Samsung | DVD-CM500 | Samsung DVD-CM500 Bruksanvisning

DANSK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse (fortsat)
◆ AFSPILNING
◆ FORORD
■
■
Sikkerhedsforanstaltninger.................................................................................................. 5
Disktype og -karakteristika .................................................................................................. 6
■
■
DK
■
■
DVD/videobåndoptageren set forfra....................................................................................
DVD/videobåndoptageren set bagfra..................................................................................
Infrarød fjernbetjening .........................................................................................................
Displayindikatorer................................................................................................................
Tilbehør ...............................................................................................................................
7
7
8
9
9
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren..............................................................................
Tilslutning af DVD/videobåndoptager til et tv via koaksialkabel ..........................................
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren til et tv via SCART-kabel......................................
Tilslutning af DVD/videobåndoptager til satellitmodtager eller andet udstyr ..............................
Funktionen Plug & Auto Set Up ..........................................................................................
Indstilling af fjernsynet for DVD/Videobåndoptageren ........................................................
Kontrolknapper....................................................................................................................
Grundlæggende betjening af tv-modtager ..........................................................................
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen ...............................................................................
Kopiering fra DVD til VCR ...................................................................................................
Indstilling af dato og klokkeslæt ..........................................................................................
At vælge menusprog ...........................................................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Automatisk forudindstilling af stationer................................................................................
Manuel forudindstilling af stationer......................................................................................
Sletning af en forudindstillet station ....................................................................................
Ændring af oversigt over forudindstillede stationer .............................................................
Valg af RF OUT-lydtilstand .................................................................................................
Indstilling af DVD/videobåndoptagerens udgangskanal......................................................
Valg af farvetilstand.............................................................................................................
NICAM.................................................................................................................................
Intelligent billedkontrol.........................................................................................................
Funktionen ShowView Extend ............................................................................................
Automatisk sluk funktion .....................................................................................................
Skærmmeddelelser .............................................................................................................
Valg af kassettetype............................................................................................................
Gentagelse..........................................................................................................................
S-VHS Play .........................................................................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
2
■
■
■
■
Valg af optagehastighed .......................................................................................................
Beskyttelse af en optaget kassette .......................................................................................
Øjeblikkelig optagelse af et program ....................................................................................
Optagelse af et program med automatisk stop.....................................................................
Brug af ShowView-funktionen ..............................................................................................
Ændring af ShowView-programmering.................................................................................
Brug af den tidsindstillede programmeringsfunktion.............................................................
Kontrol af en forudprogrammeret optagelse ........................................................................
Annullering af en forudprogrammeret optagelse ..................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
36
36
37
37
38
39
41
42
43
44
45
Valg af forbindelse ................................................................................................................
Indstilling af sprog.................................................................................................................
Indstilling af Audio-options....................................................................................................
Indstilling af censurniveauet .................................................................................................
Indstilling af displayet............................................................................................................
S-Video forbindelser (for DVD) .............................................................................................
Komponentforbindelser (for DVD) ........................................................................................
Specielle afspilningsfunktioner .............................................................................................
Justering af størrelsesforhold (EZ View)...............................................................................
Display-funktionen(DVD/VCD/CD) .......................................................................................
Vælg kameravinkel ...............................................................................................................
Vælg undertekst-sprog .........................................................................................................
Repeat afspilning ..................................................................................................................
Brug af zoom (DVD/VCD) ....................................................................................................
Gentag kapitel/titel ...............................................................................................................
Vælg Audio-sprog .................................................................................................................
Brug af bogmærke-funktionen(DVD/VCD)............................................................................
Afspilning af MP3-CD ...........................................................................................................
Afspilning af WMA ................................................................................................................
MP3/WMA Afspilning ............................................................................................................
Programmeret afspilning & Vilkårlig afspilning .....................................................................
Visning af CD-billede ............................................................................................................
46
47
49
50
51
51
52
53
54
56
57
57
58
58
59
59
60
61
62
63
64
65
◆ Appendiks A-Tilslutning af eksterne enheder/udstyr
■
■
29
30
30
31
32
33
34
35
35
Afspilning af en kassette.......................................................................................................
Manuel justering af billede ....................................................................................................
Valg af lydudgangstilstand....................................................................................................
Afspilning i slowmotion .........................................................................................................
Afspilning af en sekvens ved varierende hastigheder ..........................................................
Søgning efter en bestemt sekvens .......................................................................................
Brug af båndtælleren ............................................................................................................
Tilslutning af et RCA audio-/videoindgangskabel .................................................................
Optagelse fra en anden videobåndoptager eller camcorder.................................................
Eftersynkronisering af et tidligere indspillet bånd ................................................................
Anvendelse af TV-knapperne på fjernbetjeningen ...............................................................
◆ DVD-FUNKTIONER
■
19
20
21
22
23
23
24
24
25
26
26
27
27
28
28
◆ OPTAGELSE AF FJERNSYNSUDSENDELSER
■
■
■
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
◆ OPSTILLING AF DVD/VIDEOBÅNDOPTAGEREN
■
■
■
◆ TILSLUTNING AF DVD/VIDEOBÅNDOPTAGEREN
■
■
■
◆ OVERBLIK OVER DVD/VIDEOÅNDOPTAGEREN
■
■
■
■
■
■
Indstilling af forsinkelsestid ...................................................................................................
Om placeringen af højttalere ................................................................................................
Om placeringen af højttalere ................................................................................................
Lydmådefunktion ..................................................................................................................
Sådan hører du radio............................................................................................................
Forudindstilling af stationer...................................................................................................
67
68
69
70
71
72
◆ LØSNING AF PROBLEMER
■
■
■
Tekniske specifikationer ....................................................................................................... 73
Problemer og løsninger (videobåndoptager) ........................................................................ 74
Fejlfindingsvejledning (DVD) ................................................................................................ 75
3
DK
Indholdsfortegnelse (fortsat)
Sikkerhedsforanstaltninger
Følgende illustrationer repræsenterer forholdsregler.
Lynsymbolet er en advarsel om farlig spænding inden i produktet.
DVD/VIDEOBÅNDOPTAGEREN MÅ IKKE ÅBNES. Ret henvendelse til servicepersonale.
Denne manual er delt op i to afsnit:
DK
DK
10%
en, der beskriver VCR; en anden DVD.
Før enhver påbegyndelse, skal De finde ud af i hvilket afsnit, De befinder
Dem, ved enten at kontrollere symbolerne VCR eller DVD eller
kapitlets toptekst.
75%
40°C
H
H
5°C
DVD/videobåndoptageren må
IKKE udsættes for ekstreme
temperatur- (under 5°C og
over 40°C) eller
fugtighedsforhold (under 10%
og over 75%).
Må IKKE udsættes for direkte
sollys.
Må IKKE udsættes for væsker
af nogen art.
Der må IKKE placeres
genstande af nogen art på
DVD/videobåndoptageren eller
fjernbetjeningen.
Ved uvejr og/eller torden bør
strømmen til
DVD/videobåndoptageren og
antennen afbrydes.
Hvis fjernbetjeningen ikke
benyttes i længere tid ad
gangen, bør man fjerne
batterierne og opbevare den
køligt og tørt.
Symboler
1
Tryk
1
☛
➢
Hold nede
Vigtig
Bemærknng
1 = Trinnummer
DETTE APPARAT MÅ IKKE BRUGES I
INDUSTRIELLE OMGIVELSER
4
5
Disktype og -karakteristika
DVD/videobåndoptageren set forfra
1
Denne DVD-afspiller kan afspille følgende disktyper med de tilsvarende logoer:
Disktyper
(Logoer)
Optagelsestyper
Diskstørrelse
Maksimal
spilletid
12 Cm
Enkeltsidet
240 min.
Dobbeltsidet
480 min.
8 Cm
Enkeltsidet
80 min.
Dobbeltsidet
160 min.
DVD
DK
Audio
+
Video
VIDEO-CD
12 Cm
Audio
+
Video
AUDIO-CD
12 Cm
74 min.
Audio
8 Cm
20 min.
4
EJECT
STANDBY/ON
• DVD indeholder fremragende lyd
og billede takket være Dolby
Digital og MPEG-2.
• Skærmmenuen gør det muligt at
vælge diverse skærm- og
lydfunktioner.
• En lp optages som et analogt
signal med mere forvrængning.
En cd optages som et digitalt
signal med bedre lydkvalitet,
mindre forvrængning og lavere
forringelse af lydkvaliteten med
tiden.
VOL
SELECT
PHONES
REC
• Video med cd-lyd, VHS-kvalitet
og MPEG-1kompressionsteknologi.
20 min.
3
Karakteristika
74 min.
8 Cm
2
S.MODE
COPY
PROG
P.SCAN
DK
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7 8
9 10 11 12 13
DVD-DREV
KNAP TIL OPEN/CLOSE (ÅBN/LUK)
KABINET TIL VIDEOBÅND
EJECTKNAP
KNAP TIL STANDBY/ON (TÆNDT)
STIK TIL HOVEDTELEFON
STOPKNAP
KNAP TIL REW/SKIP BACK
(TILBAGESP./SPRING TILBAGE)
KNAP TIL PLAY/STILL (AFSPIL/STILL)
14
10
11
12
13
14
15
16
17
18
15
16
17
18
CAPITAL F.F/SKIP NEXT (FREMSP./SPRING
OVER NÆSTE)
RECORD (OPTAGEKNAP)
LYDMÅDE
COPY-KNAP (KOPIERINGS-KNAP)
FRONT PANEL DISPLAY
PROGRAMME /
PROGRESSIVE SCAN
SELECT DIAL
VOLUMEN (LYDSTYRKE)
DVD/videobåndoptageren set bagfra
* Afspil ikke CD-ROM, CD-I og DVD-ROM på denne maskine!
(CDG’er afspilles udelukkende med lyd, ikke grafik).
* Det kan være umuligt at afspille CD-R, CD-RW og DVD-R på grund af disktypen eller
betingelserne, de er blevet optaget under.
1
Diskmarkeringer
2
3
6
7
AUX
AUDIO
PAL
• PAL-system i
• Dolby
Storbritannien,
Digital-disk
Frankrig, Tyskland
osv.
RADIO ANT.
STEREO
• Stereodisk
DIGITAL
SOUND
• Digital
Audio-disk
FM
75
COAXIAL
“Dolby”, “Pro Logic”, og det dobbelte-D symbol er varemærker fra Dolby Laboratories.
Områdenummer for afspilning
Både DVD-afspilleren såvel som diskene er kodede alt efter område. Disse områdekoder skal
passe til hinanden, for at disken kan afspilles. Hvis de ikke passer sammen, kan disken ikke
afspilles.
Denne afspillers områdenummer er angivet på maskinens bagpanel.
OUT
R
SPEAKERS
DVD Only
L
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
AM
• DTS-disk
• ”DTS” og “DTS Digital Surround” er registrerede varemærker for Digital Theater Systems, Inc.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
6
5
DVD & VCR
IN
•Områdenummer
for afspilning
4
VIDEO
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
8
1
2
3
4
5
6
7
9 10
11
INDGANG TIL UDENDØRS TV-ANTENNE
INDGANG TIL RADIO FM-ANTENNE
AUX AUDIO V, H IND/UD-STIKDÅSER
AV2 (DEC./EXT.) SCART (EURO-21) STIK
VENTILATOR
COMPONENT VIDEO OUT
HØJTALER UD
12
8
9
10
11
12
UDGANG TV-FORBINDELSE
INDGANG TIL RADIO AM-ANTENNE
VIDEO IND/UD-STIKDÅSER
AV1 (EURO AV) IND/UD (EURO-21)
SCARTSTIK
S-VIDEO UD
7
Infrarød fjernbetjening
Displayindikatorer
1
DK
1
20
2
21
3
22
4
5
23
24
6
25
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
STANDBY/ON
SHUTTLE<< / >>
VINKEL/IPC
DVD SELECT
VCR SELECT
TV-LYDSTYRKE
ÅBN/LUK, EJECT
EZ VIEW
SPOL TILBAGE, SPRING TILBAGE
STOP
DISK MENU
MENU
VENSTRE
OPTAG
TEST
HØJTALERVÆLGER
TV/VCR
MODE, GENTAG
TITEL, HASTIGHED
TV-STANDBY/ON
0-9
ZOOM, INDGANG VÆLG
TV SELECT
FM/AM FREKVENSVÆLGER
FORST.-LYDSTYRKE
PROG/TRK ( , )
AUDIO
MUTE
FREMSPOLING, SPRING FREM
PLAY/STILL
NULSTIL/ANNUL.
VEND TILBAGE, A.DUB
OP
OK
HØJRE
NED
INFO.
BAS
LYDMÅDE
DISKANT
MÆRKE, SØGNING
UNDERTEKST, TIMER
2
3
5
6
DK
7
8
9
10
1
DVD-enheden er aktiv
7
Der er indsat en DVD med et DTS-soundtrack
2
DVD eller CD-data er indlæst.
8
3
Der vises tid, tællerposition, resterende tid eller
aktuel udstyrstilstand
Hi-Fi-sporet på et VHS-bånd afspilles
(Den aktuelle tv-udsendelse eller video sendes i
stereo)
4
Optagelse er i gang (normal og timer).
9
5
VHS-bånd afspilles
En tidsindstillet optagelse er programmeret eller i
gang.
6
Videoenheden er aktiv
10 DVD til VHS-kopiering er i gang
Tilbehør
Du har netop købt en SAMSUNG DVD/videobåndoptager. Du vil finde følgende tilbehør i kassen.
FJERNBETJENING
BATTERIER
8
4
AUDIO- & VIDEOKABEL
BRUGERVEJLEDNING
AM ANTENNELEDNING
KOAKSIALKABEL
FM-ANTENNELEDNING
9
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren
Der er visse faktorer, der bør tages i betragtning ved tilslutning af audio- og videosystemer:
Tilslutning af DVD/videobåndoptager til et tv via koaksialkabel
Der kræves et signal fra en af følgende kilder for at modtage
fjernsynsudsendelser:
◆ Stiktyper, der passer til det pågældende system
◆
◆
◆
◆
◆ Systemer forbundet permanent (f.eks. satellitmodtager) eller midlertidigt (fx camcorder) til
DVD/videobåndoptageren
☛
DVD/videobåndoptageren er udstyret med følgende stik..
DK
Stik
Placering
AV1 (EURO AV) Bagpå
AV2 IN
Bagpå
Audio-udgang
Bagpå
Type
SCART
SCART
Retning
Ind/Ud
Ind
Anbefalet brug
◆ Fjernsyn
◆ Satellitmodtager
◆ Anden videobåndoptager
DVD & VCR
AUX
En udendørs antenne
En indendørs antenne
Et kabelnetværk
En satellitmodtager
AUDIO
IN
FM
75
COAXIAL
AM
Kontroller, at der er slukket for både fjernsynet og
DVD/videobåndoptageren, før kablerne forbindes.
Fjern antenne- eller netværkskablet fra fjernsynet.
2
Forbind kablet til det 75Ω koaksiale stik, der er markeret bag på
DVD/videobåndoptageren.
DK
TV
Forbind det medfølgende koaksialkabel med
DVD/videobåndoptageren.
TV
-stikket på
FM
75
COAXIAL
◆ Anden videobåndoptager
5
Man kan også forbinde DVD/videobåndoptageren med fjernsynet
via SCART-kablet (se nedenfor) for at opnå bedre billedkvalitet,
hvis fjernsynet er udstyret med denne type stik.
Aux
Audio/Video
Ind
◆ Audio Ind
◆ Video Ind
OUT
R
L
AM
Forbind den anden ende af koaksialkablet med det stik på
fjernsynet, der tidligere blev brugt til antennen.
◆ LINE Audio ud
AUX
AUDIO
IN
4
Ud
DVD & VCR
RADIO ANT.
◆ Satellitmodtager
◆ KANAL/DEKODER
Audio RCA
L
2
VIDEO
1
3
OUT
R
RADIO ANT.
VIDEO
4
3
OUT
R
L
AUX
Bagpå
IN
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren til et tv via SCART-kabel
Antenne
VI
VIDEO-udgang Bagpå
RCA
Ud
TV
◆ LINE Video ud
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
O
RADIO ANT.
S-VIDEOudgang
Bagpå
S-JACK
Ud
FM
75
COAXIAL
◆ S-Video ud (kun DVD)
3
OUT
R
L
2
AM
VIDEO
S-VIDEO OUT
SCART-kabel
UD TIL TV
Bagpå
75 Ω
Ud
◆ Fjernsyn
RF-koaksialkabel
koaksial
IN FRA
ANTENNE
Bagpå
FM/AM Antenne Bagpå
lndgang
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
75 Ω
koaksial
75 Ω
koaksial
Ind
Ind
◆ Antenne
◆ Netværk til kabelfjernsyn
◆ Satellitmodtager
DVD/videobåndoptageren kan tilsluttes til fjernsynet via et SCART-kabel, hvis fjernsynet er udstyret med
den nødvendige indgang. Derved kan man:
◆ Opnå bedre lyd- og billedkvalitet
◆ Forenkle opsætningsproceduren for DVD/videobåndoptageren
☛
◆ FM Antenne
◆ AM Antenne
◆ Ligegyldigt hvilken forbindelse der vælges, skal det medfølgende koaksialkabel altid tilsluttes.
Ellers vil der ikke fremkomme noget billede på skærmen, når der slukkes for
DVD/videobåndoptageren.
◆ Sørg for, at der er slukket for både fjernsynet og DVD/videobåndoptageren, før kablerne
forbindes.
AM
☛
10
Kontroller, at alle elementer er slået fra, før DVD/videobåndoptageren forbindes med et audioeller videosystem.
Se den medfølgende dokumentation for at få detaljerede oplysninger om tilslutning og relevante
sikkerhedsforanstaltninger.
1
Forbind koaksialkablet som angivet i afsnittet ovenfor.
2
Forbind den ene ende af SCART-kablet med AV1 (EURO AV)-stikket bag på DVD/videobåndoptageren.
3
Forbind den anden ende med det dertil beregnede stik på fjernsynet.
a
11
Tilslutning af DVD/videobåndoptager til satellitmodtager eller andet udstyr
DVD/videobåndoptageren kan tilsluttes en satellitmodtager eller en anden DVD/videobåndoptager via et
SCART-kabel, hvis det valgte udstyr har de rette udgange. Følgende illustrationer giver et par eksempler på
mulige tilslutninger.
DK
1. AV1(EURO AV): Via 21-bens SCART-kabel
Indsæt SCART-kablet i satellitmodtager eller andet udstyr i AV1 (EURO AV)-stikket bag på
DVD/videobåndoptageren. Vælg derefter kilden ved at trykke på INPUT SEL.-knappen for AV1indgangssignalkilderne.
2. Via RF-koaksialkabel
Efter tilslutningen skal du forudindstille den station, der modtages via satellittuneren. Satellitmodtagerens RFoutputkanal skal justeres væk fra kanal 36, som benyttes af DVD/videobåndoptageren. Indstil den for eksempel til
kanal 39.
Funktionen Plug & Auto Set Up
Deres video vil automatisk indstille sig selv, når der bliver tilsluttet
220V for første gang. TV stationer lagres i hukommelsen.
Denne proces tager nogle få minutter. Deres video er derefter klar
til brug.
TV
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
L
AM
1
Tilslut antenne kablet som vist på side 9.
(tilslut Deres DVD/videobåndoptager til TV´et v.h.a. antenne
kablet).
2
Tilslut videoen til 220V stikkontakt.
Resultat: LANGUAGE SET menuen vises.
3
Vælg ønsket sprog ved at trykke på
4
Tryk på OK for at gemme det valgte sprog.
5
Tryk på OK knappen.
Resultat: COUNTRY SELECTION menuen vises.
6
Tryk på eller ❷ knapperne for at vælge Deres land.
☛ Videobåndoptageren søger efter stationerne i henhold til en
indkodet referenceliste gældende for det valgte land.
7
Tryk på OK knappen.
◆ Det antal stationer som automatisk gemmes af videobånd
optageren afhænger af det fundne antal stationer (land,
modtageforhold, mv.).
VIDEO
DK
eller ❷ knapperne.
Antenne
Satellitmodtager eller andet udstyr
Antennestik
2
TV
2
DVD & VCR
1
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
SCART-kabel
FM
75
COAXIAL
L
AM
VIDEO
◆ Processen afsluttes efter nogle minutter. Derefter vises aktuelt
tidspunkt og dato automatisk.
RF-koaksialkabel
Auto setup
8
1. AV2 IN: Via 21-bens SCART-kabel
Indsæt SCART-kablet med satellitmodtager eller andet udstyr i AV2 (DEC./EXT.)-stikket bag på
DVD/videobåndoptageren.
Vælg derefter kilden ved at trykke på INPUT SEL.-knappen for AV2-indgangssignalkilderne.
2. Via RF-koaksialkabel
Efter tilslutningen skal du forudindstille den station, der modtages via satellittuneren. Satellitmodtagerens RFoutputkanal skal justeres væk fra kanal 36, som benyttes af DVD/videobåndoptageren. Indstil den for eksempel til
kanal 39.
Antenne
Satellitmodtager eller andet udstyr
Kontrollér dato og ur.
Hvis der vises
Please wait
00 %
◆ Korrekt, tryk MENU-knappen ned to gange for at komme ud
af menuen.
◆ Ukorrekt, se side 18
➢
Automatisk indstilling kan udføres ved at man fortsætter
med trykke på ■ (stop) på videobåndoptageren i 5
sekunder eller mere, uden at der er sat noget bånd i.
Clock Set
Antennestik
Time
12 : 00
Auto Clock
2
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
: On
1
DVD & VCR
TV
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
L
AM
VIDEO
SCART-kabel
RF-koaksialkabel
12
13
Indstilling af fjernsynet for DVD/videobåndoptageren
Fjernsynet skal kun indstilles for DVD/videobåndoptageren, hvis der
ikke benyttes et SCART-kabel.
➢
2
DK
Når der benyttes et SCART-kabel, skal fjernsynet indstilles
til audio/video (AV), for at man kan se billeder fra
DVD/videobåndoptageren.
1
Tænd for fjernsynet.
2
Tænd for DVD/videobåndoptageren ved at trykke på
STANDBY/ON på forsiden af DVD/videobåndoptageren eller på
STANDBY/ON på fjernbetjeningen.
3
Vælg et programnummer på fjernsynet, der skal reserveres til
DVD/videobåndoptageren.
4
14
Der bruges kun et sæt kontrolknapper til betjening af både DVD- og
videofunktionen. Det er nyttigt at kende til følgende knappers
funktioner.
1
STANDBY/ON-knap
Tænd for DVD/videobåndoptageren ved at trykke på
STANDBY/ON-knappen på fjernbetjeningen eller frontpanelet.
2
DVD-knap
Tryk på DVD-knappen på fjernbetjeningen, når du vil bruge DVDfunktionen.
◆ DVD-indikatoren på frontpanelets display lyser, når DVDfunktionen er valgt.
3
VCR-knap
Tryk på VCR-knappen på fjernbetjeningen, når du vil bruge
videofunktionen.
◆ VCR-indikatoren på frontpanelets display lyser, når
videofunktionen er valgt.
Indsæt videobåndet i DVD/videobåndoptageren. Kontroller, at
afspilleren begynder at aflæse båndet. Tryk på ❿II-knappen, hvis
dette ikke sker.
4
5
Start en scanning på fjernsynet, eller indstil fjernsynet på UHFkanal 36.
6
Finjuster fjernsynet, til billede og lyd går klart igennem.
7
Hvis du ikke kan finde billede og lyd, eller hvis der er interferens fra
andre kanaler, kan det være nødvendigt at ændre indstillingerne for
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal (se Indstilling af
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal på side 22 og Problemer
og løsninger på side 66).
8
Kontrolknapper
Gem kanalen i den ønskede position på fjernsynet, når billede og
lyd går klart igennem.
Resultat: Det pågældende program er nu reserveret til brug med
DVD/videobåndoptageren.
4
STANDBY/ON
PHONES
1
1
DK
4
2
3
INPUT SEL. KNAP
Tryk INPUT SEL. gentagne gange for at skifte mellem forskellige
input: tuner (PR##), AV1 (bagside AV input), AV2 (bagside AV
input), AUX (bagside AV input)
◆ Knappen er ikke brugbar når VCR er valgt.
➢
Før du kan bruge VCR-funktionerne på side 18-45, skal
du trykke på VCR-knappen på fjernbetjeningen for at
vælge VCR-tilstanden.
Før du kan bruge DVD-funktionerne på side 46-65, skal
du trykke på TV VIEW-knappen på fjernbetjeningen for at
vælge DVD.
15
Grundlæggende betjening af tv-modtager
Følgende knapper bruges, når du ser fjernsyn via
DVD/videobåndoptagerens indbyggede tv-modtager.
Kopiering fra DVD til VCR
Det er muligt at kopiere indholdet af en DVD til et videobånd ved et
tryk på COPY-knappen.
4
1
1
2
DK
3
4
2
Hvis den DVD, du forsøger at kopiere, er kopibeskyttet,
kan du ikke kopiere den. Det er ikke tilladt at kopiere
DVD’er, der er kodet med Macrovision®.
TV/VCR-knap
Bruges til at skifte mellem fjernsynets modtager og
DVD/videobåndoptagerens interne modtager.
PROG
-knap
Bruges til at gå til næste eller foregående kanal.
1
0-9-knapper
Bruges til direkte kanalvalg.
Indsæt disk
Indsæt den disk, du vil kopiere, i DVD-enheden, og luk skuffen.
2
Indsæt et videobånd
Indsæt et tomt videobånd i videoenheden.
3
Kopier DVD’en til videobåndet
Tryk på COPY-knappen på DVD/videobåndoptagerens frontpanel.
◆ DVD/videobåndoptageren begynder nu at afspille, og
videobåndoptageren begynder at optage.
◆ Hvis DVD-diskmenuen vises, kan det være nødvendigt at trykke
på PLAY-knappen manuelt for at begynde kopieringen.
INFO.
Tryk her for at få vist, hvilken kanal du ser.
◆ Fungerer også i DVD- og VCR-tilstand.
2
4
3
☛
Stop kopieringen
Når DVD’en er færdig, skal du trykke på VCR-knappen på
fjernbetjeningen og derefter på STOP-knappen for at afslutte
kopieringen.
◆ Kopieringsprocessen skal stoppes manuelt, når DVD-filmen er
færdig. Ellers risikerer man, at DVD’en afspilles og optages igen
og igen.
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
1
DK
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
2
ON
PHONES
REC
S.MODE
COPY
3
NTSC DVD eller VCD kopieringsproces kan ikke aktiveres.
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Der skal isættes eller skiftes batterier i fjernbetjeningen når:
◆ DVD/videobåndoptageren anskaffes
1
4
◆ Fjernbetjeningen ikke længere fungerer som den skal
1
Skub dækslet i pilens retning for at åbne batterirummet bag på
fjernbetjeningen.
2
Isæt to AAA, RO3 eller tilsvarende batterier, Vær forsigtig med
plus-og minuspolerne:
◆
+ på batteriet svarer til + på fjernbetjeningen
◆
– på batteriet svarer til – på fjernbetjeningen
3
Sæt dækslet fast igen ved at skubbe det på plads.
➢
16
4
Bland ikke forskellige batterityper (for eksempel mangan
og alkaliske).
17
Indstilling af dato og klokkeslæt
Language
DVD/videobåndoptageren er udstyret med et 24-timers ur og en
kalender, der bruges til:
◆ Automatisk standsning af optagelse af et program
◆ Automatisk forudindstilling til optagelse af et program
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Dato og klokkeslæt skal indstilles, når:
: Off
: On
◆ DVD/videobåndoptageren anskaffes
☛ sommertid
Husk at justere klokkeslættet, når der skiftes mellem
og vintertid.
DK
1
Clock Set
Time
12 : 00
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
Auto Clock
: On
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK for at vælge funktionen.
Resultat: Menuen CLOCK SET vises.
4
Tryk på ➛ eller ❿ for at vælge time, minutter, dag, måned og år.
Resultat: Det valgte alternativet lyses op.
5
Tryk på eller ❷ for at øge eller sænke værdien.
Resultat: Ugedagen vises automatisk.
➢
6
7
Du kan holde eller ❷ nede for at bladre hurtigere
gennem værdierne.
Tryk på eller ❷ for at vælge On/Off, hvis du vælger Auto Clock
(automatisk ur).
Resultat: Det valgte On/Off vises.
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange for at gå ud af
menuen.
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Programmeringsmenuen vises.
2
Brug knapperne
på OK eller ❿.
3
Placér pilen ved det ønskede sprog og tryk derefter på OK.
4
Når det er udført, trykkes på RETURN to gange for at gå ud af
menuen.
: English
: Off
: On
☛
Du behøver ikke forudindstille stationerne, hvis du allerede
har indstillet dem automatisk (se Plug & Auto Set Up på
side 11).
DVD/videobåndoptageren er udstyret med en indbygget modtager
for fjernsynsudsendelser.
Du skal forudindstille de stationer, der modtages. Dette kan gøres
på to måder:
◆ Plug & Auto Set up (se side 11)
◆ Automatisk
◆ Manuelt (se side 19)
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
DK
Du kan gemme op til 80 stationer.
Install
, ❷ for at vælge klokkealternativ.
At vælge menusprog
Language
VCR
Automatisk forudindstilling af stationer
og
❷
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk knapperne
3
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen Install vises.
4
Tryk på den tilsvarende eller ❷ knap, indtil Auto Setup
vises. Tryk på ❿ knappen for at vælge dette.
Resultat: COUNTRY SELECTION menuen vises.
5
Tryk på eller ❷ knapperne for at vælge Deres land.
☛ Videobåndoptageren søger efter stationerne i henhold til en
indkodet referenceliste gældende for det valgte land.
Tryk på OK knappen.
Resultat: Der vises en meddelelse om, at alle kanaler, som er
indstillet på videobåndoptageren, bliver slettet.
7
Tryk på OK for at starte den automatiske scanning.
Resultat: ◆ Teksten PLEASE WAIT blinker på tv-skærmen.
◆ Det første frekvensbånd scannes, og den først
fundne station vises og gemmes.
◆ DVD/videobåndoptageren søger derefter efter den
næste station og så fremdeles.
◆ Når den automatiske scanning er slut, skifter
DVD/videobåndoptageren automatisk til program 1.
➢
8
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
, ❷ for at vælge Install.
6
for at vælge “Language” og tryk derefter
Auto Setup
Auto Setup
Your data will be lost
Press OK to continue
Menu to exit
Auto Setup
Please Wait
15%
Antallet af stationer, der gemmes automatisk på
DVD/videobåndoptageren, afhænger af, hvor mange
stationer der er fundet.
Hvis du ønsker at annullere den automatiske scanning undervejs,
skal du trykke på RETURN-knappen tre gange for at forlade
menuen.
Language Set
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
18
➢
Når den automatiske scanning er gennemført, kan
nogle stationer være blevet gemt mere end en gang.
Vælg de stationer, der har den bedste modtagelse, og
slet dem, der ikke længere behøves (se side 31).
19
VCR
Manuel forudindstilling af stationer
☛
Language
: English
1
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
2
3
DK
4
5
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
CH
NAME
DEC
1
: ---
MFT
: -
DECODER
: OFF
NAME
: ----
Tryk på
Setup.
2
3
Tryk på knapperne
4
Tryk på eller ❷, til cursoren befinder sig foran Manual
Setup.
eller ❷, til cursoren befinder sig foran Manual
Tryk på OK for at vælge funktionen Manual Setup.
Resultat: Menuen TV STATION TABLE vises.
Tryk på knapperne eller ❷, til cursoren befinder sig foran den
ønskede forudindstillede tv-station. (PR)
9
Tryk på ❷ knappen, indtil DECODER vises.
7
Tryk på CLEAR-knappen.
10
Tryk på ❿ knappen for at aktivere eller deaktivere brugen af
dekoder på tv stationen, hvis nødvendigt.
8
Gentag proceduren fra trin 6, til alle ønskede stationer er slettet.
11
Tryk på eller ❷, til cursoren befinder sig foran NAME.
Navnet på stationen indstilles automatisk via sendesignalet.
9
Når alt er færdigt, tryk på RETURN-knappen fire gangee for at
forlade menuen.
Tryk på knappen ❿ for at ændre programmets navn.
Resultat: Det første bogstav i navnet blinker.
13
Hvis du...
Skal du...
Vil vælge et tegn i
navnet
Trykke på eller ❷, til det
ønskede tegn vises
(tal, bogstaver eller tegnet “-”).
Vil flytte til næste eller
foregående tegn
Trykke på ➛ eller ❿.
Hvis du...
Skal du...
Vil gemme den
viste station
◆
◆
◆
MEMORY : OK
RETURN
Ikke vil gemme den
viste station
◆
◆
◆
20
Install
6
12
DK
, ❷ for at vælge Install.
Tryk på knapperne ➛ eller ❿ for at starte scanningen.
Resultat: Frekvensbåndet scannes, og den først fundne station
vises.
eller ❷ for at vælge et programnummer.
: Off
: On
Tryk på OK for at markere denne funktion.
Resultat: Install-menuen vises.
8
14
:
CH
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen TV STATION TABLE vises.
MANUAL TUNING
PR
1
5
SWAPPING : OK
RETURN
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
, ❷ for at vælge Install.
Tryk på OK for at markere denne funktion.
Resultat: Install-menuen vises.
: English
Install
så kan du annullere den.
Tryk på ❿ for at forudindstille stationen.
Resultat: Menuen Manual Tuning vises.
4
DELETE : CLEAR
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
Tryk på knapperne
Language
◆ på et forkert sted
Tryk på
3
5
◆ som du ikke har brug for
7
OFF
2
Hvis du har gemt en tv-station:
6
TV STATION TABLE
PR
Du behøver ikke forudindstille stationerne manuelt, hvis
du allerede har indstillet dem automatisk.
VCR
Sletning af en forudindstillet station
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
3
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
Trykke på knapperne eller ❷ for at
placere cursoren foran MFT.
Trykke på knapperne ➛ eller ❿ for at
justere billedet, hvis det er nødvendigt.
Trykke på OK for at gemme stationen.
Trykke på knapperne eller ❷, til
cursoren befinder sig foran CH.
Trykke på knapperne ➛ eller ❿ for at
fortsætte med scanningen af
frekvensbåndet og få vist den næste
station.
Gå tilbage til starten af trin 9
15
Gentag denne procedure fra trin 9, til alle de ønskede stationer er
gemt.
16
Tryk på RETURN-knappen tre gange for at forlade menuen.
21
VCR
Ændring af oversigt over forudindstillede stationer
Du kan lave om på oversigten over stationer og tildele stationerne
andre programnumre, alt efter hvad du foretrækker.
Language
Language
Install
1
: Off
: On
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK eller > for at vælge alternativet.
Resultat: Install-menuen vises.
4
Tryk på
Setup.
, ❷ for at vælge Install.
DK
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
5
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
3
4
5
CH
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen TV STATION TABLE vises.
Tryk på eller ❷, til cursoren befinder sig foran det ønskede
forudindstillede tv-program.
Resultat: Den valgte station vises på samme tid på
fjernsynsskærmen.
7
For at ændre det programnummer, som er tildelt stationen, trykker
man på OK-knappen på fjernbetjeningen. (I eksemplet flyttes TV
stationen fra programnummer 1 til programnummer 3)
8
Du kan ændre denne station ved at gentage proceduren fra trin 6.
9
Når alt er færdig, så tryk på knappen RETURN fire gange for at
forlade menuen.
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen Install vises.
4
Tryk på knapperne
TV System.
NAME
DEC
2
021
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
, ❷ for at markere funktionen Install.
DK
eller ❷ , til cursoren befinder sig foran
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
5
Tryk på ❿ for at vælge G eller K.
6
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange for at gå ud af
menuen.
Indstilling af DVD/videobåndoptagerens udgangskanal
Hvis der er interferens på billedet, eller hvis fjernsynet ikke kan
finde et billede, skal DVD/videobåndoptagerens udgangskanal
muligvis ændres.
Du kan også justere, hvor tit der vises oplysninger på skærmen, ved
at ændre DVD/videobåndoptagerens udgangskanal.
1
3
: English
G
: G
: CH 36
K
VCR
SWAPPING : OK
RETURN
TV STATION TABLE
PR
eller ❷, til cursoren befinder sig foran Manual
6
TV STATION TABLE
PR
DELETE : CLEAR
Du kan vælge en lydtilstand (B/G or D/K), der passer til det
fjernsyn, DVD/videobåndoptageren er tilsluttet.
: English
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
VCR
Valg af RF OUT-lydtilstand
----
OFF
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Install-menuen vises.
4
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
, ❷ for at vælge Install.
Install
Auto Setup
4
Tryk på
5
Vælg ønsket outputkanal (CH21-CH69) ved at trykke at trykke OK
eller ❿.
eller ❷, til cursoren befinder sig foran VCR Output CH.
CH21
6
22
. . CH36
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
CH 21
:
CH 36
:
CH 69
: G
: CH 36
. . CH69
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange for at gå ud af
menuen.
Genindstil derefter fjernsynet (se side 12).
23
VCR
Valg af farvetilstand
Language
Før du optager på eller afspiller et bånd, kan du vælge den
påkrævede systemstandard.
Hvis du ikke foretager dig noget, vælger systemet automatisk
modtagestandarden, når du vælger Auto.
➢ ◆ Ved afspilning af et bånd vælger DVD/videobåndoptageren
automatisk en standard.
◆ Ved afspilning af et NTSC-optaget bånd på denne
DVD/videobåndoptager skal der foretages en indstilling på
farvesystemet alt afhængig af fjernsynet. Hvis fjernsynet kun
er udstyret med PAL-system, skal du vælge NTPB.
Hvis fjernsynet er udstyret med multisystem (NTSC 4.43kompatibelt), skal du vælge NT4.43, hvorefter du kan
optage NT4.43.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
DK
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
Auto
PAL
SECAM
MESECAM
B/W
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
3
Tryk på knapperne
4
Tryk på
6
VCR
Language
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller >.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen User Set vises.
4
Tryk OK eller > for at vælge alternativet.
5
Tryk på ❿ for at vælge funktionen IPC (intelligent billedkontrol).
➢
Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen User Set vises.
, ❷ for at vælge User Set.
Når intelligent billedkontrol er slået til (On), justeres billedets
skarphed automatisk.
6
Hvis du vil justere skarpheden manuelt, skal du trykke på ❷ for at
slå IPC-tilstanden fra (Off) .
7
Tryk på ➛ eller ❿, til billedet er, som du vil have det.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
DK
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
On
Off
eller ❷ , til cursoren befinder sig foran Colour
Tryk på ❿ for at vælge Auto ➝ PAL ➝ SECAM ➝ MESECAM
➝ B/W.
Auto Ved afspilning af et bånd vælger DVD/videobåndoptageren
automatisk systemstandarden.
B/W Sort/hvid
Når alt er færdig, tryk på knappen RETURN tre gange for at forlade
menuen.
➢
8
Hvis du ikke trykker på en knap inden for 10 sekunder,
forsvinder menuen PICTURE automatisk.
Tryk på RETURN-knappen igen, når du er færdig.
➢
Man kan også vælge disse funktioner direkte ved brug af
knappen IPC på fjernkontrollen.
NICAM
Language
NICAM-programmer er opdelt i tre typer: NICAM Stereo, NICAM
Mono og Bilingual (transmission på et andet sprog).
NICAM-programmer ledsages altid af en standardlydgengivelse i
mono, og du kan vælge den ønskede lydtype. Se side 35.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller >.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen User Set vises.
4
Tryk på
5
Ønsket resultat
Tryk OK eller ❿ til….
Mono
Off vises.
Off: Brug kun denne indstilling til at optage
standardlyd i mono under en NICAMudsendelse, hvis stereolyden er forvrænget
på grund af forringede modtageforhold.
On vises.
On: Brug normalt denne indstilling.
On
Off
NICAM
6
24
Funktionen Intelligent Picture Control gør det muligt at justere
billedets skarphed automatisk.
, ❷ for at vælge User Set.
System.
5
VCR
Intelligent billedkontrol
eller
❷,
, ❷ for at vælge User Set.
til cursoren befinder sig foran NICAM .
Når alt er færdig, tryk knappen RETURN tre gange for at forlade
menuen.
25
VCR
Funktionen ShowView Extend
Language
Til forebyggelse af forsinkelser eller forlængelser har videomaskinen
en funktion, som hedder ShowView Extend. Med denne funktion kan
man forøge optagelsestiden med helt op til 60 minutter.
: English
➢
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
DK
VCR
Skærmmeddelelser
Benyttes kun, hvis videomaskinen ikke har en PDCfunktion, eller denne er slået fra (Off).
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
2
Tryk knapperne
3
Tryk OK eller ❿ for at vælge alternativet.
Resultat: User Set menuen vises.
DVD/videobåndoptageren viser de fleste oplysninger både på selve
afspilleren og på fjernsynet.
Du kan vælge, om du vil have disse oplysninger vist på
fjernsynsskærmen eller ej (med undtagelse af indekset,
programmeringsmenuen og timerfunktioner, der ikke kan skjules).
1
, ❷ for at vælge User Set.
2
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
Tryk knapperne
, ❷ til Screen Messages er valgt.
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
Off
10
20
30
40
50
60
4
Tryk på den tilsvarende
Extend vises.
5
Tryk på ❿ eller OK knappen for at indstille ShowView Extend
med øgende intervaller à 10 minutter.
6
VCR
eller ❷ knap, indtil ShowView
: English
For at lukke, tryk ❿ eller OK gentagne ganger til Off vises.
Funktionen Auto Power Off sørger automatisk for at slukke
DVD/videobåndoptageren, hvis der ikke modtages noget signal, og
der ikke trykkes på nogle knapper inden for den valgte tid.
1
: Off
: On
2
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
On
Off
Tryk OK eller ❿ til…
Ønsket resultat
Skjule oplysningerne på skærmen Off vises.
4
Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.
VCR
Valg af kassettetype
Hvis du ønsker at bruge båndtælleren til at vise, hvor meget tid der
er tilbage på et bånd, skal du angive, hvilken type bånd der er isat.
Language
1
Når der er trykket på MENU.
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
Tryk på knapperne
3
Tryk OK eller ❿ for at vælge alternativet.
4
Tryk på OK eller ❿ så mange gange, det er nødvendigt, til den
korrekte båndlængde vises.
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
DK
: English
Få vist oplysningerne på skærmen On vises.
Automatisk sluk funktion
Language
3
Language
eller ❷, til cursoren befinder sig foran Auto
, ❷ for at vælge VCR.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Power Off.
3
Tryk ❿ eller OK til du har valgt tid for automatisk lukning .
OFF (af)
Language
26
2H (2 timer)
E180
E 300
3H (3 timer)
: English
4
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
1H (1 time)
: Off
: On
Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.
5
E240
E260
Tryk OK eller ❿ til korrekt båndlængde vises
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
E180
E240
E260
E300
Off
1Hour
2Hour
3Hour
27
VCR
Gentagelse
Du kan indstille gentagelsesfunktionen til at gentage afspilningen af
båndet fra start til slut uafbrudt.
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
1
: Off
: On
2
Når der er trykket på MENU
eller ❷ for at vælge VCR.
Tryk OK eller ❿ for at vælge alternativet.
Resultat: VCR Setup-menuen vises.
DK
3
Tryk på
4
Hvis du...
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Tryk OK eller ❿ til…
Off
On
Ikke ønsker at gentage
afspilningen
Du kan optage på to forskellige hastigheder:
◆ SP (Standard Play)
◆ LP (Long Play)
Long Play-tilstand
◆ Båndet varer dobbelt så længe
◆ Kvaliteten af optagelsen er en smule dårligere
Båndtype
Optagetid (SP)
E-180
180 min. eller 3 timer
E-240
240 min. eller 4 timer
E-260
260 min. eller 4 timer
og 20 min.
E-300
300 min. eller 5 timer
DK
For at optage på et bånd... Skal du trykke på SPEED-knappen på
fjernbetjeningen, til...
I Standard Play-tilstand
I Long Play-tilstand
SP vises.
LP vises.
Off vises.
Tryk på RETURN to gange for at forlade menuen.
S-VHS Play
Language
1
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Vælg S-VHS play mode efter at have trykket MENU.
2
Tryk
3
Tryk OK eller ❿ for at vælge alternativet.
Resultat: VCR Setup-menuen vises.
4
Tryk på
5
Til…
Tryk OK eller ❿ til…
S-VHS play
On vises.
Afspil ikke S-VHS play
Off vises.
VCR Setup
Off
On
6
28
eller ❷, til cursoren befinder sig foran Repeat Play.
Ønsker at gentage afspilningen On vises.
5
VCR
VCR
Valg af optagehastighed
eller ❷ for at vælge VCR.
eller ❷, til cursoren befinder sig foran S-VHS.
Når alt er færdig, tryk RETURN to gange for at forlade menuen.
For at se S-VHS kassetter, sæt S-VHS mode til On i VCR-menuen.
29
VCR
Beskyttelse af en optaget kassette
Videokassetter har en sikkerhedstap, der beskytter mod utilsigtet
sletning. Når denne tap er fjernet, kan du ikke optage på båndet.
1
1
Hvis du ønsker at beskytte et bånd, skal du brække tappen af ved
hjælp af en lille skruetrækker.
2
Ønsker du alligevel at optage på et beskyttet bånd (hvor
sikkerhedstappen er brækket af), kan du dække hullet med
selvklæbende tape.
DK
VCR
Med denne funktion kan du optage op til ni timers programmer
(på LP).
DVD/videobåndoptageren standser automatisk efter den ønskede
tidsperiode.
1
Tænd for fjernsynet.
2
Vælg den fjernsynskanal, der er reserveret til
DVD/videobåndoptageren (eller AV-input, hvis dette bruges), for at
se det program, der optages.
3
Indsæt det bånd, programmet skal optages på, med vinduet opad
og sikkerhedstappen intakt (eller hullet dækket af tape).
Resultat: DVD/videobåndoptageren tændes automatisk.
4
6
Før du kan optage et program, skal den pågældende station være
forudindstillet (medmindre du optager via en ekstern videokilde). Se
side 18-19, hvis du ikke har gjort dette.
Tænd for fjernsynet.
2
Vælg den fjernsynskanal, der er reserveret til
DVD/videobåndoptageren (eller AV-input, hvis dette bruges), for at
se det program, der optages.
3
Indsæt det bånd, programmet skal optages på, med vinduet opad
og sikkerhedstappen intakt (eller hullet dækket af tape).
Resultat: DVD/videobåndoptageren tændes automatisk.
4
Vælg:
◆
Den station, der skal optages, ved hjælp af PROG-knapperne
( eller )
eller
5
6
Hold REC-knappen (●) nede et stykke tid for at starte optagelsen.
Resultat: Optageindikatoren vises på fjernsynet og
DVD/videobåndoptagerens display. Der optages et
indeks på båndet (se side 39).
7
Tryk en enkelt gang på ■ for at stoppe optagelsen.
7
➢
30
◆ Hvis DVD/videobåndoptageren skubber båndet ud,
når du starter optagelsen, skal du sikre dig, at båndets
sikkerhedstap er intakt, eller at hullet er dækket med
tape.
◆ Hvis båndet løber ud under en optagelse, spoles det
automatisk tilbage.
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
3
DK
4
Vælg:
◆
Den station, der skal optages på, ved hjælp af PROGknapperne ( eller )
eller
4
AV1-, AV2- eller AUX-kilden ved hjælp af INPUT SEL.knappen for en satellitmodtager eller ekstern videokilde.
Resultat: Nummeret på kanalen vises, og programmet kan ses på
fjernsynet.
5
Vælg optagehastighed ved at trykke på SPEED-knappen så mange
gange, det er nødvendigt (se side 29).
6
Hold REC-knappen (●) nede et stykke tid for at starte optagelsen.
Resultat: Optageindikatoren vises på fjernsynet og
DVD/videobåndoptagerens display. Der optages et
indeks på båndet (se side 39).
7
Tryk på REC-knappen (●) flere gange for at øge optagetiden med:
◆
30-minutters intervaller op til fire timer
◆
1-times intervaller op til ni timer (LP)
Resultat: Længden vises på fjernsynsdisplayet. Det valgte
program optages i den angivne tidsperiode. Når
perioden er udløbet, stopper DVD/videobåndoptageren
automatisk optagelsen.
AV1-, AV2- eller AUX-kilde ved hjælp af INPUT SEL.-knappen
for en satellitmodtager eller ekstern videokilde.
Resultat: Stationens nummer vises, og programmet kan ses på
fjernsynet.
Vælg optagehastighed ved at trykke på SPEED-knappen så mange
gange, det er nødvendigt (se side 29).
S.MODE
◆
◆
5
SELECT
PHONES
REC
4
1
EJECT
STANDBY/ON
Øjeblikkelig optagelse af et program
4
VCR
Optagelse af et program med automatisk stop
8
6
5
LENGTH 2:30
SET LENGTH :
PRESS REC ●
Hvis du ønsker at annullere optagelsen i utide, skal du trykke på
STANDBY/ON.
☛
Hvis båndet løber ud under optagelsen:
◆ stoppes optagelsen
31
VCR
Brug af ShowView-funktionen
Før du forudindstiller DVD/videobåndoptageren:
◆ Tænd for fjernsynet og DVD/videobåndoptageren
◆ Kontroller, at dato og klokkeslæt er korrekt
◆ Indsæt det bånd, hvorpå programmet skal optages
(sikkerhedstappen skal være intakt)
Der kan forudindstilles op til seks programmer.
1
DK
1
Timer Method
Standard
2
➢
ShowView
3
Code
Code
Correct
PR
Day
Start
WE 01
19 : 00
19 : 30
Stop
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 0-9
:
Speed
SP
4
Off
Når ShowView-funktionen bruges for første gang med
lagrede stationer, blinker programnummeret. Denne ene
gang skal stationens nummer indtastes manuelt ved at
trykke på knapperne eller ❷. Se næste side, hvis:
◆ Programnummeret eller klokkeslættene blinker
◆ Du ønsker at ændre programmet
Hvis programmet og klokkeslættene er korrekte, skal du trykke på
SETUP-knappen.
5
Tryk på STANDBY/ON-knappen for at aktivere timeren.
6
Se side 33, hvis du ønsker at:
◆ Kontrollere, at DVD/videobåndoptageren er programmeret
korrekt
◆ Annullere en forudindstillet optagelse
☛
5
Hvis du ønsker at rette den ShowView-kode, du indtaster:
◆ Tryk på ➛ -knappen, til det ciffer, der skal rettes, er
slettet
◆ Indtast det korrekte ciffer
Tryk på SETUP-knappen.
Resultat: Der vises oplysninger om programmet.
☛
V/P
Ønsket resultat
Handling
Valg af en anden
indgangssignalkilde end tuneren
(AV1, AV2 or AUX)
◆ Tryk på knapperne ➛ eller ❿, til PR blinker.
◆ Tryk på knappen
eller ❷ for at ændre markeringen af
indgangssignalkilde.
Resultat: Programnummeret erstattes af:
DK
• AV1-, AV2- eller AUX-kilden ved brug af knappen
eller ❷ for en satellitmodtager eller ekstern
videokilde.
Hvis alle seks programmer er indkodet, vises beskeden
Timer is full. Se side 35 for at få oplysninger om,
hvordan man annullerer en forudindstillet optagelse.
Brug nummertasterne til at indtaste den kode, der står ved siden af
det ønskede program i tv-oversigten.
VCR
Hvis du ønsker at ændre det viste program eller visse ting såsom optagehastigheden, kan du gøre det, før du
trykker anden gang på SETUP for at bekræfte.
Tryk på TIMER-knappen for at angive en ShowView-kode.Tryk
eller ❷ og OK eller ❿ for at vælge ShowView.
Resultat: Der vises en meddelelse, og du kan nu angive
ShowView-koden.
☛
ShowView
Ændring af ShowView-programmering
➢
Indgangssignalkilden skal vælges, før der ændres på andre
værdier.
Optagelse af et program hver dag
(mandag til søndag) på samme tidspunkt
◆ Tryk på ➛ eller ❿, til Day blinker.
Optagelse af et program hver uge
på samme dag og tidspunkt
◆ Tryk på ➛ eller ❿, til Day blinker.
Forlængelse af optagetiden
◆ Tryk på ➛ eller ❿ , til STOP blinker.
◆ Tryk på
◆ Tryk på
eller ❷, til værdien W- (Ugentligt) vises, fulgt af den
ønskede ugedag.
Eksempel: W-SA (Ugentligt, lørdag)
◆ Tryk på
Valg af optagehastighed
eller ❷, til værdien DLY (Dagligt) vises.
eller❷ for at øge eller mindske stoptiden.
◆ Tryk på ➛ eller ❿, til optagehastighedsmarkeringen blinker.
◆ Tryk på
eller ❷, til den korrekte angivelse vises:
• Auto (Automatisk valg af hastighed) : se side 32
• SP (Standard Play)
• LP (Long Play)
Valg af VPS/PDC-optagelse
◆ Tryk på ➛ eller ❿, til V/P blinker.
◆ Tryk på
☛
eller ❷, til angivelsen On eller “-” vises.
Vælg kun V/P, hvis du er sikker på, at det program, du vil
optage, sendes med V/P. Hvis du slår PDV til (ved at vælge
“ON” i højre kolonne på skærmen), skal du indstille
starttidspunktet NØJAGTIGT som det er angivet i tvprogrammet. Ellers finder optagelsen ikke sted.
Tallene ved siden af tv-programmerne er
ShowView-koder, der gør det muligt at programmere
videobåndoptageren på et øjeblik ved hjælp af
fjernbetjeningen. Indtast ShowView-koden for det
program, du vil optage.
™ ShowView er et varemærke, der tilhører Gemstar Development Corporation. ShowViewsystemet er fremstillet på licens givet af Gemstar Development Corporation.
32
33
VCR
Brug af den tidsindstillede programmeringsfunktion
Timer Method
Standard
ShowView
Den tidsindstillede programmeringsfunktion giver dig mulighed for
at indstille DVD/videobåndoptageren til at optage et program op til
en måned før, det pågældende program sendes. Man kan
forudindstille op til seks programmer.
☛
DK
1
2
PR
Day
Start
WE 01
19 : 00
19 : 30
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
18
Stop
Speed
SP
V/P
Off
Du kan kontrollere forudprogrammerede optagelser:
◆ Når du er færdig med at forudprogrammere
DVD/videobåndoptageren
◆ Hvis du har glemt, hvilke programmer der skal optages
1
Tryk på OK eller ❿ for at vælge funktionen Standard.
Resultat: Menuen Timer Method vises.
Tryk på OK for at vælge funktionen Standard.
Resultat: Menuen Timer Method vises.
3
Tryk på
4
Tryk på ➛ eller ❿ for at vælge og ændre de ønskede værdier.
Se foregående side for at få flere oplysninger.
5
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange.
Tryk på ❿ for at vælge indgangssignalkilde.
4
Vælg den ønskede station eller indgangskilde (AV1, AV2 eller AUX )
ved at trykke på knapperne eller ❷.
5
Tryk på ❿ for at vælge optagedag.
6
Vælg den ønskede dag ved at trykke på
7
Tryk på ❿ for at vælge et starttidspunkt for optagelsen.
8
Vælg den ønskede timeværdi ved at trykke på
9
Tryk på ❿ for at vælge minutter.
10
Vælg den ønskede minutværdi ved at trykke på
11
Tryk på ❿ for at vælge et sluttidspunkt for optagelsen.
12
Vælg det ønskede sluttidspunkt for optagelsen ved at trykke på
eller ❷ efter samme princip som ved valg af starttidspunktet.
13
Tryk på ❿ for at vælge optagehastighed.
14
Tryk på
eller ❷ for at vælge mellem hastighederne SP
(Standard Play), LP(Long Play) eller Auto (Automatisk valg af
hastighed).
Date
Start
Stop
Speed
V/P
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
DK
2
3
PR
Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat: Tidsindstillingsmenuen vises.
Indsæt et bånd og tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat: Tidsindstillingsmenuen vises.
eller ❷ for at vælge det ønskede program.
eller ❷.
eller ❷.
eller ❷.
15
Tryk på ❿ for at vælge optagetilstandene VPS eller PDC (V/P).
16
Tryk på
eller ❷ for at skifte mellem VPS og V/P (markeret med
On ) og ikke-VPS/V/P (markeret med - ).
17
Tryk på RETURN-knappen, når du er færdig.
18
Tryk på STANDBY/ON-knappen for at aktivere timeren.
Resultat: Før optagelsen starter, sammenligner
DVD/videobåndoptageren den forprogrammerede
tidsperiode med den tid, der er tilbage på båndet.
➢
34
Kontroller, at dato og klokkeslæt er korrekt indstillet, før
du forudprogrammerer en optagelse.
VCR
Kontrol af en forudprogrammeret optagelse
Automatisk valg af hastighed. DVD/videobåndoptagerens
funktion “Auto Tape Speed Select” sammenligner den
forprogrammerede tidsperiode med den faktiske optagetid,
der er til rådighed på det isatte bånd. Hvis der ikke er
plads nok til at fuldføre en programmeret optagelse i
AUTO-tilstand, skifter DVD/videobåndoptageren
automatisk over til LP-tilstand for at kunne optage hele
programmet.
VCR
Annullering af en forudprogrammeret optagelse
Du kan annullere et program, der:
PR
◆ er ukorrekt
◆ ikke længere ønskes optaget
1
Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat: Tidsindstillingsmenuen vises.
2
Tryk på OK eller ❿ for at vælge funktionen Standard.
Resultat: Menuen TIMER PROGRAMMING vises.
3
Vælg det program, der skal annulleres, ved at trykke på
4
Tryk på CLEAR-knappen for at annullere det valgte program.
Resultat: Alle oplysninger om optagelsen slettes, og udsendelsen
optages ikke.
5
Når det er udført, trykkes på RETURN tre gange.
Date
Start
Stop
Speed
V/P
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
eller ❷.
4
35
VCR
Afspilning af en kassette
Denne funktion gør det muligt at afspille et hvilken som helst
optaget bånd.
1
Tænd for fjernsynet og DVD/videobåndoptageren.
2
Indsæt det videobånd, der skal afspilles. Tryk på ❿ll, hvis
sikkerhedstappen på båndet er intakt.
Ellers afspilles båndet automatisk.
DK
➢
Når der indsættes et bånd, optimeres båndpositionen
automatisk for at reducere forstyrrelse (Digital Auto
Tracking). Hvis båndet løber ud under afspilningen, spoles
det automatisk tilbage.
Denne DVD/videobåndoptager kan afspille, men ikke optage
på NTSC-bånd.
EJECT
3
SELECT
P.SCAN
VOL
3
Hvis du vil...
Skal du trykke på...
Stoppe afspilningen
■ (STOP).
Skubbe båndet ud
Du kan vælge, hvordan lyden skal gengives i højttalerne og AVudgange.
Funktion
2
3
VCR
Valg af lydudgangstilstand
Beskrivelse
L
Bruges til at lytte til lyden på venstre stereokanal.
R
Bruges til at lytte til lyden på højre stereokanal.
MIX
Bruges til at lytte til den blandede lyd fra stereoanlægget og
normale kanaler.
MONO
Bruges til at lytte til lyden på den normale monokanal.
LR
Bruges til at lytte til stereolyd på venstre og højre kanal.
DK
L
➢
Ved afspilning af bånd optaget i Hi-Fi-indstilling,
skifter lyden over til Hi-Fi efter fem sekunder i mono.
LR
R
MIX
MONO
(EJECT).
Lydtilstanden vælges ved at trykke på AUDIO-knappen på
fjernbetjeningen, til den ønskede funktion vises.
VCR
Manuel justering af billede
VCR
Afspilning i slowmotion
Funktionen Picture Adjustment gør det muligt at foretage manuel
justering for at opnå det bedst mulige billede.
Et bånd kan afspilles i slowmotion.
➢
Når et bånd afspilles i slowmotion, er der ikke nogen lyd.
Hvis der forekommer støj eller striber under afspilningen, kan billedet
justeres manuelt ved at trykke på TRK-knapperne (
er klart og stabilt.
eller
), til billedet
1
Resultat: ◆ Sporingsbjælken vises.
◆ Billedet justeres.
◆ Sporingsbjælken forsvinder, når knappen slippes.
Tryk på:
◆ ❿ll for at starte afspilningen
◆
❿ll igen for at standse afspilningen midlertidigt (STILL).
◆
❿❿ for at starte SLOW-tilstanden.
➛➛ eller ❿❿ -knappen så mange gange, det er nødvendigt, for
◆
◆
2
at øge eller nedsætte hastigheden
Tryk på ❿ll -knappen to gange for at vende tilbage til normal
hastighed.
Der kan forekomme billedforstyrrelser under afspilning i
slowmotion. Tryk på TRK-knapperne ( eller ) for at reducere
disse til et minimum.
☛
1
1
2
2
Hvis du benytter slowmotion-funktionen i mere end fem
minutter ad gangen, går DVD/videobåndoptageren
automatisk i almindelig afspilningstilstand for at beskytte:
◆ Båndet
◆ Videohovedet
36
37
VCR
Afspilning af en sekvens ved varierende hastigheder
Man kan variere afspilningshastigheden ved at bruge Shuttlefunktionen (op til ni gange den normale hastighed).
Eksempel: Du ønsker at analysere en sportsudøvers teknik
bevægelse for bevægelse.
Shuttle-funktionen findes på fjernbetjeningen
1
➢
1
VCR
Hver gang der optages på et bånd på denne
DVD/videobåndoptager, oprettes der automatisk et “indeks” på
båndet, når optagelsen starter.
Søgefunktionen gør det muligt at spole frem eller tilbage til et
bestemt indeks og starte afspilningen fra det punkt. Afhængig af den
valgte retning er indekserne nummereret som følger:
Der er ingen lyd, når en sekvens afspilles ved varierende
hastigheder.
DK
➞
DK
Søgning efter en bestemt sekvens
1
2
Tryk på:
◆ ❿ll under afspilning
◆ SHUTTLE (<<) for at afspille båndet baglæns
◆ SHUTTLE (>>) for at afspille båndet forlæns
etc.
2
➢
Hver gang du trykker på en SHUTTLE-knap, ændres hastigheden
som vist i den følgende illustration.
REVERSE REVERSE REVERSE
PLAY
PLAY
PLAY
X9
X5
X3
STILL
SLOW
MOTION
X1/10
SLOW
MOTION
X1/5
PLAY
PLAY
X3
Foregående
sekvens
PLAY
X5
PLAY
X9
Aktuelle
sekvens
1
Næste
sekvens
1
etc.
2
Denne DVD-VCR bruger et standardregistreringssystem
(VISS). Som følge kan den genkende ethvert register skabt
af andre VCR der bruger samme system og vice versa.
Go to 0:00:00 Stop
Brug denne funktion når du vil søge efter [0:00:00] ifølge tælleren.
Tryk CLEAR ved det punkt på båndet, hvor du vil sætte tælleværket
til [0:00:00].
VCR-båndet spoles da tilbage eller frem og søger efter [0:00:00] og
standser automatisk der.
1
Når der er trykket på SEARCH, tryk
valgt.
2
Tryk på OK eller ❿.
eller ❷ til Go to [0:00:00] er
End Search
Brug denne funktion til at søge efter en ledig plads til indspilning af
et program på videobåndet.
Videobåndet spoles frem, der søges efter en ledig plads og der
standses automatisk. Hvis slutningen af videobåndet nås under
søgningen skydes videobåndet ud.
38
1
Når der er trykket på SEARCH, tryk
valgt.
2
Tryk på OK eller ❿.
eller
❷
til End search er
39
VCR
Søgning efter en bestemt sekvens
Brug af båndtælleren
INTRO SCAN
Båndtælleren:
1
Når SEARCH er trykket på, tryk
2
Tryk på OK eller ❿.
3
Tryk ➛➛ eller ❿❿ afhængig af i hvilken retning det ønskede program
er placeret.
◆ Angiver den forløbne tid i afspilnings- og optagetilstand
(timer, minutter og sekunder)
◆ Nulstilles, når der indsættes et bånd i
DVD/videobåndoptageren
◆ Gør det nemt at finde starten på en sekvens
eller ❷ til Intro Scan er valgt.
☛
DK
INTRO SCAN
4
Når et bogmærke er fundet afspiller DVD-VCR'en i fem sekunder og
fortsætter derefter med at søge efter næste bogmærke.
5
Hvis du ønsker at se sekvensen fra et bestemt indeks, trykkes blot
på ❿II to gange.
:
Index Skip Search
Denne funktion gør det mulig at spole frem/tilbage til en vis plads
på båndet. Det betyder at hvis du har indspillet tre forskellige
programmer og har spolet båndet tilbage til dets begyndelse, kan du
med denne funktion gå direkte til begyndelsen af det andet program
ved at trykke SEARCH.
INDEX SEARCH :
- 06
1
Når SEARCH er trykket på, tryk
2
Tryk på OK eller ❿.
3
Tryk ➛➛ eller ❿❿ to gange. Det fører direkte til begyndelsen af det
ønskede program.
4
Eftersøgningen kan udføres med frem (tryk ❿❿) eller tilbage (tryk ➛➛ ).
(➛➛ -20
0
+20 ❿❿✌
●
5
3
40
VCR
●
●
eller ❷ til Intro Scan er valgt.
●
For at afslutte søgningen efter bogmærker, tryk ❿II eller ■ .
0:00:00
1
Indsæt et bånd i DVD/videobåndoptageren.
2
Nulstilling af båndtælleren ved starten af en sekvens:
◆ Tryk INFO to gange så vises tælleren.
◆ Tryk på CLEAR, når du vil nulstille båndtælleren
3
Når De er klar,
◆ Begynd afspilning eller optagelse.
◆ Tryk på ■ knappen.
◆ For hurtig frem- eller tilbagespolning af den sekvens, for
hvilken tælleren blev sat til nul, tryk på ➛➛ eller ❿❿.
➢
DK
Hvis den resterende tid skal kunne udregnes korrekt, skal
det angives, hvilken type kassette der bruges.
2
2
Visse oplysninger, som fx tælleren, kan vises på
fjernsynsskærmen (medmindre OSD-funktionen er slået fra
- se side 27).
Tryk på INFO.:
◆ En enkelt gang for at få vist den aktuelle funktion,
programnummer, optagehastighed, dato, klokkeslæt og
tæller
◆ To gange for kun at få vist tælleren
◆ Tre gange for at få vist, hvor lang tid der er tilbage på
båndet
◆ Fire gange for at rydde skærmen
3
41
VCR
Tilslutning af et RCA audio-/videoindgangskabel
Du kan forbinde andet audio-/videoudstyr med
DVD/videobåndoptageren ved hjælp af audio-/videokabler, hvis det
har de korrekte udgange.
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
L
AM
VIDEO
1
DK
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
Du kan kopiere et bånd på DVD/videobåndoptageren fra en anden
videokilde, som fx en anden videobåndoptager eller en camcorder.
☛
Eksempler: ◆ Du ønsker at kopiere et videobånd ved hjælp af en
anden videobåndoptager (se side 40).
◆ Du ønsker at afspille og/eller kopiere billeder taget
med en camcorder (se side 40).
☛
Det er en overtrædelse af loven om copyright at kopiere
indspillede bånd eller på nogen måde genindspille dem
uden først at have indhentet tilladelse fra ejeren af den
pågældende copyright.
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
2
1
Forbind den videokilde, hvorfra båndet skal kopieres, med de
korrekte SCART-audio- og videostik bagpå
DVD/videobåndoptageren, som angivet på side 11.
2
Indsæt et tomt bånd i DVD/videobåndoptageren.
◆ Sørg for, at der er slukket for både fjernsynet og
videobåndoptageren, før kablerne forbindes.
3
VCR
Optagelse fra en anden videobåndoptager eller camcorder
DK
OUT
R
1
Indsæt den ene ende af RCA videokablet i VIDEO-stikket bag på
videobåndoptageren.
3
Indsæt det indspillede bånd i den anden videokilde
(videobåndoptager eller camcorder).
2
Indsæt den anden ende af videokablet i det korrekte udgangsstik
på det andet system (videobåndoptager eller camcorder).
4
Tryk på INPUT SEL.-knappen for at vælge det korrekte input på
DVD/videobåndoptageren:
◆ AV1, AV2 for SCART-input
◆ AUX for RCA-input
L
AM
VIDEO
3
3
Indsæt den ene ende af RCA-audiokablet i AUDIO-stikket bag på
videobåndoptageren.
➢
4
Farvekoderne for højre og venstre kanal skal overholdes.
Indsæt den anden ende af audiokablet i det korrekte udgangsstik
på det andet system (videobåndoptager, camcorder eller
stereoanlæg).
5
Start afspilningen af det bånd, der skal kopieres.
6
Hold REC (●) nede et stykke tid for at starte optagelsen på
DVD/videobåndoptageren.
7
Når optagelsen er færdig, skal du trykke på ■ på både
DVD/videobåndoptageren og den anden videokilde.
6
7
42
43
VCR
Eftersynkronisering af et tidligere indspillet bånd
Med funktionen Audio Dubbing kan du slette den tidligere
indspillede lyd og erstatte den med et nyt lydspor fra en af følgende
kilder:
VCR
Anvendelse af TV-knapperne på fjernbetjeningen
Videobåndoptagerens fjernbetjening er egnet til Samsung-fjernsyn
og kompatible mærker.
Følg anvisningerne nedenfor for at finde ud af om dit fjernsyn er kompatibelt.
◆ En cd, DVD
◆ En mikrofon tilsluttet et lydsystem
◆ En båndoptager
DK
Begrænsning:
Man kan kun eftersynkronisere det normale lydspor (normal audio).
1
DVD & VCR
AUX
IN
FM
75
COAXIAL
Tænd fjernsynet.
2
Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet.
3
Hold TV-knappen trykket nede og indtast den tocifrede kode for
mærket på fjernsynet, ved at trykke på de numeriske knapper.
Forbind et RCA-audiokabel med det korrekte udgangsstik på
lydsystemet (fx en båndoptager).
AUDIO
RADIO ANT.
1
1
OUT
R
L
2
2
Forbind den anden ende af RCA-audiokablet med audiostikkene
(L, R) bagpå DVD/videobåndoptageren.
3
Indsæt det indspillede bånd, hvis lydspor skal erstattes, og tryk på
❿ll for at starte afspilningen.
AM
VIDEO
4
Søg efter slutstedet for eftersynkroniseringen ved hjælp af ❿❿, og
nulstil tælleren ved at trykke på INFO. og CLEAR.
5
Gå lidt længere tilbage end startstedet for eftersynkroniseringen
ved hjælp af ➛➛ .
6
Tryk på ❿ll-knappen.
❿ igen for at standse afspilningen midlertidigt (STILL).
7
Tryk på A.DUB.
Resultat: Videobåndoptageren befinder sig nu i
eftersynkroniserings-pausetilstand
7
A.DUB
-0:05:23
8
Find det sted på båndet, hvor du ønsker at starte afspilningen.
Eksempel: Den sang, du ønsker at optage på båndet.
9
Når du er parat, skal du:
◆
Starte afspilningen på lydsystemet
◆
Trykke på REC(● ) på fjernbetjeningen.
Resultat: Lydsporet på det indspillede bånd erstattes.
10
Eftersynkroniseringen stopper, når tælleren når til 0:00:00.
➢
44
Den nye lyd vil blive optaget på båndets normale lydspor,
og den oprindelige lyd forbliver på Hi-Fi-lydsporet.
Hvis du vil høre den nye lyd og den oprindelige lyd mixet
sammen, skal du trykke på Audio-knappen på
fjernbetjeningen, til funktionen MIX vises (se side 34).
Mærke
Koder
Mærke
Koder
SAMSUNG
AKAI
GRUNDIG
LOEWE
PANASONIC
01 til 06
09, 23
09, 17, 21
02
08, 23 til 27
PHILIPS
SABA
SONY
THOMSON
TOSHIBA
02, 20, 22
13, 14, 22 til 24
15, 16
13, 14, 24
07, 16 til 19, 21
Resultat: Hvis fjernsynet er kompatibelt med fjernbetjeningen,
slukkes det. Det er nu programmeret til at blive betjent
af fjernbetjeningen.
➢
☛
Hvis der angives flere koder for fjernsynsmærket, så prøv én
kode ad gangen indtil du finder én der virker.
Knap
2
3
4
4
5
Funktion
TV STANDBY/ON
TV eller VCR
➁
➂
INPUT SEL.
VOL + eller –
PROG/TRK
( eller )
➢
2
Når batterierne i fjernbetjeningen udskiftes, skal koden igen
programmeres, som anvist ovenfor.
Fjernsynet kan så styres ved hjælp af følgende knapper.
TV MUTE
DK
➅
➃
➄
➀
Anvendes til at slukke og tænde for fjernsynet.
Anvendes til at skifte mellem TV og VCR
funktionerne.
5
6
Anvendes til at vælge en ekstern kilde.
Anvendes til at indstille lydstyrken på fjernsynet.
Anvendes til at vælge ønsket program.
Anvendes til at slå lyden fra på fjernsynet.
Ikke alle funktioner fungerer på alle fjernsyn. Hvis der
opstår problemer, må du anvende fjernbetjeningen som
leveres med fjernsynet.
45
DVD
Valg af forbindelse
DVD
Indstilling af sprog
I det følgende vises eksempler på almindeligt brugte metoder til at forbinde DVD-afspilleren til et fjernsyn
eller andre komponenter. Dette gælder kun DVD. Videobåndoptageren kan ikke benyttes via denne
forbindelse.
Du kan forindstille sproget på player menuen, disk menuen, og undertekst
menuen, så det ønskede sprog vises, hver gang du ser en film.
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
Disk Menu sprog
Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk menuskærmene.
DK
DK
Tilslutning til et fjernsyn
Television
Television
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
eller OK.
/❷ tryk derefter på knappen ❿
Language Setup
3
Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne ❿ tryk derefter på
knappen ❿ eller OK.
4
Vælg Disc Menu ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
5
Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. ‘English’.
- Vælg “Others” (andre), hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
6
Tryk på OK-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til DVD MENU.
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
/❷ tryk derefter på knappen
Disc Menu Language
Disc Menu
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Component
Jack
46
eller
S-video-stik
47
DVD
Indstilling af sprog
Audio sprog
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
3
Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
på knappen ❿ eller OK.
4
Vælg Audio ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
5
Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. ‘English’ .
- Vælg "Original" hvis du ønsker at soundtrack sproget skal være
det originale sprog, som disken er optaget i.
- Vælg “Others” hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
DK
6
DVD
Indstilling af Audio-options
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
3
Vælg Audio Setup ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
4
Brug /❷-knappen til at vælge den ønskede indstilling.
Tryk derefter på ❿ eller OK-knappen.
• Dynamic Compression
- On : Sådan vælges dynamisk komprimering.
- Off : Sådan vælges standardstørrelse.
• Center SPK Time Delay (Se side 67)
• Surround SPK Time Delay (Se side 67)
/❷, tryk derefter på knappen
/❷, tryk derefter
/❷, tryk derefter på knappen
➢
/❷, tryk derefter på knappen
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
/❷, tryk derefter på
Hvordan man fjerner SETUP MENUEN eller vender tilbage til
skærm-menuen under setup.
Tryk på RETURN eller ➛-knappen.
DK
Center SPK Time Delay
Surround SPK Time Delay
: 0ms
: 0ms
Tryk på OK-knappen.
English er nu valgt og skærmen vender tilbage til DVD.
Undertekst sprog
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
3
Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
på knappen ❿ eller OK.
4
Vælg Subtitle ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
5
Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. ‘English’.
- Vælg “Automatic” hvis du ønsker at undertekstsproget skal være
det samme som det, du har valgt til audio sprog.
- Vælg “Others” (andre) hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
Nogle disks indeholder ikke det sprog, du har valgt som dit
ønskede sprog. I disse tilfælde vil disken bruge dets originale
sprogindstilling.
6
Tryk på OK-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til DVD MENU.
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
Subtitle Language
/❷, tryk derefter på knappen
/❷, tryk derefter
/❷, tryk derefter på
Automatic
Subtitle
48
49
DVD
Indstilling af censurniveauet
Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med DVD’er, som er blevet
tildelt en “censurniveau”. Dette lader dig kontrollere hvilke typer DVD’er
din familie ser.
Der kan være op til 8 censurniveauer på en disk.
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
DK
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
3
Vælg Parental Setup ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
/❷, tryk derefter på knappen
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
3
Vælg Display Setup ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
4
Brug /❷-knappen til at vælge den ønskede indstilling.
Tryk derefter på ❿ eller OK-knappen.
• TV Aspect (format)
/❷, tryk derefter på
No
Yes
: No
4
5
Brug ➛/ ❿ -knappen og vælg Yes, hvis du ønsker at indkode et
kodeord. Nu vises Indtast kodeord på skærmen.
Indtast adgangskoden. Skærmbilledet til genindtastning af
adgangskode vises, så du kan bekræfte adgangskoden. Indtast
adgangskoden igen. Skærmbilledet til børnesikring vises.
• Bestem Censurniveau
Censurniveauet virker kun, hvis du har sagt ‘yes’ til “Use
password”. Du kan ændre dette igen ved at vælge ‘No’ ved hjælp
af /❷-knapperne.Brug ❿ eller OK- knappen til at vælge det
ønskede censurniveau. Tryk på OK.
- Brug /❷-knappen til at vælge det niveau (f.eks. niveau 6) og
tryk derefter på OK. Nu kan disks med censurniveau 7 ikke
afspilles.
- Du ændrer censurniveauet igen ved at vælge ‘No’ ved ‘use
password’ ved hjælp af ❿ eller OK-knapperne.
• Ændring af kodeord
~
/❷, tryk derefter på knappen
- Brug /❷-knappen til at vælge Change Password.
Tryk på OK.
- Indtast dit nye kodeord. Bekræft koden ved at indtaste den
igen.
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
/❷, tryk derefter på
Afhængigt af fjernsynstypen kan det være nødvendigt at justere
skærmindstillingerne (aspektforhold).
1. 4:3 Letter Box :
Vælges hvis du ønsker at se det totale 16:9 skærmformat, som
DVD’en har, også selv om du har et TV med 4:3 skærmformat.
Du vil nu se sorte “bjælker” i toppen og bunden af skærmen.
2. 4:3 Pan-Scan :
Vælges for normal TV-størrelse, når du ønsker at se midtersektionen
af en 16:9 skærm. (Yderste venstre og højre side af filmen vil ikke
kunne ses).
3. 16:9 Wide :
Lader dig se hele 16:9 filmen på dit widescreen TV.
• Black Level
Justerer skærmens lysniveau.
• NTSC Disc Output
“NTSC”, hvis skærmen kun har én NTSC-videoindgang.
Hvis det ikke er tilfældet, kan du vælge “PAL 60 Hz”.
• DVD Output
1. RGB: Udsender RGB-signaler fra AV-STIKKET (SCART terminal)
2. S-Video: Udsender S-VIDEO signaler fra AV-STIKKET (SCART
terminal)
3. Video: - Udsender FULDSTÆNDIGE VIDEO signaler fra AV Stikket
(SCART terminal)
Parental Setup
Use Password
DVD
Indstilling af displayet
DK
Display Setup
: 4:3 L-Box
TV Aspect
Black Level
NTSC Disc Output
DVD Out
: PAL 60Hz
: RGB
- Sender COMPONENT INTERLACE-signal
(komponent skærmskanderingssignal) fra
COMPONENT JACK (komponentjackstik).
Yes
➢
• Tryk på RETURN eller ➛-knappen for at fjerne SETUP
MENUEN eller for at vende tilbage til skærmmenuen under
setup.
• Hvis du har glemt adgangskoden, skal du læse Forget Password
i fejlfindingsmanualen .
DVD
S-Video forbindelser (for DVD)
S-Video er kun for DVD-afspilleren. Tuneren og afspilleren bliver
stadig vist via RF eller linjeudgange.
For at aktivere dit alternative (S-video) videovalg, skal du følge
instruktionerne for "DVD Out" ovenfor.
Hvis dit fjernsyn er udstyret med S-video indgang kan du nyde super
videokvalitet, når du ser DVD'er på din DVD-afspiller.
1
Forbind 'S-Video Out' til TV
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
1SURROUND R
FRONT L
SURROUND L
WOOFER
CENTER
S-VIDEO OUT
Til S-videoindgang på dit tv
Forbind et S-Video-kabel fra 'S-video Out' på bagpanelet af DVDafspilleren til 'S-Video Input' på dit tv-apparat.
50
51
DVD
Komponentforbindelser (for DVD)
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
1
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
Komponentvideoudgang er kun tilgængeligt for DVD-afspilning. RF
og Line-indgang er tilgængelig for tuner og video-afspilning.
Hvis dit tv-apparat understøtter progressiv scanning, kan det
transmittere Pr-, Pb- og Y-signaler separat, så du kan få et skarpt og
klart billede
S-VIDEO OUT
DK
Til Komponentetindgang
på dit tv
☛
Under DVD/CD-afspilning kan De vælge fra følgende specielle
afspilningsmuligheder. For at vende tilbage til normal afspilning,
skal De trykke på ❿ll -knappen.
1
Hvad er progressiv scanning?
Det er et sæt jackstik, der kan give skarp og klar billedkvalitet,
idet det bruger dobbelt så mange felter og linjer som
komponentudgangen gør.
2
1
Press "OK" to confirm
Prorgessive scan mode.
Otherwise press "RETURN".
◆ Hvis der byttes om på forbindelserne, når komponentkablet forbindes,
3
Tryk på knappen P.SCAN på frontpanelet.
Hvis knappen P.SCAN på DVD/Videoafspilleren bliver trykket ned,
tændes en blå lampe, og følgende meddelelse bliver vist:
Tryk på OK for at aktivere progressiv scanning.
Følgende meddelelse bliver vist, og derefter bliver billedet vist i
progressiv scanningsmåde.
Please set your TV to component
input. If your TV doesn't have
Progressive scan mode, there will
be no signal on the screen.
4
➢
➢
52
Tryk på knappen P.SCAN igen for at deaktivere progresssiv
scanning.
Hvis knappen P.SCAN på DVD/Videoafspillerens frontpanel bliver
trykket ned igen, tændes en blå lampe og progressiv scanning
bliver annulleret. Vælg en anden måde som dit tv's AV-indgang for
at bruge en anden udgang fra DVD/Videoafspilleren.
DK
Skip Fremad/Tilbage
2
2
Søg Frem/Tilbage
Mens en disk er i afspilningsmode, skal De trykke på
Fremad/Tilbage (❿❿ / ➛➛)-knapperne på fjernbetjeningen eller på
frontpanelet for at få vist søgningen fremad/tilbage ved 2X - 4X 8X- 16X- 32X- 128X hastighed. Tryk på ❿ll -knappen for at vende
tilbage til normal hastighed.
BEMÆRK: CD-søgningshastighed-2X, 4X, 8X
3
4
Slowmotion
Under afspilning, skal De trykke på ❿ll -knappen for at fryse
billedet. Brug derefter Søgning Fremad (❿❿) for langsom afspilning
ved forskellige hastigheder.
• Hvert tryk på Slow-knappen vil øge hastigheden for langsom
afspilning til 1/8, 1/4 eller 1/2 normal hastighed.
• Lyden vil forsvinde under langsom afspilning.
• Frontpanelets Slowmotion-knappen - Hold Fremadknappen på
frontpanelet trykket ind for at aktivere langsom afspilning. Tryk på
❿ll -knappen for at genstarte normal afspilning.
• Langsom funktion fungerer kun i retningen frem
• Langsom funktion er ikke tilgængelig for CD.
Dette er kun tilgængeligt for tv-apparater, der understøtter
progressiv scanning.
• Når progressiv scanning er aktiveret, er video-, S-video - og SCART
- udgange ikke tilgængelige.
• For at aktivere progressiv scanning skal DVD/Videoafspilleren
være i stoppet tilstand.
Du kan lytte til audio-lyd gennem AUX-audioudgang eller 5.1CHhøjttalere, mens du ser billeder fra komponent- eller S-Videoudgange.
Still
• Skip Fremad vil springe til næste kapitel/nummer.
• Skip Tilbage vil springe til begyndelsen af det aktuelle afsnit/nummer.
• Tryk på Skip Tilbage igen for at springe til begyndelsen af det
foregående kapitel/nummer.
bliver billedet rødligt eller blåligt.
Indstil tv'et til COMPONENT.
Vælg komponentindgang som dit tv's AV-indgang. Indtil nu er det
normalt, hvis billedet er rødligt.
1
Tryk på ❿ll -knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
• Billedet vil fryses og lyden vil forsvinde.
• For at genstarte afspilningen, skal De trykke på ❿ll -knappen.
• Hvis afspilleren efterlades i Pausemode i 5 minutter, vil den
stoppe automatisk.
Mens en CD eller DVD-diskette er i Afspilningsmode, skal De trykke
på Skip Fremad/Tilbage (❿❿l / l➛➛)-knapperne på fjernbetjeningen
eller frontpanelet for at springe frem og tilbage gennem
disketteafsnit/numre.
Tilslut DVD-afspillerens komponentudgang til tv-apparatet.
Brug komponentkablet til at forbinde komponentudgangen bag på
DVD/Videoafspilleren til komponentudgangen på dit tv-apparat.
2
DVD
Specielle afspilningsfunktioner
4
Stop/Genstart
• Tryk på Stopknappen for at stoppe afspilning. For at genstarte
DVD/CD’en fra der, hvor disken stoppede, skal De trykke på ❿ll knappen.
• Tryk på ■ -knappen to gange for at stoppe afspilningen helt.
Næste gang De trykker på ❿ll , vil disken starte fra begyndelsen.
53
DVD
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
Afspilning med brug af størrelsesforhold (DVD)
1
Tryk på knappen EZ VIEW.
• Skærmstørrelsen skifter, når der trykkes på knappen gentagne gange.
• Skærmzoom fungerer forskelligt alt afhængig af skærmindstillingen i den oprindelige indstillingsmenu.
• For at sikre korrekt brug af knappen EZ VIEW bør du indstille det korrekte størrelsesforhold i
indstillingsmenuen (Se side 51).
DK
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
DVD
Hvis du bruger et 4:3 tv
Til disks med 16:9 størrelsesforhold
• 4:3 letterbox
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
DK
De sorte bjælker vil fremkomme øverst og nederst på skærmen.
• 4:3 Pan Scan
Venstre og højre side af skærmen er skåret væk og midten af 16:9 skærmen vises.
• AScreen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet
strakt lodret.
Hvis du bruger et 16:9 tv
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16:9 tv, vil der fremkomme sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for at
forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret.
Til disks med 16:9 størrelsesforhold
Til disks med 4:3 størrelsesforhold
• Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
• Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 4:3.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret. Når der afspilles en disk med størrelsesforholdet 2.35:1, forsvinder
skærmens sorte bjælker foroven og forneden på skærmen. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret. (Det
kan være, at de sorte bjælker ikke forsvinder helt alt afhængig af disktypen.)
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet
strakt lodret.
• Zoom Fit (Zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
Til disks med 4:3 størrelsesforhold
• Normal bredde
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt vandret.
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk og den centrale del af skærmen er forstørret.
➢
Hvordan denne funktion virker afhænger af disktypen.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet
strakt lodret.
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
• Vertical Fit (lodret tilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16 :9 tv, vil der fremkomme sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for at
forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret.
54
55
DVD
Display-funktionen(DVD/VCD/CD)
Når en DVD afspilles
1
1
Tryk på knappen INFO under afspilning.
2
Brug knapperne
3
Brug knapperne ➛/ ❿ for at lave den ønskede opsætning.
DVD
Vælg kameravinkel
Brug ANGLE (vinkel)-knappen
Hvis en DVD indeholder forskellige optagelsesvinkler af en speciel scene,
kan du bruge (Angle) vinkel-funktionen.
1
DK
4
➢
/❷ for at vælge det ønskede element.
Tjek først om VINKEL-mærket (
hjørne af skærmen
) er til stede i det øverste venstre
• Talknapperne på fjernbetjeningen kan anvendes til at få direkte adgang til
titel, et kapitel eller til at begynde afspilningen på et ønsket tidspunkt.
1
For at få skærmen til at forsvinde trykkes på knappen INFO.
igen.
2
Brug ➛/ ❿ -knappen til at vælge den ønskede kameravinkel.
Tryk derefter på OK-knappen.
3
Displayet fjernes ved at trykke på ANGLE-knappen igen.
Hvad er et Afsnit?
Hver titel på en DVD kan inddeles i afsnit (samme som spor eller sange
på en audio CD).
DK
Når mærket ANGLE vises, skal du trykke på knappen ANGLE.
Derefter vises ikonet ANGLE i øverste venstre hjørne af skærmen.
5
Hvad er en Titel?
En DVD kan indeholde flere forskellige titler. Hvis disken f.eks.
indeholder fire forskellige film, kan hver film betragtes som en titel.
DVD
Vælg undertekst-sprog
TITLE
ENG
Sådan får du adgang til at afspille en ønsket titel, når der er
mere end én på disken. Hvis der for eksempel er mere end én
film på en DVD, vil hver film blive vist på listen.
ENG
MOVE
OK
CHAPTER
TIME
AUDIO
De fleste DVD’er er optaget i kapitler, således at man hurtigt
kan finde en ønsket passage.
MOVE
OK
Henviser til sproget for filmens lydspor. I eksemplet afspilles
lydsporet på engelsk 5.1 kanaler.
En DVD-disk kan have op til otte forskellige lydspor.
Henviser til tilgængelige undertekstsprog på disken.
SUBTITLE Der kan vælges mellem undertekstsprogene, eller de kan slås
fra, hvis man ønsker det. En DVD-disk kan have op til 32
forskellige undertekster.
➢
ENG
1
Giver mulighed for at afspille en film på et ønsket tidspunkt.
Begyndelsestidspunktet indtastes som reference.
ENG
ENG
Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertekster med SUBTITLE-knappen.
Brug SUBTITLE-knappen
1
Tryk på SUBTITLE-knappen.
2
Brug ➛/ ❿-knappen til at vælge det ønskede undertekst-sprog.
3
Brug /❷ -knappen til at bestemme om underteksten skal vises
eller ikke.
- Undertekst-sproget vises med forkortelser.
➢
Når man er i VCD 2.0 måde (MENU ON), virker denne funktion
ikke. Brug knappen DISC MENU i VCD 2.0 måde for at vælge
MENU ON eller OFF.
ENG
On
ENG
Off
• Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på disken
og vil ikke virke på alle DVDer.
• En DVD disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog.
• Hvis du ønsker at bruge det samme undertekstsprog hver
gang du afspiller en DVD; så se s. 48 “Indstilling af sprog”.
ENG
0~9
56
OK
57
DVD
Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit, titel, en sektion (A-B) eller hele
disken (kun VCD/CD).
Ved afspilning af en DVD
1
Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen. Repeat skærmen
vises.
2
Vælg afsnit, titel eller A-B ved hjælp af ➛/ ❿-knappen.
1
DK
- Knappen REPEAT A-B
• Tryk på REPEAT-knappen. Vælg A-B på skærmen ved hjælp af
➛/ ❿-knappen. Eller tryk på 'REPEAT A-B'-knappen på
fjernbetjeningen.
• Tryk på OK i begyndelsen af det segment (A) du ønsker at
gennemse. B markeres automatisk derefter.
• Tryk på OK i slutningen af segmentet. Dette er slutningen på
segmentet (B).
• For at afslutte funktionen trykkes på knappen 'CLEAR' eller på
'REPEAT A-B' igen.
• A-B REPEAT giver dig ikke mulighed for at indstille punkt (B), før
der er gået mindst 5 sekunder, efter at punkt (A) er blevet indstillet.
DVD
Off
Chapter Title A - B
VCD/CD
Off
Of
3
Tryk på OK.
4
Du vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på REPEAT
igen, og vælg Off ved hjælp af ➛/ ❿ -knappen.
Tryk derefter på OK.
• Man kan trykke CLEAR på fjernbetjeningen for at standse
REPEAT.-afspilningen.
Track Disc A - B
DVD
Gentag kapitel/titel
Repeat afspilning
Du kan gentage et enkelt kapitel eller en hel titel.
1
Åben Repeat Menu (Menu for Gentag)
Tryk på knappen REPEAT (gentag) i afspilningsmåde for at åbne
menuen for Gentag.
◆ Den aktuelle gentagemåde er fremhævet.
2
1
Vælg “Chapter” (kapitel)
Brug knapperne ➛, ❿ for at vælge "Chapter".
◆
3
Når du vælger Chapter, bliver "Chapter" fremhævet.
DK
DVD
Gentag kapitel
Off
Chapter Title A - B
Tryk på knappen OK for at gentage aktuelt kapitel.
4
Vælg “Title" (titel)
Brug knapperne ➛, ❿ for at vælge "Title".
◆ Når du vælger Title, bliver "Title" fremhævet.
5
Gentag titel
Tryk på knappen OK for at gentage titlen.
➢ DVD gentager afspilning af kapitel eller titel, VCD gentager
afspilning af spor eller disk.
VCD/CD
Off
Of
Track Disc A - B
➢ • EnVCDDVDgentager
gentager afspilning af afsnit eller titler. En CD eller
afspilning af hele disken eller et spor.
➢
DVD
• Alt efter disken, er det muligt at Repeat-funktionen ikke virker.
Når man er i VCD 2.0 måde (MENU ON), virker denne funktion
ikke. Brug knappen DISC MENU i VCD 2.0 måde for at vælge
MENU ON eller OFF.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
2
3
Brug AUDIO-knappen
1
Tryk på AUDIO-knappen.
Tryk på ZOOM-knappen på fjernbetjeningen under afspilning eller i
pausetilstand. Der vises en firkant på skærmen.
2
Brug ➛/ ❿ -knappen til at vælge sprog på en DVD.
- Sprogene vises med forkortelser.
Brug knapperne , ❷ eller ➛, ❿ for at vælge den del af skærmen,
zoomfunktionen skal bruges på.
3
Brug ➛/ ❿ -knappen for at vælge STEREO, RIGHT eller LEFT.
(På VCD/CD)
1
58
DVD
Du kan hurtigt og nemt vælge et sprog med AUDIO-knappen.
Brug af zoom (DVD/VCD)
1
Tryk på ENTER-knappen.
- Tryk på ENTER under afspilning af en DVD for at zoome ind
2X/4X/2X/normal i nævnte rækkefølge.
- Tryk på ENTER under afspilning af en VCD for at zoome ind
2X/normal i nævnte rækkefølge.
DVD
Vælg Audio-sprog
➢
VCD/CD
Stereo
• Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på
disken og vil ikke virke på alle DVDer.
• En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog.
• Hvis du ønsker at bruge det samme audio-sprog hver gang
du afspiller en DVD; så se s. 418 “Indstilling af sprog”.
59
DVD
Brug af bogmærke-funktionen(DVD/VCD)
Bogmærke-funktionen lader dig udvælge dele af en DVD eller VCD (MENU
OFF-mode), så du hurtigt kan finde scenen senere.
Brug Bogmærke-funktionen (DVD)
DVD
Afspilning af MP3-CD
Afspilning af MP3-CD
Der kan afspilles data-CD'er (CD-R'er, CD-RW'er indspillet i MP3-format
(MPEG1 Audio Layer 3).
Off
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
ROOT
Før du begynder…
1
DK
3
1
Tryk på MARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
Bogmærkeikonerne vises.
2
Brug ➛/ ❿ -knappen til at flytte til det ønskede bogmærke ikon.
3
Når du kommer til den scene, du ønsker at markere, så tryk på OKknappen. Ikonet vil ændres til et nummer (1,2 eller 3).
4
• Indstil kanalen til "3" eller brug knappen TV/VIDEO på
tv'et for at vælge indgangskilden.
• Tryk på knappen DVD på fjernbetjeningen for at skifte til
DVD-måde.
Off
1
Tryk på BOOKMARK-knappen for at fjerne displayet igen.
2
Fremkald en markeret scene
– – –
1
Tryk på MARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2
Brug ➛/ ❿ -knappen til at vælge en markeret scene.
3
Tryk på ❿ll -knappen for at springe hen til den markerede scene.
Tryk på MARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2
Brug ➛/ ❿ knappen til at vælge det bogmærkenummer du ønsker at
slette.
3
Tryk på CLEAR-knappen for at slette et bogmærkenummer. Tryk på
BOOKMARK-knappen for at fjerne displayet igen.
➢ • Du kan markere op til 3 scener ad gangen.
• Alt efter disken er det nogle gange ikke muligt at bruge
Bogmærke-funktionen.
• Når man er i VCD 2.0 måde (MENU ON), virker denne funktion
ikke.
60
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at åbne diskbakken, og ilæg
MP3-disken.
◆ MP3-skærmmenuen kommer frem. Afhængig af MP3-disken, kan
menuen se forskellig ud.
Brug knapperne ,❷ for at vælge mappen, og tryk derefter på
knappen OK.
◆ Der vises en liste over albums i mappen.
- For at se det næste album trykkes på knappen RETURN.
3
Brug knapperne ,❷ for at vælge ALBUM, og tryk derefter på
knappen OK.
◆ Vælg sporet, og tryk derefter på knappen OK. Afspilningen
starter.
- For at vælge forrige eller næste spor trykkes på ➛➛ eller ❿❿.
4
For at ændre albummet trykkes på knappen ■ , og derefter trykkes
på knappen RETURN.
◆ Der vises en liste over albums i MP3-CD'en.
- For at vælge et andet album og spor, gentages trin 2 til 3 ovenfor.
5
Tryk på knappen ■ for at standse afspilningen.
◆ Afspilning af MP3-CD spor standser.
6
Tryk på knappen RETUR for at vende tilbage til den oprindelige
MP3 menu.
Slet et bogmærke
1
DK
➢
00:00:08
SONG4
..
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
WMA
MP3
WMA
MP3
WMA
WMA
MP3
OK
SONG1
SONG2
SONG3
SONG4
SONG5
SONG6
SONG7
REPEAT
• Afhængig af MP3-disken, kan det tage længere tid at starte
afspilningen.
• Følgende data-CD-typer kan blive afspillet: ISO 9660 niveau 1,
niveau 3, eller Joliet-format CD-ROM'er, CD-R'er, og CD-RW'er;
disk optaget med en kompressions-/dekompressionsdatarate større
end 128Kbps; og disks der indeholder filetypenavnet "MP3" eller
"mp3".
• Multisession CD'er med et tomt segment og MP3-CD-R'er
indspillet i VBR-format (Variable Bit Rate) kan ikke afspilles.
• MP3 filnavne skal være på 8 karakterer eller mindre. Koreanske
karakterer eller specialkarakterer kan ikke vises.
• Hver gang du trykker på knappen REPEAT i PLAY-måde, skifter
valget på følgende måde: Off Track (Spor) Folder (mappe)
RANDOM (vilkårlig)
61
DVD
Afspilning af WMA
MP3/WMA Afspilning
Afspilning af WMA-disks
CD-R MP3/WMA disks
Før du begynder...
Når der optages MP3-filer på CD-R, se venligst følgende.
• Indstil kanalen til "3" eller brug knappen TV/VIDEO på tv'et for at vælge indgangskilden.
• Tryk på knappen DVD på fjernbetjeningen for at skifte til DVD-måde.
1
DK
2
3
➢
• Dine MP3 eller WMA filer skal være af formatet ISO 9660 eller JOLIET.
ISO 9660 format og Joliet MP3 eller WMA filer er kompatibel med Microsofts DOS og Windows, og med Apples
Mac. Disse to formater er de mest brugte.
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at åbne diskbakken, og læg disken i.
◆ Læg disken i med billedsiden opad.
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukke diskbakken.
◆ Når diskbakken lukker, kommer skærmen frem.
Brug ,❷for at vælge nummeret, du ønsker at afspille.
◆ For at afspille trykkes på knappen ❿ll.
◆ For at ændre biblioteket trykkes på knappen ■ , og derefter
- Tryk på knappen RETURN for at for at flytte til det øverste bibliotek, og brug
ønskede mappe.
◆ For at stoppe afspilning trykkes på knappen ■ .
◆ For at stoppe afspilningen midlertidigt trykkes på knappen ❿ll.
◆ For at genoptage afspilning trykkes på knappen ❿ll.
DK
• Ved navngivning af dine MP3 eller WMA filer overskrid ikke 8 tegn, og placér ”.mp3, .wma” som fil
forlængelse.
General navne format af: Titel.mp3. eller Titel.wma. Ved komponering af din titel, vær sikker på at du bruger 8
tegn eller mindre, ikke har nogle mellemrum i navnet, og undgår brugen af specielle tegn inkluderet: (.,/,\,=,+).
,❷ for at vælge den
Afhængig af optagelsesmåden, kan der være visse WMA CD-R'er, der ikke kan afspilles.
• Brug en dekompression overførselshastighed på mindst 128 Kbps ved optagelse af MP3 filer.
MP3 filers lydkvalitet afhænger faktisk af hvilken kompression/dekompressions hastighed du vælger. For at opnå
audio CD kvalitets lyd, kræves en analog/digital sampling hastighed, der er konvertibelt til MP3 format, på mindst
128 Kbps og op til 160 Kbps. Det giver kun sjældent bedre lyd kvalitet, hvis der vælges et højere niveau såsom
192 Kbps eller mere.
Modsat, filer med sampling hastighed under 128 Kbps vil ikke spille korrekt.
• Brug en overførselsdekomprimering på mindst 64Kbps, når der optages WMA-filer.
WMA filers lydkvalitet afhænger i bund og grund af størrelsen af komprimeringen/dekomprimeringen, som du
vælger. For at opnå audio CD-lydkvalitet kræves en størrelse på analog/digital sampling, som stemmer med
WMA-formatet og mindst 64 Kbps og op til 192Kbps. Omvendt gælder det, at filer med dekomprimeringsstørrelser
under 64Kbps eller over 192Kbps heller ikke kan afspilles godt.
• Undgå at kopiere copyright beskyttede MP3 filer.
Visse “sikkerheds beskyttede” filer er krypteret og kode beskyttet for at hindre illegal kopiering.
Disse filer er af følgende typer: Windows MediaTM (registeret varemærke af Microsoft Inc) and SDMITM
(registeret varemærke af The SDMI Foundation). Du kan ikke kopiere sådanne filer.
• Vigtigt: Ovennævnte rekommandationer kan ikke tages som en garanti for, at DVD afspilleren vil spille MP3
optagelser, eller som en forsikring af lyd kvalitet.
Du skal være opmærksom på, at visse teknologier og metoder for MP3 filers optagelser på CD-R’er forhindrer
optimal playback af disse filer på din DVD afspiller (degraderet lyd kvalitet og i visse tilfælde afspillerens
uformåenhed til at læse filerne).
• Denne enhed kan maksimalt afspille 500 filer og 300 mapper per disk.
62
63
DVD
Programmeret afspilning & Vilkårlig afspilning
PROGRAM
Du kan lytte til numre i vilkårlig eller i en ønsket rækkefølge.
Der kan programmeres op til 20 spor.
Denne funktion er kun tilgængeligt med Audio CD'er.
RANDOM
Program Order
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
-
-
-
-
RETURN
-
-
-
-
2
CLEAR
3
4
➢
I STOP-måde trykkes på knappen REPEAT.
◆ Menuen for afspilningsrækkefølge vises.
2
Brug knapperne , ❷, ➛, ❿ for at vælge det ønskede spor (CD),
og tryk derefter på knappen OK.
◆ Det valgte spor bliver tilføjet til programrækkefølgen.
- Tryk på knappen CLEAR (slet). Det sidst tilføjede spor bliver
slette fra programrækkefølgen.
For at afslutte programmeringen og starte afspilningen trykkes på
knappen ❿ll.
◆ Sporerne bliver afspillet i den rækkefølge, de bliver
programmeret.
• Hvis diskbakken åbnes under programmering, bliver programmeret
afspilning annulleret.
• Programmeret afspilning kan kun indstilles, når CD'en ikke
afspilles.
• For at annullere programmeret afspilning
- Under afspilning eller i stoppet tilstand trykkes på knappen
CLEAR.
DK
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at åbne diskbakken, og læg
disken i.
◆ Læg disken i med billedsiden opad.
Off
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukke diskbakken.
Når diskbakken lukker, vises skærmen, som er vist til højre.
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
◆
Brug knapperne ➛, ❿ for at vælge PROGRAM, og tryk derefter på
knappen OK.
◆ Skærmen, hvor du kan vælge, kommer frem.
- Vælg <RANDOM> (vilkårlig), og tryk på knappen OK for at
afspille sporene i vilkårlig rækkefølge.
• For at annullere programmeringen
- Tryk på knappen REPEAT eller RETURN.
Programmet bliver ikke gemt, og programskærmen
forsvinder.
64
1
3
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
ROOT
• Indstil kanalen til "3" eller brug knappen TV/VIDEO på
tv'et for at vælge indgangskilden.
• Tryk på knappen DVD på fjernbetjeningen for at skifte til
DVD-måde.
• Indstil kanalen til "3" eller brug knappen TV/VIDEO på
tv'et for at vælge indgangskilden.
• Tryk på knappen DVD på fjernbetjeningen for at skifte til
DVD-måde.
1
Off
Før du begynder…
Før du begynder…
DK
DVD
Visning af CD-billede
Brug knapperne , ❷ på fjernbetjeningen for at vælge det billede,
som du ønsker at se, og tryk derefter på knappen OK.
Skærmen vist i midten kommer frem. (Tryk på ❿ll for at skifte til
billedserie.
•
Album: Viser miniaturebilleder.
•
På miniatureskærmen
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
..
100K22
101K220
102K221
103K222
104K223
105K224
RETURN
- For at se de næste 6 billeder, trykkes på (❿❿I).
- For at se de forrige 6 billeder, trykkes på (I➛➛).
•
Roter : Hver gang der trykkes på knappen OK, roterer billedet 90
grader med uret.
•
Zoom : Hver gang der trykkes på knappen OK, forstørres billedet
op til 4X. (Normal❖ 2X❖ 4X❖ 2X❖ Normal)
•
Billedserie : Starter billedserien.
-
Hurtig : Billederne skifter automatisk med et interval på ca. 6
sekunder.
-
Normal : Billederne skifter automatisk med et interval på ca. 12
sekunder.
-
Langsom: Billederne skifter automatisk med et interval på ca. 18
sekunder.
➢
Timer:
RETURN
Album
Hvis der ikke trykkes på nogen knap på fjernbetjeningen i 10
sekunder, forsvinder menuen. Tryk på knapperne , ❷ eller ➛, ❿ på
fjernbetjeningen for at få vist menuen igen.
Photo: 481/537
481
482
483
484
485
486
65
DVD
Visning af CD-billede
CD-R JPEG Disks
DK
• Kun filer med tilføjelsen ".jpg" og ".JPG" kan vises.
• Hvis disken ikke er lukket, vil det tage længere tid at starte afspilningen og ikke alle optagede filer kan vises.
• Kun CD-R disks med JPEG-filer i formatet ISO 9660 eller Joliet kan vises.
• Navnet på JPEG-filen må ikke være længere end 8 karakterer og må ikke indeholde tomme pladser eller særlige
karakterer (. / = +).
• Kun konsekutivt indspillede multisession-disks kan vises. Hvis der er et tomt segment i en multisession-disk, kan
disken kun vises hen til dette tomme segment.
• Der kan maksimalt lagres 500 billeder på en enkelt CD.
• Kun Kodak Picture CD’er kan vises.
• Når der vises en Kodak Picture CD, er det kun JPEG-filerne i billedmapperne, der kan vises.
• En billeddisk, der ikke er en Kodak Picture CD, kan tage længere tid at starte og er måske slet ikke mulig at vise.
• Hvis antallet af filer på 1 disk er over 500, er det kun de 500 JPEG-filer, der kan vises.
• Hvis antallet af mapper på 1 disk er over 300, er det kun de 300 JPEG-mapper, der kan vises.
Indstilling af forsinkelsestid
Der kan indstilles en forsinkelsestid for center- og surroundhøjttalere for at justere lyden i
overensstemmelse med rummets akustiske forhold. Forsinkelsestiden er fra start sat til '0 ms'.
• Man kan nyde den bedste lyd under 5.1 kanal surround afspilning, hvis afstanden mellem lytteren og hver
enkelt højttaler er den samme. Forsinkelsestiden kan indstilles i center- og surroundhøjttalerne for at
tilpasse lyden til rummets akustiske forhold.
1
Indstilling af centerhøjttaleren
2
Indstilling af surroundhøjttalerne
Hvis Df-afstanden er lig med afstanden på Ds på figuren, indstilles tiden til 0 ms.
I andre tilfælde ændres værdien i overensstemmelse med skemaet.
(B) = Df - Ds
Ideel placering for
centerhøjttaler
Ideel placering for
surroundhøjttalere
Det er bedst at placere alle højttalere
inden for denne cirkel.
66
DK
Hvis Dc-afstanden er lig med eller længere end Df-afstanden på figuren, indstilles tiden til 0 ms.
I andre tilfælde ændres værdien i overensstemmelse med skemaet.
(A) = Df - Dc
Afstand for (A) (m)
0.00
0.34
0.68
1.02
1.36
1.70
Værdi (ms)
0
1
2
3
4
5
Afstand for (B) (m)
0.00
1.02
2.04
3.06
4.08
5.10
Værdi (ms)
0
3
6
9
12
15
67
Om placeringen af højttalere
Om placeringen af højttalere
For at indstilles højttalerbalancen
Ideel placering af højttaler
1
Tryk på knappen SPEAKER
Hver gang du trykker på knappen, ændres displayet således: FL
C FR SR SL SU VOL.
2
Tryk på knapperne AMP VOL + og AMP VOL – for at indstille
højttalerlydstyrken.
Styrken kan justeres mellem et niveau fra –10 til +10.
1
DK
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
DK
WOOFER
2
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
SPEAKERS
DVD Only
L
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
AM
2
VIDEO
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
Således testes højttalerne
1
2
1
Centerhøjttaler
Det er bedst at placere centerhøjttaleren i samme højde som fronthøjttalerne, men den kan placeres over eller
under tv-apparatet.
2
➢
I stoppet tilstand trykkes på knappen TEST.
◆ Testtonen udsendes til højttalerne i følgende rækkefølge:
FL(Fronthøjttaler/L (venstre)) C(Centerhøjttaler)
FR(Fronthøjttaler/R (højre)) SR(Surroundhøjttaler/R (højre))
SL(Surroundhøjrtaler/L (venstre)) SU(Subwoofer).
◆ En hvislende lyd fra en højttaler indikerer, at højttaleren er
installeret korrekt.
For at stoppe højttalertesten, trykkes på knappen TEST igen.
1,2
FL
C
FR
FRONT SPEAKER
LEFT
CENTER SPEAKER
FRONT SPEAKER
RIGHT
SUB
WOOFER
SL
• Mens testtonen lyder, kan du bruge knapperne VOL. til at
indstille højttalerbalancen for den valgte kanal.
SUB WOOFER
SPEAKER
SURROUND SPEAKER
LEFT
SR
SURROUND SPEAKER
RIGHT
• Mens subwooferen bliver testet, høres en lav bastone på
100Hz eller 125Hz.
Surroundhøjttalere
Det er bedre at placere disse højttalere bagved lyttepositionen, vendende lidt nedad, ca. 60-90 cm over
ørehøjde.
Hvis din lytteposition er for tæt på bagvæggen, placeres disse højttalere til venstre eller højre for
lyttepositionen, således at de vender mod hinanden.
1
Justering af bas og diskant
3
Fronthøjttalere
Det er bedre at placere disse højttalere således, at deres tweetere er ved ørehøjde, vendende indad (ca. 45°)
imod dig.
4
1
Tryk på knappen BASS eller TREBLE.
Hver gang du trykker på knappen BASS eller TREBLE, slås den
tilsvarende indstilling til eller fra.
2
Brug knapperne AMP VOL + og AMP VOL – for at indstille
højttalernes bas eller diskant.
Bas eller diskant kan justeres til et niveau mellem –10 til +10.
Subwoofer
Subwooferens placering er ikke så væsentlig. Placer den, hvor du vil.
➢
1
2
Placer ikke subwooferen tæt ved tv eller skærm, da subwooferen ikke er helt magnetisk afskærmet.
2
68
69
Lydmådefunktion
Sådan hører du radio
Der kan automatisk eller manuelt tunes ind på FM- og AM-stationer.
Lydmåde
Tryk på knappen SOUND MODE.
Hver gang du trykker på knappen, ændres måden som vist til højre.
◆ 4 STEREO/NATURAL/JAZZ/CONCERT/STADIUM –Disse
virkemidler er tilgængelige i DSP-måde.
- NATURAL : Når der lyttes til almindelig lyd (tv/radio)
- JAZZ : Når der lyttes til jazz eller popsange
- CONCERT : Når der lyttes til klassisk musik
- STADIUM : Når der lyttes til live musik eller sportsudsendelser
- 4 STEREO : Giver en virkning, der ligger tæt på det originale
lydområde.
- STEREO : Når der lyttes til den original lyd ved brug af kun
fronthøjttalere og subwoofer
◆ MATRIX./ MOVIE/ MUSIC (Dolby Pro Logic II) – Disse
virkemidler er tilgængelige i måden Dolby Pro Logic II.
- MOVIE : Vælges, når du ser en film.
(Du kan opleve følelsen af at være i biografen.)
- MUSIC : Vælges, når der er mange musikalske elementer.
(Du kan opleve følelsen af at være til koncert.)
- MATRIX : Vælges, hvis der lyttes til almindelig lyd.
(Du kan lytte til monoindspilninger i 5.1-CH surroundmåde.)
DK
NATURAL [NATURAL]
JAZZ [JAZZ]
CONCE [CONCERT]
STA [STADIUM]
MOVIE [MOVIE]
Tryk på knappen FM/AM.
Hver gang, der trykkes på knappen, skiftes der mellem FM og AM.
DK
For at tune ind på den ønskede radiostation.
1
Automatisk tuning 1
Tryk på knappen PROG / . En forudindstillet station bliver valgt
på frontpanelets display på DVD-/Videoafspilleren.
2
1
Automatisk tuning 2
Tryk og hold nede på l➛➛ eller ❿❿l for at starte automatisk tuning.
3
1
Automatisk tuning 3
Tryk på l➛➛ eller ❿❿l for at tune ind på en højere eller lavere
frekvens.
MUSIC [MUSIC]
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II er en ny form for teknisk afkodning af
multikanal-audiosignaler, der byder på forbedringer, der ligger
over den almindelige Dolby Pro Logic.
Dolby Pro Logic II adskiller Dolby Sound optagelser lige så vel som
almindelig stereolyd (videolyd, tv-udsendelser, ekstern indgang) i
5.1 kanaler (front venstre og højre, center, og surround venstre og
højre), således at du kan nyde almindelige lydsignaler med 6
højttalere.
Her til kommer, at forskellige parametre kan indstilles alt efter
indholdet og lydformatet, og således kan lydområdet indstilles med
større præcision.
MA [MATRIX]
4 STEREO [4 STEREO]
STEREO [STEREO]
➢
2
2
• Virkningen af hver sourroundmåde kan variere afhængig af
disktypen, der afspilles.
• Under afspilning af en DVD indspillet i 2 eller flere kanaler,
kan en surroundmåde ikke vælges.
• Under afspilning af en DVD, som er indspillet i 5.1 eller
flere kanaler, kan en surroundmåde ikke vælges.
70
71
Forudindstilling af stationer
Tekniske specifikationer
Du kan forudindstille op til 30 stationer (20 FM-stationer og 10 AMstationer).
Eksempel: Lagring af FM-stationer på 87.50 MHz under
forudindstillet station nummer 01
1
1
Tryk på knappen FM/AM, og vælg "FM".
Hver gang, der trykkes på knappen, skiftes der mellem FM og AM.
Indgange
Udgange
DK
2
2
Brug knapperne ➛➛ og ❿❿ for at tune ind på FM 87-50.
3
Tryk på knappen ■ eller på knappen OK på fjernbetjeningen. FM1
blinker på displayet.
4
Vælg modtagelsesmåden og derefter vælges det forudindstillede
stationsnummer.
5
Tryk på knappen ■ eller OK igen for at lagre 87-50 under FM 1.
6
For at lagre andre stationer gentages trin 1 til 5. Der kan lagres op
20 FM- og 10 AM-stationer ved brug af knappen PROG
/ .
➢
Euro Scart-stik: 1.0Vp-p (uafbalanceret) 75 Ω
Audioindgang (bagerst)
Euro Scart-stik: -8dBm, 47Kohm uafbalanceret
RF ud
UHF 21-69 (begynder ved CH36)
Audio (DVD, VCR)
RCA-stik, Euro Scart-stik
Audio (kun DVD)
Digital audioudgang (RCA-stik)
Video (DVD, VCR)
RCA-stik, Euro Scart-stik
Video (kun DVD)
S-Video ud, Component ud
Båndformat
Videobånd af VHS-typen,
videobånd af S-VHS typen (kun afspilning)
VCR
Hvis stationen, som du tunede ind på, udsender i stereo,
vises "STEREO" på displayet.
Farvesystem
PAL, NTSC4.43, NTSC-afspilning på PAL-tv
Frekvenssystem
B/G, D/K
Video S/N
Over 43dB (standardoptagelse)
Opløsning
Over 240 linjer (standardoptagelse)
Audio S/N
Over 68dB (Hi-Fi), 39dB (Mono)
Karakteristika for audiofrekvens
20Hz - 20KHz (Hi-Fi)
Disc
CD, CD-R, CD-R/W, DVD-Video, CD-Digital Audio
(5” eller 3.5”), MP3 files on CD-ROM, WMA, Video-CD
DVD
SYSTEM
Audio S/N
110dB
Audiodynamikområde
100dB
STRØMFORSYNING
AC220~240V, 50 Hz, 95W
OMGIVELSER
5-40ºC; 10%-75% fugtighed
VÆGT
13.0 kg (Combo) + 22.5kg (HØJTALER) = 35.5 kg
6
FM
FØLSOMHED
MODTAGER
6
AMP
HØJTALER
SIGNAL/STØJFORHOLD
THD (Total harmonisk klirforvrængning)
FREKV. RESPONS
SIGNAL/STØJFORHOLD
KANALADSKILLELSE
HØJTALERSYSTEM
FREKV. RESPONS
VÆGT
15 dB
64 dB
60 dB
0.5 %
35 dB
2%
5.1 KANALHØJTALERSYSTEM
FRONT/CENTER/SURROUND
6Ω X 5
140Hz ~ 20000Hz
Lydniveau
STØRRELSE
AM
20 Hz ~ 20kHz
65 dB
60 dB
IMPEDANS
77dB/W/M
SUBWOOFER HØJTALER
3Ω
40Hz ~ 900Hz
83dB/W/M
FRONT
92(B)x153(D)x87.5(H)
SURROUND
244(B) x 405(D) x 333(H)
CENTER
153B)x104(D)x92(H)
FRONT
0.79kg, 0.74kg
SURROUND
CENTER
72
DK
RGB ud: Euro Scart-stik
2
3.5
Videoindgang (bagerst)
6.7kg
0.83kg
73
Problemer og løsninger (videobåndoptager)
Fejlfindingsvejledning (DVD)
Kontroller følgende punkter, før Samsungs kundeservice kontaktes.
Problem
DK
Forklaring/Løsning
Ingen strøm
◆
◆
Kontroller, at stikkontakten er tilsluttet.
Har du trykket på STANDBY/ON-knappen?
Der kan ikke indsættes et videobånd
◆
Et videobånd kan kun indsættes med ruden opad og
sikkerhedstappen pegende ind mod dig.
Fjernsynsudsendelsen er ikke blevet optaget
◆
◆
◆
Kontroller antenneforbindelsen til DVD/videobåndoptageren.
Er DVD/videobåndoptagerens kanalvælger indstillet korrekt?
Kontroller, at båndets sikkerhedstap er intakt.
Den tidsindstillede optagelse lykkedes ikke
◆
Var der blevet trykket på STANDBY/ON-knappen for at aktivere
timeren?
Kontroller de indstillede start- og stoptidspunkter for optagelsen.
Hvis der har været en strømafbrydelse under den tidsindstillede
optagelse, er optagelsen blevet annulleret.
◆
◆
Der er ikke noget billede ved afspilning,
eller billedet er forvrænget
◆
Kontroller, at du ikke bruger et bånd, der allerede er indspillet
Der kan ikke ses normale udsendelser
◆
Kontroller indstillingen TUNER/EXTERNAL. Den bør stå på
TUNER.
Kontroller antenneforbindelsen for fjernsynet og
videobåndoptageren.
◆
Der er støj eller flimmer ved afspilning
◆
Tryk på TRK-knapperne (
Når der trykkes på ❿II-knappen
under afspilning, er der støj
eller flimmer på pausebilledet.
◆
Alt afhængig af båndets tilstand kan der forekomme flimmer på
et pausebillede. Tryk på TRK-knapperne ( eller ) under
slowmotion for at minimere dette.
Rensning af videohoveder
◆
Hvis der optræder dårlige billeder på flere bånd, trænger
videohovederne muligvis til rensning. Dette er ikke særlig udbredt,
og medmindre det forekommer, bør hovederne ikke renses. Ved
rensning af videohovederne bør man gennemlæse de
instruktioner, der hører til rensebåndet. Forkert rensning kan
forårsage permanent skade på videohovederne.
Hvis fjernsynet ikke kan finde testbilledet, når
det indstilles til DVD/videobåndoptageren,
eller hvis der er interferens på testbilledet, er
det muligt, at DVD/videobåndoptagerens
udgangskanal er sammenfaldende med de
normale fjernsynsudsendelser i området. For
at forhindre dette, skal man ændre
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal
på følgende måde:
eller
) for at minimere dette.
1. Fjern antenneindgangsstikket fra det markerede stik
(antennesymbol) bagpå DVD/videobåndoptageren.
2. Følg instruktionerne i afsnittet ‘Indstilling af tv’et til
DVD/videobåndoptageren’ (se side 12).
3. Følg instruktionerne i afsnittet ‘Indstilling af
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal’ (se side 19), og flyt
kanalen adskillige trin ned fra den oprindelige indstilling
(eksempel: fra 36 til 39).
4. Sæt antennestikket i det markerede stik (antennesymbol) bagpå
DVD/videobåndoptageren.
5. Genindstil fjernsynet til DVD/videobåndoptageren ved at følge
instruktionerne i afsnittet ‘Indstilling af tv’et til
DVD/videobåndoptageren’ (side 12).
6. Hvis problemet stadig forekommer, kan du gentage trin 1-5 for at
flytte endnu flere kanaler væk fra den oprindelige indstilling.
Før kundeservice kontaktes (fejlfinding)
Problem
Disken afspilles ikke.
Handling
◆
◆
◆
◆
5.1-kanallyd gengives ikke.
◆
◆
◆
Ikonet
vises på
skærmen.
Afspilningstilstanden
afviger fra den valgte i
opsætningsmenuen.
Skærmstørrelsen kan ikke
ændres.
Ingen lyd.
Side
Kontroller, at disken er isat med etiketten opad.
Kontroller DVD’ens områdekode.
Denne maskine kan ikke afspille CD-ROM’er, DVD-ROM’e osv.
Indsæt en DVD eller en cd.
P6
5.1-kanallyd gengives kun, når følgende betingelser er opfyldt :
1) DVD/videobåndoptageren er forbundet med den korrekte
forstærker
2) Disken er optaget med Dolby 5.1-kanalsteknik.
Kontroller, at disken er mærket “ 5.1 ch”.
Kontroller, at lydsystemet er sluttet til og fungerer korrekt.
P46
P50
Funktionerne eller handlingen kan ikke udføres på nuværende
tidspunkt, da :
1. DVD’ens software forhindrer det.
2. DVD’ens software ikke understøtter funktionen (fx vinkler).
3. Funktionen ikke er tilgængelig i øjeblikket.
4. Du har bedt om en titel, et kapitelnummer eller en søgetid, som er
ugyldig.
DK
P47-65
◆
Visse funktioner i opsætningsmenuen fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis disken ikke er kodet med den tilsvarende funktion.
◆
Skærmstørrelsen på dine DVD’er er fastsat.
P51
◆
Kontroller, at den korrekte digitale udgang er valgt i menuen Audio
Options.
P49
◆
Koldstart enheden uden nogen plade i. Tryk knapperne ➛➛ og ❿❿
på forsiden samtidigt i fem sekunder. Slå DVD-VCR fra og til ved at
trykke knappen STANDBY/ON. ”Forældremåde” (Parental Mode) er
nu lukket op og det vises på displayet. Nu kan du indstille
censurniveauet og ændre password.
Glemt adgangskode
◆
Ved andre problemer:
◆
P47-51
P50
Se indholdsfortegnelsen og find det afsnit i instruktionsbogen, der
indeholder en forklaring på det aktuelle problem, og følg
anvisningerne igen.
Hvis problemet stadig ikke kan løses, kan du kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Hvis problemet ikke kan løses ved at følge ovenstående instruktioner, skal du skrive følgende ned:
◆ Model- og serienummeret bagpå DVD/videobåndoptageren
◆ Garantioplysningerne
◆ En klar beskrivelse af problemet
Kontakt derefter den nærmeste SAMSUNG-kundeservice.
74
75
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt
garantibevis og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet
fuldt læseligt.
2. Samsung forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten
reparation eller udsklftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske
hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung
forhandler eller et autoriseret servicecenter. Der ydes ingen
godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder,
eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af
uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
■ GARANTIBETINGELSER
Samsung Nordic AB
Bredskifte Allé 7
8210 Aarhus V
Tlf: +45 87 45 46 00, Fax: + 45 87 45 46 20, Hotline +45 38 32 28 87
På dette Samsung produkt ydes der seks (6) måneders garanti og atten
(18 ) måneders reklamationsret fra købsdatoen mod materiale- og
fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal skal
produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre
vesteuropæiske lande, opfyle de garantiforpligtigelser som gælder for
købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få
oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
DENMARK
EUROPÆISK GARANTI
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller
fabrikation, såfremt der kræves tilpasning til nationale eller lokale
tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det
land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen
godtgørelse for sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader.
Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning
af dele, som følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller
installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte
eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig,
oprør, forkert forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller
andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, i
garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning,
bestemt udfra købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne
garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er
forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende,
og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages
til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact
discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller
materiel.
DENNA ANVÄNDARHANDBOK DISTRIBUERAS AV
Dette apparatet distribueres av SAMSUNG ELECTRONICS.
Tämän laitteen jakelusta vastaa
DETTE APPARAT DISTRIBUERES AF
ELECTRONICS
www.samsungvcr.com
AK68-00398A
Download PDF

advertising