·cDØtU{«¢ »UH08« XNd
ÆbO:œ —UA «—
¥
® ENTER tLœ
µ
ÆbO:œ —UA «— ©
1
2
3
4
«— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨œu4 w ·cD U
Ë tU{« t wU8U »UH08« XNd
b4 tU{«¢ ¨ U
Ë
tLœ —UA U- ¨ÂËe —u' —œ ÆbO:œ —UA
ÆbOM »UH08« «— ¢©Deleted® b4 ·cD¢ U
Ë ¢©Added®
∂
ÆbOM —«dJ% œu4 w ·cD U
Ë tU{« t wU8U d: Í«d- «— ∂ tKDd
∑
XdD
rOE08
±π ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
19
∫t_O08
▲
P
P
P
P
▼
▲
Æb8u4 w ÊU
U/ Áb4 ÁdOA– ÍU: ‰U8«
▲
XAÖ“U-
∫t_O08
TV
œu4 ·cDØtU{«
b4 ·cD ∫
b4 tU{« ∫
b4 tU{« ∫
b4 tU{« ∫
≤
® ENTER tLœ
ÆbO:œ —UA «— ©
XAÖ“U-
∫t_O08
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Channel® ‰U8U¢ »UH08« XNd
ÊU
U/ b8œudu ¢©Channel® ‰U8U¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
±
8/25/05, 1:07 PM
UNUU0 Í—«cÖ ÂU
® MENU tLœ
bO:œ —UA «— ©
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
pO% Uu%« ÁdOA–
pO%Uu%«dOV ÁdOA–
œu4 ·cDØtU{«
Êœd V%d
‰U8U ÂU8
d0AO- ▼
∫t_O08
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Channel® ‰U8U¢ »UH08« XNd
ÊU
U/ b8œudu ¢©Channel® ‰U8U¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
±
TV
‰U8U
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Æb6 b
«u9 5F! œu6 w! g$Ä ‰UU0 U3ö^« tJO!U~M
UNUU0 ÂU
ÍU
ÂU b
œ w! Á“U*« UL6 t t0 œ«œ dOOG Ê«u w! «— U
ÂU s«
ÆbMO0 5F! bb*
≤
œË—Ë
XAÖ“U-
XdD
∫t_O08
TV
‰U8U ÂU8
ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Name® ‰U8U ÂU8¢ »UH08« XNd
¥
® ENTER tLœ
µ
ÆbO:œ —UA «— ©
Æb8u4 w ÊU
U/ wKF ÍU: ‰U8«
----- ∫
----- ∫
----- ∫
----- ∫
▲
≥
▲
® ENTER tLœ
ÆbO:œ —UA «— ©
P
P
P
P
1
2
3
4
∫t_O08
XAÖ“U-
—UA U- «— œu4 w Áœ«œ b
bd r« ʬ t- t wU8U ¨ÂËe —u' —œ
ÆbOM »UH08« ▼ U
Ë ▲ tLœ
rOE08
XdD
∂
TV
Xö p
U
Ë ©π~∞® r6— p
¨©A~Z® ·dD p
»UH08« Í«dU
Ë
tLœ —UA U- ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ©tK'U ¨ ≠®
ÆbOM XdD „bF- U
pK6 ·dD
∏
ÆbOM —«dJ% œdOÖ w b
bd r« t wU8U d: Í«d- «— ∏ U% ∂ qD«d
π
▲
▼
t- ¨
▲
▲
∑
U
Ë
XAÖ“U-
▲
▼
‰U8U ÂU8
tLœ
ÆbO:œ —UA «—
A
----- ∫
----- ∫
----- ∫
XdD
≤∞ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
20
8/25/05, 1:07 PM
P
P
P
P
1
2
3
4
rOE08
‰UU0 X,U—œ oOMœ rOEM
‰b! t w~'
TV
‰U8U
▲
d0AO- ▲
oO6œ rOEM%
LNA
‘uUA ∫
ÊuÇ ¨bOM0 oOMœ rOEM «— ‰UU0 X'O “ô ¨b6U w! ·U X,U—œ dÖ«
Æœu6 w! ÂU$« pOU!u« —uD ÁdO9– Ë ux'* œdJKL3 5[ —œ —UJM«
t0 b6U “ô X« sJ2 ¨X« Áb6 nd% UË nOF{ ‰UM~O dÖ«
ÆbOM0 oOMœ rOEM pOU!u«dOj—uD «— ‰UU0
bO:œ —UA «— ©
® MENU tLœ
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
œË—Ë
XAÖ“U-
±
∫t_O08
XdD
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Channel® ‰U8U¢ »UH08« XNd
ÊU
U/ b8œudu ¢©Channel® ‰U8U¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
oO6œ rOEM% P 1
≤
∫t_O08
® ENTER tLœ
≥
—UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Fine Tune® oO6œ rOEM%¢ »UH08« XNd
ÆbO:œ
¥
® ENTER tLœ
µ
tLœ ¨»uA XOHO U- Í«b' Ë ·U' Ë oO6œ d
uB% V1 Í«dÆbO:œ —UA «—
∂
1
ÆbO:œ —UA «— ©
œb_ rOE08
ÁdOA–
XdD
XAÖ“U-
rOE08
U
Ë
▲
ÆbO:œ —UA «— ©
▲
▼
▲
¨
U
Ë
tLœ —UA U- Æœu4 p ÊU
U/ pI« ”UOI
ÆbO:œ XdD X«— U
éÇ t- «— pI« ”UOI ÈU/Ud
∫t_O08
tLœ ¨Êu
e
uK% tEUD —œ oO6œ rOEM% ULOEM% ÁdOA– Í«dÆbO:œ —UA «— © ® ENTER
Æœu4 w ed6 ‰U8U d~8UA8
∫t_O08
▼ U
Ë ▲ tLœ —UA U- ¨Áb4 rOE08 Í«b' U
Ë d
uB% Êœd „UÄ Í«d—UA «— © ® ENTER tLœ ÆbOM »UH08« «— ¢©Reset® œb_ rOE08¢
ÆbO:œ
ÆœœdÖ w d- ‘« wK'« @8— t- ‰U8U d~8UA8
≤± ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
21
8/25/05, 1:07 PM
∑
∫t_O08
∏
©nOF{ X“«—UÄ ÁbMM0 XuI® LNA wÖóË “« ÁœUH«
bO:œ —UA «— ©
® MENU tLœ
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
±
∫t_O08
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Channel® ‰U8U¢ »UH08« XNd
∫t_O08
≥
ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢LNA¢ »UH08« XNd
¥
▲
▼
U
Ë
tLœ —UA U- ¨wÖó
Ë s
« Êœd ‰UF Í«dÆbOM »UH08« «—
dUH- X« sJ2 ¢©On® s4Ë—¢ ÍË— d- LNA gM
eÖ rOEM%
bOu% «— Íd%b- Íd
uB% XOHO wKF ‰U8U ‰UM~O j
«d4
d{UD ‰UD —œ t Íd
uB% XOHO t- w~01- ¨s
«d-UM- ÆbM
ÆbOM »UH08« «— ‘uUAØ‘Ë— LNA Áb4 Áœ«œ g
U/
µ
➣
¢©On® s4Ë—¢ ¨
rOE08
≤
® ENTER tLœ
ÆbO:œ —UA «— ©
d0AO- ▲
oO6œ rOEM%
LNA
s4Ë— ∫
XAÖ“U-
ÊU
U/ b8œudu ¢©Channel® ‰U8U¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
TV
‰U8U
▲
w! ÁœUH« nOF{ ‰UM~O —œ ÊueuK “« t0 wOFMu! —œ œdJKL3 s«
tIDM! —œ «— X“«—UÄ t Ë ¨ÊueuK ‰UM~O ÆX« bOH! —UO' œu6
‰UM~O XOF{Ë —œ UNM wÖóË s« ÆbM0 w! XuI nOF{ ‰UM~O
Æœu6 w! kH[ eO wKF, ‰UU0 ÍË— d Ë Áœd0 —U0 nOF{
▲ ▲
©‰b t- w~01-®
≤≤ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
22
8/25/05, 1:07 PM
XdD
duB œ—«bU« dOOG
▲
▲
▲
XUD
Á“«b8«
‰U0O_
œ X
“«—UÄ g:U
UM8«
d
uB% —œ d
uB%
bO:œ —UA «— ©
® MENU tLœ
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
∫t_O08
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Picture® d
uB%¢ »UH08« XNd
œË—Ë
XAÖ“U-
TV
XAÖ“U-
ÆbO:œ —UA «— ©
XdD
rOE08
® ENTER tLœ
Æœu4 w »UH08« ¢©Mode® XUD¢
ÆbOM »UH08« «— “ô Íd
uB% XUD
U
Ë
v
ULMO ≠ ©Standard® œ—«b8 U0« ≠ ©Dynamic® U
uÄ
©Custom® v4—UH ≠ ©Movie®
≤≥ ≠ v—U
23
¥
∫t_O08
;
® P.MODE tLœ —UA U- bO8«u% w 5MâL:
ÆbOM rOEM% w8UP- «— U: gM
eÖ s
« ©d
uB% XUD
AA68-03732F-Iran
≥
∫t_O08
tLœ —dJ —UA U-
∫X« ”d0œ —œ d
“ d
uB% XUD
≤
∫t_O08
▲
XUD
vÖbMAA—œ
v
UM4Ë—
Õu{Ë
@8—
d0AO- ▼
▼
▲
▲
XUD
U
uÄ
90 ∫
50 ∫
50 ∫
50 ∫
ÊU
U/ b8œudu ¢©Picture® d
uB%¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
XdD
±
8/25/05, 1:07 PM
➣
TV
d
uB%
U
uÄ
ÈœU ∫
s4Ë— ∫
0∫
ÊU wU6U9 U*UO[« U t*Ë sdN t t0 ÍduB Ÿu bO«u w!
ÆbOM0 »U$« «— bM0 w! XIUD!
duB ULOEM 7U w—UH
duB XOHO bbO Á“U« UL t t œ—«œ rOEM sbMÇ UL ÊueuK
ÆbOM ‰d(M «—
TV
bOœ —UA «— ©
® MENU tLœ
∫tO
▲
ÆœuAO ÊUU/ wK!« ÍuM
±
▲
▲
duB+
UuÄ
ÈœUL ∫
s3Ë— ∫
0∫
bOœ —UA «— ▼ UË ▲ tLœ ¨¢©Picture® duB+¢ »U%« XN(
ÆbOœ —UA «— ©
tLœ —dJ —UA U7
∫X« ”dœ —œ d“ duB+ X4U5
≥
∫tO
▲
▼
UË
XAÖ“U7
TV
X4U5
▲
▲
▼
▲
▼
µ
œ—«bU« ∫
70
50 ∫
50 ∫
50 ∫
Xd5
rOE
∂
∫tO
70
vÖbMA?—œ
∑
▲
ÆbOœ —UA «— ▼ UË ▲ tLœ ¨¢©Color Tone® @— qU9¢ »U%« XN(
ÆbOM »U%« «— “ô gMeÖ ¨ UË tLœ —dJ —UA U7
▼
X4U5
vÖbMA?—œ
vUM3Ë—
Õu{Ë
@—
dAO7 ▼
∫tO
® MENU tLœ
Æbu3 w ÊUU/ Á—U7Ëœ œu(u ÍU gMeÖ
Xd5
rOE
XAÖ“U7
bOœ —UA «— ©
X4U5
vÖbMA?—œ
vUM3Ë—
Õu{Ë
@—
dAO7 ▼
▲
tLœ Æœu3 p ÊUU/ pI« ”UOI
ÆbOd7 tMON7 rOEM+ t7 U+ bOœ
TV
œ—«bU«
70 ∫
50 ∫
50 ∫
50 ∫
∫tO
¨¢©Contrast® vÖbMA?—œ¢® bM w dOOG+ t wAMeÖ »U%« Í«d7
¢©Color® @—¢ ¨¢©Sharpness® Õu{Ë¢ ¨¢©Brightness® vUM3Ë—¢
tLœ ÆbOœ —UA «— ▼ UË ▲ tLœ ©NTSC ≠ ¢©Tint® @— t+¢ jI UË
dOOG+ t X« w4U5 d Í«d7U gMeÖ s« ÆbOœ —UA «— U Ë
vULMO¢ ¨¢©Standard® œ—«b U«¢ ¨¢©Dynamic® UuÄ¢® bM w
Æ©¢©Custom® v3—UH¢ U ¢©Movie®
UË
Xd5
X4U5
¥
vULMO ≠ ©Standard® œ—«b U« ≠ ©Dynamic® UuÄ
©Custom® v3—UH ≠ ©Movie®
—UA «—
œË—Ë
XAÖ“U7
▲
ÆbOM »U%« «— “ô ÍduB+ X4U5
∫tO
® ENTER tLœ
Æœu3 w »U%« ¢©Mode® X4U5¢
≤
▲
ÊUU/ bœu(u ¢©Picture® duB+¢ ÁËdÖ —œ t pUNAMeÖ
Æbu3 p
X4U5
Á“«b«
‰UOœ X“«—UÄ gU
UMY«
duB+ —œ duB+
∫bM3U7 w œu(u d“ @— ÍU s3Ë— tU
∫tO
TV
X4U5
▲
∏
▲
XAÖ“U7
∫tO
t œ—«œ ¢œ—«bU« w«œ“ fOTUMG¢ rUO p ÊueuK+ s«
Æœu3 w ‰UF b3U7 t3«œ —uC5 wUOTUMG q?«b+ dÖ«
Øs3Ë—® ¢ ¢ tLœ ¨ÊueuK+ tYH! w«œ“ fOTUMG Í«d7
ÊueuK+ Êœd ‘uU? Í«d7 ÊueuK+ ÈuK( —œ «— ©‘uU?
ÍU tJ4 ·c5 Í«d7 pO+Uu+« w«œ“ fOTUMG¢ t7 ÆbOœ —UA
Æœu3 Ÿu(— ¥π tYH! —œ ¢w~—
rOE
TV
ÈœUL
XAÖ“U7
dAO7 ▲
∫
@— qU9
œb rOE
rOE
≤¥ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
24
Xd5
X4U5
▲
tU?—U ULOEM+ t7 œu7 tU dOOG+ ÎöOP t w+ULOEM+
Æœd b«u? XAÖd7
➣
▼
tLœ —UA U7 ¨tU?—U —œ Áb3 rOEM+ gOÄ dœUI t7 7AÖ“U7 Í«d7
«—
U Ë tLœ ÆbOM »U%« «— ¢©Reset® œb rOE¢ ▼ UË ▲
ÆbOœ —UA
œu3 w rOEM+ X4U5 d Í«d7 Á—U7Ëœ rOEM+ œdJKLL
¨¢©Movie® vULMO¢ ¨¢©Standard® œ—«b U«¢ ¨¢©Dynamic®UuÄ¢®
Æ©¢©Custom® v3—UH¢
ÈœUL
dAO7 ▲
@— qU9
œb rOE
▲
≠ ©Normal® ÈœUL ≠ ©Cool 1® 1 œd ≠ ©Cool 2® 2 œd
©Warm 2® 2 ÂdÖ ≠ ©Warm1®1 ÂdÖ
8/25/05, 2:42 PM
Xd5
©‰b t- w~01-® duB Á“«b« gMeÖ
▲
▲
▲
XAÖ“U-
XUD
Á“«b8«
‰U0O_
œ X
“«—UÄ g:U
UM8«
d
uB% —œ d
uB%
XdD
rOE08
¨©Zoom 1® 1 vULMÖ—e ¨©Panorama® U!«—uUÄ ¨16:9
4:3 ¨©Zoom 2® 2 vULMÖ—e
1 ÍULMÖ—e-¢ XUD —œ Êœd bMK- ▼ U
Ë ▲ tLœ ÊœdA UÆX« œudu ¢©Zoom 2® 2 ÍULMÖ—e-¢ U
¢©Zoom 1®
bO:œ —UA «— ©
◆
➣
TV
d
uB%
U
uÄ ∫
ÈœU
s4Ë— ∫
0∫
sdN t t0 ÍduB Ÿu ¢( ) P.SIZE¢ tL0œ ÊœdA, U bO«u w!
ÆbOM0 »U$« wUP «— bM0 w! XIUD! ÊU wU6U9 U*UO[« U t*Ë
∫bM6U w! œu*u! d“ duB ÍU
Á“«b« ¨‰b! t w~'
2 vULMÖ—e ¨©Zoom 1® 1 vULMÖ—e ¨©Normal® ÈœU3 ◆
©Zoom 2®
® MENU tLœ
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
∫t_O08
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Picture® d
uB%¢ »UH08« XNd
ÊU
U/ b8œudu ¢©Picture® d
uB%¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
∫t_O08
≥
.bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Size® Á“«b8«¢ »UH08« XNd
¥
U
Ë
▲
▼
ÆbO:œ —UA «—
tLœ d
uB% Á“«b8« »UH08« XNd
≤µ ≠ v—U
25
≤
® ENTER tLœ
ÆbO:œ —UA «— ©
AA68-03732F-Iran
±
8/25/05, 1:07 PM
µ
‰UOxœ X“«—UÄ g
U0 gMeÖ
w! ¨X« nOF{ œu6 w! X,U—œ ÊUueuK ju t0 wUM~O dÖ«
tH ÍË— d t0 wI6 UË p,d tuÖd
g
U0 «— wÖóË s« bO«u
ÆbOM0 ‰UF, œu6 d
U~ X« sJ2 gU/
▲
±
▲
® MENU tLœ
▲
bO:œ —UA «— ©
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
≤
≥
▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Digital NR® ‰U0O_
œ X
“«—UÄ g:U¢ »UH08« XNd
.bO:œ —UA «—
¥
¢©On® s4Ë—¢ ¨
µ
▲
▼
U
Ë
XAÖ“U-
rOE08
∫t_O08
® ENTER tLœ
ÆbO:œ —UA «— ©
XUD
Á“«b8«
‰U0O_
œ X
“«—UÄ g:U
UM8«
d
uB% —œ d
uB%
∫t_O08
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Picture® d
uB%¢ »UH08« XNd
ÊU
U/ b8œudu ¢©Picture® d
uB%¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
TV
d
uB%
U
uÄ ∫
ÈœU ∫
s4Ë—
0∫
tLœ —UA U- ¨wÖó
Ë s
« Êœd ‰UF Í«dÆbOM »UH08« «—
≤∂ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
26
8/25/05, 1:07 PM
XdD
VO6 ‰dM0 wÖóË “« ÁœUH«
‰b! t w~'
TV
XUD
Á“«b8«
‰U0O_
œ X
“«—UÄ g:U
UM8«
d
uB% —œ d
uB%
▲
▲ ▲
d
uB%
U
uÄ ∫
ÈœU ∫
s4Ë— ∫
0
w! ¨œ—«œ VO6 ·d^ p t Í—bM Áb6 X,U—œ duB t0 bOMO w! dÖ«
ÆbOM0 rOEM «— VO6 ULOEM bO«u
bO:œ —UA «— ©
® MENU tLœ
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
∫t_O08
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Picture® d
uB%¢ »UH08« XNd
XAÖ“U-
XdD
rOE08
ÊU
U/ b8œudu ¢©Picture® d
uB%¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
±
≤
∫t_O08
® ENTER tLœ
≥
.bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Tilt® UM8«¢ »UH08« XNd
¥
tLœ ©7 U% -7® “ô rOEM% t- ÊbO— Í«d-
µ
U
Ë
▲
ÆbO:œ —UA «—
▼
ÆbO:œ —UA «— ©
w¬ gU/ tH rOEM
TV
rOEM%
▲
Plug & Play
ÊU-“
ÊU“
v-¬ tH'
ÈœuK
g
U/
▲
‘uUA ∫
s4Ë— ∫
▲
▲ ▲
v—U ∫
w¬ tH p ¨X« nOF{ ‰UM~O UË œu6 w/ X,U—œ wUM~O dÖ«
Æœu6 w! —«œ p,d duB tMO!“ 5AU* pOU!u« —uD
XU[ w'U ¨bO
œ t!«œ« nOF{ duB ÍU6U9 t bO
«u9 w! dÖ«
ÆbOM0 ©Off® ‘u!U9¢ «— ¢©Blue Screen® v¬ tH¢
bO:œ —UA «— ©
XAÖ“U-
® MENU tLœ
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuMÅ
∫t_O08
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Setup® rOEM%¢ »UH08« XNd
ÊU
U/ b8œudu ¢©Setup® rOEM%¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖÅ
Æb8u4 p
≥
ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Blue Screen® v-¬ tH'¢ »UH08« XNd
¥
U
Ë
▲
▼
«— ¢©On® s4Ë—¢ ¨
tLœ —UA U- ¨wÖó
Ë s
« Êœd ‰UF Í«dÆbOM »UH08«
≤∑ ≠ v—U
27
≤
∫t_O08
® ENTER tLœ
ÆbO:œ —UA «— ©
AA68-03732F-Iran
±
XdD
rOE08
8/25/05, 1:07 PM
µ
wKF, duB Êœd0 XUN
t!Ud p tJOU[ —œ ¢© ® STILL¢ tL0œ —UA, U bO«u w!
ÆbOM0 XUN «— duB wUP ¨bOM0 w! U6U9 «— wueuK
➣
ÆbO:œ —UA Á—U-Ëœ «— tLœ s
« ¨ÍœU ÍU4U9 t- XAÖ“U- Í«d-
«b œ—«bU« dOOG
w! ÁœUH« g$Ä p ÍU6U9 ÂU~M
—œ t0 wu dN« Ÿu bO«u w!
ÆbOM0 »U$« «— œu6
▲ ▲
® MENU tLœ
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
±
∫t_O08
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Sound® «b'¢ »UH08« XNd
v4—UH
‘uUA ∫
‘uUA ∫
‘uUA ∫
‘uUA ∫
ÆbO:œ —UA «— ©
U
Ë
▲
▼
ÆbOM »UH08« «— “ô w%u' d«
≥
∫t_O08
tLœ —dJ —UA U-
∫bM4U- w œudu d
“ w%u' «d«
rOE08
∫t_O08
® ENTER tLœ
Æœu4 w »UH08« ¢©Mode® XUD¢
XUD
—e
ôu«
pO%Uu%« È«b'
SRS WOW
u-—u% È«b'
u
d0« t4
≤
XAÖ“U-
ÊU
U/ b8œudu ¢©Sound® «b'¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
▲
bO:œ —UA «— ©
TV
«b'
¥
∫t_O08
v
ULMO ≠ ©Music® vIOu ≠ ©Standard® œ—«b8 U0«
©Custom® v4—UH ≠ ©Speech® —U0HÖ ≠ ©Movie®
® S.MODE tLœ —UA U- bO8«u% w 5MâL:
ÆbOM rOEM% w8UP- «— U: gM
eÖ s
«
➣
©«b' XUD ;
≤∏ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
28
8/25/05, 1:07 PM
XdD
«b ULOEM dOOG
œË—Ë
XAÖ“U-
bO:œ —UA «— ©
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
ÊU
U/ b8œudu ¢©Sound® «b'¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
TV
R
XdD
ÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Equalizer® —e
ôu«¢ »UH08« XNd
¥
® ENTER tLœ
µ
b8œudu ¢©Equalizer® —e
ôu«¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 v ÊU
U/
rOE08
∫t_O08
≥
«— ÁËdÖ s
« S.MENU tLœ —UA U- bO8«u% w 5MâL:
ÆbO:œ g
U/ w8UP-
▼
XAÖ“U-
∫t_O08
ÆbOM »UH08« bM w dOOG% t «— wAM
eÖ
U
Ë
tLœ —UA UÆbO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ “ô rOEM% t- ÊbO— Í«d-
«b' œ—«b8U0« ¨bO:b- ÍdOOG% ULOEM% s
« “« p
d: —œ dÖ«
ÆbM w dOOG% ¢©Custom® v4—UH¢ t- pO%Uu%« —uD-
≤π ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
29
≤
® ENTER tLœ
ÆbO:œ —UA «— ©
ÆbO:œ —UA «— ©
L
±
∫t_O08
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Sound® «b'¢ »UH08« XNd
XdD
—e
ôu«
® MENU tLœ
▲
▲
‘uUA ∫
‘uUA ∫
‘uUA ∫
‘uUA ∫
XUD
—e
ôu«
pO%Uu%« È«b'
SRS WOW
u-—u% È«b'
u
d0« t4
➣
v4—UH ∫
8/25/05, 1:07 PM
∂
➣
TV
«b'
UL6 wB$6 UO*d U b3U'! U œd0 rOEM «— «b ULOEM Ê«u w!
ÆœuA
©‰b t- v~01-® «b w,U{« ULOEM
©Auto Volume® pOU!u« È«b
◆
s
«d-UM- Ë ¨œ—«œ «— œuA wUM~O j
«d4 wM«dÄ sH ÁU~1
« d:
÷u «— ‰U8U t tFœ d: «— «b' Ê«eO t X1O8 ÊU¬ UL4 Í«dÊ«eO U% b:œ w Á“Ud« UL4 t- wÖó
Ë s
« ÆbMO rOEM% bOM w
œU
“ ÊuOôËœU ‰UM~O tJOU~M: «b' wdËdA Êœd r U- «— «b'
ÊuOôËœU ‰UM~O tJOU~M: «b' wdËdA g
«e« U- U
Ë X«
ÆbMO rOEM% pO%Uu%« —uD- X« 5
UÄ
▲ ▲
v4—UH ∫
◆
dOÖ«d Í«b' t-d& p
Ë Áœd bOQ% «— ”U- Ë tM«œ ÊUO
ÆbM w t{d «— wuMB
©Turbo Sound® u—u È«b
▲
SRS WOW
TV
«b'
s4Ë— ∫
‘uUA ∫
‘uUA ∫
‘uUA ∫
XAÖ“U-
XUD
—e
ôu«
pO%Uu%« È«b'
SRS WOW
u-—u% È«b'
u
d0« t4
XdD
rOE08
◆
TV
«b'
bM w bOQ% «b' d% 5
UÄ Ë d%ôU- ÍU:b8U- ÍË— d- wÖó
Ë s
«
Æ©œu4 w d~
œ «d« qU4 Ë®
rKO ¨wIOu ÍU4U9 ÂU~M: —œ TURBO tLœ —UA U- bO8«u% w
Æb
d- c w0D«d- d%U
uÄ Ë d%d- Í«b' “« d~
œ ÍUNU8U U
Ë
▲
▲
◆
‰U8U Ëœ t- «— u8u Í«b' ‰UM~O p
wF6«Ë dOV Íu
d0« wÖó
Ë
Pseudo® u
d0« t4¢ tJOU~M: ÆbM w q
b% X«— Ë éÇ ÊU1J
t- ULOEM% s
« ¨œu4 ¢©Off® ‘uUA¢ U
Ë ¢©On® s4Ë—¢ ¢©stereo
¨¢©Music® vIOu¢ ¨¢©Standard® œ—«b8U0«¢ qO6 “« w%u' «d«
Æb8u4 w ‚ö« ¢©Speech® —U0HÖ¢ Ë ¢©Movie® v
ULMO¢
‘uUA ∫
s4Ë— ∫
‘uUA ∫
‘uUA ∫
XAÖ“U-
TV
▲
±
∫t_O08
bO:œ —UA «— ▼ U
Ë ▲ tLœ ¨¢©Sound® «b'¢ »UH08« XNd
ÊU
U/ b8œudu ¢©Sound® «b'¢ ÁËdÖ —œ t p
UNAM
eÖ
Æb8u4 p
≤
‘uUA ∫
‘uUA ∫
s4Ë— ∫
‘uUA ∫
▲
ÆœuAO ÊU
U/ wK'« ÍuM
XdD
«b'
▲
® MENU tLœ
SRS WOW
u-—u% È«b'
u
d0« t4
rOE08
v4—UH ∫
bO:œ —UA «— ©
XUD
—e
ôu«
pO%Uu%« È«b'
▲
©Pseudo Stereo® ud« tI6
v4—UH ∫
XAÖ“U-
XUD
—e
ôu«
pO%Uu%« È«b'
SRS WOW
u-—u% È«b'
u
d0« t4
rOE08
XdD
∫t_O08
TV
«b'
≥
Auto® pO%Uu%« È«b'¢® “ô gM
eÖ ¨▼ U
Ë ▲ tLœ —UA Ut4¢ U
Ë ¨¢©Turbo Sound® u-—u% È«b'¢ ¨¢SRS WOW¢ ¨¢©Volume
ÆbOM »UH08« «— ©¢©Pseudo Stereo® u
d0«
¥
v4—UH ∫
▲
▼
U
Ë
tLœ —UA U- ¨wÖó
Ë s
« Êœd ‰UF Í«dÆbOM »UH08«
Æb4U- w SRS Labs, Inc. Í—U& Xö p
XUD
—e
ôu«
pO%Uu%« È«b'
SRS WOW
u-—u% È«b'
u
d0« t4
µ
XAÖ“U-
rOE08
➣
«— ¢©On® s4Ë—¢ ¨
‘uUA ∫
‘uUA ∫
‘uUA ∫
s4Ë— ∫
▲
▲
▲
® ENTER tLœ
ÆbO:œ —UA «— ©
ÆX« Áb4 X SRS Labs, Inc. t8«ËdÄ X% WOW ͲuuMJ%
≥∞ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
30
8/25/05, 1:07 PM
XdD
©‰b t! v~&!® «b X-U. gM3eÖ
w ÊUA «— wu ‰UM~O ÃËd Ë ‘“«œdÄ "DUAL I-II" tLœ
gÄ t w~ ! ¨Áb% s%Ë— ËdO tJOU~M( ÆbM w ‰d MØb(œ
“« pOUu« —uD ¢STEREO¢ U3Ë "DUAL-I" ÍË— d X-U. wKF1
.œu% w rOEM q9:
g3U/ t<H ÍË— tUA
gÄ Ÿu
©ÍœU ÁœUH«® MONO
ÍœU gÄ
©œ—«bU« Í«b®
´ ÍœU
MONO
©ÍœU®
MONO
NICAM
Mono NICAM
MONO
©ÍœU®
STEREO
NICAM
Stereo NICAM
Dual-I
NICAM
→
©ÍœU ÁœUH«® MONO
Dual-II
Dual I/II NICAM
Dual-I
MONO
STEREO
©È—U« Èuu®
ÈœU gÄ
©œ—«bU« È«b®
Dual I/II U tU!“Ëœ
A2
Stereo
Stereo
ÍË— d! X)U* tJO-—u —œ ¨œu/ d-b! XU—œ j«d/ dÖ« ◆
Æb/ b4«u5 dU¬ ÊbOM/ œu/ rOEM- ¢MONO¢
‚UH-« pO-Uu-« dOOG- Ë Áœu! nOF{ ud« ‰U~MO dÖ« ◆
ÆbO4œ dOOG- ¢MONO¢ t! ¨b« w
¨bOMB w XU—œ «— uu Í«b p AV X)U* —œ tJOU~M4 ◆
qË ©uKNÄ U uK® qMÄ —œ "AUDIO-L" ÍœË—Ë w)UB-« t!
w ÊËdO! éÇ XL ÍuÖbMK! “« jI uu Í«b dÖ« ÆbOMB
ÆbO4œ —UA «— DUAL I-II tLBœ ¨b¬
≥± ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
31
8/25/05, 2:43 PM
➣
→
→
Dual-II
NICAM
→
MONO
©ÍœU®
NICAM
Stereo
ÍœuK gM3eÖ
·U Í«b Áb% ‘uU U3Ë s%Ë— Êu3e3uK tJO-U. —œ bO«u w
Æb3uMA «— ÍœuK
TV
rOEM-
▲
Plug & Play
ÊU!“
ÊU“
v!¬ tUH
ÈœuK
gU/
® MENU tLBœ
±
v—U ∫
▲
bO4œ —UA «— ©
∫tNO
≤
∫tNO
XAÖ“U!
® ENTER tLBœ
≥
ÆbO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©Melody® ÈœuK¢ »U« XN
¥
UË
▲
¢©On® s/Ë—¢ ¨
▼
ÆbO4œ —UA «— ©
‘uU5 ∫
s/Ë— ∫
▲
bO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©Setup® rOEM-¢ »U« XN
ÊUU/ bœuu ¢©Setup® rOEM-¢ ÁËdÖ —œ tB pUNAMeÖÅ
Æbu/ p
▲ ▲
ÆœuAO ÊUU/ wK« ÍuMÅ
tLBœ —UA U! ¨wÖóË s« ÊœdB ‰UF Í«d!
ÆbOMB »U« «—
rOE
µ
≥≤ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
32
8/25/05, 1:08 PM
XBd*
wuM X:Ë g3U/ Ë rOEM
TV
rOEM-
▲
Plug & Play
ÊU!“
ÊU“
v!¬ tUH
ÈœuK
gU/
▲
v—U ∫
▲
‘uU5 ∫
s/Ë— ∫
œË—Ë
XAÖ“U!
U wuM XGU t bOM rOEM Í—uH «— Êu3e3uK XGU bO«u w
“« t bOK3U dÖ« 5MâL( Æœu% ÊU3U/ ¢© ® INFO¢ tLœ —UA1
«— ÊU“ v !3U ¨bOM ÁœUH « ‘uU U3 s%Ë— pOUu« ÈU(d1U
ÆbOM rOEM
—UA ÊueuK- ÈuK —œ «— ©‘uU5Øs/Ë—® ¢ ¢ tLBœ tJOU~M4
.b/ bM4«u5 rOEM- Á—U!Ëœ XU ULOEM- ¨bO4œ v
XBd*
bO4œ —UA «— ©
® MENU tLBœ
ÆœuAO ÊUU/ wK« ÍuMÅ
TV
ÊU“
am -- : -‘uU5 ∫
‘uU5 am -- : -‘uU5 am -- : -10 ∫
XU
»«u5d1Us/Ë— d1U‘uU5 d1Us/Ë— d1U- È«b
≥
ÆbO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©Time® ÊU“¢ »U« XN
¥
® ENTER tLBœ
µ
P1∫
XAÖ“U!
XU
»«u5d1Us/Ë— d1U‘uU5 d1Us/Ë— d1U- È«b
s/Ë— d1U- ‰UUB
XBd*
ÆbO4œ —UA «—
UË
tLBœ tIOYœ U XU t! 7— XN
ÆbOMB rOEM- «— tIOYœ U XU ▼ UË ▲ tLBœ Êœ«œ —UA U!
‘uU5 lM “« ÁU~œ tJM« UË ‚d! lDY “Ëd! —u —œ
ÆX— bM4«u5 Xœ “« XU ULOEM- ¨œu/
rOE
≥≥ ≠ v—U
33
∫tNO
▲
pm 01 : 00
‘uU5 ∫
‘uU5 am -- : -‘uU5 am -- : -10 ∫
Æœu/ w »U« ¢©Clock® XU¢Å
▼
TV
ÊU“
8/25/05, 1:08 PM
➣
XBd*
rOE
ÆbO4œ —UA «— ©
AA68-03732F-Iran
∫tNO
s/Ë— d1U- ‰UUB
XAÖ“U!
≤
® ENTER tLBœ
ÆbO4œ —UA «— ©
P1∫
∫tNO
bO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©Setup® rOEM-¢ »U« XN
ÊUU/ bœuu ¢©Setup® rOEM-¢ ÁËdÖ —œ tB pUNAMeÖÅ
Æbu/ p
±
∂
»«u# d1U rOEM
b p XcÖ “« bF t bOM rOEM Í—u «— ÊueuK bO«u w
Æœu ‘uU# pOUu« —uD Áb rOEM gOÄ “« ÊU“
TV
rOEM,
▲
Plug & Play
ÊU8“
ÊU“
v8¬ tNH!
ÈœuK
gU/
® MENU tLœ
±
v—U ∫
▲
bOœ —UA «— ©
∫tO
bOœ —UA «— ▼ UË ▲ tLœ ¨¢©Setup® rOEM,¢ »U&« XN)
ÊUU/ bœu)u ¢©Setup® rOEM,¢ ÁËdÖ —œ t pUNAMeÖÅ
Æbu5 p
‘uU9 ∫
s5Ë— ∫
≤
∫tO
œË—Ë
XAÖ“U8
® ENTER tLœ
≥
ÆbOœ —UA «— ▼ UË ▲ tLœ ¨¢©Time® ÊU“¢ »U&« XN)
¥
® ENTER tLœ
µ
ÆbOœ —UA «— ©
▲
ÆœuAO ÊUU/ wK!« ÍuMÅ
XdK
TV
ÊU“
ÆbOœ —UA «— ©
Æœu5 w »U&« ¢©Clock® X7U¢Å
∫tO
▲
▲
pm 01 : 00
30min
‘uU9 am -- : -‘uU9 am -- : -10 ∫
P1∫
▲
▼
Í«d8 «— Áb5 rOEM, gOÄ “« vU“ q!«u
UË tLœ —UA U8
¨120min ¨90min ¨60min ¨30min ¨‘uU9® bOM »U&« ÊbU s5Ë—
Æ©180min ¨150min
t bOM »U&« tIOCœ 180 U, 30 58 ÊU“ b p bO«uO
© ® SLEEP tLœ —UA U8 ʬ Êb5 Èdá “« bF8 ÊueuK,
ÆœœdÖ w d8 —UJI ÁœU¬ XJUK t8 pO,Uu,« —uD8
s5Ë— d1U, ‰UU
∂
XAÖ“U8
rOE
∑
➣
—UA «— ▼ UË ▲ tLœ ¢©Sleep Timer® »«u9 d1U,¢ »U&« Í«d8
ÆbOœ
X7U
»«u9d1U,
s5Ë— d1U,
‘uU9 d1U,
s5Ë— d1U, È«b!
≥¥ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
34
8/26/05, 9:24 AM
XdK
pOUu« —uD Êu3e3uK Êœd ‘uU Ë s%Ë—
∫Êu3e3uK t bOM rOEM Í—uH «— ‘uU Ø s%Ë— d1U bO«u w
▲
Plug & Play
ÊU!“
ÊU“
v!¬ tUH
ÈœuK
gU/
▲
v—U ∫
▲
‘uU5 ∫
s/Ë— ∫
œË—Ë
XAÖ“U!
—œ UL% dE œ—u ‰UU ÍË— Ë Áb% s%Ë— pOUu« —uD
œu% rOEM bOM w »U « t wU“
◆
œu% ‘uU pOUu« —uD bOM w »U « t w :Ë —œ
◆
gU/ Ë rOEM-¢ t!® b/U! v ÊueuK- XU rOEM- ‰Ë« tK*d
“uM4 «— XU dÖ« Æ©bOMB tF«d ≥≥ tUH —œ ¢wuMB XYË
Set the® bOMB rOE«— XU «b!«¢ ÂUGOÄ ¨b« ÁœdJ rOEMÆœu/ w ÊUU/ bOMB rOEM- «— XU «b!« ¢©clock first.
XBd*
TV
ÊU“
pm 01 : 00
30min ∫
s/Ë— am 06 : 30
‘uU5 am -- : -10 ∫
P1∫
ÆœuAO ÊUU/ wK« ÍuMÅ
ÊUU/ bœuu ¢©Setup® rOEM-¢ ÁËdÖ —œ tB pUNAMeÖÅ
Æbu/ p
XBd*
≥
ÆbO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©Time® ÊU“¢ »U« XN
¥
XU
»«u5d1Us/Ë— d1U‘uU5 d1Us/Ë— d1U- È«b
® ENTER tLBœ
µ
s/Ë— d1U- ‰UUB
XBd*
rOE
ÆbO4œ —UA «— ©
Æœu/ w »U« ¢©Clock® XU¢Å
∫tNO
ÆbO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¢©On Timer® s/Ë— d1U-¢ »U« Í«d!
ÆbOMB rOEM- «— œu/ w s/Ë— pO-Uu-« —uD! ÊueuK- tB wU
∂
ÆbO4œ —UA «—
UË tLBœ tIOYœ U XU t! 7— XN ◆
ÆbOMB rOEM- «— UNM« ▼ UË ▲ tLBœ ÊœdA U!
▲
XAÖ“U!
∫tNO
® ENTER tLBœ
▼
TV
ÊU“
P1∫
≤
rOE
ÆbO4œ —UA «— ©
pm 01 : 00
30min ∫
s/Ë— am 06 : 00
s/Ë— pm 11 : 30
10 ∫
±
∫tNO
bO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©Setup® rOEM-¢ »U« XN
s/Ë— d1U- ‰UUB
XAÖ“U!
® MENU tLBœ
bO4œ —UA «— ©
XU
»«u5d1Us/Ë— d1U‘uU5 d1Us/Ë— d1U- È«b
➣
TV
rOEM-
▲
ÆbO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ¢©Off Timer® ‘uU5 d1U-¢ »U« Í«d!
‘uU5 pO-Uu-« —uD! ÊueuK- bOKU tB wU ¨odd 5LN!
ÆbOMB rOEM- «— œu/
»UOV —œ ‘uU
XU ≥ ·df —œ dÖ« ¨bOMB w ¢©On® s/Ë—¢ «— d1U- tJOU~M4
êO4 “« bOMB w s/Ë— d1U- ju- «— ÊueuK- tB wU“ “«
Æb/ b4«u5 ‘uU5 Ád5ôU! ÊUueuK- ¨bMOJ ÁœUH« w)dMB
“« Ë Áœu! œuu ¢©On® s/Ë—¢ d1U- X)U* —œ jI œdJKL s«
s/Ë— tKOu! tB Êb/ ÂdÖ b* “« gO! UË wA tFY«Ë p
d1U- tD«Ë t! wôud ÊU“ b Í«d! ÊUueuK- 7/«cÖ
w wB5d t! tJOU~M4 ¨‰Uj Í«d!® bMB w ÍdOÖuK ¢s/Ë—¢
Æ©bË—
≥µ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
35
8/25/05, 1:08 PM
∑
➣
▼
tLBœ ¨Áœ«œ —UA ¢©Off® ‘uU5¢ t! 7— Í«d! «—
UË
tLBœ ◆
ÆbO4œ —UA ¢©On® s/Ë—¢ »U« Í«d! «— ▼ UË ▲
Á«u)œ ‰UUØÂu-Ë Ê«eO rOEM
Êu3e3uK pOUu« —uD d1U tJOU“ Á«u)œ ‰UU Ë Âu-Ë Ê«u w
Æœd »U « «— bM w s%Ë— «—
TV
rOEM-
▲
Plug & Play
ÊU!“
ÊU“
v!¬ tUH
ÈœuK
gU/
® MENU tLBœ
±
v—U ∫
▲
bO4œ —UA «— ©
∫tNO
ÆbO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©Setup® rOEM-¢ »U« XN
ÊUU/ bœuu ¢©Setup® rOEM-¢ ÁËdÖ —œ tB pUNAMeÖÅ
Æbu/ p
‘uU5 ∫
s/Ë— ∫
≤
∫tNO
œË—Ë
XAÖ“U!
® ENTER tLBœ
≥
ÆbO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©Time® ÊU“¢ »U« XN
¥
® ENTER tLBœ
µ
ÆbO4œ —UA «— ©
▲
ÆœuAO ÊUU/ wK« ÍuMÅ
XBd*
TV
ÊU“
∫tNO
▲
▼
▼ UË ▲ tLBœ ¢©On Timer Volume® s/Ë— d1U- È«b¢ »U« Í«d!
ÆbO4œ —UA «—
∏
▼
U Ë
▲
▼ UË ▲ tLBœ ¢©On Timer Channel® s/Ë— d1U- ‰UUB¢ »U« Í«d!
ÆbO4œ —UA «—
ÆbO4œ —UA «—
tLBœ ¨‰UUB »U« XN
s/Ë— d1U- ‰UUB
XAÖ“U!
∑
UË
10
P1∫
XU
»«u5d1Us/Ë— d1U‘uU5 d1Us/Ë— d1U- È«b
∂
tLBœ «b Ê«eO rOEM- XN
ÆbO4œ —UA «—
▲
▲
ÆbO4œ —UA «— ©
Æœu/ w »U« ¢©Clock® XU¢Å
am 01 : 00
30min ∫
s/Ë— am 06 : 00
s/Ë— pm 11 : 30
rOE
TV
ÊU“
π
am 01 : 00
30min ∫
s/Ë— am 06 : 30
s/Ë— pm 11 : 30
P1
▲
▲
10
XAÖ“U!
XU
»«u5d1Us/Ë— d1U‘uU5 d1Us/Ë— d1U- È«b
s/Ë— d1U- ‰UUB
rOE
≥∂ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
36
XBd*
8/25/05, 1:08 PM
XBd*
©‰b t v~® r« g«dËØw—U ‰UM~O lM p ÍUU9
TV
TV ∫
l9M XdN
ÂU g!«d!Ë
® MENU tLœ
bOœ —UA «— ©
ÆœuAO ÊU!U/ wK%« ÍuMÅ
ÆbOœ —UA «— ©
œË—Ë
XdT
------ ∫
------ ∫
------ ∫
------ ∫
------ ∫
œË—Ë
▲
l9M XdN
ÂU g!«d!Ë
œË—Ë
tLœ fá ¨Áœ«œ —UA «— ▼ U!Ë ▲ tLœ ¨‰UM~O l9M »U*« XN©‰b t v~® ÆbOœ —UA «— © ® ENTER
Component2 ≠ Component1 ≠ AV3/S-Video ≠ AV2 ≠ AV1 ≠ TV ◆
S-VideoØAV ≠ EXT2 ≠ EXT1 ≠ TV ◆
U!Ë ©
® SOURCE tLœ —UA U bO«u= w 5MâL
l9M dÖ« ÆbOM rOEM= wUP «— U gM!eÖ s!« © ® TV
wU=u b p! X« sJ2 ¨bOœ dOOG= U7U9 ÂU~M «— w-—UO
ÆbMM dOOG= d!ËUB= U= bAJ ‰uQ
ÂU% g«dË
® MENU tLœ
bOœ —UA «— ©
XdT
▼
▼
▲
AV1
AV2
AV3
S-Video
Component1
Component2
Èœ ÈË Èœ ∫
------ ∫
------ ∫
------ ∫
------ ∫
------ ∫
XdT
rOE
v ÊU!U/ bœu-u ¢©Input® Ȝ˗ˢ ÁËdÖ —œ t p!UNAM!eÖÅ
Æbu7
—UA «— ▼ U!Ë ▲ tLœ ¨¢©Edit Name® ÂU g!«d!Ë¢ »U*« XNÆbOœ —UA «— © ® ENTER tLœ ÆbOœ
¢©Edit Name® ÂU g!«d!Ë¢ ÁËdÖ —œ t v!UNAM!eÖÅ
Æbu7 v ÊU!U/ bœu-u
≥
∫tO
t v~® bOœ —UA «— ▼ U!Ë ▲ tLœ ¨‰UM~O l9M »U*« XNÆ©œ—«œ ‰b
Component2 ≠ Component1 ≠ S-Video ≠ AV3 ≠ AV2 ≠ AV1 ◆
S-Video ≠ AV ≠ EXT2 ≠ EXT1 ◆
¥
tLœ ÊœdA U
µ
ÆbOM rOEM= b¬ ôU —œ t w7Ë— “« ÁœUH« U «— ‰UM~O lUM
∂
ÆbOM »U*« «— r« ¨
≥∑ ≠ v—U
37
≤
∫tO
▲
TV
ÂU g!«d!Ë
±
∫tO
® ENTER tLœ ¨¢©Input® Ȝ˗ˢ »U*« XN-
▼
rOE
ÆbOœ —UA «— ©
AA68-03732F-Iran
¥
TV
AV1
AV2
AV3
S-Video
Component1
Component2
∫
∫
∫
∫
∫
∫
ÆœuAO ÊU!U/ wK%« ÍuMÅ
XAÖ“U
≥
∫tO
“« bO«u= w ¨bOM w q%Ë Êu!e!uK= t «— ÁU~œ tJOU~M
AV2 ¨AV1 (EXT1) ∫bOM »U*« «— wJ! d!“ ÍUe!dÄ 5
Ë ¨TV XAÄ tBH%—œ Component2 U! Component1 ¨(EXT2)
ÆTV ÍuKNÄ tBH% —œ AV3/S-Video (AV/S-Video)
XdT
ÂU g!«d!Ë
XAÖ“U
≤
∫tO
® ENTER tLœ ¨¢©Source List® l9M XdN¢ »U*« XNÆbOœ —UA Á—UËœ
¢©Source List® l9M XdN¢ÁËdÖ —œ t v!UNAM!eÖÅ
Æbu7 w ÊU!U/ bœu-u
TV
XAÖ“U
▲
«— ©
XdT
Ȝ˗Ë
-------------------------------
v ÊU!U/ bœu-u ¢©Input® Ȝ˗ˢ ÁËdÖ —œ t p!UNAM!eÖÅ
Æbu7
TV
AV1
AV2
AV3/S-Video
Component1
Component2
TV ∫
® ENTER tLœ ¨¢©Input® Ȝ˗ˢ »U*« XN-
TV
l9M XdN
XAÖ“U
∫tO
➣
XAÖ“U
±
➣
▲ ▲
Ȝ˗Ë
qB ÁU~œ “« ‰UM~O ÍUU9 5! t#œU Í«d! —Ëœ Á«— “« ‰dM$ “«
lM Ë w%U ÍU& tF Ë Íœ ÍË Íœ ¨—¬ w ÍË qO* “« ¨Áb
ÆbOM$ ÁœUH« ©q!U$ UË g/Ä® ÊueuK6
9/12/05, 12:52 PM
U!Ë
©PIP® d3uB —œ d3uB ÍU%U9
X&O œuu ¡e X)U* —œ
➣
©‰b t! v~&!®
wu3e3uK tUd wK« d3uB q«œ —œ «— wGd1 d3uB p3 bO«u w
g3U/ Íœ ÍË Íœ U3Ë —¬ w ÍË qO9: “« w[—U A/V q3UË U3Ë
U3Ë Áœd U%U9 «— wu3e3uK tUd bO«u w —u s3b ÆbO(œ
U3Ë wu3e3uK tUd tJO-U. —œ «— Áb% qB q3UË “« Íd3uB ͜˗Ë
ÆbOM —u OU bOM w U%U9 «— Íd~3œ Íd3uB ͜˗Ë
▲
bO4œ —UA «— ©
® MENU tLBœ
œË—Ë
≤
▲
≥
ÆbO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©PIP® duB- —œ duB-¢ »U« XN
ÆbO4œ —UA «— © ® ENTER tLBœ
¥
tLBœ ¨¢©On® s/Ë—¢ »U« XN
µ
▲
bœuu ¢©PIP® duB- —œ duB-¢ ÁËdÖ —œ tB vUNAMeÖ
Æbu/ v ÊUU/
rOE
TV
▲
ÆbO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©Source® lOM¢ »U« XN
¯—e! ∫
∫
P1∫
rOE
▲
▲
s/Ë— ∫
TV ∫
«— U4 gMeÖ s« SOURCE tLBœ —UA U! bO«u- w 5MâL4
ÆbOMB rOEM- wUP!
ÆbO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨ ¢©Swap® t{ËUF¢ »U« XN
¯—e! ∫
∫
P2∫
® ENTER tLBœ
Ë wK« duB- ©
œË—Ë
π
∫tNO
® SWAP tLBœ —UA U! bO«u- w 5MâL4
ÆbOMB t{ËUF «— wd duB-
➣
Æbu/ w t{ËUF wd duB- Ë wK« duB-
duB- —œ duBlOM
t{ËUF
Á“«b«
XOFYu
tUd!
∏
XAÖ“U!
ÆbO4œ —UA «— ©
≥∏ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
38
TV
duB- —œ duB-
∫tNO
AV3/S-Video ≠ AV2 ≠ AV1 ≠ TV ◆
AV/S-Video ≠ EXT2 ≠ EXT1 ≠ TV ◆
XBd*
∑
➣
▼
tLBœ ¨wdduB- lM »U« XN
∫©‰b t! v~&!® œuAO ÊUU/ d“ VO-d- t! U4 lM
TV
duB- —œ duBlOM
t{ËUF
Á“«b«
XOFYu
tUd!
∂
XAÖ“U!
U Ë
XBd*
duB- —œ duBs/Ë— ∫
tLBœ —UA U! «— ¢©PIP® duB- —œ duB-¢ bO«u- w 5MâL4
—UA Á—U!Ëœ «d¬ ¨ÊœdB ‰UFdOs Í«d! ÆbOMB ‰UF wUP! PIP
ÆbO4œ
ÆbO4œ —UA «—
duB- —œ duB-
∫tNO
▲ ▲
▼
UË
‘uU5
XAÖ“U!
➣
ÆbO4œ —UA «—
TV
duB- —œ duB-
▲
∫tNO
® ENTER tLBœ
ÆbO4œ —UA «— ©
XBd*
∫tNO
bO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©Picture® duB-¢ »U« XN
ÊUU/ bœuu ¢©Picture® duB-¢ ÁËdÖ —œ tB pUNAMeÖ
Æbu/ p
X)U*
Á“«b«
‰UONœ X“«—UÄ g4UB
UMU«
duB- —œ duB-
±
XAÖ“U!
ÆœuAO ÊUU/ wK« ÍuM
TV
duBUuÄ ∫
ÈœU ∫
s/Ë— ∫
0
8/25/05, 1:08 PM
XBd*
©t«œ«® ©‰b t! v~&!®
©PIP® d3uB —œ d3uB ÍU%U9
TV
▲
ÆbO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©Position® XOFYu¢ »U« XN
XBd*
ÆbO4œ —UA «—
U Ë
▲
Æbu/ w ÊUU/ œuu ÈU4 XOF{Ë
XAÖ“U!
duB- —œ duBlOM
t{ËUF
Á“«b«
XOFYu
tUd!
rOE
XBd*
«— U4 gMeÖ s«
≠
±≥
∫tNO
≠
©XOFYu® tLBœ —UA U! bO«u- w
ÆbOMB »U« wUP!
ÆbO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©Programme® tUd!¢ »U« XN
tLBœ ÊœdA U! bOMO! wd duB- odd “« bOKU tB «— w)UUB
ÆbOMB »U«
UË
▼
¯—e! ∫
∫
P1∫
▲
▲
▲
s/Ë— ∫
TV ∫
≠
TV
duB- —œ duB-
tLBœ
±≤
w ¨b/ rOEM- ¢TV¢ ÍË— d! ¢©Source® lOM¢ tJOU“ ◆
ÆbOMB »U« «— wd duB- ‰UUB bO«u-
±¥
▲
rOE
XAÖ“U!
«— U4 gMeÖ s« SIZE tLBœ —UA U! bO«u- w 5MâL4
ÆbOMB »U« wUP!
▼
▲ ▲
▲
▲
duB- —œ duBlOM
t{ËUF
Á“«b«
XOFYu
tUd!
Ø©4 PIP® duB- —œ duB- 4Ø©3 PIP® duB- —œ duB- 3
UË 3, 4 djB«b* bO«u- w ∫©12 PIP® duB- —œ duB- 12
duB- —œ Áb/ kH* ‰UUB 12
U/U9 b*«Ë ʬ —œ «— wd
t{ËUF¢ bO«u- w ÆbOMB
¢©Position® XOFYu¢ ¨¢©Swap®
«— ¢©Programme® tUd!¢ Ë
ÆbOMB »U«
➣
▲
¯—e! ∫
∫
P1∫
duB- —œ duB- 3 ≠ ©Small® pÇuB ≠ ©Large® ¯—e!
—œ duB- 12 ≠ ©4 PIP® duB- —œ duB- 4 ≠ ©3 PIP®
©12 PIP® duB-
XBd*
duB- —œ duBs/Ë— ∫
TV ∫
UË
tLBœ ÊœdA U! «— wd duB- Á“«b«
∫œuAO ÊUU/ d“ VO-d- t! U4 Á“«b« ∫tNO
➣
rOE
XAÖ“U!
ÆbOMB »U«
➣
▲
¯—e! ∫
∫
P1∫
duB- —œ duBlOM
t{ËUF
Á“«b«
XOFYu
tUd!
±∞
±±
➣
TV
duB- —œ duBs/Ë— ∫
TV ∫
▼
ÆbO4œ —UA «— ▼ UË ▲ tLBœ ¨¢©Size® Á“«b«¢ »U« XN
▼ UË ▲ tLBœ ÊœdA U! «— wd duB- ‰UUB bO«u- w ◆
ÆbOMB »U« wUP!
≥π ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
39
8/25/05, 1:09 PM
➣
bO½«uð w UNMð ¨Ábý ‰UF ¢©PIP® d¹uBð —œ d¹uBð¢ tJOU~M¼
Æb¹uMAÐ «— wK%« d¹uBð Í«b%
©t«œ«® ©‰b t! v~&!®
©PIP® d3uB —œ d3uB ÍU%U9
—Ëœ Á«— “« ‰d M ÍU( tLœ ÊU¬ ÍU(œdJKLG wÖó3Ë
wÖó3Ë
tLœ
—œ duB- œdJKL rOI& ÊœdB ‰UFdOs UË ‰UF Í«d!
Ɯ˗ w —UJ! duB-
d3uB —œ d3uB
PIP
Ɯ˗ w —UJ! wd duB- Ë wK« duB- t{ËUF Í«d!
SWAP
➣
duB- Ë uzbË X)U* —œ wK« duB- tJOU~M4
tJOU~M4 X« sJ2 ¨X« ÊueuK- X)U* —œ wd
duB- ‰UUB dOOG- “« bF! «— © ® SWAP tLBœ
ÆbuMA «— wK« duB- Í«b ¨bO4œ w —UA wd
»U« Á—U!Ëœ «— wK« duB- ‰UUB ¨ —u s« —œ
ÆbOMB
AV1 ¨TV® œË— w —UJ! wd duB- lM hOB- Í«d!
Æ©AV3/S-Video (EXT3/S-Video) UË AV2 (EXT2) ¨(EXT1)
SOURCE
¯—e!® œË— w —UJ! wd duB- Á“«b« gMeÖ Í«d!
¨©3 PIP® duB- —œ duB- 3 ¨©Small® pÇuB ¨©Large®
duB- —œ duB- 12 UË ¨©4 PIP® duB- —œ duB- 4
Æ©©12 PIP®
SIZE
XU t!dI ·ö5 XN —œ wd duB- Êœ«œ XBd* Í«d!
Ɯ˗ w —UJ!
œË— w —UJ! wd duB- ‰UUB »U« Í«d!
©XOFYu®
/
P
¥∞ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
40
8/25/05, 1:09 PM
©‰b t! v~&!® X!J tK wÖó3Ë
X!J tK o3dH “« «— w9 wUGöH« Ub wu3e3uK ÍUN-UU d AO
∫bu% w d3“ œ—«u qU% Áb% 5Q UGöH« ÆbMM w r(«d1
wu3e3uK tUd ÊU“ ◆
«u( wMO gOÄ Ë Íd9 ÍU( 7-u ◆
w%“—Ë Z3U ◆
wd1U! UGöH« ◆
Æ©œu% Ÿu[— —«œu/ t® X« Áb% rO!I —«œ Á—UL% U<H t UGöH« s3«
ÊuLC
g
Áb/ »U« tUH Á—UL/
A
gÄ ‰UUB Xu4
uN& tUA UË wKF tUH Á—UL/
XYË Ë “Ë—
B
C
D
7
E
XOF{Ë Uöd«
FASTEXT Uöd«
F
Áb/ rO&I- w)«u tUH sbMÇ 5! VKs« X&J- tK- Uöd«
∫œdB «bOÄ wdœ UN¬ t! d“ ‚dd t! Ê«u- w tB
tUH Á—UL/ ÊœdB œ—«Ë ◆
XdN p —œ dO- p gMeÖ ◆
© FASTEXT r&O® w~— dO-d p gMeÖ ◆
➣
➣
Æb/U! ËUH X« sJ2 TTX lM t! w~&!
©‰b t! v~&!® X!J tK UGöH« g3U/
ÊU u3e3uK ÍË— d ÊU“ d( —œ «— X!J tK UGöH« bO«u w
ÆbO(œ g3U/
¨bu/ Áœ«œ gU/ `OU —uD! X&J- tK- Uöd« tJM« Í«d!
∫ —uBM«dOs —œ ªb/U! Ê“«u w&U! ‰UUB XU—œ
b/U! t/«b œuË X« sJ2 Uöd« ◆
buA Áœ«œ ÊUA UUH wCF! X« sJ2 ◆
tLBœ “« ÁœUH« U!
bOMB »U« bMB w
±
® TTX/MIX tLBœ X&J- tK- X)U* ÊœdB ‰UF Í«d!
ÆbO4œ
≤
5Q- «— X&J- tK- fËd tB w)UUB
—UA «— ©
UË
tLBœ —UA U! ÆœuAO ÊUU/ U—bM XdN tUH
Æœ«œ gU/ Á—U!Ëœ ÊU“ d4 —œ «d¬ Ê«u- w ©XdN®
≥
® TV tLBœ
¥
¥± ≠ v—U
41
∫tNO
¨bO4œ gU/ X&J- tK- tUH U! Á«dL4 «— wFY«Ë gÄ tB bOKU dÖ«
.bO4œ —UA Á—U!Ëœ «— ©
® TTX/MIX tLBœ
ÆbO4œ —UA X&J- tK- gU/ “« ÃËd5 Í«d! «— ©
AA68-03732F-Iran
☛
8/25/05, 1:09 PM
©‰b t! v~&!® Á—UL% ju t<H p3 gM3eÖ
bO«u w —Ëœ Á«— “« ‰d M ÍË— d wL:— ÍU( tLœ ÊœdA1 U
ÆbOM œ—«Ë «— t<H Á—UL% ÎULOI !
Áb/ Áœ«œ wLY— t tUH Á—UL/ tdu!d wLY— ÍU4 tLBœ ÊœdA U!
ÆbOMB œ—«Ë «— U—bM XdN —œ
w ÊUU/ tUH Ë tU g«e« wKF tUH d~/—UL/
Æœu/
±
∫tNO
UUH ¨œ—«œ buOÄ wd tUH sbMÇ U! Áb/ »U« tUH dÖ«
p ÍË— d! gU/ ÊœdB X!U‚ Í«d! Æbu/ w ÊUU/ VO-d- t! wd
Êœ«œ t«œ« Í«d! ÆbO4œ —UA «— ©7/«œ t~®
tLBœ ¨Áb/ Áœ«œ tUH
ÆbO4œ —UA Á—U!Ëœ «— ©7/«œ t~®
≤
∫nK g3U/ ÍU( tM3eÖ “« ÁœUH «
ÆÆÆbO(œ —UA1 «— tLœ s3«
ÆÆÆg3U/ Í«d
r4 U! ÍœU gÄ Ë X&J- tK- Uöd« ◆
® TTX/MIX
—U!Ëœ
©
wUNMÄ 7 ◆
ÍU4 Í“U! t! aUÄ ‰Uj Í«d!®
©wuL Uöd«
©¡UA«®
Á—U!Ëœ ©¡UA«®
ÍœU gU/ tUH ◆
©Ÿd tUH®
Á—UL/ ÊœdB œ—«Ë U! ÂËœ tUH p ◆
‘« wLY— ¥
©ôU! tUH®
ÍbF! tUH ◆
©5UÄ tUH®
wKY tUH ◆
©Á“«b«®
—UJ •
—U!Ëœ •
∫—œ d!«d!Ëœ Á“«b« t! ·Ëd* ◆
gU/ tUH ÍôU! tLO •
g?U?/ tUH 5UÄ tLO •
—U! t •
ÍœU gU/ tUH ◆
¥≤ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
42
8/25/05, 1:09 PM
©‰b t! v~&!® t<H p3 gM3eÖ Í«d
FLOF “« ÁœUH «
w~— b b« Áb% ÁbUoMÖ X!J tK U<H —œ t nK ÍU( Ê«uMG
“« ‰d M ÍË— d w~— ÍU( tLœ ÊœdA1 U «— UN¬ Ê«u w Ë t %«œ
Æœd »U « —Ëœ Á«—
® TTX/MIX tLBœ ÊœdA U!
ÆbO4œ gU/
±
«— œ—«œ XI«u bOMB »U« bO4«u5 w tB w«uM U! tB w~— tLBœ
Æb« Áb/ Áœ«œ XOF{Ë j5 ÍË— d! œuu ÍU4 Ê«uM ªbOMB »U«
≤
«— X&J- tK- UuU tUH ©
Ê«u- w tB Íd~œ w~— Uöd« U! tUH odd 5L4 t!
Æœu/ w Áœ«œ gU/ œdB »U«
∫tNO
ÆbO4œ —UA «— tdu!d w~— tLBœ ¨ÍbF! UË wKY tUH gU/ Í«d!
≥
Æœu/ Ÿu— d“ q*«d t! ¨wd tUH gU/ Í«d!
¥
ÆbO4œ —UA «— ©wd tUH®
tLBœ ◆
Æbu/ w ÊUU/ œuu wd UUH ∫tNO
©edY® TURBO tLBœ ÊœdA U! ÆbOMB »U« «— “ô wd tUH ◆
ÆœdB ‰ËdJ« «— wd UUH Ê«u- w ©e® S.MENU UË
©‰b t! v~&!® X!J tK U<H ÁdO–
ΫbF t bOM ÁdO– «— X!J tK t<H —UNÇ dq«b. U bO«u w
.bO(œ g3U/ Xd1d
tLBœ “« ÁœUH« U! «— LIST X)U*
Æbu/ w ÊUU/ nK ÍUN~— t! wLY— ≥ Á—UL/ —UNÇ
∫tNO
UË® FLOF Ë LIST ÍUN)U* 5! Êœ«œ dOOG- Í«d!
tLBœ “«
Æœu/ w ÁœUH« ©FASTEXT
.bO4œ —UA «— b/ b4«u5 iuF- tB Í« tUH t! ◊u!d w~— tLBœ
≤
ÆbOMB œ—«Ë «— bb tUH Á—UL/ wLY— ÍU4 tLBœ “« ÁœUH« U!
≥
d4 Í«d! «— ≥ Ë ≤ q*«d ¨nK w~— tLBœ p “« ÁœUH« U! —U!d4
ÆbMOB —«dJ- œu/ w ÁdO5– tB Í« tUH
¥
ÆbMe! pLAÇ tdu!d ÍU4 „uK! U- bO4œ —UA «— ©ÁdO5–®
¥≥ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
43
±
➣
ÆbOMB »U«
8/25/05, 1:09 PM
tLBœ
µ
©‰b t! v~&!® w[—U w[ËdØÍœË—Ë t Êœd qË
➣
RGBwËd5 p Í«—«œ tB œË— w —UJ! Í« tKOË Í«d! ¢EXT 1 (RGB)¢
uzbË p&œ ÁU~œ UË uzbË Í“U! qUË qOY “« ¨X«
➣
ÍU4edÄ Ë b—«œ w~— bB tB ÍœË—Ë ÍU4 tUUÄ tB bu/ s‹LD UHD)
Î
bM/U! Áb/ —u q!UB
Êu3e3uK XAÄ
—¬ w ÍË
≤
±
Íœ ÍË Íœ
U
Ø UAÖe—
uzb3Ë Í“U tKOË
≥
uzb3Ë p!3œ ÁU~ œ
U
Á—«u(U ÁbdOÖ
¥
Ɯ˗ w —UJ! wKF wueuK- tUd! duB-Ø«b wËd5 Í«d! ¢©EXT 1 (RGB) UË® AV OUT¢ ◆
∫t! œdB qË Ê«u- w «— d s«
SCARTw)UB-« p ◆
©R Ë Audio-L + Video® RCA w?)UB-« t ◆
±
t! «— lM —¬ w ÍË ¨bOMB wáB «— XUB —«u p tB bOKU Ë b—«œ ÂËœ —¬ w ÍË p dÖ«
bOMB qË ¢©EXT 2 (AV) UË® AV OUT¢ t! «— bBI —¬ w ÍË Ë ¢©EXT 1 (RGB) UË® AV IN¢
ÆbOMB X«b4 ¢©EXT 2 (AV) UË® AV OUT¢ t! ©EXT 1 (RGB) UË® AV IN¢ “« «— ‰UM~O bO«u! U-
≤
ÆbOMB qË ÊueuK- t! «— —¬ w ÍË Ë —¬ w ÍË t! «— UAÖe— ¨b—«œ UAÖe— p dÖ«
≥
¢©EXT 1 (RGB) UË® AV IN¢ t! «— ÁbdOÖ ¨bOMB j{ «— tUd! p bOKU tJOU“
“« «— ‰UM~O bO«u! U- bOMB qË ¢©EXT 2 (AV) UË® AV OUT ¢ t! «— —¬ w ÍË Ë
ÆbOMB X«b4 ¢©EXT 2 (AV) UË® AV OUT ¢ t! ¢©EXT 1 (RGB) UË® AV IN¢
¥¥ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
44
8/25/05, 1:09 PM
¥
RCA ÍœË—Ë t ‰UB«
¨rB ÍbM4 qOY “« wKUË Í«d! ©AUDIO-L+R Ë VIDEO® RCA ÍU4 w)UB-«
.bË— w —UJ! uzbË Í“U! qUË wCF! Ë uzbË p&œ gÄ ÍUN4U~œ
r ÍbM(
➣
©‰b t! v~&!®
Êu3e3uK ÍuKNÄ
uzb3Ë Í“U tKOË
uzb3Ë p!3œ ÁU~ œ
©‰b t! v~&!® S-Video ÍœË—Ë t ‰UB«
➣
¨b—«œ S-Video w?Ëd5 p tB bË— w —UJ! wKUË Í«d! RCA (AUDIO-L+R) Ë S-VIDEO IN ÍU4 w)UB-«
Æ—¬ w ÍË UË rB ÍbM4 qOY “«
Êu3e3uK ÍuKNÄ
r ÍbM(
±
—¬ w ÍË
U
ÆœdB ÁœUH« RCA Ë S-VIDEO IN w)UB-«Ëœ d4 “« w&U! ¨«b Ë duB- gÄ Í«d! ±
ÊUueuK- t! «— ÍduB- UË w-u r&O p tB ÊU“ d4
Í«d! Æb« Áb/ ‘uU5 qUË tL4 tB bu/ s‹LD ¨bOMB w qË
Á«dLN! tB ÍœUM« t! tdu!d wM1« ÍUNdUO*« Ë ÕËdA UOe
Æœu/ Ÿu— Áb/ 5Q- ÊU4U~œ
¥µ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
45
8/25/05, 1:09 PM
☛
©‰b t! v~&!® ÍË w Íœ ÁbdOÖ U3Ë Íœ ÍË Íœ gÄ ÁU~
œ t Êœd qË
Êu3e3uK XAÄ
Íœ ÍË Íœ
ÍË w Íœ ÁbdOÖ
ÁU~œ “« ¢«b wËd5¢ w)UB-« t! «— d~œ d Ë ÁœdB qË ÊueuK- XAÄ —œ ¢R¢ Ë ¢L¢ t! «— RCA q!UB ◆
qË ÊueuK- XAÄ —œ ¢PR¢ Ë ¢PB¢ ¨¢Y¢ t! «— RCA q!UB ÆbOMB qË ÍË w- Íœ ÁbdOÖ UË Íœ ÍË Íœ gÄ
ÍË w- Íœ ÁbdOÖ UË Íœ ÍË Íœ gÄ ÁU~œ ©PR ¨PB ¨Y ® ¡e duB- wËd5¢ w)UB-« t! «— d~œ d Ë ÁœdB
ÆbOMB qË
Æœu/ w gÄ Component X)U* —œ —uOU “« wJA ‰UM~O UNM- ◆
➣
¨576p ¨576i ¨480p ¨480i ª¡«e« ÍU4 ÍœË—Ë Í«d! œuu Xd
50Hz ≠1080i
¥∂ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
46
8/25/05, 1:09 PM
©‰b t! v~&!® wu w[Ëd t ‰UB«
Êu3e3uK XAÄ
wu r !O
¥∑ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
47
8/25/05, 1:09 PM
➣
w-u d‚« “« U-® bu/ w qB w-u r&O qOY “« wKUË t! AV OUT (L-AUDIO-R) ÍU4 w)UB-«
ÆœuA! qUB ÁœUH« Surround
w[—U lUM “« d3ËUB ÍU%U9
¨b3« Áœd qB «— œu Íd3uB Ë wu ÊuÖUuÖ ÍU( r !O tJOU“
ÆbOM U%U9 «— nK lUM tHud ÍœË—Ë gM3eÖ U bO«u w
Ϋ—dJ «— ©
Æb« Áb/ qB “ô ÍU4 w)UB-« tL4 tB bOMB wÖbO—
±
® SOURCE tLBœ fá ¨ÁœdB s/Ë— «— ÊUueuKÆbO4œ —UA
≤
∫œuAO ÊUU/ d“ VO-d- t! ÍœË—Ë ÍU4 lMÅ
∫tNO
©‰b t! v~&!®
Component2 ≠ Component1 ≠ AV3/S-Video ≠ AV2 ≠ AV1 ◆
AV/S-Video ≠ EXT2 ≠ EXT1 ◆
® TV tLBœ ¨wueuK- ÍU4 tUd! Á—U!Ëœ ÍU/U9 Í«d!
ÆbOMB »U« «— “ô ‰UUB Á—UL/ Ë Áœ«œ —UA «—
➣
©
➣
—uD! X« sJ2 dËUB- ¨Áb/ »U« lM t! w~&!
Æbu/ d4Uf pO-Uu-«
¥∏ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
48
8/25/05, 1:09 PM
w~— ÍU( tJ- ·c. Í«d pOUu« w3«œ“ fOHUMG
ÆbOM w3«œ“ fOHUMG w œ —uD «— Êu3e3uK t X!O “ô s3«dUM ¨Áb% —«u d3uB éô —Ëœ —œ w3«œ“ fOHUMG tIK. p3
∫w !3U ¨b% d(Uw g3U/ t<H ÍË— d w~— ÍU( tJ- Ë b3œ«œ Xd. Íd~3œ ÍU[ t «— Êu3e3uK dÖ«
bO(œ —UA1 Êu3e3uK Êœd ‘uU Í«d wuK[ qMÄ —œ «— ©‘uUØs%Ë—® ¢ ¢ tLœ ◆
b3—ËUO ÊËdO —«u3œ ÍË— e3dÄ “« «— Êu3e3uK ◆
tLœ fá Ë Áb% ‰UF1 pOUu« w3«œ“ fOHUMG œdJKLG U bOM ‘uU tIO:œ ≥∞ œËb. —œ b t «— Êu3e3uK ◆
ÆbO(œ —UA1 —Ëœ Á«— “« ‰d M ÍË— d«— ¢© ® POWER¢
ÆbO(œ —UA1 Êu3e3uK Êœd ‘uU Í«d «— ©‘uUØs%Ë—® ¢
¢ tLœ ¨X!O Êu3e3uK Vw«u w! dÖ«
☛
w-«dOLF- ÊUMB—UB U! ”U9 “« qY ∫wU3 VOG
ÆbO(œ ÂU$« «— d3“ ÁœU ÍU( ‰d M ¨‘Ëd1 “« bF f3Ëd U ”U9 “« q9:
«— Êu3e3uK ‰U3d Á—UL% Ë ‰b ¨bOM q. «— qJA bO«u w/ d3“ ÍU( qLF-«—u œ “« ÁœUH « U dÖ«
Æb3dO~ ”U9 œu wK< ÁbM%Ëd1 U Ë Áœd X%«œœU3
Æb/U! Áb/ qË —«uœ edÄ t! ‚d! rO tB bOMB ‰d
POWER tLBœ Ë ©gBuU5Øs/Ë—® ¢ ¢ tLBœ tB bOMB ‰d
b« Áœ«œ —UA «— © ®
ÆbOMB ‰dMB «— wUM/Ë— ULOEM- Ë duB- X«d
ÆbOMB ‰dMB «— Âu)Ë
ÁœdA —Ëœ Á«— “« ‰d ÍË— d! ©
◆
◆
œ—«b œuË duB- UË «b
◆
◆
ÆbOMB ‰dMB «— Âu)Ë ◆
® MUTE tLBœ tB bOMB ‰d ◆
b/U! Áb/
ÆbMOB rOEM- «— @— ULOEM- ◆
Æb/U! w `OU Áb/ »U« tB wAÄ r&O tB bOMB ‰d ◆
X&O «b w)Ë ÍœU duB-
X« bOH Ë ÁUO duB- UË X&O duB-
«— œ—«cÖ w dO‚Q- ÊueuK- ÍË— d! tB wYd! tKOË bOMB wF ◆
bO4œ XBd* d-—Ëœ t! «d¬ fá ¨ÁœdB wUUM/
bOe! Íd~œ ‚d! edÄ t! «— œu5 ÊueuK- ◆
duB- Ë «b —œ ‰ö5«
ÆbOMB ‰dMB «— œu5 w«u4 7¬ ÍU4 w)UB-« Ë qU ¨XN ◆
‚UH-« ‚U-« q5«œ ÍU4 7¬ “« ÁœUH« ddU5 t! ‰ö5« s« VKs«
b« w
ÆbOMB iuF- «— —Ëœ Á«— “« ‰dMB ÍU4 Íd-U! ◆
ÆbOMB eO9 «— ©gÄ ÁdNMÄ® —Ëœ Á«— “« ‰dMB wôU! t) ◆
ÆbOMB ‰dMB «— Íd-U! ÍUN)UMOd- ◆
¨—«œ pd! UË `{«ËU duBÁb/ nd% Í«b
—Ëœ Á«— “« ‰dMB ÊœdJ —UB X—œ
¥π ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
49
8/25/05, 1:09 PM
X%«œœU3
µ∞ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
50
8/25/05, 1:09 PM
X%«œœU3
µ± ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
51
8/25/05, 1:09 PM
b3d “«bF f3Ëd ≠
b4b! ÊUA ‰uBU —UB “dd —œ dOOG- tJO-—u —œ ≠
7dÖ ”U9 “« ¨b/U! t/«œ v)UJ/« X« sJ2 tB
ÆbOMJ m—œ dOLF- —uQ UË ÊU- ÁbM/Ëd U!
ELECTRONICS
AA68-03732F-00
µ≤ ≠ v—U
AA68-03732F-Iran
52
8/25/05, 1:09 PM
Download PDF

advertising