Samsung | SMT-1912P | Samsung SMT-1912P Bruksanvisning

SMT-1712
SMT-1912
LCD-skärm
Användarhandbok
föreställ dig möjligheterna
Säkerhetsanvisningar
Symboler
OBS
Läs följande säkerhetsinstruktioner, eftersom de är utformade för att förhindra skada på egendom eller
problem för användaren.
Varning/försiktighet
Att inte följa de anvisningar som är illustrerade med denna symbolen kan ge
upphov till kroppslig fara eller skador på utrustningen.
Symbolförklaringar
Förbjudet
Detta är alltid viktigt att läsa och
förstå
Montera inte isär
Koppla ur kontakten från anslutningen
Rör ej
Jorda för att förhindra elektriska
stötar
Ström
Ställ in din dator på DPM om den inte används under en längre tid.
Om du använder skärmsläckare ska du anpassa den för det aktuella skärmläget.
Bilderna är endast för referens, de gäller inte vid alla tillfällen (eller i alla länder).
Anvisningar för att undvika risk för kortslutning
Använd inte en skadad eller glappande kontakt.
•
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden och rör den inte med
blöta händer.
•
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Använd bara jordad kontakt och uttag.
•
Dålig jordning kan orsaka elektriska stötar eller skada på utrustningen.
(Endast klass 1 utrustning.)
Sätt i strömkontakten ordentligt så att den inte lossnar.
•
En dålig anslutning kan orsaka brand.
1
Säkerhetsanvisningar
Böj inte kontakten eller sladden onödigt mycket, placera inte heller
tunga föremål på sladden.
•
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Anslut inte för många förlängningssladdar eller kontakter till ett uttag.
•
Det kan orsaka brand.
Koppla inte från strömkabeln när du använder bildskärmen.
•
Ett strömsprång kan annars uppstå och bildskärmen kan skadas.
Använd inte strömkabeln när kontakten eller uttaget är dammigt.
•
Om kontakten eller uttaget på strömkabeln är dammigt rengör du det
med en torr trasa.
•
Om du använder strömkabeln när kontakten eller uttaget är dammigt
kan stötar eller brand uppstå.
Om du vill koppla från apparaten från strömkällan måste kontakten
kopplas från huvudströmmen och den ska göras helt funktionsduglig.
•
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Installation
Kontakta auktoriserad kundtjänst vid installation av bildskärmen på en plats med
mycket damm, höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet, där det förekommer kemiska ämnen och om den används dygnet runt, exempelvis på flygplatser,
tågstationer etc.
Om du inte gör det kan det leda till skada på skärmen.
Placera skärmen på en plats med låg fuktnivå där den inte utsätts för
damm.
•
Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand i skärmen.
Tappa inte skärmen när du flyttar den.
•
Detta kan orsaka skada på produkten eller personen som bär den.
Installera skärmens bas på en hylla eller stativ och se till att den inte
skjuter ut på någon sida.
•
Om du tappar produkten kan det leda till skada på produkten eller dig
själv.
Placera inte produkten på en instabil eller liten yta.
•
Placera produkten på en jämn och stabil yta då den annars kan falla
och orsaka skador på någon som går förbi, speciellt barn.
2
Säkerhetsanvisningar
Placera inte produkten på golvet.
•
Var försiktig eftersom någon, speciellt barn, kan snubbla på den.
FÖR ATT FÖRHINDRA BRANDRISK, FÖRVARA ALLTID LJUS
ELLER ANDRA BRINNANDE FÖREMÅL PÅ AVSTÅND FRÅN
PRODUKTEN.
•
Detta kan annars orsaka brand.
Se till att hålla värmekällor borta från strömkabeln.
•
Om isolatorn smälter kan det orsaka elektriska stötar eller brand.
Installera inte produkten på en plats med dålig ventilation, exempelvis
en bokhylla eller garderob osv.
•
En ökning av inre temperatur kan orsaka brand.
Ställ ned skärmen försiktigt.
•
Om du inte gör det kan det leda till skada på skärmen.
Placera inte skärmen med framsidan nedåt.
•
Det kan orsaka skador på TFT-LCD-ytan.
Konsolen ska installeras av en behörig person.
•
Om konsolen installeras av obehörig personal kan det orsaka skador.
•
Använd alltid fästenheten som anges i användarhandboken.
Se till att det finns mellanrum mellan enheten och väggen (mer än 10
cm) för att få en god ventilation.
•
Dålig ventilation kan orsaka en förhöjd temperatur invändigt i produkten, vilket leder till kortare livslängd och sämre prestanda.
Håll plastförpackningen borta från barn.
•
Plastförpackningen kan orsaka kvävning om barnen leker med den.
Om monitorns höjd är inställningsbar ska du inte placera några föremål
eller delar av kroppen på stativet när du sänker ned den.
•
Detta kan orsaka skada på produkten eller personen som bär den.
Rengöring
När du rengör skärmens hölje eller ytan på TFT-LCD-skärmen torkar du rent
dem med ett något fuktigt, rent tyg.
3
Säkerhetsanvisningar
Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på skärmen.
•
Detta kan orsaka skador, elektriska stötar eller brand.
Använd det rekommenderade rengöringsmedlet med en mjuk trasa.
Om anslutningen mellan kontakten och stiftet är dammig eller smutsig
ska du rengöra den ordentligt med en mjuk trasa.
•
En smutsig anslutning kan orsaka elektriska stötar eller brand.
Se till att koppla ur strömkabeln innan du rengör produkten.
•
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Koppla ur strömkabeln ur vägguttaget och torka av produkten med en
mjuk torr trasa.
•
Använd inga kemikalier så som vax, alkohol, thinner, insektsmedel,
luftfräschare, smörj- eller rengöringsmedel.
Övrigt
Ta inte bort skyddet (eller bakre kåpan).
•
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
•
Kontakta ett behörigt underhållsföretag.
Om skärmen inte fungerar som den ska – i synnerhet om det hörs några
konstiga ljud eller lukter konstigt från den – ska du omedelbart koppla
ur den och kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Servicecenter.
•
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
Håll produkten borta från platser som exponeras för olja, rök eller fukt,
installera den inte i ett fordon.
•
Detta kan orsaka tekniskt fel, elektrisk stöt eller brand.
•
Undvik i synnerhet att använda skärmen nära vatten eller utomhus
där skärmen kan utsättas för snö eller regn.
Om du tappar bildskärmen eller om höljet skadas ska du stänga av
skärmen och ta ut strömkabeln. Kontakta sedan ditt Servicecenter.
•
Skärmen kan ha ett tekniskt fel, vilket kan orsaka elektrisk stöt eller
brand.
Koppla från strömkällan från uttaget under storm eller åskoväder, eller
om den inte ska användas under en längre tidsperiod.
•
Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
4
Säkerhetsanvisningar
Försök inte flytta skärmen genom att dra i sladden eller signalkabeln.
•
Detta kan orsaka strömavbrott, kortslutning eller brand på grund av
skada på kabeln.
Rör inte skärmen åt höger eller vänster genom att dra endast i strömsladden eller signalkabeln.
•
Detta kan orsaka strömavbrott, kortslutning eller brand på grund av
skada på kabeln.
Täck inte över ventilhålen på skärmskåpet.
•
Dålig ventilation kan orsaka defekter eller brand.
Placera inte vattenbehållare, kemiska produkter eller små metallföremål på skärmen.
•
Detta kan orsaka tekniskt fel, elektrisk stöt eller brand.
•
Om det kommer in något främmande ämne i skärmen ska du koppla
ur strömsladden och kontakta ett av våra Servicecenter.
Håll produkten borta från lättantändliga kemiska sprayer eller andra
brandbenägna ämnen.
•
Detta kan orsaka en explosion eller brand.
För aldrig in något metallföremål i skärmens öppningar.
•
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
För inte in metallföremål som ätpinnar, ståltråd och verktyg eller
brandfarliga föremål som papper eller tändstickor i ventilationsöppningar, hörlursporten eller AV-portar osv.
•
Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand. Om främmande föremål
eller vatten kommer in i produkten ska du stänga av den, dra ut
strömkontakten från vägguttaget och kontakta ett Servicecenter.
Vid visning av en stillbild under längre tid kan det bildas rester av den
efteråt på skärmen, eller bilden kan bli suddig.
•
Ändra läget till energibesparingsläget eller aktivera en skärmsläckare
med en rörlig bild när du ska vara borta från skärmen under en längre
tidsperiod.
Justerar upplösningen och frekvensen till en nivå som är lämplig för
modellen.
•
Olämplig upplösning kan orsaka oönskad bildkvalitet.
Om du tittar på skärmen utan avbrott på för nära avstånd kan du skada
din syn.
5
Säkerhetsanvisningar
Minska påverkan på din syn genom att ta en minst fem minuter lång
rast från skärmen en gång i timmen.
Installera inte produkten på en instabil, ojämn yta eller en plats som
är utsatt för vibrationer.
•
Om du tappar produkten kan det leda till skada på produkten eller dig
själv. Om du använder produkten på en plats som är utsatt för vibrationer kan produktens livslängd förkortas eller så kan brand uppstå.
Stäng av skärmen och ta ut strömkabeln när du ska flytta skärmen.
Kontrollera att alla kablar, inklusive antennsladden och kablar som är
anslutna till andra enheter, är frånkopplade innan du flyttar skärmen.
•
Om du inte kopplar bort kablarna kan skärmen skadas och brand eller
stötar kan orsakas.
Placera produkten utom räckhåll för barn eftersom de kan skada den
genom att hänga i den.
•
Om produkten ramlar kan personer skadas eller till och med omkomma.
Dra ur kontakten om du inte använder produkten på ett tag och anslut
inte produkten.
•
I annat fall kan detta skapa värmebildning i smutsansamlingar eller
försämrade isoleringar vilket kan leda till elektriska stötar eller brand.
Placera inte dina barn favoritleksaker eller andra intressanta föremål
på produkten.
•
Barn kan försöka klättra på produkten för att komma åt en sak. Produkten kan falla och orsaka fysiska skador eller till och med dödsfall.
När du lyfter eller flyttar skärmen ska du inte bära den upp och ned i
stativet.
•
Det kan göra att skärmen faller och skadas, eller skadar någon person.
Bra ställningar när du använder skärmen
Försök ha en bra ställning när du använder skärmen.
•
Ryggen ska vara rak.
•
Avståndet mellan ögonen och skärmen ska vara cirka 45
- 50 cm. Titta på skärmen lätt uppifrån och ha skärmen
rakt framför dig.
•
Vinkla skärmen uppåt ungefär 10 -20 grader. Justera
höjden på skärmen så att den övre delen av skärmen är
strax under ögonhöjd.
•
Justera skärmens vinkel så att inget ljus reflekteras på
skärmen. Försök hålla armarna i rak vinkel mot armstöden.
•
Armarna ska vara i samma höjd som dina händer.
6
Säkerhetsanvisningar
•
Armbågarna ska ha en rak vinkel.
•
Vinkeln på knäna ska vara mer än 90 grader. Fötterna
ska inte vinklas upp från golvet. Armarna ska vara placerade under hjärthöjd.
7
Inledning
Förpackningens innehåll
OBS
Kontrollera att följande saker medföljer skärmen.
Kontakta din återförsäljare om det saknas något.
Kontakta en lokal återförsäljare för att köpa till artiklar.
Uppackning
Skärm och enkelt stativ
OBS
Programmet MagicRotation medföljer inte eftersom det enkla stativet inte stöder vridfunktionen.
Handböcker
Snabbstartguide
Garantikort
(Ej tillgängligt på alla platser)
Kablar
VGA-kabel
Strömkabel
8
Bruksanvisning
Inledning
Din skärm
Inledande inställningar
The optimal resolution for this
monitor is as follows.
1280 x 1024 60 Hz
Follow the above settings to set
the resolution
Eng lish
Välj språk med uppåt- eller nedåtknappen.
Det innehåll som visas försvinner efter 40 sekunder.
Slå av och på strömmen med strömknappen. Den visas igen.
Den kan visas upp till tre (3) gånger. Se till att justera upplösningen för din dator innan du uppnår
maximalt antal.
OBS
Upplösningen som visas på skärmen är den optimala för produkten.
Justera upplösningen för din dator så att den överensstämmer med den optimala upplösningen för den
här produkten.
9
Inledning
Fram
MENU-knapp [MENU/ ]
Öppnar skärmmenyn och stänger den. Används även för att stänga OSD-menyn
eller återgå till föregående meny.
Anpassad tangent[
]
Du kan anpassa tangentfunktionen för den anpassade tangenten enligt dina egna
önskemål.
OBS
Du kan konfigurera den anpassade tangenten för en obligatorisk funktion via
Inst. > Anpassad tangent.
Ljusknapp [ ]
När OSD inte är på skärmen trycker du på knappen för att justera ljusstyrkan.
>> Klicka här om du vill se ett animerat klipp
Adjust (Ändra-knappar) [
]
De här knapparna gör att du kan justera alternativen i menyn.
Öppna-knapp [
]
Aktiverar det markerade menyalternativet.
AUTO-knapp
Använd den här knappen för autojustering.
>> Klicka här om du vill se ett animerat klipp
10
Inledning
Strömbrytare [
]
Använde den här knappen när du vill slå på och stänga av skärmen.
Strömindikator
Lampan lyser blått vid normal funktion och blinkar blått en gång när skärmen
sparar dina inställningar.
OBS
Se Energisparfunktion som beskrivs i handboken för mer information om energibesparingsfunktioner. För att spara energi bör du även slå AV skärmen när den
inte används, eller när du lämnar den obevakad under långa perioder.
Bak
POWER-port
Anslut skärmens strömkabel för skärmen till porten POWER på skärmens baksida.
VGA IN-port
Anslut signalkabeln till 15-stifts VGA IN -porten på skärmens baksida.
Kensington-lås
Kensingtonlåset är en enhet som används för att fysiskt låsa systemet när det används
på en allmän plats. (Låsenheten måste köpas separat.) Kontakta din återförsäljare om
du vill använda en låsenhet.
OBS
Se Att ansluta kablar för mer information om kabelanslutningar.
11
Inledning
Kabelhållarring
•
Fixera kablarna med hållarringen, så som visas på bilden.
12
Anslutningar
Att ansluta kablar
Anslut skärmens strömkabel för skärmen till porten power på skärmens baksida.
Koppla in strömkabeln för skärmen i ett näraliggande uttag.
Använd en anslutning som passar datorn.
Använd den (analoga) kontakten på videokortet.
• Anslut signalkabeln till 15-stifts VGA-anslutningen på skärmens baksida.
[VGA IN]
Ansluta till en Macintosh.
• Anslut skärmen till Macintosh-datorn med VGA-anslutningskabeln.
OBS
Om skärmen och datorn är anslutna kan du slå på och av dem.
13
Anslutningar
A
B
A. Skärm
B. Gränssnittsplatta (säljs separat)
1.
Stäng av skärmen och dra ut strömkabeln.
2.
Lägg LCD-skärmen med framsidan nedåt på en plan yta med kudde som skydd för skärmen.
3.
Avlägsna fyra skruvar och plocka bort stativet från LCD-skärmen.
4.
Rikta in monteringsplattan för montering med hålen i den bakre luckans monteringsplatta och sätt
fast den med de fyra skruvar som medföljde armstativet, väggmonteringsstativet eller andra stativ.
•
Använd inte skruvar som överstiger standardmåttet, de kan skada bildskärmens
insida.
•
Skruvarnas längd kan variera beroende på specifikationerna på väggfästen som
inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA -standarden.
•
Använd inte skruvar som inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA -standarden.
Dra inte åt skruvarna för mycket eftersom det kan skada produkten eller göra att
den trillar vilket kan leda till personskador.
Samsung ansvarar inte för sådana olyckor.
•
Samsung ansvarar inte för produkt- eller personskador som uppstår om väggfästen som inte uppfyller VESA -standarden eller som inte specificerats används
eller om kunden inte följer produktens monteringsanvisningar.
•
Om du vill utföra monteringen på en vägg ska du inhandla väggmonteringssatsen
som gör det möjligt för dig att montera skärmen på minst 10 cm avstånd från
väggens yta.
•
Kontakta närmaste Samsung Servicecenter för ytterligare information. Samsung
Electronics ansvarar inte för skador som orsakats av användning av basen på annat
sätt än vad som rekommenderas.
•
Använd väggmonteringssatsen enligt internationella standarder.
14
Använda mjukvaran
Skärmens drivrutin
OBS
När operativsystemet frågar efter drivrutinen till skärmen sätter du i CD-ROM-skivan
med drivrutinen som medföljer den här bildskärmen. Tillvägagångssättet för att installera drivrutinen varierar beroende på vilket operativsystem som används. Följ
anvisningarna för det operativsystem som du använder.
Förbered en tom skiva och ladda ner filen för programdrivrutinen på Internet-webbsidan nedan.
Internet-webbsida :
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
Installera skärmens drivrutin (Automatiskt)
1.
Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2.
Klicka på "Windows".
3.
Välj skärmmodell i modellistan och klicka sedan på knappen "OK".
4.
Om du ser följande meddelandefönster klickar du på "Continue Anyway" (Fortsätt ändå). Klicka
sedan på knappen "OK" (OK) (operativsystemet Microsoft® Windows® XP/2000).
15
Använda mjukvaran
OBS
Skärmens drivrutin har certifierats av MS och installationen förstör inte systemet.
Den certifierade drivrutinen finns på hemsidan för Samsung-skärmar.
http ://www.samsung.com
Installera skärmens drivrutin (Manuellt)
Operativsystemet Microsoft® Windows Vista™
1.
Sätt i CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2.
Klicka på
(Start) och Kontrollpanelen. Dubbelklicka sedan på "Appearance and Personalization" (Utseende och anpassning).
3.
Klicka på "Personalization" (Anpassning) och sedan på "Display Settings" (Bildskärmsinställningar).
4.
Klicka på "Advanced Settings..." (Avancerade inställningar…).
5.
Klicka på "Properties" (Egenskaper) på fliken "Monitor" (Skärm). Om knappen "Properties" (Egenskaper) avaktiveras, innebär det att konfigurationen för din skärm är klar. Skärmen
kan användas som den är.
16
Använda mjukvaran
Om meddelande "Windows needs..." (Windows måste…) visas, såsom syns i bilden nedan,
klickar du på "Continue" (Fortsätt).
OBS
Skärmens drivrutin är certifierad av MS och installationen förstör inte systemet.
Den certifierade drivrutinen finns på hemsidan för Samsung-skärmar.
6.
Klicka på "Update Driver..." (Uppdatera drivrutin...) på fliken "Driver" (Drivrutin)".
7.
Markera kryssrutan "Browse my computer for driver software" (Välj drivrutinsprogramvara som
redan finns på datorn) och klicka på "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn).
8.
Klicka på "Have Disk..." (Diskett finns…) och välj mapp (exempelvis D:\Drivrutiner) där drivrutinsinstallationsfilen finns och klicka sedan på "OK" (OK).
17
Använda mjukvaran
9.
Välj den modell som överensstämmer med din skärm från listan över skärmmodeller på skärmen
och klicka sedan på "Next" (Nästa).
10. Klicka på "Close" (Stäng) → "Close" (Stäng) → "OK" (OK) → "OK" (OK) på fönstren som visas
efter varandra.
18
Använda mjukvaran
Operativsystemet Microsoft® Windows® XP
1.
Sätt in CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2.
Klicka på "Start" (Start) → "Control Panel" (Kontrollpanelen) och klicka sedan på symbolen
"Appearance and Themes" (Utseende och teman).
3.
Klicka på symbolen "Display" (Visning) och öppna fliken "Settings" (Inställningar) och klicka
sedan på "Advanced..." (Avancerat).
4.
Klicka på knappen "Properties" (Egenskaper) på fliken "Monitor" (Skärm) och öppna fliken
"Driver" (Drivrutin).
5.
Klicka på "Update Driver..." (Uppdatera drivrutin) och välj "Install from a list or..." (Installera
från en lista eller...) och klicka sedan på knappen "Next" (Nästa).
19
Använda mjukvaran
6.
Markera "Don't search, I will..." (Sök inte, jag...) och klicka sedan på "Next" (Nästa) och "Have
disk" (Diskett finns).
7.
Klicka på knappen "Browse" (Bläddra) och sedan A:(D:\Driver) och välj skärmmodell i listan
över modeller och klicka på knappen "Next" (Nästa).
8.
Om du ser följande meddelandefönster klickar du på "Continue Anyway" (Fortsätt ändå). Klicka
sedan på "OK"".
OBS
Skärmens drivrutin har certifierats av MS och installationen förstör inte systemet.
Den certifierade drivrutinen finns på hemsidan för Samsung-skärmar.
20
Använda mjukvaran
http://www.samsung.com/
9.
Klicka på knappen "Close" (Stäng) och sedan på "OK" flera gånger.
10. Installationen av skärmens drivrutin är slutförd.
Operativsystemet Microsoft® Windows® XP
När du ser "Digital Signature Not Found" (Kunde inte hitta digital signatur) på skärmen följer du de
här stegen.
1.
Klicka på knappen "OK" i fönstret "Insert disk" (Sätt in skiva).
2.
Klicka på knappen "Browse" (Bläddra) i fönstret "File Needed" (Fil krävs).
3.
Välj A:(D:\Driver) och klicka sedan på "Open" (Öppna) och sedan på "OK".
Så här installerar du
1.
Klicka på "Start", "Setting" (Inställning), "Control Panel" (Kontrollpanelen).
2.
Dubbelklicka på symbolen "Display" (Visning).
3.
Öppna fliken "Settings" (Inställningar) och klicka på "Advanced Properties" (Avancerade egenskaper).
4.
Välj "Monitor" (Skärm).
Situation 1 : Om knappen "Properties" (Egenskaper) är inaktiv innebär det att skärmen är korrekt
konfigurerad. Avbryt installationen
Situation 2 : Om knappen "Properties" (Egenskaper) är aktiv klickar du på "Properties" (Egenskaper) och följer stegen nedan.
5.
Klicka på "Driver" (Drivrutin) och sedan på "Update Driver..." (Uppdatera drivrutin) och sedan
på knappen "Next" (Nästa).
6.
Välj "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Visa
en lista över kända drivrutiner för enheten så att jag kan välja en specifik drivrutin) och klicka
sedan på "Next" (Nästa) och sedan på "Have disk" (Diskett finns).
21
Använda mjukvaran
7.
Klicka på knappen "Browse" (Bläddra) och välj A:(D:\Driver).
8.
Klicka på "Open" (Öppna) och klicka sedan på "OK".
9.
Välj skärmmodell och klicka på knappen "Next" (Nästa) och sedan på "Next" (Nästa).
10. Klicka på "Finish" (Slutför) och sedan på "Close" (Stäng).
Om fönstret "Digital Signature Not Found" (Kunde inte hitta digital signatur) visas klickar du på
"Yes" (Ja). Klicka på "Finish" (Slutför) och sedan på "Close" (Stäng).
Operativsystemet Microsoft® Windows® Millennium
1.
Klicka på "Start", "Setting" (Inställning), "Control Panel" (Kontrollpanelen).
2.
Dubbelklicka på symbolen "Display" (Visning).
3.
Öppna fliken "Settings" (Inställningar) och klicka på "Advanced Properties" (Avancerade egenskaper).
4.
Välj fliken "Monitor" (Skärm).
5.
Klicka på knappen "Change" (Ändra) i området för "Monitor Type" (Skärmtyp).
6.
Välj "Specify the location of the driver" (Välj plats för drivrutinen).
7.
Välj "Display a list of all the driver in a specific location..." (Visa en lista över alla drivrutiner på
en specifik plats) och klicka sedan på "Next" (Nästa).
8.
Klicka på "Have Disk" (Diskett finns).
9.
Skriv in A:\(D:\driver) och klicka sedan på knappen "OK".
10. Välj "Show all devices" (Visa alla enheter) och välj den skärm som överensstämmer med den du
har anslutit till datorn och klicka sedan på "OK".
11. Fortsätt genom att välja knappen "Close" (Stäng) och sedan "OK" tills du har stängt dialogrutan
Display Properties (Visningsegenskaper).
Operativsystemet Microsoft® Windows® NT
1.
Klicka på "Start", "Settings" (Inställningar), "Control Panel" (Kontrollpanelen) och dubbelklicka
sedan på symbolen "Display" (Visning).
2.
I fönstret för registreringsinformation för visning klickar du på fliken Inställningar och sedan på
"All Display Modes" (Alla visningslägen).
3.
Välj ett läge som du vill använda (upplösning, antal färger och Vertical frequency (Vertikal
frekvens)) och klicka sedan på "OK".
4.
Klicka på "Apply" (Verkställ) om du ser att skärmen fungerar som vanligt efter att du klickat på
"Test". Om skärmen inte är normal ändrar du till ett annat läge (lägre inställning för upplösning,
färger eller frekvens).
OBS
Om inget läge visas vid Alla visningslägen väljer du upplösning och vertical frequency (vertikal
frekvens) genom att läsa i Förinställning av tidslägen i användarhandboken.
Operativsystemet Linux
För X-Window ska du skapa filen X86Config, som är en typ av systeminställningsfil.
22
Använda mjukvaran
1.
Tryck på "Enter" (Retur) i första och andra fönstret efter att du kört filen X86Config.
2.
Det tredje fönstret används för inställning av musen.
3.
Ställ in en mus för datorn.
4.
På nästa skärm väljer du tangentbord.
5.
Ställ in ett tangentbord för datorn.
6.
Nästa fönstret används för inställning av skärmen.
7.
Först ställer du in horisontell frekvens för skärmen. (Du kan ange frekvensen direkt.)
8.
Ställ in vertical frequency (vertikal frekvens) för skärmen. (Du kan ange frekvensen direkt.)
9.
Ange modellnamn för skärmen. Den här informationen påverkar inte körningen av X-Window.
10. Du har nu ställt in skärmen. Kör X-Window efter att du ställt in annan hårdvara.
Natural Color
Natural Color-program
Ett av de senaste problemen vid användning med dator är att bildernas färger inte blir samma på
skärmen som vid utskrift av en skrivare eller vid skanning via skanner eller digitalkamera. Natural
Color S/W är lösningen på det här problemet. Det är ett färghanteringssystem som har utvecklats av
Samsung Electronics i samarbete med Korea Electronics & Telecommunications Research Institute
(ETRI). Systemet finns endast tillgängligt för Samsung-skärmar och gör att färgen på bilderna på
skärmen blir samma som de som skrivs ut eller skannas. Klicka på hjälptangenten (F1) i programmet
för ytterligare information.
Så här installerar du programmet Natural Color
Sätt i CD-skivan som medföljer Samsung-skärmen i CD-ROM-enheten. Då visas startfönstret för programmet Natural Color. Klicka på Natural Color i startfönstret om du vill installera programmet Natural
Color.
Om du vill installera programmet manuellt sätter du i skivan som medföljde Samsung-skärmen i CDROM-enheten och klickar på knappen [Start]-knappen i Windows och sedan [Run... (Kör)]. Skriv in
23
Använda mjukvaran
D:\color\NCProSetup.exe och tryck sedan på [Enter (Retur)]. (Om drivrutinen där CD:n finns inmatad
inte är D:\, anger du tillämplig drivrutin.)
Så här tar du bort programmet Natural Color
Välj "Setting/Control Panel" (Inställningar/Kontrollpanelen) i menyn "Start" och dubbelklicka sedan
på "Add/Delete a program" (Lägg till/ta bort program). Välj Natural Color från listan och klicka sedan
på knappen "Add/Delete" (Lägg till/ta bort).
MagicTune™
Installation
1.
Sätt in installations-CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2.
Klicka på installationsfilen för MagicTune™.
OBS
Om popupfönstret för installation av programvaran inte visas fortsätter du med installationen via
exe-filen MagicTune som finns på CD-skivan.
3.
Välj installationsspråk och klicka på "Next" (Nästa).
4.
När fönstret för InstallationShield-guiden visas klickar du på "Next" (Nästa).
5.
Klicka på "I agree to the terms of the license agreement" (Jag accepterar villkoren i licensavtalet)
för att godkänna dem.
6.
Välj en mapp där du vill installera programmet MagicTune™.
7.
Klicka på "Install" (Installera).
8.
Fönstret "Installation Status" (Installationsstatus) visas.
9.
Klicka på "Finish" (Slutför).
10. När installationen är klar visas den körbara symbolen MagicTune™på skrivbordet. Dubbelklicka
på symbolen om du vill starta programmet.
MagicTune™-symbolen visas kanske inte beroende på datorsystemets eller skärmens specifikationer. Om så är fallet trycker du på tangenten F5.
Installationsproblem
Installationen av MagicTune™ kan påverkas av olika faktorer, såsom grafikortet, moderkortet och
nätverksmiljön.
24
Använda mjukvaran
Systemkrav
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Windows® 2000 eller senare rekommenderas till MagicTune™.
Hårdvara
•
32 MB minne eller mer
•
60 MB hårddiskutrymme eller mer
Mer information finns på MagicTune™-webbplatsen.
Avinstallera
MagicTune™ kan endast tas bort med alternativet "Add or Remove Programs" (Lägg till/ta bort program) på Windows® Kontrollpanel.
Följ dessa steg för att ta bort MagicTune™.
1.
Gå till [Task Tray (aktivitetsfältet)] → [Start] → [Settings (Inställningar)] och välj [Control Panel
(Kontrollpanelen)] på menyn. Om programmet körs med Windows® XP, går du till [Control Panel
(Kontrollpanelen)] på [Start]-menyn.
2.
Klicka på "Add or Remove Programs" (Lägg till/ta bort program) på Control Panel (Kontrollpanelen).
3.
I fönstret "Add or Remove Programs" (Lägg till/ta bort program) bläddrar du nedåt till "MagicTune™." Markera posten genom att klicka på den.
4.
Klicka på "Change/Remove" (Ändra/ta bort) för att ta bort det.
5.
Klicka på "Yes" (Ja) för att börja avinstalleringsprocessen.
6.
Vänta tills du ser meddelandet "Uninstall Complete" (Avinstalleringen klar).
OBS
Besök MagicTune™ -webbsidan för teknisk support för MagicTune™, vanliga frågor och svar och
programuppgraderingar.
25
Använda mjukvaran
MagicRotation
Installation
1.
Sätt in installations-CD-skivan i CD-ROM-enheten.
2.
Klicka på installationsfilen för MagicRotation.
OBS
Om popupfönstret för installation av programvaran inte visas fortsätter du med installationen via
exe-filen MagicTune som finns på CD-skivan.
3.
Välj installationsspråk och klicka på "Next" (Nästa).
4.
När fönstret för InstallationShield-guiden visas klickar du på "Next" (Nästa).
5.
Klicka på "I agree to the terms of the license agreement" (Jag accepterar villkoren i licensavtalet)
för att godkänna dem.
6.
Välj en mapp där du vill installera programmet MagicRotation.
7.
Klicka på "Install" (Installera).
8.
Fönstret "Setup Status" (Installationsstatus) visas.
9.
Klicka på "Finish" (Slutför).
Starta om systemet för att MagicRotation ska fungera korrekt.
10. När installationen är klar visas den körbara symbolen MagicRotationpå skrivbordet.
Installationsproblem
Installationen av MagicRotation kan påverkas av olika faktorer, såsom videokortet, moderkortet och
nätverksmiljön.
Begränsningar
1.
"Display Driver" ska hämtas för att MagicRotation ska fungera korrekt.
Den installerde drivrutinen för skärmen ska vara den senaste drivrutinen som försäljaren har
erbjudit.
2.
I vissa program, såsom Windows Media Player, Real Player, etc. går det inte att visa filmsekvenser
korrekt i orienteringen 90, 180 och 270. Gör i så fall följande:
•
Stäng programmet.
•
Välj den orientering (90, 180, 270) du vill använda för att visa programmet.
26
Använda mjukvaran
•
Starta om programmet.
Det här löser vanligen problemet.
3.
Användarprogram som använder OpenGL och DirectDraw (3D-ritning) fungerar inte enligt det
valda orienteringsläget (90, 180, 270).
exempelvis 3D-spel
4.
DOS-baserade program i fullskärmsläge fungerar inte enligt valt orienteringsläge (90, 180, 270).
5.
Dubbelanvändning stöds inte av Windows® 98, ME, NT 4.0.
6.
MagicRotation stöder inte 24 bitar per bildpunkt (Bitdjup/Färgkvalitet).
7.
Om du byter grafikkort rekommenderar vi att du avinstallerar MagicRotation först.
Systemkrav
OS
•
Windows 98 SE
•
Windows ME
•
Windows NT 4.0
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Hårdvara
•
128 MB minne eller mer (rekommenderas)
•
25 MB hårddiskutrymme eller mer
Servicepaket
•
Vi rekommenderar att du har det senaste servicepaketet installerat för ditt system.
•
För Windows® NT 4.0, rekommenderar vi att du installerar Internet Explorer 5.0 eller högre med
komponent för Active Desktop.
Mer information finns på MagicRotation-webbplatsen.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation, Inc.
Avinstallera
MagicRotation kan endast tas bort med alternativet "Add or Remove Programs" (Lägg till/ta bort
program) på Windows® Kontrollpanel.
Följ dessa steg för att ta bort MagicRotation.
27
Använda mjukvaran
1.
Gå till [Task Tray (aktivitetsfältet)] → [Start] → [Settings (Inställningar)] och välj [Control Panel
(Kontrollpanelen)] på menyn. Om programmet körs med Windows® XP, går du till [Control Panel
(Kontrollpanelen)] på [Start]-menyn.
2.
Klicka på "Add or Remove Programs" (Lägg till/ta bort program) på Control Panel (Kontrollpanelen).
3.
I fönstret "Add or Remove Programs" (Lägg till/ta bort program) bläddrar du nedåt till "MagicRotation." Markera posten genom att klicka på den.
4.
Klicka på "Change/Remove" (Ändra/ta bort) för att ta bort det.
5.
Klicka på "Yes" (Ja) för att börja avinstalleringsprocessen.
6.
Vänta tills du ser meddelandet "Uninstall Complete" (Avinstalleringen klar).
7.
Slutför installationen genom att starta om systemet.
OBS
Besök MagicRotation -webbsidan för teknisk support för MagicRotation, vanliga frågor och svar och
programuppgraderingar.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation, Inc.
28
Justera skärmen
Direkta funktioner
AUTO
Auto Adjustment
50%
:
Om du trycker på knappen 'AUTO' visas fönstret autojustering i enlighet med det animerade fönstret
i mitten.
Med funktionen autojustering kan skärmen ställa in sig automatiskt efter den inkommande analoga
signalen. Värdena för Fin, Grov och Position justeras automatiskt.
(Endast tillgänglig i det Analog läget)
Om du vill få den automatiska justeringsfunktionen att bli skarpare ska du använda funktionen 'AUTO'
när AUTOMATISKT MÖNSTER är på.
Om autojustering inte fungerar korrekt trycker du på knappen 'AUTO' igen för att justera bilden
mer noggrant.
Om du ändrar upplösningen på kontrollpanelen verkställs autofunktionen.
29
Justera skärmen
Låsa och låsa upp OSD
Om du trycker på knappen AUTO efter låsning av OSD
Auto Adjustment :
Locked
Om du trycker på knappen MENU efter låsning av OSD
PICTURE
Brightness
Contrast
COLOR
SIZE&POSITION
Sharpness
MagicBright
Coarse
SETUP&RESET
Fine
INFORMATION
Det här är funktionen som spärrar OSD för att bibehålla aktuella inställningar och förhindra andra från
att ändra dessa.
Lås: Håll ned knappen MENU i mer än fem sekunder (5) för att aktivera låsfunktionen för OSDinställning.
Lås upp: Håll ned knappen MENU i mer än fem sekunder (5) för att avaktivera låsfunktionen för OSDinställning.
OBS
Även om låsfunktionen för OSD-inställningen ör aktiverad går det att justera ljusstyrka och kontrast,
även Anpassad tangent (
) går att justera med riktningsknapparna.
30
Justera skärmen
Anpassad tangent
MagicBright
Custom
Text
Internet
Game
Sport
Movie
Dynamic Contrast
Du kan anpassa tangentfunktionen för den anpassade tangenten enligt dina egna önskemål.
Klicka på namnet för varje funktion för att visa användarskärmen som visas när du trycker på knappen
[
] efter att du har konfigurerat den anpassade tangenten för en funktion.
(MagicBright - MagicColor - Färgeffekt)
OBS
Du kan konfigurera den anpassade tangenten för en obligatorisk funktion via Inst. > Anpassad tangent.
31
Justera skärmen
Ljus
亮度 :
Brightness :
100
När OSD inte är på skärmen trycker du på Ljus (
50
) för att justera ljusstyrkan.
OSD Function
PICTURE
Brightness
COLOR
Contrast
Sharpness
MagicBright
Coarse
Fine
SIZE&POSITION
H-Position
MagicColor
Red
Green
Blue
Color Tone
Color Effect
Gamma
Signal Balance :On
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
G-Offset
B-Offset
SETUP&RESET
Reset
V-Position
Menu Transparency
Menu H-Position
Language
Menu V-Position
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
Display Time
Customized Key
INFORMATION
32
Justera skärmen
Bild
Ljus
PICTURE
Brightness
Contrast
COLOR
Sharpness
MagicBright
SIZE&POSITION
Coarse
SETUP&RESET
Fine
INFORMATION
PICTURE
PICTURE
Brightness
:
100
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
Sharpness
:
60
MagicBright
: Custom
MagicBright
: Custom
Coarse
:
800
Coarse
:
800
Fine
:
0
Fine
:
0
(Ej tillgängligt i läget MagicBright för Dynamisk kontr..)
Du kan använda skärmmenyerna för att ändra ljusstyrka enligt egna inställningar.
MENU →
→
→
,
→ MENU
Kontrast
(Ej tillgängligt i läget MagicBright för Dynamisk kontr..)
PICTURE
PICTURE
Brightness
:
100
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
Sharpness
:
60
MagicBright
: Custom
MagicBright
: Custom
Coarse
:
800
Coarse
:
800
Fine
:
0
Fine
:
0
Du kan använda skärmmenyerna för att ändra kontrast enligt egna inställningar.
( Ej tillgängligt i MagicColor-läget Full och Intelligent. )
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
33
Justera skärmen
Färgkontroll
PICTURE
PICTURE
Brightness
:
100
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
Sharpness
:
60
MagicBright
: Custom
MagicBright
: Custom
Coarse
:
800
Coarse
:
800
Fine
:
0
Fine
:
0
Justerar färgbalansen för Röd, Grön, Blå.
( Ej tillgängligt i MagicColor-läget Full och Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→
34
→
,
→ MENU
Justera skärmen
MagicBright
PICTURE
PICTURE
Brightness
:
100
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
Sharpness
:
60
MagicBright
: Custom
MagicBright
Coarse
:
800
Coarse
Fine
:
0
Fine
: Custom
Text
: Internet
Game
: Sport
Movie
Dynamic Contrast
800
0
igen för att gå igenom de förinställda lägena.
Tryck på knappen
MagicBright är en ny funktion som erbjuder en optimal visningsmiljö beroende på innehållet i bilden
som du tittar på. För närvarande finns sju olika lägen: Favorit, Text, Internet, Spel, Sport, Film och
Dynamisk kontr.. Varje läge har ett eget fördefinierat ljusvärde. Du kan enkelt välja en av de sju
inställningarna genom att trycka på Anpassad tangent-kontrollknappar.
•
Favorit
Även om värden utvalts noggrannt av våra tekniker kan de förkonfigurerade värdena vara obekväma för dina ögon beroende på tycke och smak.
Justera ljusstyrka och kontrast med den här OSD-menyn.
•
Text
För dokumentation eller arbeten som innefattar tunga texter.
•
Internet
För arbete med en blandning av bilder så som text och grafik.
•
Spel
För visning av bilder i rörelse, såsom spel.
•
Sport
För visning av bilder i rörelse, såsom sport.
•
Film
För visning av rörliga bilder, såsom DVD eller film-CD.
•
Dynamisk kontr.
Dynamisk kontr. används för att automatiskt identifiera spridningen av inkommande visuella
signaler och justera för optimal kontrast.
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
35
Justera skärmen
Grov
PICTURE
PICTURE
Brightness
:
100
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
Sharpness
:
60
MagicBright
: Custom
MagicBright
: Custom
Coarse
:
800
Coarse
:
800
Fine
:
0
Fine
:
0
Avlägsnar störningar som vertikala ränder.
Grov-justering kan innebära att skärmens bildområde flyttas. Du kan flytta tillbaka det till mitten med
menyn för horisontell kontroll.
(Endast tillgänglig i det Analog läget)
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Fin
PICTURE
PICTURE
Brightness
:
100
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
Sharpness
:
60
MagicBright
: Custom
Coarse
:
:
Fine
MagicBright
: Custom
800
Coarse
:
800
0
Fine
:
0
Avlägsnar störningar som horisontala ränder.
Om bruset kvarstår även efter Fin-inställning ska du upprepa efter frekvensjustering (klockhastighet).
(Endast tillgänglig i det Analog läget)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
36
→ MENU
Justera skärmen
Färg
(Ej tillgängligt i läget MagicBright för Dynamisk kontr..)
MagicColor
PICTURE
MagicColor
Red
COLOR
Green
Blue
SIZE&POSITION
Color Tone
SETUP&RESET
Color Effect
Gamma
INFORMATION
COLOR
COLOR
MagicColor
:
MagicColor
:
Red
:
50
Red
:
Green
:
50
Green
:
Blue
:
50
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Color Tone
:
Normal
Color Effect
:
Off
Color Effect
:
Off
Gamma
:
Mode1
Gamma
:
Mode1
Off
Off
Off
Demo
Full
Intelligent
50
50
50
MagicColor är en ny teknologi som Samsung utvecklat exklusivt för att förbättra digitala bilder så att
de återger naturliga färger tydligare utan att störa bildkvaliteten.
•
Av - Återgår till det ursprungliga läget.
•
Demo - Skärmen som visades innan du använde MagicColor visas till höger och skärmen efter
att du använde MagicColor visas till vänster.
•
Full - Visar inte bara levande naturliga färger, utan även mer realistisk hudfärg med stor tydlighet.
•
Intelligent - Visar levande naturliga färger med stor tydlighet.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Skärpa
COLOR
COLOR
MagicColor
:
MagicColor
:
Red
:
50
Red
:
50
Green
:
50
Green
:
50
Blue
:
50
Blue
:
50
Color Tone
:
Normal
Color Tone
:
Normal
Color Effect
:
Off
Color Effect
:
Off
Gamma
:
Mode1
Gamma
:
Mode1
Off
( Ej tillgängligt i MagicColor-läget Full och Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
37
→ MENU
Off
Justera skärmen
Färgton
COLOR
COLOR
MagicColor
:
MagicColor
:
Red
:
50
Red
:
50
Green
:
50
Green
:
50
Blue
:
50
Blue
:
50
Color Tone
:
Normal
Color Tone
:
Color Effect
:
Off
Color Effect
:
Gamma
:
Mode1
Gamma
:
Off
Off
Normal
Cool
Normal
Off
Warm
Custom
Mode1
Färgtonen kan ändras och du kan välja ett av fyra lägen.
•
Sval - Gör det vita blåaktigt.
•
Normal - Håller det vita vitt.
•
Varm - Gör det vita blåaktigt.
•
Favorit - Välj det här läget när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
( Ej tillgängligt i MagicColor-läget Full och Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
Färgeffekt
,
→ MENU
,
COLOR
COLOR
MagicColor
:
MagicColor
:
Red
:
50
Red
:
50
Green
:
50
Green
:
50
Blue
:
50
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Color Tone
:
Color Effect
:
Off
Color Effect
:
Gamma
:
Mode1
Gamma
:
Off
Off
50
Normal
Off
Grayscale
Off
Green
Aqua
Mode1
Sepia
Du kan ändra det övergripande intrycket genom att ändra skärmens färger.
( Ej tillgängligt i MagicColor-läget Full och Intelligent. )
•
Av
•
Av - Det här aplicerar en akromatisk färg för skärmen för att justera skärmeffekterna.
•
Gråskala - Standardfärgerna svart och vitt visas.
•
Grön - Den här färgen verkställer gröna effekter för en svartvit skärm.
•
Aqua - Den här färgen verkställer gröna effekter för en svartvit skärm.
•
Sepia - Den här färgen verkställer sepiaeffekter för en svartvit skärm.
MENU →
•
,
→
Gråskala
→
,
→
•
Grön
→
,
•
→ MENU
38
Aqua
•
Sepia
Justera skärmen
Gamma
COLOR
COLOR
MagicColor
:
Red
:
50
Green
:
Blue
:
Color Tone
:
Color Effect
Gamma
Off
MagicColor
:
Red
:
50
50
Green
:
50
50
Blue
:
Normal
Color Tone
:
:
Off
Color Effect
:
:
Mode1
Gamma
:
Off
50
Normal
Off
Mode1
Off
Mode2
Mode1
Mode1
Mode3
Gamma-korrigeringar ändrar färgernas ljussättning med hjälp av den mellanliggande ljusfunktionen.
•
Läge 1
MENU →
•
,
→
Läge 2
→
,
→
→
•
Läge 3
,
→ MENU
Signal Balance
COLOR
Signal Balance :
On
R-Gain
:
50
G-Gain
:
50
B-Gain
:
50
R-Offset
:
50
G-Offset
:
50
B-Offset
:
50
This is used to make up for the weak VGA signal transmitted by a long signal cable.
MENU→ →ENTER→[COLOR] → ENTER → → → → → → →
(Available in PC mode only)
Selects either On or Off with the signal control.
Only select On with the Signal Balance,the below menu like:
R-Gain,G-Gain,B-Gain,R-Offset,G-Offset,B-Offset can be used.
39
→ [ Signal Balance ]
Justera skärmen
Bild
H-position
PICTURE
H-Position
V-Position
COLOR
Menu H-Position
Menu V-Position
SIZE&POSITION
SETUP&RESET
INFORMATION
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
H-Position
:
50
V-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
91
Menu H-Position
:
91
Menu V-Position
:
6
Menu V-Position
:
6
Ändrar skärmvisningens horisontala position.
(Endast tillgänglig i det Analog läget)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
V-position
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
H-Position
:
50
V-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
91
Menu H-Position
:
91
:
6
Menu V-Position
:
6
Menu V-Position
Ändrar skärmvisningens vertikala position.
(Endast tillgänglig i det Analog läget)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
40
→ MENU
Justera skärmen
H-position
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
91
Menu V-Position
:
6
H-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
91
Menu V-Position
:
6
Du kan ändra den horisontala position där OSD-menyn visas på skärmen.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
V-position
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
91
Menu V-Position
:
6
H-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
91
Menu V-Position
:
6
Du kan ändra den vertikala position där OSD-menyn visas på skärmen.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
41
→ MENU
Justera skärmen
Återställ
PICTURE
Reset
Menu Transparency
COLOR
Language
Off Timer On/Off
SIZE&POSITION
Off Timer Setting
SETUP&RESET
Display Time
Customized Key
INFORMATION
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset
Reset
Menu Transparency
:
On
Menu Transparency
:
No
Yes
On
Language
:
English
Language
:
English
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer Setting
Off Timer Setting
Display Time
:
20 sec
Display Time
:
20 sec
Customized Key
:
MagicBright
Customized Key
:
MagicBright
Återställer produktinställningarna till fabriksstandard.
• Nej
• Ja
,
MENU →
→
→
→
,
→ MENU
Transparens
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset
Reset
On
Menu Transparency
:
:
English
Language
:
Off
On
:
Off
Off Timer On/Off
:
Off
Menu Transparency
:
Language
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
Off Timer Setting
Display Time
:
20 sec
Display Time
:
20 sec
Customized Key
:
MagicBright
Customized Key
:
MagicBright
Ändrar transparensen på OSD-menyns bakgrund.
•
Av
MENU →
•
,
→
På
→
,
→
→
,
42
→ MENU
Justera skärmen
Språk
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset
Reset
Menu Transparency
:
On
Menu Transparency
:
Language
:
English
Language
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer On/Off
Display Time
:
20 sec
Display Time
Customized Key
:
MagicBright
Customized Key
: English
On
: Deutsch
Off
Español
Français
: italiano
20 sec
Svenska
: MagicBright
русский
Português
Off Timer Setting
Off Timer Setting
Türkçe
Du kan välja mellan nio olika språk.
OBS
Det valda språket påverkar endast språket för skärmmenyerna. Det påverkar inte någon programvara
som körs på datorn.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Sluttid
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset
Reset
Menu Transparency
:
On
Menu Transparency
:
Language
:
English
Language
: English
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer On/Off
:
English
Off
On
Off
Display Time
:
20 sec
Display Time
:
20 sec
Customized Key
:
MagicBright
Customized Key
:
MagicBright
Off Timer Setting
Off Timer Setting
Din monitor slås automatiskt av vid angiven tid.
•
Av
MENU →
•
,
→
På
→
,
→
→
,
→
43
→ ,
→ MENU
Justera skärmen
Visa tid
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset
Reset
Menu Transparency
:
On
Menu Transparency
:
Language
:
English
Language
: English
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer On/Off
:
English
Off
5 sec
10 sec
20
20 sec
sec
MagicBright
200 sec
Off Timer Setting
On
Off Timer Setting
Display Time
:
20 sec
Display Time
:
Customized Key
:
MagicBright
Customized Key
:
Menyn stängs automatiskt av om inga ändringar görs under en viss tid.
Du kan ställa in tiden som menyn visas innan den stängs av.
•
5 sek.
MENU →
•
,
→
10 sek.
→
,
→
→
•
20 sek.
•
,
→ MENU
200 sek.
Anpassad tangent
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset
Reset
Menu Transparency
:
On
Menu Transparency
:
Language
:
English
Language
: English
Off Timer On/Off
:
Off
Off Timer On/Off
:
English
Display Time
:
Customized Key
:
20 sec
MagicBright
MagicBright
MagicBright
MagicColor
Color Effect
Off Timer Setting
Off Timer Setting
Display Time
:
Customized Key
:
MagicBright
Du kan specificera en funktion som aktiveras när knappen Anpassad tangent (
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→MENU
Information
PICTURE
COLOR
SIZE&POSITION
SETUP&RESET
5 6. 7kHz 70Hz NN
1024 × 768
INFORMATION
Visar videokälla, visningsläge i OSD-fönstret.
MENU →
,
→MENU
44
).
Felsökning
Egenhändigt funktionstest
OBS
Skärmen har en självdiagnosfunktion som gör det möjligt för dig att kontrollera att skärmen fungerar
korrekt.
Egenhändigt funktionstest
1.
Slå av både datorn och skärmen.
2.
Koppla ur videokabeln från datorns baksida.
3.
Slå på skärmen.
Om skärmen inte fungerar som den ska kommer du att se en ruta enligt bilden nedan.
Den här rutan visas under normal användning om videokabeln kopplas ur eller skadas.
4.
Stäng av skärmen och återanslut videokabeln, starta sedan både datorn och skärmen.
Om din skärm fortfarande är tom när du har följt proceduren skall du kontrollera din videostyrning
och datorsystem, din skärm fungerar som den ska.
Varningsmeddelanden
Om ingångssignalen fortfarande inte fungerar korrekt visas ett meddelande på skärmen eller så blir
bilden tom även om strömindikatorn LED fortfarande är på. Meddelandet kan innebär att skärmen
befinner sig utanför sitt sökområde eller att du måste kontrollera signalkabeln.
Miljö
Skärmens placering kan påverka dess kvalitet och andra funktioner.
Om det finns en subwoofer nära skärmen ska du koppla ur den och flytta den till ett annat rum.
Avlägsna alla elektroniska enheter, till exempel radioapparater, fläktar, klockor och telefoner som
befinner sig inom en meters avstånd från skärmen.
Användbara tips
En skärm återskapar visuella signaler som tas emot från datorn. Därför kan ett eventuellt problem med
datorn eller grafikkortet orsaka att LCD-skärmen blir tom, får dålig färgkvalitet, att det bildas brus på
skärmen, att videoläget inte fungerar etc. Om detta är fallet ska du först kontrollera felets orsak och
sedan kontakta servicecenter eller din återförsäljare.
45
Felsökning
Bedöma skärmens användningstillstånd
Om ingen bild visas på skärmen eller meddelandet "Ej optimalt läge", "Rekommenderat läge 1280
X 1024 60 Hz" visas ska du koppla från kabeln från datorn medan skärmen fortfarande är aktiverad.
Om ett meddelande visas på skärmen eller skärmen blir vit innebär det att skärmen fungerar.
Kontrollera i så fall om datorn har problem.
Kontrollista
OBS
Läs följande avsnitt innan du tillkallar service för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv.
Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din
återförsäljare.
Ingen bild på skärmen. Kan inte slå på skärmen.
Q:
Är strömsladden ansluten korrekt?
A:
Kontrollera strömkabelns anslutning och eluttaget.
Q:
Visas "Kontrollera signal" på skärmen?
A:
(Ansluten med VGA-kabel)
Kontrollera signalkabelns anslutning.
Q:
Om strömmen är på startar du om datorn så att startfönstret (inloggningsfönstret) visas.
A:
Om startfönstret visas startar du datorn i lämpligt läge (felsäkert läge i Windows ME/XP/2000)
och ändra sedan frekvens för grafikkortet.
(Se Förinställda timerlägen)
Om startskärmen (inloggningsskärmen) inte visas ska du kontakta Servicecentret eller din återförsäljare.
Q:
Visas "Ej optimalt läge", "Rekommenderat läge 1280 X 1024 60 Hz" på skärmen?
A:
Du kanske ser det här meddelandet när signalen från grafikkortet överskrider den maximala
upplösningen och frekvensen som skärmen kan hantera.
A:
Justera den maximala upplösningen och frekvensen för skärmen.
A:
Om visningen överskrider SXGA eller 75 Hz, visas meddelandet "Ej optimalt läge", "Rekommenderat läge 1280 x 1024 60 Hz". Om visningen överskrider 85 Hz, fungerar visningen korrekt
men "Ej optimalt läge", "Rekommenderat läge" 1280 X 1024 60 Hz" visas i en minut och
försvinner sedan.
Ändra det rekommenderade läget under den här minuten.
(Meddelandet visas igen om datorn startas om.)
Q:
Ingen bild syns på skärmen. Blinkar strömindikatorn på skärmen i intervall av 1 sekund?
A:
Skärmen försätts i energisparläge.
A:
Tryck på någon tangent på tangentbordet för att aktivera skärmen och återskapa bilden på skärmen.
46
Felsökning
A:
Om det fortfarande inte visas någon bild trycker du på knappen ' '. Tryck sedan på någon
tangent på tangentbordet för att aktivera skärmen och återskapa bilden på skärmen.
OSD-menyn visas inte.
Q:
Har du låst OSD-menyn för att förhindra ändringar?
A:
Lås upp OSD-menyn genom att trycka på knappen [MENU /
] i minst 5 sekunder.
Skärmen visar underliga färger eller endast svart och vitt.
Q:
Visar skärmen endast en färg, som om du tittade på skärmen genom ett färgat papper?
A:
Kontrollera signalkabelns anslutning.
A:
Kontrollera att grafikkortet är helt infört i kortplatsen.
Q:
Har skärmens färger påverkats efter körning av ett program eller på grund av någon programkrasch?
A:
Starta om datorn.
Q:
Har grafikkortet installerats korrekt?
A:
Installera grafikkortet enligt bruksanvisningen för grafikkortet.
Skärmen har plötsligt blivit obalanserad.
Q:
Har du bytt grafikkort eller drivrutin?
A:
Justera skärmbildens position och storlek med OSD-menyn.
Q:
Har du justerat skärmens upplösning eller frekvens?
A:
Justera upplösningen och frekvensen på grafikkortet.
(Se Förinställda timerlägen).
Q:
Skärmen kan vara obalanserad beroende på grafikkortets signalcykel.. Justera om positionen
genom att se på OSD-skärmen.
Skärmen är ofokuserad eller OSD-menyn kan inte justeras.
Q:
Har du justerat skärmens upplösning eller frekvens?
A:
Justera upplösningen och frekvensen på grafikkortet.
(Se Förinställda timerlägen).
LED blinkar men inga bilder visas på skärmen.
Q:
Är frekvensen rätt inställd när du kontrollerar visningstid på menyn?
A:
Justera frekvensen enligt grafikkortets handbok och Förinställning av tidslägen.
(Den maximala frekvensen per upplösning kan skilja sig åt från produkt till produkt.)
Endast 16 färger visas på skärmen. Skärmfärgerna har förändrats efter
att du bytt grafikkort.
Q:
Har Windows-färgerna ställts in korrekt?
47
Felsökning
A:
Windows XP :
Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseenden
och teman) → Display (Visning) → Settings (Inställningar).
A:
Windows ME/2000 :
Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Visning) → Settings (Inställningar).
Q:
Har grafikkortet installerats korrekt?
A:
Installera grafikkortet enligt bruksanvisningen för grafikkortet.
Meddelandet "Okänt skärm, Plug & Play-skärm hittades (VESA DDC)".
Q:
Har du installerat skärmens drivrutin?
A:
Installera monitorn drivrutin enligt Installationsanvisningarna för drivrutinen.
Q:
Se handboken för grafikortet för information om Plug & Play-funktionen (VESA DDC) stöds.
A:
Installera monitorn drivrutin enligt Installationsanvisningarna för drivrutinen.
Kontrollera när MagicTune™ inte fungerar korrekt.
Q:
MagicTune™-funktionen finns endast på PC-datorer (VGA) med Windows OS med stöd för
Plug and Play.
A:
Kontrollera om din dator har MagicTune™-funktionen genom att följa stegen nedan (vid Windows XP);
Control Panel (Kontrollpanelen) → Performance and Maintenance (Prestanda och underhåll)
→ System → Hardware (Maskinvara) → Device Manager (Enhetshanteraren) → Monitors
(Skärmar) → Efter att du tagit bort Plug and Play-skärm letar du reda på 'Plug and Play-skärm'
genom att söka efter ny maskinvara.
A:
MagicTune™ är ett tilläggsprogram för skärmen. Vissa grafikkort kan sakna stöd för din skärm.
Om du har problem med grafikortet ska du gå till vår webbplats och kontrollera de kompatibla
grafikkort som listas.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ fungerar inte som det ska.
Q:
Har du bytt dator eller grafikkort?
A:
Ladda ner det senaste programmet. Programmet kan laddas ned http://www.samsung.com/monitor/magictune
Q:
Har du installerat programmet?
A:
Starta om datorn när du har installerat programmet första gången. Om en kopia av programmet
redan är installerat tar du först bort den, startar om datorn och installerar programmet igen. För
att datorn ska fungera som den ska måste du starta om den när du har installerat eller tagit bort
programmet.
OBS
Gå till MagicTune™-webbplatsen och ladda ned installationsprogrammet för MagicTune™ MAC.
48
Felsökning
Kontrollera följande objekt om du har problem med skärmen.
Kontrollera om strömkabeln och videokablarna är korrekt anslutna till datorn.
Kontrollera om datorn piper mer än 3 gånger när den startas.
(Om den gör det ska moderkortet i datorn kontrolleras.)
Om du har installerat ett nytt grafikkort eller om du har sammansatt datorn, kontrollera att drivrutinen
för adaptern är installerad för grafikkortet.
Kontrollera om skärmens sökkvoten är inställd mellan 56 Hz ~ 75 Hz.
(Överskrid inte 75 Hz när du använder max. upplösningen.)
Om du har problem med installation av grafikdrivrutinen startar du datorn i felsäkert läge, tar bort
grafikkortet i "Control Panel" (Kontrollpanelen) → "System" → "Device Administrator" (Enhetshanteraren) startar sedan om datorn så att grafikdrivrutinen installeras på nytt.
OBS
Om problemet upprepas ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Frågor och svar
Q:
Hur ändrar jag frekvens?
A:
Frekvensen kan ändras vid omkonfigurering av grafikkortet.
A:
Observera att stödet för grafikkort kan variera, beroende på vilken version av drivrutin som
används. (Se bruksanvisningen för datorn eller grafikkortet för ytterligare information.)
Q:
Hur ändrar jag upplösning?
A:
Windows XP:
Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseenden
och teman) → Display (Visning) → Settings (Inställningar).
A:
Windows ME/2000:
Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Visning) → Settings (Inställningar).
* Kontakta grafikkortets tillverkare för mer information.
Q:
Hur ställer jag in energisparläget?
A:
Windows XP:
Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseenden
och teman) → Display (Visning) → Screen Saver (Skärmsläckare).
Ställ in funktionen i datorns BIOS-inställningar. (Se Windows/datorns manual).
A:
Windows ME/2000:
Ställ in upplösning på Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Visning) → Screen Saver
(Skärmsläckare).
Ställ in funktionen i datorns BIOS-inställningar. (Se Windows/datorns manual).
49
Felsökning
Q:
Hur rengör jag höljet/LCD-skärmen?
A:
Koppla ur strömkabeln och rengör skärmen med en mjuk trasa, antingen med mild tvållösning
eller bara med vatten.
Lämna inga rengöringsmedel eller repor på höljet. Låt inte vatten tränga in i skärmen.
OBS
Läs följande avsnitt innan du tillkallar service för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv.
Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din
återförsäljare.
50
Specifikationer
Allmänt
Allmänt
Modellnamn
SMT-1712
LCD-skärm
Strl
17 tum (43 cm)
Visningområde
337,920 mm (H) x 270,336 mm (V)
Bildpunktstopp
0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Synkronisering
Vågrät
30 ~ 81 kHz
Lodrät
56 ~ 75 Hz
Bildskärmsfärg
16,7 milj.
Upplösning
Optimal upplösning
1280 x 1024@60 Hz
Maximal upplösning
1280 x 1024@75 Hz
Ingångssignal, avslutad
VGA Analog
0.7 Vp-p ± 5 %
Separat H/V-sync, Komposit, SOG
TTL-nivå (V hög ≥ 2.0 V, V låg ≤ 0.8 V)
Maximal pixelklocka
135 MHz
Nätanslutning
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Signalkabel
15 stift till 15 stift VGA-kabel, borttagbar
Mått (B x D x H) / Vikt (enkelt stativ)
371 x 330.6 x 69.5 mm (Without Stand) / 4.2 kg
371 x 403.85 x 217.43 mm (With Stand) / 4.9 kg
51
Specifikationer
VESA-monteringsgränssnitt
100 mm x 100 mm (för användning med speciell installationshårdvara (arm))
Miljöaspekter
Drifts-
temperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvarings-
temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
Plug and Play-kapacitet
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Interaktionen mellan skärmen och datorsystemen tillhandahåller bästa möjliga driftvilkor och skärminställningar. I
de flesta fall sker installationen av skärmen automatiskt, om inte användaren vill välja
alternativa inställningar.
Godtagbara punkter
TFT-LCD-skärmar tillverkas med avancerad semiledarteknoligi med en precision på 1 ppm
(en miljondel) har använts för den här produkten. Ibland verkar de RÖDA, GRÖNA, BLÅA
och VITA bildpunkterna vara klara och ibland visas svarta bildpunkter. Detta beror inte på
dålig kvalitet, och du kan fortsätta använda skärmen utan problem.
Till exempel är antalet TFT-LCD-underpixlar i denna produkt 3.932.160.
OBS
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Klass B-utrustning (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)
Den är produkten följer anvisningarna för Electromagnetic Compatibility Directives för hemanvändning och kan användas i alla områden, inklusive allmänna bostadsområden. (Klass B-utrustning avger
mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)
Energisparfunktion
Skärmen har ett inbyggt energihanteringssystem som heter Power Saver. Systemet spar energi genom
att ställa om skärmen till lågeffektläge när du inte har använt den under en viss tid. Skärmen återgår
automatiskt till normal funktion när du trycker på en tangent. För att spara energi bör du även slå av
skärmen när den inte används, eller när du lämnar den obevakad under långa perioder. PowerSaversystemet använder ett VESA DPM-kompatibelt grafikkort som installerats i datorn. Du använder den
programvara som finns i din dator för att aktivera denna funktion.
Status
Normal drift
Energisparläge
Ström av (strömknappen) EPA/ENERGY 2000
Strömindikator
Blå
Blå, blinkande
Off (Av)
Strömförbrukning
33 Watt
1 Watt
52
1 Watt
Specifikationer
Skärmen är EPA ENERGY STAR®-kompatibel och ENERGY2000-kompatibel när den används med en dator som är
utrustad med VESA DPM-funktioner.
I egenskap av ENERGY STAR®-partner har SAMSUNG fastställt att produkten uppfyller ENERGY STAR®-kraven för
energieffektivitet.
Förinställda tidslägen
Om signalen som överförs från datorn är samma som följande Förinställda tidslägen justeras skärmen
automatiskt. Men om signalen är en annan kan skärmen bli tom när ström-LED-lampan är på. Se
bruksanvisningen för grafikkortet och justera skärmen enligt följande.
Visningsläge
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Horisontell frekvens
Tiden som krävs för att läsa av en rad från höger sida till
vänster sida av skärmen horisontellt kallas horisontal cykel och det omvända talet kallas horisontal frekvens. Enhet: kHz
Vertikal frekvens
Som en fluorescerande lampa är skärmen tvungen att upprepa samma bild många gånger per sekund för att återge
en bild för användaren. Frekvensen på denna upprepning
kallas Vertikal frekvens eller uppdateringsfrekvens. Enhet: Hz
53
Specifikationer
Allmänt
Allmänt
Modellnamn
SMT-1912
LCD-skärm
Strl
19 tum (48 cm)
Visningområde
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Bildpunktstopp
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Synkronisering
Vågrät
30 ~ 81 kHz
Lodrät
56 ~ 75 Hz
Bildskärmsfärg
16,7 milj.
Upplösning
Optimal upplösning
1280 x 1024@60 Hz
Maximal upplösning
1280 x 1024@75 Hz
Ingångssignal, avslutad
VGA Analog
0.7 Vp-p ± 5 %
Separat H/V-sync, Komposit, SOG
TTL-nivå (V hög ≥ 2.0 V, V låg ≤ 0.8 V)
Maximal pixelklocka
135 MHz (Analog)
Nätanslutning
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Signalkabel
15 stift till 15 stift VGA-kabel, borttagbar
Mått (B x D x H) / Vikt (enkelt stativ)
412 x 361 x 69 mm (Without Stand) /4.8 kg
412 x 422.24 x 217.43 mm (With Stand) /5.5 kg
54
Specifikationer
VESA-monteringsgränssnitt
100 mm x 100 mm (för användning med speciell installationshårdvara (arm))
Miljöaspekter
Drifts-
temperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvarings-
temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
Plug and Play-kapacitet
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Interaktionen mellan skärmen och datorsystemen tillhandahåller bästa möjliga driftvilkor och skärminställningar. I
de flesta fall sker installationen av skärmen automatiskt, om inte användaren vill välja
alternativa inställningar.
Godtagbara punkter
TFT-LCD-skärmar tillverkas med avancerad semiledarteknoligi med en precision på 1 ppm
(en miljondel) har använts för den här produkten. Ibland verkar de RÖDA, GRÖNA, BLÅA
och VITA bildpunkterna vara klara och ibland visas svarta bildpunkter. Detta beror inte på
dålig kvalitet, och du kan fortsätta använda skärmen utan problem.
Till exempel är antalet TFT-LCD-underpixlar i denna produkt 3.932.160.
OBS
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Klass B-utrustning (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)
Den är produkten följer anvisningarna för Electromagnetic Compatibility Directives för hemanvändning och kan användas i alla områden, inklusive allmänna bostadsområden. (Klass B-utrustning avger
mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)
Energisparfunktion
Skärmen har ett inbyggt energihanteringssystem som heter Power Saver. Systemet spar energi genom
att ställa om skärmen till lågeffektläge när du inte har använt den under en viss tid. Skärmen återgår
automatiskt till normal funktion när du trycker på en tangent. För att spara energi bör du även slå av
skärmen när den inte används, eller när du lämnar den obevakad under långa perioder. PowerSaversystemet använder ett VESA DPM-kompatibelt grafikkort som installerats i datorn. Du använder den
programvara som finns i din dator för att aktivera denna funktion.
Status
Normal drift
Energisparläge
Ström av (strömknappen) EPA/ENERGY 2000
Strömindikator
Blå
Blå, blinkande
Off (Av)
Strömförbrukning
36 Watt
1 Watt
55
1 Watt
Specifikationer
Skärmen är EPA ENERGY STAR®-kompatibel och ENERGY2000-kompatibel när den används med en dator som är
utrustad med VESA DPM-funktioner.
I egenskap av ENERGY STAR®-partner har SAMSUNG fastställt att produkten uppfyller ENERGY STAR®-kraven för
energieffektivitet.
Förinställda tidslägen
Om signalen som överförs från datorn är samma som följande Förinställda tidslägen justeras skärmen
automatiskt. Men om signalen är en annan kan skärmen bli tom när ström-LED-lampan är på. Se
bruksanvisningen för grafikkortet och justera skärmen enligt följande.
Visningsläge
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Horisontell frekvens
Tiden som krävs för att läsa av en rad från höger sida till
vänster sida av skärmen horisontellt kallas horisontal cykel och det omvända talet kallas horisontal frekvens. Enhet: kHz
Vertikal frekvens
Som en fluorescerande lampa är skärmen tvungen att upprepa samma bild många gånger per sekund för att återge
en bild för användaren. Frekvensen på denna upprepning
kallas Vertikal frekvens eller uppdateringsfrekvens. Enhet: Hz
56
Information
För bättre display
Ställ in datorns upplösning och skärmens injektionshastighet (uppdateringsfrekvens)
på datorn enligt beskrivningen nedan för att få bästa bildkvalitet. Du kan få en ojämn bildkvalitet på skärmen om bästa möjliga bildkvalitet inte tillhandahålls för TFT-LCD.
•
Upplösning: 1280 x 1024
•
Vertikal frekvens (uppdateringsfrekvens): 60 Hz
TFT-LCD-skärmar tillverkas med avancerad semiledarteknoligi med en precision på
1 ppm (en miljondel) och mer har använts för den här produkten. Ibland verkar de RÖDA,
GRÖNA, BLÅA och VITA bildpunkterna vara klara och ibland visas svarta bildpunkter.
Detta beror inte på dålig kvalitet, och du kan fortsätta använda skärmen utan problem.
•
Till exempel är antalet TFT-LCD-underpixlar i denna produkt 3.932.160.
När du rengör bildskärmens och skärmens utsida använder du rekommenderad mängd
rengöringsmedel och torkar av med en mjuk, torr trasa. Påfresta inte LCD-området, utan
torka rent det försiktigt.
Överdriven kraft kan orsaka skada.
Om du inte är nöjd med bildkvaliteten kan du förbättra den genom att använda funktionen Autojustering i fönstret som visas när du trycker på en autoknapp.
Om bilden fortfarande inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen använder
du justeringsfunktionen Fin/Grov.
Vid visning av en stillbild under längre tid kan det bildas rester av den efteråt på skärmen, eller bilden kan bli suddig.
Ändra läget till energispar eller aktivera en skärmsläckare för rörlig bild när du ska vara
borta från skärmen under en längre tidsperiod.
PRODUKTINFORMATION (Fri från bildskärmsbränning)
LCD-skärmar och tv-apparater kan drabbas av bildskärmsbränning när de övergår från en bild till en
annan, särskilt efter att en stillastående bild visats längre tid.
Den här guiden visar hur du ska använda LCD-produkter för att skydda dem mot bildskärmsbränning.
Garanti
Garantin täcker inte skador orsakade av bildskärmsbränning.
Bildskärmsbränning täcks inte av garantin.
Vad är bildskärmsbränning?
Under normal användning av en LCD-skärm uppkommer inga kvardröjande bildpunkter.
Men om samma bild visas under längre tid uppstår en liten skillnad i den elektriska laddningen mellan de två elektroder som omger kristallen. Detta kan leda till att kristall ansamlas
i vissa områden på skärmen. Därmed kan föregående bild dröja sig kvar när en ny bild visas.
Alla skärmprodukter, inklusive LCD, utsätts för bildskärmsbränning. Detta är inget fel.
57
Information
Följ förslagen nedan för att skydda din LCD-skärm mot bildskärmsbränning.
Ström av, skärmsläckare eller energisparläge
T.ex.)
•
•
Slå av strömmen när du använder ett stillastående mönster.
•
Stäng av strömmen i 4 timmar efter 20 timmars användning
•
Stäng av strömmen i 2 timmar efter 12 timmars användning
Använd gärna skärmsläckare
•
•
Skärmsläckare med en färg eller rörlig bild rekommenderas.
Försätt skärmen i läget för ström av enligt strömschemat för PC-skärmegenskaper.
Förslag för specifik användning
T.ex.) Flygplatser, tågstationer, börser, banker och kontrollsystem Vi rekommenderar att
du följer inställningarna för visningsprogrammet nedan:
Visa information med en logo eller en rörlig bildcykel.
T.ex) Cykel : Visa information i en timme och sedan en logo eller rörlig bild i 1 minut.
Ändra färginformationen regelbundet (använd två olika färger).
T.ex.) Rotera färginformationen med två färger var 30:e minut.
Undvik att använda en kombination av tecken och bakgrundsfärger med stora skillnader i
ljusstyrka.
Undvik att använda grå färger, som lätt kan orsaka bildskärmsbränning.
•
Undvik följande: Färger med stora ljusskillnader (svart, vitt, grått)
T.ex.)
•
Rekommenderade inställningar: Använd ljusa färger med endast liten ljusskillnad
•
Ändra teckenfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut
T.ex.)
58
Information
•
Ändra teckenrörelsen var 30:e minut.
T.ex.)
Bästa sättet att skydda skärmen mot bildskärmsbränning är att slå av den, eller ställa
in dator eller system för att använda skärmsläckaren när du inte använder den.
Bildskärmsbränning uppstår inte när en LCD-skärm används under normala förhållanden.
Normala förhållanden anges som kontinuerligt förändrade bildmönster. När LCD-skärmen
används under lång tid med ett oförändrat mönster (mer än 12 timmar) kan det uppstå en
skillnad i spänning mellan elektroder som driver kristallerna på skärmens yta (LC = Liquid
Crystal) i en pixel. Spänningsskillnaden mellan elektroderna ökar över tid, vilket gör att
kristallerna förflyttar sig. När detta inträffar kan den föregående bilden synas när mönstret
ändras.
För att förhindra detta måste den samlade spänningsskillnaden minskas.
59
Information
Vår LCD-skärm uppfyller ISO13406-2 pixelfel klass II
60
Appendix
Appendix
Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE
OBS
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta
SAMSUNG Support.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864)
BAGO
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
http://www.samsung.com/latin
0-800-100-5303
Europe
AUSTRIA
BELGIUM
0810-SAMSUNG (7267864,
http://www.samsung.com/at
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
€ 0.07/Min)
CZECH REPUBLIC 800-SAMSUNG(800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8-SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 'dites'SAMSUNG
(€ 0.15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0.15/Min)
http://www.samsung.com/fr
61
Appendix
Europe
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.de
(€ 0.14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG(7267864,
€ 0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0-801-1SAMSUNG(172678)
http://www.samsung.com/pl
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902-1-SAMSUNG(902172678) http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075-SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/se
0848-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ch
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
SWITZERLAND
U.K
(CHF 0.08/min)
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/au
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
HONG KONG:3698-4698
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG(0800 726 786) http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
62
Appendix
Asia Pacific
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
63
Appendix
Ordlista
Bildpunktstopp
Bilden på skärmen består av röda, gröna och blå punkter. Ju närmare punkterna ligger varandra, desto högre upplösning. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas "Bildpunktstopp".
Enhet: mm
Vertikal frekvens
Skärmen måste ritas om flera gånger per sekund för att bilden ska
skapas och visas för användaren. Frekvensen på denna upprepning
kallas Vertikal frekvens eller uppdateringsfrekvens. Enhet: Hz
Exempel: Om samma ljussignal upprepas 60 gånger per sekund
står det för 60 Hz.
Horisontell frekvens
Tiden det tar att läsa av en rad från höger kant till vänster kant på
skärmen horisontalt kallas horisontal cykel. Den horisontala cykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Enhet: kHz
Sammanflätade och ej sammanflätade metoder
Att visa de horisontala raderna på skärmen uppifrån och ned efter
varandra kallas ej sammanflätad metod, medan metoden att visa
udda rader och sedan jämna rader kallas sammanflätad metod. Ej
sammanflätad metod används för huvuddelen av alla skärmar för
att uppnå en tydlig bild. Sammanflätad metod används av tv-apparater.
Plug & Play
Den här funktionen ger bästa möjlig resultat för användaren genom att datorn och skärmen kan utbyta information automatiskt.
Den här skärmen följer den internationella standarden VESA
DDC för Plug & Play-funktionen.
Upplösning
“Upplösning” är antalet lodräta och vågräta punkter (pixlar) som
används för att skapa skärmbilden. Siffran anger skärmvisningen.
Hög upplösning är bra när flera uppgifter ska göras, eftersom mer
information kan visas på skärmen.
Exempel: Om upplösningen är 1280 X 1024 består skärmen av
1280 horisontala bildpunkter (horisontal upplösning) och 1024
vertikala rader (vertikal upplösning).
64
Appendix
Korrekt avfallshantering
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Endast för Europa
Denna markering på produkten och i manualen anger att
den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på
miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som
sålt produkten eller sin kommun för vidare information om
var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert
sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte
hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Behörighet
Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan förvarning.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
Reproduktion på alla sätt och under alla förutsättningar utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics Co., Ltd. är strikt förbjuden.
Samsung Electronics Co., Ltd. skall inte hållas ansvarigt för tillfälliga skador eller följdskador som
beror på möblering, prestanda eller användning av den här produkten.
Samsung är ett registrerat varumärke som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows
och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; VESA, DPM och
DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standard Association, namnet och
logotypen ENERGY STAR® är registrerade varumärken som tillhör EPA (U.S. Environmental Protection Agency). I egenskap av ENERGY STAR®-partner har Samsung Electronics Co., Ltd. fastställt
att produkten uppfyller ENERGY STAR®-kraven för energieffektivitet. Alla andra produktnamn som
nämns i detta material kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare.
66
65
Download PDF

advertising