Samsung | DVD-SH855 | Samsung DVD-SH855 Bruksanvisning

Brugervejledning
DVD-SH855
DVD-SH857
www.samsung.com/dk
Dansk
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 1
AK68-01468A
2007-10-31 오전 9:42:15
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
VIGTIG BEMÆRKNING
Advarsel
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO
FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER
KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL
OVERLADES TIL TEKNIKERE.
ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE
ÅBNES
Dette symbol indikerer “farlig spænding” inden i
produktet og udgør risiko for stød eller
personskade.
Netledningen på dette udstyr er forsynet med et støbt
netstik med en sikring. Sikringens værdi er anført på
stikkets benside. Skal sikringen udskiftes, skal du bruge
en BS1362-godkendt sikring af samme størrelse.
Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet. Hvis et
sikringsdæksel skal udskiftes, skal det nye være i samme
farve som stikbensoverfladen. Ekstra sikringsdæksler fås
hos forhandleren.
Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne i dit hus,
eller hvis kablet ikke er langt nok til at nå en stikkontakt,
kan du bruge en egnet, sikkerhedsgodkendt
forlængerledning eller få hjælp hos din forhandler.
Men hvis der ikke er anden udvej end at skære stikket af,
fjerner du sikringen og kasserer stikket på forsvarlig vis.
Stikket må ikke forbindes til en stikkontakt, da der er
risikofor elektrisk stød fra den ubeskyttede ledning.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra
stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være klar til brug.
Dette symbol henviser til vigtige instruktioner,
der følger med produktet.
Produktenheden, der følger med denne brugervejledning,
gives i licens under bestemte intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter.
Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel brug af
slutbrugere til licenseret indhold. Der gives ingen rettigheder
til kommerciel anvendelse. Licensen omfatter ikke andre
produktenheder end denne produktenhed, og licensen
omfatter ikke nogen form for ikke-licenseret produktenhed
eller proces i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3
ellerISO/IEC13818-3, der anvendes eller sælges sammen med
denne produktenhed. Licensen omfatter kun brug af dette
produkt til at afkode og/eller dekode lydfiler, der overholder
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Der gives ingen
rettigheder under denne licens til produktegenskaber eller
funktioner, der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC
11172-3 eller ISO/IEC13818-3.
Installér ikke dette udstyr et sted med begrænset plads som
f.eks. en bogreol e.l.
ADVARSEL : For at forhindre skade, der kan medføre brand
eller elektrisk stød, må du ikke udsætte
apparatet for regn eller fugt.
FORSIGTIG : Harddisk- og dvd-optager ANVENDER EN USYNLIG
LASERSTRÅLE, DER KAN MEDFØRE SKADELIG
STRÅLING, HVIS MAN UDSÆTTES FOR DEN. SØRG
FOR AT BETJENE OPTAGEREN KORREKT IHT.
INSTRUKTIONERNE
FORSIGTIG
DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER. BRUG AF
KONTROLLER ELLER JUSTERING ELLER UDFØRELSE AF
ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER ANGIVET HERI,
KAN MEDFØRE SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE ENHEDEN,
OG FORSØG IKKE AT REPARERE DEN SELV. REPARATIONER
SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når der
anvendes skærmede kabler og stik, når enheden tilsluttes
til andet udstyr. For at forhindre elektromagnetiske
forstyrrelser på elektrisk udstyr, som f.eks. radioer og tv,
skal du anvende skærmede kabler og stik til
tilslutningerne.
Dansk - 2
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 2
2007-10-31 오전 9:42:34
Advarsler vedr. håndtering
Sikkerhedsforanstaltninger
Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt, inden enheden
tages i anvendelse. Følg alle sikkerhedsinstruktioner, der er
nævnt herunder. Behold disse sikkerhedsinstruktioner i
nærheden for senere reference.
1)
Læs disse instruktioner.
2)
Gem disse instruktioner.
3)
Vær opmærksom på alle advarsler
4)
Følg alle instruktioner.
5)
Brug ikke dette udstyr nær vand.
6)
Brug kun en tør klud til rengøring.
7)
Blokér ikke nogen ventilationsåbning, og installér i
overensstemmelse med fabrikantens instruktioner.
8)
Installér ikke tæt på opvarmningskilder, som f.eks.
radiatorer, varmeovne, kakkelovne eller andetudstyr
(herunder forstærkere), der afgiver varme.
9)
Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet med det
polariserede stik eller stikket med jordforbindelse. Et
polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end
det andet. Et stik med jordforbindelse har to benog en
tredje “tand” til jordforbindelsen. Det brede ben eller den
tredje “tand” findes af hensyn til dinsikkerhed. Hvis det
leverede stik ikke passer til din stikkontakt, skal du
konsultere en elektriker for at få en erstatning for det
forkerte stik.
10) Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes på netledningen,
specielt ved stikkene, opbevaringssteder og det sted,
hvor de udgår fra apparatet.
Sådan kommer du i gang
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
• Inden andre komponenter tilsluttes til denne optager,
skal du sørge for at slukke for dem alle.
• Flyt ikke optageren, når en disk afspilles. Ellers kan disken
blive ridset eller ødelagt, og optagerens interne dele kan
blive beskadiget.
• Anbring ikke en blomstervase fyldt med vand eller små
metaldele på optageren.
• Pas på, du ikke anbringer din hånd på diskbakken.
• Anbring ikke andet end disken i diskbakken.
• Ydre omstændigheder, som f.eks. lyn og statiskelektricitet,
kan påvirke denne optagers normale drift. Hvis dette sker,
skal du slukke og tænde for optageren med knappen
STANDBY/ON eller slukke og tænde på stikkontakten.
Herefter fungerer optageren normalt.
• Sørg for at fjerne disken og slukke for optageren efter brug.
• Fjern netledningen fra stikkontakten, hvis du ikke har
planer om at bruge optageren i længere tid.
• Rens disken ved at tørre i en lige linje fra inderst til yderst
på disken.
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og
ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser,
må anbringes på apparatet.
• Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det
skal altid være muligt at anvende det.
Vedligeholdelse af kabinettet
Af sikkerhedsmæssige årsager skal du huske at fjerne
netledningen fra stikkontakten.
• Brug ikke rensebenzin, fortynder eller
opløsningsmidler til rengøring.
• Aftør kabinettet med en tør klud.
11) Brug kun tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.
12) Brug kun et rullebord, en sokkel, en skammel, et ophæng
eller et bord, der er anbefalet af fabrikanten, eller som
sælges sammen med apparatet. Når der anvendes et
rullebord, skal du være forsigtig, når du flytter
rullebordet/apparatet for at forhindre skade pga.
tippende apparater.
13) Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr med lyn og
torden, eller hvis det ikke skal anvendes i længere tid.
14) Overlad al service til kvalificeret servicepersonale.Service
er nødvendig, hvis apparatet er blevet beskadiget på
nogen måde, som f.eks. beskadiget netledning eller stik,
hvis der er spildt væske, eller hvis objekter er kommet
ind i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn
eller fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt.
Harddisken (HDD)
Harddisken har en stor lagringskapacitet, hvilket muliggøre
optagelser med lang varighed og hurtig adgang til de
gemte data. Men den kan let beskadiges af stød,
vibrationer eller støj og skal holdes borte fra magneter. For
at undgå at miste værdifulde data, skal du overholde
følgende foranstaltninger.
• Brug ikke Harddisk- og dvd-optager et sted med
ekstreme temperaturændringer.
• Udsæt ikke Harddisk- og dvd-optager for hårde stød.
• Anbring ikke Harddisk- og dvd-optager et sted, der er udsat
for mekaniske vibrationer. eller er ustabilt
• Anbring ikke Harddisk- og dvd-optager oven på en
varmekilde.
• Afbryd ikke netledningen, mens der er tændt for apparatet.
• Forsøg ikke at ændre harddisken. Det kan medføre
funktionssvigt.
Hvis harddisken ødelægges, kan du ikke gendanne mistede
data. Harddisken er kun et midlertidigt opbevaringssted.
Dansk - 3
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 3
2007-10-31 오전 9:42:35
Sådan kommer du i gang
Disk håndtering
Disk opbevaring
• Brug diske med ansartet form.
Hvis en uregelmæssig disk (en
disk med en specielform)
anvendes, bliver denne
Harddisk- og dvd-optager
muligvis beskadiget.
Sørg for ikke at beskadige disken, da dataene på disse diske er
meget sårbare i forhold til omgivelserne.
• Opbevar ikke i direkte sollys.
• Opbevar i et køligt, ventileret område.
• Opbevar lodret.
• Opbevar i et rent beskyttelsesomslag.
Hold på diske
• Hvis du flytter din Harddisk- og dvd-optager hurtigt fra et
koldt sted til et varmt sted, kan der dannes kondens på de
drivende dele og medføre unormal diskafspilning. Hvis
dette sker, skal du vente to timer, inden du slutter stikket til
stikkontakten. Indsæt derefter disken, og forsøg afspilning
igen.
• Undgå at berøre den del af diskens
overflade, hvorpå der optages.
DVD-RAM, DVD±RW og DVD±R
• Rengør med en valgfri DVD-RAM/PDdiskrenser (LF-K200DCA1hvis den er
tilgængelig).
Brug ikke rengøringsartikler eller -klude
til cd'er til rengøring af DVD-RAM/±RW/
±R-diske.
Disk specifikationer
Med denne enhed kan du optage og afspille video i høj
kvalitet på DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R-diske eller på
harddisken.
Du kan også redigere digitale billeder på DVD-RAM/
±RW-diske eller på harddisken.
DVD-Video, lyd-cd
• Børst støv eller snavs bort fra disken med en blød klud.
Advarsler vedr. håndtering af diske
Disk type
• Skriv ikke på den trykte side med kuglepen eller blyant.
◆ DVD-Video
• Brug ikke antistatiske midler eller sprayer til rengøring af
optagere. Brug heller ikke flygtige kemikalier, som f.eks.
rensebenzin eller fortynder.
• En dvd (Digital Versatile Disc) kan indeholde op til 135
minutter billeder, 8 lydsprog og undertekster på 32 sprog.
Den er udstyret med MPEG2-billedkomprimering og Dolby
digital surround, hvormed du kan nyde livlige og klare
billeder i teaterkvalitet, behageligt i dit eget hjem.
• Anbring ikke etiketter eller klistermærker på diske. (Brug
ikke diske fastgjort med blotlagt tape eller rester fra
aftagelige klistermærker).
• Brug ikke ridsesikre beskyttelser eller omslag.
• Brug ikke diske, hvorpå der er skrevet med de labelprintere,
der findes på markedet.
• Indsæt ikke skæve eller knækkede diske.
• Når der skiftes fra det første lag til det andet lag på
endobbeltlags-DVD-Video-disk, kan der forekomme
forvrængning af billede og lyd et kort øjeblik. Dette skyldes
ikke en fejlfunktion i enheden.
• Når en DVD-RW/±R, der er optaget i Video-tilstand afsluttes,
bliver den til en DVD-Video.
◆ Lyd-CD
• En lyddisk hvorpå der er optaget 44,1 kHz PCM-lyd
• Afspiller CD-DA-format CD-R- og CD-RW-lyddiske.
• Denne enhed kan muligvis ikke afspille visse CD-Reller CDRW-diske pga. optagelsens beskaffenhed.
Dansk - 4
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 4
2007-10-31 오전 9:42:36
◆ Afspilning og optagelse pa DVD+RW-disk
• Brug en 700 MB (80 minutter) CD-R/-RW-disk. Brug helst
ikke diske på 800 MB (90 minutter) eller derover,da disse
muligvis ikke kan afspilles.
• Med DVD+RW-diske er der ingen forskel mellem
formatet DVD-Video (V-tilstanden) og optageformatet
DVD-Video (tilstanden VR).
• I Hvis CD-R/-RW-disken ikke blev optaget som en lukket
session, kan du opleve en forsinkelse i starten af
afspilningen, og alle indspillede filer kan muligvis ikke
afspilles.
• Det er som regel ikke nødvendigt at lukke, når du bruger
en DVD+RW-disk.
• Nogle CD-R/-RW-diske kan muligvis ikke afspilles på denne
enhed. Det skyldes den enhed, der blev brugt til at brænde
dem. For indhold optaget på CD-R/-RW-medier fra cd’er til
personligt brug, kan afspille muligheden variere afhængig
af indhold og diske.
◆ Afspilning og optagelse pa DVD-RAM-disk
Sådan kommer du i gang
◆ CD-R/-RW
• Kontrollér, at optagetilstanden er indstillet til VR-tilstand.
Ellers kan dette produkt ikke afspille optagelsen.
• Af kompatibilitetsårsager kan du på de fleste dvd-enheder
ikke afspille en DVD-RAM.
• Kun DVD-RAM-standard Version 2.0-diske kan afspilles i
denne enhed.
◆ Afspilning og optagelse pa DVD±R-disk
• Når en DVD±R, der er optaget i Video-tilstand afsluttes,
bliver den til en DVD-Video.
• Du kan optage på den tilgængelige plads på disken og
udføre redigeringsfunktioner som f.eks. navngivning af titler
til diske og programmer og sletning af programmer inden
lukning.
• En DVD-RAM, der er optaget på denne enhed,fungerer
muligvis ikke på andre DVD-komponenter. For at bestemme
kompatibiliteten med disse DVD-RAM-diske skal du se i
afspillerens brugervejledning.
• For DVD-RAM-diske i kassetter skal du fkerne kassetten, og
kun bruge disken.
• Når programmer slettes fra en DVD±R, bliver denne plads
ikke tilgængelig. Når der er optaget på et område på en
DVD±R, er dette område ikke længere tilgængeligt for
optagelse, uanset om optagelsen slettes eller ej.
Disk kopiering
• Enheden bruger ca. 30 sekunder til at færdiggøre
optageinformationer, når optagelsen er færdig.
Specifikationer for titelkopiering
• Dette produkt optimerer DVD±R’en til hver optagelse.
Optimering udføres, når du starter optagelse efter
anbringelse af disken, eller når enheden tændes.Optagelse
på disken er muligvis ikke mulig, hvis optimering er udført
for mange gange.
• Afspilning kan i visse tilfælde være umulig pga. optagelsens
beskaffenhed.
• Denne enhed kan afspille DVD±R-diske, der er optaget og
lukket med en Samsung dvd/videooptager. Den kan
muligvis ikke afspille visse DVD±R-diske afhængig af disken
og optagelsens beskaffenhed.
Indhold
HDD ➔ DVD
DVD ➔ HDD
Optaget videotitel
Understøttet
Understøttet
Kopibeskyttet titel
Ikke understøttet
Ikke understøttet
Kopiér én gang-titel
Flyt
(Sletter titlen på
harddisken efter
kopiering)
Ikke understøttet
Når “Kopiér én gang-programmet” er blevet optaget på dvddisken, kan denne titel ikke kopieres til harddisken mere.
Men “Kopier én gang-programmet” er blevet optaget på
harddisken, denne titel kan kopieres til DVD-RW (VR-tilstand)
med CPRM eller DVD-RAM.
◆ Afspilning og optagelse på DVD-RW-disk
• Optagelse og afspilning kan foretages på DVD-RW-diske i
både Video- og VR-tilstand.
• Når en DVD-RW optaget i både Video- og VR-tilstand lukkes,
kan du ikke foretage yderligere indspilninger.
• Når en DVD-RW, der er optaget i Video-tilstand afsluttes,
bliver den til en DVD-Video.
• I begge tilstande kan afspilning udføres før og efter lukning,
men yderligere optagelse, sletning og redigering kan ikke
udføres efter lukning.
• Hvis du ønsker at optage på disken i VR-tilstand og derefter
optage i V-tilstand, skal du sørge for at anvende Format. Vær
omhyggelig, når du anvender Format, da alle indspillede
data muligvis forsvinder.
• En tom DVD-RW-disk initialiseres til VR-tilstand, når den
initialiseres første gang.
Dansk - 5
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 5
2007-10-31 오전 9:42:37
Sådan kommer du i gang
Specifi kationer vedr. kopiering af indhold
Diskformatt
Indhold
HDD ➔ DVD DVD ➔ HDD USB ➔ HDD
eller USB
eller USB
eller DVD
MP3
Understøttet Understøttet Understøttet
JPEG(foto)
Understøttet Understøttet Understøttet
• CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB med MP3-filer
optaget med formaterne UDF, ISO9660 eller JOLIET kan
afspilles.
DivX
Understøttet Understøttet Understøttet
• Kun MP3-filer med filtypen “.mp3” eller “.MP3” kan anvendes.
◆ Brug af MP3-diske
• Disk(CD-R/ CD-RW/ DVD-RAM/DVD±R(Lukke)/DVD+RW/
DVD-RW(Lukke)) ➔ HDD eller USB
• HDD ➔ DVD-R, DVD-RW(V) eller USB
• USB ➔ HDD eller DVD-R, DVD-RW(V)
• En disk, der indeholder video eller titeldubbing kan ikke
kopieres.
• PTP-USB er ikke tilgængelig, når du kopierer til USB.
• Hvis disken er afsluttet med Diskhåndtering, kan den være
kompatibel med en pc som en disk med UDF-filsystemet.
• For MP3-filer, der er optaget med variabel bithastighed
(VBR) fra 32 Kbps til 320 Kbps, kan der muligvis være huller i
lyden.
• Området, der kan afspilles, går fra 56 Kbps til 320 Kbps.
• Hver mappe kan indeholde op til 500 elementer, inklusive
filer og undermapper.
◆ Brug af JPEG-disk
• CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB optaget med
formaterne UDF, ISO9660 eller JOLIET kan afspilles.
• Kun JPEG-filer med filtypen “.jpg” eller “.JPG” kan vises.
KOPIBESKYTTELSE
• Hver mappe kan indeholde op til 500 elementer, inklusive
filer og undermapper.
• Mange dvd-diske er kodet med kopibeskyttelse.
• MOTION JPEG og progressiv JPEG understøttes ikke.
• Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af
ophavsret, dvs. beskyttet af metoder med visse USApatenter og rettigheder til andre intellektuelle aktiver,
der ejes af Macrovision Corporation og andre
rettighedsindehavere. Brug af denne copyrightbeskyttelsesteknologi skal godkendes af Macrovision
Corporation og er kun tiltænkt privat og anden
begrænset visning, medmindre andet er godkendt af
Macrovision Corporation. Ændring eller adskillelse er
forbudt.
◆ Brug af DivX-diske
• Disk : CD-RW/-R, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB
• Videofiler med følgende filtypenavne kan afspilles :
avi, .divx, .AVI, .DIVX
• DivX Vidio (Codec) Format : DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.
x,(uden QPEL og GMC)
• DivX Audio (Codec) Format : MP3, MPEG1 Audio Layer 2,
LPCM, AC3
Beskyttelse
• Understøttede filformater til undertekster: .smi, .srt,.sub, .
psb, .txt, .ass
Med denne Harddisk- og dvd-optager kan du beskytte
indholdet på dine diske som beskrevet herunder.
• Programbeskyttet: Se side 83 “Låsning (beskyttelse)af en titel”
• Diskbeskyttet: Se side 100 “Diskbeskyttelse”
• Hver mappe kan indeholde op til 500 elementer, inklusive
filer og undermapper.
• Du kan ikke afspille diske med en opløsning, der er større
end 720 x 576 pixels.
❋ DVD-RAM/±RW/±R-diske, der ikke er kompatible med
DVD-VIDEO-formatet, kan ikke afspilles på dette produkt.
❋ Undersøg hos fabrikanten af din DVD-RAM/±RW/±R for
flere informationer om kompatibilitet ved dvd-optagelse
❋ Brug af DVD-RAM/±RW/±R-diske af ringe kvalitet kan
medføre uventede problemer, herunder uden
begrænsning, fejl ved optagelse, tab af optaget eller
redigeret materiale eller beskadigelse af HDD- og
DVD-optageren.
Dansk - 6
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 6
2007-10-31 오전 9:42:38
N Hverken tilslutning via USB-hubber eller hubudvidelser er understøttet
Brug ikke følgende diske!
N Der findes ganske mange forskellige USB-enheder.
Nogle af de USB-enheder, der er nævnt herover, er
muligvis ikke kompatible med dette produkt.
Med andre ord: USB-værtsfunktionen i dette produkt
garanterer ikke kompatibilitet med alle USB-enheder.
[Bemærkning]
Disktyper der kan afspilles: CD/CD-R/-RW/MP3/JPEG/DVDVideo/DVD-RAM/±RW/±R.
DVD-RW/-R-diske, der er optaget i Video-tilstand på en
anden enhed, kan først afspilles, når de er lukket.
• Visse kommercielle diske og dvd-diske, der er købt udenfor
dit område, kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Når
disse diske afspilles, vises enten “nogen disk.” eller “Tjek
regionskoden på disken”.
• Hvis din DVD-RAM/±RW/±R-disk er en ulovlig kopi eller
ikke er idvd-format, kan den muligvis heller ikke afspilles.
◆ Diskkompatibilitet
N Dette produkt understøtter både High Speed- og Full
Speed-enheder. (Low Speed-enheder understøttes
ikke)
• TPL (Target Peripheral List - målperiferiliste)
Da dette produkt ikke er et Windows XP-system, men et
integreret USB-værtssystem, kan de understøttede USBenheder naturligvis ikke undgå at være begrænsede.
USB-værtsfunktionaliteten og -kompatibiliteten i dette
produkt er konstateret med følgende enheder. (Foruden
disse enheder forventer vi, at en lang række andre USBenheder vil fungere korrekt med dette produkt)
• Højhastighedsdiske til at optage på kan anvendes i denne
enhed.
N DSC (Digital Still Camera - digitalt kamera (faste billeder))
• Ikke alle diskmærker er kompatible med denne enhed.
◆ Kompatible USB-enheder ved værtsport
• USB-værtsporten fungerer som en port på en stationær
eller bærbar computer.
Producent
Mærke
Samsung
VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, #1,
UCA5, Alpha 5
Sony
DSC-W50, DSC-R1, DSC-P150, DSC-P10
Canon
IXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700,
IXUS 700, A620, S80
N Dette produkt er kompatibelt med masselagringsenheder
(flytbare lagerenheder) og PTP-enheder (som f.eks.
digitale kameraer til faste billeder)
Panasonic
DMC LX1S, DMC-FZ5
Nikon
Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2
• USB-værtsporten giver USB 2.0-tilslutningsmuligheder og
er også bagudkompatibel med USB 1.1-(USB 1.0-) enheder.
Olympus
C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z
Fuji
Finepix-F700
• Understøttede enheder ved værtsport
N MP3
N Masselagringsenheder
- Digitale kameraer til faste billeder
- MP3-afspiller
- Memory Stick
- Kortlæser (kortlæser med en eller flere slot)
- Andre flytbare lagerenheder.
N PTP-enheder (Picture Transfer Protocol)
- Digitalt kamera til faste billeder (i tilstanden PTP blandt
USB-tilslutningstilstandene)
• Dette produkt understøtter filsystemerne FAT 16/32
• Bemærk (Advarsel)
Producent
Mærke
Samsung
YP-T8N, YP-F2, YP-U1
iriver
H10, N11, T30
N Andre
- Ekstern harddisk
• Dette produkt understøtter op til fi re partitioner
Sådan kommer du i gang
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM og DVD-ROM-diske må ikke
anvendes i dette produkt.
Producent
Mærke
Brand
Kortlæser
Unicon
UC-601R
PMP
Cowon
A2
Ekstern harddisk
DATAgram
DHC-350
M  Dette produkt understøtter ikke eksterne
harddiskenheder uden adaptere med egen
strømforsyning.
N Hvis du anvender et USB-kabel i en dårlig kvalitet,
genkendes USB-enheden muligvis ikke.
 Dette produkt understøtter ikke visse USBenheder,
N Kompatibiliteten med MP3-afspillere er i nogen grad
begrænset.
der bruger over 500mA uden adaptere med egen
strømforsyning.
- Dette produkt kan kun afspille indhold i MP3-format.
- Dette produkt understøtter ikke lydindhold, der er
krypteret med DRM (Digital Right Management)
Dansk - 7
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 7
2007-10-31 오전 9:42:39
Sådan kommer du i gang
Indhold
Sådan kommer du i gang
■
Advarsel...................................................................................................2
■
Sikkerhedsforanstaltninger.............................................................3
Vigtige sikkerhedsinstruktioner ....................................................3
Advarsler vedr. håndtering..............................................................3
Vedligeholdelse af kabinettet ........................................................3
Harddisken (HDD) ...............................................................................3
Disk håndtering ...................................................................................4
Disk opbevaring ..................................................................................4
Disk specifikationer ............................................................................4
Disk kopiering.......................................................................................5
■
Generelle funktioner.......................................................................10
■
Før du læser brugervejledningen .............................................11
■
Sådan bruges Harddisk- og dvd-optager ..............................11
■
Udpakning ..........................................................................................13
■
Beskrivelse...........................................................................................15
Set forfra ..............................................................................................15
Bagpanel ..............................................................................................16
Display pa forsiden ..........................................................................16
Beskrivelse af fjernbetjeningen..................................................17
■
Tilslutning til AV 3 IN, DV-indgang ..........................................24
Situation 1 : Tilslutning af videomaskine, Set-Top Box(STB),
dvd-afspiller eller digitalt videokamera til AV3 IN-stik .................24
Situation 2 : Tilslut et videokamera til DV IN-stikket ........25
■
Tilslutning til USB-enheder ..........................................................25
Opsætning af systemet
■
Skærmmenunavigering ................................................................26
■
Plug & Auto-opsætning.................................................................26
■
Indstilling af tid ................................................................................27
Tidszone ...............................................................................................28
Manuel indstilning af tid ...............................................................28
Sommertid ..........................................................................................28
■
Indstilling af kanaler ......................................................................29
Automatisk opsætning ..................................................................29
Digital manuel opsætning ...........................................................30
Analog manuel opsætning ..........................................................30
Digital kanalliste ...............................................................................31
Digital favoritkanal ..........................................................................31
■
Opsætning af indstillinger for System.....................................31
Automatisk slukning.......................................................................32
Automatisk kapiteloprettelse......................................................32
Tidsindstillinger (EP-tilstand) .....................................................33
Anynet+ (HDMI CEC) ......................................................................33
EZ-optagelse ......................................................................................34
DVB-T Auto. undertekst .................................................................34
DivX(R)-Registrering........................................................................34
■
Opsætning af sprog ........................................................................35
Sprog .....................................................................................................35
■
Opsætning af lydindstillinger .....................................................35
■
Opsætning af videoindstillinger ................................................37
■
Opsætning af børnespærring .....................................................40
Hvis du glemmer din adgangskode.........................................41
Indstilling af Programkvalitet......................................................41
Indstilling af DVD-niveau ..............................................................41
Skift adgangskode .........................................................................41
Tilslutning og opsætning
■
Tilslutning af Harddisk- og dvd-optager ................................18
■
Yderligere tilslutninger ..................................................................18
■
Antenne + Harddisk- og dvd-optager + ekstern
dekoderboks + tv ..........................................................................19
■
Andre tilslutningstyper med videoudgangskablet ..........19
Situation 1 : Tilslutning til et videoudgangsstik
(komposit) ...........................................................................................20
Situation 2 : Tilslutning til et SVideo-udgangsstik .............20
Situation 3 : Komponentvideoudgangsstik ..........................21
■
Andre tilslutningstyper med lydudgangskablet ...............21
Situation 1 : Tilslutning til dit tv ................................................21
Situation 2 : Tilslutning til en stereoforstærker med
AV-udgangsstik ................................................................................22
Situation 3 : Tilslutning til en AV-forstærker med
digitalt udgangsstik .......................................................................22
■
Tilslutning af HDMI/DVI til et tv .................................................23
Situation 1 : Tilslutning til et tv med HDMI-stik...................23
Situation 2 : Tilslutning til et tv med DVI-stik .......................23
DTV-funktioner
■
Grundlæggende funktioner ........................................................42
Skærm...................................................................................................42
Vælg lydspor ......................................................................................42
Dansk - 8
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 8
2007-10-31 오전 9:42:40
■
Vejledning ...........................................................................................44
Vejledning i timeroptagelse ........................................................44
■
Udvidet visning.................................................................................80
■
Gå til listen Optaget ........................................................................80
Redigering
■
Grundlægge redigering (Titelliste) ...........................................82
Afspilning af titlen ...........................................................................82
Omdøbning (navngivning) af en titel .....................................82
Låsning (beskyttelse) af en titel ................................................83
Sletning af en titel .........................................................................84
Sletning af en del af en sektion i en (opdel) .......................85
Sletning af en sektion i en titel (Slette delvist) ..................86
■
Brug af funktionen Sorter (Titelliste)........................................87
■
Navigations menu ...........................................................................87
Tidsnavigering...................................................................................87
Scenenavigering...............................................................................88
Afspilning
■
Regionskode (kun DVD-Video)...................................................45
■
Logoer på diske der kan afspilles ..............................................45
■
Disktyper der kan afspilles ...........................................................45
■
Afspilning af disk ..............................................................................46
■
Brug af diskmenuen og titelmenuen ......................................47
■
Brug afspilleknapperne .................................................................48
■
Brug af knappen INFO ...................................................................50
■
Valg af sprog til undertekster......................................................50
■
Valg af Indhold ..................................................................................88
■
Valg af lydspor og lydkanaler......................................................51
■
■
Ændring af kameravinkel..............................................................51
■
Gentagelse af afspilning................................................................52
■
Sådan zoomer du ind .....................................................................53
■
Brug af markeringerne...................................................................54
■
Brug af bogmærker .........................................................................55
Avanceret redigering (spilleliste)...............................................89
Oprettelse af en spilleliste ..........................................................89
Afspilning af punkter på spillelisten.........................................90
Omdøbning af et punkt på spillelisten ...................................90
Redigering af en scene til spillelisten ......................................91
Sletning af et punkt på spillelisten ...........................................93
Brug af Sorter (Afspilningsliste) .......................................................94
■
Afspilning af en lyd-CD/MP3 .......................................................56
■
■
Kopiering fra Harddisk til DVD....................................................94
Om skærmbilledet Kopi (Kopiering) ........................................94
Afspilning af et billede ...................................................................61
■
■
Kopiering fra DVD til Harddisk....................................................96
Afspilning af en DivX ......................................................................63
■
Kopiering MP3, JPEG eller DivX..................................................97
Kopiering af filer ...............................................................................97
Kopiering af mapper.......................................................................97
Optagelse
■
Diske der kan optages på .............................................................65
■
Ændring af navnet på musik/foto/DivX-filer ........................99
■
Optageformater................................................................................66
■
■
Optagetilstand ..................................................................................67
■
Billeder der ikke kan optages......................................................68
■
Optagelse med det samme .........................................................69
■
Kopiering fra et videokamera .....................................................71
■
Optagelse ved hjælp af OTR (Et-Tryk optagelse) ................72
Diskhåndtering ...............................................................................100
Redigering af disknavnet............................................................100
Diskbeskyttelse ...............................................................................100
Sletning af alle titellister .............................................................101
Sletning af alle titler/DivX- lister/musikklister/fotolister .....101
Formatering af en disk .................................................................102
Lukning af en disk .........................................................................103
Annullering af en lukning af en disk (V-/VR-tilstand) ...104
■
Samtidig optagelse og afspilning .............................................73
■
Funktionen Time Shift som et live signal ...............................74
■
Udfør en timeroptagelse .............................................................75
Redigering af planlagt liste ..........................................................77
Tilføjelse til en planlagt liste ........................................................77
Slet en planlagt liste........................................................................78
■
Sådan kommer du i gang
Indstilling af favoritkanal ..............................................................43
Ændring af undertekstsprog .......................................................43
Indstilling af tekst-tv-sprog ..........................................................43
Henvisning
■
Fejlfinding .........................................................................................105
■
Specifikationer ................................................................................108
■
Garantikort........................................................................................109
Brug funktionen ShowView .........................................................79
Dansk - 9
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 9
2007-10-31 오전 9:42:41
Opret en DVD Video-titel på DVD±RW/±R-diske
Sådan kommer du i gang
Generelle funktioner
Med Harddisk- og dvd-optager kan du oprette dine egne DVD
Video-titler på 4,7 GB DVD±RW/±R-diske.
Med denne enhed kan du optage og afspille video i høj
kvalitet på DVD-RAM/±RW/±R-diske eller på harddisken.
Du kan også redigere digitale billeder på DVD-RAM/±RWdiske eller på harddisken.
Kopiering af data fra et digitalt videokamera vha.
DV-indgangsstikket
Optag video fra DV-enheder på harddisken eller DVD-RAM/
±RW/±R-diske med DV-indgangen (IEEE 1394-4 ben/4 ben).
(Se side 71)
Harddiskoptagelse
• DVD-SH855
Du kan optage op til ca. 421 timer video (i EP-tilstand - 8
timer) på den interne 250 GB (gigabyte) harddisk (HDD).
Højkvalitets progressiv scanning
• DVD-SH857
Du kan optage op til ca. 534 timer video (i EP-tilstand - 8
timer) på den interne 320 GB (gigabyte) harddisk (HDD).
Med både skrivbar dvd og en harddisk med høj kapacitet i
samme optager, har du fleksibilitet, så du kan have
optagelser på harddisken for hurtig adgang når som helst,
eller optagelser på dvd til arkivering eller afspilning på
andre dvd-afspillere.
Progressiv scanning giver flimmerfri video i høj opløsning.
Adskillelseskredsløbene med 10-bit 54-MHz DAC og 2DY/C
giver den højeste billedkvalitet ved afspilning og optagelse.
(Se side 39-40)
DivX-certificering
DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er
varemærker tilhørende DivXNetworks,Inc og
anvendes under licens.
Kopiering mellem harddisk og DVD
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Du kan kopiere optagelser fra harddisken til en skrivbar dvd
eller fra en skrivbar dvd til harddisken.
Du kan kun kopiere i den samme optagetilstand som
kildetitlen.
HDMI nedsætter billedstøj ved at give en
komplet digital signalvej (video/lyd) fra
afspilleren til dit tv.
Denne Harddisk- og dvd-optager understøtter 576P, 720P og
1080i.
Samtidig optagelse og afspilning
Afspilning og optagelse for både dvd’er og den indbyggede
harddisk er helt uafhængige. Du kan f.eks.optage et tvprogram på enten en skrivbar dvd eller på harddisken, mens
du se en anden optagelse, du allerede har foretaget på den
samme dvd eller på harddisken.
Anynet+ (HDMI CEC)
n
Anynet+ er en funktion, der kan
anvendes til at styre optageren med en
Samsung tv-fjernbetjening ved at
tilslutte Harddisk- og dvd-optager til et SAMSUNG-tv vha. et
HDMI-kabel. (Dette er kun muligt med SAMSUNG-tv, der
understøtter Anynet+.)
Digital lyd- og billedoptagelse/gengivelse i højkvalitet
Du kan optage op til ca. 16 timers video på en dobbeltsidet
9,4 GB dvd-ram-disk, op til 15 timer på en dobbeltlags 8,5 GB
DVD±R-disk og op til otte timer på en 4,7 GB DVD-RAM/
DVD±RW/DVD±R-disk, afhængigt af optagetilstanden.
Tilstanden EZ-optagelse
Med denne funktion kan du automatisk initialisere og lukke
en disk. (Se side 34)
Valgfri optagetilstand
Du kan indstille din optager til en af fire forskellige
optagehastigheder, der hver har forskellig optagekvalitet og
optagelængde. EP-tilstand (6 eller 8 timer) har den længeste
optagetid, tilstandene LP og SP giver kortere optagetid med
højere optagekvalitet, og XP-tilstand giverdig den højeste
optagekvalitet.
En dobbeltlags-DVD±R har ca. den dobbelte kapacitet af en
enkeltlags-DVD±R. (Se side 45)
Automatisk kvalitetsjustering til timeroptagelse
Hvis tilstanden FR er valgt, justeres videokvaliteten
automatisk, så al video for den planlagte tid kan optages på
diskens ledige plads. (Se side 75)
EPG-funktioner
EPG er en Advanced Electronic Programme Guide.
Med en fjernbetjening kan du betjene alle funktionerne.
Den har en auto og manuel scanningsfunktion og en
kanalorganiseringsfunktion (programmerbar).
USB-brugerfl ade til overførsel af data
Du kan overføre JPEG-, MP3- og DivX-filer fra MP3afspilleren, USB-hukommelsen eller det digitale kamera til
en Harddisk og dvd-optager med USBgrænsefladen.
Du kan også kopiere JPEG-, MP3-og DivX-filer fra Harddisk
og dvd-optager til MP3-afspilleren, USB-hukommelsen
eller det digitale kamera med USB-grænsefl aden.
Dansk - 10
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 10
2007-10-31 오전 9:42:41
Før du læser brugervejledningen
Ikoner der anvendes i denne vejledning
Icon
S
Z
X
C
V
K
L
B
Term
Harddisk
DVD
Dette henviser til en funktion, der er
tilgængelig på dvd eller DVD±R/
-RW(V)-diske, der er lukket.
RAM
Dette henviser til en funktion, der er
tilgængelig på DVD-RAM.
-RW
Dette henviser til en funktion, der er
tilgængelig på DVD-RW.
-R
Dette henviser til en funktion, der er
tilgængelig på DVD-R.
+RW
Dette henviser til en funktion, der er
tilgængelig på DVD+RW.
+R
Dette henviser til en funktion, der er
tilgængelig på DVD+R.
G
JPEG
A
MP3
D
DivX
J
M
N
F
Definition
Dette henviser til en funktion, der er
tilgængelig på harddisken.
CD
Advarsel
BEMÆRKi
One touch
knap
USB
©2007 Samsung Electronics Co.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning må ikke
helt eller delvist reproduceres eller kopieres uden
forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co.
Dette henviser til funktion, der
ertilgængelig på en data-cd (CD-R
eller CD-RW).
Dette henviser til en funktion, der er
tilgængelig på følgende diske: CD-R/
RW-, DVD±R/±RW/-RAM samt på
harddisken.
Dette henviser til en funktion, der er
tilgængelig på følgende diske: CD-R/
RW-, DVD±R/±RW/-RAM samt på
harddisken.
Dette henviser til en funktion, der er
tilgængelig på følgende diske: CD-R/
RW-, DVD±R/±RW/-RAM samt på
harddisken.
Dette henviser til en situation, hvor en
funktion ikke fungerer, eller
indstillinger muligvis annulleres.
Dette henviser til tips eller
instruktioner på siden, der hjælper
hver funktion med at fungere.
En funktion der kan styres med kun én
knap.
Dette henviser til en funktion, der er
tilgængelig på USB.
Sådan bruges Harddisk- og dvd-optager
Sådan kommer du i gang
Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du
læserbrugervejledningen.
Intellektuel ejendomsret
Trin 1 : Vælg disktypen eller harddisk
Kontroller den tilgængelige disktype inden optagelse.
Denne enhed kan optage på følgende disktyper.
Hvis du ønsker at optage flere gange på den samme disk, eller
ønsker du at redigere disken efter optagelse, skal du vælge en
genskrivelig DVD±RW eller DVD-RAM-disk. Hvis du ønsker at
gemme en optagelse uden nogen ændring, skal du vælge en
ikke-genskrivelig DVD±R. Du kan optage filer direkte på den
indbyggede harddisk eller redigere en optaget fil.
Trin 2 : Formatering af disken til optagelse
I modsætning til en videomaskine starter optageren
automatisk med at formatere, når der indsættes en ubenyttet
disk. Denne forberedelse er nødvendig for at kunne optage på
en disk.
Brug af harddisk
Formatering er unødvendig.
Brug af DVD-RAM
Denne disktype kan formateres i DVD-Video Recording-format
(VR-tilstand). Du kan redigere indspillede billeder og oprette
en spilleliste og arrangere billeder i enbestemt rækkefølge
efter eget ønske.
Brug af DVD-RW
Denne disktype kan formateres i enten DVD-Video-format
(V-tilstand) eller DVD-Video Recording-format(VR-tilstand).
Ved en ubenyttet disk vises en meddelelse, der spørger, om
disken skal initialiseres eller ikke. Hvis du vælger “DVD-VR”
eller “DVD-V”, starter initialiseringen. Du kan afspille en disk i
Video-tilstand på en række dvd-komponenter. På en disk i
VR-tilstand kan der udføres forskellige former for redigering.
Om brug af denne brugervejledning
1) Sørg for at gøre dig bekendt med
sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dette
produkt. (Se side 2~7)
2) Læs Fejlfinding, hvis der opstår et problem.
(Se side 105~107)
Dansk - 11
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 11
2007-10-31 오전 9:42:43
Sådan kommer du i gang
Brug af DVD-R
Trin 5 : Redigering af en optaget disk
Det er ikke nødvendigt at formatere en disc, og kun
videooptagetilstand understøttes. Når denne disktype er
lukket, kan du afspille den på er række DVD-komponenter.
Redigering på diske er lettere end med almindelige
videobånd. Optageren indeholder mange forskellige
redigeringsfunktioner, der kun er mulige på dvd’er og
harddisk.
Brug af DVD+RW
• Ved en ubrugt DVD+RW-disk vises en meddelelse, der
spørger, om disken skal formateres eller ej. Hvis du
vælger “DVD+RW”, starter formateringen.
• Med DVD+RW-diske er der ingen forskel mellem
formatet DVD-Video (V-tilstanden) og optageformatet
DVD-Video (tilstanden VR).
Med en enkel og let redigeringsmenu kan du udføre
forskellige redigeringsfunktioner som f.eks. sletning,
kopiering, omdøbning, låsning osv. af en optaget titel.
Oprettelse af en spilleliste (DVD-RAM/-RW i VR-tilstand,
harddisk)
Med denne optager kan du oprette en ny spilleliste på den
samme disk og redigere den uden at ændre den originale
optagelse.
Brug af DVD+R
Denne disktype formateres automatisk.
M  Du kan kun bruge enten VR- eller Video-tilstand på
Trin 6 : Lukning og afspilning på andre dvd-komponenter
en DVD-RW, men ikke begge på samme tid.
 Du kan formatere en DVD-RW til tilstanden V eller VR
med Diskhåndtering.
Du skal være opmærksom på, at dataene på disken
forsvinder, når formatet ændres.
For at afspille din dvd på andre dvd-komponenter er det
muligvis nødvendigt at lukke den. Start med at færdiggøre al
optagelse og redigering, og luk herefter disken.
Ved brug af en DVD-RW-disk i VR-tilstand
Trin 3 : Optagelse
Der findes to forskellige optagemetoder, direkteoptagelse og
timeroptagelse. Timeroptagelse klassificeres.
Optagetilstand : XP(høj kvalitet), SP(standardkvalitet), LP(lang
optagelse) og EP(udvidet)iht. optagetilstanden.
Når optagelsen indstilles til FR-tilstand, optages i den bedste
billedkvalitet underhensyn til den ledige plads på disken.
Selvom lukning som hovedregel er unødvendig ved
afspilning af disken på en VR-tilstandskompatibel
komponent, bør der anvendes en lukket disk ved afspilning
på denne type komponent.
Ved brug af en DVD-RW-disk i Video-tilstand
Disken bør lukkes først for at gøre det muligt at afspille den på
andet udstyr end denne optager. Når disken førster lukket,
kan der ikke udføres yderligere redigering eller optagelse på
den. For at gøre det muligt at optage på disken igen, skal
lukningen annulleres.
Ved brug af DVD±R-disk
Trin 4 : Afspilning
Du kan vælge den titel, du ønsker at afspille, på en menu, der
vises, og med det samme starte afspilningen.
En dvd består af dele, der kaldes for titler og underdele, der
kaldes for kapitler.
Du bør lukke disken for at afspille den i andre komponenter
end denne optager. Du kan ikke redigere eller optage på
disken, når den er lukket.
M  Du kan lukke disken automatisk med funktionen
EZ-optagelse. (Se side 34)
Ved optagelsen oprettes en titel mellem de to punkter, hvor
du starter og standser optagelsen. Kapitler oprettes
automatisk, når du lukkeroptagelser på DVD-RW/-R-diske i
Video-tilstand.Kapitlets længde (intervallet mellem
kapitler)varierer. Det afhænger af optagetilstanden.
Dansk - 12
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 12
2007-10-31 오전 9:42:44
Klargør fjernbetjeningen
Udpakning
Tilbehør
Kontrollér følgende medfølgende tilbehør
Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt:
• Kontrollér, at batteriernes poler vender rigtigt (Dry-Cell)
• Kontrollér, om batterierne er brugt op.
• Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er blokeret.
• Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i nærheden.
Video/lydkabel
Fjernbetjening
Sådan kommer du i gang
Installér batterier i fjernbetjeningen
• Åbn batteridækslet på fjernbetjeningens bagside.
• Indsæt to AAA-batterier. Kontrollér, at batteriernes poler
(+og –) vender rigtigt.
• Sæt batteridækslet på igen.
Aflever brugte batterier iht. lokale miljøbestemmelser.Kom
dem ikke i husholdningsaffaldet.
Antennekabel til tv
Batterier til
fjernbetjening(størrelse AAA)
Følg instruktionerne herunder for at afgøre, om dit
fjernsyn er kompatibelt.
1. Tænd for dit fjernsyn.
2. Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet.
Brugervejledning
Lynvejledning
3. Tryk på knapperne TV STANDBY/ON, hold dem nede,
og brug de numeriske knapper til at taste den tocifrede
kode, der svarer til navnet på dit fjernsyn.
Dansk - 13
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 13
2007-10-31 오전 9:42:45
Sådan kommer du i gang
Kontrollerbare tv-koder
MÆRKE
MÆRKE
KNAP
KNAP
SANYO
41, 42, 43, 44, 48
SAMSUNG
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
SCHNEIDER
6
AIWA
82
SELECO
74
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
SHARP
36, 37, 38, 39, 48
BANG & OLUFSEN
57
SIEMENS
71
BLAUPUNKT
71
SINGER
57
BRANDT
73
SINUDYNE
57
BRIONVEGA
57
SONY
35, 48
CGE
52
TELEAVA
73
CONTINENTAL
EDISON
75
TELEFUNKEN
67, 73, 75, 76
THOMSON
72, 73, 75
DAEWOO
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34
THOMSON ASIA
80, 81
TOSHIBA
47, 48, 49, 50, 51, 52
EMERSON
64
FERGUSON
73
FINLUX
06, 49, 57
FORMENTI
57
FUJITSU
84
GRADIENTE
70
GRUNDIG
49, 52, 71
HITACHI
60, 72, 73, 75
IMPERIAL
52
JVC
61, 79
LG
06, 19, 20, 21, 22, 78
LOEWE
06, 69
LOEWE OPTA
06, 57
MAGNAVOX
40
METZ
57
MITSUBISHI
06, 48, 62, 65
MIVAR
52, 77
NEC
83
NEWSAN
68
NOBLEX
66
NOKIA
74
NORDMENDE
72, 73, 75
PANASONIC
53, 54, 74, 75
PHILIPS
06, 55, 56, 57
PHONOLA
06, 56, 57
PIONEER
58, 59, 73, 74
RADIOLA
06, 56
RADIOMARELLI
57
RCA
45, 46
REX
74
SABA
57, 72, 73, 74, 75
SALORA
74
WEGA
57
YOKO
6
ZENITH
63
Resultat: Hvis dit fjernsyn er kompatibelt med
fjernbetjeningen, afbrydes det. Det er nu
programmeret til at arbejde med fjernbetjeningen.
M  Hvis der står flere koder for ditfjernsynsmærke, skal
du prøve dem en efter en, til du finder en, der
fungerer.
 Hvis du udskifter fjernbetjeningensbatterier, skal du
indstille mærkekodningen.
Du kan herefter styre fjernsynet med følgende
knapperefter TV-knappen.
Knap
Funktion
TV STANDBY/ON
Bruges til at tænde og slukke for fjernsynet.
INPUT SEL.
Bruges til at vælge en ekstern kilde.
TV VOL (+ –)
Bruges til at justere fjernsynets lydstyrke.
PROG (,.)
Bruges til at vælge den ønskede kanal.
TV MUTE
Bruges til at tænde og slukke for lyden.
Numeriske knapper
Bruges til direkte indtastning af tal.
M  De forskellige funktioner fungerer ikke nødvendigvis
på alle fjernsyn. Hvis der opstår problemer, skal du
betjene fjernsynet direkte.
Dansk - 14
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 14
2007-10-31 오전 9:42:47
Sådan kommer du i gang
Beskrivelse
Set forfra
1.
STANDBY/ON KNAP
Tænder og slukker for optageren.
8.
P.SCAN KNAP
Vælger progressiv scanning-tilstanden.
2.
DISKBAKKE
Åbner for at modtage en disk.
9.
DVD-KNAP
Vælger dvd-tilstand
3.
OPEN/CLOSE KNAP
Åbner og lukker diskbakken.
10. HDD-KNAP
Vælger harddisktilstand
4.
DISPLAY
Afspiller en disk eller holder pause ved
afspilning.
11. PROG KNAPPER
Vælger forudindstillede tv-kanaler.
Det samme som knappen PROG på fjernbetjeningen.
5.
AV 3 INPUT
Tilslutter eksternt udstyr.
12. REC KNAP
Starter optagelse.
6.
DV-INPUT
Tilslutter eksternt digitalt udstyr med et DVstik.
f.eks. videokamera)
7.
(som
USB HOST
Tilslut digital kamera (faste billeder), MP3-afspiller,
Memory Stick, kortlæser, ekstern harddisk eller andre
flytbare lagerenheder.
13. STOP-KNAP
Stopper afspilning af disken.
14. PLAY/PAUSE KNAP
Afspiller en disk eller holder pause ved
afspilning eller optagelse.
15. SØGE/SPRING KNAPPER
Flytter til næste titel/kapitel/nummer eller
flytter tilbage til forrige titel/kapitel/nummer.
Dansk - 15
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 15
2007-10-31 오전 9:42:48
Sådan kommer du i gang
Bagpanel
Blæser
Blæseren kører altid, når der er tændt for strømmen.
Sørg for mindst 10 cm fri plads på alle sider af
blæseren, når du installerer produktet.
1.
2.
Ind fra antennestik
9.
Udgang til tv
3.
AV1 (TV) SCART-udgangsstik
4.
AV2 (EXT) SCART-indgangsstik
5.
COMPONENT VIDEO OUT
Tilsluttes til udstyr der har komponentvideoindgang.
6.
HDMI OUT
7.
AUDIO OUT
Tilsluttes til lydindgangen på eksternt udstyr med
lydkabler
8.
VIDEO OUT
Tilsluttes til indgangen på eksternt udstyr med et
videokabel.
S-VIDEO OUT
Tilsluttes til indgangen på eksternt udstyr med et SVideo-kabel.
10. DIGITAL AUDIO OUT(COAXIAL)
Tilsluttes til en forstærker med et indgangsstik til digital,
koaksial lyd.
11. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Tilsluttes til en forstærker med et indgangsstik til digital,
optisk lyd.
M  Antenneforbindelsen lader ikke outputsignal fra
harddisk- og dvd-optager passere.
For at se udgangssignalet fra harddisk- og dvdoptager på dit tv skal du anvende audio/video- eller
SCART-kabler.
Display pa forsiden
1. Lyser når en disk er indsat.
5. Indikator for spilletid/tid/aktuel status.
2. Lyser i optagetilstand.
6. Lyser ved progressiv scanning-tilstand.
3. Lyser når harddisken eller en DVD vælges.
7. Lyser for at indikere optagelse i timertilstand.
4. Lyser når en -DVD-RAM/±RW/±R-disk er indsat.
Dansk - 16
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 16
2007-10-31 오전 9:42:49
Beskrivelse af fjernbetjeningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
DVD-knap
Tryk for at styre dvd’en.
TV b-knap
Tryk for at styre fjernsynet.
STANDBY/ON -knap
NUMERISKE knapper
TV/DVD -knap
TV MUTE-knap
Denne bruges til frakobling af lyd. (Tv-tilstand) Brug
denne til at vende tilbage til titelmenuen eller til at vise
listen med optagne filer.
SPRING TILBAGE/SPRING FREM-knapper
Hver gang du trykker på knappen, vises en ny frame (billede).
STOP-knap
Tryk for at stoppe afspilning af en disk.
SØG TILBAGE/SØG FREM-knapper
Tryk for at søge frem eller tilbage på en disk.
TV-VOL-knap
Justerer fjernsynets lydstyrke
MENU -knap
Viser Harddisk- og dvd-optager opsætningsmenu.
OK/RETNINGS-knapper (knapperne ▲▼◄►).
Knappen (INFO)
Tryk for at få vist programinformationsboksen på skærmen,
når du bruger DTV. Muliggør adgang til almindelige
funktioner på harddisk- og dvd-optageren. (Se side 50.)
TITLE LIST/DISC MENU-knap
Brug denne til at åbne listen med optagelser/diskmenuen.
15. Knappen SUBTITLE/RØD(A)
Når du bruger DTV, skal du trykke på denne knap for at
vælge undertekst.
Tryk på denne for at skifte sprog på dvd’ens undertekst.
16. REC MODE/GRØNNE(B)-knap
Brug denne til at indstille den ønskede optagetid og
billedkvalitet. (XP/SP/LP/EP)
17. Knappen GUIDE
Tryk på denne for at skifte programguide.
18. REC-knap
Bruges til at optage på harddisk eller på DVD-RAM/±RW/±R-diske.
19. Knappen TV/RADIO/MARKER
I DTV-tilstand trykker du på denne for at skifte TV- eller
Radio-tilstand.
Brug denne til at sætte et bogmærke et sted under
afspilning af en disk.
20. HDD-knap
Tryk for at styre harddisken.
21. USB-knap
Tryk for at styre USB.
22. OPEN/CLOSE-knap
Åbner og lukker diskbakken.
23. TV STANDBY/ON-knap
24. INPUT SEL. -knap
Vælger indgangssignal i tilstanden ekstern indgang
(PROG, AV1, AV2, AV3 eller DV-indgang)
25. Knappen AUDIO
Brug denne for at få adgang til forskellige lydfunktioner på
en disk. (DVD-tilstand)
26. PLAY/PAUSE-knap
Tryk for at afspille eller stoppe en disk midlertidigt.
27. PROG-knap
Anvend denne til at vælge et tv-program.
28. Knappen DTV/ANALOG
Valg af digital/analog station.
29. RETURN-knap
30. EXIT-knap
31. PLAY LIST/TITLE MENU-knap
Brug denne til at vende tilbage til titelmenuen eller til at vise
listen med optagne filer.
32. Knappen ALT/GULE(C)
Når du bruger DTV, skal du trykke på denne knap for at
vælge lydspor.
33. Knappen FAV LIST (Favoritliste)/BLÅ(D)
Når du bruger DTV, skal du trykke på denne knap for at
vælge favoritlisten.
34. Knappen TEXT
Når du bruger DTV, skal du trykke på denne knap for at
vælge Teletext OSD (Tekst-tv-sprog).
35. Knappen REC PAUSE/TIME SHIFT
Bruges til at holde pause under optagelse.
I HDD-tilstanden (harddisk) kan du bruge denne til
funktionen Time shift (Tidsforskydning).
36. TIMER-knap/Knappen REPEAT
Tryk for direkte at gå til menuen til Timer Recording Mode
(Timer-optagelse).
Gør det muligt at gentage en titel, et kapitel, et nummer eller en disk.
Sådan kommer du i gang
Fjernbetjeningen til din Harddisk- og dvd-optager fungerer med Samsung-tv og kompatible mærker
Dansk - 17
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 17
2007-10-31 오전 9:42:51
Tilslutning og opsætning
Tilslutning og opsætning
Tilslutning af Harddisk- og dvd-optager
Yderligere tilslutninger
Dette afsnit handler om forskellige metoder til
tilslutning af Harddisk- og dvd-optager til
andre eksterne komponenter og de første,nødvendige
opsætninger.
Du kan tilslutte din harddisk- og dvd-optager til en ekstern
enhed (videomaskine/satellittuner).
Du kan tilslutte din Harddisk- og dvd-optager til fjernsynet med
SCART-kablet, hvis der findes et passende indgangsstik på
fjernsynet.
1. Tilslut antennekablet som vist.
2. Tilslut den ene ende af SCART-kablet til AV1-stikke på
bagsiden af Harddisk- og dvd-optager.
3. Slut den anden ende til det relevante stik på fjernsynet.
4. Tilslut Harddisk- og dvd-optager og fjernsynet til
stikkontakten.
5. Tænd for Harddisk- og dvd-optager og fjernsynet.
6. Tryk på knappen INPUT SEL. på tv-fjernbetjeningen,indtil
videosignalet fra Harddisk- og dvd-optager vises på tvskærmen.
ekstern enhed (Videobåndoptager/
satellitmodtager)
- DVD-tilstand
antenneindgang
1. Tilslut AV2-stikket på harddisk- og dvd-optageren og den
eksterne enhed (videobåndoptageren/satellitmodtageren)
med et SCART-kabel.
2
1
2. Tilslut AV1-stikket til SCARTAV-stikket på fjernsynet.
Til tv
3. Tænd for harddisk- og dvd-optageren, den eksterne enhed
(videobåndoptager/satellitmodtager) og tv'et.
3
4. Indstil indgangen til AV2.
- TV-tilstand
Antennekabel
1. Tryk på knappen TV/DVD på fjernbetjeningen, hvorefter
“TV” vises på LED-displayet på forsiden. (eller sluk for
Harddisk- og dvd-optager.)
Til antenneindgang
M  Antennekablet på dette produkt udsender kun tv-
signaler. Du skal tilslutte SCART-kabel eller lyd/
videokabler for at se en dvd fra din Harddisk- og dvdoptager.
2. Du kan herefter se programmer fra satellittuneren eller
digitaltuneren, der er tilsluttet til denne Harddisk- og dvdoptager, også når Harddisk- og dvd-optager ikke er tændt.
Dansk - 18
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 18
2007-10-31 오전 9:42:53
Antenne + Harddisk- og dvd-optager +
ekstern dekoderboks + tv
Andre tilslutningstyper med
videoudgangskablet
Der er flere metoder til udsendelse af videosignaler
uden brug af SCART-kabler. Vælg den af følgende
videotilslutninger herunder, der passer dig bedst.
• Situation 1 : Tilslutning til et videoudgangsstik(komposit)
• Situation 2 : Tilslutning til et S-Video-udgangsstik
• Situation 3 : Komponentvideo-udgangsstik
S-Video-, komponentvideo- og progressive udgange
Wall
• S-Video- og komponentvideoudgange er kun tilgængelige,
hvis dit fjernsyn understøtter S-Video-og/eller
komponentvideoindgange. Hvis S-Video-eller
komponentvideoudgangene ikke fungerer,skal du
undersøge fjernsynets stik og indstillingerne i fjernsynets
indgangsvælger.
DECODER
3
1
Tilslutning og opsætning
Hvis du tilslutter en ekstern dekoderboks til Harddisk- og dvdoptager, kan du optage kodede kanaler (f.eks. udsendelser
fra CANAL+ eller Premiere), der modtages gennem den
indbyggede tv-tuner i Harddisk- og dvd-optager.
• Sammenlignet med almindelig interlaced video fordobler
progressiv scanning antallet af linjer, der vises på fjernsynet,
og det giver et mere stabilt,flimmerfrit og klart billede end
interlaced video.Dette er kun muligt, hvis tv’et understøtter
progressiv scanning.
• Progressiv scanning-udgang (576P)
Forbrugerne skal være opmærksomme på, at ikke alle
højdefinitionsfjernsyn er helt kompatible med dette
produkt, og det kan medføre digitale fejl på billedet. Er der
problemer med progressiv scanning(576P-billeder),
anbefales det, at brugeren skifter tilslutning til
’standarddefinition’-udgang. Hvis der er spørgsmål mht.
vores tv-kompatibilitet med denne model 576P-Harddiskog dvd-optager, bedes du kontakte vores kundeservice.
4
2
1. Tilslut antennekablet som vist.
2. Tilslut vha. et SCART-kabel AV1-stikket på denne optager
til SCART AV-stikket på fjernsynet.
3. Tilslut AV2-stikket til et SCART AV-stik på dekoderboksen.
4. For at se eller optage Canal Plus betalingsprogrammer skal
du vha. skærmmenuen indstille din Harddisk- og dvdoptager til at modtage kanalerne. (Se side 29).
Dansk - 19
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 19
2007-10-31 오전 9:42:54
Situation 1 : Tilslutning til et
videoudgangsstik (komposit)
Situation 2 : Tilslutning til et SVideoudgangsstik
Tilslutning og opsætning
1. Tilslut et videokabel (gult) mellem VIDEO OUT stikket(gult)
på Harddisk- og dvd-optager og VIDEO INPUT-stikket (gult)
på dit tv (eller AVforstærker).
1. Tilslut et S-Video-kabel (medfølger ikke) mellem S-VIDEO
OUT-stikket på Harddisk- og dvd-optager og S-VIDEO
INPUT-stikket på dit tv(eller din AV-forstærker).
• Du vil glæde dig over billeder i almindelig kvalitet.
2. Tilslut lydkabler (hvide og røde) mellem AV AUDIOOUTstikkene på Harddisk- og dvd-optager og AUDIO INstikkene på dit tv (eller din AVforstærker). (Se side 21-22)
• Du vil kunne se billeder af høj kvalitet.
2. Tilslut lydkabler (hvide og røde) mellem AV AUDIO OUTstikkene på Harddisk- og dvd-optager og AUDIO INstikkene på dit tv (eller din AVforstærker). (Se side 21-22)
gul
Video/lydkabel
gul
Dansk - 20
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 20
2007-10-31 오전 9:42:56
Situation 3 : Komponentvideoudgangsstik
1. Tilslut komponentvideokabler (medfølger ikke) mellem
COMPONENT OUT (Y,PB,PR)-stikkene på Harddisk- og dvdoptager og COMPONENT IN (Y,PB,PR)-stikkene på dit tv.
• Du vil glæde dig over den høje kvalitet og
den nøjagtige gengivelse af farvebilleder.
Andre tilslutningstyper med
lydudgangskablet
Der er flere metoder til tilslutning af lydsignaler uden brug
af SCART-kabler. Vælg den lydtilslutning, der passer dig
bedst, herunder.
Tilslutning og opsætning
• Situation 1 : Tilslutning til dit tv
2. Tilslut lydkabler (hvide og røde) mellem AV AUDIO OUTstikkene på Harddisk- og dvd-optager og AUDIO INstikkene på dit tv (eller din AVforstærker).
(Se side 21-22).
• Situation 2 : Tilslutning til en stereoforstærker
med AV-udgangsstik
• Situation 3 : Tilslutning til en AV-forstærker
meddigitalt udgangsstik
3. Se side 38, når du har udført tilslutningerne.
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og dobbelt-D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker tilhørende DTS,
Inc.
Situation 1 : Tilslutning til dit tv
grøn
blå
rød
Brug denne tilslutning, hvis dit tv har lydindgangsstik.
grøn
blå
rød
M  Kontrollér, at farverne på forbindelserne passer
Out er indstillet til Component.
(Se side 39)
gul
 Progressiv-indstillingen er kun tilgængelig, når Video
hvid
gul
rød
sammen. Y, PB, PR -komponentudgangsstikkene på
din Harddisk- og dvd-optager skal tilsluttes til de
samme, tilsvarende indgangsstik på dit tv.
hvid
rød
Dansk - 21
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 21
2007-10-31 오전 9:42:58
Situation 3 : Tilslutning til en AVforstærker med digitalt udgangsstik
Brug AUDIO OUT-stikkene, hvis din forstærker kun har AUDIO
INPUT-stik (L og R).
Brug denne tilslutning, hvis din AV-forstærker har en Dolby
Digital, MPEG2 eller DTS-dekoder samt et digitalt
indgangsstik. For at få glæde af Dolby Digital-MPEG2- eller
DTS-lyd skal du indstille lydindstillingerne.
Afhængigt af din forstærker, tilslut et optisk kabel eller et
koaksialkabel. (Se side 35~36)
Tilslutning og opsætning
Situation 2 : Tilslutning til en
stereoforstærker med AV-udgangsstik
rød
hvid
rød
hvid
Fronthøjttaler (V)
eller
Fronthøjttaler (V)
Bag (V)
Bag (H)
Front(L)
Front(R)
Subwoofer Center
Dansk - 22
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 22
2007-10-31 오전 9:43:00
Tilslutning af HDMI/DVI til et tv
Hvis dit tv har en HDMI/DVI-indgang, skal du tilslutte HDMI/
DVI-kablet til tv’et. Du får glæde af billeder og lyd i bedste
kvalitet.
Tilslutning og opsætning
• Situation 1 : Tilslutning til et tv med HDMI-stik
• Situation 2 : Tilslutning til et tv med DVI-stik
hvid
rød
Situation 1 : Tilslutning til et tv med
HDMI-stik
hvid
• Med HDMI-kabel (medfølger ikke): Tilslut HDMI-kablet til
HDMI OUT-stikket på bagsiden af Harddisk- og dvd-optager
til HDMI IN-stikket på dit tv.
rød
• Tryk på indgangsvælgeren på tv-fjernbetjeningen, indtil
HDMI-signalet fra dvd-optageren vises på din tvskærm.
J  For at bruge HDMI-kablet (medfølger ikke) skal du
tilslutte kabelforbindelsen, inden du tilslutter
netledningen, eller efter du er færdig med ”Plug &
Auto”-autoopsætning. Tilslut ikke HDMI-kablet, mens
”Plug & Auto”- autoopsætning er i gang.
 Progressiv scanning aktiveres automatisk, når HDMI
er tilsluttet.
 Hvis dit tv ikke har en Bitstream-decoder, skal du
indstille den digitale lydudgang til PCM for at se
kunne se via HDMI-udgangen. (Se side 35~36)
 Afhængig af den HDMI-enhed (tv/HDMImodtager)
du bruger, er lyd muligvis ikke understøttet. Hvis TV/
HDMI-modtageren ikke understøtter Dolby Digital,
er der ingen lyd til rådighed, når du indstiller den
digitale udgang til ’Bitstream’ i menuen til
lydopsætning. I dette tilfælde skal du indstille den
digitale lydudgang til PCM (PCM). Hvis TV/HDMImodtageren ikke understøtter DTS, er der ingen lyd
til rådighed, når du afspiller en disk i DTSformat.
Situation 2 : Tilslutning til et tv med DVIstik
 Du kan kun skifte fra HDMI-udgangen til andre
• Med DVI-adapterkablet (medfølger ikke) skal du tilslutte
HDMI OUTstikket på bagsiden af dvd-optageren til DVI INstikket på dit TV.
udgange i Stop-tilstand.
 Hvis du bruger et HDMI-kabel til at tilslutte et
• Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid)
bag på dvd-optageren til AUDIO IN-stikkene (rød og hvid)
på dit tv. Tænd for dvd-afspilleren og tv’et.
Samsung-tv til Harddisk- og dvd-optager, kan du
styre optageren med tv’ets fjernbetjening.
(Dette er kun muligt med SAMSUNG-tv, der
understøtter Anynet+.) (Se side 33)
• Tryk på indgangsvælgeren på tv-fjernbetjeningen, indtil
DVI-signalet fra dvd-optageren vises på din tvskærm.
 Kontroller logoet n (Hvis dit tv er forsynet
med logoet n, understøtter det funktionen
Anynet+.)
Dansk - 23
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 23
2007-10-31 오전 9:43:02
Tilslutning til AV 3 IN, DV-indgang
Tilslutning og opsætning
M  HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI er en grænseflade, der muliggør digital
overførsel af video- og lyddata med blot et enkelt
stik. Da HDMI er baseret på DVI, er dette helt
kompatibelt med DVI. Den eneste forskel på HDMI
og DVI er, at HDMI understøtter flerkanalslyd. Med
HDMI sender dvd-afspilleren et digitalt video- og
lydsignal og viser et levende billede på et tv, der
har HDMI-indgangsstik.
Med denne kan du tilslutte din HARDDISK/DVDOPTAGER til
andre eksterne enheder og vise eller optage deres output.
• Situation 1 : Tilslutning af videomaskine, Set-Top Box
(STB), dvd-afspiller eller digitalt videokamera
til AV3 IN-stik.
• Situation 2 : Tilslutning af en DV-enhed til DV INstikket
Situation 1 : Tilslutning af videomaskine, Set-Top Box(STB),
dvd-afspiller eller digitalt videokamera til AV3 IN-stik
 Beskrivelse af HDMI-forbindelsen
HDMI-stik - Såvel ikke-komprimerede videodata
som digitale lyddata (LPCM- eller Bit Stream-data).
- Selvom afspilleren bruger et HDMI-kabel
(medfølger ikke), udsender den kun et rent
digitalt signal til tv’et.
- Hvis tv’et ikke understøtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection),
opstår der støj (“sne”) på skærmen.
Tilslutning af videomaskine eller ekstern enhed til AV3 IN-stik
Harddisk- og dvd-optager.
Du kan optage fra tilsluttet udstyr (videomaskine, STB, dvdafspiller eller digitalt videokamera).
 Hvorfor bruger Samsung HDMI?
Et analogt tv kræver et analogt video/lydsignal.
Men ved afspilning af en dvd er de data, der
overføres til tv’et, digitale. Derfor er det
nødvendigt med en digital til analog-konverter (i
dvd-optageren) eller en analog til digitalkonverter (i tv’et). Ved denne konvertering
forringes billedkvaliteten pga. støj og signaltab.
HDMIteknologien er fremragende, fordi den ikke
kræver nogen digital til analog-konvertering og
består af et rent digitalt signal fra afspilleren til
tv'et.
videokamera
VCR
rød
hvid
gul
STB
DVD
gul
 Hvad er HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
er et system, der forhindrer, at dvd-indhold, der
udsendes via HDMI, kan kopieres. Det giver en sikker
digital forbindelse mellem en videokilde (pc, dvd
mv.) og en fremvisningsenhed (tv, projektor mv.).
Indholdet krypteres ved kilden for at forhindre, at der
fremstilles ikke-godkendte kopier.
hvid
rød
M  AV 3 IN vælges automatisk. Hvis denne indgang ikke
vælges automatisk, skal du anvende INPUT SEL.knappen til at vælge den ønskede indgang.
 Kopibeskyttet indhold kan ikke kopieres.
Dansk - 24
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 24
2007-10-31 오전 9:43:04
Situation 2 : Tilslut et videokamera til DV IN-stikket
Hvis dit digitale videokamera har et DV-udgangsstik, skal du tilslutte
det til DV-indgangsstikket på din Harddisk- og dvd-optager.
Tilslutning og opsætning
videokamera
M  Hvis indgang ikke vælges automatisk, skal du
anvende INPUT SEL. knappen til at vælge den
ønskede indgang.
Tilslutning til USB-enheder
På denne måde kan du tilslutte din Harddisk og dvdoptager til USB-enheder.
Tilslutning af USB-hukommelse, MP3-afspiller, digitalt
kamera til USB HOST.
MP3-afspiller
Digitalt kamera
M  Afbrydelse af USB-kablet under dataoverførslen
stopper kommunikationen og kan beskadige
data, der er gemt i hukommelsen.
 Hvis datakommunikationen afbrydes pga. statisk
elektricitet, magnetfelter eller andre årsager, så
genstart programmet, eller forsøg at fjerne USBkablet og tilslutte det igen.
Dansk - 25
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 25
2007-10-31 오전 9:43:07
Opsætning af systemet
Skærmmenunavigering
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Bibliotek
Titel
|
Vejiedning
DivX
|
Musik
|
Billede
|
Kanal
Tidsindstillet opt.
Diskhåndtering
Opsætning af systemet
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Med skærmmenuerne kan du aktivere eller deaktivere forskellige funktioner i
din Harddisk- og dvd-optager. Tryk på knappen MENU for at åbne
skærmmenuen, og brug derefter følgende knapper til at navigere gennem
skærmmenuerne.
1. ▲▼ ◄► knapper
Tryk på disse knapper på fjernbetjeningen for at flytte markeringslinjen
▲▼, ◄► og rulle gennem menupunkternea
2. OK-knap
Tryk på denne knap på fjernbetjeningen for at bekræfte nye opsætninger.
3. RETURN-knap
Tryk på denne knap på fjernbetjeningen for at vende tilbage til det senest
viste menubillede eller for at lukke skærmmenuen.
4. EXIT-knap
Tryk på denne knap for at afslutte skærmmenuen.
Plug & Auto-opsætning
Din Harddisk- og dvd-optager indstiller sig selv automatisk, første gang der
tændes for den. Tv-stationer og klokkeslæt gemmes i hukommelsen. Denne
proces tager nogle få minutter. Din Harddisk- og dvd-optager er herefter klar
til brug.
Indledende installation
: United Kingdom
United Kingdom
: United
FranceKingdom
Land
Sprog
Austria
: GMT
- 12:00
Belgium
: Off
Denmark
Finland
Deutschland
OK Netherlands
Tidszone
Sommortid
|
|
|
|
1. Tilslut antennekablet som forklaret på side 18.
(Tilslutning af din Harddisk- og dvd-optager til fjernsynet med antennekabel
og SCART-kabel).
For at bruge HDMI-kablet (medfølger ikke) skal du tilslutte kabelforbindelsen,
inden du tilslutter netledningen, eller efter du er færdig med ”Plug & Auto”autoopsætning. Tilslut ikke HDMI-kablet, mens ”Plug & Auto”-autoopsætning
er i gang.
2. Tilslut Harddisk- og dvd-optager til lysnettet.
I displayet på frontpanelet blinker meddelelsen “AUTO”
Indledende installation
Land
: United Kingdom
|
: United Kingdom
GMT + 01:00
: GMT - 12:00
|
Tidszone
Sprog
Tidszone
Sommortid
OK : Off
|
|
OK
Indledende installation
Land
: Denmark
|
Sprog
: Densk
|
Tidszone
: GMT + 01:00
: Off Fra
Til
|
Sommortid
|
|
3. Tryk på OK eller knappen ►, hvorefter Land vises.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede land, og tryk derefter på
knappen OK.
4. Tryk på OK eller knappen ►, hvorefter Sprog vises.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på
knappen OK.
5. Tryk på OK eller knappen ►, hvorefter Tidszone vises.
Tryk på knapperne ◄► for at vælge den ønskede tidszone.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge OK, og tryk derefter på knappen OK.
6. Tryk på OK eller knappen ►, hvorefter Sommertid vises.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Til eller Fra, og tryk derefter på knappen
OK.
OK
Dansk - 26
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 26
2007-10-31 오전 9:43:11
Automatisk scanning
Digital 610.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
DTV
5
YLE TV1
YLE TV2
YLE FST5
YLE24
YLE Teema
8. Når den automatisk kanalscanning er afsluttet, vises meddelelsen "Din
digitale modtager fundet".
5
Radio
7. Tryk på knappen ▼ for at vælge OK, og tryk derefter på knappen OK.
Digital automatisk scanning startes.
YLE PEILI
YLEN KLASSINEN
YLE FSR+
YLEMONDO
YLE X3M
9. Tryk på knappen OK.
Analog automatisk scanning startes.
Forløb
Signalstatus
eAFSLUT
Automatisk scanning
10. Når automatisk kanalsøgning er udført, startes automatisk opsætning af uret
i løbet af 10 sekunder. Hvis du ønsker at starte automatisk opsætning af uret
med det samme, skal du trykke på knappen OK.
Digital 858.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
DTV
Radio
10
Din digitale modtager fundet
YLE PEILI
DTV 10
Radio
5
YLEN KLA5SINEN
YPS ST
Eurosp
LCI
OK
11. Vent, indtil aktuel dato og aktuelt klokkeslæt automatisk vises. Hvis du
ønsker at afslutte automatisk opsætning af uret, skal du trykke på knappen
MENU.
5
YLE FSR+
YLEMONDO
YLE X3M
eAFSLUT
Automatisk scanning
3
ATV
PR
CH
Navn
Dekoder
1
2
3
004
--072
----------
FRA
FRA
FRA
M  Nu er Harddisk- og dvd-optager klar til brug. Funktionen “Plug & Auto-
Opsætning” er allerede indstillet. Så hvis du ønsker at ændre dette, kan
du ændre det ved forudindstilling af stationerne i skærmmenuen. Se
“Indstilling af kanaler- Manuel opsætning”. (se side 29~30)
 Funktionen til automatisk opsætning kan udføres ved at trykke på
STOP ( ) på enheden i mindst fem sekunder, når strømmen tændes,
og der ikke er nogen disk isat.
Forløb
eAFSLUT
Opsætning af systemet
Forløb
Signalstatus
12. Kontrollér dato og klokkeslæt.
• Hvis det er korrekt: Tryk på knappen OK, hvorefter datoen og
klokkeslættet lagres. Hvis du ikke trykker på knappen OK, bliver datoen og
klokkeslættet automatisk gemt efter fem sekunder.
Vent venligst. Indstiller tiden. Hvis du vil
afslutte indstilling af tid, skal du trykke på
[MENU] knappen
• Hvis det er forkert: Indtast korrekt klokkeslæt, måned, dag, time eller
minut. ▲▼◄► eller med de numeriske knapper. Tryk på knappen OK,
hvorefter datoen og klokkeslættet lagres. Når du har brug for at ændre
urets opsætning, kan du gøre dette manuelt.
Automatisk indstilling af tid
Mån. Dag
År.
Jan
2007
01
Tim
12
Min Auto
00
Til
Mandag
Indstilling af tid
Indstilling
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
System
|
Indstilling af tid
|
Sprog
|
Lyd
Tidsindstillet opt.
|
Video
|
Diskhåndtering
Forældrekode 1
|
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Indstilling, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Indstilling af tid, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Dansk - 27
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 27
2007-10-31 오전 9:43:15
Tidszone
Følg trinnene 1~3 på side 27 for at indstille.
Indstilling af tid
HDD & DVD OPTAGER
HDD
oone
BibliotekTimeTime
Zone
Vejiedning Manual Clock Set
◄ Daylight
GMT + Saving
01:00 ►
Kanal
|
|
|
: Fra
OK
Tidsindstillet opt.
Diskhåndtering
‹ GMT (Greenwich Mean Time) tabel
Indstilling
mFLYT
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Tidszone, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
Vælg tidszone for dit område ved hjælp af knapperne ▲▼, og vælg derefter
OK ved hjælp af knappen ▲▼.
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Opsætning af systemet
Land
GMT
By
United Kingdom, Portugal
GMT+0
Dublin, Edinburgh, London, Lissabon,
Casablanca
Frankrig, Østrig, Belgien,
Danmark, Tyskland, Holland,
Italien, Norge, Spanien,
GMT+1
Berlin, Stockholm, Rom, Wien, Paris, Madrid,
Prag, Warszawa, Bruxelles, København, Oslo,
Bern, Budapest, Warszawa, Prag
Finland, Tyrkiet, Grækenland
GMT+2
Athen, Helsinki, Istanbul, Cairo, Østeuropa
Pretoria, Israel
Manuel indstilning af tid
Følg trinnene 1~3 på side 27 for at indstille.
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Indstilling af tid
Bibliotek
Vejiedning
mån. Dag
Kanal
Tidsindstillet opt.
JAN
01
Är.
2007
Tim Min Auto
12
00
Til
Mandag
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Manuel indstilning af tid, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
Brug knapperne ▲▼◄► til at indtaste Tid, Dato eller År.
Brug de numeriske knapper til at indtaste data direkte.
6. Tryk på knappen OK, hvorefter datoen og klokkeslættet gemmes.
Hvis du ikke trykker på knappen OK, gemmes det ikke.
M  Antennekablet skal være tilsluttet for automatisk indstilling af uret.
(Se side 18)
 DVD-optageren indstiller automatisk uret efter sendestationernes
tidssignal mellem kanalerne PR1 til PR5. Hvis der ikke er et tidssignal i
den analoge udsendelse, foretages søgning efter klokkeslættet
automatisk i DVB-T. Hvis du ikke har behov for funktionen til automatisk
indstilling af uret, skal du vælge Fra.
 Hvis der er en forskel mellem tidsinformationen i det analoge og det
digitale signal, har du muligvis ikke adgang til indholdet af DVB-T.
Sommertid
Følg trinnene 1~3 på side 27 for at indstille.
Indstilling af tid
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
|
Tidszone
Manuel indstilning af tid
|
Sommertid
|
Tidsindstillet opt.
Fra
Til
Diskhåndtering
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Sommertid, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Til eller Fra, og tryk derefter på
knappen OK.
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Dansk - 28
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 28
2007-10-31 오전 9:43:18
Indstilling af kanaler
Denne menu indeholder fem undermenuer (Digital kanalliste, Digital
favoritkanal, Automatisk opsætning, Digital manuel opsætning,
Analog manuel opsætning).
Automatisk opsætning
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Digital kanalliste
|
Digital favoritkanal
|
Automatisk opsætning
|
Digital manuel opsætning
|
Analog manuel opsætning
|
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
:◄
Denmark
:◄
Digital
:◄
Alle
: ◄ CH 21/474000kHz
: ◄ CH 69/858000kHz
Start
1. Tryk på knappen MENU.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Kanal, og tryk derefter på knappen OK
eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Automatisk opsætning, og tryk derefter
på knappen OK eller ►.
4. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge de ønskede indstillinger.
• Land : Tryk på knapperne ◄► for at vælge det ønskede land.
• Kanaltype : Tryk på knapperne ◄► for at vælge Digital, Analog eller Alle.
(Hvis du vælger Analog, kan du ikke vælge Scanningstilstand,
Startfrekvens og Slutfrekvens.)
• Scanningstilstand :
- Kun gratis : Modtager signaler undtagen kodede signaler.
- Alle : Modtager signaler inkl. kodede signaler.
• Startfrekvens/Slutfrekvens : Den ændres automatisk, når landet vælges.
Automatisk scanning
Land
Kanaltype
Scanningsstilstand
Startfrekvens
Slutfrekvens
Med denne funktion kan du downloade kanalerne automatisk fra den
programmerede indlæsning.
►
►
►
►
►
Afbryd
(Kanaltype : Digital)
Opsætning af systemet
Tidsindstillet opt.
Kanal
Automatisk scanning
Digital 610.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
DTV
5
5
Radio
YLE TV1
YLE TV2
YLE FST5
YLE24
YLE Teema
YLE PEILI
YLEN KLASSINEN
YLE FSR+
YLEMONDO
YLE X3M
5. Tryk på knappen ▲▼ for at vælge Start, og tryk herefter på knappen OK.
Automatisk scanning startes.
M  Du kan vælge RADIO-tilstand ved blot at trykke på knappen TV/RADIO
Forløb
Signalstatus
eAFSLUT
på fjernbetjeningen.
Denne knap bruges til at skifte mellem TV- og RADIO-tilstand.
Automatisk scanning
Digital 858.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
DTV
Radio
10
Din digitale modtager fundet
YLE PEILI
DTV 10
Radio
5
YLEN KLA5SINEN
YPS ST
Eurosp
LCI
OK
5
YLE FSR+
YLEMONDO
YLE X3M
Forløb
Signalstatus
eAFSLUT
(Kanaltype : Analog)
Automatisk scanning
3
ATV
PR
CH
1
2
3
004
--072
Navn
----------
Dekoder
FRA
FRA
FRA
Forløb
eAFSLUT
Dansk - 29
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 29
2007-10-31 오전 9:43:26
Digital manuel opsætning
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Kanal
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Digital kanalliste
|
Digital favoritkanal
|
Automatisk opsætning
|
Digital manuel opsætning
|
Analog manuel opsætning
|
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Opsætning af systemet
Manuel scanning
Land
Kanaltype
Scanningsstilstand
Kanalnummer
Frekvens
Båndbredde
Signalstatus 50%
:
:
:◄
:◄
:◄
:◄
Denmark
Digital
Alle
CH 5
178750kHz
8MHz
Start
►
►
►
For at kunne indstille nye kanaler er harddisk- og dvd-optageren udstyret
med funktionen Manuel scanning, hvor brugeren kan indtaste kanalerne.
Følg trinnene 1~2 på side 29 for at indstille.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Digital manuel opsætning, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
4. Brug knapperne ◄► til at finde det kanalnummer, du ønsker.
Vælg Frekvens, og indtast frekvensen på den kanal, du vil finde, ved at trykke
på nummerknappen.
Brug knapperne ◄► til at vælge den ønskede Båndbredde.
Når du indtaster en gyldig frekvens, vælges båndbredden automatisk.
Du kan indstille værdierne 6, 7 eller 8 MHz. Når du har valgt.
Tryk på knappen OK for at starte scanningen.
►
Afbryd
Manuel scanning
Digital 858.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
DTV
Radio
10
Din digitale modtager fundet
YLE PEILI
DTV 10
Radio
5
YLEN KLA5SINEN
YPS ST
Eurosp
LCI
OK
5
YLE FSR+
YLEMONDO
YLE X3M
Forløb
Signalstatus
eAFSLUT
Analog manuel opsætning
Følg trinnene 1~2 på side 29 for at indstille.
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Kanal
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Digital kanalliste
|
Digital favoritkanal
|
Automatisk opsætning
|
Digital manuel opsætning
|
Analog manuel opsætning
|
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
Manuel opsætning
PR
CH
Navn
Dekoder
01
02
03
04
05
06
07
---------------
----------------------
---------------
A
Rediger
B
Slet
Time
Zoneopsætning
Manuel
PR
CH
Navn
Dekoder
MFT
01
--- ►
---Fra
--- ---
◄
Gem
mFLYT sVÆLG
C
Udskift
eAFSLUT
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Analog manuel opsætning, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et PR (program), du vil redigere, slette
eller skifte, og tryk derefter på FARVEKNAPPEN.
Vælg Rediger, Slet eller Udskift.
• I tilfælde af Rediger (den RØDE knap (A)) : Du kan tilføje eller redigere
PR-informationer (programinformationer). Når du har ændret
programinformationer (CH, Navn, Dekoder, MFT), skal du vælge Gem og
derefter trykke på knappen OK.
- CH : Søg kanalen med knapperne ◄►.
- Navn : Viser stationsnavnet som det automatisk detekteres i det
udsendte signal. Hvis det ikke detekteres, kan du redigere navnet
med knapperne ▲▼◄►.
- Dekoder : Hvis du vælger Til, kan du optage kodede kanaler med en
ekstern dekoderboks. Inden du vælger Til, skal du på side 19
læse, hvordan du tilslutter din eksterne dekoderboks.
- MFT(Manual Frequency Tunning) : Du kan finjustere kanalfrekvensen
med knapperne ◄►.
• I tilfælde af Slet (den GRØNNE knap (B)) : Kanalinformationerne for det
valgte PR (Program) bliver fjernet.
• I tilfælde af Swap (den GULE knap (C)): Du kan skifte
kanalinformationerne for to programmer. Hvis du f.eks. ønsker at ombytte
PR2 og PR5, skal du vælge Swap ved PR2 og derefter trykke på knappen
OK ved PR5.
Dansk - 30
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 30
2007-10-31 오전 9:43:29
Digital kanalliste
Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden DVB-T.
Denne funktion bruges til at redigere favoritkanallisten eller slette kanalen.
DTV liste
001 SVT1
002 SVT2 ABC
003 TV3
004 TV4 Stockholm
005 Kanal 5
006 TV6
007 Eurosport
Nyt nr.
Red. FAV
Fjern
Side
Følg trinnene 1~2 på side 29 for at indstille.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Digital kanalliste, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
Afslut
4. Tryk på den RØDE (A) knap for at føje den nuværende kanal til den digitale kanalliste.
Tryk på den GULE (C) knap for at fjerne en kanal fra den digitale kanalliste.
Tryk på knappen OK for at vise denne kanal.
5. Tryk på den GRØNNE (B) knap for at give en kanal et andet nummer i DTV-listen.
Meddelelsen "Indtast nyt kanalnummer." vises.
Radio liste
Red. FAV
Fjern
Nyt nr.
Side
Afslut
6. Tryk på nummerknapperne for at indtaste et nyt kanalnummer.
M  Tryk på knappen OK i DVB-T-visningen for at få vist den digitale kanalliste.
 Tryk på den Blå (D) knap 5 gange i DVB-T-visningen for at få vist kanallisten.
 Du kan vælge RADIO-tilstand ved blot at trykke på knappen TV/RADIO
på fjernbetjeningen.
Denne knap bruges til at skifte mellem TV- og RADIO-tilstand.
Opsætning af systemet
045 YLE PEILI
046 YLEN KLASSINEN
047 YLE FSR+
048 YLEMONDO
049 YLE X3M
 Hvis du omnummererer en planlagt kanal, fjernes kanalen fra den
planlagte liste.
Digital favoritkanal
Favorit DTV 1
Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden DVB-T.
Du kan med det samme registrere den aktuelle kanal på listen med digitale
favoritkanaler.
001 TF1
002 NRJ12
Fjern
Følg trinnene 1~2 på side 29 for at indstille.
Tilføj aktuel
Side
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Digital favoritkanal, og tryk derefter
på knappen OK eller ►.
Afslut
4. Tryk på den GULE (C) knap for at tilføje den aktuelle kanal til de digitale
favoritkanaler.
Tryk på den RØDE (A) knap for at fjerne en favoritkanal fra listen med
digitale favoritkanaler.
Tryk på knappen OK for at vise denne kanal.
M  Du kan også anvende denne funktion ved at trykke på knappen
FAV LIST på fjernbetjeningen.
 Du kan lagre op til 8 digitale favoritkanaler. (TV-favoritliste: 4,
Radiofavoritliste:4)
Opsætning af indstillinger for System
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
System
Automatisk slukning
: Fra
|
Opret kapitel
: Fra
|
EP Tidstilstand
: 6 timer
|
Anynet+ (HDMI CEC)
: Til
|
EZ-optagelse
: Fra
|
DVB-T Auto. undertekst : Til
|
DivX(R) Registrering
|
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Med denne funktion kan du opsætte videoindstillingen.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Indstilling, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge System, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
4. Tryk på knapperne▲▼ for at vælge den ønskede systemindstilling, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
Dansk - 31
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 31
2007-10-31 오전 9:43:35
Automatisk slukning
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Automatisk slukning
Fra
Bibliotek
|
: Fra
2 timer : Fra
EP Tidstilstand 6 timer : 6 timer
|
Anynet+ (HDMI CEC)
: Til
|
EZ-optagelse
: Fra
|
DVB-T Auto. undertekst : Til
|
DivX(R) Registrering
|
Opret kapitel
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
System
sVÆLG
rTILBAGE
|
eAFSLUT
Denne funktion slukker automatisk for Harddisk- og dvd-optager, hvis du
ikke trykker på nogen knap i det angivne tidsrum.
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Automatisk slukning, og tryk derefter
på knappen OK eller ►.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
• Fra : Automatisk slukning er slået fra.
• 2 timer : Harddisk- og dvd-optager slukker automatisk to timer efter, der
sidst er trykket på en knap.
Opsætning af systemet
• 6 timer : Harddisk- og dvd-optager slukker automatisk seks timer efter,
der sidst er trykket på en knap.
• Hvis slukketid, der er indstillet med automatisk sluk-funktion, nås under
afspilning eller optagelse, fortsætter enheden med at være tændt, indtil
afspilningen eller optagelsen er færdig.
M  Hvis du slukker og tænder for harddisk- og dvd-optageren, vender
denne funktion tilbage til standard.
Automatisk kapiteloprettelse
HDD & DVD OPTAGER
DVD-RW(V)
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
CVKL
System
Automatisk slukning
: Fra
|
Opret kapitel
Fra
EP Tidstilstand Til
Anynet+ (HDMI CEC)
: Fra
|
: 6 timer
|
: Til
|
EZ-optagelse
: Fra
|
DVB-T Auto. undertekst : Til
|
|
DivX(R) Registrering
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
1/1
Jan/1/2007
17:30 PR1
Jan/1/2007
17:30 PR1
(V-tilstand)
En DVD-Video består af ‘titler’ og ‘kapitler’.
Når du optager et program, udgør det en titel.
Hvis du bruger denne funktion, bliver en titel opdelt i kapitler.
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Opret kapitel, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Fra eller Til, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
• Fra : Vælg denne indstilling, når du ikke ønsker automatisk kapiteloprettelse.
• Til : Vælg denne indstilling, når du ønsker automatisk kapiteloprettelse.
Tryk på knappen EXIT (
Forrige
Top
Næste
Kapitel
) for at forlade menuen.
3. Tryk på knappen REC for at starte optagelsen.
(Se side 67 for indstilling af optagehastighed)
Meddelelsen “Vil du oprette kapitelmenuen efter denne optagelse?” vises.
1/1
4. Tryk på knapperne ◄► for at vælge OK, og tryk derefter på knappen OK.
• Et nyt kapitel oprettes iht. den valgte optagetilstand. Et kapitel er omkring
fem minutter langt i XP og SP og omkring 15 minutter langt i tilstandene
LP og EP.
5. Tryk på knappen STOP for at stoppe optagelsen.
Forrige
Top
Næste
6. For at vise de oprettede titler skal du lukke disken (Se side 103), og derefter
trykke på knappen TITLE MENU. Titelmenuen vises.
• Det er som regel ikke nødvendigt at lukke, når du bruger en DVD+RW-disk.
7. For at vise de oprettede kapitler skal du vælge den ønskede titel, og derefter
trykke på knappen DISC MENU. Kapitelmenuen for den valgte titel vises.
J  Funktionen Automatisk kapiteloprettelse fungerer ikke ved timeroptagelse,
eller når du slukker for strømmen.
Dansk - 32
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 32
2007-10-31 오전 9:43:40
Tidsindstillinger (EP-tilstand)
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
System
Automatisk slukning
: Fra
|
Opret kapitel
: Fra
|
|
Tidsindstillet opt.
EP Tidstilstand 6 timer : 6 timer
Anynet+ (HDMI CEC)
8 timer : Til
EZ-optagelse
: Fra
Diskhåndtering
DVB-T Auto. undertekst : Til
|
DivX(R) Registrering
|
Kanal
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
|
|
eAFSLUT
Du kan vælge en af fire optagetilstande ved at trykke på knappen REC MODE
flere gange.
EP-tilstand er en af fire optagetilstande (XP, SP, LP, EP).
I EP-tilstand (Extended Play) kan du med denne opsætning indstille optagetid
til 6 eller 8 timer.
• 6 timer
• 8 timer
Anynet+ (HDMI CEC)
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Automatisk slukning
: Fra
|
Opret kapitel
: Fra
|
EP Tidstilstand
: 6 timer
|
Anynet+ (HDMI CEC)
Fra
: Til
|
: Fra
Til
DVB-T Auto. undertekst : Til
|
EZ-optagelse
Diskhåndtering
DivX(R) Registrering
Indstilling
mFLYT
System
sVÆLG
rTILBAGE
|
|
eAFSLUT
Anynet+ er en funktion, der kan anvendes til at styre optageren med en
Samsung tv-fjernbetjening ved at tilslutte Harddisk- og dvd-optager til et
SAMSUNG-tv vha. et HDMI-kabel. (Se side 23~24) (Dette er kun muligt med
SAMSUNG-tv, der understøtter Anynet+.)
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Anynet+ (HDMI CEC), og tryk derefter
på knappen OK eller ►.Anynet + (HDMI CEC)-elementer bliver vist.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Til, og tryk derefter på knappen OK eller
►.
Opsætning af systemet
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Ved brug af Anynet+ (HDMI CEC)
1. Tilslut Harddisk- og dvd-optager til et Samsung tv med et HDMI-kabel.
(Se side 23-24)
2. Indstil Anynet+ (HDMI CEC) til “Til” på din Harddisk- og dvd-optager.
(se herover)
3. Indstil funktionen Anynet+ på dit tv.
(Se brugervejledningen til tv’et for flere informationer.)
• Du kan styre Harddisk- og dvd-optager med tv’ets fjernbetjening.
(Tv-knapper der kan anvendes til styring af Harddisk- og dvd-optager:
, , , ,
,
og , knapperne, ~ og, Knapperne
DVDR
Se tv
Z
Vælg enhed
Z
Optag
Z
Menu på enhed
Z
Brug af enhed
Z
Modtager : Fra
>MOVE sOK
EXIT
Indstillinger
Flyt
Afslut
REC og de farvede knapper.)
• Når du trykker på knappen Anynet+ på tv’ets fjernbetjening, kan du se
den venstre skærmmenu.
Z
- Vælg enhed : Vælg denne indstilling for at vælge enhed.
Z
Enter
- Optag : Vælg denne indstilling for at starte eller stoppe optagelsen.
Menuen TV
- Menu på enhed : Det samme som knappen MENU (
dvd-optager fjernbetjening.
) på Harddisk- og
- Brug af enhed : Det samme som knappen INFO (
og dvd-optager fjernbetjening.
) på Harddisk-
M  Hvis du trykker på knappen PLAY på optageren, mens du ser tv,
ændres tv-skærmen til afspilleskærmen.
 Hvis du vælger at afspille en DVD, og tv’et er slukket, tændes der for
tv’et.
 Hvis du slukker for tv’et, slukkes der automatisk for Harddisk- og
dvd-optager. (Når Harddisk- og dvd-optager, afbrydes strømmen
ikke.)
 Hvis du ændrer HDMI til andre kilder (Composite (Kombineret),
Component (Komponent), RF (Antenne) ... mv.) på tv’et under
afspilning af dvd-disken, standser Harddisk- og dvd-optager
afspilningen. Men Harddisk- og dvd-optager bliver måske ved med
at afspille dvd-disken. Det afhænger af dens indhold.
Dansk - 33
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 33
2007-10-31 오전 9:43:46
EZ-optagelse
HDD & DVD OPTAGER
DVD-RW(V)
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Diskhåndtering
Indstilling
Opsætning af systemet
mFLYT
CVKL
System
Automatisk slukning
: Fra
|
Opret kapitel
: Fra
|
EP Tidstilstand
: 6 timer
|
Anynet+ (HDMI CEC)
: Til
|
EZ-optagelse
: Fra
|
Fra
DVB-T Auto. undertekst
: Til
Til
DivX(R) Registrering
sVÆLG
rTILBAGE
(V-tilstand)
Med denne funktion kan du automatisk initialisere og lukke en disk.
|
|
eAFSLUT
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge EZ-optagelse, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Til, og tryk derefter på knappen OK
eller ►.
Tryk på knappen EXIT( ) for at forlade menuen.
Disk initialisering (DVD-V)
Initialiserer......
3. Isæt en disk.
Hvis disken er ny, initialiseres den automatisk til V-tilstand.
(Kun DVD-RW)
50%
4. Tryk på knappen REC.
5. Funktionen EZ-optagelse lukker automatisk disken under følgende
omstændigheder.
Færdiggører...
50%
• Når du trykker på knappen OPEN/CLOSE på din Harddisk- og dvdoptager, efter der er optaget mere end 70% af disken. Diskbakken
åbnes, når disken er lukket.
• Ovenstående funktion er kun tilgængelig, når der ilægges en DVDRW(V)-, DVD+R eller DVD-R-disk.
M  Hvis du indsætter en ny DVD-RW-disk, initialiseres den automatisk
til V-tilstand.
 Hvis du indsætter en ny DVD+RW-disk, formateres den automatisk.
 Hvis du vælger Fra, skal du manuelt initialisere disken (se side 66) og
lukke den manuelt i menuen Diskhåndtering. (Se side 103)
 Optagelseslængden afhænger af optagetilstanden. (se side 67)
DVB-T Auto. undertekst
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
System
Automatisk slukning
: Fra
|
Opret kapitel
: Fra
|
EP Tidstilstand
: 6 timer
|
Anynet+ (HDMI CEC)
: Til
Tidsindstillet opt.
|
EZ-optagelse
: Fra
|
Diskhåndtering
DVB-T Auto. undertekst
: Til
Fra
DivX(R) Registrering
Til
|
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
|
eAFSLUT
• Til : Underteksten vises automatisk ved modtagelse af DVB-T.
• Fra : Denne funktion annulleres.
M  Den er tilgængelig ved modtagelse af DVB-T med undertekst.
DivX(R)-Registrering
HDD & DVD OPTAGER
HDD
System
Bibliotek Automatisk slukning : Fra
DivX(R) Video On Demand : Fra
Vejiedning Opret kapitel
EP Tidstilstand
: 6 timer
Din refistreringskode
er XXXXXXXX
Kanal
Anynet+
(HDMI
CEC) : Til
For at lære mere,
besøg
www.divx.com/vod
Tidsindstillet opt. EZ-optagelse
: Fra
Diskhåndtering
Indstilling
OK undertekst : Til
DVB-T Auto.
DivX(R) Registrering
sVÆLG
rTILBAGE
|
|
|
|
Brug venligst registreringskoden for at registrere denne Harddisk- og
dvd-optager med formatet DivX(R) Video On Demand. Besøg www.divx.
com/vod for flere informationer.
|
|
|
eAFSLUT
Dansk - 34
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 34
2007-10-31 오전 9:43:54
Opsætning af sprog
Sprog
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Sprog
DVD-lyd
: Original
|
DVB-T-lyd
: Dansk
|
DVD-undertekst
: Automatisk
|
DVB-T-undertekst
: Dansk
Tidsindstillet opt.
|
Diskmenu
: Dansk
|
Diskhåndtering
Menu
: Dansk
|
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Hvis du på forhånd indstiller sprogmulighederne, anvendes disse automatisk,
hver gang du ser en film.
1. Tryk på MENU, når enheden er i Stoptilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Indstilling, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Sprog, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Sprogmenuen vises.
• DVD-lyd : Til disklydsproget.
• DVB-T-lyd : Sætter lyd på den aktuelle udsendelse.
• DVD-undertekst : Til diskens undertekster.
• DVB-T-undertekst : Sætter lyd på den aktuelle udsendelse.
• Diskmenu : Til diskens menu, der findes på disken.
Opsætning af systemet
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
• Menu : Til Harddisk- og dvd-optager skærmmenu.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
M  Hvis det valgte sprog ikke findes på disken, skal du vælge
originalsproget.
 Det valgte sprog vises kun, hvis disken og DVB-T understøtter det.
 Tryk under afspilningen på knappen SUBTITLE for at vælge
dvd-undertekst.
Som standard er dvd-undertekster ikke aktiveret, og derfor skal du
trykke på knappen ▲▼ for at vælge den ønskede undertekst.
Opsætning af lydindstillinger
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Indstilling
System
|
Indstilling af tid
|
Sprog
|
Lyd
Tidsindstillet opt.
|
Video
|
Diskhåndtering
Forældrekode 1
|
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Du kan tilslutte Harddisk- og dvd-optager til en ekstern forstærker eller en
hjemmebiograf.
Du kan opsætte lydenheden og lydstatus. Det afhænger af det anvendte
lydsystem.
Du kan også angive NICAM-tilstand.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Indstilling, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Lyd, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede lydindstilling, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på
knappen OK eller ►
M  Tryk på knappen RETURN eller ◄ for at vende tilbage til den forrige
menu.
Tryk på knappen EXIT(
) for at forlade menuen.
Dansk - 35
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 35
2007-10-31 오전 9:44:02
Digital udgang
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Lyd
Digital udgang PCM : PCM
DTS
: Off
Bitstream
|
DRC
: Til
|
NICAM
: Til
|
V-tilstand kompabilitet : Fra
|
|
• PCM : Vælg denne, når du ikke har udstyr, der kan dekode Dolby Digital- (eller
MPEG-2-) signaler.
• Bitstream : Udsender Dolby Digital- eller MPEG2-lyd som bitstream. Vælg
denne, hvis din AV-receiver eller AV-forstærker har Dolby Digitaleller MPEG2-dekoder.
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
M  Indstillingerne for digital output (digital udgang) anvendes på både Dolby
Digital- og MPEG2-lyd. LPCM-lydspor udsendes altid som PCM. Der er ingen
relation til indstillingen for Digital Output (Digital udgang).
Opsætning af systemet
 Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang, ellers vil du opleve
ingen lyd eller høj støj.
DTS
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Lyd
Digital udgang
DTS
Fra
Til
DRC
NICAM
: PCM
|
: Off
|
: Til
|
: Til
|
V-tilstand kompabilitet : Fra
|
• Fra : Afgiver ikke DTS-signal. Vælg dette, hvis din AV-receiver eller AVforstærker ikke har en DTS-dekoder.
• Til : Afgiver DTS Bitstream-data via digital udgang, når du afspiller DTS-spor.
Vælg kun dette, hvis din AV-receiver (eller AV-forstærker) har en DTSdekoder.
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
M  Når der afspilles DTS-lydspor, udsendes ingen lyd på AV Audioudgangen.
DRC
Denne er kun aktiv, når der detekteres et Dolby Digital-signal.
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Lyd
Digital udgang
: PCM
|
DTS
: Fra
|
DRC
: Til
Fra
: Til
Til
V-tilstand kompabilitet : Fra
|
NICAM
|
|
• Til : Når filmlydspor afspilles ved lav styrke eller på små højttalere, kan
systemet anvende en passende komprimering for at gøre indhold med
lavt niveau tydeligere og forhindre dramatiske passager i at blive for høje.
• Fra: Du kan nyde filmen med det dynamiske standardområde.
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
NICAM
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Lyd
Digital udgang
: PCM
|
DTS
: Fra
|
DRC
: Til
|
NICAM
: Til
Fra
V-tilstand kompabilitet
: Fra
Til
|
|
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
NICAM-programmer er opdelt i tre typer. NICAM Stereo, NICAM Mono og
Bilingual (transmission på et andet sprog). Sammen med NICAM-programmer
sendes altid en standardmonolyd, og du kan vælge den ønskede lyd ved at
indstille NICAM til Fra eller Til.
• Til : NICAM-tilstand
• Fra : Indstilles kun på denne position for at optage standard monolyd under
en NICAM udsendelse, hvis stereolyden er forvrænget på grund af dårlige
modtageforhold.
Dansk - 36
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 36
2007-10-31 오전 9:44:07
V-tilstand kompabilitet
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Lyd
Digital udgang
: PCM
|
DTS
: Fra
|
DRC
: Til
|
NICAM
: Til
|
|
V-tilstand kompabilitet
: Fra
Fra
Diskhåndtering
|
Til
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Denne funktion vedrører opsætning for valg af lyd ved optagelse af Dual
STEREO (Multi-audio)-stereoudsendelser på harddisken. Den påvirker ikke
den direkte dvd-optagelse af et program.
• Fra : Både “Dual V” og “Dual H” fra en tv-udsendelse med flere lydsprog optages på
harddisken.Titler, der er optaget på harddisken med denne opsætning, kan
kopieres til DVD+RW/±R eller DVD-RW (V-tilstand).
• Til : Enten “Dual V” eller “Dual H” fra en tv-udsendelse med flere lydsprog
optages på harddisken. Titler, der er optaget på harddisken med denne
opsætning, kan kopieres til DVD+RW/±R eller DVD-RW
(V-tilstand). Mulighederne “Dual V” og “Dual H” kan vælges fra “Lydvalg”.
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Indstilling
System
|
Indstilling af tid
|
Sprog
|
Lyd
Tidsindstillet opt.
|
Video
|
Diskhåndtering
Forældrekode 1
|
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Med denne funktion kan du opsætte videoindstillingen.
Denne funktion afhænger af disktypen. Den fungerer muligvis ikke for visse
disktyper.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
Opsætning af systemet
Opsætning af videoindstillinger
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Indstilling, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Video, og tryk derefter på knappen OK
eller ►.
Menuen til opsætning af video vises.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede videoindstilling, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
M  Tryk på knappen RETURN eller ◄ for at vende tilbage til den forrige
menu.
Tryk på knappen EXIT (
) for at forlade menuen.
TV Forhold
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Video
TV Forhold
: 4:3 Box
Letter Box
4:3 Letter
3D støj reduktion4:3 Pan-Scan
: Fra
Videoudgang
16:9 Bred
: Komponent
HDMI opløsning
|
|
Indstilling
rTILBAGE
Vejiedning
Kanal
Video
TV Forhold
: 4:3 Letter Box
|
Videoudgang
: Komponent
|
: 576P
|
HDMI opløsning
Tidsindstillet opt.
: Vælges, hvis du ønsker at se den midterste del af 16:9skærmbilledet. (Den yderste venstre og højre side af
billedet skæres fra.)
• 16:9 Bred
: Du kan se hele 16:9-billedet på dit widescreen-tv.
3D støjreduktion (motion adaptiv-støjreduktion)
|
3D støj reduktionFra : Fra
Til
• 4:3 Pan-Scan
eAFSLUT
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
: Vælges, hvis du ønsker dvd-skærmformatet 16:9, selvom
du har et fjernsyn med 4:3-skærmformat. Der fremkommer
sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
|
Diskhåndtering
sVÆLG
• 4:3 Letter Box
|
: 576P
Tidsindstillet opt.
mFLYT
Alt efter hvilken type tv du har, vil du måske justere skærmopsætningen.
(forholdet)
• Fra : Normal
• Til : Giver et mere klart billede vha. støjreduktion (ved optagelse).
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Dansk - 37
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 37
2007-10-31 오전 9:44:17
Videoudgang
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Video
TV Forhold
: 4:3 Letter Box
|
3D støj reduktion
: Fra
|
|
Videoudgang
: Komponent
Komponent
HDMI opløsning RGB : 576p
|
• Komponent
Diskhåndtering
Indstilling
• RGB
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Opsætning af systemet
mFLYT
Du vil glæde dig over billeder i høj kvalitet gennem RGB- eller
komponentvideotilslutningerne. RGB-videoudgang er tilgængelig til
tilslutning af SCART-stik (AV1), og komponentvideoudgang er tilgængelig til
tilslutning af komponentstik (Y,PB,PR). Kun ét af disse signaler kan vælges på
samme tid.
I komponenttilstand kan du indstille videoudgang til Progressiv (P.SCAN) eller
Interlace. Se side 39~40.
Når HDMI-kablet (medfølger ikke) ikke er tilsluttet, er følgende videoudgangsstik
tilgængelige:
Videoudgangsstik
Komponenttilstand
Opsætning
Udgangsstik
RGB-tilstand
P.SCAN fra-tilstand (interlace-tilstand)
P.SCAN til-tilstand
|
|
(Tv i progressiv tilstand)
°
Component Output
(Y, PB, PR)
R, G, B
°
°
|
Komposit
|
°
°
Composite Video out
|
°
|
S-VIDEO-udgang
|
°
|
AV1
Scart
M  Når HDMI-kablet (medfølger ikke) er tilsluttet, fungerer RGB-output
ikke. Video Output indstilles til Component.
HDMI Resolution
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Video
TV Forhold
: 4:3 Letter Box
|
3D støj reduktion
: Fra
|
Videoudgang
: Komponent
|
HDMI opløsning 576P : 576p
Diskhåndtering
|
720P
1080i
sVÆLG
rTILBAGE
• 576P : 720 x 576
• 720P : 1280 x 720
• 1080i : 1920 x 1080
Indstilling
mFLYT
Denne indstilling anvendes, når enheden med HDMI er tilsluttet
fremvisningsenheder (tv, projektor mv.).
eAFSLUT
Valg af udgang
• Tilslut din Harddisk- og dvd-optager til dit tv med HDMI.
Indstil dit tv’s indgang til HDMI.
• Tryk på knappen P.SCAN, mens enheden er i tilstanden Stop, for at vælge
udgangsopløsningen.
- Hvis dit tv er tilsluttet med HDMI-kablet, ændres udgangsopløsningen i
følgende rækkefølge, hver gang du trykker på knappen P.SCAN:
➞ 576P ➞ 720P ➞ 1080i
- Hvis dit tv er tilsluttet med AV- eller komponentkabler (uden HDMIkabel), skifter udgangsopløsningen mellem tilstandene 576P og 576i.
• HDMI-kablet understøtter ikke 576i. Video med opløsningen 576i kan kun
vises gennem de analoge udgange (Komposit/S-Video/Komponent).
Dansk - 38
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 38
2007-10-31 오전 9:44:27
M  Selvom HDMI-kablet er tilsluttet til dit tv, udsender AV-tilslutningen
kun 576i, og komponenttilslutningen udsender kun 576p, uanset
skærmdisplayet.
 Progressiv scanning aktiveres automatisk, når HDMI er tilsluttet.
(Kontrollér, at PSO vises på forsiden af Harddisk- og dvd-optager.)
 Der er intet signal på HDMI-video- og -lydudgange, medmindre
funktionen Progressiv scanning er aktiveret.
 Undersøg i brugervejledningen til dit tv for at se, om tv’et
 Hvis Video Output indstilles forkert, kan skærmen blive blokeret.
 De opløsninger, der er tilgængelig for HDMI-udgangen, afhænger
af det tilsluttede tv/den tilsluttede projektor. Se
brugervejledningen til tv’et eller projektoren for detaljer.
 Når opløsningen ændres, kan det tage nogle sekunder, inden der
Opsætning af systemet
understøtter progressiv scanning.
Hvis progressiv scanning understøttes, skal du følge tv’ets
brugervejledning til indstilling af progressiv scanning i tv’ets
menusystem.
vises et normalt billede.
 Hvis du indstiller HDMI-udgangsopløsningen til 720P eller 1080i,
giver HDMI-udgangen bedre billedkvalitet.
Progressive scan
Hvis dit tv understøtter progressiv scanning, skal du trykke knappen P.SCAN
på Harddisk- og dvd-optager forside for at nyde dette.
Hvis du vælger “Tilstand progressiv scanning” må komponentkablet tilsluttes
først. (se side 21)
Sørg for at slutte komponentkablerne korrekt til.
◆ Opsætning af progressiv scanning
Tryk [JA] for at bekræfte progressiv
søgningstilstand,
ellers tryk [NEJ]
Ja
Nej
1. Tryk på knappen P.SCAN på Harddisk- og dvd-optager forside, når enheden
er i stoptilstand.
Meddelelsen “Tryk [Ja] for at bekræfte progressiv søgningstilstand, ellers tryk
[NEJ]” vises.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
3. Indstil dit tv til progressiv indgang (med tv’ets fjernbetjening.)
Dansk - 39
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 39
2007-10-31 오전 9:44:32
M  Når HDMI-kablet (medfølger ikke) er tilsluttet, vises dette skærmbillede
ikke.
 Hvis knappen P.SCAN på Harddisk- og dvd-optager forside trykkes ind
under afspilning, vises meddelelsen “Denne funktion er bare mulig i
Stop-tilstand” på skærmen.
 Progressiv-indstilling er kun tilgængelig, når Harddisk- og dvd-optager
er i stoptilstand.
◆ Annullering af progressiv scanning
1. Tryk på knappen P.SCAN på Harddisk- og dvd-optager forside, når enheden
er i stoptilstand.
Meddelelsen “Tryk på [Ja] for at bekræfte grænsefladesøgningstilstand elles
tryk [Nej]” vises.
Opsætning af systemet
Tryk på [Ja] for at bekræfte
grænsefladesøgningstilstand
elles tryk [Nej]
Ja
Nej
2. Tryk på knapperne◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
3. Indstil dit tv til interlaced indgang (med tv’ets fjernbetjening.)
M  Tryk ikke på knappen P.SCAN, hvis du bruger et tv, der ikke
understøtter progressivtilstand. Hvis knappen trykkes, vises intet på
skærmen.
 Hvis du ved en fejl trykker på knappen P.SCAN, og dit tv ikke understøtter
progressivtilstand, skal du ophæve progressivtilstanden. For at ophæve
progressivtilstanden skal du trykke på knappen P.SCAN på forsiden tre
gange. Skærmen gendannes, når indikatoren PSO på forsiden ikke
længere lyser.
Opsætning af børnespærring
HDD & DVD OPTAGER
HDD
|
Indstilling af tid
|
Sprog
|
Lyd
Tidsindstillet opt.
|
Video
|
Diskhåndtering
Forældrekode 1
|
Vejiedning
Kanal
sVÆLG
Funktionen til børnespærring arbejder sammen med dvd’er og DVB-T, hvortil der er
knyttet et censurniveau, der hjælper dig med at bestemme, hvilke dvd-typer din
familie ser.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
Indstilling
mFLYT
Z
Indstilling
System
Bibliotek
rTILBAGE
eAFSLUT
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Indstilling, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Forældrekode, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
Når du bruger din Harddisk- og dvd-optager første gang, vises meddelelsen
“Opret adgangskode”.
4. Tast den firecifrede adgangskode vha. de numeriske knapper på
fjernbetjeningen.
Meddelelsen “Bekræft adgangskode” vises. Indtast din adgangskode igen.
M  Tryk på knappen RETURN eller ◄ for at vende tilbage til den forrige
menu.
Tryk på knappen EXIT (
) for at forlade menuen.
Dansk - 40
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 40
2007-10-31 오전 9:44:33
Hvis du glemmer din adgangskode
1. Fjern disken.
2. Tryk på og hold PROG (
) på forsiden nede i mindst fem sekunder.
Indstilling af Programkvalitet
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
Programkvalitet
: Fra
|
DVD-niveau
: Fra
|
Fra
17
Skift adgangskode
16
15
14
13
12
11
sVÆLG
|
|
|
|
|
rTILBAGE
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Programniveau, og tryk på knappen
OK eller ►.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge programniveauet, og tryk på knappen
OK eller ►.
Hvis du f.eks. vælger op til niveau 15, kan DVB-T, der indeholder niveau 16 og
17, ikke vises.
eAFSLUT
Indstilling af DVD-niveau
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
Forældrekode
Programkvalitet
DVD-niveau
: Fra
Fra
: Fra
Niveau8-Voksne
|
Skift adgangskode
Niveau7
Niveau6
Niveau5
Niveau4
Niveau3
Niveau2
sVÆLG
|
v
|
|
|
|
|
rTILBAGE
eAFSLUT
Opsætning af systemet
Tidsindstillet opt.
Forældrekode
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge DVD-niveau, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge DVD-niveau, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
Hvis du f.eks. vælger op til niveau 6, kan diske, der indeholder niveau 7 og 8,
ikke afspilles. Et højere tal indikerer, at programmet kun er beregnet til
voksne personer.
Skift adgangskode
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Forældrekode
Programkvalitet
: Fra
|
DVD-niveau
: Fra
|
Skift adgangskode
|
Tidsindstillet opt.
Indstilling
sVÆLG
2. Tast den firecifrede adgangskode vha. de numeriske knapper på
fjernbetjeningen. Meddelelsen “Bekræft adgangskode” vises.
3. Tast den firecifrede adgangskode igen med de numeriske knapper på
fjernbetjeningen.
Diskhåndtering
mFLYT
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Skift adgangskode, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
rTILBAGE
eAFSLUT
Dansk - 41
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 41
2007-10-31 오전 9:44:37
DTV-funktioner
‘EPG’ har samme betydning som ‘TNT’.
Grundlæggende funktioner
Skærm
Når tv-kanalerne er lagret, ser du følgende billede (banner), hver gang du
skifter kanal.
Du kan anvende denne funktion, når du ser DVB-T.
1. Tryk en gang på knappen i for at vise kanalen og kanalnavnet.
2. Vælg en kanal ved at trykke på de numeriske knapper Tal eller på knapperne
PROG ( / ) for at gå til tv-kanalen.
Du ser også dette banner, hver gang du skifter kanal.
DTV-funktioner
➁ ➃ ➅
001 TF1
13:51
Dangereusement vo... ►
Detall Info
12:48 - 15:03
Additional Info
Title Info
➀ ➂ ➄
◆ Bannerelementer
1. Viser programniveau.
2. Viser favoritkanel.
3. Viser betalingskanal.
4. Viser undertekst.
5. Viser nummer på lyd.
6. Viser tekst-tv.
- Detaljeret programinformation 1. Tryk to gange på knappen i, mens du ser et program.
2. Når du trykker på knappen i for anden gang, kan der vises detaljerede
informationer om det aktuelle program på et andet banner, hvis sådanne
informationer findes.
Vælg lydspor
1. Tryk på knappen ALT for at se listen med lydspor.
Lydspor FRA MPEG
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede lydspor, og tryk derefter på
knappen OK.
>Skift
Dansk - 42
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 42
2007-10-31 오전 9:44:44
Indstilling af favoritkanal
Du kan med det samme registrere den aktuelle kanal på listen med digitale
favoritkanaler.
Favorit DTV 2
001 TF1
002 NRJ12
1. Tryk på knappen FAV LIST, mens du ser et program.
Fjern
2. Tryk på den GULE (C) knap for at tilføje den aktuelle kanal til de digitale
favoritkanaler.
Tryk på den RØDE (A) knap for at fjerne en favoritkanal fra listen med digitale
favoritkanaler.
Tilføj aktuel
Side
Afslut
– Sådan ser du favoritkanalen –
Tryk på knappen FAV LIST, og vælg derefter kanalen.
Tryk på knappen OK for at vise denne kanal.
M  Du kan oprette op til 8 digitale favoritkanaler. (Tv-favoritliste: 4,
Radiofavoritliste:4)
Hvis det aktuelle tv-program indeholder undertekster, skal du trykke på
knappen SUBTITLE. Hvis det aktuelle program indeholder undertekster, vises
en menulinje øverst.
Undertekst FRA
DTV-funktioner
Ændring af undertekstsprog
1. Tryk på knappen SUBTITLE.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede undertekst, og tryk
derefter på knappen OK.
>Skift
Indstilling af tekst-tv-sprog
Hvis det aktuelle tv-program indeholder tekst-tv, skal du trykke på knappen
TEXT (Tekst) for at få vist tekst-tv. Hvis det aktuelle program indeholder teksttv, vises en menulinje øverst.
Undertekst FRA(Transparens:fra)
1. Tryk på knappen TEXT.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede tekst-tv.
>Skift
P100
3. Tryk på knappen ◄► for at vælge gennemsigtighed, og tryk derefter
på knappen OK.
<TRANSPARENS
TF1
TFI
30 . 01
15 : 08 : 09
SOU S- T IT R A GE
888
PR OGR A MMES SOU ST IT R ES
145
B ON PL A N
199
DIALO G UE Z PAR SMS EN D IR EC T SU R
NO TRE CHAT
Jouez
en
appelant
le
M E TE O
102
3280
et
gagnez
un
INFO S
200
séjour
au
sk1
pour
4
S P O RTS 250
AS TRO
270
FO O T
Gagnez jusqu'à
300
219
1000
euros
CINE
190
OFFRES D'EMPLOI 400
PETITES
ANNONCES
510
RESUL TATS ET RAPPORTS PMU
FINI LA SOLITUDE !
LA NEIGE ARRIVE ?
EXCLUSIF : RENCONTRES PAR SMS
217
290
216
213
PACK MICRO POUR 38 EUROS/MOIS
256
Dansk - 43
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 43
2007-10-31 오전 9:44:47
Vejledning
12:00 MAN 1 JAN 2007
DTV Vejledning
Hubert son Altesse Caniniss...
Un chien, promu au rang de duc à la mort de so
n maitre, hèrite de la totalitè des biens de ce
lui-ci, provoquant ainsi la fureur du neveu de
TOR 22 DEC
A
16:00
16:30
17:00
Hubert son Altesse Cani
nissime
001
TF1
012
NRJ12
030
TPS STAR
038
LCI
Tidsindstillet opt.
FORR./NÆSTE DAG
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Vejledning, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
• Tryk på knappen Vejledning, mens du ser et program. (DTV)
LE MAITRE DU JEU
/
Den elektroniske programoversigt giver dig en kanalliste med kanalerne.
15:03 - 16:20
INFO
INFORMATION
• RØD(A) knap (Timeroptagelse) : Indstilling af timeroptagelse.
• (►►l) knap : Gå til næste dag
• (l◄◄) knap : Gå til forrige dag
→ Der vises programmer fra nu af og 7 dage frem.
• ▲▼◄► knap : vælg programmet og stationen.
• INFO knap (Information) : Se den detaljerede information.
M  Indholdet af cellen kan vises med en forsinkelse i
overensstemmelse med tv-programmet.
DTV-funktioner
 Når du går ind på vejledningsskærmen, vil den aktuelt valgte
kanalinformation vises til højre for PIP (Picture in Picture).
 Hvis indstillingerne for 'Sommertid' og 'GMT Time' (GMT-tid) er
forkerte, vil EPG-tiden være ukorrekt.
Vejledning i timeroptagelse
Sørg for, at uret er stillet, før betjening af denne funktion (se side 27-28).
12:00 MAN 1 JAN 2007
DTV Vejledning
Hubert son Altesse Caniniss...
15:03 - 16:20
Un chien, promu au rang de duc à la mort de so
n maitre, hèrite de la totalitè des biens de ce
lui-ci, provoquant ainsi la fureur du neveu de
TOR 22 DEC
16:30
17:00
2. Tidspunktet i vejledningen er det tidspunkt, hvor den aktuelle kanal starter.
Hubert son Altesse Cani
nissime
001
TF1
012
NRJ12
030
TPS STAR
038
LCI
A
16:00
1. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge det ønskede program, og tryk
derefter på knappen RØD(A).
3. Du kan kontrollere indstillingen med den planlagte liste. (se side 75~76)
LE MAITRE DU JEU
Tidsindstillet opt.
/
FORR./NÆSTE DAG
INFO
INFORMATION
M ■ Titelinformationen vises på titellisten samt for Guide REC (Vejledning
REC).
12:00 MAN 1 JAN 2007
DTV Vejledning
Hubert son Altesse Caniniss...
15:03 - 16:20
Un chien, promu au rang de duc à
la mort de so
n maitre, hèrite de la totalitè des
biens de ce
lui-ci, provoquant ainsi la
Vælg medie
optagelse
fureurfor
dutidsindstillet
neveu de
Tidsindstillet opt.
TOR 22 DEC
A
16:00
REC
Hubert son Altesse Cani
001
TF1
012
NRJ12
030
TPS STAR
038
LCI
HDD
16:30
17:00
DVD
■ Hvis Timer Rec (Timeroptagelse) indstilles, vises ikonet i det indstillede
program.
■ Der er mulighed for op til 12 optagelser, inkl. vejledningsoptagelse og
generel optagelse.
LE MAITRE DU JEU
Tidsindstillet opt.
/
FORR./NÆSTE DAG
INFO
INFORMATION
Dansk - 44
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 44
2007-10-31 오전 9:44:49
Afspilning
Dette afsnit introducerer grundlæggende
afspilningsfunktioner og afspilning efter disktype.
Læs følgende informationer inden afspilning af en disk.
Disktyper der kan afspilles
Disktype
Regionskode (kun DVD-Video)
DVD-VIDEO
Både Harddisk- og dvd-optager og diskene er kodet
efter region. Disse regionale koder skal stemme
overens, for at disken kan afspilles. Hvis koderne ikke
stemmer overens, afspilles disken ikke.
Regionsnummeret for denne Harddisk- og dvdoptager findes på enhedens bagside.
AUDIO-CD
JPEG
MP3
DivX
Logoer på diske der kan afspilles
DVD-RAM
Dolby Digital
DTS
Digital Audio
Stereo
DivX
PAL broadcast
system in U.K, France,
Germany, etc.
MP3
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-R/-RW
DVD-RAM/
-RW/-R
DVDSH855
Harddisk
DVDSH857
Diskform
Afspilning
DVD-RW
Maks. afspilningstid
eller minutter
Enkeltsidet (12cm)
240 min.
Dobbeltsidet (12cm)
480 min.
LYD + VIDEO
Enkeltsidet (8cm)
80 min.
Dobbeltsidet (8cm)
160 min.
Enkeltsidet (12cm)
74 min.
LYD
Enkeltsidet (8cm)
20 min.
–
Enkeltsidet (12cm)
JPEG-billede
Enkeltsidet (8cm)
–
Enkeltsidet (12cm)
–
MP3-lyd
Enkeltsidet (8cm)
–
Enkeltsidet (12cm)
–
DivX-film
Enkeltsidet (8cm)
–
1 (XP: Fortrinlig kvalitet)
Enkeltsidet 2 (SP: Standardkvalitet)
12cm (4.7GB) 4 (LP: Lang afspilning)
6 eller 8 (EP:Udvidet)
LYD + VIDEO
2 (XP: Fortrinlig kvalitet)
Dobbeltsidet 4 (SP: Standardkvalitet)
12cm (9.4GB) 8 (LP: Lang afspilning)
12 eller 16 (EP:Udvidet)
1 (XP: Fortrinlig kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
LYD + VIDEO 12cm (4.7GB)
4 (LP: Lang afspilning)
6 eller 8 (EP:Udvidet)
1 (XP: Fortrinlig kvalitet)
Enkeltlags (12 cm) 2 (SP: Standardkvalitet)
(4,7 GB)
4 (LP: Lang afspilning)
6 eller 8 (EP: Udvidet)
LYD + VIDEO
1 t. 50min (XP: Fortrinlig kvalitet)
Dobbeltlags (12 cm) 3 t. 40min (SP: Standardkvalitet)
(8,5 GB)
7 t. 20min (LP: Lang afspilning)
11 eller 14 hrs. 40min (EP: Udvidet)
1 (XP: Fortrinlig kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
AUDIO VIDEO 12cm (4.7GB)
4 (LP: Lang afspilning)
6 eller 8 (EP: Udvidet)
1 (XP: Fortrinlig kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
Enkeltlags
(12 cm) (4,7 GB) 4 (LP: Lang afspilning)
6 eller 8 (EP: Udvidet)
AUDIO VIDEO
1 t. 50min (XP: Fortrinlig kvalitet)
Dobbeltlags 3 t. 40min (SP: Standardkvalitet)
(12 cm) (8,5 GB) 7 t. 20min (LP: Lang afspilning)
11 eller 14 hrs. 40min (EP: Udvidet)
JPEG
MP3
–
–
MPEG4
Cirka 64 (XP:Fortrinlig kvalitet)
Cirka 106 (SP: Standardkvalitet)
LYD + VIDEO
Cirka 211 (LP: Lang afspilning)
Cirka 316 eller cirka 421
(EP:Udvidet)
Cirka 83 (XP:Fortrinlig kvalitet)
Cirka 137 (SP: Standardkvalitet)
LYD + VIDEO
Cirka 274 (LP: Lang afspilning)
Cirka 411 eller cirka 534
(EP:Udvidet)
Disklogo Indhold
Dansk - 45
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 45
2007-10-31 오전 9:44:51
Diske der ikke kan afspilles
• DVD-Video med en anden regionsværdi end “2” eller “ALL”
• 3,9 GB DVD-R-diske til mastering.
• DVD-RAM/-RW (VR-tilstand) der ikke er optaget efter Video
Recording-standarden.
• En DVD±R/DVD-RW(V)-disk der er optaget og ikke er lukket på en anden
producents optager.
• DVD-ROM/PD/MV-diske mv.
• VCD/SVCD/CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
• BD, HD-DVD
M  Denne Harddisk- og dvd-optager kan kun fungere med diske, der er
kompatible med DVD-RAM Standard Version 2.0.
 Afspilning og/eller optagelse fungerer muligvis ikke med visse
disktyper, eller når visse handlinger, som f.eks. ændring af vinkel og
justering af formatforhold, udføres. Oplysninger om diskene er
detaljeret angivet på æsken. Læs om nødvendigt dette.
 Sørg for, at disken ikke bliver snavset eller ridset. Fingeraftryk, snavs,
støv, ridser eller cigaretaske på den side, der optages på, kan betyde, at
det ikke er muligt at optage på disken.
 DVD-RAM/±RW/±R-diske kan muligvis ikke afspilles på visse
DVD-afspillere. Det afhænger af afspilleren og optagelsens beskaffenhed.
 Diske med optagne NTSC-programmer kan afspilles, men de kan ikke
Afspilning
optages med dette produkt.
Afspilning af disk
1. Tryk på knappen OPEN/CLOSE.
2. Anbring forsigtigt en disk i skuffen med etiketten opad.
3. Tryk for OPEN/CLOSE at lukke diskbakken.
• Din Harddisk- og dvd-optager lukker diskbakken og afspiller automatisk
disken.
• Harddisk- og dvd-optager afspiller ikke diske automatisk, når der første
gang tændes for strømmen.
• Når der tændes for strømmen, og der er en disk i bakken, aktiveres
enheden og venter i stoptilstand.
• Tryk på knappen PLAY (
) for at starte afspilning.
• Hvis du ønsker, at enheden skal afspille automatisk, når der tændes for
den med en disk isat, skal du starte enheden med knappen PLAY
( ).
4. Tryk på knappen STOP (
) for at stoppe afspilningen.
M  Når du stopper afspilning af en disk, husker Harddisk- og dvd-optager,
hvor du stoppede, og når du trykker på knappen PLAY ( ) igen,
fortsætter den derfra.(medmindre disken er fjernet, Harddisk- og dvdoptager ikke er tilsluttet, eller du trykker på knappen STOP ( ) to
gange)
Dansk - 46
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 46
2007-10-31 오전 9:44:54
J  Flyt ikke din Harddisk- og dvd-optager under afspilning, da dette kan
beskadige disken.
 Sørg for at trykke på knappen OPEN/CLOSE for at åbne eller lukke
diskbakken.
 Skub ikke diskbakken, mens den åbnes eller lukkes, da dette kan
medføre fejlfunktion.
 Anbring ikke fremmede materialer på diskbakken.
 Nogle funktioner fungerer anderledes eller kan være deaktiveret
afhængig af disktypen.
Hvis dette sker, skal du følge instruktionerne på diskemballagen.
 Vær særlig opmærksom på, at børns fingre ikke kommer i klemme i
diskbakken, når den lukkes.
 Du må kun indsætte én dvd-disk ad gangen. Hvis du indsætter to eller
flere diske, kan de ikke afspilles, og det kan medføre skade på Harddiskog dvd-optager.
Brug af diskmenuen og titelmenuen
Nogle disktyper indeholder et dedikeret menusystem, med
hvilket du kan vælge særlige funktioner til titel, kapitel, lydspor,
undertekster, filmeksempler, rolleinformationer mv.
For DVD-VIDEO-diske
 Disc Menu : Tryk på knappen DISC MENU for at få adgang til diskens
Afspilning
Z
diskmenu.
• Flyt til opsætningsmenuen mht. afspilning.
• Du kan vælge lydsprog og undertekster mv., der findes på disken.
 Title Menu : Tryk på knappen TITLE MENU for at få adgang til diskens titelmenu.
• Tryk på denne knap, hvis disken indeholder mere end én titel. Nogle diske
understøtter ikke titelmenuer.
For harddisk og DVD-RAM//±RW/±R-diske
SXCVKL
• Titelliste :
Tryk på knappen TITLE LIST. Titellisten hjælper dig med at vælge en titel.
Da titellisten består af informationer om videosekvenser, der rent faktisk
er optaget, betyder det, at hvis en titel slettes, kan denne titel ikke
afspilles igen.
• Spilleliste : (DVD-RAM/-RW(VR))
Tryk på knappen PLAY LIST. Spilleliste: Denne henviser til et
afspilningselement, der er oprettet ved at vælge en scene fra den
komplette titelliste. Når en spilleliste afspilles, afspilles kun den scene,
brugeren har valgt, hvorefter der stoppes. Da kun de nødvendigste
oplysninger for afspilning af en ønsket scene er indeholdt i en spilleliste,
slettes den originale optagelse ikke, selvom spillelisten slettes. (kun VRtilstand)
Dansk - 47
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 47
2007-10-31 오전 9:44:55
Brug afspilleknapperne
Søgning i et kapitel eller musiknummer
SZXCVBKL
Tryk på knapperne SEARCH (
) på fjernbetjeningen under afspilning.
Harddisk/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/±RW/±R
X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
DivX
 X2 X4 X8
LYD-CD(CD-DA)
 X2 X4 X8
• Du kan scanne programmet i den anden retning.
• Når du trykker på og holder knapperne SEARCH (
) nede, foregår
afspilningen med standardhastigheden på X4.
) udføres afspilningen med normal
Hvis du slipper knapperne SEARCH (
hastighed.
• Tryk på knappen PLAY (
afspilningshastighed.
) for at vende tilbage til normal
Afspilning
M  Med undtagelse af cd’er (CD-DA) høres der ingen lyd i scanning/
søgetilstand.
(Du kan høre lyden under forlæns søgning ( X 2 ) på disken).
 Den hastighed, der markeret i denne funktion, kan være forskellig fra
den faktiske afspilningshastighed.
Spring over kapitler, titler eller markeringer
SXCVBKL
Tryk på knapperne SKIP (
) på fjernbetjeningen under afspilning.
• Hvis du trykker på knappen SKIP ( ),
Der flyttes til starten af kapitlet, titlen eller markeringen
Hvis du trykker på knappen en gang igen i løbet af tre sekunder, flyttes til
starten af forrige kapitel/titel/markering.
• Hvis du trykker på knappen SKIP ( )
flyttes der til næste kapitel, spor eller markering
Dansk - 48
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 48
2007-10-31 오전 9:44:56
Afspilning i slowmotion
SZXCVKLD
Under pause skal du trykke på knappen SEARCH (
• Hvis du trykker på knappen SEARCH (
 1/2  1/4  1/8
),
• Hvis du trykker på knappen SEARCH (
 1/2  1/4  1/8
),
) på fjernbetjeningen.
• Tryk på knappen PLAY ( ) for at vende tilbage til normal
afspilningshastighed.
) nede under pause for at afspille
Tryk på og hold knapperne SEARCH (
disken langsomt med 1/4 hastighed. Når knappen slippes, fortsætter pausen.
M  Den hastighed, der markeret i denne funktion, kan være forskellig fra
den faktiske afspilningshastighed.
 Slowmotion fungerer kun i forlæns retning på DivX-diske.
Trinvis afspilning
SZXCVKLD
Tryk på knapperne SKIP(
,
) på fjernbetjeningen i pausetilstand.
• Tryk på knappen PLAY (
afspilningshastighed.
) for at vende tilbage til normal
Afspilning
• Hver gang du trykker på knappen, vises en ny frame (billede).
Når knappen SKIP( ) trykkes, aktiveres det forrige billede.
Når knappen SKIP( ) trykkes, aktiveres det næste billede.
M  Trinvis afspilning fungerer kun i forlæns retning på DivX-diske.
Dansk - 49
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 49
2007-10-31 오전 9:44:58
Brug af knappen INFO
Med INFO-funktionen kan du let via adgang til titel, kapitel, spor og tid søge
efter en ønsket scene. Du kan også ændre undertekst- og lydindstillinger samt
indstille visse funktioner, herunder mærker, Vinkel, Gentag, Zoom.
Flyt direkte til en scene med INFO
HDD
t Søg
O Undertekst
Q Lyd
P Gentag
v Zoom
>FLYT
Info
|
Fra
Dolby Digital 2/0 V+H
Fra
Fra
|
sVÆLG
SZXCVKLD
Brug denne funktion, hvis du vil flytte direkte til en bestemt titel, et bestemt
kapitel eller et bestemt tidspunkt.
1. Tryk på knappen INFO under afspilning.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Søg, og tryk derefter på knappen OK
eller ►.
Søg
w Titel
x Tid
<SKIFT
Info
1/3
00:00:37
sVÆLG
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Titel, Kapitel eller Tid
4. Tryk på knapperne ◄► eller knapperne numeriske for at vælge den ønskede
scene, og tryk derefter på knappen OK.
Hvis du søger efter et tidspunkt, skal du angive tidspunktet i formatet timer,
minutter og sekunder med taltasterne.
Tryk derefter på knappen OK.
M  Dette fungerer muligvis ikke for visse diske. Når en lyd-cd (CD-DA) eller
Afspilning
en JPEG / MP3-disk indsættes, vises informationsdisplayet muligvis ikke.
Det afhænger af disktypen.
 Tidssøgefunktionen fungerer ikke på visse diske.
 Tryk på knappen RETURN for at få skærmbilledet til at forsvinde.
Valg af sprog til undertekster
DVD-VIDEO
t Søg
O Undertekst
Q Lyd
z Vinkel
P Gentag
v Zoom
>FLYT
Info
|
Fra
ENG Dolby Digital 5.1 CH
1/1
Fra
Fra
|
<SKIFT
ZD
Vælger et af undertekstsprogene der er optaget på disken.
Du kan også anvende denne funktion ved at trykke på knappen SUBTITLE
på fjernbetjeningen.
1. Tryk på knappen INFO under afspilning.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Undertekst .
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge det ønskede undertekstsprog.
M  Undertekstsprog kan være forskellige. Det afhænger af disktypen.
 På nogle diske er det kun muligt at vælge sproget til diskmenuen.
Dansk - 50
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 50
2007-10-31 오전 9:45:01
Valg af lydspor og lydkanaler
SZXCKLD
Vælger et af lydsporene der er optaget på disken. Vælger også lydkanalerne.
HDD
t Søg
O Undertekst
Q Lyd
P Gentag
v Zoom
>FLYT
Info
|
Fra
Dolby Digital 2/0 V+H
Fra
Fra
|
<SKIFT
Du kan også anvende denne funktion ved at trykke på knappen AUDIO på
fjernbetjeningen.
1. Tryk på knappen INFO under afspilning.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Lyd.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge det ønskede lydspor eller den ønskede
lydkanal.
M  Lydsprog eller lydkanaler kan være forskellige, fordi de afhænger af
disken.
 På nogle diske er det kun muligt at vælge lydsproget til diskmenuen.
Ændring af kameravinkel
Z
Info
|
ENG
ENG Dolby Digital 5.1 CH
1/4
Fra
Fra
|
<SKIFT
Når en DVD-Video indeholder flere vinkler af en bestemt scene, kan du vælge
funktionen Vinkel.
1. Tryk på knappen INFO under afspilning.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Vinkel.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge den ønskede vinkel.
Afspilning
DVD-VIDEO
t Søg
O Undertekst
Q Lyd
z Vinkel
P Gentag
v Zoom
>FLYT
M  Denne funktion er diskafhængig og fungerer muligvis ikke på alle
dvd’er.
 Denne funktion virker ikke, når en dvd ikke er optaget med et
multikameravinkelsystem.
 Viser den aktuelle vinkel, totale antal vinkler.
Dansk - 51
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 51
2007-10-31 오전 9:45:03
Gentagelse af afspilning
Gentagelse af afspilning
SZXCVKLD
HDD
t Søg
O Undertekst
Q Lyd
P Gentag
v Zoom
<SKIFT
Info
|
Fra
Dolby Digital 2/0 V+H
Fra
Fra
|
sVÆLG
Du kan også anvende denne funktion ved at trykke på knappen REPEAT på
fjernbetjeningen.
1. Tryk på knappen INFO under afspilning.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Gentag.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Fra, Vælg A-B eller Titel eller Kapitel
afhængigt af hvad du vil afspille gentaget, og tryk derefter på knappen OK.
M  HDD/DVD-RAM/-RW(VR-tilstand), ikke-lukket DVD±R og ikke-lukket
DVD-RW (Vtilstand) kan ikke gentage et kapitel.
 Du kan også aktivere normal afspilning ved at trykke på knappen
EXIT(
).
Afspilning
Gentag A-B
HDD
t Søg
O Undertekst
Q Lyd
P Gentag
v Zoom
<SKIFT
Info
|
Fra
Dolby Digital 2/0 V+H
A-B
Fra
|
sVÆLG
SZXCVKL
1. Tryk på knappen INFO under afspilning.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Gentag.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge A-B, og tryk derefter på knappen OK.
Gentag
A-B >
4. Tryk på knappen OK på det sted, hvor du ønsker, at gentag-afspilningen skal
starte (A), og tryk på knappen igen på det sted, hvor du ønsker at gentagafspilningen skal stoppe (B). Gentag en afspilning af A-B-sektionen starter.
M  Hvis du indstiller punktet (B), inden der er gået fem sekunder, vises
forbudsmærket ( ).
>SKIFT
sVÆLG
 Du kan også aktivere normal afspilning ved at trykke på knappen
EXIT(
).
 Lyd-cd’er (CD-DA), MP3-diske og DivX-diske understøtter ikke
funktionen A-B-gentag.
Dansk - 52
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 52
2007-10-31 오전 9:45:04
Sådan zoomer du ind
HDD
t Søg
O Undertekst
Q Lyd
P Gentag
v Zoom
<SKIFT
Info
|
Fra
Dolby Digital 2/0 V+H
Fra
Fra
|
sVÆLG
SZXCVKL
1. Tryk på knappen INFO under afspilning.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Zoom, og tryk derefter på knappen OK.
( ) vises.
3. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at flytte til det område, du ønsker at forstørre.
4. Tryk på knappen OK.
Skærmbilledet forstørres til to gange sin normalstørrelse. Skærmbilledets
størrelse forstørres til fire gange sin normalstørrelse.
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/±RW/±R
normal size ➞ X2 ➞ X4
➞ X2 ➞ normal size
M  Når optagelsen er sket i EP-tilstand, understøttes zoom-funktionen
ikke, med mindre optagelsen er sket i DVD-VIDEO og lukket i DVD-R/
-RW(V).
Afspilning
Dansk - 53
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 53
2007-10-31 오전 9:45:06
Brug af markeringerne
Markering
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
SXC
N:2
(VR-tilstand)
Marker de scener, du ønsker at se igen og igen, så du kan starte afspilningen
fra den markerede position.
<FLYT
sAFSPIL
Afbryd
rTILBAGE
Indstilling af mærker
1. Tryk på knappen MARKER under afspilning.
2. Tryk på knappen OK, når den ønskede scene vises.
• Tallet 01 vises, og scenen lagres.
3. Tryk på knapperne ► for at flytte til næste position.
4. Tryk på knappen OK igen, når den ønskede scene vises.
• Tallet 02 vises, og scenen lagres.
• Harddisken samt DVD-RAM eller DVD-RW-diske (VR-tilstand) har
markeringsfunktionen i stedet for bogmærkefunktionen. Da scenerne
muligvis vises som mange forskellige sider, kan nummerering være
nødvendig. Hvis en disk i brug er kodet med diskbeskyttelse, kan
markeringer ikke sættes eller slettes. Kun afspilning er mulig.
Afspilning
Afspilning af en markering
1. Tryk på knappen MARKER under afspilning.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge en markeret scene.
3. Tryk på OK eller PLAY (
) for at starte afspilningen fra den valgte scene.
• Hvis du trykker på knappen SKIP ( ) flyttes til begyndelsen af
markeringen. Hvis du trykker på knappen en gang igen i løbet af tre
sekunder, flyttes til starten af den forrige markering.
• Hvis du trykker på knappen SKIP (
) flyttes til næste markering.
Rydning af markering
1. Tryk på knappen MARKER under afspilning.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge en markeret scene.
3. Tryk på den RØDE knap (A) for at slette den valgte markering.
• Hvis en markering ryddes, mens harddisken eller DVD-RAM/DVD-RW (VRtilstand) afspiller, ændres markeringsnumrene. Hvis den 7. markering f.eks.
slettes, når der er oprettet 10 markeringer, flyttes markeringsnumrene efter
den 8. automatisk, og markering nummer 8 bliver nummer 7.
Dansk - 54
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 54
2007-10-31 오전 9:45:07
Brug af bogmærker
Bogmærke
ZCVKL
1 2 - - - - - - - --
(V-tilstand)
Indstilling af bogmærker
<FLYT
sAFSPIL
Afbryd
rTILBAGE
1. Tryk på knappen MARKER under afspilning.
2. Tryk på knappen OK, når den ønskede scene vises.
• Tallet 1 vises, og scenen lagres.
3. Tryk på knapperne ► for at flytte til næste position.
4. Tryk på knappen OK igen, når den ønskede scene vises.
Tallet 2 vises, og scenen lagres.
• Gentag som ovenfor for at markere andre positioner.
• Du kan markere op til 10 scener.
M  Når diskbakken åbnes og derefter lukkes, forsvinder bogmærkerne.
Afspilning af et bogmærke
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge en scene med bogmærke.
3. Tryk på OK eller PLAY (
) for at starte afspilningen fra den valgte scene.
Afspilning
1. Tryk på knappen MARKER under afspilning.
Sletning af et bogmærke
1. Tryk på knappen MARKER under afspilning.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge en scene med bogmærke.
3. Tryk på den RØDE knap (A) for at slette det valgte bogmærke.
Dansk - 55
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 55
2007-10-31 오전 9:45:10
Afspilning af en lyd-CD/MP3
Knapper på fjernbetjeningen til afspilning af lyd-cd
(cd-da)/MP3
4
3
5
6
5
2,7
1. ▲▼ : Vælger et nummer (sang).
2. Knappen OK, knappen Play (
) : Afspiller det valgte nummer (sang).
3. Knappen SKIP (
) : Flytter til næste side
4. Knappen SKIP (
) : Flytter til forrige side
5. Tryk på knapperne SEARCH (
):
Hurtig afspilning (X2, X4, X8). (Kun lyd-cd)
1
2
6. Knappen STOP (
) : Stopper et nummer (sang).
7. Knappen PLAY (
afspilning.
) : Afspiller et nummer (sang) eller holder pause ved
8. RØD knap (A): • Opretter en spilleliste eller går til spilleliste.
• Vælg knappen Kopier eller Vælg alle. (kun MP3-diske)
9
8
10
11
9. GRØN knap (B): Vælger sorteringsrækkefølgen. (Kun MP3-diske)
10. GUL knap (C): Vælger afspilletilstanden. (Gentag)
11.BLÅ knap (D): Vælger et indhold. (Kun MP3-diske)
Afspilning af en lyd-cd (CD-DA)
Afspilning
1. Indsæt en lyd-cd (CD-DA) i diskbakken.
• Lyd-cd’ens menu vises, og numrene (sangene) afspilles automatisk.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det nummer (den sang), du ønsker at
høre, og tryk derefter på knappen OK.
➀
CD
Q TRACK01
Nr.
➁
Q
TRACK01
4:19
002
TRACK02
3:57
003
TRACK03
3:57
  ►   00:02:22
004
TRACK04
4:03
I TRACK01
005
TRACK05
4:09
006
TRACK06
5:08
007
TRACK07
3:31
➂
➃
Titel
Musikliste
1/10
Længde
Rediger
#/$ Forrige/Næsto Side
Afsp.tilstand
eAFSLUT
➄
➅
◆ Skærmelementer for lyd-cd (CD-DA)
1. Aktuelt nummer (sang): Viser nummeret på det nummer, der aktuelt
afspilles.
2. Viser tilgængelige knapper og afspilletid der svarer til den del, der aktuelt
afspilles.
3. Viser den aktuelle filtype og det aktuelle filnavn.
4. Viser tilgængelige knapper.
5. Viser diskens brugstilstand og en afspilningstid, som svarer til den del, der
aktuelt afspilles.
6. Viser sporlisten (listen med sange).
Dansk - 56
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 56
2007-10-31 오전 9:45:11
Afspilning af MP3-disk
1. Indsæt en MP3-disk i diskbakken.
• Numrene (sangene) afspilles automatisk.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Bibliotek, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge til Musik, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det spor, du ønsker at høre, og tryk
derefter på knappen OK.
➀
◆ Skærmelementer for MP3
CD
Q Song 1.mp3
Nr.
Titel
Musikliste
1/9
Størrels
Y ROOT
➁
➂
➃
►
00:02:22
9 Song 1.mp3
E ROOT
Rediger
Q Song 1.mp3
3.8 MB
002 Song 2.mp3
3.8 MB
003 Song 3.mp3
5.1 MB
004 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 6.mp3
10.3 MB
Afsp.tilstand
#/$ Forrige/Næsto Sidea Tjek
1. Aktuelt nummer (sang): Viser nummeret på det nummer, der afspilles.
➅
2. Viser tilgængelige knapper og afspilletid der svarer til den del, der aktuelt
afspilles.
9.2 MB
005 Song 5.mp3
Sorter
➄
Indhold
eAFSLUT
3. Viser den aktuelle filtype, det aktuelle filnavn og det aktuelle mappenavn.
4. Viser tilgængelige knapper.
5. Viser det aktuelle afspilningsindeks og det totale antal numre.
6. Viser sporlisten (listen med sange).
Gentag cd (CD-DA) og MP3
Nr.
  ► 
00:02:22
I TRACK01
Titel
Musikliste
1/10
Længde
Q
TRACK01
4:19
002
TRACK02
3:57
003
TRACK03
3:57
004
Normal
TRACK04
4:03
005
Gentag spor
TRACK05
4:09
006
Gentag alle
TRACK06
5:08
007
TRACK07
Tilfældig
3:31
Rediger
#/$ Forrige/Næsto Side
Afsp.tilstand
eAFSLUT
Du kan også anvende denne funktion ved at trykke på knappen REPEAT på
fjernbetjeningen. Tryk på knappen REPEAT flere gange for at vælge den
gentagetilstand, du ønsker.
Afspilning
CD
Q TRACK01
1. Tryk på den GULE knap (C) under afspilning af Musikliste.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede afspilningstilstand, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
• Normal (CD (CD-DA)/MP3):Numrene på en disk afspilles i den
rækkefølge, de blev optaget i på disken.
•
Gentag spor (CD (CD-DA)/MP3)
•
Gentag mappe (MP3)
•
Gentag alle (CD (CD-DA)/MP3)
•
Tilfældig (CD (CD-DA)/MP3): Menuvalget Tilfældig afspiller numrene
på en disk i tilfældig rækkefølge.
Dansk - 57
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 57
2007-10-31 오전 9:45:15
Ny afsp.liste
Du kan maks. registrere 30 numre på spillelisten.
CD
Q TRACK01
Nr.
►
00:02:22
I TRACK01
Musikliste
1/10
Længde
Titel
Q
TRACK01
4:19
002
TRACK02
3:57
003
TRACK03
3:57
004
TRACK04
4:03
005
TRACK05
4:09
Ny afsp.liste
006
TRACK06
5:08
Afspilningsliste
007
TRACK07
3:31
Rediger
Afsp.tilstand
#/$ Forrige/Næsto Side
eAFSLUT
CD
Skab afspilningsliste
Nr.
Titel
Nr.
Afspilningsliste
001 TRACK01
001 TRACK10
002 TRACK02
002 TRACK08
003 TRACK03
003 TRACK04
004 TRACK04
004 TRACK07
1. Tryk på den RØDE knap (A) under afspilning af Musikliste.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Ny afsp.liste, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge numre i den rækkefølge, du vil afspille
dem i, og tryk derefter på knappen OK.
• Hvis du har angivet et forkert spor på spillelisten, skal du trykke på
knapperne ►▲▼ for at vælge det forkerte spor og derefter trykke på
knappen OK.
4. Tryk på den RØDE knap (A) for at gemme spillelisten.
Der oprettes en ny spilleliste.
005 TRACK05
006 TRACK06
007 TRACK07
Gem
mFLYT
Musikliste
sTILFØJ
rTILBAGE
CD
eAFSLUT
Afspilningsliste
U
q
Nr.
Titel
Længde
Y PLAYLIST
E PLAYLIST01
  ► 
00:00:00
Y PLAYLIST
sVÆLG
a Tjek
eAFSLUT
Afspilning
mFLYT
Afspilningsliste
CD
Q TRACK01
Musikliste
1/10
Nr.
Titel
Længde
Q
TRACK01
4:19
002
TRACK02
3:57
003
TRACK03
3:57
004
TRACK04
4:03
005
TRACK05
4:09
Ny afsp.liste
006
TRACK06
5:08
Afspilningsliste
007
TRACK07
3:31
  ► 
00:02:22
I TRACK01
Rediger
Afsp.tilstand
#/$ Forrige/Næsto Side
1. Tryk på den RØDE knap (A) under afspilning af Musikliste.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Afspilningsliste, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede spillelistemappe, og tryk
derefter på knappen OK.
De markerede spor afspilles automatisk.
eAFSLUT
CD
Afspilningsliste
U
q
Nr.
Titel
Længde
Y PLAYLIST
E PLAYLIST01
  ► 
00:02:22
Y PLAYLIST
mFLYT
sVÆLG
a Tjek
eAFSLUT
Dansk - 58
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 58
2007-10-31 오전 9:45:18
Slet spillelisten
CD
Q TRACK01
Musikliste
1/10
Nr.
  ► 
00:02:22
I TRACK01
Titel
Længde
Q
TRACK01
4:19
002
TRACK02
3:57
003
TRACK03
3:57
004
TRACK04
4:03
005
TRACK05
4:09
Ny afsp.liste
006
TRACK06
5:08
Afspilningsliste
007
TRACK07
3:31
Rediger
Afsp.tilstand
#/$ Forrige/Næsto Side
CD
Afspilningsliste
U 1/2
Nr.
Titel
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Afspilningsliste, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den Afspilningsliste, du ønsker at slette.
4. Tryk på den RØDE knap (A).
eAFSLUT
q
1. Tryk på den RØDE knap (A) under afspilning af Musikliste.
Længde
5. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK. Den
valgte spilleliste slettes.
Y Playlist
E Playlist01
E Playlist02
  ► 
00:00:00
l Playlist01
Slet
Rediger liste
mFLYT
Ny afsp.liste
sVÆLG
Musikliste
a Tjek
eAFSLUT
CD
Afspilningsliste
U 1/2
q
No.
Title
Y
Length
Playlist
E Playlist01
Vil du slette?
E Playlist02
  ►   00:00:00
l Playlist01
Slet
Ja
Nej
Rediger liste
mFLYT
Ny afsp.liste
sVÆLG
Musikliste
a Tjek
eAFSLUT
Gå til redigér spilleliste
CD
Q TRACK01
Musikliste
1/10
Nr.
00:02:22
I TRACK01
Længde
Q
TRACK01
4:19
002
TRACK02
3:57
003
TRACK03
3:57
004
TRACK04
4:03
005
TRACK05
4:09
Ny afsp.liste
006
TRACK06
5:08
Afspilningsliste
007
TRACK07
3:31
Rediger
1.
Tryk på den RØDE knap (A) under afspilning af Musikliste.
2.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Afspilningsliste, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
3.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den Afspilningsliste, du ønsker at
redigere.
4.
Tryk på den GRØNNE knap (B) i afspilningstilstand.
5.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge numre i den rækkefølge, du vil afspille
dem i, og tryk derefter på knappen OK.
Afsp.tilstand
#/$ Forrige/Næsto Side
eAFSLUT
CD
Afspilningsliste
U 1/2
q
Nr.
Titel
Længde
Y PLAYLIST
• Hvis du har angivet et forkert spor på spillelisten, skal du trykke på
knapperne ▲▼► for at markere det forkerte spor og derefter trykke
på knappen OK.
E PLAYLIST01
E PLAYLIST02
  ► 
00:00:00
l PLAYLIST01
Slet
Rediger liste
mFLYT
Ny afsp.liste
sVÆLG
Musikliste
a Tjek
CD
Afspilning
  ► 
Titel
eAFSLUT
6.
Tryk på den RØDE knap (A) for at gemme spillelisten.
Spillelisten redigeres.
Rediger afspilningsliste
Nr.
Titel
Nr.
Afspilningsliste
001 TRACK01
001 TRACK10
002 TRACK02
002 TRACK04
003 TRACK03
003 TRACK06
004 TRACK04
004 TRACK07
005 TRACK05
006 TRACK06
007 TRACK07
Gem
Musikliste
mFLYT
sTILFØJ
rTILBAGE
eAFSLUT
Gå til musikliste
CD
Q TRACK04
Afspilningsliste
U 1/4
Nr.
Y
Titel
Længde
PLAYLIST01
R
TRACK04
4:03
002
TRACK02
3:57
  ►   00:02:22
003
TRACK06
5:08
I
TRACK04
k PLAYLIST01
004
TRACK01
4:19
Rediger liste
1. Tryk på den BLÅ knap (D) under afspilning af Afspilningsliste.
Musikliste vises.
Ny afsp.liste
Musikliste
eAFSLUT
Dansk - 59
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 59
2007-10-31 오전 9:45:22
Brug af Sorter
CD
Q Song 10.mp3
Musikliste
1/10
Nr.
Titel
Størrels
Y ROOT
Q Song 10.mp3
►
00:02:22
9 Song 10.mp3
E ROOT
Navn
5.8MB
003 Song 2.mp3
5.1MB
004 Song 3.mp3
Størrelse
Rediger
3.8MB
002 Song 1.mp3
9.2MB
005 Song 4.mp3
5.2MB
006 Song 5.mp3
10.3MB
Sorter
Afsp.tilstand
#/$ Forrige/Næsto Sidea Tjek
Indhold
eAFSLUT
Hvis du ønsker at ændre sorteringsrækkefølgen af Musikliste, kan du let gøre
dette.
1. 1. Når listemenuen vises, skal du trykke på den GRØNNE knap (B) for at
vælge Sorter.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
• Navn : I alfabetisk rækkefølge
• Størrelse : Efter lydfilernes Størrelse.
M  Lyd-cd (cd-da) er ikke tilgængelig.
 Du kan sortere efter Navn, Længde. Sorterede lister sorteres igen i den
kopierede rækkefølge, når du igen går ind i Musikliste.
Valg af Indhold
CD
Q Song 10.mp3
Musikliste
1/10
Nr.
Titel
Størrels
Q Song 10.mp3
3.8MB
Afspilning
Y ROOT
002 Song 1.mp3
►
00:02:22
9 Song 10.mp3
E ROOT
Rediger
Titel
004 Song 3.mp3
DivX 9.2MB
005 Song 4.mp3
Musik 5.2MB
006 Song 5.mp3
Billede10.3MB
#/$ Forrige/Næsto Sidea Tjek
Afsp.tilstand
eAFSLUT
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det indhold, du vil flytte, og tryk derefter
på knappen OK eller ►.
5.8MB
003 Song 2.mp3
Sorter
1. Tryk på den BLÅ knap (D) for at vælge Indhold.
5.1MB
Indhold
M  Denne funktion er kun mulig, når disken indeholder det valgte indhold.
 Lyd-cd (cd-da) er ikke tilgængelig..
Dansk - 60
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 60
2007-10-31 오전 9:45:30
Afspilning af et billede
CD
Image 1.jpg
G
Billedeliste
1/17
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
1. Indsæt en JPEG-disk i diskbakken.
• Menuen vises
Rediger
Sorter
#/$ Forrige/Næsto Sidea Tjek
Diasshow
Indhold
eAFSLUT
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Bibliotek, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Billede, og tryk derefter på knappen OK
eller ►.
• Tryk på knappen SKIP (
) for at få vist de næste 8 billeder.
• Tryk på knappen SKIP(
) for at få vist de forrige 8 billeder.
4. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge et ønsket billede, og tryk derefter
på knappen OK.
Diasshow
Image 1.jpg
1/17
5. Tryk på knappen PLAY ( ).
• Når du er i Billedeliste, kan du også styre et diasshow ved at trykke på den
GULE knap (C).
6. Tryk på den RØDE knap (A) for at vælge Hastighed.
► DIASSHOW
Zoom
rTILBAGE
eAFSLUT
Afspilning
Rotere
>BILLEDE
7. Klik på knapperne ▲▼ for at indstille diasshowets hastighed, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
Diasshowet starter og vises med den valgte hastighed.
• Du kan gå til Billedeliste ved at trykke på den GULE knap (C).
Image 1.jpg
1/17
◆ Sådan standses slide-showet
Hurtig
Normal
Langsom
Tryk på den GRØNNE knap (B) eller på knappen STOP(
Hastighed
>BILLEDE
Diasshow fra
► DIASSHOW
) eller RETURN.
Billedeliste
rTILBAGE
eAFSLUT
Roter
Følg trin 1-4 på side 60 for opsætning.
Image 1.jpg
>BILLEDE
1/17
5-1. Tryk på den GRØNNE knap (B) for at vælge Rotere.
6. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge rotationsvinklen, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
Fra
Rotere 90
Rotere 180
Rotere 270
Rotare
Zoom
► DIASSHOW
rTILBAGE
• Når du har valgt en rotationsvinkel, kan du ændre den ved at trykke
på den RØDE knap (A).
eAFSLUT
• Du kan gå til Billedeliste ved at trykke på den GULE knap (C).
◆ Sådan standses rotationen
Tryk på den GRØNNE knap (B) eller på knappen STOP(
RETURN.
Rotere
Rotere fra
) eller
Billedeliste
rTILBAGE
eAFSLUT
Dansk - 61
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 61
2007-10-31 오전 9:45:34
Zoom
Følg trin 1-4 på side 61 for opsætning.
5-1. Tryk på den GULE knap (C) for at vælge Zoom.
6. Hver gang du trykker på knappen OK, forstørres billedet op til 4X (fire gange
normalstørrelsen).
➞ X2 ➞ X4 ➞ X2 ➞ Normal
• Du kan gå til Billedeliste ved at trykke på den GULE knap (C).
◆ Sådan standses rotationen
Tryk på den GRØN knap (B) eller på knappen STOP(
) eller RETURN.
Gå til fotoliste
Følg trin 1-4 på side 61 for opsætning.
Afspilning
5-1. Tryk på knappen RETURN for at gå til Billedeliste.
Brug af Sorter
CD
Image 1.jpg
ROOT
Billedeliste
1/17
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Navn
Image 13.jpg Størrelse
Image 14.jpg
Rediger
Sorter
Diasshow
#/$ Forrige/Næsto Sidea Tjek
Indhold
eAFSLUT
Hvis du ønsker at ændre sorteringsrækkefølgen af Billedeliste, kan du let
gøre dette.
1. Når listemenuen vises, skal du trykke på den GRØNNE knap (B) for at
vælge Sorter.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter
på knappen OK eller ►.
• Navn : I alfabetisk rækkefølge
• Størrelse : Efter billedernes størrelse.
M  Du kan sortere efter Navn, Størrelse. Sorterede lister sorteres igen i
den kopierede rækkefølge, når du igen går ind i Billedeliste.
Valg af Indhold
CD
Image 1.jpg
ROOT
Billedeliste
1/17
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Titel
DivX
Følg trin 1-4 på side 61 for opsætning.
1. Tryk på den BLÅ knap (D) for at vælge Indhold.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det indhold, du vil flytte, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
Musik
Image 13.jpg
Rediger
Image 14.jpg
Image 15.jpg
Sorter
#/$ Forrige/Næsto Sidea Tjek
Diasshow
eAFSLUT
Billede
Image 16.jpg
Indhold
M  Denne funktion er kun mulig, når disken indeholder det valgte
indhold.
Dansk - 62
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 62
2007-10-31 오전 9:45:41
Afspilning af en DivX
N Brug af knappen MENU
CD
Movie_01.avi
DivX Liste
1/1
Nr.
Titel
Størrelse
001 Movie_01.avi
162.8MB
Y ROOT
3 DivX
E ROOT
Rediger
Sorter
U.tekst kodn.
a Tjek
Indhold
eAFSLUT
1. Indsæt en DivX-disk i diskbakken.
• Menuen vises
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Bibliotek, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge DivX, og tryk derefter på knappen OK
eller ►.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge en AVI-fil (DivX), og tryk derefter på
knappen OK eller PLAY ( )
5. Når en DivX-fil afspilles, kan du anvende følgende funktioner. Når du trykker
én gang på knappen STOP ( ) under afspilning vises fillisten. Trykker du på
knappen igen afsluttes menubilledet.
DivX-funktionsbeskrivelse
Funktion
Beskrivelse
) under afspilning.Der
Tryk på knapperne SKIP (
flyttes 5 minutter frem eller tilbage.
Søgning
) under afspilning, og
Tryk på knapperne SEARCH (
tryk igen for at søge med en højere hastighed. (X2, X4, X8)
Afspilning i
slowmotion
I tilstanden Pause (  Pause ) skal du trykke på knappen
SEARCH ( ) på fjernbetjeningen. (1/2, 1/4, 1/8)
Langsom baglæns afspilning er ikke mulig.
Trinvis
afspilning
Afspilning
Spring over
I tilstanden Pause(  Pause ) skal du trykke på knappen
SKIP ( ) på fjernbetjeningen i still-tilstand.
Baglæns trinvis afspilning er ikke mulig.
M  Denne enhed kan afspille følgende videokomprimeringsformater
- DivX Vidio (Codec) Format : DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x,(uden QPEL
og GMC)
- DivX Audio (Codec) Format : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, LPCM, AC3
 Understøttede filformater til undertekster:smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
(Filen med pundertekster skal have nøjagtigt sammenavn som det
tilhørende DivX-filnavn)
 Visse DivX-filer oprettet på en pc kan muligvis ikke afspilles.
Det er derfor, Codec-type, version og opløsning større end specifikation
ikke er understøttet.
 Du kan ikke afspille diske med en opløsning, der er større end
720 x 576 pixels.
Dansk - 63
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 63
2007-10-31 오전 9:45:47
DivX-undertekstafkodning
CD
Movie_01.avi
DivX Liste
1/1
Nr.
Titel
Størrelse
001 Movie_01.avi
162.8MB
Y ROOT
3 DivX
Western(Windows)
E ROOT
Central(Windows)
1. Tryk på den GULE knap (C) i fillisten.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et understøttet DivX-undertekstsprog
efter region, og tryk derefter på knappen OK.
Greek(Windows)
Western
Afrikaans, Baskisk, Catalansk, Dansk, Hollandsk, Engelsk,
Færøsk, Finsk, Fransk, Tysk, Islandsk, Indonesisk, Italiensk,
Malajisk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Swahili , Svensk
Central
Engelsk, Albansk, Kroatisk, Tjekkisk, Ungarsk, Polsk, Rumænsk,
Serbisk (latin), Slovakisk, Slovensk
Greek
Engelsk, græsk
Cyrillic
Engelsk, Aserbadjansk, Belarussisk, Bulgarsk, Kasakhisk,
Makedonsk, Russisk, Serbisk, Tatarisk, Ukrainsk, Usbekisk
Cyrillisk(Windows)
Rediger
Sorter
U.tekst kodn.
Indhold
a Tjek
eAFSLUT
M  Hvis undertekstsproget vises med brudt skrift, skal du ændre DivX-
undertekst til den passende region. Hvis det stadig ikke fungerer, er
formatet ikke understøttet.
Afspilning
Brug af Sorter
CD
Movie_01.avi
DivX Liste
1/3
Nr.
Titel
Størrelse
001 Movie_01.avi
162.8MB
002 Movie_02.avi
238.2MB
003 Movie_03.avi
118.4MB
Y ROOT
3 DivX
E ROOT
Navn
Størrelse
Rediger
Sorter
U.tekst kodn.
Indhold
a Tjek
eAFSLUT
Hvis du ønsker at ændre sorteringsrækkefølgen af DivX List, kan du let gøre
dette.
1. Når listemenuen vises, skal du trykke på den GRØNNE knap (B) for at vælge
Sorter.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
• Navn : I alfabetisk rækkefølge
• Størrelse : Efter DivX-filernes længde.
M  Du kan sortere efter Navn, Størrelse. Sorterede lister sorteres igen i den
kopierede rækkefølge, når du igen går ind i DivX Liste.
Valg af Indhold
CD
Movie_01.avi
DivX Liste
1/1
Nr.
Titel
Størrelse
Y ROOT
001 Movie_01.avi
162.8MB
3 DivX
Titel
E ROOT
DivX
Musik
Billede
Rediger
Sorter
U.tekst kodn.
a Tjek
Indhold
1. Tryk på den BLÅ knap (D) for at vælge Indhold.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det indhold, du vil flytte, og tryk derefter
på knappen OK eller ►.
M  Denne funktion er kun mulig, når disken indeholder det valgte indhold.
eAFSLUT
Dansk - 64
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 64
2007-10-31 오전 9:45:50
Optagelse
I dette afsnit kan du læse om forskellige
optagelsesmetoder for harddisk og dvd.
Denne enhed kan optage på forskellige disktyper. Følg disse
instruktioner før optagelse, og vælg din
foretrukne disktype.
Kompatibilitet mellem Samsung og
andre mærker
Diske der kan optages på
Disktype
Optageformat
DVD-RAM
VR-tilstand
Denne optager kan optage på følgende diske.
HDD
DVD-RAM DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
Optageenhed
X
Skrivbar
Andre mærker
X
Skrivbar
VR-tilstand
Andre mærker
DVD-RW
• DVD-RAM’er og DVD±RW’er er læs-/skrivbare diske.
Samsung
• DVD±R'er er ikke-læs-/skrivbare diske
V-tilstand
Andre mærker
Samsung
DVD-R
V-tilstand
Andre mærker
DVD+RW
lukket
Ikke skrivbar
ikke lukket Skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
ikke lukket Skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
ikke lukket Skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
ikke lukket Ikke skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
ikke lukket Skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
ikke lukket Ikke skrivbar
Samsung
X
Ikke skrivbar i visse
tilfælde.
Andre mærker
X
Ikke skrivbar i visse
tilfælde.
-
Andre mærker
lukket
Ikke skrivbar
ikke lukket
Ikke skrivbar i visse
tilfælde.
lukket
Ikke skrivbar
Optagelse
Samsung
DVD+R
Yderligere optagelse
med
Samsung-optager
Samsung
Samsung
DVD+R
Lukning
Ikke skrivbar i visse
ikke lukket
tilfælde.
M  Lukke
- Dette lukker DVD-RW/±R-disken, så der ikke
kan optages igen.
 Annullere lukning
- Dette muliggør yderligere optagelse på en DVDRW-disk oprindeligt optaget på denne Harddisk- og
dvd-optager.
- En DVD-RW-disk, som er optaget ved hjælp af DAO (Disc
At Once) på en pc kan ikke lukkes op igen.
- En DVD-RW-disk, som er optaget i videotilstand ved
hjælp af en optager af et andet mærke, kan ikke
lukkes op igen.
- En DVD±R-disk kan ikke være ikkelukket.
 En ekstra optagelse kan mislykkes med den samme
SAMSUNG-optager.
Dansk - 65
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 65
2007-10-31 오전 9:45:54
Optageformater
<DVD+RW>
Disken er ikke formateret.
Vil du formatere denne disk?
DVD+RW
Når du indsætter en ubrugt disk, vises følgende meddelelse. Da tilgængelige
funktioner afhænger af disktypen, skal du vælge en disk, som bedst passer til
de funktioner, du har brug for.
DVD-RAM/+R : Formateringen starter automatisk.
Nej
DVD+RW : Bruges efter formatering af disken.
DVD-RW : Bruges efter initialisering af disken.
Hvis du vil ændre tilstanden VR eller V, skal du se “Formatering af en
disk” på side 102.
<DVD-RW>
DVD-R : Det er ikke nødvendigt at formatere en disc, og kun videooptagetilstand
understøttes.
Disken er ikke initialiseret,
vil du initialisere denne disk?
DVD-VR
DVD-V
Nej
DVD-RAM/DVD-RW (VR-tilstand)
• Denne tilstand muliggør flere redigeringsfunktioner (som f.eks. sletning af en
hel titel, delvis sletning af en titel osv.)
• Forskellige redigeringsfunktioner ved brug af en oprettet spilleliste.
DVD-RW (V-tilstand)/-R
• Kapitler oprettes automatisk, når du lukker optagelser på DVD-RW/-R-diske i
Video-tilstand.
Kapitlets længde (intervallet mellem kapitler) varierer. Det afhænger af
optagetilstanden.
Optagelse
• Enkel redigering (sletning af titler/ændring af titelnavn).
DVD+RW
• Med DVD+RW-diske er der ingen forskel mellem formatet DVD-Video
(Vtilstanden) og optageformatet DVD-Video (tilstanden VR).
Dansk - 66
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 66
2007-10-31 오전 9:45:56
Optagetilstand
Vælg en af de fire optagetilstande ved at trykke på knappen REC MODE flere
gange, mens enheden er i stoptilstand, for at vælge den ønskede optagetid og
billedkvalitet. I almindelighed forbedres billedkvaliteten, jo mere optagetiden
reduceres. I tilstanden FR vælges den bedst passende optagetilstand
automatisk i forhold til den resterende tid på disken og timeroptagelsens
længde. Denne funktion vælges kun i XP-, SP-, LP- og EP-tilstande, og du kan
bruge tilstanden til timeroptagelse.
• DVD-SH855
Optagetilstand
Optagelseslængder
HDD (250GB)
XP
(højkvalitetstilstand)
Cirka 64 timer
SP
(standardkvalitetstilstand)
Cirka 106 timer
LP
(lang optagelsestilstand)
Cirka 211 timer
DVD-RAM/±RW/±R
Cirka 1 time
cirka 8.5 Mbps
Cirka 2 time
cirka 4.5 Mbps
Cirka 4 time
cirka 2 Mbps
Cirka 6 time
EP
(udvidet tilstand)
Cirka 316 timer
cirka 1.6 Mbps
Cirka 421 timer
Cirka 8 time
cirka 1.2 Mbps
FR
(Fleksibel optagelse)
Cirka 64~421 timer
Cirka 1~8 time
• DVD-SH857
Optagetilstand
Optagelseslængder
HDD (320GB)
Cirka 83 timer
SP
(standardkvalitetstilstand)
Cirka 137 timer
LP
(lang optagelsestilstand)
Cirka 274 timer
cirka 8.5 Mbps
Optagelse
XP
(højkvalitetstilstand)
DVD-RAM/±RW/±R
Cirka 1 time
Cirka 2 time
cirka 4.5 Mbps
Cirka 4 time
cirka 2 Mbps
Cirka 6 time
EP
(udvidet tilstand)
Cirka 411 timer
cirka 1.6 Mbps
Cirka 534 timer
Cirka 8 time
cirka 1.2 Mbps
FR
(Fleksibel optagelse)
Cirka 83~534 timer
Cirka 1~8 time
M  Optagelseslængden kan variere pga. visse omstændigheder.
 1 GB = 1.000.000.000 bytes. Virkelig formateret kapacitet kan være
mindre, da den interne firmware bruger en del af hukommelsen.
 En dobbeltlags-DVD±R har ca. den dobbelte kapacitet af en enkeltlagsDVD±R. (Se side 45)
 DVB-T-optagelse er kun mulig i FR-tilstand.
 Ved DVB-T-optagelse bestemmes optagetilstanden automatisk
afhængigt af video- (eller lyd-) kvaliteten.
Dansk - 67
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 67
2007-10-31 오전 9:45:57
Billeder der ikke kan optages
Du kan ikke optage en kopibeskyttet film
Video med kopibeskyttelse kan ikke optages på denne
Harddisk- og dvd-optager.
Når Harddisk- og dvd-optager modtager et kopibeskyttelsessignal under
optagelse, stopper optagelsen, og følgende meddelelse vises på skærmen.
Kopikontrolsignaler
Tv-udsendelser, som indeholder kopikontrolsignaler, kan have en af tre følgende
signaltyper: Copy-Free, Copy-Once og Copy-Never. Hvis du ønsker at optage et
“copy-once”- program, skal du anvende en DVD-RW-disk med CPRM i VR-tilstand
og DVD-RAM.
Signaltype
Copy-Free
Copy-Once
Copy-Never
O
–
–
VR-tilstand
O
O*
–
V-tilstand
O
–
DVD-R
O
–
Medier
DVD-RW(Ver.1.1)
DVD-RW(Ver.1.1)
med CPRM
DVD-RAM(Ver. 2.0)
O
O*
–
DVD+RW
O
–
–
DVD+R
O
–
–
HDD
O
O*
–
Når “Copy Once” er optaget, kan der ikke udføres yderligere optagelse.
Optagelse
◆ Content Protection for Recordable Media (CPRM)
CPRM er en mekanisme, der binder en optagelse til det medie, den er optaget
på. Det er understøttet på nogle HARDDISK/DVDOPTAGERE, men ikke på mange
dvd-afspillere. Hver tom skrivbar dvd har “indgraveret” et unikt 64 bit medie-ID i
BCA’et (et område tæt på hullet). Når beskyttet indhold optages på disken, kan
det dekrypteres med en 56 bit C2-nøgle
(Ved afspilningen læses ID’en fra BCA’et og anvendes til en generere en nøgle til
dekryptering af indholdet på disken. Hvis diskens indhold kopieres til et andet
medie, er ID’en forkert eller mangler, og dataene kan ikke dekrypteres.
Dansk - 68
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 68
2007-10-31 오전 9:45:58
Optagelse med det samme
SXCVKL
Inden du starter
1. Kontrollér, at disken har tilstrækkelig med plads til optagelsen.
2. Tryk på knappen HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du trykke på knappen OPEN/CLOSE, og anbringe
en skrivbar disk i diskbakken.
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukke diskbakken. Vent, indtil LOAD
forsvinder fra frontdisplayet.
Optagelse af det tv-program du ser nu
Optagelsestilstand
SP(35:12) >
1. Tryk på knapperne PROG (
) eller numeriske for at vælge det aktuelle
program, du ønsker at optage.
2. Tryk på knappen REC MODE flere gange, (eller tryk på knappen REC MODE
og derefter på knapperne ▲▼) for at vælge indspilningshastigheden
(kvalitet).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
HDD
 Optagelse
PR 1 [SP]
3. Tryk på knappen REC.
Informationer om kanalen vises på skærmen. Derefter starter indspilningen.
Ikonet ( ) vises på forsiden.
Optagelse fra eksternt udstyr, du ser nu
➞ Programnummer ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ DV
Optagelse
1. Tryk på knappen INPUT SEL. for at vælge indgangskilden iht. den tilslutning,
du anvender. Frontdisplayet ændres som følger:
Hvis du tilslutter et digitalt videokamera, skal du trykke på knappen
INPUT SEL. for at vælge DV. (Se side 71)
2. Tryk på knappen REC MODE flere gange, (eller tryk på knappen REC MODE
og derefter på knapperne ▲▼) for at vælge indspilningshastigheden
(kvalitet).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Dansk - 69
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 69
2007-10-31 오전 9:45:59
3. Tryk på knappen REC. Informationer om den eksterne indgangstilstand vises
på skærmen. Derefter starter indspilningen. Ikonet ( ) vises på forsiden.
Sådan holdes pause i indspilningen
• Tryk på knappen REC PAUSE for midlertidigt at stoppe en optagelse, der
er i gang.
• Tryk på knappen REC PAUSE igen under pausen for at genoptage
optagelsen.
• Du kan skifte kanaler ved at trykke på knapperne PROG (
pause i optagelserne. (Kun analog tv)
) under
M  Hvis du trykker på knappen REC PAUSE i tilstanden DTV:
- Kanalen skiftes ikke, og tasten TV/RADIO deaktiveres.
- Skift til den analoge kanal eller ændring af indgangskilden anvendes,
efter at optagelsen er stoppet.
 Hvis du trykker på knappen REC PAUSE i tilstanden ANALOG:
- Skift til tilstanden DTV anvendes, efter at optagelsen er stoppet.
Sådan standses optagels
Tryk på knappen STOP (
optagelse.
) for at stoppe eller afslutte en igangværende
• Når der anvendes DVD-RAM/±RW/±R-diske, vises meddelelsen "Opdaterer
informationen for disken. Vent venligst et øjeblik.”.
M  Du kan ikke ændre optagetilstanden under optagelse.
 Optagelsen stopper automatisk, hvis der ikke er mere ledig plads til
optagelsen.
 Du kan optage op til 99 titler på en DVD-RAM/-RW/-R-disk og op til 48
Optagelse
titler på en DVD+RW/+R-disk.
 Der kan registreres op til 999 titler på harddisken.
 En harddiskoptagelse kan være på op til 24 timer, og når der optages i
24 timer, optages tre titler på hver otte timer.
 Optagelse stopper automatisk, hvis et kopibeskyttet billede vælges.
 DVD-RAM/±RW-diske skal formateres, inden optagelsen begynder. De
fleste nye diske sælges som uformaterede diske.
 Brug ikke DVD-R-diske til mastering sammen med denne enhed.
Dansk - 70
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 70
2007-10-31 오전 9:46:00
Kopiering fra et videokamera
Optagelsestilstand
SXCVKL
SP(35:12) >
Du kan muligvis styre videokameraet med IEEE 1394-interfacet (DV).
1. Tilslut videokameraets DV-udgangsstik til DV-inputstikket på forsiden af
Harddisk- og dvd-optager ved brug af et DV-kabel.
2. Tryk på knappen HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du trykke på knappen OPEN/CLOSE, og anbringe
en skrivbar disk i diskbakken. Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukke
diskbakken. Vent, indtil LOAD forsvinder fra frontdisplayet.
DV
3. Tryk på knappen REC MODE flere gange for at vælge
indspilningshastigheden (kvalitet).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
DV enheden er tilkoblet
<FLYT
rTILBAGE
4. Tryk på knappen INPUT SEL. for at vælge DV.
Hvis indgangen er indstillet til DV, vises en afspille/optagemenu øverst på
skærmen, der muliggør styring af videokamera.
5. Vælg ikonet Afspil (►) i skærmens øverste del for at afspille fra
videokameraet og finde det startsted, hvorfra der skal kopieres.
6. For at starte optagelsen skal du bruge knapperne ◄► til at vælge ikonet
Record ( ● ) øverst på skærmen. Tryk herefter på knappen OK.
Du kan trykke på knappen REC på fjernbetjeningen for at starte optagelsen.
Sådan standses optagelse
Tryk på knappen STOP (
optagelse.
) for at stoppe eller afslutte en igangværende
• Når der anvendes DVD-RAM/±RW/±R-diske, vises meddelelsen "Opdaterer
informationen for disken. Vent venligst et øjeblik.".
en vilkårlig navigationstast på fjernbetjeningen.
Optagelse
M  For at vise ikoner relateret til afspilning på skærmen skal du trykke på
Dansk - 71
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 71
2007-10-31 오전 9:46:02
Optagelse ved hjælp af OTR (Et-Tryk optagelse)
SXCVKL
HDD
 Optagelse
PR 1 [SP]
Du kan indstille Harddisk- og dvd-optager til at optage i intervaller på 30
minutter i op til otte timer ved at trykke på knappen REC.
1. Tryk på knappen HDD eller DVD. Hvis du vælger DVD, skal du trykke på
knappen OPEN/CLOSE, og anbringe en skrivbar disk i diskbakken. Tryk på
knappen OPEN/CLOSE for at lukke diskbakken. Vent, indtil LOAD forsvinder
fra frontdisplayet.
OTR Tilstand
0:30
2. Tryk på knapperne PROG (
) eller de numeriske knapper for at vælge
det program, du ønsker at optage. Hvis du vil optage gennem en tilsluttet
ekstern komponent, skal du trykke på INPUT SEL. for at vælge den relevante
eksterne indgang (AV 1, AV 2, AV 3, DV eller PR01).
3. Tryk på knappen REC for at starte optagelsen.
4. Tryk på knappen REC flere gange for at justere den ønskede optagetid.
➞ 0:30 ➞ 1:00 ➞ ... 8:00 ➞ Fra
M  Tidstælleren tæller ned fra 8:00 til 0:00. Herefter standser Harddisk- og
dvd-optager med at optage.
Sådan standses optagelse
Tryk på knappen STOP (
) Meddelelsen “Vil du afslutte optagelse?” vises.
• Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
) igen.
Optagelse
• Du kan også trykke på knappen STOP (
Dansk - 72
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 72
2007-10-31 오전 9:46:03
Samtidig optagelse og afspilning
S
Du kan afspille fra starten af det program, du optager.
Du kan se listen med tidligere titler, mens du optager et program.
Brug af knappen PLAY (
)
1. Tryk på knappen PLAY ( ), når enheden er i optagetilstand.
Enheden afspiller fra starten den titel, du er i gang med at optage.
Afspilning er ikke tilgængelig i 10 sekunder fra optagelsens start.
) og andre afspillerelaterede
Du kan anvende knapperne SKIP (
knapper frem til optagepunktet.
HDD
► Afspil
Stop afspilning/optagelse
1. Tryk på knappen STOP ( ). Afspillebilledet forsvinder, og billedet med den
igangværende optagelse vises.
2. Trykker på du på knappen STOP (
) én gang mere afbrydes optagelsen.
N Brug af knappen TITLE LIST
HDD
RECORDING...
Nr.
Titel
001 JAN/01/2007 17:30 PR
3 MPEG2
4
1
Titelliste
4/4
Længde
01:00:00
002 JAN/01/2007 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/01/2007 23:15 PR
00:30:00
004 RECORDING...
00:00:00
JAN/02/2007 00:00
XP
1. Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i optagetilstand.
Ovennævnte funktion er mulig fra ca. mindst 10 sekunder efter optagelsens
start.
) for at vælge listen med optagne titler.
Tryk på knapperne ▲▼/SKIP (
2. Tryk på knappen OK or PLAY ( ) .
Enheden afspiller fra starten den titel, du er i gang med at optage.
eAFSLUT
► Afspil
N Brug af knappen MENU
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i optagetilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Titel, og tryk derefter på knappen OK.
Skærmbilledet Titelliste vises.
Optagelse
HDD
3. Tryk på knapperne ▲▼/SKIP (
) for at vælge listen med optagne titler,
og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Enheden afspiller fra starten den titel, du er i gang med at optage.
Stop afspilning/optagelse
1. Tryk én gang på knappen STOP( ). Afspilleskærmen forsvinder, og
skærmbilledet med Titelliste vises.
2. Trykker du på knappen MENU(
igangværende optagelse.
3. Trykker på du på knappen STOP(
) igen, vises skærmbilledet med den
) én gang mere, afbrydes optagelsen.
Dansk - 73
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 73
2007-10-31 오전 9:46:05
M  Der høres ingen lyd under søgning.
 DVD- eller harddiskafspilning er mulig under optagelse på harddisk.
Men JPEG-, MP3- og DivX-filer på disken kan ikke afspilles
 Harddiskafspilning er mulig under optagelse på dvd. Men JPEG- og
MP3-filer på harddisken kan ikke afspilles.
Funktionen Time Shift som et live signal
Time Shift
S
Til
Denne funktion afspiller optagelser som et live signal.
Hvis du afbrydes, når du ser tv, skal du blot trykke på knappen TIME SHIFT,
hvorefter Harddisk- og dvd-optager umiddelbart begynder at optage
programmet.
>SKIFT
sVÆLG
Brug af funktionen Time Shift
1. Tryk på knappen TIME SHIFT på fjernbetjeningen.
Menuen Time Shift vises.
2. Tryk på knappen ▲▼ for at vælge Til, og tryk derefter på knappen OK.
14:02:28

HDD
Pause
14:02:28
3. Når du ser et tv-program, skal du trykke på knappen PLAY/PAUSE ( ).
Programmet på tv’et går i tilstanden Pause, og linjen Time Shift vises.
4. Tryk på knappen PLAY/PAUSE (
) igen for at genoptage normal tv-visning.
◆ Skærmelementer i Time Shift
►
13:25:04
14:02:28
Afspil
Optagelse
HDD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Viser det aktuelle medie.
Viser den aktuelle status.
Aktuelle visningssted.
Aktuelle spilletid.
Live-sted.
Live-tid.
Tidslinjen Time Shift
Knapper på fjernbetjeningen til funktionen Time Shift
➀ ➁
►
HDD
➂➃ ➄
13:25:04
Afspil
➆
➅
1. Knappen PLAY/PAUSE (
) : Sætter live-tv på pause og genoptager
afspilningen.
14:02:28
2. Knapperne SEARCH (
) : Hurtig afspilning ( X 2, X 4, X 8, X 16,
X 32, X 128)
3. Knappen SKIP (
), knappen STOP (
4. Knappen SKIP (
): Vender tilbage til det sted, hvor Time Shift starter.
) : Skifter til live-tv.
M  Time Shift er kun til rådighed, når tilstanden HDD er valgt.
 Du kan anvende denne funktion i op til to timer.
 Du kan kun afspille indholdet via menuen, når Time Shift er indstillet til
Til.
 Tryk på knappen TIME SHIFT for at annullere funktionen til
tidsforskydning.
Dansk - 74
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 74
2007-10-31 오전 9:46:09
Udfør en timeroptagelse
SXCVKL
1. Kontrollér, at antennekablet er tilsluttet.
2. Kontrollér den resterende tid på disken.
3. Kontrollér, at dato og klokkeslæt er korrekt.
Kontrollér, at uret (Optagelse - Indstilling af tid) er indstillet, inden
du fortsætter med en timeroptagelse. (Se side 27~28)
N Brug af knappen TIMER
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
ShowView
|
Skemalagt liste
|
Udvidet visning : Fra
|
Liste over optagelser
|
Tidsindstillet opt.
Indstilling
sVÆLG
rTILBAGE
HDD
eAFSLUT
Skemalagt liste
Aktuel tid 10:54
Nr.
til
Kilde
Date
Start
Slut
Tilstand VPS/PDC
Tilføj en liste
Optagelsesbar tid HDD 69:30 SP
C
sVÆLG
Liste over optagelser
rTILBAGE
HDD
Nr.
eAFSLUT
Skemalagt liste
Aktuel tid 10:54
til
Kilde
Date
Start
Slut
Tilstand VPS/PDC
Nr.01 Ingen titel
3. Tryk på knappen OK for at vælge Tilføj en liste.
Kilde
Date
Start
Slut
AV 1
JAN 01
12:00
14:00
Optagelsesbar tid HDD 69:30 SP
sVÆLG
• til : Vælg det medie der skal optages på HDD (harddisk) eller DVD.
• Kilde : Den videoindgangskilde (AV 1, AV 2 eller AV3) eller tv-kanal, du
ønsker at lave en timeroptagelse fra.
Tryk på knappen DTV/ANALOG på fjernbetjeningen for at konvertere
DTV/Analog.
I DTV-tilstand kan du ændre TV eller RADIO ved at trykke på knappen
TV/RADIO på fjernbetjeningen.
• Dato : Med timeroptagelse er det muligt at indstille optagetidspunktet i
en periode på en måned. Indstil optagedagen. (måned/dag)
SP
Fra
Titel sGem
Jan 31
Liste over optagelser
rTILBAGE
eAFSLUT
Optagelse
Optagelsesbar tid HDD 69:30 SP
• Indtast værdierne for timeroptagelsen vha. ▲▼◄► knapperne og de
numeriske knapper.
◄► : Flytter til forrige/næste element.
▲▼, 0~9 : Indstiller en værdi.
Tilsta VPS/PDC
til
HDD
<FLYT
2. Tryk på OK eller ► for at vælge Skemalagt liste.
4. Indstil timeroptagelse.
Diskhåndtering
mFLYT
1. Tryk på knappen TIMER, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
Hver SØN
Jan 30
Jan 29
Hver LØR
MAN-FRE
Jan 02
MAN-LØR
Jan 01
Hver dag
Start/Slut Time (Start/sluttid): Start- og sluttiden for timeroptagelsen.
• Tilstand (optagetilstand):
- FR (Fleksibel optagelse) : Vælges når du ønsker at indstille videokvaliteten
automatisk. I tilstanden FR vælges den bedst passende optagetilstand
automatisk i forhold til den resterende tid på disken og
timeroptagelsens længde. Denne funktion vælger kun én af
tilstandene XP, SP, LP og EP.
- XP (høj kvalitet): Vælges når videokvaliteten er vigtig.
- SP (standardkvalitet) : Vælges for at optage i standardkvalitet.
- LP (lav kvalitet) : Vælges når der er brug for en lang optagetid.
- EP (udvidet) : Vælges når der er brug for en længere optagetid.
- En dobbeltlags-DVD±R har ca. den dobbelte kapacitet af en enkeltlagsDVD±R. (Se side 45)
Dansk - 75
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 75
2007-10-31 오전 9:46:11
M  Når du optager i EP-tilstand på en DVDRW( V-tilstand)/R-disk, optages
muligvis ikke alle 6 eller 8 timer, fordi enheden anvender
kodningssystemet VBR (variabel bithastighed). Hvis du f.eks. optager et
program med mange hurtige bevægelser, anvendes en højere
bithastighed, der bruger mere plads på disken.
 DVB-T- Timer-optagelse er kun mulig i FR-tilstand.
 Ved DVB-T-optagelse bestemmes optagetilstanden automatisk
afhængigt af video- (eller lyd-) kvaliteten.
• VPS/PDC : Funktionerne VPS (Video Programme System) eller
PDC(Programme Delivery Control).
- Hvis du aktiverer denne funktion, kan du bestemme
en optagelses start- og sluttidspunkt med særlige signaler, der er
indeholdt i tv-signalet. Hvis et tvprogram afkortes eller starter tidligere
end planlagt, synkroniserer denne funktion automatisk optagelsens
start- og sluttid med den faktiske udsendelses tid.
- Indstil starttidspunktet NØJAGTIGT som i det trykte tv-program. Eller
fungerer timeroptagelsen ikke.
- Du må ikke vælge PDC eller VPS, medmindre du er sikker på, at det
program, du vil optage, udsendes med VPS eller PDC.
• TITLE : Tryk på den RØDE knap (A) for at give titlen et navn.
Billedet til omdøbning vises.
Følg trin 4 og 5 i “Omdøbning (navngivning) af en titel” på side 82.
5. Når du har valgt indstillingsværdien for hver tilstand, skal du trykke på
knappen OK for at vælge Gem.
•
vises på frontpanelet. Dette betyder, at der er registreret en
timeroptagelse.
Optagelse
Overlappende timerindstillinger:
Programmerne optages i prioriteret rækkefølge. Efter optagelse af det første
program begynder optagelsen af det andet program.
For at afslutte uden af gemme den aktuelle indstilling.
Tryk på knappen EXIT ( ).
For at vende tilbage til forrige menu
Tryk på knappen RETURN, hvis du ikke ønsker at indstille en timeroptagelse.
6. Hvis du ønsker at optage på DVD-RAM/±RW/±R, skal du indsætte disken.
7. Sluk for strømmen for at afslutte indstillingen af timeroptagelse.
Timeroptagelse fungerer ikke, når der er tændt for enheden.
M  Timeroptagelsestiden kan være forskellig fra den indstillede tid,
afhængig af diskstatussen og den overordnede timeroptagelsesstatus
(for eksempel overlappende indspilningstider, eller hvis den første
optagelse slutter inden for 2 minutter før starttidspunktet for den
næste optagelse).
 Du kan optage op til 12 programmer med timeroptagelse.
 Hvis harddisken ikke har tilgængelig plads til optagelse, blinker
.
Det betyder, at harddisken ikke har plads at optage på.
 Hvis du har indstillet Timer-optagelse til brug af VPS/PDC, kan blæseren
alligevel køre og støje, når enheden er afbrudt.
Dansk - 76
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 76
2007-10-31 오전 9:46:15
Redigering af planlagt liste
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
ShowView
|
Skemalagt liste
|
Udvidet visning : Fra
|
Liste over optagelser
|
Tidsindstillet opt.
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
HDD
Nr.
-01
02
03
eAFSLUT
Skemalagt liste
Aktuel tid 10:54
til
--HDD
HDD
HDD
Kilde
---PR 01
PR 01
PR 01
Date
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
Start
--:-17:30
21:00
23:15
Slut Tilstand VPS/PDC
--:---18:30
SP
Til
22:00
SP
Til
23:45
SP
Til
Slet
>FLYT
N Brug af knappen TIMER
1. Tryk på knappen TIMER, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
Skærmbilledet Programmer vises.
2. Tryk på OK eller ► for at vælge Skemalagt liste.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det nummer på den planlagte listen,
som du vil redigere, og tryk derefter på knappen OK.
• Redigér de elementer, du ønsker at ændre. Se afsnittet “Udfør en
timeroptagelse” for flere oplysninger om inputelementer til
timeroptagelse. (Se side 75~76)
4. Tryk på knappen OK for at bekræfte redigeringsindstillingen.
Optagelsesbar tid HDD 65:19 XP
Tilføj
Følg disse anvisninger for at redigere den planlagte liste.
Liste over optagelser
sVÆLG
rTILBAGE
HDD
eAFSLUT
5. Tryk på knappen EXIT ( , når du har udført handlingen. Skærmbilledet
Skemalagt liste forsvinder.
Skemalagt liste
Aktuel tid 10:54
Nr.
til Kilde
Nr.01 Ingen titel
til
Kilde
Date
Date
HDD PR 01 JAN 01
Start
Slut
Add a list
Tilstand VPS/PDC
Start
Slut
17 : 30
18 : 30
Tilstand VPS/PDC
SP
Titel
Optagelsesbar tid HDD 108:14 SP
Til
s Gem
Optagelsesbar tid HDD 65:19 XP
Tilføj
Slet
<FLYT
Liste over optagelser
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Tilføjelse til en planlagt liste
HDD
Nr.
-01
02
03
Skemalagt liste
Aktuel tid 10:54
til
--HDD
HDD
HDD
Kilde
---PR 01
PR 01
PR 01
Date
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
Start
--:-17:30
21:00
23:15
Slut Tilstand VPS/PDC
--:---18:30
SP
Fra
22:00
SP
Fra
23:45
SP
Fra
>FLYT
Liste over optagelser
sVÆLG
rTILBAGE
HDD
eAFSLUT
Skemalagt liste
Aktuel tid 10:54
Nr.
til Kilde
No. 01 No Title
til
Kilde
Date
Date
HDD PR 01 JAN 01
Start
Slut
Add a list
Tilstand VPS/PDC
Start
Slut
17 : 30
18 : 30
Tilstand VPS/PDC
SP
Titel
Optagelsesbar tid HDD 108:14 SP
Til
s Gem
Optagelsesbar tid HDD 65:19 XP
Tilføj
Slet
<FLYT
Liste over optagelser
sVÆLG
rTILBAGE
HDD
Nr.
-01
02
03
04
1. Tryk på knappen TIMER, når enheden er i stoptilstand.
eAFSLUT
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge nummeret på Skemalagt liste, og tryk
herefter på den RØDE knap (A).
Optagelse
Slet
N Brug af knappen TIMER
2. Tryk på OK eller ► for at vælge Skemalagt liste.
Optagelsesbar tid HDD 65:19 XP
Tilføj
Følg disse anvisninger for at tilføje et punkt fra den planlagte liste.
• Indstil de elementer, du ønske at tilføje. Se afsnittet ”Udfør en
timeroptagelse” for flere oplysninger om inputelementer til
timeroptagelse. (Se side 75~76)
4. Tryk på knappen OK for at bekræfte indstillingen for tilføjelse.
5. Tryk på knappen EXIT ( ), når du har udført handlingen. Skærmbilledet
Skemalagt liste forsvinder.
Skemalagt liste
Aktuel tid 10:54
til
--HDD
HDD
HDD
HDD
Kilde
---PR 01
PR 01
PR 01
PR 01
Date
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
JAN 02
Start
--:-17:30
21:00
23:15
17:30
Slut Tilstand VPS/PDC
--:---18:30
SP
Fra
22:00
SP
Fra
23:45
SP
Fra
18:30
SP
Fra
Optagelsesbar tid HDD 65:19 XP
Tilføj
>FLYT
Slet
sVÆLG
Liste over optagelser
rTILBAGE
eAFSLUT
Dansk - 77
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 77
2007-10-31 오전 9:46:16
Slet en planlagt liste
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
|
Skemalagt liste
|
Udvidet visning : Fra
|
Liste over optagelser
|
Tidsindstillet opt.
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
HDD
Nr.
-01
02
03
eAFSLUT
Skemalagt liste
Aktuel tid 10:54
til
--HDD
HDD
HDD
Kilde
---PR 01
PR 01
PR 01
Date
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
Start
--:-17:30
21:00
23:15
Slut Tilstand VPS/PDC
--:---18:30
SP
Til
22:00
SP
Til
23:45
SP
Til
>FLYT
Slet
Liste over optagelser
sVÆLG
rTILBAGE
HDD
Nr.
til Kilde
-- No.---01 ---01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
03 HDD PR 01
Følg disse anvisninger for at slette et punkt fra den planlagte liste.
N Brug af knappen TIMER
1. Tryk på knappen TIMER, når enheden er i stop/ afspilningstilstand.
2. Tryk på OK eller ► for at vælge Skemalagt liste.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det nummer på Skemalagt liste, som du
vil slette, og tryk derefter på den GRØNNE knap (B).
• Du får en meddelelse om at bekræfte dit valg for eksempel “Vil du slette”.
4. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
Optagelsesbar tid HDD 65:19 XP
Tilføj
SXCVKL
Tidsindstillet opt.
ShowView
eAFSLUT
Skemalagt liste
Aktuel tid 10:54
• Den markerede titel slettes fra listen.
5. Tryk på knappen EXIT ( ), når du har udført handlingen.
Skærmbilledet Skemalagt liste forsvinder.
Date
Start
Slut Tilstand VPS/PDC
-- ---:---:---JAN 01
17:30 18:30
SP
On
JAN 01Vil du
21:00
SP
On
slette?22:00
JAN 01
23:15 23:45
SP
On
Ja
Nej
Optagelsesbar tid HDD 65:19 XP
Tilføj
Slet
sVÆLG
Liste over optagelser
rTILBAGE
eAFSLUT
Optagelse
mFLYT
Dansk - 78
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 78
2007-10-31 오전 9:46:23
Brug funktionen ShowView
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
|
Skemalagt liste
|
Udvidet visning : Fra
|
Liste over optagelser
|
Tidsindstillet opt.
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
ShowView
Bibliotek
Vejiedning
Angiv ShowView kode nummer [0-9]
Kanal
Tidsindstillet opt.
(Tryk på [OK]-knappen: Opret kode)
Diskhåndtering
Indstilling
rTILBAGE
eAFSLUT
HDD
Skemalagt liste
Aktuel tid 10:54
Date
Start
Slut
Add a list
Tilstand VPS/PDC
til
Kilde
Date
Start
Slut
HDD
––
JAN 01
10 : 54
12 :54
Tilstand VPS/PDC
SP
Titel
Optagelsesbar tid HDD 108:14 SP
Fra
s Gem
Optagelsesbar tid HDD 65:19 XP
Liste over optagelser
<FLYT
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Tidsindstillet opt., og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge ShowView, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
• Der vises en meddelelse, hvormed du kan indtaste ShowView-koden.
sVÆLG
Nr.
til Kilde
Nr.01 Ingen titel
Før forudindstilling af din Harddisk- og dvd-optager.
• Tænd for både fjernsynet og din Harddisk- og dvd-optager.
• Kontrollér, at dato og klokkeslæt er korrekt.
Du kan forudindstille op til 12 programmer
eAFSLUT
HDD & DVD OPTAGER
HDD
0-9 NUMMER
SXCVKL
Tidsindstillet opt.
ShowView
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
4. Tryk på taltasterne for at indtaste den kode, der vises ud for programmet i din
tv-oversigt.
• Hvis du vil ændre den Show View-kode, som du indtaster:
- Tryk på knappen ◄, indtil det ciffer, der skal rettes, er fjernet.
- Indtast det korrekte ciffer.
5. Tryk på knappen OK.
• Oplysningerne vedrørende programmet vises.
• Når du anvender funktionen ShowView for første gang med lagrede
kanaler, blinker programnummeret. Denne ene gang skal du indtaste
programnummeret manuelt ved at trykke på knapperne ▲▼.
6. Tryk på den RØDE knap (A), hvis du ikke vil anvende standardtitelnavnet.
Skærmbilledet Omdøb vises.
Følg trin 4 og 5 i “Omdøbning (navngivning) af en titel” på side 82.
7. Hvis program og klokkeslæt er korrekt, skal du trykke på knappen OK.
• Se side 75, 76, hvis du ønsker at
- Kontrollere om en timeroptagelse er indstillet korrekt eller ej.
- Annullere en forudindstillet optagelse.
Optagelse
8. Afbryd strømmen ved at trykke på knappen STANDBY/ON for at aktivere
timer-optagelsen.
M  Tallene ved siden af de enkelte tv-programmer i blade og aviser er
Show View-kodenumre, med hvilke du hurtigt kan programmere din
Harddisk- og dvd-optager med fjernbetjeningen. Indtast Show Viewkoden for det program, du vil optage.
 Show View er et varemærke tilhørende Gemstar Development
Corporation.Show View-systemet er fremstillet under licens fra Gemstar
Development Corporation.
Dansk - 79
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 79
2007-10-31 오전 9:46:28
Udvidet visning
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
ShowView
|
Skemalagt liste
|
Udvidet visning : Fra
|
Liste over optagelser
|
Tidsindstillet opt.
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
sVÆLG
rTILBAGE
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
Tidsindstillet opt.
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
eAFSLUT
Tidsindstillet opt.
ShowView
|
Skemalagt liste Fra
Udvidet visning 10
: Fra
20
Liste over optagelser
30
40
50
60
|
sVÆLG
|
|
|
|
rTILBAGE
For at forhindre forsinkelser eller overløb har Harddisk- og dvd-optager
funktionen Show View Extended, som gør det muligt at forlænge optagetiden
med op til 60 minutter.
• Må kun bruges, hvis PDC ikke er tilgængelig eller er sat til Fra.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Tidsindstillet opt., og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Udvidet visning, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Udvidet visning tid, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
5. Tryk på knappen EXIT (
) for at forlade menuen
eAFSLUT
Gå til listen Optaget
HDD & DVD OPTAGER
HDD
Bibliotek
Vejiedning
Kanal
|
Skemalagt liste
|
Udvidet visning : Fra
|
Liste over optagelser
|
Tidsindstillet opt.
Diskhåndtering
Indstilling
mFLYT
SXCVKL
Tidsindstillet opt.
ShowView
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Du kontrollere resultatet af titellister, der har passeret den planlagte
optagetid.
N Brug af knappen TIMER
1. Tryk på knappen TIMER, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
HDD
Liste over optagede
Optagelse
Nr.
Kilde
Dato
Start
Slut
01
HDD PR 01
Jan 01
17:30
18:30
SP
Til
OK
02
HDD PR 01
til
Jan 01
21:00
22:00
SP
Til
OK
03
HDD PR 01
Jan 01
23:15
23:45
SP
Til
OK
Slet
Slet alle
>FLYT
Tilstand V/P
Status
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Liste over optagelser, og tryk derefter
to gange på knappen OK eller ►.
3. Tryk på knappen EXIT ( ), når du har udført handlingen.
Skærmbilledet Liste over optagede (Optagelsesliste) forsvinder.
Skemalagt liste
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Informationer om optagelseslisten
HDD
Liste over optagede
Nr.
Dato
Start
Slut
01
HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
OK
02
HDD PR 01
til
Kilde
JAN 01
21:00
22:00
Tilstand V/P
SP
On
OK
03
HDD PR
01
JAN 01
Tidsindstillet
On
korrekt
OK
23:15 afsluttedes
23:45
SP
optagelse
Status
Oplyser om den valgte Optagelsesliste medførte en korrekt
timeroptagelse.
3-1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge nummer fra Liste over optagelser, og
tryk derefter på knappen OK.
OK
Slet
Slet alle
sVÆLG
Skemalagt liste
rTILBAGE
eAFSLUT
Dansk - 80
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 80
2007-10-31 오전 9:46:34
Slet optagelseslisten
HDD
Liste over optagede
Nr.
til
Kilde
Dato
Start
Slut
01 Nr.
HDD01PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
OK
02
HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
OK
03
HDD PR 01
JAN 01
23:45
Vil23:15
du slette
SP
On
OK
Ja
Slet
Status
Sletter en individuel Liste over optagede.
3-1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge nummeret på den Liste over
optagede, du vil slette, og tryk derefter på den RØDE knap (A).
4. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
Nej
Slet alle
mFLYT
Tilstand V/P
Skemalagt liste
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Ryd optagelseslisten
Rydder hele optagelseslisten på én gang.
HDD
Liste over optagede
Nr.
til
Kilde
Dato
Start
Slut
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
OK
HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
OK
HDD PR 01
JAN du
01 slette
23:15
23:45 liste
SP
On
Vil
en optaget
OK
01
HDD PR 01
02
03
Ja
Slet
Status
3-1. Tryk på den GRØNNE knap (B).
4. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
Nej
Slet alle
mFLYT
Tilstand V/P
Skemalagt liste
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Gå til Planlagt liste
Skifter direkte fra listen med optagne til listen med planlagte.
HDD
Liste over optagede
Nr.
Kilde
Dato
Start
Slut
01
HDD PR 01
til
Jan 01
17:30
18:30
SP
Til
OK
02
HDD PR 01
Jan 01
21:00
22:00
SP
Til
OK
03
HDD PR 01
Jan 01
23:15
23:45
SP
Til
OK
Slet
Slet alle
>FLYT
sVÆLG
Tilstand V/P
3-1. Tryk på den GULE knap (C).
Skemalagt liste
rTILBAGE
HDD
Nr.
Status
eAFSLUT
Skemalagt liste
Aktuel tid 10:54
til
Kilde
Tilstand VPS/PDC
Optagelse
Dato
Start
Slut
Tilføj en liste
Optagelsesbar tid HDD 105:44 SP
Liste over optagede
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Dansk - 81
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 81
2007-10-31 오전 9:46:43
Redigering
I dette afsnit introduceres de grundlæggende funktioner til redigering, og redigeringsfunktionerne til både optagelse på disk og
til hele disken forklares.
Optagelse eller redigering bliver muligvis ikke færdiggjort, hvis en pludselig fejl – som f.eks. en strømafbrydelse – opstår.Vær
opmærksom på, at materiale, der er beskadiget, ikke kan gendannes til det oprindelige indhold.
Grundlægge redigering (Titelliste)
Afspilning af titlen
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
SXCVKL
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
Følg disse instruktioner for at afspille en scene fra titellisten.
3 MPEG2
4 JAN/01/2007 17:30
1 SP
V-tilstand kompabilitet
Rediger
Sorter
Gå til
a Tjek
Indhold
eAFSLUT
N Brug af knappen TITLE LIST
1. Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det punkt på titellisten, du ønsker at
afspille, og tryk derefter på knappen OK eller PLAY ( ).
Den markerede titel afspilles.
3. Tryk på knappen STOP ( ) for at stoppe titelafspilningen.
Skærmen vender tilbage til skærmbilledet Titelliste.
Omdøbning (navngivning) af en titel
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2007 17:30
Redigering
1 SP
V-tilstand kompabilitet
Rediger
Sorter
Gå til
a Tjek
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Slet
Kopier
Omdøb
Beskyttelse
Delvis
MPEG2
3 sletning
Opdel
4 JAN/01/2007 17:30
Ny afspil.l.
1 SP
VælgV-tilstand
alle kompabilitet
Rediger
SXCVKL
Titelliste
1/3
Nr.
Indhold
eAFSLUT
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
Følg disse instruktioner for at omdøbe et punkt i titellisten, dvs. redigere titlen
på et optaget program.
N Brug af knappen TITLE LIST
1. Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et element på Titelliste, der skal
omdøbes, og tryk herefter på den RØDE knap (A).
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
Sorter
Gå til
a Tjek
Indhold
eAFSLUT
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Omdøb, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
Skærmbilledet Omdøb vises.
4. Vælg de ønskede tegn ved hjælp af knapperne ▲▼◄►, og tryk derefter på
knappen OK.
• Tilbage (den RØDE knap (A)) : Sletter og flytter markøren én plads
tilbage.
• Mellemrum (den GRØNNE knap (B)) : Indsætter et mellemrum og flytter
markøren en position frem (til højre).
Dansk - 82
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 82
2007-10-31 오전 9:46:46
• Nulstil (den GULE knap (C)) : Sletter alle tegn.
HDD
Omdøb
Sports(A1)
5. Tryk på den BLÅ knap (D) for at vælge Gem.
Det ændrede titelnavn vises i titelfeltet til det markerede punkt.
Tilbage
mFLYT
• Gem (den BLÅ knap (D)) : Registrerer alle tegn.
Mellemrum
Nulstil
sVÆLG
rTILBAGE
Gem
eAFSLUT
Låsning (beskyttelse) af en titel
SXCVKL
Følg disse instruktioner for at låse et punkt og beskytte det mod utilsigtet
sletning.
N Brug af knappen TITLE LIST
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2007 17:30
1 SP
V-tilstand kompabilitet
Rediger
Sorter
Gå til
a Tjek
HDD
JAN/02/2007 21:00 PR1
Indhold
eAFSLUT
Titelliste
2/3
Nr.
Titel
Længde
1. Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et element på Titelliste, du vil beskytte,
og tryk herefter på knappen MARKER, indtil der vises en markering. Gentag
dette trin for at vælge endnu en titel, du vil beskytte.
• Hvis du ikke vil beskytte et element, der er forsynet med en markering,
skal du blot vælge elementet og trykke på knappen MARKER, indtil
markeringen forsvinder, for at fravælge det.
3. Tryk på den RØDE knap (A) for at vælge Rediger.
Menuen Rediger vises.
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
Slet
Kopier
Beskyttelse
3 MPEG2
Ny afspil.l.
4 JAN/02/2007 21:00
Vælg1alle
SP
Fravælg
alle
V-tilstand
kompabilitet
Rediger
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
Sorter
Gå til
a Tjek
HDD
JAN/02/2007 21:00 PR1
Beskyttelse
Indhold
eAFSLUT
Titelliste
2/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007
2 objekter
er valgt 21:00 PR 01:00:00
Indstil titelbeskyttelsestilstand
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/02/2007 21:00
Til
V-tilstand kompabilitet
Sorter
sVÆLG
6. Hvis du vil ændre beskyttelsen, skal du vælge Fra i trin 5 og trykke på
knappen OK. Nøgleikonet ændres til ulåst status.
(0 1)
Gå til
a Tjek
Indhold
M  Hvis du vælger “Vælg alle” i menuen Rediger, markeres alle titler.
eAFSLUT
Redigering
Rediger
5. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Til, og tryk derefter på knappen OK.
Nøgleikonet i informationsvinduet til det markerede punkt ændres til låst
status. (10)
Fra
1 SP
<FLYT
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Beskyttelse, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
Dansk - 83
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 83
2007-10-31 오전 9:46:51
Sletning af en titel
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
3 MPEG2
4 JAN//01/2007 17:30
1 SP
V-tilstand kompabilitet
Rediger
Sorter
Gå til
a Tjek
HDD
JAN/02/2007 21:00 PR1
Indhold
eAFSLUT
Titelliste
2/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
Slet
Kopier
Beskyttelse
3 MPEG2
Ny afspil.l.
4 JAN/02/2007 21:00
Vælg
SP
1alle
Fravælg
alle
V-tilstand
kompabilitet
Rediger
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
Sorter
Gå til
a Tjek
HDD
JAN/02/2007 21:00 PR1
Indhold
eAFSLUT
Titelliste
2/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
2 objekter
er valgt
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
Vil du
slette?
003 JAN/03/2007
PR 00:30:00
(Tilhørende afspilningslister
kan23:15
slettes.)
3 MPEG2
4 JAN/02/2007 21:00
Ja
Nej
1 SP
V-tilstand kompabilitet
Rediger
<FLYT
SXCVKL
Titelliste
1/3
Nr.
Sorter
sVÆLG
Gå til
a Tjek
Indhold
eAFSLUT
Følg disse instruktioner for at slette et punkt fra titellisten.
N Brug af knappen TITLE LIST
1. Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et element på Titelliste, du vil slette, og
tryk herefter på knappen MARKER, indtil der vises en markering. Gentag
dette trin for at vælge endnu en titel, du vil slette.
• Hvis du ikke vil slette et element, der er forsynet med en markering,
skal du blot vælge elementet og trykke på knappen MARKER, indtil
markeringen forsvinder, for at fravælge det.
3. Tryk på den RØDE knap (A) for at vælge Rediger.
Menuen Rediger vises.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Slet, og tryk derefter på knappen OK
eller ►.
• Denne meddelelse kan være anderledes. Det afhænger af disktypen. Du
bliver bedt om at bekræfte dit valg. HARDDISK, DVD-RAM(VR mode) DVDRW (VR-tilstand): Da spillelisten vises på skærmen, vises meddelelsen “Vil
du slette? (tilknyttede afspilningslister kan blive slette.)”.
DVD-RW (Videotilstand)/±RW/±R : Da spillelisten ikke ses på skærmen,
vises meddelelsen “Vil du slette”.
5. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
M  Du kan ikke slette et beskyttet punkt. Hvis du ønsker at slette et
beskyttet punkt, skal du vælge “Nej” i menuen Titelbeskyttelse
(Titelbeskyttelse). (Se side 83)
 Når diskbeskyttelsen er indstillet til Beskyttet, kan du ikke slette titler.
(Se side 100)
 Når et punkt er blevet slettet fra titellisten, kan det ikke gendannes.
 Når en DVD±RW/±R er lukket, kan den ikke slettes.
 På DVD-R-diske slettes titler kun fra menuen, men titlen forbliver fysisk
på disken.
Redigering
 Hvis du vælger “Vælg alle” i menuen Rediger, markeres alle titler.
Dansk - 84
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 84
2007-10-31 오전 9:46:56
Sletning af en del af en sektion i en (opdel)
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
SK
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
Følg disse instruktioner for at opdele en sektion i et punkt fra titellisten.
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
3 MPEG2
4
1
N Brug af knappen TITLE LIST
JAN//01/2007 17:30
SP
V-tilstand kompabilitet
Rediger
Sorter
Gå til
Indhold
a Tjek
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Slet
Kopier
Omdøb
Beskyttelse
Delvis
MPEG2
3Sletning
Opdel
4 JAN//01/2007 17:30
Ny afspil.l.
1 SP
VælgV-tilstand
alle kompabilitet
Rediger
1. Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
eAFSLUT
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et element på Titelliste, der skal opdeles,
og tryk herefter på den RØDE knap (A).
Menuen Rediger vises.
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Opdel, og tryk derefter på knappen OK
eller ►.
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
Sorter
Gå til
4. Flyt med de afspillerelaterede knapper PLAY ( ), SEARCH (
)), til et
sted, hvor du vil opdele, og tryk på knappen OK.
Hvis du ikke vil opdele noget sted, skal du trykke på knappen RETURN for at
annullere valget. Brug de afspillerelatede knapper, flyt til et sted, hvor du vil
opdele, og tryk på knappen OK.
Indhold
a Tjek
eAFSLUT
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Opdel
Titelliste Nr. 001
Opdelning 1 Opdelning 2
➀ Første opdelte emne
00:00:00
►
➁ Afspilningstid
00:00:00
00:00:01
Vælg
Opdel
& AFSPIL/PAUSE
<FLYT
➂ Starttid samt billede for den næste del.
Tilbage
  SØG
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
5. Tryk på knappen OK for at vælge Opdel.
Opdel
Titelliste Nr. 001
Opdelning 1 Opdelning 2
➀
00:00:00
►
Vælg
00:00:20
Opdel
Tilbage
& AFSPIL/PAUSE
<FLYT
00:00:20
➂
➁
6. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
Titlen, der opdeles, bliver til to titler, og de næste titler skubbes hver især én
tilbage.
  SØG
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Opdel
Titelliste Nr. 001
Opdelning 1 Opdelning 2
00:00:00

Vælg
00:00:20
Opdel
Tilbage
& AFSPIL/PAUSE
<FLYT
00:00:20
  SØG
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Redigering
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Opdel
Title List No. 001
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
Denne titel kan ikke gendannes
efter opdelning.
Vil du opdele?
Ja
Nej

Vælg
& AFSPIL/PAUSE
<FLYT
00:30:55
Opdel
Tilbage
  SØG
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
Dansk - 85
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 85
2007-10-31 오전 9:47:01
Sletning af en sektion i en titel (Slette delvist)
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
SXCK
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
Følg disse instruktioner for at slette en sektion i et punkt fra titellisten.
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
3 MPEG2
N Brug af knappen TITLE LIST
4 JAN//01/2007 17:30
1 SP
V-tilstand kompabilitet
Rediger
Sorter
Gå til
Indhold
a Tjek
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Slet
Kopier
Omdøb
Beskyttelse
Delvis
MPEG2
3 Sletning
Opdel
4 JAN//01/2007 17:30
Ny afspil.l.
1 SP
VælgV-tilstand
alle kompabilitet
Rediger
1. Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
eAFSLUT
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et element på Titelliste, der skal
redigeres, og tryk herefter på den RØDE knap (A).
Menuen Rediger vises.
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Delvis Sletning, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
Sorter
Gå til
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
3. Tryk på knappen OK ved startpunktet.
Billedet og startpunktstiden vises i vinduet for sektionssletningsstartpunkt.
Indhold
a Tjek
eAFSLUT
Skærmelementer i listen Slette delvist (Delvis slet)
Delvis sletning
➀ Afspilningslinje
Titelliste Nr. 001
Start
Slut
00:19:10
00:41:20
►
Start
➂ Vinduet for sletning af startpunkt og starttid
➃ Vinduet for sletning af slutpunkt og sluttid
00:41:20
Slut
Slet
& AFSPIL/PAUSE
<FLYT
➁ Afspilningstid
Tilbage
• Vælg start- og slutpunkterne for den sektion, du ønsker at slette ved
hjælp af de relevante afspilningsknapper.
  SØG
sVÆLG
rTILBAGE
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
eAFSLUT
• Afspilningsknapper: (PLAY (
Delvis sletning
➀
Start
Slut
00:19:10
00:41:20

Start
00:41:20
Slut
Slet
& AFSPIL/PAUSE
<FLYT
Tilbage
  SØG
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
➂
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Delvis sletning
Titelliste Nr. 001
Start
Slut
00:19:10
00:41:20
Vil du slette?
(Slettet del vil ikke blive gendannet)
Ja
Nej

Start
Slut
00:41:20
Slet
Redigering
& AFSPIL/PAUSE
<FLYT
Tilbage
  SØG
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
), SEARCH (
))
5. Tryk på knappen OK ved slutpunktet.
Billedet og slutpunktets tid vises i vinduet for sektionssletningsslutpunkt.
Titelliste Nr. 001
➃
➁
6. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Slet, og tryk derefter på knappen OK.
7. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK. Den
markerede sektion er slettet.
8. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Tilbage, og tryk derefter på knappen
OK for at færdiggøre handlingen.
M  Længden på den sektion, der skal slettes, skal være mindst 5 sekunder.
 Slutpunktet kan ikke være før startpunktet
 Sektionen kan ikke slettes, hvis den indeholder et stillbillede.
 Tryk på knappen EXIT ( ), når du har udført handlingen.
Skærmbilledet Titelliste forsvinder.
Dansk - 86
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 86
2007-10-31 오전 9:47:07
Brug af funktionen Sorter (Titelliste)
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
SXCVKL
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
Dato
Navn
17:30
4 JAN//01/2007
Længde
1 SP
Kanalinfo
V-tilstand kompabilitet
3 MPEG2
Rediger
Sorter
Gå til
a Tjek
Indhold
eAFSLUT
Hvis du ønsker at ændre sorteringsrækkefølgen af Titelliste, kan du let
gøre dette.
1. Når listemenuen vises, skal du trykke på den GRØNNE knap (B) for at
vælge Sorter.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter
på knappen OK eller ►.
• Dato: I rækkefølge efter titlernes optagelsestidspunkt
• Navn : I alfabetisk rækkefølge
• Længde: Efter titlernes længde.
• Kanalinfo: I rækkefølge efter kanalinformationer.
M  Du kan sortere efter Dato, Navn, Længde, Kanalinfo. Sorterede lister
sorteres igen i den kopierede rækkefølge, når du igen går ind i
Titelliste.
Navigations menu
Tidsnavigering
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
SXC
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
(VR-tilstand)
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
3 MPEG2
4 JAN//01/2007 17:30
1 SP
V-tilstand kompabilitet
Rediger
Sorter
Gå til
a Tjek
Indhold
eAFSLUT
Med denne funktion kan du søge en scene minut for minut fra den optagne
titelliste.
N Brug af knappen TITLE LIST
1. Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
4 JAN//01/2007 17:30
Afspilningsliste
1 SP
Tidsnavigering
Scenenavigering
V-tilstand kompabilitet
Rediger
Sorter
Gå til
a Tjek
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Indhold
eAFSLUT
Tidsnavigering
1/3
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Tidsnavigering, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
4. Tryk på knapperne ◄► for at springe ét minut ad gangen og søge den
ønskede scene, og tryk derefter på knappen OK eller PLAY ( ).
Redigering
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
3 MPEG2
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et element på Titelliste, der skal
afspilles, og tryk derefter på den GULE knap (C).
M  Markøren flyttes ikke, hvis den indspillede titel er kortere end 1 minut.
 Navigeringsfunktionen kan muligvis ikke anvendes på en disk, der ikke
er optaget på denne enhed.
00:00
17:30
<FLYT
18:30
sVÆLG
rTILBAGE
 En redigeret titel viser muligvis ikke den nøjagtige søgetid.
eAFSLUT
Dansk - 87
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 87
2007-10-31 오전 9:47:13
Scenenavigering
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
SXC
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
(VR-tilstand)
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
3 MPEG2
4
1
JAN//01/2007 17:30
SP
V-tilstand kompabilitet
Rediger
Sorter
Gå til
Indhold
a Tjek
eAFSLUT
Hvis en titel er sammensat med markeringer (se side 54), kan du søge den
ønskede scene med Scenenavigering.
N Brug af knappen TITLE LIST
1. Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
3 MPEG2
Afspilningsliste
Tidsnavigering
Scenenavigering
4 JAN//01/2007 17:30
1 SP
V-tilstand kompabilitet
Rediger
Sorter
Gå til
Indhold
a Tjek
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
01
00:00:05 02
eAFSLUT
Scenenavigering
Scene nr. 1/3
00:00:35 03
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Scenenavigering, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
4. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge den ønskede scene, og tryk derefter
på knappen OK eller PLAY ( ).
M  Scenenavigering fungerer ikke, hvis en valgt titel ikke indeholder
markeringer.
00:01:05
sAFSPIL
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et element på Titelliste, der skal
afspilles, og tryk derefter på den GULE knap (C).
eAFSLUT
Valg af Indhold
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
SXCVKL
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
Titel
DivX
Musik
Biliede
3 MPEG2
JAN//01/2007 17:30
1 SP
4
V-tilstand kompabilitet
Rediger
Sorter
Gå til
a Tjek
Indhold
1. Tryk på den BLÅ knap (D) for at vælge Indhold.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det indhold, du vil flytte, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
eAFSLUT
M  Denne funktion er kun mulig, når disken indeholder det valgte
Redigering
indhold.
Dansk - 88
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 88
2007-10-31 오전 9:47:18
Avanceret redigering (spilleliste)
Oprettelse af en spilleliste
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
SXC
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
(VR-tilstand)
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
3 MPEG2
4 JAN//01/2007 17:30
1 SP
V-tilstand kompabilitet
Rediger
Sorter
Gå til
Indhold
a Tjek
eAFSLUT
Følg disse instruktioner for at oprette en ny spilleliste med punkter fra en
optaget titel.
N Brug af knappen TITLE LIST
1. Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Slet
Kopier
Omdøb
Beskyttelse
Delvis
MPEG2
3 sletning
Opdel
4 JAN//01/2007 17:30
Ny afspil.l.
1 SP
VælgV-tilstand
alle kompabilitet
Rediger
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
Sorter
Gå til
Indhold
a Tjek
HDD
Ny afspil.l.
eAFSLUT
Skab afspilningsliste
Scene Nr. 001
Start
Slut
Title List 1/3
00:08:38
00:00:00
►
00:08:38
Start
Slut
Opret
& AFSPIL/PAUSE
<FLYT
rTILBAGE
HDD
Ny afspil.l.
# $ SKIP
eAFSLUT
Skab afspilningsliste
Scene Nr. 001
Start
Slut
Title List 1/3
00:08:38

Start
<FLYT
00:11:03
00:11:03
Slut
Tilbage
Opret
& AFSPIL/PAUSE
  SØG
sVÆLG
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Ny afspil.l., og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
Skærmbilledet Skab Afspilningsliste vises.
4. Tryk på knappen OK ved startpunktet.
• Billedet og tidspunktet for startpunktet vises i vinduet Start.
• Den gule markeringslinje flytter til slutelementet.
• Vælg startpunktet for den sektion, du ønsker at oprette en ny scene ud fra
ved hjælp af de relevante afspilningsknapper
(PLAY ( ), SEARCH (
), SKIP (
)).
Tilbage
  SØG
sVÆLG
2. Tryk på den RØDE knap (A)
Menuen Rediger vises.
rTILBAGE
# $ SKIP
eAFSLUT
5. Tryk på knappen OK ved slutpunktet.
• Billedet og sluttiden vises i vinduet Slut.
• Den gule markeringslinje flytter til punktet Opret.
6. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Opret, og tryk derefter på knappen OK.
• For at oprette en scene til spillelisten.
Skærmbilledet Skab Scene vises. Gentag trin 4-6 for at oprette en scene til
spillelisten.
Den nye scene føjes til den aktuelle spilleliste.
Du kan kontrollere og få vist alle scenerne på skærmbilledet Rediger
Afspilningsliste. (Se side 91~93)
• For at oprette en ny spilleliste.
Gentag trin 1-6, hvis du ønsker at oprette en ny spilleliste.
M  Du kan oprette op til 99 titler på spillelisten.
Redigering
7. Tryk på knappen ◄► for at vælge Tilbage, og tryk derefter på knappen OK
for at færdiggøre handlingen.
 De viste skærmbilleder kan være lidt forskellige, afhængig af disktypen.
 Hvis den tilknyttede titel slettes, slettes spillelisten også.
Dansk - 89
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 89
2007-10-31 오전 9:47:23
Afspilning af punkter på spillelisten
HDD
JAN/02/2007 13:47
i
4
7
Titel
Længde
001 JAN/02/2007 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2007 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2007 14:08
00:01:54
AFSPILNINGSLISTE
JAN/02/2007 13:47
6 Scene
Rediger
SXC
Afspilningsliste
1/3
Nr.
(VR-tilstand)
Følg disse instruktioner for at afspille punkterne på spillelisten.
N Brug af knappen PLAY LIST
Sorter
Titelliste
a Tjek
eAFSLUT
1. Tryk på knappen PLAY LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede spilleliste, og tryk derefter
på knappen OK eller PLAY ( ) .
3. Tryk på knappen STOP ( ) for at stoppe afspilningen.
Skærmen vender tilbage til skærmbilledet Afspilningsliste.
Omdøbning af et punkt på spillelisten
HDD
JAN/02/2007 13:47
Titel
Længde
001 JAN/02/2007 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2007 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2007 14:08
00:01:54
AFSPILNINGSLISTE
JAN/02/2007 13:47
7 6 Scene
i
4
Rediger
SXC
Afspilningsliste
1/3
Nr.
Sorter
Titelliste
a Tjek
eAFSLUT
(VR-tilstand)
Følg disse instruktioner for at omdøbe et punkt på en spilleliste, dvs. redigere
titlen på et punkt på en spilleliste.
N Brug af knappen PLAY LIST
1. Tryk på knappen PLAY LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
HDD
JAN/02/2007 13:47
Afspilningsliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/02/2007 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2007 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2007 14:08
00:01:54
AFSPILNINGSLISTE
4 JAN/02/2007 13:47
7 6 Scene
i
Rediger
Sorter
Titelliste
a Tjek
HDD
JAN/02/2007 13:47
Afspilningsliste
1/3
Nr.
Redigering
Slet
Kopier
Omdøb
i AFSPILNINGSLISTE
Rediger4afspilningsliste
JAN/02/2007 13:47
Ny afspil.l.
7 6 Scene
Vælg alle
Rediger
eAFSLUT
Titel
Længde
001 JAN/02/2007 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2007 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2007 14:08
00:01:54
Sorter
Titelliste
HDD
eAFSLUT
Omdøb
D o l p h in
Tilbage
Mellemrum
sVÆLG
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Omdøb, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
Skærmbilledet Omdøb vises.
4. Vælg de ønskede tegn ved hjælp af knapperne ▲▼◄► og tryk derefter på
knappen OK.
• Tilbage (den RØDE knap (A)) : Sletter og flytter markøren én plads
tilbage.
• Mellemrum (den GRØNNE knap (B)) : Indsætter et mellemrum og flytter
markøren en position frem (til højre).
a Tjek
mFLYT
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et element på Afspilningsliste, der skal
redigeres, og tryk derefter på den RØDE knap (A).
Menuen Rediger vises.
Nulstil
rTILBAGE
• Nulstil (den GULE knap (C)) : Sletter alle tegn.
• Gem (den BLÅ knap (D)) : Registrerer alle tegn.
5. 4. Tryk på den BLÅ knap (D) for at vælge Gem.
Den ændrede titel vises i titelfeltet til det markerede punkt på spillelisten.
Gem
eAFSLUT
Dansk - 90
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 90
2007-10-31 오전 9:47:28
Redigering af en scene til spillelisten
HDD
JAN/02/2007 13:47
i
4
7
SXC
Afspilningsliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/02/2007 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2007 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2007 14:08
00:01:54
AFSPILNINGSLISTE
JAN/02/2007 13:47
6 Scene
Rediger
Sorter
N Brug af knappen PLAY LIST
Titelliste
a Tjek
HDD
JAN/02/2007 13:47
eAFSLUT
Afspilningsliste
1/3
Nr.
Slet
Kopier
Omdøb
i AFSPILNINGSLISTE
Rediger4afspilningsliste
JAN/02/2007 13:47
Ny afspil.l.
7 6 Scene
Vælg alle
Rediger
Titel
Længde
001 JAN/02/2007 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2007 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2007 14:08
00:01:54
Sorter
(VR-tilstand)
Følg disse instruktioner for at redigere scenerne til en spilleliste.
Titelliste
a Tjek
1. Tryk på knappen PLAY LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et element på Afspilningsliste, der skal
redigeres, og tryk derefter på den RØDE knap (A).
Menuen Rediger vises.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Rediger afspilningsliste, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
Skærmbilledet Rediger afspilningsliste vises.
eAFSLUT
HDD
JAN/02/2007 13:47
Red. Afspil.l
Scene Nr. 1/6
01
00:02:24
02
05
0:00:09
06
Ændre
0:00:34
03
00:00:31
00:01:06
07
00:00:00
Flyt
04
0:01:22
Tilføj
Slet
sAFSPIL
eAFSLUT
Afspilning af en markeret scene
4. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge den scene, du ønsker at afspille, og
tryk derefter på knappen OK eller PLAY ( ).
Den valgte scene afspilles.
• Tryk på knappen STOP (
HDD
JAN/02/2007 13:47
00:02:24
05
0:00:09
02
0:00:34
06
Ændre
00:01:06
03
07
Flyt
00:00:31
04
0:01:22
Følg trin 1-3 på side 91 for opsætning.
4-1.Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge den scene, du vil ændre, og tryk
derefter på den RØDE knap (A).
Skærmbilledet Ændr scene vises.
00:00:00
Tilføj
sAFSPIL
Ændring af en scene (udskiftning af en scene)
Slet
eAFSLUT
5. Tryk på knappen OK ved scenens startpunkt.
Redigering
01
Red. Afspil.l
Scene Nr. 1/6
) for at stoppe afspilningen af scenen.
• Billedet og starttiden vises i vinduet Start.
HDD
JAN/02/2007 13:47
Ændre scene
Scene Nr. 001
Start
Slut
Titelliste: 1/3
00:04:54
►
Start
00:00:00
00:05:27
Slut
Skift
& AFSPIL/PAUSE
<FLYT
• Vælg start- eller slutpunkterne for den sektion, du ønsker at redigere ved hjælp af
), SKIP (
)).
de relevante afspilningsknapper (PLAY ( ), SØG (
Tilbage
  SØG
sVÆLG
rTILBAGE
# $ SKIP
eAFSLUT
Dansk - 91
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 91
2007-10-31 오전 9:47:35
6. Tryk på knappen OK ved scenens slutpunkt.
HDD
JAN/02/2007 13:47
Ændre scene
• Billedet og slutpunktets tid vises i vinduet Slut.
7. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Skift, og tryk derefter på knappen OK.
Scene Nr. 001
Start
Slut
• Den scene, du ønsker at ændre, ændres med det valgte sektion.
00:04:54
Titelliste: 1/3
00:06:25

Start
00:06:25
Slut
Skift
& AFSPIL/PAUSE
<FLYT
Tilbage
  SØG
sVÆLG
# $ SKIP
rTILBAGE
eAFSLUT
Flytning af en scene (ændring af en scenes position)
HDD
JAN/02/2007 13:47
Red. Afspil.l
Scene Nr. 1/6
01
00:02:24
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
04
0:01:22
Følg trin 1-3 på side 91 for opsætning.
4-1. 4-1 Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge den scene, du vil flytte (ændre
placering på), og tryk derefter på den GRØNNE knap (B).
• Et gult markeringsvindue vises hen over den scene, der skal flyttes.
Ændre
Flyt
Tilføj
Slet
sAFSPIL
eAFSLUT
HDD
JAN/02/2007 13:47
Red. Afspil.l
Scene Nr. 1/6
01
00:02:24
02
05
0:00:09
06
Ændre
0:00:34
03
00:00:31
00:01:06
07
00:00:00
Flyt
04
0:01:22
eAFSLUT
Red. Afspil.l
Scene Nr. 1/6
02
05
0:00:09
06
Ændre
0:00:34
03
00:01:06
07
Flyt
00:00:31
04
0:01:22
Tilføj
HDD
JAN/02/2007 13:47
Slet
eAFSLUT
Tilføj scene
Redigering
Scene Nr. 001
Start
Slut
00:01:51
►
00:00:00
00:01:51
Start
Slut
Tilføj
& AFSPIL/PAUSE
<FLYT
Tilbage
  SØG
sVÆLG
rTILBAGE
HDD
JAN/02/2007 13:47
# $ SKIP
eAFSLUT
Tilføj scene
Scene Nr. 001
Start
Slut
Titelliste: 1/3
00:01:51

Start
Følg trin 1-3 på side 91 for opsætning.
4-1. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge den scene, som der skal indsættes
en scene før, og tryk derefter på den GULE knap (C).
Skærmbilledet Tilføj scene vises.
5. Tryk på knappen OK ved scenens startpunk
• Billedet og starttiden vises i vinduet Start.
• Vælg start- eller slutpunkterne for den sektion, du ønsker at redigere ved
),
hjælp af de relevante afspilningsknapper (PLAY ( ), SØG (
SKIP (
)).
6. Tryk på knappen OK ved scenens slutpunkt.
• Billedet og tiden for slutpunktet vises i vinduet Slut.
• Tryk på knapperne ◄► for at vælge Tilbage, og tryk derefter på knappen
OK.
7. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Tilføj, og tryk derefter på knappen OK.
• Den sektion, du ønsker at tilføje, indsættes før den scene, der blev valgt i
trin 4-1 i Tilføjelse af en scene.
00:07:28
00:07:28
Slut
Tilføj
& AFSPIL/PAUSE
<FLYT
Tilføjelse af en scene
00:00:00
sAFSPIL
Titelliste: 1/3
da den markerede scene skal indsættes før den pågældende position,
som ikke kræver en handling.
Slet
HDD
JAN/02/2007 13:47
00:02:24
M  Du kan ikke flytte den markerede scene til positionen for næste scene,
 De viste skærmbilleder kan være lidt forskellige, afhængig af disktypen.
Tilføj
sGEM
01
5. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge den position, du ønsker at flytte
den markerede scene til, og tryk derefter på knappen OK.
Tilbage
  SØG
sVÆLG
rTILBAGE
# $ SKIP
eAFSLUT
Dansk - 92
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 92
2007-10-31 오전 9:47:44
Sletning af en scene
HDD
JAN/02/2007 13:47
Red. Afspil.l
Scene No. 1/6
01
00:02:24
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
04
0:01:22
Følg trin 1-3 på side 91 for opsætning.
4-1. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge den scene, du vil slette, og tryk
derefter på den BLÅ knap (D).
• Meddelelsen “Vil du slette scenen” vises.
Ændre
Flyt
Tilføj
Slet
sAFSPIL
eAFSLUT
HDD
JAN/02/2007 13:47
01
00:02:24
Red. Afspil.l
Scene Nr. 1/6
02
00:00:31
Vil0:00:34
du slette03scenen?
Ja
05
0:00:09
Ændre
<FLYT
5. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK for
at slette den valgte scene.
06
04
0:01:22
Nej
00:01:06
07
Flyt
00:00:00
Tilføj
sVÆLG
Slet
rTILBAGE
eAFSLUT
Sletning af et punkt på spillelisten
HDD
JAN/02/2007 13:47
Afspilningsliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/02/2007 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2007 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2007 14:08
00:01:54
AFSPILNINGSLISTE
JAN/02/2007 13:47
7 6 Scene
i
4
Rediger
Sorter
Titelliste
a CHECK
HDD
JAN/02/2007 13:51
Afspilningsliste
2/3
Nr.
Slet
Kopier
i Playlist
Ny afspil.l.
4 JAN/02/2007 13:51
Vælg
6 Scenes
7alle
Fravælg alle
Rediger
Titel
00:06:09
002 JAN/02/2007 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2007 14:08
00:01:54
Sorter
Titelliste
Nr.
Titel
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et element, du vil slette på
Afspilningsliste, og tryk herefter på knappen MARKER, indtil der vises en
markering. Gentag dette trin for at vælge endnu en titel, du vil slette.
• Hvis du ikke vil kopiere et bestemt element, der er forsynet med en
markering, skal du blot vælge elementet og trykke på knappen MARKER,
indtil markeringen forsvinder, for at fravælge det.
3. Tryk på den RØDE knap (A) for at vælge Rediger.
Menuen Rediger vises.
00:06:09
002 JAN/02/2007 13:51
00:03:33
Sorter
sVÆLG
5. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
Du vender automatisk tilbage til Afspilningsliste, når sletningen er udført.
00:01:54
Nej
M  Hvis du vælger “Vælg alle” i menuen Rediger, markeres alle titler.
Titelliste
rTILBAGE
eAFSLUT
Redigering
Ja
• Du får en meddelelse om at bekræfte sletningen, “Vil du slette”.
Længde
001 JAN/02/2007 13:47
2 objekter
er valgt 14:08
003 JAN/02/2007
Vil du slette?
4 JAN/02/2007 13:51
Rediger
eAFSLUT
Afspilningsliste
2/3
i Playlist
1. Tryk på knappen PLAY LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Slet, og tryk derefter på knappen OK
eller.
HDD
JAN/02/2007 13:51
<FLYT
Længde
001 JAN/02/2007 13:47
a Tjek
7 6 Scenes
eEXIT
N Brug af knappen PLAY LIST
Dansk - 93
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 93
2007-10-31 오전 9:47:53
Brug af Sorter (Afspilningsliste)
HDD
JAN/02/2007 13:47
Hvis du ønsker at ændre sorteringsrækkefølgen af Afspilningsliste, kan du let
gøre dette.
Afspilningsliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/02/2007 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2007 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2007 14:08
00:01:54
1. Når listemenuen vises, skal du trykke på den GRØNNE knap (B) for at
vælge Sorter.
AFSPILNINGSLISTE
4 JAN/02/2007
7 13:47 Dato
6 ScenesNavn
i
Rediger
Sorter
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter
på knappen OK eller ►.
Titelliste
a Tjek
eAFSLUT
• Dato : I rækkefølge efter spillelistens oprettelsestidspunkt
• Navn : I alfabetisk rækkefølge
M  Du kan sortere efter Dato, Navn. Sorterede lister sorteres igen i den
kopierede rækkefølge, når du igen går ind i Afspilningsliste.
Kopiering fra Harddisk til DVD
Om skærmbilledet Kopi (Kopiering)
➀
HDD
Valgte objekter:
Kopier
Tilgængelig : 4099MB
til : DVD
Kilde : HDD
➁
001 JAN/01/2007 1
➃
DVD
002 JAN/01/2007 1
3 MPEG2
003 JAN/01/2006 1
8 36.5MB
➁ Titel der skal kopieres
➂ Dette viser den tilgængelige diskplads
➄ Start-knap til kopiering
Sorter
Valgt
a Tjek
➄
➀ Samlet størrelse og antallet af titler der er valgt til kopiering
➃ Den placering, hvor de kopierede filer er gemt
0 SP
Start kopi
➂
➅
eAFSLUT
➆
➅ Knappen Sorter (Dato, Navn, Længde, Kanalinfo)
➆ Valgknapper
- Vælg alle: Alle elementer i den aktuelle mappe markeres.
- Fravælg alle: Markeringen fjerner fra alle markerede elementer.
Specifikationer vedr. kopiering af indhold
Harddisk DVD
Redigering
Indhold
Optaget videotitel
Understøttet
Kopibeskyttet titel
Ikke understøttet
Kopíer én gang-titel
Flyt
(Sletter titlen på harddisken efter kopiering)
Kopieringen er kun mulig med en CPRM-kompatibel disk.
Når "Kopiér én gang-programmet" er blevet optaget på dvd-disken, kan denne
titel ikke kopieres til harddisken mere.
Men er "Kopiér én gang-programmet" optaget på harddisken, kan denne titel
kopieres til DVD-RW (VR-tilstand) eller DVD-RAM.
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2007 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2007 23:15 PR 00:30:00
3 MPEG2
JAN//01/2007 17:30
1 SP
4
V-tilstand kompabilitet
Rediger
Sorter
Gå til
a Tjek
Indhold
eAFSLUT
N Brug af knappen TITLE LIST
1. Tryk på knappen OPEN/CLOSE, og indsæt en skrivbar disk i diskbakken.
2. Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukke diskbakken. Vent, indtil LOAD
forsvinder fra frontdisplayet. Kontrollér, at disken har tilstrækkelig med plads
til optagelsen.
3. Vælg harddisken ved at trykke på knappen HDD på forsiden af Harddisk- og
dvd-optager eller på fjernbetjeningen.
Dansk - 94
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 94
2007-10-31 오전 9:48:01
4. Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
HDD
Valgte objekter:
Kopier
Tilgængelig : 4099MB
Kilde : HDD
til : DVD
DVD
001 JAN/01/2007 1
6. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den titel, du vil kopiere, og tryk herefter
på knappen MARKER, indtil der vises en markering. Gentag dette trin for at
vælge endnu en titel, du vil kopiere.
002 JAN/01/2007 1
003 JAN/01/2006 1
3 MPEG2
0 SP
8 36.5MB
Start kopi
Sorter
Valgt
a Tjek
HDD
Valgte objekter: 47MB (1)
eAFSLUT
Kopier
Tilgængelig : 3975MB
Kilde : HDD
til : DVD
DVD
001 JAN/01/2007 1
003 JAN/01/2006 1
0 SP
8 7.32MB
Start kopi
Sorter
Valgt
a Tjek
• Hvis du ikke vil kopiere et bestemt element, der er forsynet med en
markering, skal du blot vælge elementet og trykke på knappen MARKER,
indtil markeringen forsvinder, for at fravælge det.
7. Tryk på den RØDE knap (A) for at vælge Start kopi.
• Titlen, der skal kopieres, vises ikke på skærmen, og kopieringen starter,
mens det aktuelle tv-program vises på skærmen.
002 JAN/01/2007 1
3 MPEG2
5. Tryk på den RØDE(A) knap , og tryk derefter på knappen ▲▼ for at vælge
Kopi. Tryk på knappen OK. Skærmbilledet Kopi vises.
eAFSLUT
• Tryk på knappen INFO for at ændre statuslinjen for kopiering.
Hvis du trykker på knappen INFO igen, forsvinder statuslinjen for
kopiering.
• For at annullere en igangværende kopiering skal du trykke på den RØDE
knap (A).
8. Når kopieringen er færdiggjort korrekt, vises meddelelsen “Titlen blev
kopieret korrekt”.
x
Afbryd
21%
b Indikatortype
c Kanal
M  Støj kan være opstået ved kopiering, da harddisk- og dvd-optageren
understøtter kopiering ved høj hastighed.
Titlen blev kopieret korrekt
Redigering
Dansk - 95
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 95
2007-10-31 오전 9:48:06
Kopiering fra DVD til Harddisk
HDD
JAN/01/2007 17:30 PR1
Titelliste
1/3
Nr.
Titel
Længde
001 JAN/01/2007 17:30 PR 01:00:00
N Brug af knappen TITLE LIST
1. Tryk på knappen OPEN/CLOSE, og indsæt en optaget disk i diskbakken.
002 JAN/01/2007 21:00 PR 01:02:06
003 JAN/01/2007 23:15 PR 00:01:03
3 MPEG2
JAN/01/2007 17:30
1 SP
4
Rediger
3. Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i stop/afspilningstilstand.
Sorter
Gå til
a Tjek
HDD
Valgte objekter: 47MB (1)
Indhold
eAFSLUT
Kopier
Tilgængelig : 235993MB
Kilde : HDD
til : DVD
001 JAN/01/2007 1
002 JAN/01/2007 1
003 JAN/01/2006 1
3 MPEG2
HDD
8 7.32MB
Sorter
Valgt
a Tjek
4. Tryk på den RØDE(A) knap , og tryk derefter på knappen ▲▼ for at vælge
Kopi. Tryk på knappen OK. Skærmbilledet Kopi vises.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den titel, du vil kopiere, og tryk herefter
på knappen MARKER, indtil der vises en markering. Gentag dette trin for at
vælge endnu en titel, du vil kopiere.
• Hvis du ikke vil kopiere et bestemt element, der er forsynet med en
markering, skal du blot vælge elementet og trykke på knappen MARKER,
indtil markeringen forsvinder, for at fravælge det.
0 SP
Start kopi
2. Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukke diskbakken.
eAFSLUT
6. Tryk på den RØDE knap (A) for at vælge Start kopi.
• Tryk på knappen INFO for at ændre statuslinjen for kopiering.
Hvis du trykker på knappen INFO igen, forsvinder statuslinjen for
kopiering.
• For at annullere en igangværende kopiering skal du trykke på den RØDE
knap (A).
x
Afbryd
21%
b Indikatortype
Titlen blev kopieret korrekt
c Kanal
7. Når kopieringen er færdiggjort korrekt, vises meddelelsen “Titlen blev
kopieret korrekt”.
M  Du kan ikke kopiere andet på lukkede DVD±R og DVD-RW
(V-tilstand).
 Du kan ikke kopiere en DVD-VIDEO til harddisken.
 Støj kan være opstået ved kopiering, da harddisk- og dvd-optageren
understøtter kopiering ved høj hastighed.
Specifikationer vedr. kopiering af indhold
Redigering
Indhold
DVD HDD
Optaget videotitel
Understøttet
Kopibeskyttet titel
Ikke understøttet
Kopiér én gang-titel
Ikke understøttet
Dansk - 96
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 96
2007-10-31 오전 9:48:09
Kopiering af MP3, JPEG eller DivX
HDD
Valgte objekter: 5.85MB (1)
Kopier
Tilgængelig :
Kilde : HDD
Når du kopierer MP3/JPEG/DivX-filer fra harddisk til dvd, kan du kun
bruge DVD-RW(V)/-R-diske.
til :
E HDD
E USB
Y ROOT
001 Song 10.mp3
Kopiering af filer
002 Song 1.mp3
9 MP3
003 Song 2.mp3
8 5.85MB
004 Song 3.mp3
005 Song 4.mp3
Start kopi
Sorter
Vælg alle
#/$ Forrige/Næste Sidea Tjek
Fravælg alle
eAFSLUT
HDD
Kopier
Valgte objekter: 9.68MB (2)
Tilgængelig : 236724MB
Kilde : HDD
til : DVD
Y ROOT
t ROOT
002 Song 1.mp3
003 Song 2.mp3
8 3.84MB
004 Song 3.mp3
005 Song 4.mp3
Start kopi
Ny mappe
eAFSLUT
HDD
Valgte objekter: 9.68MB (2)
Kopier
Tilgængelig : 236724MB
Source : DVD
To : HDD
Y ROOT
:2
002 Song 1.mp3
9 MP3
003 Song 2.mp3
Start
8 3.84MB
004 Song 3.mp3
Afslut
005 Song 4.mp3
Start kopi
Ny mappe
eAFSLUT
HDD
Valgte objekter: 9.68MB (2)
KilceKopierer...
: DVD
9 MP3
8 3.84MB
Kopier
Tilgængelig : 236724MB
To : HDD
Fri pladsY: ROOT
236623 MB
001 Song
Antal elementer
: 210.mp3
/8
Filnavn : Song
1.mp3
002 Song
1.mp3
005 Song 4.mp3
Start kopi
• Hvis du ikke vil kopiere et bestemt element, der er forsynet med en
markering, skal du blot vælge elementet og trykke på knappen MARKER,
indtil markeringen forsvinder, for at fravælge det.
7. Tryk på knappen ►, og tryk derefter på knappen OK for at oprette den første
mappe, hvor de kopierede filer gemmes.
8. Tryk på den RØDE knap (A) for at vælge Start kopi.
Meddelelsen “Antal elementer : x” vises.
33%
004 Song 3.mp3
5. Tryk på den RØDE(A) knap , og tryk derefter på knappen ▲▼ for at vælge
Kopi. Tryk på knappen OK. Skærmbilledet Kopi vises.
• Du kan oprette en ny mappe ved at trykke på den GRØNNE knap (B).
t ROOT
003 Song 2.mp3
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Musik, Billede eller DivX og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
6. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den MP3-, foto- eller DivX-fil, du vil
kopiere, og tryk herefter på knappen MARKER, indtil der vises en markering.
t ROOT
001 Antal
Song 10.mp3
elementer
2. Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukke diskbakken. Vent, indtil LOAD
forsvinder fra frontdisplayet. Kontrollér, at disken har tilstrækkelig med plads
til optagelsen.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Bibliotek, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
001 Song 10.mp3
9 MP3
1. Indsæt en JPEG-disk, en MP3-disk eller DivX disc i diskbakken.
Ny mappe
eAFSLUT
9. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Start, og tryk derefter på knappen OK.
Kopiering af filer starter.
• For at annullere en igangværende kopiering skal du trykke på den
knappen EXIT ( ).
Kopiering af mapper
Kilde : DVD
Y ROOT
E MP3 (1)
9 MP3
8 40.2MB
Start kopi
Kopier
Tilgængelig : 236715MB
til :
E USB
E MP3 (2)
E MP3 (3)
Sorter
Vælg alle
a Tjek
HDD
Valgte objekter: 76.8MB (2)
Kilde : DVD
Fravælg alle
eAFSLUT
Kopier
Tilgængelig : 236715MB
til : HDD
Y ROOT
t ROOT
E MP3 (1)
9 MP3
8 36.6MB
Start kopi
1. Indsæt en disk (JPEG, MP3 eller DivX) i bakken.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Bibliotek, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
E HDD
E MP3 (2)
E MP3 (3)
Ny mappe
eAFSLUT
Redigering
HDD
Valgte objekter: 33.7MB (2)
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Musik, Billede eller DivX og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
MP3, JPEG-mappen eller DivX vises.
4. Tryk på den RØDE(A) knap , og tryk derefter på knappen ▲▼ for at vælge
Kopi. Tryk på knappen OK. Skærmbilledet Kopi vises.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den mappe, du vil kopiere, og tryk
herefter på knappen MARKER, indtil der vises en markering.
• Hvis du ikke vil kopiere en af mapperne, der er forsynet med en markering,
skal du blot vælge elementet og trykke på knappen MARKER, indtil
markeringen forsvinder, for at fravælge det.
Dansk - 97
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 97
2007-10-31 오전 9:48:13
CD
Valgte objekter: 76.8MB (2)
Kopier
Tilgængelig : 236715MB
Kile : DVD
To :
Y ROOT
t ROOT
E MP3 Antal
(1)
9 MP3
8 36.6MB
E MP3 (2)
Start
• Du kan oprette en ny mappe ved at trykke på den GRØNNE knap (B).
7. Tryk på den RØDE knap (A) for at vælge Start kopi.
Meddelelsen “Antal elementer : x” vises.
elementer : 2
E MP3 (3)
6. Tryk på knappen ▲▼◄► eller OK for at vælge det sted, hvor de
kopierede filer gemmes.
Afslut
• Elementet får nummeret på den fil, der er tilgængelig i mappen.
Start kopi
Ny mappe
eAFSLUT
CD
Valgte objekter: 76.8MB (2)
Kil :Kopierer...
DVD
8 36.6MB
Start kopi
• For at annullere en igangværende kopiering skal du trykke på den
knappen EXIT ( ).
To :
ROOT MB
Fri pladsY: 236615
E MP3: (1)
Antal elementer
2/8
Filnavn : 01.
E ###
MP3 ##
(2) 1.mp3
9 MP3
Kopier
Tilgængelig : 236715MB
E MP3 (3)
8. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Start, og tryk derefter på knappen OK
Kopiering af mappe starter.
Undermapper og filer i den valgte mappe kopieres.
t ROOT
33%
M  Trykker du på knappen EXIT (
Ny mappe
) under kopiering af en mappe,
annulleres mappekopieringen, når den aktuelle fil er kopieret.
eAFSLUT
 Du kan kopiere op til 500 filer, inklusive filer og undermapper, til en
mappe. [ MP3, JPEG, DivX ]
 Hvis du vil kopiere filer, skal du oprette en ny mappe, inden du
begynder at kopiere.
Du kan ikke kopiere til mappen på øverste niveau (ROOT) direkte uden
at oprette en ny mappe.
 Hvis den øverste mappe (ROOT) allerede indeholder 500 filer og
mappe, skal du slette et eller flere elementer, inden du kan oprette en
ny mappe.
 Filer, der har et eksisterende navn som ***.mp3/***.jpg, omdøbes
automatisk til ***01.mp3/***01.jpg og kopieres.
 Op til 999 kopier kan have det samme navn.
 Du kan ikke kopiere en lyd-cd.
 Størrelsen på en fil på en disk og filen, når den er kopieret til
harddisken, kan være en anelse forskellige på grund af filsystemet.
 Hvis du markerer nogle elementer i den aktuelle mappe og åbner en
anden mappe, fjernes markeringen automatisk fra disse elementer og
fjernes fra valglisten
Specifikationer vedr. kopiering af indhold
HDD DVD
eller USB
DVD HDD
eller USB
USB HDD
eller DVD
Understøttet
Understøttet
Understøttet
JPEG(foto)
Understøttet
Understøttet
Understøttet
DivX
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Redigering
Indhold
MP3
• Disk(CD-R/ CD-RW/ DVD-RAM/DVD±R(Lukke)/DVD+RW/DVD-RW(Lukke)) HDD eller USB
• HDD DVD-R, DVD-RW(V) eller USB
• USB HDD eller DVD-R,DVD-RW(V)
• En disk, der indeholder video eller titeldubbing kan ikke kopieres.
• PTP-USB er ikke tilgængelig, når du kopierer til USB.
• Hvis disken er afsluttet med Diskhåndtering, kan den være kompatibel
med en pc som en disk med UDF-fi lsystemet.
Dansk - 98
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 98
2007-10-31 오전 9:48:23
Ændring af navnet på musik/foto/DivX-filer
HDD
Q Song 1.mp3
S
Musikliste
Nr.
Titel
Størrels
001 Song 1.mp3
3.8 MB
002 Song 2.mp3
3.8 MB
003 Song 3.mp3
5.1 MB
Y ROOT
Kopier
Slet
  ►   00:00:00
Omdøb
9 Song 1.mp3
Ny afsp.liste
E ROOT
Afspilningsliste
Vælg alle
Rediger
004 Song 4.mp3
9.2 MB
005 Song 5.mp3
5.2 MB
006 Song 6.mp3
10.3 MB
Sorter
#/$ Forrige/Næste Sidea Tjek
Afsp.tilstand
eAFSLUT
HDD
Du kan omdøbe musik-, foto- eller DivX-filer, der er kopieret til harddisken.
Indhold
Omdøb
Dream
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det element, der skal omdøbes, og tryk
derefter på den RØDE knap (A).
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Omdøb, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
Skærmbilledet Omdøb vises.
3. Vælg de ønskede tegn med knapperne ▲▼◄►, og tryk derefter på knappen
OK.
Tilbage
Mellemrum
mFLYT
Nulstil
sVÆLG
rTILBAGE
HDD
Q Dream.mp3
Gem
eAFSLUT
Musikliste
1/9
Nr.
Titel
►
00:00:00
Rediger
3.8 MB
3.8 MB
003 Song 3.mp3
5.1 MB
004 Song 4.mp3
9.2 MB
005 Song 5.mp3
5.2 MB
006 Song 6.mp3
10.3 MB
#/$ Forrige/Næste Side
Afsp.tilstand
a Tjek
Klar (den GULE knap (C)) : Sletter alle tegn.
Gem (den BLÅ knap (D)) : Registrerer alle tegn.
Q Dream.mp3
002 Song 2.mp3
Sorter
Mellemrum (den GRØNNE knap (B)) : Indsætter et mellemrum og flytter
markøren en position frem (til højre).
Størrels
Y ROOT
9 Dream.mp3
E ROOT
Tilbage (den RØDE knap (A)) : Sletter og flytter markøren én plads tilbage.
4. Tryk på den BLÅ knap (D) for at vælge Gem.
Det ændrede filnavn vises for det valgte element.
Indhold
eAFSLUT
Redigering
Dansk - 99
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 99
2007-10-31 오전 9:48:27
Diskhåndtering
Redigering af disknavnet
DVD-RAM(VR)
XCVKL
Diskhåndtering
Disknavn
Brugt plads
00:17
( 0.52 GB)
Tilgængelig plads
01:54 SP
( 3.85 GB)
Beskyttelsesinfo for disk
Ikke beskyttet
Aktuel optagelsestilstand
VR-Tila
Omdøb
<FLYT
Beskyttelse
sVÆLG
Slet alle
rTILBAGE
DVD-RAM(VR)
Følg disse instruktioner for at navngive en disk.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
Format
eAFSLUT
Omdøb
DISC–1
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Diskhåndtering, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Omdøb, og tryk derefter på knappen
OK.
Skærmbilledet Omdøb vises.
4. Vælg de ønskede tegn ved hjælp af knapperne ▲▼◄► og tryk derefter på
knappen OK.
Tilbage
mFLYT
Mellemrum
Nulstil
sVÆLG
rTILBAGE
Gem
eAFSLUT
5. Tryk på den BLÅ knap (D) for at vælge Gem.
Disken får et disknavn.
M  Du skal muligvis fjerne diskbeskyttelsen, inden du starter med at
redigere.
 De viste skærmbilleder kan være lidt forskellige, afhængig af disktypen.
 Hvis du har optaget et program fra en DVB-T-radiokanal, er de viste
tidsinformationer for ledig og forbrugt plads muligvis ikke korrekte.
Diskbeskyttelse
DVD-RAM(VR)
XCV
Diskhåndtering
Disknavn
Brugt plads
00:17
( 0.52 GB)
Tilgængelig plads
01:54 SP
( 3.85 GB)
Beskyttelsesinfo for disk
Ikke beskyttet
Aktuel optagelsestilstand
VR-Tila
Med diskbeskyttelse kan du beskytte dine diske mod at blive formateret eller
slettet på grund af utilsigtede handlinger.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
Redigering
Omdøb
<FLYT
Beskyttelse
sVÆLG
Slet alle
rTILBAGE
DVD-RAM(VR)
Format
eAFSLUT
Diskhåndtering
Disknavn
Brugt plads
Tilgængelig plads
Beskyttelsesinfo for disk
00:17
( 0.52 GB)
01:54 SP
( 3.85 GB)
VR-Tila
Til
Omdøb
<FLYT
3. Tryk på knapperne◄► for at vælge Beskyttelse, og tryk derefter på
knappen OK.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Til, og tryk derefter på knappen OK.
Diskbeskyttelse:
Ikke beskyttet
Aktuel optagelsestilstand
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Diskhåndtering, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
Fra
Beskyttelse
sVÆLG
Slet alle
rTILBAGE
Format
eAFSLUT
Dansk - 100
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 100
2007-10-31 오전 9:48:33
Sletning af alle titellister
DVD-RAM(VR)
XCVKL
Diskhåndtering
Disknavn
Brugt plads
00:17
( 0.52 GB)
Tilgængelig plads
01:54 SP
( 3.85 GB)
Beskyttelsesinfo for disk
Ikke beskyttet
Aktuel optagelsestilstand
VR-Tila
Omdøb
<FLYT
Beskyttelse
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
Slet alle
sVÆLG
Format
rTILBAGE
DVD-RAM(VR)
eAFSLUT
Diskhåndtering
Disknavn
Brugt plads
00:17
( 0.52 GB)
Tilgængelig plads
01:54 SP
( 3.85 GB)
du
Beskyttelsesinfo forVil
disk
VR-Tila
Ja
Omdøb
<FLYT
Nej
Beskyttelse
sVÆLG
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Slet alle, og tryk derefter på knappen
OK.
• Du bliver bedt om at bekræfte meddelelsen “Vil du slette alle titellister?”.
• Hvis der findes beskyttede punkter: Funktionen Slet Alle Titellister virker
ikke. Hvis en titel indeholder et stillbillede, virker funktionen heller ikke.
Hvis du ønsker at slette et beskyttet punkt, skal du deaktivere beskyttelsen
for det låste element.
sletteIkke
allebeskyttet
titellister?
Aktuel optagelsestilstand
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Diskhåndtering, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
Slet alle
Format
rTILBAGE
eAFSLUT
• Når der anvendes en beskyttet DVD-RAM/-RW, kan data ikke slettes fra
disken.
• Hvis du vælger Ja, bliver du bedt om at bekræfte meddelelsen “Alle
afspilningslister vil også blive slettet. Vil du fortsætte?”.
4. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
Alle titellister slettes.
Sletning af alle titler/DivX- lister/musikklister/fotolister
HDD
S
Diskhåndtering
Brugt plads
000:39
Tilgængelig plads
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
Slet
<FLYT
sVÆLG
Format
rTILBAGE
HDD
eAFSLUT
Diskhåndtering
Used Space
000:39
Available Space
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
Marker indhod for at slette alle
Titel
DivX
Musik
Billede
Slet
sVÆLG
rTILBAGE
eAFSLUT
<Title>
HDD
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Slet, og tryk derefter på knappen OK.
• Hvis der findes beskyttede punkter: Funktionen Slet alle titellister virker
ikke. Hvis en titel indeholder et stillbillede, virker funktionen heller ikke.
Hvis du ønsker at slette et beskyttet punkt, skal du deaktivere beskyttelsen
for det låste element.
4. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Titel, DivX, Musik eller Billede, og tryk
derefter på knappen OK.
5. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
Alle titellister, DivX-musiklister eller fotolister slettes.
Diskhåndtering
Used Space
000:39
( 1.68 GB)
Available Space
065:19 XP ( 231.01 GB)
Redigering
<FLYT
Format
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Diskhåndtering, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
Alle afspilninglister vil også blive slettet
Vil du fortsætte?
Ja
Nej
Slet
<FLYT
sVÆLG
rTILBAGE
Format
eAFSLUT
Dansk - 101
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 101
2007-10-31 오전 9:48:35
Formatering af en disk
HDD
SXCK
Diskhåndtering
Brugt plads
000:39
Tilgængelig plads
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
Brug disse instruktioner ved formatering af en disk.
Diskbeskyttelsen skal også fjernes.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
Slet
<FLYT
sVÆLG
Format
rTILBAGE
HDD
eAFSLUT
Diskhåndtering
Used Space
000:39
Available Space
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
Nuværende media : HDD
Vil du formatere?
Ja
Nej
Slet
<FLYT
sVÆLG
Format
rTILBAGE
DVD-RW(VR)
eAFSLUT
Diskhåndtering
Disknavn
Brugt plads
00:17
( 0.52 GB)
Tilgængelig plads
01:54 SP
( 3.85 GB)
Vælg
for DVD-RW.
Beskyttelsesinfo
for optagelsesformat
disk
Ikke beskyttet
Aktuel optagelsestilstand
DVD-VR
VR-Tila
DVD-V
Rename
Beskyttelse
<FLYT
Slet alle
sVÆLG
Finalisere
rTILBAGE
Format
eAFSLUT
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Diskhåndtering, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Format, og tryk derefter på knappen
OK.
Harddisk/DVD-RAM/+RW
• Du får en meddelelse, du skal bekræfte: “Nuværende medie: XXX
Vil du formatere?”.
• Hvis du vælger Ja, bliver du bedt om at bekræfte meddelelsen “Alle data
vil blive slettet. Vil du fortsætte?”.
DVD-RW
• Du bliver bedt om at bekræfte meddelelsen “Vælg optagelsesformat for
DVD-RW”.
• Hvis du vælger den ønskede formattype, vises bekræftelsesmeddelelsen
“Alle data vil blive slettet. Vil du fortsætte?”.
4. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
Disken formateres.
DVD-VR og DVD-V defineres i henhold til optagelsesformatet.
Disk
DVD-VR
DVD-V
DVD-RAM/DVD-RW
DVD-RW/DVD-R
Redigering
• Med DVD+RW-diske er der ingen forskel mellem formatet DVD-Video
(V-tilstanden) og optageformatet DVD-Video (tilstanden VR).
Dansk - 102
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 102
2007-10-31 오전 9:48:38
Lukning af en disk
DVD-RW(VR)
CVL
Diskhåndtering
Disknavn
Brugt plads
00:17
( 0.52 GB)
Tilgængelig plads
01:54 SP
( 3.85 GB)
Beskyttelsesinfo for disk
Ikke beskyttet
Aktuel optagelsestilstand
VR-Tila
Når du optager titler på en DVD-RW/DVD±R-disk med din Harddisk- og dvdoptager, skal disken lukkes, inden den kan afspilles på eksterne enheder.
Omdøb
Beskyttelse
mFLYT
Slet alle
Finalisere
sVÆLG
rTILBAGE
DVD-RW(VR)
Format
eAFSLUT
Diskhåndtering
00:17
( 0.52 GB)
Tilgængelig plads
01:54 SP
( 3.85 GB)
Vil
Beskyttelsesinfo for disk
du finalisere
disk?
Ikke beskyttet
Aktuel optagelsestilstand
VR-Tila
Ja
Nej
Rename
Beskyttelse
<FLYT
Slet alle
Finalisere
sVÆLG
rTILBAGE
DVD-RW(VR)
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Diskhåndtering, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
3. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge Finalisere, og tryk derefter på
knappen OK. Du bliver bedt om at bekræfte meddelelsen “Vil du finalisere
disk?”.
Hvis du vælger Ja, bliver du bedt om at bekræfte meddelelsen “Disken vil
blive finaliseret. Vil du fortsætte?”.
Disknavn
Brugt plads
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
Format
eAFSLUT
Diskhåndtering
4. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
Du bliver bedt om at bekræfte igen med meddelelsen ”Disk vil blive
finaliseret. Vil du fortsætte?”.
Disknavn
Brugt plads
00:17
( 0.52 GB)
Tilgængelig plads
01:54 SP
( 3.85 GB)
5. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
Disken lukkes.
Disk vil blive finaliseret.
Beskyttelsesinfo for disk Vil du fortsætte?
Ikke beskyttet
Aktuel optagelsestilstand
VR-Tila
Ja
Nej
Rename
Beskyttelse
<FLYT
Slet alle
sVÆLG
Finalisere
rTILBAGE
Format
eAFSLUT
M  Når en disk er lukket, kan du ikke slette punkter fra listen med
optagelser.
 Efter lukning virker DVD±R/DVD-RW (videotilstand) på samme måde
som en DVD-Video.
 De viste skærmbilleder kan være lidt forskellige, afhængig af disktypen.
 Lukningstiden kan variere, afhængig af mængden af optagede data på
disken.
 Dataene på disken ødelægges, hvis optageren slukkes under
lukningsprocessen.
 Du kan lukke disken automatisk med EZ-optagelse.
(Se side 34)
Redigering
Dansk - 103
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 103
2007-10-31 오전 9:48:40
Annullering af en lukning af en disk (V-/VR-tilstand)
DVD-RW(VR:F)
C
Diskhåndtering
Disknavn
Aktuel optagelsestilstand
VR-Tila
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand.
Affinalisere
<FLYT
sVÆLG
rTILBAGE
DVD-RW(VR:F)
Format
eAFSLUT
Diskhåndtering
Disknavn
Aktuel optagelsestilstand
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Affinalisere, og tryk derefter på
knappen OK.
Du bliver bedt om at bekræfte meddelelsen “Vil du affinalisere disk?”.
VR-Tila
4. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
Du bliver bedt om at bekræfte igen med meddelelsen ”Disk vil blive
affinaliseret. Vil du fortsætte?”.
Vil du affinalisere disk?
Ja
Nej
Affinalisere
<FLYT
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Diskhåndtering, og tryk derefter på
knappen OK eller ►.
sVÆLG
rTILBAGE
DVD-RW(VR:F)
Format
eAFSLUT
Diskhåndtering
Disknavn
Aktuel optagelsestilstand
5. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Ja, og tryk derefter på knappen OK.
M  En DVD-RW-disk kan lukkes, eller lukningen kan annulleres i
videotilstand.
VR-Tila
Disk vil blive affinaliseret.
Vil du fortsætte?
Ja
Affinalisere
<FLYT
sVÆLG
Finalisere
Nej
rTILBAGE
Affinalisere
Mærke
DVD-Video(RW)
DVD-RW(V)
Handling
Samme som for DVD-Video
Yderligere optagelse, beskyttelse
og sletning er mulig.
Format
eAFSLUT
 En DVD-RW-disk kan lukkes, eller lukningen kan annulleres i VR-tilstand.
Finalisere
Affinalisere
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Handling
Yderligere optagelse,
sletning, redigering og
beskyttelse er mulig.
Yderligere optagelse,
sletning, redigering og
beskyttelse er ikke mulig
Redigering
Mærke
Dansk - 104
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 104
2007-10-31 오전 9:48:41
Henvisning
ikonet vises på skærmen.
Fejlfinding
Kontrolpunkt 1
Hvis produktet ikke virker, skal du gennemgå alle
nedenstående kontrolpunkter, inden du kontakter dit
autoriserede Samsung servicecenter.
Strøm
Inputtet vises et kort øjeblik, når strømmen tændes.
Kontrolpunkt 1
Harddisk- og dvd-optager kræver lidt tid til at
initialisere, og inputtet vises i ca. 10 sekunder,
efter den er tændt.
Indstillingerne for afspilningstilstand er forskellige fra de
indstillinger, der er konfigureret i menuen Settings
(Indstillinger).
Optagelse
Kontrolpunkt 1
Kan ikke optage tv-programmer.
Kontrolpunkt 1
Kontrollér, om strømledningen er korrekt isat
stikket.
Kontrolpunkt 2
Har du indstillet Harddisk- og dvd-optager
kanaler korrekt?
Kontrolpunkt 3
Kontrollér, om der er ledig plads på harddisken
eller DVD-RAM/±RW/±R-disken
Disken understøtter ikke alle de valgte
funktioner. I dette tilfælde fungerer nogle af de
indstillinger, du har konfigureret i menuen
Settings (Indstillinger), muligvis ikke korrekt.
Kan ikke ændre formatforholdet.
Kontrolpunkt 1
Formatforholdet for dvd-disken er fast.
(Se side 37)
Vinkelhandlingen fungerer ikke ved afspilning af en dvddisk.
Jeg har trykket på knappen REC, men der sker ikke noget.
Kontrolpunkt 1
Du kan ikke bruge handlingen eller funktionen,
fordi:
(1) Din dvd-disk tillader det ikke.
(2) Dvd-disken understøtter ikke funktionen
(f.eks. vinkler)
(3) Funktionen er ikke tilgængelig på nuværende
tidspunkt.
(4) Du har angivet en titel, et kapitel eller et
afsøgningstidspunkt, der ligger uden for
det korrekte interval.
Kontroller tilgængelig disktype. (Se side 65).
Hvis et program er kopibeskyttet, kan det ikke
optages.
Kontrolpunkt 1
Vinkelfunktionen er kun tilgængelig, hvis disken
indeholder billeder, som er taget ved forskellige
vinkler.
Det valgte lydsprog og/eller undertekstsprog afspilles ikke.
Afspilning
Kontrolpunkt 1
Kan ikke afspille disk.
Kontrolpunkt 1
Kontrollér, at disken er isat korrekt med etiketten
opad.
Kontrolpunkt 2
Kontrollér regionskoden på dvd-disken.
Sprog for lyd og for undertekster er diskafhængige. Kun de lyd- og undertekstsprog, der
findes på dvd-disken, er tilgængelige og vises på
diskmenuen.
Kan ikke kopiere titel eller fil til den anden tilstand.
Denne Harddisk- og dvd-optager kan ikke
afspille visse disktyper.
(Se side 7, 46)
Kontrolpunkt 1
Dvd-diske, der er kodet med diskbeskyttelse, kan
ikke kopieres til harddisk.
Kontrolpunkt 2
Se diskkopieringsoversigten på side 6 for at
kontrollere, om kopiering understøttes.
Se “V-tilstandskompatibilitet” på side 37 for at
kontrollere, om kopiering understøttes.
Henvisning
Kontrolpunkt 3
Dansk - 105
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 105
2007-10-31 오전 9:48:43
Video
Timeroptagelse
Disken kører, men der er ikke noget billede, eller billederne
er af en dårlig kvalitet.
Kontrolpunkt 1
Kontrollér, at videoindstillingerne er indstillet
korrekt. (Se side 37~40)
Kontrolpunkt 2
Kontrollér, om disken er beskadiget eller beskidt,
eller om der er fremmedlegemer.
Kontrolpunkt 3
Visse lavkvalitetsdiske afspilles ikke korrekt.
Kontrolpunkt 4
Hvis scenen ændrer sig fra mørke til pludseligt
lys, kan skærmen ryste lidt, men dette er ikke en
fejl.
Timerindikatoren blinker
Kontrolpunkt 1
Kontrollér, om der er nok ledig plads på disken
eller harddisken til optagelsen.
Kontrolpunkt 2
Kontrollér, om den aktuelle disk er skrivbar.Sørg
for at kontrollere dette, inden start på
optagelsen.
Timeroptagelse virker ikke korrekt.
Kontrolpunkt 1
Kontrollér optagelsens tid og sluttid igen.
Kontrolpunkt 2
Indspilning annulleres, hvis strømmen under
optagelse afbrydes pga. strømforsyningsfejl eller
lignende årsager.
Lyd
Ingen lyd.
Kontrolpunkt 1
Kontrolpunkt 2
USB
Ser du et program i slowmotion- eller spring
over-stilstand?
Hvis du afspiller et program ved en anden
hastighed end normal hastighed, udsendes der
ingen lyd.
(med undtagelse af forlæns søgning (x 2) på
disken.)
Kontrollér tilslutninger og indstillinger.
(Se side 21~22, 35~37)
Kontrolpunkt 3
Kontrollér, om disken er beskadiget.
Rengør om nødvendigt disken.
Kontrolpunkt 4
Kontrollér, at disken er isat korrekt med etiketten
opad.
Ingen lyd.
Kontrollér, om du har valgt de korrekte digitale
udgange i menuen Audio Output Options
(Lydudgangsvalg). (Se side 35~37)
Henvisning
Kontrolpunkt 1
Kan ikke kopiere MP3-, JPEG- eller DivX-filer
Kontrolpunkt 1
Kontrollér tilslutninger og indstillinger.
(Se side 24)
Kontrolpunkt 2
Kontroller USB-forbindelsen. Afbryd
forbindelsen, og tilslut igen.
Kontrolpunkt 3
Se “Kompatible USB-enheder ved værtsport” på
side 7.
HDMI
Intet HDMI-signal.
Kontrolpunkt 1
Kontrollér, om enheden er i Stoptilstand eller ej.
Du kan skifte HDMI-tilstand i Stop-tilstand.
Kontrolpunkt 2
Kontrollér, at HDMI er aktiveret på
videoudgangen.
Kontrolpunkt 3
Kontrollér forbindelsen mellem tv’et og HDMIstikket på dvd-optageren.
Kontrolpunkt 4
Undersøg, om dit tv understøtter HDMI.
Unormalt HDMI-skærmbillede.
Kontrolpunkt 1
Hvis der er støj (“sne”) på skærmen, betyder det,
at tv’et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection).
Dansk - 106
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 106
2007-10-31 오전 9:48:44
Rystelser på HDMI-udgangen
Kontrolpunkt 1
Kontrollér, om dit tv-system er indstillet korrekt.
Kontrolpunkt 2
Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
Fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen virker ikke.
Kontrolpunkt 1
Peg med fjernbetjeningen mod sensoren på
Harddisk- og dvd-optager. Sørg for en passende
afstand. Fjern eventuelle hindringer mellem
Harddisk- og dvd-optager og fjernbetjeningen.
Kontrolpunkt 2
Kontrollér, om batterierne er brugt op.
Kontrolpunkt 3
Kontrollér om TV-, DVD- eller HDDkontrolknappen er valgt.
Kontrolpunkt 4
Kontrollér om TV-kontrolknappen er valgt.
Andet
Jeg har glemt adgangskoden til børnespærring.
Kontrolpunkt 1
Tryk på knappen PROG (
) på optagerens
frontpanel, og hold den nede i mere end fem
sekunder, når der ikke er nogen disk i enheden.
Alle indstillinger, herunder adgangskoden,
vender tilbage til fabriksindstillingerne. Brug det
ikke, medmindre det er absolut nødvendigt.
(Bemærk, at denne funktion kun er tilgængelig,
hvis der ikke er isat en disk).
Er det muligt at ændre undertekst og lyd på en optaget disk?
Kontrolpunkt 1
En optaget disk kan kun afspilles med den
undertekst og den lyd, der blev valgt under
optagelsen.
Andre problemer.
Læs indholdsfortegnelsen. Find og læs de afsnit,
der beskriver dit problem, og følg de anvisninger,
der gives.
Kontrolpunkt 2
Tænd og sluk for Harddisk- og dvd-optager.
Kontrolpunkt 3
Hvis problemet fortsætter, kontakt dit nærmeste
Samsung servicecenter.
Henvisning
Kontrolpunkt 1
Dansk - 107
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 107
2007-10-31 오전 9:48:44
Specifikationer
Strømkrav
AC 220-240V, 50Hz
Strømforbrug
31 Watts / 5 Watt (Slukket)
Vægt
4,5 Kg
Dimensioner
430mm(W) x 336mm(D) x 59mm(H)
Driftstemperatur
+5°C to +35°C
Andre forhold
Hold niveauet under brug. Mindre end 75 % driftsfugtighed
Video
Composite Video : 1,0 V p-p ved 75Ω belastning, synk negativ
Lyd
Maks. lydindgangsniveau : 2 Vrms
DV-indgang
IEEE 1394 (4 ben) kompatibelt stik
Modtagekanaler
PAL, SECAM-B/G, D/K. I, DVB-T
Scart Jack
Video : Composite, RGB Audio: analogue
Generelt
Input
AV2 (Scart Ext)
Analoge udgangsstik x 1
Lyd
Optisk/koaksial digital lydudgang
Composite Video : Videoudgangsstik x 1
Output
S-Video-udgang x 1 (Y: 1,0 V p-p, C :0,286 V p-p ved 75Ω belastning)
Video
Komponentudgang x 1 (Y: 1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70 V p-p ved 75Ω belastning)
HDMI/DVI (576P, 720P,1080i)
Scart Jack
AV1 (Scart TV)
Video : Composite, RGB Audio : analog
Billedkomprimeringsformat
MPEG-II
Lydkomprimeringsformat
Dolby Digital 2 kan./256 Kbps, MPEG-II
Recording
XP (ca. 8,5 Mbps), SP (ca. 4,5 Mbps), LP (ca. 2,5 Mbps),
Indspilningskvalitet
EP (ca. 1,6 Mbps eller ca. 1,2 Mbps)
Lydfrekvensområde
20 Hz~20 kHz
HDD
Capacity
DVD-SH855
250 GB
DVD-SH857
320 GB
USB
USB 2.0 H/S
Host x 1
Henvisning
Lydudgang
For dvd-diske konverteres lydsignaler, der optages ved en sampling-frekvens på 96 kHz, til 48 kHz.
Disktype
DVD
AUDIO CD(CD-DA)
Analog lydudgang
48 / 96kHz
44,1kHz
Digital lydudgang
48kHz
44,1kHz
Dansk - 108
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 108
2007-10-31 오전 9:48:46
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 109
2007-10-31 오전 9:48:46
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care centre.
Region
North America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
Latin America
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
Republic of Ireland
Switzerland
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
Middle East & Africa
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 110
U.A.E
Customer Care Center
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
800-726-7864 (SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (7267864)
800-SAMSUNG (7267864)
0032 (0)2 201 24 18
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881
80 8 200 128
0800-SAMSUNG (726786)
902 10 11 30
0771-400 200
0870 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-7267864
8-800-200-0400
8-800-080-1188
8-800-120-0400
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
800-810-5858, 010-6475 1880
3698 - 4698
3030 8282
1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com/ur
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv/index.htm
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
2007-10-31 오전 9:48:49
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige
miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt
bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for
oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten.
Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Dansk
01468A-SH855,857-XEE-DAN.indd 111
AK68-01468A
2007-10-31 오전 9:48:50
Download PDF

advertising