Samsung | HW-D700 | Samsung HW-D700 Bruksanvisning

HW-D700
HW-D770S
AV-mottagarsystem
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst,
registrera produkten på adressen
www.samsung.com/register
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 1
2011-06-09
6:41:25
Säkerhetsinformation
Säkerhetsvarningar
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN).
INGA DELAR INVÄNDIGT SOM GÅR ATT UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
FÖRSIKTIGT
RISK FÖR ELEKTRISK
STÖTDO ÖPPNA INTE
Symbolen indikerar ”farlig spänning” inuti
produkten, vilket utgöra en risk för
elektrisk kortslutning eller personskada.
Den här symbolen hänvisar till viktiga
anvisningar som medföljer produkten.
VARNING
• Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.
FÖRSIKTIGT
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DET BREDA STIFTET PÅ KONTAKTEN PASSAS IN I
UTTAGET OCH FÖRAS IN HELT.
• Enheten ska alltid anslutas till ett jordat växelströmsuttag.
• När du kopplar bort enheten från ström ska kontakten dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten
vara lättåtkomlig.
• Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför skall inte föremål som innehåller vatten,
exempelvis vaser, placeras på apparaten.
• Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela användningen.
2
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 2
2011-06-09
6:41:34
Säkerhetsanvisningar
• Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt.
• Installera spelaren horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om
(7,5-10 cm).
• Placera inte produkten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm.
Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta.
• Bunta inget ovanpå produkten.
• För att helt koppla produkten från strömkällan måste du ta ur kontakten ur vägguttaget.
- Om enheten inte ska användas under en längre period ska du koppla ur kontakten ur vägguttaget.
• Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget. Blixtnedslag kan skada enheten.
• Utsätt inte produkten för direkt sol eller andra värmekällor. Detta kan leda till överhettning och felfunktion för
enheten.
• Skydda produkten från fukt (t.ex. vaser), extrem hetta (t.ex. brasor) och utrustning som har starka magnetiska
eller elektriska fält (t.ex. högtalare).
• Dra ur kontakten ur vägguttaget om produkten får ett tekniskt fel.
• Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.
• Det kan bildas kondens om du lagrar produkten i kalla temperaturer. Om produkten transporteras under vintern
ska du vänta cirka 2 timmar innan du använder den, för att den ska uppnå rumstemperatur.
• Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier som är skadliga för miljön.
Släng inte batterierna i hushållssoporna.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 3
3
2011-06-09
6:41:34
Innehåll
2
3
Säkerhetsvarningar
Säkerhetsanvisningar
KOMMA IGÅNG
6
6
6
8
9
10
Tillbehör
Beskrivning
Frampanel
Visning
Bakpanel
Fjärrkontroll
ANSLUTNINGAR
14
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
29
29
Högtalarplacering
Ansluta högtalare
Ansluta Bi-AMP-högtalaren
Ansluta de externa enheterna/din TV via HDMI
HDMI-Funktion
Ansluta till TV:N
Asnluta en DVD- eller BD-Spelare (Blu-ray)
Ansluta kabel-, satellit- eller digitalbox
Ansluta en CD-spelare
Ansluta till den externa förstärkaren (t.ex. i ett andra rum)
Ansluta en iPod
Ansluta FM-antennen
Ansluta AUX-komponenter
INSTÄLLNINGAR
30
30
31
32
35
35
Innan du använder AV-mottagaren
Startmeny
Välja digital/HDMI/analog
Installationsmenyträd
Ljudinställningar
Välja en ljudenhet och anslutningsuttag
(Digitalt ingående ljud)
Ställa in högtalarstorlek
Anslutningsinställning för bakre surround
Ställa in högtalarens avlyssningsavstånd
Ställa in högtalarnivå
Ställa in testton
Ställa in läget Dolby Pro Logic
Surroundinställningar
Ställa in läget Dolby Pro Logic IIx
Ställa in NEO:6-Läge
Ställa in EX/ES-läge
Andra inställningar
Ljudsynkning
Tonkontroll
MP3-förstärkare
Smartvolym
Autokalibreringsinställningar
DRC-Installation
Dual Mono-inställning
HDMI-installation
Videokonverteringsinställningar
SÄKERHETSINFORMATION
2
6
14
30
35
37
38
39
40
41
41
41
42
42
43
43
43
44
44
44
46
46
46
47
4
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 4
2011-06-09
6:41:34
ÖVRIGT
59
60
Manövrera TV:n med fjärrkontrollen
Manövrera din DVD- eller BD-spelare med fjärrkontrollen
ÖVRIG INFORMATION
61
62
63
64
Felsökning
Produktskyddsfunktion
Fellista för autokalibrering
Specifikationer
49
59
61
49
49
50
51
51
52
52
53
53
•
Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt
produktutseende.
•
En administrationsavgift kan tillkomma om
a. en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen)
b. du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen).
•
Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 5
SVENSKA
53
54
55
55
55
56
56
57
57
57
58
58
Använda surroundlägen
Använda S.DIRECT-knappen
Använda knappen AUDIO EFFECT på huvudenhetens
framsida
Använda SUBWOOFER-knappen
Lyssna på Radio
Lyssna på mono/stereo
Förinställa radiostationer
Om RDS-sändning
Använda RDS (Radio Data System) för att ta emot
FM-stationer
Att visa RDS-signaler
Visning av PTY (Programtyp) och funktionen PTY-SEARCH
Använda en iPod
Lyssna på musik (iPod-funktionen)
Titta på en film (iPod videofunktion)
Bekväma funktioner
Sovtimerfunktion
Mute-funktion
Göra inställningar för displayen
Funktionen Reset (Återställ)
Använda hörlurar
Programuppgradering
ANVÄNDNING
5
2011-06-09
6:41:35
Komma igång
Tillbehör
Se medföljande tillbehör nedan.
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP
TV
BD
DVD
TA
RDS DISPLAY
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
6
SLEEP
DIMMER
NEO:6
3
PTY+
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
S.DIRECT
TONE
MO/ST
TUNER MEMORY
SETUP/MENU
INFO
RETURN
BD/DVD
AV SYNC
ASC
EXIT
SAT
GAME/TV
CD
iPod
TUNER
CROSS
OVER
3D SOUND
AUX
SUB
WOOFER
Fjärrkontroll/batterier
(AAA-storlek)
FM-antenn
Bruksanvisning
(För högtalarkabel)
Dockningsenhet
för iPod
Toroidformad ferritkärna
ASC-mikrofon
Beskrivning
Frampanel
1
2 3
4 5
6
7
8 9 10 11
12
13
Bi-AMP
14
6
15
16
17 18 19
20
21 22
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 6
2011-06-09
6:41:35
01
KONTROLL FÖR INGÅNGSVAL
Används för att välja en källa.
FM TV BD/DVD SAT GAME AUX CD IPOD AUDIO IPOD VIDEO
2
3
4
5
6
INSTÄLLNING-KNAPP
Visar SETUP-menyn.
LJUDTILLDELNING-KNAPP
Växlar för att välja ett ingångsläge för den valda källan.
AUDIO EFFECT-KNAPP
Växlar för att välja ett läge för surroundljud.
3D SOUND-KNAPP
Tryck för att tillämpa 3D-ljudeffekten.
VISA
Visar status för högtalare/ljud, avlyssningsläge etc.
7
Komma igång
1
Används för att flytta markören uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
UPP(,), NED(.),
Används även för att välja detaljerade alternativ i AUDIO EFFECT-läget och för att
VÄNSTER(<), HÖGER(>)-KNAPP
ändra tonnivå.
8
9
10
11
12
13
14
15
Bi-AMP-INDIKATOR
Indikatorn tänds när du slår på Bi-AMP.
ENTER-KNAPP
Används för att välja ett alternativ i SETUP-menyn.
TONE CONTROL-KNAPP
Används för att ställa in bas, diskant och ton på/av.
ASC-KNAPP
Används för att välja automatiskt kalibreringsläge.
KONTROLL MASTER VOLUME
Kontrollerar volymnivån.
STRÖM-KNAPP (
Slå på/av mottagaren
)
PHONES-UTTAG
Används för att ansluta hörlurar.
AUX IN-UTTAG
Aux AV-ingångar används när en kamera, bärbar DVD-spelare eller spelenhet ska
anslutas.
16
ASC MIC-UTTAG
Används för att ansluta ASC MIC för installation av autokalibrering.
17
18
19
20
21
RETURN-KNAPP
Återgå till föregående meny.
AV-SYNKRONISERING
Används för att välja ljufördröjningsläge.
TUNING MODE-KNAPP
Används för att välja manuellt eller förinställt läge för FM-radio.
SELECT-KNAPP
Används för att ändra radiofrekvens.
TUNER MEMORY-KNAPP
Används för att ange en förinställd radiofrekvens.
22
S.DIRECT-KNAPP
Används för att välja S.DIRECT-läge.
(Sänder ut originalsignalen som den är utan att använda ljudfältseffekt eller någon
annan ljudeffekt.)
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 7
7
2011-06-09
6:41:36
Komma igång
Visning
1
2
3
4
5
7
1
2
3
4
5
6
HÖGTALARINDIKATOR
Visar anslutna högtalare.
INDIKATORER FÖR
AVLYSSNINGSLÄGE
Visar aktuellt avlyssningsläge.
VÄNDNINGSINDIKATORER
Visar status för aktuell radiosändning.
LJUSINGÅNGSINDIKATORER
Visar signaltyp för ljudsignal för den anslutna externa ljudkällan.
RADIOFREKVENSINDIKATORER
Visar aktuellt radiofrekvensintervall.
7
MEDDELANDEDISPLAY
Informerar om mottagarens status.
8
6
INDIKATOR FÖR HÖGTALARNIVÅ Visar högtalarnivå.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 8
2011-06-09
6:41:36
01
Komma igång
Bakpanel
1
2
3
4
5
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
VIDEOINGÅNG
Tar emot videosignalen från en videospelare (BD/DVD, SAT, TV).
USB-PORT
Kan bara användas för firmware-uppgraderingar.
HDMI-UTGÅNG
Sänder ut digitala video- och ljudsignaler samtidigt med en HDMI-kabel.
HDMI-INGÅNG
Tar emot digitala video- och ljudsignaler samtidigt med en HDMI-kabel.
VIDEOUTGÅNG
Sänder ut videosignalen till videoenheter (TV, projektor etc.).
FM-ANTENNUTTAG
Anslut FM-antennen.
iPod-UTTAG
Tar emot ljud-/videosignal från en iPod.
ONLY FOR SERVICE-UTTAG
Används för servicereparation.
LJUDINGÅNG
Tar emot ljudsignalen från en videospelare (BD/DVD, SAT, TV, CD).
KOMPONENT VIDEOINGÅNG
Tar emot component video-signalen.
KOMPONENT VIDEO UTGÅNG
Sänder ut component video-signalen.
14
LINJE UT-UTTAG
15
LJUDUTGÅNG FÖR SUBWOOFER Anslut subwoofern. (Endast aktiv subwoofer)
16
HÖGTALARUTGÅNGAR
OPTISK INGÅNG (DIGITAL LJUDINGÅNG) Tar emot den digitala, optiska ljudsignalen.
KOAXIAL INGÅNG (DIGITAL LJUDINGÅNG) Tar emot den digitala, koaxiala, optiska ljudsignalen.
Sänder ut den analoga ljudsignalen till den externa förstärkaren.
Den digitala signalutgången stöds inte.
Högtalaranslutningar.
Främre högtalarportarna och bakre surroundhögtalarportarna kan anslutas
till en högtalare som stöder dubbelriktad förstärkning. För anslutning till den
dubbelriktade förstärkaren, se sidan 18.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 9
9
2011-06-09
6:41:37
Komma igång
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
1
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
20
21
2
3
4
5
AMP
TV
BD
DVD
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
NEO:6
SLEEP
DIMMER
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
6
22
23
24
25
26
7
27
28
8
29
MUTE
9
10
TUNING
/CH
VOL
S.DIRECT
11
12
TONE
MO/ST
TUNER MEMORY
32
INFO
33
34
14
16
31
SETUP/MENU
13
15
30
RETURN
EXIT
BD/DVD
SAT
GAME/TV
CD
AV SYNC
AUX
iPod
TUNER
ASC
SUB
WOOFER
35
17
10
CROSS
OVER
3D SOUND
18
36
19
37
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 10
2011-06-09
6:41:38
01
Komma igång
1
POWER-KNAPP
Slå på/av mottagaren
2
TV-KNAPP
För att ändra till TV-läge trycker du på TV-knappen.
3
AMP-KNAPP
För att ändra till AMP-läge trycker du på AMP-knappen.
4
SIFFERKNAPPAR
Används för att välja en TV-kanal.
5
NEO : 6-KNAPP
Välj önskat NEO:6-läge.
6
PROLOGIC-KNAPP
Väljer önskat ljudläge för Dolby Pro Logic II.
7
HOPPA-KNAPP
8
STOPPA/SPELA-KNAPP
9
TYST-KNAPP
Tystar ljudet på en ansluten enhet.
10
VOLYMKONTROLL-KNAPP
Justerar volymen för vald enhet.
11
MO/ST-KNAPP
Välj MONO eller STEREO för radiosändningar.
12
TONE-KNAPP
Du kan justera bas och diskant.
13
INSTÄLLNING/MENY-KNAPP
Visar SETUP-menyn.
14
UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER-KNAPP
Används för att navigera i menyer.
15
RETURN-KNAPP
Används för att återgå till föregående meny från SETUP-menyn.
16
FUNKTIONSVÄLJARE-KNAPP
Används för att välja en ingångskälla.
17
AV-SYNKRONISERING
Används för att välja ljufördröjningsläge.
18
ASC-KNAPP
Används för att välja ASC-kalibreringsfunktion (Auto Sound Calibration).
19
SUBWOOFER-KNAPP
Används för att välja subwoofer.
20
VAL AV INGÅNG, TV-KÄLLA-KNAPP
Växlar för att söka och välja en ingångskälla.
Tryck för att välja en anslutenTV:s videokälla.
21
BD-KNAPP
För att ändra till BD-läge trycker du på BD-knappen.
22
DVD-KNAPP
För att ändra till DVD-läge trycker du på DVD-knappen.
23
RDS-VAL-KNAPP
Används för att välja RDS-funktioner.
24
SLEEP-KNAPP
Används för att ställa in sovtimer.
Tryck för att hoppa bakåt eller framåt på en ansluten DVD/BD-spelare eller
iPod.
Tryck för att stoppa eller starta uppspelningen på en ansluten DVD/BDspelare eller iPod.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 11
11
2011-06-09
6:41:39
Komma igång
25
DIMMER-KNAPP
Justerar skärmens ljusstyrka.
26
DSP-KNAPP
Används för att välja SFE-läge.
27
AUDIO ASSIGN-KNAPP
Växlar för att välja ett ingångsläge för den valda källan.
28
SÖK-KNAPP
Tryck för att söka bakåt eller framåt.
29
PAUS-KNAPP
Pausar uppspelning på en ansluten enhet.
30
TUNING/KANAL-KNAPP
Används för att ändra radiosändningsfrekvens eller TV-kanal.
31
S.DIRECT-KNAPP
Tryck här för att välja S.DIRECT-läge.
32
TUNERMINNE-KNAPP
Används för att ange en förinställd radiofrekvens.
33
INFO-KNAPP
Visa information om den anslutna enheten som används just nu.
34
ENTER-KNAPP
Används för att välja ett alternativ i SETUP-menyn.
35
EXIT-KNAPP
Stänger SETUP-menyn.
36
3D SOUND-KNAPP
Tryck för att tillämpa 3D-ljudeffekten.
37
CROSS OVER-KNAPP
Tryck här för att justera överkorsningsfrekvens.
12
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 12
2011-06-09
6:41:39
01
Komma igång
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
* Batteristorlek: AAA
✎ OBS!
Följ de här föreskrifterna för att undvika läckage och att cellerna går sönder :





Placera batterierna i fjärrkontrollen så att polerna överensstämmer: (+) till (+) och (–) till (–).
Batterierna varar i ungefär ett år vid normalt TV-tittande.
Använd rätt typ av batterier. Batterier som liknar varandra kan variera i spänning.
Byt alltid båda batterierna samtidigt.
Utsätt inte batterierna för eld eller lågor.
Fjärrkontrollens räckviddsområde
Fjärrkontrollen kan användas med upp till ca 7 meters rak linje. Den kan även användas i en horisontell
vinkel på upp till 30° från fjärrkontrollens sensor.
Bi-AMP
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 13
13
2011-06-09
6:41:39
Anslutningar
Det här avsnittet innefattar olika metoder för anslutning av AV-mottagaren till andra externa komponenter.
Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.
Högtalarplacering
Det finns två sätt att placera högtalarna.
När du använder Dolby Pro Logic IIz ska du placera bakre surround-högtalarna i position FHL, FHR och
ansluta dem till uttaget SURROUND BAKRE/FRÄMRE HÖGA kontakterna.
* Högtalare medföljer endast modellen HW-D770S. Inga högtalare medföljer modell HW-D700.
FHL
FHR
6.6~9.8 feet (2~3m)
6.6~9.8 feet (2~3m)
AV-MOTTAGAREN
AV-MOTTAGAREN
Bi-AMP
Bi-AMP
SL
SR
SBL
SL
SR
SBR
L, R, C, SW, SL, SR, SBL, SBR ( Dolby Pro Logic IIx )
L, R, C, SW, SL, SR, FHL, FHR( Dolby Pro Logic IIz)
Placering av AV-mottagaren
Placera AV-mottagaren på ett dedikerat stativ.
Subwoofer g
Subwooferns placering är inte så viktig. Placera den där du önskar.
Subwoofer-funktion (Vain HW-D770S)
Aktiv subwoofer med integrerad 150W förstärkare ger
ett fylligt basljud.
• Anslut uttaget SW OUT på förstärkaren till INPUTuttaget på subwoofer-högtalaren.
• Tryck på knappen POWER på subwooferns baksida
för att slå på enheten.
• Med subwooferns VOLUME kontroll kan du ställa in
önskad basnivå (se sidan 39 "Ställa in högtalarnivå"
för att ställa in nivån för subwoofern i menyn).
Främre högtalare
Placera dessa högtalare framför lyssningspositionen, vända inåt (cirka 45°) mot dig.
Placera högtalarna så att deras diskanthögtalare hamnar på samma höjd som ditt öra.
Rikta in framsidan på de främre högtalarna mot framsidan på mittenhögtalaren eller placera dem något
framför mittenhögtalarna.
14
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 14
2011-06-09
6:41:40
02
Anslutningar
Mittenhögtalare
Det är lämpligt att placera centerhögtalaren i samma höjd som de främre högtalarna.
Du kan alltså installera den direkt över eller under TV:n.
Surroundhögtalare
Placera högtalarna bakom den plats där du vill lyssna.
Finns det inte tillräckligt mycket plats kan du placera högtalarna så att de är riktade mot varandra.
Placera dem omkring 60 till 90 cm över ditt öras nivå och lätt riktade nedåt.
Till skillnad från de främre och centrerade högtalarna används de bakre högtalarna främst för att hantera
ljudeffekter och ljudet hörs inte från dem hela tiden.
SBL SBR
Surroundhögtalare bak
(Använda Dolby Pro Logic IIx)
Om du använder två bakre centerhögtalare ska du placera dem bakom lyssnarpositionen.
Placera de bakre surroundhögtalarna cirka 70 cm till 1 m.
Främre höga högtalare
FHL FHR
(Använda Dolby Pro Logic IIz)
När du använder Dolby Pro Logic IIz ska du placera surround-bakre högtalarna i position FHL, FHR
ovanför de främre L- och främre R-högtalarna, minst 1 m ovanför varandra.
✎ OBS!
 När du monterar högtalarna i en vägg ska du se till att fästa dem hårt så de inte faller av.
Högtalarkonfiguration
För optimal upplevelse av surroundljud ska du ansluta fem högtalare och en inkopplad subwoofer.
Följande tabell visar vilka kanaler du ska använda baserat på antalet högtalare du har.
2 högtalare
3 högtalare
4 högtalare
5 högtalare
7 högtalare
7 högtalare
(DPL IIx)
(DPL IIz)
SBL
FHL
SBR
FHR
✎ OBS!
 Oavsett hur många högtalare du använder rekommenderas en subwoofer för kraftfullt och fylligt basljud.
 Om du placerar en högtalare nära din TV kan högtalarens magnetiska fält störa färgerna på skärmen. Om det
inträffar ska du flytta högtalaren en bit från TV:n.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 15
15
2011-06-09
6:41:41
Anslutningar
Ansluta högtalare
Ansluta högtalarkabel
1. Lossa på vredet genom att vrida det moturs.
2. För in den kala delen av kabeln i hålet på sidan av varje uttag.
3. Dra åt vredet genom att vrida det medurs för att fästa kabeln.
FRAM (R)
SURROUND (R)
SURROUND BAKRE (R) SURROUND BAKRE (L)
FRAM (L)
AKTIV SUBWOOFER
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
UPDATE
MITTEN
LINE OUT
SURROUND (L)
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
16
Modell HW-D700
AV-mottagare
HW-D700
Modell HW-D770S
AV-mottagare
FRONTHØJTTALER
CENTERHØJTTALER
SURROUNDHØJTTALER
SURROUND BAKRE HÖGTALARE
AKTIV SUBWOOFER
HW-D700
PS-FC770S
PS-CC770S
PS-RC770S
PS-BC770S
PS-AW730
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 16
2011-06-09
6:41:44
02
 Högtalare medföljer endast modellen HW-D770S. Inga högtalare medföljer modell HW-D700.
 En aktiv subwoofer medföljer, om du vill använda en annan får du köpa den från den återförsäljare
som du köpte spelaren från och ansluta den till den andra subwoofer-utgången.
Anslutningar
✎ OBS!
 Förvara subwoofer-högtalaren på avstånd från barn för att förhindra dem från att stoppa in
händerna eller andra föremål in i ledningen (hålet).
 Rör aldrig vid högtalarterminalerna när strömmen är på. Om du gör det kan det leda till elektriska stötar.
 Kontrollera att polariteterna (+ och -) är korrekta.
 Om du vill använda två aktiva subwoofer-högtalare ansluter du båda subwoofer-högtalarna till
kontakten SUBWOOFER OUT på bakre panelen.
 Vid användning av Dolby Pro Logic IIz, ansluter du de främre höga högtalarna (FHL,FHR) till de
bakre surround-högtalarna.
Montera den toroidformade ferritkärnan till högtalarkabeln
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
1. Öppna den toroidformade ferritkärnan genom att dra i låsreglaget.
2. Ordna högtalarkablarna så att de är anslutna till enheten och gör en ögla.
• Montera ferritkärnan så nära enheten som möjligt.
3. Placera den toroidformade ferritkärnan på den ögleförsedda högtalarkabeln, så som visas på
bilden, och tryck tills den stängs och du hör ett klickljud.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 17
17
2011-06-09
6:41:48
Anslutningar
Ansluta Bi-AMP-högtalaren
Anslut diskanthögtalarens (högfrekvent) port och woofern (lågfrekven) till främre porten och bakre surroundhögtalarporten efter behov. Sedan kan du använda funktionen för dubbelriktad förstärkning som stöder
fylliga högfrekventa toner och bastoner.
Bi-AMP-högtalare H
Bi-AMP-högtalare V
Diskanthögtalare
Diskanthögtalare
Woofer
Woofer
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
1. Anslut kontakten FRONT L (bakre sidan på huvudenheten) till diskanthögtalarporten på främre
vänstra högtalaren.
2. Anslut kontakten FRONT R (bakre sidan på huvudenheten) till diskanthögtalarporten på främre
högra högtalaren.
3. Anslut kontakten SURROUND BACK L (bakre sidan på huvudenheten) till woofer-högtalarporten
på främre vänstra högtalaren.
4. Anslut kontakten SURROUND BACK R (bakre sidan på huvudenheten) till woofer-högtalarporten
på främre högra högtalaren.
! VAR FÖRSIKTIG
 Om Bi-amp är aktiverat kanske du upplever begränsad åtkomst om du inte har tagit bort förkortningsfältet
(som en jumper) i både diskanthögtalaren och subwoofer-portarna på främre högtalaren.
 Innan du kan använda bi-amp, ska du se till att du har en högtalare som stöder dubbelriktad förstärkning.
✎ OBS!
 För att aktivera funktionen Bi-Amp måste du ställa in 7,1 CHANNEL till Bi-AMP i SETUP-menyn.
Se sidan 37.
 Med Bi-amp-funktionen kan du använda upp till 5,1 kanaler för högtalarutgång till huvudenheten.
18
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 18
2011-06-09
6:41:51
02
HDMI är ett digitalt standardgränssnitt för anslutning till sådana enheter som TV, projektor, DVD-spelare,
Blu-ray-spelare, digitalbox och mycket mer.
Anslutningar
Ansluta de externa enheterna/din TV via HDMI
HDMI avlägsnar signalförluster från analog konvertering, vilket gör det möjligt för dig att njuta av video- och
ljudkvalitet, så som det ursprungligen skapades i den digitala källan.
Genom att ansluta via HDMI-gränssnitt (High-Definition Multimedia Interface), så kan du spela upp digital
video och ljud.
DVD- eller
Blu-ray-spelare
SAT
(kabel-/satellit-/
digitalbox)
Spelkonsol
eller
HDTV-tuner
(HDTV markbunden
mottagare)
Videokamera
ONLY FOR
UPDATE
• Genom att använda
uttagen HDMI OUT kan du
ansluta två TV-apparater
eller projektorer samtidigt.
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
OPTICAL
OUT
• Anslut om du vill använda Anynet+.
(Vid anslutning och om TV:n stöder
ARC, är det inte nödvändigt att
ansluta uttaget OPTICAL OUT).
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 19
19
2011-06-09
6:41:55
Anslutningar
HUVUD-uttag
• Stöder Anynet+ och ARC.
• Stöder full HD och 3D.
SUB-uttag
• Stöder inte Anynet+ och ARC.
• När både huvud- och SUB-uttag är anslutna samtidigt blir den utgående SUB-signalen samma som
huvudsignalen, vilket matchar specifikationerna för den TV som är ansluten till huvuduttaget.
UTTAG
Anynet+
ARC
HUVUD
O
O
1080p
O
SUB
X
X
1080p
O
Upplösning
3D
✎ OBS!
 När en 3D-TV är ansluten till huvudkontakten och en 2D-TV är ansluten till SUB-kontakten samtidigt visar
varken huvud- eller Sub-utgångssignalen i 3D eller TV:som är ansluten till SUB något.
 Om din TV stöder ARC-funktionen ansluter du ARC-supportporten på TV:n. (För att aktivera ACR-funktionen för
den TV som är ansluten till SUB-kontakten ska en TV som stöder ARC-funktionen har anslutits till HUVUD-uttaget.)
Stöd för High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP)
Om du vill spela upp digitalt innehåll via HDMI-anslutning måste både den anslutna externa enheten och TV:
n stödja High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP). Den här produkten stöder HDCP.
Kompatibilitet med en TV som stöder HDMI
En TV med HDMI-uttag.
Video/Audio
En TV med DVI-D-uttag (TV som stöder HDCP)
Video
En TV med DVI-D-uttag (TV som inte stöder HDCP)
-
✎ OBS!
 Ljud från SACD-skivor går inte att höra med den här anslutningen. Om du vill spela upp en DVD-skiva som är
upphovsrättsskyddad med CPPM, ska du använda en spelare som stöder CPPM.
 Kvaliteten på ljudutgång via HDMI-uttaget (samplingsfrekvens och bithastighet) kan vara begränsad av
prestandan hos den anslutna enheten.
 Eftersom HDMI-anslutning stöder både video och ljud behöver du inte ansluta en extra ljudkabel.
20
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 20
2011-06-09
6:42:01
02
Anslutningar
HDMI-Funktion
Använda Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en funktion som gör det möjligt för dig att kontrollera andra enheter från Samsung med
fjärrkontrollen för Samsung-TV:n. Anynet + kan användas genom att ansluta den här AV-mottagaren till
en SAMSUNG-TV med en HDMI-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om SAMSUNG-TV:n
och SAMSUNG AV-produkterna stöder Anynet+.
1. Anslut AV-mottagaren till en Samsung-TV med en HDMI-kabel. (Se sidan 19)
2. Ställ in funktionen Anynet+ på din TV.
(Se bruksanvisningen för din TV för mer information.)
• Du kan använda volymen på AV-mottagaren genom att trycka på volymknapparna på TV:ns
fjärrkontroll.
Slå på Anynet+
1. Tryck på knappen SETUP/MENU.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och SETUP OFF.
2.
3.
4.
5.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OPTION och tryck sedan på knappen ENTER.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja HDMI SETUP och tryck sedan på knappen ENTER.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja HDMI ANYNET+ och tryck sedan på knappen ENTER.
Tryck på knapparna ▲▼ för att ställa in ANYNET+ till ON (PÅ) och tryck sedan på knappen ENTER.
Så här går du ur inställningsläget
• Tryck på knappen SETUP/MENU eller EXIT på fjärrkontrollen.
SETUP OFF visas på displayen och du går ur inställningsläget.
✎ OBS!
 Om du använder en HDMI-kabel för att ansluta en Samsung-TV till din AV-mottagare kan du
använda AV-mottagaren med TV:ns fjärrkontroll. Den här funktionen är bara tillgänglig i anslutning
med Samsung-TV och DVD-spelare som stöder Anynet+ (HDMI-CEC).
 Kontrollera TV:n för logotypen för ANYNET+. Om din TV har en logotyp för ANYNET+ så stöder
den funktionen Anynet+.
 När du skapar en Anynet+-anslutning kopplar du inte mer än två AV-mottagare (Anynet+
installerat). Annars kan det leda till funktionsfel.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 21
21
2011-06-09
6:42:02
Anslutningar
Ansluta till TV:N
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
eller
VIDEO
IN
COMPONENT
IN
OPTICAL
OUT
AUDIO
OUT
Videoanslutning
Om TV:n är utrustad med Component Video-ingångar kan du ansluta en Component videokabel (medföljer ej) från
uttagen Component Video Output (PR, PB och Y) på baksidan av AV-mottagaren till Component Video Inpututtaget på TV:n.
ELLER
Anslut videokabeln (medföljer ej) från VIDEO OUT (MONITOR) på baksidan av AV-mottagaren till
videoingångsuttaget på TV:n.
Ljudanslutning
Anslut den digitala ingången (OPTICAL 3) på AV-mottagaren till den digitala utgången på TV:n.
ELLER
Anslut AUDIO IN (TV) på AV-mottagaren till Audio Out på TV:n.
22
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 22
2011-06-09
6:42:02
02
Anslutningar
Asnluta en DVD- eller BD-Spelare (Blu-ray)
VIDEO
IN
COMPONENT
IN
eller
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
eller
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
COMPONENT
OUT
OPTICAL
OUT
DVD- eller BD-spelare
eller
Videoanslutning
Anslut en Component videokabel (medföljer ej) från COMPONENT IN-uttagen (BD/DVD) (PR, PB och Y) på
baksidan av AV-mottagaren till Component Video Output-uttagen på din DVD-/BD-spelare.
ELLER
Anslut en videokabel (medföljer ej) från VIDEO IN-uttaget (BD/DVD) på baksidan av AV-mottagaren till Video
Output-uttaget på din DVD-/BD-spelare.
Ljudanslutning
Anslut den digitala ingången (OPTICAL 1) på AV-mottagaren till den digitala utgången på DVD-/BD-spelaren.
ELLER
Anslut AUDIO IN (BD/DVD) på AV-mottagaren till Audio Out på DVD-/BD-spelaren.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 23
23
2011-06-09
6:42:05
Anslutningar
Ansluta kabel-, satellit- eller digitalbox
VIDEO
IN
COMPONENT
IN
eller
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
eller
SAT(kabel-/satellit-/digitalbox)
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
COMPONENT OPTICAL
OUT
OUT
eller
Videoanslutning
Anslut en Component videokabel (medföljer ej) från COMPONENT IN-uttagen (SAT) (PR, PB och Y) på baksidan av
AV-mottagaren till Component Video Output-uttagen på din SAT.
ELLER
Anslut videokabeln (medföljer ej) från VIDEO IN (SAT) på baksidan av AV-mottagaren till videoutgångsuttaget på SAT.
Ljudanslutning
Anslut den digitala ingången (OPTICAL 2) på AV-mottagaren till den digitala utgången på SAT.
ELLER
Anslut AUDIO IN (SAT) på AV-mottagaren till Audio Out på SAT.
✎ OBS!
 Koppla ur strömmen från uttaget om du inte vill använda enheten under en längre tid.
 Om kabel-/digital-tv-boxen bara har ett ljudutgångsuttag ska du ansluta den till antingen höger eller vänster
ljudingångsuttag på huvudenheten. Anslut ljudkablarnas röda kontakt till det röda uttaget och den vita kabeln
till det vita uttaget.
24
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 24
2011-06-09
6:42:09
02
Anslutningar
Ansluta en CD-spelare
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
eller
AUDIO
OUT
OPTICAL
OUT
COAXIAL
OUT
CD-spelare
Ljudanslutning
Anslut den digitala ingången (COAXIAL, OPTICAL1~3) på AV-mottagaren till den digitala utgången på CD-spelaren.
ELLER
Anslut AUDIO IN (CD) på AV-mottagaren till Audio Out på CD-spelaren.
✎ OBS!
 Anslut ljudkablarnas röda kontakt till det röda uttaget och den vita kabeln till det vita uttaget.
 Om CD-spelaren bara har ett ljudutgångsuttag ska du ansluta den till antingen höger eller vänster
ljudingångsuttag på huvudenheten.
 Om CD-spelaren bara har det OPTICAL digitala utgångsuttaget ansluter du till UTTAGEN OPTICAL1
eller 2 på huvudenheten. Se ”Ljudinställningar” på sidan 35.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 25
25
2011-06-09
6:42:13
Anslutningar
Ansluta till den externa förstärkaren (t.ex. i ett andra rum)
Den här inställningen möjliggör 7,1-kanaluppspelning i huvudrummet och 2-kanalig stereouppspelnin i
andra rummet, med samma källa i varje rum.
• Använd en RCA-ljudkabel för att ansluta AV-mottagarens LINE OUT L/R-uttag till en analog
ljudingång på förstärkaren i det andra rummet.
• Anslut högtalaren i andra rummet till högtalarterminalerna på förstärkaren i andra rummet.
Installera högtalaren på
den underordnade platsen
AV-MOTTAGARE
Bi-AMP
SL
SR
SBL
B
Andra rummet
Ansluta till den externa förstärkaren
SBR
R
Installera högtalaren på huvudplatsen
LINE OUT
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
✎ OBS!
Andra rummet




Vanligtvis används den andra förstärkaren i ett andra rum.
Line Out-kontakten sänder bara ut en analog signal.
Line Out-kontakten ger ingen volymkontroll.
Den externa förstärkaren med volymkontroll (exempelvis AV-mottagare eller förhuvudförstärkare)
ska användas.
 Volymen kan kontrolleras på den externa förstärkaren.
26
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 26
2011-06-09
6:42:17
02
Du kan lyssna på ljud från en iPod via huvudenheten. För iPod-användning med mottagaren, se den
här sidan och sidorna 55 - 56.
Anslutningar
Ansluta en iPod
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
1. Anslut dockningsenheten för iPod till iPod-uttaget på mottagaren.
2. Placera iPod i dockningsenheten.
• Om du vill spela upp en film som finns lagrad på din iPod-spelare ska du ställa in spelarens alternativ
för TV Out till On (På) innan du för in den i dockningsenheten. Se sidan 55 - 56.
3. Tryck på knappen iPod på fjärrkontrollen.
• Du kan även använda knappen INPUT SELECT på huvudenheten.
Läget växlas enligt följande :
FM TV BD/DVD SAT GAME AUX CD IPOD AUDIO IPOD VIDEO
✎ OBS!
 Du måste ha VIDEO-utgången (MONITOR eller TV) ansluten till TV:n för att kunna visa iPod-videor.
Se sidan 22.
 ustera volymen till en måttlig nivå innan du ansluter din iPod och AV-mottagaren.
 När enheten slås på och du ansluter en iPod-spelare laddar enheten ditt iPod-batteri.
 Se till att ansluta dockningskontakten så att etiketten “SAMSUNG” är riktad uppåt.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 27
27
2011-06-09
6:42:22
Anslutningar
Koppla ur en iPod
Följ instruktionerna nedan för att förhindra skador på iPod och data när du kopplar bort spelaren från
AV-mottagaren.
1. Tryck på knappen INPUT SELECT på huvudenheten för att växla till ett annat läge än IPOD
AUDIO eller IPOD VIDEO.
ELLER
1. Stäng av AV-mottagaren.
2. Koppla ur iPod-spelaren från iPod-dockningsenheten, eller avlägsna iPod-dockningsanslutningen
från AV-mottagaren.
iPod-/iPhone-modeller du kan använda med den här produkten
 iPod touch (3:e generationen)
 iPod touch (2:e generationen)
 iPod touch (1:e generationen)
 iPod classic
 iPod med video
 iPod med dockningsuttag
 iPod med klickhjul





iPod nano (5:e generationen)
iPod nano (4:e generationen)
iPod nano (3:e generationen)
iPod nano (2:e generationen)
iPod nano (1:e generationen)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
✎ OBS!
 “Made for iPod” står för att ett elektroniskt tillbehör har utformats för specifik anslutning till iPod och har
certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandastandarderna för Apple.
 “Made for iPhone” står för att ett elektroniskt tillbehör har utformats för specifik anslutning till iPhone och har
certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandastandarderna för Apple.
 Apple ansvarar inte för att användning av den här enheten sker i enlighet med gällande säkerhetsstandarder
och regelverk.
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och i andra länder.
iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
28
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 28
2011-06-09
6:42:25
02
1. Anslut FM-antennen som medföljer till FM ANTENNA-kontakten som en tillfällig åtgärd.
2. För antennkabeln långsamt runt tills du hittar en plats där mottagningen är bra. Fäst antennkabeln på väggen
eller på någon annan stabil plats.
Anslutningar
Ansluta FM-antennen
3.
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
FM-antenn (medföljer)
✎ OBS!
 Placera inte antennkabeln nära strömsladden. Håll dem på så stort avstånd som möjligt.
 Om du har dålig FM-mottagning ska du använda en extern antenn.
Ansluta AUX-komponenter
Du kan bekvämt ansluta externa enheter du använder under en kortare tid (videokamera, spelkonsol, mobil
etc.) på enhetens framsida.
Bi-AMP
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
Videokamera
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 29
29
2011-06-09
6:42:26
Inställningar
Av bekvämlighetsskäl kan du ställa in den här AV-mottagarens funktioner för optimal användning.
Innan du använder AV-mottagaren
Slå på och av enheten
Koppla in kontakten i vägguttaget.
Den här enheten växlar till standby-läge.
Tryck och håll in POWER-knappen på huvudenheten i 2 sekunder.
• Den här enheten slås på.
• Du kan även slå på/av enheten genom att trycka på POWER-knappen på fjärrkontrollen.
Funktioner på fjärrkontroll
Du kan använda din förstärkare (den här AV-mottagaren)/ TV:n och BD (endast Samsung)/DVD-spelaren
med den här fjärrkontrollen.
Se sidorna 59 ~ 60 för ytterligare information.
Så här väljer du en funktion
Metod 1
Tryck på knappen INPUT SELECT på fjärrkontrollen.
• Varje gång du trycker in den här knappen väljs FM TV BD/DVD SAT GAME AUX CD
IPOD AUDIO IPOD VIDEO i den respektive ordningen.
Metod 2
Tryck på knappen BD/DVD, SAT, GAME/TV, CD, iPod eller TUNER.
• Du kan direkt välja önskad funktion.
Startmeny
Använd HDMI-kabeln för att ansluta mellan huvudenhet
och skärm. Tryck på SETUP/MENU för att visa
meddelandet “INPUT (INMATNING)” på skärmen. Du ser
OSD-menyn efter några sekunder.
✎ OBS!
 OSD-menyn visas bara om du använder HDMIkabel för anslutningen.
INPUT
INPUT SELECTION
SPEAKER
Q SURROUND
OPTION
> MOVE
SELECT
' RETURN
EXIT
 För användning av OSD-menyer, se avsnittet
använda menyer på skärmen.
 OSD (On Screen Display) kan ändras i produkten efter att du har uppgraderat programversion.
30
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 30
2011-06-09
6:42:29
03
Inställningar
Välja digital/HDMI/analog
Du kan lyssna på ljudet analogt, med HDMI eller optisk ingång med
den här enheten.
1. Tryck på knappen INPUT SELECT på fjärrkontrollen för att välja
önskad funktion (BD/DVD, SAT,TV, CD, AUX). Se sidan 30.
2. Tryck på knappen AUDIO ASSIGN på fjärrkontrollen för att välja
ljudingångskällan för den externa enhet du har anslutit.
• Varje gång du trycker på den här knappen ändras
inmatningsläget enligt följande:
• För BD/DVD-funktion






• För SAT-funktion
• För TV-funktion
• För CD-funktion

• För AUX-funktion

✎ OBS!
 Du kan även ändra ingångsläge genom att trycka på knappen AUDIO ASSIGN på framsidan av
AV-mottagaren.
 Du kan njuta av Dolby Digital eller DTS om du ansluter de digitala ljudutångarna för en extern
ljudkomponent till optiska/koaxiala ljudingångar på huvudenheten.
 För TV-funktionen visas TV ARC-menyn bara om en ARC-kompatibel TV är ansluten.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 31
31
2011-06-09
6:42:29
Inställningar
Installationsmenyträd
Här följer en översikt över hur menyer och funktioner är organiserade på din AV-mottagare.
INPUT
INPUT SELECTION
BD/DVD
OPTICAL1, 2
COAXIAL
OPTICAL1, 2
COAXIAL
OPTICAL1, 2
COAXIAL
SAT
CD
SPEAKER
SPEAKER SIZE
7.1 CHANNEL
SPEAKER DISTANCE
SPEAKER LEVEL
TEST TONE
SURROUND
DPLIIx
DTS NEO:6
EX/ES
OPTION
AUDIO SYNC
TONE CONTROL
MP3 ENHANCER
SMART VOLUME
AUTO CALIBRATION
DRC
DUAL MONO
HDMI SETUP
CONVERT VIDEO
32
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 32
2011-06-09
6:42:33
03
Inställningar
SPEAKER
SPEAKER SIZE
FRONT
LARGE
SMALL
CENTER
LARGE
SMALL
NONE
SURROUND
LARGE
SMALL
NONE
SURROUND BACK
LARGE
SMALL
NONE
FRONT HEIGHT
LARGE
SMALL
SUBWOOFER
YES
NO
CROSSOVER
7.1 CHANNEL
60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 180Hz, 200Hz
SURR.BACK
PLIIz
BI-AMP
SPEAKER DISTANCE
FRONT LEFT
FRONT RIGHT
CENTER
SURROND LEFT
0,3 - 9,0 m (i steg om 0,3 m), standard: 3,0 m
SURROUND RIGHT
SURROUND BACK LEFT
FRONT HEIGHT LEFT
SURROUND BACK RIGHT
FRONT HEIGHT RIGHT
SUBWOOFER
SPEAKER LEVEL
FRONT LEFT
FRONT RIGHT
CENTER
SURROND LEFT
SURROUND RIGHT
-10 - +10dB (i steg om 1dB), standard: 00dB
SURROUND BACK LEFT
FRONT HEIGHT LEFT
SURROUND BACK RIGHT
FRONT HEIGHT RIGHT
SUBWOOFER
TEST TONE
AUTO
gå till ”Sidan Testtonskontroll”
MANUAL
✎ OBS!
 Om Dolby Pro Logic IIz är aktiverat ändras den surround-bakre högtalaren (SBL/SBR) till den
främre höga högtalaren (FHL/FHR).
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 33
33
2011-06-09
6:42:33
Inställningar
SURROUND
DPLIIx
PANORAMA
OFF
ON
DIMENSION
-7~+7
CENTER WIDTH
0~7
DTS NEO:6
CENTER IMAGE
0~5
EX/ES
AUTO
OFF
ON
OPTION
AUDIO SYNC
TONE CONTROL
0 ms~240 ms (10 ms steg)
TONE
OFF
ON
BASS
-6dB ~ +6dB (i steg om 1dB)
TREBLE
-6dB ~ +6dB (i steg om 1dB)
MP3 ENHANCER
OFF
ON
SMART VOLUME
OFF
ON
AUTO CALIBRATION
MODE
OFF
gå till sidan för ”automatisk kalibreringsmätning”
MEASUREMENT
DRC
AUTO
DUAL MONO
CH1
HDMI SETUP
AUTO SYNC
ON
MINIMUM
STANDARD
MAXIMUM
CH2
BOTH
OFF
ON
AVR
TV
OFF
ON
OFF
AUTO
HDMI AUDIO
HDMI ANYNET+
ARC
CONVERT VIDEO
34
AUTO
BYPASS
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 34
2011-06-09
6:42:33
03
Inställningar
Ljudinställningar
Välja en ljudenhet och anslutningsuttag (Digitalt ingående ljud)
Välj de externa enheter du har anslutit till mottagaren.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och
SETUP OFF.
2. Tryck på knappen ENTER för att välja INPUT.
3. Tryck på knappen ENTER för att välja INPUT SELECTION.
4. Tryck på knappen ▲▼ för att välja önskat uttag.
• Källenheten växlar enligt följande; BD/DVD, SAT, CD

✎ OBS!

 Du kan även använda knapparna SETUP, ,,., ENTER,
RETURN på framsidan av AV-mottagare.
Ställa in högtalarstorlek
Signalutgångar och frekvensrespons från högtalaren justeras enligt din högtalarkonfiguration och
beroende på vilka högtalare som används.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och
SETUP OFF.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SPEAKER och tryck
sedan på knappen ENTER.

3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SPK SIZE och tryck
sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den högtalare du önskar
och tryck sedan på knappen ENTER.
• Varje gång du trycker på knapparna ▲▼ växlas, FRONT
CENTER  SURR  SBACK(DPLIIx) / FRONTH(DPLIIz) 
 SUBW  CROVR respektive ordning.

5. Tryck på knappen ▲▼ för att ställa in läge (LARGE, SMALL
etc.) för vald högtalare.
6. Upprepa steg 2-5 för att ställa in läget för varje
högtalare.
SPEAKER SIZE
USER
> MOVE
FRONT
: SMALL
LARGE
CENTER
: SMALL
SMALL
SURROUND
:
SMALL
SURROUND BACK
:
SMALL
SUBWOOFER
:
YES
CROSSOVER
:
100Hz
SELECT
' RETURN
EXIT
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 35
35
2011-06-09
6:42:33
Inställningar
- Så här går du ur inställningsläget • Tryck på knappen SETUP/MENU eller EXIT på fjärrkontrollen.
SETUP OFF visas på displayen och du går ur inställningsläget.
Ställa in högtalaren
HÖGTALARE
Möjliga inställningar
Standardinställning
FRONT (Fram)
LARGE, SMALL
SMALL
CENTER (Centre)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SURR (Surround)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SBACK (Surround bakre)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
FRONTH (Främre hög)
LARGE, SMALL
SMALL
SUBW (Subwoofer)
YES, NO
YES
CROVR (Crossover-frekvens)
60, 80, 100,120, 150, 180, 200(Hz)
100Hz
•
•
•
•
•
•
LARGE : Välj det här alternativet vid användning av stora högtalare. Du kan lyssna på fullt ljudintervall.
SMALL : Välj det här alternativet när du använder små högtalare
NONE : Välj det här alternativet när ingen högtalare används
YES (subwoofer) : Välj det här alternativet när du använder subwoofer-högtalare.
NO (subwoofer) : Välj det här alternativet när du inte använder subwoofer-högtalare.
CROVR : Välj crossover-frekvens för bästa basgensvar i högtalarna.
✎ OBS!
 Du kan även använda knapparna SETUP, ,,., ENTER, RETURN på framsidan av AV-mottagare.
 När främre högtalaren bara är inställd på LARGE, kan du välja LARGE för andra högtalare.
 När surround-högtalaren bara är inställd på LARGE kan du välja LARGE för högtalaren SBAKRE
(surround bakre).
 När 7.1 CHANNEL är inställd på PLIIz kan du inte välja NONE för surround-högtalare och främre
övre högtalare.
 Du kan även ändra crossover-frekvens genom att använda knapparna CROSS OVER, <, > på
fjärrkontrollen.
36
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 36
2011-06-09
6:42:34
03
Inställningarna för bakre surroundhögtalaren varierar beroende på anslutningssätt och installationsplats
för högtalaren som ska anslutas. Du måste konfigurera 7.1 CHANNEL enligt den anslutna högtalaren
innan du lyssnar på musik.
Inställningar
Anslutningsinställning för bakre surround
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och
SETUP OFF.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SPEAKER och tryck
sedan på knappen ENTER.

3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja 7.1 CHANNEL och tryck
sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på ▲▼för att välja en lämplig inställninga för bakre
surroundhögtalaren.
• SURR.BACK : Välj det här alernativet om du vill installera
bakre surroundhögtalare enligt standardinställningar. Med
den här inställningen kan du aktivera läget Dolby Pro Logic Iix.
• PLIIz : Välj det här alernativet om du vill installera
bakre surroundhögtalare i främre hörnet. Med den
här inställningen kan du aktivera läget Dolby Pro
Logic Iix.
INPUT
• BI-AMP : Välj det här alternativet om du vill ansluta
SPEAKER
Bi-Amp-kompatibla högtalare till bakre porten för
Q SURROUND
surroundhögtalaren. Med den här inställningen kan
OPTION
du aktivera Bi-Amp-funktionen.
> MOVE

SPEAKER SIZE
7.1 CHANNEL
SURR.BACK
SPEAKER DISTANCE
PLIIz
SPEAKER LEVELBI-AMP
TEST TONE
SELECT
' RETURN
EXIT
✎ OBS!
 Beroende på 7.1 CHANNEL kanske inte menyerna för bakre surroundhögtalaren eller främre
högtalarna aktiveras eller så kanske de varierar i högtalarmenyn. SPEAKER SIZE, SPEAKER
LEVEL, SPEAKER DISTANCE.
 Beroende på inställning kanske du inte kan använda vissa egenskaper samtidigt. Om du
exempelvis ställer in SURRBACK (SURRBAK) kan du inte använda följande funktioner: PLIIz och
BI-AMP.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 37
37
2011-06-09
6:42:34
Inställningar
Ställa in högtalarens avlyssningsavstånd
Om högtalarna inte kan placeras på samma avstånd från det ställer där du lyssnar på dem kan du justera
fördröjningstiden för ljudsignalerna från center- och surroundhögtalare.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och
SETUP OFF.

2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SPEAKER och tryck
sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SPK DISTANCE och
tryck sedan på knappen ENTER.

4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den högtalare du vill ha.
• Varje gång du trycker på knapparna ▲▼ växlar F.L  F.R
CEN  S.L  S.R  SBL  SBR  S.W i respektive
ordning.
5. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja avstånd för högtalare.
• För FRONT LEFT, FRONT RIGHT, CENTER,
SURR. LEFT, SURR. RIGHT, SURRBACK.LEFT,
SURRBACK.RIGHT och SUBWOOFER högtalare
FRONT LEFT
kan du ställa in avståndet från högtalaren till
FRONT RIGHT
CENTER
avlyssningspositionen mellan 0,3~9,0 m i intervaller
SURROUND LEFT
på 0,3 m.
SURROUND RIGHT
SPEAKER DISTANCE
3.0m
►
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
▼
> MOVE
SELECT
' RETURN
EXIT
- Ställa in högtalaravstånd Ställ in avståndet från högtalaren till den plats där du lyssnar på den i intervall på 0,3 m.
• F.L (front vänster) : 0,3 ~ 9,0m
• SW (subwoofer) : 0,3 ~ 9,0m
• F.R (front högra) : 0,3 ~ 9,0m
• SBL (surround bakre vänster) : 0,3 ~ 9,0m
• S.L (surround vänster) : 0,3 ~ 9,0m
• SBR (surround bakre högra) : 0,3 ~ 9,0m
• S.R (surround högra) : 0,3 ~ 9,0m
• FHL (främre övre vänstra) : 0,3 ~ 9,0m
• CEN (centre) : 0,3 ~ 9,0m
• FHR (främre övre högra) : 0,3 ~ 9,0m
✎ OBS!
 Om platsen där du skall lyssna på högtalaren ligger utanför intervallet för
högtalaravståndsinställningarna skall du ställa in högtalaravståndet på max.
 Om Dolby Pro Logic IIz är aktiverat ändras den surround-bakre högtalaren (SBL/SBR) till den
främre höga högtalaren (FHL/FHR).
38
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 38
2011-06-09
6:42:35
03
Inställningar
Ställa in högtalarnivå
Du kan ställa in balansen och nivån för högtalarna.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och
SETUP OFF.

2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SPEAKER och tryck
sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SPK LEVEL och tryck
sedan på knappen ENTER.

4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den högtalare du vill ha.
• Varje gång du trycker på knappen, väljs F.L  F.R CEN 
S.L  S.R  SBL  SBR  S.W i respektive ordning.
5. Tryck på knapparna ◄ ► för att ställa in läge för högtalarnivå.
• Du kan justera högtalaren från -10 till +10dB 1 steg
i taget.
• Ljudet blir tystare vid -10dB och högre vid +10dB.
SPEAKER LEVEL
FRONT LEFT
◄
0dB
FRONT RIGHT
0dB
CENTER
0dB
SURROUND LEFT
0dB
SURROUND RIGHT
0dB
►
▼
> MOVE
SELECT
' RETURN
EXIT
- Ställa in högtalarnivå • F.L (front vänster) : -10 ~ +10dB
• SW (subwoofer) : -10 ~ +10dB
• F.R (front högra) : -10 ~ +10dB
• SBL (surround bakre vänster) : -10 ~ +10dB
• S.L (surround vänster) : -10 ~ +10dB
• SBR (surround bakre högra) : -10 ~ +10dB
• S.R (surround högra) : -10 ~ +10dB
• FHL (främre övre vänstra) : -10 ~ +10dB
• CEN (centre) : -10 ~ +10dB
• FHR (främre övre högra) : -10 ~ +10dB
✎ OBS!
 Om Dolby Pro Logic IIz är aktiverat ändras den surround-bakre högtalaren (SBL/SBR) till den
främre höga högtalaren (FHL/FHR).
 Du kan även ändra subwoofernivå genom att använda knapparna SUBWOOFER, <, > på
fjärrkontrollen.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 39
39
2011-06-09
6:42:35
Inställningar
Ställa in testton
Använd test tone (testton) för att kontrollera status eller nivå för högtalaranslutning.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och
SETUP OFF.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SPEAKER och tryck
sedan på knappen ENTER.

3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja TEST TONE och tryck
sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja det alternativ du önskar
och tryck sedan på knappen ENTER.

• AUTO : Testsignalen går ut automatiskt enligt följande;
F.L  CEN  S.W  F.R  S.R  SBR  SBL  S.L.
- Under testtonutgång trycker du på knapparna ▲▼ för att justera
högtalarens utgångsnivå från -10 till +10 dB 1 steg i taget.
• MANUAL : Gör det möjligt för dig att justera den utgående nivån för högtalaren manuellt.
1) Tryck på knappen ENTER för att välja önskad
högtalare.
Varje gång du trycker på knappen ENTER så
väljs F.L  CEN  S.W  F.R  S.R  SBR
 SBL S.L i den ordningen
2) Tryck på knapparna ▲▼ för att ställa in det läge
för testton du vill ha.
Du kan justera högtalarens utgångsnivå från -10
till +10dB 1 steg i taget.
Ljudet blir tystare vid -10dB och högre vid
+10dB.
MANUAL
▲FL
C
0dB
0dB
▼
SL
0dB
FR
0dB
SW
0dB
SR
0dB
USER
SBL
0dB
> MOVE
SBR
0dB
SELECT
' RETURN
EXIT
- Utgång för Test Tone (Testton) • F.L (front vänster) : -10 ~ +10dB
• F.R (front högra) : -10 ~ +10dB
• S.L (surround vänster) : -10 ~ +10dB
• S.R (surround högra) : -10 ~ +10dB
• CEN (centre) : -10 ~ +10dB
• S.W (subwoofer) : -10 ~ +10dB
• SBL (surround bakre vänster) : -10 ~ +10dB
• SBR (surround bakre högra) : -10 ~ +10dB
- Avbryta test tone (testton) • Tryck på knappen SETUP/MENU en gång.
SETUP OFF visas på displayen och test tone (testton) avbryts.
✎ OBS!
 I läget Dolby Pro Logic IIz kommer testsignaler automatiskt att genereras enligt följande :
F.L  FHL  CEN  S.W  FHR  F.R  S.R  S.L.
40
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 40
2011-06-09
6:42:36
03
Det här läget erbjuder upp till 7,1-kanalsljud från 2 kanalkällor, eller 7,1-kanalsljud från 5,1-kanalskällor
för musik- eller filmläge.
Tryck på knappen PROLOGIC på fjärrkontrollen.
•
•
•
•
•
•
Inställningar
Ställa in läget Dolby Pro Logic
MOVIE : Öka realismen för filmsoundtrack.
MUSIC : Erbjuder 7,1 kanalsljud för digitala, analoga eller befintliga stereokällor.
GAME : Ökar spänningen med spelljudet.
MATRIX : Du hör kanalsurroundljud av typen 7,1.
PL (Pro Logic) : Du får en surround-effekt med 5,1-kanals surround-ljud.
OFF : Sänder ut originalsignalen som den är utan att använda ljudfältseffekt eller någon annan
ljudeffekt.
Surroundinställningar
Ställa in läget Dolby Pro Logic IIx
Den här funktionen är endast tillgänglig i läget Dolby Pro Logic IIx MUSIC.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och SETUP OFF.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SURROUND och tryck
sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja DPLIIx och tryck sedan
på knappen ENTER.

4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja det alternativ du önskar
och tryck sedan på knappen ENTER.
• PANORAMA : Tryck på knapparna ▲▼ för att välja ON (PÅ)
eller OFF (AV).
(Det här läget utökar ljudbilden för frontstereo så att den

inkluderar surround-högtalarna. Det ger en häftig
"wraparound"-effekt med sidoljud.)
• DIMENSION : Tryck på knapparna ◄ ►för att ställa in -7 till 7.
(Stegvis justering i ljudfältet (DSP) från främre högtalaren eller
surroundhögtalaren.)
• C- WIDTH : Tryck på knapparna ◄ ►för att ställa in 0 till 7.
(Detta ställer in bredden på centerljudbilden. Ju högre inställt desto mindre ljud från
centerhögtalaren.)
✎ OBS!
 PANORAMA, DIMENSION (MÅTT) och CENTER WIDTH (CENTERBREDD) är inställningar som
bara aktiveras om läget för Dolby Pro Logic är inställt på MUSIC (MUSIK).
 Du kan inte använda läget Dolby Pro Logic llx för flerkanalssignaler som Dolby Digital, Dolly Digital
+, Dolby true HD, DTS, DTS-HD Master Audio.
 Pro Logic fungerar endast för PCM-ljudsignaler med samplingsfrekvenser på 32KHz, 44KHz eller
48KHz.
 När Dolby Pro Logic IIz är aktiverat kan inte Dolby Pro Logic IIx användas.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 41
41
2011-06-09
6:42:36
Inställningar
Ställa in NEO:6-Läge
Du kan spela upp 2-kanalsljud över 5,1- eller 7,1-kanaler när du lyssnar på musik eller tittar på film.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och SETUP OFF.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SURROUND och tryck
sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja DTS NEO:6 och tryck
sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ENTER för att ställa in den C-IMAGE du vill ha.
Tryck på knapparna ◄ ►för att ställa in C-IMAGE från 0 till 5.
Den här parametern ändrar höjden på den centrerade bilden via
de främre och centrala högtalarna. "5" är det bredare alternativet.
Använda NEO:6-läge


Tryck på knappen NEO:6 på fjärrkontrollen.
• MUSIC (MUSIK) : När du lyssnar på musik kan du uppleva
ljudeffekter, som om du lyssnar på den i
verkligheten.
• CINEMA (BIO) : Öka realismen för filmsoundtrack.
• OFF (AV) : Sänder ut originalsignalen som den är utan att använda ljudfältseffekt eller någon annan ljudeffekt.
✎ OBS!
 NEO 6 fungerar endast för 2,1-kanals ljudsignaler med samplingsfrekvenser på 32KHz, 44KHz eller 48KHz.
Ställa in EX/ES-läge
När bakre surround-högtalarna är anslutna kan du lyssna på 7,1-multikanalsljud med inbyggd Dolby Digital
Surround EX- eller DTS ES-avkodare. Den här funktionen fungerar när en Dolby Digital- eller DTS-källa (t.ex.
en DVD-spelare) är ansluten och inte fungerar inte med L.PCM- eller Dolby Digital 2-kanalskällor.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och SETUP OFF.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SURROUND och tryck
sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja EX/ES och tryck sedan
på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att ställa in önskat EX/ES-läge.
• AUTO : Om enheten tar emot en ljudsignal som den känner igen
väljer den en optimal avkodare för uppspelning i 7,1-kanaler.
Om förstärkaren inte känner igen ljudsignalen kommer den inte
att spela upp i 7,1-kanaler automatiskt.
• OFF : Dolby Digital Surround EX-/DTS ES-avkodare används
inte för uppspelning.
• ON : Dolby Digital- eller DTS-signal spelas upp i 7,1-kanaler
med Dolby Digital Surround EX-/DTS ES-avkodare.


✎ OBS!
 Du kan inte använda DTS-ES utan att ansluta surround bakre högtalare.
42
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 42
2011-06-09
6:42:37
03
Inställningar
Andra inställningar
Ljudsynkning
Video kan visas i långsammare takt än ljud vid anslutning till en digital TV. Om detta inträffar kan du
justera ljudfördröjningstiden för att passa video.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och
SETUP OFF.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OPTION och tryck sedan
på knappen ENTER.

3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja AUDIO SYNC och tryck
sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ◄ ► för att ställa in fördröjningstid för
AUDIO SYNC.
• Du kan justera det från 0 till 240MS i steg om 10MS.

Tonkontroll
Detta gör det möjligt för dig att justera nivåerna för bas och diskant.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och
SETUP OFF.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OPTION och tryck sedan
på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja TONE CONTROL och
tryck sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja TONE och tryck sedan på
knappen ENTER.


5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den ON eller OFF och tryck
sedan på knappen ENTER.
• Om alternativet är inställt på TONE OFF (TON AV), så
avaktiveras funktionen för tonkontroll.
6. Tryck på knapparna ▲▼ för att ställa in det läge för tonkontroll du vill ha.
• BASS & TREBLE : Tryck på knapparna ◄ ►för att ställa in -6 till 6.
• Varje gång du trycker på den här knappen markeras TONE  BASS  TREBLE i den ordningen.
• Du kan justera alternativet från -6 till +6dB 1 steg i taget.
• Ljudet blir tystare vid -6dB och högre vid +6dB.
✎ OBS!
 Tonkontrollfunktionen kan bara användas för främre kanalerna.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 43
43
2011-06-09
6:42:37
Inställningar
MP3-förstärkare
Med den här funktionen får du en bättre ljudupplevelse (exempelvis för mp3-musik). Använd denna om
du vill få bättre ljudkvalitet från en lågkvalitativ mp3-källa.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och
SETUP OFF.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OPTION och tryck sedan
på knappen ENTER.

3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja MP3 ENHANCER och
tryck sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja ON (PÅ) eller OFF (AV).

Smartvolym
Med den här funktionen reglerar och stabiliserar du volymen mot en drastisk volymändring vid byte av
kanal eller scen.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och
SETUP OFF.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OPTION och tryck sedan
på knappen ENTER.

3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja SMART VOLUME och
tryck sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja ON (PÅ) eller OFF (AV).

Autokalibreringsinställningar
Genom att ställa in kalibreringen bara en gång när du omplacerar eller installerar enheten kan du få den
att automatiskt känna av avståndet mellan högtalarna, nivåer mellan kanaler och frekvensfunktioner för
att skapa ett 7.1-kanalsljudfält för din miljö.
- Innan inställning 1. Koppla in ASC-mikrofonen i ASC MIC-uttaget.
2. Placera ASC-mikrofonen i avlyssningsläge.
3. Tryck på ASC-knappen på frontpanelen och tryck sedan på knappen ENTER.
44
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 44
2011-06-09
6:42:37
03
Bi-AMP
ASC-mikrofonen
SL
0dB
0.3m
FR
0dB
0.3m
SW
0dB
0.3m
C
0dB
0.3m
SR
0dB
0.3m
USER
SBL
0dB
0.0m
> MOVE
Inställningar
CALIBRATION
FL
0dB
0.3m
SBR
0dB
0.0m
SELECT
' RETURN
EXIT
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och SETUP OFF.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OPTION och tryck sedan
på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja AUTO CALIBRATION
och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja MEASUREMENT och
tryck sedan på knappen ENTER.
• För att skapa optimalt 7.1-kanalljudfält ligger valen i följande
sekvens:
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SBR ➞ SBL ➞ SL ➞ SW
• MODE ON : Autokalibreringsläget är inställt på på.


MODE OFF: Autokalibreringsläget är inställt på av.
För att avbryta autokalibreringsinställningen gör du följande.
Alternativet ångras automatiskt om du trycker på knappen RETURN.
• Om ett autokalibreringsfel uppstår, gå till "Fellista för autokalibrering" på sidan 63.
✎ OBS!
 Det tar omkring 3 minuter att ställa in kalibreringen.
 Eftersom volymnivån för tonen är fast under autokalibreringsinställning, går det inte att justera den
med volymknapparna.
 Om ASC-mikrofonen är frånkopplad under autokalibreringsinställning kommer inställningen att
avbrytas.
 Du kan även trycka på ASC-knappen på fjärrkontrollen för att använda den här funktionen.
 Om Dolby Pro Logic IIz är aktiverat är valen i följande ordning :
FL  CEN  FR  SR  FHR  FHL  SL  SW.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 45
45
2011-06-09
6:42:38
Inställningar
DRC-Installation
Du kan använda den här funktionen för att få Dolby Digital-ljud när du tittar på film på med låg ljudnivå,
t.ex. på natten. DRC komprimerar ljudet för att göra de högsta ljuden lägre och de tystaste högre.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och
SETUP OFF.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OPTION och tryck sedan
på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja DRC och tryck sedan på
knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att ställa in det läge för DRC du vill ha.
• AUTO : Dynamic Range Control (Dynamisk intervallkontroll)
ställs in automatiskt baserat på informationen från Dolby
TrueHD Soundtrack.
• MIN : Ställer in DRC-effekten på minimum.
• STD : Ställer in DRC-effekten på standard.
• MAX : Ställer in DRC-effekten på max.


Dual Mono-inställning
Dual mono-program har två oberoende mono-kanaler.
Du kan använda den här funktionen när dual mono-program spelas upp.
När du använder den här funktionen väljer du ljudkanalerna CH1, CH2 eller båda kanalerna.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och
SETUP OFF.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OPTION och tryck sedan
på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja DUAL MONO och tryck
sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja det alterantiv för DUAL
MONO du vill ha.
• CH1 : Endast kanal 1 hörs.
• CH2 : Endast kanal 2 hörs.
• BOTH : Båda kanalerna hörs från främre högtalarna.


HDMI-installation
Använd det här alternativet om du vill ta emot ljud från HDMI-anslutna externa enheter.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och SETUP OFF.
46
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 46
2011-06-09
6:42:39
03
Inställningar
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OPTION och tryck sedan
på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja HDMI SETUP och tryck
sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja HDMI-inställningar och
tryck sedan på knappen ENTER.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att ställa in det läge du vill ha.
• AUTO SYNC : ON, OFF
AV-mottagaren kan ställas in på auomatisk korrigering av
fördröjningar mellan video och ljud, baserat på data från den
anslutna TV:n.
- ON : HDMI-synk är aktiverat.
- OFF : HDMI-synk är avaktiverat.


• HDMI AUDIO : AVR(Audio Video Receiver), TV
Den här inställningen avgör om ljud som tas emot på HDMI IN ska sändas ut av HDMI OUT.
Om du vill lyssna på ljud från en HDMI-ansluten extern enhet via dina HDMI-anslutna TVhögtalare ska du ställa in den på TV. Annars kan du låta den vara på AVR för att lyssna på ljud
från A/V-mottagaren.
- AVR : HDMI-ljudet sänds inte ut
- TV : HDMI-ljudet sänds ut
• HDMI ANYNET+ : ON, OFF
Anynet+ är en funktion som gör det möjligt för dig att kontrollera andra enheter från Samsung
med fjärrkontrollen för Samsung-TV:n.
- ON : Anynet+ är aktiverat.
- OFF : Anynet+ är avaktiverat.
• ARC : AUTO , OFF
Om du använder HDMI-kabeln för att ansluta mellan HDMI IN för en Audio Return Channelkompatibel TV och HDMI OUT (ARC) på huvudenheten kan du lyssna på TV-ljud genom
huvudenhetens anslutna högtalare utan ytterligare anslutningar.
- AUTO : Ljudsignalen från TV:n kan skickas till HDMI OUT på huvudenheten.
- OFF : Slår av TV ARC-funktionen.
✎ OBS!




HDMI-ljud aktiveras bara om både HDMI INPUT och HDMI OUT är korrekt anslutna och fungerar normalt.
HDMI-synkfunktionen fungerar bara om din HDMI-kompatibla TV stöder den här funktionen.
Om HDMI ANYNET+ är inställd på AV ställs TV ARC in på AV och kan inte växlas till AUTO.
ARC-funktionen aktiveras bara via terminalen HDMI OUT.
Videokonverteringsinställningar
Du kan konvertera inkommande komposit- eller komponentvideosignal till maximal kvalitet för den
anslutna TV:n om du sänder ut den konverterade videon via HDMI OUT.
1. Tryck på knappen SETUP/MENU på fjärrkontrollen.
• Varje gång knappen trycks in växlar läget mellan INPUT och SETUP OFF.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 47
47
2011-06-09
6:42:40
Inställningar
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OPTION och tryck sedan
på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja CONV. VIDEO och tryck
sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja BYPASS eller AUTO.

• BYPASS : Konverterar den ingående videokällan till digial
motsats utan att ändra upplösningen.
• AUTO : Konverterar den inkommande videosignalen innan
den maximala upplösningen sänds ut på ett sätt så att TV:n
stöder det.

Videokonverteringsflöde enligt ansluten port
Enligt vad som visas på bilden är det så att om enhetens utgående HDMI ansluts till en TV eller en
skärm bearbetas den analoga videokällan (komposit eller komponent) från videoenheten för
uppkonvertering för HDMI-utgång.
Om du är ansluten till en TV eller en skärm via komposit- eller komponentportarna sänds motsvarande
analoga signal ut, utan någon konvertering. Om enheten och videokällan är anslutna på olika sätt
(HDMI, komponent- och kompsitvideo) samtidigt. Videoingångssignalen väljs automatiskt i ordningen
Component Video (Komponentvideo) Composite Video (Kompositvideo).
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
Ingångssignal
Utgående
signal
Videokonvertering
HDMI OUT
HDMI IN
HDMI OUT
HDMI IN
COMPONENT OUT
COMPONENT IN
COMPONENT OUT
COMPONENT IN
VIDEO OUT
VIDEO IN
VIDEO OUT
VIDEO IN
✎ OBS!
 Det här alternativet uppkonverterar till en kvalitet på 1080p.
 Autokonvertering används inte för en videokälla som kommer in från HDMI IN-porten.
48
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 48
2011-06-09
6:42:40
04
Användning
Användning
Använda surroundlägen
Använda S.DIRECT-knappen
Sänder ut originalsignalen som den är utan att använda ljudfältseffekt eller någon annan ljudeffekt.
Tryck på S.DIRECT-knappen.
✎ OBS!
 Skärmen visar “DIRECT (DIREKT)” istället för “S.DIRECT”.
Ingångssignal och surroundtabell
o = aktiv, – = inaktiv
Ingångssignal
Surroundläge
Utgångskanal
SL SBL
SR SBR
Displayinformation
SUBW
Signalformat
L/R
C
Dolby Digital
O
O
O
–
O
Digital + Dolby Digital
Dolby Digital EX
O
O
O
O
O
Digital +Dolby Digital EX
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Dolby Digital + ProLogic IIx
O
O
O
O
O
Digital + Dolby Digital + ProLogic IIx
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Dolby Digital + ProLogic IIz
O
O
O
O (Höjd)
O
Digital + Dolby Digital + ProLogic IIz
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus
O
O
O
O
O
Digital + Dolby Digital Plus
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD
O
O
O
O
O
Dolby TrueHD
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS (5.1-ch)
DTS Surround
O
O
O
–
O
DTS
DTS-ES
DTS Digital + ProLogic IIx
O
O
O
O
O
DTS + ProLogic IIx
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS Digital + ProLogic IIz
O
O
O
O (Höjd)
O
DTS + ProLogic IIz
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS-ES
O
O
O
O
O
DTS ES
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS 96/24
O
O
O
–
O
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio
O
O
O
O
O
DTS-HD MSTR
Dolby Digital
Dolby Digitital EX
DTS 96/24
DTS-HD
LPCM Multi-Channel
2-ch PCM
Analogue 2-ch
Kanalstatus
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, H, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS-HD High Resolution
O
O
O
O
O
DTS-HD
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
Multi-Channel
O
O
O
O
O
Digital + LPCM
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, H, SW
Multi-Channel
O
O
O
O (Höjd)
O
Digital + LPCM
Stereo
O
–
–
–
O
ProLogic IIx
O
O
O
O
O
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
ProLogic IIz
O
O
O
O (Höjd)
O
NEO:6
O
O
O
O
O
Digital + LPCM
Digital + LPCM + Dolby Digital +
ProLogic IIx
Digital + LPCM + Dolby Digital +
ProLogic IIz
Digital + LPCM + DTS + NEO:6
L, R, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, H, SW
SFE
O
O
O
O
O
Digital + LPCM + LIVE SURR
Stereo
O
–
–
–
O
Analog
ProLogic IIx
O
O
O
O
O
Analog + Dolby Digital + ProLogic IIx
ProLogic IIz
O
O
O
O (Höjd)
O
Analog + Dolby Digital + ProLogic IIz
NEO:6
O
O
O
O
O
Analog + DTS NEO:6
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
SFE
O
O
O
O
O
Analog + LIVE SURR
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
• L/R : Främre högtalare (vänster/höger)
C : Mittenhögtalare
SL/SR : Surroundhögtalare (vänster/höger)
SBL/SBR : Surround bakre högtalare (vänster/höger)
H = FHL/FHR : främre högtalare uppe (vänster/höger)
SW : subwoofer
L, R, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, H, SW
• LIVE SURR : LIVE SURROUND
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 49
49
2011-06-09
6:42:42
Användning
✎ OBS!
 Visningar av kanalstatus beror på högtalarkonfigurationen.
 SFE-läget fungerar med 2-kanals signaler.
 Om Dolby Pro Logic IIz är aktiverat ändras surround-bakre högtalaren(SBL/SBR) till främre höga högtalaren
(FHL/FHR), Dolby true HD, Dolby plus, DTS-HD Audio, SFE och NE0:6 används i 5,1-kanal.
 ProLogic IIx och ProLogic IIz fungerar bara med ljudsignaler med samplingsfrekvenser på 32KHz,
44KHz eller 48KHz.
Använda knappen AUDIO EFFECT på huvudenhetens framsida
Välja DPLIIx-läge
1. Tryck på knappen AUDIO EFFECT för att välja läget DPLIIx.
• Varje gång du trycker på den här knappen markeras
 3D SOUND i den ordningen.


2. Tryck på knappen <, >.
• Varje gång du trycker på knappen <, > väljs, MUSIC  GAME  MATRIX  PL  PL OFF
 MOVIE i den ordningen.
• Om du slår på Dolby Pro Logic IIz, visas HEIGHT  PL OFF.
• Du kan även välja DPLIIx-läget genom att trycka på knappen PROLOGIC på fjärrkontrollen.
Välja NEO:6-läget
1. Tryck snabbt på knappen AUDIO EFFECT för att välja NEO:6.
• Varje gång du trycker på den här knappen markeras
 3D SOUND i den ordningen.


2. Tryck på knappen <, > .
• Varje gång du trycker på knappen <, > väljs, MUSIC  CINEMA  OFF i den ordningen.
• Du kan även välja läget NEO:6 genom att trycka på knappen NEO : 6 på fjärrkontrollen.
Välja DSP-läge
1. Tryck på knappen AUDIO EFFECT för att välja DSP.
• Varje gång du trycker på den här knappen markeras
 3D SOUND i den ordningen.


2. Tryck på knappen <, >.
• Varje gång du trycker på knappen <, > väljs, STEREO  HALL 1 HALL 2 
J.CLUB  CHURCH  ROCK  CLASSIC  LIVE  GAME  MOVIE  CONCERT 
STADIUM i den ordningen.
• Du kan även välja DSP-läget genom att trycka på DSP-knappen på fjärrkontrollen.
50
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 50
2011-06-09
6:42:42
04
Användning
Välja 3D SOUND-läge
1. Tryck på knappen AUDIO EFFECT för att välja 3D SOUND.
• Varje gång du trycker på den här knappen markeras
 3D SOUND i den ordningen.


2. Tryck på knappen <, >.
• Varje gång du trycker på knappen <, > väljs, 3D SOUND ON  3D SOUND OFF i den ordningen.
• Du kan även välja 3D SOUND-läget genom att trycka på 3D SOUND-knappen på fjärrkontrollen.
✎ OBS!
 3D-ljudeffekten blir inte tillgänglig för Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio och
DTS-HD High Resolution Audio.
 Du kan inte använda läget Dolby Pro Logic llx för analoga flerkanalssignaler, LPCMflerkanalssignaler från HDMI, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio och
högupplöst DTS-HD-ljud.
 Pro Logic fungerar bara med ljudsignaler med samplingsfrekvenser för 32KHz, 44KHz eller
48KHz.
 3D-ljudeffekten blir inte tillgänglig för FM.
Använda SUBWOOFER-knappen
Du kan ange subwoofernivå.
1. Tryck på knappen SUBWOOFER.
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskad subwoofer-NIVÅ.
Visa med S.W. (skärmen försvinner automatiskt).
- Ställa in subwoofernivå• SW (Subwoofer) : -10 ~ +10dB
Lyssna på Radio
Du kan lyssna på radio med antingen automatisk eller manuell inställning.
1. Tryck på knappen INPUT SELECT för att välja FM.
2. Välj en frekvens (radiosändning).
• Förinställd tuning:
Tryck på knapparna #,$ på fjärrkontrollen för att välja den förinställda frekvensen.
• Manuell tuning 1 (Automatisk tuning):
Tryck på knapparna TUNING/CH ( .,, ) på fjärrkontrollen för att välja den automatiska frekvensen.
• Manuell tuning 2 :
Tryck på knapparna TUNING/CH ( .,, ) på fjärrkontrollen för att öka eller minska frekvensen
stegvis.
✎ OBS!
 Du kan också använda knapparna SELECT (.,,) på huvudenheten för att ändra radiofrekvensen.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 51
51
2011-06-09
6:42:42
Användning
Lyssna på mono/stereo
Tryck på knappen MO/ST på fjärrkontrollen.
• Varje gång du trycker på den här knappen markeras STEREO eller MONO i den ordningen.
• Om du väljer MONO i ett område med svag mottagning hjälper det till att minska ljudet.
• Den här funktionen fungerar bara med fjärrkontrollen.
Förinställa radiostationer
Du kan ställa in upp till 15 FM-stationer.
Till exempel: Ställa in station FM 89.10 i förinställning 2.
1. Tryck på knappen INPUT SELECT för att välja FM.
2. Tryck på knapparna TUNING/CH ( .,, ) på fjärrkontrollen för
att välja 89.10.
• Se steg 2 ovan för att ställa in automatiskt och manuellt.
3. Tryck på knappen för TUNER MEMORY på huvudenheten.
• Du kan använda knappen TUNER MEMORY på fjärrkontrollen.
• Inställningsnumret blinkar på displayen.
4. Tryck på knapparna TUNING/CH ( .,, ) på fjärrkontrollen för
att välja förinställning 2.
• Du kan välja förinställningar mellan 1 och 15.
5. Tryck på knappen för TUNER MEMORY på huvudenheten.
• Inställningsnumret försvinner och station 89.10 lagras som
förinställning 2.
6. För att välja andra spår upprepar du steg 2 till 5.



Lyssna på förinställda stationer
• Tryck på knappen TUNING MODE för att välja PRESET och
tryck sedan på knapparna SELECT ( .,, ).
52
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 52
2011-06-09
6:42:42
04
Användning
Om RDS-sändning
Använda RDS (Radio Data System) för att ta emot FM-stationer
Med RDS kan FM-stationer skicka ytterligare en signal tillsammans med
ordinarie programsignaler. Stationer kan t.ex. skicka deras namn och
information om vilken typ av program de sänder, som sport eller musik, etc.
När du lyssnar på en FM-station som har RDS-service lyser RDS-indikatorn
på skärmen.
Beskrivning av RDS-funktionen
• PTY (Programtyp) : Visar typ av program som sänds just nu
• PS NAME (Programservicenamn) : Visar namnet på stationen och innehåller 8 tecken.
• RT (Radiotext) : Visar den text som sänds från stationen (om de sänder någon) och innehåller max
64 tecken.
• CT (Klocka) : Visar tiden från FM-frekvensen. Vissa stationer kanske inte skickar PTY, RT eller CT, i
så fall visas inte den informationen.
• TA (Trafikmeddelanden) : När "TA ON" visas innebär det att trafikmeddelandet pågår.
✎ OBS!
 RDS kanske inte fungerar korrekt om stationen du lyssnar på inte sänder RDS-signaler på rätt sätt
eller om signalen är svag.
Att visa RDS-signaler
Du kan visa de RDS-signaler som stationen skickar på skärmen.
Tryck på RDS DISPLAY när du lyssnar på en FM-station.
• Varje gång du trycker på knappen ändras skärmen och visar dig
följande information:
PS NAME  RADIO TEXT  CLOCK/TIME  FREQUENCY
• PS (Programservice) : Under sökningen visas <PS NAME> och
stationens namn.
<NO PS NAME> visas om det inte sänds
någon signal.
• RT(Radiotext) : under sökningen visas <RADIO TEXT> och
textmeddelanden stationen skickar kommer att visas.
<NO RT> visas om det inte sänds någon signal.
• Frequency (Frekvens) : Stationens frekvens (ingen RDS-service)
Om tecknen som visas
När PS- eller RT-signaler sänds används följande tecken.
• Visningsfönstret kan inte skilja mellan gemener och versaler utan använder alltid versaler.
• Visningsfönstret kan inte visa accentuerade tecken, såsom <A,>, där accentuerat <A’s> är
exempelvis <À, Â, Ä, Á, Å och Ã.>
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 53
53
2011-06-09
6:42:43
Användning
Visning av PTY (Programtyp) och funktionen PTY-SEARCH
En av fördelarna med RDS-service är att du kan hitta en specifik typ av program bland de förinställda
kanalerna genom att ange motsvarande PTY-kod.
Att söka program med hjälp av PTY-koder
Innan du börjar, kom ihåg att…
• PTY-sökning kan endast göras bland förinställda stationer.
• Du kan avbryta sökningen när som helst genom att trycka på PTY SEARCH.
• Det är en tidsgräns för att utföra följande steg. Om inställningarna avbryts innan de är slutförda måste
du börja på steg 1 igen.
• Om du använder den primära fjärrkontrollen måste du även ha valt FM-station med den primära
fjärrkontrollen.
1. Tryck på PTY SEARCH när du lyssnar på en FM-station.
2. Tryck på knappen PTY- eller PTY+ tills PTY-koden du vill ha visas
på displayen.
• PTY-koderna visas till höger.
3. Tryck på PTY SEARCH igen medan PTY-koden från förra steget
fortfarande visas.
• Sökning genomförs av de 29 förinställda FM-stationerna,
stoppar när den hittar en kanal som motsvarar valet och spelar
stationen.
Display
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
Programtyp
Display
Programtyp
Ämnen som aktuella händelser,
dokumentärer, debatter och analyser.
CLASSICS
Information som utdelning och prognoser,
kundinformation, medicinsk information etc.
OTHER M
Lättsam klassisk musik, instrumentalt
och körmusik
Tyngre klassisk musik med orkester, som
symfonier, kammarmusik och opera
Övrig musik - Jazz, R&B, country
WEATHER
Väder
FINANCE
Ekonomi
Nyheter och rapportering
Sport
Utbildning
Radioteater etc.
Nationell eller lokal kultur inklusive
religiösa problem, samhällsvetenskap,
språk etc.
LIGHT M
CHILDREN
SOCIAL
Barnprogram
Samhällsfrågor
RELIGION
Religion
PHONE IN
Ringa in
Naturvetenskap och teknik
TRAVEL
Blandat, underhållsprogram (frågesport,
spel), intervjuer, komedi, satir etc..
LEISURE
JAZZ
Resor
Fritid
Jazzmusik
POP M
Pop music
COUNTRY
Countrymusik
ROCK M
Popmusik
NATION M
Inhemsk musik
M.O.R.M
Modern lättlyssnad musik
OLDIES
Gamla hits
FOLK M
Folkmusik
DOCUMENT
54
Dokumentär
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 54
2011-06-09
6:42:43
04
Användning
Använda en iPod
Du kan använda uppspelning på din iPod med den medföljande fjärrkontrollen.
Lyssna på musik (iPod-funktionen)
Du kan spela upp musikfiler som finns lagrade på iPod-spelaren genom att
ansluta den till AV-mottagaren.
1. Anslut dockningsenheten för iPod till iPod-uttaget på AV-mottagaren.
2. Placera iPod i dockningsenheten.
• Din iPod slås automatiskt på.
3. Tryck på knappen INPUT SELECT på fjärrkontrollen för att välja IPOD
AUDIO-läge.
4. Tryck på knappen SPELA UPP på fjärrkontrollen.
• AV-mottagaren börjar spela upp från första spåret på iPod-spelaren.
5. Du kan använda fjärrkontrollen eller huvudenheten för att styra enkla uppspelningsfunktioner som
SPELA UPP, PAUS, STOPP, HOPPA ÖVER (#,$).
✎ OBS!
 Se sidan 28 för kompatibla iPod-spelare.
Kompatibiliteten beror på programversion för din iPod.
 Du kan även välja iPod genom att trycka på knappen iPod på fjärrkontrollen.
Titta på en film (iPod videofunktion)
Du kan spela upp videofiler som finns lagrade på iPod-spelaren
genom att ansluta den till AV-mottagaren.
1. Anslut dockningsenheten för iPod till iPod-uttaget på AVmottagaren.
2. I iPod-skärmen går du till Videos > Settings och ställer in
alternativet TV Out till On.
3. Placera iPod i dockningsenheten.
4. Tryck på knappen INPUT SELECT på fjärrkontrollen för att välja
IPOD VIDEO-läge.
5. Ställ in alternativet AV IN på TV:n till AV-mottagaren till
COMPOSITE.
<iPod-skärm>
Följ anvisningarna på iPod-skärmen genom följande steg.
6. Tryck på knapparna , på fjärrkontrollen för att välja Videos och tryck
på knappen ENTER.
7. Tryck på knapparna , på fjärrkontrollen för att välja Movies och
tryck på knappen ENTER.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 55
55
2011-06-09
6:42:44
Användning
8. Tryck på knapparna , för att välja den fil som ska spelas upp
och tryck på knappen ENTER.
• Videofilen på iPod-spelaren spelas upp på TV-skärmen.
9. Du kan använda fjärrkontrollen eller huvudenheten för att styra
enkla uppspelningsfunktioner som SPELA UPP, PAUS, STOPP,
HOPPA ÖVER (#,$).
• Om du trycker på knappen PREV (FÖREGÅENDE) efter
uppspelningen kommer spelare att gå till den aktuella filens
startskärm.
<iPod Screen>
• Tryck på knappen STOPP för att stoppa uppspelningen och återgå till listskärmen.
• Tryck på RETURN-knappen för att återgå till föregående meny.
✎ OBS!
 Innan du kan spela upp videofiler i iPod-spelaren ska Audio-/Video-terminalerna på TV:n anslutas
med kompositkabeln (A/V).
 Se sidan 28 för kompatibla iPod-spelare.
Kompatibiliteten beror på programversion för din iPod.
 När den aktuella filen spelas upp till slutet så spelas inte nästa fil upp automatiskt.
För att spela upp nästa fil väljer du en fil som ska spelas på listskärmen för iPod-spelaren.
 Ingen annan skärm än uppspelningsskärmen visas på TV-skärmen. Kontrollera andra skärmar på
iPod-spelaren.
Bekväma funktioner
Sovtimerfunktion
Du kan ställa in tiden som det ska tills den här enheten stängs av automatiskt.
Tryck på SLEEP-knappen.
• SLEEP : OFF  10M  20M  30M  60M  90M  120M 
150M (MIN) väljs i den ordningen.
Kontrollera sovtimer
Tryck på SLEEP-knappen.
• Återstående tid innan den här enheten stängs av automatiskt visas på
skärmen.
• Om du trycker på knappen igen ändras sovtiden från vad angav
tidigare.
Avbryta sovtimer
• Tryck på knappen SLEEP tills SLEEP OFF visas på displayen.
56
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 56
2011-06-09
6:42:45
04
Användning
Mute-funktion
Den här funktionen är användbar när det ringer på dörren eller en telefon ringer.
Tryck på MUTE-knappen.
• MUTE visas på displayen.
Aktivering av ljud igen.
Tryck på knappen MUTE igen eller tryck på volymknappen.
• MUTE försvinner och ljudet aktiveras.
Göra inställningar för displayen
Du kan justera displayens ljusstyrka.
Tryck på DIMMER-knappen.
• Varje gång du trycker på den här knappen ändras ljusstyrkan enligt
följande: Mörk  Ljus.
✎ OBS!
 Funktionerna för SLEEP, Mute (Tyst) Adjust Display (Justera Display)
kan endast styras via fjärrkontrollen.
Funktionen Reset (Återställ)
När strömmen är på,
1. Tryck på MUTE-knappen.
• MUTE visas på displayen.
2. Tryck på knappen 2 fem gånger och tryck sedan på knappen ENTER.
• INITIAL : NO visas på skärmen.
3. Tryck på knapparna ◄ ►för att välja YES.
• Enheten slås av efter 5 sekunder.
När strömmen är av,
1. Tryck och håll in knappen TUNER MEMORY på framsida av AVmottagaren i mer än 5 sekunder.
• LYSDIODEN blinkar en gång.
✎ OBS!
 När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
 Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 57
57
2011-06-09
6:42:45
Användning
Använda hörlurar
Använd hörlurar (medföljer ej) för att njuta musiken i enrum.
Anslut hörlurarna till hörlursuttaget (PHONES) och lyssna på musik.
✎ OBS!
 Vrid inte upp volymen för högt när du använder hörlurar då det kan skada hörseln.
Programuppgradering
Samsung kan erbjuda uppgraderingar för AV-mottagarens firmware i framtiden.
Besök hemsidan samsung.com eller kontakta ett kundcenter för
Samsung för att få information om hur du hämtar uppgraderingar och
använder en USB-enhet.
Uppgraderingar går att hämta genom att ansluta en USB-enhet till
USB-porten som sitter på AV-mottagarens framsida.
ONLY FOR
UPDATE
✎ OBS!
 Sätt i en USB-enhet som innehåller firmware-uppgraderingen i
USB-porten på huvudenhetens baksida.
 Var försiktig så att du inte kopplar från strömmen eller tar ur USBminnet under tiden uppgraderingar pågår. Huvudenheten slås av
automatiskt efter att firmware-uppgraderingen har slutförts.
Egna inställningar återställs till fabriksstandard vid
programuppgradering. Vi rekommenderar att du skriver ner egna
inställningar så att du enkelt kan göra om dem efter en uppgradering.
 Om du inte lyckas att uppgradera programmet rekommenderar vi att du formaterar om USB-data
till FAT16 och försöker att uppgradera programmet igen.
 NTFS USB-filsystemet stöds inte.
 USB kanske inte stöds, beroende på tillverkaren.
ONLY FOR
SERVICE
58
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 58
2011-06-09
6:42:47
05
Övrigt
Övrigt
Manövrera TV:n med fjärrkontrollen
1. Tryck på POWER för att slå på TV:n.
2. Tryck på knappen TV för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
3. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n
4. Medan du håller in POWER anger du koden som motsvarar märket på din TV.
• Om det finns flera koder i tabellen som motsvarar TV:n får du prova en i taget för att se vilken
som fungerar.
• Om koden matchar TV:n stängs TV:n av.
5. Om TV:n slås av när du trycker på knappen POWER på fjärrkontrollen är inställningen klar.
• Du kan använda knapparna TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU och sifferknapparna (0~9).
✎ OBS!
 Fjärrkontrollen kanske inte fungerar med vissa TV-märken. Vissa funktioner kanske inte heller
fungerar, beroende på märket på TV:n.
 Fjärrkontrollen fungerar med Samsung TV som standard.
Lista över koder för TV-märken
Märke
Kodnummer
Märke
Kodnummer
Märke
Kodnummer
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Realistic
03, 19
A Mark
01, 15
Inkel
45
Sampo
40
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13, 14
JC Penny
56, 59, 67, 86
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49, 59, 60, 98
AOC
01, 18, 40, 48
Bell & Howell
(M.Wards)
Brocsonic
Candle
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
57, 58, 81
KEC
03, 15, 40
59, 60
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44
Luxman
18
18
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Soundesign
03, 40
Marantz
40, 54
Spectricon
01
Matsui
54
SSS
18
MGA
18, 40
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
Symphonic
61, 95, 96
Croslex
62
MTC
18
Tatung
06
Crown
03
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Techwood
18
Curtis Mates
59, 61, 63
Nikei
03
Teknika
03, 15, 18, 25
CXC
03
Onking
03
TMK
18, 40
Onwa
03
Toshiba
19, 57, 63, 71
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Vidtech
18
Daytron
40
Penney
18
Videch
59, 60, 69
Dynasty
03
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
15, 17, 18, 40, 48, 54,
60, 64
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82,
83, 84, 85
Philips
Pioneer
63, 66, 80, 91
Yamaha
18
Fisher
19, 65
Portland
15, 18, 59
York
40
Funai
03
Proton
40
Futuretech
03
Quasar
06, 66, 67
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
40
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Emerson
Hall Mark
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 59
59
2011-06-09
6:42:48
Övrigt
Manövrera din DVD- eller BD-spelare med fjärrkontrollen
1. Tryck på POWER för att slå på DVD-(BD)spelaren.
2. Tryck på knappen BD/DVD på fjärrkontrollen för att ställa in DVD-läge (BD).
3. Rikta fjärrkontrollen mot DVD:n (BD:n)
4. Medan du håller in POWER anger du koden som motsvarar märket på din DVD (BD).
• Om det finns mer än en kod angiven för din DVD (BD) i tabellen anger du en i taget för att avgöra
vilken kod som fungerar.
• Om koden matchar DVD:n (BD) stängs DVD:n (BD) av.
5. Om DVD:n slås av när du trycker på knappen POWER på fjärrkontrollen är inställningen klar.
• Du kan använda knapparna DVD (BD) POWER, SPELA UPP, PAUS, STOPP, HOPPA ÖVER,
MENU och sifferknapparna (0~9).
✎ OBS!
 Fjärrkontrollen kanske inte fungerar med vissa DVD-märken.
Vissa funktioner kanske inte heller fungerar, beroende på märket på DVD:n.
 Fjärrkontrollen fungerar med Samsung DVD (BD) som standard.
DVD-märkeskodlista
Märke
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
Kodnummer
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
Märke
Kodnummer
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
Märke
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
Marantz
Kodnummer
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
Märkeskodningslista för BD-spelare
Märke
SAMSUNG
Kodnummer
000, 001, 002, 003, 004
✎ OBS!
 Fjärrkontrollen fungerar bara med Samsung BD-spelare.
60
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 60
2011-06-09
6:42:49
06
Övrig information
Övrig information
Felsökning
Kontrollera följande innan du begär service.
Problem
Kontrollera
Åtgärd
Enheten slås inte på.
• Är strösladden inkopplad i uttaget?
• Koppla in kontakten i vägguttaget.
En funktion fungerar inte
när knappen trycks in.
• Finns det statisk elektricitet i luften?
• Koppla från strömkontakten och
anslut igen.
Det hörs inget ljud.
• Är högtalarna och externa
komponenter korrekt anslutna?
• Är Mute-funktionen på?
• Är volymen inställd på minimum?
• Är högtalaren felaktigt inställd på
NONE (INGEN)?
• Anslut dem korrekt.
• Tryck på MUTE-knappen för att
avbryta funktionen.
• Justera volymen.
• Se sidan 36 för att välja LARGE
(STOR), SMALL (LITEN) eller YES (JA).
Bilden visas inte på TV:
n när funktionen är vald.
• Är externa komponenter korrekt
anslutna?
• Anslut dem korrekt.
Fjärrkontrollen fungerar
inte.
• Är batterierna slut?
• Är det för stort avstånd mellan
fjärrkontrollen och huvudenheten?
• Byt ut mot nya batterier.
• Styr på nära avstånd.
Ljudet från vänster/
höger kanal blir motsatt.
• Är vänster/höger högtalare
eller vänster/höger ingångs-/
utgångskabel rätt anslutna?
• Kontrollera vänster/höger kanal
och anslut ordentligt.
Enheten kan inte ta
emot radiosändning.
• Är antennen korrekt ansluten?
• Anslut den korrekt.
• Om den ingående styrkan för
antennsignalen är svag ska du
installera FM-antennen på en
plats med god mottagning.
Det kommer inget ljud
från surroundhögtalarna.
• Är högtalarna korrekt anslutna?
• Är SURR (surround) felaktigt inställt
på NONE (INGEN) i
hötalarinställningarna?
• Är surround-läget inställt på stereo?
• Se sidan 16 för korrekt
anslutning.
• Se sidan 36 för att välja LARGE
(STOR) eller SMALL (LITEN).
• Se sidorna 49~51 för att välja
annat surround-läge.
Det kommer inget ljud
från surround bakre
högtalarna.
• Är surround bakre högtalarna
korrekt anslutna?
• Är SBACK (Surround bakre)
inställt på INGA i högtalarstorlek?
• Är Surroundläget inställt på EX/ES?
• Se sidan 16 för korrekt
anslutning.
• Se sidan 36 för att välja
LARGE (STOR) eller SMALL
(LITEN).
• Se sidan 42 för inställning av
surroundläge till EX/ES.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 61
61
2011-06-09
6:42:49
Övrig information
Problem
Kontrollera
Åtgärd
Kan inte välja EX/ESläge.
• Är SBACK (Surround bakre)
inställt på INGA i högtalarstorlek?
• Är insignalen korrekt vald?
• Se sidan 36 för att välja LARGE
(STOR) eller SMALL (LITEN).
• Använd en 7,1-kanals extern
komponent.
Det går inte att välja
läget Dolby Pro Logic IIx.
• Är ingångssignalen korrekt vald?
• Endast 2-kanalssignal kan välja
Dolby Pro Logic II. (ex:Dolby
Digital, PCM, 2 kanals analog
ingångssignal.)
Kan inte välja NEO:6läge.
• Är insignalen korrekt vald?
• Använd PCM och analog
insignal.
Det kommer inget ljud
vid uppspelning av
DTS-kodad DVD.
• Är digital ingång vald?
• Kontrollera om DVD-spelaren är
korrekt ansluten och se sidan
31 för att välja digital ingång
Produktskyddsfunktion
Värmeskydd
• Skyddsfunktionen aktiveras om huvudenheten eller strötransformatorn överhettas.
"
" visas på displayen.
Den här funktionen aktiveras :
- Om högtalarterminalen kortsluts
- Om högtalarsladden kortsluts
Om det inte finns några problem när du slår på enheten igen efter att den har kopplats från försvinner
skyddsmarkeringen PROTECTION på displayen och enheten fungerar som den skall.
62
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 62
2011-06-09
6:42:49
06
Övrig information
Fellista för autokalibrering
Felnr.
E02 INGEN MIK
Felmeddelande för autokalibrering i OSD
Anslut kalibreringsmikrofonen.
E03 BRUSIG
Håll tyst under mätningen.
E04 MIK NIVÅ
Högtalaren är för nära mikrofonen.
Installera alla högtalare och kalibreringsmikrofonen på rätt plats.
E05 INGEN FRONT
Anslut de främre högtalarna korrekt.
E07 NIVÅ OVR
Installera alla högtalare och kalibreringsmikrofonen på rätt plats.
E08 DIST OVR
Vissa högtalare är för långt från kalibreringsmikronen.
Installera alla högtalare och kalibreringsmikrofonen på rätt plats.
E13 TID OVR
Koppla ur och koppla in strömkabeln.
Utför sedan mätningen igen.
E14 KODFEL
Koppla ur och koppla in strömkabeln.
Utför sedan mätningen igen.
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 63
63
2011-06-09
6:42:49
Övrig information
Specifikationer
Vikt
6,2 Kg
Mått (B x H x D)
429,2 x 165,1 x 360,6 mm
ALLMÄNT
Driftstemperaturintervall
+5°C~+35°C
Intervall för luftfuktighet
10%~75%
Frekvenssvar
87,5~108,0MHz
Känslighet
12dBf
S/N-förhållande
MONO/STEREO 55/55dB
Osäkerhet
MONO/STEREO 0.3/0.8%
Stereoseparation
30dB
FM TUNER
FÖRSTÄRKARE
Tunerutgångsnivå
1kHz, 75kHz Dev
Utgång
20Hz~20kHz/THD = 0.9%
Främre högtalare (vänster+höger)
6 120W/CH
Mittenhögtalare
6 120W/CH
Surroundhögtalare (vänster+höger)
6 120W/CH
Surround bakre högtalare (vänster+höger)
6 120W/CH
Subwoofer
8 150W/CH
Ingångskänslighet/impedans
450mV/47k
S/N-förhållande (analog ingång)
80dB
Separation (1kHz)
60dB
Analog ingång
20Hz~20kHz(±3dB)
FREKVENSSVAR
Digital ingång/96kHz PCM
20Hz ~44kHz(±3dB)
Ingång
Kompatibel 1080p
Utgång
Kompatibel 1080p
TV-format
NTSC/PAL
Ingångsnivå/impedans
1Vp-p/75 HDMI
VIDEOUTGÅNG
Utgångsnivå/impedans
1Vp-p/75 Videofrekvenssvar
5Hz to 10kHz(-3dB)
S/N-förhållande
60dB
* S/N-förhållande, förvridning, separation och tillämplig känslighet baseras på mått enligt AES (Audio
Engineering Society).
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- För strömtillförsel och energiförbrukning, se bifogad etikett på produkten.
64
Svenska
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 64
2011-06-09
6:42:49
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung
Support.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 65
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-06-09
6:42:50
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt
inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar
i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de
gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan
dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från
annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
(Gäller inom EU och övriga Europa med separata batteriinsamlingssystem)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex.
laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande
av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var
och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
HW-D700_D770S_SWE_0609.indd 66
2011-06-09
6:42:50
Download PDF

advertising