Samsung | DVD-CM250 | Samsung DVD-CM250 Bruksanvisning

NORSK
Innhold
N
Innhold
◆ AVSPILLING
◆ FORORD
■
■
Sikkerhetsregler ...................................................................................................................
Platetyper og egenskaper ....................................................................................................
5
6
■
■
■
■
DVD- og videokassettspilleren sett forfra ............................................................................
DVD- og videokassettspilleren sett bakfra ...........................................................................
Infrarød fjernkontroll.............................................................................................................
Display-indikatorer ...............................................................................................................
Tilbehør................................................................................................................................
■
7
7
8
9
9
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Finne ut hvordan du kopler DVD- og videokassettspilleren .................................................
Kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med koaksial-ledningen ...................................
Kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med SCART-ledning........................................
Kople DVD- og videokassettspilleren til en satellittmottaker eller annet utstyr ................................
Automatisk første gangs innstilling (Plug and Auto Set Up) ................................................
Søke inn fjernsynet på DVD- og videokassettspilleren ........................................................
Taster som styrer spillerne ..................................................................................................
Velge kanal på TV ...............................................................................................................
Sette batterier i fjernkontrollen .............................................................................................
Kopiere fra DVD til videokassett ..........................................................................................
Stille inn dato og tid .............................................................................................................
Å velge menyspråk ..............................................................................................................
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Søke inn stasjonene (kanalene) automatisk ........................................................................
Innstille stasjoner manuelt ...................................................................................................
Slette en innstilt stasjon .......................................................................................................
Forandre lista over lagrede stasjoner ..................................................................................
Velge lydinnstillingen RF OUT .............................................................................................
Innstille DVD- og videokassettspillerens utgangskanal .......................................................
Velge fargeinnstilling............................................................................................................
NICAM .................................................................................................................................
Intelligent bildekontroll .........................................................................................................
Slå av automatisk ................................................................................................................
Skjerm Informasjon ..............................................................................................................
Velge kassett-type ...............................................................................................................
Gjentagelse .........................................................................................................................
S-VHS Avspilling..................................................................................................................
■
■
■
■
■
■
Velge opptakshastighet .......................................................................................................
Beskytte en innspilt kassett .................................................................................................
Gjøre opptak straks .............................................................................................................
Gjøre opptak med automatisk stopp ...................................................................................
Bruke tidsinnstillingen..........................................................................................................
Kontrollere et innstilt opptak ................................................................................................
Slette en forhåndsinnstilling av opptak ................................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Velge kopling .......................................................................................................................
Oppsetting av språkfunksjonen ...........................................................................................
Oppsetting av språkfunksjonen ...........................................................................................
Oppsetting av audiomulighetene.........................................................................................
Oppsetting av foreldrekontrollen .........................................................................................
Oppsetting av displaymulighetene ......................................................................................
S-Video tilkoplinger (for DVD) .............................................................................................
Komponenttilkoplinger (for DVD).........................................................................................
Spesialfunksjoner ved avspilling .........................................................................................
Justere bildeforholdet (EZ View) .........................................................................................
Bruk av displayfunksjonen (DVD/CD) .................................................................................
Endring av kameravinkelen .................................................................................................
Valg av tekstspråk ...............................................................................................................
Gjentatt avspilling ................................................................................................................
Bruke zoom (DVD) ..............................................................................................................
Gjenta tittel eller kapittel ......................................................................................................
Valg av audiospråk ..............................................................................................................
Bruk av Bookmark-funksjonen (DVD) .................................................................................
MP3-CD Avspilling ..............................................................................................................
WMA-avspilling ...................................................................................................................
MP3/WMA-avspilling ...........................................................................................................
Programavspilling og vilkårlig avspilling (RANDOM)...........................................................
Avspilling av bilde-CD .........................................................................................................
Visning av bilde-CD ............................................................................................................
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
54
55
55
56
56
57
57
58
59
60
61
62
63
64
Innstilling av forsinkelsestid .................................................................................................
Om høyttalerinnstilling .........................................................................................................
Om høyttalerinnstilling .........................................................................................................
Lydmodusfunksjon ..............................................................................................................
Høre på radiosendinger.......................................................................................................
Forhåndsinnstilling av stasjoner ..........................................................................................
65
66
67
68
69
70
◆ PROBLEMLØSNING
■
■
■
2
N
34
34
35
35
36
37
39
40
41
42
43
◆ VEDLEGG - TILKOPLING AV EKSTERNE INNRETNINGER
■
29
30
30
31
32
33
33
Spille en kassett ..................................................................................................................
Justere bildetilpassingen manuelt .......................................................................................
Stille inn lydutgangen ..........................................................................................................
Spille en kassett i sakte film (slow motion) ..........................................................................
Spille en sekvens i skiftende hastigheter ............................................................................
Søke etter en spesiell sekvens............................................................................................
Bruke telleverket..................................................................................................................
Kople til en RCA audio/video inngangskabel ......................................................................
Gjøre opptak fra en annen DVD- eller videokassettspiller eller et videokamera .............................
Legge inn lyd på en innspilt kassett ....................................................................................
Bruk av TV-knappene på fjernkontrollen .............................................................................
◆ DVD-FUNKSJONER
■
19
20
21
22
23
23
24
24
25
26
27
27
28
28
◆ TA OPP FJERNSYNSSENDINGER
■
■
■
◆ STILLE INN DVD- OG VIDEOKASSETTSPILLEREN
■
■
■
◆ KOPLE TIL DVD- OG VIDEOKASSETTSPILLEREN
■
■
■
◆ OVERBLIKK OVER DVD- OG VIDEOKASSETTSPILLEREN
■
■
Tekniske spesifikasjoner ..................................................................................................... 71
Problemer og løsninger (videokassettspilleren) .................................................................. 72
Feilsøkingsguide (DVD) ...................................................................................................... 73
3
Innhold
Sikkerhetsregler
Illustrasjonene nedenfor viser sikkerhetsregler.
N
N
Lynet er et varseltegn som forteller om farlig strømstyrke inne i produktet.
IKKE ÅPNE DVD- OG VIDEOKASSETTSPILLEREN. Overlat det til servicefolk.
Denne bruksanvisningen er delt inn i to deler : den ene beskriver
videomaskinen, den andre beskriver DVD-spilleren.
Før du gjennomfører noe som helst, vennligst se til at du befinner deg i riktig
del ved å kontrollere symbolene VCR og DVD ved kapittelets overskrift.
10%
75%
40°C
H
H
5°C
IKKE utsett DVD- og
videokassettspilleren for
ekstreme temperaturer (under
5 varmegrader og over 40
varmegrader) eller ekstrem
fuktighetsforhold (under 10%
og over 75%).
IKKE utsett DVD- og
videokassettspilleren for
direkte sollys.
IKKE utsett DVD- og
videokassettspilleren for noen
form for væske.
IKKE sett noen gjenstand på
DVD- og videokassettspilleren
eller fjernkontrollen.
Ta støpselet til DVD- og
videokassettspilleren ute av
hovedkontakten i tordenvær.
Hvis fjernkontrollen ikke
brukes over lengre tid, ta ut
batteriene og la dem ligge tørt
og kjølig.
Symboler
1
Trykk/klem
1 = Trinn nummer
1
☛
➢
Hold nede
Viktig
Merk
DETTE PRODUKTET ER IKKE BEREGNET PÅ BRUK I
INDUSTRIELT MILJØ.
4
5
Platetyper og egenskaper
N
DVD- og videokassettspilleren sett forfra
1
Denne DVD-spilleren kan spille følgende plater med tilhørende logoer:
Platetype
(logoer)
Type
opptak
Platediameter
Maks.
spilletid
12 Cm
Enkeltsidig
240 min..
8 Cm
Dobbeltsidig
480 min.
Audio
+
Video
(lyd og bilde)
AUDIO-CD
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
(lyd)
3
4
N
Egenskaper
EJECT
STANDBY/ON
DVD
2
5
1
2
3
4
5
6
7
8
• En CD plate er innspilt med et
digitalt signal og gir høy lydkvalitet
med minimal forvrenging og
svekkelse av lyd over tid.
• IKKE spill CD-ROM, VCD, CD-I og DVD-ROM på denne spilleren!
(CDG’er spiller bare lyd, ikke grafikk.)
• Det er ikke sikkert at det er mulig å avspille CD-R,CD-RW og DVD-R i alle tilfeller, pga. type
9
6
VOL
SELECT
PHONES
REC
• DVD gir førsteklasses lyd og
bilde takket være systemet
Dolby Digital og MPEG-2.
• Forskjellige skjerm- og
lydfunksjoner kan enkelt velges
på menyen på skjermen.
7 8
S.MODE
COPY
9 10 11 12 13
DVD-DEKK
OPEN/CLOSE (ÅPNE/LUKK)
VIDEOKASSETTHUS
EJECT (UTTAK)
STANDBY/ON (STANDBY/PÅ)
KONTAKT FOR HØRETELEFONER
STOP (STOPPKNAPP)
REW/SKIP BACK
(BAKOVER/HOPP TIL NESTE)
PLAY/STILL (AVSPILLING/STILL)
PROG
14
10
11
12
13
14
15
16
17
18
15
P.SCAN
16
17
18
F.F/SKIP NEXT (Fremover/hopp til neste)
RECORD (OPPTAKSKNAPP)
SOUND MODE
COPY (KOPIERING)
FRONT PANEL DISPLAY
PROGRAMME /
PROGRESSIVE SCAN
SELECT DIAL
VOLUM
plate eller tilstanden på opptaket.
Disc Merking
DVD- og videokassettspilleren sett bakfra
PAL
• Avspillingsområdenummer
•PAL kringkastingssystemer i Storbritannia,
Frankrike, Tyskland etc.
• Dolby
digitalplate
STEREO
DIGITAL
SOUND
•Stereoplate
• Digital
lydplate
• DTS-plate
1
• ”DTS” og “DTS Digital Surround” er registrerte varemerker fra Digital Theater Systems, Inc.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
2
3
4
5
6
7
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
“Dolby”, “Pro Logic” og det dobbelte D-symbolet er varemerker fra Dolby Laboratories.
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
SPEAKERS
DVD Only
L
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
AM
VIDEO
Avspillingsområde-nummer
SURROUND R
Både DVD-spilleren og platene er kodet etter område. Disse områdekodene må stemme overens for at plata
skal kunne spilles. Hvis ikke kodene stemmer, vil ikke plata spille.
Områdenummeret for denne spilleren står på spillerens bakpanel.
8
1
2
3
4
5
6
6
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
9 10
11
ANTENNEKONTAKT
Antenneinngang for radio FM
AUX AUDIO V, H INN/UT
AV2 (DEK./EKST.) SCART (EURO-21)
KONTAKT
KJØLEVIFTE
COMPONENT VIDEO OUT
12
7
8
9
10
11
12
HØYTTALERUTGANG
KONTAKT FOR TV-UTGANG
Antenneinngang for radio AM
VIDEO INN/UT-KONTAKTER
AV1 (EURO AV) INN/UT SCART
(EURO-21) KONTAKT
S-VIDEO UTGANG
7
Infrarød fjernkontroll
Display-indikatorer
1
N
1
20
2
21
3
22
4
5
23
24
6
25
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
STANDBY/ON
SHUTTLE<< / >>
ANGLE/IPC
DVD SELECT
VCR SELECT
TV VOLUME
OPEN/CLOSE, EJECT
EZ VIEW
REWIND, SKIP BACK
STOP
DISC MENU
MENU
LEFT
RECORD
TEST
SPEAKER
TV/VCR
MODE, REPEAT
TITLE, SPEED
TV STANDBY/ON
0-9
ZOOM, INPUT SELECT
TV SELECT
FM/AM SELECT
AMP VOLUME
PROG/TRK ( , )
AUDIO
MUTE
FAST-FORWARD, SKIP NEXT
PLAY/STILL
CLEAR
RETURN, A.DUB
UP
OK
RIGHT
DOWN
INFO.
BASS
SOUND MODE
TREBLE
MARK, SEARCH
SUBTITLE, TIMER
2
3
4
7
5
6
8
1 DVD-spilleren er i bruk
2 DVD eller CD lastes.
3 Klokkeslett, tellerposisjon, gjenværende tid eller
status for spilleren i øyeblikket
4 Opptak er i gang (normal og timer).
5 VHS tape is inserted
6 Kassett inn-indikator
9
N
10
7 En DVD med et DTS lydspor er satt inn
8 Hi-Fi-sporet på et VHS-bånd spilles
(TV-sending eller video som er i gang, er i Stereo)
9 Et tidsinnstilt opptak er programmert inn eller er i
gang.
10 DVD til VHS-kopiering er i gang.
Tilbehør
Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG videospiller (DVD-VCR).
Sammen med DVD- og videokassettspilleren finner du dette tilbehøret i esken:
FJERNKONTROLL
BATTERIER
LYD- OG
VIDEOLEDNINGER
INSTRUKSJONSBOK
AM ANTENNEKABEL
KOAKSIAL-LEDNING
FM ANTENNEKABEL
9
Finne ut hvordan du kopler DVD- og videokassettspilleren
Kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med koaksial-ledningen
For å kunne se fjernsyn må en motta et signal fra en av disse kildene:
N
Det er flere forskjellige faktorer å ta hensyn til når du kopler sammen lyd- og bildesystemene:
◆
◆
◆
◆
◆ Hva slags kontakter du har på det utstyret du har fra før
◆ Systemer som er koplet til DVD- og videokassettspilleren permanent (satellittmottaker for
eksempel) eller midlertidig (videokamera for eksempel)
☛
DVD- og videokassettspilleren er utstyrt med følgende kontakter:
Kontakt
Sted
AV 1 (EURO AV) Bak
AV2 IN
Bak
Audioutgang
Bak
Type
SCART
SCART
Retning
Inn/Ut
Inn
Anbefalt bruk
◆ Fjernsyn
◆ Satellittmottaker
◆ Annen videospiller
◆ Satellittmottaker
◆ Kanal/dekoder
◆ Annen videospiller
Audio RCA
Ut
◆ Audio ut
Aux
Audio/Video
Inn
◆ Audio Inn
◆ Video Inn
RCA
Ut
◆ Video ut
Utendørs antenne
Innendørs antenne
Kabelnettverk
Satellittmottaker
AUX
AUDIO
IN
2
Kople denne ledningen til 75Ω koaksialkontakten merket
baksiden av DVD- og videokassettspilleren.
3
Plugg koaksialledningen som følger med, inn i
DVD- og videokassettspilleren.
TV
AM
VIDEO
på
TV
-kontakten på
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
Plugg den andre enden av koaksial-ledningen inn i kontakten på
fjernsynet der antenna satt før.
OUT
OUT
R
L
AM
VIDEO
4
5
L
2
Pass på at både fjernsynet og DVD- og
videokassettspilleren er slått av før ledningene koples til.
Ta antenne- eller nettledningene ut av fjernsynet.
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
1
4
N
DVD & VCR
3
For å oppnå bedre kvalitet på bilde og lyd på fjernsynet, kan du
også kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med
SCART-ledningen (se kapitlet nedenfor) hvis fjernsynet har slik
kontakt.
R
L
AUX
Bak
IN
Kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med SCART-ledning
Antenne
VID
Videoutgang
Bak
TV
O
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
S-VIDEO
Bak
S-kontakt
Ut
◆ S-video ut (bare DVD)
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
utgang
S-VIDEO OUT
Bak
Inn fra antenne Bak
75 Ω
koaksial
Ut
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
75 Ω
Inn
75 Ω
koaksial
◆ Fjernsyn
10
VIDEO
SCART-ledning
◆ Antenne
◆ Kabelfjernsyn
◆ Satellittmottaker
Inn
◆ FM Antenner
◆ AM Antenner
Du kan kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med SCART-ledningen hvis det finnes en
tilsvarende kontakt på fjernsynet. Da kan du:
◆ Oppnå bedre kvalitet på lyd og bilde.
◆ Forenkle innstillingsprosedyren på DVD- og videokassettspilleren.
☛
◆ Uansett hvilken tilkopling du velger, må du alltid kople til den koaksial-ledningen som følger med.
Ellers blir det ikke noe bilde på TV-skjermen når DVD- og videokassettspilleren er slått av.
◆ Pass på at både fjernsynet og DVD- og videokassettspilleren er slått av før du setter i ledningene.
AM
☛
2
RF koaksialledning
koaksial
FM/AM Antenner Bak
Inngang
L
AM
3
Ut til TV
OUT
R
1
Kople til koaksial-ledningen som angitt i kapitlet over.
Når du kopler et lyd- eller videoanlegg til DVD- og videokassettspilleren, må du se etter at alle
element er slått av.
2
Kople den ene enden av SCART-ledningen til AV1-kontakten (EURO AV) på baksiden av DVD- og
videokassettspilleren.
Les dokumentasjonen som følger med utstyret for å finne detaljerte koplingsinstrukser og
sikkerhetsregler for dette utstyret.
3
Plugg den andre enden inn i tilsvarende kontakt på fjernsynet.
11
Kople DVD- og videokassettspilleren til en satellittmottaker eller annet utstyr
N
Du kan kople DVD- og videokassettspilleren til en satellittmottaker eller en annen DVD- og
videokassettspiller med SCART-ledning hvis det er tilsvarende utganger på det andre utstyret.
Illustrasjonene nedenfor gir noen eksempler på koplingsmuligheter.
1. AV1 (EURO AV): Ved hjelp av en 21-pinners SCART-ledning.
Plugg SCART-ledningen til satellittmottaker eller annet utstyr inn i AV1 (EURO AV)-kontakten på baksiden av
DVD- og videokassettspilleren.
Når koplingen er i orden, velger du kilde ved å trykke på INPUT SEL.-knappen for AV1 inngangskilder.
2. Ved hjelp av RF koaksialledning
Etter å ha utført denne koplingen, må du innstille den stasjonen du mottar gjennom satellittsøkeren. RF
utgangskanalen på satellittmottakeren må flyttes vekk fra kanal 36, som brukes av DVD- og videokassettspilleren,
flytt den f. eks. til kanal 39.
Antenne
Satellittmottaker eller annet utstyr
Antenneledning
2
Automatisk første gangs innstilling (Plug and Auto Set Up)
Din DVD- og videokassettspilleren vil automatisk stille seg inn når
den for første gang koples til strømnettet. TV-stasjoner vil bli lagret i
minnet. Prosessen tar noen få minutter, og deretter er DVD- og
videokassettspilleren klar til bruk.
N
TV
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
L
AM
1
Kople til koaksialkabelen som vist på side 9. (Tilkopling av din
DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet ved hjelp av
koaksialkabelen)
2
Kople DVD- og videokassettspilleren til strømnettet.
Resultat: LANGUAGE SET menyen vises.
3
Velg språk ved å trykke knappen
4
Trykk OK for å lagre valgt språk.
5
Trykk OK-knappen.
Resultat: MENYEN for valg av land vises.
6
Trykk knappen eller ❷ for å velge land.
☛ VCRen vil søke etter stasjoner i henhold til en forvalgt liste
for det aktuelle valgte landet.
TV
VIDEO
eller ❷.
2
DVD & VCR
1
AUX
7
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
SCART-ledning
Trykk ENTER-knappen.
Antall stasjoner som blir lagret av din VCR, avhenger av det
antall stasjoner den har funnet (land, mottaksforhold, osv.).
◆
Prosessen vil være ferdig etter noen få minutter.
Deretter vises aktuelt tidspunkt og dato automatisk.
◆
L
AM
VIDEO
8
RF koaksialledning
1. AV2 IN: Ved hjelp av 21-pinners SCART-ledning
Plugg SCART-ledningen fra i satellittmottakeren eller det andre utstyret inn i AV2 (DEC./EXT:)-kontakten på
baksiden av DVD- og videokassettspilleren.
Når koplingen er i orden velger du kilde ved å trykke INPUT SEL.-knappen for AV2 inngangskilder.
2. Ved hjelp av RF koaksialledning
Når denne koplingen er i orden, må du søke inn den stasjonen du mottar gjennom satellittmottakeren. RF
utgangskanalen på satellittmottaker må flyttes vekk fra kanal 36, som brukes av DVD- og videokassettspilleren –
for eksempel til kanal 39.
Sjekk dato og tidspunkt.
Hvis de vises
◆
korrekt, trykk RETURN-knappen to ganger for å gå ut av
menyen.
◆
feil, se side 18
➢
Auto setup
Please wait
00 %
Det går att utföra automatisk förinställning genom att hålla
■ (stopp) på videobandspelaren intryckt i mer än 5
sekunder när inget band är isatt.
Antenne
Satellittmottaker eller annet utstyr
Clock Set
Antenneledning
Time
12 : 00
Auto Clock
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
: On
1
2
DVD & VCR
TV
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
L
AM
VIDEO
SCART-ledning
RF koaksialledning
12
13
Søke inn fjernsynet på DVD- og videokassettspilleren
Du må innstille fjernsynet på DVD- og videokassettspilleren hvis du
ikke bruker SCART-ledning.
N
➢
2
4
1
Slå på fjernsynet.
2
Slå på DVD- og videokassettspilleren ved å trykke (STANDBY/ON
(ventestilling/på) på forsiden av spilleren eller STANDBY/ON på
fjernkontrollen.
3
Velg en kanal på fjernsynet som skal reserveres for bruk med
DVD- og videokassettspilleren.
4
DVD- og videokassettspilleren bruker ett sett betjeningsknapper for
å styre begge spillerne. Disse knappene hjelper deg til å styre hver
spiller.
1
Start et søk på fjernsynet eller sett fjernsynet til UHF-kanal 36.
6
Fininnstill fjernsynet til bildet og lyden er klare og gode.
7
Hvis du ikke finner bilde og lyd, eller det er interferens fra
nærliggende kanaler, kan det være nødvendig å forandre innstilling
på DVD- og videokassettspillerens utgangskanal
(Se Stille inn DVD- og videokassettspillerens utgangskanal på side
72).
Når bilde og lyd er fullstendig klare, lagrer du denne kanalen på det
ønskede kanalnummeret på fjernsynet.
Resultat: Den kanalen er nå forbeholdt bruk med DVD- og
videokassettspilleren.
N
STANDBY/ON
STANDBY/ON-KNAPPEN (VENTESTILLING/PÅ)
Trykk på STANDBY/ON-knappen på fjernkontrollen eller på
frontpanelet for å slå på DVD- og videokassettspilleren.
2
DVD-knappen
Trykk på DVD-knappen på fjernkontrollen når du vil styre DVDspilleren.
◆ DVD-indikatoren vil lyset på frontpanelets display for å vise at
DVD-spilleren er valgt.
3
VCR-knappen (videokassettspiller)
Trykk på VCR-knappen når du vil styre videokassettspilleren.
◆ VCR-indikatoren på frontpanelet vil lyse for å vise at VHSspilleren er valgt.
PHONES
1
1
4
Sett videokassetten i DVD- og videokassettspilleren. Kontroller
spilleren begynner å lese kassetten; hvis ikke, trykk ❿II-knappen.
5
8
14
For å se bilder på DVD- og videokassettspilleren når det
brukes SCART-ledning, må fjernsynet settes i audio/videoinnstilling.
Taster som styrer spillerne
4
2
3
INPUT SEL. KNAPP
Trykk INPUT SEL. gjentatte ganger for å skifte mellom forskjellige
input: tuner (PR##), AV1, AV2 , AUX.
◆ Knappen er ikke brukbar når VCR er valt.
➢
Før du bruker videokassettspilleren som på side 19-43,
trykk på VCR-knappen på fjernkontrollen for på å velge
videokassett-innstilling.
Før du bruker DVD-spilleren som på side 44-64, trykk på
DVD på fjernkontrollen for å velge DVD.
15
Velge kanal på TV
Kopiere fra DVD til videokassett
Disse knappene brukes når du ser på fjernsyn via DVD- og
videokassettspillerens innebygde TV-søker.
N
4
1
1
PROG
-knappene.
Trykk på disse for å skifte til neste kanal eller kanalen før.
1
SETT INN PLATA
Sett plata du vil kopiere inn i DVD-spilleren og lukk skuffen.
3
Talltastene 0-9
Trykk på disse for å skifte kanal direkte.
2
Sett i VHS-båndet
Sett en tom VHS videokassett inn i videokassettspilleren.
INFO.
Trykk på denne for å se hvilken kanal du har inne.
◆ Virker også i DVD- og videokassettinnstilling.
3
Kopier DVD-en til VHS-båndet
Trykk på COPY-knappen på frontpanelet på DVD- og
videokassettspilleren.
◆ DVD-spilleren vil gå over i Spill-innstilling og
videokassettspilleren vil gå over i Opptaksinnstilling.
◆ Hvis DVD-menyen kommer fram, kan det være nødvendig å
trykke på SPILL-knappen manuelt for å starte kopieringen.
2
4
3
N
Hvis DVD-en du forsøker å kopiere er kopibeskyttet, vil
du ikke kunne kopiere fra plata. Det er ikke tillatt å
kopiere DVD-er som er kodet med Macrovision®.
TV/VCR-KNAPPEN
Trykk på denne for å veksle mellom TV-ens søker og
videokassettspillerens innebygde søker.
2
4
2
DVD- og videokassettspilleren gjør det mulig å kopiere innholdet av
en DVD-plate over på et VHS-bånd med et trykk på COPY-knappen
(kopiere).
Stopp kopieringsprosessen
Når DVD-spilleren er ferdig med å spille, trykker du VCR-knappen
på fjernkontrollen og trykker så STOPP-knappen for å avslutte
kopieringen.
◆ Du må stoppe kopieringsprosessen manuelt når DVD-filmen
slutter, ellers kan DVD-en komme til å spille videre og gjøre
opptak gang etter gang.
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
P.SCAN
REC
S.MODE
COPY
PROG
P.SCAN
VOL
1
EJECT
STANDBY/ON
ON
SELECT
PHONES
VOL
PHONES
REC
S.MODE
COPY
3
☛
NTSC DVD kopiprosess kan ikke aktiveres.
Sette batterier i fjernkontrollen
Du må sette inn eller skifte batterier i fjernkontrollen når:
4
◆ Videospilleren er ny
1
◆ Fjernkontrollen ikke lenger virker som den skal
1
Skyv tappen i pilens retning for å fjerne lokket til batterirommet på
baksiden av fjernkontrollen.
2
Sett inn to AAA, RO3 eller likeverdige batterier, Vær forsiktig med
pluss og minus:
◆
+ på batteriet til + på fjernkontrollen.
◆
- på batteriet til - på fjernkontrollen.
3
Sett lokket på igjen ved å holde det inntil foten av fjernkontrollen og
skyve det på plass igjen.
➢
16
4
Bland ikke ulike typer batterier, f. eks. magnesium- og
alkaliebatterier.
17
Stille inn dato og tid
DVD- og videokassettspilleren har innebygd et 24-timers ur og en
kalender som brukes til å:
◆ Stanse programopptak automatisk
◆ Innstille DVD- og videokassettspilleren til å ta opp
programmer automatisk
N
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Du må innstille dato og tid når:
◆ DVD- og videokassettspilleren er ny
☛
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
Auto Clock
: On
Glem ikke å innstille tiden når du går fra vintertid til
sommertid og omvendt.
☛
Du behøver ikke å søke inn stasjonene (kanalene) hvis du
allerede har innstilt dem automatisk (Se Automatisk
innstilling første gang på side 13).
DVD- og videokassettspilleren har en innebygd søker som brukes til
å ta imot fjernsynssendinger.
Du må søke inn de stasjonene spilleren skal ta imot. Dette kan
gjøres ved:
◆ Automatisk første gangs innstilling (Plug & Auto Setup)
(se side 13)
◆ Automatisk
◆ Manuelt (se side 20)
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen Clock Set vises.
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat:
Setup-menyen vises.
4
Trykk ➛ eller ❿ for å velge time, minutter, dag, måned og år.
Resultat: Det valgte alternativet lyses opp.
2
Trykk knappene
3
5
Trykk på knappene eller ❷ for å øke eller redusere verdien.
Resultat: Ukedagen vises automatisk.
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat:
Menyen Install vises.
4
Trykk på knappene eller ❷ til markøren står ved Auto
Setup. Trykk så knappen ❿ for å velge dette.
Resultat: En melding vil komme opp og varsle om at tidligere
valgte kanaler i din VCR vil bli fjernet.
Clock Set
Time
12 : 00
➢
6
Du kan holde knappene
raskere gjennom verdiene.
eller
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Install
Auto Setup
❷
nede for å flytte deg
Ved fullføring trykk på RETURN tre ganger for å gå ut av menyen.
5
Du kan forandre språket som brukes i informasjonen på skjermen.
(Instruksjonsboka er basert på at valget er engelsk).
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
2
Bruk knappene
eller ❿.
3
Plassere pilen ved det ønskede språket og trykk deretter på OK.
4
Ved fullføring trykk på RETURN to ganger for å gå ut av menyen.
og ❷ for å velge “Language” og deretter på OK
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
, ❷ for å velge Install.
Trykk OK for å starte automatisk søking.
Resultat: ◆ Meldingen Please Wait (Vennligst vent) blinker
på skjermen.
◆ Det første frekvensbåndet gjennomsøkes, og den
første stasjonen som blir funnet, vises og lagres.
◆ DVD- og videokassettspilleren søker for neste
stasjon, og så videre.
◆ Når den automatiske søkingen er fullført, skifter
DVD- og videokassettspilleren automatisk til kanal 1.
➢
: English
N
Du kan lagre inntil 80 stasjoner
, ❷ for å velge klokkealternativ.
Å velge menyspråk
Language
VCR
Søke inn stasjonene (kanalene) automatisk
Auto Setup
Your data will be lost
Press OK to continue
Menu to exit
Tallet på stasjoner som lagres automatisk på DVD- og
videokassettspilleren kommer an på hvor mange stasjoner
den finner.
Auto Setup
Please Wait
6
Hvis du vil avbryte den automatiske søkingen før den er fullført,
trykker du RETURN-knappen tre ganger for å gå ut av menyen.
➢
15%
Når den automatiske søkingen er fullført, kan noen av
stasjonene være lagret mer enn en gang; velg de
stasjonene som har best mottak og slett dem du ikke
har bruk for (se side 21).
Language Set
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
18
19
VCR
Innstille stasjoner manuelt
☛
N
Language
: English
1
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Install
: G
: CH 36
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Install menyen vises.
5
CH
NAME
1
DEC
4
DELETE : CLEAR
Trykk på knappen ❿ og velg MANUAL SET UP.
Resultat:
Menyen The TV STATION TABLE vises.
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Install-menyen vises.
til markøren står ved Manual
Trykk ➛ eller ❿ og start søkingen.
Resultat: Frekvensbåndet gjennomsøkes og den første
stasjonen som blir funnet, vises.
9
10
Trykk ❷ knappen inntil DECODER vises.
eller ❷ og velg det kanalnummeret du vil ha.
Trykk knappen ❿ for eventuelt å aktivere eller deaktivere bruk
av dekoderen for TV-stasjonen.
11
Trykk på knappene
12
Trykk ❿ for å forandre navn på kanalen.
Resultat: Første bokstav i navnet blinker.
eller ❷ til markøren står ved NAME.
PR
: 1
CH
: ---
MFT
: -
DECODER
: OFF
NAME
: ----
14
For å
må du
Velge et tegn i navnet
Trykke eller ❷ til det ønskede
tegnet vises (bokstav, tall eller
tegnet ”-”).
Flytte til neste eller
forrige tegn
Trykke henholdsvis ➛ eller ❿.
Hvis du
Then...
Vil lagre den
stasjonen som vises
◆
◆
MEMORY : OK
RETURN
◆
Ikke vil lagre den
stasjonen som vises
◆
◆
◆
20
❷
8
MANUAL TUNING
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Trykk knappene
eller
: Off
: On
, ❷ for å velge Install.
4
Trykk på knappene
Setup.
5
Trykk ❿ for å bekrefte dette valget.
Resultat: Menyen TV STATION TABLE vises.
6
Trykk på knappene eller
du ønsker å slette. (PR)
7
Trykk på knappen CLEAR.
8
: English
Install
kan du slette den.
2
Trykk på knappene
Trykk ❿ for å søke inn en stasjon.
Resultat: Menyen Manual Tuning vises.
SWAPPING : OK
RETURN
◆ På feil kanal
Setup
7
13
5
Language
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
Trykk
3
N
◆ Som du ikke har bruk for
1
OFF
2
Hvis du har lagret en TV-stasjon:
, ❷ for å velge Install.
6
TV STATION TABLE
PR
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
Trykk knappene
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
Du behøver ikke innstille stasjonene manuelt hvis du
allerede har gjort det automatisk.
2
4
VCR
Slette en innstilt stasjon
eller
❷
❷
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
til markøren står ved Manual
: G
: CH 36
til markøren står ved den stasjonen
Gjenta framgangsmåten fra og med trinn 6 til du har slettet alle
stasjonene du ikke trenger.
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
3
9
Trykk MENU tre ganger for å gå ut av menyen.
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
Trykke på knappene eller ❷
til markøren står ved MFT.
Trykke ➛ eller ❿ for å justere bildet, om
nødvendig.
Trykke OK for å lagre stasjonen
Trykke på knappene eller ❷
til markøren står ved CH.
Trykke ➛ eller ❿ for å fortsette å søke i
frekvensbåndet og vise neste stasjon
Gå tilbake til starten på trinn 9
15
Gjenta denne framgangsmåten fra og med trinn 9, til alle ønskede
stasjoner er lagret.
16
Trykk RETURN tre ganger for å gå ut av menyen.
21
VCR
Forandre lista over lagrede stasjoner
Du kan ommøblere stasjonsoversikten (Station Table) og gi
stasjonene kanalnumre i en mer logisk rekkefølge.
N
Language
Du kan velge lydinnstilling (B/G eller D/K) så det passer til det
fjernsynet som er koplet til videokassettspilleren.
: English
1
: Off
: On
Install
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises
2
Trykk knappene
3
Trykk på OK eller ❿ for å velge alternativet.
Resultat: Install-menyen vises.
4
Trykk på knappene
Setup.
, ❷ for å velge Install.
eller ❷ til markøren står ved Manual
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
N
Language
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
VCR
Velge lydinnstillingen RF OUT
: G
: CH 36
5
Trykk OK eller ❿ for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen TV STATION TABLE vises.
6
Trykk på knappene
eller ❷ til markøren står ved den ønskede
kanalen.
Resultat: Den valgte stasjonen vises samtidig på TV-skjermen.
7
For å endre det programnummeret som er tildelt stasjonen trykker
man OK-knappen på fjernkontrollen. (I eksemplet flyttes TV
stasjonen fra programnummer 1 til programnummer 3)
8
Du kan forandre stasjonenes kanalnummer ved å gjenta
framgangsmåten fra og med trinn 6.
9
Når alt er ferdig, trykk knappen RETURN fire ganger for å forlate
menyen.
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk på knappene
3
Trykk OK eller ❿.
Resultat: Menyen Install vises.
4
Trykk på knappene
5
Trykk knappen ❿ og velg G eller K.
6
Ved fullføring trykk på RETURN tre ganger for å gå ut av menyen.
, ❷ og velg Install.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
eller ❷ til markøren står ved TV System.
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
G
: G
: CH 36
K
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
3
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
021
----
OFF
Innstille DVD- og videokassettspillerens utgangskanal
Det kan være nødvendig å skifte utgangskanal på DVD- og
videokassettspilleren hvis bildene forstyrres av interferens eller hvis
fjernsynet ikke finner bildene.
Du kan også skifte utgangskanal for å justere hvor fort
informasjonen vises på skjermen.
1
2
3
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Install-menyen vises.
4
Trykk på knappene
CH.
Language
VCR
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
, ❷ for å velge Install.
Install
5
Velg önsket outputkanal (CH21-CH69) gjennom å trykke OK eller ❿.
CH21
6
22
eller ❷ til markøren står ved VCR Output
. . CH36
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
CH 21
:
CH 36
:
CH 69
: G
: CH 36
. . CH69
Ved fullføring trykk på RETURN tre ganger for å gå ut av menyen.
Still så inn fjernsynet igjen (se side 14).
23
VCR
Velge fargeinnstilling
Før du gjør opptak eller spiller av en kassett, kan du velge det riktige
systemet.
I motsatt fall velger systemet automatisk mottaksstandard når du
velger AUTO.
N
Language
➢
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
Auto
PAL
SECAM
B/W
1
Funksjonen Intelligent bildekontroll gjør det mulig å justere
skarpheten i bildet automatisk, slik du selv foretrekker å ha det.
Når du spiller av en kassett, velger DVD- og
videokassettspilleren automatisk standard.
◆ Når du spiller av en NTSC-innspilt kassett på denne
spilleren, må du gjøre en innstilling på fargesystemet for å
tilpasse det til fjernsynet. Hvis fjernsynet er et apparat som
bare har PAL-system, sett det til NTPB. Hvis du har et
multisystem-TV (NTSC 4.43-kompatibelt), sett det til NT
4.43 og du kan ta opp NT 4.43.
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen User Set vises.
4
Trykk på knappene
5
Trykk på knappen ❿ for å velge Auto ➝ PAL➝ SECAM ➝ B/W.
, ❷ for å velge User Set.
eller ❷ til markøren står ved Colour
1
Trykk knappene
3
Trykk OK-knappen for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen User Set vises.
4
Trykk OK eller ❿ for å velge alternativet.
5
Trykk ❿ for å velge IPC (Intelligent Picture Control).
➢
VCR
Når alt er ferdig, trykk knappen RETURN tre ganger for å forlate
menyen
, ❷ for å velge User Set.
Når Intelligent bildekontroll (IPC) er On (på), justeres
skarpheten i bildet automatisk.
6
For å justere skarpheten manuelt, trykk på knappen ❷ for å slå
IPC-innstillingen av (Off).
7
Trykk på knappene ➛ eller ❿ til bildet er slik du vil ha det.
➢
Auto Når du spiller av en kassett, blir systemets standard valgt
automatisk av DVD- og videokassettspilleren
6
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿ .
Resultat: Setup-menyen vises.
2
System
Svart-hvitt (Black and white)
N
Language
◆
B/W
VCR
Intelligent bildekontroll
8
➢
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
On
Off
Hvis du ikke trykker på noen knapp innen ti sekunder,
forsvinner menyen PICTURE automatisk.
Når du er ferdig, trykk RETURN igjen.
Du kan også direkte velge funksjon ved bruk av IPCknappen på fjernkontrollen.
NICAM
Det er tre slags NICAM-program: NICAM stereo, NICAM mono og
Tospråklig (bilingual) (overføring på et annet språk).
Language
NICAM-programmer følges alltid av en standard monolyd-sending
og du kan velge den lyden du ønsker. Se side 33.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿ .
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen User Set vises.
4
Trykk på knappene
5
For å velge…
Trykk OK eller ❿ til…
Mono-innstilling
Off vises.
On
Off
, ❷ for å velge User Set.
eller ❷ til markøren står ved NICAM.
Off: Velg denne opptaksinnstillingen for
standard mono-lyd under en NICAMsending bare hvis lyden er forvrengt
pga. dårlige mottaksforhold.
NICAM-innstilling
On vises.
On: Bruk normalt denne innstillingen.
6
24
Når alt er ferdig, trykk knappen RETURN tre ganger for å forlate
menyen.
25
VCR
N
Language
: English
Funksjonen Auto Power Off (strømmen automatisk av) slår av DVDog videokassettspilleren hvis ikke noe signal er mottatt og du ikke
trykker på noen knapp i løpet av den tiden du har bestemt.
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
1
: Off
: On
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk på knappene
Off.
3
Trykk ❿ eller OK til du valt tid for automatisk lukking .
Off
Language
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
eller ❷ til markøren står ved Auto Power
1Hour
2Hour
3Hour
DVD- og videokassettspilleren viser det meste av informasjonen
både på spilleren og på TV-skjermen.
Du kan velge å vise eller skjule denne informasjonen på TVskjermen (bortsett fra indexmarkeringene, programmeringsmenyen
og tidsinnstillingen av opptak, som ikke kan skjules).
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
For å
Trykk OK eller ❿ til…
Vise informasjon på skjermen
On vises
Skjule informasjon på skjermen
Off vises
: English
4
Install
: Off
: On
Off
1Hour
2Hour
3Hour
VCR
Skjerm Informasjon
Slå av automatisk
Når du er ferdig, trykk RETURN to ganger for å gå ut av menyen.
4
N
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
On
Off
, ❷ til Screen Messages er valt.
Trykk RETURN to ganger for å gå ut av menyen.
VCR
Velge kassett-type
Hvis du vil bruke telleverket til å vise hvor mye tid som er igjen på
en kassett, må du angi hva slags kassett som er sett inn.
Language
1
Når MENU er trykket.
Install
2
Trykk knappene
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
3
Trykk OK eller ❿ for å velge alternativet.
4
Trykk på knappene
Select.
5
Trykk på OK eller ❿-knappene så mange ganger som nødvendig,
til den riktige kassett-lengden vises.
E180
E 300
6
26
, ❷ for å velge VCR.
: English
: Off
: On
eller ❷ til markøren står ved Tape
E240
E260
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
E180
E240
E260
E300
Trykk OK eller ❿ til riktig kassettlengde vises.
27
VCR
Gjentagelse
Du kan innstille gjentatt avspilling for å spille båndet om igjen fra
ende til annen.
N
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
1
Når MENU er trykket, trykk
2
Trykk OK eller > for å velge alternativet.
Resultat : VCR Setup-menyen vises.
3
Trykk på knappene
eller
eller ❷ for å velge VCR.
❷
til markøren står ved Repeat
Du kan gjøre opptak på kassett i to forskjellige hastigheter:
◆ SP (Standard hastighet)
◆ LP (Long Play, dvs. langsommere)
I innstillingen Long Play:
4
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Off
On
5
VCR
Trykk OK eller ❿ til…
Gjenta avspillingen
On vises.
Ikke gjenta avspillingen
Off vises.
Innspillingstid (SP)
E-180
180 min. eller 3 timer
E-240
240 min. eller 4 timer
E-260
260 min. eller
4 timer og 20 min.
◆ Blir opptakskvaliteten en tanke dårligere.
E-300
300 min. eller 5 timer
For å gjøre opptak
Trykk knappen SPEED på
fjernkontrollen, til
I standard play-innstilling
I long play-innstilling
SP vises
LP vises
N
Når du er ferdig, trykk RETURN to ganger for å gå ut av menyen.
S-VHS Avspilling
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
1
Under S-VHS play mode etter å ha trykket MENU.
2
Trykk
3
Trykk OK eller > for å velge alternativet.
Resultat : VCR Setup-menyen vises.
4
Trykk på knappene
4
Til…
Trykk OK eller ❿ til…
S-VHS play
On vises.
S-VHS play ønskes ikke
Off vises.
VCR Setup
28
For å...
Type
◆ Varer kassetten dobbelt så lenge.
Play.
VCR Setup
VCR
Velge opptakshastighet
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Off
On
5
eller ❷ for å velge VCR.
eller ❷ til markøren står ved S-VHS.
Når alt er ferdig, trykk RETURN to ganger for å forlate menyen.
For å se S-VHS kassetter, sett S-VHS mode til On i VCR-menyen.
29
VCR
Beskytte en innspilt kassett
Videokassetter har en sikkerhetstapp (eller plastflik) for å hindre at
innholdet blir slettet eller overspilt ved et uhell. Når tappen er
fjernet, er det ikke mulig å gjøre opptak på kassetten.
N
VCR
Gjøre opptak med automatisk stopp
Denne funksjonen gjør det mulig å gjøre opptil ni timers opptak på
Long Play.
N
DVD- og videokassettspilleren stopper automatisk etter den angitte
tidsperiode.
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
1
1
2
VCR
4
6
Før du gjør et opptak, må du ha lagret stasjonen i DVD- og
videokassettspilleren på forhånd (hvis du ikke gjør opptak via en
ekstern videokilde). Hvis du ikke har gjort det, se side 18 og 19
1
Slå på fjernsynet.
2
For å følge med i programmet som tas opp, velger du den
TV-kanalen som er reservert for bruk med DVD- og
videokassettspilleren (eller AV-inngangen hvis det er den som
brukes).
3
Sett inn den kassetten du vil gjøre opptak på, med vinduet synlig
og sikkerhetstappen intakt eller åpningen dekket av tape.
Resultat: DVD- og videokassettspilleren slås automatisk på.
4
Velg:
◆
Stasjonen du skal gjøre opptak fra ved hjelp av PROGknappene ( eller )
eller
◆
Kildene AV1, AV2 eller AUX ved hjelp av knappen INPUT
SEL. for å finne en sattellittsøker eller en ekstern videokilde.
Resultat: Stasjonens nummer vises og programmet kan ses på
fjernsynet.
5
5
7
6
7
➢
1
Slå på fjernsynet.
2
For å følge med i programmet som tas opp, velger du den TVkanalen som er reservert for bruk med DVD- og
videokassettspilleren (eller AV-inngangen hvis det er den som
brukes).
3
Sett inn den kassetten du vil gjøre opptak på, med vinduet opp og
sikkerhetstappen intakt eller åpningen dekket av tape.
Resultat:
DVD- og videokassettspilleren slås automatisk på.
4
Velg:
◆
Stasjonen du skal gjøre opptak fra ved hjelp av PROGknappene ( eller ),
eller
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
3
Hvis du igjen vil gjøre opptak på en beskyttet kassett (med brutt
sikkerhetstapp), setter du en tape-bit over hullet.
Gjøre opptak straks
4
30
Hvis du vil beskytte en kassett, bryter du av tappen med en liten
skrutrekker.
S.MODE
Velg opptakshastighet ved å trykke knappen SPEED så mange
ganger som nødvendig (se side 29).
Hold REC ( ●) nede en stund for å starte opptaket.
Resultat: Opptaksindikatoren kommer fram på fjernsynsskjermen
og DVD- og videokassettspillerens display.
Et avsnittsmerke registreres på båndet (se side 37).
4
4
Kildene AV1, AV2 eller AUX ved hjelp av knappen INPUT
SEL. for å finne en sattellittsøker eller en ekstern videokilde.
Resultat: Stasjonens nummer vises og programmet kan ses på
fjernsynet.
◆
5
Velg opptakshastighet ved å trykke knappen SPEED så mange
ganger som nødvendig (se side 29).
6
Hold REC (●) nede en stund for å starte opptaket.
Resultat: Opptaksindikatoren kommer fram på fjernsynsskjermen
og DVD- og videokassettspillerens display.
Et avsnittsmerke registreres på båndet (se side 37).
7
Trykk på REC-knappen ( ●) flere ganger for å øke opptakstiden i:
◆
30-minutters intervaller opp til fire timer.
◆
1-times intervaller opp til ni timer.
Resultat: Opptakslengden vises på fjernsynsskjermen.
Det gjøres opptak fra den valgte kanalen så lenge som
ønsket. Når tiden er utløpt, stopper DVD- og
videokassettspilleren automatisk opptaket.
8
6
5
LENGTH 2:30
SET LENGTH :
PRESS REC ●
Hvis du vil avbryte opptaket før det er slutt, trykker du
STANDBY/ON (VENTESTILLING/PÅ).
☛
Hvis en når slutten på båndet under opptaket.
◆ stopper opptaket.
For å stanse opptaket, trykk ■ en gang.
◆ Hvis DVD- og videokassettspilleren skyver ut kassetten når
du starter opptaket, kontroller at kassettens sikkerhetstapp er
intakt eller at åpningen (som skyldes at tappen er brukket av)
er dekket med tape.
◆ Hvis du kommer til enden av kassettbåndet under opptak,
spoler kassetten seg automatisk tilbake. cassette rewinds
automatically.
31
VCR
N
PR
Bruke tidsinnstillingen
Day
Start
Stop
Speed
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
15
Tidsinnstillingen gjør det mulig å forhåndsinnstille DVD- og
videokassettspilleren til å ta opp et program opp til en måned før
programmet sendes. Opp til seks opptak kan forhåndsinnstilles.
☛
Du kan sjekke innstillingen av et opptak:
◆ Når du er ferdig med å innstille DVD- og
videokassettspilleren
Før du stiller inn et opptak må du være sikker på at dag og
tid stemmer.
Sett inn kassetten og trykk TIMER på fjernkontrollen.
Resultat: Menyen Timer Method vises.
1
Trykk TIMER på fjernkontrollen.
Resultat: Menyen Timer Method vises.
2
Trykk ❿ for å velge inngangskilde.
2
Trykk knappene
3
Velg ønsket stasjon eller inngangkilde (AV1, AV2 eller AUX) ved å
trykke på knappene eller ❷.
3
Bruk knappene ➛ eller ❿ til å velge og forandre de innstillingene du
vil. Mer om dette på forrige side.
4
Trykk ❿ for å velge opptaksdag.
4
Ved fullføring trykk på RETURN tre ganger.
5
Velg ønsket dag ved hjelp av knappene
6
Trykk ❿ for å velge starttid.
7
Velg time ved hjelp av knappene
8
Trykk ❿ for å velge minuttene.
9
Velg minuttverdi ved hjelpe av knappene
10
Trykk ❿ for velge stopptid for opptaket.
11
Velg ønsket stopptid ved hjelp av knappene
samme framgangsmåte som da du valgte starttid.
12
Trykk ❿ for å velge opptakshastighet.
13
Trykk knappene
eller ❷ for å velge opptakshastighetene SP
(Standard Play), LP (Long Play), eller Auto (Auto Tape Speed
Select).
15
Day
Start
Stop
Speed
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
eller ❷ for å velge ønsket kanal.
eller ❷.
eller ❷.
eller ❷.
eller
❷,
etter
Trykk STANDBY/ON (VENTESTILLING/PÅ) for å aktivere
tidsinnstillingen
Resultat: Før opptaket starter vil DVD- og videokassettspilleren
sammenligne varigheten av det innstilte opptaket med
resterende tid på kassetten.
Auto Tape Speed Select. DVD- og videokassettspillerens
Auto Tape Speed Select-funksjon sammenligner varigheten
av det innstilte opptaket med den tiden som er igjen på
den kassetten som sitter i spilleren. Hvis det er for lite tid
igjen til å gjøre opptaket i innstillingen AUTO, vil
videokassettspilleren automatisk slå seg over på LP og
gjøre hele opptaket i den innstillingen.
VCR
Slette en forhåndsinnstilling av opptak
Du kan slette en tidsinnstilling av opptak som er:
◆ Feil
Når du er ferdig, trykk på knappen RETURN.
➢
PR
◆ Hvis du har glemt hvilket program som vil bli tatt opp
1
14
VCR
Kontrollere et innstilt opptak
◆ Ikke lenger ønsket
1
Trykk på TIMER på fjernkontrollen.
Resultat: Menyen TIMER PROGRAMMING vises.
2
Velg det programmet (opptaket) du vil slette ved hjelp av knappene
eller ❷.
3
Trykk på knappen CLEAR for å slette opptaket.
Resultat: All opptaksinformasjon blir slettet og sendingen blir
ikke tatt opp.
4
Ved fullføring trykk på RETURN tre ganger.
PR
Day
Start
Stop
Speed
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
4
32
33
N
VCR
Spille en kassett
Denne funksjonen gjør det mulig å spille av enhver innspilt kassett.
N
2
3
1
Slå på både fjernsynet og DVD- og videokassettspilleren.
2
Sett inn videokassetten som skal spilles av. Hvis sikkerhetstappen
på kassetten er intakt, trykk ❿ll.
I motsatt fall starter avspillingen automatisk.
➢
3
EJECT
3
SELECT
VOL
VCR
Stille inn lydutgangen
Du kan velge hvordan du vil ha lyden gjengitt gjennom høyttalerne
og AV-utgangene. Disse valgmulighetene foreligger:
Valg
Beskrivelse
L
Gir lyd fra venstre Hi-Fi kanal
Når en kassett settes inn, blir båndets posisjon automatisk
optimalisert for å redusere forstyrrelser (Digital Auto
Tracking). Hvis en kassett spilles helt til enden av båndet,
spoles den automatisk tilbake.
R
Gir lyd fra høyre Hi-Fi kanal
MIX
Gir blandet lyd fra Hi-Fi og vanlige kanaler
NTSC-bånd kan avspilles, men kan ikke brukes til opptak på
denne DVD- og videokassettspilleren.
MONO
Gir lyd fra den vanlige mono-kanalen
LR
Gir Hi-Fi stereolyd fra høyre og venstre kanal
For å
trykker du
Stanse avspillingen
■ (STOP = stopp)
N
➢
L
Når du spiller av bånd som er innspilt i Hi-Fi, går
lyden over til Hi-Fi etter fem sekunder i mono.
LR
R
MIX
MONO
P.SCAN
Skyve ut kassetten
(EJECT = kast ut)
For å velge lydinnstilling, trykk på knappen AUDIO på fjernkontrollen til det
riktige valget vises.
VCR
Justere bildetilpassingen manuelt
Funksjonen Bildetilpassing (Picture Alignment) gjør det mulig å
justere tilpassingen manuelt for å oppnå best mulig bilde.
Du kan spille av en kassett i sakte film.
➢
Når støystriper eller streker vises på skjermen under avspilling, kan
tilpassingen justere ved å trykke knappene TRK (
klart og stabilt.
VCR
Spille en kassett i sakte film (slow motion)
eller
) til bildet er
1
Trykk:
◆
◆
Resultat: ◆ Sporingsstripa kommer fram.
◆ Bildet justeres.
◆ Sporingsstripa forsvinner når du slipper knappen.
◆
◆
◆
2
En vil ikke høre noe lyd når man spiller av en film i “sakte
film”.
❿ll for å starte avspillingen.
❿ll en gang til for komme i STILL-innstilling.
❿❿ for å komme i sakte-innstilling (SLOW).
➛➛ eller ❿❿ så mange ganger som nødvendig for å øke eller
minske hastigheten.
For å komme tilbake til vanlig hastighet, trykk ❿ll knappen to
ganger.
Når du spiller av i sakte film, oppstår det lettere bildeforstyrrelser.
Trykk på knappene TRK ( eller
) for å redusere denne
effekten.
☛
1
1
2
2
Når Sakte film-funksjonen har vært slått på i mer enn fem
minutter, vil DVD- og videokassettspilleren automatisk
begynne å spille i normal hastighet for å beskytte:
◆ Kassetten
◆ Videohodene
34
35
VCR
Spille en sekvens i skiftende hastigheter
Søke etter en spesiell sekvens
Du kan variere avspillingshastigheten ved Skyttel-funksjonen
(shuttle) (opp til ni ganger vanlig hastighet).
Eksempel: Du vil analysere teknikken til en idrettsutøver,
bevegelse for bevegelse.
N
Skyttel-funksjonen ligger i fjernkontrollen.
➢
1
1
N
Søkefunksjonen (Search) gjør det mulig å spole forover eller bakover til et
spesielt avsnittsmerke og starte avspillingen derfra. Alt etter hvilken retning du
spoler, er merkene nummerert slik:
Det høres ingen lyd når du spiller en sekvens i skiftende
hastighet.
Forrige Sekvens som Neste
etc.
spilles
sekvens
sekvens
etc.
2
Trykk:
◆
◆
◆
2
Hver gang du gjør et opptak på en kassett i DVD- og videokassettspilleren, blir
det automatisk satt et ”avsnittsmerke” (index) på båndet der opptaket starter.
➞
1
VCR
1
1
2
❿ll under avspilling.
SHUTTLE (skyttel) ( << ) for å spille kassetten bakover.
SHUTTLE (skyttel) ( >> ) for å spille kassetten forover.
➢
Hver gang du trykker på SHUTTLE-knappen, endres hastigheten
som vist nedenfor:
REVERSE REVERSE
PLAY
PLAY
X9
X5
REVERSE
PLAY
X3
STILL
SLOW
MOTION
X1/10
SLOW
MOTION
X1/5
PLAY
PLAY
X3
PLAY
X5
Denne videospilleren bruker et standard-indekssystem
(VISS). Derfor kjenner den igjen indekser fra andre
videospillere med samme system, og vice versa.
PLAY
X9
Go to 0:00:00 Stop
Bruk denne funksjon når du vil søke for [0:00:00] ifølge telleverket.
Trykk CLEAR ved den plass på båndet hvor du vil sette telleverket
til [0:00:00].
VCR-båndet spoles tilbake eller fremad og søker efter [0:00:00] og
stanser automatisk der.
1
Når SEARCH er trykket, trykk
2
Trykk OK eller ❿.
eller ❷ til Go to [0:00.00] valts.
End Search
Bruk denne funksjon når du vil søke for 0:00:00 ifølge telleverket.
VCR-båndet spoles tilbake eller fremad og søker etter 0:00:00 og
stanser automatisk der Hvis VCR-kassetten når slutten av båndet
under letingen støtes kassetten ut.
36
1
Når SEARCH er trykket, trykk
2
Trykk OK eller ❿.
eller ❷ til End Search valts.
37
VCR
Søke etter en spesiell sekvens
Bruke telleverket
IINTRO SCAN
N
INTRO SCAN
Telleverket:
1
Når SEARCH er trykket, trykk
2
Trykk OK eller ❿.
3
Trykk ➛➛ eller ❿❿ avhengig av i hvilken retning det ønskede
programmet er.
4
Når ett bokmerke blir funnet spiller DVD-VCR opp fem sekunder og
fortsetter siden å søke etter neste bokmerke.
5
Hvis du ønsker å se kassetten fra en bestemt indeks, trykk ganske
enkelt på ❿II to ganger.
eller ❷ til Intro Scan er valgt
☛
Sett en kassett i videokassettspilleren.
2
For å sette telleverket til null ved starten av en sekvens:
◆ Trykk INFO to ganger så vises telleverket.
◆ Trykk CLEAR når du vil sette telleverket til null.
3
Når du er klar,
◆ Begynn avspilling eller opptak.
◆ Trykk på ■ knappen.
◆ For rask frem- eller tilbagespoling av den sekvensen som
telleren ble satt til null for, trykk på ➛➛ eller ❿❿.
➢
- 06
1
Når SEARCH er trykket, trykk
2
Trykk OK eller ❿.
3
Trykk ➛➛ eller ❿❿ to ganger. Det fører direkte til begynnelsen av det
ønskede programmet.
4
Letingen kan gjøres fremad (trykk ❿❿) tilbake (trykk ➛➛ ).
(➛➛ -20
0
+20 ❿❿✌
●
5
3
38
●
●
eller ❷ til Intro Scan valts
●
För att avslutte letingen efter bokmerker, trykk ❿II eller ■ .
0:00:00
Hvis gjenstående tid skal kunne beregnes riktig, må du
angi hva slags kassett som brukes.
1
:
Denne funksjon gjør det mulig å spole frem/tilbake til en viss plass
på båndet. Det betyr at hvis du har spillet inn tre forskjellige
program og har spolet tilbake båndet til dets begynnelse, kan du
med denne funksjon gå direkte til begynnelsen av det andre
programmet gjennom å trykke SEARCH.
N
◆ Angir hvor lang tid som er gått under avspilling og opptak
(timer, minutter og sekunder).
◆ Tilbakestilles når en kassett settes inn i DVD- og
videokassettspilleren
◆ Gjør det lett å finne starten på en sekvens
Index Skip Search
INDEX SEARCH :
VCR
2
2
Noe av videospiller-informasjonen, som telleverket, kan
vises på fjernsynsskjermen (hvis du ikke har deaktivert
OSD-innstillingen; se side 27.
Trykk INFO.:
◆ En gang for å vise funksjon, kanalnummer,
opptakshastighet, dato, klokkeslett og teller – i
øyeblikket.
◆ To ganger for å vise bare telleverket.
◆ Tre ganger for å vise hvor mye tid som er igjen på
kassetten.
◆ Fire ganger for å tømme displayet.
3
39
VCR
Kople til en RCA audio/video inngangskabel
Du kan kople annet audio- og videoutstyr til DVD- og
videokassettspilleren ved hjelp av audio/videoledninger, hvis
tilsvarende utganger finnes på det aktuelle utstyret.
N
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
L
AM
VIDEO
1
Eksempler: ◆ Du vil kopiere en videokassett ved hjelp av en annen
videokassettspiller (se side 41).
◆ Du vil spille av og/eller kopiere bilder tatt med et
videokamera (se side 41).
☛
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
R
☛
N
EJECT
Det er i strid med opphavsrettslover å kopiere
forhåndsinnspilte kassetter eller å gjøre opptak fra dem uten
tillatelse fra eieren av gjeldende opphavsrett (copyright).
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
2
1
Kople den DVD- og videokassettspilleren som kassetten skal
kopieres fra, til de riktige SCART audio og video inngangskoplingene
på baksiden av din DVD- og videospiller, som angitt på side 12.
2
Sett en tom kassett i din DVD- og videospiller.
1
Kople den ene enden av RCA videoledningen til VIDEO-kontakten
på fremsiden av videokassettspilleren.
3
Sett den innspilte kassetten i den andre videokilden (videospiller
videokamera).
2
Sett den andre enden av videokassettspilleren i den riktige
utgangskontakten på det andre systemet (videokassettspiller eller
videokamera).
4
Trykk på knappen INPUT SEL. for å velge riktig inngang til din
DVD- og videospiller:
◆ AV1, AV2 for Scart-inngangen
◆ AUX for RCA-inngangen
Kople den ene enden av RCA audioledningen til AUDIO-kontakten
på fremsiden av videokassettspilleren.
5
Start avspillingen av den kassetten som skal kopieres.
➢
6
Hold REC (●) nede en stund for å starte opptaket på din DVDog videospiller.
7
Når opptaket er ferdig, trykk ■ på både videokassettspilleren og
DVD- og videokassettspilleren.
L
AM
VIDEO
3
3
4
40
VCR
Du kan kopiere en kassett til din DVD- og videokassettspilleren fra
en annen videokilde, som en annen videokassettspiller eller et
videokamera.
◆ Pass på at både fjernsynet og videokassettspilleren er
slått av for du kopler til ledningene.
3
OUT
Gjøre opptak fra en annen DVD- eller
videokassettspiller eller et videokamera
Ta spesielt hensyn til fargekodingen for høyre og venstre
kanal (høyttaler).
Sett den andre enden av audioledningen inn i de riktige
utgangskontaktene på det andre systemet (videokassettspilleren,
videokamera eller Hi-Fi lydsystem).
6
7
41
VCR
Legge inn lyd på en innspilt kassett
Med funksjonen Lydinnspilling (Audio Dubbing) kan du slette den
tidligere innspilte lyden og erstatte den med et nytt lydspor fra:
N
◆ En CD, DVD
◆ En mikrofon koplet til et lydanlegg
VCR
Bruk av TV-knappene på fjernkontrollen
Videospillerens fjernkontroll kan brukes på Samsung fjernsyn og
kompatible merker.
N
Når du skal avgjøre om ditt fjernsyn er kompatibelt, må du følge veiledningen nedenfor.
1
◆ En kassettspiller
Begrensning:
Lydinnspilling kan bare gjøres i forhold til lengdesporet (vanlig
audio), ikke Hi-Fi.
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
1
Kople en RCA audioledning til riktig utgang fra lydkilden
(en kassettspiller for eksempel).
2
Kople den andre enden av RCA audioledningen til
audioinngangskontaktene (L, R) på framsidan av DVD- og
videokassettspilleren.
OUT
R
L
2
AM
VIDEO
3
Slå på fjernsynet.
2
Rett fjernkontrollen mot fjernsynet.
3
Hold nede TV-knappen og slå en tosifret kode tilsvarende ditt
fjernsynsmerke ved å trykke de riktige nummerknappene.
Sett inn den innspilte kassetten der lydsporet skal overspilles, og
trykk ❿ll for å begynne avspillingen.
4
7
1
Søk tilbake til litt forbi startpunktet for lydlegging ved å bruke ➛➛
button.
6
Trykk knappen ❿ll.
❿ll en gang til for komme i STILL-innstilling.
Koder
Merke
Koder
SAMSUNG
AKAI
GRUNDIG
LOEWE
PANASONIC
01 til 06
09, 23
09, 17, 21
02
08, 23 til 27
PHILIPS
SABA
SONY
THOMSON
TOSHIBA
02, 20, 22
13, 14, 22 til 24
15, 16
13, 14, 24
07, 16 til 19, 21
Resultat: Hvis ditt fjernsyn er kompatibelt med fjernkontrollen, er
det nå slått av. Det er nå programmert til å virke med
fjernkontrollen.
Finn punktet der lydleggingen skal slutte ved hjelp av ❿❿, og sett
telleverket til 0:00:00 ved å trykke CLOCK/COUNTER og CLEAR.
5
Merke
➢
☛
Hvis det er angitt flere koder for ditt fjernsynsmerke, prøver
du flere til du finner en som virker.
Trykk A.DUB.
Resultat : Videokassettspilleren er nå i innstillingen ”pause i
lydlegging” (Auto dubbing Pause mode).
8
9
A.DUB
-0:05:23
10
Funksjon
➀
TV STANDBY/ON
Når alt er klart :
◆
Begynn avspilling fra lydkilden.
◆
Trykk REC på fjernkontrollen.
Resultat : Lydsporet på den innspilte kassetten overspilles.
INPUT SEL. ➂
Brukes til å velge en ekstern kilde.
VOL + eller –
Brukes til å justere volumet på fjernsynet.
➢
TV eller VCR
➁
➃
PROG/TRK
➄
( eller )
TV MUTE
Den nye lyden blir innspilt på det vanlige lydsporet på
båndet, og den opprinnelige lyden blir fortsatt på Hi-Fisporet.
For å høre den nye lyden og den opprinnelige lyden
mikset sammen, holder du AUDIO-knappen på
fjernkontrollen inne til valget MIX vises. (se side 35)
42
Knapp
På lydkilden velger du det punktet der du vil starte avspillingen.
F. eks. det sporet du vil spille av fra kassetten.
Lydleggingen stanser når telleverket når 0:00:00.
➢
2
3
4
4
Når du har skiftet ut batteriene i fjernkontrollen, må du
programmere koden på nytt. Følg samme fremgangsmåte.
Du kan nå styre fjernsynet ved bruk av følgende knapper.
7
2
➅
5
5
Brukes til å slå TV-apparatet av og på.
Brukes til å veksle mellom TV og VCR.
6
Brukes til å velge ønsket program.
Brukes til å kople ut lyden på TV-apparatet.
Ikke alle funksjoner vil nødvendigvis virke på alle fjernsyn.
Hvis du får problemer, bruk da den fjernkontrollen som
ble levert med fjernsynet.
43
DVD
N
Velge kopling
DVD
Oppsetting av språkfunksjonen
Nedenfor viser vi eksempler på sammenkoplinger som er vanlige for å kople DVD- og videokassettspilleren
til et fjernsyn og andre komponenter. Dette gjelder bare DVD. Videosignal kan du ikke se via denne
tilkoplingen.
Hvis du setter op menyen for spilleren og platen og audio- og tekstspråket på
forhånd, kommer dette opp hver gang du ser på en film.
N
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
Bruk av menyen for språket på platen
Denne funksjonen endrer språket bare på teksten på menyskjermene til
platen.
Koble til et TV apparat
1
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
Television
Television
Language Setup
/❷ og trykk deretter på ❿ eller OK.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Language Setup (språkinnstilling) med knappene
deretter på ❿ eller OK.
4
Velg Disc Menu (platens meny) med knappene
deretter på ❿ eller OK.
5
Bruk /❷ -knappen og velg ‘English’.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på listen.
6
Trykk OK.
- English er valgt, og skjermbildet går tilbake til DVD MENU.
/❷ og trykk
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
/❷, og trykk
Disc Menu Language
Disc Menu
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Component
Jack
44
eller
S-video kontakt.
45
DVD
Oppsetting av språkfunksjonen
N
Bruk av audiospråket
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
1
1
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
/❷,og trykk deretter på ❿ eller OK.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Language Setup (språkinnstilling) med knappene
derefter på knappen ❿ eller OK.
4
Velg Audio (lyd) med knappene
OK.
5
Trykk på /❷ -knappen og velg ‘English’ .
- Velg “Orignal” hvis du vil at standardspråket for lydsporet skal
være originalspråket platen er spilt inn på.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på listen.
6
DVD
Oppsetting av audiomulighetene
/❷, tryk
/❷,og trykk deretter på ❿ eller OK.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Audio Setup (lydinnstilling) med knappene
deretter på ❿ eller OK.
4
Bruk /❷-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på ❿ eller OK-knappen.
• Dynamic Compression
- On : For å velge dynamisk komprimering.
- Off : For å velge standardområde.
• Center SPK Time Delay (se side 65)
• Surround SPK Time Delay (se side 65)
/❷, og trykk deretter på ❿ eller
Trykk OK.
- English er valgt og skjermen viser igjen DVD-menyen.
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
➢
N
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
/❷, og trykk
Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne eller gå tilbake til
menyskjermbildet under innstillingen;
Trykk RETURN eller ➛-knappen.
Center SPK Time Delay
Surround SPK Time Delay
: 0ms
: 0ms
Bruk av tekstspråk
1
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
fjernkontrollen.
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
/❷, og trykk deretter på ❿ eller OK.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Language Setup (språkinnstilling) med knappene
trykk deretter på ❿ eller OK.
4
Velg Subtitle (teksting) med knappene
eller OK.
5
Trykk på /❷-knappen og velg ‘English’.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være det
samme som lydspråket du valgte som preferanse.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker ikke står på listen.
Noen plater inneholder ikke det språket du valgte som
utgangsspråk; i slike tilfeller vil platen bruke den originale
språkinnstillingen.
6
Trykk OK.
- English er valgt og skjermen viser igjen DVD-menyen.
: English
: English
: Automatic
/❷, og
/❷, og trykk deretter på ❿
Subtitle Language
Automatic
Subtitle
46
47
DVD
Oppsetting av foreldrekontrollen
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er som har blitt tildelt en
klasse. Det gjør at du kan kontrollere de typene av DVD familien ser på.
Det kan være opptil 8 klasser (nivåer) på en plate
N
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
Use Password
No
Yes
: No
1
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen.
DVD Menu-skjermbildet vises.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Parental Setup (foreldrekontroll) med knappene
trykk deretter på ❿ eller OK.
4
Parental Setup
5
/❷, og trykk deretter på ❿ eller OK.
1
3
Velg Display Setup (skjerminnstilling) med knappene
trykk deretter på ❿ eller OK.
4
Bruk /❷-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på ❿ eller OK-knappen.
/❷, og
Bruk ➛/ ❿ -knappen og velg ‘Yes’ hvis du vil bruke passord.
‘Ok Password’ blir vist på skjermen.
Skriv inn passordet ditt. Skjermbildet Re-ok Password vises for å
bekrefte passordet.
Skriv inn passordet ditt på nytt.
Skjermbildet Parental Control vises.
N
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
/❷, og
• TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du kanskje justere
skjerminnstillingen (visningsaspektet).
1. 4:3 Letter Box :
Velg om du vil se den totale 16:9-skjermen DVD gir selv om du
har en TV med 4:3-skjerm. Du vil få svarte felt øverst og nederst
på skjermen.
2. 4:3 Pan-Scan :
Velg denne muligheten for TV-er av konvensjonell størrelse hvis
du vil se den sentrale delen av 16:9-skjermen. (Filmen blir noe
beskåret på venstre og høyre side.)
3. 16:9 Wide :
Du kan se hele 16:9-bildet på en widescreen-TV.
Display Setup
: 4:3 L-Box
TV Aspect
Black Level
NTSC Disc Output
DVD Out
: PAL 60Hz
: RGB
• Black Level
Justerer lysstyrken på skjermen.
• NTSC Disc Output
“NTSC” hvis skjermen kun har én NTSC-videoinngang.
Hvis dette ikke er tilfelle, kan du velge å la “PAL 60 Hz” stå.
• Om endring av passord ;
• DVD Output
1. RGB: Sender RBG-signal fra AV JACK (SCART-kontakt)
2. S-Video: Sender S-VIDEO-signal fra AV JACK (SCARTkontakt).
3. Video: - Sender Composite Video-signal fra AV JACK
(SCART- kontakt).
- Sender KOMPONENT LINJESPRANG-signal fra
KOMPONENT KONTAKT.
- Bruk /❷-knappen og velg ‘Change Password’.
Trykk Ok. ‘Change Password’ blir vist på skjermen.
- Tast inn ditt nye passord. Tast inn passordet en gang til.
➢
/❷, og trykk deretter på ❿ eller OK.
Velg DVD med knappene
Klassen eller nivået virker bare når du har svart ‘Yes’ på ‘Use
Password’. Hvis du vil åpne spilleren, må du bruke ❿ eller
OK-knappen og velge ‘No’. Bruk /❷-knappen for å
velge nivå.
Trykk Ok.
- Bruk /❷-knappen og velg nivå (f.eks. Level 6) og trykk OK.
Plater som inneholder nivå 7, blir ikke spilt.
- Hvis du vil annullere oppsettingen av nivå, bruker du ❿ eller
OK-knappen og svarer ‘No’ på ‘Use password’.
Yes
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
• Angående klasse eller nivå ;
~
DVD
Oppsetting av displaymulighetene
• Hvordan får jeg SETUP MENU til å forsvinne eller komme
tilbake på skjermen under oppsettet;
Trykk RETURN eller ➛-knappen.
• Hvis du har glemt passordet, leser du om å glemme passord i
feilsøkingshåndboken.
DVD
S-Video tilkoplinger (for DVD)
S-Video er kun for DVD-spilleren. Tuneren og VCR vil fortsatt ses
gjennom RF eller linjeinngangene.
Du må følge “DVD Out”-instruksene ovenfor for å aktivere ditt
alternative (S-Video) videoutvalg.
Hvis ditt fjernsyn er utstyrt med S-Video-inngang, kan du nyte
overlegen videokvalitet når du ser DVD-plater med DVD-video.
1
Kople S-Video ut til TV
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
1SURROUND R
FRONT L
SURROUND L
WOOFER
CENTER
S-VIDEO OUT
Til S-Video-inngang på din TV
Tilkople en S-Video-kabel fra S-Video ut på bakpanelet av DVDvideoen til S-Video-inngangen på fjernsynsapparatet.
48
49
DVD
Komponenttilkoplinger (for DVD)
N
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
1
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
Komponent videouttak er kun tilgjengelig for DVD-avspilling. RF og
Line-inngang er tilgjengelig for tuner og videoavspilling.
Hvis TV-apparatet ditt støtter progressiv skanning, kan det overføre
Pr, Pb og Y-signaler separat, slik at du kan glede deg over skarpe og
klare bilder.
S-VIDEO OUT
Til Komponent-inngang
på din TV
☛
Ved avspilling av DVD/CD kan du velge mellom følgende
spesialfunksjoner. For å gå tilbake til normal avspilling trykker du på
knappen ❿ll.
1
Hva er progressiv skanning?
2
Press "OK" to confirm
Prorgessive scan mode.
Otherwise press "RETURN".
Tilkople komponentuttaket til DVD-spilleren til TV-apparatet ditt.
Bruk komponentkabelen til å tilkople komponentuttaket på
bakpanelet av DVD-videoen til komponentinngangen på
fjernsynsapparatet.
bildet bli rødaktig eller blåaktig.
3
Please set your TV to component
input. If your TV doesn't have
Progressive scan mode, there will
be no signal on the screen.
4
➢
➢
50
Still TV-apparatet til KOMPONENT.
Velg komponentinngang som TV-apparatets AV-inngang. Her er
det normalt, selv om bildet virket rødaktig.
Trykk på P.SCAN-knappen på frontpanelet.
Hvis P.SCAN-knappen på frontpanelet på DVD-videospilleren
trykkes, vil en blå lysdiode lyse, og følgende melding vil vises:
Trykk på OK for å aktivere progressiv skanning.
Følgende melding vil vises, og så vil bildet avspilles i progressiv
skanningsmodus.
Hoppe fremover/bakover
2
2
Søk fremover/bakover
Under avspilling av en plate, trykk og hold inne knappene
remover/Bakover (❿❿ / ➛➛) på fjernkontrollen eller frontpanelet for å
søke fremover/bakover med bildevisning med 2X - 4X - 8X - 16X 32X - 128X hastighet. Trykk på knappen ❿ll for å vise platen ved
normal hastighet igjen.
MERK: Søkehastighet på CD 2x, 4x, 8x
4
3
Slow motion
Under avspilling, trykk på knappen ❿ll for å stanse
avspillingen. Bruk deretter Søk fremover (❿❿) for å spille av i slow
motion i ulike hastigheter.
• For hver gang du trykker på knappen Slow øker du hastigheten på
avspillingen til 1/8, 1/4 eller 1/2 av normal hastighet.
• Lyden er avstengt ved avspilling i slow motion.
• Spill av i slow motion med knappene på frontpanelet: Trykk og
hold inne knappen Fremover på frontpanelet. Trykk på ❿ll for å
gå tilbake til normal avspilling igjen.
• Saktefunksjon fungerer kun ved spoling fremover.
• Saktefunksjon er ikke tilgjengelig for CD
Trykk på P.SCAN- igjen for å deaktivere progressiv skanning.
Hvis P.SCAN-knappen på frontpanelet på DVD-videospilleren
trykkes igjen, vil en blå lysdiode lyse, og progressiv skanning slås
av. Velg en annen modus som TV-apparatets AV-inngang for å se
et annet uttak på DVD-videospilleren.
Dette er kun mulig på et TV-apparat som støtter progressiv skanning.
• Når progressiv skanning er aktiv, er ikke video, S-video eller
SCART-uttak tilgjengelige.
• For å aktivere progressiv skanning, må DVD-videospilleren være i
stoppmodus.
4
Du kan lytte på audio gjennom AUX audiouttak eller 5.1-kanals
høyttalere samtidig som du ser på komponent- eller S-video-uttak.
1
Stillbilde
Under avspilling av en CD- eller DVD-plate, kan du trykke på
knappene Hopp fremover/bakover (❿❿l / l➛➛) på fjernkontrollen for å
hoppe fremover eller bakover gjennom platens kapittel/spor.
• Hopp fremover hopper til neste kapittel/spor.
• Hopp bakover hopper til begynnelsen av det nåvÊrende
poret/kapittelet.
• Trykk på Hopp bakover for å hoppe til begynnelsen av forrige
spor/kapittel.
◆ Hvis du blander tilkoplingene ved tilkopling av komponentkabelen, vil
2
N
Trykk på knappen ❿ll på fjernkontrollen ved avspilling.
• Bildet fryses, og lyden forsvinner.
• For å fortsette avspillingen trykker du på knappen ❿ll.
• Hvis spilleren forlates i stillmodus i mer enn 5 minutter, stoppes
en automatisk.
Det er et sett med kontakter som kan gi skarp og klar
bildekvalitet ved bruk av dobbelt så mange felt av linjer som
komponentuttak.
1
DVD
Spesialfunksjoner ved avspilling
Stopp/Fortsett
• Trykk Èn gang på knappen Stopp for å stoppe avspillingen. For å
fortsette avspillingen av DVD-/CD-platen fra den plassen du
stoppet, trykk på knappen ❿ll.
• Trykk to ganger på knappen ■ for å stanse avspillingen
helt. Neste gang du trykker på knappen ❿ll kommer platen til å
avspilles fra begynnelsen.
51
DVD
Justere bildeforholdet (EZ View)
Justere bildeforholdet (EZ View)
Avspilling med endret bildeforhold (DVD)
N
1
Trykk på knappen EZ VIEW.
• Bildstørrelsen (forholdet) endres hver gang du trykker på knappen.
• Skjermens zoomstilling brukes på ulik måte avhengig av hvordan du har stilt inn skjermvisningen i
innstillingsmenyen.
• For å få rett funksjon på knappen EZ VIEW må du stille inn rett bildeforhold i grunninnstillingen
(se side 49).
DVD
Hvis du har en 4:3 TV
N
For plater med 16:9 bildeforhold
• 4:3 Letter Box
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9
Svarte felt kommer til å vises oppe og nede på skjermen.
• 4:3 Pan Scan
Bildets venstre og høyre sider kuttes bort, og 16:9 bildets senter vises.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
Hvis du har en 16:9 TV
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV, vises svarte felt til høyre og venstre på skjermen for å forhindre
at bildet strekkes ut horisontalt.
For plater med 4:3 bildeforhold
For plater med 16:9 bildeforhold
• Wide Screen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes av. Når du avspiller en plate i bildeforholdet 2.35:1 kommer de svarte feltene
øverst og nederst på skjermen til å forsvinne. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
(På visse typer plater forsvinner de svarte feltene ikke helt)
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter forstørres.
• Normal skjerm
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 4:3.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele skjermen. Bildet kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter forstørres.
➢
Denne funksjonen kan oppføre seg ulikt avhengig av platetype.
For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal Widescreen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9. Bilder kommer til å synes strukket horisontalt.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter forstørres.
• Vertical Fit (tilpasse vertikalt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV, vises svarte felt til høyre og venstre på skjermen for å forhindre
at bildet strekkes ut horisontalt.
52
53
DVD
DVD
Endring av kameravinkelen
Bruk av displayfunksjonen (DVD/CD)
Bruk av ANGLE-knappen
Ved avspilling av DVD
N
N
Når en DVD inneholder en bestemt scene som er vist fra flere
kameravinkler, kan du velge ANGLE-funksjonen.
1
1
Trykk på knappen INFO. på fjernkontrollen under avspilling.
2
Bruk knappene
3
Bruk knappene ➛/ ❿ for å foreta ønsket innstilling.
/❷ for å markere ønsket objekt.
• Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for å gå rett til en tittel eller
et kapittel, eller starte avspillingen fra den valgte tiden.
4
➢
Kontroller at ‘ANGLE (
av skjermen.
Hva er et kapittel?
Hver tittel på en DVD kan deles inn i kapitler (det samme som spor på en
audio-CD).
) ’-merket blir vist øverst i Venster hjørne
1
Når et ANGLE-merke vises, trykker du på ANGLE-knappen.
Deretter vises et ANGLE-valgikon øverst i venstre hjørne på
skjermen.
2
Velg den skjermvinkelen du ønsker med ➛/ ❿ -knappen.
Deretter trykker du OK.
3
Når du vil slå av displayet, trykker du en gang til på ANGLEknappen.
Trykk på INFO. igjen for å ta bort skjermvisningen.
1
5
Hva er en tittel?
En DVD kan inneholde mange forskjellige titler. Hvis en plate for
eksempel inneholder fire filmer, kan vi betrakte hver av dem som en tittel.
DVD
Valg av tekstspråk
Avspilling av ønsket tittel når det finnes mer enn én på platen.
TITLE Hvis det finnes mer enn én film på DVD-platen, vises hver film
på listen.
CHAPTER
ENG
Du kan velge den teksten du ønsker raskt og enkelt med SUBTITLE-knappen.
De fleste DVD-plater er innspilt i form av kapittel,
så du kan lett finne en bestemt del av platen.
Bruk av SUBTITLE-knappen
ENG
MOVE
OK
TIME
AUDIO
Du kan avspille en film fra et visst tidspunkt.
Du må angi starttiden som referanse.
Viser språket på filmens lydspor. I eksemplet avspilles lyden
på engelsk med 5.1 kanaler.
En DVD-plate kan ha inntil åtte ulike lydspor (språk).
1
1
Trykk på SUBTITLE-knappen.
2
Bruk ➛/ ❿-knappen og velg det tekstspråket du ønsker.
3
Bruk /❷ -knappen for å bestemme om teksten skal vises eller
ikke.
- Tekstingsspråkene er representert ved forkortelser.
Viser de språk for teksten som finnes på platen.
SUBTITLE Du kan velge språk på tekstingen, eller ta den helt bort fra
skjermen hvis du ønsker det. En DVD-plate kan ha inntil 32
ulike språk på tekstingen.
ENG
ENG
MOVE
OK
➢
ENG
On
ENG
Off
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk som er kodet på
platen og virker ikke med alle DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang jeg spiller en
DVD; Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på side 46.
ENG
ENG
0~9
54
OK
55
DVD
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt seksjon (A-B) eller hele
platen
(bare VCD/CD).
N
Du kan gjenta et enkelt kapittel eller en fullstendig tittel.
N
1
1
2
Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for gjentakelse blir vist.
Åpne menyen Repeat
Trykk på REPEAT-knappen i avspillingsmodus for å åpne menyen
Repeat.
◆ Aktuell Repeat-modus vil merkes.
Under avspilling av en DVD
1
2
Velg kapittel, tittel eller A-B med ➛/ ❿-knappen.
Velg “Kapittel”
◆
- Knappen REPEAT A-B (gjenta A-B)
• Trykk på REPEAT-knappen. Velg A-B på skjermen med
➛/ ❿-knappen, eller trykk på REPEAT A-B-knappen på
fjernkontrollen.
• Trykk OK på det punktet du vil at gjentatt avspilling skal
begynne (A). B blir automatisk uthevet.
• Den A-B-seksjonen du stiller inn, blir spilt til du slår REPEAT
av.
• Trykk på knappen ”CLEAR” eller på ”REPEAT A-B” igjen for å
avbryte funksjonen.
• A-B REPEAT lar deg ikke sette punkt (B) før det har gått minst 5
sekunder fra punkt (A) er satt.
Chapter Title A - B
CD
Off
Of
Track Disc A - B
3
Trykk OK.
4
For å gå tilbake til normal avspilling trykker du REPEAT på nytt.
Deretter trykker du på ➛/ ❿ -knappen for å velge Off, og trykker OK.
• Man kan trykke CLEAR på fjernstyringen for å stanse
REPEAT.-spillingen.
➢ • Påog DVD
kan du gjenta avspilling av kapittel eller tittel og på CD
VCD plate eller spor.
• Gjentakelsesfunksjonen virker ikke på alle plater.
DVD
Bruke zoom (DVD)
1
Bruk knappene ➛, ❿ for å velge "Kapittel".
DVD
Off
DVD
Gjenta tittel eller kapittel
Gjentatt avspilling
3
Når du velger kapittel, vil "Kapittel" merkes.
DVD
Gjenta “Kapittel”
Off
Chapter Title A - B
Off
Of
Track Disc A - B
Trykk på OK for å gjenta aktuelt kapittel.
4
Velg “Tittel”
Bruk knappene ➛, ❿ for å velge "Tittel".
◆ Når du velger tittel, vil "Tittel" merkes.
5
Gjenta “Tittel”
Trykk på OK for å gjenta tittelen.
➢ DVD gjentar avspilling etter kapittel eller tittel, CD gjentar
avspilling etter spor eller disk.
CD
DVD
Valg av audiospråk
DVD
Du kan velge språk raskt og enkelt med AUDIO-knappen.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
1
1
Trykk på ZOOM-knappen på fjernkontrollen under avspilling eller
still. En firkant blir vist på skjermen.
2
Bruk , ❷ eller ➛, ❿ knappen og velg den delen av skjermen du
vil zoome.
3
Trykk ENTER.
- Trykk ENTER under DVD-avspilling for å zoome inn
2X/4X/2X/normal i rekkefølge.
Bruk av AUDIO-knappen
1
Trykk på AUDIO-knappen.
2
Bruk ➛/ ❿ -knappen og velg det språket du ønsker på en DVD.
- Audio-språkene er representert ved forkortelser.
3
Bruk ➛/ ❿ -knappen for å velg Stereo, Right eller Left. (På CD)
➢
56
CD
Stereo
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk som er kodet
på platen og virker ikke med alle DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang jeg spiller en
DVD; Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på side
46.
57
DVD
Bruk av Bookmark-funksjonen (DVD)
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler av en DVD (MENU OFF) slik
at du senere finner raskt fram til delen.
N
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD)
DVD
MP3-CD Avspilling
MP3-CD Avspilling
Data CDer (CD-RW) kodet i MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) format kan
avspilles.
ROOT
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
00:00:08
SONG4
Før du begynner…
1
3
1
Trykk på MARK-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
Bookmark-ikonene vises.
2
Bruk ➛/ ❿ -knappen til du kommer til det ønskede bokmerkeikonet.
3
Når du kommer til den scenen du vil merke, trykker du OK. Ikonet vil
endre seg til et tall (1, 2 eller 3).
4
• Still kanalen på "3" eller bruk TV/VIDEO-knappen på TVapparatet for å velge inngangskilde.
• Trykk på DVD-knappen på fjernkontrollen for å bytte til
DVD-modus.
Off
1
Trykk på MARK-knappen for å slå av displayet.
2
Oppkalling av en merket scene
– – –
1
Trykk på MARK-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2
Bruk ➛/ ❿ -knappen til å velge en merket scene.
3
Trykk på ❿ll -knappen for å hoppe over den merkede scenen.
Trykk på MARK-knappen under avspilling.
2
Trykk på ➛/ ❿ -knappen og velg nummeret på det bokmerket du vil
slette.
3
Trykk på CLEAR-knappen for å slette bokmerket.
Trykk på MARK-knappen for å slå av displayet.
➢ • Du kan merke opptil tre scener samtidig.
• Bokmerkefunksjonen virker ikke på alle plater.
58
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen for å åpne diskbrettet, og legg inn
MP3-disken.
◆ MP3-menyen vil komme opp på skjermen. Menyen kan se
forskjellig ut avhengig av MP3-disken.
Bruk ,❷-knappene for å velge mappe, og trykk så OK.
◆ En liste over album i mappen vil komme opp.
- For å se neste album, trykk på knappen RETURN.
3
Bruk ,❷-knappene for å velge ALBUM, og trykk så OK.
◆ Velg spor, og trykk deretter på OK-knappen. Avspillingen vil
starte.
- For å velge forrige spor eller neste spor, bruk ➛➛ eller ❿❿.
4
For å endre album, trykk på knappen ■ , og deretter trykk RETURN.
◆ En liste over album på MP3-CDen vil komme opp.
- For å velge et annet album og spor, gjenta trinn 2 og 3 ovenfor.
5
Trykk på ■ for å avslutte avspillingen.
◆ Avspillingen av MP3-CD-sporet vil stoppe.
6
Trykk på RETURN for å gå tilbake til startmenyen for MP3.
Sletting av et bokmerke
1
N
Off
➢
..
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
WMA
MP3
WMA
MP3
WMA
WMA
MP3
OK
SONG1
SONG2
SONG3
SONG4
SONG5
SONG6
SONG7
REPEAT
• Det kan ta lenger tid til å starte avspillingen avhengig av MP3
disken.
• Følgende typer data-CDer kan avspilles: ISO 9660 nivå 1, nivå 3
eller Joliet-format CD-ROM, CD-R og CD-RW; disker innspilt med
komprimerings-/dekomprimeringshastighet større enn 128Kbps; og
disker som inneholder filer med "MP3" eller "mp3" filforlengelse.
• Multisesjons-CDer med blankt segment og MP3 CD-R kodet i VBR(Variable Bit Rate) format kan ikke spilles.
• MP3-filnavnene ha 8 tegn eller mindre. Koreanske tegn eller
spesialtegn kan ikke vises.
• Hver gang du trykker på REPEAT-knappen i PLAY-modus, endres
utvalget på følgende måte: AV Spor Mappe RANDOM
59
DVD
N
WMA-avspilling
WMA diskavspilling
Før du begynner…
MP3/WMA-avspilling
CD-R MP3/WMA-plater
N
Når du tar opp MP3-filer på CD-R, vennligst merk følgende.
• Still kanalen på "3" eller bruk TV/VIDEO-knappen på TV-apparatet for å velge inngangskilde.
• Trykk på DVD-knappen på fjernkontrollen for å bytte til DVD-modus.
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen for å åpne diskbrettet, og legg inn disken.
◆ Legg inn platen med den påskrevne siden opp.
2
Trykk på knappen OPEN/CLOSE for å lukke diskbrettet.
◆ Når diskbrettet lukkes, vil skjermen komme opp.
3
➢
Bruk ,❷for å velge sangen du ønsker å spille.
◆ For å spille trykker du på ❿ll-knappen.
◆ For å skifte katalog trykker du nok en gang på ■ -knappen, og deretter
- Trykker du RETURN-knappen for å gå til øverste katalog og trykker ,❷ for å velge ønsket mappe.
◆ For å stoppe avspillingen trykker du på ■ -knappen.
◆ For å stoppe avspillingen midlertidig trykker du på ❿ll-knappen.
◆ For å gjenoppta avspillingen trykker du på ❿ll-knappen.
Avhengig av opptaksmetoden er det noen WMA-CDer som ikke kan avspilles.
• MP3- eller WMA-filene må være i formatet ISO 9660 eller JOLIET.
ISO 9660-format og Joliet MP3-eller WMA-filer er kompatible med Microsofts DOS og Windows og med Apples
Mac. Disse to formatene er de som er mest brukt.
• Ikke bruk mer enn 8 tegn når du navngir MP3- eller WMA-filene dine, og sett inn ".mp3, .wma" som
filetternavn.
Allment navneformat: Tittel.mp3. eller Tittel.wma. Når du lager tittelen, se til at du bruker 8 tegn eller mindre,
navnet skal ikke inneholde mellomrom, og unngå spesialtegnene, inkludert (.,/,\,=,+).
• Benytt en dekomprimeringsoverføringshastighet på minst 128 Kbps ved opptak av MP3-filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger hovedsakelig av hvilken hastigheten du velger på komprimering/
dekomprimering. For å få audio-CD kvalitetslyd kreves en analog/digital prøvehastighet, det vil si konvertering til
MP3-format, på minst 128 Kbps og inntil 160 Kbps. Dessuten, ved valg av høyere hastigheter, som for eksempel
192 Kbps eller mer, får man sjelden bedre lydkvalitet.
På den andre siden vil prøvehastigheter på under 128 Kbps ikke avspilles riktig.
• Bruk en dekomprimeringshastiget på minst 64 kBps når du spiller inn WMA-filer.
Lydkvaliteten på WMA-filer avhenger først og fremst på den komprimerings-/dekomprimeringshastighet som du
velger. For å få lyd med CD-kvalitet kreves en analog/digital samplingsfrekvens, dvs. konvertering til WMA-format,
på minst 64Kbps og inntil 192Kbps.
I overensstemmelse med dette kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64Kbps
eller over 192Kbps ikke til å avspilles på en god måte.
• Ikke prøv å ta opp MP3-filer som er opphavsrettbeskyttet.
Enkelte "sikrede" filer er kryptert og kodebeskyttet for å forhindre ulovlig kopiering. Disse filene er av følgende
typer: Windows MediaTM (registrert varemerke av Microsoft Inc) og SDMITM (registrert varemerke av SDMI
Foundation). Du kan ikke kopiere slike filer.
• Viktig: Anbefalingene ovenfor kan ikke anses som en garanti for at DVD-spilleren avspiller MP3-opptak, eller
som en garanti for lydkvalitet.
Du bør legge merke til at visse teknikker og metoder for MP3-filopptak på CD-R hindrer
optimal avspilling av disse filene på din DVD-spiller (redusert lydkvalitet, og i noen tilfeller
er spilleren ikke i stand til å lese filene).
• Denne DVD-spilleren kan avspille maksimalt 500 filer og 300 mapper pr. plate.
60
61
DVD
N
Programavspilling og vilkårlig avspilling (RANDOM)
PROGRAM
Du kan lytte på sanger i vilkårlig rekkefølge eller i ønsket rekkefølge.
Inntil 20 spor kan programmeres.
Denne funksjonen er tilgjengelig kun med audio-CD.
RANDOM
DVD
Avspilling av bilde-CD
Off
Før du begynner…
Før du begynner…
• Still kanalen på "3" eller bruk TV/VIDEO-knappen på TVapparatet for å velge inngangskilde.
• Trykk på DVD-knappen på fjernkontrollen for å bytte til
DVD-modus.
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen for å åpne diskbrettet, og legg
inn disken.
◆ Legg inn platen med den påskrevne siden opp.
I stoppmodus trykker du på knappen REPEAT.
◆ Menyen for avspillingsrekkefølgen vil komme opp på skjermen.
2
Trykk på knappen OPEN/CLOSE for å lukke diskbrettet.
◆ Når diskbrettet lukkes, vil skjermen som vises til venstre komme
opp.
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
ROOT
• Still kanalen på "3" eller bruk TV/VIDEO-knappen på TVapparatet for å velge inngangskilde.
• Trykk på DVD-knappen på fjernkontrollen for å bytte til
DVD-modus.
N
Off
1
Program Order
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
-
-
-
-
RETURN
-
-
-
-
2
Bruk ➛, ❿-knappene for å velge PROGRAM, og trykk så på OK.
Skjermen for avspillingsvalg vil komme opp.
- Velg <RANDOM>, og trykk på OK for å avspille sporene i
vilkårlig rekkefølge.
◆
3
CLEAR
3
4
➢
Bruk , ❷ eller ➛, ❿-knappene for å velge ønsket spor (CD), og
trykk så på OK.
◆ Valgt spor vil legges til programrekkefølgen.
- Trykk på knappen CLEAR. Sporet som ble valgt sist vil slettes
fra programrekkefølgen.
For å avslutte programmeringen og starte avspillingen, trykk på ❿ll knappen.
◆ Sporene vil spilles i den rekkefølgen de ble lagt til.
• Hvis diskbrettet åpnes under programmeringen, vil
programavspillingen slettes.
• Programavspilling kan kun stilles inn når CDen ikke avspilles.
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Bruk
, ❷-knappene på fjernkontrollen for å velge det bildet du
ønsker å se, og trykk deretter på OK-knappen. Skjermen som vises
i midten vil komme opp. (Trykk ❿ll for å skifte til Slide Show-modus.)
•
Album : Viser små bilder.
•
I småbildeskjermen
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
..
100K22
101K220
102K221
103K222
104K223
105K224
RETURN
- For å se neste 6 bilder trykk (❿❿I).
- For å se forrige 6 bilder trykk (I➛➛).
•
Roter : Hver gang OK-knappen trykkes, vil bildet roteres 90
grader i klokkeretning.
•
Zoom : Hver gang OK-knappen trykkes, vil bildet forstørres inntil
4X. (Normal❖ 2X❖ 4X❖ 2X❖ Normal)
•
Slide Show (Bildefremvisning): Starter bildefremvisning.
Timer:
• Sletting av programmering
- Trykk på REPEAT eller RETURN.
Programmet vil ikke lagres, og programskjermen vil
forsvinne.
• Sletting av programavspilling
- Under avspilling eller i stoppmodus trykker du på knappen
CLEAR.
62
-
Hurtig : Bildene skifter automatisk etter ca. 6 sekunder.
-
Normal : Bildene skifter automatisk etter ca. 12 sekunder.
-
Sakte : Bildene skifter automatisk etter ca. 18 sekunder.
➢
Hvis du ikke trykker på noen knapp på fjernkontrollen innen 10
sekunder, forsvinner menyen.
Trykk på / ❷ eller ➛ / ❿på fjernkontrollen for å vise menyen
igjen.
RETURN
Album
Photo: 481/537
481
482
483
484
485
486
63
DVD
Visning av bilde-CD
CD-R JPEG plater
N
Innstilling av forsinkelsestid
En forsinkelseseffekt kan legges til lyden fra senter- og surroundhøyttalerne for å justere lyden etter
akustikken i rommet du befinner deg i. Forsinkelsestiden er satt til 0 ms som standard.
• Du kan nyte den beste lyden ved 5.1-kanals surroundavspilling hvis avstanden mellom deg og hver
høyttaler er lik. Du kan justere forsinkelsestiden for den midtre og surroundhøyttalerne slik at lyden
tilpasses akustikken i rommet du befinner deg i.
N
• Kun filer med endingene ".jpg" og ".JPG" kan avspilles.
• Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den starter, og det går kanskje ikke å vise alle
1
innspilte filer.
Innstilling av midtre høyttaler
Hvis avstanden på Dc er lik eller lenger en avstanden på Df på figuren, still modus på 0 ms.
Ellers, endre innstillingen etter tabellen.
(A) = Df - Dc
• Kun CD-R plater med JPEG filer i ISO 9660 eller Joliet format kan avspilles.
• JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og skal ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn
(. / = +).
• Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en
multisession-plate, kan den bare avspilles frem til dette segmentet.
2
Innstilling av surroundhøyttalere
Hvis avstanden på Df er lik avstanden på Ds på figuren, still modus på 0 ms.
Ellers, endre innstillingen etter tabellen.
(B) = Df - Ds
• Maksimalt 500 bilder kan lagres på en CD-plate.
• Kun Kodak Picture CD kan avspilles.
• Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise JPEG-filer i bildemappen.
• Andre bildeplater enn Kodak Picture CD kan ta lengre tid å starte eller kan kanskje ikke avspilles i det
hele tatt.
• Hvis antallet filer på en plate overstiger 500, kan bare 500 av disse vises.
Ideell stilling på
midtre høyttaler
• Hvis antallet mapper på en plate overstiger 300, kan bare JPEG-bilder i 300 mapper vises.
Ideell stilling på
surroundhøyttalere
Det er ønskelig å stille opp alle
høyttalerne innen denne sirkelen.
64
Avstand på (A) (m)
0.00
0.34
0.68
1.02
1.36
1.70
Innstilling (ms)
0
1
2
3
4
5
Avstand på (B) (m)
0.00
1.02
2.04
3.06
4.08
5.10
Innstilling (ms)
0
3
6
9
12
15
65
Om høyttalerinnstilling
N
Om høyttalerinnstilling
Innstilling av høyttalerbalansen
Ideell høyttalerplassering
1
N
Trykk på knappen SPEAKER.
Hver gang du trykker på knappen, vil utvalget endres på følgende
måte. FL C FR SR SL SU VOL.
1
2
Trykk på AMP VOL + og AMP VOL - for å justere høyttalervolumet.
Volumet kan justeres i området mellom -10 og +10.
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
WOOFER
2
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
SPEAKERS
DVD Only
L
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
AM
2
VIDEO
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
Testing av høyttalerne
1
2
I stoppmodus trykker du på knappen TEST.
◆ Testtonen vil sendes til høyttalerne i følgende rekkefølge:
FL(Fremre høyttaler/V) C(Midtre høyttaler) FR(Fremre
høytttaler/H) SR(Surroundhøyttaler/H)
SL(Surroundhøyttaler/V) SU(Subwoofer).
◆ En hvislende lyd fra en høyttaler indikerer at høyttaleren er
installert riktig.
For å avslutte høyttalertesten, trykker du bare på TEST igjen.
1,2
FL
C
FR
FRONT SPEAKER
LEFT
CENTER SPEAKER
FRONT SPEAKER
RIGHT
SUB
WOOFER
1
Midtre høyttaler
➢
Ideelt sett skal midtre høyttaler posisjoneres i samme høyde som fremre høyttalere, men den kan plasseres
over eller under TV-apparatet ditt.
2
3
Fronthøyttalere
Det er bedre å plassere disse høyttalerne slik at diskantene er ved ørenivå og vender innover (ca. 45°) mot
deg.
4
Subwoofer
Stillingen på subwooferen er ikke så viktig. Plasser den der du ønsker å ha den.
➢
SL
SUB WOOFER
SPEAKER
SURROUND SPEAKER
LEFT
SR
SURROUND SPEAKER
RIGHT
• Når subwooferen testes, høres en lav basslyd på 100 eller
125 Hz.
Surroundhøyttalere
Det er bedre å plassere disse høyttalerne bak lyttestillingen, lett nedovervendt, ca. 60 til -90 cm (24-35
tommer) over ørenivå.
Hvis lyttestillingen er for nære bakveggen, plasseres disse høyttalerne på venstre og høyre side av
lyttestillingen, slik at de vender mot hverandre.
• Når testtonen lages, kan du bruke VOL-knappene til å stille
høyttalerbalansen for valgt kanal.
1
Innstilling av bass/diskant
1
2
Trykk på BASS eller TREBLE.
Hver gang du trykker på BASS eller TREBLE, vil korresponderende
innstilling slås på eller av.
Trykk på AMP VOL + og AMP VOL - for å justere bass eller diskant
på høyttalerne.
Bass eller diskant kan justeres i området mellom -10 og +10.
1
2
Vennligst ikke sett subwooferen nær TV-apparatet eller monitoren fordi subwooferen ikke er
fullstendig magnetisk skjermet.
2
66
67
Lydmodusfunksjon
Høre på radiosendinger
N
Lydmodus
Trykk på knappen SOUND MODE.
Hver gang du trykker på knappen, vil modus endres slik som vist til
høyre.
◆ 4 STEREO/NATURAL/JAZZ/CONCERT/STADIUM –Disse
effektene er tilgjengelige i DSP-modus .
- NATURAL : Når du lytter til vanlig audio (TV/radio)
- JAZZ : Når du lytter til jazz eller pop
- CONCERT : Når du lytter til klassisk musikk
- STADIUM : Når du lytter til live musikk eller sportsendinger
- 4 STEREO : Når du lytter til lydfelteffekt nær til originallyden
- STEREO : Når du lytter til originallyden ved bruk av fremre
høyttalere og subwooferen
◆ MATRIX./MOVIE/MUSIC (Dolby Pro Logic II)– Disse effektene er
tilgjengelige i Dolby Pro Logic II-modus.
- MOVIE : Velg denne når du ser på en film.
(Du kan få opplevelsen av at du faktisk er på kino.)
- MUSIC : Velg denne når det er mange musikalske elementer.
(Du kan få opplevelsen av at du faktisk er på en live
konsert.)
- MATRIX : Velg denne hvis kilden er vanlig audio.
(Du kan lytte til monottoner i 5.1-kanals
surroundmodus.)
NATURAL [NATURAL]
JAZZ [JAZZ]
CONCE [CONCERT]
STA [STADIUM]
MOVIE [MOVIE]
Du kan stille inn FM- eller AM-stasjoner enten automatisk eller
manuelt.
N
Trykk på knappen FM/AM.
Hver gang du trykker på knappen, vil valget skifte mellom FM og
AM.
Still inn på ønsket stasjon.
1
1
Automatisk innstilling 1
Trykk på PROG
/ . En forhåndsinnstilt stasjon vil velges fra
frontpaneldisplayet til DVD-VCR-spilleren.
2
1
Automatisk innstilling 2
Trykk og hold nede l➛➛ eller ❿❿l for å begynne automatisk
innstilling.
3
Automatisk innstilling 3
Trykk på l➛➛ eller ❿❿l for å stille inn lavere eller høyere frekvens.
MUSIC [MUSIC]
2
Dolby Pro Logic II
MA [MATRIX]
2
Dolby Pro Logic II er en ny type dekodingsteknikk for
flerkanals audiosignaler som er forbedret i forhold til standard
Dolby Pro Logic.
Dolby Pro Logic II skiller Dolby Sound-opptak, samt vanlig stereolyd
(video audio, TV-sending, ekstern inngang) inn i 5.1 kanaler (fremre
venstre og høyre, midtre, samt surround venstre og
høyre) slik at du kan nyte vanlig audiosignaler med 6 høyttalere.
I tillegg kan du stille inn ulike moduser avhengig av innhold og
format på audio og justere lydfeltetet mer nøyaktig.
4 STEREO [4 STEREO]
STEREO [STEREO]
➢
• Effekten på hver surroundmodus kan variere alt etter type disk
som avspilles.
• En sorroundmodus kan ikke velges under avspilling av DVD
kodet i 2 eller flere kanaler.
• Når du velger en surroundmodus under avspilling av MP3,
WMA eller audio-CD, vil 5.1-kanals surroundlyd velges.
68
69
Forhåndsinnstilling av stasjoner
Du kan lagre inntil 30 stasjoner (20 FM-stasjoner og 10 AMstasjoner).
Eksempel: Lagring av en FM-stasjon på 87.50 MHz på
forhåndsinnstilt stasjonsnummer 01
N
1
1
2
2
Trykk på FM/AM for å velge "FM".
Hver gang du trykker på knappen, vil valget skifte mellom FM og
AM.
Innganger
Utganger
Videoinngang (bak)
Euro Scart kontakt: 1.0Vp-p (ubalansert) 75Ω
Audioinngang (bak)
Euro Scart kontakt: -8dBm, 47 KΩ ubalansert
RF ut
UHF 21-69 (I utgangspunkt kanal 36)
Audio (DVD, VCR)
RCA-plugg, Euro Scart kontakt
Audio (bare DVD
Digital audio ut (RCA-plugg)
Video (DVD, VRC)
RCA-plugg, Euro Scart kontakt
Video (bare DVD)
S-Video ut., Component ut.
2
Bruk knappene ➛➛ og ❿❿ for å stille inn til 87-50 FM.
3
Trykk på knappen ■ eller OK på fjernkontrollen. FM1 vil blinke på
displayet.
Båndformat
4
Velg mottaksmodus, og velg så innstilt stasjonsnummer.
Fargesystem
PAL, NTSC4.43, NTSC avspilling på PAL TV
5
Trykk på ■ eller OK igjen for å lagre 87-50 på FM 1.
Søkesystem
B/G, D/K
Video S/N
Over 43dB (standard innspilling)
6
Gjenta trinn 1 5il 5 for å lagre andre stasjoner. Du kan lagre inntil
20 FM- og 10 AM-stasjoner ved bruk av PROG / -knappen.
Oppløsning
Mer enn 240 linjer (standard innspilling)
Audio S/N
Over 68dB (Hi-Fi), 39 dB (Mono)
Lydfrekvensegenskaper
20 Hz – 20KHz (Hi-Fi)
➢
3.5
Tekniske spesifikasjoner
RGB ut: Euro Scart kontakt.
VHS videobånd
S-VHS videobånd, bare avspilling
Videospiller
Plate
Hvis stasjonen du stilte inn sender i stereo, vil "STEREO"
vises.
CD, CD-R, CD-R/W, DVD-Video, CD-Digital Audio (5” and 3.5”),
MP3 filer på CD-ROM, WMA
DVD
SYSTEM
6
Audio S/N
110dB
Dynamisk lydområde
100dB
STRØMKRAV
AC220~240V, 50 Hz, 75W
MILJØ
41-104ºF (5-40ºC); 10%-75% fuktighet
VEKT
6.2kg (Combo) + 10.2kg (HØYTTALER) = 16.4kg
FM
FØLSOMHET
MOTTAKER
S/N RATE
THD
6
AMP
HØYTTALER
AM
15 dB
64 dB
60 dB
35 dB
0.5 %
2%
FREKVENSOMRÅDE
20 Hz ~ 20kHz
S/N RATE
65 dB
KANALSEPARASJON
60 dB
HØYTTALERSYSTEM
5.1-KANALS HØYTTALERSYSTEM
FRONT/SENTER/SURROUND
IMPEDANS
6Ω X 5
FREKV. OMRÅDE
STØRRELSE
76dB/W/M
FRONT
91(W)x135(D)x98.5(H)
SURROUND
SENTER
VEKT
FRONT
SURROUND
SENTER
SUBWOOFERHØYTTALER
4Ω
140Hz ~ 20000Hz
SPL
70
N
55Hz ~ 900Hz
83dB/W/M
130(W) x 320(D) x 335(H)
200(W)x107(D)x100(H)
0.75kg, 0.74kg
4.3kg
0.92kg
71
Problemer og løsninger (videokassettspilleren)
N
Utfør disse enkle kontrollene før du tar kontakt med en Samsung-tekniker.
Problem
◆
◆
Sjekk at støpselet sitter godt inni stikkontakten
Har du trykket på STANDBY/ON-knappen?
Du får ikke inn videokassetten.
◆
En videokassett kan bare settes inn med vinduet opp og
sikkerhetstappen mot deg.
Det tidsinnstilte opptaket mislyktes.
◆
◆
◆
Hadde du trykket på STANDBY/ON for å aktivere tidsinnstillingen?
Kontroller start- og stopptiden en gang til
Hvis det har vært et strømbrudd under opptaket vil opptaket ha
blitt avbrutt.
◆
◆
◆
◆
Se om du bruker et innspilt bånd.
Du kan ikke se vanlige sendinger.
◆
◆
Sjekk innstillingen TUNER/EXTERNAL. Den skal være på
TUNER.
Kontroller antennetilkoplingen til TV og spiller.
”Støystriper” og streker ved avspillingen.
◆
TrykkTRK(
Når ❿II -knappen er trykket inn under
avspilling har stillbildet stygge ”støystriper”
og streker. tilstand.
Rensing av videohodet.
◆
Et stillbilde kan ha ”støystriper” og streker alt etter båndets
tilstand. Trykk knappene TRK ( eller ) under sakte
film (slow motion) for å redusere virkningen.
Hvis bildet blir dårlig med flere ulike kassetter, kan det tenkes
at videohodene trenger å renses. Dette er ikke noe vanlig
problem, og hvis det ikke oppstår bør videohodene ikke
renses. Når videokassettene skal renses er det viktig å lese
alle instruksene på rensekassetten. Feil rensing av
videohodene kan skade dem for alltid.
◆
Problem
Platen blir ikke spilt.
Kontroller antennetilkoplingen for DVD- og videokassettspilleren.
Er DVD- og videokassettspiller-søkeren riktig innstilt?
Se etter om sikkerhetstappen på kassetten er intakt.
Ingen avspilling, eller bildet er forvrengt
Hvis du opplever at du søker inn
fjernsynet mot DVD- og
videokassettspillerens prøvebilde og
fjernsynet ikke finner prøvebildet, eller
det forstyrres av interferens, kan det
skyldes at DVD- og videokassettutgangen kommer i konflikt med de
vanlige TV-sendingene der du bor.
For å unngå dette må du forandre
DVD- og videokassettspillerens
utgangskanal på følgende måte:
Før du ber om service (feilsøking)
N
Forklaring/løsning
Ingen strøm.
Fjernsynsprogrammet ble ikke tatt opp.
Feilsøkingsguide (DVD)
eller
5.1 kanallyd blir ikke
gjengitt.
Tiltak
◆
◆
◆
Er du sikker på at plata ligger med merkelappen opp.
Sjekk områdenummeret til DVD-en.
Denne spilleren spiller ikke CD-ROM, DVD-ROM osv.
Legg inn en DVD eller en CD.
P6
◆
5.1-kanallyd blir bare gjengitt når disse betingelsene er oppfylt:
1) DVD-spilleren er koplet til en korrekt forsterker.
2) Platen er spilt inn med 5.1-kanal lyd.
Sjekk om plata du spiller har ”5.1 ch”-merket på utsiden.
Sjekk om ditt lydsystem er tilkoplet og virker som det skal.
P44
P47
◆
◆
◆
-ikonet blir vist på
skjermen.
) for å minske virkningen.
1. Ta antennepluggen ut av kontakten som er merket med antenn
nesymbolet på baksiden av DVD- og videokassettspilleren.
2. Følg instruksene i ”Stille inn fjernsynet for DVD- og
videokassettspilleren” på side 14.
3. Følg instruksene i ”Stille inn DVD- og videokassettspillerens
utgangskanal” på side 23, og flytt kanalnummeret flere kanaler
ned fra den opprinnelige plassen. (F. eks. fra 36 til 39).
4. Sett antennepluggen inn i kontakten igjen (antennesymbolet)
på baksiden av DVD- og videokassettspilleren.
5. Innstill fjernsynet til DVD- og videokassettspilleren igjen
ved å følge instruksene i ”Søke inn fjernsynet mot DVD- og
videokassettspilleren” på side 14.
6. Hvis problemet fortsetter, gjenta trinn 1 til 5 men flytt enda flere
kanaler vekk fra den opprinnelige plassen.
Avspillingsinnstillingen er
forskjellig fra Setup Menu-valget.
Side
◆
Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres nå fordi:
1. Programvaren til DVD-en hindrer det.
2. Programvaren til DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du har bedt om et tittel- eller kapittelnummer eller en søketid som
ligger utenfor området.
Noen av funksjonene valgt i innstillingsmenyen virker ikke fordi plata
ikke er kodet med den tilsvarende funksjonen.
P45-63
P45-49
Det er ikke mulig å endre
skjermforholdet. (bredde:høyde)
◆
Skjermforholdet er fast på din DVD.
P49
Ingen lyd.
◆
Kontroller at du har valgt den korrekte digitale utgangen i menyen
AUDIO OPTIONS.
P47
◆
Koldstart enheten uten noen plate i. Trykk knappene ➛➛ og ❿❿ på
forsiden samtidig i fem sekund. Skru DVD-VCR av og på gjennom å
trykke knappen STANDBY/ON. ”Foreldremåte” (Parental Mode) er nu
lukket opp og det vises på skjermen. Nu kan du innstille
klassifiseringsnivå og endre løsen.
Glemt passord.
Hvis du støter på andre
problemer.
◆
◆
P48
Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av boka hvor det
aktuelle problemet blir behandlet. Følg framgangsmåten en gang til.
Hvis du fremdeles ikke klarer å løse problemet, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Hvis du ikke kan løse problemet etter å ha lest instruksjonene ovenfor, skriv ned:
◆ Modell og serienummer på baksiden av videokassettspilleren.
◆ Garantiopplysningene.
◆ En klar beskrivelse av problemet.
Kontakt så nærmeste Samsung-forhandler eller servicekontakt.
72
73
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt,
garantikortet er fullstending utfylt og blir lagt frem sammen med
originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret
på produktet ikke er uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter
skjønn, erstatning av produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler
eller et autorisert servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for
reparasjoner som er utført av andre forhandlere, og enhver slik
reparajon og skade på produktet som skyldes dette
reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
■ GARANTIBETINGELSER
Samsung Electronics Svenska AB
www.samsung.se
Johanneslundsvägen 4. Box 713
194 27 upplands Väsby
Tel: +46 8 590 96600 Fax: +46 8 590 96650
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12)
måneder fra den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og
mangelfull fagmessig utførelse. Dersom garantiservice blir forlangt, må
produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i
andre EU-land vil oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till
kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er mer
informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
NORWAY
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til
materialer eller fagmessig utførelse på grunn av at det trenger
tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske standarder eller
gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn
det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for.
Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik
tilpasning eller skader som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler
pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av
produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet
for, eller ukorrekt installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig,
politiske uroligheter, gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller
en hvilken som helst annen årsak som er utenfor Samsungs
kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har
ervervet seg eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal
lovgivning enten mot forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller
på annen måte, blir ikke påvirket av denne garantien. Med mindre det
er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under
denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets
datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller
derav følgende tap eller enhver skade på plater, CD-er, video- eller
lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller materiale.
Download PDF

advertising