Samsung | 320BX | Samsung 320BX Bruksanvisning

Brukerveiledning
320BX
400BX
460BX
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og
spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
BN46-00029B-08
Før du tar produktet i bruk
Copyright
Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
© 2011 Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.
Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er
forbudt.
SAMSUNG- og SyncMaster-logoene er registrerte varemerker for Samsung Electronics.
Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association.
Rettmessig eier har opphavsretten til alle andre varemerker.
z
Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
†
(a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
†
(b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
z
Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller
hjemmebesøk utføres.
TruSurround XT, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs,
Inc.
Før du tar produktet i bruk
2
Før du tar produktet i bruk
Rengjøring
Utvis forsiktighet ved rengjøring siden panelet og de utvendige delene på avanserte LCD-skjermer lett
ripes opp.
Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.
1.
Slå av skjermen og datamaskinen.
2.
Koble strømkabelen fra skjermen.
Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt.
3.
Tørk skjermen med en ren, myk og tørr klut.
z
Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit,
løsemidler eller overflateaktive stoffer.
!
z
Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på
produktet.
4.
Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre skjermen
utvendig.
5.
Koble strømkabelen til skjermen når rengjøringen er fullført.
6.
Slå på skjermen og datamaskinen.
Lagring
På svært glansede modeller kan det oppstå hvite flekker på overflaten hvis en ultralyd-luftfukter brukes i
nærheten.
Kontakt kundeservicesenter hvis skjermen må rengjøres innvendig (et servicegebyr vil påløpe).
Før du tar produktet i bruk
3
Før du tar produktet i bruk
Sikkerhetstiltak
FORSIKTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT, IKKE ÅPNE.
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSLET
(ELLER BAKSIDEN) FJERNES. PRODUKTET INNEHOLDER INGEN INNVENDIGE DELER
SOM KAN REPARERES AV BRUKER OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT
PERSONELL.
Dette symbolet indikerer høy spenning inne i produktet. Det medfører fare å
berøre innvendige deler på dette produktet.
Dette symbolet varsler deg om at viktig informasjonsmateriell vedrørende drift
og vedlikehold er inkludert med dette produktet.
Symboler
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller død.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade
på eiendom.
Aktiviteter som er merket med dette symbolet, er ulovlige.
Instruksjoner som er merket med dette symbolet, må følges.
Før du tar produktet i bruk
4
Før du tar produktet i bruk
Elektrisitet og sikkerhet
Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.
Advarsel
Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.
z
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke koble til flere produkter i samme stikkontakt.
z
Overopphetede stikkontakter kan forårsake brann.
Ikke berør strømkontakten med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk støt.
Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
z
En usikker tilkobling kan forårsake brann.
!
Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (bare isolerte enheter av type 1).
z
Det kan føre til elektrisk støt eller skade.
!
Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke legges
under en tung gjenstand.
z
Skade på kabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.
z
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med en
myk klut.
!
z
Det kan føre til brann.
Før du tar produktet i bruk
5
Før du tar produktet i bruk
Forsiktig
Ikke koble fra strømkabelen mens produktet er i bruk.
z
Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.
Bruk bare strømkabelen som ble levert med Samsung-produktet. Ikke bruk
strømkabelen med andre produkter.
z
!
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
z
Strømkabelen må kobles fra for å slå av strømmen til produktet når det
oppstår et problem.
!
z
Merk at du ikke kan slå produktet helt av ved bare å trykke på strømknappen
på fjernkontrollen.
Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.
z
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
!
Installasjon
Advarsel
Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer
produktet i nærheten av varmekilder.
z
Det kan føre til brann.
La en tekniker montere veggstativet.
!
z
Installering utført av en ukvalifisert person kan føre til skade.
z
Bruk bare godkjente kabinetter.
Ikke installer produktet på et sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle eller et
skap.
z
Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
Installer produktet minst 10 cm unna veggen for å tillate ventilasjon.
z
Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
!
Før du tar produktet i bruk
6
Før du tar produktet i bruk
Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
z
Den medfører kvelningsfare for barn.
!
Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå
flater osv.).
z
Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
z
Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli
skadet eller forårsake brann.
Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv,
fuktighet (vannsøl osv.), olje eller røyk.
z
!
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for
eksempel ovner.
z
Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.
Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.
z
Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
z
Siden produktets forside er tung, må det installeres på et flatt og stabilt
underlag.
Matolje, for eksempel soyaolje, kan skade eller deformere produktet. Ikke installer
produktet på et kjøkken eller i nærheten av en kjøkkenbenk.
Forsiktig
Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.
z
Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
!
Ikke sett ned produktet med fronten ned.
z
Skjermen kan bli skadet.
Før du tar produktet i bruk
7
Før du tar produktet i bruk
Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at den
nedre kanten på produktets forside ikke stikker ut.
z
Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
z
Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette størrelsen.
Sett produktet forsiktig ned.
z
Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
!
SAMSUNG
Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fine partikler,
kjemiske stoff eller ekstreme temperaturer, eller på en flyplass eller togstasjon der
produktet skal brukes kontinuerlig i lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.
!
z
Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter hvis du ønsker å installere
produktet på et slikt sted.
Bruk
Advarsel
Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere, reparere eller
modifisere produktet selv.
z
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
z
Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
Før du flytter produktet, slår du av strømbryteren og kobler fra strømkabelen,
antennekabelen og alle andre tilkoblede kabler.
!
z
Skade på kabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Hvis produktet lager unormale lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du
straks koble fra strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
!
z
Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
z
Barn kan bli alvorlig skadet.
Hvis du mister produktet eller ytterdekslet blir skadet, slår du av strømbryteren og
kobler fra strømkabelen. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
z
Fortsatt bruk kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Før du tar produktet i bruk
8
Før du tar produktet i bruk
Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri osv.) oppå
produktet.
z
Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå
lekene eller godteriet, noe som kan medføre alvorlig personskade.
Ved lyn eller torden må strømkabelen fjernes, og antennekabelen må ikke
berøres.
z
!
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.
z
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
!
Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
z
En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller
strømkontakten. Ventiler også området øyeblikkelig.
!
GAS
z
Gnister kan forårsake eksplosjon eller brann.
z
Berør aldri strømkabelen eller antennekabelen ved lyn eller torden.
Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
z
En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av
produktet.
!
z
Det kan medføre eksplosjon eller brann.
Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
z
Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
Før du tar produktet i bruk
9
Før du tar produktet i bruk
100
Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller brennbare
gjenstander (papir, fyrstikker osv.) inn i produktet (via ventilen eller inndata-/
utdataportene osv.).
z
Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har
kommet vann eller fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs
kundeservicesenter.
z
Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller
metallgjenstander oppå produktet.
z
Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har
kommet vann eller fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs
kundeservicesenter.
z
Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Forsiktig
Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan
det føre til bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
z
!
Hvis du ikke skal bruke skjermen i en lengre periode, bør du aktivere
strømsparingsmodus eller en skjermbeskytter med bevegelig bilde.
-_!
Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en
lengre periode (ferie osv.)
z
Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller
strømlekkasje.
Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
z
Synet ditt kan bli svekket.
!
Ikke hold skjermen opp ned eller flytt den ved å holde i stativet.
z
Produktet kan falle ned og bli skadet eller forårsake personskade.
Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.
!
Før du tar produktet i bruk
10
Før du tar produktet i bruk
Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
z
Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Hvil øynene i minst 5 minutter hver time du bruker produktet.
z
Tretthet i øynene er forbigående.
!
Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir
varmt.
Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.
!
Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen eller stativhøyden.
!
z
Du kan sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
z
Hvis produktet vippes for mye, kan det falle ned og føre til skade.
Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
z
Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
Før du tar produktet i bruk
11
Innholdsfortegnelse
FØR DU TAR PRODUKTET
I BRUK
FORBEREDELSER
KOBLE TIL OG BRUKE EN
KILDEENHET
2
Copyright
3
Rengjøring
3
Lagring
4
Sikkerhetstiltak
4
5
6
8
Symboler
Elektrisitet og sikkerhet
Installasjon
Bruk
18
Kontrollere innholdet
18
19
Fjerne emballasjen
Kontrollere komponentene
20
Deler
20
21
22
23
Frontsensor
Omvendt side
Antityverilås
Fjernkontroll
26
Før du installerer produktet
(installasjonsveiledning)
26
27
29
Vippevinkel og rotering
Ventilasjon
Mål
30
Montere veggfeste
30
30
31
Klargjøring før montering av veggfeste
Montere veggfestesettet
Spesifikasjoner for veggfeste ([VESA])
32
Fjernkontroll
32
34
Kabeltilkobling
Kontrollkoder
45
Før tilkobling
45
Kontrollpunkter før tilkobling
Innholdsfortegnelse
12
Innholdsfortegnelse
BRUKE MDC
SKJERMJUSTERING
46
Koble til og bruke en PC
46
48
49
Koble til en PC
Driverinstallasjon
Endre oppløsningen
52
Koble til en videoenhet
52
53
54
Tilkobling med videokabelen
Tilkobling med RGB-komponentkabelen
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
55
Koble til og bruke en kildeenhet
55
Kildeliste/Enhetsnavn
60
Konfigurere innstillinger for Multi Control
60
Konfigurere innstillinger for Multi Control
60
Tilkobling med RS232C-kabelen
61
MDC-programinstallasjon/-avinstallasjon
61
61
Installasjon
Avinstallering
62
Bruke MDC-programmet
62
63
64
65
66
67
69
70
72
75
76
84
86
91
Koble til MDC
Tilkoblingsstyring
Auto Set ID
Kloning
Prøve kommandoen på nytt
Komme i gang med MDC
Oppsettet for hovedskjermen
Menyer
Skjermjustering
Lydjustering
Systemoppsett
Verktøyinnstillinger
Andre funksjoner
Feilsøkingsveiledning
93
Mode
93
Endre bilde-Mode
Innholdsfortegnelse
13
Innholdsfortegnelse
95
Custom
95
Konfigurere Custom-innstillinger
98
Color Tone
98
Konfigurere Color Tone-innstillingene
99
Color Control
99
Konfigurere Color Control-innstillingene
100
Color Temp.
100
Konfigurere Color Temp.-innstillingene
101
Image Lock
101
Konfigurere Image Lock-innstillingene
102
Auto Adjustment
102
Konfigurere Auto Adjustment-innstillingene
103
Signal Balance
103
Konfigurere Signal Balance-innstillingene
105
Size
105
Endre bilde-Size
107
Digital NR
107
Aktivere Digital NR
108
HDMI Black Level
108
Konfigurere HDMI Black Level-innstillinger
109
Film Mode
109
Aktivere Film Mode
110
Dynamic Contrast
110
Endre Dynamic Contrast-innstillingen
111
Lamp Control
111
Endre Lamp Control-innstillingen
112
Picture Reset
112
Aktivere Picture Reset
Innholdsfortegnelse
14
Innholdsfortegnelse
LYDJUSTERING
INNSTILLINGER
113
Mode
113
Endre Mode-innstilling
114
Custom
114
Konfigurere Custom-innstillinger
115
Auto Volume
115
Bytte til Auto Volume-innstilling
116
SRS TS XT
116
Stille inn SRS TS XT
117
Tilbakestill lyd
117
Tilbakestille lydinnstillinger (Sound Reset)
118
Language
118
Endre Language
119
Time
119
120
121
122
Clock Set
Sleep Timer
Timer1 / Timer2 / Timer3
Holiday Management
123
Menu Transparency
123
Endre Menu Transparency
124
Safety Lock
124
125
Change PIN
Lock
126
Energy Saving
126
Stille inn Energy Saving
127
Video Wall
127
128
129
130
131
Video Wall
Format
Horizontal
Vertical
Screen Position
Innholdsfortegnelse
15
Innholdsfortegnelse
FEILSØKINGSVEILEDNING
SPESIFIKASJONER
132
Safety Screen
132
134
135
136
Pixel Shift
Timer
Bar / Eraser
Side Gray
136
Resolution Select
136
Endre oppløsningen (Resolution Select)
137
Power On Adjustment
137
Stille inn Power On Adjustment
138
OSD Rotation
138
Endre menyretningen (OSD Rotation)
139
Advanced Settings
139
140
141
142
143
143
Temperature
Auto Power
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
145
Setup Reset
145
Tilbakestille oppsett (Setup Reset)
145
Reset All
145
Tilbakestille alle innstillinger (Reset All)
146
Krav før du kontakter Samsung
kundeservicesenter
146
146
147
Teste produktet
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Kontroller følgende.
150
Spørsmål og svar
152
Generelt
154
Strømsparer
Innholdsfortegnelse
16
Innholdsfortegnelse
TILLEGG
155
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
157
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE
162
Optimal bildekvalitet og forhindring av
bildeinnbrenning
162
162
Optimal bildekvalitet
Forhindrnig av bildeinnbrenning
166
Terminologi
168
Riktig avhending
168
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra
elektrisk og elektronisk utstyr)
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
168
INDEKS
Innholdsfortegnelse
17
1
1.1
Forberedelser
Kontrollere innholdet
1.1.1
1
Fjerne emballasjen
Fjern den svarte låseenheten nederst i esken.
1
2
2
Bruk sporene i esken, løft og ta av toppen av esken.
3
Kontroller komponentene og fjern styroporen og plastposen.
3
Utseendet på de faktiske komponentene kan variere fra bildet som vises.
Dette bildet er kun til referanse.
4
Lagre esken i et tørt område slik at den kan brukes når du flytter produktet i fremtiden.
1 Forberedelser
18
1.1.2
Kontrollere komponentene
z
Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler noen komponenter.
z
Utseendet på komponentene og delene som selges separat kan variere fra bildet som vises.
Komponenter
Komponenter kan variere på forskjellige steder.
Hurtigoppsettguide
Garantikort
Brukerhåndbok
(Ikke tilgjengelig alle steder)
Strømledning
D-SUB-kabel
Fjernkontroll
(BP59-00138A)
+
-
1
Forberedelser
+
Batterier
(Ikke tilgjengelig alle steder)
Deler selges separat
Følgende deler kan kjøpes hos din nærmeste forhandler.
Veggmonteringssett
RS232C-kabel
RCA-stereokabel
RGB-BNC-kabel
RGB-komponentkabel
Videokabel
1 Forberedelser
19
1
1.2
Forberedelser
Deler
1.2.1
Frontsensor
z
Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten
forvarsel for å forbedre kvaliteten.
z
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
Sensor
På/Av-lampe
Beskrivelse
Normal: På / Energisparing: Blinker
Se i "8.2 Strømsparer" for informasjon om strømsparingsmodus.
Fjernkontrollsensor
Mottar signaler fra fjernkontrollen
Hold området mellom fjernkontrollsensoren og fjernkontrollen fri for
hindringer.
1 Forberedelser
20
1
Forberedelser
1.2.2
Omvendt side
Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel
for å forbedre kvaliteten.
AV IN
DVI IN
RGB/COMPONENT IN
ON
POWER IN POWER S/W
AUDIO IN
RS232C IN
DC OUT
(5V/1.5A)
Port
Beskrivelse
[POWER S/W] ON [ I ] / OFF
Strømbryter
[POWER IN]
Kobler seg til strømledningen
[DVI IN]
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en DVI-kabel eller HDMIDVI-kabel
[AV IN]
Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av videokabelen
[AUDIO IN]
Kobler seg til lyden på en kildeenhet
[RGB/COMPONENT IN]
Kobler seg til en lydenhet med D-SUB- eller RGBkomponentkabelen
[DC OUT (5V/1.5A)]
Sørg for å koble [DC OUT]-porten til en TV-tunerboks som er
spesifisert av Samsung. Ellers kan produktytelsen bli påvirket.
[RS232C IN]
Kobler seg til en MDC ved hjelp av RS232C-kabelen
1 Forberedelser
21
1
Forberedelser
1.2.3
Antityverilås
z
En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder.
z
Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som
følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
Slik låser du en antityverilåseenhet:
1
Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et
skrivebord.
2
3
Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av
produktet.
4
Lås låseenheten.
z
En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
z
Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet
for mer informasjon.
z
Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere
eller på Internett.
1 Forberedelser
22
1.2.4
Fjernkontroll
z
Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at
de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
z
Fjernkontrollens knappefunksjoner kan variere for forskjellige produkter.
POWER
OFF
Slå på produktet.
Slå av produktet.
.QZ
Ikke aktivert på dette produktet.
ABC
DEF
1
2
3
GHI
JKL
MNO
4
5
6
PRS
TUV
WXY
7
8
9
DEL -/--
SYMBOL
ENTER
-
0
PRE-CH
GUIDE
Justerer volumet.
Angi passordet når du blir bedt om det under bruk
av skjermvisningsmenyen, eller bytt kanal.
Gå tilbake til forrige kanal.
Demp lyden.Slår på lyden: Trykk [MUTE] på nytt eller
trykk på volumkontrollknappen (+ VOL -).
MUTE
VOL
SOURCE
CH/P
D.MENU
MENU
TV
Bytt kanal i TV-modus.
Bytt inngangskilde.
RN
TU
Ikke aktivert på dette produktet.
RE
LS
Vis eller skjul skjermvisningsmenyen
når inngangskilden er TV.
TO
O
Bytt inngangskilde til TV.
Vis eller skjul skjermvisningsmenyen
eller returner til forrige meny.
Returner til forrige meny.
Gå til øvre, nedre, venstre eller høyre meny
eller juster innstillingen for et alternativ.
Bekreft et menyvalg.
Vis informasjon om gjeldende inngangskilde.
FO
IT
IN
Gå ut av gjeldende meny.
EX
1
Forberedelser
Disse knappene brukes når du konfigurerer
innstillinger under Channel List i TV-modus.
Ikke aktivert på dette produktet.
TTX/MIX
BP59-00138A
MTS/DUAL
MagicInfo
Ikke aktivert på dette produktet.
Konfigurer lydinnstillingene.
1 Forberedelser
23
1
Forberedelser
Justere skjermmenyen med fjernkontrollen
MENU
IT
1.
Åpne skjermmenyen.
2.
Velg mellom Input, Picture, Sound, Setup eller Multi Control i
skjermmenyen som vises.
3.
Endre innstillinger etter ønske.
4.
Fullfør innstillingen.
5.
Lukk skjermmenyen.
EX
Slik plasserer du batterier i fjernkontrollen:
1
2
3
Åpne lokket på baksiden av fjernkontrollen.
Plasser to AAA-batterier (1,5 V) i riktig retning.
Lukk lokket.
Batterier selges separat.
1 Forberedelser
24
Mottaksområde for fjernkontrollen
7m ~ 10m
1
Forberedelser
Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand på mellom 7 og 10 meter fra sensoren på produktet i en vinkel
på 30˚ fra venstre og høyre.
z
Oppbevar brukte batterier utenfor rekkevidde av barn og resirkuler dem.
z
Ikke bruk nye og gamle batterier om hverandre. Skift ut begge batteriene samtidig.
z
Fjern batterier når fjernkontrollen ikke brukes over en lengre periode.
1 Forberedelser
25
1
1.3
Forberedelser
Før du installerer produktet (installasjonsveiledning)
For å unngå skader må dette apparatet være sikkert festet til gulvet/veggen i henhold til
installasjonsinstruksjonene.
1.3.1
z
Sørg for at et autorisert installasjonsfirma installerer veggfestet.
z
Hvis ikke kan produktet falle ned og forårsake personskade.
z
Sørg for at angitt veggfeste installeres.
Vippevinkel og rotering
Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
15 A Produktet kan vippes i en maksimal vinkel på 15 fra en vinkelrett veggoverflate.
B For å bruke produktet vertikalt (stående), vrir du det med klokken slik at lampen peker nedover.
1 Forberedelser
26
1
Forberedelser
1.3.2
Ventilasjon
1. Installasjon på en vinkelrett vegg
A Minimum 40 mm
B Romtemperatur: Under 35 C
z
Når du installerer produktet på en vinkelrett vegg, må du la
det være minst 40 mm mellom produktet og veggen for å
sikre ventilasjon og at temperaturen holdes under 35 C.
A
B
Figure 1.1 Sidevisning
1 Forberedelser
27
1
Forberedelser
2. Installasjon på en innrykket vegg
Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
B
D
D
Rett visning
A
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
C
E
E Romtemperatur: Under 35 C
Figure 1.2 Sidevisning
Når du installerer produktet på en innrykket vegg, må du la det være minst så mye plass mellom
produktet og veggen som spesifisert for å sikre ventilasjon og at temperaturen holdes under 35 C.
3. Installasjon på et innrykket gulv
Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
A Minimum 50 mm
B Romtemperatur: Under 20 C
A
B
Figure 1.3 Sidevisning
Når du installerer produktet på en innrykket vegg, må du la det være minst 50 mm mellom produktet og
veggen for å sikre ventilasjon og at temperaturen holdes under 20 C.
1 Forberedelser
28
1
Forberedelser
1.3.3
Mål
5
1
2
4
3
SETT – mål (B x D x H) [mm]
Uten STATIV
Modellnavn
1
2
3
4
5
320BX
782.0
697.7
392.3
478.5
85.5
400BX
969.0
888.8
501.4
582.0
91.0
460BX
1102.0
1019.8
574.6
656.8
91.4
Alle tegningene er ikke nødvendigvis i naturlig målestokk. Noen mål kan endres uten forvarsel. Se
målene før du installerer produktet. Ikke ansvarlig for skrive- eller trykkfeil.
1 Forberedelser
29
1
1.4
Forberedelser
Montere veggfeste
1.4.1
Klargjøring før montering av veggfeste
Hvis du vil montere et veggfeste fra en annen produsent,
bruker du holderringen.
1
1.4.2
Montere veggfestesettet
Veggfestesettet (selges separat) hjelper deg å montere produktet på veggen. Du finner mer informasjon
om montering av veggfestet i bruksanvisningen som følger med veggfestet. Vi anbefaler at du kontakter
en fagmann som kan hjelpe med montering av veggfestebeslaget. Samsung Electronics står ikke
ansvarlig for skader på produktet eller personskader om du velger å montere veggfestet på egen hånd.
1 Forberedelser
30
1
Forberedelser
1.4.3
Spesifikasjoner for veggfeste ([VESA])
Monter veggfestet på en bæredyktig vegg som står vinkelrett på gulvet. Kontakt din nærmeste
forhandler for å få mer informasjon før du monterer veggfestet på et annet underlag enn gipsplater. Hvis
du monterer produktet i taket eller på en skråvegg, kan det falle ned og forårsake alvorlige
personskader.
z
Standardmål for veggfestesett er vist i tabellen nedenfor.
z
Veggfestesett fra Samsung inneholder en detaljert
bruksanvisning og alle deler som er nødvendige, følger med.
z
Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med skruespesifikasjonene
i VESA-standarden.
z
Ikke bruk skruer som er lengre enn standard lengde, eller som
ikke samsvarer med [VESA]-standarden. For lange skruer kan
forårsake skader på innsiden av produktet.
z
Til veggfester som ikke samsvarer med skruespesifikasjonene i
VESA-standarden, kan lengden på skruene variere avhengig av
veggfestets spesifikasjoner.
z
Ikke stram skruene for hardt. Dette kan skade produktet eller
føre til at produktet faller ned, noe som igjen kan føre til
personskader. Samsung står ikke ansvarlig for denne typen
ulykker.
z
Samsung står ikke ansvarlig for skader på produktet eller
personskader når det brukes et veggfeste som ikke er i samsvar
med [VESA]-standarden eller spesifikasjonene, eller hvis
brukeren ikke følger produktets monteringsanvisning.
z
Ikke monter produktet i mer enn 15 graders vinkel.
z
Vær alltid to personer når produktet monteres på veggen.
Modell
VESA-spesifikasjoner
for skruehull (A * B) i
millimeter
320BX
200 X 200
400BX
400 X 400
460BX
600 X 400
Standardskrue
Antall
M8
4
Ikke monter veggfestesettet mens produktet er skrudd på. Dette kan medføre at du får elektrisk støt.
1 Forberedelser
31
1
1.5
Forberedelser
Fjernkontroll
1.5.1
z
Kabeltilkobling
Grensesnitt
RS232C (9-pinners)
Pinne
TxD (nr. 2), RxD (nr. 3), GND (nr. 5)
Bithastighet
9600 bps
Databiter
8 biter
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 biter
Flytkontroll
Ingen
Maksimal lengde
15 m (bare skjermet type)
Pinnetilordning
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Pinne
Signal
1
Registrer databærer
2
Mottatt data
3
Overført data
4
Forbered dataterminal
5
Bakkesignal
6
Forbered datasett
7
Send forespørsel
8
Klargjør til sending
9
Ringeindikator
1 Forberedelser
32
1
Forberedelser
z
RS232C-kabel
Forbinder: 9-pinners D-Sub
Kabel: Krysskabel
9
5
5
9
6
1
1
6
-P1Hunn
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Rx
Tx
3
<--------
2
Tx
Gnd
5
---------
5
Gnd
Hunn
Tilkobling
RS232C IN
z
-P1-
1 Forberedelser
33
1
Forberedelser
1.5.2
Kontrollkoder
Vise kontrolltilstand (hent kontrollkommando)
Sokkel
Kommando
0xAA
Kommandot
ype
Datalengde
ID
0
Kontrollsum
Datalengde
Data
1
Verdi
Kontrollere (Angi kontrollkommando)
Sokkel
Kommando
0xAA
Kommandot
ype
ID
Kontrollsum
Kommando
Nr.
Kommandotype
Verdiområd
e
Kommando
1
Strømkontroll
0x11
0~1
2
Volumkontroll
0x12
0~100
3
Inngangskildekontroll
0x14
-
4
Skjermmoduskontroll
0x18
-
5
Skjermstørrelseskontroll
0x19
0~255
6
PIP på/av-kontroll
0x3C
0~1
7
Autojusteringskontroll
0x3D
0
8
Moduskontroll for videovegg
0x5C
0~1
9
Sikkerhetslås
0x5D
0~1
z
Utstedte IDer kan vises i heksadesimaler. Men ID 0 må vises som 0xFF.
z
All kommunikasjon foregår i heksadesimaler. Kontrollsummen beregnes ved å legge sammen alle
verdiene unntatt overskriften. Hvis en kontrollsum blir mer enn 2 sifre som vist nedenfor
(11+FF+01+01=112), fjernes det første tallet.
Dvs. Slå på & ID=0
Sokkel
Kommando
Datalengde
Data 1
1
"Power"
Datalengde
Data 1
1
1
ID
0xAA
0x11
Sokkel
Kommando
Kontrollsum
ID
0xAA
0x11
12
1 Forberedelser
34
1
Forberedelser
z
For å kontrollere alle enheter som er tilkoblet av en seriekabel samtidig uavhengig av IDer, angir du
IDen som "0xFE" og overfører kommandoer. Kommandoer utføres av hver enhet, men ACK vil ikke
svare.
Strømkontroll
z
Funksjon
En TV/skjerm kan slås på og av med en PC.
z
Vise strømtilstand (Hent strøm PÅ/AV-status)
Sokkel
Kommando
Datalengde
ID
0xAA
z
Kontrollsum
0x11
0
Stille inn strøm PÅ/AV (Angi strøm PÅ/AV)
Sokkel
Kommando
Datalengde
Data
1
"Power"
ID
0xAA
Kontrollsum
0x11
"Power": Strømkode som skal angis på en TV/skjerm
1 : Strøm PÅ
0 : Strøm AV
z
Ack
Sokkel
0xAA
Kommand
o
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
‘A’
0x11
"Power"
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
‘N’
0x11
"ERR"
ID
0xFF
Kontrollsu
m
"Power": Strømkode som skal angis på en TV/skjerm
z
Nak
Sokkel
0xAA
Kommand
o
0xFF
ID
Kontrollsu
m
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått
1 Forberedelser
35
1
Forberedelser
Volumkontroll
z
Funksjon
Volumet på en TV/skjerm kan justeres med en PC.
z
Vise volumtilstand (Hent volumstatus)
Sokkel
Kommando
Datalengde
ID
0xAA
z
Kontrollsum
0x12
0
Stille inn volum (Angi volum)
Sokkel
Kommando
Datalengde
Data
1
"Volume"
ID
0xAA
Kontrollsum
0x12
"Volume": Volumverdikode som skal angis på en TV/skjerm (0-100)
z
Ack
Sokkel
0xAA
Kommand
o
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
‘A’
0x12
"Volume"
ID
0xFF
Kontrollsu
m
"Volume": Volumverdikode som skal angis på en TV/skjerm (0-100)
z
Nak
Sokkel
0xAA
Kommand
o
0xFF
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
‘N’
0x12
"ERR"
ID
Kontrollsu
m
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått
1 Forberedelser
36
1
Forberedelser
Inngangskildekontroll
z
Funksjon
Inngangskilden til en TV/skjerm kan endres med en PC.
z
Vise inngangskildetilstand (Hent inngangskildestatus)
Sokkel
Kommando
Datalengde
ID
0xAA
z
0x14
Kontrollsum
0
Stille inn inngangskilde (Angi inngangskilde)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalengde
Data
1
"Input
Source"
Kontrollsum
"Input Source": En inngangskilde som skal angis på en TV/skjerm
0x14
PC
0x1E
BNC
0x18
DVI
0x0C
Inngangskilde
0x04
S-video
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
†
DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke brukes med Angi kommando. De reagerer
bare på "Hent"-kommandoer.
†
Denne modellen støtter ikke portene BNC, S-Video, HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2, HDMI2_PC
og Display.
†
MagicInfo er bare tilgjengelig med modeller som inneholder MagicInfo-funksjonen.
†
RF (TV) og DTV er bare tilgjengelig med modeller som inkluderer en TV.
1 Forberedelser
37
1
Forberedelser
z
Ack
Sokkel
Kommand
o
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
ID
0xAA
0xFF
3
‘A’
0x14
"Input
Source"
Kontrollsu
m
"Input Source": En inngangskilde som skal angis på en TV/skjerm
z
Nak
Sokkel
0xAA
Kommand
o
0xFF
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
‘N’
0x14
"ERR"
ID
Kontrollsu
m
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått
1 Forberedelser
38
1
Forberedelser
Skjermbilde
z
Funksjon
Skjermmodusen til en TV/skjerm kan endres med en PC.
Skjermmodus kan ikke kontrolleres når Video Wall-funksjonen er aktivert.
Denne kontrollen kan bare brukes på modeller som inkluderer en TV.
z
Vise skjermstatus (Hent skjermmodusstatus)
Sokkel
Kommando
Datalengde
ID
0xAA
z
Kontrollsum
0x18
0
Stille inn bildestørrelse (Angi bildestørrelse)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalengde
Data
1
"Screen
Mode"
Kontrollsum
"Screen Mode": En kode som angir TV/skjerm-status
z
0x01
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Ack
Sokkel
Kommand
o
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
ID
0xAA
0xFF
‘A’
0x18
"Skjerm
modus"
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
‘N’
0x18
"ERR"
3
Kontrollsu
m
"Screen Mode": En kode som angir TV/skjerm-status
z
Nak
Sokkel
0xAA
Kommand
o
0xFF
ID
Kontrollsu
m
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått
1 Forberedelser
39
1
Forberedelser
Skjermstørrelseskontroll
z
Funksjon
Skjermstørrelsen til en TV/skjerm kan endres med en PC.
z
Vise skjermstørrelsen (Hent skjermstørrelsestatus)
Sokkel
Kommando
Datalengde
ID
0xAA
z
Kontrollsum
0x19
0
Ack
Sokkel
Kommand
o
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
ID
0xAA
0xFF
3
‘A’
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsu
m
"Screen Size": TV/skjermstørrelse (område: 0 – 255, enhet: tommer)
z
Nak
Sokkel
0xAA
Kommand
o
0xFF
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
‘N’
0x19
"ERR"
ID
Kontrollsu
m
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått
1 Forberedelser
40
1
Forberedelser
PIP på/av-kontroll
z
Funksjon
PIP-modusen til en TV/skjerm kan slås på eller av med en PC.
z
†
Bare tilgjengelig på modeller som har PIP-funksjonen.
†
Modusen kan ikke kontrolleres hvis Video Wall er angitt til On.
†
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i MagicInfo.
Vise PIP på/av-tilstand (Hent PIP PÅ/AV-status)
Sokkel
Kommando
Datalengde
ID
0xAA
z
Kontrollsum
0x3C
0
Stille inn PIP på/av (Angi PIP PÅ/AV)
Sokkel
Kommando
Datalengde
Data
1
"PIP"
ID
0xAA
Kontrollsum
0x3C
"PIP": En kode som brukes til å slå PIP-modus til en TV/skjerm på eller av
1 : PIP PÅ
0 : PIP AV
z
Ack
Sokkel
0xAA
Kommand
o
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
‘A’
0x3C
"PIP"
ID
0xFF
Kontrollsu
m
"PIP": En kode som brukes til å slå PIP-modus til en TV/skjerm på eller av
z
Nak
Sokkel
0xAA
Kommand
o
0xFF
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
‘N’
0x3C
"ERR"
ID
Kontrollsu
m
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått
1 Forberedelser
41
1
Forberedelser
Autojusteringskontroll (bare PC og BNC)
z
Funksjon
Automatisk juster PC-systemskjermen med en PC.
z
Vise autojusteringstilstand (Hent autojusteringsstatus)
z
Stille inn autojustering (Angi autojustering)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x3D
Datalengde
Data
1
"Auto
Adjustment"
ID
Kontrollsum
"Auto Adjustment": 0x00 (til enhver tid)
z
Ack
Sokkel
Kommand
o
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
ID
0xAA
z
0xFF
3
‘A’
0x3D
"Auto
Adjustment"
Kontrollsu
m
Nak
Sokkel
0xAA
Kommand
o
0xFF
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
‘N’
0x3D
"ERR"
ID
Kontrollsu
m
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått
1 Forberedelser
42
1
Forberedelser
Moduskontroll for videovegg
z
Funksjon
Video Wall-modus kan aktiveres på en TV/skjerm med en PC.
Denne kontrollen er bare tilgjengelig på en TV/skjerm hvor Video Wall er aktivert.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i MagicInfo.
z
Vise videoveggmodus (Hent videoveggmodus)
Sokkel
Kommando
Datalengde
ID
0xAA
z
Kontrollsum
0x5C
0
Stille inn videovegg (Angi videoveggmodus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalengde
Data
1
"Video Wall
Mode"
Kontrollsum
"Video Wall Mode": En kode som brukes til å aktivere videoveggmodus på en TV/skjerm
1 : Full
0 : Natural
z
Ack
Sokkel
Kommand
o
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
ID
0xAA
0xFF
3
‘A’
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrollsu
m
"Video Wall Mode": En kode som brukes til å aktivere videoveggmodus på en TV/skjerm
z
Nak
Sokkel
0xAA
Kommand
o
0xFF
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
‘N’
0x5C
"ERR"
ID
Kontrollsu
m
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått
1 Forberedelser
43
1
Forberedelser
Sikkerhetslås
z
Funksjon
PC kan brukes til å slå sikkerhetslåsfunksjonen på eller av på en TV/skjerm.
Denne kontrollen er tilgjengelig uavhengig av om strømmen er slått på eller ikke.
z
Vise sikkerhetslåstilstanden (Hent sikkerhetslåsstatus)
Sokkel
Kommando
Datalengde
ID
0xAA
z
Kontrollsum
0x5D
0
Aktivere eller deaktivere sikkerhetslås (Angi sikkerhetslås aktiver/deaktiver)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5D
Datalengde
Data
1
"Safety
Lock"
ID
Kontrolls
um
"Safety Lock": Sikkerhetslåskode som skal angis på en TV/skjerm
1 : PÅ
0 : AV
z
Ack
Sokkel
Kommand
o
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
ID
0xAA
0xFF
3
‘A’
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrollsu
m
"Safety Lock": Sikkerhetslåskode som skal angis på en TV/skjerm
z
Nak
Sokkel
0xAA
Kommand
o
0xFF
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
‘N’
0x5D
"ERR"
ID
Kontrollsu
m
"ERR": En kode som viser hvilken feil som har oppstått
1 Forberedelser
44
2
2.1
Koble til og bruke en kildeenhet
Før tilkobling
Kontroller følgende før du kobler dette produktet til andre enheter.
Enheter som kan kobles til dette produktet inkluderer PCer, videokameraer, høyttalere, digitalbokser og
DVD/Blu-ray-platespillere.
2.1.1 Kontrollpunkter før tilkobling
z
Før du kobler til en kildeenhet leser du brukerhåndboken som følger med. Antallet og plasseringer av
porter på kildeenheter kan variere fra enhet til enhet.
z
Ikke koble til strømkabelen før alle tilkoblinger er fullført. Tilkobling av strømkabelen under tilkobling
kan skade produktet.
z
Koble til lydportene riktig: venstre = hvit og høyre = rød.
Lyd som mottas gjennom en lydinngangsport, sendes ut gjennom PC-, DVI-, AV- eller Componentporten.
z
Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
45
2
2.2
Koble til og bruke en kildeenhet
Koble til og bruke en PC
2.2.1 Koble til en PC
z
En PC kan kobles til produktet på en rekke måter.
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
Tilkobling med D-SUB-kabelen (analog type)
RGB /
COMPONENT IN
AUDIO IN
1
2
3
Koble D-SUB-kabelen til [RGB/COMPONENT IN]-porten på produktet og D-SUB-porten på PCen.
Koble en lydutgangskabel til [AUDIO IN]-porten på produktet og lydutgangsporten på PCen.
Koble strømledningen til produktet og strømuttaket og slå på PCen.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
46
2
Koble til og bruke en kildeenhet
Koble til med en DVI-kabel (digital type)
DVI IN
AUDIO IN
1
2
3
Koble en DVI-kabel til [DVI IN]-porten på skjermen og DVI-porten på PCen.
Koble en lydutgangskabel til [AUDIO IN]-porten på produktet og lydutgangsporten på PCen.
Koble strømledningen til produktet og strømuttaket og slå på PCen.
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
DVI IN
AUDIO IN
1
2
3
Koble en HDMI-DVI-kabel til [DVI IN]-porten på skjermen og HDMI-porten på PCen.
Koble en lydutgangskabel til [AUDIO IN]-porten på produktet og lydutgangsporten på PCen.
Koble strømledningen til produktet og strømuttaket og slå på PCen.
Når du kobler en PC til produktet med en HDMI-DVI-kabel angir du Edit Name til DVI PC for å få tilgang
til video- og lydinnhold som er lagret på PCen.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
47
2
Koble til og bruke en kildeenhet
2.2.2 Driverinstallasjon
z
Du kan angi optimal oppløsning og frekvens for dette produktet ved å installere tilsvarende drivere
for dette produktet.
z
En installasjonsdriver er inkludert på CD en som fulgte med produktet.
Hvis de medfølgende filene er ødelagte, går du til Samsungs hjemmeside (http://
www.samsung.com) og laster ned filene.
1
2
3
4
Sett inn brukerhåndbok-CDen som følger med produktet i CD-ROM-driveren.
5
Gå til Egenskaper for skjerm og kontroller at oppløsningen og oppdateringsfrekvensen er riktige.
Klikk på "Windows Driver".
Følg instruksjonene som gis på skjermen for å fortsette med installasjonen.
Velg din produktmodell fra listen over modeller.
Se i din Windows OS-håndbok for ytterligere informasjon.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
48
2
Koble til og bruke en kildeenhet
2.2.3 Endre oppløsningen
Juster oppløsningen og oppdateringsfrekvensen i Kontrollpanel på PCen for å oppnå optimal
bildekvalitet.
Bildekvaliteten til TFT-LCD-er kan degraderes hvis den optimale oppløsningen ikke velges.
Endre oppløsningen på Windows XP
Gå til Kontrollpanel
Skjerm
Innstillinger, og endre oppløsningen.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
49
2
Koble til og bruke en kildeenhet
Endre oppløsningen på Windows Vista
Gå til Kontrollpanel
Personlige innstillinger
Skjerminnstillinger, og endre oppløsningen.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
50
2
Koble til og bruke en kildeenhet
Endre oppløsningen på Windows 7
Gå til Kontrollpanel
Skjerm
Skjermoppløsning, og endre oppløsningen.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
51
2
2.3
Koble til og bruke en kildeenhet
Koble til en videoenhet
z
Du kan koble en videoenhet til produktet med en kabel.
Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
2.3.1 Tilkobling med videokabelen
AV IN
AUDIO IN
1
2
Koble videokabelen til [AV IN]-porten på produktet og videoporten på videoenheten.
Koble RCA-stereokabelen til [AUDIO IN]-porten på produktet og AUDIO OUT-portene med lik farge
på videoenheten.
3
Trykk på SOURCE-knappen på fjernkontrollen for å endre kilden til AV.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
52
2
Koble til og bruke en kildeenhet
2.3.2 Tilkobling med RGB-komponentkabelen
AUDIO IN
RGB /
COMPONENT IN
1
Koble RGB-komponentkabelen til [RGB/COMPONENT IN]-porten på produktet og
komponentportene med lik farge på videoenheten.
2
Koble RCA-stereokabelen til [AUDIO IN]-porten på produktet og AUDIO OUT-portene med lik farge
på videoenheten.
3
Trykk på SOURCE-knappen på fjernkontrollen for å endre kilden til Component.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
53
2
Koble til og bruke en kildeenhet
2.3.3 Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
DVI IN
AUDIO IN
1
2
Koble en HDMI-DVI-kabel til [DVI IN]-porten på produktet og HDMI-porten på videoenheten.
Koble RCA-stereokabelen til [AUDIO IN]-porten på produktet og AUDIO OUT-portene med lik farge
på videoenheten.
3
Trykk på SOURCE-knappen på fjernkontrollen for å endre kilden til DVI.
z
Lyden vil ikke være aktivert hvis produktet er koblet til en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel. For
å løse dette kobler du i tillegg en lydkabel til lydportene på produktet og videoenheten. Når du
kobler en videoenhet til produktet med en HDMI-DVI-kabel angir du Edit Name til DVI Devices for å
få tilgang til video- og lydinnhold som er lagret på videoenheten.
z
Støttede oppløsninger inkluderer 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p og 576p.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
54
2
2.4
Koble til og bruke en kildeenhet
Koble til og bruke en kildeenhet
2.4.1 Kildeliste/Enhetsnavn
Source List lar deg velge en rekke kilder og endre kildeenhetsnavn.
Kildeliste
Du kan vise skjermen til en kildeenhet som er koblet til produktet. Velg en kilde fra Kildeliste for å vise
skjermen til den valgte kilden.
For å endre innstillingen i Source List:
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilInput og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Source List og trykk på [
]. Følgende skjerm vises.
S o u r c e L i s t
P C
D V I
A V
C o m p o n e n t
M o v e
4
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
]. Skjermen til den valgte kilden vises.
Skjermen vises kanskje ikke riktig hvis en feil kilde er valgt for kildeenheten du ønsker å konvertere til.
2 Koble til og bruke en kildeenhet
55
2
Koble til og bruke en kildeenhet
Rediger navn
z
Du kan gi nytt navn til en tilkoblet kildeenhet.
Noen ganger vises ikke skjermen skikkelig med mindre navnet på en kildeenhet er spesifisert i Edit
Name. I tillegg er det best å gi nytt navn til kildeenheten i Edit Name for å oppnå optimal bildekvalitet.
For å gi nytt navn til en kildeenhet i Edit Name:
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilInput og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Edit Name og trykk på [
]. En liste over kilder (PC, DVI , osv.) vises.
E d i t N a m e
P C
:
----
D V I
:
----
A V
:
----
C o m p o n e n t
:
----
M o v e
4
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
]. En liste over kildeenheter vises som vist
nedenfor.
P C
---V C R
D V D
C a b l e S T B
H D S T B
S a t e l l i t e S T B
A V R e c e i v e r
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Listen kan inkludere følgende kildeenheter. Kildeenheter på listen varierer avhengig av den valgte
kilden.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
2 Koble til og bruke en kildeenhet
56
2
Koble til og bruke en kildeenhet
5
Trykk på
/
for å gå til kildeenheten du ønsker og trykk på [
]. Navnet på den valgte
kildeenheten vises som vist nedenfor.
E d i t N a m e
P C
:
A V R e c e i v e r
D V I
:
----
A V
:
----
C o m p o n e n t
:
----
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Tilgjengelige innstillinger i Picture-menyen avhenger av gjeldende kilde og innstillinger som gjøres i Edit
Name. (Se i side 93 for informasjon om Picture-menyen.)
2 Koble til og bruke en kildeenhet
57
2
Koble til og bruke en kildeenhet
Source AutoSwitch Settings
z
Slår på skjermen med Source AutoSwitch On, og forrige videokildevalg ikke aktivt, og skjermen vil
automatisk søke etter andre videoinngangskilder for aktiv video.
Konfigurere Source AutoSwitch Settings
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilInput og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Source AutoSwitch Settings og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Source AutoSwitch og trykk på [
z
].
].
].
Source AutoSwitch
Når Source AutoSwitch er On, vil skjermvideokilden automatisk søke etter aktiv video.
Valget Primary Source vil bli aktivert hvis gjeldende videokilde ikke gjenkjennes.
Valget Secondary source blir inaktivt hvis ingen primær videokilde er tilgjengelig.
Hvis verken den primære eller sekundære inngangskilden gjenkjennes, utfører skjermen to søk
etter en aktiv kilde, hvert søk kontrollerer den primære og deretter den sekundære kilden. Hvis
begge søkene mislykkes, returnerer skjermen til den første videokilden og viser en melding om
at det ikke finnes noe signal.
Når Primary Source-valget er angitt til All, søker skjermen etter alle videokildeinngangene to
ganger etter hverandre mens den ser etter en aktiv videokilde, og returnerer tilbake til den første
videokilden i rekkefølgen hvis ingen video blir funnet.
S o u r c e A u t o S w i t c h S e t t i n g s
S o u r c e A u t o S w i t c h
:
O f f
P r i m a r y S o u r c e
:
A l l
S e c o n d a r y S o u r c e
:
P C
M o v e
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
2 Koble til og bruke en kildeenhet
58
2
Koble til og bruke en kildeenhet
z
Primary Source
Spesifiser Primary Source for den automatiske inngangskilden.
Pr i m a r y S o u r c e
P C
D V I
A V
C o m p o n e n t
A l l
M o v e
Trykk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
Secondary Source
Spesifiser Secondary Source for den automatiske inngangskilden.
S e c o n d a r y S o u r c e
D V I
A V
C o m p o n e n t
M o v e
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
2 Koble til og bruke en kildeenhet
59
3
Bruke MDC
MDC (flerskjermskontroll) er et program som gjør det enkelt å kontrollere flerskjermsenheter
samtidig med en PC.
3.1
Konfigurere innstillinger for Multi Control
Tilordne en individuell ID til produktet.
3.1.1 Konfigurere innstillinger for Multi Control
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
z
/
for å gå til Multi Control og trykk på [
].
ID Setup
Tilordne en ID til et sett. (Område: 00~99)
Trykk på
z
eller
for å velge et nummer, og trykk på [
].
ID Input
Angi ID-nummeret til produktet som er koblet til inndatakabelen for mottak av inndatasignaler.
Angi nummeret du ønsker med nummerknappene på fjernkontrollen.
3.2
Tilkobling med RS232C-kabelen
RS232C IN
1
Koble RS232C-kabelen til [RS232C IN] på produktet og RS232C OUT på PCen.
3 Bruke MDC
60
3
3.3
Bruke MDC
MDC-programinstallasjon/-avinstallasjon
3.3.1 Installasjon
1
2
Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
Klikk på installasjonsprogrammet MDC Unified.
Hvis et programvareinstallasjonsvindu ikke vises på hovedskjermen, installerer du med "MDC
Unified"-utføringsfilen i MDC-mappen på CD-en.
3
4
Klikk på "Next" i installasjonsveiviserskjermen som vises.
Når vinduet "License Agreement" vises, velger du "I accept the terms of the license agreement" og
klikker på "Next".
5
6
I vinduet "Customer Information" som vises, fyller du ut alle informasjonsfeltene og klikker på "Next".
I vinduet "Destination Folder" som vises velger du katalogbanen du ønsker å installere programmet i
og klikker på "Next".
Hvis katalogbanen ikke er spesifisert, installeres programmet i standard katalogbane.
7
I vinduet "Ready to Install the Program" som vises kontrollerer du katalogbanen som programmet
skal installeres i og klikker på "Install".
8
9
Installasjonsfremdriften vises.
Klikk på "Finish" i vinduet "InstallShield Wizard Complete" som vises.
Velg "Launch MDC Unified" og klikk på "Finish" for å kjøre MDC-programmet øyeblikkelig.
10
MDC Unified-snarveisikonet opprettes på skrivebordet etter installasjon.
z
MDC-utføringsikonet vises kanskje ikke avhengig av PC-systemet eller
produktspesifikasjonene.
z
Trykk på F5 hvis utføringsikonet ikke vises.
3.3.2 Avinstallering
1
2
Velg Innstillinger > Kontrollpanel på Start-menyen og dobbeltklikk på Legg til/slett program.
Velg MDC Unified fra listen og klikk på Endre/fjern.
MDC-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksforhold.
3 Bruke MDC
61
3
3.4
Bruke MDC
Bruke MDC-programmet
3.4.1 Koble til MDC
Bruke MDC via RS-232C (standard for seriell datakommunikasjon)
En RS-232C-seriell kabel må kobles til serieportene på PCen og skjermen.
Bruke MDC via Ethernet
Angi IP-adressen for hovedskjermenheten, og koble enheten til PCen. En skjermenhet kan kobles til en
annen ved hjelp av en RS-232C-seriell kabel.
3 Bruke MDC
62
3
Bruke MDC
3.4.2 Tilkoblingsstyring
Tilkoblingsstyring inkluderer tilkoblingslisten og modifikasjonsalternativene for tilkoblingslisten.
Tilkoblingsliste - Tilkoblingslisten viser informasjon om tilkoblingene, for eksempel tilkoblingsinnstilling (IP/
COM, Portnr., MAC og Connection Type), tilkoblingsstatus, Set ID Range og registrerte enheter. Hver
tilkobling kan inneholde maksimalt 100 enheter, tilkoblet i seriell kjedekobling. Alle store skjermer som
registreres, vises i enhetslisten, der brukeren kan lage grupper og sende kommandoer til registrerte
enheter.
Modifikasjonsalternativer for tilkoblingslisten - Modifikasjonsalternativene for tilkobling inkluderer Add,
Edit, Delete og Refresh.
3 Bruke MDC
63
3
Bruke MDC
3.4.3
Auto Set ID
Funksjonen Auto Set ID tilordner en skjerm-ID for all store skjermer som er kjedekoblet i en valgt
tilkobling. Det kan være maksimalt 100 store skjermer i en tilkobling. Skjerm-IDen er tilordnet sekvensielt i
kjedekoblingen og går fra 1 til 99, og til slutt til skjerm-ID 0.
3 Bruke MDC
64
3
Bruke MDC
3.4.4
Kloning
Ved hjelp av klonefunksjonen kan du kopiere innstillingen for en stor skjerm og bruke denne for flere
valgte skjermer. Du kan velge enkelte kategorier eller alle kategorier for kloning i vinduet for
kopiinnstillinger.
3 Bruke MDC
65
3
Bruke MDC
3.4.5
Prøve kommandoen på nytt
Denne funksjonen brukes til å angi maksimalt antall ganger som MDC-kommandoen prøver på nytt i
tilfelle det ikke kommer svar fra en skjerm, eller svaret er skadet. Verdien for antall nye forsøk kan angis i
vinduet for MDC-alternativer. Verdien for antall nye forsøk må være mellom 1 og 10. Standardverdien er
1.
3 Bruke MDC
66
3
Bruke MDC
3.4.6 Komme i gang med MDC
1
For å starte programmet klikker du på Start
2
Klikk på Add for å legge til en skjermenhet.
z
Programmer
Samsung
MDC Unified.
Hvis tilkoblingen opprettes via RS232C, kan du gå til Serial og angi COM Port.
3 Bruke MDC
67
3
Bruke MDC
z
Hvis tilkoblingen opprettes via Ethernet, kan du angi IP-adressen som ble angitt for
skjermenheten.
3 Bruke MDC
68
3
Bruke MDC
3.4.7 Oppsettet for hovedskjermen
1
6
5
4
2
3
1
Menylinje
Endre statusen for en skjermenhet eller egenskapene for programmet.
2
Enhetskategori
Vis en liste over tilkoblede skjermenheter eller enhetsgrupper.
3
Plankategori
Vis en liste over planer for skjermenheter.
4
Skjermliste
Velg skjermenheten du vil justere.
5
Modifiser skjermlisten
Legg til, rediger, omgrupper eller slett oppføringer.
6
Hjelpeemner
Vis hjelpeemner for programmet.
3 Bruke MDC
69
3
Bruke MDC
3.4.8 Menyer
Du kan slå på eller av en valgt enhet eller endre inndatakilden eller volumet for enheten.
Velg skjermenheter fra listen over skjermer, og velg kategorien Home.
1
Home
Velg en enhet, og endre innstillingen for enheten.
Av/på
z
On: Slå på en valgt skjerm.
z
Off: Slå av en valgt skjerm.
Input
Inngangskilde: Bytte inngangskilde.
z
†
Tilgjengelige inngangskilder kan variere etter skjermenhetsmodell.
†
Inngangskilden kan bare byttes for skjermer som er på.
Channel: Bytte kanal.
z
2
†
TV-kanalen kan byttes ved å bruke piltastene opp og ned.
†
Kanalen kan bare byttes når inndatakilden er TV.
†
Bare registrerte kanaler kan velges.
Volume
Volumet kan bare endres eller dempes for skjermen som er på.
Volume
†
Volumet kan justeres med glidebryteren i området 0 til 100.
Juster volumet på en valgt skjerm.
Inndata
†
Aktiver eller deaktiver Mute for en valgt skjerm.
Mute blir automatisk deaktivert hvis Volume justeres når Mute er på.
3 Bruke MDC
70
3
Bruke MDC
3
z
Alert
Fault Device
†
Denne menyen viser en liste over skjermenheter med følgende feil: viftefeil, temperaturfeil,
lysstyrkesensorfeil eller lampefeil.
Velg en skjermenhet fra listen. Knappen Repair blir aktivert. Klikk på oppdateringsknappen for å
oppdatere feilstatusen for skjermenheten. Den reparerte skjermenheten forsvinner fra Fault
Device List.
z
Fault Device Alert
†
Skjermenheten med en feil rapporteres via e-post.
Fyll ut alle nødvendige felt. Knappene Test og OK blir aktivert. Sørg for at det angis informasjon
om Sender og minst én Recipient.
3 Bruke MDC
71
3
Bruke MDC
3.4.9 Skjermjustering
Skjerminnstillingen (kontrast, lysstyrke osv.) kan justeres.
Velg skjermenheter fra listen over skjermer, og velg kategorien Picture.
Tilpassing
Velg en enhet, og endre den tilhørende skjerminnstillingen for enheten.
z
Color og Tint er ikke tilgjengelige hvis inndatakilden er PC.
z
Red, Green, Blue og PC Screen Adjustment er ikke tilgjengelig hvis inndatakilden er Video.
z
Color, Tint, Color Tone, Color Temp, Red, Green, Blue og PC Screen Adjustment er ikke
tilgjengelig hvis både PC Source og Video Source er valgt.
Contrast
z
Juster kontrasten for den valgte skjermenheten.
Brightness
z
Juster lysstyrken for den valgte skjermenheten.
Color
z
Juster fargene for den valgte skjermenheten.
Tint (G/R)
z
Juster fargetonen for den valgte skjermenheten.
Color Tone
z
Juster bakgrunnsfargetonen for den valgte skjermenheten.
Color Temp
z
Juster fargetemperaturen for den valgte skjermenheten.
Dette alternativet aktiveres hvis Color Tone er angitt til Off.
Red
z
Tilpass intensiteten til rødfargen for den valgte skjermenheten.
Green
z
Tilpass intensiteten til grønnfargen for den valgte skjermenheten.
3 Bruke MDC
72
3
Bruke MDC
Blue
z
Tilpass intensiteten til blåfargen for den valgte skjermenheten.
Alternativer
Dynamic Contrast
Juster Dynamic Contrast for den valgte skjermenheten.
Gamma Control
Endre gammaverdien for den valgte skjermen.
Auto Motion Plus
Dette alternativer brukes til å vise dynamiske bilder.
z
Off: Deaktiver funksjonen Auto Motion Plus.
z
Clear: Angi nivået på Auto Motion Plus som klar. Denne modusen passer til å vise klare og
levende bilder.
z
Standard: Angi nivået på Auto Motion Plus som standard.
z
Smooth: Angi nivået på Auto Motion Plus som jevn. Denne modusen passer til å vise jevne
bilder.
z
Custom: Tilpass nivået for skjerminnbrenning eller flimring.
z
Demo: Denne funksjonen viser teknologien i Auto Motion Plus. Resultatet når modusen endres,
kan forhåndsvises i venstre side av vinduet.
Auto Motion Plus er ikke tilgjengelig på alle produkter.
Brightness Sensor
Aktiver eller deaktiver Brightness Sensor for den valgte skjermenheten.
Brightness Sensor registrerer lysintensiteten i rommet og justerer skjermens lysstyrke automatisk.
Brightness Sensor er ikke tilgjengelig på alle produkter.
3 Bruke MDC
73
3
Bruke MDC
Størrelse
Picture Size
Juster skjermstørrelsen for den valgte skjermenheten.
Elementet Detail blir deaktivert hvis Picture Size er angitt til en modus som ikke støtter detaljert
konfigurasjon.
Knappene -/+ kan brukes til å justere Zoom.
Skjermbildet kan flyttes ved å bruke knappene opp/ned/venstre/høyre.
Detail
Du kan vise informasjon for valgt skjermstørrelse.
PC Screen Adjustment
Frekvensjustering eller finjustering er tilgjengelig ved å bruke knappene -/+ i Coarse eller Fine.
For å flytte på skjermbildet kan du klikke på et av de fire bildene nedenfor Position.
For å justere frekvensen på skjermbildet automatisk eller finjustere eller flytte på det, kan du klikke på
Auto Adjustment.
3 Bruke MDC
74
3
Bruke MDC
3.4.10 Lydjustering
Du kan endre lydinnstillingene.
Velg skjermenheter fra listen over skjermer, og velg kategorien Sound.
Elementet Bass eller Treble blir deaktivert hvis det ikke støttes av den valgte skjermen.
Bass
Endre bassen for den valgte skjermen.
Treble
Endre diskanten for den valgte skjermen.
Balance (L/R)
Juster volumet for venstre og høyre høyttaler for den valgte skjermenheten.
SRS TS XT
Aktiver eller deaktiver SRS TS XT-effekten for den valgte skjermenheten.
3 Bruke MDC
75
3
Bruke MDC
3.4.11 Systemoppsett
Velg skjermenheter fra listen over skjermer, og velg kategorien System.
Video Wall
Video Wall-funksjonen kan brukes til å vise en del av et helt bilde eller gjenta samme bilde på hver av de
tilkoblede skjermenhetene.
Video Wall aktiveres bare når det er enheter i gruppen.
Video Wall
Aktiver eller deaktiver Video Wall.
Format
Velg formatet for å vise den delte skjermen.
Full
Natural
3 Bruke MDC
76
3
Bruke MDC
H
Velg antall horisontale skjermenheter.
Maksimalt 15 skjermer kan stilles på rekke.
Maksimalt 6 kan tilordnes V hvis 15 er tilordnet H.
V
Velg antall vertikale skjermenheter.
Maksimalt 15 skjermer kan stilles på rekke.
Maksimalt 6 kan tilordnes V hvis 15 er tilordnet H.
Screen Position
Vis oppsettet av skjermer (konfigurert av skjermdeleren) eller endre oppsettet etter behov.
Screen Position og Preview er aktivert når Video Wall er angitt til On.
Legg merke til at hvis det er valgt flere skjermer, er Preview bare aktivert hvis innstillingene for H og V
samsvarer med oppsettet for de valgte skjermene.
For å endre Position må du velge en skjerm og dra den til en ny posisjon.
Området til skjermdelerinnstillingene kan variere avhengig av modellen.
3 Bruke MDC
77
3
Bruke MDC
PIP
Informasjonen du trenger for å justere PIP, vises i menyskjermen.
z
PIP blir deaktivert når Video Wall er ON.
z
Legg merke til at Picture Size er deaktivert når PIP er ON.
PIP Size
Vis PIP Size for gjeldende skjerm.
PIP Source
Velg en PIP-inndatakilde.
Sound Select
Velg og aktiver lyden fra hovedskjermen eller den sekundære skjermen.
Channel
Kanalen kan endres hvis PIP Source er TV.
3 Bruke MDC
78
3
Bruke MDC
Generelt
User Auto Color
Juster skjermfargene automatisk.
Bare tilgjengelig i PC-modus.
Auto Power
Angi at produktet skal slå seg på automatisk.
Standby Control
Angi at standbymodus skal aktiveres hvis en inndatakilde ikke er registrert.
Vifte og temperatur
Konfigurer innstillingene som kreves for å registrere viftehastigheten og den interne temperaturen, for å
beskytte produktet.
Fan Control
Velg en metode for å konfigurere viftehastigheten.
Fan Speed
Konfigurere viftehastigheten.
Temperature
Registrer den interne temperaturen ved å angi temperaturområdet.
3 Bruke MDC
79
3
Bruke MDC
Sikkerhet
Safety Lock
Lås skjermmenyene.
For å låse opp menyene må du angi Safety Lock til Off.
Button Lock
Lås knappene på skjermenheten.
For å låse opp knappene kan du angi Button Lock til Off.
OSD-skjerm
Source OSD
Velg om du vil vise en melding når Source endres.
Not Optimum Mode OSD
Velg om du vil vise en melding når det er valgt en modus som ikke er kompatibel.
No Signal OSD
Velg om du vil vise en melding når det ikke er noe inngangssignal.
MDC OSD
Velg om du vil vise en melding når innstillingene endres av MDC.
3 Bruke MDC
80
3
Bruke MDC
Time
Clock Set
Endre klokkeslettet på den valgte skjermenheten i henhold til klokkeslettet som er angitt på en PC.
Hvis klokken ikke er angitt på skjermenheten, vises det nullverdier.
Timer
z
On Time: Angi klokkeslettet for å slå på den valgte skjermenheten.
z
Off Time: Angi klokkeslettet for å slå av den valgte skjermenheten.
z
Volume: Angi volumet på skjermenheten når den er slått på ved hjelp av On Time.
z
Source: Spesifiser inngangskilden for skjermenheten når den er slått på av On Time.
z
Holiday: Innstillingene for Holiday Management kan brukes for Timer.
z
Repeat: Angi perioden der du ønsker å gjenta valgt Timer.
3 Bruke MDC
81
3
Bruke MDC
†
Once: Aktiver timeren bare en gang.
†
EveryDay: Aktiver timeren hver dag.
†
Mon~Fri: Aktiver timeren fra mandag til fredag.
†
Mon~Sat: Aktiver timeren på lørdager og søndager.
†
Manual: Tilpass ukedager.
Avmerkingsboksene for å velge ukedager nedenfor Repeat aktiveres bare hvis Manual er valgt.
Holiday Management
Med Holiday Management kan du sørge for at enheter som er angitt å slå seg på via Timer, ikke slår seg
på på en angitt dato.
Funksjonen Holiday Management kan aktiveres eller deaktiveres i innstillingsmenyen Timer.
z
Add: Du kan angi feriedager:
Klikk på knappen Add i vinduet Holiday Management.
z
Delete: Slett ferier: Slett ferier. merk av for de aktuelle datoene, og klikk på denne knappen.
z
Liste over ferier: Vis en liste over ferier du har lagt til.
3 Bruke MDC
82
3
Bruke MDC
Beskyttelse mot skjerminnbrenning
Pixel Shift
Flytt litt på skjermbildet på angitte tidsintervaller for å forhindre skjerminnbrenning.
Screen Saver
Denne funksjonen hindrer skjerminnbrenning når skjermen på den valgte skjermenheten er inaktiv over
lengre perioder.
z
Interval: Angi at intervallet skal aktivere Screen Saver.
z
Mode: Innstillingen Time kan variere for hver Mode.
Safety Screen
3 Bruke MDC
83
3
Bruke MDC
Funksjonen Safety Screen kan også brukes til å hindre skjerminnbrenning når det vises et stillestående
bilde på en skjermenhet over en lengre periode.
Lamp Control
Lamp Control brukes til å justere bakgrunnsbelysningen for å redusere strømforbruk.
Justerer bakgrunnsbelysningen på en valgt skjerm automatisk på et spesifisert tidspunkt.
Hvis Manual Lamp Control justeres, endres Auto Lamp Control automatisk til Off.
Juster bakgrunnsbelysningen for den valgte skjermen manuelt.
Hvis Auto Lamp Control justeres, endres Manual Lamp Control automatisk til Off.
Ambient Light: Ambient Light registrerer lysintensiteten i rommet og justerer automatisk lysstyrken
z
på alle skjermene i samme kjedekobling.
3.4.12 Verktøyinnstillinger
1
1
2
3
4
Sikkerhet
Panel Control
Slå på eller av skjermen på en skjermenhet.
Remote Control
Aktiver eller deaktiver fjernkontrollen.
3 Bruke MDC
84
3
Bruke MDC
2
Tilbakestilling
Reset Picture
Tilbakestill skjerminnstillingene.
Reset Sound
Tilbakestill lydinnstillingene.
Reset System
Tilbakestill systeminnstillingene.
Reset All
Tilbakestill skjerm-, lyd- og systeminnstillingene samtidig.
3
Edit Column
Velg elementene du vil vise, i listen over skjermer.
4
Information
Vis programinformasjonen.
3 Bruke MDC
85
3
Bruke MDC
3.4.13 Andre funksjoner
Endre størrelse på et vindu
Plasser musepekeren i et hjørne av programvinduet. Det vises en pil. Flytt pilen for å tilpasse størrelsen på
programvinduet.
3 Bruke MDC
86
3
Bruke MDC
Gruppestyring
Opprette grupper
Opprett grupper og styr listen over skjermer på gruppevis.
Dupliserte gruppenavn kan ikke brukes.
1
2
Høyreklikk og velg Group>Edit i listen over skjermenheter til venstre i programvinduet.
I vinduet Edit Group som vises, klikker du på Add on the same level eller Add on the sub level.
z
Add on the same level: Opprett en gruppe på samme nivå som den valgte gruppen.
Knappen Add on the same level aktiveres bare hvis det opprettes minst én gruppe.
z
Add on the sub level: Opprett en undergruppe under den valgte gruppen.
3 Bruke MDC
87
3
Bruke MDC
3
Angi gruppenavnet.
Slette grupper
1
2
Velg et gruppenavn, og klikk på Edit.
3
Klikk på Yes. Gruppen blir slettet.
I vinduet Edit Group som vises, klikker du på Delete.
Gi nytt navn til grupper
1
2
Velg et gruppenavn, og klikk på Edit.
3
Hvis markøren vises i det gamle gruppenavnet, angir du et nytt gruppenavn.
I vinduet Edit Group som vises, klikker du på Rename.
3 Bruke MDC
88
3
Bruke MDC
Planstyring
Opprette planer
Opprett og registrer en plan gruppevis.
1
Klikk på All Schedule List i plandelen på venstre side av programvinduet. Knappen Add blir aktivert i
midten.
2
Klikk på knappen Add. Vinduet Add Schedule vises.
3 Bruke MDC
89
3
Bruke MDC
3
Klikk på Add under elementet Device Group, og velg gruppen der du vil legge til en plan.
4
Velg Date&Time/Action, og klikk på OK. Planen blir lagt til, og det vises en liste over planer i
skjermlistevinduet.
z
Device Group: Velg en gruppe.
z
Date&Time
z
†
Instant Execution: Kjør planen umiddelbart.
†
Timer Angi dato, klokkeslett og intervall for å kjøre planen.
Action: Velg en funksjon som aktiveres på angitt tidspunkt og intervall.
Planmodifikasjon
For å modifisere en plan velger du planen og klikker på Edit.
Slette en plan
For å slette en plan kan du velge planen og klikke på Delete.
3 Bruke MDC
90
3
Bruke MDC
3.4.14 Feilsøkingsveiledning
Problem
Skjermen du ønsker å kontrollere,
vises ikke på
systeminformasjonstabellen.
Løsning
1.
Kontroller tilkoblingen av RS232C-kabelen (kontroller at
kabelen er skikkelig koblet til den aktuelle serieporten).
2.
Kontroller at en annen skjerm med en duplisert ID ikke er
tilkoblet. Tilkobling av skjermer med en duplisert ID kan føre
til at skjermene ikke vises på grunn av datakollisjon.
3.
Kontroller at skjerm-IDen er innenfor området mellom 0 og
99. (Endre IDen med skjermmenyen.)
For en skjerm som støtter IDen i området mellom 0 og
99, skal ID være angitt mellom 0 og 99.
Skjermen du ønsker å kontrollere,
vises ikke på de andre
kontrollinforutenettene.
Kontroller at skjermen er slått på. (Se strømstatusen i
systeminformasjonstabellen.)
Følgende melding vises gjentatte
ganger.
Kontroller at skjermen du ønsker å kontrollere, er valgt.
Viser strøm på eller av til forskjellige
tidspunkter selv om On Time eller
Off Time er angitt.
Juster tiden på PCen for å synkronisere tiden mellom de
tilkoblede skjermene.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Fjernkontrollen fungerer kanskje ikke hvis RS-232C-kabelen
fjernes eller programmet lukkes unormalt mens Remote
Control-funksjonen er Disable. For å løse dette kjører du
programmet på nytt og angir Remote Control til Enable.
Sørg for å velge inngangskilden som skjermen er koblet til.
Dette programmet kan fungere feil noen ganger på grunn av et kommunikasjonsproblem mellom PCen
og skjermen eller elektromagnetiske bølger som sendes ut fra elektroniske enheter i nærheten.
3 Bruke MDC
91
3
Bruke MDC
Hvordan skjermegenskaper vises når flere skjermer brukes
1
2
3
Når ingen skjerm er valgt: Standardverdien vises.
Når en skjerm er valgt: Innstillinger for den valgte skjermen vises.
Når to skjermer er valgt (f.eks. i rekkefølgen ID 1 og ID 3): Innstillingene for ID 1 vises før innstillingene
for ID 3.
4
Når avmerkingsboksen All+Select er merket av, og alle skjermer er valgt: Standardinnstillingene
vises.
3 Bruke MDC
92
4
4.1
Skjermjustering
Konfigurer Picture-innstillingene (Brightness, Color Tone, osv.).
z
Oppsettet til Picture-menyalternativene kan variere avhengig av produktet.
z
De tilgjengelige alternativene i Picture-menyen avhenger av den valgte inngangskilden og
innstillingene i Edit Name. (Se i side 56 for informasjon om Edit Name.)
Mode
Velg en bildemodus (Mode) som passer for omgivelsene hvor produktet skal brukes.
Dette alternativet er tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til Off.
(Se i side 110 for informasjon om Dynamic Contrast.)
4.1.1 Endre bilde-Mode
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Mode og trykk på [
].
Forskjellige Mode-alternativer vises avhengig av gjeldende inngangskilde:
Hvis inngangskilden er PC eller DVI:
M o d e
I n f o r m a t i o n
A d v e r t i s e m e n t
C u s t o m
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
Information: Denne modusen reduserer tretthet i øynene og passer til å vise informasjon til
offentligheten.
z
Advertisement: Denne modusen passer til å vise videoinnhold innendørs/utendørs reklamer.
z
Custom: Tilpass Contrast og Brightness etter ønske.
1
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
4 Skjermjustering
93
4
Skjermjustering
Hvis inngangskilden er AV, Component eller TV:
M o d e
D y n a m i c
S t a n d a r d
M o v i e
C u s t o m
M o v e
E n t e r
R e t u r n
z
Dynamic: Denne modusen passer når lyset i rommet er lyst.
z
Standard : Denne modusen passer generelt til alle omgivelser.
z
Movie: Denne modusen reduserer tretthet i øynene.
z
Custom: Tilpass Contrast og Brightness etter ønske.
1
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
4 Skjermjustering
94
4
4.2
Skjermjustering
Custom
Tilpass Tint under Picture.
z
Endring av en innstilling under Custom endrer Mode-innstillingen til Custom.
z
Denne funksjonen er tilgjengelig når Dynamic Contrast er satt til Off.
(Se i side 110 for informasjon om Dynamic Contrast.)
4.2.1 Konfigurere Custom-innstillinger
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Custom og trykk på [
].
Forskjellige Custom-alternativer vises avhengig av gjeldende inngangskilde:
Hvis inngangskilden er PC eller DVI:
C u s t o m
C o n t r a s t
100
B r i g h t n e s s
100
S h a r p n e s s
50
G a m m a
M o v e
z
:
E n t e r
N a t u r a l
R e t u r n
Contrast
Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0~100)
En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.
z
Brightness
Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0~100)
En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.
z
Sharpness
Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0~100)
En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.
4 Skjermjustering
95
4
Skjermjustering
z
Gamma(Natural/Mode1/Mode2/Mode3)
Juster mellomverdilysstyrken (Gamma) for bildet.
Natural viser originalbildet. Mode1 viser bildet lysere enn Natural-modus. Mode2 viser skjermen
mørkere enn Mode1. Mode3 viser mørke deler mørkere og lyse deler lysere.
1
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
]. Et vindu vises hvor du kan justere
verdien for det valgte alternativet.
100
C o n t r a s t
M o v e
2
Trykk på
/
A d j u s t
R e t u r n
for å justere verdien og trykk på [
]. Endringen trer i kraft.
4 Skjermjustering
96
4
Skjermjustering
Hvis inngangskilden er AV, Component eller TV:
C u s t o m
C o n t r a s t
100
B r i g h t n e s s
45
S h a r p n e s s
50
C o l o r
50
T i n t
G r e e n 50 R e d 50
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
Contrast
Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0~100)
En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.
z
Brightness
Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0~100)
En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.
z
Sharpness
Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0~100)
En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.
z
Color
Øk eller senk fargeintensiteten. (Område: 0~100)
En høyere verdi øker fargeintensiteten.
z
Tint
Juster intensiteten til de røde og grønne fargene. (Område: 0~100)
Hvis du øker det røde nivået, blir den røde fargen tydeligere i bildet. Hvis du øker det grønne nivået,
blir den grønne fargen tydeligere i bildet.
1
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
]. Et vindu vises hvor du kan justere
verdien for det valgte alternativet.
100
C o n t r a s t
M o v e
2
Trykk på
/
A d j u s t
R e t u r n
for å justere verdien og trykk på [
]. Endringen trer i kraft.
4 Skjermjustering
97
4
4.3
Skjermjustering
Color Tone
Juster den generelle fargetonen til bildet.
z
Denne funksjonen er tilgjengelig når Dynamic Contrast er satt til Off.
(Se i side 110 for informasjon om Dynamic Contrast.)
z
Endring av en innstilling under Color Tone endrer Mode-innstillingen til Custom.
4.3.1 Konfigurere Color Tone-innstillingene
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Color Tone og trykk på [
].
Forskjellige Color Tone-alternativer vises avhengig av gjeldende inngangskilde:
Hvis inngangskilden er PC eller DVI:
C o l o r T o n e
O f f
C o o l
N o r m a l
W a r m
C u s t o m
M o v e
1
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
Hvis inngangskilden er AV, Component eller TV:
C o l o r T o n e
O f f
C o o l 2
C o o l 1
N o r m a l
W a r m 1
W a r m 2
M o v e
1
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
4 Skjermjustering
98
4
4.4
Skjermjustering
Color Control
Endre fargeinnstillingene for bildet ved å justere verdiene for Red, Green og Blue. (Område: 0~100)
En høyere verdi øker intensiteten til den valgte fargen.
z
Dette alternativet er tilgjengelig når inngangskilden er PC eller DVI.
z
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Color Tone er satt til Off. Hvis du vil aktivere funksjonen,
må Dynamic Contrast være satt til Off.
(Se side 98 og side 110 for å få informasjon om Color Tone og Dynamic Contrast.)
4.4.1 Konfigurere Color Control-innstillingene
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Color Control og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
C o l o r C o n t r o l
R e d
50
G r e e n
50
B l u e
50
M o v e
4
Trykk på
/
R e t u r n
E n t e r
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Et vindu vises hvor du kan justere verdien for det valgte alternativet.
50
R e d
M o v e
5
Trykk på
/
A d j u s t
R e t u r n
for å justere verdien og trykk på [
].
Endringen trer i kraft.
4 Skjermjustering
99
4
4.5
Skjermjustering
Color Temp.
Justerer fargetemperaturen (Red/Green/Blue). (Område: 5000K–15000K)
Denne funksjonen er tilgjengelig når Dynamic Contrast og Color Tone er satt til Off.
(Se side 98 og side 110 for å få informasjon om Color Tone og Dynamic Contrast.)
4.5.1 Konfigurere Color Temp.-innstillingene
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Color Temp. og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
4
Trykk på
/
for å justere verdien og trykk på [
C o l o r T e m p .
A d j u s t
]. Endringen trer i kraft.
10000K
R e t u r n
4 Skjermjustering
100
4
4.6
Skjermjustering
Image Lock
Forbedre bildekvaliteten ved å fjerne støy (statisk) som flimring og risting.
Dette alternativet er tilgjengelig når inngangskilden er PC.
4.6.1 Konfigurere Image Lock-innstillingene
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Image Lock og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
I m a g e L o c k
C o a r s e
2205
F i n e
50
V - P o s i t i o n
50
M o v e
z
100
H - P o s i t i o n
E n t e r
R e t u r n
Coarse
Fjern vertikal støy (striper) på skjermen.
Hvis skjermen er i en annen posisjon etter at frekvensen justeres med Grov, flytter du skjermen
til midten ved å bruke H-Position/V-Position-menyen.
z
Fine
Fjern horisontal støy (striper) på skjermen.
Hvis støyen ikke fjernes helt etter Fine-justering, justerer du frekvensen med Grov til støyen
minimeres og deretter justerer du med Fine på nytt.
z
H-Position
Juster skjermposisjonen. Skjermen kan flyttes til venstre eller høyre.
z
V-Position
Juster skjermposisjonen. ?Skjermen kan flyttes opp eller ned.
4
5
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
Trykk på
/
for å justere verdien og trykk på [
].
]. Endringen trer i kraft.
4 Skjermjustering
101
4
4.7
Skjermjustering
Auto Adjustment
Juster automatisk innstillinger for Coarse, Fine, H-Position og V-Position.
Denne funksjonen kan brukes til å automatisk registrere og fjerne støy på skjermen og korrigere
skjermposisjonen.
Denne funksjonen vil automatisk kjøre hvis oppløsningen endres.
Dette alternativet er tilgjengelig når inngangskilden er PC.
4.7.1 Konfigurere Auto Adjustment-innstillingene
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Auto Adjustment og trykk på [
].
Skjerminnstillingene vil automatisk justeres.
4 Skjermjustering
102
4
4.8
Skjermjustering
Signal Balance
Denne funksjonen brukes til å støtte et svakt RGB-signal som overføres gjennom en lang kabel.
Denne funksjonen er tilgjengelig når inngangskilden er PC og Dynamic Contrast er satt til Off.
(Se i side 110 for informasjon om Dynamic Contrast.)
4.8.1 Konfigurere Signal Balance-innstillingene
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Signal Balance og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
S i g n a l B a l a n c e
S i g n a l B a l a n c e
:
O f f
S i g n a l C o n t r o l
M o v e
4
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
5
Trykk på
/
for å gå til Signal Control og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
S i g n a l C o n t r o l
R-Gain
50
G-Gain
50
B-Gain
50
R-Offset
50
G-Offset
50
B-Offset
50
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Signal Control er aktivert når Signal Balance er angitt til On.
4 Skjermjustering
103
4
Skjermjustering
6
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
50
R - G a i n
M o v e
A d j u s t
R e t u r n
Spesifiser verdiene for RGB-økning og -forskyvning (Rød/Grønn/Blå). R-Gain, G-Gain og B-Gain
justerer nivået av rødt, grønt og blått i de lysere delene av skjermen (område: 0–100). R-Offset, GOffset og B-Offset justerer nivået av rødt, grønt og blått i de mørkere delene av skjermen (område:
0–100). En høyere verdi øker intensiteten til den valgte fargen.
7
Trykk på
/
for å justere verdien og trykk på [
]. Endringen trer i kraft.
4 Skjermjustering
104
4
4.9
Skjermjustering
Size
Endre bildestørrelsen.
4.9.1 Endre bilde-Size
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
Trykk på
/
for å gå tilSize og trykk på [
].
].
Forskjellige Size-alternativer vises avhengig av gjeldende inngangskilde:
Hvis inngangskilden er PC eller DVI:
S i z e
1 6 : 9
4 : 3
M o v e
E n t e r
R e t u r n
z
16:9: Vis bilder i et sideforhold på 16:9. Passer til å vise DVD-innhold eller widescreensendinger.
z
4:3: Vis bilder i et sideforhold på 4:3. Passer til å vise videoinnhold eller standardsendinger.
1
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
4 Skjermjustering
105
4
Skjermjustering
Hvis inngangskilden er AV eller Component:
S i z e
16:9
Z o o m 1
Z o o m 2
4:3
S c r e e n F i t
C u s t o m
M o v e
E n t e r
R e t u r n
z
16:9: Vis bilder i et sideforhold på 16:9. Passer til å vise DVD-innhold eller widescreensendinger.
z
Zoom1 : Forstørr 16:9-sideforholdet vertikalt.
z
Zoom2: Forstørr Zoom 1-skjermen vertikalt.
z
4:3: Vis bilder i et sideforhold på 4:3. Passer til å vise videoinnhold eller standardsendinger.
z
Screen Fit
Vis bilder i det opprinnelige sideforholdet. Dette alternativet er aktivert når inngangskilden er
Component og videosignalet er 1080i/p.
z
Custom: Tilpass bildestørrelsen.
1
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
z
Hvis Screen Fit velges, kan bildet bli avskåret eller en forvrengt skjerm vises avhengig av gjeldende
inngangskilde.
z
Zoom1 og Zoom2 er ikke aktivert med HD-signaler (1080i/p, 720p, 768p).
z
Hvis Zoom1 eller Zoom2 er valgt kan H-Position/V-Position-innstillingene for den forstørrede
skjermen initialiseres. (Originalstørrelsen blir gjenopprettet.)
4 Skjermjustering
106
4
Skjermjustering
4.10 Digital NR
Forbedre bildekvaliteten ved å minimere støy (statisk) på skjermen.
z
Dette alternativet er tilgjengelig når inngangskilden er AV, Component eller TV.
z
Noen oppløsninger støtter ikke Digital NR.
4.10.1 Aktivere Digital NR
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Digital NR og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
D i g i t a l N R
O f f
O n
M o v e
4
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
4 Skjermjustering
107
4
Skjermjustering
4.11 HDMI Black Level
Hvis du bruker produktet ved å koble til en DVD-spiller eller digitalboks med en DVI-kabel, kan kontrasten
og fargen degraderes og bildet kan bli mørkere. Hvis dette er tilfellet, korrigerer du den degraderte
bildekvaliteten med HDMI Black Level. (Normal/Low)
Dette alternativet er tilgjengelig når en kildeenhet som har en HDMI-port er koblet til og inngangskilden
er angitt til DVI.
4.11.1 Konfigurere HDMI Black Level-innstillinger
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til HDMI Black Level og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
H D M I B l a c k L e v e l
N o r m a l
L o w
M o v e
4
E n t e r
R e t u r n
z
Normal: Angi lysstyrken (mørkheten) til de mørkeste delene av skjermen til Normal.
z
Low: Angi lysstyrken (mørkheten) til de mørkeste delene av skjermen til lysere enn Normal.
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
4 Skjermjustering
108
4
Skjermjustering
4.12 Film Mode
Forbedre bildekvaliteten for å forbedre seeropplevelsen når du ser på en film.
z
Dette alternativet er tilgjengelig når inngangskilden er AV, Component eller TV.
z
Dette alternativet er bare tilgjengelig når linjesprangmodus er valgt som skannemodus under
HDMI-modus. Det er ikke tilgjengelig i progressiv skannemodus.
z
Undertekster kan se forvrengt ut når denne funksjonen er aktiv.
4.12.1 Aktivere Film Mode
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Film Mode og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
F i l m M o d e
O f f
O n
M o v e
4
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
4 Skjermjustering
109
4
Skjermjustering
4.13 Dynamic Contrast
Oppretthold optimal kontrast ved å automatisk justere kontrasten mellom objekter og bakgrunnen.
Du kan aktivere eller deaktivere Dynamic Contrast. (Off/On)
4.13.1 Endre Dynamic Contrast-innstillingen
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Dynamic Contrast og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
D y n a m i c C o n t r a s t
O f f
O n
M o v e
4
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
4 Skjermjustering
110
4
Skjermjustering
4.14 Lamp Control
Denne funksjonen brukes til å justere lysstyrken til bakgrunnsbelysningen for å redusere strømforbruket.
(Område: 0~100)
Dette alternativet er tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til Off.
(Se i side 110 for informasjon om Dynamic Contrast.)
4.14.1 Endre Lamp Control-innstillingen
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Lamp Control og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
L a m p
A d j u s t
4
Trykk på
100
C o n t r o l
/
R et u r n
for å justere verdien og trykk på [
]. Endringen trer i kraft.
4 Skjermjustering
111
4
Skjermjustering
4.15 Picture Reset
Gjenopprett standardinnstillingene for bilde.
4.15.1 Aktivere Picture Reset
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå tilPicture og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Picture Reset og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
P i c t u r e
R e s e t
A d j u s t
4
Trykk på
/
Y e s
N o
R e t u r n
for å velge Ja eller Nei og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
4 Skjermjustering
112
5
5.1
Lydjustering
Konfigurer lydinnstillingene (Sound) for produktet.
Mode
Velg en lydmodus (Mode) som passer for omgivelsene hvor produktet skal brukes.
5.1.1 Endre Mode-innstilling
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Sound og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Mode og trykk på [
].
].
Følgende skjerm vises.
M o d e
S t a n d a r d
M u s i c
M o v i e
S p e e c h
C u s t o m
M o v e
4
E n t e r
R e t u r n
z
Standard : Tilbyr lyd som passer for alle typer innhold.
z
Music: Tilbyr lyd som er i nærheten av originalopplevelsen.
z
Movie: Tilbyr en storslått lydopplevelse.
z
Speech: Hør stemmer tydelig.
z
Custom: Tilpass lyden etter behov.
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
5 Lydjustering
113
5
5.2
Lydjustering
Custom
Du kan tilpasse lydinnstillingene.
5.2.1 Konfigurere Custom-innstillinger
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Sound og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Custom og trykk på [
].
].
Følgende skjerm vises.
C u s t o m
B a s s
9
T r e b l e
40
B a l a n c e
M o v e
4
L 50
R 50
R e t u r n
E n t e r
z
Bass: Juster bassnivået. (Område: 0~100)
z
Treble: Juster diskantnivået. (Område: 0~100)
z
Balance : Balanser lyden ved å justere volumet mellom venstre og høyre høyttaler.
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Et vindu vises hvor du kan justere verdien for det valgte alternativet.
9
B a s s
M o v e
5
Trykk på
/
A d j u s t
R e t u r n
for å justere verdien og trykk på [
]. Endringen trer i kraft.
z
Med noen produkter kan du høre lyd selv når volumet er angitt til 0.
z
Endring av en innstilling under Custom endrer Mode-innstillinger til Custom.
5 Lydjustering
114
5
5.3
Lydjustering
Auto Volume
Denne funksjonen kan brukes til å justere volumet til et passende nivå hvis volumet er høyere eller lavere
enn vanlig.
5.3.1 Bytte til Auto Volume-innstilling
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Sound og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Auto Volume og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
A u t o V o l u m e
O f f
O n
M o v e
4
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
5 Lydjustering
115
5
5.4
Lydjustering
SRS TS XT
Du kan nyte den storslåtte og livaktige lydkvaliteten til 5.1-kanalers høyttalere med to høyttalere.
TruSurround (TS) XT tilbyr realistisk surroundlyd gjennom enhver type 2-kanals høyttalersystem som
interne høyttalere. Det er også helt kompatibelt med alle flerkanalsformater.
5.4.1 Stille inn SRS TS XT
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Sound og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til SRS TS XT og trykk på [
].
Følgende skjerm vises.
S R S T S X T
O f f
O n
M o v e
4
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
Det valgte alternativet brukes.
5 Lydjustering
116
5
5.5
Lydjustering
Tilbakestill lyd
Returner lydinnstillingene til standard fabrikkinnstillinger.
5.5.1 Tilbakestille lydinnstillinger (Sound Reset)
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
4
Trykk på
/
for å gå til Sound og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Sound Reset og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
]. Følgende skjerm vises.
].
Det valgte alternativet brukes.
5 Lydjustering
117
6
6.1
Innstillinger
Du kan konfigurere ytterligere innstillinger etter ønske.
Language
Angi menyspråket.
z
English / Deutsch / Español / Français / Italiano / Svenska / / Português
Türkçe / ㅔԧЁ᭛/ ᜗᧯խ֮ / ᣣᧄ⺆ / ෉֝ઘ
En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen. Den vil ikke gjelde andre funksjoner på
PCen.
6.1.1 Endre Language
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Language og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til språket du ønsker og trykk på [
].
].
L a n g u a g e
E n g l i s h
D e u t s c h
E s p a ñ o l
F r a n ç a i s
I t a l i a n o
S v e n s k a
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Menyer vises på det nye språket som du endret til.
6 Innstillinger
118
6
6.2
Innstillinger
Time
Du kan konfigurere Clock Set eller Sleep Timer. Du kan også angi at produktet automatisk skal slå seg på
eller av til en bestemt tid med Timer-funksjonen.
6.2.1
Clock Set
Angi gjeldende klokkeslett.
Endre innstillingen for Clock Set
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
5
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Time og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Clock Set og trykk på [
].
].
I vinduet Clock Set som vises, angir du gjeldende klokkeslett med retningstastene.
C l o c k S e t
M o n t h
D a y
Y e a r
--
--
----
H o u r
M i n u t e
a m / p m
--
--
a m
M o v e
6
Trykk på [
] eller [
E n t e r
R e t u r n
] når alle innstillinger er fullført. Innstillingene trer i kraft.
6 Innstillinger
119
6
Innstillinger
6.2.2
Sleep Timer
Angi at produktet automatisk skal slå seg på eller av etter en bestemt periode.
Du kan velge tiden produktet skal slå seg av fra 30, 60, 90, 120, 150 eller 180 minutter fra gjeldende
tidspunkt.
Stille inn Sleep Timer
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
5
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Time og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Sleep Timer og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til tiden du ønsker og trykk på [
].
].
].
S l e e p T i m e r
Off
30
60
90
120
150
180
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Sleep Timer aktiveres etter den valgte tiden.
6 Innstillinger
120
6
Innstillinger
6.2.3
Timer1 / Timer2 / Timer3
Angi at produktet automatisk skal slå seg på eller av til en bestemt tid.
Produktet slår seg på og beholder samme volum og inngangskildeinnstillinger som når det ble slått av.
Stille inn Timer
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
5
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Time og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Timer1, Timer2 eller Timer3 og trykk på [
].
].
I vinduet Timer som vises, angir du timeren med retningstastene.
T i m e r 1
O n T i m e
12
00
a m
O f f
O f f T i m e
12
00
a m
O f f
V o l u m e
1 0
A V
H o l i d a y
P C
D o n ' t A p p l y
Tue
R e p e a t
S u n
M o n
T u e
W e d
T h u
F r i
S a t
O n c e
M o v e
6
Trykk på [
] eller [
A d j u s t
R e t u r n
] når alle innstillinger er fullført. Innstillingene trer i kraft.
z
Timeren vil bare aktiveres når gjeldende klokkeslett er angitt (Clock Set).
z
Holiday(Apply/Don't Apply) : Når Gjenta angis på timeren, kan Ferie-alternativet brukes til å angi
timeren til ikke å aktiveres på spesielle ukedager.
z
Dagvelgerboksene nederst blir deaktivert hvis Holiday er angitt til Don't Apply.
6 Innstillinger
121
6
Innstillinger
6.2.4
Holiday Management
Timer blir deaktivert under en periode som er spesifisert som en ferie.
Stille inn Holiday Management
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Time og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Holiday Management og trykk på [
].
].
H o l i d a y M a n a g e m e n t
02/01~02/28
A d d
D e l e t e S e l e c t e d
D e l e t e A l l
M o v e
z
z
z
R e t u r n
E n t e r
Add: Spesifiser perioden du vil legge til som en ferie.
†
Gå til Add-menyen og trykk på [
†
Trykk på
†
Perioden blir lagt til på listen over ferier.
/
].
for å spesifisere perioden og trykk på [
] eller [
].
Delete Selected: Slett et element fra listen over ferier.
†
Velg et element fra listen over ferier og trykk på [
†
Delete Selected-alternativet blir aktivert.
†
Gå til Delete Selected og trykk på [
†
Velg Yes. Den valgte ferien blir slettet.
].
]. Meldingen "Delete the selected holidays?" vises.
Delete All: Slett alle elementer fra listen over ferier.
Velg Delete All. Meldingen "Delete all holidays?" vises.
Velg Yes. Alle ferier blir slettet.
6 Innstillinger
122
6
6.3
Innstillinger
Menu Transparency
Angi gjennomsiktigheten for menyvinduene:
High, Medium, Low, Opaque
z
Velg Menu Transparency og gå til alternativet du ønsker. Menyvinduet vises som en forhåndsvisning
for den valgte gjennomsiktigheten.
z
Gå til alternativet du ønsker og trykk på [
] eller [
]. Det valgte alternativet brukes.
6.3.1 Endre Menu Transparency
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Menu Transparency og trykk på [
Trykk på
/
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
].
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
M e d i u m
L o w
O p a q u e
M o v e
5
R e t u r n
E n t e r
Det valgte alternativet brukes.
M e n u T r a n s p a r e n c y
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
H i g h
M e d i u m
M e d i u m
L o w
L o w
O p a q u e
O p a q u e
M o v e
E n t e r
R e t u r n
M e n u T r a n s p a r e n c y
M o v e
R e t u r n
E n t e r
R e t u r n
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
H i g h
M e d i u m
M e d i u m
L o w
L o w
O p a q u e
O p a q u e
M o v e
E n t e r
E n t e r
R e t u r n
M o v e
6 Innstillinger
123
6
6.4
Innstillinger
Safety Lock
Lås produktet for å hindre produktet i å fungere feil eller i utilsiktede endringer av innstillingene eller
endring av PIN-koden som brukes til å låse produktet.
6.4.1
Change PIN
Endre PIN-koden som kreves for å låse produktet.
Standard PIN-kode er "0000."
Velg Change PIN for å åpne PIN-inndatafeltet.
Endre PIN-koden (Change PIN)
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
5
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Safety Lock og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Change PIN og trykk på [
].
Angi gjeldende PIN-kode i PIN-inndatafeltet som vises.
C h a n g e P I N
E n t e r P I N
0..9 A d j u s t
6
E n t e r
R e t u r n
E n t e r
R e t u r n
Angi en ny PIN-kode.
C h a n g e P I N
E n t e r n e w P I N .
0..9 A d j u s t
6 Innstillinger
124
6
Innstillinger
7
Angi den nye PIN-koden på nytt.
C h a n g e P I N
C o n f i r m n e w P I N .
0..9 A d j u s t
8
R e t u r n
E n t e r
PIN-koden er endret.
Når du angir gjeldende PIN-kode, vises et nytt PIN-inndatavindu.
Angi en ny PIN-kode og angi den på nytt for å bekrefte. Meldingen "PIN is changed successfully." vises
for å angi at PIN-koden har blitt endret.
Hvis du har glemt PIN-koden, trykker du på INFO -> EXIT -> MUTE på fjernkontrollen for å gjenopprette
standard-PIN (0000).
6.4.2
Lock
Hindre produktet i å fungere feil eller i utilsiktede endringer av innstillingene med Lås-funksjonen.
Velg Lock og angi PIN-koden for å aktivere låsemodus.
For å deaktivere Lock-modus trykker du på en tast og angir PIN-koden.
Stille inn Lock
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
5
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Safety Lock og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Lock og trykk på [
].
].
Angi PIN-koden din i vinduet Lock On som vises.
L o c k O n
E n t e r P I N
0..9 A d j u s t
6
E n t e r
R e t u r n
Låsemodus aktiveres.
Under låsemodus deaktiveres alle kontroller på produktet til du låser opp ved å angi PIN-koden.
6 Innstillinger
125
6
6.5
Innstillinger
Energy Saving
Spar strøm med Energy Saving-funksjonen.
Mens Energisparing-modus er aktiv, kontrolleres strømforbruket til produktet for å spare strøm.
6.5.1 Stille inn Energy Saving
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Energy Saving og trykk på [
Trykk på
/
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
].
E n e r g y S a v i n g
O f f
O n
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Det valgte alternativet brukes.
6 Innstillinger
126
6
6.6
Innstillinger
Video Wall
Tilpass oppsettet til flere skjermer som er koblet til for å danne en videovegg.
I tillegg viser du en del av hele bildet eller gjentar samme bilde på hver av de tilkoblede skjermene.
For å vise flere bilder ser du i MDC Hjelp eller MagicInfo-brukerhåndboken.
Noen modeller støtter kanskje ikke MagicInfo-funksjonen.
Hvis flere enn fire skjermer er koblet til horisontalt og vertikalt, anbefales det at du bruker en
inngangsoppløsning på XGA-nivå (1024 x 768) eller høyere for å hindre et mørkt bilde på grunn av
degradering i kontrasten eller fargeintensiteten.
6.6.1
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
For å organisere en videovegg velger du On.
Aktivere Video Wall
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Video Wall og trykk på [
Trykk på
/
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
].
V i d e o W a l l
O f f
O n
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Det valgte alternativet brukes.
6 Innstillinger
127
6
Innstillinger
6.6.2
Format
Velg et format for å vise bilder på flere skjermer.
z
Full: Vis bilder på fullskjerm.
z
Natural: Vis bilder i original oppløsning uten å forstørre eller forminske.
Endre Format
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
5
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til On under Video Wall og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Format og trykk på [
Trykk på
/
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
].
].
F o r m a t
F u l l
N a t u r a l
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Det valgte alternativet brukes.
Skjermposisjon-alternativet er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
6 Innstillinger
128
6
Innstillinger
6.6.3
Horizontal
Denne funksjonen deler automatisk skjermen i henhold til det spesifiserte antallet horisontale skjermer.
Angi antallet horisontalt oppstilte skjermer.
Den horisontale skjermen vil automatisk bli delt i henhold til det angitte nummeret.
Maksimalt 15 skjermer kan tilordnes til den horisontale oppstillingen.
Stille inn Horizontal
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
5
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til On under Video Wall og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Horizontal og trykk på [
Trykk på
/
for å velge et nummer, og trykk på [
].
].
].
H o r i z o n t a l
1
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Skjermen deles inn i henhold til det valgte antallet.
z
Skjermen kan deles inn i maksimalt 100 skjermer (horisontale og vertikale skjermer ganget). Hvis
den horisontale oppstillingen er angitt til 15, kan maksimalt 6 skjermer tilordnes til den vertikale
oppstillingen. Omvendt, hvis den vertikale oppstillingen er angitt til 15, kan maksimalt 6 skjermer
tilordnes til den horisontale oppstillingen.
z
Skjermposisjon-alternativet er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
6 Innstillinger
129
6
Innstillinger
6.6.4
Vertical
Denne funksjonen deler automatisk skjermen i henhold til det spesifiserte antallet vertikale skjermer.
Angi antallet vertikalt oppstilte skjermer.
Den vertikale skjermen vil automatisk bli delt i henhold til det angitte nummeret.
Maksimalt 15 skjermer kan tilordnes til den vertikale oppstillingen.
Stille inn Vertical
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
5
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til On under Video Wall og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Vertical og trykk på [
Trykk på
/
for å velge et nummer, og trykk på [
].
].
].
V e r t i c a l
1
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Skjermen deles inn i henhold til det valgte antallet.
z
Skjermen kan deles inn i maksimalt 100 skjermer (horisontale og vertikale skjermer ganget). Hvis
den horisontale oppstillingen er angitt til 15, kan maksimalt 6 skjermer tilordnes til den vertikale
oppstillingen. Omvendt, hvis den vertikale oppstillingen er angitt til 15, kan maksimalt 6 skjermer
tilordnes til den horisontale oppstillingen.
z
Skjermposisjon-alternativet er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
6 Innstillinger
130
6
Innstillinger
6.6.5
Screen Position
Du kan tilpasse oppstillingen av delte skjermer ved å flytte skjermer som er identifisert med et nummer
med Screen Position-funksjonen.
Velg Skjermposisjon for å vise oppstillingen av skjermer (identifisert med et nummer) spesifisert i henhold
til innstillingene for Horisontal eller Vertikal. For å tilpasse oppstillingen flytter du et nummer (skjerm) med
retningsknappene på fjernkontrollen og trykker på [
].
Endre Screen Position
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
5
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til On under Video Wall og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Screen Position og trykk på [
Trykk på
/
for å flytte et nummer (skjerm) etter ønske, og trykk på [
].
].
].
S c r e e n P o s i t i o n
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Den nye oppstillingen etter endringen vises.
z
Maksimalt 100 skjermer kan stilles opp i Screen Position.
z
Skjermposisjon-alternativet er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
z
Skjermposisjon-vinduet vises bare når Horizontal og Vertical er konfigurert.
6 Innstillinger
131
6
6.7
Innstillinger
Safety Screen
Dette produktet bruker en Safety Screen-funksjon for å hindre bildeinnbrenning på skjermen når et
stillestående bilde vises over en lengre periode. Safety Screen-funksjonen lar deg konfigurere forskjellige
innstillinger for å beskytte skjermen.
6.7.1
Pixel Shift
Hindre bildeinnbrenning ved å bevege piksler litt til spesifiserte intervaller.
Stille inn Pixel Shift
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
?Trykk på
Trykk på
z
for å gå til Setup og trykk på [
/
/
].
for å gå til Safety Screen og trykk på [
for å gå til Pixel Shift og trykk på [
].
].
Pixel Shift
Aktiver eller deaktiver Punktskift.
P i x e l S h i f t
O f f
O n
M o v e
Trykk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
Horizontal
Spesifiser hvor mange piksler du ønsker å flytte horisontalt. (Område: 0~4)
H o r i z o n t a l
0
1
2
3
4
M o v e
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å velge et nummer, og trykk på [
].
En høyere verdi minimerer sjansen for bildeinnbrenning, men det kan oppstå noe flimring.
6 Innstillinger
132
6
Innstillinger
z
Vertical
Spesifiser hvor mange piksler du ønsker å flytte vertikalt. (Område: 0~4)
V e r t i c a l
0
1
2
3
4
M o v e
Trykk på
/
R e t u r n
E n t e r
for å velge et nummer, og trykk på [
].
En høyere verdi minimerer sjansen for bildeinnbrenning, men det kan oppstå noe flimring.
z
Time
Angi tidsintervallet for å flytte spesifisert antall piksler horisontalt eller vertikalt.
T i m e
4
A d j u s t
Trykk på
/
E n t e r
m i n
R e t u r n
for å velge et nummer, og trykk på [
].
6 Innstillinger
133
6
Innstillinger
6.7.2
Timer
Beskytt skjermen enkelt ved å stille inn timeren for å aktivere modus for hindring av bildeinnbrenning.
(Bar og Eraser)
Stille inn Timer
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
?Trykk på
Trykk på
z
for å gå til Setup og trykk på [
/
/
].
for å gå til Safety Screen og trykk på [
for å gå til Timer og trykk på [
].
].
Timer
Du kan aktivere eller deaktivere timeren.
T i m e r
O f f
O n
M o v e
Trykk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
Mode
Du kan velge mellom modusene Bar eller Eraser.
M o d e
B a r
E r a s e r
M o v e
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
6 Innstillinger
134
6
Innstillinger
z
Period
Du kan angi tidsintervallet til å aktivere timeren. (Område: 1 til 10 timer)
P e r i o d
1
A d j u s t
Trykk på
z
/
H o u r
R e t u r n
E n t e r
for å velge et nummer, og trykk på [
].
Time
Du kan angi tidslengden du ønsker for å aktivere timeren til et bestemt intervall. (10, 20, 30, 40
eller 50 sekunder)
T i m e
10
20
30
40
50
M o v e
Trykk på
6.7.3
/
R e t u r n
E n t e r
for å velge et nummer, og trykk på [
].
Bar / Eraser
Du kan manuelt kjøre den valgte skjermbeskyttermodusen.
Stille inn Bar / Eraser
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
?Trykk på
Trykk på
for å gå til Setup og trykk på [
/
/
].
for å gå til Safety Screen og trykk på [
for å gå til Bar eller Eraser og trykk på [
].
]. Modus for hindring av bildeinnbrenning
aktiveres øyeblikkelig.
5
For å deaktivere prosessen og returnere til menyskjermen trykker du på [
].
6 Innstillinger
135
6
Innstillinger
6.7.4
Side Gray
Velg lysstyrken til den grå fargen for tomme deler av skjermen. (Off / Light / Dark)
Stille inn Side Grey
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
5
6
6.8
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
?Trykk på
for å gå til Setup og trykk på [
/
].
for å gå til Safety Screen og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Side Gray og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
].
].
Det valgte alternativet brukes.
Resolution Select
Hvis bildet ikke er normalt selv når oppløsningen til grafikkortet er en av følgende, kan du optimalisere
bildekvaliteten ved å velge samme oppløsning for produktet som PCen som bruker denne menyen.
Tilgjengelige oppløsninger: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 /1366 x 768
6.8.1 Endre oppløsningen (Resolution Select)
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
5
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Resolution Select og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
].
Det valgte alternativet brukes.
Resolution Select-alternativet er bare aktivert når inngangskilden er PC.
6 Innstillinger
136
6
6.9
Innstillinger
Power On Adjustment
Du kan angi oppvarmingstiden for når skjermen skal slå seg på etter at strømknappen er trykket inn.
(Område: 0 – 50 sekunder)
6.9.1 Stille inn Power On Adjustment
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Power On Adjustment og trykk på [
Trykk på [
], og velg en oppvarmingstid med
].
/
].
-knappen i Power On Adjustment-vinduet.
P o w e r O n A d j u s t m e n t
0
A d j u s t
5
E n t e r
s e c
R e t u r n
Den konfigurerte Power On Adjustment-tiden brukes.
En oppvarmingstid som er for kort kan skade produktet på grunn av overspenning.
6 Innstillinger
137
6
Innstillinger
6.10 OSD Rotation
Du kan rotere og vise menyvinduet i portrettmodus når produktet er i portrettretningen.
6.10.1 Endre menyretningen (OSD Rotation)
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til OSD Rotation og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
].
O S D R o t a t i o n
L a n d s c a p e
P o r t r a i t
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Det valgte alternativet brukes.
6 Innstillinger
138
6
Innstillinger
6.11 Advanced Settings
Du kan konfigurere avanserte innstillinger for din skjerm.
6.11.1
Temperature
Beskytt produktet ved å bruke en beskyttelsesfunksjon som oppdager den interne temperaturen.
Konfigurere Temperature Control
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Advanced Settings og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Temperature og trykk på [
z
].
].
].
Temperature Control
Denne funksjonen registrerer den interne temperaturen til produktet. Du kan spesifisere
temperaturområdet som er godtatt.
Standardtemperaturen er angitt til 77 C.
Den anbefalte driftstemperaturen for dette produktet er 75 til 80 C (basert på en omliggende
temperatur på 40 C).
Se i "side 152" for informasjon om krav til driftsomgivelser.
T e m p e r a t u r e
A d j u s t
Trykk på
/
80
R e t u r n
for å velge et nummer, og trykk på [
].
Skjermen blir mørkere hvis den gjeldende temperaturen overstiger den spesifiserte
temperaturgrensen. Hvis temperaturen fortsetter å stige, slås produktet av for å hindre
overoppheting.
z
Current Temperature
Vis gjeldende interne temperatur.
6 Innstillinger
139
6
Innstillinger
6.11.2
Auto Power
Denne funksjonen slår på strømmen automatisk hvis strømkabelen kobles til på nytt, eller hvis
strømbryteren [POWER S/W] på baksiden av produktet slås på. Produktet må først slås av med av/påknappen på fjernkontrollen for at denne funksjonen skal være tilgjengelig.
Du behøver ikke å trykke på strømknappen for å slå på produktet.
Aktivering av dette alternativet vil automatisk slå på produktet hvis strømkabelen er koblet til.
Endre Auto Power-innstillingen
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
5
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Advanced Settings og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Auto Power og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
].
].
A u t o P o w e r
O f f
O n
M o v e
6
E n te r
R e t u r n
Det valgte alternativet brukes.
6 Innstillinger
140
6
Innstillinger
6.11.3
User Auto Color
Stille inn User Auto Color
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
5
6
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Advanced Settings og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til User Auto Color og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
].
Det valgte alternativet brukes.
z
Auto Color
Denne menyen justerer automatisk bildefargen for å oppnå optimal bildekvalitet.
z
Reset
Gjenopprett standardinnstillingene for farge.
User Auto Color-alternativet er bare aktivert når inngangskilden er PC.
6 Innstillinger
141
6
Innstillinger
6.11.4
Standby Control
Du kan angi at skjermens standbymodus skal brukes når et inngangssignal mottas.
Stille inn Standby Control
1
2
3
4
5
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til Advanced Settings og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Standby Control og trykk på [
].
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
].
].
S t a n d b y C o n t r o l
A u t o
O n
O f f
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Auto
z
Strømsparingsmodus aktiveres hvis ingen inngangssignaler registreres selv om en kildeenhet er
koblet til skjermen.
Meldingen "No Signal" vises hvis det ikke er koblet til noen kildeenhet.
On
z
Strømsparingsmodus aktiveres hvis det ikke registreres noen inngangssignaler.
Off
z
Meldingen "No Signal" vises hvis det ikke registreres noen inngangssignaler.
6
Det valgte alternativet brukes.
z
Standbykontroll-alternativet er bare aktivert når Source er angitt til PC eller DVI.
z
Hvis "No Signal" vises selv om en kildeenhet er tilkoblet, kontrollerer du kabeltilkoblingen.
Se i side 55 for informasjon om tilkobling av kildeenheter.
6 Innstillinger
142
6
Innstillinger
6.11.5
Lamp Schedule
Stille inn Lamp Schedule
1
2
3
4
5
6
7
8
z
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
z
Du må stille klokken først.
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Advanced Settings og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Lamp Schedule og trykk på [
Trykk på [
], og gå til On med
/
].
].
].
-knappen og trykk på [
].
Konfigurer tidsplaninnstillingene som er aktivert nederst ved hjelp av retningstastene.
Trykk på [
] når alle innstillinger er fullført.
Det valgte alternativet brukes.
6.11.6
OSD Display
Endre OSD Display-innstillingene
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Advanced Settings og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til OSD Display og trykk på [
z
].
].
].
Source OSD
S o u r c e O S D
O f f
O n
M o v e
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
6 Innstillinger
143
6
Innstillinger
z
Not Optimum Mode OSD
N o t O p t i m u m M o d e O S D
O f f
O n
M o v e
Trykk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
No Signal OSD
N o S i g n a l O S D
O f f
O n
M o v e
Trykk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
MDC OSD
M D C O S D
O f f
O n
M o v e
Trykk på
/
E n t e r
R e t u r n
for å velge alternativet du ønsker og trykk på [
].
6 Innstillinger
144
6
Innstillinger
6.12 Setup Reset
Dette alternativet returnerer gjeldende innstillinger under Oppsett til standard fabrikkinnstillinger.
6.12.1 Tilbakestille oppsett (Setup Reset)
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Setup Reset og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
S e t u p
R e s e t
].
].
N o
Y e s
R e t u r n
A d j u s t
5
].
Det valgte alternativet brukes.
6.13 Reset All
Dette alternativet returnerer gjeldende innstillinger for en skjerm til standard fabrikkinnstillinger.
6.13.1 Tilbakestille alle innstillinger (Reset All)
Dette produktet kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.
1
2
3
4
Trykk på MENU på fjernkontrollen.
Trykk på
/
for å gå til Setup og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til Reset All og trykk på [
Trykk på
/
for å gå til kilden du ønsker og trykk på [
R e s e t
A l l
A d j u s t
5
Y e s
].
].
].
N o
R e t u r n
Det valgte alternativet brukes.
6 Innstillinger
145
7
7.1
Feilsøkingsveiledning
Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter
7.1.1 Teste produktet
Før du ringer Samsung kundeservicesenter tester du produktet som følger. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du Samsung kundeservicesenter.
Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.
Hvis skjermen forblir tom mens strømlampen blinker selv når produktet er riktig koblet til en PC, utfører du
produkttesting.
1
2
3
4
Slå av både PC-en og produktet.
Koble alle kablene fra produktet.
Slå på produktet.
Hvis "No Signal" vises, fungerer produktet som normalt.
Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.
7.1.2 Kontrollere oppløsningen og frekvensen
"Not Optimum Mode" vises raskt hvis en modus som overstiger en støttet oppløsning, velges (se i
Støttede oppløsninger).
7 Feilsøkingsveiledning
146
7
Feilsøkingsveiledning
7.1.3 Kontroller følgende.
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slår seg av og på.
Kontroller kabeltilkoblingen mellom produktet
og PC-en og kontroller at forbindelsen er
sikker.
("2.2Koble til og bruke en PC")
Det er tomme områder på toppen og bunnen
av skjermen når en HDMI- eller HDMI-DVIkabel er koblet til skjermen og PCen.
Tomme områder på skjermen forårsakes ikke
av skjermen.
Årsaken til problemet er PCen eller grafikkortet,
og problemet kan løses ved å justere
skjermstørrelsen i HDMI- eller DVI-alternativet i
innstillingsmenyen for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har
noe alternativ for å justere skjermstørrelsen,
oppdaterer du grafikkortdriveren til nyeste
versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller
datamaskinen for mer informasjon om hvordan
du justerer skjerminnstillingene.)
Skjermproblem
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.
Kontroller at strømledningen er tilkoblet.
("2.2Koble til og bruke en PC")
"No Signal" vises på skjermen (se i "Koble til en
PC").
Kontroller at produktet er koblet riktig til med en
kabel
("2.2Koble til og bruke en PC")
Kontroller at enheten som er koblet til
produktet er slått på.
"Not Optimum Mode" vises.
Denne meldingen vises når et signal fra
grafikkortet overstiger produktets maksimale
oppløsning og frekvens.
Se i tabellen over standard signalmodus og
angi maksimal oppløsning og frekvens i
henhold til produktspesifikasjonene.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
("2.2Koble til og bruke en PC")
7 Feilsøkingsveiledning
147
7
Feilsøkingsveiledning
Skjermproblem
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Juster Coarse og Fine.
Fjern eventuelt tilbehør (videoforlengelseskabel
osv.) og prøv på nytt.
Still inn oppløsningen og frekvensen til det
anbefalte nivået.
Skjermen er ustabil og rister.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til
PC-en og grafikkortet er angitt innenfor et
område som er kompatibelt med produktet.
Deretter endrer du skjerminnstillingene om
nødvendig ved å se i Tilleggsinformasjon på
produktmenyen og tabellen for standard
signalmodus.
Det er skygger eller ekkobilder igjen på
skjermen.
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Skjermfargen er inkonsistent.
Gå til Picture og juster Color Controlinnstillingene.
Fargene på skjermen har en skygge og er
forvrengt.
Gå til Picture og juster Color Controlinnstillingene.
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Gå til Picture og juster Color Controlinnstillingene.
Det er ingen bilder på skjermen og
strømlampen blinker hvert halve til hele sekund.
Produktet er i strømsparingsmodus.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg
musen for å returnere til forrige skjerm.
Lydproblem
Det er ingen lyd.
Kontroller tilkoblingen av lydkabelen eller juster
volumet
("2.2Koble til og bruke en PC")
Kontroller volumet.
Volumet er for lavt.
Justerer volumet.
Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt
det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet
på PC-ens lydkort eller programvare.
Lyden er veldig flat.
Juster Treble og Bass.
7 Feilsøkingsveiledning
148
7
Feilsøkingsveiledning
Fjernkontrollproblem
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Kontroller at batteriene sitter riktig på plass (+/).
Kontroller om batteriene er tomme.
Se etter strømfeil.
Kontroller at strømledningen er tilkoblet.
Sjekk om noen spesiallys eller neonskilt er slått
på i nærheten.
Kildeenhetproblem
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp,
må PC-en på service.
7 Feilsøkingsveiledning
149
7
7.2
Feilsøkingsveiledning
Spørsmål og svar
Spørsmål
Hvordan endrer jeg
frekvensen?
Svar
Angi frekvensen på grafikkortet.
z
"Windows XP": Gå til Kontrollpanel
Skjerm
Innstillinger
Utseende og temaer
Avansert
Skjerm og juster
frekvensen i Skjerminnstillinger.
z
"Windows ME/2000": Gå til Kontrollpanel
Innstillinger
Avansert
Skjerm
Skjerm og juster frekvensen i
Skjerminnstillinger.
z
"Windows Vista": Gå til Kontrollpanel
personalisering
Personaliser
Avanserte innstillinger
Utseende og
Skjerminnstillinger
Skjerm og juster frekvensen i
Skjerminnstillinger.
z
"Windows 7": Gå til Kontrollpanel
personalisering
Skjerm
Avanserte innstillinger
Utseende og
Juster oppløsning
Skjerm og juster frekvensen i
Skjerminnstillinger.
7 Feilsøkingsveiledning
150
7
Feilsøkingsveiledning
Spørsmål
Hvordan kan jeg endre
oppløsningen?
Svar
z
"Windows XP": Gå til Kontrollpanel
Skjerm
z
Utseende og temaer
Innstillinger og juster oppløsningen.
"Windows ME/2000": Gå til Kontrollpanel
Skjerm
Innstillinger og juster oppløsningen.
z
"Windows Vista": Gå til Kontrollpanel
personalisering
Personaliser
Utseende og
Skjerminnstillinger og
juster oppløsningen.
z
"Windows 7": Gå til Kontrollpanel
personalisering
Skjerm
Utseende og
Juster oppløsning og juster
oppløsningen.
Hvordan angir jeg
strømsparingsmodus?
z
Windows XP: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
Utseende og temaer
Skjerm
Skjermsparerinnstillinger
eller BIOS SETUP på PC-en.
z
Windows ME/2000: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
Skjerm
Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på
PC-en.
z
Windows Vista: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
Utseende og personalisering
Personaliser
Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
z
Windows 7: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel
Utseende og personalisering
Personaliser
Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
Se i brukerhåndboken til PC-en eller grafikkortet for ytterligere instruksjoner om justering.
7 Feilsøkingsveiledning
151
8
8.1
Spesifikasjoner
Generelt
Modellnavn
Skjerm
Synkronisering
400BX
460BX
Størrelse
32 tommer (80 cm)
40 tommer (101
cm)
46 tommer (116
cm)
Visningsområde
697,6845 mm (H) x
392,256 mm (V)
885,6 mm (H) x
498,15 mm (V)
1018,08 mm (H) x
572,67 mm (V)
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
48 ~ 75 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
320BX
16,7 M
Optimal
oppløsning
1366 x 768 @ 60
Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal
oppløsning
1920 x 1080 @ 60
Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal pikselklokke
148,5 MHz (Analog,Digital)
Strømforsyning
Dette produktet bruker 100 til 240 V. Se på etiketten på
baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i
forskjellige land.
Signalkontakter
Analog D-Sub(RGB/Component In), DVI-D In, CVBS(AV) In,
RS232C In, Stereo Audio In, DC Out
Mål (B x H x D)
782,0 x 478,5 x
85,5 mm
969,0 x 582,0 x
91,0 mm
1102,0 x 656,8 x
91,4 mm
Vekt
8,7 kg
13,8 kg
17,6 kg
VESA monteringsplate
200 x 200 mm
400 x 400 mm
600 x 400 mm
Miljøhensyn
Driftstemperatur: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Drift
Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Lagringstemperatur: -20 C ~ 60 C (-4 F ~ 140 F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
8 Spesifikasjoner
152
8
Spesifikasjoner
Modellnavn
320BX
400BX
460BX
Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-andPlay-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom
skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene.
Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse
installasjonsinnstillingene om ønskelig.
Panelpunkter (piksler)
På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1
piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCDpanelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.
Antall underpiksler etter LCD-paneltype: 32 type (80 cm skjerm):
det er 3.147.264 underpiksler.
Antall underpiksler etter LCD-paneltype: 40 type (101 cm
skjerm), 46 type (116 cm skjerm) : det er 6.220.800
underpiksler.
Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Klasse A (bedriftskommunikasjonsenhet)
Dette produktet er en EMC-registrert enhet av Klasse A. Denne klassifiseringen må noteres av
leverandører og brukere. Dette produktet er ment til bruk i omgivelser utenfor husstander.
8 Spesifikasjoner
153
8
8.2
Spesifikasjoner
Strømsparer
Strømsparerfunksjonen til dette produktet reduserer strømforbruket ved å slå av skjermen og endre
fargen til strømlampen hvis produktet ikke brukes i en spesifisert tidsperiode. Strømmen slås ikke av i
strømsparingsmodus. For å slå på skjermen igjen trykker du på en tast på tastaturet eller flytter musen.
Strømsparingsmodus fungerer bare når produktet er koblet til en PC med en strømsparingsfunksjon.
Status
Strømindikator
Strømforbruk
Nominell
effekt
Normal drift
Energisparing
smodus (DPM)
Strøm av
Strøm av
(Strømbryter)
Grønn
Blinker
Gult
av
320BX : 120 W
mindre enn 1 W
mindre enn
1W
mindre enn
0W
400BX : 180 W
460BX : 220 W
typisk
320BX : 94 W
400BX : 158 W
460BX : 191 W
z
Strømforbruknivået som vises kan variere i forskjellige driftsomgivelser eller når innstillinger endres.
z
For å redusere strømforbruket til 0, slår du av bryteren på baksiden eller tar ut strømledningen. Ta
ut strømledningen hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre periode (under en ferie osv.).
8 Spesifikasjoner
154
8
8.3
Spesifikasjoner
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
z
Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal
bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten kan bli degradert hvis du angir en annen
oppløsning enn den spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefales det at du velger den
optimale oppløsningen som er spesifisert for din skjerm.
z
Kontroller frekvensen når du bytter ut en CDT-skjerm (koblet til en PC) med en LCD-skjerm. Hvis
LCD-skjermen ikke støtter 85 Hz, bytter du den vertikale frekvensen til 60 Hz med CDT-skjermen
før du bytter den ut med LCD-skjermen.
Skjermen vil automatisk justeres hvis et signal som tilhører følgende standardsignalmoduser overføres fra
PC-en. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være
tom når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å
referere til grafikkortets brukerhåndbok.
Skjermmodus
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
8 Spesifikasjoner
155
8
Spesifikasjoner
Skjermmodus
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal
syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal frekvens
måles i kHz.
Vertikal frekvens
Skjermen viser et enkelt bilde flere ganger per sekund (som en fluorescerende lampe) for å vise hva
seeren ser. Hastigheten på et enkelt bilde som vises gjentatte ganger per sekund kalles vertikal frekvens
eller oppdateringshastighet. Vertikal frekvens måles i Hz.
8 Spesifikasjoner
156
Tillegg
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte
SAMSUNG kundesenter.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Tillegg
157
Tillegg
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864,€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)
210 6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
Tillegg
158
Tillegg
EUROPE
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20
http://www.samsung.com
7267)
RUMANIA
From landline : 08010-SAMSUNG
http://www.samsung.com
(7267864)
From landline & mobile : (+40)
21 206 01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0800-726 786)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
-
http://www.samsung.com
Tillegg
159
Tillegg
CIS
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Tillegg
160
Tillegg
MIDDlE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Tillegg
161
Tillegg
Optimal bildekvalitet og forhindring av bildeinnbrenning
Optimal bildekvalitet
z
For å nyte den optimale bildekvaliteten går du til Kontrollpanel på PC-en og justerer oppløsningen og
oppdateringshastigheten som følger. Bildekvaliteten til TFT-LCD-er kan degraderes hvis den
optimale oppløsningen ikke velges.
32 tommer
†
Oppløsning: 1366 X 768
†
Vertikal frekvens (oppdateringshastighet): 60 Hz
40, 46 tommer
z
†
Oppløsning: 1920 X 1080
†
Vertikal frekvens (oppdateringshastighet): 60 Hz
På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere
eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.
z
†
Antall underpiksler etter LCD-paneltype: 32 : 3.147.264
†
Antall underpiksler etter LCD-paneltype: 40, 46 : 6.220.800
Kjør "Auto Adjustment" for å forbedre bildekvaliteten. Hvis støy fortsatt blir funnet selv etter
autojustering, justerer du Coarse eller Fine.
z
Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til
bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
†
Aktiver strømsparingsmodus eller en dynamisk skjermsparer hvis du ikke vil bruke skjermen
over lengre tid.
z
I motsetning til CDT-skjermer kan TFT-LCD-skjermer (på grunn av panelets natur) angis til bare en
oppløsning for å oppnå optimal bildekvalitet. Derfor kan bildekvaliteten bli degradert hvis du angir en
annen oppløsning enn den spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefales det at du velger
den optimale oppløsningen som er spesifisert for din skjerm.
Forhindrnig av bildeinnbrenning
Hva er bildeinnbrenning?
Bildeinnbrenning skal ikke oppstå når LCD-panelet brukes normalt. Normal bruk betyr kontinuerlig endring
av videomønster. Hvis LCD-panelet viser et fastsatt mønster over en lengre periode (over 12 timer), kan
det oppstå en liten spenningsforskjell mellom elektrodene i piksler som kontrollerer de flytende krystallene.
Tillegg
162
Tillegg
En slik spenningsforskjell mellom elektroder øker med tiden og gjør de flytende krystallene tynnere. Når
dette skjer kan et tidligere bilde forbli på skjermen når mønsteret endrer seg. For å forhindre dette bør den
akkumulerte spenningsforskjellen reduseres.
Svart matrise
Kilde
Felleselektrode
(ITO)
Fargefilter
Dren
Portner
TFT
Pikselelektrode
(ITO)
Lagringskapasitor
(Cs)
Databusslinje
z
Slå av, skjermsparer og strømsparingsmodus
†
Slå av produktet i 4 timer når du har brukt det i 20 timer.
†
Slå av produktet i 2 timer når du har brukt det i 12 timer.
†
Gå til Egenskaper for skjerm > Strømforsyning på PC-en og angi skjermen til å slå seg av etter
behov.
Tillegg
163
Tillegg
†
Bruk av en skjermsparer anbefales.
Det er best å bruke en ensfarget skjermsparer eller en skjermsparer med bilde i bevegelse.
z
Vanlig fargeendring
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
Bruk 2 farger
Bytt mellom 2 farger hvert 30. minutt som vist over.
z
Unngå kombinasjoner av tekstfarge og bakgrunnsfarge med stor kontrast i lysstyrke.
Unngå å bruke grått siden det kan bidra til bildeinnbrenning.
Unngå å bruke farger med stor kontrast i lysstyrke (svart og hvit; grå).
z
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
Vanlig tekstfargeendring
†
Bruk lyse farger med lignende lysstyrke.
Intervall: Endre tekstfargen og bakgrunnsfargen hvert 30. minutt
FLIGHT : TIME
OZ348
†
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
Flytt og endre tekst hvert 30. minutt som vist nedenfor.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
†
FLIGHT : TIME
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
Jevnlig vis et bilde i bevegelse sammen med en logo.
Intervall: Vis et bilde i bevegelse sammen med en logo i 60 sekunder etter å ha brukt det i 4
timer.
†
Den beste måten å beskytte skjermen mot bildeinnbrenning på er å slå av strømmen eller stille
inn PC-en eller systemet til å kjøre en skjermsparer når det ikke er i bruk. I tillegg kan
garantitjeneste være begrenset avhengig av instruksjonsveiledning.
z
Skjermblaingsfunksjon
Tillegg
164
Tillegg
†
Skjermblaing
Effekt: En svart linje beveger seg horisontalt.
Horizontal bar with Black color
†
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
UA102
21:10
Skjermlinje
Effekt: To svarte linjer beveger seg vertikalt og horisontalt.
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
UA102
21:10
Horizontal bar
z
Skjermslettingsfunksjon
†
Skjermblaing
Effekt: En svart linje beveger seg horisontalt.
Tillegg
165
Tillegg
Terminologi
Punktfrekvens
Monitoren og skjermen består av røde, grønne og blå punkter. En kortere avstand mellom punktene
produserer en høyere oppløsning. Punktfrekvens refererer til avstanden mellom den korteste
avstanden mellom punkter med samme farge. Punktfrekvens måles i millimeter.
Vertikal frekvens
Skjermen viser ett enkelt bilde mange ganger per sekund (som et fluorescerende lys som flimrer) for å
vise et bilde så titteren kan se det. Hastigheten på et enkelt bilde som vises gjentatte ganger per
sekund kalles vertikal frekvens eller oppdateringshastighet. Vertikal frekvens måles i Hz.
F.eks. refererer 60 Hz til et enkelt bilde som vises 60 ganger på et sekund.
Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal
syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal frekvens
måles i kHz.
Modus med og uten linjesprang
Modus uten linjesprang (progressivt søk) viser en horisontal linje fra topp til bunn av en skjerm
progressivt. Modus med linjesprang viser oddetallinjene først og partallinjene deretter. Modus uten
linjesprang brukes hovedsakelig i skjermer siden den gir skjermklarhet mens modus med linjesprang
hovedsakelig brukes i TV-er.
Plug & Play
Plug & Play er en funksjon som tillater automatisk utveksling av informasjon mellom en skjerm og en
PC for å produsere optimale skjermomgivelser. Skjermen bruker VESA DDC (internasjonal standard)
til å utføre Plug & Play.
Oppløsning
Oppløsning er antallet horisontale punkter (piksler) og vertikale punkter (piksler) som danner en
skjerm. Det representerer nivået av visningsdetalj. En høyere oppløsning gjør at mer data kan vises på
skjermen og er nyttig når man skal utføre flere oppgaver samtidig.
F.eks. består en oppløsning på 1920 X 1080 av 1920 horisontale piksler (horisontal oppløsning) og
1080 vertikale piksler (vertikal oppløsning).
Tillegg
166
Tillegg
Flerskjermskontroll (MDC)
MDC (flerskjermskontroll) er et program som tillater at flerskjermsenheter kontrolleres samtidig med en
PC. Kommunikasjon mellom en PC og en skjerm foregår med RS232C (seriell dataoverføring) og
RJ45-kabler (LAN).
DVD(Digital Versatile Disc)
DVD refererer til en masselagringsplate i CD-størrelse hvor du kan lagre multimediaprogrammer (lyd,
video eller spill) ved hjelp av MPEG-2-videokomprimeringsteknologi.
HDMI(High Definition Multimedia Interface
Det er et grensesnitt som kan kobles til en digital lydkilde i tillegg til en høydefinisjons videokilde ved
hjelp av en enkelt kabel uten komprimering.
Komponentporter (grønn, blå og rød)
Komponentportene, som identifiserer, overfører og mottar kontrastsignaler, tilbyr overlegen
bildekvalitet sammenlignet med alle andre videotilkoblingsmetoder.
Stereo
Stereo refererer til en teknologi som sender ut lydsignaler via to kanaler. Den leverer 3D-lydopplevelse
gjennom separate venstre og høyre lydkanaler over to høyttalere.
Kilde
Inngangskilde refererer til en videokildeenhet som er koblet til produktet som et videokamera eller en
video- eller DVD-spiller.
480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p
Hver av skannehastighetene over refererer til antallet effektive skannelinjer som bestemmer
skjermoppløsningen. Skannehastigheten kan være indikert i i (linjesprang) eller p (progressiv),
avhengig av skannemetoden.
- Skanning
Skanning refererer til en prosess for sending av piksler som danner et bilde progressivt. Et større antall
piksler gir et klarere og mer levende bilde.
- Progressiv
I progressiv skannemodus skannes alle piksellinjer en etter en (progressivt) på skjermen.
- Linjesprang
I linjesprangskannemodus skannes annenhver piksellinje fra topp til bunn og deretter skannes de
gjenværende piksellinjene (som ikke ble skannet).
Tillegg
167
Tillegg
Riktig avhending
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer
at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel)
ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å
hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending
ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig
måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale
myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en
miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med
annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med
separate systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette
produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin
levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet
inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.
Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers
helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille
batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis
mottaksstasjon.
Tillegg
168
Indeks
A
M
Autojustering 102
MDCinstallasjonavinstallasjon 61
Autostrøm 140
Modus 93
Autovolum 115
N
B
Nyanse 97
Balanse 114
Batterier 24
Bruke MDC 62
O
Oppløsningskonfigurasjon 49
OSDrotasjon 138
D
Deaktiveringstimer 120
Deler selges separat 19
Driverinstallasjon 48
P
PCtilkobling 46
Port 21
Problemrapport 146
E
Endre språket 118
Energisparing 126
F
Farge 97
Fargetone 98
Fjernkontroll 23
R
RS232Ctilkobling 60
S
Skarphet 97
Skjermposisjon 131
Skjermtilpasning 106
SRS TS XT 116
K
Standard 94
Konfigurering av gjennomsiktighet 123
Størrelse 105
Kontrast 95
T
L
Tid 119
Låsefunksjon 124
Tilbakestill alle 145
Lydjustering 113
Tilpassede innstillingerskjerm 95
Lysstyrke 95
Tilpassede lydinnstillinger 114
Timer 121
Indeks
169
Indeks
V
Videotilkobling 52
Z
Zoom1Zoom2 106
Indeks
170
Download PDF

advertising