Samsung | 320BX | Samsung 320BX Bruksanvisning

Brugervejledning
320BX
400BX
460BX
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være
anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
BN46-00029B-08
Inden produktet anvendes
Ophavsret
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© 2011 Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er
forbudt.
SAMSUNG- og SyncMaster-logoerne er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
z
Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
†
(a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
†
(b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
z
Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
TruSurround XT, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs,
Inc.
Inden produktet anvendes
2
Inden produktet anvendes
Rengøring
Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.
Gør følgende ved rengøring.
1.
Sluk skærmen og computeren.
2.
Afbryd strømkablet fra skærmen.
Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde
hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
3.
Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.
z
Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit,
opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.
!
z
Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte
på produktet.
4.
Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre
skærmen udvendigt.
5.
Tilslut strømledningen til skærmen, når rengøringen er afsluttet.
6.
Tænd skærmen og computeren.
Opbevaring
Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i
nærheden.
Kontakt servicecenteret, hvis skærmen skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).
Inden produktet anvendes
3
Inden produktet anvendes
Sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL!
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL! DÆKSLET (OG BAGSIDEN) MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES. AL
SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni. Det er farligt at få kontakt
med dele inde i dette produkt.
Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og
vedligeholdelsesdokumentation.
Symboler
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne
ikke følges.
Pas på!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.
Inden produktet anvendes
4
Inden produktet anvendes
Elektricitet og sikkerhed
Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
Advarsel!
Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
z
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
z
Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
z
En løs forbindelse med medføre brand.
!
Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
z
Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
!
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at
anbringe strømledningen under en tung genstand.
z
Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør
klud.
!
z
Der kan opstå brand.
Inden produktet anvendes
5
Inden produktet anvendes
Pas på!
Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
z
Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung.
Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.
z
!
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
z
Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der
opstår et problem.
!
z
Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på
strømknappen på fjernbetjeningen.
Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
z
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
!
Installation
Advarsel!
Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet.
Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.
z
Der kan opstå brand.
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
!
z
Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.
z
Brug kun godkendte kabinetter.
Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller
et skab.
z
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
z
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
!
Inden produktet anvendes
6
Inden produktet anvendes
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
z
Børn kan blive kvalt.
!
Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker
hylde, skrå overflade osv.).
z
Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
z
Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige
produktet eller medføre brand.
Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt
(dryppende vand osv.), olie eller røg.
z
!
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som
f.eks. en brændeovn.
z
Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
z
Produktet kan falde ned og beskadige børn.
z
Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil overflade.
Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet
må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
Pas på!
Tab ikke produktet under flytning.
z
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
!
Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
z
Skærmen kan blive beskadiget.
Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den
nederste kant på produktets forparti stikker frem.
z
Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
z
Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
Inden produktet anvendes
7
Inden produktet anvendes
Sæt produktet forsigtigt ned
z
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
!
SAMSUNG
Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fine partikler,
kemikalier eller ekstreme temperaturer, eller i en lufthavn eller banegård, hvor
produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.
!
z
Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere
produktet et sådant sted.
Betjening
Advarsel!
Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller
ændre produktet.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
z
Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen,
antennekablet og alle andre tilsluttede kabler ud.
!
z
Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage
strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.
!
z
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
z
Børn kan komme alvorligt til skade.
Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på
afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
z
Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik
osv.), oven på produktet.
z
Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter
legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.
Inden produktet anvendes
8
Inden produktet anvendes
Ved tordenvejr skal du tage strømstikket ud og undgå at røre ved antennekablet.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
z
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket.
Området skal også straks ventileres.
!
GAS
z
Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
z
Rør aldrig ved strømledningen eller antennekablet, når det tordner eller lyner.
Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
z
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær
produktet.
!
z
Det kan medføre eksplosion eller brand.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
z
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Inden produktet anvendes
9
Inden produktet anvendes
100
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller
genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via
ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).
z
Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet
vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
z
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.),
eller metalgenstande oven på produktet.
z
Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet
vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
z
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Pas på!
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme
efterbilleder eller defekte pixels.
z
!
Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede,
hvis du ikke skal bruge skærmen i længere tid.
-_!
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge
produktet i længere tid (ferie osv.).
z
Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød
eller strømafledning.
Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
z
Dit syn kan forringes.
!
Hold ikke skærmen på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
z
Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit
syn.
!
Inden produktet anvendes
10
Inden produktet anvendes
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.
z
Det kan lindre trætte øjne.
!
Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan
blive varm.
Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
!
Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
!
z
Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
z
Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket
kan give personskader.
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
z
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Inden produktet anvendes
11
Indholdsfortegnelse
INDEN PRODUKTET
ANVENDES
FORBEREDELSER
TILSLUTNING OG BRUG
AF EN KILDEENHED
2
Ophavsret
3
Rengøring
3
Opbevaring
4
Sikkerhedsforanstaltninger
4
5
6
8
Symboler
Elektricitet og sikkerhed
Installation
Betjening
18
Kontrol af indholdet
18
19
Fjernelse af emballagen
Kontrol med komponenterne
20
Dele
20
21
22
23
Frontsensor
Bagside
Tyverisikringslås
Fjernbetjening
26
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
26
27
29
Hældningsvinkel og rotation
Ventilation
Mål
30
Installation af vægmonteringen
30
30
31
Klargøring før installation af vægmontering
Installation af vægmonteringen
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
32
Fjernbetjening
32
34
Kabeltilslutning
Kontrolkoder
45
Inden tilslutning
45
Kontroller inden tilslutning
Indholdsfortegnelse
12
Indholdsfortegnelse
BRUG AF MDC
46
Tilslutning og brug af en pc
46
48
49
Tilslutning til en pc
Driverinstallation
Ændring af opløsningen
52
Tilslutning til en videoenhed
52
53
54
Tilslutning med videokablet
Tilslutning med et RGB-komponentkabel
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
55
Tilslutning og brug af en kildeenhed
55
Kildeliste/Rediger navn
60
Konfiguration af indstillinger for Multi
Control
60
Konfiguration af indstillinger for Multi Control
60
Tilslutning med RS232C-kablet
61
Installation/afinstallation af MDCprogram
61
61
Installation
Afinstallation
62
Brug af programmet MDC
62
63
64
65
66
67
69
70
72
75
76
84
86
91
Tilslutning til MDC
Tilslutningsstyring
Auto Set ID
Kloning
Kommandoen Forsøg igen
Kom i gang med MDC
Opbygning af hovedskærm
Menuer
Skærmjustering
Lydjustering
Systemkonfiguration
Funktionsindstillinger
Andre funktioner
Problemløsningsvejledning
Indholdsfortegnelse
13
Indholdsfortegnelse
SKÆRMJUSTERING
93
Mode
93
Ændring af din billedMode
95
Custom
95
Konfiguration af indstillingerne for Custom
98
Color Tone
98
Konfiguration af indstillingerne for Color Tone
99
Color Control
99
Konfiguration af indstillingerne for Color Control
100
Color Temp.
100
Konfiguration af indstillingerne for Color Temp.
101
Image Lock
101
Konfiguration af indstillingerne for Image Lock
102
Auto Adjustment
102
Konfiguration af indstillingerne for Auto
Adjustment
103
Signal Balance
103
Konfiguration af indstillingerne for Signal
Balance
105
Size
105
Ændring af billedSize
107
Digital NR
107
Aktivering af Digital NR
108
HDMI Black Level
108
Konfiguration af indstillingerne for HDMI Black
Level
109
Film Mode
109
Aktivering af Film Mode
110
Dynamic Contrast
110
Ændring af indstillingen for Dynamic Contrast
Indholdsfortegnelse
14
Indholdsfortegnelse
LYDJUSTERING
INDSTILLINGER
111
Lamp Control
111
Ændring af indstillingen for Lamp Control
112
Picture Reset
112
Aktivering af Picture Reset
113
Mode
113
Ændring af indstillingen for Mode
114
Custom
114
Konfiguration af indstillingerne for Custom
115
Auto Volume
115
Ændring af indstillingen for Auto Volume
116
SRS TS XT
116
Indstilling af SRS TS XT
117
Sound Reset
117
Nulstilling af lydindstillingerne (Sound Reset)
118
Language
118
Ændring af dit Language
119
Time
119
120
121
122
Clock Set
Sleep Timer
Timer1 / Timer2 / Timer3
Holiday Management
123
Menu Transparency
123
Ændring af Menu Transparency
124
Safety Lock
124
125
Change PIN
Lock
126
Energy Saving
126
Indstilling af Energy Saving
Indholdsfortegnelse
15
Indholdsfortegnelse
PROBLEMLØSNINGSVEJL
EDNING
127
Video Wall
127
128
129
130
131
Video Wall
Format
Horizontal
Vertical
Screen Position
132
Safety Screen
132
134
135
136
Pixel Shift
Timer
Bar / Eraser)
Side Gray
136
Resolution Select
136
Ændring af opløsningen (Resolution Select)
137
Power On Adjustment
137
Indstilling af Power On Adjustment
138
OSD Rotation
138
Ændring af menuretningen (OSD Rotation)
139
Advanced Settings
139
140
141
142
143
143
Temperature
Auto Power
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
145
Setup Reset
145
Nulstilling af opsætningen (Setup Reset)
145
Reset All
145
Nulstilling af alle indstillinger (Reset All)
146
Forudsætninger inden du kontakter
Samsungs kundeservicecenter
146
146
147
Afprøvning af produktet
Kontrol af opløsning og frekvens
Kontroller følgende.
Indholdsfortegnelse
16
Indholdsfortegnelse
SPECIFIKATIONER
APPENDIKS
150
Spørgsmål og svar
152
Generelt
154
Strømsparer
155
Forudindstillede timertilstande
157
Kontakt SAMSUNG OVER HELE
VERDEN
162
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod
efterbilleder
162
162
Bedste billedkvalitet
Beskyttelse mod efterbilleder
166
Terminologi
168
Korrekt bortskaffelse
168
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt
168
STIKORDSREGISTER
Indholdsfortegnelse
17
1
1.1
Forberedelser
Kontrol af indholdet
1.1.1 Fjernelse af emballagen
1
Fjern den sorte låseanordning på boksens bund.
1
2
2
Brug udskæringerne i boksen, løft og fjern boksens top.
3
Kontroller komponenterne, og fjern flamingoen og plasticposen.
3
Udseendet af de virkelige komponenter kan være anderledes end på det viste billede.
Dette billede er kun for reference.
4
Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.
1 Forberedelser
18
1.1.2 Kontrol med komponenterne
z
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
z
Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste
billede.
Komponenter
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
Hurtig opsætningsvejledning
Garantikort
Brugervejledning
(ikke til rådighed alle steder)
Strømkabel
D-SUB-kabel
Fjernbetjening
(BP59-00138A)
+
-
1
Forberedelser
+
Batterier
(ikke til rådighed alle steder)
Elementer der sælges separat
Følgende elementer kan købes hos din nærmeste forhandler.
Vægbeslag
RS232C-kabel
RCA-stereokabel
RGB-BNC-kabel
RGB-komponentkabel
Videokabel
1 Forberedelser
19
1
1.2
Forberedelser
Dele
1.2.1 Frontsensor
z
Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
z
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
Sensor
Strømindikator
Beskrivelse
Normal: Tændt / energibesparelse: Blinker
Se "8.2 Strømsparer" for detaljer om energisparetilstand.
Fjernbetjeningssensor
Modtager signaler fra fjernbetjeningen
Hold området mellem fjernbetjeningssensoren og fjernbetjeningen fri
for forhindringer.
1 Forberedelser
20
1
Forberedelser
1.2.2 Bagside
Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
AV IN
DVI IN
RGB/COMPONENT IN
ON
POWER IN POWER S/W
AUDIO IN
RS232C IN
DC OUT
(5V/1.5A)
Port
Beskrivelse
[POWER S/W] ON [ I ] / OFF
Tænd/sluk-knap
[POWER IN]
Sluttes til strømkablet
[DVI IN]
Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel
[AV IN]
Sluttes til en kildeenhed med videokablet
[AUDIO IN]
Sluttes til en kildeenheds lyd
[RGB/COMPONENT IN]
Sluttes til en kildeenhed med et D-SUB- eller et RGBkomponentkabel
[DC OUT (5V/1.5A)]
Sørg for at slutte [DC OUT]-porten til en tv-tunerboks specificeret af
Samsung. Ellers kan produktets ydelse blive påvirket.
[RS232C IN]
Sluttes til en MDC med et RS232C-kabel
1 Forberedelser
21
1
Forberedelser
1.2.3 Tyverisikringslås
z
Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
z
Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte
med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
Sådan låses en tyverisikring:
1
Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som
f.eks. et bord.
2
3
4
Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
Lås låseenheden.
z
En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
z
Se den brugervejledning, der fulgte med din
tyverisikringsenhed, for flere detaljer
z
Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere
eller på internettet.
1 Forberedelser
22
1.2.4 Fjernbetjening
z
Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde,
at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
z
Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.
POWER
OFF
Tænd for produktet.
Slukker for produktet.
.QZ
Ikke aktiveret på dette produkt
ABC
DEF
1
2
3
GHI
JKL
MNO
4
5
6
PRS
TUV
WXY
7
8
9
DEL -/--
SYMBOL
ENTER
-
0
PRE-CH
GUIDE
Juster lydstyrken.
Indtast adgangskoden,
når du bliver bedt om det,
med skærmmenuen, eller skift kanal.
Gå tilbage til den forrige kanal.
Afbryd lyden.
Tænd for lyden:Tryk på [MUTE] igen,
eller tryk på lydstyrkeknapperne (+ VOL -).
MUTE
VOL
SOURCE
CH/P
D.MENU
MENU
TV
Skift kanal i tilstanden TV.
Skift indgangskilden.
RN
TU
Ikke aktiveret på dette produkt
RE
LS
Vis eller skjul skærmmenuen,
når indgangskilden er TV.
TO
O
Skift indgangskilden til TV.
Vis eller skjul skærmmenuen,
eller gå tilbage til forrige menu.
Gå tilbage til forrige menu.
Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu,
eller juster indstilling for en mulighed.
Bekræft et menuvalg.
Afslut den eksisterende menu.
IN
FO
Vis informationer om den
aktuelle indgangskilde.
EX
IT
1
Forberedelser
Disse knapper anvendes,
når du konfigurerer indstillinger
under Channel List i tilstanden TV.
Ikke aktiveret på dette produkt
TTX/MIX
BP59-00138A
MTS/DUAL
MagicInfo
Ikke aktiveret på dette produkt
Konfigurer lydindstillingerne.
1 Forberedelser
23
1
Forberedelser
Justering af skærmmenuen med fjernbetjeningen
MENU
IT
1.
Åbn skærmmenuen.
2.
Vælg blandt Input, Picture, Sound, Setup eller Multi Control på
den viste skærmmenu.
3.
Skift indstillinger efter ønske.
4.
Færdiggør indstilling.
5.
Luk skærmmenuen.
EX
Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen:
1
2
3
Åbn dækslet bag på fjernbetjeningen.
Anbring to AAA-batterier (1,5 V) i den rigtige retning.
Luk dækslet.
Batterier sælges separat.
1 Forberedelser
24
Fjernbetjeningens rækkevidde
7m ~ 10m
1
Forberedelser
Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30˚ til højre eller
venstre.
z
Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
z
Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
z
Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
1 Forberedelser
25
1
1.3
Forberedelser
Inden installation af produktet (installationsvejledning)
For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til
installationsvejledningen.
z
Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.
z
Ellers kan det falde ned og medføre personskade.
z
Sørg for at installere det angivne vægbeslag.
1.3.1 Hældningsvinkel og rotation
Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
15 A Dette produkt kan hældes med en vinkel på højst 15 i forhold til en lodret væg.
B For at anvende produktet lodret (portræt): Drej det med uret, så LED'en peger nedad.
1 Forberedelser
26
1
Forberedelser
1.3.2 Ventilation
1. Installation på en lodret væg
A Mindst 40 mm
B Omgivende temperatur: Under 35 C
z
Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for
mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til
ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke
A
overstiger 35 C.
B
Figure 1.1 Set fra siden
1 Forberedelser
27
1
Forberedelser
2. Installation på en skrå væg
Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
B
D
D
Plan
A
A Mindst 40 mm
B Mindst 70 mm
C Mindst 50 mm
D Mindst 50 mm
C
E
E Omgivende temperatur: Under 35 C
Figure 1.2 Set fra siden
Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet
og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 C.
3. Installation på et skråt gulv
Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
A Mindst 50 mm
B Omgivende temperatur: Under
20 C
A
B
Figure 1.3 Set fra siden
Ved installation af produktet på et skråt gulv: Sørg for mindst 50 mm luft mellem produktet og gulvet til
ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 20 C.
1 Forberedelser
28
1
Forberedelser
1.3.3 Mål
5
1
2
4
3
TV – mål (B x H x D) [mm]
Uden SOKKEL
Modelnavn
1
2
3
4
5
320BX
782.0
697.7
392.3
478.5
85.5
400BX
969.0
888.8
501.4
582.0
91.0
460BX
1102.0
1019.8
574.6
656.8
91.4
Ikke alle tegninger har det korrekte målestoksforhold. Nogle mål kan ændres uden forudgående varsel.
Kontroller målene, før du monterer produktet. Der tages forbehold for typografiske fejl og trykfejl.
1 Forberedelser
29
1
1.4
Forberedelser
Installation af vægmonteringen
1.4.1 Klargøring før installation af vægmontering
Brug holderringen, hvis du vil installere en vægmontering fra
en anden fabrikant.
1
1.4.2 Installation af vægmonteringen
Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen. Du kan finde
udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den. Vi
anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget. Samsung Electronics er
ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at
installere vægmonteringen på egen hånd.
1 Forberedelser
30
1
Forberedelser
1.4.3 Specifikationer til vægbeslag (VESA)
Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet. Inden du fastgør
vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du kontakte den nærmeste forhandler for at få flere
oplysninger. Hvis du installerer produktet i loftet eller på en skråvæg, kan det falde ned og medføre
alvorlige kvæstelser.
z
Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af
nedenstående tabel.
z
Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig
installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen,
medfølger.
z
Brug ikke skruer, der ikke er kompatible med VESAspecifikationerne for standardskruer.
z
Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller
som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for
standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige
produktet indvendigt.
z
I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med
VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden på
skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for
vægmonteringen.
z
Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan
produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre
kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne
ulykker.
z
Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller
kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering, der er
uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis
forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til
produktet.
z
Undlad at installere produktet med en hældning på mere end 15
grader.
z
Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.
Model
VESAskruehulspecifikationer
(A * B) i mm
320BX
200 X 200
400BX
400 X 400
460BX
600 X 400
Standardskrue
Antal
M8
4
Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader
som følge af elektrisk stød.
1 Forberedelser
31
1
1.5
Forberedelser
Fjernbetjening
1.5.1 Kabeltilslutning
z
Grænseflade
RS232C (9 bens)
Ben
TxD (nr. 2), RxD (nr. 3), GND (nr. 5)
Bithastighed
9600 bps
Databit
8 bit
Paritet
Ingen
Stopbit
1 bit
Flow-kontrol
Ingen
Maks. længde
15m (kun skærmet type)
Benlayout
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Ben
Signal
1
Detekter bærebølge
2
Modtagede data
3
Afsendte data
4
Klargør dataterminal
5
Signaljord
6
Klargør datasæt
7
Send anmodning
8
Parat til at sende
9
Ringeindikator
1 Forberedelser
32
1
Forberedelser
z
RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub
Kabel: Krydset kabel
9
5
5
9
6
1
1
6
-P1Hun
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Rx
Tx
3
<--------
2
Tx
Gnd
5
---------
5
Gnd
Hun
Tilslutning
RS232C IN
z
-P1-
1 Forberedelser
33
1
Forberedelser
1.5.2 Kontrolkoder
Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)
Header
Kommando
0xAA
Kommandot
ype
Datalængde
ID
0
Tjeksum
Datalængde
Data
1
Værdi
Kontrol (kontrolkommandoen Set)
Header
Kommando
0xAA
Kommandot
ype
ID
Tjeksum
Kommando
Nr.
Kommandotype
Værdiområd
e
Kommando
1
Strømstyring
0x11
0~1
2
Lydstyrke
0x12
0~100
3
Styring af indgangskilde
0x14
-
4
Styring af skærmtilstand
0x18
-
5
Styring af skærmstørrelse
0x19
0~255
6
Styring af PIP til/fra
0x3C
0~1
7
Styring af automatisk justering
0x3D
0
8
Styring af tilstanden Videovæg
0x5C
0~1
9
Sikkerhedslås
0x5D
0~1
z
Tildelte ID'er kan vises hexadecimalt. Men ID 0 skal vises som 0xFF.
z
Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier
med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist
herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.
F.eks. Tænd & ID=0
Header
Kommando
Datalængde
Data 1
1
"Power"
Datalængde
Data 1
1
1
ID
0xAA
0x11
Header
Kommando
Tjeksum
ID
0xAA
0x11
12
1 Forberedelser
34
1
Forberedelser
z
For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en til
"0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke
med ACK.
Strømstyring
z
Funktion
Et tv/en skærm kan tændes og slukkes med en pc.
z
Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x11
0
Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)
Header
Kommando
Datalængde
Data
1
"Power"
ID
0xAA
Tjeksum
0x11
"Power": Strømkode skal indstilles på tv/skærm
1 : Strøm TIL
0 : Strøm FRA
z
Ack
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x11
"Power"
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x11
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"Power": Strømkode skal indstilles på tv/skærm
z
Nak
Header
Kommando
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
35
1
Forberedelser
Lydstyrke
z
Funktion
Lydstyrken på et tv/en skærm kan justeres med en pc.
z
Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x12
0
Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
Header
Kommando
Datalængde
Data
1
"Volume"
ID
0xAA
Tjeksum
0x12
"Volume": Lydstyrkeværdi skal indstilles på tv/skærm (0-100)
z
Ack
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x12
"Volume"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"Volume": Lydstyrkeværdi skal indstilles på tv/skærm (0-100)
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x12
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
36
1
Forberedelser
Styring af indgangskilde
z
Funktion
Indgangskilden på et tv/en skærm kan ændres med en pc.
z
Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x14
0
Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
Data
1
"Input
Source"
Tjeksum
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et tv/en skærm.
0x14
Pc
0x1E
BNC
0x18
DVI
0x0C
Indgangskilde
0x04
S-Video
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (tv)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
†
DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer
kun på "Get"-kommandoer.
†
Denne model understøtter ikke portene BNC, S-Video, HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2,
HDMI2_PC og Display Port.
†
MagicInfo er kun mulig på modeller, der indeholder funktionen MagicInfo.
†
RF (tv) og DTV er kun mulig på modeller, der indeholder tv.
1 Forberedelser
37
1
Forberedelser
z
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x14
"Input
Source"
ID
Tjeksum
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et tv/en skærm.
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x14
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
38
1
Forberedelser
Skærm
z
Funktion
Skærmtilstanden på et tv/en skærm kan ændres med en pc.
Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen Video Wall er aktiveret.
Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.
z
Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x18
0
Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)
Header
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalængde
Data
1
"Screen
Mode"
Tjeksum
"Screen Mode": En kode der indstiller tv/skærm-statussen.
z
0x01
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x18
"Skærmt
ilstand"
ID
Tjeksum
"Screen Mode": En kode der indstiller tv/skærm-statussen.
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x18
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
39
1
Forberedelser
Styring af skærmstørrelse
z
Funktion
Skærmstørrelsen på et tv/en skærm kan ændres med en pc.
z
Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x19
0
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x19
"Screen
Size"
ID
Tjeksum
"Screen Size": Tv/skærm-skærmstørrelse (område: 0 – 255, enhed: tommer)
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x19
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
40
1
Forberedelser
Styring af PIP til/fra
z
Funktion
PIP-tilstanden på et tv/en skærm kan aktiveres/deaktiveres med en pc.
z
†
Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.
†
Denne tilstand kan ikke styres, hvis Video Wall er indstillet til On.
†
Denne funktion er ikke tilgængelig i MagicInfo.
Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x3C
0
Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)
Header
Kommando
Datalængde
Data
1
"PIP"
ID
0xAA
Tjeksum
0x3C
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et tv/en skærm.
1 : PIP TIL
0 : PIP FRA
z
Ack
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x3C
"PIP"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et tv/en skærm.
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x3C
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
41
1
Forberedelser
Styring af autojustering (PC, kun BNC)
z
Funktion
Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.
z
Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)
z
Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)
Header
Kommando
0xAA
0x3D
Datalængde
Data
1
"Auto
Adjustment"
ID
Tjeksum
"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)
z
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x3D
"Auto
Adjustment"
ID
z
Tjeksum
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x3D
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
42
1
Forberedelser
Styring af tilstanden Videovæg
z
Funktion
Tilstanden Video Wall kan aktiveres på et tv/en skærm med en pc.
Denne kontrol er kun mulig på et tv/en skærm, hvor Video Wall er aktiveret.
Denne funktion er ikke tilgængelig i MagicInfo.
z
Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x5C
0
Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
Datalængde
Data
1
"Video Wall
Mode"
ID
Tjeksum
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et tv/en skærm.
1 : Full
0 : Natural
z
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x5C
"Video Wall
Mode"
ID
Tjeksum
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et tv/en skærm.
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x5C
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
43
1
Forberedelser
Sikkerhedslås
z
Funktion
PC'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Sikkerhedslås på et tv/en skærm.
Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
z
Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x5D
0
Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)
Header
Kommando
0xAA
0x5D
Datalængde
Data
1
"Safety
Lock"
ID
Tjeksum
"Safety Lock": Kode til sikkerhedslås skal indstilles på tv/skærm
1 : TIL
0 : FRA
z
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘A’
0x5D
"Safety
Lock"
ID
Tjeksum
"Safety Lock": Kode til sikkerhedslås skal indstilles på tv/skærm
z
Nak
Header
Kommando
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
‘N’
0x5D
"ERR"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
44
2
2.1
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller følgende, inden du slutter dette produkt til andre enheder.
Enheder, der kan sluttes til dette produkt, omfatter pc'er, videokameraer, højttalere, set-top-bokse og
DVD/Blu-ray-diskafspillere.
2.1.1 Kontroller inden tilslutning
z
Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
z
Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført. Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan
beskadige produktet.
z
Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.
Lydinput modtaget via en lydindgang bliver udsendt via PC-, DVI-, AV- eller Component-porten.
z
Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
45
2
2.2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning og brug af en pc
2.2.1 Tilslutning til en pc
z
En pc kan sluttes til produktet på flere måder.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)
RGB /
COMPONENT IN
AUDIO IN
1
2
3
Slut D-SUB-kablet til [RGB/COMPONENT IN]-porten på produktet og D-SUB-porten på pc'en.
Slut et lydudgangskabel til [AUDIO IN]-porten på produktet og lydudgangsporten på pc'en.
Slut strømkablet til produktet og stikkontakten, og tænd for pc'en.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
46
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)
DVI IN
AUDIO IN
1
2
3
Slut et DVI-kabel til [DVI IN]-porten på skærmen og DVI-porten på pc'en.
Slut et lydudgangskabel til [AUDIO IN]-porten på produktet og lydudgangsporten på pc'en.
Slut strømkablet til produktet og stikkontakten, og tænd for pc'en.
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
DVI IN
AUDIO IN
1
2
3
Slut et HDMI-DVI-kabel til [DVI IN]-porten på skærmen og HDMI-porten på pc'en.
Slut et lydudgangskabel til [AUDIO IN]-porten på produktet og lydudgangsporten på pc'en.
Slut strømkablet til produktet og stikkontakten, og tænd for pc'en.
Når du slutter en pc til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille Edit Name til DVI PC for at få
adgang til video- og lydindhold gemt på pc'en.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
47
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.2.2 Driverinstallation
z
Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere,
der hører til dette produkt.
z
En installationsdriver findes på den cd, der følger med produktet.
Hvis de medfølgende filer har fejl, så gå til Samsungs hjemmeside (http://www.samsung.com), og
download filerne.
1
2
3
4
Sæt den brugervejlednings-cd, der fulgte med produktet, i cd-rom-drevet.
5
Gå til Egenskaber for skærm, og kontroller, at opløsningen og opdateringsfrekvensen er korrekte.
Klik på "Windows Driver".
Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.
Vælg din produktmodel på listen med modeller.
Se vejledningen til dit Windows operativsystem for flere detaljer.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
48
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.2.3 Ændring af opløsningen
Juster opløsningen og opdateringshastigheden i kontrolpanelet på din pc for at få den bedste
billedkvalitet.
Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.
Ændring af opløsningen på Windows XP
Gå til Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger, og skift opløsningen.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
49
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Ændring af opløsningen på Windows Vista
Gå til Kontrolpanel
Personlige indstillinger
Skærmindstillinger, og skift opløsningen.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
50
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Ændring af opløsningen på Windows 7
Gå til Kontrolpanel
Skærm
Skærmopløsning, og skift opløsningen.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
51
2
2.3
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning til en videoenhed
z
Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
2.3.1 Tilslutning med videokablet
AV IN
AUDIO IN
1
2
Slut videokablet til [AV IN]-porten på produktet og videoporten på videoenheden.
Slut RCA-stereokablet til [AUDIO IN]-porten på produktet og de tilsvarende farvede lydudgangsporte
på videoenheden.
3
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden til AV.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
52
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.3.2 Tilslutning med et RGB-komponentkabel
AUDIO IN
RGB /
COMPONENT IN
1
Slut RGB-komponentkablet til [RGB/COMPONENT IN]-porten på produktet og de tilsvarende
farvede komponentporte på videoenheden.
2
Slut RCA-stereokablet til [AUDIO IN]-porten på produktet og de tilsvarende farvede lydudgangsporte
på videoenheden.
3
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden til Component.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
53
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.3.3 Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
DVI IN
AUDIO IN
1
2
Slut et HDMI-DVI-kabel til [DVI IN]-porten på produktet og HDMI-porten på videoenheden.
Slut RCA-stereokablet til [AUDIO IN]-porten på produktet og de tilsvarende farvede lydudgangsporte
på videoenheden.
3
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden til DVI.
z
Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-kabel. For
at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden. Når du
slutter en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille Edit Name til DVI
Devices for at få adgang til video- og lydindhold gemt videoenheden.
z
Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
54
2
2.4
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.4.1 Kildeliste/Rediger navn
Med Source List kan du vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.
Kildeliste
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise
skærmen med den valgte kilde.
Sådan ændres indstillingen i Source List:
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Input, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Source List, og tryk på [
]. Følgende skærmbillede vises.
S o u r c e L i s t
P C
D V I
A V
C o m p o n e n t
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede kilde, og tryk på [
]. Skærmbilledet fra den valgte kilde
bliver vist.
Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
55
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Rediger navn
z
Du kan omdøbe en tilsluttet kildeenhed.
Nogle gange vises skærmen ikke korrekt, med mindre navnet på en kildeenhed er specificeret i Edit
Name. Herudover er det bedst at omdøbe kildeenheden i Edit Name for at opnå optimal billedkvalitet.
Sådan omdøbes en kildeenhed i Edit Name:
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Input, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Edit Name, og tryk på [
]. Der vises en liste med kilder (PC, DVI mv.).
E d i t N a m e
P C
:
----
D V I
:
----
A V
:
----
C o m p o n e n t
:
----
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede kilde, og tryk på [
]. En liste med kildeenheder, som vist
herunder, vises.
P C
---V C R
D V D
C a b l e S T B
H D S T B
S a t e l l i t e S T B
A V R e c e i v e r
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Listen kan indeholde følgende kildeenheder. Kildeenheder på listen kan variere afhængigt af den
valgte kilde.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
56
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
5
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede kildeenhed, og tryk på [
]. Navnet på den valgte
kildeenhed bliver vist som vist herunder.
E d i t N a m e
P C
:
A V R e c e i v e r
D V I
:
----
A V
:
----
C o m p o n e n t
:
----
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Mulige indstillinger i menuen Picture afhænger af den aktuelle kilde og indstillinger foretaget i Edit
Name. (Se side 93 for detaljer om menuen Picture.)
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
57
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Source AutoSwitch Settings
z
Bruger du Source AutoSwitch og indstiller skærmen til On, er det forrige videovalg ikke aktivt.
Skærmen søger automatisk de forskellige videoindgange for aktiv video.
Konfiguration af Source AutoSwitch Settings
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Input, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Source AutoSwitch Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Source AutoSwitch, og tryk på [
z
].
].
].
Source AutoSwitch
Når Source AutoSwitch er On, søges skærmens videokilde automatisk efter aktiv videokilde.
Primary Source-valget aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.
Secondary source-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.
Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to
søgninger for en aktiv kilde. Hver søgning tjekker den primære og den sekundære
indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til den første
indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.
Når Primary Source-valget er indstillet til All, søger skærmen alle videokildeindgangene to
gange i rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i
rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.
S o u r c e A u t o S w i t c h S e t t i n g s
S o u r c e A u t o S w i t c h
:
O f f
P r i m a r y S o u r c e
:
A l l
S e c o n d a r y S o u r c e
:
P C
M o v e
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
58
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
z
Primary Source
Angiv Primary Source som den automatiske indgangskilde.
Pr i m a r y S o u r c e
P C
D V I
A V
C o m p o n e n t
A l l
M o v e
Tryk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Secondary Source
Angiv Secondary Source som den automatiske indgangskilde.
S e c o n d a r y S o u r c e
D V I
A V
C o m p o n e n t
M o v e
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
59
3
Brug af MDC
MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærme samtidigt
på en pc.
3.1
Konfiguration af indstillinger for Multi Control
Tildel en individuel ID til dit produkt.
3.1.1 Konfiguration af indstillinger for Multi Control
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
z
/
for at flytte til Multi Control, og tryk på [
].
ID Setup
Tildel et sæt et ID. (Område: 00~99)
Tryk på
z
eller
for at vælge et nummer, og tryk på [
].
ID Input
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af
indgangssignalet.
Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
3.2
Tilslutning med RS232C-kablet
RS232C IN
1
Slut RS232C-kablet til [RS232C IN] på produktet og RS232C OUT på pc'en.
3 Brug af MDC
60
3
3.3
Brug af MDC
Installation/afinstallation af MDC-program
3.3.1 Installation
1
2
Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.
Hvis vinduet til softwareinstallation ikke vises på hovedskærmen: Installer med den kørbare fil
"MDC Unified" i mappen MDC på cd'en.
3
4
Klik på "Next" i den viste installationsguide.
Når vinduet "License Agreement" vises: Vælg "I accept the terms in the license agreement", og klik
på "Next".
5
6
I vinduet "Customer Information", der vises: Udfyld alle informationsfelter, og klik på "Next".
I vinduet "Destination Folder", der vises: Vælg den mappesti, hvor du vil installere programmet, og
klik på "Next".
Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.
7
I vinduet "Ready to Install the Program", der vises: Kontroller den mappesti, hvor programmet skal
installeres, og klik på "Install".
8
9
Installationsstatussen bliver vist.
Klik på "Finish" i vinduet "InstallShield Wizard Complete", der vises.
Vælg "Launch MDC Unified", og klik på "Finish" for straks at køre programmet MDC.
10
Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.
z
Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller
produktspecifikationerne.
z
Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.
3.3.2 Afinstallation
1
Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern
programmer.
2
Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.
MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.
3 Brug af MDC
61
3
3.4
Brug af MDC
Brug af programmet MDC
3.4.1 Tilslutning til MDC
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)
Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.
Brug af MDC via Ethernet
Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Der kan oprettes
forbindelse mellem to visningsenheder med et serielt RS-232C-kabel.
3 Brug af MDC
62
3
Brug af MDC
3.4.2 Tilslutningsstyring
Tilslutningsstyring indeholder Tilslutningsliste og Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste.
Tilslutningsliste – Tilslutningsliste viser oplysninger for tilslutningerne som f.eks. tilslutningsindstilling (IP/
COM, portnr., MAC og Connection Type), tilslutningsstatus, Set ID Range og registrerede enheder.
Hver tilslutning kan indeholde maks. 100 enheder, som er tilsluttet serielt sammenkoblet. Alle de LFD'er,
som registreres i en tilslutning, vises på enhedslisten, hvor brugeren kan oprette grupper og sende
kommandoer til registrerede enheder.
Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste – Redigeringsmuligheder for tilslutning omfatter Add, Edit,
Delete og Refresh.
3 Brug af MDC
63
3
Brug af MDC
3.4.3
Auto Set ID
Funktionen Auto Set ID tildeler et indstillet id til alle de LFD'er, der er tilsluttet sammenkoblet i en valgt
tilslutning. Der kan maks. være 100 LFD'er i en tilslutning. Det indstillede id tildeles sekventielt i den
sammenkoblede kørsel fra 1 til 99 og til sidst til indstillet id 0.
3 Brug af MDC
64
3
Brug af MDC
3.4.4
Kloning
Du kan bruge funktionen Kloning til at kopiere indstillingen for en LFD og derefter anvende den på flere
valgte LFD'er. Du kan vælge specifikke fanekategorier eller alle fanekategorier til kloningen med
indstillingsvinduet til kopiering af indstilling.
3 Brug af MDC
65
3
Brug af MDC
3.4.5
Kommandoen Forsøg igen
Denne funktion bruges til at angive det maksimale antal gange, MDC-kommandoen forsøges igen, hvis
der ikke returneres noget svar, eller hvis der leveres et beskadiget svar fra en LFD. Værdien for antal
gentagede forsøg kan indstilles i vinduet med indstillinger for MDC. Værdien for antal gentagne forsøg
skal være mellem 1-10. Standardværdien er 1.
3 Brug af MDC
66
3
Brug af MDC
3.4.6 Kom i gang med MDC
1
Du starter programmet ved at klikke på Start
2
Klik på Add for at tilføje en visningsenhed.
z
Alle programmer
Samsung
MDC Unified.
Hvis der etableres forbindelse via RS232C, skal du gå til Serial og angive COM Port.
3 Brug af MDC
67
3
Brug af MDC
z
Hvis der etableres forbindelse via Ethernet, skal du indtaste den IP-adresse, som var angivet for
visningsenheden.
3 Brug af MDC
68
3
Brug af MDC
3.4.7 Opbygning af hovedskærm
1
6
5
4
2
3
1
Menulinje
Skift status for en visningsenhed eller egenskaber for programmet.
2
Enhedskategori
Vis en liste over tilsluttede visningsenheder eller enhedsgrupper.
3
Planlægningskategori
Vis en liste over planlægninger for visningsenheder.
4
Indstil liste
Vælg den visningsenhed, du vil justere.
5
Redigér indstillet liste
Tilføj, rediger, omgrupper eller slet indstillinger.
6
Hjælpeemner
Vis hjælpeemner for programmet.
3 Brug af MDC
69
3
Brug af MDC
3.4.8 Menuer
Du kan tænde eller slukke for en valgt enhed eller ændre indgangskilden eller lydstyrken for enheden.
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen Home.
1
Home
Vælg et emne, og redigér den tilsvarende indstilling.
Strøm
z
On: Tænd for en valgt skærm.
z
Off: Sluk for en valgt skærm.
Input
Indgangskilde: Skift indgangskilden.
z
†
De tilgængelige indgangskilder varierer afhængig af modeller af visningsenheder.
†
Indgangskilden kan kun ændres for tændte skærme.
Channel: Skift kanal.
z
2
†
Tv-kanalen kan ændres med tasterne pil og ned.
†
Kanalen kan kun ændres, når indgangskilden er TV.
†
Der kan kun vælges registrerede kanaler.
Volume
Lydstyrken kan kun ændres eller sættes på lydløs for tændte skærme.
Volume
†
Lydstyrken kan ændres med skyderen inden for området 0 til 100.
Justér lydstyrken for en valgt visningsenhed.
Indgang
†
Aktivér eller deaktiver Mute for en valgt visningsenhed.
Mute deaktiveres automatisk, hvis Volume tilpasses, når Mute er aktiveret.
3 Brug af MDC
70
3
Brug af MDC
3
z
Alert
Fault Device
†
Denne menu viser en liste over visningsenheder, som har følgende fejl – blæserfejl,
temperaturfejl, fejl for lystyrkesensor eller lampefejl.
Vælg en visningsenhed fra listen. Knappen Repair aktiveres. Klik på opdateringsknappen for at
opdatere fejlstatus for visningsenheden. Den gendannede visningsenhed forsvinder fra Fault
Device List.
z
Fault Device Alert
†
Visningsenhed, hvor der registreres fejl, rapporteres med e-mail.
Udfyld alle obligatoriske felter. Knapperne Test og OK deaktiveres. Kontrollér, at der er angivet
Sender-information og mindst én Recipient.
3 Brug af MDC
71
3
Brug af MDC
3.4.9 Skærmjustering
Skærmindstillingerne (kontrast, lystyrke osv.) kan justeres.
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen Picture.
Tilpasset
Vælg et emne, og redigér den tilsvarende skærmindstilling.
z
Color og Tint er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er PC.
z
Red, Green, Blue og PC Screen Adjustment er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er Video.
z
Color, Tint, Color Tone, Color Temp, Red, Green, Blue og PC Screen Adjustment er ikke
tilgængelig, hvis både PC Source og Video Source vælges.
Contrast
z
Justér kontrasten på den valgte visningsenhed.
Brightness
z
Justér lysstyrken på den valgte visningsenhed.
Color
z
Justér farverne på den valgte visningsenhed.
Tint (G/R)
z
Justér tonen på den valgte visningsenhed.
Color Tone
z
Justér baggrundsfarvetonen på den valgte visningsenhed.
Color Temp
z
Justér farvetemperaturen på den valgte visningsenhed.
Denne indstilling er aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.
Red
z
Tilpas intensiteten på den røde farve på den valgte visningsenhed.
Green
z
Tilpas intensiteten på den grønne farve på den valgte visningsenhed.
3 Brug af MDC
72
3
Brug af MDC
Blue
z
Tilpas intensiteten på den blå farve på den valgte visningsenhed.
Indstillinger
Dynamic Contrast
Justér Dynamic Contrast for den valgte visningsenhed.
Gamma Control
Skift gammaværdien for den valgte visningsenhed.
Auto Motion Plus
Denne indstilling bruges til at vise dynamiske billeder.
z
Off: Deaktivér funktionen Auto Motion Plus.
z
Clear: Indstil niveauet for Auto Motion Plus til klar. Denne tilstand er velegnet til at vise intense
billeder.
z
Standard: Indstil niveauet for Auto Motion Plus til standard.
z
Smooth: Indstil niveauet for Auto Motion Plus til jævn. Denne tilstand er velegnet til at vise billeder
jævnt.
z
Custom: Tilpas niveauet for skærmefterbilleder eller flimren.
z
Demo: Denne funktion viser teknologien ved Auto Motion Plus. Når tilstanden ændres, kan
resultatet ses på venstre side af vinduet.
Auto Motion Plus er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.
Brightness Sensor
Aktivér eller deaktiver Brightness Sensor for den valgte visningsenhed.
Brightness Sensor detekterer den omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens lysstyrke.
Brightness Sensor er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.
3 Brug af MDC
73
3
Brug af MDC
Størrelse
Picture Size
Justér skærmstørrelsen på den valgte visningsenhed.
Detail-punktet vises, hvis Picture Size er indstillet til en tilstand, som understøtter detaljeret
konfiguration.
Knapperne -/+ kan bruges til at justere Zoom.
Skærmens placering kan ændres med knapperne op/ned/venstre/højre.
Detail
Du kan få vist detaljer for den valgte skærmstørrelse.
PC Screen Adjustment
Frekvensjustering eller finindstilling er tilgængelig via knapperne -/+ i Coarse eller Fine.
Du kan ændre skærmens placering ved at klikke på et af de fire billeder under Position.
Du justerer frekvensen automatisk, finindstiller eller ændrer skærmens placering ved at klikke på Auto
Adjustment.
3 Brug af MDC
74
3
Brug af MDC
3.4.10 Lydjustering
Du kan ændre lydindstillingerne.
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen Sound.
Bass- eller Treble-punktet deaktiveres, hvis punktet ikke understøttes af den valgte indstilling.
Bass
Justér bassen for den valgte visningsenhed.
Treble
Justér diskanten for den valgte visningsenhed.
Balance (L/R)
Justér lydstyrken i venstre og højre højttaler på den valgte visningsenhed.
SRS TS XT
Aktivér eller deaktiver SRS TS XT-effekten for den valgte visningsenhed.
3 Brug af MDC
75
3
Brug af MDC
3.4.11 Systemkonfiguration
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen System.
Video Wall
Funktionen Video Wall kan anvendes til at vise en del af et helt videobillede eller gentage det samme
billede på hver af de tilsluttede visningsenheder.
Video Wall er kun aktiveret, når der er enheder i gruppen.
Video Wall
Aktivér eller deaktiver Video Wall.
Format
Vælg det format, der skal vises på den opdelte skærm.
Full
Natural
3 Brug af MDC
76
3
Brug af MDC
H
Vælg antal vandrette visningsenheder.
Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.
Der kan maks. tildeles 6 til V, hvis 15 er tildelt H.
V
Vælg antal lodrette visningsenheder.
Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.
Der kan maks. tildeles 6 til V, hvis 15 er tildelt H.
Screen Position
Vis skærmes layout (konfigureret med skærmopdeleren), eller skift layoutet efter ønske.
Screen Position og Preview er aktiveret, når Video Wall er aktiveret.
Bemærk, at der er valgt flere indstillinger. Preview er kun aktiveret, hvis indstillingerne for H og V matcher
layoutet for de valgte indstillinger.
Du kan ændre Position ved at vælge et sæt og trække det til den nye placering.
Omfanget af indstillingen for skærmopdeleren kan variere i forhold til modellen.
3 Brug af MDC
77
3
Brug af MDC
PIP
Grundlæggende information til justering af PIP vises på menuskærmen.
z
PIP deaktiveres, når Video Wall er ON.
z
Bemærk, at Picture Size deaktiveres, når PIP er ON.
PIP Size
Vis PIP Size for den aktuelle visningsenhed.
PIP Source
Vælg en PIP-indgangskilde.
Sound Select
Vælg og aktivér lyden fra enten den primære skærm eller en sekundær skærm.
Channel
Kanalen kan ændres, hvis PIP Source er TV.
3 Brug af MDC
78
3
Brug af MDC
Generelt
User Auto Color
Justér skærmens farver automatisk.
Kun tilgængelig i tilstanden PC.
Auto Power
Indstil produktet til automatisk start.
Standby Control
Indstil standbytilstand til at aktivere, hvis der ikke registreres en indgangskilde.
Blæser og temperatur
Konfigurer de indstillinger, der er nødvendige for at registrere blæserhastighed og intern temperatur for
produktets beskyttelse.
Fan Control
Vælg en metode til at konfigurere blæserhastighed.
Fan Speed
Konfigurer blæserens hastighed.
Temperature
Registrer den interne temperatur ved at angive temperaturområde.
3 Brug af MDC
79
3
Brug af MDC
Sikkerhed
Safety Lock
Lås skærmmenuerne.
Du låser menuerne op ved at indstille Safety Lock til Off.
Button Lock
Lås knapperne på visningsenheden.
Du låser knapperne op ved at indstille Button Lock til Off.
OSD-display
Source OSD
Vælg, om der skal vises en meddelelse, når Source ændres.
Not Optimum Mode OSD
Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der vælges en ikke-kompatibel tilstand.
No Signal OSD
Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der ikke er et indgangssignal.
MDC OSD
Vælg, om der skal vises en meddelelse, når indstillingerne ændres af MDC'en.
3 Brug af MDC
80
3
Brug af MDC
Time
Clock Set
Redigér den aktuelle tid på den valgte skærm efter den tid, der er indstillet på en pc.
Hvis tiden ikke er indstillet på visningsenheden, vises der nulværdier.
Timer
z
On Time: Indstil tiden til at tænde for den valgte visningsenhed.
z
Off Time: Indstil tiden til at slukke for den valgte visningsenhed.
z
Volume: Angiv lydstyrken for visningsenheden, når den tændes af On Time.
z
Source: Angiv indgangskilde for visningsenheden, når den tændes af On Time.
z
Holiday: Holiday Management-indstillingerne kan anvendes på Timer.
z
Repeat: Angiv den periode, hvori du vil gentage den valgte Timer.
3 Brug af MDC
81
3
Brug af MDC
†
Once: Aktivér kun timeren én gang.
†
EveryDay: Aktivér timeren hver dag.
†
Mon~Fri: Aktivér timeren fra mandag til fredag.
†
Mon~Sat: Aktivér timeren lørdage og søndage.
†
Manual: Tilpas dagene i ugen.
Afkrydsningsfelterne til at vælge ugedage nedenfor Repeat aktiveres kun, hvis Manual er valgt.
Holiday Management
Holiday Management gør det muligt for dig at forhindre enheder, som er indstillet til at blive tændt af
Timer, fra at tænde på en bestemt dato.
Holiday Management kan aktiveres eller deaktiveres i indstillingsmenuen for Timer.
z
Add: Du kan angive ferier:
Klik på knappen Add i vinduet Holiday Management.
z
Delete : Slet ferier: Markér de tilsvarende afkrydsningsfelter, og klik på denne knap.
z
Liste over ferier: Vis en liste over ferier, som du har tilføjet.
3 Brug af MDC
82
3
Brug af MDC
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Flyt skærmen en anelse ved bestemte tidsintervaller for at forhindre skærmefterbilleder.
Screen Saver
Denne funktionen forhindrer skærmefterbilleder, når skærmen på det valgte visningsenhed er i standby i
længere tid.
z
Interval: Angiv det interval, der skal aktivere Screen Saver.
z
Mode: Indstillingen Time kan variere efter Mode.
Safety Screen
3 Brug af MDC
83
3
Brug af MDC
Funktionen Safety Screen kan bruges til at forhindre skærmefterbilleder, når der vises et stationært
billede på skærmen af en visningsenhed i en længere periode.
Lamp Control
Lamp Control anvendes til at justere baggrundsbelysningen for at reducere strømforbruget.
Justér baggrundsbelysningen automatisk for den valgte visningsenhed på et specificeret tidspunkt.
Hvis Manual Lamp Control justeres, skifter Auto Lamp Control automatisk til Off.
Justér baggrundsbelysningen manuelt på den valgte visningsenhed.
Hvis Auto Lamp Control justeres, skifter Manual Lamp Control automatisk til Off.
Ambient Light: Ambient Light registrerer omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens
z
lysstyrke på alle LFD'er i den samme serielle kæde.
3.4.12 Funktionsindstillinger
1
1
2
3
4
Sikkerhed
Panel Control
Tænd eller sluk for skærmen på en visningsenhed.
Remote Control
Aktivér eller deaktiver fjernbetjening.
3 Brug af MDC
84
3
Brug af MDC
2
Nulstilling
Reset Picture
Nulstil skærmindstillingerne.
Reset Sound
Nulstil lydindstillingerne.
Reset System
Nulstil systemindstillingerne.
Reset All
Nulstil indstillinger for skærm, lyd og system på samme tid.
3
Edit Column
Vælg de punkter, som du vil vise på listen med indstillinger.
4
Information
Vis programinformation.
3 Brug af MDC
85
3
Brug af MDC
3.4.13 Andre funktioner
Ændring af størrelse på et vindue
Anbring musemarkøren i hjørnet af programvinduet. Der vises en pil. Flyt pilen for at tilpasse størrelsen på
programvinduet.
3 Brug af MDC
86
3
Brug af MDC
Gruppeadministration
Oprettelse af grupper
Opret grupper og administrer listen over indstillinger på gruppebasis.
Dobbelte gruppenavne kan ikke bruges.
1
2
Højreklik og vælg Group>Edit på visningsenhedens listesektion i venstre side af programvinduet.
Klik på Add on the same level eller Add on the sub level i det Edit Group-vinduer, der vises.
z
Add on the same level: Opret en gruppe på samme niveau som den valgte gruppe.
Knappen Add on the same level er kun aktiveret, hvis der er oprettet mindst én gruppe.
z
Add on the sub level: Opret en undergruppe under den valgte gruppe.
3 Brug af MDC
87
3
Brug af MDC
3
Indtast gruppenavnet.
Sletning af grupper
1
2
Vælg et gruppenavn, og klik på Edit.
3
Klik på Yes. Gruppen slettes.
Klik på Delete i det Edit Group-vindue, der vises.
Omdøbning af grupper
1
2
Vælg et gruppenavn, og klik på Edit.
3
Hvis der vises en markør i det gamle gruppenavn, skal du indtaste et nyt gruppenavn.
Klik på Rename i det Edit Group-vindue, der vises.
3 Brug af MDC
88
3
Brug af MDC
Planlægningshåndtering
Oprettelse af planlægninger
Opret og registrer en planlægning på gruppebasis.
1
Klik på All Schedule List i planlægningsafsnittet i venstre side af programvinduet. Knappen Add
aktiveres i midten.
2
Klik på knappen Add. Vinduet Add Schedule vises.
3 Brug af MDC
89
3
Brug af MDC
3
Klik på Add under Device Group-punktet og vælg den gruppe, du vil føje en planlægning til.
4
Vælg Date&Time/Action, og klik på OK. Planlægningen tilføjes, og der vises en liste over
planlægninger i vinduet med indstillede lister.
z
Device Group: Vælg en gruppe.
z
Date&Time
z
†
Instant Execution: Kør planlægningen med det samme.
†
Timer Indstil dato, tidspunkt og interval til at køre planlægningen.
Action: Vælg en funktion, som skal aktiveres på det bestemte tidspunkt og interval.
Planlægningsændringer
Du kan ændre en planlægning ved at vælge den og klikke på Edit.
Sletning af planlægning
Du kan slette en planlægning ved at vælge den og klikke på Delete.
3 Brug af MDC
90
3
Brug af MDC
3.4.14 Problemløsningsvejledning
Problem
Den skærm, du vil styre, vises ikke i
oversigten med
systeminformationer.
Løsning
1.
Kontrollér tilslutningen af RS232C-kablet (kontrollér, at
kablet er sluttet til den korrekte serielport).
2.
Kontroller, at der ikke er tilsluttet en anden skærm med det
samme ID. Tilslutning af skærme med det samme ID kan
medføre, at skærmen ikke vises pga. datakollision.
3.
Kontroller, at skærmens ID er i området 0 til 99. (Skift id'et
med menuen Skærm.)
For en skærm, der understøtter et ID i området 0 til 99,
skal ID'et indstilles mellem 0 og 99.
Den skærm, du vil styre, vises ikke i
andre kontrollers infogitter.
Kontrollér, at skærmen er tændt. (Se strømstatussen i
oversigten med systeminformationer.)
Sørg for at vælge den indgangskilde, som skærmen er tilsluttet.
Følgende meddelelse vises flere
gange.
Kontrollér, at den skærm, du vil styre, er valgt.
Skærme tændes eller slukkes på
forskellige tidspunkter, selvom On
Time eller Off Time er indstillet.
Justér tiden på pc'en for at synkronisere tiden mellem de
tilsluttede skærme.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis RS-232C-kablet er
fjernet, eller programmet lukkes unormalt, mens funktionen
Remote Control er Disable. For at løse dette: Kør programmet
igen, og indstil Remote Control til Enable.
Dette program fungerer nogle gange forkert pga. et kommunikationsproblem mellem pc'en og
skærmen eller elektromagnetiske stråler, der udsendes fra elektroniske enheder tæt på.
3 Brug af MDC
91
3
Brug af MDC
Sådan vises egenskaber, når der anvendes flere skærme
1
2
3
Når ingen skærm er valgt: Standardværdien vises.
Når én skærm er valgt: Indstillinger for den valgte skærm vises.
Når to skærme er valgt (f.eks. i rækkefølgen ID 1 ogID 3): Indstillingerne for ID 1 vises før
indstillingerne for ID 3.
4
Når afkrydsningsfeltet All+Select er valgt, og alle skærme er valgt: Standardindstillingerne vises.
3 Brug af MDC
92
4
4.1
Skærmjustering
Konfigurer indstillingerne Picture (Brightness, Color Tone mv.).
z
Layoutet af mulighederne i menuen Picture kan variere. Det afhænger af produktet.
z
De tilgængelige muligheder i menuen Picture afhænger af den valgte indgangskilde og indstillingen
i Edit Name. (Se side 56 for detaljer om menuen Edit Name.)
Mode
Vælg en billedtilstand (Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
Denne mulighed er tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til Off.)
(Se side 110 for detaljer om menuen Dynamic Contrast.)
4.1.1 Ændring af din billedMode
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Mode, og tryk på [
].
].
Forskellige muligheder for Mode vises, afhængigt af den valgte indgangskilde:
Hvis indgangskilden er PC eller DVI:
M o d e
I n f o r m a t i o n
A d v e r t i s e m e n t
C u s t o m
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
Information: Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed og er velegnet til visning af informationer på
offentlige steder.
z
Advertisement: Denne tilstand er velegnet til at vise videoindhold og inden/udendørs reklamer.
z
Custom: Tilpas Contrast og Brightness efter ønske.
1
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
93
4
Skærmjustering
Hvis indgangskilden er AV, Component eller TV:
M o d e
D y n a m i c
S t a n d a r d
M o v i e
C u s t o m
M o v e
E n t e r
R e t u r n
z
Dynamic: Denne tilstand er velegnet, hvis det omgivende lys er stærkt.
z
Standard : Denne tilstand er generelt velegnet til alle miljøer.
z
Movie: Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed.
z
Custom: Tilpas Contrast og Brightness efter ønske.
1
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
94
4
4.2
Skærmjustering
Custom
Tilpas Tint under Picture.
z
Enhver ændring af en indstilling under Custom ændrer indstillingen for Mode til Custom.
z
Denne mulighed er tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til Off.
(Se side 110 for detaljer om menuen Dynamic Contrast.)
4.2.1 Konfiguration af indstillingerne for Custom
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Custom, og tryk på [
].
].
Forskellige muligheder for Custom vises, afhængigt af den valgte indgangskilde:
Hvis indgangskilden er PC eller DVI:
C u s t o m
C o n t r a s t
100
B r i g h t n e s s
100
S h a r p n e s s
50
G a m m a
M o v e
z
:
E n t e r
N a t u r a l
R e t u r n
Contrast
Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)
En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.
z
Brightness
Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)
En højere værdi får billedet til at virke lysere.
z
Sharpness
Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)
En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.
4 Skærmjustering
95
4
Skærmjustering
z
Gamma(Natural/Mode1/Mode2/Mode3)
Juster billedets lysstyrke i mellemområdet (Gamma).
Natural viser det originale billede. Mode1 viser billedet lysere end tilstanden Natural. Mode2 viser
skærmbilledet mørkere end Mode1. Mode3 viser mørke dele mørkere og lyse dele lysere.
1
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
]. Der vises et vindue, hvor du kan
justere værdien for den valgte mulighed.
100
C o n t r a s t
M o v e
2
Tryk på
/
A d j u s t
R e t u r n
for at justere værdien, og tryk på [
]. Ændringen bliver anvendt.
4 Skærmjustering
96
4
Skærmjustering
Hvis indgangskilden er AV, Component eller TV:
C u s t o m
C o n t r a s t
100
B r i g h t n e s s
45
S h a r p n e s s
50
C o l o r
50
T i n t
M o v e
z
G r e e n 50 R e d 50
R e t u r n
E n t e r
Contrast
Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)
En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.
z
Brightness
Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)
En højere værdi får billedet til at virke lysere.
z
Sharpness
Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)
En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.
z
Color
Forøg eller formindsk farveintensiteten. (Område: 0~100)
En højere værdi forøger farveintensiteten.
z
Tint
Juster intensiteten af røde og grønne farver. (Område: 0~100)
En forøgelse af mængden af rød, gør den røde farve mere fremtrædende i billedet. En forøgelse af
mængden af grøn, gør den grønne farve mere fremtrædende i billedet.
1
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
]. Der vises et vindue, hvor du kan
justere værdien for den valgte mulighed.
100
C o n t r a s t
M o v e
2
Tryk på
/
A d j u s t
R e t u r n
for at justere værdien, og tryk på [
]. Ændringen bliver anvendt.
4 Skærmjustering
97
4
4.3
Skærmjustering
Color Tone
Juster billedets generelle farvetone.
z
Denne mulighed er tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til Off.
(Se side 110 for detaljer om menuen Dynamic Contrast.)
z
Enhver ændring af en indstilling under Color Tone ændrer indstillingen for Mode til Custom.
4.3.1 Konfiguration af indstillingerne for Color Tone
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Color Tone, og tryk på [
].
Forskellige muligheder for Color Tone vises, afhængigt af den valgte indgangskilde:
Hvis indgangskilden er PC eller DVI:
C o l o r T o n e
O f f
C o o l
N o r m a l
W a r m
C u s t o m
M o v e
1
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
Hvis indgangskilden er AV, Component eller TV:
C o l o r T o n e
O f f
C o o l 2
C o o l 1
N o r m a l
W a r m 1
W a r m 2
M o v e
1
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
98
4
4.4
Skærmjustering
Color Control
Tilpas farveindstillingerne for billedet ved at justere værdierne for Red, Green og Blue. (Område: 0~100)
En højere værdi forøger intensiteten af den valgte farve.
z
Denne mulighed er tilgængelig, når indgangskilden er PC eller DVI.
z
Denne funktion er ikke tilgængelig, når Color Tone er indstillet til Off. Hvis du vil aktivere
funktionen, skal Dynamic Contrast være indstillet til Off.
(Se side 98 og side 110 for detaljer om Color Tone og Dynamic Contrast).
4.4.1 Konfiguration af indstillingerne for Color Control
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Color Control, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
C o l o r C o n t r o l
R e d
50
G r e e n
50
B l u e
50
M o v e
4
Tryk på
/
R e t u r n
E n t e r
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Der vises et vindue, hvor du kan justere værdien for den valgte mulighed.
50
R e d
M o v e
5
Tryk på
/
A d j u s t
R e t u r n
for at justere værdien, og tryk på [
].
Ændringen bliver anvendt.
4 Skærmjustering
99
4
4.5
Skærmjustering
Color Temp.
Justér farvetemperaturen (Red/Green/Blue). (Område: 5000K–15000K)
Denne mulighed er tilgængelig, når Dynamic Contrast og Color Tone er indstillet til Off.
(Se side 98 og side 110 for detaljer om Color Tone og Dynamic Contrast).
4.5.1 Konfiguration af indstillingerne for Color Temp.
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Color Temp., og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
4
Tryk på
/
for at justere værdien, og tryk på [
C o l o r T e m p .
A d j u s t
]. Ændringen bliver anvendt.
10000K
R e t u r n
4 Skærmjustering
100
4
4.6
Skærmjustering
Image Lock
Gør billedkvaliteten bedre ved at fjerne støj (statisk), som f.eks. flimren og rysten.
Denne mulighed er tilgængelig, når indgangskilden er PC.
4.6.1 Konfiguration af indstillingerne for Image Lock
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Image Lock, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
I m a g e L o c k
C o a r s e
2205
F i n e
50
V - P o s i t i o n
50
M o v e
z
100
H - P o s i t i o n
E n t e r
R e t u r n
Coarse
Fjerner vertikal støj (striber) på skærmen.
Hvis skærmbilledet får en anden placering, når frekvensen er justeret med Grov, så flyt
skærmbilledet til midten med menuen H-Position/V-Position.
z
Fine
Fjerner horisontal støj (striber) på skærmen.
Hvis støjen ikke er helt væk efter justering af Fine, så juster frekvensen med Grov, indtil støjen er
minimeret, og juster derefter Fine igen.
z
H-Position
Juster skærmplaceringen. Skærmbilledet kan flyttes til venstre eller højre.
z
V-Position
Juster skærmplaceringen. Skærmbilledet kan flyttes op eller ned.
4
5
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
Tryk på
/
for at justere værdien, og tryk på [
].
]. Ændringen bliver anvendt.
4 Skærmjustering
101
4
4.7
Skærmjustering
Auto Adjustment
Justerer automatisk indstillingerne for Coarse, Fine, H-Position og V-Position.
Denne funktion kan anvendes til automatisk at detektere og fjerne støj på skærmen og korrigere
skærmplaceringen.
Denne kører automatisk, hvis opløsningen ændres.
Denne mulighed er tilgængelig, når indgangskilden er PC.
4.7.1 Konfiguration af indstillingerne for Auto Adjustment
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Auto Adjustment, og tryk på [
].
Skærmindstillingerne bliver justeret automatisk.
4 Skærmjustering
102
4
4.8
Skærmjustering
Signal Balance
Denne funktion anvendes til at supplere et svagt RGB-signal, der overføres via et langt kabel.
Denne funktion er tilgængelig, når indgangskilden er PC, og Dynamic Contrast er indstillet til Off.
(Se side 110 for detaljer om menuen Dynamic Contrast.)
4.8.1 Konfiguration af indstillingerne for Signal Balance
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Signal Balance, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
S i g n a l B a l a n c e
S i g n a l B a l a n c e
:
O f f
S i g n a l C o n t r o l
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
5
Tryk på
/
for at flytte til Signal Control, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
S i g n a l C o n t r o l
R-Gain
50
G-Gain
50
B-Gain
50
R-Offset
50
G-Offset
50
B-Offset
50
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Signal Control er aktiveret, når Signal Balance er indstillet til On.
4 Skærmjustering
103
4
Skærmjustering
6
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
50
R - G a i n
M o v e
A d j u s t
R e t u r n
Angiv værdier for forstærkning og offset for RGB /Rød/Grøn/Blå). R-Gain, G-Gain og B-Gain
justerer niveauerne for røde, grønne og blå farver i de lysere dele af skærmbilledet (område: 0–100).
R-Offset, G-Offset og B-Offset justerer niveauerne for de røde, grønne og blå farver i de mørkere
dele af skærmbilledet (område: 0–100). En højere værdi forøger niveauet for den valgte farve.
7
Tryk på
/
for at justere værdien, og tryk på [
]. Ændringen bliver anvendt.
4 Skærmjustering
104
4
4.9
Skærmjustering
Size
Ændr billedstørrelsen.
4.9.1 Ændring af billedSize
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Size, og tryk på [
].
].
Forskellige muligheder for Size vises, afhængigt af den valgte indgangskilde:
Hvis indgangskilden er PC eller DVI:
S i z e
1 6 : 9
4 : 3
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
16:9: Viser billeder med formatforholdet 16:9. Velegnet til visning af dvd-indhold eller tv-udsendelser
i bredformat.
z
4:3: Viser billeder med formatforholdet 4:3. Velegnet til visning af videoindhold eller tv-udsendelser i
standardformat.
1
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
105
4
Skærmjustering
Hvis indgangskilden er AV eller Component:
S i z e
16:9
Z o o m 1
Z o o m 2
4:3
S c r e e n F i t
C u s t o m
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
16:9: Viser billeder med formatforholdet 16:9. Velegnet til visning af dvd-indhold eller tv-udsendelser
i bredformat.
z
Zoom1 : Forstørrer formatforholdet 16:9 vertikalt.
z
Zoom2: Forstør Zoom 1-skærmen vertikalt.
z
4:3: Viser billeder med formatforholdet 4:3. Velegnet til visning af videoindhold eller tv-udsendelser i
standardformat.
z
Screen Fit
Viser billeder i det originale formatforhold. Denne mulighed er aktiveret, når indgangskilden er
Component, og videosignalet er 1080i/p.
z
Custom: Tilpas billedstørrelsen.
1
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
z
Hvis du vælger Screen Fit, kan billedet blive afskåret, eller der vises et forvrænget billede. Det
afhænger af den aktuelle indgangskilde.
z
Zoom1 og Zoom2 er ikke aktiveret ved HD-signaler (1080i/p, 720p, 768p).
z
Hvis du vælger Zoom1 eller Zoom2, kan indstillingen H-Position/V-Position for den forstørrede
skærm initialiseres. (Den originale størrelse bliver gendannet.)
4 Skærmjustering
106
4
Skærmjustering
4.10 Digital NR
Gør billedkvaliteten bedre ved at minimere støjen (statisk) på skærmen.
z
Denne mulighed er tilgængelig, når indgangskilden er AV, Component eller TV.
z
Visse opløsninger understøtter ikke Digital NR.
4.10.1 Aktivering af Digital NR
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Digital NR, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
D i g i t a l N R
O f f
O n
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
107
4
Skærmjustering
4.11 HDMI Black Level
Hvis du slutter produktet til en dvd-afspiller eller en set-top-boks med et DVI-kabel, bliver kontrasten og
farven måske forringet, og billedet bliver mørkere. Sker dette, så korriger den forringede billedkvalitet med
HDMI Black Level. (Normal/Low)
Denne mulighed er tilgængelig, når en kildeenhed, der har en HDMI-port, er tilsluttet, og indgangskilden
er indstillet til DVI.
4.11.1 Konfiguration af indstillingerne for HDMI Black Level
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til HDMI Black Level, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
H D M I B l a c k L e v e l
N o r m a l
L o w
M o v e
4
E n t e r
R e t u r n
z
Normal: Indstil lysstyrken (mørkheden) for de mørkeste dele af skærmbilledet til Normal.
z
Low: Indstil lysstyrken (mørkheden) for de mørkeste dele af skærmbilledet til lysere end Normal.
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
108
4
Skærmjustering
4.12 Film Mode
Gør billedkvaliteten bedre ved at forbedre visningsoplevelsen, når du ser en film.
z
Denne mulighed er tilgængelig, når indgangskilden er AV, Component eller TV.
z
Denne mulighed er kun tilgængelig, når tilstanden Interlace er valgt som scanningstilstand i
tilstanden HDMI. Den er ikke tilgængelig i progressiv scanningstilstand.
z
Undertekster vises muligvis med forvrængning, når denne funktion er aktiv.
4.12.1 Aktivering af Film Mode
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Film Mode, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
F i l m M o d e
O f f
O n
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
109
4
Skærmjustering
4.13 Dynamic Contrast
Bevar den optimale kontrast ved automatisk at justere kontrasten mellem motiver og baggrunden.
Du kan aktivere eller deaktivere Dynamic Contrast. (Off/On)
4.13.1 Ændring af indstillingen for Dynamic Contrast
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Dynamic Contrast, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
D y n a m i c C o n t r a s t
O f f
O n
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
110
4
Skærmjustering
4.14 Lamp Control
Denne funktion anvendes til at justere lysstyrken på bagbelysningen for at reducere strømforbruget.
(Område: 0~100)
Denne mulighed er tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til Off.)
(Se side 110 for detaljer om menuen Dynamic Contrast.)
4.14.1 Ændring af indstillingen for Lamp Control
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Lamp Control, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
L a m p
A d j u s t
4
Tryk på
100
C o n t r o l
/
R et u r n
for at justere værdien, og tryk på [
]. Ændringen bliver anvendt.
4 Skærmjustering
111
4
Skærmjustering
4.15 Picture Reset
Gendan billedets standardindstillinger.
4.15.1 Aktivering af Picture Reset
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Picture Reset, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
P i c t u r e
R e s e t
Y e s
A d j u s t
4
Tryk på
eller
N o
R e t u r n
for at vælge Ja eller Nej, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
112
5
5.1
Lydjustering
Konfigurer produktets lydindstillinger (Sound).
Mode
Vælg en lydtilstand (Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
5.1.1 Ændring af indstillingen for Mode
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Sound, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Mode, og tryk på [
].
].
Følgende skærmbillede vises.
M o d e
S t a n d a r d
M u s i c
M o v i e
S p e e c h
C u s t o m
M o v e
4
E n t e r
R e t u r n
z
Standard : Giver lyd, der passer til alle indholdstyper.
z
Music: Giver lyd, der er tæt på den originale oplevelse.
z
Movie: Giver en stor lydoplevelse.
z
Speech: Gør stemmer tydeligere.
z
Custom: Tilpasser lyden efter ønske.
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
5 Lydjustering
113
5
5.2
Lydjustering
Custom
Du kan tilpasse lydindstillingerne.
5.2.1 Konfiguration af indstillingerne for Custom
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Sound, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Custom, og tryk på [
].
].
Følgende skærmbillede vises.
C u s t o m
B a s s
9
T r e b l e
40
B a l a n c e
M o v e
4
L 50
R 50
R e t u r n
E n t e r
z
Bass: Juster basniveauet. (Område: 0~100)
z
Treble: Juster diskantniveauet. (Område: 0~100)
z
Balance : Balancer lyden ved at justere lydstyrken mellem venstre og højre højttaler.
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Der vises et vindue, hvor du kan justere værdien for den valgte mulighed.
9
B a s s
M o v e
5
Tryk på
/
A d j u s t
R e t u r n
for at justere værdien, og tryk på [
]. Ændringen bliver anvendt.
z
På nogle produkter kan lyden høres, også selvom lydstyrken er indstillet til 0.
z
Enhver ændring af en indstilling under Custom ændrer indstillingerne for Mode til Custom.
5 Lydjustering
114
5
5.3
Lydjustering
Auto Volume
Denne funktion kan anvendes til at justere lydstyrken til et passende niveau, hvis lydstyrken er betydeligt
højere eller lavere end normalt.
5.3.1 Ændring af indstillingen for Auto Volume
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Sound, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Auto Volume, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
A u t o V o l u m e
O f f
O n
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
5 Lydjustering
115
5
5.4
Lydjustering
SRS TS XT
Du kan glæde dig over stor og levende lydkvalitet som ved 5.1-kanals højttalere med to højttalere.
TruSurround (TS) XT leverer en realistisk surroundsound via ethvert 2-kanals højttalersystem, som f.eks.
interne højttalere. Det er også fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.
5.4.1 Indstilling af SRS TS XT
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Sound, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til SRS TS XT, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
S R S T S X T
O f f
O n
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
5 Lydjustering
116
5
5.5
Lydjustering
Sound Reset
Sætter lydindstillingerne tilbage til fabriksindstillingerne.
5.5.1 Nulstilling af lydindstillingerne (Sound Reset)
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
4
Tryk på
/
for at flytte til Sound, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Sound Reset, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
]. Følgende skærmbillede vises.
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
5 Lydjustering
117
6
6.1
Indstillinger
Du kan konfigurere flere indstillinger efter behov.
Language
Indstil menusproget.
z
English / Deutsch / Español / Français / Italiano / Svenska / / Português
Türkçe / ㅔԧЁ᭛/ ᜗᧯խ֮ / ᣣᧄ⺆ / ෉֝ઘ
En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre
funktioner på din pc.
6.1.1 Ændring af dit Language
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Language, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til det ønskede sprog, og tryk på [
].
].
L a n g u a g e
E n g l i s h
D e u t s c h
E s p a ñ o l
F r a n ç a i s
I t a l i a n o
S v e n s k a
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Menuer bliver vist på det nye sprog, du valgte.
6 Indstillinger
118
6
6.2
Indstillinger
Time
Du kan konfigurere Clock Set eller Sleep Timer. Du kan også indstille produktet til automatisk at tænde
eller slukke på et bestemt tidspunkt vha. funktionen Timer.
6.2.1
Clock Set
Indstil aktuel tid.
Ændring af indstillingen for Clock Set
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Time, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Clock Set, og tryk på [
].
].
I det viste vindue til Clock Set kan du indstille den aktuelle tid med piltasterne.
C l o c k S e t
M o n t h
D a y
Y e a r
--
--
----
H o u r
M i n u t e
a m / p m
--
--
a m
M o v e
6
Tryk på [
] eller [
E n t e r
R e t u r n
], når alle indstillinger er udført. Ændringerne bliver anvendt.
6 Indstillinger
119
6
Indstillinger
6.2.2
Sleep Timer
Indstil produktet til automatisk at tænde eller slukke efter en bestemt periode.
Du kan indstille, at produktet skal slukkes 30, 60, 90, 120, 150 eller 180 minutter fra det aktuelle
klokkeslæt.
Indstilling af Sleep Timer
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Time, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Sleep Timer, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede tid, og tryk på [
].
].
].
S l e e p T i m e r
Off
30
60
90
120
150
180
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Sleep-timeren aktiveres efter den valgte tid.
6 Indstillinger
120
6
Indstillinger
6.2.3
Timer1 / Timer2 / Timer3
Indstil produktet til automatisk at tænde eller slukke på et bestemt tidspunkt.
Produktet tændes med samme lydstyrke og indgangskilde, som da det blev slukket.
Indstilling af Timer
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Time, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Timer1, Timer2 eller Timer3, og tryk på [
].
].
I det viste vindue til Timer kan du indstille timeren med piltasterne.
T i m e r 1
O n T i m e
12
00
a m
O f f
O f f T i m e
12
00
a m
O f f
V o l u m e
1 0
A V
H o l i d a y
P C
D o n ' t A p p l y
Tue
R e p e a t
S u n
M o n
T u e
W e d
T h u
F r i
S a t
O n c e
M o v e
6
Tryk på [
] eller [
A d j u s t
R e t u r n
], når alle indstillinger er udført. Ændringerne bliver anvendt.
z
Timeren aktiveres kun, hvis det aktuelle klokkeslæt er indstillet (Clock Set).
z
Holiday(Apply/Don't Apply) : Når Gentag anvendes på timeren, kan muligheden Ferie anvendes til
at bestemme, at timeren ikke skal aktiveres på bestemte ugedage.
z
Valgfelter til dage nederst på skærmen bliver deaktiveret, hvis Holiday er indstillet til Don't Apply.
6 Indstillinger
121
6
Indstillinger
6.2.4
Holiday Management
Timer bliver deaktiveret i en periode, der er specificeret som ferie.
Indstilling af Holiday Management
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Time, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Holiday Management, og tryk på [
].
].
H o l i d a y M a n a g e m e n t
02/01~02/28
A d d
D e l e t e S e l e c t e d
D e l e t e A l l
M o v e
z
z
R e t u r n
E n t e r
Add: Specificer den periode, du vil tilføje som ferie.
†
Gå til menuen Add, og tryk på [
†
Tryk på
†
Perioden føjes til listen med ferier.
/
].
for at specificere perioden, og tryk på [
] eller [
].
Delete Selected: Slet et element på listen med ferier.
†
Vælg et element på listen med ferier, og tryk på [
†
Muligheden Delete Selected bliver aktiveret.
†
Flyt til Delete Selected, og tryk på [
].
]. Meddelelsen "Delete the selected holidays?" bliver
vist.
†
z
Vælg Yes. Den valgte ferie bliver slettet.
Delete All: Slet alle elementer på listen med ferier.
Vælg Delete All. Meddelelsen "Delete all holidays?" bliver vist.
Vælg Yes. Alle ferier bliver slettet.
6 Indstillinger
122
6
6.3
Indstillinger
Menu Transparency
Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne:
High, Medium, Low, Opaque
z
Vælg Menu Transparency, og flyt til den ønskede mulighed. Menuvinduet vises som eksempel på
den valgte gennemsigtighed.
z
Flyt til den ønskede mulighed, og tryk på [
] eller [
]. Den valgte mulighed bliver anvendt.
6.3.1 Ændring af Menu Transparency
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Menu Transparency, og tryk på [
Tryk på
/
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
M e d i u m
L o w
O p a q u e
M o v e
5
R e t u r n
E n t e r
Den valgte mulighed bliver anvendt.
M e n u T r a n s p a r e n c y
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
H i g h
M e d i u m
M e d i u m
L o w
L o w
O p a q u e
O p a q u e
M o v e
E n t e r
R e t u r n
M e n u T r a n s p a r e n c y
M o v e
R e t u r n
E n t e r
R e t u r n
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
H i g h
M e d i u m
M e d i u m
L o w
L o w
O p a q u e
O p a q u e
M o v e
E n t e r
E n t e r
R e t u r n
M o v e
6 Indstillinger
123
6
6.4
Indstillinger
Safety Lock
Lås produktet for at forhindre produktet i fejlfunktion eller fejlagtige ændringer i indstillingerne, eller skift
den PIN-kode, der anvendes til låsning af produktet.
6.4.1
Change PIN
Skift den PIN-kode, der kræves til at låse produktet.
Standard-PIN-koden er "0000".
Vælg Change PIN for at åbne indtastningsfeltet til PIN-koden.
Ændring af PIN-koden (Change PIN)
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Safety Lock, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Change PIN, og tryk på [
].
Indtast den nuværende PIN-kode i indtastningsfeltet til PIN-koden, der vises.
C h a n g e P I N
E n t e r P I N
0..9 A d j u s t
6
E n t e r
R e t u r n
E n t e r
R e t u r n
Indtast en ny PIN-kode.
C h a n g e P I N
E n t e r n e w P I N .
0..9 A d j u s t
6 Indstillinger
124
6
Indstillinger
7
Genindtast den nye PIN-kode.
C h a n g e P I N
C o n f i r m n e w P I N .
0..9 A d j u s t
8
R e t u r n
E n t e r
PIN-koden er ændret.
Indtastning af den nuværende PIN-kode åbner et nyt vindue til indtastning af PIN-kode.
Indtast en ny PIN-kode, og indtast den igen som bekræftelse. Meddelelsen "PIN is changed
successfully." vises for at indikere, at PIN-koden er ændret korrekt.
Hvis du har glemt PIN-koden: Tryk på INFO -> EXIT -> MUTE på fjernbetjeningen for at gendanne
standard-PIN-koden (0000).
6.4.2
Lock
Forebyg, at produktet fungerer forkert eller utilsigtede ændringer i indstillingerne med funktionen Lås.
Vælg Lock, og indtast PIN-koden for at aktivere låsetilstanden.
For at deaktivere tilstanden Lock: Tryk på en vilkårlig tast, og indtast PIN-koden.
Indstilling af Lock
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Safety Lock, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Lock, og tryk på [
].
].
Indtast din PIN-kode i vinduet Lock On, der vises.
L o c k O n
E n t e r P I N
0..9 A d j u s t
6
E n t e r
R e t u r n
Låsetilstanden aktiveres.
I låsetilstand er alle kontroller på produktet deaktiveret, indtil du låser op ved at indtaste PIN-koden.
6 Indstillinger
125
6
6.5
Indstillinger
Energy Saving
Spar strøm med funktionen Energy Saving.
Når tilstanden Energibesparelse er aktiv, styres produktets strømforbrug for at spare strøm.
6.5.1 Indstilling af Energy Saving
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Energy Saving, og tryk på [
Tryk på
/
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
E n e r g y S a v i n g
O f f
O n
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6 Indstillinger
126
6
6.6
Indstillinger
Video Wall
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede
skærme.
For at vise flere billeder skal du se hjælpen til MDC Help eller brugervejledningen til MagicInfo.
Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.
Hvis mere end fire skærme er sammenkoblet horisontalt og vertikalt, anbefales det, at du anvender en
XGA-indgangsopløsning (1024 x 768) eller højere for at forhindre et mørkt billede pga. forringelse af
kontrasten eller farveintensiteten.
6.6.1
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
For at organisere en videovæg: Vælg On.
Aktivering af Video Wall
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Video Wall, og tryk på [
Tryk på
/
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
V i d e o W a l l
O f f
O n
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6 Indstillinger
127
6
Indstillinger
6.6.2
Format
Vælg et format til visning af billeder på flere skærme.
z
Full : Viser fuldskærmsbilleder .
z
Natural : Viser billeder med den originale opløsning uden at forstørre eller reducere.
Ændring af Format
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til On under Video Wall, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Format, og tryk på [
Tryk på
/
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
].
F o r m a t
F u l l
N a t u r a l
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Den valgte mulighed bliver anvendt.
Muligheden Skærmplacering er kun aktiveret, når Video Wall er indstillet til On.
6 Indstillinger
128
6
Indstillinger
6.6.3
Horizontal
Denne funktion opdeler automatisk skærmen i overensstemmelse med det angivne antal horisontale
skærme.
Indtast antallet af horisontale skærme.
Den horisontale skærm bliver automatisk opdelt i overensstemmelse med det indtastede antal.
Der kan højst anvendes 15 skærme horisontalt.
Indstilling af Horizontal
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til On under Video Wall, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Horizontal, og tryk på [
Tryk på
/
for at vælge et antal, og tryk på [
].
].
].
H o r i z o n t a l
1
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Skærmen opdeles i overensstemmelse med det valgte antal.
z
Skærmen kan højst opdeles på 100 skærme (horisontalt og vertikalt antal multipliceret). Eksempel:
Hvis det horisontale antal er indstillet til 15, kan højst 6 vertikale skærme knyttes til arrangementet.
Og tilsvarende: Hvis det vertikale antal er indstillet til 15, kan højst 6 horisontale skærme knyttes til
arrangementet.
z
Muligheden Skærmplacering er kun aktiveret, når Video Wall er indstillet til On.
6 Indstillinger
129
6
Indstillinger
6.6.4
Vertical
Denne funktion opdeler automatisk skærmen i overensstemmelse med det angivne antal vertikale
skærme.
Indtast antallet af vertikale skærme.
Den vertikale skærm bliver automatisk opdelt i overensstemmelse med det indtastede antal.
Der kan højst anvendes 15 skærme vertikalt.
Indstilling af Vertical
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til On under Video Wall, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Vertical, og tryk på [
Tryk på
/
for at vælge et antal, og tryk på [
].
].
].
V e r t i c a l
1
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Skærmen opdeles i overensstemmelse med det valgte antal.
z
Skærmen kan højst opdeles på 100 skærme (horisontalt og vertikalt antal multipliceret). Eksempel:
Hvis det horisontale antal er indstillet til 15, kan højst 6 vertikale skærme knyttes til arrangementet.
Og tilsvarende: Hvis det vertikale antal er indstillet til 15, kan højst 6 horisontale skærme knyttes til
arrangementet.
z
Muligheden Skærmplacering er kun aktiveret, når Video Wall er indstillet til On.
6 Indstillinger
130
6
Indstillinger
6.6.5
Screen Position
Du kan tilpasse arrangementet af opdelte skærme ved at flytte skærme, identificeret med et tal, med
funktionen Screen Position.
Vælg Skærmplacering for at vise arrangementet af skærme (identificeret med et tal), angivet i henhold til
de horisontale og vertikale indstillinger. For at tilpasse arrangementet: Flyt et tal (en skærm) med
piltasterne på fjernbetjeningen, og tryk på [
].
Ændring af Screen Position
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til On under Video Wall, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Screen Position, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte et tal (en skærm), og tryk på [
].
].
].
S c r e e n P o s i t i o n
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Det nye arrangement efter ændringen bliver vist.
z
Der kan højst arrangeres 100 skærme i Screen Position.
z
Muligheden Skærmplacering er kun aktiveret, når Video Wall er indstillet til On.
z
Vinduet Skærmplacering vises kun, når Horizontal og Vertical er konfigureret.
6 Indstillinger
131
6
6.7
Indstillinger
Safety Screen
Dette produkt bruger funktionen Safety Screen til at forhindre efterbilleder på skærmen, når et fast billede
vises i længere tid. Med funktionen Safety Screen kan du konfigurere forskellige indstillinger til beskyttelse
af skærmen.
6.7.1
Pixel Shift
Forebyg efterbilleder ved at flytte pixels en anelse med specificerede intervaller.
Indstilling af Pixel Shift
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Safety Screen, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Pixel Shift, og tryk på [
z
].
].
].
Pixel Shift
Aktiver eller deaktiver pixel shift.
P i x e l S h i f t
O f f
O n
M o v e
Tryk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Horizontal
Angiv, hvor mange pixels du vil flytte horisontalt. (Område: 0~4)
H o r i z o n t a l
0
1
2
3
4
M o v e
Tryk på
/
E n t e r
for at vælge et antal, og tryk på [
R e t u r n
].
En højere værdi vil minimere risikoen for efterbilleder, men der kan være lidt flimren.
6 Indstillinger
132
6
Indstillinger
z
Vertical
Angiv, hvor mange pixels du vil flytte vertikalt. (Område: 0~4)
V e r t i c a l
0
1
2
3
4
M o v e
Tryk på
/
R e t u r n
E n t e r
for at vælge et antal, og tryk på [
].
En højere værdi vil minimere risikoen for efterbilleder, men der kan være lidt flimren.
z
Time
Indstil tidsintervallet for flytning af det specificerede antal pixels horisontalt og vertikalt.
T i m e
4
A d j u s t
Tryk på
/
m i n
E n t e r
for at vælge et antal, og tryk på [
R e t u r n
].
6 Indstillinger
133
6
Indstillinger
6.7.2
Timer
Nem beskyttelse af skærmen ved at indstille timeren til aktivering af tilstanden til forhindring af
efterbilleder.
(Bar og Eraser)
Indstilling af Timer
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Safety Screen, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Timer, og tryk på [
z
].
].
].
Timer
Du kan aktivere eller deaktivere timeren.
T i m e r
O f f
O n
M o v e
Tryk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Mode
Du kan vælge tilstanden Bar eller Eraser.
M o d e
B a r
E r a s e r
M o v e
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
6 Indstillinger
134
6
Indstillinger
z
Period
Du kan indstille tidsintervallet til aktivering af timeren. (Område: 1 - 10 timer)
P e r i o d
1
A d j u s t
Tryk på
z
/
H o u r
R e t u r n
E n t e r
for at vælge et antal, og tryk på [
].
Time
Du kan indstille den tid, som du vil aktivere timeren i, med et specificeret interval. (10, 20, 30, 40
eller 50 sekunder)
T i m e
10
20
30
40
50
M o v e
Tryk på
6.7.3
/
R e t u r n
E n t e r
for at vælge et antal, og tryk på [
].
Bar / Eraser)
Du kan manuelt køre den valgte skærmbeskyttelsestilstand.
Indstilling af Bar / Eraser
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Safety Screen, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Bar eller Eraser, og tryk på [
].
]. Tilstanden til forebyggelse af
efterbilleder aktiveres straks.
5
For at deaktivere processen og vende tilbage til menuskærmen: Tryk på [
].
6 Indstillinger
135
6
Indstillinger
6.7.4
Side Gray
Vælg lysstyrken til de grå, tomme dele på skærmen. (Off / Light / Dark)
Indstilling af Side Grey
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
6
6.8
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Safety Screen, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Side Gray, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
Resolution Select
Hvis billedet ikke er normalt, heller ikke selvom opløsningen på grafikkortet er en af følgende, kan du
optimere billedkvaliteten ved at vælge den samme opløsning for produktet som pc'en med denne menu.
Mulige opløsninger: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 /1366 x 768
6.8.1 Ændring af opløsningen (Resolution Select)
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Resolution Select, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
Muligheden Resolution Select er kun aktiveret, når indgangskilden er PC.
6 Indstillinger
136
6
6.9
Indstillinger
Power On Adjustment
Du kan indstille en opvarmningstid for skærmen, som der tændes efter, når du trykker på tænd/slukknappen. (Område: 0 – 50 sekunder)
6.9.1 Indstilling af Power On Adjustment
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Power On Adjustment, og tryk på [
Tryk på [
].
], og vælg en opvarmningstid med knappen
/
].
i vinduet Power On Adjustment.
P o w e r O n A d j u s t m e n t
0
A d j u s t
5
E n t e r
s e c
R e t u r n
Den konfigurerede tid for Power On Adjustment bliver anvendt.
En opvarmningstid, der er for kort, kan beskadige produktet pga. overspænding.
6 Indstillinger
137
6
Indstillinger
6.10 OSD Rotation
Du kan rotere og vise menuvinduet i portrættilstand, når produktet er i portrætstilling.
6.10.1 Ændring af menuretningen (OSD Rotation)
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til OSD Rotation, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
O S D R o t a t i o n
L a n d s c a p e
P o r t r a i t
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6 Indstillinger
138
6
Indstillinger
6.11 Advanced Settings
Du kan konfigurere avancerede indstillinger for din skærm.
6.11.1
Temperature
Beskyt produktet ved at bruge en beskyttelsesfunktion, der detekterer den interne temperatur.
Konfiguration af Temperature Control
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Advanced Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Temperature, og tryk på [
z
].
].
].
Temperature Control
Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt
temperaturområde.
Standardtemperaturen er indstillet til 77 C.
Den anbefalede driftstemperatur for dette produkt er 75 - 80 C (baseret på en omgivende
temperatur på 40 C).
Se "side 152" for detaljer om krav til driftsmiljøet.
80
T e m p e r a t u r e
A d j u s t
Tryk på
/
R e t u r n
for at vælge et antal, og tryk på [
].
Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede
temperaturgrænse. Hvis temperaturen fortsætter med at stige, slukkes produktet for at
forhindre overophedning.
z
Current Temperature
Vis den aktuelle interne temperatur.
6 Indstillinger
139
6
Indstillinger
6.11.2
Auto Power
Denne funktion tænder automatisk for strømmen, hvis strømkablet er tilsluttet, eller hvis tænd/slukafbryderen [POWER S/W] bag på produktet er slået til. Produktet skal i første omgang slukkes ved hjælp
af tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen, før denne funktion er tilgængelig.
Det er ikke nødvendigt at trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde for produktet.
Aktivering af denne mulighed slukker automatisk for produktet, hvis strømkablet er tilsluttet.
Ændring af indstillingen for Auto Power
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Advanced Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Auto Power, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
].
A u t o P o w e r
O f f
O n
M o v e
6
E n te r
R e t u r n
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6 Indstillinger
140
6
Indstillinger
6.11.3
User Auto Color
Indstilling af User Auto Color
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
6
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Advanced Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til User Auto Color, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
z
Auto Color
Denne menu justerer automatisk billedfarven for at opnå den optimale billedkvalitet.
z
Reset
Gendan billedets farveindstillinger.
Muligheden User Auto Color er kun aktiveret, når indgangskilden er PC.
6 Indstillinger
141
6
Indstillinger
6.11.4
Standby Control
Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.
Indstilling af Standby Control
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Advanced Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Standby Control, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
].
S t a n d b y C o n t r o l
A u t o
O n
O f f
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Auto
z
Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også
selvom der er sluttet en kildeenhed til skærmen.
Meddelelsen "No Signal" bliver vist, hvis der ikke detekteres nogen kildeenhed.
On
z
Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
Off
z
Meddelelsen "No Signal" bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.
6
Den valgte mulighed bliver anvendt.
z
Muligheden Standbykontrol er kun aktiveret, når Source er indstillet til PC eller DVI.
z
Hvis "No Signal" vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere kabeltilslutningen.
Se side 55 for detaljer om tilslutning af kildeenheder.
6 Indstillinger
142
6
Indstillinger
6.11.5
Lamp Schedule
Indstilling af Lamp Schedule
1
2
3
4
5
6
7
8
z
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
z
Du skal indstille uret først.
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Advanced Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Lamp Schedule, og tryk på [
Tryk på [
], og flyt til On med knappen
/
].
].
].
, og tryk på [
].
Konfigurer de planindstillinger, der er aktiveret nederst, med piltasterne.
Tryk på [
], når alle indstillinger er udført.
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6.11.6
OSD Display
Ændring af indstillingerne for OSD Display
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Advanced Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til OSD Display, og tryk på [
z
].
].
].
Source OSD
S o u r c e O S D
O f f
O n
M o v e
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
6 Indstillinger
143
6
Indstillinger
z
Not Optimum Mode OSD
N o t O p t i m u m M o d e O S D
O f f
O n
M o v e
Tryk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
No Signal OSD
N o S i g n a l O S D
O f f
O n
M o v e
Tryk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
MDC OSD
M D C O S D
O f f
O n
M o v e
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
6 Indstillinger
144
6
Indstillinger
6.12 Setup Reset
Denne mulighed sætter de aktuelle indstillinger under Opsætning tilbage til fabriksindstillingerne.
6.12.1 Nulstilling af opsætningen (Setup Reset)
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Setup Reset, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
S e t u p
R e s e t
].
].
N o
Y e s
R e t u r n
A d j u s t
5
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6.13 Reset All
Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.
6.13.1 Nulstilling af alle indstillinger (Reset All)
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Reset All, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
R e s e t
A l l
Y e s
A d j u s t
5
].
].
].
N o
R e t u r n
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6 Indstillinger
145
7
7.1
Problemløsningsvejledning
Forudsætninger inden du kontakter Samsungs
kundeservicecenter
7.1.1 Afprøvning af produktet
Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består:
Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så
udfør produktafprøvningen.
1
2
3
4
Sluk for både pc'en og for produktet.
Fjern alle kabler fra produktet.
Tænd for produktet.
Hvis "No Signal" vises, fungerer produktet normalt.
Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.
7.1.2 Kontrol af opløsning og frekvens
"Not Optimum Mode" vises kortvarigt, hvis en tilstand, der overskrider en understøttet opløsning, vælges
(se Understøttede opløsninger).
7 Problemløsningsvejledning
146
7
Problemløsningsvejledning
7.1.3 Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet
og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
("2.2Tilslutning og brug af en pc")
Der er sorte områder øverst og nederst på
skærmen, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel
sluttes til skærmen og pc'en.
De sorte områder på skærmen, skyldes ikke
skærmen.
Årsagen til problemet er pc'en eller grafikkortet
og kan løses ved at justere skærmstørrelsen i
HDMI- eller DVI-indstillingen i pc'en eller i
menuen til indstilling af grafikkortet.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke
har nogen mulighed for at justere
skærmstørrelsen, skal du opdatere
grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din
computer for detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke
tænde.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
"No Signal" vises på skærmen (se "Tilslutning til
en pc").
Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med
et kabel
("2.2Tilslutning og brug af en pc")
("2.2Tilslutning og brug af en pc")
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til
produktet, er tændt.
"Not Optimum Mode" vises.
Denne meddelelse vises, når et signal fra
grafikkortet overstiger produktets maksimale
opløsning og frekvens.
Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil
den maksimale opløsning og frekvens i
overensstemmelse med
produktspecifikationerne.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet
("2.2Tilslutning og brug af en pc")
7 Problemløsningsvejledning
147
7
Problemløsningsvejledning
Skærmforhold
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Juster Coarse og Fine.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og
prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de
anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage
på skærmen.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på
pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et
område, der er kompatibelt med produktet.
Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved
at se Yderligere informationer på
produktmenuen og Tabel vedr.
standardsignaltilstand.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Skærmfarven er ikke konsistent.
Gå til Picture, og juster indstillingerne Color
Control.
Farverne på skærmen har skygger og er
forvrængede.
Gå til Picture, og juster indstillingerne Color
Control.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Gå til Picture, og juster indstillingerne Color
Control.
Der er intet billede på skærmen, og strømLED'en blinker hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt
musen for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontroller lydkablets tilslutning, eller juster
lydstyrken.
("2.2Tilslutning og brug af en pc")
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet
op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken
på pc'ens lydkort eller i programmet.
Lyden er meget flad.
Juster Treble og Bass.
7 Problemløsningsvejledning
148
7
Problemløsningsvejledning
Fjernbetjeningsforhold
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).
Kontroller, om batterierne er brugt op.
Kontroller for strømfejl.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Undersøg, om der er tændt for særlig belysning
eller særlige neonskilte i nærheden.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter,
skal din pc til service.
7 Problemløsningsvejledning
149
7
7.2
Problemløsningsvejledning
Spørgsmål og svar
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre
frekvensen?
Svar
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
z
"Windows XP": Gå til Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger
Udseende og temaer
Avanceret
Skærm , og
juster frekvensen i Skærmindstillinger.
z
"Windows ME/2000": Gå til Kontrolpanel
Indstillinger
Avanceret
Skærm
Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
z
"Windows Vista": Gå til Kontrolpanel
personlige indstillinger
Skærmindstillinger
Udseende og
Personlige indstillinger
Avancerede indstillinger
Skærm,
og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
z
"Windows 7": Gå til Kontrolpanel
personlige indstillinger
Avancerede indstillinger
Skærm
Udseende og
Juster opløsning
Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
7 Problemløsningsvejledning
150
7
Problemløsningsvejledning
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre
opløsningen?
Svar
z
"Windows XP": Gå til Kontrolpanel
Skærm
z
Udseende og temaer
Indstillinger, og juster opløsningen.
"Windows ME/2000": Gå til Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger, og juster opløsningen.
z
"Windows Vista": Gå til Kontrolpanel
personlige indstillinger
Udseende og
Personlige indstillinger
Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
z
"Windows 7": Gå til Kontrolpanel
indstillinger
Skærm
Udseende og personlige
Juster opløsning, og juster
opløsningen.
Hvordan indstiller jeg
strømbesparende tilstand?
z
Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
Udseende og temaer
Skærm
Indstillinger for
pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
z
Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i
Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger for pauseskærm eller
i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
z
Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i
Kontrolpanel
Udseende og personlige indstillinger
Personlige indstillinger
Indstillinger for pauseskærm eller i
BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
z
Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
Udseende og personlige indstillinger
indstillinger
Personlige
Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS
OPSÆTNINGEN på pc'en.
Se brugervejledningen til din pc eller dit grafikkort for flere oplysninger om justering.
7 Problemløsningsvejledning
151
8
8.1
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
Panel
Synkronisering
400BX
460BX
Størrelse
32" (80 cm)
40" (101 cm)
46" (116 cm)
Visningsområde
697,6845 mm (H) x
392,256 mm (V)
885,6 mm (H) x
498,15 mm (V)
1018,08 mm (H) x
572,67 mm (V)
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
48 ~ 75 Hz
Skærmfarve
Opløsning
320BX
16,7 M
Optimal
opløsning
1366 x 768 @ 60
Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal
opløsning
1920 x 1080 @ 60
Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal pixelclock
148,5 MHz (analog, digital)
Strømforsyning
Dette produkt bruger 100 til 240 V. Se mærkaten på bagsiden af
produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
Signalforbindelser
Analog D-Sub(RGB/Component In), DVI-D In, CVBS(AV) In,
RS232C In, Stereo Audio In, DC Out
Mål (B x H x D)
782,0 x 478,5 x
85,5 mm
969,0 x 582,0 x
91,0 mm
1102,0 x 656,8 x
91,4 mm
Vægt
8,7 kg
13,8 kg
17,6 kg
VESA-monteringsinterface
200 x 200 mm
400 x 400 mm
600 x 400 mm
Miljømæssige
overvejelser
Driftstemperatur: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
I drift
Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Opbevaringstemperatur: -20 C ~ 60 C (-4 F ~ 140 F)
Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
8 Specifikationer
152
8
Specifikationer
Modelnavn
320BX
400BX
460BX
Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Playkompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og
pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation
udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse
installationsindstillingerne.
Panelprikker (pixels)
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel
pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet.
Dette påvirker ikke produktets ydelse.
Antallet af underpixels efter LCD-paneltype: Type 32 (80 cm
skærm): der er 3.147.264 underpixels.
Antallet af underpixels efter LCD-paneltype: Type 40 (101 cm
skærm), Type 46 (116 cm skærm): der er 6.220.800 underpixels.
Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Klasse A-enhed (kommunikationsenhed til virksomheder)
Dette produkt er en EMC-registreret klasse A-enhed. Denne klassificering skal erindres af leverandører
og brugere. Dette produkt er beregnet til brug uden for det hjemlige miljø.
8 Specifikationer
153
8
8.2
Specifikationer
Strømsparer
Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og
ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes
ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på
tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc
med en strømbesparende funktion.
Tilstand
Strømindikator
Strømforbrug
Nominel
effekt
Normal drift
Energisparetilstand
(DPM)
Slukket
Slukket
(Tænd/
sluk-knap)
Grøn
Blinker
Orange
fra
320BX : 120 W
under 1 W
under 1 W
under 0 W
400BX : 180 W
460BX : 220 W
Typisk
320BX : 94 W
400BX : 158 W
460BX : 191 W
z
Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger
ændres.
z
For at reducere strømforbruget til 0: Afbryd med knappen på bagsiden, eller fjern strømkablet.
Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.).
8 Specifikationer
154
8
8.3
Specifikationer
Forudindstillede timertilstande
z
Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale
billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning
kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale
opløsning, der er angivet for din skærm.
z
Kontroller frekvensen, når du udskifter en CDT-skærm (sluttet til en pc) med en LCD-skærm. Hvis
LCD-skærmen ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-skærmen,
inden du udskifter den med LCD-skærmen.
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande,
overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan
skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i
overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Skærmtilstand
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringsp
olaritet (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
8 Specifikationer
155
8
Specifikationer
Skærmtilstand
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringsp
olaritet (H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal
cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal
frekvens måles i kHz.
Vertikal frekvens
Skærmen viser et enkelt billede flere gange pr. sekund (som et fluorescerende lys) for at vise det,
brugeren ser. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale
frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.
8 Specifikationer
156
Appendiks
Kontakt SAMSUNG OVER HELE VERDEN
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsungs produkter: Venligst kontakt
SAMSUNG support.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Appendiks
157
Appendiks
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864,€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)
210 6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
Appendiks
158
Appendiks
EUROPE
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20
http://www.samsung.com
7267)
RUMANIA
From landline : 08010-SAMSUNG
http://www.samsung.com
(7267864)
From landline & mobile : (+40)
21 206 01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0800-726 786)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
-
http://www.samsung.com
Appendiks
159
Appendiks
CIS
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Appendiks
160
Appendiks
MIDDlE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Appendiks
161
Appendiks
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder
Bedste billedkvalitet
z
For at få den bedste billedkvalitet: Gå til kontrolpanelet på din pc, og juster opløsningen og
opdateringshastigheden således. Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke
vælger den optimale opløsning.
32"
†
Opløsning: 1366 X 768
†
Vertikal frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz
40, 46"
z
†
Opløsning: 1920 X 1080
†
Vertikal frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
z
†
Antallet af underpixels efter LCD-paneltype: 32: 3.147.264
†
Antallet af underpixels efter LCD-paneltype: 40, 46 : 6.220.800
Kør "Auto Adjustment" for at forbedre billedkvaliteten. Hvis der stadig er støj efter autojustering:
Juster Coarse eller Fine.
z
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
†
Aktiver strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke bruger skærmen
i længere tid.
z
I modsætning til CDT-skærme kan TFT-LCD-skærme (pga. panelets beskaffenhed) kun indstilles til
én opløsning for at få den bedste billedkvalitet. Indstilling af en anden opløsning end den angivne
opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den
optimale opløsning, der er angivet for din skærm.
Beskyttelse mod efterbilleder
Hvad er efterbilleder?
Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et
videomønster, der skifter hele tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid (mere end 12
timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende
krystaller.
Appendiks
162
Appendiks
En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere.
Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres. For at forhindre dette skal
den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.
Sort matrix
Kilde
Farvefilter
Adgang
Port
TFT
Fælles
elektrode (ITO)
Pixelelektrode
(ITO)
Lagringskondensator
(Cs)
Databus-linje
z
Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand
†
Sluk for produktet i fire timer, når du har brugt det i 20 timer.
†
Sluk for produktet i to timer, når du har brugt det i 12 timer.
†
Gå til to Egenskaber for skærm > Strømforsyning på din pc, og indstil skærmen til slukning efter
behov.
Appendiks
163
Appendiks
†
Det anbefales at bruge en pauseskærm.
Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.
z
Almindelig farveændring
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
Brug to farver
Skift mellem to farver hvert 30. minut som vist herover.
z
Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.
Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.
Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).
z
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
Almindelig farveændring
†
Brug lyse farver med ensartet lysstyrke.
Interval: Skift tekstfarve og baggrundsfarve hvert 30. minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
†
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
†
FLIGHT : TIME
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.
Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers brug.
†
Den bedste måde til beskyttelse af skærmen mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller at
sætte pc'en eller systemet til at køre en pauseskærm, når skærmen ikke bruges. Endvidere er
garantiservice begrænset, afhængigt af instruktionsguiden.
z
Skærmrullefunktion
Appendiks
164
Appendiks
†
Skærmrulning
Effekt: En stor bjælke flyttes horisontalt.
Horizontal bar with Black color
†
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
UA102
21:10
Skærmbjælke
Effekt: To sorte bjælker flyttes vertikalt og horisontalt.
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
UA102
21:10
Horizontal bar
z
Skærmsletningsfunktion
†
Skærmrulning
Effekt: En stor bjælke flyttes horisontalt.
Appendiks
165
Appendiks
Terminologi
Dot Pitch
Skærmen og panelet består af røde, grønne og blå prikker. En mindre afstand mellem prikkerne
medfører en højere opløsning. Dot pitch henviser til den korteste afstand mellem prikker med samme
farve. Dot pitch måles i millimeter.
Vertikal frekvens
Skærmen viser et enkelt billede mange gange pr. sekund (som et lysstofrør der flimrer) for at gengive
et billede, som brugeren kan se. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.
F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der vises 60 gange på ét sekund.
Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal
cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal
frekvens måles i kHz.
Non-interlace tilstand og interlace tilstand
Non-interlace tilstand (progressiv scanning) viser progressivt en horisontal linje fra top til bund på
skærmen. Interlace tilstand viser først de ulige linjenumre og derefter de lige numre. Non-interlace
tilstand anvendes hovedsageligt i pc-skærme, da den medfører en tydelig skærm, og interlace tilstand
anvendes mest i tv.
Plug & Play
Plug & Play er en funktion, der muliggør automatisk udveksling af informationer mellem en skærm og
en pc, for at opnå det optimale visningsmiljø. Skærmen anvender VESA DDC (international standard)
til udførelse af Plug & Play.
Opløsning
Opløsning er antallet af de horisontale prikker (pixels) og de vertikale prikker (pixels), der udgør en
skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad. En højere opløsning gør det muligt at vise
flere data på skærmen og er praktisk ved samtidig udførelse af flere opgaver.
Eksempel: En opløsning på 1920 X 1080 består af 1.920 horisontale pixels (horisontal opløsning) og
1.080 vertikale pixels (vertikal opløsning).
Appendiks
166
Appendiks
Multiple Display Control (MDC)
MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det muligt at styre flere skærme samtidigt på en
pc. Kommunikation mellem pc og skærm sker med RS232C (seriel datatransmission) og RJ45-kabler
(LAN).
Dvd (Digital Versatile Disc)
Dvd henviser til en lagringsdisk på størrelse med en cd, hvorpå du kan gemme
multimedieprogrammer (lyd, video eller spil) med MPEG-2-videokomprimeringsteknologi.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Dette er en grænseflade, der kan sluttes til en digital lydkilde eller en High Definition-videokilde uden
komprimering med et enkelt kabel.
Komponentporte (grøn, blå og rød)
Komponentportene, som rummer, overfører og modtager kontrastsignaler, leverer en fremragende
billedkvalitet i forhold til andre videotilslutningsmetoder.
Stereo
Stereo er en teknologi, der udsender lydsignaler via to kanaler. Stereo leverer en 3D-lydoplevelse
gennem separate venstre og højre lydkanaler på to højttalere.
Kilde
Indgangskilde henviser til en videokilde, der er sluttet til produktet, som f.eks. et videokamera, en
videooptager eller en dvd-afspiller.
480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p
Hver af ovenstående scanningshastigheder henviser til antallet af effektive scanningslinjer, der afgør
skærmopløsningen. Scanningshastigheden indikeres som i (interlaced) eller p (progressiv), afhængigt
af scanningsmetoden.
- Scanning
Scanning henviser til en proces med at sende pixels, der progressivt danner et billede. Et stort antal
pixels giver et tydeligere og mere levende billede.
- Progressiv
I progressiv scanningstilstand scannes alle linjer med pixels én efter én (progressivt) på skærmen.
- Interlaced
I interlaced scanningstilstand scannes først hver anden linje med pixels fra top til bund, hvorefter de
resterende linjer med pixels (de linjer, der ikke blev scannet) bliver scannet.
Appendiks
167
Appendiks
Korrekt bortskaffelse
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder,
at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at
undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret
affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres
behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen
for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på
miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i
dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet
husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at
batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv
2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for
menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra
andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Appendiks
168
Stikordsregister
A
M
Autojustering 102
MDCinstall/ationafinstallation 61
Autolydstyrke 115
Automatisk slukning 140
N
ndring af sproget 118
B
Nulstil alt 145
Balance 114
Batterier 24
Brug af MDC 62
P
Pctilslutning 46
Port 21
D
Problemrapport 146
Driverinstallation 48
R
E
Rotation af skærmmenuen 138
Elementer der sælges separat 19
RS232Ctilslutning 60
Energibesparelse 126
S
F
Skarphed 97
Farve 97
Skærmplacering 131
Farvetone 98
Skærmtilpasning 106
Fjernbetjening 23
Sleeptimer 120
SRS TS XT 116
I
Indstilling af opløsning 49
K
Konfiguration af gennemsigtighed 123
Kontrast 95
Standard 94
Størrelse 105
T
Tid 119
Tilpasning af lydindstillinger 114
Tilpasning af skærmen med indstillingerne 95
Tilstand 93
L
Låsefunktion 124
Timer 121
Tone 97
Lydjustering 113
Lysstyrke 95
Stikordsregister
169
Stikordsregister
V
Videotilslutning 52
Z
Zoom1/Zoom2 106
Stikordsregister
170
Download PDF