Samsung | SHR-8162P | Samsung SHR-7080P Bruksanvisning

SHR-7080/7082/7160/7162
SHR-8080/8082/8160/8162
8 kanals/16 kanals DVR
Brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere
dit produkt på
www.samsungsecurity.com
oversigt
FUNKTIONER
Denne DVR (Digital Video Recorder - Digital videooptager) benytter MPEG-4 videokodning til 8 eller 16 kanaler med
kamerainput og G.723 lydindkodning til 16 kanaler, og understøtter samtidig harddisk-optagelse og –afspilning.
Den understøtter også netværkstilslutning, og leverer fjernovervågning fra en fjern-computer ved at overføre videoog audiodata.
• Indeholder en praktisk brugergrænseflade
• 8/16 kanals komposit-indgangsstik
• Understøtter optagelsesformaterne CIF(S)/Half D1(M)/Full D1(L)
• NTSC/PAL-kompatibel
• Dobbelt codec muliggør, afhængigt af båndbredden, live-overførsel af alle billedændringer og under alle
optagelsesforhold
• De-interlacing processor for bedre billedkvalitet
• HDMI-aktiveret fremragende billedoutputkvalitet
• Visning af harddiskinformation og -status vha. HDD SMART
• D1-format (NTSC: 704*480, PAL: 704*576) Optagelse med hastigheden 480 bill./sek. (SHR-8XXX)
• CIF(S) -format (NTSC: 352*240, PAL: 352*288) Optagelse med hastigheden 480 bill./sek. (SHR-7XXX)
• 8/16 kanals videostikforbindelse med gennemsløjfning
• Funktion til overskrivning af harddisk
• Lagring af backup på harddisk vha. High-Speed USB 2.0
• Lagring af backup på harddisk vha. SATA
• Backupfunktion med USB 2.0 flashhukommelse og ekstern cd/dvd-brænder
(intern dvd-brænder er ikke til rådighed på SHR-7080/7160/8080/8160)
• Samtidig optagelse og afspilning af 8/16 kanals videodata
• Forskellige søgetilstande (Søg ifølge tid, begivenhed, backup, POS og bevægelsesdetektering)
• Forskellige optagelsestilstande (Time Lapse, Begivenhed, Planlagt optagelse)
• Udvidet harddisktilslutning (USB 2.0, SATA)
• Alarmgrænseflade (Indgang: 8/16, udgang: 4, Nulstil: 1)
• Funktioner til fjernovervågning med Windows Network Viewer (Net-I/Web viewer)
2_ oversigt
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt, indenenheden tages i anvendelse.
Følg allesikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder.
Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden forsenere reference.
1) Læs disse instruktioner.
2) Gem disse instruktioner.
Vær opmærksom på alle advarsler.
4)
Følg alle instruktioner.
5)
Brug ikke dette udstyr nær vand.
6)
Brug kun en tør klud til rengøring.
7)
Blokér ikke nogen ventilationsåbning, og installér ioverensstemmelse med fabrikantens
instruktioner.
8)
Installér ikke tæt på opvarmningskilder, som f.eks. radiatorer, varmeovne, kakkelovne eller
andetudstyr (herunder forstærkere), der afgiver varme.
9)
Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet med detpolariserede stik eller stikket med
jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredereend det andet. Et stik med
jordforbindelse har to benog en tredje “tand” til jordforbindelsen. Det brede beneller den tredje
“tand” fi ndes af hensyn til dinsikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til dinstikkontakt,
skal du konsultere en elektriker for at få enerstatning for det forkerte stik.
10) Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes pånetledningen, specielt ved stikkene,
opbevaringsstederog det sted, hvor de udgår fraapparatet.
11) Brug kun tilbehør, der er specifi ceret af fabrikanten.
12) Brug kun et rullebord, en sokkel, en skammel, etophæng eller et bord, der
er anbefalet affabrikanten, eller som sælges sammen medapparatet.
Når der anvendes et rullebord, skal duvære forsigtig, når du flytter
rullebordet/apparatet forat forhindre skade pga. tippende apparater.
13) Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr med lynog torden, eller hvis det
ikke skal
anvendes ilængere tid.
14) Overlad al service til kvalifi ceret servicepersonale. Service er nødvendig, hvis apparatet er
blevetbeskadiget på nogen måde, som f.eks. beskadigetnetledning eller stik, hvis der er spildt
væske, ellerhvis objekter er kommet ind i apparatet, hvisapparatet har været udsat for regn eller
fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt.
Dansk _3
 OVERSIGT
3)
oversigt
FØR START
Denne bruger manuel giver information om brugen af DVR så som en kort introduktion, del navne, funktioner,
forbindelse med andet udstyr, menu opsætning og lignende.
Du skal huske følgende opslag:
• SEC forbeholder copyright til denne manual.
• Denne manual kan ikke kopiers uden SEC’s skriftlig godkendelse.
• Vi er ikke ansvarlig for nogle eller alle tab som følge af din brug af ikke-standard produkt eller overtrædelse af
instructionerne nævnt i denne manual.
• Hvis du ønske at åbne indkapslingen for at undersøge problemer, konsultere venligst eksperten fra butikken hvor
du købte produktet.
• Du kan downloade open source koder fra følgende hjemmeside: www.samsungsecurity.com
• Før du installerer en ekstra harddisk eller tilslutter en ekstern lagringsenhed (USB-hukommelse eller USB-harddisk)
til denne DVR, skal du kontrollere kompatibiliteten. Kontakt din forhandler for kompatibilitetslisten.
Advarsel
❖ Batteri
Ved battteri skift skal den rigtige type anvendes ellers risikerer man at produktet eksploderer.
Derfor skal samme type anvendes som det der findes i produktet.
Følgende specificationer gælder det batteri du anvender nu.
• Normal spænding: 3V
• Normal kapacitet: 170mAh
• Kontinuerlig standard belastning: 0.2mA
• Drifts temperatur: -20°C ~ +85°C (-4°F ~ +185°F)
Det genopladelige batteri i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren.
Kontakt serviceyderen vedrørende udskiftning.
❖ System Slukning
Hvis man slukker for produktet mens det kører eller foretager handling som produktet ikke er beregnet til kan
det forudsage skade på hard drive eller selve produktet. Det kan også forårsage en funktionsfejl i harddisken
under anvendelsen af produktet. Sluk for maskinen ved at bruge Power knappen på frontpanelet af din DVR.
Ved valg af <OK> knappen i pop up menuen kan den strøm førende ledning fjernes.
Et UPS system kan installeres for at forhindre skader som følge af utilsigtede strøm svigt. (Alle sporgsmål
vedrørende UPS, skal stilles til UPS forhandleren.)
❖ Drifts Temperatur
Den garanterede anvendelses temperatur for dette produkt ligger mellem 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F). Man
risikerer at produktet ikke kan køre hvis det i længere tid er blevet opbevaret under den garanterede
minimums temperatur.
Når apparatet anvendes efter længere tids opbevaring i kulde skal det stå i stue temperatur for et stykke tid
inden det tændes. Især for den indbyggede HDD gælder det at den garanterede anvendelses temperatur
ligger mellem 5°C ~ 55°C (41°F ~ 131°F). Ligeledes gælder at hard drive ikke kan køre under den
garanterede minimums temperatur.
4_ oversigt
Standard Godkendelser
M
 Apparatet er afprøvet og overholder klasse A digitalt apparat reglerne, i henhold til stykke 15 i FCC reglerne.
Pakkens indhold
Pak produktet ud, og anbring produktet på en flad overflade eller det sted, hvor det skal installeres.
Kontroller, at følgende indhold – foruden hovedenheden – er tilstede.
Fjernbetjening
Mus
Strømkabel
NET-i Software / Brugervejlednings-cd
Brugervejledning
RS-485-tilslutningsport
Fjernbetjeningsbatteri (AAA)
Beslagsrack
SATA-kabel
Kabel til lydopdeling (tilbehør)
Dansk _5
 OVERSIGT
Disse grænser er udarbejdet så der ydes rimelig beskyttelse mod interferens under afspilningi et erhvervsmæssigt
miljø. Udstyret generer, bruger og kan udsende radio frekvens energi og hvis ikke installeret og brugt i henhold til
instruktionsmanualen kan foranledige skadelig interferens i radio kommunikationen. Hvis apperatet afspilles i et
beboelses område risikerer man forstyrende interferens somskal fjernes for ejerens egen udgift.
oversigt
INDHOLD
12
Funktioner
Vigtige Sikkerhedsinstruktioner
Før Start
Indhold
Navne på de Enkelte Dele og Deres Funktion
(Front)
Navne på de Enkelte Dele og Deres Funktion
(Bag)
Fjernbetjening
14
15
15
Kontrol med Installationsmiljøet
Installation af Rack
Tilføjelse af HDD
TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER
19
19
20
20
21
21
22
Tilslutning til Video, Lyd og Skærm
Tilslutning til Netværket
Tilslutning til USB
Tilslutning af Ekstern SATA HDD
Tilslutning af POS-Enhed
Tilslutning af Alarmindgange/Udgange
Tilslutning til RS-485-Enheden
LIVE
23
25
29
31
32
32
32
33
Kom Godt i Gang
Live Skærmkonfiguration
Live-Tilstand
SPOT-UDGANG
Zoom
Lyd Til/Fra
Frys
Overvågning af Begivenhed
34
41
48
51
54
55
62
Systemopsætning
Indstilling af Enhed
Indstilling af Optagelse
Indstilling af Begivenhed
Backup
Netværkskonfiguration
Kontrol af en PTZ-Enhed
64
67
Søg
Afspilning
OVERSIGT
2
2
3
4
6
8
10
INSTALLATION
14
19
23
BRUG AF DVR’EN
34
SØG OG AFSPIL
64
6_ oversigt
Introduktion af Web Viewer
Tilslutning til Web Viewer
Brug af Live Viewer
Brug af Search Viewer
Opsætning af Viewer
Om
BACKUP VIEWER
92
SEC Backup Viewer
94
97
98
101
103
Produktspecifikation
Produktvisning
Standardindstilling
Fejlfinding
Open Source License Report on the Product
 OVERSIGT
68
68
69
71
77
81
91
WEB VIEWER
92
APPENDIKS
94
Dansk _7
oversigt
NAVNE PÅ DE ENKELTE DELE OG DERES FUNKTION (FRONT)
1
7080/8080
10
8
10
8
9
8
10
8_ oversigt
9
8
2
7
3
6
2
7
1
7162/8162
3
6
7
1
7082/8082
10
7
1
7160/8160
2
3
6
2
3
6
4
5
4
5
4
5
4
5
Del
Functions
ALARM : Lyser, når der forekommer en begivenhed.
HDD : Lyser ved normal adgang til harddisken.
Ved adgang til harddisken, tændes og slukkes LED’en.
Lysindikator
NETWORK : Viser status på såvel netværksforbindelse som dataoverførsel.
BACKUP : Lyser når backup er i gang.
REC : Lyser når optagelse er i gang.
 OVERSIGT
PTZ : Indstiller tilstanden PTZ TIL/FRA.
ZOOM(TELE) : Indstiller skærmen til 2x digitalt zoom.
Kører funktionen TELE i tilstanden PTZ.
Kamerakontrol
FREEZE(WIDE) : Kører funktionen FRYS i tilstanden Live.
Kører funktionen VID i tilstanden PTZ.
BACKUP(VIEW) : Kører funktionen BACKUP.
Kører funktionen Indstillet visning i tilstanden PTZ.
SEARCH(PRESET) : Går til søgeskærmen.
Kører funktionen Forudindstillet opsætning i tilstanden PTZ.
REC
Starter eller stopper optagelsen.
/
Step Rewind ( ) : Bruges til baglæns rammevis søgning i PAUSE.
Fast Rewind () : Anvendes til hurtig baglæns søgning ved afspilning.
(-2x, -4x, -8x, -16x, -32x, -64x)

STOP : Anvendes til at stoppe afspilningen.
►/
PLAY/PAUSE : Anvendes til at holde pause eller starte afspilningen igen.
/
Fast Forward () : Anvendes til hurtig afspilning fremad. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x)
Step Forward ( ) : Bruges til forlæns rammevis søgning i PAUSE.
Navigations- og
valgknap
Anvendes til at ændre en værdi eller flytte markøren op/ned/venstre/højre (▲▼◄ ►).
Vælger et menupunkt, eller udfører den valgte menu.
USB-porte 1 og 2 Tilslutter USB-enhederne.
MODE
Hvert tryk på knappen i Live-tilstand skifter skærmen til 16-, 9-, 4-, 6-, 8-, 13-delt skærm, og
tilstanden autom. Sekvens i den rækkefølge.
I afspilningstilstand vil hvert tryk på knappen skifte skærmtilstanden til 13-, 1-, 4-, 9- og 16delt i den rækkefølge. (1 Live-kanal + (N-1) Live-kanal)
AUDIO
Indstiller lyd TIL/FRA.
ALARM
Annullerer ALARM-LED’en og den akustiske alarm, når alarmen forsvinder og fjerner ikonet.
MENU/RETURN
Går enten til systemets menuskærm eller flytter fra en lavere menu til en højere menu.
Kanal
Anvendes til at vælge kanalnumre direkte i tilstanden Live eller tal ved numerisk input.
Jog shuttle
Når der vises et rullepanel i hver menu; fungerer som rulning.
I Afspilningstilstand, - Jog: Sætter afspilningen på pause, og går tilbage eller frem.
- Shuttle: Hurtig afspilning frem eller tilbage.
OPEN/CLOSE
Bruges til at åbne og lukke DVR-RW diskbakken. (Findes kun på SHR-7082/7162/8082/8162)
Strøm
LED-strømindikator : Viser strømstatussen (TIL/FRA).
Tænd/sluk-knap : Anvendes til at tænde og slukke for DVR’en.
Dansk _9
oversigt
NAVNE PÅ DE ENKELTE DELE OG DERES FUNKTION (BAG)
7080/7082 Bag
1 2 3
4 5
6 7
8 9 10
11
4 5
6 7
8 9 10
11
4 5
6 7
8 9 10
11
4 5
6 7
8 9 10
11
12 13
14
7160/7162 Bag
1 2 3
12 13
14
8080/8082 Bag
1 2 3
12 13
14
8160/8162 Bag
1 2 3
10_ oversigt
12 13
14
Del
Funktioner
Komposit videosignaludgang (BNC-stik).
AUDIO OUT
Lydsignaludgang (RCA-stik).
VGA
VGA-videosignaludgang.
HDMI
HDMI-tilslutning.
AUDIO IN
Lydsignalindgangsport (RCA-stik) og port til optionelt lydforlængerkabel.
SHR-716x/816x (Audio 5~16CH)
SHR-808x/708x (Audio 5~8CH)
USB
USB-tilslutning.
SATA 1/2
Porte, der bruges til tilslutning af eksterne lagringsenheder. (SATA HDD)
NETWORK
Tilslutning til NETVÆRK.
SPOT
En live-skærm udgangsport, særskilt fra VIDEO UD.
SPOT 1: Understøtter tilstandene Enkelt, 4-, 9- og 16-delt, samt Autom. sekvens
SPOT 2: Understøtter tilstandene Enkelt, 4-delt og Autom. Sekvens (kun for 5 ~ 8 CH).
SPOT 3: Understøtter tilstandene Enkelt, 4-delt og Autom. Sekvens (kun for 9 ~ 12 CH).
SPOT 4: Understøtter tilstandene Enkelt, 4-delt og Autom. Sekvens (kun for 13 ~ 16 CH).
 OVERSIGT
VIDEO OUT
SHR-8162/8160 : SPOT 1,2,3,4
SHR-8082/8080 : SPOT 1,2
SHR-7162/7160/7082/7080 : SPOT 1
RS-485
ALARM
Anvendes til RS-485-kommunikation. (TX+, TX-, RX+, RX-)
- ALARM IN 1~16 (SHR-7160, 7162, 8160, 8162): Stik til alarmindgang.
- ALARM IN 1~8 (SHR-7080, 7082, 8080, 8082): Stik til alarmindgang.
- ALARM RESET IN: Stik til nulstilling af alarm.
- ALARM OUT 1–4: Stik til alarmudgang.
LOOP OUT
Anvendes til at overføre videosignaler til andre videoenheder.
VIDEO IN
Komposit videosignalindgang (BNC-stik).
AC 100-240V~ IN
AC 100 ~ 230 V (PAL)
AC 110 ~ 220 V (NTSC)
Dansk _11
oversigt
FJERNBETJENING
DVR
Tilgængelig efter skift til DVR-tilstand ved at trykke på knappen [DVR] på fjernbetjeningen.
SEARCH
Viser søgemenuen
BACKUP
Viser menuen Backup.
OPEN/CLOSE
MODE
Ændrer skærmtilstanden
POWER
Åbner eller lukker cd-bakken.
DVR
Aktiverer DVR-funktionen.
Viser pop-up-skærmen Afslut
TAL [0~+10]
Anvendes ved indtastning af tal eller til visning af en
enkelt kanal.
ID
Spring tilbage (efter tidsenhed),
Langsomt tilbage, Langsomt
fremad, Spring fremad (efter
tidsenhed)
Indstiller systemets ID.
Vælger 2 cifre fra 0 ~ 9, mens der trykkes på idtasten.
Flyt billede
Under pause, flytter til det forrige/næste billede.
FR, STOP, PLAY/PAUSE, FF
T/W
Zoomer ind eller ud
PTZ
Viser eller afslutter PTZ.
SCROLL ,.
Ruller i menuen.
MENU
Går til systemets menuskærm.
RETURN
Vender tilbage til forrige skærm.
Op/ned/venstre/højre(▲ ▼ ◄ ►)/ENTER
Flytter markøren op/ned/venstre/højre og kører menuen
Vælg
FREEZE
Fastlåser skærmen midlertidigt
ZOOM
AUDIO
Tænder og slukker for lyden.
ALARM
Annullerer alarmen.
Anvender den digitale zoomfunktion (2x).
REC
Starter eller stopper live-optagelsen
VIEW
Kører funktionen Vis i tilstanden PTZ
REC LOCK
Vælger funktionen til låsning af optagelse.
PRESET
Viser opsætning for indstillinger.
Brug af taltasterne
KANAL 1-9
Tryk på tasterne mellem 1 og 9.
KANAL 10
Tryk først på tasten [+10], og tryk derefter på tasten 0 igen i løbet af tre sekunder.
KANAL 11-16
12_ oversigt
Tryk først på tasten [+10], og tryk derefter på et tal mellem 1 og 6 i løbet af tre sekunder.
SKÆRM
Tilgængelig efter skift til tilstanden Monitor ved at trykke på knappen [MONITOR] på fjernbetjeningen.
AUTO
Vælger automatisk skærmstatussen
ID RESET
Initialiserer ID-værdien til 01.
P.MODE
Vælger skærmtilstanden
MONITOR
 OVERSIGT
POWER
Tænder og slukker for skærmen
Aktiverer skærmfunktionen.
TAL [0~9]
Ændrer systemets ID.
ID
Indstiller ID’et.
Vælger 2 cifre fra 0 ~ 9, mens der trykkes på id-tasten..
+/Justerer lydstyrken.
MUTE
Afbryder lydudgangen.
MENU
Viser menuen Opsætning
Op/ned/venstre/højre(▲▼◄ ►)/ENTER
Flytter markøren op/ned/venstre/højre og kører
menuen Vælg.
FREEZE
Fryser skærmen
SOURCE
Vælger indgangssignalkilden.
UNDER SCAN
Viser videoskærmen i en skærm
PIP
Vælger eller fravælger PIP-funktionen.
Brug af taltasterne
KANAL 1-9
Tryk på en vilkårlig tast mellem 1 og 9.
Ændring af fjernbetjeningens ID
1. Tryk på id-knappen på fjernbetjeningen, og kontroller den id, der vises på DVR-skærmen.
Fabriksstandard-id’en for fjernbetjeninger er 00.
2. Indtast 2 cifre af valget i rækkefølge, mens du trykker på systemknappen [ID].
3. Når du er færdig med at indtaste id, trykker du igen på systemknappen [ID] for at kontrollere indstillingen.
M
 Hvis du ønsker at ændre fjernbetjenings-id til 08: Tryk først på 0 og så på 8, mens du trykker på systemknappen [ID].
Fjernkontrollens id og DVR’ens id skal passe sammen for at fungere korrekt. Se Fjernenheder ”Fjernenheder”.
(Side 45)
Dansk _13
installation
Vær opmærksom på følgende forhold, inden du anvender produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Brug ikke produktet udendørs.
Spild ikke vand eller væsker på produktets tilslutningsdele.
Udsæt ikke systemet for kraftige stød eller stor kraft.
Træk ikke strømkablet ud med kraft.
Adskil ikke selv produktet.
Overskrid ikke det angivne indgangs/udgangsområde.
Brug kun et godkendt strømkabel.
For produkter med jordforbindelse skal du anvende en stikkontakt med jord.
KONTROL MED INSTALLATIONSMILJØET
• Samsungs Digital Video Recorder (herefter “DVR”) er en
banebrydende sikkerhedsenhed, og den indeholder
harddisk(e) og avancerede kredsløb inden i.
• Når temperaturen stiger inde i produktet, kan produktet
nedbrydes, og produktets levetid kan blive forkortet. Vær
opmærksom på følgende anbefalinger inden installation.
Temperaturenhed: ºC
Et år: 24 timer x 365 dage = 8.760 timer
Levetid (enhed: timer)
[Figur 1]
Følgende anbefalinger gælder, når Samsung DVR installeres i et rack.
1. Kontroller, at rackets inderside ikke er lukket.
2. Sørg for, at luften cirkuleres gennem indgangene/udgangene som vist på billedet.
3. Hvis DVR’en eller andre enheder i et rack skal stakkes som på billedet, skal du
sørge for passende plads eller installere en ventilationsåbning for luftcirkulation.
4. For naturlig luftudskiftning skal du anbringe indgangen nederst i racket og
udgangen øverst.
5. Det anbefales kraftigt, at der installeres en blæser ved indgangen og udgangen af
hensyn til luftcirkulationen. (Anbring et filter ved indgangen for opfange støv eller
fremmedlegemer.)
6. Sørg for at have en temperatur inde i racket eller i de omgivende områder mellem
0°C ~ 40°C som vist i figur 1.
[Figur 2]
14_ installation
INSTALLATION AF RACK
Løsn skruerne på begge sider (4 skruer på hver side), og installer
beslagsrack’en som vist i figuren, og fastgør derpå skruerne på
begge sider (4 skruer på hver side).
 Fastgør skruerne, så de ikke løsnes af vibrationer.
Du kan installere ekstra harddiske.
Husk at afbryde strømkablet fra stikkontakten for at undgå eventuelle elektriske stød, tilskadekomst eller
beskadigelse af produktet.
Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger om installation af harddisk, eftersom forkert installation eller forkerte
indstillinger kan beskadige produktet.
 Antal harddiske, der understøttes: SHR-7082/7162/8082/8162: Standard 1 harddisk + Op til 4 ekstra harddiske
SHR-7080/7160/8080/8160: Standard 1 harddisk + Op til 5 ekstra harddiske
J
 Advarsel om datatab (forsigtighed med harddiske)
Vær forsigtig, så dataene inde i harddisken ikke beskadiges.
Inden du tilføjer en harddisk, skal du kontrollere dens kompatibilitet med dette DVR-produkt.
Harddiske kan nemt blive defekte pga. deres følsomme natur i henhold til unormale forhold eller stød under brugen.
Sørg for, at harddisken ikke udsættes for stød eller unormale forhold.
Vi er ikke ansvarlig for nogen skade på harddisken, der skyldes brugerens skødesløshed eller unormale forhold.
 Situationer der kan beskadige harddisken eller optagede data
For at begrænse risikoen for datatab pga. en beskadiget harddisk bør du lave backup af dine data så ofte som muligt.
Data kan gå tabt pga. eksterne påvirkninger under adskillelse eller installation af DVR’en.
Harddisken kan blive beskadiget, hvis DVR’en standser pludseligt pga. en strømafbrydelse, mens den er i drift.
Harddisken eller lagrede filer kan blive beskadiget, hvis hovedenheden flyttes eller påvirkes under harddiskens drift.
Forholdsregler ved tilføjelse af en harddisk
1. Når du tilføjer en harddisk, skal du være opmærksom på, at kablerne ikke anbringes på uegnede steder,
og at kabelisoleringen ikke bliver fjernet.
2. Pas på, du ikke taber monteringsskruer eller tilbehør.
 Hvis skruerne eller tilbehøret ikke samles, kan produktet bryde ned eller ikke fungere korrekt.
3. Kontroller harddiskens kompatibilitet, inden du tilføjer den.
 Kontakt din nærmeste forhandler for at få en liste med kompatible enheder.
Dansk _15
 INSTALLATION
TILFØJELSE AF HARDDISKE
installation
Tilføjelse af en harddisk
M
 Sørg for at afbryde strømkablet fra stikkontakten, før du foretager installationen.
 Antal harddiske, der skal installeres: SHR-7082/7162/8082/8162: Standard 1 harddisk + Op til 4 ekstra harddiske
SHR-7080/7160/8080/8160: Standard 1 harddisk + Op til 5 ekstra harddiske
 Som fabriksstandard er master-enheden udstyret med én harddisk.
Følgende instrukser bruges, når du har installeret det maksimale antal harddiske på master-enheden.
1. Først løsnes skruerne i venstre og højre side, og
låget tages af.
Låg
1) Hvis der tilføjes harddiske i SHR-7080, 7160, 8080 & 8160
M
 For SHR-7082/7162/8082/8162 modeller, se følgende side.
2. Løsn skruerne (x4) i venstre/højre og øverste sider,
og fjern de øverste og nederste beslag.
Øverste beslag
Nederste
beslag
3. Installer harddiskene (x3) på det nederste beslag, og
fastgør dem med skruer.
 Skruen (UNC 6-32), som skal bruges ved installationen,
følger med harddisken.
Øverste beslag
Tilføj
Tilføj
nederste
beslag
 Fastgør skruen forsvarligt, så den ikke kan gå løs f.eks. ved
vibrationer.
Tilføj
4. Installer harddiskene (x2) på det øverste beslag, og
fastgør dem med skruer.
16_ installation
Tilføj
Tilføj
Installeret som
standard
5. Når installationen af ekstra harddiske er færdig, indsættes
øverste og nederste beslag i DVR’en, og de fastgøres med de
medfølgende skruer.
Øverste beslag
Nederste
beslag
 INSTALLATION
6. Når installationen af de ekstra harddiske er afsluttet,
tilsluttes strømkablet, og harddisk signalkablerne
(SATA-kabel) tilsluttes til stikkene ~ på
hovedkortet.
 Du kan kontrollere harddisk-kortet direkte på DVR’en.
Se ”Lagringsenhed > HDD-kort”. (Side 43)
 Bemærk, at rækkefølgen af harddisk-datakablet ikke har
noget med driften at gøre. Du skal bare arrangere stikkene
i henhold til længden af hvert stik.
2) Hvis der tilføjes harddiske til SHR-7082, 7162, 8082 & 8162
2. Løsn skruerne (x4) i venstre/højre og øverste side for
at fjerne det øverste beslag, og løsn de nederste
skruer (x2) for at fjerne det nederste beslag.
Øverste beslag
Nederste beslag
Dansk _17
installation
3. Installer en harddisk (x1) på det nederste beslag, og
fastgør den med skruer.
4. Installer harddiskene (x3) på det øverste beslag, og
fastgør dem med skruer.
Øverste beslag
Tilføj
Tilføj
Tilføj
Nederste beslag
Installeret som
standard
Tilføj
5. Når installationen af ekstra harddiske er færdig,
indsættes øverste og nederste beslag i DVR’en, og
de fastgøres med de medfølgende skruer.
Øverste beslag
Nederste
beslag
6. Når installationen af de ekstra harddiske er afsluttet,
tilsluttes strømkablet, og harddisk datakablerne
(SATA-kabel) tilsluttes til stikkene ~ på
hovedkortet.
 Bemærk, at nummeret på et harddisk-datakabel ikke har
noget med driften af harddisken at gøre. Du skal bare
arrangere stikkene i henhold til længden af hvert stik.
7. Kontroller om stikkene er sat ordentligt i, og der ikke
er problemer med ledningsføringen, luk låget, og
fastgør det med skruer.
18_ installation
Cover
tilslutning til andre enheder
M
 Følgende tal er baseret på model SHR-8162.
TILSLUTNING TIL VIDEO, LYD OG SKÆRM
LOOP OUT
SPOT
AC 100-240V~IN
USB 2.0
AUDIO OUT
CONSOLE
RS-232
NETWORK
SATA
VIDEO OUT
(composite)
RS-485 / ALARM
VIDEO OUT
(VGA)
HDMI
TILSLUTNING TIL NETVÆRKET
Tilslutning internettet via Ethernet (10/100/1000 BaseT)
RJ45 Ethernet-kabel
(Direkte kabel)
Backbone-net
Hub/router
Hub/router
Windows
NET-i
Dansk _19
 TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER
AUDIO IN
VIDEO IN
tilslutning til andre enheder
Tilslutning til internettet via ADSL
RJ45-Ethernet-kabel
(direkte kabel
Telefonlinje (ADSL)
ADSL-MODEM
Hub/router
Windows
NET-i
TILSLUTNING TIL USB
1. Der findes to USB-porte foran og én på bagsiden af produktet.
2. Du kan tilslutte en USB-harddisk, USB CD/DVD-afspiller, USB-hukommelse eller mus til USB-porten.
3. Hvis der tilsluttes en USB-harddisk til systemet, finder du genkendelse og indstillinger i “Menu > Indstilling af
enhed > Lagringsenhed”. (Side 43)
4. Dette produkt understøtter “hot-plugging”, der betyder, at du kan tilslutte/fjerne USB-enheder, mens systemet er
i drift.
J
 USB-harddisken skal indstilles som Master.
 Hvis du anvender USB-enheden til backupformål, skal du formatere den med FAT32 på en pc, hvis den ikke er
formateret på DVR’en.
TILSLUTNING AF EKSTERN SATA HARDDISK
1. Der er to eksterne SATA-porte på bagsiden af produktet.
2. Hvis der tilsluttes en ekstern SATA harddisk til systemet, finder du genkendelse og indstillinger i ”Menu > Enhed
> Lagringsenhed”.
3. DVR’en understøtter funktionen Hot Plug, som tillader tilslutning og afbrydelse af SATA harddisk-enheder, mens
systemet er i brug.
J
 Der kan kun tilsluttes én SATA harddisk til en ekstern SATA port.
 Brug et kabel, der er kortere end 1 m, til tilslutning af eksterne SATA harddiske.
20_ tilslutning til andre enheder
TILSLUTNING AF POS-ENHED
1. Du kan tilslutte en POS-enhed til RS-232C porten på produktets bagside, når du tilslutter den direkte med et
RS-232C kabel.
2. Opsætning af tilslutning for RS-232C porten finder du i ”Menu > Enhed > POS-enheder”, tryk på knappen
Opsætning af POS-enhed <Opsætn. af POS-enhed>, og indstil Baudhastighed, Paritet, Data, Stopbit og
Overførselstype <Baudhastighed, Paritet, Data, Stopbit and Overf.type>. (Side 45)
 TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER
TILSLUTNING AF ALARMINDGANGE/UDGANGE
Alarm und/ud-stikkene på bagsiden består af følgende.
1. Alarm ind/ud-stik på 7080/7082/8080/8082
2. Alarm ind/ud-stik på 7160/7162/8160/8162
• ALARM IN 1 ~ 8 (SHR-7080/7082/8080/8082): Stik til alarmindgang
• ALARM IN 1 ~ 16 (SHR-7160/7162/8160/8162): Stik til alarmindgang
• ALARM RESET: Ved modtagelse af et signal om alarmnulstilling, annullerer systemet den aktuelle
alarmindgang og fortsætter med overvågning.
• ALARM OUT 1 ~ 4: Stik til alarmudgang
ALARM OUT
ALARM IN
ALARM IN
Dansk _21
tilslutning til andre enheder
TILSLUTNING TIL RS-485-ENHEDEN
Tilslut RS-485-enheden via det bageste stik.
M
 Du kan f.eks. tilslutte og styre et PTZ-kamera, der
understøtter RS-485-kommunikation.
• Overf.type: Du kan vælge enten Halv dupleks eller
Fuld dupleks som dataoverførselstype.
• Baudhastighed: Understøttede baudhastigheder er 600/
1200/2400/4800/9600/19200/38400.
PTZ device
Rear
Halv dupleks
Data (–)
Data (+)
M
 Kontroller først, om RS-485-enheden er kompatibel
Tx(–)
Tx(+)
med produktet.
 Pas på ikke at ændre polariteten (+/-) på RS-485enheden, når du tilslutter den.
 Afhængigt af typen af kameraet, kan
tilslutningspolariteten være forskellig.
Se det pågældende PTZ-kameras dokumentation for
yderligere oplysninger.
 Eks.: DVR(TX+/-)
DVR(TX+/-)
SCC-C6433,35(RX+/-)
SCC-C6403,07(TX+/-)
22_ tilslutning til andre enheder
Fuld dupleks
Rx(+)
Rx(–)
Rx(–)
Tx(–)
Tx(+)
Rx(+)
live
KOM GODT I GANG
Start af systemet
 LIVE
1. Tilslut DVR’ens strømkabel til stikkontakten.
2. Tryk på knappen tænd/sluk på forsiden.
3. Du vil se initialiseringsskærmen.
Initialiseringsprocessen vil vare ca. 1 minut i den rækkefølge
ikonerne vises.
Hvis der installeres en ny harddisk, kan
initialiseringsprocessen tage længere tid.
4. Live-skærmen vises med et bip.
Lukning af systemet
Du kan kun lukke systemet, hvis du har logget på DVR’en.
Du skal have tilladelse til Lukning <Luk ned> for at lukke systemet, hvis du ikke er administrator.
1. Tryk på knappen [POWER] på fjernkontrollen eller
frontpanelet, eller højreklik for at vise genvejsmenuen, og
vælg Lukning <Luk ned>.
2. Vinduet til bekræftelse af ”Lukning” vises.
3. Brug piletasterne på fjernkontrollen eller frontpanelet til at flytte
til <OK>, og tryk på knappen [ENTER], eller klik på <OK>.
Systemet vil lukke ned.
M
Luk ned
Er du sikker på, du vil lukke?
OK
Annuller
 Vedrørende administration af tilladelser, se ”Admin af
tilladelser > Indstilling af tilladelser”. (Side 38)
Dansk _23
live
Log på
For at få adgang til en DVR eller en begrænset menu skal du være logget på DVR’en.
1. I live-tilstanden højreklikkes på et vilkårligt område af
skærmen.
Du vil se genvejsmenuen som i den højre figur.
Skærmtilstand
Lyd Fra
Frys
Stop alarm
Optaglse
Afsp.
Søg
Backup
Hovedmenu
Luk ned
Skjul startprg.
Log på
2. Klik på <Log på>.
Logon-dialogen vises.
Du kan også se logon-dialogen for at få adgang til en menu
ved at trykke på knappen [MENU] på fjernkontrollen eller
frontpanelet.
 Logon-dialogen vises også, hvis du trykker på en menuknap på
DVR’ens fjernkontrol eller frontpanelet, når den tilhørende menu
kræver, at du logger på.
M
24_ live
 Vedrørende begrænset adgang, se ”Admin af tilladelser >
Indstilling af tilladelser”. (Side 38)
Log på
ID
admin
Adg.kode
OK
Annuller
LIVE SKÆRMKONFIGURATION
Ikoner på Live-skærmen
Du kan kontrollere status eller drift af DVR’en ved hjælp af ikonerne på live-skærmen.
2009-01-01 00:00:01
 LIVE
CAM 01
Navn
Aktuel dato, tid
Logon-oplysninger
Beskrivelse
Viser aktuel tid og aktuel dato.
Når du er logget på, vises ikonet ”LOG ON” på skærmen.
Vises, hvis zoom-funktionen er aktiveret.
Vises, hvis du trykker på knappen Pause.
Skærmtilstand
Vises i tilstanden Autom. sekvens, når alle kanaler skiftes ved det angivne
tidsinterval.
Vises, hvis optagelsen er i gang.
M Indtast adgangskoden for at annullere optagelsen.
Vises, hvis der foreligger et problem med blæseren.
Vises, hvis harddisken er fuld, og DVR’en ikke har tilstrækkeligt plads til at optage.
Systemdrift
Vises, hvis der ikke er installeret en harddisk, eller hvis den eksisterende harddisk skal udskiftes.
Vises, hvis harddisken har brug for et teknisk eftersyn.
Vises, hvis der findes nyt firmware på netværket.
Videoindgangsstatus
Kameranavn/ Kanal
Vises, hvis der ikke registreres noget input i en tilstand, hvor kameraet er indstillet på <TIL>.
Der vises ikke noget på skærmen, hvis kameraet er indstillet på <FRA>.
Viser kameranavnet og den ændrede kanal, hvis en sådan foreligger.
Viser optagelsesskærmens opløsning. (Side 50)
Vises i PTZ-indstilling, og fremhæves i gult, hvis PTZ er i drift.
Kameradrift
Viser LYD TIL/TAVS.
Vises ikke i video-tilstand, hvis deaktiveret.
Hvis sensoren er indstillet på <TIL>, vises indgangssignalet på skærmen for
den tilsluttede kanal.
Vises, hvis der detekteres en bevægelse i en tilstand, hvor
bevægelsesdetektering er indstillet på <TIL>.
Viser den aktuelle optagetilstand fra Optag/Begivenhed/Optagelsesplan.
Dansk _25
live
Fejlinfo
• Hvis du tænder for systemet i en tilstand, hvor den interne harddisk ikke er tilsluttet, eller der indtræffer en
) i øverste venstre hjørne. I så tilfælde skal du sørge for at kontakte
fejl, vises ikonet ”HDD-FEJL” (
servicecenteret for at få assistance, da dette kan forårsage fejl ved optagelse, afspilning eller backup.
• Hvis blæseren ikke fungerer korrekt eller har et problem, vises vinduet <Blæserinformationer>, og ikonet
for blæserfejl ( ) vises i øverste venstre hjørne. I så fald skal du kontrollere den interne blæsers drift.
Eftersom en blæserfejl kan afkorte produktets levetid, skal du kontakte servicecenteret for at få assistance.
M
 Hvis du ser ikonet for blæserfejl eller ikonerne Ingen HDD, HDD-FEJL på skærmen, skal du kontakte servicecenteret
for yderligere detaljer.
Live skærmmenuen
Foruden knapperne på frontpanelet eller fjernbetjeningen kan du gå til den ønskede menu ved at højreklikke i
ethvert område i tilstanden live.
Den genvejsmenu, som vises ved at højreklikke på skærmen, er forskellig afhængigt af log på/log af,
skærmens opdelte tilstande, og DVD driftstilstanden.
M
 Menupunkter i Søg, Optag, Backup, Lukning og PTZ kan deaktiveres, afhængigt af brugertilladelsen.
Skærmtilstand
Skærmtilstand
PTZ-kontrol
Lyd Fra
ZOOM
Frys
Lyd
Stop alarm
Frys
Optaglse
Stop alarm
Afsp.
Optaglse
Søg
Afsp.
Backup
Søg
Hovedmenu
Backup
Luk ned
Hovedmenu
Skjul startprg.
Luk ned
Log på
Skjul startprg.
Log på
PTZ
< Menuen Enkelt-tilstand >
< Menuen Opdelt tilstand >
Menuen Opdelt tilstand
Genvejsmenuen i opdelt tilstand varierer afhængigt af log på/log af status.
13
26_ live
12
11
10
9
8
7
6
5
4
Alarm
3
2
1
Skærmtilstand
SPOT-UDGANG
Lyd Fra
Frys
Stop alarm
Optaglse
Afsp.
Søg
Backup
Hovedmenu
Luk ned
Skjul startprg.
Logout
Frys
Menu
Beskrivelse
Se ”Live-tilstand”. (Side 29)
SPOT-UDGANG
Se ”SPOT-UDGANG”. (Side 31)
Lyd Til/Fra
Se ”Lyd Til/Fra”. (Side 32)
Frys
Se ”Frys”. (Side 32)
Stop alarm
Standser alarmudgang og overvågning af begivenheder. Se ”Overvågning af
begivenheder”. (Side 33)
Optag/Stop
Starter/stopper standardoptagelse.
Afsp.
Afspiller søgeresultatet (data). Se ”Søg og afspil > Afspil”. (Side 67)
Søg
Se ”Søg og afspil > Søg”. (Side 64)
Backup
Se ”Brug af DVR’en> Indstilling af backup”. (Side 54)
Hovedmenu
Giver adgang til hovedmenuen. Se afsnittet Brug af DVR’en. (Side 34)
Luk ned
Lukker DVR’en.
Vis/skjul starter
Viser eller skjuler starteren. Se ”Vis menuen Starter.”. (Side 28)
Log på/Logout
Du kan logge på eller af.
Menuen Enkelt-tilstand
Menuen Enkelt-tilstand er kun tilgængelig i Enkelt-tilstand.
Genvejsmenuen for En-kanalstilstand i Opdelt tilstand er forskellig fra den i Enkelt-tilstand.
1
Fuld skærm
SPOT-UDGANG
3
2
PTZ-kontrol
ZOOM
Lyd
Frys
Stop alarm
Optaglse
Afsp.
Luk ned
Skjul startprg.
Logout
PTZ
Alarm
Frys
Fuld skærm
Vælg og klik på den ønskede kanal i Opdelt tilstand for at skifte til fuldskærm for den valgte
kanal.
PTZ-kontrol
Giver adgang til PTZ-kontrolmenuen. PTZ-kontrolmenuen aktiveres kun i tilstanden i Enkanals Live. (Side 62)
ZOOM
Forstørrer det valgte billede. (Side 32)
Dansk _27
 LIVE
Skærmtilstand
live
Vis menuen Starter.
Du kan bruge menuen Starter, som vises nederst på liveskærmen, for at få adgang til den.
1. I Live-tilstand højreklikker du for at vise genvejsmenuen, og
vælger <Vis startprg.>.
2. Flyt markøren ned i bunden, og klik på det ønskede punkt i
menuen Starter.
M
 Hvis der ikke indtastes noget i løbet af 10 sekunder, forsvinder
menuen.
 Du kan kun gå til Menuen Starter ved hjælp af musen.
PTZ
Menu
28_ live
Alarm
Frys
Beskrivelse
Dato/tid
Viser aktuel tid og aktuel dato.
Angivelsen AM/PM vises, hvis du indstiller 12 timer for tidsformatet i ”System>Dato/
Tid/Sprog>Tid”. (Side 34)
Skærmtilstand
Vises i sekvensen 16-, 9-, 4-, 6-, 8-, 13-opdelt, PIP og Autom. sekvens.
Den aktuelle tilstand fremhæves i hvidt.
Knappen Menu-udvidelse
Klik for at vise den skjulte menu til højre.
Lyd
Tænder/slukker lyden for den markerede kanal.
Zoom
Forstørrer det markerede område. Den er kun tilgængelig i tilstanden Enkelt-live.
PTZ
Kører PTZ-kontrol starteren. Den er kun tilgængelig i tilstanden Enkelt-live.
Alarm
Stopper alarmen, hvis den aktiveres.
Frys
Fastfryser skærmen midlertidigt.
Afspil
Går til afspilningstilstand, hvis der findes en fil til afspilning, og hvis ikke, går til
Søgetilstand.
Optagelse
Start/stop optagelse af Live-skærmen.
LIVE-TILSTAND
SHR-7160/7162/8160/8162 viser Live billeder fra 16 kanaler i ialt 8 layouts af opdelte skærme.
Skift af skærmtilstanden
M
 SHR-7080/7082/8080/8082 understøtter ikke tilstanden 16-delt.
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10
CH11
CH12
CH13
CH14
CH15
CH16
16-delt tilstand
CH1
CH6
CH3
CH2
CH7
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH2
CH3
CH6
CH4
CH8
CH8
CH10
8-delt tilstand
CH2
CH1
CH3
CH3
CH1
CH3
9-delt tilstand
CH2
CH5
CH2
CH1
CH4
4-delt tilstand
CH4
CH4
CH5
CH6
6-delt tilstand
CH5
CH7
CH11
CH1
CH9
CH12
CH13
13-delt tilstand
CH2
CH1
PIP
CH1
Autom. sekvens
Skift af opdelt tilstand
SHR-7160/7162/8160/8162 viser 16 Live–billeder i sekvensen Enkelt, 4-delt og 9-delt tilstand.
Autom. sekvens
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
CH1
Enkelt tilstand
M
1
CH2
CH1
16
CH2
CH1
CH2
CH3
CH2
CH1
CH3
CH4
CH3
CH3
CH1
13-16
9-12
5-8
1-4
CH4
CH4
CH4
4-delt tilstand
CH1
CH2
CH2
CH4
CH4
CH5
CH5
CH7
CH7
CH3
CH3
CH6
CH6
CH8
CH8
CH9
CH9
10-16
1-9
9-delt tilstand
 I Enkelt-tilstand vil Autom. sekvens blive udført ved det indstillede interval, hvis du har indstillet <Sekvens af
pause> i ”Indstilling af enhed>Kamera”. (Side 41)
 I opdelt tilstand vil Autom. sekvens blive udført ved det indstillede interval, hvis du har indstillet <M. KN SEK t.> i
”Indstilling af enhed>Monitor”. (Side 46)
Dansk _29
 LIVE
For at skifte den opdelte tilstand skal du vælge en skærmtilstand i startermenuen, eller højreklikke for at vælge
en skærmtilstand i genvejsmenuen.
Tryk på knappen [MODE] på frontpanelet eller fjernbetjeningen for at skifte tilstanden i sekvensen af
startermenupunkterne.
live
Manuelt Skift
Tryk på venstre/højre knap på frontpanelet eller fjernbetjeningen, eller klik på piletasten <◄/►> for at flytte til
næste opdelte tilstand.
• Hvis du trykker på højre [►] knap i 9-delt tilstand:
9-delt tilstand (CH 1~9) 9-delt tilstand (CH 10~16)
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10
CH11
CH13
Autom. sekvens
CH12
CH14
CH1
CH15
CH1
CH2
CH2
CH4
CH4
CH5
CH5
CH7
CH16
CH7
• Hvis du trykker på højre [►] knap i 4-delt tilstand:
Kanal (CH 1~4) Kanal (CH 5~8) Kanal (CH 9~12)
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH10
CH11
CH12
CH6
CH6
CH8
CH8
Kanal (CH 13~16)
CH9
CH3
CH3
CH9
CH9
10-16
1-9
Autom. sekvens
CH13
CH14
CH15
CH16
CH1
CH2
CH1
CH2
CH1
CH2
CH3
CH2
CH1
CH4
CH3
CH3
13-16
9-12
5-8
1-4
CH4
CH3
CH4
CH4
Kanalindstilling
Du kan vise kanalen i det ønskede område af en opdelt skærm.
1. Placer markøren over kameranavnet for hver kanal for at vise tasten <▼> til højre på skærmen.
2. Klik på et kameranavn for at vise en kanalliste, hvor du kan vælge en anden kanal.
3. Vælg den ønskede kanal, og klik på den.
Den aktuelle kanal skifter til den valgte kanal.
 Eks.: hvis du skifter CH 1 til CH 7
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH7
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH1
CH8
CH9
CH10
CH11
CH12
CH9
CH10
CH11
CH12
CH13
CH14
CH15
CH16
CH13
CH14
CH15
CH16
30_ live
Skift til Enkelt-tilstand
I opdelt tilstand vælger du den ønskede kanal og dobbeltklikker på den for at skifte til dens Enkelt-tilstand.
Tryk på det tal, der svarer til den ønskede kanal på frontpanelet eller fjernbetjeningen for at skifte til dens
Enkelt-tilstand.
Se ”Fjernbetjening>Brug af talknapperne”. (Side 12)
 Eks.: Hvis du dobbeltklikker på CH3 eller trykker på tallet ”3” på fjernbetjeningen eller frontpanelet.
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10
CH11
CH12
CH13
CH14
CH15
CH16
 LIVE
CH1
CH3
SPOT-UDGANG
SPOT-UDGANG overvågning er uafhængig af Live-tilstanden, som overvåger en specifik kanal via SPOT-UDGANG
porten.
Vælg en Spot-udgangstilstand
Hvis der indtræffer en begivenhed som f.eks. sensor, bevægelse eller alarm fra SPOT-UDGANG porten i
forbindelse med en skærm, kan du vælge en tilstand for udgangsskærm.
1. I Live-tilstanden højreklikker du på et vilkårligt område af
skærmen.
Live-menuen vises.
2. Klik på SPOT-UDGANG.
Den opdelte skærm vises i henhold til SPOT-UDGANGSkilden. (Side 47)
 SPOT-UDGANG 1: Understøtter tilstandene 16-, 9- og 4-delt,
Autom. sekvens og Enkelt.
 SPOT-UDGANG 2, 3, 4: Understøtter tilstandene 4-delt, Autom.
sekvens og Enkelt.
 Vedrørende en models SPOT-UDGANGS-port, se ”Navne på de
Enkelte Dele og Deres Funktion (Bag)”. (Side 10)
Skærmtilstand
SPOT-UDGANG
SPOT-UDGANG 1
16-delt
Lyd Fra
SPOT-UDGANG 2
9-delt
Frys
SPOT-UDGANG 3
4-delt
Stop alarm
SPOT-UDGANG 4
Autom. sekvens
Optaglse
Afsp.
Søg
Backup
Hovedmenu
Luk ned
Skjul startprg.
Logout
Enkeltvis
Kanal1
Kanal2
Kanal3
Kanal4
Kanal5
Kanal6
Kanal7
Kanal8
Kanal9
Kanal10
Kanal11
Kanal12
Kanal13
Kanal14
Kanal15
Kanal16
< Multichannel Live Menu >
Dansk _31
live
ZOOM
Den er kun tilgængelig i tilstanden Enkelt-live. I Enkelt-tilstand vælger du det ønskede område, og benytter zoomfunktionen til at forstørre det to gange.
1. Vælg <ZOOM> i højrekliksmenuen.
Tryk på knappen [ZOOM] på frontpanelet eller fjernbetjeningen, eller klik bare på <
startermenuen. Boksen Zoom vises.
>i
2. Brug retningstasterne, eller træk og slip for at angive det område, der skal forstørres.
3. Tryk på knappen [ENTER], eller dobbeltklik på det markerede område for at forstørre det to gange.
 Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) på fjernbetjeningen eller frontpanelet i det forstørrede område til at flytte det
forstørrede område.
4. Tryk på knappen [ZOOM] på frontpanelet eller fjernbetjeningen, eller klik bare på <
for at ophæve zoom-funktionen.
> i startermenuen
LYD TIL/FRA
Du kan slå lyden til/fra for kanalen i Live-tilstand.
LYD TIL/FRA i enkelt-tilstand
Klik på lydikonet (
slå lyden til/fra.
M
) på skærmen, eller tryk på knappen [AUDIO] på frontpanelet eller fjernbetjeningen for at
 Kun den kanal, hvor <LYD> er indstillet på <TIL> i ”Enhed>Kamera” viser lydikonet (
) i Live-tilstand, som du
kan bruge til at slå lyden til/fra.
FRYS
Denne funktion, som midlertidigt stopper afspilningen af Live-billedet, er kun tilgængelig i Live-tilstand.
1. Tryk på knappen [FREEZE] på frontpanelet eller fjernbetjeningen, eller klik på <
Afspilningen af billedet stopper midlertidigt.
2. Tryk på knappen [FREEZE] igen, eller klik på <
Dette vil ophæve fastfrysningen.
32_ live
Frys
>.
Frys
> i startermenuen.
OVERVÅGNING AF BEGIVENHED
Dette vil vise kanalen i synkronisering med en specifik begivenhed (Sensor/Bevægelse/Videotab), hvis den
indtræffer.
I ”Monitor > Visning af event” indstilles overvågningen af begivenhed til TIL/FRA, og tiden til visning af begivenhed
indstilles.
(Side 46)
• Hvis den anden begivenhed indtræffer inden for den indstillede tid for <Visning af event>, vil den første
begivenhed vedvare, indtil den anden er afsluttet. (Side 46)
 Eks.: Hvis du indstiller <Visning af event> til 5 sekunder, og der kun indtræffer én begivenhed i CH 1.
Begivenhedsforekomst
5 sekunder
Stop alarm
CH1
 Eks.: Hvis du indstiller <Begivenhedsvisning> til 5 sekunder, og den anden begivenhed indtræffer i CH 2 inden for den
indstillede tid efter den første begivenhed indtraf i CH 1.
Begivenhedsforekomst
4 sekunder
9 sekunder
Stop alarm
CH1
CH2
CH1
M
 Tryk på knappen [ALARM] for at nulstille alarmindstillingerne og ophæve begivenhedstilstanden.
 Hvis der aktiveres en alarm i en tilstand, hvor du har indstillet begivenhedsoptagelse og før/efter alarmtider, udføres
der begivenhedsoptagelse.
 Dette gælder også for SPOT-UDGANGS-skærmen.
Dansk _33
 LIVE
• Hvis der indtræffer flere begivenheder samtidigt, skifter skærmen til en opdelt tilstand.
- 2~4 begivenheder: 4-delt tilstand
- 5~9 begivenheder: 9-delt tilstand
- 10~16 begivenheder: 16-delt tilstand
brug af DVR’en
Du kan indstille systemegenskaber, enheder og indstillinger for optagelse,
begivenhed, backup og netværk.
SYSTEMOPSÆTNING
Du kan indstille Dato/Tid/Sprog, Tilladelse, Systemindstillinger og Log.
Dato/Tid/Sprog
Du kan kontrollere og indstille den aktuelle dato/tid og de tidsrelaterede egenskaber, samt det sprog der
bruges til grænsefladen på skærmen.
Indstilling af Dato/Tid/Sprog
Indstil Dato/Tid/Sprog
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
1. Tryk på knappen [MENU] på fjernbetjeningen eller
frontpanelet.
 Hvis du ikke er logget på, vil logon-vinduet vises.
Se ”Log på”. (Side 24)
2. Brug de venstre/højre knapper (◄ ►) til at vælge
<System>.
Opsætningsmenuen for systemindstillinger markeres.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) til at vælge <Dato/Tid/
Sprog>, og tryk på knappen [ENTER].
Logout
System
Dato/tid/sprog
4. Vælg <Dato/Tid/Sprog>.
En dialog til opsætning af Dato, Tid og Sprog.
Admin af tilladelser
Systemadministration
Log-oplysninger
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at vælge et punkt,
der skal indstilles, og foretag ændringerne.
• Dato: Indstiller den dato, der vises på skærmen.
Du kan vælge datoformatet.
• Tid: Indstiller tiden, og dens format vises på skærmen.
Vælg enten <24 timer eller 12 timer (AM/PM)>.
• Tidszone: Indstiller tidszonen i dit område baseret på
GMT (Greenwich Mean Time).
 GMT (Greenwich Mean Time) er standardtid for hele verden, og
basis for verdenstidszonerne.
Dato/tid/sprog
Dato/tid/sprog
Dato
Tid
Tidszone
Tidssynk.
DST
Sprog
Ferie
2009 -01-01
ÅÅÅÅ-MM-DD
08:14:24
24 timer
GMT+08:00
Opsætning
Dec 1.(Søn) K0
Dansk
• Tidssynk.: Du kan indstille DVR’ens aktuelle tid synkroniseret
regelmæssigt til en valgt <Tidsserver>, hvis du vælger at
bruge <Tidsserver>.
I så tilfælde kan indstillingen af <Dato/Tid/Sprog> ikke bruges til at justere tiden.
34_ brug af DVR’en
Dec 1 (Søn) K0
OK
Annuller
Afslut
- Tidsserver: Indtast en IP- eller URL-adresse for
Dato/tid/sprog
tidsserveren.
Dato/tid/sprog
Ferie
- Sidste synkron.tid: Viser den seneste synkroniseringstid
Opsætning af tidssynkronisering
fra den valgte tidsserver.
- Aktiver som server: Indstil til <Anvend> for at lade
DVR’en fungere som Tidsserver for andre DVR’er.
• DST: Indstil sommertid med dens periode for at gøre
tidspunktet tidligere end GMT med 1 time i dens tidszone i
løbet af den indstillede periode.
• Sprog: Vælg et sprog. Indstiller sprog for grænsefladen.
Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Kinesisk, Russisk,
Koreansk, Polsk, Japansk, Hollandsk, Portugisisk, Tyrkisk, Tjekkisk, Dansk og Svensk kan vælges.
Date
2008 -01-01
YYYY-MM-DD
Synkronisering
Anvend
Time
08:14:24
24 Hours
Tidsserver
203.248.240.103
Time Zone
GMT+08:00
Sidste synkron.tid
Fejl
Setup
Not Used
Time Sync.
Aktiver som server
Anvend
DST
Dec First (Sun) 0H
Dec First (Sun) 0H
Sprog
OK
Annuller
OK
Annuller
Dansk
M
 Du kan også benytte talknapperne på fjernbetjeningen eller frontpanelet til at indtaste værdier for Dato, Tid og andre
numeriske felter.
Indstilling af ferie
Du kan indstille specifikke datoer for ferier i henhold til dine præferencer.
Ferier gælder også for <Planlagt optagelse> og <Planlægning af alarm>.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Dato/Tid/Sprog> til at vælge <Dato/Tid/Sprog>, og tryk på
knappen [ENTER].
4. Vælg <Ferie>.
Dato/tid/sprog
Der vises en kalender til indstilling af Ferie.
Ferie
Dato/tid/sprog
> til at vælge år eller
5. Brug knapperne venstre/højre <
2009
Jan
måned, og tryk på knappen [ENTER].
Søn Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Lør
3
OK
6. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at vælge den
ønskede dato, og tryk på knappen [ENTER].
Du vil se skærmen ”Indstilling af ferie”
 Eks.: Vælg den 12. januar og afkryds kun <1/12> for at gøre hver
12. januar til en feriedag. Afkryds både <1/12> og <Jan 2.
Man> for at gøre 12. januar og 2. mandag i januar i alle år til
feriedage.
Annuller
Dato/tid/sprog
Ferie
Dato/tid/sprog
2009
Indstiller
ferie
Søn Man
4
5
Jan
Tir
Ons
Tor
1
Fre
2
7
8
9
10
1 / 12
6
Jan 2. Man
11
12
17
19
OK
20
15
21 Annuller
22
16
18
13
14
23
24
25
26
27
28
30
31
29
7. Når indstillingen af Ferie er fuldført, trykkes på <OK>.
OK
Annuller
Brug af kalenderen
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
Vælg år og måned.
Vælg tasten venstre/højre <
> på venstre/højre side af år/måned, og tryk på knappen [ENTER] for
at justere med 1 år/måned.
Brug retningsknapperne til at vælge en dato, og tryk på knappen [ENTER].
 En dato med optagne data, der skal søges efter, vil blive vist i gult i Systemloggen, Begivenhedsloggen,
Tidssøgningen og Begivenhedssøgningen.
Dansk _35
● BRUG AF DVR’EN
6. Når indstillingen af Dato/Tid/Sprog er fuldført, trykkes på <OK>.
brug af DVR’en
Administration af tilladelser
Du kan indstille tilladelser for hver bruger vha. DVR’ens specifikke funktion og indstillinger.
Indstilling af Administrator
Du kan indstille og ændre administratorens id og adgangskode.
Administratoren kan benytte og indstille alle menupunkter og funktioner.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <System> til at
flytte til <Admin af tilladelser>, og tryk på knappen
[ENTER].
Admin af tilladelser
Admin
Gruppe
ID
4. Vælg <Admin>. Der vises en dialog til indtastning af
Admin-id og adgangskode.
Bruger
Opsætning
admin
Adg.kode
********
Bekræft A/K
********
(kun tal)
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil id og adgangskode.
M
 Som standard er id og adgangskode fra starten indstillet til
OK
Annuller
”admin” og ”4321”.
6. Når indstillingen af Administrator er fuldført, trykkes på <OK>.
Brug af Virtuelt tastatur
Ved alfanumeriske indtastninger vises vinduet med det
virtuelle tastatur.
Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at vælge det ønskede
tegn, og tryk på knappen [ENTER].
Det valgte tegn vises i indtastningsfeltet oven over det virtuelle
tastatur.
Tryk på <OK> for at indtaste det valgte input.




½
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
ã
"
Del
a
s
d
f
g
h
j
k
l
æ
ø
'
Caps Lock
<
z
x
c
v
b
n
m
,
.
–
Shift
AltGr
Ctrl
Space
OK
`
Annuller
Til store bogstaver bruges knappen <Caps Lock>.
Til specialtegn bruges knappen <Shift>.
Det virtuelle tastatur bruges på samme måde som et almindeligt tastatur i dit område.
Der kan kun benyttes små bogstaver, tal og tegnene ”.” og ‘-’ til Admin-id. Til adgangskoden kan der kun benyttes
tal.
 Du kan bruge talknapper på fjernbetjeningen eller frontpanelet.
36_ brug af DVR’en
Indstilling af gruppe
Du kan oprette en brugergruppe og opsætningstilladelser for en brugergruppe.
Du kan registrere en bruger til hver gruppe i <Bruger>.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <System> til at
flytte til <Admin af tilladelser>, og tryk på knappen
[ENTER].
Admin af tilladelser
Gruppe
Admin
Gruppe
Bruger
ABC
Tilføj
Opsætning
Slet
Omdøb
Gruppemyndighed
Backup
Optagelås
PTZ
Luk ned
Søg
● BRUG AF DVR’EN
4. Vælg <Gruppe>.
Der vises et vindue til opsætning af <Tilføj>, <Slet>,
<Omdøb> og <Gruppemyndighed>.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
OK
Annuller
• Tilføj, Slet, Omdøb: Du kan tilføje, slette, omdøbe en gruppe,
eller ændre de tilladelser gruppen har fået.
Det virtuelle tastatur vises, når <Tilføj> eller <Omdøb> vælges.
Du kan tilføje op til 10 grupper.
 Se ”Brug af virtuelt tastatur”. (Side 36)
• Gruppemyndighed: Indstiller tilladelser til at få adgang til menupunkter for hver gruppe.
Brugere i en gruppe har adgang til de afkrydsede funktioner.
6. Når indstillingen af grupper er fuldført, trykkes på <OK>.
Indstilling af bruger
Der kan kun tilføjes brugere, hvis der blev oprettet en gruppe i menuen <Gruppe>.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <System> til at
flytte til <Admin af tilladelser>, og tryk på knappen
[ENTER].
Admin af tilladelser
Admin
Bruger
Gruppe
Gruppe
Opsætning
Alle grupper
Gruppe
Tilføj
Navn
ID
Viewer
Slet
4. Vælg <Bruger>.
Der vises et vindue for Tilføj bruger.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at vælge <Tilføj> fra
vinduet.
Der vises et vindue for ”Tilføj bruger”.
Du kan indstille navn, id, viewer, gruppe og adgangskode
for brugeren.
Resultatet af brugeropsætningen vises i vinduet <Bruger>.
Brug ”Red. brg” for at ændre brugerrettighed.
Vinduet ”Red. brg” vises, når du vælger det punkt, der
skal ændres i vinduet <Bruger>.
Forrige/næste side
OK
Admin af tilladelser
Admin
Group
Bruger
Gruppe
Opsætning
Tilføj
bruger
All Group
Gruppe Navn
6. Når indstillingen af brugeropsætning er fuldført, trykkes på
<OK>.
Annuller
Tilføj
Kim
Name
ID
ID
Viewer
Slet
ksh
Viewer
Ikke brugt
Vælg gruppe
ABC
Adg.kode
********
Bekræft
********
OK
Annuller
Forrige/næste side
OK
Annuller
Dansk _37
brug af DVR’en
Indstilling af tilladelser
Du kan indstille begrænset adgang for alle generelle brugere.
Punkter med begrænsninger kræver, at du logger på for at kunne bruge dem.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <System> til at
flytte til <Admin af tilladelser>, og tryk på knappen
[ENTER].
Admin af tilladelser
Admin
Backup
4. Vælg <Opsætning>.
Der vises et vindue for begrænset adgang og Auto log ud.
Gruppe
Opsætning
Bruger
Begrænset adgang
Optagelås
Søg
PTZ
Luk ned
Alle
Auto log ud
FRA
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
• Begrænset adgang: Alle menupunkter, som er tilladte en
bruger, kan indstilles med begrænset adgang.
- Afkrydset (
OK
Annuller
): Begrænset
- Ikke afkrydset (
): Tilgængelig
 Hvis det ikke er afkrydset (
) i <Begrænset adgang>, har enhver bruger adgang til punktet, ligegyldigt hvordan
indstillingen af <Gruppemyndighed> er.
 Hvis det er afkrydset (
) i <Begrænset adgang>, har en bruger kun adgang til punktet, hvis brugeren har tilladelse i
indstillingen <Gruppemyndighed>.
• Auto log ud: En bruger vil automatisk blive logget ud, hvis der ikke forekommer nogen handlinger på
DVR’en i over den indstillede periode.
6. Når indstillingen af gruppetilladelse er fuldført, trykkes på <OK>.
Systemadministration
Du kan kontrollere systemversionen, opdatere til en nyere version, samt foretage databackup og initialisering.
Kontrol af systeminformationer
Du kan kontrollere den aktuelle systemversion, sendesystem, MAC-adresse. Du kan opdatere systemet.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <System> til at
flytte til <Systemadministration>, og tryk på knappen
[ENTER].
Systemadministration
Systeminformationer
Softwareversion
4. Kontroller version, Sendeformat og MAC-adresse.
• Systeminformationer: Viser de aktuelle systeminformationer.
Værdierne kan ikke ændres af en bruger.
Indstillinger
Systeminformationer
v0.02_080826225303
Udsendelsesformat
NTSC
MAC-adresse
00:00:F0:54:FF:FF
Softwareopgradering
Enhed
USB2FlashStorage
Version
v0.02_080826225303
• Softwareopgradering: Opdaterer DVR’ens software.
Forrige
38_ brug af DVR’en
Opgrader
• Opdatering af software
1. Tilslut en enhed med den software, som skal opdateres.
(Det kan tage ca. 10 sekunder, før enheden genkendes).
 Du kan benytte en USB-hukommelse eller en cd/dvd til
opdatering.
2. Vælg <Systemadministration> fra vinduet <System>.
Systemadministration
Systeminformationer
Softwareversion
v0.02_080826225303
Systemopgrad
Udsendelsesformat
NTSC
MAC-adresse
Denne ver.
Ny version
00:00:F0:54:FF:FF
v0.02_080826225303
v0.02_080826225303
Softwareopgradering
Vil du opgradere?
Enhed
3. Vælg <Systeminformationer>.
Indstillinger
Systeminformationer
USB2FlashStorage
OK
Annuller
v0.02_080826225303
Version
Opgrader
 Knappen <Opgrader> aktiveres kun, hvis den aktuelle
● BRUG AF DVR’EN
4. Når den genkendte enhed vises, vælger du <Opgrader>.
Forrige
<Softwareversion> i <Systeminformationer> er den samme
som eller ældre end den, der findes i <Systemopgrad>.
5. Tryk på <OK> i vinduet ”Systemopgradering”.
 Under opdateringen vises status.
• Opdatering foregår i 3 trin som vist i figuren.
Systemadministration
Systeminformationer
Indstillinger
Systeminformationer
Softwareversion
v0.02_080826225303
Udsendelsesformat
NTSC
Softwareopgradering
MAC-adresse
00:00:F0:54:FF:FF
Software opgraderes...
Softwareopgradering
Enhed
USB2FlashStorage
Version
v0.02_080826225303
Opgrader
Forrige
Systemadministration
Systeminformationer
Indstillinger
Systeminformationer
Softwareversion
v0.02_080826225303
Udsendelsesformat
NTSC
Softwareopgradering
MAC-adresse
00:00:F0:54:FF:FF
Software opgraderes...
Softwareopgradering
Enhed
Sluk ikke under opgraderingen.
Opgrader
USB2FlashStorage
Version
v0.02_080826225303
Forrige
6. Når opdateringen er fuldført, genstartes der automatisk.
Sluk ikke for strømmen, før genstarten er færdig.
M
 Hvis ”Opgradering mislykkedes” vises, skal du prøve igen
fra trin 4.
Hvis du ikke kan opgradere flere gange i træk, skal du
henvende dig til servicecenteret for assistance.
Dansk _39
brug af DVR’en
Indstillinger
Du kan kopiere og importere DVR-indstillingerne ved hjælp af et lagringsmedie.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <System> til at
flytte til <Systemadministration>, og tryk på knappen
[ENTER].
Systemadministration
Systeminformationer
Indstillinger
Lagringsenhed
4. Vælg <Indstillinger>.
Der vises et vindue for lagringsenheden og indlæsning af
fabriksstandard.
DVR USB
1932 MB (Rest. kapacitet)
Eksport
38010100
Import
USB DVR
Inkluder netværksindstil.
Indl fabriksst
Standard
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt og eksportere eller importere
indstillingsdata til en lagringsenhed.
• Lagringsenhed: Viser den tilsluttede lagringsenhed.
• Eksport: Eksporterer DVR-indstillinger til den tilsluttede lagringsenhed.
• Import: Importerer DVR-indstillinger fra lagringsenheden, og anvender dem på DVR’en.
Forrige
 Hvis <Inkluder Netværksindstil.> er afkrydset, importeres netværksindstillingerne også.
• Indlæs fabriksindstilling: Hvis <Standard> er valgt,
fremkommer der en bekræftelsesdialog for ”Indl fabriksst”.
Tryk på <OK> for at initialisere systemet til
fabriksindstillingen.
Systemadministration
Systeminformationer
Indstillinger
Lagringsenhed
Indl
DVR USB
1932 MB (Rest. kapacitet)
fabriksst
38010100
Eksport
Import
USB DVR
6. Tryk på <Forrige> for at gå til den forrige menu.
Sikker til Default?
Inkluder netværksindstil.
OK
Standard
Indl fabriksst
Annuller
Forrige
Log-oplysninger
Du kan gennemse logs vedrørende systemet og begivenheder.
Systemlog
Systemloggen viser log og tidsstempel for hver systemopstart, systemnedlukning, samt ændringer i
systemindstillinger.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <System> til at flytte
til <Log-oplysninger>, og tryk på knappen [ENTER].
Systemlog
Søg dag
4. Vælg <Systemlog>.
Først side
 Se ”Brug af kalenderen”. (Side 35)
Klik på kalenderen <
Log-oplysninger
Nr.
Begivenhedslog
Søg
2009-01-01
Sidst side
Type
Log-liste
> for at vise kalendervinduet.
• Type: Når der er for mange logs, kan du vise logs i det
ønskede format ved at vælge typen.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og tryk på <Søg>.
40_ brug af DVR’en
Vis alle
Dato/tid
Forrige/næste side
Forrige
Begivenhedslog
Begivenhedsloggen viser optagne begivenheder ved alarmer, bevægelsesdetekteringer og videotab.
Det viser også loggen og dens tidsstempel.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <System> til at
flytte til <Log-oplysninger>, og tryk på knappen [ENTER].
4. Vælg <Begivenhedslog>.
Log-oplysninger
Systemlog
6. Indstil Søg dag, Kanal og Type, og tryk derefter på <Søg>.
 Se ”Brug af kalenderen”. (Side 35)
Søg
2008-01-01
Først side
Sidst side
Nr.
Log-liste
Dato/tid
7
Bevæg.detektion [CH 7]
2008-01-01 00:02:18
6
Bevæg.detektion [CH 6]
2008-01-01 00:02:18
5
Bevæg.detektion [CH 5]
2008-01-01 00:02:18
4
Bevæg.detektion [CH 4]
2008-01-01 00:02:18
3
Bevæg.detektion [CH 3]
2008-01-01 00:02:18
2
Bevæg.detektion [CH 2]
2008-01-01 00:02:18
1
Bevæg.detektion [CH 1]
2008-01-01 00:02:18
Kanal
Alle ka
Type
Vis alle
Forrige/næste side
> for at vise kalendervinduet.
Forrige
INDSTILLING AF ENHED
Du kan indstille Kamera, Lagringsenhed, Fjernenhed, POS-enhed og Skærm.
Kamera
Indstilling af kamera
Du kan indstille Video, Lyd, Kanalnavn og Pausetid for et kamera.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
1. Tryk på knappen [MENU] på fjernbetjeningen eller
frontpanelet.
Logout
2. Brug venstre/højre knappen (◄ ►) til at vælge <Enhed>.
Enhedsindstillingsmenuen vælges.
Afslut
Enhed
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) til at flytte til <Kamera> , og
tryk på knappen [ENTER].
Kamera
Lagringsenhed
Fjernenhed
POS-enhed
Monitor
4. Vælg <Kamera>.
Der vises et vindue til indstilling af Video, Kanalnavn og
Pausetid for et kamera.
Kamera
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
• Video
- <TIL/FRA>: Du kan slå den valgte kanals kamera TIL/
FRA.
Kamera
Kanal
PTZ
Video
Lyd
Kanalnavn
Sekvens v pause
1
TIL
FRA
CAM 01
5 sek.
2
TIL
FRA
CAM 02
5 sek.
3
TIL
FRA
CAM 03
5 sek.
4
TIL
FRA
CAM 04
5 sek.
5
TIL
FRA
CAM 05
5 sek.
6
TIL
FRA
CAM 06
5 sek.
7
TIL
FRA
CAM 07
8
TIL
FRA
CAM 08
5 sek.
5 sek.
Forrige/næste side
Skærmopsætning
OK
Annuller
- <Tilsløret1>: Viser andre informationer end videoen for
den valgte kanal.
 Af hensyn til privatlivet viser den ikke videoen, mens optagelsen foregår.
- <Tilsløret2>: Viser kun en blank skærm, mens optagelsen foregår.
Dansk _41
● BRUG AF DVR’EN
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt.
Klik på kalenderen <
Begivenhedslog
Søg dag
brug af DVR’en
• Lyd
- Hvis den er indstillet til <TIL>, kan du slå kanalens lyd TIL/FRA på Live-skærmen.
- Hvis den er indstillet til <FRA>, er kanalens lyd fra på Live-skærmen, og optages ikke.
 Lydudgang er kun tilgængelig for 1 kanal.
• Kanalnavn: Der kan bruges op til 15 tegn inklusive tomme pladser.
 Se ”Brug af virtuelt tastatur”. (Side 36)
• Sekvens v pause: Du kan indstille pausetiden mellem kanaler for Live-skærmen og SPOT-UDGANG.
 Hvis den er indstillet til <FRA>, anføres kanalen ikke i tilstanden Autom. sekvens.
• Skærmopsætning: Den video, der vises på skærmen, kan
variere afhængigt af kanalens kamera, du skal konfigurere
DVR-displayet i henhold til dine præferencer.
Vælg en kanal, og juster <
(Lysstyrke)>, <
(Kontrast)> og <
(Farve)> for den valgte kanal.
• Tryk på <Init> for at initialisere indstillingerne tilbage til 50.
6. Når kameraindstillingen er fuldført, trykkes på <OK>.
Skærmopsætning
Kanal1
50
50
50
OK
Init
Anv. til al ka.
Annuller
Indstilling af PTZ
For at benytte kameraets PTZ-funktioner, skal id og protokoller for hvert kamera og DVR passe sammen.
Se indstillingerne for ”Fjernenheder” vedrørende andre indstillinger. (Side 45)
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Enhed> til at
flytte til <Kamera>, og tryk på knappen [ENTER].
Kamera
4. Vælg <PTZ>.
Der vises et vindue for PTZ-indstillinger.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og vælg det.
• ID: Indstil id for det tilsluttede kamera for hver kanal.
Du kan nemt indstille ved at bruge talknapperne på
fjernbetjeningen eller frontpanelet.
Kamera
PTZ
Kanal
ID
1
0
>
Ingen
2
1
>
Protokol
Ingen
3
2
>
Ingen
4
3
>
Ingen
5
4
>
Ingen
6
5
>
Ingen
7
6
>
8
7
>
Ingen
Ingen
Forrige/næste side
OK
Annuller
• Protokol: Indstil protokollen for det tilsluttede kamera for hver kanal.
M
 Du kan kontrollere kameraets id og protokol, hvis du slukker og tænder for kameraet efter at have tilsluttet det til DVR’en.
(Side 63)
6. Når indstillingen af PTZ er fuldført, trykkes på <OK>.
42_ brug af DVR’en
Lagringsenhed
Du kan kontrollere information om lagringsenheder.
Bekræftelse af enheder
Du kan kontrollere lagringsenheder og deres ledige plads, brug samt status.
Tilgængelige enheder er harddisk og USB-enheder (hukommelse, harddisk, cd/dvd).
Se ”Produktspecifikation > Backup”. (Side 96)
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Enhed> til at
flytte til <Lagringsenhed>, og tryk på knappen [ENTER].
4. Vælg <Enhed>.
Lagringsenhed
Enhed
Format
HDD-alarm
Enhed
Nr.
Brugt/Ialt
Forbrug
Status/Styring
HDD
1
12.28G/499.37G
Intern
Normal
• Nr. : Viser nummeret tildelt den interne harddisk.
 Se <HDD-kort> for at se detaljerne for harddiskens placering i
henhold til nummeret.
HDD-kort
• Brugt/I alt: Viser den brugte/totale kapacitet af
lagringsenheden.
• Forbrug: Indstiller brugen af lagringsenheden.
- USB-hukommelse bruges kun til backups.
OK
Annuller
 Ekstern USB-harddisk, SATA-harddisk bruges til udvidelse og backup.
• Status/Styring : Viser harddiskens aktuelle status, som i Normal/Kontroller/Udskift.
- Normal: Kan bruges
- Kontroller: Kan bruges, men det anbefales at udskifte
- Udskift: Kræver øjeblikkelig udskiftning.
• HDD-kort: Viser den interne harddisks placeringer i henhold
til de tildelte numre.
HDD-kort
 Se dette for service eller installation af ekstra harddiske.
5. Tryk på <OK> for at gå til den forrige menu.
OK
Formatering
Du kan formatere en lagringsenhed.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Enhed> til at
flytte til <Lagringsenhed>, og tryk på knappen [ENTER].
4. Vælg <Format>.
Der vises et vindue til at vælge den enhed, der skal
formateres.
Lagringsenhed
Enhed
Format
HDD-alarm
Enhed
Vælg
Brugt/Ialt
Forbrug
HDD
1
12.28G/499.37G
Intern
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at vælge en enhed,
der skal formateres.
Format
OK
Annuller
Dansk _43
● BRUG AF DVR’EN
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
brug af DVR’en
6. Vælg <Format> nederst på skærmen.
Hvis du trykker på <OK> på vinduet til bekræftelse af
”Administrer”, starter formateringen af den valgte enhed.
Lagringsenhed
Format
Enhed
Enhed
HDD
7. Når formateringen er fuldført, trykkes på <OK>.
HDD-alarm
Vælg
Brugt/Ialt
Forbrug
1
12.28G/499.37G
Intern
Administrer
Formatering sletter alle optagelser.
Fortsætte formatering?
OK
Annuller
Format
OK
Annuller
HDD-alarm
Du kan indstille alarmindstillinger for harddiskfejl som f.eks. Kontrol alarm-output-port, Udskift alarm-outputport, og deres varighed.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Enhed> til at
flytte til <Lagringsenhed>, og tryk på knappen [ENTER].
Lagringsenhed
Enhed
4. Vælg <HDD-alarm>.
Der vises et vindue til indstilling af harddisk kontrol og
udskift output-porte og deres varighed.
Kont. alarm-udg-port
Alarmvarighed
Udsk. alarm-udg-port
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt.
Alarmvarighed
• Alarm
HDD-alarm
Format
1
2
3
4
BIP
Alle
1
2
3
4
BIP
Alle
FRA
FRA
OK
Annuller
- Alarmsignalet vil blive udsendt via alarm-output-porten på
bagsiden, når der er valgt <1>, <2>, <3> og <4>.
- Hvis <BIP> var valgt, vil der lyde et bip.
- Hvis <Alle> var valgt, vil der både lyde biplyd og alarmsignal via portene på bagsiden.
• Kont. alarm-udg-port: Hvis harddisken genererer kontrol alarm, vil alarmsignalet blive udsendt til den
angivne alarm-output-port.
• Udsk. alarm-udg-port: Hvis harddisken genererer udskift alarm, vil alarmsignalet blive udsendt til den
angivne alarm-output-port.
• Alarmvarighed: Indstiller alarmvarighed for alarmsignalet og biplyden.
- Signalerne Kontrol alarm og Udskift alarm vil blive udsendt via de valgt alarm-output-porte (1, 2, 3 og 4).
- Hvis <BIP> var valgt, vil der lyde et bip.
- Hvis <Alle> var valgt, vil der både lyde biplyd og alarmsignal via portene på bagsiden.
M
 <Kontrol> status betyder, at harddisken fungerer, men har problemer, som kræver teknisk undersøgelse.
(
) vises på Live-skærmen.
 <Udskift> status betyder, at harddisken er defekt og skal udskiftes straks.
(
) vises på Live-skærmen.
6. Når indstillingen af harddiskalarm er fuldført, trykkes på <OK>.
44_ brug af DVR’en
Fjernenheder
Du kan indstille RS-485 kommunikation for brugen af PTZ-kameraet og systemtastaturet med DVR’en.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Enhed> til at
flytte til <Fjernenhed>, og tryk på knappen [ENTER].
4. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede tegn, og tryk på knappen [ENTER].
Baudhastighed
Paritet
Data
Stopbit
Overf.type
9600
Ingen
8
1
Halv dupleks
Systemtastatur
FRA
ID
00
Fjernbetjening
TIL
ID
32
• Baudhastighed: Baudhastighedsindstillingerne af DVR, PTZkamera og systemtastatur skal stemme overens for at
fungere korrekt.
OK
● BRUG AF DVR’EN
5. Indstil værdierne for hver af fjernenhedens kommunikations
opsætninger.
Fjernenhed
Annuller
6. Sørg for at afstemme id’er for DVR, Systemtastatur og Fjernbetjening, og tryk på <OK>.
M
 Se ”Ændring af fjernbetjeningens ID” for at ændre fjernbetjeningens id. (Side 13)
POS-enheder
Du kan indstille egenskaber for POS-enheder, der er tilsluttet til DVR’en. Tilslutning af en POS-enhed kræver
indstillinger for kanal, forudindindstilling og port/Ethernet.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Enhed> til at
flytte til <POS-enhed>, og tryk på knappen [ENTER].
POS-enhed
POS-BRUG
Opsætn. af POS-enhed
4. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
• POS-BRUG: Når <POS-BRUG> er valgt, vil DVR og POS
blive tilsluttet.
POS
Kanal
1
Ingen
Ingen forudd
Indstil
Ingen
2
Ingen
Ingen forudd
Port/Ethernet
Ingen
3
Ingen
Ingen forudd
Ingen
4
Ingen
Ingen forudd
Ingen
5
Ingen
Ingen forudd
Ingen
6
Ingen
Ingen forudd
Ingen
7
Ingen
Ingen forudd
8
Ingen
Ingen forudd
Ingen
Ingen
Forrige/næste side
J
 Hvis du ændrer indstillinger for enheden, og trykker på <OK>
OK
Annuller
mens <POS-BRUG> ikke er afkrydset, vil ændringerne for
POS-enheden ikke blive gemt.
• Opsætning af POS-enhed: Indstiller kommunikationsopsætn
inger for POS-enheden og DVR’en.
 Det er uafhængigt af opsætningen af fjernenheden.
POS-enhed
POS-BRUG
Opsætn. af POS-enhed
POS
Kanal
1
Ingen
Ingen forudd
2
Ingen
Opsætn.
af
POS-enhed
Ingen forudd
3
Ingen
Baudhastighed
4
Ingen
9600
5
Ingen
Indstil
Paritet
Ingen
Port/Ethernet
Ingen forudd
Data
Ingen forudd
8
Ingen forudd
6
Ingen
7
Ingen
Ingen forudd
OK
Annuller
Ingen forudd
8
Ingen
Ingen forudd
Ingen
Ingen
Stopbit
1
Ingen
Overf.type
Ingen
Halv dupleks
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Forrige/næste side
OK
Annuller
Dansk _45
brug af DVR’en
• CH: Vælg det kamera, der skal synkroniseres til POSenheden.
 Hvis et kanalindgangsfelt er valgt, vises vinduet ”Synk.
Kanalopsætning”.
 En POS-enhed kan synkroniseres til op til 16 kameraer (kanaler),
og en kanal kan ikke synkroniseres til flere POS-enheder.
 Kanaler, der skal synkroniseres til en POS-enhed, skal indstilles til
POS-enhed
POS-BRUG
Opsætn. af POS-enhed
POS
Kanal
1
Ingen
Ingen forudd
Indstil
2
Ingen
Synk.
kanalopsætning
Ingen forudd
Port/Ethernet
3
Ingen
4 Kanal
Ingen
5
Ingen
6
Ingen
7
Ingen
Ingen forudd
OK
Annuller
Ingen forudd
8
Ingen
Ingen forudd
1
2
9
10
Ingen forudd
3
4
Ingen forudd
11
12
Ingen forudd
Ingen
Ingen
5
6
13
14
Ingen
7
Ingen
15
Ingen
8
16
Ingen
Ingen
Ingen
Forrige/næste side
”Begivenhed” i ”Hovedmenu > Indstilling af optagelse >
Optaglse”. (Side 48)
OK
Annuller
• Indstil: Indstiller navn, start- og slutstrenge for modtagelsen for forudindstillingen.
 Det forudindstillede navn skal være unikt.
 Brug knappen <Tilføj> til at vise vinduet ”Tilføj ind”, og indstil
navn, start- og slutstreng.
POS-enhed
POS-BRUG
Forudindstil
opsætning
POS
1
 COM1: Til RS-232C tilslutninger
3
Port/Ethernet Tilføj
Indstil
Tilføj ind
2
• Port / Ethernet: Indstiller portnummer for tilslutning af DVR
og POS-enhed.
Sæt POS
Kanal
Ingen
Name
Ingen
Navn
Ingen
Nr.
Start
Ingen forudd
End
Ingen forudd
Ingen
Input char. Set
Ingen
Ingen forudd
Ingen
4
Ingen
Startnglord
Ingen forudd
Ingen
5
Ingen
Slutnglord
Ingen
Ingen forudd
Ingen
6
Ingen forudd
Ingen
7
Ingen
8
Ingen
Ingen foruddAnnuller
OK
Ingen forudd
 7001~7016: Til Ethernet tilslutninger
OK
Annuller
OK
Annuller
Del
Ingen
Ingen
Forrige/næste side
5. Når indstillingen af POS-enhed er fuldført, trykkes på
<OK>.
Monitor
Du kan konfigurere informationer, der skal vises, og deres format for SPOT-UDGANGS-skærmen.
Indstilling af skærmen
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Enhed> til at
flytte til <Monitor>, og tryk på knappen [ENTER].
4. Vælg <Monitor>.
Monitor
Monitor
SPOT-UDGANG
Visning af event
Tilstand
FRA
Skærm
Dato
Tid
Kanalnavn
Ikon
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
• Visning af event: Indstiller pausetiden for begivenhedskanalvi
sningen på skærmen, når der indtræffer en begivenhed.
Hvis <Kontinuerligt> er valgt, viser det kanalen, indtil du
trykker på knappen [ALARM] for at ophæve den.
• Skærm: Viser kun afkrydsede punkter på skærmbilledet.
• M. KN SEK t.: Indstiller intervallet mellem automatisk display-skift i 4-delt og 9-delt tilstand på Liveskærmen.
• VGA, HDMI: Vælg mellem <VGA> og <HDMI> til skærmudgang.
Udsender enten <VGA> eller <HDMI>. Hvis udgangsindstillingen for <VGA> eller <HDMI> ikke passer til
skærmen, produceres der måske ikke video.
I så tilfælde skal du trykke på knapperne [MODE] og [ZOOM] samtidigt, og holde dem nedtrykket i ca. 5
sekunder for at ændre videoudgangen.
M. KN SEK t.
VGA
5 sek.
800x600
HDMI
OK
6. Når indstillingen af skærmen er fuldført, trykkes på <OK>.
46_ brug af DVR’en
Annuller
480p
Indstilling af SPOT-OUT
Du kan indstille DVR’en til at udsende informationer / video adskilt fra skærmudgangen.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Enhed> til at
flytte til <Monitor>, og tryk på knappen [ENTER].
4. Vælg <SPOT-UDGANG>.
Monitor
SPOT-UDGANG
Tilstand
SPOT-UDGANG 1
16-delt
Sæt tils
ALL KA
SPOT-UDGANG 2
4-delt
Sæt tils
Kanal 5,6,7,8
SPOT-UDGANG 3
4-delt
Sæt tils
Kanal 9,10,11,12
SPOT-UDGANG 4
4-delt
Sæt tils
Kanal 13,14,15,16
Visning af event
FRA
OK
• SPOT-UDGANG1: Du kan vælge mellem 16-, 9- og 4-delt,
Autom. sekvens og Enkelt.
• SPOT-UDGANG 2~4: Understøtter kun 4 kanaler, med
tilstandene 4-delt, Autom. sekvens og Enkelt kanal.
• Indstil tilstand: Der vises et vindue for ”Sæt SPOT OUT”, og
du kan indstille kanalen for den.
Du kan indstille pausetiden mellem skærmskift i ”Indstilling
af enheden > Kamera > Sekvens v pause”.
(Side 41)
● BRUG AF DVR’EN
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
Monitor
Annuller
Monitor
Monitor
SPOT-UDGANG
Tilstand
SPOT-UDGANG 1
16-delt
Sæt tils
ALL KA
SPOT-UDGANG 2
4-delt
Sæt tils
Kanal 5,6,7,8
4-delt
Sæt tils
3
Sæt
7 tils
Kanal 9,10,11,12
4
Kanal
8 13,14,15,16
Sæt SPOT OUT
SPOT-UDGANG 3
1
SPOT-UDGANG 4
5
4-delt
9
Visning af event 13
FRA
2
6
10
11
12
14
15
16
OK
OK
Annuller
• Visningstid for begivenhed: Indstiller varigheden for SPOTudgangen for en begivenhed.
Hvis <FRA> er valgt, udsendes en begivenhed ikke til SPOT-UDGANG.
M
 Du kan indstille ved hjælp af højre museknap på Live-skærmen.
Se ”SPOT-UDGANG”. (Side 31)
6. Når SPOT-UDGANG er fuldført, trykkes på <OK>.
Indstilling af skærmtilstand
Du kan konfigurere Live-skærmen og opdelte skærme.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Enhed> til at
flytte til <Monitor>, og tryk på knappen [ENTER].
4. Vælg <Tilstand>.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
• Tilstanden Live-opdel: Vælg opdelingstilstande for Liveskærmen. 16-, 9- og 4-delte skærme er inkluderet som
standard.
• Tilstanden Afspil-opdel: Vælg opdelingstilstande for
afspilningsskærmen.
Kun 13-delt skærmen er optionel.
Sort viser afspilningen, mens hvid viser Live-skærmen.
Monitor
Monitor
SPOT-UDGANG
Tilstand
Tilstanden Live-opdel
Tilstanden Afspil-opdel
Live
OK
Afsp.
Annuller
6. Når indstillingen af skærmtilstand er fuldført, trykkes på <OK>.
Dansk _47
brug af DVR’en
INDSTILLING AF OPTAGELSE
Du kan indstille planlagt optagelse, begivenhedsoptagelse og andre indstillinger i forbindelse med optagelse.
Planlagt optagelse
Udfør din reservering på en dato og et tidspunkt for at planlægge optagelsen på det angivne tidspunkt.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
1. Tryk på knappen [MENU] på fjernbetjeningen eller
frontpanelet.
Logout
2. Brug venstre/højre knappen (◄ ►) til at vælge
<Optaglse>.
Optagemenuen vælges.
Afslut
Optaglse
Planlagt optagelse
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) til at flytte til <Planlagt
optagelse>, og tryk på knappen [ENTER].
Varighed optag. af begiv.
Kval. og opløs. af optag.
Optageindstilling
4. Vælg <Planlagt optagelse>.
Der vises et vindue til opsætning af planlagt optagelse.
Planlagt optagelse
Kanal1
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
Alle
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Søn
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Fer
Ingen optagelse
Fortløb.
Begivenhed
OK
• Anvend til alle kanaler: Hvis <Anv. på al. ka.> er valgt, vises
vinduet ”Anv. på al. ka.”.
Tryk på <OK> for at anvende opsætningen på alle kanaler.
Begge (F. & be)
Anv. til al ka.
Annuller
Planlagt optagelse
Kanal1
Alle
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Søn
6. Når opsætningen af optagelsesplanen er fuldført, trykkes
på <OK>.
Man
Anv. på al. ka.
Tir
Ons
Tor
Vil du anvende opt.tidsplan for al. ka.?
Fre
OK
Lør
Annuller
Fer
Ingen optagelse
Fortløb.
Begivenhed
OK
48_ brug af DVR’en
Begge (F. & be)
Annuller
Anv. til al ka.
Optagelse af farvetags
Farve
Funktion
Hvid
Ingen optagelse
Orange
Fortløb.
Blå
Begivenhed
Grøn
Begge (F. & be)
Beskrivelse
Ingen plan / begivenhedsoptagelse
Kun planlagt optagelse
Kun begivenhedsoptagelse
Både planlagte / begivenhedsoptagelser
Varighed optag. af begiv.
Du kan indstille start- og slutpunkt for optagelse på en begivenhed.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Optagelse> til at
flytte til <Varighed optag. af begiv.>, og tryk på knappen
[ENTER].
Varighed optag. af begiv.
Kanal
Forudinds. beg.
Efter beg.hed
1
FRA
1 min
2
FRA
1 min
3
FRA
1 min
4
FRA
1 min
5
FRA
1 min
6
FRA
1 min
7
FRA
8
FRA
4. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
• Forudinds. beg.: Optagelsen vil blive holdt fra tidspunktet for
det indstillede før-begivenhedstidspunkt tidligere end
begivenheden faktisk indtræffer.
Hvis det er indstillet til 5 sekunder, begynder optagelsen fra
5 sekunder før begivenheden.
• Efter beg.hed: Optagelsen vil blive holdt fra tidspunktet for det indstillede efter-begivenhedstidspunkt til
senere end begivenheden faktisk slutter.
Hvis det er indstillet til 5 sekunder, slutter optagelsen 5 sekunder efter begivenheden.
1 min
1 min
Forrige/næste side
OK
Annuller
5. Når opsætningen af varigheden af begivenhedsoptagelsen er fuldført, trykkes på <OK>.
Kvalitet / Opløsning
Du kan indstille opløsning, IPS og kvalitet af optagelser ifølge kanal, og ifølge optagelsestype af standard /
begivenhed.
Indstilling af standard optagelsesegenskaber
Du kan indstille hver kanals opløsning, kvalitet og IPS for normale optagelser.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Optagelse> til at
flytte til <Kval. og opløs. af optag.>, og tryk på knappen
[ENTER].
4. Vælg <Standard>.
Kval. og opløs. af optag.
Standard
Kanal
Optagehast.
Optagelseskvalitet
1
CIF(S)
7.5ips
2
CIF(S)
7.5ips
Niveau4
3
CIF(S)
7.5ips
Niveau4
4
5. Når opsætningen af optagelse er fuldført, trykkes på
<OK>.
Begivenhed
Opløsning
CIF(S)
7.5ips
Niveau4
Niveau4
5
CIF(S)
7.5ips
Niveau4
6
CIF(S)
7.5ips
Niveau4
7
CIF(S)
7.5ips
8
CIF(S)
7.5ips
Niveau4
Niveau4
Forrige/næste side
OK
Annuller
Dansk _49
● BRUG AF DVR’EN
Hvert tryk på en valgt celle vil rulle gennem <Ingen optagelse>– <Kontinuerlig>–<Begivenhed>–
<Begge (F. & be)>.
brug af DVR’en
Indstilling af egenskaber for begivenhedsoptagelse
Du kan indstille hver kanals opløsning, kvalitet og IPS for begivenhedsoptagelser.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Optagelse> til at
flytte til <Kval. og opløs. af optag.>, og tryk på knappen
[ENTER].
4. Vælg <Begivenhed>.
Opsætningsvinduet for begivenhedsoptagelse vises.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og vælg det.
Kval. og opløs. af optag.
Begivenhed
Standard
Kanal
Opløsning
Optagehast.
Optagelseskvalitet
1
Full D1(L)
30ips
2
Full D1(L)
30ips
Niveau4
3
Full D1(L)
30ips
Niveau4
4
Full D1(L)
30ips
Niveau4
Niveau4
5
Full D1(L)
30ips
Niveau4
6
Full D1(L)
30ips
Niveau4
7
Full D1(L)
30ips
Niveau4
8
Full D1(L)
30ips
Niveau4
Forrige/næste side
• Opløsning: Viser optagelsesskærmens opløsning.
OK
Annuller
 For SHR-7080, 7082, 7160, 7162 modeller vil det begrænse det
maksimale antal af understøttede kanaler til 4, hvis opløsningen indstilles til <Fuld d1(L)>.
Opløsning
Navn
Opløsning
CIF(S)
NTSC: 352 X 240, PAL: 352 X 288
Half D1(M)
NTSC: 704 X 240, PAL: 704 X 288
Full D1(L)
NTSC: 704 X 480, PAL: 704 X 576
Beskrivelse
Sampler hver halvdel af den vandrette
og lodrette skærm.
Sampler halvdelen af den vandrette
skærm.
Sampler den oprindelige
skærmstørrelse.
• Optagehastighed: Billede per sekund, betyder antallet af billeder optaget per sekund.
• Optagelseskvalitet: Indstiller optagelseskvaliteten.
6. Når opsætningen af begivenhedsoptagelse er fuldført, trykkes på <OK>.
Optageindstilling
Du kan indstille optagelsen til at stoppe eller overskrive, når harddisken er fuld.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Optagelse> til at
flytte til <Optageindstilling>, og tryk på knappen
[ENTER].
Optageindstilling
Disk slut-tilst
Overskriv
Bip v disk slut
4. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
Autosletning
1
dag
OK
50_ brug af DVR’en
Annuller
• Disk slut-tilstand: Hvis <Overskriv> er valgt, fortsætter optagelsen, selv om harddisken er fuld, og
overskriver det ældst optagne.
Hvis <Stop> er valgt, stopper optagelsen, når harddisken er fuld.
• Bip v. disk slut: Hvis <Stop> er valgt, er knappen aktiveret.
Hvis du kontrollerer, vil bippet lyde, når disken er fuld, og optagelsen stopper.
• Autosletning: Hvis du afkrydser dette, aktiveres opsætningen af optageperioden.
Hvis du opsætter autosletning, kan du kun søge efter optagne data i den konfigurerede periode.
5. Når opsætningen af optagelsesmulighed er fuldført, trykkes på <OK>.
● BRUG AF DVR’EN
INDSTILLING AF BEGIVENHED
Du kan indstille optagelsesmuligheder for sensor, bevægelse og videotab begivenhed.
Sensordetektering
Du kan indstille sensorens driftstilstand og tilsluttede kamera, samt alarm-output og dets varighed.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
1. Tryk på knappen [MENU] på fjernbetjeningen eller
frontpanelet.
Logout
2. Brug venstre/højre knappen (◄ ►) til at vælge
<Begivenhed>.
Indstillingsmenuen for begivenhed vælges.
Afslut
Begivenhed
Sensordetektering
Bevæg.detektion
Detektion af videotab
Planlægning af alarm
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) til at flytte til
<Sensordetektering>, og tryk på knappen [ENTER].
Der vises et vindue til opsætning af Sensordetektering.
4. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
• Sensoroperation: Indstiller sensorernes driftstilstand.
- <FRA>: Sensoren virker ikke.
- <N.Å. Normalt åben>: Sensoren er åben.
Hvis sensoren er lukket, udløser den en alarm.
- <N.L. Normalt lukket>: Sensor er lukket.
Hvis sensoren åbnes ved en afbrydelse, udløser den en alarm.
• Kam: Vælg en kanal, der skal tilsluttes til sensoren.
Hvis kamera vælges, vises vinduet ”Ops. af
kameraforudindst.”.
Vælg en kanal, og opsæt forudindstillingen.
 Kamera forudindstilling kan udføres i PTZ-tilstand.
Sensordetektering
Sensor
Sensoroperation
Kam
1
FRA
1
Ingen
FRA
2
FRA
2
Alarm
Ingen
Alarmvarighed
FRA
3
FRA
3
Ingen
FRA
4
FRA
4
Ingen
FRA
5
FRA
5
Ingen
FRA
6
FRA
6
Ingen
FRA
7
FRA
7
Ingen
8
FRA
8
Ingen
FRA
FRA
Forrige/næste side
OK
Annuller
Sensordetektering
af kameraforuddef.
Sensor Ops
Sensoroperation
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
FRA
Kanal
1
2
3
4
5
6
7
8
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
Indstil
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1
2
3
4
5
6
7
8
Ingen
Alarm
None
Kanal
None
9
None
10
None
11
None
12
None
13
None
14
None
15
16
OK
Annuller
OK
Annuller
Alarmvarighed
FRA
Indstil
FRA
Ingen
FRA
Ingen
FRA
Ingen
FRA
Ingen
FRA
Ingen
FRA
Ingen
FRA
Ingen
Forrige/næste
side
Ingen
Dansk _51
brug af DVR’en
• Alarm: Indstiller alarm-output-metoden.
 Se ”Harddiskalarm > Alarm” for yderligere oplysninger om
alarm-output. (Side 44)
• Alarmvarighed: Indstiller varigheden af alarmsignal og
alarmlyd.
5. Når opsætningen af sensordetektering er fuldført, trykkes
på <OK>.
Sensordetektering
Sensor
Sensoroperation
Kam
1
FRA
1
1,2,3,4
FRA
2
FRA
2
1,2,3,4
FRA
3
1,2,3,4
4
1,2,3,4
3
Alarmopsætning
FRA
Alarm
Alarmvarighed
FRA
4
FRA
5
FRA
1
5
2
1,2,3,4
3
FRA
6
FRA
4
6
BIP
1,2,3,4
Alle
FRA
7
FRA
8
FRA
OK
7
FRA
1,2,3,4
Annuller
1,2,3,4
8
FRA
FRA
Forrige/næste side
OK
Annuller
Bevægelsesdetektering
Du kan indstille destinationsdetekteringsområde og bevægelse, samt alarmsignal-output.
Når destinationsdetekteringsområdet er indstillet, vil det detektere bevægelse inden for området.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Begivenhed> til at
flytte til <Bevæg.detektion>, og tryk på knappen [ENTER].
Der vises et vindue til opsætning af bevægelsesdetektering
sområde.
4. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
• Tilstand: Indstiller, om bevægelsesdetektering skal aktiveres.
• Følsomhed: Indstiller bevægelsesdetekteringens
følsomhedsniveau.
• Alarm: Indstiller alarm-output-metoden.
 Se ”HDD-alarm > Alarm” for yderligere oplysninger om alarmoutput. (Side 44)
• Alarmvarighed : Indstiller varigheden af alarmsignal og alarmlyd.
Bevæg.detektion
Kanal
Tilstand
Følsomhed
1
FRA
Meget høj
Ingen
FRA
2
FRA
Meget høj
Alarm
Ingen
Alarmvarighed
FRA
3
FRA
Meget høj
Ingen
FRA
4
FRA
Meget høj
Ingen
FRA
5
FRA
Meget høj
Ingen
FRA
6
FRA
Meget høj
Ingen
FRA
7
FRA
Meget høj
Ingen
8
FRA
Meget høj
Ingen
FRA
FRA
Forrige/næste side
Bevæg.omr.
OK
Annuller
5. Når opsætningen af bevægelsesdetektering er fuldført, trykkes på <OK>.
Indstilling af bevægelsesdetekteringsområde
Vælg <Bevæg.omr.>.
Når vinduet ”Bevæg.omr.”vises, vælges en kanal til
detektering, og bevægelsesdetekteringsområdet
indstilles.
• For at indstille området i vinduet ”Bevæg.omr.” i vinduet
”Bevæg.omr.”, vælges den ønskede region fra <
>.
• For at indstille området ved hjælp af valg af
<individuel> i vinduet ”Bevæg.omr.”, kan du vælge
celler individuelt ved at benytte <individuel>.
Vælg
Fravælg
Omvendt
Menu
Bevæg.omr.
1 Kanal
Individuel
OK
Alle kan.
Annuller
Når <individuel> vælges, forsvinder vinduet ”Bevæg.omr.”, og du kan vælge celler en efter en.
Når opsætningen af bevægelsesområder er fuldført, trykkes på <Menu> på skærmen eller på knappen
[MENU] på fjernbetjeningen eller frontpanelet for at vise vinduet ”Bevæg.omr.” igen.
- Vælg: Den valgte celle indstilles til at være en del af bevægelsesdetekteringsområdet.
- Fravælg: Den valgte celle fjernes fra bevægelsesdetekteringsområdet.
- Omvendt: Fravalgte celler indstilles til at være bevægelsesdetekteringsområdet.
- Menu: Når de individuelle bevægelsesområder er valgt, flyttes til vinduet ”Bevæg.omr.”.
 Hvis <Alle kan.> vælges, anvendes det valgte bevægelsesområde på alle kanaler.
Når opsætningen af bevægelsesdetektering er fuldført, trykkes på <OK>.
52_ brug af DVR’en
Detektering af videotab
Du kan indstille alarmen til at genereres ved en kameraafbrydelse, som forårsager videotab.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
4. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
Detektion af videotab
Kanal
Videotab-tilst
1
FRA
1,2,3,4
FRA
2
FRA
Alarm
1,2,3,4
Alarmvarighed
FRA
3
FRA
1,2,3,4
FRA
4
FRA
1,2,3,4
FRA
5
FRA
1,2,3,4
FRA
6
FRA
1,2,3,4
FRA
7
FRA
1,2,3,4
8
FRA
1,2,3,4
FRA
FRA
Forrige/næste side
• Videotab-tilstand: Indstiller, om detektering af videotab skal
aktiveres.
• Alarm: Indstiller alarm-output-metoden.
OK
Annuller
 Se ”HDD-alarm > Alarm” for yderligere oplysninger om alarm-output. (Side 44)
• Alarmvarighed: Indstiller varigheden af alarmsignal og alarmlyd.
5. Når opsætningen af detektering af videotab er fuldført, trykkes på <OK>.
Planlægning af alarm
Du kan indstille betingelser og driftstimer for planlagte alarmer.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Begivenhed> til
at flytte til <Planlægning af alarm>, og tryk på knappen
[ENTER].
4. Der vises et vindue for indstillinger af <Planlægning af
alarm>.
Planlægning af alarm
Alarm1
Alle
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Søn
Man
Tir
Ons
Tor
5. Alarm: Indstiller alarm-output-metoden.
 Se ”HDD-alarm > Alarm” for yderligere oplysninger om alarm-
Fre
Lør
Fer
FRA
TIL
Anvend på alle alarmer
Syn. af begi.
output. (Side 44)
OK
Annuller
• <TIL>: Markeret i orange, og udløser altid en alarm på det
planlagte tidspunkt.
• <FRA>: Markeret i hvidt, og udløser ingen alarm, selv om der indtræffer en begivenhed.
• Syn. af begi.: Markeret i blåt, udløser kun en alarm, når der
Planlægning af alarm
indtræffer en begivenhed.
• Anvend på alle alarmer: Anvender den konfigurerede plan
på alle alarmer.
Anvend på alle alarmer
Alarm1
Alle
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Søn
Man
Tir
M
 Når alarmen udløses på det planlagte tidspunkt, kan du
stoppe den ved at annullere planen.
Ons
Fre
OK
Lør
Annuller
Fer
FRA
6. Når indstillingen af Alarmplanlægning er fuldført, trykkes på
<OK>.
Anvend alarmplanen på alle?
Tor
TIL
Anvend på alle alarmer
Syn. af begi.
OK
Annuller
Dansk _53
● BRUG AF DVR’EN
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Begivenhed> til
at flytte til <Detektering af videotab>, og tryk på knappen
[ENTER].
Der vises et vindue til opsætning af detekteringsområde for
videotab.
brug af DVR’en
BACKUP
Du kan kontrollere backup-enheden og indstille backupplan ifølge kanal eller tidspunkt.
Produktet understøtter kun eksterne harddiske af typen USB-hukommelse/DVD og USB/SATA. (Side 96)
Indstilling af backup
Du kan lave backup af de ønskede data til en tilsluttet enhed.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
1. Tryk på knappen [MENU] på fjernbetjeningen eller
frontpanelet.
Logout
2. Brug venstre/højre knappen (◄ ►) til at vælge <Backup>.
Backup-menuen vælges.
Afslut
Backup
Backup
3. Tryk på knappen [ENTER].
Der vises et backup-vindue.
Du kan gå direkte til det fra ”Live skærmmenuen”.
(Side 26)
Backup
Start
2009-01-01 00:01:06
Overlap
Alle
ka
Slut
2009-01-01 08:25:45
~
Liste0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
• Backupområde: Indstiller <Start> og <Slut> tidspunkt for
backup’en.
• Kanal: Indstiller den kanal, der skal laves backup af.
Du kan vælge flere kanaler.
• Enhed: Vælg en backup-enhed blandt de genkendte enheder.
Hvis den indbyggede interne CD/DVD eller eksterne USB CD/DVD bruges til backup’en, kan du vælge
optagelsesformatet blandt AVI og SEC.
Enhed
Ingen
Format
AVI
Mappe
\20090101\
Filnavn
0001
Skift
Backup
Anvendt
Ledig
Kontrol af kap.
OK
Annuller
 Eftersom modellerne SHR-7080/7160/8080/8160 ikke har indbygget DVD-brænder, er intern CD/DVD backup ikke
mulig.
• Format: Indstiller formatet for databackup.
- AVI: Gemmer CODEC-oplysningerne leveret af DVR’en med de optagne data, og gemte data kan
afspilles ved hjælp af eksterne viewere (som f.eks. Windows Media Player) på en computer.
- DVR: Gemte data kan kun afspilles af DVR’en.
- SEC: Gemmer data i Samsung’s eget format med indbygget viewer, som understøtter øjeblikkelig
afspilning på en computer.
• Filnavn : Du kan indstille backup-filnavnet.
 Se ”Brug af virtuelt tastatur”. (Side 36)
• Kontrol af kap. : Viser størrelsen af de valgte backup-data, anvendt og tilgængelig kapacitet af den valgte
backup-enhed.
• Overlap: Viser en liste over overlappende data på samme tidspunkt i henhold til et antal data.
Dette vises, når en kanal har flere data på et vist tidspunkt på grund af ændring af tid eller tidszone
indstillinger, osv.
 Se ”Indstilling af Dato/Tid/Sprog”. (Side 34)
54_ brug af DVR’en
5. Når opsætningen af backup er fuldført, trykkes på <OK>.
 Hvis der ikke genkendes nogen tilgængelig enhed til backup, er knappen <OK> ikke aktiveret.
J
 Programmet kan godt blive langsommere under backup’en.
 Når en CD/DVD eller hukommelsesenhed benyttes til backup, er det ikke muligt at anvende mediets fulde kapacitet,
eftersom systemet forbruger en del af denne kapacitet.
 Hvis et CD eller DVD medie forårsager fejl, vil diskskuffen åbne og lukke flere gange, og til sidst mislykkes backupprocessen. I dette tilfælde skal du udskifte cd’en eller dvd’en og prøve igen.
 Hvis der trykkes på <Afslut> under backup, vendes der tilbage til den forrige menu, mens backup-proceduren
fortsætter.
NETVÆRKSKONFIGURATION
Denne giver netværksovervågning af Live-skærmen fra et fjernsted, og understøtter mail-forsendelsesfunktionen
med begivenheder. Du kan konfigurere det netværksmiljø, som aktiverer sådanne funktioner.
Tilslutningstilstand
Du kan indstille netværksforbindelses-routen og protokollen.
Indstilling af tilslutning
Indstiller protokol og miljø for netværket.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
1. Tryk på knappen [MENU] på fjernbetjeningen eller
frontpanelet.
Logout
2. Brug venstre/højre knappen (◄ ►) til at vælge
<Netværk>.
Menuen Netværk vælges.
Afslut
Netværk
Tilslu.tilstand
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) til at flytte til <Tilslu.
tilstand>, og tryk på knappen [ENTER].
4. Vælg <Tilslutning>.
Der vises et vindue til opsætning af tilslutningstilstand.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
• Tilslutningstilstand: Indstiller netværkets tilslutningstilstand.
• Båndbredde: Indstiller det maksimale dataflow, der skal
overføres. (Upload-hastighed)
Mulighederne vil variere afhængigt af den valgte
tilslutningstilstand.
- For <Statisk IP>, <Dynamisk IP>: Vælg enten 128 kbps
~ 2Mbps eller Ubegrænset.
- For <ADSL> vælges blandt 128 kbps ~ 600 kbps.
DDNS
Live overførsel
Mail-service
Tilslu.tilstand
Tilslutning
Protokol
Tilslu.tilstand
Statisk IP
Båndbredde
2Mbps
IP
192.168. 1.200
Gateway
192.168. 1.
Undernmaske
255.255.255. 0
DNS
Manuel
1
168.126. 63. 1
OK
Annuller
Dansk _55
● BRUG AF DVR’EN
M
brug af DVR’en
• IP, Gateway, Undernetmaske og DNS
- For <Statisk IP>: Du kan indtast IP-adresse, Gateway,
Undernetmaske og DNS direkte.
- For <Dynamisk IP>: IP, Gateway og Undernetmaske
indstilles automatisk.
- For <ADSL>: IP, Gateway og Undernetmaske indstilles
automatisk.
• Bruger-id, adgangskode: Hvis du valgte ADSL, skal du
angive ”Bruger-id” og dens ”Adg.kode”.
M
Tilslu.tilstand
Tilslutning
Protokol
Tilslu.tilstand
ADSL
Båndbredde
600kbps
IP
192.168. 1.200
Gateway
192.168. 1.
Undernmaske
255.255.255. 0
DNS
Manuel
Bruger-id
ID
Adg.kode
********
1
168.126. 63. 1
OK
Annuller
 DNS-server for <Dynamisk IP> og <ADSL> kan kun indstilles af brugeren, hvis du valgte <Manuel>.
6. Når opsætningen af tilslutning er fuldført, trykkes på <OK>.
Indstilling af protokol
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Netværk>
(Network) til at flytte til <Tilslu.tilstand>, og tryk på
knappen [ENTER].
Tilslu.tilstand
Tilslutning
Protokoltype
4. Vælg <Protokol>.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
Protokol
TCP
Port (TCP)
554 ~ 557
Port (UDP)
8000 ~ 8159
Unicast/Multicast
Unicast
Multicast IP
224.126. 63. 1
TTL
5
Webviewer-port
80
• Protokol type : Vælg enten TCP eller UDP protokoltype.
 Hvis UDP vælges, aktiveres valg af Port (TCP), Port (UDP), og
OK
Annuller
Unicast/Multicast.
• Port (TCP): Som standard er <554~557> indstillet. Det øges / mindskes med 4.
- TCP: Det er mere stabilt og har lavere hastighed i sammenligning med UDP, og anbefales til internetmiljøer.
• Port (UDP): Som standard er <8000~8159> indstillet. Det øges / mindskes med 160.
- UDP: Det er mindre stabilt og har højere hastighed i sammenligning med TCP, og anbefales til lokale
netværksmiljøer (LAN).
• Unicast, Multicast: Vælg enten Unicast eller Multicast.
Hvis Multicast vælges, aktiveres Multicast IP og TTL.
- Unicast: Overfører data (UDP, TCP) individuelt til hver tilslutningsklient.
- Multicast: Multi-klient kan modtage dataene (kun i UDP) uden at belaste netværkstrafikken yderligere.
• Multicast IP: Bruger kan indtaste direkte.
• TTL: Vælg mellem 0 ~ 255. Standardværdi for TTL er indstillet til <5>.
• Webviewer-port: Indtast et portnummer til Web Viewer. Som standard er det indstillet til <80>.
6. Når opsætningen af protokol er fuldført, trykkes på <OK>.
56_ brug af DVR’en
DDNS
Du kan indstille DDNS-site for en fjernbrugers netværkstilslutning.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. Brug op/ned knapperne (▲▼) i vinduet <Netværk> til at
flytte til <DDNS>, og tryk på knappen [ENTER].
4. Brug det virtuelle tastatur til at indtaste bruger-input.
 Se ”Brug af virtuelt tastatur”. (Side 36)
DDNS
DDNS-site
FRA
Værtsnavn
Brugernavn
Adgangskode
********
● BRUG AF DVR’EN
 Hvis <FRA> eller <Samsung DDNS> vælges, deaktiveres
indtastningsfelterne.
5. Når opsætningen af DDNS er fuldført, trykkes på <OK>.
OK
M
Annuller
 Se <Indstilling af DDNS>. (Side 59)
Tilslutning og opsætning af netværk
Netværksfunktionen kan afvige fra tilslutningsmetoden, kontroller dit miljø, før du indstiller tilslutningstilstanden.
Når der ikke anvendes router
• Statisk IP-tilstand
- Internet-tilslutning: Statisk IP-ADSL, lejet kredsløb og LAN-miljøer giver mulighed for tilslutning mellem DVR
og fjernbruger.
- DVR netværksindstillinger: Indstil <Tilslu.tilstand> i menuen
<Tilslutning> for den tilsluttede DVR til <Statisk IP>.
Tilslutning
 Rådfør dig med din netværks-manager vedrørende IP, Gateway og
Tilslu.tilstand
Statisk IP
Båndbredde
2Mbps
Undernetmaske.
Tilslu.tilstand
IP
Protokol
192.168. 1.200
Gateway
192.168. 1.
Undernmaske
255.255.255. 0
1
DNS
Manuel
168.126. 63. 1
OK
Annuller
• Tilstanden Dynamisk IP (DHCP)
- Internet-tilslutning: Tilslut DVR’en direkte til et kabelmodem, DHCP ADSL-modem eller FTTH-netværk.
- DVR netværksindstillinger: Indstil <Tilslu.tilstand> i menuen <Tilslutning> for den tilsluttede DVR til
<Dynamisk IP>.
• ADSL (PPPoE: id og adgangskodecertificering)
- Internet-tilslutning: Et ADSL-modem tilsluttes direkte til DVR’en, hvor ADSL-forbindelsen kræver bruger-id
og adgangskode.
- DVR netværksindstillinger: Indstil <Tilslu.tilstand> i menuen
<Tilslutning> for den tilsluttede DVR til <ADSL>.
 ADSL <Bruger-id> og <Adg.kode> skal være de samme som
ADSL brugeroplysningerne.
Hvis du ikke kender id og adgangskode, skal du kontakte din
ADSL-serviceudbyder.
Tilslu.tilstand
Tilslutning
Protokol
Tilslu.tilstand
ADSL
Båndbredde
600kbps
IP
192.168. 1.200
Gateway
192.168. 1.
Undernmaske
255.255.255. 0
DNS
Manuel
Bruger-id
ID
Adg.kode
********
1
168.126. 63. 1
OK
Annuller
Dansk _57
brug af DVR’en
Når der anvendes router
J
 For at undgå IP-adressekonflikt med DVR’ens statiske IP skal du kontrollere følgende.
• Indstilling af DVR’en med en statisk IP
- Internet-tilslutning: Du kan tilslutte DVR’en til en router, som er tilsluttet til et ADSL/kabelmodem eller en
router i et lokalt netværksmiljø (LAN).
• Opsætning af DVR-netværk
1. Indstil <Tilslu.tilstand> i menuen <Tilslutning> for den tilsluttede DVR til <Statisk IP>.
2. Kontroller, om den indstillede IP-adresse befinder sig i det statiske IP-område leveret af IP-routeren.
IP, Gateway og Undernetmaske: Rådfør dig med din netværks-manager.
 Kontroller, om den indstillede IP-adresse befinder sig i det statiske IP-område leveret af IP-routeren.
J
 Hvis en DHCP-server er konfigureret med startadressen (192.168.0.100) og slutadressen (192.168.0.200), skal du
indstille IP-adressen uden for det konfigurerede DHCP-område (192.168.0.2 ~ 192.168.0.99 og 192.168.0.201
~192.168.0.254).
3. Kontroller, at Gateway-adressen og undernetmasken er de samme som dem, der er indstillet i IProuteren.
• Indstilling af IP-routerens DHCP IP-adresse
1. For at få adgang til IP-routerens konfigurationer åbnes en webbrowser på den lokale computer, som er
tilsluttet til IP-routeren, og routerens adresse indtastes (eks.: http://192.168.1.1).
2. På dette stadie udføres den lokale computers windows netværkskonfigurationer iht. nedenstående eksempel:
Eks.) IP: 192.168.1.2
Undernetmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
- Når forbindelsen til IP-routeren er etableret, anmoder den om adgangskode. Der indtastes ikke noget i
Brugernavnefeltet, og indtastes ”admin” i adgangskodefeltet, og der trykkes på <OK> for at få adgang til
routerkonfigurationerne.
- Gå til routerens DHCP-konfigurationsmenu og indstil dens DHCP-serveraktivering, og angiv start- og slutadresse.
Indstil startadressen (192.168.0.100) og slutadressen (192.168.0.200).
M
 Ovenstående trin kan være forskellige fra routerens enheder afhængigt af fabrikanten.
• Indstilling af routerens Port Forwarding
1. Indstil protokollen til <TCP>.
2. Eksternt portområde: Indtast den TCP-port, der er indstillet i
<Port (TCP)> i menuen <Protokol> i den tilsluttede DVR.
Hvis der er tilsluttet mere end én DVR til routeren, kan
TCP-porten være en anden.
3. Intern computer IP-adresse: Indtast den IP–adresse, der er
indstillet for <IP> i menuen <Tilslutning> i den tilsluttede DVR.
Tilslu.tilstand
Tilslutning
Protokoltype
Protokol
TCP
Port (TCP)
554 ~ 557
Port (UDP)
8000 ~ 8159
Unicast/Multicast
Unicast
Multicast IP
224.126. 63. 1
TTL
Webviewer-port
5
80
4. Internt portområde: Indstil det samme til det ”Eksterne
portområde”.
M
OK
Annuller
 Ovenstående trin kan være forskellige fra routerens enheder afhængigt af fabrikanten.
Port forwarding kræves, når du ønsker at få adgang til den DVR, der er tilsluttet til routeren fra et sted uden for
routerens netværk.
58_ brug af DVR’en
Indstilling af DDNS
DDNS er en kort form for Dynamic Domain Naming System (Dynamisk domænenavngivningssystem)
DNS (Domain Name System – Domænenavnesystem) er en service, som router et domænenavn bestående
af brugervenlige tegn (Eks.: www.google.com) til en IP-adresse bestående af tal (64.233.189.104).
DDNS (Dynamisk DNS) er en service, som registrerer et domænenavn og den flydende IP-adresse hos
DDNS-serveren, således at domænenavnet kan routes til IP-adressen, også selv om IP’en ændres i et
dynamisk IP-system.
● BRUG AF DVR’EN
• Indstilling af DDNS i DVR
Indstil <Protokoltype> i menuen <Protokol> i den tilsluttede DVR til følgende:
Eks.)- Protokoltype: TCP
Port (TCP): 0554,0555,0556,0557
DDNS-site: Samsung DDNS
• Routerens DDNS-indstillinger
Vælg den tilhørende menu for routerens netværksoverførselsprotokol.
Live overførsel
Indstiller kvaliteten af det billede, der overføres fra DVR’en til netværket.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. I indstillingsvinduet Netværk <Network> trykkes på op/
ned knappen (▲▼) for at flytte til <Live overførsel>, og
der trykkes på knappen [ENTER].
Vinduet Live overførsel vises.
Live overførsel
Opløsning
CIF(S)
Kvalitet
Lav
4. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
5. Når live overførslen er fuldført, trykkes på <OK>.
 Vedrørende opløsning af live overførslen skal du se ”Opløsning”.
M
OK
Annuller
 For SHR-7080,7082, 7160 og 7162 er kun Halv D1(M) eller
mindre tilgængeligt.
Dansk _59
brug af DVR’en
Mail-service
Du kan sende en e-mail til en DVR-registreret bruger ved et specifikt tidsinterval, eller hvis der indtræffer en
begivenhed.
Indstilling af SMTP
Indstiller SMTP-mailserveren.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. I indstillingsvinduet <Netværk> trykkes på knappen op/
ned (▲▼) for at flytte til <Mail-service>, og der trykkes på
knappen [ENTER].
Mail-service
SMTP
Begivenhed
Servertype
Gruppe
Modtager
SMTP-mail-server
Server
4. Vælg <SMTP>.
Du vil se indstillingsvinduet for SMTP.
Port
11
Brug godkendelse
Bruger
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
•
•
•
•
•
•
•
•
Adg.kode
********
Sikker overførsel nu
Aldr./TLS
Afsender
ex. user@example.net
TEST
Servertype: Viser den tilsluttede servertype.
Server: Indtast en server, der skal tilsluttes til.
Port: Indstiller kommunikationsporten.
Brug godkendelse: Afkryds dette, hvis SMTP-serveren benytter brugergodkendelse.
Indtastningsfeltet for bruger aktiveres.
Bruger: Indtast en bruger, der skal bruge godkendelse, når han tilslutter til SMTP-serveren.
Adgangskode: Indtast adgangskoden for SMTP-serverbrugeren.
Sikker overførsel: Vælg enten <Aldrig/TLS> eller <Hvis tilgængelig/TLS/SSL>.
Afsender: Brug det virtuelle tastatur til at indtaste afsenderens e-mail-adresse.
OK
Annuller
 Se ”Brug af virtuelt tastatur”. (Side 36)
• Test: Udfører testen på serverindstillingerne.
6. Når SMTP-indstillingen er fuldført, trykkes på <OK>.
Begivenhedsindstilling
Du kan indstille interval og type for den begivenhed, som vil blive sendt til brugeren.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. I indstillingsvinduet <Netværk> trykkes på knappen op/
ned (▲▼) for at flytte til <Mail-service>, og der trykkes på
knappen [ENTER].
4. Vælg <Begivenhed>.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
Mail-service
SMTP
Begivenhed
Begi.hedsinterv.
Gruppe
Modtager
10 min.
Brug overfør. af be.
Alarm
Bev.opt.
Skift kode
HDD-info
Tænd/sluk
Manuel optag.
Videotab
• Begivenhedsinterval: Indstil begivenhedsintervallet.
 Hvis der indtræffer en serie af begivenheder, vil e-mailen blive
OK
Annuller
sendt ved det angivne interval, ikke ved hver begivenhed.
• Brug overfør. af beg.: Vælg en begivenhedstype, der skal sendes, hvis der indtræffer en begivenhed.
Hvis den valgte begivenhed indtræffer, vil e-mailen blive sendt til den gruppe, som har modtagermyndighed.
6. Når indstillingen af begivenhed er fuldført, trykkes på <OK>.
60_ brug af DVR’en
Indstilling af gruppe
Du kan indstille den gruppe, som e-mailen skal sendes til, og angive tilladelsen for hver gruppe.
Du kan tilføje modtagere for hver gruppe i menupunktet <Modtager>.
Modtageren indstilles særskilt fra DVR-brugergruppen.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
4. Vælg <Gruppe>.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
Mail-service
SMTP
Gruppe
Begivenhed
Modtager
Tilføj
Gruppe
Slet
Omdøb
Modtagertilladelse
Alarm
Bev.opt.
Skift kode
HDD-info
Tænd/sluk
Manuel optag.
• Tilføj: Tryk på <Tilføj>, og brug det virtuelle tastatur til at
tilføje en gruppe.
OK
Videotab
Annuller
 Se ”Brug af virtuelt tastatur”. (Side 36)
• Slet: Sletter den valgte gruppe.
• Omdøb : Du kan nulstille modtagertilladelsen for en eksisterende gruppe.
• Modtagertilladelse : Indstil tilladelsen for modtagergruppen.
6. Når indstillingen af gruppe er fuldført, trykkes på <OK>.
Indstilling af modtager
Du kan tilføje en bruger til gruppen, eller slette ham/hende fra gruppen, eller ændre gruppen.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
3. I indstillingsvinduet <Netværk> trykkes på knappen op/
ned (▲▼) for at flytte til <Mail-service>, og der trykkes på
knappen [ENTER].
4. Vælg <Modtager>.
Mail-service
SMTP
Begivenhed
Gruppe
Modtager
Gruppe
Alle grupper
Gruppe
Tilføj
Navn
E-mailadresse
Slet
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at flytte til det
ønskede punkt, og indstil værdien.
Forrige/næste side
OK
• Tilføj: Du kan vælge et modtagernavn, en e-mail-adresse
eller en gruppe.
Du skal have oprettet en gruppe i menupunktet <Gruppe>,
før du kan tilføje en bruger til gruppen.
 Se ”Brug af virtuelt tastatur” vedrørende indtastning af
brugernavn og e-mail-adresse. (Side 36)
Annuller
Mail-service
SMTP
Begivenhed
Gruppe
Modtager
Gruppe
ABC
Tilføj
Tilføj modtager
Gruppe
Navn
E-mailadresse
Slet
Navn
E-mail
Vælg gruppe
ABC
OK
Annuller
6. Når indstillingen af modtager er fuldført, trykkes på <OK>.
Forrige/næste side
OK
Annuller
Dansk _61
● BRUG AF DVR’EN
3. I indstillingsvinduet <Netværk> trykkes på knappen op/
ned (▲▼) for at flytte til <Mail-service>, og der trykkes på
knappen [ENTER].
brug af DVR’en
KONTROL AF EN PTZ-ENHED
Med DVR’en kan du justere indstillingerne for et PTZ-kamera såvel som et almindeligt kamera i henhold til dine ønsker.
PTZ-enhed
PTZ-enheden kan kun aktiveres, hvis der vælges en kanal i forbindelse med PTZ-kameraet.
Kom i gang med PTZ
PTZ-kameraet er kun tilgængeligt, hvis der er valgt en kanal, på følgende måde:
 Ved hjælp af knappen på fjernbetjeningen eller frontpanelet
Skærmtilstand
Vælg knappen [PTZ] på fjernbetjeningen eller frontpanelet.
SPOT-UDGANG
PTZ-kontrol
 Ved hjælp af startermenuen
Klik på PTZ <
PTZ
ZOOM
Lyd
Frys
> for at vise live-starteren.
Stop alarm
Optaglse
 Ved hjælp af højrekliksmenuen i Live-tilstand
Afsp.
Søg
Backup
Højreklik på et hvilket som helst område på skærmen for at vise
genvejsmenuen, og vælg <PTZ-kontrol>.
Hovedmenu
Luk ned
Skjul startprg.
Logout
PTZ
Alarm
Frys
 Ved hjælp af ikoner på live-skærmen
Klik på ikonet PTZ <
M
> på live-skærmen.
 PTZ-funktionen er kun tilgængelig, hvis PTZ-kameraet er
tilsluttet, således at PTZ-ikonet vises på skærmen.
Brug af PTZ-kameraet
Du kan bruge et kamera til at udføre alle funktioner af PAN, TITL og ZOOM til overvågning af flere steder, og
indstille forudindstillingen i henhold til dine præferencer i den ønskede tilstand.
1. Start menuen PTZ-kontrol <PTZ-kontrol>.
Når PTZ <
> ikonet i nederste højre hjørne bliver gult, går du
til tilstanden ”PTZ-kontrol” for at vise menuen ”PTZ-kontrol”.
2. Brug retningstasterne i startermenuen, eller brug
retningsknapperne (▲▼◄ ►) på fjernbetjeningen eller
frontpanelet til at flytte det målområde, der skal optages.
PTZ-kontrol CAM01
• Zoom: Du kan benytte PTZ-kameraets zoomfunktion.
• Aut. panorering: Kameraet kører automatisk mellem de to
punkter du valgte.
• Scan: Kameraet bevæger sig til de forudindstillede punkter i
den angivne sekvens.
Hvis der er angivet flere forudindstillede punkter, vil PTZ-kameraet automatisk flytte til alle de forudindstillede
punkter ét ad gangen.
• Mønster: Får PTZ-kameraet til at huske og følge den forrige rute.
 Funktionerne Automatisk panorering, Scanning og Mønster understøttes i protokollerne for Samsung, Panasonic og Pelco,
og er forskellige hvad angår navn og indstilling, afhængigt af Samsung, Panasonic og Pelco protokollerne.
(Panasonic: Automatisk panorering, Sekvens, Sortering / Pelco: Automatisk panorering, Rammescanning, Mønster)
Aut. panorering
Scan
OK
M
Indstil
Vælg foruddef
Mønster
Gem/Tilf
Omdøb
Kam.ops.
Slet
Slet alt
 Før du indtaster PTZ-enhedens kontrolfunktion, skal du indstille værdierne af PTZ-enheden i menuen <Indstilling af PTZ>.
(Side 42)
62_ brug af DVR’en
Foruddefineret indstilling
En forudindstilling er et sæt af specifikke målpunkter for et PTZ-kamera, og der kan gemmes op til 20
forudindstillinger per kamera.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
1. I tilstanden PTZ-kontrol bruges retningsknapperne til at justere kameraet i den ønskede retning.
2. Vælg tasten <Gem/Tilføj>.
Det virtuelle tastatur til indtastning af forudindstillingen vises.
•
•
•
•
Gem/Tilføj: Du kan tilføje og gemme forudindstillingen.
Omdøb : Du kan ændre indstillingerne for de eksisterende forudindstillinger.
Slet: Sletter den valgte forudindstilling.
Slet alt: Sletter alle eksisterende forudindstillinger.
M
 Hvis du udskifter kameraet for den kanal, som gemmer den forudindstillede liste, med et nyt kamera, skal du
genindstille forudindstillingen tilsvarende.
3. Tryk på <OK>.
Forudindstillingen gemmes som et navn du indtastede.
Indstilling af kamera
Et PTZ-kamera har dets eget menusystem. Optimer PTZ-kameraet i henhold til DVR’en.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
1. Tilslut PTZ-kameraet til DVR’en, og kør PTZ-kameraet igen
for at vise kameraets vindue til protokolindstilling.
SAMSUNG PROTOCOL
2. Kontroller kameraets protokol-id.
 I ”Enhed >Indstilling af PTZ” indtastes PTZ-kameraets id i
ADDR
TYPE
BAUD
LENS
TILT
PAN
indtastningsfeltet for den kanal, som er tilsluttet PTZ-kameraet.
(Side 42)
3. Vælg <Kam ops.> i menuen PTZ-kontrol.
Den kamera-specifikke menu vises.
** MAIN MENU **
 Du kan kun konfigurere indstillingerne for de kameraer, som
understøtter Samsung og Panasonic protokollerne.
 Hvis du indstiller Automatisk panorering eller Mønster i
kameramenuen, skal du trykke på den tilhørende knap og holde den
nedtrykket i et vist tidsrum, så betjeningen af knappen er forskellig fra
betjeningen ved normal PTZ-indstilling.
0
RS-485,HALF
9600
OK!
OK!
OK!
Kameraops
OK
Afslut
CAMERA SET ...
VIDEO SET...
PRESET...
ZONE SET...
AUTO SET...
ALARM SET...
OTHER SET...
CLOCK SET...
SYSTEM INFO...
Dansk _63
● BRUG AF DVR’EN
 Se ”Brug af virtuelt tastatur”. (Side 36)
søg og afspil
SØG
Du kan søge efter optagne data ifølge tidspunktet, eller ifølge
søgekriterier som f.eks. en begivenhed.
Skærmtilstand
SPOT-UDGANG
Lyd Fra
Du kan gå direkte til menuen <Søg> i Live-tilstand.
Frys
Stop alarm
Optaglse
1. I Live-tilstanden højreklikker du på et vilkårligt område af
skærmen.
Live-menuen vises.
Afsp.
Søg
Backup
Hovedmenu
Luk ned
2. Vælg <Søg>.
Eller tryk på knappen [Search] på fjernbetjeningen eller
frontpanelet.
Skjul startprg.
Logout
3. Søgemenuen vises.
 Hvis du ikke har afkrydset ”POS Brug” i menuen ”Hovedmenu >
Enhed > POS-enheder”, omfatter søgemenuen ikke punktet
”POS-søgning”. (Side 45)
Retur
Tidssøgning
Begivenhedssøgning
4. Søgningen kan være begrænset af funktionen
Autosletning.
Se ”Indstilling af optagelse > Optageindstilling”. (Side 50)
M
Backupsøgning
POS-søgning
Bevægelsessøgn.
 Overlappede data: Vises kun, hvis der findes overlappede
data på et vist tidspunkt, som er fremkommet på grund af
ændringen af DVR’ens tidsindstilling. De seneste data kommer først, fra <Liste0>.
De vises ikke i <Backupsøgning>.
Tidssøgning
Du kan søge efter data optaget på det ønskede tidspunkt.
Eftersom det tidspunkt der skal vises kan være forskelligt afhængigt af tidszonen og DST standardtid, kan
tidspunktet for data optaget på samme tid blive vist forskelligt, afhængigt af tidszonen og DST-indstillingerne.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
4. Vælg <Tidssøgning> i menuen <Søg>.
5. Vælg en dato, der skal søges.
Tidssøgning
Gå første
2009-01-01
Overlap. data
 Se ”Brug af kalenderen”. (Side 35)
Gå til seneste
Liste0
Zoom ind
Zoom ud
00:01:17
Kanal
Varighed
CAM01
6. Optagelsesdata på den specifikke dato vil blive anført.
Displaylinjen er forskellig afhængigt af datatypen.
Kontroller derfor datatypen for farven i venstre rude.
CAM02
CAM03
2009/01/01 00:01:17
CAM04
CAM05
CAM06
Standard
Plan
Bev.opt.
Alarm
V.tab
Div.
CAM07
CAM08
7. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at vælge de
ønskede søgekriterier, og tryk på knappen [ENTER].
• Gå til første: Flytter til den tidligste dato.
• Gå til seneste: Flytter til den seneste dato.
• Tid: Indtast et tidspunkt til søgningen, eller brug op/ned knappen <>> til at vælge et.
Alle ka
Afsp.
64_ søg og afspil
Forrige/næste side
Annuller
• Zoom ud: Kortet forstørrer op til detaljer.
Det skifter i sekvensen 24 timer-4 timer – 1 time – 5
minutter.
• Zoom ind: Kortet vil skifte i omvendt rækkefølge af den
detaljerede tilstand herover.
Det skifter i sekvensen 5 minutter – 1 time – 4 timer – 24
timer.
M
 Dobbeltklik på et ønsket tidspunkt for at zoome det ind/ud.
Tidssøgning
Gå første
2009-01-01
Overlap. data
Gå til seneste
Liste0
Zoom ind
Zoom ud
00:01:17
Kanal
Varighed
CAM01
CAM02
CAM03
2009/01/01 00:01:17
CAM04
CAM05
CAM06
Standard
Plan
Bev.opt.
Alarm
V.tab
Div.
CAM07
CAM08
Alle ka
Afsp.
Forrige/næste side
Annuller
● SØG OG AFSPIL
• Præ-visning: Klik på <Kanal> og vælg (klik, træk) et
tidspunkt i <Varighed> for at vise et still-billede for delen.
- Hvis den valgte kanal ikke indeholder nogen optagne data, markeres den i sort.
8. Vælg et datapunkt, og klik på <Afsp.>.
Skærmbilledet skifter til tilstanden dataafspilning.
Begivenhedssøgning
Du kan søge efter begivenheder ifølge kanalen, og afspille dem.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
4. Vælg <Begivenhedssøgning> i menuen <Søg>.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at vælge de
ønskede søgekriterier, og tryk på knappen [ENTER].
Begivenhedssøgning
CAM 01
2009-01-01
 Alle begivenheder optaget på en bestemt dato vil blive fundet.
(Normal/ plan optagelse inklusive)
• Dato/tid præ-visning: Hvis du vælger et datapunkt på listen,
vises still-billedet for de valgte data i venstre prævisningsrude.
• Begivenhed: Viser typen af den begivenhed, der indtraf.
Nr.
Dato/tid eksempel
3
02:47:54 ~ 02:48:59
Bev.opt.
2
00:39:06 ~ 00:40:30
Begivenhed
Bev.opt.
1
00:01:22 ~ 00:02:28
Bev.opt.
2009/01/01 00:01:22
Forrige/næste side
Afsp.
Annuller
6. Vælg et datapunkt, og klik på <Afsp.>.
Skærmbilledet skifter til tilstanden afspilning af begivenhedsdata.
Backupsøgning
Søger efter backupdata i den tilsluttede backup-enhed.
Kun data i DVR’ens format er indbefattet i søgningen.
Se <Format> i ”Backup>indstilling af Backup”. (Side 54)
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
4. Vælg <Backupsøgning> i menuen <Søg>.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at vælge de
ønskede søgekriterier, og tryk på knappen [ENTER].
• Optageperiode: Viser optageperioden.
• Kanal: Viser den optagne kanal.
• Afsp.starttid: Vælg tidspunktet, hvor du vil starte
afspilningen.
6. Vælg et datapunkt, og klik på <Afsp.>.
Skærmbilledet skifter til tilstanden afspilning af
backupdata.
Backupsøgning
USB:USB2FlashStorage
Nr.
Mappenavn
Filnavn
1
20090101
16190000
Forrige/næste side
Filnavn
16190000
Optageperiode
2009-01-01 01:01:01 - 2009-01-01 01:01:10
Afsp.starttid
2009-01-01
Afsp.
Kanal
1
16:30:52
Annuller
Dansk _65
søg og afspil
POS-søgning
Du kan søge efter data i den POS-enhed, som er tilsluttet til DVR’en.
Du kan også bruge musen til at vælge de relaterede punkter.
4. Vælg <POS-søgning> i menuen <Søg>.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at vælge de
ønskede søgekriterier, og tryk på knappen [ENTER].
POS-søgning
Dato/tid
2007-12-25 03:41:18
Store/små
Gå første
 Du kan indtaste specifik tekst til at forfine din søgning.
• Nøgleord: Brug det virtuelle tastatur til at indtaste et nøgleord.
• Søgekriterier:
- <Store/små>: Hvis dette vælges, vil søgningen blive udført
med skelnen mellem små og store bogstaver.
2009-01-01 03:41:18
Nøgleord
Søg
Helt ord
Gå til seneste
POS
Kanal
Startdato/tid
1
1
2009-01-01 03:41:15
CHANGE _
1
1
2009-01-01 03:41:15
CASH _
Nøgleord
1
1
2009-01-01 03:41:10
CASH _
2009/01/01 03:41:15
CHANGE
5.95
Forrige/næste side
Afsp.
Annuller
- <Helt ord>: Hvis dette vælges, findes kun de ord, der
passer nøjagtigt til nøgleordet.
• Præ-visning: Vælg et datapunkt i listen til at vise præ-visningsbilledet.
Information om billedet afspilles nederst på skærmen.
•
: Du kan bruge disse knapper til at fremskynde søgningen, hvis du har en meget lang liste af
søgeresultater.
6. Vælg et datapunkt, og klik på <Afsp.>.
Skærmbilledet skifter til tilstanden POS-dataafspilning.
Bevægelsessøgning
Hvis der detekteres en bevægelse i hver kanal, kan du indstille det ønskede område at udføre søgningen i.
Du kan også bruge musen til at vælge de relaterede punkter.
4. Vælg <Bevægelsessøgning> i menuen <Søg>.
5. Brug retningsknapperne (▲▼◄ ►) til at vælge de
ønskede søgekriterier, og tryk på knappen [ENTER].
Bevægelsessøgning
Kanal
CAM 01
Dato/tid
2009-01-01 03:41:18
 Hvis du indstiller bevægelsesområdet til <Manuelt område> ,
aktiveres knappen <Opsætning>.
2009/01/01 01:01:30
• Bevæg.omr. : Vælg et område til at udføre søgningen i.
Bevæg.omr.
Alle omr.
2009-01-01 05:11:44
Nr.
Starttid
7
01:01:30
6
01:01:25
5
01:01:20
4
01:01:15
3
01:01:10
2
01:01:05
1
01:01:01
Opsætning
Søg
Forrige/næste side
- Alle områder : Søger efter alle områder i den valgte kanal.
Afsp.
Annuller
- Aktuelle område: Søger efter bevægelsesområdet for hver
kanal angivet i ”Bevægelsesdetektering>Indstilling af bevægelsesdetekteringsområde>. (Side 52)
- Manuelt område: Du kan indstille bevægelsesområdet manuelt.
• Opsætning: Opsætningsknappen vil kun blive aktiveret, hvis
du har indstillet bevægelsesområdet til Manuelt. Tryk på
denne knap for at vise vinduet til områdeindstilling.
• Dato/tid: Dato/Tid indstilles automatisk per time, og sluttiden
indstilles automatisk til en time senere end starttiden, hvis
denne er indstillet.
• Præ-visning: Vælg et datapunkt på listen til at vise punktets still-billede.
Vælg
Fravælg
Omvendt
Menu
Bevæg.omr.
1 Kanal
Individuel
OK
6. Vælg et datapunkt, og klik på <Afsp.>.
Skærmbilledet skifter til tilstanden afspilning af
bevægelsesdata.
66_ søg og afspil
Annuller
Alle kan.
AFSPILNING
Afspil
Du kan afspille data gemt på harddisken, og lave backup af den ønskede del af dataene.
Det kan lette opsætningen at bruge musen.
1. I tilstanden Live klikkes på <Afsp.> i højreklik-menuen,
eller på <
> i startermenuen, eller der trykkes på
knappen Afspil på fjernbetjeningen eller frontpanelet.
Skærmtilstand
SPOT-UDGANG
Frys
Stop alarm
2. Brug knappen op/ned (▲▼) til at vælge en menu.
Optaglse
Afsp.
 Se <Søg> vedrørende datasøgning. (Side 64)
Søg
Backup
Hovedmenu
Luk ned
Skjul startprg.
Logout
PTZ
Alarm
Frys
3. Vælg et datapunkt, og klik på <Afsp.> i søgemenuen.
De valgte data afspilles, og afspilningsstarteren vises på
skærmen.
 Hvis der findes eksisterende data, starter <Afsp.> straks, uden
der udføres søgning.
•
: Du kan afspille op til 4 kanaler i realtid.
- I opdelt tilstand understøttes afspilning i realtid måske
ikke, afhængigt af optagelseskvaliteten, opløsningen og
antallet af kanaler. Og visse billedhastigheder kan
understøttes.
REC
• Afspilningsinformationer: Viser dato og tidspunkt for de aktuelle data i øverste hjørne.
• Skift af tilstand: Vælg den ønskede afspilningstilstand, eller tryk på knappen [MODE] for at skifte tilstanden i
sekvensen 1-delt, 4-delt, 9-delt, 16-delt og 13-delt.
 Det grå område i midten af 13-delt tilstand afspiller Live-kanalen.
Standardkanalen for Live-tilstand er CH1, som kan ændres senere.
•
: Skifter til Live-tilstand.
REC : Optager alle kanaler i Live-tilstand.
•
• Afspilningstid: Viser tidspunkt og dato for den aktuelle video.
• Afspilningslinje: Viser tidspunktet for optagne data i den valgte kanal i de seneste 24 timer; den røde
gitterlinje angiver den aktuelle afspilningstid.
M
 Hastighed: Understøtter forskellige hastighedsvalg på x1, x2(-2), x4(-4), x8(-8), x16(-16), x32(-32) og x64(-64).
 Langsom: Understøtter lave hastigheder på x1/2(-1/2), x1/4(-1/4) og x1/8(-1/8).
• Backup: Klik på <
> for at indstille den aktuelle tid til
starttiden for backup, du kan angive et backupområde ved
hjælp af musen (gul trekant).
Klik på <
> igen for at indstille den aktuelle tid til sluttiden
for backup’en, og vinduet ”Backupinterval” vises.
- Format: Understøtter formater for DVR, AVI og SEC.
Se en liste over formater i ”Indstilling af backup”.
(Side 54)
- Enhed: Vælg en backup-enhed.
- Kontrol af kap. : Giver dig mulighed for at kontrollere
kapaciteten af den valgte lagringsenhed.
Backupinterval
Start
Slut
2009-01-01 00:01:06
2009-01-01 08:25:45
Enhed
Ingen
Format
Mappe
\20080101\
Filnavn
DVR
0001
Skift
Backup
Anvendt
Ledig
Kontrol af kap.
Backup
Annuller
4. Hvis du ønsker at vende tilbage til Live-skærmen i afspilningstilstand skal du klikke på <
startermenuen, eller trykke på knappen <> på fjernbetjeningen eller frontpanelet.
>i
Dansk _67
● SØG OG AFSPIL
Lyd Fra
web viewer
INTRODUKTION AF WEB VIEWER
Hvad er Web Viewer?
Med Web Viewer er der fjernadgang til dine DVR-systemer. Du
har adgang til levende video, arkiveret video, PTZ-kontrol (hvis
konfigureret) mv.
PRODUKTFUNKTIONER
• Fjernadgang fra en standardbrowser
• Understøtter PTZ-kamerakontroller
• Understøtter visningsformater med 1, 4, 8, 16 kameraer
(maks. 16 kameraer i listen).
• Henter billeder i JPEG-format til udskrivning og lagring for at
”Udskrive eller gemme billeder i JPEG-format”.
• Optager video i AVI-format – kompatibel med populære medieafspillere. (DivX-codec'en er nødvendig)
SYSTEMKRAV
Følgende viser de anbefalede minimumskrav til hardware og operativsystem for at køre Web Viewer.
Operativsystem
Webbrowser
CPU
HUKOMMELSE
68_ web viewer
Windows XP Professional
Windows 2000
Windows Vista Home Basic / Premium
Internet Explorer 6.0.2900.2180 eller nyere
Intel Pentium 4.2 GHz
512 MB
Monitor
Mange farver, 16-bit 1024 x 768
Harddisk
50 MB (krav til installationsplads)
* Yderligere harddiskplads kræves til optagelse.
Optaget filstørrelse varierer i forhold til kvalitetsindstillinger for optagelse.
TILSLUTNING TIL WEB VIEWER
1. Åbn din webbrowser, og skriv IP-adressen eller URL'en til
DVR'en i adressefeltet.
M
Den grundlæggende URL for DVR'en er følgende i tilfælde af
MAC-adresse:
 00-00-F0-ab-cd-ef : nabcdef.websamsung.net
 WEB VIEWER
 00-16-6c-ab-cd-ef : mabcdef.websamsung.net
 00-68-36-ab-cd-ef : pabcdef.websamsung.net
 Du kan også anvende registreret URL, der indstilles i menuen Opsætning på din DVR.
2. Indstil Admin-id og adgangskode, som er de samme som
for DVR Admin.
For almindelige brugere indtastes DVR bruger-id og
adgangskode.
M
 Det giver op til 5 samtidige adgange inklusive Admin og
almindelige brugere.
 Det giver ikke mulighed for flere logons af Admin brugeren.
 Standardadgangskode for Admin-bruger er indstillet til ”4321”.
 Adgangskoden for Admin og almindelige brugere kan ændres i menuen <Admin af tilladelser> i DVR’en.
 Alle indstillinger anvendes af DVR’ens indstillinger.
3. Klik på <Install ActiveX Control…>.
4. Klik på <Install>.
Dansk _69
web viewer
5. Klik på <Install>.
6. Du får måske vist ”Windows sikkerhedsalarm”, der
forsøger at blokere dette med Windows Firewall. I dette
tilfælde skal du klikke på <Unblock> for at starte Web
Viewer.
7. Installationen er udført. Du kan nu se hovedskærmen i Live
Viewer.
70_ web viewer
BRUG AF LIVE VIEWER
 WEB VIEWER
Live Viewer-skærmen består af følgende:
Viser IP-adressen og modelnavnet på den tilsluttede DVR.
Disse menuer består af <LIVE>, <Søg>, <Opsætn.>, <Om>.
Disse knapper anvendes til tilstandene til opdelt og fuld skærm.
Viser IP-adressen og modelnavnet på den tilsluttede DVR.
Disse knapper anvendes til sekvens og ændring af skærmkanal.
Disse knapper anvendes til at optage, udskrive og gemme billedet.
Viser kanalen for den tilsluttede DVR.
Disse knapper anvendes til PTZ-relaterede funktioner.
Viser skærmen for det tilsluttede kamera med DVR.
M
 Opløsningen er indstillet til 1024 X 768 pixels.
 Starttilstanden med opdelt skærm er indstillet i overensstemmelse med antallet af kanaler, der er tilsluttet til DVR'en.
Du kan ændre tilstanden for opdelt skærm ved at klikke på knapperne til tilstandene til opdelt skærm.
Dansk _71
web viewer
OSD-INFORMATIONSDISPLAY
Kanalnummeret, videostørrelsen og IP-adressen for den tilsluttede
DVR vises.
Den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i DVR'en vises.
Der vises et alarmikon, når der udsendes en alarm.
Det forsvinder, når der trykkes på knappen [ALARM] på DVR'en.
Der vises et bevægelsesikon, når der detekteres bevægelse.
Det forsvinder, når der trykkes på knappen [ALARM] på DVR'en.
Viser, om PTZ-kontrollerne er aktive.
M
 Hvis du har indstillet PTZ-kameraer for DVR'en, vises ”PTZ” på
skærmen. Vælg en PTZ-kamerakanal, og brug knappen [PTZ] til
kamerakontrol.
OPDELT SKÆRM
Du kan ændre tilstanden med opdelt skærm ved at klikke på et talikon.
ENKELTTILSTAND
• Klik på knappen <
4-TILSTAND
9-TILSTAND
>.
Skærmen viser det valgte kamera, der er tilsluttet til DVR'en i
”ENKELTTILSTAND”.
• Klik på knappen <
>.
Skærmen viser det valgte kamera, der er tilsluttet til DVR'en i
”4-TILSTAND”.
• Klik på knappen <
>.
Skærmen viser det valgte kamera, der er tilsluttet til DVR'en i
”9-TILSTAND”.
• Klik på knappen <
>.
Skærmen viser det valgte kamera, der er tilsluttet til DVR'en i
”16-TILSTAND”.
• Klik på knappen <
>.
Skærmen viser det valgte kamera, der er tilsluttet til DVR'en i
”FULD SKÆRM-TILSTAND”.
Ved at dobbeltklikke på skærmen eller trykke på en vilkårlig tast på
tastaturet vender du tilbage til den forrige tilstand.
72_ web viewer
16-TILSTAND
TILSLUTTET DVR
Viser IP-adressen og statussen på den tilsluttede DVR.
M
 Meddelelse om tilslutningsfejl
 WEB VIEWER
Intet svar: Vises, når DVR'en ikke svarer.
Kollision: Vises, når Admin-kontoen allerede anvendes, eller ved samtidig
adgang til den samme DVR fra en anden pc.
Adgang nægtet: Vises når det højeste antal brugere overskrides.
 Antallet af samtidige tilslutninger er begrænset til 5.
ÆNDRING AF TILSTANDEN LIVE SKÆRM
 16-delt tilstand understøtter ikke ”SEKVENS”, ”FORRIGE” og ”NÆSTE”.
• SEKVENS: Når du klikker på denne knap, skiftes skærmene med et
forudindstillet interval. I ENKELTTILSTAND skiftes kanalerne i rækkefølge
fra 1 til 16. I 4-TILSTAND skiftes skærmene på denne måde: 1) fire
kanaler (1~4),
2) fire kanaler (5~8),
3) fire kanaler (9~12),
4) fire
kanaler (13~16). I tilstanden 9-TILSTAND, ændres kanalerne fra ni kanaler
(1~9) til syv kanaler (10~16). I tilstanden 16-TILSTAND opdateres
skærmen med det forudindstillede interval
 Forudindstillet interval (10 sekunder)
• FORRIGE: Når du klikker på denne knap, vises den forrige skærm.
I ENKELTTILSTAND skiftes kanalerne i omvendt rækkefølge.
I 4-TILSTAND skiftes skærmene således: 1) fire kanaler (1~4)
kanaler (13~16)
3) fire kanaler (9~12)
2) fire
4) fire kanaler (5~8).
I tilstanden 9-TILSTAND, ændres kanalerne fra ni kanaler (1~9) til syv
kanaler (10~16). I 16-TILSTAND opdateres skærmen.
Dansk _73
web viewer
• NÆSTE: Når du klikker på denne knap, vises den næste skærm.
I ENKELTTILSTAND skiftes kanalnumrene i rækkefølge fra 1 til 16.
I 4-TILSTAND skiftes skærmene således: 1) fire kanaler (1~4) > 2) fire kanaler (5~8) > 3) fire kanaler (9~12) >
4) fire kanaler (13~16). I tilstanden 9-TILSTAND, ændres kanalerne fra ni kanaler (1~9) til syv kanaler
(10~16). I 16-TILSTAND opdateres skærmen.
 Hvis 16-kanals DVR er tilsluttet, og du klikker på ”NÆSTE” i 4-TILSTAND skiftes skærmen som vist på billedet.
(CH1 til CH4)
(CH5 til CH8)
(CH9 til CH12)
(CH13 til CH16)
16 kanals DVR
LAGRING AF LIVE-SKÆRMEN PÅ PC
• OPTAG: Gemmer det aktuelle skærmbillede i en BMP- eller
JPEG-fil.
M
 Standardlagringsstien er ”C:\Programmer\Samsung\Dvr Web
Viewer\SnapShot\Live”. For at ændre lagringsstien skal du
klikke på knappen <GEM STI (
)> og derefter vælge den
ønskede sti. For Windows Vista er lagringsstien ”C:\brugere\
(brugernavn)\AppData\LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\
Snapshot\”, og den kan ikke ændres.
 Filen navngives automatisk således: ”IP-adresse_Portnummer_ÅÅMMDD_kameranummer_indeks”
Eks:) 192.168.130.12_554_20070615_101530_01_00
• UDSKRIV: Udskriver det valgte skærmbillede ud fra de
aktuelt viste live-skærmbilleder. IP-adresse, klokkeslæt,
kameranummer og aktuel begivenhedsstatus udskrives
også.
74_ web viewer
• Gem: Gemmer det aktuelle skærmbillede og gemmer den
som en AVI-videofil.
M
 For at optage det kræves mindst 1 GB ledig plads.
 Standardlagringsstien er ”C:\Programmer\Samsung\DvrWeb
ÆNDRING AF LIVE SKÆRM-KANALEN
• Blå tal: Indikerer at den aktuelle kanal er tilsluttet til et
kamera.
• Grå tal: Indikerer at den aktuelle kanal ikke er tilsluttet til
noget kamera.
BRUG AF PTZ-KAMERA
Klik på retningspilene for at styre kameraet.
Klik på knapperne + eller - for at zoome ind eller ud på det viste billede.
Dansk _75
 WEB VIEWER
Viewer\VideoClip\Live”. For at ændre lagringsstien skal du
)> og derefter vælge den
klikke på knappen <GEM STI (
ønskede sti. For Windows Vista er lagringsstien ”C:\brugere\
(brugernavn)\AppData\Local-Low\Samsung\DVR Web Viewer\VideoClip\”, og den kan ikke ændres.
 Filen navngives automatisk således: ”IP-adresse_Portnummer_ÅÅMMDD_kameranummer_indeks”
Eks:) 192.168.130.12_554_20070615_101530_01_00
 Til lagring af AVI skal du bruge DivX-codec'en til afspilning af lagrede filer. Du kan downloade den gratis version af
DivX-codec'en på http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.
 HDD Minimun fri str.: Hvis der under optagelsen ikke er mere ledig plads på harddisken end den indstillede ledige
plads, vises der en popup-meddelelse: ”Kan ikke optage på grund af utilstrækkelig diskplads på harddisken”.
web viewer
• MENU: Viser kameraets menuskærm.
• Forudindstilling: Flytter objektivets retning til en
forudindstillet retning.
1. Hvis du klikker på en indstilling, flyttes kameraet til den
valgte indstillings position.
2. Du kan slette den valgte indstilling eller alle indstillinger.
3. Du kan gemme et nye indstillingsnummer og -navn.
M
 Du kan gemme op til 20 indstillinger.
• AUTOPANORERING: Flytter kameraets objektivets retning
mellem to punkter, der er indstillet for kameraet.
• SCAN: Flytter kameraets objektivets retning mellem to
forudindstillede punkter for kameraet.
• MØNSTER: Du kan indstille kameraet til forskellige
bevægelsesmønstre, som f.eks. zoom, flyt mv., så kameraet
automatisk bevæges i henhold til mønsteret.
M
 Mens DVR’en kontrollerer et PTZ-kamera, kan Web Viewer
ikke kontrollere kameraet.
 Opsætning af Kameramenu er kun tilgængelig for kameraer,
der understøtter funktionen.
 Hver funktion af PTZ er den samme som for DVR’en.
 Pan./Vip af Smart dome kameraet betjenes automatisk for at
centrere kameraet på det punkt, musen klikker på.
 Hvis du trækker musen på et vist punkt ved hjælp af venstre
knap, manipuleres Pan./Vip af Smart dome kameraet automatisk til at centrere kameraet til midtpunktet mellem træk
start- og stop-positionen.
Hvis du trækker opad, zoomes der ud, og hvis du trækker nedad, zoomes der ind.
 Vipning af Power PTZ fungerer korrekt indenfor 45°.
 Power og Pan Vip funktionerne er kun tilgængelige for kameraer, der understøtter funktionerne.
Eks.: Samsung SCC-C6475
76_ web viewer
BRUG AF SEARCH VIEWER
 WEB VIEWER
Search Viewer-skærmen består af følgende:
Viser IP-adressen og modelnavnet på den tilsluttede DVR.
Disse menuer består af <LIVE>, <Søg>, <Opsætn.>, <OM>.
Disse knapper anvendes til tilstandene til opdelt og fuld skærm.
Viser IP-adressen og modelnavnet på den tilsluttede DVR.
Disse knapper anvendes til at optage, udskrive og gemme billedet.
Viser en kalender, hvormed du kan søge den optagede video.
Viser en tidslinje, hvormed du kan søge den optagede video efter tid.
Disse knapper anvendes til kontrol med afspilning.
Disse viser skærmen for afspilning af optaget video.
M
 Knapperne <Sekvens>, <FORRIGE>, <Næste> er ikke tilgængelige i menuen SØG.
Dansk _77
web viewer
OPDELT SKÆRM
Du kan ændre tilstanden med opdelt skærm ved at klikke på et talikon.
ENKELTTILSTAND
4-TILSTAND
>.
• Klik på knappen <
Skærmen viser det valgte kamera, der er tilsluttet til DVR'en i
”ENKELTTILSTAND”.
>.
• Klik på knappen <
Skærmen viser det valgte kamera, der er tilsluttet til DVR'en i
”4-TILSTAND”.
M
 Kun tilstandene ENKELTTILSTAND og 4-TILSTAND er tilgængelige i menuen
SØG.
 Hvis 16-kanals DVR er tilsluttet, kan du vælge en tilstand fra
ENKELTTILSTAND til 16-TILSTAND.
TILSLUTTET DVR
Viser IP-adressen og statussen på den tilsluttede DVR.
M
 Meddelelse om tilslutningsfejl
Intet svar : Vises, når DVR'en ikke svarer.
Kollision : Vises, når Admin-kontoen allerede anvendes, eller ved samtidig
adgang til den samme DVR fra pc'en.
Adgang nægtet : Vises når det højeste antal brugere overskrides.
 Antallet af samtidige tilslutninger er begrænset til 5.
78_ web viewer
LAGRING AF LIVE-SKÆRMEN PÅ PC
• OPTAGELSE: Gemmer det aktuelle skærmbillede i en
BMP- eller JPEG-fil.
M
 Standardlagringsstien er ”C:\Programmer\Samsung\DvrWeb
 WEB VIEWER
Viewer\SnapShot\Search”. For at ændre lagringsstien skal du
klikke på knappen <LAGRINGSSTI (
)> og derefter vælge
den ønskede sti. For Windows Vista er lagringsstien ”C:\
brugere\(brugernavn)\AppData\LocalLow\Samsung\DVR Web
Viewer\Snapshot\”, og den kan ikke ændres.
 Filen navngives automatisk således: ”IP-adresse_Portnummer_ÅÅMMDD_kameranummer_indeks”
Eks.) 192.168.130.12_554_20070615_101453_01_00
• UDSKRIV: Udskriver det afspilningsskærmbilledet der vises
i øjeblikket. IP-adresse, klokkeslæt, kameranummer og
aktuel hændelsesstatus udskrives også.
• OPTAGELSE: Hvis du vælger en kanal og klikker på denne
knap under afspilning (kun afspilning), gemmes videodatene
i en DVR-fil. (Den gemmes i den angivne mappe på din pc.)
For at standse optagelse skal du klikke på denne knap igen.
M
 For at optage det kræves mindst 1 GB ledig plads.
 Standardlagringsstien er ”C:\Programmer\Samsung\DvrWeb
Viewer\VideoClip\Search”. For at ændre lagringsstien skal du klikke på knappen <LAGRINGSSTI (
)> og derefter
vælge den ønskede sti. For Windows Vista er lagringsstien ”C:\brugere\(brugernavn)\AppData\LocalLow\Samsung\
DVR Web Viewer\Video-Clip\”, og den kan ikke ændres.
 Filen navngives automatisk således: ”IP-adresse_Portnummer_ÅÅMMDD_kameranummer_indeks”
Eks:) 192.168.130.12_554_20070615_101530_01_00
 Til lagring af AVI skal du bruge DivX-codec'en til afspilning af lagrede filer. Du kan downloade den gratis version af
DivX-codec'en på http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.
Dansk _79
web viewer
SØGNING EFTER OPTAGET VIDEO I KALENDEREN
Hvis der er optaget videodata på en dato, vises datoen med
grønt. Hvis du klikker på datoen, vises informationer om det
optagede video på tidslinjen. Når du klikker på <TODAY>,
ændres den til dags dato.
SØGNING EFTER OPTAGET VIDEO PÅ TIDSLINJEN
Den viser status på optagede videodata på DVR'en efter en valgt dato. Den
normale status viser et tidsrum fra kl. 00 til 24, mens den udvidede tilstand
viser tiden med 2-timers intervaller.
[Normal tilstand]
• Hvis du klikker på knappen < >, skiftes der til udvidet tilstand.
• Hver linje repræsenterer én time.
[Udvidet tilstand]
• Hvis du klikker på knappen < >, skiftes der til normal tilstand.
• Hver tidslinje repræsenterer fem minutter.
M
 Kanalerne går fra CH01 til CH16.
80_ web viewer
KONTROL MED AFSPILNING
 WEB VIEWER
Hurtig tilbage: Afspiller baglæns hurtigere (2x)
Baglæns afspilning: Afspiller baglæns.
Afspilning: Afspiller.
Hurtig fremad: Afspiller hurtigere (2x)
Gå første: Flytter til starttiden for den optagede video på tidslinjen.
Trinvis tilbage: Afspiller baglæns med én ramme ad gangen.
Stop: Stopper afspilning
Trinvis fremad: Afspiller forlæns med én ramme ad gangen.
Gå til seneste: Flytter til sluttiden for den optagede video på tidslinjen.
OPSÆTNING AF VIEWER
Du kan konfigurere DVR-indstillingerne på afstand på netværket.
Klik på <Opsætning> for at konfigurere DVR-indstillingerne.
System
Du kan konfigurere de forskellige indstillinger på DVR-systemet.
Dato/Tid/Sprog
Se <Dato/Tid/Sprog> i menuen <systemopsætning>. (Side 34)
1. Vælg <Dato/Tid/Sprog> i systemmenuen.
2. Konfigurer DVR-indstillingerne i henhold til dit systemmiljø.
• Dato/tid
Indstil dato og tid.
Dansk _81
web viewer
• Opsætning af tidssynkronisering
Indstil tidssynkronisering.
• Skærm
Dato format: Indstil datotypen.
Tid: Vælg det tidsformat, der skal vises på skærmen.
• DST (sommertid)
DST vises en time forud for standardtid i tidszonen.
• Sprog
Vælg det foretrukne sprog for DVR’en.
Ferie
Du kan indstille specifikke datoer for ferier i henhold til dine
præferencer.
Se <Indstilling af ferie> i menuen <Systemopsætning>.
(Side 35)
Administration af tilladelser
Se <Administration af tilladelser> i menuen <systemopsætning>. (Side 36)
• Admin
Du kan ændre admin-id eller adgangskode.
82_ web viewer
• Gruppe
Brugere opdeles i grupper, og tilladelsen kan indstilles i
henhold til gruppen.
 Allerførst skal du tilføje en gruppe.
 WEB VIEWER
• Bruger
Du kan tilføje, ændre eller fjerne en bruger eller brugere.
• Opsætning
Du kan indstille brugertilladelsen.
Systemadministration
Se <Systemadministration> i menuen <Systemopsætning>. (Side 38)
• Systeminformationer
Du kan se informationer for det aktuelle system.
Kontroller softwareversionen, sendeformatet og MACadressen.
Dansk _83
web viewer
Enhed
Du kan kontrollere en liste over enheder, som er tilsluttet til DVR’en, og konfigurere de nødvendige indstillinger.
Klik på <Enhed> i menuskærmen.
Se <Opsætning af enhed> for yderligere oplysninger. (Side 41)
Kamera
• Kamera
Du kan konfigurere indstillingerne for det kamera, som er
tilsluttet DVR’en.
• PTZ
Du kan konfigurere indstillingerne for det PTZ-kamera, som er
tilsluttet DVR’en.
Indstil id og protokol.
Lagringsenhed
Du kan kontrollere og ændre indstillingerne af lagringsenheden.
• Enhed
Du vil se en liste over lagringsenheder, som er tilsluttet til
DVR’en.
Du kan kontrollere type, brugt/total, brug og status for
enheden.
84_ web viewer
• HDD-alarm
Du kan indstille alarm-output-kanalen og alarmvarigheden for
en fejl.
 WEB VIEWER
Fjernenhed
Du kan se en liste over fjernenheder inklusive PTZ-kameraer
og systemtastaturer, som er tilsluttet til DVR’ens RS-485 port,
og konfigurere de nødvendige indstillinger.
POS-enhed
Du kan indstille kanal, forudindstilling og kommunikationsport
for den POS-enhed, som er tilsluttet til DVR’en.
Overvåger
• Overvåger
Du kan konfigurere indstillingerne for overvågningsskærmen,
og indstille udgangssystemet.
Dansk _85
web viewer
• SPOT-UDGANG
Den registrerede bruger kan se begivenhedsskærmen for den
varighed, der er indstillet i <Visningstid for begivenhed>,
hvis der indtræffer en begivenhed fra den pågældende kanal.
• Tilstand
Du kan skifte mellem live-tilstand og afspilningstilstand.
Optagelse
Se <Indstilling af Optagelse> for yderligere oplysninger. (Side 48)
Planlagt optagelse
Hvis du indstiller en optagelsesplan for en specifik dato og tid,
vil optagningen starte til den specifikke tid.
- Anv. på al ka.: Klik på <Anv. på al ka.> for at vise
bekræftelsesvinduet.
86_ web viewer
Varighed optag. af begiv.
Du kan indstille start- og sluttid for optagelse, som skal
aktiveres, hvis der indtræffer en begivenhed.
 WEB VIEWER
OPT. kvalitet og opløsning
• Standard/Begivenhed
Du kan indstille opløsning, billedhastighed og
optagelseshastighed for hver kanal.
Optageindstilling
Du kan indstille Disk slut-tilstand.
Begivenhed
Se <Indstilling af begivenhed> for yderligere oplysninger. (Side 51)
Sensordetektering
Du kan indstille sensordriftstilstand og synkroniseret kamera,
samt alarm-outputtype og varigheden.
Dansk _87
web viewer
Bevægelsesdetektering
Du kan indstille sensorbevægelsestilstand og følsomhed, samt
alarm-outputtype og varigheden.
• Bev.område
Indstil bevægelsesdetekteringsområdet.
Detektering af videotab
Du kan indstille alarm-output-tid, hvis der opstår et videotab.
Planlægning af alarm
Du kan planlægge alarm-output i henhold til ugedag og tid.
Standardindstillingen er Synkronisering af begivenhed, som
kun aktiverer alarmen, hvis der indtræffer en begivenhed.
88_ web viewer
Netværk
Se <Netværkskonfiguration> for yderligere oplysninger. (Side 55)
Tilslutning
En fjernbruger kan få adgang til DVR’en via netværket for at
kontrollere den aktuelle tilstand og IP-adresse.
• Tilslutning
 WEB VIEWER
Du kan indstille netværksforbindelses-routen.
• Protokol
Du kan konfigurere indstillinger i forbindelse med protokollen.
DDNS
Du kan kontrollere DDNS-indstillingerne.
Live overførsel
En fjernbruger kan indstille billederne på DVR’en.
• Live overførsel
En fjernbruger kan indstille billedopløsningen af de overførte
data.
Dansk _89
web viewer
Mail-service
Du kan angive den SMTP-server, som sender en mail, hvis der indtræffer en begivenhed, og indstille
modtagergruppen og brugerne.
• SMTP
Du kan indstille den server, som sender mails, og angive om
du benytter godkendelsesprocessen.
• Begivenhed
Du kan indstille begivenhedsintervallet, og angive hvilke
begivenheder serveren skal sende mails for.
• Gruppe
Du kan tilføje en gruppe til at modtage mailen, hvis der
indtræffer en begivenhed, og indstille tilladelsen til at modtage
begivenhedsmailen for hver gruppe.
• Modtager
Du kan tilføje en bruger eller brugere, som skal modtage
mailen.
90_ web viewer
OM
Klik på <OM>.
Viser modelnavnet for den tilsluttede DVR og Web Viewerversionen.
 WEB VIEWER
Dansk _91
backup viewer
SEC BACKUP VIEWER
Du kan afspille en fil , som der er lavet backup af i SEC-formatet.
Backup i SEC-format vil generere to filer: en til backupdata, og en til vieweren.
Hvis du kører backup-vieweren, afspilles backupdatafilen automatisk.
Anbefalede systemkrav
Computere med en lavere specifikation end den, der anbefales herunder, vil måske ikke understøtte forlæns/
baglæns og højhastighedsafspilning.
•
•
•
•
OS: Windows XP professional, Windows Vista
CPU: Intel Core2-Duo 2,4GHz eller højere
RAM: DDR PC-3200 1G eller mere
VGA: Geforce 6200 eller højere
92_ backup viewer
Navn
Beskrivelse
/
En alternativknap. Hver gang du trykker på denne knap, skifter lydudgangen
mellem aktiveret og deaktiveret.
Lyd
Du kan justere volumenniveauet fra 0 til 100.
Skærmudskrift
Detektering af
filmanipulation
Udskriver det aktuelle skærmbillede.
Du skal have installeret den passende printerdriver, før du kan udskrive
skærmbilledet.
/
Zoom ind/ud
En alternativknap. Hver gang du trykker på denne knap, skifter den mellem
aktiveret og deaktiveret.
Ikonet med den låste hængelås angiver aktivering af Detektering af
filmanipulation; den vil blinke på skærmen tre gange og holde op med at
afspille, hvis der detekteres en uautoriseret manipulation af en datafil.
Sammenklapper det tidsområde, som vises i områdelinjen for lagringstid.
Du kan sammenklappe områdelinjen, indtil det generelle område forkortes til
24 timer.
Forstørrer det tidsområde, som vises i områdelinjen for lagringstid.
Du kan forstørre områdelinjen, indtil det generelle område udvides til 1 minut.
Visning af lagringstidsområde
Viser tidsområdet for en lagret videofil.
Du kan flytte områdelinjens gitterlinje for at vælge et tidspunkt, der skal
afspilles.
En alternativknap. Hver gang du trykker på denne knap, ændrer den farven
på knappen, og skifter den langsomme afspilning mellem deaktiveret og
aktiveret.
Hvis den er deaktiveret, kan du bruge hastighedslinjen til at justere
afspilningshastigheden fra x-16 til x16.
Hastighed
En alternativknap. Hver gang du trykker på denne knap, ændrer den farven på
knappen, og skifter hastighedsjusteringen mellem aktiveret og deaktiveret.
Hvis den er aktiveret, bevares den justerede hastighed, selv om du slipper
musen på hastighedslinjen.
Hvis den er deaktiveret, anvendes den justerede hastighed kun, mens du
bruger musen til at holde den justerede hastighed, og hvis du slipper musen,
vender hastigheden tilbage til x1.
Du kan justere hastigheden fra x-16 til x16, hvilket varierer i henhold til
kildens billedhastighed.
Hvis billedhastigheden er høj, begrænses hastigheden til maks. x4, og hvis
den er lav, begrænses hastigheden til maks. x16.
Viser det næste billede.
Dette er kun tilgængeligt, hvis afspilningen er stoppet.
Afspil
En alternativknap. Tryk én gang på den for at starte afspilning af videoen og
skifte knaptilstanden til ”Pause”, og tryk på den igen for at skifte
knaptilstanden til Afspil og stoppe afspilningen midlertidigt.
Viser det forrige billede. Dette er kun tilgængeligt, hvis afspilningen er
stoppet.
Dansk _93
 BACKUP VIEWER
Gemmer det aktuelle skærmbillede som en billedfil. Understøttede filformater
omfatter BMP og JPEG.
appendiks
PRODUKTSPECIFIKATION
Element
Detaljer
Operativsystem
Integreret operativsystem
Udsendelsesformat
NTSC/PAL-system
Indgangsspænding
AC 100~230V (PAL)
AC 110~220V (NTSC)
Strømforbrug
SHR-816x: 60 W
SHR-808x: 56 W
SHR-7xxx: 55 W
Video ind
Composite 16(8) kanal
- 1,0 V p-p
- 75Ω Hi Z-terminering
BNC-type
Gennemsløjfning ud 16(8) kanal
- Automatisk terminering
Video ud
Composite 5 kanal(SHR-816x)
3 kanal(SHR-808x)
2 kanal(SHR-7xxx)
- Normal videoudgang 1 kanal
- Spot-udgang 4 (SHR-816x), 2 (SHR-808x)
1 (SHR-7xxx)
- BNC-type
VGA 1 kanal
HDMI 1 kanal
Lyd ind
Mono 16(8) kanal
- 5 dBm, 600Ω
4 kanal: RCA-type
12 kanal: D-sub tilbehør(tilbehør)
Lyd ud
Mono 1 kanal
- 6 dBm
- RCA-type
Video
Lyd
NTSC
Opløsning og
billedhastighed
Live-skærm
Visningstilstand
94_ appendiks
Bemærk
PAL
Opløsning
704x480
704x576
Billedhastighed
480 ips(16 k.)/
240 ips(8 k.)
400 ips(16 k.)/
200 ips(8 k.)
Enkelt
Opdelte tilstande:
16 kanal: 4-,6-,8-,9-,13-,16-opdeling
8 kanal: 4-,6-,8-,9- opdeling
PIP
Tilstandsrækkefølge
Frys
2 x zoom
Element
Detaljer
Video : MPEG4
Audio : G.723
Opløsning og
kvalitet
Opløsning
CIF(S)
352x240(NTSC)
/352x288(PAL)
Half D1(M)
704x240(NTSC)
/704x288(PAL)
Full D1(L)
704x480(NTSC)
/704x576(PAL)
CIF(S)
/Half D1(M)
/Full D1(L)
Optagelse
Spec. (kvalitet)
Maks. optagelseshastighed
Niveau 8 (høj)
~ Niveau 1 (lav)
480(240)ips(NTSC)/
400(200)ips(PAL)
SHR-716x
(SHR-708x)
Niveau 8 (høj)
~ Niveau 1 (lav)
240(120)ips(NTSC)/
200(100)ips(PAL)
SHR-716x
(SHR-708x)
Niveau 8 (høj)
~ Niveau 1 (lav)
120(60)ips(NTSC)/
100(50)ips(PAL)
SHR-716x
(SHR-708x)
Niveau 8 (høj)
~ Niveau 1 (lav)
480(240)ips(NTSC)/
400(200)ips(PAL)
SHR-816x
(SHR-808x)
Optagetilstand
Normal optagelse REC-knap
Timeroptagelse Planlægningstabel
Bevigenhedsoptagelse
- Alarmdetektering
- Bevægelsesdetektering
- Videotab
- Før- og efteroptagelse
Billedhastighed
NTSC : 0.9, 1.9, 3.8, 7.5, 15, 30ips
PAL : 0.8, 1.6, 3.1, 6.2, 12.5, 25ips
Intern
SHR-8162/8082/7162/7082: SATA-HARDDISK x 5(MAKS.)
MAKS. HARDDISKSTØRRELSE: 500 GB x 5 = 2,5 TB
SHR-8160/8080/7160/7080: SATA-HARDDISK x 6(MAKS.)
MAKS. HARDDISKSTØRRELSE: 500 GB x 6 = 3,0 TB
Ekstern
USB-HARDDISK
- MAKS. 1(USB-hub understøttes ikke)
- MAKS. HARDDISKSTØRRELSE: 500 GB
SATA-HARDDISK
- 2 port
- MAKS. 1 HARDDISK/port
- MAKS. HARDDISKSTØRRELSE: 500 GB
Søgetilstand
Kalendersøgning
Begivenhedssøgning
- Alarm, Bevægelse, Videotab
Tids/datosøgning
Gå første
Gå til seneste
Backupsøgning
Tekstsøgning (til POS)
Bevægelsessøgning
Eksempel
Lagring
Afspilning
Opløsning
Opløsning og
specifikation
Specifikationer
CIF(S)
480ips(NTSC)/400ips(PAL)
Half D1(M)
240ips(NTSC)/200ips(PAL)
Full D1(L)
120ips(NTSC)/100ips(PAL)
I alt
480/400ips
(CIF(S))
240/200ips
(Half D1(M))
120/100ips
(Full D1(L))
Dansk _95
 APPENDIKS
Komprimeringsmetode
Bemærk
appendiks
Element
Detaljer
Visningstilstand
Enkelt /4-/9-/13-/16-opdelinger
Afspilningstilstand
Afspilning, Pause, Stop, 2 x digital zoom
Hurtigt fremad/Hurtigt tilbage
- 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
Afspilning
Backup
Ekstern USB-harddisk
USB-cd/dvd-brænder, intern dvd (Kun SHR-7082,7162,8082,8162)
USB-hukommelse
USB-HARDDISK MAKS. 1(USB-hub understøttes ikke)
SATA-HARDDISK-MAX 1
Netværk
Ethernet: 10/100/1000 BaseT,ADSL(PPPoE),DHCP
Seriel kommunikation
RS-485 PTZ-enhedsstyring
Fjernstyringsenhed
RS-232C POS
Alarm
Indgang: SHR-816x/716x: 16 kanaler
SHR-808x/708x: 8 kanaler
Remote Viewer
Pc-krav
CPU: Intel Core 2 Quad 2,5 GHz eller højere
RAM: 2 GB
VGA: 32 MB RAM (64 MB eller mere)
Direct 8.1
Operativsystem
Windows XP (Pro),
Windows 2000 (Pro)
Windows Vista (Home Basic/Premium)
Funktioner
Tilstand til overvågning af Live-billeder
Søgning af lokale filer og afspilningstilstand
Søgning af fjerne filer og afspilningstilstand
Temperatur (drift)
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatur (opbevaring)
-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Fugtighed (drift)
20% til 85% relativ luftfugtighed
Fugtighed (opbevaring)
20% til 85% relativ luftfugtighed
Dimensioner (B x H x D)
440 x 88 x 430 mm
Vægt
SHR-8162/7162: ~7,55 kg
SHR-8082/7082: ~7,42 kg
SHR-8160/7160: ~6,70 kg
SHR-8080/7080: ~6,57 kg
Det kræver ekstra H/W at understøtte ATM/POS-funktion. Derfor bedes du kontakte din leverandør for at få H/W.
96_ appendiks
Bemærk
PRODUKTVISNING
• SHR-8162
 APPENDIKS
Dansk _97
appendiks
STANDARDINDSTILLING
Dette genanvender fabriksindstillingerne.
Indstillingerne udføres således:
• Brug System/Indl fabriksst i MENU
• I tilstanden Live skal du trykke på [MODE] og holde den nede og derefter [PTZ] på frontpanelet i seks sekunder
for at nulstille indstillingerne.
Kategori
Detaljer
Dato/tid/sprog
Dato/tid/sprog
Systemindstillinger
Admin
Administration af
tilladelser
Indstilling
System-administration
Systeminformationer
Kamera
Kamera
PTZ
Skærmopsætning
Enhed
Lagringsenhed
Fjernenhed
98_ appendiks
HDD-alarm
Fabriksstandard
Dato
ÅÅÅÅ-MM-DD
Klokkeslætformat
24 timer
Tidszone
GMT
Synkroniser tid
FRA
DST
FRA
Sprog
English
ID
admin
Ny adgangskode
4321
Begrænset adgang
Alle
Auto log ud
3 min.
Udsendelsesformat
NTSC/PAL
Video
TIL
Lyd
FRA
Kanalnavn
KAM 01 ~ KAM 16
Sekvens v pause
5 sek.
ID
Kameranr.
Protokol
Ingen
Lysstyrke
50
Kontrast
50
Farve
50
Kont. alarm-udg-port
FRA
Alarmvarighed
FRA
Udsk. alarm-udg-port
FRA
Alarmvarighed
FRA
Baudhastighed
9600
Paritet
Ingen
Data
8
Stopbit
1
Overførselstype
Halv dupleks
Systemtastatur
FRA
Fjernbetjening
TIL(0)
Kategori
Detaljer
Fabriksstandard
POS-enhed
FRA
Monitor
Monitor
SPOT-UDGANG
Tilstand
Alle
5 sek.
VGA
800x600
HDMI
480p
SPOT-UDGANG 1
CH1 ~ CH4
SPOT-UDGANG 2
CH5 ~ CH8
SPOT-UDGANG 3
CH9 ~ CH12
SPOT-UDGANG 4
CH13 ~ CH16
Visningstid for begivenhed
FRA
Live-tilstand
ALLE
Afspilningstilstand
ALLE
Planlagt optagelse
Kanal 1
Begivenhed
Varighed optag. af
begiv.
FØR begivenhed
FRA
EFTER begivenhed
1 min.
Normal optagelse
Kvalitet/Opløsning
Begivenhed
Optageindstilling
Disk slut-tilst
Opløsning
CIF(S)
Billedhastighed
7,5 bps
Optagelseskvalitet
Niveau 4
Opløsning
Full D1(L)
Billedhastighed
30 bps
Optagelseskvalitet
Niveau 4
Opsætning
Overskriv
Bip v disk slut
FRA
Autosletning
Optagelse
Sensordetektering
Begivenhed
Bevægelsesdetektion
FRA
Sensoroperation
FRA
Kamera
Kameranr.
Alarm
Ingen
Varighed
10 sek.
Tilstand
FRA
Følsomhed
Meget høj
Alarm
Ingen
Varighed
10 sek.
Bevæg.omr.
Detektion af videotab
Alle omr.
Videotab-tilst
FRA
Alarm
Ingen
Varighed
10 sek.
Dansk _99
 APPENDIKS
Enhed
Skærm
M. KN SEK t.
appendiks
Kategori
Detaljer
Tilslutning
Tilslutningstilstand
Protokol
Netværk
DDNS
Live overførsel
Fabriksstandard
Tilslutningstilstand
Statisk IP
Båndbredde
2 Mbps
IP
192.168.1.200
Gateway
192.168.1.1
Undernetmaske
255.255.255.0
DNS
168.126.63.1
Protokoltype
TCP
Port (TCP)
554~557
Web Viewer-port
80
DDNS-site
FRA
Opløsning
CIF(S)
Kvalitet
Lav
Server
SMTP
Mail-service
Gruppe
Begivenhed
100_ appendiks
FRA
Port
11
Brug godkendelse
FRA
Sikker overførsel nu
Aldrig/TLS
Gruppe
FRA
Modtagertilladelse
FRA
Begi.hedsinterv.
10 min.
Brug overfør. af be.
FRA
FEJLFINDING
Symptom
Afhjælpning
x Kontroller, om strømforsyningen er tilsluttet korrekt.
x Kontroller systemet for indgangsspændingen fra strømkilden.
x Hvis problemet vedvarer, også efter at du har foretaget ovenstående
handlinger, skal du kontrollere strømforsyningen, og om nødvendigt
udskifte den med en ny.
Visse kanaler vises kun som en sort skærm, selv om
de modtager videokilder.
x Kontroller, om det kamera, der er tilsluttet til systemet, viser billedet
korrekt. Somme tider kan dette problem opstå på et kamera, som ikke
er korrekt tilsluttet til videokilden.
x Kontroller, om kameraet får korrekt strømtilførsel.
x Somme tider kan dette problem opstå på en kanal med et svagt
videosignal fra en videofordeler, som er tilsluttet til flere systemer. I så
tilfælde skal du indlæse kameraets videokilde direkte i DVR’en. Det kan
muligvis finde årsagen og løse problemet.
Hvis jeg trykker på knappen [REC] på frontpanelet,
blinker indikatoren for optagelse ikke, og afspilleren
begynder ikke at optage.
x Kontroller, om der er ledig plads på harddisken til optagelsen.
x Kontroller, om optagetilstanden er indstillet til TIL i indstillingen af
optagetilstand.
Skærmen viser hele tiden logobilledet.
x Dette kan hidrøre fra et problem med hovedkortet, eller den relaterede
software er beskadiget.
Kontakt nærmeste servicecenter for yderligere oplysninger.
Kanalknappen virker ikke på Live-skærmen.
x Kanalknappen virker ikke, hvis det aktuelle skærmbillede befinder sig i
tilstanden overvågning af begivenhed.
På skærmen overvågning af begivenhed skal du trykke på knappen
[ALARM] for at gå ud af skærmbilledet og vælge en kanal.
Markøren vil ikke flytte til Startknappen, når jeg
starter kalendersøgning.
x Kontroller, om den kanal og dato du vil afspille er markeret med Vsymbolet.
Både kanal og dato skal kontrolleres, før du kan begynde at afspille med
Startknappen.
Når alarmen lyder, trykker jeg på knappen [ALARM]
på frontpanelet for at frigive alarmen, men det virker
ikke. Alarmen bliver ved, og jeg kunne ikke afbryde
den på nogen måde.
x Tryk på knappen [MENU] på frontpanelet for at frigive alarmen på
følgende måde:
1) For at ophæve tilstanden overvågning af begivenhed:
Overvågningstilstand – indstil varigheden af
begivenhedsovervågningen til Fra.
2) For at frigive alarmlyden: Tilstanden Begivenhedsoptagelse - Alarm
(Bevægelsesdetektering/Videotab) – deaktiver alarmlyden.
3) Frigivelse af begivenheden: Tilstanden Begivenhedsoptagelse - Alarm
(Bevægelsesdetektering/Videotab) – indstil tilstanden til Fra.
Der er ikke noget svar, selv om jeg trykker på
knappen [PTZ] på Live-skærmen.
x Menu Kamera Kontroller om de aktuelle protokoller og andre
indstillinger i PTZ-enheden er korrekt konfigurerede i overensstemmelse
med PTZ-kameraet.
Jeg har konstaterer, at DVR’en ikke genkender alle
de diske der er installeret, når jeg tilslutter flere
eksterne harddiske til DVR’en.
x Det tager tid, før DVR’en genkender flere eksterne harddiske. Prøv igen
om lidt, og hvis problemet (mht. genkendelse af alle tilsluttede
harddiske) vedvarer, kan det skyldes en mekanisk fejl af den installerede
harddisk. Prøv igen med en anden harddisk.
Dansk _101
 APPENDIKS
Systemet tænder ikke, og indikatoren på frontpanelet
virker slet ikke.
appendiks
Symptom
Afhjælpning
Meddelelsen ”Du skal nulstille dato/tid” vises på
skærmen.
Denne meddelelse vises, hvis der opstår et problem med
tidsindstillingen af det interne ur, eller en fejl i selve uret. Kontakt
forhandleren eller servicecenteret for yderligere oplysninger.
Tidslinjen vises ikke i tilstanden Søgning.
Tidslinjen kan skifte mellem normal og udvidet tilstand. I udvidet tilstand
vises tidslinjen muligvis ikke i den aktuelle tidslinje. Skift til normal
tilstand, eller brug venstre eller højre knap til at navigere gennem
tidslinjen.
Ikonet Ingen harddisk ”NO HDD” og en
fejlmeddelelse vises.
Kontroller harddiskens tilslutning. Hvis problemet vedvarer i en normal
tilstand, skal du kontakte nærmeste servicecenter for at få harddisken
kontrolleret af servicepersonalet.
Jeg har installeret en ekstra harddisk på DVR’en,
men den genkender ikke harddisken.
Se kompatibilitetslisten for at kontrollere, om den ekstra harddisk
understøttes af DVR’en.
Kontakt den forhandler, som solgte dig DVR’en, for at få
kompatibilitetslisten.
Jeg har tilsluttet en ekstern lagringsenhed (ekstern
SATA HDD) til DVR’en, men DVR’en lader ikke til at
genkende den.
Se kompatibilitetslisten for eksterne lagringsenheder for at kontrollere,
om den tilsluttede enhed understøttes af DVR’en.
Kontakt den forhandler, som solgte dig DVR’en, for at få
kompatibilitetslisten.
Hvis jeg trykker på tasten ESC i WebViewer’ens fulde
skærmtilstand, skifter systemet ikke til en normal
delt tilstand.
102_ appendiks
Tryk på tasterne ALT+TAB for at vælge ‘ACTIVE MOVIE’, og tryk på
tasten ESC igen. Systemet vil skifte til normal opdelt tilstand.
OPEN SOURCE LICENSE REPORT ON THE PRODUCT
This product uses software provided under the name of GPL and LGPL. You can receive the following GPL
and LGPL source codes by email request to www.sec.co.kr.
GPL Software : linux kernel, Sysvinit, dosfstols, wget, msmtp, busybox, cdrtools, dvd+rw-tools, iconv,
smartctl, uboot, minicom, openssl, bash, lm_sensors
LGPL Software : glibc, vmstat, inetutils
OpenSSL License : OpenSSL
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed
to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom
to share and change free software to make
sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the
Free Software Foundation’s software and to
any other program whose authors commit to
using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Lesser General
Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we are
referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish),
that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you
know you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of
the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show
them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps:
(1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on
the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened
constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses,
in effect making the program proprietary. To
prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone’s free use
or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin S
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such
program or work, and a “work based on the
Program” means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion
of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed
as “you”.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running the
Dansk _103
 APPENDIKS
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Program is not restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents constitute a
work based on the Program (independent of having
been made by running the Program). Whether that
is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Program’s source code as you receive it, in
any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep
intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and give any other
recipients of the Program a copy of this License
along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed the
files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or
publish, that in whole or in part contains or is
derived from the Program or any part thereof,
to be licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you must
cause it, when started running for such
interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice
that there is no warranty (or else, saying
that you provide a warranty) and that users
may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a
copy of this License. (Exception: if the Program
itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based
on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not
apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based
on the Program, the distribution of the whole must
be on the terms of this License, whose permissions
for other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who wrote
it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
104_ appendiks
rights or contest your rights to work written entirely
by you; rather, the intent is to exercise the right to
control the distribution of derivative or collective
works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Program with the Program (or with
a work based on the Program) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring the
other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a
work based on it, under Section 2) in object code
or executable form under the terms of Sections 1
and 2 above provided that you also do one of the
following:
a) Accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must
be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for
software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at
least three years, to give any third party, for a
charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received
as to the offer to distribute corresponding
source code. (This alternative is allowed only
for noncommercial distribution and only if
you received the program in object code or
executable form with such an offer, in accord
with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it. For
an executable work, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus
any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation
of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source
or binary form) with the major components (compiler,
kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made
by offering access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the source
code from the same place counts as distribution of
the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object
code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or
distribute the Program except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy,
modify, sublicense or distribute the Program is void,
and will automatically terminate your rights under
this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will
not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
6. Each time you redistribute the Program (or
any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’
exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties
to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions are
imposed on you (whether by court order, agreement
or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions
of this License. If you cannot distribute so as to
satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as
a consequence you may not distribute the Program
at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely
from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply and
the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or
to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity
of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices. Many
people have made generous contributions to the
wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he
or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that
choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General Public
License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ
in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version number
of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the terms
and conditions either of that version or of any later
version published by the Free Software Foundation.
If the Program does not specify a version number
of this License, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program
into other free programs whose distribution
conditions are different, write to the author to ask
for permission. For software which is copyrighted
by the Free Software Foundation, write to the
Free Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided by
the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE
OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR
THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
Dansk _105
 APPENDIKS
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing else
grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program
(or any work based on the Program), you indicate
your acceptance of this License to do so, and all
its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Program or works based on it.
8. If the distribution and/or use of the Program is
restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may
add an explicit geographical distribution limitation
excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE
THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU
OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you want it to be
of the greatest possible use to the public, the best
way to achieve this is to make it free software which
everyone can redistribute and change under these
terms.
To do so, attach the following notices to the
program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at
least the “copyright” line and a pointer to where the
full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea of
what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 2 of the
License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will
be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program;
if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short
notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name
of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY
NO WARRANTY; for details type ‘show w’. This is
free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show
c’ should show the appropriate parts of the General
Public License. Of course, the commands you use
may be called something other than ‘show w’ and
106_ appendiks
‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu
items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the program, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’ (which makes
passes at compilers) written by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking
proprietary applications with the library. If this is
what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
<http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft
license for software and other kinds of works.
The licenses for most software and other practical
works are designed to take away your freedom to
share and change the works. By contrast, the GNU
General Public License is intended to guarantee
your freedom to share and change all versions of
a program--to make sure it remains free software
for all its users. We, the Free Software Foundation,
use the GNU General Public License for most of our
software; it applies also to any other work released
this way by its authors. You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to
freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom
to distribute copies of free software (and charge for
them if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the
software or use pieces of it in new free programs,
and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to prevent others
from denying you these rights or asking you to
surrender the rights. Therefore, you have certain
responsibilities if you distribute copies of the
software, or if you modify it: responsibilities to
respect the freedom of others.
To “modify” a work means to copy from or adapt all
or part of the work in a fashion requiring copyright
permission, other than the making of an exact copy.
The resulting work is called a “modified version”
of the earlier work or a work “based on” the earlier
work.
Developers that use the GNU GPL protect your
rights with two steps: (1) assert copyright on the
software, and (2) offer you this License giving you
legal permission to copy, distribute and/or modify it.
A “covered work” means either the unmodified
Program or a work based on the Program.
For the developers' and authors' protection, the
GPL clearly explains that there is no warranty for
this free software. For both users' and authors'
sake, the GPL requires that modified versions be
marked as changed, so that their problems will not
be attributed erroneously to authors of previous
versions.
Some devices are designed to deny users access
to install or run modified versions of the software
inside them, although the manufacturer can do so.
This is fundamentally incompatible with the aim of
protecting users' freedom to change the software.
The systematic pattern of such abuse occurs in
the area of products for individuals to use, which is
precisely where it is most unacceptable. Therefore,
we have designed this version of the GPL to prohibit
the practice for those products. If such problems
arise substantially in other domains, we stand ready
to extend this provision to those domains in future
versions of the GPL, as needed to protect the
freedom of users.
Finally, every program is threatened constantly by
software patents. States should not allow patents
to restrict development and use of software on
general-purpose computers, but in those that do,
we wish to avoid the special danger that patents
applied to a free program could make it effectively
proprietary. To prevent this, the GPL assures that
patents cannot be used to render the program nonfree.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS
0. Definitions.
“This License” refers to version 3 of the GNU
General Public License.
“Copyright” also means copyright-like laws
that apply to other kinds of works, such as
semiconductor masks.
“The Program” refers to any copyrightable work
licensed under this License. Each licensee is
addressed as “you”. “Licensees” and “recipients”
may be individuals or organizations.
To “propagate” a work means to do anything with it
that, without permission, would make you directly or
secondarily liable for infringement under applicable
copyright law, except executing it on a computer
or modifying a private copy. Propagation includes
copying, distribution (with or without modification),
making available to the public, and in some
countries other activities as well.
To “convey” a work means any kind of propagation
that enables other parties to make or receive
copies. Mere interaction with a user through a
computer network, with no transfer of a copy, is not
conveying.
An interactive user interface displays “Appropriate
Legal Notices” to the extent that it includes a
convenient and prominently visible feature that (1)
displays an appropriate copyright notice, and (2)
tells the user that there is no warranty for the work
(except to the extent that warranties are provided),
that licensees may convey the work under this
License, and how to view a copy of this License.
If the interface presents a list of user commands or
options, such as a menu, a prominent item in the
list meets this criterion.
1. Source Code.
The “source code” for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
“Object code” means any non-source form of a
work.
A “Standard Interface” means an interface that
either is an official standard defined by a recognized
standards body, or, in the case of interfaces
specified for a particular programming language,
one that is widely used among developers working
in that language.
The “System Libraries” of an executable work
include anything, other than the work as a whole,
that (a) is included in the normal form of packaging
a Major Component, but which is not part of that
Major Component, and (b) serves only to enable
use of the work with that Major Component, or
to implement a Standard Interface for which an
implementation is available to the public in source
code form. A “Major Component”, in this context,
means a major essential component (kernel,
window system, and so on) of the specific operating
system (if any) on which the executable work runs,
or a compiler used to produce the work, or an
object code interpreter used to run it.
Dansk _107
 APPENDIKS
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must
pass on to the recipients the same freedoms that
you received. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must
show them these terms so they know their rights.
The “Corresponding Source” for a work in object
code form means all the source code needed to
generate, install, and (for an executable work) run
the object code and to modify the work, including
scripts to control those activities. However, it does
not include the work's System Libraries, or generalpurpose tools or generally available free programs
which are used unmodified in performing those
activities but which are not part of the work. For
example, Corresponding Source includes interface
definition files associated with source files for the
work, and the source code for shared libraries and
dynamically linked subprograms that the work is
specifically designed to require, such as by intimate
data communication or control flow between those
subprograms and other parts of the work.
The Corresponding Source need not include
anything that users can regenerate automatically
from other parts of the Corresponding Source.
The Corresponding Source for a work in source
code form is that same work.
2. Basic Permissions.
All rights granted under this License are granted
for the term of copyright on the Program, and are
irrevocable provided the stated conditions are
met. This License explicitly affirms your unlimited
permission to run the unmodified Program. The
output from running a covered work is covered
by this License only if the output, given its
content, constitutes a covered work. This License
acknowledges your rights of fair use or other
equivalent, as provided by copyright law.
You may make, run and propagate covered works
that you do not convey, without conditions so
long as your license otherwise remains in force.
You may convey covered works to others for the
sole purpose of having them make modifications
exclusively for you, or provide you with facilities for
running those works, provided that you comply
with the terms of this License in conveying all
material for which you do not control copyright.
Those thus making or running the covered works
for you must do so exclusively on your behalf, under
your direction and control, on terms that prohibit
them from making any copies of your copyrighted
material outside their relationship with you.
Conveying under any other circumstances is
permitted solely under the conditions stated below.
Sublicensing is not allowed; section 10 makes it
unnecessary.
3. Protecting Users' Legal Rights From AntiCircumvention Law.
No covered work shall be deemed part of an
effective technological measure under any
applicable law fulfilling obligations under article
11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20
December 1996, or similar laws prohibiting or
restricting circumvention of such measures.
108_ appendiks
When you convey a covered work, you waive any
legal power to forbid circumvention of technological
measures to the extent such circumvention is
effected by exercising rights under this License with
respect to the covered work, and you disclaim any
intention to limit operation or modification of the
work as a means of enforcing, against the work's
users, your or third parties' legal rights to forbid
circumvention of technological measures.
4. Conveying Verbatim Copies.
You may convey verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate copyright
notice; keep intact all notices stating that this
License and any non-permissive terms added in
accord with section 7 apply to the code; keep intact
all notices of the absence of any warranty; and give
all recipients a copy of this License along with the
Program.
You may charge any price or no price for each
copy that you convey, and you may offer support or
warranty protection for a fee.
5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or
the modifications to produce it from the Program,
in the form of source code under the terms of
section 4, provided that you also meet all of these
conditions:
a) The work must carry prominent notices stating
that you modified it, and giving a relevant date.
b) The work must carry prominent notices stating
that it is released under this License and
any conditions added under section 7. This
requirement modifies the requirement in section
4 to “keep intact all notices”.
c) You must license the entire work, as a whole,
under this License to anyone who comes
into possession of a copy. This License will
therefore apply, along with any applicable
section 7 additional terms, to the whole of the
work, and all its parts, regardless of how they
are packaged. This License gives no permission
to license the work in any other way, but it
does not invalidate such permission if you have
separately received it.
d) If the work has interactive user interfaces,
each must display Appropriate Legal Notices;
however, if the Program has interactive
interfaces that do not display Appropriate Legal
Notices, your work need not make them do so.
A compilation of a covered work with other
separate and independent works, which are not by
their nature extensions of the covered work, and
which are not combined with it such as to form a
larger program, in or on a volume of a storage or
distribution medium, is called an “aggregate” if the
compilation and its resulting copyright are not used
to limit the access or legal rights of the compilation's
A separable portion of the object code, whose
source code is excluded from the Corresponding
Source as a System Library, need not be included
in conveying the object code work.
6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code
form under the terms of sections 4 and 5, provided
that you also convey the machine-readable
Corresponding Source under the terms of this
License, in one of these ways:
A “User Product” is either (1) a “consumer product”,
which means any tangible personal property
which is normally used for personal, family, or
household purposes, or (2) anything designed or
sold for incorporation into a dwelling. In determining
whether a product is a consumer product, doubtful
cases shall be resolved in favor of coverage. For
a particular product received by a particular user,
“normally used” refers to a typical or common use of
that class of product, regardless of the status of the
particular user or of the way in which the particular
user actually uses, or expects or is expected to
use, the product. A product is a consumer product
regardless of whether the product has substantial
commercial, industrial or non-consumer uses,
unless such uses represent the only significant
mode of use of the product.
a) Convey the object code in, or embodied
in, a physical product (including a physical
distribution medium), accompanied by the
Corresponding Source fixed on a durable
physical medium customarily used for software
interchange.
b) Convey the object code in, or embodied
in, a physical product (including a physical
distribution medium), accompanied by a written
offer, valid for at least three years and valid for
as long as you offer spare parts or customer
support for that product model, to give anyone
who possesses the object code either (1) a
copy of the Corresponding Source for all the
software in the product that is covered by
this License, on a durable physical medium
customarily used for software interchange, for
a price no more than your reasonable cost of
physically performing this conveying of source,
or (2) access to copy the Corresponding
Source from a network server at no charge.
c) Convey individual copies of the object code
with a copy of the written offer to provide the
Corresponding Source. This alternative is
allowed only occasionally and noncommercially,
and only if you received the object code with
such an offer, in accord with subsection 6b.
d) Convey the object code by offering access from
a designated place (gratis or for a charge), and
offer equivalent access to the Corresponding
Source in the same way through the same
place at no further charge. You need not
require recipients to copy the Corresponding
Source along with the object code. If the place
to copy the object code is a network server, the
Corresponding Source may be on a different
server (operated by you or a third party) that
supports equivalent copying facilities, provided
you maintain clear directions next to the object
code saying where to find the Corresponding
Source. Regardless of what server hosts the
Corresponding Source, you remain obligated to
ensure that it is available for as long as needed
to satisfy these requirements.
e) Convey the object code using peer-to-peer
transmission, provided you inform other peers
where the object code and Corresponding
Source of the work are being offered to the
general public at no charge under subsection
6d.
“Installation Information” for a User Product
means any methods, procedures, authorization
keys, or other information required to install and
execute modified versions of a covered work in
that User Product from a modified version of its
Corresponding Source. The information must
suffice to ensure that the continued functioning of
the modified object code is in no case prevented or
interfered with solely because modification has been
made.
If you convey an object code work under this
section in, or with, or specifically for use in, a User
Product, and the conveying occurs as part of a
transaction in which the right of possession and use
of the User Product is transferred to the recipient
in perpetuity or for a fixed term (regardless of how
the transaction is characterized), the Corresponding
Source conveyed under this section must be
accompanied by the Installation Information. But
this requirement does not apply if neither you nor
any third party retains the ability to install modified
object code on the User Product (for example, the
work has been installed in ROM).
The requirement to provide Installation Information
does not include a requirement to continue to
provide support service, warranty, or updates for
a work that has been modified or installed by the
recipient, or for the User Product in which it has
been modified or installed. Access to a network may
be denied when the modification itself materially and
adversely affects the operation of the network or
violates the rules and protocols for communication
across the network.
Corresponding Source conveyed, and Installation
Information provided, in accord with this section
must be in a format that is publicly documented (and
with an implementation available to the public
Dansk _109
 APPENDIKS
users beyond what the individual works permit.
Inclusion of a covered work in an aggregate does
not cause this License to apply to the other parts of
the aggregate.
in source code form), and must require no special
password or key for unpacking, reading or copying.
7. Additional Terms.
“Additional permissions” are terms that supplement
the terms of this License by making exceptions
from one or more of its conditions. Additional
permissions that are applicable to the entire
Program shall be treated as though they were
included in this License, to the extent that they are
valid under applicable law. If additional permissions
apply only to part of the Program, that part may be
used separately under those permissions, but the
entire Program remains governed by this License
without regard to the additional permissions.
When you convey a copy of a covered work,
you may at your option remove any additional
permissions from that copy, or from any part of it.
(Additional permissions may be written to require
their own removal in certain cases when you modify
the work.) You may place additional permissions
on material, added by you to a covered work, for
which you have or can give appropriate copyright
permission.
Notwithstanding any other provision of this License,
for material you add to a covered work, you may (if
authorized by the copyright holders of that material)
supplement the terms of this License with terms:
a) Disclaiming warranty or limiting liability differently
from the terms of sections 15 and 16 of this
License; or
b) Requiring preservation of specified reasonable
legal notices or author attributions in that
material or in the Appropriate Legal Notices
displayed by works containing it; or
c) Prohibiting misrepresentation of the origin of
that material, or requiring that modified versions
of such material be marked in reasonable ways
as different from the original version; or
d) Limiting the use for publicity purposes of names
of licensors or authors of the material; or
e) Declining to grant rights under trademark law
for use of some trade names, trademarks, or
service marks; or
f) Requiring indemnification of licensors and
authors of that material by anyone who conveys
the material (or modified versions of it) with
contractual assumptions of liability to the
recipient, for any liability that these contractual
assumptions directly impose on those licensors
and authors.
All other non-permissive additional terms are
considered “further restrictions” within the meaning
of section 10. If the Program as you received it,
or any part of it, contains a notice stating that it is
governed by this License along with a term that is
a further restriction, you may remove that term. If a
license document contains a further restriction but
permits relicensing or conveying under this License,
you may add to a covered work material governed
110_ appendiks
by the terms of that license document, provided
that the further restriction does not survive such
relicensing or conveying.
If you add terms to a covered work in accord with
this section, you must place, in the relevant source
files, a statement of the additional terms that apply
to those files, or a notice indicating where to find the
applicable terms.
Additional terms, permissive or non-permissive, may
be stated in the form of a separately written license,
or stated as exceptions; the above requirements
apply either way.
8. Termination.
You may not propagate or modify a covered work
except as expressly provided under this License.
Any attempt otherwise to propagate or modify it
is void, and will automatically terminate your rights
under this License (including any patent licenses
granted under the third paragraph of section 11).
However, if you cease all violation of this License,
then your license from a particular copyright holder
is reinstated (a) provisionally, unless and until the
copyright holder explicitly and finally terminates
your license, and (b) permanently, if the copyright
holder fails to notify you of the violation by some
reasonable means prior to 60 days after the
cessation.
Moreover, your license from a particular copyright
holder is reinstated permanently if the copyright
holder notifies you of the violation by some
reasonable means, this is the first time you have
received notice of violation of this License (for any
work) from that copyright holder, and you cure the
violation prior to 30 days after your receipt of the
notice.
Termination of your rights under this section does
not terminate the licenses of parties who have
received copies or rights from you under this
License. If your rights have been terminated and not
permanently reinstated, you do not qualify to receive
new licenses for the same material under section
10.
9. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in
order to receive or run a copy of the Program.
Ancillary propagation of a covered work occurring
solely as a consequence of using peer-to-peer
transmission to receive a copy likewise does not
require acceptance. However, nothing other than
this License grants you permission to propagate or
modify any covered work. These actions infringe
copyright if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or propagating a covered
work, you indicate your acceptance of this License
to do so.
10. Automatic Licensing of Downstream
Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient
automatically receives a license from the original
licensors, to run, modify and propagate that work,
subject to this License. You are not responsible
for enforcing compliance by third parties with this
License.
You may not impose any further restrictions on the
exercise of the rights granted or affirmed under this
License. For example, you may not impose a license
fee, royalty, or other charge for exercise of rights
granted under this License, and you may not initiate
litigation (including a cross-claim or counterclaim in
a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed
by making, using, selling, offering for sale, or
importing the Program or any portion of it.
11. Patents.
A “contributor” is a copyright holder who authorizes
use under this License of the Program or a work on
which the Program is based. The work thus licensed
is called the contributor's “contributor version”.
A contributor's “essential patent claims” are
all patent claims owned or controlled by the
contributor, whether already acquired or hereafter
acquired, that would be infringed by some
manner, permitted by this License, of making,
using, or selling its contributor version, but do
not include claims that would be infringed only
as a consequence of further modification of
the contributor version. For purposes of this
definition, “control” includes the right to grant
patent sublicenses in a manner consistent with the
requirements of this License.
Each contributor grants you a non-exclusive,
worldwide, royalty-free patent license under the
contributor's essential patent claims, to make, use,
sell, offer for sale, import and otherwise run, modify
and propagate the contents of its contributor
version.
In the following three paragraphs, a “patent license”
is any express agreement or commitment, however
denominated, not to enforce a patent (such as an
express permission to practice a patent or covenant
not to sue for patent infringement). To “grant” such
If you convey a covered work, knowingly relying on
a patent license, and the Corresponding Source of
the work is not available for anyone to copy, free of
charge and under the terms of this License, through
a publicly available network server or other readily
accessible means, then you must either (1) cause
the Corresponding Source to be so available, or
(2) arrange to deprive yourself of the benefit of the
patent license for this particular work, or (3) arrange,
in a manner consistent with the requirements
of this License, to extend the patent license to
downstream recipients. “Knowingly relying” means
you have actual knowledge that, but for the patent
license, your conveying the covered work in a
country, or your recipient's use of the covered work
in a country, would infringe one or more identifiable
patents in that country that you have reason to
believe are valid.
If, pursuant to or in connection with a single
transaction or arrangement, you convey, or
propagate by procuring conveyance of, a covered
work, and grant a patent license to some of the
parties receiving the covered work authorizing them
to use, propagate, modify or convey a specific copy
of the covered work, then the patent license you
grant is automatically extended to all recipients of
the covered work and works based on it.
A patent license is “discriminatory” if it does not
include within the scope of its coverage, prohibits
the exercise of, or is conditioned on the nonexercise of one or more of the rights that are
specifically granted under this License. You may
not convey a covered work if you are a party to
an arrangement with a third party that is in the
business of distributing software, under which you
make payment to the third party based on the
extent of your activity of conveying the work, and
under which the third party grants, to any of the
parties who would receive the covered work from
you, a discriminatory patent license (a) in connection
with copies of the covered work conveyed by you
(or copies made from those copies), or (b) primarily
for and in connection with specific products or
compilations that contain the covered work, unless
you entered into that arrangement, or that patent
license was granted, prior to 28 March 2007.
Nothing in this License shall be construed as
excluding or limiting any implied license or other
defenses to infringement that may otherwise be
available to you under applicable patent law.
12. No Surrender of Others' Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court
order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot
convey a covered work so as to satisfy
Dansk _111
 APPENDIKS
An “entity transaction” is a transaction transferring
control of an organization, or substantially all assets
of one, or subdividing an organization, or merging
organizations. If propagation of a covered work
results from an entity transaction, each party to that
transaction who receives a copy of the work also
receives whatever licenses to the work the party's
predecessor in interest had or could give under
the previous paragraph, plus a right to possession
of the Corresponding Source of the work from the
predecessor in interest, if the predecessor has it or
can get it with reasonable efforts.
a patent license to a party means to make such an
agreement or commitment not to enforce a patent
against the party.
simultaneously your obligations under this License
and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may not convey it at all. For
example, if you agree to terms that obligate you to
collect a royalty for further conveying from those to
whom you convey the Program, the only way you
could satisfy both those terms and this License
would be to refrain entirely from conveying the
Program.
13. Use with the GNU Affero General Public
License.
Notwithstanding any other provision of this License,
you have permission to link or combine any covered
work with a work licensed under version 3 of the
GNU Affero General Public License into a single
combined work, and to convey the resulting work.
The terms of this License will continue to apply to
the part which is the covered work, but the special
requirements of the GNU Affero General Public
License, section 13, concerning interaction through
a network will apply to the combination as such.
14. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised
and/or new versions of the GNU General Public
License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ
in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies that a certain
numbered version of the GNU General Public
License “or any later version” applies to it, you have
the option of following the terms and conditions
either of that numbered version or of any later
version published by the Free Software Foundation.
If the Program does not specify a version number of
the GNU General Public License, you may choose
any version ever published by the Free Software
Foundation.
If the Program specifies that a proxy can decide
which future versions of the GNU General Public
License can be used, that proxy's public statement
of acceptance of a version permanently authorizes
you to choose that version for the Program.
Later license versions may give you additional
or different permissions. However, no additional
obligations are imposed on any author or copyright
holder as a result of your choosing to follow a later
version.
15. Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM,
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS
IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
112_ appendiks
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
16. Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
17. Interpretation of Sections 15 and 16.
If the disclaimer of warranty and limitation of liability
provided above cannot be given local legal effect
according to their terms, reviewing courts shall
apply local law that most closely approximates
an absolute waiver of all civil liability in connection
with the Program, unless a warranty or assumption
of liability accompanies a copy of the Program in
return for a fee.
END OF TERMS AND CONDITIONS
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation,
Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL.
It also counts
as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
To protect your rights, we need to make restrictions
that forbid distributors to deny you these rights or to
ask you to surrender these rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library,
whether gratis or for a fee, you must give the
recipients all the rights that we gave you. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to
the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1)
we copyright the library, and (2) we offer you this
license, which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very
clear that there is no warranty for the free library.
Also, if the library is modified by someone else and
passed on, the recipients should know that what
they have is not the original version, so that the
original author’s reputation will not be affected by
problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to
the existence of any free program. We wish to make
sure that a company cannot effectively restrict the
users of a free program by obtaining a restrictive
license from a patent holder. Therefore, we insist
that any patent license obtained for a version of the
library must be consistent with the full freedom of
use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries,
is covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether
statically or using a shared library, the combination
of the two is legally speaking a combined work, a
derivative of the original library. The ordinary General
Public License therefore permits such linking only
if the entire combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License permits more lax
criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public
License because it does Less to protect the user’s
freedom than the ordinary General Public License. It
also provides other free software developers Less of
an advantage over competing non-free programs.
These disadvantages are the reason we use the
ordinary General Public License for many libraries.
However, the Lesser license provides advantages in
certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible use
of a certain library, so that it becomes a de-facto
standard. To achieve this, non-free programs must
be allowed to use the library. A more frequent case
is that a free library does the same job as widely
used non-free libraries. In this case, there is little to
gain by limiting the free library to free software only,
so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library
in non-free programs enables a greater number of
people to use a large body of free software. For
example, permission to use the GNU C Library in
non-free programs enables many more people to
use the whole GNU operating system, as well as its
variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less
protective of the users’ freedom, it does ensure that
the user of a program that is linked with the Library
has the freedom and the wherewithal to run that
program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a “work based
on the library” and a “work that uses the library”.
The former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the
library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software
library or other program which contains a notice
placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of
this Lesser General Public License (also called “this
License”). Each licensee is addressed as “you”.
Dansk _113
 APPENDIKS
By contrast, the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to share and
change free software to make sure the software is
free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to use it.
You can use it too, but we suggest you first think
carefully about whether this license or the ordinary
General Public License is the better strategy to use
in any particular case, based on the explanations
below.
When we speak of free software, we are referring
to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have
the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish); that you receive
source code or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it in new free
programs; and that you are informed that you can
do these things.
A “library” means a collection of software functions
and/or data prepared so as to be conveniently
linked with application programs (which use some
of those functions and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A “work based on the Library” means
either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Library or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated straightforwardly
into another language. (Hereinafter, translation
is included without limitation in the term
“modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form
of the work for making modifications to it. For a
library, complete source code means all the source
code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to
control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running a program
using the Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its contents
constitute a work based on the Library (independent
of the use of the Library in a tool for writing it).
Whether that is true depends on what the Library
does and what the program that uses the Library
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Library’s complete source code as you
receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each
copy an appropriate copyright notice and disclaimer
of warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty;
and distribute a copy of this License along with the
Library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section
1 above, provided that you also meet all of these
conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed the
files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be
licensed at no charge to all third parties under
the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other
114_ appendiks
than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith effort
to ensure that, in the event an application does
not supply such function or table, the facility
still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of the application. Therefore,
Subsection 2d requires that any applicationsupplied function or table used by this function must
be optional: if the application does not supply it,
the square root function must still compute square
roots.)
These requirements apply to the modified work as
a whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Library, and can be reasonably
considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not
apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be
on the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written entirely
by you; rather, the intent is to exercise the right to
control the distribution of derivative or collective
works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not
based on the Library with the Library (or with a work
based on the Library) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work
under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary
GNU General Public License instead of this License
to a given copy of the Library. To do this, you must
alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public
License, version 2, instead of to this License. (If a
newer version than version 2 of the ordinary GNU
General Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you wish.) Do not
make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of
the code of the Library into a program that is not a
library.
4. You may copy and distribute the Library (or
a portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software
interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code
from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties
are not compelled to copy the source along with the
object code.
6. As an exception to the Sections above, you may
also combine or link a “work that uses the Library”
with the Library to produce a work containing
portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms
permit modification of the work for the customer’
s own use and reverse engineering for debugging
such modifications.
You must give prominent notice with each copy of
the work that the Library is used in it and that the
Library and its use are covered by this License.
You must supply a copy of this License. If the work
during execution displays copyright notices, you
must include the copyright notice for the Library
among them, as well as a reference directing the
7. You may place library facilities that are a work
based on the Library side-by-side in a single library
together with other library facilities not covered by
this License, and distribute such a combined library,
provided that the separate distribution of the work
Dansk _115
 APPENDIKS
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work with
the Library by being compiled or linked with it, is
called a “work that uses the Library”. Such a work,
in isolation, is not a derivative work of the Library,
and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with
the Library creates an executable that is a derivative
of the Library (because it contains portions of the
Library), rather than a “work that uses the library”.
The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such
executables.
When a “work that uses the Library” uses material
from a header file that is part of the Library, the
object code for the work may be a derivative work
of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the
work can be linked without the Library, or if the
work is itself a library. The threshold for this to be
true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and accessors,
and small macros and small inline functions (ten
lines or less in length), then the use of the object file
is unrestricted, regardless of whether it is legally a
derivative work. (Executables containing this object
code plus portions of the Library will still fall under
Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library,
you may distribute the object code for the work
under the terms of Section 6. Any executables
containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the
Library itself.
user to the copy of this License. Also, you must do
one of these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source code
for the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed
under Sections 1 and 2 above); and, if the
work is an executable linked with the Library,
with the complete machine readable “work
that uses the Library”, as object code and/or
source code, so that the user can modify the
Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It
is understood that the user who changes the
contents of definitions files in the Library will not
necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for
linking with the Library. A suitable mechanism
is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user’s computer
system, rather than copying library functions
into the executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the user
installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the
work was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the same
user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy
of these materials or that you have already sent
this user a copy.
For an executable, the required form of the “work
that uses the Library” must include any data
and utility programs needed for reproducing the
executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source
or binary form) with the major components (compiler,
kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the
license restrictions of other proprietary libraries that
do not normally accompany the operating system.
Such a contradiction means you cannot use both
them and the Library together in an executable that
you distribute.
based on the Library and of the other library facilities
is otherwise permitted, and provided that you do
these two things:
a) Accompany the combined library with a
copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities.
This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library
of the fact that part of it is a work based on
the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same
work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link
with, or distribute the Library except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties
who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated
so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing else
grants you permission to modify or distribute the
Library or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Library
(or any work based on the Library), you indicate
your acceptance of this License to do so, and all
its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or
any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You
are not responsible for enforcing compliance by
third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions are
imposed on you (whether by court order, agreement
or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions
of this License. If you cannot distribute so as to
satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as
a consequence you may not distribute the Library at
all. For example, if a patent license would not permit
royalty free redistribution of the Library by all those
who receive copies directly or indirectly through
you, then the only way you could satisfy both it
and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
116_ appendiks
the balance of the section is intended to apply, and
the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or
to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity
of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many
people have made generous contributions to the
wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he
or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that
choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest of
this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is
restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Library under this License may
add an explicit geographical distribution limitation
excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser General
Public License from time to time. Such new versions
will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or
concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number
of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a license
version number, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library
into other free programs whose distribution
conditions are incompatible with these, write to the
author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write
to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free
status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software
generally.
NO WARRANTY
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE
THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER
SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See
the GNU Lesser General Public License for more
details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with this
library; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 USA Also add information on how to
contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library ‘Frob’ (a library for tweaking
knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to
be of the greatest possible use to the public, we
recommend making it free software that everyone
can redistribute and change. You can do so by
permitting redistribution under these terms (or,
alternatively, under the terms of the ordinary General
Public License).
To apply these terms, attach the following notices
to the library. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have
at least the “copyright” line and a pointer to where
the full notice is found. one line to give the library’s
name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Dansk _117
 APPENDIKS
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE
OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR
THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY
“AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
Lesser General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2.1 of the
License, or (at your option) any later version.
OpenSSL LICENSE
* Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL
Project. All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the above copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer in
* the documentation and/or other materials
provided with the
* distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features
or use of this
* software must display the following
acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)”
* 4. The names “OpenSSL Toolkit” and
“OpenSSL Project” must not be used to
* endorse or promote products derived from
this software without
* prior written permission. For written
permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
* 5. Products derived from this software may
not be called “OpenSSL”
* nor may “OpenSSL” appear in their names
without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
* 6. Redistributions of any form whatsoever
must retain the following
* acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.
openssl.org/)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
OpenSSL PROJECT ‘‘AS IS’’ AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
118_ appendiks
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =============================
* This product includes cryptographic software
written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes
software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@
cryptsoft.com)
* All rights reserved.
* This package is an SSL implementation
written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to
conform with Netscapes SSL.
* This library is free for commercial and noncommercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The
following conditions
* apply to all code found in this distribution, be
it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by
the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@
cryptsoft.com).
* Copyright remains Eric Young’s, and as such
any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric
Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message
at program startup or
* in documentation (online or textual) provided
with the package.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the
* documentation and/or other materials
provided with the distribution.
 APPENDIKS
* 3. All advertising materials mentioning features or
use of this software
* must display the following acknowledgement:
* “This product includes cryptographic software
written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
* The word ‘cryptographic’ can be left out if the
rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a
derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement:
* “This product includes software written by Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC
YOUNG ‘‘AS IS’’ AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
Dansk _119
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for
bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet
husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne
i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis
batteriretursystem.
AB68-00769J
Download PDF

advertising