Samsung | SHR-6040P | Samsung SHR-6040P Bruksanvisning

SHR-6040
SHR-6042
Danish
Real Time DVR brugsanvisning
Virkelig gang DVR
Brugsanvisning
forestil dig mulighederne
Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung.
For at vi kan give dig den bedste service beder
vi dig registrere dit produkt på
www.samsung.com/global/register
AB82-01491A Rev-02
SHR-6042_DAN.indb i
6/6/2009 8:03:37 AM
hovedfunktioner for din DVR
Din digitale videooptager (DVR) komprimerer et 4-kanal kamerainput til en MPEG4-video. Den har også funktioner til indspilning
på HDD’en i realtid og afspilning af indholdet ved at komprimere 4-kanal audioinputtet med G.723. Gennem netværket
overfører den også video og lyd til en ekstern enhed i realtid og giver mulighed for overvågning af denne video og lyd gennem
en fjernbetjent PC.
4-kanal kompositte inputstik
Kompatibel med videokilderne NTSC/PAL
Videoens D1-størrelse (NTSC : 704x480 / PAL : 704x576) kan gemmes ved en hastighed på 90ips(NTSC)/75ips(PAL)
(Billeder per sekund)
4-kanal stik til loop gennem video
Understøtter overskrivningstilstanden for HDD
HDD-backup med stor kapacitet ved brug af USB 2.0-grænsefladen
Backup ved brug af USB 2.0-hukommelsen og DVD-RW
Indspil, afspil og foretag simultane video- og lyd-overførelser til Windows Network Viewer (Net I)
Mulighed for indspilning og afspilning af 4-kanal lyd
Flere gemmetilstande (Kontinuerlig, Bevægelse, Alarm In og Plan)
Alarmgrænseflade (input: 4, output: 2)
Fjernstyret overvågningsfunktion ved brug af Windows Network Viewer (Net I)
DETTE FØLGER MED I DIN DVR
Når du har købt dette produkt, bedes du fjerne emballagen og anbringe dette apparat på et fladt gulv eller placere det på det
sted, du ønsker at bruge det. Kontroller dernæst, om alle de følgende dele er med i æsken. Hvis du opdager, at der mangler en
del, bedes du kontakte det sted, hvor du har købt dette produkt.
Fjernstyringsenhed (RCU)
1 el-ledning
Software-CD
(med PDF-vejledningen)
Adapter
2 AAA-batterier
Brugsvejledning
SHR-6042_DAN.indb ii
4 specielle skruer
6/6/2009 8:03:38 AM
sikkerheds regulativer
Hver sikker på at huske det følgende for at sikre den rigtige brug af produktet og forhindre proprietær risiko eller
skader.
Brug ikke flere stik på en gang.
Denne kan skab unormal varme dannelse eller ild.
Sæt ikke en vase, blomsterpot, kop, kosmetik, medicin eller beholder med vand i nærheden af dig.
Det kan foranledige brand.
Bøj ikke el-ledningerne med magt eller sætte tungt materiale på det.
Det kan foranledige brand.
Rør ikke ved stikket med våde hænder.
Dette kan foranledige elektrisk chok.
Insæt stikket kraftigt nok at det ikke ryster.
En ikke perfekt forbindelse kan foranledige brand.
Holde produktet fri for fugt, støv eller snavs.
Dette kan foranledige brand eller elektrisk chok.
Placere ikke metaler (mønter, hårpinde, metal stykker mv) eller brandbar materiale
(tændstikker, papir mv.) i ventilations hullet.
Det kan foranledige brand.
Hold den omgivende temeratur mellem 0°C til 40°C og hold produktet fri for fugt.
Det kan foranledige nedbrud.
Sikre tilstrækkeligt med ventilation.
Dette kan foranledige unormal funktion pga. for høje temperaturer.
Hold produktet væk fra skarp lys eller varme fra varmeapperater.
Det kan foranledige brand.
Undlad at skille ad, reparere eller omdanne produktet
Dette kan foranledige brand, elektrisk stød eller skade på grund af
unormal funktion.
Stikket skal fjernes med omhu.
Ellers kan stikket måske blive ødelagt og foranledige brand eller elektrisk stød.
Tag stikket ud i tilfælde af torden eller lyn.
Det kan foranledige brand.
Hold dine børn væk fra batteriet efter du har taget det ud af produktet.
De kan komme til at sluge det ved en fejl.
Hvis dine børn sluger det så kontakt en læge med det samme.
Installere produktet et sikkeret sted og hæft produktet på væggen eller loftet med et stativ kraftigt nok til
ikke at falde ned.
Ellers er der risiko for at folk kommer til skade.
SHR-6042_DAN.indb iii
6/6/2009 8:03:39 AM
før start
Denne bruger manuel giver information om brugen af DVR så som en kort introduktion, del navne, funktioner, forbindelse med
andet udstyr, menu opsætning og lignende.
Du skal huske følgende opslag:
SEC forbeholder copyright til denne manual.
Denne manual kan ikke kopiers uden SEC’s skriftlig godkendelse.
Vi er ikke ansvarlig for nogle eller alle tab s0om følge af din brug af ikke-standard produkt eller overtrædelse af instructionerne
nævnt i denne manual.
Hvis du ønske at åbne indkapslingen for at undersøge problemer, konsultere venligst eksperten fra butikken hvor du købte
produktet.
Du kan downloade open source koder fra følgende hjemmeside : http://www.samsung.com.
Før der installeres en ekstern enhed, som for eksempel en ekstern hukommelse eller HDD, bedes du kontrollere enhedens
kompatibilitet med Samsung DVR. Listen over de enheder, der er kompatible med Samsung DVR, kan rekvireres hos din
forhandler.
ADVARSEL
Batteri
Ved battteri skift skal den rigtige type anvendes ellers risikerer man at produktet eksploderer. Derfor skal samme type anvendes
som det der findes i produktet. Følgende specificationer gælder det batteri du anvender nu.
Normal spænding : 3V
Normal kapacitet : 220mAh
Kontinuerlig standard belastning : 0.2mA
Drifts temperatur : -30 to +60°C
KUN I KALIFORNIEN USA
Denne Perklorat advarsel gælder kun for primær CR (Manganese Dioxide)
Lithium mønt celler i produktet solgt eller distribueret KUN i Kalifonien i USA.
“Perklorat Material - speciel behandling nødvendig.
Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.”
System Slukning
Hvis man slukker for produktet mens det kører eller foretager handling som produktet ikke er beregnet til kan det forudsage
skade på hard drive eller selve produktet. Det kan også forårsage en funktionsfejl i harddisken under anvendelsen af produktet.
Sluk for maskinen ved at bruge Power ( /I)knappen på frontpanelet af din DVR. Ved valg af OK knappen i pop up menuen
kan den strøm førende ledning fjernes.
Et UPS system kan installeres for at forhindre skader som følge af utilsigtede strøm svigt.
(Alle sporgsmål vedrørende UPS, skal stilles til UPS forhandleren.)
For at afbryde apparatet fra el-nettet skal stikket trækkes ud af stikkontakten. Derfor skal netstikket være let anvendeligt.
Dette apparat skal altid være sluttet til stikkontakten med en beskyttende jordforbindelse.
Drifts Temperatur
Den garanterede anvendelses temperatur for dette produkt ligger mellem 0°C og 45°C (32°F og 113 °F). Man risikerer at
produktet ikke kan køre hvis det i længere tid er blevet opbevaret under den garanterede minimums temperatur. Når apparatet
anvendes efter længere tids opbevaring i kulde skal det stå i stue temperatur for et stykke tid inden det tændes.
Især for den indbyggede HDD gælder det at den garanterede anvendelses temperatur ligger mellem 5°C to 55°C
(41°F to 113 °F). Ligeledes gælder at hard drive ikke kan køre under den garanterede minimums temperatur.
STANDARD GODKENDELSER
Apparatet er afprøvet og overholder klasse A digitalt apparat reglerne, i henhold til stykke 15 i FCC reglerne.
Disse grænser er udarbejdet så der ydes rimelig beskyttelse mod interferens under afspilning i et erhvervsmæssigt miljø.
Udstyret generer, bruger og kan udsende radio frekvens energi og hvis ikke installeret og brugt i henhold til
instruktionsmanualen kan foranledige skadelig interferens i radio kommunikationen. Hvis apperatet afspilles i et beboelses
område risikerer man forstyrende interferens som skal fjernes for ejerens egen udgift.
Det genopladelige batteri i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren.
Kontakt serviceyderen vedrørende udskiftning.
SHR-6042_DAN.indb iv
6/6/2009 8:03:40 AM
indhold
03
07
08
Betjeningsanordninger på DVR’en
Stikindgange på bagsiden
Fjernbetjening
INSTALLATION
10
Eftersyn af installationsmiljø
TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER
11
12
13
14
15
15
Tilslutning til video, lyd og skærm
Netværksforbindelse
Tilslutning af alarminput
Tilslutning af alarmoutput
Tilslutning af enheden RS-485
Tilslutning af USB
16
16
18
18
19
19
Brug af systemet
Live-skærmtilstand
Valg af lyd til/fra
Freeze og zoom
Overvågning af begivenhed
Spot-out-overvågning
20
20
20
27
29
31
31
34
34
35
Før brug
Br.-login
System
Kamera
Overvågn.
Indsp.-tils
Beg.-tils
Indsp.-plan
Backup
Netværk
41
41
42
42
43
43
Tilstanden PTZ kamerastyring
Grundlæggende styring af pan, tilt & zoom
Menuopsætning for ptzenheden
Forud. opsæt
Indstillinger for nulst. navn
Opsætning af kameramenu
44
44
44
Rec(normal indspilning)
Indsp.-plan
Event recording
INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID
03
11
LIVE
16
MENUOPSÆTNING
20
PTZ-KAMERASTYRING
41
INDSPILNING
44
indhold _01
SHR-6042_DAN.indb 01
6/6/2009 8:03:40 AM
SØG OG AFSPIL
45
APPENDIKS
48
45
45
45
46
46
Br.-login
Søgeskærmbillede
Valg af dato & tidspunkt for søgning
Valg Af Søgekanal & Indspilningsgraf
Afspilning
48
53
55
56
56
57
59
60
63
63
75
77
78
79
81
Net I
System
Kamera
Monitorindstilling
Optagelsesindstillinger
Optagelsesindstilling for Begivenhed
Netværk
SDB VIEWER
SFX-afspiller
WEB VIEWER
Popup-menu
Specifikationer
Oversigtsplaner
Fejlfinding (FAQ)
Open source license report on the product
02_ indhold
SHR-6042_DAN.indb 02
6/6/2009 8:03:40 AM
introduktion af din DVR med realtid
BETJENINGSANORDNINGER PÅ DVR’EN
SHR-6040
16
15
14
13
12
01 INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID
17
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SHR-6042
17
16
15
14
13
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
introduktion af din DVR med realtid _03
SHR-6042_DAN.indb 03
6/6/2009 8:03:40 AM
Nr.
Navn
Funktion
Der vil blive krævet brugergodkendelse, hvis tænd/sluk-knappen trykkes
ned, når du forsøger at afslutte systemdriften.
Den bruges, når du tænder/slukker for DVR’ens strømsystem.
1
Knappen
tænd/sluk
2
USB-terminal
3
Knappen Kanal
Den bruges, når den valgte kanal på visningstilstanden ændres til fuldskærm.
Den bruges som knap til numerisk indtastning i tilstanden for numerisk
indtastning.
4
Knappen PTZ
Udfører funktionerne TELE, WIDE, eller VIEW, når der vælges knappen PTZ.
5
Knappen
ZOOM (TELE)
Leverer funktionen til at gøre det digitale billede dobbelt så stort.
Tryk på knappen Enter( ) efter at have valgt det område, der skal
forstørres. (Udfører funktionen TELE, når der vælges knappen PTZ.)
6
Knappen
FREEZE (WIDE)
Udfører funktionen FREEZE i visningstilstanden.
(Udfører funktionen WIDE, når der vælges knappen PTZ.)
7
Knappen
SEARCH (VIS)
Dette er funktionen, som skifter til søgetilstand.
(Udfører funktionen VIS, når knappen PTZ vælges.)
8
Knappen MENU
Dette er funktionen, som ændrer systemet til opsætningstilstand.
Den bruges, når du går fra en nedre menu til den øvre menu eller går ud af
systemets opsætningstilstand.
Dette er terminalen, der bruges til tilslutning af en USB-enhed.
Den bruges, når du opgraderer systemets software.
Den bruges som tilslutningsport til en USB-mus.
Y
Når du går til en menu, bruges de som retningsknapper.
(De bruges som retningsknapper for PTZ-funktionen.)
Z
9
Knappen
Retning
U
Når menuens detaljer indstilles, bruges de til ændring af en
værdi eller retning.
(De bruges som retningsknapper for PTZ-funktionen.)
V
Enter(
)
Når der sættes en menu op, bruges den som Enter-knap.
Tryk på knappen Enter, når du ændrer opsætningsværdien
for en menu.
04_ introduktion af din DVR med realtid
SHR-6042_DAN.indb 04
6/6/2009 8:03:40 AM
Nr.
Navn
Funktion
ALARM-LED
HDD-LED
10
Denne lysdioede angiver, om der er normal adgang til HDD’en. Når der er
adgang til HDD’en, blinker LED gang på gang.
NETVÆRKSLED
Denne lysdiode angiver statussen af netværksforbindelsen og
dataoverførelsen.
BACKUP-LED
Denne lysdiode angiver statussen af backup-kopieringen.
REC-LED
Denne lysdiode angiver indspilningsstatussen.
Knappen
EJECT
Den udfører funktionen åbn/luk til DVD-RW.
Hurtigt
tilbage/
Tilbage
12
Hurtigt tilbage : Denne funktion bruges, når du udfører en
hurtig søgning i tilbagegående retning under afspilning.
Tilbage : Den funktion bruges, når du søger scene for scene
i tilbagegående retning ved pause-tilstand.
Stop
Denne funktion bruges, når du afslutter en søgning under
afspilning.
Play/
Pause
Denne funktion bruges ved at trykke på knappen for at få
Play/Pause-funktion under afspilning.
01 INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID
11
Hvis der opstår en begivenhed (for eksempel en bevægelse eller alarm)
tændes ALARM-LED.
Knappen Søg
Hurtigt
fremad/
Fremad
13
Knappen REC
14
Knappen
ALARM
15
Knappen
Opsætning af
LYD
Hurtigt fremad : Denne funktion bruges, når du udfører en
hurtig søgning i fremadgående retning under afspilning.
Fremad : Den funktion bruges, når du søger scene for scene
i fremadgående retning ved pause-tilstand.
Dette er funktionen, der indspiller alle kamerakanalerne uanset
indspildningsplanen.
Når der opstår en alarm, annullerer den alarmen.
Opsætter funktionen Til/Fra for lyden.
introduktion af din DVR med realtid _05
SHR-6042_DAN.indb 05
6/6/2009 8:03:41 AM
Nr.
Navn
Funktion
Viser 4-split skærmbillederne.
Knappen
Split-skærm/
Valg
Live-tilstand
Skærmskift : Der vil blive skiftet til en enkelt
skærmkanal i henhold til det tidspunkt, der
blev indstillet i systemopsætningen.
16
Knappen
Søgetilstand/
Valg
17
Signalmodtager
til fjernbetjening
Viser skærmbilledet billede-i-billede (PIP).
Viser 4-split skærmbillederne.
Søgetilstand
Viser 9-split skærmbillederne.
Dette er delen, som modtager signalerne fra fjernbetjeningen.
06_ introduktion af din DVR med realtid
SHR-6042_DAN.indb 06
6/6/2009 8:03:42 AM
STIKINDGANGE PÅ BAGSIDEN
8
9
10
01 INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID
7
6
5
4
3
2
1
1
DC-IN
Dette er stikforbindelsen til et 12V el-stik.
2
ALARM/RS485
ALARM IN 1~4 : Dette er terminalen til et alarminput.
ALARM OUT 1~2 : Dette er terminalen til et alarmoutput.
RS485 : Dette er terminalen til en PTZ-tilslutning.
3
USB
Dette er terminalen til tilslutning af en USB-enhed.
Den bruges, når du laver en sikkerhedskopi af videodata eller opgraderer systemets software.
4
AUDIO
AUDIO OUT : Dette er terminalen (RCA-jack) til et lydsignal-output.
(Når der udsendes etlydsignal, bør du bruger højtaleren med en indbygget lydforstærker.)
AUDIO IN : Dette er terminalen (RCA-jack) til et lydsignal-input.
5
SPOT OUT
Dette er terminalen (BNC-type) til outputtet SPOT OUT.
6
THROUGH
Terminalen THROUGH kan bruges til at sende et videosignal til et andet videoapparat.
7
VIDEO-IN
Denne terminal (BNC-type) bruges til et komposit videosignal-input.
Den understøtter både videosignalerne NTSC og PAL.
8
VGA
Dette er terminalen til VGA-signaloutputtet.
9
VIDEO OUT
Dette er terminalen (BNC-type) til et komposit lydsignal-output.
10
NETWORK
Dette er terminalen til en netværkstilslutning.
introduktion af din DVR med realtid _07
SHR-6042_DAN.indb 07
6/6/2009 8:03:42 AM
SHR-6042_DAN.indb 08
Tryk på knappen 0(10+), giv slip og tryk på knappen 1 (eller 2, 3, 4, 5, 6) igen inden for 3 sekunder.
KANAL 11-16
FR (hurtigt tilbage)
FR (hurtigt tilbage): Bruges til
hurtig tilbagegående søgning
under afspilning.
(-x2, -x4, -x8, -x16, -x32)
AUDIO
Slår lyden til og fra.
REC LOCK
Denne knap anvendes ikke til
SHR-6040/6042-produktet.
0~9
Vælger en enkelt kanal i livetilstand. Bruges til indtastning
af numeriske værdier.
FF (hurtigt fremad)
Bruges til hurtig fremadgående
søgning under afspilning.
(x2, x4, x8, x16, x32)
MODE
Vælg en split-skærm.
ALARM
Annullerer udsendelse af alarmer.
BACKUP
Denne knap anvendes ikke til
SHR-6040/6042-produktet.
OPEN/CLOSE
Bruges til at åbne og lukke
DVD-RW-drevet.
Tryk på knappen 0(10+), giv slip og tryk igen på knappen 0 inden for 3 sekunder. Eller tryk på knappen 0(10+), giv slip og vent i
3 sekunder.
KANAL 10
RECORD
Starter eller standser
indspilningen.
Tryk på den pågældende knap 1 til 9.
KANAL 1–9
Brug af de NUMERISKE Knapper
FJERNBETJENING
08_ introduktion af din DVR med realtid
6/6/2009 8:03:42 AM
SHR-6042_DAN.indb 09
VIEW
Udfører funktionen VIEW i
PTZ-tilstand.
PRESET
Denne knap anvendes ikke til
SHR-6040/6042-produktet.
SYS ID
Bruges til indtastning eller
bekræftelse af systemets eller
fjernbetjeningens ID.
ENTER
Viser markøren til kanalvalg
i live-tilstand eller bruges
som knap til valg af
menukonfigurationen.
SEARCH
Går til søgeskærmen.
FREEZE
Udfører funktionen FREEZE i
live-tilstand.
Play/Pause
Sætter afspilningen i pause
eller genoptager den.
Når produktet først afsendes, er fjernbetjeningens ID indstillet på ‘00’.
Ved ændring af fjernbetjeningens ID skal der trykkes på knappen SYS ID og indtastes “fjernbetjenings-ID’et”, der er knyttet til DVR’en.
WIDE
Udfører funktionen WIDE i
PTZ-tilstand.
TELE
Udfører funktionen TELE i
PTZ-tilstand.
PTZ
Slår PTZ-tilstanden til og fra.
OPSNEDTVENSTREWHØJREX
Bruges til ændring af indstillinger eller til
at flytte markøren op/ned/til venstre/til
højre.
MENU
Går til systemets menuskærm
eller til den øvre menu.
ZOOM
Udfører den digitale zoom (x2).
STOP
Standser afspilning.
01 INTRODUKTION AF DIN DVR MED REALTID
introduktion af din DVR med realtid _09
6/6/2009 8:03:43 AM
installation
Du bør være opmærksom på følgende, før du bruger
produktet.
Brug det ikke udendørs.
Anbring ikke vand eller væske i nærheden af
tilslutningsdelene eller produktet.
Påfør ikke for stor belastning eller kraft.
Træk ikke el-ledningen urimeligt ud.
Skil ikke produktet ad selv.
Overstig ikke det fastsatte spændingsområde for
ingangs- eller udgangseffekten.
Brug kun den godkendte el-ledning.
Til produktet med et jordstik skal du bruge en elledning med et jordben.
EFTERSYN AF
INSTALLATIONSMILJØ
Samsung Digital Videooptager (herefter omtalt som
“DVR”) er et højteknologisk udstyr, der indeholder
en højteknologisk HDD samt fortræffelige kredsløb.
Høje temperaturer inden i eller uden for produktet kan
reducere produktets levetid, forringe ydeevnen (se den
nedenstående Figur 1. Den forklarer sammenhængen
mellem temperatur og produktets levetid), og fører til
funktionsfejl.
Temperature
Unit: ºC
Figur 2
Opbevar venligst de følgende anvisninger til
chassismontering af Samsung DVR’erne for at gå videre
med installationen.
One Year: 24HR X 365 DAY =8,760 HR
1. Monteringsrammen, som DVR’en bliver monteret
på, bør ikke være lufttæt.
2. Og den skal kunne lade luftcirkulationen løbe
gennem luftstikket.
Life (Unit: HOURS)
Figur 1
3. Som vist i Figur 2 anbefaler vi, at du stabler
produktet med andre DVR’er eller bruger andre
chassismonterede enheder på en bestemt plads,
eller at du installerer et udluftningssystem til
tilpasning af luftstrømmen.
4. For at danne en naturlig konvektion bør luftindtaget
anbringes i bunden og udledningen i den øverste
del.
5. Vi anbefaler, at du installerer hvert luftindtag og
udledningshul med ventilatormotorer for at opnå
tilstrækkelig luftstrømning. (The air intake fan should
be equipped with a filter to prevent possible inflow
of dust and other impurities.) (Luftintagsventilatoren
bør udstyres med et filter, der forhindrer en mulig
indstrøming af støv og andre urenheder.)
6. Som vist i figur 1 skal temperaturen inden i
monteringsrammen og omkring DVR’en forblive
mellem 5 og 45°C.
10_ installation
SHR-6042_DAN.indb 10
6/6/2009 8:03:43 AM
tilslutning til andre enheder
TILSLUTNING TIL VIDEO, LYD OG SKÆRM
03 TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER
Lydoutput
Video In
Lydinput
MONITOR
Forsigtig
Alt afhængig af om ledningen er jordet eller ej, kan der være højspændingsstrøm i det videokabel, som
er tilkoblet kameraet. Det er derfor vigtigt, at strømforsyning til systemet er slået fra, når du forbinder
videokablerne til VIDEO IN terminalen.
tilslutning til andre enheder _11
SHR-6042_DAN.indb 11
6/6/2009 8:03:47 AM
NETVÆRKSFORBINDELSE
Forbindelse til Internettet gennem Ethernet (10/100BaseT)
RJ45 Ethernet Cable
(Direct Cable)
INTERNET
Back Bone
Hub/Switcher
Hub/Switcher
Windows NET-i
Forbindelse til Internettet gennem ADSL
RJ45 Ethernet Cable
(Direct Cable)
INTERNET
Phone(ADSL) Line
Hub/Switcher
ADSL MODEM
Windows NET-i
12_ tilslutning til andre enheder
SHR-6042_DAN.indb 12
6/6/2009 8:03:47 AM
TILSLUTNING AF ALARMINPUT
03 TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER
Tilslut en ledning fra signalkablet (2 ledninger) med forskellige sensorer (som for eksempel IR-sensor, varmetrådsdetektor og
magnestisk sensor) til JORDTERMINALEN, og tilslut den tilbageblivende signalledning til det ønskede terminalnummer for
ALARM-input.
Brug venligst den STRØMADAPTER, der svarer til strømspecifikationerne for de forskellige sensorer.
Forsigtig
tilslutning til andre enheder _13
SHR-6042_DAN.indb 13
6/6/2009 8:03:47 AM
TILSLUTNING AF ALARMOUTPUT
Som for eksempel en sirenelampe, forstærket sirene og eksternt relæ
Ekstern strøm
Tilslut en ledning fra signalkablet (2 ledninger) for en ekstern enhed (som for eksempel sirenelampe, forstærket sirene og eksternt
relæ) til JORDTERMINALEN, og tilslut den tilbageblivende signalledning til det ønskede terminalnummer for ALARM-input.
14_ tilslutning til andre enheder
SHR-6042_DAN.indb 14
6/6/2009 8:03:48 AM
TILSLUTNING AF ENHEDEN RS-485
03 TILSLUTNING TIL ANDRE ENHEDER
Port til tilslutning af RS-485 signalledning
(tilslut til RX-modtageren)
Forsigtig
Kontroller venligst, at enheden RS-485 understøttes af SHR-6040/6042-produktet. Og man skal være
forsigtig, når man tilslutter til RS-485-jackindgangen, eftersom den har polaritet (+ og –).
TILSLUTNING AF USB
1. Der er i alt 2 USB-tilslutningsforbindelser på for- og bagsiden af SHR-6040/6042.
2. Tilslut USB-HDD’en, en og USB-hukommelsen gennem for-/bagterminalerne på SHR-6040/6042.
3. Der kan kun sluttes én USB-enhed til hver USB-terminal.
4. Det giver en hot-plug-funktion, der giver mulighed for tilslutning/frakobling af en USB-enhed, mens systemet er i drift.
tilslutning til andre enheder _15
SHR-6042_DAN.indb 15
6/6/2009 8:03:48 AM
live
BRUG AF SYSTEMET
Tænd for strømmen, og det følgende Samsung-logo
bliver vist.
LIVE-SKÆRMTILSTAND
Live-skærmikoner
Live-skærmikonet angiver statussen af opsætning og
funktion for hvert skærmbillede.
Udfør initialiseringen for at sætte systemet i funktion
efter visningen af skærmbilledet med logoet.
Live-videoen vises, hvis initialiseringsprocessen
fuldføres normalt.
Det kan tage omkring 40 til 60 sekunder, før livevideoen vises.
Når live-videoen vises, vil det tidligere indstillede
opsætningsmiljø for systemet blive bevaret, og hvis
systemet ikke er blevet genstartet, vil live-videoen blive
vist, og du kan starte indspildningen.
Når du installerer en ny HDD, kan det kræve
meget længere tid, før live-videoen vises,
grundet HDD’ens initialiseringstid.
Hvis live-videoen ikke vises, bør du kontrollere,
om de indvendige og udvendige forbindelser
er normale. Hvis problemet fortsætter, bør du
kontakte stedet, hvor du købte dette produkt.
CAM_01
V.Loss
CAM_01
: Ikonet Indspilning
Det angiver tilstanden af REC-indspilning / Beg.
(bevægelse + alarm) / Kontinuer.-indspilning.
: Ikonet Størrelse af videoindspilning
Det viser de respektive størrelser Stor/Normal/CIF.
Stor : Fuld D1 - (NTSC) 704X480
(PAL) 704X576
Normal : Halv D1 - (NTSC) 704X480
(PAL) 720X576
CIF : CIF - (NTSC) 352X240
(PAL) 352X288
16_ live
SHR-6042_DAN.indb 16
6/6/2009 8:03:48 AM
: Optage Lås ikon
Det viser at optage låsen er aktiveret. Dette ikon kommer
frem når du optager video billeder mens optage lås er
aktiveret. For at annullere optagelse, indtast førindstillet
kodeord.
Live-skærmtilstande
Efter at have modtaget 4 live-videoinput, bliver billederne
vist i de følgende 3 tilstande.
: Ikonet PTZ
Kanalen, som PTZ-funktionen er indstillet på, viser PTZikonet. Det bliver gult, når PTZ-funktionen aktiveres.
Ikonet angiver tilstanden for Lyd Til/Fra, og hvis den bliver
slået til, bliver ikonet gult.
Ikonet vises ikke, når Video eller Lyd er deaktiveret.
CAM_02
CAM_03
CAM_04
< 4 Split >
CAM_01
CAM_02
04 LIVE
: Ikonet Lyd
CAM_01
< PIP >
: Alarm In-ikon
Det vises, når der spores en begivenhed fra Alarm In.
Autosekvens
: Bev-ikon
Det vises, når der opstår en bev.
: Ikonet Zoom
Det vises, når zoom-funktionen er aktiv, og det forsvinder,
når den annulleres.
: Ikonet Freeze
Det vises, når Freeze-funktionen er aktiv, og det
forsvinder, når den annulleres.
: Ikonet For lidt HDD-plads
Det vises, når indspilningspladsen på HDD’en ikke er stor
nok.
: Den vises, når HDD’en er beskadiget.
Tilstanden 4 Split :
Den viser 4 videokanaler på de respektive
split-skærmbilleder.
PIP (Billede-i-billede) :
Skærmen med 1/4 størrelse vises på den fulde skærm.
Kanalerne for både fulde og små skærmbilleder kan
vælges vilkårligt.
PIP-skærmbilledet kan placeres på hvilket som helst
af de 5 steder inden for fuldskærmen ved hjælp af
knappen S eller T.
Tilstanden Autosekvens :
Der vises sekventielt flerdobbelte kanaler på
fuldskærmen med det forudindstillede interval.
: Ikonet Skærmskift
Det vises, når den er i tilstanden skærmskift.
V.Tab / V.Fra : Status for videoinput
Hvis der ikke detekteres videoinput, selv når
videoopsætningen er slået til, vises ikonet [V.Tab] på den
tilsvarende kanal, og kanalen, hvor videoopsætningen er
slået fra, viser ikonet [V.Fra].
Forsigtig
Det er muligt at styre OSD-positonen
for K1, K3 og K4 på live-skærmen ved
hjælp af knapperne Op/Ned/Venstre/
Højre, når den er i firdelt tilstand.
live _17
SHR-6042_DAN.indb 17
6/6/2009 8:03:49 AM
Valg af live-skærmtilstand
Hver tilstand kan vælges ved hjælp af knappen MODE
og knapperne K1 til K4.
Den følgende figur viser diagrammet over ændring af
tilstand.
< 4 Split >
Indstillingen for Lyd Til/Fra i
tilstanden 4-split.
Hvis du trykker på knappen Enter( ) i tilstanden
4 split, vises markøren som vist på nedenstående figur,
og den tilsvarende kanal vælges.
Hvis der trykkes på knappen AUDIO efter at have valgt
en kanal, kan du indstille funktionen Lyd Til/Fra for den
tilsvarende kanal. Ikonet Lyd ændres dernæst til gul eller
hvid på den tilsvarende kanal i henhold til tilstanden Lyd
Til/Fra.
knappen MODE
Autosekvens
KAM_01
KAM_02
KAM_03
KAM_04
PIP
Starttilstanden er skærmen 4-split.
Der kan sekventielt vælges tilstande, bortset fra fuld
skærm, ved hjælp af knappen MODE
Når der trykkes på knappen MODE, skifter tilstanden
i den følgende sekvens : [4 Split] [PIP] [Auto-sekvens] [4 Split].
Du kan se fuldskærmen for hver kanal ved at vælge
de respektive knapper for K1 ~ K4.
Når der skiftes til fuldskærm fra split-skærmtilstanden,
kan du vende tilbage til den foregående splitskærmtilstand ved at trykke på knappen MODE.
VALG AF LYD TIL/FRA
Bortset fra tilstanden autosekvens kan hvilken som helst
kanal, der vises i hver split-tilstand, vælges vilkårligt i splittilstanden. Du kan aktivere og deaktivere kanalerne.
Kanalvalg & indstilling af Lyd Til/Fra i
PIP-tilstand
Hvis du klikker på knappen Enter( ) i PIP-indstilling,
vil du se en valgmarkør, hvilket markerer at den
tilsvarende kanal er valgt.
Efter at have valgt en kanal kan du indtaste kanalen ved
hjælp af knapperne K1 til K4 og indstille funktionen Lyd
On/Off som i tilstanden 4 split ved hjælp af knappen
AUDIO. Ikonet Audio ændres dernæst til gul eller hvid
på den tilsvarende kanal i henhold til tilstanden af Audio
Til/Fra.
FREEZE OG ZOOM
Freeze-funktion
Indstillingen for Lyd Til/Fra i
fuldskærmstilstand.
Freeze-funktionen standser midlertidigt videoen på den
aktuelle live-skærm, men den er kun aktiv i live-tilstand.
Du kan indstille funktionen Freeze Til/Fra ved at bruge
knappen FREEZE.
I fuldskærmstilstanden bliver lydfunktionen for den valgte
kanal automatisk slået til, og du kan indstille funktionen
Lyd Til/Fra ved at trykke på knappen AUDIO. Ikonet
Audio ændres til gul eller hvid på den tilsvarende kanal i
henhold til tilstanden Lyd Til/Fra.
18_ live
SHR-6042_DAN.indb 18
6/6/2009 8:03:49 AM
Hvis der opstår en begivenhed på kanal 1 og 3 inden for
30 sekunder, efter der er opstået en begivenhed i kanal 2
(som vist i figuren). Så skifter også kanalerne 1, 2 og 3 til
fuld skærm.
Zoom-funktion
Hvis der ikke opstår nye begivenheder inden for
varigheden af begivenhedsvisningen, vender den tilbage
til den foregående live-tilstand. Hvis du trykker på
knappen ALARM, før tiden for begivenhedsvisningen
udløber, standser overvågningen af begivenheden.
Hvis der opstår en begivenhed, lyser ALARM-LED,
og ALARM-LED slås fra, hvis du trykker på knappen
ALARM, mens lysdioden lyser.
Alarmindstillingen initialiseres, når der trykkes på knappen
ALARM. I dette tilfælde forsvinder ikonet Begivenhed.
Overvågningsfunktionen kan annulleres under
overvågning af begivenhed. Indspilningen af begivenhed
med tid før og efter begivenhed genoptages, når en ny
alarm opstår.
04 LIVE
Zoom-funktionen gør størrelsen af det valgte
område dobbelt så stor, men den er kun aktiv i
fuldskærmstilstand.
Zoom-området vises, når der trykkes på knappen
ZOOM i fuldskærmstilstand. Du kan justere
placeringen af zoom-området ved hjælp af knapperne
Retning(STWX). Hvis du trykker på knappen
Enter( ) efter at have valgt området, bliver
det valgte område vist dobbelt så stort som den
foregående størrelse. Billedplaceringen kan justeres
ved hjælp af knapperne retning(STWX), selv
efter at have forstørret det. Hvis der igen trykkes på
knappen Enter ( ) i den forstørrede tilstand, vil
det vende tilbage til zoomområdet, og du kan udføre
funktionen Zoom Fra ved hjælp af knappen ZOOM.
SPOT-OUT-OVERVÅGNING
Spot-out-overvågning er den funktion, der overvåger
hele skærmen på en specifik kanal med et anderledes
output end det, der kommer fra live-skærmen. Hvis et
overvågningspunkt vælges på menuskærmen, kan du
vælge en specifik kanal som Spot-out-kanal mellem
kanalerne 1 til 4, og du kan også overvåge alle kanalerne
med et inverval på autosekvenstid. Ikonerne for liveskærm vises ikke ved Spot-out-overvågning.
OVERVÅGNING AF
BEGIVENHED
På dette tidspunkt er den interne automatiske sekvenstid
identisk med spotindstillingens automatiske sekvenstid.
Hvis Spot-out-overvågning af begivenhed er aktiv, kan
kanalerne, hvor en begivenhed opstår, betragtes som
output for Spot-out. Hvis begivenheder forekommer
simultant fra flere kanaler, går kanalens udgangssignal
uden afbrydelser til Spot-udgangen.
Funktionen til overvågning af begivenhed viser den
kanal, der er forbundet til begivenheden, når en særlig
begivenhed (sensor/bevægelse) opstår. Funktionerne
for overvågning af begivenhed Til/Fra og varighed af
begivenhed kan indstilles ved at benytte kommandoen
“MENU” ”Monitoring” ”Live Mode”.
Når overvågningstiden for begivenheden for eksempel
er indstillet til 30 sekunder, vises kanal-2 i 30 sekunder
i fuld skærm, hvis der til at begynde med er opstået
en begivenhed på kanal-2 som vist på nedenstående
figur. Hvis der opstår en anden begivenhed inden for 30
sekunder, vises den også sammen med den aktuelle
begivenhed.
25
55
live _19
SHR-6042_DAN.indb 19
6/6/2009 8:03:50 AM
menuopsætning
FØR BRUG
Valg
Den gule markør viser det aktuelle valgvindue.
Som ved retningsfunktion skal du flytte markøren
hen på den menu, du ønsker at ændre, ved hjælp af
knapperne retning(STWX) på systemets forside.
Du får vist undervinduet, hvis du trykker på knappen
Enter( ), når markøren er anbragt på den ønskede
menu.
Tryk på knappen Enter( ) for at vælge et
punkt i menuen. Brug knappen S eller T på en
rullegardinmenu for at flytte markøren hen til det
ønskede punkt.
“OK” og “Cancel” i hvert opsætningsvindue
Når der foretages ændringer i et
opsætningvindue, kan de anvendes ved at vælge
“OK”. Når der vælges “Cancel”, bliver de ændrede
indstillinger ikke anvendt, og du vender tilbage til den
øvre menu.
Knapperne MENU og SEARCH
Knappen MENU eller SEARCH, hvis der trykkes på
denne først, vil fungere som indgangsknap. Når der er
blevet vist en indgangsmenu, vil skærmen ændres til
den foregående side, hvis der trykkes på knappen.
Symbol(X) Ved siden af titlen
Den viser rullegardinmenuen, når den vælges.
Virtuelt tastatur
Indtastning af tegn muliggøres med(
) eller ( ).
For at indtaste et tegn skal du flytte markøren hen på den
ønskede tegntast og trykke på knappen Enter( ).
BR.-LOGIN
Tryk på knappen MENU for at få vist menuskærmbilledet.
Br.-login
Menu-login
Br.-ID
ADMIN
Kodeord
OK
Flyt / Kontrol
Vælg
Annul.
Exit
For at kunne bruge adskillige DVR-funktioner som
for eksempel systemmiljøopsætning og søg er det
nødvendigt, at du logger dig ind i systemet med den
korrekte brugerkode. Du kan logge dig ind i systemet
ved at indtaste bruger-ID og adgangskode.
Ved levering er produktets indstillinger : Bruger-ID
‘ADMIN’ og adgangskode er ‘4321’.
SYSTEM
Systemmenuens detaljer er følgende:
SHR-6042/6040 MENU
System
►
Opsæt Tid / Dato / Sprog
Kamera
►
Overvågn.
►
Brugermanag.
- Kodeord
- Br. Tilf./Sl.
- Gruppeautoritet
Indsp.-tils
Beg.-tils
Profil
►
Indsp.-plan
Systeminformation & Opsæt
Opsæt HDD
Backup
Netværk
Flyt / Kontrol
Systemlog
►
Systemstop
Vælg
Exit
20_ menuopsætning
SHR-6042_DAN.indb 20
6/6/2009 8:03:50 AM
Opsæt Tid / Dato / Sprog
Opsæt Tid / Dato / Sprog
Opæst tid
2007-04-03 05:12:46
Datotype
YYYY - mm - dd
Tidstype
24
Sprog
Danish
OK
Vælg
Exit
Datotype
Den understøtter i alt 9 formater (som for eksempel
År-Måned-Dag / Dag-Måned-År / Måned-Dag-År).
Opæst tid
Det følgende skærmbillede vises, hvis der trykkes på
knappen Enter( ).
(GMT) Greenwich Mean Time : D
År
2007
Måned
4
DST Måned Uge
FRA
1
1st
Time
Dag
6
3
Ugent.
Time
SUN
0
Måned Uge
~
1
2st
OK
Flyt / Kontrol
Min
5
Vælg
Sek
10
Tidstype
Den understøtter to formater af 24 timer / 12 timer
(AM/PM).
05 MENUOPSÆTNING
Flyt / Kontrol
Annul.
DST (Sommetid)
DST sætter uret en time foran den lokale standardtid.
Denne indstilling gør det muligt for systemet at vise
tiden med justering af sommertid. Når du når hen til
datoen, der er indstillet til sommertid, går systemtiden
en time hurtigere.
Hvis DST er sat til “OFF”, vil den ikke blive anvendt.
Det er umuligt at gå ind i datomenuen til højre. Når du
sætter DST til “ON”, skal du angive starttiden til venstre
og sluttiden til højre, mens du tager udgangspunkt i
mærket “~”.
Sprog
Når du har valgt et sprog, vises OSD på det valgte
sprog. De tilgængelige sprog vises på listen.
Ugent. Time
SUN
0
Annul.
Kodeord
Exit
Brugermanag. - Kodeord
Vælg standardtidszonen, der passer til den tilsvarende
region. For at ændre dato og tid skal du flytte
markøren hen til det tilsvarende punkt og trykke på
knappen Enter( ). Rediger dernæst dag/måned/år
og sekund/minut/time ved hjælp af knapperne
S eller T. Gå ud af redigeringstilstanden ved igen at
trykke på knappen Enter( ). Når tiden er ændret,
vil datoen og tiden blive standset, indtil der trykkes på
“OK” eller “Annul.”.
Forsigtig
Hvis datoen og tiden bliver ændret til
tidligere værdier, vil den data, der er
registreret inden ændringen, måske blive
slettet. Hvis for eksempel klokken 8 om
morgenen bliver ændret til klokken 7 om
morgenen, vil den data, der er registreret
mellem klokken 7 og 8 om morgenen,
blive slettet.
Gl. kodeord
****
Nyt kodeord
****
Bekræft kodeord
****
Optagelseslås
OK
Flyt / Kontrol
Vælg
Annul.
Exit
Gl. kodeord
Når dette produkt afsendes, bliver adgangskoden for
brugerkontoen ‘ADMIN’ sat til ‘4321’.
Nyt kodeord
Et virtuelt tastatur vises, hvis der trykkes på knappen
Enter( ). Du kan indtaste op til 16 tegn enkeltvis.
Bekræft kodeord
Dette er menuen til bekræftelse af en nyligt ændret
adgangskode.
Optagelseslås
Hvis Optagelseslås er slået On, vises et
popup-vindue, der beder om kodeordet, mens
indspilningen deaktiveres.
menuopsætning _21
SHR-6042_DAN.indb 21
6/6/2009 8:03:51 AM
Br. Tilf./Sl.
Gruppeautoritet
Brugermanag. - Br. Tilf./Sl.
Brugermanag. - Gruppeautoritet
Grup.
Br.-ID
Br.1
Kodeord
****
Grup.
Br.-ID
Grup.1
Br.1
Grup.1
Br.2
Grup.1
Br.3
Grup.2
Br.4
Grup. 1
Grup. 1
Til
Ryd
Grup. 2
Grup. 3
Menu
Slet
Slet alle
OK
Annul.
System
Kamera
Overvågn.
Normal indsp.
Beg.-indsp.
Indsp.-plan
Backup
Netværk
Søg
Afspiln.
OK
Br. Tilf.
Du kan indtaste “Br.-ID” og “Kodeord”.
Med hensyn til den gruppe, brugeren kan tilhøre, skal
du vælge mellem “Grup.1”, “Grup.2” og “Grup.3”.
Efter at have givet brugerrettigheder til hver gruppe skal
der udpeges en bruger til gruppen.
Hvis du trykker på “Til”, bliver indtastningen registreret
på listen til højre.
Hvis du trykker på “Ryd”, bliver bruger-ID’et og
adgangskoden til venstre slettet.
User Delete
Efter at have flyttet markøren hen på det bruger-ID, der
skal slettes på listen til højre, skal du vælge det ved at
trykke på knappen Enter( ).
Hvis du trykker på “Slet”, bliver kun det valgte brugerID slettet fra listen.
Hvis du trykker på “Slet alle”, bliver alle de registrerede
bruger-ID’er på listen slettet.
Annul.
Grup.
Brugergruppen bliver delt ind i 3 grupper: Grup.1,
Grup.2 og Grup.3.
Tryk på knappen Enter( ) efter at have flyttet
markøren hen på den gruppe, som skal have tildelt en
brugerrettighed.
Menu
Du kan give rettigheder til systemopsætning og
overvågninger delvist eller til hele gruppen.
Med hensyn til opsætningen af rettigheder kan du
indstille/annullere den ved at trykke på knappen
Enter( ) efter at have flyttet markøren hen på det
tilsvarende punkt.
Punktet “System” giver mulighed for tildeling af
rettigheder til ‘Opsæt Tid / Dato / Sprog’,
‘Brugermanag.’, ‘Profil’, ‘Systemlog’,
‘Systeminformation & Opsæt’, ‘Opsæt HDD’ og
‘Systemstop’.
Punktet “Kamera” giver mulighed for tildeling af
rettigheder til ‘Kamerakonfiguration’, ‘PTZ-enhed’ og
‘Opsæt skærm’.
Punktet “Overvågn.” giver mulighed for tildeling af
rettigheder til ‘Live-tils’ og ‘Spot-tils’.
Punktet “Normal indsp.” giver mulighed for tildeling af
opsætningsrettigheder til ‘Kvalit.’, ‘Delb.’ og ‘Videostr.’.
Punktet “Beg.-indsp.” giver mulighed for tildeling
af rettigheder til ‘Opsæt beg-indsp.’, ‘Opsæt alarmdetektion’, ‘Opsæt bevæg.-detektion’ og ‘Opsæt
videotab-detektion’.
Punktet “Indsp.-plan” giver mulighed for tildeling af
opsætningsrettigheder til planen for indspilning.
Punktet “Backup” giver mulighed for tildeling af
opsætningsrettigheder til backup.
Punktet “Netværk” giver mulighed for tildeling af
rettigheder til ‘Opsæt IP’, ‘IP-test’, ‘Opsæt DDNS’,
‘Opsæt NTP’, ‘Opsæt tilb-k.’ og ‘Opsæt billedoverf.’.
Søg
Punktet “Afspiln.” giver mulighed for tildeling af
søgerettigheder.
22_ menuopsætning
SHR-6042_DAN.indb 22
6/6/2009 8:03:52 AM
Profil
Systemlog
Systemlog
Profil
Hent fabriksindstil.
OK
Profileksport
OK
Profilimport
OK
Progress
Trying.. 0%
OK
04-02 06:08:09 C3 C REC Stop
REC
System
04-02 06:08:09 C3 M REC Start C3
04-02 06:08:47 C2 M REC Stop
Fejl
04-02 06:08:47 C1 M REC Stop
Søg
04-02 06:08:50 C4 M REC Stop
Netværk
04-02 06:08:50 C3 M REC Stop
Backup
2007-04-02 05:39:53 € 2007-04-03 05:39:53
Vælg
OK
Exit
Hent fabriksindstil.
Den funktion bruges, når du genindstiller alle menuens
værdier til de oprindelige værdier.
Hvis du trykker på “OK”, vises et beskedvindue til
genstart. Du kan vælge “J.”. Den indspillede data vil
ikke blive slettet.
Profileksport
Betyder at du let kan konfigurere flere DVR enheder.
Denne funktion bruges, når du eksporterer den aktuelle
profil for systemet til den lagringsenhed, der er tilsluttet
USB-terminalen. Profilens fil vil blive kopieret til USBhukommelsen, hvis du trykker på “OK”. (Filenavn:
SetupData.tar)
Profilimport
Denne funktion bruges, når du importerer
systemprofilen, der er lagret i en USB-hukommelse,
og anvender den på det aktuelle system. Profilens fil vil
blive kopieret til det aktuelle system, hvis du trykker på
“OK”. Så vil beskedvinduet til genstart vises. Du kan
vælge “J.”.
Denne funktion viser en serie af registrerede opgaver,
der er blevet udført under driften af DVR-systemet, og
når systemet fungerer unormalt, giver det mulighed for let
at finde fejlen, så problemet kan blive løst.
Tryk på knappen Enter( ) efter at have flyttet markøren
hen på det ønskede registrerede punkt.
( ) : Gå til den forrige side.
( ) : Gå til den næste side.
Scope Designation
Hvis der trykkes på ikonet (
skærmbillede.
Starttid
År
2007
År
2007
) vises det følgende
2007 - 04 - 02 05 : 39 : 53
Måned
4
Sluttid
Progress
Denne funktion vil vise forløbsstatussen for den
opgave, systemet er i gang med at udføre.
05 MENUOPSÆTNING
Flyt / Kontrol
Dag
2
Time
5
Min
39
Sek
53
2007 - 04 - 03 16 : 35 : 44
Måned
4
Dag
3
Time
16
Min
35
Sek
44
OK
Forsigtig
Du bør ikke fjerne USBhukommelsen, når du kører
funktionen profile export/import.
Systemprofilens fil vil muligvis ikke
blive kopieret korrekt eller kan kan
måske ikke anvendes med systemet.
Når en systemprofil, der er medtaget
i værdien for netværksopsætning,
anvendes på en anden DVD, kan
der muligvis opstå en konflikt i IPadressen på grund af den samme
adresse. Hvis dette er tilfældet, bør
du nulstille netværkskonfigurationen
for at undgå en konflikt i IP_adressen.
“Starttid” og “Sluttid” skal indstilles for at kunne
søge i den registrerede data. For at ændre dato og
tid skal du flytte markøren hen til det tilsvarende punkt
og trykke på knappen Enter( ). Rediger dernæst
dag/måned/år og sekund/minut/time ved hjælp af
knapperne S eller T. Gå ud af redigeringstilstanden
ved igen at trykke på knappen Enter( ).
menuopsætning _23
SHR-6042_DAN.indb 23
6/6/2009 8:03:53 AM
REC
Viser informationen for indspilning i henhold til den
indspillede begivenhed og plan.
Søg
Viser tidsinformationen mellem søgetilstandens indgang
og udgang.
System
Viser start/stop af systemet, systemadgangsbruger og
information for opsætningsredigering.
Netværk
Viser tiden og IP-adressen for det tilsluttede system
gennem fjernsoftwaren.
Fejl
Viser den fejlinformation, der opstår på grund af fejl i
hardwaren.
Backup
Viser backup-informationen.
Liste over systemlog
Logtype
REC
System
Fejl
Logdetaljer
Beskrivelse
C(Channel) C REC START/STOP
Start/Stop af kontinuerlig indspilning
C(Channel) A REC START/STOP
Start/Stop af Alarm In indspilning
C(Channel) M REC START/STOP
Start/Stop af bevægelsesindspilning
SYSTEM START/STOP
Systemstrøm TIL/FRA
SYSTEM NET TIMESET
Redigering af systemtid
SYSTEM SHUTDOWN
Systemafslutning
SYSTEM REBOOT
Systemgenstart
SETUP START/END
Logind/Logud af menutilstand
HDD Format M
Formatet HDD(Master)
HDD Format S
Formatet HDD(Slave)
VIDEO LOSS START/STOP
Videotab/Retablering
SMART ERROR HDD-M
Fejl i HDD(Master) Smart Check
SMART ERROR HDD-S
Fejl i HDD(Slave) Smart Search
24_ menuopsætning
SHR-6042_DAN.indb 24
6/6/2009 8:03:54 AM
Logtype
Søg
Netværk
Beskrivelse
SEARCH IN/OUT
Logind/Logud med søgetilstanden
NETWORK CONNECTED
Forbindelse til fjernsoftware
NETWORK DISCONNECTED
Afbrydelse af forbindelsen til fjernsoftware
BACKUP AVI-OK/FAILED
Vellykket/Mislykket AVI-backup
BACKUP SDB-OK/FAILED
Vellykket/Mislykket SDB-backup
BACKUP SFX-OK/FAILED
Vellykket/Mislykket SFX-backup
USB PROBLEM DETECTED
Fjernelse af mediet under backup til en USBlagring
CD-ROM WRITE FAIL
Fejl i CD-skrivning
CD MEDIA SIZE FULL
Ingen CD-plads tilbage
CD MEDIA NOT EXIST
Intet CD-medie
05 MENUOPSÆTNING
BACKUP
Logdetaljer
menuopsætning _25
SHR-6042_DAN.indb 25
6/6/2009 8:03:54 AM
Systeminformation & Opsæt
Forsigtig
Systeminformation & Opsæt
Mac-adresse
00:C:8C:FF:00:A9
Software-version
V1.000A10
Pakke-søgning
Find package in USB
Opgrad.-version
None
Remocon ID
00
Micom-version
V1.0.0
Opgrad.
OK
Flyt / Kontrol
Vælg
Annul.
Exit
Mac-adresse
Viser det unikke nummer for netværkets hardwareenhed, der er forbundet til systemet.
Software-version
Viser den aktuelle version af softwaren.
Pakke-søgning
Efter at have tilsluttet USB-enheden (der indeholder
DVR-softwaren) til USB-terminalen skal du trykke på
ikonet ( ) , og der vil automatisk blive foretaget
en søgning af DVR’ens software. Hvis softwaren
til DVR’en ikke eksisterer i USB-enheden, vil
opgraderingsversionen ikke blive vist.
Opgrad.-version
Versionen af softwaren, der skal opgraderes, vil blive vist.
Hvis du trykker på “Opgrad.”, vises et beskedvindue
til genstart. Du kan vælge “J.” for at gå videre med
opgraderingen.
Remocon ID
For at kunne styre din DVR med en fjernbetjening,
indstil din DVR og dit Remocon ID.
Micom-version
Denne menu kræver Mikroprocessor firmwareversion.
For at DVR’en kan genkende
opdateringsfilen bør filen indsættes
i en mappe med navnet “update”.
Denne mappe bør oprettes i en
USB-hukommelse, og dernæst
skal opgraderingsfilen kopieres ind
i mappen.
Når softwaren opgraderes, må du
hverken slå strømmen fra eller fjerne
USB-enheden. Systemet vil måske
ikke fungere normalt.
Når du bruger en USB-hukommelse,
bør du bruge en USB-enhed, der kan
understøtte Linux 2.6.0 eller højere.
Systemet kan ikke understøtte en
enhed, der ikke understøtter Linux.
Filsystemet for USB-enheden skal
være enten FAT16 eller FAT32.
Systemet understøtter ikke NTFS e
ller andre filsystemer.
Eftersom nogle USB-enheder enten
ikke har nogen strømforsyning
eller har en lav spænding, kan det
være nødvendigt med en separat
strømforsyning for at kunne
genkende dem.
Når produktet afsendes, er fjernbetjeningens
ID indstillet på ‘00’.
Når du ønsker at ændre fjernbetjeningens ID,
skal du trykke på “Remocon ID” og indtaste
DVR-ID’et.
Opsæt HDD
Opsæt HDD
ATA
1
Info
SATA2
Format
160 GB / 232 GB
2
HDD END
Indspil
Opsæt
Overskriv
Off
Format
OK
Annul.
HDD Info
Viser information samt kapacitet for den installerede
HDD.
26_ menuopsætning
SHR-6042_DAN.indb 26
6/6/2009 8:03:54 AM
HDD Format
Når HDD’en initialiseres, skal du flytte markøren
hen til den tilsvarende HDD og trykke på knappen
). Dernæst aktiveres ikonet (Format).
Enter(
Hvis du trykker på “Format”, vises et HDDformatteringsvindue Du kan vælge “OK” for at
initialisere HDD’en.
Systemstop
Systemstop
Vil du lukke ned?
HDD END ALARM( )
On : Hvis HDD’en bliver fuld under indspilning, udløses
en alarm.
Off : Hvis HDD’en bliver fuld under indspilning, udløses
der ingen alarm.
Hvis der ikke er nok HDD-plads vises ikonet
Disk_Full(
).
Forsigtig
Forsigtig
Eftersom al data vil blive slettet, når
HDD-formatteringen udføres, bedes
du gå videre med initialiseringen efter
at have overført en sikkerhedskopi til
et andet sted.
Hvis den fornyede HDD-indspilning
er indstillet til “Overskriv”, og den
data, der skal sikkerhedskopieres,
bliver overskrevet, kan enten startiden
ændres eller sikkerhedskopieringen
annulleres.
Kontrollerer HDD-data
Vær venligst opmærksom på følgende
oplysninger for at minimere risikoen for
at miste HDD-data.
Husk, at du bør beskytte HDD mod
eventuel belastning eller forkert brug,
da dette kan resultere i beskadigelser.
Producenten er ikke ansvarlig for
manglende data eller fejl opstået på
grund af brugerens fejlhåndtering.
Bemærk: Tilføjelse af ekstra HDD.
Kontroller på forhånd, at HDD’en er
kompatibel med producentens DVR.
Eksempler, der kan forårsage datatab
eller beskadigelse af HDD.
En ydre belastning på kassen, som
kunne opstå under demonteringen
eller opsætningen af DVR’en.
Strømafbrydelse eller ukorrekt
standsning, mens DVR’en er i brug.
(Se side 27 for oplysninger om
slukning af DVR’en)
Flytning eller belastning af DVR’en
under brug.
Man bør foretage en sikkerhedskopi af
begivenheder så hurtigt som muligt for
at minimere skuffelsen,
hvis der mistes data.
OK
Flyt / Kontrol
Vælg
Annul.
Exit
Denne funktion bruges, når igangværende opgaver
afsluttes på en sikker måde, eller der slukkes for
strømmen.
Hvis du ser beskeden for systemafbrydelse efter at have
trykket på “OK” i bekræftelsesvinduet, skal du slukke for
strømmen.
Forsigtig
05 MENUOPSÆTNING
HDD END
Stop : Indspilningen standser, når HDD’en bliver fuld
under indspilning.
Overskriv : Hvis HDD’en bliver fuld under indspilning,
vil den tidligst indspillede data blive slettet, og der
skrives ny data.
Hvis der slukkes for systemet uden
at have afsluttet det ved hjælp af
menuen for systemafbrydelse, kan
det give problemer som for eksempel
tab af data og diskfejl. Når der slukkes
for strømmen, bedes du afslutte
systemet først ved hjælp af menuen
for systemafbrydelse.
KAMERA
Kameramenuens detaljer er følgende:
SHR-6042/6040 MENU
System
►
Kamera
►
Kamerakonfiguration
Overvågn.
►
PTZ-enhed
Opsæt skærm
Indsp.-tils
Beg.-indsp.
►
Fjernbetjeningsenhed
Indsp.-plan
Backup
Netværk
Flyt / Kontrol
►
Vælg
Exit
menuopsætning _27
SHR-6042_DAN.indb 27
6/6/2009 8:03:55 AM
Kamerakonfiguration
PTZ-enhed
Kamerakonfiguration
PTZ-enhed
ID
Video
Auto-sek
Protocol
Baudrate
On
5 Sek
CAM 01
0
Samsung
9600
On
5 Sek
CAM 02
1
Pel-D
9600
On
5 Sek
CAM 03
2
AD
19200
On
5 Sek
CAM 04
3
Tech
2400
Titel
OK
Flyt / Kontrol
Vælg
Exit
Video
On : Den viser videoen for den valgte kanal.
Off : Den viser ikke videoen for den valgte kanal.
Covert: Den viser den tilbageværende information
bortset fra videoinformationen for den valgte kanal.
Auto-sek
Du kan indstille autosekvensintervallet for hver kanal.
Indstillingen anvendes i live-tilstand. Den kanal, der er
sat til “Off” eller “Covert”, vises ikke i autosekvenstilstanden.
Titel
Kameranavnet for den valgte kanal kan indstilles.
Der vises et virtuelt tastatur, hvis du trykker på knappen
Enter( ). Der kan indtastes ét tegn ad gangen ved
at flytte markøren. Du kan indtaste op til 10 tegn. Hvis
du trykker på “Shift”, kan du indtaste store bogstaver
og numeriske taster.
Tastaturdialog
Kameranavn
OK
Annul.
Flyt / Kontrol
Vælg
Annul.
Exit
ID
Vælg PTZ ID’et(0~99).
Protocol
For at indstille PTZ-funktionen skal du flytte markøren
hen til den ønskede kanal og trykke på knappen
Enter( ). Vælg dernæst PTZ ved hjælp af knappen
S eller T.
Gå ud af redigeringstilstanden ved igen at trykke på
knappen Enter( ). Dette produkt understøtter
protokollerne for Samsung, Vic., Pan., AD, Phi., Pel-D,
Pel-P, Ern, , Vcl., Dia., Kal., og Tech.
Baudrate
Vælg PTZ-hastigheden.
(2400/4800/9600/19200/38400)
De ovenstående punkter bør tilpasses
indstillingerne for PTZ-enheden. Se
vejledningen fra producenten af PTZ-enheden
for yderligere oplysninger.
Kun metoden halv dupleks bliver understøttet
ved overførsel.
CAM 01
Shift
Back
OK
Annul.
28_ menuopsætning
SHR-6042_DAN.indb 28
6/6/2009 8:03:55 AM
Opsæt skærm
OVERVÅGN.
Detaljerne for overvågningsmenuen er følgende:
Opsæt skærm
128
SHR-6042/6040 MENU
128
128
System
►
Kamera
►
Overvågn.
►
Live-tils
Spot-tils
Indsp.-tils
►
Beg.-tils
Indsp.-plan
OK
Anv. alle
Annul.
Backup
►
Netværk
Dette er skærmbilledet, der bruges til indstilling af
værdierne Lysstyrke/Kontrast/Farve for kamerabilledet til
hver kanal.
Anbring markøren på den kanal, hvor du ønsker
at foretage justeringen, og vælg den for at indstille
værdierne Lysstyrke/Kontrast/Farve.
Den valgte kanal vises inden for PIP-området til højre.
Justeringen kan foretages fra ‘0’ til ‘255’ ved hjælp af
knappen S eller T.
Hvis du trykker på “Anv. alle”, bliver værdierne for den
seneste opdaterede kanal kopieret til alle kanaler.
Hvis du trykker på “Default”, bliver værdierne for den
aktuelle kanal genindstillet med ‘128’.
05 MENUOPSÆTNING
Default
Flyt / Kontrol
Vælg
Exit
Live-tils
Overvågn.
Beg.-overvågning
Længde
OFF
OSD
Dato
TIL
Titel
TIL
Tid
TIL
Tilst
TIL
Fjernbetjeningsenhed
OK
Annul.
Fjernbetjeningsenhed
0
ID
9600
Baudrate
OK
Flyt / Kontrol
Vælg
Annul.
Exit
Dette vindue gør det muligt at kontrollere funktionerne for
DVR’en ved hjælp af systemkontroltastaturet (SSC-2000,
SSC-5000).
ID
Vælger ID’et i systemkontroltastaturet.
Baudrate
Vælger overførselshastigheden for systemstyreenheden
(1200/2400/4800/9600/19200/38400).
Tilgængelig systemkontroltastatur
Nr
Producent
Modelnavn
1
SAMSUNG
SSC-2000, SSC-5000
Beg.-overvågning Længde
Det kan indstilles til Off, 30 sekunder og CONTINUE.
Off : Hvis begivenhedsovervågningen ændres til
begivenhedsskærmbilledet, er den ikke i funktion.
30 SEC : Den indstiller visningsvarigheden af den
aktuelle kanal, indtil den næste kanal vises.
CONTINUE : Skærmbilledet til overvågning af
begivenhed vil blive bevaret, indtil det annulleres ved at
trykke på knappen ALARM på forsiden.
OSD
Dato : Når den er slået til, vil datoen blive vist på
skærmen. Når den er slået fra, vil datoen ikke blive vist
på skærmen.
Tid : Når den er slået til, vil tiden blive vist på skærmen.
Når den er slået fra, vil tiden ikke blive vist på skærmen.
Titel : Når den er slået til, vil kameranavnet blive vist på
skærmen. Når den er slået fra, vil kameranavnet ikke
blive vist på skærmen.
Tilst : Når den er slået til, vil Lyd/PTZ blive vist på
skærmen. Når den er slået fra, vil Lyd/PTZ ikke blive
vist på skærmen.
De ovenstående elementer bør passe til
indstillingerne i systemkontroltastaturet.
Se vejledningen, der følger med fra producenten af
systemkontroltastaturet for yderligere oplysninger.
Denne enhed understøtter kun halvt dupleks som
overførselsmetode.
menuopsætning _29
SHR-6042_DAN.indb 29
6/6/2009 8:03:56 AM
Spot-tils
Spot Out
Overvågn.-type
Længde
Beg.
OFF
Normal
3 Sek
Kamera
OK
Flyt / Kontrol
Vælg
Annul.
Exit
Når du har to skærme, kan Spot Out-kanalen bruges til
overvågning af en specifik kanal på en udvalgt skærm.
Beg. Længde
Angiver, om funktionen til overvågning af begivenhed
skal anvendes på Spot-out-kanalen. Den kan indstilles
til Off, 30 sekunder og CONTINUE.
Off : Funktionen til overvågning af begivenhed er ikke
tilgængelig på Spot Out-kanalen.
CONTINUE : Skærmbilledet til overvågning af
begivenhed vil blive bevaret, indtil det annulleres ved at
trykke på knappen ALARM på forsiden.
Normal Længde
1~60 Sekunder IDen angiver visningsvarigheden af
den aktuelle kanal, indtil den næste kanal vises.
Kamera
Angiver den kanal, der ønskes at blive anvendt til Spot
Out-funktionen.
30_ menuopsætning
SHR-6042_DAN.indb 30
6/6/2009 8:03:57 AM
INDSP.-TILS
BEG.-TILS
Detaljerne for indspilningsmenuen er følgende :
Detaljerne for indspilningsmenuen er følgende :
SHR-6042/6040 MENU
Indsp.-tils
Videostr.
CIF
Kvalit.
Delb.
Standard
30
CIF
Standard
30
CIF
Standard
30
CIF
Standard
System
►
Kamera
►
Overvågn.
►
Indsp.-tils
Netværk
99
OK
Indstil de værdier, der skal anvendes i
indspilningstilstanden, ved at trykke på knappen REC på
forsiden.
Full D1
704 X 480
704 X 576
Half D1
704 X 240
704 X 288
Opsæt videotab-detektion
Vælg
Exit
Opsæt beg.-indsp.
Videostr.
Angiver indspilningens skærmstørrelse.
Video
Source
NTSC
PAL
Opsæt bevæg.-detektion
►
Flyt / Kontrol
Annul.
05 MENUOPSÆTNING
ON
Opsæt beg.-indsp.
Opsæt alarm-detektion
Indsp.-plan
Backup
Default
►
Beg.-tils
5
Auto-detektion
Opsæt beg.-indsp.
Videostr.
CIF
352 X 240
352 X 288
Kvalit.
Angiver indspilningens videokvalitet.
Indstil på Very High, High, Standard, Low.
Kvalit.
Delb.
CIF
Standard
30
CIF
Standard
30
CIF
Standard
30
CIF
Standard
5
For-beg.
Efter-beg.
3 Sek
10 Sek
Default
OK
Annul.
Delb.
Angiver indspilningens antal delbilleder. Antallet
af delbilleder henviser til antallet af indspillede
skærmbilleder i sekundet.
Indstil de værdier, der skal anvendes i
indspilningstilstanden, når der opstår en begivenhed.
Videostr.
Indstil indspilningens skærmstørrelse
Auto-detektion
Du kan vælge enten OFF eller ON ved at trykke på
“OFF.”
Hvis der vælges “ON” bliver datoen for søgningen
begrænset. Datoen kan begrænses til mellem 1 og
99 dage. Hvis der vælges “OFF”, kan markøren ikke
flyttes til området for datovalg, og datoen for søgningen
bliver ikke begrænset.
Hvis du trykker på “Default”, vender den tilbage til de
oprindelige værdier.
Indstillingerne for frame rate ved optageindstilling må
ikke være mindre end eller på samme niveau som
NTSC 90 fps, PAL 75 fps ved FULL D1 standard.
Video
Source
NTSC
PAL
Full D1
Half D1
CIF
704 X 480
704 X 576
704 X 240
704 X 288
352 X 240
352 X 288
Kvalit.
Angiver videokvaliteten for indspilningen af en
begivenhed.
Delb.
Angiver indspilningens antal delbilleder. Antallet af
delbilleder angiver antallet af indspillede skærmbilleder i
sekundet.
For-beg.
Sektion for
efter-begivenhed
Tidspunktet for opståelsen af en
begivenhed
Indspil den foregående tilstand af det tidspunkt, hvor
en begivenhed er opstået.
3~5 Sekunder : Indstil indspilningstiden forud for
forekomsten af begivenheden.
menuopsætning _31
SHR-6042_DAN.indb 31
6/6/2009 8:03:58 AM
Kamera
Efter-beg.
Sektion for
efter-begivenhed
Tidspunktet for opståelsen af en begivenhed
Indspil den efterfølgende tilstand fra det tidspunkt,
hvor en begivenhed er opstået.
Efter en begivenhed er indtruffet, indstil optagetiden til
5 sekunder ~5 minutter, og 1 tider.
Angiver hvilket kamera, der er forbundet til den aktuelle
Alarm In. Standardværdien er indstillet på det aktuelle
Alarm In-nummer.
Der skal etableres mindst én tilslutning mellem Alarm In
og kamera. Flerdobbelte valg er mulige.
Det følgende skærmbillede vil blive vist, hvis der trykkes
på knappen Enter( ) ved at flytte markøren fra
kamerapunktet.
Kamera 1
Kamera 2
Kamera 4
Al.
OK
Hvis understøttelsen af 1-kanal DVR’en er slået
til i overvågelsesmenuen, bliver opløsningen
ændret til Fuld D1.
Kamera 3
Annul.
Alarm Out
Opsæt alarm-detektion
Opsæt alarm-detektion
Alarm In
Kamera
Alarm-Out
Alarm In 1
N.O
Tilst
1
None
10 Sek
Alarm In 2
N.O
2
None
10 Sek
Alarm In 3
N.O
3
None
10 Sek
Alarm In 4
N.O
4
None
10 Sek
OK
Flyt / Kontrol
Vælg
Længde
Annul.
Angiver en metode til alarm-out, når en begivenhed er
opstået fra Alarm In.
For øjeblikket understøtter dette system 2 Alarm Outfunktioner og 1 output (bip) fra indbygget højtaler.
Det følgende skærmbillede vil blive vist, hvis der trykkes
på knappen Enter( ) ved at flytte markøren fra
Alarm Out-punktet.
1
2
Bip
Al.
Exit
OK
Tilst
Typen af Alarm In kan indstilles til “N.O” eller “N.C”.
N.O (Normalt åben) : Sensoren forbliver åben. Men
hvis den lukkes, udsendes der en alarm.
N.C (Normalt lukket) : Sensoren forbliver lukket. Men
hvis den lukkes, udsendes der en alarm.
Annul.
Længde
Angiver varigheden af Alarm Out. Alarmlyden vil blive
bevaret med den indstillede værdi.
CONTINUE : Lyden fra Alarm-outputtet vil blive
bevaret, indtil den annulleres ved at trykke på knappen
ALARM på forsiden.
10~300 sekunder : Du kan indstille varigheden af
alarm-outputtet.
32_ menuopsætning
SHR-6042_DAN.indb 32
6/6/2009 8:03:59 AM
Opsæt bevæg.-detektion
Opsæt videotab-detektion
Opsæt bevæg.-detektion
Opsæt videotab-detektion
Alarm-Out
Alarm-Out
None
Længde
Følsomhed
High
Længde
None
10 Sek
None
10 Sek
None
10 Sek
None
10 Sek
Omr-inds
OK
Annul.
Angiver bevægelsens detektionsområde, følsomhed og
alarm for hvert videokamera.
Tryk på knappen Enter( ) efter at have flyttet markøren
hen på det kamera, der skal indstilles.
Alarm-Out
Det indstiller alarm-outputtet, når der er detekteret en
begivenhed. For øjeblikket understøtter dette system
2 Alarm Out-funktioner og 1 output fra en indbygget
højtaler.
Længde
Angiver varigheden af Alarm Out. Alarmlyden bliver
opretholdt i den forudindstillede periode.
CONTINUE : Lyden fra Alarm-outputtet vil blive
bevaret, indtil den annulleres ved at trykke på knappen
ALARM på forsiden.
10~300 sekunder : Angiver varigheden af alarmoutputtet.
Flyt / Kontrol
Vælg
Annul.
Exit
Hvis der opstår et videotab fra hver kanal, kan den
indstilles til at skabe en alarm-outputlyd.
Alarm-Out
Angiver en metode til alarm-out, når en begivenhed er
opstået fra Alarm In.
For øjeblikket understøtter dette system 2 Alarm Outfunktioner og 1 output (bip) fra indbygget højtaler.
Det følgende skærmbillede vil blive vist, hvis du trykker
på knappen Enter( ) efter at have flyttet markøren til
Alarm Out-punktet.
1
2
Bip
Al.
OK
05 MENUOPSÆTNING
Default
OK
Annul.
Følsomhed
Det henfører til konfigurationen for detektionen og
følsomheden af bevægelsen.
Følsomheden kan indstilles til Very High, High, Medium,
Low, Very Low.
Omr-inds
Hvis du trykker på knappen Enter( ) efter at have
flyttet markøren hen på området til visning af video til
højre, kan bevægelsesområdet indstilles/annulleres.
( ) : Indstiller det hele som bevægelsesområdet.
( ) : Annullerer hele bevægelsesområdet.
Hvis du trykker på “Default”, bliver opsætningen af
bevægelse genindstillet til de originale værdier.
Længde
Angiver varigheden af Alarm Out. Alarmlyden bliver
opretholdt i den forudindstillede periode.
CONTINUE : Lyden fra Alarm-outputtet bliver bevaret,
indtil den annulleres ved at trykke på knappen ALARM
på forsiden.
10~300 sekunder : Angiver varigheden af alarmoutputtet.
menuopsætning _33
SHR-6042_DAN_2.indd 33
6/10/2009 1:51:53 PM
INDSP.-PLAN
Indspilningstype
Detaljerne for menuen for indspilningsplanen er følgende:
Indsp.-plan
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
Kontinuer
Bev.
Alarm In
REC Option
Hverdag
00-01
C:M:A
SUN
00-24
C:M:A
Anv. alle
OK
C : Kontinuerlig
M : Bevægelse
A : Alarm In
Du kan indstille systemet til at indspille billeder automatisk
ved at angive de ønskede tidsrammer.
Tryk på knappen Enter( ) efter at have flyttet markøren
hen på det kamera, der skal indstilles.
Time Selection
For at vælge tidssporet til indspilning i timen skal
du flytte markøren hen til den del, der bliver vist i
nedenstående figur og trykke på knappen Enter( ).
Og vælg tidssporet til indspilning ved hjælp af knappen
S eller T. Du kan gå ud af redigeringstilstanden ved
igen at trykke på knappen Enter( ).
Understøttelse af
indspilning
Ingen indspilning
Kontinuerlig
indspilning
Indspilning af
bevægelse
Indspilning af Alarm In
Kontinuerlig
indspilning &
indspilning af
bevægelse
Kontinuerlig
indspilning &
indspilning af Alarm In
Indspilning af
bevægelse & Alarm In
Kontinuerlig
Indspilning &
indspilning af
bevægelse & Alarm In
Symbol for
opsætning
INTET
C
M
A
C:M
C:A
M:A
C:M:A
Hverdag
Beregnet til programsat optagelse ved forudindstilling
af en af ugens dage. Tryk Enter( ), vælg den
ønskede dag ved hjælp af S, T.
BACKUP
Detaljerne for backup-menuen er følgende :
00-01
REC Option
Angiver indspilningsmetoden. Se venligst typerne af
indspilningsmetoder på den følgende tabel.
Du kan anvende de forudindstillede
indspilningsmetoder til det valgte tidsspor, hvis
knappen S eller T anvendes efter at have trykket på
knappen Enter( ).
“00-24” : Indspilningsmetoden kan indstilles identisk til
et område mellem nul timer og 24 timer.
Hvis du klikker “Anv. alle”, vil værdierne for den
nuværende kanal blive kopieret til alle kanaler og gælde
for alle dage.
Backup
Backup-tils
Video (SDB)
Starttid
2009-02-12
11:01:08
Sluttid
2009-02-12
11:03:08
Backup-enhed
USB - No Detect
Kamera
OK
Flyt / Kontrol
Vælg
Format
Annul.
Exit
Dette er til at overføre en sikkerhedskopi af den videodata,
der er opbevaret i HDD’en, til en backup-enhed.
Backup-tils
Vælger hvilken tilstand, der skal bruges til backup.
Backup-tilstanden understøtter i alt tre typer som SDB,
SFX og AVI.
Tryk på knappen Enter( ), og vælg backuptilstanden med knappen S eller T. Du kan gå ud af
redigeringstilstanden ved igen at trykke på knappen
Enter( ).
Samsung Database (SDB) : Dette er Samsungs
proprietære datatype. Når dataene bliver
sikkerhedskopieret i SDB, bliver backup-dataene
automatisk kopieret til SDB Viewer såvel som til SDB’
en. SDB bruges normalt til backup-masselagring.
SFX : Denne tilstand kører en backup-opgave
sammen med autostart-videoafspilleren. Hvis backupfilen afvikles, bliver afspilleren automatisk startet til
afspilning af videoen. SFX-backupdataen bliver gemt
med en eksekverbar fil-endelse (.EXE).
34_ menuopsætning
SHR-6042_DAN.indb 34
6/6/2009 8:04:00 AM
MODEL
SONY
TRANSCEND
SAMSUNG
AXXEN
SANDISK
DADAM
LG XTICK
AXIAN
SIZE
512MB, 1GB, 2GB
128MB, 2GB, 4GB
1GB, 2GB
1GB
256MB
640MB
1GB
256MB
Kamera
Angiver kamerakanalen for backup.
Format
Denne understøtter funktioner i USB-format.
Backup-filen kan afspilles på en PC, men kan
ikke afspilles fra en DVR.
I tilfælde af AVI-backup vil du måske få brug for et
DivX-kodeks for at afspille den gemte fil. Du kan
få DivX-kodekset på websitet www.divx.com.
Der vises en advarselsbesked, hvis der ikke
eksisterer en backup-enhed.
Til et vandmærke bør der indsættes et mærke
i videodataene, som kun producenten kender,
for at en person ikke kan genkende mærket ved
blot at se på det. Hvis de gemte videodata bliver
forfalsket eller ændret, vil der blive vist
“Tampered” på skærmen af SDB Viewer eller
SFX Player. Hvis ikke vil der blive vist
“Approved”.
Forsigtig
Du bør hverken fjerne lagringsenheden
under sikkerhecskopiering eller slukke
for systemstrømmen. Systemet vil
måske ikke fungere normalt.
Systemets hastighed kan blive sat ned
under sikkerhedskopieringen.
Når der foretages sikkerhedskopiering
til CD, kan den indspillede data være
beskadiget i henhold til tilstanden af
diskens indspilningsoverflade.
NETVÆRK
Detaljerne for netværksmenuen er følgende :
SHR-6042/6040 MENU
System
►
Kamera
►
Overvågn.
►
Beg.-tils
►
Netværksstatus
Opsæt DDNS
Indsp.-plan
Opsæt NTP
Backup
Netværk
Opsæt IP
Web Viewer portindstilling
Indsp.-tils
Opsæt tilb-k.
►
05 MENUOPSÆTNING
AVI : Denne tilstand gemmer i det videoformat, der kan
afspilles fra Windows Media Player. Audio codec er
tilgængelig for backup.
Starttid & Sluttid
Angiver datoen og tidspunktet for backup.
(Minimum Backup-tid er 2 minutter.)
Backup-enhed
Angiver lagringsenheden for backup. Backup-enheden
understøtter USB-lagringsenheden og CD/DVD,
USB-CD/DVD.
Tryk på Enter( ) knappen og vælg backup-værktøj
(USB lagringssystem) ved at anvende S og T
knapperne. Gå ud af redigeringstilstanden ved igen at
trykke på knappen Enter( ).
Sædvanligvis når USB lagringssystemer er
systemforbundet, er [Format] knappen aktiveret.
Og derefter trykker tasten, som får USB
lagringssystemer at genstarte, på [Format] knappen.
Opsæt billedoverf.
Flyt / Kontrol
Vælg
Exit
Opsæt IP9
Opsæt IP
Forbindels-tils
NOT USE
ID/Kodeord
Br.
Site IP
000.000.000.000
Undernetm.
255.255.255.000
Gateway
000.000.000.000
Port(TCP)
BandWidth
Båndbred.
10Mbps
OK
Annul.
Forbindels-tils
Angiver netværkstypen for hovedsystemet.
Tryk på knappen Enter( ), og vælg netværket med
knappen S eller T.
NOT USE : Vælg det, når du ikke bruger et netværk.
STATIC-IP : Vælg det, når hovedsystemet er sluttet til
det netværk, der bruger den faste IP.
DHCP : Vælg det, når hovedsystemet er sluttet til
det netværk, hvis IP-adresse bliver dynamisk tildelt af
DHCP.
ADSL(PPPoE) : Vælg det, når hovedsystemet er
sluttet til ADSL-netværket med PPPoE.
ID/Kodeord
Du kan indtaste IP/ADGANGSKODEN manuelt, når
der vælges ADSL.
Når hovedsystemet er sluttet til ADSL-netværket, skal
du indtaste det bruger-ID og den adgangskode, du fik
af ADSL-selskabet. The user ID and password may be
Enter ed by using the virtual keyboard. Bruger-ID’et og
adgangskoden kan indtastes ved hjælp af det virtuelle
tastatur.
menuopsætning _35
SHR-6042_DAN.indb 35
6/6/2009 8:04:01 AM
Web Viewer portindstilling
Tastaturdialog
Br.-ID
Br.
Kodeord
****
Web Viewer portindstilling
Port
Shift
80
Back
OK
Annul.
OK
Site IP
Angiver IP-adressen for det hovedsystem, der skal
sluttes til netværket. Hvis forbindelsestilstanden
indstilles til STATIC-IP, skal brugeren indtaste
IP-adressen direkte.
Undernetm.
Angiver undermaskeadressen til hovedsystemet.
Gateway
Angiver gateway-adressen til hovedsystemet.
Port(TCP)
Portnummeret kan vælges mellem 554 og 2048.
Båndbred.
Indstil den maksimale hastighed for overførsel af
videodataene over et netværk.
Flyt / Kontrol
Vælg
Annul.
Exit
Indstil nummeret på en port, hvor Web Viewer vil blive
brugt på Webbrowseren. Portnummeret er på forhånd
sat til 80.
Port
Indstil nummeret på en port, hvor Web Viewer
vil blive brugt på Webbrowseren. Du kan indstille
portnummeret til mellem 80 og 60080.
Hvis porten for Web Viewer i DVR’en bliver
lukket af firewall’en eller delingsudstyr, kan Web
Viewer ikke køres på Webbrowseren. I dette
tilfælde bedes du kontakte netværksadministrat
oren.
36_ menuopsætning
SHR-6042_DAN.indb 36
6/6/2009 8:04:02 AM
Netværksstatus
Opsæt DDNS
Netværksstatus
Tildelt IP
Opsæt DDNS
222.112.139.76
Status på forbindelse
0%
DDNS Site
DYNAMIC DDNS
Værtsnavn
SAMSUNG
Br.-ID
SHR
Kodeord
****
OK
Vælg
Exit
Tildelt IP
Viser den tildelte IP-adresse for det aktuelle system.
Status på forbindelse
Viser i farver, om systemet p.t. er sluttet til netværket i
normal tilstand eller i unormal tilstand.
Hvis der vises “OK”, betyder det, at IP-adressen kan
tilsluttes. Hvis der vises “Mislykkes”, betyder det, at
IP-adressen ikke kan tilsluttes.
Farve
Ping-svarhastighed
Grøn
Under 500 ms
Gul
500~2000 ms
Rød
Over 2000 ms
Flyt / Kontrol
Vælg
Annul.
Exit
Funktionen DDNS Setup giver dig mulighed for at bruge
den dynamiske IP-adresse, der er sluttet til systemet,
som hvis den var en fast IP-adresse.
05 MENUOPSÆTNING
Flyt / Kontrol
OK
DDNS Site
DDNS-adressen kan vælges mellem SAMSUNG,
DYNAMIC DDNS, NO IP og CHANGE IP.
Når der vælges SAMSUNG, bliver IP’en registreret til
den DDNS, der benyttes af Samsung Electronics.
DYNAMIC DDNS, NO IP og CHANGE IP er offentlige
DDNS-websider, der giver mulighed for registrering
af en dynamisk IP og tildeling af en gratis URL. Indstil
værtsnavnet, bruger-ID’et og adgangskoden, når
du har sluttet dig til den tilsvarende webside og har
registreret URL’en.
Værtsnavn
Angiver værtsnavnet for DDNS-adressen.
Br.-ID
Angiver det indtastede bruger-ID, når der sluttes til
DDNS-adressen.
Kodeord
Angiver den adgangskode, der blev sluttet til
DDNS-adressen.
Samsung DDNS bruger produktets
Mac-adresse. Hvis Mac-adressen er
00:0C:83:00:00:32, registreres
Samsungs domænenavn som
“h0000032.websamsung.net”.
menuopsætning _37
SHR-6042_DAN.indb 37
6/6/2009 8:04:02 AM
Hvis du har indstillet en offentlig DDNS (dyndns.
com, no-ip.com eller changeip.com), kan det
tage 30 til 60 sekunder, før IP-adressen for
værtsnavnet (URL) kan opdateres i DNS’en.
Når netværket bruges ved at forbinde en
IP-router til hovedsystemet, skal netværksporten
vælges i opsætningsmenuen for IP-routeren.
Hovedsystemet bruger 1494 ports (554-2048) til
TCP-kommunikationen. år det bruges ved at t to
the main system while using the DHCP function
supported by the IP router, the port number for
the IP address dynamically assigneildele
IP-adresser dynamisk til hovedsystemet, mens
DHCP-funktionen, der understøttes af
IP-routeren, er i brug, skal por t-nummeret for
IP-adressen tildeles dynamisk i
opsætningsmenuen for IP-routeren.
Når der bruges en IP-router, anbefales det at
vælge IP-adressen og port-nummeret, der skal
tildeles til hovedsystemet i opsætningsmenuen
for IP-routeren, for at sætte en fast IP-adresse
til forbindelsestilstanden af hovedsystemet,
og at indtaste IP-adressen, der blev givet
til IP-routeren. Når der bruges en IP-router,
anbefales det at vælge IP-adressen og portnummeret, der skal tildeles til hovedsystemet i
opsætningsmenuen for IP-routeren, for at sætte
en fast IP-adresse til forbindelsestilstanden af
hovedsystemet, og at indtaste IP-adressen, der
blev givet til IP-routeren. e venligst vejledningen
til IP-routeren, eller kontakt producenten for
opsætningsmetoden til IP-routeren.
Opsæt NTP
Opsæt NTP
Primær adresse
pool.ntp.org
Sekundær adresse
asia.pool.ntp.org
Forbindels-status
Test
Akt. NTP
Trying.. 0%
OK
Flyt / Kontrol
Vælg
Annul.
Exit
NTP opsætning bruges til at konfigurere systemet til
netbaseret synkronisering.
Primær adresse & Sekundær adresse
Angiver NTP-serveradressen.
Forbindels-status
Du kan kontrollere tilslutningsstatussen med NTPserveren ved at trykke på “Test” efter at have indtastet
NTP-serveradressen.
vis beskeden “Success” vises, er NTP-serveren i
stand til at kommunikere. Hvis beskeden “Failed”
vises, er det ikke muligt at kommunikere.
Akt. NTP
Når NTP-funktionen bruges, bedes du kontrollere feltet
“Akt. NTP”.
Når DVR-systemtiden, før man anvender NTP
opsætningsfunktionen, er indstillet til at være
før NTP standardtid (med andre ord DVRsystemtiden skal være indstillet til at have
10 minutter længere fortid gennem NPTopsætningen), vil optagefunktionen slette
optagede data.
Nå r NTP-funktionen er i brug, kan
der ikke udføres en tidsændring fra
tidsopsætningsmenuen, og den giver kun
mulighed for ændring af standardtidszonen.
ynkroniseringen mellem NTP-serveren og
DVR-systemet vil blive udført hver time.
38_ menuopsætning
SHR-6042_DAN.indb 38
6/6/2009 8:04:03 AM
Beg.
NTP(Network Time Protocol) serverliste
NTP-serveradresse
pool.ntp.org
Asia.pool.ntp.org
Europe.pool.ntp.org
North-america.pool.ntp.org
Oceania.pool.ntp.org
South-america.pool.ntp.org
at.pool.ntp.org
au.pool.ntp.org
be.pool.ntp.org
ca.pool.ntp.org
ch.pool.ntp.org
cl.pool.ntp.org
de.pool.ntp.org
dk.pool.ntp.org
es.pool.ntp.org
fi.pool.ntp.org
fr.pool.ntp.org
gt.pool.ntp.org
ie.pool.ntp.org
it.pool.ntp.org
jp.pool.ntp.org
mx.pool.ntp.org
my.pool.ntp.org
nl.pool.ntp.org
no.pool.ntp.org
nz.pool.ntp.org
ph.pool.ntp.org
pl.pool.ntp.org
pt.pool.ntp.org
ru.pool.ntp.org
se.pool.ntp.org
us.pool.ntp.org
Opsæt tilb-k.
: Vælg alarmen i kanalen hvor
tilbagekaldsfunktionen vil blive aktiveret.
: Vælg Bevægelsen i kanalen hvor
tilbagekaldsfunktionen vil blive aktiveret.
: Vælg Kameraet i kanalen hvor
tilbagekaldsfunktionen vil blive aktiveret.
Når Video tab forekommer fra valgte Kanal,
transmitteres Tilbagekaldsmeddelelser.
: Vælg Kameraet i kanalen hvor
tilbagekaldsfunktionen vil blive aktiveret.
Optagelsen er startet fra Kanalen, der
vælges og når den slutter, transmitteres
Tilbagekaldsmeddelelser.
: Vælg HHD Fejl/HHD Fuld punkt, hvor
tilbagekaldsfunktionen vil blive aktiveret.
I tilfælde af fejl fra HHD eller HHD er fuld,
transmitteres Tilbagekaldsmeddelelser.
Fra (Afsender)
Indtast kontoen for e-mail-afsenderen. Tryk på
knappen Enter( ). Tekstboksen vil dernæst blive vist
som i nedenstående figur :
05 MENUOPSÆTNING
ISO
Område
Globalt
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Sydamerika
AT Østrig
AU Australien
BE Belgien
CA Canada
CH Schweiz
CL Chile
DE Tyskland
DK Danmark
ES Spanien
FI Finland
FR Frankrig
GT Guatemala
IE Irland
IT Italien
JP Japan
MX Mexico
MY Malaysia
NL Holland
NO Norge
NZ New Zealand
PH Filippinerne
PL Polen
PT Portugal
RU Rusland
SE Sverige
US USA
Tastaturdialog
abcdef@samsung.com
Shift
Back
OK
Annul.
T. (Modtager)
Indtast kontonummeret for brugeren, som modtager
e-mails. Tryk på knappen Enter( ). Dernæst vil
nedenstående vindue blive vist.
Tryk på “Ny”. Når det virtuelle tastaturvindue vises, skal
modtageradressen indtastes.
Vælg en konto fra Brugbar adressebog og tryk på
knappen for at registrere modtageradressen i
funktionslisten.
Opsæt tilb-k.
Beg
Alarm In 1
Alarm In 2
Alarm In 3
Alarm In 4
Opsæt transmission
Fra
abcdef@samsung.com
T.
hijklmn@samsung.com
SMTP-server
mail.samsung.com
OK
Annul.
Når hver hændelse (Alarm Ind, Bevægelse, Video Tab
og Optag) er bemærket, vil hver tilbagekaldsmeddelelse
ligesom kamerabilleder, der arbejder sammen med alarm
input, blive sent til E-post adressen. Information om
afsender, modtager og STMP-serveren bør sendes til en
genopkaldsbesked til e-mail-adressen.
menuopsætning _39
SHR-6042_DAN.indb 39
6/6/2009 8:04:03 AM
Opsæt billedoverf.
Brugbar adressebog
Valgt liste
abcdef01@samsung.com
abcdef@samsung.com
abcdef02@samsung.com
hijklmn@samsung.com
abcdef03@samsung.com
mail.samsung.com
Opsæt billedoverf.
Kvalit.
abcdef04@samsung.com
abcdef05@samsung.com
Ny
Slet
Slet
OK
Annul.
Delb.
Standard
25
Standard
25
Standard
25
Standard
25
Videostr.
CIF
SMTP-server :
Indtast informationen på STMP-serveren. Tryk på
knappen Enter( ). Dernæst vil nedenstående vindue
blive vist:
mail.samsung.com
Br.-ID
hijklmn
Kodeord
****
25
Port
OK
Annul.
Angiv den videoinformation, der skal sendes over
netværket.
Kvalit.
Angiver den billedkvalitet, der skal overføres.
Indstiller til enten Very High, High, Standard, Low.
SMTP-serverinformation
SMTP-server
Default
Autentifikationsmetoder None
SSL
OK
Annul.
Delb.
Angiver indspilningens antal delbilleder. Antallet af
delbilleder angiver antallet af indspillede skærmbilleder
i sekundet.
Videostr.
Angiver indspilningens skærmstørrelse.
SMTP-server :
Indtast adressen på serveren, som du vil sende e-mails til.
Br.-ID :
Indtast brugerkontoen for mailserveren (SMTP).
Kodeord :
Indtast kodeordet for brugerkontoen i mailserveren.
Port :
Indtast portnummeret for mailserveren (SMTP). Du kan
indstille portnummeret til mellem 1 og 65535.
Autentifikationsmetode :
Udfør sikkerhedsautentifikation for at gøre det muligt at
logge ind i mailserveren (SMTP). Denne indstilling gør
det muligt at kryptere og autentificere ID’er og kodeord,
mens du sender eller modtager e-mails. Denne
indstilling bruges hovedsagligt til at blive registreret i en
af tjenesterne hos Internetserviceudbyderne (ISP)/
Internetudbyderne.
SSL :
Angiv om den valgte SMTP-server bruger SSL som
dens sikkerhedsprotokol. For eksempel bruger
SMTP-serveren hos Googles Gmail SSL til at kryptere
udgående post.
Video
Source
NTSC
PAL
Full D1
Half D1
CIF
704 X 480
704 X 576
704 X 240
704 X 288
352 X 240
352 X 288
Hvis du trykker på “Default”, bliver egenskabernes
værdier ændret til de oprindelige værdier.
Mulige set frames er NTSC : MAX.30fps,
PAL : MAX.25fps ved FULL D1 standard.
Autentifikationsmetode
• CRAM-MD5/CRAM-SHA1-autentifikation :
Gør det muligt at afkode, når ID’er eller kodeord
bliver sendt eller modtaget.
• PLAIN autentifikation : Bruger tekstformatet
til at sende eller modtager ID’er eller kodeord.
• LOGIN-autentifikation : Koder ID’er og
adgangskoder under Basse64 for at forhindre
pakkesporing.
40_ menuopsætning
SHR-6042_DAN.indb 40
6/6/2009 8:04:04 AM
PTZ-kamerastyring
TILSTANDEN PTZKAMERASTYRING
For at kunne gå ind i tilstanden for PTZ-enhedsstyring
skal opsætningsværdierne for PTZ-enheden være korrekt
indstillet.
ID
Protocol
Baudrate
0
Samsung
9600
1
Pel-D
9600
2
AD
19200
3
Tech
4800
OK
Flyt / Kontrol
Vælg
Annul.
Hvis der ikke bliver brugt nogen PTZ-styring af
DVR’en i helt op til 5 minutter, annulleres
PTZ-tilstanden automatisk.
06 PTZ-KAMERASTYRING
PTZ-enhed
I det enkelte skærmbillede kan du styre de basale Pan-,
Tilt- eller Zoom-funktioner, forudindstilling, kameramenu
og andre funktioner. I menuen skal du først vælge den
kanal, der er indstillet til PTZ, ved at trykke på knapperne
K1 til K4 på forsiden og trykke på knappen PTZ.
Hvis du går ind i PTZ-styringstilstanden med et enkelt
skærmbillede, vil PTZ-ikonet for skærmbilledet blive
ændret fra den hvide farve til den gule farve.
Tryk på knappen PTZ i live-tilstanden for at annullere
tilstanden for PTZ-enhedsstyring. Hvis den annulleres,
bliver PTZ-ikonet(
) ændret fra den gule farve til den
hvide farve.
Exit
Hvis PTZ er blevet indstillet i menuen, bliver PTZ-ikonet
(
) vist på den tilsvarende kanal af skærmbilledet.
Hvis du trykker på knappen Enter( ) i skærmbilledet
for live-tilstand, bliver der vist en blå bjælke på
overvågningsskærmen. Gå til kanalen med PTZ-ikonet
ved at flytte denne bjælke med retningsknapperne, og
gå ind i tilstanden for PTZ-enhedsstyring ved at trykke på
knappen PTZ. Hvis du går ind i tilstanden for PTZ-styring,
vil PTZ-ikonet for live-skærmen blive ændret fra den
hvide farve til den gule farve. Kun de basale funktioner for
Pan, Tile og Zoom kan udføres i split-skærmens tilstand
for PTZ-enhedsstyring.
GRUNDLÆGGENDE STYRING
AF PAN, TILT & ZOOM
PAN
PTZ-kameraet kan styres i den horisontale retning ved
at bruge knapperne retning (W eller X) på forsiden i
tilstanden for PTZ-enhedsstyring.
TILT
PTZ-kameraet kan styres i den vertikale retning ved
at bruge knapperne retning(S eller T) på forsiden i
tilstanden for PTZ-enhedsstyring.
CAM_01
PTZ-kamerastyring _41
SHR-6042_DAN.indb 41
6/6/2009 8:04:05 AM
ZOOM
PTZ-kameraet kan udføre forstørrelse/reduktion ved
hjælp af knappen TELE/WIDE på forsiden i tilstanden
for PTZ-enhedsstyring.
ZOOM-HAST.
Du kan indstille zoom-hastigheden for PTZ-kameraet
trinvist. Efter at have flyttet markøren til ZOOM-HAST.
skal du trykke på knappen Enter( ) og indstille
hastigheden ved hjælp af knappen S eller T. Gå ud
af redigeringstilstanden ved igen at trykke på knappen
Enter( ).
MENUOPSÆTNING FOR
PTZ-ENHEDEN
For kunne gå ind i tilstanden menuopsætning for
PTZ-enheden skal du først vælge den kanal, som
er indstillet til PTZ, ved at trykke på knapperne K1
til K4 på forsiden og trykke på knappen PTZ. Hvis
du går ind i PTZ-styringstilstanden med et enkelt
skærmbillede, vil PTZ-ikonet for skærmbilledet blive
ændret fra den hvide farve til den gule farve. På dette
tidspunkt vil vinduet til PTZ-menuopsætning blive vist,
hvis der trykkes på knappen SEARCH( ).
PTZ-MODEL
Autopan
Mønster
Slet
Opsæt
FORUD. OPSÆT
ZOOM-HAST.
1
2
3
6
7
8
Kør
VÆLG TILS
VÆLG TILS
Den bruges, når der angives en bestemt placering af
PTZ-kameraet til det FORUDINDSTILLEDE ID, eller
placeringen af PTZ-kameraet styres. Ved at trykke
på knappen skifter den til “Mark-tils” “P/T-tils”, “
P/T-tils” “Mark-tils”.
Mark-tils: Dette viser tilstanden, der kan flytte mellem
menuer.
P/T-tils: Det viser tilstanden, der kan styre funktionen
Pan, Tilt og Zoom for PTZ-kameraet.
Samsung
Scanne
P/T-HAST.
PRESET
P/T-HAST.
Du kan indstille Pan/Tilt-hastigheden for PTZ-kameraet
trinvist. Efter at have flyttet markøren til P/T-HAST.
skal du trykke på knappen Enter( ) og indstille
hastigheden ved hjælp af knappen S eller T. Gå ud
af redigeringstilstanden ved igen at trykke på knappen
Enter( ).
Mark-tils
4
5
9
0
Lis.
OK
PTZ MODEL
Viser den aktuelle indstillede PTZ-model.
Funktionsmenuerne vist ved PTZ-modellen vises.
Hver menu giver dig mulighed for at indstille diverse
PTZ-funktioner.
Scanne : Denne går sekventielt gennem et udpeget
sted fra det FORUDINDSTILLEDE 1 til 20.
Autopan : Hvis du trykker på “Autopan” efter at have
indstillet de to placeringer af punkterne ‘Start’ og ‘
End’ fra den indre menu af PTZ-kameraet, får denne
funktion det til at komme og gå gang på gang mellem
de to punkter. Autopan-funktionen kan annulleres ved
at trykke på “Autopan” igen.
Opsæt : Vælg den for enten at angive et vilkårligt sted
til det FORUDINDSTILLEDE nummer eller for at gå ind
under den indre menuskærm af PTZ-kameraet.
Mønster : Denne funktion kan huske de manuelle
operationer som for eksempel PAN, TILT, ZOOM og
FOKUS og afspiller det, som det kan huske det.
Slet : Denne funktion gør det muligt at slette
information om placeringen af PTZ, som er sat til
mellem PRESET nr. 1 og PRESET nr. 20, når du trykker
på “Slet”, når der trykkes på “Opsæt”.
Dette er funktionen, der gemmer en ønsket position for
PTZ-kameraet.
Den giver mulighed for lagring af op til 20 kamerapositioner.
Hvis der trykkes på knappen SEARCH( ) fra
PTZ-styringstilstanden for den enkelte skærm, vil vinduet
for PTZ-opsætningsmenuen vises.
PTZ-MODEL
Samsung
Scanne
Autopan
Mønster
Slet
Opsæt
P/T-HAST.
ZOOM-HAST.
PRESET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kør
VÆLG TILS
Mark-tils
Lis.
OK
Tryk på knappen Enter( ) for at FORUDINDSTILLE
efter at have flyttet markøren hen på “Opsæt”.
Hvis tilstanden ændres til “P/T-tils” ved at trykke
på “Mark-tils”, vil den blive ændret til tilstanden for
manipulering af PTZ-positionen.
Flyt PTZ-kameraet til den ønskede position ved hjælp af
knapperne retning (STWX) og knappen TELE/WIDE
på forsiden.
42_ PTZ-kamerastyring
SHR_6042_DAN_3.indd 42
6/6/2009 9:44:56 AM
OPSÆTNING AF
KAMERAMENU
Hvis du trykker på knappen SEARCH( ) i
PTZ-styringstilstanden med et enkelt skærmbillede,
vises vinduet til PTZ-opsætningsmenuen.
S
Top
T
Bund
W
Venstre
X
Højre
TELE
Zoom ind
WIDE
PTZ-MODEL
Samsung
Scanne
Mønster
Zoom ud
Autopan
Opsæt
Slet
Du kan gå ud af tilstanden for manipulering af
PTZ-positionen, hvis du skifter til “Mark-tils” ved at
trykke på “P/T-tils”.
Indtast et PRESET-nummer for at huske den aktuelle
placering af PTZ i PRESET-nummeret. Tryk dernæst på
knappen Kør. (PRESET-numre kan indstilles til mellem
1 og 20.)
Du kan gå ud af opsætningsmenuen
FORUDINDSTILLING ved at trykke på “Opsæt” igen.
ZOOM-HAST.
PRESET
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kør
VÆLG TILS
Lis.
Mark-tils
OK
Hvis du trykker på ‘Opsæt’, ændres ‘Scanne’ til ‘Menu’
PTZ-MODEL
INDSTILLINGER FOR NULST.
NAVN
1
06 PTZ-KAMERASTYRING
P/T-HAST.
Samsung
Menu
Mønster
Autopan
Opsæt
Slet
P/T-HAST.
ZOOM-HAST.
PRESET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kør
Nulst. Navn
VÆLG TILS
PRESET
Navn
1
PRESET 1
2
PRESET 2
3
PRESET 3
4
PRESET 4
5
PRESET 5
6
PRESET 6
7
PRESET 7
8
PRESET 8
9
PRESET 9
10
PRESET 10
For.
PRESET
Næs.
Navn
OK
Lis.
Mark-tils
OK
Hvis du klikker på “Menu”, vises menuskærmen for
PTZ kamera. Via denne menu kan du indstille forskellige
funktioner på PTZ-kameraet.
Annul.
** MAIN MENU V2.0 **
Du kan indtaste navne for hver PRESET.
Tryk på knappen . Dernæst vil der blive vist et virtuelt
tastatur. Flyt markøren for at vælge bogstaver. Du kan
indtaste op til 10 bogstaver. Tryk på “Shift” for at ændre
små bogstaver og tal til henholdsvis store bogstaver og
specielle taster.
KAMERA...
VIDEO SET...
PRESET...
AUTO SET...
OTHER SET...
Tastaturdialog
Du kan gå+ til den indbyggede PTZ-menu eller indstille
værdierne ved hjælp af knapperne retning (STWX)
på forsiden.
Tryk på knappen MENU på forsiden for at gå ud af den
indbyggede kameramenu.
PRESET 1
Back
Shift
OK
Annul.
Tryk på “For.” for at vise mellem PRESET 1 og PRESET
10, og tryk på “Næs.” for at vise mellem PRESET 11 og
PRESET 20.
PTZ-kamerastyring _43
SHR_6042_DAN_3.indd 43
6/6/2009 9:44:57 AM
indspilning
REC(NORMAL INDSPILNING)
Alle videobilleder fra kanalerne, der aldrig indspilles, vil
blive indspillet ved at trykke på REC-knappen. På dette
tidspunkt vil REC-LED lyse, og ikonet for indspilning vises
på skærmen. HDD-LED på forsiden blinker, mens der
gemmes data på HDD’en.
Hvis opgaven (som for eksempel tidsredigering,
filsletning, HDD-formattering eller HDDtilslutning/frakobling), der kræver standsning af
indspilning, bliver udført, stoppes den aktuelle
indspilningsopgave.
INDSP.-PLAN
Den planlagte indspilningsopgave bliver udført
automatisk, når funktionen “Indsp.-plan” vælges fra
menuen til planlægning af indspilning. Hvis funktionen
til planlægning af indspilning ikke indstilles, vil
indspilningen ikke blive udført på tidspunktet. Ikonet
for indspilning vises på tidspunktet for den planlagte
indspilning. HDD-LED på forsiden blinker, mens der
gemmes data på HDD’en.
Indsp.-plan
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
Kontinuer.
Bev.
Funktionen for indspilning af begivenhed
udføres kun, hvis denne funktion indstilles
på opsætningsmenuen for planlægning af
indspilning. Hvis opgaven (som for eksempel
tidsredigering, filsletning, HDD-formattering
eller HDD-tilslutning/frakobling), der kræver
standsning af indspilning, bliver udført, stoppes
den aktuelle opgave.
EVENT RECORDING
Alarm Detection
Funktionstilstanden Alarm In (sensor) skal indstilles
på N.O (Normalt åben) eller N.C (Normalt lukket)
på alarmsektionen af menuen for indspilning af
begivenhed.
Bevæg.detektion
Området for bevægelsesdetektion skal indstilles på
menuen for indspilning af begivenhed.
Beg.-tils
Den indstiller måden, der gemmes på, når en
begivenhed er opstået.
Hvis opgaven (som for eksempel tidsredigering,
filsletning, HDD-formattering eller HDDtilslutning/frakobling), der kræver standsning af
indspilning, bliver udført, stoppes den aktuelle
indspilningsopgave.
Alarm In
REC Option
00-01
M:A
00-24
M:A
Anv. alle
OK
Når der opstår en begivenhed på det tidspunkt, hvor en
begivenhedsindspilning er sat til, bliver den automatiske
indspilningsfunktion udført. I dette tilfælde vil begivenh
edsindspilningens opsætning på den tilsvarende kanal
blive gemt på underpunktet i opsætningsmenuen for
indspilningstilstanden (Quality, Frame, Pre Event, Post
Event, Video Size).
44_ indspilning
SHR-6042_DAN.indb 44
6/6/2009 8:04:09 AM
søg og afspil
BR.-LOGIN
Tryk på knappen SEARCH for at få adgang til
søgeskærmbilledet.
VALG AF DATO & TIDSPUNKT
FOR SØGNING
Du kan gå til indspilningsdatoen ved at bruge kalenderen.
Hvis du trykker på ikonet ( ) for at vælge den dato, du
ønsker at søge på, vises kalendervinduet.
08 SØG OG AFSPIL
Br.-login
Dato
Søge-login
Br.-ID
Dato
ADMIN
Kodeord
OK
Flyt / Kontrol
2007-03-21 14:08:03
2007-03-21
Annul.
Vælg
Exit
Time
14
Min
8
Sek
3
OK
For at udføre en søgning skal brugeren med de
pågældende søgerettigheder være logget på. Du kan
logge på som aktuel bruger ved at indtaste bruger-ID’et
og adgangskoden.
(Når dette produkt afsendes, bliver adgangskoden for
brugerkontoen ‘ADMIN’ sat til ‘4321’).
SØGESKÆRMBILLEDE
Detaljerne for søgeskærmbilledet er følgende:
Søg
Dato
2007-03-26 14:08:03
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
1 CAM 01
2 CAM 02
( ): Går til den forrige måned.
( ): Går til den følgende måned.
Når du vil indstille tidspunktet for søgning, skal du flytte
markøren hen til punkterne Time, Min og Sek og trykke
på knappen Enter( ). Rediger dernæst time/minut/
sekund ved hjælp af knappen S eller T. Gå ud af
redigeringstilstanden ved igen at trykke på knappen
Enter( ).
Datoen, hvor der blev indspillet videodata, vises i orange.
Hvis du trykker på knappen Enter( ) efter at have
flyttet markøren hen på den dato, der skal søges, vælges
søgedatoen.
Hvis du trykker på “OK” efter at have valgt en søgedato,
kommer du tilbage til det forrige skærmbillede.
Datofarve
Orange
3 CAM 03
4 CAM 04
Kontinuer.
Bev.
Alarm In
Blå
Play
Annul.
Live
Grøn
Rød
Beskrivelse
Dato, hvor der blev indspillet
videodata
Dato, hvor der ikke blev indspillet
videodata
Dato, hvor der blev valgt en søgedato
Feriedato
søg og afspil _45
SHR-6042_DAN.indb 45
6/6/2009 8:04:09 AM
VALG AF SØGEKANAL &
INDSPILNINGSGRAF
Kanalvalg
Du kan vælge hvilken kanal, der skal søges. Når du har
trykket på knapperne K1 til K4 på forsiden, eller har
flyttet markøren hen til den kanal, der skal søges, kan
kanalen vælges ved at trykke på knappen Enter( ).
Indspilningsgraf
Indspilningsmængden for hver kanal vises på grafen
over tidslinien.
Tidspunktet for søgning kan indstilles ved at flytte
tidsliniebjælken til venstre eller højre.
): Flytter tidsliniebjælken til venstre.
(
(
): Flytter tidsliniebjælken til højre.
Graffarve
Gul
Blå
Orange
Beskrivelse
Kontinuerlig indspilning
Indspilning af bevægelse
Indspilning af Alarm In
AFSPILNING
Hvis du trykker på “Play” efter at have valgt den kanal og
dato, der skal søges, bliver videoen afspillet.
Under Live-tilstand kan den øjeblikkelige afspilning startes
). Når der
ved at trykke på knappen Play/Pause(
trykkes på knappen, vil DVR’en øjeblikkeligt afspille data,
der er indspillet 2 minutter inden aktivering af knappen.
For at stoppe afspilning og skifte til LIVE-indstilling,
).
klik knappen Stop(
Og hvis datapositionen når hen til slutningen, standses
afspilningen og går i pausetilstand.
For at vende tilbage til søgeskærmbilledet under
afspilningen af en video skal du trykke på knappen
SEARCH.
Eftersom systemet ikke afspiller en video i
menutilstanden, selv efter der er blevet trykket
på knappen Play/Pause(
), er du nødt til
at gå ud af menuen, før videoen kan afspilles.
Hurtig afspilning
Hvis du trykker på den venstre eller højre
knap (
/
) under afspilningen, kan du se
skærmbilledet i tilbagegående eller fremadgående
retning med en hastighed ganget med 2, 4, 8,16
eller 32.
46_ søg og afspil
SHR-6042_DAN.indb 46
6/6/2009 8:04:10 AM
Afspilningsområde
Live-område
Skærmbilledet 9 Split :
Hvis der trykkes på knappen MODE i skærmbilledet
4 split, vises skærmbilledet 9 split. De 4 kanaler, der
afspilles, vises i den øverste højre del af skærmbilledet,
og de 4 live-kanaler vises i den nederste venstre del af
skærmbilledet
08 SØG OG AFSPIL
Visning af en skærm ad gangen
Hvis du trykker på den venstre eller højre knap
/
), mens skærmbilledet er midlertidigt
(
afbrudt, kan du se stillbilleder i fremadgående eller
tilbagegående retning. Under et tilbagegående
skærmbillede kan intervallerne mellem klippene
variere afhængig af indspilningsspecifikationen.
Lyd Til/Fra
Du kan slå lyden til afspilningskanalen Til/Fra ved at
trykke på knappen AUDIO i afspilningsskærmbilledet.
Tilstand for afspilningsskærmbilledet
Skærmbilledet 4 Split :
Hvis du vælger to eller flere kanaler i
søgeskærmbilledet, vises skærmbilledet 4 split.
Enkelt skærmbillede :
Der kan kun vælges et enkelt skærmbillede, når der
vælges en enkelt kanal i søgemenuen.
Hvis der vælges flerdobbelte kanaler i søgemenuen,
skal der vælges mellem kanaler i den enkelte
skærmtilstand med knapperne CH1 ~ CH4.
søg og afspil _47
SHR-6042_DAN.indb 47
6/6/2009 8:04:11 AM
appendiks
Når adressetypen er Statisk IP
Net I
Net I Setup tool
Når adressetypen er URL
1
2
3
4
Skærmen for Setup Tool består af fi re separate områder:
1. Området MENU :
Du kan se og udføre de opsætningrelaterede funktioner.
2. Området VÆRKTØJSLINIE :
Du kan starte hvilken som helst af applikationerne
Live Viewer og Search Viewer direkte ved at klikke på
ikonet. Klik på ikonet med PLUS-tegnet for at tilføje en
ny enhed. For at slette en eksisterende enhed skal du
klikke på ikonet med MINUS-tegnet.
3. Området TRÆVISNING :
Du kan se og konfi gurere trævisninger som for
eksempel logisk trævisning, fysisk trævisning og
systemtrævisning.
4. Området KONFIGURERING :
Du kan defi nere navnet, beskrivelsen og de relaterede
indstillinger for hver post og se indstillingerne.
Når adressetypen er Samsung DDNS
Sådan registreres en enhed manuelt
1. Vælg Handling > Opret > Enhed > Tilføj enhed,
eller højreklik på området TRÆVISNING og vælg
Opret > Enhed. Du kan også bruge knappen Tilføj
enhed ( ) i området VÆRKTØJSLINIE og vælge
Enhed(Manuel).
2. Indstil værdierne for leverandørnavn, modelnavn og
adressetype.
3. De viste emner er forskellige i henhold til værdien for
modelnavn eller adressetype.
48_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 48
6/6/2009 8:04:11 AM
Når adressetypen er S1 DDNS
5. Indtast bruger-ID’et og din adgangskode, og klik på
Registrering.
Hvis der vælges Annuller, bliver værdierne
returneret til de originale indstillinger.
Når det er nødvendigt at indtaste MAC-adresse
afhængigt af fi rmwareversionen, kræves det, at
MAC-adresse indtastes.
Svarbesked
Kommentarer
Ikke-brugt enhed
Det er en ukendt enhed.
Parameterfejl
De registrerede parametre
er forkerte.
Afbrudt
Enheden er afbrudt.
Ikke forbundet
Enheden er ikke anført på
netværket.
Netværksfejl
Netværket er ikke i god
status.
Forkert adresse
Enheden har en forkert
adresse.
Forkert bruger-ID
Det indtastede bruger-ID
er forkert.
09 APPENDIKS
4. Indtast værdierne for hver adressetype.
Når konfi gureringen færdiggøres, vises den registrerede
enhed på den fysiske trævisning.
Hvis der opstår et registreringsproblem, vises det på
svarbeskedsboksen. De mulige fejl er som følgende:
Forkert adgangskode Den indtastede
adgangskode er forkert.
Log-ind mislykket
Systemadgangen
mislykkedes.
Adgangskonflikt
Adgangskonflikt er
forekommet.
Det fastsatte antal
Brugere med adgang
personer overskredet overskrider de angivne
tolerancer.
Domænefejl
Brugergodkendelse
mislykkedes.
Kan ikke modtage
enhedens svar
Systemet kan ikke
modtage svar fra enheden.
MAC-adressekonflikt Der eksisterer duplikerede
MAC-adresser.
IP-adressekonflikt
Der eksisterer duplikerede
IP’er.
Ukendt fejl
Der er opstået en ukendt fejl.
appendiks _49
SHR-6042_DAN.indb 49
6/6/2009 8:04:11 AM
Den indstilles på den fysiske trævisning. Du kan se og
redigere den valgte enhed.
Visning af de enhedsrelaterede indstillinger
Man kan let få adgang til de enhedsrelaterede indstillinger
ved at vælge Vis enhedens side efter at have
højreklikket på en enhed i området TRÆVISNING.
De enhedsrelaterede indstillinger, der er blevet konfi
gureret på stedet for hver enhed, vises her. Se
vejledningen til hver enhed for yderligere information.
Show Device Page
Redigering af den registrerede enhed
1. Vælg Vis > Fysisk, eller klik på den anden ikonfane i
området TRÆVISNING.
2. Vælg den enhed, du ønsker at redigere, og klik på
Rediger.
3. Rediger værdierne for poster og klik på Rediger.
(Leverandørnavn, Modelnavn og MAC-adresse kan
ikke redigeres)
Hvis der vælges Annuller, bliver værdierne
returneret til de foregående indstillinger.
Net I Live Viewer
1
2
3
4
5
6
Skærmen for Live Viewer består af seks separate
områder:
1. Området MENU :
Du kan se og udføre funktionerne i forskellige menuer.
50_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 50
6/6/2009 8:04:12 AM
2. Området VÆRKTØJSLINIE :
Du kan starte adskillige funktioner eller applikationer
direkte. Når de angives fra venstre til højre, er
værktøjerne Tilslut/ Afbryd, Search Viewer, Setup Tool,
Gem snapshot, Udskriv snapshot, Tilføj et bogmærke,
Fjern den valgte rude, Start indspilning i alle ruder,
Stop indspilning i alle ruder og Alarmindikator.
Brug af layouts
3. Området KAMERATRÆ :
Du kan se den logiske trævisning, som viser de tildelte
kameraer, layouts og steder.
09 APPENDIKS
4. Området KAMERAKONTROLLER :
Når du bruger kontrollerne, kan du håndtere videoerne,
der vises i området VISNING.
5. Området VISNING :
Gennem ruderne i et layout kan du overvåge billeder
fra fl erdobbelte kameraer. Et layout giver mulighed for
op til 16 kameraer samtidigt i dette område. Med en
dobbelt-skærm konfi gurering kan du se maksimalt 32
kameraer. Skærmbilledets højde-bredde-forhold for
hver rude følger forholdet for den originale kilde.
6. Området MEDDELELSE :
Begivenheder modtaget fra fjernenheder og beskeder
for Systemlog vises i dette område.
Området KAMERATRÆ viser den logiske trævisning,
som indeholder kameraer, layouts og steder, der er blevet
oprettet gennem applikationen Setup Tool.
Hver vist post viser et nummer ved siden af postens
navn. Nummeret bliver brugt til at opdele ruder i området
VISNING. Når en rude er aktiv, vises den i orange.
Men du kan også aktivere eller deaktivere displayet
af fi re områder (områderne KAMERATRÆ,
KAMERAKONTROLLER, MEDDELELSE,
VÆRKTØJSLINIE) ved hjælp af valgmulighederne i
menuen Vis.
Når for eksempel Vinduet Kameratræ er umarkeret, vil
området KAMERATRÆ forsvinde.
Ved hjælp af funktionen Fuld skærm kan du udvide
vinduestørrelsen af applikationen til fuld skærm.
For at anbringe fl erdobbelte layouts i området VISNING
skal du dobbeltklikke på hvert layout i området
KAMERATRÆ. Eller du kan trække det ønskede layout i
området KAMERATRÆ og slippe det i området VISNING.
De oprettede layouts har ingen prædefi nerede mønstre.
Du skal tildele mønstre til hvert layout i henhold til det
tildelte antal kameraer og maps. Der gives et 2 x 2
mønster til standard layout-mønsteret.
Afhængig af båndbredden kan lyden blive
ustabil, når der overføres lyd over et netværk i
Net I.
appendiks _51
SHR-6042_DAN.indb 51
6/6/2009 8:04:12 AM
For mere information, referer til NetI manualen.
Enhed-firmware opd.
Opdatering af enhedens firmware
Net I Search Viewer
1
2
1. Vælg Handling > Enhed-firmware opd., eller
højreklik på området TRÆVISNING og vælg
Enhed-firmware opd.
2. Enheden vises, når du vælger Leverandørnavn
og Modelnavn, der skal opdateres.
3. Markér afkrydsningsfeltet til opdatering af
3
4
5
enheden.
4. Klik på knappen Find fil (
Skærmen for Search Viewer består af fem separate
områder:
1. Området MENU : Du kan se og udføre funktionerne i
forskellige menuer.
2. Området VÆRKTØJSLINIE : Du kan starte adskillige
funktioner eller værktøjer direkte. Når de angives fra
venstre til højre, er værktøjerne Tilslut, Live Viewer,
Setup Tool, Mønster, Digital zoom og Fjern valgte.
3. Området FORESPØRGSELSGENERATOR :
Du kan indstille betingelserne for forespørgsel. Det
indeholder fi re forskellige faner som for eksempel Søg
kamera og Søg begivenhed.
) og vælg
Firmware-filen.
5. Klik på Opdate for at opdatere enheden
Når der vælges mere end to enheder til
opdatering, bliver opdateringen udført efter
hinanden. Når opdateringen er færdig, viser
Status OK.
Under opdateringen er de andre funktioner ikke
tilgængelige.
4. Området VISNING :
Du kan overvåge de indspillede videoer gennem fl
erdobbelte kameraer. Et layout giver mulighed for op til
16 kameraer samtidigt i dette område.
5. Området FORESPØRGSELSRESULTATLISTE og
SYSTEMLOG :
Forespurgte resultater og systemloggen vises her.
52_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 52
6/6/2009 8:04:12 AM
Før brug
Knapper til opsætningsmenuen
Ved at trykke på knapperne kan du vælge mellem hver
menu.
Hovedkategorierne : System, Kamera, Overvagn,
Indsp-tils, Beg-tils og Netvaerk
09 APPENDIKS
Lagring/Annullering af redigeret information
SYSTEM
OK : Lukker vinduet og gemmer redigeret information.
Annu. : Lukker vinduet og gemmer ikke redigeret
information.
Anv. : Lukker ikke vinduet og gemmer redigeret
information.
Systemopsætning
Disse opsætninger bruges til at konfigurere dato, tid,
sprog og HDD information om displayvalg.
1
10.03.2009
Virtuelt tastatur
2
3
Klik
for at bruge det virtuelle tastatur.
Klik på knapperne med musen for at indtaste
information.
1. Dato/Tid opsætning :
Bruges til at konfigurere dato/tid, tidszone og DST
indstillinger samt dato/tid displayformat. Dato/Time,
Tidszone. Ændres DST indstillingerne afbrydes
forbindelsen med serveren.
- Aktiveres NTP vil denne vise dato og tid, du vil
dog ikke have mulighed for at konfigurere dato og
tidsindstillinger.
Sprogindstillinger
Klik på Sprogindstillinger for at ændre
sprogindstillingerne i opsætningsvinduet eller tjek din
version af Smart Viewer.
Vælg det sprog, du ønsker at ændre, og klik dernæst
på OK.
2. Sprog :
Bruges til at ændre systemsprogets displayindstillinger.
3. HDD Setup :
Viser primær og sekundær status for den enkelte
HDD ydeevne og den samlede HDD ydeevne.
Brugeren kan konfigurere Stop/Overskriv og
alarmindstillinger for HDD afslutning.
appendiks _53
SHR-6042_DAN.indb 53
6/6/2009 8:04:12 AM
Brugeradministration
1. Parametre :
Angiv en tidsperiode og log alle begivenheder, du
ønsker at søge efter.
10.03.2009
2. Typer af log :
Brug filteret for at begrænse antal typer af loggede
begivenheder, du ønsker at søge efter.
Systeminfomation
Knappen Systeminfo indeholder funktionerne Nulstilling,
Import og Eksport
Knappen viser også systeminformation.
1
2
3
2
1
1. Ændre adgangskode :
10.03.2009
Denne valgmulighed bruges til at ændre adgangskode
og låseindstillingen for optagefunktionen i ADMINkontoen.
Indtast den nuværende adgangskode og en ny
adgangskode. Bekræft den nye adgangskode og klik
OK for at ændre.
2. Tilføj/Slet bruger :
Denne mulighed bruges til at tilføje og slette
brugerkonti. Vinduet til venstre viser en liste over
nuværende konti.
3. Rediger rettigheder for brugergruppe :
Denne mulighed bruges til at angive rettigheder for
enkelte grupper.
Systemlog
Klik på denne knap for at se systemets log.
Angiv en tidsperiode og se i systemets log alle
begivenheder, du ønsker at søge efter. Klik på Søg for at
se en liste med aktuelle søgeresultater.
1
3
4
5
1. Nulstilling :
Klik på knappen Nustil for at ændre systemindstillinger
til de oprindelige værdier (fabriksstandard) og for
automatisk genstart af systemet.
2. Import :
Klik på knappen Import and indlæs
konfigurationsindstillinger fra den valgte sti og for
automatisk genstart af systemet.
3. Eksport :
Klik på denne knap og eksporter de nuværende
konfigurationsindstillinger til den valgte sti.
4. Sti :
Angiv i dette felt den Sti, du ønsker at bruge ved
import/eksport af konfigurationsindstillinger.
5. Systeminformation :
Denne sektion viser dit systems maks.adresse,
softwareversion og fjernkontrollens ID.
2
10.03.2009
54_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 54
6/6/2009 8:04:13 AM
PTZ Enhedsindstillinger
Dit DVR system understøtter fjernbetjening af eksterne
enheder såsom en PTZ eller en Speed Dome. Før denne
indstilling anvendes, skal du tilslutte den eksterne enhed
til systemet via RS485 porten eller konfigurere den
tilsluttede eksterne enhed.
KAMERA
Kameraindstillinger
Knappen Kamera indeholder aktivér/deaktivér kamera
samt indstillinger af videoens lysstyrke, kontrast og
farvevalg. Denne knap indeholder også indstillinger for
sikkerhed. Vælg det kamera du ønsker at konfigurere fra
serverlisten i skærmens højre side.
4
3
3
2
2
09 APPENDIKS
10.03.2009
10.03.2009
8
4
5
6
7
1. Kamera :
Vælg den kamerakanal du ønsker at konfigurere.
2. Navn :
Indtast navnet på den valgte kamerazone.
3. Video :
Aktivér/deaktivér det valgte kamera.
1
5
1
1. Kamera :
Viser konfigurerede kamerakanaler.
2. Aktivér/deaktivér :
Aktivér/deaktivér PTZ-indstillingen for det
konfigurerede kamera.
3. ID :
Angiv en ID for den konfigurerede PTZ.
4. Konvertering af skærm :
Indstil skærmens konverteringstid.
4. Protokol :
Angiv kommunikationsprotokollen du ønsker at bruge
sammen med den konfigurerede PTZ eller Speed
Dome.
5. Videoindstillinger :
Tilpas kildesignalets lysstyrke, kontrast og
farveniveauer.
5. Modulationshastighed :
Angiv modulationshastigheden for den konfigurerede
PTZ.
6. Gælder for alle :
Denne indstilling bruges, hvis videoindstillingerne på
det valgte kamera gælder for alle eller en angiven
gruppe af kameraer.
7. Nulstil :
Nulstil lysstyrke, kontrast og farveniveauer til deres
oprindelige indstillinger.
8. Skærm :
Viser videosekvenser fra det valgte kamera.
Ændringer i videoindstillinger kan ses i realtime.
Ændring af videoindstillinger korrigerer kvaliteten af
optagede videoklip. Det er derfor vigtigt, at kameraet og
skærmen er korrekt korrigerede før optagelse af video.
appendiks _55
SHR-6042_DAN.indb 55
6/6/2009 8:04:14 AM
Fjernbetjente Enheder
Denne knap bruges til at konfigurere fjernbetjente
enheders ID og modulationshastighed.
Indstilling af Spot
Denne knap bruges til at konfigurere den nødvendige
information for indstilling af spot.
1
10.03.2009
10.03.2009
2
MONITORINDSTILLING
Live-Indstilling
Knappen bruges til at konfigurere den nødvendige
information for Live-Indstilling
3
1. Begivenhedens varighed :
Bruges til at deaktivere begivenhedens varighed eller
angive varighed.
2. Almindelig varighed :
Bruges til at konfigurere den almindelige varighed af
video.
10.03.2009
3. Kamera :
Denne knap bruges til at konfigurere kameraets
spotindstilling.
OPTAGELSESINDSTILLINGER
1
2
1. Varighed af begivenhedsmonitering :
Deaktivér fuldstændigt begivenhedsmonitering eller
konfigurer varighed af begivenhedsmonitering.
2. Tekstvisning :
Aktivér/deaktivér forskellige typer af tekstvisninger
herunder dato, tid, kameranavn og sensorindstilling.
Optagelsesindstillinger
Denne knap bruges til at konfigurere det enkelte kameras
optagelsesindstillinger (frame rate billedkvalitet, opløsning,
automatisk sletning).
1
2
3
4
5
10.03.2009
1. Nustil :
Nustiler alle indstillinger til deres oprindelige værdier
(fabriksstandard).
2. Frame rate :
Bruges til at konfigurere optagelsens frame rate.
3. Billedkvalitet :
Bruges til at konfigurere kvaliteten af optagelselsen.
56_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 56
6/6/2009 8:04:15 AM
4. Opløsningn :
Bruges til at konfigurere optagelsens opløsning.
5. Automatisk sletning :
Bruges til at aktivere/deaktivere automatisk sletning
og antal dage før automatisk sletning.
Planlagt Optagelse
Planlagt optagelse gør det muligt for brugeren at
planlægge automatisk optagelse.
Optagelsesindstilling for Begivenhed
Denne knap bruges til at konfiguere det enkelte
kameras optagelsesindstilling ved begivenhed (frame
rate, billedkvalitet, opløsning, før- og eftertid på
begivenhedsoptagelse).
1
2
3
4
5
6
09 APPENDIKS
1
OPTAGELSESINDSTILLING
FOR BEGIVENHED
2
10.03.2009
10.03.2009
3
4
1. Nulstil :
Nulstil alle indstillinger til deres oprindelige værdier
(fabriksstandard).
1. Valg af dag :
Vælg dag - man, tir, ons, tor, fre, lør og søn.
2. Gælder for alle :
Gælder for den nuværende planlagte automatiske
optagelse og for alle dage i ugen.
3. Visning af planlagt optagelse :
Gør det muligt for brugeren at planlægge forskellige
optagelsesindstillinger for de enkelte kameraer. Vælg
en optagelsesindstilling og træk ved hjælp af musen
til den angivne tidsperiode.
4. Optagelsesindstilling :
Viser de forskellige optagelsesindstillinger, som er
tilgængelige. Vælg en optagelsesindstilling og træk
ved hjælp af musen til den angivne tidsperiode.
Uafbrudt : Betyder uafbrudt optagelse uanset,
hvornår en begivenhed indtræffer.
Bevægelsessensor : Betyder optagelse kun, når en
sensor påvirkes af en bevægelse.
Sensor : Betyder optagelse kun, når en sensor
påvirkes (alarm).
2. Frame rate :
Bruges til at konfigurere frame rate til optagelse af
begivenhed.
3. Billedkvalitet :
Bruges til at konfigurere optagelsens kvalitet.
4. Opløsning :
Bruges til at konfigurere optagelsens opløsning.
5. Før-tid :
Bruges til at konfigurere optagelsens varighed før en
begivenhed.
6. Efter-tid :
Bruges til konfigurere optagelsens varighed efter en
begivenhed.
appendiks _57
SHR-6042_DAN.indb 57
6/6/2009 8:04:16 AM
Indstilling for Alarmsensorer
Alarmen bruger sensorsignaler som udløser optagelse
og/eller en alarmsignal, når en begivenhed indtræffer.
3
1. Kamera :
Vælg den kamerakanal du ønsker at konfigurere.
2. Bevægelsessensorens zone :
Bruges til at definere zonen for kameraets
bevægelsessensor. Bevægelsessensorens zone
markeres af grønne blokke.
Aktivér bevægelsessensorens zone : Venstreklik på
musen og træk til angiven zone.
Deaktivér zone for bevægelsessensor : Højreklik på
musen og træk til angiven zone.
2
10.03.2009
3. Alarm :
Bruges til at vælge den alarm, som skal forbindes
til de bevægelsessensitive kameraer. Når en
bevægelse indfanges af et aktiveret kamera, afgives
et alarmsignal fra en af de valgte alarmer
4. Varighed :
Bruges til at konfigurere varighed af alarmen, der
udløses af en begivenhed.
4
1
5
5. Følsomhed :
Bruges til at angive niveauet for bevægelsessensorens
følsomhed.
1. Sensorkanal :
Vælg den sensor (alarm), som du ønsker at
konfigurere.
Sensorindstillinger tab af optagede data
(video loss)
Denne indstilling udløser en alarm, når kameraet
registrerer tab af optagede data.
2. Sensorindstilling :
Angiv sensorindstilling til N.O eller N.C.
3. Kamera :
Vælg det eller de kameraer, du ønsker at tilslutte
til den valgte sensor. Det eller de valgte kameraer
begynder optagelse, når en begivenhed indtræffer.
4. Alarm :
Bruges til at konfigurere alarmen til at afgive en
alarmsignal, når en begivenhed indtræffer.
3
2
10.03.2009
5. Varighed :
Bruges til at konfigurere varighed af alarmen, der
udløses af en begivenhed.
Indstillinger bevægelsessensor
Bevægelsessensor er en indstilling, som kan igangsætte
optagelse, udløse alarmsignal og overføre en nødbesked,
når en bevægelse indfanges af et aktiveret kamera.
5
4
1
1. Kamera :
Vælg den kamerakanal, du ønsker at konfigurere.
3
2. Alarm :
Vælg den eller de alarmer,der skal udløses ved
registrering af tab af optagede data . Når tab af
optagede data registreres af et aktiveret kamera,
høres det valgte alarmsignal
10.03.2009
2
3. Varighed :
Bruges til at konfigurere varighed af alarmen, der
udløses af en begivenhed.
1
58_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 58
6/6/2009 8:04:17 AM
NETVÆRK
Netværksindstillinger
Knappen netværksindstillinger indeholder forskellige
netværksindstillinger, som er nødvendige for
fjernbetjening af din DVR’s fjernkontrol, video streaming
og kommunikationsfunktioner .
2
1. DDNS-konfiguration :
Vælg fra Samsung, Dynamic DDNS, Ingen IP eller
ændre IP.
Vælges Samsung kan værtsnavn, Bruger-ID og
adgangskode ikke længere konfigureres.
Ved disse indstillinger anvendes de oprindelige
værdier (fabriksstandard).
2. Værtsnavn :
Angiv navn på DDNS-server.
1
3. BrugerID :
Angiv ID for DDNS-serverkonto.
09 APPENDIKS
10.03.2009
4. Adgangskode :
Angiv adgangskode for DDNS-serverkonto.
Indstillinger for ‘Bliv kontaktet’-service
Denne funktion kan konfigureres til at afsende en e-mail
til en angiven e-mailadresse ved fejl opstået i forbindelse
med en begivenhed eller systemfejl.
2
3
1
10.03.2009
1. IP-konfiguration :
Viser information om forskellige
netværkskonfigurationer.
IP-konfiguration inkluderer desuden mulighed for
justering af båndbredde
2. Portindstillinger til Web Viewer :
Bruges til at angive web viewer porten.
Understøttede porte går fra 80 til 60080, stigende
med 2000 (80, 2080, 4080…60080).
3. NTP-konfiguration :
Bruges til at aktivere/deaktivere automatisk
rekonstruktion af tid og dato fra en NTP server.
Aktivering af NTP betyder, at du ikke manuelt kan
konfigurere dato og tid.
1
10.03.2009
3
4
1. Afsendelsestype :
Bruges til at angive typen af anmeldt begivenhed eller
fejl.
2. Sender :
Angiv afsenderens e-mailadresse.
Indstillinger for DDNS
Denne knap indeholder serverindstillinger for DDNS.
2
3
3. Modtager :
Angiv modtagerens e-mailadresse. “Bliv kontaktet”e-mails sendes til e-mailadresserne angivne i vinduet
til højre.
Tilføj en e-mailadresse : Klik på knappen Ny og
vinduet nedenfor vises. Angiv den nye e-mailadresse
og klik på OK for tilføje den til modtagerlisten.
4
appendiks _59
SHR-6042_DAN.indb 59
6/6/2009 8:04:18 AM
SDB VIEWER
Kørsel af SDB Viewer
Slet en e-mailadresse : Vælg adressen eller
adresserne, du ønsker at slette og klik på Slet.
Tilføj til modtagerlisten : Vælg fra adressebogen den
.
eller de adresser, du ønsker at tilføje og klik på
Gem backup-mediet i SDB-format på PC’en, hvor
Viewer-programmet vil blive kørt. Dobbeltklik på mappen
‘SDBViewer’.
4. SMTP-serverinfo :
Angiv navnet på din SMTP-server, kontoID/adgangskode og portnummer, vælg
verifikationsmåde og aktivér/deaktivér SSL.
Indstillinger Billedoverførsel
Denne knap indeholder indstillingerne for
videooverførsel (frame rate, opløsning, billedkvalitet).
1
2
3
4
10.03.2009
Dobbeltklik på “viewer.exe” for at køre Viewerprogrammet.
1. Nulstil :
Nulstil alle indstillinger til deres oprindelige værdier
(fabriksstandard).
2. Frame rate :
Bruges til at justere frame raten på det enkelte
kamera.
3. Billedkvalitet :
Bruges til at konfigurere billedkvaliteten på det
enkelte kamera.
4. Opløsning :
Bruges til at konfigurere opløsningen på
videooverførslen. Opløsningen kan dog ikke
konfigureres på det enkelte kamera.
60_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 60
6/6/2009 8:04:19 AM
SDB Viewers hovedvindue
12/05/2009
09 APPENDIKS
2009
6
9
10
14
3
16
2
4
14
1
15
5
12
1 Rullende kameraknapper :
Denne funktion gør det muligt for dig at rulle
knappen for kameraet, der skal søges, op
eller ned.
2 Kamera :
Vælg nummeret på det kamera, der skal
søges.
Når du har klikket på nummeret, vil farverne
på knappen og kameranummeret blive
ændret.
3 Zoom-ud af tidsvisning og grafer :
Viser tidspunktet for datalagring.
Klik på tiden for at se graferne i detaljer ved
at zoome ud af timeintervallet i tre trin.
4 Visning af lagermængde :
Denne funktion gør det muligt at vise
optagetyper og lagermængde pr. time i
grafer.
Hvis der gemmes data i kontinuerlig
optagelse, vil grafer blive vist i rødbrun.
Hvis der gemmes data i
bevægelsesoptagelse, vil grafer blive
vist i blå. Hvis der gemmes data i
sensoroptagelse, vil grafer blive vist i orange
vil. Hvis data gemmes i før-alarm, vil grafer
blive vist i grøn. Hvis ikke, vil der ikke blive
vist nogen graf.
13
7
8
11
17
5 Søgebjælke :
Denne funktion gør det muligt at søge
tidszonen for dataene, når den vises. Flyt
søgebjælken til venstre eller højre for at søge
efter de gemte data i den ønskede tidszone.
6 Opsætning af split-vindue :
Hvis du klikker på
, vil split-knappen blive
vist. Split-tilstanden for søgevinduet ændres
automatisk, og 4-splitvinduet bliver afspillet
afhængigt af antallet af valgte kameraer.
7 SPRING OVER :
De søgte billeder vises på skærmen så
mange som indstillingen. Indstillingsværdien
er ikke antallet af billeder, der vises på
vinduet, men en intern forskellig værdi for
SDB Viewer-programmet.
8 HASTIGHED :
Dette er den forsinkede tid, det tager at vise
et søgt billede på skærmen.
appendiks _61
SHR-6042_DAN.indb 61
6/6/2009 8:04:19 AM
9 Zoom( ) :
Når denne funktion er aktiveret, er det muligt
at gemte billeder bliver zoomet ud eller ind. Den
understøtter zoom-ud af billeder i fem trin.
Digital Zoom :
Klik på knappen Digital Zoom for at skifte til
[Zoom ud/Zoom ind/Overfør] i rækkefølge.
10 Zoom ud( ) :
Højreklik på en del af billedet for at zoome
billedet ud trin for trin med centrering af
delen. Denne funktion understøtter zoom-ud
af billeder i 13 trin.
Zoom ind( ) :
Højreklik på en del af det billede, der er
zoomet ud, for at zoome det ind trin for trin
med centrering af delen.
Flyt( ) :
Højreklik og træk en del af det billede, der
er zoomet ud, for at se en anden del af det
billede, der er zoomet ud.
11 Afspilning af Søgevinduet :
Indstil kameranummeret og tid og dato, der
skal søges, før søgevinduet afspilles.
Juster søgehastigheden ved at bruge
værdierne SPRING OVER og FORSINK til at
afspille søgevinduet effektivt.
: Går til de første data på den valgte dato.
: Afspiller hvert vindue i modsat rækkefølge.
: Afspiller i modsat rækkefølge.
: Stopper
: Afspiller i fremadrettet rækkefølge.
: Afspiller hvert vindue i fremadrettet rækkefølge.
: Går til de sidste data på den valgte dato.
12 Backup( ) :
Vælg og zoom det ønskede billede ud, mens
der søges gemt data fra søgevinduet og klik
på . Dernæst vil ‘Backup’-vinduet blive
vist.
i søgetilstand.
Klik på knappen
Vinduet “Lydafspilning” vil dernæst
blive vist som i nedenstående figur.
Afmarker afkrydsningsfeltet ‘Aktiver’ fra
indstillingen ‘Lydafspilning’ for at deaktivere
lydafspilningen. Vælg afkrydsningsfeltet
‘Aktiver’ for at aktivere lydafspilningen .
Træk lydstyrkeskyderen opad for at skrue op
for lyden, eller træk lydstyrkeskyderen nedad
for at skrue ned for lyden.
15 Forbedring af billedkvaliteten på
søgevinduet :
Du kan forbedre kvaliteten af et valgt billede
under søgning.
16 Søgeark :
for at søge backupKlik på knappen
dataene. Vinduet vil dernæst blive vist
som i nedenstående figur: Vælg navnet
på backup-modellen. Vælg dernæst de
backup-data, du ønsker at søge, fra listen
og klik på knappen ‘Søg’.
SHR-604x
13 Udskriv( ) :
Klik på knappen
for at skrive det søgte
billede ud. Udskrivningen kan ikke udføres,
før der zoomes ud af et vindue under
søgningen.
14 Indstilling for stemmeafspilning :
Zoom ud og vælge et billede fra kameraet,
hvor lyden gemmes i søgetilstand, for at
afspille lyd såvel som billeder. (Det afspilles
ikke lyd i vinduet til multi-kanal søgning)
17 Afslut :
Med denne knap kan du afslutte viewerprogrammet.
62_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 62
6/6/2009 8:04:20 AM
SFX-AFSPILLER
WEB VIEWER
Start af SFX-afspilleren
INTRODUKTION TIL Web Viewer
Denne funktion flytter SFX-backup-filen til den valgte
SFX-lagringsmappe, når systemet er blevet sluttet til din
PC. Filerne i SFX-format bliver navngivet med endelsen
‘.exe’ som vist nedenunder.
HVAD ER Web Viewer?
09 APPENDIKS
Web Viewer giver mulighed for fjernadgang til dine
DVR'er. Du får adgang til live video, arkiveret video, PTZstyring (hvis det er konfigureret), etc.
PRODUKTFUNKTIONER
Dobbeltklik på en eksekveringsfil (.exe-fil), og
videoafspilleren spiller backup-dataen.
Fjernadgang fra en standardbrowser
Understøtter PTZ-kamerastyring
Understøtter kameravisningsformaterne 1, 4, 8, 16
(maksimalt 16 kameraer på listen).
Danner billeder i JPEG-format, der kan udskrives
eller gemmes. (Afspilningstilstand)
Indspil video i AVI-format—kompatibel med
populære medieafspilllere. (kræver Divx-kodeks)
Hvis du bruger SFX-afspilleren, bliver backupdatafilen og en videoafspiller gemt i den samme
ekskveringsfil. When the execution files are
used, you don ’t need additional video player
for playback. Når eksekveringsfilerne benyttes,
behøver du ikke en ekstra videoafspiller til
afspilningen.
appendiks _63
SHR-6042_DAN.indb 63
6/6/2009 8:04:20 AM
SYSTEMKRAV
TILSLUTNING AF Web Viewer
Følgende liste indeholder minimumskravene til det
hardware og styresystem, der kræves for at køre Web
Viewer.
1. Åbn din webbrowser, og indtast IP-adressen
eller DVR'ens URL i URL-adressefeltet.
OS
Windows XP Professional
Windows 2000
Windows Vista Home Basic
/Premium
WebBrowser
Internet Explorer 6.0.2900.2180
eller højere
CPU
Intel Pentium 4 med 2 GHz
processor
HUKOMMELSE
512 MB
Skærm
High Color 16-bit
1024 x 768
HDD
50 MB (nødvendig installationsplads)
* Yderlige HDD-plads nødvendig til
indspilning. Indspillet filstørrelse vil
variere afhængigt af indstillingerne
for indspilningskvalitet
DVR’ens basis-URL er følgende i tilfælde af
en MAC-adresse:
Hvis MAC-adressen er 00-0c-8c-ab-cdef, vil domænet blive vist som “habcdef.
websamsung.net”. Domænets “abcdef”
angiver de sidste 6 cifre i MAC-adressen
og “h” er en kode til identificering af DVR’
en (SHR-6042/6040).
2. Administratorer skal indtaste “ADMIN” og
dernæst indtaste den adgangskode, som
DVR'en er opsat til. Brugere, der ikke er
administratorer, skal tilføje bruger-ID’et og
adgangskoden i menuen
“System→Brugermanag.”.
• Det giver mulighed for at få adgang til DVR’ren
af 4 brugere på samme gang, inklusive brugere
med og uden administratorrettigheder.
• Den fabriksindstillede adgangskode til
administratorrettigheder er “4321.”
• Du kan ændre adgangskoden og tilladelserne for
administratorer og brugere i menuen
“System→Brugermanag.“.
64_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 64
6/6/2009 8:04:21 AM
3. Klik på “Install ActiveX Control…”
7. Installationen er fuldført. Du kan nu se
hovedskærmen for Live Viewer.
09 APPENDIKS
4. Klik på “Install”.
5. Klik på “Install”.
6. Du har muligvis en “Windows Security Alert”,
der forsøger at blokere denne med Windows
Firewall. I dette tilfælde skal du klikke på
“Unblock” for at starte Web Viewer.
appendiks _65
SHR-6042_DAN.indb 65
6/6/2009 8:04:21 AM
BRUG AF Live Viewer
2
SHR-6042
1
3
SHR-6042
4
5
6
7
9
8
Skærmen for Live Viewer består af følgende :
1 Dette viser IP-adressen og modelnavnet for
den tilsluttede DVR.
2 Disse menuer består af LIVE, SØG,
OPSÆTNING, OM.
3 Disse knapper bruges til split- og
fuldskærmstilstanden.
4 Dette viser IP-adressen og statusen for den
tilsluttede DVR.
5 Disse knapper bruges til sekvens og ændring
af skærmkanalen.
6 Disse knapper bruges til at optage, udskrive
og gemme billedet med.
7 Disse knapper viser den aktuelle kanal.
8 Disse knapper bruges til PTZ-relaterede
funktioner.
9 Dette viser skærmen for det kamera, der er
sluttet til DVR'en.
• Opløsningen er på 1024 x 768 pixel.
• Den initielle splitskærmstilstand vises i henhold
til den tilsluttede DVR’s antal kameraer. Du kan
ændre splitskærmstilstanden ved at trykke på
knapperne til opdeling af skærmen.
• En bruger uden administratorrettigheder
har ikke adgang til menuerne SØG og
OPSÆTNING.
• Hvis du bruger Net I og Web Viewer samtidigt
i Window Vista, vil Web Viewer blive lukket ned
unormalt. Vælg “Run as administrator”, når
Internet Explorer køres.
OSD-INFORMATIONSDISPLAY
1
2
REC
3
4
5
6
1 Kanalnummeret, videostørrelsen og
IP-adressen for den tilsluttede DVR bliver vist.
2 Hvis videodataen for den aktuelle kanal
bliver indspillet på din PC, vises “REC” på
skærmen.
3 DVR'ens aktuelle dato og klokkeslæt bliver
vist.
4 Alarmikonet vises, når alarmen sættes i
gang. Det forsvinder, når der bliver trykket på
DVR'ens ALARM-knap.
5 Bevægelsesikonet bliver vist, når der
detekteres bevægelse. Det forsvinder, når der
bliver trykket på DVR'ens ALARM-knap.
66_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 66
6/6/2009 8:04:22 AM
6 Det viser, om PTZ-styringen er aktiv.
Hvis du har indstillet PTZ-kameraer til DVR’en,
vises “PTZ” på skærmen. Vælg en PTZ-kamerakanal og brug knappen PTZ til kamerastyring.
SPLIT-SKÆRM
• Klik på knappen
.
Skærmen viser det valgte kamera, der er
sluttet til DVR'en i “FULDSKÆRM-TILS”.
Tryk på ESC-knappen for at vende tilbage til
den forrige tilstand.
TILSLUTTET DVR
Dette viser IP-adressen og statusen for den tilsluttede
DVR.
09 APPENDIKS
Du kan ændre split-tilstanden ved at klikke på hvert
talikon.
FULDSKÆRMSTILSTAND
SHR-6042
SINGLE MODE
QUAD MODE
SHR-6042
• Klik på knappen
.
Skærmen viser det valgte kamera, der er
sluttet til DVR'en i “ENK-TILS”.
• Klik på knappen
.
• Meddelelse om fejltilslutning Intet svar :
Vises, når DVR’en ikke svarer.
Fork. ID : Vises, når det indtastede ID er
forkert.
Forkert adgangskode : Vises, når den
indtastede adgangskode er forkert.SFlb
Fork. portnummer : Vises, når portnummeret er
forkert.
Kollision : Vises, når administratortilstanden
allerede er i brug, eller der er simultanadgang til
den samme DVR fra PC’en.
Fuldt antal : Vises, når antallet er brugere er
fuldt.
• Antallet af simultantilslutninger er 3, inklusive
brugerne af SmartViewer.
Skærmen viser det valgte kamera, der er
sluttet til DVR'en i “FIRE-TILS”.
appendiks _67
SHR-6042_DAN.indb 67
6/6/2009 8:04:23 AM
ÆNDRING AF TILSTANDEN
LIVE-SKÆRM
LAGRING AF LIVE-SKÆRMEN PÅ
PC'EN
• OPTAG : Optager det aktuelle billede på skærmen og
gemmer det som en jpg- eller bmp-billedfil.
SHR-6042
• Standardgemmestien er “C:\Program Files\
Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\Live”.
Tryk på knappen “GEM STI” ( ) for at ændre
gemmestien, og vælg den sti, du ønsker. I
tilfælde af Windows Vista er gemmestien “C:\
users\(user ID)\AppData\LocalLow\Samsung\
DVR Web Viewer\Snapshot\”, og den kan ikke
ændres.
• Filen navngives automatisk til følgende: “IP
adresse_Portnummer_ÅÅMMDD_kameranum
mer_indeks” Ex) 192.168.130.12_554_20070
615_101530_01_00
• SEKVENS : Når der trykkes på denne knap, skifter
skærmene med et forudindstillet interval.
I ENK-TILS, skifter kanalnumrene sekventielt fra 1 til 4.
I QUAD MODE, opdateres skærmen ud fra et
forudindstillet interval.
• UDSKRIV : Udskriver live-skærmen, der bliver
vist på dette tidspunkt. Den udskriver også IPadresse, klokkeslæt, kameranummer og aktuel
begivenhedstilstand.
Forudindstillet interval (10 sekunder)
• FORRIGE : Når der trykkes på denne knap, vises den
forrige skærm.
I ENK-TILS, skifter kanalnumrene i modsat rækkefølge.
I QUAD MODE, opdateres skærmen.
• NÆSTE : Når der trykkes på denne knap, vises den næste
skærm.
I ENK-TILS, skifter kanalnumrene sekventielt fra 1 til 4.
I QUAD MODE, opdateres skærmen.
• INDSPIL : Gemmer det aktuelle billede på skærmen og
gemmer det som en avi-videofil.
(CH1 to CH4)
4-channel DVR
68_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 68
6/6/2009 8:04:23 AM
BRUG AF PTZ-KAMERA
SHR-6042
ÆNDRING AF LIVESKÆRMKANALEN
Hvert tal indikerer skærmens positioner i Web Viewer.
• Blå tal : Angiver, at den aktuelle kanal er sluttet til et
kamera.
• Grå tal : Angiver, at den aktuelle kanal ikke er sluttet til
et kamera.
09 APPENDIKS
• Der kræves mindst 1GB tilgængelig plads for
at indspille den.
• Standardgemmestien er “C:\Program Files\
Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\Live”.
Tryk på knappen “GEM STI” ( ) for at ændre
gemmestien, og vælg den sti, du ønsker. I
tilfælde af Windows Vista er gemmestien “C:\
users\(user ID)\AppData\LocalLow\Samsung\
DVR Web Viewer\VideoClip\”, og den kan ikke
ændres.
• Filen bliver automatisk navngivet som følgende:
“IP-adresse_Portnummer_ÅÅMMDD_kameran
ummer_indeks” Ex) 192.168.130.12_554_200
70615_101530_01_00
• I tilfælde af AVI-GEM, er det nødvendigt at
have et DivX-kodeks til afspilning af gemte filer.
Du kan downloade en gratis version af Divxkodekset på
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.
Klik på retningsknapperne for at styre kameraet.
Klik på knapperne + eller - for at zoome ind eller ud af det
viste billede.
appendiks _69
SHR-6042_DAN.indb 69
6/6/2009 8:04:24 AM
MENU : Viser kamera-menuskærmen.
• Når en DVR bruger PTZ-kamerastyring,
kan Web Viewer ikke styre PTZ-kameraet.
• PTZ-kamerastyring kan bruges af den
administrerende bruger.
• Opsætningsfunktionen til kameramenuen er
kun tilgængelig for understøttede kameraer.
• Alle funktionerne for PTZ er det samme som
en af DVR.
• Pan-/tilt-funktionen fungerer kun med
understøttede kameraer.
(Eksempel: Samsung SCC-2315)
• Træk nedad for at zoome ind og træk opad for
at zoome ud med pan-/tilt-funktionen.
FORUDINDSTILLING : Flytter retningen af linsen til en
forudindstillet retning.
1. Hvis du klikker på FORUDINDSTILLING, flytter
kameraet hen til den forudindstillede position.
2. Du kan slette den valgte forudindstilling eller alle
forudindstillinger.
3. Du kan gemme det nye forudindstillede nummer og
navn.
Du kan gemme op til 20 forudindstillinger.
AUTOPANERING : Flytter kameralinsens retning mellem
2 punkter, der er indstillet for kameraet.
SCAN : Flytter kameralinsens retning mellem 2
forudindstillede punkter for kameraet.
MØNSTER : Du kan indstille kameraets
bevægelsesmønstre, som for eksempel, zoom, flyt, etc.
på en sådan måde, at kameraet automatisk bevæger sig
i henhold til mønsteret.
70_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 70
6/6/2009 8:04:25 AM
BRUG AF Search Viewer
2
1
SHR-6042
3
09 APPENDIKS
4
5
6
9
7
8
Skærmen for Search Viewer består af følgende :
1 Dette viser IP-adressen og modelnavnet for
den tilsluttede DVR.
• SEKVENS, FORRIGE, NÆSTE-knapperne
er ikke tilgængelige i menuen SØG.
• En bruger uden administratorrettigheder har ikke
adgang til menuerne SØG og OPSÆTNING.
2 Disse menuer består af LIVE, SØG,
OPSÆTNING, OM.
3 Disse knapper bruges til split-og
fuldskærmstilstanden.
4 Dette viser IP-adressen og statusen for den
tilsluttede DVR.
5 Disse knapper bruges til at optage, udskrive
og gemme billedet med.
SPLIT-SKÆRM
Du kan ændre split-tilstanden ved at klikke på hvert
talikon.
6 Denne viser en kalender, på hvilken du kan
søge indspillet video.
7 Denne viser en tidslinie, på hvilken du kan
søge indspillet video efter klokkeslæt.
SINGLE MODE
QUAD MODE
8 Disse knapper bruges til at styre
afspilningen med.
9 Denne viser skærmen for afspilning af
indspillet video.
appendiks _71
SHR-6042_DAN.indb 71
6/6/2009 8:04:25 AM
• Meddelelse om fejltilslutning Intet svar :
Vises, når DVR’en ikke svarer.
Fork. ID : Vises, når det indtastede ID er forkert.
Forkert adgangskode : Vises, når den indtastede adgangskode er forkert.
Fork. portnummer : Vises, når portnummeret
er forkert.
Kollision : Vises, når administratortilstanden
allerede er i brug, eller der er simultanadgang
til den samme DVR fra PC’en.
Fuldt antal : Vises, når antallet er brugere er
fuldt.
• Antallet af simultantilslutninger er 3, inklusive
brugerne af SmartViewer.
SHR-6042
LAGRING AF LIVE-SKÆRMEN PÅ
PC'EN
• OPTAG: Optager det aktuelle billede på skærmen og
gemmer det som en jpg- eller bmp-billedfil.
• Klik på knappen
.
Skærmen viser det valgte kamera, der er sluttet
til DVR'en i “ENK-TILS”.
• Klik på knappen
.
Skærmen viser det valgte kamera, der er sluttet
til DVR'en i “FIRE-TILS”.
• Kun ENK-TILS og FIRE-TILS er tilgængelige i
menuen SØG.
• “Når en 16-kanals DVR er tilsluttet, kan du
vælge mellem kanalerne 1-16.”
TILSLUTTET DVR
Dette viser IP-adressen og statusen for den tilsluttede
DVR.
SHR-6042
• Standardgemmestien er “C:\Program Files\
Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\Search”.
Tryk på knappen “GEM STI” ( ) for at ændre
gemmestien, og vælg den sti, du ønsker. I
tilfælde af Windows Vista er gemmestien “C:\
users\(user ID)\AppData\LocalLow\Samsung\
DVR Web Viewer\Snapshot\”, og den kan ikke
ændres.
• Filen navngives automatisk til følgende: “IP
adresse_Portnummer_ÅÅMMDD_kameranum
mer_indeks” Ex) 192.168.130.12_554_20070
615_101453_01_00
72_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 72
6/6/2009 8:04:26 AM
• UDSKRIV : Udskriver den afspilningsskærm, der
bliver vist på det nuværende tidspunkt. Den udskriver
også IP-adresse, klokkeslæt, kameranummer og den
aktuelle begivenhedstilstand.
SØGNING AF DET INDSPILLEDE
VIDEO I KALENDEREN
SHR-6042
09 APPENDIKS
• INDSPIL : Hvis du vælger en kanal og trykker på denne
knap under afspilningen (kun play), bliver videodataen
gemt i DVR-filen. (Den gemmes i den tildelte folder
på din PC.) Klik på denne knap igen for at stoppe
indspilningen.
• Der kræves mindst 1GB tilgængelig plads for
at indspille den.
• Standardgemmestien er “C:\Program Files\
Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\Search”.
Tryk på knappen “GEM STI” ( ) for at ændre
gemmestien, og vælg den sti, du ønsker.
I tilfælde af Windows Vista er gemmestien
“C:\users\(user ID)\AppData\LocalLow\
Samsung\DVR Web Viewer\VideoClip\”, og
den kan ikke ændres.
• Filen bliver automatisk navngivet som
følgende:“IP - adresse_Portnummer_ÅÅMMD
D_kameranummer_indeks” Ex) 192.168.130.
12_554_20070615_101530_01_00
• I tilfælde af AVI-GEM er det nødvendigt at
have et DivX-kodeks til afspilning af gemte
filer. Du kan downloade en gratis version af
Divx-kodekset på
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.
Hvis videodataen er blevet indspillet på en dato,
bliver datoen markeret med grøn. Hvis du klikker
på datoen, bliver den indspillede videoinformation
vist på tidslinien.
Når du klikker på “I DAG”, ændres den til datoen
for i dag.
appendiks _73
SHR-6042_DAN.indb 73
6/6/2009 8:04:26 AM
SØGNING AF DEN INDSPILLEDE
VIDEO I TIDSLINIEN
STYRING AF AFSPILNING
SHR-6042
SHR-6042
Den viser statusen for den indspillede videodata
på DVR'en, når der bliver valgt en dato.
Den normale tilstand viser klokkelslættet fra
0 til 24, mens den udvidede tilstand viser
klokkeslættet hver 2. time.
1
5
2
6
3
7
4
8
9
[Normal tilstand]
• Hvis du klikker på knappen
den udvidede tilstand.
, skifter den til
2 Bagl. afsp.: Udfører baglæns afspilning.
• Hver tidslinie står for 1 time.
3 Afspil: Afspiller.
4 Hurt. frem: Afspiller hurtigere (2x).
[Udvidet tilstand]
• Hvis du klikker på knappen
den normale tilstand.
1 Hurt. tilbage: Baglæns-afspiller hurtigere (2x).
, skifter den til
• Hver tidslinie står for 5 minutter.
• Kanalerne spænder over K01 til K16.
5 Til første: Flytter starttiden for den indspillede
video i tidslinien.
6 Trin bglæns Tager et trin tilbage-afspiller per
delbillede.
7 Stop: Standser afspilningen.
8 Trin forlæns: Tager et trin fremad per
delbillede.
9 Til sidste: Flytter den sidste tid for den
indspillede video i tidslinien.
74_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 74
6/6/2009 8:04:27 AM
POPUP-MENU
Popup-menu
Du kan bruge denne menu ved at trykke på den højre museknap.
Punkter vist på popup-menuen er identiske med knapperne på systemets forside. Fordelene ved denne menu er, at brugeren
kan styre DVR-systemet med blot en mus.
2
3
Søg
8
9
6
10
11
12
13
Navne
Søg
2
3
5
7
Tils
Nr.
1
4
09 APPENDIKS
1
Tils
14
15
16
Funktioner
Søgeknap
Den starter søgetilstanden.
Menu-knap
Den ændrer systemet til opsætningstilstand.
Brugere kan benytte denne menu til at flytte fra den menu, der ligger på
et lavere niveau, op til den menu, der ligger på et højere niveau, eller når
de går ud af tilstanden for systemopsætning.
Knappen til valg af
split-skærmbillede
Live-tilstand
Den viser fire små skærmbilleder, PIP-skærmbillede og
skærmbilledet for skærmændring.
Knappen til valg af
søgetilstand
Søgetilstand
Den viser fire eller ni små skærmbilleder.
4
Knappen til
lydopsætning
5
Alarmknap
6
Søg-/Tilbageknap
7
Zoom-knap
8
PTZ-knap
9
ZOOM-TELE
Den giver zoom-ind-funktion i PTZ-tilstand.
10
ZOOM-WIDE
Den giver zoom-ud-funktion i PTZ-tilstand.
11
PTZopsætningsmenu
12
REC-knap
13
Annuller-backupknap
Den slår lyden til/fra
Den udsender en Alarm, når en Alarm opstår.
Den skifter til det oprindelige søgeskærmbillede under afspilning af
videobilleder.
Den skalerer digitale billeder op til 200%.
Udfører funktionerne TELE, WIDE, PRESET eller VISNING, når der
vælges knappen PTZ.
Den viser PTZ-opsætningsskærmbilledet i PTZ-tilstand.
Den indspiller videobilleder fra alle kamerakanaler uafhængig af
indspilningsplanen.
Den annullerer backup-processen.
appendiks _75
SHR-6042_DAN.indb 75
6/6/2009 8:04:27 AM
Nr.
Navne
Funktioner
14
Retningsknap
15
Knappen
FREEZE
Hurtigt tilbage/
Tilbage
16
Denne knap styrer PTZ-retningerne i PTZ-tilstand.
Hvis du trykker på knappen Enter , forsvinder popup-menuen.
Den starter Freeze-funktionen i Live-skærmbilledet.
Hurtigt tilbage: Den udfører en hurtig søgning i tilbagegående retning, mens
videoen afspilles.
Tilbage: Den giver en søgning af delbillede for delbillede i tilbagegående
retning, mens videoen afbrydes midlertidigt.
Hurtigt fremad: Den udfører en hurtig søgning i fremadgående retning,
Hurtigt fremad/ mens videoen afspilles.
Fremad
Fremad: Den giver en søgning af delbillede for delbillede i fremadgående
retning, mens videoen afbrydes midlertidigt.
Play/Pause
Stop
Den skifter mellem funktionerne Play og Pause, mens videoen afspilles.
Den afslutter søgefunktionen, mens videoen afspilles.
76_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 76
6/6/2009 8:04:28 AM
SPECIFIKATIONER
Kategori
SHR-6040
OS
SHR-6042
Embedded Linux (Version : 2.6.0)
Video
MPEG-4 ASP
Komprimeringsmetode
Lyd
G.723
Input
Komposit 4 kanal(1Vp-p, 750hm)
Output
Lyd
CVBS 1-port, VGA(1280x1024) 1-port, SPOT 1-port, Loop Through Out 4-kanal
4-kanal indspilning/1-kanal output
Standard
NTSC D1 90fps / PAL D1 75fps
Opløsning
NTSC : 704x480, 704x240, 352x240 / PAL : 704x576, 704x288, 352x288
09 APPENDIKS
Video
Skærmbillede
Live
Indspilning
Enkelt, 4-split, PIP, Sekvens, Freeze, 2x Zoom
Afspilning
Enkelt, 4-split, 9-split(Live/Afspilning)
Standard
NTSC D1 90fps / PAL D1 75fps
Opløsning
NTSC : 704x480, 704x240, 352x240
PAL : 704x576, 704x288, 352x288
Type
Alarm In/Alarm Out
REC-tilstand, Begivenhed, Plan(Kontinuerlig, Bevægelse, Alarm In)
4 porte/2 porte
PTZ
RS-485
HDD
HDD x 2
HDD x 1
Ingen
Understøttet
2 porte
2 porte
DVD-RW
USB (Version : 2. 0)
USB-mus
Understøttet
Remote S/W
Understøttet
Netværk
Statisk IP, DHCP, ADSL(PPPoE)
Medie
USB
Type
SDB, SFX, AVI
DVD-RW, USB
Backup
Mål
215(B) x 352(D) x 88(H)
Vægt
4.0 Kg
Strøm
AC 100-240V, 50/60Hz, 59W (Model : ADP-5412VE)
BETJENINGSTEMP / HUDI
0˚C ~ 40˚C / 10% ~ 60% RH
OPBEVARINGSTEMP / HUDI
0˚C ~ 40˚C / 10% ~ 60% RH
appendiks _77
SHR-6042_DAN.indb 77
6/6/2009 8:04:29 AM
88
215
10.5
215
10.5
88
352
12
OVERSIGTSPLANER
78_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 78
6/6/2009 8:04:29 AM
FEJLFINDING(FAQ)
LØSNING
Jeg kan ikke slå strømmen for systemet TIL
Kontroller, om alle computerens el-ledninger er tilsluttet korrekt.
Kontroller indgangsspændingen.
Hvis du ikke kan noget, der er i vejen med tilslutningen, men fortsat
ikke kan tænde for strømmen, skal du kontakte dit servicecEnter
eller dine teknikere.
Strømmen er slået TIL, men det eneste, du
kan se, er et blåt skærmbillede.
Kontroller, om alle skærmens el-ledninger er tilsluttet korrekt.
Kontroller, om der er TÆNDT for skærmens tænd/sluk-knap.
Kontroller, om output-dataledningen for SHR-6040/6042-systemet
er sluttet korrekt til skærmen.
Frakobl strømledningen og tilslut den.
Hvis du har valgt VGA-tilstand for video-outputtet, skal du vente
omkring 1 minut, før du kan se overvågningsskærmbilledet på din
skærm.
Kameranumre vises på skærmen, men
jeg kan ikke se nogen visuel overførsel fra
kameraerne.
Kontroller, om output-dataledningen fra kameraerne er sluttet korrekt
til SHR-6040/6042-systemet.
Kontroller, om alle kameraernes el-ledninger er tilsluttet korrekt.
Kontroller ledningstilslutningerne mellem kamera og
SHR-6040/6042.
Hvis der sendes videosignaler til flere systemer, kan videosplitteren
nogle gange skabe svage videosignaler, så skærmen ikke viser
noget. I dette tilfælde bør du slutte kameraet direkte til det centrale
system for at undgå dette problem.
Slå SHR-6040/6042-systemet TIL og FRA.
Videobillederne vises, men jeg kan ikke
indspille dem.
Kontroller, om du har indstillet indspilningsmetoden under
indstillingerne for indspilning. Hvis de står på‘NONE’, har du ikke
indstillet dem korrekt.
Slå SHR-6040/6042-systemet FRA/TIL.
Jeg kan ikke finde indspillede billeder
Kontroller graferne for at se, om videobillederne blev indspillet i den
tidszone, hvor du vil finde videobillederne.
Hvis der ikke blev indspillet videobilleder i den tidszone, skal du
kontrollere opsætningsskærmen for at se, om indspilningsmetoden
er sat korrekt.
Jeg kan ikke høre lyd-output.
Kontroller, om kameraernes indstilling for lydgemning er sat korrekt.
Kontroller, om indstillingen til lydafspilning allerede er valgt i
søgeskærmbilledet.
Kontroller, om mikrofonen og højtaleren er sluttet korrekt til på
bagsiden af SHR-6040/6042-systemet.
Kontroller, om inputtet fra den tilsluttede mikrofon fungerer korrekt.
Kontroller, om outputtet fra den tilsluttede mikrofon fungerer korrekt.
09 APPENDIKS
PROBLEM
appendiks _79
SHR-6042_DAN.indb 79
6/6/2009 8:04:29 AM
PROBLEM
Nogle kameraer viser videobilleder i
mærkelige farver eller med unormal form.
LØSNING
Kontroller de kameraer, der er sluttet til systemet. Udskift kameraet,
der viser fejlbilleder, med det andet kamera, der viser billeder korrekt,
og så kan du undersøge, om kameraet ikke fungerer korrekt, eller
om der er en fejl i SHR-6040/6042-systemet. Du kan skifte kameraer
ved ganske enkelt at skifte kameranumre på skærmbilledet.
Kontroller kameratyper. Lande i hele verden bruger forskellige videotransmissionsstandarder som for eksempel PAL, NTSC eller SECAM.
Hver standard er dog uforenelig med de andre hvad angår
metoden til videobilledtransmission og som følge heraf metoden til
videobilledbehandling I dette tilfælde vil videobillederne blive vist, men
ikke i genkendelig form. Kontroller, om typerne af videobilleder, der
sendes fra de tilsluttede kameraer, og metoderne til billedbehandling,
der er sat i [System Menu], er identiske.
Viste videosignaler har meget støj.
Kontroller kameraets video-output. Udskift kameraet, der viser
fejlbilleder, med det andet kamera, der viser billeder korrekt, og så
kan du undersøge, om kameraet ikke fungerer korrekt, eller om der
er en fejl i SHR-6040/6042-systemet. Du kan skifte kameraer ved
ganske enkelt at skifte kameranumre på skærmbilledet.
Kontroller ledningsforbindelserne mellem kamera og SHR-6040/6042.
Undersøg, om disse ledninger er kortsluttede, sammenblandede eller
frakoblede.
Undersøg omgivelserne af ledningsforbindelserne mellem
kameraet og SHR-6040/6042. Kontroller, om der er nogen
højspændingsledninger i nærheden af ledningforbindelserne.
Hvis der er nogen højspændingsledninger i nærheden af
ledningsforbindelserne, kan det forringe videobilledernes kvalitet eller
skabe støj.
Undersøg ledningsforbindelserne mellem kameraet og SHR-6040/6042.
Kontroller, om ledningerne er rigtige til overførsel af videosignaler. Hvis
du har brugt el-ledninger til overførslen af videobilleder, kan det skabe
støj i de viste videobilleder.
Nogle gange genstartes systemet uden
nogen grund.
Hvis SHR-6040/6042 ikke fungerer korrekt, eller der er en
funktionsfejl, kan den indbyggede selvdiagnose-funktion måske få
systemet til at genstarte.
Tilsluttede sensorer virker ikke korrekt.
Undersøg, om sensortyperne, der er indstillet i kameraopsætningsmenuen, er identiske med de sensorer, der rent faktisk er
sluttet til systemet.
Undersøg, om systemets sensorer er aktiverede i menuen
[Indspilningsopsætning]-[Indspilningsplan].
Kontroller, om de tilsluttede sensorer er korrekt forbundet til
strømkilden.
Undersøg, om de tilsluttede sensorers signalledninger er sluttet
korrekt til.
Tilsluttede styringsanordninger fungerer
ikke korrekt.
Undersøg, om de tilsluttede styringsanordninger er aktiveret i
kamera-opsætningsmenuen.
Kontroller, om de tilsluttede styringsanordninger er korrekt forbundet
til strømkilden.
Kontroller, om signalledningerne for de tilsluttede styringsanordninger
er korrekt tilsluttet.
80_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 80
6/6/2009 8:04:29 AM
OPEN SOURCE LICENSE REPORT ON THE PRODUCT
This product uses software provided under the name of GPL and LGPL. You can receive the following GPL
and LGPL source codes by email request to www.sec.co.kr.
GPL Software
Kernel, Busybox, Sysvinit, dvd+rw-tools, cdrtools, dosfstools
LGPL Software
gLibc, Inetutils
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and
change free software to make sure the software
is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software
Foundation’s software and to any other program
whose authors commit to using it. (Some other
Free Software Foundation software is covered by
the GNU Lesser General Public License instead.)
You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring
to freedom, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish),
that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you
know you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if
you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show
them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps:
(1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on
the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly
by software patents. We wish to avoid the
danger that redistributors of a free program
will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone’s free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
09 APPENDIKS
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin S
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such
program or work, and a “work based on the
Program” means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion
of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed
as “you”.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents
appendiks _81
SHR-6042_DAN.indb 81
6/6/2009 8:04:29 AM
constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running
the Program). Whether that is true depends on
what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Program’s source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute
or publish, that in whole or in part contains
or is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of
this License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you must
cause it, when started running for such
interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice
that there is no warranty (or else, saying
that you provide a warranty) and that users
may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view
a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required
to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work
as a whole. If identifiable sections of that work
are not derived from the Program, and can
be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of
a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the
terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Program with the Program (or
with a work based on the Program) on a volume
of a storage or distribution medium does not
bring the other work under the scope of this
License.
3. You may copy and distribute the Program (or
a work based on it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also
do one of the following:
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for
at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of
physically performing source distribution,
a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you
received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative
is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the
program in object code or executable form
with such an offer, in accord with Subsection
b above.)
The source code for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as
a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and
so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code
is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access
to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or
distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt
82_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 82
6/6/2009 8:04:29 AM
otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
6. Each time you redistribute the Program (or
any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For
example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all
those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain
entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply
in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system
8. If the distribution and/or use of the Program
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and
“any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you
may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
09 APPENDIKS
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not
accept this License. Therefore, by modifying
or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
10. If you wish to incorporate parts of the
Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the
author to ask for permission. For software which
is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and
reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
appendiks _83
SHR-6042_DAN.indb 83
6/6/2009 8:04:30 AM
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you want it
to be of the greatest possible use to the public,
the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and
change under these terms.
To do so, attach the following notices to the
program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey
the exclusion of warranty; and each file should
have at least the “copyright” line and a pointer to
where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea
of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the terms of
the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of
the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope
that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program;
if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output
a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year
name of author Gnomovision comes with
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain
conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and
‘show c’ should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the
commands you use may be called something
other than ‘show w’ and ‘show c’; they could
even be mouse-clicks or menu items--whatever
suits your program.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’ (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking
proprietary applications with the library. If this
is what you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
[This is the first released version of the Lesser
GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share
84_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 84
6/6/2009 8:04:30 AM
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the
library, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that we gave you. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to
the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library
and recompiling it. And you must show them
these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it
very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so
that the original author’s reputation will not be
affected by problems that might be introduced
by others.
Finally, software patents pose a constant threat
to the existence of any free program. We wish
to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore,
we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the
full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries,
is covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library,
whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library.
The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire combination
fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking
other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public
License because it does Less to protect the
user’s freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software
developers Less of an advantage over competing
non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser
license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible
use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free
programs must be allowed to use the library.
A more frequent case is that a free library does
the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the
free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the
GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/
Linux operating system.
Although the Lesser General Public License
is Less protective of the users’ freedom, it
does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the
wherewithal to run that program using a modified
version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a “work
based on the library” and a “work that uses the
library”. The former contains code derived from
the library, whereas the latter must be combined
with the library in order to run.
09 APPENDIKS
and change free software to make sure the
software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to
use it. You can use it too, but we suggest you
first think carefully about whether this license or
the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on
the explanations below.
When we speak of free software, we are referring
to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish);
that you receive source code or can get it if you
want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that
you are informed that you can do these things.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any
software library or other program which contains
appendiks _85
SHR-6042_DAN.indb 85
6/6/2009 8:04:30 AM
a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public
License (also called “this License”). Each licensee
is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software
functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to
form executables.
The “Library”, below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A “work based on the Library”
means either the Library or any derivative work
under copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language.
(Hereinafter, translation is included without
limitation in the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred
form of the work for making modifications to
it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains,
plus any associated interface definition files,
plus the scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses
the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Library’s complete source code as you
receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence
of any warranty; and distribute a copy of this
License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to
be licensed at no charge to all third parties
under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by
an application program that uses the facility,
other than as an argument passed when
the facility is invoked, then you must make
a good faith effort to ensure that, in the
event an application does not supply such
function or table, the facility still operates,
and performs whatever part of its purpose
remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by
this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function must
still compute square roots.)
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Library, and can
be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works.
But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the
Library, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Library with the Library (or with
a work based on the Library) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary
GNU General Public License instead of this
License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to
this License, so that they refer to the ordinary
GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version
2 of the ordinary GNU General Public License
has appeared, then you can specify that version
instead if you wish.) Do not make any other
change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that
copy.
This option is useful when you wish to copy part
86_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 86
6/6/2009 8:04:30 AM
of the code of the Library into a program that is
not a library.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked with
it, is called a “work that uses the Library”. Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the
Library, and therefore falls outside the scope of
this License.
However, linking a “work that uses the Library”
with the Library creates an executable that is
a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a “work that
uses the library”. The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses
material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be
a derivative work of the Library even though
the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked
without the Library, or if the work is itself a library.
The threshold for this to be true is not precisely
defined by law.
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the
use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section
6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the
Library, you may distribute the object code for
the work under the terms of Section 6. Any
executables containing that work also fall under
Section 6, whether or not they are linked directly
with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you
may also combine or link a “work that uses
the Library” with the Library to produce a work
09 APPENDIKS
4. You may copy and distribute the Library (or
a portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must
be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for
software interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
containing portions of the Library, and distribute
that work under terms of your choice, provided
that the terms permit modification of the work for
the customer’s own use and reverse engineering
for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy
of the work that the Library is used in it and
that the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License.
If the work during execution displays copyright
notices, you must include the copyright notice for
the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License.
Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source
code for the Library including whatever
changes were used in the work (which
must be distributed under Sections 1 and
2 above); and, if the work is an executable
linked with the Library, with the complete
machine readable “work that uses the
Library”, as object code and/or source code,
so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library.
(It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library
will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism
for linking with the Library. A suitable
mechanism is one that (1) uses at run time
a copy of the library already present on
the user’s computer system, rather than
copying library functions into the executable,
and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one,
as long as the modified version is interfacecompatible with the version that the work
was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the
same user the materials specified in
Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place,
offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a
copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work
that uses the Library” must include any data
and utility programs needed for reproducing
the executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need
not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the
appendiks _87
SHR-6042_DAN.indb 87
6/6/2009 8:04:30 AM
executable.
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the
operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work
based on the Library side-by-side in a single
library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a
combined library, provided that the separate
distribution of the work based on the Library
and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two
things:
a) Accompany the combined library with a
copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities.
This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work
based on the Library, and explaining where
to find the accompanying uncombined form
of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library),
you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Library or
works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or
any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on
the recipients’ exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example,
if a patent license would not permit royalty free
redistribution of the Library by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply
in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution
system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number
of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software
88_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 88
6/6/2009 8:04:30 AM
Foundation.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE
WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
09 APPENDIKS
14. If you wish to incorporate parts of the
Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with
these, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
be of the greatest possible use to the public,
we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can
do so by permitting redistribution under these
terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following
notices to the library. It is safest to attach them
to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found. one line
to give the library’s name and an idea of what it
does.
Copyright (C) year name of author
This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
See the GNU Lesser General Public License for
more details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with
this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301 USA Also add
information on how to contact you by electronic
and paper mail.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library ‘Frob’ (a library for tweaking
knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to
appendiks _89
SHR-6042_DAN.indb 89
6/6/2009 8:04:30 AM
OpenSSL LICENSE
* Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in
* the documentation and/or other materials
provided with the
* distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features
or use of this
* software must display the following
acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)”
* 4. The names “OpenSSL Toolkit” and
“OpenSSL Project” must not be used to
* endorse or promote products derived from
this software without
* prior written permission. For written
permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
* 5. Products derived from this software may not
be called “OpenSSL”
* nor may “OpenSSL” appear in their names
without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
* 6. Redistributions of any form whatsoever must
retain the following
* acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.
openssl.org/)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
OpenSSL PROJECT ‘‘AS IS’’ AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =============================
* This product includes cryptographic software
written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes
software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to
conform with Netscapes SSL.
* This library is free for commercial and noncommercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The
following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it
the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the
same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
* Copyright remains Eric Young’s, and as such
any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young
should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at
program startup or
* in documentation (online or textual) provided
with the package.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the
* documentation and/or other materials
provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features
or use of this software
* must display the following acknowledgement:
90_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 90
6/6/2009 8:04:30 AM
09 APPENDIKS
* “This product includes cryptographic
software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
* The word ‘cryptographic’ can be left out if
the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or
a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement:
* “This product includes software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC
YOUNG ‘‘AS IS’’ AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
appendiks _91
SHR-6042_DAN.indb 91
6/6/2009 8:04:31 AM
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for
bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om,
hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke
må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder,
at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke
bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes
via dit lokale, gratis batteriretursystem.
92_ appendiks
SHR-6042_DAN.indb 92
6/6/2009 8:04:31 AM
Download PDF

advertising