Samsung | DVD-M405/XEE | Samsung DVD-M405/XEE Bruksanvisning

NO
AH68-00832J
Forholdsregler
Forholdsregler
FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE
FJERNE DEKSLET (ELLER BAKPLATA).
DET ER INGEN INTERNE DELER SOM KAN REPARERES AV
BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT
SERVICEPERSONALE.
Symbolet angir “farlig spenning”
internt i produktet som kan
medføre fare for elektrisk støt eller
personskade.
Dette symbolet angir viktige
instruksjoner som følger
produktet.
CAUTION: DVD PLAYERS USE AN INVISIBLE LASER BEAM WHICH CAN CAUSE
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE IF DIRECTED.
BE SURE TO OPERATE PLAYER CORRECTLY AS INSTRUCTED.
ADVARSEL
Forsiktig: Sørg for at det brede bladet på pluggen matcher den brede åpningen i
kontakten slik at du unngår elektrisk støt. Stikk pluggen helt inn.
Bruk skjermede kabler og koplinger for å unngå elektromagnetisk interferens med elektrisk utstyr
som radio- og tv-apparater.
ADVARSEL
Beskytt enheten mot fuktighet og sterk varme. Kople nettledningen fra nettet ved
feilfunksjoner på enheten.
Det er spesielt viktig at bevegelsene til den motordrevne plateskuffen ikke blir hindret. Hvis
systemet for innlegging av plater blir hindret, kan lastemekanismen bli skadd. Installer
DVD-spilleren horisontalt, i god avstand fra varmekilder (ildsteder) eller utstyr som genererer
sterke magnetiske eller elektriske felt.
• Plasser ikke noe tungt oppå enheten.
• Stable ikke komponenter på den.
FORSIKTIG
Batteriet som blir brukt i dette produktet, inneholder kjemikalier
som er skadelige for miljøet.
Kast ikke batterier sammen med annet husholdningsavfall.
Vi anbefaler at batteriet blir skiftet av en tekniker.
CLASS 1
LASER PRODUCT
KLASSE 1
LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1
2
LASER APPARAT
ADVARSEL
FORSIKTIG
For å redusere faren
for brann eller
elektrisk sjokk må
denne DVD-spilleren
ikke utsettes for regn
eller fuktighet.
DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER. BRUK AV KONTROLLER
ELLER REGULERINGER ELLER UTFØRELSE AV PROSEDYRER
SOM IKKE ER BESKREVET HER, KAN FØRE TIL SKADELIG
STRÅLING. ÅPNE IKKE DEKSLET OG FORETA IKKE
REPARASJONER SELV. OVERLAT SERVICE TIL KVALIFISERT
PERSONELL.
MERKNADER:
• Denne enheten må bare koples til nett med spenningen 230 V, 50 Hz. Det kan ikke
brukes på andre spenninger.
• Denne DVD-spilleren er konstruert og produsert for å svare til Region Management
Information. Hvis regionnummeret til en DVD-plate ikke svarer til regionnummeret til
denne DVD-spilleren, kan ikke DVD-spilleren spille platen.
• Denne enheten er beskyttet av U.S.-patentnummer 4,631,603, 4,577,216 og 4,819,098
og andre rettigheter som er underlagt åndsverkloven. Bruk av Macrovisions teknologi for
kopibeskyttelse i utstyret må godkjennes av Macrovision og er beregnet bare for
hjemmebruk og annen begrenset bruk (pay-per-view) uten at det foreligger skriftlig
tillatelse fra Macrovision. Tekniske endringer eller demontering er forbudt.
Forsiktighet ved håndtering
• Før du kopler andre komponenter til denne spilleren, må de være frakoplet nettet.
• Flytt ikke spilleren mens en plate blir spilt. Platen kan få riper eller sprekker, og interne deler
i spilleren kan bli skadd.
• Sett ikke blomstervaser med vann og legg ikke små metallgjenstander på spilleren.
• Stikk ikke hånda inn i plateskuffen.
• Plasser ikke noe annet enn plater i plateskuffen.
• Ekstern interferens som lyn eller statisk elektrisitet kan påvirke den normale driften av denne
spilleren. Hvis dette skulle skje, må du slå spilleren av og på igjen med POWER-knappen,
eller kople den fra nettet og deretter kople den til nettet igjen. Spilleren vil da fungere som
normalt.
• Husk å ta ut platen og slå av spilleren etter bruk.
• Kople nettledningen fra nettuttaket når du ikke har tenkt å bruke spilleren i nærmeste
framtid.
• Rengjør platen ved å stryke den i rett linje fra sentrum til ytterkanten.
Lagring av plater
Vær forsiktig så du ikke skader platene. Dataene på disse platene er svært ømfintlige for
omgivelsene.
• Oppbevar ikke platene i direkte sollys.
• Oppbevar dem på et kjølig sted med god ventilasjon.
• Lagre platene vertikalt.
• Oppbevar dem i et rent omslag.
Vedlikehold av kabinettet
Av sikkerhetsgrunner må nettledningen frakoples nettuttaket.
• Bruk ikke benzen, tynner eller andre løsemidler til rengjøringen.
• Tørk av kabinettet med en myk klut.
3
INNHOLD
Før du setter i gang
Tilbehør
Generelle funksjoner ........................................................................................6
Platetype og karakteristikker ............................................................................ 7
Beskrivelse-Frontpanel ......................................................................................8
Beskrivelse-Bakpanel ........................................................................................9
Oversikt over fjernkontrollen ..........................................................................10
SLOW
Batterier for jernkontroll
(størrelse AA)
Valg av tilkopling ..........................................................................................12
2
Sett inn to AA-batterier. Kontroller
at polariteten (+ og –) er korrekt
til passet.
3
Sett på batteridekslet.
4
• Sjekk polariteten + – på batteriene
(tørrelement).
• Sjekk om batteriene er utladd.
• Sjekk om noe sperrer veien for
fjernsensoren.
• Sjekk om det er fluorescerende
belysning i nærheten.
Bruk av Setup Menu ......................................................................................29
Oppsetting av språkfunksjonen ......................................................................30
Oppsetting av foreldrekontrollen ....................................................................32
Oppseting av audiomulighetene......................................................................33
Surround høytaler setup..................................................................................34
Oppsetting av displaymulighetene ..................................................................35
Regulering av tv-apparat med fjernkontrollen ..................................................36
Feilsøkingsguide ............................................................................................37
Spesifikasjoner ..............................................................................................38
Warranty ......................................................................................................39
REFERANSE
Åpne batteridekslet på baksiden
av fjernkontrollen.
ENDRING AV
SETUP MENY
1
Hvis fjernkontrollen ikke
fungerer skikkelig:
S.FIT-avspilling ..............................................................................................20
Digest-avspilling ............................................................................................21
Slow Repeat-avspilling....................................................................................22
Bruk av Disc View-funksjonen ........................................................................23
Balg av audiospråk ........................................................................................24
Valg av tekstspråk ..........................................................................................25
Endring av kameravinkelen ............................................................................26
Bruk av Bookmark-funksjonen ........................................................................27
Bruk av funksjonene zoom og 3D-lyd..............................................................................28
SPESIALFUNKSJONER
Sett inn batteriene i
fjernkontrollen
Video/Audio-kabel
BASISFUNKSJONER
Avspilling av en plate ....................................................................................14
Bruk av søke-og sprang-funksjonene ........................................................16
Bruk av displayfunksjonen ..............................................................................17
Gjentatt avspilling ..........................................................................................18
Programmert avspilling og tilfeldig avspilling ..................................................19
Brukerveiledning
TILKOPLINGER
Fjernkontroll
SETUP
VOL. CON
5
Generelle funksjoner
Skjerm
Video med MPEG-2 kompresjonsteknologi.
Både vanlige bilder og widescreen (16:9)bilder kan vises.
Slow motion
En viktig scene kan vises i slow motion.
Programmert avspilling
Du kan programmere spor slik at de blir spilt
i en bestemt rekkefølge.
Foreldrekontroll
Med foreldrekontrollen kan brukeren stille
inn et nivå slik at barn ikke kan spille
skadelige filmer med f.eks. rå vold, saker
som bare angår voksne osv.
Forskjellige funksjoner på skjermen
Du kan velge forskjellige audio- og
tekstspråk og skjermvinkler når du ser på
film.
Gjentakelse
Du kan gjenta en sang eller en film ved
ganske enkelt å trykke på REPEAT-knappen.
Denne DVD-spilleren kan spille følgende platetyper med tilsvarende logoer:
Platetyper
(Logoer)
Maks.
spilletid
Maks.
spilletid
12 Cm
Ensidig
240 min
Tosidig
480 min
8 Cm
aEnsidig
80 min
Tosidig
160 min
• DVD gir fremragende lyd og
video på grunn av Dolby
Digital og MPEG-systemet.
• Forskjellige skjerm- og
lydfunksjoner velges enkelt fra
skjermmenyen.
• Forskjellige skjerm- og
audiofunksjoner velges enkelt
med skjermmenyer.
12 Cm
74 min.
aOpptaks- Platestørrelse
typer
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
• Video med CD-lyd, VHSkvalitet og MPEG-1
kompresjonsteknologi.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
KOPIBESKYTTELSE
• Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Av den grunn må du bare kople din DVD-spiller direkte til tvapparatet, ikke til en VCR. Kopler du en kopibeskyttet DVD-plate til en VCR, får du et forvrengt bilde.
• CD blir innspilt med bedre
lydkvalitet, mindre
forvrengning og mindre
forringelse av lydkvaliteten
over tid.
* SPILL IKKE CD-ROM, CD-I eller DVD-ROM på denne spilleren!a
(CDG-er spiller bare lyd, ikke grafikk.)
Platemerking
~
• Dette produktet innbefatter teknologi for beskyttelse av opphavsretten som er beskyttet av U.S. patentkrav og andre
lover om åndsverk eid av Macrovision Corporation og andre rettighetshavere. Bruk av denne teknologien for
beskyttelse av opphavsretten må godkjennes av Macrovision Corporation og er beregnet for hjemmebruk og
framvisning i begrenset omfang med mindre Macrovision Corporation har gitt tillatelse til noe annet.
SETUP
Fremragende lyd
Dolby Digital, en teknologi som er utviklet av
Dolby Laboratories,
gir krystallklar lydgjengivelse
Platetype og karakteristikker
PAL
• Avspilling
• PAL
område-numme
kringkastingssy
stem i U.K.,
Frankrike,
Tyskland osv.
• Dolby
Digital plate
STEREO
DIGITAL
SOUND
• Stereo-plate
• Digital
Audioplate
• DTS-plate
Avspilling områdenummer
6
Både DVD-spilleren og platene er kodet etter område. Disse områdekodene må matche hverandre for at platen
skal kunne spilles. Hvis kodene ikke matcher hverandre, kan ikke platen spilles.
Områdenummeret til denne spilleren er angitt på bakpanelet til spilleren.
7
Beskrivelse – Frontpanel
Beskrivelse – Bakpanel
SETUP
S-VIDEO
VIDEO OUT
SELECT
SCART
Kontroller på frontpanelet
1 STANDBY/ON
2
3
4
5
6
7
• Når du plugger inn enheten, lyser indikatoren. Når
du trykker på STANDBY/ON en gang til, slukker lyset 8
og spilleren blir slått på.
HODETELEFONUTGANG
9
• Her kan du tilkoble hodetelefonsett for privat lytting.
HODETELEFONVOLUM
• Brukes for å justere lydstyrken på hodetelefoner.
10
PLATESKUFF
• Sett inn platen her.
DISPLAY
• Funksjonsindikatorene blir vist her.
11
OPEN/CLOSE
• Blir brukt til å åpne og lukke plateskuffen.
PLAY/PAUSE
• Starter avspillingen eller stopper den midlertidig.
STOP
• Stopper avspillingen av platen.
SKIP
• Blir brukt til å hoppe over en scene eller et
musikkstykke.
JOG
• Bruk for å få tilgang til bestemte funksjoner av
Shuttle:Når du trykker på JOG, lyser indikatoren
(bilde-for-bilde/CD-sporvalg.)
SHUTTLE
• Use during DVD and CD play to fast forward or
reverse.
Display på frontpanelet
1
2
3
4
5
6
7
8
8
Vinkelindikator. Du kan velge flere vinkler
på en scene som er tatt opp med forskjellige
kameraer.
Angir platetype
Reversert avspilling / Pause / vanlig avspilling
Lyser når 3D-surround er på.
DVD : Tittelnummer
DVD : Kapittelnummer
Video/Audio-CD : Spornummer
Gjentatt avspilling
9
10
11
12
13
14
Lineær PCM audioutgang
PAL-indikator
Dolby Digital-plate
DTS (Digital Theater System)-utgang
MPEG-2 audioutgang
Viser forskjellige meldinger angående funksjoner
som PLAY, STOP, LOAD,
RANDOM …
no DISC : Ingen plate lagt inn.
OPEN : Plateskuffen er åpen.
LOAD : Spilleren laster plateinformasjon.
Bakpanel
1
DIGITAL AUDIO UTGANGSKONTAKT
• Bruk enten en optisk eller en koaksial digital kabel som tilkopling til en kompatibel Dolby Digital
mottaker. Bruk den som tilkopling til en A/V-forsterker som inneholder en Dolby Digital dekoder eller en
DTS-dekoder.
2
5.1KAN. ANALOG AUDIO-UT KOBLINGER
• Kobles til en lydforsterker med 5.1kan analoge inngangskoblinger.
3
KOMBINERTE AUDIO UTGANGSKONTAKTER
• Koples til audio inngangskontakten på tv-apparatet, audio/video-mottakeren eller VCR.
4
VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk en videokabel for tilkopling til video inngangskontakten på ditt tv-apparat.
5
S-VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk S-Video-kabelen for tilkopling av denne kontakten til S-videokontakten på ditt tv-apparat for å
oppnå høyere kvalitet på bildet. S-Video må velges i VIDEO OUT SELECT.
6
VIDEO OUT SELECT-BRYTER
• Bruk bryteren til å sette video ut. Når du velger Scart-kontakt, er det mulig at S-Video ikke virker, og
omvendt.
7
SCART AV1 KONTAKT
• Koples til et TV med en scart inngangskontakt.
8
SCART AV2 KONTAKT
• Kobles til videospiller eller annet utstyr.
9
Oversikt over fjernkontrollen
Oversikt over fjernkontrollen
DVD funksjonsknapper
18
VOL. CON
2
1
DVD POWER-knapp
18
TV POWER-knapp
2
VOL.CON.-knapp
• Regulerer lydstyrken på spilleren.
19
SLOW-knapp
20
3D SOUND-knapp
SLOW
19
3
3
SIFFER-knapper
21
OPEN/CLOSE-knapp
4
SET UP-knapp
22
KANAL OPP/NED-knapper
23
DIGEST-knapp
24
SPILL/PAUSE-knapp
• Kaller opp oppsettmenyen for DVD-spilleren
4
20
5
6
7
8
9
21
22
23
24
10
25
26
5
VOLUM OPP/NED-knapper
6
Velg TV/VIDEO-knappen
7
ZOOM-knapp
8
S.FIT-knapp
9
STOP-knapp
10
MENU-knapp
• Starter/tar pause i avspillingen.
25
TOP MENU-knapp
26
ENTER/RETNINGS-knapp (OPP/NED eller
VENSTRE/HØYRE)
27
13
28
14
15
28
29
30
31
32
14
15
17
MODE-knapp
• Med denne knappen kan du programmere
en bestemt rekkefølge.
BOOKMARK-knapp
30
SUBTITLE-knapp
REPEAT-knapp
31
AUDIO-knapp
SPOLEKNAPP
• Gir avspilling av hver enkelt bilderamme. I CD
modus søker den etter lydspor.
16
29
• Bruk denne knappen for å få adgang til
forskjellige audiofunksjoner på platen.
• Bruk denne knappen hvis du vil gjenta en tittel, et
kapittel, et spor eller en plate
16
ANGLE-knapp
• Blir brukt til å få adgang til forskjellige
kameravinkler på en DVD.
• Blir brukt til å fjerne meny- eller statusdisplayer fra
skjermen.
12
13
CLEAR-knapp
DISPLAY-knapp
• Viser gjeldende platemodus.
• This button functions as a toggle switch.
11
RETURN-knapp
• Stiller tilbake til forrige meny.
27
• Gir direkte adgang til et musikk- eller videodisplay.
12
SPRANG-knapper
• Blir brukt til å hoppe over en tittel, et
kapittel eller et spor.
• Kaller opp platemenyen.
11
SETUP
1
32
A-B REPEAT-knapp
• Blir brukt til å merke et segment A-B for
gjentakelse.
SKYTTELKNAPP
• Gir fort eller senbevegelsesavspilling.
17
10
11
Valg av tilkopling
Valg av tilkopling
Nedenfor viser vi eksempler på tilkoplinger som blir mye brukt for å kople DVD-spilleren til
TV eller andre komponenter.
Tilkopling til et tv-apparat (for video)
TV (vanlig, widescreen, projeksjon osv.)
Før du kopler til DVD-spilleren
Basisaudio
TV
R
Metode 2
Metode 2
Godt bilde
Bedre bilde
Det beste bildet
L
Tilkopling til et audiosystem
Metode 1
Metode 1
CONNECTIONS
• Slå alltid av DVD-spilleren, tv-apparatet og andre komponenter før du tilkopler eller frakopler
kabler.
• Slå opp i brukerveiledningen for tilleggskomponentene du skal kople til, for å få mer informasjon
om disse spesielle komponentene.
AV-kabel
S.Videokabel
Scart-kabler
(ikke inkludert)
Metode 3
Metode 2
ELLER
ELLER
AUDIO
MIXED AUDIO OUT
Forsterker med to kanaler
Audio inngangskontakter
R
L
5.1kan analoge lydforsterkere
Audio Inngangskontakter
Front (RH)
Rear (RH)
Front (LH)
R2
L2
R1
L1
DVD
Dolby Digital dekoder Digital
Audio inngangskontakt
V1
Center
Rear (LH)
V2
Subwooper
Audio
inngangskontakter
ELLER
Video
S-Video-kontakt
inngangskontakt
• Metode 1
DVD-spiller + TV med Video inngangskontakt
• Metode 2
DVD-spiller + TV med S-Video inngangskontakt
Scart-kontakt
(Hvis du velger S-Video i VIDEO OUT SELECT)
• Metode 3
MIXED AUDIO OUT
R2
DVD
L2
R
R1
L1
Blandet Audio ut
R
FRONT
SURROUND
L
L
DVD-spiller + TV med Scart inngangskontakt (audio og video)
(Hvis du velger Scart-kontakt i VIDEO OUT SELECT)
S/W
CENTER
Analoge Audio ut
Digital Audio ut
MERKNAD
• Hvis du velger Scart, er det ikke sikkert at S-Video virker
• Hvis du velger S-Video, er det ikke sikkert at Scart virker
12
13
Avspilling av en plate
Før du starter avspillingen
Avspilling av en plate
7
Trinnvis avspilling (unntatt CD).
8
Slow motion-avspilling (unntatt CD).
• Slå på TV og trykk på TV/VIDEO-knappen for å velge videofunksjon.
• Slå på audiosystemet og velg AUX, CD eller DVD.
Etter at du har plugget inn spilleren, og den
første gangen du trykker på DVD POWERknappen, kommer dette skjermbildet opp:
Hvis du vil velge språk, trykker du på en sifferknapp. (Dette skjermbildet
blir bare vist når du plugger inn spilleren for første gang.)
Avspilling
Trykk på FWD SEARCH-knappen på fjernkontrollen i PAUSE- eller STEP-modus.
- Ved å trykke på FWD SEARCH-knappen kan du velge sakte avspilling på 1/2, 1/4
eller 1/8 av normal hastighet.
- Det er ingen lyd under slow motion.
- Trykk SPILL/PAUSE for å gå tilbake til normal avspilling.
- Sakte avspilling bakover er ikke mulig på denne enheten.
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
Standby-indikatoren slukker, og skuffen åpner.
2
Legg en plate forsiktig inn i skuffen med plateetiketten opp.
3
Trykk på PLAY/PAUSE-knappen eller OPEN/CLOSEknappen for å lukke plateskuffen.
4
Stopp avspillingen
5
Ta ut platen
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
MERKNAD
6
Ta pause i avspillingen
• Hvis spilleren blir stående på pause i mer enn 5 minutter, stopper den.
• Strømmen blir automatisk slått av etter at spilleren har stått ca. 30 minutter på stopp (automatisk
utkoplingsfunksjon).
• Hvis spilleren blir stående ubetjent på stopp i mer enn et minutt, blir en skjermsparer aktivert, og TVskjermen vil fade inn og fade ut gjentatte ganger. Trykk på SPILL (PLAY)-knappen for å gjenoppta
normal avspilling.
•
ikonet angir at du har trykt på en ugyldig knapp.
14
Trykk på STOPP-knappen under avspilling.
Trykk på SPILL/PAUSE- eller STEP-knappen på fjernkontrollen under
avspilling.
- Skjermen stopper, ingen lyd.
- For å gjenoppta avspillingen, trykk på SPILL/PAUSE-knappen på nytt.
BASIC
FUNCTIONS
1
Trykk på STEP-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
- Hver gang du trykker på knappen, kommer en ny ramme fram.
- Det er ingen lyd i STEP-modus.
- Trykk SPILL/PAUSE for å gå tilbake til normal avspilling.
(Du kan bare utføre trinnvis avspilling framover.)
Gjenopptakelsesfunksjon
Når du stopper en plate midlertidig under avspilling, husker spilleren hvor du stoppet. Når du trykker PLAY på nytt,
tar den opp avspillingen fra der du stoppet (forutsatt at du ikke har tatt ut platen, trykket to ganger på STOP-knappen
eller frakoplet spilleren.)
15
Bruk av søke- og sprang-funksjonene
Under avspilling kan du søke raskt gjennom et kapittel eller et spor eller bruke
sprang-funksjonen og hoppe til ditt neste valg.
Avspilling av en DVD
på DISPLAY-knappen på
fjernkontrollen under avspilling.
1 Trykk
Søker FORWARD eller REVERSE
1
Bruk av displayfunksjonen
Under avspilling trykker du på FWD- eller REV
SEARCH-knappen på fjernkontrollen.
2
ENG 5.1CH
C:02
ENG
0:01:09
64
Off
Trykk to ganger på DISPLAY-knappen
på fjernkontrollen.
- Gjeldende audio, tekst og volumkontroll blir vist.
- Hvis du vil at skjermbildet skal forsvinne, trykker
du en gang til på DISPLAY-knappen.
HOPPE over spor
på SPRANG-knappene for å hoppe bakover
eller framover under avspilling.
2 Trykk
16
T:01
BASIC
FUNCTIONS
• Trykk på en av SØKE-knappene på fjernkontrollen og
trykk igjen for å søke med større hastighet
(2X/4X/8X/16X/32X/128X/normal hastighet i
rekkefølge) på DVD-en.
• Trykk på en av SØKE-knappene på fjernkontrollen og
trykk igjen for å søke med større hastighet
(4X/8X/normal hastighet i rekkefølge) på VCD-en eller
CD-en.
• Når du vil gå tilbake til avspilling med normal hastighet,
trykker du på SPILL/PAUSE-knappen.
• Når du spiller en DVD og trykker på SPRANG FRAMOVERknappen, går den til neste kapittel Hvis du trykker på
SPRANG BAKOVER-knappen går platen tilbake til
begynnelsen av kapitlet. Trykker du en gang til, går den til
begynnelsen av forrige kapittel.
• Når du spiller en VCD 2.0 i MENU OFF-modus, en VCD 1.1
eller en CD og trykker på SPRANG FRAMOVER-knappen
går platen til neste spor. Hvis du trykker på SPRANG
BAKOVER-knappen, går den til begynnelsen av sporet.
Trykker du en gang til, går den til begynnelsen av forrige
spor.
• Hvis et spor overstiger 15 minutter når du spiller en CD, og
du trykker på SPRANG FRAMOVER-knappen, går platen 5
minutter framover. Hvis du trykker på SPRANG BAKOVERknappen går den 5 minutter tilbake.
• Når du spiller en VCD 2.0 i MENU-modus eller
sporvisningsfunksjonen og trykker på SPRANG FRAMOVERknappen, går platen til neste MENU eller til neste
sporvisning. Hvis du trykker på SPRANG BAKOVERknappen, går den til forrige MENU eller til forrige
sporvisning (se side 23).
DVD
- Gjeldene tittel, kapittelnummer og medgått tid
blir vist.
• Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge en
tittel eller et kapittelnummer.
Bruk OPP/NED-knappen eller sifferknappene
for å taste inn en annen tittel eller et annet
kapittelnummer, og trykk ENTER.
• For å taste inn det starttidspunktet du ønsker,
bruker du VENSTRE/HØYRE-knappen for å
velge, og deretter sifferknappene for å velge
tidspunkt. Deretter trykker du ENTER.
Avspilling av en CD/VCD
1
MERKNAD
• Ved søking (2X, 4X, 8X, 16X, 32X,
128X) på en DVD eller avspilling av
en VCD med høy hastighet, hører du
ingen lyd.
• Avhengig av platetype kan lyden bli
borte når en plate er i 2X
avspillingsmodus.
Trykk på DISPLAY-knappen på
fjernkontrollen under avspilling.
- Gjeldende spornummer, medgått tid og
volumkontroll blir vist.
• Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge et
spor. Bruk OPP/NED-knappen eller
sifferknappene for å taste inn et annet
spornummer. Deretter trykker du ENTER.
• Når du vil taste inn starttidspunktet, bruker du
VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge, og
deretter sifferknappene for å taste inn
tidspunktet. Deretter trykker du ENTER.
- Hvis du vil at skjermbildet skal forsvinne,
trykker du en gang til på DISPLAY-knappen.
VCD
(Meny av)
VCD
T:01
0:06:54
64
T:01
0:06:54
64
VCD
(Meny på)
64
CD
CD
MERKNAD
Hva er et kapittel?
Hver tittel på en DVD kan deles inn i
kapitler (det samme som spor på en
audio-CD).
Hva er en tittel?
En DVD kan inneholde mange
forskjellige titler. Hvis en plate for
eksempel inneholder fire filmer, kan vi
betrakte hver av dem som en tittel.
17
Gjentatt avspilling
Programmert avspilling og tilfeldig avspilling
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt seksjon (A-B) eller hele
platen (bare VCD/CD).
Programmert avspilling (DVD/VCD/CD)
Under avspilling av en DVD
DVD
1
2
Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for
gjentakelse blir vist.
Off
Chapter
Title
A-B
Velg kapittel, tittel eller A-B med
VENSTRE/HØYRE-knappen.
VCD/CD
Off
Track
Disc
3
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg det
første kapitlet (eller sporet) som skal legges inn i
programmet. Trykk ENTER. Det nummeret du
har valgt, blir vist i boksen Program Order.
4
Trykk på SPILL/PAUSE-knappen. Platen vil bli
spilt i den programmerte rekkefølgen.
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
PROGRAM. Trykk ENTER:
BASIC
FUNCTIONS
- A-B gjenta
• Trykk på REPEAT-knappen. Velg A-B på skjermen med
VENSTRE/HØYRE-knappen, eller trykk på A-B-knappen på
fjernkontrollen.
• Trykk ENTER på det punktet du vil at gjentatt avspilling skal
begynne (A). B blir automatisk uthevet.
1
2
Trykk på MODE-knappen.
A-B
• Den A-B-seksjonen du stiller inn, blir spilt til du slår REPEAT av.
3
4
Trykk ENTER.
For å gå tilbake til normal avspilling trykker du
REPEAT på nytt. Deretter trykker du på
VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge Off, og
trykker ENTER.
Tilfeldig avspilling (DVBD/VCD/CD)
1
Trykk på MODE-knappen.
PROGRAM
VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
2 Bruk
RANDOM. Trykk ENTER.
Kapitlene (sporene) på platen blir spilt i tilfeldig
rekkefølge.
MERKNAD
MERKNAD
• På DVD kan du gjenta avspilling av kapittel eller tittel og på CD og VCD plate eller spor.
• Gjentakelsesfunksjonen virker ikke på alle plater.
• Hvis en tittel eller et spor er fullført før markeringen (B), blir slutten av tittelen eller sporet automatisk B.
• I VCD 2.0-modus (MENU ON) virker ikke denne funksjonen.
• Funksjonene programmert og tilfeldig avspilling fungerer ikke på alle plater.
• Disse funksjonen virker ikke i VCD 2.0-modus (MENU ON).
• Når du vil gå tilbake til normal avspilling, trykker du på CLEAR-knappen.
18
RANDOM
19
S.FIT-avspilling
Screen Fit-avspilling
1
Trykk på Screen FIT-knappen på fjernkontrollen.
- Lar deg fjerne de svarte stripene øverst og
nederst på skjermen mens du ser på en film i
Widescreen-format (16:9).
- Screen Fit fungerer ikke mens Zoom-modus er aktivert.
(du kan ikke fjerne de svarte stripene på skjermen)
Zoom-modus fungerer imidlertid mens Screen Fit er aktivert.
Digest-avspilling
Digest-avspilling
1 Under avspilling trykker du på DIGEST-knappen.
- Du vil se de 9 individuelle vinduene som representerer hvert
avkapitlene på TV-skjermen.
- Når hvert vindu vises, spilles de 3 første sekundene av
kapitlet.
-
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Sprang-knapper
på Up/Down/Left/Right-knappen for å
velge det vinduet du vil se, og trykk deretter på
2 Trykk
ENTER- knappen.
• Opptil 9 vinduer (kapitler) kan vises på skjermensamtidig.
Trykk på skip-knappen for å se de neste 9 kapitlene hvis
filmen har mer enn 9.
10
11
13
14
12
ADVANCED
FUNCTIONS
MERKNAD
MERKNAD
• Forskjellige visningsaspekter er bare tilgjengelig i flerskjermsformatplater.
• Denne funksjonen fungerer ikke når når en DVD-film er tatt opp med et system med flere kameravinkler.
• På noen DVD-filmer kan ikke de svarte stripene fjernes på grunn av visningsaspektet.
• Når du bruker DVD-spilleren, kan du starte med ønsket kapittel etter å ha gått direkte til den scenen du ønsker.
• Det kan hende DIGEST ikke fungerer, avhengig av platen som brukes.
20
21
Bruk av Disc View-funksjonen
Slow Repeat-avspilling
Denne funksjonen lar deg sakte repetere scener som inneholder sport, dansing,
musikkinstrumenter som spiller, og så videre, slik at du kan studere dem nærmere.
Sporvisning (VCD)
Viser det første bildet på hvert spor og
spornummeret.
Når du spiller en DVD-plate
1 Trykk på PLAY/PAUSE-knappen.
på F/SEARCH-knappen for å velge en avspillingshastighet som er 1/2X, 1/4X
2 Trykk
eller 1/8X av normal hastighet.
3
4 Trykk på REPEAT (A-B)-knappen for å velge punktet der funksjonen slutter. (B)
Trykk på REPEAT (A-B)-knappen for å velge punktet der funksjonen starter. (A)
på TOP MENU-knappen under
1 Trykk
avspilling.
på OPP/NED-knappen, og velg TRACK
2 Trykk
VIEW. Trykk ENTER.
ønsket bilde ved å trykke på OPP/NED3 Velg
eller VENSTRE/HØYRE-knappen.
4
Trykk ENTER.
Disc
View
ENTER
1 Track View
2 Index View
TRACK VIEW
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
eksempel
Indeksvisning (VCD)
1
på OPP/NED-knappen, og velg INDEX
2 Trykk
VIEW. Trykk ENTER.
den visningen du ønsker ved å trykke på
3 Velg
OPP/NED- eller VENSTRE/HØYRE-knappen.
4 Trykk ENTER.
Trykk på TOP MENU-knappen under
avspilling.
INDEX VIEW
ADVANCED
FUNCTIONS
Viser de likt oppdelte 9 utsnitt av det sporet som blir
spilt.
eksempel
MERKNAD
MERKNAD
• Platen vil bare spille fra A til B gjentatte ganger i den hastigheten du velger.
• Hvis du vil avslutte denne funksjonen, trykker du på CLEAR-knappen eller REPEAT (A-B)-knappen igjen.
• Trykk på TOP MENU-knappen i stoppmodus på VCD, og TRACK VIEW blir vist.
• Når du trykker TOP MENU-knappen med en DVD, kommer TITLE MENU-funksjonen for platen opp. En plate må
ha minst to titler for at TITLE MENU-funksjonen skal virke.
• Når du trykker på TOP MENU-knappen med en CD, går enheten til INTRO-modus. Med INTRO får du høre
begynnelsen av hvert spor i ca. 10 sekunder.
22
23
Balg av audiospråk
Valg av tekstspråk
Du kan velge den teksten du ønsker raskt og enkelt med SUBTITLE-knappen.
Du kan velge språk raskt og enkelt med AUDIO-knappen.
Bruk av SUBTITLE-knappen.
Bruk av AUDIO-knappen
1
2
Trykk på AUDIO-knappen.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Bruk OPP/NED-knappen og velg det
språket du ønsker på en DVD.
- Audio-språkene er representert ved forkortelser.
3
DVD
VCD
Stereo
Bruk UP/DOWN-knappen for å velg Stereo,
Right eller Left. (På VCD/CD)
1
2
3
Trykk på SUBTITLE-knappen.
Bruk OPP/NED-knappen og velg det
tekstspråket du ønsker.
ENG
ENG
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen for å
bestemme om teksten skal vises eller ikke.
- Innledningsvis blir ikke tekstspråket vist på skjermen.
- Tekstingsspråkene er representert ved forkortelser.
ADVANCED
FUNCTIONS
MERKNAD
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk som er kodet på platen og virker ikke med alle DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang jeg spiller en DVD?
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på side 30.
24
MERKNAD
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk som er kodet på platen og virker ikke med alle DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang jeg spiller en DVD?
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på side 30.
25
Endring av kameravinkelen
Når en DVD inneholder en bestemt scene som er vist fra flere kameravinkler, kan du velge
ANGLE-funksjonen.
Bruk av ANGLE-knappen
Når et ANGLE-merke vises, trykker du på
ANGLE-knappen. Deretter vises et ANGLEvalgikon øverst i venstre hjørne på
skjermen.
2
Velg den skjermvinkelen du ønsker med
OPP/NED-knappen. Deretter trykker du
ENTER.
3
Når du vil slå av displayet, trykker du en
gang til på ANGLE-knappen.
1
1
Trykk to ganger på DISPLAY-knappen.
Bruk OPP/NED-knappen, og velg
passende lydstyrke.
- Med Master volumkontrollfunksjonen kan du regulere
lydstyrken på utgangen til spilleren. Dette er nyttig når
du vil matche utgangsnivået til spilleren med annet
utstyr i systemet ditt
- Volumkontrollen fungerer bare når du bruker
Analog Audio-utgangene.
- Det finnes opptil 64 nivåer. Hvis du reduserer hvert
nivå, reduseres lydnivået med 0.5dB.
26
Trykk på BOOKMARK-knappen på
fjernkontrollen under avspilling.
Bookmark-ikonene vises.
VENSTRE/HØYRE-knappen til du
kommer til det ønskede bokmerkeikonet.
2 Bruk
(eksempel)
3
4
Når du kommer til den scenen du vil merke,
trykker du ENTER. Ikonet vil endre seg til et tall
(1, 2 eller 3).
Trykk på BOOKMARK-knappen for å slå av
displayet.
Oppkalling av en merket scene
ADVANCED
FUNCTIONS
Bruk av Master volumkontrollfunksjonen
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler av en DVD eller VCD (MENU OFF) slik at du
senere finner raskt fram til delen.
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD/VCD)
Kontroller at ‘ANGLE (
)’-merket blir vist øverst
i høyre hjørne av skjermen.
1
Bruk av Bookmark-funksjonen
på BOOKMARK-knappen på
fjernkontrollen under avspilling.
1 Trykk
VENSTRE/HØYRE-knappen til å velge
en merket scene.
2 Bruk
på SPILL/PAUSE-knappen for å hoppe
over den merkede scenen.
3 Trykk
Sletting av et bokmerke
1
2
3
MERKNADER
Trykk på BOOKMARK-knappen under
avspilling.
Trykk på VENSTRE/HØYRE-knappen og
velg nummeret på det bokmerket du vil
slette.
Trykk på CLEAR-knappen for å slette
bokmerket. Trykk på BOOKMARK-knappen
for å slå av displayet.
• Du kan merke opptil tre scener
samtidig.
• Denne funksjonen virker ikke i
VCD 2.0-modus (MENU ON).
• Bokmerkefunksjonen virker ikke på
alle plater.
27
Bruk av funksjonene zoom og 3D-lyd
Med Setup Menu kan du tilpasse din DVD-spiller ved å velge forskjellige språkreferanser, sette
opp et foreldrenivå og justere spilleren etter den typen fjernsynsskjerm du har.
Bruk av zoom-funksjonen (DVD/VCD)
på ZOOM-knappen på fjernkontrollen
1 Trykk
under avspilling eller pause. En firkant blir
vist på skjermen.
2
Bruk OPP/NED- eller VENSTRE/HØYREknappen og velg den delen av skjermen du
vil zoome.
3
Trykk ENTER.
Bruk av Setup Menu
1
Audio : Valg av audiospråk
Bruk preferansemanyen Audio og velg språk for lydsporet.
Subtitle : Valg av tekstspråk
Bruk preferansemenyen Subtitle og velg språk for tekstene på platen.
Parental : Valg av foreldrenivå
Du kan sette et nivå som hindrer at barn kan se på upassende
filmer for eksempel med rå vold eller saker som bare angår
voksne.
Bruk av 3D-lydfunksjonen
satt til PCM.)
på OPP/NED-knappen for å slå 3D
2 Trykk
lydfunksjonen av eller på.
28
Audio Options : Valg av audiomuligheter
Display Options : Valg av displaymuligheter
Blir brukt til å velge hvilken type skjerm du vil se på og forskjellige
displaymuligheter.
OPP/NED-knappen på fjernkontrollen for å få
2 Bruk
adgang til de forskjellige funksjonene.
MERKNADER
• 3D-lyd er bare mulig på plater som er
spilt inn med DOLBY SURROUND eller
DOLBY DIGITAL.
Noen av disse platene inneholder
imidlertid ikke lydsignaler for bakre
kanal.
• Funksjonene Zoom og 3D-lyd virker
ikke på alle plater.
3
CHANGING
SETUP MENU
på 3D SOUND-knappen under
1 Trykk
avspilling. 3D lydmarkøren blir vist på
skjermen. (Kontroller at DIGITAL OUTPUT er
Player Menu : : Valg av displayspråk
Bruk spillerens preferansemeny og velg språk for spillerens
skjermvisninger.
Disc Menu : Valg av menyspråk
Bruk preferansemenyen Menu og velg det språket du ønsker at
platemenyen til en DCD skal bli vist på.
- Trykk ENTER under DVD-avspilling for å zoome inn
2X/4X/normal i rekkefølge.
- Trykk ENTER under VCD-avspilling for å zoome inn
2X/normal i rekkefølge.
Den simulerte surround-effekten (SPATIALIZER N-22) er avhengig av innholdet på platen. Hvis du
kopler enheten til ditt stereosystem, kan du heve
lydkvaliteten og frambringe en tydeligere surroundeffekt.
Denne funksjonen er nyttig når du bruker DVDspilleren med en tokanals stereo gjennom de
analoge utgangene.
(Plater som er spilt inn med LPCM eller DTS
virker ikke. Når DIGITAL OUTPUT er satt til
BITSTREAM i SETUP MENU, vil ikke 3D
Sound-funksjonen fungere.)
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på SETUPknappen på fjernkontrollen.
Trykk ENTER for å adgang til underfunksjonene.
For å få skjermbildet til å forsvinne etter at du har stilt inn, trykker
du på SETUP-knappen på nytt.
MERKNADER
Noen av valgene på
oppsettingsmenyen virker ikke
på alle plater.
29
Oppsetting av språkfunksjonen
Oppsetting av språkfunksjonen
Hvis du setter op menyen for spilleren og platen og audio- og tekstspråket på forhånd,
kommer dette opp hver gang du ser på en film.
Bruke Player Menu Language
enheten er i Stop-modus, trykker du
på SETUP-knappen på fjernkontrollen.
1 Når
OPP/NED-knappen og velg PLAYER
2 Bruk
MENU.
3 Trykk ENTER.
OPP/NED-knappen og velg
‘English’.
4 Bruk
5 Trykk ENTER.
e.g Oppsett på ENGELSK
Bruk av audiospråket
enheten er i Stop-modus, trykker du på
SETUP-knappen på fjernkontrollen.
1 Når
2 Trykk på OPP/NED-knappen og gå til AUDIO.
3 Trykk ENTER.
4 Trykk på OPP/NED-knappen og velg ‘ENGLISH’.
- Velg “Orignal” hvis du vil at standardspråket for lydsporet
skal være originalspråket platen er spilt inn på.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på listen.
5
- ENGLISH er valgt, og skjermbildet går tilbake til
SETUP MENU.
- Hvis du vil at SETUP MENU skal forsvinne,
trykker du RETURN.
Trykk ENTER.
- ENGLISH er valgt og skjermen viser igjen SETUP-menyen.
Bruk av tekstspråk
Bruk av menyen for språket på platen
Denne funksjonen endrer språket bare på
teksten på menyskjermene til platen.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står
på listen.
5 Trykk ENTER.
- ENGLISH er valgt, og skjermbildet går tilbake til
SETUP MENU.
30
enheten er i Stop-modus, trykker du på
SETUP-knappen på fjernkontrollen.
1 Når
2 Trykk på OPP/NED-knappen og velg SUBTITLE.
3 Trykk ENTER.
4 Trykk på OPP/NED-knappen og velg ‘Enlish’.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være det
samme som lydspråket du valgte som preferanse.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker ikke står på
listen. Noen plater inneholder ikke det språket du valgte
som utgangsspråk; i slike tilfeller vil platen bruke den
originale språkinnstillingen.
5 Trykk ENTER.
- ENGLISH er valgt og skjermen viser igjen SETUP-menyen.
CHANGING
SETUP MENU
enheten er i Stop-modus, trykker du
på SETUP-knappen på fjernkontrollen.
1 Når
OPP/NED-knappen og velg DISC
MENU.
2 Bruk
3 Trykk ENTER.
OPP/NED-knappen og velg
‘English’.
4 Bruk
e.g Oppsett på ENGELSK
MERKNADER
• Hvis det språket du har valgt ikke
er tatt opp på platen, vil det
originale forhåndsinnspilte språket
bli valgt.
• Hvordan får jeg SETUP-menyen til
å forsvinne eller gå tilbake til
menyskjermen under
innstillingen? Trykk RETURN.
31
Oppsetting av foreldrekontrollen
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er som har blitt tildelt en klasse. Det gjør at
du kan kontrollere de typene av DVD familien ser på. Det kan være opptil 8 klasser
(nivåer) på en plate.
enheten er i Stop-modus, trykker du på
SETUP-knappen. Setup Menu-skjermbildet vises.
1 Når
2
1. PCM :
Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio. Velg PCM
når du bruker den analoge audioutgangene.
2. Bitstream :
Konverterer til Dolby Digital
BITSTREAM – 5.1CH . Velg BITSTREAM når du bruker de
digitale audioutgangene.
Skriv inn passordet ditt. Skjermbildet Re-enter
Password vises for å bekrefte passordet. Skriv inn
passordet ditt på nytt. Skjermbildet Parental
Control vises.
M E R K N A D E R : Forsikre deg om at du velger den korrekte
digitale utgangen, eller hører du ikke en lyd.
5 Angående klasse eller nivå ;
Klassen eller nivået virker bare når du har svart
DTS
1. On : Gir DTS BITSTREAM bare via digital utgang. Velg
DTS når du har koplet til en DTS-dekoder.
2. Off : Gir ikke digitale signaler på utgangen.
‘Yes’ på ‘Use Password’. Hvis du vil åpne
spilleren, må du bruke VENSTRE/HØYREknappen og velge ‘No’. Bruk OPP/NEDknappen for å velge nivå. Trykk Enter.
MPEG-2 Digital Out
1. PCM :
Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio.
Velg PCM når du bruker den analoge
audioutgangene.
2. Bitstream :
Konverterer til Dolby Digital
BITSTREAM (5.1CH eller 7.1CH). Velg
BITSTREAM når du bruker de digitale
audioutgangene.
Dynamic Compression
1. On : For å velge dynamisk kompresjon.
2. Off : For å velge standardområde.
Speaker
2X Scan Audio
e.g Oppsetting i nivå 6
1. On : Slår 2X audio på.
2. Off : Slår 2X audio av..
Selv om 2X SCAN AUDIO er ON i SETUP-menyen, hører
du ikke en lyd hvis platen er spilt inn med LPCM, DTS eller
MPEG-2.
6 Om endring av passord;
- Bruk OPP/NED-knappen og velg ‘Change Password’.
‘Change Password’ blir vist på skjermen.
- Tast inn ditt nye passord. Tast inn passordet en gang til.
MERKNADER
• Hvordan får jeg SETUP MENU til å forsvinne eller komme tilbake på skjermen under oppsettet?
Trykk RETURN.
• Hvis du har glemt passordet, leser du om å glemme passord i feilsøkingshåndboken.
32
MERKNADER
CHANGING
SETUP MENU
- Bruk OPP/NED-knappen og velg nivå (f.eks. Level 6) og trykk
ENTER. Plater som inneholder nivå 7, blir ikke spilt.
- Hvis du vil annullere oppsettingen av nivå, bruker du
VENSTRE/HØYRE-knappen og svarer ‘No’ på ‘Use
password’.
enheten er i Stop-modus, trykker du på
SETUP-knappen på fjernkontrollen.
1 Når
2 Bruk OPP/NED-knappen, og velg AUDIO OPTIONS.
OPP/NED-knappen og velg alternativ. Deretter
trykker du på VENSTRE/HØYRE-knappen.
3 Bruk
Dolby Digital Out
Bruk OPP/NED-knappen og velg Parental. Trykk
ENTER: Skjermbildet PARENTAL CONTROL blir
vist.
VENSTRE/HØYRE-knappen og velg ‘Yes’
3 Bruk
hvis du vil bruke passord. Trykk ENTER. ‘Enter
Password’ blir vist på skjermen.
4
Oppsetting av audiomulighetene
• Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne eller gå tilbake til menyskjermbildet under innstillingen?
Trykk RETURN.
• Noen av audiofunksjonene til dette produktet framstilt på lisens fra Desper Products, Inc. Spatializer® og
sirkel-i-firkant-utstyr er varemerker eid av Desper Products, Inc.
• Framstilt på lisens fra Dolby Laboratories. “Dolby” og dobbel-D-symbolet er varemerket som eies av Dolby
Laboratories. Konfidensielle ikke publiserte verk. ©1992-1997 Dolby Laboratories Inc. Alle rettigheter
forbeholdt.
• “DTS” og ”DTS Digital Out” er varemerker eid av Digital Theater Systems, Inc.
33
Surround høytaler setup
SETUP-knappen i play- eller stoppemodus.
1 Trykk
OPP/NED (UP/DOWN) knappen for å velge
AUDIO-OPSJONER. Trykk deretter på ENTER2 Trykk
knappen.
OPP/NED (UP/DOWN) knappen for å velge
HØYTALER SETUP. Trykk deretter på ENTER3 Bruk
knappen.
OPP/NED (UP/DOWN) eller
VENSTRE/HØYRE (LEFT/RIGHT) knappen for å
4 Bruk
foreta ønsket valg. Trykk deretter på ENTER-knappen.
Innstilling av HØYTALER-MODUS
• Hvis du har tilkoblet systemet til en høytaler med lave frekvensnivåer (100Hz eller under)
velg ‘Funnet (stor illustrering)’.
• Hvis du har koblet systemet til en høytaler uten lave frekvensnivåer (100Hz eller under),
velg ‘Funnet(liten illustrering)’. Hvis du ikke tilkobler en subwoofer, velg alltid ‘Funnet (stor
illustrering)’ for Foran høytalerne (V/H).
• Når du ikke har en spesiell høytaler tilkoblet, velg ‘Ikke funnet (ingen illustrering viser)’.
Innstilling av TEST
Testsignalene kommer I klokkeretning fra Foran høytaleren (V). Juster Kanalbalanse for å
tilpasse lydstyrken til testsignalene som er lagret i systemminnet.
FORAN(V)
SURROUND(H)
34
MIDTENFORAN(H)
SURROUND(V)
FRONT(H)
SUBWOOFER
1
2
0
dB
3
4
0
ms
0
6 dB
8
9
0
dB
10
0
ms
0
dB
5
7
12
11
1. Speaker-modus (Front L)
2. Channel Balance (Center) OdB
3. Speaker-modus (Center)
4. Delay Time (Center) Oms
5. Speaker-modus (Front R)
6. Channel Balance (Subwoofer) OdB
7. Speaker Mode (Subwoofer)
8. Speaker-modus (Surround L)
9. Channel Balance (Surround L) OdB
10. Delay Time (Surround L/R) Oms
11. Channel Balance (Surround R) OdB
12. Speaker-modus (Surround R)
Ideal CENTER SPEAKER position
enheten er i Stop-modus, trykker du på SETUP1 årknappen
på fjernkontrollen.
OPP/NED-knappen og velg DISPLAY OPTIONS.
2 Bruk
Deretter trykker du ENTER.
OPP/NED-knappen og velg det punktet du ønsker.
3 Bruk
Deretter trykker du på VENSTRE/HØYRE-knappen.
TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du kanskje justere
skjerminnstillingen (visningsaspektet).
1. 4:3 Letter Box :
Velg om du vil se den totale 16:9- skjermen DVD gir selv om du har en TV med
4:3-skjerm. Du vil få svarte felt øverst og nederst på skjermen.
2. 4:3 Pan-Scan :
Velg denne muligheten for TV-er av konvensjonell størrelse hvis du vil se den
sentrale delen av 16:9-skjermen. (Filmen blir noe beskåret på venstre og høyre
side.)
3. 16:9 WIDE :
Du kan se hele 16:9-bildet på en widescreen-TV.
Still Mode
Disse alternativene vil hjelpe til med å forhindre at bildet skjelver når du er i pausemodus, og de viser liten tekst bedre.
1. Field : Velg denne muligheten hvis skjermen er urolig i AUTO-modus.
2. Frame : Velg denne muligheten hvis du vil se små bokstaver klarere enn i AUTOmodus.
3. Auto : Når du velger AUTO, blir FIELD/FRAME-modus konvertert automatisk.
Screen Messages
Blir brukt til å slå skjermmeldinger av eller på.
Ideal SURROUND SPEAKER position
MERKNAD
• Hvordan få SETUP-menyen
til å forsvinne eller komme
tilbake på menyskjermen
ved setup.
Trykk RETURN (tilbake)knappen.
• Subwoofer test signalet er
lavere enn de andre
høytalerne.
• MPEG
flerkanalskjennemerket er et
varemerke registrert av
PHILIPS Corporation.a
Front Display
Juster lysstyrken på displayet på frontpanelet til enheten.
1. Bright : Displayet på frontpanelet blir lyst.
2. Dim : Gir dempet lys på displayet.
3. Auto Dim : Lyset blir dempet automatisk når du spiller en DVD.
CHANGING
SETUP MENU
Innstilling av UTSATT TID
• Når 5.1KAN Surround lyd avspilles, kan du få den beste lydkvaliteten hvis avstanden
mellom deg og enhver høytaler er lik. Du kan innstille Utsatt tid (delay time) i den
midtre/Surround høytaleren for å etterkomme lyd-aukustikken i rommet.
• Innstilling av MIDTRE HØYTALER (CENTER SPEAKER)
Dersom avstanden til Dc er lik eller lengre enn avstanden til Df i figuren til venstre,
innstilles modusen til Oms. Ellers endres innstilling i henhold til tabellen nedenfor.
(A) = Df - Dc
Avstand til (A)(in)
Innstilling(ms)
1.64
1.3
3.28
2.6
4.92
3.9
6.56
5.3
• SInnstilling av SURROUND HØYTALERE
Hvis avstanden til Df er lik avstanden til DS ovenfor, innstilles modusen til Oms.
Ellers endres innstillingen i henhold til tabellen til høyre.
(B) = Df - Ds
Avstand til (A)(in)
Innstilling(ms)
6.56
5.3
13.12
10.6
19.68
15.9
Oppsetting av displaymulighetene
Black Level
Justerer lysstyrken på skjermen.
Quasi-PAL
Avhengig av platen kan du spille en NTSC DVD-plate
med QUASI-PAL-modus.
SCART Output
1. RGB : Sender RBG-signal fra AV JACK (SCART-kontakt)
2. VIDEO : Sender COMPOSITE VIDEO-signal fra AV JACK (SCART-kontakt).
3. S-VIDEO : Sender S.VIDEO-signal fra AV JACK (SCART-kontakt).
MERKNAD
• Hvordan får jeg SETUP MENU
til å forsvinne eller komme
tilbake på menyskjermen
under oppsettet?
Trykk RETURN.
35
Regulering av tv-apparat med fjernkontrollen
Fjernkontrollen kan også innstilles for å styre de fleste tv-apparatene. For å
programmere fjernkontrollen, bruk koden som passer til merket på apparatet ditt.
Feilsøkingsguide
Før du ber om service (feilsøking)
Løsning
Problem
TV Koder
VOL. CON
SLOW
KODE
MERKE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
SAMSUNG_1
SHARP_1
SONY
MAGNAVOX
SANYO_1
LG_2
RCA
LG_1
TOSHIBA
HITACHI
JVC
PANASONIC_1
MITSUBISI_2
SAMSUNG_2
SAMSUNG_3
SHARP_1
ZENITH
LG_3
DAEWOO_8
SANYO_2
EMERSON
SHARP_3
SAMSUNG_4
PANASONIC_2
NOBLEX
TELEFUNKEN
NEWSAN
LOEWE
RCA2
f.eks For Samsung D tv-apparat
Mens du holder tv-knappen nede, tast 0.
36
Fjernkontrollen virker ikke.
• Sjekk batteriene i fjernkontrollen. Må kanskje skiftes ut.
• Betjen fjernkontrollen på en avstand som ikke overstiger 6 m.
• Ta ut batteriene og hold en eller flere knapper ned i noen minutter for
å drenere mikroprosessoren i fjernkontrollen slik at den blir nullstilt.
Sett inn batteriene igjen og forsøk på nytt.
P4
Platen blir ikke spilt.
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Sjekk regionnummeret til DVD-en.
P3
5.1 kanallyd blir ikke
gjengitt.
• 5.1-kanal lyd blir bare gjengitt når disse betingelsene er oppfylt:
1. DVD-spilleren er koplet til en korrekt forsterker.
2. Platen er spilt inn med 5.1-kanal lyd.
• Sjekk om platen du spiller har ”Dolby 5.1 ch”-merket på utsiden.
• Sjekk om ditt audiosystem er tilkoplet og virker som det skal.
P 13
ikonet blir vist på
skjermen.
• Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres nå fordi:
1. Programvaren til DVD-en hindrer det.
2. Programvaren til DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du har bedt om et tittel- eller kapittelnummer eller en søketid som
ligger utenfor området.
P 14
Platemenyen blir ikke vist.
• Sjekk om platen har en meny
P 24~25
Avspillingsmodus er
forskjellig fra Setup Menuvalget.
• Noen av funksjonene valgt i oppsettmenyen virker ikke fordi platen
ikke er kodet med den tilsvarende funksjonen.
P 29~33
Det er ikke mulig å endre
skjermforholdet.
• Skjermforholdet er fast på din DVD.
P 34
Ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt den korrekte digitale utgangen i menyen
AUDIO OPTIONS.
P 33
Glemt passord.
• Trykk på strømbryteren fra kald start uten plate i enheten. Hold STOPog PLAY-knappen på frontpanelet nede samtidig i tre sekunder. Select
Menu Language blir vist. Velg den språkknappen du ønsker. Trykk på
SETUP-knappen på fjernkontrollen og velg Parental Mode. Parental
Mode er nå åpen som angitt på skjermen. Trykk på NED-knappen og
velg Parental. Trykk ENTER og ‘Create Password’ blir vist. Du kan nå
stille inn nivået og endre ditt passord til et nytt tall.
P 32
Hvis du støter på andre
problemer.
• Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av boka hvor det aktuelle
problemet blir behandlet. Følg framgangsmåten en gang til.
• Hvis du fremdeles ikke er i stand til å løse problemet, vennligst kontakt
nærmeste autoriserte servicesenter.
REFERENCE
tv-apparatet skrus av er innstillingen
ferdig.
1 Skru på tv-apparatet.
4 Hvis
til DVD-spilleren pekes mot tvHvis den første merke-koden ikke virket,
apparatet.
prøv andre koder som tilhører samme
2 Fjernkontrollen
merket.
Mens TV POWER-knappen trykkes, tast
å operere tv-apparatet, bruk ’TV3 koden som passer til tv-merket ditt.
som er videre
5 Forfunksjonsknapper’
omhandlet på side 11.
Side
MERKNAD
Det er mulig at fjernkontrollen ikke har kapasitet til å
styre enhver tv-modell som inkluderes på
merke-listen.
37
Spesifikasjoner
Generelt
Nettspenning
AC 230 V, 50 Hz
Effektforbruk
15 W
Vekt
2.8 Kg
Dimensjoner
Driftstemperatur
Luftfuktighet
DVD
Plate
(DIGITAL VERSATILE DISC)
430mm ✕ 240mm ✕ 79mm
+41°C til +95°C
10 % til 75 %
Avlesningshastigheta : 11.45 m/s.
Ca. avspillingstid
(ensidig, ettlags plate) : 135 min
CD : 12 cm
(COMPACT DISC)
CD : 8 cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12 cm
Videoutg
ang
SCART-KONTAKT
Maks. spilletid : 74 min.
Avlesningshastighet : 3.9 til 4.6 m/s.
Maks. spilletid : 20 min.
Avlesningshastighet : 3.9 to 4.6 m/s.
To kanaler : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
R (rød) : 0,714 Vp-p (75 Ω belastning)
G (grønn) : 0,714 Vp-p (75 Ω belastning)
B (blå) : 0,714 Vp-p (75 Ω belastning)
Komposittvideo : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Fargesignal : 0,286 Vp-p (75 Ω belastning)
S-VIDEO
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Kromatisk signal : 0,286 Vp-p (75 Ω belastning)
SCART-KONTAKT
Audioutg
ang
TOKANALS
*FREKVENSRESPONS
To kanaler : L (1/L), R (1/R)
L (1/L), R (1/R)
48 kHz sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz sampling : 4 Hz til 44 kHz
*TOTAL
*LYD/STØY-FORHOLD
110 dB
*DYNAMISK
100 dB
OMRÅDE
HARMONISK FORVRENGNING
0.004 %
*: Nominell spesifikasjon
• Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.
• Vekt og dimensjoner er tilnærmet riktige.
38
Dette Samsung produktet dekkes av garanti for en tidsperiode på tolv (12) måneder fra den
opprinnelige kjøpedato, mot defekter i materiale og arbeid. Dersom garantiservice er
nødvendig, bør du returnere produktet til detaljisten hvor det ble innkjøpt.
Men, Samsung autoriserte forhandlere (Samsung Authorised Dealers) og service sentere
(Authorised Service Centres) i visse EF land vil etterkomme garantien i henhold til
spesifikasjoner som gjelder for handel i vedkommende land. I tilfelle behov, er videre
opplysninger om autoriserte service sentere tilgjengelige fra:
Avlesningshastighet : 3.9 til 4.6 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.(video og audio)
Komposittvideo
Norge
■ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder kun hvis garantikortet er helt og riktig utfylt og fremvises med
originalkvittering eller salgspapir eller bekreftelse, når garantiservice skal utføres. I tillegg må
ikke serienummeret være endret på noen måte.
2. Samsungs forpliktelser er begrenset til reparasjon eller, etter firmaets avgjørelse, erstatning av
produktet eller den defekte delen av produktet.
3. Garantiservice må utføres av autoriserte Samsung forhandlere eller autoriserte service
sentere. Ingen erstatning vil bli gitt for reparasjonsarbeid utført av forhandlere utenom
Samsung, og slikt reparasjonsarbeid og produktskade forårsaket av nevnt arbeid vil ikke bli
dekket av garantien.
4. Dette produktet skal ikke betraktes som defekt i materiale eller arbeid grunnet eventuelt
behov for tilpasning av produktet for å etterkomme nasjonale eller lokale tekniske og
sikkerhetsstandarder gjeldende i ethvert land foruten der som produktet opprinnelig ble
designet og fabrikkert. Garantien vil ikke dekke, og ingen erstatning vil bli gitt, for slik
tilpasning av produktet eller enhver skade som følge derav.
5. Garantien dekker ingen av følgende:
a) Periodevis vedlikehold, sjekking, reparasjon eller erstatning av deler som følge av normal
slitasje ved alminnelig bruk.
b) Kostnader i forbindelse med transport, fjerning eller installering av produktet.
c) Misbruk, inkludert unnlatelse i å bruke produktet til vanlige formål eller feil installering.
d) Skade forårsaket av lyn, vann, brann, naturkatastrofe, krig, offentlige forstyrrelser, feil
nettspenning, uriktig ventilasjon eller andre årsaker utenfor Samsung sin kontroll.
6. Garantien gjelder for enhver person som på lovlig vis har eiendom av produktet under
garantiperioden.
7. Kunderettigheter som støttes av gjeldende landslover, enten mot detaljisten utfra
kjøpekontrakten eller andre forhold, påvirkes ikke av denne garantien. Med mindre det
foreligger nasjonal lovgivning til det motsatte, skal rettighetene under garantien omfatte
kundens rettigheter, og hverken Samsung, dets datterselskaper eller distributører skal holdes
ansvarlig for indirekte eller annet tap eller skade på plate, CD, video, kassett eller annet
relatert utstyr eller materiale.
39
Memo
Memo
Download PDF

advertising