Samsung | YP-NDU64NF | Samsung YP-NDU64NF Bruksanvisning

*fin-nd
05-12-96 11:57
Page 146
CD-tasoinen, häiriötön ääni.
Tietoja MP3-tiedostoista
Tässä julkaisussa MP3-termillä tarkoitetaan MPEG1 LAYER3 -standardia.
MP3 on pakattu musiikkitiedostomuoto. Alkuperäisen äänen laatu ei
kuitenkaan huonone pakkaamisen yhteydessä.
Tietoja yepp’-soittimesta ?
yepp’ on edistyksellinen, digitaalinen musiikkisoitin.
Soitin toimii itsenäisesti ilman kasettia tai CD- soitinta.
MP3-tiedostoja voi ladata suoraan Internetistä tai tietokoneelta.
Nyt voit nauttia suosikkimusiikistasi kaikkialla.
146
*fin-nd
05-12-96 11:57
Page 147
Osien kuvaus
Pysäytys- ja
virrankatkaisupainike
Lydoptagelse
Gentag
Tilstand/
gentag passage
Slet
Virta päälle/Toisto
/Taukopainike
Äänenvoimakkuuspainike
Eteenpäinkelauspainike
Taaksepäinkelauspainike
Equalizer
Microfono
Liitäntäkaapelin liitin
Virta päälle/Toisto/
Taukopainike
Taaksepäinkelauspainike
Nestekidenäyttö
Taajuuskorjain- ja
toistosoittopainike
Modalitàknapp
Eteenpäinkelauspainike
Äänenvoimakkuuspainike
Åbn SMC
Kauko-ohjaimen
liitin
Finnish
3D
LCD
SmartMedia-korttipaikka
Pitokytkin
SMC-kortin poisto
Paristokotelo
Hihnan
pidike.
Pitokytkin
Osan toistosoittopainike
Pysäytys- ja virrankatkaisupainike
147
*fin-nd
05-12-96 11:58
Page 148
Musiikin kuuntelu yepp’-soittimella
MP3-tiedostojen etsiminen nopeasti
Aseta paristot paristokoteloon. Kytke kauko-ohjain (tai
kuulokkeet) oikein.
Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla
-painikkeita lyhyen ajan.
Kytke virta päälle
Halutun kohdan etsiminen toistettavista kappaleista
Paina pääjärjestelmän tai kauko-ohjaimen
-painiketta.
Toisto
Paina pääjärjestelmän tai kauko-ohjaimen
-painiketta.
H u o m a u t u s Paina
-painiketta uudelleen, kun laite soittaa
valitsemaasi musiikkia. Tämän jälkeen kaukoohjaimen näytössä vilkkuu -symboli. Äänentoisto
keskeytyy hetkeksi. Toisto jatkuu, kun painat
painiketta uudelleen. Kaikki painikkeet saavat
näytön valon vilkkumaan kolmen sekunnin ajan.
Voit siirtyä toistettavassa kappaleessa eteenpäin paina
malla eteenpäinkelauspainiketta (
). Kappaleen toisto
jatkuu, kun painike vapautetaan.
H u o m a u t u s Voit siirtyä toistettavassa kappaleessa taaksepäin
pitämällä taaksepäinkelauspainikkeen alhaalla.
Kappaleen etsiminen toiston aikana
Voit siirtyä yhden kappaleen eteenpäin paina malla
eteenpäinkelauspainiketta (
) lyhyesti.
Säädä äänenvoimakkuu
Kappaleen etsiminen pysäytystilassa
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi pääjärjestelmän tai
kauko-ohjaimen äänenvoimakkuuspainikkeella (-/+).
1 Voit siirtyä yhden kappaleen eteenpäin painamalla
H u o m a u t u s Äänenvoimakkuudeksi voidaan asettaa 0 - 20. Paina
painiketta kerran, kun haluat säätää
äänenvoimakkuutta yhden askeleen suuremmaksi
tai pienemmäksi. Paina painiketta pidempään, kun
haluat säätää äänenvoimakkuutta enemmän.
Pysäytä musiikki
Voit lopettaa äänen toistamisen painamalla pääjärjestelmän
tai kauko-ohjaimen pysäytyspainiketta ( ) .
148
- ja
H u o m a u t u s Laitteen virta sammuu automaattisesti, jos
pysäytystilassa ei tehdä mitään kolmeen minuuttiin.
eteenpäinkelauspainiketta (
) lyhyesti. Soita valitse
masi kappale painamalla toistopainiketta (
).
2 Voit siirtyä yhden kappaleen taaksepäin painamal la
taaksepäinkelauspainiketta (
).
H u o m a u t u s Jos haluat toistaa edellisen kappaleen, paina
taaksepäinkelauspainiketta toistettavan kappaleen 5
ensimmäisen sekunnin aikana. Voit aloittaa
toistettavan kappaleen alusta painamalla
taaksepäinkelauspainiketta, kun toistettavan
kappaleen ensimmäiset 5 sekuntia ovat kuluneet.
05-12-96 11:58
Page 149
Pitotoiminto
Toimintatilojen asettaminen
Kun pääjärjestelmän pitokytkin on päällä
Toimintatiloja vaihdetaan painamalla kauko-ohjaimen
EQ/REP-painiketta edellä korjattu: taajuuskorjain- ja
toistosoittopainike pitkään. Toimintatilat vaihtuvat tässä
järjestyksessä: REP, ALL, SHU ja INT.
pääjärjestelmän painikkeet eivät toimi: aina kun painiketta
painetaan, näyttöön tulee hetkeksi "Hold"-teksti teksti
katoaa tämän jälkeen näytöstä vain kauko-ohjaimen
painikkeet toimivat.
Kun kauko-ohjaimen pitokytkin on päällä
näytössä näkyy
-symboli kauko-ohjaimen painikkeet
eivät toimi, mutta pääjärjestelmän painikkeet toimivat.
Kappaleiden/osien toistosoitto
Voit toistosoittaa valitsemasi kappaleen painamalla kaukoohjaimen A↔B-painiketta. Toistosoitettavan kappaleen
asettaminen kestää vähintään kaksi sekuntia.
1 Paina toistosoitettavan kappaleen alussa kauko-ohjaimen
A↔B-painiketta. Näytössä vilkkuu 'B'-symboli.
2 Paina painiketta uudelleen toistosoitettavan kappaleen
osan lopussa.
H u o m a u t u s Valitse kaksi kappaletta (A ja B). A:n ja B:n väliset
kappaleet toistosoitetaan automaattisesti. Voit
peruuttaa tämän toiminnon painamalla XXXpainiketta uudelleen. Ainoa toistosoiton aikana
toimiva painike on pysäytyspainike.
◆ REP-tila
: Tässä tilassa nykyinen kappale soitetaan
uudelleen sen loputtua.
◆ ALL-tila : Tässä tilassa kaikki kappaleet soitetaan
uudelleen toiston loputtua.
◆ SHU-tila : Tässä tilassa kappaleet soitetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
◆ INT-tila : Tässä tilassa kustakin tallennetusta
kappaleesta soitetaan alkuosa. (Kustakin
kappaleesta soitetaan ensimmäiset 10 sekuntia.)
Finnish
*fin-nd
Taajuuskorjaimen käyttäminen
Toimintatiloja vaihdetaan painamalla kauko-ohjaimen
EQ/REP-painiketta vrt. edellä pitkään. Toimintatilat
vaihtuvat tässä järjestyksessä: Classic (klassinen), Jazz,
Rock ja Normal (normaali).Normaalitilassa näytössä ei
ole mitään symbolia.
3D-äänen käyttäminen
Voit lisätä neljään eri musiikkitilaan (Normal, Classic,
Jazz, Rock) tilavaikutelmaäänen painamalla 3Dpainiketta. 3D-tilavaikutelmaääntä voidaan käyttää vain
MP3-tilassa.
149
*fin-nd
05-12-96 11:58
Page 150
Äänen tallentaminen
Ääniviestien tallentaminen
1 Siirry äänitilaan painamalla toimintatilapainiketta.
- Tila voidaan vaihtaa vain laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2 Kun haluat tallentaa ääniviestin mikrofonin kautta,
paina REC-painiketta lyhyen ajan.
- Keskeytä tallennus painamalla pysäytys painiketta.
Peräkkäiset ääniviestit tallennetaan seuraavilla
nimillä: V001, V002....V00n.
Huomautus
- Tämän toiminnon avulla voit tallentaa luentoja, haastatteluja ja
muita muistiinpanoja. Opiskelusi tehostuu, ja tärkeät asiat on
helpompi saada muistiin.
- Soitin lopettaa tallentamisen automaattisesti muistin täytyttyä.
- Ääniviestit tallennetaan sisäänrakennettuun muistiin.
Jos sisäänrakennettua muistia on vähän, ääniviestit tallennetaan
SmartMedia-kortille seuraavassa järjestyksessä: V001, V002...
V00n.
- Älä paina pyyhintäpainiketta pitkään, etteivät kaikki tallennetut
viestit pyyhkiydy.
- Äänittäminen onnistuu vain pääjärjestelmässä.
Tallennettujen ääniviestien kuunteleminen
1 Valitse haluamasi kappale (V001, V002...)
eteenpäinkelaus (
)- ja taaksepäinkelaus (
)painikkeilla.
2 Toista valittu kappale painamalla
-painiketta.
Voit keskeyttää kappaleen toiston painamalla
painiketta uudelleen.
- Toisto jatkuu painamalla -painiketta uudelleen.
Huomautus
- Kun painat
-painiketta valitsematta kappaletta V001,
V002... V00n, voit kuunnella sillä hetkellä nestekidenäytössä
olevan kappaleen.
- Voit siirtyä toistettavassa kappaleessa eteen- tai taaksepäin
painamalla eteen päinkelaus (
) - tai taaksepäinkelaus (
)
-painiketta.
Tallennettujen ääniviestien poistaminen
1 Valitse haluamasi kappale (V001, V002...) eteenpäinkelaus
(
) - ja taaksepäinkelaus (
)-painikkeilla.
2 Paina pyyhintäpainiketta ainakin sekunnin ajan.
Näyttöön tulee "Erase?"-teksti. Poista valittu kappale
painamalla
-painiketta.
Huomautus
- Voit peruuttaa pyyhintätoiminnon painamalla -painiketta
uudelleen.
- Kun valittu kappale on poistettu, näyttöön tulee seuraavan
kappaleen numero.
150
*fin-nd
05-12-96 11:58
Page 151
FM-radiolähetysten kuuntelu
Taajuusalueen etsintä
Taajuusalueen tallennus
1 Valitkaa FM-alue Mode-painikkeella.
2 Painakaa joko REW- tai FF-painiketta. Tällöin laite
1 Kun haluatte tallentaa tietyn taajuuden, painakaa
3 Mikäli haluatte valita tietyn taajuuden, etsikää se
painamalla joko REW- tai FF-painiketta lyhyesti.
Huomautus
- Näytön taustavalo ei pala FM-tilassa.
- Pääjärjestelmän näyttö ei toimi FM-tilassa.
- Kun virta kytketään pois päältä, laite menee mp3-tilaan.
Painakaa uudelleen Mode-painiketta päästäksenne FM-alueelle.
- Älkää yritä formatoida (Format), poistaa (Delete) tai siirtää
tiedostoja (Download) laitteen ollessa FM-tilassa.
EQ/REP-painiketta.
2 Mikäli taajuusalueen edessä olevien tallennuspisteiden
(a, b, c, d, e) valot vilkkuvat, valitkaa piste painamalla
A↔B-painiketta. Painakaa tämän jälkeen vielä kerran
EQ/REP-painiketta taajuuden tallentamiseksi.
- Tallennuspisteiden vilkkuessa, pisteet (a, b, c, d, e)
vilkkuvat jokaisen A↔B-painikkeen painamisen
yhteydessä.
- Kun taajuus on tallennettu, tallennettuun pisteeseen
pääsee suoraan painamalla kerran A↔B-painiketta.
Finnish
alkaa automaattisesti etsiä taajuutta (Auto Search).
Huomautus
- Laitteeseen voidaan tallentaa enintään viisi taajuusaluetta
(a, b, c, d, e).
- Kussakin tallennuspisteessä voidaan toinen alue korvata jo
olemassa olevalla taajuusalueella, mutta tallennettua
taajuusaluetta ei voida poistaa.
- Katkaistaksenne virran laitteesta painakaa hetken ajan
pysäytyspainiketta Stop.
151
*fin-nd
05-12-96 11:58
Page 152
yepp’ n liittäminen PC hen tai Maciin.
Tietokoneen vähimmäisvaatimukset
- Pentium 133 MHz tai parempi
- Windows 98/2000
- 20 Mt vapaata kiintolevytilaa
- CD-asema (Suositus: vähintään 8-nopeuksinen CD-asema)
- USB-portti
1 Kytke rinnakkaiskaapeli tai USB-kaapeli tietokoneen
rinnakkais- tai USB-porttiin.
2 Kytke soittimeen virta. Liitä kaapelin toinen pää
soittimen latausliittimeen.
Huomautus
- Asenna yepp’ Explorer ennen yepp’ n liittäminen PC hen tai
Maciin. Kun näyttöön tulee “Ohjattu uuden laitteen asennus” sanoma, valitse [Peruuta], jollonin yepp’ Explorer asennetaan.
- Mikäli USB-liitäntää ei ole asennettu automaattisesti, kts. s.
154.
152
*fin-nd
05-12-96 11:58
Page 153
Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen
RealJukebox
Aseta asennus-CD-levy CD-asemaan. Alla oleva kuva
tulee näyttöön, kun CD-levy on asetettu asemaan.
Tämän ohjelmiston avulla voit kuunnella MP3musiikkia suoraan tietokoneeltasi. Lisäksi voit muuttaa
CD-levyjen musiikkia MP3-tiedostoiksi.
yepp’ Explorer
Finnish
1 Napsauta
Napsauta
1 Napsauta
2 Napsauta seuraavissa ikkunoissa Seuraava-painiketta.
2 Click the next button on each successive window.
H u o m a u t u s Asenna jokin muu sovellus tai lataa tarvittaessa
tiedostoja.
Huomautus
- Mikali Real Networkin kotisivuun ei saada yhteytta
automaattisesti RealJukeboxin asentamisen jalkeen, kokeile
osoitetta: http://www.real.com.
- Asenna jokin muu sovellus tai lataa tarvittaessa tiedostoja.
153
*fin-nd
05-12-96 11:58
Page 154
Ohjelman asentaminen PC:lle (Windows 2000)
Flash-muistin alustaminen (continued...)
Mikäli yepp’ explorerin Windows 2000:een asentamisen
jälkeen tapahtuu porttivirhe, käykää läpi seuraavat
vaiheet 1~3.
1 Avaa yepp' Explorer.
1 Kopioikaa secypusb.sys -tiedosto asennus-CD:ltä.
2 Liittäkää secusb.sys Windows 2000:n (järjestelmän
päähakemisto) system32 kansion “ajureihin”
(esim.:/WinNT/system/Drivers).
H u o m a u t u s Vaikka secypub.sys -tiedosto on olemassa olevassa
kansiossa, ajakaa ohjelma Vaihda tiedosto.
3 Käynnistäkää tietokone uudelleen.
Ohjelman asentaminen MAC
Aseta asennus-CD-levy CD-asemaan. Alla oleva kuva
tulee näyttöön, kun CD-levy on asetettu asemaan.
1 Avaa yepp' Explorer.
- Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa yepp'
Explorerin kuvaketta.
2 Click the next button on each successive window.
- Kun kaikki asennukset on tehty, luodaan yeppresurssienhallintakansio.
154
- Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa yepp'
Explorerin kuvaketta.
2 Valitse [File], [Format] ja valitse sitten [Flash Memory].
Huomautus
- Kytke yepp' soitin tietokoneeseen ja valitse yepp’ Explorerista
Refreshkomento ennen SmartMedia-kortin flash-muistin
alustamista.
- Jos yepp'-soittimeen on asennettu lisävarusteena toimitettava
SmartMedia-kortti, kortille voidaan tallentaa tiedostoja myös
valitsemalla Copy to ja valitsemalla sitten SmartMedia Card.
- Voit alustaa SmartMedia-kortin muistin myös painamalla hiiren
kakkospainiketta ja valitsemalla sitten pikavalikosta Format.
- Flash-muistin (tai SmartMedia-kortin) alustaminen poistaa
muistissa tai kortilla olevat tiedostot.
RealJukebox
1 Liitä yepp’ PC:hen ja suorita RealJukebox.
2 Napsauta kerran / kaksi kertaa seuraavissa kohdissa:
Laitteet -> Samsung Ne…
3 Napsauta Kokoonpano (Configue) -kuvaketta ja
Valitse (Select)
Alusta_Flash_Kortti/Alusta_Sisäinen_Muisti
(Format_Flash_Card/Formate_Internal_Memory).
*fin-nd
05-12-96 11:58
Page 155
Flash-muistin alustaminen
Options (continued...)
Huomautus
yepp’ Explorer
Finnish
- Huom: Paina F5-näppäintä virkistystä varten ennen kuin alustat
flash(Smart Media) -kortin tai sisäisen (flash) -muistin. (Tai
napsauta päävalikosta Näytä ↔Virkistä (View↔Refresh))
- Varoitus: Flash-muistin (tai Smart Media -kortin) alustaminen
poistaa kaikki olemassa olevat tiedostot.
MAC
1 Avaa yepp' Explorer.
- Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa yepp'
Explorerin kuvaketta.
2 Valitse [File], [Format] ja valitse sitten [Flash Memory].
Huomautus
- Kytke yepp' soitin tietokoneeseen ja valitse yepp’ Explorerista
Refreshkomento ennen SmartMedia-kortin flash-muistin
alustamista.
- Jos yepp'-soittimeen on asennettu lisävarusteena toimitettava
SmartMedia-kortti, kortille voidaan tallentaa tiedostoja myös
valitsemalla Copy to ja valitsemalla sitten SmartMedia Card.
- Flash-muistin (tai SmartMedia-kortin) alustaminen poistaa
muistissa tai kortilla olevat tiedostot.
- Valitse tämä, kun lataat SC4-tiedostoja WAV- muodossa.
- Auto
Laitteen oletusasetus on "Auto".
- USB
Jos tiedonsiirto ei toimi kunnolla automaattisessa tilassa
(Auto), valitse USB käyttäessäsi USB kaapelia.
Huomautus
Asenna USB-ohjain näin:
"Valitse USB (asetusvaihtoehto)"-> "Käynnistä yepp"-> "Kytke
kaapeli tietokoneeseen ". Näyttöön tulee viesti, jossa kerrotaan,
että tietokone etsii uutta laitetta. USB-ohjain asennetaan nyt
automaattisesti. Jos USB-ohjain ei asennu näillä ohjeilla, ota
yhteys tietokoneen myyjään tai huoltoliikkeeseen.
155
*fin-nd
05-12-96 11:58
Page 156
Options (continued...)
Tiedostojen lähettäminen yepp’-soittimeen (continued...)
USB-ajurin asentaminen
Liitä yepp' tietokoneeseen ja napsauta yepp' Explorerin
päivityskuvaketta (Refresh) ennen tiedostojen
lähettämistä soittimeen.
1 Liitä yepp PC:hen RealJukeboxin asentamisen jälkeen.
2 Suorita RealJukebox.
3 Napsauta RealJukeboxin näytöllä olevaa Laitteetkuvaketta.
4 Valitse Asenna laite (Install Device).
5 Noudata näytöllä olevia RealJukeboxin ohjeita.
MAC
Tarkista, että Resurssienhallinta on
käytettävissä. Resurssienhallintaa voidaan
käyttää vain valittaessa Resurssienhallinta.
Mikäli Resurssienhallintaa ei ole valittu,
valitse Resurssienhallinta ja paina OK.
Äänen lataaminen
Napsauta [Tiedosto], [Kopioi] ja valitse [PC].
Kun äänitiedostoa siirretään toiselle henkilölle
sähköpostissa, vastaanottajan tulee asentaa mi-sc4.acm tiedosto kohtaan c://windows//system tiedoston
suorittamiseksi. mi-sc4.acm -tiedosto on ladattavissa
osoitteesta www.samsungyepp.com.
H u o m a u t u s Mikäli yepp-resurssienhallinta on asennettu PC:hen,
mi-sc4.acm asentuu automaattisesti kohtaan
c://windows//system.
156
yepp’ Explorer
1 Käynnistä yepp' Explorer.
- Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa yepp'
Explorerin kuvaketta.
2 Käynnistä yepp' painamalla
-painiketta.
3 Napsauta yepp' Explorerin päivityskuvaketta (Refresh).
4 Valitse [Copy to] ja [Flash Memory] tai [SmartMedia
Card].
5 Valitse yepp'-soittimeen lähetettävä tiedosto.
6 Valitse [Open].
- Valittu tiedosto tallennetaan.
Irrota rinnakkaiskaapeli. Nyt voit kuunnella
musiikkia yepp'-soittimella.
H u o m a u t u s yepp'-soitin vaatii noin 1 Mt muistitilaa yhtä
musiikkiminuuttia kohden.
05-12-96 11:58
Page 157
Tiedostojen lähettäminen yepp’-soittimeen (continued...)
Tiedostojen lähettäminen yepp’-soittimeen (continued...)
RealJukebox.
1 Suorita RealJukebox.
MAC
1 Käynnistä yepp' Explorer.
2
3
4
5
6
7
- Napsauta kaksi kertaa työpöydällä olevaa
RealJukebox-kuvaketta.
Käynnistä yepp’ painamalla
.
Napsauta kerran / kaksi kertaa seuraavissa kohdissa:
Laitteet -> Samsung Ne…
Paina F5 virkistystä varten.
Napsauta Internal Yepp…/Smart Media…
Vedä valittu tiedosto kansiosta ja pudota se ikkunaan
Yepp…/Smart Media.
Napsauta RealJukebox-ikkunan vasemmassa laidassa
olevaa Käynnistä siirto -kuvaketta (Begin Transfer).
H u o m a u t u s Suorita se mp3-tilassa. Mikäli se suoritetaan FMtilassa, voi seurauksena olla virhetoiminto.
(Tämä tarkoittaa sitä, että tiedoston siirtäminen
(Transfer file) yeppiin on tehtävä MP3-tilassa.)
- Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa yepp'
Explorerin kuvaketta.
2 Käynnistä yepp' painamalla
-painiketta.
3 Napsauta yepp' Explorerin päivityskuvaketta (Refresh).
4 Valitse [Copy to] ja [Flash Memory] tai [SmartMedia
Finnish
*fin-nd
Card].
5 Valitse yepp'-soittimeen lähetettävä tiedosto.
6 Valitse [Open].
- Valittu tiedosto tallennetaan.
Irrota rinnakkaiskaapeli. Nyt voit kuunnella
musiikkia yepp'-soittimella.
Huomautus
- Music Match Jukeboxia käytetään Macissä.
- Voit ladata tämän ohjelman (ilmaisversio)
Internetistä.(http://www.musicmatch.com)
- yepp'-soitin vaatii noin 1 Mt muistitilaa yhtä musiikkiminuuttia
kohden.
157
*fin-nd
05-12-96 11:58
Page 158
MP3-tiedostojen tekeminen CD-levyn musiikista
Asentakaa RealJukebox tietokoneelle ennen MP3tiedostojen tekemista.
1 Asentakaa RealJukebox.
- Klikatkaa kahdesti tyopoydalla RealJukeBox-kuvaketta.
H u o m a u t u s RealJukebox er et musiksystem fra RealNetwork.
2 Asettakaa MP3 -tiedostojen tekemiseen aani-CD:
lta tarvittava ymparisto.
1) Valitkaa "Tools" ja "Preferences" paavalikosta.
2) Valitkaa "Audio Quality" (aanen laatu).
3) Valitkaa "MP3 Audio" ja haluamanne "Quality
level" (laatutaso).
4) Mikali haluatte soittaa tiedostoa useammalla kuin
yhdella tietokoneella, varmistakaa "Secure my..."
OFF.
5) Valitkaa nayttoon tulevasta avattavasta
luetteloruudusta "I accept...".
6) Valitkaa "OK".
158
3 Asettakaa aani-CD CD-ROM-asemaan.
- Nayttoon tulee tietoja CD:sta seka Auto-Record
viesti (automaattinen aanitys). (Mikali CD on jo
aanitetty, automaattista aanitysviestia ei nayteta).
- Mikali valitsette "Yes...", kaikki raidat aanitetaan.
(Mikali haluatte valita raidan, jonka haluatte
muuntaa MP3-tiedostoksi, valitkaa "No..", ja
menkaa eteenpain.)
4 Valitkaa raita, jonka haluatte muuntaa MP3-tiedostoksi
5 Valitkaa [Controls] ja [Record Ctrl+R].
6 Aanitystila esitetaan naytolla.
- Voitte kuunnella musiikkia yepp’: illa, kun tiedostot
on lahetetty siihen.
05-12-96 11:58
Page 159
Tiedostojen poistaminen
Napsauta kansiota, jonka haluat korvata.
Liitä yepp' -soitin tietokoneeseen ja käynnistä yepp'
Explorer ennen tiedostojen poistamista.
1 Napsauta tiedostoa, jonka haluat poistaa.
2 Vedä tiedosto kohteeseen.
Tietokoneessa
Huomautus
1 Napsauta poistettavaa tiedostoa.
2 Valitse [File] ja valitse sitten [Delete].
- Voit poistaa tiedoston myös painamalla hiiren
kakkospainiketta ja valitsemalla sitten pikavalikosta
Delete.
- Tiedoston korvaus voidaan tehdä samalla tavalla Smart Media kortilla.
- Tiedoston korvausta (File replacement) ei tehdä flash memoryn
(sisäänrakennettu muisti) ja Smart Media -kortin (suojattu
muisti) välillä. Ne eivät ole yhteensopivia SDMI:n (Secure
Digital Music Initiative) kanssa.
Finnish
*fin-nd
- Korvausta ei tehdä MACissä.
RealJukebox
1 Napsauta tiedostoa, jonka haluat poistaa.
Internal Yepp…/Smart Media…
2 Napsauta tiedostoa, jonka haluaisit poistaa.
3 Napsauta Muokkaa [Edit] ja valitse Poista [Delete].
- Voit poistaa tiedoston myös painamalla hiiren
kakkospainiketta ja valitsemalla sitten pikavalikosta
Delete.
MAC
1 Napsauta poistettavaa tiedostoa.
2 Valitse [File] ja valitse sitten [Delete].
SmartMedia-kortti
Kun lisäät yepp'-soittimeesi SmartMedia-kortin, siihen
mahtuu paljon enemmän MP3-tiedostoja. Soittimessa
voidaan käyttää 8, 16, 32 tai 64 Mt:n SmartMediakortteja.
1 Paina SmartMedia-korttipaikan avaamispainiketta.
2 Aseta SmartMedia-kortti soittimen korttipaikkaan.
Varmista, että SmartMedia-kortin merkki näkyy
näyttöpaneelissa.
- SmartMedia-kortti on alustettava, ennen kuin sille
voidaan lähettää tiedostoja.
3 Paina poistopainiketta EJECT nuolen (
) suuntaan,
kun haluat poistaa SmartMedia-kortin korttipaikasta.
159
*fin-nd
05-12-96 11:58
Page 160
Tarkistuskohteet SmartMedia-korttia käytettäessä
Soittimessa saa käyttää vain tunnisteella
varustettua SmartMedia-korttia
tekijänoikeussäännösten vuoksi.
Tunnisteetonta SmartMedia-korttia ei voi
käyttää.
(Käytettävissä oleva SMC-kortti)
H u o m a u t u s Älä asenna/poista
SmartMedia-korttia MP3-tiedostojen toiston aikana.
Soitin ei ehkä tunnista korttia, tai soitin voi toimia
väärin. Katkaise soittimen virta aina ennen
SmartMedia-kortin asentamista tai poistamista.
Varotoimet
Soitin ei toimi tai kauko-ohjaimen nestekidenäytössä ei
näy mitään.
- Tarkista paristojen varaus. Soitin toimii kahdella AAAkokoisella 1.5 voltin paristolla.
- Tarkista paristojen napaisuus (+ ja -).
Painikkeet eivät toimi.
- Tarkista, onko pitokytkin alhaalla. Painikkeet eivät toimi
pitokytkimen ollessa alhaalla.
Soittimesta ei kuulu ääntä, kun-painiketta painetaan
MP3-tilassa.
- Tarkista, että sisäisessä muistissa tai SmartMedia-kortilla on
MP3-tiedostoja.
- Älä pudota soitinta tai aseta sen päälle painavia
esineitä.
MP3-tiedostojen lataaminen ei onnistu.
- Älä anna nesteiden tulla kosketuksiin soittimen kanssa.
Jos soitin joutuu kosketuksiin nesteen kanssa, pyyhi
soitin kuivalla kankaalla ja ota yhteys Samsung
Electronicsin huoltokeskukseen.
SmartMedia-kortti ei mene soittimeen.
- Älä säilytä soitinta kosteassa tai kuumassa paikassa tai
voimakkaassa magneettikentässä.
- Älä puhdista soitinta ohenteella, alkoholilla tai
bentseenillä. Nämä aineet voivat vahingoittaa soitinta.
160
Vianmääritys (continued...)
- Tarkista paristot ja vaihda ne tarvittaessa.
- Tarkista rinnakkaiskaapelin kytkentä tietokoneeseen.
- Varmista, että käytät oikean tyyppistä SmartMedia-korttia.
yepp'-soittimessa voi käyttää vain 3,3 voltin SmartMediakortteja. 5 voltin kortit eivät toimi oikein.
Soitin ei tunnista SmartMedia-kortin tiedostoja.
- Eri valmistajan tallennuskortilta ladatut MP3-tiedostot eivät
välttäm ättä toimi yepp'-soittimessa.
- Alusta SmartMedia-kortti ja kopioi tiedostot uudelleen yepp'
Explorerilla.
05-12-96 11:58
Page 161
Suojaus
Tekniske specifikationer
Laillisia MP3-tiedostoja voi ladata useilta WWWsivustoilta. Alla on lueteltu muutamia MP3-tiedostoja
tarjoavia sivustoja.
Suoritin ............................................12MHz, 16bit CISC
Tietoja SecuMax-tekniikasta
Digitaalisen musiikin suosion kasvaessa musiikin- ja
sisällöntuottajat huolestuivat, koska sisältöä oli niin
helppo jakaa ja kopioida tekijänoikeuksien vastaisesti.
Tämän vuoksi tarvittiin järjestelmä, jolla tekijänoikeuksin
suojattu musiikki voidaan suojata ja jolla laillista sisältöä
voidaan käyttää mukavasti. Tästä syystä kehitettiin
SecuMAX-tekniikka.
- Tekijänoikeuksin suojattu musiikki voidaan suojata SecuMAXtekniikalla.
- SecuMAX-tekniikkaa voidaan käyttää eri digitaalisten
sisältömuotojen yhteydessä.
- Lisätietoja SecuMAX-tekniikasta on osoitteessa
www.samsungyepp.com
www-sivusto ---> www.cddb.com
- RealJukeboxTM on Real Networks Inc:n
tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Musiikki-CD-levyihin liittyvä tieto tarjotaan
Internetin kautta CDDBTM-musiikki-CDtietokannasta.
- Copyright© 1998 CDDB Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Muistin määrä ..........................32/64 Mt sisäistä muistia
Teho ............................................................................3V
Paristot................................Kaksi AAA-kokoista paristoa/
toistoaika 8h tai enemmän
(alkaliparistoilla)
Finnish
*fin-nd
Mitat
(leveys x korkeus x syvyys) ........................70x88x21mm
(2.75”x3.46”x0.83”)
Paino ......................................76g (2.68 ilman paristoja)
Kotelo ..................................................Muovia/alumiinia
Tiedostojen siirtonopeus ................vähintään 1.5 Mbit/s
Muistiliitin ................................SmartMedia-korttiliitäntä
Kohinasuhde ..........................................................85dB
Kuulokeliitännän teho ............................................7mW
Lähtötaajuuden alue ..................................20Hz-20KHz
FM-taajuus ..............................................87.5~108MHz
161
Download PDF

advertising