Samsung | SHR-5082P5 | Samsung SHR-5162P Bruksanvisning

SHR-5080/5082
SHR-5160/5162
8/16-Kanals DVR användarmanual
8/16-Kanals DVR
användarmanual
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess
livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning
av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och
hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras
tillsammans med annat kommersiellt avfall.
tänk dig det omöjliga
Tack för att du har valt en Samsung produkt.
För att få en mer komplett service, vänligen
registrera dig på
www.samsung.com/global/register
Code No. AB68-00686M-00
SHR-5162_SWE.indb 44
2007-8-2 15:04:24
nyckelfunktioner för din DVR
Den digitala videobandspelaren (DVR) komprimerar bilder från 8/16 videokanaler från kameror med hjälp av
MPEG-4-teknologi. De 4-kanaliga ljudingångarna komprimeras till en ADPCM-ljudfil för lagring på hårddisken
eller för samtidig hämtning från hårddisken.
Dessutom överförs video- och ljuddata genom ett nätverk, vilket ger dig möjlighet att fjärrövervaka dem via
din PC.
 8/16-kanals komposita ingångskontakter
 videokälla kompatibel med NTSC/PAL
 Med Dual Codec kan FPS (frames per second) ändras i enlighet med bandbredd och skicka bilder oavsett
inspelningsförhållandet
 Förbättring av bildkvaliteten genom användning av De-interlace-chip
 Kan visa information och status för HDD med funktionen HDD SMART
 Kan konvertera CIF (NTSC: 352*240, PAL: 352*288) bilder till 120 IPS-bilder för NTSC eller 100 IPS-bilder
för PAL
 8/16-kanals genomgång genom videokontakter
 Överskrivningsfunktion för hårddisken
 backup-möjlighet för hårddisk USB 2.0 för stora datamängder
 Backup-funktion med USB 2.0-minne och extern CD/DVD-läsenhet (SHR-5162 och SHR-5082 inkluderar
en inbyggd DVD-skrivare)
 Kan spela in, spela och sända ljud/videodata till Windows Network Viewer (SmartViewer) samtidigt
 Kan spela in eller spela 8/16-kanals videodata
 Olika sökfunktioner (tid/datum, händelse, tidsplanering)
 Olika inspelningsfunktioner (förfluten tid, händelse, tidsplanering)
 Utvidgad hårddiskanslutning (USB 2.0)
 Alarmgränssnitt (Ingång: 8/16, Utgång: 4, Nollställning: 1)
 Fjärrövervakningsfunktion med Windows Network Viewer (SmartViewer)
VAD SOM INGÅR I DIN DVR
När produkten levereras ska du packa upp den och lägga den på golvet, eller där du vill använda den.
Sedan måste du kontrollera om följande delar finns med.
Fjärrkontroll (RCU)
En strömsladd
Två hållare
Hållarna används för att
sätta fast produkten på
hyllan
4 specialskruvar
SHR-5162_SWE.indb 2
2 EA av RS-485/
Alarm uttagsplint
2 EA av AAA-batterier
Programmet Smart
Viewer på CD (PDFmanual ingår)
Användarmanual
2007-8-2 15:04:27
säkerhetsbestämmelser
Se till att komma ihåg följande för att använda produkten på rätt sätt och förhindra egendomsrisk
eller skada.
 Använd inte flera stickkontakter på en gång.
Det kan orsaka onormal upphettning eller brand.
 Sätt inte en kruka, blomvas, kopp, kosmetika, medicin eller kärl med vatten nära dig.
Det kan orsaka brand.
 Böj inte sladden med kraft och lägg inget tungt föremål på den.
Det kan orsaka brand.
 Rör inte stickkontakten med våta händer.
This may cause electric shock.
 Sätt i stickkontakten säkert, så att den inte vibrerar.
En osäker anslutning kan orsaka brand.
 Förvara produkten på säkert avstånd från fukt, damm eller sot.
Det kan orsaka brand eller elstöt.
 Placera inga metallföremål (slantar, hårnålar, metallbitar, etc.) eller lättantändliga material
(tändsticka, papper, etc.) i fläktöppningen.
Det kan orsaka brand.
 Håll omgivningstemperaturen mellan 0°C och 40°C och förvara produkten på torrt ställe.
Apparaten kan gå sönder.
 Garantera tillräcklig luftcirkulation.
Det kan orsaka onormal funktion på grund av att temperaturen höjs.
 Förvara produkten på avstånd från direkt ljusstråle eller värme från värmeanordning.
Det kan orsaka brand.
 Demontera eller reparera inte produkten och gör inga modifieringar på den.
Det kan orsaka brand, elstöt, eller skada på grund av onormal funktion.
 Dra inte ut strömsladden.
Det kan förstöra sladden, orsaka brand eller elstöt.
 Dra ur stickkontakten vid åsk- och blixtväder.
Det kan orsaka brand.
 Förvara batteriet utom räckhåll för barn när du tagit ut det ur
produkten. De kan råka svälja det.
Kontakta läkare omedelbart, om ditt barn råkar svälja batteriet.
 Placera produkten på säkert ställe eller fäst den på väggen eller i taket med säker hållare
så att den inte kan falla.
Det kan leda till personskada.
SHR-5162_SWE.indb 3
2007-8-2 15:04:32
före användning
Den här användarmanualen ger information om hur din DVR används, med kort inledning,
produktdelarnas namn, funktioner, anslutning till annan utrustning, menyinställning och liknande.
Du måste komma ihåg följande:
 SEC har upphovsrätten för den här manualen.
 Manualen får inte kopieras utan att ha SEC:s skriftliga godkännande.
 Vi är inte ansvariga för någon eller några förluster på produkten som uppstår på grund av att du
använder produkt som inte är standardenlig eller inte följer de instruktioner som ges i manualen.
 Om du vill öppna skyddshuven på systemet för att kontrollera eventuella problem, rådfråga
experten i den butik där du inhandlat produkten.
 Du kan ladda ner öppna källkoder från följande webbsida: http://www.samsung.com.
 Innan du installerar en extern enhet, som t ex ett externt minne eller en hårddisk, ska du
kontrollera enhetens kompatibilitet gentemot Samsung DVR. Du kan hämta en lista över enheter
som är kompatibla med Samsung DVR hos din säljare.
 Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför skall inte föremål som innehåller
vatten, exempelvis vaser, placeras på apparaten.
 Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela
användningen.
VARNING
Batteri
Utbyte till fel sorts batteri i produkten kan leda till explosion. Därför måste du alltid använda samma
sorts batteri som det du har i apparaten.
Följande specifikationer gäller det batteri du använder nu.




Normal spänning: 3V
Normal kapacitet: 170mAh
Kontinuerlig standardbelastning: 0.2mA
Drifttemperatur: -20°C ~ +85°C (-4°F ~ +185°F)
Avstängning av systemet
Om strömmen stängs av medan apparaten är i funktion, eller otillåtna åtgärder utförs, kan det
orsaka skada på hårddiskenheten eller produkten. Det kan även orsaka en felfunktion på hårddisken
när produkten används. Bryt strömmen genom att använda knappen Power på framsidan av din
DVR. När du valt OK på pop-up-menyn, kan du dra ur strömsladden.
Du kanske vill installera ett UPS-system för säker användning så att du förhindrar skada som
orsakas genom oväntad avstängning av strömmen. (Rådfråga din USP-försäljare om alla problem
som rör UPS).
Drifttemperatur
Produktens garanterade drifttemperatur ligger mellan 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F).
Apparaten kan inte fungera korrekt om du kör den efter en lång tids stillastående vid lägre
temperatur än den angivna.
När du använder en apparat som stått stilla en längre tid vid låg temperatur, ska du placera den i
rumstemperatur en stund, innan du sätter i gång den.
Speciellt gäller för den inbyggda hårddisken i apparaten att den garanterade temperaturen ligger
mellan 5°C ~ 55°C(41°F ~ 131°F). På samma sätt kanske hårddiskenheten inte fungerar vid lägre
temperatur än den angivna.
GODKÄNNANDEN AV STANDARDER
TDen här utrustningen har testats och funnits överensstämma med gränserna för en digital
anordning av klass A, enligt del 15 av FCC:s bestämmelser. Dessa gränser är avsedda att
ge tillräckligt skydd mot störningar när utrustningen används i industrimiljö.
Utrustningen genererar, använder och kan utge radiovågor och, om den inte installeras och
används i överensstämmelsemed instruktionerna i manualen, kan det leda till störningar
på radiosändningar. Användningen av utrustningen i ett bostadsområde leder troligen till
störningar och i så fall kommer användaren att ombedas att korrigera störningen på egen
bekostnad.
SHR-5162_SWE.indb 4
2007-8-2 15:04:32
innehåll
PRESENTATION AV DIN
8/16-KANALS DVR
03
05
06
Kontroller på DVR
Bakpanelsjack
Fjärrkontroll
INSTALLATION
08
08
Kontrollavinstallationsmiljö
Extra hdd
ANSLUTNING TILL ANDRA
APPARATER
14
14
15
15
16
Anslutning av video, audio, och monitor
Anslutning till nätverk
Anslutning av USB
Anslutning till alarmingång/-utgång
Anslutning till RS-485-anordning
LIVE
17
17
19
20
20
21
Bearbetning av system
Live-skärmens läge
Ljudinställning på/av
Frysning och zoomning
Händelseövervakning
Spot-utgångsövervakning
MENYINSTÄLLNING
22
22
27
28
29
31
32
33
36
Före användning
System
Kamera
Monitorering
Inspelningsläge
Inspelningsläge för händelse
Schema
Nätverk
Konfigurering av nätverk
BACKUP
37
Backup
PTZ KAMERAKONTROLL
38
38
38
39
39
40
40
PTZ kamerakontrolläge
Grundläggande åtgärder med PTZ
Förinställningar
Kamerans menyinställning
Förinställningsvy
Annan vy
INSPELNING
41
41
Rec (normal inspelning)
Insp.schema
03
08
14
17
22
41
contents _01
SHR-5162_SWE.indb 1
2007-8-2 15:04:32
SÖK OCH SPELA
42
42
42
43
43
44
44
44
Före användning
Kalendersökning
Händelsesökning
Datum- och tidssökning
Gå till första sökning
Gå till sista sökning
Backupsökning
Uppspelning
SMART VIEWER
46
46
46
46
47
48
48
59
66
Inledning
Huvudsakliga egenskaper
Pc systemkrav (rekommenderat)
Installation av Smart Viewer
Öppning av programmet Smart Viewer
Smart Viewers förstasida
Setup mode
Bevakningsfunktion
Sökfunktion
WEB VIEWER
70
71
72
77
81
Introduktion av Web Viewer
Ansluta Web Viewer
Använda Live Viewer
Använda Search Viewer
Om
BILAGA
82
85
89
92
95
Produktegenskaper
Skisser
Fabriksinställningar
Felsökning (FAQ)
Open source license report on the product
42
46
70
82
02_ innehåll
SHR-5162_SWE.indb 2
2007-8-2 15:04:32
presentation av din 8/16-kanals DVR
KONTROLLER PÅ DVR
1
5080
2
3
4
01 INTRODUKTION
9
7
1
5082
9
8
1
5160
9
7
1
5162
9
7
8
7
6
2
5
3
6
2
5
3
6
2
6
4
4
5
3
4
5
introduktion _03
SHR-5162_SWE.indb 3
2007-8-2 15:04:36
1. LED FÖR ALARM
Tänds när händelse inträffar.
LED FÖR HDD
Tänds när hårddisken arbetar. Vid åtkomst av hårddisken blinkar LED upprepade gånger.
LED FÖR NÄTVERK
Tänds när data översänds via nätverket.
LED FÖR BACKUP
Tänds när backup pågår.
LED FÖR REC
Tänds när inspelning pågår.
2. PTZ-knapp
Växlar om PTZ-läget På och Av.
ZOOM (TELE) -knapp
Aktiverar den digitala zoomen (x2). Utför TELE-funktionen i PTZ-läge.
FRYS (VIDVINKEL) -knappen
Utför FRYS-funktionen i läget live. Utför VIDVINKEL-funktionen i PTZ-läge.
SÖK (VIEW) -knappen
Går till sökfunktionens bildfönster. Utför funktionen för förinställd visning i PTZ-läge.
MENY (FÖRINSTÄLL) -knapp
Går till systemets menyskärm eller flyttar till övre meny. Utför funktionen för förinställning i PTZ-läge.
3.
REC -knapp
Startar eller avslutar inspelningen
(Stegvis tillbakaspolning/Snabb) -knapp
- Stegvis tillbakaspolning: Används för tillbakasökning scen-för-scen i pausläge.
- Snabb tillbakaspolning: Används för snabb tillbakasökning under uppspelning. (-x2, -x4, -x8, -x16,
-x32, -x64.
(STOPP) -knapp
Avslutar sökning under uppspelning.
(SPELA/PAUS) -knapp
Sätter i paus och återtar uppspelningen på skärmen.
(Snabb/Stegvis framåtspolning) -knapp
- Snabb framåtspolning: Används för snabb sökning framåt under uppspelning. (x2, x4, x8, x16, x32, x64)
- Stegvis framåtspolning: Används för framåtsökning scen-för-scen i pausläge.
4. Rikt-knappar
Används för att ändra inställningar eller för att flytta markören uppåt/neråt/till vänster/höger.
5. MODE -knapp
När den trycks in i live-läge visar den i följd 16-delad, 4-delad, 6-delad, 7-delad, 8-delad, bild i bild (PIP),
och enkelsekvens.
När den trycks in i uppspelningsläge för kanaler med bara uppspelning (16, 9, 4), visar den i följd enskild
kanal, 1 uppvisningskanal med 1 live- kanal, 1 uppspelningskanal med 8 live-kanaler, 1 uppspelningskanal
med 12 live-kanaler, och 1 uppspelningskanal med 15 live-kanaler.
LJUD-knapp
Kopplar På och Av ljudet.
ALARM -knapp
Stänger av larm-LED och stoppar ljudet när ett larm uppstår.
Larmikonen försvinner när larmknappen används.
BACKUP-knapp
Tryck på denna för backup.
6. USB -port
Använd denna för att ansluta USB-enheter.
7. Kanal-knapp
Välj en enskild kanal (1 till 16) i live-läget
8. OPEN-knapp
Öppnar DVD-RW-facket.(Endast SHR-5162/5082 )
9. LED för ström
Visar om strömmen är På/Av.
Ström -knapp
Tryck på denna för att slå på/av strömmen till din DVR i live-funktion.
Ställ inte upp din DVR på en matta eller annat mjukt material för att förhindra att fläkten täpps igen.
Om du vill placera DVR på en hylla eller skåp, kontrollera först hur fläkten fungerar där.
04_ introduktion
VARNING
SHR-5162_SWE.indb 4
2007-8-2 15:04:52
BAKPANELSJACK
5080/5082 BAK
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
10
11
01 INTRODUKTION
1
12
5160/5162 BAK
1
2
3
10
11
12
1
VIDEO UT
Utgångsport för kompositvideo (BNC-kontakt)
2
LJUD UT
Ljudutgångsport (RCA_jack)
3
VGA
Utgångsport för VGA-video
4
S-VIDEO
Utgångsport för S-VIDEO
5
NÄTVERK
Anslutningsport för nätverk
6
LJUD IN
Ljudingångsport (RCA jack)
7
PUNKT
PUNKT 1: 1 kanal bara PUNKT-ut
PUNKT 2: Samma som för huvudutgång VIDEO UT (osg inte visas)
8
USB
USB-anslutningsport
9
ALARM
- ALARM IN 1~16(SHR-5160/5162) : Alarmingångsport
- ALARM IN 1~8(SHR-5080/5082) : Alarmingångsport
- ALARM RESET IN: Port för alarmnollställning
- ALARM UT 1–4: Alarmutgångsport
- TX+, TX-, RX+, RX-: RS-485-kommunikation
10
VIA
Du kan använda VIA porten för att översända en videosignal till en annan
videoutrustning.
11
VIDEO IN
Ingångsport för kompositvideo (BNC-kontakt)
12
AC-IN
AC 100 ~ 230V (PAL)
AC 110 ~ 220V (NTSC)
introduktion _05
SHR-5162_SWE.indb 5
2007-8-2 15:04:54
SHR-5162_SWE.indb 6
Tryck på knapp 0(10+), släpp, och tryck på knapp 1 (eller 2, 3, 4, 5, 6) igen inom 3 sekunder.
KANAL 11-16
FR (snabb
tillbakaspolning)
FR (snabb bakåtspelning):
Används för snabb
sökning bakåt under
uppspelning. (-x2, -x4,
-x8, -x16, -x32, -x64)
LJUD
Kopplar På och Av ljudet.
LÅS FÖR REC
Låser
inspelningsfunktionen.
0~9
Väljer en enskild kanal i
live-läget. Används för att
mata in siffervärden.
FF (snabb
framåtspolning)
Används för snabb
sökning framåt under
uppspelning. (x2, x4, x8,
x16, x32, x64)
FUNKTION
Välj en uppdelad skärm.
ALARM
Avbryter utsändning av alarm.
BACKUP
Tryck på denna för
backup.
OPEN/CLOSE
Används för att öppna
och stänga DVD-RWlådfacket. (Endast
SHR-5162, SHR-5082)
Tryck på knapp 0(10+), släpp, och tryck på knapp 0 igen inom 3 sekunder.Eller tryck på knapp 0(10+), släpp
och vänta 3 sekunder.
KANAL 10
SPELA IN
Startar eller avslutar
inspelningen
Tryck på respektive knapp 1 till 9.
KANAL 1–9
Att använda SIFFERKNAPPAR
FJÄRRKONTROLL
06_ introduktion
2007-8-2 15:05:00
SHR-5162_SWE_1.indd 7
SÖK
Går till menyfönstret för
val av sökning.
MENY
Går till systemets
menyskärm eller flyttar till
övre meny.
VISA
Utför funktionen VISA i
PTZ-läge.
FÖRINSTÄLL
Utför funktionen
FÖRINSTÄLL i PTZ-läge.
SYS ID
Används för att mata in
eller bekräfta systemets
eller fjärrkontrollens ID.
När du trycker in knappen SYS ID, mata in önskad 2-siffrig ID i ordning (fjärrkontrollens standard-ID: 00).
För att till exempel ändra fjärrkontrollens ID till 08, trycker du in knappen SYS ID, och matar sedan in 0 och 8 på knapparna i ordning.
När inmatningen är färdig, trycker du på knapp SYS ID igen, för att bekräfta inställlningen.
Ändrar ID för fjärrkontrollen
VIDVINKEL
Utför VIDVINKELfunktionen i PTZ-läge.
TELE
Utför TELE-funktionen i
PTZ-läge.
PTZ
Kopplar om PTZ-läget På
och Av.
UPPNERVÄNSTER
HÖGER
Används för att ändra
inställningar eller för att
flytta markören framåt/
neråt/till vänster/höger.
FRYS
Utför FRYS-funktionen i
live-läge.
ZOOM
Aktiverar den digitala
zoomen (x2).
ENTER
Visar markören för val
av kanal i live-läge eller
används som knapp för
val vid menykonfiguration.
Spelning/Paussättning
Sätter i pausläge eller
återupptar spelningen.
STOPP
Avslutar uppspelningen.
01 INTRODUKTION
introduktion _07
2007-8-2 18:08:34
installation
Observera följande innan du börjar använda produkten.
 Använd den inte utomhus.
 Placera inte vatten eller vätskor nära kopplingar eller produkt.
 Undvik för mycket kraft eller stötar.
 Dra inte ut strömsladden.
 Plocka inte isär produkten på egen hand.
 Överskrid inte den nominalla ingångs- eller utgångsspänningen.
 Använd bara den certifierade strömsladden.
 För produkt med jordat intag, ska stickkontakt med jordat stift användas.
KONTROLLAVINSTALLATIONS
MILJÖ
Samsung Digital Video Recorder (kallas härefter
“DVR”) är en högteknologisk säkerhetsutrustning
som innehåller en hårddisk med hög kapacitet
och ytterst snabba kretsar. Hög temperatur
inuti eller utanför produkten kan minska dess
livslängd, försämra prestanda (se diagrammet
nedan; det förklarar korrelationen mellan
temperatur och produktens varaktighet),
och leder till felfunktion.
Temperaturenhet
: ºC
Ett år: 24TIM X 365 DAGAR =8,760 TIM
Iaktta följande instruktioner för rackmontering av
Samsung DVR vid installationen.
1. Hyllplanet på vilket DVR ska monteras ska
inte avtäckas.
2. Och det tillåter också luftcirkulation genom
fläkten.
3. Såsom visas på bild 2, rekommenderar
vi att du förvarar produkten med andra
DVR eller använder hyllmontering på visst
utrymme, eller installerar ett fläktsystem för
att bidra till luftflödet.
4. För att bilda en naturlig konvektion, ska
luftintaget placeras nertill och uttaget upptill.
Livslängd (Enhet: TIMMAR)
Figure 1
5. Vi rekommenderar att du monterar luftintag
och -uttag med fläktmotorer för tillräckligt
luftflöde. (Fläktens luftintag ska vara utrustat
med ett filter för att förhindra att damm och
orenheter kommer in i apparaten.
6. Såsom visas på bild 1, ska temperaturen
inuti hyllan och runt DVR vara mellan
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F).
EXTRA HDD
Användaren kan använda två hårddiskar till den
här produkten. Men det finns många faktorer
som kan orsaka elstöt, olycka och felfunktion på
anordningen i produkten.
När användaren inte installerar korrekt eller
gör rätt inställningar, kanske anordningen inte
känner igen hårddiskarna eller kan inte köra
korrekt. Därför rekommenderas du att innan fler
hårddiskar sätts in, konsultera experten på det
ställe där du köpt produkten.
Figure 2
08_ installation
SHR-5162_SWE.indb 8
2007-8-2 15:05:48
VARNING
Att tänka på när extra hårddisk
sätts in
Bygelinställningen visas på ytan på den inköpta
hårddisken.
Om en SAMSUNG-hårddisk används görs
kopplingsinställningarna på följande sätt:
 Hårddiskbygel för Första Master och Första
Slav.
 Bygelinställning för Andra Master (DVD-RW)
och Andra Slav.
Hur man sätter in extra hårddisk
SHR-5082, SHR-5162
02 INSTALLATION
[Kontrollerar hårddiskdata]
Tänk på följande för att minska
risken för förlust av hårddiskdata.
 Kom ihåg att du bör skydda HDD
från slag och felaktig användning
då det kan orsaka skada.
 Tillverkaren är inte ansvarig för
förlust av data eller skador som
orsakats av misskötsel.
Obs.: Vid anslutning av extern hårddisk.
Kontrollera i förväg att hårddisken
är kompatibel med tillverkarens
DVR.
Exempel på vad som kan orsaka
förlust av data eller skada på
hårddisken.
 Stötar och slag på höljet under
demontering eller inställning av
DVR.
 Strömavbrott eller felaktig
avstängning medan DVR är igång.
 Flytta eller utsätta DVR:n för
stötar medan den är påslagen.
Säkerhetskopiera händelser så
snart som möjligt för att undvika att
hårddiskdata förloras.
Ta ur sladden ut nätuttaget innan något arbete
påbörjas.
1. Ta ur skruvarna på vänster och höger sida
(5 punkter på varje sida) och på baksidan
(1 punkt).
 När en extra hårddisk sätts in, bör man vara
försiktig så att kabeln inte kläms på olämpliga
ställen eller att isoleringen inte skadas.
(Det kan leda till felfunktion eller brand.)
 När en extra hårddisk sätts in, var försiktig
så att inga skador inträffar med de spetsika
uddarna inuti produkten.
 Se upp så att skruvar eller tillbehör inte
kommer bort.
Omskruvarna eller tillbehören inte läggs
tillsammans, kan det leda till felfunktion på
produkten eller den kanske inte fungerar
korrekt.
 Om du ansluter RTC-batteriet medan du
sätter till en extra hårddisk, kanske batteriet
inte fungerar. I så fall kommer du att upptäcka
fel när du ställer in tiden och använder DVR.
 Om du inte ansluter fläktens strömsladdar
efter att ha satt in extra hårddisk, så
visas felmeddelandet på displayen. Detta
kan orsaka fel vid användning, eftersom
temperaturen höjs inuti din DVR.
 Kontrollera med listan över kompatibla
hårddiskar innan du installerar extra
hårddiskar. Du kan hämta en lista över
enheter som är kompatibla med Samsung
DVR hos din säljare.
2. Ta av skyddshuven från produkten. (Skjut
det lätt bakåt, lyft uppåt och ta av det.)
Bygelinställning
installation _09
SHR-5162_SWE.indb 9
2007-8-2 15:05:49
3. Det finns hållare (Hållare-HDD) monterade på
höger och vänster sida där du kan montera
hårddiskarna. Ta ur skruvarna som håller
varje hållare att montera hårddisken på.
HÅLLARE-HDD(B)
5. När en extra hårddisk ska sättas in, måste
den inbyggda hårddisken (Första Master)
redan vara installerad. I huvudsak har en
inbyggd hårddisk installerats som Första
Master aoch en DVD-RW-enhet som Andra
Master. Ställ först in bygeln för master och
slav innan den andra hårddisken sätts in.
Bygelinställningen visas på ytan på den
inköpta hårddisken. Fäst hårddisken på
hållaren med (A)SKRUV-SPECIAL (BWH,
6-32UNC, L10. 5). Rikta in de 5 punkterna
på undersidan och monteringshålen
på hållaren, sätt in HDD, och fäst med
skruvarna.
HÅLLARE-HDD(A)
4. Om du vill sätta in en extra hårddisk, tar du
av hållare-HDD(A), strömkabel, signalkabel
(IDE-kabel), och fläktkabel.
HÅLLARE-HDD(A)
SCREW-SPECIAL
skruv|mejsel
skruv|mejsel
10_ installation
SHR-5162_SWE.indb 10
2007-8-2 15:05:51
6. För att sätta en till hårddisk när en har satts
in, tas hållaren-HDD(B) bort på DVD-RWenheten.
8. När hårddisken satts in, ansluts strömkabeln,
signalkabeln (IDE-kabeln) och fläktkabeln till
hårddiskarna.
HÅLLARE-HDD(B)
02 INSTALLATION
7. Fäst hårddisken till hållaren med hjälp av 4
(B) SKRUVMASKIN (6-32UNC, L4.2) som
kommer med när du köper hårddisken.
Skruvarna ska dras åt så de inte kan lossna.
Fäst hållaren-HDD(B) med skruvar efter att
ha riktat in de 4 punkterna på undersidan
och monteringshålen.
IDE-kontakt för
Andra HDD
Secondary HDD
IDE Connector
9. Kontrollera att anslutningarna fungerar
korrekt och stäng igen skyddshuven.
10. Fäst huven med skruvarna. (Vänster och
höger sida har 5 punkter och baksidan har
1 punkt)
installation _11
SHR-5162_SWE.indb 11
2007-8-2 15:05:52
SHR-5080, SHR-5160
Ta bort sladden från uttaget, innan detta arbete
påbörjas.
1. Ta ut skruvarna på vänstra och högra sidan (5
ställen på varje sida) och på baksidan (1 ställe).
4. Om du vill lägga till en hårddisk, ta av HDDfästet, strömsladden, signalöverföringskabeln
(IDE-kabel), och fläktkabeln.
2. Ta av höljet från apparaten. (Skjut höljet något
bakåt, lyft upp det och ta av det.)
3. Det finns fästen (HDD-fäste) monterade på högra
och vänstra sidan där du kan montera HDDs.
Ta av skruvarna som håller fästet för att montera
en HDD på det.
HDD-Fästen
12_ Installation
SHR-5162_SWE.indb 12
2007-8-2 15:05:57
5. För att lägga till en hårddisk, ska den inbyggda
HDD:n (primärmaster) vara installerad.
Principiellt är en inbyggd HDD installerad som
primärmaster. Sätt korskopplingstråden för
master och slave innan en hårddisk läggs till. Hur
man sätter korskopplingstråden framgår av den
köpta hårddiskens utsida. Sätt fast hårddisken
på fästet med SPECIALSKRUVEN (A) (BWH,
6-32UNC, L10. 5).
7. När monteringen av hårddiskarna är avslutad,
ansluts strömsladden, signalöverföringskabeln
(IDE-kabel) och fläktkablen till hårddiskarna.
9. Sätt fast höljet med skruvarna. (Det finns vardera
5 ställen på vänstra och högra sidan och 1 ställe
på baksidan.)
02 INSTALLATION
8. När du har kontrollerat, att alla anslutningar är
korrekta och utan problem, stänger du locket.
6. Sätt tillbaka HDD-fästet med monterade HDD’
s på det ställe där det togs bort. Placera HDDfästet så att alla fem monteringsställena på
HDD-fästets undersida är perfekt inriktade, skjut
det sedan mot apparatens utsida och spänn
skruvarna.
Installation _13
SHR-5162_SWE.indb 13
2007-8-2 15:06:00
anslutning till andra apparater
Bilderna som visas är baserade på SHR-5162.
ANSLUTNING AV VIDEO, AUDIO OCH MONITOR
ANSLUTNING TILL NÄTVERK
Anslutning till Internet via Ethernet (10/100BaseT)
14_ installation
SHR-5162_SWE.indb 14
2007-8-2 15:06:01
Anslutning till Internet via ADSL
03 ANSLUTNING
ANSLUTNING AV USB
1. Det finns två USB-anslutningsportar på
produktens frampanel och bakpanel.
2. USB-hårddisk, USB CD/DVD, och USBminne kan anslutas via någon av dessa
portar.
ANSLUTNING TILL
ALARMINGÅNG/-UTGÅNG
Alarmets IN-/UT-portar på baksidan av
produkten har följande element:
 5080/5082 Alarm IN/OUT Ports
3. Om USB:s hårddisk är ansluten till systemet,
bör den avläsas och ställas in via Meny >
System > Inställning lagring innan några
åtgärder vidtas.
4. Produkten ger funktionen HOT PLUG som
tillåter anslutning/borttagning av USBanordningar under systembearbetning.
VARNING
 Hårddisk av USB-typ ska ställas
in som Master.
 Om USB-anordningen för backup
inte går att formatera i DVR, kan
du formatera den som FAT32 på
datorn.
 5160/5162 Alarm IN/OUT Ports
För mer information, se avsnittet om
System i kapitel 5, Menyinställning.
 ALARM IN 1 to 8 (SHR-5080/5082) :
Alarmingångsportar
 ALARM IN 1 to 16 (SHR-5160/5162) :
Alarmingångsportar
 ALARMNOLLSTÄLLNING: När en signal
om nollställning av alarm mottages, raderar
systemet den aktuella in- eller utsignalen för
ALARM och återställer alarmsensorn.
 ALARM UT 1 till 4: Alarmutgångsportar
installation _15
SHR-5162_SWE.indb 15
2007-8-2 15:06:06
ANSLUTNING TILL RS-485ANORDNING
Du kan ansluta en RS-485-anordning via en
bakre port på produkten. Du kan till exempel
ansluta och styra PTZ-kameror som stöder
kommunikation med RS-485.
Du kan också anta metoden Half Duplex eller full
Duplex för datautbyte.
PTZ-anordning
Bak
Typ Halv Duplex
Data (–)
Data (+)
Tx(–)
Tx(+)
Typ Full Duplex
Rx(+)
Rx(–)
Tx(–)
Rx(–)
Rx(+)
Tx(+)
Baud rates som stöds är 600, 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, och 38400.
VARNING
 Kontrollera först om RS-485anordningen är kompatibel med
produkten.
 Var sedan noga med att inte ändra
polernas riktning (+/-) på RS-485 när
denna ansluts.
16_ installation
SHR-5162_SWE.indb 16
2007-8-2 15:06:09
live
BEARBETNING AV SYSTEM
LIVE-SKÄRMENS LÄGE
När strömmen slås på visas följande Samsunglogotyp.
Live-skärmens ikoner
När startproceduren är avslutad, visas live-skärmen
med ett pipljud. (Det tar cirka en minut innan liveskärmen kommer fram.)
04 LIVE
Live-skärmens ikoner visar status för den aktuella
inställningen eller funktionen.
CAM 01
 Om en ny hårddisk installerats, kan
initieringen ta längre tid eftersom den ska
initiera den nya hårddisken också.
 Om live-skärmen inte visas eller
indikatorerna på frampanelen fortsätter
att blinka, måste anslutningarna
kontrolleras. Om systemet inte fungerar
normalt, kontakta expert från affären där
du köpte produkten.
Live-skärmen påverkar inte tidigare MENYinställningar. Om du startar om systemet när en
inspelning pågår, kommer inspelningen att starta
igen.
CAM 01
: Inspelningsikon
Varje ikon föreställer Normal/Händelse
(Alarm+Rörelse)/Schemalagd Inspelning.
: Inspelningsikon för videostorlek
Varje ikon föreställer inspelningsstorleken för
Normal eller CIF.
 Normal: Halv D1—(NTSC) 720x240, (PAL)
720x288
 CIF: CIF— (NTSC) 352x240, (PAL) 352x288
 Halv D1 är ett videoavkodningsläge för
MPEG-4 i vilket halva den horisontella
upplösningen avläses.
: Ikon för inspelningslås
Den indikerar att inspelningslåset aktiverats.
Denna ikon visas när du spelar in videobilder
medan inspelningslåset är inställt. För att avbryta
inspelningen ska du skriva in det förinställda
lösenordet.
live _17
SHR-5162_SWE.indb 17
2007-8-2 15:06:10
: PTZ-ikon
Den här ikonen visas när PTZ-apparaten ställs in
och den blir gul när PTZ är i funktion.
: Autosekvensikon
Ikonen visas i autosekvensläget.
: Ikon för backupspelning
Den här ikonen visas när backupdata spelas
upp.
: Ljudikon
Den här ikonen representerar ljudets tillstånd På/
AV och blir gul när ljudet ställs på På. Den visas
inte i videoläge eller när ljudet stängs av.
: Fläktfelsikon
Den här ikonen visas när fläkten inte fungerar
korrekt.
: Ikonen för aktiv sensor
Den här ikonen visas i kanalen som är länkad till
den externa sensorsignalen när sensorn är aktiv.
: Ikon för rörelsehändelse
Den här ikonen visas i kanalen för rörelsehändelse
när upptäckten av rörelse ställs på På.
: Ikon för Ingen HDD
Den här symbolen framträder vid fel på hårddisk.
När ikonen för Fläktfel eller Ingen hårddisk
visas, kontakta servicecentret.
: Zoomikon
Den här ikonen visas medan zoomen är aktiv och
försvinner när zoomens funktion avbryts.
V.förlust/V.av: Videoingångens status
När inga videodata matas in medan videon är
aktiv, visas V. förlust på kanalen. När du ställer in
Video På/Av till AV, visas V.Av.
: Frysikon
Den här ikonen visas i frysningsläge och
försvinner när frysningen avbryts.
Live-skärmslägen
SHR-5162/5160 - modellerna tar emot 16
live-bilder och visar dem på följande 9 lägen
så som visas på bilden. För att se varje läge
i ordningsföljd, tryck upprepade gånger
på MODE-knappen på frontpanelen eller
fjärrkontrollen. SHR-5082/5080-modellerna har
CAM_02
inget 16-delat läge.
: Ikon för full hårddisk för inspelning
Den här ikonen visas när hårddiskens utrymme
inte räcker vid inspelning.
CAM_01 CAM_02 CAM_03 CAM_04
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_04
CAM_05
CAM_06
CAM_07
CAM_08
CAM_09
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_01
CAM_01
CAM_02
CAM_09 CAM_10 CAM_11 CAM_12
CAM_13 CAM_14 CAM_15 CAM_16
CAM_01 CAM_02 CAM_03 CAM_04
CAM_04 CAM_05
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_04
CAM_05
CAM_06
CAM_07
CAM_08
CAM_09
CAM_03
CAM_04
CAM_01
CAM_02
CAM_04
CAM_05
CAM_06
CAM_03
CAM_06 CAM_07
CAM_01
CAM_02
CAM_02
CAM_03
CAM_01
CAM_09 CAM_10 CAM_11 CAM_12
CAM_13 CAM_14 CAM_15 CAM_16
16-skärmsläge
CAM_02
CAM_03
CAM_01
CAM_04 CAM_05
9-skärmsläge
CAM_03
CAM_04
4-skärmsläge
CAM_04
CAM_05
CAM_06
6-skärmsläge
CAM_03
CAM_06 CAM_07
7-skärmsläge
CAM_02
CAM_03
CAM_01
CAM_04
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
8-skärmsläge
CAM_02
CAM_01
CAM_02
Bild-i-bildläge
CAM_01
Autosekvensläge
CAM_01
En-skärmsläge
CAM_03
CAM_01
CAM_04
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_01
CAM_02
CAM_01
CAM_01
18_ live
SHR-5162_SWE.indb 18
2007-8-2 15:06:11
 I 9-skärmsläget, visar den första skärmen
9 kanaler (CH 1 to CH 9) och den andra visar
resterande 7 kanaler (CH 10 till CH 16) efter
att HÖGER riktningsknapp tryckts in. Om du
trycker in HÖGER riktningsknapp igen, ändras
läget till Autosekvensläget.
 På liknande sätt sker i 4-skärmsläget, och
den första skärmen visar 4 kanaler (CH 1 to
CH 4), den andra CH 5 till CH 8, den tredje
visar CH 9 till CH 12, och den fjärde skärmen
visar CH 13 till CH 16. Om du trycker in
HÖGER riktningsknapp igen, ändras läget till
Autosekvensläget.
 Varje gång du trycker in knappen
MODE, ändras lägena i följande sekvens:
16-skärmsläge  9-skärmsläge 
4-skärmsläge  6-skärmsläge  7-skärmsläge
 8-skärmsläge  Bild-i-bildläge 
Autosekvensläge  16-skärmsläge.
 Tryck in knappen CH 1 till CH 16 för att se
full skärm på varje kanal, efter att ha tryck in
knappen ENTER.
 Tryck in knappen MODE efter att ha fått en
fullskärmskanal i läget för uppdelad skärm
för att gå tillbaka till föregående skärm med
uppdelad skärm.
Att välja live-skärmsläge
I andra lägen med uppdelade skärmar utom för
full skärm, 16-skärmsläget, och autosekvensläget,
kan du välja en kanal som ska visas genom att
trycka in knappen ENTER och SIFFER-knapp.
Om du ställer in vald kanal på Ljud På, kan du
koppla på eller av ljudet i live-läget.
Tillgängliga lägen kopplas om med knappen
MODE och med SIFFER-knapparna på
frampanelen eller fjärrkontrollen. Följande figure
är live-lägenas övergångsdiagram för SHR-5162/
5160-modellerna.
04 LIVE
 Läge för Full skärm (En bild)):
Visar den valda kanalen på full skärm.
 Läge för uppdelning på 4, 6, 7, 8, och 9:
Visar 4, 6, 7, 8, 9 kanaler i varje delat
skärmfönster. Du kan välja kanalnummer
själv genom att använda knappen MODE
på frampanelen eller fjärrkontrollen. I lägena
4-kanals och 9-kanals delning, ändras
skärmens utseende när du använder
riktningsknapparna.
 Läget för delning i 16 skärmar :
Visar 16 live-kanaler på skärmen uppdelad i
16 delar. Autosekvensen finns inte.
 Läget för PIP (bild-i-bild):
Visar en liten skärm på en full skärm. Du
kan ändra kanalnumret på en full skärm eller
liten skärm gneom att trycka på knappen
ENTER och SIFFERKNAPPEN. För att
växla mellan huvud- och underskärmar,
trycker du på knappen ENTER och sedan på
riktningsknappen VÄNSTER eller HÖGER.
du kan flytta underskärmen till 5 olika nivåer
genom att använda riktningsknapparna UPP/
NER.
 Läget för Autosekvens:
Visar i följd alla kanaler med en intervall med
autosekvens. Autosekvenstiden ställs in i
Kamerakonfiguration på menyn.
LJUDINSTÄLLNING PÅ/AV
Ljudinställning På/Av i fullskärmsläge
I fullskärmsläget, kopplas ljudet på den valda
kanalen automatiskt på. Du kan koppla på eller av
ljudet genom knappen AUDIO (LJUD). Beroende
på inställningsförhållandet för ljud På/Av, ändras
Ljudikonen för kanalen och blir gul eller vit.
Ljud inställning På/Av i 16-skärmsläge
När du trycker in knappen ENTER i
16-skärmsläge, visas valmarkören för att du ska
välja en kanal. När du väljer en kanal och trycker
in knappen AUDIO (LJUD) på frampanelen eller
fjärrkontrollen, så kopplas den valda kanalens
ljud till På eller Av.
Beroende på inställningsförhållandet för ljud På/
Av, ändras Ljudikonen för kanalen och blir gul
eller vit. Du kan ha ljudinställningar på kanal 1 till
4 i 16-skärmsläge.
 Den aktuella skärm som börjar visas
16-skärmsläget till att börja med. SHR-5082/
5080-modellerna startar från det 9-delade läget.
live _19
SHR-5162_SWE.indb 19
2007-8-2 15:06:12
Ljudinställning På/Av i 4, 6, 7, 8 och
9-skärmslägen och bild-i-bildläge
Som i 16-skärmsläge, när du trycker in knappen
ENTER i 4, 6, 7, 8, och 9-skärmsläge och bild-ibildläge, visas valmarkören för att du ska välja en
kanal.
När du valt en kanal kan du ställa in Ljudet till På
eller Av med hjälp av knappen AUDIO (LJUD).
Beroende på inställningsförhållandet för ljud På/
Av, ändras Ljudikonen för kanalen och blir gul
eller vit.
FRYSNING OCH ZOOMNING
Frysfunktion
Frysfunktionen sätter videobilden på paus på liveskärmen och finns bara i live-läget (realtidsläge).
Du kan ställa in den här funktion på På eller Av
med knappen FREEZE (FRYS) på frampanelen
eller fjärrkontrollen.
Zoomfunktion
Zoomfunktionen förstorar det valda området till
dubbel storlek, och finns bara i fullskärmsläget.
När du trycker in knappen ZOOM på
frampanelen eller fjärrkontrollen, visas
zoomområdet. Använd riktningsknapparna UPP/
NER/VÄNSTER/HÖGER för att justera läget för
zoomningen. Efter att zoomningsområdet valts,
trycker du på knappen ENTER för att förstora
det valda området till dubbel storlek. För att
avbryta zoomfunktionen, trycker du en gång till
på knappen ZOOM.
HÄNDELSEÖVERVAKNING
Händelsebevakningen används för att visa
kanalen som synkroniseras med en händelse på
skärmen när speciell händelse uppstår (förlust
av sensor/rörelsevideo). Inställningarna för
aktivering av händelsebevakning och händelsens
varaktighet görs på Bevakning på menyn.
Om du ställer in en intervall på 5 sekunder för
händelsebevakning och en händelse inträffar
på CH 2 som visas på bilden, så visar systemet
CH 2 med full skärm i 5 sekunder. Om en annan
händelse inträffar inom 5 sekunder, visas den
också tillsammans med existerande händelse.
Som bilden visar, om vi antar att båda
händelserna på CH1 och CH 3 inträffar inom 5
sekunder (till exempel efter 4 sekunder) efter att
händelsen på CH 2 inträffat, så visas dessa tre
händelser uppdelade på 4 skärmar.
Om en ny händelse inte inträffar under
händelsens varaktighet, så går systemet
tillbaka till föregående direktläge. Om du
trycker på knappen ALARM under händelsens
varaktighet så stoppar händelsebevakningen.
När en händelse inträffar, så tänds alarmets
LED. Tryck på knappenALARM igen
för att släcka alarmets LED. Härmed är
alarmets inställning intierat, händelseikonen
försvinner, och händelsebevakningen avbryts
medan den är aktiv. Efter alarmet återställs
händelseinspelningen.
[Händelseskärmen ändras i Händelsebevakning]
20_ live
SHR-5162_SWE.indb 20
2007-8-2 15:06:14
SPOT-UTGÅNGSÖVERVAKNING
På live-skärmen kan du välja en spotutgångskanal enligt nedanstående
beskrivning:
 Tryck in knappen STOPP på frampanelen
eller fjärrkontrollen och tryck en knapp av
16 kanaler. Den valda kanalen ställs på
en spot-utgångskanal.
 När du trycker på knappen STOPP
och sedan på MODE inom 2 sekunder,
ändras spot-utgångskanalen till ändrat
skärmläge.
 Om den inbyggda hårddisken inte är
ansluten eller inte fungerar, så visar
systemet ett fel ( ) som säger “fel
på inbyggd hårddisk” högst upp i
vänster hörn. I så fall kan du inte
utföra inspelning, uppspelning eller
backup. Kontakta servicecentret.
 Om fläktarna i produkten inte fungerar
korrekt eller det är något fel på dem,
så visas meddelandet om fläktfelpå
live-skärmen som visas på följande
bild. Kontrollera i så fall om fläktarna
går eller inte. När fläktarna återställts,
försvinner Felikonen ( ) som visas
högst upp i vänster hörn. Om det
är fel på fläkten, kan detta förkorta
produktens livslängd, så kontakta
servicecentret.
04 LIVE
Spot-utgångsövervakning har inget att göra
med live-skärmens utmatning. Den övervakar
en särskild kanal på full skärm. Efter att ha valt
Bevakinställing på MENY, kan du välja en
kanal för övervakning i Spotutgång kanal.
Du kan också övervaka alla kanaler med en
automatisk sekvensintervall.
Vid spot-utgångsövervakning, visas inte liveskärmens ikoner.
Om händelsebevakaren för spotutgång ställs på
På, kan du se händelsekanalerna.
När händelserna inträffar i sekvens, visar kanalen
på kameran att den sista händelsen har utgetts.
(Vid alarm, aktiveras flera kanaler.)
När flera kameror ansluts, matas kameran med
lägst nummer ut på spot-utgångskanalen.
VARNING
Fläktinformation
Ett fel har uppstått i fläkten.
Se manualen.
live _21
SHR-5162_SWE.indb 21
2007-8-2 15:06:15
menyinställning
FÖRE ANVÄNDNING
 Menyns struktur ser ut på följande sätt:
MENYINSTÄLLNING
System
Datum/Tid/Språk
Lösenord
Ladda fabriksvärden
System Log
Händelse log
Systeminfo och Inställning
Inställning lagring
Exportera/Importera Inställning
Fjärrkontroll
Kamera
Bevakinställing
Inspelningsinst
Händelse inspeln.
Schema
Backup
 Knapparna SÖK, BACKUP, PTZ, STRÖM i
Live-läget
För att utföra sökning, backup, PTZ-kontroller,
eller avstängningsfunktion trycker du på
följande knapp i live-läget. Sedan kommer
ett fönster upp där det frågas efter ett ID och
lösenord för validering av användaren.
Skriv in ID och lösenord
ID
Nätverk
Admin
Lösenord
Styrning/kontroll
Välj
MENU
Ut
OK
 Val
Den gula markören är valfältet. Använd
knapparna Riktning på frampanelen eller
fjärrkontrollen för att flytta markören till önskad
meny. Om du trycker in knappen ENTER när
markören står på önskad meny, visar skärmen
underfönstret.
För att välja en post från menyn trycker du
på knappen ENTER. På en rullgardinsmeny
använder du riktningsknapparna UPP/NER för
att flytta markören till önskad post.
 OK and Avbryt i varje inställningsfönster
Då ändringarna gjorts i ett inställningsfönster,
kan de tillämpas med OK.
När du väljer Avbryt, tillämpas inte de ändrade
inställningarna och skärmen går itllbaka till den
övre menyn.
 MENY -knappen
När knappen MENY trycks in i någon av
inställningsmenyerna, ändras skärmen till den
övre menyn. Om du trycker in knappen MENY
i Live-läget, så visas lösenordsfönstret för
validering av användaren.
Admin Lösenord
OK
Avbryt
Avbryt
 Riktningsskylten ( eller ) alldeles intill
menytiteln eller posten leder dig till att trycka
på den knapp som visas på frampanelen eller
fjärrkontrollen för att gå till underposten.
SYSTEM
Inställning av Datum/Tid/Språk
Datum/Tid/Språkinställning
Datum
Tid
Tidzon
Tidssynkronisering
Datumformat
Tidsformat
Språk
DST
Av
2007-08-01
10:00:00
(GMT+01:00)
Inställning
ÅÅÅÅ-MM-DD
24 Timmar
Svenska
Mar-Sista-Sön 01H ~ Oct-Sista-Sön 01H
OK
Avbryt
 Datum
Tryck på knappen ENTER och använd
riktningsknapparna VÄNSTER eller HÖGER
för att flytta till år, månad och dag. För att
ändra värdet, använder du UPP- eller NERknappen. Tryck på knappen ENTER för att
bekräfta inställningen.
 Tid
Tryck på knappen ENTER och använd
riktningsknapparna VÄNSTER eller HÖGER
för att flytta till timme, minut och sekund. För
att ändra värdet, använder du knapp UPP
eller NER. Tryck på knappen ENTER för att
bekräfta inställningen.
22_ menyinställning
SHR-5162_SWE.indb 22
2007-8-2 15:06:16
VARNING
[Datum-/Tidsändring]
Efter att datum och tid har ändrats, kan
data som spelats in före ändringen tas
bort. Till exempel om den aktuella tiden
ändras från 8 till 7 raderas alla data
inspelade mellan 7 och 8.
Inställning Tidssynkronisering
Auto Tidsynkronisering
Tidserver (IP)
Aktiverat av Server
Senaste synkroniseringstid
Av
203.248.240.103
Av
2007-01-26 12:39:12
Fel
OK
Avbryt
 Datumformat
Systemet stöder 3 typer av format: ÅÅÅÅ-MMDD, DD-MM-ÅÅÅÅ, and MM-DD-ÅÅÅÅ.
 Tidsformat
Systemet stöder 2 typer av format: 24 timmar
och 12 timmar(AM/PM).
 Språk
Efter att ha valt ett språk, visas skärmmenyer
(OSD) på det valda språket.
 DST (Daylight Saving Time)
DST ställer in klockan en timme före lokal
standardtid. Den här inställningen aktiverar
systemet att visa tiden justerad för DST. Om
DST ställs på Av, tillämpas den inte. För att
sätta på DST, skriv in starttiden och sluttiden till
höger. Då kan du bara ställa in månad, vecka
(t.ex. 1, 2, 3, 4, sista dagen), datum, och tid.
Lösenord
Standardlösenordet för Admin och användare
är “4321”. Menyinställningsfönstret går inte att
komma åt för användarbruk, bara för Admin.
Admin kan ge användare (Anv1 till Anv2)
åtkomsträtt till valda funktioner. Om du trycker
på Inställning i Användarauktoritet, väljs alla
åtkomsträttigheter.
Knapplås på
Bekräfta
På
Av
Användare1
Bekräfta
Inställning
PTZ
OK


Stäng Av
Avbryt
 Nytt lösenord
Du kan ändra lösenordet genom att skriva
in ett nytt lösenord i denna ruta. Lösenordet
kan vara upp till 8 tecken. Tryck på knappen
ENTER och skriv in siffrorna med SIFFERknapparna på frampanelen eller fjärrkontrollen.
Tryck på ENTER igen för bekräftelse. Då
flyttas markören till bekräftleserutan för Nytt
Lösenord.
 Bekräfta
Den bekräftar att det nyinskrivna lösenordet
är korrekt. Mata in det nya lösenordet igen i
rutan.
 Lösenordslås
Om det sätts på På, frågas i ett popup-fönster
om lösenord var gång du väljer en meny. Om
det sätts på Av, kan du ställa in menyer utan
att skriva in lösenordet.
 Inspelningslås
Om Inspelningslås är inställt på På dyker
ett fönster upp, som frågar efter lösenordet
samtidig som inspelningen upphör.
 Användarauktoritet
Du kan välja vilken du vill av Sök, Backup,
PTZ, och Stäng av. Om användaren inte har
åtkomsträtt för Sökning, kan denne inte ställa
in Sökmenyn.
 Knapplås På
Om du väljer detta, går systemet genast in
på live-läget. OM du trycker en knapp på
frampanelen eller fjärrkontrollen, visas fönstret
för inskrivning av lösenord. Om rätt lösenord
skrivs in, inaktiveras låsfunktionen.
05 MENYINSTÄLLNING
 Tidszon
Ställ in den lokala tidszonen baserad på
Greenwich Mean Time (GMT).
 Tidssynkronisering
Tiden på din DVR kan synkroniseras med
en särskild server. För detta ändamål måste
du skriva in IP-adressen till tidsservern och
bestämma start för denna aktivitet.
- Auto Tidsynkronisering
Synkroniserar samtidigt som tidsinformation
från tidservern (IP) samlas
- Aktiverat av Server
Tidssynkronisering sker när fler än två DVRenheter är anslutna, och när den DVRenheten, som är igång och ansluten till
servern, är inställd som standard.
Lösenord
Admin Lösenord

Nytt Lösenord
Lås Lösenord
Inspelningslås
Användalösenord
Användarinställningar

Nytt Lösenord
Användarauktoritet
Sök
Backup
[Knapplås På]
Om du väljer detta, kopplar systemet genast
om till live-läget och alla knappar blir låsta.
Om användaren går in på den valda
funktionen, måste han eller hon först skriva
in lösenordet.
menyinställning _23
SHR-5162_SWE.indb 23
2007-8-2 15:06:17
Ladda fabriksvärden
Används för att initiera alla inställningar till
fabrikens standardinställningar. Inspelade
videodata tas inte bort. Välj OK för att starta
initiering.
MENYINSTÄLLNING
System
Kamera
Bevakinställing
Inspelningsinst
Händelse inspeln.OK
Schema
Backup
Datum/Tid/Språk
Lösenord
Ladda fabriksvärden
System Log
ÄrHändelse
du säker?
log
Systeminfo och Inställning
Avbryt
Inställning lagring
Exportera/Importera Inställning
Fjärrkontroll
Nätverk
Styrning/kontroll
Välj
MENU
Ut
Systemlogg
Systemets logg används för att kontrollera viktiga
registreringar som gjorts av en administratör.
Loggdata omfattar systemrelaterade loggdata
såsom systemstart, avslutning av systemet,
ändring av menyinställningar och liknande.
Ladda
standardinställning
Systemets
uppgradering
Hårddisken full
Initierar systemet.
Ändrar systemets
programvara.
Inget utrymme på
hårddisken
Start av backup
Startar backup.
Avslutning av backup Avslutar backup.
Backup slut
Stoppar backup.
Backupp misslyckades Backup lyckades inte
Radera ATA HDD
Raderar ATA-data.
Radera USB HDD
Raderar USB HDD-data.
Radera USB-minne
Raderar USB-minnets data.
Stopp av överskrift av Stoppar uppspelning
uppspelning
genom överskrivning.
Stopp Backup
Stoppar uppspelning
(Skriv över)
genom överskrivning.
Händelselogg
Används för att kontrollera registrerade händelse
som alarm, rörelse, videoförlust och liknande.
Loggdata innehåller data och tid för händelsens
utförande.
System Log
Nej
46
45
44
43
42
41
40
39
System Log Lista
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Första
Föreg.
Händelse log
Datum/Tid
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:09
2007-08-01 09:59:38
2007-08-01 09:59:30
Nästa
Sista
Nej
4
3
2
1
Händelse log lista
Video Loss CH[2]
Video Loss CH[2]
Video Loss CH[2]
Video Loss CH[1]
Ut
Första
Aktivitetsknappar är:
 Första: Flyttar till första loggsidan.
 Föreg.: Flyttar till föregående loggsida.
 Nästa: Flyttar till nästa loggsida.
 Sista: Flyttar till nyligen skriven loggsida.
Systemets loggar är följande:
Systemstart
Inloggning (Admin)
Utloggning (Admin)
Inloggning
(Användare)
Utloggning
(Användare)
Inställningsstart (Lokal)
Inställningsslut (Lokal)
Inställning (Fjärr):
Läsare
Uppspelningsstart
Uppspelningsslut
Återställning av
strömavbrott
Tidsändring
Datum/Tid
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
Startar systemet.
Läsarens inloggning (Admin)
Läsarens utloggning (Admin)
Läsarens inloggning
(Användare)
Läsarens utloggning
(Användare)
Går in på menyn.
Går ut ur menyn.
Ställer in menyn.




Föreg.
Nästa
Sista
Ut
Första: Flyttar till första loggsidan.
Föreg.: Flyttar till föregående loggsida.
Nästa: Flyttar till nästa loggsida.
Sista: Flyttar till nyligen skriven loggsida.
Händelseloggarna är följande:
Videoförlust CH[N]
Innebär förekomst av
förlust av kanalvideo [N].
Alarmsökning CH[N]
Innebär förekomst av
kanalalarm [N].
Rörelsesökning CH[N].
Innebär förekomst av
kanalrörelse [N].
Startar uppspelningen.
Avslutar uppspelningen.
Återställer systemet efter
strömavbrott.
Ändrar datum/tid.
24_ menyinställning
SHR-5162_SWE.indb 24
2007-8-2 15:06:18
Information och inställning av system
Systeminfo och Inställning
Systeminfo
Programversion
Sändningsformat
Mac-adress
B3.09-K1.53-V2.20_0707051455
PAL
00:16:6C:22:28:EF
USB S/W uppgradering
Version
B3.09-K1.53-V2.20_0707071230
Avbryt
Detta inställningsfönster ger följande
inställningsalternativ:
 Programversion: Visar aktuell
programversion. Värdet kan inte ändras.
 Sändningsformat: Visar aktuellt
sändningsformat (NTSC/PAL). Värdet kan inte
ändras.
 Mac-adress: Hårdvaruadress med 6-Byte.
Värdet kan inte ändras.
 USB S/W uppgradering
Du kan uppdatera programvaran med
en USB-anordning. Om ingen anordning
finns, visas Ingen. Om USB-minnet har ett
uppgraderingsprogram, visas dess version.
För att uppgradera mjukvaran i USB-enheten,
välj kryssrutan till höger och tryck på OK.
Inställning lagring
05 MENYINSTÄLLNING
OK
 HD-slutläge
- Stopp: Stoppar inspelning när disken är full
medan inspelning fortfarande pågår.
- Skriv över: Raderar föregående inspelade
data för att lagra nya data under inspelning,
när disken är full.
 HD-slutsignal
- På: Piper när disken blir full under inspelning.
- Av: Även om disken blir full under inspelning,
piper den inte.
 HD-installationsinformation
När du klickar på (
) visas HDinstallationsinformationen på bildskärmen.
Du kan se modellnamn, kapacitet och
hårddiskstatus på din DVR. Statusen visar
God, Ej god och kontrollera. Vid ”Ej god”
status bör du byta ut hårddisken. Vid ”
Kontrollera” status bör du byta ut hårddisken
eller kontrollera den regelbundet. När du har
klickat på Alarminställn. kan du ställa in larm
och varaktighet så länge som statusen är ”
Ej god” eller ”Kontrollera”. Om du klickar på
HD-lägeskarta, den visar informationen om
hårddiskinstallationen. När ett problem uppstår
kan du se vilken hårddisk som har problem.
 Hårddiskens kapacitet kan framträda olika
i menyn för minnesinställning och menyn
för HD-installationsinformation.
 På SHR-5160/5080 så framträder
hårddisksnamnet istället för DVD RW.
HD-installationsinformation
Nej
1
2
3
4
Model
ST3250823ACE
ST3160212ACE
DVD RW
ST3250823ACE
Kapacitet
250.05G
160.04G
250.05G
Status
Bra
Bra
Bra
Du kan konfigurera inställningar som rör
minnesanordningen.
Alarminställn.
Inställning lagring
Anordningsinformation
Enhet
Nej Använt/Totalt
ATA
1 0.00/235.66G
USB Minne
1 0.00/494.98M
HD-slutläge
HD-slutsignal
Radera Använt
Intern
Backup
Skriv över
Av
OK
Ut
HD-lägeskarta
Alarminställn.
Ej god
Ingen
Varaktigh.
Av
Kontrollera
Ingen
Varaktigh.
Av
Avbryt
OK
 Information om anordningen
Visar nummer, kapacitet och användning av
ATA och USB. (De totala kapacitet som visas
kan vara lägre än den aktuella kapaciteten, på
grund av att DVR använder någon del av den i
internt syfte.) Efter att Radera har valts för varje
anordning, kan du ta bort data över den. Om
det gäller USB-anordningen kan du ställa in
användning för extension eller backup. Om du
ändrar användning av anordningen, tas lagrade
data bort.
Avbryt
HD-lägeskarta
Ut
menyinställning _25
SHR-5162_SWE.indb 25
2007-8-2 15:06:20
VARNING
När läget för HD-slut ställs på Skriv
över och HDD skriver över data som
tidigare säkerhetskopierats, så kan
starttiden för backup ändras eller
backup-processen avbrytas.
[Skriv över disk]
När Skriv över väljs, så raderas tidigare
händelsedata och läget ändras också.
[Inbyggd HDD]
Det är en fysisk hårddisk som är ansluten
till IDE-kabeln inuti huvudenheten och
lagrar data.
[Extern HDD]
Det är en fysisk hårddisk ansluten till
en port och ett jack på baksidan av
huvudenheten och den lagrar också data.
Den kan användas som ytterligare hårddisk
eller hårddisk för backup.
 Utökad HDD: Kompletterar den inbyggda
hårddisken. Den sitter ovanpå den
inbyggda hårddisken.
 HDD för back-up: Används för back-up
av data som spelats in på hårddisken.
[ATA]: Inbyggd HDD
Det här är en implementering av en
diskenhet som intergrerar hårddiskens
styrenhet. Det är en fysisk hårddisk
ansluten till IDE-kabeln inuti huvudenheten.
[USB]: Extern HDD
(Utökad HDD eller HDD för back-up)
Den används för extern anslutning av
hårddisk. Den externa hårddisken ansluta
visa den här USB-porten på fram- eller
bakpanelen.
Exportera/Importera Inställning
Den här menyn används för att exportera eller
importera inställningar som rör DVR till/från USBminnet.
Exportera/Importera Inställning
Exportera Inställning till USB Minne
Läge
Exportera
Filnamn
07011000
Inkludera N/W Inställn.
Utför
Avbryt
Relaterade inställningar är följande:
 Läge: Du kan välja antingen Import eller Export.
 Filnamn: Vid Export visas filnamnet. Reglerna
för filnamngivning är ÅÅMMDD00. “00” är
serienumret så det ökar med 1. För att ändra
filnamnet trycker du på knappen ENTER.
Du kan ändra namnet från det virtuella
tangentbordet.
 Fil öppen: Vid Import, kan du välja filen du vill
importera från USB-minnet efter att ha tryckt
på ENTER. När importen avslutas omstartar
din DVR automatiskt.
 Inkludera N/W inställningar: Vid Export,
väljs den här flaggan standardenligt. Men med
Import, kan du bestämma om du vill kopiera
nätverksinställningarna eller inte. Var försiktig
när du väljer detta, därför att det tar bort
tidigare nätverksinställningar.
Fjärrkontroll
Fjärrkontroll
Enhet
Ingen
ID
Baudrate
Likhet
Data
Stop
Duplex
000
9600
Ingen
8
1
Halv Duplex
Remocon
På
ID:00
OK
Avbryt
Med den här menyn kan du använda tangentbord
eller fjärrkontroll för Samsung system.
 Enhet
Den indikerar en fjärrkontroll som är ansluten till
RS485-porten.
 ID
Det är ett unikt ID för anordningen. Detta ID är
nödvändigt för att styra flera DVR.
 Baudrate
Överföringshastighet för att kommunicera
med kameror. Den ska vara den samma som
kamerors baudrate för kommunikation.
 Likhet
Välj ett av Ingen, Jämna, och Ojämna.
 Data
Välj ett mellan 7 och 8.
 Stopp
Välj 1 eller 2 för stoppbit.
 Duplex
Välj ett mellan Halv Duplex och Full Duplex.
(Datautbytesmetod)
 Remocon
Ställ fjärrkontrollen på På eller Av. Du kan ställa
in ID för fjärrkontrollen till ngt mellan 0 och 99.
26_ menyinställning
SHR-5162_SWE.indb 26
2007-8-2 15:06:21
Du kan inte använda PTZ-anordningen och
fjärrkontrollen tillsammans samtidigt på
grund av kommunikationsproblem. I PTZ
kontrolläge, avbryts DVR:s PTZ-läge när
fjärrkontrollen ansluts. Tvärtom kopplas
fjärrkontrollen ifrån när DVR växlar till PTZläge.
Se användarmanualen för fjärrkontrollen
och lär dig hur du ska använda PTZanordningen med fjärrkontrollen.
Inställningarna för ljud, kameranamn, och
autosekvens är inte tillåtna för kanalen
vars video ställs på Av.
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
Detaljerade alternativ för kameramenyn är de
som visas på bilden:
MENYINSTÄLLNING
System
Kamera
Bevakinställing
Inspelningsinst
Kamerainställning
PTZ kamera
Skärminställning
 Titel
Du kan namnge kameran för den valda
kanalen. Om du trycker på ENTER, visas det
virtuella tangentbordet.
Virtuellt tangentbord
Använd riktningsknapparna för att välja ett
tecken och sedan knappen ENTER för att
skriva in det valda tecknet. Du kan skriva
upp till 15 tecken. Inget utrymme tillåts för
inmatning. Om du väljer Caps lock, växlar
tangentbordet mellan stora bokstäver och
små bokstäver.
Händelse inspeln.
Schema
Backup
Nätverk
Styrning/kontroll
Välj
MENU
 Ljud
- På: Du kan höra ljudet på den valda kanalen.
- Av: Du kan inte höra ljudet på den valda
kanalen.
Du kan bara välja nummer mellan 1 och
4 kanaler för att höra ljudet.
05 MENYINSTÄLLNING
KAMERA
 Video
- På: Kamerabilden från den valda kanalen
visas.
- Av: Kamerabilden från den valda kanalen
försvinner.
- Dold1: Visar information utom
videoinformation på den valda kanalen.
- Dold2: Visar ingen information.
Ut
Kamera Inställning
Kamera Inställn.
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Video
På
På
På
På
På
På
På
På
Ljud
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Titel
CAM 01
CAM 02
CAM 03
CAM 04
CAM 05
CAM 06
CAM 07
CAM 08
9-16
Auto Sekv.
5 sek
5 sek
5 sek
5 sek
5 sek
5 sek
5 sek
5 sek
OK
Avbryt
Caps lock
Radera
Bakåt
OK
Avbryt
Mellanslag
 Auto Sekv.
Du kan ställa in intervall för autosekvens för
varje kanal. Inställningen tillämpas i live-läget.
När en kanals värde ställs på Av, visas inte
kanalen i autosekvensläge.
menyinställning _27
SHR-5162_SWE.indb 27
2007-8-2 15:06:22
PTZ kamera
Skärminställning
Du kan konfigurera inställningar som rör PTZanordningen.
Används för att ställa in ljusstyrka, kontrast och
färg för kamerabilden till varje kanal.
PTZ kamera
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
ID
000n
001
002
003
004
005
006
007
Protokoll
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Serieläge:
Halv Duplex
Baudrate
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9-16
Likhet
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
OK
Data
8
8
8
8
8
8
8
8
Stop
1
1
1
1
1
1
1
1
Avbryt
 ID
ID för PTZ kamera. Den kan ha vilket nummer
som helst mellan 0 och 255.
 Protokoll
Protokoll som stöds av PTZ-anordningen.
Tillgängliga protokoll är Samsung, Vic., Pan.,
AD, Phi., Ern., Pel-D, Pel-P, Vcl., Dia., Kal., och
Tech.
 Baudrate
Tillgängliga överföringshastigheter är 600,
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, and 38400.
 Likhet
Välj ett av Ingen, Ojämna, och Jämna.
 Data
Välj 7 eller 8 för databit.
 Stopp
Välj 1 eller 2 för stoppbit.
 Seriellt läge
Välj Halv Duplex eller Full Duplex för
datautbytesmetod.
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
VARNING
Ovanstående inställningsvärden
måste vara samma som de för PTZanordningen. För mer information,
se användarmanualen för PTZanordningen.
>
Ljus
050
Kontrast
050
Färg
050
Förval
Ut
Placera markören på kanalen du vill ställa
in värdena för, dvs ljusstyrka, kontrast och
färg. När en kanal valts, visas dess bild till
höger. För att välja, tryck på ENTER. Använd
riktningsknapparna UPP/NER för att ändra
värdet från 0 till 100.
När standardvärdet valts, ska värdet 50 sättas
in för varje post på den valda kanalen.
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
MONITORERING
Du kan konfigurera inställningarna för
övervakning.
Bevakinställing
Händelsebevakning
OSG-skärm
Spot kanal
Spot kanal monitor
Skärm ut
PB kanalposition
Flerkanalssekv.
Varaktigh.
Av
Datum
På
Tid
På
Titel
På
Status
På
CH1
Av
Dubbla utgångar
Höger ned
5 sek
OK
Avbryt
 Händelsebevakning
Du kan välja något av Av, 3sek, 5sek, 10sek,
20sek, 30sek, och Kontinuerlig.
- Av: Händelsebevakningen fungerar inte.
- 3sek, 5sek, 10sek, 20sek, och 30sek:
Ställer skärmens varaktighetstid i läget för
autosekvens.
- Kontinuerlig: Skärmen över händelsebevakning
förblir aktiv tills du trycker på knappen
ALARM.
28_ menyinställning
SHR-5162_SWE.indb 28
2007-8-2 15:06:25
VARNING
[Video ut]
Du kan uppleva en lägre återgivningskvalitet
när dubbel videoutgång används. I sådan
fall, byt till komposit eller VGA videoutgång.
VGA videoutgångsport är inte tillgänglig
när komposit videoutgång är inställd och
tvärtom.
Om MODE- och ZOOM-knapparna hålls
intryckta i 5 sekunder startar systemet om
och ett pipande larm hörs. LED blinkar
under omstart och videoutgångsläget
ändras. (Komposit utgång
VGA
utgång).
 VGA utgång: 640x480 (60Hz)
INSPELNINGSLÄGE
Den detaljerade listan över
inspelningsinställningar är följande:
MENYINSTÄLLNING
05 MENYINSTÄLLNING
 OSG-skärm
- Datum: Datumet visas på skärmen när det
ställs in på På.
- Tid: Tiden visas på skärmen när det ställs in
på På.
- Titel: Kameranamnet visas på skärmen när
det ställs in på På.
- Status: Inspelnings- och händelseinformation,
ljudmarkering och PTZ-markering visas på
skärmen när det ställs på På.
 Spot kanal
Används för att övervaka en speciell kanal genom
anslutning av en monitor till SPOT-uttaget på
baksidan av produkten. När du använder två
monitor, kan en ställas in för övervakning av
spot-ut. Detta ger två slags funktioner: Visar
bara spot-utkanalen och autosekvens på alla
kanaler.
- Inställningsvärden för autosekvens går från
Ch1 till Ch16.
- I autosekvensläget ändras kanalerna i
ordning.
- Varaktighetsperioden för autosekvens
är samma som den som satts i
kamerainställningen.
 Spot kanal monitor
Den ställs in för att övervaka händelser från
flera kanaler.
- Av: Händelsebevakningen fungerar inte i
spotutgångskanalen.
- 3sek, 5sek, 10sek, 20sek, och 30sek: Ställer
in skärmens varaktighet i autosekvensläge.
- Kontinuerlig: När händelsebevakningen
startar, förblir skärmen aktiv tills du trycker
på knappen ALARM.
 Skärm utgång
Sätt för videoutgång kan väljas från
utgångslägena komposit, VGA och dubbel.
Efter att videoutgångssätten har ändrats
omstartas systemet.
- Komposit videoutgång: Överför den
komposita utgångssignalen.
- VGA videoutgång: Överför VGA
utgångssignal.
- Dubbel videoutgång: Både komposit och
VGA videoutgångarna kan användas.
 PB-kanalposition
du kan ge uppspelningskanalens (PB) läge i
9-skärmsläge.
Höger ned: Uppspelningskanalen visas längst
ner till höger på skärmen.
Centrerad: Uppspelningskanalen visas mitt på
skärmen.
 Flerkanalssekv.
Du kan ställa in intervallen för autosekvens till
delade skärmar. Tillgängliga intervaller är 3, 5,
10, 20 och 30 sekunder.
System
Kamera
Bevakinställing
Inspelningskvalitet
INSPELNINGSHASTIGHET
Varaktighet händelse
Inspelningsinst
Händelse inspeln.
Schema
Backup
Nätverk
Styrning/kontroll
Välj
MENU
Ut
Inspelningskvalitet & Automatisk
radering
Inspelningskvalitet
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Normal
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Autoborttagning
Av
01 Dag
Händelse
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Normal
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
OK
Händelse
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Nivå4
Avbryt
menyinställning _29
SHR-5162_SWE.indb 29
2007-8-2 15:06:25
 Inspelningskvalitet
Du kan ställa in bildkvaliteten på inspelningen
genom att välja mellan Nivå8 (hög) - Nivå1 (låg).
 Automatisk radering
Om du väljer På, kan du ställa in antalet dagar
för åtkomstbegränsning. Om denna ställs på 3,
kan du inte söka data som spelats in mindre än
3 dagar tidigare.
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
Inspelningshastighet & Videostorlek
NTSC
INSPELNINGSHASTIGHET
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Normal
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
Händelse
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Videostorlek
CIF(C)
Normal
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
OK
Händelse
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
Avbryt
- Om upplösningen ställs på CIF och antalet
kameror med Video På är 1 till 4,
blir IPS-begränsningen 30 ips för NTSC och
25 ips för PAL.
- Om upplösningen ställs på Halv D1 och
antalet kameror med Video På är 9 till 16,
blir IPS-begränsningen 3,7 ips för NTSC och
3,1 ips för PAL.
- Om upplösningen ställs på Halv D1 och
antalet kameror med Video På är 5 till 8, blir
IPS-begränsningen 7,5 ips för NTSC och 6,2
ips för PAL.
- Om upplösningen ställs på Halv D1 och
antalet kameror med Video På är 1 till 4,
blir IPS-begränsningen 15 ips för NTSC och
12,5 ips för PAL.
 Videostorlek
Välj CIF eller Halv D1 (Halv horisontella
upplösningen avläses).
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
Varaktighet händelse
Du kan ställa in varaktighet för händelseinspelning.
PAL
Varaktighet händelse
INSPELNINGSHASTIGHET
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Normal
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
Händelse
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
Videostorlek
CIF(C)
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Normal
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
OK
Händelse
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Prehänd.
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Posthänd.
1min
1min
1min
1min
1min
1min
1min
1min
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Avbryt
När du trycker på knappen RECORD (SPELA
IN), tillämpas inställningarna för inspelning.
 IPS (Images per second)
Du kan ställa in bildens inspelningshastighet
genom att använda den här enheten. Den här
hastigheten indikerar hur många bilder som
spelas in per sekund. Med NTSC kan du välja
något av 30, 15, 7,5, 3,7, 1,8, 0,9 ips, och Av.
För PAL kan du välja något av 25, 12,5, 6,2, 3,1,
1,5, 0,7 ips, och Av.
 Tillgängliga begränsningar för IPS varierar
beroende på antalet kameror med Video på.
Inställningar av Video På/Av settings aktiveras i
Kamera Konfiguration.
- Om upplösningen ställs på CIF (Common
Intermediate Format) och antalet kameror
med Video På är 9 till 16, blir IPSbegränsningen 7,5 ips för NTSC och 6,2 ips
för PAL.
- Om upplösningen ställs på CIF och antalet
kameror med Video På är 5 till 8, blir IPSbegränsningen 15 ips för NTSC och 12,5 ips
för PAL.
Prehänd.
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Posthänd.
1min
1min
1min
1min
1min
1min
1min
1min
OK
Avbryt
 Prehänd.
Pre-Händelsesektor
Händelsetid
Om tiden ställs in det här fältet, spelas bilden
in från tiden före ett alarm till händelsetiden.
Tillgängliga värden är Av, 5, 10, 20 och 30 sek.
 Posthänd.
Händelsetid
Post-Händelsesektor
Om tiden ställs in det här fältet, spelas bilden
in från tiden före ett alarm till händelsetiden.
Tillgängliga värden är Av, 5, 10, 20, 30sek,
1 min, 3min, 10 min och 20min.
30_ menyinställning
SHR-5162_SWE.indb 30
2007-8-2 15:06:27
INSPELNINGSLÄGE FÖR
HÄNDELSE
Den detaljerade listan över händelseinställningar
är följande:
Rörelsebaserad inspelning
Du kan konfigurera inställningarna för
övervakning. När sökningsområdet ställs in,
söker systemet all rörelse på det området.
Rörelsebaserad inspelning
MENYINSTÄLLNING
Kamera
Bevakinställing
Inspelningsinst
Händelse inspeln.
Larmbaserad inspelning
Schema
Rörelsebaserad inspelning
Backup
Videoloss inställning
Omr. Känslighet
Ställ In
Låg
Ställ In
Låg
Ställ In Medium
Ställ In Medium
Ställ In
Låg
Ställ In Medium
Ställ In Mkt Hög
Ställ In Mkt Hög
Alarm-Ut
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Varaktigh.
10sek
10sek
10sek
10sek
10sek
10sek
10sek
10sek
Nätverk
Styrning/kontroll
Välj
MENU
Larmbaserad inspelning
Larmbaserad inspelning
Sensor
1
2
3
4
5
6
7
8
Tillstånd
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
9-16
Alarm-Ut
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
OK
9-16
Ut
Varaktigh.
10sek
10sek
10sek
10sek
10sek
10sek
10sek
10sek
Avbryt
 Sensorns status
- Av: Sensorn fungerar inte.
- N.Ö (Normal Öppen): Sensorn förblir öppen
hela tiden. Men om den stängs utges alarm.
(En kontakt)
- N.C (Normal Stängd): Sensorn förblir stängd
hela tiden. Men om den öppnas utges alarm.
(B kontakt)
 Kam
Används för att ställa in en kamera
som synkroniseras med sensorn.
Standardinställningen följer sensorns nummer.
En sensor kan synkronisera med flera kameror
så flera värden kan väljas.
Dukan göra en förinställning för varje kamera
för att synkronisera sensorer med kameror.
Om en sensor triggar motsvarande kamera kan
kameran visa dig det förinställda läget.
 Alarm-ut
Används för att ställa in läget för Alarm-ut när
ett alarm uppstår. Just nu är 5 alarmutgångar
tillgängliga. Välj en alarmutgång för att
synkronisera med aktuell sensor. Men flera
värden kan väljas.
 Varaktighet
Används för att ställa in varaktighet för Alarmut. När ett alarm uppstår, matas alarmet ut på
förinställd tid. Du kan välja något av Av, 3sek,
5sek, 10sek, 20sek, 30sek, och Kontinuerlig.
OK
Avbryt
 Rörelsesökning Status
- Av: Rörelsesökningen fungerar inte
- På: Rörelsesökningen är aktiv.
 Område
Används för att ställa in rörelsedekteringens
område. Det går inte att ställa in 4 extrema
rader (Upp, Ner, Vänster, Höger) därför att de
gränser som visas kring området ifråga kan
variera beroende på skärmens egenskaper.
- Välj alla: Väljer hela området.
- Välj helbild: Väljer en blockenhet för varje
gång.
- Välj 1/4: Väljer en fjärdedels enhet av
skärmen åt gången.
- Rensa alla: Annullera hela valet.
- Spara och lämna: Sparar inställningen och
går ut ur menyn.
- Ut: Går ut utan att spara.
05 MENYINSTÄLLNING
Kam M.D State
1
Av
2
Av
3
Av
4
Av
5
Av
6
Av
7
Av
8
Av
System
Välj alla
Välj helbild
Välj 1/4
Rensa alla
Spara och lämna
Ut
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
menyinställning _31
SHR-5162_SWE.indb 31
2007-8-2 15:06:30
 Känslighet
Används för att ställa in känsligheten för
rörelsesökning. Tillgängliga värden är Låg,
Medel, och Mycket Hög.
 Alarm-ut
Används för att ställa in läget för Alarm-ut när
ett alarm uppstår. Just nu är 4 alarmutgångar
tillgängliga. Välj en alarmutgång för att
synkronisera med aktuell sensor. Men flera
värden kan väljas.
 Varaktighet
Används för att ställa in varaktighet för Alarmut. När ett alarm uppstår, matas alarmet ut på
förinställd tid. Du kan välja något av Av, 3sek,
5sek, 10sek, 20sek, 30sek, och Kontinuerlig.
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
Videoloss inställning
Du kan konfigurera inställningar för videoförlust.
Om någon videoförlust söks, avges motsvarande
alarm.
Videoloss inställning
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Videoloss Status
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Alarm-Ut
1
2
3
4
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
9-16
Varaktigh.
10sek
10sek
10sek
10sek
10sek
10sek
10sek
10sek
OK
Avbryt
 Videoloss Status
- Av: Sökningen av videoförlust fungerar inte.
- På: Sökningen av videoförlust är aktiv.
 Alarm-ut
Används för att ställa in läget för Alarmut när någon videoförlust söks. Just nu är
4 alarmutgångar tillgängliga.
 Varaktighet
Används för att ställa in varaktighet för Alarmut. När ett alarm uppstår, matas alarmet ut på
förinställd tid. Du kan välja något av Av, 3sek,
5sek, 10sek, 20sek, 30sek, och Kontinuerlig.
Insp.schema
Tidsschemat aktiveras genom val av dagar och
tid. Standardinställningen är Händelsebaserad
inspeln. Inspelning startar automatiskt i enlighet
med schemat.
Insp.schema
All
S
M
T
O
T
F
L
H
Kontinuerlig inspeln
Händelsebaserad inspeln
Båda (Kontin, händelse)
Helg
OK
Avbryt
 CH >: Kopierar värdet på Kanal 1 till alla
kanaler efter att denna tryckts in.
 0 till 23: Tidsvärden för horisontell rad.
 S till H: Dagar (Söndag till Lördag) och helgdag (H).
 All: Tryck in denna och ändra till fullständiga
inställningar i aktuellt fönster till Kontinuerlig,
Händelseinspelning och Både och i ordning.
 Kontinuerlig inspeln
Inspelningen följer inställningar som
konfigurerats i Inspelningsläge. För
ytterligare information, se “Schemalagd
Inspelning” i kapitel 7. Den visas i gult,
medan händelseinspelningen visas i blått och
båda inspelningar i rött. När ingenting ställts
in, visas den i grått.
 Händelsebaserad inspeln
Inspelning startar automatiskt när en händelse
(alarm, rörelsesökning och videoförlust) uppstår
inom en inställd tid. Inspelning följer inställningar
som konfigurerats i Händelsebaserad
inspeln.
För mer information, se “Händelsebaserad
inspeln” i kapitel 7.
 Båda (Kontin, händelse)
Båda inspelningarna tillämpas på samma gång.
 Helgdag
Om du trycker på Helgdag, visas ett
kalenderfönster för att du ska skriva in
helgdagar. Placera markören på ett datum
och tryck på ENTER, sedan kan du ställa in
datum eller x dag den månaden som helgdag.
(Du kan också ställa in båda alternativen som
helgdagar.)
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
Helgdagar
Feb
SCHEMA
Du kan konfigurera inställningar för tidsinställning
här.
Sön
Mon
4
11
18
25
5
12
19
26
Tue
Wed
Feb / 08
Thu
1
Feb
6 / 2:a / Tors
7
8
13
14
15
20
21
22
OK
Avbryt
27
28
29
Fri
2
9
16
23
OK
Lör
3
10
17
24
Avbryt
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
32_ menyinställning
SHR-5162_SWE.indb 32
2007-8-2 15:06:31
Larmutgång schema
Du kan schemalägga den automatiska
utmatningen av alarm.
Larmutgång schema
Larm 1
Larm 2
Av
På
Händelsedriven
Larm 3
Larm 4
Helg
OK
Signal
Avbryt
Tidsschemat aktiveras genom val av alarm,
dagar och tid. Standardinställningen är
Händelsebaserad. För varje alarm eller signal,
kan du aktivera eller inaktivera larmet. Om
Händelsebaserad gäller, kan larmet bara
skickas när en händelse inträffat.
 LU >: Den indikerar Larm ut. Alla larm ändras
efter Larm1 när den trycks in.
 0 till 23: Tidsvärden för horisontell rad.
 S till H: Dagar (Söndag till Lördag) och helgdag (H).
 All: Tryck på denna så ändras de fullständiga
inställningarna i det aktuella fönstret till Av, På
och Händelsebaserad.
 Av: Ställs in så att inget larm sänds under
inställningstiden.
 På: Ställs in för att sända ett larm under
inställningstiden.
 Händelsepåverkad: Ställs in för att sända
ett larm när en händelse inträffar under
inställningstiden.
 Helgdag
Om du trycker på Helgdag, visas ett
kalenderfönster för att du ska skriva in
helgdagar. Placera markören på ett datum och
tryck på ENTER för att fullgöra valet. (När du
trycker på ENTER igen, avbryts inställningen.)
NÄTVERK
Du kan konfigurera nätverkets inställningar för
nätverksanslutning.
IP-inställningar
IP-INSTÄLLNINGAR
Anslutningsläge
Bandbredd
Admin Lösenord
Användarlösenord
IP
Gateway
Subnet mask
DNS
ADSL ANVÄNDAR-ID
Lösenord
Statisk IP
2 Mbps


192.168.001.201
192.168.001.001
255.255.255.000
168.126.036.001
ID
VARNING
05 MENYINSTÄLLNING
Ao
All
S
M
T
O
T
F
L
H
 Anslutningsläge
Välj en nätverkstyp som är ansluten till
produktens huvudenhet.
- Statisk IP: När huvudenheten är ansluten till
nätverket med statiska IP-adresser.
- Dynamisk IP: När huvudenheten är ansluten
till nätverket med dynamiska IP-adresser
genom DHCP.
- ADSL(PPPoE): När huvudenheten är
ansluten till ADSL nätverk med Point-toPoint Protocol över Ethernet (PPPoE).
 Bandbredd
Välj en nätverkshastighet bland Obegränsad,
2 Mbps, 1.5 Mbps, 1 Mbps, 800 Kbps, 600
Kbps, 500 Kbps, 400 Kbps, 300 Kbps och
128 Kbps. Om anslutningen görs via ADSL,
kan du bara välja bandbredd på 600 kbps eller
mindre.
 Admin Lösenord
Används för anslutning mellan Smart Viewer
och denna produkt med Admin behörighet.
Lösenordet kan matas in med upp till 8 tecken.
Tryck på ENTER och skriv in nummerdu vill
ha med SIFFER-knapparna. Standardenligt
Admin Lösenord är “4321”.
 Admin Lösenord
Används för anslutning mellan Smart Viewer
och denna produkt med Admin behörighet.
Lösenordet kan matas in med upp till 8 tecken.
Tryck på ENTER och skriv in nummerdu vill
ha med SIFFER-knapparna. Användarens
standardlösenord är “4321”.
Med användarens behörighet kan du inte
komma åt både menyinställningsfönstret i DVR
och DVR:s inställningsfönster i SmartViewer.
1. Om denna produkts huvudenhet
är ansluten till ett nätverk
med hög hastighet som LAN,
rekommenderas att sätta högre
bandbredd än 1 Mbps.
2. Om anordningen är ansluten
till ett nätverk som använder
ADSL eller låg bandbredd, ställ
bandbredden så att den inte
överskrider 600 Kbps, och ställ
inspelningsläget så att det inte
överskrider CIF (standard). Ställa
in högre bandbredd eller högre
inspelningsläge för nätverksmiljö
somstöder en låg bandbredd
kan orsaka överbelastning
på nätverket, därför kanske
anslutningen till Smart Viewer eller
bildövervakningen inte fungerar
korrekt.
3. När anslutningsläget ställs på
ADSL, låses bandbreddens på
300 Kbps.

OK
Avbryt
menyinställning _33
SHR-5162_SWE.indb 33
2007-8-2 15:06:32
 IP
Ställ IP-adressen för dne här produktens
huvudenhet för anslutning till nätverket. Om
anslutningsläget ställs på Statisk IP, skriver du
IP-adressen. Om anslutningsläget är Dynamisk
IP eller ADSP (PPPoE), visas IP-adressen för
DHCP-servern eller ADSL-bolaget automatiskt.
Vid fel på anslutningen till DHCP eller ADSl,
visas värdet “000.000.000.000”. Tryck sedan
på OK för att åter försöka ansluta för att få IPadressen. Om felet med anslutning fortsätter,
stäng av strömmen en stund och starta om
systemet innan du försöker igen.
 Gateway
Vid Statis IP, ställ in den givna gatewayadressen. Meed Dynamisk IP eller ADSL
tilldelas adressen automatiskt.
 Subnet Mask
Ställ in den underliggande nätverksadressen
som tilldelats.
 DNS
Ställ in DNS-adressen. Standardvärdet är
“168.126.63.1.” Om du har svårt att ansluta till
nätverket när du använder DHCP eller ADSL,
kontakta nätverkshanteraren eller ADSLbolagets personal för att ställa in en ny DNSadress.
 ADSL Användar-ID
Om produkten ansluts till ADSL nätverk, mata
in ID för användaren som är abonnent på
ADSL-bolaget. Du kan mata in användar-ID
med det virtuella tangentbordet med upp till 40
tecken oavsett bokstäver, siffror eller symboler.
 Lösenord
Om produkten är ansluten till ADSL-nätverk, mata
in lösenordet för användaren som är abonnent
på ADSL-nätverket. Du kan mata in användar-ID
med det virtuella tangentbordet med upp till 40
tecken oavsett bokstäver, siffror eller symboler.
VARNING
Vid ADSL, spelas inte ljudet upp på
SmartViewer. Se till att du ställer in IP,
port, underliggande nätverksadress,
gateway, och DNS för att ansluta
SmartViewer till produkten.
Fel inställningar kan resultera i att
produkten inte ansluts. Kontakta
nätverkshanteraren eller ADSLbolagets personal för att ge korrekta
inställningsvärden.
Överför protokollinställningar
Du måste konfigurera inställningar för
dataöverföringsprotokoll för att använda
nätverket för dataöverföring.
Överför Protokollinställningar
Protokolltyp
Port(TCP)
Port(UDP)
UniCast / MultiCast
Multicast IP
TTL
DDNS-plats
Värdnamn
Användarnamn
Användarlösenord
UDP
554.555.556.557
8000-8159
Unicast
224.126.063.001
005
Av

OK
Avbryt
 Protokolltyp.
Välj en av TCP och UDP. Om du har valt ADSL
i IP-inställning finns bara TCP. I så fall finns
ingen ljudöverföring
 Port(TCP)
Välj ett nummer mellan 554 och 2046 med
riktningsknapparna UPP/NER och portnumret
ändras med 4. Då det första portnumret
fastställts, ändras följande 3 nummer.
 Port(TCP)
Välj ett nummer mellan 8000 och 9760 med
riktningsknapparna UPP/NER och portnumret
ändras med 160. Då det första numret
fastställts, ändras följande nummer.
 UniCast/MultiCast
Välj Unicast eller Multicast. Unicast är
standardinställningen. När du väljer Multicast,
aktiveras multicast IP och du kan mata
in adressen som går från 224.0.0.0 till
239.255.255.255 med riktningsknapparna
UPP/NER.
 TTL
Mata in ett nummer mellan 0 och 255.
Du kan bara mata in det när Multicast valts.
Standardvärdet är “5.”
 DDNS Site
Välj en webbsida DDNS. Denna inställning
av DDNS krävs för att du ska kunna se
övervakningsskärmar på avstånd från datorn
som kör SmartViewer. Tillgängliga värden är
Av, Samsung DDNS, dyndns.com, no-ip.com,
och changeip.com. Om du väljer Av, kommer
IP inte att registreras i DDNS.
- Om du väljer Samsung DDNS, registrera
TCP IP i DDNS som manövreras av
Samsung. För att konfigurera inställningar
som rör DDNS i SmartViewer, välj Setup >
Site Setup > registrering av DVR och
ställ in adresstypen med MAC-adress, och
registrera sedan MAC-adressen som visas
i systeminformation och inställningsmeny.
that is displayed in the System Information
and Setup menu. (eller du kan få Ethernetadressen på sidetiketten som sitter på
produkten.)
- Om du använder fria DDNS webbsidor
såsom yndns.com, no-ip.com och changeip.
com, kan du hämta in en URL genom
att registrera en dynamisk IP: Efter att
denna åtgärd fullgjorts, skrivs värdnamn,
användarnamn och lösenord i det här
fönstret.
34_ menyinställning
SHR-5162_SWE_5.indd 34
2007-09-19 ¿ÀÀü 9:56:02
 Skicka videoloss: Ställ på På för att visa
händelser med videoförlust på SmartViewer.
 Överför Systemlogg: Ställ på På för att visa
systemloggar som kritiska funktionsavbrott på
systemet.
VARNING
Även om denna funktion ställs på På,
skapas inga callback-meddelanden
om inga inställningar för alarm,
rörelsesökning och videoförlust ställts
in i Händelseinspelning.
För att få callback-meddelanden från
SmartViewer, klicka på Callback.
Överför av bildinställningar
Du kan konfigurera videostorlek och kvalitet på
bilder som överförs.
Bildinställning
Videostorlek
Kvalitet
05 MENYINSTÄLLNING
 Om duställer in fri DDNS (dyndns.com,
no-ip.com eller changeip.com), tar det
ungefär 30 till 60 sekunder att få IPadressen för värdnamnet (URL) som ska
uppdateras i DNS.
 För att ansluta den här produkten till en
IP-router, måste du tilldela produkten
en port i inställningsmenyn på routern.
Den här produkten har 4 portar för
TCP-kommunikation. Att använda
DHCP-funktion från IP-routern för att
tilldela produkten den dynamiska IP,
ge den en port för IP som tilldelats
avinställningsmenyn för IP-routern.
När IP-routern används, bör du använda
den fasta IP. För det ändamålet ska IPadressen och portnumret ställas in som
ska tilldelas produkten, välj Statisk
IP i anslutningsläget och skriv in IPadressen som getts IP-routern. För mer
information om hur IP-routern används,
se användarmanualen för IP-routern eller
kontaktatillverkaren.
CIF
Mkt Hög
CALLBACK INSTÄLLNINGAR
Den här konfigurationen används för att
skicka callback-meddelanden till den IP där
SmartViewer körs. När någon händelse med
alarm, rörelse, eller videoförlust uppstår, ansluter
systemet automatiskt till motsvarande DVR för
att visa callback-meddelandena.
A TERSTÄLL INSTÄLLNINGAR
På/AV
IP-adress
Port(UDP)
Försök igen
Skicka inkommande larm
Skicka rörelselarm
Skicka videoloss
Överför systemlogg
På
192.168.001.010
7900
05
Av
Av
Av
Av
OK
Avbryt
 Videostorlek: Välj CIF eller Halv D1.
 Kvalitet: Välj Mkt Hög, Hög, Standard, och
Låg.
WebViewer Port Setting
Du kan konfigurera portnumret för Web Viewer.
Webviewer Port Setting
OK
Avbryt
 På/Av: Av är standardinställning. För att
använda callback-funktionen, välj På.
 IP-adress: Använd riktningsknapparna UPP/
NER för att ställa in TCP IP-adress till datorn
där SmartViewer körs.
 Port(UDP): Använd riktningsknapparna UPP/
NER för att ställa in ett portnummer som går
mellan 7900 och 7999. Numret ändras med 1.
Du måste också ställa in portvärdet i menyn
för callback-anslutning för inställningen av
SmartViewer.
 Försök igen: Välj ett nummer mellan 1 och 20.
Numret ändras med 1.
 Skicka inkommande larm: Ställ på På för
att visa alarmen på SmartViewer.
 Skicka rörelselarm: Ställ på På för att visa
händelser med rörelsesökning på SmartViewer.
Port
080
OK
Avbryt
 Portarna 80 t.o.m. 60080 står till förfogande.
 Om du ställer in ett annat portnummer än 80
(standard), måste du skriva in portnumret i
adressbalken på webbläsaren.
(t.ex. http://218.209.27.130:500)
menyinställning _35
SHR-5162_SWE_5.indd 35
2007-8-3 11:04:48
KONFIGURERING AV NÄTVERK
För UDP ska protokoll överföras
Portkonfiguration för anslutning av
SmartViewer
 TCP-portarna kommer att användas för
anslutning av SmartViewer och UDP-portarna
för dataöverföring (strömmande).
 När Multicast ställs in
- Både MultiCast IP och TTL är aktiverade.
- MultiCast IP är en gruppadress (D-klass IPadress: 224.0.0.0 till 239.255.255.255) för
multicastöverföring.
- TTL(Time To Live) indikerar hur många
routers som passerar för multicastöverföring.
- När du inte får använda multicast via
nätverket (LAN eller ADSL) eftersom både
Set och SmartViewer är installerade, visas
meddelandet, “Inte ansluten” på skärmen
till SmartViewer. Ändra det till inställning för
TCP eller UDP:
 Problem med dålig bild på SmartViewer
- När nätverkets bandbredd är mindre
än mängden överföringspaketen av
strömmande data, så blir bilden som
visas ibland dålig. Ställ bandbredden i IPinställningar till lägre värde än som är inställt
just nu. (Vid ADSL, rekommenderas att ställa
300Kbps eller 600Kbps för bandbredden.)
- Om detta försök inte ger något resultat,
ändra protokolltypen till TCP.
 För att ställa in TCP-porten för registrering av
DVR till SmartViewer, ska värdet vara samma
som produktens.
 För att använda IP-routern måste du
vidarebefordra de aktiverade portarna.
- För TCP ska de tilldelade 4 portarna i IProuterna ställas in.
- För UDP ska de tilldelade 4 TCP-portarna
och 160 UDP-portarna som är inställda i IProutern ställas in.
För TCP ska protokoll överföras
Portar som tilldelats TCP kommer att användas
för anslutningskontroll och dataöverföring
(strömmande) för SmartViewer.
36_ menyinställning
SHR-5162_SWE.indb 36
2007-8-2 15:06:33
backup
Om en förbestämd anordning är ansluten, visar
fönstret information om denna liksom hur mycket
fritt utrymme det finns och liknande. Du kan
också använda knappen BACKUP på framsidan
av DVR.
VARNING
Startdatum/tid
Slutdatum/tid
2007-01-31 10:17:10
CH
CH
CH
CH
CH 1
CH 5
CH 9
CH 13
Mapp/Filnamn
2007-03-31 10:17:20
CH 2
CH 6
CH 10
CH 14
CH 3
CH 7
CH 11
CH 15
CH 4
CH 8
CH 12
CH 16
20070131/ 1017
Valt/Ledigt : 0.00/410.91M(0.00%)
Backup minne : CD/DVDW SH-S1820
CD/DVD
AVI
kontrollera
Överför
Avbryt
För att konfigurera dessa
inställningar
1. Ställ in startdatum och -tid med
riktningsknapparna och ENTER.
2. Ställ in slutdatum och -tid med
riktningsknapparna och ENTER.
3. Välj en kanal för backup med
riktningsknapparnaoch ENTER .
4. Tillval: Om du vill ändra det aktuella filnamnet
kan du använda det virtuella tangentbordet.
Filnamnsformatet är HHMM (maximalt 4
tecken) och mappformatet är ÅÅÅÅMMDD.
5. När flera anordningar är anslutna, trycker
du på USB-minne längst ner till vänster
för att välja en backupanordning. Om du
väljer inbyggd CD eller USB CD/DVD,
blir inspelningsformatet AVI. När Check
(Kontroll) valts, visas filstorleken på den
valda tiden och kanalen, och anordningens
resterande minnesstorlek.
6. När alla inställningar är färdiga, tryck på Start
för att börja backup. När backup startar,
visas förloppet. Om du väljer Stopp på
förloppsfönstret, så stoppar backup. Om du
väljer Exit, så ändras skärmen till övre meny
utan att stoppa backup.
SHR-5160 och SHR-5080 inkluderar inte
den inbyggda DVD-skrivaren så backupfunktionen är inte tillgänglig för inbyggd
CD/DVD.
VARNING
06 BACKUP
Backup
[Backup pågår]
Om du trycker på Ut medan
backup pågår, går skärmen över
till övre meny men påverkar inte
säkerhetskopieringens förlopp.
Produktens arbetshastighet kan sänkas
när säkerhetskopieringen pågår.
Vid säkerhetskopiering på USB CD/
DVD eller minne, kan du inte använda
anordningens aktuella kapacitet därför
att en del av kapaciteten används för
systemet.
Den här anordningen stöder inte
backup för minneskort, flash-kort, och
memory sticks som SD, CF, MMC etc.
Tangentbordet på skärmen stöder
inte inmatning av särskilda tecken eller
utrymme.
När CD eller DVD fungerar dåligt,
öppnas och stängs skivfacket ofta,
och sedan misslyckas backup. Försök
i så fall igen att göra backup efter att
ha bytt media.
Backupdata kan skadas på grund
av skivytans skick när CD eller DVD
används.
Filnamnet skapas med starttiden för
datasäkerhetskopian.
(ÅÅÅÅMMDD)/(TTMM+4 av serienumrets
siffror)
Säkerhetsfilen kan separeras under följande
förutsättningar:
- Olika enheter i filstorlek (1GB för DVD,
2GB för övriga)
- Ändring i inspelningsförutsättningar
- Avbruten inspelningsinformation
Det krävs kodec för att spela upp en
AVI-backupfil, som också kopieras med
installationsfilen i backup-processen
för AVI. Kör en kodek inställningsfil,
“MP4Codec.exe”, för att installera kodek
på PC:n. “INDEX.xml” är inkluderad i AVIbackupfilen vilket gör att du kan kontrollera
och njuta av önskad fil när det passar dig.
Med extern USB-hårddisk och USBminne så är säkerhetskopieringen endast
tillgänglig med formatering FAT32-delning.
För att formatera FAT32, formatera enheten
som FAT32 i PC:n eller radera enheten i
Inställning lagring, vilken gör det möjligt att
säkerhetskopiera filer.
När det gäller backup-enheter ska du
kontrollera med listan över kompatibla
lagringsenheter. Du kan hämta en lista över
enheter som är kompatibla med Samsung
DVR hos din säljare.
Backup av AVI-format kan ta längre
tid beroende på ett kanalnummer och
driftmiljön för DVR (dvs. Inspelning,
nätverk).
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
backup _37
SHR-5162_SWE.indb 37
2007-8-2 15:06:34
PTZ kamerakontroll
PTZ KAMERAKONTROLLÄGE
PTZ kamerainställningar måste kontrolleras
så att de är korrekta för inställningen av PTZanordningen på Kameramenyn.
ändrar PTZ-markeringen färg från gul till vit.
Du kan panorera och luta kameran samt
zooma in skärmen. Den stöder alltså olika
funktioner liksom Förinställ, Kamerameny etc.
2007 - 03 - 11
09:27:16
PTZ kamera
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
ID
000
001
002
003
004
005
006
007
Protokoll
Samsung
Vic
Pan.
AD
Phi.
Ern.
Pel-D
Pel-P
Baudrate
38400
38400
19200
38400
38400
38400
19200
19200
Serieläge
Halv Duplex
9-16
Likhet
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
OK
Data
8
8
8
8
8
8
8
8
Stopp
1
1
1
1
1
1
1
1
CAM 01
Avbryt
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
 Tryck på knappen PTZ i live-läge för att avbryta
funktionen för PTZ kamerakontroll. Efter att
funktionen avbrutits ändrar PTZ-markeringen
på autosekvenser färg från gul till vit.
När konfigurationen av PTZ är färdig, visas PTZ
markering ( PTZ ) på live-skärmen.
 Du kan inte använda PTZ-anordningen
och fjärrkontrollen tillsammans samtidigt
på grund av kommunikationsproblem.
 II PTZ kontrolläge, avbryts DVR:s PTZläge när fjärrkontrollen ansluts. När
fjärrkontrollen kopplas ifrån, ändras
läget till PTZ. Se användarmanualen
för fjärrkontrollen för att styra PTZanordningen med fjärrkontrollen.
 När fjärrkontrollen används som styrs av
Samsung protokoll, aktiveras den direkta
kamerakontrollen.
 Om det inte finns någon aktivitet för PTZ
kontroll inom max 5 minuter, så avbryts
PTZ-läget automatiskt. Sedan fjärrstyrs
den av viewer-anordningen.
 Om du trycker på ENTER på den delade
skärmen, visas ett blått fält för valhantering.
Använd riktningsknapparna för att flytta detta
fält tills du kommer till den kanal som har PTZmarkering, och tryck på knappen PTZ på
frampanel eller fjärrkontroll för att gå in på PTZ
kamerakontrolläge. I PTZ kamerakontrolläge,
ändras färgen på PTZ markering från vit till
gul. I det här läget kan du panorera och luta
kameran och zoom in skärmen.
GRUNDLÄGGANDE
ÅTGÄRDER MED PTZ
PTZ
TELE
VIDVINKEL
VY
FÖRINSTÄLL
 En annan PTZ kamerakontroll utförs på en
full skärm. Tryck på kanalens sifferknapp på
frampanel eller fjärrkontroll för att välja kanal
med PTZ-funktion och tryck på knappen PTZ.
I PTZ kamerakontrolläge med full skärmbild
När en fjärrkontroll används går det att
kontrollera kameran med fjärrkontrollen för
Samsung protokoll. Om ingen PTZ-kontroll från
DVR förekommer på 5 minuter, avbryts det här
läget automatiskt. Sedan fjärrstyrs den av vieweranordningen.
PTZ
TELE
VIDVINKEL
VY
FÖRINSTÄLL
38_ PTZ kamerakontroll
SHR-5162_SWE.indb 38
2007-8-2 15:06:45
3. Tryck på riktningsknappen HÖGER för
att flytta markören åt höger och tryck på
ENTER. Utför nu åtgärderna för PTZ för att
få önskat skärmläge och tryck på ENTER
igen för att gå ut ur PTZ rörelseläge.
4. Tryck på ENTER i fältet Positionsnamn
för att öppna det virtuella tangentbordet.
Skriv nu in positionsnamnet med det virtuella
tangentbordet och tryck på OK för att
bekräfta inmatningen.
Om du vill radera både position och
positionsnamn, väljer du Del som finns i
samma rad. Om du trycker på Del, tas
alla positioner och positionsnamn bort.
FÖRINSTÄLLNINGAR
En förinställning är en särskild position på PTZ
kamera och du kan lagra upp till 20 positioner.
För AD Protokoll PTZ kamera kan du bara
lagra upp till 7 förinställningar.
KAMERANS MENYINSTÄLLNING
PTZ-kameran har en egen meny. Med den här
menyn kan du definiera flera olika förhållanden
för PTZ kontroll.
Bara kamerorna för Pan och Samsung
protokoll har auktorisation för denna
inställning.
Att ställa in en förinställd position
1. Tryck på knappen PRESET (FÖRINSTÄLL)
på frampanel eller fjärrkontroll i PTZ
kamerakontrolläge med full skärm och välj
Preset.
PTZ
TELE
VIDVINKEL
Preset
Kamerameny
VY
07 PTZ KAMERAKONTROLL
 PAN
Använd knapparna VÄNSTER/HÖGER
på frampanel eller fjärrkontroll i PTZ
kamerakontrolläge för att styra kameran
horisontellt.
 TILT
Använd knapparna UPP/NER på frampanel
eller fjärrkontroll i PTZ kamerakontrolläge för att
styra kameran vertikalt.
 ZOOM
Tryck på knapparna TELE/WIDE (TELE/
VIDVINKEL) på frampanel eller fjärrkontroll i
PTZ kamerakontrolläge för att zooma in eller ut
bilden som visas.
För att flytta till menyskärmen tryck på knappen
PRESET (FÖRINSTÄLL) på frampanel eller
fjärrkontroll i PTZ kamerakontrolläge med full skärm.
FÖRINSTÄLL
PTZ
TELE
VY
VIDVINKEL
FÖRINSTÄLL
Ut
Förinställning
Kamerameny
Ut
2. Tryck på ENTER.
** MAIN MENU V2.0 **
Nej
1
2
3
4
5
6
7
8
Föreg.
Lägesnamn
Nästa
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
Rad
PTZ-kontroll
Ut
CAMERA...
VIDEO SET...
PRESET...
AUTO SET...
OTHER SET...
För att gå tillbaka till den övre menyn, tryck på
PRESET (FÖRINSTÄLL).
PTZ kamerakontroll _39
SHR-5162_SWE_7.indd 39
2007-8-3 13:32:14
FÖRINSTÄLLNINGSVY
PTZ
TELE
VIDVINKEL
Förinställ Auto Pan
Skanna
VY
FÖRINSTÄLL
Förinställningen låter dig flytta till ett föbestämt
läge med PTZ-kameran.
Tryck på knappen VIEW (VY) på frampanel eller
fjärrkontroll i PTZ kamerakontrolläge med full
skärm och välj Preset.
PTZ
TELE
VIDVINKEL
VY
FÖRINSTÄLL
Mönster
EXIT
Samsung:
Förinställ Auto Pan
Preset
Auto Pan
Skanna
Mönster
Sekvens
Sort
EXIT
Mönster
EXIT
Ut
Pan.:
(Exempel: Samsung Protokoll)
Rulla ner markören tills den kommer till det
förinställda läget du önskar och du kan
kontrollera det från skärmen till höger.
Förinställ Auto Scan
Nej
1
2
3
4
5
6
7
8
Föreg.
Bildscan
Lägesnamn
Pel.
Nästa
Ut
Sedan du valt åtgärd trycker du på knappen
ENTER. Då markeras den valda åtgärden och
börjar sätta i gång. Om du väljer en annan åtgärd
under funktion, avmarkeras den tidigare åtgärden
och den funktion du valt markeras.
ANNAN VY
Tryck på VIEW (VY) på frampanel eller
fjärrkontroll i PTZ kamerakontrolläge med full
skärm för att använda andra visningskontroller.
PTZ-kameror med Samsung, Pan., Pel,-P,
och Pel. -D protokoll stöder följande
åtgärder:
 Samsung: Auto Pan/Scan/Mönster
 Pan.: Auto Pan/Sekvens/Sort
 Pel.(P,D): Auto Scan/Bildscan/Mönster
Preset
Auto Pan
Skanna
Mönster
Ut
(Till exempel, Samsung Protokoll)
Om du utför PTZ-åtgärder medan en åtgärd
pågår, eller går in på Förinställning eller Läget
för Kameramenyinställning, så stoppas den
pågående åtgärden och avmarkeras.
Även om systemet startar om under funktion,
så startar den inställda åtgärden och förblir
markerad.
40_ PTZ kamerakontroll
SHR-5162_SWE.indb 40
2007-8-2 15:07:00
inspelning
REC (NORMAL INSPELNING)
Om åtgärden som krävs för att
WARNING stoppa inspelnlingen (tidsändring,
radering av fil, anslutning(bortkoppling
av hårddisken etc.) utförs under
inspelning, så stoppar den pågående
inspelningsprocessen.
INSP.SCHEMA
När den schemalagda inspelningen eller
schemalagda händelseinspelningen är aktiv,
så startar den schemalagda inspelningen
automatiskt. När en schemalagda inspelning
pågår, så visas Inspelningsikonen på skärmen.
Insp.schema
All
S
M
T
O
T
F
L
H
Kontinuerlig inspeln
Händelsebaserad inspeln
Båda (Kontin, händelse)
Helg
OK
Avbryt
Även vid händelse, så startar
händelseinspelnlingen inte när
händelseinspelning eller schemalagda/
händelseinspelning ställs in tillsammans
med den schemalagda inspelningen.
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
08 INSPELNING
Om man trycker på knappen RECORD
(INSPELNING) startar inspelningen såsom
ställts in i Inspelningsläget. Därefter tänds
kontrollampan till REC och Inspelningsikonen
visas på skärmen. Medan inspelning pågår på
HDD så blinkar kontrollampan för HDD.
Under inspelningen kan du stoppa den genom
att trycka på RECORD (INSPELNING) igen.
Om inspelningen stoppar, så släcks
kontrollampan för REC.
Om Händelsebaserad inspeln är aktiv, så
startar inspelningen vid varje händelse. I så fall
utförs inspelningen i enlighet med inställningarna
(videostorlek, inspelningskvalitet, bildhastighet,
före-alarm och efter-alarm).
HÄNDELSEBASERAD INSPELN
Följande fall gäller händelseinspelning:
 Alarmsökning
Inspelning startar när sensorns status ställts in
på N.Ö eller N.ST (MENYINSTÄLLNING >
Händelseinspelning > Larmbaserad
inspelning).
 Rörelsesökning
Inspelning startar när rörelsesökningens status
ställts in på På (MENYINSTÄLLNING >
Händelseinspelning > Rörelsebaserad
inspelning).
 Sökning av videoförlust
Inspelning startar när videoförlustens status
ställts på På (MENYINSTÄLLNING >
Händelseinspelning > Videoloss
inställning).
 Läge för Händelsebaserad inspeln
När en händelse uppstår, konfigureras
inspelningsmönstret. När Före Händelse
ställts på På, spelar systemet in bilder före
alla händelser. På liknande sätt sker när Efter
Händelse ställts på På, bilder spelas in efter
varje händelse.
För mer information, se sedan 30, “Varaktighet
händelse”.
inspelning _41
SHR-5162_SWE.indb 41
2007-8-2 15:07:01
sök och spela
FÖRE ANVÄNDNING
Hur man söker med kalendern
1. Använd riktningsknapparna för att välja varje
kanal, tryck sedan på ENTER.
Sök
Kalender
Om du trycker på CH >, väljs alla kanaler.
Händelse
Datum/Tid
Gå till Första
2. Använd riktningsknapparna och ENTER för
att välja önskat år och månad. Om några
inspelningar lagrats för den valda månaden,
markeras motsvarande datum i kalendern.
Gå till Sista
Backup
Styrning/kontroll
Välj
Ut
Om du trycker på
siffra.
När du trycker på knappen SEARCH (SÖK), så
visas Sökfönstret efter kontroll av användarens
validering. Tillgängliga menyer är som följande:
 Kalender: Söker inspelade videobilder med
kalendern för att välja önskad tid.
 Händelse: Söker inspelade videobilder med
händelser.
 Datum/Tid: Söker inspelade videobilder med
inskrivet datum och tid.
 Gå till Första: Söker den först inspelade
videobilden.
 Gå till Sista: Söker den sist inspelade bilden.
 Backup: Söker backup av videobilder. Söker
bilder som spelats in på USB HDD- eller USBminne. Backup-filer i AVI-format som spelats in
på USB CD/DVD eller inbyggd CD kan spelas
på datorn.
eller , ändras årets
3. Använd riktningsknapparna och ENTER
för att markera önskade datum.
4. Använd riktningsknapp NER för att flytta
till tidsrutan och använd riktningsknappar
VÄNSTER och HÖGER för att placera
markören på önskat tidsenhet. Tryck sedan
på knappen ENTER för att välja.
Stegen på tidsfältet visas med 30 minuter
vardera.
5. Tryck på OK för att söka önskade bilddata.
Om den valda tidsenheten inte har bilder,
visar systemet ingen bild.
HÄNDELSESÖKNING
KALENDERSÖKNING
Du kan söka inspelade videobilder med hjälp av
kalendern, som bilden visar.
Kalender
Den här funktionen söker inspelade resultat
såsom normal inspelnling, schemalagd
inspelnling, alarminspelning, rörelseinspelning
och videoförlustinspelning på kanal- och
tidsbasis.
Händelser (välj 1 st i taget)
Sön
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Nej
OK
Datum/Tid
Händelse inst.
Avbryt
Första
Föreg.
Nästa
Sista
Överför
Avbryt
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
42_ sök & spela
SHR-5162_SWE.indb 42
2007-8-2 15:07:03
Att utföra en händelsesökning
Bara en kanal kan väljas.
2. Använd riktningsknappen NER för att flytta
till händelsetabellen och tryck på ENTER för
att välja en händelse. Den valda händelsen
markeras. Det går inte att välja flera alternativ.
3. Använd riktningsknapparna för att välja
Start, tryck sedan på ENTER. Sedan visas
de inspelade bilderna på skärmen.
 För att avbryta sökningen, välj Cance
Avbryt och tryck på ENTER. Om
händelser står på listor med flera sidor,
välj Först, Föreg, Nästa, och Sista för
att flytta till motsvarande sida.
 Om du trycker på knappen SEARCH
(SÖK) medan en inspelad händelse
spelas up. Går tillbaka till menyn för
Händelsesökning. Så kan du söka andra
händelser enklare och snabbare.
2. Använd riktningsknappen NER för att flytta
till tidsfönstret. För att ställa in den tid du vill
ha trycker du på ENTER. Sedan markeras
årtalet som ska ändras. För att ändra årtalet
använder du riktningsknappar UPP/NER
. Du kan också ändra siffrorna för månad,
datum, timme, minut och sekund med
riktningsknappar UPP/NER . För att flytta
mellan alternativen använder du knapparna
för VÄNSTER/HÖGER.
3. Använd nu riktningsknapp HÖGER för att
flytta till Start och tryck på ENTER . Om
den utsedda tiden har några inspelade bilder
visas de på skärmen. Om flera kameror valts,
visas de på skärm med 4, 9 eller 16 delade
fönster.
Om du vill avbryta sökningen välj Avbryt och
tryck på ENTER.
GÅ TILL FÖRSTA SÖKNING
Den här funktion används för att söka de äldsta
inspelade filerna för kameror. Upp till 16 kanaler
kan sökas samtidigt.
Gå till Första
Kam
DATUM- OCH TIDSSÖKNING
Den här funktionen används för att söka
videobilder för speciell tid du önskar. Upp till
16 kanaler kan sökas samtidigt.
Kam
Startdatum/tid
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
Startdatum
Starttid
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
9-16
Datum/Tid
9-16
Slutdatum/tid
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
Överför
Avbryt
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
Att utföra datum-/tidssökning
1. Använd riktningsknapparna UPP/NER för
att placera markören på önskad kamera och
tryck på ENTER.
09 SÖK & SPELA
1. Använd riktningsknapparna UPP/NER för
att placera markören på önskad kanal och
tryck på ENTER. Sedan visas de inspelade
händelserna nedanför. Varje händelse
innehåller datum/tid och händelsefunktion
(normal inspelning, tidsinställd inspelning
etc.).
Den valda kameran markeras. Det går att
välja flera alternativ.
Överför
Avbryt
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
För att utföra denna funktion
1. använd riktningsknapparna UPP/NER för
att placera markören på önskad kamera
och tryck på ENTER. Den valda kameran
markeras. Det går att välja flera alternativ.
Om du vill flytta till nästa sida för att välja
andra kameror, tryck på 9-16.
2. Tryck nu på Start för att spela upp de äldsta
bilderna. Om flera kameror valts, visas de på
skärm med 4, 9 eller 16 delade fönster.
Om du vill avbryta sökningen, välj Avbryt
och tryck på ENTER.
sök & spela _43
SHR-5162_SWE.indb 43
2007-8-2 15:07:03
GÅ TILL SISTA SÖKNING
1. Använd riktningsknapparna UPP/NER för
att placera markören på önskad backupfil
och tryck på ENTER. Den valda backupfilen
markeras. Det går att välja flera alternativ.
Gå till Sista
Kam
Slutdatum
Sluttid
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
Överför
9-16
För att utföra denna funktion
2. När valen gjorts, används riktningsknapp
NER för att välja Start.
Avbryt
 Om det finns flera sidor väljs Föreg eller
Nästa för att flytta till motsvarande sida.
 SHR-5160 och SHR-5080 inkluderar inte
den inbyggda DVD-skrivaren så backupfunktionen är inte tillgänglig för inbyggd
CD/DVD.
På SHR-5082/5080 visas endast 8 kanaler.
VARNING
För att utföra denna funktion
1. Använd riktningsknapparna UPP/NER för
att placera markören på önskad kamera
och tryck på ENTER. Den valda kameran
markeras. Det går att välja flera alternativ.
Om du vill flytta till nästa sida för att välja
andra kameror, tryck på 9-16.
2. Tryck nu på Start för att spela upp de
senaste bilderna. Om flera kameror valts,
visas de på skärm med 4, 9 eller 16 delade
fönster.
Om du vill avbryta sökningen, välj Avbryt
och tryck på ENTER.
BACKUPSÖKNING
Den här funktionen används för att söka
backupfiler på backupanordningar. Först av
alla måste du välja en backupanordning från
rullgardinsmenyn.
Backupfiler med AVI-format kan inte
spelas upp på den här DVR utan det
kan endast göras med datorns Media
Player.
UPPSPELNING
För att spela den inspelade filen som lagrats på
hårddisken, tryck på knappen SPELA/PAUS.
Om du har spelat upp en fil med knappen
SEARCH (SÖK) alldeles innan, har system
bevarat uppspelningsinformationen.
Tryck på knappen SPELA/PAUS igen, kanalen
som bevarats i minnet spelas.
Om du trycker på knappen SPELA/PAUS när
ingen uppspelning försökts, så visas Sökmenyn.
När fönstret för MENYINSTÄLLNING
visas, händer inget när man trycker på
SPELA/PAUS. För uppspelning, måste
du först gå ut ur MENY.
För att stoppa en inspelad fil som spelas, tryck
på knappen STOPP. Om du trycker på SPELA/
PAUS igen, återupptas uppspelningen från
det ställe där den föregående uppspelningen
stoppade. När data uppnår slutläget på
hårddisken under uppspelning, så ställs
uppspelningen på paus.
Backup sökning (kan välja 1)
Nej
2007-03-10
Mapp/Filnamn
20070302/1104
20070303/1412
20070304/1645
20070304/1705
20070304/1905
08:38:59
2007-03-02 11:04:34
Föreg.
Nästa
Överför
Ut
CAM 01
44_ sök & spela
SHR-5162_SWE.indb 44
2007-8-2 15:07:05
Enkel
16/9/4 delad skärm
Bild-i-bild
 Snabbspelning
För att spela inspelade bilder med snabbare
hastighet, tryck på Snabb framåtspolning
() eller Snabb tillbakaspolning () under
uppspelning för att se skärmen med olika
hastigheter, x2, x4, x8, x16, x32, och x64
framåt eller bakåt.
 Se på stillbilder
Om du trycker på Snabb framåtspolning
() eller Snabb tillbakaspolning () medan
skärmen är ställd på paus, kan du se stillbilder
framåt eller bakåt. Under sökning bakåt, kan
intervallen mellan klipp variera beroende på
inspelningarnas specifikation.
 Ljuduppspelning
Ljuddata kan spelas eller spelas in bara på
4 kanaler (CH1, CH2, CH3 och CH4). Så för att
höra ljudet på den inspelade filen, ändra kanalen
till någon av CH1, CH2, CH3 eller CH4.
På en delad skärm (5, 9 eller 16-delad skärm)
tryck på ENTER för att välja ljudkanal, och
flytta det blå fält som visas till någon av de fyra
kanalerna.
Om du använder knappen AUDIO (LJUD) kan
du aktivera eller inaktivera ljuduppspelning.
När ljudfunktionen är aktiv, blir ljudmarkeringen
på skärmen gul. När ljudfunktionen inte är aktiv,
blir ljudmarkeringen på skärmen vit.
8 +1-delad skärm
12 +1-delad skärm
09 SÖK & SPELA
 Uppspelningsläge
Du kan ändra skärmens displaymetod med
knapp MODE och SIFFER-knapparna som
bilden visar. Den 16-delade, 12+1-delade och
15+1-delade bildskärmen visas endast på
SHR-5162/5160.
- Enkel full skärm: Kommer upp när du väljer
och spelar bara 1 kanal med Sökmenyn.
- 4-delad skärm: Kommer upp när du väljer
och spelar 2 till 4 kanaler med Sökmenyn.
- 9-delad skärm: Kommer upp när du väljer
och spelar 5 till 9 kanaler med Sökmenyn.
- 16-delad skärm: Kommer upp när du
väljer och spelar bara 16 kanaler med
Sökmenyn.
- Bild-i-bildskärm: Kommer upp när du
trycker in knappen MODE under spelning
på en enda skärm. (Huvudskärmen
visar uppspelningskanalen och
underskärmen visar live-kanalen.) Du kan
flytta underskärmen upp eller ner med
riktningsknapparna UPP/NER. När du
trycker in ENTER , visas en blå rand på liveskärmen. För att byta kanal i underliggande
skärm tryck på önskat kanalnummer med
SIFFER-knapparna på frampanel eller
fjärrkontroll.
- N+1 delad skärm: Visasr x av (N) livekanaler och 1 spelkanal på skärmen. Vid 9+1
delad skärm kan du ställa in spelkanalens
läge från menyn.
15 +1-delad skärm
Live kanal
Lägesknapp
Spelkanal
Sifferknappar
sök & spela _45
SHR-5162_SWE.indb 45
2007-8-2 15:07:05
Smart Viewer
INLEDNING
Smart Viewer är ett program som kan installeras
på din PC. Använd detta program för att
övervaka video- och ljuddata via nätverket utan
att vara på den plats där produkten installeras.
INSTALLATION AV Smart
Viewer
Installation av Smart Viewer
HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER
1. Sätt i CD skivan för Smart Viewer i CD-ROMdrivenheten.
 MPEG-4 Video kompression: Denna förser
utmärkt videokvalitet.
 G.711 Talkompression: Denna förser
utmärkt ljudkvalitet och användningen av en
riktningsmikrofon kan förbättra kvaliteten av
rösten på distans.
 Överföring av video/audio strömmar via
RTP (Real-Time Transport Protocol):
Uppspelningsfunktionen för videofiler och
överföringshastigheten sänks inte ens påtagligt
om flera användare använder anslutningen.
 Kommandon & Kontroller via RTSP (RealTime Streaming Protocol): Detta möjliggör
en säker kontroll via nätverket.
 Stöder fler transportprotokoll (TCP/IP och
UDP (Unicast, Multicast)).
 Tillgång till video och ljuddata genom att
endast mata in en IP adress.
 Lokal inspelning (*.dvr-format) på PC och
konvertering av inspelat videomaterial till
bilder (JPEG-format).
 Upp till 3 användare kan ansluta sig
till DVR: en samtidigt. (Om man använder
multicast kan upp till 6 användare ansluta sig.)
 En Smart Viewer kan ansluta sig till 16 DVR:
er samtidigt.
 Smart Viewer är optimerad för en upplösning
på 1024x768.
2. Öppna mappen för Smart Viewer.
PC SYSTEMKRAV
(REKOMMENDERAT)
3. Kör “Setup.exe” filen.
4. Klicka Nästa >.
 OS: Win2000, WinXP
 Rekommendation
- CPU Pentium 3, 1 GHz eller mer
- RAM 256 MB eller mer
- VGA RAM 32 Mb eller mer
- DirectX 8.1 eller senare
Antalet bildrutor under uppspelning
kan variera beroende på
inspelningshastingheten, videostorleken
och datorns egenskaper. För detaljerade
beskrivningar, hänvisa till Bilaga 5.
46_ Smart Viewer
SHR-5162_SWE.indb 46
2007-8-2 15:07:06
5. Efter att ha läst licensvillkoren, klicka på Ja
för att forsätta till nästa steg.
ÖPPNING AV PROGRAMMET
Smart Viewer
10 SMART VIEWER
6. Sätt destinationsmappen där Smart Viewer
programmet ska installeras och klicka på
Nästa.
8. När insllationen är fullständig, klicka på
Slutför för att avsluta förloppet.
Dubbleklicka på ikonen för Smart Viewer på
Skrivbordet för att öppna programmet.
7. Installationsprocessen fortgår med installation
av setup-filen och systeminstallation.
Smart Viewer _47
SHR-5162_SWE.indb 47
2007-8-2 15:07:07
Smart Viewers FÖRSTASIDA
2
3
4
5
6
1
7
13
14
8
12
11 10 9
1. Denna sida visar bevakningsplatserna.
2. Använd de här knapparna för att gå
till sökläge. I sökläget kan du söka
efter och spela upp videofiler från den
digitala videobandspelaren och gå in i
övervakningsläge
3. Dessa knappar minimerar och stänger
programmet.
4. Denna visar aktuellt datum, dag och tid.
5. Denna knapp används för att anslutning till
den förinställda DVR: en eller platsen.
12. Dessa knappar tillåter dig att utföra de
PTZ-relaterade operationerna.
13. Dessa knappar visar statusen av de aktuella
kanalerna.
14. Dessa knappar tillåter dig reglera ljudvolymen
och videons ljus/kontrast och spara
videobilderna.
SETUP MODE
3
1
6. Dessa knappar låter di välja fönstret för
visualisering av händelsemeddelandena och
statusfönstret för kameraanslutning.
7. I detta fönster visas händelsemeddelanden
från DVR:en.
2
8. Dessa knappar låter dig välja den
delade skärmen som önskas eller
autosekvenserande bildskärmen.
9. Denna knapp öppnar bildfönstret för Setup
Mode för att ändra inställningarna för Smart
Viewer. (Se “Setup Mode.”)
4
10. Med denna knapp kan du välja en
favoritfunktion när du ansluts till en plats.
11. Denna knapp används för att ansluta till
Callback.
48_ Smart Viewer
SHR-5162_SWE_10~11.indd 48
2007-8-2 18:11:55
- Installation av DVR: Tillåter dig att ändra
inställningsvärdena för DVR: en.
- Installation av Viewer: Tillåter dig att
konfigurera inställningsvärdena för Smart
Viewer.
- Installation av Webbplats: Tillåter dig att
ställa in DVR informationen innehållande
namn, IP adress, ID, och lösenord för
anslutning. Denna tillåter dig också att
registrera din DVR på en webbplats.
- S/W Version: Visar
programvaruinformationen som till exempel
Smart Viewer versionen, systemkrav och
S/W versionen för DVR systemet. Du kan
fjärruppdatera systemets programvara.
 Spara/Avbryt Granskad Information
Klicka Verkställ för att spara den reviderade
informationen och klicka på Avbryt för att
återgå till tidigare inställningar.
 Stäng installationsfönstret
- Klicka X eller Stäng för att stänga
installationsfönstret.
- Om någon inställning är granskad, visas
följande meddelandruta. Om du trycker på
OK, sparas den granskade informationen
och installationsfönstret stängs. Om du
trycker på AVBRYT, förloras den granskade
informationen och installationsfönstret stängs.
Du kan ha åtkomst till Installation av DVR
med Administrationsbehörigheten. Knappen
kommer inte att aktiveras när du är ansluten
till DVR: en med användarbehörighet.
1
2
10 SMART VIEWER
1. Dessa knappar tillåter dig att välja
installationsobjekt för Installation av DVR,
Viewer, webbplatsen och S/W Version.
2. I denna ruta kan du ställa in detaljerna för
varje installationsobjekt.
3. Genom att använda denna knapp, kan du
stänga det aktuella fönstret.
4. Du kan använda knappar för att spara
ändrad data, återgå till tidigare installeringar
och stänga installationsfönstret.
 Knappar för Val av Installationsobjekt
1. DVR: ens namn kopplade till Administratio
nsbehörigheten kommer att listas här. När
du är ansluten till en DVR, visualiseras DVR
namnet. När du är ansluten till en webbplats,
visas DVR: ens namn som är kopplad till
Administrationsbehörigheten. Du kan välja en
DVR att konfigurera inställningarna på.
2. Denna visar inställningsmenyn för den valda
DVR: en.
 System
Du konfigurera system-relaterade inställningar.
För ytterligare detaljer, se Kapitel 5,
“Menyinställning.”
- System Information
Informationen av den utvalda DVR: en visas.
Installation av DVR
Klicka på Installation av DVR för att konfigurera
DVR-relaterade inställningar. Detta betyder att du
kan fjärrkonfigurera DVR inställningarna genom
att använda Smart Viewer. Installationobjekten för
DVR: en är System, Kamera/Audio, Bevakning,
Inspelning och Nätverk.
Smart Viewer _49
SHR-5162_SWE.indb 49
2007-8-2 15:07:09
För ytterligare detaljer, se Kapitel 5,
“Menyinställning.”
- Admin Lösenord
Du kan ändra Administratörsbehöriga
lösenordets vederbörande inställningar för
kontroll av DVR: en.
- Användarlösenord
Du kan ändra användarlösenordets
vederbörande inställningar för kontroll av
DVR: en.
VARNING
För systemets lösenord kan du mata in
numeriska värden på max 8 tecken.
 Delete knappen och
knappkombinationer såsom CTRL+C
och CTRL+V på tangentbordet stöds
inte för inmatning av systemlösenordet.
 För radering an eventuella ingångsvärden,
använd BACKSPACE tangenten.
 Systemets standardlösenord är “4321.”
 Om du ändrar värdena för datum och tid,
kopplar DVR: en frånkopplas automatiskt
Smart Viewer för att verkställa
inställningarna.
 När uppdateringen av datumet och tiden
av DVR: en har slutförts, kan du ansluta
dig till Smart Viewer.
 Värdena för visningsformat och DST kan
dock ställas in utan att koppla ifrån.
- System Språk
Du kan ställa in DVR: ens displayspråk.
 Dessa ändringar leder till en ändring av
displayspråket på DVR: en. Språket för
Smart Viewer ändras inte.
 Språkegenskaperna kan ändras.
- Installation av Datum/Tid
Datum/Tid används för att ställa in DVR:
ens information som till exempel datum, tid,
format och DST.
50_ Smart Viewer
SHR-5162_SWE.indb 50
2007-8-2 15:07:10
- Inställning lagring
Denna visar information för den HDD som
finns i din DVR Du kan också bestämma
om du vill göra upprepade inspelningar och
utsända en pipsignal om det inträffar några
fel på drivenheten.
- Fjärrkontrollsenhet
Du kan konfigurera inställningarna på
fjärrkontrollen som finns installerad på DVR
systemet. Du kan växla mellan On och Off.
Fjärrkontrollens ID kan ställas in mellan 0 till 99.
10 SMART VIEWER
Om du har installerat fjärrkontrollen direkt i
DVR systemet och aktiverat installeringen,
är kinte PTZ kontrollerna aktiverade vid
användning av Smart Viewer.
 Kamera
Du kan konfigurera de kamera relaterade
inställningarna. För ytterligare detaljer, se
Kapitel 5, “Menyinställning.”
- Konfiguration Kamera.
Denna konfigurerar de kamera relaterade
inställningarna på DVR: en som till exempel
tillgång för video/audio, kameratitel och
autosekvensintervall.
På SHR-5160/5080 så framträder
hårddisksnamnet istället för DVD RW.
VARNING
 Endast engelska är tillgängligt för
titeln. Om du matar in titeln på ditt
språk och tillämpar detta, kommer ett
varningsmeddelande visas som begär
att du skriver om det.
 Du kan mata in upp till 15 tecken i titeln.
 Om du lämnar titeln tom kommer ett
varningsmeddelande visas som begär
att du skriver om det.
Smart Viewer _51
SHR-5162_SWE.indb 51
2007-8-2 15:07:11
 Delete knappen och knappkombinationer
såsom CTRL+C och CTRL+V på
tangentbordet stöds inte för inmatning av
kameratitel.
 För radering an eventuella ingångsvärden,
använd BACKSPACE tangenten.
- PTZ Enhet
Du kan konfigurera inställningarna för
PTZ kameror, vilka innefattar kamera ID,
protokoll, baud, paritetsbit, databit och
stoppbit.
- Inspelningshastighet & Videostorlek
Du kan konfigurera inställningarna för
inspelningshastigheten och videostorleken
(upplösning).
NTSC
 Inställning för bevakning
Du kan konfigurera de bevakningsrelaterade
inställningarna. För ytterligare detaljer, se
Kapitel 5, “Menyinställning.”.
PAL
 Inspelning
Du kan konfigurera de inspelningsrelaterade
inställningarna. För ytterligare detaljer, se
Kapitel 5, “Menyinställning.”
- Inspelningskvalitet och Automatisk Radering
Du kan konfigurera inställningarna för
inspelningskvaliteten och den automatiska
raderingen.
- Varaktighet händelse
Du kan konfigurera inställningarna för före
och efter händelsen för händelseinspelning.
52_ Smart Viewer
SHR-5162_SWE.indb 52
2007-8-2 15:07:12
- Installation av Videoförlust
Denna konfigurerar videoförlust-relaterade
inställningar.
10 SMART VIEWER
- Larmbaserad inspelning
Denna konfigurerar inställningarna för
larminspelning
 Schema
Du kan konfigurerar schema-relaterade
inställningar. Se kapitel 5 “Menyinställning” för
mer information.
- Insp.schema
Du kan ändra schemat för
inspelningsrelaterade inställningar.
Mer än en kamera bör väljas för att larmet
ska tillämpas:
- Rörelsebaserad inspelning
Denna konfigurerar inspelningsinställningarn
a genom rörelsesökning.
- Larmutgång schema
Du kan ändra larmet för schemarelaterade
inställningar.
Smart Viewer _53
SHR-5162_SWE.indb 53
2007-8-2 15:07:14
 Nätverk
Du kan konfigurera de nätverksrelaterade
inställningarna. För ytterligare detaljer, se
Kapitel 5, “Menyinställning.”
- Lösenord Nätverk
Du kan ställa in både Administratörsbehörigt
lösenord och användarlösenord för att
ansluta till DVR systemet via nätverket vid
användning Smart Viewer.
VARNING
 För nätverkslösenordet kan du mata
in numeriska värden med maximalt
8 tecken.
 Om du lämnar lösenordet tomt
och tillämpar det kommer ett
varningsmeddelande visas som begär
att du skriver om det.
 Delete knappen och knappkombinationer
såsom CTRL+C och CTRL+V på
tangentbordet stöds inte för inmatning av
lösenordet.
 För radering an eventuella ingångsvärden,
använd BACKSPACE tangenten.
 det administratörbehöriga
standardlösenordet är “4321.”
 Användarens standardlösenord är “4321.”
- IP Inställningar
Denna konfigurerar DVR: ens IP inställningar
för nätverket.
VARNING
 Fråga nätverksadministratören om
inställningarna.
 Både ADSL ID och lösenord kan
matas in med maximalt 40 tecken
innehållande bokstäver, nummer och
specialtecken.
- Inställningar för Transportprotokoll
Du kan ändra de transportprotokolls
relaterade inställningarna.
- CALLBACK INSTÄLLNINGAR
Du kan konfigurera callbackrelaterade
inställningarna för DVR
- Bildinställningar
Denna konfiguration används för att
ställa in videostorleken och bildernas
överföringskvalitet.
54_ Smart Viewer
SHR-5162_SWE_10~11.indd 54
2007-8-3 11:08:47
- WebViewer Port Setting
Du kan konfigurera portnumret för Web Viewer.
 Videoinspelning
- Filnamnsformat
När du spelar in videodata som för
närvarande visas i DVR filerna kan du ge
filnamnregeln till DVR filerna.
- Placering
- Inspelningstid
Installation av Viewer
Klicka på Installation av Viewer för
att konfigurera Smart Viewer relaterade
inställningarna. Denna Viewer Installation
innehåller 5 olika objekt: Videoinspelning,
Konvertering av filer, Tidssekvens, OSD Display
och Automatisk Anslutning.
1
Du kan ställa in den maximala inspelningstiden
när du sparar videodatan. Du kan ställa in
en tid som variera från 1 till 10 minuter. Om
inspelningstiden överstiger det aktuella värdet
stoppar programmet inspelningen.
10 SMART VIEWER
Ställ in registret för att spara DVR-filerna.
 Filkonvertering
Dukan konvertera en DVR fil som sparats på
din PC till JPEG eller AVI. Standarddestination
smappen för filkonvertering är < Smart Viewer
mapp>\bilder.” Du kan ändra den själv.
 Sekvenstid
2
3
4
5
6
7
8
I bevakningsfunktionen, när skärmens
ändringsfunktion (autosekvens) är aktivt ändras
kamerakanalerna enligt en tidsintervall.
Du kan ställa in en interval som variera från
5 till 30 sekunder.
 OSD Display
1. Videodata som för närvarande visas
kan sparas i ett DVR filformat (*.dvr).
Vederbörande inställningar är utförda här.
2. En DVR fil kan konverteras till en JPEG eller
AVI fil. Destinationsmapparna bestäms här.
3. Du kan ställa in intervallen för sekvenstiden
(eller tiden för ändring av bildfönster) för den
autosekvenserade funktionen.
4. OSD displayen på Smart Viewer kan avgöras
här.
5. Du kan bestämma om Smart Viewer
automatiskt ansluter till den utsedda DVR:
en eller till webbplatsen när den startas.
6. Du kan aktivera/avaktiverad larmet och ställa
in varaktigheten av larmet.
7. Du kan ställa in anslutningsporten för
Callback.
8. Du kan ställa in displayspråket.
Du kan ställa in om OSD ska visas på på
varje Smart Viewer kanal. Ikonerna för ljud,
PTZ, inspelning och larm-/rörelsehändelse är
normalt sett visualiserade oberoende på denna
inställning.
 Callback Anslutning
Ställ in porten för callback.
Smart Viewer _55
SHR-5162_SWE_10~11.indd 55
2007-8-3 18:14:49
 Automatisk anslutning
 DVR Lista
Du kan ställa in om Smart Viewer automatiskt
ska anslutas till den utvalda DVR: en eller till
webbplatsen när programmet startas. Om
du kontrollerar finns Aktivera Automatisk
Anslutning, tillgängliga DVR: erna och
webbplatserna visualiserade på pull-down
listan. Efter att ha valt en från listan, ansluter
Smart Viewer sig till den utvalda DVR: en eller
till webbplatsen när programmet startas.
 Språk
Du kan ställa in språket som ska visas på
SmartViewer.
Installation av Webbplats
DVR: erna som du vill ansluta vid användning
av Smart Viewer listas i DVR Listan. Du kan
registrera en ny DVR, eller ta bort/redigera
den utvalda DVR: en. Namnet och IP/MAC
adressen för den registrerade DVR: en visas.
Om DVR: en använder en statisk IP, välj
Statisk IP i Adress typ, mata in namnet för
DVR: en Namn, och IP adressen i IP Adress.
Ställ in portnummer i Port Nr. så det
passar med portnumret som du ställt in på
DVR: ens nätverksmeny. För att ansluta
till DVR: en behöver du ställa in både
Administrationsbehörigt lösenord och
användarlösenord.
Klicka på Site Setup för att konfigurera de
webbplatsrelaterade inställningarna. Smart
Viewer ansluts till DVR: en eller till webbplatsen
som har registrerats här. En webbpplats kan har
flera DVR: er.
1
4
3
2
5
Om din DVR använder en dynamisk IP som i till
exempel kabelmodem, VDSL och PPPoE för
ADSL, ställ in adressen på MAC Adress.
Ställ in portnummer i Port Nr. så det passar
med portnumret som du ställt in på DVR: ens
nätverksmeny.
1. De registrerade DVR: erna visas.
2. Du kan använda knapparna för att lägga
till/ta bort/redigera DVR: er.
3. Använd knappen för att flytta den valda DVR:
en till den utvalda webbpplatsen. Men, om
den utvalda DVR: en är inställd på ADSL
Nätverk, kan den inte flyttas till webbplatsen.
4. De registrerade webbplatserna visas.
5. Du kan använda knapparna för att lägga
till/ta bort/redigera webbplatserna.
56_ Smart Viewer
SHR-5162_SWE.indb 56
2007-8-2 15:07:17
Om du valt Använd DDNS i DVR menyn för
Nätverksinställningar eller har använt en IP
splitter för att registrera en URL vid användning
DDNS, kan du ansluta dig via en angiven URL.
Om du vill ansluta dig via URL: en, välj URL i
Adress Typ och mata in den URL som finns
inställd i URL.
Ställ in portnummer i Port Nr. så det passar
med portnumret som du ställt in på DVR: ens
nätverksmeny.
När DVR: en som ska modifieras är ansluten till
Smart Viewer, visas följande meddelande. Om
du verkligen vill modifiera DVR: en, koppla ifrån
den och försök att ändra den igen.
10 SMART VIEWER
 DVR: ens MAC adress är skriven på
produktens sidoetikett. Den finns
dessutom i systeminformationen på DVR:
ens Installationsmeny.
 Om DVR: en är ansluten till ADSL, är en
dålig bandbredd i nätverket tillgänglig.
Överföringshastigheten blir då låg och
Smart Viewer får en begränsad funktion.
 Smart Viewer kan övervaka upp till
16 kanaler samtidigt.
 Smart Viewer kan söka eller spela upp
endast enkanal.
 Ljudet fungerar inte.
 Antalet bildrutor under uppspelning
är i genomsnitt 0,5 ips och det kan
variera beroende på antalet kanaler och
videostorleken.
 Webbplatslista
För att ta bort en existerande DVR, klicka på Ta
bort.
För att ta bort en DVR från listan, klicka på Ta
bort. Följande meddelande visas. Klicka på OK
för att bekräfta.
När DVR: en som ska tas bort är ansluten till
Smart Viewer, visas även följande meddelande.
Om du verkligen vill ta bort DVR: en, koppla ifrån
den och försök att ta bort den igen.
För att redigera en existerande DVR, klicka på
Modifiera.
Du kan tilldela flera DVR: er (upp till 16) till en
plats för bevakning. Du kan registrera en ny
webbplats och ta bort eller redigera den utvalda
webbplatsen på den registrerade listan. Efter
att webbplatserna konstruerats korrekt, kan
du lägga till eller ta bort DVR: er för de utvalda
webbpplatserna.
För att lägga till en ny webbplats, klicka på Ny.
Eftfer att ha tryckt ned Ny, öppnas följande
fönster. Du kan mata in webbplatsens namn och
klicka på OK.
Efter att ha modifierat inställningarna, klicka på
OK.
Smart Viewer _57
SHR-5162_SWE.indb 57
2007-8-2 15:07:17
Namnet på platsen kan vara 15 bokstäver
eller siffror på engelska och 7 bokstäver på
koreanska.
För att ta bort en existerande webbplats eller
DVR, använd Ta bort.
Efter att ha valt en webbplats eller en DVR,
klicka på Ta bort och följande meddelande
visas. Klicka på OK för att bekräfta. Efter detta
förlopp är DVR namnet borttaget med DVR
informationen är inte borttagen.
När webbplatsen som ska tas bort är ansluten
till Smart Viewer, visas följande meddelande. Om
du verkligen vill ta bort webbplatsen, koppla ifrån
den och försök att ta bort den igen.
För att redigera en existerande webbplats, klicka
på Modifiera.
Ändra webbplatsens namn.
För att lägga till en DVR till webbplatsen, välj en
DVR och klicka på Lägg till.
Om du klickar på Lägg till, har den utvalda DVR:
en lagts till den utvalda webbpplatsen. Menden
ADSL-aktiverade DVR: en kan inte läggas till
till webbplatsen. Om du klickar på Lägg till för
att lägga till en DVR utan att man har valt en
webbplats, skapas en ny plats med namnet “Plats
[0]” som standard och den utvalda DVR: en läggs
till i den. När du väljer den anslutna DVR: en och
klickar på Lägg till, visas följande meddelande.
Om du verkligen vill lägga till en DVR, koppla ifrån
den och försök att lägga till den igen.
S/W Version
När du klickar på S/W Version, visar
programmet den programvaru relaterade
informationen såsom Smart Viewer version,
systemkrav och information gällande version av
de anslutna DVR: erna.
Du kan också fjärruppdatera DVR systemets
programvara och importera och exportera DVRrelaterade inställningar. Endast användaren med
administratörsbehörighet kan utföra dessa funktioner.
1
2
När en webbplats är ansluten till Smart Viewer,
visas följande meddelande. Vill du verkligen
modifiera namnet på webbplatsen, koppla ifrån
webbpplatsen och försök att ändra det igen.
1. Visualiserar versionen och systemkraven
för Smart Viewer.Beroende på systemets
programvaruversion, kan skärmbilderna som
visas här vara annorlunda än den aktuella
produktens bilder.
När du väljer en DVR på webbpplatslistan och
klickar på Modifiera, visas följande meddelande.
För att redigera en DVR, gå till DVR listan.
2. Visualiserar versionen och namnet av DVR:
en om någon DRV är ansluten till Smart
Viewer. Detta område kan även förse
funktioner för att fjärruppdatera DVR: ens
programvara, extrahera och ersätta DVR
inställningarna.
58_ Smart Viewer
SHR-5162_SWE.indb 58
2007-8-2 15:07:18
 Om en DVR inte är ansluten till Smart
Viewer, visualiseras det i grått och
“Ej Ansluten” visas i Status-kolumnen.
SmartViewer tillåter dig att extrahera
menyinställningarna för den anslutna DVR: en.
Efter att ha valt en DVR, klicka Exportera.
DVR inställningarna lagras inuti en datafil (*.dat).
Genom att klicka på Importera, kan den lagrade
datafilen kopieras till din DVR för att återuppta
inställningarna
Om du även vill återuppta nätverksinställningarna,
kontrollera följande ruta.
VARNING
Efter att ha valt en firmware-fil, klicka på Öppna
och välj Uppdatera.
Uppdateringsförloppet visas längs ned på skärmen.
 Försäkra dig om att stoppa alla
DVR operationer såsom inspelning,
Menyinställning, backup och
uppsplening innan du uppdaterar
programvaran för DVR.
 Under uppdateringen av
programvaran, stäng inte av
strömtillförseln av DVR: en.
Uppdateringen av programvaran tar
cirka 5 minuter.
 Om uppdatering avbryts ofrivilligt,
lämnas den tidigare programvaran
intakt.
10 SMART VIEWER
För uppdatering av programvaran, klicka på
följande knapp för att öppna filen DVR firmware.
Du kan ladda ner DVR: ens uppdaterade
firmware från CCTV delen på
www.samsung.com.
BEVAKNINGSFUNKTION
För att ansluta en DVR eller en webbplats, välj
en DVR eller webbplats från listan och klicka
på anslutningsknappen enligt beskrivningar på
bilden.
För denna anslutning bör du ha ställt in
DVR informationen såsom namn, IP och
lösenord i Setup Mode. Om du väljer en
webbplats, tillåter den att ansluta flera
DVR: er som finns på platsen.
Exempel på anslutningsfel
1. Autenticieringsfel av lösenordet
Smart Viewer _59
SHR-5162_SWE.indb 59
2007-8-2 15:07:19
VARNING
Om du ändrar inställningarna såsom
videostorlek och färgkvalitet medan
Smart Viewer körs, kan Smart Viewer
hamna i ett onormalt läge. I detta fall
måste du avsluta Smart Viewer.
Knapp för funktionsomkoppling
Om nätverkslösenordet för en DVR skiljer sig från
lösenordet för anslutning som ställts in på Smart
Viewer, visas ett login meddelande för att tillåta
dig att manuellt mata in det rätta lösenordet.
Dessa knappar tillåter dig att växla mellan
Bevakningsfunktionen och Sökfunktionen.
2. Dubbel anslutning för användare med
administratörsbehörighet
Tidsinformation
När DVR: en som du vill ansluta dig till
redan är upptagen av en användare med
administratörsbehörighet men du försöker
ansluta dig återigen med Administratörs
behörighet, kopplas den tidigare sessionen ifrån
automatiskt.
Systemet möjliggör en samtida tiullgång
till DVR genom maximalt 3 användare,
vilket innebär en Administratörsbehörig
användare och 2 användarbehöriga
användare. (Vid Multicast är maximalt
5 användare tillåtna.)
VARNING
När den väl är upptagen av
3 användare, tillåter inte DVR:
en fler anslutningar.
När Smart Viewer är ansluten till en DVR, visas
det aktuella datumet, dagen och tiden på DVR:
en. Annars visas din dators aktuella datum, dag
och tid.
Anslutningsinformation
När Smart Viewer är ansluten till en DVR, visar
anslutningsknappen anslutningsstatusen.
Om du klickar på anslutningsknappen igen
kopplas DVR: en ifrån.
OSD Informations Display
2
1
3
Anslutningsskärm
6
5
4
1. Kanalnumret, kameranamnet och
videostorleken visas. (C)CIF, (N)Normal och
and (L)Large är tillgängliga videostorlekar.
2. Om den aktuella kanalens videodata har
spelats in på din dator, visas REC på
skärmen.
60_ Smart Viewer
SHR-5162_SWE.indb 60
2007-8-2 15:07:20
3. När en ljudsignal är tillgänglig, visas
ljudmarkeringen.
4. Denna visas vare sig PTZ kontrollerna är
aktiva eller ej.
5. Larmstatusen av den aktuella kanalen visas.
6. Namnet och IP adressen av den anslutna
DVR: en visas.
 Om du har ställt in PTZ kameror på DVR:
en, visas PTZ ikonenpå skärmen.
Välj en PTZ kamerakanal och använd
PTZ knapparna för manövrering.
(För ytterligare information, se Kapitel 5,
“PTZ Kamerakontroll.”)
Loggfönster
VARNING
10 SMART VIEWER
 Genom att klicka på högtalarikonen
växlar ljudet mellan On och Off.
: Ljud Off
: Ljud On
 När ljudfunktionen är avaktiverad,
visas följande ikon.
: Avaktiverat Ljud
 När ett larm eller rörelse upptäcks, visas
dess status på skärmen i realtid med
motsvarande ikon.
: Rörelsesökning
: Larmhändelser
Devisualiserade händelserna är:
 Anslutning..: När ett försök att ansluta
sig med en DVR pågår.
 Ansluten..: När en anlutning har gjorts till
en DVR.
 Misslyckad anslutning: När en
anslutning till en DVR misslyckas.
 Frånkopplad..: När DVR:en är
frånkopplad.
 Installation (Distans): När några DVR
inställningar har ändrats av Smart Viewer.
 Installation Start/Stopp (Lokal): När
fönstret för Menyinställningar för DVR:en
startas eller avslutas..
 Videoförlust CH[N]: När en videoförlust
på en kanal upptäckts.
 Ändring av tid: När datum och tid på
DVR: en har ändrats.
 Läs in Förvalda Grundinställningar:
När DVR systemet initieras.
 Netvärksändring: När
nätverksinställningar för DVR: en ändrats.
 Systemavstängning: När DVR systemet
stängs av.
 HDD Format: När formatering av HDD
initieras.
 FullDisk: När det inte finns mer
utrymme på DVR: ens HDD.
 Återhämtning vid Strömavbrott: När
DVR: en återstartar efter strömavbrott.
 Backup Påbörjad/Avslutad/
Misslyckad/Stoppad: DVR: ens backup
har påbörjats, avslutats, misslyckats eller
stoppats.
 Upptagen Nätverkstraffik: Transporten
av data fungerar inte jämt.
 Åtkomst nekad (Överstigen gräns):
Ingen mer åtkomst är tillåten därför att
anslutningsgränsen är överstigen.
Vid speciella tillfällen som till exempel
vid tidsändring, nedladdning av
grundinställningar, nätverksändringar,
systemavstängning eller när formatering
av HDD upptäckts, avslutar Smart
Viewer automatiskt anslutningen.
Klicka på Logg för att aktivera loggfönstret.
Detta visar händelser såsom larm,
anslutningshändelser och händelser av
installationsändringar i realtid.
Smart Viewer _61
SHR-5162_SWE.indb 61
2007-8-2 15:07:20
Visningsfönster för Kameraanslutning
Visualisering av Bevakningsstatusen
Skärmens delningsstatus och uppspelningsstatus
visas på skärmen.
: Vid bevakning i Quadfunktion
Fönstret visar anslutningsstatusen för DVR:
en och de anslutna kamerorna.
 Gul: När Smart Viewer har anslutits med
framgång till en DVR. När kameran är
ansluten för bevakning.
 Svart: När Smart Viewer inte kan
anslutas till en DVR.
 Blå: När Smart Viewer kan anslutas till en
DVR men är frånkopplad nu.
: Vid bevakning i Enskild Funktion
Valknappar för Delning av Skärm
Knapparna anger funktioner som till
exempel helbild, enskild, 4-split-, 9-split och
16-splitfunktion. Du kan ändra vilken som helst
av dem under bevakning.
Knapp för Sekvensfunktion
När denna knapp väljs växlar skärmarna enligt
en förinställd intervall. Intervallen kan ställas in i
Bevakning på Installationsmenyn. Med enskild
funktion växlar kanalerna i följd från 1 till 16. Med
Quad (4-split) Funktionen växlar skärmbilderna
såsom de första 4 kanalerna (1,2,3,4) --> de
andra 4 kanalerna (5,6,7,8) --> sedan de tredje
4 kanalerna (9,10,11,12) --> de fjärde 4 kanalerna
(13,14,15,16). Vid 9-splitfunktionen växlar
skärmbilderna från 9 kanaler (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
till 7 kanaler (10,11,12,13,14,15,16). Vid
16-splitfunktionen förnyas skrämen med en
förinställd intervall.
: Kamerorna är avstängda
Numren på skärmens ikoner anger
skärmpositionerna enligt SmartViewer.
: Den orangea ikonen anger att den aktuella
kanalen är ansluten till en särskild kamera.
: Den grå ikonen anger att den aktuella
kanalen är ansluten till en kamera men
visas inte på skärmen.
: Den svarta ikonen med ett snedstreck
anger att den aktuella kanalen inte är
ansluten till någon kamera alls.
62_ Smart Viewer
SHR-5162_SWE.indb 62
2007-8-2 15:07:21
Knappen NÄSTA
Om du trycker på den här knappen aktiveras
fönstret för favoriterna.
10 SMART VIEWER
När man klickar på denna knapp, följer nästa
skärmbild. Med enskild funktion växlar kanalerna
i följd från 1 till 16. Med Quad (4-split) Funktionen
växlar skärmbilderna såsom de första 4 kanalerna
(1,2,3,4) --> de andra 4 kanalerna (5,6,7,8)
--> sedan de tredje 4 kanalerna (9,10,11,12)
--> de fjärde 4 kanalerna (13,14,15,16). Vid
9-splitfunktionen växlar skärmbilderna från
9 kanaler (1,2,3,4,5,6,7,8,9) till 7 kanaler
(10,11,12,13,14,15,16). Vid 16-splitfunktionen,
är skärmbilden förnyad.
Knappen för FAVORIT
1
Knappen för CALLBACK
2
Om du trycker ned denna knapp aktiveras
callbackfönstret för att kunna ta emot
meddelanden. När man tar emot ett meddelande
ansluter Smart Viewer automatiskt till
vederbörande DVR. Meddelandena är händelser
av videoförlust, larm och rörelsesökning.
Du kan bestämma om den motagna händelsen
ska sända ut en larmsignal eller ej.
3
4
1. Kamerorna som är inställda som Fovoriter
visas på bildskärmen.
2. Genom att klicka på Ta bort tar du bort en
favoritinställning. Genom att klicka på Ta
bort alla raderas alla favoritinställningar.
3. Klicka på den här knappen för att spara det
nya numret och namnet för favoriten.
4. Ändra favoriterna på den förinställda
intervallen.
 FAVORIT knappen är endast tillgänglig
när du är ansluten till en webbplats.
 FAVORIT inställningarna sparas i Konfig
filen även efter att du har kopplat ifrån dig
från webbplatsen.
 När du ändrar DVR listan som utgör
platsen i Installationen, initieras FAVORIT
inställningarna.
Knappen för Videoinsplening
Om du väljer en kanal och klickar på REC,
kommer videodatan att sparas som en DVR
fil på din PC. Mappen, reglerna för filnamn
och inspelningstiden kan konfigureras i Viewer
Installationen för Setup Mode. Den sparade
videofilen kan spelas upp i sökfunktionen. För
att avsluta inspelningen, klicka på denna knapp
igen. Denna åtgärd är endast möjlig 10 sekunder
efter att inspelningen har påbörjats.
Smart Viewer _63
SHR-5162_SWE.indb 63
2007-8-2 15:07:22
Knapp för Kontroll av Ljudvolymen
Du kan reglera en kanals ljudvolymnivå (0 till 10)
eller stänga av den helt.
Knapp för Kontroll av Videons Ljus/
Kontrast
PTZ (PAN/TILT/Zoom) kontrollerna finns
tillgängliga på alla kameror. Men de här
Power Zoom kontrollen stöds endast av
Samsung smart dome kameror, och de
stödjer TIPPNINGSOPERATIONEN
under 45°.
1
3
2
4
1 PRESET
Efter att ha valt en kanal kan du reglera
nivåerna för ljus och kontrast (0 till 10) av en
videobild genom att använda kontrollknapparna
(+,-). Standardvärdet är 5. För att återgå till
standardinställningen, tryck på knappen till
höger.
 Den reglerade värdena för ljudvolymen,
ljus, and kontrasten sparas på din PC
och förblir oförändrade även om Smart
Viewer startar om.
 Operativsystemen Windows 98 och ME
stödjer inte regleringsfunktionerna för
ljus/kontraskt.
 Regleringen av ljus och kontrast kanske
inte fungerar på grund av modellen.
Om du trycker på denna knapp öppnas det
Förinställda installationsfönstret.
a
b
c
Knapp för Kontroll av PTZ Kamera
a. Om du väljer en förinställning flyttar
kameran till till den förinställda positionen.
Du kan manövrera de följande PTZ operationerna
efter att ha valt en PTZ-aktiverad kanal.
 Rullning Vänster/Höger
 Lutning Upp/Ned
 Diagonala kontroller
Kanalnumret visas i mitten av PTZ
kontrollknapparna.
1
2
3
b. Du kan ta bort den förvalda
förinställningen eller alla förinställningar.
c. Du kan spara det nya förinställda numret
och namnet.
2 AUTOPAN: Kameran rör sig mellan start-
och slutpunkter.
3 SCAN: Kameran rör sig cirkulerande de
förinställda positionerna.
4 PATTERN: Kameran förflyttar sig efter
banan som du har uppgett.
Power Zoom
Efter att Power Zoom knappen har
klickats kan du använda Zoom In och Out
funktionerna.
 Zoom In/Out

64_ Smart Viewer
SHR-5162_SWE.indb 64
2007-8-2 15:07:23
Självinstallation av menyn för PTZ
enheter
1
1. Du kan konfigurera de kamera relaterade
inställningarna genom att använda menyn för
PTZ kameror.
1
2
3
10 SMART VIEWER
Förinställningsfunktionen stödjs av alla
kameror. Du kan ställa in upp till 20
förinställningar. But an active directory (AD)
protocol camera can have 7 presets.Men
en protokollkamera med aktivt register kan
ha 7 förinställningar.
TNamnen på 2,3, och 4 kan variera
beroende på kameraleverantören. Och det
kan hända att dessa funktioner inte stödjs
av vissa produkter.
 Samsung-kameror stödjer dessa
funktioner.
 IFör Panasonic-kameror är namnen
på AUTOPAN, SCAN, och PATTERN
följande:
2 SEQUENCE 3 AUTOPAN 4 SORT.
För
PELCO-kameror är namnen på

AUTOPAN, SCAN, och PATTERN
följande:
2 FRAME SCAN 3 AUTO SCAN
4 PATTERN.
 De andra kamerorna stödjer inte dessa
funktioner.
1. Det här är Kamerans inbyggda meny.
Bildfönstret kan visas på Smart Viewer.
2. Använd Direktions knapparna för att förflytta
dig mellan menyerna.
3. Knappen fungerar på samma sätt som
ENTER knappen.
Installationsfunktionen för Kameramenyn
stöds endast av Samsung och Panasonic
kameror.
VARNING
När en DVR använder kontrollfunktionerna
för PTZ kameror, kan inte Smart
Viewer manövrera PTZ kameran.
Kontrollfunktionerna för PTZ kameror kan
användas av Användare med Administrat
örsbehörighet.
Smart Viewer _65
SHR-5162_SWE.indb 65
2007-8-2 15:07:23
SÖKFUNKTION
Sökfunktionen har två separata funktioner som tex. Fjärrfunktion för sökning/uppspelning av DVR videodata
och Lokal funktion för att spela upp DVR filerna som har sparats i den utsedda mappen på din PC.
2
3
4
1
5
6
7
10
11
12
1. Bildskärmen visar uppspelningskanalerna.
2. Klicka på den här för att förflytta dig till
Sökfunktionen för att söka och spela upp de
inspelade videofilerna.
3. Klicka på den här för att förflytta dig till
Fjärrfunktionen för att spela upp de inspelade
DVR videobilderna på distans.
4. Klicka på den här för att förflytta dig till den
lokala funktionen för att spela upp DVR filerna
som finns inspelade på din PC.
8
9
12. Denna anger tidsschemat för visualisering av
tidsinformation för sökning av den inspelande
videodatan.
 När du ansluter dig till en webbplats,
välj en DVR för sökning.
 Med en användarbehörighet har du inte
tillgång till Sökfunktionen.
Välj en webbplats ellert DVR först och klicka på
anslutningsknappen.
5. Använd denna kalender för att välja år,
månad och datum för sökning.
6. Änvänd knapparna för att reglera ljudvolymen
och ljuset/kontrasten av video.
7. Klicka på någon av bildskärmens
displayfunktioner.
Du kan även välja en DVR.
8. Använd knapparna för att spela in,
konvertera, skriva ut och installera.
9. Använd knapparna för att spela upp sökta
videofiler.
10. Använd knappen för att visualisera de
följande bildskärmarna i följd.
11. Använd denna knapp för att uppdatera
informationen om växling till kanal/DVR,
kalender och tidsschema.
66_ Smart Viewer
SHR-5162_SWE.indb 66
2007-8-2 15:07:24
Fjärrfunktion
Valknappar för Delning av Skärm
Denna funktion överför videodata som spelats in/
på DVR: en via nätverket för uppspelning. Upp till
4 kanaler är tillåtna för sökning och uppspelning
samtidigt. Videodata spelas upp på det läget där
tidsindikatorn är placerad.
Du kan använda vilken som helst av
helbilds-, enskild, quad (4-split), 9-split och
16-splitfunktionerna.
Spara Video (Backup)/Konvertera
Video/Skriva ut/Installera
1
Kalenderfönster
Om videodatan har spelats in på ett datum,
markeras datumet i rött. Om du klickar på
datumet, visas den inspelade videoinformationen
på tidslinjalen. Om du väljer ett datum, anges
det i röd stil. Genom att klicka på  ändrar du till
förra månaden och genom att klicka på  ändrar
du till till nästa månad.
2
3
10 SMART VIEWER
När du klickar på denna knapp, växlar den till
Fjärrfunktion.
Vid Fjärrfunktion är inte 9-splitfunktionen
tillgänglig medan i den Lokala funktionen
är inte quad- och 9-splitfunktionerna
tillgängliga.
4
1. Knappen för att spara Video
Under uppspelning (uppspelning/
bakåtspelning/snabbspolning frammåt/
snabbspolning bakåt), om du väljer en
kanal och klickar på denna knapp, sparas
videodatan som en DVR fil. (Den sparas i en
utsedd mapp på din dator)
Mappen, reglerna för filnamn och
inspelningstiden kan konfigureras i Viewer
Installationen för Setup Mode. Du kan
ställa in inspelningstiden på en tid från en
till 10 minuter. För att avsluta inspelningen,
klicka på denna knapp igen. Denna åtgärd
är endast möjlig 10 sekunder efter att
inspelningen har påbörjats.
Om videofilen inte spelas upp, möjliggör
denna knapp att utföra en backup, vilket
leder till att följande fönster öppnas.
Knappar för Ljudvolym och
Ljusstyrka/kontrast för Video
Dessa knappar fungerar på samma sätt som
kontrollknapparna för Bevakningsfunktionen.
Regleringen av ljus och kontrast fungerar kanske
på grund av modellen.
Du kan ställa in backupens start och
stopptid och välja ett filformat för sparning.
Genom att klicka på Start startar backup
processen. Backup-filen sparas i mappen
som utsetts av SETUP > Viewer SETUP >
Videoinspelning > Videoplacering.
För att stanna backup processen, klicka på
Stop.
Denna funktion aktiveras endast när
uppspelningsåtgärderna pågår.
Smart Viewer _67
SHR-5162_SWE.indb 67
2007-8-2 15:07:25
2. Knapp för Filkonvertering
När man klickar på denna knapp konverterar
systemet en DVR fil till JPEG eller AVI format.
För att utföra denna åtgärd
a. Klicka på Öppna för att välja en DVR
fil som ska konverteras.
b. Välj JPEG format eller AVI Video.
4. Setup Mode knapp
Denna knapp öppnar Installationsfunktionens
fönster.
5. Uppspelnings knapp.
c. Klicka på Start för att konvertera
filen. För att stanna konvreteringen,
klicka på Stop.
 Om man valt JPEG Format, konverteras
filen till en “*.jpg” fil efter att ha klickat på
Start. Den konverterade JPG filen sparas
enligt den förinställda vägen: Setup>
Viewer Setup > Filkonvertering >
Jpeg Placering.
 Om man valt AVI Video, konverteras
filen till en “*.avi” fil efter att ha klickat på
Start. Den konverterade AVI filen sparas
enligt den förinställda vägen: Setup >
Viewer Setup > Filkonvertering > AVI
Placering.
 Vid backup av AVI, behöver du codec för
divX för att kunna spela upp den sparade
filen. DivX codec finns att hämta ner på
www.divx.com.
3. Skriva ut knapp
Denna knapp skriver ut den uppspelade
skärmbilden som visas nu.
1
2
3
6
4
7
5
8
9
1. Bakåtspelning: Utför Bakåtspelning
2. Uppspelning: Utför uppspelning
3. Snabbspolning Bakåt Spolar snabbt
bakåt
4. Stop: Stoppar uppspelningen
5. Snabbspolning Frammåt: Spolar
snabbare
6. Gå till Sista Spelar upp den senaste (sista)
bilden på tidslinjalen
7. Steg Bakåt: Utför ett stegs bakåtspolning med en sekund.
8. Steg Frammåt: Utför ett steg frammåt
med en sekund
9. Gå till Första: Spelar upp den första
bilden på tidslinjalen
Under uppspelning (Play/RevPlay/FF/FB),
är frånkoppling av eller växling till både
Bevaknings- och Lokala funktioner inte
tillåtna. Klicka på Stop innan man utför
någon ändring.
68_ Smart Viewer
SHR-5162_SWE.indb 68
2007-8-2 15:07:25
6. Tids Linjal
Denna anger den inspelade statusen
av videodatan på DVR:en efter att ett
datum har valts. Normalfunktionen anger
tiden mellan klockan 00 och 24 medan
extensionsfunktionen anger tiden var annan
timme.
Denna fungerar på samma sätt som Nästaknappen i Bevakningsfunktionen.
Du kan inte ändra kanalen medan du
spelar upp en bild (Play/Reverse Play/Fast
Forward/Fast Backward).
3
2
1
7. Nästa knappen
[Normalfunktion]
 Kanalerna som visas på
uppspelningsskärmen särskiljs med vit
bakgrund.
 Den markerade tidsindikatorn anger
tiden för videobilden.
 Tidslinjalerna anger tidsuppdelningen.
 Om du dubbelklickar på ett område
av tidsindikatorn, ändras den till
extensionsfunktionen.
 En tidslinjals kolumn föreställer en timme.
 Färgerna på ändringarna av tidslinjalerna
beror på inspelningsstatusen: Grön
(normal), Röd (Panik), Orange (Larm),
Blå (Rörelse), Gul (Tidsinställd) och Vinröd
(Videoförlust).
1
2
Denna updaterar den inspelade
tidsinformationen i både kalendern och på
tidslinjalen.
9. Lokal Funktion
Denna funktion används för att spela upp
DVR filen som spelats in i mappen på din
PC. Du kan söka och spela upp endast
en kanal. Du har tillgång till de inspelade
filerna oavsett DVR:en är ansluten eller ej.
Andra funktioner förutom Kalender är de
samma som funktionera för Fjärrfunktion
Tidsinformationen för de lokala filerna
anges på den första kanalens placering på
tidslinjalen tillsammans med filnamnet.
10 SMART VIEWER
8. Omladdnings knappen
: Klicka på denna knapp för att
ändra till den Lokala Funktionen.
[Extensionsfunktion]
 Anger tidslinjalen för en timme innan
 Anger en tidslinjal för en timme efter
 Om du dubbelklickar på ett område
av tidsindikatorn, ändras den till
normalfunktionen.
 Varje tidslinjal föreställer 5 minuter.
 Färgerna på tidslinjalens ändring beror
på inspelningsstatusen: Grön (normal),
Röd (Panik), Orange (Larm), Blå (Rörelse),
Gul (Tidsinställd) och Vinröd (Videoförlust).
Endast DVR filerna som sparats med ljudet
aktiverat kan spelas upp med ljud i den
Lokala Funktionen
Smart Viewer _69
SHR-5162_SWE.indb 69
2007-8-2 15:07:26
Web Viewer
INTRODUKTION AV Web
Viewer
VAD ÄR Web Viewer?
Web Viewer ger fjärraccess till din DVR. Du har
tillgång till live-video, lagrad video, PTZ-kontroll
(om konfigurerad), etc.
SYSTEMKRAV
Nedan listas de minimum hårdvaru- och
driftsystemkrav som behövs för att köra Web
Viewer.
OS
Windows XP Professional
Windows 2000
Windows Vista Home Basic /
Premium
Webbläsare
Internet Explorer
6.0.2900.2180 eller högre
Centralenhet
Intel Pentium 4 med 2 GHz
processor
MINNE
512 MB
Monitor
Hög färgintensitet 16-bit
1024 x 768
Hårddiskenhet
50 MB (installationsutrymme krävs)
* Ytterligare hårddiskutrymme
krävs för inspelning. Den
inspelade filens storlek
varierar beroende på inställd
inspelningskvalitet.
PRODUKTEGENSKAPER
 Fjärraccess från en vanlig webbläsare
 Stödjer PTZ-kamerakontroller
 Stödjer 1, 4, 8, 16 kamerabetraktningsformat
(max 16 kameror på listan).
 Får bilder i JPEG-format att trycka ut eller
spara. (Uppspelningsläge)
 Spelar in video i AVI-format—kompatibel
med vanliga mediaspelare. (Divx-avkodare
krävs)
70_ Web Viewer
SHR-5162_SWE.indb 70
2007-8-2 15:07:27
ANSLUTA Web Viewer
1. Öppna din webbläsare och skriv in IPadressen eller DVR:ens URL i adressrutan för
URL.
11 WEB VIEWER
11 WEB VIEWER
I de fall med MAC-adress är URL för DVR:
 00-00-F0-ab-cd-ef :
nabcdef.websamsung.net
 00-16-6c-ab-cd-ef :
mabcdef.websamsung.net
 00-68-36-ab-cd-ef :
pabcdef.websamsung.net
Du kan även använda den registrerade
URL som ställs in i din DVR:s
inställningsmeny.
4. Klicka på “Install”.
5. Klicka på “Install”.
2. För administratör, skriv först in“ADMIN”,
och ange sedan lösenordet för DVR. Ickeadminanvändare, skriv in“USER” och
lösenord.
• DVR:en tillåter tillgång till DVR för upp till 3
användare samtidigt, vilket innebär en adminförmånsanvändare och 2 förmånsanvändare.
• Det fabriksinställda lösenordet för
administratörsförmåner är “4321.”
• Icke-adminanvändare kan inte gå in i SÖKoch INSTÄLLNINGS-menyn.
• Lösenordet för administratör och användare kan
ändras i DVR:ens menyn för IP-inställningar.
6. Du kanske har “Windows Security Alert” som
försöker stoppa detta med Windows Firewall.
I sådana fall, klicka på “Unblock” för att starta
Web Viewer.
SAMSUNG DVR
7. Installationen har slutförts. Nu kan du se Live
Viewer : s huvudskärm.
3. Klicka på “Installera ActiveX Control…”
Web Viewer _71
SHR-5162_SWE.indb 71
2007-8-2 15:07:28
ANVÄNDA Live Viewer
2
1
3
4
5
6
7
9
8
Bildskärmen för Live Viewer består av följande:
DISPLAY FÖR OSD-INFORMATION
1 Visar IP-adress och modellnamn på ansluten
DVR.
2
1
2 These menus consist of LIVE, SÖK,
INSTÄLLNING, OM.
REC
3 De här knapparna används för delad
bildskärm och fullskärmsläge.
4 Visar IP-adressen och statusen för ansluten
DVR.
5 Används för att ordna och byta
bildskärmskanal.
6 Används för att fånga, trycka ut, och spara
bilden.
7 Visar nuvarande kanal.
8 De här knapparna används till PTZ-relaterade
funktioner.
9 Visar bildskärmen för kameran som är
ansluten med DVR.
3
4
5
6
1 Kanalnumret, videostorleken och IP-adressen
för ansluten DVR visas.
2 Om videodatan för aktuell kanal håller på att
spelas in på din PC så kommer, “REC” att
framträda på bildskärmen.
3 Aktuellt datum och tid för DVR visas.
• Upplösningen är 1024 x 768 pixlar.
• Det inledande läget för bildskärmsdelning är i
enlighet med kanalnumrena på den anslutna
DVR:en. Du kan ändra bildskärmdelningsläget
genom att trycka på knapparna för delning
av skärm.
• Icke-adminanvändare har inte tillgång till
SÖK- och INSTÄLLNINGS-menyn.
4 När ett larm har utfärdats framträder
alarmsymbolen. Den försvinner när ALARMknappen på DVR trycks in.
5 Rörelsesymbolen framträder när en rörelse
detekteras. Den försvinner när ALARMknappen på DVR trycks in.
72_ Web Viewer
SHR-5162_SWE.indb 72
2007-8-2 15:07:29
6 Den visar om PTZ-kontrollerna är aktiverade.
Om du har ställt in PTZ-kameror för DVR
kommer “PTZ” att visas på bildskärmen. Väljen
PTZ-kamerakanal och använd PTZ-knappen
för kamerakontroll.
FULLSKÄRMSLÄGE
• Klicka på
knappen
Den valda kameran som är ansluten till DVR
visas på bildskärmen i “FULLSKÄRMSLÄGE”.
Tryck på knappen ESC för att komma tillbaka till
föregående läge.
DELAD BILDSKÄRM
SINGLE MODE
• Klicka på
QUAD MODE
NINE MODE
knappen
knappen
Den valda kameran som är ansluten till DVR
visas på bildskärmen i “FYRALÄGE”.
• Klicka på
Det här visar IP-adressen och statusen för den
anslutande DVR:en.
SIXTEEN MODE
Den valda kameran som är ansluten till DVR
visas på bildskärmen i “ENKELLÄGE”.
• Klicka på
ANSLUTEN DVR
knappen
11 WEB VIEWER
Du kan ändra delningsläget genom att klicka på
varje nummersymbol.
• Anslutningsfelmeddelande
Inget svar : Framträder när DVR inte
reagerar.
Fel ID : Visas när fel ID angivits.
Fel lösenord : Visas när felaktigt lösenord
angivits.
SFlbFel portnummer : Visas när portnumret är
felaktigt.
Kollision : Visas när Admin-läget redan används
eller vid samtidigt access till samma DVR från
PC:n.
Användare full : Framträder när användare är
full.
• Antalet samtidiga anslutningar är 3 inkluderar
användarna för SmartViewer.
Den valda kameran som är ansluten till DVR
visas på bildskärmen i “NIOLÄGE”.
• Klicka på
knappen
Den valda kameran som är ansluten till DVR
visas i “SEXTONLÄGE”.
Web Viewer _73
SHR-5162_SWE.indb 73
2007-8-2 15:07:30
ÄNDRA LIVE-BILDSKÄRMSLÄGET
• Om 16-kanals DVR ansluts, klicka på
“NÄSTA” i FYRALÄGE för att ändra på bildskärmen så som visas på bilden.
(CH1 to CH4)
(CH5 to CH8)
(CH9 to CH12)
(CH13 to CH16)
16-channel DVR
SPARA LIVE-BILDSKÄRMEN PÅ
PC:N
• FÅNGA: Fångar den bilden som är på
bildskärmen och sparar den som en jpg- eller
bmp-bildfil.
• SEKVENS: När man klickar på den här
knappen ändras bildskärmarna i förinställda
intervaller. In ENKELLÄGE, kanalnumrena
ändras i följd från 1 till 16. I FYRALÄGE, ändras
bildskärmarna som 1:a 4 kanalerna(1~4)  2:
a 4 kanalerna(5~8)  3:e 4 kanalerna(9~12) 
4:e 4 kanalerna(13~16). I NIOLÄGE, ändras
bildskärmarna från 9 kanaler (1~9) till 7 kanaler
(10~16). I SEXTONLÄGE, uppdateras skärmen
vid det förinställda intervallet
Förinställt intervall (10 sekunder)
• FÖREGÅENDE: När man klickar på den
här knappen visas föregående bildskärm.
I ENKELLÄGE, byts kanalerna i omvänd
ordning.
Ii FYRALÄGE, ändras bildskärmarna som 1:a
4 kanaler(1~4)  2:a 4 kanaler(13~16)  3:e 4
kanaler(9~12)  4:e 4 kanaler(5~8).
I NIOLÄGE, ändras bildskärmarna från
9 kanaler (1~9) till 7 kanaler (10~16). I
SEXTONLÄGE, uppdateras bildskärmen.
• Den förinställda sökvägen är “C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\
Live”. För att ändra sökväg, klicka på “SPARA
SÖKVÄG” -knappen(
) och välj den sökväg du vill. För Windows Vista är sökvägen
“C:\users\(user ID)\AppData\LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\Snapshot\” och den
kan inte ändras.
• Filen namnges automatiskt till följande: “IP
address_Port number_YYMMDD_camera
number_index” Ex) 192.168.130.12_554_20
070615_101530_01_00
• TRYCK UT: Trycker ut live-bildskärmen som
visas. Den trycker även ut IP-adress, tid,
kameranummer, och aktuellt händelseläge.
• NÄSTA: När man klickar på den här knappen
visas nästa bildskärm.
In ENKELLÄGE, kanalnumrena ändras i följd
från 1 till 16.
I FYRALÄGE, ändras bildskärmarna som 1:a 4
kanalerna(1~4)  2:a 4 kanalerna(5~8)  3:e
4 kanalerna(9~12)  4:e 4 kanalerna(13~16). I
NIOLÄGE, ändras bildskärmarna från 9 kanaler
(1~9) till 7 kanaler (10~16).
I SEXTONLÄGE, uppdateras bildskärmen.
74_ Web Viewer
SHR-5162_SWE.indb 74
2007-8-2 15:07:32
• INSPELNING: Sparar aktuella bilden på
bildskärmen och sparar den som en avi videofil.
ANVÄNDA PTZ-KAMERA
11 WEB VIEWER
• För att spela in den krävs åtminstone 1GB
ledigt utrymme.
• Den förinställda sökvägen är “C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\Live”. För att ändra sökväg, klicka på
“SPARA SÖKVÄG” -knappen(
) och välj
den sökväg du vill. För Windows Vista, är
sökvägen “C:\users\(user ID)\AppData\LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\VideoClip\”
och den kan inte ändras.
• Filen döps automatiskt till föjande:“IP
address_Port number_YYMMDD_camera
number_index” Ex) 192.168.130.12_554_20
070615_101530_01_00
• Vid Spar AVI, behöver du DivX-avkodare för
att spela upp sparade filer. Du kan nerladda
en gratisversion av Divx codec på
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.
ÄNDRA KANALEN FÖR LIVEBILDSKÄRM
Varje nummer indikerar bildskärmspositionerna i
Web Viewer.
• Blå nummer: Indikerar att den aktuella kanalen
är ansluten till en kamera.
• Grå nummer: Indikerar att den aktuella kanalen
inte är ansluten till någon kamera.
Klicka på riktningsknapparna för att kontrollera
kameran.
Klicka på + eller - knapparna för att zooma ut
eller in den bild som visas.
Web Viewer _75
SHR-5162_SWE.indb 75
2007-8-2 15:07:32
MENY: Kameramenyn framträder.
• När en DVR använder PTZ-kamerakontrollerna, så kan Web Viewer inte kontrollera PTZkameran.
• PTZ-kamerakontrollerna kan användas av
admin-användaren.
• Funktionen för kameramenyinställning är
endast tillgänglig för stödda kameror.
• Alla PTZ-funktioner är likadana som för DVR.
• Power pan/tilt-funktionen fungerar endast
med understödda kameror. (Exempel: Samsung SCC-6475)
• Dra ner för att “zooma in” eller dra upp för att
“zooma ut” med power pan/tilt-funktionen.
FÖRINSTÄLLNING: Flyttar objektivets riktning
till ett förinställt håll.
1. Om du klickar på FÖRINSTÄLLD, flyttar sig
kameran till den förinställda positionen.
2. Du kan radera den valda eller alla
förinställningar.
3. Du kan spara det nya förinställda numret och
namnet.
Du kan spara upp till 20 förinställningar.
AUTOPAN: Flyttar kameraobjektivets riktning
mellan 2 inställda punkter.
SCAN: Flyttar kameraobjektivets riktning mellan
2 förinställda punkter.
MÖNSTER: Du kan ställa in olika
rörelsemönstren för kameran som tex zoom,
flytta, etc. så att kameran automatiskt flyttar efter
det mönstret.
76_ Web Viewer
SHR-5162_SWE.indb 76
2007-8-2 15:07:33
ANVÄNDA Search Viewer
2
1
3
4
6
9
11 WEB VIEWER
5
7
8
Bildskärmen för Sök-Viewer består av följande:
1 Visar IP-adress och modellnamn på ansluten
DVR.
2 These menus consist of LIVE, SÖK,
INSTÄLLNING, OM.
3 De här knapparna används för delad
bildskärm och fullskärmsläge.
4 Visar IP-adressen och statusen för ansluten
DVR.
5 Används för att fånga, trycka ut, och spara
bilden.
• SEKVENS, FÖREGÅENDE, NÄSTA
-knapparna är inte tillgängliga i SÖKmenyn.
• Icke-adminanvändare har inte tillgång till
SÖK- och INSTÄLLNINGS-menyn.
DELAD BILDSKÄRM
Du kan ändra delningsläget genom att klicka på
varje nummersymbol.
6 Visar en almanacka i vilken du kan söka efter
den inspelade videon.
7 Visar en tidlinje på vilken du kan söka efter
den inspelade video.
SINGLE MODE
QUAD MODE
8 De här knapparna används för att kontrollera
uppspelning.
9 Visar bildskärmen för uppspelning av
inspelad video.
Web Viewer _77
SHR-5162_SWE.indb 77
2007-8-2 15:07:35
• Klicka på
knappen
Den valda kameran som är ansluten till DVR
visas på bildskärmen i “ENKELLÄGE”.
• Klicka på
knappen
Den valda kameran som är ansluten till DVR
visas på bildskärmen i “FYRALÄGE”.
• Endast ENKEL- och FYRALÄGE är
tillgängliga i SÖK-menyn.
• Om 16-kanals DVR är ansluten, kan du välja
kanalerna som ligger från 1 till 16.
• AnslutningsfelmeddelandeInget svar :
Framträder när DVR inte reagerar.
Fel ID : Visas när fel ID angivits.
Fel lösenord : Visas när det inmatade
lösenordet är fel.
Fel portnummer : Visas när portnumret är
felaktigt.
Kollision : Visas när Admin-läget redan
används eller vid samtidigt access till samma
DVR från PC:n.
Användare full : Framträder när användare
är full.
• Antalet samtidiga anslutningar är 3 inkluderar
användarna för SmartViewer.
ANSLUTEN DVR
Visar IP-adressen och statusen DVR som
ansluter.
SPARA LIVE-BILDSKÄRMEN PÅ
PC:N
• FÅNGA: Fångar den bilden som är på
bildskärmen och sparar den som en jpg- eller
bmp-bildfil.
• Den förinställda sökvägen är “C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\Search”. För att ändra sökväg, klicka
på “SPARA SÖKVÄG” -knappen(
) och
välj den sökväg du vill. För Windows Vista är
sökvägen “C:\users\(user ID)\AppData\LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\Snapshot\”
och den kan inte ändras.
• Filen namnges automatiskt till följande: “IP
address_Port number_YYMMDD_camera
number_index” Ex) 192.168.130.12_554_20
070615_101453_01_00
78_ Web Viewer
SHR-5162_SWE.indb 78
2007-8-2 15:07:35
• TRYCK UT: Trycker ut uppspelningsbildskärmen
som nu visas. Den trycker även ut IP-adress, tid,
kameranummer och aktuellt händelseläge.
ATT SÖKA EFTER INSPELAD
VIDEO I ALMANACKAN
11 WEB VIEWER
• SPELA IN: Om du väljer en kanal och klickar
på den här knappen under avspelning sparas
videodatan i en DVR-fil. (Den sparas i den
utsedda mappen på din PC.) Tryck på den här
knappen igen för att stoppa inspelningen.
• För att spela in den krävs åtminstone 1GB
ledigt utrymme.
• Den förinställda sökvägen är “C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\
Search”. För att ändra sökväg, klicka på
“SPARA SÖKVÄG” -knappen(
) och välj
den sökväg du vill. För Windows Vista, är
sökvägen “C:\users\(user ID)\AppData\LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\VideoClip\”
och den kan inte ändras.
• Filen döps automatiskt till föjande:“IP
address_Port number_YYMMDD_camera
number_index” Ex) 192.168.130.12_554_20
070615_101530_01_00
• Vid Spar AVI behövs DivX-avkodare för att
spela upp sparade filer. Du kan nerladda en
gratisversion av Divx codec på
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.
Om videodata har spelats in vid ett visst datum
särskiljs det i grönt. Om du klickar på det
datumet så visas information om inpelad video
på tidslinjen.
När du klickar på “IDAG”, ändras den till dagens
datum.
Web Viewer _79
SHR-5162_SWE.indb 79
2007-8-2 15:07:36
ATT SÖKA EFTER INSPELAD
VIDEO I TIDSLINJEN
Den visar status för inspelad videodata på DVR
efter det att ett datum har valts. Normalläget visar
tiden från klockan 0 till 24 medans extensionläget
visar tiden var 2 timme.
knappen ändras den till
• Varje linje motsvarar en timme.
7
8
9
1 Snabbt bakåt: Uppspelning bakåt sker
snabbare (2x).
2 Uppspelning bakåt: Omvänd uppspelning.
3 Play: Spela upp.
[Extensionläge]
• Om du klickar på
normalläget.
6
4
3
2
1
5
[Normalläge]
• Om du klickar på
extensionläget.
KONTROLLERA UPPSPELNING
4 Snabbt framåt: Spelar upp snabbare(2x).
knappen ändras den till
• Varje linje motsvarar 5 minuter.
• Kanalerna sträcker sig från CH01 till CH16.
5 Gå till första: Flyttar den inspelade videons
starttid på tidslinjen.
6 Hoppa bakåt: Hoppar bakåt ett steg med en
bildruta.
7 Stopp: Stoppar uppspelning.
8 Hopppa framåt: Hoppar framåt ett steg med
en bildruta.
9 Gå till sista: Flyttar den senaste tiden för
inspelad video på tidslinjen.
80_ Web Viewer
SHR-5162_SWE.indb 80
2007-8-2 15:07:36
OM
Klicka på "OM".
Modellnamn för ansluten DVR och Web
Viewer-version visas.
11 WEB VIEWER
Web Viewer _81
SHR-5162_SWE.indb 81
2007-8-2 15:07:37
bilaga
PRODUKTEGENSKAPER
Egenskaper
Detaljer
Operativsystem
INBYGGT OS
Sändning
NTSC / PAL System
Ingångsspänning
AC 100 ~ 230 V (PAL)
AC 110 ~ 220 V (NTSC)
Effektanvändning
60 W
Video
Videoingång
Komposit 16(8) Kanaler
- 1.0 Vp-p
- 75 Ω Hi Z Anslutning
BNC Typ
Genomgångens Utgång 16(8) Kanaler
- Automatisk anslutning
Videoutgång
Komposit 3 Kanaler
- Normal Videoutgång 1 Kanal
- Punkt Ut 2 Kanaler
- BNC Typ
S-Video 1 Kanal
- 1.0 Vp-p
VGA 1 Kanal
Ljudingång
Mono 4 Kanal
- -5 dBm, 600 Ω
RCA-typ
Ljudutgång
Mono 1 Kanal
- -6 dBm
RCA-typ
Ljud
Live Screen
Upplösnings &
Bildhastighet
Upplösnings &
Bildhastghet
Displayfunktion
Anmärkningar
NTSC
720X480
480ips(16Ch)/
240ips(8Ch)
PAL
720X576
400ips(16Ch)/
200ips(8Ch)
Enskild
Skärmdelningsfunktion:
SHR-5160/5162 : 4, 6, 7, 8, 9, 16 split
SHR-5080/5082 : 4, 6, 7, 8, 9 split
Sekvensfunktion
Stillbild
2 X Zoom
82_ bilaga
SHR-5162_SWE.indb 82
2007-8-2 15:07:37
Egenskaper
Inspelnings
Detaljer
Kompressions
Metod
Video : MPEG4
Ljud : ADPCM
Upplösnings &
Uppspelning
Inspelningsegenskaper Högsta kvalitet
(Bildkvalitet)
Inspelningshastighet
CIF(C)
Nivå8(Hög)
352 X 240(NTSC)/
~Nivå1(Låg)
352 X 288(PAL)
30 ips(NTSC)/
25 ips(PAL)
Halv D1 (N)
Nivå8(Hög)
720 X 240(NTSC)/
~Nivå1(Låg)
720 X 288(PAL)
30 ips(NTSC)/
25 ips(PAL)
Inspelnings
Funktion
Normal Inspelnings  REC Knapp
Programmerad Inspelning  Tidtabell
Händelseinspelning
- Larmsökning
- Rörelsesökning:
- Videoförlust
- För & Efterinspelning
Inspelnings
ips
NTSC 0,9 / 1,8 / 3,7 / 7,5 / 15 / 30 ips
(Verklig Inspelning ips: 0.938/1.875/3.75/7.5/15/30 ips)
PAL 0,7 / 1,5 / 3,1 / 6,2 / 12,5 / 25 ips
(Verklig Inspelning ips: 0,781/1,563/3,125/6,25/12,5/25 ips)
Internt
SHR-5162/5082 : ATA HDD x 3(MAX)
MAX HDD Minne :
500GB x 3 = 1.5TB
SHR-5160/5080 : ATA HDD x 4(MAX)
MAX HDD Minne :
500GB x 4 = 2TB
Externt
USB HDD
-MAX 1 (Stödjer inte USB-hubb)
-MAX HDD Minne: 500GB
Sökfunktion
Kalendersökning
Händelsesökning
- Larm, Rörelse, Videoförlust
Datum/tidssökning
Startsökning
Senaste sökningen
Backupsökning
Upplösnings &
Inspelningsegenskaper
12 BILAGA
Upplösnings &
Inspelningsegenskaper
Spara
Anmärkningar
Upplösnings Inspelningsegenskaper
8 Ch
16 Ch
CIF
15ips(NTSC)/12,5ips(PAL) 7,5ips(NTSC)/6,2ips(PAL)
Halv D1 (N) 7,5ips(NTSC)/6,2ips(PAL) 3,7ips(NTSC)/3,1ips(PAL)
Total
120/100
ips(CIF)
60/50 ips
(Halv D1)
bilaga _83
SHR-5162_SWE.indb 83
2007-8-2 15:07:37
Egenskaper
Uppspelning
Detaljer
Displayfunktion
Avkodning av  1 Kanal
16 split (uppspelade kameror 10-16)
9 split (uppspelade kameror 5-9)
4 split (uppspelade kameror 2-4)
PIP  1 Kanals avkodning + 1Kanal Live
Triplex 9 split  8 Kanaler Live + 1Kanal PB
Triplex 16 split  15 Kanaler Live +1Kanal PB
Uppspelningsfunktion
Play, Pause, Stop, 2x Digital Zoom
Snabbspolning frammåt/Snabbspolning bakåt
- 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
Backup
Extern HDD USB
USB CD/DVD Skrivare, Intern DVD
(Endast SHR-5162/5082)
USB-minne
USB HDD
- MAX 1 (Stödjer inte USB-hubb)
Nätverk
Ethernet : 10/100 Base T, ADSL(PPPoE), DHCP
Seriell
Kommuniation
RS-485  PTZ Enhetskontroll,
Fjärrkontrollsenhet
Larm
Ingång: SHR-5160/5162 : Kanal 16
SHR-5080/5082 : Kanal 8
Utgång: Kanal 4
Stödjer extern larmåterställning
Remote Viewer
PC
Detaljerade
Egenskaper
Stödda
Operativ
System
Funktion
Anmärkningar
CPU Pentium III, 1 GHz eller mer
RAM : SDRAM 256 MB eller mer
Grafisk Accelerator : Grafiskt Minne
32 MB eller mer DirectX : 8.1 eller senare
Win2000, WinXP
Bildbevakningsfunktion i Live
Funktion för Lokal Filsökning & Uppspelning
Funktion för fjärrsökning av fil & Fjärruppspelning
Driftstemperatur
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Lagringstemperatur
-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
Driftsfuktighet
20 % till 85 % RH
Lagringsfuktighet
20 % till 85 % RH
Dimension (B x H x D)
430 x 88 x 400 mm (16.93 x 3.46 x 15.75 tum)
Vikt
SHR-5162/5082 : ~ 7.6kg(16.75 lb)
SHR-5080 : ~6.7kg(14.77 lb)
SHR-5160 : ~6.8kg(14.99 lb)
Den behöver extra mjukvara för att stöjda ATM/POS-funktion. Så kontakta din leverantör för att få
mjukvaran.
84_ bilaga
SHR-5162_SWE.indb 84
2007-8-2 15:07:37
SKISSER
 5080 Skisser
12 BILAGA
bilaga _85
SHR-5162_SWE.indb 85
2007-8-2 15:07:41
 5082 Skisser
86_ bilaga
SHR-5162_SWE.indb 86
2007-8-2 15:07:50
 5160 Skisser
12 BILAGA
bilaga _87
SHR-5162_SWE.indb 87
2007-8-2 15:08:01
 5162 Skisser
88_ bilaga
SHR-5162_SWE.indb 88
2007-8-2 15:08:12
FABRIKSINSTÄLLNINGAR
Detta återger fabriksinställningarna.
Inställningarna är utförda enligt följande;
 Använd System/Inlästa Fabriksinställningar i MENYN eller,
 I Live funktionen, tryck och håll ned FUNKTIONSKNAPPEN och sedan PTZ på frontpanelen i 6 sekunder för
att nollställa inställningarna.
Klassifikation
Detaljerade Argument
Lösenord
HDD Funktion
Kamerainstallation Kamera Konfig
PTZ kamera
Skärminställning
Datumformat
ÅÅÅÅ-MM-DD
Tidsformat
24 Timmar
Språk
English
DST
Av
Lösenord
4321
Lås Lösenord
På
Inspelningslås
Av
HDD upprepad
inspelning
Skriva över
HDD slutlarm
Av
Video
På
Ljud
Av
Titel
CAM_01 till CAM_16
(SHR-5082/5080 : 8)
Automatisk Sekvens
5 sek
ID
Kamera Nr
Protokoll
Ingen
Baudrate
9600
Likhet
Ingen
Data
8
Stopp
1
Seriellt läge
Halv Duplex
Ljus
50
Kontrast
50
Färg
50
12 BILAGA
Systeminställning Tid/Datum/Språk
Fabriksinställning
bilaga _89
SHR-5162_SWE.indb 89
2007-8-2 15:08:21
Klassifikation
Detaljerade Argument
Monitorering
Händelsebevakning
OSG-skarm
Inspelnings
funktionens
inställning
Varaktighet
Av
Datum
På
Tid
På
Titel
På
Status
På
Spot kanal
CH1
Spot kanal monitor
Av
Skärm Ut
Dubbla utgångar
Uppspelningskanalens placering
Undre Högra Hörnet
Ändring av multikanal
5 sekunder
Inspelningskavlitet &
Automatisk Radering
Inspelningshastighet &
Videostorlek
Varaktighet händelse
Inspelningsmall
Fabriksinställning
Normal Kavlitet
Nivå4
Händelsekvalitet
Nivå4
Automatisk Radering
Av
Normal Hastighet
7,5 ips(NTSC)/6,2 ips(PAL)
Händelsehastighet
7,5 ips(NTSC)/6,2 ips(PAL)
Videostorlek
CIF
Pre händelsen
Av
Post Händelsen
1 min.
Kontinuerlig inspeln
Av
Händelsebaserad inspeln
På
Händelseinspelnings Larmbaserad
Inställning
inspelning
Rörelsebaserad
inspelning
Videoloss inställning
Sensor Status
Av
Kamera
Kamera Nr
Utsändning av Larm
Ingen
Varaktighet
10 sek
M.D Status
Av
Område
Alla Områden
Känslighet
Mycket hög
Utsändning av Larm
Ingen
Varaktighet
10 sek
Videoloss inställning
Av
Utsändning av Larm
Ingen
Varaktighet
10 sek
90_ bilaga
SHR-5162_SWE.indb 90
2007-8-2 15:08:21
Klassifikation
Detaljerade Argument
Nätverk
Överför
Protokollinställningar
CALLBACK
INSTÄLLNINGAR
Bildinställning
WebViewer Port Setting
Anslutningsläge
Statisk IP
Bandbredd
2Mbps
Admin Lösenord
4321
Användarlösenord
4321
IP
192.168.001.200
Gateway
192.168.001.001
Subnet mask
255.255.255.000
DNS
168.126.063.001
ADSL ANVÄNDAR-ID
ID
Lösenord
-
Protokolltyp
UDP
Port(TCP)
554.555.556.557
Port(UDP)
8000-8159
UniCast / MultiCast
Unicast
Multicast IP
224.126.063.001
TTL
005
DDNS-plats
Av
Värdnamn
-
Användarnamn
-
Användarlösenord
-
På/AV
Av
IP-adress
192.168.001.010
Port(UDP)
7900
Försök igen
05
Skicka inkommande larm
Av
Skicka rörelselarm
Av
Skicka videoloss
Av
Överför systemlogg
Av
Videostorlek
CIF
Kvalitet
Låg
Port
80
12 BILAGA
IP-INSTÄLLNINGAR
Fabriksinställning
bilaga _91
SHR-5162_SWE.indb 91
2007-8-2 15:08:21
FELSÖKNING (FAQ)
PROBLEM
LÖSNING
Systemspänningen är avbruten
och LED lamporna på enhetens
framsida fungerar inte alls.
 Vänligen, kontrollera nätspänningsanslutningen.
 Kontrollera spänningen.
 Om alla ovannämnda kontroller inte ger några
resultat, kontrollera eller byt ut nätaggregatet.
Videodata behålls i systemet men
några av kanalerna visar ingen
videodata utan
blir blåa
 Kontrollera bilden på kameran som är ansluten till
systemet. Felaktig ingång av kameraingången kan
orsaka detta fel.
 Kontrollera kamerans nätaggregat.
 Ibland kan man uppfatta detta fel när man anslutit
videodata till multisystem och videosignalen från
videodatadistributören som används är svag.
Om det är fallet kan du ansluta kamerabilderna direkt
till din DVR för att kontrollera eller korrigera felet.
INSPELNINGS knappen har tryckts
ned men varningslampan för REC
lyser inte och inspelningen fungerar
inte.
 Vänligen, kontrollera utrymmet på Hårddisken.
 Kontrollera Inspelningsfunktionens Inställning i
MENYN. Den bör vara På.
Även om alla LED på frampanelen
är på, är skärmen blank eller
återgivningskvaliteten är låg.
 Försäkra dig om att kabeln är ansluten. Video out
kan bli annorlunda med den anslutna monitorn. Det
vill säga, Video Out är inställd på komposit utgång
men ansluten till VGA ingångsmonitor eller tvärtom.
Håll sedan både MODE- och ZOOM-knappen
intryckta samtidigt i 5 sekunder för att ändra Video
Out-läget.
Du kan uppleva en lägre återgivningskvalitet när
dubbel videoutgång används. I sådan fall, byt till
komposit eller VGA videoutgång.
LED lamporna blinkar och
logoskärmen visas upprepat.
 Detta fel kan komma från ett anslutningsfel av
HDD inuti DVR:en. Ta av kåpan och kontrollera
hårddiskens anslutningsstatus. Om HDDanslutningen inte visar några problem, konsultera
återförsäljaren.
Du kan inte öppna MENYN på
grund av bortglömt lösenord.
 Om du glömmer lösenordet måste du återställa DVR:
en till de fabriksinställda värdena. Håll både MODE
knappen och PTZ knappen nedtryckta i 5 sekunder.
Standardlösenord är “4321”.
Kanalknappen fungerar inte i Livefunktionen.
 Om den aktuella skärmbilden är i funktionen
Händelsebevakning fungerar inte kanalknappen.
Tryck ned ALARM knappen för att avsluta den
nuvarande skärmbilden och välj kanal.
Markören kan inte nå startpunkten
under Kalandersökning.
 Kontrollera att både kanalen och datumet har
kontrollerats. Båda måste ha kontrollerats för att man
ska kunna spela upp med Start. Markören kan inte
nå det oregistrerade datumet.
92_ bilaga
SHR-5162_SWE.indb 92
2007-8-2 15:08:21
PROBLEM
LÖSNING
Kontinuerlig utsändning av larmet
och du kan inte radera det genom
att använda ALARM knappen.
 Tryck på MENU knappen och utför enligt följande:
Ingen reaktion när du trycker på
PTZ knappen i Live-funktion.
 Kontrollera Protokollet och andra inställningsvärden
via Menyn > Kamera > PTZ Enhet passar ihop
med PTZ kameran.
När du ansluter flera IEEE1394
förstärkta hårddiskar DVR: en via
Menyn, kan inte DVR: en känna
igen alla hårddiskar.
 Det kräver tid att identifiera flera förstärkta HDD:
er. Vänligen försök igen om några minuter. Om
återförsöket inte ger några resultat kan hårddisken
vara anormal. Byt då ut hårddisken.
“CLOCK BATTERY HAS FAILED”
visas på skärmen.
 Detta meddelande visas om DVR:ens interna klocka
har funktionsstörningar. DVR:en kommer inte att fungera
Du kan inte ansluta till DVR:en via
Smart View.
 Kontrollera om 3 Smart Viewer användare är
anslutna till din DVR. DVR:en tillåter inte att mer än
3 användare är anslutna till Smart Viewer samtidigt.
 Kontrollera Nätverksinställningarna på din DVR.
 Kontrollera nätverkets kabelanslutning.
 När du använder DHCP/ADSL(PPPoE) för anslutning,
kontrollera om du fått den rätta DVR MAC Adressen.
 Om din DVR är ansluten till ett ADSL nätverk,
kontrollera om den inställda bandbredden är under
600 KBps. Om bandbredden för ADSL är ställd
för högt, kan anslutningen med Smart Viewer vara
instabil på grund av tung nätverksbelastning därför
att ADSL hastigheten är låg.
Smart Viewer funktionen är
frånkopplad.
 Om du ändrar information såsom tid,
nätverksinställningar, HDD format,
Standardinställningar eller tillkoppling och
frånkoppling av hårddisken för din DVR, kommer
nuvarande Smart Viewer kopplas ifrån automatiskt.
 Kontrollera nätverksanslutningen. Smart Viewer,
om den är frånkopplad från nätverket, kommer att
försöka att återansluta sig upp till 5 gånger igen.
Om den förblir frånkopplad efter 5 försök,
kommer den automatiskt att ge upp anslutningen.
 Så länge som din DVR är ansluten till ett ADSL
nätverk, kan du bli frånkopplad från Smart Viewer när
nätverksvillkoren blir sämre.
12 BILAGA
1) Radera Händelsebevakning: Monitorering > Varaktighet
för Händelsbevakning Av
2) Radera Buzzersignal: Händelseinspelning > Larm
(Rörelsesökning/Videoförlust) > Larm-Ut.
3) Radera Händelse: Händelseinspelning > Larm
(Rörelssökning/Videoförlust) > Tillstånd Av.
för att skydda inspelad data på hårddiskarna. Konsultera
kunnig personal i den affär där du köpte produkten
bilaga _93
SHR-5162_SWE.indb 93
2007-8-2 15:08:22
PROBLEM
LÖSNING
Ljud ikonen för Smart Viewer
lämnas avaktiverad i Livefunktionen. Och om du ändrar
Ljudet till On på din DVR: s Kamera
meny gör ingen skillad.
 Om din PC inte har någon ljuddrivrutin eller har
problem med Ljuduppspelning av en Ljuddrivrutin,
kan Ljud ikonen avaktiveras. Kontrollera
Ljuddrivrutinens inställningsstatus.
När du väljer kanalen till vilken
PTZ Kameran är ansluten i Livefunktionen på Smart Viewer, klicka
på “Kontrollmeny” knappen bland
PTZ inställningsknappar för att
öppna Funktionssättsmenyn i
PTZ Kamer och återgå från den
andra kanalen, de PTZ relaterade
knapparna har initierats.
 PTZ Kontrollen är tillgänglig på både Smart Viewer
och din DVR. Andra användare kan kontrollera din
DVRs PTZ för att avsluta PTZ Kamerameny eller
Auto/Scan/Pattern rörelser medan du väljer den
andra kanalen. Detta kan orsaka initieringen.
Ingen Tidindikation i sökningen
 Tidslinjalen kan konverteras till 2 olika funktioner,
General (24 Timmars Display) och Extensionfunktion
(2 Timmars Display). I Extension-funktionen, kan
inte Tidindikationen visas för den aktuella tiden.
Vänligen öppna den Allmäna Funktionen eller klicka
på den VÄNSTRA eller HÖGRA knappen för att söka
Tidsindikationen.
“INGEN HÅRDDISK”-ikonen och
felmeddelande visas.
 Kontrollera hårddiskens anslutningsstatus. Om
problemet kvarstår utan anslutningsfel, kontakta
teknisk support för kontroll av hårddisk.
DVR-enheten visar inte vad som har
uppgraderats efter att en hårddisk
har lagts till.
 Försäkra dig om att den externa extra hårddisken
som installeras finns med bland de enheter som finns
i listan över kompatibla hårddiskar. Du kan hämta en
lista över enheter som är kompatibla med Samsung
DVR hos din säljare.
En extern hårddisk, USB-minne,
USB-hårddisk och liknande,
har anslutits, men ingen
anslutningsstatus visas.
 Försäkra dig om att den externa extra
lagringsenheten som installeras finns med bland
de enheter som finns i listan över kompatibla
lagringsenheter. Du kan hämta en lista över enheter
som är kompatibla med Samsung DVR hos din
säljare.
Att trycka på knappen ESC
i “FULLSKÄRMSLÄGE” hos
WebViewer fungerar ej för att byta
till normalt splitläge.
 Tryck på ALT+TAB för att välja ‘ACTIVE MOVIE’,
och tryck sedan på ESC-knappen igen. Ändring till
normalt splitläge sker.
94_ bilaga
SHR-5162_SWE.indb 94
2007-8-2 15:08:22
OPEN SOURCE LICENSE REPORT ON THE PRODUCT
This product uses software provided under the name of GPL and LGPL. You can receive the following GPL
and LGPL source codes by email request to www.sec.co.kr.
 GPL Software
Kernel, Busybox, Sysvinit, dvd+rw-tools, cdrtools, dosfstools
 LGPL Software
gLibc, Inetutils
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and
change free software to make sure the software
is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software
Foundation’s software and to any other program
whose authors commit to using it. (Some other
Free Software Foundation software is covered by
the GNU Lesser General Public License instead.)
You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring
to freedom, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish),
that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you
know you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if
you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show
them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps:
(1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on
the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly
by software patents. We wish to avoid the
danger that redistributors of a free program
will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone’s free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
12 BILAGA
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin S
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such
program or work, and a “work based on the
Program” means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion
of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed
as “you”.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running
the Program is not restricted, and the output
from the Program is covered only if its contents
bilaga _95
SHR-5162_SWE.indb 95
2007-8-2 15:08:22
constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running
the Program). Whether that is true depends on
what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Program’s source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute
or publish, that in whole or in part contains
or is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of
this License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you must
cause it, when started running for such
interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice
that there is no warranty (or else, saying
that you provide a warranty) and that users
may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view
a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required
to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work
as a whole. If identifiable sections of that work
are not derived from the Program, and can
be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of
a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the
terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Program with the Program (or
with a work based on the Program) on a volume
of a storage or distribution medium does not
bring the other work under the scope of this
License.
3. You may copy and distribute the Program (or
a work based on it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also
do one of the following:
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for
at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of
physically performing source distribution,
a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you
received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative
is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the
program in object code or executable form
with such an offer, in accord with Subsection
b above.)
The source code for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as
a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and
so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code
is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access
to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or
distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt
96_ bilaga
SHR-5162_SWE.indb 96
2007-8-2 15:08:22
otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
6. Each time you redistribute the Program (or
any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For
example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all
those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain
entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply
in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system
8. If the distribution and/or use of the Program
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
12 BILAGA
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not
accept this License. Therefore, by modifying
or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and
“any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you
may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the
Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the
author to ask for permission. For software which
is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and
reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
bilaga _97
SHR-5162_SWE.indb 97
2007-8-2 15:08:22
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you want it
to be of the greatest possible use to the public,
the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and
change under these terms.
To do so, attach the following notices to the
program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey
the exclusion of warranty; and each file should
have at least the “copyright” line and a pointer to
where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea
of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the terms of
the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of
the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope
that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program;
if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output
a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year
name of author Gnomovision comes with
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain
conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and
‘show c’ should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the
commands you use may be called something
other than ‘show w’ and ‘show c’; they could
even be mouse-clicks or menu items--whatever
suits your program.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’ (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking
proprietary applications with the library. If this
is what you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
[This is the first released version of the Lesser
GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share
98_ bilaga
SHR-5162_SWE.indb 98
2007-8-2 15:08:22
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the
library, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that we gave you. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to
the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library
and recompiling it. And you must show them
these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it
very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so
that the original author’s reputation will not be
affected by problems that might be introduced
by others.
Finally, software patents pose a constant threat
to the existence of any free program. We wish
to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore,
we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the
full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries,
is covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library,
whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library.
The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire combination
fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking
other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public
License because it does Less to protect the
user’s freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software
developers Less of an advantage over competing
non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser
license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible
use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free
programs must be allowed to use the library.
A more frequent case is that a free library does
the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the
free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the
GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/
Linux operating system.
Although the Lesser General Public License
is Less protective of the users’ freedom, it
does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the
wherewithal to run that program using a modified
version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a “work
based on the library” and a “work that uses the
library”. The former contains code derived from
the library, whereas the latter must be combined
with the library in order to run.
12 BILAGA
and change free software to make sure the
software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to
use it. You can use it too, but we suggest you
first think carefully about whether this license or
the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on
the explanations below.
When we speak of free software, we are referring
to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish);
that you receive source code or can get it if you
want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that
you are informed that you can do these things.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any
software library or other program which contains
bilaga _99
SHR-5162_SWE.indb 99
2007-8-2 15:08:22
a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public
License (also called “this License”). Each licensee
is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software
functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to
form executables.
The “Library”, below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A “work based on the Library”
means either the Library or any derivative work
under copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language.
(Hereinafter, translation is included without
limitation in the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred
form of the work for making modifications to
it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains,
plus any associated interface definition files,
plus the scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses
the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Library’s complete source code as you
receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence
of any warranty; and distribute a copy of this
License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to
be licensed at no charge to all third parties
under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by
an application program that uses the facility,
other than as an argument passed when
the facility is invoked, then you must make
a good faith effort to ensure that, in the
event an application does not supply such
function or table, the facility still operates,
and performs whatever part of its purpose
remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by
this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function must
still compute square roots.)
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Library, and can
be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works.
But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the
Library, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Library with the Library (or with
a work based on the Library) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary
GNU General Public License instead of this
License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to
this License, so that they refer to the ordinary
GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version
2 of the ordinary GNU General Public License
has appeared, then you can specify that version
instead if you wish.) Do not make any other
change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that
copy.
This option is useful when you wish to copy part
100_ bilaga
SHR-5162_SWE.indb 100
2007-8-2 15:08:23
of the code of the Library into a program that is
not a library.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked with
it, is called a “work that uses the Library”. Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the
Library, and therefore falls outside the scope of
this License.
However, linking a “work that uses the Library”
with the Library creates an executable that is
a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a “work that
uses the library”. The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses
material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be
a derivative work of the Library even though
the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked
without the Library, or if the work is itself a library.
The threshold for this to be true is not precisely
defined by law.
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the
use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section
6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the
Library, you may distribute the object code for
the work under the terms of Section 6. Any
executables containing that work also fall under
Section 6, whether or not they are linked directly
with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you
may also combine or link a “work that uses
the Library” with the Library to produce a work
12 BILAGA
4. You may copy and distribute the Library (or
a portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must
be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for
software interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
containing portions of the Library, and distribute
that work under terms of your choice, provided
that the terms permit modification of the work for
the customer’s own use and reverse engineering
for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy
of the work that the Library is used in it and
that the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License.
If the work during execution displays copyright
notices, you must include the copyright notice for
the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License.
Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source
code for the Library including whatever
changes were used in the work (which
must be distributed under Sections 1 and
2 above); and, if the work is an executable
linked with the Library, with the complete
machine readable “work that uses the
Library”, as object code and/or source code,
so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library.
(It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library
will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism
for linking with the Library. A suitable
mechanism is one that (1) uses at run time
a copy of the library already present on
the user’s computer system, rather than
copying library functions into the executable,
and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one,
as long as the modified version is interfacecompatible with the version that the work
was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the
same user the materials specified in
Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place,
offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a
copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work
that uses the Library” must include any data
and utility programs needed for reproducing
the executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need
not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the
executable.
bilaga _101
SHR-5162_SWE.indb 101
2007-8-2 15:08:23
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the
operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work
based on the Library side-by-side in a single
library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a
combined library, provided that the separate
distribution of the work based on the Library
and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two
things:
a) Accompany the combined library with a
copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities.
This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work
based on the Library, and explaining where
to find the accompanying uncombined form
of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library),
you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Library or
works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or
any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on
the recipients’ exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example,
if a patent license would not permit royalty free
redistribution of the Library by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply
in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution
system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number
of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software
Foundation.
102_ bilaga
SHR-5162_SWE.indb 102
2007-8-2 15:08:23
do so by permitting redistribution under these
terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following
notices to the library. It is safest to attach them
to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found. one line
to give the library’s name and an idea of what it
does.
Copyright (C) year name of author
NO WARRANTY
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE
WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
12 BILAGA
14. If you wish to incorporate parts of the
Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with
these, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
See the GNU Lesser General Public License for
more details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with
this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301 USA Also add
information on how to contact you by electronic
and paper mail.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library ‘Frob’ (a library for tweaking
knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to
be of the greatest possible use to the public,
we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can
bilaga _103
SHR-5162_SWE.indb 103
2007-8-2 15:08:23
OpenSSL LICENSE
* Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in
* the documentation and/or other materials
provided with the
* distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features
or use of this
* software must display the following
acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)”
* 4. The names “OpenSSL Toolkit” and
“OpenSSL Project” must not be used to
* endorse or promote products derived from
this software without
* prior written permission. For written
permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
* 5. Products derived from this software may not
be called “OpenSSL”
* nor may “OpenSSL” appear in their names
without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
* 6. Redistributions of any form whatsoever must
retain the following
* acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.
openssl.org/)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
OpenSSL PROJECT ‘‘AS IS’’ AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =============================
* This product includes cryptographic software
written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes
software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to
conform with Netscapes SSL.
* This library is free for commercial and noncommercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The
following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it
the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the
same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
* Copyright remains Eric Young’s, and as such
any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young
should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at
program startup or
* in documentation (online or textual) provided
with the package.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the
* documentation and/or other materials
provided with the distribution.
104_ bilaga
SHR-5162_SWE.indb 104
2007-8-2 15:08:23
12 BILAGA
* 3. All advertising materials mentioning features
or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* “This product includes cryptographic
software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
* The word ‘cryptographic’ can be left out if
the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or
a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement:
* “This product includes software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC
YOUNG ‘‘AS IS’’ AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
bilaga _105
SHR-5162_SWE.indb 105
2007-8-2 15:08:23
Download PDF