Samsung | SMT-1912P | Samsung SMT-1912P Bruksanvisning

SMT-1712
SMT-1912
LCD Skærm
Brugervejledning
forestil dig mulighederne
Sikkerhedsinstruktioner
Notationskonventioner
Bemærk
Læs følgende sikkerhedsinstruktioner, da de er udviklet med henblik på at forhindre beskadigelse af
udstyret og personskade på brugeren.
Advarsel / Forsigtig
Manglende overholdelse af anvisninger, der kendetegnes af dette symbol, kan
føre til personskade eller beskadigelse af udstyret.
Notationskonventioner
Ikke tilladt
Til enhver tid vigtigt at læse og
forstå
Demonter ikke
Tag stikket fra stikkontakten
Må ikke berøres
Tilslut til jord for at forhindre
elektrisk stød
Strøm
Når den ikke anvendes i længere tid, skal du indstille din computer til DPM.
Hvis du bruger en pauseskærm, skal du indstille den til den aktive skærmtilstand.
Billederne er kun til reference, og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).
Genvej til instruktioner om anti-efterbilleder
Brug ikke et beskadiget eller løst stik.
•
Dette kan forårsage stød eller brand.
Træk ikke stikket ud ved ledningen, og rør ikke ved stikket med våde
hænder.
•
Dette kan forårsage stød eller brand.
Brug kun et korrekt jordet stik og beholder.
•
Forkert jording kan forårsage elektrisk stød eller beskadigelse af udstyret.
(Kun klasse 1-udstyr.)
Indsæt strømstikket forsvarligt, så det ikke går løst.
•
En dårlig tilslutning kan medføre brand.
1
Sikkerhedsinstruktioner
Bøj ikke stikket eller kablet for meget, og anbring ikke tunge objekter
på dem, da dette kan medføre skade.
•
Dette kan forårsage stød eller brand.
Tilslut ikke for mange forlængerledninger eller stik til én stikkontakt.
•
Dette kan forårsage brand.
Undlad at koble strømkablet fra, mens skærmen bruges.
•
Frakobling kan forårsage et strømstød og dermed beskadige skærmen.
Brug ikke strømkablet, hvis stikket eller stikproppen er støvet.
•
Hvis strømkablets stik eller stikprop er støvet, skal disse rengøres
med en tør klud.
•
Brug af strømkablet, hvis stikket eller stikproppen er støvet, kan forårsage elektrisk stød eller brand.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten, og derfor skal stikkontakten være klar til brug.
•
Dette kan forårsage stød eller brand.
Installation
Kontakt et autoriseret servicecenter, når skærmen skal installeres på steder med
særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor
kemiske opløsninger anvendes, og hvor skærmen er tændt døgnet rundt, som
f.eks. i lufthavne, jernbanestationer osv.
Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.
Anbring skærmen i et rum med lav fugtighed og så lidt støv som muligt.
•
Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand inde i skærmen.
Tab ikke skærmen, når du flytter den.
•
Dette kan skade produktet eller den person, der bærer den.
Installer skærmsoklen i et glasskab eller på en hylde, så enden af soklen
ikke stikker ud over glasskabet eller hylden.
•
Produktet kan blive beskadiget, eller der kan opstå skade på den person, der bærer det.
Anbring ikke produktet på en ustabil eller lille overflade.
•
Anbring produktet på en lige, plan overflade, da produktet kan vælte
og udgøre en fare for personer, specielt børn, der går forbi.
2
Sikkerhedsinstruktioner
Anbring ikke produktet på gulvet.
•
Pas på, da personer, specielt børn, kan falde over det.
FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR SPREDNING AF ILD, SKAL DU
ALTID HOLDE STEARINLYS OG ANDET ÅBEN ILD BORTE FRA
DETTE PRODUKT.
•
Ellers kan det forårsage brand.
Hold alle varmeapparater borte fra strømkablet.
•
En smeltet isolering kan forårsage stød eller brand.
Installer ikke produktet på steder med dårlig ventilation, som f.eks. en
bogreol, et skab e.l.
•
Enhver forøgelse af den interne temperatur kan medføre brand.
Sæt skærmen forsigtigt ned.
•
Hvis du ikke gør dette, kan skærmen beskadiges.
Anbring ikke skærmen med forsiden nedad.
•
Dette kan beskadige TFT-LCD-overfladen.
Installationen af beslaget skal udføres af kvalificeret personale.
•
Hvis ikke-kvalificeret personale installerer beslaget, kan dette
medføre personskade.
•
Brug altid den monteringsenhed, der er angivet i brugervejledningen.
Når produktet installeres, skal du sørge for, at der er afstand til væggen
(mindst 10 cm), så der er plads til ventilation.
•
Dårlig ventilation kan medføre en forøgelse af produktets interne
temperatur. Det medfører nedsat komponentlevetid og forringet
ydelse.
Opbevar plasticemballagen (pose) uden for børns rækkevidde.
•
Hvis børn leger med plasticemballagen (pose) kan det resultere i
kvælning.
Hvis højden på din skærm kan justeres, må du ikke anbringe nogen del
af din krop på foden, når du sænker den.
•
Dette kan skade produktet eller den person, der bærer den.
3
Sikkerhedsinstruktioner
Rengøring
Ved rengøring af skærmens kabinet eller overfladen på TFT-LCD-skærmen, skal
du tørre med en let fugtet, blød klud.
Spray ikke vand eller rengøringsmidler direkte på skærmen.
•
Dette kan medføre skade, elektrisk stød eller brand.
Brug det anbefalede rengøringsmiddel med en blød klud.
Hvis forbindelsen mellem stikket og benene er støvede eller snavsede,
skal du rengøre dem med en blød klud.
•
En snavset forbindelse kan forårsage stød eller brand.
Sørg for at fjerne strømkablet, inden rengøring af produktet.
•
Ellers kan dette forårsage elektrisk stød eller brand.
Fjern strømkablet fra stikkontakten, og aftør produktet med en blød,
tør klud.
•
Anvend ikke kemikalier som f.eks. voks, rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller rengøringsmidler.
Andet
Fjern ikke dækslet eller (bagbeklædningen).
•
Dette kan forårsage stød eller brand.
•
Kontakt en kvalificeret servicevirksomhed.
Såfremt skærmen ikke fungerer normalt – navnlig hvis der kommer
usædvanlige lyde eller lugte fra den – skal du straks trække stikket ud og
kontakte en autoriseret forhandler eller servicecenteret.
•
Dette kan forårsage stød eller brand.
Hold produktet borte fra steder, der udsættes for olie, røg eller kondens.
Installer ikke produktet i et køretøj.
•
Dette kan medføre fejlfunktion, elektrisk stød eller brand.
•
I særdeleshed skal du undgå at bruge skærmen tæt ved vand eller
udendørs, hvor skærmen kan blive udsat for sne eller regn.
Hvis skærmen er blevet tabt eller kabinettet er beskadiget, skal du
slukke for skærmen og fjerne strømkablet. Kontakt derefter servicecenteret.
4
Sikkerhedsinstruktioner
•
Skærmen fungerer muligvis ikke korrekt og kan medføre elektrisk
stød eller brand.
Fjern stikket fra stikkontakten i storm og tordenvejr, eller hvis den
ikke skal anvendes i længere tid.
•
Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.
Forsøg ikke at flytte skærmen ved kun at trække i ledningen eller i
signalkablet.
•
Det kan medføre nedbrud, stød eller brand, hvis kablet beskadiges.
Flyt ikke skærmen til højre eller venstre ved kun at trække i ledningen
eller signalkablet.
•
Det kan medføre nedbrud, stød eller brand, hvis kablet beskadiges.
Tildæk ikke ventilationsåbningerne på skærmkabinettet.
•
Dårlig ventilation kan medføre nedbrud eller brand.
Placér ikke vandbeholdere, kemiske produkter eller små metalobjekter
oven på skærmen.
•
Dette kan medføre fejlfunktion, elektrisk stød eller brand.
•
Hvis der kommer fremmedlegemer ind i skærmen, skal du fjerne
netledningen og kontakte servicecenteret.
Hold produktet borte fra letantændelige kemiske sprayer eller brændbare stoffer.
•
Dette kan medføre eksplosion eller brand.
Indsæt aldrig metalliske genstande i skærmens åbninger.
•
Dette kan forårsage stød, brand eller personskade.
Indfør ikke metalgenstande, som f.eks. spisepinde, metaltråd og
værktøjer eller brændbare genstande, som f.eks. papir eller tændstikker,
i ventilationsåbninger, hovedtelefonporten eller AV-portene mv.
•
Dette kan forårsage stød eller brand. Hvis der flyder fremmede væsker eller vand ind i produktet, skal du slukke for produktet, trække
strømstikket ud af stikkontakten og kontakte servicecenteret.
Når et fast skærmbillede vises i længere tid, kan et billede indbrændes
på skærmen, eller der kan forekomme sløring.
•
Skift til energisparetilstand, eller vælg en pauseskærm med et levende
billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.
Justerer opløsningen og frekvensen til passende værdier for modellen.
•
En forkert opløsning kan medføre en uønsket billedkvalitet.
5
Sikkerhedsinstruktioner
Hvis skærmen vedvarende betragtes for tæt på, kan det beskadige dit
syn.
For at nedsætte øjnenes træthed bør du holde mindst fem minutters
pause for hver time, du bruger skærmen.
Installer ikke produktet på en ustabil, ujævn overflade, eller et sted der
kan blive udsat for vibrationer.
•
Produktet kan blive beskadiget, eller der kan opstå skade på den person, der bærer det. Hvis produktet anvendes på et sted, hvor det kan
blive udsat for vibrationer, kan produktets levetid forkortes, eller der
kan opstå brand.
Når skærmen flyttes, skal du først slukke den og tage strømkablet ud.
Sørg for, at alle kabler, herunder antennekablet og kabler der er tilsluttet
til andre enheder, fjernes, inden skærmen flyttes.
•
Såfremt kabler ikke fjernes, kan det beskadiges og medføre brand
eller elektrisk stød.
Anbring produktet uden for børns rækkevidde, da de kan komme til
skade ved at hænge på det.
•
Et produkt, der falder, kan også skade personen, evt. med døden til
følge.
Hvis produktet ikke bruges i en længere periode, bør produktet ikke
være tilsluttet.
•
Ellers kan det medføre varmeafgivelse fra det opsamlede støv eller
nedsat isolering, der kan føre til elektrisk stød eller brand.
Anbring ikke dine børns foretrukne legetøj eller andre interessante
objekter på produktet.
•
Børn forsøger måske at klatre op på produktet for at hente en ting.
Produktet kan vælte og medføre personskade, evt. med døden til
følge.
Når du løfter eller flytter skærmen, må du ikke vende skærmen rundt,
mens du holder i soklen.
•
Dette kan medføre, at din skærm falder og bliver beskadiget, eller der
kan opstå personskade.
Gode siddestillinger ved brug af skærmen
6
Sikkerhedsinstruktioner
Forsøg at holde en god siddestilling, når du bruger
skærmen.
•
Hold ryggen lige.
•
Hold en afstand på 45 ~ 50 cm mellem dine øjne og
skærmen. Se på skærmen en lille smule oppe fra, og hav
skærmen direkte foran dig.
•
Drej skærmen 10 ~ 20 grader opad. Juster skærmhøjden,
så skærmens overkant er lige under øjnenes niveau.
•
Juster skærmvinklen, så der ikke reflekteres noget lys i
skærmen. Forsøg at holde dine arme lodrette i forhold
til dine armhuler.
•
Hold dine arme i niveau med hændernes overside.
•
Bevar albuernes vinkel lodret.
•
Hold knæene i en vinkel på mere end 90 grader. Lad ikke
dine fødder fjerne sig fra gulvet. Juster armens stilling,
så den er under hjertet.
7
Introduktion
Pakkens indhold
Bemærk
Kontroller, at følgende dele leveres sammen med din skærm.
Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte din forhandler.
Kontakt en forhandler for at købe tilbehør.
Udpakning
Skærm og simpel sokkel
Bemærk
Programmet MagicRotation kan ikke leveres, da en simpel sokkel ikke understøtter drejefunktionen.
Vejledninger
Hurtig opsætningsvejledning
Garantikort
(Ikke tilgængelig alle steder)
Kabler
VGA-kabel
Strømkabel
8
Brugervejledning
Introduktion
Startindstillinger
The optimal resolution for this
monitor is as follows.
1280 x 1024 60 Hz
Follow the above settings to set
the resolution
Eng lish
Vælg sproget med op- eller ned-tasten.
Det viste indhold forsvinder efter 40 sekunder.
Sluk og tænd for strømmen. Det vises igen.
Det kan vises op til tre gange. Sørg for at justere opløsningen på din pc, inden du når det maksimale
antal.
Bemærk
Den viste opløsning på skærmen, er den optimale opløsning til dette produkt.
Juster din pc-opløsning, så den er den samme som den optimale opløsning til dette produkt.
Din skærm
9
Introduktion
Forside
MENU knap [MENU/ ]
Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen. Bruges også til at afslutte
skærmmenuen eller vende tilbage til den forrige menu.
Customized Key[
]
Du kan tilpasse tasttildelingen for den tilpassende tast efter dine ønsker.
Bemærk
Du kan konfigurere den tilpassede tast til en ønsket funktion via Setup > Customized Key.
Brightness-knap [ ]
Når OSD ikke vises på skærmen, kan du trykke på denne knap for at justere lysstyrken.
>> Klik her for at se et animeret klip
Justeringsknapper [
]
Med disse knapper kan du justere emner i menuen.
Enter-knap [
]
Aktiverer et fremhævet menuelement.
AUTO-knap
Brug denne knap til automatisk justering.
>> Klik her for at se et animeret klip
10
Introduktion
Tænd/sluk-knap [
]
Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen.
Strømindikator
Denne lyser ved normal drift, og blinker blåt én gang, når skærmen gemmer dine
indstillinger.
Bemærk
Se Strømsparer, der er beskrevet i vejledningen, for flere informationer vedr.
strømbesparende funktioner. For at spare på energien bør du slukke for din skærm,
når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder.
Bagside
Bemærk
Konfigurationen på skærmens bagside kan variere fra produkt til produkt.
Simpel sokkel
POWER-stik
Tilslut skærmens strømkabel til POWER på bagsiden af skærmen.
VGA IN-stik
Tilslut signalkablet til VGA IN-stikket (15 ben) på bagsiden af din skærm.
Kensington-lås
Kensington-låsen bruges til fysisk at fastlåse systemet, når det anvendes et offentligt
sted. (Låsen skal anskaffes separat.) For hjælp til brug af en låseenhed skal du kontakte forhandleren, hvor du købte den.
Bemærk
Se Tilslutning af kabler for flere informationer om kabeltilslutninger.
11
Tilslutninger
Tilslutning af kabler
Tilslut skærmens strømkabel til power på bagsiden af skærmen.
Sæt skærmens strømkabel i en nærliggende stikkontakt.
Brug en relevant tilslutning på din computer.
Brug af VGA-stikket (analog) på videokortet.
•Tilslut signalkablet til VGA-stikket (15 ben) på bagsiden af din skærm.
[VGA IN]
Tilslutning til en Macintosh.
•Tilslut skærmen til en Macintosh-computer med VGA-tilslutningskablet.
Bemærk
Når skærmen og computeren er tilsluttet, kan du tænde for dem og bruge dem.
13
Tilslutninger
Brug af sokkel
Samling af skærmen
Simpel sokkel
Skærm og bund
14
Tilslutninger
Montering af en sokkel
Denne skærm kan anvende en VESA-kompatibel monteringsplade på 100 mm x 100 mm.
A
B
A. Skærm
B. Monteringsplade (sælges separat)
1.
Sluk for din skærm, og fjern strømkablet.
2.
Anbring LCD-skærmen med forsiden nedad på en pude for at beskytte skærmen.
3.
Fjern fire skruer, og fjern derefter foden fra LCD-skærmen.
4.
Juster monteringsunderlaget med hullerne i det bageste monteringsunderlag, og fastgør det med
de fire skruer, der fulgte med armsoklen, vægmonteringsbeslaget eller en andet beslag.
•
Brug ikke skruer, der er længere end standarddimensionen, da de kan beskadige
skærmens indre.
•
For vægbeslag, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer, kan
skruernes længde variere, afhængigt af deres specifikationer.
•
Brug ikke skruer, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer.
Fastgør ikke skruerne for stramt, da dette kan beskadige produktet eller medføre,
at produktet falder ned og forårsager personskade.
Samsung er ikke ansvarlig for sådanne skader.
•
Samsung er ikke ansvarlig for produktbeskadigelse eller personskade, når et ikkeVESA- eller et ikke-specificeret vægbeslag anvendes, eller hvis forbrugeren
undlader at følge instruktionerne vedr. produktets installation.
•
Ved montering af skærmen på en væg bør du anskaffe et vægmonteringssæt, der
gør det muligt at montere skærmen mindst 10 cm fra væggen.
•
Kontakt det nærmeste Samsung servicecenter for flere informationer. Samsung
Electronics er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug af en anden grundplade
end den specificerede.
•
Anvend et vægbeslag efter internationale standarder.
15
Brug softwaren
Driver til skærmen
Bemærk
Når dit operativsystem beder om skærmdriveren, skal du isætte den CD-ROM, der
fulgte med denne skærm. Driverinstallationen er en anelse forskellig mellem de enkelte operativsystemer. Følg de instruktioner, der er relevante for det operativsystem,
du har.
Klargør en tom disk, og download driverprogramfilen på det internetwebsite, der er
vist her.
Internetwebsite :
http://www.samsung.com/ (hele verden)
Installation af skærmdriveren (automatisk)
1.
Sæt cd'en i CD-ROM-drevet.
2.
Klik på "Windows".
3.
Vælg din skærmmodel på modellisten, og klik herefter på knappen "OK".
4.
Hvis du får vist følgende meddelelsesvindue, skal du klikke på knappen "Continue Anyway" (Fortsæt alligevel). Klik herefter på knappen "OK" (operativsystemerne Microsoft® Windows® XP/
2000 ).
16
Brug softwaren
Bemærk
Skærmdriveren er ved at blive MS-certificeret, og installationen af den ødelægger ikke dit system.
Den certificerede driver bliver tilgængelig på Samsung Monitors hjemmeside.
http://www.samsung.com/
Installation af skærmdriveren (manuel)
Operativsystemet Microsoft® Windows Vista™
1.
Indsæt cd’en med brugervejledningen i CD-ROM-drevet.
2.
Klik på
(Start) og "Control Panel" (Kontrolpanel). Dobbeltklik derefter på "Appearance and
Personalization" (Udseende og personlige indstillinger).
3.
Klik på "Personalization" (Personlige indstillinger) og derefter på "Display Settings" (Skærmindstillinger).
4.
Klik på "Advanced Settings..." (Avancerede indstillinger….).
5.
Klik på "Properties" (Egenskaber) på fanen "Monitor" (Skærm). Hvis knappen "Properties" (Egenskaber) er deaktiveret, betyder det, at konfigurationen af din skærm er udført. Skærmen
kan anvendes, som den er.
17
Brug softwaren
Hvis meddelelsen "Windows needs..." (Windows skal bruge…), som vist i figuren herunder,
vises, skal du klikke på "Continue" (Fortsæt).
Bemærk
Skærmdriveren er ved at blive MS-certificeret, og installationen af den ødelægger ikke dit system.
Den certificerede driver bliver tilgængelig på Samsung Monitors hjemmeside.
6.
Klik på "Update Driver..." (Opdater driver...) på fanen "Driver" (Driver).
7.
Marker afkrydsningsfeltet "Browse my computer for driver software" (Gennemse computeren
efter driversoftware), og klik på "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Lad
mig vælge på en liste over enhedsdrivere på computeren).
8.
Klik på "Have Disk..." (Har diskette/cd…), og vælg mappen (f.eks. D:\drev), hvor driverens
indstillingsfil findes, og klik på "OK".
18
Brug softwaren
9.
Vælg den model, der svarer til din skærm, på skærmbilledet med skærmmodeller, og klik på
"Next" (Næste).
10. Klik på "Close" (Luk) → "Close" (Luk) → "OK" → "OK" på følgende skærmbilleder, der vises
i rækkefølge.
19
Brug softwaren
Operativsystemet Microsoft® Windows® XP
1.
Sæt cd'en i CD-ROM-drevet.
2.
Klik på "Start" → "Control Panel" (Kontrolpanel), og klik derefter på ikonet "Appearance and
Themes" (Udseende og temaer).
3.
Klik på ikonet "Display" (Skærm), vælg fanen "Settings" (Indstillinger), og klik derefter på "Advanced..." (Avanceret...).
4.
Klik på knappen "Properties" (Egenskaber) på fanen "Monitor" (Skærm), og vælg fanen "Driver".
5.
Klik på "Update Driver..." (Opdater driver...), vælg "Install from a list or..." (Installere fra en liste
eller...), og klik derefter på knappen "Next" (Næste).
20
Brug softwaren
6.
Vælg "Don't search, I will..." (Søg ikke. Jeg vælger...), klik på "Next" (Næste), og klik derefter
på "Have disk" (Har diskette/cd...).
7.
Klik på knappen "Browse" (Gennemse), vælg derefter A:(D:\driver), vælg din skærmmodel på
listen, og klik på knappen "Next" (Næste).
8.
Hvis du får vist følgende meddelelsesvindue, skal du klikke på knappen "Continue Anyway" (Fortsæt alligevel). Klik derefter på knappen "OK".
Bemærk
Skærmdriveren er ved at blive MS-certificeret, og installationen af den ødelægger ikke dit system.
Den certificerede driver bliver tilgængelig på Samsung Monitors hjemmeside.
http://www.samsung.com/
9.
Klik på knappen "Close" (Luk), og klik derefter på knappen "OK" nogle gange.
21
Brug softwaren
10. Installationen af skærmdriveren er udført.
Operativsystemet Microsoft® Windows® 2000
Følg følgende trin, når "Digital Signature Not Found" (Digital signatur blev ikke fundet) vises på din
skærm.
1.
Vælg knappen "OK" i vinduet "Insert disk" (Indsæt disk).
2.
Klik på knappen "Browse" (Gennemse) i vinduet "File needed" (Fil der skal bruges).
3.
Vælg A:(D:\driver), klik derefter på knappen "Open" (Åbn), og klik derefter på knappen "OK".
Sådan installeres
1.
Klik på "Start", "Setting" (Indstilling), "Control Panel" (Kontrolpanel).
2.
Dobbeltklik på ikonet "Display" (Skærm).
3.
Vælg fanen "Settings" (Indstillinger), og klik på knappen "Advanced Properties" (Avancerede
egenskaber).
4.
Vælg "Monitor" (Skærm).
Situation 1: Hvis knappen "Properties" (Egenskaber) er inaktiv, betyder det, at din skærm er
konfigureret korrekt. Stop installationen
Situation 2: Hvis knappen "Properties" (Egenskaber) er aktiv, skal du klikke på knappen "Properties" (Egenskaber) og derefter følge de næste trin i rækkefølge.
5.
Klik på "Driver", klik derefter på "Update Driver..." (Opdater driver...), og klik derefter på knappen "Next" (Næste).
6.
Vælg "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific drive" (Vise
en liste over kendte drivere til denne enhed, så der kan vælges en specifik driver), klik på
"Next" (Næste), og klik derefter på "Have disk" (Har diskette/cd...).
7.
Klik på knappen "Browse" (Gennemse), og vælg derefter A:(D:\driver).
8.
Klik på knappen "Open" (Åbn), og klik derefter på knappen "OK".
22
Brug softwaren
9.
Vælg din skærmmodel, klik på knappen "Next" (Næste), og klik derefter på knappen
"Next" (Næste).
10. Klik på knappen "Finish" (Udfør), og klik derefter på knappen "Close" (Luk).
Hvis vinduet "Digital Signature Not Found" (Digital signatur blev ikke fundet) vises, skal du
klikke på knappen "Yes" (Ja). Klik på knappen "Finish" (Udfør), og klik derefter på knappen
"Close" (Luk).
Operativsystemet Microsoft® Windows® Millennium
1.
Klik på "Start", "Setting" (Indstilling), "Control Panel" (Kontrolpanel).
2.
Dobbeltklik på ikonet "Display" (Skærm).
3.
Vælg fanen "Settings" (Indstillinger), og klik på knappen "Advanced Properties" (Avancerede
egenskaber).
4.
Vælg fanen "Monitor" (Skærm).
5.
Klik på knappen "Change" (Skift) i området "Monitor Type" (Skærmtype).
6.
Vælg "Specify the location of the driver" (Angiv placering for driveren).
7.
Vælg "Display a list of all the driver in a specific location..." (Vis en liste over alle drivere på en
bestemt placering...), og klik derefter på knappen "Next" (Næste).
8.
Klik på knappen "Have Disk" (Har diskette/cd).
9.
Angiv A:\(D:\driver), og klik derefter på knappen "OK".
10. Vælg "Show all devices" (Vis alle enheder), vælg den skærm, der svarer til den, du har tilsluttet
til din computer, og klik derefter på "OK".
11. Klik på knappen "Close" (Luk) og "OK", indtil dialogboksen Egenskaber for Skærm lukkes.
Operativsystemet Microsoft® Windows® NT
1.
Klik på "Start" (Start), "Settings" (Indstillinger), "Control Panel" (Kontrolpanel), og dobbeltklik
derefter på ikonet "Display" (Skærm).
2.
I vinduet Display Registration Information skal du klikke på fanen Indstillinger og derefter klikke
på"All Display Modes".
3.
Vælg en tilstand, du vil bruge (opløsning, antal farver og Vertical frequency (Lodret frekvens)),
og klik derefter på "OK".
4.
Klik på knappen "Apply" (Anvend), hvis du kan se, at skærmen fungerer normalt efter at have
klikket på knappen "Test" (Test). Hvis skærmen ikke er normal, skal du skifte til en anden tilstand
(en tilstand med lavere opløsning, færre farver og lavere frekvens).
Bemærk
Hvis der ikke er nogen tilstand ved All Display Modes, skal du vælge graden af opløsning og lodret
frekvens ved at se i Forudindstillede timingtilstande i brugervejledningen.
Linux Operativsystem
For at køre X-Window skal du lave X86Config-filen, der er en slags systemindstillingsfil.
1.
Tryk på "Enter" på det første og det andet skærmbillede, efter du har kørt X86Config-filen.
23
Brug softwaren
2.
Det tredje skærmbillede er til indstilling af musen.
3.
Indstil en mus til din computer.
4.
Det næste skærmbillede er til valg af et tastatur.
5.
Indstil et tastatur til din computer.
6.
Det næste skærmbillede er til indstilling af din skærm.
7.
Start med at indstille en vandret frekvens til din skærm. (Du kan indtaste frekvensen direkte.)
8.
Indstil en lodret frekvens til din skærm. (Du kan indtaste frekvensen direkte.)
9.
Indtast sin skærms modelnavn. Disse informationer vil ikke påvirke den virkelige udførelse af XWindow.
10. Du er nu færdig med at indstille din skærm. Kør X-Window, når du har indstillet andet ønsket
hardware.
Natural Color
Natural Color Softwareprogram
Et af de nyeste problemer ved brug af en computer er, at farverne på billeder, der udskrives på en
printer eller andre billeder, der er scannet med en scanner eller et digitalt kamera, ikke er de samme,
som der vises på skærmen. Softwaren Natural Color er løsningen på dette problem. Det er et farveadministrationsprogram udviklet af Samsung Electronics i samarbejde med Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Dette system er kun tilgængeligt for Samsung-skærme og
sørger for, at farverne på billederne på skærmen er de samme som på udskrevne eller scannede billeder.
For flere informationer skal du se Help (F1) i softwareprogrammet.
Sådan installeres Natural Color-softwaren
Isæt den cd, der blev leveret sammen med Samsung-skærmen, i CD-ROM-drevet. Herefter udføres
det første startbillede i programmet Natural Color. Klik på Natural Color på startbilledet for at installere
Natural Color-softwaren.
For at installere programmet manuelt skal du indsætte cd'en, der fulgte med Samsung-skærmen, i CDROM-drevet, klikke på knappen [Start (Start)] i Windows og derefter vælge [Run... (Kør...)]. Indtast
24
Brug softwaren
D:\color\NCProSetup.exe, og tryk derefter på tasten [Enter]. (Hvis det drev, cd'en er sat i, ikke er D:
\, skal du angive det rigtigt drev.)
Sådan slettes Natural Color-softwareprogrammet
Vælg "Setting/Control Panel" (Indstilling/Kontrolpanel) på menuen "Start", og dobbeltklik derefter på
"Add/Delete a program" (Tilføj eller fjern programmer). Vælg Natural Color på listen, og klik derefter
på knappen "Add/Delete" (Rediger/fjern).
MagicTune™
Installation
1.
Sæt installations-cd'en i CD-ROM-drevet.
2.
Klik på MagicTune™-installationsfilen.
Bemærk
Hvis pop-up-vinduet til installation af softwaren for hovedskærmen ikke vises, skal du fortsætte
med installationen vha. den kørbare MagicTune-fil på cd'en.
3.
Vælg installationssprog. Klik på "Next" (Næste).
4.
Når vinduet Installation Shield Wizard vises, skal du klikke på "Next" (Næste).
5.
Vælg "I agree to the terms of the license agreement" (Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen)
for at acceptere vilkårene for brug.
6.
Vælg en mappe, hvor MagicTune™-programmet skal installeres.
7.
Klik på "Install" (Installer).
8.
Vinduet "Installation Status" (Installationsstatus) vises.
9.
Klik på "Finish" (Færdig).
10. Når installationen er fuldendt, vises ikonet MagicTune™, som du kan klikke på for at starte
programmet, på dit skrivebord. Dobbeltklik på ikonet for at starte programmet.
Ikonet MagicTune™ vises muligvis ikke, afhængigt af specifikationer for computersystem
eller skærm. Hvis dette sker, skal du trykke på tasten F5.
Installationsproblemer
Installationen af MagicTune™ kan blive påvirket af faktorer som f.eks. videokortet, motherboardet og
netværksmiljøet.
25
Brug softwaren
Systemkrav
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Det anbefales, at du bruger MagicTune™ i Windows® 2000 eller nyere.
Hardware
•
Mindst 32 MB hukommelse
•
Mindst 60 MB harddiskplads
For flere informationer skal du besøge MagicTune™ -websitet.
Afinstallation
MagicTune™-programmet kan kun fjernes med muligheden "Add or Remove Programs" (Tilføj eller
fjern programmer) i ®'s kontrolpanel.
Udfør følgende trin for at fjerne MagicTune™.
1.
Gå til [Task Tray (Proceslinjen)] → [Start (Start)] → [Settings (Indstillinger)], og vælg [Control
Panel (Kontrolpanel)] i menuen. Hvis programmet kører på Windows® XP, skal du gå til [Control
Panel (Kontrolpanel)] i menuen [Start (Start)].
2.
Klik på ikonet "Add or Remove Programs" (Tilføj eller fjern programmer) i Control Panel (Kontrolpanel).
3.
På skærmbilledet "Add or Remove Programs" (Tilføj eller fjern programmer) skal du rulle ned
for at finde "MagicTune™." Klik på det for at markede det.
4.
Klik på knappen "Change/Remove" (Rediger/fjern) for at fjerne programmet.
5.
Klik på "Yes" (Ja) for at begynde afinstallationsprocessen.
6.
Vent, indtil dialogboksen "Uninstall Complete" (Programmet er fjernet) vises.
Bemærk
Besøg MagicTune™ -websitet for teknisk support til MagicTune™, spørgsmål og svar samt softwareopgraderinger.
26
Brug softwaren
MagicRotation
Installation
1.
Sæt installations-cd'en i CD-ROM-drevet.
2.
Klik på MagicRotation-installationsfilen.
Bemærk
Hvis pop-up-vinduet til installation af softwaren for hovedskærmen ikke vises, skal du fortsætte
med installationen vha. den kørbare MagicTune-fil på cd'en.
3.
Vælg installationssprog. Klik på "Next" (Næste).
4.
Når vinduet Installation Shield Wizard vises, skal du klikke på "Next" (Næste).
5.
Vælg "I agree to the terms of the license agreement" (Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen)
for at acceptere vilkårene for brug.
6.
Vælg en mappe, hvor MagicRotation-programmet skal installeres.
7.
Klik på "Install" (Installer).
8.
Vinduet "Setup Status" (Installationsstatus) vises.
9.
Klik på "Finish" (Færdig).
Du skal genstarte systemet for at MagicRotation fungerer korrekt.
10. Når installationen er fuldendt, vises ikonet MagicRotation, som du kan klikke på for at starte
programmet, på dit skrivebord.
Installationsproblemer
Installationen af MagicRotation kan blive påvirket af faktorer som f.eks. videokortet, motherboardet
og netværksmiljøet.
Begrænsning
1.
"Skærmdriveren" skal indlæses korrekt, for at MagicRotation fungerer korrekt.
Den installerede "skærmdriver" skal være den nyeste leveret af producenten.
2.
Hvis nogle programmer, som f.eks. Windows Media Player, Real Player mv., ikke vises korrekt
i retningerne 90, 180 og 270, skal du gøre følgende:
•
Afslut programmet.
•
Vælg den retning (90, 180, 270), som du vil vise programmet i.
27
Brug softwaren
•
Genstart programmet.
I de fleste tilfælde løser dette problemet.
3.
Brugerprogrammer, der anvender OpenGL og DirectDraw (3D-tegning), fungerer ikke i retningerne 90, 180 og 270.
f.eks. 3D-spil
4.
DOS-baserede programmer i fuld skærm fungerer ikke i retningerne 90, 180 og 270.
5.
Dual understøttes ikke i Windows®‚ 98, ME, NT 4.0.
6.
MagicRotation understøtter ikke 24 bit pr. pixel (bitdybde/farvekvalitet).
7.
Hvis du udskifter dit skærmkort, anbefales det, at du afinstallerer MagicRotation-softwaren inden
udskiftningen.
Systemkrav
OS
•
Windows 98 SE
•
Windows ME
•
Windows NT 4.0
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Hardware
•
Mindst 128 MB hukommelse (anbefales)
•
Mindst 25 MB harddiskplads
Service Packs
•
Det anbefales, at du installerer den nyeste Service Pack på dit system.
•
For Windows® NT 4.0 anbefales det at installere Explorer 5.0 eller nyere med Active Desktopkomponenten.
For flere informationer skal du besøge MagicRotation -websitet.
Windows®‚ er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation, Inc.
Afinstallation
MagicRotation-programmet kan kun fjernes med muligheden "Add or Remove Programs" (Tilføj eller
fjern programmer) i ®'s kontrolpanel.
Udfør følgende trin for at fjerne MagicRotation.
28
Brug softwaren
1.
Gå til [Task Tray (Proceslinjen)] → [Start (Start)] → [Settings (Indstillinger)], og vælg [Control
Panel (Kontrolpanel)] i menuen. Hvis programmet kører på Windows® XP, skal du gå til [Control
Panel (Kontrolpanel)] i menuen [Start (Start)].
2.
Klik på ikonet "Add or Remove Programs" (Tilføj eller fjern programmer) i Control Panel (Kontrolpanel).
3.
På skærmbilledet "Add or Remove Programs" (Tilføj eller fjern programmer) skal du rulle ned
for at finde "MagicRotation." Klik på det for at markede det.
4.
Klik på knappen "Change/Remove" (Rediger/fjern) for at fjerne programmet.
5.
Klik på "Yes" (Ja) for at begynde afinstallationsprocessen.
6.
Vent, indtil dialogboksen "Uninstall Complete" (Programmet er fjernet) vises.
7.
Efter afinstallation skal du genstarte systemet for at færdiggøre afinstallationen.
Bemærk
Besøg MagicRotation -websitet for teknisk support til MagicRotation, spørgsmål og svar samt softwareopgraderinger.
Windows®‚ er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation, Inc.
29
Justering af skærmen
Direkte funktioner
AUTO
Auto Adjustment
50%
:
Når du trykker på knappen 'AUTO', vises skærmbilledet Auto Adjustment som vist i det animerede
skærmbillede på midten.
Auto Adjustment gør det muligt for skærmen at selv at justere et indgående analogt signal. Værdierne
for Fine, Coarse og Position justeres automatisk.
(Kun tilgængelig i tilstanden Analog)
For at gøre den automatiske justeringsfunktion skarpere skal du udføre funktionen 'AUTO', mens
funktionen AUTO PATTERN er aktiveret.
Hvis Auto Adjustment ikke fungerer korrekt, skal du trykke på knappen 'AUTO' igen for at justere
billedet mere nøjagtigt.
Hvis du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres auto-funktionen automatisk.
30
Justering af skærmen
OSD lås og åbn
Ved tryk på knappen AUTO efter låsning af skærmmenuen
Auto Adjustment :
Locked
Ved tryk på knappen MENU efter låsning af skærmmenuen
PICTURE
Brightness
Contrast
COLOR
SIZE&POSITION
Sharpness
MagicBright
Coarse
SETUP&RESET
Fine
INFORMATION
Dette er funktionen, som låser OSD’en for at opretholde den aktuelle indstillingstilstand og forhindre,
at andre ændrer de aktuelle indstillinger.
Låse: Hold knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder for at aktivere OSD’ens låsefunktion.
Låse op: Hold knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder for at deaktivere OSD’ens låsefunktion.
Bemærk
Selvom OSD’ens låsefunktion er aktiveret, kan du stadig indstille lysstyrke og kontrast og indstille
Customized Key (
) med knappen Direct.
31
Justering af skærmen
Customized key
MagicBright
Custom
Text
Internet
Game
Sport
Movie
Dynamic Contrast
Du kan tilpasse tasttildelingen for den tilpassende tast efter dine ønsker.
For at vise det driftsskærmbillede, der vises, når du trykker på tasten [
den tilpassede tast, skal du klikke på navnet på hver enkelt funktion.
] efter at have konfigureret
(MagicBright - MagicColor - Color Effect)
Bemærk
Du kan konfigurere den tilpassede tast til en ønsket funktion via Setup > Customized Key.
32
Justering af skærmen
Brightness
亮度 :
Brightness :
100
50
Når OSD ikke vises på skærmen, kan du trykke på knappen Brightness (
styrken.
) for at justere lys-
OSD-funktion
PICTURE
Brightness
COLOR
Contrast
Sharpness
MagicBright
Coarse
Fine
SIZE&POSITION
H-Position
MagicColor
Red
Green
Blue
Color Tone
Color Effect
Gamma
Signal Balance :On
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
G-Offset
B-Offset
SETUP&RESET
Reset
V-Position
Menu Transparency
Menu H-Position
Language
Menu V-Position
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
Display Time
Customized Key
INFORMATION
33
Justering af skærmen
Picture
Brightness
(Ikke tilgængelig i tilstanden MagicBright i Dynamic Contrast.)
PICTURE
Brightness
Contrast
COLOR
Sharpness
MagicBright
SIZE&POSITION
Coarse
SETUP&RESET
Fine
INFORMATION
PICTURE
PICTURE
Brightness
:
100
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
Sharpness
:
60
MagicBright
: Custom
MagicBright
: Custom
Coarse
:
800
Coarse
:
800
Fine
:
0
Fine
:
0
Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre lysstyrken efter eget valg.
MENU →
→
→
,
→ MENU
Contrast
(Ikke tilgængelig i tilstanden MagicBright i Dynamic Contrast.)
PICTURE
PICTURE
Brightness
:
100
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
Sharpness
:
60
MagicBright
: Custom
Coarse
:
Fine
:
MagicBright
: Custom
800
Coarse
:
800
0
Fine
:
0
Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre kontrasten efter eget valg.
( Ikke tilgængelig i tilstanden MagicColor i Full og Intelligent. )
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
34
Justering af skærmen
Sharpness
PICTURE
PICTURE
Brightness
:
100
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
Sharpness
:
60
MagicBright
: Custom
MagicBright
: Custom
Coarse
:
800
Coarse
:
800
Fine
:
0
Fine
:
0
Ændrer billeders klarhed.
( Ikke tilgængelig i tilstanden MagicColor i Full og Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
35
Justering af skærmen
MagicBright
PICTURE
PICTURE
Brightness
:
100
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
Sharpness
:
60
MagicBright
: Custom
MagicBright
Coarse
:
800
Coarse
Fine
:
0
Fine
: Custom
Text
: Internet
Game
: Sport
Movie
Dynamic Contrast
Tryk på knappen
800
0
for at gå igennem de tilgængelige forudkonfigurerede tilstande.
MagicBright er en ny funktion, der giver et optimalt visningsmiljø afhængigt af indholdet af det
billede, du ser på. Der er aktuelt syv forskellige, tilgængelige tilstande: Custom, Text, Internet,
Game, Sport, Movie og Dynamic Contrast. Hver tilstand har sin egen forudkonfigureret lysstyrkeværdi. Du kan nemt vælge én af de syv indstillinger ved at trykke på Customized Key-kontrolknappen.
•
Custom
Selvom værdierne er omhyggeligt udvalgt af vores teknikere, er de foruddefinerede værdier muligvis ikke behagelige for dine øjne. Det afhænger af din smag.
Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten med OSD-menuen.
•
Text
Til dokumentationer eller arbejde med megen tekst.
•
Internet
Til arbejde med en blanding af billeder, som f.eks. tekst og grafik.
•
Game
Til visning af billeder med bevægelse som f.eks. et spil.
•
Sport
Til visning af billeder med bevægelse som f.eks. sport.
•
Movie
Til visning af billeder med bevægelse som f.eks. en DVD eller video-cd.
•
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast er automatisk detektering af det visuelle signalinput og justering for at skabe
den bedste kontrast.
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
36
Justering af skærmen
Coarse
PICTURE
PICTURE
Brightness
:
100
75
Contrast
:
75
60
Sharpness
:
60
MagicBright
: Custom
800
Coarse
:
800
0
Fine
:
0
100
Brightness
:
Contrast
:
Sharpness
:
MagicBright
: Custom
Coarse
:
Fine
:
Fjerner støj, som f.eks. lodrette striber.
Coarse-justeringen flytter muligvis skærmbilledområdet. Du kan flytte det til midten med menuen til
vandret kontrol.
(Kun tilgængelig i tilstanden Analog)
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
37
Justering af skærmen
Fine
PICTURE
PICTURE
Brightness
:
100
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
Sharpness
:
60
MagicBright
: Custom
MagicBright
: Custom
Coarse
:
800
Coarse
:
800
Fine
:
0
Fine
:
0
Fjerner støj, som f.eks. vandrette striber.
Hvis støjen består efter justering af Fine, skal du gentage det efter justering af frekvensen (klokhastigheden).
(Kun tilgængelig i tilstanden Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Color
(Ikke tilgængelig i tilstanden MagicBright i Dynamic Contrast.)
MagicColor
PICTURE
MagicColor
Red
COLOR
Green
Blue
SIZE&POSITION
Color Tone
SETUP&RESET
Color Effect
Gamma
INFORMATION
COLOR
COLOR
MagicColor
:
MagicColor
:
Red
:
50
Red
:
Green
:
50
Green
:
Blue
:
50
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Color Tone
:
Normal
Color Effect
:
Off
Color Effect
:
Off
Gamma
:
Mode1
Gamma
:
Mode1
Off
Off
Off
Demo
Full
Intelligent
50
50
50
MagicColor er en ny teknologi, som Samsung har udviklet eksklusivt til at forbedre digitale billeder
og til at vise naturlige farve mere klart uden at ødelægge billedkvaliteten.
38
Justering af skærmen
•
Off - Vender tilbage til den originale tilstand.
•
Demo - Skærmbilledet inden anvendelse af MagicColor vises til højre, og skærmbilledet efter
anvendelse af MagicColor vises til venstre.
•
Full - Viser ikke kun levende naturlige farver, men også mere realistiske naturlige hudfarver med
klarhed.
•
Intelligent - Viser levende naturlige farver med klarhed.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Red/Green/Blue
COLOR
COLOR
MagicColor
:
MagicColor
:
Red
:
50
Red
:
50
Green
:
50
Green
:
50
Blue
:
50
Blue
:
50
Color Tone
:
Normal
Color Tone
:
Normal
Color Effect
:
Off
Color Effect
:
Off
Gamma
:
Mode1
Gamma
:
Mode1
Off
Justerer individuelt farvebalancen for Red, Green, Blue.
( Ikke tilgængelig i tilstanden MagicColor i Full og Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→
39
→
,
→ MENU
Off
Justering af skærmen
Color Tone
COLOR
COLOR
MagicColor
:
MagicColor
:
Red
:
50
Red
:
50
Green
:
50
Green
:
50
Blue
:
50
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Color Tone
:
Color Effect
:
Off
Color Effect
:
Gamma
:
Mode1
Gamma
:
Off
Off
50
Normal
Cool
Normal
Off
Warm
Custom
Mode1
Farvens tone kan ændres, og en af de fire tilstande kan vælges.
•
Cool - Gør hvide farver blålige.
•
Normal - Bevarer hvide farver hvide.
•
Warm - Gør hvid mere rødligt.
•
Custom - Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.
( Ikke tilgængelig i tilstanden MagicColor i Full og Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Signal Balance
This is used to make up for the weak RGB signal transmitted by a long signal cable.
MENU→ →ENTER→[COLOR] → ENTER → → → → → → →
(Available in PC mode only)
Selects either On or Off with the signal control.
Only select On with the Signal Balance,the below menu like:
R-Gain,G-Gain,B-Gain,R-Offset,G-Offset,B-Offset can be used.
40
→ [ Signal Balance ]
Justering af skærmen
Color Effect
COLOR
COLOR
MagicColor
:
MagicColor
:
Red
:
50
Red
:
50
Green
:
50
Green
:
50
Blue
:
50
Blue
:
50
Color Tone
:
Normal
Color Tone
:
Color Effect
:
Off
Color Effect
:
Gamma
:
Mode1
Gamma
:
Off
Off
Normal
Off
Grayscale
Off
Green
Aqua
Mode1
Sepia
Du kan ændre den overordnede stil ved at ændre skærmfarverne.
( Ikke tilgængelig i tilstanden MagicColor i Full og Intelligent. )
•
Off
•
•
Off - Dette anvender en akromatisk farve på skærmbilledet til justering af skærmeffekter.
•
Grayscale - Standardfarverne i sort/hvid vises.
•
Green - Denne anvender den grønne farveffekt på et sort/hvidt skærmbillede.
•
Aqua - Denne anvender akva-farveffekten på et sort/hvidt skærmbillede.
•
Sepia - Denne anvender sepia-farveffekten på et sort/hvidt skærmbillede.
MENU →
,
Grayscale
→
→
,
•
→
Green
→
,
•
Aqua
•
Sepia
→ MENU
Gamma
COLOR
COLOR
MagicColor
:
Red
:
50
Green
:
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Color Effect
:
Gamma
:
Off
MagicColor
:
Red
:
50
50
Green
:
50
50
Blue
:
Color Tone
:
Off
Color Effect
:
Mode1
Gamma
:
Gammakorrektion ændrer farvernes lysintensitet med en middellysintensitet.
•
Mode 1
MENU →
•
,
→
Mode 2
→
,
→
→
•
Mode 3
,
→ MENU
41
Off
50
Normal
Off
Mode1
Off
Mode2
Mode1
Mode1
Mode3
Justering af skærmen
SIZE&POSITION
H-Position
PICTURE
H-Position
V-Position
COLOR
Menu H-Position
Menu V-Position
SIZE&POSITION
SETUP&RESET
INFORMATION
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
H-Position
:
50
V-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
91
Menu H-Position
:
91
Menu V-Position
:
6
Menu V-Position
:
6
Ændrer den vandrette position af enhedens komplette skærmbillede.
(Kun tilgængelig i tilstanden Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
42
→ MENU
Justering af skærmen
V-Position
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
H-Position
:
50
V-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
91
Menu H-Position
:
91
Menu V-Position
:
6
Menu V-Position
:
6
Ændrer den lodrette position af enhedens komplette skærmbillede.
(Kun tilgængelig i tilstanden Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Menu H-Position
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
91
Menu V-Position
:
6
H-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
91
Menu V-Position
:
6
Du kan ændre den vandrette position, hvor skærmmenuen vises på din skærm.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Du kan ét vælge blandt ni sprog.
43
Justering af skærmen
Menu V-Position
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
91
Menu V-Position
:
6
H-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
91
Menu V-Position
:
6
Du kan ændre den lodrette position, hvor skærmmenuen vises på din skærm.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
44
→ MENU
Justering af skærmen
SETUP&RESET
Reset
PICTURE
Reset
Menu Transparency
COLOR
Language
Off Timer On/Off
SIZE&POSITION
Off Timer Setting
SETUP&RESET
Display Time
Customized Key
INFORMATION
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset
Reset
Menu Transparency
:
On
Menu Transparency
:
No
Yes
On
Language
:
English
Language
:
English
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer Setting
Off Timer Setting
Display Time
:
20 sec
Display Time
:
20 sec
Customized Key
:
MagicBright
Customized Key
:
MagicBright
Nulstiller produktet til fabriksindstillingerne.
•
No
MENU →
•
,
Yes
→
→
,
→
→ MENU
Menu Transparency
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset
Reset
Menu Transparency
:
On
Menu Transparency
:
Language
:
English
Language
:
Off
On
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer Setting
Off Timer Setting
Display Time
:
20 sec
Display Time
:
20 sec
Customized Key
:
MagicBright
Customized Key
:
MagicBright
Ændrer OSD-baggrundens gennemsigtighed.
•
Off
MENU →
•
,
→
On
→
,
→
→
,
45
→ MENU
Justering af skærmen
Language
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset
Reset
Menu Transparency
:
On
Menu Transparency
:
Language
:
English
Language
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer On/Off
Display Time
:
20 sec
Display Time
Customized Key
:
MagicBright
Customized Key
: English
On
: Deutsch
Off
Español
Français
: italiano
20 sec
Svenska
: MagicBright
русский
Português
Off Timer Setting
Off Timer Setting
Türkçe
Du kan ét vælge blandt ni sprog.
Bemærk
Det valgte sprog påvirker kun OSD-sproget. Det påvirker ikke den software, der kører på computeren.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Off Timer On/Off
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset
Reset
Menu Transparency
:
On
Menu Transparency
:
Language
:
English
Language
: English
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer On/Off
:
English
Off
On
Off
Off Timer Setting
Off Timer Setting
Display Time
:
20 sec
Display Time
:
20 sec
Customized Key
:
MagicBright
Customized Key
:
MagicBright
Skærmen slukker automatisk på det angivne tidspunkt.
•
Off
MENU →
•
,
→
On
→
,
→
→
,
→
46
→ ,
→ MENU
Justering af skærmen
Display Time
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset
Reset
Menu Transparency
:
On
Menu Transparency
:
Language
:
English
Language
: English
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer On/Off
:
English
Off
5 sec
10 sec
20
20 sec
sec
MagicBright
200 sec
Off Timer Setting
Off Timer Setting
Display Time
:
20 sec
Display Time
:
Customized Key
:
MagicBright
Customized Key
:
Menuen fjernes automatisk, hvis der ikke udføres nogen justeringer i en bestemt periode.
Du kan indstille den periode, som menuen venter, inden den forsvinder.
•
5 sec
•
MENU →
,
→
10 sec
→
,
→
→
•
20 sec
•
,
→ MENU
200 sec
Customized Key
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset
Reset
Menu Transparency
:
On
Menu Transparency
:
Language
:
English
Language
: English
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer On/Off
:
English
Display Time
:
Customized Key
:
20 sec
MagicBright
MagicBright
MagicBright
MagicColor
Color Effect
Off Timer Setting
Off Timer Setting
Display Time
:
Customized Key
:
MagicBright
Du kan angive en funktion, der skal aktiveres når der trykkes på Customized Key (
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→MENU
47
).
Justering af skærmen
Information
PICTURE
COLOR
SIZE&POSITION
SETUP&RESET
5 6. 7kHz 70Hz NN
1024 × 768
INFORMATION
Viser en videokilde, visningstilstand på OSD-skærmbilledet.
MENU →
,
→MENU
48
Fejlfinding
Funktionskontrol ved selvtest
Bemærk
Din skærm indeholder en selvtestfunktion, med hvilken du kan kontrollere, om skærmen fungerer
korrekt.
Funktionskontrol ved selvtest
1.
Tænd for både computeren og skærmen.
2.
Fjern videokablet fra computerens bagside.
3.
Tænd for på skærmen.
Hvis skærmen fungerer korrekt, vil du se en boks i illustrationen herunder.
亮度 :
Check Signal Cable
50
Denne boks vises ved normal drift, hvis videokablet beskadiges eller ikke er tilsluttet.
4.
Sluk for din skærm, og tilslut videokablet igen. Tænd herefter for både computeren og skærmen.
Hvis din skærm forbliver sort efter brug af den forrige procedure, skal du kontrollere din video-controller og dit computersystem. Din skærm fungerer korrekt.
Advarselsmeddelelser
Hvis der er nogen galt med indgangssignalet, vises en meddelelse på skærmbilledet, eller skærmbilledet
bliver sort, selvom strømindikator- LED'en stadig lyser. Denne meddelelse kan indikere, at skærmen
er uden for scanneområdet, eller at du skal kontrollere signalkablet.
Not Optimum Mode
亮度 :
50
Recommended Mode : 1280 x 1024 60 Hz
?
Omgivelser
Placeringen af skærmen kan påvirke kvaliteten og andre af skærmens funktioner.
Hvis der er subwooferhøjttalere i nærheden af skærmen, skal du afbryde for subwooferen og flytte den
til et andet værelse.
Fjern alle elektroniske enheder, som f.eks. radioer, ventilatorer, ure og telefoner, der er mindre end en
meter fra skærmen.
Praktiske råd
En skærm omdanner de visuelle signaler, der modtages fra computeren. Hvis der er et problem med
computeren eller videokortet, kan dette derfor medføre, at skærmen bliver sort, har ringe farver, bliver
støjfyldt, og at videotilstande ikke understøttes mv. I dette tilfælde skal du først kontrollere kilden til
problemet og derefter kontakte servicecenteret eller din forhandler.
49
Fejlfinding
Vurdering af skærmens arbejdstilstand
Hvis der ikke er noget billede på skærmen, eller meddelelsen "Not Optimum Mode", "Recommended
Mode 1280 x 1024 60 Hz" vises, skal du fjerne kablet fra computeren, mens der stadig er tændt for
skærmen.
Hvis der vises en meddelelse på skærmen, eller hvis skærmbilledet bliver hvidt, betyder det, at skærmen
er i en fungerende tilstand.
I så fald, undersøg om der er fejl ved computeren.
Tjekliste
Bemærk
Inden du anmoder om assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se, om du
selv kan løse problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.
Intet billede på skærmen. Jeg kan ikke tænde for skærmen.
Q:
Er netledningen tilsluttet korrekt.
A:
Kontroller strømkablets tilslutning og forsyning.
Q:
Vises "Check Signal Cable" på skærmen?
A:
(Tilsluttet med VGA-kablet)
Kontroller signalkablets tilslutning.
Q:
Hvis der er tændt for strømmen, skal du genstarte computeren for at vise startskærmbilledet
(login-skærmbilledet), der kan ses.
A:
Hvis startskærmbilledet (login-skærmbilledet) vises, skal du genstarte computeren i den relevante tilstand (fejlsikret tilstand for Windows ME/XP/2000) og derefter ændre videokortets
frekvens.
(Se Forudindstillede timingtilstande)
Hvis startskærmbilledet (login-skærmbilledet) ikke vises, skal du kontakte servicecenteret eller
din forhandler.
Q:
Kan du se "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz" på skærmen?
A:
Du ser denne meddelelse, når signalet fra videokortet overstiger den højeste opløsning og frekvens, som skærmen kan håndtere korrekt.
A:
Juster den højeste opløsning og frekvens, som skærmen kan håndtere korrekt.
A:
Hvis visningen overskrider SXGA eller 75 Hz, vises meddelelsen "Not Optimum Mode",
"Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz". Hvis skærmen overstiger 85 Hz, fungerer skærmen
korrekt, men meddelelsen "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz"
vises i et minut og forsvinder derefter.
Tilpas venligst den anbefalede tilstand i denne periode på et minut.
(Meddelelsen vises igen, hvis systemet genstartes).
Q:
Der er intet billede på skærmen. Blinker skærmens strømindikator med intervaller på et sekund?
A:
Skærmen er i Strømsparer-tilstand.
50
Fejlfinding
A:
Tryk på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen og gendanne billedet på skærmen.
A:
Hvis der stadig ikke er noget billede, skal du trykke på knappen ' '. Tryk derefter på en tast på
tastaturet igen for at aktivere skærmen og gendanne billedet på skærmen.
Jeg kan ikke se skærmmenuen.
Q:
Har du låst skærmmenuen (OSD) for at forhindre ændringer?
A:
Lås skærmmenuen op ved at trykke på knappen [MENU /
] i mindst fem sekunder.
Skærmen viser mærkelige farver eller blot sort og hvid.
Q:
Viser skærmen kun én farve, som hvis du ser på skærmen gennem cellofanpapir?
A:
Kontroller signalkablets tilslutning.
A:
Kontroller, at videokortet er sat korrekt i dets slot.
Q:
Er skærmfarverne blevet mærkelige efter at have kørt et program eller pga. nedbrud mellem
programmer?
A:
Genstart computeren.
Q:
Er videokortet indstillet korrekt?
A:
Indstil videokortet ved at se i vejledningen til videokortet.
Skærmen er pludselig kommet ud af justering.
Q:
Har du ændret videokortet eller driveren?
A:
Juster skærmbilledposition og -størrelse med OSD'en.
Q:
Har du justeret skærmens opløsning eller frekvens?
A:
Juster videokortets opløsning og frekvens.
(Se Forudindstillede timingtilstande).
Q:
Skærmen kan være kommet ud af justering pga. videokortets signalcyklus. Genjuster positionen
vha. skærmmenuen.
Skærmen er ude af fokus, eller kan ikke justeres med skærmmenuen.
Q:
Har du justeret opløsning eller frekvens på skærmen?
A:
Juster videokortets opløsning og frekvens.
(Se Forudindstillede timingtilstande).
LED-indikatoren blinker, men der er intet billede på skærmen.
Q:
Er frekvensen justeret korrekt, når du kontrollerer skærm-timing på menuen?
A:
Juster til den korrekte frekvens ved at se i vejledningen til videokortet og Forudindstillede timingtilstande.
(Den maksimale frekvens pr. opløsning kan variere fra produkt til produkt.)
51
Fejlfinding
Der vises kun 16 farver på skærmen. Skærmfarverne er ændret efter at
have ændret videokortet.
Q:
Er farverne indstillet korrekt i Windows?
A:
Windows XP :
Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og
temaer) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).
A:
Windows ME/2000 :
Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).
Q:
Er videokortet indstillet korrekt?
A:
Indstil videokortet ved at se i vejledningen til videokortet.
Meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor
found" vises.
Q:
Har du installeret skærmdriveren?
A:
Installer skærmdriveren i overensstemmelse med linket Instruktioner for driverinstallation.
Q:
Se vejledningen til videokortet for at se, om funktionen Plug & Play (VESA DDC) kan understøttes.
A:
Installer skærmdriveren i overensstemmelse med linket Instruktioner for driverinstallation.
Kontroller, når MagicTune™ ikke fungerer korrekt.
Q:
Funktionen MagicTune™ findes kun på pc'er PC (VGA) med Windows OS, der understøtter
Plug and Play.
A:
For at kontrollere om din pc er parat til funktionen MagicTune™, skal du følge trinnene herunder
(ved Windows XP),
Control Panel (Kontrolpanel) → Performance and Maintenance (Ydelse og vedligeholdelse)
→ System (System) → Hardware (Hardware) → Device Manager (Enhedshåndtering) → Monitors (Skærme) → Efter sletning af Plug and Play-skærm skal du finde 'Plug and Play-skærm'
ved at søge efter ny hardware.
A:
MagicTune™ er yderligere software til skærmen. Visse grafikkort understøtter muligvis ikke
din skærm. Når du har et problem med grafikkortet, kan du besøge vores website for at kontrollere listen med kompatible grafikkort.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ fungerer ikke korrekt.
Q:
Har du ændret din pc eller dit grafikkort?
A:
Download det nyeste program. Programmet kan downloades fra http://www.samsung.com/
monitor/magictune
Q:
Installerede du programmet?
A:
Genstart computeren efter installation af programmet første gang. Hvis der allerede er installeret
en kopi af programmet, skal du fjerne det, genstarte computeren, og herefter installere program52
Fejlfinding
met igen. Du skal genstarte computeren, for at den skal fungere normalt, når du har installeret
eller fjernet et program.
Bemærk
Besøg MagicTune™-websitet, og download installationsoftwaren til MagicTune™ MAC.
Kontroller følgende punkter, hvis der er problemer med skærmen.
Kontroller, om strømkablet og videokablet er tilsluttet korrekt til computeren.
Kontroller, om computeren bipper mere end tre gange ved start.
(Hvis den gør det, er det nødvendigt med service på computerens motherboard.)
Hvis du installerede et nyt videokort, eller hvis du samlede pc'en, skal du kontrollere den installerede
videokortdriver og skærmdriver.
Kontroller om scanningsfrekvensen for videoskærmen er indstillet til mellem 56 Hz ~ 75 Hz.
(Overskrid ikke 75 Hz, når du anvender den maksimale opløsning.)
Hvis du har problemer med at installere driveren til videokortet, skal du starte computeren i Fejlsikret
tilstand, fjerne videokortet i "Control Panel" (Kontrolpanel) → "System" (System) → "Device Administrator" og derefter genstarte computeren for at geninstallere driveren til videokortet.
Bemærk
Hvis problemerne består, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.
Spørgsmål og svar
Q:
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
A:
Frekvensen kan ændres ved at ændre videokortets konfiguration.
A:
Bemærk, at videokortet kan understøtte forskellige, afhængigt af den anvendte driverversion.
(Se i brugervejledningen til computeren eller videokortet for at få detaljer.)
Q:
Hvordan kan jeg justere opløsningen?
A:
Windows XP:
Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og
temaer) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).
A:
Windows ME/2000:
Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).
* Kontakt producenten af videokortet for detaljer.
Q:
Hvordan kan jeg indstille Strømsparer-funktionen?
A:
Windows XP:
Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og
temaer) → Display (Skærm) → Screen Saver (Pauseskærm).
53
Fejlfinding
Indstil funktionen i computerens BIOS-INDSTILLINGER. (Se i vejledningen til Windows/
computeren).
A:
Windows ME/2000:
Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Screen Saver (Pauseskærm).
Indstil funktionen i computerens BIOS-INDSTILLINGER. (Se i vejledningen til Windows/
computeren).
Q:
Hvordan rengør jeg kabinettet/LCD-panelet?
A:
Fjern strømkablet, og rengør herefter skærmen med en blød klud med enten et rengøringsmiddel
eller rent vand.
Efterlad ikke rengøringsmidler eller ridser på kabinettet. Lad ikke vand komme ind i skærmen.
Bemærk
Inden du anmoder om assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se, om du
selv kan løse problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.
54
Specifikation
General
General
Modelnavn
SMT-1712
LCD-panel
Størrelse
17" (43 cm)
Visningsområde
337,920 mm (H) x 270,336 mm (V)
Pixelpitch
0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Synkronisering
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 75 Hz
Skærmfarve
16,7 millioner
Opløsning
Optimal opløsning
1280 x 1024 @60 Hz
Maksimal opløsning
1280 x 1024 @75 Hz
Indgangssignal, afsluttet
RGB Analog
0,7 Vp-p ± 5 %
Separat H/V-synk, Komposit, SOG
TTL-niveau (V høj ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)
Maksimal Pixel Ur
135 MHz
Strømforsyning
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Signalkabel
15-bens til 15-bens VGA-kabel, aftageligt
Dimensioner (B x H x D) / vægt (simpel sokkel)
371 x 330.6 x 69.5 mm (Without Stand) / 4.2 kg
371 x 403.85 x 217.43 mm (With Stand) / 4.9 kg
55
Specifikation
VESA Monteringsinterface
100 mm x 100 mm (til brug med speciel monteringsarm.)
Miljømæssige overvejelser
Funktion
Temperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Plug and Play-mulighed
Denne skærm kan installeres på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Samspillet mellem skærmen og computersystemet giver de bedste driftsbetingelser og skærmindstillinger.
I de fleste tilfælde vil skærminstallationen fortsætte automatisk, medmindre brugeren
ønsker at vælge alternative indstillinger.
Acceptable dots
TFT-LCD-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på over
1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN,
BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes
ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art.
F.eks. er antallet af TFT-LCD-subpixels, der findes i dette produkt, 3.932.160.
Bemærk
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)
Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder. (Klasse B-udstyr udstråler færre elektromagnetiske bølger end klasse A-udstyr.)
Strømsparer
Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system
sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været
anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på
en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for
den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPMkompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på
din computer for at aktivere denne funktion.
Tilstand
Normal drift
Energisparetilstand
Slukket (tænd/sluk-knap)
EPA/ENERGY 2000
Strømindikator
Blå
Blå blinkende
Off
Strømforbrug
33 W
1W
56
1W
Specifikation
Denne skærm er EPA ENERGY STAR®-kompatibel og ENERGY2000-kompatibel, når den anvendes med en computer,
der er udstyret med VESA DPM-funktionalitet.
Som en ENERGY STAR®-partner har SAMSUNG konstateret, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet.
Forudindstillede timertilstande
Hvis signalet, der overføres fra computeren, er det samme som følgende forudindstillede timingtilstande, justeres skærmbilledet automatisk. Men hvis signalet er anderledes, bliver skærmbilledet
muligvis sort, mens strøm-LED-indikatoren er tændt. Se i vejledningen til videokortet, og juster skærmen således.
Skærmtilstand
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Horisontal frekvens
Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant
med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den
horisontale cyklus, og den inverse værdi af den horisontale
cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz
Vertikal frekvens
Som en fluorescerende lampe skal skærmen gentage det
samme billede mange gange i sekundet for at præsentere
et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes
for den vertikale frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz
57
Specifikation
General
General
Modelnavn
SMT-1912
LCD-panel
Størrelse
19" (48 cm)
Visningsområde
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Pixelpitch
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Synkronisering
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 75 Hz
Skærmfarve
16,7 millioner
Opløsning
Optimal opløsning
1280 x 1024 @60 Hz
Maksimal opløsning
1280 x 1024 @75 Hz
Indgangssignal, afsluttet
RGB Analog
0,7 Vp-p ± 5 %
Separat H/V-synk, Komposit, SOG
TTL-niveau (V høj ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)
Maksimal Pixel Ur
135 MHz (Analog)
Strømforsyning
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Signalkabel
15-bens til 15-bens VGA-kabel, aftageligt
Dimensioner (B x H x D) / vægt (simpel sokkel)
412 x 361 x 69 mm (Without Stand) /4.8 kg
412 x 422.24 x 217.43 mm (With Stand) /5.5 kg
61
Specifikation
VESA Monteringsinterface
100 mm x 100 mm (til brug med speciel monteringsarm.)
Miljømæssige overvejelser
Funktion
Temperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Plug and Play-mulighed
Denne skærm kan installeres på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Samspillet mellem skærmen og computersystemet giver de bedste driftsbetingelser og skærmindstillinger.
I de fleste tilfælde vil skærminstallationen fortsætte automatisk, medmindre brugeren
ønsker at vælge alternative indstillinger.
Acceptable dots
TFT-LCD-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på over
1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN,
BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes
ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art.
F.eks. er antallet af TFT-LCD-subpixels, der findes i dette produkt, 3.932.160.
Bemærk
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)
Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder. (Klasse B-udstyr udstråler færre elektromagnetiske bølger end klasse A-udstyr.)
Strømsparer
Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system
sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været
anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på
en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for
den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPMkompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på
din computer for at aktivere denne funktion.
Tilstand
Normal drift
Energisparetilstand
Slukket (tænd/sluk-knap)
EPA/ENERGY 2000
Strømindikator
Blå
Blå blinkende
Off
Strømforbrug
36 W
1W
62
1W
Specifikation
Denne skærm er EPA ENERGY STAR®-kompatibel og ENERGY2000-kompatibel, når den anvendes med en computer,
der er udstyret med VESA DPM-funktionalitet.
Som en ENERGY STAR®-partner har SAMSUNG konstateret, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet.
Forudindstillede timertilstande
Hvis signalet, der overføres fra computeren, er det samme som følgende forudindstillede timingtilstande, justeres skærmbilledet automatisk. Men hvis signalet er anderledes, bliver skærmbilledet
muligvis sort, mens strøm-LED-indikatoren er tændt. Se i vejledningen til videokortet, og juster skærmen således.
Skærmtilstand
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Horisontal frekvens
Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant
med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den
horisontale cyklus, og den inverse værdi af den horisontale
cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz
Vertikal frekvens
Som en fluorescerende lampe skal skærmen gentage det
samme billede mange gange i sekundet for at præsentere
et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes
for den vertikale frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz
63
Information
Få det bedste billede
Juster opløsning og opdateringsfrekvens for computeren på computeren som beskrevet
i nedenstående for at få den bedste billedkvalitet. Du kan have en ujævn billedkvalitet på
skærmen, hvis den bedste billedkvalitet ikke tilføres TFT-LCD.
•
Opløsning: 1280 x 1024
•
Lodret frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz
TFT-LCD-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på
over 1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN,
BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes
ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art.
•
F.eks. er antallet af TFT-LCD-subpixels, der findes i dette produkt, 3.932.160.
Ved udvendig rengøring af skærmen og panelet skal du anvende den anbefalede lille
mængde rengøringsmiddel og polere med en blød klud. Tryk ikke kraftigt på LCD-området,
men gnid forsigtigt.
Hvis der bruges for megen kraft, kan du beskadige det.
Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du få en bedre billedkvalitet med at
anvende funktionen "Auto Adjustment" på skærmbilledet, der vises, når du trykker på
knappen for lukning af vinduet.
Hvis der stadig er støj efter den automatiske justering, skal du bruge justeringsfunktionen
Fine/Coarse.
Når et fast skærmbillede vises i længere tid, kan et billede indbrændes på skærmen,
eller der kan forekomme sløring.
Skift til energisparetilstand, eller vælg en pauseskærm med et bevægeligt billede, når du
skal være væk fra skærmen i længere tid.
PRODUKTINFORMATION (Billedindbrændingsfri)
LCD På skærme og tv-apparater kan der forekomme billedindbrænding ved skift fra ét billede til andet
billede, specielt efter at have vist et stationært billede i lang tid.
Denne vejledning demonstrerer korrekt brug af LCD-produkter for at beskytte dem mod billedindbrænding.
Garanti
Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.
Billedindbrænding dækkes ikke af garantien.
Hvad er billedindbrænding?
Ved normal anvendelse af et LCD-panel forekommer der ikke billedindbrænding. Men hvis
det samme billede vises i lang tid, dannes der en lille forskel i den elektriske opladning
mellem de to elektroder, der omslutter den flydende krystal. Dette kan medføre, at det
flydende krystal opbygges i en bestemt område på skærmen. Derfor bevares det forrige
67
Information
billede, når du skifter til en nyt videobillede. Alle skærmprodukter, herunder LCD, kan
udsættes for billedindbrænding. Dette er ikke en produktfejl.
Følg forslagene herunder for at beskytte dit LCD fra billedindbrænding.
Sluk, pauseskærm eller strømsparetilstand
Eks.)
•
•
Afbryd for strømmen, når du bruger et fast mønster.
•
Sluk for strømmen i fire timer efter 20 timers brug
•
Sluk for strømmen i to timer efter 12 timers brug
Brug om muligt en pauseskærm
•
•
En pauseskærm med én farve eller et billede, der bevæger sig, anbefales.
Indstil skærmen til at slukke med pc'ens strømstyringsmodeller.
Forslag til særlige anvendelsesområder
Eks.) Lufthavne, trafikknudepunkter, børser, banker og kontrolsystemer: Vi anbefaler, at
du opsætter dit skærmsystemprogram som angivet herunder:
Skærminformationer sammen med logo eller en cyklus med bevægeligt billede.
Eks.) Cyklus: Vis informationer i 1 time efterfulgt af visning af logo eller bevægeligt billede
i 1 minut.
Skift farveinformationerne periodisk (brug to forskellige farver).
Eks.) Skift farveinformationer med to farver hver 30. minut.
Undgå at bruge en kombination af tegn- og baggrundsfarver med stor forskel i luminansen.
Undgå at bruge grå farver, der let kan medføre billedindbrænding.
•
Undgå: Farver med stor forskel i luminans (sort og hvid, grå)
Eks.)
•
Anbefalede indstillinger: Lyse farver med lille forskel i luminans
•
Skift tegnfarverne og baggrundsfarverne hvert 30. minut.
Eks.)
68
Information
•
Skift tegnene hvert 30. minut med bevægelse.
Eks.)
Den bedste måde til beskyttelse af din skærm mod billedindbrænding er at slukke eller
indstille din pc/dit system til at anvende en pauseskærm, når du ikke bruger skærmen.
Billedindbrænding bør ikke forekomme, når en LCD-skærm anvendes under normale betingelser.
Normale betingelser defineres som stadigt skiftende videomønstre. Når LCD-skærmen anvendes i lang tid (mere end 12 timer) med et fast mønster, kan der være en lille forskel i
spændingen mellem elektroder, der styrer den flydende krystal (liquid crystal - LC) i en
pixel. Spændingsforskellen mellem elektroder forøges med tiden og gør den flydende krystal ringere. Når dette forekommer, kan det forrige billede muligvis ses, når mønstret ændres.
For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.
69
Information
Vores LCD-skærm overholder ISO13406-2 pixelfejlklasse II
70
Appendiks
Appendiks
Kontakt SAMSUNG
Bemærk
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung
Support.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864)
BAGO
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
http://www.samsung.com/latin
0-800-100-5303
Europe
AUSTRIA
BELGIUM
0810-SAMSUNG (7267864,
http://www.samsung.com/at
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
€ 0.07/Min)
CZECH REPUBLIC 800-SAMSUNG(800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8-SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 'dites'SAMSUNG
(€ 0.15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0.15/Min)
http://www.samsung.com/fr
71
Appendiks
Europe
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.de
(€ 0.14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG(7267864,
€ 0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0-801-1SAMSUNG(172678)
http://www.samsung.com/pl
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902172678) http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075-SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/se
0848-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ch
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
SWITZERLAND
U.K
(CHF 0.08/min)
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/au
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
HONG KONG:3698-4698
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG(0800 726 786) http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
72
Appendiks
Asia Pacific
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
73
Appendiks
Ordforklaring
Dot Pitch
Billedet på en skærm er sammensat af røde, grønne og blå prikker.
Jo tættere prikkerne er, jo højere opløsning. Afstanden mellem to
prikker i samme farve kaldes for 'Dot Pitch'. Enhed: mm
Lodret frekvens
Skærmen skal gentegnes adskillige gange pr. sekund for at skabe
og præsentere et billede for brugeren. Frekvensen for disse gentagelser pr. sekund kaldes for den vertikal frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz
Eksempel: Hvis det samme lys gentages 60 gange pr. sekund, betragtes det som 60 Hz.
Horisontal frekvens
Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant med
den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den horisontale
cyklus, Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den
horisontale frekvens. Enhed: kHz
Interlace- og non-interlace-metoder
Visning af de horisontale linjer på skærmen fra øverst til nederst
i rækkefølge kaldes for non-interlace-metoden, mens visning af
de ulige linjer og derefter de line linjer i rækkefølge kaldes for
interlace-metoden. Non-interlace-metoden anvendes på størstedelen af skærmene for at sikre et klart billede. Interlace-metoden
er den samme, som der anvendes i tv-apparater.
Plug & Play
Dette er en funktion, der giver det bedste kvalitetsskærmbillede
for brugeren ved at gøre det muligt, at computeren og skærmen
automatisk udveksler informationer. Denne skærm overholder
den internationale VESA DDC-standard for Plug & Play-funktionen.
Opløsning
Antallet af vandrette og lodrette prikker der anvendes til at sammensætte skærmbilledet kaldes for 'opløsningen'. Dette tal viser
skærmens nøjagtighed. En høj opløsning er velegnet til udførelse
af flere opgaver, da der kan vises flere billedinformationer på
skærmen.
Eksempel: Hvis opløsningen er 1280 x 1024, betyder dette, at
skærmen består af 1280 horisontale prikker (horisontal opløsning)
og 1024 vertikale linjer (vertikal opløsning).
74
Appendiks
Korrekt bortskaffelse
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Kun Europa
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt
levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse
skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og
indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har
købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning
om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt
bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Myndigheder
Informationerne i dette dokument kan ændres uden bekendtgørelse.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion af hvilken som helst type uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er
strengt forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlig for fejl, som måtte være heri eller for ulykker eller
skade i forbindelse med drift eller brug af dette materiale.
Samsung er et registreret varemærke, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd., Microsoft, Windows
og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation, VESA, DPM og DDC
er registrerede varemærker, der tilhører Video Electronics Standard Association, ENERGY STAR®navnet og -logoet er registrerede varemærker, der tilhører U.S. Environmental Protection Agency
(EPA). Som en ENERGY STAR®-partner har Samsung Electronics Co., Ltd. konstateret, at dette
produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet. Alle øvrige produktnavne,
der er omtalt i denne vejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de
respektive ejere.
75
Download PDF

advertising