Samsung | DVD-M405/XEE | Samsung DVD-M405/XEE Bruksanvisning

DK
AH68-00832A
Sikkerhedsregler
Sikkerhedsregler
1. Installation
Kontroller, at netspændingen i Deres hjem svarer til den apænding, der er anført identifikationsetiketten, der sidder
bag på apparatet. Installer apparatet på et plant og velegnet underlag (mødel), og sørg for, at der er tilstrækkeligt
meget fri luft omkring til at sikre korrekt ventilation (7 til 10 cm). Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke tuldækkes.
Der må ikke stilles noget oven på dvd-afspilleren. Stil ikke dvd-afspilleren på forstærkere eller andet udstyr, der kan
afgive varme. Før dvd-afspilleren flyttes, skal det kontrolleres, at pladeskuffen er tom. Denne dvd-afspiller beregnet
til kontinuerlig brug. Selv om den er indstillet på standby, er den ikke afbrudt strømforsyningen.
For at strømforsyningen til dvd-afspilleren bliver helt afbrudt, skal den frakobles elstikket, hviket anbefaies at gøre,
hvis den ikke skal anvendes i længere tid.
1
2. Obs!
Luk aldrig skuffen manuelt. Rør ikke ved skuffen eller ved pladetallerkenen mens de er i bevægelse. Prøv ikke at få
pladetallerkenen til a dreje med hånden. Disse handlinger kan medføre, at DVD-afspilleren fungerer ukorrekt og/eller
beskadige pladerne. Beskyt dvd-afspilleren mod fugt og stærk varme (kamin) og mod alt udstyr, der frembringer kraftige
magnetfelter eller elektriske felter, f.eks. højttalere mv. Netledningen skal frakobles netforsyningen, hvis der er problemer
med dvd-afspilleren. Denne dvd-afspiller er ikke beregnet til industriel brug, men udelukkende til brug i private hjem.
Dette produkt er udelukkende beregnet til provat brug. Kopiering eller hentning af musikfiler til handeksmæssigt eller
andet lukrativt formål udgør eller kan udgøre et brud på loven om ophavsret.
UDELUKKELSE AF GARANTIEN : FOR SÅ VIDT LOVEN TILLADER DET, ER ENHVER ERKLÆRING OG ENHVER
GARANTI OM IKKE-KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER OG ENHVER ANDEN EJENDMSRET, DER SKYLDES BRUG
AF PRODUKTET PÅ ANDRE BETINGELSER END DEM, SOM ER TILSIGTET LOVENNÆVNTE UDELUKKET.
Kondensation : Vent j ca. 2 timer, før apparatet bruges, hvis apparatet og/eller en dvd-plade har været opbevaret ved
kølig temperatur i et stykke tid. f.eks. under transport om vinteren. Alle dele skal have stuetemperatur før blug for at
undgå alvorlige skader.
3. For Deres sikkerheds skyld
2
3
4
5
Åbn aldrig hverken apparatet eller noget af dets tilbeør. Det kan være farligt for Dem og for visse sarte med
komponenter. De risikerer at få elektrisk stød eller komme i berøring med laserstrålen. Prøv ikke at se ind i apparatet
hverken gennem dvd-skuffens åbning eller nogen anden åbning.
4. Dvd-plader
Pas godt på dine plader. Hold pladerne med fingrene mod hullet eller mod kanten. Læg altid pladen med etiketten opad
(ved enkeltsidede plader). Gør om nødvendigt pladen ren med en blød klud, start i centrum af pladen og bevæg kluden
udad mod kanten. Læg altid pladen tilbage i etuiet efter brug, og opbevar etuiet vertikalt. Læg altid pladen rigtig på
plads i holderens fordybning. Brug aldrig spray beregnet til rengøring af grammofonplader, benzin, antistatisk væske
eller anden opløsning, hvis pladens overflade er snavset.
Tør forsigtig pladen af med en blød fugtig klud (kun vand), og tør aldrig pladen af med en roterende bevægelse,
eftersom det kan give cirkulære ridser i overfladen; disse ridser kan forårsage støj ved afspilning.
5. Batterier
Batteriet i dette produkt indeholder kemikalier, der er miljøskadelige. Batterierne bør derfor ikke bortskaffes sammen
med husholdningsaffaldet. Det anbefales at overlade batteriudskiftning til en teknikker.
6. Vedligeholdelse af Kabinettet
Af sikkerhedsgrunde skal afspilleren altid frakobles under rengøring.
• Brug IKKE benzin, fortynder eller andre opløsningsmidler ved rengøring.
• Tør kabinettet af med en tør klud.
2
3
INDHOLDSFORTEGNELSE
Før du Starter
Tilbehør
Generelle Features ............................................................................................6
Disktype og egenskaber .................................................................................. 7
Beskrivelse af Frontpanelet................................................................................8
Beskrivelse af Bagpanelet..................................................................................9
Fjernbetjeningen ............................................................................................10
SLOW
Batterier til Fjernbetjeningen
(AA størrelse)
Tilslutningsmuligheder ....................................................................................12
Betjeningsvejledning
2
Isæt to AA-batterier. Husk at
vende polerne (+ eller -) rigtigt.
3
Sæt låget på plads
4
•Tjek om polerne (+-) på batterierne
vender rigtigt.
•Tjek om batterierne er for gamle.
•Tjek om sensoren på fjern-betjeningen
kan være blokeret.
•Tjek om der er lysstofrør i
nærheden.ere is any fluorescent
lighting nearby.
Brug Setup menuen ........................................................................................29
Indstilling af sprog ........................................................................................30
Indstilling af censurniveauet ............................................................................32
Indstilling af Audio-options ............................................................................33
Opsætning af surround Sound Højtalere..........................................................34
Indstilling af displayet ....................................................................................35
Fjernbetjening af TV’et ..................................................................................36
Guide til fejllokalisering ..................................................................................37
Specifikationer ..............................................................................................38
Garanti ........................................................................................................39
OPSLAGSGUIDE
Åbn for batterilåget på bagsiden
af fjernbetjeningen.
INDSTILLINGAF
SETUP-MENUEN
1
Hvis fjernbetjeningen ikke
virker som den skal :
S.FIT Play ......................................................................................................20
Digest Play ....................................................................................................21
Slow Repeat play ..........................................................................................22
Brug af disk-view funktionen ..........................................................................23
Vælg Audio-sprog ........................................................................................24
Vælg undertitel-sprog ....................................................................................25
Vælg kameravinkel ........................................................................................26
Brug af bogmærke-funktionen ........................................................................27
Brug zoom-og 3D-lydfunktionerne ..................................................................................28
AVANCEREDE
FUNKTIONER
Isætning af batterier i
Fjernbetjeningen
Video/Audio Tilslutningskabel
GRUNDFUNKTIO
NER
Afspilning af en Disk ......................................................................................14
Søg og Skip-funktionerne ........................................................................16
Display-funktionen..........................................................................................17
Repeat afspilning ..........................................................................................18
Programmeret afspilning & tilfældig afspilning ................................................19
TILSLUTNINGSM
ULIGHEDER
Fjernbetjening
SETUP
VOL. CON
5
Generelle Features
Skærm
Med MPEG2 kompressions- Teknologi kan ses
både almindelige og widescreen (16:9) film
Slow Motion
En vigtig scene kan ses i slow motion.
Programmeret afspilning
Du kan programmere spor til at spillei en
fastsat rækkefølge.
Censur-kontrol
Censur-kontrollen giver brugeren
mulighed for at vælge censur-niveau, så børn
ikke kan se film, der er forbudt for børn.
Forskellige on-screen menufunktioner
Du kan vælge forskellige sprog
(Audio/under-tekst) og kameravinkler, mens
du ser filmen.
Repeat (Gentag)
Du kan gentage et spor eller en film ved at
trykke på REPEAT-knappen
Denne DVD-afspiller kan afspille Disks med følgende logoer:
Disktyper
(Logoer)
Optagelsest Diskstørrelse Max. Spilletid
yper
DVD
8 Cm
Ensidet
80 min.
Dobbeltsidet
160 min.
12 Cm
74 min.
Lyd
+
Video
BEMÆRK
* To ensure proper playback of discs burned from MP3
files, make sure the files have been recorded at a bit rate
of at least 128kps.
* If there are any gaps (blank data) on multi-session discs,
you may experience playback problems.
* On discs that are recorded with a Variable Bit Rate(VBR),
e.g. from 32 to 320 kps, the sound may cut in and out.
12 Cm
Ensidet
240 min.
Dobbeltsidet
480 min.
VIDEO-CD
Lyd
+
Video
AUDIO-CD
SETUP
Fantastisk Lyd
Dolby Digital systemet udviklet af Dolby Labs
giver en krystalklar lydgengivelse
Disktype og egenskaber
Egenskaber
• DVD-giver fantastisk lyd og
videogengivelse takket være
Dolby Digital og MPEG2
systemet
• Forskellige skærm- og
audiofunktioner kan vælges
ved hjælp af on-screen
menuen
• Video med CD-lyd, VHSkvalitet og MPEG1
kompressionsteknologi.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Lyd
• En CD optages som et
Digitalt signal med bedre
lydkvalitet og giver bedre
lydkvalitet i flere år.
* Afspil IKKE cd-rom, cd-i og dvd-rom i denne afspiller!
(CDG'er afspiller kun lyd, ikke grafik.)
KOPIBESKYTTELSE
• Mange DVD-disks er kodet med kopibeskyttelse. På grund af dette bør du kun tilslutte din DVD-afspiller
direkte til dit TV, ikke til en videomaskine. Tilslutning til en videomaskine kan resultere i et forvrænget billede
fra kopibeskyttede DVD-disks.
• Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af copyright, og er beskyttet af U.S. patentnumre og andre
ejendomsrettigheder. Brug af Macrovision’s kopibeskyttelsesteknologi skal autoriseres af Macrovision og er kun til
hjemme og andet pay-per-view brug, hvis andet ikke er autoriseret skriftligt af Macrovision.
Diskmarkeringer
~
• Playback
Regionsnummer
PAL
• PAL
sendesystem i
UK, Frankrig,
Tyskland, osv.
STEREO
• Dolby
Digital-disk
• Stereodisk
DIGITAL
SOUND
• Digital
lyddisk
• DTS-disk
Regionsnummer for afspilning
Både DVD-afspilleren og Disks er indkodet med et regionsnummer. Disse regionskoder skal stemme overens for
at disken skal virke. Hvis disse koder ikke stemmer overens, vil disken ikke spille.
Regionsnummeret for denne afspiller står på bagpanelet.
6
7
Beskrivelse af Frontpanelet
Beskrivelse af Bagpanelet
SETUP
S-VIDEO
VIDEO OUT
SELECT
SCART
Frontpanel knapperne
ΠSTANDBY / ON
• Dette lys tændes, når enheden først sættes i
kontakten. Når du trykker på STANDBY/ON igen,
slukkes dette lys, og afspilleren tændes.
´ STIK TIL HOVEDTELEFONER
• Du kan koble hovedtelefoner til for din private
lytteoplevelse.
ˇ VOLUMEN TIL HOVEDTELEFONER
• Justerer volumen til hovedtelefonerne.
¨ DISKSKUFFE
• Indlæs disken her.
ˆ DISPLAY
• Betjeningsindikatorerne vises her.
Ø OPEN/CLOSE
• Åbner eller lukker for diskskuffen.
∏ PLAY/PAUSE
• Starter afspilningen, eller standser afspilningen
midlertidigt.
” STOP
• Stopper afspilningen.
’ SKIP
• Springer over en scene eller et stykke musik.
˝ JOG
• Brug følgende for adgang til funktioner i Shuttle :
Når du trykker på JOG, lyser dioderne
(næste billede/valg af spor på cd.
ΠDIGITAL AUDIO UDGANG
• Brug enten et optisk eller koaksialt til forbindelse med en kompatibel Dolby Digitalkabel receiver.
Bruges til at tilslutte en A/V forstærker som har Dolby Digital dekoder eller DTS dekoder.
Ô SHUTTLE
• "Shuttle" bruges ved hurtig frem- eller hurtig
tilbagespoling af DVD’er og CD’er.
´ 5.1CH ANALOG AUDIO OUT
• Tilslut en forstærker med 5.1ch analog indgange.
Bagpanelet
ˇ MIXED AUDIO UDGANGE
• Tilslut til Audio indgangene på dit fjernsyn, audio/video modtager eller VCR.
¨ VIDEO UDGANG
• Brug et videokabel for tilslutning til Video indgangen på dit fjernsyn.
ˆ S-VIDEO UDGANG
• Brug S-Videokablet til at forbinde denne kontakt til S-Videoindgangen på dit fjernsyn, hvilket giver et billede
af højere kvalitet. S-Video Skal forvælges i VIDEO OUT SELECT.
Ø SCART AV STIK
•Tilsluttes et TV med scart indgang. SCART AV stikket skal forvælges i VIDEO OUT SELECT.
Beskrivelse af Frontpanelet
Œ Vinkelindikator. Lader dig vælge forskellige
kameraoptagelsesvinkler af en scene.
´ Disctype indikator
ˇ Baglæns afspilning / Pause / Normal afspilning
¨ Lyser op når 3D surround-sound er på.
ˆ DVD: Indikerer aktuelt titel
Ø DVD: Indikerer aktuelt kapitel
∏ Video/Audio CD: Indikerer aktuelt spor
” Indikerer Repeat (gentagen) afspilning.
’ Lineær PCM lydoutput
8
˝
Ô

Ò
Ú
PAL-indikator
Dolby Digital-disk
DTS-output (Digital Theater System)
MPEG-2-lydoutput
Viser forskellige meddelelser om
handlinger som PLAY, STOP, LOAD, RANDOM …
no DISC : Der er ikke indlæst en disk.
OPEN : Diskskuffen er åben.
LOAD : Afspiller indlæser diskoplysningerne.
∏ SCART AV1 STIK
• Forbind til et TV med scart-indgang.
” SCART AV2 STIK
• Forbind til en videooptager eller andet udstyr.
9
Fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen
DVD Funktionsknapper
18
VOL. CON
2
ΠDVD POWER-knap
¯ TV POWER -knap
´ VOL.CON.-knap
˘ SLOW-knap
• Justerer afspillerens master-volumen.
SLOW
19
3
¸ OPEN/CLOSE-knap
¨ SETUP-knap
˛ CHANNEL OP/NED-knap
ˆ VOLUME KONTROL-knap
Ø TV/VIDEO-vælger
∏ ZOOM-knap
4
20
” S.FIT-knap
’ STOP-knap
5
6
7
8
9
21
22
23
24
10
25
26
˝ MENU-knap
• Bringer Disc-menuen op.
Ô TOP MENU-knap
• Giver direkte adgang til musik- eller videodisplay.
 ENTER/RETNING-knap
(OP/NED eller VENSTRE/HØJRE knap)
• This button functions as a toggle switch.
Ò CLEAR-knap
11
27
• Fjerner menuer eller status-display fra skærmen.
Ú BOGMÆRKE-funktion
12
13
14
15
Æ REPEAT-knap
28
29
30
31
32
¿ 3D-knap
ˇ NUMMER-knapper
• Viser DVD-afspillerens Setup menu
• Lader dig gentage en titel, kapitel, spor eller disc.
ı JOG DIAL DREJE-knapper
SETUP
1
◊ DIGEST-knap
± PLAY/PAUSE-knap
• Begynd/pause diskafspilning.
≠ SKIP-knapper
• Lader dig springe over en titel, kapitel eller spor.
– RETURN-knappen
• Returns to a previous menu.
— DISPLAY-knap
• Viser det aktuelle disc-mode.
÷ ANGLE -knap
• Lader dig vælge forskellige kameravinkler på en DVD.
® MODE-knap
• Lader dig programmere en bestemt rækkefølge.
∑ SUBTITLE-knap
µ AUDIO-knap
• Giver adgang til forskellige audio-funktioner på en
disc.
¥ A-B REPEAT-knap
• Bruges til at markere et udsnit mellem A og B.
• Betjener ramme-for-ramme playback.
I CD-mode, søges efter bestemte spor.
˜ SHUTTLE DREJE-knapper
• Lader dig afspille hurtigt eller i slow motion
16
17
10
11
Tilslutningsmuligheder
Tilslutningsmuligheder
De følgende diagrammer viser eksempler på de mest anvendte tilslutningsmåder, hvorpå din
DVD-afspiller tilsluttes et TV eller andet udstyr.
Tilslutning til et TV (for video)
TV (Normal, Widescreen, Projektion, osv.)
Før tilslutning af DVD-afspilleren
Grundlæggende lyd
TV
R
2. Metode
3. Metode
Godt billede
Bedre billede
Bedste billede
L
Tilslutning til et Audio System
1. Metode
1. Metode
CONNECTIONS
• Sluk altid for DVD-afspilleren, TV’et eller andre komponenter før tilslutning eller frakobling af kabler.
• Tjek med brugsanvisningen til det udstyr du tilslutter for at få mere specifik information om den
enkelte komponent.
S-Video
kabel
AV-kabel
Scart-kabler
(ikke inkluderet)
3. Metode
2. Metode
ELLER
ELLER
AUDIO
MIXED AUDIO OUT
2ch Forstærker
Audio Indgange
R
L
5.1ch Analog Forstærker
Audio Indgange
Front (RH)
Rear (RH)
Front (LH)
R2
L2
R1
L1
DVD
Dolby Digital Dekoder
Digital Audio Indgange
V2
Center
Rear (LH)
V1
Subwooper
Audio Indgang
Video Indgang S-Video Indgang
Scart Indgang
• 1. Metode DVD-afspiller + TV med Video Indgang
ELLER
MIXED AUDIO OUT
R2
DVD
L2
R
R1
L1
Mixed Audio Udgang
• 2. Metode DVD-afspiller + TV med S-Video Indgang
(Hvis S-Video er valgt i VIDEO OUT SELECT)
R
FRONT
SURROUND
L
L
• 3. Metode DVD-afspiller + TV med Scart Indgang (Audio & Video)
(Hvis Scart stik er valgt i VIDEO OUT SELECT)
S/W
CENTER
Analog Audio Udgang
Digital Audio Udgang
BEMÆRK
• Hvis Scart er valgt, er det muligt at S-Video ikke virker.
• Hvis S-Video er valgt, er det muligt at Scart ikke virker.
12
13
Afspilning af en Disk
Før Afspilning
Afspilning af en Disk
7
Step Motion Afspilning (ikke forCD)
8
Slow Motion Afspilning (ikke for CD)
• Tænd for fjernsynet og tryk på TV/VIDEO-knappen for at vælge
video-mode.
• Tænd for dit audio-system og vælg AUX, CD eller DVD.
• Se evt. i din AUDIO betjeningsvejledning.
Når afspilleren er tilsluttet, og du første gang trykker
på DVD POWER-knappen, vises denne skærm:
Du vælger et sprog ved at trykke på en NUMMER-knap. (Denne
skærm vises kun den første gang, du tilslutter DVD-afspilleren).
Afspilning
Tryk på OPEN/CLOSE-knappen.
STANDBY indikatorlyset slukkes og diskskuffen åbnes.
2
Læg disken forsigtigt ned i skuffen med dets label
opad.
3
Tryk på PLAY/PAUSE-knappen eller OPEN/CLOSEknappen for at lukke for diskskuffen.
4
Stop Afspilning
5
Fjern Disken
6
Pause
14
Tryk på knappen FWD SEARCH på fjernbetjeningen under tilstanden PAUSE eller STEP.
- Hvis du trykker på knappen FWD SEARCH, kan du vælge langsom afspilning til 1/8, 1/4
eller 1/2 af normal hastighed.
- Der høres ingen lyd under afspilning i slow motion.
- Tryk på PLAY/PAUSE for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.
- Baglæns afspilning i slowmotion er ikke mulig.
BASIC
FUNCTIONS
1
Tryk på knappen STEP på fjernbetjeningen under afspilning.
- Hver gang knappen trykkes, vises et nyt delbillede.
- Der høres ingen lyd under STEP-mode.
- Tryk på PLAY/PAUSE-knappen for at vende tilbage til normal afspilning.
(man kan kun springe fremad i delbillederne)
Tryk på STOP-knappen.
Tryk på OPEN/CLOSE-knappen.
Tryk på PLAY/PAUSE eller STEP-knappen på fjernbetjeningen
- Skærmen “fryses” uden lyd.
- Tryk på PLAY/PAUSE-knappen for at genstarte afspilningen.
GENOPTAG AFSPILNING
Når du stopper afspilningen af en disk, husker DVD-afspilleren, hvor du stoppede og genoptager afspilningen på det
sted, du stoppede (undtagen, hvis disken fjernes, hvis STOP-knappen trykkes to gange, eller hvis afspilleren tages ud
af stikket).
BEMÆRK
• Afspilleren kan kun stå i pause-stilling i 5 minutter, før den stopper.
• Afspilleren slukkes automatisk efter 30 minutter i stop-mode (auto power-off feature).
Hvis afspilleren står i stop-mode i mere end ét minut uden anden betjening, aktiveres en pauseskærm,
hvor TV-skærmbilledet vil tone ud og ind gentagne gange.
• Tryk
på PLAY-knappen for at vende tilbage til normal afspilning.
15
Søg og Skip-funktionerne
Display-funktionen
Under afspilningen kan du hurtigt søge igennem et afsnit eller spor eller bruge skipfunktionen til hurtigt at springe fremad i selektionen.
afspilning trykkes på DISPLAYknappen på fjernbetjeningen.
1 Under
Tryk på knappen FWD eller REV SEARCH på
fjernbetjeningen under afspilning.
2
ENG 5.1CH
C:02
ENG
0:01:09
64
Off
Tryk to gange på DISPLAY-knappen på
fjernbetjeningen.
- Den aktuelle information om audio, undertekst
og lydstyrke vises.
Skip et spor
- Tryk på DISPLAY-knappen igen for at fjerne
informationen igen.
på NEXT SKIP eller BACK SKIP–knappen
under afspilning.
2 Tryk
16
T:01
BASIC
FUNCTIONS
• Tryk på REVERSE eller FORWARD SEARCH-knappen på
fjernbetjeningen, og tryk én gang til for søgning i
hurtigere tempo (2x/4x/8x/16x/32x/128x/normal
hastighed, rækkefølge) på DVD.
• Tryk på REVERSE eller FORWARD SEARCH-knappen på
fjernbetjeningen, og tryk én gang til for søgning i
hurtigere tempo (4x/8x/normal hastighed, i rækkefølge)
på VCD og CD.
• Tryk på PLAY/PAUSE-knappen for at vende tilbage til
normal afspilning.
• Under afspilning af en DVD kan du springe til næste afsnit
ved at trykke på NEXT SKIP-knappen. Hvis du trykker på
BACK SKIP-knappen, rykkes hen til begyndelsen af afsnittet.
Hvis du trykker igen, rykkes hen til begyndelsen af forrige
afsnit.
• Ved afspilning af en VCD 2.0 i MENU OFF mode, en VCD
1.1 eller en CD, rykkes til næste spor, når du trykker på
NEXT SKIP-knappen. Hvis du trykker på BACK SKIPknappen, rykkes tilbage til begyndelsen af det nuværende
spor. Trykkes én gang mere, rykkes der tilbage til
begyndelsen af det forrige spor.
• Hvis et enkelt spor overstiger 15 minutter ved afspilning af
en VCD, og du trykker på NEXT SKIP-knappen, rykkes der 5
minutter fremad. Hvis du trykker på BACK SKIP-knappen,
rykkes der 5 minutter tilbage.
• Hvis du trykker på NEXT SKIP-knappen ved afspilning af en
VCD 2.0 i MENU MODE eller i Spor (track) View-funktionen,
bringes du frem til næste MENU eller næste Spor-view
display. Hvis du trykker på BACK SKIP-knappen, bringes du
til den forrige MENU eller det forrige Spor-view display. (se
side 23)
DVD
- Den aktuelle titel, afsnitsnummer og forløbne tid
vises.
• Brug LEFT/RIGHT (venstre/højre)-knappen til at
vælge en titel eller et afsnitsnummer. Brug
UP/DOWN (op/ned)-knappen eller nummerknapperne til at vælge en anden titel eller
afsnitsnummer, og tryk derefter på ENTERknappen.
• Du indstiller den ønskede starttid ved at vælge
med LEFT/RIGHT-knapperne. Derefter bruges
nummer-knapperne til at indtaste tiden. Tryk
derefter på ENTER-knappen.
Søgning FORWARD eller REVERSE
1
Ved Afspilning af en DVD
Ved Afspilning af en CD/VCD
afspilningen trykkes på
DISPLAY-knappen på fjernbetjeningen.
1 Under
- Det aktuelle spor og den forløbne tid vises.
• Brug LEFT/RIGHT (venstre/højre)-knappen til at
vælge et spor. Brug UP/DOWN (op/ned)knappen eller nummer-knapperne til at vælge
et andet spor, og tryk derefter på ENTERknappen.
BEMÆRK
DVD 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD 4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
• Alt efter disken er det nogen gange
ikke muligt at høre en disk i 2X
afspilningshastighed.
• Du indstiller den ønskede starttid ved at vælge
med LEFT/RIGHT-knapperne. Derefter bruges
nummer-knapperne til at indtaste tiden. Tryk
derefter på ENTER-knappen.
- Tryk på DISPLAY-knappen igen for at fjerne
skærmen.
VCD
(Menu fra)
VCD
T:01
0:06:54
64
T:01
0:06:54
64
VCD
(Menu til)
64
CD
CD
BEMÆRK
Hvad er et Afsnit?
Hver titel på en DVD kan inddeles i afsnit
(samme som spor eller sange på en audio CD)
Hvad er en Titel?
En DVD kan indeholde flere forskellige titler.
Hvis disken f.eks. indeholder fire forskellige film,
17
kan hver film betragtes som en titel.
Repeat afspilning
Programmeret afspilning &
tilfældig afspilning
Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit, titel, en sektion (A-B) eller hele
disken(kun VCD/CD).
Afspilning af programmeret rækkefølge (DVD/VCD/CD)
Ved afspilning af en DVD
DVD
1
2
Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen.
Repeat skærmen vises.
Chapter
Title
A-B
Vælg afsnit, titel eller A-B ved hjælp af
LEFT/RIGHT-knappen.
VCD/CD
Off
Track
Disc
A-B
Tryk på ENTER.
Du vender tilbage til normal afspilning ved at
trykke på REPEAT igen, og vælg Off ved hjælp
af LEFT/RIGHT-knappen. Tryk derefter på
ENTER.
BEMÆRK
• En DVD gentager afspilning af afsnit eller titler. En CD eller VCD gentager afspilning af hele disken eller et spor.
• Alt efter disken, er det muligt at Repeat-funktionen ikke virker.
• Hvis titlen eller sporet er færdigt før markering af enden på segmentet (B), betragtes slutningen på titlen eller
sporet automatisk som B.
• Denne funktion virker ikke i VCD 2.0 mode (MENU ON mode).
18
3
Vælg det første afsnit (eller spor) til din
programmerede rækkefølge ved hjælp af
LEFT/RIGHT-knappen. Tryk på ENTER-knappen.
Rækkefølgen på dine programvalg vises i
Programrækkefølge-kassen.
4
Tryk på PLAY/PAUSE-knappen. Disken bliver nu
afspillet i den programmerede rækkefølge.
Vælg PROGRAM ved hjælp af LEFT/RIGHTknappen. Tryk på ENTER-knappen.
BASIC
FUNCTIONS
- A-B repeat.
• Tryk på REPEAT-knappen. Vælg A-B på skærmen ved hjælp
af LEFT/RIGHT-knappen. Eller tryk på A-B-knappen på
fjernbetjeningen.
• Tryk på ENTER i begyndelsen af det segment (A) du ønsker
at gennemse. B markeres automatisk derefter.
• Tryk på ENTER i slutningen af segmentet. Dette er slutningen
på segmentet (B).
• A-B repeat vil nu gentage det markerede segment, indtil du
tager Repeat off.
3
4
Off
1
2
Tryk på MODE-knappen.
Afspilning i tilfældig rækkefølge (DVD/VCD/CD)
1
Tryk på MODE-knappen.
PROGRAM
RANDOM
RANDOM (tilfældig) ved hjælp af
2 Vælg
LEFT/RIGHT-knappen. Tryk på ENTER-knappen.
Disken afspilles nu i tilfældig rækkefølge.
BEMÆRK
• Afhængig af disken kan det forekomme at afspilning i programmeret eller tilfældig rækkefølge ikke er mulig.
• Disse funktioner virker ikke i VCD 2.0 mode (MENU ON mode)
• Tryk på CLEAR-knappen for at vende tilbage til normal afspilning.
19
S.FIT Play
Digest Play
Screen Fit Play
1
Tryk på knappen Screen FIT på
fjernbetjeningen.
- Gør det muligt for dig at fjerne de sorte bjælker øverst og
nederst på skærmen, når en film afspilles i formatet
Widescreen (16:9).
- Screen Fit fungerer ikke i tilstanden Zoom.
(Du kan ikke fjerne de sorte bjælker på skærmen).
Tilstanden Zoom virker dog, når Screen Fit er aktiv.
Digest Play
1 Tryk på knappen DIGEST under afspilning.
- Der vises 9 individuelle vinduer, der repræsenterer hver af
kapitlerne på fjernsynsskærmen.
- Når hvert vindue vises, afspilles de første tre sekunder af
hvert kapitel
2
Tryk på knappen Up/Down/Left/Right for at
vælge det vindue, du vil se, og tryk på knappen
ENTER.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
skip-knapper
• Der kan vises op til ni vinduer (kapitler) på skærmen ad
gangen. Tryk på knappen 'skip' for at gå videre til de næste
kapitler, hvis filmen har mere end ni.
ADVANCED
FUNCTIONS
BEMÆRK
• Forskellige aspektforhold er kun tilgængelige på disks med flere skærmformater
• Denne funktion fungerer ikke, når en dvd er optaget med flere kameravinkler.
BEMÆRK
• Du kan starte afspilningen af dvd'en direkte ved det ønskede kapitel og derefter gå direkte til den ønskede scene.
• 'DIGEST' fungerer muligvis ikke afhængigt af, hvilken disk der bruges.
• På nogle dvd'er kan de sorte bjælker ikke fjernes pga. aspektforholdet.
20
21
Brug af disk-view funktionen
Slow Repeat play
Med denne funktion kan du langsomt gengive scener, der indeholder sport, dans,
musikinstrumenter etc., så du kan studere dem nærmere.
Track View (VCD)
Viser begyndelsen af hvert spor og spornummer.
Tryk på TOP MENU-knappen under afspilning.
Når du afspiller en dvd
1
2
Tryk på knappen PLAY/PAUSE.
3
4
Tryk på knappen REPEAT (A-B) for at vælge det punkt, hvor funktionen skal starte.
(A)
1
på UP/DOWN-knappen for at vælge
2 Tryk
TRACK VIEW. Tryk derefter på ENTERknappen.
det ønskede view ved at trykke på
3 Vælg
UP/DOWN eller LEFT/RIGHT-knappen.
Tryk på knappen F/SEARCH for at vælge en afspilningshastighed mellem 1/8X,
1/4X og 1/2X af den normale.
4 Tryk på ENTER-knappen.
Disc
View
ENTER
1 Track View
2 Index View
TRACK VIEW
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
eksempel
Index View (VCD)
Tryk på knappen REPEAT (A-B) for at vælge det punkt, hvor funktionen skal slutte. (B)
1
på UP/DOWN-knappen for at vælge
2 Tryk
INDEX VIEW. Tryk derefter på ENTERknappen.
Tryk på TOP-MENU-knappen.
BEMÆRK
• Disken afspiller kun fra A til B gentagne gange ved den valgte hastighed.
• Tryk på knappen 'CLEAR' eller 'REPEAT (A-B)' for at afslutte funktionen.
INDEX VIEW
ADVANCED
FUNCTIONS
Viser de 9 views af det aktuelle, spillede track
(spor).
eksempel
det ønskede view ved at trykke på
3 Vælg
UP/DOWN eller LEFT/RIGHT-knappen.
4 Tryk på ENTER-knappen.
BEMÆRK
• I stop-mode på en VCD, vises TRACK VIEW direkte ved at trykke på TOP MENU-knappen.
• Når du trykker på TOP MENU-knappen under afspilning af en DVD, vises diskens TITEL MENU-funktion. TITEL
MENU-funktionen virker kun, hvis disken har to eller flere titler.
• Når du trykker på TOP MENU-knappen under afspilning af en CD, går enheden ind i INTRO mode. INTRO
lader dig lytte til begyndelsen af hvert musikstykke i ca. 10 sekunder.
22
23
Vælg Audio-sprog
Vælg undertitel-sprog
Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertitler med SUBTITLE-knappen.
Du kan hurtigt og nemt vælge et sprog med AUDIO-knappen.
Brug SUBTITLE-knappen
Brug AUDIO-knappen
1
2
Tryk på AUDIO-knappen.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Brug UP/DOWN-knappen til at vælge
sprog på en DVD.
- Sprogene for lyd vises med forkortelser.
3
DVD
VCD
Stereo
Brug knappen UP/DOWN for at
vælgeSTEREO, RIGHT eller LEFT. (På
VCD/CD)
1
2
3
Tryk på SUBTITLE-knappen.
Brug UP/DOWN-knappen til at vælge det
ønskede undertekst-sprog.
ENG
ENG
Brug LEFT/RIGHT-knappen til at bestemme om
underteksten skal vises eller ikke.
- Der vises ikke undertekster på skærmen til at begynde
med.
- Sprogene for underteksterne vises med forkortelser.
ADVANCED
FUNCTIONS
BEMÆRK
BEMÆRK
• Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på disken og vil ikke virke på alle DVDer.
• Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på disken og vil ikke virke på alle DVDer.
• En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog.
• En DVD disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog.
• Hvis du ønsker, det samme audio-sprog brugt, hver gang du afspiller en DVD,
så se s. 31 “Indstilling af sprog”.
• Hvis du ønsker, det samme undertekstsprog brugt, hver gang du afspiller en DVD,
så se s. 31 “Indstilling af sprog”.
24
25
Vælg kameravinkel
Brug af bogmærke-funktionen
Hvis en DVD indeholder forskellige optagelsesvinkler af en speciel scene, kan du bruge
(Angle) vinkel-funktionen.
Brug Bogmærke-funktionen (DVD/VCD)
Brug ANGLE (vinkel)-knappen
1
Tjek først om VINKEL-mærket (
) er til stede i
det øverste højre hjørne af skærmen.
1
Når mærket ANGLE vises, skal du trykke
på knappen ANGLE. Derefter vises ikonet
ANGLE i øverste venstre hjørne af
skærmen.
2
Brug UP/DOWN-knappen til at vælge den
ønskede kameravinkel. Tryk derefter på
ENTER-knappen.
3
Displayet fjernes ved at trykke på ANGLEknappen igen.
eksempel
3
4
Når du kommer til den scene, du ønsker at
markere, så tryk på ENTER-knappen. Ikonet vil
ændres til et nummer (1,2 eller 3).
Tryk på BOOKMARK-knappen for at fjerne
displayet igen.
Fremkald en markeret scene
på BOOKMARK-knappen på
fjernbetjeningen under afspilning.
1 Tryk
LEFT/RIGHT-knappen til at vælge en
markeret scene.
2 Brug
på PLAY/PAUSE-knappen for at springe
hen til den markerede scene.
3 Tryk
Slet en bogmærke
eksempel
BEMÆRK
• Master-volumet skal tilbagestilles for hver plade, du spiller.
Når en plade er afspillet, returnerer master-volumet til standardpositionen(64).
ADVANCED
FUNCTIONS
Tryk på VOL.CON.-knappen to gange.
Brug UP/DOWN-knappen til at vælge en
passende volumen.
- Master Volumen Kontrol-funktionen lader dig
justere afspillerens lyd-output. Dette kan bruges til
at matche afspillerens output niveau med andet
udstyr i dit system.
- Lydstyrkekontrollen fungerer kun ved brug af
analogt lydoutput.
- Der er op til 64 niveauer. Hvert lydniveau
nedsættes med 0.5dB ad gangen.
26
Tryk på BOOKMARK-knappen på
fjernbetjeningen under afspilning.
Bogmærkeikonerne vises.
LEFT/RIGHT-knappen til at flytte til det
ønskede bogmærke ikon.
2 Brug
Brug af Master Volumen Kontrol-funktionen
1
Bogmærke-funktionen lader dig udvælge dele af en DVD eller VCD (MENU OFF-mode), så du
hurtigt kan finde udsnittet senere.
1
2
3
BEMÆRK
Tryk på BOOKMARK-knappen på
fjernbetjeningen under afspilning.
Brug LEFT/RIGHT-knappen til at vælge det
bogmærkenummer du ønsker at slette.
Tryk på CLEAR-knappen for at slette et
bogmærkenummer. Tryk på BOOKMARKknappen for at fjerne displayet igen.
• Du kan markere op til 3 scener ad gangen.
• Denne funktion virker ikke i VCD 2.0 mode
(MENU ON mode)
• Alt efter disken er det nogen gange ikke
muligt at bruge Bogmærke-funktionen.
27
Brug zoom-og 3D-lydfunktionerne
Setup menuen lader dig “skræddersy” din DVD-afspiller, så du kan vælge forskellige
sprogindstillinger, censurniveau, selv den ønskede type fjernsynsskærm.
Brug Zoom-funktionen (DVD/VCD)
på ZOOM-knappen under afspilning
1 Tryk
eller i pause mode. En firkantet ramme vises
på skærmen.
1
UP/DOWN eller LEFT/RIGHT-knappen
2 Brug
til at udvælge den del af skærmen, du ønsker
at zoome ind på.
3
Brug Setup menuen
- Under afspilning af en DVD trykkes på ENTER for at
zoome ind 2x/4x/normal i den rækkefølge.
- Under afspilning af en VCD trykkes på ENTER for at
zoome ind 2x/normal i den rækkefølge.
ˇ Audio : Indstilling af audio-sprog
Brug audio foretrukne-menu til at vælge soundtrack sprog.
¨ Subtitle : Indstilling af undertekst-sprog
Brug undertekst foretrukne-menuen til at vælge det sprog, du
ønsker at diskens undertekster skal vises i.
Brug 3D-lyd funktionen
2
28
Tryk på LEFT/RIGHT-knappen for at skrue 3D-lyd
featuren af og på.
ˆ Parental : Indstilling af censur-niveauet
Lader brugeren sætte et censur-niveau, som forhindrer børn i at
se “forbudt-for-børn” film.
Ø Audio Options : Indstilling af audio options
∏ Display Options : Indstilling af Display options
Bruges til at vælge den type skærm du ønsker at se og andre
display options.
UP/DOWN-knappen på fjernbetjeningen for
2 Brug
adgang til forskellige features.
BEMÆRK
• 3D-lyd er kun mulig på disks optaget
med Dolby Surround eller Dolby
Digital. Der kan dog forekomme nogle
af disse disks, som ikke indeholder
bag-lydsignalet.
• Alt efter disken, kan det forekomme at
Zoom og 3D-lyd funktionen ikke virker.
3
CHANGING
SETUP MENU
på 3D SOUND-knappen under afspilning.
1 Tryk
3D SOUND-mærket vises på skærmen.
(Kontroller, at Digital Output er indstillet til PCM).
ΠPlayer Menu : Indstilling af sprog
Brug afspillerens foretrukne-menu til at vælge det sprog, du
ønsker at afspillerens on-screen menu skal vise.
´ Disc Menu : Indstilling af menu-sprog
Brug menuens foretrukne-menu til at vise det sprog du ønsker, at
DVD’ens disk-menu skal vises i.
Tryk på ENTER-knappen.
Denne simulerede surround effekt (SPATIALIZER
N-2-2) er afhængig af diskens indhold. Hvis du
tilslutter denne enhed til dit stereoanlæg, kan du
forbedre lydkvaliteten og få en bedre surround
effekt. Denne feature er nyttig, hvis du bruger
DVD-afspilleren med et 2-kanals stereoanlæg
gennem analogudgangene. (Disks som er
optaget med LPCM eller DTS virker ikke.
Når Digital Output er indstillet til Bitstream i
menuen SETUP, fungerer 3D-lydfunktionen ikke.)
Tryk på knappen SETUP på fjernbetjeningen, når
enheden er i tilstanden Stop.
Tryk på ENTER-knappen for adgang til underfeatures.
Setup-skærmen fjernes igen ved at trykke på SETUP-knappen efter
indstilling.
BEMÆRK
Alt efter disken er nogle SETUP
menu-valg ikke tilgængelige.
29
Indstilling af sprog
Indstilling af sprog
Du kan forindstille sproget på player menuen, disk menuen, og undertekst menuen, så det
ønskede sprog vises, hver gang du ser en film.
Brug af Player Menu Language
på knappen SETUP, når enheden er i
tilstanden Stop.
1 Tryk
UP/DOWN-knappen til at vælge PLAYER
2 Brug
MENU.
3 Tryk på ENTER-knappen.
UP/DOWN-knappen til at vælge f.eks.
‘English’.
4 Brug
5 Tryk på ENTER-knappen.
f.eks. Opsætning på English
Audio sprog
på knappen SETUP, når enheden er i
tilstanden Stop.
1 Tryk
2 Brug UP/DOWN-knappen til at vælge AUDIO.
3 Tryk på ENTER-knappen.
på UP/DOWN-knappen for at vælge f.eks.
‘English’.
4 Tryk
- Vælg “Original hvis du ønsker at soundtrack sproget skal
være det originale sprog, som disken er optaget i.
- Vælg “Others” hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
5
- Nu er English valgt, og skærmen vender tilbage til SETUP
MENU.
- Tryk på ENTER-knappen for at fjerne SETUP MENU igen.
Tryk på ENTER-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til SETUP
MENU.
Undertekst sprog
Disk Menu sprog
Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk
menuskærmene.
- Vælg “Others” (andre), hvis det ønskede sprog ikke
er nævnt.
5 Tryk på ENTER-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til
SETUP MENU.
30
på knappen SETUP, når enheden er i
tilstanden Stop.
1 Tryk
UP/DOWN-knappen til at vælge SUBTITLE
(undertekst).
2 Brug
3 Tryk på ENTER-knappen.
UP/DOWN-knappen til at vælge f.eks.
‘English’.
4 Brug
- Vælg “Automatic” hvis du ønsker at undertekstsproget skal
være det samme som det, du har valgt til audio sprog.
- Vælg “Others” (andre) hvis det ønskede sprog ikke er
nævnt. Nogle disks indeholder ikke det sprog, du har
valgt som dit ønskede sprog. I disse tilfælde vil disken
bruge dets originale sprogindstilling.
5 Tryk på ENTER-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til SETUP
MENU.
CHANGING
SETUP MENU
på knappen SETUP, når enheden er i
tilstanden Stop.
1 Tryk
UP/DOWN-knappen til at vælge DISC
MENU.
2 Brug
3 Tryk på ENTER-knappen.
UP/DOWN-knappen til at vælge f.eks.
‘English’.
4 Brug
f.eks. Opsætning på English.
BEMÆRK
• Hvis det valgte sprog ikke er
indkodet på disken, vælges det
originale optagelsessprog.
• Tryk på RETURN-knappen for at
fjerne SETUP MENUEN eller for
at vende tilbage til
skærmmenuen under setup.
31
Indstilling af censurniveauet
Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med DVD’er, som er blevet tildelt en
“censurgrad”. Dette lader dig kontrollere hvilke typer DVD’er din familie ser. Der kan være
op til 8 censurgrader på en disk.
1
2
Tryk på knappen SETUP, når enheden er i
tilstanden STOP. Skærmbilledet med
opsætningsmenuen vises.
1. PCM :
Omdannes til PCM (2CH) 48kHz/16Bit audio.
Vælg PCM når du bruger de analoge audio
udgange.
2. Bitstream :
Omdannes til Dolby Digital
Bitstream – 5.1CH . Vælg Bitstream ved brug af
de digital audio udgange.
LEFT/RIGHT-knappen og vælg Yes (ja), hvis
du ønsker at indkode et kodeord. Tryk på
3 Brug
ENTER. Nu vises Indtast kodeord skærmen.
EIndtast adgangskoden. Skærmbilledet til
genindtastning af adgangskode vises, så du kan
bekræfte adgangskoden. Indtast adgangskoden
igen. Skærmbilledet til børnesikring vises.
5
Bestem Censurniveau
ˇ DTS
1.On: Udsender DTS Bitstream kun via digital
udgang. Vælg DTS ved opkobling til en
DTS Dekoder.
2. Off: Vælger standard opstilling.
1. PCM :
Omdannes til PCM (2CH) 48kHz/16Bit audio.
Vælg PCM når du bruger de analoge audio
udgange.
2. Bitstream :
Omdannes til MPEG-2 Dolby Digital
Bitstream – 5.1CH (ved MPEG-2 7.1CH).
Vælg Bitstream ved brug af de digital audio
udgange.
¨ Dynamic Compression
1. On : Vælger dynamisk kompression.
2. Off : Vælger standard opstilling.
Ø Speaker
ˆ 2X Scan Audio
f.eks. Opsætning i LEVEL6.
Ændring af kodeord
- Brug UP/DOWN-knappen til at vælge
Change Password.
- Indtast dit nye kodeord. Bekræft koden ved at
indtaste den igen.
BEMÆRK
• Tryk på RETURN-knappen for at fjerne SETUP MENUEN eller for at vende tilbage til skærmmenuen under setup.
•Hvis du har glemt adgangskoden, skal du læse Forget Password i fejlfindingsmanualen Troubleshooting Guide.
32
Hvis den rigtige digital udgang
ikke er valgt, høres ingen lyd.
´ MPEG-2 Digital Udgang Out
1. On : Turns 2X audio on.
2. Off : Turns 2X audio off.
Selvom 2X SCan Audio er ON i SETUP
MENUEN vil man ikke kunne høre disks, som
er optaget med LPCM, DTS eller MPEG-2.
BEMÆRK
CHANGING
SETUP MENU
6
BEMÆRK :
Censurniveauet virker kun, hvis du har sagt
‘yes’ til “Use password”. Du kan ændre dette
igen ved at vælge ‘No’ ved hjælp af
LEFT/RIGHT-knapperne.Brug UP/DOWNknappen til at vælge det ønskede censurniveau.
Tryk på ENTER.
- Brug UP/DOWN-knappen til at vælge det niveau (f.eks.
niveau 6) og tryk derefter på ENTER. Nu kan disks med
censurniveau 7 ikke spille.
- Du ændrer censurniveauet igen ved at vælge ‘No’ ved ‘use
password’ ved hjælp af LEFT/RIGHT-knapperne.
på knappen SETUP, når enheden er i
tilstanden Stop.
1 Tryk
UP/DOWN-knappen til at vælge AUDIO
OPTIONS. Tryk derefter på ENTER-knappen.
2 Brug
UP/DOWN-knappen til at vælge den ønskede
indstilling. Tryk derefter på ENTER-knappen.
3 Brug
ΠDolby Digital Udgang Out
Brug UP/DOWN-knappen til at vælge
PARENTAL. Tryk på ENTER. Nu vises
Censurniveau-skærmen.
4
Indstilling af Audio-options
• Tryk på RETURN-knappen for at fjerne SETUP MENUEN eller for at vende tilbage til skærmmenuen
under setup.
• Visse audio features på dette produkt er fremstillet under licens fra Desper Products, Inc. Spatializer og
Circle-in-square er varemærker ejet af Desper Products, Inc.
• Produceret under licens fra Dolby Laboratories. “Dolby og det dobbelte-D symbol er varemærker fra Dolby
Laboratories. Confidential unpublished works. 1992-1997 Dolby Laboratories Inc. Alle rettigheder er
reserverede.
• “DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker af Digital Theater Systems, Inc.
33
Opsætning af Surround Sound Højtalere
på SETUP-knappen under afspilning eller i
stop-mode.
1 Tryk
på UP/DOWN-knappen og vælg AUDIO
OPTIONS. Tryk derefter på ENTER-knappen.
2 Tryk
UP/DOWN-knappen til at vælge SPEAKER
SETUP. Tryk derefter på ENTER-knappen. SPEAKER
3 Brug
(HØJTALER) MODE.
UP/DOWN eller LEFT/RIGHT-knappen til at
vælge den ønskede indstilling. Tryk derefter på
4 Brug
ENTER-knappen.
Opsætning af SPEAKER MODE
• Hvis du har tilsluttet anlægget til en højtaler med lav frekvens
på 100Hz eller under, så vælg ‘Found(Large)’.
• Hvis du har tilsluttet anlægget til en højtaler uden lav frekvens på 100Hz eller under, så
vælg ‘Found(Small)’. Men hvis du ikke tilslutter en subwoofer, så vælg alt ‘Found(Large)’
på Front Højtaleren(L/R).
• Hvis du ikke tilslutter højtalere, sa vælg ‘Not found’.
FRONT(L) ➔ CENTER ➔ FRONT(R) ➔ SUBWOOFER
SURROUND(R)➔SURROUND(L)
34
2
3
4
0
ms
0
6 dB
8
9
0
dB
10
0
ms
0
dB
5
7
12
11
1. Højttalertilstand(For V)
2. Kanalbalance(Midt)OdB
3. Højttalertilstand(Midt)
4. Forsinkningstid(Midt)Oms
5. Højttalertilstand(For H)
6. Kanalbalance(Subwoofer)OdB
7. Højttalertilstand(Subwoofer)
8. Højttalertilstand(Surround V)
9. Kanalbalance(Surround V)OdB
10. Forsinkningstid(Surround V/H)Oms
11. Kanalbalance(Surround H)OdB
12. Højttalertilstand(Surround H)
aIdealisk placering av centerhögtalare.
på knappen SETUP, når enheden er i tilstanden
1 Tryk
Stop.
UP/DOWN-knappen til at vælge DISPLAY
2 Brug
OPTIONS. Tryk derefter på ENTER-knappen.
UP/DOWN-knappen til at vælge den ønskede
3 Brug
indstilling. Tryk derefter på LEFT/RIGHT-knappen.
ΠTV Aspect (format)
Afhængigt af fjernsynstypen kan det være nødvendigt at justere skærmindstillingerne
(aspektforhold).
1. 4:3 Letter Box: Vælges hvis du ønsker at se det totale 16:9 skærmformat, som DVD’en
har, også selv om du har et TV med 4:3 skærmformat. Du vil nu se sorte “bjælker” i
toppen og bunden af skærmen.
2. 4:3 Pan-Scan: Vælges for normal TV-størrelse, når du ønsker at se midtersektionen af
en 16:9 skærm. (Yderste venstre og højre side af filmen vil ikke kunne ses).
3. 16:9 Wide: Lader dig se hele 16:9 filmen på dit widescreen TV.
´ Still Mode
Indstillingerne vil afhjælpe, at billedet flimrer ved stilstand, og vil vise småt tekst mere
tydeligt.
1. Field: Vælg denne feature, hvis skærmen ryster i Auto mode.
Frame: Vælg denne feature, hvis du ønsker at se små bogstaver bedre i Auto mode.
2. Auto: Vælges Auto, vil Field/Frame automatisk konverteres.
ˇ Screen Messages (skærmbeskeder)
Brug denne feature til henholdsvis at tænde og slukke for skærmdisplayet.
Idealisk placering av surroundhögtalare.
BEMÆRK
• Hvordan man fjerner SETUP
MENUEN eller vender
tilbage til skærm-menuen
under setup.
Tryk på RETURN-knappen.
• Testsignalet på subwooferen
er lavere end på de andre
højtalere.
• Logoet for MPEG
Multichannel er et
varemærke registreret af
PHILIPS Corporation.
¨ Front Display
Justerer lyset på frontpanel displayet.
1. Bright : Displayet lyser meget kraftigt.
2. Dim : Displayet lyser svagt.
3. Auto Dim: Displayet lyser automatisk svagere under afspilning af en DVD.
ˆ Black Level
Justerer skærmens lysniveau.
Ø Quasi-PAL
Alt efter disken kan du afspille en NTSC DVD disk i Quasi-PAL mode.
CHANGING
SETUP MENU
Opsætning af DELAY TIME
• Ved brug af 5.1CH Surround Sound opnås den bedste lyd, hvis distancen mellem dig og
hver højtaler er den samme. Du kan sætte Delay Time på Center/Surround højtaleren og
på den måde tilpasse lyden til rummets akustik.
• Opstilling af CENTER HØJTALER
Hvis distancen Dc er lig med eller længere en distancen Df på figuren til venstre, så sæt
mode til at være Oms. Hvis ikke, så skal indstillingen ændres ifølge nedenstående tabel.
(A) = Df - Dc
Distancen på (A) (cm)
Indstilling (ms)
1.64
1.3
3.28
2.6
4.92
3.9
6.56
5.3
• Opstilling af SURROUND HØJTALER
Hvis distancen Df er lig med distancen Ds på figuren overfor, så sæt mode som ms. Hvis
ikke, så skal indstillingen ændres ifølge nedenstående tabel.
(B) = Df - Ds
Distancen på (B)(cm)
Indstilling (ms)
6.56
5.3
13.12
10.6
19.68
15.9
Opsætning af TEST
Testsignalerne udsendes i urets retning, startende fra Front Højtaleren (L). Justér Channel
Balancen så den matcher volumen på testsignalerne fra systemets hukommelse.
1
0
dB
Indstilling af displayet
∏ SCART Output
1. RGB: Udsender RGB-signaler fra AV-STIKKET (SCART terminal)
2. VIDEO: Udsender FULDSTÆNDIGE VIDEO signaler fra AV Stikket (SCART terminal)
3. S-VIDEO: Udsender S-VIDEO signaler fra AV-STIKKET (SCART terminal)
BEMÆRK
• Tryk på RETURN-knappen for at fjerne SETUP MENUEN eller for at vende tilbage til
skærmmenuen under setup.
35
Fjernbetjening af TV’et
Guide til fejllokalisering
Fjernbetjeningen kan også indstilles til at betjene de fleste fjernsyn. Ved programmering af
fjernbetjeningen bruges den kode, som modsvarer dit mærke fjernsyn.
Før du kontakter servicecenteret
Problem
Handling
Se side
TV Koder
Fjernbetjeningen virker ikke
VOL. CON
SLOW
KODER
SAMSUNG_1
SHARP_2
SONY
MAGNAVOX
SANYO_1
LG_2
RCA
LG_1
TOSHIBA
HITACHI
JVC
PANASONIC_1
MITSUBISHI_2
SAMSUNG_2
SAMSUNG_3
SHARP_1
ZENITH
LG_3
DAEWOO_8
SANYO_2
EMERSON
SHARP_3
SAMSUNG_4
PANASONIC_2
NOBLEX
TELEFUNKEN
NEWSAN
LOEWE
RCA2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
4
Hvis den først valgte kode ikke virker, så
prøv andre koder på samme mærke.
2 Ret DVD’ens fjernbetjening mod fjernsynet.
TV POWER-knappen nede, mens du
betjening af TV’et, brug “TV funktion
indtaster koden for dit mærke.
beskrevet på side 11.
3 Hold
5 Forknapperne”
Tænd for TV’et
Tryk på 0 mens du holder TV-knappen nede.
36
P4
Disken vil ikke spille
• Disken skal vende med dets label opad, og den blanke side nedad.
• Tjek DVD’ens regionsnummer.
P7
Der er ingen 5.1
channel lyd
• 5.1 channel lyd gengives kun når de følgende krav opfyldes:
1) DVD-afspilleren er tilsluttes den rigtige forstærker
2) Disken er optaget med 5.1 channel lyd.
• Tjek om de afspillede disks er mærket “Dolby 5.1ch”
• Tjek om dit audio system er tilsluttet og virker tilfredsstillende.
• Er Audio Output sat til Bitstream i SETUP-menuen?
P 12
• Features og indstillinger kan ikke foretages pga.:
1) DVD’ens software forhindrer det.
2) DVD’ens software understøtter ikke den aktuelle feature (f.eks.
kameravinkler).
3) Den aktuelle feature er ikke tilgængelig i øjeblikket.
4) Du har forslået en titel, kapitelnummer eller tid der er udenfor
rækkevidde.
P 15
Når fjernsynet slukkes, er indstillingen
fuldført.
ikonet vises på skærmen
Disk Menuen kommer ikke op
• Tjek om disken har en menu.
P 29~30
Playback mode er forskellig fra
valgene på Setup menuen
• Nogle funktioner valgt i Setup menuen virker ikke ordentligt hvis
disken ikke er indkodet med tilsvarende funktioner.
P 29~35
Skærmformatet kan ikke ændres
• Skærmformatet er fastsat på dine DVD’er.
P 35
Ingen lyd
• Vær sikker på at den korrekte Dolby digital Udgang/MPEG-2 Digital
udgang er valgt i Audio Options menuen.
P 33
Glemt kodeordet
• Tænd for afspilleren på power, uden en disk i. Tryk på STOP og
PLAY-knappen samtidigt på frontpanelet i 3 sekunder. Vælg
Menusprog displayet vises. Tryk på knappen for ønsket sprog. Tryk
på SETUP-knappen på fjernbetjeningen og vælg ‘Parental Mode’
(censurniveau). Censurniveauet er nu “låst op” som indikeret på
displayet. Tryk på DOWN-knappen for at vælge ‘Parental’. Tryk på
ENTER, og du vil nu blive spurgt om at vælge et kodeord. Du kan nu
ændre censurniveauet og ændre dit kodeord.
BEMÆRK
The remote may not be able to control every model
TV of the brands listed.
Andre problemer
• Kig i indholdsfortegnelsen og find den sektion af
betjeningsvejledningen, som indeholder forklaringer vedrørende dit
problem, og følg proceduren én gang til.
• Hvis problemet stadig ikke kan løses, så kontakt butikken eller det
nærmeste autoriserede servicecenter.
P 32
REFERENCE
f.eks. for Samsung D fjernsyn.
• Tjek om batterierne i fjernbetjeningen trænger til udskiftning.
• Brug ikke fjernbetjeningen på større afstand end 6 meter.
• Fjern batterierne og hold én eller flere knapper nede i et par minutter,
hvilket dræner mikroprocessoren inde i fjernbetjeningen og nulstiller
den. Sæt batterierne i og prøv igen.
BfiRKE
37
Specifikationer
Generelt
Strømbehov
AC 230 V, 50 Hz
Strømforbrug
15 W
Vægt
2.8 Kg
Dimensioner
Rumtemperatur for optimalt brug
+41° til + 95°C
Fugtighedsgrad for optimalt brug
10 % til 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
CD: 12 cm
Disk
430mm ✕ 240mm ✕ 79mm
(COMPACT DISC)
CD: 8 cm
(COMPACT DISC)
VCD: 12 cm
(VIDEO COMPACT DISC)
Composite Video
SCART STIK
Afspilningstempo: 11.45 m/sek.
Afspilningstempo: 3.9 til 4.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 74 min. (Video+Audio)
2 kanal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
R (rød): 0,714 Vp-p (belastning 75 ohm)
Luminans signal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Farve signal: 0,286 Vp-p (belastning 75 ohm)Luminance 2
*Frekvens respons
Tlf: +45 87 45 46 00, Fax: + 45 87 45 46 20
Maks. Afspilningstid: 20 min.
Farve signal: 0,286 Vp-p (belastning 75 ohm)
Audio
Udgange
8210 Åarhus V
Afspilningstempo: 3.9 til 4.6 m/sek.
Luminans signal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
2 Kanal
Bredskifte Allé 7
Maks. Afspilningstid: 74 min.
Composite Video: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
5.1 Kanal
NSI Electronic A/S
Afspilningstempo: 3.9 til 4.6 m/sek.
B (blå): 0,714 Vp-p (belastning 75 ohm)
S-VIDEO
På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og
fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den
forhandler, som har solgt produktet.Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i
andre vesteuropæiske lande, opfyle de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende
land. I tilfælde af problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende
adresse:
Ca. Afspilningstid (ensidet disk): 135 min.
G (grøn): 0,714 Vp-p (belastning 75 ohm)
Video
Udgange
DANMARK
L(1/L), R(2/R)
F/L, L/R, R/L, R/R, C/T, S/W
48 kHz sampling: 4Hz til 22 kHz
96 kHz sampling: 4Hz til 44 kHz
■ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og
såfremt serienummeret på produktet fuldt læseligt.
2. Samsung forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udsklftning af defekte
dele. Ombytning kan kun ske hvis reperation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret
servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder,
eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb,
omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves
tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop
det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne
tilpasninger og enentuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske dftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tilt”nkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert
forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, i garantiperioden.
*Total lydforvrængning
0.004 %
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten
eller ligende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte,
er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres
repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader
på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.
*: Nominel specifikation
• Samsung Electronics Co., Ltd reserverer rettighederne til at ændre specifikationerne uden varsel.
• Vægt og dimensioner er cirkamål.
REFERENCE
*S/N Ratio
EUROPÆISK GARANTI
38
39
Memo
Memo
Download PDF