Samsung | DVD-CM250 | Samsung DVD-CM250 Bruksanvisning

DVD-VCR
S
DVD- og videokassettspiller
N
DVD-videonauhuri
SF
DVD/VIDEOBÅNDOPTAGER
DK
DVD-CM250
Användarhandbok
Instruksjonsbok
Käyttöohjeet
Betjeningsvejledning
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
www.samsungvcr.com
PAL
Innehåll
Innehåll
S
S
◆ AVSPELNING
◆ FÖRORD
■
■
Säkerhetsinstruktioner .......................................................................................................... 5
Beskrivning av skivtyper ....................................................................................................... 6
■
■
■
■
DVD/VCR-spelaren framifrån ..............................................................................................
DVD/VCR-spelaren bakifrån ................................................................................................
Fjärrkontrollen.......................................................................................................................
Teckenfönstret ......................................................................................................................
Tillbehör ................................................................................................................................
■
7
7
8
9
9
◆ ANSLUTNING AV DVD/VCR-SPELAREN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Besluta hur du skall koppla upp DVD/VCR-spelaren............................................................
Ansluta DVD/VCR-spelaren till TV:n med koaxialkabeln .....................................................
Ansluta DVD/VCR-spelaren till TV:n med SCART-kabeln ...................................................
Ansluta DVD/VCR-spelaren till satellitmottagare eller annan utrustning ........................................
Automatisk inställning vid inkoppling ....................................................................................
Ställa in TV:n för DVD/VCR-spelaren ...................................................................................
Kontrollknappar för DVD och VCR .......................................................................................
Se på TV med DVD/VCR-spelarens mottagare ...................................................................
Sätta i batterier i fjärrkontrollen.............................................................................................
Inspelning från DVD till VCR.................................................................................................
Ställa in datum och tid ..........................................................................................................
Att välja menyspråk ..............................................................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Automatisk kanalinställning ..................................................................................................
Manuell kanalinställning........................................................................................................
Radera en förinställd kanal ..................................................................................................
Ändra listan över förinställda kanaler....................................................................................
Välja ljudläge RF OUT (B/G-D/K) .........................................................................................
Ställa DVD/VCR-spelarens utgående kanal .........................................................................
Välja lämplig systemstandard ...............................................................................................
NICAM ..................................................................................................................................
Intelligent bildkontroll ...........................................................................................................
Intelligent bildkontroll ( Fjärrkontroll) ....................................................................................
Automatisk avstängning........................................................................................................
Information på skärmen ........................................................................................................
Välja kassettyp .....................................................................................................................
Automatisk upprepad avspelning .........................................................................................
Spela Super VHS-kassetter..................................................................................................
■
■
■
■
■
■
2
Välja inspelningshastighet....................................................................................................
Inspelningsskydd..................................................................................................................
Direktinspelning av ett program ...........................................................................................
Inspelning av ett program med automatiskt stopp ...............................................................
Snabbprogrammering ..........................................................................................................
Kontrollera en inspelningsinställning....................................................................................
Ta bort en inspelningsinställning..........................................................................................
■
■
■
■
■
■
19
20
21
22
23
23
24
24
25
25
26
27
27
28
28
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
34
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Välja anslutning....................................................................................................................
Inställning av språkfunktioner...............................................................................................
Inställning av språkfunktioner (fortsättning) .........................................................................
Inställning av ljudalternativ ...................................................................................................
Inställning av föräldraskydd..................................................................................................
Inställning av visningsalternativ............................................................................................
S-videoanslutningar (För DVD) ............................................................................................
Komponentanslutningar (för dvd-spelaren)..........................................................................
Speciella funktioner vid uppspelning....................................................................................
Justera bildförhållandet (EZ View) .......................................................................................
Använda visningsfunktionen (DISPLAY)(DVD/CD)..............................................................
Välja önskad kameravinkel ..................................................................................................
Välja textningsspråk .............................................................................................................
Repetering............................................................................................................................
Zooma (DVD) .......................................................................................................................
Repetera Kapitel / Titel ........................................................................................................
Välja språk med AUDIO-knappen ........................................................................................
Använda bokmärkesfunktionen (DVD).................................................................................
Uppspelning av MP3-cd .......................................................................................................
Uppspelning av WMA-skivor ................................................................................................
Uppspelning av MP3/WMA ..................................................................................................
Program Play & Random Play (programmerad/slumpmässig pspelning) ............................
Visning av bild-cd .................................................................................................................
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
54
55
55
56
56
57
57
58
59
60
61
62
63
◆ BILAGA - ANSLUTNING AV EXTERN UTRUSTNING.
■
■
■
29
30
30
31
32
33
33
Spela av en kassett..............................................................................................................
Manuell justering av tracking................................................................................................
Välja ljudåtergivning .............................................................................................................
Spela av en kassett i slow motion ........................................................................................
Spela av en sekvens med variabel hastighet.......................................................................
Söka efter en viss sekvens ..................................................................................................
Söka efter en viss sekvens ..................................................................................................
Använda räkneverket ...........................................................................................................
Ansluta en RCA A/V-in-kabel ...............................................................................................
Spela in från en annan videobandspelare eller videokamera ..............................................
Dubba ljud på en inspelad kassett .......................................................................................
Använda TV-knapparna på fjärrkontrollen ..........................................................................
◆ DVD-FUNKTIONER
■
◆ INSPELNING AV TV-PROGRAM
■
■
■
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
◆ INSTÄLLNING AV DVD/VCR-SPELAREN
■
■
■
◆ ÖVERSIKT ÖVER DVD/VCR-SPELAREN
■
■
■
■
Inställning av fördröjningstiden.............................................................................................
Om högtalarinställning .........................................................................................................
Funktionen Ljudläge.............................................................................................................
Lyssna på radiosändningar ..................................................................................................
Förinställa stationer..............................................................................................................
65
66
68
69
70
◆ PROBLEMLÖSNING
■
■
■
Tekniska Specifikationer ...................................................................................................... 71
Problem och lösningar (VCR) .............................................................................................. 72
Problem och lösningar (DVD) .............................................................................................. 73
3
Innehåll
Säkerhetsinstruktioner
S
S
Bilderna visar de säkerhetsåtgärder man skall vidta när man använder DVD/VCR-spelaren.
Blixtsymbolen är en varning för farlig spänning inuti produkten.
ÖPPNA INTE DVD-VCR-SPELARENS HÖLJE. ÖVERLÅT ALL EVENTUELL SERVICE ÅT KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL.
Denna manual är uppdelad i två sektioner:
den ena beskriver videobandspelaren (VCR) och den andra DVD-spelaren.
Försäkra dig alltid om att du läser i rätt sektion genom att kontrollera
symbolen VCR eller DVD eller kapitlets rubrik.
10%
75%
40°C
H
H
5°C
Utsätt INTE apparaten för
extrema temperaturer (under
5°C och över 40°C) eller
luftfuktigheter (mindre än 10%
och mer än 75%).
Utsätt INTE apparaten för
direkt solljus.
Utsätt INTE apparaten för
några vätskor.
Placera INGA föremål på
apparaten eller dess
fjärrkontroll.
Vid åska och stormigt väder,
koppla bort apparaten från nät
och antenn.
Om fjärrkontrollen inte skall
användas under en längre tid,
ta ur batterierna och förvara
dem torrt och svalt.
Symboler
1
☛
➢
Håll ner
Viktigt
Anmärkning
1
Tryck/Skjut
1 = Nummer på steg
DENNA PRODUKT ÄR INTE AVSEDD ATT
ANVÄNDAS I INDUSTRIMILJÖ.
4
5
Beskrivning av skivtyper
DVD/VCR-spelaren framifrån
S
S
1
DVD-spelaren kan spela upp följande skivtyper:
Skivtyp
Inspelningstyp Skivstorlek Max. speltid
DVD
12 cm
Ljud
+
video
8 cm
Enkelsidig
240 min
Dubbelsidig
480 min
Enkelsidig
80 min
Dubbelsidig
160 min
AUDIO-CD
12 cm
74 min.
Ljud
8 cm
20 min.
2
3
4
EJECT
Karakteristik
STANDBY/ON
REC
• DVD ger utmärkt ljud- och
videokvalitet tack vare Dolby
Digital- och MPEG2-systemet.
• Olika visnings- och
ljudfunktioner kan enkelt ställas
in i menysystemet.
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
• En LP spelas in med analog
signal, vilket ger mer störningar.
En CD spelas in med digital
signal, vilket ger bättre ljudkvalitet,
mindre störningar och mindre
försämring av ljudkvaliteten efter
lång lagringstid.
• Spela inga skivor av typen CD-ROM, VCD, CD-I eller DVD-ROM i denna spelare (CDG:er spelar endast
ljud, ej grafik).
9
• Det går kanske inte alltid att spela upp CD-R,CD-RW och DVD-R, beroende på typen av skiva och
VOL
SELECT
PHONES
7 8
S.MODE
COPY
9 10 11 12 13
PROG
14
DVD-FACK
OPEN/CLOSE (ÖPPNA/STÄNG)
FACK FÖR VIDEOKASSETT
EJECT (MATA UT)
STANDBY/ON (VILOLÄGE/PÅ)
Hörtelefonuttag
STOP (STOPP)
REW/SKIP BACK
(ÅTERSPOLNING/HOPPA BAKÅT)
PLAY/STILL
15
10
11
12
13
14
15
16
17
18
P.SCAN
16
17
18
F.F/SKIP NEXT
(snabbspolning framåt/hoppa till nästa)
RECORD (inspelning)
LJUDLÄGE
COPY (kopiera)
FRONT PANEL DISPLAY
PROGRAMME /
PROGRESSIVE SCAN
INSTÄLLNINGSRATT
VOLYM
förhållandena vid inspelningen.
DVD/VCR-spelaren bakifrån
Skivmärkning
PAL
•Kodningsregion
• För PAL-system i
Storbritannien,
Frankrike,
Tyskland, etc.
STEREO
• Dolby
Digitalskiva
• Stereoskiva
DIGITAL
SOUND
• Digital
ljudskiva
1
• DTS-skiva
2
3
6
7
AUX
AUDIO
IN
FM
75
COAXIAL
• ”DTS” och “DTS Digital Surround” är registrerade varumärken som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
• Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
OUT
R
SPEAKERS
DVD Only
L
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
AM
VIDEO
“Dolby”, “Pro Logic”, och symbolen dubbel-D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
Kodningsregioner
8
1
2
3
4
5
6
6
5
DVD & VCR
RADIO ANT.
Både DVD-spelare och skivor är kodade efter vilken region de ska användas i. Dessa regionkoder måste
överensstämma för att en skiva ska gå att spela.
Regionkoden för denna DVD-spelare visas på spelarens baksida.
4
9 10
11
ANTENNKONTAKT
ANTENNINGÅNG FÖR RADIO FM
INGÅNGSKONTAKTER AUX AUDIO V/H
AV2 (DEC./EXT.) SCART-KONTAKT
(EURO-21)
KYLFLÄKT
COMPONENT VIDEO OUT
12
7
8
9
10
11
12
HÖGTALARUTGÅNG
KONTAKT FÖR TV-UTGÅNG
Antenningång för Radio AM
VIDEOINGÅNGSKONTAKTER
AV1 (EURO AV) IN/UT SCART-KONTAKT
(EURO-21)
S-VIDEO UTGÅNG
7
Fjärrkontrollen
Teckenfönstret
S
S
1
1
20
2
21
3
22
4
5
23
24
6
25
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
VILOLÄGE/PÅ
TEXTNING << / >>
KAMERAVINKEL/IPC
DVD-OMKOPPLARE
VÄLJ VIDEOBANDSPELARE
TV VOLYM
ÖPPNA/STÄNG, EJECT
ÄNDRA BILDFÖRHÅLLANDE
ÅTERSPOLNING, HOPPA BAKÅT
STOPP
SKIVMENY
MENU
VÄNSTER
INSPELNING
TEST
HÖGTALARVAL
TV/VCR
MODE, REPETERA
TITEL, HASTIGHET
TV VILOLÄGE/PÅ
0-9
ZOOM, INPUT SELECT
TV SELECT
FM/AM SELECT
FÖRSTÄRKARE VOLYM
PROG/SPÅR ( , )
AUDIO
TYST
SNABBSPOLNING FRAMÅT,
HOPPA ÖVER
UPPSPELNING/STILL
Nollställ
Genomför, A-DUBBNING
UPP
OK
HÖGER
NER
INFO.
BAS
LJUDLÄGE
DISKANT
MÄRKE, SÖK
SUBTITLE, TIMER
2
3
4
7
5
8
1 DVD-spelaren är aktiv.
2 DVD- eller CD-media är laddat.
3 Visning av tid, räkneverk, återstående tid eller
spelarstatus.
4 Inspelning pågår (normal eller timer)
5 Kassett i bandspelaren.
6 Videobandspelaren (VCR) är aktiv.
6
9
10
7 En DVD-skiva med ett DTS-Soundtrack i
DVD-facket.
8 Ett VHS-band med Hi-Fi-ljud.
(Materialet som visas är i stereo.)
9 Programmering av timerinspelning eller
timerinspelning i drift.
10 Kopiering pågår av DVD till videoband.
Tillbehör
Du har just köpt en SAMSUNG videokassettbandspelare (DVD-VCR).
Tillsammans med din DVD-VCR finns det i kartongen följande tillbehör:
FJÄRRKONTROLL
BATTERIER
AUDIO- OCH
VIDEOKABLAR
ÄGARHANDBOK
AM-ANTENNKABEL
KOAXIALKABEL
FM-ANTENNKABEL
9
Besluta hur du skall koppla upp DVD/VCR-spelaren
Ansluta DVD/VCR-spelaren till TV:n med koaxialkabeln
S
S
För att du skall kunna ta emot TV-program, måste signal tas emot
från någon av följande källor:
Det finns mycket att tänka på när du skall koppla ihop dina olika ljud- och/eller videosystem:
◆
◆
◆
◆
◆ vilken typ av anslutningar som systemen har
◆ system som skall vara permanent anslutna till DVD/VCR-spelaren (t ex satellitmottagare)
eller bara ibland (t ex videokamera).
☛
DVD/VCR-spelaren har följande anslutningar:
Anslutning
Placering
Typ
Riktning
Rekommenderad användning
utomhusantenn
inomhusantenn
kabel-TV-nät
satellitmottagare
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
L
2
AM
VIDEO
Se till att både TV:n och DVD/VCR-spelaren är frånslagna
innan du ansluter kablarna.
1
Lossa antenn- eller kabel-TV-kabeln från TV:n
2
Anslut denna kabel till 75 Ω koaxialkontakten märkt
baksidan av DVD/VCR-spelaren.
på
TV
DVD & VCR
AUX
AUDIO
AV1 (EURO AV) baksidan
AV2 IN
baksidan
Audio ut
baksidan
SCART
SCART
In/ut
In
◆ TV
◆ Satellitmottagare
◆ Annan videobandspelare
◆ Satellitmottagare
◆ Decoder för betal-TV
◆ Annan videobandspelare
Audio RCA
Ut
◆ Audio ut
Aux
Audio/Video
In
◆ Audio in
◆ Video in
3
IN
Koppla in den medföljande koaxialkabeln i
baksidan av DVD/VCR-spelaren.
TV
uttaget på
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
L
AM
4
Koppla in den andra änden av koaxialkabeln i den kontakt som
förut användes av antennen till TV:n.
5
För att få bättre bild och ljud på TV:n, kan du även ansluta
DVD/VCR-spelaren till TV:n med SCART-kabeln (med en 21-stifts
EURO-kontakt, se nedan) om din TV har en sådan kontakt.
4
VIDEO
3
OUT
R
L
AUX
baksidan
OUT
R
Ansluta DVD/VCR-spelaren till TV:n med SCART-kabeln
Antenn
VIDEO ut
baksidan
RCA
Ut
◆ Video ut
S-kontakt
Ut
◆ S-Video ut (endast DVD)
TV
DVD & VCR
EO
AUX
AUDIO
IN
S-VIDEO ut
baksidan
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
S-VIDEO OUT
3
Till TV:ns
baksidan
antenningång
Antenn in
75 Ω koaxial
Ut
◆ TV
75 Ω koaxial
Input
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
75 Ω koaxial
In
◆ Antenn
VIDEO
In
Du kan ansluta DVD/VCR-spelaren till TV:n med SCART-kabeln, om TV:n har en sådan kontakt. På så sätt:
☛
◆ får du bättre ljud och bild,
◆ blir inställningen av DVD/VCR-spelaren enklare.
◆ FM Antenn
◆ Oavsett vilken typ av anslutning som du väljer, måste du alltid ansluta den medföljande
koaxialkabeln. Annars får du ingen bild på TV-skärmen, när DVD/VCR-spelaren stängs av.
◆ AM Antenn
◆ Se till att både TV:n och DVD/VCR-spelaren är frånslagna innan du ansluter kablarna.
AM
☛
2
RF-koaxialkabel
◆ Kabel-TV
◆ Satellitmottagare
FM/AM Antenn baksidan
L
AM
SCART -kabel
coaxial
baksidan
OUT
R
När du ansluter något ljud- eller bildsystem till DVD/VCR-spelaren, se till att alla enheter är
frånslagna.
1
Anslut koaxialkabeln enligt anvisningarna ovan.
2
Anslut ena änden av SCART-kabeln till AV1(EURO AV)-kontakten på baksidan av DVD/VCR-spelaren.
3
Anslut andra änden till lämplig kontakt på TV:n
I dokumentationen som medföljer utrustningen finns detaljerade anvisningar om anslutningar
med tillhörande säkerhetsanvisningar.
10
11
Ansluta DVD/VCR-spelaren till satellitmottagare eller annan utrustning
Automatisk inställning vid inkoppling
S
S
Du kan ansluta DVD/VCR-spelaren till en satellitmottagare eller annan utrustning med SCART-kabeln, om
den valda utrustningen har lämpliga utgångar. Följande illustrationer ger några exempel på
anslutningsmöjligheter.
1. AV1(EURO AV): Med en 21-stifts SCART-kabel
Koppla SCART-kabeln från satellitmottagaren eller annan utrustning till AV1(EURO AV)-kontakten på baksidan av
DVD/VCR-spelaren.
Efter att denna anslutning har gjorts, välj signalkälla genom att trycka på INPUT SEL.-knappen för AV1-ingångskällor.
2. Med en RF-koaxialkabel
Efter att denna anslutning gjorts måste du förinställa den kanal som tas emot genom satellitmottagaren.
Satellitmottagarens RF-ut-kanal får inte vara inställd på kanal 36, eftersom denna används av DVD/VCR-spelaren.
Ändra denna inställning till t.ex kanal 39.
Antenn
Satellitmottagare eller annan utrustning
Videobandspelaren kommer automatiskt att ställas in när den
kopplas in till elnätet för första gången. TV-kanaler kommer då att
lagras i minnet vilket tar några minuter. Videobandspelaren är
därefter redo för användning.
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
1
Anslut koaxialkabeln så som beskrivs på sidan 9. (Ansluta
videobandspelaren till TV:n med koaxialkabeln)
2
Koppla in videobandspelaren till elnätet.
Resultat: LANGUAGE SET-menyn visas.
3
Välj språk genom att trycka på
4
Tryck OK för att spara det språk du har valt.
Resultat: Ett meddelande visas.
5
Tryck på OK.
Resultat: Menyn för val av land visas.
6
Tryck på eller ❷ för att välja land.
☛ Videobandspelaren söker efter kanaler efter en förinställd
preferenslista som passar det land som du har valt.
Antennkabel
2
TV
TV
L
AM
VIDEO
eller ❷.
2
DVD & VCR
1
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
SCART -kabel
FM
75
COAXIAL
7
OUT
R
Tryck på OK för att starta automatisk sökning.
Hur många kanaler som lagras automatiskt av videobandspelaren beror på hur många den hittar (land, mottagningsförhållanden etc.).
◆
Inställningen och lagringen tar några minuter.
Då visas aktuell tid och aktuellt datum automatiskt.
◆
L
AM
VIDEO
RF-koaxialkabel
8
1. AV2 ING: Med en 21-stifts Scart-kabel
Koppla SCART-kabeln från satellitmottagaren eller annan utrustning till AV2(DEC./EXT.)-kontakten på baksidan
av DVD/VCR-spelaren.
Efter att denna anslutning har gjorts, välj signalkälla genom att trycka på INPUT SEL.-knappen för AV2-ingångskällor.
2. Med en RF-koaxialkabel
Efter att denna anslutning gjorts måste du förinställa den kanal som tas emot genom satellitmottagaren.
Satellitmottagarens RF-ut-kanal får inte vara inställd på kanal 36, eftersom denna används av DVD/VCR-spelaren.
Ändra denna inställning till t.ex kanal 39.
Kontrollera datum och tid.
Om det är
◆
korrekt trycker du på MENU-knappen två gånger för att lämna
menyn.
◆
felaktigt, se sidan 18.
➢
Auto setup
Please wait
00 %
Automatisk återställning till fabriksinställda värden kan
utföras genom att hålla inne tangenten ■ (STOP) på VCR i
5 sekunder eller mer. Inget band får finnas i VCR vid
denna operation.
Clock Set
Antenn
Satellitmottagare eller annan utrustning
Antennkabel
Time
12 : 00
Auto Clock
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
: On
1
2
DVD & VCR
TV
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
L
AM
VIDEO
SCART -kabel
RF-koaxialkabel
12
13
Kontrollknappar för DVD och VCR
Ställa in TV:n för DVD/VCR-spelaren
S
S
Du måste ställa in TV:n för DVD/VCR-spelaren om du inte
använder en SCART-kabel.
➢
2
1
4
Sätt på DVD/VCR-spelaren genom att trycka på STANDBY/ONknappen på DVD/VCR-spelarens framsida eller på STANDBY/ON
på fjärrkontrollen.
3
Välj den kanalposition på TV:n som skall vara reserverad för
DVD/VCR-spelaren.
4
1
STANDBY/ON
Tryck på STANDBY/ON på fjärrkontrollen eller frontpanelen för att
sätta på DVD/VCR-spelaren.
2
DVD
Tryck på DVD-knappen på fjärrkontrollen när du vill manövrera
DVD-spelaren.
◆ DVD-indikatorn tänds i teckenfönstret för att visa att DVDspelaren har valts.
3
VCR
Tryck på VCR-knappen på fjärrkontrollen när du vill manövrera
videobandspelaren (VCR).
◆ VCR-indikatorn tänds i teckenfönstret för att visa att
videobandspelaren har valts.
Sätt på TV:n.
2
Starta en kanalsökning på TV:n eller ställ in den på UHF-kanal 36.
6
Finjustera kanalinställningen på TV:n tills bild och ljud tas emot
klart och tydligt.
7
Om du inte kan hitta bild och ljud eller om det förekommer
störningar från närliggande kanaler, kan det bli nödvändigt att
ändra inställningen för DVD/VCR-spelarens utgående kanal
(se avsnitten Ställa DVD/VCR-spelarens utgående kanal på sidan
23 och Problem och lösningar på sidan 72).
När bild och ljud är helt tydligt, lagra denna kanal med önskat
kanalnummer i TV:n.
Resultat: Detta kanalnummer är nu reserverat för att användas
med DVD/VCR-spelaren.
STANDBY/ON
PHONES
1
1
Sätt i en kassett i DVD/VCR-spelaren. Kontrollera att DVD/VCRspelaren börjar spela av kassetten, om inte, tryck på ❿II .
5
8
14
För att titta på bilder från DVD/VCR-spelaren när du
använder SCART-kabeln, måste TV:n ställas i
audio/video-läge (AV).
Några knappar används för att manövrera både videobandspelaren
(VCR) och DVD-spelaren. Med följande knappar kan du växla
mellan signalkällor.
4
4
2
3
INPUT SEL. KNAPP
Tryck INPUT SEL. upprepade gånger för att växla mellan olika
signalkällor, däribland tuner (PR##), AV1, AV2, AUX.
◆ Knappen är bara användbar när VCR valts.
➢
Tryck på fjärrkontrollens VCR-knapp för att manövrera
videobandspelaren (VCR), (sidan 19-43).
Tryck på fjärrkontrollens INPUT SEL.-knapp för att
manövrera DVD-spelaren och titta på en DVD-skiva,
(sidan 44-64).
15
Se på TV med DVD/VCR-spelarens mottagare
Inspelning från DVD till VCR
S
S
4
Följande knappar används om du vill se på TV via DVD/VCRspelarens inbyggda TV-mottagare.
Med DVD/VCR-spelaren kan du spela in från en DVD-skiva till en
VHS-kassett genom att trycka på COPY-knappen.
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
1
TV/VCR
Växla mellan TV:ns mottagare och DVD/VCR-spelarens interna
mottagare.
2
PROG
Växla till högre eller lägre kanalnummer.
1
SÄTT I SKIVA
Sätt i den skiva du ska spela in från i DVD-facket.
3
0-9
Välj kanal direkt.
2
Sätt i VHS-kassett
Sätt i en VHS-kassett i VCR-facket.
4
2
Om DVD-skivan är inspelningsskyddad kommer du inte
att kunna spela in från den. Det är inte tillåtet att spela
in från Macrovision®-kodade DVD-skivor.
1
INFO.
Anger vilken kanal som visas för tillfället.
◆ Detta fungerar även för VCR och DVD.
2
4
☛
3
COPY
PROG
EJECT
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
Spela in från DVD-skivan
Tryck på COPY-knappen på DVD/VCR-spelarens frontpanel.
◆ DVD-skivan spelas upp och videobandspelaren hamnar i
inspelningsläge.
◆ Om DVD-skivans meny kommer fram kan du behöva trycka på
PLAY-knappen för att inspelningen skall påbörjas.
Avsluta inspelningen
När DVD-skivan slutat att spela, tryck på fjärrkontrollens VCRknapp och därefter på STOP-knappen för att avsluta inspelningen.
◆ Avsluta inspelningen manuellt när DVD-skivan är slut, så att inte
DVD-skivan repeteras och materialet spelas in om och om igen.
VOL
P.SCAN
1
STANDBY/ON
3
S.MODE
VOL
P.SCAN
2
ON
PHONES
REC
Kopiering av NTSC DVD kan inte aktiveras.
S.MODE
COPY
3
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Du måste sätta i eller byta batterier i fjärrkontrollen när du:
◆ köper DVD/VCR-spelaren,
1
1
Tryck spärren i pilens riktning för att öppna batterifacket på
baksidan av fjärrkontrollen.
2
Sätt i två AAA, RO3 eller likvärdiga batterier och var noga med
plus och minuspolerna:
◆
+ på batteriet mot + på fjärrkontrollen
◆
- på batteriet mot - på fjärrkontrollen
3
4
Sätt tillbaka locket genom att passa in det mot fjärrkontrollen och
skjuta det på plats.
➢
16
4
◆ upptäcker att fjärrkontrollen inte längre fungerar som
den skall.
Blanda inte olika typer av batterier
(tex magnesiumbatterier och alkaliska batterier).
17
Ställa in datum och tid
VCR
Automatisk kanalinställning
S
S
Language
DVD/VCR-spelaren har en 24-timmarsklocka och en kalender för
att:
◆ automatiskt avbryta programmerade inspelningar,
◆ ställa in DVD/VCR-spelaren för automatisk inspelning.
: English
Du måste ställa in datum och tid när:
◆ du köper DVD/VCR-spelaren
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
☛
: Off
: On
◆ Datum och tid ställs in automatiskt från utsändningssignalen när du förinställer kanalerna.
◆ Glöm inte att ändra tiden, vid växling från vintertid till
sommartid och tillbaka igen.
1
Clock Set
Time
12 : 00
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
Auto Clock
: On
2
3
4
5
När MENU har tryckts, tryck på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyn visas.
Tryck motsvarande knappar
Tryck på OK-knappen för att välja Clock Set.
Resultat: Clock Set-menyn visas.
Tryck på ➛ eller ❿ för att välja timme, minut, dag, månad och år.
Resultat: Det valda alternativet lyses upp.
Tryck på eller ❷ för att öka resp. minska värdet.
Resultat: Veckodagen visas automatiskt.
➢
6
7
, ❷ för att välja klockalternativ.
Du kan hålla
eller
genom värdena.
❷
☛
DVD/VCR-spelaren har en inbyggd mottagare för att ta emot TVutsändningar.
Du måste förinställa kanalerna som tas emot via mottagaren. Detta
kan göras:
◆ automatisk vid inkoppling (se sidan 13),
◆ automatiskt (se nedan),
◆ manuellt (se sidan 20).
1
: English
Tryck motsvarande knappar
3
Tryck på OK för att välja det alternativet.
Resultat: Menyn för Install visas.
4
Tryck på eller ❷ tills Auto Setup markeras. Tryck sedan på
❿ för att välja detta alternativ.
Resultat: Ett meddelande visas, som säger att om du har
förinställda kanaler på videobandspelaren, kommer de att raderas.
5
Tryck på OK för att starta automatisk sökning.
Resultat: ◆ Please Wait blinkar på TV-skärmen.
◆ Det första frekvensbandet söks av och den första
kanalen som hittats visas och lagras.
◆ DVD/VCR-spelaren söker efter nästa kanal o s v.
◆ När den automatiska sökningen är klar, går
DVD/VCR-spelaren automatiskt till kanal 1.
➢
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Language Set
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
18
När MENU har tryckts, tryck på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyn visas.
2
Att välja menyspråk
Language
1
När MENU har tryckts, tryck på OK eller ❿.
2
Använd knapparna
sedan på OK eller ❿.
3
Placera pilen bredvid det önskade språket och tryck sedan på OK.
4
När du är klar trycker du två gånger på RETURN för att lämna
menyn.
och
❷
för att välja “Language” och tryck
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Install
När du är klar trycker du tre gånger på RETURN för att lämna
menyn.
Du kan ändra språket som används för att visa information på
skärmen.
Language
Du kan lagra upp till 80 stationer.
nedtryckt för att stega snabbare
Tryck på
eller ❷ för att välja On/Off (av/på), om du valt Auto
Clock (automatisk klocka).
Resultat: On/Off visas enligt ditt val.
Du behöver inte förinställa kanaler om de redan har ställts
in automatiskt (se sidan 13 Automatisk inställning vid
inkoppling).
6
, ❷ för att välja Install.
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
Auto Setup
Your data will be lost
Press OK to continue
Menu to exit
Hur många kanaler som lagras automatiskt av DVD/VCRspelaren beror på hur många den hittar.
Om du vill avbryta den automatiska sökningen innan den
avslutats, tryck tre gånger på RETURN för att lämna menyn.
➢
: G
: CH 36
Auto Setup
Please Wait
När den automatiska sökningen är klar, kan en del
kanaler ha lagrats mer än en gång. Välj
kanalpositionen med den bästa mottagningen och
radera de andra (se sidan 21).
15%
19
VCR
Manuell kanalinställning
VCR
Radera en förinställd kanal
S
S
☛
Language
: English
1
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Tryck motsvarande knappar
3
Tryck på OK för att välja det alternativet.
Resultat: Install-menyn visas.
5
Install
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
CH
NAME
1
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
: 1
CH
: ---
MFT
: -
DECODER
: OFF
NAME
: ----
Tryck på ❿ för att välja alternativet Manual Setup.
Resultat: TV-stationstablån visas.
När MENU har tryckts, tryck på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyn visas.
2
Tryck motsvarande knappar
3
Tryck på OK för att välja det alternativet.
Resultat: Install -menyn visas.
Tryck på
Setup.
8
Tryck på ➛ eller ❿ för att starta sökningen.
Resultat: Frekvensbandet söks igenom och den första stationen
som tas emot visas.
5
Tryck på ❿ för att välja det alternativet.
Resultat: Menyn för TV STATION TABLE visas.
9
Tryck på ❷ tills DECODER markeras.
6
10
Tryck på ❿ för att aktivera dekodern för TV-kanalen.
Dekodern måste vara påslagen efter sökningen om videoband
spelaren skall kunna avkoda en kodad TV-kanal.
Tryck på
eller
TV-station. (PR).
7
Tryck på CLEAR.
11
Tryck på eller ❷, tills markören står vid NAME.
Stationens namn ställs in automatiskt efter den mottagna TVsignalen.
12
För att ändra programplatsens namn, tryck på ❿.
Resultat: Den första bokstaven i namnet blinkar.
13
För att…
Tryck på…
välja ett tecken i namnet
eller ❷, tills önskat tecken
visas (bokstäver, nummer eller -)
flytta markören till nästa
eller föregående tecken
➛ eller ❿ respektive.
14
Om du…
Skall du…
vill lagra den
visade kanalen,
◆
◆
◆
inte vill lagra den
visade kanalen,
◆
◆
◆
8
eller
❷,
❷,
: Off
: On
, ❷ för att välja Install .
Install
Auto Setup
eller ❷ för att välja önskat programnummer.
MEMORY : OK
RETURN
20
1
4
MANUAL TUNING
PR
, ❷ för att välja Install.
tills markören står vid alternativet Manual
: English
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Tryck på ❿ för att förinställa stationen.
Resultat: Menyn för Manual Tuning visas.
3
5
❷,
Install
kan du radera den.
7
2
4
eller
Language
◆ som finns på fel kanalnummer
Tryck på
DEC
OFF
Tryck på
Setup.
◆ som du inte behöver eller
6
TV STATION TABLE
PR
Om du har lagrat en TV-kanal
När MENU har tryckts, tryck på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyn visas.
2
4
Auto Setup
Du behöver inte förinställa kanaler om de redan har
ställts in automatiskt.
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
tills markören står vid alternativet Manual
: G
: CH 36
tills markören står vid önskad förinställd
Upprepa proceduren från steg 6 och framåt, tills alla önskade
stationer är raderade.
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
3
9
När allt är klart, tryck knappen RETURN fyra gånger för att lämna
menyn.
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
trycka på eller ❷, tills
markören står vid MFT.
trycka på ➛ eller ❿, för att, vid behov,
justera bilden,
trycka på OK för att lagra stationen.
trycka på eller ❷ tills markören står
vid CH.
trycka på ➛ eller ❿, för att starta sökning
och visa nästa station
gå tillbaka till början av steg 9
15
Upprepa proceduren från steg 9 och framåt, tills alla önskade
stationer är lagrade.
16
När du är klar, tryck tre gånger på RETURN för att gå ur menyn.
21
VCR
Ändra listan över förinställda kanaler
VCR
Välja ljudläge RF OUT (B/G-D/K)
S
S
Language
Du kan ändra ordningen på de förinställda kanalerna efter dina
egna önskemål.
: English
Language
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
1
2
Tryck motsvarande knappar
2
Tryck på
3
Tryck på OK eller ❿ för att välja alternativet.
Resultat: Install-menyn visas.
3
Tryck på OK för att välja det alternativet.
Resultat: Menyn för Install visas.
4
Tryck på
Setup.
4
Tryck på
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
5
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
5
SWAPPING : OK
RETURN
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
021
----
OFF
1
2
3
4
❷,
tills markören står vid alternativet Manual
Tryck på ❿ för att välja det alternativet.
Resultat: Menyn för TV STATION TABLE visas.
Tryck på eller ❷, tills markören står vid önskad förinställd TVstation.
Resultat: Den valda TV-stationen visas samtidigt på TVskärmen.
7
För att ändra en TV-stations kanalnummer trycker du på OK på
fjärrkontrollen. (T.ex. för att flytta en TV-station från kanal 1 till
kanal 3.)
8
Om du vill förändra namnet på stationen, upprepa proceduren från
steg 6 och framåt.
9
När allt är klart, tryck knappen RETURN fyra gånger för att lämna
menyn.
3
4
eller
, ❷ för att välja Install.
6
TV STATION TABLE
PR
SWAPPING : OK
RETURN
, ❷ tills markören står vid alternativet Install.
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
eller ❷ tills markören står vid alternativet
Install
Auto Setup
5
Tryck på ❿ för att välja G eller K.
6
När du är klar trycker du tre gånger på RETURN för att lämna
menyn.
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
Om det förekommer störningar eller om TV:n inte alls kan få in
bilderna från DVD/VCR-spelaren, kan du behöva ändra DVD/VCRspelarens utgående kanal. Du kan också ändra DVD/VCR-spelarens
utgångskanal för att justera den frekvens med vilken
skärminformationen visas .
1
När MENU har tryckts, tryck på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyn visas.
2
Tryck motsvarande knappar
3
Tryck på OK för att välja det alternativet.
Resultat: Installationsmenyn visas.
G
: G
: CH 36
K
VCR
Ställa DVD/VCR-spelarens utgående kanal
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
, ❷ för att välja Install .
Install
Auto Setup
4
Tryck på
eller ❷ tills markören står vid alternativet
VCR Output CH .
5
6
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
CH 21
:
CH 36
:
CH 69
: G
: CH 36
Välj önskad utgående kanal (CH21-CH69) genom att trycka OK
eller ❿.
CH21
22
: English
TV System.
5
DELETE : CLEAR
När MENU har tryckts, tryck på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyn visas.
När MENU har tryckts, tryck på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyn visas.
1
: Off
: On
Install
DELETE : CLEAR
Du kan välja ljudläge(B/G-D/K) beroende på TV:n som är ansluten
till DVD/VCR-spelaren.
. . CH36
. . CH69
När du är klar trycker du tre gånger på RETURN för att lämna
menyn.
Ställ sedan in TV:n igen (se sidan 14).
23
VCR
Välja lämplig systemstandard
VCR
Intelligent bildkontroll
S
S
Innan du spelar in på eller spelar av en kassett, kan du välja
systemstandard.
Annars väljer systemet automatiskt mottagningsstandarden när du
valt AUTO.
Language
➢
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
1
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
Auto
PAL
B/W
1
◆ När du spelar av en NTSC-inspelad kassett på DVD/VCRspelaren, skall du ställa in färgsystem enligt TV:n. Om TV:n
endast är för PAL-systemet, ställ in NTPB. Om TV:n klarar
flera system (NTSC 4.43-kompatibel), ställ NT 4.43 för att
kunna spela in NT 4.43.
2
Tryck motsvarande knappar
3
Tryck på OK för att välja det alternativet.
Resultat: Menyn för User Set visas.
4
Tryck OK eller >för att välja alternativet.
5
Tryck på ❿ för att välja IPC (Intelligent picture control).
När MENU har tryckts, tryck på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyn visas.
Tryck motsvarande knappar
3
Tryck på OK för att välja det alternativet.
Resultat: Menyn för User Set visas.
Tryck på eller ❷, tills markören står vid alternativet Colour
System.
5
VCR
➢
, ❷ för att välja användaralternativet.
Svart och vitt (Black and White)
När allt är klart, tryck knappen RETURN tre gånger för att lämna
menyn.
, ❷ för att välja User Set.
När intelligent bildkontroll är på (On), justeras bildskärpan
automatiskt.
För att justera skärpan manuellt, tryck på
(Off).
7
Tryck på ➛ eller ❿, tills bilden blir som du vill ha den.
➢
8
: English
Install
6
Tryck på ❿ för att välja Auto ➝ PAL ➝ B/W.
Auto När du spelar av en kassett, väljs systemstandarden
automatiskt av DVD/VCR-spelaren.
B/W
6
Language
När MENU har tryckts, tryck på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyn visas.
◆ När du spelar av en kassett, ställs standarden automatiskt in av
DVD/VCR-spelaren.
2
4
Den intelligenta bildkontrollen gör att du kan justera bildskärpan
automatiskt efter dina egna önskemål.
❷
och stäng av IPC
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
On
Off
Om du inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder,
försvinner PICTURE-menyn automatiskt.
Tryck på RETURN igen för att gå ur menyn.
➢
Du kan också välja funktion direkt med knappen IPC på
fjärrkontrollen.
NICAM
Language
Det finns tre typer av NICAM-sändningar. NICAM stereo, NICAM
Mono och Bilingual (sändning på ett annat språk). NICAMsändningar åtföljs alltid av en standard monosändning och du kan
välja önskat ljud. Se sid. 35.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
1
När MENU har tryckts, tryck på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyn visas.
2
3
Tryck motsvarande knappar
4
Tryck på
5
För att ställa in…
Tryck OK eller ❿ tills……
monoläge
Off visas.
Off: Detta läge används för att spela in
standard monoljud under en NICAMutsändning om stereoljudet är
förvrängt på grund av dåliga
mottagningsförhållanden.
NICAM-läge
On visas.
On
Off
, ❷ för att välja User Set.
Tryck på OK för att välja det alternativet.
Resultat: Menyn för User Set visas.
eller ❷, tills markören står vid alternativet NICAM.
On: Normal inställning.
6
24
Tryck två gånger på RETURN för att gå ur menyn.
25
VCR
VCR
Information på skärmen
Automatisk avstängning
S
S
Language
Funktionen Auto Power Off stänger automatiskt av DVD/VCRspelaren om ingen signal tas emot och om du inte trycker på
någon knapp under en viss inställd tid.
: English
1
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
När MENU har trycks, tryck på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyn visas.
2
Tryck på
3
Tryck > eller OK tills du valt tid för automatisk avstängning.
eller ❷, tills markören står vid alternativet Auto
Power Off.
OFF (AV)
Language
4
: English
1H (1 timme)
2H (2 timmar)
3H (3 timmar)
DVD/VCR-spelaren visar det mesta av informationen både i
teckenfönstret och på TV-skärmen.
Du kan välja att visa/dölja informationen på TV-skärmen (med
undantag för index, snabbprogrammering och timerfunktioner
som inte kan döljas).
1
När MENU har trycks, tryck på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyn visas.
2
Tryck motsvarande knappar
valts.
3
För att…
Tryck OK eller ❿ tills…..
visa information
On visas.
dölja information
Off visas.
: Off
: On
Off
1Hour
2Hour
3Hour
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
On
Off
, ❷ tills Screen Messages
Tryck två gånger på RETURN för att gå ur menyn.
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Language
4
När du är klar, tryck två gånger på RETURN för att gå ur
menyn.
VCR
Välja kassettyp
Om du vill använda räkneverket för att visa hur mycket tid som
återstår på en kassett, måste du ange vilken sorts kassett du
använder.
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
1
När MENU har tryckts.
2
Tryck motsvarande knappar
3
Tryck OK eller ❿ för att välja alternativet.
4
Tryck på
eller
❷,
: Off
: On
, ❷ för att välja VCR.
tills markören står vid alternativet Tape
Select.
5
VCR Setup
Tryck på OK eller ❿, tills korrekt bandlängd visas.
E180
E300
6
26
E240
E260
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
E180
E240
E260
E300
Tryck OK eller ❿ tills rätt kassettlängd visas.
27
VCR
Automatisk upprepad avspelning
VCR
Välja inspelningshastighet
S
S
Du kan ställa in DVD/VCR-spelaren så att den kontinuerligt
upprepar avspelningen av hela bandet.
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
1
När MENU har tryckts, tryck
2
Tryck OK eller ❿ för att välja alternativet.
3
Tryck på
Play .
4
För att…
Tryck OK eller ❿ tills…..
aktivera upprepad avspelning
On visas.
stänga av upprepad avspelning
Off visas.
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Off
On
5
VCR
eller
❷
eller ❷ för att välja VCR.
tills markören står vid alternativet Repeat
Du kan spela in en kassett med två hastigheter:
◆ SP (normal hastighet)
◆ LP (långsam hastighet)
I LP-läget:
◆ har varje kassett dubbelt så lång inspelningstid,
◆ håller inspelningen lite lägre kvalitet.
För att spela in en kassett…
Tryck på SPEED-knappen på
fjärrkontrollen tills…
med normal hastighet.
med långsam hastighet.
SP visas.
LP visas.
Typ
Inspelningstid (SP)
E-180
180 minuter, eller 3 timmar
E-240
240 minuter, eller 4 timmar
E-260
260 minuter, eller 4 timmar
och 20 minuter
E-300
300 minuter, eller 5 timmar
Tryck två gånger på RETURN för att gå ur menyn.
Spela Super VHS-kassetter
Language
: English
1
Under S-VHS play mode efter att ha tryckt MENU.
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
2
Tryck
3
Tryck OK eller ❿ för att välja alternativet.
Resultat: VCR Setup-menyn visas.
4
Tryck
5
Till...
Tryck OK eller ❿ tills…
S-VHS play
On visas.
S-VHS play önskas inte
Off visas.
eller ❷ för att välja VCR.
eller ❷ tills S-VHS valts.
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Off
On
6
28
När allt är klart, tryck RETURN två gånger för att lämna menyn.
För att se S-VHS kassetter, sätt S-VHS mode till On i VCRmenyn.
29
VCR
Inspelningsskydd
VCR
Inspelning av ett program med automatiskt stopp
S
S
Videokassetter har en säkerhetsflik som skydd mot oavsiktlig
inspelning. När fliken tagits bort, kan man inte spela in på
kassetten.
Med den här funktionen kan du spela in upp till nio timmar (LP).
DVD/VCR-spelaren stannar automatiskt efter önskad tid.
1
1
Om du vill skydda en kassett, bryt av fliken med en liten
skruvmejsel.
1
Sätt på TV:n.
EJECT
2
Om du vill spela in igen på kassetten, täck över hålet med lite tejp.
STANDBY/ON
2
För att titta på det program som spelas in, välj den TV-kanal som
är reserverad för DVD/VCR-spelaren (eller AV-ingången, om den
används).
3
Sätt i den kassett som du ska spela in på. Fönstret skall vara
uppåt och säkerhetsfliken intakt eller hålet efter fliken täckt med
tejp.
Resultat: DVD/VCR-spelaren slås på automatiskt.
4
Välj:
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
3
VCR
Direktinspelning av ett program
Innan du spelar in ett program, måste du ha ställt in rätt kanal (om
du inte spelar in via en extern videokälla). Om du inte gjort detta,
se sid. 18-19.
4
◆
4
4
Sätt på TV:n.
2
För att titta på det program som spelas in, välj den TV-kanal som
är reserverad för DVD/VCR-spelaren (eller AV-ingången, om den
används).
4
AV1, AV2 eller AUX-källan där du valt satellitmottagare eller
extern videokälla med INPUT SEL.
Resultat: Kanalnumret visas och du kan se programmet på TV:n.
Välj inspelningshastighet (SP/LP) genom att trycka på SPEED
erforderligt antal gånger (se sid. 29).
Sätt i den kassett som du ska spela in på. Fönstret skall vara
uppåt och säkerhetsfliken intakt eller hålet efter fliken täckt med
tejp.
Resultat: DVD/VCR-spelaren slås på automatiskt.
6
Håll REC (●) nedtryckt ett tag för att starta inspelningen.
Resultat: Inspelningsindikatorn visas på TV-skärmen och i
DVD/VCR-spelarens teckenfönster. En indexmarkering
läggs in på bandet (se sid. 37).
Välj:
7
Tryck på REC (●) flera gånger för att öka inspelningstiden i:
◆
30-minuterssteg upp till fyra timmar
◆
1-timmessteg upp till nio timmar (LP)
Resultat: Längden visas på TV-skärmen. Den valda kanalen
spelas in under vald tid. Därefter avbryter DVD/VCRspelaren inspelningen automatiskt.
8
För att avbryta inspelningen före inställd tid, tryck på
STANDBY/ON.
6
den kanal som skall spelas in med PROG (
eller
eller
)
AV1, AV2 eller AUX-källan där du valt satellitmottagare eller
extern videokälla med INPUT SEL.
Resultat: Kanalnumret visas och du kan se programmet på TV:n.
◆
5
Håll REC ( ●) nedtryckt ett tag för att starta inspelningen.
Resultat: Inspelningsindikatorn visas på TV-skärmen och i
DVD/VCR-spelarens teckenfönster. En indexmarkering
läggs in på bandet (se sid. 37).
7
För att avbryta inspelningen, tryck på ■ en gång.
➢
30
Välj inspelningshastighet (SP/LP) genom att trycka på SPEED
erforderligt antal gånger (se sid. 29).
6
7
)
5
◆
5
eller
◆
1
3
den kanal som skall spelas in med PROG (
eller
4
6
5
LENGTH 2:30
☛
Om du kommer till slutet av bandet under pågående
inspelning:
◆ avbryts inspelningen.
SET LENGTH :
PRESS REC ●
◆ Om kassetten matas ut när du börjar spela in,
kontrollera att säkerhetsfliken är intakt eller att hålet
efter en avbruten flik är täckt med tejp.
◆ Om du kommer till slutet av bandet under pågående
inspelning, spolas bandet tillbaka automatiskt.
31
VCR
Snabbprogrammering
VCR
Kontrollera en inspelningsinställning
S
S
PR
Day
Start
WE 01
19 : 00
19 : 30
:
:
:
:
:
16
Stop
Speed
SP
Funktionen snabbprogrammering gör att du kan ställa in
DVD/VCR-spelaren för inspelning upp till en månad innan
programmet sänds.
☛
:
:
:
Innan du förinställer en inspelning, kontrollera att datum
och tid stämmer.
1
Sätt i en kassett och tryck på TIMER på fjärrkontrollen.
Resultat: Menyn för TIMER PROGRAMMING visas.
2
Tryck ❿ för att välja ingångskälla.
3
Välj önskad station eller ingångskälla (AV1, AV2 eller AUX)
genom att trycka på eller ❷.
4
Tryck på ❿ för att välja inspelningsdag.
5
Välj önskad dag genom att trycka på
6
Tryck på ❿ för att välja starttid för inspelningen.
7
Välj önskad timme genom att trycka på
8
Tryck på ❿ för att välja minut.
9
Välj önskad minut genom att trycka på
10
Tryck på ❿ för att välja stopptid för inspelningen.
12
Välj önskad stopptid för inspelningen genom att trycka på eller ❷.
Följ samma procedur som vid val av starttid för inspelningen.
13
Tryck på ❿ för att välja inspelningshastighet.
14
Tryck på eller ❷ för att välja inspelningshastighet, SP (normal
hastighet), LP (långsam hastighet), Auto (automatisk
inspelningshastighet).
Tryck på TIMER på fjärrkontrollen.
Resultat: Menyn för TIMER PROGRAMMING visas.
2
Tryck på
3
Tryck på ➛ eller ❿ för att välja och ändra de värden du vill.
Mer information om hur man gör finns på föregående sida.
4
När du är klar, trycker du tre gånger på RETURN.
Start
Stop
Speed
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
eller ❷ för att välja önskat program.
eller ❷.
eller ❷.
När du är klar, tryck på OK.
16
Tryck på STANDBY/ON för att aktivera timern.
Resultat: Innan inspelningen påbörjas, jämför DVD/VCRspelaren den inställda inspelningens längd med den
återstående bandtiden.
Automatiskt val av kassett:
DVD/VCR-spelarens funktion för automatisk
inspelningshastighet jämför den inställda inspelningens
längd med den faktiska återstående inspelningstiden på
kassetten som sitter i. Om det inte finns tillräckligt mycket
band kvar för att fullfölja en timerinspelning i AUTO-läge,
växlar DVD/VCR-spelaren automatiskt till LP-läge för att
spela in hela programmet.
32
1
Day
WE 01
eller ❷.
15
➢
PR
◆ när du har avslutat förinställningen av DVD/VCRspelaren
◆ om du har glömt vilka program som ska spelas in.
Upp till sex program kan förinställas.
:
:
Du kan kontrollera dina inspelningsinställningar:
VCR
Ta bort en inspelningsinställning
Du kan ta bort inställda inspelningar om:
PR
◆ de är felaktiga,
◆ du inte längre behöver dem.
1
Tryck på TIMER på fjärrkontrollen.
Resultat: Menyn för TIMER PROGRAMMING visas.
2
Välj det program som skall tas bort genom att trycka på
3
Tryck på CLEAR för att ta bort det valda programmet.
Resultat: All inspelningsinformation tas bort och sändningen
spelas inte in.
4
När du är klar, trycker du tre gånger på RETURN.
Day
Start
Stop
Speed
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
eller ❷.
3
33
VCR
Spela av en kassett
VCR
Välja ljudåtergivning
S
S
Med den här funktionen kan du spela av en inspelad kassett.
2
3
Du kan välja på vilket sätt ljudet skall återges i högtalar- och AVutgångarna.
1
Slå på både TV:n och DVD/VCR-spelaren.
2
Sätt i den videokassett som du vill spela. Om kassetten har kvar
säkerhetsfliken, tryck på ❿ll.
Kassetter utan flik börjar automatiskt att spelas av.
Alternativ
➢
L
För att lyssna på ljudet från vänster Hi-Fi-kanal.
R
För att lyssna på ljudet från höger Hi-Fi-kanal.
MIX
För att lyssna på det mixade ljudet från Hi-Fi-kanalerna
och den vanliga monokanalen.
MONO
För att lyssna på ljudet från den vanliga monokanalen.
Välj mellan följande alternativ:
När kassetten stoppas i, optimeras bandpositionen
automatiskt för att minska störningar (Digital Auto Tracking).
När du spelar av en kassett och kommer till slutet på
bandet, sker tillbakaspolning automatiskt.
Du kan spela av NTSC-band med denna videobandspelare,
men inte spela in på dem.
3
EJECT
3
SELECT
P.SCAN
VOL
För att…
Tryck på…
avbryta avspelningen
■ (STOP).
mata ut kassetten
LR
Beskrivning
L
För att lyssna på Hi-Fi-ljud från höger och vänster kanal.
➢
(EJECT).
LR
R
MIX
MONO
När du spelar av band som är inspelade i Hi-Fi,
ändras ljudet till Hi-Fi efter fem sekunder i mono.
Välj ljudläge genom att trycka på AUDIO på fjärrkontrollen, tills önskat
alternativ visas.
VCR
VCR
Spela av en kassett i slow motion
Manuell justering av tracking
Med tracking-justeringen kan du manuellt justera bandpositionen så
att bästa möjliga bild erhålls.
Du kan spela av en kassett i slow motion.
➢
Vid avspelning i slow motion hörs inget ljud.
När störningsränder eller streck uppkommer under avspelning, justera
bandpositionen manuellt genom att trycka på TRK (
är klar och tydlig.
eller
) tills bilden
1
Resultat: ◆ Tracking-indikatorn visas.
◆ Bilden justeras.
◆ Tracking-indikatorn försvinner när du släpper knappen.
2
Tryck på:
◆ ❿ll för att starta avspelning av kassetten.
◆
❿ll igen för att gå i pausläge.
◆
◆
❿❿ för att starta SLOW-läge.
➛➛ eller ❿❿ önskat antal gånger för att minska resp. öka
◆
hastigheten.
❿ll två gånger för att gå tillbaka till normal hastighet.
Vid avspelning i slow motion kan det förekomma bildstörningar.
Tryck på TRK ( eller ) för att minimera störningen.
☛
När du har använt slow motion-funktionen i fem minuter,
går DVD/VCR-spelaren automatiskt in i normalt PLAYläge igen för att skydda:
1
1
2
2
◆ kassetten,
◆ videohuvudena.
34
35
VCR
Spela av en sekvens med variabel hastighet
VCR
Söka efter en viss sekvens
S
S
Du kan variera avspelningshastigheten med Shuttle-funktionen (upp
till 9 gånger normal hastighet).
Exempel:
Du vill analysera en idrottsmans teknik, rörelse för
rörelse.
Shuttle-funktionen finns på fjärrkontrollen.
Med sökfunktionen kan du snabbspola framåt och bakåt till ett visst
"index" och starta avspelningen därifrån. Beroende på i vilken
riktning du söker, numreras indexmarkeringarna så här:
Vid avspelning med variabel hastighet hörs inget ljud.
➞
➢
1
Varje gång som du spelar in en kassett på DVD/VCR-spelaren, görs
automatiskt en indexmarkering på bandet där inspelningen startar.
1
1
2
Tryck på:
◆ ❿ll under avspelning.
◆ SHUTTLE (<<) för att spela kassetten baklänges.
◆ SHUTTLE (>>) för att spela kassetten framlänges.
etc.
Spelar
bakåt
X5
Spelar
bakåt
X3
STILL
SLOW
MOTION
X1/10
SLOW
MOTION
X1/5
PLAY
Spelar
framåt
X3
Spelar
framåt
X5
Avspelad
Nästa
Sekv.
sekv.
Sekv.
2
➢
Varje gång som du trycker på en SHUTTLE-knapp ändras
hastigheten enligt schemat nedan.
Spelar
bakåt
X9
Föreg.
Spelar
framåt
X9
1
1
etc.
2
Den här videobandspelaren använder ett standardindexsystem (VISS). Därför känner den igen index från andra
videobandspelare med samma system, och vice versa.
Go to 0:00:00 Stop
Använd den här funktionen när du vill söka på kassetten efter läget
[0:00:00] enligt räkneverket.
Tryck CLEAR vid det läge på bandet där du vill sätta räkneverket
till [0:00:00]. VCR-kassetten spolas bakåt eller framåt och söker
efter läget [0:00:00] och stannar sedan automatiskt där.
1
När SEARCH har tryckts, tryck motsvarande knappar
tills Go to [0:00:00] valts.
2
Tryck OK eller ❿.
eller
❷
End Search
Använd den här funktionen för att söka ett ledigt utrymme för att
spela in ett program på en kassett.
VCR-kassetten snabbspolas framåt och letar efter ett ledigt
utrymme och stannar sedan automatiskt där. Om VCR når slutet av
bandet under sökandet skjuts kassetten ut.
36
1
När SEARCH har tryckts, tryck motsvarande knappar
tills End Search valts
2
Tryck OK eller ❿.
eller
❷
37
VCR
Använda räkneverket
Söka efter en viss sekvens
VCR
S
S
Intro Scan
INTRO SCAN
Räkneverket:
1
När SEARCH har tryckts, tryck motsvarande knappar
tills Intro Scan valts
2
Tryck OK eller ❿.
3
Tryck ➛➛ eller ❿❿ beroende på i vilken riktning det önskade
programmet finns.
4
När ett bokmärke hittas spelar DVD-VCR upp fem sekunder och
fortsätter sedan leta efter nästa bokmärke.
5
Om du önskar spela upp bandet från ett visst index, trycker du
bara två gånger på ❿II.
eller
◆ gör det lätt att hitta början på en sekvens.
INDEX SEARCH :
- 06
1
När SEARCH har tryckts, tryck motsvarande knappar
tills Intro Scan valts
2
Tryck OK eller ❿.
3
Tryck ➛➛ eller ❿❿ två gånger. Det leder direkt till början av det
önskade programmet.
4
Sökandet kan gånger framåt (tryck ❿❿) eller bakåt (tryck ➛➛ ).
(➛➛ -20
0
+20 ❿❿✌
●
5
38
☛
●
●
eller
●
❷
För att återstående tid skall kunna beräknas korrekt, måste
du ange vilken typ av kassett som används
1
Sätt i en kassett i DVD/VCR-spelaren.
2
Så här nollställer du räkneverket i början av en sekvens:
◆ Tryck INFO två gånger så visas räkneverket.
◆ Tryck på CLEAR där du vill nollställa räkneverket.
:
Index Skip Search
Den här funktionen gör det möjligt att snabbspola framåt/bakåt till
ett visst läge på bandet. Det innebär att om du har spelat in tre
olika program på ett band och har spolat tillbaka bandet till dess
början, kan du med denna funktion gå direkt till början av det
andra programmet genom att trycka SEARCH.
3
◆ anger förfluten tid vid avspelning och inspelning
(timmar, minuter och sekunder),
◆ återställs när en kassett sätts i DVD/VCR-spelaren,
❷
3
0:00:00
2
När du är klar:
◆ Startar du avspelning eller inspelning.
◆ Trycker på ■ .
◆ För att spola framåt eller bakåt till den sekvens där
räkneverket nollställdes trycker du på ➛ eller ❿.
➢
Viss information från DVD/VCR-spelaren, t ex
räkneverket, kan visas på TV-skärmen (om du inte har
stängt av skärmvisningen, se sidan 27).
2
Tryck på INFO.:
◆ en gång för att visa aktuell funktion, kanal,
inspelningshastighet, datum, tid och räkneverk.
◆ två gånger för att visa endast räkneverket.
◆ tre gånger för att visa återstående tid på kassetten.
◆ fyra gånger för att ta bort visningen.
För att avsluta sökandet efter bokmärken, tryck ❿II eller ■ .
3
39
VCR
Ansluta en RCA A/V-in-kabel
Spela in från en annan videobandspelare eller videokamera
VCR
S
S
Du kan ansluta annan A/V-utrustning till DVD/VCR-spelaren med
A/V-kablar, om det finns motsvarande kontakter på den utrustning
du vill ansluta.
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
L
AM
VIDEO
1
Exempel: ◆ Du vill kopiera en videokassett med hjälp av
ytterligare en videobandspelare (se sidan 41).
◆ Du vill spela av och/eller kopiera bilder tagna med
en videokamera (se sidan 41).
☛
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
◆ Se till att både TV:n och DVD/VCR-spelaren är
frånslagna innan du ansluter kablarna.
3
OUT
R
1
Anslut ena änden av RCA Video-kabeln till VIDEO IN-kontakten
på framsidan av DVD/VCR-spelarens.
2
Koppla in den andra änden av Video-kabeln (RCA) i lämplig
utgång på det andra systemet (videobandspelare eller
videokamera).
3
Anslut ena änden av audiokabeln (RCA) till AUDIO IN-kontakten på
framsidan av DVD/VCR-spelarens.
L
Du kan spela in från en annan videokälla, som t ex en annan
videobandspelare eller en videokamera.
☛
3
➢
4
Anslut den videokälla du skall kopiera från till lämplig SCARTkontakt på baksidan av DVD/VCR-spelaren, som visas på sidan 12.
2
Sätt i en tom kassett i DVD/VCR-spelaren.
3
Sätt i den inspelade kassetten i den andra videokällan
(videobandspelaren eller videokameran).
4
Tryck på INPUT SEL. för att välja önskad ingång på DVD/VCRspelaren:
◆ AV1, AV2 för SCART-ingången.
◆ AUX för RCA-ingången.
40
5
Börja spela av den kassett som skall kopieras.
6
Håll REC (●) nedtryckt i minst en sekund för att starta
inspelningen på DVD/VCR-spelaren.
7
När inspelningen är klar, tryck på ■ på båda apparaterna.
Följ färgkodningen för vänster (L) och höger (R) kanal.
Koppla in den andra änden av audiokabeln (RCA) i lämplig utgång
på det andra systemet (videobandspelare, videokamera eller HiFi-utrustning).
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
2
1
AM
VIDEO
EJECT
Det är inte tillåtet att kopiera eller återinspela förinspelade,
upphovsrättsskyddade kassetter utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren.
6
7
41
VCR
Dubba ljud på en inspelad kassett
VCR
Använda TV-knapparna på fjärrkontrollen
S
S
Med funktionen för dubbning (ljudpålägg) lägger du på ett ljudspår
bredvid det tidigare inspelade ljudet. Du kan dubba ljud från:
◆ en CD, en DVD,
◆ en mikrofon ansluten till ett ljudsystem eller
◆ en kassettbandspelare.
Begränsning:
Dubbning kan endast göras på den vanliga monokanalen.
1
Fjärrkontrollen till videobandspelaren fungerar tillsammans med
TV-apparater från Samsung och kompatibla märken.
Så här tar du reda på om TV:n är kompatibel:
1
1
Sätt på TV:n.
2
Peka med fjärrkontrollen mot TV:n.
3
Håll TV-knappen nedtryckt och knappa med sifferknapparna in de
två siffror som står för märket på din TV.
Anslut en ljudkabel (RCA) till lämplig utgång på ljudsystemet (t ex
en kassettbandspelare).
DVD & VCR
AUX
Märke
Koder
Märke
Koder
SAMSUNG
AKAI
GRUNDIG
LOEWE
PANASONIC
01 till 06
09, 23
09, 17, 21
02
08, 23 till 27
PHILIPS
SABA
SONY
THOMSON
TOSHIBA
02, 20, 22
13, 14, 22 till 24
15, 16
13, 14, 24
07, 16 till 19, 21
2
2
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
L
2
Koppla in den andra änden av ljudkabeln (RCA) till ljudingångarna
(L, R) på baksidan av DVD/VCR-spelaren.
3
Sätt i den inspelade kassetten som ljudet skall dubbas på, och
tryck på ❿ll för att starta avspelning.
4
Sök efter ljudpåläggets slutpunkt med ❿❿, och nollställ räkneverket
med CLEAR.
Resultat: Om TV:n är kompatibel med fjärrkontrollen, stängs den
av. Den är nu inställd för att fungera tillsammans med
fjärrkontrollen.
5
Spola tillbaka något längre än till ljudpåläggets startpunkt med ➛➛ .
➢
6
Tryck på ❿ll.
❿ll igen för att gå i pausläge.
7
Tryck på A.DUB.
Resultat: DVD/VCR-spelaren är nu i pausläge för dubbning.
8
Leta fram det ställe på kassettbandet där du vill starta
avspelningen.
Exempel: Den låt du vill spela in från kassetten.
2
AM
VIDEO
7
9
A.DUB
-0:05:23
10
☛
När du byter batterier i fjärrkontrollen, måste du ställa in
koden igen, på samma sätt som ovan.
Knapp
Funktion
TV STANDBY/ON ➀ Används för att sätta på och stänga av
TV spelaren.
Dubbningen av ljudet avslutas när räkneverket visar noll.
INPUT SEL. ➂
För att välja extern källa.
VOL + eller –
Ställer in volymen på TV:n.
Det nya ljudet spelas in på bandets vanliga monokanal
och originalljudet blir kvar på Hi-Fi-kanalerna.
För att lyssna på det nya ljudet och originalljudet
samtidigt, tryck på AUDIO på fjärrkontrollen, tills MIXalternativet visas (se sidan 35).
4
4
5
Därefter kan du styra TV:n med följande knappar:
När du är klar:
◆
Starta avspelningen på kassettbandspelaren.
◆
Tryck på REC på fjärrkontrollen.
Resultat: Ljudet spelas in på videokassetten
➢
TV eller VCR
PROG/TRK
( eller )
TV MUTE
➢
42
Om det finns flera koder för ditt TV-märke, prova dem alla,
tills du hittar en som fungerar.
3
➁
➃
➄
➅
5
6
Växlar mellan TV- och videolägen.
För att välja kanal.
Används för att tillfälligt stänga av ljudet på TV:n.
Det är inte säkert att alla funktioner fungerar på alla TVapparater. Om du stöter på problem, använd den
fjärrkontroll som medföljde TV:n.
43
DVD
DVD
Inställning av språkfunktioner
Välja anslutning
S
S
Nedan visas exempel på vanliga anslutningar mellan en DVD-spelare, en TV och andra utrustningar.
Du kan i förväg ställa in vilket språk som din DVD-VCR ska använda.
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
Ställa in skivspråk
Denna funktion ställer in det språk som används för skivmenytexter.
Anslutning till en TV
1
När enheten är i STOP-läge trycker du på knappen MENU på
fjärrkontrollen.
Television
Television
/❷ och tryck sedan på ❿ eller OK.
2
Välj DVD med knapparna
3
Välj Language Setup (språkinställning) med knapparna
sedan på ❿ eller OK.
4
Välj Disc Menu (skivans meny) med knapparna
på ❿ eller OK.
5
Använd /❷ -knappen för att välja “English”.
- Välj “Others” om det språk du vill använda inte finns listat.
6
Tryck på OK-knappen.
- English väljs och du flyttas åter till inställningsmenyn (DVD MENU).
Language Setup
/❷ och tryck
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
/❷, och tryck sedan
Disc Menu Language
Disc Menu
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Component
Jack
44
eller
S-video-kontakt
45
DVD
DVD
Inställning av ljudalternativ
Inställning av språkfunktioner (fortsättning)
S
S
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
Inställning av språkfunktioner (fortsättning)
1
När enheten är i STOP-läge trycker du på knappen MENU på
fjärrkontrollen.
När enheten är i STOP-läge trycker du på knappen MENU på
fjärrkontrollen.
2
Välj Setup med knapparna
3
Välj Audio Setup (ljudinställning) med knapparna
sedan på ❿ eller OK.
4
Använd /❷-knappen för att välja önskat alternativ.
Tryck sedan på OK eller ❿ eller OK-knappen.
• Dynamic Compression
- On : Väljer dynamisk kompression.
- Off : Väljer standardområdet.
• Center SPK Time Delay (Se sidan 65)
• Surround SPK Time Delay (Se sidan 65)
/❷,och tryck sedan på ❿ eller OK.
2
Välj DVD med knapparna
3
Välj Language Setup (språkinställning) med knapparna
tryck sedan på ❿ eller OK.
4
Välj Audio (ljud) med knapparna
eller OK.
5
Använd /❷ -knappen för att välja “English”.
- Välj “Original” om du vill att originalspråket ska användas.
- Välj “Others” om det språk du vill använda inte finns listat.
6
1
/❷, och
/❷, och tryck sedan på ❿
-
Tryck på OK-knappen.
- English väljs och du flyttas åter till inställningsmenyn (DVD MENU).
➢
/❷,och tryck sedan på ❿ eller OK.
/❷, och tryck
Hur SETUP MENU slås av eller på under inställningar;
Tryck på RETURN eller ➛ knappen.
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
Center SPK Time Delay
Surround SPK Time Delay
: 0ms
: 0ms
Ställa in textningsspråk
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
1
När enheten är i STOP-läge trycker du på knappen MENU på
fjärrkontrollen.
2
Välj Setup med knapparna
3
Välj Language Setup (språkinställning) med knapparna
tryck sedan på ❿ eller OK.
4
Välj Subtitle (textremsa) med knapparna
❿ eller OK.
5
Använd /❷-knappen för att välja “English”.
- Välj “Automatic” om du vill att textningsspråket ska vara samma
som det du valt för ljudspåret.
- Välj “Others” om det språk du vill använda inte finns listat.
Vissa skivor kanske inte innehåller det språk du valt i tidigare
inställning; i detta fall används originalspråket.
6
Tryck på OK-knappen.
- English väljs och du flyttas åter till inställningsmenyn (DVD MENU).
/❷, och tryck sedan på ❿ eller OK.
/❷, och
/❷,och tryck sedan på
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
Subtitle Language
Automatic
Subtitle
46
47
DVD
Inställning av föräldraskydd
DVD
Inställning av visningsalternativ
S
S
Föräldraskyddsfunktionen fungerar endast tillsammans med skivor som har
tilldelats en bestämd nivåbedömning - vilken hjälper dig att kontrollera
vilka typer av DVD-skivor din familj tittar på. Det finns upp till åtta olika
nivåbedömningar på en skiva.
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
När enheten är i STOP-läge trycker du på knappen MENU.
2
Välj DVD med knapparna
3
Välj Parental Setup (föräldrakontroll) med knapparna
tryck sedan på ❿ eller OK.
4
Parental Setup
Use Password
1
No
Yes
: No
5
/❷, och tryck sedan på ❿ eller OK.
1
När enheten är i STOP-läge trycker du på knappen MENU på
fjärrkontrollen.
2
Välj DVD med knapparna
3
Välj Display Setup (inställning av skärmvisning) med knapparna
/❷, och tryck sedan på ❿ eller OK.
4
Använd
/❷-knappen för att välja önskat alternativ, tryck sedan
på OK eller ❿ -knappen.
Beroende på vilken typ av TV du har kan du behöva justera
skärminställningen (formatet).
1. 4:3 Letter Box :
Välj om du vill se hela den bredbild (16:9) som DVD-spelaren ger
även om din TV endast är av standardtyp (4:3).
Svarta avmaskningar kommer att visas överst och underst på skärmen
2. 4:3 Pan-Scan :
Välj detta läge för konventionella TV-storlekar när du vill se mittdelen
av 16:9-skärmen. (Extrema vänster- och högersidor av filmbilden
kommer att klippas bort.)
3. 16:9 Wide :
Du kan visa hela bredbilden (16:9) på din storbilds-TV.
Använd vänster ➛ eller ❿ för att välja Yes om du vill använda ett
lösenord.
Tryck på OK.
Ok Password visas.
Ange ditt lösenord. Skärmen Re-enter Password visas där du
bekräftar lösenordet.
Ange ditt lösenord på nytt.
Skärmen Parental Control visas.
Spelaren låses till vald klassificeringsnivå endast efter val av
Yes till Password. Använd vänster ❿ eller OK för att välja No
och låsa upp spelaren. Använd /❷ för att välja Rating Level.
Tryck på OK.
- Använd /❷-för att välja önskad nivå (t. ex. Level 6).
Tryck på OK. En DVD som innehåller en film som
klassificeras till nivå 7 spelas inte upp.
- Använd vänster ❿ eller OK för att välja No till Password
och låsa upp spelaren.
: PAL 60Hz
: RGB
Justerar skärmens ljusstyrka.
• NTSC Disc Output
“NTSC” om skärmen bara har en NTSC-videoingång.
I övriga fall kan du använda den befintliga “PAL 60 Hz”.
• DVD Output
1. RGB: Om “RGB” har valts, kommer RGB-signalen matas ut från AVjacket (SCART-terminal).
2. S-Video: Om “VIDEO” har valts, kommer COMPOSITE VIDEOsignalen matas ut från AV-jacket (SCART-terminal).
3. Video: - Om “VIDEO” har valts, kommer COMPOSITE VIDEOsignalen matas ut från AV-jacket (SCART-terminal).
- Använd /❷-fär att välja Change Password.
Tryck på OK. Menyn Change Password visas.
- Mata in det nya lösenordet. Mata in det en gång till.
➢
Display Setup
: 4:3 L-Box
TV Aspect
Black Level
NTSC Disc Output
DVD Out
• Black Level
• Om ändring av lösenordet ;
Yes
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
• TV Aspect
/❷, och
• Om klassificeringsnivå;
~
/❷, och tryck sedan på ❿ eller OK.
- Skickar signalen KOMPONENT RADSPRÅNG
(componente interlace) från kontakten COMPONENT.
• Stängning av SETUP MENU eller återgång till menyn under
inställning ; Tryck på RETURN eller ➛ knappen.
• Om du har glömt ditt lösenord går du till avsnittet Forget
Password i problemlösningshandboken.
DVD
S-videoanslutningar (För DVD)
S-videoanslutningen fungerar bara för DVD-spelaren. TVmottagaren och videobandspelaren tittar du fortfarande bara på via
RF- eller linjeutgångarna.
Du måste följa instruktionerna för ”DVD out” (utgångar på dvdspelaren) ovan för att aktivera ditt alternativa val av videoutgång
(S-Video)
Om din TV har en S-videoingång kan du avnjuta superb
videokvalitet när du tittar på DVD-skivor med din DVD/videobandspelare.
1
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
1SURROUND R
FRONT L
SURROUND L
WOOFER
CENTER
S-VIDEO OUT
Till S-Videoingång på TV:n
Anslut S-Video Out till TV:n
Anslut en S-videokabel från utgången S-video Out på DVD/videobandspelarens baksida till S-videoingången på TV:n.
48
49
DVD
Komponentanslutningar (för dvd-spelaren)
DVD
Speciella funktioner vid uppspelning
S
S
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
1
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
Till komponentingång på
TV:n
Komponentvideoutgången kan endast användas för uppspelning på
dvd-spelaren. RF- (radiofrekvens) och linjeingångarna kan användas
för mottagaren (Tuner) och för uppspelning från
videobandspelaren.
Om din TV stöder progressiv scanning, kan den skicka signalerna
Pr, Pb och Y separat – då får du en extra skarp och klar bild.
☛
1
1
2
Anslut komponentutgången från dvd-spelaren till TV:n.
Använd komponentkabeln för att ansluta komponentutgången på
baksidan av spelaren till komponentingången på TV:n
kommer bilden att bli röd- eller blåaktig.
3
Please set your TV to component
input. If your TV doesn't have
Progressive scan mode, there will
be no signal on the screen.
4
➢
➢
50
Ställ in tv:n till KOMPONENT.
Välj komponent för tevens AV-ingång. Så här långt är det normalt
att bilden kan bli rödaktig.
Tryck på P.SCAN på frontpanelen.
När du trycker på P.SCAN på frontpanelen på spelaren, tänds en
grön lysdiod och följande meddelande visas:
Tryck på OK för att aktivera Progressiv scanning.
Följande meddelande visas och sedan spelas bilden upp i läget
Progressiv scanning.
Du kan lyssna på ljud via AUX ljudutgången eller 5.1kanalshögtalarna medan du tittar via utgångarna Component eller
S-Video.
Hoppa framåt/bakåt
2
2
Sök framåt/bakåt
Under uppspelning av en skiva, tryck och håll inne någon av
knapparna Framåt/Bakåt (❿❿ / ➛➛) på fjärrkontrollen eller
frontpanelen för att söka framåt/bakåt med bildvisning med 2X - 4X
- 8X- 16X- 32X- 128X hastighet. Tryck på knappen ❿ll för att visa
skivan med normal hastighet igen.
- OBSERVERA: CD sökhastighet - 2X, 4X, 8X
3
Slow-motion
4
Under uppspelning, tryck på knappen ❿ll för att stanna
uppspelningen. Använd sedan Sök Framåt (❿❿) för att spela upp i
slow-motion i olika hastigheter.
• För varje gång du trycker på knappen Slow ökar du hastigheten
på uppspelningen till 1/8, 1/4 eller 1/2 av normal hastighet.
• Ljudet är avstängt vid uppspelning i slow-motion.
• Spela upp i slow-motion via knapparna på frontpanelen: Tryck
och håll inne knappen Framåt på frontpanelen. Tryck på ❿ll för
att återgå till normal uppspelning.
• Slow-motion fungerar bara framåt.
• Slow-motion kan inte användas för cd-skivor.
Om du vill stänga av Progressiv scanning, tryck åter på P.SCAN.
Om du trycker på P.SCAN på frontpanelen på spelaren igen,
tänds en grön lysdiod och läget Progressiv scanning stängs av:
Välj ett annat läge för tevens AV-ingång för att använda en annan
utgång från spelaren.
Detta kan bara användas för en TV som stöder Progressiv scanning.
• Så länge Progressiv scanning är aktiverat kan utgångarna video, Svideo, och SCART inte användas.
• Spelaren måste vara stoppad (i stoppläge) för att du ska kunna
aktivera läget Progressiv scanning.
Stillbild
Tryck på knappen ❿ll på fjärrkontrollen vid uppspelning.
Under uppspelning av en CD- eller DVD-skiva, kan du trycka på
knapparna Hoppa framåt/bakåt (❿❿l / l➛➛) på fjärrkontrollen för att
hoppa framåt eller bakåt genom skivans kapitel/spår.
• Hoppa Framåt, hoppar till nästa kapitel/spår.
• Hoppa Bakåt, hoppar till början av det nuvarande spåret/kapitlet.
• Tryck på Hoppa Bakåt igen för att hoppa till början av förra
spåret/kapitlet.
◆ Om du förväxlar anslutningarna när du ansluter komponentkabeln,
2
1
• Bilden stannas och du hör inte något ljud längre.
• För att fortsätta uppspelningen trycker du på knappen ❿ll.
• Om spelaren lämnas i stillläget i mer än 5 minuter, stoppas den
automatiskt.
Vad är Progressiv scanning?
Det är en uppsättning kontakter som kan ge en skarp och klar
bildkvalitet genom att använda dubbelt så många linjer i
bilden jämfört med komponentutgångarna.
Press "OK" to confirm
Prorgessive scan mode.
Otherwise press "RETURN".
Under uppspelning av DVD/CD kan du välja mellan följande
specialfunktioner. För att återgå till normal uppspelning trycker du
på knappen ❿ll.
4
Stopp/Fortsätt
• Tryck en gång på knappen Stopp för att stoppa uppspelningen.
För att fortsätta uppspelningen av DVD/CD:n från den plats där
du stoppade, tryck på knappen ❿ll .
• Tryck två gånger på knappen ■ för att stoppa
uppspelningen helt. Nästa gång som du trycker på knappen ❿ll
kommer skivan att spelas upp från början.
51
DVD
Justera bildförhållandet (EZ View)
Justera bildförhållandet (EZ View)
DVD
S
S
Uppspelning med ändrat bildförhållande (DVD)
1
Tryck på knappen EZ VIEW.
• Bildstorleken (förhållandet) ändras varje gång du trycker på knappen.
• Skärmens zoomläge används på olika sätt beroende på hur du ställt in skärmvisningen i
inställningsmenyn.
• För att få rätt funktion på knappen EZ VIEW måste du ställa in rätt bildförhållande i grundinställningen
(se sidan 49).
Om du har en 4:3 TV
För skivor med 16:9 bildförhållande
• 4:3 Letter Box
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9
Svarta fält kommer att visas uppe och nere på skärmen.
• 4:3 Pan Scan
Bildens vänstra och högra sidor skärs bort och 16:9 bildens mitt visas.
Om du har en 16:9 TV
För skivor med 16:9 bildförhållande
• Wide Screen
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9.
• Screen Fit (anpassa för skärmen)
Övre och undre delen av bilden skärs av. När du spelar upp en skiva i bildförhållandet 2.35:1 kommer de
svarta fälten på skärmens topp och botten att försvinna. Bilden kommer att se utsträckt ut vertikalt.
(På vissa typer av skivor försvinner de svarta fälten inte helt)
• Zoom Fit (zooma till mittpunkt)
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt förstoras.
För skivor med 4:3 bildförhållande
• Normal Wide-screen
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9. Bilder kommer att se utsträckt ut horisontellt.
• Screen Fit (anpassa för skärmen)
Övre och undre delen av bilden skärs av och den visas på hela skärmen. Bilder kommer att se utsträckt ut
vertikalt.
• Zoom Fit (zooma till mittpunkt)
När du tittar på en 4:3 DVD-skiva på en 16:9 TV visas svarta fält till höger och vänster på skärmen för att
förhindra att bilden sträcks ut horisontellt.
För skivor med 4:3 bildförhållande
• Normal skärm
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 4:3.
• Screen Fit (anpassa för skärmen)
Övre och undre delen av bilden skärs av och den visas på hela skärmen. Bilden kommer att se utsträckt ut
vertikalt.
• Zoom Fit (zooma till mittpunkt)
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt förstoras.
➢
Denna funktion kan uppföra sig olika beroende på skivans typ.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Screen Fit (anpassa för skärmen) Övre och undre delen av bilden skärs av och den visas på hela skärmen.
Bilder kommer att se utsträckta ut vertikalt.
• Zoom Fit (zooma till mittpunkt)
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och bildens mitt förstoras.
• Vertical Fit (anpassa vertikalt)
När du tittar på en 4:3 DVD-skiva på en 16:9-TV visas svarta fält till höger och vänster på skärmen för att
förhindra att bilden sträcks ut horisontellt.
52
53
DVD
Använda visningsfunktionen (DISPLAY)(DVD/CD)
DVD
Välja önskad kameravinkel
S
S
Använda ANGLE-knappen
Vid uppspelning av en DVD
1
1
Tryck på knappen INFO. på fjärrkontrollen under
uppspelning.
2
Använd knapparna
3
Använd knapparna ➛/ ❿ för att göra den önskade
inställningen.
/❷ för att markera önskat objekt.
• Du kan använda siffertangenterna på fjärrkontrollen för att
gå direkt till en titel eller kapitel, eller starta uppspelningen
från den valda tiden.
4
➢
Tryck på INFO. igen för att ta bort skärmvisningen.
TITLE
ENG
MOVE
OK
CHAPTER
TIME
AUDIO
ENG
Uppspelning av önskad titel när det finns mer än en på
skivan. Om det finns mer än en film på DVD-skivan, visas
varje film på listan.
De flesta DVD-skivor är inspelade i form av kapitel,
så du kan lätt finna en viss del av skivan.
Visar språket på filmens ljudspår. I exemplet spelas ljudet
upp på engelska med 5.1 kanaler.
En DVD-skiva kan ha upp till åtta olika ljudspår (språk).
Visar de språk för textremsan som finns på skivan.
OK
1
När en vinkelmarkering visas trycker du på knappen ANGLE. En
2
Använd ➛/ ❿ -knappen för att välja önskad vinkel.
Tryck sedan på OK-knappen.
3
Tryck på ANGLE en gång till för att koppla ur visningen.
5
SUBTITLE Du kan välja textremsans språk, eller ta bort den helt från
DVD
Välja textningsspråk
När en DVD-skiva spelats in med textning, kan du använda SUBTITLEfunktionen för att visa textningen på skärmen. Om en meny finns kodad på
skivan, kan även den väljas med MENU-knappen.
1
Använda SUBTITLE-knappen
1
Tryck på SUBTITLE-knappen.
2
Använd ➛/ ❿-knappen för att välja önskat textningsspråk.
3
Använd /❷ -knappen för att bestämma om textning ska visas
eller inte.
- Tillgängliga språk för textning visas som förkortningar.
skärmen om du önskar det. En DVD-skiva kan ha upp till 32
olika språk på textremsan.
➢
ENG
) ’"-märke syns i övre
ikon för vinkelval visas då i skärmens övre vänstra hörn.
Du kan spela upp en film från en viss tidpunkt.
Du måste ange starttiden som en referens.
ENG
MOVE
Kontrollera för att se om ett “vinkel (
vänstra hornet på skärmen.
1
Vad är ett kapitel?
Varje titel på en DVD-skiva kan uppdelas i kapitel (som låtar på en
musik-CD).
Vad är en titel?
En DVD-skiva kan innehålla flera olika titlar. Som exempel: Om en skiva
innehåller fyra olika filmer, kan var och en av dessa filmer anses vara en
titel.
ENG
När en DVD-skiva innehåller flera olika kameravinklar av en bestämd
scen, kan du använda ANGLE-funktionen för att välja en bestämd
kameravinkel.
• Denna funktion är beroende av vilket språk som finns kodat
på skivan och kanske inte fungerar på alla DVD-skivor.
• En DVD-skiva kan innehålla upp till 32 textningsspråk.
• Hur du alltid får samma textningsspråk när en DVD-skiva
spelas upp; se “Inställning av språkfunktioner” på sidan 46.
ENG
On
ENG
Off
ENG
0~9
54
OK
55
DVD
Repetering
DVD
Repetera Kapitel / titel
S
S
Du kan repetera ett spår, ett kapitel, önskat avsnitt i en titel (A-B) eller
hela skivan (gäller endast video-CD/CD).
När knappen REPEAT används
1
Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen.
Indikeringen för repetering visas.
2
Välj önskat kapitel, önskad titel eller A-B genom att trycka på
repeat vänster ➛/ ❿.
- Knappen REPEAT A-B (Repetera A-B)
• Tryck på REPEAT. Tryck på vänster ➛/ ❿-pil för att väija
'REPEAT A-B'.
• Tryck på OK vid läget för repeteringsstart (A). B lyser upp
automatiskt.
• Tryck på OK vid läget där repeteringen skall sluta (B).
• Tryck på knappen 'CLEAR' eller på 'REPEAT A-B' igen för att
avbryta funktionen.
• A-B REPEAT låter dig inte sätta punkten (B) förrän det gått minst
fem sekunder från det att punkt (A) har satts.
1
DVD
Off
Chapter Title A - B
CD
Off
Of
3
Tryck på OK.
4
Tryck igen på REPEAT för att återgå till vanlig uppspelning.
Tryck sedan på vänster ➛/ ❿ pil för att välja Off. Tryck på OK.
• Man kan trycka på CLEAR på fjärrkontrollen för att avsluta
REPEAT.
Track Disc A - B
➢
Du kan repetera ett enstaka kapitel eller en komplett titel.
1
1
Öppna menyn Repeat (repetera)
Under uppspelning trycker du på REPEAT för att öppna menyn
Repeat (repetera).
◆ Det aktuella repetitionsläget är markerat.
2
Välj “Chapter” (kapitel)
DVD
Använd knapparna ➛ eller ❿ för att välja ”Chapter”.
◆ När du väljer kapitel, markeras ”Chapter”.
3
Off
Chapter Title A - B
Off
Of
Track Disc A - B
Repetera kapitel
Tryck på OK för att repetera det nuvarande kapitlet.
4
Välj ”Title” (titel)
Använd knapparna ➛ eller ❿ för att välja ”Title”.
◆ När du väljer titel, markeras ”Title”.
5
Repetera titel
CD
Tryck på OK för att repetera titeln.
➢ Dvd-skivor repeteras per kapitel eller titel medan CD-skivor
repeteras per skiva eller spår.
• För DVD-skivor repeteras uppspelningen efter kapitel eller
titel; för CD- och VCD-skivor repeteras uppspelningen efter
skiva eller spår.
• Repeteringsfunktionen kanske inte fungerar för alla skivor.
DVD
Välja språk med AUDIO-knappen
DVD
DVD
Zooma (DVD)
Du kan snabbt och enkelt välja önskat språk med AUDIO-knappen.
Om en meny är kodad på skivan, kan även den väljas med MENU-knappen.
1
Under uppspelning eller i pausläge, tryck på ZOOM på
fjärrkontrollen. En ruta visas på skärmen.
2
Använd , ❷ eller ➛, ❿ för att välja den del av scenen du vill
zooma in.
3
Tryck på ENTER.
- Under DVD-uppspelning, tryck på ENTER för att zooma in med
förstoringen 2X/4X/2X/normal.
1
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Använda AUDIO-knappen
1
Under uppspelning, tryck på AUDIO-knappen.
2
Använd ➛/ ❿ -knappen för att välja önskat språk på en DVD-skiva.
- Tillgängliga språk för ljud visas som förkortningar.
3
Använd knappen ➛/ ❿ -knappen för att välja STEREO, RIGHT
eller VÄNSTER. (On CD).
➢
CD
Stereo
• Denna funktion är beroende av vilket språk som finns kodat
på skivan och kanske inte fungerar på alla DVD-skivor.
• En DVD-skiva kan innehålla upp till åtta ljudspår för språk.
• Hur du alltid får samma ljudspråk när en DVD-skiva spelas
upp; se “Inställning av språkfunktioner” på sidan 46.
56
57
DVD
Använda bokmärkesfunktionen (DVD)
DVD
Uppspelning av MP3-cd
S
S
Med bokmärkesfunktionen (MARK) kan du välja delar av en DVD (läget
MENU OFF) så att du snabbt kan hitta valt parti vid ett senare tillfälle.
Använda BOOKMARK-funktionen (DVD)
Uppspelning av MP3-cd
Cd-skivor i formaten cd-r och cd-rw som är kodade i formatet MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) kan spelas upp.
Off
ROOT
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
00:00:08
SONG4
Innan du börjar…
1
3
1
Tryck på MARK-knappen på fjärrkontrollen under uppspelning.
Indikeringarna visas på bilden. Bokmärkesikonerna visas.
2
Använd ➛/ ❿ -knappen för att flytta till önskad bokmärkesikon.
3
När du hittat den scen du vill märka, tryck på OK-knappen. Ikonen
ändras till en siffra (1, 2 eller 3).
4
Tryck på MARK-knappen för att stänga av displayen.
• Sätt kanalen till "3" eller använd knappen TV/VIDEO på
TV:n för att välja denna ingångskälla.
• Tryck på DVD på fjärrkontrollen för att byta till dvd-läge.
1
2
Hämta en märkt scen
– – –
1
Under uppspelning, tryck på MARK-knappen på fjärrkontrollen.
2
Använd ➛/ ❿ -knappen för att välja en märkt scen.
3
Tryck på ❿ll -knappen för att hoppa till märkt scen.
Radera ett bokmärke
1
Under uppspelning, tryck på MARK-knappen på fjärrkontrollen.
2
Använd ➛/ ❿ -knappen för att välja det bokmärke du vill radera.
3
Tryck på CLEAR-knappen för att radera ett bokmärkesnummer. Tryck på
MARK-knappen för att stänga ned displayen.
➢ • Upp till tre scener samtidigt kan vara märkta med
bokmärke.
• Bokmärkesfunktionen kanske inte fungerar på alla skivor.
58
Tryck på OPEN/CLOSE för att öppna skivfacket och sätt sedan i
en MP3-skiva.
◆ Menyn MP3 visas. Menyn kan skilja sig mellan olika MP3skivor.
Använd piltangenterna
eller ❷ för att välja önskad mapp och
tryck sedan på OK.
◆ En lista över albumen i mappen visas.
- För att ta se nästa album, trycker du på RETURN.
3
Använd piltangenterna
eller ❷ för att välja ALBUM och tryck
sedan på OK.
◆ Välj spår och tryck sedan på OK. Uppspelningen startar.
- Om du vill välja föregående spår eller nästa spår, trycker du
på ➛➛ eller ❿❿.
4
Du kan byta album med ■ , tryck därefter på RETURN.
◆ En lista över albumen på MP3-cd:n visas.
- Upprepa steg 2 och 3 ovan för att välja ett annat album och
spår.
5
Off
..
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
WMA
MP3
WMA
MP3
WMA
WMA
MP3
OK
SONG1
SONG2
SONG3
SONG4
SONG5
SONG6
SONG7
REPEAT
Tryck på ■ för att stoppa uppspelningen.
Uppspelningen av spåret på MP3-cd:n stoppas.
◆
6
➢
Tryck på RETURN för att återgå till den ursprungliga MP3-menyn.
• Det kan ta olika lång tid för olika MP3-skivor att starta
uppspelningen.
• Följande typer av cd-skivor kan spelas upp: Cd-rom, cd-r och cdrw i formaten ISO 9660 level 1, level 3, eller Joliet; skivor som är
inspelade med en komprimerings-/dekomprimeringshastighet
över 128Kbps; och skivor som innehåller filer med ändelsen
"MP3" eller "mp3".
• Multisession cd-skivor med ett tomt segment och MP3 cd-r
kodade i formatet VBR (Variabel bithastighet) kan inte spelas upp.
• MP3 filnamn får högst vara 8 tecken långa. Koreanska tecken
eller specialtecken kan inte visas.
• Varje gång du trycker på REPEAT i uppspelningsläget, ändras
valet enligt följande: Off Track (spår) Folder (mapp)
RANDOM (slumpmässig)
59
DVD
Uppspelning av WMA-skivor
Uppspelning av MP3/WMA
DVD
S
S
Uppspelning av WMA-skiva
CD-R MP3/WMA-skivor
Innan du börjar…
När du spelar in MP3-filer på cd-r, tänk på följande.
• Sätt kanalen till "3" eller använd knappen TV/VIDEO på TV:n för att välja denna ingångskälla.
• Tryck på DVD på fjärrkontrollen för att byta till dvd-läge.
1
Tryck på OPEN/CLOSE för att öppna skivfacket och sätt sedan i skivan.
◆ Stoppa in skivan med etiketten uppåt.
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
◆ När skivfacket har stängts, visas skärmen:
3
Använd eller ❷ för att välja den melodi du vill spela upp.
◆ Tryck på OK för att spela upp.
◆ Ändra mapp genom att trycka på ■ och därefter
- Tryck på RETURN för att flytta dig till den översta mappen och använd sedan
önskad mapp.
◆ Tryck på ■ för att stoppa uppspelningen.
◆ Tryck på ❿ll för att temporärt stoppa uppspelningen.
◆ Tryck på ❿ll för att fortsätta uppspelningen.
➢
Beroende på hur de har spelats in kan vissa WMA-skivor inte spelas upp.
• MP3- eller WMA-filerna måste vara i formatet ISO 9660 eller JOLIET.
ISO 9660-format och Joliet MP3 eller WMA-filer är kompatibla med Microsoft DOS och Windows, och med
Apples Mac. Dessa två format är de mest använda.
• När du namnger dina MP3 eller WMA-filer, använd inte fler än 8 tecken och sätt ".mp3 eller .wma" som
filändelse.
Allmänt namnformat är: Titel.mp3. eller Titel.wma. När du namnger din titel, försäkra dig om att du använder
åtta tecken eller färre, använd inga mellanslag och undvik specialtecken, inklusive: (.,/,\,=,+).
eller ❷ för att välja
• Använd en dekomprimerings-överföringsfaktor på minst 128 Kbps när du spelar in MP3-filer.
Ljudkvaliteten på MP3 beror i hög grad på den faktor för komprimering/dekomprimering som du väljer. För att
få samma kvalitet som på en ljud-CD måste du ha en analog/digital samplingsfaktor, alltså omvandling till MP3format, på minst 128 Kbps och upp till 160 Kbps. Att välja ännu högre faktor, exempelvis 192 Kbps eller mera
ger endast en marginell förbättring av ljudkvaliteten.
På samma sätt kommer filer med samplingsfaktor under 128 Kbps inte att spelas upp
korrekt.
• Använd en dekomprimeringshastiget på minst 64 kBps när du spelar in WMA-filer.
Ljudkvaliteten på WMA-filer beror till största del på den komprimerings-/dekomprimeringshastighet som du
väljer. För att få ljud i CD-kvalitet krävs en analog/digital samplingsfrekvens, dvs omvandling till WMA-format,
på minst 64Kbps och upp till192Kbps.
I enlighet med detta kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64Kbps eller över
192Kbps inte att spelas upp på ett bra sätt.
• Försök inte spela in copyrightskyddade MP3-filer.
Vissa "securized" filer är krypterade och kodskyddade för att förebygga illegal kopiering. Dessa filer är av
följande typer: Windows MediaTM (registrerat varumärke för Microsoft Inc) och SDMITM (registrerat varumärke
för The SDMI Foundation). Du kan inte kopiera sådana filer.
• Viktigt: Ovanstående rekommendationer är ingen garanti för vare sig ljudkvaliteten eller för att DVD-spelaren
kommer att spela upp MP3-filerna.
Du bör hålla i minnet att visa teknologier och metoder för inspelning av MP3-filer förhindrar
optimal uppspelning av dessa på din DVD-spelare (försämrad ljudkvalitet och i vissa fall blir
det omöjligt för spelaren att läsa filerna).
• Denna DVD-spelare kan spela upp maximalt 500 filer och 300 mappar per skiva.
60
61
DVD
Program Play & Random Play (programmerad/slumpmässig pspelning)
DVD
Visning av bild-cd
S
S
PROGRAM
Du kan spela upp i slumpmässig eller önskad ordning.
Du kan programmera upp till 20 spår.
Denna funktion kan endast användas för ljud-cd-skivor.
RANDOM
Program Order
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
-
-
-
-
RETURN
-
-
-
-
• Sätt kanalen till "3" eller använd knappen TV/VIDEO på
TV:n för att välja denna ingångskälla.
• Tryck på DVD på fjärrkontrollen för att byta till dvd-läge.
1
Tryck på OPEN/CLOSE för att öppna skivfacket och sätt sedan i
skivan.
◆ Stoppa in skivan med etiketten uppåt.
1
I stoppat läge trycker du på REPEAT.
◆ Menyn Playback Sequence (uppspelningsordning) öppnas.
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
◆ När skivfacket stängs, visas skärmen till vänster.
2
Använd piltangenterna eller ❷ för att välja PROGRAM
(programmerad) och tryck sedan på OK.
◆ Menyn Selective Play (välj uppspelningssätt) visas.
- Välj <RANDOM> (slumpmässig) och tryck sedan på OK för att
spela upp spåren i slumpmässig ordning.
Off
3
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Använd piltangenterna
eller ❷ på fjärrkontrollen för att välja
den bild du vill se och tryck sedan på OK.
Den skärmbild som visas i mitten visas. (Tryck på ❿ll för att växla till
bildspelsläget).
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
..
100K22
101K220
102K221
103K222
104K223
105K224
CLEAR
3
4
➢
Använd piltangenterna , ❷ eller ➛, ❿för att välja önskat spår (cd)
och tryck sedan på OK.
◆ Det valda spåret läggs till den programmerade
uppspelningsordningen.
- Tryck på CLEAR. Det spår du la till senast, tas bort från den
programmerade uppspelningsordningen.
Avsluta programmeringen och starta uppspelningen genom att trycka
på ❿ll .
◆ Spåren spelas upp i den ordning som de adderades.
• Om skivfacket är öppet under programmeringen, avbryts den
programmerade uppspelningen.
• Programmerad uppspelning kan endast ställas in när cd-skivan
inte spelas upp.
• Avbryta programmeringen
- Tryck på REPEAT eller RETURN.
Programmet sparas inte och programmeringsskärmbilden
försvinner.
• Avbryta programmerad uppspelning
- När spelaren står i Stoppläget eller uppspelning, tryck på
knappen CLEAR.
62
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
ROOT
• Sätt kanalen till "3" eller använd knappen TV/VIDEO på
TV:n för att välja denna ingångskälla.
• Tryck på DVD på fjärrkontrollen för att byta till dvd-läge.
Innan du börjar…
Track
Off
Innan du börjar…
•
Album: Visar indexbilder.
•
I indexfönstret
RETURN
- Tryck på (❿❿I) för att visa nästa 6 bilder.
- Tryck på (I➛➛) för att visa föregående 6 bilder.
•
Rotera : Varje gång du trycker på OK roteras bilden medurs 90
grader.
•
Zoom : Varje gång du trycker på OK förstoras bilden upp till 4X.
(Normal❖ 2X❖ 4X❖ 2X❖ Normal)
•
Bildspel : Startar bildspelet.
-
Snabb: Bilderna byts automatiskt med ett intervall på cirka sex
sekunder.
-
Normal: Bilderna byts automatiskt var olfte sekund.
-
Långsam: Bilderna byts automatiskt med ungefär 18 sekunders
intervall.
➢
Timer:
Om du inte trycker på någon knapp på fjärrkontrollen inom 10
sekunder försvinner menyn.
Tryck på / ❷ eller ➛ / ❿ på fjärrkontrollen för att visa menyn
igen.
RETURN
Album
Photo: 481/537
481
482
483
484
485
486
63
DVD
Visning av bild-cd
Inställning av fördröjningstiden
S
S
CD-R JPEG skivor
• Endast filer med ändelserna ".jpg" och ".JPG" kan spelas upp.
• Om skivan inte är avslutad, tar det längre tid innan den startar och det går kanske inte att visa alla
inspelade filer.
• Endast CD-R skivor med JPEG filer i ISO 9660 eller Joliet format kan spelas upp.
• JPEG-filens namn får inte vara längre än 8 tecken och får inte innehålla några blanktecken eller
specialtecken (. / = +).
• Endast konsekutivt inspelade multisession-skivor kan spelas upp. Om det finns ett tomt segment på en
multisession-skiva, kan den bara spelas upp fram till detta segment.
• Maximalt 500 bilder kan lagras på en cd-skiva.
• Endast Kodak Picture CD kan spelas upp.
• När du spelar upp en Kodak Picture CD kan du endast visa JPEG-filer i bildmappen.
• Andra bildskivor än Kodak Picture CD kan ta längre tid att starta eller kan kanske inte alls spelas upp.
• Om antalet filer på en skiva överstiger 500, kan bara 500 av dessa visas.
• Om antalet mappar på en skiva överstiger 300, kan bara JPEG-bilder i 300 mappar visas.
Du kan lägga till en fördröjning för mitt- och surroundhögtalarna för att justera ljudet i enlighet med de
akustiska förhållandena i lyssningsrummet. Ursprungsinställningen för fördröjningen är satt till ’0 ms’.
• När du spelar upp 5.1-kanaligt surroundljud, får du bäst ljudbild om avståndet mellan dig och varje
högtalare är samma. Du kan ställa in fördröjningstiden för mitt-/surroundhögtalarna för att anpassa ljudet
till akustiken i rummet.
1
Ställa in mitthögtalaren
Om avståndet till Dc är samma eller längre än avståndet till Df i figuren ställer du in 0 ms.
Annars ändrar du inställningen enligt tabellen.
(A)=Df-Dc
2
Ställa in surroundhögtalarna
Om avståndet till Df är samma som avståndet till Ds i figuren ställer du in 0 ms.
Annars ändrar du inställningen enligt tabellen.
(B)=Df-Ds
Idealisk placering av
mitthögtalaren
Idealisk placering av
surroundhögtalarna
Det bästa är att placera alla
högtalarna inom denna cirkel.
64
Avstånd till (A) (m)
0.00
0.34
0.68
1.02
1.36
1.70
Värde (ms)
0
1
2
3
4
5
Avstånd till (B) (m)
0.00
1.02
2.04
3.06
4.08
5.10
Värde (ms)
0
3
6
9
12
15
65
Om högtalarinställning
Om högtalarinställning
S
S
Idealisk högtalarplacering
Justering av högtalarnas balans
1
2
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
WOOFER
Tryck på SPEAKER.
Varje gång du trycker på knappen, ändras markeringen enligt
följande: FL (front vä) C (mitt) FR (front hö) SR (surr. hö)
SL (surr. vä) SU (subw.) VOL.
1
Tryck på AMP VOL + och AMP VOL – för att justera högtalarnas
volym.
Volymen kan justeras till en nivå mellan –10 och +10.
2
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
SPEAKERS
DVD Only
L
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
AM
2
VIDEO
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
Testa högtalarna
1
2
1
1,2
FL
C
FR
FRONT SPEAKER
LEFT
CENTER SPEAKER
FRONT SPEAKER
RIGHT
SUB
WOOFER
SL
• Medan testtonen hörs, kan du använda knapparna VOL för
att ställa in högtalarens balans för den valda kanalen.
SUB WOOFER
SPEAKER
SURROUND SPEAKER
LEFT
SR
SURROUND SPEAKER
RIGHT
• Under testet av subwoofern, hörs en låg baston på 100Hz
eller 125Hz.
1
Justering av bas / diskant
Fronthögtalarna
Det är bäst att placera dessa högtalare så att deras diskanthögtalare befinner sig på öronnivå, och är riktade
inåt (cirka 45°) mot dig.
4
➢
Surroundhögtalare
Det är bäst att placera dessa högtalare bakom din lyssningsposition, riktade en aning nedåt cirka 60 till -90 cm
över öronnivå.
Om din lyssningsposition är för nära bakväggen, placerar du dessa högtalare till vänster och höger om
lyssningspositionen så att de är riktade mot varandra.
3
För att avsluta högtalartestet trycker du åter på TEST.
Centerhögtalare
Det bästa är om centerhögtalaren kan placeras på samma höjd som fronthögtalarna, men den kan placeras
över eller under tv:n.
2
När spelaren är stoppad, trycker du på TEST.
◆ Testtonen hörs från högtalarna i följande ordning: FL(vänster
fronthögt.) C(mitthögtalaren) FR(höger fronthögt.)
SR(höger surroundhögt.) SL(vänster surroundhögt.)
SU(Subwoofer).
◆ Ett brusande ljud från en högtalare indikerar att den är rätt
installerad.
1
Subwoofer
Placering och riktning av subwoofern är inte kritisk. Placera den där du önskar.
➢ Placera
inte subwoofern i närheten av tv:n eller en bildskärm, eftersom subwoofern inte är helt
magnetiskt skärmad.
2
Tryck på BASS eller TREBLE.
Varje gång som du trycker på BASS eller TREBLE växlar du
mellan av och på för respektive funktion.
Använd AMP VOL + och AMP VOL – för att justera bas eller
diskant för högtalarna.
Bas eller diskant kan justeras till en nivå mellan –10 och +10.
1
2
2
66
67
Lyssna på radiosändningar
Funktionen Ljudläge
S
S
Ljudläge
Tryck på SOUND MODE.
Varje gång du trycker på knappen, ändras läget enligt vad som
visas till höger:
◆ 4 STEREO/NATURAL/JAZZ/CONCERT/STADIUM – dessa
effekter är tillgängliga i DSP-läget.
- NATURAL: När du lyssnar på vanligt ljud (tv/radio)
- JAZZ: När du lyssnar på jazz eller pop
- CONCERT: När du lyssnar på klassisk musik
- STADIUM När du lyssnar på levande musik eller
sportsändningar
- 4 STEREO: Ger det ljudfält som ligger närmast originalljudet
- STEREO För att lyssna på originalljudet med bara
fronthögtalarna och subwoofern
◆ MATRIX./MOVIE/MUSIC (Dolby Pro Logic II) – dessa effekter
kan användas för Dolby Pro Logic II.
- MOVIE: Välj detta när du tittar på en film.
(Du kan känna precis som när du är på en bio).
- MUSIC: Välj detta när det är mycket musik i det material du
lyssnar på. (Du kan känna precis som när du är på en
live-konsert).
- MATRIX: Välj detta när källan är vanligt ljud.
(Du kan lyssna på monoinspelningar i 5.1-kanaligt
surroundläge).
NATURAL [NATURAL]
JAZZ [JAZZ]
CONCE [CONCERT]
STA [STADIUM]
MOVIE [MOVIE]
Du kan antingen automatiskt eller manuellt ställa in en FM- eller
AM-station.
Tryck på knappen FM/AM.
Varje gång du trycker på knappen ändras bandet mellan FM och AM.
Ställa in den önskade stationen
1
Automatic Tuning (automatisk inställning) 1
Tryck på PROG / . En förinställd station markeras på displayen
på spelarens frontpanel.
1
2
Automatic Tuning (automatisk inställning) 2
Tryck och håll inne l➛➛ eller ❿❿l för att starta den automatiska
inställningen.
1
3
Automatic Tuning (automatisk inställning) 3
Tryck på l➛➛ eller ❿❿l för att ställa in en lägre eller högre frekvens.
MUSIC [MUSIC]
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II är ett nytt sätt att koda flerkanaliga
ljudsignaler som är en förbättring av den existerande
Dolby Pro Logic.
MA [MATRIX]
4 STEREO [4 STEREO]
Dolby Pro Logic II separerar Dolby Sound inspelningar, likväl som
vanligt stereoljud (videoljud, tv-sändningar, extern ljudkälla) till 5.1
kanaler (front höger och vänster, mitt, samt surround vänster och
höger så att du kan avnjuta vanliga ljudsignaler med sex högtalare.
Dessutom kan du ställa in olika ljudlägen beroende på innehållet
och ljudformatet samt mera noggrant justera ljudfältet.
STEREO [STEREO]
➢
2
2
• Effekten för varje surroundläge kan variera beroende på
vilken typ av skiva du spelar upp.
• Under uppspelning av en dvd-skiva som är inspelad i två
eller flera kanaler, kan du inte välja något surroundläge.
• När du väljer ett surroundläge under uppspelning av en
MP3-, WMA- eller ljud-cd, väljs 5.1-kanalligt surroundljud.
68
69
Förinställa stationer
Tekniska Specifikationer
S
S
Du kan lagra upp till 30 stationer (20 FM-stationer och 10 AMstationer).
Exempel: Lagra en FM-station på 87,50 MHz på förinställd station
nummer 01
1
1
2
3
4
2
Tryck på FM/AM för att välja "FM".
Varje gång du trycker på knappen ändras bandet mellan FM och
AM.
Ingångar
Utgångar
Euro SCART: 1,0 Vp-p (obalanserad) 75 Ω
Audiokontakten (baksidan)
Euro SCART: -8dBm, 47kΩ obalanserad
RF-utgång
UHF 21-69 (CH 36 förinställd)
Audio (DVD, VCR)
RCA, Euro SCART
Audio (endast DVD)
Digital ljudutgång (RCA)
Video (DVD, VCR)
RCA, Euro SCART
Video (endast DVD)
S-Video-utgång, Component-utgång
Använd ➛➛ och ❿❿ för att ställa in FM 87-50.
RGB-utgång: Euro SCART
Tryck på ■ eller på OK på fjärrkontrollen. FM1 blinkar på
displayen.
Bandtyp
Välj mottagningsläge och välj nummer för den förinställda
stationen.
Färgsystem
5
Tryck på ■ eller OK igen för att lagra 87-50 på FM 1.
6
Repetera stegen 1 till 5 ovan för att lagra andra stationer. Du kan
lagra upp till 20 stycken FM- och tio stycken AM-stationer genom
att använda knappen PROG
/ .
➢
VHS-band
S-VHS-band (endast avspelning)
PAL, NTSC4.43, NTSC-avspelning på PAL-TV
Mottagningssystem
B/G, D/K
Videobandspelare
Signal/brusförhållande - video
Över 43 dB (standardinspelning)
(VCR)
Upplösning
Över 240 linjer (standardinspelning)
Signal/brusförhållande - audio
Över 68 dB (Hi-Fi), 39 dB (Mono)
2
3.5
Videokontakten (baksidan)
Frekvensomfång
20 Hz - 20 kHz (Hi-Fi)
Skiva
CD, CD-R, CD-R/W, DVD-Video, CD-Digital Audio (5” and 3.5”),
MP3 files on CD-ROM, WMA
Om stationen som du ställt in sänder i stereo, visas
”STEREO”.
DVD
SYSTEM
Signal/brusförhållande - audio
110 dB
Dynamiskt omfång
100 dB
EFFEKTFÖRBRUKNING
AC220~240V, 50 Hz, 75W
OMGIVNING
41-104ºF (5-40ºC); 10%-75% luftfuktighet
VIKT
13.0kg (Combo) + 22.5kg (HÖGTALARE) = 35.5kg
FM
AM
15 dB
64 dB
S/N (Signal/brus) faktor
60 dB
35 dB
THD (distorsion)
0.5 %
2%
KÄNSLIGHET
6
MOTTAGARE
6
FÖRSTÄRKARE
HÖGTALARSYSTEM
FREKVENSOMRÅDE
20 Hz ~ 20kHz
S/N (Signal/brus) faktor
65 dB
KANALSEPARATION
60 dB
HÖGTALARE
IMPEDANS
FREKVENSOMRÅDE
Ljudnivå
STORLEK
VIKT
5.1 KANALIGT HÖGTALARSYSTEM
FRAM/CENTER/SURROUND
6Ω X 5
4Ω
140Hz ~ 20000Hz
77dB/W/M
55Hz ~ 900kHz
83dB/W/M
FRONTHÖGTALARE
SURROUNDHÖGTALARE 91(W)x135(D)x98.5(H)
130(W) x 320(D) x 335(H)
CENTERHÖGTALARE 200(W)x107(D)x100(H)
FRONTHÖGTALARE
0.75kg, 0.74kg
SURROUNDHÖGTALARE
CENTERHÖGTALARE
70
SUBWOOFERHÖGTALARE
4.3kg
0.92kg
71
Problem och lösningar (VCR)
Problem och lösningar (DVD)
S
S
Innan du kontaktar Samsung service, gör följande enkla kontroller.
Problem
Innan du kontaktar Samsung service (felsökning).
Förklaring/lösning
Ingen ström.
◆
◆
Kontrollera att nätsladden är ansluten till vägguttaget.
Har du tryckt på STANDBY/ON?
Du kan inte sätta i en videokassett.
◆
En videokassett kan bara sättas i med fönstret uppåt och
säkerhetsfliken mot dig.
TV-programmet spelades inte in.
◆
◆
◆
Kontrollera anslutningar för DVD/VCR-spelare/antenn.
Är DVD/VCR-spelarens mottagare rätt inställd?
Har kassetten kvar säkerhetsfliken?
◆
◆
◆
Tryckte du på STANDBY/ON för att aktivera timern?
Kontrollera start-/stopptiderna för inspelningen igen.
Om det var strömavbrott under timerinspelningen, avbröts
inspelningen.
Ingen avspelningsbild eller bildstörningar.
◆
Se efter om du använder ett förinspelat band.
Du kan inte titta på vanliga utsändningar.
◆
◆
Kontrollera inställningen TUNER/EXTERNAL. Den ska vara
inställd på TUNER.
Kontrollera anslutningar för TV/DVD/VCR-spelare/antenn.
Störningsränder eller -streck i avspelningsbilden.
◆
Tryck på TRK (
När du trycker på ❿II under avspelning,
har stillbilden allvarliga störningsränder.
◆
En stillbild kan ha störningsränder, beroende på bandets skick.
Tryck på TRK ( eller ) under slow motion för att
minimera störningen.
Rengöring av videohuvud.
◆
Timerinspelningen misslyckades.
Problem
Skivan spelas inte upp.
5.1-kanalsljud hörs inte.
Åtgärd
◆
◆
◆
Se till att skivan satts i med etiketten vänd uppåt.
Kontrollera regionkod på skivan.
Denna spelare kan inte spela CD-ROM-, DVD-ROM-skivor etc.
Sätt i en DVD- eller en CD-skiva.
P6
◆
5.1-kanalsljud reproduceras endast då följande vilkor är uppfyllda:
1) DVD/VCR-spelaren är ansluten till erforderlig förstärkare.
2) Skivan är inspelad med 5.1-kanalsljud.
Kontrollera om den spelade skivan har ett "5.1 ch"-märke på
utsidan.
Kontrollera att ljudsystemet är anslutet och fungerar på rätt sätt.
P44
P47
Funktionen eller åtgärden kan inte fullföljas därför att:
1. DVD:ns mjukvara förhindrar detta.
2. DVD:ns mjukvara stöder inte funktionen (tex olikakameravinklar).
3. Funktionen är för tillfället inte tillgänglig.
4. Du har angett ett ogiltigt titel- eller kapitelnummer eller en söktid
som är utanför området.
P45-63
◆
◆
◆
Om du, när du ställer in TV:n för
DVD/VCR-spelarens testmönster, inte
hittar testmönstret eller om mönstret
när det hittas har störningar, kan det
bero på att DVD/VCR-spelarens utgående
kanal krockar med normala
TV-utsändningar i ditt område. För att
förhindra detta måste DVD/VCR-spelarens
utgående kanal ändras på följande sätt:
eller
-ikonen visas på
skärmen.
) för att minimera störningen.
Om flera band uppvisar dålig bildkvalitet kan videohuvudena
behöva rengöras. Detta problem är inte vanligt, och huvudena
bör inte rengöras om detta inte uppstår. Vid rengöring av
videohuvudena skall du läsa alla anvisningar som följde med
rengöringskassetten. Felaktig rengöring av huvudena kan
orsaka permanenta skador på dessa.
1. Ta bort antennkontakten från uttaget med antennsymbolen på
DVD/VCR-spelarens baksida.
2. Utför instruktionerna i avsnittet "Ställa in TV:n för DVD/VCRspelaren", (se sidan 14).
3. Utför instruktionerna i avsnittet "Ställa DVD/VCR-spelarens
utgående kanal", (se sidan 23), flytta kanalnumret flera kanaler
ner från den ursprungliga inställningen, (exempelvis från 36
till 39).
4. Sätt tillbaka antennkontakten i uttaget med antennsymbolen på
DVD/VCR-spelarens baksida.
5. Ställ åter in TV:n för DVD/VCR-spelaren genom att följa
instruktionerna i avsnittet "Ställa in TV:n för DVD/VCRspelaren", (se sidan 14).
6. Om problemet kvarstår, upprepa steg 1-5 och flytta ytterligare
kanalnummer bort från den ursprungliga inställningen.
Sidan
En del av funktionerna som valts i inställningsmenyn (SETUP
MENU) kanske inte fungerar korrekt om skivan inte är kodad med
motsvarande funktion.
Uppspelningsläget stämmer
inte med inställningarna i
inställningsmenyn (SETUP
MENU).
◆
Det går inte att ändra
bildbredd.
◆
Bildbredden är fast inställd på dina DVD-skivor.
P49
Inget ljud.
◆
Se efter så att du har valt rätt digitalutgång i inställningarna för
ljudalternativ (AUDIO OPTIONS MENU).
P47
◆
Kallstarta enheten utan att det finns någon skiva i. Tryck knapparna
➛➛ och ❿❿på framsidan samtidigt under fem sekunder. Slå av och
på DVD-VCR genom att trycka knappen STANDBY/ON.
"Föräldraläge" (Parental Mode) har nu låsts upp vilket visas i
fönstret. Nu kan du ställa in klassificeringsnivån och ändra
lösenordet till ett nytt nummer. Om du har glömt ditt lösenord, se
"Glömt lösenord" i felsökningshandledningen.
Glömt lösenordet.
Om du får andra problem.
◆
◆
P45-49
P48
Gå till innehållsförteckningen och leta upp det avsnitt i
användarhandboken som innehåller förklaringar till det du har
problem med, och upprepa proceduren igen.
Om du ändå inte kan lösa problemet, kontakta närmaste
auktoriserade servicecenter.
Om du inte kan lösa problemet efter att ha följt ovanstående punkter, skriv ned:
◆ modell- och serienummer från baksidan av DVD/VCR-spelaren,
◆ garantiinformationen,
◆ en tydlig beskrivning av problemet.
Kontakta därefter närmaste Samsung servicecenter.
72
73
NORSK
Innhold
N
Innhold
◆ AVSPILLING
◆ FORORD
■
■
Sikkerhetsregler ...................................................................................................................
Platetyper og egenskaper ....................................................................................................
5
6
■
■
■
■
DVD- og videokassettspilleren sett forfra ............................................................................
DVD- og videokassettspilleren sett bakfra ...........................................................................
Infrarød fjernkontroll.............................................................................................................
Display-indikatorer ...............................................................................................................
Tilbehør................................................................................................................................
■
7
7
8
9
9
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Finne ut hvordan du kopler DVD- og videokassettspilleren .................................................
Kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med koaksial-ledningen ...................................
Kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med SCART-ledning........................................
Kople DVD- og videokassettspilleren til en satellittmottaker eller annet utstyr ................................
Automatisk første gangs innstilling (Plug and Auto Set Up) ................................................
Søke inn fjernsynet på DVD- og videokassettspilleren ........................................................
Taster som styrer spillerne ..................................................................................................
Velge kanal på TV ...............................................................................................................
Sette batterier i fjernkontrollen .............................................................................................
Kopiere fra DVD til videokassett ..........................................................................................
Stille inn dato og tid .............................................................................................................
Å velge menyspråk ..............................................................................................................
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Søke inn stasjonene (kanalene) automatisk ........................................................................
Innstille stasjoner manuelt ...................................................................................................
Slette en innstilt stasjon .......................................................................................................
Forandre lista over lagrede stasjoner ..................................................................................
Velge lydinnstillingen RF OUT .............................................................................................
Innstille DVD- og videokassettspillerens utgangskanal .......................................................
Velge fargeinnstilling............................................................................................................
NICAM .................................................................................................................................
Intelligent bildekontroll .........................................................................................................
Slå av automatisk ................................................................................................................
Skjerm Informasjon ..............................................................................................................
Velge kassett-type ...............................................................................................................
Gjentagelse .........................................................................................................................
S-VHS Avspilling..................................................................................................................
■
■
■
■
■
■
Velge opptakshastighet .......................................................................................................
Beskytte en innspilt kassett .................................................................................................
Gjøre opptak straks .............................................................................................................
Gjøre opptak med automatisk stopp ...................................................................................
Bruke tidsinnstillingen..........................................................................................................
Kontrollere et innstilt opptak ................................................................................................
Slette en forhåndsinnstilling av opptak ................................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Velge kopling .......................................................................................................................
Oppsetting av språkfunksjonen ...........................................................................................
Oppsetting av språkfunksjonen ...........................................................................................
Oppsetting av audiomulighetene.........................................................................................
Oppsetting av foreldrekontrollen .........................................................................................
Oppsetting av displaymulighetene ......................................................................................
S-Video tilkoplinger (for DVD) .............................................................................................
Komponenttilkoplinger (for DVD).........................................................................................
Spesialfunksjoner ved avspilling .........................................................................................
Justere bildeforholdet (EZ View) .........................................................................................
Bruk av displayfunksjonen (DVD/CD) .................................................................................
Endring av kameravinkelen .................................................................................................
Valg av tekstspråk ...............................................................................................................
Gjentatt avspilling ................................................................................................................
Bruke zoom (DVD) ..............................................................................................................
Gjenta tittel eller kapittel ......................................................................................................
Valg av audiospråk ..............................................................................................................
Bruk av Bookmark-funksjonen (DVD) .................................................................................
MP3-CD Avspilling ..............................................................................................................
WMA-avspilling ...................................................................................................................
MP3/WMA-avspilling ...........................................................................................................
Programavspilling og vilkårlig avspilling (RANDOM)...........................................................
Avspilling av bilde-CD .........................................................................................................
Visning av bilde-CD ............................................................................................................
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
54
55
55
56
56
57
57
58
59
60
61
62
63
64
Innstilling av forsinkelsestid .................................................................................................
Om høyttalerinnstilling .........................................................................................................
Om høyttalerinnstilling .........................................................................................................
Lydmodusfunksjon ..............................................................................................................
Høre på radiosendinger.......................................................................................................
Forhåndsinnstilling av stasjoner ..........................................................................................
65
66
67
68
69
70
◆ PROBLEMLØSNING
■
■
■
2
N
34
34
35
35
36
37
39
40
41
42
43
◆ VEDLEGG - TILKOPLING AV EKSTERNE INNRETNINGER
■
29
30
30
31
32
33
33
Spille en kassett ..................................................................................................................
Justere bildetilpassingen manuelt .......................................................................................
Stille inn lydutgangen ..........................................................................................................
Spille en kassett i sakte film (slow motion) ..........................................................................
Spille en sekvens i skiftende hastigheter ............................................................................
Søke etter en spesiell sekvens............................................................................................
Bruke telleverket..................................................................................................................
Kople til en RCA audio/video inngangskabel ......................................................................
Gjøre opptak fra en annen DVD- eller videokassettspiller eller et videokamera .............................
Legge inn lyd på en innspilt kassett ....................................................................................
Bruk av TV-knappene på fjernkontrollen .............................................................................
◆ DVD-FUNKSJONER
■
19
20
21
22
23
23
24
24
25
26
27
27
28
28
◆ TA OPP FJERNSYNSSENDINGER
■
■
■
◆ STILLE INN DVD- OG VIDEOKASSETTSPILLEREN
■
■
■
◆ KOPLE TIL DVD- OG VIDEOKASSETTSPILLEREN
■
■
■
◆ OVERBLIKK OVER DVD- OG VIDEOKASSETTSPILLEREN
■
■
Tekniske spesifikasjoner ..................................................................................................... 71
Problemer og løsninger (videokassettspilleren) .................................................................. 72
Feilsøkingsguide (DVD) ...................................................................................................... 73
3
Innhold
Sikkerhetsregler
Illustrasjonene nedenfor viser sikkerhetsregler.
N
N
Lynet er et varseltegn som forteller om farlig strømstyrke inne i produktet.
IKKE ÅPNE DVD- OG VIDEOKASSETTSPILLEREN. Overlat det til servicefolk.
Denne bruksanvisningen er delt inn i to deler : den ene beskriver
videomaskinen, den andre beskriver DVD-spilleren.
Før du gjennomfører noe som helst, vennligst se til at du befinner deg i riktig
del ved å kontrollere symbolene VCR og DVD ved kapittelets overskrift.
10%
75%
40°C
H
H
5°C
IKKE utsett DVD- og
videokassettspilleren for
ekstreme temperaturer (under
5 varmegrader og over 40
varmegrader) eller ekstrem
fuktighetsforhold (under 10%
og over 75%).
IKKE utsett DVD- og
videokassettspilleren for
direkte sollys.
IKKE utsett DVD- og
videokassettspilleren for noen
form for væske.
IKKE sett noen gjenstand på
DVD- og videokassettspilleren
eller fjernkontrollen.
Ta støpselet til DVD- og
videokassettspilleren ute av
hovedkontakten i tordenvær.
Hvis fjernkontrollen ikke
brukes over lengre tid, ta ut
batteriene og la dem ligge tørt
og kjølig.
Symboler
1
Trykk/klem
1 = Trinn nummer
1
☛
➢
Hold nede
Viktig
Merk
DETTE PRODUKTET ER IKKE BEREGNET PÅ BRUK I
INDUSTRIELT MILJØ.
4
5
Platetyper og egenskaper
N
DVD- og videokassettspilleren sett forfra
1
Denne DVD-spilleren kan spille følgende plater med tilhørende logoer:
Platetype
(logoer)
Type
opptak
Platediameter
Maks.
spilletid
12 Cm
Enkeltsidig
240 min..
8 Cm
Dobbeltsidig
480 min.
Audio
+
Video
(lyd og bilde)
AUDIO-CD
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
(lyd)
3
4
N
Egenskaper
EJECT
STANDBY/ON
DVD
2
5
1
2
3
4
5
6
7
8
• En CD plate er innspilt med et
digitalt signal og gir høy lydkvalitet
med minimal forvrenging og
svekkelse av lyd over tid.
• IKKE spill CD-ROM, VCD, CD-I og DVD-ROM på denne spilleren!
(CDG’er spiller bare lyd, ikke grafikk.)
• Det er ikke sikkert at det er mulig å avspille CD-R,CD-RW og DVD-R i alle tilfeller, pga. type
9
6
VOL
SELECT
PHONES
REC
• DVD gir førsteklasses lyd og
bilde takket være systemet
Dolby Digital og MPEG-2.
• Forskjellige skjerm- og
lydfunksjoner kan enkelt velges
på menyen på skjermen.
7 8
S.MODE
COPY
9 10 11 12 13
DVD-DEKK
OPEN/CLOSE (ÅPNE/LUKK)
VIDEOKASSETTHUS
EJECT (UTTAK)
STANDBY/ON (STANDBY/PÅ)
KONTAKT FOR HØRETELEFONER
STOP (STOPPKNAPP)
REW/SKIP BACK
(BAKOVER/HOPP TIL NESTE)
PLAY/STILL (AVSPILLING/STILL)
PROG
14
10
11
12
13
14
15
16
17
18
15
P.SCAN
16
17
18
F.F/SKIP NEXT (Fremover/hopp til neste)
RECORD (OPPTAKSKNAPP)
SOUND MODE
COPY (KOPIERING)
FRONT PANEL DISPLAY
PROGRAMME /
PROGRESSIVE SCAN
SELECT DIAL
VOLUM
plate eller tilstanden på opptaket.
Disc Merking
DVD- og videokassettspilleren sett bakfra
PAL
• Avspillingsområdenummer
•PAL kringkastingssystemer i Storbritannia,
Frankrike, Tyskland etc.
• Dolby
digitalplate
STEREO
DIGITAL
SOUND
•Stereoplate
• Digital
lydplate
• DTS-plate
1
• ”DTS” og “DTS Digital Surround” er registrerte varemerker fra Digital Theater Systems, Inc.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
2
3
4
5
6
7
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
“Dolby”, “Pro Logic” og det dobbelte D-symbolet er varemerker fra Dolby Laboratories.
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
SPEAKERS
DVD Only
L
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
AM
VIDEO
Avspillingsområde-nummer
SURROUND R
Både DVD-spilleren og platene er kodet etter område. Disse områdekodene må stemme overens for at plata
skal kunne spilles. Hvis ikke kodene stemmer, vil ikke plata spille.
Områdenummeret for denne spilleren står på spillerens bakpanel.
8
1
2
3
4
5
6
6
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
9 10
11
ANTENNEKONTAKT
Antenneinngang for radio FM
AUX AUDIO V, H INN/UT
AV2 (DEK./EKST.) SCART (EURO-21)
KONTAKT
KJØLEVIFTE
COMPONENT VIDEO OUT
12
7
8
9
10
11
12
HØYTTALERUTGANG
KONTAKT FOR TV-UTGANG
Antenneinngang for radio AM
VIDEO INN/UT-KONTAKTER
AV1 (EURO AV) INN/UT SCART
(EURO-21) KONTAKT
S-VIDEO UTGANG
7
Infrarød fjernkontroll
Display-indikatorer
1
N
1
20
2
21
3
22
4
5
23
24
6
25
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
STANDBY/ON
SHUTTLE<< / >>
ANGLE/IPC
DVD SELECT
VCR SELECT
TV VOLUME
OPEN/CLOSE, EJECT
EZ VIEW
REWIND, SKIP BACK
STOP
DISC MENU
MENU
LEFT
RECORD
TEST
SPEAKER
TV/VCR
MODE, REPEAT
TITLE, SPEED
TV STANDBY/ON
0-9
ZOOM, INPUT SELECT
TV SELECT
FM/AM SELECT
AMP VOLUME
PROG/TRK ( , )
AUDIO
MUTE
FAST-FORWARD, SKIP NEXT
PLAY/STILL
CLEAR
RETURN, A.DUB
UP
OK
RIGHT
DOWN
INFO.
BASS
SOUND MODE
TREBLE
MARK, SEARCH
SUBTITLE, TIMER
2
3
4
7
5
6
8
1 DVD-spilleren er i bruk
2 DVD eller CD lastes.
3 Klokkeslett, tellerposisjon, gjenværende tid eller
status for spilleren i øyeblikket
4 Opptak er i gang (normal og timer).
5 VHS tape is inserted
6 Kassett inn-indikator
9
N
10
7 En DVD med et DTS lydspor er satt inn
8 Hi-Fi-sporet på et VHS-bånd spilles
(TV-sending eller video som er i gang, er i Stereo)
9 Et tidsinnstilt opptak er programmert inn eller er i
gang.
10 DVD til VHS-kopiering er i gang.
Tilbehør
Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG videospiller (DVD-VCR).
Sammen med DVD- og videokassettspilleren finner du dette tilbehøret i esken:
FJERNKONTROLL
BATTERIER
LYD- OG
VIDEOLEDNINGER
INSTRUKSJONSBOK
AM ANTENNEKABEL
KOAKSIAL-LEDNING
FM ANTENNEKABEL
9
Finne ut hvordan du kopler DVD- og videokassettspilleren
Kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med koaksial-ledningen
For å kunne se fjernsyn må en motta et signal fra en av disse kildene:
N
Det er flere forskjellige faktorer å ta hensyn til når du kopler sammen lyd- og bildesystemene:
◆
◆
◆
◆
◆ Hva slags kontakter du har på det utstyret du har fra før
◆ Systemer som er koplet til DVD- og videokassettspilleren permanent (satellittmottaker for
eksempel) eller midlertidig (videokamera for eksempel)
☛
DVD- og videokassettspilleren er utstyrt med følgende kontakter:
Kontakt
Sted
AV 1 (EURO AV) Bak
AV2 IN
Bak
Audioutgang
Bak
Type
SCART
SCART
Retning
Inn/Ut
Inn
Anbefalt bruk
◆ Fjernsyn
◆ Satellittmottaker
◆ Annen videospiller
◆ Satellittmottaker
◆ Kanal/dekoder
◆ Annen videospiller
Audio RCA
Ut
◆ Audio ut
Aux
Audio/Video
Inn
◆ Audio Inn
◆ Video Inn
RCA
Ut
◆ Video ut
Utendørs antenne
Innendørs antenne
Kabelnettverk
Satellittmottaker
AUX
AUDIO
IN
2
Kople denne ledningen til 75Ω koaksialkontakten merket
baksiden av DVD- og videokassettspilleren.
3
Plugg koaksialledningen som følger med, inn i
DVD- og videokassettspilleren.
TV
AM
VIDEO
på
TV
-kontakten på
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
Plugg den andre enden av koaksial-ledningen inn i kontakten på
fjernsynet der antenna satt før.
OUT
OUT
R
L
AM
VIDEO
4
5
L
2
Pass på at både fjernsynet og DVD- og
videokassettspilleren er slått av før ledningene koples til.
Ta antenne- eller nettledningene ut av fjernsynet.
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
1
4
N
DVD & VCR
3
For å oppnå bedre kvalitet på bilde og lyd på fjernsynet, kan du
også kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med
SCART-ledningen (se kapitlet nedenfor) hvis fjernsynet har slik
kontakt.
R
L
AUX
Bak
IN
Kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med SCART-ledning
Antenne
VID
Videoutgang
Bak
TV
O
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
S-VIDEO
Bak
S-kontakt
Ut
◆ S-video ut (bare DVD)
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
utgang
S-VIDEO OUT
Bak
Inn fra antenne Bak
75 Ω
koaksial
Ut
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
75 Ω
Inn
75 Ω
koaksial
◆ Fjernsyn
10
VIDEO
SCART-ledning
◆ Antenne
◆ Kabelfjernsyn
◆ Satellittmottaker
Inn
◆ FM Antenner
◆ AM Antenner
Du kan kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med SCART-ledningen hvis det finnes en
tilsvarende kontakt på fjernsynet. Da kan du:
◆ Oppnå bedre kvalitet på lyd og bilde.
◆ Forenkle innstillingsprosedyren på DVD- og videokassettspilleren.
☛
◆ Uansett hvilken tilkopling du velger, må du alltid kople til den koaksial-ledningen som følger med.
Ellers blir det ikke noe bilde på TV-skjermen når DVD- og videokassettspilleren er slått av.
◆ Pass på at både fjernsynet og DVD- og videokassettspilleren er slått av før du setter i ledningene.
AM
☛
2
RF koaksialledning
koaksial
FM/AM Antenner Bak
Inngang
L
AM
3
Ut til TV
OUT
R
1
Kople til koaksial-ledningen som angitt i kapitlet over.
Når du kopler et lyd- eller videoanlegg til DVD- og videokassettspilleren, må du se etter at alle
element er slått av.
2
Kople den ene enden av SCART-ledningen til AV1-kontakten (EURO AV) på baksiden av DVD- og
videokassettspilleren.
Les dokumentasjonen som følger med utstyret for å finne detaljerte koplingsinstrukser og
sikkerhetsregler for dette utstyret.
3
Plugg den andre enden inn i tilsvarende kontakt på fjernsynet.
11
Kople DVD- og videokassettspilleren til en satellittmottaker eller annet utstyr
N
Du kan kople DVD- og videokassettspilleren til en satellittmottaker eller en annen DVD- og
videokassettspiller med SCART-ledning hvis det er tilsvarende utganger på det andre utstyret.
Illustrasjonene nedenfor gir noen eksempler på koplingsmuligheter.
1. AV1 (EURO AV): Ved hjelp av en 21-pinners SCART-ledning.
Plugg SCART-ledningen til satellittmottaker eller annet utstyr inn i AV1 (EURO AV)-kontakten på baksiden av
DVD- og videokassettspilleren.
Når koplingen er i orden, velger du kilde ved å trykke på INPUT SEL.-knappen for AV1 inngangskilder.
2. Ved hjelp av RF koaksialledning
Etter å ha utført denne koplingen, må du innstille den stasjonen du mottar gjennom satellittsøkeren. RF
utgangskanalen på satellittmottakeren må flyttes vekk fra kanal 36, som brukes av DVD- og videokassettspilleren,
flytt den f. eks. til kanal 39.
Antenne
Satellittmottaker eller annet utstyr
Antenneledning
2
Automatisk første gangs innstilling (Plug and Auto Set Up)
Din DVD- og videokassettspilleren vil automatisk stille seg inn når
den for første gang koples til strømnettet. TV-stasjoner vil bli lagret i
minnet. Prosessen tar noen få minutter, og deretter er DVD- og
videokassettspilleren klar til bruk.
N
TV
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
L
AM
1
Kople til koaksialkabelen som vist på side 9. (Tilkopling av din
DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet ved hjelp av
koaksialkabelen)
2
Kople DVD- og videokassettspilleren til strømnettet.
Resultat: LANGUAGE SET menyen vises.
3
Velg språk ved å trykke knappen
4
Trykk OK for å lagre valgt språk.
5
Trykk OK-knappen.
Resultat: MENYEN for valg av land vises.
6
Trykk knappen eller ❷ for å velge land.
☛ VCRen vil søke etter stasjoner i henhold til en forvalgt liste
for det aktuelle valgte landet.
TV
VIDEO
eller ❷.
2
DVD & VCR
1
AUX
7
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
SCART-ledning
Trykk ENTER-knappen.
Antall stasjoner som blir lagret av din VCR, avhenger av det
antall stasjoner den har funnet (land, mottaksforhold, osv.).
◆
Prosessen vil være ferdig etter noen få minutter.
Deretter vises aktuelt tidspunkt og dato automatisk.
◆
L
AM
VIDEO
8
RF koaksialledning
1. AV2 IN: Ved hjelp av 21-pinners SCART-ledning
Plugg SCART-ledningen fra i satellittmottakeren eller det andre utstyret inn i AV2 (DEC./EXT:)-kontakten på
baksiden av DVD- og videokassettspilleren.
Når koplingen er i orden velger du kilde ved å trykke INPUT SEL.-knappen for AV2 inngangskilder.
2. Ved hjelp av RF koaksialledning
Når denne koplingen er i orden, må du søke inn den stasjonen du mottar gjennom satellittmottakeren. RF
utgangskanalen på satellittmottaker må flyttes vekk fra kanal 36, som brukes av DVD- og videokassettspilleren –
for eksempel til kanal 39.
Sjekk dato og tidspunkt.
Hvis de vises
◆
korrekt, trykk RETURN-knappen to ganger for å gå ut av
menyen.
◆
feil, se side 18
➢
Auto setup
Please wait
00 %
Det går att utföra automatisk förinställning genom att hålla
■ (stopp) på videobandspelaren intryckt i mer än 5
sekunder när inget band är isatt.
Antenne
Satellittmottaker eller annet utstyr
Clock Set
Antenneledning
Time
12 : 00
Auto Clock
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
: On
1
2
DVD & VCR
TV
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
L
AM
VIDEO
SCART-ledning
RF koaksialledning
12
13
Søke inn fjernsynet på DVD- og videokassettspilleren
Du må innstille fjernsynet på DVD- og videokassettspilleren hvis du
ikke bruker SCART-ledning.
N
➢
2
4
1
Slå på fjernsynet.
2
Slå på DVD- og videokassettspilleren ved å trykke (STANDBY/ON
(ventestilling/på) på forsiden av spilleren eller STANDBY/ON på
fjernkontrollen.
3
Velg en kanal på fjernsynet som skal reserveres for bruk med
DVD- og videokassettspilleren.
4
DVD- og videokassettspilleren bruker ett sett betjeningsknapper for
å styre begge spillerne. Disse knappene hjelper deg til å styre hver
spiller.
1
Start et søk på fjernsynet eller sett fjernsynet til UHF-kanal 36.
6
Fininnstill fjernsynet til bildet og lyden er klare og gode.
7
Hvis du ikke finner bilde og lyd, eller det er interferens fra
nærliggende kanaler, kan det være nødvendig å forandre innstilling
på DVD- og videokassettspillerens utgangskanal
(Se Stille inn DVD- og videokassettspillerens utgangskanal på side
72).
Når bilde og lyd er fullstendig klare, lagrer du denne kanalen på det
ønskede kanalnummeret på fjernsynet.
Resultat: Den kanalen er nå forbeholdt bruk med DVD- og
videokassettspilleren.
N
STANDBY/ON
STANDBY/ON-KNAPPEN (VENTESTILLING/PÅ)
Trykk på STANDBY/ON-knappen på fjernkontrollen eller på
frontpanelet for å slå på DVD- og videokassettspilleren.
2
DVD-knappen
Trykk på DVD-knappen på fjernkontrollen når du vil styre DVDspilleren.
◆ DVD-indikatoren vil lyset på frontpanelets display for å vise at
DVD-spilleren er valgt.
3
VCR-knappen (videokassettspiller)
Trykk på VCR-knappen når du vil styre videokassettspilleren.
◆ VCR-indikatoren på frontpanelet vil lyse for å vise at VHSspilleren er valgt.
PHONES
1
1
4
Sett videokassetten i DVD- og videokassettspilleren. Kontroller
spilleren begynner å lese kassetten; hvis ikke, trykk ❿II-knappen.
5
8
14
For å se bilder på DVD- og videokassettspilleren når det
brukes SCART-ledning, må fjernsynet settes i audio/videoinnstilling.
Taster som styrer spillerne
4
2
3
INPUT SEL. KNAPP
Trykk INPUT SEL. gjentatte ganger for å skifte mellom forskjellige
input: tuner (PR##), AV1, AV2 , AUX.
◆ Knappen er ikke brukbar når VCR er valt.
➢
Før du bruker videokassettspilleren som på side 19-43,
trykk på VCR-knappen på fjernkontrollen for på å velge
videokassett-innstilling.
Før du bruker DVD-spilleren som på side 44-64, trykk på
DVD på fjernkontrollen for å velge DVD.
15
Velge kanal på TV
Kopiere fra DVD til videokassett
Disse knappene brukes når du ser på fjernsyn via DVD- og
videokassettspillerens innebygde TV-søker.
N
4
1
1
PROG
-knappene.
Trykk på disse for å skifte til neste kanal eller kanalen før.
1
SETT INN PLATA
Sett plata du vil kopiere inn i DVD-spilleren og lukk skuffen.
3
Talltastene 0-9
Trykk på disse for å skifte kanal direkte.
2
Sett i VHS-båndet
Sett en tom VHS videokassett inn i videokassettspilleren.
INFO.
Trykk på denne for å se hvilken kanal du har inne.
◆ Virker også i DVD- og videokassettinnstilling.
3
Kopier DVD-en til VHS-båndet
Trykk på COPY-knappen på frontpanelet på DVD- og
videokassettspilleren.
◆ DVD-spilleren vil gå over i Spill-innstilling og
videokassettspilleren vil gå over i Opptaksinnstilling.
◆ Hvis DVD-menyen kommer fram, kan det være nødvendig å
trykke på SPILL-knappen manuelt for å starte kopieringen.
2
4
3
N
Hvis DVD-en du forsøker å kopiere er kopibeskyttet, vil
du ikke kunne kopiere fra plata. Det er ikke tillatt å
kopiere DVD-er som er kodet med Macrovision®.
TV/VCR-KNAPPEN
Trykk på denne for å veksle mellom TV-ens søker og
videokassettspillerens innebygde søker.
2
4
2
DVD- og videokassettspilleren gjør det mulig å kopiere innholdet av
en DVD-plate over på et VHS-bånd med et trykk på COPY-knappen
(kopiere).
Stopp kopieringsprosessen
Når DVD-spilleren er ferdig med å spille, trykker du VCR-knappen
på fjernkontrollen og trykker så STOPP-knappen for å avslutte
kopieringen.
◆ Du må stoppe kopieringsprosessen manuelt når DVD-filmen
slutter, ellers kan DVD-en komme til å spille videre og gjøre
opptak gang etter gang.
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
P.SCAN
REC
S.MODE
COPY
PROG
P.SCAN
VOL
1
EJECT
STANDBY/ON
ON
SELECT
PHONES
VOL
PHONES
REC
S.MODE
COPY
3
☛
NTSC DVD kopiprosess kan ikke aktiveres.
Sette batterier i fjernkontrollen
Du må sette inn eller skifte batterier i fjernkontrollen når:
4
◆ Videospilleren er ny
1
◆ Fjernkontrollen ikke lenger virker som den skal
1
Skyv tappen i pilens retning for å fjerne lokket til batterirommet på
baksiden av fjernkontrollen.
2
Sett inn to AAA, RO3 eller likeverdige batterier, Vær forsiktig med
pluss og minus:
◆
+ på batteriet til + på fjernkontrollen.
◆
- på batteriet til - på fjernkontrollen.
3
Sett lokket på igjen ved å holde det inntil foten av fjernkontrollen og
skyve det på plass igjen.
➢
16
4
Bland ikke ulike typer batterier, f. eks. magnesium- og
alkaliebatterier.
17
Stille inn dato og tid
DVD- og videokassettspilleren har innebygd et 24-timers ur og en
kalender som brukes til å:
◆ Stanse programopptak automatisk
◆ Innstille DVD- og videokassettspilleren til å ta opp
programmer automatisk
N
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Du må innstille dato og tid når:
◆ DVD- og videokassettspilleren er ny
☛
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
Auto Clock
: On
Glem ikke å innstille tiden når du går fra vintertid til
sommertid og omvendt.
☛
Du behøver ikke å søke inn stasjonene (kanalene) hvis du
allerede har innstilt dem automatisk (Se Automatisk
innstilling første gang på side 13).
DVD- og videokassettspilleren har en innebygd søker som brukes til
å ta imot fjernsynssendinger.
Du må søke inn de stasjonene spilleren skal ta imot. Dette kan
gjøres ved:
◆ Automatisk første gangs innstilling (Plug & Auto Setup)
(se side 13)
◆ Automatisk
◆ Manuelt (se side 20)
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen Clock Set vises.
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat:
Setup-menyen vises.
4
Trykk ➛ eller ❿ for å velge time, minutter, dag, måned og år.
Resultat: Det valgte alternativet lyses opp.
2
Trykk knappene
3
5
Trykk på knappene eller ❷ for å øke eller redusere verdien.
Resultat: Ukedagen vises automatisk.
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat:
Menyen Install vises.
4
Trykk på knappene eller ❷ til markøren står ved Auto
Setup. Trykk så knappen ❿ for å velge dette.
Resultat: En melding vil komme opp og varsle om at tidligere
valgte kanaler i din VCR vil bli fjernet.
Clock Set
Time
12 : 00
➢
6
Du kan holde knappene
raskere gjennom verdiene.
eller
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Install
Auto Setup
❷
nede for å flytte deg
Ved fullføring trykk på RETURN tre ganger for å gå ut av menyen.
5
Du kan forandre språket som brukes i informasjonen på skjermen.
(Instruksjonsboka er basert på at valget er engelsk).
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
2
Bruk knappene
eller ❿.
3
Plassere pilen ved det ønskede språket og trykk deretter på OK.
4
Ved fullføring trykk på RETURN to ganger for å gå ut av menyen.
og ❷ for å velge “Language” og deretter på OK
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
, ❷ for å velge Install.
Trykk OK for å starte automatisk søking.
Resultat: ◆ Meldingen Please Wait (Vennligst vent) blinker
på skjermen.
◆ Det første frekvensbåndet gjennomsøkes, og den
første stasjonen som blir funnet, vises og lagres.
◆ DVD- og videokassettspilleren søker for neste
stasjon, og så videre.
◆ Når den automatiske søkingen er fullført, skifter
DVD- og videokassettspilleren automatisk til kanal 1.
➢
: English
N
Du kan lagre inntil 80 stasjoner
, ❷ for å velge klokkealternativ.
Å velge menyspråk
Language
VCR
Søke inn stasjonene (kanalene) automatisk
Auto Setup
Your data will be lost
Press OK to continue
Menu to exit
Tallet på stasjoner som lagres automatisk på DVD- og
videokassettspilleren kommer an på hvor mange stasjoner
den finner.
Auto Setup
Please Wait
6
Hvis du vil avbryte den automatiske søkingen før den er fullført,
trykker du RETURN-knappen tre ganger for å gå ut av menyen.
➢
15%
Når den automatiske søkingen er fullført, kan noen av
stasjonene være lagret mer enn en gang; velg de
stasjonene som har best mottak og slett dem du ikke
har bruk for (se side 21).
Language Set
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
18
19
VCR
Innstille stasjoner manuelt
☛
N
Language
: English
1
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Install
: G
: CH 36
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Install menyen vises.
5
CH
NAME
1
DEC
4
DELETE : CLEAR
Trykk på knappen ❿ og velg MANUAL SET UP.
Resultat:
Menyen The TV STATION TABLE vises.
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Install-menyen vises.
til markøren står ved Manual
Trykk ➛ eller ❿ og start søkingen.
Resultat: Frekvensbåndet gjennomsøkes og den første
stasjonen som blir funnet, vises.
9
10
Trykk ❷ knappen inntil DECODER vises.
eller ❷ og velg det kanalnummeret du vil ha.
Trykk knappen ❿ for eventuelt å aktivere eller deaktivere bruk
av dekoderen for TV-stasjonen.
11
Trykk på knappene
12
Trykk ❿ for å forandre navn på kanalen.
Resultat: Første bokstav i navnet blinker.
eller ❷ til markøren står ved NAME.
PR
: 1
CH
: ---
MFT
: -
DECODER
: OFF
NAME
: ----
14
For å
må du
Velge et tegn i navnet
Trykke eller ❷ til det ønskede
tegnet vises (bokstav, tall eller
tegnet ”-”).
Flytte til neste eller
forrige tegn
Trykke henholdsvis ➛ eller ❿.
Hvis du
Then...
Vil lagre den
stasjonen som vises
◆
◆
MEMORY : OK
RETURN
◆
Ikke vil lagre den
stasjonen som vises
◆
◆
◆
20
❷
8
MANUAL TUNING
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Trykk knappene
eller
: Off
: On
, ❷ for å velge Install.
4
Trykk på knappene
Setup.
5
Trykk ❿ for å bekrefte dette valget.
Resultat: Menyen TV STATION TABLE vises.
6
Trykk på knappene eller
du ønsker å slette. (PR)
7
Trykk på knappen CLEAR.
8
: English
Install
kan du slette den.
2
Trykk på knappene
Trykk ❿ for å søke inn en stasjon.
Resultat: Menyen Manual Tuning vises.
SWAPPING : OK
RETURN
◆ På feil kanal
Setup
7
13
5
Language
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
Trykk
3
N
◆ Som du ikke har bruk for
1
OFF
2
Hvis du har lagret en TV-stasjon:
, ❷ for å velge Install.
6
TV STATION TABLE
PR
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
Trykk knappene
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
Du behøver ikke innstille stasjonene manuelt hvis du
allerede har gjort det automatisk.
2
4
VCR
Slette en innstilt stasjon
eller
❷
❷
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
til markøren står ved Manual
: G
: CH 36
til markøren står ved den stasjonen
Gjenta framgangsmåten fra og med trinn 6 til du har slettet alle
stasjonene du ikke trenger.
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
3
9
Trykk MENU tre ganger for å gå ut av menyen.
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
Trykke på knappene eller ❷
til markøren står ved MFT.
Trykke ➛ eller ❿ for å justere bildet, om
nødvendig.
Trykke OK for å lagre stasjonen
Trykke på knappene eller ❷
til markøren står ved CH.
Trykke ➛ eller ❿ for å fortsette å søke i
frekvensbåndet og vise neste stasjon
Gå tilbake til starten på trinn 9
15
Gjenta denne framgangsmåten fra og med trinn 9, til alle ønskede
stasjoner er lagret.
16
Trykk RETURN tre ganger for å gå ut av menyen.
21
VCR
Forandre lista over lagrede stasjoner
Du kan ommøblere stasjonsoversikten (Station Table) og gi
stasjonene kanalnumre i en mer logisk rekkefølge.
N
Language
Du kan velge lydinnstilling (B/G eller D/K) så det passer til det
fjernsynet som er koplet til videokassettspilleren.
: English
1
: Off
: On
Install
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises
2
Trykk knappene
3
Trykk på OK eller ❿ for å velge alternativet.
Resultat: Install-menyen vises.
4
Trykk på knappene
Setup.
, ❷ for å velge Install.
eller ❷ til markøren står ved Manual
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
N
Language
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
VCR
Velge lydinnstillingen RF OUT
: G
: CH 36
5
Trykk OK eller ❿ for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen TV STATION TABLE vises.
6
Trykk på knappene
eller ❷ til markøren står ved den ønskede
kanalen.
Resultat: Den valgte stasjonen vises samtidig på TV-skjermen.
7
For å endre det programnummeret som er tildelt stasjonen trykker
man OK-knappen på fjernkontrollen. (I eksemplet flyttes TV
stasjonen fra programnummer 1 til programnummer 3)
8
Du kan forandre stasjonenes kanalnummer ved å gjenta
framgangsmåten fra og med trinn 6.
9
Når alt er ferdig, trykk knappen RETURN fire ganger for å forlate
menyen.
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk på knappene
3
Trykk OK eller ❿.
Resultat: Menyen Install vises.
4
Trykk på knappene
5
Trykk knappen ❿ og velg G eller K.
6
Ved fullføring trykk på RETURN tre ganger for å gå ut av menyen.
, ❷ og velg Install.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
eller ❷ til markøren står ved TV System.
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
G
: G
: CH 36
K
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
3
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
021
----
OFF
Innstille DVD- og videokassettspillerens utgangskanal
Det kan være nødvendig å skifte utgangskanal på DVD- og
videokassettspilleren hvis bildene forstyrres av interferens eller hvis
fjernsynet ikke finner bildene.
Du kan også skifte utgangskanal for å justere hvor fort
informasjonen vises på skjermen.
1
2
3
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Install-menyen vises.
4
Trykk på knappene
CH.
Language
VCR
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
, ❷ for å velge Install.
Install
5
Velg önsket outputkanal (CH21-CH69) gjennom å trykke OK eller ❿.
CH21
6
22
eller ❷ til markøren står ved VCR Output
. . CH36
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
CH 21
:
CH 36
:
CH 69
: G
: CH 36
. . CH69
Ved fullføring trykk på RETURN tre ganger for å gå ut av menyen.
Still så inn fjernsynet igjen (se side 14).
23
VCR
Velge fargeinnstilling
Før du gjør opptak eller spiller av en kassett, kan du velge det riktige
systemet.
I motsatt fall velger systemet automatisk mottaksstandard når du
velger AUTO.
N
Language
➢
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
Auto
PAL
SECAM
B/W
1
Funksjonen Intelligent bildekontroll gjør det mulig å justere
skarpheten i bildet automatisk, slik du selv foretrekker å ha det.
Når du spiller av en kassett, velger DVD- og
videokassettspilleren automatisk standard.
◆ Når du spiller av en NTSC-innspilt kassett på denne
spilleren, må du gjøre en innstilling på fargesystemet for å
tilpasse det til fjernsynet. Hvis fjernsynet er et apparat som
bare har PAL-system, sett det til NTPB. Hvis du har et
multisystem-TV (NTSC 4.43-kompatibelt), sett det til NT
4.43 og du kan ta opp NT 4.43.
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen User Set vises.
4
Trykk på knappene
5
Trykk på knappen ❿ for å velge Auto ➝ PAL➝ SECAM ➝ B/W.
, ❷ for å velge User Set.
eller ❷ til markøren står ved Colour
1
Trykk knappene
3
Trykk OK-knappen for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen User Set vises.
4
Trykk OK eller ❿ for å velge alternativet.
5
Trykk ❿ for å velge IPC (Intelligent Picture Control).
➢
VCR
Når alt er ferdig, trykk knappen RETURN tre ganger for å forlate
menyen
, ❷ for å velge User Set.
Når Intelligent bildekontroll (IPC) er On (på), justeres
skarpheten i bildet automatisk.
6
For å justere skarpheten manuelt, trykk på knappen ❷ for å slå
IPC-innstillingen av (Off).
7
Trykk på knappene ➛ eller ❿ til bildet er slik du vil ha det.
➢
Auto Når du spiller av en kassett, blir systemets standard valgt
automatisk av DVD- og videokassettspilleren
6
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿ .
Resultat: Setup-menyen vises.
2
System
Svart-hvitt (Black and white)
N
Language
◆
B/W
VCR
Intelligent bildekontroll
8
➢
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
On
Off
Hvis du ikke trykker på noen knapp innen ti sekunder,
forsvinner menyen PICTURE automatisk.
Når du er ferdig, trykk RETURN igjen.
Du kan også direkte velge funksjon ved bruk av IPCknappen på fjernkontrollen.
NICAM
Det er tre slags NICAM-program: NICAM stereo, NICAM mono og
Tospråklig (bilingual) (overføring på et annet språk).
Language
NICAM-programmer følges alltid av en standard monolyd-sending
og du kan velge den lyden du ønsker. Se side 33.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿ .
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen User Set vises.
4
Trykk på knappene
5
For å velge…
Trykk OK eller ❿ til…
Mono-innstilling
Off vises.
On
Off
, ❷ for å velge User Set.
eller ❷ til markøren står ved NICAM.
Off: Velg denne opptaksinnstillingen for
standard mono-lyd under en NICAMsending bare hvis lyden er forvrengt
pga. dårlige mottaksforhold.
NICAM-innstilling
On vises.
On: Bruk normalt denne innstillingen.
6
24
Når alt er ferdig, trykk knappen RETURN tre ganger for å forlate
menyen.
25
VCR
N
Language
: English
Funksjonen Auto Power Off (strømmen automatisk av) slår av DVDog videokassettspilleren hvis ikke noe signal er mottatt og du ikke
trykker på noen knapp i løpet av den tiden du har bestemt.
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
1
: Off
: On
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk på knappene
Off.
3
Trykk ❿ eller OK til du valt tid for automatisk lukking .
Off
Language
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
eller ❷ til markøren står ved Auto Power
1Hour
2Hour
3Hour
DVD- og videokassettspilleren viser det meste av informasjonen
både på spilleren og på TV-skjermen.
Du kan velge å vise eller skjule denne informasjonen på TVskjermen (bortsett fra indexmarkeringene, programmeringsmenyen
og tidsinnstillingen av opptak, som ikke kan skjules).
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
For å
Trykk OK eller ❿ til…
Vise informasjon på skjermen
On vises
Skjule informasjon på skjermen
Off vises
: English
4
Install
: Off
: On
Off
1Hour
2Hour
3Hour
VCR
Skjerm Informasjon
Slå av automatisk
Når du er ferdig, trykk RETURN to ganger for å gå ut av menyen.
4
N
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
On
Off
, ❷ til Screen Messages er valt.
Trykk RETURN to ganger for å gå ut av menyen.
VCR
Velge kassett-type
Hvis du vil bruke telleverket til å vise hvor mye tid som er igjen på
en kassett, må du angi hva slags kassett som er sett inn.
Language
1
Når MENU er trykket.
Install
2
Trykk knappene
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
3
Trykk OK eller ❿ for å velge alternativet.
4
Trykk på knappene
Select.
5
Trykk på OK eller ❿-knappene så mange ganger som nødvendig,
til den riktige kassett-lengden vises.
E180
E 300
6
26
, ❷ for å velge VCR.
: English
: Off
: On
eller ❷ til markøren står ved Tape
E240
E260
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
E180
E240
E260
E300
Trykk OK eller ❿ til riktig kassettlengde vises.
27
VCR
Gjentagelse
Du kan innstille gjentatt avspilling for å spille båndet om igjen fra
ende til annen.
N
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
1
Når MENU er trykket, trykk
2
Trykk OK eller > for å velge alternativet.
Resultat : VCR Setup-menyen vises.
3
Trykk på knappene
eller
eller ❷ for å velge VCR.
❷
til markøren står ved Repeat
Du kan gjøre opptak på kassett i to forskjellige hastigheter:
◆ SP (Standard hastighet)
◆ LP (Long Play, dvs. langsommere)
I innstillingen Long Play:
4
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Off
On
5
VCR
Trykk OK eller ❿ til…
Gjenta avspillingen
On vises.
Ikke gjenta avspillingen
Off vises.
Innspillingstid (SP)
E-180
180 min. eller 3 timer
E-240
240 min. eller 4 timer
E-260
260 min. eller
4 timer og 20 min.
◆ Blir opptakskvaliteten en tanke dårligere.
E-300
300 min. eller 5 timer
For å gjøre opptak
Trykk knappen SPEED på
fjernkontrollen, til
I standard play-innstilling
I long play-innstilling
SP vises
LP vises
N
Når du er ferdig, trykk RETURN to ganger for å gå ut av menyen.
S-VHS Avspilling
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
1
Under S-VHS play mode etter å ha trykket MENU.
2
Trykk
3
Trykk OK eller > for å velge alternativet.
Resultat : VCR Setup-menyen vises.
4
Trykk på knappene
4
Til…
Trykk OK eller ❿ til…
S-VHS play
On vises.
S-VHS play ønskes ikke
Off vises.
VCR Setup
28
For å...
Type
◆ Varer kassetten dobbelt så lenge.
Play.
VCR Setup
VCR
Velge opptakshastighet
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Off
On
5
eller ❷ for å velge VCR.
eller ❷ til markøren står ved S-VHS.
Når alt er ferdig, trykk RETURN to ganger for å forlate menyen.
For å se S-VHS kassetter, sett S-VHS mode til On i VCR-menyen.
29
VCR
Beskytte en innspilt kassett
Videokassetter har en sikkerhetstapp (eller plastflik) for å hindre at
innholdet blir slettet eller overspilt ved et uhell. Når tappen er
fjernet, er det ikke mulig å gjøre opptak på kassetten.
N
VCR
Gjøre opptak med automatisk stopp
Denne funksjonen gjør det mulig å gjøre opptil ni timers opptak på
Long Play.
N
DVD- og videokassettspilleren stopper automatisk etter den angitte
tidsperiode.
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
1
1
2
VCR
4
6
Før du gjør et opptak, må du ha lagret stasjonen i DVD- og
videokassettspilleren på forhånd (hvis du ikke gjør opptak via en
ekstern videokilde). Hvis du ikke har gjort det, se side 18 og 19
1
Slå på fjernsynet.
2
For å følge med i programmet som tas opp, velger du den
TV-kanalen som er reservert for bruk med DVD- og
videokassettspilleren (eller AV-inngangen hvis det er den som
brukes).
3
Sett inn den kassetten du vil gjøre opptak på, med vinduet synlig
og sikkerhetstappen intakt eller åpningen dekket av tape.
Resultat: DVD- og videokassettspilleren slås automatisk på.
4
Velg:
◆
Stasjonen du skal gjøre opptak fra ved hjelp av PROGknappene ( eller )
eller
◆
Kildene AV1, AV2 eller AUX ved hjelp av knappen INPUT
SEL. for å finne en sattellittsøker eller en ekstern videokilde.
Resultat: Stasjonens nummer vises og programmet kan ses på
fjernsynet.
5
5
7
6
7
➢
1
Slå på fjernsynet.
2
For å følge med i programmet som tas opp, velger du den TVkanalen som er reservert for bruk med DVD- og
videokassettspilleren (eller AV-inngangen hvis det er den som
brukes).
3
Sett inn den kassetten du vil gjøre opptak på, med vinduet opp og
sikkerhetstappen intakt eller åpningen dekket av tape.
Resultat:
DVD- og videokassettspilleren slås automatisk på.
4
Velg:
◆
Stasjonen du skal gjøre opptak fra ved hjelp av PROGknappene ( eller ),
eller
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
3
Hvis du igjen vil gjøre opptak på en beskyttet kassett (med brutt
sikkerhetstapp), setter du en tape-bit over hullet.
Gjøre opptak straks
4
30
Hvis du vil beskytte en kassett, bryter du av tappen med en liten
skrutrekker.
S.MODE
Velg opptakshastighet ved å trykke knappen SPEED så mange
ganger som nødvendig (se side 29).
Hold REC ( ●) nede en stund for å starte opptaket.
Resultat: Opptaksindikatoren kommer fram på fjernsynsskjermen
og DVD- og videokassettspillerens display.
Et avsnittsmerke registreres på båndet (se side 37).
4
4
Kildene AV1, AV2 eller AUX ved hjelp av knappen INPUT
SEL. for å finne en sattellittsøker eller en ekstern videokilde.
Resultat: Stasjonens nummer vises og programmet kan ses på
fjernsynet.
◆
5
Velg opptakshastighet ved å trykke knappen SPEED så mange
ganger som nødvendig (se side 29).
6
Hold REC (●) nede en stund for å starte opptaket.
Resultat: Opptaksindikatoren kommer fram på fjernsynsskjermen
og DVD- og videokassettspillerens display.
Et avsnittsmerke registreres på båndet (se side 37).
7
Trykk på REC-knappen ( ●) flere ganger for å øke opptakstiden i:
◆
30-minutters intervaller opp til fire timer.
◆
1-times intervaller opp til ni timer.
Resultat: Opptakslengden vises på fjernsynsskjermen.
Det gjøres opptak fra den valgte kanalen så lenge som
ønsket. Når tiden er utløpt, stopper DVD- og
videokassettspilleren automatisk opptaket.
8
6
5
LENGTH 2:30
SET LENGTH :
PRESS REC ●
Hvis du vil avbryte opptaket før det er slutt, trykker du
STANDBY/ON (VENTESTILLING/PÅ).
☛
Hvis en når slutten på båndet under opptaket.
◆ stopper opptaket.
For å stanse opptaket, trykk ■ en gang.
◆ Hvis DVD- og videokassettspilleren skyver ut kassetten når
du starter opptaket, kontroller at kassettens sikkerhetstapp er
intakt eller at åpningen (som skyldes at tappen er brukket av)
er dekket med tape.
◆ Hvis du kommer til enden av kassettbåndet under opptak,
spoler kassetten seg automatisk tilbake. cassette rewinds
automatically.
31
VCR
N
PR
Bruke tidsinnstillingen
Day
Start
Stop
Speed
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
15
Tidsinnstillingen gjør det mulig å forhåndsinnstille DVD- og
videokassettspilleren til å ta opp et program opp til en måned før
programmet sendes. Opp til seks opptak kan forhåndsinnstilles.
☛
Du kan sjekke innstillingen av et opptak:
◆ Når du er ferdig med å innstille DVD- og
videokassettspilleren
Før du stiller inn et opptak må du være sikker på at dag og
tid stemmer.
Sett inn kassetten og trykk TIMER på fjernkontrollen.
Resultat: Menyen Timer Method vises.
1
Trykk TIMER på fjernkontrollen.
Resultat: Menyen Timer Method vises.
2
Trykk ❿ for å velge inngangskilde.
2
Trykk knappene
3
Velg ønsket stasjon eller inngangkilde (AV1, AV2 eller AUX) ved å
trykke på knappene eller ❷.
3
Bruk knappene ➛ eller ❿ til å velge og forandre de innstillingene du
vil. Mer om dette på forrige side.
4
Trykk ❿ for å velge opptaksdag.
4
Ved fullføring trykk på RETURN tre ganger.
5
Velg ønsket dag ved hjelp av knappene
6
Trykk ❿ for å velge starttid.
7
Velg time ved hjelp av knappene
8
Trykk ❿ for å velge minuttene.
9
Velg minuttverdi ved hjelpe av knappene
10
Trykk ❿ for velge stopptid for opptaket.
11
Velg ønsket stopptid ved hjelp av knappene
samme framgangsmåte som da du valgte starttid.
12
Trykk ❿ for å velge opptakshastighet.
13
Trykk knappene
eller ❷ for å velge opptakshastighetene SP
(Standard Play), LP (Long Play), eller Auto (Auto Tape Speed
Select).
15
Day
Start
Stop
Speed
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
eller ❷ for å velge ønsket kanal.
eller ❷.
eller ❷.
eller ❷.
eller
❷,
etter
Trykk STANDBY/ON (VENTESTILLING/PÅ) for å aktivere
tidsinnstillingen
Resultat: Før opptaket starter vil DVD- og videokassettspilleren
sammenligne varigheten av det innstilte opptaket med
resterende tid på kassetten.
Auto Tape Speed Select. DVD- og videokassettspillerens
Auto Tape Speed Select-funksjon sammenligner varigheten
av det innstilte opptaket med den tiden som er igjen på
den kassetten som sitter i spilleren. Hvis det er for lite tid
igjen til å gjøre opptaket i innstillingen AUTO, vil
videokassettspilleren automatisk slå seg over på LP og
gjøre hele opptaket i den innstillingen.
VCR
Slette en forhåndsinnstilling av opptak
Du kan slette en tidsinnstilling av opptak som er:
◆ Feil
Når du er ferdig, trykk på knappen RETURN.
➢
PR
◆ Hvis du har glemt hvilket program som vil bli tatt opp
1
14
VCR
Kontrollere et innstilt opptak
◆ Ikke lenger ønsket
1
Trykk på TIMER på fjernkontrollen.
Resultat: Menyen TIMER PROGRAMMING vises.
2
Velg det programmet (opptaket) du vil slette ved hjelp av knappene
eller ❷.
3
Trykk på knappen CLEAR for å slette opptaket.
Resultat: All opptaksinformasjon blir slettet og sendingen blir
ikke tatt opp.
4
Ved fullføring trykk på RETURN tre ganger.
PR
Day
Start
Stop
Speed
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
4
32
33
N
VCR
Spille en kassett
Denne funksjonen gjør det mulig å spille av enhver innspilt kassett.
N
2
3
1
Slå på både fjernsynet og DVD- og videokassettspilleren.
2
Sett inn videokassetten som skal spilles av. Hvis sikkerhetstappen
på kassetten er intakt, trykk ❿ll.
I motsatt fall starter avspillingen automatisk.
➢
3
EJECT
3
SELECT
VOL
VCR
Stille inn lydutgangen
Du kan velge hvordan du vil ha lyden gjengitt gjennom høyttalerne
og AV-utgangene. Disse valgmulighetene foreligger:
Valg
Beskrivelse
L
Gir lyd fra venstre Hi-Fi kanal
Når en kassett settes inn, blir båndets posisjon automatisk
optimalisert for å redusere forstyrrelser (Digital Auto
Tracking). Hvis en kassett spilles helt til enden av båndet,
spoles den automatisk tilbake.
R
Gir lyd fra høyre Hi-Fi kanal
MIX
Gir blandet lyd fra Hi-Fi og vanlige kanaler
NTSC-bånd kan avspilles, men kan ikke brukes til opptak på
denne DVD- og videokassettspilleren.
MONO
Gir lyd fra den vanlige mono-kanalen
LR
Gir Hi-Fi stereolyd fra høyre og venstre kanal
For å
trykker du
Stanse avspillingen
■ (STOP = stopp)
N
➢
L
Når du spiller av bånd som er innspilt i Hi-Fi, går
lyden over til Hi-Fi etter fem sekunder i mono.
LR
R
MIX
MONO
P.SCAN
Skyve ut kassetten
(EJECT = kast ut)
For å velge lydinnstilling, trykk på knappen AUDIO på fjernkontrollen til det
riktige valget vises.
VCR
Justere bildetilpassingen manuelt
Funksjonen Bildetilpassing (Picture Alignment) gjør det mulig å
justere tilpassingen manuelt for å oppnå best mulig bilde.
Du kan spille av en kassett i sakte film.
➢
Når støystriper eller streker vises på skjermen under avspilling, kan
tilpassingen justere ved å trykke knappene TRK (
klart og stabilt.
VCR
Spille en kassett i sakte film (slow motion)
eller
) til bildet er
1
Trykk:
◆
◆
Resultat: ◆ Sporingsstripa kommer fram.
◆ Bildet justeres.
◆ Sporingsstripa forsvinner når du slipper knappen.
◆
◆
◆
2
En vil ikke høre noe lyd når man spiller av en film i “sakte
film”.
❿ll for å starte avspillingen.
❿ll en gang til for komme i STILL-innstilling.
❿❿ for å komme i sakte-innstilling (SLOW).
➛➛ eller ❿❿ så mange ganger som nødvendig for å øke eller
minske hastigheten.
For å komme tilbake til vanlig hastighet, trykk ❿ll knappen to
ganger.
Når du spiller av i sakte film, oppstår det lettere bildeforstyrrelser.
Trykk på knappene TRK ( eller
) for å redusere denne
effekten.
☛
1
1
2
2
Når Sakte film-funksjonen har vært slått på i mer enn fem
minutter, vil DVD- og videokassettspilleren automatisk
begynne å spille i normal hastighet for å beskytte:
◆ Kassetten
◆ Videohodene
34
35
VCR
Spille en sekvens i skiftende hastigheter
Søke etter en spesiell sekvens
Du kan variere avspillingshastigheten ved Skyttel-funksjonen
(shuttle) (opp til ni ganger vanlig hastighet).
Eksempel: Du vil analysere teknikken til en idrettsutøver,
bevegelse for bevegelse.
N
Skyttel-funksjonen ligger i fjernkontrollen.
➢
1
1
N
Søkefunksjonen (Search) gjør det mulig å spole forover eller bakover til et
spesielt avsnittsmerke og starte avspillingen derfra. Alt etter hvilken retning du
spoler, er merkene nummerert slik:
Det høres ingen lyd når du spiller en sekvens i skiftende
hastighet.
Forrige Sekvens som Neste
etc.
spilles
sekvens
sekvens
etc.
2
Trykk:
◆
◆
◆
2
Hver gang du gjør et opptak på en kassett i DVD- og videokassettspilleren, blir
det automatisk satt et ”avsnittsmerke” (index) på båndet der opptaket starter.
➞
1
VCR
1
1
2
❿ll under avspilling.
SHUTTLE (skyttel) ( << ) for å spille kassetten bakover.
SHUTTLE (skyttel) ( >> ) for å spille kassetten forover.
➢
Hver gang du trykker på SHUTTLE-knappen, endres hastigheten
som vist nedenfor:
REVERSE REVERSE
PLAY
PLAY
X9
X5
REVERSE
PLAY
X3
STILL
SLOW
MOTION
X1/10
SLOW
MOTION
X1/5
PLAY
PLAY
X3
PLAY
X5
Denne videospilleren bruker et standard-indekssystem
(VISS). Derfor kjenner den igjen indekser fra andre
videospillere med samme system, og vice versa.
PLAY
X9
Go to 0:00:00 Stop
Bruk denne funksjon når du vil søke for [0:00:00] ifølge telleverket.
Trykk CLEAR ved den plass på båndet hvor du vil sette telleverket
til [0:00:00].
VCR-båndet spoles tilbake eller fremad og søker efter [0:00:00] og
stanser automatisk der.
1
Når SEARCH er trykket, trykk
2
Trykk OK eller ❿.
eller ❷ til Go to [0:00.00] valts.
End Search
Bruk denne funksjon når du vil søke for 0:00:00 ifølge telleverket.
VCR-båndet spoles tilbake eller fremad og søker etter 0:00:00 og
stanser automatisk der Hvis VCR-kassetten når slutten av båndet
under letingen støtes kassetten ut.
36
1
Når SEARCH er trykket, trykk
2
Trykk OK eller ❿.
eller ❷ til End Search valts.
37
VCR
Søke etter en spesiell sekvens
Bruke telleverket
IINTRO SCAN
N
INTRO SCAN
Telleverket:
1
Når SEARCH er trykket, trykk
2
Trykk OK eller ❿.
3
Trykk ➛➛ eller ❿❿ avhengig av i hvilken retning det ønskede
programmet er.
4
Når ett bokmerke blir funnet spiller DVD-VCR opp fem sekunder og
fortsetter siden å søke etter neste bokmerke.
5
Hvis du ønsker å se kassetten fra en bestemt indeks, trykk ganske
enkelt på ❿II to ganger.
eller ❷ til Intro Scan er valgt
☛
Sett en kassett i videokassettspilleren.
2
For å sette telleverket til null ved starten av en sekvens:
◆ Trykk INFO to ganger så vises telleverket.
◆ Trykk CLEAR når du vil sette telleverket til null.
3
Når du er klar,
◆ Begynn avspilling eller opptak.
◆ Trykk på ■ knappen.
◆ For rask frem- eller tilbagespoling av den sekvensen som
telleren ble satt til null for, trykk på ➛➛ eller ❿❿.
➢
- 06
1
Når SEARCH er trykket, trykk
2
Trykk OK eller ❿.
3
Trykk ➛➛ eller ❿❿ to ganger. Det fører direkte til begynnelsen av det
ønskede programmet.
4
Letingen kan gjøres fremad (trykk ❿❿) tilbake (trykk ➛➛ ).
(➛➛ -20
0
+20 ❿❿✌
●
5
3
38
●
●
eller ❷ til Intro Scan valts
●
För att avslutte letingen efter bokmerker, trykk ❿II eller ■ .
0:00:00
Hvis gjenstående tid skal kunne beregnes riktig, må du
angi hva slags kassett som brukes.
1
:
Denne funksjon gjør det mulig å spole frem/tilbake til en viss plass
på båndet. Det betyr at hvis du har spillet inn tre forskjellige
program og har spolet tilbake båndet til dets begynnelse, kan du
med denne funksjon gå direkte til begynnelsen av det andre
programmet gjennom å trykke SEARCH.
N
◆ Angir hvor lang tid som er gått under avspilling og opptak
(timer, minutter og sekunder).
◆ Tilbakestilles når en kassett settes inn i DVD- og
videokassettspilleren
◆ Gjør det lett å finne starten på en sekvens
Index Skip Search
INDEX SEARCH :
VCR
2
2
Noe av videospiller-informasjonen, som telleverket, kan
vises på fjernsynsskjermen (hvis du ikke har deaktivert
OSD-innstillingen; se side 27.
Trykk INFO.:
◆ En gang for å vise funksjon, kanalnummer,
opptakshastighet, dato, klokkeslett og teller – i
øyeblikket.
◆ To ganger for å vise bare telleverket.
◆ Tre ganger for å vise hvor mye tid som er igjen på
kassetten.
◆ Fire ganger for å tømme displayet.
3
39
VCR
Kople til en RCA audio/video inngangskabel
Du kan kople annet audio- og videoutstyr til DVD- og
videokassettspilleren ved hjelp av audio/videoledninger, hvis
tilsvarende utganger finnes på det aktuelle utstyret.
N
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
L
AM
VIDEO
1
Eksempler: ◆ Du vil kopiere en videokassett ved hjelp av en annen
videokassettspiller (se side 41).
◆ Du vil spille av og/eller kopiere bilder tatt med et
videokamera (se side 41).
☛
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
R
☛
N
EJECT
Det er i strid med opphavsrettslover å kopiere
forhåndsinnspilte kassetter eller å gjøre opptak fra dem uten
tillatelse fra eieren av gjeldende opphavsrett (copyright).
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
2
1
Kople den DVD- og videokassettspilleren som kassetten skal
kopieres fra, til de riktige SCART audio og video inngangskoplingene
på baksiden av din DVD- og videospiller, som angitt på side 12.
2
Sett en tom kassett i din DVD- og videospiller.
1
Kople den ene enden av RCA videoledningen til VIDEO-kontakten
på fremsiden av videokassettspilleren.
3
Sett den innspilte kassetten i den andre videokilden (videospiller
videokamera).
2
Sett den andre enden av videokassettspilleren i den riktige
utgangskontakten på det andre systemet (videokassettspiller eller
videokamera).
4
Trykk på knappen INPUT SEL. for å velge riktig inngang til din
DVD- og videospiller:
◆ AV1, AV2 for Scart-inngangen
◆ AUX for RCA-inngangen
Kople den ene enden av RCA audioledningen til AUDIO-kontakten
på fremsiden av videokassettspilleren.
5
Start avspillingen av den kassetten som skal kopieres.
➢
6
Hold REC (●) nede en stund for å starte opptaket på din DVDog videospiller.
7
Når opptaket er ferdig, trykk ■ på både videokassettspilleren og
DVD- og videokassettspilleren.
L
AM
VIDEO
3
3
4
40
VCR
Du kan kopiere en kassett til din DVD- og videokassettspilleren fra
en annen videokilde, som en annen videokassettspiller eller et
videokamera.
◆ Pass på at både fjernsynet og videokassettspilleren er
slått av for du kopler til ledningene.
3
OUT
Gjøre opptak fra en annen DVD- eller
videokassettspiller eller et videokamera
Ta spesielt hensyn til fargekodingen for høyre og venstre
kanal (høyttaler).
Sett den andre enden av audioledningen inn i de riktige
utgangskontaktene på det andre systemet (videokassettspilleren,
videokamera eller Hi-Fi lydsystem).
6
7
41
VCR
Legge inn lyd på en innspilt kassett
Med funksjonen Lydinnspilling (Audio Dubbing) kan du slette den
tidligere innspilte lyden og erstatte den med et nytt lydspor fra:
N
◆ En CD, DVD
◆ En mikrofon koplet til et lydanlegg
VCR
Bruk av TV-knappene på fjernkontrollen
Videospillerens fjernkontroll kan brukes på Samsung fjernsyn og
kompatible merker.
N
Når du skal avgjøre om ditt fjernsyn er kompatibelt, må du følge veiledningen nedenfor.
1
◆ En kassettspiller
Begrensning:
Lydinnspilling kan bare gjøres i forhold til lengdesporet (vanlig
audio), ikke Hi-Fi.
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
1
Kople en RCA audioledning til riktig utgang fra lydkilden
(en kassettspiller for eksempel).
2
Kople den andre enden av RCA audioledningen til
audioinngangskontaktene (L, R) på framsidan av DVD- og
videokassettspilleren.
OUT
R
L
2
AM
VIDEO
3
Slå på fjernsynet.
2
Rett fjernkontrollen mot fjernsynet.
3
Hold nede TV-knappen og slå en tosifret kode tilsvarende ditt
fjernsynsmerke ved å trykke de riktige nummerknappene.
Sett inn den innspilte kassetten der lydsporet skal overspilles, og
trykk ❿ll for å begynne avspillingen.
4
7
1
Søk tilbake til litt forbi startpunktet for lydlegging ved å bruke ➛➛
button.
6
Trykk knappen ❿ll.
❿ll en gang til for komme i STILL-innstilling.
Koder
Merke
Koder
SAMSUNG
AKAI
GRUNDIG
LOEWE
PANASONIC
01 til 06
09, 23
09, 17, 21
02
08, 23 til 27
PHILIPS
SABA
SONY
THOMSON
TOSHIBA
02, 20, 22
13, 14, 22 til 24
15, 16
13, 14, 24
07, 16 til 19, 21
Resultat: Hvis ditt fjernsyn er kompatibelt med fjernkontrollen, er
det nå slått av. Det er nå programmert til å virke med
fjernkontrollen.
Finn punktet der lydleggingen skal slutte ved hjelp av ❿❿, og sett
telleverket til 0:00:00 ved å trykke CLOCK/COUNTER og CLEAR.
5
Merke
➢
☛
Hvis det er angitt flere koder for ditt fjernsynsmerke, prøver
du flere til du finner en som virker.
Trykk A.DUB.
Resultat : Videokassettspilleren er nå i innstillingen ”pause i
lydlegging” (Auto dubbing Pause mode).
8
9
A.DUB
-0:05:23
10
Funksjon
➀
TV STANDBY/ON
Når alt er klart :
◆
Begynn avspilling fra lydkilden.
◆
Trykk REC på fjernkontrollen.
Resultat : Lydsporet på den innspilte kassetten overspilles.
INPUT SEL. ➂
Brukes til å velge en ekstern kilde.
VOL + eller –
Brukes til å justere volumet på fjernsynet.
➢
TV eller VCR
➁
➃
PROG/TRK
➄
( eller )
TV MUTE
Den nye lyden blir innspilt på det vanlige lydsporet på
båndet, og den opprinnelige lyden blir fortsatt på Hi-Fisporet.
For å høre den nye lyden og den opprinnelige lyden
mikset sammen, holder du AUDIO-knappen på
fjernkontrollen inne til valget MIX vises. (se side 35)
42
Knapp
På lydkilden velger du det punktet der du vil starte avspillingen.
F. eks. det sporet du vil spille av fra kassetten.
Lydleggingen stanser når telleverket når 0:00:00.
➢
2
3
4
4
Når du har skiftet ut batteriene i fjernkontrollen, må du
programmere koden på nytt. Følg samme fremgangsmåte.
Du kan nå styre fjernsynet ved bruk av følgende knapper.
7
2
➅
5
5
Brukes til å slå TV-apparatet av og på.
Brukes til å veksle mellom TV og VCR.
6
Brukes til å velge ønsket program.
Brukes til å kople ut lyden på TV-apparatet.
Ikke alle funksjoner vil nødvendigvis virke på alle fjernsyn.
Hvis du får problemer, bruk da den fjernkontrollen som
ble levert med fjernsynet.
43
DVD
N
Velge kopling
DVD
Oppsetting av språkfunksjonen
Nedenfor viser vi eksempler på sammenkoplinger som er vanlige for å kople DVD- og videokassettspilleren
til et fjernsyn og andre komponenter. Dette gjelder bare DVD. Videosignal kan du ikke se via denne
tilkoplingen.
Hvis du setter op menyen for spilleren og platen og audio- og tekstspråket på
forhånd, kommer dette opp hver gang du ser på en film.
N
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
Bruk av menyen for språket på platen
Denne funksjonen endrer språket bare på teksten på menyskjermene til
platen.
Koble til et TV apparat
1
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
Television
Television
Language Setup
/❷ og trykk deretter på ❿ eller OK.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Language Setup (språkinnstilling) med knappene
deretter på ❿ eller OK.
4
Velg Disc Menu (platens meny) med knappene
deretter på ❿ eller OK.
5
Bruk /❷ -knappen og velg ‘English’.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på listen.
6
Trykk OK.
- English er valgt, og skjermbildet går tilbake til DVD MENU.
/❷ og trykk
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
/❷, og trykk
Disc Menu Language
Disc Menu
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Component
Jack
44
eller
S-video kontakt.
45
DVD
Oppsetting av språkfunksjonen
N
Bruk av audiospråket
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
1
1
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
/❷,og trykk deretter på ❿ eller OK.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Language Setup (språkinnstilling) med knappene
derefter på knappen ❿ eller OK.
4
Velg Audio (lyd) med knappene
OK.
5
Trykk på /❷ -knappen og velg ‘English’ .
- Velg “Orignal” hvis du vil at standardspråket for lydsporet skal
være originalspråket platen er spilt inn på.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på listen.
6
DVD
Oppsetting av audiomulighetene
/❷, tryk
/❷,og trykk deretter på ❿ eller OK.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Audio Setup (lydinnstilling) med knappene
deretter på ❿ eller OK.
4
Bruk /❷-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på ❿ eller OK-knappen.
• Dynamic Compression
- On : For å velge dynamisk komprimering.
- Off : For å velge standardområde.
• Center SPK Time Delay (se side 65)
• Surround SPK Time Delay (se side 65)
/❷, og trykk deretter på ❿ eller
Trykk OK.
- English er valgt og skjermen viser igjen DVD-menyen.
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
➢
N
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
/❷, og trykk
Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne eller gå tilbake til
menyskjermbildet under innstillingen;
Trykk RETURN eller ➛-knappen.
Center SPK Time Delay
Surround SPK Time Delay
: 0ms
: 0ms
Bruk av tekstspråk
1
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
fjernkontrollen.
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
/❷, og trykk deretter på ❿ eller OK.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Language Setup (språkinnstilling) med knappene
trykk deretter på ❿ eller OK.
4
Velg Subtitle (teksting) med knappene
eller OK.
5
Trykk på /❷-knappen og velg ‘English’.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være det
samme som lydspråket du valgte som preferanse.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker ikke står på listen.
Noen plater inneholder ikke det språket du valgte som
utgangsspråk; i slike tilfeller vil platen bruke den originale
språkinnstillingen.
6
Trykk OK.
- English er valgt og skjermen viser igjen DVD-menyen.
: English
: English
: Automatic
/❷, og
/❷, og trykk deretter på ❿
Subtitle Language
Automatic
Subtitle
46
47
DVD
Oppsetting av foreldrekontrollen
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er som har blitt tildelt en
klasse. Det gjør at du kan kontrollere de typene av DVD familien ser på.
Det kan være opptil 8 klasser (nivåer) på en plate
N
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
Use Password
No
Yes
: No
1
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen.
DVD Menu-skjermbildet vises.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Parental Setup (foreldrekontroll) med knappene
trykk deretter på ❿ eller OK.
4
Parental Setup
5
/❷, og trykk deretter på ❿ eller OK.
1
3
Velg Display Setup (skjerminnstilling) med knappene
trykk deretter på ❿ eller OK.
4
Bruk /❷-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på ❿ eller OK-knappen.
/❷, og
Bruk ➛/ ❿ -knappen og velg ‘Yes’ hvis du vil bruke passord.
‘Ok Password’ blir vist på skjermen.
Skriv inn passordet ditt. Skjermbildet Re-ok Password vises for å
bekrefte passordet.
Skriv inn passordet ditt på nytt.
Skjermbildet Parental Control vises.
N
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
/❷, og
• TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du kanskje justere
skjerminnstillingen (visningsaspektet).
1. 4:3 Letter Box :
Velg om du vil se den totale 16:9-skjermen DVD gir selv om du
har en TV med 4:3-skjerm. Du vil få svarte felt øverst og nederst
på skjermen.
2. 4:3 Pan-Scan :
Velg denne muligheten for TV-er av konvensjonell størrelse hvis
du vil se den sentrale delen av 16:9-skjermen. (Filmen blir noe
beskåret på venstre og høyre side.)
3. 16:9 Wide :
Du kan se hele 16:9-bildet på en widescreen-TV.
Display Setup
: 4:3 L-Box
TV Aspect
Black Level
NTSC Disc Output
DVD Out
: PAL 60Hz
: RGB
• Black Level
Justerer lysstyrken på skjermen.
• NTSC Disc Output
“NTSC” hvis skjermen kun har én NTSC-videoinngang.
Hvis dette ikke er tilfelle, kan du velge å la “PAL 60 Hz” stå.
• Om endring av passord ;
• DVD Output
1. RGB: Sender RBG-signal fra AV JACK (SCART-kontakt)
2. S-Video: Sender S-VIDEO-signal fra AV JACK (SCARTkontakt).
3. Video: - Sender Composite Video-signal fra AV JACK
(SCART- kontakt).
- Sender KOMPONENT LINJESPRANG-signal fra
KOMPONENT KONTAKT.
- Bruk /❷-knappen og velg ‘Change Password’.
Trykk Ok. ‘Change Password’ blir vist på skjermen.
- Tast inn ditt nye passord. Tast inn passordet en gang til.
➢
/❷, og trykk deretter på ❿ eller OK.
Velg DVD med knappene
Klassen eller nivået virker bare når du har svart ‘Yes’ på ‘Use
Password’. Hvis du vil åpne spilleren, må du bruke ❿ eller
OK-knappen og velge ‘No’. Bruk /❷-knappen for å
velge nivå.
Trykk Ok.
- Bruk /❷-knappen og velg nivå (f.eks. Level 6) og trykk OK.
Plater som inneholder nivå 7, blir ikke spilt.
- Hvis du vil annullere oppsettingen av nivå, bruker du ❿ eller
OK-knappen og svarer ‘No’ på ‘Use password’.
Yes
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
2
• Angående klasse eller nivå ;
~
DVD
Oppsetting av displaymulighetene
• Hvordan får jeg SETUP MENU til å forsvinne eller komme
tilbake på skjermen under oppsettet;
Trykk RETURN eller ➛-knappen.
• Hvis du har glemt passordet, leser du om å glemme passord i
feilsøkingshåndboken.
DVD
S-Video tilkoplinger (for DVD)
S-Video er kun for DVD-spilleren. Tuneren og VCR vil fortsatt ses
gjennom RF eller linjeinngangene.
Du må følge “DVD Out”-instruksene ovenfor for å aktivere ditt
alternative (S-Video) videoutvalg.
Hvis ditt fjernsyn er utstyrt med S-Video-inngang, kan du nyte
overlegen videokvalitet når du ser DVD-plater med DVD-video.
1
Kople S-Video ut til TV
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
1SURROUND R
FRONT L
SURROUND L
WOOFER
CENTER
S-VIDEO OUT
Til S-Video-inngang på din TV
Tilkople en S-Video-kabel fra S-Video ut på bakpanelet av DVDvideoen til S-Video-inngangen på fjernsynsapparatet.
48
49
DVD
Komponenttilkoplinger (for DVD)
N
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
1
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
Komponent videouttak er kun tilgjengelig for DVD-avspilling. RF og
Line-inngang er tilgjengelig for tuner og videoavspilling.
Hvis TV-apparatet ditt støtter progressiv skanning, kan det overføre
Pr, Pb og Y-signaler separat, slik at du kan glede deg over skarpe og
klare bilder.
S-VIDEO OUT
Til Komponent-inngang
på din TV
☛
Ved avspilling av DVD/CD kan du velge mellom følgende
spesialfunksjoner. For å gå tilbake til normal avspilling trykker du på
knappen ❿ll.
1
Hva er progressiv skanning?
2
Press "OK" to confirm
Prorgessive scan mode.
Otherwise press "RETURN".
Tilkople komponentuttaket til DVD-spilleren til TV-apparatet ditt.
Bruk komponentkabelen til å tilkople komponentuttaket på
bakpanelet av DVD-videoen til komponentinngangen på
fjernsynsapparatet.
bildet bli rødaktig eller blåaktig.
3
Please set your TV to component
input. If your TV doesn't have
Progressive scan mode, there will
be no signal on the screen.
4
➢
➢
50
Still TV-apparatet til KOMPONENT.
Velg komponentinngang som TV-apparatets AV-inngang. Her er
det normalt, selv om bildet virket rødaktig.
Trykk på P.SCAN-knappen på frontpanelet.
Hvis P.SCAN-knappen på frontpanelet på DVD-videospilleren
trykkes, vil en blå lysdiode lyse, og følgende melding vil vises:
Trykk på OK for å aktivere progressiv skanning.
Følgende melding vil vises, og så vil bildet avspilles i progressiv
skanningsmodus.
Hoppe fremover/bakover
2
2
Søk fremover/bakover
Under avspilling av en plate, trykk og hold inne knappene
remover/Bakover (❿❿ / ➛➛) på fjernkontrollen eller frontpanelet for å
søke fremover/bakover med bildevisning med 2X - 4X - 8X - 16X 32X - 128X hastighet. Trykk på knappen ❿ll for å vise platen ved
normal hastighet igjen.
MERK: Søkehastighet på CD 2x, 4x, 8x
4
3
Slow motion
Under avspilling, trykk på knappen ❿ll for å stanse
avspillingen. Bruk deretter Søk fremover (❿❿) for å spille av i slow
motion i ulike hastigheter.
• For hver gang du trykker på knappen Slow øker du hastigheten på
avspillingen til 1/8, 1/4 eller 1/2 av normal hastighet.
• Lyden er avstengt ved avspilling i slow motion.
• Spill av i slow motion med knappene på frontpanelet: Trykk og
hold inne knappen Fremover på frontpanelet. Trykk på ❿ll for å
gå tilbake til normal avspilling igjen.
• Saktefunksjon fungerer kun ved spoling fremover.
• Saktefunksjon er ikke tilgjengelig for CD
Trykk på P.SCAN- igjen for å deaktivere progressiv skanning.
Hvis P.SCAN-knappen på frontpanelet på DVD-videospilleren
trykkes igjen, vil en blå lysdiode lyse, og progressiv skanning slås
av. Velg en annen modus som TV-apparatets AV-inngang for å se
et annet uttak på DVD-videospilleren.
Dette er kun mulig på et TV-apparat som støtter progressiv skanning.
• Når progressiv skanning er aktiv, er ikke video, S-video eller
SCART-uttak tilgjengelige.
• For å aktivere progressiv skanning, må DVD-videospilleren være i
stoppmodus.
4
Du kan lytte på audio gjennom AUX audiouttak eller 5.1-kanals
høyttalere samtidig som du ser på komponent- eller S-video-uttak.
1
Stillbilde
Under avspilling av en CD- eller DVD-plate, kan du trykke på
knappene Hopp fremover/bakover (❿❿l / l➛➛) på fjernkontrollen for å
hoppe fremover eller bakover gjennom platens kapittel/spor.
• Hopp fremover hopper til neste kapittel/spor.
• Hopp bakover hopper til begynnelsen av det nåvÊrende
poret/kapittelet.
• Trykk på Hopp bakover for å hoppe til begynnelsen av forrige
spor/kapittel.
◆ Hvis du blander tilkoplingene ved tilkopling av komponentkabelen, vil
2
N
Trykk på knappen ❿ll på fjernkontrollen ved avspilling.
• Bildet fryses, og lyden forsvinner.
• For å fortsette avspillingen trykker du på knappen ❿ll.
• Hvis spilleren forlates i stillmodus i mer enn 5 minutter, stoppes
en automatisk.
Det er et sett med kontakter som kan gi skarp og klar
bildekvalitet ved bruk av dobbelt så mange felt av linjer som
komponentuttak.
1
DVD
Spesialfunksjoner ved avspilling
Stopp/Fortsett
• Trykk Èn gang på knappen Stopp for å stoppe avspillingen. For å
fortsette avspillingen av DVD-/CD-platen fra den plassen du
stoppet, trykk på knappen ❿ll.
• Trykk to ganger på knappen ■ for å stanse avspillingen
helt. Neste gang du trykker på knappen ❿ll kommer platen til å
avspilles fra begynnelsen.
51
DVD
Justere bildeforholdet (EZ View)
Justere bildeforholdet (EZ View)
Avspilling med endret bildeforhold (DVD)
N
1
Trykk på knappen EZ VIEW.
• Bildstørrelsen (forholdet) endres hver gang du trykker på knappen.
• Skjermens zoomstilling brukes på ulik måte avhengig av hvordan du har stilt inn skjermvisningen i
innstillingsmenyen.
• For å få rett funksjon på knappen EZ VIEW må du stille inn rett bildeforhold i grunninnstillingen
(se side 49).
DVD
Hvis du har en 4:3 TV
N
For plater med 16:9 bildeforhold
• 4:3 Letter Box
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9
Svarte felt kommer til å vises oppe og nede på skjermen.
• 4:3 Pan Scan
Bildets venstre og høyre sider kuttes bort, og 16:9 bildets senter vises.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
Hvis du har en 16:9 TV
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV, vises svarte felt til høyre og venstre på skjermen for å forhindre
at bildet strekkes ut horisontalt.
For plater med 4:3 bildeforhold
For plater med 16:9 bildeforhold
• Wide Screen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes av. Når du avspiller en plate i bildeforholdet 2.35:1 kommer de svarte feltene
øverst og nederst på skjermen til å forsvinne. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
(På visse typer plater forsvinner de svarte feltene ikke helt)
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter forstørres.
• Normal skjerm
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 4:3.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele skjermen. Bildet kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter forstørres.
➢
Denne funksjonen kan oppføre seg ulikt avhengig av platetype.
For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal Widescreen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9. Bilder kommer til å synes strukket horisontalt.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter forstørres.
• Vertical Fit (tilpasse vertikalt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV, vises svarte felt til høyre og venstre på skjermen for å forhindre
at bildet strekkes ut horisontalt.
52
53
DVD
DVD
Endring av kameravinkelen
Bruk av displayfunksjonen (DVD/CD)
Bruk av ANGLE-knappen
Ved avspilling av DVD
N
N
Når en DVD inneholder en bestemt scene som er vist fra flere
kameravinkler, kan du velge ANGLE-funksjonen.
1
1
Trykk på knappen INFO. på fjernkontrollen under avspilling.
2
Bruk knappene
3
Bruk knappene ➛/ ❿ for å foreta ønsket innstilling.
/❷ for å markere ønsket objekt.
• Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for å gå rett til en tittel eller
et kapittel, eller starte avspillingen fra den valgte tiden.
4
➢
Kontroller at ‘ANGLE (
av skjermen.
Hva er et kapittel?
Hver tittel på en DVD kan deles inn i kapitler (det samme som spor på en
audio-CD).
) ’-merket blir vist øverst i Venster hjørne
1
Når et ANGLE-merke vises, trykker du på ANGLE-knappen.
Deretter vises et ANGLE-valgikon øverst i venstre hjørne på
skjermen.
2
Velg den skjermvinkelen du ønsker med ➛/ ❿ -knappen.
Deretter trykker du OK.
3
Når du vil slå av displayet, trykker du en gang til på ANGLEknappen.
Trykk på INFO. igjen for å ta bort skjermvisningen.
1
5
Hva er en tittel?
En DVD kan inneholde mange forskjellige titler. Hvis en plate for
eksempel inneholder fire filmer, kan vi betrakte hver av dem som en tittel.
DVD
Valg av tekstspråk
Avspilling av ønsket tittel når det finnes mer enn én på platen.
TITLE Hvis det finnes mer enn én film på DVD-platen, vises hver film
på listen.
CHAPTER
ENG
Du kan velge den teksten du ønsker raskt og enkelt med SUBTITLE-knappen.
De fleste DVD-plater er innspilt i form av kapittel,
så du kan lett finne en bestemt del av platen.
Bruk av SUBTITLE-knappen
ENG
MOVE
OK
TIME
AUDIO
Du kan avspille en film fra et visst tidspunkt.
Du må angi starttiden som referanse.
Viser språket på filmens lydspor. I eksemplet avspilles lyden
på engelsk med 5.1 kanaler.
En DVD-plate kan ha inntil åtte ulike lydspor (språk).
1
1
Trykk på SUBTITLE-knappen.
2
Bruk ➛/ ❿-knappen og velg det tekstspråket du ønsker.
3
Bruk /❷ -knappen for å bestemme om teksten skal vises eller
ikke.
- Tekstingsspråkene er representert ved forkortelser.
Viser de språk for teksten som finnes på platen.
SUBTITLE Du kan velge språk på tekstingen, eller ta den helt bort fra
skjermen hvis du ønsker det. En DVD-plate kan ha inntil 32
ulike språk på tekstingen.
ENG
ENG
MOVE
OK
➢
ENG
On
ENG
Off
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk som er kodet på
platen og virker ikke med alle DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang jeg spiller en
DVD; Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på side 46.
ENG
ENG
0~9
54
OK
55
DVD
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt seksjon (A-B) eller hele
platen
(bare VCD/CD).
N
Du kan gjenta et enkelt kapittel eller en fullstendig tittel.
N
1
1
2
Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for gjentakelse blir vist.
Åpne menyen Repeat
Trykk på REPEAT-knappen i avspillingsmodus for å åpne menyen
Repeat.
◆ Aktuell Repeat-modus vil merkes.
Under avspilling av en DVD
1
2
Velg kapittel, tittel eller A-B med ➛/ ❿-knappen.
Velg “Kapittel”
◆
- Knappen REPEAT A-B (gjenta A-B)
• Trykk på REPEAT-knappen. Velg A-B på skjermen med
➛/ ❿-knappen, eller trykk på REPEAT A-B-knappen på
fjernkontrollen.
• Trykk OK på det punktet du vil at gjentatt avspilling skal
begynne (A). B blir automatisk uthevet.
• Den A-B-seksjonen du stiller inn, blir spilt til du slår REPEAT
av.
• Trykk på knappen ”CLEAR” eller på ”REPEAT A-B” igjen for å
avbryte funksjonen.
• A-B REPEAT lar deg ikke sette punkt (B) før det har gått minst 5
sekunder fra punkt (A) er satt.
Chapter Title A - B
CD
Off
Of
Track Disc A - B
3
Trykk OK.
4
For å gå tilbake til normal avspilling trykker du REPEAT på nytt.
Deretter trykker du på ➛/ ❿ -knappen for å velge Off, og trykker OK.
• Man kan trykke CLEAR på fjernstyringen for å stanse
REPEAT.-spillingen.
➢ • Påog DVD
kan du gjenta avspilling av kapittel eller tittel og på CD
VCD plate eller spor.
• Gjentakelsesfunksjonen virker ikke på alle plater.
DVD
Bruke zoom (DVD)
1
Bruk knappene ➛, ❿ for å velge "Kapittel".
DVD
Off
DVD
Gjenta tittel eller kapittel
Gjentatt avspilling
3
Når du velger kapittel, vil "Kapittel" merkes.
DVD
Gjenta “Kapittel”
Off
Chapter Title A - B
Off
Of
Track Disc A - B
Trykk på OK for å gjenta aktuelt kapittel.
4
Velg “Tittel”
Bruk knappene ➛, ❿ for å velge "Tittel".
◆ Når du velger tittel, vil "Tittel" merkes.
5
Gjenta “Tittel”
Trykk på OK for å gjenta tittelen.
➢ DVD gjentar avspilling etter kapittel eller tittel, CD gjentar
avspilling etter spor eller disk.
CD
DVD
Valg av audiospråk
DVD
Du kan velge språk raskt og enkelt med AUDIO-knappen.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
1
1
Trykk på ZOOM-knappen på fjernkontrollen under avspilling eller
still. En firkant blir vist på skjermen.
2
Bruk , ❷ eller ➛, ❿ knappen og velg den delen av skjermen du
vil zoome.
3
Trykk ENTER.
- Trykk ENTER under DVD-avspilling for å zoome inn
2X/4X/2X/normal i rekkefølge.
Bruk av AUDIO-knappen
1
Trykk på AUDIO-knappen.
2
Bruk ➛/ ❿ -knappen og velg det språket du ønsker på en DVD.
- Audio-språkene er representert ved forkortelser.
3
Bruk ➛/ ❿ -knappen for å velg Stereo, Right eller Left. (På CD)
➢
56
CD
Stereo
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk som er kodet
på platen og virker ikke med alle DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang jeg spiller en
DVD; Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på side
46.
57
DVD
Bruk av Bookmark-funksjonen (DVD)
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler av en DVD (MENU OFF) slik
at du senere finner raskt fram til delen.
N
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD)
DVD
MP3-CD Avspilling
MP3-CD Avspilling
Data CDer (CD-RW) kodet i MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) format kan
avspilles.
ROOT
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
00:00:08
SONG4
Før du begynner…
1
3
1
Trykk på MARK-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
Bookmark-ikonene vises.
2
Bruk ➛/ ❿ -knappen til du kommer til det ønskede bokmerkeikonet.
3
Når du kommer til den scenen du vil merke, trykker du OK. Ikonet vil
endre seg til et tall (1, 2 eller 3).
4
• Still kanalen på "3" eller bruk TV/VIDEO-knappen på TVapparatet for å velge inngangskilde.
• Trykk på DVD-knappen på fjernkontrollen for å bytte til
DVD-modus.
Off
1
Trykk på MARK-knappen for å slå av displayet.
2
Oppkalling av en merket scene
– – –
1
Trykk på MARK-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2
Bruk ➛/ ❿ -knappen til å velge en merket scene.
3
Trykk på ❿ll -knappen for å hoppe over den merkede scenen.
Trykk på MARK-knappen under avspilling.
2
Trykk på ➛/ ❿ -knappen og velg nummeret på det bokmerket du vil
slette.
3
Trykk på CLEAR-knappen for å slette bokmerket.
Trykk på MARK-knappen for å slå av displayet.
➢ • Du kan merke opptil tre scener samtidig.
• Bokmerkefunksjonen virker ikke på alle plater.
58
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen for å åpne diskbrettet, og legg inn
MP3-disken.
◆ MP3-menyen vil komme opp på skjermen. Menyen kan se
forskjellig ut avhengig av MP3-disken.
Bruk ,❷-knappene for å velge mappe, og trykk så OK.
◆ En liste over album i mappen vil komme opp.
- For å se neste album, trykk på knappen RETURN.
3
Bruk ,❷-knappene for å velge ALBUM, og trykk så OK.
◆ Velg spor, og trykk deretter på OK-knappen. Avspillingen vil
starte.
- For å velge forrige spor eller neste spor, bruk ➛➛ eller ❿❿.
4
For å endre album, trykk på knappen ■ , og deretter trykk RETURN.
◆ En liste over album på MP3-CDen vil komme opp.
- For å velge et annet album og spor, gjenta trinn 2 og 3 ovenfor.
5
Trykk på ■ for å avslutte avspillingen.
◆ Avspillingen av MP3-CD-sporet vil stoppe.
6
Trykk på RETURN for å gå tilbake til startmenyen for MP3.
Sletting av et bokmerke
1
N
Off
➢
..
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
WMA
MP3
WMA
MP3
WMA
WMA
MP3
OK
SONG1
SONG2
SONG3
SONG4
SONG5
SONG6
SONG7
REPEAT
• Det kan ta lenger tid til å starte avspillingen avhengig av MP3
disken.
• Følgende typer data-CDer kan avspilles: ISO 9660 nivå 1, nivå 3
eller Joliet-format CD-ROM, CD-R og CD-RW; disker innspilt med
komprimerings-/dekomprimeringshastighet større enn 128Kbps; og
disker som inneholder filer med "MP3" eller "mp3" filforlengelse.
• Multisesjons-CDer med blankt segment og MP3 CD-R kodet i VBR(Variable Bit Rate) format kan ikke spilles.
• MP3-filnavnene ha 8 tegn eller mindre. Koreanske tegn eller
spesialtegn kan ikke vises.
• Hver gang du trykker på REPEAT-knappen i PLAY-modus, endres
utvalget på følgende måte: AV Spor Mappe RANDOM
59
DVD
N
WMA-avspilling
WMA diskavspilling
Før du begynner…
MP3/WMA-avspilling
CD-R MP3/WMA-plater
N
Når du tar opp MP3-filer på CD-R, vennligst merk følgende.
• Still kanalen på "3" eller bruk TV/VIDEO-knappen på TV-apparatet for å velge inngangskilde.
• Trykk på DVD-knappen på fjernkontrollen for å bytte til DVD-modus.
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen for å åpne diskbrettet, og legg inn disken.
◆ Legg inn platen med den påskrevne siden opp.
2
Trykk på knappen OPEN/CLOSE for å lukke diskbrettet.
◆ Når diskbrettet lukkes, vil skjermen komme opp.
3
➢
Bruk ,❷for å velge sangen du ønsker å spille.
◆ For å spille trykker du på ❿ll-knappen.
◆ For å skifte katalog trykker du nok en gang på ■ -knappen, og deretter
- Trykker du RETURN-knappen for å gå til øverste katalog og trykker ,❷ for å velge ønsket mappe.
◆ For å stoppe avspillingen trykker du på ■ -knappen.
◆ For å stoppe avspillingen midlertidig trykker du på ❿ll-knappen.
◆ For å gjenoppta avspillingen trykker du på ❿ll-knappen.
Avhengig av opptaksmetoden er det noen WMA-CDer som ikke kan avspilles.
• MP3- eller WMA-filene må være i formatet ISO 9660 eller JOLIET.
ISO 9660-format og Joliet MP3-eller WMA-filer er kompatible med Microsofts DOS og Windows og med Apples
Mac. Disse to formatene er de som er mest brukt.
• Ikke bruk mer enn 8 tegn når du navngir MP3- eller WMA-filene dine, og sett inn ".mp3, .wma" som
filetternavn.
Allment navneformat: Tittel.mp3. eller Tittel.wma. Når du lager tittelen, se til at du bruker 8 tegn eller mindre,
navnet skal ikke inneholde mellomrom, og unngå spesialtegnene, inkludert (.,/,\,=,+).
• Benytt en dekomprimeringsoverføringshastighet på minst 128 Kbps ved opptak av MP3-filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger hovedsakelig av hvilken hastigheten du velger på komprimering/
dekomprimering. For å få audio-CD kvalitetslyd kreves en analog/digital prøvehastighet, det vil si konvertering til
MP3-format, på minst 128 Kbps og inntil 160 Kbps. Dessuten, ved valg av høyere hastigheter, som for eksempel
192 Kbps eller mer, får man sjelden bedre lydkvalitet.
På den andre siden vil prøvehastigheter på under 128 Kbps ikke avspilles riktig.
• Bruk en dekomprimeringshastiget på minst 64 kBps når du spiller inn WMA-filer.
Lydkvaliteten på WMA-filer avhenger først og fremst på den komprimerings-/dekomprimeringshastighet som du
velger. For å få lyd med CD-kvalitet kreves en analog/digital samplingsfrekvens, dvs. konvertering til WMA-format,
på minst 64Kbps og inntil 192Kbps.
I overensstemmelse med dette kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64Kbps
eller over 192Kbps ikke til å avspilles på en god måte.
• Ikke prøv å ta opp MP3-filer som er opphavsrettbeskyttet.
Enkelte "sikrede" filer er kryptert og kodebeskyttet for å forhindre ulovlig kopiering. Disse filene er av følgende
typer: Windows MediaTM (registrert varemerke av Microsoft Inc) og SDMITM (registrert varemerke av SDMI
Foundation). Du kan ikke kopiere slike filer.
• Viktig: Anbefalingene ovenfor kan ikke anses som en garanti for at DVD-spilleren avspiller MP3-opptak, eller
som en garanti for lydkvalitet.
Du bør legge merke til at visse teknikker og metoder for MP3-filopptak på CD-R hindrer
optimal avspilling av disse filene på din DVD-spiller (redusert lydkvalitet, og i noen tilfeller
er spilleren ikke i stand til å lese filene).
• Denne DVD-spilleren kan avspille maksimalt 500 filer og 300 mapper pr. plate.
60
61
DVD
N
Programavspilling og vilkårlig avspilling (RANDOM)
PROGRAM
Du kan lytte på sanger i vilkårlig rekkefølge eller i ønsket rekkefølge.
Inntil 20 spor kan programmeres.
Denne funksjonen er tilgjengelig kun med audio-CD.
RANDOM
DVD
Avspilling av bilde-CD
Off
Før du begynner…
Før du begynner…
• Still kanalen på "3" eller bruk TV/VIDEO-knappen på TVapparatet for å velge inngangskilde.
• Trykk på DVD-knappen på fjernkontrollen for å bytte til
DVD-modus.
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen for å åpne diskbrettet, og legg
inn disken.
◆ Legg inn platen med den påskrevne siden opp.
I stoppmodus trykker du på knappen REPEAT.
◆ Menyen for avspillingsrekkefølgen vil komme opp på skjermen.
2
Trykk på knappen OPEN/CLOSE for å lukke diskbrettet.
◆ Når diskbrettet lukkes, vil skjermen som vises til venstre komme
opp.
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
ROOT
• Still kanalen på "3" eller bruk TV/VIDEO-knappen på TVapparatet for å velge inngangskilde.
• Trykk på DVD-knappen på fjernkontrollen for å bytte til
DVD-modus.
N
Off
1
Program Order
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
-
-
-
-
RETURN
-
-
-
-
2
Bruk ➛, ❿-knappene for å velge PROGRAM, og trykk så på OK.
Skjermen for avspillingsvalg vil komme opp.
- Velg <RANDOM>, og trykk på OK for å avspille sporene i
vilkårlig rekkefølge.
◆
3
CLEAR
3
4
➢
Bruk , ❷ eller ➛, ❿-knappene for å velge ønsket spor (CD), og
trykk så på OK.
◆ Valgt spor vil legges til programrekkefølgen.
- Trykk på knappen CLEAR. Sporet som ble valgt sist vil slettes
fra programrekkefølgen.
For å avslutte programmeringen og starte avspillingen, trykk på ❿ll knappen.
◆ Sporene vil spilles i den rekkefølgen de ble lagt til.
• Hvis diskbrettet åpnes under programmeringen, vil
programavspillingen slettes.
• Programavspilling kan kun stilles inn når CDen ikke avspilles.
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Bruk
, ❷-knappene på fjernkontrollen for å velge det bildet du
ønsker å se, og trykk deretter på OK-knappen. Skjermen som vises
i midten vil komme opp. (Trykk ❿ll for å skifte til Slide Show-modus.)
•
Album : Viser små bilder.
•
I småbildeskjermen
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
..
100K22
101K220
102K221
103K222
104K223
105K224
RETURN
- For å se neste 6 bilder trykk (❿❿I).
- For å se forrige 6 bilder trykk (I➛➛).
•
Roter : Hver gang OK-knappen trykkes, vil bildet roteres 90
grader i klokkeretning.
•
Zoom : Hver gang OK-knappen trykkes, vil bildet forstørres inntil
4X. (Normal❖ 2X❖ 4X❖ 2X❖ Normal)
•
Slide Show (Bildefremvisning): Starter bildefremvisning.
Timer:
• Sletting av programmering
- Trykk på REPEAT eller RETURN.
Programmet vil ikke lagres, og programskjermen vil
forsvinne.
• Sletting av programavspilling
- Under avspilling eller i stoppmodus trykker du på knappen
CLEAR.
62
-
Hurtig : Bildene skifter automatisk etter ca. 6 sekunder.
-
Normal : Bildene skifter automatisk etter ca. 12 sekunder.
-
Sakte : Bildene skifter automatisk etter ca. 18 sekunder.
➢
Hvis du ikke trykker på noen knapp på fjernkontrollen innen 10
sekunder, forsvinner menyen.
Trykk på / ❷ eller ➛ / ❿på fjernkontrollen for å vise menyen
igjen.
RETURN
Album
Photo: 481/537
481
482
483
484
485
486
63
DVD
Visning av bilde-CD
CD-R JPEG plater
N
Innstilling av forsinkelsestid
En forsinkelseseffekt kan legges til lyden fra senter- og surroundhøyttalerne for å justere lyden etter
akustikken i rommet du befinner deg i. Forsinkelsestiden er satt til 0 ms som standard.
• Du kan nyte den beste lyden ved 5.1-kanals surroundavspilling hvis avstanden mellom deg og hver
høyttaler er lik. Du kan justere forsinkelsestiden for den midtre og surroundhøyttalerne slik at lyden
tilpasses akustikken i rommet du befinner deg i.
N
• Kun filer med endingene ".jpg" og ".JPG" kan avspilles.
• Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den starter, og det går kanskje ikke å vise alle
1
innspilte filer.
Innstilling av midtre høyttaler
Hvis avstanden på Dc er lik eller lenger en avstanden på Df på figuren, still modus på 0 ms.
Ellers, endre innstillingen etter tabellen.
(A) = Df - Dc
• Kun CD-R plater med JPEG filer i ISO 9660 eller Joliet format kan avspilles.
• JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og skal ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn
(. / = +).
• Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en
multisession-plate, kan den bare avspilles frem til dette segmentet.
2
Innstilling av surroundhøyttalere
Hvis avstanden på Df er lik avstanden på Ds på figuren, still modus på 0 ms.
Ellers, endre innstillingen etter tabellen.
(B) = Df - Ds
• Maksimalt 500 bilder kan lagres på en CD-plate.
• Kun Kodak Picture CD kan avspilles.
• Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise JPEG-filer i bildemappen.
• Andre bildeplater enn Kodak Picture CD kan ta lengre tid å starte eller kan kanskje ikke avspilles i det
hele tatt.
• Hvis antallet filer på en plate overstiger 500, kan bare 500 av disse vises.
Ideell stilling på
midtre høyttaler
• Hvis antallet mapper på en plate overstiger 300, kan bare JPEG-bilder i 300 mapper vises.
Ideell stilling på
surroundhøyttalere
Det er ønskelig å stille opp alle
høyttalerne innen denne sirkelen.
64
Avstand på (A) (m)
0.00
0.34
0.68
1.02
1.36
1.70
Innstilling (ms)
0
1
2
3
4
5
Avstand på (B) (m)
0.00
1.02
2.04
3.06
4.08
5.10
Innstilling (ms)
0
3
6
9
12
15
65
Om høyttalerinnstilling
N
Om høyttalerinnstilling
Innstilling av høyttalerbalansen
Ideell høyttalerplassering
1
N
Trykk på knappen SPEAKER.
Hver gang du trykker på knappen, vil utvalget endres på følgende
måte. FL C FR SR SL SU VOL.
1
2
Trykk på AMP VOL + og AMP VOL - for å justere høyttalervolumet.
Volumet kan justeres i området mellom -10 og +10.
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
WOOFER
2
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
SPEAKERS
DVD Only
L
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
AM
2
VIDEO
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
Testing av høyttalerne
1
2
I stoppmodus trykker du på knappen TEST.
◆ Testtonen vil sendes til høyttalerne i følgende rekkefølge:
FL(Fremre høyttaler/V) C(Midtre høyttaler) FR(Fremre
høytttaler/H) SR(Surroundhøyttaler/H)
SL(Surroundhøyttaler/V) SU(Subwoofer).
◆ En hvislende lyd fra en høyttaler indikerer at høyttaleren er
installert riktig.
For å avslutte høyttalertesten, trykker du bare på TEST igjen.
1,2
FL
C
FR
FRONT SPEAKER
LEFT
CENTER SPEAKER
FRONT SPEAKER
RIGHT
SUB
WOOFER
1
Midtre høyttaler
➢
Ideelt sett skal midtre høyttaler posisjoneres i samme høyde som fremre høyttalere, men den kan plasseres
over eller under TV-apparatet ditt.
2
3
Fronthøyttalere
Det er bedre å plassere disse høyttalerne slik at diskantene er ved ørenivå og vender innover (ca. 45°) mot
deg.
4
Subwoofer
Stillingen på subwooferen er ikke så viktig. Plasser den der du ønsker å ha den.
➢
SL
SUB WOOFER
SPEAKER
SURROUND SPEAKER
LEFT
SR
SURROUND SPEAKER
RIGHT
• Når subwooferen testes, høres en lav basslyd på 100 eller
125 Hz.
Surroundhøyttalere
Det er bedre å plassere disse høyttalerne bak lyttestillingen, lett nedovervendt, ca. 60 til -90 cm (24-35
tommer) over ørenivå.
Hvis lyttestillingen er for nære bakveggen, plasseres disse høyttalerne på venstre og høyre side av
lyttestillingen, slik at de vender mot hverandre.
• Når testtonen lages, kan du bruke VOL-knappene til å stille
høyttalerbalansen for valgt kanal.
1
Innstilling av bass/diskant
1
2
Trykk på BASS eller TREBLE.
Hver gang du trykker på BASS eller TREBLE, vil korresponderende
innstilling slås på eller av.
Trykk på AMP VOL + og AMP VOL - for å justere bass eller diskant
på høyttalerne.
Bass eller diskant kan justeres i området mellom -10 og +10.
1
2
Vennligst ikke sett subwooferen nær TV-apparatet eller monitoren fordi subwooferen ikke er
fullstendig magnetisk skjermet.
2
66
67
Lydmodusfunksjon
Høre på radiosendinger
N
Lydmodus
Trykk på knappen SOUND MODE.
Hver gang du trykker på knappen, vil modus endres slik som vist til
høyre.
◆ 4 STEREO/NATURAL/JAZZ/CONCERT/STADIUM –Disse
effektene er tilgjengelige i DSP-modus .
- NATURAL : Når du lytter til vanlig audio (TV/radio)
- JAZZ : Når du lytter til jazz eller pop
- CONCERT : Når du lytter til klassisk musikk
- STADIUM : Når du lytter til live musikk eller sportsendinger
- 4 STEREO : Når du lytter til lydfelteffekt nær til originallyden
- STEREO : Når du lytter til originallyden ved bruk av fremre
høyttalere og subwooferen
◆ MATRIX./MOVIE/MUSIC (Dolby Pro Logic II)– Disse effektene er
tilgjengelige i Dolby Pro Logic II-modus.
- MOVIE : Velg denne når du ser på en film.
(Du kan få opplevelsen av at du faktisk er på kino.)
- MUSIC : Velg denne når det er mange musikalske elementer.
(Du kan få opplevelsen av at du faktisk er på en live
konsert.)
- MATRIX : Velg denne hvis kilden er vanlig audio.
(Du kan lytte til monottoner i 5.1-kanals
surroundmodus.)
NATURAL [NATURAL]
JAZZ [JAZZ]
CONCE [CONCERT]
STA [STADIUM]
MOVIE [MOVIE]
Du kan stille inn FM- eller AM-stasjoner enten automatisk eller
manuelt.
N
Trykk på knappen FM/AM.
Hver gang du trykker på knappen, vil valget skifte mellom FM og
AM.
Still inn på ønsket stasjon.
1
1
Automatisk innstilling 1
Trykk på PROG
/ . En forhåndsinnstilt stasjon vil velges fra
frontpaneldisplayet til DVD-VCR-spilleren.
2
1
Automatisk innstilling 2
Trykk og hold nede l➛➛ eller ❿❿l for å begynne automatisk
innstilling.
3
Automatisk innstilling 3
Trykk på l➛➛ eller ❿❿l for å stille inn lavere eller høyere frekvens.
MUSIC [MUSIC]
2
Dolby Pro Logic II
MA [MATRIX]
2
Dolby Pro Logic II er en ny type dekodingsteknikk for
flerkanals audiosignaler som er forbedret i forhold til standard
Dolby Pro Logic.
Dolby Pro Logic II skiller Dolby Sound-opptak, samt vanlig stereolyd
(video audio, TV-sending, ekstern inngang) inn i 5.1 kanaler (fremre
venstre og høyre, midtre, samt surround venstre og
høyre) slik at du kan nyte vanlig audiosignaler med 6 høyttalere.
I tillegg kan du stille inn ulike moduser avhengig av innhold og
format på audio og justere lydfeltetet mer nøyaktig.
4 STEREO [4 STEREO]
STEREO [STEREO]
➢
• Effekten på hver surroundmodus kan variere alt etter type disk
som avspilles.
• En sorroundmodus kan ikke velges under avspilling av DVD
kodet i 2 eller flere kanaler.
• Når du velger en surroundmodus under avspilling av MP3,
WMA eller audio-CD, vil 5.1-kanals surroundlyd velges.
68
69
Forhåndsinnstilling av stasjoner
Du kan lagre inntil 30 stasjoner (20 FM-stasjoner og 10 AMstasjoner).
Eksempel: Lagring av en FM-stasjon på 87.50 MHz på
forhåndsinnstilt stasjonsnummer 01
N
1
1
2
2
Trykk på FM/AM for å velge "FM".
Hver gang du trykker på knappen, vil valget skifte mellom FM og
AM.
Innganger
Utganger
Videoinngang (bak)
Euro Scart kontakt: 1.0Vp-p (ubalansert) 75Ω
Audioinngang (bak)
Euro Scart kontakt: -8dBm, 47 KΩ ubalansert
RF ut
UHF 21-69 (I utgangspunkt kanal 36)
Audio (DVD, VCR)
RCA-plugg, Euro Scart kontakt
Audio (bare DVD
Digital audio ut (RCA-plugg)
Video (DVD, VRC)
RCA-plugg, Euro Scart kontakt
Video (bare DVD)
S-Video ut., Component ut.
2
Bruk knappene ➛➛ og ❿❿ for å stille inn til 87-50 FM.
3
Trykk på knappen ■ eller OK på fjernkontrollen. FM1 vil blinke på
displayet.
Båndformat
4
Velg mottaksmodus, og velg så innstilt stasjonsnummer.
Fargesystem
PAL, NTSC4.43, NTSC avspilling på PAL TV
5
Trykk på ■ eller OK igjen for å lagre 87-50 på FM 1.
Søkesystem
B/G, D/K
Video S/N
Over 43dB (standard innspilling)
6
Gjenta trinn 1 5il 5 for å lagre andre stasjoner. Du kan lagre inntil
20 FM- og 10 AM-stasjoner ved bruk av PROG / -knappen.
Oppløsning
Mer enn 240 linjer (standard innspilling)
Audio S/N
Over 68dB (Hi-Fi), 39 dB (Mono)
Lydfrekvensegenskaper
20 Hz – 20KHz (Hi-Fi)
➢
3.5
Tekniske spesifikasjoner
RGB ut: Euro Scart kontakt.
VHS videobånd
S-VHS videobånd, bare avspilling
Videospiller
Plate
Hvis stasjonen du stilte inn sender i stereo, vil "STEREO"
vises.
CD, CD-R, CD-R/W, DVD-Video, CD-Digital Audio (5” and 3.5”),
MP3 filer på CD-ROM, WMA
DVD
SYSTEM
6
Audio S/N
110dB
Dynamisk lydområde
100dB
STRØMKRAV
AC220~240V, 50 Hz, 75W
MILJØ
41-104ºF (5-40ºC); 10%-75% fuktighet
VEKT
6.2kg (Combo) + 10.2kg (HØYTTALER) = 16.4kg
FM
FØLSOMHET
MOTTAKER
S/N RATE
THD
6
AMP
HØYTTALER
AM
15 dB
64 dB
60 dB
35 dB
0.5 %
2%
FREKVENSOMRÅDE
20 Hz ~ 20kHz
S/N RATE
65 dB
KANALSEPARASJON
60 dB
HØYTTALERSYSTEM
5.1-KANALS HØYTTALERSYSTEM
FRONT/SENTER/SURROUND
IMPEDANS
6Ω X 5
FREKV. OMRÅDE
STØRRELSE
76dB/W/M
FRONT
91(W)x135(D)x98.5(H)
SURROUND
SENTER
VEKT
FRONT
SURROUND
SENTER
SUBWOOFERHØYTTALER
4Ω
140Hz ~ 20000Hz
SPL
70
N
55Hz ~ 900Hz
83dB/W/M
130(W) x 320(D) x 335(H)
200(W)x107(D)x100(H)
0.75kg, 0.74kg
4.3kg
0.92kg
71
Problemer og løsninger (videokassettspilleren)
N
Utfør disse enkle kontrollene før du tar kontakt med en Samsung-tekniker.
Problem
◆
◆
Sjekk at støpselet sitter godt inni stikkontakten
Har du trykket på STANDBY/ON-knappen?
Du får ikke inn videokassetten.
◆
En videokassett kan bare settes inn med vinduet opp og
sikkerhetstappen mot deg.
Det tidsinnstilte opptaket mislyktes.
◆
◆
◆
Hadde du trykket på STANDBY/ON for å aktivere tidsinnstillingen?
Kontroller start- og stopptiden en gang til
Hvis det har vært et strømbrudd under opptaket vil opptaket ha
blitt avbrutt.
◆
◆
◆
◆
Se om du bruker et innspilt bånd.
Du kan ikke se vanlige sendinger.
◆
◆
Sjekk innstillingen TUNER/EXTERNAL. Den skal være på
TUNER.
Kontroller antennetilkoplingen til TV og spiller.
”Støystriper” og streker ved avspillingen.
◆
TrykkTRK(
Når ❿II -knappen er trykket inn under
avspilling har stillbildet stygge ”støystriper”
og streker. tilstand.
Rensing av videohodet.
◆
Et stillbilde kan ha ”støystriper” og streker alt etter båndets
tilstand. Trykk knappene TRK ( eller ) under sakte
film (slow motion) for å redusere virkningen.
Hvis bildet blir dårlig med flere ulike kassetter, kan det tenkes
at videohodene trenger å renses. Dette er ikke noe vanlig
problem, og hvis det ikke oppstår bør videohodene ikke
renses. Når videokassettene skal renses er det viktig å lese
alle instruksene på rensekassetten. Feil rensing av
videohodene kan skade dem for alltid.
◆
Problem
Platen blir ikke spilt.
Kontroller antennetilkoplingen for DVD- og videokassettspilleren.
Er DVD- og videokassettspiller-søkeren riktig innstilt?
Se etter om sikkerhetstappen på kassetten er intakt.
Ingen avspilling, eller bildet er forvrengt
Hvis du opplever at du søker inn
fjernsynet mot DVD- og
videokassettspillerens prøvebilde og
fjernsynet ikke finner prøvebildet, eller
det forstyrres av interferens, kan det
skyldes at DVD- og videokassettutgangen kommer i konflikt med de
vanlige TV-sendingene der du bor.
For å unngå dette må du forandre
DVD- og videokassettspillerens
utgangskanal på følgende måte:
Før du ber om service (feilsøking)
N
Forklaring/løsning
Ingen strøm.
Fjernsynsprogrammet ble ikke tatt opp.
Feilsøkingsguide (DVD)
eller
5.1 kanallyd blir ikke
gjengitt.
Tiltak
◆
◆
◆
Er du sikker på at plata ligger med merkelappen opp.
Sjekk områdenummeret til DVD-en.
Denne spilleren spiller ikke CD-ROM, DVD-ROM osv.
Legg inn en DVD eller en CD.
P6
◆
5.1-kanallyd blir bare gjengitt når disse betingelsene er oppfylt:
1) DVD-spilleren er koplet til en korrekt forsterker.
2) Platen er spilt inn med 5.1-kanal lyd.
Sjekk om plata du spiller har ”5.1 ch”-merket på utsiden.
Sjekk om ditt lydsystem er tilkoplet og virker som det skal.
P44
P47
◆
◆
◆
-ikonet blir vist på
skjermen.
) for å minske virkningen.
1. Ta antennepluggen ut av kontakten som er merket med antenn
nesymbolet på baksiden av DVD- og videokassettspilleren.
2. Følg instruksene i ”Stille inn fjernsynet for DVD- og
videokassettspilleren” på side 14.
3. Følg instruksene i ”Stille inn DVD- og videokassettspillerens
utgangskanal” på side 23, og flytt kanalnummeret flere kanaler
ned fra den opprinnelige plassen. (F. eks. fra 36 til 39).
4. Sett antennepluggen inn i kontakten igjen (antennesymbolet)
på baksiden av DVD- og videokassettspilleren.
5. Innstill fjernsynet til DVD- og videokassettspilleren igjen
ved å følge instruksene i ”Søke inn fjernsynet mot DVD- og
videokassettspilleren” på side 14.
6. Hvis problemet fortsetter, gjenta trinn 1 til 5 men flytt enda flere
kanaler vekk fra den opprinnelige plassen.
Avspillingsinnstillingen er
forskjellig fra Setup Menu-valget.
Side
◆
Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres nå fordi:
1. Programvaren til DVD-en hindrer det.
2. Programvaren til DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du har bedt om et tittel- eller kapittelnummer eller en søketid som
ligger utenfor området.
Noen av funksjonene valgt i innstillingsmenyen virker ikke fordi plata
ikke er kodet med den tilsvarende funksjonen.
P45-63
P45-49
Det er ikke mulig å endre
skjermforholdet. (bredde:høyde)
◆
Skjermforholdet er fast på din DVD.
P49
Ingen lyd.
◆
Kontroller at du har valgt den korrekte digitale utgangen i menyen
AUDIO OPTIONS.
P47
◆
Koldstart enheten uten noen plate i. Trykk knappene ➛➛ og ❿❿ på
forsiden samtidig i fem sekund. Skru DVD-VCR av og på gjennom å
trykke knappen STANDBY/ON. ”Foreldremåte” (Parental Mode) er nu
lukket opp og det vises på skjermen. Nu kan du innstille
klassifiseringsnivå og endre løsen.
Glemt passord.
Hvis du støter på andre
problemer.
◆
◆
P48
Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av boka hvor det
aktuelle problemet blir behandlet. Følg framgangsmåten en gang til.
Hvis du fremdeles ikke klarer å løse problemet, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Hvis du ikke kan løse problemet etter å ha lest instruksjonene ovenfor, skriv ned:
◆ Modell og serienummer på baksiden av videokassettspilleren.
◆ Garantiopplysningene.
◆ En klar beskrivelse av problemet.
Kontakt så nærmeste Samsung-forhandler eller servicekontakt.
72
73
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt,
garantikortet er fullstending utfylt og blir lagt frem sammen med
originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret
på produktet ikke er uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter
skjønn, erstatning av produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler
eller et autorisert servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for
reparasjoner som er utført av andre forhandlere, og enhver slik
reparajon og skade på produktet som skyldes dette
reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
■ GARANTIBETINGELSER
Samsung Electronics Svenska AB
www.samsung.se
Johanneslundsvägen 4. Box 713
194 27 upplands Väsby
Tel: +46 8 590 96600 Fax: +46 8 590 96650
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12)
måneder fra den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og
mangelfull fagmessig utførelse. Dersom garantiservice blir forlangt, må
produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i
andre EU-land vil oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till
kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er mer
informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
NORWAY
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til
materialer eller fagmessig utførelse på grunn av at det trenger
tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske standarder eller
gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn
det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for.
Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik
tilpasning eller skader som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler
pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av
produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet
for, eller ukorrekt installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig,
politiske uroligheter, gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller
en hvilken som helst annen årsak som er utenfor Samsungs
kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har
ervervet seg eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal
lovgivning enten mot forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller
på annen måte, blir ikke påvirket av denne garantien. Med mindre det
er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under
denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets
datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller
derav følgende tap eller enhver skade på plater, CD-er, video- eller
lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller materiale.
SUOMEN KIELI
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo (jatkoa)
◆ TOISTOTOIMINTO
◆ JOHDANTO
■
■
SF
Turvaohjeet ..........................................................................................................................
Eri levytyypit ja niiden ominaisuudet ....................................................................................
5
6
■
■
■
■
DVD-videonauhurin etupaneeli ............................................................................................
DVD-videonauhurin takapaneeli ..........................................................................................
Infrapunakauko-ohjain..........................................................................................................
Näytön ilmaisimet.................................................................................................................
Lisätarvikkeet .......................................................................................................................
■
7
7
8
9
9
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
DVD-videonauhurin liitäntöjen tekeminen ............................................................................
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen koaksiaalikaapelilla ..............................................
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen SCART-kaapelilla.................................................
DVD-videonauhurin kytkeminen satelliittivastaanottimeen tai muuhun laitteeseen ................................
Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen asetustoiminto (Plug & Auto Setup) ...............
Television virittäminen DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi .......................................
DVD- ja videonauhuritoimintojen yhteiset painikkeet ...........................................................
Sisäänrakennetun TV-virittimen perustoiminnot ..................................................................
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen ............................................................................
DVD:n kopiointi videonauhurille ...........................................................................................
Päivämäärän ja kellonajan asetus .......................................................................................
Kielen asetus........................................................................................................................
■
■
■
■
■
■
◆ DVD-VIDEONAUHURIN LIITÄNTÖJEN TEKEMINEN
■
■
■
◆ YHTEENVETO DVD-VIDEONAUHURIN OSISTA
■
■
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
TV-kanavien automaattinen esiviritys ..................................................................................
TV-kanavien manuaalinen esiviritys.....................................................................................
Esiviritetyn TV-kanavan poistaminen ...................................................................................
Esiviritettyjen TV-kanavien järjestyksen muuttaminen .........................................................
RF OUT -äänitilan valinta (B/G–D/K) ...................................................................................
DVD-videonauhurin toistokanavan valinta ...........................................................................
Värijärjestelmän valinta ........................................................................................................
NICAM-järjestelmä ...............................................................................................................
Älykäs kuvansäätö ...............................................................................................................
Automaattinen virrankatkaisutoiminto ..................................................................................
Viestit näytöllä ......................................................................................................................
Videokasettityypin valinta.....................................................................................................
Koko videokasetin jatkuva toisto ..........................................................................................
S-VHS toisto.........................................................................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
19
20
21
22
23
23
24
24
25
26
27
27
28
28
■
■
■
■
■
■
■
2
Nauhoitusnopeuden valinta ..................................................................................................
Päällenauhoituksen estäminen.............................................................................................
Suora nauhoitus ...................................................................................................................
Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä .....................................................................
Ajastinnauhoituksen käyttö ...................................................................................................
Ajastinnauhoituksen asetusten tarkistaminen ......................................................................
Ajastinnauhoituksen peruuttaminen .....................................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
29
30
30
31
32
33
33
Liitännän valinta....................................................................................................................
Kielivaihtoehtojen asetus......................................................................................................
Kielivaihtoehtojen asetus......................................................................................................
Audiovaihtoehtojen asetus ...................................................................................................
Ikärajavalvonnan asetus.......................................................................................................
Näyttövaihtoehtojen asetus ..................................................................................................
DVD-yksikön S-videoliitännät ...............................................................................................
Komponenttiliitännät (DVD:lle) .............................................................................................
Toiston erikoisominaisuudet .................................................................................................
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View) ....................................................................................
Display-toiminnon käyttö (DVD/CD) .....................................................................................
Kamerakulman muuttaminen................................................................................................
Tekstityskielen valinta...........................................................................................................
Uusintatoisto (Repeat Play) ..................................................................................................
Zoom-toiminnon käyttö (DVD) ..............................................................................................
Ohjelman tai kohtauksen toistaminen...................................................................................
Audio-kielen valinta ..............................................................................................................
Merkkaustoiminnon käyttö(DVD) ..........................................................................................
MP3-CD-levyjen toisto ..........................................................................................................
WMA-toisto ...........................................................................................................................
MP3/WMA-toisto...................................................................................................................
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto .........................................................................................
Kuva-CD-levyjen toistaminen ...............................................................................................
Kuva-CD-levyjen toistaminen ...............................................................................................
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
54
55
55
56
56
57
57
58
59
60
61
62
63
64
◆ Liite: Ulkoisten laitteiden yhdistäminen
■
◆ TV-LÄHETYSTEN NAUHOITTAMINEN VIDEONAUHURILLA
34
34
35
35
36
37
39
40
41
42
43
◆ DVD-TOIMINNOT
■
◆ DVD-VIDEONAUHURIN ASETUSTEN TEKEMINEN
Videokasetin toisto ...............................................................................................................
Manuaalinen kuvaraidanseurannan säätö............................................................................
Äänentoistotilan valinta.........................................................................................................
Videokasetin hidastettu toisto...............................................................................................
Määrätyn jakson toisto eri nopeuksilla..................................................................................
Määrätyn jakson hakeminen.................................................................................................
Nauhalaskurin käyttö ............................................................................................................
RCA-A/V-kaapelin kytkeminen .............................................................................................
Toisen DVD-videonauhurin tai videokameran nauhoittaminen ......................................................
Äänen jälkiäänitys videokasetin ääniraidan päälle ...............................................................
Kauko-ohjaimen TV-painikkeiden käyttö .............................................................................
■
■
Viiveajan määrittäminen ...........................................................................................................
Kaiuttimien sijoittaminen...........................................................................................................
Äänitilatoiminto........................................................................................................................
Radiolähetysten kuunteleminen ................................................................................................
Radioasemien esivirittäminen ...................................................................................................
65
66
68
69
70
◆ VIANETSINTÄ
■
■
■
Tekniset tiedot ......................................................................................................................
Mahdolliset viat ja korjaustoimenpiteet (videonauhuri) .........................................................
Vianetsintäopas (DVD) .........................................................................................................
71
72
73
3
SF
Sisällysluettelo (jatkoa)
Turvaohjeet
Seuraavissa kuvissa annetaan muutamia yleisiä turvaohjeita.
Salaman kuvan tarkoituksena varoittaa laitteen käyttäjää laitteen kotelon sisällä olevasta
vaarallisesta jännitteestä.
ÄLÄ AVAA DVD-VIDEONAUHURIN KOTELOA. Jätä huolto- ja korjaustyöt valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi.
SF
Tämä käyttöopas on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa kuvaa
videonauhurin ja toinen DVD-soittimen käyttämisen.
Näet VCR - ja DVD -merkeistä tai lukujen otsikoista,
kummassa osassa olet.
Symbolit
1
Paina/siirrä
1
Pidä
sisäänpain
☛
Tärkeä tiedote
10%
SF
75%
40°C
H
H
5°C
ÄLÄ altista DVD-videonauhuria
äärimmäisen kuumalle tai
kylmälle lämpötilalle (alle 5 ºC
tai yli 40 ºC) tai säilytä sitä
erittäin kuivissa tai kosteissa
käyttötiloissa (alle 10 % tai yli
75 %).
ÄLÄ altista DVD-videonauhuria
suoralle auringonpaisteelle.
ÄLÄ päästä nestettä roiskumaan
DVD-videonauhurin päälle.
ÄLÄ aseta mitään esineitä
DVD-videonauhurin tai sen
kauko-ohjaimen päälle.
Irrota DVD-videonauhurin
virtajohto pistorasiasta ja sen
antenni antenniliitännästä
myrskyn ja/tai salamoinnin
ajaksi.
Ellei kauko-ohjainta käytetä
pitkään aikaan, poista siitä
paristot ja säilytä kaukoohjainta viileässä ja kuivassa
paikassa.
➢
Huomautus
1 = Kohdan numero
TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU
KÄYTETTÄVÄKSI KAUPALLISESSA KÄYTÖSSÄ.
4
5
Eri levytyypit ja niiden ominaisuudet
DVD-videonauhurin etupaneeli
Tällä DVD-soittimella voidaan toistaa seuraavia, näytetyillä logoilla varustettuja levytyyppejä:
Levytyyppi
(Logo)
Tallennus- Levykoko
tyypit
SF
8 Cm
Yksipuolinen
80 min
Kaksipuolinen
160 min
12 Cm
74 min.
Audio
8 Cm
20 min.
STANDBY/ON
• DVD:n äänen- ja kuvantoistolaatu
on erinomainen. Tämä johtuu
siinä käytettävistä Dolby Digitalja MPEG-2-järjestelmistä.
• Eri näyttö- ja audiotoiminnot
voidaan helposti valita
kuvaruutunäytöstä.
5
• LP-levy äänitetään analogisena
signaalina, joka sisältää enemmän
säröä. CD äänitetään digitaalisena
signaalina, jolloin äänenlaatu on
parempi, särö on pienempi ja
äänen yleislaatu ei heikkene
samalla lailla ajan mittaan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(CDG-levystä toistuu ainoastaan ääni, ei kuvia.)
Levysymbolit
6
VOL
SELECT
PHONES
REC
• Joitakin CD-R-, CD-RW- tai DVD-R-levyjä ei ehkä voi toistaa niiden tallennuslaadun tai tyypin vuoksi.
7 8
S.MODE
COPY
9 10 11 12 13
PROG
14
DVD-SOITIN
OPEN/CLOSE-PAINIKE (AVAA/SULJE)
VIDEOKASETTIPESÄ
POISTOPAINIKE
STANDBY/ON-PAINIKE
KUULOKELIITÄNTÄ
PYSÄYTYSPAINIKE.
TAKAISINKELAUS/EDELLINEN-PAINIKE
SOITTO/STILL
15
10
11
12
13
14
15
16
17
18
P.SCAN
16
17
18
F.F /SKIP NEXT -PAINIKE
(ETEENPÄIN/SEURAAVA)
RECORD -PAINIKE (NAUHOITUS)
SOUND MODE
COPY-PAINIKE (KOPIOINTI)
FRONT PANEL DISPLAY
OHJELMANVALINTAPAINIKKEET
PROGRESSIVE SCAN
SELECT DIAL
ÄÄNENVOIMAKKUUS
/
DVD-videonauhurin takapaneeli
PAL
• PAL-lähetysjärje• Dolby
stelmä mm.
Digital-levy
Isossa-Britanniassa,
Ranskassa ja
Saksassa.
STEREO
• Stereolevy
DIGITAL
SOUND
• Digitaalinen
audiolevy
1
• DTS-levy
2
3
4
5
7
AUX
AUDIO
IN
FM
75
COAXIAL
• “DTS” ja “DTS Digital Surround” ovat Digital Theater Systems, Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
OUT
R
SPEAKERS
DVD Only
L
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
AM
VIDEO
SURROUND R
"Dolby", "Pro Logic" ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
8
Toistoaluekoodi
Sekä DVD-soitin että DVD-levyt on varustettu aluekoodilla. DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan samalla
aluekoodilla varustettuja levyjä. Elleivät soittimen ja levyn aluekoodit ole samat, levyä ei voi toistaa sillä
soittimella.
Tämän soittimen aluekoodi näkyy sen takapaneelissa.
6
DVD & VCR
RADIO ANT.
1
2
3
4
5
6
6
4
EJECT
• ÄLÄ soita tällä laitteella seuraavia levytyyppejä: CR-ROM, VCD, CD-I ja DVD-ROM!
• Toistoaluekoodi
3
SF
12 Cm
Audio
+
Video
2
Ominaisuudet
Yksipuolinen
240 min
Kaksipuolinen
480 min
DVD
AUDIO-CD
Maks.
soittoaika
1
9 10
11
ANTENNILIITÄNTÄ
RADION FM-ANTENNIN SISÄÄNMENO
ÄÄNEN VASEN JA OIKEA AUXSISÄÄNMENO JA -ULOSTULO
AV2-SCART-LIITÄNTÄ
(SOITIN/ULKOINEN) (EURO-21)-LIITÄNTÄ
JÄÄHDYTYSPUHALLIN
COMPONENT VIDEO OUT
12
7
8
9
10
11
12
KAIUTINULOSTULO
TV-ULOSTULOLIITÄNTÄ
RADION AM-ANTENNIN SISÄÄNMENO
VIDEOSIGNAALIN SISÄÄNMENO- JA
ULOSTULOLIITÄNNÄT
AV1 (EURO AV) -SISÄÄNMENO JA
ULOSTULO SCART-(EURO-21)-LIITÄNTÄ
S-VIDEO-ULOSTULO
7
Infrapunakauko-ohjain
Näytön ilmaisimet
1
SF
1
20
2
21
3
22
4
5
23
24
6
25
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
STANDBY/ON
SHUTTLE<< / >>
ANGLE/IPC
DVD SELECT
VCR SELECT
TV VOLUME
OPEN/CLOSE, EJECT
EZ VIEW
REWIND, SKIP BACK
STOP
DISC MENU
MENU
LEFT
RECORD
TEST
SPEAKER
TV/VCR
MODE, REPEAT
TITLE, SPEED
TV STANDBY/ON
0-9
ZOOM, INPUT SELECT
TV SELECT
FM/AM SELECT
AMP VOLUME
PROG/TRK ( , )
AUDIO
MUTE
FAST-FORWARD, SKIP NEXT
PLAY/STILL
CLEAR
RETURN, A.DUB
UP
OK
RIGHT
DOWN
INFO.
BASS
SOUND MODE
TREBLE
MARK, SEARCH
SUBTITLE, TIMER
2
3
5
6
SF
7
8
1 DVD-soitin on aktiivinen
2 DVD- tai CD-levyn tiedot on ladattu.
3 Tässä kohdassa näytetään joko aika, laskurin
lukemat, jäännösaika tai käytössä olevan laitteen tila.
4 Tallennus on meneillään (tavallinen ja ajastettu).
5 Kasetti ladattu
6 Videonauhuri on aktiivinen.
9
10
7 Laitteeseen on ladattu DTS-ääniraidalla varustettu
DVD.
8 Laitteella toistetaan parhaillaan VHS-videonauhan
HiFi-ääniraitaa. (Parhaillaan katseltu TV- tai videoohjelma toistetaan stereona.)
9 Ajastintallennuksen ohjelmointi tai itse nauhoitus
on käynnissä.
10 Kopiointi DVD-levyltä VHS-nauhalle on käynnissä.
Lisätarvikkeet
Olet juuri hankkinut itsellesi SAMSUNG DVD-videonauhurin (DVD-VCR).
Sen mukana toimitetaan seuraavat lisätarvikkeet.
KAUKO-OHJAIN
PARISTOT
8
4
AUDIO & VIDEO CABLE
KÄYTTÖOHJE
AM-ANTENNIKAAPELI
TV -ANTEENIKAAPELI
FM-ANTENNIKAAPELI
9
DVD-videonauhurin liitäntöjen tekeminen
Audio- ja videoliitäntöjen tekemisessä on otettava huomioon useita eri tekijöitä:
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen koaksiaalikaapelilla
Jotta televisio-ohjelmia voitaisiin katsoa TV:stä, TV:n on saatava
lähetesignaali jostakin seuraavista lähteistä:
◆ Järjestelmässä käytettävissä olevat liittimet
◆ DVD-videonauhuriin kiinteästi (esim. satelliittivastaanotin) tai väliaikaisesti
(esim. videokamera) kytkettävät laitteet
SF
☛
DVD-videonauhuri on varustettu seuraavilla liittimillä.
Liitin
Sijainti
AV1 (EURO AV) Takapaneeli
AV2 IN
Takapaneeli
AUDIO OUT
Takapaneeli
Tyyppi
Suunta
SCART
Sisäuan/ulos
SCART
Sisäuan
Audio RCA
Ulos
Aux
Audio/Video
Sisäuan
◆
◆
◆
◆
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
AM
L
SF
2
VIDEO
Tarkista ennen liitäntäkaapelien kytkemistä, että sekä
televisiosta että DVD-videonauhurista on kytketty virta päältä.
1
2
Irrota antennijohto tai kaapeliverkon liitäntäjohto TV:stä.
Suositeltu käyttö
◆ TV
◆ Satelliittivastaanotin
◆ Muut videolaitteet
3
Kytke laitteen mukana toimitettu koaksiaalikaapeli DVD-
◆ Satelliittivastaanotin
◆ KANAVA/DEKOODERI
◆ Muut videolaitteet
DVD & VCR
Ulkoantenni
Sisäantenni
Kaapeli-TV-verkko
Satelliittivastaanotin
Kytke tämä kaapeli 75Ω:n koaksiaalikaapeliliitäntään, joka on
merkitty DVD-videonauhurin takapaneeliin symbolilla
.
TV
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
videonauhurin
4
5
◆ Linjatasoinen audioanto
OUT
R
TV
-liitäntään.
FM
75
COAXIAL
Kytke koaksiaalikaapelin toinen siihen liitäntään, johon
antennijohto oli aikaisemmin kytkettynä.
L
AM
VIDEO
4
3
Korkeampilaatuisten kuvien ja äänen vastaanottamiseksi TV:stä
voit myös kytkeä DVD-videonauhurisi TV:hen SCART-kaapelin
avulla (lue lisää seuraavasta kappaleesta), jos TV:ssäsi on tämä
liitäntämahdollisuus.
L
AUX
Takapaneeli
IN
◆ Audio Sisäuan
◆ Video Sisäuan
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen SCART-kaapelilla
Antenni
VID
VIDEO OUT
Takapaneeli
RCA
Ulos
TV
◆ Linjatasoinen videolaitteen anto
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
EO
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
S-VIDEO
OUT
Takapaneeli
S-LIITIN
Ulos
◆ S-videon anto (Vain DVD)
75 Ω
koaksiaalinen
Ulos
◆ TV
OUT
R
L
2
AM
3
VIDEO
S-VIDEO OUT
SCART-kaapeli
TVANTENNIN
Takapaneeli
LÄHTÖLIITÄNTÄ
ANTENNIN
Takapaneeli
TULOLIITÄNTÄ
FM/AM Antenni Takapaneeli
Input
RADIO ANT.
75 Ω
koaksiaalinen
75 Ω
koaksiaalinen
Sisäuan
Sisäuan
◆ Antenni
◆ Kaapeli-TV-verkko
◆ Satelliittivastaanotin
RF-koaksiaalikaapeli
Voit kytkeä DVD-videonauhurin TV:hen SCART-kaapelilla, jos TV:ssäsi on tämän kytkennän mahdollistava
liitäntä. Niin tekemällä:
◆ Saat parempilaatuisen kuvan ja äänen
◆ Yksinkertaistat DVD-videonauhurin asetusten tekoa
☛
◆ FM Antenni
◆ AM Antenni
◆ Valitusta liitäntätavasta riippumatta laitteen mukana toimitettu koaksiaalikaapeli pitää aina
kytkeä laitteiden välille. Muussa tapauksessa kuva ei tule näkyviin TV-ruutuun silloin kun
DVD-videonauhuri on kytketty päältä.
◆ Tarkista ennen liitäntäkaapelien kytkemistä, että sekä televisiosta että DVD-videonauhurista on
kytketty virta päältä.
FM
75
COAXIAL
AM
☛
Kytke kaikki laitteet päältä ennen audio- tai videolaitteiden liitäntöjen tekemistä.
Lue yksityiskohtaisemmat liitäntä- sekä turvaohjeet laitteiden mukana toimitetuista käyttöohjeista.
10
1
Kytke koaksiaalikaapeli laitteiden välille yllä kuvatulla tavalla.
2
Kytke SCART-kaapelin toinen pää DVD-videonauhurin takapaneelin AV1-liitäntään (EURO AV).
3
Kytke kaapelin toinen pää TV:n vastaavaan liitäntään.
11
DVD-videonauhurin kytkeminen satelliittivastaanottimeen tai muuhun laitteeseen
Voit kytkeä DVD-videonauhurin satelliittivastaanottimeen tai toiseen DVD-videonauhuriin SCART-kaapelilla
silloin nämä liitännät on käytettävissä valituissa laitteissa. Seuraavissa kuvissa annetaan muutamia
esimerkkejä liitäntämahdollisuuksista.
SF
1. AV1 (EURO-AV): 21-nastaista SCART-kaapelia käyttämällä
Kytke satelliittivastaanotin tai jokin muu laite SCART-kaapelilla DVD-videonauhurin takapaneelin AV1-liitäntään
(EURO-AV).
Valitse tämän kytkennän jälkeen ohjelmalähde painamalla INPUT SEL. -painiketta AV1-ohjelmalähteen valitsemiseksi.
2. RF-koaksiaalikaapelia käyttämällä
Tämän kytkennän tekemisen jälkeen pitää satelliittivirittimen avulla viritetty kanava virittää kohdalleen uudelleen.
Satelliittivirittimen RF-toistokanavaksi pitää valita jokin muu kuin DVD-videonauhurin käyttämä kanava 36, valitse
toistokanavaksi esim. kanava 39.
Antenni
Satelliittiviritin tai muu laite
Antennijohto
Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen asetustoiminto (Plug & Auto Setup)
Kuvanauhurisi asettaa automaattisesti omat virityksensä heti, kun se
on liitetty ensimmäistä kertaa verkkoon. Tv-asemat tallentuvat
muistiin. Menettelyyn kuluu muutamia minuutteja. Sen jälkeen
kuvanauhuri on valmiina käyttöön.
1
Liitä koaksiaalikaapeli sivulla 9 esitetyllä tavalla (Kuvanauhurin
liittäminen tv-vastaanottimeen koaksiaalikaapelilla).
2
Liitä kuvanauhuri virtalähteeseen.
Tulos:
LANGUAGE SET -valikko ilmestyy näkyviin.
3
Valitse haluamasi kieli painamalla
4
Tallenna valittu kieli painamalla OK.
Tulos:
Näytölle ilmestyy viesti.
Paina OK-painiketta.
Tulos:
Maan valinnan MENU näkyy näyttöruudussa.
6
Paina maan valitsemiseksi joko painiketta tai ❷.
☛ Videonauhuri hakee valitsemasi maan asemia esiasetetun
mieltymysluettelosi mukaisesti.
7
Käynnistä automaattinen kanavahakutoiminto painamalla OKpainiketta.
◆ Videonauhurin automaattisesti tallentamien asemien määrä
riippuu löydettyjen asemien määrästä (maa, vastaanotto-olot
jne.).
◆ Menettely päättyy muutaman minuutin kuluttua.
Minkä jälkeen kellonaika ja päiväys näkyvät automaattisesti.
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
OUT
SF
L
AM
VIDEO
2
R
RADIO ANT.
SCART-kaapeli
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
tai ❷-painiketta.
5
DVD & VCR
1
DVD & VCR
FM
75
COAXIAL
2
TV
TV
FM
75
COAXIAL
L
AM
VIDEO
RF-koaksiaalikaapeli
1. AV2 IN: 21-nastaista SCART-kaapelia käyttämällä
Kytke satelliittivastaanotin tai jokin muu laite SCART-kaapelilla DVD-videonauhurin takapaneelin AV2 (DEC./EXT.)liitäntään.
Valitse tämän kytkennän jälkeen ohjelmalähde painamalla INPUT SEL. -painiketta AV2-ohjelmalähteen valitsemiseksi.
2. RF-koaksiaalikaapelia käyttämällä
Tämän kytkennän tekemisen jälkeen pitää satelliittivirittimen avulla viritetty kanava virittää kohdalleen uudestaan.
Satelliittivirittimen RF-toistokanavaksi pitää valita jokin muu kuin DVD-videonauhurin käyttämä kanava 36, valitse
toistokanavaksi esim. kanava 39.
Antenni
Satelliittiviritin tai muu laite
Antennijohto
8
Auto setup
Tarkasta päiväys ja kellonaika.
Jos ne ovat :
◆ oikein, poistu valikosta painamalla MENU-näppäintä kahdesti.
◆ vääri, katso sivu 18.
➢
Please wait
00 %
Automaattinen esiviritys voidaan tehdä painamalla
kuvanauhurin ■ (pysäytys)-painiketta jatkuvasti 5
sekunnin ajan tai enemmän, kun kuvanauhurissa ei ole
kasettia.
Clock Set
Time
12 : 00
Auto Clock
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
: On
1
2
DVD & VCR
TV
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
L
AM
VIDEO
SCART-kaapeli
RF-koaksiaalikaapeli
12
13
Television virittäminen DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi
Ainoastaan silloin kun SCART-kaapelia ei käytetä televisio tulee
virittää käytettäväksi DVD-videonauhurin kanssa
➢
SF
2
4
14
DVD-videonauhurien toistamien kuvien katselemiseksi
silloin kun laitteiden välinen liitäntä on tehty SCARTkaapelilla TV tulee asettaa käyttämään audio/video-tilaa
(AV).
1
Kytke TV päälle.
2
Kytke DVD-videonauhuri päälle painamalla sen etupaneelin tai sen
kauko-ohjaimen STANDBY/ON-painiketta.
3
Valitse TV:n DVD-videonauhurin käyttöä varten viritetty kanava.
4
Lataa videokasetti DVD-videonauhuriin. Tarkista, että DVDvideonauhuri alkaa “lukea” kasettia. Ellei, paina ❿II-painiketta.
5
Käynnistä TV-kanavien selaus tai aseta TV UHF-kanavalle 36.
6
Hienoviritä TV:tä, kunnes kuva ja ääni toistuvat tarkasti.
7
Elleivät kuva ja ääni toimi tai jos viereiset kanavat aiheuttavat
häiriöitä, voi olla aiheellista vaihtaa DVD-videonauhurin
toistokanavaa (lue sivun 23 kappale “DVD-videonauhurin
toistokanavan valinta” ja sivulla 72 oleva kappale “Mahdolliset viat
ja korjaustoimenpiteet”).
8
Kun kuva ja ääni toistuvat tarkkoina, tallenna tämä kanava TV:stä
valitulle kanavanumerolle.
Tulos:
Tätä kanavaa käytetään nyt DVD-videonauhurin
toistokanavana.
DVD- ja videonauhuritoimintojen yhteiset painikkeet
Joitakin DVD-videonauhurin painikkeista käytetään sekä DVD- että
videonauhuritoiminnoissa. Seuraavia painikkeita voi käyttää
molemmissa toiminnoissa.
1
2
DVD-painike
Paina kauko-ohjaimen DVD-painiketta silloin kun haluat ohjata sillä
DVD-toimintoa.
◆ Etupaneelinäytön DVD-ilmaisimeen syttyy valo ilmaisemaan
DVD-toiminnon valitsemista.
3
VCR-painike
Paina kauko-ohjaimen VCR-painiketta silloin kun haluat ohjata sillä
videonauhuritoimintoa.
◆ Etupaneelinäytön VCR-ilmaisimeen syttyy valo ilmaisemaan
VCR-toiminnon valitsemista.
4
STANDBY/ON
STANDBY/ON-painike
Paina joko kauko-ohjaimen tai etupaneelin STANDBY/ONpainiketta DVD-videonauhurin päällekytkemiseksi.
PHONES
SF
1
1
4
2
3
INPUT SEL. PAINIKE
Paina INPUT SEL. -painiketta siirtyäksesi eri toimintojen –Tuner
(PR##), AV1, AV2 ja AUX– välillä
◆ Käytettävissä ainoastaan videonauhuritoiminnossa
➢
Paina kauko-ohjaimen VCR-painiketta
videonauhuritoiminnon valitsemiseksi ennen kuin aloitat
sivuilla 19-43 kuvattujen videonauhuritoimintojen
käytön.
Paina kauko-ohjaimen DVD-painiketta DVD-toiminnon
valitsemiseksi ennen kuin aloitat sivuilla 44-64 kuvattujen
DVD-toimintojen käytön.
15
Sisäänrakennetun TV-virittimen perustoiminnot
Seuraavia painikkeita voi käyttää katseltaessa TV:tä DVDvideonauhurin sisäänrakennetun TV-virittimen avulla.
DVD:n kopiointi videonauhurille
DVD-videonauhurin avulla voit kopioida DVD-levyn sisällön VHSvideokasetille yksinkertaisesti COPY-painiketta painamalla.
4
1
SF
1
2
2
TV/VCR-painike
Paina tätä painiketta siirtyäksesi TV:n virittimen käytöstä
videonauhurin sisäänrakennetun virittimen käyttöön tai päinvastoin.
EJECT
Kopioitavaa DVD-levyä ei voida kopioida, jos se on
suojattu kopioinninestotoiminnolla. Macrovision®koodattujen DVD-levyjen kopiointi on kielletty.
PROG
nro -painikkeet
Paina jompaakumpaa näistä painikkeista valitaksesi kanavan
suoraan.
1
Lataa levy DVD-soittimeen.
Lataa kopioitava DVD-levy DVD-soittimeen ja sulje levykelkka.
3
0-9 -painikkeet
Paina näitä painikkeita valitaksesi ohjelman suoraan.
2
Lataa VHS-videokasetti videonauhuriin.
Lataa tyhjä VHS-videokasetti videonauhuriin.
4
INFO.
Paina tätä painiketta saadaksesi esiin parhaillaan katseltavan
ohjelmakanavan numeron.
◆ Toimii myös DVD- ja VCR-toiminnoissa (videonauhuri).
3
Kopioi DVD-levy VHS-videokasetille.
Paina DVD-videonauhurin etupaneelin COPY-painiketta.
◆ DVD-soitin siirtyy toistotilaan ja videonauhuri nauhoitustilaan.
◆ Jos näytölle ilmestyy DVD-valikko, voi sen lisäksi vielä joutua
painamaan PLAY-painiketta kopioinnin käynnistämiseksi.
2
4
☛
3
Lopeta kopiointi.
Kun DVD-levyn toisto on päättynyt, paina kauko-ohjaimen VCR- ja
sen jälkeen PYSÄYTYS-painiketta kopioinnin päättämiseksi.
◆ Kopiointi tulee lopettaa manuaalisesti DVD-elokuvan
päättyessä. Muussa tapauksessa DVD:n toisto ja nauhoitus
saattavat käynnistyä uudelleen alusta.
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
1
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
2
ON
PHONES
REC
NTSC-muotoisen DVD -levyn kopiointiprosessi ei voi olla
aktiivinen.
S.MODE
COPY
3
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
Kauko-ohjaimeen on asetettava uudet paristot tai siinä olevat vanhat
on vaihdettava uusiin silloin kun:
1
◆ DVD-videonauhuri on juuri ostettu
4
◆ Kauko-ohjain ei enää toimi kunnolla
1
Työnnä kauko-ohjaimen pohjassa olevan paristotilan kannen
sisälaitaa nuolen suuntaan kannen irrottamiseksi.
2
Aseta kaksi AAA- tai RO3-koon tai vastaavaa paristoa paristotilaan
niiden navat oikeaan suuntaan:
◆
pariston pluspää (+) paristotilan vastaavaan päähän
◆
pariston miinuspää (–) paristotilan vastaavaan päähän
3
Aseta kansi takaisin paikalleen kohdistamalla se kauko-ohjaimen
rungon suuntaiseksi ja painamalla se paikalleen.
➢
16
4
Älä käytä yhtä aikaa eri paristotyyppejä (esim. mangaanija alkaliparistoja).
17
SF
Language
DVD-videonauhurissa on 24 tunnin järjestelmän mukainen kello ja
kalenteri, joita voi käyttää esim. seuraaviin toimintoihin:
◆ Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
◆ DVD-videonauhurin automaattinen
ajastinnauhoitustoiminto
Päivämäärä ja kellonaika on asetettava silloin kun:
◆ DVD-videonauhuri on juuri ostettu
: English
Install
SF
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
☛Muista asettaa kello oikeaan aikaan silloin kun aika muuttuu
kesäajasta talviaikaan ja päinvastoin.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta Clock kohdistinpainikkeilla
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos:
Clock Set -valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse tunti- ja minuuttilukemat sekä päiväys ja kuukausi ➛- ja ❿painikkeita painamalla.
Tulos:
Valittu vaihtoehto alkaa vilkkua.
Clock Set
Time
12 : 00
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
Auto Clock
: On
☛
TV-kanavia ei tarvitse esivirittää uudelleen, jos ne on jo
kertaalleen esiviritetty automaattisesti. (Lue sivun 13
kappale “Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen
asetustoiminto (Plug & Auto Setup)”
DVD-videonauhurissa on sisäänrakennettu TV-viritin TV-kanavien
vastaanottoa varten.
Virittimen avulla vastaanotettavat TV-kanavat tulee esivirittää. Tämä
voidaan tehdä jollakin seuraavista tavoista:
◆ Plug & Auto Setup -toiminnolla (lue lisää sivulta 13)
◆ Automaattisesti
◆ Manuaalisesti (lue lisää sivulta 20)
Aina 80 kanavaa voidaan tallentaa muistiin.
, ❷.
5
Lisää tai vähennä lukemia painamalla tai ❷.
Tulos:
Viikonpäivä tulee näkyviin automaattisesti.
6
Voit valita Päälle- tai Pois-asetuksen painamalla
valitsit Auto Clock (automaattinen kello) -vaihtoehdon.
Tulos: Valittu Päällä/Pois -arvo tulee näkyviin.
7
1
tai
❷,
Valitse kohta Install kohdistinpainikkeilla
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos:
Install-valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse Auto Setup painikkeella tai ❷. Vahvista valinta
painikkeella ❿ .
Tulos:
Näytölle ilmestyy viesti, joka ilmoittaa videonauhuriin
mahdollisesti jo esivalittujen kanavien poistamisesta.
5
Käynnistä kanavien automaattihaku painamalla OK.
Tulos: ◆ TV-ruudussa alkaa vilkkua viesti Please Wait.
◆ Viritin käy läpi ensimmäisen taajuusalueen ja
ensimmäiseksi löytynyt ohjelmakanava näytetään
näytöllä ja tallennetaan muistiin.
◆ DVD-videonauhuri alkaa sen jälkeen etsiä seuraavaa
ohjelmakanavaa jne.
◆ Kun kanavien automaattinen hakutoiminto on suoritettu
loppuun, DVD-videonauhuri siirtyy automaattisesti
ohjelmakanavalle numero 1.
jos
Kun olet valmis, voit poistua valikosta painamalla kolme kertaa
RETURN.
➢
Voit vaihtaa näyttötietojen kielen.
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
SF
: Off
: On
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
, ❷.
Auto Setup
Your data will be lost
Press OK to continue
Menu to exit
DVD-videonauhurin automaattisesti muistiin tallentamien
kanavien määrä riippuu sen löytämistä ohjelmakanavista.
Auto Setup
: English
6
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Kielen asetus
Language
VCR
TV-kanavien automaattinen esiviritys
Päivämäärän ja kellonajan asetus
: Off
: On
Language Set
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
2
Valitse kohta Language kohdistinpainikkeilla ja paina OK
painiketta.
3
Aseta kohdistin halutun kielen kohdalle ja paina OK-painiketta.
4
Kun olet valmis, voit poistua valikosta painamalla kaksi kertaa
RETURN.
Halutessasi keskeyttää ohjelmakanavien automaattisen
hakutoiminnon ennen sen loppuunsuorittamista paina kolmesti
RETURN-painiketta valikon sulkemiseksi.
➢
Please Wait
15%
Kun ohjelmakanavien automaattinen hakutoiminto on
päättynyt, viritin on saattanut tallentaa muistiin jonkin
ohjelmakanavan useammin kuin kerran. Valitse siinä
tapauksessa niistä parhaimman kuvan antava kanava
ja poista ne, joita ei enää tarvita (lue lisää sivulta 21).
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
18
19
VCR
TV-kanavien manuaalinen esiviritys
☛
Language
: English
Install
1
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
SF
: Off
: On
Install
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
OFF
: 1
CH
: ---
MFT
: -
DECODER
: OFF
NAME
: ----
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan Manual Setup eteen.
2
Valitse kohta Install kohdistinpainikkeilla
5
Valitse ❿-painiketta painamalla kohta Manual Setup.
Tulos: Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: Install-valikko ilmestyy näytölle.
Valitse halutun ohjelmakanavan numero
painamalla.
7
8
, ❷.
- tai ❷-painiketta
Paina ❿-painiketta aseman esivirittämiseksi.
Tulos: Näytölle ilmestyy Manual Tuning -valikko.
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan Manual Setup eteen.
5
Käynnistä ohjelmakanavan haku ➛- tai ❿-painiketta painamalla.
Tulos: Viritin käy läpi ensimmäisen taajuusalueen ja
ensimmäiseksi löytynyt ohjelmakanava näytetään näytöllä.
Valitse tämä kohta ❿-painiketta painamalla
Tulos: Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
6
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
poistettavan, esiviritetyn ohjelmakanavan (PR) eteen.
7
Paina CLEAR-painiketta.
Valitse DECODER painikkeella ❷.
10
Paina painiketta ❿ tv-aseman dekooderin käytön aloittamiseksi tai
lopettamiseksi, mikäli tarpeen.
11
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan NAME eteen.
Aseman nimi asetetaan automaattisesti lähetesignaalin avulla.
12
Ohjelmakanavan nimen muuttamiseksi paina ❿-painiketta.
Tulos: Nimen 1. kirjain alkaa vilkkua.
13
Halutessasi...
Paina...
Valita nimeen
kirjainmerkin
- tai ❷-painiketta, kunnes haluttu
kirjainmerkki (kirjain, numero tai
“-” -merkki) ilmestyy näyttöön
Siirtyä seuraavaan tai
edelliseen kirjainmerkkiin
➛- tai ❿-painiketta
14
Jos...
Niin...
Haluat tallentaa
muistiin näytöllä
näkyvä ohjelmakanavan
◆
◆
◆
Et halua tallentaa
muistiin näytöllä
näkyvää ohjelmakanavaa
◆
◆
◆
8
SF
: Off
: On
, ❷.
4
9
MEMORY : OK
RETURN
20
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
4
6
: English
Install
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
MANUAL TUNING
PR
◆ Väärälle esivirityspaikalle
Voit poistaa sen.
1
4
SWAPPING : OK
RETURN
Language
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: Install-valikko ilmestyy näytölle.
3
DELETE : CLEAR
◆ Jota et tarvitse
3
2
5
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Jos olet tallentanut muistiin ohjelmakanavan:
Valitse kohta Install kohdistinpainikkeilla
DEC
1
TV-kanavia ei tarvitse esivirittää manuaalisesti, jos ne jo
on viritetty automaattisesti.
2
Auto Setup
VCR
Esiviritetyn TV-kanavan poistaminen
Toista menettely kohdasta 6 lähtien, kunnes kaikki halutut asemat
on poistettu.
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
3
9
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina neljästi RETURN-painiketta
valikon sulkemiseksi.
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
Paina - tai ❷-painiketta, kunnes
kohdistin siirtyy kohdan MFT eteen
Paina tarvittaessa ➛- tai ❿-painiketta
kuvan säätämiseksi
Paina OK ohjelmakanavan tallentamiseksi
muistiin
Paina - tai ❷-painiketta, kunnes
kohdistin siirtyy kohdan CH eteen
Paina ➛- tai ❿-painiketta jatkaaksesi
hakua taajuusalueella ja näyttääksesi
seuraavan ohjelmakanavan
Siirry kohdan 9 alkuun
15
Toista tämä menettely kohdasta 9 lähtien, kunnes kaikki halutut
asemat on tallennettu muistiin.
16
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
21
VCR
Esiviritettyjen TV-kanavien järjestyksen muuttaminen
Language
Voit muuttaa esiviritettyjen TV-kanavien luettelossa olevien
kanavien järjestystä ja muuttaa niiden numeroita oman halusi
mukaisesti.
: English
Install
SF
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
1
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
2
Valitse kohta Install kohdistinpainikkeilla
3
Valitse tämä kohta OK- tai kohdistinpainikkeilla ❿.
Tulos: Install-valikko ilmestyy näytölle.
4
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
6
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
halutun, esiviritetyn ohjelmakanavan eteen.
Tulos: Valittu ohjelmakanava ilmestyy samanaikaisesti
TV-ruutuun.
7
Kun haluat muuttaa kanavanumeroa, paina kauko-ohjaimen
OK-painiketta. (Esimerkiksi, kun siirrät aseman kanavalta 1
kanavalle 3.)
8
Tätä ohjelmakanavaa voidaan muuttaa toistamalla sama menettely
kohdasta 6 alkaen.
9
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina neljästi RETURN-painiketta
valikon sulkemiseksi.
4
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
021
----
OFF
1
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan Manual Setup eteen.
Valitse tämä kohta ❿-painiketta painamalla
Tulos: Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
3
5
, ❷.
5
TV STATION TABLE
PR
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Voit valita äänitilan (B/G) tai D/K) videonauhuriin kytketyn TV:n
mukaisesti.
4
Language
: English
Install
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta Install kohdistinpainikkeita
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: Install-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan TV System eteen.
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
SF
, ❷ käyttämällä.
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
5
Valitse G tai K ❿-painiketta painamalla.
6
Kun olet valmis, voit poistua valikosta painamalla kolme kertaa
RETURN.
DVD-videonauhurin toistokanavaa voidaan joutua vaihtamaan, jos
toistokuvassa esiintyy häiriöitä tai ellei toistokuva tule näkyviin
TV:hen.
DVD-videonauhurin toistokanava voidaan vaihtaa, jos haluat säätää
ruutunäytöllä näytettävien tietojen näyttötaajuutta.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta Install kohdistinpainikkeilla
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: Install-valikko ilmestyy näytölle.
G
: G
: CH 36
K
VCR
DVD-videonauhurin toistokanavan valinta
2
3
VCR
RF OUT -äänitilan valinta (B/G–D/K)
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
, ❷.
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
Install
Auto Setup
4
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan VCR Output CH eteen.
5
Valitse haluttu toistokanava (CH21~CH69) OK- tai ❿kohdistinpainikkeilla.
CH21
6
22
. . CH36
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
CH 21
:
CH 36
:
CH 69
: G
: CH 36
. . CH69
Kun olet valmis, voit poistua valikosta painamalla kolme kertaa
RETURN.
Viritä sen jälkeen TV uudelleen käyttöä varten. (sivu 14).
23
VCR
Värijärjestelmän valinta
Language
Voit valita ennen videokasetin toistoa sen toistossa käytettävän
värijärjestelmän.
Muussa tapauksessa järjestelmä valitsee automaattisesti käytettävän
värijärjestelmän silloin asetukseksi on valittu AUTO.
➢ ◆ Videokasettia toistettaessa DVD-videonauhuri valitsee
automaattisesti käytettävän värijärjestelmän.
◆ NTSC-värijärjestelmän mukaisesti nauhoitettua videokasettia
tällä DVD-videonauhurilla toistettaessa tee värijärjestelmän
asetus TV:n mukaisesti. Jos käytettävä TV toimii ainoastaan
PAL-järjestelmän mukaisesti, aseta asetukseksi NTPB.
Jos taas TV on moninormi-TV (NTSC 4.43 -yhteensopiva),
aseta asetus kohtaan NT4.43, jolloin voit nauhoittaa
NT4.43 -järjestelmän mukaisesti.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
SF
: Off
: On
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
Auto
PAL
B/W
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿ .
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Älykäs kuvansäätötoiminto mahdollistaa kuvan terävyyden
automaattisen säädön oman arviosi mukaiseksi.
Language
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿ .
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta User Set kohdistinpainikkeilla
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: User Set -valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse tämä kohta OK- tai ❿ painikkeilla.
5
Valitse IPC (älykäs kuvansäätö) ❿-painiketta painamalla.
➢
6
4
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan Colour System eteen.
Paina ❷-painiketta IPC-toiminnon kytkemiseksi päältä (Off)
kuvan terävyyden säätämiseksi manuaalisesti.
7
5
Valitse ❿-painiketta painamalla AUTO ➝ PAL ➝ B/W.
Auto Videokasetti toistettaessa DVD-videonauhuri valitsee
automaattisesti värijärjestelmän.
B/W Mustavalkoinen
Paina ➛- tai ❿-painiketta niin monta kertaa, että kuva näkyy
näytöllä sellaisena kuin itse haluat.
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
➢
8
: English
SF
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
User Set
Jos älykäs kuvansäätötoiminto on jo käytössä (On), kuvan
terävyys säädetään automaattisesti.
Valitse kohta User Set kohdistinpainikkeilla , ❷.
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: User Set -valikko ilmestyy näytölle.
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
On
Off
Ellet paina painiketta 10 sekunnin sisällä, PICTURE-valikko
häviää näytöstä automaattisesti.
Kun halutut asetukset on tehty, paina uudelleen RETURNpainiketta.
➢
Voit myös valita toiminnon suoraan käyttämällä
kaukosäätimen IPC-painikketta.
NICAM-järjestelmä
Language
NICAM-järjestelmällä lähetettävät ohjelmat on jaettu kolmeen
tyyppiin. NICAM-stereo, NICAM-mono ja Bilingual (kaksikieliset
lähetykset). NICAM-ohjelmat sisältävät aina myös normaalin
monoäänilähetyksen, minkä vuoksi voit aina valita haluamasi
äänijärjestelmän.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿ .
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
3
Valitse kohta User Set kohdistinpainikkeilla
4
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
5
On
Off
Halutessasi käyttää... Paina OK tai ❿ kunnes...
Monotilaa
6
, ❷.
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: User Set -valikko ilmestyy näytölle.
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan NICAM eteen.
NICAM-tilaa
24
, ❷.
2
3
6
VCR
VCR
Älykäs kuvansäätö
Näytölle ilmestyy Off.
Off: Aseta asetus tähän kohtaan
ainoastaan silloin kun stereoäänessä
on huonojen vastaanottoolosuhteiden vuoksi säröä, ja haluat
sen vuoksi äänittää normaalia
monoääntä NICAM-lähetyksen
aikana.
Näytölle ilmestyy On.
On: Aseta asetus normaaliolosuhteissa
tähän kohtaan.
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURN
-painikette valikon sulkemiseksi.
25
VCR
Language
Automaattinen virrankatkaisutoiminto kytkee DVD-videonauhurin
automaattisesti päältä, mikäli siihen ei syötetä mitään signaalia,
eikä yhtäkään sen painikkeista paineta itse valitun esiasetetun ajan
sisällä.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
SF
Language
: Off
: On
1
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Off
1Hour
2Hour
3Hour
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan Auto Power Off eteen.
3
Valitse automaattiseen virran katkaisuun kuluva aika ❿- tai OKpainiketta painamalla
2
Valitse Screen Messages kohdistinpainikkeilla
3
Halutessasi...
Paina OK tai ❿ kunnes...
Näyttää tiedot ruutunäytöllä
Näytölle ilmestyy On.
Piilottaa näyttötiedot
Näytölle ilmestyy Off.
Off
1Hour
2Hour
3Hour
Language
SF
Kun asetus on asetettu valmiiksi paina kahdesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
4
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
On
Off
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina RETURN-painiketta
kahdesti valikon sulkemiseksi.
Halutessasi käyttää nauhalaskuria videokasetin jäännösajan
näyttämiseen, on käytettävän kasetin pituus ilmoitettava.
VCR
Valitse Menu.
2
Valitse VCR-valikko kohdistinpainikkeilla ❿.
3
Valitse tämä kohta OK- tai ❿ painikkeilla.
4
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan Tape Select eteen.
5
Paina OK- tai ❿-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että
oikea kasetin pituus ilmestyy näytölle.
E180
E300
Language
: English
Install
1
6
: Off
: On
tai ❷.
Videokasettityypin valinta
26
: English
Install
2
4
: Off
: On
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
DVD-videonauhuri näyttää useimmat tiedot sekä omasta että TV:n
toiminnasta.
Voit valita näiden tietojen (paitsi hakumerkin (indeksi),
ohjelmointivalikon, ajastintoimintojen, koska niitä ei voi piilottaa)
näyttämisen TV-ruudusta
1
: English
Install
VCR
Viestit näytöllä
Automaattinen virrankatkaisutoiminto
E240
E260
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Valitse oikea kasetin pituus OK- tai ❿-painikkeilla.
27
E180
E240
E260
E300
VCR
Koko videokasetin jatkuva toisto
Voit asettaa laitteen toistamaan jatkuvalla toistolla koko
videokasettia alusta loppuun.
Language
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
◆ SP (Normaalinopeus)
: Off
: On
1
Paina MENU-painiketta ja valitse VCR kohdistinpainikkeilla
2
VahvisValitse tämä kohta painamalla OK- tai ❿ painiketta..
3
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan REPEAT PLAY eteen.
4
Jos...
Paina OK tai ❿kunnes...
Haluat toistaa videokasettia
jatkuvalla toistolla
Näytölle ilmestyy On .
Et halua toistaa jatkuvalla
toistolla
Näytölle ilmestyy Off .
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Off
On
5
VCR
Videokasetille voi nauhoittaa kahdella eri nauhanopeudella
: English
Install
SF
VCR
Nauhoitusnopeuden valinta
, ❷.
◆ LP (Puolinopeus)
Puolinopeutta käytettäessä:
◆ Jokaiselle videokasetille voi nauhoittaa puolta pitemmän
ajan
◆ Nauhoituksen laatu on kuitenkin hieman huonompi
Nauhoittaaksesi
videokasetille...
Paina kauko-ohjaimen SPEED-painiketta,
kunnes...
Normaalinopeudella
Puolinopeudella
Näytölle ilmestyy SP
Näytölle ilmestyy LP
Tyyppi
Nauhoitusaika (SP)
E-180
180 min = 3 h
E-240
240 min = 4 h
E-260
260 min = 4 h 20 min
E-300
300 min = 5 h
SF
Kun asetukset on tehty valmiiksi, paina kahdesti RETURN
painiketta valikon sulkemiseksi.
S-VHS toisto
DVD-VHS mahdollistaa korkealaatuisen S-VHS nauhan toiston
Language
: English
1
Valitse S-VHS toiminto ja paina MENU-painiketta.
2
Valitse VCR-valikko kohdistinpainikkeilla
3
Valitse tämä kohta painamalla OK- tai ❿-painiketta.
4
Valitse S-VHS –valikko kohdistinpainikkeilla
5
To...
Jos… Paina OK- tai ❿, niin…
Shaluat S-VHS toiston
On ilmestyy näytölle.
et halua S-VHS toistoa
Off ilmestyy näytölle.
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
VCR Setup
28
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Off
On
6
/❷.
/❷.
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina RETURN-painiketta kahdesti
sulkeaksesi valikon. S-VHS nauhoja toistetaan asettamalla S-VHS tila
päälle On VCR Setup –ohjelmointivalikossa.
29
VCR
Päällenauhoituksen estäminen
Videokasetin pohjassa on suojaliuska, joka (katkaistuna) estää
tahattoman päällenauhoituksen. Jos liuska niin ollen katkaistaan, ei
videokasetille voi nauhoittaa.
1
SF
1
2
VCR
Halutessasi suojata videokasetin päällenauhoitukselta, katkaise
suojaliuska pienellä ruuvimeisselillä.
Halutessasi tämän jälkeen kuitenkin nauhoittaa videokasetille,
jonka suojaliuska on katkaistu, kiinnitä teippi aukon päälle.
Suora nauhoitus
Ennen ohjelman nauhoittamista vastaava ohjelmakanava tulee
esivirittää (ellet nauhoita ulkoisesta videolaitteesta). Ellet ole vielä
tehnyt niin, lue sivuilla 18-19 olevat kappaleet.
Tätä toimintoa käyttämällä voit nauhoittaa videokasetilla aina
yhdeksän tuntia ohjelmaa (LP-toiminnolla).
DVD-videonauhuri pysähtyy automaattisesti asetetun nauhoitusajan
loputtua.
EJECT
STANDBY/ON
1
Kytke TV päälle.
2
Halutessasi katsella nauhoitettavaa ohjelmaa nauhoituksen aikana
valitse TV:stä DVD-videonauhurille viritetty kanava (tai käytettävä
AV-kanava).
3
Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle aiot nauhoittaa, sen
suljettu ikkunapuoli ylöspäin ja suojaliuska paikallaan tai
katkaistun suojaliuskan jättämä aukko teipillä peitettynä.
Tulos: DVD-videonauhuri kytkeytyy päälle automaattisesti.
4
6
Valitse:
◆
Nauhoitettava ohjelmakanava PROG (
tai
1
Kytke TV päälle.
2
Halutessasi katsella nauhoitettavaa ohjelmaa nauhoituksen aikana
valitse TV:stä DVD-videonauhurille viritetty kanava (tai käytettävä
AV-kanava).
3
Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle aiot nauhoittaa, sen
suljettu ikkunapuoli ylöspäin ja suojaliuska paikallaan tai
katkaistun suojaliuskan jättämä aukko teipillä peitettynä.
Tulos:
DVD-videonauhuri kytkeytyy päälle automaattisesti.
4
tai
6
7
7
tai
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
3
4
) -painikkeilla
4
AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmanlähde INPUT SEL. -painiketta
käyttämällä satelliittivirittimen tai ulkoisen videolaitteen
käyttämiseksi.
Tulos:
Ohjelmakanavan numero ilmestyy näyttöön ja sen
lähettämä ohjelma näkyy nyt TV:stä.
5
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SPEED-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun nopeuden valitsemiseksi. (sivu 29)
6
Pidä REC-painike ( ●) sisäänpainettuna hetken ajan nauhoituksen
käynnistämiseksi.
Tulos:
Nauhoituksen ilmaisin ilmestyy TV-ruutuun ja DVDvideonauhurin näytölle. Hakumerkki (indeksi) tallentuu
nauhalle (lue lisää sivulta 37).
7
Paina REC-painiketta ( ●) niin monta kertaa kuin tarvitaan halutun
nauhoitusajan lisäämiseksi:
◆
30 minuutin askelin aina 4 tuntiin
◆
1 tunnin askelin aina 9 tuntiin (LP)
Nauhoituksen pituus näkyy TV-ruudussa. Valittua
Tulos:
ohjelmakanavaa nauhoitetaan asetetun ajan
mukaisesti. Sen loputtua DVD-videonauhuri keskeyttää
nauhoituksen automaattisesti.
) -painikkeilla
AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmanlähde INPUT SEL. -painiketta
käyttämällä satelliittivirittimen tai ulkoisen videolaitteen
käyttämiseksi.
Tulos: Ohjelmakanavan numero ilmestyy näyttöön ja sen
lähettämä ohjelma näkyy nyt TV:stä.
5
Valitse:
◆
Nauhoitettava ohjelmakanava PROG (
tai
S.MODE
◆
◆
5
SELECT
PHONES
REC
4
4
VCR
Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SPEED-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun nopeuden valitsemiseksi. (sivu 29)
Pidä REC-painike ( ● ) sisäänpainettuna hetken ajan
nauhoituksen käynnistämiseksi.
Tulos: Nauhoituksen ilmaisin ilmestyy TV-ruutuun ja DVDvideonauhurin näytölle. Hakumerkki (indeksi) tallentuu
nauhalle (lue lisää sivulta 37).
Paina nauhoituksen keskeyttämiseksi kerran ■-painiketta.
➢ ◆nauhoitusta
Jos DVD-videonauhuri työntää kasetin takaisin ulos
käynnistettäessä, tarkista, että kasetin suojaliuska
8
6
5
LENGTH 2:30
SET LENGTH :
PRESS REC ●
Halutessasi keskeyttää nauhoituksen ennen asetettua aikaa paina
STANDBY/ON-painiketta.
☛
Jos nauha loppuu ennen nauhoitusajan loppumista:
◆ Nauhoitus keskeytyy.
on paikallaan tai että (liuska katkaisemalla avattu) aukko on
peitetty teipillä.
◆ Jos nauha loppuu kesken nauhoituksen, videokasetti alkaa
automaattisesti kelata nauhaa takaisin kasetin alkuun.
30
31
SF
VCR
PR
Ajastinnauhoituksen käyttö
Day
Start
Stop
Speed
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
SF
15
Ajastimen avulla voit ohjelmoida DVD-videonauhurin
nauhoittamaan ohjelman aina kuukauden ennen sen lähetystä. Aina
kuusi ohjelmointia voi olla voimassa yhtä aikaa.
☛
1
Asetettujen ajastinnauhoitusten tiedot voidaan tarkistaa:
◆ Sen jälkeen kun olet lopettanut DVD-videonauhurin
ajastinasetusten teon.
◆ Jos olet unohtanut, mitkä ohjelmat piti nauhoittaa
ajastimella.
Tarkista ennen ohjelmoinnin tekemistä, että päiväys ja
kellonaika ovat oikeat.
Lataa videokasetti videonauhuriin ja paina kauko-ohjaimen
TIMER-painiketta
Tulos: Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
2
Valitse ohjelmalähde ❿-painikkeella.
3
Valitse asema tai tulolähde (AV1, AV2 tai AUX ) painamalla
❷-painikkeita.
4
Paina ❿-painiketta nauhoituspäivän valitsemiseksi.
5
Valitse haluttu päivä painamalla
6
Paina ❿-painiketta nauhoituksen käynnistymisajan valitsemiseksi.
7
Valitse tuntilukemat painamalla
8
Paina ❿-painiketta minuuttilukemien valitsemiseksi.
9
Valitse minuuttilukemat painamalla
10
11
Paina ❿-painiketta nauhoituksen päättymisajan valitsemiseksi.
- tai
- ja ❷-painikkeita.
1
Paina kauko-ohjaimen TIMER-painiketta.
Tulos: Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
2
Valitse haluttu ohjelmakanava
3
Valitse ja muuta haluttuja lukemia painamalla ➛- ja ❿-painikkeita.
Yksityiskohtaisempia ohjeita on edellisellä sivulla.
4
Kun olet valmis, paina kolme kertaa RETURN.
PR
Day
Start
Stop
Speed
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
SF
- ja ❷-painikkeilla.
- ja ❷-painikkeita.
- ja ❷-painikkeita.
Valitse nauhoituksen päättymisaika painamalla - ja ❷ painikkeita, käyttämällä nauhoituksen käynnistymisajan valinnassa
käytettyä menettelyä.
12
Paina ❿-painiketta nauhoitusnopeuden valitsemiseksi.
13
Valitse - ja ❷ -painikkeita painamalla jokin nauhoitusnopeusvaihtoehdoista SP (normaalinopeus), LP (puolinopeus) tai
Auto (Automaattinen nauhanopeuden valinta).
14
Kun asetus on tehty valmiiksi, paina RETURN-painiketta.
15
Paina ajastimen aktivoimiseksi STANDBY/ON-painiketta.
Tulos: Ennen nauhoituksen käynnistymistä DVD-videonauhuri
vertaa asetettua nauhoituksen pituutta videonauhuriin
ladatun videonauhan jäännösaikaan.
➢
VCR
Ajastinnauhoituksen asetusten tarkistaminen
Automaattinen nauhanopeuden valintatoiminto: DVDvideonauhurin “Automaattinen nauhanopeuden valinta” toiminto vertaa asetettua ajastinnauhoituksen pituutta
videonauhuriin ladatun videonauhan jäännösaikaan. Jos
videonauhan jäännösaika ei riitä koko nauhoitukseen
AUTO-tilassa, DVD-videonauhuri siirtyy automaattisesti
puolinopeustilaan (LP) koko ohjelman nauhoittamiseksi.
VCR
Ajastinnauhoituksen peruuttaminen
Voit peruuttaa minkä tahansa ohjelmoinnin, jos se on:
PR
◆ Väärin asetettu
◆ Käynyt tarpeettomaksi
1
Paina kauko-ohjaimen TIMER-painiketta.
Tulos: Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
2
Valitse haluttu ohjelmakanava
3
Paina CLEAR-painiketta valitun ohjelmoinnin peruuttamiseksi.
Tulos: Kaikki tätä ohjelmointia koskevat tiedot häviävät, eikä
ohjelmaa nauhoiteta.
4
Kun olet valmis, paina kolme kertaa RETURN.
- ja ❷-painikkeilla.
Day
Start
Stop
Speed
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
4
32
33
VCR
Videokasetin toisto
Tätä toimintoa käyttämällä voit toistaa nauhoitettua videokasettia.
SF
2
3
1
2
3
SELECT
VOL
3
P.SCAN
Voit valita sen toistotavan, jolla ääni toistetaan kaiuttimien ja AVliitäntöjen kautta. Toistotavan voi valita seuraavista vaihtoehdoista.
Kytke päälle sekä TV että DVD-videonauhuri.
Toistotapa
Lataa videonauhuriin toistettava videokasetti, ja jos sen
päällenauhoituksen suojaliuska on paikallaan, paina ❿ll.
Muussa tapauksessa videokasetin toisto käynnistyy automaattisesti.
L
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmän
vasemmasta kanavasta.
R
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmän
oikeasta kanavasta.
MIX
Käytetään äänen toistamiseksi yhtä aikaa sekä
stereojärjestelmästä että normaaleista toistokanavista.
MONO
Käytetään äänen toistamiseksi tavallisella monokanavalla.
LR
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmällä sekä
oikeasta että vasemmasta kanavasta.
➢
EJECT
VCR
Äänentoistotilan valinta
Kun videokasetti ladataan videonauhuriin sen asento
säädetään parhaaksi mahdolliseksi häiriöiden välttämiseksi
(Digitaalinen, automaattinen raidanseuranta). Jos nauhan
loppu saavutetaan videokasettia toistettaessa, videonauhuri
alkaa automaattisesti kelata kasettia sen alkuun.
Tällä DVD-videonauhurilla voi toistaa NTSC-järjestelmän
mukaisia videokasetteja, mutta ei nauhoittaa niitä sen
järjestelmän mukaisesti.
Halutessasi...
Paina...
Keskeyttää toiston
■ (PYSÄYTYS).
Ottaa kasetin ulos
Kuvaus
➢
(EJECT) (kasetinpoisto).
SF
L
LR
Jos laitteella toistetaan HiFi-stereojärjestelmän
mukaisesti nauhoitettua videokasettia, äänentoisto
siirtyy HiFi-stereojärjestelmän mukaiseen toistoon
viiden sekunnin monotoiston jälkeen.
R
MIX
MONO
Paina äänentoistotilan valitsemiseksi kauko-ohjaimen AUDIO-painiketta,
kunnes haluttu vaihtoehto ilmestyy näyttöön.
VCR
Manuaalinen kuvaraidanseurannan säätö
Kuvaraidanseurantatoiminto mahdollistaa kasettinauhan asennon
säätämisen manuaalisesti mahdollisimman korkealaatuisen kuvan
aikaansaamiseksi.
Jos toiston aikana TV-ruutuun ilmestyy kohinapalkkeja tai -juovia, säädä
kuvanauhan sijainti manuaalisesti painamalla TRK-painikkeita ( tai ),
kunnes kuva on terävä ja värinätön.
Videokasettia on mahdollisuus toistaa hitaammalla
toistonopeudella.
➢
1
◆ Raidanseurantapalkki ilmestyy esiin.
◆
◆ Kuva säädetään.
◆
◆ Raidanseurantapalkki häviää TV-ruudulta sen jälkeen kun
◆
päästät painikkeen.
◆
2
Videokasettia hitaammalla toistonopeudella toistettaessa
toistoääni ei tule kuuluviin.
Paina
◆
Tulos:
VCR
Videokasetin hidastettu toisto
❿ll-painiketta toiston käynnistämiseksi.
❿ll-painiketta uudelleen taukotilaan (STILL) siirtymiseksi.
❿❿-painiketta hitaan toiston (SLOW) käynnistämiseksi.
➛➛ - tai ❿❿-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan
toistonopeuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi.
❿ll-painiketta kahdesti normaaliin toistonopeuteen
siirtymiseksi.
Hidastetulla toistonopeudella toistettaessa kuvassa voi esiintyä
häiriöitä. Näiden häiriöiden vähentämiseksi paina TRK-painikkeita
( tai ).
☛
1
1
2
2
Jos olet käyttänyt hidastettua toistoa pitempään kuin 5
minuuttia, DVD-videonauhuri keskeyttää automaattisesti
hitaan toiston suojatakseen:
◆ Videokasettia
◆ Äänipäitä
34
35
VCR
Voit muuttaa toistonopeutta pikahakutoiminnolla (Shuttle) (ja
toistaa videokasettia aina yhdeksän kerta normaalinopeutta
suuremmalla nopeudella).
Esimerkki: Haluat analysoida urheilijan suorituksen liike
liikkeeltä.
Pikahakutoiminto (Shuttle) on käytettävissä kauko-ohjaimesta.
SF
1
Joka kerta kun nauhoitat videokasettia tällä DVD-videonauhurilla,
hakumerkki (indeksi) merkitään automaattisesti videokasetille
nauhoituksen käynnistyessä.
Hakutoiminnon avulla voit pikakelata videokasettia eteen- tai
taaksepäin tietyn hakumerkin kohdalle ja käynnistää toiston tästä
kohdasta. Valitusta hakusuunnasta riippuen on hakumerkit
numeroitu seuraavalla tavalla.
Äänentoisto ei toimi jaksoa eri nopeuksilla toistettaessa.
1
1
Paina
◆
◆
◆
2
SHUTTLE-painiketta (<<) videokasettia taaksepäin
toistaaksesi
SHUTTLE-painiketta (>>) videokasettia eteenpäin
toistaaksesi
2
➢
Joka kerta kun painat SHUTTLE-painiketta, toistonopeus muuttuu
alla olevan taulukon mukaisesti.
STILL
SLOW
MOTION
X1/10
SLOW
MOTION
X1/5
Edell.
jakso
jne.
❿ll-painiketta toiston aikana
REVERSE REVERSE REVERSE
PLAY
PLAY
PLAY
X9
X5
X3
PLAY
PLAY
X3
PLAY
X5
SF
➞
➢
VCR
Määrätyn jakson hakeminen
Määrätyn jakson toisto eri nopeuksilla
1
Nyk.
toistojakso
Seur.
jakso
1
jne.
2
Tässä videonauhurissa sovelletaan standardoitua
indeksointijärjestelmää (VISS). Näin ollen laite tunnistaa
kaikki muiden samaa järjestelmää käyttävien videonauhureiden tuottamat indeksimerkinnät ja päinvastoin.
PLAY
X9
Go to [0:00:00] Stop
Kayta tätä ominaisuutta kun haluat etsiä kasetin [0:00:00] laskuri
asennon.
Paina CLEAR painiketta, siinä kohdassa kasettia, johon haluat
asettaa laskurin [0:00:00] kohdan.
Video kelautuu eteenpäin ja taaksepäin, etsien [0:00:00] kohtaa, ja
pysähtyy siihen sitten automaattisesti.
1
Kun olet painanut SEARCH painiketta, paina sen jälkeen
vastaavia
tai ❷ painikkeita, kunnes Go to [0:00:00] kohta on
valittu.
2
Paina OK tai ❿.
End Search
Käytä tätä ominaisuutta, kun haluat etsiä tyhjää kohtaa kasetista,
johon haluat äänittää.
Video kelautuu eteenpäin ja taaksepäin, etsien tyhjää kohtaa, ja
pysähtyy automaattisesti tällaiseen kohtaan, sellaisen löydettyään.
Jos video kelautuu kasetin loppuun, nauha nousee ylös
automaattisesti.
36
1
Kun olet painanut SEARCH painiketta, paina vastaavia
painikkeita, kunnes End Search on valittu.
2
Paina OK tai ❿.
tai
❷
37
VCR
Määrätyn jakson hakeminen
Nauhalaskurin käyttö
INTRO SCAN
INTRO SCAN
Kun olet painanut SEARCH painiketta, paina vastaavia
painikkeita, kunnes Intro Scan on valittu.
2
Paina OK tai ❿.
3
Paina ➛➛ tai ❿❿ sen mukaan missä suunnassa ohjelma on.
4
KKun indeksi löytyy, nauhuri toistaa kuvaa viisi sekuntia, minkä
jälkeen seuraavan indeksin haku alkaa.
5
Jos haluat katsoa tietyn hakemiston esitystä, paina ❿II kahdesti.
- 06
2
Paina OK tai ❿.
3
Paina ➛➛ tai ❿❿ painikkeita vielä kaksi kertaa. Nauhuri hakee
haluamasi ohjelman alkukohdan.
4
IndeIndeksihaku toimii sekä eteenpäin (paina ❿❿) että taaksepäin
(paina ➛➛ ). (➛➛ -20
0
+20 ❿❿✌
5
38
☛
Kun olet painanut SEARCH painiketta, paina vastaavia
painikkeita, kunnes Intro Scan on valittu.
●
●
tai
◆ Ilmoittaa kuluneen ajan toisto- ja nauhoitustiloissa
(tunnit, minuutit ja sekunnit)
◆ Nollautuu silloin kun videokasetti ladataan DVDvideonauhuriin
◆ Auttaa vaivatta löytämään määrätyn jakson alkukohdan
❷
1
●
3
tai
Indeksihaku :
Voit pikakelata nauhan haluamaasi kohtaan. Jos olet esimerkiksi
tallentanut kolme ohjelmaa ja olet kelannut nauhan alkuun, voit
siirtyä SEARCH-painiketta painamalla suoraan 2. ohjelman alkuun.
:
INDEX SEARCH :
Nauhalaskuri:
1
SF
VCR
❷
0:00:00
Jos laitteen halutaan laskevan jäännösajan oikein,
laitteeseen pitää näppäillä käytettävän kasetin pituus.
1
Lataa kasetti DVD-videonauhuriin.
2
Nauhalaskurin nollaamiseksi määrätyn jakson alussa:
◆ Paina INFO-painiketta kahdesti saadaksesi laskurin näkyviin.
◆ Paina CLEAR-painiketta halutessasi nollata nauhalaskurin.
3
Kun olet valmis
◆ Aloita toisto tai nauhoitus.
◆ Paina ■ .
◆ Pikakelaus kohtaan, jossa nollasit nauha-laskurin: paina ➛➛
tai ❿❿.
➢
SF
2
2
Jotkin DVD-videonauhurin tiedoista, kuten nauhalaskurin
lukemat, voidaan näyttää TV-ruudulla (ellet ole kytkenyt
päältä OSD-tilaa (kuvaruutunäyttö). (Lue lisää sivulta 27)
●
PPeruuta indeksihaku painikkeella ❿II tai ■ .
Paina INFO.-painiketta.
◆ Kerran saadaksesi näytölle parhaillaan käytössä
olevan toiminnon, ohjelmoinnin numeron,
nauhoitusnopeuden, päiväyksen, kellonajan ja
nauhalaskurin lukemat.
◆ Kahdesti, jolloin saat esiin ainoastaan nauhalaskurin.
◆ Kolmesti halutessasi saada esiin nauhan jäännösajan.
◆ Neljästi näytön tyhjentämiseksi.
3
39
VCR
RCA-A/V-kaapelin kytkeminen
DVD-videonauhuriin voi kytkeä muita audio/videolaitteita A/Vkaapeleilla, jos laitteissa on liitännät niitä varten.
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
SF
FM
75
COAXIAL
L
AM
VIDEO
1
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
3
OUT
Esimerkkejä: ◆ Haluat kopioida videokasetin toisella
videonauhurilla (lue lisää sivulta 41).
◆ Haluat toistaa ja/tai kopioida videokameralla
otettuja kuvia (lue lisää sivulta 41).
☛
◆ Tarkista ennen kaapeleiden kytkemistä, että sekä TV
että videonauhuri on kytketty päältä.
Voit kopioida kasetin omalle DVD-videonauhurillesi jostakin
toisesta videolähteestä, kuten toisesta videonauhurista tai
videokamerasta.
☛
Esinauhoitettujen videokasettien kopiointi on tekijänoikeuslain
vastaista, samoin niiden uudelleentallentaminen missä tahansa
muodossa ilman tekijänoikeuksien haltijoilta saatua lupaa.
1
Kytke se DVD-videonauhuri, josta videokasetti aiotaan kopioida,
oman DVD-videonauhurisi takapaneelissa olevaan sopivaan
SCART-A/V-liitäntään sivun 12 ohjeiden mukaisesti.
2
Aseta tyhjä videokasetti DVD-videonauhuriisi.
1
Kytke RCA-Video-kaapelin toinen pää videonauhurin
takapaneelissa etupaneelin VIDEO-liitäntään.
3
Aseta nauhoitettu videokasetti toiseen videolaitteeseen
(videonauhuri tai -kamera).
2
Kytke Video-kaapelin toinen pää toisen laitteen (videonauhuri tai
-kamera) sopivaan antoliitäntään.
4
3
Kytke RCA-audiokaapelin toinen pää videonauhurin
takapaneelissa etupaneelin AUDIO-liitäntöihin.
Valitse INPUT SEL. -painiketta painamalla DVD-videonauhurilla
nauhoitettaessa käytettävä nauhoituslähde:
◆ AV1, AV2 -SCART-liitäntää käytettäessä
◆ AUX RCA-liitäntää käytettäessä
R
VCR
Toisen DVD-videonauhurin tai videokameran nauhoittaminen
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
2
L
AM
VIDEO
3
➢
4
Kytke vasen ja oikea kanava niitä vastaaviin värikoodattuihin
liitäntöihin.
Kytke audiokaapelin toinen pää toisen laitteen (videonauhuri,
-kamera tai stereolaite) sopivaan antoliitäntään.
5
Käynnistä kopioitavan videokasetin toisto.
6
Pidä REC-painike ( ● ) hetken ajan sisäänpainettuna
käynnistääksesi nauhoituksen omalla DVD-videonauhurillasi.
7
Kun nauhoitus on valmis, paina sekä videonauhurin että DVDvideonauhurin ■ -painiketta (PYSÄYTYS).
6
7
40
41
SF
VCR
Äänen jälkiäänitys videokasetin ääniraidan päälle
Äänen jälkiäänitystoimintoa käyttämällä voit poistaa aikaisemmin
äänitetyn äänen ja korvata sen uudelle ääniraidalla, joka voidaan
äänittää seuraavista äänilähteistä:
◆ CD, DVD
SF
◆ Laitteistoon kytketty mikrofoni
◆ Kasettidekki
Rajoitus:
Äänen jälkiäänitys voidaan tehdä ainoastaan pitkittäistallennuksella
äänitetylle ääniraidalle (normaali ääniraita).
1
DVD & VCR
AUX
Kytke RCA-audiokaapeli sopivaan laitteeseen stereojärjestelmässäsi
(esim. kasettisoitin).
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
Videonauhurin kauko-ohjain toimii Samsungin televisioiden ja
yhteensopivien laitteiden kanssa.
Selvitä televisiosi yhteensopivuus seuraamalla näitä ohjeita.
SF
1
1
Kytke televisioon virta päalle.
2
Suuntaa kauko-ohjain televisiota kohti.
3
Pidä TV-painiketta painettuna ja syötä televisiosi merkkiä
vastaava kaksinumeroinen koodi painamalla vastaavia
numeronäppäimiä.
TV-merkki
Koodit
TV-merkki
Koodit
SAMSUNG
AKAI
GRUNDIG
LOEWE
PANASONIC
01 - 06
09, 23
09, 17, 21
02
08, 23 - 27
PHILIPS
SABA
SONY
THOMSON
TOSHIBA
02, 20, 22
13, 14, 22 - 24
15, 16
13, 14, 24
07, 16 - 19, 21
2
2
R
L
2
2
Kytke RCA-audiokaapelin toinen pää DVD-videonauhurin
takapaneelissa oleviin audio-ottoliitäntiin (IN: L, R).
3
Lataa päälleäänitettävän ääniraidan sisältävä videokasetti DVDvideonauhuriin ja paina ❿ll-painiketta toiston käynnistämiseksi.
4
Hae videokasetilta esiin äänen jälkiäänityksen loppukohta
käyttämällä ❿❿-painiketta, CLOCK/COUNTER-painiketta ja aseta
CLEAR-painiketta painamalla nauhalaskurin lukemat kohtaan
0:00:00.
AM
VIDEO
5
Hae seuraavaksi esiin hieman äänen jälkiäänityksen aloituskohtaa
edeltävä kohta ➛➛ -painiketta käyttämällä.
6
Paina ❿ll-painiketta.
❿ll-painiketta vielä kerran taukotilaan (STILL) siirtymiseksi.
7
Paina A.DUB-painiketta.
Tulos:
Videonauhuri on nyt äänen jälkiäänityksen
valmiustilassa.
7
A.DUB
-0:05:23
8
Hae kasettidekillä esiin se kohta kasettinauhasta, josta haluat
aloittaa äänen jälkiäänityksen videokasetille.
Esimerkki: Raita, jonka haluat äänittää videokasetille.
9
Kun olet valmis:
◆
Käynnistä äänijärjestelmän toisto.
◆
Paina kauko-ohjaimen REC-painiketta.
Tulos:
Videokasetin vanhan ääniraidan määrätyn jakson
päälle äänitetään uusi ääniosuus.
10
Äänen jälkiäänitys päättyy videonauhurin nauhalaskurin
saavuttaessa lukemat 0:00:00.
Tulos:
➢
☛
➢
Uusi ääniosuus äänitetään videokasetin normaalille
ääniraidalle, ja alkuperäinen ääni säilyy HiFi-ääniraidalla.
Uuden ääniosuuden ja alkuperäisen kuuntelemiseksi yhtä
aikaa paina kauko-ohjaimen AUDIO-painiketta, kunnes
MIX-ilmaisin ilmestyy näytölle. (Lue lisää sivulta 35).
Jos televisiosi on yhteensopiva kauko-ohjaimen kanssa,
se kytkeytyy pois päältä. Televisio on nyt ohjelmoitu
toimimaan kauko-ohjaimen kautta.
3
4
4
Jos TV-merkillesi on useita koodivaihtoehtoja, kokeile
kutakin vuorollaan, kunnes löydät toimivan asetuksen.
Kun vaihdat kauko-ohjaimeen uudet paristot, muista
syöttää koodi uudelleen em. ohjetta noudattaen.
5
Tämän jälkeen voit ohjata television toimintoja seuraavilla painikkeilla.
5
Painike
Toiminto
TV STANDBY/ON ➀
Käytetään television laitteen
käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi.
TV tai VCR ➁
TV-/Videonauhuritilan kytkeminen.
INPUT SEL.➂
Ulkoista lähteen valinta.
VOL + tai –
➃
Television äänenvoimakkuuden säätö.
PROG/TRK
( tai )
➄
Ohjelman valinta.
TV MUTE ➅
42
VCR
Kauko-ohjaimen TV-painikkeiden käyttö
➢
6
Käytetään television äänen mykistämiseksi.
Kaikki nämä toiminnot eivät välttämättä toimi kaikissa
televisioissa. Jos kohtaat pulmia, käytä television omaa
kauko-ohjainta.
43
DVD
Liitännän valinta
DVD
Kielivaihtoehtojen asetus
Alla olevassa kuvassa näytetään tavallisia esimerkkejä DVD-soittimen liittämisestä TV:hen ja muihin
laitteisiin. Näitä liitäntöjä voi käyttää ainoastaan DVD-soitinta muihin laitteisiin kytkettäessä. DVDvideonauhurin tuottamaa kuvaa ei voi katsella näillä liitännöillä.
Mikäli asetat soitinvalikon, levyvalikon, audio- ja tekstityskielet etukäteen,
ilmestyvät ne automaattisesti aina, kun katsot elokuvaa.
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
SF
SF
Disc Menu Language -toiminnon käyttö
Connection to an Television
Television
Levynkielivalikko-toiminto muuttaa ainoastaan levyvalikkonäyttöjen
kielten tekstiä.
Television
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-painiketta.
2
Valitse DVD käyttämällä
/❷ -painikkeita ja paina ❿ - tai OK-
painiketta.
3
Valitse Language DVD (kielen valinta) käyttämällä
paina ❿ - tai OK-painiketta.
/❷ -painikkeita ja
4
Valitse Disc Menu (levyvalikko) käyttämällä
❿ - tai OK-painiketta.
5
Käytä /❷ -painiketta ja valitse 'English'.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
6
Paina OK-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa DVD-valikkoon.
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
/❷, -painikkeita ja paina
Disc Menu Language
Disc Menu
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Component liitäntä
44
tal
S-video liitäntä
45
DVD
Kielivaihtoehtojen asetus
Audio Language -toiminnon käyttö
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
SF
1
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse DVD käyttämällä
/❷,-painikkeita ja paina ❿ - tai
OK-painiketta.
3
Valitse Language Setup (kielen valinta) käyttämällä
painikkeita ja paina ❿ - tai OK-painiketta.
4
Valitse Audio (ääni) käyttämällä
- tai OK-painiketta.
5
Käytä /❷ -painiketta ja valitse ‘English’ .
- Valitse "Original", mikäli haluat, että äänityksen oletuskieli on
alkuperäinen kieli, jolla levy on äänitetty.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
6
DVD
Audiovaihtoehtojen asetus
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
/❷,painikkeita ja paina ❿
2
Valitse DVD (asetukset) käyttämällä
tai OK-painiketta.
3
Valitse Audio Setup (ääniasetukset) käyttämällä
ja paina ❿ tai OK-painiketta.
4
Paina /❷ painiketta halutun vaihtoehdon valitsemiseksi. Paina
sen jälkeen ❿ tai OK-painiketta.
• Dynamic Compression
- On : Dynaaminen pakkaaminen on käytössä.
- Off : Käytetään tavallista aluetta.
• Center SPK Time Delay (lisätietoja on sivulla 65)
• Surround SPK Time Delay (lisätietoja on sivulla 65)
/❷, -
/❷, -painikkeita ja paina ❿
➢
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
SF
/❷ painikkeita
Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai palaamaan
valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN- tai ➛-painiketta.
Center SPK Time Delay
Surround SPK Time Delay
: 0ms
: 0ms
Paina OK-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa DVD-valikkoon.
Subtitle Language -toiminnon käyttö
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse DVD käyttämällä
/❷, -painikkeita ja paina ❿- tai
OK-painiketta.
3
Valitse Language Setup (kielen valinta) käyttämällä
painikkeita ja paina ❿ - tai OK-painiketta.
4
Valitse Subtitle (tekstitys) käyttämällä
- tai OK-painiketta.
5
Käytä /❷-painiketta ja valitse ‘English’.
- Valitse "Automatic", mikäli haluat, että tekstityskieli on
sama kuin audio-asetuksessa valittu kieli.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla. Tietyt
levyt eivät aina sisällä sitä kieltä, jonka valitset alkukieleksi.
Tässä tapauksessa levy käyttää alkuperäisiä kieliasetuksiaan.
6
Paina OK-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa DVD-valikkoon.
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
Subtitle Language
Automatic
Subtitle
46
/❷-
/❷-painikkeita ja paina ❿
47
DVD
Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVD-levyillä. Luokitus
antaa mahdollisuuden määrätä ne DVD-typit, joita perheenjäsenet saa
katsella.
Levyllä on jopa 8 luokitustasoa.
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
SF
Parental Setup
Use Password
No
Yes
: No
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse DVD (asetukset) käyttämällä
- tai OK-painiketta.
3
Valitse Parental Setup (lapsilukko) käyttämällä
ja paina ❿ - tai OK-painiketta.
4
Käytä ➛/ ❿ -painiketta ja valitse Yes, mikäli haluat käyttää
salasanaa. Ok Password -kuvaruutu ilmestyy näkyviin.
5
Kirjoita salasanasi. Sinua pyydetään vahvistamaan salasanasi
kirjoittamalla salasana uudelleen.
Kirjoita salasana uudelleen.
Lapsilukkoasetukset tulevat ruutuun..
/❷ painikkeita ja paina ❿
1
2
Paina /❷-painiketta halutun vaihtoehdon valitsemiseksi. Paina
sen jälkeen ❿ -tai OK-painiketta.
• TV Aspect
/❷ painikkeita
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
SF
/❷-
Televisiomallin mukaan ruudun asetusten (kuvasuhteen) säätäminen
saattaa olla suositeltavaa.
1. 4:3 Letter-Box :
Valitse tämä, kun haluat katsella koko 16:9-suhteen kuvaruutua,
jonka DVD-levy tarjoaa, vaikka olisi käytössä 4:3-suhteen TV-ruutu.
Mustat reunat ilmestyvät kuvaruudun ylä- ja alaosissa.
2. 4:3 Pan-Scan :
Valitse tämä tavanomaista televisiota varten, kun haluat nähda 16:9suhteen kuvaruuden keskimmäiset osuudet. (Elokuvan äärialueet
vasemmalla ja oikealla puolella jäävät näkymättömiin.)
3. 16:9 Wide :
Voit katsella koko 16:9-suhteen kuvaa laajalla kuvaruudulla.
• Black Level
Toiminto säätää kuvaruudun kirkkautta.
• NTSC Disc Output
“NTSC”, jos näytöllä on vain yksi NTSC-videoliitäntä. Jos näin ei ole,
voit jättää PAL 60 Hz -vaihtoehdon ennalleen.
• DVD Output
1. RGB: Lähettää RGB-signaaleja AV JACK -liitännästä (SCART).
2. S-Video: Lähettää S-VIDEO -signaaleja S-VIDEO JACK ..
3. Video: - Lähettää Composite Video -signaaleja AV JACK -liitännästä
(SCART).
- COMPONENT JACK -liitännästä (komponenttiliitäntä)
lähetetään COMPONENT INTERLACE -signaalia (lomitettu
komponenttisignaali).
- Käytä /❷ painiketta ja valitse Paina OK.
Change Password, jolloin salasanan vaihtoruutu ilmestyy.
- Anna uusi salasanasi. Anna uusi salasanasi uudestaan.
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN-tai ➛ -painiketta.
• Jos olet unohtanut salasanasi, lue lisätietoja
Vianetsintä (DVD)- oppaan kohdasta Unohtanut
salasanan (lisätietoja sivulla 75).
/❷ painikkeita ja paina ❿
4
• Salasanan vaihto ;
➢
Valitse Setup (asetukset) käyttämällä
- tai OK-painiketta.
Valitse Display Setup (näyttöasetukset) käyttämällä
painikkeita ja paina ❿ - tai OK-painiketta.
Käytä ➛/ ❿ painiketta soittimen lukituksen poistamiseksi ja
valitse No. Käytä /❷ painiketta luokitustason valitsemiseksi.
Paina OK-painiketta.
- Käytä /❷ painiketta tason valitsemiseksi (esim. 6) ja paina
OK-painiketta. Levyä, joka on tasolla 7, ei voida enää soittaa.
- Käytä ❿ tai ❿ painiketta ja valitse No luokitustason
kumoamiseksi.
Yes
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
3
• Tason säätö ;
~
DVD
Näyttövaihtoehtojen asetus
Ikärajavalvonnan asetus
Display Setup
: 4:3 L-Box
TV Aspect
Black Level
NTSC Disc Output
DVD Out
: PAL 60Hz
: RGB
DVD
DVD-yksikön S-videoliitännät
Vain DVD-yksikkö käyttää S-videoliitäntää. Televisiovirittimen ja
videonauhurin kuvaa katsellaan RF- tai linjaliitäntöjen kautta.
Vaihtoehtoisen S-videoliitännän ottaminen käyttöön edellyttää
sivulla DVD-signaalin ulostuloa koskevien ohjeiden noudattamista.
Jos televisiossasi on S-videosisääntuloliitäntä, voit nauttia korkeasta
kuvanlaadusta katsoessasi DVD-levyjä DVD-VCR-laitteen avulla.
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
1SURROUND R
FRONT L
SURROUND L
WOOFER
CENTER
S-VIDEO OUT
1
Yhdistä S-Video Out (S-videosignaalin ulostuloliitäntä)
televisioon
Yhdistä S-videokaapeli DVD-VCR-laitteen takapaneelissa olevan
S-Video Out (S-videosignaalin ulostulo) -liitännän ja television Svideosisäänmenoliitännän välille.
48
Television S-Videosisäänmenoliitäntään
49
DVD
Komponenttiliitännät (DVD:lle)
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
1
SF
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
Komponenttivideokuva on käytettävissä vain DVD-toiston aikana.
RF- ja Line (linja) -lähdöt ovat käytettävissä virittimelle ja
videonauhan toistolle.
Jos televisio tukee progressiivista skannausta, se voi lähetttää P-r,
Pb- ja Y-signaalit erikseen, jolloin voit nauttia selkeästä ja terävästä
kuvasta.
Voit DVD- tai CD-levyn toiston aikana käyttää seuraavia toiston
erikoisominaisuuksia. Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla
❿ll-painiketta.
1
S-VIDEO OUT
Television Componentsisäänmenoliitäntään
☛
1
Press "OK" to confirm
Prorgessive scan mode.
Otherwise press "RETURN".
2
Yhdistä DVD-soittimen komponenttilähtö televisioon.
Yhdistä DVD-VCR-laitteen takapaneelissa oleva
komponenttiulostulo television komponenttisisäänmenoliitäntään
käyttämällä komponenttivideokaapelia.
tulee punertava tai sinertävä.
3
Please set your TV to component
input. If your TV doesn't have
Progressive scan mode, there will
be no signal on the screen.
4
➢
➢
50
Ota tv:ssä käyttää COMPONENT-asetus (komponentti).
Valitse tv:n AV-tuloksi komponenttitulo. Tässä vaiheessa kuva voi
näyttää punertavalta. Se on normaalia.
Paina etupaneelin P.SCAN-painiketta.
Kun painat DVD-VCR-soittimen P.SCAN-painiketta, sininen LEDmerkkivalo syttyy ja näkyviin tulee seuraava viesti:
Voit ottaa progressiivisen skannauksen käyttöön painamalla OK.
Näyttöön tulee seuraava viesti. Kuva näkyy skannauksen ollessa
progressiivinen.
Voit kuunnella ääntä AUX-äänilähdön tai 5.1-kanvaisten kaiuttimien
kautta katsoessasi komponentti- tai S-video-kuvaa.
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen raitaan tai kohtaukseen
2
2
Etsiminen eteen- tai taaksepäin
Kun toistat levyä, voit etsiä eteen- tai taaksepäin 2X - 4X - 8X - 16X
- 32X- 128X-nopeudella pitämällä ❿❿ / ➛➛-painikkeita painettuna
(Eteenpäin/Taaksepäin). Voit palata tavalliseen nopeuteen
painamalla ❿ll-painiketta.
• HUOMAUTUS: CD:n hakunopeus 2X, 4X, 8X
3
4
Hidastus
Aseta toisto pysäytyskuvatilaan painamalla toiston aikana ❿ll painiketta. Voit ottaa käyttöön hidastetun
toiston painamalla (❿❿) -painiketta (Etsi eteenpäin).
• Kun painat hidastuspainiketta uudelleen, hidastetun toiston
nopeus muuttuu 1/8-, 1/4- tai 1,2-kertaiseksi normaalinopeuteen
verrattuna.
• Hidastetun toiston aikana ääni on mykistetty.
• Voit ottaa hidastetun toiston käyttöön myös pitämällä etupaneelin
vastaavan painikkeen painettuna. Voit palata tavalliseen toistoon
painamalla ❿ll-painiketta.
• Hidastus toimii vain eteenpäin.
• Hidastus ei koske CD-levyjä.
Voit poistaa progressiivisen skannauksen käytöstä painamalla
P.SCAN-painiketta uudelleen.
Kun painat DVD-VCR-soittimen P.SCAN-painiketta uudelleen,
sininen LED-merkkivalo syttyy ja progressiivinen skannaus
poistetaan käytöstä. Valitse toinen tila tv:n AV-tuloksi, jotta DVDVCR-laitteen lähettämä signaali näkyy.
Tämä on käytettävissä vain, jos tv tukee progressiivista skannausta.
• Kun progressiivinen skannaus on käytössä, video-, S-video- ja
SCART-lähdöt eivät ole käytettävissä.
• Progressiivisen skannauksen poistaminen käytöstä edellyttää, että
DVD-VCR-laitteen on oltava pysähdyksissä.
SF
Kuvan pysäyttäminen
Paina kaukosäätimen ❿ll-painiketta toiston aikana.
Kun toistat CD- tai DVD-levyä, voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan
raitaan tai kohtaukseen painamalla kaukosäätimessä tai laitteen
etupaneelissa olevia (❿❿l / l➛➛)-painikkeita.
• Kun painat eteenpäin siirtävää painiketta, siirryt seuraavaan
kohtaukseen tai raitaan.
• Kun painat taaksepäin siirtävää painiketta, siirryt edellisen
kohtauksen tai raidan alkuun.
• Kun painat taaksepäin siirtävää painiketta, siirryt edellisen
kohtauksen tai raidan alkuun.
◆ Jos komponenttikaapelin liittimet yhdistetään vääriin liitoksiin, kuvasta
2
1
• Kuva pysähtyy paikoilleen ja ääni mykistyy.
• Voit jatkaa toistoa painamalla ❿ll-painiketta.
• Soitin pysäyttää itsensä oltuaan viisi minuuttia pysäytyskuvatilassa.
Tietoja progressiivisesta skannaamisesta
Tämä ominaisuus hyödyntää kaksi kertaa enemmän viivoja
kuin komponenttivideokuva, joten kuvan laatu on selkeämpi
ja terävämpi.
DVD
Toiston erikoisominaisuudet
4
Toiston lopettaminen ja valmiustilaan siirtyminen
• Voit lopettaa toiston painamalla pysäytyspainiketta yhden kerran.
Voit jatkaa DVD- tai CD-levyn toistamista keskeytyskohdasta
painamalla ❿ll -painiketta.
• Voit lopettaa toiston painamalla pysäytyspainiketta ■ kaksi kertaa.
Kun painat seuraavan kerran ❿ll-painiketta, levyn toistaminen
alkaa alusta.
51
DVD
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
DVD
Toisto käyttämällä kuvasuhdetta (DVD)
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 4:3
SF
1
Paina EZ VIEW -painiketta.
• Ikkunan koko muuttuu, kun painiketta painetaan toistuvasti.
• Ikkunan zoomaustila toimii eri tavoin asetusvalikon ikkuna-asetusten mukaan.
• EZ VIEW -painikkeen oikean toiminnan varmistamiseksi määritä alkuasetuksissa oikea
kuvasuhde. Lisätietoja on sivulla 49.
SF
16:9-kuvasuhteen levyt
• 4:3 Letter Box
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee mustat palkit.
• 4:3 Pan Scan
Vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa näytetään kuvasuhteessa 16:9.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 16:9
16:9-kuvasuhteen levyt
• Wide Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman. Toistettaessa kuvasuhteen 2.35:1 levyä ala- ja yläosassa ei
ole mustia palkkeja.
Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Levyn tyypin mukaan mustat palkit eivät poistu kokonaan näytöstä.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan vasemmalla ja oikealla puolella on
mustat palkit.
Tällöin kuva ei näytä vaakasuunnassa venytetyltä.
4:3-kuvasuhteen levyt
• Normal Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 4:3.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
➢
Tämä toiminto voi toimia eri lailla levyn tyypin mukaan.
4:3-kuvasuhteen levyt
• Normal Wide
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9. Kuvaa on venytetty sivusuunnassa.
• Screen Fit
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
• Vertical Fit (sovita pystysuunnassa)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan vasemmalla ja oikealla puolella on
mustat palkit.
Tällöin kuva ei näytä vaakasuunnassa venytetyltä.
52
53
DVD
ANGLE-painikkeen käyttö
Toistettaessa DVD-levyä
SF
1
Paina toiston aikana kaukosäätimen INFO.-painiketta.
2
Voit valita haluamasi kohteen käyttämällä
3
Voit määrittää asetukset käyttämällä ➛/ ❿ -painikkeita.
1
/❷ -painikkeita.
• Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla aloittaa esityksen tai
kohtauksen toiston aloittaa toiston tietyn kellonajan kohdalta.
4
➢
DVD
Kamerakulman muuttaminen
Display-toiminnon käyttö (DVD/CD)
Voit piilottaa ikkunan painamalla INFO.-painiketta
uudelleen.
Mikä on nimike?
Jokainen nimike DVD-levyllä voidaan jakaa kappaleisiin (kuten Audio
CD-levyllä olevat urat).
Mikä on nimike?
DVD-levyllä sattaa olla useita eri nimikkeitä. Esimerkiksi, jos levy
sisältää neljä eri elokuvaa, voidaan jokainen näistä käsittää nimikkeenä.
Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn kuvauskohdan useista kuvakulmista,
voit valita Angle-toiminnon.
Tarkista, onko näytön oikeassa yläkulmassa 'ANGLE (
merkkiä.
SF
1
) '-
1
Kun ruutuun tulee ANGLE-tunnus, paina ANGLE-painiketta.
Ruudun vasempaan yläkulmaan tulee ANGLE-valintakuvake.
2
Käytä ➛/❿ painiketta halutun kuvakulman valitsemiseksi.
Paina sen jälkeen OK-painiketta.
3
Toiminnon lopettamiseksi paina ANGLE-painiketta uudestaan.
5
DVD
Tekstityskielen valinta
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain levyllä sijaitsevista useista
TITLE esityksistä, esimerkiksi useista elokuvista.
ENG
Useimmat DVD-levyt on jaettu kohtauksiin, jolloin voit löytää
CHAPTER tietyn kohdan helposti.
ENG
MOVE
1
OK
TIME
Voit aloittaa elokuvan toistamisen haluamasi ajan kohdalta.
Syötä aloitusaika.
Viittaa elokuvan ääniraidan kieleen.
AUDIO Se voi olla esimerkiksi English 5.1CH.
DVD-levyllä voi olla kahdeksan eri ääniraitaa.
Viittaa levyn tekstityskieleen.
SUBTITLE Voit valita haluamasi tekstityskielen tai poistaa tekstityksen
käytöstä. DVD-levyllä voi olla 32 eri tekstitystä.
ENG
ENG
MOVE
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja helposti SUBTITLEpainikkeella.
SUBTITLE-painikkeen käyttö
1
Paina SUBTITLE-painiketta
2
Käytä ➛/❿ painiketta halutun tekstityskielen valitsemiseksi.
3
Käytä /❷ painiketta saadaksesi selvää, tuleeko tekstityskieli
näkyviin vai ei.
- Tekstityskielet on esitetty lyhenteinä..
ENG
On
ENG
Off
OK
➢
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on koodattu
levylle, eikä se toimi kaikkien DVD-levyjen kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVD-levy
toistetaan: Ks. "Kielivaihtoehtojen asetukset" sivulla 46.
ENG
ENG
0~9
54
OK
55
DVD
Uusintatoisto (Repeat Play)
DVD
Ohjelman tai kohtauksen toistaminen
Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura, kappale, nimike, valittu osuus
(A-B) tai koko levy (ainoastaan CD).
DVD-levyn toistossa
SF
1
1
Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta. Uusintatoiminto ilmestyy näyttöön.
2
Käytä ➛/ ❿ painiketta kappaleen, nimikkeen tai A-B -osuuden
valitsemiseksi.
- REPEAT A-B -painike
• Paina REPEAT-painiketta. Valitse A-B näytössä ➛/ ❿ painikkeella
tai paina kaukosäätimen REPEAT A-B -painiketta.
• Paina OK-painiketta siinä kohdassa, mistä haluat uusintatoiston
alkavan (A). B-kirjain tulee automaattisesti näkyviin.
• Paina OK-painiketta siinä kohdassa, mihin haluat uusintatoiston
päättyvän (B).
• Voit lopettaa toiminnon painamalla CLEAR-painiketta tai
REPEAT A-B -painiketta uudelleen.
• Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla B-pisteen vasta, kun Apisteen asettamisesta on kulunut vähintään viisi sekuntia.
DVD
Off
Chapter Title A - B
CD
Off
Of
3
Paina OK-painiketta.
4
Paina REPEAT-painiketta uudestaan, kun haluat palata normaaliin toistoon.
Paina sen jälkeen ➛/ ❿ painiketta, valitse Off ja paina OK-painiketta.
• Jatkuvan (REPEAT) toiston voi keskeyttää painamalla
kaukosäätimen CLEAR painiketta.
Track Disc A - B
➢
Voit toistaa yksittäisen kohtauksen tai koko ohjelman.
1
Avaa Repeat-valikko (toisto).
SF
1
Voit avata Repeat-valikon (toisto) painamalla REPEAT-painiketta
toistotilassa.
◆ Nykyinen Repeat-tila korostetaan.
2
Valitse kohtaus
Valitse Chapter (kohtaus) ➛- tai ❿-painikkeiden avulla.
◆ Valitsemasi kohtaus korostetaan.
3
DVD
Off
Chapter Title A - B
Off
Of
Track Disc A - B
Kohtauksen toistaminen
Voit toistaa nykyisen kohtauksen painamalla OK-painiketta.
4
Valitse esitys
Valitse Title (esitys) ➛- tai ❿-painikkeiden avulla.
◆ Valitsemasi esitys korostetaan.
5
Esityksen toistaminen
Voit toistaa esityksen painamalla OK-painiketta.
➢ DVD-levyltä toistetaan kohtaus tai esitys kerrallaan, CD-levyltä
koko sisältö tai raita.
CD
• DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai nimikkeittäin.
CD- ja VCD-levyt uusivat toiston levyittäin tai urittain.
• Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti ei onnistu.
DVD
Audio-kielen valinta
DVD
Zoom-toiminnon käyttö (DVD)
DVD
Voit valita halutun kielen nopeasti ja helposti AUDIO-painikkeella.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Studio-painikkeen käyttö
1
1
Paina toiston tai toistotauon aikana kauko-ohjaimen ZOOMpainiketta. Ruutunäytölle ilmestyy neliö.
2
Valitse -, ❷ -, tai ➛ - ja ❿-painikkeilla zoomattava kohta
ruutunäytöstä.
3
Paina ENTER-painiketta.
- Paina DVD:tä toistettaessa ENTER-painiketta zoomataksesi
2X/4X/2X/normaalikoko tässä järjestyksessä.
1
Paina AUDIO-painiketta
2
Käytä ➛/❿ painiketta halutun kielen valitsemiseksi DVD-levyltä.
- Äänentoistokielet on esitetty lyhenteinä.
3
Valitse Stereo, Right tai Left käyttämällä ➛/❿ painiketta (koskee ja CD-levyjä).
CD
Stereo
➢
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on
koodattu levylle, eikä se toimi kaikkien DVD-levyjen
kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVD-levy
toistetaan: Ks. "Kieliominaisuuksien asetukset" sivulla 46.
56
57
DVD
Merkkaustoiminnon käyttö(DVD)
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen osien valinnan DVD--levyltä
(MENU OFF -tilassa). Toiminnon ansiosta valittu osuus voidaan nopeasti
löytää myöhemmin.
SF
Bookmark-toiminnon käyttö (DVD)
DVD
MP3-CD-levyjen toisto
MP3-CD-levyjen toisto
Data-CD-levyjä (CD-R- tai CD-RW-levyjä), joilla on MP3-.tiedostoja
(MPEG1 Audio Layer 3), voidaan toistaa.
Off
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
ROOT
Aluksi
1
3
1
Paina kaukosäätimessa olevaa MARK-painiketta toiston aikana.
Kirjanmerkkikuvakkeet esitetään ruudussa.
2
Käytä ➛/ ❿ -painiketta siirtyäksesi haluamaasi
kirjanmerkkikuvakkeeseen.
3
Paina OK-painiketta, kun saavut kuvakohtaan, jonka haluat
merkata.
Kuvake muuttuu silloin numeroksi (1, 2 tai 3).
4
Paina MARK-painiketta näytön sammuttamiseksi.
Merkatun kuvakohdan kutsuminen
– – –
1
Paina kaukosäätimessä olevaa MARK-painiketta toiston aikana.
2
Käytä ➛/ ❿ painiketta merkatun kuvakohdan valitsemiseksi.
3
Paina ❿ll -painiketta hypätäksesi merkattuun kuvakohtaan.
• Valitse kanavaksi 3 tai valitse tulolähde TV/VIDEOpainikkeen avulla.
• Vaihda DVD-tilaan painamalla kaukosäätimen DVDpainiketta.
1
2
4
Voit vaihtaa albumia painamalla ■ -painiketta ja painamalla
RETURN-painiketta.
◆ Luettelo MP3-CD-levyn albumeista tulee näyttöön.
- Voit valita toisen albumin ja raidan toistamalla vaiheet 2–3.
Paina ➛/ ❿ painiketta sen kirjanmerkin numeron valitsemiseksi,
jonka haluat poistaa.
3
Paina CLEAR-painiketta kirjamerkin numeron poistamiseksi.
Paina MARK-painiketta näytön sammuttamiseksi.
➢ • Jopa kolme kuvakohtaa voidaan merkata samalla kertaa.
• Riippuen levystä Bookmark-toiminto ei mahdollisesti toimi.
58
Off
00:00:08
SONG4
..
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
WMA
MP3
WMA
MP3
WMA
WMA
MP3
OK
SONG1
SONG2
SONG3
SONG4
SONG5
SONG6
SONG7
REPEAT
Voit lopettaa toiston painamalla ■ -painiketta.
MP3-CD-raidan toisto päättyy.
◆
6
2
Valitse kansio käyttämällä - tai ❷-painikkeita ja paina OKpainiketta.
◆ Luettelo levyn kansioista tulee näyttöön.
- Näet seuraavan albumin painamalla RETURN-painiketta.
Valitse ALBUM käyttämällä - tai ❷-painikkeita ja paina OKpainiketta.
◆ Valitse raita ja paina OK-painiketta. Toisto alkaa.
- Voit valita edellisen tai seuraavan raidan painamalla ➛➛ tai
❿❿.
5
Paina kaukosäätimessä olevaa MARK-painiketta toiston aikana.
Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta
MP3-levy paikoilleen.
◆ Esiin tulee MP3-valikko. Valikon ulkoasu vaihtelee MP3-levyn
mukaan.
3
Kirjanmerkin poisto
1
SF
➢
Voit palata alkuperäiseen MP3-valikkoon RETURN-painikkeen
avulla.
• Toiston alkaminen voi kestää kauan joillakin MP3-levyillä.
• Seuraavia CD-levyjä voi toistaa: ISO 9660 taso 1 tai 3, Jolietmuotoiset CD-ROM-levyt, CD-R- ja CD-RW-levyt, levyt, joita
tallennettaessa on käytetty suurempaa pakkaamis- tai
purkamissuhdetta kuin 128Kb/s sekä levyjä, joilla on MP3- tai
mp3-tiedostoja.
• Multisession-CD-levyjä, joilla on tyhjä segmentti ja MP3-CDR-levyjä, jotka on koodattu VBR-muodossa (Variable Bit Rate),
ei voi toistaa.
• MP3-tiedostojen nimien on oltava korkeintaan kahdeksan
merkin mittaisia. Korean kielen merkkejä tai erikoismerkkejä ei
voi tuoda näkyviin.
• Aina kun REPEAT-näppäintä painetaan toistotilassa, valinta
muuttuu seuraavasti: Off (ei käytössä) Track (raita) Foldel
(kansio) RANDOM (satunnainen)
59
DVD
WMA-toisto
MP3/WMA-toisto
DVD
CD-R-MP3/WMA -levyt
WMA-levyjen toisto
Kun tallennat MP3-tiedostoja CD-R-levylle, ota seuraavat seikat huomioon.
SF
Aluksi
SF
• Valitse kanavaksi 3 tai valitse tulolähde TV/VIDEO-painikkeen avulla.
• Vaihda DVD-tilaan painamalla kaukosäätimen DVD-painiketta.
1
Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta levy paikoilleen.
◆ Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
2
Sulje levykelkka painamalla avaamis- ja sulkemispainiketta.
◆ Kun levytarjotin sulkeutuu, ikkuna tulee näkyviin.
3
Valitse haluamasi musiikkikappale - tai ❷-painikkeiden avulla.
◆ Voit aloittaa toiston painamalla OK-painiketta.
◆ Voit vaihtaa hakemistoa painamalla ■ -painiketta.
- Voit siirtyä ylimpään hakemistoon painamalla RETURN-painiketta ja valita kansion käyttämällä - tai ❷painikkeita.
◆ Voit pysäyttää toiston painamalla ■ -painiketta.
◆ Voit keskeyttää toiston tilapäisesti painamalla ❿ll-painiketta.
◆ Voit jatkaa toistoa painamalla ❿ll-painiketta.
➢
Kaikkia WMA-tiedostoja sisältäviä CD-levyjä ei voi toistaa, jos ne on tallennettu epäyhteensopivasti.
• MP3- tai WMA-tiedostojen pitäisi olla ISO 9660- tai JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-MP3- tai WMA-tiedostot ovat yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windowskäyttöjärjestelmien sekä Applen Mac-tietokoneiden kanssa.
Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
• Anna MP3- tai WMA-tiedostoille korkeintaan kahdeksan merkkiä pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi
".mp3- tai .wma".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3.- tai Nimi.wma. Varmista, että nimen pituus on korkeintaan kahdeksan
merkkiä ja ettei siinä ole välilyöntejä.
Vältä myös seuraavien erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
• Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 128 Kbps.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden
mukaan.
CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa
eli muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128
Kbps ja enintään 160 Kbps. Korkeammat näytteenottotaajuudet, kuten 192 Kbps tai
enemmän, eivät välttämättä paranna äänenlaatua.
Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 128 Kbps, eivät soi kunnolla.
• Tallentaessasi WMA-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 64 Kbps (kilobittiä
sekunnissa).
WMA-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan.
CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa
eli muunnettaessa tiedostoa WMA-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 64
kbps ja enintään 192 kbps.
Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 64 kbps tai ylittää 192 Kbps, eivät
soi kunnolla.
• Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3-tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä tiedostot ovat
seuraavantyyppisiä: Windows MediaTM (Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai
SDMITM (The SDMI Foundationin rekisteröity tavaramerkki). Tällaisia tiedostoja ei voi
kopioida.
• Tärkeää: Yllä olevat suositukset eivät ole takuu siitä, että DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä
äänenlaadulla. Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-R-levyille käyttämällä tiettyjä
tallennustekniikoita ja -menetelmiä tiedostoja ei voi toistaa parhaalla mahdollisella tavalla DVD-soittimessa.
Joissakin tapauksissa äänenlaatu saattaa heiketä tai soitin ei pysty lukemaan tiedostoja.
• Tässä laitteessa voi toistaa vain levyjä, jossa on enintään 500 tiedostoa ja 300 kansiota.
60
61
DVD
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
PROGRAM
Voit kuunnella musiikkikappaleita satunnaisessa tai haluamassasi
järjestyksessä.
Enintään 20 raitaa voi ohjelmoida.
Tätä toimintoa voi käyttää vain kuunneltaessa ääni-CD-levyjä.
RANDOM
SF
1
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
-
-
-
-
RETURN
-
-
-
-
2
CLEAR
3
4
➢
1
Paina REPEAT-painiketta STOP-tilassa.
◆ Toiston järjestysvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse PROGRAM (ohjelmointi) käyttämällä - tai ❷-painikkeita ja
paina OK-painiketta.
◆ Selective Play -ikkuna (valikoiva toisto) tulee näkyviin.
- Raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä, kun valitset
<RANDOM>-vaihtoehdon ja painat OK-painiketta.
Valitse haluamasi raita CD-levyltä käyttämällä -, ❷- tai ➛-, ❿painikkeita ja paina OK-painiketta.
◆ Valittu raita lisätään ohjelmaan.
- Paina CLEAR-painiketta. Viimeksi lisätty raita poistetaan
ohjelmasta.
Voit lopettaa ohjelmoinnin ja aloittaa toistamisen painamalla ❿llpainiketta.
◆ Raidat soitetaan siinä järjestyksessä, missä ne lisättiin.
• IJos levykelkka avataan ohjelmoinnin aikana, ohjelmoitu toisto
peruutetaan.
• Ohjelmoinnin voi tehdä vain silloin, kun CD-levyä ei toisteta.
• Ohjelmoinnin peruuttaminen
- Paina REPEAT- tai RETURN-painiketta.
Ohjelmaa ei tallenneta ja ohjelmointi-ikkuna poistuu näytöstä.
• Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
- Paina CLEAR-painiketta toiston aikana tai taukotilassa.
3
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
ROOT
• Valitse kanavaksi 3 tai valitse tulolähde TV/VIDEOpainikkeen avulla.
• Vaihda DVD-tilaan painamalla kaukosäätimen DVDpainiketta.
• Valitse kanavaksi 3 tai valitse tulolähde TV/VIDEOpainikkeen avulla.
• Vaihda DVD-tilaan painamalla kaukosäätimen DVDpainiketta.
Program Order
Off
Aluksi
Aluksi
Track
DVD
Kuva-CD-levyjen toistaminen
Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta levy
paikoilleen.
◆ Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
Off
Sulje levykelkka painamalla avaamis- ja sulkemispainiketta.
◆ Kun levytarjotin sulkeutuu, vasemmalla näkyvä ikkuna tulee
näkyviin.
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Valitse kuva, jota haluat katsella, käyttämällä kaukosäätimen - tai
❷-painikkeita ja paina OK-painiketta.
Keskellä näkyvä ikkuna tulee näkyviin. (Voit ottaa kuvaesitystilan
käyttöön painamalla ❿ll.)
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
..
100K22
101K220
102K221
103K222
104K223
105K224
RETURN
•
Album (kansio): Pikkukuvat tulevat näkyviin.
•
Pikkukuvaikkunassa
- Näet seuraavat kuusi kuvaa painamalla (❿❿I) -painiketta.
- Näet edelliset kuusi kuvaa painamalla (I➛➛)-painiketta..
•
Pyöritä : Kun OK-painiketta painetaan, kuvaa käännetään 90
astetta myötäpäivään.
•
Zoomaus : Kun OK-painiketta painetaan, kuva laajennetaan
aina nelinkertaiseksi saakka. (Normaali ❖ 2X ❖ 4X
❖ 2X ❖ Normaali)
•
Timer:
RETURN
Kuvaesitys : Kuvaesitys käynnistyy.
-
Nopea : Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 6 sekunnin välein.
-
Normaali : Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 12 sekunnin
välein.
-
Slow-vaihtoehto (hidas): Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 18
sekunnin välein.
Album
➢
62
SF
Jos mitään kaukosäätimen painiketta ei paineta 10 sekuntiin,
valikko poistuu näytöstä.
Saat valikon takaisin näyttöön painamalla / ❷ tai ➛ / ❿ painikkeita.
Photo: 481/537
481
482
483
484
485
486
63
DVD
Kuva-CD-levyjen toistaminen
CD-R-JPEG -levyt
SF
Viiveajan määrittäminen
Keski- ja takakaiuttimien ääneen voi lisätä viiveaikaa äänen säätämiseksi kuunteluhuoneen akustiikan
mukaan. Viiveaika on alun perin 0 millisekuntia.
• Voit nauttia 5.1-kanavaisesta Surround-äänestä eniten silloin, kun etäisyys kaikista kaiuttimista
kuuntelijaan on sama. Voit säätää keski- ja takakaiuttimien äänen viiveaikaa äänen
mukauttamiseksi huoneen akustiikan mukaan.
SF
• Vain .jpg- tai .JPG-tunnisteen omaavia tiedostoja voi toistaa.
• Jos levyä ei suljettu, toiston aloittaminen kestää kauemmin, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja ehkä
1
toisteta.
Jos kuvassa näkyvä etäisyys Dc on sama tai pidempi kuin etäisyys Df, määritä viiveajaksi 0 ms.
Muussa tapauksessa muuta arvoa taulukon mukaan.
• Vain CD-R-levyt, joille on tallennettu JPEG-tiedostoja ISO 9660- tai tai Joliet-muodossa, voidaan
(A) = Df – Dc
toistaa.
• JPEG-tiedoston nimi voi olla enintään 8 merkkiä pitkä, eikä siinä voi olla välilyöntejä ja tai
erikoismerkkejä (./=+).
• Vain yhdellä kertaa tallennetun moni-istuntolevyn voi toistaa. Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä kohta,
Keskikaiuttimen asetusten määrittäminen
2
Takakaiuttimien asetusten määrittäminen
Jos kuvassa näkyvä etäisyys Df on sama kuin etäisyys Ds, määritä viiveajaksi 0 ms.
Muussa tapauksessa muuta arvoa taulukon mukaan.
(B) = Df – Ds
levyn toisto keskeytyy, kun se saavutetaan.
• Yhdelle CD-levylle voi tallentaa enintään 500 kuvaa.
• Vain Kodak Picture CD -levyjä voi toistaa.
• Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä vain kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan.
• Muiden kuvalevyjen kuin Kodak Picture CD -levyjen toistaminen voi olla hitaampaa tai mahdotonta.
Keskikaiuttimen
ihanteellinen sijainti
• Jos levy sisältää yli 500 tiedostoa, vain 500 ensimmäistä JPEG-tiedostoa toistetaan.
• Jos levy sisältää yli 300 kansiota, vain 300 ensimmäisessa kansiossa olevat JPEG-tiedostot
toistetaan.
Surroundkaiuttimen
ihanteellinen sijainti
On suositeltavaa sijoittaa kaikki
kaiuttimet tämän ympyrän sisään.
64
Etäisyys A (metriä)
0.00
0.34
0.68
1.02
1.36
1.70
Asetus (ms)
0
1
2
3
4
5
Etäisyys B (metriä)
0.00
1.02
2.04
3.06
4.08
5.10
Asetus (ms)
0
3
6
9
12
15
65
Kaiuttimien sijoittaminen
Kaiuttimien sijoittaminen
Kaiuttimien ihanteellinen sijoitus
Kaiuttimien tasapainon säätäminen
1
SF
Paina SPEAKER-näppäintä.
Painaessasi näppäintä valinta muuttuu seuraavasti:
FL C FR SR SL SU VOL.
SF
1
2
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta painamalla AMP VOL
+- ja AMP VOL -painikkeita.
Tason voi valita alueella –10 - +10.
WOOFER
2
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
SPEAKERS
DVD Only
L
FRONT R
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT L
WOOFER
AM
2
VIDEO
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
Kaiuttimien testaaminen
1
2
1
Keskikaiutin
➢
Keskikaiuttimen tulisi olla samalla tasolla etukaiuttimien kanssa, mutta sen voi myös asettaa television päälle
tai alle.
2
Surround-kaiuttimet
Aseta takakaiuttimet kuuntelupisteen taakse siten, että niitä on käännetty hieman sisäänpäin ja noin 60 - 90
cm korvien yläpuolelle.
Jos kuuntelupisteen takana ei ole tarpeeksi tilaa, aseta takakaiuttimet kuuntelijan molemmille sivuille siten, että
ne on käännetty kohti toisiaan.
3
Voit lopettaa kaiutintestin painamalla TEST-painiketta uudelleen.
1,2
FL
C
FR
FRONT SPEAKER
LEFT
CENTER SPEAKER
FRONT SPEAKER
RIGHT
SUB
WOOFER
• Kun testi on meneillään, voit säätää valitun kanavan
kaiuttimen äänenvoimakkuutta käyttämällä
äänenvoimakkuuden säädintä.
• Kun subwooferia testataan, kuuluu matala 100–125 Hz:n
bassoääni.
SL
SUB WOOFER
SPEAKER
SURROUND SPEAKER
LEFT
SR
SURROUND SPEAKER
RIGHT
1
Äänensävyn säätäminen
Etukaiuttimet
Aseta etukaiuttimet siten, että niiden diskanttikaiuttimet ovat korvan tasolla ja siten, että niitä on käännetty
hieman sisäänpäin kohti kuuntelijaa (noin 45°).
4
Paina TEST-painiketta stop-tilassa.
◆ Kaiuttimista kuuluu testiääni seuraavassa järjestyksessä: FL
(vasen etukaiutin), C (keskikaiutin), FR (oikea etukaiutin),
SR (oikea takakaiutin), SL (vasen takakaiutin), SU
(subwoofer).
◆ Kun kaiuttimesta kuuluu sihisevä ääni, se on asennettu oikein.
1
Subwoofer
Subwooferin sijainnilla ei ole merkitystä. Sen voi asettaa minne tahansa.
➢
2
Paina BASS- tai TREBLE-painiketta.
Kun painat BASS- tai TREBLE-painiketta, vastaava asetus tulee
käyttöön tai poistuu käytöstä.
Voit säätää kaiuttimien äänensävyä painamalla AMP VOL +- ja
AMP VOL - -painikkeita.
Äänensävyn voi valita alueella –10 - +10.
1
2
Älä aseta subwooferia lähelle televisiota tai näyttöä, koska subwooferia ei ole täysin suojattu
magneettikenttiä vastaan.
2
66
67
Äänitilatoiminto
Radiolähetysten kuunteleminen
FM- tai AM-asemat voi virittää automaattisesti tai manuaalisesti.
Äänitila
Paina SOUND MODE -painiketta.
Painaessasi painiketta tila muuttuu oikealla kuvatulla tavalla.
◆ Nämä tehosteet ovat käytettävissä DSP-tilassa: 4
STEREO/NATURAL/JAZZ/CONCERT/STADIUM.
- NATURAL : kuunneltaessa tavallista ääntä tv:stä tai radiosta
- JAZZ: kuunneltaessa jazz- tai pop-musiikkia
- CONCERT : kuunneltaessa klassista musiikkia
- STADIUM : kuunneltaessa konserttia tai urheiluselostusta
- 4 STEREO : kuunneltaessa alkuperäistä ääntä vastaavaa
äänikenttää
- STEREO : kuunneltaessa alkuperäistä ääntä etukaiuttimista ja
subwooferista
◆ Nämä tehosteet ovat käytettävissä Dolby Pro Logic II -tilassa:
MATRIX/MOVIE/MUSIC (Dolby Pro Logic II)
- MOVIE : Valitse tämä katsellessasi elokuvaa.
Äänikokemus on samanlainen kuin elokuvateatterissa.
- MUSIC : Valitse tämä kuunnellessasi orkesterimusiikkia.
Äänikokemus on samanlainen kuin oikeassa
konsertissa.
- MATRIX : Valitse tämä kuunnellessasi tavallista ääntä.
Monoääntä voi kuunnella 5.1-kanavaisessa
Surround-tilassa.
SF
NATURAL [NATURAL]
JAZZ [JAZZ]
CONCE [CONCERT]
STA [STADIUM]
MOVIE [MOVIE]
Paina FM/ AM-painiketta.
Kun painat näppäintä, taajuusalue vaihtuu FM:n ja AM:n välillä.
SF
Asemien virittäminen
1
Automaattiviritys 1
Paina PROG-painiketta
/
. Esiasetettu asema tulee näkyviin
DVD-VCR-laitteen etupaneeliin.
2
1
Automaattiviritys 2
Voit aloittaa automaattisen virityksen pitämällä l➛➛ tai ❿❿l
painettuna.
3
1
Automaattiviritys 3
Voit valita matalamman tai korkeamman taajuuden painamalla l➛➛
tai ❿❿l .
MUSIC [MUSIC]
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II uusi monikanavaisen äänen toistomuoto.
Se on tavallista Dolby Pro Logic -muotoa kehittyneempi.
Dolby Pro Logic II erottelee Dolby-tallenteet ja tavallisen
stereoäänen (video-ohjelmien ääni, tv-lähetykset, ulkoiset lähteet
5.1-kanavaisiksi: vasen ja oikea etukanava, keskikanava, vasen ja
oikea takakanava. Voit nauttia kuudesta kaiuttimesta tulevasta
äänestä.
Lisäksi voit määrittää useita asetuksia äänilähteen ja sisällön
mukaan, joten äänikenttää voi säätää tarkemmin.
MA [MATRIX]
4 STEREO [4 STEREO]
STEREO [STEREO]
➢
68
2
2
• Ääni voi vaihdella surround-tilassa toistettavan levyn tyypin
mukaan.
• Surround-tilaa ei voi valita toistettaessa DVD-levyä, jonka
ääni on koodattu vähintään kahdelle kanavalle.
• Kun valitset surround-tilan toistettaessa MP3-, WMA- tai ääniCD-levyä, käyttöön tulee 5.1-kanavainen surround-ääni.
69
Radioasemien esivirittäminen
Voit tallentaa enintään 30 asemaa (20 FM- ja 10 AM-asemaa).
Esimerkki: Taajuudella 87,50 MHz lähettävän FM-aseman
tallentaminen esiviritysmuistipaikkaan 01
Tekniset tiedot
Ottoliitännät
1
SF
1
Valitse FM-alue painamalla FM/AM-painiketta.
Kun painat näppäintä, taajuusalue vaihtuu FM:n ja AM:n välillä.
Antoliitännät
Video-otto (Takapaneeli)
Euro(scart)-liitäntä: 1,0 Vp-p (epäsymmetrinen) 75Ω
Audio-otto (Takapaneeli)
Euro(scart)-liitäntä: -8 dBm, 47 kilo-ohmia, epäsymmetrinen
RF out
UHF 21-69 (alkuasetus kanava 36)
Audio (DVD, Videonauhuri)
RCA-liitäntä, Euro(scart)-liitäntä
Audio (vain DVD)
Digitaalinen audioanto (RCA-liitäntä)
Video (DVD, Videonauhuri)
RCA-liitäntä, Euro(scart)-liitäntä
S-videon antoliitäntä, Component antoliitäntä
2
Valitse taajuus FM 87-50 painamalla ➛➛ tai ❿❿.
Video (vain DVD)
3
Paina ■ -painiketta tai kaukosäätimen OK-näppäintä. FM1 vilkkuu
näytössä.
Videokasetin formaatti
4
Valitse vastaanottotila ja valitse esivalitun aseman numero.
5
Voit tallentaa taajuuden 87-50 muistipaikkaan FM 1 painamalla
■ - tai OK-painiketta.
SF
RGB-antoliitäntä: Euro(scart)-liitäntä
VHS-tyyppinen videokasetti
S-VHS-tyyppinen videokasetti (vain toisto)
2
2
6
Voit tallentaa muita taajuuksia toistamalla edellä kuvatut vaiheet
1–5. Voit tallentaa 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa käyttämällä
PROG- / painiketta.
➢
Jos valittu asema lähettää stereolähetystä, näkyviin tulee
STEREO-tunnus.
Värijärjestelmä
Videonauhuri
(VCR)
Viritysjärjestelmä
B/G, D/K
Videon häiriöetäisyys (S/N)
Yli 43 dB (vakiotallennus)
Resoluutio
Yli 240 viivaa (vakiotallennus)
Äänen häiriöetäisyys (S/N)
Yli 68 dB (HiFi-stereo), 39 dB (Mono)
Audion taajuusvaste
20 Hz - 20 kHz (HiFi-stereo)
Levy
CD, CD-R, CD-R/W, DVD-Video, CD-Digital Audio
(5” and 3.5”), MP3 files on CD-ROM, WMA
DVD
3.5
JÄRJESTELMÄN
6
PAL, NTSC 4.43, NTSC-toisto PAL-TV:stä
RECEIVER
VAHVISTIN
6
KAIUTIN
Äänen häiriöetäisyys (S/N)
110 dB
Äänen dynamiikka-alue
100 dB
SÄHKÖNSYÖTTÖ
AC220~240V, 50 Hz, 75W
YMPÄRISTÖ
5 - 40ºC; kosteus 10 % - 75 %
PAINO
13.0 kg (laite) + 22.5 kg (kaiuttimet) = 35.5 kg
HERKKYYS
FM
15 dB
AM
64 dB
SIGNAALI-KOHINASUDE
60 dB
35 dB
THD
0.5 %
2%
TAAJUUSVASTE
20 Hz ~ 20kHz
SIGNAALI-KOHINASUDE
65 dB
KANAVAEROTUS
60 dB
KAIUTINJÄRJESTELMÄ
5.1-KANAVAINEN KAIUTINJÄRJESTELMÄ
ETU/KESKI/SURROUND
IMPEDANSSI
6Ω X 5
TAAJUUSVASTE
SPL
KOKO
PAINO
70
55Hz ~ 900kHz
77dB/W/M
83dB/W/M
130 (l) x 320 (s) x 335 (k)
200 (l) x 107(s) x 100 (k)
ETU
0.75kg, 0.74kg
SURROUND
KESKI
4Ω
140Hz ~ 20000Hz
ETU
91 (l) x 135(s) x 98.5 (k)
SURROUND
KESKI
SUBWOOFER-KAIUTIN
4.3kg
0.92kg
71
Mahdolliset viat ja korjaustoimenpiteet (videonauhuri)
Vianetsintäopas (DVD)
Suorita vian ilmaantuessa seuraavat yksinkertaiset tarkistustoimenpiteet ennen kuin otat yhteyden
Samsungin huoltoon.
Ongelma
Syy/Korjaustoimenpide
Ei virtaa
◆
◆
Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
Oletko painanut STANDBY/ON-painiketta?
Kasettia ei voi ladata videonauhuriin.
◆
Videokasetin voi ladata videonauhuriin ainoastaan sen suljettu
ikkunapuoli ylöspäin ja päälleäänityksen mahdollistava
suojaliuska itseäsi kohti.
SF
TV-ohjelman nauhoitus ei onnistunut.
◆
◆
◆
Tarkista DVD-videonauhurin antennin liitännät.
Onko DVD-videonauhurin viritin viritetty oikein?
Tarkista, onko päällenauhoituksen mahdollistava suojaliuska
paikallaan videokasetin pohjassa.
◆
◆
◆
Onko STANDBY/ON-painiketta painettu ajastimen aktivoimiseksi?
Tarkista nauhoituksen käynnistymis- ja loppumisajan asetukset.
Jos asetetun ajastinauhoituksen aikana tapahtui virrankatkos
tai muu häiriö, ajastinnauhoitus on voinut peruuntua.
Ei toistokuvaa tai kuva on vääristynyt.
◆
Tarkista, käytätkö esinauhoitettua videokasettia.
Normaalit TV-ohjelmat eivät tule näkyviin.
◆
Tarkista TUNER/EXTERNAL -asetus (viritin/ulkopuolinen laite).
Sen pitäisi olla kohdassa TUNER.
Tarkista TV:n/Videonauhurin antenniliitännät.
Ajastinnauhoitus ei onnistunut.
◆
Toistossa esiintyy kohinapalkkeja tai -juovia.
◆
Paina TRK-painikkeita (
pienentämiseksi.
tai
❿II-painiketta toiston aikana painettaessa
pysäytyskuvassa on useita selviä
kohinajuovia.
◆
Pysäytyskuvassa saattaa esiintyä kohinajuovia videokasetin
kunnosta riippuen. Paina TRK-painikkeita ( tai )
SLOW-tilassa (hidastettu toisto) tämän häiriön minimoimiseksi.
Kuvapäiden puhdistaminen
◆
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä).
Ongelma
Levyä ei voi toistaa.
5.1-kanavainen äänentoisto
ei onnistu.
Korjaustoimenpide
◆
◆
◆
Tarkista, että levy on ladattu etikettipuoli ylöspäin.
Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Tällä soittimella ei voi toistaa seuraavia levyjä: CD-ROM yms.
Lataa soittimeen DVD-tai CD-levy.
P6
◆
5.1-kanavainen ääni toistuu ainoastaan silloin kun seuraavat
olosuhteet ovat voimassa:
1) DVD-videonauhuri on kytketty kunnon vahvistimeen.
2) Levylle on tallennettu 5.1-kanavainen ääni.
Tarkista, onko toistettavassa levyssä “5.1 ch” -merkintä.
Tarkista, onko audiojärjestelmäsi liitännät tehty oikein ja että se
toimii kunnolla.
P44
P47
Asetusta tai toimintoa ei voi suorittaa loppuun juuri nyt, koska:
1. DVD-ohjelmisto rajoittaa sitä.
2. DVD-ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kuvakulmat).
3. Toimintoa ei voi käyttää juuri tällä hetkellä.
4. Olet pyytänyt nimikkeen tai jakson numeroa tai hakuaikaa, joka ei
ole käytettävissä.
P45-63
Jotkin asetusvalikosta valitut tilat eivät välttämättä toimi kunnolla,
ellei levyä ole koodattu vastaavan toiminnon käyttöön.
P45-49
◆
◆
◆
-kuvake ilmestyy
ruutunäyttöön.
) tämän häiriön
Jos kuvanlaatu on heikko eri videokasetteja toistettaessa,
kuvapäät on ehkä syytä puhdistaa. Tätä ongelmaa ei
tavallisesti esiinny ja ellei sitä esiinny, ei myöskään kuvapäitä
pidä puhdistaa. Kuvapäitä puhdistettaessa lue läpi kaikki
puhdistuskasetissa annetut ohjeet. Jos kuvapäät puhdistetaan
väärin, ne voivat vaurioitua pysyvästi.
Jos DVD-videonauhurin testikuvaa TV:hen
1. Irrota antennin liitinpistoke DVD-videonauhurin takapaneelissa
viritettäessä TV:hen ei onnistuta virittämään
olevasta (antennin symbolilla merkitystä) antenniliitännästä.
testikuvaa tai jos testikuvassa esiintyy häiriöitä, 2. Suorita (sivulla 14 olevassa) kappaleessa “Television virittäminen
tämä saattaa johtua DVD-videonauhurin
DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi” kuvattu menettely.
toistokanavan ja katselualueen normaalin
3. Suorita (sivulla 23 olevassa) kappaleessa “ DVD-videonauhurin
TV-lähetyksen välisistä häiriöistä.
toistokanavan valinta” kuvattu menettely ja vaihda kanavan
Näiden häiriöiden poistamiseksi
numero useita numeroita etäämmäksi alkuperäisestä
DVD-videonauhurin toistokanava pitää
kanavanumerosta (esim. 36:stä 39:ään).
vaihtaa seuraavalla tavalla.
4. Liitä antennin liitinpistoke uudelleen DVD-videonauhurin
takapaneelissa olevaan (antennin symbolilla merkittyyn)
antenniliitäntään
5. Viritä TV uudelleen DVD-videonauhurin käyttöön suorittamalla
(sivulla 14 olevassa) kappaleessa “Television virittäminen
DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi” kuvattu menettely.
6. Jos ongelma ei korjaannu tällä menettelyllä, toista kohdat 1-5
ja siirrä DVD-videonauhurin toistokanava vielä useampia
kanavia etäämmälle alkuperäisasetuksesta.
Sivu
Toistotila eroaa
asetusvalikosta (Setup
Menu) valitusta.
◆
Kuvasuhdetta ei voi
muuttaa.
◆
DVD-levyjen kuvasuhde on vakio.
◆
Tarkista, että olet valinnut oikean digitaalisen toistotilan (Digital
Output) audiovaihtoehtovalikosta (Audio Options Menu).
P47
◆
Laita virta päälle levypesän ollessa tyhjä. Paina ➛➛ ja ❿❿ painikkeita
etupaneelissa samanaikaisesti viiden sekunnnin ajan. Kytke DVDVCR päälle ja pois painamalla STANDBY/ON painiketta. Lapsilukko
on nyt kytketty pois päältä, kuten näytöstä näkyy. Nyt voi asettaa
haluamasi ohjearvo tasot ja muuttaa salasanasi.
P48
Ei ääntä.
Unohtanut salasanan?
Muut ongelmat
◆
◆
P49
Tarkista sisällysluettelo ja etsi käyttöohjeista ongelmaa vastaava
kohta, jossa se selitetään. Seuraa ongelman ratkaisemisesta
annettuja ohjeita.
Ellei ongelma korjaannu niitäkään noudattamalla, ota yhteys
lähimpään valtuutettuun huoltoon.
Ellei ongelma korjaannu yllä olevia ohjeita seuraamalla, kirjoita muistiin:
◆ DVD-videonauhurin takapaneelissa olevat malli- ja sarjanumerot
◆ Takuutiedot
◆ Tarkka kuvaus ongelmasta
Ota tämän jälkeen yhteys lähimpään SAMSUNGin huoltoon.
72
73
SF
1. Takuu on ainoastaan voimassa, jos takuuhuoltoa tarvittaessa
takuukortti on täysin ja oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä
alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan
todisteen kanssa ja ellei tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu
tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan
tuotteen tai sen viallisen osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä
tai Samsungin valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin
korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin
valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia korjauksia eikä
niiden Samsung-tuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
■ TAKUUEHDOT
Samsung Electronics Nordic Ab
Linnoitustie 4A, 02600 Espoo
Puh: 09-85635050
Fax : 09-85635051
www.samsung.fi
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden
takuu ostopäivästä alkaen materiaali-tai valmistusvikojen varalta.
Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palautaa sen myyneeseen
liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EY-maissa toimivat Samsungin
valtuutetut myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin
toisessa EY-maassamyönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä
ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme
saa osoitteesta:
FINLAND
SAMSUNG ELECTRONICS (U.K.) LTD.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali- eikä valmistusvikoja
silloin kun se pitää muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai
paikallisen teknisen tai turvastandardin kanssa, joka on voimassa
muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja
valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön
mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvista
kustannuksista myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin
kulumisen aiheuttamia korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta
aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen
normaalista poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon,
luonnonmullistusten, mellakoiden tai minkä muun tahansa Samsungin
vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen
omistusoikeuden takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin
lakisääteisiin oikeuksiin minkään maan lainsäädännössa, riippumatta
siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta jälleenmyyjään tai
johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän takuun
kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan,
eikä Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa
levyjen, CD-levyjen, video- tai audionauhojen tai minkään muiden
vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai seurannaisista
menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
DANSK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse (fortsat)
◆ AFSPILNING
◆ FORORD
■
■
Sikkerhedsforanstaltninger.................................................................................................. 5
Disktype og -karakteristika .................................................................................................. 6
■
■
DK
■
■
DVD/videobåndoptageren set forfra....................................................................................
DVD/videobåndoptageren set bagfra..................................................................................
Infrarød fjernbetjening .........................................................................................................
Displayindikatorer................................................................................................................
Tilbehør ...............................................................................................................................
7
7
8
9
9
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren..............................................................................
Tilslutning af DVD/videobåndoptager til et tv via koaksialkabel ..........................................
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren til et tv via SCART-kabel......................................
Tilslutning af DVD/videobåndoptager til satellitmodtager eller andet udstyr ..............................
Funktionen Plug & Auto Set Up ..........................................................................................
Indstilling af fjernsynet for DVD/Videobåndoptageren ........................................................
Kontrolknapper....................................................................................................................
Grundlæggende betjening af tv-modtager ..........................................................................
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen ...............................................................................
Kopiering fra DVD til VCR ...................................................................................................
Indstilling af dato og klokkeslæt ..........................................................................................
At vælge menusprog ...........................................................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Automatisk forudindstilling af stationer................................................................................
Manuel forudindstilling af stationer......................................................................................
Sletning af en forudindstillet station ....................................................................................
Ændring af oversigt over forudindstillede stationer .............................................................
Valg af RF OUT-lydtilstand .................................................................................................
Indstilling af DVD/videobåndoptagerens udgangskanal......................................................
Valg af farvetilstand.............................................................................................................
NICAM.................................................................................................................................
Intelligent billedkontrol.........................................................................................................
Automatisk sluk funktion .....................................................................................................
Skærmmeddelelser .............................................................................................................
Valg af kassettetype............................................................................................................
Gentagelse..........................................................................................................................
S-VHS Play .........................................................................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Valg af optagehastighed .......................................................................................................
Beskyttelse af en optaget kassette .......................................................................................
Øjeblikkelig optagelse af et program ....................................................................................
Optagelse af et program med automatisk stop.....................................................................
Brug af den tidsindstillede programmeringsfunktion.............................................................
Kontrol af en forudprogrammeret optagelse ........................................................................
Annullering af en forudprogrammeret optagelse ..................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Valg af forbindelse ................................................................................................................
Indstilling af sprog.................................................................................................................
Indstilling af Audio-options....................................................................................................
Indstilling af censurniveauet .................................................................................................
Indstilling af displayet............................................................................................................
S-Video forbindelser (for DVD) .............................................................................................
Komponentforbindelser (for DVD) ........................................................................................
Specielle afspilningsfunktioner .............................................................................................
Justering af størrelsesforhold (EZ View)...............................................................................
Display-funktionen(DVD/CD) ................................................................................................
Vælg kameravinkel ...............................................................................................................
Vælg undertekst-sprog .........................................................................................................
Repeat afspilning ..................................................................................................................
Brug af zoom (DVD) ............................................................................................................
Gentag kapitel/titel ...............................................................................................................
Vælg Audio-sprog .................................................................................................................
Brug af bogmærke-funktionen(DVD) ....................................................................................
Afspilning af MP3-CD ...........................................................................................................
Afspilning af WMA ................................................................................................................
MP3/WMA Afspilning ............................................................................................................
Programmeret afspilning & Vilkårlig afspilning .....................................................................
Visning af CD-billede ............................................................................................................
44
45
47
48
49
49
50
51
52
54
55
55
56
56
57
57
58
59
60
61
62
63
Indstilling af forsinkelsestid ...................................................................................................
Om placeringen af højttalere ................................................................................................
Om placeringen af højttalere ................................................................................................
Lydmådefunktion ..................................................................................................................
Sådan hører du radio............................................................................................................
Forudindstilling af stationer...................................................................................................
65
66
67
68
69
70
◆ LØSNING AF PROBLEMER
■
■
■
2
34
34
35
35
36
37
39
40
41
42
43
◆ Appendiks A-Tilslutning af eksterne enheder/udstyr
■
29
30
30
31
32
33
33
Afspilning af en kassette.......................................................................................................
Manuel justering af billede ....................................................................................................
Valg af lydudgangstilstand....................................................................................................
Afspilning i slowmotion .........................................................................................................
Afspilning af en sekvens ved varierende hastigheder ..........................................................
Søgning efter en bestemt sekvens .......................................................................................
Brug af båndtælleren ............................................................................................................
Tilslutning af et RCA audio-/videoindgangskabel .................................................................
Optagelse fra en anden videobåndoptager eller camcorder.................................................
Eftersynkronisering af et tidligere indspillet bånd ................................................................
Anvendelse af TV-knapperne på fjernbetjeningen ...............................................................
◆ DVD-FUNKTIONER
■
19
20
21
22
23
23
24
24
25
26
27
27
28
28
◆ OPTAGELSE AF FJERNSYNSUDSENDELSER
■
■
■
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
◆ OPSTILLING AF DVD/VIDEOBÅNDOPTAGEREN
■
■
■
◆ TILSLUTNING AF DVD/VIDEOBÅNDOPTAGEREN
■
■
■
◆ OVERBLIK OVER DVD/VIDEOÅNDOPTAGEREN
■
■
Tekniske specifikationer ....................................................................................................... 71
Problemer og løsninger (videobåndoptager) ........................................................................ 72
Fejlfindingsvejledning (DVD) ................................................................................................ 73
3
DK
Indholdsfortegnelse (fortsat)
Sikkerhedsforanstaltninger
Følgende illustrationer repræsenterer forholdsregler.
Lynsymbolet er en advarsel om farlig spænding inden i produktet.
DVD/VIDEOBÅNDOPTAGEREN MÅ IKKE ÅBNES. Ret henvendelse til servicepersonale.
Denne manual er delt op i to afsnit:
DK
DK
10%
en, der beskriver VCR; en anden DVD.
Før enhver påbegyndelse, skal De finde ud af i hvilket afsnit, De befinder
Dem, ved enten at kontrollere symbolerne VCR eller DVD eller
kapitlets toptekst.
75%
40°C
H
H
5°C
DVD/videobåndoptageren må
IKKE udsættes for ekstreme
temperatur- (under 5°C og
over 40°C) eller
fugtighedsforhold (under 10%
og over 75%).
Må IKKE udsættes for direkte
sollys.
Må IKKE udsættes for væsker
af nogen art.
Der må IKKE placeres
genstande af nogen art på
DVD/videobåndoptageren eller
fjernbetjeningen.
Ved uvejr og/eller torden bør
strømmen til
DVD/videobåndoptageren og
antennen afbrydes.
Hvis fjernbetjeningen ikke
benyttes i længere tid ad
gangen, bør man fjerne
batterierne og opbevare den
køligt og tørt.
Symboler
1
Tryk
1
☛
➢
Hold nede
Vigtig
Bemærknng
1 = Trinnummer
DETTE APPARAT MÅ IKKE BRUGES I
INDUSTRIELLE OMGIVELSER
4
5
Disktype og -karakteristika
DVD/videobåndoptageren set forfra
1
Denne DVD-afspiller kan afspille følgende disktyper med de tilsvarende logoer:
Disktyper
(Logoer)
Optagelsestyper
Diskstørrelse
Maksimal
spilletid
12 Cm
Enkeltsidet
240 min.
Dobbeltsidet
480 min.
8 Cm
Enkeltsidet
80 min.
Dobbeltsidet
160 min.
DVD
DK
Audio
+
Video
AUDIO-CD
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
2
3
4
EJECT
Karakteristika
STANDBY/ON
REC
• DVD indeholder fremragende lyd
og billede takket være Dolby
Digital og MPEG-2.
• Skærmmenuen gør det muligt at
vælge diverse skærm- og
lydfunktioner.
• En lp optages som et analogt
signal med mere forvrængning.
En cd optages som et digitalt
signal med bedre lydkvalitet,
mindre forvrængning og lavere
forringelse af lydkvaliteten med
tiden.
• Afspil ikke CD-ROM, VCD, CD-I og DVD-ROM på denne maskine!
S.MODE
COPY
PROG
P.SCAN
DK
5
1
2
3
4
5
6
7
8
(CDG’er afspilles udelukkende med lyd, ikke grafik).
• Det kan være umuligt at afspille CD-R, CD-RW og DVD-R på grund af disktypen eller
VOL
SELECT
PHONES
9
6
7 8
9 10 11 12 13
DVD-DREV
KNAP TIL OPEN/CLOSE (ÅBN/LUK)
KABINET TIL VIDEOBÅND
EJECTKNAP
KNAP TIL STANDBY/ON (TÆNDT)
STIK TIL HOVEDTELEFON
STOPKNAP
KNAP TIL REW/SKIP BACK
(TILBAGESP./SPRING TILBAGE)
KNAP TIL PLAY/STILL (AFSPIL/STILL)
14
10
11
12
13
14
15
16
17
18
15
16
17
18
CAPITAL F.F/SKIP NEXT (FREMSP./SPRING
OVER NÆSTE)
RECORD (OPTAGEKNAP)
LYDMÅDE
COPY-KNAP (KOPIERINGS-KNAP)
FRONT PANEL DISPLAY
PROGRAMME /
PROGRESSIVE SCAN
SELECT DIAL
VOLUMEN (LYDSTYRKE)
betingelserne, de er blevet optaget under.
Diskmarkeringer
DVD/videobåndoptageren set bagfra
PAL
•Områdenummer
for afspilning
• PAL-system i
• Dolby
Storbritannien,
Digital-disk
Frankrig, Tyskland
osv.
STEREO
• Stereodisk
DIGITAL
SOUND
• Digital
Audio-disk
1
• DTS-disk
2
3
4
5
6
7
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
• ”DTS” og “DTS Digital Surround” er registrerede varemærker for Digital Theater Systems, Inc.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
“Dolby”, “Pro Logic”, og det dobbelte-D symbol er varemærker fra Dolby Laboratories.
OUT
R
SPEAKERS
DVD Only
L
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
AM
VIDEO
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
Områdenummer for afspilning
8
Både DVD-afspilleren såvel som diskene er kodede alt efter område. Disse områdekoder skal
passe til hinanden, for at disken kan afspilles. Hvis de ikke passer sammen, kan disken ikke
afspilles.
Denne afspillers områdenummer er angivet på maskinens bagpanel.
6
1
2
3
4
5
6
7
9 10
11
INDGANG TIL UDENDØRS TV-ANTENNE
INDGANG TIL RADIO FM-ANTENNE
AUX AUDIO V, H IND/UD-STIKDÅSER
AV2 (DEC./EXT.) SCART (EURO-21) STIK
VENTILATOR
COMPONENT VIDEO OUT
HØJTALER UD
12
8
9
10
11
12
UDGANG TV-FORBINDELSE
INDGANG TIL RADIO AM-ANTENNE
VIDEO IND/UD-STIKDÅSER
AV1 (EURO AV) IND/UD (EURO-21)
SCARTSTIK
S-VIDEO UD
7
Infrarød fjernbetjening
Displayindikatorer
1
DK
1
20
2
21
3
22
4
5
23
24
6
25
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
STANDBY/ON
SHUTTLE<< / >>
VINKEL/IPC
DVD SELECT
VCR SELECT
TV-LYDSTYRKE
ÅBN/LUK, EJECT
EZ VIEW
SPOL TILBAGE, SPRING TILBAGE
STOP
DISK MENU
MENU
VENSTRE
OPTAG
TEST
HØJTALERVÆLGER
TV/VCR
MODE, GENTAG
TITEL, HASTIGHED
TV-STANDBY/ON
0-9
ZOOM, INDGANG VÆLG
TV SELECT
FM/AM FREKVENSVÆLGER
FORST.-LYDSTYRKE
PROG/TRK ( , )
AUDIO
MUTE
FREMSPOLING, SPRING FREM
PLAY/STILL
NULSTIL/ANNUL.
VEND TILBAGE, A.DUB
OP
OK
HØJRE
NED
INFO.
BAS
LYDMÅDE
DISKANT
MÆRKE, SØGNING
UNDERTEKST, TIMER
2
3
5
6
DK
7
8
9
10
1
DVD-enheden er aktiv
7
Der er indsat en DVD med et DTS-soundtrack
2
DVD eller CD-data er indlæst.
8
3
Der vises tid, tællerposition, resterende tid eller
aktuel udstyrstilstand
Hi-Fi-sporet på et VHS-bånd afspilles
(Den aktuelle tv-udsendelse eller video sendes i
stereo)
4
Optagelse er i gang (normal og timer).
9
5
VHS-bånd afspilles
En tidsindstillet optagelse er programmeret eller i
gang.
6
Videoenheden er aktiv
10 DVD til VHS-kopiering er i gang
Tilbehør
Du har netop købt en SAMSUNG DVD/videobåndoptager. Du vil finde følgende tilbehør i kassen.
FJERNBETJENING
BATTERIER
8
4
AUDIO- & VIDEOKABEL
BRUGERVEJLEDNING
AM ANTENNELEDNING
KOAKSIALKABEL
FM-ANTENNELEDNING
9
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren
Der er visse faktorer, der bør tages i betragtning ved tilslutning af audio- og videosystemer:
Tilslutning af DVD/videobåndoptager til et tv via koaksialkabel
Der kræves et signal fra en af følgende kilder for at modtage
fjernsynsudsendelser:
◆ Stiktyper, der passer til det pågældende system
◆
◆
◆
◆
◆ Systemer forbundet permanent (f.eks. satellitmodtager) eller midlertidigt (fx camcorder) til
DVD/videobåndoptageren
☛
DVD/videobåndoptageren er udstyret med følgende stik..
DK
Stik
Placering
AV1 (EURO AV) Bagpå
AV2 IN
Bagpå
Audio-udgang
Bagpå
Type
SCART
SCART
Retning
Ind/Ud
Ind
Anbefalet brug
◆ Fjernsyn
◆ Satellitmodtager
◆ Anden videobåndoptager
DVD & VCR
AUX
En udendørs antenne
En indendørs antenne
Et kabelnetværk
En satellitmodtager
AUDIO
IN
FM
75
COAXIAL
AM
Kontroller, at der er slukket for både fjernsynet og
DVD/videobåndoptageren, før kablerne forbindes.
Fjern antenne- eller netværkskablet fra fjernsynet.
2
Forbind kablet til det 75Ω koaksiale stik, der er markeret bag på
DVD/videobåndoptageren.
DK
TV
Forbind det medfølgende koaksialkabel med
DVD/videobåndoptageren.
TV
-stikket på
FM
75
COAXIAL
◆ Anden videobåndoptager
5
Man kan også forbinde DVD/videobåndoptageren med fjernsynet
via SCART-kablet (se nedenfor) for at opnå bedre billedkvalitet,
hvis fjernsynet er udstyret med denne type stik.
Aux
Audio/Video
Ind
◆ Audio Ind
◆ Video Ind
OUT
R
L
AM
Forbind den anden ende af koaksialkablet med det stik på
fjernsynet, der tidligere blev brugt til antennen.
◆ LINE Audio ud
AUX
AUDIO
IN
4
Ud
DVD & VCR
RADIO ANT.
◆ Satellitmodtager
◆ KANAL/DEKODER
Audio RCA
L
2
VIDEO
1
3
OUT
R
RADIO ANT.
VIDEO
4
3
OUT
R
L
AUX
Bagpå
IN
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren til et tv via SCART-kabel
Antenne
VI
VIDEO-udgang Bagpå
RCA
Ud
TV
◆ LINE Video ud
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
O
RADIO ANT.
S-VIDEOudgang
Bagpå
S-JACK
Ud
FM
75
COAXIAL
◆ S-Video ud (kun DVD)
3
OUT
R
L
2
AM
VIDEO
S-VIDEO OUT
SCART-kabel
UD TIL TV
Bagpå
75 Ω
Ud
◆ Fjernsyn
RF-koaksialkabel
koaksial
IN FRA
ANTENNE
Bagpå
FM/AM Antenne Bagpå
lndgang
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
75 Ω
koaksial
75 Ω
koaksial
Ind
Ind
◆ Antenne
◆ Netværk til kabelfjernsyn
◆ Satellitmodtager
DVD/videobåndoptageren kan tilsluttes til fjernsynet via et SCART-kabel, hvis fjernsynet er udstyret med
den nødvendige indgang. Derved kan man:
◆ Opnå bedre lyd- og billedkvalitet
◆ Forenkle opsætningsproceduren for DVD/videobåndoptageren
☛
◆ FM Antenne
◆ AM Antenne
◆ Ligegyldigt hvilken forbindelse der vælges, skal det medfølgende koaksialkabel altid tilsluttes.
Ellers vil der ikke fremkomme noget billede på skærmen, når der slukkes for
DVD/videobåndoptageren.
◆ Sørg for, at der er slukket for både fjernsynet og DVD/videobåndoptageren, før kablerne
forbindes.
AM
☛
10
Kontroller, at alle elementer er slået fra, før DVD/videobåndoptageren forbindes med et audioeller videosystem.
Se den medfølgende dokumentation for at få detaljerede oplysninger om tilslutning og relevante
sikkerhedsforanstaltninger.
1
Forbind koaksialkablet som angivet i afsnittet ovenfor.
2
Forbind den ene ende af SCART-kablet med AV1 (EURO AV)-stikket bag på DVD/videobåndoptageren.
3
Forbind den anden ende med det dertil beregnede stik på fjernsynet.
a
11
Tilslutning af DVD/videobåndoptager til satellitmodtager eller andet udstyr
DVD/videobåndoptageren kan tilsluttes en satellitmodtager eller en anden DVD/videobåndoptager via et
SCART-kabel, hvis det valgte udstyr har de rette udgange. Følgende illustrationer giver et par eksempler på
mulige tilslutninger.
DK
1. AV1(EURO AV): Via 21-bens SCART-kabel
Indsæt SCART-kablet i satellitmodtager eller andet udstyr i AV1 (EURO AV)-stikket bag på
DVD/videobåndoptageren. Vælg derefter kilden ved at trykke på INPUT SEL.-knappen for AV1indgangssignalkilderne.
2. Via RF-koaksialkabel
Efter tilslutningen skal du forudindstille den station, der modtages via satellittuneren. Satellitmodtagerens RFoutputkanal skal justeres væk fra kanal 36, som benyttes af DVD/videobåndoptageren. Indstil den for eksempel til
kanal 39.
Funktionen Plug & Auto Set Up
Deres video vil automatisk indstille sig selv, når der bliver tilsluttet
220V for første gang. TV stationer lagres i hukommelsen.
Denne proces tager nogle få minutter. Deres video er derefter klar
til brug.
TV
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
L
AM
1
Tilslut antenne kablet som vist på side 9.
(tilslut Deres DVD/videobåndoptager til TV´et v.h.a. antenne
kablet).
2
Tilslut videoen til 220V stikkontakt.
Resultat: LANGUAGE SET menuen vises.
3
Vælg ønsket sprog ved at trykke på
4
Tryk på OK for at gemme det valgte sprog.
5
Tryk på OK knappen.
Resultat: COUNTRY SELECTION menuen vises.
6
Tryk på eller ❷ knapperne for at vælge Deres land.
☛ Videobåndoptageren søger efter stationerne i henhold til en
indkodet referenceliste gældende for det valgte land.
7
Tryk på OK knappen.
◆ Det antal stationer som automatisk gemmes af videobånd
optageren afhænger af det fundne antal stationer (land,
modtageforhold, mv.).
VIDEO
DK
eller ❷ knapperne.
Antenne
Satellitmodtager eller andet udstyr
Antennestik
2
TV
2
DVD & VCR
1
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
SCART-kabel
FM
75
COAXIAL
L
AM
VIDEO
◆ Processen afsluttes efter nogle minutter. Derefter vises aktuelt
tidspunkt og dato automatisk.
RF-koaksialkabel
Auto setup
8
1. AV2 IN: Via 21-bens SCART-kabel
Indsæt SCART-kablet med satellitmodtager eller andet udstyr i AV2 (DEC./EXT.)-stikket bag på
DVD/videobåndoptageren.
Vælg derefter kilden ved at trykke på INPUT SEL.-knappen for AV2-indgangssignalkilderne.
2. Via RF-koaksialkabel
Efter tilslutningen skal du forudindstille den station, der modtages via satellittuneren. Satellitmodtagerens RFoutputkanal skal justeres væk fra kanal 36, som benyttes af DVD/videobåndoptageren. Indstil den for eksempel til
kanal 39.
Antenne
Satellitmodtager eller andet udstyr
Kontrollér dato og ur.
Hvis der vises
Please wait
00 %
◆ Korrekt, tryk MENU-knappen ned to gange for at komme ud
af menuen.
◆ Ukorrekt, se side 18
➢
Automatisk indstilling kan udføres ved at man fortsætter
med trykke på ■ (stop) på videobåndoptageren i 5
sekunder eller mere, uden at der er sat noget bånd i.
Clock Set
Antennestik
Time
12 : 00
Auto Clock
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
: On
1
2
DVD & VCR
TV
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
L
AM
VIDEO
SCART-kabel
RF-koaksialkabel
12
13
Indstilling af fjernsynet for DVD/videobåndoptageren
Fjernsynet skal kun indstilles for DVD/videobåndoptageren, hvis der
ikke benyttes et SCART-kabel.
➢
2
DK
1
Tænd for fjernsynet.
2
Tænd for DVD/videobåndoptageren ved at trykke på
STANDBY/ON på forsiden af DVD/videobåndoptageren eller på
STANDBY/ON på fjernbetjeningen.
3
Vælg et programnummer på fjernsynet, der skal reserveres til
DVD/videobåndoptageren.
4
4
Der bruges kun et sæt kontrolknapper til betjening af både DVD- og
videofunktionen. Det er nyttigt at kende til følgende knappers
funktioner.
1
STANDBY/ON-knap
Tænd for DVD/videobåndoptageren ved at trykke på
STANDBY/ON-knappen på fjernbetjeningen eller frontpanelet.
2
DVD-knap
Tryk på DVD-knappen på fjernbetjeningen, når du vil bruge DVDfunktionen.
◆ DVD-indikatoren på frontpanelets display lyser, når DVDfunktionen er valgt.
3
VCR-knap
Tryk på VCR-knappen på fjernbetjeningen, når du vil bruge
videofunktionen.
◆ VCR-indikatoren på frontpanelets display lyser, når
videofunktionen er valgt.
Indsæt videobåndet i DVD/videobåndoptageren. Kontroller, at
afspilleren begynder at aflæse båndet. Tryk på ❿II-knappen, hvis
dette ikke sker.
5
Start en scanning på fjernsynet, eller indstil fjernsynet på UHFkanal 36.
6
Finjuster fjernsynet, til billede og lyd går klart igennem.
7
Hvis du ikke kan finde billede og lyd, eller hvis der er interferens fra
andre kanaler, kan det være nødvendigt at ændre indstillingerne for
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal (se Indstilling af
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal på side 23 og Problemer
og løsninger på side 72).
8
14
Når der benyttes et SCART-kabel, skal fjernsynet indstilles
til audio/video (AV), for at man kan se billeder fra
DVD/videobåndoptageren.
Kontrolknapper
Gem kanalen i den ønskede position på fjernsynet, når billede og
lyd går klart igennem.
Resultat: Det pågældende program er nu reserveret til brug med
DVD/videobåndoptageren.
4
STANDBY/ON
PHONES
1
1
DK
4
2
3
INPUT SEL. KNAP
Tryk INPUT SEL. gentagne gange for at skifte mellem forskellige
input: tuner (PR##), AV1, AV2 , AUX.
◆ Knappen er ikke brugbar når VCR er valgt.
➢
Før du kan bruge VCR-funktionerne på side 19-43, skal
du trykke på VCR-knappen på fjernbetjeningen for at
vælge VCR-tilstanden.
Før du kan bruge DVD-funktionerne på side 44-64, skal
du trykke på TV VIEW-knappen på fjernbetjeningen for at
vælge DVD.
15
Grundlæggende betjening af tv-modtager
Følgende knapper bruges, når du ser fjernsyn via
DVD/videobåndoptagerens indbyggede tv-modtager.
Kopiering fra DVD til VCR
Det er muligt at kopiere indholdet af en DVD til et videobånd ved et
tryk på COPY-knappen.
4
1
1
2
DK
3
4
2
Hvis den DVD, du forsøger at kopiere, er kopibeskyttet,
kan du ikke kopiere den. Det er ikke tilladt at kopiere
DVD’er, der er kodet med Macrovision®.
TV/VCR-knap
Bruges til at skifte mellem fjernsynets modtager og
DVD/videobåndoptagerens interne modtager.
PROG
-knap
Bruges til at gå til næste eller foregående kanal.
1
0-9-knapper
Bruges til direkte kanalvalg.
Indsæt disk
Indsæt den disk, du vil kopiere, i DVD-enheden, og luk skuffen.
2
Indsæt et videobånd
Indsæt et tomt videobånd i videoenheden.
3
Kopier DVD’en til videobåndet
Tryk på COPY-knappen på DVD/videobåndoptagerens frontpanel.
◆ DVD/videobåndoptageren begynder nu at afspille, og
videobåndoptageren begynder at optage.
◆ Hvis DVD-diskmenuen vises, kan det være nødvendigt at trykke
på PLAY-knappen manuelt for at begynde kopieringen.
INFO.
Tryk her for at få vist, hvilken kanal du ser.
◆ Fungerer også i DVD- og VCR-tilstand.
2
4
3
☛
Stop kopieringen
Når DVD’en er færdig, skal du trykke på VCR-knappen på
fjernbetjeningen og derefter på STOP-knappen for at afslutte
kopieringen.
◆ Kopieringsprocessen skal stoppes manuelt, når DVD-filmen er
færdig. Ellers risikerer man, at DVD’en afspilles og optages igen
og igen.
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
1
DK
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
2
ON
PHONES
REC
S.MODE
COPY
3
NTSC DVD kopieringsproces kan ikke aktiveres.
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Der skal isættes eller skiftes batterier i fjernbetjeningen når:
◆ DVD/videobåndoptageren anskaffes
1
4
◆ Fjernbetjeningen ikke længere fungerer som den skal
1
Skub dækslet i pilens retning for at åbne batterirummet bag på
fjernbetjeningen.
2
Isæt to AAA, RO3 eller tilsvarende batterier, Vær forsigtig med
plus-og minuspolerne:
◆
+ på batteriet svarer til + på fjernbetjeningen
◆
– på batteriet svarer til – på fjernbetjeningen
3
Sæt dækslet fast igen ved at skubbe det på plads.
➢
16
4
Bland ikke forskellige batterityper (for eksempel mangan
og alkaliske).
17
Indstilling af dato og klokkeslæt
Language
DVD/videobåndoptageren er udstyret med et 24-timers ur og en
kalender, der bruges til:
◆ Automatisk standsning af optagelse af et program
◆ Automatisk forudindstilling til optagelse af et program
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Dato og klokkeslæt skal indstilles, når:
: Off
: On
◆ DVD/videobåndoptageren anskaffes
☛ sommertid
Husk at justere klokkeslættet, når der skiftes mellem
og vintertid.
DK
1
Clock Set
Time
12 : 00
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
Auto Clock
: On
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK for at vælge funktionen.
Resultat: Menuen CLOCK SET vises.
4
Tryk på ➛ eller ❿ for at vælge time, minutter, dag, måned og år.
Resultat: Det valgte alternativet lyses op.
5
Tryk på eller ❷ for at øge eller sænke værdien.
Resultat: Ugedagen vises automatisk.
➢
6
7
☛
Du behøver ikke forudindstille stationerne, hvis du allerede
har indstillet dem automatisk (se Plug & Auto Set Up på
side 13).
DVD/videobåndoptageren er udstyret med en indbygget modtager
for fjernsynsudsendelser.
Du skal forudindstille de stationer, der modtages. Dette kan gøres
på to måder:
◆ Plug & Auto Set up (se side 13)
◆ Automatisk
◆ Manuelt (se side 20)
Tryk på eller ❷ for at vælge On/Off, hvis du vælger Auto Clock
(automatisk ur).
Resultat: Det valgte On/Off vises.
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk knapperne
3
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen Install vises.
4
Tryk på den tilsvarende eller ❷ knap, indtil Auto Setup
vises. Tryk på ❿ knappen for at vælge dette.
Resultat: Der vises en meddelelse om, at alle kanaler, som er
indstillet på videobåndoptageren, bliver slettet.
5
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange for at gå ud af
menuen.
2
Brug knapperne
på OK eller ❿.
3
Placér pilen ved det ønskede sprog og tryk derefter på OK.
4
Når det er udført, trykkes på RETURN to gange for at gå ud af
menuen.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Programmeringsmenuen vises.
: Off
: On
og
❷
for at vælge “Language” og tryk derefter
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
DK
6
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
Auto Setup
Your data will be lost
Press OK to continue
Menu to exit
Antallet af stationer, der gemmes automatisk på
DVD/videobåndoptageren, afhænger af, hvor mange
stationer der er fundet.
Hvis du ønsker at annullere den automatiske scanning undervejs,
skal du trykke på RETURN-knappen tre gange for at forlade
menuen.
➢
Auto Setup
, ❷ for at vælge Install.
Tryk på OK for at starte den automatiske scanning.
Resultat: ◆ Teksten PLEASE WAIT blinker på tv-skærmen.
◆ Det første frekvensbånd scannes, og den først
fundne station vises og gemmes.
◆ DVD/videobåndoptageren søger derefter efter den
næste station og så fremdeles.
◆ Når den automatiske scanning er slut, skifter
DVD/videobåndoptageren automatisk til program 1.
➢
1
: English
Install
, ❷ for at vælge klokkealternativ.
Du kan holde eller ❷ nede for at bladre hurtigere
gennem værdierne.
Language
Du kan gemme op til 80 stationer.
At vælge menusprog
Language
VCR
Automatisk forudindstilling af stationer
Auto Setup
Please Wait
15%
Når den automatiske scanning er gennemført, kan
nogle stationer være blevet gemt mere end en gang.
Vælg de stationer, der har den bedste modtagelse, og
slet dem, der ikke længere behøves (se side 21).
Language Set
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
18
19
VCR
Manuel forudindstilling af stationer
☛
Language
: English
1
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
2
3
DK
4
5
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
CH
NAME
1
DEC
: 1
CH
: ---
MFT
: -
DECODER
: OFF
NAME
: ----
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
Tryk på
Setup.
2
3
Tryk på knapperne
4
Tryk på eller ❷, til cursoren befinder sig foran Manual
Setup.
eller ❷, til cursoren befinder sig foran Manual
Tryk på OK for at vælge funktionen Manual Setup.
Resultat: Menuen TV STATION TABLE vises.
6
Tryk på knapperne eller ❷, til cursoren befinder sig foran den
ønskede forudindstillede tv-station. (PR)
9
Tryk på ❷ knappen, indtil DECODER vises.
7
Tryk på CLEAR-knappen.
10
Tryk på ❿ knappen for at aktivere eller deaktivere brugen af
dekoder på tv stationen, hvis nødvendigt.
8
Gentag proceduren fra trin 6, til alle ønskede stationer er slettet.
11
Tryk på eller ❷, til cursoren befinder sig foran NAME.
Navnet på stationen indstilles automatisk via sendesignalet.
9
Når alt er færdigt, tryk på RETURN-knappen fire gangee for at
forlade menuen.
Tryk på knappen ❿ for at ændre programmets navn.
Resultat: Det første bogstav i navnet blinker.
13
Hvis du...
Skal du...
Vil vælge et tegn i
navnet
Trykke på eller ❷, til det
ønskede tegn vises
(tal, bogstaver eller tegnet “-”).
Vil flytte til næste eller
foregående tegn
Trykke på ➛ eller ❿.
14
Hvis du...
Skal du...
Vil gemme den
viste station
◆
◆
◆
MEMORY : OK
RETURN
Ikke vil gemme den
viste station
◆
◆
◆
20
Install
Tryk på knapperne ➛ eller ❿ for at starte scanningen.
Resultat: Frekvensbåndet scannes, og den først fundne station
vises.
12
DK
, ❷ for at vælge Install.
8
eller ❷ for at vælge et programnummer.
: Off
: On
Tryk på OK for at markere denne funktion.
Resultat: Install-menuen vises.
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen TV STATION TABLE vises.
MANUAL TUNING
PR
1
5
SWAPPING : OK
RETURN
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
, ❷ for at vælge Install.
Tryk på OK for at markere denne funktion.
Resultat: Install-menuen vises.
: English
Install
så kan du annullere den.
Tryk på ❿ for at forudindstille stationen.
Resultat: Menuen Manual Tuning vises.
4
DELETE : CLEAR
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
Tryk på knapperne
Language
◆ på et forkert sted
Tryk på
3
5
◆ som du ikke har brug for
7
OFF
2
Hvis du har gemt en tv-station:
6
TV STATION TABLE
PR
Du behøver ikke forudindstille stationerne manuelt, hvis
du allerede har indstillet dem automatisk.
VCR
Sletning af en forudindstillet station
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
3
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
Trykke på knapperne eller ❷ for at
placere cursoren foran MFT.
Trykke på knapperne ➛ eller ❿ for at
justere billedet, hvis det er nødvendigt.
Trykke på OK for at gemme stationen.
Trykke på knapperne eller ❷, til
cursoren befinder sig foran CH.
Trykke på knapperne ➛ eller ❿ for at
fortsætte med scanningen af
frekvensbåndet og få vist den næste
station.
Gå tilbage til starten af trin 9
15
Gentag denne procedure fra trin 9, til alle de ønskede stationer er
gemt.
16
Tryk på RETURN-knappen tre gange for at forlade menuen.
21
VCR
Ændring af oversigt over forudindstillede stationer
Du kan lave om på oversigten over stationer og tildele stationerne
andre programnumre, alt efter hvad du foretrækker.
Language
Language
Install
1
: Off
: On
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK eller > for at vælge alternativet.
Resultat: Install-menuen vises.
4
Tryk på
Setup.
, ❷ for at vælge Install.
DK
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
5
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
3
4
5
CH
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen TV STATION TABLE vises.
Tryk på eller ❷, til cursoren befinder sig foran det ønskede
forudindstillede tv-program.
Resultat: Den valgte station vises på samme tid på
fjernsynsskærmen.
7
For at ændre det programnummer, som er tildelt stationen, trykker
man på OK-knappen på fjernbetjeningen. (I eksemplet flyttes TV
stationen fra programnummer 1 til programnummer 3)
8
Du kan ændre denne station ved at gentage proceduren fra trin 6.
9
Når alt er færdig, så tryk på knappen RETURN fire gange for at
forlade menuen.
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen Install vises.
4
Tryk på knapperne
TV System.
NAME
DEC
2
021
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
, ❷ for at markere funktionen Install.
DK
eller ❷ , til cursoren befinder sig foran
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
5
Tryk på ❿ for at vælge G eller K.
6
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange for at gå ud af
menuen.
Indstilling af DVD/videobåndoptagerens udgangskanal
Hvis der er interferens på billedet, eller hvis fjernsynet ikke kan
finde et billede, skal DVD/videobåndoptagerens udgangskanal
muligvis ændres.
Du kan også justere, hvor tit der vises oplysninger på skærmen, ved
at ændre DVD/videobåndoptagerens udgangskanal.
1
3
: English
G
: G
: CH 36
K
VCR
SWAPPING : OK
RETURN
TV STATION TABLE
PR
eller ❷, til cursoren befinder sig foran Manual
6
TV STATION TABLE
PR
DELETE : CLEAR
Du kan vælge en lydtilstand (B/G or D/K), der passer til det
fjernsyn, DVD/videobåndoptageren er tilsluttet.
: English
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
VCR
Valg af RF OUT-lydtilstand
----
OFF
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Install-menuen vises.
4
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
, ❷ for at vælge Install.
Install
Auto Setup
4
Tryk på
5
Vælg ønsket outputkanal (CH21-CH69) ved at trykke at trykke OK
eller ❿.
eller ❷, til cursoren befinder sig foran VCR Output CH.
CH21
6
22
. . CH36
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
CH 21
:
CH 36
:
CH 69
: G
: CH 36
. . CH69
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange for at gå ud af
menuen.
Genindstil derefter fjernsynet (se side 14).
23
VCR
Valg af farvetilstand
Language
Før du optager på eller afspiller et bånd, kan du vælge den
påkrævede systemstandard.
Hvis du ikke foretager dig noget, vælger systemet automatisk
modtagestandarden, når du vælger Auto.
➢ ◆ Ved afspilning af et bånd vælger DVD/videobåndoptageren
automatisk en standard.
◆ Ved afspilning af et NTSC-optaget bånd på denne
DVD/videobåndoptager skal der foretages en indstilling på
farvesystemet alt afhængig af fjernsynet. Hvis fjernsynet kun
er udstyret med PAL-system, skal du vælge NTPB.
Hvis fjernsynet er udstyret med multisystem (NTSC 4.43kompatibelt), skal du vælge NT4.43, hvorefter du kan
optage NT4.43.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
DK
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
Auto
PAL
B/W
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
3
Tryk på knapperne
4
Tryk på
6
VCR
Language
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller >.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen User Set vises.
4
Tryk OK eller > for at vælge alternativet.
5
Tryk på ❿ for at vælge funktionen IPC (intelligent billedkontrol).
➢
Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen User Set vises.
, ❷ for at vælge User Set.
Når intelligent billedkontrol er slået til (On), justeres billedets
skarphed automatisk.
6
Hvis du vil justere skarpheden manuelt, skal du trykke på ❷ for at
slå IPC-tilstanden fra (Off) .
7
Tryk på ➛ eller ❿, til billedet er, som du vil have det.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
DK
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
On
Off
eller ❷ , til cursoren befinder sig foran Colour
Tryk på ❿ for at vælge Auto ➝ PAL ➝ B/W.
Auto Ved afspilning af et bånd vælger DVD/videobåndoptageren
automatisk systemstandarden.
B/W Sort/hvid
Når alt er færdig, tryk på knappen RETURN tre gange for at forlade
menuen.
➢
8
Hvis du ikke trykker på en knap inden for 10 sekunder,
forsvinder menuen PICTURE automatisk.
Tryk på RETURN-knappen igen, når du er færdig.
➢
Man kan også vælge disse funktioner direkte ved brug af
knappen IPC på fjernkontrollen.
NICAM
Language
NICAM-programmer er opdelt i tre typer: NICAM Stereo, NICAM
Mono og Bilingual (transmission på et andet sprog).
NICAM-programmer ledsages altid af en standardlydgengivelse i
mono, og du kan vælge den ønskede lydtype. Se side 33.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller >.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen User Set vises.
4
Tryk på
5
Ønsket resultat
Tryk OK eller ❿ til….
Mono
Off vises.
Off: Brug kun denne indstilling til at optage
standardlyd i mono under en NICAMudsendelse, hvis stereolyden er forvrænget
på grund af forringede modtageforhold.
On vises.
On: Brug normalt denne indstilling.
On
Off
NICAM
6
24
Funktionen Intelligent Picture Control gør det muligt at justere
billedets skarphed automatisk.
, ❷ for at vælge User Set.
System.
5
VCR
Intelligent billedkontrol
eller
❷,
, ❷ for at vælge User Set.
til cursoren befinder sig foran NICAM .
Når alt er færdig, tryk knappen RETURN tre gange for at forlade
menuen.
25
VCR
Language
: English
Funktionen Auto Power Off sørger automatisk for at slukke
DVD/videobåndoptageren, hvis der ikke modtages noget signal, og
der ikke trykkes på nogle knapper inden for den valgte tid.
1
: Off
: On
2
DK
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
Tryk på knapperne
eller ❷, til cursoren befinder sig foran Auto
Power Off.
3
Tryk ❿ eller OK til du har valgt tid for automatisk lukning .
OFF (af)
Language
2H (2 timer)
3H (3 timer)
4
: Off
: On
1
2
3
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
1H (1 time)
DVD/videobåndoptageren viser de fleste oplysninger både på selve
afspilleren og på fjernsynet.
Du kan vælge, om du vil have disse oplysninger vist på
fjernsynsskærmen eller ej (med undtagelse af indekset,
programmeringsmenuen og timerfunktioner, der ikke kan skjules).
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
VCR
Skærmmeddelelser
Automatisk sluk funktion
Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
Tryk knapperne
, ❷ til Screen Messages er valgt.
Language
DK
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
On
Off
Tryk OK eller ❿ til…
Ønsket resultat
Få vist oplysningerne på skærmen On vises.
Off
1Hour
2Hour
3Hour
Skjule oplysningerne på skærmen Off vises.
4
Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.
VCR
Valg af kassettetype
Hvis du ønsker at bruge båndtælleren til at vise, hvor meget tid der
er tilbage på et bånd, skal du angive, hvilken type bånd der er isat.
Language
1
Når der er trykket på MENU.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk OK eller ❿ for at vælge alternativet.
4
Tryk på OK eller ❿ så mange gange, det er nødvendigt, til den
korrekte båndlængde vises.
E180
E 300
5
26
, ❷ for at vælge VCR.
E240
E260
Tryk OK eller ❿ til korrekt båndlængde vises
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
E180
E240
E260
E300
27
VCR
Gentagelse
Du kan indstille gentagelsesfunktionen til at gentage afspilningen af
båndet fra start til slut uafbrudt.
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
1
: Off
: On
2
Når der er trykket på MENU
eller ❷ for at vælge VCR.
Tryk OK eller ❿ for at vælge alternativet.
Resultat: VCR Setup-menuen vises.
DK
3
Tryk på
4
Hvis du...
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Tryk OK eller ❿ til…
Off
On
Ikke ønsker at gentage
afspilningen
Du kan optage på to forskellige hastigheder:
◆ SP (Standard Play)
◆ LP (Long Play)
Long Play-tilstand
◆ Båndet varer dobbelt så længe
◆ Kvaliteten af optagelsen er en smule dårligere
Båndtype
Optagetid (SP)
E-180
180 min. eller 3 timer
E-240
240 min. eller 4 timer
E-260
260 min. eller 4 timer
og 20 min.
E-300
300 min. eller 5 timer
DK
For at optage på et bånd... Skal du trykke på SPEED-knappen på
fjernbetjeningen, til...
I Standard Play-tilstand
I Long Play-tilstand
SP vises.
LP vises.
Off vises.
Tryk på RETURN to gange for at forlade menuen.
S-VHS Play
Language
1
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Vælg S-VHS play mode efter at have trykket MENU.
2
Tryk
3
Tryk OK eller ❿ for at vælge alternativet.
Resultat: VCR Setup-menuen vises.
4
Tryk på
5
Til…
Tryk OK eller ❿ til…
S-VHS play
On vises.
Afspil ikke S-VHS play
Off vises.
VCR Setup
Off
On
6
28
eller ❷, til cursoren befinder sig foran Repeat Play.
Ønsker at gentage afspilningen On vises.
5
VCR
VCR
Valg af optagehastighed
eller ❷ for at vælge VCR.
eller ❷, til cursoren befinder sig foran S-VHS.
Når alt er færdig, tryk RETURN to gange for at forlade menuen.
For at se S-VHS kassetter, sæt S-VHS mode til On i VCR-menuen.
29
VCR
Beskyttelse af en optaget kassette
Videokassetter har en sikkerhedstap, der beskytter mod utilsigtet
sletning. Når denne tap er fjernet, kan du ikke optage på båndet.
1
1
Hvis du ønsker at beskytte et bånd, skal du brække tappen af ved
hjælp af en lille skruetrækker.
2
Ønsker du alligevel at optage på et beskyttet bånd (hvor
sikkerhedstappen er brækket af), kan du dække hullet med
selvklæbende tape.
DK
VCR
Med denne funktion kan du optage op til ni timers programmer
(på LP).
DVD/videobåndoptageren standser automatisk efter den ønskede
tidsperiode.
1
Tænd for fjernsynet.
2
Vælg den fjernsynskanal, der er reserveret til
DVD/videobåndoptageren (eller AV-input, hvis dette bruges), for at
se det program, der optages.
3
Indsæt det bånd, programmet skal optages på, med vinduet opad
og sikkerhedstappen intakt (eller hullet dækket af tape).
Resultat: DVD/videobåndoptageren tændes automatisk.
4
6
Før du kan optage et program, skal den pågældende station være
forudindstillet (medmindre du optager via en ekstern videokilde). Se
side 18-19, hvis du ikke har gjort dette.
Tænd for fjernsynet.
2
Vælg den fjernsynskanal, der er reserveret til
DVD/videobåndoptageren (eller AV-input, hvis dette bruges), for at
se det program, der optages.
3
Indsæt det bånd, programmet skal optages på, med vinduet opad
og sikkerhedstappen intakt (eller hullet dækket af tape).
Resultat: DVD/videobåndoptageren tændes automatisk.
4
Vælg:
◆
Den station, der skal optages, ved hjælp af PROG-knapperne
( eller )
eller
5
6
Hold REC-knappen (●) nede et stykke tid for at starte optagelsen.
Resultat: Optageindikatoren vises på fjernsynet og
DVD/videobåndoptagerens display. Der optages et
indeks på båndet (se side 37).
7
Tryk en enkelt gang på ■ for at stoppe optagelsen.
7
➢
30
◆ Hvis DVD/videobåndoptageren skubber båndet ud,
når du starter optagelsen, skal du sikre dig, at båndets
sikkerhedstap er intakt, eller at hullet er dækket med
tape.
◆ Hvis båndet løber ud under en optagelse, spoles det
automatisk tilbage.
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
3
DK
4
Vælg:
◆
Den station, der skal optages på, ved hjælp af PROGknapperne ( eller )
eller
4
AV1-, AV2- eller AUX-kilden ved hjælp af INPUT SEL.knappen for en satellitmodtager eller ekstern videokilde.
Resultat: Nummeret på kanalen vises, og programmet kan ses på
fjernsynet.
5
Vælg optagehastighed ved at trykke på SPEED-knappen så mange
gange, det er nødvendigt (se side 29).
6
Hold REC-knappen (●) nede et stykke tid for at starte optagelsen.
Resultat: Optageindikatoren vises på fjernsynet og
DVD/videobåndoptagerens display. Der optages et
indeks på båndet (se side 37).
7
Tryk på REC-knappen (●) flere gange for at øge optagetiden med:
◆
30-minutters intervaller op til fire timer
◆
1-times intervaller op til ni timer (LP)
Resultat: Længden vises på fjernsynsdisplayet. Det valgte
program optages i den angivne tidsperiode. Når
perioden er udløbet, stopper DVD/videobåndoptageren
automatisk optagelsen.
AV1-, AV2- eller AUX-kilde ved hjælp af INPUT SEL.-knappen
for en satellitmodtager eller ekstern videokilde.
Resultat: Stationens nummer vises, og programmet kan ses på
fjernsynet.
Vælg optagehastighed ved at trykke på SPEED-knappen så mange
gange, det er nødvendigt (se side 29).
S.MODE
◆
◆
5
SELECT
PHONES
REC
4
1
EJECT
STANDBY/ON
Øjeblikkelig optagelse af et program
4
VCR
Optagelse af et program med automatisk stop
8
6
5
LENGTH 2:30
SET LENGTH :
PRESS REC ●
Hvis du ønsker at annullere optagelsen i utide, skal du trykke på
STANDBY/ON.
☛
Hvis båndet løber ud under optagelsen:
◆ stoppes optagelsen
31
VCR
PR
Brug af den tidsindstillede programmeringsfunktion
Day
Start
Stop
Speed
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
DK
Den tidsindstillede programmeringsfunktion giver dig mulighed for
at indstille DVD/videobåndoptageren til at optage et program op til
en måned før, det pågældende program sendes. Man kan
forudindstille op til seks programmer.
☛
1
15
Kontroller, at dato og klokkeslæt er korrekt indstillet, før
du forudprogrammerer en optagelse.
Indsæt et bånd og tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat: Menuen Timer Method vises.
2
Tryk på ❿ for at vælge indgangssignalkilde.
3
Vælg den ønskede station eller indgangskilde (AV1, AV2 eller AUX )
ved at trykke på knapperne eller ❷.
4
Tryk på ❿ for at vælge optagedag.
5
Vælg den ønskede dag ved at trykke på
6
Tryk på ❿ for at vælge et starttidspunkt for optagelsen.
7
Vælg den ønskede timeværdi ved at trykke på
8
Tryk på ❿ for at vælge minutter.
9
Vælg den ønskede minutværdi ved at trykke på
10
Tryk på ❿ for at vælge et sluttidspunkt for optagelsen.
11
Vælg det ønskede sluttidspunkt for optagelsen ved at trykke på
eller ❷ efter samme princip som ved valg af starttidspunktet.
12
Tryk på ❿ for at vælge optagehastighed.
13
Tryk på
eller ❷ for at vælge mellem hastighederne SP
(Standard Play), LP(Long Play) eller Auto (Automatisk valg af
hastighed).
14
15
Du kan kontrollere forudprogrammerede optagelser:
◆ Når du er færdig med at forudprogrammere
DVD/videobåndoptageren
◆ Hvis du har glemt, hvilke programmer der skal optages
1
PR
Day
Start
Stop
Speed
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat: Menuen Timer Method vises.
DK
2
Tryk på
3
Tryk på ➛ eller ❿ for at vælge og ændre de ønskede værdier.
Se foregående side for at få flere oplysninger.
4
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange.
eller ❷ for at vælge det ønskede program.
eller ❷.
eller ❷.
eller ❷.
Tryk på STANDBY/ON-knappen for at aktivere timeren.
Resultat: Før optagelsen starter, sammenligner
DVD/videobåndoptageren den forprogrammerede
tidsperiode med den tid, der er tilbage på båndet.
Automatisk valg af hastighed. DVD/videobåndoptagerens
funktion “Auto Tape Speed Select” sammenligner den
forprogrammerede tidsperiode med den faktiske optagetid,
der er til rådighed på det isatte bånd. Hvis der ikke er
plads nok til at fuldføre en programmeret optagelse i
AUTO-tilstand, skifter DVD/videobåndoptageren
automatisk over til LP-tilstand for at kunne optage hele
programmet.
VCR
Annullering af en forudprogrammeret optagelse
Du kan annullere et program, der:
PR
◆ er ukorrekt
Tryk på RETURN-knappen, når du er færdig.
➢
VCR
Kontrol af en forudprogrammeret optagelse
◆ ikke længere ønskes optaget
1
Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat: Menuen TIMER PROGRAMMING vises.
2
Vælg det program, der skal annulleres, ved at trykke på
3
Tryk på CLEAR-knappen for at annullere det valgte program.
Resultat: Alle oplysninger om optagelsen slettes, og udsendelsen
optages ikke.
4
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange.
Day
Start
Stop
Speed
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
eller ❷.
3
32
33
VCR
Afspilning af en kassette
Denne funktion gør det muligt at afspille et hvilken som helst
optaget bånd.
1
Tænd for fjernsynet og DVD/videobåndoptageren.
2
Indsæt det videobånd, der skal afspilles. Tryk på ❿ll, hvis
sikkerhedstappen på båndet er intakt.
Ellers afspilles båndet automatisk.
DK
➢
Når der indsættes et bånd, optimeres båndpositionen
automatisk for at reducere forstyrrelse (Digital Auto
Tracking). Hvis båndet løber ud under afspilningen, spoles
det automatisk tilbage.
Denne DVD/videobåndoptager kan afspille, men ikke optage
på NTSC-bånd.
EJECT
3
SELECT
P.SCAN
VOL
3
Hvis du vil...
Skal du trykke på...
Stoppe afspilningen
■ (STOP).
Skubbe båndet ud
Du kan vælge, hvordan lyden skal gengives i højttalerne og AVudgange.
Funktion
2
3
VCR
Valg af lydudgangstilstand
Beskrivelse
L
Bruges til at lytte til lyden på venstre stereokanal.
R
Bruges til at lytte til lyden på højre stereokanal.
MIX
Bruges til at lytte til den blandede lyd fra stereoanlægget og
normale kanaler.
MONO
Bruges til at lytte til lyden på den normale monokanal.
LR
Bruges til at lytte til stereolyd på venstre og højre kanal.
DK
L
➢
Ved afspilning af bånd optaget i Hi-Fi-indstilling,
skifter lyden over til Hi-Fi efter fem sekunder i mono.
LR
R
MIX
MONO
(EJECT).
Lydtilstanden vælges ved at trykke på AUDIO-knappen på
fjernbetjeningen, til den ønskede funktion vises.
VCR
Manuel justering af billede
VCR
Afspilning i slowmotion
Funktionen Picture Adjustment gør det muligt at foretage manuel
justering for at opnå det bedst mulige billede.
Et bånd kan afspilles i slowmotion.
➢
Når et bånd afspilles i slowmotion, er der ikke nogen lyd.
Hvis der forekommer støj eller striber under afspilningen, kan billedet
justeres manuelt ved at trykke på TRK-knapperne (
er klart og stabilt.
eller
), til billedet
1
Resultat: ◆ Sporingsbjælken vises.
◆ Billedet justeres.
◆ Sporingsbjælken forsvinder, når knappen slippes.
Tryk på:
◆ ❿ll for at starte afspilningen
◆
❿ll igen for at standse afspilningen midlertidigt (STILL).
◆
❿❿ for at starte SLOW-tilstanden.
➛➛ eller ❿❿ -knappen så mange gange, det er nødvendigt, for
◆
◆
2
at øge eller nedsætte hastigheden
Tryk på ❿ll -knappen to gange for at vende tilbage til normal
hastighed.
Der kan forekomme billedforstyrrelser under afspilning i
slowmotion. Tryk på TRK-knapperne ( eller ) for at reducere
disse til et minimum.
☛
1
1
2
2
Hvis du benytter slowmotion-funktionen i mere end fem
minutter ad gangen, går DVD/videobåndoptageren
automatisk i almindelig afspilningstilstand for at beskytte:
◆ Båndet
◆ Videohovedet
34
35
VCR
Afspilning af en sekvens ved varierende hastigheder
Man kan variere afspilningshastigheden ved at bruge Shuttlefunktionen (op til ni gange den normale hastighed).
Eksempel: Du ønsker at analysere en sportsudøvers teknik
bevægelse for bevægelse.
Shuttle-funktionen findes på fjernbetjeningen
1
➢
1
VCR
Hver gang der optages på et bånd på denne
DVD/videobåndoptager, oprettes der automatisk et “indeks” på
båndet, når optagelsen starter.
Søgefunktionen gør det muligt at spole frem eller tilbage til et
bestemt indeks og starte afspilningen fra det punkt. Afhængig af den
valgte retning er indekserne nummereret som følger:
Der er ingen lyd, når en sekvens afspilles ved varierende
hastigheder.
DK
➞
DK
Søgning efter en bestemt sekvens
1
2
Tryk på:
◆ ❿ll under afspilning
◆ SHUTTLE (<<) for at afspille båndet baglæns
◆ SHUTTLE (>>) for at afspille båndet forlæns
etc.
2
➢
Hver gang du trykker på en SHUTTLE-knap, ændres hastigheden
som vist i den følgende illustration.
REVERSE REVERSE REVERSE
PLAY
PLAY
PLAY
X9
X5
X3
STILL
SLOW
MOTION
X1/10
SLOW
MOTION
X1/5
PLAY
PLAY
X3
Foregående
sekvens
PLAY
X5
PLAY
X9
Aktuelle
sekvens
1
Næste
sekvens
1
etc.
2
Denne DVD-VCR bruger et standardregistreringssystem
(VISS). Som følge kan den genkende ethvert register skabt
af andre VCR der bruger samme system og vice versa.
Go to 0:00:00 Stop
Brug denne funktion når du vil søge efter [0:00:00] ifølge tælleren.
Tryk CLEAR ved det punkt på båndet, hvor du vil sætte tælleværket
til [0:00:00].
VCR-båndet spoles da tilbage eller frem og søger efter [0:00:00] og
standser automatisk der.
1
Når der er trykket på SEARCH, tryk
valgt.
2
Tryk på OK eller ❿.
eller ❷ til Go to [0:00:00] er
End Search
Brug denne funktion til at søge efter en ledig plads til indspilning af
et program på videobåndet.
Videobåndet spoles frem, der søges efter en ledig plads og der
standses automatisk. Hvis slutningen af videobåndet nås under
søgningen skydes videobåndet ud.
36
1
Når der er trykket på SEARCH, tryk
valgt.
2
Tryk på OK eller ❿.
eller
❷
til End search er
37
VCR
Søgning efter en bestemt sekvens
Brug af båndtælleren
INTRO SCAN
Båndtælleren:
1
Når SEARCH er trykket på, tryk
2
Tryk på OK eller ❿.
3
Tryk ➛➛ eller ❿❿ afhængig af i hvilken retning det ønskede program
er placeret.
◆ Angiver den forløbne tid i afspilnings- og optagetilstand
(timer, minutter og sekunder)
◆ Nulstilles, når der indsættes et bånd i
DVD/videobåndoptageren
◆ Gør det nemt at finde starten på en sekvens
eller ❷ til Intro Scan er valgt.
☛
DK
INTRO SCAN
4
Når et bogmærke er fundet afspiller DVD-VCR'en i fem sekunder og
fortsætter derefter med at søge efter næste bogmærke.
5
Hvis du ønsker at se sekvensen fra et bestemt indeks, trykkes blot
på ❿II to gange.
:
Index Skip Search
Denne funktion gør det mulig at spole frem/tilbage til en vis plads
på båndet. Det betyder at hvis du har indspillet tre forskellige
programmer og har spolet båndet tilbage til dets begyndelse, kan du
med denne funktion gå direkte til begyndelsen af det andet program
ved at trykke SEARCH.
INDEX SEARCH :
- 06
1
Når SEARCH er trykket på, tryk
2
Tryk på OK eller ❿.
3
Tryk ➛➛ eller ❿❿ to gange. Det fører direkte til begyndelsen af det
ønskede program.
4
Eftersøgningen kan udføres med frem (tryk ❿❿) eller tilbage (tryk ➛➛ ).
(➛➛ -20
0
+20 ❿❿✌
●
5
3
38
VCR
●
●
eller ❷ til Intro Scan er valgt.
●
For at afslutte søgningen efter bogmærker, tryk ❿II eller ■ .
0:00:00
1
Indsæt et bånd i DVD/videobåndoptageren.
2
Nulstilling af båndtælleren ved starten af en sekvens:
◆ Tryk INFO to gange så vises tælleren.
◆ Tryk på CLEAR, når du vil nulstille båndtælleren
3
Når De er klar,
◆ Begynd afspilning eller optagelse.
◆ Tryk på ■ knappen.
◆ For hurtig frem- eller tilbagespolning af den sekvens, for
hvilken tælleren blev sat til nul, tryk på ➛➛ eller ❿❿.
➢
DK
Hvis den resterende tid skal kunne udregnes korrekt, skal
det angives, hvilken type kassette der bruges.
2
2
Visse oplysninger, som fx tælleren, kan vises på
fjernsynsskærmen (medmindre OSD-funktionen er slået fra
- se side 27).
Tryk på INFO.:
◆ En enkelt gang for at få vist den aktuelle funktion,
programnummer, optagehastighed, dato, klokkeslæt og
tæller
◆ To gange for kun at få vist tælleren
◆ Tre gange for at få vist, hvor lang tid der er tilbage på
båndet
◆ Fire gange for at rydde skærmen
3
39
VCR
Tilslutning af et RCA audio-/videoindgangskabel
Du kan forbinde andet audio-/videoudstyr med
DVD/videobåndoptageren ved hjælp af audio-/videokabler, hvis det
har de korrekte udgange.
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
L
AM
VIDEO
1
DK
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
Du kan kopiere et bånd på DVD/videobåndoptageren fra en anden
videokilde, som fx en anden videobåndoptager eller en camcorder.
☛
Eksempler: ◆ Du ønsker at kopiere et videobånd ved hjælp af en
anden videobåndoptager (se side 41).
◆ Du ønsker at afspille og/eller kopiere billeder taget
med en camcorder (se side 41).
☛
Det er en overtrædelse af loven om copyright at kopiere
indspillede bånd eller på nogen måde genindspille dem
uden først at have indhentet tilladelse fra ejeren af den
pågældende copyright.
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
2
1
Forbind den videokilde, hvorfra båndet skal kopieres, med de
korrekte SCART-audio- og videostik bagpå
DVD/videobåndoptageren, som angivet på side 12.
2
Indsæt et tomt bånd i DVD/videobåndoptageren.
◆ Sørg for, at der er slukket for både fjernsynet og
videobåndoptageren, før kablerne forbindes.
3
VCR
Optagelse fra en anden videobåndoptager eller camcorder
DK
OUT
R
1
Indsæt den ene ende af RCA videokablet i VIDEO-stikket bag på
videobåndoptageren.
3
Indsæt det indspillede bånd i den anden videokilde
(videobåndoptager eller camcorder).
2
Indsæt den anden ende af videokablet i det korrekte udgangsstik
på det andet system (videobåndoptager eller camcorder).
4
Tryk på INPUT SEL.-knappen for at vælge det korrekte input på
DVD/videobåndoptageren:
◆ AV1, AV2 for SCART-input
◆ AUX for RCA-input
L
AM
VIDEO
3
3
Indsæt den ene ende af RCA-audiokablet i AUDIO-stikket bag på
videobåndoptageren.
➢
4
Farvekoderne for højre og venstre kanal skal overholdes.
Indsæt den anden ende af audiokablet i det korrekte udgangsstik
på det andet system (videobåndoptager, camcorder eller
stereoanlæg).
5
Start afspilningen af det bånd, der skal kopieres.
6
Hold REC (●) nede et stykke tid for at starte optagelsen på
DVD/videobåndoptageren.
7
Når optagelsen er færdig, skal du trykke på ■ på både
DVD/videobåndoptageren og den anden videokilde.
6
7
40
41
VCR
Eftersynkronisering af et tidligere indspillet bånd
Med funktionen Audio Dubbing kan du slette den tidligere
indspillede lyd og erstatte den med et nyt lydspor fra en af følgende
kilder:
VCR
Anvendelse af TV-knapperne på fjernbetjeningen
Videobåndoptagerens fjernbetjening er egnet til Samsung-fjernsyn
og kompatible mærker.
Følg anvisningerne nedenfor for at finde ud af om dit fjernsyn er kompatibelt.
◆ En cd, DVD
◆ En mikrofon tilsluttet et lydsystem
◆ En båndoptager
DK
Begrænsning:
Man kan kun eftersynkronisere det normale lydspor (normal audio).
1
DVD & VCR
AUX
IN
FM
75
COAXIAL
Tænd fjernsynet.
2
Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet.
3
Hold TV-knappen trykket nede og indtast den tocifrede kode for
mærket på fjernsynet, ved at trykke på de numeriske knapper.
Forbind et RCA-audiokabel med det korrekte udgangsstik på
lydsystemet (fx en båndoptager).
AUDIO
RADIO ANT.
1
1
OUT
R
L
2
2
Forbind den anden ende af RCA-audiokablet med audiostikkene
(L, R) bagpå DVD/videobåndoptageren.
3
Indsæt det indspillede bånd, hvis lydspor skal erstattes, og tryk på
❿ll for at starte afspilningen.
AM
VIDEO
4
Søg efter slutstedet for eftersynkroniseringen ved hjælp af ❿❿, og
nulstil tælleren ved at trykke på INFO. og CLEAR.
5
Gå lidt længere tilbage end startstedet for eftersynkroniseringen
ved hjælp af ➛➛ .
6
Tryk på ❿ll-knappen.
❿ igen for at standse afspilningen midlertidigt (STILL).
7
Tryk på A.DUB.
Resultat: Videobåndoptageren befinder sig nu i
eftersynkroniserings-pausetilstand
7
A.DUB
-0:05:23
8
Find det sted på båndet, hvor du ønsker at starte afspilningen.
Eksempel: Den sang, du ønsker at optage på båndet.
9
Når du er parat, skal du:
◆
Starte afspilningen på lydsystemet
◆
Trykke på REC(● ) på fjernbetjeningen.
Resultat: Lydsporet på det indspillede bånd erstattes.
10
Eftersynkroniseringen stopper, når tælleren når til 0:00:00.
➢
42
Den nye lyd vil blive optaget på båndets normale lydspor,
og den oprindelige lyd forbliver på Hi-Fi-lydsporet.
Hvis du vil høre den nye lyd og den oprindelige lyd mixet
sammen, skal du trykke på Audio-knappen på
fjernbetjeningen, til funktionen MIX vises (se side 35).
Mærke
Koder
Mærke
Koder
SAMSUNG
AKAI
GRUNDIG
LOEWE
PANASONIC
01 til 06
09, 23
09, 17, 21
02
08, 23 til 27
PHILIPS
SABA
SONY
THOMSON
TOSHIBA
02, 20, 22
13, 14, 22 til 24
15, 16
13, 14, 24
07, 16 til 19, 21
Resultat: Hvis fjernsynet er kompatibelt med fjernbetjeningen,
slukkes det. Det er nu programmeret til at blive betjent
af fjernbetjeningen.
➢
☛
Hvis der angives flere koder for fjernsynsmærket, så prøv én
kode ad gangen indtil du finder én der virker.
Knap
2
3
4
4
5
Funktion
TV STANDBY/ON
TV eller VCR
➁
➂
INPUT SEL.
VOL + eller –
PROG/TRK
( eller )
➢
2
Når batterierne i fjernbetjeningen udskiftes, skal koden igen
programmeres, som anvist ovenfor.
Fjernsynet kan så styres ved hjælp af følgende knapper.
TV MUTE
DK
➅
➃
➄
➀
Anvendes til at slukke og tænde for fjernsynet.
Anvendes til at skifte mellem TV og VCR
funktionerne.
5
6
Anvendes til at vælge en ekstern kilde.
Anvendes til at indstille lydstyrken på fjernsynet.
Anvendes til at vælge ønsket program.
Anvendes til at slå lyden fra på fjernsynet.
Ikke alle funktioner fungerer på alle fjernsyn. Hvis der
opstår problemer, må du anvende fjernbetjeningen som
leveres med fjernsynet.
43
DVD
Valg af forbindelse
DVD
Indstilling af sprog
I det følgende vises eksempler på almindeligt brugte metoder til at forbinde DVD-afspilleren til et fjernsyn
eller andre komponenter. Dette gælder kun DVD. Videobåndoptageren kan ikke benyttes via denne
forbindelse.
Du kan forindstille sproget på player menuen, disk menuen, og undertekst
menuen, så det ønskede sprog vises, hver gang du ser en film.
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
Disk Menu sprog
Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk menuskærmene.
DK
DK
Tilslutning til et fjernsyn
Television
Television
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
eller OK.
/❷ tryk derefter på knappen ❿
Language Setup
3
Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne ❿ tryk derefter på
knappen ❿ eller OK.
4
Vælg Disc Menu ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
5
Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. ‘English’.
- Vælg “Others” (andre), hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
6
Tryk på OK-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til DVD MENU.
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
/❷ tryk derefter på knappen
Disc Menu Language
Disc Menu
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Component
Jack
44
eller
S-video-stik
45
DVD
Indstilling af sprog
Audio sprog
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
3
Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
på knappen ❿ eller OK.
4
Vælg Audio ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
5
Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. ‘English’ .
- Vælg "Original" hvis du ønsker at soundtrack sproget skal være
det originale sprog, som disken er optaget i.
- Vælg “Others” hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
DK
6
DVD
Indstilling af Audio-options
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
3
Vælg Audio Setup ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
4
Brug /❷-knappen til at vælge den ønskede indstilling.
Tryk derefter på ❿ eller OK-knappen.
• Dynamic Compression
- On : Sådan vælges dynamisk komprimering.
- Off : Sådan vælges standardstørrelse.
• Center SPK Time Delay (Se side 65)
• Surround SPK Time Delay (Se side 65)
/❷, tryk derefter på knappen
/❷, tryk derefter
/❷, tryk derefter på knappen
➢
/❷, tryk derefter på knappen
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
/❷, tryk derefter på
Hvordan man fjerner SETUP MENUEN eller vender tilbage til
skærm-menuen under setup.
Tryk på RETURN eller ➛-knappen.
DK
Center SPK Time Delay
Surround SPK Time Delay
: 0ms
: 0ms
Tryk på OK-knappen.
English er nu valgt og skærmen vender tilbage til DVD.
Undertekst sprog
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
3
Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
på knappen ❿ eller OK.
4
Vælg Subtitle ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
5
Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. ‘English’.
- Vælg “Automatic” hvis du ønsker at undertekstsproget skal være
det samme som det, du har valgt til audio sprog.
- Vælg “Others” (andre) hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
Nogle disks indeholder ikke det sprog, du har valgt som dit
ønskede sprog. I disse tilfælde vil disken bruge dets originale
sprogindstilling.
6
Tryk på OK-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til DVD MENU.
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
Subtitle Language
/❷, tryk derefter på knappen
/❷, tryk derefter
/❷, tryk derefter på
Automatic
Subtitle
46
47
DVD
Indstilling af censurniveauet
Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med DVD’er, som er blevet
tildelt en “censurniveau”. Dette lader dig kontrollere hvilke typer DVD’er
din familie ser.
Der kan være op til 8 censurniveauer på en disk.
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
DK
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
3
Vælg Parental Setup ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
/❷, tryk derefter på knappen
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
3
Vælg Display Setup ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
4
Brug /❷-knappen til at vælge den ønskede indstilling.
Tryk derefter på ❿ eller OK-knappen.
• TV Aspect (format)
/❷, tryk derefter på
No
Yes
: No
4
5
Brug ➛/ ❿ -knappen og vælg Yes, hvis du ønsker at indkode et
kodeord. Nu vises Indtast kodeord på skærmen.
Indtast adgangskoden. Skærmbilledet til genindtastning af
adgangskode vises, så du kan bekræfte adgangskoden. Indtast
adgangskoden igen. Skærmbilledet til børnesikring vises.
• Bestem Censurniveau
Censurniveauet virker kun, hvis du har sagt ‘yes’ til “Use
password”. Du kan ændre dette igen ved at vælge ‘No’ ved hjælp
af /❷-knapperne.Brug ❿ eller OK- knappen til at vælge det
ønskede censurniveau. Tryk på OK.
- Brug /❷-knappen til at vælge det niveau (f.eks. niveau 6) og
tryk derefter på OK. Nu kan disks med censurniveau 7 ikke
afspilles.
- Du ændrer censurniveauet igen ved at vælge ‘No’ ved ‘use
password’ ved hjælp af ❿ eller OK-knapperne.
• Ændring af kodeord
~
/❷, tryk derefter på knappen
- Brug /❷-knappen til at vælge Change Password.
Tryk på OK.
- Indtast dit nye kodeord. Bekræft koden ved at indtaste den
igen.
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
/❷, tryk derefter på
Afhængigt af fjernsynstypen kan det være nødvendigt at justere
skærmindstillingerne (aspektforhold).
1. 4:3 Letter Box :
Vælges hvis du ønsker at se det totale 16:9 skærmformat, som
DVD’en har, også selv om du har et TV med 4:3 skærmformat.
Du vil nu se sorte “bjælker” i toppen og bunden af skærmen.
2. 4:3 Pan-Scan :
Vælges for normal TV-størrelse, når du ønsker at se midtersektionen
af en 16:9 skærm. (Yderste venstre og højre side af filmen vil ikke
kunne ses).
3. 16:9 Wide :
Lader dig se hele 16:9 filmen på dit widescreen TV.
• Black Level
Justerer skærmens lysniveau.
• NTSC Disc Output
“NTSC”, hvis skærmen kun har én NTSC-videoindgang.
Hvis det ikke er tilfældet, kan du vælge “PAL 60 Hz”.
• DVD Output
1. RGB: Udsender RGB-signaler fra AV-STIKKET (SCART terminal)
2. S-Video: Udsender S-VIDEO signaler fra AV-STIKKET (SCART
terminal)
3. Video: - Udsender FULDSTÆNDIGE VIDEO signaler fra AV Stikket
(SCART terminal)
Parental Setup
Use Password
DVD
Indstilling af displayet
DK
Display Setup
: 4:3 L-Box
TV Aspect
Black Level
NTSC Disc Output
DVD Out
: PAL 60Hz
: RGB
- Sender COMPONENT INTERLACE-signal
(komponent skærmskanderingssignal) fra
COMPONENT JACK (komponentjackstik).
Yes
➢
• Tryk på RETURN eller ➛-knappen for at fjerne SETUP
MENUEN eller for at vende tilbage til skærmmenuen under
setup.
• Hvis du har glemt adgangskoden, skal du læse Forget Password
i fejlfindingsmanualen .
DVD
S-Video forbindelser (for DVD)
S-Video er kun for DVD-afspilleren. Tuneren og afspilleren bliver
stadig vist via RF eller linjeudgange.
For at aktivere dit alternative (S-video) videovalg, skal du følge
instruktionerne for "DVD Out" ovenfor.
Hvis dit fjernsyn er udstyret med S-video indgang kan du nyde super
videokvalitet, når du ser DVD'er på din DVD-afspiller.
1
Forbind 'S-Video Out' til TV
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
1SURROUND R
FRONT L
SURROUND L
WOOFER
CENTER
S-VIDEO OUT
Til S-videoindgang på dit tv
Forbind et S-Video-kabel fra 'S-video Out' på bagpanelet af DVDafspilleren til 'S-Video Input' på dit tv-apparat.
48
49
DVD
Komponentforbindelser (for DVD)
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
1
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
Komponentvideoudgang er kun tilgængeligt for DVD-afspilning. RF
og Line-indgang er tilgængelig for tuner og video-afspilning.
Hvis dit tv-apparat understøtter progressiv scanning, kan det
transmittere Pr-, Pb- og Y-signaler separat, så du kan få et skarpt og
klart billede
S-VIDEO OUT
DK
Til Komponentetindgang
på dit tv
☛
Under DVD/CD-afspilning kan De vælge fra følgende specielle
afspilningsmuligheder. For at vende tilbage til normal afspilning,
skal De trykke på ❿ll -knappen.
1
Hvad er progressiv scanning?
Det er et sæt jackstik, der kan give skarp og klar billedkvalitet,
idet det bruger dobbelt så mange felter og linjer som
komponentudgangen gør.
2
1
Press "OK" to confirm
Prorgessive scan mode.
Otherwise press "RETURN".
◆ Hvis der byttes om på forbindelserne, når komponentkablet forbindes,
3
Tryk på knappen P.SCAN på frontpanelet.
Hvis knappen P.SCAN på DVD/Videoafspilleren bliver trykket ned,
tændes en grøn lampe, og følgende meddelelse bliver vist:
Tryk på OK for at aktivere progressiv scanning.
Følgende meddelelse bliver vist, og derefter bliver billedet vist i
progressiv scanningsmåde.
Please set your TV to component
input. If your TV doesn't have
Progressive scan mode, there will
be no signal on the screen.
4
➢
➢
50
Tryk på knappen P.SCAN igen for at deaktivere progresssiv
scanning.
Hvis knappen P.SCAN på DVD/Videoafspillerens frontpanel bliver
trykket ned igen, tændes en grøn lampe og progressiv scanning
bliver annulleret. Vælg en anden måde som dit tv's AV-indgang for
at bruge en anden udgang fra DVD/Videoafspilleren.
DK
Skip Fremad/Tilbage
2
2
Søg Frem/Tilbage
Mens en disk er i afspilningsmode, skal De trykke på
Fremad/Tilbage (❿❿ / ➛➛)-knapperne på fjernbetjeningen eller på
frontpanelet for at få vist søgningen fremad/tilbage ved 2X - 4X 8X- 16X- 32X- 128X hastighed. Tryk på ❿ll -knappen for at vende
tilbage til normal hastighed.
BEMÆRK: CD-søgningshastighed-2X, 4X, 8X
3
4
Slowmotion
Under afspilning, skal De trykke på ❿ll -knappen for at fryse
billedet. Brug derefter Søgning Fremad (❿❿) for langsom afspilning
ved forskellige hastigheder.
• Hvert tryk på Slow-knappen vil øge hastigheden for langsom
afspilning til 1/8, 1/4 eller 1/2 normal hastighed.
• Lyden vil forsvinde under langsom afspilning.
• Frontpanelets Slowmotion-knappen - Hold Fremadknappen på
frontpanelet trykket ind for at aktivere langsom afspilning. Tryk på
❿ll -knappen for at genstarte normal afspilning.
• Langsom funktion fungerer kun i retningen frem
• Langsom funktion er ikke tilgængelig for CD.
Dette er kun tilgængeligt for tv-apparater, der understøtter
progressiv scanning.
• Når progressiv scanning er aktiveret, er video-, S-video - og SCART
- udgange ikke tilgængelige.
• For at aktivere progressiv scanning skal DVD/Videoafspilleren
være i stoppet tilstand.
Du kan lytte til audio-lyd gennem AUX-audioudgang eller 5.1CHhøjttalere, mens du ser billeder fra komponent- eller S-Videoudgange.
Still
• Skip Fremad vil springe til næste kapitel/nummer.
• Skip Tilbage vil springe til begyndelsen af det aktuelle afsnit/nummer.
• Tryk på Skip Tilbage igen for at springe til begyndelsen af det
foregående kapitel/nummer.
bliver billedet rødligt eller blåligt.
Indstil tv'et til COMPONENT.
Vælg komponentindgang som dit tv's AV-indgang. Indtil nu er det
normalt, hvis billedet er rødligt.
1
Tryk på ❿ll -knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
• Billedet vil fryses og lyden vil forsvinde.
• For at genstarte afspilningen, skal De trykke på ❿ll -knappen.
• Hvis afspilleren efterlades i Pausemode i 5 minutter, vil den
stoppe automatisk.
Mens en CD eller DVD-diskette er i Afspilningsmode, skal De trykke
på Skip Fremad/Tilbage (❿❿l / l➛➛)-knapperne på fjernbetjeningen
eller frontpanelet for at springe frem og tilbage gennem
disketteafsnit/numre.
Tilslut DVD-afspillerens komponentudgang til tv-apparatet.
Brug komponentkablet til at forbinde komponentudgangen bag på
DVD/Videoafspilleren til komponentudgangen på dit tv-apparat.
2
DVD
Specielle afspilningsfunktioner
4
Stop/Genstart
• Tryk på Stopknappen for at stoppe afspilning. For at genstarte
DVD/CD’en fra der, hvor disken stoppede, skal De trykke på ❿ll knappen.
• Tryk på ■ -knappen to gange for at stoppe afspilningen helt.
Næste gang De trykker på ❿ll , vil disken starte fra begyndelsen.
51
DVD
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
Afspilning med brug af størrelsesforhold (DVD)
1
Tryk på knappen EZ VIEW.
• Skærmstørrelsen skifter, når der trykkes på knappen gentagne gange.
• Skærmzoom fungerer forskelligt alt afhængig af skærmindstillingen i den oprindelige indstillingsmenu.
• For at sikre korrekt brug af knappen EZ VIEW bør du indstille det korrekte størrelsesforhold i
indstillingsmenuen (Se side 49).
DK
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
DVD
Hvis du bruger et 4:3 tv
Til disks med 16:9 størrelsesforhold
• 4:3 letterbox
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
DK
De sorte bjælker vil fremkomme øverst og nederst på skærmen.
• 4:3 Pan Scan
Venstre og højre side af skærmen er skåret væk og midten af 16:9 skærmen vises.
• AScreen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet
strakt lodret.
Hvis du bruger et 16:9 tv
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16:9 tv, vil der fremkomme sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for at
forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret.
Til disks med 16:9 størrelsesforhold
Til disks med 4:3 størrelsesforhold
• Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
• Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 4:3.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret. Når der afspilles en disk med størrelsesforholdet 2.35:1, forsvinder
skærmens sorte bjælker foroven og forneden på skærmen. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret. (Det
kan være, at de sorte bjælker ikke forsvinder helt alt afhængig af disktypen.)
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet
strakt lodret.
• Zoom Fit (Zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
Til disks med 4:3 størrelsesforhold
• Normal bredde
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt vandret.
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk og den centrale del af skærmen er forstørret.
➢
Hvordan denne funktion virker afhænger af disktypen.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet
strakt lodret.
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
• Vertical Fit (lodret tilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16 :9 tv, vil der fremkomme sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for at
forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret.
52
53
DVD
Når en DVD afspilles
1
DVD
Vælg kameravinkel
Display-funktionen(DVD/CD)
1
Tryk på knappen INFO under afspilning.
2
Brug knapperne
3
Brug knapperne ➛/ ❿ for at lave den ønskede opsætning.
Brug ANGLE (vinkel)-knappen
Hvis en DVD indeholder forskellige optagelsesvinkler af en speciel scene,
kan du bruge (Angle) vinkel-funktionen.
1
DK
4
➢
/❷ for at vælge det ønskede element.
Tjek først om VINKEL-mærket (
hjørne af skærmen
) er til stede i det øverste venstre
• Talknapperne på fjernbetjeningen kan anvendes til at få direkte adgang til
titel, et kapitel eller til at begynde afspilningen på et ønsket tidspunkt.
1
For at få skærmen til at forsvinde trykkes på knappen INFO.
igen.
2
Brug ➛/ ❿ -knappen til at vælge den ønskede kameravinkel.
Tryk derefter på OK-knappen.
3
Displayet fjernes ved at trykke på ANGLE-knappen igen.
Hvad er et Afsnit?
Hver titel på en DVD kan inddeles i afsnit (samme som spor eller sange
på en audio CD).
DK
Når mærket ANGLE vises, skal du trykke på knappen ANGLE.
Derefter vises ikonet ANGLE i øverste venstre hjørne af skærmen.
5
Hvad er en Titel?
En DVD kan indeholde flere forskellige titler. Hvis disken f.eks.
indeholder fire forskellige film, kan hver film betragtes som en titel.
DVD
Vælg undertekst-sprog
TITLE
ENG
Sådan får du adgang til at afspille en ønsket titel, når der er
mere end én på disken. Hvis der for eksempel er mere end én
film på en DVD, vil hver film blive vist på listen.
ENG
MOVE
OK
CHAPTER
TIME
AUDIO
De fleste DVD’er er optaget i kapitler, således at man hurtigt
kan finde en ønsket passage.
MOVE
OK
1
Giver mulighed for at afspille en film på et ønsket tidspunkt.
Begyndelsestidspunktet indtastes som reference.
Henviser til sproget for filmens lydspor. I eksemplet afspilles
lydsporet på engelsk 5.1 kanaler.
En DVD-disk kan have op til otte forskellige lydspor.
ENG
ENG
Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertekster med SUBTITLE-knappen.
Henviser til tilgængelige undertekstsprog på disken.
SUBTITLE Der kan vælges mellem undertekstsprogene, eller de kan slås
fra, hvis man ønsker det. En DVD-disk kan have op til 32
forskellige undertekster.
Brug SUBTITLE-knappen
1
Tryk på SUBTITLE-knappen.
2
Brug ➛/ ❿-knappen til at vælge det ønskede undertekst-sprog.
3
Brug /❷ -knappen til at bestemme om underteksten skal vises
eller ikke.
- Undertekst-sproget vises med forkortelser.
➢
ENG
On
ENG
Off
• Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på disken
og vil ikke virke på alle DVDer.
• En DVD disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog.
• Hvis du ønsker at bruge det samme undertekstsprog hver
gang du afspiller en DVD; så se s. 46 “Indstilling af sprog”.
ENG
ENG
0~9
54
OK
55
DVD
Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit, titel, en sektion (A-B) eller hele
disken (kun VCD/CD).
Ved afspilning af en DVD
1
Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen. Repeat skærmen
vises.
2
Vælg afsnit, titel eller A-B ved hjælp af ➛/ ❿-knappen.
1
DK
- Knappen REPEAT A-B
• Tryk på REPEAT-knappen. Vælg A-B på skærmen ved hjælp af
➛/ ❿-knappen. Eller tryk på 'REPEAT A-B'-knappen på
fjernbetjeningen.
• Tryk på OK i begyndelsen af det segment (A) du ønsker at
gennemse. B markeres automatisk derefter.
• Tryk på OK i slutningen af segmentet. Dette er slutningen på
segmentet (B).
• For at afslutte funktionen trykkes på knappen 'CLEAR' eller på
'REPEAT A-B' igen.
• A-B REPEAT giver dig ikke mulighed for at indstille punkt (B), før
der er gået mindst 5 sekunder, efter at punkt (A) er blevet indstillet.
DVD
Off
Chapter Title A - B
CD
Off
Of
3
Tryk på OK.
4
Du vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på REPEAT
igen, og vælg Off ved hjælp af ➛/ ❿ -knappen.
Tryk derefter på OK.
• Man kan trykke CLEAR på fjernbetjeningen for at standse
REPEAT.-afspilningen.
Track Disc A - B
DVD
Gentag kapitel/titel
Repeat afspilning
Du kan gentage et enkelt kapitel eller en hel titel.
1
Åben Repeat Menu (Menu for Gentag)
Tryk på knappen REPEAT (gentag) i afspilningsmåde for at åbne
menuen for Gentag.
◆ Den aktuelle gentagemåde er fremhævet.
2
1
Vælg “Chapter” (kapitel)
Brug knapperne ➛, ❿ for at vælge "Chapter".
◆
3
Når du vælger Chapter, bliver "Chapter" fremhævet.
DK
DVD
Gentag kapitel
Off
Chapter Title A - B
Off
Of
Track Disc A - B
Tryk på knappen OK for at gentage aktuelt kapitel.
4
Vælg “Title" (titel)
Brug knapperne ➛, ❿ for at vælge "Title".
◆ Når du vælger Title, bliver "Title" fremhævet.
5
Gentag titel
Tryk på knappen OK for at gentage titlen.
➢ DVD gentager afspilning af kapitel eller titel, CD gentager
afspilning af spor eller disk.
CD
➢ • EnVCDDVDgentager
gentager afspilning af afsnit eller titler. En CD eller
afspilning af hele disken eller et spor.
• Alt efter disken, er det muligt at Repeat-funktionen ikke virker.
DVD
Vælg Audio-sprog
DVD
Du kan hurtigt og nemt vælge et sprog med AUDIO-knappen.
DVD
1
2
3
Brug AUDIO-knappen
1
Tryk på AUDIO-knappen.
Tryk på ZOOM-knappen på fjernbetjeningen under afspilning eller i
pausetilstand. Der vises en firkant på skærmen.
2
Brug ➛/ ❿ -knappen til at vælge sprog på en DVD.
- Sprogene vises med forkortelser.
Brug knapperne , ❷ eller ➛, ❿ for at vælge den del af skærmen,
zoomfunktionen skal bruges på.
3
Brug ➛/ ❿ -knappen for at vælge STEREO, RIGHT eller LEFT.
(På CD)
1
56
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Brug af zoom (DVD)
Tryk på ENTER-knappen.
- Tryk på ENTER under afspilning af en DVD for at zoome ind
2X/4X/2X/normal i nævnte rækkefølge.
➢
CD
Stereo
• Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på
disken og vil ikke virke på alle DVDer.
• En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog.
• Hvis du ønsker at bruge det samme audio-sprog hver gang
du afspiller en DVD; så se s. 48 “Indstilling af sprog”.
57
DVD
Brug af bogmærke-funktionen(DVD)
Bogmærke-funktionen lader dig udvælge dele af en DVD så du hurtigt kan
finde scenen senere.
Brug Bogmærke-funktionen (DVD)
DVD
Afspilning af MP3-CD
Afspilning af MP3-CD
Der kan afspilles data-CD'er (CD-R'er, CD-RW'er indspillet i MP3-format
(MPEG1 Audio Layer 3).
Off
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
ROOT
Før du begynder…
1
DK
3
1
Tryk på MARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
Bogmærkeikonerne vises.
2
Brug ➛/ ❿ -knappen til at flytte til det ønskede bogmærke ikon.
3
Når du kommer til den scene, du ønsker at markere, så tryk på OKknappen. Ikonet vil ændres til et nummer (1,2 eller 3).
4
• Indstil kanalen til "3" eller brug knappen TV/VIDEO på
tv'et for at vælge indgangskilden.
• Tryk på knappen DVD på fjernbetjeningen for at skifte til
DVD-måde.
Off
1
Tryk på BOOKMARK-knappen for at fjerne displayet igen.
2
Fremkald en markeret scene
– – –
1
Tryk på MARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2
Brug ➛/ ❿ -knappen til at vælge en markeret scene.
3
Tryk på ❿ll -knappen for at springe hen til den markerede scene.
Tryk på MARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2
Brug ➛/ ❿ knappen til at vælge det bogmærkenummer du ønsker at
slette.
3
Tryk på CLEAR-knappen for at slette et bogmærkenummer. Tryk på
BOOKMARK-knappen for at fjerne displayet igen.
➢ • Du kan markere op til 3 scener ad gangen.
• Alt efter disken er det nogle gange ikke muligt at bruge
Bogmærke-funktionen.
58
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at åbne diskbakken, og ilæg
MP3-disken.
◆ MP3-skærmmenuen kommer frem. Afhængig af MP3-disken, kan
menuen se forskellig ud.
Brug knapperne ,❷ for at vælge mappen, og tryk derefter på
knappen OK.
◆ Der vises en liste over albums i mappen.
- For at se det næste album trykkes på knappen RETURN.
3
Brug knapperne ,❷ for at vælge ALBUM, og tryk derefter på
knappen OK.
◆ Vælg sporet, og tryk derefter på knappen OK. Afspilningen
starter.
- For at vælge forrige eller næste spor trykkes på ➛➛ eller ❿❿.
4
For at ændre albummet trykkes på knappen ■ , og derefter trykkes
på knappen RETURN.
◆ Der vises en liste over albums i MP3-CD'en.
- For at vælge et andet album og spor, gentages trin 2 til 3 ovenfor.
5
Tryk på knappen ■ for at standse afspilningen.
◆ Afspilning af MP3-CD spor standser.
6
Tryk på knappen RETUR for at vende tilbage til den oprindelige
MP3 menu.
Slet et bogmærke
1
DK
➢
00:00:08
SONG4
..
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
WMA
MP3
WMA
MP3
WMA
WMA
MP3
OK
SONG1
SONG2
SONG3
SONG4
SONG5
SONG6
SONG7
REPEAT
• Afhængig af MP3-disken, kan det tage længere tid at starte
afspilningen.
• Følgende data-CD-typer kan blive afspillet: ISO 9660 niveau 1,
niveau 3, eller Joliet-format CD-ROM'er, CD-R'er, og CD-RW'er;
disk optaget med en kompressions-/dekompressionsdatarate større
end 128Kbps; og disks der indeholder filetypenavnet "MP3" eller
"mp3".
• Multisession CD'er med et tomt segment og MP3-CD-R'er
indspillet i VBR-format (Variable Bit Rate) kan ikke afspilles.
• MP3 filnavne skal være på 8 karakterer eller mindre. Koreanske
karakterer eller specialkarakterer kan ikke vises.
• Hver gang du trykker på knappen REPEAT i PLAY-måde, skifter
valget på følgende måde: Off Track (Spor) Folder (mappe)
RANDOM (vilkårlig)
59
DVD
Afspilning af WMA
MP3/WMA Afspilning
Afspilning af WMA-disks
CD-R MP3/WMA disks
Før du begynder...
Når der optages MP3-filer på CD-R, se venligst følgende.
• Indstil kanalen til "3" eller brug knappen TV/VIDEO på tv'et for at vælge indgangskilden.
• Tryk på knappen DVD på fjernbetjeningen for at skifte til DVD-måde.
1
DK
2
3
➢
• Dine MP3 eller WMA filer skal være af formatet ISO 9660 eller JOLIET.
ISO 9660 format og Joliet MP3 eller WMA filer er kompatibel med Microsofts DOS og Windows, og med Apples
Mac. Disse to formater er de mest brugte.
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at åbne diskbakken, og læg disken i.
◆ Læg disken i med billedsiden opad.
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukke diskbakken.
◆ Når diskbakken lukker, kommer skærmen frem.
Brug ,❷for at vælge nummeret, du ønsker at afspille.
◆ For at afspille trykkes på knappen OK.
◆ For at ændre biblioteket trykkes på knappen ■ , og derefter
- Tryk på knappen RETURN for at for at flytte til det øverste bibliotek, og brug
ønskede mappe.
◆ For at stoppe afspilning trykkes på knappen ■ .
◆ For at stoppe afspilningen midlertidigt trykkes på knappen ❿ll.
◆ For at genoptage afspilning trykkes på knappen ❿ll.
DK
• Ved navngivning af dine MP3 eller WMA filer overskrid ikke 8 tegn, og placér ”.mp3, .wma” som fil
forlængelse.
General navne format af: Titel.mp3. eller Titel.wma. Ved komponering af din titel, vær sikker på at du bruger 8
tegn eller mindre, ikke har nogle mellemrum i navnet, og undgår brugen af specielle tegn inkluderet: (.,/,\,=,+).
,❷ for at vælge den
Afhængig af optagelsesmåden, kan der være visse WMA CD-R'er, der ikke kan afspilles.
• Brug en dekompression overførselshastighed på mindst 128 Kbps ved optagelse af MP3 filer.
MP3 filers lydkvalitet afhænger faktisk af hvilken kompression/dekompressions hastighed du vælger. For at opnå
audio CD kvalitets lyd, kræves en analog/digital sampling hastighed, der er konvertibelt til MP3 format, på mindst
128 Kbps og op til 160 Kbps. Det giver kun sjældent bedre lyd kvalitet, hvis der vælges et højere niveau såsom
192 Kbps eller mere.
Modsat, filer med sampling hastighed under 128 Kbps vil ikke spille korrekt.
• Brug en overførselsdekomprimering på mindst 64Kbps, når der optages WMA-filer.
WMA filers lydkvalitet afhænger i bund og grund af størrelsen af komprimeringen/dekomprimeringen, som du
vælger. For at opnå audio CD-lydkvalitet kræves en størrelse på analog/digital sampling, som stemmer med
WMA-formatet og mindst 64 Kbps og op til 192Kbps. Omvendt gælder det, at filer med dekomprimeringsstørrelser
under 64Kbps eller over 192Kbps heller ikke kan afspilles godt.
• Undgå at kopiere copyright beskyttede MP3 filer.
Visse “sikkerheds beskyttede” filer er krypteret og kode beskyttet for at hindre illegal kopiering.
Disse filer er af følgende typer: Windows MediaTM (registeret varemærke af Microsoft Inc) and SDMITM
(registeret varemærke af The SDMI Foundation). Du kan ikke kopiere sådanne filer.
• Vigtigt: Ovennævnte rekommandationer kan ikke tages som en garanti for, at DVD afspilleren vil spille MP3
optagelser, eller som en forsikring af lyd kvalitet.
Du skal være opmærksom på, at visse teknologier og metoder for MP3 filers optagelser på CD-R’er forhindrer
optimal playback af disse filer på din DVD afspiller (degraderet lyd kvalitet og i visse tilfælde afspillerens
uformåenhed til at læse filerne).
• Denne enhed kan maksimalt afspille 500 filer og 300 mapper per disk.
60
61
DVD
Programmeret afspilning & Vilkårlig afspilning
PROGRAM
Du kan lytte til numre i vilkårlig eller i en ønsket rækkefølge.
Der kan programmeres op til 20 spor.
Denne funktion er kun tilgængeligt med Audio CD'er.
RANDOM
Program Order
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
-
-
-
-
RETURN
-
-
-
-
2
CLEAR
3
4
➢
I STOP-måde trykkes på knappen REPEAT.
◆ Menuen for afspilningsrækkefølge vises.
2
Brug knapperne , ❷, ➛, ❿ for at vælge det ønskede spor (CD),
og tryk derefter på knappen OK.
◆ Det valgte spor bliver tilføjet til programrækkefølgen.
- Tryk på knappen CLEAR (slet). Det sidst tilføjede spor bliver
slette fra programrækkefølgen.
For at afslutte programmeringen og starte afspilningen trykkes på
knappen ❿ll.
◆ Sporerne bliver afspillet i den rækkefølge, de bliver
programmeret.
• Hvis diskbakken åbnes under programmering, bliver programmeret
afspilning annulleret.
• Programmeret afspilning kan kun indstilles, når CD'en ikke
afspilles.
• For at annullere programmeret afspilning
- Under afspilning eller i stoppet tilstand trykkes på knappen
CLEAR.
DK
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at åbne diskbakken, og læg
disken i.
◆ Læg disken i med billedsiden opad.
Off
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukke diskbakken.
Når diskbakken lukker, vises skærmen, som er vist til højre.
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
◆
Brug knapperne ➛, ❿ for at vælge PROGRAM, og tryk derefter på
knappen OK.
◆ Skærmen, hvor du kan vælge, kommer frem.
- Vælg <RANDOM> (vilkårlig), og tryk på knappen OK for at
afspille sporene i vilkårlig rækkefølge.
• For at annullere programmeringen
- Tryk på knappen REPEAT eller RETURN.
Programmet bliver ikke gemt, og programskærmen
forsvinder.
62
1
3
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
ROOT
• Indstil kanalen til "3" eller brug knappen TV/VIDEO på
tv'et for at vælge indgangskilden.
• Tryk på knappen DVD på fjernbetjeningen for at skifte til
DVD-måde.
• Indstil kanalen til "3" eller brug knappen TV/VIDEO på
tv'et for at vælge indgangskilden.
• Tryk på knappen DVD på fjernbetjeningen for at skifte til
DVD-måde.
1
Off
Før du begynder…
Før du begynder…
DK
DVD
Visning af CD-billede
Brug knapperne , ❷ på fjernbetjeningen for at vælge det billede,
som du ønsker at se, og tryk derefter på knappen OK.
Skærmen vist i midten kommer frem. (Tryk på ❿ll for at skifte til
billedserie.
•
Album: Viser miniaturebilleder.
•
På miniatureskærmen
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
..
100K22
101K220
102K221
103K222
104K223
105K224
RETURN
- For at se de næste 6 billeder, trykkes på (❿❿I).
- For at se de forrige 6 billeder, trykkes på (I➛➛).
•
Roter : Hver gang der trykkes på knappen OK, roterer billedet 90
grader med uret.
•
Zoom : Hver gang der trykkes på knappen OK, forstørres billedet
op til 4X. (Normal❖ 2X❖ 4X❖ 2X❖ Normal)
•
Billedserie : Starter billedserien.
-
Hurtig : Billederne skifter automatisk med et interval på ca. 6
sekunder.
-
Normal : Billederne skifter automatisk med et interval på ca. 12
sekunder.
-
Langsom: Billederne skifter automatisk med et interval på ca. 18
sekunder.
➢
Timer:
RETURN
Album
Hvis der ikke trykkes på nogen knap på fjernbetjeningen i 10
sekunder, forsvinder menuen. Tryk på knapperne , ❷ eller ➛, ❿ på
fjernbetjeningen for at få vist menuen igen.
Photo: 481/537
481
482
483
484
485
486
63
DVD
Visning af CD-billede
CD-R JPEG Disks
DK
• Kun filer med tilføjelsen ".jpg" og ".JPG" kan vises.
• Hvis disken ikke er lukket, vil det tage længere tid at starte afspilningen og ikke alle optagede filer kan vises.
• Kun CD-R disks med JPEG-filer i formatet ISO 9660 eller Joliet kan vises.
• Navnet på JPEG-filen må ikke være længere end 8 karakterer og må ikke indeholde tomme pladser eller særlige
karakterer (. / = +).
• Kun konsekutivt indspillede multisession-disks kan vises. Hvis der er et tomt segment i en multisession-disk, kan
disken kun vises hen til dette tomme segment.
• Der kan maksimalt lagres 500 billeder på en enkelt CD.
• Kun Kodak Picture CD’er kan vises.
• Når der vises en Kodak Picture CD, er det kun JPEG-filerne i billedmapperne, der kan vises.
• En billeddisk, der ikke er en Kodak Picture CD, kan tage længere tid at starte og er måske slet ikke mulig at vise.
• Hvis antallet af filer på 1 disk er over 500, er det kun de 500 JPEG-filer, der kan vises.
• Hvis antallet af mapper på 1 disk er over 300, er det kun de 300 JPEG-mapper, der kan vises.
Indstilling af forsinkelsestid
Der kan indstilles en forsinkelsestid for center- og surroundhøjttalere for at justere lyden i
overensstemmelse med rummets akustiske forhold. Forsinkelsestiden er fra start sat til '0 ms'.
• Man kan nyde den bedste lyd under 5.1 kanal surround afspilning, hvis afstanden mellem lytteren og hver
enkelt højttaler er den samme. Forsinkelsestiden kan indstilles i center- og surroundhøjttalerne for at
tilpasse lyden til rummets akustiske forhold.
1
Indstilling af centerhøjttaleren
2
Indstilling af surroundhøjttalerne
Hvis Df-afstanden er lig med afstanden på Ds på figuren, indstilles tiden til 0 ms.
I andre tilfælde ændres værdien i overensstemmelse med skemaet.
(B) = Df - Ds
Ideel placering for
centerhøjttaler
Ideel placering for
surroundhøjttalere
Det er bedst at placere alle højttalere
inden for denne cirkel.
64
DK
Hvis Dc-afstanden er lig med eller længere end Df-afstanden på figuren, indstilles tiden til 0 ms.
I andre tilfælde ændres værdien i overensstemmelse med skemaet.
(A) = Df - Dc
Afstand for (A) (m)
0.00
0.34
0.68
1.02
1.36
1.70
Værdi (ms)
0
1
2
3
4
5
Afstand for (B) (m)
0.00
1.02
2.04
3.06
4.08
5.10
Værdi (ms)
0
3
6
9
12
15
65
Om placeringen af højttalere
Om placeringen af højttalere
For at indstilles højttalerbalancen
Ideel placering af højttaler
1
Tryk på knappen SPEAKER
Hver gang du trykker på knappen, ændres displayet således: FL
C FR SR SL SU VOL.
2
Tryk på knapperne AMP VOL + og AMP VOL – for at indstille
højttalerlydstyrken.
Styrken kan justeres mellem et niveau fra –10 til +10.
1
DK
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
DK
WOOFER
2
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
SPEAKERS
DVD Only
L
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
AM
2
VIDEO
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
Således testes højttalerne
1
2
1
Centerhøjttaler
Det er bedst at placere centerhøjttaleren i samme højde som fronthøjttalerne, men den kan placeres over eller
under tv-apparatet.
2
➢
I stoppet tilstand trykkes på knappen TEST.
◆ Testtonen udsendes til højttalerne i følgende rækkefølge:
FL(Fronthøjttaler/L (venstre)) C(Centerhøjttaler)
FR(Fronthøjttaler/R (højre)) SR(Surroundhøjttaler/R (højre))
SL(Surroundhøjrtaler/L (venstre)) SU(Subwoofer).
◆ En hvislende lyd fra en højttaler indikerer, at højttaleren er
installeret korrekt.
For at stoppe højttalertesten, trykkes på knappen TEST igen.
1,2
FL
C
FR
FRONT SPEAKER
LEFT
CENTER SPEAKER
FRONT SPEAKER
RIGHT
SUB
WOOFER
SL
• Mens testtonen lyder, kan du bruge knapperne VOL. til at
indstille højttalerbalancen for den valgte kanal.
SUB WOOFER
SPEAKER
SURROUND SPEAKER
LEFT
SR
SURROUND SPEAKER
RIGHT
• Mens subwooferen bliver testet, høres en lav bastone på
100Hz eller 125Hz.
Surroundhøjttalere
Det er bedre at placere disse højttalere bagved lyttepositionen, vendende lidt nedad, ca. 60-90 cm over
ørehøjde.
Hvis din lytteposition er for tæt på bagvæggen, placeres disse højttalere til venstre eller højre for
lyttepositionen, således at de vender mod hinanden.
1
Justering af bas og diskant
3
Fronthøjttalere
Det er bedre at placere disse højttalere således, at deres tweetere er ved ørehøjde, vendende indad (ca. 45°)
imod dig.
4
1
Tryk på knappen BASS eller TREBLE.
Hver gang du trykker på knappen BASS eller TREBLE, slås den
tilsvarende indstilling til eller fra.
2
Brug knapperne AMP VOL + og AMP VOL – for at indstille
højttalernes bas eller diskant.
Bas eller diskant kan justeres til et niveau mellem –10 til +10.
Subwoofer
Subwooferens placering er ikke så væsentlig. Placer den, hvor du vil.
➢
1
2
Placer ikke subwooferen tæt ved tv eller skærm, da subwooferen ikke er helt magnetisk afskærmet.
2
66
67
Lydmådefunktion
Sådan hører du radio
Der kan automatisk eller manuelt tunes ind på FM- og AM-stationer.
Lydmåde
Tryk på knappen SOUND MODE.
Hver gang du trykker på knappen, ændres måden som vist til højre.
◆ 4 STEREO/NATURAL/JAZZ/CONCERT/STADIUM –Disse
virkemidler er tilgængelige i DSP-måde.
- NATURAL : Når der lyttes til almindelig lyd (tv/radio)
- JAZZ : Når der lyttes til jazz eller popsange
- CONCERT : Når der lyttes til klassisk musik
- STADIUM : Når der lyttes til live musik eller sportsudsendelser
- 4 STEREO : Giver en virkning, der ligger tæt på det originale
lydområde.
- STEREO : Når der lyttes til den original lyd ved brug af kun
fronthøjttalere og subwoofer
◆ MATRIX./ MOVIE/ MUSIC (Dolby Pro Logic II) – Disse
virkemidler er tilgængelige i måden Dolby Pro Logic II.
- MOVIE : Vælges, når du ser en film.
(Du kan opleve følelsen af at være i biografen.)
- MUSIC : Vælges, når der er mange musikalske elementer.
(Du kan opleve følelsen af at være til koncert.)
- MATRIX : Vælges, hvis der lyttes til almindelig lyd.
(Du kan lytte til monoindspilninger i 5.1-CH surroundmåde.)
DK
NATURAL [NATURAL]
JAZZ [JAZZ]
CONCE [CONCERT]
STA [STADIUM]
MOVIE [MOVIE]
Tryk på knappen FM/AM.
Hver gang, der trykkes på knappen, skiftes der mellem FM og AM.
DK
For at tune ind på den ønskede radiostation.
1
Automatisk tuning 1
Tryk på knappen PROG / . En forudindstillet station bliver valgt
på frontpanelets display på DVD-/Videoafspilleren.
2
1
Automatisk tuning 2
Tryk og hold nede på l➛➛ eller ❿❿l for at starte automatisk tuning.
3
1
Automatisk tuning 3
Tryk på l➛➛ eller ❿❿l for at tune ind på en højere eller lavere
frekvens.
MUSIC [MUSIC]
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II er en ny form for teknisk afkodning af
multikanal-audiosignaler, der byder på forbedringer, der ligger
over den almindelige Dolby Pro Logic.
Dolby Pro Logic II adskiller Dolby Sound optagelser lige så vel som
almindelig stereolyd (videolyd, tv-udsendelser, ekstern indgang) i
5.1 kanaler (front venstre og højre, center, og surround venstre og
højre), således at du kan nyde almindelige lydsignaler med 6
højttalere.
Her til kommer, at forskellige parametre kan indstilles alt efter
indholdet og lydformatet, og således kan lydområdet indstilles med
større præcision.
MA [MATRIX]
4 STEREO [4 STEREO]
STEREO [STEREO]
➢
2
2
• Virkningen af hver sourroundmåde kan variere afhængig af
disktypen, der afspilles.
• Under afspilning af en DVD indspillet i 2 eller flere kanaler,
kan en surroundmåde ikke vælges.
• Under afspilning af en DVD, som er indspillet i 5.1 eller
flere kanaler, kan en surroundmåde ikke vælges.
68
69
Forudindstilling af stationer
Tekniske specifikationer
Du kan forudindstille op til 30 stationer (20 FM-stationer og 10 AMstationer).
Eksempel: Lagring af FM-stationer på 87.50 MHz under
forudindstillet station nummer 01
1
1
Tryk på knappen FM/AM, og vælg "FM".
Hver gang, der trykkes på knappen, skiftes der mellem FM og AM.
Indgange
Udgange
DK
2
2
Brug knapperne ➛➛ og ❿❿ for at tune ind på FM 87-50.
3
Tryk på knappen ■ eller på knappen OK på fjernbetjeningen. FM1
blinker på displayet.
4
Vælg modtagelsesmåden og derefter vælges det forudindstillede
stationsnummer.
5
Tryk på knappen ■ eller OK igen for at lagre 87-50 under FM 1.
6
For at lagre andre stationer gentages trin 1 til 5. Der kan lagres op
20 FM- og 10 AM-stationer ved brug af knappen PROG
/ .
➢
Euro Scart-stik: 1.0Vp-p (uafbalanceret) 75 Ω
Audioindgang (bagerst)
Euro Scart-stik: -8dBm, 47Kohm uafbalanceret
RF ud
UHF 21-69 (begynder ved CH36)
Audio (DVD, VCR)
RCA-stik, Euro Scart-stik
Audio (kun DVD)
Digital audioudgang (RCA-stik)
Video (DVD, VCR)
RCA-stik, Euro Scart-stik
Video (kun DVD)
S-Video ud, Component ud
Båndformat
Videobånd af VHS-typen,
videobånd af S-VHS typen (kun afspilning)
VCR
Hvis stationen, som du tunede ind på, udsender i stereo,
vises "STEREO" på displayet.
Farvesystem
PAL, NTSC4.43, NTSC-afspilning på PAL-tv
Frekvenssystem
B/G, D/K
Video S/N
Over 43dB (standardoptagelse)
Opløsning
Over 240 linjer (standardoptagelse)
Audio S/N
Over 68dB (Hi-Fi), 39dB (Mono)
Karakteristika for audiofrekvens
20Hz - 20KHz (Hi-Fi)
Disc
CD, CD-R, CD-R/W, DVD-Video, CD-Digital Audio
(5” eller 3.5”), MP3 files on CD-ROM, WMA
DVD
SYSTEM
Audio S/N
110dB
Audiodynamikområde
100dB
STRØMFORSYNING
AC220~240V, 50 Hz, 75W
OMGIVELSER
5-40ºC; 10%-75% fugtighed
VÆGT
13.0 kg (Combo) + 22.5kg (HØJTALER) = 35.5 kg
6
FM
FØLSOMHED
MODTAGER
6
AMP
HØJTALER
SIGNAL/STØJFORHOLD
THD (Total harmonisk klirforvrængning)
FREKV. RESPONS
SIGNAL/STØJFORHOLD
KANALADSKILLELSE
HØJTALERSYSTEM
FREKV. RESPONS
64 dB
35 dB
2%
5.1 KANALHØJTALERSYSTEM
6Ω X 5
140Hz ~ 20000Hz
77dB/W/M
FRONT
91(B)x135(D)x98.5(H)
SURROUND
CENTER
VÆGT
15 dB
60 dB
0.5 %
FRONT/CENTER/SURROUND
Lydniveau
STØRRELSE
AM
20 Hz ~ 20kHz
65 dB
60 dB
IMPEDANS
SUBWOOFER HØJTALER
4Ω
55Hz ~ 900Hz
83dB/W/M
130(B) x 320(D) x 335(H)
200(B)x320(D)x335(H)
FRONT
0.75kg, 0.74kg
SURROUND
CENTER
70
DK
RGB ud: Euro Scart-stik
2
3.5
Videoindgang (bagerst)
4.3kg
0.92kg
71
Problemer og løsninger (videobåndoptager)
Fejlfindingsvejledning (DVD)
Kontroller følgende punkter, før Samsungs kundeservice kontaktes.
Problem
DK
Forklaring/Løsning
Ingen strøm
◆
◆
Kontroller, at stikkontakten er tilsluttet.
Har du trykket på STANDBY/ON-knappen?
Der kan ikke indsættes et videobånd
◆
Et videobånd kan kun indsættes med ruden opad og
sikkerhedstappen pegende ind mod dig.
Fjernsynsudsendelsen er ikke blevet optaget
◆
◆
◆
Kontroller antenneforbindelsen til DVD/videobåndoptageren.
Er DVD/videobåndoptagerens kanalvælger indstillet korrekt?
Kontroller, at båndets sikkerhedstap er intakt.
Den tidsindstillede optagelse lykkedes ikke
◆
Var der blevet trykket på STANDBY/ON-knappen for at aktivere
timeren?
Kontroller de indstillede start- og stoptidspunkter for optagelsen.
Hvis der har været en strømafbrydelse under den tidsindstillede
optagelse, er optagelsen blevet annulleret.
◆
◆
Der er ikke noget billede ved afspilning,
eller billedet er forvrænget
◆
Kontroller, at du ikke bruger et bånd, der allerede er indspillet
Der kan ikke ses normale udsendelser
◆
Kontroller indstillingen TUNER/EXTERNAL. Den bør stå på
TUNER.
Kontroller antenneforbindelsen for fjernsynet og
videobåndoptageren.
◆
Der er støj eller flimmer ved afspilning
◆
Tryk på TRK-knapperne (
Når der trykkes på ❿II-knappen
under afspilning, er der støj
eller flimmer på pausebilledet.
◆
Alt afhængig af båndets tilstand kan der forekomme flimmer på
et pausebillede. Tryk på TRK-knapperne ( eller ) under
slowmotion for at minimere dette.
Rensning af videohoveder
◆
Hvis der optræder dårlige billeder på flere bånd, trænger
videohovederne muligvis til rensning. Dette er ikke særlig udbredt,
og medmindre det forekommer, bør hovederne ikke renses. Ved
rensning af videohovederne bør man gennemlæse de
instruktioner, der hører til rensebåndet. Forkert rensning kan
forårsage permanent skade på videohovederne.
Hvis fjernsynet ikke kan finde testbilledet, når
det indstilles til DVD/videobåndoptageren,
eller hvis der er interferens på testbilledet, er
det muligt, at DVD/videobåndoptagerens
udgangskanal er sammenfaldende med de
normale fjernsynsudsendelser i området. For
at forhindre dette, skal man ændre
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal
på følgende måde:
eller
) for at minimere dette.
1. Fjern antenneindgangsstikket fra det markerede stik
(antennesymbol) bagpå DVD/videobåndoptageren.
2. Følg instruktionerne i afsnittet ‘Indstilling af tv’et til
DVD/videobåndoptageren’ (se side 14).
3. Følg instruktionerne i afsnittet ‘Indstilling af
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal’ (se side 23), og flyt
kanalen adskillige trin ned fra den oprindelige indstilling
(eksempel: fra 36 til 39).
4. Sæt antennestikket i det markerede stik (antennesymbol) bagpå
DVD/videobåndoptageren.
5. Genindstil fjernsynet til DVD/videobåndoptageren ved at følge
instruktionerne i afsnittet ‘Indstilling af tv’et til
DVD/videobåndoptageren’ (side 14).
6. Hvis problemet stadig forekommer, kan du gentage trin 1-5 for at
flytte endnu flere kanaler væk fra den oprindelige indstilling.
Før kundeservice kontaktes (fejlfinding)
Problem
Disken afspilles ikke.
Handling
◆
◆
◆
◆
5.1-kanallyd gengives ikke.
◆
◆
◆
Ikonet
vises på
skærmen.
Afspilningstilstanden
afviger fra den valgte i
opsætningsmenuen.
Skærmstørrelsen kan ikke
ændres.
Ingen lyd.
◆
Side
Kontroller, at disken er isat med etiketten opad.
Kontroller DVD’ens områdekode.
Denne maskine kan ikke afspille CD-ROM’er, DVD-ROM’e osv.
Indsæt en DVD eller en cd.
P6
5.1-kanallyd gengives kun, når følgende betingelser er opfyldt :
1) DVD/videobåndoptageren er forbundet med den korrekte
forstærker
2) Disken er optaget med Dolby 5.1-kanalsteknik.
Kontroller, at disken er mærket “ 5.1 ch”.
Kontroller, at lydsystemet er sluttet til og fungerer korrekt.
P44
P47
DK
Funktionerne eller handlingen kan ikke udføres på nuværende
tidspunkt, da :
1. DVD’ens software forhindrer det.
2. DVD’ens software ikke understøtter funktionen (fx vinkler).
3. Funktionen ikke er tilgængelig i øjeblikket.
4. Du har bedt om en titel, et kapitelnummer eller en søgetid, som er
ugyldig.
P45-63
Visse funktioner i opsætningsmenuen fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis disken ikke er kodet med den tilsvarende funktion.
P45-49
◆
Skærmstørrelsen på dine DVD’er er fastsat.
P49
◆
Kontroller, at den korrekte digitale udgang er valgt i menuen Audio
Options.
P47
◆
Koldstart enheden uden nogen plade i. Tryk knapperne ➛➛ og ❿❿
på forsiden samtidigt i fem sekunder. Slå DVD-VCR fra og til ved at
trykke knappen STANDBY/ON. ”Forældremåde” (Parental Mode) er
nu lukket op og det vises på displayet. Nu kan du indstille
censurniveauet og ændre password.
Glemt adgangskode
◆
Ved andre problemer:
◆
P48
Se indholdsfortegnelsen og find det afsnit i instruktionsbogen, der
indeholder en forklaring på det aktuelle problem, og følg
anvisningerne igen.
Hvis problemet stadig ikke kan løses, kan du kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Hvis problemet ikke kan løses ved at følge ovenstående instruktioner, skal du skrive følgende ned:
◆ Model- og serienummeret bagpå DVD/videobåndoptageren
◆ Garantioplysningerne
◆ En klar beskrivelse af problemet
Kontakt derefter den nærmeste SAMSUNG-kundeservice.
72
73
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt
garantibevis og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet
fuldt læseligt.
2. Samsung forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten
reparation eller udsklftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske
hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung
forhandler eller et autoriseret servicecenter. Der ydes ingen
godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder,
eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af
uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
■ GARANTIBETINGELSER
Samsung Nordic AB
Bredskifte Allé 7
8210 Aarhus V
Tlf: +45 87 45 46 00, Fax: + 45 87 45 46 20, Hotline +45 38 32 28 87
På dette Samsung produkt ydes der seks (6) måneders garanti og atten
(18 ) måneders reklamationsret fra købsdatoen mod materiale- og
fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal skal
produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre
vesteuropæiske lande, opfyle de garantiforpligtigelser som gælder for
købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få
oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
DENMARK
EUROPÆISK GARANTI
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller
fabrikation, såfremt der kræves tilpasning til nationale eller lokale
tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det
land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen
godtgørelse for sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader.
Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning
af dele, som følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller
installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte
eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig,
oprør, forkert forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller
andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, i
garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning,
bestemt udfra købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne
garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er
forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende,
og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages
til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact
discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller
materiel.
DENNA ANVÄNDARHANDBOK DISTRIBUERAS AV
Dette apparatet distribueres av SAMSUNG ELECTRONICS.
Tämän laitteen jakelusta vastaa
DETTE APPARAT DISTRIBUERES AF
ELECTRONICS
www.samsungvcr.com
AK68-00455A
Download PDF

advertising