Samsung | CS-29Z4SS | Samsung CS-29Z4SS Guia de usuario

ARB
ÊuK Êu¹eHOKð
ELECT
CS29Z4/CS29A11
WS32Z4/WS32A11
CS34Z4/CS34A11
pU*« «œUý—≈
W¹UMFÐ qOb« «c¼ …¡«d vłd¹ ¨…bŠu« qOGAð q³
ÆbFÐ ULO lłdL! tÐ ÿUH²Šô«Ë
WýUA« vKŽ dNEð w²« rz«uI«
© UuKF*« ’uB½® TELETEXT ÷dŽ WO!Uš
ARB
±
K55A_ARB (Spiderman)
1
9/25/03, 4:03 PM
Wö+« «œUý—≈
ARB
ÆW¹UGK WFHðd WÐuÞ— ôbF Ë√ …—«dŠ Uł—b Êu¹eHOK²« ÷dFð
= ô
◆
Æ…—«d×K Èdš√ —œUB Í√ Ë√ dýU³*« fLA« ¡uC Êu¹eHOK²« ÷dFð
= ô
◆
ÆWKzUÝ œ«u Í_ Êu¹eHOK²« ÷dFð
= ô
◆
ÆÊu¹eHOK²« ‚uC ÁUO vKŽ Íu²% WOŽË√ W¹√ lCð ô pcH ¨Êu¹eHOK²« vKŽ Ÿu½ Í√ s ¡wý Í√ lCð ô
◆
Æ©‚d³UÐ WÐu×B X½UH «–≈ ÎW!Uš® n!«uŽ ÀËbŠ WUŠ wC wz«uN«Ë wÐdNJ« —UO²« f³I s Êu¹eHOK²« qBC«
◆
ÆtOM¦Ð rIð ôË wÐdNJ« —UO²« pKÝ pbIÐ QDð ô
◆
v≈ ÍœR¹ bY p– Ê≈ YOŠ ¨WGUÐ …—uBÐ WOŽdH« „öÝ_UÐ Ë√ jzU(UÐ wÐdNJ« —UO²« cCUM vKŽ qOLײ« œeð ô
ÆWOÐdNJ« UbBK p{dF¹
Ò bY Ë√ o¹dŠ »uA½
◆
ÆÊu¹eHOK²« nOEMð bMŽ ©…d¹UD² œ«u vKŽ Íu²% ô® WCUłË WLŽU½ ‘ULY WFDY «be²Ý« vłd¹Ô
◆
Æpc 5K¼R*« W½UOB« wHþu0 qBð« sJË Æp+HMÐ tŠö!≈ ‰ËU% öC ¨Êu¹eHOK²« qDFð «–≈
◆
Æ·UłË œ—UÐ ÊUJ wC UNEHŠ«Ë U¹—UD³« ëdšSÐ rIC ¨WK¹uÞ WOM“ …d²H bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł «be²Ý« ÂbŽ WUŠ wC
◆
Æp¹b¹ s bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł jI+¹ ô√ vKŽ ’dŠ«
◆
ÆWOŽUMB« U¾O³« wC Âbe²+¹ wJ rLB dOž Êu¹eHOK²« «c¼
d¹c%
Ê«œułu*« rN.« ”√—Ë ‚d³« iO4Ë bF¹
pN³Mð d¹c% W4öŽ WÐU¦0 YK¦*« qš«œ
qš«œ ¢dODš wzUÐdN! bNł¢ œułË v≈
ÆÊu¹eHOK²«
d¹c%
oFBK ÷dF²« dDš
`²Hð ô wzUÐdNJ«
YK¦*« qš«œ …œułu*« V−F²« W4öŽ bFð
œułË v≈ pN³Mð d¹c% W4öŽ WÐU¦0
ÆZ²MLK W³ŠUB4 W4U¼ «œUý—≈
wHK)« ¡e'« wC `{u w+Ozd« wzUÐdNJ« bN'«
∂∞ Ë√ µ∞ uNC œœd²« U√ ¨Êu¹eHOK²« “UNł s
Æeðd¼
¡UDG« W«“SÐ rIð ô ,wzUÐdNJ« oFBK ÷dF²« VM−² ∫d¹c%
ÃU²% Âbe²+*UÐ W!Uš ¡«eł√ Í√ qš«bUÐ błu¹ ô YOŠ ,wHK)«
Æ5K¼R*« W½UOB« wHþu* W½UOB« UOKLŽ „dð« W½UO! v≈
☛
oFB« Ë√ o¹d(« dÞUe v≈ ÍœRð bY w²« —«d{_« ÍœUH² ∫tO³Mð
ÆWÐuÞd« Ë√ —UDú Êu¹eHOK²« «c¼ ÷dFð ô Æ¡UÐdNJUÐ
≤
K55A_ARB (Spiderman)
2
9/25/03, 4:03 PM
ARB
©lÐUð®
U¹u²;«
W4bI4
≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W4ö.« «œUý—≈
≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d¹c%
■
Êu¹eHOK²« eON&Ë qOSuð
µ
∂
∑
∏
∏
π
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©“«dDK UIË®
rJײ« UŠu
Î
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©“«dDK UIË®
qOSu²«
UŠu
Î
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡«dL(« X% WFý_UÐ bFÐ sŽ rJײ« “UNł
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł w U¹—UD³« VO!dð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qÐUJ« Êu¹eHOKð WJ³ý Ë√ wz«uNÐ Êu¹eHOK²« qOSuð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tUI¹≈Ë Êu¹eHOK²« qOGAð
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —UE²½ô« l{Ë w Êu¹eHOK²« l{Ë
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł UO½UJ4≈ vKŽ ·dF²«
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOGA²«Ë qOSu²« …eO4
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w×O{u²« ÷dF« …b¼UA4
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WKCH*« WGK« —UO²š«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOzUIKð
«uMI« s¹egð
Î
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¹Ëb¹
«uMI« s¹egð
Î
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNO »užd*« dOž «uMI« wDgð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W½e<«
«uMI« nOMBð
]
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «uMIK ¡ULÝ_« 5OFð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «uMI« ‰U³I²Ý« n«u4 j³{
≤∞
≤±
≤≤
≤≤
≤≥
≤≥
≤¥
≤µ
≤∂
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« —UOF4 dOOGð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« «œ«bŽ≈ j³{
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wLd« g¹uA²« qOKIð …eO4 qOGAð ·UI¹≈ØqOGAð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡U—e« WýUA« j³{
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WU4ù« w rJײ« …eO4 «bg²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« r−Š b¹b%
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« —UOF4 dOOGð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« «œ«bŽ≈ j³{
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uBK WOU{ù« «œ«bŽù«
©Auto Volume® wð«– uS Èu².4 ≠
©Melody® wM( ≠
©Turbo sound® uÐdOð uS ≠
©Virtual Surround® wIOIŠ wBO×4 uS Ø ©Pseudo Stereo® u¹dO²Ýû qŁU2 ≠
©wU{≈ —UOš®©Woofer® WCHgM*« «uS_« d³J4 ≠
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
K55A_ARB (Spiderman)
3
9/25/03, 4:03 PM
◆
■
■
■
■
■
■
Êu¹eHOK²« «bg²Ý«
≥
◆
■
«uMI« œ«bŽ≈
±≥
±¥
±∂
±∑
±∏
±π
◆
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
◆
ARB
©lÐUð®
U¹u²;«
Êu¹eHOK²« «bg²Ý«
≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©“«dDK UIË®
uB« l{Ë b¹b%
Î
≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuM« Xu4 j³{
≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t{dŽË wU(« Xu« j³{
≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOzUIKð
tKOGAð ·UI¹≈Ë Êu¹eHOK²« qOGAð
Î
■
■
■
© U4uKF*« ’uB½® Teletext …eO4 «bg²Ý«
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © U4uKF*« ’uB½® Teletext …eO4
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © U4uKF*« ’uB½® Teletext U½UOÐ ÷dŽ
≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rdUÐ W×HB« b¹b%
≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W×HB« b¹bײ FLOF l{Ë Â«bg²Ý«
■
≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © U4uKF*« ’uB½® Teletext U×HS s¹egð
■
■
■
➣
☛
WEŠö
ÂU¼
“ud«
jG{«
¥
K55A_ARB (Spiderman)
4
9/25/03, 4:03 PM
◆
■
■
■
■
■
■
■
«bg²Ýô« UOSuð
≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WýuA*« WO½uK« UŠU.*« W«“ù UOzUIKð
w.OÞUMG*« ‰U:« WœUF4
ÓÎ
≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W½UOB« wHþu0 ‰UBðô« q³ ∫UNŠöS≈Ë ¡UDš_« ·UAJ²Ý«
◆
■
WOU{≈ öOSuðË U4uKF4
≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOł—Uš ×Ug4Øwł—Uš qšb0 Êu¹eHOK²« qOSuð
≥µ .................................................................................................. DVD ’«d√ qGA0 Êu¹eHOK²« qOSuð
≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« Ãdg0 Êu¹eHOK²« qOSuð
≥∂ .............................................................................................................. RCA qšb0 Êu¹eHOK²« qOSuð
≥∂ ......................................................................................................... S-Video qšb0 Êu¹eHOK²« qOSuð
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu¹eHOK²UÐ ”√d« UŽULÝ qOSuð
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOł—Uš —œUB4 s4 —uB« ÷dŽ
◆
■
■
■
◆
©“«dDK UIË®
Î
rJײ« UŠu
Æp¹b ÕU²*« “«dDK UÎIË Êu¹eHOK²K WOKFH« W¾ON²« nK²gð U0—
ARB
➣
CS29A11/WS32A11/CS34A11
1
2
4
3
5
6
7
8
9
CS29Z4/WS32Z4/CS34Z4
qšb*« —bB b¹b%
WLzUI« ÷dŽ
uB« Èu²+ iHš
uB« Èu²+ lC—
WIÐU+« …UMI«
WOU²« …UMI«
—UE²½ô« l{Ë dýR
bFÐ sŽ rJײ« dFA²+
·UI¹ù«ØqOGA²«
1
2
4
3
9
6
8
5
7
rJײ« WŠu —«—“√ «be²Ý« WOHOH
Êu¹eHOK²« w rJײ« WŠu —«—“√ «bg²Ý« pMJ1 ¨tðbI b XM! Ë√ qLF¹ bFÐ sŽ rJײ« “UNł bF¹ r «–≈
∫wK¹ U0 ÂUOIK
Æ©▲ CH ▼® «uMI« —UO²š«Ë —UE²½ô« l{Ë w ÊuJ¹ U4bMŽ Êu¹eHOK²« qOGAð ◆
Æ©MENU® WLzUI« v≈ ‰uSu« ◆
Æ© ´ VOL ≠ ® uB« Èu².4 j³{ ◆
Æ©TV/VIDEO® u¹bOH«Ë Êu¹eHOK²« u¹bOH« qšb4 wF{Ë 5Ð q¹b³²« ◆
µ
K55A_ARB (Spiderman)
5
9/25/03, 4:03 PM
➣
©“«dDK UIË®
Î
ÆÕU²*« “«dDK UÎIË Êu¹eHOK²K WOKFH« W¾ON²« nK²gð U0—
qO!u²« UŠu
➣
ARB
Êu¹eHOK²« s w³½U'« ¡e'«
©d+¹√ ¨s1√® uB« qšb
u¹bOH« qšb
S-Video qšb
”√d« UŽULÝ q!u
©“«dDK UICË®
Î Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'«
d
e
e
f
g
c
a
b
b
c
ANT IN
d
b
©wU{≈ —UOš®
WCHeM*« «u!_« d³J Ãde ©e
«uS_« d³J0 ’U)« f³I*« qOSu² hBg4
ÆwŽdH« WCHgM*«
1 Ø
2 ©f
q¦4 ¨WOł—U)« …eNł_« ×Ug4 Ë√ qš«b* hBg4
…eNł√ Ë√ DVD ’«d√ öGA4 Ë√ u¹bOH« …eNł√
Æu¹bOH« ’«d√ öGA4 Ë√ u¹bOH« »UF√
(SCART)
WýUA« u! Ãde ©g
WOł—U)« …eNł_UÐ ’U)« uB« Ãd< hBg4
©s1√Ød+¹√® u!Øu¹bOC® WýUA« Ãde ©a
WOł—U)« …eNł_UÐ WSU)« ×UgLK hBg4
AV 1 (VCR) - V/L/R ©b
AV2 (VCR) - VIDEO/AUDIO (L/R)
AV 3 (VCR) - V/L/R
q¦4 ¨WOł—U)« …eNł_« ×Ug4 Ë√ qš«b* hBg4
…eNł√ Ë√ DVD ’«d√ öGA4 Ë√ u¹bOH« …eNł√
Æu¹bOH« ’«d√ öGA4 Ë√ u¹bOH« »UF√
COMPONENT ©C
uB«Ë ©Y/PB/PR® u¹bOH« qš«b* hBg4
ÆbŠ«Ë “UN' ©L/R®
VHF/UHF (75Ω) ©D
©Ω∑µ® s¹—u×4 Í– qSu4 qOSu² hBg4
ÆqÐUJ« WJ³ýØwz«uNUÐ
480i ª…eNł_« qš«b* ÕU²*« oO.M²«
∂
K55A_ARB (Spiderman)
6
9/25/03, 4:03 PM
➣
¡«dL(« X% WFý_UÐ bFÐ sŽ rJײ« “UNł
ARB
Ø© UuKF*« ’uB½® TELETEXT ÷dŽ
’uB½® TELETEXT s ÌqH qOGAð
bŠ«Ë ÌÊ√ wC ÍœUF« Y³«Ë © UuKF*«
Êu¹eHOK²« wC —UE²½ô« l{Ë
TELETEXT
r−ŠØ…—uB« r−Š b¹b%
© UuKF*« ’uB½®
s WOŽdH« W×HB«Ø uB« l{Ë b¹b%
© UuKF*« ’uB½® TELETEXT
ØwzUIK²« q¹b³²« ·UI¹≈
© UuKF*« ’uB½® TELETEXT s¹eeð
…UMIK dýU³*« b¹bײ«
Ø5LY— Ë√ bŠ«Ë rY— s W½uJ …UMY b¹b%
’uB½® TELETEXT W×H! XO³¦ð
© UuKF*«
uB« Èu²+ lC—
- 5ðUMY dš¬ 5Ð …d s d¦H√ q¹b³²«
ULN{dŽ
s WOU²« W×HB«ØWOU²« …UMI«
© UuKF*« ’uB½® TELETEXT
l{Ë b¹b%Øwł—Uš qšb b¹b%
l{Ë® © UuKF*« ’uB½® TELETEXT
©LIST/FLOF
s WIÐU+« W×HB«ØWIÐU+« …UMI«
© UuKF*« ’uB½® TELETEXT
TELETEXT —UNþ≈Ø UuKF*« ÷dŽ
© UuKF*« ’uB½®
÷dŽ Í√ s ÃËd)«
U²Y
Î R uB« ·UI¹≈
uB« Èu²+ iHš
qÐUJ« WJ³ýØn«u*« b¹b%
rÝö UIC
Î Ë ZU½d³« b¹b%ØWLzUI« ÷dŽ
ØWLzUI« wC »uKD*« —UO)« v≈ ‰UI²½ô«
w«u²« vKŽ —UOš WLOY j³{
dOOG²« bOHQð
uB« dŁR b¹b%
uB« WLzUY ÷dŽ
uÐdOð u!
FASTEXT Ÿu{u
b¹b%
…—uB« dŁR b¹b%
…—uB« XO³¦ð
wC—e« «cN WMOF WHOþË błuðô® WHOþËöÐ
©“«dD« «c¼
ÆlÞU+« ¡uCUÐ bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł ¡«œ√ dŁQ²¹ bY
➣
∑
K55A_ARB (Spiderman)
7
9/25/03, 4:03 PM
bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł wC U¹—UD³« VOHdð
ARB
‰«uŠ_« wC bFÐÔ sŽ rJײ« “UN−Ð W!U)« U¹—UD³« ‰«b³²Ý« Ë√ VOHdð V−¹
∫WOðü«
Êu¹eHOK²« ¡«dý ◆
W×O×! WI¹dDÐ qLF¹ bF¹ r bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł Ê√ ·UA²H« ◆
©
® e4d« vKŽ jGCUÐ bFÔÐ sŽ rJײ« “UN' wHK)« ¡UDG« l—«
Æt²«“ù U³¦Ð t³×Ý« rŁ qHÝ_
±
5²¹—UDÐ Ë√ Xu ±[µ …—bIÐ AAA Ë√ UM4 Ë√ R03 U¹—UDÐ qšœ√
∫wK¹ UL! W³U.«Ë W³łu*« »UD_« …UŽ«d4 l4 5²¾UJ²4
bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł w – qÐUI4 W¹—UD³« w – ◆
bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł w + qÐUI4 W¹—UD³« w + ◆
≤
jGC« rŁ bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł …bŽU l4 tð«–U×0 ¡UDG« VO!dð bŽ√
Æt½UJ4 v≈ tðœUŽù tOKŽ
≥
qÐUJ« Êu¹eHOKð WJ³ý Ë√ wz«uNÐ Êu¹eHOK²« qO!uð
s …—Uý≈ Êu¹eHOK²« q³I²+¹ Ê√ V−¹ ¨`O×! qJAÐ Êu¹eHOK²« «uMY ÷dF
∫WOU²« —œUB*« bŠ√
wł—Uš wz«u¼ ◆
qÐUH Êu¹eHOKð WJ³ý ◆
wŽUM! dLY WJ³ý ◆
Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'«
WJ³A« qšb4 qÐU! Ë√ wz«uN« qOSu²Ð r ¨vË_« WŁö¦« ôU(« w
ÆÊu¹eHOK²« s4 wHK)« ¡e'« w Ω∑µ s¹—u×4 Í– f³I0
±
WH«u4 bMŽ Ád¹Ëbð v≈ ÃU²% U0— ¨wKš«œ wz«u¼ «bg²Ý« WUŠ w
ÆWOI½Ë W×{«Ë …—uS vKŽ qB% Ê√ v≈ Êu¹eHOK²«
∫v≈ lł—« ¨qOSUH²« s4 b¹e4 vKŽ ‰uB×K
Ʊ≥ W×HS ¢UÎOzUIKð «uMI« s¹egð¢ ◆
±¥ W×HS ¢U¹Ëb¹
«uMI« s¹egð¢ ◆
Î
≤
Ë√
Êu¹eHOKð WJ³ý
qÐUJ«
∏
K55A_ARB (Spiderman)
8
9/25/03, 4:03 PM
tCUI¹≈Ë Êu¹eHOK²« qOGAð
ARB
ÆÊu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'UÐ qB² w+Ozd« wÐdNJ« —UO²« pKÝ
ÆVÝUM4 f³I0 w.Ozd« wÐdNJ« —UO²« pKÝ qOSu²Ð r
“UNł s4 wHK)« ¡e'« w `{u4 w.Ozd« wzUÐdNJ« bN'«
Æeðd¼ ∂∞ Ë√ µ∞ uN œœd²« U4√ ¨Êu¹eHOK²«
s4 w4U4_« ¡e'« w ©·UI¹≈ØqOGAð® ¢
≤
∫W−O²M«
® ©·UI¹ù«ØqOGA²«® POWER —“ vKŽ jG{«
ÆÊu¹eHOK²« qOGAð ¡b³ bFÐ
dš¬ Áb¼UAð XM! Íc« Z4U½d³« b¹b% …œUŽ≈ UÎOzUIKð r²¹
…—U³Ž dNE²Ý ¨bFÐ «uM W¹√ s¹egð ÂbŽ WUŠ w Æ…d4
v≈ lł—« Æ©W×{«Ë …—uS błuð ô® ¢No clear picture¢
«uMI« s¹egð¢ Ë√ ±≥ W×HS ¢UÓÎOzUIKð «uMI« s¹egð¢
Ʊ¥ W?×?HS ¢U¹Ëb?
¹
Î
…d4 ©·UI¹≈ØqOGAð® ¢
➣
¢ —“ vKŽ jG{«
ÆÊu¹eHOK²«
s4 w4U4_« ¡e'« w —UE²½ô« l{Ë dýR4 ¡wC¹
ÆÊu¹eHOK²«
sŽ rJײ« “UNł w ©
±
≥
∫W−O²M«
¢ —“ vKŽ jG{« ¨Êu¹eHOK²« qOGAð ·UI¹ù
ÆÈdš√
¥
—UE²½ô« l{Ë wC Êu¹eHOK²« l{Ë
∫iOHe² —UE²½ô« l{Ë wC Êu¹eHOK²« l{Ë sJ1
WOÐdNJ« WYUD« „öN²Ý«
◆
œuŁUJ« WFý√ »u³½√ qHPð
◆
UβYR …b¼UA*« sŽ nYu²« wC W³žd« WUŠ wC «ÎbOH —UE²½ô« l{Ë ÊuJ¹Ë
Æ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ U³łu« ÈbŠ≈ ‰ËUMð ¡UMŁ√®
sŽ rJײ« “UNł w ©
® ©·UI¹ù«ØqOGA²«® POWER —“ vKŽ jG{«
ÆbFÐ
w —UE²½ô« l{Ë dýR4 ¡wC¹Ë WýUA« qOGAð ·UI¹≈ r²¹
ÆdLŠ_« ÊuKUÐ Êu¹eHOK²« s4 w4U4_« ¡e'«
±
∫W−O²M«
POWER —“ vKŽ jG{« jI ¨Èdš√ …d4 Êu¹eHOK²« qOGA²
ÆÈdš√ …d4 © ® ©·UI¹ù« ØqOGA²«®
Xu« s4 WK¹uÞ «d²H —UE²½ô« l{Ë w Êu¹eHOK²« „d²ð ô
qOGAð nË√ Æ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ …“Uł≈ w ÊuJð U4bMŽ®
¡e'« w ©·UI¹≈ØqOGAð® ¢ ¢ —e« vKŽ jGCUÐ Êu¹eHOK²«
f³I4 sŽ Êu¹eHOK²« qB qC_« s4 ÆÊu¹eHOK²« s4 w4U4_«
Æwz«uN«Ë w.Ozd« wÐdNJ« —UO²«
π
K55A_ARB (Spiderman)
9
9/25/03, 4:03 PM
≤
☛
bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł UO½UJ≈ vKŽ ·dF²«
ARB
∫wðüUÐ ÂUOIK WOÝUÝ√ WHBÐ bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł Âbe²+¹
uB« Èu²+ j³{Ë «uMI« dOOGð
◆
WýUA« vKŽ dNEð w²« rz«uI« ÂUE½ «be²ÝUÐ Êu¹eHOK²« œ«bŽ≈
◆
ÆUNHzUþËË U«be²Ý«
—«—“_« d¦H√ wU²« ‰Ëb'« ÷dF¹
Î
WLzUI« WHOþË
…b¼UA*« WHOþË
–
…UMI« ÷dF Âbg².¹
ÆWOU²« W½e<«
]
–
…UMI« ÷dF Âbg².¹
ÆWIÐU.« W½e<«
]
—e«
v≈
ÆrdK …dþUM*« «uMI« ÷dF Âbg².ð
-/--
Æd¦!√ Ë√ …dAŽ rdÐ WLd4 …UM b¹bײ Âbg².¹
Æ¢– –¢ e4d« ÷dŽ r²¹ ·uÝË ¨—e« «c¼ vKŽ jG{«
Æ5L— s4 ÊuJ*« …UMI« r— qšœ√
Êu¹eHOK²« qI²M¹ Æ©WIÐU.« …UMI«® PRE-CH —e« vKŽ jG{«
ÆUN{dŽ - …UM dš¬ v≈
PRE-CH
ÈbŠ≈ v≈ qI²½« ¨WF¹dÝ …—uBÐ 5ðbŽU³²4 5ðUM 5Ð q¹b³²K
ÆWO½U¦« …UMI« b¹bײ ÌczbFÐ rd« —“ vKŽ jG{« rŁ ¨5ðUMI«
q¹b³²K ®WIÐU.« …UMI«® PRE-CH —e« vKŽ p– bFÐ jG{«
ÆWF¹dÝ …—uBÐ ULNMOÐ
–
–
Èu².4 ld Âbg².¹
Æ uB«
Èu².4 iH) Âbg².¹
Æ uB«
MUTE
ÆUβR4 uB« qOGAð ·UI¹ù Âbg².¹
…d4 —e« «c¼ vKŽ jG{« ¨Èdš√ …d4 uB« qOGAð …œUŽù
Æ+ —“ Ë√ – —“ vKŽ jG{« Ë√ ¨WO½UŁ
WLzUI« v≈ ŸułdK Âbg².¹
ÆW¹œUF« …b¼UA*« Ë√ WIÐU.«
➣
–
∫w Âbg².¹
vKŽ Íu²% WOŽd WLzU ÷dŽ ◆
—UO)UÐ WSU)« «b¹bײ«
WLzUI« w wU(«
WLzU —UOš WLO qOKIðØ…œU¹“ ◆
–
Æ—UO)« bO!Q² Âbg².¹
–
rz«uI« ÂUE½ s4 ÃËdgK Âbg².¹
W¹œUF« …b¼UA*« v≈ Ÿułd«Ë
Æ…dýU³4
Î
rz«uI« ÂUE½ s4 ÃËdgK Âbg².¹
W¹œUF« …b¼UA*« v≈ Ÿułd«Ë
Æ…dýU³4
MENU
ÂUE½ ÷dF Âbg².¹
ÆWýUA« vKŽ rz«uI«
qOGA² Âbg².¹
ÊuJ¹ ULMOŠ Êu¹eHOK²«
Æ—UE²½ô« l{Ë w
EXIT
TV
±∞
K55A_ARB (Spiderman)
10
9/25/03, 4:03 PM
qOGA²«Ë qO!u²« …eO
ARB
qOLFK WOÝUÝ√ «œ«bŽ≈ WŁöŁ qLFð ¨…d ‰Ë_ Êu¹eHOK²« qOGAð r²¹ ULMOŠ
ÆWŽU+«Ë …UMI«Ë WGK« œ«bŽ≈ ∫lÐU²²Ë wzUIKð qJAÐ
Plug & Play
POWER —“ vKŽ jG{U ¨—UE²½ô« l{Ë w Êu¹eHOK²« ÊU! «–≈
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w © ® ©·UI¹ù«ØqOGA²«®
±
WGK«
English
Français
Æ©qOGA²«Ë qOSu²«® Play ¶ Plug WUÝ— ÷dŽ r²¹
WGK«¢ WLzU ÷dŽ q³ UE×K i4uð ·uÝË
¢©Language® WGK«¢ WLzU nu²ð ÆUÎOzUIK𠢩Language®
ÆUNO rOIð w²« WËb« vKŽ
WOÐdŽ
Ëœ—«
MENU —e« vKŽ jG{« Æ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jGCUÐ W³ÝUM*« WGK« œbŠ
ÆWGK« ‰Ušœù
‰UI²½ö
‰Ušœû
h× ∫wz«uN« qšb4¢ WUÝd« ÷dŽ r²¹
¢©Ant. Input:Check®
h׫ ∫ wz«u¼ qšb4
ÃËdgK
∫W−O²M«
≤
∫W−O²M«
¨¢©Language® WGK«¢ WLzU w WG Í√ b¹b% ÂbŽ WUŠ w
ÆWO½UŁ ≥∞ w«uŠ bFÐ ¢©Language® WGK«¢ WLzU wH²g²Ý
➣
TV
wJOð U4uðË« s¹ egð
Ë√
▼
Æ
▲
‰UI²½ö
—e« vKŽ jG{« ÆÊu¹eHOK²UÐ wz«uN« qOSuð s4 b!Qð
l4 ¢©Auto Store® wJOð U4uðË« s¹ egð¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹
Æ¢©Area® W jM4¢ —UO)« b¹b%
≥
∫W−O²M«
▼
—UO)« b¹b% l4 ¢©Time® Xu«¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹
Æ¢©Clock® WŽU.«¢
ÃËdgK
j³CK
∫W−O²M«
‰UI²½ö
am : -- : -- ∫
·UIÄ≈ ∫
j³{« ÆWIOb« Ë√ WŽU.« v≈ ‰UI²½ö
Ë√
—e« vKŽ jG{«
Æ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jGCUÐ WIOb« Ë√ WŽU.«
WŽU.«
XR*«
Æ≤π W?×?H?S ¢t{dŽË wU(« Xu« j³{¢ v≈ lł—«
Æ©
∫W−O²M«
ÆÆÆ…eO*« Ác¼ j³{ …œUŽ≈ œ—√ «–≈
ÆMENU —e« vKŽ jG{U
±
vKŽ jG{« rŁ ¨¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ
—e« Ë√ —e«
≤
▲
▼
…b¼UA*UÐ l²9
W‡GK«
¡U—“ WýUý
wł–u/ ÷d‡Ž
qzU4
‰Ušœû
Æ¢©Plug & Play® qOGA²«Ë qOSu²«¢ —UO)« b¹b% r²¹ ∫W−O²M«
ÆÈdš√ …d4
‰UI²½ö
11
—e« vKŽ jG{«
qOSu²«¢ WUÝd« ÷dFÐ …eO*« Ác¼ qOGAð √b³¹
¢©Plug & Play® qOGA²«Ë
±±
K55A_ARB (Spiderman)
Ë√
▼
WOÐdŽ ∫
qOGAð ∫
▼
▼
Plug & Play
▲
TV
œ«bŽ≈
ÃËdgK
∂
‰UI²½ö
j³CK
0∫
µ
➣
® MENU —e« vKŽ jG{« ¨WOKLF« Ác¼ s4 wN²Mð ULMOŠ
Enjoy Your® …b¼UA*UÐ l²9¢ WUÝd« ÷dŽ r²¹
ÆUNM¹egð - w²« …UMI« qOGAð r²¹ rŁ ¨¢©Watching
ÃËdgK
➣
▼
TV
▲
Ʊ≥ W×HS ¢UO?
Î zU?I?Kð «uMI« s¹egð¢ v≈ lł—«
Xu«
¥
▼
œbŠ ¨ «uMI« w Y׳K Æ Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ WIDM*« œbŠ
vKŽ jG{« rŁ ¨▲ Ë√ ▼—e« vKŽ jGC« ‰öš s4 ¢©Search® Y׳K¢
ÆY׳« ·UI¹ù MENU —e« vKŽ jG{« Æ Ë√ —e«
Y׳K
▲
´Ø≠ ∫
▲
ASIA W/EUROPE ∫ W jM4
9/25/03, 4:03 PM
≥
∫W−O²M«
∑
w×O{u²« ÷dF« …b¼UA
ARB
÷dF« …b¼UA pMJ1 ¨Êu¹eHOK²« wC WŠU²*« WHK²<« rz«uI« vKŽ ·dF²K
ÆsLC*« w×O{u²«
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Ë√
▼
Æ
▲
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
—e« vKŽ jG{«
▼
▲
—e« vKŽ jG{«
∫W−O²M«
TV
œ«bŽ≈
Plug & Play
WOÐdŽ ∫
qOGAð ∫
W‡GK«
¡U—“ WýUý
wł–u/ ÷d‡Ž
qzU4
▼
Vždð ULMOŠ ÆWLzUI« «—UOš s4 Ìq! ÷dŽ qÐUI*« w r²¹
EXIT —e« vKŽ jG{« ¨w×O{u²« ÷dF« s4 ÃËd)« w
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w ©
®
≥
¥
µ
▼
Ë√
≤
∫W−O²M«
Æ¢©Demonstration® wł–u/ ÷d‡Ž¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼—e« vKŽ jG{«
Æ
±
0∫
ÃËdgK
‰Ušœû
‰UI²½ö
WKCH*« WGK« —UO²š«
·uÝ w²« WGK« b¹b% wG³M¹ ¨…d ‰Ë_ Êu¹eHOK²« «be²Ý« wC √b³ð UbMŽ
Æ «œUý—ù«Ë rz«uI« ÷dF UN«be²Ý« r²¹
▼
Plug & Play
WOÐdŽ ∫
qOGAð ∫
W‡GK«
¡U—“ WýUý
wł–u/ ÷d‡Ž
qzU4
±
▼
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
0∫
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Ë√
—e« vKŽ jG{«
Ë√
▼
▲
Æ¢©Language® WGK«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ…d4 s4 d¦!√
≤
ÃËdgK
j³CK
∫W−O²M«
▼
Æ
▲
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
TV
œ«bŽ≈
—e« vKŽ jGCUÐ W³ÝUM*« WGK« œbŠ
≥
¥
µ
±≤
K55A_ARB (Spiderman)
12
9/25/03, 4:03 PM
‰UI²½ö
UOzUIKð
«uMI« s¹eeð
Î
ARB
TV
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
…UMI«
wJOðU4uðË« s¹egð
ÍËb¹ s¹egð
¡UGû Ø WU{û
VOðdð Ø q¹b³ð
rÝô«
«uMIK oOœ j³{
vKŽ dC«u²« WO½UJ≈ bL²FðË® WŠU²*« œœd²« UYUD½ sŽ Y׳UÐ ÂUOI« pMJ1
l UOzUIKð
UNBOBeð - w²« Z«d³« ÂUY—√ oC«u²ð ô bY Æ©UN lÐU²« WËb«
Î
U¹Ëb¹
Î ÂUY—_« nOMBð pMJ1 ¨p– rž—Ë ÆWÐuKD*« Ë√ WOKFH« Z«d³« ÂUY—√
ÆUNðb¼UA wC Vždð ô «uMY Í√ ¡UG≈Ë
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
ÃËdgK
‰Ušœû
∫W−O²M«
‰UI²½ö
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
ASIA W/EUROPE ∫ W jM4
Æ
Ë√
—e« vKŽ jG{«
≥
Y׳K
wJOðU4uðË« s¹egð¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Æ¢©Area® W jM4¢ —UO)« b¹b% l4 ¢©Auto Store®
▲
‰UI²½ö
TV
wJOðU4uðË« s¹egð
—e« vKŽ jG{«
¥
∫W−O²M«
▼
j³CK
Ë√
∫W−O²M«
▼
ÆÈdš√ …d4
▲
¢©Auto Store® wJOðU4uðË« s¹egð¢ b¹b% r²¹
ÃËdgK
≤
∫W−O²M«
▼
Æ¢©Channel® …UMI«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
▲
TV
wJOðU4uðË« s¹egð
´Ø≠ ∫
±
VOðd²UÐ oÞUM*« dNEð Æ
Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ WIDM*« œbŠ
ASIA W/EUROPE - CIS E/EUROPE - CHINA - HONGKONG ∫w?U²«
U/K - AUSTRALAIT - NZ/INDONESIA - SOUTH AFRICA - AMERICA
µ
ASIA W/EUROPE ∫ W jM4
ÆY׳« ¡b³
ÃËdgK
Y׳K
‰UI²½ö
7%
ÃËdgK
TV
VOðdð Ø q¹b³ð
P1∫
P-- ∫
ø∫
ÃËdgK
r— s4
r— v≈
Êe‡‡š
j³CK
➣
VOðdð¢ WLzUI« ÷dŽ r²¹ ¨s¹eg²«Ë Y׳« WOKLŽ s4 ¡UN²½ô« bMŽ
Æ¢©Sort®
v≈ qI²½« ¨»uKD*« wLd« VOðd²UÐ W½]e<« «uMI« nOMB² ◆
Ʊ∑ W×HS ¢W½e<«
«uMI« nOMB𢠡«dł≈ w ∂ …uD)«
]
jG{« ¨ «uMI« nOMBð ÊËœ «uMI« s¹egð WHOþË s4 ÃËdgK ◆
Ærz«uI« wH²gð Ê√ v≈ …d4 s4 d¦!√ ©
® MENU —e« vKŽ
∏
∫wðüUÐ ÂUOI« pMJ1 ¨ «uMI« s¹egð bMŽ
Æ©±∑ W×HB« v≈ lł—«® »uKD*« VOðd²UÐ UNHOMBð ◆
©±∂ W×HB« v≈ lł—«® …UM `.4 ◆
©±∏ W×HB« v≈ lł—«® W½e<« «uMIK rÝ« 5OFð ◆
v≈ lł—«® …—ËdC« bMŽ «uMI« ‰U³I²Ý« n«u* oOb« j³C« ◆
©±π W×HB«
©≤≤ W×HS v≈ lł—«® wLd« g¹uA²« qOKIð …eO4 qOGAð ◆
π
‰UI²½ö
13
∂
∑
∫W−O²M«
® MENU —e« vKŽ jG{« ¨wN²M¹ Ê√ q³ Y׳« ·UI¹ù
±≥
K55A_ARB (Spiderman)
—e« vKŽ jG{«
VOðd²UÐ «uMI« s¹egð r²¹ rŁ ¨wI_« j¹dA« ÷dŽ r²¹
Y׳« nu²OÝ Æœœd²« ‚UD½ w UNFu4 fJF¹ Íc«
ÆUOzUIKð
Î
Æ©
P1
106 MHz
Ë√
▼
Æ¢©Search® Y׳K¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Y׳K
▲
´Ø≠ ∫
9/25/03, 4:03 PM
U¹ÎËb¹ «uMI« s¹eeð
ARB
UJ³ý d³Ž UNU³I²Ý« r²¹ w²« «uMI« p– wC U0 ¨ «uMI« s¹eeð pMJ1
ÆqÐUJ«
TV
∫wðü« —UO²š« pMJ1 ¨UιËb¹ «uMI« s¹eeð bMŽ
…œułu*« «uMI« s …UMY qH s¹eeð ÂbŽ Ë√ s¹eeð
◆
UNH¹dFð wC Vždð W½ee …UMY qH ZU½dÐ rY—
◆
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
…UMI«
wJOðU4uðË« s¹egð
ÍËb¹ s¹egð
¡UGû Ø WU{û
VOðdð Ø q¹b³ð
rÝô«
«uMIK oOœ j³{
ÃËdgK
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
‰Ušœû
‰UI²½ö
±
∫W−O²M«
TV
ÍËb¹ s¹egð
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Ë√
AUTO ∫
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
Ë√
▼
▲
Æ¢©Manual Store® ÍËb¹ s¹egð¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ
—e« vKŽ jG{«
ÍËb¹ s¹egð¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Æ ¢©Prog.No.® Z4U½ d³« r—¢ b¹b% l4¢©Manual Store®
BG ∫
C1∫
▼
Æ
▲
Æ¢©Channel® …UMI«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
P3∫
≤
≥
¥
µ
46MHZ ∫
ø∫
ÃËdgK
j³CK
▼
▲
Ë√
∂
∑
▼
œbŠ Æ¢©Colour System® ÊuK« ÂUE½¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ…d4 s4 d¦!√
Ë√ —e«—e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« Y³« —UOF4
▲
TV
ÍËb¹ s¹egð
—e« vKŽ jG{« ¨ «uMI« ÈbŠù Z4U½dÐ r— 5OF²
AUTO ∫
BG ∫
C1∫
46MHZ ∫
ø∫
∫wU²« VOðd²UÐ Ê«u_« U¹u².4 ÷dŽ r²¹
‰UI²½ö
∫W−O²M«
P3∫
Æ
Z4U½ d³« r—
ÊuK« ÂUE½
uB« ÂUE½
…UMI«
Y׳K
Êe‡š
Z4U½ d³« r—
ÊuK« ÂUE½
uB« ÂUE½
…UMI«
Y׳K
Êe‡š
∫W−O²M«
ÃËdgK
j³CK
‰UI²½ö
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58
∏
P3∫
∫wU²« VOðd²UÐ uB« dO¹UF4 ÷dŽ r²¹
∫W−O²M«
AUTO ∫
BG ∫
BG - DK - I - M
C1∫
46MHZ ∫
ø∫
ÃËdgK
Z4U½ d³« r—
ÊuK« ÂUE½
uB« ÂUE½
…UMI«
Y׳K
Êe‡š
j³CK
±¥
K55A_ARB (Spiderman)
14
TV
ÍËb¹ s¹egð
▼
▲
œbŠ Æ¢©Sound System® uB« ÂUE½¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ…d4 s4 d¦!√
Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« uB« —UOF4
9/25/03, 4:04 PM
‰UI²½ö
©lÐUð®
W½e<«
«uMI« nOMBð
]
ARB
TV
ø∫
ÃËdgK
j³CK
P3∫
BG ∫
C1∫
46MHZ ∫
ø∫
ÃËdgK
▲
‰UI²½ö
TV
ÍËb¹ s¹egð
AUTO ∫
▲
46MHZ ∫
Z4U½ d³« r—
ÊuK« ÂUE½
uB« ÂUE½
…UMI«
Y׳K
Êe‡š
—«—“√ vKŽ jGCUÐ …dýU³4
…UMI« r— b¹b% pc! pMJ1
Ó
Æ©π v≈ ∞ s4® ÂU—_«
b¹b% bŽQ ¨ÍœUŽ dOž uS —bS Ë√ uS Í√ —bB¹ r «–≈
Æ»uKD*« uB« —UOF4
…UM ‰Ë√ ‰U³I²Ý« r²¹ v²Š «œœd²« ‚UD½ n«u*« Y׳¹
ÆWýUA« vKŽ U¼b¹bײРXL w²« …UMI« Ë√
P3∫
AUTO ∫
BG ∫
C1∫
46MHZ ∫
ø∫
ÃËdgK
Z4U½ d³« r—
ÊuK« ÂUE½
uB« ÂUE½
…UMI«
Y׳K
Êe‡š
j³CK
➣
‰UI²½ö
∫W−O²M«
±±
ÆUNM¹egð »uKD4 …UM qJ ±± v≈ π s4 «uD)« —d!
±≤
…UMI« l{Ë
r²¹ ¨‰U³I²Ýô« WH«u4 s4 ¡UN²½ô« bMŽ ∫©Z4U½d³« l{Ë® P ◆
P00 s4 l«u*« ÂU—√ vKŽ p²IDM4 w Y³« UD×4 5OFð
‰öš s4 «uMI« ÈbŠ≈ b¹b% pMJ1Ë ÆvB√ b×! P99 v≈
Æl{u« «c¼ w lu*« r— ‰Ušœ≈
‰öš s4 «uMI« ÈbŠ≈ b¹b% pMJ1 ∫©wIOI(« …UMI« l{Ë® C ◆
Æl{u« «c¼ w WOz«u¼ YÐ WD×4 qJ 5F*« rd« ‰Ušœ≈
‰öš s4 «uMI« ÈbŠ≈ b¹b% pMJ1 ∫©qÐUJ« …UM l{Ë® S ◆
Æl{u« «c¼ w qÐU! …UM qJ 5F*« rd« ‰Ušœ≈
±µ
K55A_ARB (Spiderman)
15
±∞
jGCUÐ ¢©Store® Êe‡š¢ œbŠ ¨UN 5F*« Z4U½d³« r—Ë …UMI« s¹eg²
Æ OK b¹bײ
Ë√ —e« vKŽ jG{« Æ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ
▲
TV
ÍËb¹ s¹egð
➣
—e« vKŽ jGCUÐ ¢©Search® Y׳K¢ œb× ¨ «uMI« ÂU—√ rKFð r «–≈
ÆY׳« ¡b³
Ë√ —e« vKŽ jG{« Æ ▲ Ë√ ▼
‰UI²½ö
Y׳K
π
▼
BG ∫
C1∫
▲
AUTO ∫
ÆWOU²« «uD)« cHM ¨UNM¹egð »uKD*« …UMI« r— rKFð XM! «–≈
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{« ◆
Æ —e« vKŽ jG{« ◆
d³Ž …UM® S Ë√ ©dOŁ_« d³Ž …UM® C b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —“ vKŽ jG{« ◆
Æ©qÐUJ«
Æ —e« vKŽ jG{« ◆
Æ»uKD*« rd« b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{« ◆
Z4U½ d³« r—
ÊuK« ÂUE½
uB« ÂUE½
…UMI«
Y׳K
Êe‡š
▼
ÍËb¹ s¹egð
P3∫
9/25/03, 4:04 PM
☛
UNOC »užd*« dOž «uMI« wDeð
ARB
¡UMŁ√ W!Uš WHBÐ UNODeð —UO²š« r²¹ r w²« «uMI« lOLł ÷dŽ r²OÝË
ÆY׳« WOKLŽ
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
wJOðU4uðË« s¹egð
ÍËb¹ s¹egð
¡UGû Ø WU{û
VOðdð Ø q¹b³ð
rÝô«
«uMIK oOœ j³{
±
ÃËdgK
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
Ë√
—e« vKŽ jG{«
Ë√
▼
▲
Æ¢©Add/Erase® ¡UGû Ø WU{û¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ
—e« vKŽ jG{«
ÆW½e<« «uMI« ÷dŽ r²¹
≥
¥
µ
XOG√ ∫
XOG√ ∫
XOG√ ∫
XOG√ ∫
ÃËdgK
j³CK
P1
P2
P3
P4
‰UI²½ö
TV
¡UGû Ø WU{û
∂
XHO{√ ∫
XOG√ ∫
XOG√ ∫
XOG√ ∫
∑
ÃËdgK
j³CK
±∂
16
TV
¡UGû Ø WU{û
▼
ÆUNcŠ Ë√ UN²U{≈ »uKD4 …UM qJ ∂ …uD)« —d!
K55A_ARB (Spiderman)
‰UI²½ö
∫W−O²M«
«–≈ ÆUNcŠ Ë√ UN²U{≈ »uKD*« …UMI« b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
vKŽ jGCUÐ ¢©Erased® XHO{√¢ Ë√ ¢©Added® XOG√¢ œbŠ ¨d4_« Âe
Æ Ë√
—e«
▲
≤
∫W−O²M«
▼
▲
Æ
‰Ušœû
∫W−O²M«
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Channel® …UMI«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
TV
…UMI«
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Y׳UÐ XLY w²« «uMI« s U¼—UO²šUÐ XLY w²« «uMI« œUF³²Ý« pMJ1
w²« «uMI« ÷dŽ r²¹ sKC ¨W½]e<« «uMI« d³Ž Y׳UÐ ÂuIð UbMŽ ÆUNMŽ
ÆUNODe²Ð XLY
9/25/03, 4:04 PM
P1
P2
P3
P4
‰UI²½ö
W½e<«
] «uMI« nOMBð
ARB
TV
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
…UMI«
wJOðU4uðË« s¹egð
ÍËb¹ s¹egð
¡UGû Ø WU{û
VOðdð Ø q¹b³ð
rÝô«
«uMIK oOœ j³{
ÃËdgK
‰Ušœû
U0dC ÆW½e<« «uMIUÐ W!U)« Z«d³« ÂUY—√ dOOG²Ð WOKLF« Ác¼ p `L+ð
YOŠ ÆwzUIK²« s¹ee²« «be²Ý« bFÐ WOKLF« ÁcNÐ ÂUOI« …—ËdC« wC²Ið
ÆUNÐ ÿUH²Šô« wC Vždð ô w²« «uMI« ¡UG≈ p vM+²¹
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
ø∫
r— s4
r— v≈
Êe‡‡š
Ë√
—e« vKŽ jG{«
Æ¢©Sort® VOðdð Ø q¹b³ð¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ
Ë√
—e« vKŽ jG{«
¢©Sort® nOMBð¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Æ¢©From® r— s4¢ b¹b% l4
ÃËdgK
∫W−O²M«
▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jGCUÐ U¼dOOGð w Vždð w²« …UMI« r— œbŠ
Æ…d4 s4 d¦!√
ø∫
▲
bO!Q² OK œbŠ Æ¢©Store® Êe‡‡š¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ
Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ «uMI« ÂU—√ q¹b³ð
▲
TV
VOðdð Ø q¹b³ð
P3∫
P1∫
OK ∫
ÃËdgK
r— s4
r— v≈
Êe‡‡š
rd« vKŽ q³ s4 W½e<« …UMIUÐ …œb;« …UMI« q¹b³ð r²¹
ÆÁ—UO²š« - Íc«
±∑
K55A_ARB (Spiderman)
17
∏
∫W−O²M«
∂ s4 «uD)« —d! ¨WÐuKD*« «uMI« ÂU—√ v≈ «uMI« lOLł qIM
Æ▲ Ë√ ▼—e« vKŽ jGCUÐ ¢©From® r— s4¢ b¹b% bFÐ ∏ v≈
‰UI²½ö
j³CK
➣
▼
‰UI²½ö
j³CK
∑
▼
Íc« b¹b'« rd« œbŠ Æ¢©To® r— v≈¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
s4 d¦!√
Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ …UMI« n¹dFð töš s4 Vždð
Æ…d4
r— s4
r— v≈
Êe‡‡š
ÂU—_« —«—“√ vKŽ jGCUÐ Ó…dýU³4 …UMI« r— b¹b% pc! pMJ1
Æ©π v≈ ∞ s4®
ÃËdgK
∂
TV
VOðdð Ø q¹b³ð
P3∫
≥
¥
µ
‰UI²½ö
j³CK
P1∫
≤
∫W−O²M«
▼
P-- ∫
Æ
▲
P1∫
▲
TV
▼
Æ¢©Channel® …UMI«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
VOðdð Ø q¹b³ð
∫W−O²M«
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
‰UI²½ö
±
9/25/03, 4:04 PM
π
«uMIK ¡ULÝ_« 5OFð
ARB
dOOGð sJ1Ë Æ…UMI« UuKF YÐ bMŽ UOzUIKð
«uMIK ¡ULÝ√ 5OFð r²¹ ·uÝ
Î
Æ…b¹bł ¡ULÝ√ 5OF²Ð p `L+¹ U2 ¨¡ULÝ_« Ác¼
TV
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
∫W−O²M«
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Ë√
▼
Æ
▲
Æ¢©Channel® …UMI«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
▼
▲
Ë√
—e« vKŽ jG{«
—e« vKŽ jG{«
ÆWOU(« «uMI« ÷dŽ r²¹
▼
▲
Ë√
—e« vKŽ jG{«
≥
¥
µ
‰Ušœû
ÆUN b¹bł rÝ« 5OFð »uKD4 …UM qJ ∏ v≈ ∂ s4 «uD)« —d!
∫
∫
∫
∫
P1
P2
P3
P4
∂
ÃËdgK
∑
∏
j³CK
‰UI²½ö
TV
rÝô«
----A ∫
----- ∫
----- ∫
----- ∫
P1
P2
P3
P4
π
‰UI²½ö
±∏
18
TV
-----------------
ÃËdgK
K55A_ARB (Spiderman)
‰UI²½ö
rÝô«
▼
s4 UL—
Ë√ ¨©Z v≈ A® s4 UdŠ
b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Î
Î
wU²« Ë√ oÐU.« ·d(« v≈ qI²½« Æ©WU.4 ¨ ≠® «Îe4— Ë√ ©π v≈ ∞®
Æ
Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ
▲
ÃËdgK
wJOðU4uðË« s¹egð
ÍËb¹ s¹egð
¡UGû Ø WU{û
VOðdð Ø q¹b³ð
rÝô«
«uMIK oOœ j³{
∫W−O²M«
«–≈ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jGCUÐ UN b¹bł rÝ« 5OFð »uKD*« …UMI« œbŠ
Æd4_« Âe
Æ
≤
∫W−O²M«
Æ¢©Name® rÝô«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ
±
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
…UMI«
9/25/03, 4:04 PM
j³CK
«uMI« ‰U³I²Ý« n«u j³{
ARB
TV
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
…UMI«
ÃËdgK
wJOðU4uðË« s¹egð
ÍËb¹ s¹egð
¡UGû Ø WU{û
VOðdð Ø q¹b³ð
rÝô«
«uMIK oOœ j³{
‰Ušœû
‰U³I²Ý« n«u j³{ v≈ WłUŠ wC ÊuJð sKC ¨U×{«Ë
‰U³I²Ýô« ÊUH «–≈
Î
X½UH «–≈ sJ Æs¹ee²«Ë Y׳« WOKLŽ ¡UMŁ√ UOzUIKð
p– r²OÝ YOŠ ¨ «uMI«
Î
ÆUιËb¹ …UMI« WH«u j³{ v≈ dDCð bIC ¨WCd× Ë√ WHOF{ …—Uýù«
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
Æ
Ë√
—e« vKŽ jG{«
Ë√
▼
Æ¢©Fine tune® «uMIK oOœ j³{¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼—e« vKŽ jG{«
Æ
—e« vKŽ jG{«
oOœ j³{¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Æ¢©Tune® j‡³{«¢ b¹b% l4 ¢©Fine tune® «uMIK
ÃËdgK
j³CK
≤
∫W−O²M«
▼
TV
j‡³{«
Êe‡š
wG√
▲
+/- ∫
ø∫
ø∫
▲
Æ¢©Channel® …UMI«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
«uMIK oOœ j³{
∫W−O²M«
Æ¢©Channel® …UMI«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
‰UI²½ö
±
≥
¥
µ
∫W−O²M«
‰UI²½ö
—e« vKŽ jG{« ¨…bOł uS …œułË WOI½Ë W×{«Ë …—uS vKŽ ‰uB×K
Æ– Ë√ +
∂
«uMIK oOœ j³{
∫W−O²M«
▼
▲
v≈ wI_« j¹dA« dýR4 „=dŠ ÆwI_« j¹dA« dNE¹
Æ Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ 5LO« Ë√ —U.O«
TV
«uMIK oOœ j³{
ÆOK ÷dŽ r²¹
j‡³{«
Êe‡š
wG√
▲
s4 ¢©Erase® wG√¢ œbŠ ¨ULND³{ - s¹cK« uB« Ë√ …—uB« ·c(
Æ
Ë√ —e« vKŽ jG{« Æ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jGC« ‰öš
ÆOK ÷dŽ r²¹
ÃËdgK
j³CK
‰UI²½ö
TV
«uMIK oOœ j³{
+/- ∫
ø∫
OK ∫
ÃËdgK
j‡³{«
Êe‡š
wG√
j³CK
‰UI²½ö
±π
K55A_ARB (Spiderman)
19
∫W−O²M«
▼
+/- ∫
OK ∫
ø∫
∑
▼
▲
s4 ¢©Store® Êe‡š¢ œbŠ ¨ULND³{ - s¹cK« uB« Ë√ …—uB« kH(
Æ
Ë√ —e« vKŽ jG{« Æ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jGC« ‰öš
9/25/03, 4:04 PM
∫W−O²M«
∏
…—uB« —UOF dOOGð
ARB
vKŽ pÐ W!U)« ÷dF« U³KD² l oC«u²¹ Íc« …—uB« Ÿu½ b¹b% pMJ1
Æq¦_« tłu«
Ë√
—e« vKŽ jG{«
Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ …—uBK »uKD*« dŁR*« œbŠ
∫WOU²« WOU²« …—uB« «dŁR4 WŠUð≈
≤
∫W−O²M«
▼
▲
Æ¢©Mode® WOF{u«¢ b¹b% r²¹
Æ…d4 s4 d¦!√
∫W−O²M«
▼
▲
Æ
WOF{u«
j³CK
qOGAð ∫ wLd«—UO²šô«
▼
Æ¢©Picture® …—uB«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
±
wJO4UMOŠ
▼
▼
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
ÃËdgK
j³CK
≥
∫W−O²M«
wzULMOÝ ≠ ©Standard® wł –u/ ≠ ©Dynamic® wJO4UMOŠ
©Custom® Í—UO²š« ≠ ©Movie®
P.MODE —e« vKŽ jGCUÐ jI «—UO)« Ác¼ œ«bŽ≈ UÎC¹√ pMJ1
Æ©…—uB« l{Ë®
➣
≤∞
K55A_ARB (Spiderman)
20
TV
…—uB«
9/25/03, 4:05 PM
‰UI²½ö
…—uB« «œ«bŽ≈ j³{
ARB
TV
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
▼
Æ
Æ¢©Adjust® j³CK¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
‰UI²½ö
‰Ušœû
—e« vKŽ jG{«
Æ
Ë√
▼
ÃËdgK
Ë√
±
∫W−O²M«
▼
Æ¢©Picture® …—uB«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
▲
WOF{u«
j³CK
qOGAð ∫ wLd«—UO²šô«
▲
▼
wJO4UMOŠ
▼
…—uB«
…œuł wC rJײ« p `O²ð w²« Êu¹eHOK²« wC «œ«bŽù« s b¹bF« „UM¼
Æ…—uB«
—e« vKŽ jG{«
≤
≥
¥
j³CK
Æ¢©Adjust® j³CK¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
60 ∫
60 ∫
50 ∫
j³CK
‰UI²½ö
v≈ wI_« j¹dA« dýR4 „=dŠ ÆwI_« j¹dA« dNE¹
Æ Ë√ —e« vKŽ jGCUÐ 5LO« Ë√ —U.O«
▲
ÃËdgK
oÐd³« Ë√ ©Contrast® s¹U³²«® —UO)« b¹bײ ▲ Ë√ ▼—e« vKŽ jG{«
©©Colour® ÊuK« Ë√ ©Sharpness® Õu{u« …bŠ Ë√ ©Brightness®
—e« vKŽ jG{« ÆtD³{ »uKD*« ©¢NTSC ÊuK« Wł—œ¢ Tint-NTSC Ë√
Æ Ë√
90
—UOF4 ÊS ¨ «œ«bŽù« Ác¼ vKŽ «dOOGð Í√ ¡«dłSÐ XL «–≈ ◆
Æ¢©Custom® Í—UO²š«¢ v≈ UÎOzUIKð qI²M¹ ·uÝ …—uB«
ÊuK« nOÞ
T«œ
œ—UÐ
¢UÎOzUIKð w.OÞUMG*« ‰U:« WœUF4¢ ÂUE½ Êu¹eHOK²« Èb błu¹ ◆
WœUF* Æw.OÞUMG4 qš«bð œułË WUŠ w tKOGAð r²¹ Íc«
qOGAð ·UI¹SÐ r ¨Êu¹eHOK²« WýUý ‰uŠ w.OÞUMG*« ‰U:«
w ©·UI¹≈ØqOGAð® ¢ ¢ vKŽ jGC« ‰öš s4 Êu¹eHOK²«
UÎOzUIKð w.OÞUMG*« ‰U:« WœUF4¢ v≈ lł—«® ÆWO4U4_« WŠuK«
©Æ≥∏ W×HS ¢WýuA*« WO½uK« UŠU.*« W«“ù
≤±
K55A_ARB (Spiderman)
∫W−O²M«
s¹U³²«
50
21
µ
▼
50 ∫
∫W−O²M«
▲
s¹U³²«
oÐd³«
Õu{u« …bŠ
Êu‡K«
ÊuK« nOÞ
▼
90 ∫
9/25/03, 4:05 PM
➣
wLYd« g¹uA²« qOKIð …eO qOGAð ·UI¹≈ØqOGAð
ARB
…eO*« Ác¼ jOAMð pMJLOC ¨WHOF{ Êu¹eHOK²« UNK³I²+¹ w²« …—Uýù« X½UH «–≈
ÆWýUA« vKŽ dNEð bY ‰öþ Ë√ g¹uAð Í√ qOKI²
Ë√
∫W−O²M«
▼
▲
Æ
—e« vKŽ jG{«
Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGA𢠜bŠ ¨…eO*« Ác¼ qOGA²
▼
▲
Æ¢©Digital NR® wBd« —UO²šù«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ
WOF{u«
j³CK
qOGAð ∫ wLd«—UO²šô«
▼
Æ¢©Picture® …—uB«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
±
wJO4UMOŠ
▼
▼
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
TV
…—uB«
≤
≥
¥
ÃËdgK
j³CK
‰UI²½ö
¡UY—e« WýUA« j³{
Plug & Play
WOÐdŽ ∫
qOGAð ∫
W‡GK«
¡U—“ WýUý
wł–u/ ÷d‡Ž
qzU4
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
Ë√
—e« vKŽ jG{«
Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ ¢©On® qOGA𢠜bŠ ¨…eO*« Ác¼ qOGA²
▼
▲
Æ¢©Blue screen® ¡U—“ WýUý¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ
ÃËdgK
j³CK
≤
∫W−O²M«
▼
▲
Æ
0∫
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
±
▼
l{Ë j³{ wG³M¹ ¨WHOFC« …—uB« …b¼UA wC —«dL²Ýô« wC W³žd« WUŠ wC
Æ¢©Off® ·UI¹≈¢ vKŽ ¢©Blue Screen® ¡UY—“ WýUý¢
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
TV
œ«bŽ≈
▼
WýUA« q% ¨W¹UGK WHOF{ …—Uýù« X½UH Ë√ …—Uý≈ Í√ ‰U³I²Ý« ÂbŽ WUŠ wC
ÆWýuA*« …—uB« WOHKš q× UOzUIKð
¡UY—e«
Î
≥
¥
µ
≤≤
K55A_ARB (Spiderman)
22
9/25/03, 4:05 PM
‰UI²½ö
WUù« wC rJײ« …eO «be²Ý«
ARB
TV
œ«bŽ≈
WOÐdŽ ∫
qOGAð ∫
W‡GK«
¡U—“ WýUý
wł–u/ ÷d‡Ž
qzU4
▼
▼
Plug & Play
0∫
¨bŠ«Ë V½Uł ÁU&UÐ U UŽu½
Î WKzU UNU³I²Ý« r²¹ w²« …—uB« Ê√ błËÓ «–≈
ÆWUù« œ«bŽ≈ j³{ pMJLOC
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
∫W−O²M«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Setup® œ«bŽ≈¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
Æ
Ë√
▼
‰UI²½ö
j³CK
▲
ÃËdgK
▼
▲
Ë√
≤
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
Æ¢©Tilt® qzU4¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ©∑´ v≈ ∑≠® »uKD*« œ«bŽù« v≈ ‰uSuK
±
—e« vKŽ jG{«
≥
¥
µ
…—uB« r−Š b¹b%
vKŽ pÐ W!U)« ÷dF« U³KD² l oC«u²¹ Íc« …—uB« r−Š b¹b% pMJ1
Æ©…—uB« r−Š® ¢P.SIZE¢ —e« vKŽ jGC« ‰öš s q¦_« u×M«
∫WŠU² WOU²« …—uB« ÂU−Š√ ÊuJð ·uÝ
≠ ©Zoom2® 2 dO³Jð ≠ ©Zoom1® 1 dO³Jð ≠ ©Normal® ÍœUŽ
◆
16:9
©Zoom1® 1 dO³Jð ≠ ©Panorama® WO«—u½UÐ ≠ ©Wide® i¹dŽ
4:3 ¨©Zoom2® 2 dO³Jð ≠
≤≥
K55A_ARB (Spiderman)
23
9/25/03, 4:05 PM
◆
uB« —UOF dOOGð
ARB
pðb¼UA bMŽ tO≈ ŸUL²Ýô« »uKD*« ’U)« wðuB« dŁR*« Ÿu½ b¹b% pMJ1
Æœb× Y³
TV
▼
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
Ë√
▼
▲
Æ
Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ »uKD*« uB« dŁR4 œbŠ
∫WOU²« uB« «dŁR4 WŠUð≈
ÃËdgK
j³CK
≥
∫W−O²M«
▼
▲
Æ…d4 s4 d¦!√
WOF{u«
uB« ‰bF4
wð«– uS Èu².4
wM(
dOzUð u‡B«
≤
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
Æ¢©Mode® WOF{u«¢ b¹b% r²¹
·UI¹≈ ∫
qOGAð ∫
▼
Æ¢©Sound® uB«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
±
∫W−O²M«
Æ¢©Sound® uB«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
▼
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
▼
uB«
wł–u/
¥
∫W−O²M«
wzULMOÝ ≠ ©Music® wIOÝu4 ≠ ©Standard® wł–u/
©Custom® Í—UO²š« ≠ ©SVE® wÐUDš ≠ ©Movie®
Æ uB« 5.ײ SAMSUNG WOMIð ∫ SVE ◆
S.MODE —e« vKŽ jGCUÐ jI «—UO)« Ác¼ j³{ UÎC¹√ pMJ1
Æ© uB« l{Ë®
➣
≤¥
K55A_ARB (Spiderman)
24
9/25/03, 4:05 PM
‰UI²½ö
uB« «œ«bŽ≈ j³{
ARB
ÆWOBeA« pðöOCHð l oC«u²² uB« «œ«bŽ≈ j³{ sJ1
TV
▼
▼
·UI¹≈ ∫
qOGAð ∫
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
▼
uB«
wł–u/
▼
WOF{u«
uB« ‰bF4
wð«– uS Èu².4
wM(
dOzUð u‡B«
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
Æ
Ë√
▼
‰UI²½ö
‰Ušœû
▲
ÃËdgK
∫W−O²M«
Æ¢©Sound® uB«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©Sound® uB«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
—e« vKŽ jG{«
Æ¢©Equalizer® uB« ‰bF4¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Ë√
▼
▲
Æ
—e« vKŽ jG{«
R
uB« ‰bF4¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
¢©Equalizer®
10K
—e« vKŽ jGCUÐ jI WŽuL:« Ác¼ ÷dŽ UÎC¹√ pMJ1
Æ© uB« WLzU® S.MENU
➣
—e« vKŽ jG{«Æ
Ë√
▼
j³CK
‰UI²½ö
▲
ÃËdgK
3K
—e« vKŽ jGCUÐ tD³{ »uKD*« —UO)« œbŠ
Æ»uKD*« œ«bŽù« v≈ ‰uSuK ▲ Ë√ ▼
—UOF4 ÊS ¨ «œ«bŽù« Ác¼ vKŽ «dOOGð Í√ ¡«dłSÐ XL «–≈
Æ¢©Custom® Í—UO²š«¢ v≈ UOzUIKð
qI²M¹ ·uÝ uB«
Î
≤µ
K55A_ARB (Spiderman)
≥
¥
µ
∫W−O²M«
L
100 300 1K
≤
∫W−O²M«
TV
uB« ‰bF4
±
25
9/25/03, 4:05 PM
➣
∂
uBK WOCU{ù« «œ«bŽù«
j³{ qN.« s4 fOK «cNË ¨UNÐ WSU)« …—Uýù« ·Ëdþ YÐ WD×4 qJ
…eO*« Ác¼ p `O²ð Æ…UMI« dOOGð UNO r²¹ …d4 q! w uB« Èu².4
«–≈ uB« Èu².4 iHš WDÝ«uÐ WÐuKD*« …UMI« uS Èu².4 j³{
…—Uý≈ X½U! «–≈ uB« Èu².4 l— Ë√ WFHðd4 Y³« …—Uý≈ X½U!
ÆWCHgM4 Y³«
wł–u/
▼
wM(
TV
uB«
▼
©Melody®
ARB
◆
·UI¹≈ ∫
qOGAð ∫
◆
▼
©Auto Volume® wð«– u! Èu²+
▼
WOF{u«
uB« ‰bF4
wð«– uS Èu².4
wM(
dOzUð u‡B«
qOGAð ·UI¹≈ Ë√ qOGAð bMŽ `{«Ë WLG½ uS ŸULÝ pMJ1
ÆÊu¹eHOK²«
ÍuY u!
◆
W³ÝUM4 …—uBÐ UO½b«Ë UOKF« uB« UUD½ s4 Îö! …eO*« Ác¼ “d³ð
lz«— uBÐ l²L².ð Ê√ pMJ1 ¨pcÐË Æ©Èdš_« «dŁR*« sLC²ð UL!®
Ë√ Âö_« …b¼UA4 Ë√ wIOÝuLK ŸUL²Ýô« bMŽ d³!√ u×½ vKŽ ‰UFË
ÆÈdš_« «uMI«
ÃËdgK
j³CK
▼
wł–u/
▼
·UI¹≈ ∫
qOGAð ∫
▼
…—Uý≈ q¹u% vKŽ ¢©Pseudo stereo® u¹dO²Ýû qŁ U2¢ …eO4 qLFð
—U.O« vKŽ 5²IÐUD²4 5ðUM v≈ …bŠ«u« …UMI« «– uB«
uS¢ Ë√ ¢©Pseudo stereo® u¹dO²Ýû qŁ U2¢ j³{ œd−0Ë Æ5LO«Ë
¨©Off® ·UI¹≈¢ Ë√ ©On® qOGAð¢ vKŽ ¢©Virtual surround® wIOIŠ wDO×4
¢©Standard® wÝUO¢ q¦4 uB« «dŁR4 vKŽ «œ«bŽù« Ác¼ o³DMð
Samsung WOMIð® —«uŠ¢ Ë ¢©Movie® rKO¢Ë ¢©Music® vIOÝu4¢ Ë
Æ¢©Speech (SVE)® © uB« 5.ײ
ÃËdgK
j³CK
wł–u/
▼
◆
·UI¹≈ ∫
qOGAð ∫
▼
ÃËdgK
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
‰UI²½ö
TV
uB«
±∂∞ s4 q_« «—Uýù« qOGAð vKŽ WCHgM*« «uS_« d³J4 qLF¹
YOŠ Æeðd¼ uKO! ≤∞Ë eðd¼ ≤∞ 5Ð l«u« œœd²« ‚UD½ w eðd¼
ÆÂö_« …b¼UA4Ë vIOÝu*« v≈ ŸUL²Ýô« …d³š s4 p– s.×¹
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
WOF{u«
uB« ‰bF4
wð«– uS Èu².4
wM(
dOzUð u‡B«
▼
WCHeM*« «u!_« d³J
TV
uB«
wIOIŠ wDO× u! Ø ©Pseudo Stereo® u¹dO²Ýû qŁ U2 ◆
©Virtual Surround®
©wU{≈ —UOš®©Woofer®
‰UI²½ö
▼
sound®
▼
©Turbo
WOF{u«
uB« ‰bF4
wð«– uS Èu².4
wM(
dOzUð u‡B«
‰UI²½ö
‰UI²½ö
±
∫W−O²M«
TV
dOzUð u‡B«
Æ¢©Sound® uB«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Ë√
▼
Æ
▲
Æ¢©Sound® uB«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
≤
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
≥
¥
wM( Ë√ ©Auto volume® wð«– uS Èu².4® »uKD*« —UO)« œbŠ
Pseudo® u¹dO²Ýû qŁ U2 Ë√ ©Turbo sound® Íu uS Ë√ ©Melody®
uB« dÐ ‡JS Ë√ ©Virtual surround® wIOIŠ wDO×4 uS Ë√ ©stereo
Æ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jGCUÐ ©©wU{≈ —UOš® ©Woofer®
—e« vKŽ jGCUÐ jI uÐdO²« uS …eO4 b¹b% pMJ1
Æ©uÐdOð® TURBO
j³CK
➣
➣
—e« vKŽ jGC« ‰öš s4 ¢©On® qOGA𢠜bŠ …eO4 q! qOGA²
Æ
▼
µ
▲
Ë√
ÃËdgK
Íu uS
u¹dO²Ýû qŁ U2
wIOIŠ wDO×4 uS
uB« dÐ ‡JS
▼
▲
u¹dO²Ýû qŁ U2 Ë√ ©Turbo sound® Íu uS b¹bײ
Ë√ ©Virtual surround® wIOIŠ wDO×4 uS Ë√ ©Pseudo stereo®
uB« dŁR4 œbŠ ¨©wU{≈ —UOš® ©Woofer® WCHgM*« «uS_«
vKŽ jG{«Ë ▲ Ë√ ▼—e« vKŽ jGC« ‰öš s4 ©Sound effect®
Æ
—e« Ë√ —e«
qOGAð ∫
qOGAð ∫
qOGAð ∫
·UI¹≈ ∫
Dolby W!dý s4 hOšdð Vłu0 lOMB²« ÃËœe*« D ©
® e4—Ë ¢Dolby¢ q! ÆLaboratories
ÆDolby Laboratories W!dAÐ WSUš W¹—U& W4öŽ
➣
≤∂
K55A_ARB (Spiderman)
26
9/25/03, 4:05 PM
‰UI²½ö
©“«dDK UIË®
Î
uB« l{Ë b¹b%
ARB
’U)« ëdšù«Ë uB« …—Uý≈ W'UF wC ¢DUAL I-II¢ —e« rJײ¹Ø÷dF¹
¢Dual-I¢ vKŽ U≈ UOzUIKð
UMOF
Î l{u« ÊuJ¹ ¨Êu¹eHOK²« qOGAð bMŽ ÆUNÐ
Î
ÆwU(« ‰UÝ—ù« V+Š p–Ë ¨¢Stereo¢ Ë√
WýUA« vKŽ œułu*« dýR*«
Y³« Ÿu½
©ÍœUF« «bg²Ýô«® Mono
ÍœUF« Y³«
©wÝUO uS®
Mono
©ÍœUŽ®
Mono NICAM
Mono
©ÍœUŽ®
Stereo NICAM
NICAM Dual-I →
NICAM Dual-II →
Mono ©ÍœUŽ®
©ÍœUF« «bg²Ýô«® Mono
´ ÍœUŽ
ÍœUŠ√ NICAM
NICAM
u¹d²Ý NICAM
u¹d²Ý«
I-II ÃËœe4 ÂUJ¹U½
©wÝUO uS® ÍœUF« Y³«
A2
Dual-II
Dual-I
Stereo
Mono
©◊uGC4 ÍœUŠ√®
I-II ≠ÃËœe4 Ë√ WGK« wzUMŁ
u¹d²Ý«
u¹d²Ý«
5OFð WUŠ w ŸUL²Ýô« qN.O. ¨‰U³I²Ýô« ·Ëdþ ¡UÝ «–≈ ◆
Æ©ÍœUŠ√® Mono vKŽ l{u«
rI ¨wzUIKð q¹b³ð ÀbŠË WHOF{ u¹d²Ýô« …—Uý≈ X½U! «–≈ ◆
Æ©ÍœUŠ√® Mono v≈ q¹b³²UÐ
qOSu²« ¡«dłSÐ rI ¨AV l{Ë w ÍœUŠ√ uS ‰U³I²Ý« bMŽ ◆
Ë√ WO4U4_«® WŠuK« w œułu*« ¢AUDIO-L¢ qšb4 qSu0
d.¹_« uB« d³J4 s4 ÍœUŠ_« uB« —bS «–≈ Æ©WO³½U'«
Æ DUAL I-II —e« vKŽ jG{U ¨jI
≤∑
K55A_ARB (Spiderman)
27
9/25/03, 4:05 PM
➣
ÂuM« XYu j³{
ARB
U¼bFÐ qI²M¹ WIOYœ ±∏∞ Ë ≥∞ 5Ð U ÕË«d²ð WOM“ …d²C b¹b% pMJ1
SLEEP¢ —e« vKŽ jGC« ‰öš s UOzUIKð
—UE²½ô« l{Ë v≈ Êu¹eHOK²«
Î
Æ¢© ®
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w ©
® SLEEP —e« vKŽ jG{«
WLK! WýUA« ÷dF²Ý ¨bFÐ ÂuM« XuÔ4 j³{ ÂbŽ WUŠ w
ÊS ¨q³ s4 ÂuM« Xu4 j³{ - «–≈ U4√ Æ¢©Off® ·UI¹≈¢
‰UI²½« q³ p–Ë wI³²*« Xu« ÷dFð ·uÝ WýUA«
Æ—UE²½ô« l{u Êu¹eHOK²«
∫W−O²M«
WOM4e« «d²H« ÷dF²Ý«Ë …d4 s4 d¦!√ © ® SLEEP—e« vKŽ jG{«
Æ©±∏∞ Ë ±µ∞ Ë ±≤∞ Ë π∞ Ë ∂∞ Ë ≥∞® UÎI³.4 …œb;«
qB¹ ULMOŠ —UE²½ô« l{Ë v≈ UÎOzUIKð Êu¹eHOK²« qI²M¹
ÆdHB« v≈ Xu*«
…d4 s4 d¦!√ ©
±
≤
∫W−O²M«
® SLEEP —e« vKŽ jG{« ¨ÂuM« Xu4 …eO4 ¡UGù
Æ¢©Off® ·UI¹≈¢ œbŠË
≥
≤∏
K55A_ARB (Spiderman)
28
9/25/03, 4:06 PM
t{dŽË wU(« XYu« j³{
ARB
TV
Xu«
am : -- : -- ∫
·UIÄ≈ ∫
WŽU.«
XR*«
jGC« ‰öš s wU(« XYu« ÷dŽ r²¹ YO×Ð Êu¹eHOK²« WŽUÝ j³{ pMJ1
XMH «–≈ XYu« j³{ pcH wG³M¹ Æ¢© ® © UuKF® INFO¢ —e« vKŽ
ÆWOzUIK²« ·UI¹ù« Ë√ qOGA²« U²Yu «be²Ý« wC Vždð
¡e'UÐ œułu*« ©·UI¹≈ØqOGAð® ¢ ¢ —e« vKŽ jGC« bMŽ
ÆWŽU.« œ«bŽ≈ j³{ …œUŽ≈ r²OÝ ¨Êu¹eHOK²« s4 w4U4_«
ÃËdgK
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
‰UI²½ö
‰UI²½ö
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
Æ
Ë√
▼
Æ¢©Time® Xu«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
▲
·UIÄ≈ ∫
WŽU.«
XR*«
TV
Xu«
·UIÄ≈ ∫
j³{« ÆWIOb« Ë√ WŽU.« v≈ ‰UI²½ö
Ë√
—e« vKŽ jG{«
Æ ▲ Ë√ ▼—e« vKŽ jGCUÐ WIOb« Ë√ WŽU.«
¥
©Êu¹eHOK²«® TV —e« vKŽ jG{« ¨WOKLF« Ác¼ s4 wN²Mð ULMOŠ
ÆÃËdgK
µ
® © UuKF®INFO¢ —e« vKŽ jG{«
ÆÆÆ» ÂUOIK
∂
Æ…bŠ«Ë …d4
…UMI« U4uKF4 ÷dŽ
ÆÊUðd4
wU(« Xu« ÷dŽ
Æ «d4 ÀöŁ
÷dF« W«“≈
WŽU.«
XR*«
ÆÆÆ¢©
ÃËdgK
j³CK
‰UI²½ö
≤π
K55A_ARB (Spiderman)
≥
∫W−O²M«
▼
‰UI²½ö
j³CK
am : 11 : 00 ∫
▲
ÃËdgK
≤
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
Æ¢©Clock® WŽU.«¢ b¹b% r²¹
±
∫W−O²M«
Æ¢©Time® Xu«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
TV
Xu«
am : -- : -- ∫
➣
29
9/25/03, 4:06 PM
UOzUIKð
tKOGAð ·UI¹≈Ë Êu¹eHOK²« qOGAð
Î
ARB
∫vKŽ Êu¹eHOK²« qLF¹ v²Š ·UI¹ù«ØqOGA²« w²Yu j³{ pMJ1
ÆÁœb% Íc« XYu« wC WÐuKD*« …UMI« v≈ ‰UI²½ô«Ë UOzUIKð
qOGA²«
Î
ÆÁœb% Íc« XYu« wC UÎOzUIKð qOGA²« ·UI¹≈
◆
◆
v≈ lł—«® Êu¹eHOK²« WŽUÝ j³{ w vË_« …uD)« q¦L²ð
rIð r «–≈ Æ©WIÐU.« W×HB« w ¢t{dŽË wU(« Xu« j³{¢
j³{«® Set the clock first WUÝd« dNE². ¨bFÐ WŽU.« j³CÐ
Æ©ôË√ WŽU.«
·UIÄ≈ ∫
➣
ÃËdgK
Æ¢WLzUI«¢ MENU —e« vKŽ jG{«
ÆWO.Ozd« WLzUI« ÷dŽ r²¹
Ë√
▼
Æ
▲
Æ¢©Time® Xu«¢ WŽuL:« w WŠU²*« «—UO)« ÷dŽ r²¹
▼
▲
Ë√
—e« vKŽ jG{«
·UI¹ù« XË¢ Ë ¢©On time® ¡b³« XË¢ ÷dŽ r²¹
Æ¢©Off Time®
≤
∫W−O²M«
—e« vKŽ jG{«
qOGAð ∫
am : - - : - - ∫
≥
¥
µ
ÃËdgK
TV
WŽU.«
XR*«
¡b³« XË
·UI¹ù« XË
j³CK
‰UI²½ö
TV
Xu«
∫W−O²M«
am : 11 : 32 ∫
qOGAð ∫
j³{« Æ¢©On time® ¡b³« XË¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
ÆUOzUIKð
tuKŠ bMŽ Êu¹eHOK²« qOGAð »uKD*« Xu«
Î
‰UI²½ö
Xu«
am : 11 : 32 ∫
am : - - : - - ∫
Æ¢©Timer® XR*«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
Æ¢©On® qOGAð¢ vKŽ œ«bŽù« j³C
j³CK
WŽU.«
XR*«
±
∫W−O²M«
Æ¢©Time® Xu«¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
TV
Xu«
am : 11 : 32 ∫
∂
am : 06 : 00 ∫
am : - - : - - ∫
WŽU.«
XR*«
¡b³« XË
·UI¹ù« XË
▼
▲
ÆWIOb« Ë√ WŽU.« v≈ ‰UI²½ö
Ë√ —e« vKŽ jG{« ◆
Æ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jGCUÐ WIOb«Ë WŽU.« j³{«
ÃËdgK
«bg²ÝUРƢ©Off Time® ·UI¹ù« XË¢ b¹bײ ▲ Ë√ ▼ —e« vKŽ jG{«
qOGAð ·UI¹≈ »uKD*« Xu« j³{« ¨ÁöŽ√ …—u!c*« WI¹dD« fH½
ÆUÎOzUIKð tuKŠ bMŽ Êu¹eHOK²«
‰UI²½ö
qOGAð ∫
am : 06 : 30 ∫
pm : 11 : 00 ∫
ÃËdgK
9/25/03, 4:06 PM
WŽU.«
XR*«
¡b³« XË
·UI¹ù« XË
‰UI²½ö
≥∞
30
TV
Xu«
am : 11 : 32 ∫
K55A_ARB (Spiderman)
j³CK
∑
j³CK
© U!uKF*« ’uB½® Teletext …eO!
ARB
’uB½ d³Ž …¡ËdI*« U!uKF*« U!bš Êu¹eHOK²« «uM rEF! duð
∫vKŽ W!bI*«
] U!uKF*« Íu²% Æ U!uKF*«
WO½u¹eHOK²« Z!«d³« bOŽ«u! ◆
fID« UFuðË —U³š_« «dA½ ◆
W{U¹d« —U³š√ ◆
dH?« U!uKF! ◆
Æ©wDOD@²« rÝd« dE½«® WLd! U×HD v≈ U!uKF*« rO?Ið r²¹
U¹u²;«
¡e'«
Æ…œb;« W×HB« r4—
A
ÆY³« …UM4 n¹dFð
ÆY׳« «dýR Ë√ WOU(« W×HB« r4—
ÆX4u«Ë a¹—U²«
ÆhM«
ÆWU(« UuKF
ÆFASTEXT sŽ UuKF
B
C
D
E
F
➣
➣
’uB½® TTX —bB* UÎI9Ë UuKF*« Ác¼ nK²Yð Ê√ sJ1
Æ© UuKF*«
vKŽ © UuKF*« ’uB½® Teletext U½UOÐ rOIð r²¹ U U³Už
Î
‰uu« sJ1 w²«Ë ¨qK² qJAÐ W{ËdF …b¹bŽ U×H
∫‰öš s UNO≈
W×HB« r4— ‰Ušœ≈ ◆
WLzU4 w9 Ê«uMŽ b¹b% ◆
©FASTEXT ÂUE½® ÊuK Ê«uMŽ b¹b% ◆
© U!uKF*« ’uB½® Teletext U½UOÐ ÷dŽ
ÆXË Í√ w Êu¹eHOK²« vKŽ © U!uKF*« ’uB½® Teletext U½UOÐ ÷dŽ pMJ1
¨W×O× …—uBÐ © UuKF*« ’uB½® Teletext U½UOÐ ÷dF
∫ô≈Ë «c¼ ª«dI²
…UMI« ‰U³I²Ý« ÊuJ¹ Ê√ bÐô
Î
☛
UuKF*« iFÐ dNEð ô b4 ◆
U×HB« iFÐ ÷dŽ r²¹ ô b4 ◆
p–Ë © UuKF*« ’uB½® Teletext Wbš dO9u²Ð ÂuIð w²« …UMI« œbŠ
Æ
Ë√
—e« vKŽ jGCUÐ
±
® TTX/MIX —e« vKŽ jG{«
≤
Æ UuKF*« ’uB½ l{Ë jOAM² ©
W×H ÷dŽ …œUŽ≈ sJ1 Æ U¹u²;« W×H ÷dŽ r²¹
—e« vKŽ jGC« o¹dÞ sŽ X4Ë Í√ w9 U¹u²;«
Æ©”dNH«®
W×H ÷dŽ X4Ë fH½ w9 wKFH« Y³« ÷dŽ w9 Vždð XMV «–≈
ÆÈdš√ …d © ® TTX/MIX —e« vKŽ jG{U9 ¨ UuKF*« ’uB½
≥
® TV —e« vKŽ Èdš√ …d jG{«
Æ UuKF*«
¥
’uB½ ÷dŽ s ÃËdYK ©
≥±
K55A_ARB (Spiderman)
31
∫W−O²M«
9/25/03, 4:11 PM
rdUÐ W×HB« b¹b%
ARB
…œułu*« ÂU—_« —«—“√ vKŽ jGC« o¹dÞ sŽ …dýU³! W×HB« r— ‰Ušœ≈ pMJ1
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UN−Ð
o¹dÞ sŽ Èu²;« w9 œb;«Ë ÂU4—√ WŁöŁ s ÊuJ*« W×HB« r4— qšœ√
Æ…dþUM*« ÂU4—_« —«—“√ vKŽ jGC«
÷dŽ r²¹ rŁ WOU(« W×HB« v≈ dOA¹ Íc« œbF« b¹e¹
Æp– bFÐ W×HB«
±
∫W−O²M«
¨W¹u½U¦« U×HB« s b¹bFUÐ WD³ðd …œb;« W×HB« X½UV «–≈
w9 ÷dF« XO³¦² ÆqK² qJAÐ W¹u½U¦« U×HB« ÷dŽ r²O9
…d ©XO³¦ð®
vKŽ jG{« ©XO³¦ð®
vKŽ jG{« ¨…œb× W×H
Æ·UM¾²Ýö Èdš√
≤
∫…œbF²*« ÷dF« «—UOš «b@²Ý«
©
ÆÆÆÆvKŽ jG{«
ÆÆÆ÷dF
® TTX/MIX
5ðd
’uB½ U½UOÐ s qV ◆
ÍœUF« Y³«Ë UuKF*«
©—UNþ≈®
WOH<« ’uBM« ◆
©‰U¦*« qO³Ý vKŽ «—U³²šô« »UF√ UÐUł≈®
Èdš√ …d ©—UNþ≈®
W¹œUF« WýUA« ◆
©WOŽd9≠W×H®
Íc« UNL4— ‰UšœSÐ ¨W¹u½UŁ W×H ◆
ÂU4—√ WFЗ√ s ÊuJ²¹
©vKŽú W×H®
WOU²« W×HB« ◆
©qHÝú W×H®
WIÐU« W×HB« ◆
©r−(«®
…bŠ«Ë …d •
ÊUðd •
∫w9 ÃËœe*« r−(« «– ·dŠ_« ◆
W?ýU?A?« s vKŽ_« nBM« •
WýUA« s qHÝ_« nBM« •
«d ÀöŁ •
W¹œUF« WýUA« ◆
≥≤
K55A_ARB (Spiderman)
32
9/25/03, 4:12 PM
W×HB« b¹bײ FLOF l{Ë Â«b@²Ý«
ARB
¨UO½u
Î U!uKF*« ’uB½ U×HD w WMLC²*« WHK²<« UŽu{u*« eOO9 r²¹
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w …œułu*« W½uK*« —«—“_« vKŽ jGCUÐ U¼b¹b% sJ1Ë
TTX MIX —e« vKŽ jGCUÐ UuKF*« ’uB½ U¹u²× W×H ÷dŽ«
Æ© ®
±
błuð YOŠ ªÁb¹b% »uKD*« Ÿu{uLK dþUM*« ÊuK*« —e« vKŽ jG{«
ÆWU(« dDÝ w9 WŠU²*« UŽu{u*«
≤
sJ1 Èdš√ W½uK UuKF UNÐË W×HB« ÷dŽ r²¹
ÆWI¹dD« fHMÐ U¼b¹b%
∫W−O²M«
ÆdþUM*« ÊuK*« —e« vKŽ jG{« ¨WOU²« Ë√ WIÐU« W×HB« ÷dF
ÆWOU²« «uD)« l³ð« ¨WOŽdH« W×HB« ÷dF
≥
¥
Æ©WOŽd9 W×H®
—e« vKŽ jG{« ◆
ÆWŠU²*« WOŽdH« U×HB« dNEð ∫W−O²M«
WOŽdH« U×HB« `HBð sJ1 ÆWÐuKD*« WOŽdH« W×HB« œbŠ ◆
Æ©dCš√® S.MENU Ë√ ©dLŠ√® TURBO —e« «bY²ÝUÐ
© U!uKF*« ’uB½® Teletext U×HD s¹e@ð
w UÎIŠô UN{dF U!uKF*« ’uB½ s! U×HD lЗ√ v²Š s¹e@ð pMJ1
Æ⁄«dH« UË√
Æ©WLzU4®
—e« UbY²
LIST l{u« œbŠ
Î
» ÂU4—√ ≥ s UNM qV ÊuJ²¹ œ«bŽ√ WFЗ√ ÷dŽ ÌczbMŽ r²¹
ÆWHK²Y Ê«u√
Ì
ÆLIST/FLOF wF{Ë 5Ð q¹b³²K ©WLzU4®
∫W−O²M«
—e« ÂbY²¹
➣
ÆUN«b³²Ý« r²¹ ·uÝ w²« W×HBK dþUM*« ÊuK*« —e« vKŽ jG{«
ÆÂU4—_« —«—“√ UbY²
…b¹b'« W×HB« r4— qšœ√
Î
«bY²Ý« r²¹ Ê√ vKŽ ¨UNM¹eYð »uKD W×H qJ ≥ Ë ≤ …uD)« —dV
Æ…d qV w9 nK²Y ÊuK —“
Æ…dþUM*« «dIH« iuð v²Š ©s¹eYð®
≥≥
K55A_ARB (Spiderman)
33
9/25/03, 4:12 PM
±
—e« vKŽ jG{«
≤
≥
¥
µ
WOł—Uš ×U@!Øwł—Uš qšb0 Êu¹eHOK²« qODuð
ARB
Êu¹eHOK²« s! wHK)« ¡e'«
©“«dDK UIË®
Î
u¹bOH« “UNł
≤
L
Ø…dHA« p9 —œuJ¹œ
u¹bOH« »UF√ “UNł
R
L
Y/V
≥
PB
R
Y/V
PR
PB
L
R
L
R
PR
’«d4√ qGA
u¹bOH«
±
dLI« q³I²
wŽUMB«
Ë√
¥
ZU½d³ u¹bOH«Ø uB« ÃdY l t«bY²Ý« r²¹Ë ¢©
2 Ë√® ©WýUA« ÃdY® MONITOR OUT¢ ◆
ÆwU(« Êu¹eHOK²«
∫w9 ·dD« «c¼ VOVdð sJ1 ±
SCART qu ◆
©æs1√≠ u® Audio-RË ©d¹√≠ u® Audio-L ´ æu¹bO9º RCA Video öu WŁöŁ ◆
qšb0 —bB*« u¹bOH« “UNł qOu²Ð rI9 ¨u¹bO9 j¹dý a½ w9 VždðË ÊUŁ u¹bO9 “UNł p¹b ÊUV «–≈ ≤
vM²¹ v²Š ¢©
1 Ë√® ¢©AV2 INPUT (VCR)¢
2 Ë√® MONITOR OUT¢ ÃdY0 ·bN« u¹bOH« “UNłË ¢©
Æ¢©
1 Ë√® AV 2 INPUT (VCR)¢ s …—Uýù« tOłuð …œUŽ≈ p
2 Ë√® MONITOR OUT¢ v≈ ¢©
ÆÊu¹eHOK²UÐ u¹bOH« “UNł qOuð rŁ ¨u¹bOH« “UN−Ð tKOu²Ð rI9 ¨…dHý p9 —œuJ¹œ p¹b ÊUV «–≈ ≥
qOuðË ¢©
1 Ë√® ¢©AV2 INPUT (VCR)¢ cHM0 q³I²*« qOu²Ð r4 ¨Z«d³« bŠ√ qO−ð w9 Vždð ULMOŠ ¥
AV 2 INPUT¢ s …—Uýù« tOłuð …œUŽ≈ p vM²¹ v²Š ¢©
2 Ë√® MONITOR OUT¢ cHM0 u¹bOH« “UNł
Æ¢©
2 Ë√® MONITOR OUT¢ v≈ ¢©
1 Ë√® (VCR)
·UI¹≈ s bVQð ¨Êu¹eHOK²UÐ u¹bO9 Ë√ u ÂUE½ Í√ qOuð bMŽ
ÆnzUþu« qV qOGAð
qOu²« «œUý—≈ vKŽ ·dF²² “UN'UÐ WI9d*« lł«d*« v≈ lł—«
ÆWOzU4u« Wö« UÞUO²Š«Ë WOKOBH²«
☛
≥¥
K55A_ARB (Spiderman)
34
9/25/03, 4:12 PM
DVD ’«d√ qGA0 Êu¹eHOK²« qODuð
ARB
Êu¹eHOK²« s! wHK)« ¡e'«
DVD ’«d4√ qGA
Y/V
Y/V
PB
PR
PB
L
R
L
R
PR
¢ Audio Out¢ qu0 dšü« ·dD«Ë Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'« w9 ¢R¢Ë ¢L¢ s qJÐ RCA qÐUV qOu²Ð r4 ◆
·dD«Ë Êu¹eHOK²« s wHK)« ¡e'« w9 ¢PR¢Ë ¢PB¢Ë ¢Y¢ f³I0 RCA qÐUV qOu²Ð r4 ÆDVD ’«d4√ qGA*
ÆDVD ’«d4√ qGA* ©Y, PB, PR® Component Video Out¢ öu0 dšü«
ÆComponet2 Ë√ Componet1 l{Ë w9 WýUA« s jI9 ¡«œuÝ …—Uý≈ —bBð ◆
uB« Ãd@0 Êu¹eHOK²« qODuð
uB« ÂUEMV ¨…eNł_« l ©©MONITOR AUDIO OUT® Ë√ AUDIO® ¢MONIOR OUT¢ öu ÂbY²ð
Æ©Surround uB« dŁR s …œUH²Ýö®
Êu¹eHOK²« s! wHK)« ¡e'«
©“«dDK UIË®
Î
uB« ÂUE½
L
≥µ
K55A_ARB (Spiderman)
35
9/25/03, 4:12 PM
R
➣
RCA qšb0 Êu¹eHOK²« qODuð
ARB
«dOUV q¦ ¨…eNł_« l ©AUDIO-L+RË VIDEO® RCA öu «bY²Ý« r²¹
Æu¹bOH« »UF√ …eNł√ iFÐË u¹bOH« ’«d4√ öGAË u¹bOH«
u¹bOH« «dOUV
➣
Êu¹eHOK²« s! w³½U'« ¡e'«
u¹bOH« »UF√ “UNł
u¹bOH« ’«d4√ qGA
S-Video qšb0 Êu¹eHOK²« qODuð
«dOUV q¦ S-Video Ãd?Y vKŽ Íu²% w²« …eNł_« l RCA (AUDIO-L+R) Ë S-VIDEO öu ÂbY²ð
Æu¹bOH« “UNł Ë√ u¹bOH«
➣
Êu¹eHOK²« s! w³½U'« ¡e'«
±
u¹bOH« «dOUV
u¹bOH« “UNł
Ë
ÆRCA Ë S-VIDEO öu s qV «bY²Ý« V−¹ ¨ uB«Ë —uB« qOGA² ±
¨WOł—U)« …eNł_UÐ wHK)«Ë w³½U'« AV qu s qV qOuð bMŽ
Æw³½U'« AV qu* W¹uË_« ÊuJð
➣
≥∂
K55A_ARB (Spiderman)
36
9/25/03, 4:12 PM
Êu¹eHOK²UÐ ”√d« UŽULÝ qODuð
ARB
…b¼UA! w W³žd« WUŠ w Êu¹eHOK²UÐ ”√d« UŽULÝ qODuð pMJ1
ÆWdG« w s¹dšü« ÃUŽ“≈ ÊËœ Êu¹eHOK²«
Êu¹eHOK²« s! w³½U'« ¡e'«
t²FÝ mK³ð Íc« dOGB« f³I*UÐ ”√d« UŽULÝ fÐU4 qOu²Ð r4
ÆrK ≥[µ
Æ”√d« UŽULÝ d³Ž uB« ŸULÝ r²¹
±
∫W−O²M«
U qV ¨Èdš√ …d uB« «d³J d³Ž uB« ŸULÝ w9 Vždð ULMOŠ
Æ”√d« UŽULÝ qB9 u¼ pOKŽ
≤
➣
u Èu²0 WK¹uÞ …d²H ”√d« UŽULÝ Â«bY²Ý« ÍœR¹ U0—
Æ—dCUÐ p¹b lL« WÝUŠ WÐU≈ v≈ ‰UŽ
WOł—Uš —œUB! s! —uB« ÷dŽ
—œUB! ÷dŽ pMJLOÝ ¨…œbF²*« u¹bOH«Ë uB« WLE½√ qODuð œd−0
ÆVÝUM*« qšb*« b¹b% o¹dÞ sŽ WHK²@!
ÆW¹—ËdC« öOu²« W9UV ¡«dł≈ s bVQð
s d¦V√ ©
® VIDEO —e« vKŽ jG{« rŁ ¨Êu¹eHOK²« qOGA²Ð r4
Æ…d
∫wU²« VOðd²UÐ ‰Ušœù« —œUB ÷dŽ r²¹
∫W−O²M«
Componetn1 - S-VIDEO - AV3 - AV2 - AV1 - TV ◆
©RCA “«dÞ® Component2. ≠
©SCART “«dÞ® S-VIDEO - AV2 - AV1 - TV ◆
Æœb;« —bBLK UÎI9Ë UÎOzUIKð —uB« dNEð b4
➣
TV —e« vKŽ jG{« ¨Èdš√ …d WO½u¹eHOK²« Z«d³« …b¼UA*
ÆWÐuKD*« …UMI« r4— œbŠË © ®
≥∑
K55A_ARB (Spiderman)
37
9/25/03, 4:12 PM
➣
±
≤
WýuA*« WO½uK« UŠU?*« W«“ù UOzUIKð
w?OÞUMG*« ‰U:« WœUF!
ÓÎ
ARB
WœUF! v≈ WłUŠ w X? …œUF« w X½Q pcÐË ¨Êu¹eHOK²K œuŁUJ« WFý√ »u³½√ ‰uŠ w?OÞUMG*« ‰U:« WœUF! nK! VOndð r²¹
ÆU¹ÎËb¹ Êu¹eHOK²« ‰uŠ w?OÞUMG*« ‰U:«
∫wðüUÐ ÂUOI« pOKŽ wG³MO ¨WýUA« vKŽ WýuA! WO½u UŠU?! dNþË dš¬ lu! v≈ Êu¹eHOK²« qIMÐ XL «–≈ U!√
WO!U!_« WŠuK« w ©·UI¹≈ØqOGAð® ¢ ¢ —e« vKŽ jGC« ‰öš s! Êu¹eHOK²« qOGAð ·UI¹≈ ◆
jzU(« f³I! s! Êu¹eHOK²« qB ◆
—e« vKŽ jGC« rŁ ¨UÎOzUIKð w?OÞUMG*« ‰U:« WœUF! WHOþË qOGAð sJ1 v²Š WIOœ ≥∞ w«u( Êu¹eHOK²« qOGAð ÂbŽ ◆
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł w ¢ ¢ ©·UI¹ù«ØqOGA²«® POWER¢
ÆÊu¹eHOK²« qOGAð ·UI¹ù ©·UI¹≈ØqOGAð® ¢
¢ —e« vKŽ jG{« ¨·«dý≈ ÊËœ Êu¹eHOK²« „dð WUŠ w
W½UOB« wHþu0 ‰UBðô« q³4
☛
∫UNŠöD≈Ë ¡UDš_« ·UAJ²Ý«
ÆWOU²« WDO?³« UDu×H« ¡«dłSÐ r ¨Samsung WndA lO³« bFÐ U! W!b@Ð ‰UBðô« q³
qBð« rŁ q?K?*« rd«Ë Êu¹eHOK²« “«dÞ s¹Ëb²Ð rI ¨ÁU½œ√ …œułu*« «œUý—ù« «b@²ÝUÐ WKJA*« qŠ w `−Mð r «–≈
ÆwK;« qOnuUÐ
ÆjzU(« f³I0 wOzd« wÐdNJ« —UO²« pKÝ qOuð s bVQð
POWER —e«Ë ©·UI¹≈ØqOGAð® ¢ ¢ —e« vKŽ jGC« s bVQð
Æ© ® ©·UI¹ù«ØqOGA²«®
Æ…—uB« ŸuDÝË s¹U³ð «œ«bŽ≈ h×9«
Æ uB« Èu² h×9«
’U)« ©
◆
◆
…—u Ë√ u błu¹ ô
◆
◆
Æ uB« Èu² h×9« ◆
® ©XU® MUTE —e« vKŽ jGC« - b4 ÊUV «–≈ U h×9« ◆
ÆbFÔÐ sŽ rJײ« “UNł w9 uB« Èu²0
ÆÊ«u_« «œ«bŽ≈ j³{« ◆
Æœb;« Y³« ÂUE½ W× s bVQð ◆
tVdŠË Êu¹eHOK²« vKŽ dŁR¹ Íc« wzUÐdNJ« “UN'« nA²Jð Ê√ ‰ËUŠ ◆
ÆtMŽ «bOFÐ
Î
ÆnK²Y wOz— wzUÐdNV —UOð f³I0 „“UNł qOu²Ð r4 ◆
ÆtðöOuðË ‰U³I²Ýô« wz«u¼ l4uË ÁU&« s bVQð ◆
ÆwKš«œ wz«u¼ «bY²Ýô W−O²½ qš«b²« Àb×¹ U U³Už
Î
ÆbFÔÐ sŽ rJײ« “UNł U¹—UDÐ ‰b³²Ý« ◆
Æ©‰UÝ—ù« —UÞ≈® bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł s W¹uKF« W9U(« nE½
Ò
◆
Æ U¹—UD³« ·«dÞ√ h×9« ◆
u błu¹ ô sJ W¹œUŽ …—u błuð
œuÝ√Ë iOÐ√ …—u błuð Ë√ …—u błuð ô
…—uB«Ë uB« 5Ð qš«bð błu¹
Ë√ ¡UCOÐ Ë√ W²¼UÐ …—u —uNþ
lDI² u
bFÔÐ sŽ rJײ« “UNł ¡«œ√ w9 —uB4 błu¹
≥∏
K55A_ARB (Spiderman)
38
9/25/03, 4:12 PM
…dnc!
ARB
≥π
K55A_ARB (Spiderman)
39
9/25/03, 4:12 PM
ARB
lO³« bFÐ U Wbš ≠
w Wb)« qOË Ë√ Wze−²« lzU³Ð ‰UBðô« w œœd²ð ô ≠
œułË v≈ dOA¹ Z²M*« ¡«œ√ w dOGð Í√ —uNþ WUŠ
ÆtÐ 5F VOŽ
ELECTRONICS
AA68-03029A-00
¥∞
K55A_ARB (Spiderman)
40
9/25/03, 4:13 PM
Download PDF

advertising